Eigulys Tytuvėnų girininkijojeValstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų valstybės turto - miško - valdymą. Valstybinių miškų urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei 3 000 darbuotojų.


EIGULIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos (toliau - Darbdavys) Eigulio (toliau - Darbuotojas) kompetenciją ir kvalifikacinius reikalavimus, darbo funkcijas, pareigas, teises ir atsakomybę, ir yra privaloma tiek Darbuotojui, tiek Darbdaviui.
2. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus girininkui ar jį pavaduojančiam asmeniui (toliau - Tiesioginis vadovas).
3. Darbuotojas vykdo Darbdavio įsakymus (sprendimus) ir Tiesioginio vadovo nurodymus, pavedimus ir užduotis.
4. Atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais atvejais, kai Darbuotojas dėl pateisinamos priežasties negali dirbti, Darbuotoją pavaduoja Tiesioginio vadovo paskirtas kitas darbuotojas. Tiesioginio vadovo paskyrimu Darbuotojas pavaduoja kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruotės, stažuotės, ligos ar kitais nebuvimo atvejais.
5. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Darbdavio Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis (toliau - Vidaus tvarkos taisyklės), kitais Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais, darbo sutartimi ir šiuo pareigybės aprašymu.
6. Darbuotojas į darbą priimamas ir iš darbo atleidžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
7. Darbuotojas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir turėti medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą, leidžiantį atlikti šiame pareigybės aprašyme nurodytas darbo funkcijas.
8. Į šias pareigas gali būti priimtas ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, atitinkantis šiame pareigybės aprašyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

II. Kvalifikaciniai reikalavimai

9. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
9.1. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
9.2. mokėti našiai, kruopščiai, dėmesingai ir atsakingai dirbti;
9.3. gebėti greitai orientuotis nestandartinėse situacijose;
9.4. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, organizuoti ir planuoti savo veiklą;
9.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
9.6. turėti gerus savarankiško darbo ir darbo komandoje įgūdžius;
9.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su šios pareigybės funkcijų įgyvendinimu.
10. Darbuotojas turi atitikti žemiau išvardintus specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
10.1. turėti ne žemesnį kaip iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį arba aukštąjį koleginį (neuniversitetinį) miškininkystės studijų krypties išsilavinimą; arba turėti iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 10 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
10.2. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių;
10.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. Darbuotojo darbo funkcijos

11. Darbuotojas atlieka visas žemiau išvardintas darbo funkcijas:
11.1. saugo miškus nuo savavališkų kirtimų, miško teršimo, naikinimo, žalojimo, neteisėto žemės užgrobimo bei kitokios neteisėtos veiklos;
11.2. kontroliuoja miško naudotojus ir lankytojus, kaip jie laikosi miško naudojimą ir lankymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
11.3. saugo miško infrastruktūros ir rekreacijos įrenginius nuo neteisėto gadinimo ir naikinimo;
11.4. informuoja Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie nustatytus pažeidimus ir savo kompetencijos ribose vykdo visas priemones neteisėtos veiklos sustabdymui ir pažeidimą padariusių asmenų nustatymui;
11.5. stebi girininkijos miškų sanitarinę ir priešgaisrinę būklę, informuoja Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie kenkėjų ir ligų židinius, vykdo profilaktines ir naikinamąsias sanitarinės ir priešgaisrinės miškų apsaugos priemones;
11.6. informuoja Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie pastebėtus miško gaisrus ir imasi būtiniausių priemonių gaisrui lokalizuoti ir gesinti, budi gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose;
11.7. Tiesioginio vadovo pavedimu pagal nustatytą biržių atrėžimo tvarką, atrėžia biržes visų rūšių kirtimams;
11.8. nurodo miškų naudotojams bei medienos gamintojams kirstinus medžius ir sklypus (biržes) ar kitam miško naudojimui skirtus plotus, perduoda biržes miško kirtimams ir priima jas kirtimus užbaigus, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant biržių technologines korteles;
11.9. organizuoja girininkijoje atliekamus miško atkūrimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus ir vykdo miško kirtimų ir kitų miškų ūkinių darbų kokybės ir gamtosauginių reikalavimų atliekant juos laikymosi kontrolę;
11.10. priima pagal kompetenciją rangovų ar įmonės dirbančiųjų atliktus darbus;
11.11. atlieka želdaviečių ir želviečių plotų apmatavimus ir paženklinimą vietoje;
11.12. organizuoja ir kontroliuoja atkūrimo ir įveisimo darbus;
11.13. dalyvauja atliekant miško želdinių, žėlinių apskaitą;
11.14. vykdo miškotvarkos projekto gamtosauginių priemonių plane numatytas priemones;
11.15. vykdant miškotvarkos ir kitus darbus, vietoje parodo ribinius ženklus ir miško plotus skiriančias linijas;
11.16. praneša Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie naujai aptiktus stambiųjų miško paukščių lizdus;
11.17. dalyvauja apskaitant laukinę miškų gyvūniją ir apžiūrose vertinant žvėrių padarytą žalą;
11.18. rengia ir teikia ataskaitas ir/ar kitą informaciją, vadovaujantis tvarka, nustatyta Darbdavio vietiniais norminiais teisės aktais;
11.19. savo veikloje taiko svarbius miškų tvarkymo sertifikavimo standartų reikalavimus;
11.20. vykdo kitas susijusias Darbdavio ar Tiesioginio vadovo nurodytas darbo funkcijas.

IV. Darbuotojo pareigos

12. Darbuotojas privalo:
12.1. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir kitų saugos instrukcijų, Vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Darbdavio vietinių norminių teisės aktų bei šio pareigybės aprašymo reikalavimus ir jų laikytis;
12.2. vykdyti Darbdavio, Tiesioginio vadovo ir kitų asmenų, turinčių teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, nurodymus;
12.3. laikytis darbo grafiko bei Vidaus tvarkos taisyklėse ir/ar darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo;
12.4. darbo metu neužsiimti pašaline veikla, visą savo darbo laiką skirti darbo funkcijų vykdymui;
12.5. tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;
12.6. Darbdaviui priklausančias darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus, jas tausoti ir naudoti išskirtinai darbo reikmėms, išskyrus atvejus, kai su Darbdaviu raštu buvo susitarta dėl darbo priemonių naudojimo kitais tikslais sąlygų ir tvarkos;
12.7. savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų (priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;
12.8. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie situacijas, kurios gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats pašalinti negali arba neprivalo, taip pat kitas su Darbdavio veikla susijusias problemas ir gresiančią žalą;
12.9. nedelsiant pranešti Darbdaviui, Tiesioginiam vadovui ar kitam atsakingam asmeniui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus, taip pat apie nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
12.10. darbe nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų, taip pat nesirodyti darbo vietoje darbo metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;
12.11. nedelsiant informuoti Darbdavį, Tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį, pastebėjus neblaivų ar apsvaigusį nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotoją;
12.12. reguliariai tikrintis sveikatą ir pateikti Darbdaviui medicinos įstaigos išduotą sveikatos būklę patvirtinantį dokumentą;
12.13. teikti informaciją ir duomenis, reikalingus Darbuotojo darbo rezultatų įvertinimui ir/ar darbo užmokesčio apskaičiavimui ir/ar darbo laiko apskaitai;
12.14. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių ar galinčių pakenkti Darbdavio vardui bei prieštaraujančių jo veiklos tikslams;
12.15. Darbdavio nurodymu dalyvauti susirinkimuose, mokymuose, kursuose, seminaruose ir pan.;
12.16. siekti darnaus darbo santykių vystymosi, veikti sąžiningai, bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise, nepažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų;
12.17. žinoti girininkijos ar jam priskirtos eiguvos valstybinių miškų ribas;
12.18. žinoti girininkijoje esančias saugomas teritorijas, jų ribas, saugomus objektus, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radavietes, kitus ekologiškai vertingus miško plotus.

V. Darbuotojo teisės

13. Darbuotojas turi šias teises:
13.1. prašyti Tiesioginio vadovo detaliau paaiškinti Darbuotojo darbo uždavinius;
13.2. gauti visą darbui reikalingą informaciją, saugaus darbo instrukcijas, Darbuotojui reikalingas darbo ir asmenines apsaugos priemones;
13.3. reikalauti, kad Darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įrengtų kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai kolektyvinės priemonės neapsaugo nuo rizikos veiksnių poveikio;
13.4. gauti informaciją apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius;
13.5. atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojų ar aplinkinių saugai ir sveikatai;
13.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
13.7. kelti kvalifikaciją seminaruose, mokymosi kursuose ir kituose renginiuose;
13.8. teikti racionalius pasiūlymus darbo organizavimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais.

VI. Darbuotojo atsakomybė

14. Darbuotojas, atlikdamas darbo funkcijas, atsako už:
14.1. darbo funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
14.2. darbo ir poilsio laiko pažeidimus;
14.3. Darbuotojo pareigybei nustatytų kvalifikacinių reikalavimų laikymąsi;
14.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, Vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir pažeidimus;
14.5. darbo ir asmeninių apsaugos priemonių ir kito Darbdavio turto naudojimą tinkamai ir pagal paskirtį;
14.6. Darbdaviui padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
15. Už netinkamą pareigų vykdymą pagal šį pareigybės aprašymą, Vidaus tvarkos taisykles, kitus Darbdavio vietinius norminius teisės aktus, sutartis ir susitarimus, sudarytus su Darbdaviu ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką, Darbuotojui gali būti taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
Įmonė: VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Miestas: Raseiniai
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.25
Galioja iki: 2020.12.09

Atsiliepimai, skundai apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Rekvizitai apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Skundailt.com apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
Verslo žinios apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
118 apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"
KurRasti apie VĮ "Valstybinių miškų urėdija"