Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistasSVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - specialistai.
2. Pareigybės lygis - A1.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

3. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra skirta atlikti sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimus.


III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos technologijų vertinimo srityje;
5.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais farmacinę veiklą ir darbo santykius;
5.4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.5. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
5.6. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.8. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Atlieka paraiškų įrašyti vaistinį preparatą į Ligų ir kompensuojamųjų vaistinių preparatų joms gydyti, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų sąrašus (toliau - Kompensavimo sąrašus) sveikatos technologijų vertinimus, rengia išvadas ir rekomendacijas;
6.2. Rengia ir teikia Informacinių technologijų skyriui informaciją apie Tarnyboje vykdomus vaistinių preparatų sveikatos technologijų vertinimus, kuri skelbiama Tarnybos interneto svetainėje;
6.3. Rengia metodinę ir kitą informaciją, kuria siekiama palengvinti paraiškų, įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, parengimą, teikimą ir vertinimą;
6.4. Esant galimybėms, kuria įrankius ir teikia siūlymus Tarnybos viršininkui siekiant pagerinti paraiškų, įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus, vertinimo tikslumą ir kokybę, o esant identifikuotam poreikiui teikia siūlymus siekiant pagerinti ir optimizuoti Skyriaus darbą;
6.5. Pagal kompetenciją, rengia atsakymus į kitų institucijų ir įstaigų užklausas;
6.6. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
6.7. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos procedūras, padeda kitiems Skyriaus specialistams atlikti užduotis, esant poreikiui, koordinuoja jų veiklą;
6.8. Pagal kompetenciją, organizuoja reikalingus vidinius mokymus Skyriuje;
6.9. Tarnybos viršininko pavedimu, pagal kompetenciją, dalyvauja EVA komitetų ir darbo grupių veikloje, kitų Lietuvos Respublikos bei užsienio institucijų, įstaigų bei organizacijų veikloje, jų organizuojamose darbo grupėse;
6.10. Tarnybos viršininko pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia pastabas dėl teisės aktų projektų;
6.11. Tarnybos viršininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai EunetHTA, kitose tarptautinėse organizacijose, ES institucijose, jų komitetuose bei darbo grupėse;
6.12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Tarnybos viršininko ir jo pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Tarnybos strateginiai planai, nuosekliai ir kokybiškai vykdomos Tarnybos ir skyriaus funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1795 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1116 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 09120, (85)2639264, VVKT@VVKT.LT
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
118 apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
KurRasti apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba