Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Buhalteris (-ė)

  Pobūdis: • Įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas ir kontrolė vadovaujantis LR įstatymais ir finansinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  • Mokestinės apskaitos organizavimas ir kontrolė, mokestinių ataskaitų rengimas;
  VAS ataskaitų rengimas;
  • Periodo uždarymo organizavimas ir kontrolė;
  • Dalyvavimas auditų metu;
  • Verslo valdymo sistemos priežiūra ir vystymas;
  • Konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais.
  Reikalavimai: • Išsilavinimas finansų / ekonomikos / buhalterinės apskaitos srityje;
  • Ne mažesnė nei 2 metų buhalterio darbo patirtis;
  • Darbas su Rivilės programa;
  • LR teisės aktų ir VAS išmanymas;
  • Darbas su APAP, PRAP, METAS, KVP sistemomis – privalumas;
  • Anglų kalbos žinios, rusų kalbos žinios - privalumas;
  • Gebėjimas analizuoti, sisteminti, organizuoti;
  • Puikūs bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžiai.

  Mes jums siūlome:
  • Atsakingas pareigas ir profesinius iššūkius;
  • Puikią komandą.

  Atlyginimas:
  Derybų klausimas

  CV siųsti: info@hiperika.lt

  Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB Šeimos klinika "Hiperika"
  Miestas: Utena
  Kreiptis: Aukštakalnio g. 5, 865900707, info@hiperika.lt
  Skelbimo data: 2014.11.26    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitosskyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A.
  3. Pareigybės kategorija - 10.

  II. PASKIRTIS

  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką buhalterinių duomenų teikimą, padėti planuoti ir organizuoti buhalterinę apskaitą, kontroliuoti ūkinių operacijų teisingumą ir teisėtumą, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, pavaduoti vedėją jam nesant.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės funkcijas.


  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
  6.2. turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje;
  6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, biudžeto planavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
  6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Darbo užmokesčio skaičiavimo FinAlga, Buhalterinės apskaitos Finas, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
  6.5. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. tvarko savivaldybės vadovų, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
  7.2. rengia mėnesines, ketvirtines, metines darbo užmokesčio ataskaitas ir pateikia elektroniniu būdu Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai;
  7.3. perduoda elektroniniu būdu pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui informaciją apie nedarbingumo pašalpos skaičiavimą iš darbdavio lėšų;
  7.4. skaičiuoja darbuotojų ir valstybės tarnautojų išmokų už kasmetines atostogas kaupiamuosius mokėjimus;
  7.5. išduoda savivaldybės administracijos darbuotojams pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
  7.6. tvarko Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodytų sąskaitų analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje;
  7.7. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t.y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
  7.8. sudaro darbo užmokesčio suvestines;
  7.9. padeda skyriaus vedėjui organizuoti apskaitos tvarkymą;
  7.10. dalyvauja apskaitos politikos įstaigoje kūrimo ir įgyvendinimo procedūrose;
  7.11. pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  7.12. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
  7.13. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą;
  7.14. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant, vykdant skyriaus vedėjui pavestas funkcijas ir siekiant užtikrinti sklandžią skyriaus veiklą;
  7.15. atlieka kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.


  Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Švenčionys
  Kreiptis: Vilniaus g. 19, 838766372, savivaldybe@svencionys.lt
  Skelbimo data: 2014.11.26    Centralizuotos buhalterijos vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės

  Administracijos direktoriaus

  2014-11-10 įsakymu Nr. A2-775

  CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS

  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Centralizuotos buhalterijos vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 8.

  II. PASKIRTIS

  4. Centralizuotos buhalterijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus, pritaikyti su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, tvarkyti buhalterinę apskaitą ir rengti finansinę atskaitomybę.

  III. veiklos sritys

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas buhalterinės apskaitos srityje.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą.

  6.2. Turėti 1 metų patirtį biudžetinės įstaigos apskaitos srityje.

  6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą.

  6.4. Gebėti rengti teisės aktų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų) projektus bei kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, išmanyti raštvedybos pagrindus.

  6.5. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, keistis informacija, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, profesinius įgūdžius pritaikyti savo darbo srityje, bendradarbiauti su kolegomis ir kitų įstaigų valstybės tarnautojais būtinoms funkcijoms vykdyti.

  6.6. Mokėti dirbti su "Microsoft Office", "Internet Explorer", "Outlook Express", apskaitos tvarkymo programomis.

  IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Tvarko Savivaldybės administracijos ar priskirtų įstaigų buhalterinę apskaitą.

  7.2. Užtikrina apskaitos dokumentų bei įrašų apie ūkines operacijas registravimą į apskaitos registrus teisingumą.

  7.3. Teikia paraiškas lėšoms gauti.

  7.4. Įtraukia biudžeto išlaidas (kasines ir sąnaudas) į apskaitą pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją.

  7.5. Sudaro biudžeto vykdymo ir kitas privalomas ketvirtines ir metines ataskaitas bei laiku pateikia atskaitingoms organizacijoms.

  7.6. Rengia biudžeto išlaidų sąmatas bei ketvirtinį jų paskirstymą pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją.

  7.7. Renka medžiagą, atlieka apskaičiavimus biudžeto išlaidų sąmatų tikslinimui.

  7.8. Rengia tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, suveda duomenis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos programoje "VSAKIS" ir atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, parengimą laiku bei pateikimą.

  7.9. Remiantis patvirtintomis biudžeto išlaidų sąmatomis, kontroliuoja ir pagal paskirtį naudoja biudžeto ir kitų šaltinių lėšas.

  7.10. Tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, su tiekėjais ir rangovais, paslaugų ir pardavimų apskaitą.

  7.11. Veda banko, ilgalaikio ir trumpalaikio bei finansinio turto, atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų, sąnaudų apskaitą.

  7.12. Atlieka skolų, ilgalaikio ir trumpalaikio, finansinio turto, atsargų inventorizaciją Vyriausybės nustatyta tvarka.

  7.13. Įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus bei kitų įstaigų įsakymus ir pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

  7.14. Teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui, skyriaus vedėjui dėl apskaitos vedimo.

  7.15. Rengia atsakymus į Tarybos narių paklausimus, įstaigų, įmonių ir organizacijų prašymus ir skundus, administracinius dokumentus pagal savo kompetenciją.

  7.16. Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja skyriaus kolegas.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjui.
  Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Šilutės rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Šilutė
  Kreiptis: Dariaus ir Girėno g.1, (8441)79223, dalia.bernotiene@silute.lt
  Skelbimo data: 2014.11.26    Buhalterė (is)

  Pobūdis: Tvarkyti buhalterinę apskaitą, ataskaitas, personalą, raštvedybą.
  Galimas 4 val. darbas.
  Reikalavimai: Reikalavimai:
  Išsilavinimas finansų / ekonomikos / buhalterinės apskaitos srityje;
  Ne mažesnė nei 3 metų buhalterio darbo patirtis;
  Geras kompiuterinis raštingumas;
  LR teisės aktų buhalterinės apskaitos, personalo, darbo santykių, raštvedybos išmanymas;
  Kruopštumas, analitinis mąstymas, komunikabilumas, Labai geras lietuvių mokėjimas, geri planavimo įgūdžiai.
  Rusų kalbos žinios, buhalterinės programos turėjimas - privalumas;
  Galimas 4 valandų darbas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Miravita"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Savanorių, 869800585, info@miravita.lt
  Skelbimo data: 2014.11.25    Buhalterė


  Įmonė: UAB sveikatos centras "Energetikas"
  Miestas: Palanga
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214843
  Skelbimo data: 2014.11.24    Buhalteris

  Pobūdis: • Pirminių dokumentų apskaita
  Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, buhalterijos srityse)
  • Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis
  • LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčių išmanymas
  • Anglų arba lenkų kalbų mokėjimas
  • Darbo patirtis su kasos aparatu
  • Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa NAVISION - privalumas
  • Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Titnago g. 6, inesa.mikelene@intercars.eu
  Skelbimo data: 2014.11.24    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA
  Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-02 įsakymu Nr. ĮS-253
  (2014-11- 20įsakymo Nr. ĮS-2437 redakcija)


  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2. Pareigybės lygis - A.
  3. Pareigybės kategorija - 10.

  II. PASKIRTIS
  4.Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalingavesti savivaldybės administracijos, savivaldybės seniūnijų (toliau vadinama - seniūnijų)buhalterinę apskaitą, teikti biudžeto vykdymo atskaitomybę atitinkamoms institucijoms.

  III. VEIKLOS SRITIS
  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo finansų valdymo ir apskaitos bendrosios veiklos srities funkcijas.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį;
  6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigoje patirtį;
  6.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, biudžeto sandarą ir vykdymą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą;
  6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
  6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programų paketu, buhalterinės apskaitos programa LABBIS.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  7.1. apskaito seniūnijų socialinių būstų nuomos, įstaigoje gaunamų pajamų įmokas, rengia mokėjimo pavedimus bankui, vykdo Administracijos valstybės funkcijoms vykdyti skirtų sąskaitų ir seniūnijųsąskaitų pavedimų ir finansavimo kontrolę, iššifruoja seniūnijų biudžetinės sąskaitos ir Administracijos valstybės funkcijoms vykdyti skirtų sąskaitų banko sąskaitų likučius mėnesiui pasibaigus;
  7.2. dalyvauja rengiant seniūnijų ir administracijos metinius perspektyvinius planus;
  7.3. apskaito pinigines lėšas, skolas seniūnijoms bei seniūnijų skolas ūkio subjektams, tinkamai užregistruoja atliktas banke ir su mokėjimais susijusias buhalterinės apskaitos operacijas;
  7.4. suveda į apskaitos programą seniūnijose išrašomas sąskaitas-faktūras už nuomą bei komunalinius patarnavimus;
  7.5. dalyvauja sudarant biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas, tarpinius, metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir kitas formas bei reikalingus dokumentus nustatytu laiku;
  7.6. sudaro ir teikia paraiškas dėl lėšų gavimo iš Biudžeto skyriaus ir kitų finansuojančių institucijų;
  7.7. teikia skyriaus vedėjui duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui;
  7.8. veda priskirtų Europos Sąjungos projektų finansinę apskaitą;
  7.9. vykdo priskirtos srities einamąją finansų kontrolę, užtikrina, kad lėšos ir materialinės vertybės būtų naudojamos pagal paskirtį, tinkamai saugojamos ir įtraukiamos į apskaitą;
  7.10. užtikrina buhalterinių apskaitos ir atskaitomybės dokumentų saugumą, jų bylų įforminimą pagal nustatytus reikalavimus ir perdavimą į archyvą;
  7.11. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.


  Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: Kauno rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 837305509, nijole.linkuviene@krs.lt
  Skelbimo data: 2014.11.24    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Statybinės Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
  Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
  Buhalterinio darbo patirtis.
  Darbo "Rivile" programa patirtis privalumas
  Darbo patirtis statybos srityje privalumas
  Atsakingumas, savarankiškumas

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "G&J group"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Technikos g. 7, 860694936, jonas@gjgroup.lt
  Skelbimo data: 2014.11.21    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Tvarkyti buhalteriją.
  Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas. Patirtis - privalumas.

  Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

  Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Rubelija"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Žemaičių pl. 66, 860005557, rubelija@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.11.20    Vyr. buhalteris (-ė)

  Pobūdis: •Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų parengimo;
  •Mokesčių apskaičiavimas ir deklaracijų rengimas;
  •Apskaitos procesų optimizavimas;
  •Įmonių grupės apskaitos duomenų analizė;
  •Įvairių ataskaitų ruošimas.
  Reikalavimai: •3 metų darbo patirtis buhalterijos srityje;
  •LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas bei iniciatyvus domėjimasis jų naujienomis;
  •Tarptautinių apskaitos standartų išmanymas (privalumas);
  •Aukštasis išsilavinimas (apskaitos/ finansų/vadybos/ ekonomikos srityje);
  •Analitinis mąstymas;
  •Atsakingumas, kruopštumas ir geri bendravimo bei darbo organizavimo gebėjimai;
  •Rivilės arba Scala apskaitos programos žinios būtų privalumas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Tavo finansininkas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 861133888, info@tavofinansininkas.lt
  Skelbimo data: 2014.11.18    Buhalteris

  Pobūdis: Finansinių dokumentų apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimas, deklaracijų rengimas.
  Reikalavimai: Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje.
  Gebėjimas dirbti Navision, Alga 2000 programonis

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Kortas"
  Miestas: Alytus
  Kreiptis: Kepyklos g., (8 315) 35665, lina@kortas.lt
  Skelbimo data: 2014.11.17    Vyr. buhalteris

  Pobūdis: Pilnas įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas.
  Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis išsilavinimas, vyr. buhalterio patirtis, patirtis Rivilės programa.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Verslo ir apskaitos konsultantai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Ratnyčios g. 58-108, 861003200, sonata@versloapskaita.lt
  Skelbimo data: 2014.11.14    Buhalterė / -is

  Pobūdis: - keletos įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki FA;
  - pilna darbo diena;
  - ataskaitų ruošimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
  - darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas.
  Reikalavimai: - aukštasis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas;
  - 3 metai buhalterio darbo patirtis;
  - LR istatymų susijusių su Buhalterine apskaita išmanymas;
  - buhalterinės apskaitos programos AGNUM išmanymas;
  - puikūs analitiniai ir organizacinai sugebëjimai;
  - pageidautina rusų kalbos žinios;
  - vairuotojo pažymëjimas būtinas;
  - kruopštumas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "OVO finance"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 861880232, karjera@ovofinance.lt
  Skelbimo data: 2014.11.14    Buhalteris

  Pobūdis: Apskaitos vykdymas;
  ataskaitų rengimas;
  dokumentų rengimas ir tvarkymas; finansinių operacijų tvarkymas.
  įmonės rodiklių analizė, biudžeto formavimas, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.
  Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas; apskaitos standartų ir LR aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą išmanymas;
  statybos įmonių apskaitos išmanymas (privalumas);
  geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Aisteras"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.11.13    Buhalterė

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas, darbas su personalu
  Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, darbštumas

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "FortistaLT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Vilkpedės, 867686761, fortista.lt@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.11.12    Buhalterė (-is)

  Pobūdis: Pilnas nedidelės įmonės apskaitos tvarkymas.
  Reikalavimai ir darbo pobūdis bus pilnai aptariami pokalbio metu.
  Reikalavimai: • Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
  • Buhalterinio darbo patirtis (ne mažiau 3 metai);
  • Kruopštumas, atsakingumas.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Avima"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 868623256, avima.ekspedicija@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.11.10    Vyr. buhalterė

  Pobūdis: Darbas tarptautinės prekybos ir gamybos įmonėje
  Įmonės finansinės – buhalterinės apskaitos vedimas vadovaujantis LR teisės aktais ir kontrolė;
  Tinkamas, teisingas ir savalaikis apskaitos dokumentų įforminimas, tvarkymas ir saugojimas;
  Ataskaitų vadovybei ruošimas;
  Išorinės atskaitomybės ir mokestinių reikalavimų vykdymas;
  Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas apskaitos/ finansų/ ekonomikos srityse;
  Ne mažesnė nei 3 m. analogiško darbo patirtis
  Galiojančių mokesčių įstatymų, buhalterinės apskaitos vedimo principų išmanymas;
  Teisės aktų išmanymas
  Tarptautinių apskaitos standartų žinios
  Anglų ir ir rusų kalbų žinojimas
  Gebėjimas operatyviai apdoroti didelius informacijos kiekius bei priimti strateginius sprendimus;
  Kruopštumas, sąžiningumas, orientacija į rezultatą bei nuolatinį tobulinimą;

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "DSS group"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: karjera55@gmail.com
  Skelbimo data: 2014.11.04    Buhalterė

  Pobūdis: Įmonės apskaitos dokumentų tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
  Ataskaitų ir mokesčių deklaracijų rengimas;
  Darbuotojų darbo užmokesčio bei su tuo susijusių mokesčių ir įmokų skaičiavimas;
  Sąskaitų išrašymas klientams.
  Reikalavimai: LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, išmanymas;
  Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
  Raštvedybos žinios;
  Kruopštumas, atsakingumas;
  Rusų kalbos žininios.

  Gyvenimo aprašymą su nuoroda "Buhalterė" siųsti el. paštu: officelt@bogach.eu

  Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Baltijos skanskas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Lvovo g., 860504035, officelt@bogach.eu
  Skelbimo data: 2014.11.03    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Programa Rivile. Keletas
  smulkių įmonių (1-5 darbuotojai) vienu metu.
  Reikalavimai: BŪTINA vyr. buhalterio patirtis ir mokėti dirbti RIVILE.

  PRIVALUMAS - Patirtis dirbant buhalterinių paslaugų imonėje, kalbėjimas
  angliškai, rusiškai, bei gebėjimas dirbti su individualiomis
  imonėmis.

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Teisė"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: 866700900, info@imoniukurimas.lt
  Skelbimo data: 2014.10.31    Vyr. buhalteris/ė

  Pobūdis: Smulkių įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės.
  Reikalavimai: 1.Mokėjimas dirbti (didelis privalumas) su buhalterine apskaitos programa ŕC organizacija".
  2. Buhalterinio darbo patirtis.
  3. Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas.
  4. Kruopštumas.
  Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų.

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Archstudija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Konstitucijos pr., 852101297, info@archstudija.lt
  Skelbimo data: 2014.10.31    Buhalteris 0,5 etato

  Pobūdis: Finansinės apskaitos vykdymas.
  Darbas 0,5 etato.
  Reikalavimai: Gebėjimas dirbti "Būtenta" apskaitos programa;
  Sugebėjimas dirbti ne nuotoliniu būdu;
  Patirtis statybos įmonėje

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Mūras"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Švitrigailos, 869847027, aurimas@avi.lt
  Skelbimo data: 2014.10.17  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Personalo sprendimai"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=215172
  Skelbimo data: 2014.11.28    Chief accountant


  Įmonė: UAB "Personalo sprendimai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=215179
  Skelbimo data: 2014.11.28  Skelbimus rodyti atskirame lange


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (36)
  Apdailininkas (7)
  Apsaugininkas (4)
  Apskaitininkas (18)
  Architektas (4)
  Atstovas (8)
  Auklė (1)
  Auto dažytojas (1)
  Auto elektrikas (1)
  Auto meistras (4)
  Auto šaltkalvis (13)
  Baldininkas (7)
  Barmenas (16)
  Betonuotojas (4)
  Buhalteris (23)
  Chemikas (1)
  Dažytojas (5)
  Dizaineris (7)
  Draudikas (10)
  Ekologas (2)
  Ekonomistas (2)
  Ekskavatorininkas (2)
  Elektrikas (16)
  Energetikas (2)
  Floristas (2)
  Geodezininkas (2)
  Gipskartonio meistras (1)
  Indų plovėjas (11)
  Inžinierius (25)
  Kambarinė (5)
  Kirpėjas (1)
  Kiti (64)
  Kompiuterių meistras (4)
  Konditeris (3)
  Kosmetologas (1)
  Krovėjas (7)
  Maketuotojas (1)
  Manikiūrininkas (1)
  Masažuotojas (1)
  Matematikas (1)
  Mechanikas (5)
  Medikas (13)
  Miškininkas (2)
  Mokytojas (4)
  Montuotojas (19)
  Mūrininkas (4)
  Nekilnojamo turto agentas (11)
  Operatorius (21)
  Padavėjas (37)
  Pagalbinis darbininkas (21)
  Pakuotojas (7)
  Pardavėjas (114)
  Paštininkas (20)
  Personalo darbuotojas (3)
  Plytelių klojėjas (3)
  Programuotojas (21)
  Rūšiuotojas (3)
  Ryšių su visuomene specialistas (2)
  Sąmatininkas (7)
  Sandėlininkas (31)
  Santechnikas (7)
  Sekretorė (3)
  Siuvėjas (5)
  Skardininkas (2)
  Socialinis darbuotojas (2)
  Spaustuvininkas (1)
  Staklininkas (10)
  Stalius (5)
  Statybininkas (15)
  Stogdengys (6)
  Studentas (3)
  Suvirintojas (6)
  Teisininkas (10)
  Tekintojas (1)
  Tiekėjas (6)
  Tinkuotojas (1)
  Traktorininkas (3)
  Vadybininkas (174)
  Vairuotojas (78)
  Valstybės tarnautojas (32)
  Valytojas (108)
  Vertėjas (1)
  Virėjas (53)
  Viršininkas (27)
  Šaltkalvis (13)
  Žemės ūkio specialistas (1)
  Žemėtvarkininkas (2)
  Žurnalistas (3)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai