Vidurio Lietuvos departamento 3-ojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS


VIDURIO LIETUVOS STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO


TREČIOJO STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS


TREČIOJO STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo - vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1.
administracinių paslaugų teikimas;
4.2.
sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. vykdyti tinkamą statybos valstybinę priežiūrą Alytaus, Kauno, Marijampolės bei Panevėžio apskričių teritorijose (išskyrus numatytas išimtis).
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1.
Vykdyti tinkamą statybos valstybinę priežiūrą Alytaus, Kauno, Marijampolės bei Panevėžio apskričių teritorijose (išskyrus numatytas išimtis);
6.2.
vykdyti tinkamą statybos valstybinę priežiūrą Alytaus, Kauno, Marijampolės bei Panevėžio apskričių teritorijose (išskyrus numatytas išimtis).IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
12. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
13. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
14. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
17. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
18. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
19. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
20. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
21. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
22. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
23. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
24. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
25. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
27. Analizuoja skyriaus veiklą, identifikuoja problemas bei jų priežastis, korupcijos rizikas ir teikia pasiūlymus vedėjui dėl veiklos bei teisės aktų tobulinimo, pavaduoja kitus darbuotojus..
28. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai ir valstybei (jei tai numatyta) kitose institucijose, organizacijose, esant poreikiui, teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan..
29. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoda statybą leidžiančius dokumentus, kai jų neišduoda savivaldybės, leidimus atlikti statinio konservavimo darbus, tęsti sustabdytą statybą, pažymas apie statinio statybą, statinio nugriovimą, statybos užbaigimo aktus, tvirtina deklaracijas apie statybos užbaigimą, teikia kitas administracines paslaugas priežiūros srityje..
30. Tikrina statybos srityje priimtų sprendimų, statybos procese dalyvaujančių asmenų veiksmų, statybos teisėtumą, organizuoja pažeidimų šalinimą, kreipimąsi į teismą, antstolį, nustatyta tvarka ir pagal suteiktus įgaliojimus taiko administracinę atsakomybę, nustatęs pažeidimus, kuriuos tiria kiti subjektai, persiunčia jiems informaciją..
31. Pagal kompetenciją vykdo kitas statybos valstybinės priežiūros funkcijas pagal Statybos įstatymą, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą, juos įgyvendinančius ir kitus teisės aktus ir padalinio nuostatus..


V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
32. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
32.1.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
32.2.
studijų kryptis - statybos inžinerija (arba);
32.3.
studijų kryptis - aplinkos inžinerija (arba);
32.4.
studijų kryptis - saugos inžinerija (arba);
32.5.
studijų kryptis - architektūra (arba);
arba:
32.6.
išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
32.7.
darbo patirties sritis - statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;
32.8.
darbo patirtis srityje - ne mažiau kaip 1 metai;


33. Transporto priemonių pažymėjimai:
33.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS34. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

34.1.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


34.2.

organizuotumas - 3 lygis;


34.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


34.4.

analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


34.5.

komunikacija - 3 lygis.35. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

35.1.

informacijos valdymas - 3 lygis;


35.2.

orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


35.3.

kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 905 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Alytus
Kreiptis: 852196819, jurgita.dunauskiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2021.01.13
Galioja iki: 2021.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Rekvizitai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Skundailt.com apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Verslo žinios apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
118 apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
KurRasti apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija