Administravimo skyriaus vedėjas

PATVIRTINTA

Infrastruktūros plėtros departamento prie

Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus

2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-21

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Administravimo skyriaus vedėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir yra priskiriamas struktūrinio padalinio vadovų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis - A1 (pareigybės kodas - 133002).

3. Administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti jo darbą, formuoti ir įgyvendinti kryptingą ir efektyvią Infrastruktūros valdymo agentūros (toliau - IVA) personalo valdymo, personalo skatinimo ir apdovanojimo politiką, efektyvų IVA personalo administravimą.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) organizavimą ir karo tarnybą, darbo santykius, korupcijos prevenciją ir finansų valdymą;

4.3. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. išmanyti KAS valdymo principus ir prioritetus, taip pat IVA užduotis;

4.5. turėti trejų metų darbo patirtį ir vienerių metų darbo patirties personalo administravimo srityje;

4.6. turėti vadybos ir viešojo administravimo žinių, žinoti pagrindinius personalo valdymo principus ir prioritetus;

4.7. gebėti rengti teisės aktų projektus;

4.8. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus darbuotojų veiklą;

4.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.10. išmanyti materialinių vertybių apskaitos, nurašymo, perleidimo, nuomos, perdavimo tvarką;

4.11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.12. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, rengia ir teikia IVA direktoriui Skyriaus nuostatus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų ir profesinės karo tarnybos karių pareiginių nuostatų projektus;

5.2. kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių vykdymą, tvarko Skyriui teisės aktais, raštais ir pavedimais skirtų užduočių apskaitą, užtikrina jų vykdymo kontrolę;

5.3. vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir profesinės karo tarnybos karių tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu;

5.4. koordinuoja IVA darbuotojų kvalifikacijos kėlimo Lietuvoje ir užsienio šalyse organizavimą;

5.5. analizuoja ir vertina Skyriaus veiklą, teikia IVA direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos gerinimo, planuoja užduotims vykdyti būtinus materialinius ir žmogiškuosius išteklius;

5.6. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos bei personalo patikimumo administravimą;

5.7. rengia ir teikia IVA direktoriui Skyriaus ir IVA veiklos planus bei ataskaitas;

5.8. organizuoja darbų saugos reikalavimų laikymąsi IVA;

5.9. esant poreikiui, organizuoja IVA profesinės rizikos vertinimą;

5.10. organizuoja priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi IVA;

5.11. prisideda prie IVA vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektų rengimo;

5.12. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

5.13. konsultuoja dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

5.14. koordinuoja bendradarbiavimą IVA veiklos klausimais su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis;

5.15. organizuoja mokymų, informacinių seminarų, viešų konsultacijų bei kitų renginių techninį aptarnavimą;

5.16. užtikrina IVA biudžeto sąmatoje numatytų finansinių išlaidų ir išteklių tvarkymą bei jų panaudojimo kontrolę;

5.17. vykdo kitus IVA direktoriaus pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus IVA direktoriui.Atlyginimas: 1065 € iki mokesčių išskaitymo / apie 699 € "į rankas"
Įmonė: Infrastruktūros valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37052103744, ipd.info@kam.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Infrastruktūros valdymo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Infrastruktūros valdymo agentūra
Rekvizitai apie Infrastruktūros valdymo agentūra
Skundailt.com apie Infrastruktūros valdymo agentūra
Verslo žinios apie Infrastruktūros valdymo agentūra
118 apie Infrastruktūros valdymo agentūra
KurRasti apie Infrastruktūros valdymo agentūra