Direktroriaus pavaduotojas ugdymuiKlaipėdos "Žemynos" gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui vietai užimti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 1 etato (5,76 - 10,48 koeficiento ribos).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu; mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, PowerPoint, internetu ir elektroniniu paštu); žinoti švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugos įstatymą, gebėti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus; būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti, analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, pagal priskirtą kompetenciją priimti sprendimus bei dirbti komandoje; gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, siūlymus ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu; turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis; būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais.

Privalumai:

magistro laipsnis; tiksliųjų mokslų atstovas, gebantis naudotis IKTdarbo su 14-18 metų amžiaus mokiniais patirtis; žinoti pedagoginio darbo ypatumus (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas);

Pretendentas privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse; Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius

dokumentus ir šių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

Gyvenimo aprašymą (CV); Užpildytą pretendento anketą: asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma

nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės kompetencijos.

Dokumentų teikimas: Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Norint teikti prašymą dalyvauti konkurse į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, prie VATIS prašymų teikimo modulio galima prisijungti dviem būdais:

Valstybės tarnybos portale, skiltyje Darbo skelbimai viešajame sektoriuje > Kiti darbo skelbimai prie reikiamo skelbimo spausti "Pateikti prašymą". Tiesiog surinkti adresą https://pm.vataras.lt. Jungiantis bet kuriuo iš šių būdų, reikia pasirinkti paslaugą "Pretendavimas į darbuotojo pareigas". Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos

Atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis).

Funkcijos:

stebėti mokytojų pamokas, analizuoti mokymo metodus ir formas; skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, inicijuoti pedagoginių metodų diegimą; rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus; organizuoti Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gautą informaciją naudoti mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui; analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogų veiklą; kontroliuoti individualių ir grupinių dienynų tvarkymą (elektroninis dienynas); tikrinti mokinių asmens bylas, saugaus elgesio instruktažus; kuruoti organizuojamų renginių veiklą, palaikyti ryšius su miesto ir savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigomis; koordinuoti mokyklos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą; teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais.; bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais; išmanyti Vaiko gerovės komisijos darbą, jos veiklą reglamentuojančius įstatymus ir tvarkas; vykdyti prevencinių programų įgyvendinimą gimnazijojesavarankiškai vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas; pavaduoti laikinai nesantį mokyklos direktorių (ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais);sudaryti ugdymo tvarkaraštį. pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1522 € iki mokesčių išskaitymo / apie 960 € "į rankas"
Įmonė: Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Kretingos g. 23, 846403105
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.07.31
Galioja iki: 2020.08.14

Atsiliepimai, skundai apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
Rekvizitai apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
Skundailt.com apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
Verslo žinios apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
118 apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija
KurRasti apie Klaipėdos "Žemynos" gimnazija