Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA
Socialinių paslaugų priežiūros
departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos direktoriaus
2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. P1-320


ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra specialistų pareigybių grupės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas).
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją padėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus, užtikrinti, kad Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - departamentas) rengiami teisės aktai ir dokumentai, susiję su teisės aktų taikymu, atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, padėti organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, pagal kompetenciją padėti užtikrinti strateginio planavimo proceso įgyvendinimą departamente bei organizuoti korupcijos prevenciją departamente.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės, viešųjų pirkimų, strateginio planavimo, korupcijos prevencijos

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
5.2. turėti 1 metų patirtį viešųjų pirkimo organizavimo viešojo administravimo institucijoje ;
5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę teisę, viešuosius pirkimus, strateginį planavimą, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas ir motyvuotus siūlymus dėl departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;
6.2. pagal kompetenciją teikia išvadas ir pastabas dėl departamento struktūrinių padalinių parengtų dokumentų, susijusių su teisės aktų taikymu, projektų;
6.3. padeda rengti teisės aktų ir dokumentų, susijusių su teisės aktų taikymu, projektus;
6.4. padeda organizuoti ir vykdo viešuosius pirkimus, rengia viešųjų pirkimų dokumentus;
6.5. rengia departamento metinius veiklos planus ir ataskaitas;
6.6. atlieka korupcijos prevencijos organizavimą departamente, rengia departamento kovos su korupcija programą, jos įgyvendinimo priemonių planą ir ataskaitą;
6.7. pagal kompetenciją padeda nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia informaciją valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
6.8. rengia savo kompetencijos klausimais informacinio pobūdžio raštus;
6.9. padeda atlikti einamąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį;
6.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Įmonė: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870664244, sppd@sppd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM
Rekvizitai apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM
Skundailt.com apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM
Verslo žinios apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM
118 apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM
KurRasti apie Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM