Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistasPATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. VKE-45

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 2

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus specialistas (toliau - Specialistas) dirba pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - Specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybės paskirtis - užtikrinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) veiklai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Specialistas vykdo bendrosios veiklos srities viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą;
7.2. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
7.3. organizuoja viešųjų pirkimų komisijų NVSC sudarymą ir dalyvauja komisijų darbe;
7.4. rengia vidaus teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo;
7.5. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
7.6. organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymo procedūras;
7.7. organizuoja pasirašytų viešųjų pirkimų sutarčių paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
7.8. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
7.9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.11. dalyvauja rengiant Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,
7.12. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
7.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
7.14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų NVSC pozicijai;
7.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
7.19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Atlyginimas: 863 € iki mokesčių išskaitymo / apie 584 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2124098, info@nvsc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Rekvizitai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Skundailt.com apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Verslo žinios apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
118 apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
KurRasti apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras