Administracijos direktorius

PATVIRTINTA
Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos
2020 m. gruodžio 22 d.
sprendimu Nr. 2


VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus regiono plėtros tarybos (toliau - regiono plėtros taryba) administracijos direktorius (toliau - administracijos direktorius) yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas - regiono plėtros tarybos vadovas.
2. Administracijos direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia regiono plėtros tarybos kolegija (toliau - kolegija) Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir Darbo kodekse nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM ASMENIUI

3. Asmuo, einantis administracijos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo, nacionalinės regioninės politikos, vietos savivaldos ir (ar) viešojo administravimo srityje;
3.4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinę regioninę politiką ir regiono plėtros tarybos veiklą, strateginį valdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus;
3.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentais (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Nacionaliniu pažangos planu ir Vyriausybės patvirtintomis plėtros programomis);
3.7. turėti lyderystės ir vadovavimo gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
3.8. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
3.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus;
3.10. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
3.11. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR KOMPETENCIJA

4. Administracijos direktorius atlieka šias funkcijas:
4.1. organizuoja ir kontroliuoja regiono plėtros tarybos administracijos darbą, kad būtų įgyvendinami regiono plėtros tarybos veiklos tikslai ir atliekamos regiono plėtros tarybos ir jos organų funkcijos;
4.2. sudaro darbo sutartis su regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojais ir jas nutraukia, įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje;
4.3. organizuoja regiono plėtros tarybos turto valdymą;
4.4. siūlo atstovus į Partnerių grupę Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka;
4.5. užtikrina kolegijos sprendimų projektų pateikimą regiono plėtros tarybos partnerių grupei ir partnerių grupės išvados, kuri pateikta dėl šių dokumentų, pateikimą kolegijai;
4.6. užtikrina regiono plėtros tarybos metinių veiklos planų parengimą ir pateikimą regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui (toliau - visuotinis dalyvių susirinkimas) ir kolegijai;
4.7. užtikrina regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliekamas) visuotiniam dalyvių susirinkimui ir Juridinių asmenų registrui;
4.8. užtikrina duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;
4.9. užtikrina informacijos apie regiono plėtros tarybos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme, kituose teisės aktuose ir regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatyta tvarka;
4.10. tvirtina regiono plėtros tarybos administracijos darbo reglamentą;
4.11. užtikrina veiksmingą regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės sistemos veikimą;
4.12. atlieka kitas Regioninės plėtros įstatyme, kituose teisės aktuose, regiono plėtros tarybos nuostatuose, kolegijos darbo reglamente, visuotinio dalyvių susirinkimo ir kolegijos sprendimuose jam nustatytas pareigas.
5. Administracijos direktorius veikia regiono plėtros tarybos vardu su kitais asmenimis tais klausimais, kurie Regioninės plėtros įstatymu ir regiono plėtros tarybos nuostatais nepriskirti kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Vilniaus regiono plėtros tarybai teismuose.

IV SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVALDUMAS

6. Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui.Įmonė: Vilniaus regiono plėtros taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus regiono plėtros taryba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus regiono plėtros taryba
Rekvizitai apie Vilniaus regiono plėtros taryba
Skundailt.com apie Vilniaus regiono plėtros taryba
Verslo žinios apie Vilniaus regiono plėtros taryba
118 apie Vilniaus regiono plėtros taryba
KurRasti apie Vilniaus regiono plėtros taryba