Vyr. specialistas

PATVIRTINTA


Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija


2020 m. rugsėjo 09 d.


įsakymas Nr. P-37VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
stebėsena ir analizė.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. vykdyti fizinių ir juridinių asmenų, esančių, veikiančių ir besilankančių rezervato teritorijoje ir vertybėse kontrolę, konsultuoti tokius asmenis rezervato apsaugos klausimais ir imtis priemonių, jog dėl tokių asmenų vykdomos veiklos nenukentėtų rezervatas ir jo vertybės.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1.
teikti rezervato ir jo vertybių būklės (stebėsenos), ataskaitas, išvadas dėl vertybes žalojančių ar neigiamą įtaką darančių faktorių, siūlyti ir pritaikyti prevencines apsaugos priemones, siekiant išsaugoti rezervatą ir jo vertybes.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
16. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
17. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
18. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
19. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
23. Kontroliuoja rezervato teritorijoje ar atskiruose kultūros arba gamtos paveldo objektuose kitų asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių) vykdomus tyrimus, tvarkomuosius paveldosaugos, tvarkomuosius statybos, inžinerinių statinių statybos, želdynų (miškų) tvarkymo ir kitus darbus, tikrina jų dokumentaciją, leidimus (sutikimus ir pan.).
24. Vykdymas priežiūros / kontrolės funkcijas ir nustatęs, kad pagal suderintą / patikrintą planinę / projektinę ar kitą dokumentaciją asmenų vykdoma / planuojama atlikti veikla gali pakenkti rezervatui ar jo vertybėms, nedelsiant imasi teisės aktuose nustatytų veiksmų tokiai veiklai užkardinti ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja direkcijos direktorių.
25. Vykdo kultūros paveldo vietovės, Vilniaus senamiesčio, patenkančio į rezervato teritoriją, stebėseną pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintas Kultūros paveldo vietovių stebėsenos taisykles.
26. Vykdo asmenų, vykdančių rezervato teritorijoje renginius, prekybą ar teikiančių paslaugas, kontrolę, ar jie nepažeidžia rezervato apsaugos ir naudojimo režimo bei kitų sąlygų, nustačius pažeidimus, nedelsiant imasi veiksmų teisės aktų nustatyta tvarka tokiems pažeidimams užkardinti ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja direkcijos direktorių.
27. Atlieka valstybinio saugomų teritorijų pareigūno funkcijas, pagal kompetenciją taiko administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, teikia ieškinius dėl žalos padarytos rezervatui ir jo vertybėms.
28. Rengia dokumentų projektus pagal Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gaires, direkcijos direktoriui pavedus, reikalingus duomenis ir informaciją teikia ir kitiems direkcijos darbuotojams.
29. Direkcijos kaip valdytojo vardu organizuoja ir koordinuoja rezervato teritorijos nuolatinės priežiūros darbus, želdinių (miško) tvarkymo darbus bei kitus veiksmus, kuriais užtikrinamas rezervato visapusiškas pritaikymas lankytojams.


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2.
studijų kryptis - teisė (arba);
30.3.
studijų kryptis - paveldo studijos (arba);
30.4.
studijų kryptis - istorija (arba);
30.5.
studijų kryptis - archeologija (arba);
arba:
30.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.7.
darbo patirties sritis - kultūros paveldo srities patirtis;
30.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

31.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


31.2.

organizuotumas - 3 lygis;


31.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


31.4.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


31.5.

komunikacija - 3 lygis.32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

32.1.

konfliktų valdymas - 3 lygis;


32.2.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1390 € iki mokesčių išskaitymo / apie 885 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852718216, jovita.rupsyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.09.25
Galioja iki: 2020.10.09

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Rekvizitai apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Skundailt.com apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
Verslo žinios apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
118 apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija
KurRasti apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija