Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Buhalterio padėjėja 0,5 etato

  Pobūdis: Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas;
  - Pagalba buhalteriui, pavestų užduočių atlikimas kompetencijos ribose;
  - Lankstus darbo grafikas, 0.5 etato, tinkamas II-III kurso studentams, norint suderinti su studijomis.

  Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas,kruopštumas.
  Noras dirbti.
  Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

  Atlyginimas: 190 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "JJ auditas"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 868685477, jurgita.junduliene@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.05.20    Buhalteris


  Įmonė: UAB "Added value"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalteris-vilnius-added-value-uab-303554
  Skelbimo data: 2017.05.16    Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriuas vyr. specialistas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Jonavos rajono savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2017 m. gegužės 9 d.

  įsakymu Nr. 13B-914

  CENTRALIZUOTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 11.

  II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

  4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apmokyti ir konsultuoti skyriaus specialistus švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos klausimais, tikrinti jų tvarkomos apskaitos teisingumą.

  III. VEIKLOS SRITIS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - buhalterinės apskaitos srityje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  6.1.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

  6.2.Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančiais teisės aktais.

  6.3.Išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

  6.4.Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

  6.5.Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

  6.6.Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

  6.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Apmoko ir konsultuoja skyriaus specialistus buhalterinės apskaitos klausimais, tikrina jų tvarkomos apskaitos teisingumą;

  7.2. Tvarko darbo užmokesčio apskaitą: peržiūri įsakymus (susijusius su darbuotojų priėmimu į darbą, atleidimu, komandiruotėmis), tikrina bei teikia pasiūlymus dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo, skaičiuoja darbo užmokestį (tame tarpe pagal autorines sutartis ir kt.), skaičiuoja mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu ir spausdina apskaičiavimo žiniaraščius, tvarko nepanaudotų atostogų kaupimų apskaitą, ruošia darbuotojų korteles, darbo užmokesčio žiniaraščius, darbo išmokėjimo žiniaraščius, atostoginių skaičiavimo žiniaraščius ir kitas ataskaitas, ruošia pažymas darbuotojams apie išmokėtą darbo užmokestį, rengia tarifikacijas, pertarifikavimus, peržiūri įsakymus (susijusius su darbuotojų krūvių nustatymu, koeficientų nustatymu, priedų skyrimu ir t.t.), rengia ir teikia deklaracijų ar kitų formų ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčiu.

  7.4. Tvarko ilgalaikio turto apskaitą: užveda ilgalaikio turto korteles, priskiria materialiai atskaitingiems asmenims, ruošia kitus privalomuosius pirminius dokumentus, patikrina perdavimo į eksploataciją, nurašymo, bei kitus dokumentus, susijusius su ilgalaikio turto apskaita, skaičiuoja nusidėvėjimą bei paruošia suvestinius dokumentus, rengia ir teikia įvairias ataskaitas, susijusias su ilgalaikio turto apskaita;

  7.5. Tvarko komandiruočių išlaidų bei dienpinigių Lietuvoje ir užsienyje apskaitą.

  7.6. Tvarko kuro apskaitą: kontroliuoja kuro sunaudojimą pagal patvirtintas normas bei kelionės lapus, tikrina užpildytus kelionės lapus.

  7.7. Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą ir ruošia avansų apyskaitas, tvarko bankų operacijų, atsargų, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą, tvarko finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą.

  7.8. Konsultuoja įstaigų atsakingus asmenis dėl inventorizacijos tvarkos, inventorizacijos dokumentų formavimo bei formos. Sutikrina inventorizacijos faktinius duomenis su buhalteriniais duomenimis. Inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas įstaigų vadovų sprendimu.

  7.9. Rengia biudžeto lėšų poreikio paskaičiavimus, derina juos su biudžetinių įstaigų vadovais.

  7.10. Rajono savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, sudaro įstaigų išlaidų sąmatas pagal joms patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei LR Finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją.

  7.11. Ruošia ir teikia ataskaitas Statistikos departamentui.

  7.12. Rengia biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius LR teisės aktų bei rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais.

  7.13. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.

  7.14. Teikia informaciją, susijusią su buhalterine apskaita, pagal pareikalavimą rengia ataskaitas biudžetinių įstaigų vadovams.

  7.15. Pasirašo parengtus dokumentus, išskyrus dokumentus, kurie turi būti pasirašyti skyriaus vedėjo.

  7.16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiektas skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimas.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

  PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.  Atlyginimas: 670 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Jonavos rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Jonava
  Kreiptis: 83495086, sigita.cepiene@jonava.lt
  Skelbimo data: 2017.05.12    Buhalteris

  Pobūdis: - darbas 1-ą dieną (bet kurią) per savaitę;
  - sąskaitų išrašymas ir įvedimas į sistemą;
  - dokumentų tvarkymas ir siuntimas užsakovams;
  - apmokėjimų sekimas.
  Reikalavimai: - buhalterinės apskaitos išmanymas;
  - kruopštumas, atidumas, atsakingumas;
  - užsienio kalbų mokėjimas (rusų, anglų, vokiečių);

  Atlyginimas: 150 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Nosco LT"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Panerių 51, 8 645 98564, hr@nosco.lt
  Skelbimo data: 2017.05.11    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterines apskaitos vedimas. Galimas įdarbinimas 0,5 etato.
  Reikalavimai: Darbas su Rivilės programa

  Atlyginimas: 400 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Šalčininkų RVK
  Miestas: Šalčininkai
  Kreiptis: Vilniaus g., 8 610 27475, srvk.direktore@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.05.11    Vyr. buhalterio pavaduotoja

  Pobūdis: Ilgalaikio turto apskaita;
  PVM registrų, PVM deklaracijų rengimas;
  Darbo užmokesčio skaičiavimas ir susijusių deklaracijų, ataskaitų teikimas VMI ir Sodrai;
  Pagalba vyr. buhalterei ir pavestų užduočių atlikimas;
  Darbas su buhalterinės apskaitos programa "Navision".
  Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis, ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
  Vyr. buhalterio pavaduotojo/buhalterio darbo patirtis nuo 3 metų;
  Darbo patirtis pilnos apskaitos vedime, nuo priminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
  Darbo užmokesčio skaičiavimas ir susijusių deklaracijų, ataskaitų teikimas;
  Darbo patirtis su Navision programa;
  Darbo patirtis gamybinėje įmonėje – privalumas;
  Atsakingumas, organizuotumas, kruopštumas, iniciatyvumas.

  Mes siūlome:
  Geras darbo sąlygas naujai pastatytose patalpose;
  Draugišką kolektyvą ir profesionalių kolegų pagalbą;
  Atlyginimą priklausanti nuo Jūsų profesionalumo;
  Darbo vieta prie Grigiškių, vežame darbuotojus iš Vilniaus įmonės transportu į/iš darbo.

  Papildoma informacija
  Gyvenimo aprašymus prašome siųsti el.paštu: personalas@mtlcarton.com konfidencialumą garantuojame. Tel. pasiteirauti apie poziciją ir darbo vietą: 868605417

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 1300 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidyklos" spaustuvė
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 868605417, personalas@mtlcarton.com
  Skelbimo data: 2017.05.10    Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

  Pobūdis:

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS

  VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 10.

  II. PASKIRTIS

  4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant, organizuoti ir vykdyti įstaigos kasos darbą, vesti medžiagų, inventoriaus, materialaus ir nematerialaus Kauno regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvo) turto apskaitą, dalyvauti rengiant įstaigos vidaus administravimo dokumentus susijusius su finansų valdymu.

  III. VEIKLOS SRITYS

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - finansų valdymo ir apskaitos.

  IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, apskaitos arba vadybos krypties išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;

  6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ir buhalterinės apskaitos srityje biudžetinėje įstaigoje;

  6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

  6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų ūkinę-finansinę veiklą ir viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą, saugojimą ir valdymą.

  6.5. gerai išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą ir mokėti juos taikyti darbe;

  6.6. mokėti sudaryti sąmatas pagal programas ir išlaidų straipsnius, rengti ataskaitas ir prognozes;

  6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, priimti sprendimus;

  6.8. gebėti dirbti savarankiškai, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

  6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (VBAMS), standartizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) pagal VSAFAS reikalavimus.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

  7.1. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant;

  7.2. organizuoja Archyvo kasos darbą griežtai laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.3. atlieka Archyvo kasos operacijas, išrašo pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus;

  7.4. atlieka Archyvo piniginių lėšų priėmimo ir išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas tiksliai, laikantis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių reikalavimų;

  7.5. užtikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos ir išduodamos tik tinkamai įforminant tokias operacijas;

  7.6. registruoja apskaitos dokumentus Archyvo naudojamoje programoje FVAIS;

  7.7. tvarko Archyvo lėšų, gautų už paslaugas, pavedimų ir kitų lėšų apskaitą;

  7.8. Archyvo direktoriaus nustatyta tvarka dalyvauja kasos inventorizacijoje;

  7.9. veda ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto (medžiagų, ūkinio inventoriaus) apskaitą, dalyvauja šio turto metinėse inventorizacijose;

  7.10. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda Archyvo archyvui;

  7.11. tikrina kasos patalpų saugumą, baigus darbą, užrakina pinigines lėšas seife;

  7.12. atlieka einamąją finansų kontrolę, Finansų kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka;

  7.13. teikia veiklos duomenis ir duomenis apie nekilnojamojo turto objektus Valstybės turto informacinės paieškos sistemai (VTIPS);

  7.14. rengia Archyvo veiklos administravimo teisės aktus, reglamentuojančius Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą; rengia pirkimų suvestines, viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją, susijusią su Archyvo viešaisiais pirkimais;

  7.15 dalyvauja rengiant Archyvo buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansų kontrolės vykdymą reglamentuojančius vidaus teisės aktus;

  7.16. esant būtinybei pavaduoja Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyriaus darbuotoją, atsakingą už Archyvo dokumentų valdymą;

  7.17. analizuoja Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir teikia Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

  7.18. pagal kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, rengia ir įgyvendina įvairius projektus;

  7.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Archyvo direktoriaus ir jo įgaliotų asmenų nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių įstaigos tikslų įgyvendinimo.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


  Atlyginimas: 630 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Kauno regioninis valstybės archyvas
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: (837)323111, k.stanisauske@archyvai.lt
  Skelbimo data: 2017.05.10    Buhalteris

  Pobūdis: 700 EUR IKI MOKEŠČIU IŠSKAITINIMO

  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Auksinis klevas"
  Miestas: Vilniaus r.
  Kreiptis: Valčiunai, 8-699-43281, info@auksinisklevas.lt
  Skelbimo data: 2017.05.07    Finansininko asistentas / buhalteris

  Pobūdis: - Pirminių apskaitos dokumentų įvedimas į apskaitos programą, statistinių, finansinių ataskaitų pildymas/ patikrinimas.
  Reikalavimai: - Geri darbo su Excel programa įgūdžiai;
  - Geri anglų kalbos įgūdžiai;
  - Lankstumas, atvirumas mokymams ir naujai patirčiai, orientacija į kokybišką rezultatą;
  - Kruopštumas, atsakingumas;
  - Buhalterinio darbo patirtis nebūtina (tačiau būtų privalumas).

  Prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu: info@scaent.lt

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Scaent Baltic"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: A. Tumėno g., 852421121, info@scaent.lt
  Skelbimo data: 2017.05.05    Buhalterė-administratorė

  Pobūdis: Buhalterinių, administracinių dokumentų, ataskaitų pildymas
  Reikalavimai: Lietuvių kalbos gramatikos žinios, rusų kalba, vairuotojo teisės

  Darbo patirtis: 1 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Landas"
  Miestas: Klaipėda
  Kreiptis: Minijos, niktopa@inbox.lt
  Skelbimo data: 2017.05.04    Vyr. buhaltete

  Pobūdis: •įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (pardavimai, pirkimai, pajamos, išlaidos, ilgalaikis turtas ir t.t.) ir kontrolė, vadovaujantis LR įstatymais;
  •mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas, kontrolė;
  •finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei pateikimas valstybinėms institucijoms bei ryšių palaikymas su mokesčius administruojančiomis institucijomis;
  •darbo užmokesčio apskaičiavimas, sąskaitų išrašymas, darbų/užsakymų registro pildymas;
  •mėnesinių, ketvirtinių, metinių arba momentinių (pagal pareikalavimą) ataskaitų ruošimas motininei kompanijai;
  •darbuotojų tabelių, kelionės lapų kontrolė ir darbas su serviso darbų programa.
  Reikalavimai: • aukštasis (aukštesnysis) buhalterinės apskaitos, finansų išsilavinimas;
  • 1-2 metų darbo patirtis šioje srityje;
  •geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, patirtis dirbant su finansų apskaitos programomis;
  •anglų ir rusų kalbų mokėjimas;
  •energingumas, aktyvumas, prisitaikymas prie naujovių, gebėjimas dirbti kolektyve.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Apskaita iš arčiau"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Kalvariju g., 869814832, info@apskaitaisarciau.lt
  Skelbimo data: 2017.05.02    Buhaltere

  Pobūdis: Buhalterines apskaitos vedimas

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Dash projektai"
  Miestas: Palanga
  Kreiptis: 865248555, dashprojektai@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.04.29    Vyr.buhalteris

  Pobūdis: Įmonės finansinė, užmokesčio ir komandiruočių išlaidų apskaita. Rengti ir teikti mokestines ataskaitas ir deklaracijas prižiūrinčioms institucijoms (PVM,gyventojų pajamų mokesčio, statistikos,Sodros ir t.t.).Rengti veiklos ataskaitas vadovybei.Užtikrinti atsakomybės ribose esančių operacijų teisingumą, ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku.
  Reikalavimai: Darbas su Pragma programa.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Kalvarijos g.76, 8699 65740, personalas@idejuparkas.lt
  Skelbimo data: 2017.04.25    Buhalterė

  Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių duomenų iki finansinės atskaitomybės sudarymo .
  Įmonės rodiklių analizė, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.
  Mokesčių apskaita bei mokestinių ataskaitų rengimas .
  Vadovų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais
  Skolų su pirkėjais ir tiekėjais derinimas .
  Darbuotojų priėmimas.atleidimas ir pan.
  Inventorizacijos,pajamavimas ir pan.
  Darbas su apskaitos programa "Pragma"
  Reikalavimai: Darbas su apskaitos programa "Pragma"
  Atsakingumas;
  Sąžiningumas;
  Darbštumas;

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Volonta"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: 862071334, volonta.didmena@gmail.com
  Skelbimo data: 2017.04.25    Buhalteris

  Pobūdis: Apskaitos tvarkymas, personalo apskaita, bendravimas su klientais, ataskaitų ruošimas.
  Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
  Aukštasis išsilavinimas.
  "Rivilė" programos išmanymas.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Finolta"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkių g. 46, 8 645 53339, irma@finolta.lt
  Skelbimo data: 2017.04.25    Buhalteris

  Pobūdis: Priskirtų įmonių apskaita nuo pirminių dokumentų iki finansų ataskaitų, mokesčių deklaracijų pateikimas ir kt. susiję darbai. Pilna darbo diena.
  Reikalavimai: Buhalterinis, ekonominis, matematinis išsilavinimas. Geros apskaitą ir mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančių įstatymų žinios ir praktinis taikymas. Analogiško darbo patirtis. Anglų k. Analitinis mąstymas, kruopštumas, atsakingumas, komunikabilumas. Privalumai: rusų k., patirtis dirbant Rivilės programa.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 700 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Fargo finansai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Gedimino pr. 27, info@fargo.lt
  Skelbimo data: 2017.04.20  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Buhalteris (tarptautinė įmonė)

  Pobūdis: Mūsų klientas - tarptautinė įmonė, darbui Vilniuje ieško:

  BUHALTERIO.

  Darbo pobūdis: pirminių dokumentų apskaita, banko operacijos, sąskaitų rašymas ir kitų skyriaus vadovo pavestų užduočių atlikimas.

  Darbo vieta: Dariaus ir Girėno g.

  Įmonė Jums siūlo :

  - Puikias darbo sąlygas;
  - Terminuotą laikinojo įdarbinimo sutartį iki 2017.12.31 (su galimybe pratęsti);
  - Patrauklų darbo užmokestį;
  - Karjeros galimybes.
  Reikalavimai: - Aukštasis ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
  - Buhalterio darbo patirtis ne mažiau nei 2 m.;
  - Anglų kalba (B1 lygis);
  - Patirtis su buhalterinės apskaitos sistemomis bei puikios Excel žinios;
  - Imlumas naujovėms, analitinis mąstymas, kruopštumas.

  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Norwegian service team Baltija"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Laisvės pr. 3, 852159992, ija@nstgroup.lt
  Skelbimo data: 2017.05.16  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Apskaita ir verslas (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)
 •  
 • Apskaitos credo (Kaunas)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (52)
  Apdailininkas (6)
  Apsaugininkas (12)
  Apskaitininkas (19)
  Architektas (11)
  Atstovas (4)
  Auklė (9)
  Auto dažytojas (4)
  Auto elektrikas (6)
  Auto meistras (10)
  Auto šaltkalvis (20)
  Baldininkas (11)
  Barmenas (31)
  Betonuotojas (6)
  Biologas (1)
  Buhalteris (17)
  Chemikas (1)
  Dažytojas (8)
  Degalinės operatorius (8)
  Dizaineris (2)
  Draudikas (12)
  Ekonomistas (15)
  Ekskavatorininkas (7)
  Elektrikas (20)
  Elektronikas (1)
  Farmacininkas (2)
  Fasadininkas (4)
  Floristas (2)
  Gaterininkas (1)
  Geodezininkas (2)
  Gipskartonio meistras (1)
  Indų plovėjas (28)
  Inžinierius (22)
  IT specialistas (23)
  Juvelyras (1)
  Kambarinė (14)
  Kelininkas (7)
  Kirpėjas (2)
  Kiti (87)
  Kompiuterių meistras (1)
  Konditeris (4)
  Kosmetologas (3)
  Kranistas (3)
  Krovėjas (19)
  Krupjė (1)
  Maketuotojas (3)
  Masažuotojas (6)
  Mechanikas (9)
  Medikas (8)
  Mėsininkas (2)
  Mokytojas (3)
  Montuotojas (30)
  Mūrininkas (4)
  Nekilnojamo turto agentas (5)
  Operatorius (21)
  Padavėjas (60)
  Pagalbinis darbininkas (55)
  Pakuotojas (9)
  Pardavėjas (154)
  Paštininkas (38)
  Personalo darbuotojas (9)
  Plytelių klojėjas (2)
  Programuotojas (4)
  Psichologas (1)
  Renginių organizatorius (1)
  Rūšiuotojas (10)
  Ryšių su visuomene specialistas (4)
  Salės darbuotojas (4)
  Sąmatininkas (5)
  Sandėlininkas (44)
  Santechnikas (12)
  Sekretorė (2)
  Siuvėjas (4)
  Skardininkas (1)
  Slaugė (6)
  Socialinis darbuotojas (5)
  Spaustuvininkas (10)
  Staklininkas (11)
  Stalius (11)
  Statybininkas (40)
  Stogdengys (4)
  Studentas (3)
  Suvirintojas (17)
  Technikas (9)
  Teisininkas (13)
  Tiekėjas (3)
  Traktorininkas (1)
  Treneris (1)
  Ūkvedys (4)
  Vadybininkas (155)
  Vairuotojas (149)
  Valstybės tarnautojas (27)
  Valytojas (203)
  Vertėjas (2)
  Virėjas (124)
  Viršininkas (34)
  Šaltkalvis (15)
  Žemės ūkio specialistas (6)
  Žemėtvarkininkas (3)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai