Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 40P-11 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas) (K3).

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Pareigybės paskirtis - skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti ministerijos kompiuterinį duomenų perdavimo tinklą ir tarnybines stotis, užtikrinti apsikeitimą duomenimis su kitomis institucijomis, naudojant interneto technologijas; užtikrinti reikiamą kompiuterių - serverių techninės programinės įrangos panaudojimo, darbuotojų informacinio aprūpinimo bei kompiuterinių duomenų saugumo lygį, kokybišką informacinės sistemos funkcionavimą ir plėtimą.

4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos mokslų, informatikos mokslų studijų krypčių grupės arba fizikos studijų krypties išsilavinimą;

5.2. turėti darbo patirties kompiuterinio tinklo priežiūros ir administravimo srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį;

5.4. mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis;

5.5. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.6. žinoti Windows Server operacinės sistemos, Interneto bei Intraneto technologijų pagrindinius veikimo principus;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja ministerijos vietinį duomenų perdavimo tinklą ir tarnybines stotis. Užtikrina ministerijos ir su Lietuvos kaimo plėtros programa 2014-2020 metams dirbantiems specialistams priėjimą prie bendrų informacinės sistemos resursų;

6.2. administruoja ministerijos darbuotojų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos informacinių sistemų, registrų;

6.3. administruoja Microsoft Windows Server ir Microsoft Windows operacines sistemas bei serverių tarnybas - Active Directory, ISS, DHCP, DNS, RADIUS ir kt.;

6.4. administruoja paketo MS System Centre produktus - Virtual machine manager, Configuration manager, Endpoint protection;

6.5. administruoja ministerijos kompiuterinį tinklą, vykdo ministerijos kompiuterinio tinklo monitoringą, modernizavimą, plėtimą;

6.6. vykdo MS Office 365 paslaugų administravimą;

6.7. administruoja mobilių įrenginių valdymo sistemą MS Intune;

6.8. vykdo techninę kompiuterių priežiūrą bei, reikalui esant, modernizavimą;

6.9. teikia pagalbą ir konsultuoja darbuotojus ministerijoje naudojamų informacinių sistemų, Microsoft Office ir kitų taikomųjų paketų naudojimo klausimais;

6.10. administruoja kompiuterinio tinklo ugniasienę;

6.11. vykdo duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos Veeam backup priežiūrą;

6.12. vykdo dauginimo ir spausdinimo įrangos priežiūrą;

6.13. administruoja įslaptintai informacijai įrašyti skirtas laikmenas;

6.14. organizuoja tarnybinių mobilaus ryšio telefonų eksploatacinį aptarnavimą;

6.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus;

6.16. atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę skyriaus kompetencijos ribose bei siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų prekių, paslaugų ir (ar) darbų teikimo sutarčių įgyvendinimą.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.Atlyginimas: 1390 € iki mokesčių išskaitymo / apie 885 € "į rankas"
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2391001, zum@zum.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Žemės ūkio ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Žemės ūkio ministerija
Rekvizitai apie Žemės ūkio ministerija
Skundailt.com apie Žemės ūkio ministerija
Verslo žinios apie Žemės ūkio ministerija
118 apie Žemės ūkio ministerija
KurRasti apie Žemės ūkio ministerija