Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

PATVIRTINTA

Kauno miesto socialinių paslaugų
centro direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d.
įsakymu Nr. V-57

KAUNO MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SOCIALINIAMS REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams yra specialistas.

Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinio darbo išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų vadovavimo socialinio darbo srityje stažą;

žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, Lietuvos socialinės apsaugos sistemą bei darbo santykių reguliavimą; Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, Centro direktoriaus įsakymais ir šiais pareiginiais nuostatais;

išmanyti Centro veiklos specifiką ir finansines galimybes;

žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos sistemos reikalavimus;

gebėti rengti vidaus tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus, socialines programas, investicinius projektus;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

mokėti dirbti kompiuteriu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

mokėti apibendrinti ir vertinti Centro padalinių, teikiančių socialines paslaugas veiklą;

gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su Centro darbuotojais ir kitų institucijų, ir sričių specialistais;

mokėti bent vieną oficialią Europos Sąjungos kalbą;

pasižymėti tokiomis savybėmis kaip tolerancija, pareigingumas, geranoriškumas, komunikabilumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas;

gebėti vykdyti šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

planuoja ir organizuoja Centro padalinių, teikiančių socialines paslaugas veiklą ir kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę;

rengia Centro veiklos planus (strateginius, kasmetinius, ketvirčio ir kt.);

rengia Centro veiklos ataskaitas (kasmetines, ketvirčio ir kt.), įvairaus pobūdžio informacijas, pranešimus;

administruoja Centro teikiamų socialinių paslaugų teikimą, planuoja, analizuoja ir vertina jų poreikį, rūšis, mastą bei kokybę;

seka kvietimus, kartu su padalinių vadovais teikia projektų ir programų paraiškas, apie tai informuojant Centro direktorių ir sudarant projekto paraiškos rengimo grupę;

inicijuoja socialinių darbuotojų ar socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas ir jas teikia Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vertinti;

koordinuoja Centro darbuotojų pasirengimą atestacijai ir konsultuoja patalpinant dokumentus Socialinių paslaugų priežiūros departamento informacinėje sistemoje;

koordinuoja Centro darbuotojų metinių veiklos užduočių įvertinimo procesus;

organizuoja labdaros ir paramos priėmimą, paskirstymo organizavimą bei dokumentacijos apskaitą;

organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

informuoja Centro socialinius darbuotojus apie valstybinės politikos pokyčius, naujus įstatymus ir kitus teisės aktus, apskrities ar savivaldybės sprendimus socialinės veiklos ir kitais klausimais;

teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl socialinių paslaugų organizavimo, socialinio darbo ir kitais socialinės veiklos klausimais;

direktoriaus pavedimu dalyvauja Centre sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, kitomis įstaigomis ir institucijomis studentų praktikos, tyrimų atlikimo ir savanorystės klausimais Centre;

organizuoja ir atlieka Centro darbuotojų ir paslaugų gavėjų nuomonių tyrimus bei apklausas;

organizuoja bendradarbiavimą su fiziniais ir juridiniais asmenimis, galinčiais suteikti Centrui paramą bei organizuoja paramos priėmimą;

pagal kompetenciją atstovauti ir ginti Centro interesus įstaigos viduje ir už jos ribų;

pavaduoja Centro direktorių atostogų, komandiruočių ar ligos metu;

vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus.Atlyginimas: 2161 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1325 € "į rankas"
Įmonė: Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837322462, info@kaunospc.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.12.05

Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Rekvizitai apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Skundailt.com apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Verslo žinios apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
118 apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras
KurRasti apie Kauno miesto socialinių paslaugų centras