Finansų skyrius projekto finansininkas

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-81
(2020 m. birželio 22 d. įsakymo Nr.V-92 redakcija)FINANSŲ SKYRIAUS
PROJEKTO FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau - Skyrius) projekto finansininkas yra specialistas.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - Tarnybai skiriamų 2014-2020 metų techninės paramos lėšų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų), valstybės biudžeto ir nebiudžetinių lėšų išlaidų apskaitos tvarkymas, apskaitos duomenų pateikimas, finansinių operacijų teisingas ir pagrįstas įforminimas.
4. Pareigybės pavaldumas - Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, Europos Sąjungos lėšų apskaitą, Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo, archyvavimo taisykles;
5.3. mokėti rengti tvarkomuosius ir kitus su finansine apskaita susijusius dokumentus;
5.4. turėti kompiuterinių žinių pagrindus, mokėti dirbti kompiuterių programomis "MS Word", "MS Excel"
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko 2014-2020 metų techninės paramos lėšų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų) apskaitą:
6.1.1. apskaitos registruose apskaito ir registruoja buhalterinės apskaitos programoje išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas, finansavimo sumas, ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, sąnaudas, nematerialųjį, ilgalaikį materialųjį turtą ir atsargas;
6.1.2. teikia informaciją apie reikalingus atlikti apmokėjimus Skyriaus darbuotojui, rengiančiam mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);
6.1.3. rengia mokėjimo pavedimus banko informacinėje sistemoje;
6.1.4. teikia informaciją, būtiną ataskaitoms parengti, Skyriaus darbuotojui, rengiančiam finansinių ataskaitų rinkinį ir biudžeto vykdymo ataskaitas;
6.1.5. rengia ir teikia mokėjimo prašymus ir kitas finansines ataskaitas įgyvendinančiajai institucijai (VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai);
6.1.6. pagal poreikį rengia ir teikia reikalingas ataskaitas kitoms institucijoms;
6.1.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su įgyvendinančiąja institucija (VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra), Finansų ministerija;
6.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl 2014-2020 metų techninės paramos lėšų (Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų) biudžeto projekto rengimo bei jų administravimo;
6.3. tvarko ir fiksuoja apskaitoje visas su turtu ir atsargomis susijusias ūkines operacijas (įsigijimas, perdavimas, nurašymas, nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimas ir kt.);
6.4. dalyvauja Tarnybos turto ir atsargų inventorizacijos, turto nurašymo, vertinimo komisijose ir pagal poreikį - struktūrinių padalinių patikrinimuose, susijusiuose su turto ir atsargų naudojimu bei apskaita;
6.5. vykdo einamąją finansų kontrolę pagal savo darbines funkcijas;
6.6. užtikrina ūkinių operacijų teisingą atvaizdavimą buhalterinėje apskaitoje;
6.7. ūkines operacijas ar ūkinius įvykius registruoja pagal juos pagrindžiančius apskaitos dokumentus, o tos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais;
6.8. pagal kompetenciją vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.


Atlyginimas: 1372 € iki mokesčių išskaitymo / apie 884 € "į rankas"
Įmonė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852717447, dokumentas@fntt.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Rekvizitai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Skundailt.com apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Verslo žinios apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
118 apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
KurRasti apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba