Projekto finansininkasProjektas
PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr. 6P-47-(1.1)

PROJEKTO FINANSININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Projekto finansininkas - darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų "Teisingumas ir vidaus reikalai" programą vykdomame projekte ,,Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose" (toliau - Projektas) ir gaunantis darbo užmokestį iš tarptautinės finansinės paramos. Ši pareigybė priskiriama specialistų grupės pareigybei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti socialinių mokslų krypčių grupės ekonomikos krypties arba verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės finansų ar apskaitos krypčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
3.2. turėti 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ekonominę ir finansinę veiklą, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos finansinių mechanizmų, Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą;
3.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
3.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
3.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. užtikrina skaidrų, sąžiningą ir teisingą Projekto išlaidų buhalterinės apskaitos vykdymą, atsižvelgiant į Projekto finansavimo ir administravimo sutarties, 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, programų ir projektų finansavimo ir įgyvendinimo taisyklių, kitų teisės aktų reikalavimus, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygas;
4.2. kaupia ir saugo Projekto ūkinius įvykius ir finansines-ūkines operacijas pagrindžiančius buhalterinės apskaitos dokumentus, turinčius visus privalomus rekvizitus, nustatytus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
4.3. užtikrina, kad su Projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų lengvai atskiriami nuo kitų, įprastinių, Administracijos operacijų, ir su kitais Administracijos vykdomais Projektais susijusių operacijų;
4.4. tvarko Projekto buhalterinę apskaitą ir užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
4.5. vykdo ir analizuoja atsiskaitymus su kreditoriais ir debitoriais;
4.6. skaičiuoja Projekto darbuotojų darbo užmokestį;
4.7. vykdo Projekto finansines-ūkines operacijas, kontroliuoja Projekto išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą, duomenų teisingumą;
4.8. sudaro Projekto tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius;
4.9. teikia informaciją ir pasiūlymus Projekto vadovui ir Projekto administratoriui dėl Projekto įgyvendinimo, atsiskaitymų, apskaitos, Projekto atsiskaitomosios sąskaitos pasikeitimo bei esamo (planuojamo) Projekto balanso;
4.10. rengiant Projekto finansines ataskaitas, renka ir Projekto vadovui pateikia visus finansinius dokumentus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, tvirtina jų kopijas, sudaro finansinių dokumentų sąrašus;
4.11. rengia Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimus;
4.12. Projekto vadovo pavedimu rengia mokėjimo dokumentus (mokėjimų prašymus ir kt.);
4.13. pasibaigus projekto įgyvendinimo laikui, užtikrina Projekto finansinių dokumentų perdavimą archyvui teisės aktų numatyta tvarka;
4.14. vykdo einamąją finansų kontrolę;
4.15. vykdo kitus Administracijos direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už Projekto vykdymą ir finansų valdymą, ir Projekto vadovo su Projektu susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Projekto tikslai ir rezultatai.

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Projekto vadovui.Atlyginimas: 1339 € iki mokesčių išskaitymo / apie 856 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė teismų administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 15, 52685186, info@teismai.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.05.23
Galioja iki: 2020.06.06

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė teismų administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė teismų administracija
Rekvizitai apie Nacionalinė teismų administracija
Skundailt.com apie Nacionalinė teismų administracija
Verslo žinios apie Nacionalinė teismų administracija
118 apie Nacionalinė teismų administracija
KurRasti apie Nacionalinė teismų administracija