DirektoriausPATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės mero
2020 m. liepos 22 d. potvarkiu
Nr. MV-33

VARĖNOS R. MARCINKONIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro (toliau - Centras) direktorius yra įstaigos, priklausančios III biudžetinių įstaigų grupei, vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį. Direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį;
3.3. gerai mokėti lietuvių kalbą ir atitikti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
3.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu;
3.5. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, gebėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
3.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, viešąjį administravimą, finansavimo tvarką, darbo saugą ir sveikatą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Direktorius atlieka šias funkcijas:
4.1. tvirtina Centro vidaus struktūrą, Centro darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Varėnos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, darbo apmokėjimo sistemą, nustato darbuotojų darbo užmokestį;
4.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos.
4.3. priima vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei kitas neformaliojo vaikų švietimo programas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
4.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro darbo tvarkos taisyklėse nustato vaikų, kitų paslaugų gavėjų teises, pareigas ir atsakomybę;
4.5. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles;
4.6. sudaro Centro teikiamų paslaugų gavėjams ir darbuotojams saugias bei sveikatai nekenksmingas sąlygas;
4.7. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius bei intelektinius išteklius, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, organizuoja Centro metinės išlaidų sąmatos projekto rengimą;
4.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
4.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
4.10. Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;
4.11. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.12. organizuoja Centro buhalterinę apskaitą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Centro finansinių ataskaitų rinkinius, vykdo asignavimų valdytojo funkcijas, organizuoja Centro metinės išlaidų sąmatos projekto rengimą ir aprobavimą;
4.13. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, pedagoginiams darbuotojams - galimybę atestuotis;
4.14. puoselėja demokratinius Centro bendruomenės santykius, užtikrina darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, skatina darbuotojų iniciatyvą;
4.15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą; organizuoja Centro turto apskaitą, naudojimą ir tvarkymą;
4.16. atsako už saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
4.17. bendradarbiauja su Centre ugdomų vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaikų, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
4.18. kontroliuoja, kad Centro aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės medžiagos;
4.19. rengia metinės veiklos ataskaitą ir teikia ją Savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka;
4.20. atstovauja Centrui kitose institucijose;
4.21. vykdo kitas Centro nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas funkcijas.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1144 € iki mokesčių išskaitymo / apie 744 € "į rankas"
Įmonė: Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
Miestas: Varėnos r.
Kreiptis: Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Miškininkų g. 53, 831033085
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
Rekvizitai apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
Skundailt.com apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
Verslo žinios apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
118 apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras
KurRasti apie Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras