Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (socialinis darbuotojas)

Pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1. planuoja ir organizuoja mobiliosios komandos darbą;
2. surenka duomenis apie šeimą ir (ar) vaiką ir atlieka šeimos ir (ar) vaiko krizės ir intensyvios
mobiliosios komandos pagalbos šeimai ir (ar) vaikui poreikio vertinimą;
3. įvertina šeimos organizacijos / struktūros ir gyvenimo ciklo įtaką esamoms problemoms;
4. intensyvaus mobiliosios komandos darbo metu įvertina šeimos santykių, šeimos narių ir
(ar) vaiko elgesio pokyčius;
5. kartu su šeima ir (ar) vaiku iškelia praktiškai įgyvendinamus pagalbos šeimai ir (ar) vaikui
tikslus ir uždavinius, numato šeimoje identifikuotų problemų sprendimo būdus ir priemones;
6. padeda šeimai ir (ar) vaikui valdyti krizę, spręsti konfliktines situacijas;
7. konsultuoja vaiko tėvus vaiko auklėjimo, drausminimo, poreikių patenkinimo, saugumo
užtikrinimo ir sąlygų augti, vystytis ir tobulėti sudarymo klausimais;
8. informuoja šeimos narius ir (ar) vaiką, kur galima gauti reikalingą pagalbą, paslaugas ar
gydymą;
2
9. derina mobiliosios komandos ir atvejo vadybininko veiksmus, organizuoja susitikimus ir
kitais būdais bendradarbiauja su atvejo vadybininku dėl šeimos ir (ar) vaiko situacijos aptarimo;
10. dalyvauja atvejo vadybininko organizuojamuose atvejo nagrinėjimo posėdžiuose
11. bendradarbiauja su atvejo vadybininku, keičiasi būtina informacija dėl konkretaus atvejo,
informacija apie šeimos sudėtį, apie tai, kokių pokyčių įvyko šeimoje, pradėjus teikti pagalbą ir pan.;
12. organizuoja ir dalyvauja mobiliosios komandos organizuojamuose mobiliosios specialistų
pasitarimuose, mobiliosios komandos ir atvejo vadybininko susitikimuose;
13. baigęs intensyvų darbą, parengia ir raštu pateikia rekomendacijas atvejo vadybininkui;
14. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
15. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
16. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.
Darbo užmokestis nuo 1470 iki 1640 eurų neatskaičius mokesčių (konkretus darbo užmokestis nustatomas atsižvelgus į profesinio darbo patirtį).

Reikalavimai: Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį socialinio darbo krypties ar edukologijos
krypties socialinio pedagogo kvalifikacijos išsilavinimą;
2. turėti 2 metų patirtįsocialinio darbo su vaikais ir (ar) šeimomis srityje ir (ar) socialinių paslaugų
teikimo srityje;
3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą reguliuojančių nacionalinių ir
tarptautinių teisės aktų nuostatas;
4. išmanyti vaikų raidos ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais ir su jais susijusius socialinius,
emocinius poreikius, šeimos ir vaiko raidos dinamiką, kontakto su vaiku ir šeima užmezgimo ir
palaikymo būdus ir metodus, gebėti įvertinti individualius vaiko ir (ar) šeimos poreikius;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių
programų pagrindus;
6. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto
priemones;
7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Norinčius kandidatuoti, prašome el. paštu atrankos@vaikoteises.lt pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką, nurodant, į kokį teritorinį skyrių ir kokias pareigas pretenduojama (pvz.: pretenduojama į specialisto (psichologo) pareigas, Telšių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

Asmenims, pretenduojantiems į MK specialistų pareigas, taikomi VTAPĮ 30 str. numatyti apribojimai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e711b850aa6011e7a65c90dfe4655c64).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1470 € iki mokesčių išskaitymo / apie 931 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos g. 16G, 8 611 09267, atrankos@vaikoteises.lt
Paskelbta: 2020.05.22
Galioja iki: 2020.06.21

Atsiliepimai, skundai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Rekvizitai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Skundailt.com apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Verslo žinios apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
118 apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
KurRasti apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba