Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  FINANSŲ, TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO PRIEMONIŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS
  PAREIGYBĖ

  1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių III grupei.
  2. Pareigybės lygis - A1.
  3. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos darbo biržos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei kitų šaltinių lėšų (toliau - Projektai) buhalterinės apskaitos tvarkymui, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimui, mokėjimo prašymų tikrinimui, finansinių išteklių panaudojimo kontrolei bei operatyviam ir savalaikiam lėšų apskaitos, pinigų srauto judėjimo užtikrinimui, lėšų panaudojimo, deklaravimo planavimui, stebėsenos vykdymui, Projektų biudžeto vykdymo analizavimui.
  4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

  II SKYRIUS
  DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

  III SKYRIUS
  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties magistro laipsnio išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
  6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų, valstybės biudžeto ir Užimtumo fondo lėšų administravimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
  6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti ir įforminti oficialiuosius dokumentus;
  6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

  IV SKYRIUS
  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. vykdo ir (ar) kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų buhalterinę apskaitą:
  7.1.1. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo, perdavimo, pardavimo, nurašymo operacijas;
  7.1.2. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą;
  7.1.3. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų banko operacijas;
  7.1.4. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
  7.1.5. apskaičiuoja ir išmoka darbo užmokestį ir kitas išmokas Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų darbuotojams bei su tuo susijusius mokesčius ir įmokas;
  7.1.6. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų darbuotojų komandiruočių apskaitą ir kontroliuoja, kad nustatyta tvarka būtų už jas atsiskaityta;
  7.2. vykdo ir (ar) kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų finansavimo sumų apskaitą:
  7.2.1. atsižvelgiant į patvirtintą Projektų lėšų ir veiklų rodiklių paskirstymą ir Projektų partnerių pateiktą lėšų poreikį rengia įsakymų projektus dėl lėšų pervedimo Projektų partneriams bei vykdo lėšų pervedimą;
  7.2.2. atlieka finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtindamas, kad lėšos, pervedamos teritorinėms darbo biržoms pagal jų pateiktas paraiškas finansavimui gauti, neviršija patvirtintų asignavimų.
  7.2.3. rengia Projektų nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
  7.3 atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų finansų kontrolę, pasirašant ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtinant, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir, kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
  7.4. atlieka Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, kurios metu patikrina, ar operacijos, kurias reikia vykdyti, yra patvirtintos įgaliotų darbuotojų, ar jos visos teisingai užregistruotos, t. y. patikrinamas įrašų aritmetinis teisingumas, bendros sumos, sutikrinami apskaitos dokumentai. Nustačius neatitikimus ar trūkumus (pateikti netinkami, neteisingai surašyti dokumentai, ištekliai naudojami, nesilaikant teisės aktų nustatytos tvarkos ir pan.) imasi veiksmų jiems pašalinti;
  7.5. rengia Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų lėšų deklaracijas ir ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
  7.6. kontroliuoja ar (esant būtinybei) vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų kitų ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimą:
  7.6.1. rengia ir teikia pasiūlymus Lietuvos darbo biržos struktūriniams padaliniams ir teritorinėms darbo biržoms dėl finansinės informacijos, duomenų ir dokumentų pateikimo Projektų įgyvendinimo ataskaitų ir mokėjimo prašymų finansinės dalies parengimui;
  7.6.2. organizuoja išlaidas pateisinančių pirminių dokumentų originalų ir kopijų surinkimą iš Projektų partnerių;
  7.6.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų patikros lapų pildymą;
  7.6.4. kontroliuoja ar (esant būtinybei) vykdo Projektų įgyvendinimo konsoliduotųjų ataskaitų (tarpinių ir galutinių) ir konsoliduotųjų mokėjimo prašymų (avanso, tarpinio ir galutinio) finansinės dalies rengimą;
  7.6.5. kontroliuoja paskirtų Projektų mokėjimo prašymų ir kitos finansinės informacijos pateikimą įgyvendinančiajai institucijai nustatyta tvarka per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS);
  7.7. rengia Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
  7.8. atsako už Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų lėšų buhalterinių įrašų ir mokėjimo prašymų teisingumą;
  7.9. kontroliuoja (ar vykdo) Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
  7.11. kontroliuoja (ar vykdo) Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų panaudotų ir deklaruotų lėšų, netinkamų išlaidų apskaitą, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
  7.12. vykdo Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų duomenų ir dokumentų parengimą bei pateikimą auditą atliekantiems asmenims;
  7.13. rengia Lietuvos darbo biržos teisės aktų ir kitų oficialiųjų dokumentų projektus jo kompetencijai priskirtais klausimais;
  7.14. teikia metodinę pagalbą Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų administravimo grupės darbuotojams, Projektų parteriams ir/arba kitoms institucijoms;
  7.15. sudaro, tvarko, saugo ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui priskirtas dokumentacijos plane dokumentų bylas;
  7.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu paskirtų Projektų partneriais, kitomis institucijomis bei Lietuvos darbo biržos skyriais, siekiant realizuoti Projektų uždavinius.

  V SKYRIUS
  ATSAKOMYBĖ

  8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
  8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
  8.2. Lietuvos darbo biržos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
  8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
  8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
  9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Lietuvos darbo biržoje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais savo tiesioginį vadovą arba kitą Lietuvos darbo biržos direktoriaus paskirtą asmenį.
  Įmonė: Lietuvos darbo birža
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Geležinio Vilko g. 3A, (85)2360770, info@ldb.lt
  Skelbimo data: 2018.02.15    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Accounting experts LT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/328276?view=3
  Skelbimo data: 2018.02.14    Buhalterės padėjėja


  Atlyginimas: 450 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Kelionių akademija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/328240?view=3
  Skelbimo data: 2018.02.14    Apskaitininkas-buhalteris

  Pobūdis: Įmonių apskaita. Atlygis auga augant darbo apimtims. Suvedinėti sąskaitas padeda robotas.
  Reikalavimai: Apskaitos darbo patirtis, kruopštumas, atidumas, sąžiningumas, analitinis mąstymas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: MB "Fotinija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Laisvės pr., 868650169, info@fotinija.lt
  Skelbimo data: 2018.02.14    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Transit technology"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/328178?view=3
  Skelbimo data: 2018.02.14    Nekilnojamojo turto buhalteris


  Įmonė: UAB "Maxima LT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/328168?view=3
  Skelbimo data: 2018.02.13    Buhalteris

  Pobūdis: Darbo užmokesčio apskaita
  Atsargų ir trumpalaikio turto apskaita
  Produkcijos savikainos apskaičiavimas ir nurašymas
  Pirkimo sąskaitų suvedimas į buhalterinę programą;
  Pinigų srautų kontrolė ir apskaita
  Pajamų ir sąnaudų apskaitos kontrolė
  Atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais kontrolę
  Finansinių ataskaitų rengimas ir teikimas Centrinei įmonei.
  Kitos su buhalterine apskaita susijusios užduotys
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
  Patirtis savarankiškai tvarkant įmonių apskaitą. Darbas su buhalterine programa DB Apskaita (privalumas
  Gebėjimas efektyviai valdyti, sisteminti informaciją, spręsti iškilusias problemas;
  Gebėjimas dirbti komandoje;
  Efektyvus bendravimas;
  Gebėjimas įgyvendinti įmonės apskaitos politiką;
  Atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas ir organizuotumas.

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninis padalinys
  Miestas: Nemenčinė
  Kreiptis: Vilniaus g. 60, Vilniaus r. sav., 85 2371836; 861017886, nemencine@vivmu.lt
  Skelbimo data: 2018.02.12    Buhalterė - apskaitininkė

  Pobūdis: Įmonių apskaita. Pirminių dokumentų vedimas.
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.
  Atsakingumas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Buhalterija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Kauno g., 860582355, buhalterija.dokumentai@gmail.com
  Skelbimo data: 2018.02.09    Apskaitininkas-buhalteris

  Pobūdis: Deklaracijų rengimas ir teikimas
  Duomenų apdorojimas vidinėje sistemoje.
  Sąskaitų bei apskaitos dokumentų tvarkymas.
  Kiti procedūriniai buhalteriniai darbai.
  Reikalavimai: Gebėjimo savarankiškai spręsti iškilusius klausimus.
  Greito mąstymo ir darbo tempo.
  Ypatingo atidumo detalėms, kruopštumo ir pareigingumo.
  LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą bei mokesčius, išmanymo.
  Pageidautinas išsilavinimas apskaitos / buhalterijos srityje (gali būti studentas).
  Pageidautina analogiško darbo patirtis.
  Privalumas – anglų, rusų kalbų mokėjimas.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Vis major"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gedimino pr. 28, 862858243, info@deklaracijaok.lt
  Skelbimo data: 2018.02.08    Buhalteris-apskaitininkas

  Pobūdis: Pardavimų, pirkimų, gamybos apskaitos tvarkymas;
  Pinigų apskaitos tvarkymas;
  Bankas/EKA;
  Ilgalaikio turto apskaitos tvarkymas.
  Reikalavimai: Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterinės apskaitos srityse;
  Darbo patirtis buhalterio, apskaitininko pozicijoje 1,5 m (didelis privalumas - gamybinėje įmonėje);
  Analitinis mąstymas; kruopštumas, atidumas detalėms; savarankiškumas;
  Geri darbo MS Excel įgūdžiai;
  Gebėjimas susidėlioti prioritetus;
  Gėbėjimas dirbti komandoje.

  Privalumas: Darbo su verslo valdymo programomis Open ERP ir Contour Enterprice patirtis.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 820 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Windex group"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Taikos pr. 131 B, 8 686 35569, vilma@windex.lt
  Skelbimo data: 2018.02.06    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  KRETINGOS RAJNO KULTŪROS CENTRO

  VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖ

  1. Kretingos rajono kultūros centro (toliau - Kultūros centras) vyriausiojo buhalterio (toliau - Vyriausiasis buhalteris) pareigybė yra priskiriama vadovų pareigybės grupei.

  2. Pareigybės lygis - A2.

  3. Pareigybės paskirtis - vadovauti įstaigos buhalterijos darbui, vykdyti buhalterinės apskaitos funkcijas, kontroliuoti materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, užtikrinti, kad finansinės atskaitomybės duomenys būtų teisingi ir pateikti nustatytu laiku.

  4. Vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus Kretingos rajono kultūros centro direktoriui.

  II SKYRIUS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Vyriausiasis buhalteris turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą buhalterinį išsilavinimą

  5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį;

  5.3. privalo žinoti buhalterinės apskaitos politiką;

  5.4. žinoti buhalterinės apskaitos įstatymus;

  5.5. žinoti metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, susijusius su ūkine bei finansine Kultūros centro veikla;

  5.6. žinoti nuostatus ir instrukcijas, kaip Kultūros centre organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles;

  5.7. žinoti finansinių skaičiavimų formas ir tvarką;

  5.8. mokėti atsiskaityti su kreditoriais ir debitoriais;

  5.9. žinoti juridinių ir fizinių asmenų apmokestinimo sąlygas;

  5.10. išmanyti kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei kitas materialines vertybes;

  5.11. žinoti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus;

  5.12. gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

  5.13. žinoti profesinės etikos, saugos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus.

  6. Vyriausiasis buhalteris dirba, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimą, valdymą ir archyvų tvarkymą, Kultūros centro nuostatais, centro vidaus tvarkos taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.

  III SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  7. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:

  7.1. tvarko Kultūros centro buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais teisės aktais;

  7.2. rengia ataskaitas, apskaitos dokumentus, suvestinius atskaitomybės duomenų rinkinius ir teikia juos Kultūros centro direktoriui, valstybės, savivaldybės auditoriams, savivaldybės buhalterinės apskaitos skyriui ir kitoms už buhalterinę apskaitą atsakingoms institucijoms ir asmenims, pagal nustatytas tvarkas ir terminus;

  7.3. vykdo einamąją ir išankstinę finansų kontrolę;

  7.4. užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą;

  7.5. kontroliuoja Kultūros centro finansinių ir materialinių išteklių ekonomišką naudojimą;

  7.6. vykdo darbo užmokesčio apskaičiavimo kontrolę;

  7.7. apskaito Kultūros centro pinigines lėšas, materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą, atsargas, Kultūros centro skolas bei skolas Kultūros centrui;

  7.8. registruoja buhalterinės apskaitos operacijas;

  7.9. tvarko Kultūros centro uždirbtų pajamų ir padarytų išlaidų apskaitą;

  7.10. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;

  7.11. užtikrina racionalią ir tikslią turto apskaitą;

  7.12. užtikrina teisingą inventorizacijos rezultatų (trūkumų ir pertekliaus) įtraukimą į apskaitą;

  7.13. užtikrina buhalterinių dokumentų apsaugą (iki perdavimo į Kultūros centro archyvą);

  7.14. kontroliuoja ar Kultūros centre laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo reikalavimų;

  7.15. kontroliuoja ar laikomasi Kultūros centro materialiojo turto, piniginių lėšų, atsargų, gautinų sumų įsipareigojimų apskaitos ir inventorizavimo tvarkos;

  7.16. inventorizacijos komisijos narius supažindina su inventorizacijos atlikimo, aprašų įforminimo tvarka;

  7.17. vykdamas veiklą vadovaujasi aukščiausiais profesinės etikos standartais;

  7.18. vykdo kitus Kultūros centro direktoriaus nurodymus.

  IV SKYRIUS

  ATSAKOMYBĖ

  8. Vyriausiasis buhalteris atsako už:

  8.1. biudžeto, specialiųjų lėšų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų vykdymą, už buhalterinę apskaitą;

  8.2. savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą;

  8.3. buhalterinės politikos duomenų bazę kompiuterinėse laikmenose;

  8.4. įstatymų, nutarimų pažeidimus, padarytus vykdant ūkinę - finansinę veiklą;

  8.5. padarytą finansinę materialinę žalą pagal LR darbo bei civilinius kodeksus.

  9. Už pareigų vykdymą arba netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


  Įmonė: Kretingos rajono kultūros centras
  Miestas: Kretinga
  Kreiptis: J. Pabrėžos g. 1, 844552082, kulturoscentras.kretinga@gmail.com
  Skelbimo data: 2018.02.06    Buhalteris

  Pobūdis: Darbo pobūdis
  I dalis:
  • Įmonių finansinės, mokestinės ir statistinės atskaitomybės rengimas (apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo);
  • Buhalterinės apskaitos duomenų tvarkymas;
  • Deklaracijų rengimas ir pateikimas;
  • Darbo užmokesčio bei kitų susijusių išmokų skaičiavimas;
  • Finansinių ataskaitų rengimas ir jų pateikimas valstybės institucijoms bei įmonės vadovams;
  • Mokesčių, darbo užmokesčio apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė, skolininkų priežiūra;
  • Banko sąskaitų, likučių ir vidinių pinigų srautų stebėjimas;
  • Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas, išlaidų kontrolė;
  II dalis:
  • bankrutuojančių bendrovių sandorių tikrinimas bei išvadų pateikimas;
  • bankrutuojančių bendrovių bei fizinių asmenų apskaitos vedimas;
  • Garantinio fondo paraiškų teikimas bei išmokų apskaičiavimas;
  • bankrutuojančių bendrovių bei fizinių asmenų duomenų vedimas ĮRBIS sistemoje;
  • pagalba bankroto administratoriui vykdant bankroto procedūras.


  Reikalavimai: Reikalavimai
  • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (buhalterinė apskaita);
  • LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą bei bankroto procedūrų išmanymas;
  • Buhalterio darbo patirtis (privalumas);
  • Kompiuterinis raštingumas;
  • Kruopštumas, atidumas detalėms, lankstumas;
  • Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
  • Greita orientacija;
  • Gebėjimas efektyviai valdyti, sisteminti informaciją, spręsti iškilusias problemas


  Įmonė siūlo:
  Visos socialinės garantijos;
  Geriausios darbo sąlygos;
  Įdomus ir atsakingas darbas;
  Draugiškas kolektyvas.

  GYVENIMO APRAŠYMUS PRAŠOME SIŲSTI  Derybų klausimas
  Priklauso nuo rezultatų
  Su perspektyva didėti

  Kodėl būtent Jūs tinkate mums?
  Ar esate susipažinę su bankroto procesu? Jei taip, trumpai aprašykite.
  Ar nebijote iššūkių, tempo ir įtampos jausmo?

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Geraldis"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: V. Grybo g., 8 644 44488, geraldas@uselis.lt
  Skelbimo data: 2018.02.05    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS

  APRAŠYMAS

  I SKYRIUS

  PAREIGYBĖ

  1. Šiaulių Gytarių progimnazijos vyriausiasis buhalteris (toliau - vyriausiasis buhalteris) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Vyriausiojo buhalterio pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

  2. Pareigybės Lygis - B

  4.Pareigybės paskirtis: Vyriausiojo buhalterio pareigybė skirta užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.

  5. Pareigybės pavaldumas: Vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus progimnazijos direktoriui.

  II SKYRIUS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  6. Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.

  6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis "Progra", "Nevda", "Biudžetas VS".

  6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterijos padalinio (vyr. buhalterio) vykdomas funkcijas, savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, įstaigos direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais kitais įstaigos vidaus tvarkos dokumentais, įstaigos ir buhalterijos padalinio nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu. Gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS);

  6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba;

  6.5. gebėti dirbti kolektyve bei organizuoti jo darbą, būti pareigingu, gebėti bendrauti.

  III SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  7. Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas) vykdo šias funkcijas:

  7.1. organizuoja Buhalterijos darbą ir jam atstovauja, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti finansinės veiklos planus ir ataskaitas;

  7.2. prižiūri, kad Buhalterijos darbai būtų vykdomi pagal padalinio nuostatus, reikalavimus ir atsako už savalaikį Buhalterijai skirtų pavedimų vykdymą;

  7.3. kompetencijos ribose dalyvauja rengiant priemones įstaigos strateginiam veiklos planui ir įstaigos metinius veiklos planus;

  7.4. siūlo ir formuoja Buhalterijos personalą ir užtikrina, kad jame dirbančių darbuotojų kompetencija būtų pakankama Buhalterijos pavestoms funkcijoms įgyvendinti, rengia ir nustatyta tvarka teikia tvirtinti įstaigos direktoriui Buhalterijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

  7.5. prižiūri, kad Buhalterijoje būtų laikomasi nustatyto įstaigos darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos taisyklių, ir atsako už jam ir Buhalterijai priskirtų darbo priemonių tinkamą naudojimą;

  7.6. užtikrina finansinių operacijų teisėtumą, buhalterinę apskaitą, valstybės/savivaldybės lėšų panaudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą finansinių dokumentų tvarkymą;

  7.7. vykdo įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

  7.8. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją ir duomenis kontrolės institucijų auditoriams ir kitoms institucijoms pagal pateiktus prašymus, nurodymus;

  7.9. pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį;

  7.10. atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, rengia suderinimo aktus;

  7.11. rengia mokėjimo nurodymus banko lėšų pervedimams vykdyti;

  7.12. rengia įstaigos biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių vykdymo bei kitas ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais ir teikia jas asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms pagal kompetenciją;

  7.13. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą susijusią informaciją (įstaigos gautinų ir mokėtinų skolų sąrašus, duomenis apie panaudotus asignavimus ir jų likučius, atsargų likučius ir pan.) asignavimų valdytojams pagal nustatytą tvarką ir kompetenciją;

  7.14. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės institucijoms;

  7.15. teikia biudžetinės progimnazijos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

  7.16. rengia biudžetinės įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir, progimnazijos direktoriui pasirašius, teikia valstybės/savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, kurių vadovai yra biudžeto asignavimų valdytojai ir kuriems jie pavaldūs, jų nustatyta tvarka ir terminais;

  7.17. vykdo išankstinę finansų kontrolę:

  7.17.1. pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;

  7.17.2. jei nustatoma, kad ūkinė operacija yra neteisėta, arba, kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų arba dokumentai yra netinkamai parengti, Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas) ūkinės operacijos dokumentus grąžina juos rengusiam darbuotojui;

  7.17.3. raštu praneša įstaigos direktoriui, nurodydamas atsisakymo patvirtinti dokumentus priežastis;

  7.17.4. turi teisę be progimnazijos direktoriaus nurodymų gauti iš kitų įstaigos padalinių arba darbuotojų raštiškus arba žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo ir ūkinės operacijos atlikimo bei dokumentų kopijas;

  7.17.5. vykdo kitą išankstinę finansų kontrolę, susijusią su ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavimu: piniginių lėšų apskaita, įsiskolinimų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu ir kompiuterine apskaitos sistema;

  7.18. atsako už einamąją finansų kontrolę, vykdydamas šią kontrolę vadovaujasi progimnazijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V - 330 (1.3.) patvirtintu Šiaulių Gytarių progimnazijos minimaliu finansų kontrolės procedūrų aprašu bei 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V - 244 (1.4.) patvirtinta progimnazijos apskaitos politika, kuriame nurodyta, kokias sritis ir kokiu būdu kontroliuoti atliekant einamąją finansų kontrolę;

  7.19. laiku informuoja apie teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir finansų tvarkymą, pakeitimus ir rengia įstaigos dokumentų projektus;

  7.20. išvykdamas ar išeidamas atostogų, perduoda informaciją apie visus nebuvimo laikotarpio žinomus ir tikėtinus darbus jį pavaduojančiam asmeniui;

  7.21. vykdo kitus įstaigos direktoriaus pavedimus.

  IV SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

  8. Vyriausiasis buhalteris turi teisę:

  8.1. reikalauti, kad subjekto vadovas, subjekto vadovo įgalioti ar paskirti atsakingi asmenys, sudarytų komisijų atstovai laiku teiktų teisingą Taisyklėse nurodytą ar kitą informaciją, reikalingą buhalterinei apskaitai tvarkyti ir ataskaitoms rengti;

  8.2. tikrinti dokumentus, susijusius su prisiimtais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais, arba pavesti tai kitam jam pavaldžiam darbuotojui;

  8.3. grąžinti ūkinės operacijos dokumentus jų rengėjams, jeigu išankstinės finansų kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta, kad jai atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų ar kad ūkinės operacijos pagrindimo dokumentai yra netinkamai parengti;

  8.4. nevykdyti jokių nurodymų, jeigu su jais susijusios ūkinės operacijos prieštarauja teisės aktams, reglamentuojantiems apskaitos dokumentų rengimą, arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai raštu nedelsdamas informuoti subjekto vadovą ar subjekto vadovo įgaliotą asmenį. Jeigu nurodymai lieka nepakeisti, atsakomybė už ūkinės operacijos atlikimą tenka subjekto vadovui ar subjekto vadovo įgaliotam asmeniui;

  8.5. atlikdamas išankstinę finansų kontrolę, be atskiro subjekto vadovo ar subjekto vadovo įgalioto asmens nurodymo gauti iš subjekto struktūrinių padalinių vadovų, kitų valstybės tarnautojų arba darbuotojų rašytinius ir žodinius paaiškinimus dėl dokumentų ūkinei operacijai atlikti parengimo, ūkinės operacijos atlikimo, taip pat dokumentų kopijas;

  8.6. inicijuoti pasitarimus asignavimų naudojimo bei turto valdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais.

  V SKYRIUS

  MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

  9. Vyriausiasis virėjas, įtaręs, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias į jas reaguoja ir stabdo progimnazijoje nustatyta smurto ir patyčių prevencijos bei intervencijos vykdymo tvarka nepriklausomai nuo jų turinio, formos, besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus, lyties, socialinio statuso, seksualinės orientacijos, negalios, religinės ar tautinės priklausomybės, pareigų, išskirtinių bruožų, kitų asmens ypatybių ir/ar kt.:

  9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

  9.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

  9.3. jei nukentėjusiam mokiniui reikia pagalbos, informuoja pagalbą galinčius suteikti asmenis - klasės vadovą, budintį mokytoją, socialinį pedagogą ar kitus pedagoginius progimnazijos darbuotojus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktorių, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar pagal aplinkybes kitas institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.);

  9.5. patyčių ar smurto atvejį nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, registruoja progimnazijos raštinėje patyčių registracijos žurnale ir pateikia užpildytą pranešimo apie smurtą ir/ar patyčias formą;

  10. Vyriausiasis virėjas, pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:

  10.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;

  10.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant galimybei bei poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis - vaiko tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar klasės vadovą, socialinį pedagogą, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktorių ir/ar pagal aplinkybes į kitas institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.);

  10.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus ;

  10.4. kibernetinių patyčių atvejį nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, registruoja progimnazijos raštinėje patyčių registracijos žurnale ir pateikia užpildytą pranešimo apie smurtą ir/ar patyčias formą;

  10.5. turi teisę apie pastebėtą ar sužinotą viešą patyčių kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją atvejį pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikiant pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt .

  .

  VI SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOATSAKOMYBĖ

  11. Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas) yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

  12. Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas) yra atsakingas už progimnazijos buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinių ataskaitų formavimą, su finansinėmis operacijomis susijusių dokumentų savalaikį ir tinkamą parengimą, atsiskaitymus (valstybės/savivaldybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bankams ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims) bei įstaigos finansinės veiklos atitikimo galiojantiems teisės aktams priežiūrą.

  13. Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas), išrašydamas bei pasirašydamas apskaitos dokumentus, asmeniškai atsako už juose esančių jam žinomų duomenų bei ūkinių operacijų tikrumą ir teisėtumą.

  14. Vyriausiasis buhalteris (Buhalterijos vadovas) atsako, kad finansinės ataskaitos bei kitos ataskaitos, susijusios su apskaitos informacijos teikimu, būtų parengtos laiku.  Įmonė: Šiaulių Gytarių progimnazija
  Miestas: Šiauliai
  Kreiptis: K. Korsako g. 10, 841510225, gytariai@splius.lt
  Skelbimo data: 2018.02.03    Buhalterė

  Pobūdis: Darbo užmokesčio apskaita (50 darbuotojų), ataskaitų VMI, Sodrai ir statistikos departamentui teikimas. Atsiskaitymų su tiekėjais, atsargų ir banko operacijų apskaita. Darbas FVA IS ir Bonus programomis.

  Atlyginimas: 609 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: G. Vilko g., 8 674 25 382, jurate.krucaite@gmail.com
  Skelbimo data: 2018.02.02    Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 11.

  II. PASKIRTIS

  4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau - krašto apsaugos sistemos institucijos) darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė ir finansinė apskaita.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

  6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

  6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

  6.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

  6.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;

  6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

  6.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO reikalavimus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;

  7.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

  7.3. skaičiuoja išmokas buitinėms išlaidoms Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojams, rengia šių išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

  7.4. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;

  7.5. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;

  7.6. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

  7.7. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

  7.8. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

  7.9. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;

  7.10. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;

  7.11. atlieka einamąją finansų kontrolę;

  7.12. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

  7.13. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;

  7.14. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

  7.15. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;

  7.16. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

  7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vedėjui.


  Atlyginimas: 689 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2735790, jurate.dringeliene@kam.lt
  Skelbimo data: 2018.02.02    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  Specialieji reikalavimai: atitikimas B pareigybės lygiui. Turėti, ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų. Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus. Mokėti dirbti kompiuterių programomis MS Word, MS Excel, naudotis interneto naršykle, darbas buhalterinės apskaitos programa. Patikimumas, kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, teigiamas požiūris į darbą, gebėjimas dirbti komandoje. Savo pareigas vykdyti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus ir visiškai atsakyti už savo veiksmų padarinius. Darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje (švietimo įstaigoje) ir patirtis vadovaujant struktūriniam padaliniui būtų pranašumas.

  Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą; teikia reikiamą buhalterinės apskaitos informaciją Savivaldybės, Kūno kultūros ir sporto departamento institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams. Analizuoja periodines ataskaitas (išlaidų sąmatų vykdymo, kreditorinio -debitorinio įsiskolinimo, turto ir kitas); sudaro biudžeto vykdymo periodines suvestines, ataskaitas, rengia aiškinamuosius raštus ir teikia savivaldybės atsakingiems skyriams; vykdo finansines operacijas, susijusias su finansavimu iš biudžeto, neviršijant patvirtintų asignavimų; tvarko banko dokumentus, tinkamai juos įformina, registruoja; dirba su įdiegtomis bankų programomis. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal nustatytą kompetenciją bei atlieka kitus darbus, nurodytus vyriausiojo buhalterio pareiginiuose nuostatuose.


  Įmonė: Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija
  Miestas: Panevėžys
  Kreiptis: Liepų al. 2, 860026340, rastine@sporto.panevezys.lm.lt
  Skelbimo data: 2018.02.02    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterė, buhalterines paslaugas teikiančioje įmonėje.
  Kelių įmonių apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo.
  Kitų Vyr. finansininkės pateiktų užduočių vykdymas.
  Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis(savarankiškai tvarkant įmonių apskaitą);
  Išsilavinimas buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos srityje;
  LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, išmanymas ir sugebėjimas taikyti praktikoje;
  Atsakingas ir pozityvus požiūris į darbą, iniciatyvumas ir noras tobulėti;
  Atidumas detalėms, kruopštumas, pareigingumas, darbo planavimo įgūdžiai.
  Darbas su programa Centas. Papildomų programų išmanymas (Saikas, Rivilė) – didelis privalumas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 800 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Bestela"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab., 860138144, asta@apskaita.net
  Skelbimo data: 2018.01.28    Buhalteris

  Pobūdis: Koncertinės įstaigos valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva‘‘ buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteriu priimamas asmuo turintis aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
  Reikalavimai: Mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa "Stekas –apskaita‘‘, valstybės biudžeto apskaitos mokėjimo informacine sistema (VBAMS), finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS). Kruopštumas, atidumas, kantrybė, draugiškumas, gebėjimas dirbti kolektyve.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 800 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Panerių g.39, 852139859, info@ansamblis-lietuva.lt
  Skelbimo data: 2018.01.25    Buhalterio padėjėja

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas: Dokumentų registravimas, pirminių dokumentų ir įvairių ataskaitų paruošimas, buhalterio pavedimų vykdymas.
  Reikalavimai: Pageidautina moteris ir rusų kalbos žinojimas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 650 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltusa"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Žalgirio g. 92, 868341952
  Skelbimo data: 2018.01.24    Accountant/office manager

  Pobūdis: • Billing administration.
  • Salary payment processing and other operations;
  • Accounting operations execution;
  • Data and document management;
  • Preparation of financial reports;
  • Provide a single point of contact regarding office matters and action all queries;
  • Organize purchasing of materials and services needed in the office;
  • Provide support for administrative and organizational tasks including business travel services.
  • Provide other administrative or organizational support as per management requests.
  Reikalavimai: • Microsoft Office
  • Fluent English and Lithuanian, both written and spoken
  • Proven work experience in accounting and office management
  • A degree in Business Administration or Finance would be an advantage
  • Good knowledge of LR Labor Law
  • Document management skills
  • Good typing skills
  • Solution driven
  • Good social skills
  • Multi-tasker
  • Organized, but flexible
  • Eye-for-detail

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 650 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "CUJO Baltic"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: cv@cujo.com
  Skelbimo data: 2018.01.23    Buhalterė

  Pobūdis: PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:
  -atlyginimų skaičiavimas;
  -finansinių ir mokestinių ataskaitų ruošimas;
  -atsiskaitymų su tiekėjais kontrolė, debitorinių skolų priežiūra, mokestinių klausimų analizė;
  -ilgalaikio turto apskaita ir kontrolė;
  -savalaikė finansų apskaita, kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
  Reikalavimai: POZICIJOS REIKALAVIMAI:
  -aukštasis išsilavinimas finansų srityje;
  -ne mažesnė 2 metų darbo patirtis buhalterijos srityje;
  -darbo su Axapta programa patirtis (privalumas);
  -darbo patirtis mažmeninės prekybos srityje (privalumas);
  -puikūs bendravimo įgūdžiai;
  -analitinis mąstymas;
  -laiko planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
  -kruopštumas, atsakingumas;
  -gebėjimas dirbti komandoje.

  Atlyginimas: 1300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: career@amlaboratory.com
  Skelbimo data: 2018.01.22    Buhalterio padėjėjas

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas: Dokumentų registravimas, pirminių dokumentų ir įvairių ataskaitų paruošimas, buhalterio pavedimų vykdymas
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis ekonominis arba finansinis išsilavinimas, rusų k. žodžiu ir raštu.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 620 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "B-Bus"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Dariaus ir Girėno 177 A, 8-601 40 392, grazina@bbus.lt
  Skelbimo data: 2018.01.19  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Scandinavian accounting and consulting"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/328404?view=3
  Skelbimo data: 2018.02.15    Buhalteris - administratorius


  Įmonė: UAB "Alpha consultants"
  Miestas: Klaipėda
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/328237?view=3
  Skelbimo data: 2018.02.15  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (31)
  Apdailininkas (6)
  Apsaugininkas (10)
  Apskaitininkas (28)
  Architektas (7)
  Atstovas (3)
  Auditorius (6)
  Auklė (5)
  Auto dažytojas (1)
  Auto elektrikas (5)
  Auto meistras (8)
  Auto šaltkalvis (16)
  Baldininkas (6)
  Barmenas (12)
  Betonuotojas (2)
  Biologas (3)
  Buhalteris (24)
  Chemikas (1)
  Dažytojas (5)
  Degalinės operatorius (4)
  Dizaineris (5)
  Draudikas (5)
  Ekologas (2)
  Ekonomistas (13)
  Ekskavatorininkas (3)
  Elektrikas (26)
  Elektronikas (1)
  Energetikas (1)
  Fasadininkas (1)
  Floristas (4)
  Frezuotojas (3)
  Geodezininkas (4)
  Geologas (1)
  Gipskartonio meistras (2)
  Indų plovėjas (18)
  Inžinierius (24)
  IT specialistas (11)
  Kambarinė (4)
  Kelininkas (3)
  Kirpėjas (1)
  Kiti (75)
  Kompiuterių meistras (1)
  Konditeris (2)
  Kosmetologas (1)
  Krovėjas (22)
  Masažuotojas (3)
  Mechanikas (8)
  Medikas (15)
  Mėsininkas (3)
  Miškininkas (3)
  Mokytojas (16)
  Montuotojas (22)
  Mūrininkas (4)
  Nekilnojamo turto agentas (4)
  Operatorius (15)
  Padavėjas (22)
  Pagalbinis darbininkas (27)
  Pakuotojas (7)
  Pardavėjas (121)
  Paštininkas (26)
  Personalo darbuotojas (4)
  Plytelių klojėjas (1)
  Programuotojas (9)
  Psichologas (1)
  Renginių organizatorius (3)
  Rūšiuotojas (6)
  Ryšių su visuomene specialistas (8)
  Salės darbuotojas (14)
  Sąmatininkas (5)
  Sandėlininkas (43)
  Santechnikas (6)
  Sekretorė (7)
  Siuvėjas (6)
  Skardininkas (2)
  Slaugė (2)
  Socialinis darbuotojas (5)
  Spaustuvininkas (3)
  Staklininkas (4)
  Stalius (4)
  Statybininkas (24)
  Stogdengys (2)
  Studentas (2)
  Suvirintojas (4)
  Technikas (14)
  Teisininkas (29)
  Tekintojas (4)
  Tiekėjas (2)
  Tinkuotojas (1)
  Traktorininkas (2)
  Treneris (1)
  Ūkvedys (12)
  Vadybininkas (147)
  Vairuotojas (78)
  Valstybės tarnautojas (65)
  Valytojas (129)
  Vertėjas (1)
  Virėjas (58)
  Viršininkas (40)
  Šaltkalvis (11)
  Žemės ūkio specialistas (4)
  Žemėtvarkininkas (12)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai