Projektų valdymo tarnybos projekto vadovas

PATVIRTINTA
Kultūros infrastruktūros centro
direktoriaus 2020 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. 52KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
PROJEKTŲ VALDYMO TARNYBOS PROJEKTO VADOVO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau - Centras) Projektų valdymo tarnybos (toliau - tarnyba) projekto vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė - specialistai.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Projekto vadovas yra tiesiogiai pavaldus tarnybos vadovui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos paveldo tvarkybos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos darbus, teritorijų planavimą ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, dokumentų rengimo taisykles ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
4.3. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir valdyti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. būti susipažinęs su Statybos darbų žurnalo pildymu, kaip reikalauja Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 4 priedas, įskaitant elektroninį Statybos darbų žurnalą, jeigu jis būtų įdiegtas Centre;
4.6. turėti bent minimalių įgūdžių dirbant su statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau - BIM) programa bei išmanyti BIM principus;
4.7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, projektų valdymui skirta programine įranga).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja jam priskirtų projektų, finansuojamų Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo srityje esančių įstaigų (toliau - kultūros įstaigos) infrastruktūros (nekilnojamojo turto ir kultūros veiklų organizavimui reikiamos įrangos) modernizavimo, paveldotvarkos programų ir kitomis lėšomis, įgyvendinimą;
5.2. organizuoja jam priskirtų kultūros įstaigų naudojamo nekilnojamojo turto būklės stebėseną ir būklės vertinimą, teikia Centro vadovybei apibendrintus siūlymus dėl šios būklės gerinimo;
5.3. administruoja jam priskirtus projektus nuo inicijavimo iki baigtinio rezultato tam tikruose šio proceso etapuose pagal kompetenciją, bendradarbiaudamas su kitais kompetentingais Centro struktūriniais padaliniais, rengia veiklos ataskaitas;
5.4. kontroliuoja, kad jam priskirtų projektų darbų ir paslaugų sutartys būtų vykdomos pagal jose nustatytas sąlygas, kokybiškai ir laiku;
5.5. pagal kompetenciją, bendradarbiaudamas su kompetentingais Centro struktūriniais padaliniais, rengia reikiamų raštų, pretenzijų ir kitų dokumentų projektus jam priskirtų projektų darbų ir paslaugų sutarčių šalims ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei institucijoms, įstaigoms, organizacijoms;
5.6. stebi projekto įgyvendinimo etape dalyvaujančių statybos ir tvarkybos darbų techninės priežiūros vadovų, projekto vykdymo priežiūros vadovų veiklą, teikia jiems motyvuotas pastabas dėl jų darbo, siekiant, kad tinkamai ir laiku būtų pasiekti rezultatai teisės aktų nustatyta tvarka;
5.7. dalyvauja derinant darbų atlikimo grafikus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
5.8. organizuoja ir valdo gamybinius procesus, valdo rizikas, inicijuoja iškilusių gamybinių klausimų sprendimą;
5.9. pagal kompetenciją rengia arba organizuoja Centro projektų dokumentų rengimą;
5.10. vykdo jam priskirtų projektų biudžeto kontrolę, siekia efektyvaus lėšų panaudojimo, teikia siūlymus Centro vadovybei dėl biudžeto lėšų perskirstymo;
5.11. pagal kompetenciją vykdo jam priskirtų projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją, atlieka šių projektų stebėseną, rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas Centro vadovybei jai mažinti;
5.12. bendradarbiauja su kitais Centro struktūriniais padaliniais bei pagal kompetenciją juos konsultuoja, teikia informaciją projektų įgyvendinimo klausimais;
5.13. inicijuoja darbų viešųjų pirkimų konkursus, susijusius su valdomais projektais, rengia viešųjų pirkimų dokumentus (viešojo pirkimo užduotis, technines specifikacijas);
5.14. teikia statinių savininkams ir valdytojams apibendrintas rekomendacijas dėl statinių remonto, vadovaudamasis statinio naudojimo priežiūros vykdytojų teikiamos ir statinių periodinėse ir specializuotose apžiūrose gautos informacijos pagrindu;
5.15. sistemina, kaupia informaciją elektroninėse laikmenose formuodamas bylą apie kiekvieną statinį atskirai;
5.16. pagal kompetenciją nagrinėja tarnybos veiklos sričiai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, pareiškimus, skundus ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
5.17. pagal kompetenciją darbo klausimais bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, jų darbuotojais, rangovais, subrangovais;
5.18. registruoja, tvarko tarnybos veiklos dokumentus, užtikrindamas tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į Centro archyvą bei dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą tvarkymą ir saugojimą;
5.19. sprendžia kitus tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus tarnybos vadovo, Centro direktoriaus pavaduotojo ir Centro direktoriaus su tarnybos veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
6. Konkretūs objektai projekto vadovui yra priskiriami Tarnybos vadovo siūlymu Centro direktoriaus įsakymu.


Atlyginimas: 1513 € iki mokesčių išskaitymo / apie 955 € "į rankas"
Įmonė: Kultūros infrastruktūros centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852193400
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.10.17
Galioja iki: 2020.10.31

Atsiliepimai, skundai apie Kultūros infrastruktūros centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kultūros infrastruktūros centras
Rekvizitai apie Kultūros infrastruktūros centras
Skundailt.com apie Kultūros infrastruktūros centras
Verslo žinios apie Kultūros infrastruktūros centras
118 apie Kultūros infrastruktūros centras
KurRasti apie Kultūros infrastruktūros centras