Direktoriaus pavaduotojasI. PAREIGYBĖ

1. BĮ Vilniaus miesto krizių Centro (toliau - Centro) direktoriaus pavaduotojo pareigybė (toliau - direktoriaus pavaduotojas) yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų vadovų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - padėti Vilniaus miesto krizių centro direktoriaus (toliau -direktorius) įgyvendinti Centro kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą.
4. Direktoriaus pavaduotoją konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia bei kitas funkcijas, susijusias su direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo direktorius.
5. Direktoriaus pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais Įstaigos veiklą, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, Centro direktoriaus įsakymais, Centro nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Direktoriaus pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.
7. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas direktoriaus iniciatyva.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS

8. Direktoriaus pavaduotojo pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį socialinio darbo universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
8.2. turėti daugiau kaip 5 metus socialinio darbo patirties ir daugiau 3 metų vadovaujamo darbo patirties;
8.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, gebėti juos taikyti praktikoje, išmanyti socialinio darbo su socialinės rizikos grupės žmonėmis metodus ir organizavimo principus, būti susipažinusiu su vaiko teisių apsauga, reglamentuojančiais teisės aktais.
8.4. būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemoms spręsti;
8.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, taip pat Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
8.6. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"
8.7. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS

9. Direktorius pavaduotojas, siekdamas įgyvendinti Centrui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
9.1. padeda direktoriui užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
9.2. rengia Centro veiklos metinius planus ir ataskaitas, atsako už jų vykdymą;
9.3. dalyvauja Centro veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo procesuose, organizuoja atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą;
9.4. koordinuoja Ūkio skyriaus ir Paramos vaikams ir šeimai tarnybos darbą;
9.5. užtikrina Centro racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;
9.6. rengia Centro Darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, ruošia direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijos ribose;
9.7. planuoja ir organizuoja socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, specialistų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos planus ir jų įgyvendinimą;
9.8. stebi ir vertina socialinio darbo procesą, teikia metodinę pagalbą darbuotojams, teikia siūlymus dėl kintamosios dalies skyrimo;
9.9. informuoja direktorių apie Centro veiklos problemas, siūlo sprendimo būdus;
9.10. dalyvauja Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių Centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos darbe;
9.11. pavaduoja direktorių ligos, atostogų, komandiruotės metu;
9.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus ir užduotis;
9.13. vykdo prevencines priemones savo kompetencijos ribose, siekiant užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
9.14. vadovauja studentų praktikai ir savanoriškai veiklai;
9.15. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Centro nuostatuose numatytas funkcijas, siekdamas įgyvendinti Centrui keliamus tikslus.

IV. ATSAKOMYBĖ

10. 11. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako:
10.1. už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
10.2. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį kodeksus;
10.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus.
Įmonė: BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852333619, info@vmkc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
Rekvizitai apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
Skundailt.com apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
Verslo žinios apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
118 apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"
KurRasti apie BĮ "Vilniaus miesto krizių centras"