Buhalteris sąskaitininkas

PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės
Finansų ir apskaitos departamento
direktoriaus 2017 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. V-33
(Lietuvos kariuomenės
Finansų ir apskaitos departamento
direktoriaus 2020 m. d.
įsakymo Nr. V- redakcija)

FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO
SPECIALISTŲ KARINIAMS VIENETAMS SKYRIAUS
BUHALTERIO SĄSKAITININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Specialistų kariniams vienetams skyriaus buhalteris sąskaitininkas (kodas 331301) (toliau - darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - B.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
3.2. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
3.3. būti susipažinęs ir savo veikloje mokėti taikyti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias buhalterinę, finansinę ir mokestinę apskaitą;
3.4. būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu;
3.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tikrina priskirto Lietuvos kariuomenės karinio vieneto (toliau - priskirto karinio vieneto) materialiai atsakingų ir už turtą atsakingų asmenų parengtų dokumentų, susijusių su ūkinės operacijos atlikimu, užpildymo teisingumą;
4.2. rengia priskirto karinio vieneto pateiktų dokumentų registrus;
4.3. nustatytais terminais sudaro priskirto karinio vieneto materialinių vertybių suvestines;
4.4. tikrina, ar priskirto karinio vieneto pateiktos avanso apyskaitos teisingai užpildytos ir ar yra pridėti išlaidas patvirtinantys dokumentai;
4.5. tvarko numeruotų blankų apskaitą;
4.6. vykdo piniginių lėšų priėmimą bei įnešimą į Lietuvos kariuomenės atsiskaitomąją sąskaitą, tvarko pinigų priėmimo ir išmokėjimo dokumentus;
4.7. pagal priskirto karinio vieneto atsakingų asmenų pateiktus duomenis išrašo sąskaitas faktūras bei PVM sąskaitas faktūras;
4.8. teikia priskirto karinio vieneto inventorizacijos komisijai buhalterinės apskaitos duomenis.
5. Pagal kompetenciją darbuotojas vykdo kitus skyriaus vedėjo ar departamento vyresniojo patarėjo pagal kuruojamą sritį ir departamento direktoriaus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Atlyginimas: 950 € iki mokesčių išskaitymo / apie 644 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Miestas: Šilalė
Kreiptis: 8(5)2785080, LKFAD@kam.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Rekvizitai apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Skundailt.com apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Verslo žinios apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
118 apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
KurRasti apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas