Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Paka"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-kaunas-paka-uab-312325
  Skelbimo data: 2017.08.18    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Apskaitos ekspertai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-e-vilnius-apskaitos-ekspertai-uab-312218
  Skelbimo data: 2017.08.17    Vyr. buhalteris konsolidacijai


  Įmonė: UAB "Jurby water tech"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-buhalteris-e-konsolidacijai-kaunas-jurby-water-tech-uab-312220
  Skelbimo data: 2017.08.17    Accounting assistant


  Atlyginimas: 550 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "PandaConnect"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/accounting-assistant-vilnius-pandaconnect-uab-312020
  Skelbimo data: 2017.08.17    Buhalterė

  Pobūdis: Kvalifikuotų finansinių paslaugų teikimo bendrovė siūlo darbą buhalterinės apskaitos specialistui.
  Reikalavimai: Darbo pobūdis:
  -Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo
  -Bendravimas su klientais

  Reikalavimai:
  -Išsilavinimas finansų srityje
  -Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
  -Atsakingumas
  -Kruopštumas
  -Savarankiškumas
  -Aktyvumas
  -Komunikabilumas

  Privalumai:
  -Darbo patirtis su apskaitos programa
  -Užsienio kalbų mokėjimas
  -Darbo patirtis panašioje srityje

  Mes jums siūlome:
  -Puikias darbo sąlygas
  -Konkurencingą atlyginimą
  -Galimybę kelti kvalifikaciją
  -Visas socialines garantijas
  -Draugišką kolektyvą

  Jūsų cv lauksime el.p.: info@advisera.lt
  Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Advisera"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Partizanų g., info@advisera.lt
  Skelbimo data: 2017.08.16    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Ecoservice"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalteris-e-vilnius-ecoservice-uab-311906
  Skelbimo data: 2017.08.14    Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA
  Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus
  2017 m. sausio 12 d.
  įsakymu Nr. 1-7


  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A.
  3. Pareigybės kategorija - 13.

  II. PASKIRTIS

  4. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, atskaitomybė laiku būtų patiekiama finansuojančiai įstaigai.

  III. VEIKLOS SRITYS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities,vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
  6.2. turėti 2 metų viešojo administravimo darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį finansų valdymo srityje;
  6.3. išmanyti ir savo veikloje vadovautis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės biudžeto įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą biudžetinėse įstaigose;
  6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, Internet Explorer, kompiuterinėmis programomis "LABBIS IV", BONUS, bei biudžetinėms įstaigoms skirtomis finansų ir apskaitos sistemomis. Labai gerai išmanyti darbą su valstybinės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemomis (toliau - VBAMS);
  6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
  FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą rengimą ir tvarkymą, atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
  7.2. planuoja ir organizuoja įstaigos ekonominę - finansinę veiklą;
  7.3. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
  7.4. publikuoja įvestus į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą duomenis (VSAKIS);
  7.5. organizuoja darbo užmokesčio, medžiagų sandėlyje ir pas atsiskaitytinius asmenis, mažaverčio ir greitai nusidėvinčio inventoriaus eksploatacijoje bei vykdomųjų raštų ir suimtųjų (nuteistųjų) asmeninių pinigų apskaitą, siekiant pateikti objektyvią, išsamią informaciją vidaus ir išorės vartotojams;
  7.6. organizuoja efektyvų visų buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų darbą, siekiant užtikrinti operatyvų ir tikslų visų ūkinių finansinių operacijų buhalterinę apskaitą;
  7.7. padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkertant kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
  7.8. vizuoja PVM sąskaitas faktūras, įsakymus dėl darbuotojų pareiginės algos, premijų, priedų nustatymo, ir darbų bei paslaugų sutartis, siekiant išvengti sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo ar kitų neteisėtų veikų;
  7.9. pasirašo buhalterinės apskaitos dokumentus, siekiant išvengti sukčiavimo bei pasisavinimo faktų;
  7.10. rengia įstaigos finansinę atskaitomybę, siekiant parodyti biudžeto šaltinius, išlaidų dydį, įvertinti įstaigos finansinę būklę ir rezultatus, pateikti informaciją apie lėšų naudojimą;
  7.11. organizuoja ir betarpiškai dalyvauja Lukiškių TI-K materialinių vertybių, pinigų ir atsiskaitymų inventorizacijose;
  7.12. kas ketvirtį kontroliuoja važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidų kompensavimo apskaičiavimą, užtikrinant racionalų šių lėšų naudojimą;
  7.13. atskleidus neteisėtus pareigūnų veiksmus, praneša apie tai įstaigos vadovybei, siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams;
  7.14. rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrinant tinkamą ir teisingą tarnautojų pareigų atlikimą;
  7.15. kontroliuoja, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos, užkertant kelią materialinių vertybių grobstymui;
  7.16. dalyvauja įstaigos veiklos plano sudaryme, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
  7.17. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja nuteistųjų prašymus (pareiškimus), pasiūlymus ir skundus, siekiant sumažinti nuteistųjų skundų;
  7.18. atlieka įstaigoje išankstinę finansų kontrolę, užtikrinant lėšų panaudojimą pagal biudžeto išlaidų sąmatą;
  7.19. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
  PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.
  Atlyginimas: 810 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: (85)2618009, milda.meckovskiene@ltik.lt
  Skelbimo data: 2017.08.09    Buhalterijos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Marijampolės savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. liepos 27 d.

  įsakymu Nr. DV-1236

  BUHALTERIJOS SKYRIAUS

  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija -9.

  II. PASKIRTIS

  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad racionaliai būtų naudojamos valstybės, savivaldybės ir kitos lėšos, skirtos savivaldybės turto įsigijimui, judėjimui ir apskaitai pagal viešojo sektoriaus apskaitos reikalavimus.

  III. VEIKLOS SRITYS

  5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - valstybės tarnyboje, susijusioje su buhalterine apskaita.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

  6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir buhalterinę apskaitą;

  6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose;

  6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer", "Microsof Outlook" arba "Microsof Outlook Express" programomis;

  6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;

  6.6. turėti 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų apskaitos srityje.

  V . ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. įstatymų nustatyta tvarka apskaito savivaldybės turtą;

  7.2. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos biudžeto lėšos, skirtos turto įsigijimui, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

  7.3. tvarko savivaldybės finansinio turto apskaitą;

  7.4. rengia turto judėjimo mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas;

  7.5. kaupia, sistemina finansinę, ekonominę bei kitokią informaciją apie savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą;

  7.6. derina savivaldybės finansinio turto judėjimą metų eigoje su kontroliuojamais ir asocijuotais viešojo sektoriaus subjektais;

  7.7. rengia ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus ir kas mėnesį apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą;

  7.8. rengia pripažintų arba netinkamų naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo aktus;

  7.9. rengia metines turto judėjimo ataskaitas;

  7.10. rengia savivaldybės Tarybai sprendimų projektus dėl ilgalaikio turto judėjimo;

  7.11.rengia ilgalaikio ir trumpalaikio turto judėjimo ataskaitų suvestines, teikiamas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

  7.12. rengia finansinio turto judėjimo ataskaitas teikiamas Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;

  7.13. tvarko ilgalaikio turto, perduodamo pagal panaudos ir nuomos sutartis apskaitą ir atskaitomybę;

  7.14. rengia savivaldybės nuosavybės teise įsigyto, nuomojamo ilgalaikio materialaus ir nematerialaus ,trumpalaikio turto inventorizacijos aprašus, sutikrinamuosius žiniaraščius;

  7.16. rengia atsakymus į Savivaldybės administracijos gaunamus raštus buhalterinės apskaitos klausimais;

  7.18. teikia duomenis turto judėjimo klausimais, tarpusavio derinimo operacijoms tarp biudžetinių įstaigų;

  7.19. užtikrina, kad apskaitoje būtų taikomos kompiuterizavimo priemonės, tobulesnės apskaitos formos bei metodai.

  7.20 bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, gaunant ir tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;

  7.21. rengia direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos srityje;

  7.22. teikia numatytų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti;

  7.23. vykdo ir kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Buhalterijos skyriaus vedėjui.  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Marijampolės savivaldybės administracija
  Miestas: Marijampolė
  Kreiptis: J. Basanavičiaus a. 1, 834390011, mms@marijampole.lt
  Skelbimo data: 2017.08.03    Buhaltere

  Pobūdis: UAB ieško buhalterės su stažu. Reikalinga vesti pilną apskaitą su programa Stekas.
  Bendrovė randasi Naujininkų rajone.
  Reikalavimai: Mokėti dirbti programa Stekas

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Tikras pelnas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 867098207
  Skelbimo data: 2017.08.02    Atsiskaitymų ir kontrolės skyriaus buhalteris

  Pobūdis: Biudžetinių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymas (apmokėjimai už prekes, atliktus darbus, suteiktas paslaugas, debitorinio kreditorinio įsiskolinimo apskaita, sąskaitų faktūrų išrašymas už patalpų nuomą, komunalines paslaugas, ir kt., išlaidų kontrolė)
  Reikalavimai: Specialieji reikalavimai:
  • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • Išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, biudžetinių įstaigų apskaitą;
  • Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
  • Puikūs darbo MS Excel ir MS Word įgūdžiai;
  • Loginis ir analitinis mąstymas, kruopštumas, atidumas, atsakingumas;
  • Geri bendravimo įgūdžiai;

  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Biudžetinė įstaiga "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Vilniaus g. 39/6, (8 5) 262 2916, info@buhapskaita.lt
  Skelbimo data: 2017.07.28    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: • Grupės įmonių finansinės ir buhalterinės apskaitos organizavimas;
  • Apskaitos procesų vystymas ir kontrolė;
  • Įmonės veiklos rezultatų analizė, ir pasiūlymų dėl finansinės veiklos efektyvumo teikimas;
  • Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų rengimas ir pateikimas valstybinėms institucijoms bei vadovybei.

  Darbo vieta: Petkeliškių g. 23, Čiurlių k., Veiverių sen. , Prienų r. (10 km už Garliavos į Marijampolės pusę).
  Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (ekonomikos, finansų valdymo srityje);
  • Panašaus darbo patirtis gamybos įmonėje;
  • Geras kompiuterinis raštingumas;
  • Analitinis mąstymas ir įžvalgumas;
  • Iniciatyvumas, atsakingumas, pareigingumas.

  Privalumai:
  • Darbo patirtis verslo apskaitos programa Pragma 4.0;
  • Geros anglų kalbos žinios.

  Mes jums siūlome:
  • Įdomų ir atsakingą darbą;
  • Profesinio tobulėjimo galimybes;
  • Geras darbo sąlygas.

  Jei susidomėjote, prašome siųsti trumpą motyvacinį laišką su savo CV į info@alsena.lt.
  Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Alsena"
  Miestas: Prienų r.
  Kreiptis: 868776237, info@alsena.lt
  Skelbimo data: 2017.07.24    Buhalterė

  Pobūdis: Įmonių buhalterines apskaitos tvarkymas
  Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas. Mokėjimas bendrauti ,kropštumas ,sąžiningumas

  Atlyginimas: 750 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Apskaitos analitika"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Sausio13-osiois g.15, 868567675, info@apskaitosanalitika.lt
  Skelbimo data: 2017.07.24    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterio pareigybė skirta vykdyti tiesioginį išlaidų apmokėjimą iš valstybės iždo sąskaitos per Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemą, kasos ir banko operacijas, planuoti biudžeto išlaidas, rengti išlaidų sąmatas, finansines ir ūkines operacijas, tinkamai įforminti finansinio atsiskaitymo ir apskaitos dokumentus, užregistruoti bei įtraukti į apskaitą visus įsipareigojimus susijusius su pirkimais. Priimamas asmuo turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.
  Reikalavimai: Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos kompiuterinėmis programomis: "Stekas –apskaita‘‘, Finansų ministerijos VBAMS sistema, FVAIS, VSAKIS.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 750 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis "Lietuva"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Panerių g.39, 852139865, info@ansamblis-lietuva.lt
  Skelbimo data: 2017.07.21  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Buhalteris

  Pobūdis: Kasdienėje veikloje Jūs būsite atsakingas (-a) už:
  - Įmonių finansinės, mokestinės ir statistinės atskaitomybės rengimą (apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo);
  - Buhalterinės apskaitos duomenų tvarkymą;
  - Deklaracijų rengimą ir pateikimą;
  - Darbo užmokesčio bei kitų susijusių išmokų skaičiavimą;
  - Klientų konsultavimą buhalteriniais ir mokestiniais klausimais.
  Reikalavimai: Tikimės, kad Jūs:
  - esate įgyjęs (-usi) išsilavinimą buhalterinės apskaitos ir/ar finansų srityje;
  - turite ne mažiau kaip 1 metų analogiško darbo patirties;
  - gerai gebate dirbti kompiuteriu (buh.apskaitos programų Centas ir Būtenta įgūdžiai didelis privalumas);
  - pasižymite orientacija į klientą ir rezultatus, analitiniu mąstymu, imlumu naujovėms.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 620 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Profesiniai kontaktai"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Neries krantinė 16-103 kab., 8-604 58401
  Skelbimo data: 2017.08.16  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (45)
  Apdailininkas (10)
  Apsaugininkas (8)
  Apskaitininkas (17)
  Architektas (5)
  Atstovas (3)
  Auditorius (5)
  Auklė (4)
  Auto dažytojas (3)
  Auto elektrikas (4)
  Auto meistras (21)
  Auto šaltkalvis (15)
  Baldininkas (18)
  Barmenas (28)
  Betonuotojas (5)
  Biologas (3)
  Buhalteris (14)
  Dažytojas (14)
  Degalinės operatorius (8)
  Dizaineris (4)
  Draudikas (3)
  Ekologas (6)
  Ekonomistas (8)
  Ekskavatorininkas (6)
  Elektrikas (19)
  Elektronikas (1)
  Energetikas (1)
  Farmacininkas (1)
  Fasadininkas (1)
  Floristas (1)
  Geodezininkas (3)
  Geologas (1)
  Gipskartonio meistras (2)
  Indų plovėjas (32)
  Inžinierius (17)
  IT specialistas (13)
  Kambarinė (14)
  Kelininkas (7)
  Kiti (75)
  Konditeris (5)
  Kosmetologas (1)
  Krovėjas (25)
  Maketuotojas (2)
  Masažuotojas (1)
  Mechanikas (4)
  Medikas (7)
  Mėsininkas (4)
  Miškininkas (2)
  Mokytojas (7)
  Montuotojas (22)
  Mūrininkas (3)
  Nekilnojamo turto agentas (5)
  Operatorius (27)
  Padavėjas (62)
  Pagalbinis darbininkas (47)
  Pakuotojas (13)
  Pardavėjas (142)
  Paštininkas (31)
  Personalo darbuotojas (4)
  Plytelių klojėjas (2)
  Policininkas (1)
  Programuotojas (4)
  Psichologas (1)
  Renginių organizatorius (6)
  Rūšiuotojas (6)
  Ryšių su visuomene specialistas (2)
  Salės darbuotojas (18)
  Sąmatininkas (9)
  Sandėlininkas (45)
  Santechnikas (16)
  Sekretorė (3)
  Siuvėjas (9)
  Skardininkas (1)
  Slaugė (2)
  Socialinis darbuotojas (4)
  Spaustuvininkas (9)
  Staklininkas (4)
  Stalius (15)
  Statybininkas (27)
  Stogdengys (7)
  Studentas (1)
  Suvirintojas (12)
  Technikas (7)
  Teisininkas (14)
  Tekintojas (1)
  Tiekėjas (7)
  Tinkuotojas (6)
  Traktorininkas (5)
  Ūkvedys (2)
  Vadybininkas (149)
  Vairuotojas (115)
  Valstybės tarnautojas (49)
  Valytojas (153)
  Vertėjas (1)
  Virėjas (126)
  Viršininkas (25)
  Šaltkalvis (14)
  Žemės ūkio specialistas (6)
  Žemėtvarkininkas (16)
  Žurnalistas (3)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai