Direktorius
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės (toliau - įstaiga) direktoriaus (toliau - direktorius) pareigybė priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

2. Direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams ir atleidžiamas arba atšaukiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

4.1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"

4.1.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

4.2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

4.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

4.2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

4.2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

4.2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

4.2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

4.2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

4.2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos) darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja įstaigos veiklą ir įgyvendina įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;

5.2. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, įstaigos įstatų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;

5.3. rengia įstaigos veiklos strategiją, vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;

5.4. nustato sveikatos priežiūros specialistų priėmimo į darbą tvarką sudaro ir nutraukia su įstaigos darbuotojais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

5.5. organizuoja padalinių vadovų priėmimo į darbą viešą konkursą ir tvirtina viešo konkurso nuostatus;

5.6. suderinęs su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;

5.7. vykdo darbo planavimą, kontroliuoja kaip padaliniai vykdo darbo planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą;

5.8. organizuoja padalinių vadovų atestaciją, reglamentuoja ir vertina įstaigos darbuotojų veiklą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;

5.9. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja, valdo ir disponuoja įstaigai priskirtu valstybės, Savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis, atstovauja (ar įgalioja kitus asmenis atstovauti) įstaigai kitose institucijose;

5.10. atsako už tinkamą įstaigos veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą, buhalterinės apskaitos organizavimą įstaigoje, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose;

5.11. tvirtina įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi patvirtintų taisyklių, instrukcijų ir normų;

5.12. sudaro sandorius, reikalingus įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;

5.13. diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo būdus įstaigoje;

5.14. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomose prevencinėse programose, sudarydamas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kontroliuoja jų vykdymą įstaigoje;

5.15. analizuoja įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti.

5.16. teikia pasiūlymus ir dalyvauja planuojant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą ir teikimo apimtis;

5.17. savo kompetencijos ribose leidžia įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.18. organizuoja įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;

5.19. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir kitų reikalavimų vykdymą;

5.20. užtikrina informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešos informacijos paskelbimą;

5.21. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;

5.22. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;

5.23. organizuoja įstaigos dokumentacijos tvarkymą, duomenų, susijusių su įstaigos veikla, kaupimą;

5.24. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ, PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

6. Direktorius atsako už:

6.1. savo pareigų, nustatytų pareigybės aprašyme ir įstaigos įstatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3. žalą, padarytą įstaigai ar įstaigos pacientams dėl savo kaltės ar neatsargumo, teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą;

6.5. įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, ūkinę bei finansinę veiklą ir nustatyta tvarka atsiskaitymą įstaigos savininkui, racionalų ir taupų lėšų naudojimą, tinkamą materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą;

6.6. pranešimą įstaigos savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai;

6.7. informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei.

7. Direktorius pavaldus Marijampolės savivaldybės merui ir atskaitingas Marijampolės savivaldybės tarybai.Įmonė: VšĮ "Marijampolės ligoninė"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: (8343)54264
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"
Rekvizitai apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"
Skundailt.com apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"
Verslo žinios apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"
118 apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"
KurRasti apie VšĮ "Marijampolės ligoninė"