Meno ir muzikos skyriaus vadovasKAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
MENO IR MUZIKOS SKYRIAUS VADOVO
LAIKINASIS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau - KAVB) Meno ir muzikos skyriaus (toliau - skyrius) vadovas yra struktūrinio padalinio vadovas.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis:
3.1. vadovauti skyriui;
3.2. planuoti, organizuoti, koordinuoti skyriaus veiklą bei ryšius su kitais KAVB padaliniais ir įvairiomis institucijomis;
3.3. organizuoti skyriaus dokumentų fondo formavimą, apskaitą, apsaugą ir priežiūrą;
3.4. užtikrinti kryptingą skyriaus dokumentų fondo ir paslaugų aktualizavimą tikslinėms grupėms.
4. Pareigybės pavaldumas - tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriaus pavaduotojui informacijos išteklių ir paslaugų valdymui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinių ir/ar socialinių mokslų srityje;
5.2. turėti mažiausiai 3 metų praktinio darbo bibliotekose, kultūros sektoriuje patirties;
5.3. vadovaujamo darbo patirtis - privalumas;
5.4. savarankiškai naudotis technine, kompiuterine ir programine (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint) įranga, interneto ištekliais, elektroninėmis laikmenomis, LIBIS, kitomis programomis priklausomai nuo atliekamų funkcijų;
5.5. aiškiai ir glaustai pateikti informaciją ir idėjas raštu, išmanyti gramatiką ir sintaksę, raštvedybos pagrindus;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu, gebėti profesionaliai viešai kalbėti;
5.7. gebėti rinkti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir pristatyti informaciją;
5.8. gebėti atlikti trumpalaikį ir ilgalaikį planavimą, nustatyti prioritetus;
5.9. gebėti vadovauti ir paskirstyti užduotis darbuotojams, koordinuoti jų darbus;
5.10. gebėti spręsti įvairaus sudėtingumo problemas, rinktis ir tobulinti darbo atlikimo metodus ar technikas;
5.11. gebėti atlikti paiešką įvairiuose bibliografijos šaltiniuose, internete ir elektroninėse duomenų bazėse;
5.12. būti susipažinus su mokymosi visą gyvenimą principais, bibliotekinių informacijos sistemų formavimo, virtualaus informacinio turinio kūrimo principais, dokumentų fondo formavimo, apskaitos, apsaugos, priežiūros ir naudojimo principais, tarptautiniu standartiniu bibliografiniu aprašu, UNIMARC formatu, įrašų sudarymo metodika, rašytinio kultūros paveldo objektų archyvavimo ir saugojimo reikalavimais,
5.13. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, taip pat reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir darbo santykius, bibliotekinės veiklos standartais, Bibliotekininko profesinės etikos kodeksu, KAVB ir skyriaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu;
5.14. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginiais dokumentais, nustatančiais valstybės pažangos strateginius prioritetus;
5.15. gerai mokėti valstybinę kalbą;
5.16. pageidautina mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu (ne žemesniu nei B1 lygiu).


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. planuoja ir nustato skyriaus vidaus veiklą bei veiklos plėtojimo kryptis, suderindamas su direktoriaus pavaduotoju informacijos išteklių ir paslaugų valdymui;
6.2. kartu su KAVB direktoriaus pavaduotoju informacijos išteklių ir paslaugų valdymui planuoja ir nustato skyriaus veiklą, susijusią su kitais KAVB struktūriniais padaliniais ir išorės organizacijomis, veiklos programą atitinkamai suderindamas su KAVB direktoriumi;
6.3. kartu su KAVB visų lygių vadovais nustato skyriaus ryšius su kitais KAVB struktūriniais padaliniais ir įvairiomis išorės organizacijomis;
6.4. dalyvauja rengiant KAVB strateginį ir metinį planus, ataskaitas;
6.5. dalyvauja atstovaujant KAVB skyriaus veiklos srityje;
6.6. atstovauja skyrių ir dalyvauja pristatant jį svarbiems adresatams ar jų grupėms;
6.7. rengia projektus, ieško alternatyvių skyriaus veiklos finansavimo šaltinių;
6.8. analizuoja, apibendrina ir dalyvauja skleidžiant įvairaus pobūdžio informaciją apie skyriaus veiklą (statistinę ir tekstinę informaciją, gerosios praktikos pavyzdžius, veiklos plėtrą ir pan.);
6.9. rengia skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, įvairius metodinius dokumentus, teikia tvirtinti KAVB direktoriui;
6.10. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, užtikrina reikiamą užduočių paskirstymą darbuotojams, prireikus, perskirsto darbo krūvius, laikinai keičia užduotis;
6.11. nustato darbuotojų poreikį, kompetencijos reikalavimus ir pareigas, rengia jų pareigybių aprašymus, ieško ir rekomenduoja KAVB direktoriui priimti darbuotojus;
6.12. organizuoja naujai priimtų darbuotojų supažindinimą su skyriaus ir KAVB veikla, mokymus konkrečioms pareigoms užimti;
6.13. analizuoja skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, organizuoja mokymus skyriuje, sudaro sąlygas savarankiškam kvalifikacijos tobulinimui;
6.14. organizuoja skyriaus veiklos ir darbuotojų individualią darbo apskaitą, darbo laiko apskaitą;
6.15. kontroliuoja ir vertina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir rezultatus, reglamentuojančių dokumentų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo ir skatinimo;
6.16. organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus ir darbo veiklos aptarimą;
6.17. organizuoja darbo vietų skyriuje įrengimą, sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimą, aprūpinimą darbo priemonėmis;
6.18. planuoja numatomus pirkimus, pateikia informaciją apie prekių, paslaugų ar darbų poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus;
6.19. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
6.20. kartu su kitais visų lygių vadovais svarsto ir sprendžia bendrus strateginius ir einamuosius KAVB veiklos klausimus;
6.21. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.22. konsultuoja KAVB ir kitų bibliotekų darbuotojus savo kompetencijos ribose;
6.23. organizuoja skyriaus fondo formavimą ir apsaugą;
6.24. dalyvauja įgyvendinant skyriaus veiklas;
6.25. nustatyta tvarka teikia pasiūlymą KAVB direktoriui dėl skyriaus darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymo: atsižvelgdamas į bibliotekos, skyriaus metinio veiklos plano priemones, darbuotojams nustato metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos, pasirašytinai supažindina darbuotojus su jiems nustatytomis užduotimis, nustatyta tvarka įvertina darbuotojo metinę veiklą;
6.26. nesant skyriaus vadovui (jam išėjus atostogų, susirgus ar pan.) jo pareigas eina pareigybės aprašyme nustatyta tvarka arba direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, įgyjantis atitinkamas teises ir atsakantis už tinkamą jam pavestų pareigų vykdymą;
6.27. atlieka kitus pareigybinę kompetenciją atitinkančius darbus, nenurodytus šiame pareigybės aprašyme, KAVB direktoriaus pavaduotojo informacijos išteklių ir paslaugų valdymui pavedimus;
6.28. atsiskaito už atliktą darbą KAVB direktoriaus pavaduotojui informacijos išteklių ir paslaugų valdymui.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
7.1. vadovaujamam padaliniui keliamų uždavinių, funkcijų ir pareigų tinkamą įgyvendinimą, padalinio darbo organizavimą ir kontroliavimą;
7.2. strategiškai kryptingą, efektyvų, rezultatyvų ir ekonomišką padalinio vidaus veiklos bei darbo su kitais KAVB padaliniais ir išorės organizacijomis organizavimą;
7.3. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą ir pateikimą laiku;
7.4. skyriaus darbuotojų darbo kokybę ir drausmę;
7.5. savalaikį ir kokybišką pareigybės aprašyme, skyriaus nuostatuose išvardintų pareigų, KAVB direktoriaus įsakymų, nurodymų ir atskirai pavestų užduočių, visų lygių vadovų posėdžių nutarimų ir regiono bibliotekų tarybos sprendimų vykdymą;
7.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų bei KAVB priimtų lokalių teisės aktų laikymąsi;
7.7. konfidencialumo reikalavimų laikymąsi, žinomos konfidencialios informacijos saugojimą ir jos neplatinimą;
7.8. asmens duomenų tvarkymą KAVB ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. legalios programinės įrangos naudojimą padalinio kompiuterinėse darbo vietose;
7.10. KAVB suteiktų darbo priemonių (kompiuteris, mobilusis telefonas, prieiga prie interneto, elektroninis paštas, kodai, slaptažodžiai ir kita informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga), prisijungimų prie bibliotekos tinklo resursų naudojimą tik darbo funkcijų vykdymui;
7.11. jam perduotą KAVB turtą ir kitas materialines vertybes;
7.12. elektrosaugos, gaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimų laikymąsi;
7.13. žalą, padarytą KAVB, dėl savo kaltės ar neatsargumo.

Atlyginimas: 1334 € iki mokesčių išskaitymo / apie 853 € "į rankas"
Įmonė: Kauno apskrities viešoji biblioteka
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837324259
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.21
Galioja iki: 2020.12.05

Atsiliepimai, skundai apie Kauno apskrities viešoji biblioteka


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno apskrities viešoji biblioteka
Rekvizitai apie Kauno apskrities viešoji biblioteka
Skundailt.com apie Kauno apskrities viešoji biblioteka
Verslo žinios apie Kauno apskrities viešoji biblioteka
118 apie Kauno apskrities viešoji biblioteka
KurRasti apie Kauno apskrities viešoji biblioteka