Projekto grupės procesų valdymo specialistas

PROJEKTO "BENDROS INFORMACINĖS SISTEMOS VALSTYBĖS ĮSTAIGŲ BUHALTERINEI APSKAITAI TVARKYTI SUKŪRIMAS"

PROCESŲ VALDYMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotino projekto "Bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti sukūrimas" (toliau - Projektas) procesų valdymo specialisto pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį organizacijų veiklos analizės srityje;

3.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą, mokesčius bei viešojo sektoriaus subjektų veiklą;

3.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

3.5. turėti bendravimo ir komandinio darboįgūdžių: gebėti aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, perteikti informaciją, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgdamas į situacijos ar pašnekovų charakteristikas bei bendravimo tikslą;

3.6. būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimais;

3.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer; taip pat mokėti naudotis Teisės aktų registru.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. vykdo Projekto vadovo ar jo pavedimu Projekto grupės vadovo nustatytas metines veiklos užduotis, užtikrinančias apskaitos ir informacinių sistemų vystymo ir plėtros procesų valdymo srities Projekto veiklų rezultatus, susijusius su bendros informacinės sistemos valstybės įstaigų buhalterinei apskaitai tvarkyti (toliau - BBAIS) diegimo (plėtros) techninės priežiūros atlikimu ir ekspertinių konsultacijų teikimu, tinkamai ir laiku;

4.2. dalyvauja Projekto grupės posėdžiuose ir pasitarimuose;

4.3. teikia informaciją apie užduočių vykdymo eigą ir įvykdymą Projekto grupės vadovui, o jo nesant, - Projekto vadovui, atsižvelgus į Projekto grupės veiklos planą;

4.4. rengia dokumentus, susijusius su Projekto veiklomis pagal nustatytas metines veiklos užduotis, ir užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Projekto grupės vadovui, o jo nesant - Projekto vadovui;

4.5. pagal kompetenciją dalyvauja Projekto grupės vykdomos viešųjų pirkimų būdu įsigytų paslaugų ir (arba) darbų teikėjų ir (arba) vykdytojų veiklos, susijusios su Projekto veiklų užtikrinimu, kokybės ir užduočių vykdymo laiku stebėsenos procesuose;

4.6. vykdo kitus Projekto grupės vadovo ar Projekto vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2390000, finmin@finmin.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.10.17
Galioja iki: 2020.10.31

Atsiliepimai, skundai apie Finansų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Finansų ministerija
Rekvizitai apie Finansų ministerija
Skundailt.com apie Finansų ministerija
Verslo žinios apie Finansų ministerija
118 apie Finansų ministerija
KurRasti apie Finansų ministerija