Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiSEMELIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Pareigybės pavadinimas - Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2. Pareigybės grupė - I (biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai).

3. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojo ugdymui priskiriamas A lygio pareigybei.

4. Pareigybės paskirtis: organizuoti gimnazijos ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

5. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus gimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI

6. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

6.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

6.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

6.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

6.4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas;

6.5. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

6.6. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus;

6.7. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti gimnazijos veiklą; laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

7.1. gimnazijos veiklos sritis, struktūrą;

7.2. gimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, gimnazijos tikslus ir uždavinius, dokumentų rengimo taisykles, raštvedybą;

7.3. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

7.4. gimnazijos kultūros formavimą ir kaitą;

7.5. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

7.6. gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai

tobulinti;

7.7. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą;

7.8. ugdymo turinio vadybą;

7.9. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

7.10. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

7.11. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;

7.12. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo vadovautis:

8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais,

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės

administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, gimnazijos nuostatais;

8.3. vidaus tvarkos taisyklėmis;

8.4. gimnazijos darbuotojų etikos kodeksu;

8.5. darbo sutartimi;

8.6. šiuo pareigybės aprašymu;

8.7. kitais gimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

9. Pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

9.1. dalyvauja ir koordinuoja:

9.1.1. metinės veiklos programos rengime ir priežiūros vykdyme;

9.1.2. ugdymo plano rengime ir įgyvendinime;

9.2. kontroliuoja:

9.2.1. gerosios patirties sklaidą, teikia metodinę pagalbą;

9.2.2. neformaliojo švietimo ir kitų ugdymo/švietimo programų rengimą ir įgyvendinimą;

9.2.3. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

9.2.4. mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir organizuoja jų švietimą;

9.2.5. neformaliojo švietimo programų, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų, klasės vadovų planų rengimą;

9.2.6. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

9.2.7. klasės vadovų veiklą;

9.2.8. gimnazijos ir jos skyrių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių bei pradinio ugdymo klasių veiklą.

9.3. rengia:

9.3.1. neformaliojo švietimo, pradinių klasių pamokų tvarkaraščius, vykdo jų priežiūrą;

9.3.2. lankomumo apskaitos dokumentus, teikia rekomendacijas gimnazijos veiklos tobulinimui;

9.3.3. direktoriaus įsakymų projektus, pagal paskirtas veiklos sritis;

9.3.4. Mokytojų tarybos ir administracijos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos teikia mokyklos direktoriui;

9.3.5. ataskaitas (susijusias su neformaliuoju švietimu, ikimokykliniu, priešmokykliniu ir pradiniu ugdymu ) Elektrėnų savivaldybės administracijai, švietimo skyriui ir kitoms institucijoms;

9.3.6. veiklą (susijusia su ugdymu) reglamentuojančius dokumentus, organizuoja jų projektų svarstymą ir derina su Gimnazijos savivaldos institucijomis;

9.4. stebi ir vertina:

9.4.1. veiklą reglamentuojančių dokumentų (susijusių su neformaliuoju švietimu, ikimokykliniu, priešmokykliniu ir pradiniu ugdymu) vykdymą;

9.4.2. neformaliojo švietimo ir bendrųjų programų vykdymą;

9.4.3. klasės vadovų veiklą;

9.4.4. gimnazijos ir jos skyrių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių veiklą.

9.5. koordinuoja gimnazijoje:

9.5.1. administruoja e-dienyną, kontroliuoja e-dienyno pildymą.

9.5.2. mokytojų darbą su gabiais ir talentingais mokiniais;

9.6. tvarko gimnazijos:

7.6.1. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;

9.7. teikia gimnazijos direktoriui:

9.7.1. siūlymus ir projektus dėl neformaliojo švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybės gerinimo;

9.7.2. siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

9.7.3. siūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo;

9.8. stebi ir analizuoja neformaliojo švietimo ir ugdymo proceso gimnazijos skyriuose rezultatus, pokyčius, jais supažindina Gimnazijos bendruomenę;

9.9. telkia gimnazijos bendruomenę valstybinės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui;

9.10. rūpinasi palankiais mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;

9.11. teikia gimnazijos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo procesą, atsiskaito už pareigų atlikimą;

9.12. suderina su gimnazijos direktoriumi:

9.12.1. veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jų darbotvarkes, scenarijus ar kitokią informaciją;

9.12.2. trumpalaikius išvykimus;

9.12.3. išvykimus į komandiruotes;

9.13. atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:

10.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, darbo ir priešgaisrinės saugos instrukcijų laikymąsi, šios pareigybės tinkamą funkcijų vykdymą;

10.2. asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

10.3. pedagoginės etikos laikymąsi ir konfidencialios informacijos viešinimą;

10.4. gimnazijos veiklą ir rezultatus pagal numatytas veiklos sritis;

10.5. teikiamų ataskaitų, dokumentų teisingumą;

10.6. nustatytų gimnazijos tikslų ir uždavinių bei numatytų priemonių įgyvendinimą;

10.7. sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos, patyčių apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

10.8. savo ir pedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

10.9. darbo laiko bei jam patikėtų materialinių vertybių tikslingą naudojimą;

10.10. darbo drausmės pažeidimus, nustatytos kompetencijos viršijimą ar piktnaudžiavimą;

10.11. žalą, padarytą gimnazijai dėl savo kaltės ar neatsargumo.

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Direktoriaus pavaduotoją priima į darbą ir iš jo atleidžia, skiria darbo užmokestį gimnazijos

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių

įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

13. Direktoriaus pavaduotojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės

padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Nesant darbe gimnazijos direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka jo funkcijas.Įmonė: Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: (8528)32537
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
Rekvizitai apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
Skundailt.com apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
Verslo žinios apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
118 apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija
KurRasti apie Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija