DirektoriusPATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės mero
2018 m. liepos 5 d. potvarkiu
Nr. MV-47

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARĖNOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja viešosios įstaigos Varėnos ligoninės (toliau - Įstaiga) direktoriaus funkcijas, teises, atsakomybę bei atskaitomybę ir nustato reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas.
2. Direktorius yra Įstaigos administracijos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, į pareigas priimamas viešojo konkurso būdu penkeriems metams.
3. Direktorius yra pavaldus Varėnos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) merui. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir/ar ją nutraukia, nustato jam pareiginę algą ir kitas darbo sutarties sąlygas Savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.
4. Direktoriaus teises ir pareigas, jo nesant, vykdo Įstaigos direktoriaus pavaduotojas, šio nesant - Savivaldybės mero arba jo įgalioto asmens paskirtas kitas Įstaigos darbuotojas.

II SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"
5.3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

III SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra;
6.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.;
6.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

7. Direktorius vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
7.2. planuoja įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
7.3. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Įstaigos valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą;
7.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
7.5. organizuoja viešuosius konkursus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą, tvirtina jų nuostatus;
7.6. suderinęs su Įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
7.7. tvirtina Įstaigos padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Įstaigos darbo tvarkos taisykles ir kitus teisės aktus;
7.8. užtikrina, kad Įstaigos veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;
7.9. teikia steigėjui tvirtinti Įstaigos metines ataskaitas;
7.10. leidžia įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
7.11. Savivaldybės tarybai teikia tvirtinti Įstaigos įstatų papildymus ir pakeitimus;
7.12. teikia klausimus svarstyti Savivaldybės tarybai ir įgyvendina Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;
7.13. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Įstaigai priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
7.14. nustatyta tvarka, terminais ir forma rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai iš Savivaldybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės biudžeto Įstaigos gaunamų lėšų išlaidų sąmatą, ataskaitą apie praėjusių metų Įstaigos veiklą;
7.15. atsako už perduoto ar įsigyto turto tinkamą naudojimą, jo apsaugą bei apskaitą;
7.16. organizuoja projektų, finansinės ir ūkinės būklės gerinimo programų rengimą ir įgyvendinimą;
7.17. kontroliuoja gautos paramos ir labdaros tikslingą panaudojimą;
7.18. atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Teritorinių ligonių kasų rekomendacijas ir suderinęs su Įstaigos Stebėtojų bei Gydymo tarybomis, didina ar mažina teikiamų paslaugų kiekį bei įvairovę;
7.19. informuoja Savivaldybės tarybą apie neefektyviai dirbančius Įstaigos padalinius, kreipiasi dėl šių Įstaigos padalinių reorganizavimo ir likvidavimo, teikia Įstaigos reorganizavimo projektus;
7.20. organizuoja skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą;
7.21. atstovauja Įstaigai teismuose ir kitose institucijose arba įgalioja atstovauti kitus įstaigos darbuotojus;
7.22. pagal kompetenciją vykdo kitas Įstaigos įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.
8. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, VšĮ Varėnos ligoninės įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

V. DIREKTORIAUS TEISĖS

9. Direktorius turi teisę:
9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų;
9.2. dalyvauti posėdžiuose ar pasitarimuose, kai sprendžiami Įstaigos veiklos klausimai;
9.3. tobulinti kvalifikaciją;
9.4. inicijuoti Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą;
9.5. reikalauti, kad Įstaigos darbuotojai laikytųsi darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir higienos teisės normų reikalavimų;
9.6. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad Įstaigos darbuotojai atlygintų pažeidimu padarytą Įstaigai materialinę žalą.
10. Direktorius gali turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

VI. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

11. Direktorius atsako už:
11.1. funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą laiku ir kokybiškai;
11.2. efektyvų Įstaigos darbą ir skirtų lėšų tinkamą panaudojimą;
11.3. saugaus darbo organizavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir civilinę saugą;
11.4. įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, ūkinę bei finansinę veiklą ir atsiskaitymą Savivaldybės tarybai nustatyta tvarka, racionalų ir taupų lėšų naudojimą, tinkamą materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą;
11.5. asmens duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
11.6. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą.
12. Už pavestų funkcijų netinkamą vykdymą direktorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Direktorius yra atsakingas ir atskaitingas Savivaldybės merui ir Tarybai.
14. Direktorius, atleidžiant jį iš pareigų, privalo perduoti Įstaigos reikalus, turtą ir dokumentus Savivaldybės mero arba jo įgalioto asmens nurodytam asmeniui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 2728 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: VšĮ "Varėnos ligoninė"
Miestas: Varėna
Kreiptis: (8310)51435
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Varėnos ligoninė"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Varėnos ligoninė"
Rekvizitai apie VšĮ "Varėnos ligoninė"
Skundailt.com apie VšĮ "Varėnos ligoninė"
Verslo žinios apie VšĮ "Varėnos ligoninė"
118 apie VšĮ "Varėnos ligoninė"
KurRasti apie VšĮ "Varėnos ligoninė"