Vilniaus departamento vyriausiasis veterinarijos gydytojas

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 8 d.

įsakymu Nr. B1-643

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VILNIAUS DEPARTAMENTO

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (14)

I.SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento (toliau - Vilniaus departamentas) vyriausiasis veterinarijos gydytojas yra darbuotojas,

dirbantis pagal darbo sutartį - I grupė.

2. Pareigybės lygis - A1.

3. Vilniaus departamento vyriausiojo veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką maisto saugos ir kokybės priežiūros srityje, maisto tvarkyme, saugoti vartotojų interesus, kad į šalies rinką tiekiamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus reikalavimus.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus departamento direktoriui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka gyvūnų patikrinimą prieš skerdimą bei tikrinimą po skerdimo;

6.2. atlieka veterinarinę-sanitarinę priežiūrą gyvūnų skerdimo, jų skerdenų apdorojimo, mėsos tvarkymo, atliekų surinkimo grandinėse;

6.3. skerdenas antspauduoja nustatytos formos antspaudais, užtikrina, kad sveikumo ženklas būtų dedamas tik ant skerdenų, veterinariniu-sanitariniu atžvilgiu pripažintų tinkamomis žmonių

maistui;

6.4. užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektas imtųsi visų reikalingų priemonių, siekdamas išvengti mėsos užteršimo konkrečiomis pavojingomis medžiagomis skerdimo metu, įskaitant apsvaiginimą, bei kontroliuoja konkrečių pavojingų medžiagų pašalinimą;

6.5. ima mėginius laboratoriniams tyrimams bei užtikrina, kad jie būtų tinkamai atrinkti, identifikuoti bei nusiųsti kompetentingai laboratorijai;

6.6. esant įtarimams, ima iš gyvūnų organų patologinę medžiagą ir siunčia laboratoriniams tyrimams įtariamai diagnozei patvirtinti arba paneigti;

6.7. visų rūšių gyvuliams, kurie gali sirgti trichinelioze, atlieka trichineliozės tyrimus;

6.8. kontroliuoja ar maisto tvarkymo subjektas laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų juos pervežant, laikant ir žudant;

6.9. nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą, skerdyklos atsakingiems asmenims duoda privalomus vykdyti nurodymus, o prireikus sustabdo skerdimą ir nedelsiant informuoja Vilniaus departamento direktorių;

6.10. kontroliuoja skerdyklos gamybinių patalpų bei technologinių įrengimų sanitarinę būklę, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

6.11. kontroliuoja dezinfekcijų (skerdyklos patalpų, įrangos, įrankių, transporto apdorojimo biocidinėmis priemonėmis), dezinsekcijų (vabzdžių naikinimo), deratizacijų (graužikų naikinimo) vykdymą;

6.12. vykdo pagalbinių maisto medžiagų, taros ir transporto veterinarinę-sanitarinę kontrolę, tikrina jų kilmės bei kokybės sertifikatus;

6.13. reikalauja iš įmonės vadovų / už gamybinę veiklą atsakingų asmenų bei dirbančiųjų užtikrinti tinkamą teisės aktų nuostatų reikalavimų laikymąsi;

6.14. nustačius veterinarinių-sanitarinių taisyklių pažeidimus, nurodo pašalinti trūkumus;

6.15. pildo Tikrinimo prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų registracijos žurnalą, rengia Gyvūnų prieš skerdimą ir po skerdimo rezultatų ataskaitą;

6.16. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

6.17. išduoda veterinarinius dokumentus;

6.18. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Vilniaus departamento darbuotoją, jam nesant;

6.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Vilniaus departamento direktoriaus pavedimus.

IV. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako, vykdant savo veiklą, už savo pareigų netinkamą vykdymą, už padarytą materialinę žalą teisės aktų nustatyta tvarka.Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: (85)2404361, info@vmvt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba