Viršininko pavaduotojas

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2020 m.gegužės 12 d.

įsakymu Nr. 1-229

UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS

VIRŠININKO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos (toliau - Mokykla) viršininko pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau - pareigūnas).

2. Pareigybės grupė - 4.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Mokyklos viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti ugniagesių gelbėtojų rengimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau - VPGT) statutinių valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos tobulinimą, švietėjišką veiklą civilinės ir gaisrinės saugos klausimais, kontroliuoti Mokyklos struktūrinių padalinių veiklą.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį VPGT ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokymą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, darbo organizavimą, gaisrinę ir civilinę saugą, personalo valdymą, viešųjų pirkimų ir turto apskaitos organizavimą;

4.4. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

4.5. mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu;

4.6. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį;

4.7. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame Sveikatos būklės reikalavimų sąvade nustatytus III skilties sveikatos būklės reikalavimus;

4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo".

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir atsako užMokyklos mokymo proceso organizavimą ir vykdymą;

5.2. kontroliuoja, kad Mokyklos veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, departamentodirektoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

5.3. koordinuoja su mokymo planavimu, organizavimu ir vykdymu susijusių dokumentų rengimą ir metodiškai vadovauja rengiant naujas ir atnaujinant esamas mokymo programas, mokymo programų modulius;

5.4. organizuoja ir kontroliuoja Mokyklos struktūrinių padalinių veiklą;

5.5. analizuoja darbuotojų pedagoginius darbo krūvius ir teikia pasiūlymus dėl jų paskirstymo;

5.6. organizuoja Mokyklos veiklos viešinimą;

5.7. organizuoja Mokyklos sportinius ir kultūrinius renginius;

5.8. rengia ir teikia Mokyklos viršininkui pasiūlymus dėl Mokyklos veiklos gerinimo, mokymo strategijos kūrimo ir tobulinimo, metinių išlaidų planų ir sąmatų rengimo;

5.9. kontroliuoja, kad Mokyklai skirtos lėšos būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka, racionaliai ir taupiai;

5.10. koordinuoja Mokyklos ir jos struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsakovais, ministerijų, mokslinių tyrimų ir mokslo įstaigų vadovaujančiais darbuotojais, analogiškų užsienio įstaigų atstovais bei viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais;

5.11. organizuoja veiklas, susijusias su Europos Sąjungos lėšomis ir kitų paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu;

5.12. koordinuoja ir organizuoja metodinių nurodymų, rekomendacijų, taisyklių personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, turto valdymo ir priežiūros klausimais rengimą;

5.13. rengia su Mokyklos veikla susijusius teisės aktus;

5.14. dalyvauja Mokyklos viršininko įsakymu sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

5.15. organizuoja ir koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą Mokykloje;

5.16. dalyvauja ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

5.17. populiarina ugniagesio gelbėtojo profesiją, dalyvauja Mokyklos, priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ar kitų institucijų organizuojamuose švietėjiškuose renginiuose;

5.18. vykdo kitus su Mokyklos funkcijomis susijusius Mokyklos viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Mokyklos strateginius tikslus;

5.19. laikinai nesant Mokyklos viršininko, atlieka jo funkcijas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Mokyklos viršininkui.

----------------
Atlyginimas: 1971 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1217 € "į rankas"
Įmonė: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852716818, violeta.glinskiene@vpgt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.20
Galioja iki: 2020.12.04

Atsiliepimai, skundai apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Rekvizitai apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Skundailt.com apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Verslo žinios apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
118 apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
KurRasti apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM