Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus

2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-174

KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos (toliau - gimnazija) direktoriaus pavaduotojo ugdymui (toliau - pavaduotojas) pareigybės aprašymas reglamentuoja pavaduotojo veiklą.

2. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė priskiriama vadovų ir jų pavaduotojų grupei.

3. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė yra A2 lygio.

4. Pavaduotojas:

4.1. yra gimnazijos administracijos darbuotojas kurio viršvalandiniu darbu nelaikomas darbas, viršijantis nustatytą 40 valandų darbo savaitės trukmę;

4.2. atsako už gimnazijos ugdymo politikos realizavimą, ugdymo organizavimo sistemos tobulinimą, ugdymo organizavimą (planavimą, gimnazijos ugdymo strategijos realizavimą ir stebėseną, tiesiogiai pavaldžių skyrių darbuotojų veiklos organizavimą ir skyrių veiklos rezultatus);

4.3. dirbdamas vieno etato pavaduotoju ugdymui pareigose vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme, Fizinių, socialinių, gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus, Kalbų ir pagalbos skyriaus vedėjų aprašymuose numatytas funkcijas;

4.4. dirbdamas 0,5 etato pavaduotoju ugdymui pareigose vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, tačiau nevykdo Fizinių, socialinių, gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus, Kalbų ir pagalbos skyriaus vedėjų aprašymuose numatytų funkcijų.

5. Pavaduotoją pareigoms skiria ir iš jų atleidžia gimnazijos direktorius.

6. Pavaduotojas turi būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Švietimo, Biudžetinių įstaigų įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašu ir kitais darbo tvarką gimnazijoje reglamentuojančiais dokumentais.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PAVADUOTOJO PAREIGAS EINANČIAM ASMENIUI

7. Asmuo, einantis pavaduotojo pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštajį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagoginę psichologinę kvalifikaciją ir 3 metų darbo stažą švietimo įstaigoje arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

8. Asmuo privalo:

8.1. gerai mokėti lietuvių kalbą;

8.2. mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti, su pavaduotojo funkcijomis susijusius dokumentus, jų apskaitą, priimti ir siūsti informaciją;

8.3. būti pareigingas, tolerantiškas, mandagus, gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;

8.4. gebėti savarankiškai planuoti savo ir tiesiogiai pavaduotojui pavaldžių darbuotojų darbą, parengti pedagoginio personalo darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, ataskaitas;

8.5. žinoti darbo santykius, švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai vykdydamas pavaduotojo pareigas;

8.6. išmanyti gimnazijos darbo organizavimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos bei apsaugos reikalavimus, organizacinės technikos ir kitų mokymo priemonių panaudojimo galimybes;

8.7. turi būti susipažinęs su vadybos teorijomis ir turėti vadybos žinių;

8.8. išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje;

8.9. suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo bei veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje;

8.10. gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus gimnazijos bendruomenės narių santykius;

8.11. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, gimnazijos direktoriumi, kitomis institucijomis;

8.12. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti gimnazijos ugdomąją ir administracinę veiklą, analizuoti, vertinti tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui;

8.13. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

8.15. mokėti rengti gimnazijos vidaus dokumentus;

8.16. gebėti vykdyti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

9. Privalumai:

9.1. būti baigusiam švietimo vadybos studijas;

9.2. turėti inovatyvią mokymo ir/ar ugdymo proceso organizavimo patirtį;

9.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį;

9.4. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

III. PAVADUOTOJO FUNKCIJOS

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui bendrosios vadybinės funkcijos įgyvendinant Gimnazijos misiją, viziją ir strateginius tikslus

10. Aiškinti pedagoginiams darbuotojams kokia yra gimnazijos misija, vizija ir strateginiai tikslai.

11. Puoselėti demokratinius, bendradarbiavimu grindžiamus santykius, kurti sveiką ir psichologiškai saugią aplinką, užtikrinti mokytojo etikos normų laikymąsi, bendruomenės narių informavimą.

12. Bendradarbiauti su:

12.1. mokinių tėvais (globėjais);

12.2. Gimnazijos savivaldos institucijomis (rengti dokumentų projektus, informaciją, dalyvauti savivaldos institucijų posėdžiuose, ir kt.) sprendžiant pavaduotojo ugdymui veiklos srityse numatytus klausimus;

12.3. pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

12.4. ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėju ir kitais Gimnazijos darbuotojais, sprendžiant ugdymo aprūpinimo ir/ar organizavimo klausimus.

13. Inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti, su ugdymo organizavimu susijusį, ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su juridiniais (veiksmus derinant su gimnazijos direktoriumi) ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene.

14. Organizuoti ir kontroliuoti valstybinės švietimo politikos ir strateginių gimnazijos tikslų ugdymo organizavimo srityje įgyvendinimą.

Direktoriaus pavaduotojo funkcijos rengiant dokumentus, analizuojant, koordinuojant, organizuojant ir kontroliuojant Gimnazijos vykdomą ugdomąją veiklą

15. Koordinuoti ir organizuoti:

15.1. Gimnazijos ugdymo plano projekto parengimą;

15.2. Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano projektų ugdomosios dalies(-ų) ar skyriaus(-ų) parengimą;

15.3. mokytojų pareigybių aprašymų projektų parengimą;

15.4. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių dalies ar skyrių, kurie reglamentuoja ugdymo organizavimą, tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbo organizavimą, jų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuojančių dokumentų projektų parengimą.

16. Rengti, derinti ir teikti tvirtinti Gimnazijos direktoriui:

16.1. gimnazijos klasių, mobilių grupių (klasių), mobilių grupių komplektavimą reglamentuojančių dokumentų projektus;

16.2. metodinių grupių ir metodinės tarybos nuostatus, ir sudėtį;

16.3. ugdymo organizavimo srities įsakymus ir kitus vidaus dokumentus;

16.4. tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbo ir poilsio grafikus;

16.5. ataskaitas švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, švietimo skyriui ir kitoms išorės institucijoms ugdymo klausimais;

16.6. atsakymus (pastabas, komentarus, paaiškinimus ir kita) išorės institucijoms su ugdymo organizavimu susijusiais klausimais;

16.7. informaciją apie ugdymo organizavimą Gimnazijoje, kuri viešai skelbiama švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

17. Rengti:

17.1. pasiūlymus, projektus dėl ugdomosios (edukacinės) aplinkos, darbo sąlygų gerinimo ir įgyvendinimo bendradarbiaujant su ugdymo aprūpinimo skyriumi;

17.2. pamokų tvarkaraščius, su ugdymu susijusias gimnazijos vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.

18. Rengti ir/ar koordinuoti pamokų ir neformaliojo švietimo programų tvarkaraščių parengimą.

19. Organizuoti klasių, mobilių grupių, mobilių grupių (klasių) sąrašų projektų parengimą ir teikti juos tvirtinti Gimnazijos direktoriui;

20. Tirti skundus, rengti atsakymus į pateiktus prašymus dėl ugdymo organizavimo;

21. Organizuoti ir koordinuoti Gimnazijos dokumentų, susijusių su ugdymo organizavimu, valdymą ir perdavimą archyvavimui teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Organizuoti informacijos susijusios su ugdymo organizavimu ir tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veikla rinkimą ir rengimą.

23. Organizuoti ugdymo srities tyrimus, statistinių duomenų rinkimą, rengti ataskaitas.

24. Koordinuoti:

24.1. mokytojų, neformaliojo švietimo mokytojų, siekiant mokinių neformalųjį švietimą, integruoti į bendrąjį ugdymą;

24.2. mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir švietimo pagalbos skyrimą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.3. olimpiadų, konkursų organizavimą;

24.4. pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarkos tobulinimą;

24.5. mokinio elgesio taisyklių laikymosi priežiūrą;

24.6. neformaliojo vaikų švietimo programų rengimą;

24.7. tiesiogiai pavaldžių darbuotojų, kvalifikacijos tobulinimą;

24.8. mokytojų veiksmus skatinant mokinius už nepriekaištingą pareigų vykdymą, laimėjimus, nuolat kontroliuojant mokinių lankomumą, reikalaujant drausmingumo ir taikant Gimnazijos nustatytas drausminimo priemones.

25. Teikti pasiūlymus Gimnazijos direktoriui dėl:

25.1. tiesiogiai pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymų koregavimo, pedagoginių darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

25.2. mokymo sutarties turinio nustatymo;

25.3. mokinių teisių, pareigų ir atsakomybės nustatymo;

25.4. saugių ir nekenksmingų mokinių ir darbuotojų sveikatai darbo sąlygų visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais sudarymo;

25.5. materialinių ir intelektinių išteklių panaudojimo;

25.6. kreipimosi, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka, į Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

25.7. ugdymo organizavimo sistemos, atliepiančius 14-19 metų mokinių poreikius ir užtikrinančios kokybišką ugdymą, tobulinimo;

22.8. profesinio mokymo programų modulių įtraukimo į vidurinio ugdymo programą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. mokinių elgesio taisyklių tobulinimo;

22.10. tiesiogiai pavaldžių skyrių darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;

22.11. mokymo priemonių įsigijimo;

22.12. kitais ugdymo organizavimo klausimais.

23. Koordinuoti ir organizuoti:

23.1. Gimnazijos ugdomosios veiklos stebėseną;

23.2. Gimnazijos planų, programų, užtikrinančių sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams rengimą, tvirtinimą ir įgyvendinimą;

23.3. pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programų, mokymo sutartyse sutartų įsipareigojimų, siekiant užtikrinti geros kokybės švietimą, vykdymą;

24. Vadovauti (organizuoti ir koordinuoti):

24.1. Gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimui;

24.2. Gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano ugdomosios dalies(-ų) ar skyriaus(-ų) priemonių įgyvendinimui;

24.3. Gimnazijos metodinei tarybai ir užtikrinti, kad metodinė taryba kryptingai, atsižvelgiant į Gimnazijos tikslus ir uždavinius, vykdytų Gimnazijos nuostatuose numatytas funkcijas.

24.4. ugdymo skyrių vedėjo(-ų) (Fizinių, socialinių, gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus, Kalbų ir pagalbos) darbui ir kvalifikacijos tobulinimui, kai pavaduotojas ugdymui nevykdo minėtų skyrių vedėjų funkcijų dirbdamas tik 0,5 etato pareigose.

25. Vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, atsižvelgdamas į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus koordinuoti ir organizuoti:

25.1. ugdymo skyrių vedėjų ir tiesiogiai pavaldžių pedagoginių darbuotojų veiklą konkretinant ir individualizuojant ugdymo turinį;

25.2. pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programą papildančių bei mokinių poreikius tenkinančių šių programų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų rengimą.

26. Organizuoti:

26.1. mokinių, sugrįžusių iš užsienio, žinių patikrinimą;

26.2. ugdymo plano, metinės veiklos programos ir strateginio plano (ugdymo sritis) vykdymą ir vykdymo priežiūrą;

26.3. ugdymo kokybės įsivertinimą ir gimnazijos veiklos kokybės (ugdymo sritis) įsivertinimo priežiūrą;

26.4. mokinių mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

27. Atsižvelgdamas į darbuotojų veiklos sritis, gimnazijos tikslus, uždavinius, Gimnazijos teises ir pareigas, darbuotojų veiklos sritis rūpintis pedagoginių darbuotojų profesiniu tobulėjimu.

28. Organizuoti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų atestaciją švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, vadovauti Gimnazijos mokytojų atestacijos komisijai.

29. Jei dirbama vieno etato pavaduotojo ugdymui pareigose, vykdyti Fizinių, socialinių gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus, Kalbų ir pagalbos skyrių vedėjų pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas.

30. Organizuoti brandos egzaminus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, kitus gimnazijos veiklos programoje numatytus mokinių pasiekimų patikrinimus, koordinuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

31. Planuoti ir organizuoti profesinį mokinių orientavimą ir konsultavimą, koordinuojant mokytojų, ugdymo skyrių vedėjų, pagalbos mokiniui specialistų veiksmus.

32. Vadovaujantis Gimnazijos strateginiu planu, metiniu veiklos planu, Gimnazijos direktoriaus pavedimu organizuoti ir/ar koordinuoti Gimnazijos, savivaldybės, Lietuvos Respublikos ir tarptautinių švietimo projektų rengimą ir vykdymą.

33. Pavaduoti Gimnazijos direktorių jo nedarbingumo ir/ar kasmetinių atostogų metu.

34. Organizuoti mokinių mokymą namuose ar nuotoliniu būdu ir vykdyti stebėseną.

35. Koordinuoti ir kontroliuoti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ugdymo procese, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimą.

36. Koordinuoti, organizuoti ir kontroliuoti su ugdymu susijusių komisijų, darbo grupių veiklą.

37. Užtikrinti, kad mokinių ugdymosi pasiekimai būtų vertinami objektyviai ir nešališkai.

38. Laikytis tvarkose ir kituose vidaus dokumentuose numatytų sprendimų priėmimo ir įforminimo procedūrų arba jas aptarti su Gimnazijos direktoriumi ir apie priimtus sprendimus informuoti bendruomenės narius.

39. Teikti tėvams (globėjams) informaciją apie mokinio ugdymosi sąlygas.

40. Konsultuoti ugdymo skyrių vedėjus ir tiesiogiai pavaldžių skyrių darbuotojus švietimą reglamentuojančiais klausimais.

41. Dalyvauti administracijos (direktoriaus, pavaduotojo ir skyrių vedėjų) pasitarimuose.

42. Operatyviai informuoti tiesiogiai pavaldžių skyrių vedėjus ir/ar darbuotojus dėl nekasdieninių skubių ir būtinų darbų atlikimo ir užtikrinti jų vykdymą nustatytais terminais.

43. Dalyvauti tiriant ugdymo proceso metu įvykusius nelaimingus atsitikimus, profesines ligas bei organizuoti (ar tvarkyti) nelaimingo atsitikimo tyrimo dokumentus.

44. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, susijusį su ugdymo organizavimu.

45. Dirbant vieno etato pavaduotojo ugdymui pareigose, kontroliuoti tiesiogiai pavaldžių skyrių (Fizinių ir gamtos mokslų, ugdomosios veiklos stebėsenos ir planavimo skyriaus, Socialinių mokslų, kalbų ir pagalbos) darbuotojų darbą.

46. Vykdyti ir koordinuoti ugdymo turinio (planavimo, atitikties bendrosioms, egzaminų ir kitoms programoms) priežiūrą.

47. Vertinti tiesiogiai pavaldžių skyrių ir darbuotojų veiklos rezultatus.

48. Kontroliuoti įsakymų ir Gimnazijos direktoriaus nurodymų susijusių su ugdymu vykdymą.

49. Vertinti tiesiogiai pavaldžių skyrių vedėjų ir darbuotojų kvalifikaciją.

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

50. Pavaduotojas atsako už šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų organizuojant ugdymo procesą laikymąsi, bendruomenės narių, ugdymo organizavimo klausimais, informavimą, tinkamą pavaduotojo ugdymui funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos ugdomųjų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos ugdomosios veiklos rezultatus.

51. Užtikrina kokybišką pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymą.

52. Pavaduotojas gali atsisakyti vykdyti pavestą darbą, jeigu jis prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

53. Pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus Gimnazijos direktoriui ir periodiškai jam atsiskaito už nuveiktą darbą.

PASTABA. Šios pavaduotojo funkcijos, pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams ar esant būtinybei, gali būti iš dalies keičiamos Gimnazijos direktoriaus iniciatyva.Atlyginimas: 1666 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1042 € "į rankas"
Įmonė: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
Miestas: Kaišiadorys
Kreiptis: 834652274
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.11.27
Galioja iki: 2020.12.11

Atsiliepimai, skundai apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
Rekvizitai apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
Skundailt.com apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
Verslo žinios apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
118 apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
KurRasti apie Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija