Projektų valdymo ir inovacijų vystymo skyriaus vadovas (PROJEKTŲ VALDYMO IR INOVACIJŲ VYSTYMO SKYRIAUS
VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonės "Oro navigacija" (toliau - Įmonė) Projektų valdymo ir inovacijų vystymo skyriaus (toliau - Skyrius) vadovo (toliau - Vadovas) pareigybė yra skirta efektyviai planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Įmonės politiką, strategiją, misiją bei tikslus.
2. Vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymais, LR tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolė) ir kitų tarptautinių organizacijų, prie kurių LR yra prisijungusi, teisės aktais, standartais, rekomendacijomis, LR Vyriausybės nutarimais, LR susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų teisės aktais, Įmonės įstatais, kolektyvine sutartimi, veiklos reglamentu, darbo tvarkos taisyklėmis, Įmonės saugos, kokybės ir saugumo reikalavimais, generalinio direktoriaus įsakymais, potvarkiais, kitais Įmonės teisės aktais, Skyriaus nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

II SKYRIUS
PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

3. Vadovas yra pavaldus ir atskaitingas Įmonės Strateginės plėtros ir inovacijų departamento (toliau - Departamentas) vadovui.
4. Vadovui yra pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus darbuotojai.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI

5. Vadovas turi:
5.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje;
5.3. turėti puikius organizacinius, komandinio darbo, planavimo, bendravimo įgūdžius;
5.4. būti kritinio mąstymo, orientuotas į rezultatą;
5.5. gebėti priimti sprendimus, planuoti veiklą;
5.6. išmanyti administravimą ir vadybą;
5.7. mokėti valstybinę kalbą, aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.8. turėti gerus anglų kalbos įgūdžius;
5.9. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programomis bei naudotis šiuolaikinio ryšio technologijomis;
5.10. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.11. išmanyti tarnybinio protokolo, etiketo, profesinės etikos principus ir jų laikytis;
5.12. atitikti asmens nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus LR aviacijos įstatyme;
5.13. atitikti LR valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įvardytas sąlygas, leidžiančias įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
turėti veiklos planavimo ir valdymo įgūdžių;

6. Vadovas turi išmanyti ir gebėti taikyti savo darbe:
6.1. tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), Europos Sąjungos, Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC), Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės), Lietuvos civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų ir kitų organizacijų, susijusių su skyriaus veikla, dokumentus;
6.2. įmonės struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
6.3. aviacijos įmonių rinkodarą ir jos dėsnius;
6.4. dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
6.5. komandos vadovavimo principus;
6.6. žmogiškųjų išteklių vadybą;
6.7. saugos ir kokybės vadybos reikalavimus;
6.8. LR darbo kodeksą bei kitus LR teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius (darbo, poilsio režimas, ir kt.);
6.9. žmonių saugos darbe, priešgaisrinės ir elektros saugos bei darbo higienos norminių aktų reikalavimus.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Bendrosios funkcijos:
7.1. vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti, kontroliuoti Skyriaus veiklą, užtikrinti Skyriaus planavimo, koordinavimo, analitinių ir vadybos funkcijų vykdymą;
7.2. įgyvendinant pavestas funkcijas, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus bei koordinuojant Skyriaus darbą, bendradarbiauti su kitų Įmonės struktūrinių padalinių vadovais;
7.3. skirstyti pavaldiems darbuotojams užduotis, kontroliuoti jų vykdymą;
7.4. rengti, tobulinti Skyriaus nuostatus, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.5. teikti siūlymus bei rengti projektus dėl Skyriaus veiklos procesų, procedūrų, tvarkos aprašų;
7.6. pagal kompetenciją rengti ir (arba) vizuoti Įmonės dokumentus ir dokumentų projektus taisyklinga valstybine kalba, pasirašyti dokumentus vadovaujantis Įmonėje nustatyta tvarka;
7.7. rūpintis Skyriaus darbuotojų mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu;
7.8. vykdyti kitus, susijusius su atliekamomis pareigomis, Departamento vadovo nurodymus.

8. Specialiosios funkcijos:
8.1. analizuoti Europos oro eismo vadybos Pagrindinį planą, Lietuvos transporto strategiją iki 2050 m. ir kt. su transporto srities vystymu susijusias strategijas;
8.2. analizuoti Įmonei taikomus bendro Europos dangaus būtinus įdiegti oro eismo vadybos funkcionalumus;
8.3. analizuoti bendro Europos dangaus oro eismo vadybos diegimo programas (pvz.: LSSIP, SESAR Deployment Programme ir kt.);
8.4. inicijuoti naujus projektus įmonėje;
8.5. koordinuoti projektų vykdymo, atsiskaitymo ir įteisinimo procesą įmonėje;
8.6. dalyvauti planuojant Įmonės investicijas ir jas derinti su atsakingų skyrių vadovais;
8.7. organizuoti ir koordinuoti paraiškų, daliniam projektų finansavimui gauti, teikimą;
8.8. įmonės vadovybei rengti periodinius projektų vykdymo ir pažangos pristatymus;
8.9. analizuoti pažangių technologijų ilgalaikes vystymosi perspektyvas, jas pritaikyti įmonės veiklos efektyvumo didinimui bei tęstinumo išlaikymui;
8.10. užtikrinti tinkamą su projektine veikla susijusių dokumentų parengimą ir pateikimą;
8.11. pagal kompetenciją ar gavus įgaliojimus dalyvauti tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų veikloje, atstovauti įmonei;
8.12. nustatyta tvarka informuoti apie saugos įvykius ir sąlygas, kurios kelia arba gali kelti pavojų oro eismo saugai;
8.13. nustatyta tvarka rengti ir tvarkyti Skyriaus saugos dokumentaciją, vykdyti kitą su saugos ir kokybės vadybos sistemos reikalavimais susijusią veiklą bei užtikrinti šių reikalavimų vykdymą Skyriuje;
8.14. atsakyti už savo Skyriaus saugos rezultatus;
8.15. vykdyti visas kitas užduotis, kurios yra susijusios su Skyriaus veikla, paskirtas Departamento vadovo.

V SKYRIUS
TEISĖS

9. Dalyvauti Įmonės pasitarimuose, kai sprendžiami su Skyriaus veiklos sritimi susiję klausimai.
10. Teikti Departamento vadovui siūlymus, kaip pagerinti Skyriaus, Departamento ir Įmonės veiklą.
11. Tobulinti kvalifikaciją.
12. Teikti siūlymus Departamento vadovui dėl drausminių nuobaudų skyrimo, pavaldžių darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo ar perkėlimo.
13. Teikti siūlymus dėl jam pavaldžių darbuotojų nušalinimo nuo darbo įmonėje nustatyta tvarka.
14. Laiku gauti informaciją apie įmonės dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, bei teikti pasiūlymus dėl jų papildymo, keitimo bei vykdymo.

VI SKYRIUS
PAREIGOS

15. Atsakyti už savo Skyriaus veiklos rezultatus.
16. Dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, tinkamai vykdyti Departamento vadovo raštu ar žodžiu pavestas funkcijas ir užduotis, pagal kompetenciją jas spręsti.
17. Elgtis maloniai, pagarbiai, dėmesingai, taktiškai su Įmonės darbuotojais bei Įmonės partneriais ar kitais trečiaisiais asmenimis, vengti nepagrįstos kritikos, neigiamos ar neobjektyvios informacijos apie juos skleidimo, konfliktiškų situacijų, o joms iškilus - jas tinkamai valdyti.
18. Laikytis LR teisės aktų reikalavimų, Įmonės darbo tvarkos taisyklių, Įmonės veiklos reglamento, kitų vidaus teisės aktų, reglamentuojančių Įmonės darbuotojų pareigas, funkcijas bei atsakomybę, technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
19. Tausoti Įmonės turtą, išteklius, neeikvoti jų nepagrįstai, ne darbo reikmėms.
20. Nevykdyti jokios veikos, kuri žemintų Įmonės reputaciją, vardą, sukeltų Įmonei finansinių, materialinių ar kitų nuostolių ar neigiamai įtakotų Įmonės darbuotojų ir išorinių subjektų (Įmonės partnerių, įmonių, tarptautinių bei valstybės/savivaldybės įstaigų, organizacijų ir kt.) nuomonę apie Įmonę, jos darbuotojus ar Įmonės teikiamas paslaugas.
21. Dalyvaujant Įmonės verslo susitikimuose užtikrinti verslo etikos principų laikymąsi.
22. Neturėti jokių sutartinių, finansinių ar kitokių įsipareigojimų juridiniams ar fiziniams asmenims, susijusiems su Įmonės veikla, kurie gali sukelti viešųjų privačiųjų interesų konfliktą. Informuoti tiesioginį vadovą apie savo viešuosius privačiuosius interesus, galinčius sukelti interesų konfliktą atliekant jam paskirtas funkcijas ir pareigas. Prievolė deklaruoti viešuosius privačiuosius interesus, galinčius sukelti viešųjų privačiųjų interesų konfliktą, tenka pačiam vadovui.
23. Nepiktnaudžiauti tarnybine padėtimi, nenaudoti savo pareigų ir vardo, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų viešųjų privačių interesų konfliktą ar kitaip pakenktų Įmonės interesams. Elgtis teisėtai, nešališkai ir sąžiningai išsakant savo nuomonę, patariant ar kitaip priimant sprendimus, susijusius su įmonės veikla, vengti viešųjų privačių interesų konflikto.
24. Pastebėjus ar gavus informaciją, apie kitų Įmonės darbuotojų veiką, sukėlusią jų viešųjų privačiųjų interesų konfliktą, ar kitus korupcijos ar netoleruotinos veikos Įmonėje pasireiškimus, nedelsiant apie tai informuoti to darbuotojo tiesioginį vadovą.
25. Būti pareigingam, atidžiam, kruopščiam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atsakingam, savarankiškam, nekonfliktiškam, korektiško elgesio, diplomatiškam, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, orientuotam į saugų ir kokybišką darbų atlikimą.

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

26. Vadovas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą atsako LR ir Įmonės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Vadovo pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis LR teisės aktams, Įmonės vidaus teisės aktams ar darbo organizavimo Įmonėje, Departamente tvarkai.Įmonė: VĮ "Oro navigacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie VĮ "Oro navigacija"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VĮ "Oro navigacija"
Rekvizitai apie VĮ "Oro navigacija"
Skundailt.com apie VĮ "Oro navigacija"
Verslo žinios apie VĮ "Oro navigacija"
118 apie VĮ "Oro navigacija"
KurRasti apie VĮ "Oro navigacija"