Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. T1-322

NACIONALINIŲ PROGRAMŲ VALDYMO DEPARTAMENTO
KLIMATO KAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr. NAC-KK-3-3

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau - Agentūra) Nacionalinių programų valdymo departamento (toliau - NP departamentas) Klimato kaitos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - projektų vadovas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Projektų vadovo pareigybė reikalinga administruoti Modernizavimo fondo ir Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamus projektus, rinkti, analizuoti, sisteminti su tuo susijusią informaciją, teikti pasiūlymus, apžvalgas, ataskaitas bei konsultuoti suinteresuotus asmenis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Modernizavimo fondo ir Klimato kaitos programos įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
7. Turėti 1 metų darbo patirtį rengiant, įgyvendinant ar vykdant priežiūrą Valstybės biudžeto, ES ar kitomis tarptautinių finansinių instrumentų lėšomis finansuojamus projektus.
8. Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
9. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
10. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, kitus aplinkosaugos teisinius santykius reglamentuojančius norminius aktus bei viešųjų pirkimų procedūras. Žinoti pagrindinius poveikio aplinkai šaltinius Lietuvoje ir poveikio aplinkai mažinimo sistemų technologinius principus.
11. Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemonę.
12. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
13. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
14. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles;


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

15. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
15.1. atlieka priskirtų projektų veiklų planavimą;
15.2. koordinuoja priskirtų projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoja nustatytų veiklų rezultatus;
15.3. atsiskaito už priskirtų projektų veiklų rezultatus;
15.4. konsultuoja projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo, paraiškų ir projektų rengimo, projektų finansavimo reikalavimo klausimais
15.5. vertina priskirtas paraiškas;
15.6. rengia reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų projektų audituose;
15.7. rengia priskirtų projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, informavimo veikloms parengti;
15.8. teikia Investicijų komitetui ir Europos investicijų bankui investicinius pasiūlymus ir planuojamų nacionalinių investicijų apžvalgą vadovaujantis Reglamento (ES) 2020/1001 3 ir 4 straipsnio nuostatomis;
15.9. teikia Europos Komisijai Modernizavimo fondo įgyvendinimo ataskaitas vadovaujantis Reglamento (ES) 2020/1001 13 straipsnio nuostatomis.
15.10. tvarko su priskirtų projektų administravimu susijusius dokumentus, bylas, parengia juos perdavimui į archyvą;
15.11. dalyvauja atliekant administruojamų viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų projektų patikras projektų įgyvendinimo vietoje, atlieka administruojamų fizinių asmenų projektų patikras projektų įgyvendinimo vietoje bei atlieka duomenų patikras registruose;
15.12. vykdo kitus, aukštesnių vadovų su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekiami skyriaus, NP departamento ar Agentūros veiklos tikslai.
16. Projektų vadovo pareigos nustatomos Agentūros Procedūrų vadove, darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, kituose vidiniuose Agentūros teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo santykius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

17. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1267 € iki mokesčių išskaitymo / apie 815 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2725758, apva@apva.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.12.05

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Rekvizitai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Skundailt.com apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Verslo žinios apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
118 apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
KurRasti apie Aplinkos projektų valdymo agentūra