Ignalinos rajono kultūros centro direktorius

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės mero

2020 m. rugsėjo 11 d.

potvarkiu Nr. V1-54

IGNALINOS RAJONO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Ignalinos rajono kultūros centro (toliau - kultūros centras) direktorius (toliau - direktorius) yra biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Direktorius skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų arba atšaukiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIUI

4. Direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;

4.5. išmanyti Utenos regiono kultūros savitumą;

4.6. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;

4.7. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;

4.8. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

4.9. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;

4.10. mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;

4.11. išmanyti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

4.12. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.13. mokėti užsienio kalbą;

4.14. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

4.15. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;

4.16. būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis direktorius vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja kultūros centro darbą, kad būtų įgyvendinami kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.

5.2. Vadovauja kultūros centro metinio veiklos plano rengimui, jo įgyvendinimui, analizuoja kultūros centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius.

5.3. Teikia kultūros centro veiklos ataskaitą Ignalinos rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Atsako už kultūros centro veiklą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų.

5.5. Tvirtina kultūros centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

5.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo kultūros centro darbuotojus, skatina juos, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.

5.7. Organizuoja kultūros centro darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimą ir skatinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.8. Vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina kultūros centro vidaus tvarkos taisykles.

5.9. Organizuoja kultūros centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

5.10. Užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

5.11. Organizuoja kultūros centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

5.12. Tvirtina kultūros centro išlaidų, pajamų ir kitas sąmatas.

5.13. Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją.

5.14. Prižiūri ir atsako, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklių.

5.15. Bendradarbiauja su kitomis kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis rengiant ir įgyvendinant sociokultūrinės edukacijos projektus, kitas neformaliojo švietimo veiklas.

5.16. Organizuoja darbą, vadovaudamasis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimais.

5.17. Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą.

5.18. Atstovauja kultūros centrui valstybės ir savivaldybės institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

5.19. Sudaro sutartis kultūros centro vardu kultūros centro funkcijoms atlikti.

5.20. Organizuoja kultūros centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.21. Viešai skelbia informaciją apie kultūros centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.22. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

6. Direktorius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, pavaldus savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai.


Atlyginimas: 1599 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1004 € "į rankas"
Įmonė: Ignalinos rajono kultūros centras
Miestas: Ignalina
Kreiptis: (8386)52118
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Ignalinos rajono kultūros centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ignalinos rajono kultūros centras
Rekvizitai apie Ignalinos rajono kultūros centras
Skundailt.com apie Ignalinos rajono kultūros centras
Verslo žinios apie Ignalinos rajono kultūros centras
118 apie Ignalinos rajono kultūros centras
KurRasti apie Ignalinos rajono kultūros centras