• Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Buhalteris

  Pobūdis: • Pirminių dokumentų apskaita
  Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, buhalterijos srityse)
  • Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis
  • LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčių išmanymas
  • Anglų ir lenkų kalbų mokėjimas
  • Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa NAVISION-privalumas
  • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai
  • Atsakingumas, komunikabilumas

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Titnago g.6, inesa.kules@intercars.eu
  Skelbimo data: 2014.04.23    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Pagautė"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199934
  Skelbimo data: 2014.04.23    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
  direktoriaus 2014 m. balandžio 2 d.
  įsakymu Nr. 1-60


  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A.
  3. Pareigybės kategorija - 11.

  II. PASKIRTIS

  3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo (toliau - Lukiškių TI-K) buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei pildytojo teisėmis įvesti duomenis į Viešojo sektoriausapskaitos informacinę sistemą ( toliau - VSAKIS).

  III. VEIKLOS SRITIS

  4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
  DARBUOTOJUI

  5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių išsilavinimą;
  5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, tvarkant buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
  5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiaisvalstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
  5.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  5.5. išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančiusteisės aktus;
  5.6. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, "LABBIS III"-įstaigų ir įmonių veiklos informacijos valdymo sistema, BONUS- personalo valdymo, darbo laiko ir užmokesčio apskaitos programa, VBAMS- Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema;
  5.7. Pretendentas, laimėjęs konkursą, turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
  FUNKCIJOS

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  6.1. tiksliai apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes ir išlaidų sąmatos operacijas, užtikrinant taupų lėšų panaudojimą;
  6.2. tikrina materialinių vertybių priėmimą ir išdavimą, siekiant užtikrinti teisingą jų įforminimą ir panaudojimą;
  6.3. kontroliuoja netikėtų patikrinimų vykdymo pastovumą, siekiant užtikrinti visų materialinių ir piniginių įstaigos vertybių išsaugojimą;
  6.4. kontroliuoja piniginių lėšų apskaitą bankuose ir kasoje, pildo atitinkamus apskaitos registrus, siekiant užtikrinti piniginių lėšų panaudojimą pagal tiesioginę paskirtį;
  6.5. kontroliuoja ir atsako už kasinių ir faktinių išlaidų pagal visus biudžetinės sąmatos straipsnius panaudojimą, siekiant, kad nebūtų pereikvotos finansavimui skirtos lėšos;
  6.6. apskaito įstaigos ilgalaikį turtą, siekiant pateikti teisingus duomenis atskaitomybės sudarymui;
  6.7. tvarko gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą pagal visas grupes, užtikrinant jų savalaikį atsiskaitymą;
  6.8. tvarko įstaigos išlaidų apskaitą, siekiant tiksliai pagrįsti kiekvieną ūkinę operaciją,susietą su visa apskaitos sistema;
  6.9. keičiantis materialiai atsakingiems asmenims, dalyvauja materialinių vertybių perdavimuose, siekiant operatyviai ir teisingai perduoti visas materialines vertybes kitam materialiai atsakingam asmeniui;
  6.10. kas ketvirtį rengia įsakymų projektus dėl važiavimo į tarnybos vietą ir išjos išlaidųkompensavimo, užtikrinant racionalų šių lėšų naudojimą;
  6.11. rengia Valstybės biudžeto išlaidų darbo užmokesčiui projektusir ataskaitas apie faktiškai įstaigoje panaudotas Valstybės biudžeto lėšas darbo užmokesčio išlaidoms;
  6.12. vykdo įstaigoje einamąją finansų kontrolę, užtikrinant, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų teisingai fiksuojami apskaitos dokumentuose;
  6.13. pildytojo teisėmisįveda duomenis į VSAKIS, tuoužtikrindamas duomenų juoseteisingumą;
  6.14. naudodamasis VBAMS, rengia mokėjimo paraiškas ir užtikrina savalaikes sąmatosvykdymo operacijas;
  6.15. skyriaus viršininkui pavedus, nagrinėja Lukiškių TI-K darbuotojų bei suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, pasiūlymus ir skundus, susijusiussu finansiniais klausimais, ir rengia atsakymų projektus;
  6.16. kai nėra Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotės ir pan.), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
  6.17. vykdo įstaigos direktoriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkui.

  Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Dokumentai, patvirtinantys ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, tvarkant buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.


  Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: (85)2618009, milda.meckovskiene@ltik.lt
  Skelbimo data: 2014.04.23    Realizacijos buhalterė


  Įmonė: ŽŪB "Nematekas"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=199869
  Skelbimo data: 2014.04.22    Buhalteris

  Pobūdis: Darbas su programa Agnum, gamybos apskaita (gamyba), sąskaitų išrašymas ir kt. apskaitos darbai
  Reikalavimai: Patirtis gamybos įmonėje - gamybos apskaita, mokėti dirbti su Agnum programa, kūrybingumas, matematiniai gebėjimai, geras apskaitos ir kt. susijusių įstatymų išmanymas, domėjimasis; ekonominis išsilavinimas, anglų, rusų kalbos - privalumas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Inčas"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: A.juozapavičiaus pr., 8-37 34 1262, incas@paper.lt
  Skelbimo data: 2014.04.22    Buhalteris

  Pobūdis: Įmonė prekiaujanti rūbais, ieško buhalterio darbui 0,5 etato.
  Reikalavimai: "Rivilės" programos žinojimas.
  Darbo patirtis prekybos įmonėje.
  Aukštasis arba aukštesnysis buhalterinis, finansinis arba ekonominis išsilavinimas.Kompiuterinis raštingumas. Kruopštumas ir atsakingumas.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 1210 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Soriva"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: P. smuglevičiaus g. 53, 868617415, v.ivanauskas@zebra.lt
  Skelbimo data: 2014.04.22    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. buhalteris

  Pobūdis:

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS

  VYRIAUSIOJO BUHALTERIO (VEDĖJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Lietuvos ypatingojo archyvo (toliau - Archyvas) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau -Skyrius) vyriausiasis buhalteris (vedėjas) (toliau - Vyriausiasis buhalteris) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 12.

  II. PASKIRTIS

  4. Vyriausiojo buhalterio pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus veiklą užtikrinant Skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų, susijusių su Archyvo lėšų ir valdomo turto buhalterinės apskaitos tvarkymu, vykdymą.

  III. VEIKLOS SRITYS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje srityje - buhalterinės apskaitos tvarkyme.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;

  6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą;

  6.4. gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais;

  6.5. mokėti dirbti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų informacine sistema (VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS), Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS),

  6.6. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

  6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

  6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

  6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, sprendžia Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi Skyriui nustatyti uždaviniai ir funkcijos;

  7.2. formuoja Archyvo finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo politiką; teikia siūlymus Archyvo direktoriui dėl jos įgyvendinimo;

  7.3. užtikrina Archyvo direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą;

  7.4. planuoja reikalingų lėšų poreikį Archyvo uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui, rengia programų sąmatų, jų pakeitimo dokumentų projektus, dalyvauja rengiant Archyvo metų veiklos planus;

  7.5. sudaro Archyvo finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto vykdymo ir kitas ataskaitas, atsako už teisingą jų sudarymą, pateikimą laiku ir skelbimą Archyvo interneto svetainėje, Archyvo direktoriaus reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

  7.6. organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

  7.7. užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų įforminimą;

  7.8. sudaro mokėjimo paraiškas, atlieka atsiskaitymus su tiekėjais ir pirkėjais;

  7.9. atlieka Archyvo finansinių dokumentų išankstinę finansų kontrolę;

  7.10. rengia Archyvo direktoriaus įsakymų buhalterinės apskaitos tvarkymo, turto valdymo, kitų teisės aktų Skyriaus kompetencijos klausimais projektus; kartu su Vidaus veiklos administravimo skyriumi rengia Archyvo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašų projektus ir teikia juos Archyvo direktoriui;

  7.11. vizuoja teisės aktų buhalterinės apskaitos, turto valdymo, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais projektus, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, prekių, darbų bei paslaugų pirkimo sutarčių projektus, kitus dokumentų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

  7.12. kontroliuoja Archyvo lėšų ir valdomo turto apskaitą;

  7.13. organizuoja metinę inventorizaciją arba perdavimą keičiantis materialiai atsakingiems asmenims;

  7.14. kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, mokami atlyginimai Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

  7.15. užtikrina finansinių dokumentų saugumą;

  7.16. rengia ir teikia Archyvo direktoriui Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus bei pasiūlymus dėl jų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;

  7.17. duoda pavedimus Skyriaus darbuotojams ir tikrina, kaip jie vykdomi;

  7.18. tvarko ir saugo bylas, už kurių sudarymą yra atsakingas;

  7.19. Archyvo direktoriaus pavedimu nagrinėja prašymus, skundus ir pareiškimus, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Vyriausiojo buhalterio kompetencijos klausimais;

  7.20. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Archyvo vadovybės pavedimus, susijusius su Archyvo ar Skyriaus funkcijomis.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Archyvo direktoriui.  Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Lietuvos ypatingasis archyvas
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852514210, v.stukaite@archyvai.lt
  Skelbimo data: 2014.04.18    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas

  Pobūdis:


  PATVIRTINTA
  Lietuvos policijos generalinio komisaro
  2014 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 5-V-341  FINANSŲ VALDYBOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


  1. Finansų valdybos (toliau - Valdyba) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A.
  3. Pareigybės kategorija - 10.

  II. PASKIRTIS

  4. Pareigybė reikalinga Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas) buhalterinei apskaitai tvarkyti, pagal kompetenciją sudaryti finansinę atskaitomybę.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
  6.2. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešajame sektoriuje tvarkant buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
  6.4. gebėti rengti įvairaus pobūdžio raštus ir tvarkomuosius dokumentus įvairiais finansiniais klausimais;
  6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos klausimus bei jų reikalavimų taikymą, ir mokėti juos praktiškai taikyti darbe;
  6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.l. priima ir užpajamuoja gautus pagal čekius iš banko ir pagal pajamų orderius iš darbuotojų pinigus;
  7.2. kiekvieną dieną sudaro kasos ataskaitas apie pinigų gavimą ir išlaidas, išvedant pinigų likutį kasoje kitai dienai;
  7.3. priima, saugo ir apskaito įneštus daiktinius įrodymus ir pinigines lėšas;
  7.4. gauna iš banko pinigus ir išmoka juos pagal paskirtį, pagal atitinkamai užpildytus ir pasirašytus išlaidų dokumentus;
  7.5. banko internete formuoja mokestinius pavedimus, čekius, taip pat įneša į banką gautas nebiudžetines lėšas (depozitines sumas, pajamas už teikiamas paslaugas ir pan.);
  7.6. kiekvieną dieną spausdina banko išrašus;
  7.7. tvarko išorės sienų fondo dalies "Specialioji tranzito schema" programos projekto papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti įgyvendinimo priemonių apskaitą;
  7.8. apskaito policijos pareigūnų dalyvavimo tarptautinėse misijose išlaidas ir teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai paraišką patirtoms išlaidoms kompensuoti;
  7.9. tvarko pavedimų lėšų apskaitą;
  7.10. tvarko deponentų knygą, užtikrina savalaikį deponentų išrašymą bei nepaimtų deponentų nustatyta tvarka savalaikį pervedimą į biudžetą;
  7.11. pildo kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registravimo žurnalą;
  7.12. nustatytais atvejais išrašo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sąskaitas-faktūras policijos įstaigoms už ryšio, komunalines paslaugas ir registruoja registracijos žurnale;
  7.13. dalyvauja metinėje inventorizacijoje;
  7.14. pagal kompetenciją vykdo einamąją finansų kontrolę;
  7.15. vykdo kitus Valdybos ir Skyriaus viršininkų nurodymus;

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui (vedėjui).
  Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717932, rolana.mockaitiene@policija.lt
  Skelbimo data: 2014.04.16    Buhalteris (-ė)

  Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
  Mokestinė apskaita.
  Mokesčių deklaracijų, ataskaitų vadovybei teikimas.
  Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių bei išmokų skaičiavimas.
  Ataskaitų (finansinių ir kt.)rengimas, užtikrinant griežtą terminų laikymąsi.
  Kitos su buhalterine apskaita ir įmonės finansais susijusios užduotys.
  Įmonės veiklai perkamų paslaugų bei naudojamo turto apskaitos organizavimas bei kontrolė.
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
  Buhalterinio darbo patirtis.
  Darbo "Pragma" programa patirtis ne mažiau nei 2 metai.
  Atsakingumas, savarankiškumas, atidumas, kruopštumas.

  Darbo patirtis: 4 metai
  Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Gritpedžiai" ir Ko
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Chemijos g., office@amberbymazukna.com
  Skelbimo data: 2014.04.15    Buhalterė – apskaitininkė

  Pobūdis: Apie įmonę:
  Inovatyvi reklamos spaudos ir gamybos įmonė ieško naujo komandos nario. Mūsų tikslas – padėti savo klientams plėsti verslo galimybes, naudojant moderniausius reklamos įrankius. Mūsų stipriausi įrankiai – dizainas, mažaformatė ir plačiaformatė spauda, išorės reklama, reklaminės atributikos (lankstinukų, skrajučių, lipdukų ir kt.) gamyba, prekyba verslo dovanomis.

  Darbo aprašymas:
  Reklaminės spaudos gamybos agentūrai reikalingas buhalteris (-ė) (1 darbo dieną per savaitę)
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  - Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas finansų arba ekonomikos, buhalterinės apskaitos srityse;
  - Sėkminga darbo patirtis buhalterio(-ės) pareigose
  - Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėti dirbti buhalterinėmis programomis ("Rivilė”)
  - Kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas
  - Teigiamas požiūris į darbą
  - Gebėjimas įvertinti finansinę riziką, kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją
  - Gebėjimas priimti strateginius ir operatyvinius finansinius sprendimus
  - Gebėti parengti finansines ataskaitas, įmonės finansinius planus
  - Žinoti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, finansų analizės teorinius pagrindus, rūšis ir būdus, savininkų nuosavybės ir skolų finansinio valdymo metodus


  Privalumai:
  - Darbo su buhalterine programa "Rivilė" įgūdžiai
  - Rusų, anglų kalbų žinios

  Mes siūlome:
  - Geras darbo sąlygas
  - Draugiškus ir kompetetingus kolegas

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Asanta group"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Architektų g. 19, 864694423, dalia@asanta.lt
  Skelbimo data: 2014.04.14    Buhalterė (is)

  Pobūdis: Apskaita nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės parengimo
  Reikalavimai: Savarankiškumas, atsakingumas.
  Anglų k. pagrindai.
  Apskaitos norminių aktų žinojimas.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: VšĮ "Finansų apskaitos biuras"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkių, 861511816, finaps@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.04.10    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: Vyr. buhalterės darbas puse dienos.
  Reikalavimai: Privalumas - darbas su Skaita, atsakingumas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Geistė"
  Miestas: Klaipėda
  Kreiptis: Minijos, 365410, angele.jonauskaite@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.04.03    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Buhalterinių paslaugų įmonė plečia savo veiklą ir ieško buhalterės.

  - Keletos įmonių pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas, nuo pirminių dokumentų iki balansų sudarymo, darbo užmokesčio apskaita.
  - Bendravimas su įmonių vadovais.
  Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas.
  - Rusų arba anglų kalbos žinios.
  - Reikalinga ne mažesnė nei 3 m. patirtis srityje Apskaita/finansai/auditas

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "VIR fulminans"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Laisves pr., 852476869, darbas@deklaruok.lt
  Skelbimo data: 2014.04.01    Buhalteris

  Reikalavimai: Esame turizmo agentūra ir šiuo metu ieškome žmogaus, kuris galėtų dirbti buhalterės darbą.
  REIKALAVIMAI:
  •aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas buhalterijos, finansų ar ekonomikos srityje;
  • buhalterės darbo patirtis 1 metai
  •atsakingumas;
  •atidumas;
  •gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
  •geras kompiuterinis raštingumas;
  •atsakingas požiūris į darbą;
  •LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, išmanymas.

  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Kelvita"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 860602511, kelvita@takas.lt
  Skelbimo data: 2014.03.28    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: įmonių, viešųjų įstaigų, ūkininkų pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas programa "Debetas", bendravimas su klientais, jų konsultavimas.
  Reikalavimai: •aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas buhalterijos, finansų ar ekonomikos srityje;
  •atsakingumas;
  •atidumas;
  •gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
  •geras kompiuterinis raštingumas;
  •atsakingas požiūris į darbą;
  •LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, išmanymas.

  Privalumai:
  •darbo patirtis buhalterines paslaugas teikiančioje įmonėje;
  •darbo patirtis su programa "Debetas".


  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Justicija"
  Miestas: Marijampolė
  Kreiptis: 8 698 08419, 8 343 51512, vaidas@salasevicius.lt
  Skelbimo data: 2014.03.25  Skelbimus rodyti atskirame lange


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (29)
  Apdailininkas (12)
  Apsaugininkas (5)
  Apskaitininkas (9)
  Architektas (6)
  Auditorius (1)
  Auklė (2)
  Auto elektrikas (4)
  Auto meistras (13)
  Auto šaltkalvis (21)
  Baldininkas (12)
  Barmenas (28)
  Betonuotojas (8)
  Buhalteris (15)
  Chemikas (1)
  Dažytojas (4)
  Dizaineris (3)
  Draudikas (6)
  Ekologas (1)
  Ekonomistas (6)
  Ekskavatorininkas (7)
  Elektrikas (24)
  Elektronikas (1)
  Energetikas (1)
  Farmacininkas (1)
  Floristas (1)
  Frezuotojas (1)
  Geodezininkas (3)
  Indų plovėjas (23)
  Inžinierius (29)
  Kambarinė (10)
  Kelininkas (3)
  Kirpėjas (1)
  Kiti (77)
  Kompiuterių meistras (4)
  Konditeris (2)
  Kosmetologas (1)
  Krovėjas (6)
  Lituanistas (2)
  Masažuotojas (3)
  Mechanikas (5)
  Medikas (5)
  Mėsininkas (2)
  Miškininkas (3)
  Mokytojas (2)
  Montuotojas (13)
  Mūrininkas (9)
  Nekilnojamo turto agentas (13)
  Operatorius (15)
  Padavėjas (56)
  Pagalbinis darbininkas (33)
  Pakuotojas (7)
  Pardavėjas (93)
  Paštininkas (19)
  Personalo darbuotojas (6)
  Plytelių klojėjas (1)
  Programuotojas (24)
  Rūšiuotojas (2)
  Ryšių su visuomene specialistas (2)
  Sąmatininkas (3)
  Sandėlininkas (32)
  Santechnikas (9)
  Sargas (3)
  Sekretorė (3)
  Siuvėjas (13)
  Slaugė (3)
  Socialinis darbuotojas (1)
  Spaustuvininkas (4)
  Staklininkas (11)
  Stalius (13)
  Statybininkas (39)
  Stogdengys (4)
  Studentas (3)
  Suvirintojas (13)
  Teisininkas (15)
  Tekintojas (3)
  Tiekėjas (8)
  Tinkuotojas (3)
  Traktorininkas (2)
  Treneris (3)
  Ūkvedys (1)
  Vadybininkas (193)
  Vairuotojas (88)
  Valstybės tarnautojas (21)
  Valytojas (126)
  Vertėjas (5)
  Virėjas (91)
  Viršininkas (27)
  Šaltkalvis (11)
  Žemės ūkio specialistas (3)
  Žemėtvarkininkas (1)
  Žurnalistas (1)


  TESTAI
  Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas egzamino raštu klausimai  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Dizainą kūrė ir programavo
  "Pasaulio tinklas"