• Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Buhalterė


  Įmonė: UAB "Verslo apskaitos sprendimai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=209977
  Skelbimo data: 2014.09.18    Buhalterė

  Pobūdis: Darbas gamybinės įmonės apskaitoje, su programa Pragma. Pirkimo pardavimo dokumentų apskaita, skolų administravimas, mokėjimų apskaita, DU skaičiavimas, darbo sutarčių sudarymas.
  Reikalavimai: Didelė patirtis apskaitoje su programa PRAGMA, gamybinės įmonės apskaita, aukštasis išsilavinimas finansų/apskaitos srityje, mokesčių ir apskaitos teisės aktų išmanymas, iniciatyvumas, greita orientacija. Patirtis teikiant ataskaitas VMI, Sodrai. DARBAS 0,5 ETATO, GALI BŪTI I PENSIJĄ IŠĖJUSI BUHALTERĖ.

  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "TTL trading"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Sporto g. 3, orders@ttltrading.lt
  Skelbimo data: 2014.09.18    Buhalterės padėjėja/-jas

  Pobūdis: Sąskaitų-faktūrų išrašymas, pajamavimas, intrastat ataskaitų pildymas. CV su pageidaujamu darbo užmokesčiu siųsti saulius@biurteksa.lt
  Reikalavimai: 1. panašaus darbo patirtis
  2. darbas su Finvalda Maxi
  3. mokėti naudotis Litar duomenų baze

  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Biurteksa"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Savanorių pr. 176, 85 2700522, saulius@biurteksa.lt
  Skelbimo data: 2014.09.18    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Darbo užmokesčio apskaita, pirminių dokumentų apskaita, banko operacijos ir jų apskaita, ataskaitų įmonės vadovybei rengimas, kiti vyr. buhalterio pavesti darbai.
  Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas finansų, ekonomikos ar buhalterinės apskaitos srityje;
  Kruopštumas, atsakingumas, atidumas bei organizuotumas;
  Patirtis dirbant apskaitos programa Būtent;
  Neįgalumo pažymėjimas būtų privalumas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Topcolor"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Neries krantinė, 865510117, asta@topcolor.lt
  Skelbimo data: 2014.09.17    Vyr. buhalterė (-is)

  Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
  Mokestinė apskaita.
  Mokesčių deklaracijų, ataskaitų vadovybei teikimas.
  Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių bei išmokų skaičiavimas.
  Ataskaitų (finansinių ir kt.)rengimas, užtikrinant griežtą terminų laikymąsi.
  Kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
  Įmonės veiklai perkamų paslaugų bei naudojamo turto apskaitos organizavimas bei kontrolė.
  Atlyginimas derinamas.
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
  Buhalterinio darbo patirtis.
  Darbo "Pragma" programa patirtis ne mažiau nei 4 metai.
  Atsakingumas, savarankiškumas, atidumas, kruopštumas.

  Darbo patirtis: 10 metai
  Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltijos gintaro gavyba"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Chemijos, 8 37 35 11 03, g.gavyba@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.09.17    Vyr.buhalterio padėjeja (-as)

  Pobūdis: -Duomenų suvedimas į programą;
  -Darbo užmokesčio skaičiavimas;
  -Deklaracijų pildymas;
  -Kitų pavestų užduočių vykdymas;

  Reikalavimai: -Paskutinių kursų studentas(-ė) ar jau baigęs studijas apskaitos, ekonomikos, finansų, disciplinose;
  -Gebantis (-s) dirbti savarankiškai;
  -Gerai įvaldęs (-ius) darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, Excel);
  -Kruopštus (-i), atidus(-i), atsakingas (-i), analitiškai mąstantis (-i).

  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Vilniaus buhalterių grupė"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: cv@vbgrupe.lt
  Skelbimo data: 2014.09.17    Buhalterio padėjėjas

  Pobūdis: Darbas su pirminiais apskaitos dokumentais ir jų registravimu apskaitos programoje.
  Reikalavimai: Būti susipažinusiam su apskaitos programa STEKAS.

  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Teisės ir finansų sprendimai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Konstitucijos pr 12., info@vilniausapskaita.lt
  Skelbimo data: 2014.09.16    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA
  Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 5 d.
  įsakymu Nr. A-677

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A.
  3. Pareigybės kategorija - 9.
  II. PASKIRTIS
  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti projektų, finansuojamų Europos Sąjungos (ES) lėšomis, valstybės, investicijų ir kitų fondų lėšomis (toliau - Projektai), apskaitą, rengti šių projektų finansines ataskaitas, kontroliuoti Savivaldybės administracijos finansinius išteklius, užtikrinti duomenų teisingumą ir ataskaitų pinigų principu pateikimą, vesti Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę apskaitą.
  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdyme ir apskaitoje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų finansinio darbo patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą viešajame sektoriuje;
  6.3. išmanyti ir mokėtitaikyti praktiškai Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, biudžeto sandarą, ES lėšomis finansuojamų projektų administravimą, valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, apskaitos ir kontrolės tvarką;
  6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos informacine sistema), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
  6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles;
  6.6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. dirba kompiuterine buhalterinės apskaitos programa;
  7.2. tvarko Projektų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus Projektų įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus:
  7.2.1. organizuoja Projektų atsiskaitomųjų sąskaitų atidarymą;
  7.2.2. tvarko Projektų išlaidų apskaitą pagal išlaidų pobūdį ir ekonominę klasifikaciją, rengia paraiškas lėšų gavimui;
  7.2.3. rengia ir pasirašo apskaitos registrus, ketvirčio apyvartų žiniaraščius;
  7.2.4. apie atliktus mokėjimus bei gautas kompensacines lėšas turtui įsigyti informuoja darbuotoją, vedantį turto apskaitą;
  7.3. tvirtina finansinių dokumentų kopijas;
  7.4. sudaro Savivaldybės administracijos vykdomų programų ketvirtines ir metines biudžeto sąmatas, esant reikalui jas tikslina;
  7.5. rengia ir pasirašo biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitas;
  7.6. koordinuoja pinigų principu rengiamų ataskaitų sudarymą, kontroliuoja, ar neviršijami biudžeto išlaidų sąmatų straipsniai;
  7.7. tvarko Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos apskaitą, rengia ir pasirašo ataskaitas, suveda duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
  7.8. tvarko išmokų, susijusių su Savivaldybės tarybos narių veikla, apskaitą;
  7.9. tinkamai įformina finansinių-ūkinių operacijų dokumentus; reikalauja iš atsakingų asmenų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti;
  7.10.atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų (pinigų principu) kontrolę arba, esant poreikiui, koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą;
  7.11. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
  7.12. veda priskirtus dokumentų registrus;
  7.13. tinkamai saugo su vykdomomis funkcijomis susijusius buhalterinės apskaitos dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduodaį archyvą.
  8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.
  Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Biržų rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Biržai
  Kreiptis: Vytauto g. 38, (8450)43151, 43118, kristina.simoniene@birzai.lt
  Skelbimo data: 2014.09.16    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Finansų valdymas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=209645
  Skelbimo data: 2014.09.15    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
  Mokestinė apskaita.
  Mokesčių deklaracijų, ataskaitų vadovybei teikimas.
  Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių bei išmokų skaičiavimas.
  Ataskaitų (finansinių ir kt.)rengimas, užtikrinant griežtą terminų laikymąsi.
  Kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
  Įmonės veiklai perkamų paslaugų bei naudojamo turto apskaitos organizavimas bei kontrolė.

  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
  Buhalterinio darbo patirtis.
  Darbo "Pragma" programa patirtis ne mažiau nei 4 metai.
  Atsakingumas, savarankiškumas, atidumas, kruopštumas.

  Darbo patirtis: 10 metai
  Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltijos gintaro gavyba"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: g.gavyba@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.09.12    Apskaitininkas/buhalteris

  Pobūdis: Dokumentų administravimas ir pilnas buhalterinis sutvarkymas;
  Banko operacijų apskaita;
  Skolų administravimas;
  Atsargų valdymas;
  Statistinių ataskaitų pildymas ir kiti pavesti darbai;
  Deklaracijų pildymas ir teikimas;
  Kitų pavestų užduočių, susijusių su apskaita, vykdymas.
  Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (apskaitos, ekonomikos, finansų srityje);
  Puikūs darbo įgūdžiai Microsoft Office programomis;
  Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. patirtis srityje Apskaita/Finansai/Auditas;
  Atsakingumas ir pareigingumas;
  Kruopštumas;
  Analitinis mąstymas;
  Geros anglų arba rusų kalbos žinios.

  Privalumai:

  Patirtis dirbant programa Rivilė;
  Lenkų kalba.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Advisera"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 864802869, info@advisera.lt
  Skelbimo data: 2014.09.01    Buhalterė (is)

  Pobūdis: Darbo pobūdis:
  - Darbo užmokesčio skaičiavimas;
  - Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso;
  - Buhalterijos atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
  - Pranešimų, deklaracijų rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
  - Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas.
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  - Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje;
  - Buhalterio darbo patirtis ne mažiau 1 m.;
  - Darbo patirtis su apskaitos programa Rivilė;
  - LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, personalo apskaitą ir darbo teisę, įmonės veiklą, išmanymas;
  - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

  Privalumai:
  - Geros anglų / rusų kalbos žinios būtų privalumas;
  - Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.
  Mes jums siūlome:
  - Darbą draugiškame kolektyve;
  - Visas socialines garantijas;
  - Dideles galimybes tobulėjimui;
  - Seminarus, mokymus.

  CV SIŲSTI EL. PAŠTU: personalas@finline.lt

  Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Finline"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: J. basanavičiaus g. 9, 852053030, personalas@finline.lt
  Skelbimo data: 2014.08.25    Buhalteris

  Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymas ir kontrolė nuo pirminių dokumentų iki ataskaitų pateikimo valstybinėms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas įmonės vadovams ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo dokumentų tvarkymas, dalyvavimas biudžetų ruošime. Skolų suderinimai ir užskaitos.
  Reikalavimai: Darbo patirtis buhalterijoje ne mažiau kaip 2 metai, apskaitos programa Rivilė. ( Darbas gali būti kaip ir papildomas)

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Šeduvos šilas"
  Miestas: Radviliškis
  Kreiptis: Šeduva, Vėriškių g. 64, 869915135, seduvossilas@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.08.25    Buhalterė

  Pobūdis: Pirminių dokumentų suvedimas į programą, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas, personalo dokumentų tvarkymas, biuro administravimo darbai. Terminuota darbo sutartis.
  Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis 2m., kruopštumas, atidumas, kompiuterinis raštingumas.
  Privalumai: anglų kalbos žinios, patirtis dirbant apskaitos programa "Stekas".

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Valstina"
  Miestas: Panevėžys
  Kreiptis: 8 610 02237, buhalterija@valstina.lt
  Skelbimo data: 2014.08.25    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: - Įmonės buhalterinės apskaitos vedimas, tvarkymas ir kontrolė, archyvavimas
  pagal tarptautinius apskaitos standartus;
  - Prekių pirkimo ir pardavimo, paslaugų sąskaitų išrašymas ir tvarkymas;
  - Vadovo deleguotų užduočių atlikimas;
  - Klientų atsiskaitymų kontrolė;
  - Įmonės ūkinių išlaidų kontrolė ir ataskaitų teikimas;
  - Finansinių ataskaitų ir VMI deklaracijų ruošimas;
  - Grūdų supirkimo ataskaitų ruošimas.
  Reikalavimai: - Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas (buhalterinis;
  - Ne mažesnė nei 2 metų buhalterinio/apskaitininko darbo patirtis (tarptautinėje įmonių grupėje būtų privalumas);
  - Puikios lietuvių kalbos, rusų klabos žinios, lenkų kalbos žinojimas - privalumas;
  - Apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir apskaitos standartų išmanymas;
  - Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai - MS'Excel išmanymas ir taikymas;
  - Darbo patirtis su apskaitos programa "Finvalda"- didelis privalumas;
  - Puikūs laiko planavimo ir organizaciniai įgūdžiai;
  - Analitinis mąstymas, atidumas, atsakingumas, savarankiškumas, sąžiningumas.

  Įmonė siūlo:
  - Įdomų ir atsakingą darbą perspektyvioje kompanijoje;
  - Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes;
  - Atlyginimą, atitinkantį darbuotojo kompetenciją (1500 – 2000 atskaičius mokesčius).

  Gyvenimo aprašymą siųskite el. p. info@eurokorma.lt
  Informuosime tik atrinktus kandidatus.

  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Eurokorma"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 852639431
  Skelbimo data: 2014.08.22    Buhalteris

  Pobūdis: Įmonių grupei priklausančių įmonių pilnos buhalterinės apskaitos vedimas;
  Darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas;
  Finansinė atskaitomybė, ataskaitų ruošimas ir teikimas;
  Atsakingas, savarankiškas ir greitas pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas;
  Buhalterinės apskaitos optimizavimas.
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
  Analogiško darbo patirtis didelėje kompanijoje (mažiausiai 350 žmonių) mažiausiai 3 metai;
  Darbo patirtis su buhalterinėmis programomis, kompiuterinis raštingumas;
  LR teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ir buhalterinę apskaitą, išmanymas;
  Savarankiškumas, atsakomybės jausmas, komunikabilumas;
  Puikios lietuvių kalbos žinios.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "eKopija"
  Miestas: Vinius
  Kreiptis: 860309694, reda.ambrasiene@ordus.lt
  Skelbimo data: 2014.08.22    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Maitinimo bei apgyvendinimo paslaugas teikianti įmonė ieško buhalterio (ės).
  Reikalavimai: Patirtis ir atitinkamas išsilavinimas. Atlyginimas 2000 Lt į rankas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Ariand"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, sales@parkvilla.lt
  Skelbimo data: 2014.08.13    Buhalterė - administratorė

  Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
  iniciatyvę, kūrybišką, siekiančią tobulėti ADMINISTRATORĘ – BUHALTERĘ, kuri bus atsakingą už:

   Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą;
   dokumentų valdymo organizavimą;
   bylų tvarkymą;
   parengtų dokumentų redagavimą;
   interesantų konsultavimą telefonu;
   vidinę komunikaciją, darbuotojų užklasinės veiklos organizavimą;
   svečių priėmimą;
   internetinės svetainės administravimą;
   dokumentų rengimą viešiems pirkimams;
  Reikalavimai: 1. Aukštasis Universitetinis išsilavinimas.
  2. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
  3. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
  4. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
  5. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
  6. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
  7. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
  8. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Eksploit"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
  Skelbimo data: 2014.07.16  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Buhalteris


  Įmonė: UAB "HR management"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=210095
  Skelbimo data: 2014.09.19    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "HR management"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=209963
  Skelbimo data: 2014.09.18    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Pharmanet"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=209893
  Skelbimo data: 2014.09.17  Skelbimus rodyti atskirame lange


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (31)
  Apdailininkas (13)
  Apsaugininkas (13)
  Apskaitininkas (20)
  Architektas (2)
  Atstovas (1)
  Auditorius (3)
  Auklė (1)
  Auto dažytojas (5)
  Auto elektrikas (4)
  Auto meistras (14)
  Auto šaltkalvis (22)
  Baldininkas (17)
  Barmenas (30)
  Betonuotojas (13)
  Bibliotekininkas (1)
  Biologas (2)
  Buhalteris (21)
  Dažytojas (11)
  Degalinės operatorius (2)
  Dizaineris (6)
  Draudikas (4)
  Ekologas (2)
  Ekonomistas (8)
  Ekskavatorininkas (1)
  Elektrikas (18)
  Elektronikas (5)
  Energetikas (3)
  Geodezininkas (4)
  Gipskartonio meistras (1)
  Indų plovėjas (24)
  Inžinierius (11)
  Kambarinė (8)
  Kelininkas (4)
  Kiti (88)
  Kompiuterių meistras (3)
  Konditeris (8)
  Kranistas (1)
  Krovėjas (14)
  Maketuotojas (3)
  Manikiūrininkas (1)
  Masažuotojas (2)
  Mechanikas (5)
  Medikas (9)
  Mėsininkas (1)
  Miškininkas (2)
  Mokytojas (5)
  Montuotojas (21)
  Mūrininkas (11)
  Nekilnojamo turto agentas (13)
  Operatorius (21)
  Padavėjas (58)
  Pagalbinis darbininkas (37)
  Pakuotojas (9)
  Pardavėjas (109)
  Paštininkas (22)
  Personalo darbuotojas (2)
  Plytelių klojėjas (4)
  Programuotojas (33)
  Renginių organizatorius (1)
  Rūbininkas (2)
  Rūšiuotojas (4)
  Sąmatininkas (8)
  Sandėlininkas (53)
  Santechnikas (15)
  Sargas (1)
  Sekretorė (4)
  Siuvėjas (13)
  Skardininkas (2)
  Slaugė (3)
  Socialinis darbuotojas (4)
  Spaustuvininkas (4)
  Staklininkas (9)
  Stalius (16)
  Statybininkas (46)
  Stogdengys (7)
  Studentas (3)
  Suvirintojas (11)
  Teisininkas (9)
  Tiekėjas (8)
  Tinkuotojas (3)
  Traktorininkas (1)
  Ūkvedys (3)
  Vadybininkas (185)
  Vairuotojas (82)
  Valstybės tarnautojas (12)
  Valytojas (116)
  Vertėjas (1)
  Virėjas (80)
  Viršininkas (43)
  Šaltkalvis (13)
  Šokėjas (1)
  Žemės ūkio specialistas (2)
  Žurnalistas (1)


  TESTAI
  Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas egzamino raštu klausimai  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Dizainą kūrė ir programavo
  "Pasaulio tinklas"