Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS


TEISĖS DEPARTAMENTO


TEISĖKŪROS IR TEISINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS


VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
4. Teisėkūra.IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
6. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
10. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
11. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
12. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
14. Atstovauja įstaigos interesams teismuose nagrinėjant skundus dėl norminių teisės aktų atitikties aukštesnės teisinės galios teisės aktams bei bylose, kuriose įstaiga teikia išvadas arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą..
15. Dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas..
16. Atstovauja įstaigos interesams institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą..
17. Prireikus formuoja skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda įstaigos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai..
18. Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka..
19. Seka teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2.
studijų kryptis - teisė (arba).

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


22.2.

organizuotumas - 3 lygis;


22.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


22.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


22.5.

komunikacija - 3 lygis.23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1.

informacijos valdymas - 3 lygis.


24. Profesinė kompetencija:

24.1.

teisės išmanymas - 3 lygis.


Atlyginimas: 1672 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1046 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.12.01
Galioja iki: 2020.12.15

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Rekvizitai apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Skundailt.com apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Verslo žinios apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
118 apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
KurRasti apie Valstybinė energetikos reguliavimo taryba