Kompiuterių tinklo administratoriusPAJĖGŲ TIESIOGINĖS PARAMOS VALDYBOS
RYŠIO PARAMOS SKYRIAUS KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pajėgų tiesioginės paramos valdybos (toliau - Valdyba) Ryšių paramos skyriaus (toliau - Skyrius) Kompiuterinių tinklų administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
3. Pareigybės lygis - A2.
II. SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Valdybos Skyriaus Kompiuterinių tinklų administratoriaus paskirtis - vykdyti ryšio ir informacinių sistemų (toliau RIS) projektavimą, techninį aptarnavimą, užtikrinti tinkamą jų funkcionavimą, diegimą, priežiūrą bei savalaikį ir kokybišką remontą.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo aptarnavimo funkcijas informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo, priežiūros ir aptarnavimo srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (technologijos mokslų srityje);
6.2. žinoti RIS sandarą ir techninius duomenis, saugojimo, panaudojimo bei saugaus elgesio su RIS taisykles;
6.3. žinoti standartines RIS planavimo ir organizavimo procedūras, taikomas operacijų planavimo, organizavimo ir palaikymo procese;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu, turėti darbo su Cisco Router and Security Device Manager, Cisco iOS, FortiOS, telekomunikacijos, informacijos apdorojimo įranga ir apsaugos sistemomis patirties;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus bei kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius jo veiklą;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.7. išmanyti teisės aktus, susijusius su materialinių vertybių įsigijimu, saugojimu, nurašymu ir likvidavimu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos vado patvirtintame Tarnybos struktūrinių padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.


V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančiam darbuotojui priskiriamos funkcijos:
7.1. vykdo RIS diegimą, administravimą, panaudojimo kontrolę, techninį aptarnavimą bei priežiūrą, savalaikį funkcionalumo atstatymą;
7.2. pagal kompetenciją administruoja ir tvarko duomenų bazes, užtikrina kompiuterinio tinklo saugumą, programinės įrangos veikimą, kontroliuoja šių priemonių panaudojimą;
7.3. identifikuoja ir vertina Tarnybos RIS pajėgumus ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl RIS pajėgumų poreikio, panaudojimo ir reglamentavimo;
7.4. analizuoja ir apibendrina informaciją apie identifikuotas problemas RIS srityje;
7.5. dalyvauja Tarnybos RIS pajėgumų vystymo procese;
7.6. plėtoja Tarnybos duomenų perdavimo tinklo galimybes, atsižvelgiant į Tarnybos poreikius ieško naujų techninių sprendimų, juos analizuoja ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui;
7.7. rengia RIS įrangos ir paslaugų technines specifikacijas;
7.8. dalyvauja rengiant siūlymus, planus, teisės aktų projektus, reglamentuojančius RIS panaudojimą Tarnybos valdyme;
7.9. vykdo su Skyriaus veikla susijusio turto apskaitą, išdavimą ir naudojimo kontrolę, atlieka poreikio analizę;
7.10. tinklų inventorizacijos procedūrų ir dokumentų rengimas bei priežiūra, taip pat tinklų gedimų nustatymo ir pašalinimo registravimas, tinklų tobulinimo ir keitimo, taip pat priežiūros instrukcijų rengimas;
7.11. vykdo kompiuterinių tinklų saugumo užtikrinimą
7.12. vykdo ir kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai;


VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas pavaldus Skyriaus viršininkui.
Atlyginimas: 1232 € iki mokesčių išskaitymo / apie 795 € "į rankas"
Įmonė: Viešojo saugumo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2719260, info@vstarnyba.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Viešojo saugumo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Viešojo saugumo tarnyba
Rekvizitai apie Viešojo saugumo tarnyba
Skundailt.com apie Viešojo saugumo tarnyba
Verslo žinios apie Viešojo saugumo tarnyba
118 apie Viešojo saugumo tarnyba
KurRasti apie Viešojo saugumo tarnyba