Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterisBUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteris (toliau - buhalteris) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau - savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Buhalterio pareigybė yra reikalinga atsiskaitymams su debitoriais ir kreditoriais tvarkyti.
4. Buhalterio yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Buhalteris turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį (neuniversitetinį ) buhalterinį išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą;
5.3. žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir savivaldybės biudžetų sudarymą, vykdymą, biudžetinių įstaigų apskaitos tvarkymą, finansinę atskaitomybę;
5.4. išmanyti ir mokėti taikyti praktiškai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
5.5. išmanyti buhalterijos dokumentų įforminimo tvarką ir reikalavimus, būti susipažinęs su savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka;
5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
5.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Buhalteris vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko atsiskaitymų su darbuotojais ir kitais asmenimis už telefoninius pokalbius apskaitą;
6.2. tvarko delspinigių, netesybų apskaitą;
6.3. išrašo pirkėjams sąskaitas faktūras;
6.4. registruoja gautas sąskaitas faktūras ir PVM sąskaitas faktūras;
6.5. tvarko savivaldybės biudžeto, valstybinių funkcijų ir seniūnijų skolų apskaitą, esant reikalui suderina įsiskolinimo likučius su kreditoriais ir debitoriais, surašo suderinimo aktus, apie įsisenėjusius debetinius ir kreditinius įsiskolinimus informuoja skyriaus vedėją;
6.6. formuoja memorialinius orderius Nr. 6 (administracijos), Nr. 18, 18A;
6.7. rengia ir pateikia savivaldybės administracijos Finansų skyriui kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio 15 dienos mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą;
6.8. rengia ir pildo tarpines ir metines finansines atskaitomybes, susijusias su jo formuojamais memorialiniais orderiais;
6.9. tvarko balansinių sąskaitų Nr. 226, 227, 2296, 2298, 68, 73, 74 analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje;
6.10. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą.
7. Buhalteris vykdo kitus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus pagal kompetenciją.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Buhalterį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Buhalteris yra atsakingas už:
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą, teisingą apskaitą;
9.2. dokumentų tinkamą naudojimą ir teisingumą;
9.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą buhalteris atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Buhalterio veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Keičiantis darbuotojui, buhalterio žinioje esantys dokumentai perduodami pagal aktą.
13. Buhalterio darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
14. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.Įmonė: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Joniškis
Kreiptis: (8426)69142, savivaldybe@joniskis.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Joniškio rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Joniškio rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Joniškio rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Joniškio rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Joniškio rajono savivaldybės administracija
118 apie Joniškio rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Joniškio rajono savivaldybės administracija