Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiKALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.
2. Pareigybės lygis. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui priskiriamas A2 lygiopareigybei.
3. Pareigybės paskirtis. Organizuoti gimnazijos ugdymo procesą 5 -8, Ig - IVg klasių mokiniams, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.
4. Pavaldumas. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:
5.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas arba jam prilyginamas išsilavinimas;
5.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;
5.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);
5.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;
5.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:
6.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;
6.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;
6.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;
6.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;
6.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;
6.6. ugdymo turinio vadybą;
6.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;
6.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;
6.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;
6.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;
6.11. turto ir lėšų administravimą ir valdymą.
7. Direktoriaus pavaduotojas privalo vadovautis:
7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais;
7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. šiuo pareigybės aprašymu;
7.6. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:
8.1. organizuoti gimnazijos:
8.1.1. ugdymo plano5 - 8, IG - Ivg klasėms rengimą ir įgyvendinimą;
8.1.2. bendrųjų programų vykdymą;
8.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;
8.1.4. ilgalaikių planų derinimą;
8.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
8.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
8.1.9. dalykų modulių programų rengimą;
8.1.11. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą;
8.1.12. socialinį darbą;
8.2. rengti gimnazijos:
8.2.1. 5 - 8, IG - IVg klasių pamokų tvarkaraščius;
8.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;
8.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;
8.2.4. direktoriaus įsakymų projektus;
8.2.5. informaciją Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir kitoms institucijoms;
8.2.6. mokymosi sutartis;
8.2.7. gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su gimnazijos savivaldos institucijomis;
8.3. vykdyti priežiūrą:
8.3.1. gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
8.3.2. bendrojo ugdymo programų vykdymą;
8.3.3. gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti gimnazijos direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);
8.3.4. pamokų tvarkaraščių vykdymą;
8.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles;
8.4. koordinuoti:
8.4.2. Metodinės tarybos veiklą;
8.4.4. gimnazijos įsivertinimo veiklą;
8.4.5. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
8.4.7. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;
8.5. tvarkyti:
8.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;
8.5.2. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS);
8.5.3. Mano dienyną;
8.5.4. ŠVIS
8.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti gimnazijos bendruomenę;
8.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;
8.8. teikti gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;
8.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus gimnazijos direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO VEIKSMAI MOKINIŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, gimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
9.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
9.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
10.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EIENANČIO DARBUOTOJOS ATSAKOMYBĖ

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:
11.1. gimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;
11.2. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą.
12. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
12.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;
12.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus;
12.3. neatliko savo pareigų;
12.4. savo veiksmais padarė gimnazijai materialinę žalą.
13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius.
Įmonė: Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Miestas: Kalvarija
Kreiptis: (8343)64391
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.12.05

Atsiliepimai, skundai apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Rekvizitai apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Skundailt.com apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
Verslo žinios apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
118 apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija
KurRasti apie Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija