Terapijos skyriaus vyresnioji slaugytojaVYRIAUSIOJO SLAUGYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROJI DALIS

Vyresniuoju slaugytoju priimamas Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje, puikiai mokantis valstybinę kalbą, turintis aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba aukštesnįjį slaugos išsilavinimą; turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį slaugos srityje. Užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Vyriausiasis slaugytojas:

2.1. privalo vadovautis savo veikloje galiojančia bendrosios praktikos slaugytojo medicinos norma, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Poliklinikos įstatais, poliklinikos darbo sutartimi, pareigybės aprašymu, vidaus tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu, kitais poliklinikos vidiniais dokumentais, įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.

2.2. išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;

2.3. suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;

2.4. užtikrinti racionalų turimų slaugos žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių panaudojimą ir kontrolę, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į paciento poreikius;

2.5. gebėti numatyti ir nurodyti, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoti visą slaugos procesą;

2.6. žinoti ir mokėti planuoti, taikyti ir vertinti slaugos priemones (rinkti, kaupti ir tvarkyti duomenis, atlikti aprašomąją analizę, vertinti slaugos kokybę įstaigoje, pateikti išvadas) ir mokėti pagrįsti jų poreikį;

2.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, kritiškai vertinti duomenis ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

2.8. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, vesti derybas, spręsti konfliktus, deleguoti atsakomybę;

2.9. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

2.10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;

2.11. turėti raštvedybos įgūdžių;

2.12. turėti nepriekaištingą reputaciją (elgesys ar veikla nepažeidžiant profesinės etikos ir deontologijos normų);

2.13. turi būti sąžiningas, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

2.14. maloniai bendrauti su personalu, pacientais;

2.15. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimus.

Vyriausiasis slaugytojas pavaldus skyriaus vedėjui bei vyriausiajam slaugos administratoriui.

II. VYRIAUSIOJO SLAUGYTOJO PAREIGOS

Vyriausiasis slaugytojas privalo vadovautis savo veikloje galiojančia bendrosios praktikos slaugytojo medicinos norma MN 28:2019 (medicinos normai pasikeitus, vadovautis pakeitimu išdėstytu naujausia redakcija), galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Poliklinikos įstatais, poliklinikos darbo sutartimi, pareigybės aprašymu, vidaus tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu, kitais poliklinikos vidiniais dokumentais, įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.Teikti būtinąją medicinos pagalbą teisės aktų nustatyta tvarka;Tinkamai užpildyti medicininę dokumentaciją, teisės aktų nustatyta tvarka;Kontroliuoti skyriuje naudojamų vaistinių preparatų galiojimo datas, paskirstymą, tinkamą laikymą bei naudojimą;Pildyti skyriaus darbuotojų darbo grafikus (iki mėnesio 15d.), darbo apskaitos žiniaraščius Kontroliuoti, kad pavaldus personalas dirbtų grafike numatytu laiku (iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos); Suderinti darbo grafiko pakeitimus. Teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl racionalaus pavaldaus personalo darbo laiko paskirstymo;Planuoti metines darbuotojų atostogas personalo valdymo programoje;Reaguoti į padidėjusius pacientų srautus, nenumatytus įvykius; Tinkamai organizuoti bendrosios praktikos slaugytojų veiklą;Užtikrinti higienos (dezinfekcijos) plano švaros bei tvarkos laikymąsi skyriuje, sterilių gaminių panaudojimo atsekamumą; Suplanuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą ateinantiems metams, suteikiant galimybę laikytis licencijuojamos veiklos sąlygų;Pareikalavus, pateikti vyriausiajam slaugos administratoriui ataskaitas, būtinas pildyti remiantis galiojančiais teisės aktais bei vidaus tvarkos taisyklėmis ar siekiant analizuoti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti jų prieinamumą;Periodiškai tikrinti pavaldaus personalo pildomą medicininę dokumentaciją, atžymas informacinėje sistemoje M.E.D.i.s, stebėti jų darbą, siekiant užtikrinti teikiamų (suteiktų) pacientams paslaugų kokybę bei pagerinti skyriaus veiklos rodiklius. Imtis priemonių šalinant darbo trūkumus;Organizuoti skyriaus slaugos personalo susirinkimus, perduodant aktualią informaciją, analizuojant problemas, darbo rodiklius, aptariant patalpų valymo kokybę bei atitikimą švaros standartui;Dalyvauti vyresniųjų slaugytojų, slaugos tarybos susirinkimuose, pasitarimuose slaugos klausimais. Nesant galimybei dalyvauti, deleguoti skyriui atstovaujančią slaugytoją;Užtikrinti, kad visi padalinio darbuotojai dėvėtų asmens apsaugos priemones (AAP) pagal kontakto su įtariamu ar sergančiuoju infekcine liga pobūdį bei atliekamas funkcijas;Savalaikiai užsakyti reikiamų AAP kiekį, vesti jų apskaitą. Visus padalinio darbuotojus apmokyti tinkamai užsidėti, naudoti ir nusiimti AAP;Kontroliuoti AAP tvarkymą po naudojimo kaip infekuotas klinikines B kategorijos atliekas (UN3291), užtikrinti, kad nusirengimų vietose būtų pastatytos ir paženklintos AAP surinkimo talpos;Kontroliuoti medicininių atliekų tvarkymą skyriuje bei savalaikį šalinimą į tarpinę saugyklą ar laikino saugojimo aikštelę. Užsakyti priemones, reikalingas užtikrinant saugų darbą su medicininėmis atliekomis;Atsakyti už einamąją finansinę kontrolę; Kas mėnesį pateikti buhalterijai ataskaitas apie panaudotus medikamentus ir medicinos priemones, medžiagas;Spręsti darbo drausmės problemas, dalyvauti priimant su darbuotojų motyvavimu susijusius sprendimus;Nuolat sekti informaciją skelbiamą poliklinikos vidaus elektroninėje sistemose;Sutvarkyti įstatymų nustatyta tvarka saugomų dokumentų bylas ir perduoti saugojimui į archyvą;Užtikrinti, kad skyriaus stenduose pacientams nebūtų viešinama jau neaktuali informacija;Siekiant geresnių skyriaus darbo rezultatų, planuoti darbus ateinantiems metams, numatant veiklos tikslus bei veiksmus tikslams įgyvendinti;Laikytis slaugos profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;Užtikrinti savalaikį informacijos apie prietaiso gedimą pateikimą ar ūkinio pobūdžio problemas elektroninėje sistemoje;Nedelsiant informuoti administracijos darbuotoją (pagal kompetenciją) apie papildomų prietaiso naudojimui reikalingų (atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas) ar kitų priemonių poreikį;Kontroliuoti, kad medicinos prietaisas būtų naudojamas laikantis gamintojo instrukcijų.Nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą apie iškilusias su poliklinikos veikla susijusias problemas ir gręsiančią žalą;Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.Teikti informaciją apie paciento asmens duomenis, jo sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą;Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;Dalyvauti organizuojant probleminių situacijų, susijusių su personalu ar/ir pacientais sprendimą.Tausoti poliklinikos inventorių, ekonomiškai ir saugiai juo naudotis;Vadovauti studentų praktikai pagal direktoriaus pavirtintą įsakymą;Informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos žinybą apie pastebėtą smurto atvejį prieš vaiką.Laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų teisės aktų nustatyta tvarka;Naudotis informacine sistema Med.I.S;Pastebėjus kito asmens, sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą nedelsiant informuoti asmenį padariusi klaidą ir jo tiesioginį vadovą;Dalyvauti poliklinikos ir skyriaus susirinkimuose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose ir konferencijose;Paruošti pranešimą kolegoms ir pristatyti susirinkime;Dalyvauti metiniame veiklos vertinimo pokalbyje su vadovu bei vesti metinius veiklos vertinimo pokalbius skyriuje pavaldiems darbuotojams;Laiku atvykti į darbą, anksčiau palikti darbo vietą tik gavus vadovo sutikimą;Dėvėti švarią ir tvarkingą medicininę aprangą bei rūpintis kitų darbuotojų tinkama išvaizda;Pranešti apie neatvykimą į darbą;Aktyviai dalyvauti sudarant išankstinį metinį skyriaus medikamentų, medicinos priemonių, įrangos, inventoriaus ir kt. poreikį;Užtikrinti racionalų vaistų, medicinos priemonių, įrangos, smulkiojo inventoriaus panaudojimą skyriuje;

III. VYRIAUSIOJO SLAUGYTOJO TEISĖS

Gauti darbui būtiną informaciją, priemones, įrangą, instrumentus, medikamentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;Teikti pasiūlymus dėl darbo organizavimo bei darbo sąlygų gerinimo;Pagal kompetenciją teikti slaugos paslaugas;Dalyvauti kuriant ir diegiant naujus projektus;Dalyvauti mokslo tiriamojoje veikloje;Dalyvauti grupių ir komisijų veikloje;Tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;Vyresnysis slaugytojas gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių;Gauti darbui būtiną informaciją, instrumentus, medikamentus bei kitas reikalingas priemones Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;Teikti pasiūlymus, kaip gerinti darbo sąlygas slaugos paslaugų kokybei užtikrinti;Reikalauti užtikrinti optimalias darbo sąlygas (patalpos, įrenginiai, higieninės sąlygos, apsaugos priemonės, medicinos prietaisų priežiūra);Nutraukus darbo santykius, paskutinę darbo dieną privalo grąžinti įstaigai priklausantį turtą.

IV. VYRIAUSIOJO SLAUGYTOJO ATSAKOMYBĖ

Vyriausiasis slaugytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

66.1. pareigybės apraše, vidaus tvarkos taisyklėse, Elgesio kodekse, procedūrose, įsakymuose numatytų pareigų bei funkcijų kokybišką vykdymą;

66.2. galiojančios medicinos normos nuostatų pažeidimą;

66.3. teisingos informacijos apie darbo rezultatus teikimą;

66.4. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;

66.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų vykdymą;

66.6. dėl savo kaltės padarytą žalą;

66.7. aplaidumą,

66.8. sanitarijos, higienos normų nesilaikymą;

66.9. už einamąją finansinę kontrolę;

66.10. bioetikos reikalavimų pažeidimą.

67. Darbuotojas įsipareigoja išlaikyti visišką žinių ir informacijos, kurią ji/jis gavo dirbdamas VšĮ Antakalnio poliklinikoje, slaptumą. Darbuotojas įsipareigoja neatskleisti jokių veiklos ir komercinių paslapčių, ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su VšĮ Antakalnio poliklinika, jos partneriais, vadovybe, kontrahentais, arba kitais asmenimis, susijusiais su VšĮ Antakalnio poliklinika, nepaisant to, ar tokia informacija liečia pačią VšĮ Antakalnio polikliniką ar, ji buvo perduota jai ar Darbuotojui trečiosios šalies. Šis įsipareigojimas galioja nepriklausomai nuo to, ar šios veiklos/komercinės paslaptys susijusios su Darbuotojo pareigomis VšĮ Antakalnio poliklinikoje. Veiklos/komercinės paslaptys yra duomenys, kuriuos VšĮ Antakalnio poliklinika siekia išlaikyti konfidencialiais. Veiklos/komercinėmis paslaptimis yra laikomi šie duomenys: informacija, susijusi su bendromis VšĮ Antakalnio poliklinikos veiklos operacijomis, tokiomis, kaip: veiklos planai ir ataskaitos, gautos pajamos, kaštai, pelnas, kainų struktūra, ūkinės veiklos organizavimas, kontrahentų, tiekėjų ir pacientų sąrašai, tiekėjų ir pacientų kontaktiniai ir asmens duomenys, sąlygos taikomos tiekėjams ir pacientams, informacija apie kitus VšĮ Antakalnio poliklinikos darbuotojus, bet kokia informacija apie VšĮ Antakalnio poliklinikos sukurtus ar naudojamus technologinius procesus, bet kokia informacija apie VšĮ Antakalnio poliklinikos vykdomus ir planuojamus tyrimus, bet kokia informacija apie VšĮ Antakalnio poliklinikos sudarytas ar planuojamas sudaryti sutartis, prisiimtus įsipareigojimus, jų sąlygas, taip pat kita VšĮ Antakalnio poliklinikos konfidenciali informacija. Darbuotojas privalo gauti tiesioginį išankstinį raštišką VšĮ Antakalnio poliklinikos pritarimą bet kokiai išimčiai dėl veiklos/komercinių paslapčių įsipareigojimų. Darbuotojas negali daryti jokių VšĮ Antakalnio poliklinikos dokumentų ar duomenų laikmenų kopijų asmeniniais tikslais.


Atlyginimas: 2000 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1233 € "į rankas"
Įmonė: VšĮ "Antakalnio poliklinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852344518, info@antakpol.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.10.17
Galioja iki: 2020.10.31

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"
Rekvizitai apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"
Skundailt.com apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"
Verslo žinios apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"
118 apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"
KurRasti apie VšĮ "Antakalnio poliklinika"