Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Accountant


  Įmonė: Telia Lietuva, AB
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/334676?view=3
  Skelbimo data: 2018.04.20    Buhalterė - administratorė

  Pobūdis: Sutarčių rengimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas, dokukumentų tvarkymas, pilnai darbo dienai

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Opus realis"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 868732923
  Skelbimo data: 2018.04.19    Buhalterė


  Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
  Miestas: Klaipėda
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/334559?view=3
  Skelbimo data: 2018.04.19    Accountant


  Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/334402?view=3
  Skelbimo data: 2018.04.18    Junior accountant


  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltic virtual assistants"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/334403?view=3
  Skelbimo data: 2018.04.18    Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 11.

  II. PASKIRTIS

  4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau - krašto apsaugos sistemos institucijos) darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė ir finansinė apskaita.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

  6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

  6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

  6.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

  6.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;

  6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

  6.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO reikalavimus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;

  7.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

  7.3. skaičiuoja išmokas buitinėms išlaidoms Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojams, rengia šių išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

  7.4. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;

  7.5. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;

  7.6. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

  7.7. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

  7.8. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

  7.9. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;

  7.10. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;

  7.11. atlieka einamąją finansų kontrolę;

  7.12. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

  7.13. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;

  7.14. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

  7.15. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;

  7.16. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

  7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vedėjui.


  Atlyginimas: 689 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2735790, jurate.dringeliene@kam.lt
  Skelbimo data: 2018.04.18    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  Pareigybės lygis - A2.

  Pareigybės paskirtis - tvarkyti Panevėžio moksleivių namų buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, vykdyti savivaldybės, valstybės ir ES lėšų naudojimo ir dokumentų įforminimo įstatymo numatyta tvarka kontrolę ir laiku parengti finansinę atskaitomybę.

  Kvalifikaciniai reikalavimai

  1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

  2. Turėti ne mažesnį nei 3 metų buhalterio darbo stažą ir vienerių metų darbo patirtį biudžetinės įstaigos buhalterinės apskaitos srityje;

  3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę.

  4. Žinoti buhalterinių dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles;

  5. Mokėti atlikti finansines operacijas ir organizuoti buhalterinių dokumentų apskaitą;

  6. Žinoti, kaip inventorizuoti pinigines lėšas, prekes bei materialines vertybes;

  7. Išmanyti buhalterinio balanso ir ataskaitų sudarymo tvarką ir terminus;

  8. Mokėti dirbti kompiuteriu, buhalterinės apskaitos programomis "Rivilė", "FINNET", "Nevda" - būtų privalumas.

  Pagrindinės funkcijos:

  Organizuoja mokyklos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą;Pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja buhalterinės apskaitos politiką;Rengia sąmatas;Rengia sąskaitų planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, naudojamas forminant ūkines operacijas, kurioms nėra numatyta tipinių vidaus buhalterinės apskaitos dokumentų formų;Užtikrina racionalų mokyklos buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, naudojant bei buhalterinę programą "Rivilė"Laiku pateikia buhalterinę informaciją apie mokyklos finansinę veiklą, mokestinę atskaitomybę, jos materialinę padėtį, pajamas ir išlaidas Savivaldybės buhalterijai;Surašo skolų tarpusavio suderinimo aktus;Kontroliuoja piniginių operacijų apyvartą, tikrina banko išrašus;Veda turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaitą;

  10. Kartu su kitais direktoriaus paskirtais asmenimis atlieka metinę inventorizaciją;

  11. Vykdo pradinę ir einamąją finansų kontrolę;

  12. Skaičiuoja darbo užmokestį darbuotojams, nustatytomis dienomis perveda darbo užmokestį į asmenines darbuotojų sąskaitas;

  13. Išskaičiuoja iš darbo užmokesčio privalomus mokesčius, fizinių asmenų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įnašus ir savanoriškus mokesčius pagal darbuotojų prašymus;

  14. Nustatyta tvarka perduoda Socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus apie darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, nedraudiminius laikotarpius ir kt.;

  15. Skaičiuoja nedarbingumo pašalpas, pateikia pažymas Socialinio draudimo fondo valdybai;

  16. Skaičiuoja socialinio draudimo įmokas, pasibaigus mėnesiui surašo ir laiku pateikia Socialinio draudimo fondo valdybai nustatytos formos pažymas apie kiekvienam darbuotojui per mėnesį skaičiuotą darbo užmokestį ir socialinio draudimo įmokas.

  17. Vykdo kitas funkcijas, nustatytas buhalterio pareigybės aprašyme.  Įmonė: Panevėžio moksleivių namai
  Miestas: Panevėžys
  Kreiptis: Parko g. 79, 845516001, pmn.panevezys@gmail.com
  Skelbimo data: 2018.04.18    Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Rudaminos daugiafunkcinio kultūros

  centro direktorės

  2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-50

  RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO

  BUHALTERIO PAREIGINIAI NUOSTATAI

  I BENDROJI DALIS

  1. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro (toliau - Centro) buhalteris yra Kultūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros centro direktoriui ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto.

  2. Buhalterį priima į darbą konkurso būdu ir iš jo atleidžia (jei tai įmanoma, ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio, metų) pabaigoje kai jau būna atlikta praėjusio laikotarpio apskaita ir sudaryta ataskaita) iš pareigų Centro direktorius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

  3. Buhalteris savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu bei Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, susijusiais su jo atliekamu darbu, Buhalterinės apskaitos vadovo, Kultūros centro nuostatais, Centro finansų kontrolės, Centro vidaus darbo tvarkos bei išlaidų sąmatų projektų, spec. programų lėšų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Centro direktoriaus įsakymais, darbų saugos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

  4. Buhalterio tarnybinį atlyginimą nustato bei skiria drausmines nuobaudas Centro direktorius.

  5. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant Centro darbo organizavimo tvarką.

  II PAREIGYBĖ

  6. Buhalterio pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių - 1211.

  7. Pareigybės lygis - B.

  8. Buhalterio pareigybės paskirtis - skyriaus funkcijoms, uždaviniams ir pareigoms vykdyti, organizuoti, planuoti, derinti ir kontroliuoti skyriaus darbą.

  9. Buhalteris tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

  III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  10. Turėti ekonominį ar finansinį, buhalterinį, bet ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų.

  11. Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybinė kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  12. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis skaičiavimo, ryšių, organizacinės technikos priemonėmis, dirbti kompiuteriu, kompiuterinėmis buhalterinėmis programomis.

  13. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader, Labbis, Paskata) įgūdžius.

  14. Būti gerai susipažinusiam su finansinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais, sugebėti tinkamai jais naudotis praktinėje veikloje.

  15. Turėti organizacinių sugebėjimų, gebėti dirbti komandoje, laikytis demokratinių bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

  16. Mokėti tvarkyti buhalterinės apskaitos dokumentus, kaupti, valdyti, apibendrinti, sisteminti informaciją, planuoti veiklą.

  17. Žinoti centro struktūrą, veiklos sritis, centro finansinę, ūkinę kultūrinę bei kultūros veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

  18. Gebėti ieškoti problemų sprendimo būdų.

  19. Gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą.

  20. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.

  21. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo atstovais.

  22. Žinoti kalbos kultūros, bendravimo, etikos normas, korektiškai elgtis, būti pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti, mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą.

  23. Laikytis etikos principų ir taisyklių.

  IV PAREIGOS IR FUNKCIJOS

  24. Buhalterio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  24.1. tvarko darbo užmokesčio apskaitą: tikrina įsakymus (susijusius su darbuotojų priėmimu į darbą, atleidimu, komandiruotėmis), tikrina bei teikia pasiūlymus dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo, skaičiuoja darbo užmokestį (tame tarpe pagal autorines sutartis ir kt.), skaičiuoja mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu ir spausdina apskaičiavimo žiniaraščius, tvarko nepanaudotą atostogų kaupimo apskaitą, rengia darbuotojų korteles, darbo užmokesčio žiniaraščius, darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščius, atostoginių skaičiavimo žiniaraščius ir kitas ataskaitas, rengia pažymas darbuotojams apie išmokėtą darbo užmokestį, rengia ir teikia deklaracijų ar kitų formą ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčiu;

  24.2. tvarko ilgalaikio turto apskaitą: užveda ilgalaikio turto korteles, priskiria materialiai atskaitingiems asmenims, ruošia kitus privalomuosius pirminius dokumentus, patikrina perdavimo eksploataciją, nurašymo bei kitus dokumentus, susijusius su ilgalaikio turto apskaita, skaičiuoja nusidėvėjimą bei paruošia suvestinius dokumentus, rengia ir teikia įvairias ataskaitas, susijusias su ilgalaikio turto apskaita;

  24.3.tvarko komandiruočių išlaidų bei dienpinigių Lietuvoje ir užsienyje apskaitą;

  24.4.tvarko kuro apskaitą: kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas bei kelionės lapus, tikrina užpildytus kelionės lapus;

  24.5.tvarko atskaitingų asmenų apskaitą ir ruošia avansų apyskaitas, tvarko bankų operacijų, atsargų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą, tvarko finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;

  24.6.konsultuoja Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro atsakingus asmenis dėl inventorizacijos tvarkos, inventorizacijos dokumentų formavimo bei formos. Sutikrina inventorizacijos faktinius duomenis su buhalteriniais duomenimis. Inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas vadovų sprendimu;

  24.7.rengia Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro biudžeto lėšų poreikio paskaičiavimus, derina juos su vadovu;

  24.8.rajono savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, sudaro Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro išlaidų sąmatas pagal joms patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei LR Finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją;

  24.9.rengia ir teikia ataskaitas Statistikos departamentui;

  24.10. rengia Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius LR teisės aktų bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;

  24.11.teikia Kultūros ministerijai valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą;

  24.12.vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

  24.13.užtikrina finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentą įforminimą;

  24.14.dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

  24.15. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas buhalterinės apskaitos srityje;

  24.16. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro ir buhalterinės apskaitos vykdoma veikla;

  24.17. nutraukus darbo santykius, Centro direktoriaus paskirtam asmeniui perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigus bei materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) dokumentų perdavimo-priėmimo aktu;

  V. TEISĖS

  25. Buhalterio pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

  25.1. laiku gauti materialines vertybes, reikalingas jo funkcijoms vykdyti ir jam skirtoms užduotims įvykdyti;

  25.2. iš Centro direktoriaus gauti informaciją, kuri būtina jo funkcijoms vykdyti bei jam skirtoms užduotims įgyvendinti;

  25.3. nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;

  25.4. dalyvauti Centro pasitarimuose, kuriuose aptariama Centro kultūrinė veikla susijusi su finansiniais ištekliais;

  25.5. teiki informaciją apie Centro veiklą, tik gavus Centro direktoriaus sutikimą;

  25.6. teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl skyriaus darbo gerinimo;

  25.7. teikti pasiūlymus Centro direktoriui dėl darbuotojų materialinio skatinimo ir administracinių nuobaudų;

  25.8. nepriimti iš atsakingų darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų ir įformintų dokumentų;

  25.9. reikalauti, kad būtų pateikiami dokumentai, kurių pagrindu priimamos bei išduodamos piniginės lėšos, materialinės vertybės, įsakymai, susiję su darbuotojų atlyginimų, premijų ar kitų išmokų nustatymu bei mokėjimu, įvairios sutartys ir pan.;

  25.10. teikti pasiūlymus, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą;

  25.11. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas;

  25.12. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

  25.13. gavus Centro direktoriaus nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, raštu paaiškindamas atsisakymo motyvus;

  25.14. turėti ir kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

  VI. ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS,

  DARBO REZULTATŲ KONTROLĖ

  26. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui, vykdo jo įpareigojimus, susijusius su Centro veikla.

  27. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

  27.1. už šiuose nuostatuose numatytų pareigų vykdymą, savalaikį pavedamų vienkartinių užduočių įvykdymą;

  27.2. už savo darbo organizavimą, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir veiklos rezultatus;

  27.3. už finansinių dokumentų tinkamą įforminimą, juose esančių duomenų tikrumą bei finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą;

  27.4. už buhalterinių įrašų teisingumą, finansinių ataskaitų bei įvairios atskaitomybės formų teisingą ir savalaikį parengimą bei pateikimą;

  27.5. už neteisėtai tvarkomą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą finansinę ir buhalterinę apskaitą;

  27.6. už tinkamą jo žinioje esančių finansinių dokumentų saugojimą;

  27.7. už teisingą ir savalaikį mokesčių apskaičiavimą ir įmokų pervedimą į savivaldybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;

  27.8. už žalą dėl jo kaltės padarytą Centro turtui;

  27.9. už racionalų darbo laiko panaudojimą;

  27.10. už darbo drausmės pažeidimus;

  27.11. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Centro tarnybinės paslapties atskleidimą;

  27.12. už savo darbo rezultatus asmeniškai atsiskaito Centro direktoriui raštu pateikdamas darbo ataskaitas, už vienkartinių užduočių įvykdymą - raštu arba žodžiu įvykdęs užduotį;

  27.13. už savo veiksmus, profesinės etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą ir kompetencijos viršijimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  Su pareigybės aprašymu susipažinau:  Įmonė: Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras
  Miestas: Vilniaus r.
  Kreiptis: Rudaminos k. Vilniaus g. 2, 852320157, rastine.rdkc@rdkc.vrsa.lt
  Skelbimo data: 2018.04.18    Buhalteris

  Pobūdis: Darbo užmokesčio skaičiavimas, grynųjų pinigų operacijos, mokesčių deklaravimas (SODRA, VMI, statistika), kiti einamieji buhalterijos darbai.

  Galimi papildomi darbai už papildomą užmokestį.
  Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas.

  privalumas: darbas biudžetinėse įstaigose, darbo užmokesčio skaičiavimo patirtis

  Atlyginimas: 550 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Geležinio Vilko g. 16, 8 5 261 85 24, personalas@vavm.lt
  Skelbimo data: 2018.04.17    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Aganus"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/334165?view=3
  Skelbimo data: 2018.04.17    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  VYR. BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


  I. SKYRIUS

  PAREIGYBĖ

  1. Druskininkų lopšelio - darželio "Bitutė" (toliau - lopšelis-darželis) vyr. buhalteris priskiriamas vadovų grupei.

  2. Pareigybės lygis: vyr. buhalteris priskiriamas A1 lygio pareigybei.

  3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti įstaigos finansinę - buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą.

  4. Pavaldumas: vyr. buhalteris pavaldus įstaigos vadovui.

  II. SKYRIUS

  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Vyr. buhalterio kvalifikaciniai reikalavimai:

  5.1. ne žemesnis nei aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu ekonominiu išsilavinimu.

  5.2. ne mažesnė kaip trijų metų darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.

  6. Vyr. buhalteris turi žinoti ir išmanyti:

  6.1. įstaigos veiklos sritis;

  6.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir normatyvų bazę, liečiančią buhalterinę apskaitą, darbo santykius ir dokumentų valdymą;

  6.3. Darželio-lopšelio pagrindines struktūras, profilį bei specializaciją;

  6.4. bendruosius ekonomikos principus ir elementus;

  6.5. apskaitos dokumentų pildymo pagrindinius principus (periodiškumo, apskaitos pastovumo, piniginio įkainojimo, turinio svarbos ir kiti principai);

  6.6. ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus;

  6.7. socialinio draudimo įmokų reguliavimo ir lėšų naudojimo tvarką;

  6.8. prekių pirkimo - pardavimo ūkines operacijų atlikimo ir registravimo apskaitos registruose tvarką;

  6.9. inventorizacijos atlikimo tvarką;

  6.10. sąmatų rengimo principus;

  6.11. tarnybinio etiketo reikalavimus;

  6.12. internetinės bankininkystės principus;

  6.13. dokumentų valdymo reikalavimus, organizacinės, tvarkomosios dokumentacijos sistemas;

  6.14. sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarką;

  6.15. darbo organizavimo tvarką;

  6.16. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

  7. Vyr .buhalteris privalo vadovautis:

  7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

  7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

  7.3. darbo tvarkos taisyklėmis;

  7.4. darbo sutartimi;

  7.5. šiuo pareigybės aprašymu;

  7.6. kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

  III. SKYRIUS

  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  8. Vyr. buhalteris atlieka šias funkcijas:

  8.1. konsultuoja biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;

  8.2. organizuoja finansinę - buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;

  8.3. pateikia teisingus ir savalaikius ataskaitinius duomenis finansų statistikos organams;

  8.4. plačiai taiko apskaitos ir skaičiavimo darbų kompiuterizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus;

  8.5. organizuoja buhalterinę apskaitą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:

  8.5.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

  8.5.2. tiksliai apskaitomos išlaidos sąmatų vykdymui, operacijos, kapitalinio remonto, paslaugų ir kitų darbų išlaidos, padaryti ekonomiškai pagrįsti skaičiavimai (kalkuliacijos šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti);

  8.5.3. tvarkoma įstaigos įteisintos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita;

  8.5.4. teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims;

  8.5.5. buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos mokesčių administratoriui;

  8.5.6. tikrinama, kaip tvarkoma buhalterinė apskaita ir atskaitomybė įstaigoje;

  8.5.7. tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą.

  8.6. kontroliuoja:

  8.6.1. kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;

  8.6.2. kaip laikomasi piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymo bei kito turto inventorizavimo, taisyklių;

  8.6.3. ar teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės drausmės;

  8.6.4. ar nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams;

  8.6.5. ar teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.

  8.7. rengia ir tvirtina finansinę atskaitomybę, teiktiną įstaigos vadovui ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms;

  8.8. rengia mokesčių deklaracijas;

  8.9. konsultuoja mokesčių dydžio klausimais;

  8.10. ginčija mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinus reikalavimus, susijusius su mokesčiais;

  8.11. atlieka finansinius tyrimus, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo, įstaigos bankroto;

  8.12. aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;

  8.13. apskaičiuoja tarifikacines valandas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo numatytoms pareigybėms;

  8.14. užtikrina ir organizuoja specialių apskaitos dokumentų įsigijimo ir naudojimo tvarkos laikymąsi, organizuoja tinkamą šių dokumentų apsaugą;

  8.15. užtikrina, kad būtų teisingai ir laiku pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, darbo grafikai;

  8.16. nutraukus su įstaiga darbo santykius, įstaigos vadovui (arba jo paskirtam asmeniui) perduoda visą turimą dokumentaciją, pinigines bei materialines vertybes, tai įforminant perdavimo - priėmimo aktu;

  8.17. informuoja įstaigos vadovą apie gaunamus pranešimus, pateikia vadovui pasirašyti paruoštus dokumentus ir ataskaitas;

  8.18. sistemina ir saugo gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams;

  8.19. organizuoja prekinių, materialinių vertybių įsigijimo, panaudojimo, realizavimo, pardavimo, apsaugos ir apskaitos darbą;

  8.20. organizuoja inventorizacijas, nuolat tikrina medžiagų, prekių ir kitų materialinių vertybių likučius.

  9. Vyr. buhalteris atsako už:

  9.1. neteisėtai tvarkomą finansinę - buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę apskaitą;

  9.2. ūkinę - finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi (išskyrus tuos atvejus, kai vyr. buhalteris apie pažeidimus įstaigos vadovą yra informavęs raštu);

  9.3. pavėluotai pagal kontrolės įstaigų ir teismų sprendimus išieškomas pinigines nuobaudas;

  9.4. pažeistą trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarką;

  9.5. netinkamai suplanuotas sąmatas;

  9.6.įstaigos sutrikimus dėl aplaidaus savo pareigų vykdymo;

  9.7. kokybišką ir savalaikį savo pareigų atlikimą;

  9.8. patikėtos informacijos išsaugojimą;

  9.9. teisingą darbo laiko naudojimą.

  9.10. darbo drausmės pažeidimus;

  9.11. žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo;

  9.12. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą.

  10. Vyr. buhalteris už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos

  taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  11. Vyr. buhalteris už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria įstaigos vadovas.  Įmonė: Druskininkų lopšelis-darželis "Bitutė"
  Miestas: Druskininkai
  Kreiptis: Ateities g. 22, 37031353816, koriukas@gmail.com
  Skelbimo data: 2018.04.17    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Vilniaus rajono savivaldybės

  Centrinės bibliotekos direktoriaus

  2018 m. balandžio 3 d.

  įsakymu Nr. V- 34

  VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖ

  1. Vyriausiasis buhalteris (toliau - Vyr. buhalteris) yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos - Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos (toliau - Biblioteka) - specialistas dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktoriui.

  2. Pareigybės lygis - B.

  II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  3. Vyr. buhalteris, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  3.1. žinoti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su buhalterine apskaita ir atskaitomybe, civilinę teisę, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą;

  3.2. turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas arba specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų buhalterijos, finansų mokslų srityje;

  3.3. mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą, išmanyti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine Bibliotekos veikla;

  3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas su buhalterinės apskaitos programomis (PASKATA, LABBIS), jų taikymo galimybes atliekant apskaitos skaičiavimo darbus , Bibliotekos ūkines bei finansines veiklos analizes, vykdyti patikras ir dokumentų revizijas;

  3.5. išmanyti buhalterinės apskaitos principus;

  3.6. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir darbo su buhalterinės apskaitos programomis;

  3.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programų paketu ir kitomis programomis.

  3.8. būti pareigingam, darbščiam, gebėti laisvai bendrauti.

  III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  4. Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

  4.1. tvarko darbo užmokesčio apskaitą: tikrina įsakymus (susijusius su darbuotojų priėmimu į darbą, atleidimu, komandiruotėmis), tikrina bei teikia pasiūlymus dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo, skaičiuoja darbo užmokestį, skaičiuoja mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu ir spausdina apskaičiavimo žiniaraščius, tvarko nepanaudotą atostogų kaupimo apskaitą, rengia darbuotojų korteles, darbo užmokesčio žiniaraščius, darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščius, atostoginių skaičiavimo žiniaraščius ir kitas ataskaitas, rengia pažymas darbuotojams apie išmokėtą darbo užmokestį, rengia ir teikia deklaracijų ar kitų formą ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčiu;

  4.2. tvarko ilgalaikio turto apskaitą: užveda ilgalaikio turto korteles, priskiria materialiai atskaitingiems asmenims, ruošia kitus privalomuosius pirminius dokumentus, patikrina perdavimo eksploataciją, nurašymo bei kitus dokumentus, susijusius su ilgalaikio turto apskaita, skaičiuoja nusidėvėjimą bei paruošia suvestinius dokumentus, rengia ir teikia įvairias ataskaitas, susijusias su ilgalaikio turto apskaita;

  4.3. tvarko komandiruočių išlaidų bei dienpinigių Lietuvoje ir užsienyje apskaitą;

  4.4. tvarko kuro apskaitą: kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas bei kelionės lapus, tikrina užpildytus kelionės lapus;

  4.5. tvarko bankų operacijų, atsargų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą, tvarko finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;

  4.6. inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas direktoriaus sprendimu;

  4.7. rengia Bibliotekos biudžeto lėšų poreikio paskaičiavimus, derina juos su direktoriumi;

  4.8. rajono savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, Bibliotekos išlaidų sąmatas pagal joms patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei LR Finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją;

  4.9. rengia ir teikia ataskaitas Statistikos departamentui;

  4.10. rengia Bibliotekos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius LR teisės aktų bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;

  4.11. teikia Kultūros ministerijai valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą;

  4.12. užtikrina finansinių, ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentą įforminimą;

  4.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

  4.14. tinkamai saugo jo žinioje esančius finansinius, buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda į archyvą;

  4.15. teisingai vykdo visus atsiskaitymus su institucijomis per bankus;

  4.16. nutraukus darbo santykius, Bibliotekos direktoriaus paskirtam asmeniui perduoda visą turimą dokumentaciją, materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų (buhalterijos) dokumentų perdavimo-priėmimo aktu.

  IV. ATSAKOMYBĖ

  5. Vyr. buhalterio pareigas vykdantis darbuotojas atsako už :

  5. 1. buhalterinės apskaitos sistemos, atitinkančios bibliotekos struktūrą, veiklos pobūdį

  ir teisinę formą, sąskaitų planą bei apskaitos registrų parinkimą;

  5.2. visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių

  operacijų įtraukimą į buhalterinės apskaitos programą;

  5.3. teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku, atsiskaitymą su juridiniais ir fiziniais asmenimis, apskaitos informacijos patikimumą atliekant inventorizaciją;

  5.5. ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą, surašytų, pasirašytų ir vizuotų ūkinių operacijų pagrįstumą, atliekant išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;

  5.6. buhalterinės apskaitos vedimą, tarpinių ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymą pagal VSAFAS reikalavimus ir jos teisingą įkėlimą į VSAKIS sistemą, biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymą ir vykdymą, darbo užmokesčio asignavimo perkėlimą, gavus savivaldybės tarybos leidimą;

  5.7. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą ir materialinę žalą atsako, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo, administracinį, baudžiamąjį bei civilinį kodeksus.

  SUSIPAŽINAU

  Vyriausiasis buhalteris

  ...............................................

  (vardas, pavardė)

  ...............................................

  (data)

  ...............................................

  (parašas)


  Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka
  Miestas: Vilniaus r.
  Kreiptis: Rudaminos k. Vilniaus g. 2, 852320142, centrinebiblioteka@vrscb.lt
  Skelbimo data: 2018.04.17    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  Organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos atskaitomybės standartus, kitus teisės aktus; kontroliuoja materialinių, darbo ir finansinių resursų naudojimą. Užtikrina teisingą įstaigos ūkinės-finansinės veiklos rezultatų apskaitą, savalaikį darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimą, teisingą lėšų, mokesčių pervedimą, buhalterinių duomenų ir dokumentų saugumą, balanso ir suvestinių nustatyta tvarka ar prašymu naudojimą, statistinių dokumentų sudarymą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms. Kontroliuoja pirminių ir buhalterinių dokumentų atsiskaitymą ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos laikymąsi inventorizuojant, kontroliuoja pagrindines lėšas, materialines vertybe ir pinigines lėšas.


  Įmonė: Panevėžio lopšelis-darželis "Žvaigždutė"
  Miestas: Panevėžys
  Kreiptis: Statybininkų g. 17, 845508616, paneveziozvaigzdute@gmail.com
  Skelbimo data: 2018.04.14    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Erelita furniture"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/333941?view=3
  Skelbimo data: 2018.04.14    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Imones buhalterines apskaitos vedimas.
  Reikalavimai: Mokejimas dirbti su intrastat;
  VMI teikimas per ISAF sistema;
  geri igudziai ir zinios darbui su agnum programa;
  savarankiskas tikslus ir greitas darbas;

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Mproducts"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkiu str. 36, 865035225, administracija@mproducts.lt
  Skelbimo data: 2018.04.11    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Bendravimas su klientais,
  lietuvių,anglų rusų kalbomis. Aptarnaujančių įmonių tipas - UAB, MB, VŠĮ.
  Reikalavimai: Aukštasis koleginis išsilavinimas.
  Lietuvių, rusų, anglų kalbų mokėjimas.
  Patirtis dirbant programa " monet" - privalumas.
  Konfidencialumą garantuojame.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 800 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Teisė"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Konstitucijos pr. 12-335, 863411111, cv@steigiu.lt
  Skelbimo data: 2018.04.11    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS MOKYKLOS


  VYR. BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖ

  Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos (toliau - Įstaiga) vyr. buhalterio (toliau vyr. buhalteris) pareigybė yra priskiriama finansų srities vadovų grupei.Pareigybės lygis - A2.Pareigybės paskirtis - užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi.Vyr. buhalterį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Įstaigos direktorius.Vyr. buhalterio pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.Vyr. buhalteris savo darbe privalo vadovautis LR Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.Vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus Įstaigos direktoriui.Vyr. buhalterį, jo nesant, pavaduoja Įstaigos direktoriaus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas asmuo.Šis pareigybės aprašymas pasikeitus LR įstatymams arba kitiems norminiams aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos direktoriaus iniciatyva.

  II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VYR. BUHALTERIO PAREIGAS

  10. Vyr. buhalteris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  10.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą arba tiksliųjų mokslų studijų srities matematikos krypties išsilavinimą;

  10.2. išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;

  10.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

  10.4. gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

  10.5.mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Internet Explorer ir Biudžetas VS programiniu paketu;

  10.6.mokėti dirbti finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema;

  10.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

  10.8. žinoti pagrindinius darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos taisyklių reikalavimus.

  III. VYR. BUHALTERIOFUNKCIJOS

  11. Vyr. buhalteris vykdo šias funkcijas:

  11.1.organizuoja buhalterinę apskaitą užtikrinant Įstaigos finansinį stabilumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatyta tvarka;

  11.2 rengia programų sąmatų projektus, esant poreikiui jas tikslina;

  11.3.užtikrina, kad teisingai būtų naudojamos Įstaigos asignavimų lėšos ir kiti finansiniai ištekliai pagal patvirtintas programų sąmatas;

  11.4.užtikrina, kad laiku būtų fiksuojamos piniginių lėšų ir turto judėjimo operacijos buhalterinės apskaitos dokumentuose;

  11.5.analizuoja finansinių išteklių panaudojimą bei teikia siūlymus Įstaigos direktoriui dėl jų panaudojimo gerinimo;

  11.6.užtikrina, kad būtų tiksliai tvarkoma Įstaigos pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;

  11.7.užtikrina, kad būtų apskaitoma Įstaigos vardu gauta parama-labdara;

  11.8.užtikrina, kad teisingai būtų tvarkoma savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, valdomo patikėjimo teise, apskaita;

  11.9. užtikrina, kad teisingai ir laiku būtų skaičiuojamas Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis, darbo užmokestis už kasmetines atostogas, laikinojo nedarbingumo pašalpos, socialinės išmokos, gyventojų pajamų mokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos į fondus, kitos įmokos, atlikti mokėjimai į valstybinių ir kitų įstaigų, darbuotojų nurodytas banko sąskaitas;

  11.10. užtikrina, kad būtų laiku atsiskaitoma su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, statistikos skyriais, savivaldybės administracijos skyriais;

  11.11. kontroliuoja, kad nustatytu laiku būtų padengiami įsiskolinimai kreditoriams;

  11.12. vykdo bankines operacijas, periodiškai atlieka banko išrašų ir apskaitos registrų sutikrinimus;

  11.13. nustatytu laiku teikia finansuojančiai įstaigai mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas ir kitus reikiamus duomenis apie biudžeto asignavimus bei jų panaudojimą;

  11.14 teikia buhalterinės apskaitos duomenis pagal pareikalavimą Įstaigos direktoriui, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybės institucijoms;

  11.15 apskaito atsargas, trumpalaikį turtą, ilgalaikį turtą, Įstaigos skolas bei skolas Įstaigai, laiku ir tinkamai užregistruoja visas buhalterinės apskaitos operacijas;

  11.16 apskaičiuoja ir laiku deklaruoja mokesčius;

  11.17 konsultuoja atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos klausimais;

  11.18 kontroliuoja ar ūkinės operacijos atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinė operacija teisėta;

  11.19 tvarko apskaitos registrus ir užtikrina, kad visi apskaitos dokumentai būtų įtraukti į apskaitos registrus ir tik vieną kartą;

  11.20 užtikrina ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įtraukimą į apskaitą pagal pateiktus pirminius dokumentus;

  11.21 užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą;

  11.22 užtikrina visų specialiųjų apskaitos dokumentų įsigijimo bei naudojimo tvarkos laikymąsi;

  11.23. atlieka inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;

  11.24. tvarko komandiruočių išlaidų apskaitą;

  11.25. kiekvieną mėnesį apskaito registrų likučius sutikrina su Žurnalo-Didžiosios knygos likučiais;

  11.26. išduoda darbuotojams pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas;

  11.27. rengia Įstaigos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius LR teisės aktų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;

  11.28. teikia informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinę sistemą LR Finansų ministro įsakymu patvirtintais terminais;

  11.29. Įstaigos interneto svetainėje skelbia Įstaigos metinių ir ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ataskaitas ir informaciją apie Įstaigos darbuotojų darbo užmokestį;

  11.30. rengia sprendimų, aiškinamųjų raštų, Įstaigos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

  11.31. tvarko mokesčius už teikiamą priešmokyklinį ugdymą: apskaičiuoja jo mokestį, išrašo mokesčio kvitus ir išdalina juos į priešmokyklinio ugdymo grupes, analizuoja ir teikia informaciją Įstaigos direktoriui apie pradelstus mokėjimus;

  11.32. saugo apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus formuoti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į Įstaigos archyvą;

  11.33. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus pavedimus, užduotis, informuoja apie Įstaigos finansų būklę.

  IV. ATSAKOMYBĖ

  12. Vyr. buhalteris atsako už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


  Įmonė: Vilniaus Sausio 13-osios mokykla
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Architektų g. 166, 852443529, rastine@sausio13.vilnius.lm.lt
  Skelbimo data: 2018.04.11    Buhalteris

  Pobūdis: Kelių įmonių darbo užmokesčio apskaita, pirkimų ir pardavimų apskaita.
  Reikalavimai: Darbo patirtis skaičiuojant darbo užmokestį su apskaitos programa Pragma.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1100 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Findigo"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: vaiva@findigo.lt
  Skelbimo data: 2018.04.10    Buhalterinės apskaitos departamento patarėjo

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA
  Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
  įsakymu Nr. V-3

  NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
  BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO PATARĖJO
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS
  PAREIGYBĖ

  1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau - Centras) Buhalterinės apskaitos departamento) patarėjo (toliau - darbuotojas) pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis - A2.
  3. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos departamento direktoriui.
  4. Pareigybės paskirtis - koordinuoti priskirtų darbuotojų darbą ir kontroliuoti Centro direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą bei atlikti Centro direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų (toliau - įstaigos) vyriausiojo buhalterio funkcijas, rengti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų projektus, kurti metodikas.

  II SKYRIUS
  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje ir 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
  5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
  5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
  5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rinkti, valdyti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus;
  5.6. išmanyti pagrindinius buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus.
  5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "slaptai".

  III SKYRIUS
  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
  6.1. koordinuoja priskirtų darbuotojų darbą;
  6.2. paskirsto darbus priskirtiems darbuotojams, vykdantiems tų įstaigų apskaitą, kurių vyriausiuoju buhalteriu yra paskirtas, kontroliuoja jų vykdymą ir užtikrina buhalterinės apskaitos atitikimą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose bei kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
  6.3. tvarko įstaigų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimus;
  6.4. rengia įstaigų didžiąsias knygas;
  6.5. rengia įstaigų apskaitos registrų formos, turinio ir skaičiaus nustatymo, apskaitos politikos, Įstaigų sąskaitų planus ir kitų apskaitą reglamentuojančių įstaigų vidaus teisės aktų projektus teikia Buhalterinės apskaitos departamento direktoriui tvirtinti, bei teikia siūlymus dėl tolesnio jų tobulinimo;
  6.6. atlieka įstaigų finansinių ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtintojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje;
  6.7. rengia finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, įstaigų grupės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius (jei tokie rengiami juos pasirašo ir pateikia įstaigoms pasirašyti;
  6.8. teikia ataskaitų rinkinius ir ataskaitas Sutartyje ir teisės aktuose nurodytoms institucijoms laikydamasis viešojo sektoriaus apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;
  6.9. atlieka įstaigų banko mokėjimus;
  6.10. atlieka įstaigų mokėjimus, tiekėjų duomenų įvedimo ir su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
  6.11. rengia ir teikia įstaigų informaciją į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą;
  6.12. vykdo šiai pareigybei priskirtų įstaigų ūkinių operacijų finansų kontrolę;
  6.13. surašo ir pasirašo pirminius įstaigų apskaitos dokumentus, žiniaraščius, pažymas, ataskaitas;
  6.14. kaupia, analizuoja ir teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, - apskaitos informaciją, dokumentus ir registrus Įstaigai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, kitoms valstybės institucijoms;
  6.15. organizuoja priskirtų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
  6.16. konsultuoja, teikia rekomendacijas, rengia metodikas ir praktinę pagalbą buhalterinės apskaitos klausimais;
  6.17. Siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
  6.17.1. formuoja bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Centro archyvą;
  6.17.2. Departamento direktoriaus pavedimu pavaduoja kitą Departamento darbuotoją jam laikinai negalint eiti pareigų;
  6.17.3. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl darbuotojų kompetencijų tobulinimo;
  6.17.4. teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl Departamento veiklos tobulinimo;
  6.17.5. dalyvauja Departamento, Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
  6.17.6. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą ir bendradarbiauja su kitais Centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal kompetenciją;
  6.17.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis priskirtos kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas Centro veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.
  Įmonė: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663890, neringa.petkeviciute@nbfcentras.lt
  Skelbimo data: 2018.04.10    Buhalterinės apskaitos departamento direktorius

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA
  Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2018 m. vasario 19 d.
  įsakymu Nr. V-3

  NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
  BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I SKYRIUS
  PAREIGYBĖ

  1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau - Centras) Buhalterinės apskaitos departamento (toliau - Departamentas) direktoriaus (toliau - darbuotojas) pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei.
  2. Pareigybės lygis - A1.
  3. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.
  4. Pareigybės paskirtis - planuoti, organizuoti bei užtikrinti Buhalterinės apskaitos departamento veiklą.

  II SKYRIUS
  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje bei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
  5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
  5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai.
  5.5. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu pagal Europasą;
  5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
  5.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti priimant sprendimus, gebėti įžvelgti, analizuoti problemas ir rasti jų sprendimo būdus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus;
  5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "slaptai".

  III SKYRIUS
  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
  6.1. planuoja ir organizuoja Departamento darbą;
  6.2. sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius buhalterinės apskaitos klausimus, siūlo Centro direktoriui inovatyvius sprendimus tobulinant buhalterinės apskaitos procesus, konsultuoja Centro darbuotojus buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo klausimais;
  6.3. nuolat vertina centralizuoto įstaigų buhalterinės apskaitos atlikimo metu kylančias rizikas ir siūlo Centro direktoriui priemones šioms rizikoms mažinti;
  6.4. nuolat analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, pasikeitimus, dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kitus dokumentus buhalterinės apskaitos klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo ir keitimo pagal kompetenciją;
  6.5. atsako už Centro veiklą buhalterinės apskaitos srityje ir pavestų funkcijų atlikimą, parengtų dokumentų kokybę, Departamento darbo drausmę, veiklos organizavimą;
  6.6. pasirašo Departamento darbuotojų parengtus dokumentus, kontroliuoja Departamento darbuotojų užduočių vykdymą pagal kompetenciją;
  6.7. tvirtina Įstaigų apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių, Įstaigų sąskaitų planus ir apskaitos politikas;
  6.8. rengia Departamento darbuotojų darbinės veiklos vertinimo išvadas, pasirašo Departamento darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  6.9. rengia Centro biudžetą, rengia Centro biudžeto išlaidų sąmatas ir jų pakeitimus;
  6.10. kontroliuoja Centro sąmatų vykdymą;
  6.11. organizuoja išankstinę finansų kontrolę ir vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę Centre, užtikrina lėšų poreikio planavimą laiku, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami Centro materialiniai ir finansiniai ištekliai, atsižvelgiant į veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų apimtį, įgyvendinamų programų ir projektų sudėtingumą bei įvairovę;
  6.12. užtikrina Centro finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę;
  6.13. dalyvauja rengiant Centro metinį veiklos planą;
  6.14. pagal veiklos sritį ir kompetenciją dalyvauja diegiant, testuojant ir tobulinant informacines technologijas buhalterinės apskaitos srityje, teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl Centro naudojamų informacinių sistemų ir darbo organizavimo tobulinimo;
  6.15. siekiant užtikrinti tinkamą Departamentui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
  6.15.1. formuoja bylas bei kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų atlikimu, ruošia jas archyviniam saugojimui;
  6.15.2. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Departamento darbuotojų kompetencijų tobulinimo;
  6.15.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;
  6.15.4. dalyvauja Centro, kitų institucijų ir įstaigų organizuojamuose posėdžiuose ir pasitarimuose;
  6.15.5. Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą ir bendradarbiauja su kitais Centro padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Departamento kompetenciją;
  6.15.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus teisės aktais nustatytas funkcijas, Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas užduotis Departamento kompetencijos klausimais bei vykdo kitas užduotis, nustatytas Centro veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose.
  Įmonė: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663890, neringa.petkeviciute@nbfcentras.lt
  Skelbimo data: 2018.04.10    Buhalteris-apskaitininkas

  Pobūdis: Darbas kasos pardavimu programa 9opoint ir verslo valdymo programa,maisto prekiu apskaita,dokumentu tvarkymas.
  Reikalavimai: Aukstasis koleginis,darbo kompiuteriu igudziai.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: MB "Kamaniukė"
  Miestas: Vilkaviškis
  Kreiptis: Vytauto g.24, 864844855
  Skelbimo data: 2018.04.09    Buhalterė

  Pobūdis: Kvalifikuotų finansinių paslaugų teikimo bendrovė siūlo darbą buhalterinės apskaitos specialistui.

  Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo
  Bendravimas su klientais
  Reikalavimai: Darbo patirtis panašioje srityje
  Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
  Atsakingumas
  Pareigingumas
  Kruopštumas
  Savarankiškumas
  Aktyvumas
  Komunikabilumas

  Privalumai:
  Darbo patirtis su apskaitos programomis
  Užsienio kalbų mokėjimas

  Mes jums siūlome:
  Puikias darbo sąlygas
  Konkurencingą atlyginimą
  Galimybę kelti kvalifikaciją
  Visas socialines garantijas
  Draugišką kolektyvą


  Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Advisera"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Partizanų g., info@advisera.lt
  Skelbimo data: 2018.04.05    Vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  Įstaigos pavadinimas:
  Šiaulių lopšelis-darželis "Pasaka"
  Pareigybių pavadinimas:
  Vyriausiasis buhalteris, A2 lygis, 1 (vienu) etatu

  Reikalavimai:
  1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą, būti išklausius higienos HN 75 mokymus pagal Sveikatos apsaugos ministro reikalavimus atitinkančią kvalifikacijos tobulinimo programą.
  2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
  3. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, biudžeto planavimą, darbo teisinius santykius, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisro saugos, civilinės saugos instrukcijas ir kitus dokumentus susijusius su buhalterio veikla, buhalterijos darbuotojų darbo organizavimu.
  4. Žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos instrukcijas ir kitus dokumentus susijusius su buhalterio veikla.
  5. Mokėti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitas instrukcijas, gebėti jas taikyti praktikoje.
  6. Mokėti ir gebėti naudotis Microsoft Office programine įranga ir interneto paslaugomis rengiant dokumentus, dirbant su sistema VSAKIS ir bent viena buhalterinės apskaitos programa.
  7. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus.
  8. Privalumas - darbo patirtis švietimo įstaigoje.

  Funkcijos:
  1. Vykdyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
  2. Rengti Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos sąmatą, užtikrinti patvirtintos sąmatos vykdymą ir biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį.
  3. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus direktoriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
  4. Vykdyti turto apskaitą, į apskaitą įtraukti dokumentais pagrįstas ūkines operacijas.
  5. Skaičiuoti darbo užmokestį, užtikrinti jo apmokėjimui skirtų lėšų teisingą naudojimą, finansinės drausmės laikymąsi.
  6. Teikti direktoriui pasiūlymus ir patarimus dėl buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.
  7. Vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
  8. Rengti finansines ataskaitas ir teikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui nustatyta tvarka ir terminais.
  9. Sudaryti apskaitos registrus ir garantuoti jų teisingumą.
  10. Užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės lėšų naudojimo įstatymo numatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

  Darbo užmokestis:
  Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklausomai nuo darbuotojo vadovaujamo ir profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 3,31 iki 9,59; numatomas - 5,4 BD.
  Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
  1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
  3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  4. Gyvenimo aprašymas (CV).
  5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496)
  6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
  Pretendentų atranka - testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus išsiųsti el. laišku individualiai.
  Dokumentai priimami adresu:
  Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:
  Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį)
  Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
  Informaciją galima gauti tel. 8 650 95325, 8 650 95326
  Atvykus adresu Statybininkų g. 7, LT 78225, Šiauliai, kreiptis į direktorių.
  El. pašto adresas pasaka@splius.lt
  Skelbimas galioja
  14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.
  Konkurso paskelbimo data 2018 m. balandžio 4 d.
  Skelbimas galioja iki 2018 m. balandžio 18 d.


  Įmonė: Šiaulių lopšelis-darželis "Pasaka"
  Miestas: Šiauliai
  Kreiptis: Statybininkų g. 7, 865095325, pasaka@splius.lt
  Skelbimo data: 2018.04.05    Apskaitininkas (vėliau buhalteris)

  Pobūdis: Įmonės pirminių apskaitos duomenų tvarkymas, kuro nurašymai, grafikai, prekių pajamavimas, inventorizacijos, statistika, ataskaitų tiekimas vadovybei, pagalba kitiems buhalteriams.
  Įmonių buhalterijos vedimas nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės, mokestinių deklaracijų pildymas, padedant Vyr. buhalterei.
  Reikalavimai: Buhalterinis ar ekonominis išsilavinimas;
  LR įstatymų susijusiu su buhalterine apskaita išmanymas;
  Apskaitos programos Centas (kitų programų Rivilė, Saikas) išmanymas - privalumas;
  Kruopštumas, atsakingumas, atidumas, pareigingumas, savarankiškumas, greita orientacija.
  Noras tobulėti.

  Panašaus darbo patirtis - privalumas.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Bestela"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab., 860138144, asta@apskaita.net
  Skelbimo data: 2018.03.28    Buhalteris

  Pobūdis: 1. Darbo užmokesčio apskaita;
  2. Atsargų ir trumpalaikio turto apskaita;
  3. Produkcijos savikainos apskaičiavimas ir nurašymas;
  4. Pirkimo sąskaitų suvedimas į buhalterinę programą;
  5. Pinigų srautų kontrolė ir apskaita;
  6. Pajamų ir sąnaudų apskaitos kontrolė;
  7. Atsiskaitymų su kreditoriais ir debitoriais kontrolė;
  8. Finansinių ataskaitų rengimas ir teikimas Centrinei įmonei;
  9. Kitos su buhalterine apskaita susijusios užduotys.
  Reikalavimai: 1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
  2. Ne mažesnė nei 3 metų patirtis savarankiškai tvarkant įmonių apskaitą;
  3. Gebėjimas efektyviai valdyti, sisteminti informaciją bei spręsti iškilusias problemas;
  4. Efektyvus bendravimas bei galimybė dirbti komandoje;
  5. Atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas, atsakingumas bei gebėjimas įgyvendinti įmonės apskaitos politiką.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1200 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: VĮ Valstybinių miškų urėdija Vilniaus regioninis padalinys
  Miestas: Vilniaus r.
  Kreiptis: Mickūnų mstl., 867491531, karolina.kscanoviciute@vivmu.lt
  Skelbimo data: 2018.03.28    Buhalteris - apskaitininkas

  Pobūdis: Kelių įmonių buhalterijos vedimas nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės, mokestinių deklaracijų pildymas.
  Reikalavimai: LR įstatymų susijusiu su buhalterine apskaita išmanymas;
  patirtis su buhalterinėmis apskaitos programomis CENTAS, RIVILĖ;
  buhalterinės programos SAIKAS išmanymas didelis privalumas (papildomai darbo vietai);
  puikus organizaciniai sugebėjimai.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 750 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Bestela"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab., 860138144, asta@apskaita.net
  Skelbimo data: 2018.03.26    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: Pirminių buhalterinių dokumentų apskaita;
  Darbo užmokesčio apskaita;
  Finansinės atskaitomybės ruošimas;
  Mokestinių deklaracijų pildymas;
  Įmonės klientų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais.
  Reikalavimai: - Apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
  - Patirtis apskaitant įmonės buhalteriją.
  - Puikūs darbo kompiuterių įgūdžiai. Patirtis dirbant su "AGNUM" programa būtų privalumas.
  - Pilna darbo diena.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 1040 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: MB "Vilniaus buhalterių grupė"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, 852041543, info@vbgrupe.lt
  Skelbimo data: 2018.03.22  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Vyr. buhalteris (gamyba)

  Pobūdis: Pilnas įmonės finansinės bei mokesčių apskaitos vedimas;
  Apskaitos procesų kontrolė;
  Mokesčių apskaita bei mokestinių ataskaitų rengimas;
  Ūkinių ir finansinių operacijų apskaitos teisėtumo užtikrinimas;
  Darbo užmokesčio apskaita;
  Veiklos ataskaitų pateikimas vadovybei;
  Pinigų srautų planavimas ir kontrolė;
  Pasiūlymų teikimas dėl įmonės finansinių rodiklių bei procesų gerinimo.
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (buhalterijos, finansų ar ekonomikos srityje);
  Ne trumpesnė, nei 3 metų vyriausiojo buhalterio darbo patirtis;
  LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą ir mokesčius išmanymas;
  Verslo apskaitos standartų išmanymas;
  Organizuotumas, kruopštumas, analitinis mąstymas, gebėjimas priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę;
  Patirtis dirbant su programa RIVILĖ bus vertinama kaip privalumas.

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Personalo sprendimai"
  Miestas: Šiauliai
  Kreiptis: 8 60401195, birute@personalosprendimai.com
  Skelbimo data: 2018.04.13  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (62)
  Apdailininkas (8)
  Apsaugininkas (15)
  Apskaitininkas (17)
  Architektas (7)
  Atstovas (2)
  Auditorius (4)
  Auklė (6)
  Auto dažytojas (3)
  Auto elektrikas (3)
  Auto meistras (22)
  Auto šaltkalvis (24)
  Baldininkas (15)
  Barmenas (19)
  Betonuotojas (13)
  Bibliotekininkas (1)
  Biologas (3)
  Buhalteris (28)
  Dažytojas (15)
  Degalinės operatorius (10)
  Draudikas (12)
  Ekologas (8)
  Ekonomistas (15)
  Ekskavatorininkas (10)
  Elektrikas (22)
  Energetikas (1)
  Farmacininkas (1)
  Fasadininkas (2)
  Fizikas (1)
  Floristas (3)
  Frezuotojas (2)
  Gaterininkas (3)
  Geodezininkas (2)
  Geologas (2)
  Indų plovėjas (24)
  Inžinierius (30)
  IT specialistas (13)
  Kambarinė (20)
  Kelininkas (17)
  Kirpėjas (3)
  Kiti (112)
  Kompiuterių meistras (1)
  Konditeris (3)
  Kosmetologas (1)
  Krovėjas (26)
  Manikiūrininkas (4)
  Masažuotojas (6)
  Mechanikas (10)
  Medikas (22)
  Mėsininkas (10)
  Miškininkas (2)
  Mokytojas (12)
  Montuotojas (35)
  Mūrininkas (4)
  Nekilnojamo turto agentas (4)
  Operatorius (42)
  Padavėjas (64)
  Pagalbinis darbininkas (56)
  Pakuotojas (14)
  Pardavėjas (173)
  Paštininkas (51)
  Personalo darbuotojas (8)
  Plytelių klojėjas (1)
  Programuotojas (10)
  Psichologas (4)
  Renginių organizatorius (1)
  Rūšiuotojas (8)
  Ryšių su visuomene specialistas (4)
  Salės darbuotojas (14)
  Sąmatininkas (6)
  Sandėlininkas (74)
  Santechnikas (8)
  Sekretorė (4)
  Siuvėjas (14)
  Skardininkas (2)
  Slaugė (5)
  Socialinis darbuotojas (7)
  Spaustuvininkas (2)
  Staklininkas (8)
  Stalius (8)
  Statybininkas (41)
  Stogdengys (5)
  Studentas (4)
  Suvirintojas (21)
  Technikas (14)
  Teisininkas (28)
  Tekintojas (3)
  Tiekėjas (9)
  Tinkuotojas (2)
  Traktorininkas (3)
  Treneris (3)
  Ūkvedys (2)
  Vadybininkas (188)
  Vairuotojas (98)
  Valstybės tarnautojas (72)
  Valytojas (231)
  Vertėjas (3)
  Virėjas (104)
  Viršininkas (70)
  Šaltkalvis (9)
  Žemės ūkio specialistas (10)
  Žemėtvarkininkas (10)
  Žurnalistas (1)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai