Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (terminuota 2 metų darbo sutartis)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. T1-152


TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Nr. T-3-4

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau- Agentūra) Teisės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - teisininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Teisininko pareigybė skirta padėti skyriaus vedėjui užtikrinti efektyvų ir patikimą Teisės skyriui pavestų funkcijų, susijusių su nacionalinių aplinkos apsaugos specialiųjų programų lėšomis finansuojamų projektų administravimu priežiūrą ir kontrolę, Agentūros pasirašomų sutarčių atitikimą teisės normų reikalavimams, tinkamą Agentūros administruojamų nacionalinių aplinkos apsaugos srities specialiųjų programų pareiškėjų, projektų vykdytojų atliktų pirkimų vertinimą ir analizę, pirkimų procedūrų bei parengtų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems teisės aktams, teisiškai įvertinti pareiškėjų, projektų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, įvykdytų pirkimų procedūrų bei parengtų dokumentų atitiktį nustatytai pirkimų vykdymo tvarkai, dalyvauti teisės aktų, susijusių su Agentūros veikla rengime.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nacionalinių aplinkos apsaugos specialiųjų programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę nei 1 metų teisinio darbo patirtį.
8. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
9. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, aplinkosaugos įstatymus bei kitus, aplinkosaugos įstatymus bei kitus, aplinkosaugos teisinius santykius reglamentuojančius norminius aktus, administracinę bei civilinę teisę (materialinę bei procesinę).
10. Žinoti pagrindinius poveikio aplinkai šaltinius Lietuvoje ir priemones šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio aplinkai mažinimui, jų veikimo technologinius principus.
11. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
12. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
13. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

14. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
14.1. atlieka pagal atsakomybės sritį priskirtų veiklų planavimą;
14.2. koordinuoja pagal atsakomybės sritį priskirtų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoja nustatytų veiklų rezultatus;
14.3. rengia ataskaitas už pagal atsakomybės sritį priskirtų veiklų rezultatus;
14.4. užtikrina projektų finansavimo sutarčių ir kitų parengtų sutarčių atitiktį teisės aktų reikalavimams.
14.5. teikia teisinį vertinimą, ar pareiškėjai, projektų vykdytojai pirkimus vykdė vadovaudamiesi teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis;
14.6. teisiškai vertina Agentūros rengiamų informacinių raštų, priminimų, atsakymų pareiškėjams, projektų vykdytojams projektus;
14.7. atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus Aplinkos ministerijai;
14.8. atstovauja Agentūrą (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškinio pareiškimus, atsiliepimus į juos, prašymus, skundus ir kitus dokumentus, susijusius su teismo procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Agentūrą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų įgyvendinimą ir Agentūros interesų atstovavimą;
14.9. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
14.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
14.11. vykdo tinkamą dokumentų, bylų tvarkymą ir saugojimą, jų perdavimą į archyvą Agentūros nustatyta tvarka;
14.12. vykdo kitus, aukštesnių vadovų su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekiami skyriaus ar agentūros veiklos tikslai.
15. Teisininko pareigos nustatomos Agentūros Procedūrų vadove, darbo tvarkos taisyklėse, tvarkose, kituose vidiniuose Agentūros teisės aktuose bei LR darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiose darbo santykius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1267 € iki mokesčių išskaitymo / apie 815 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2725758, apva@apva.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.25
Galioja iki: 2020.12.09

Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Rekvizitai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Skundailt.com apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
Verslo žinios apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
118 apie Aplinkos projektų valdymo agentūra
KurRasti apie Aplinkos projektų valdymo agentūra