Nacionalinių programų valdymo departamentas vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. T1-322

NACIONALINIŲ PROGRAMŲ VALDYMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. NAC-3-2

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - Agentūra) Nacionalinių programų valdymo departamento (toliau - NP departamentas) vyriausiasis specialistas (toliau - finansų kontrolierius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Finansų kontrolieriaus pareigybė skirta užtikrinti efektyvią Modernizavimo fondo ir Nacionalinių programų (Klimato kaitos programos, Atliekų tvarkymo programos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Aplinkos apsaugos rėmimo programos) (toliau - Nacionalinės programos) lėšomis finansuojamų aplinkosaugos srities projektų išlaidų kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Modernizavimo fondo ir Nacionalinių programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
7. Turėti 1 metų darbo patirtį ekonomikos, apskaitos, finansų, audito, bankininkystės ar mokesčių srityje.
8. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Nacionalinių programų administravimą.
10. Gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
11. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
12. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo taisykles.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

13. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
13.1. atlieka pagal atsakomybės sritį priskirtų projektų veiklų planavimą;
13.2. koordinuoja pagal atsakomybės sritį priskirtų projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoja nustatytų veiklų rezultatus;
13.3. atsiskaito už pagal atsakomybės sritį priskirtų projektų veiklų rezultatus;
13.4. esant poreikiui, konsultuoja projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo eigoje apie projektų finansavimo reikalavimus;
13.5. rengia reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų Modernizavimo fondo ir Nacionalinių programų lėšomis finansuojamų projektų audituose;
13.6. rengia ir sistemina informaciją apie įgyvendinamus projektus, teikia atitinkamą informaciją, reikalingą ataskaitoms parengti;
13.7. tvarko su projektų administravimu susijusius dokumentus, bylas, parengia juos perdavimui į archyvą;
13.8. vykdo kitus, aukštesnių vadovų su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekiami skyriaus ar agentūros veiklos tikslai;
13.9. informuoja apie priimtus sprendimus dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo atsakingus Agentūros padalinius;
13.10. dalyvauja kuriant ir plėtojant APVIS, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus;
13.11. vykdo kitus, su NPV departamento funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekiami NPV departamento ar Agentūros veiklos tikslai.
14. Finansų kontrolieriaus pareigos nustatomos Agentūros Procedūrų vadove, darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, kituose vidiniuose Agentūros teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose darbo santykius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

15. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus NPV departamento direktoriui.
Atlyginimas: 1267 € iki mokesčių išskaitymo / apie 815 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2725758, apva@apva.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.12.05

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Rekvizitai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Skundailt.com apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Verslo žinios apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
118 apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
KurRasti apie Aplinkos projektų valdymo agentūra