Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

 • Apskaitininkai
 • Auditoriai
 • Vyr. buhalteriai
 • Ieškoma profesija: Buhalteris

    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos duomenų apdorojimas nuo pirminių dokumentų iki metinės atskaitomybės sudarymo;
  Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas, pateikimas valstybinėms institucijomis;
  Įmonės banko sąskaitų tvarkymas bei apskaita;
  Darbas su personalo dokumentais, darbo užmokesčio apskaita; ataskaitų ruošimas;


  Apskaita vedama kelioms, skirtingą veiklą vykdančioms įmonėms.
  Reikalavimai: Darbo patirtis, galimybė dirbti ofise o ne iš namų. Anglų kalbos žinios didelis privalumas.

  Atlyginimas: 500 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "MOS international services"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Vytenio g., lawyer@mosis.lt
  Skelbimo data: 2015.11.27    Buhalterė - apskaitininkė


  Įmonė: UAB "Beljana"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=247837
  Skelbimo data: 2015.11.26    Vyr. buhalterė


  Įmonė: UAB "BHJ Baltic"
  Miestas: Elektrėnai
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=247833
  Skelbimo data: 2015.11.26    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=247700
  Skelbimo data: 2015.11.25    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "Liuks"
  Miestas: Kaunas
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=247657
  Skelbimo data: 2015.11.25    Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas

  Pobūdis:

  PATVIRTINTA

  Varėnos rajono savivaldybės administracijos

  direktoriaus 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. DV-1094

  BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  2. Pareigybės lygis - A.

  3. Pareigybės kategorija - 14.

  II. PASKIRTIS

  4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti ataskaitų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.

  III. veiklos sritys

  5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- finansų valdyme ir apskaitoje.

  IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

  TARNAUTOJUI

  6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą, įgytą ekonomisto profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar ekonominio darbo srityje.

  6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir buhalterinę apskaitą.

  6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

  6.4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

  6.5. Mokėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  7.1. Tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.

  7.2. Teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus Savivaldybės administracijos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms.

  7.3. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.

  7.4. Vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus - kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

  7.5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis rengia rajono Savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos ir savivaldybės privatizavimo fondo mėnesio, ketvirčio bei metų nustatytas biudžeto vykdymo finansines atskaitomybės ataskaitas, ketvirtinius ir metinį finansinių ataskaitų rinkinius ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

  7.6. Teikia pasiūlymus administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, skyriaus darbo organizavimo klausimais.

  7.7. Planuoja ir organizuoja Buhalterinės apskaitos skyriaus darbą.

  7.8. Kontroliuoja buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojų darbą, teikia siūlymus administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo pagerinimo, specialistų skyrimo pareigoms ar atleidimo iš jų, skatinimo ar apdovanojimo, priemokų nustatymo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo.

  7.9. Dirba kompiuterine buhalterinės apskaitos programa.

  7.10. Inicijuoja pasitarimus asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais.

  7.11. Kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia.

  7.12. Užtikrina informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą.

  7.13. Konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės administracijos skyrių vadovus, kitus atskaitingus asmenis, seniūnijų, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos darbuotojus.

  7.14. Pagal skyriaus kompetenciją rengia tvarkas, informacinius ir kitus dokumentus, teikia biudžetinėms įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.

  7.15. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, regia išvadas bei pasiūlymus.

  7.16. Teikia savo veiklos metinę ataskaitą administracijos direktoriui.

  7.17. Atsako už skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

  7.18. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, administracijos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.  Atlyginimas: 890 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: Varėnos rajono savivaldybės administracija
  Miestas: Varėna
  Kreiptis: Vytauto g. 12, 831031800, vaiva.lesniauskiene@varena.lt
  Skelbimo data: 2015.11.20    Buhalteris

  Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, vadovaujantis LR teisės aktais;
  Buhalterinės apskaitos tvarkymas, vadovaujantis LR teisės aktais ir finansinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
  Mokesčių apskaita, ataskaitų sudarymas ir pateikimas valstybinėms institucijoms;
  Finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas bei pateikimas valstybinėms institucijoms bei ryšių palaikymas su mokesčius administruojančiomis institucijomis;
  Darbo užmokesčio apskaitos vedimas;
  mėnesinių, ketvirtinių, metinių arba momentinių (pagal pareikalavimą) ataskaitų ruošimas;
  Patirtis su programa AGNUM
  Reikalavimai: AGNUM programos išmanimas;

  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Aljanika"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Krivių g. 5, info@aljanika.lt
  Skelbimo data: 2015.11.19    Buhalteris

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas
  Reikalavimai: NANO programa

  Darbo patirtis: 3 metai
  Atlyginimas: 900 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Aisteras"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Verkių 34a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.11.19    Vyr. buhalteis

  Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas.Pilnas arba pusė etato.
  Reikalavimai: Buhalterinis/finansinis išsilavinimas,
  - darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje,
  - geri darbo kompiuteriu įgūdžiai,
  - kruopštumas, atsakingumas, komunikabilumas

  Atlyginimas: 600 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Holdesa"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Savanorių Pr,174P, 867377996, Holdesa@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.11.16    Buhalteris/apskaitininkas

  Pobūdis: Pirminių, banko, kasos dokumentų apskaita. Programa PRAGMA. Darbo laikas nuo 8 iki 17 val.
  Reikalavimai: Būtina patirtis.

  Darbo patirtis: 2 metai
  Atlyginimas: 400 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Sabilė pactum"
  Miestas: Panevėžys
  Kreiptis: 8 656 31585, skirmante@sabilepactum.lt
  Skelbimo data: 2015.11.14    Buhalterė

  Pobūdis: Reikalinga buhalterė pastoviam darbui
  Reikalavimai: Mokėjimas dirbti su apskaitos programa "Pragma"

  Atlyginimas: 550 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Diforma"
  Miestas: Kauno r.
  Kreiptis: Verslo g.7, 8 - 37 312569, info@diforma.lt
  Skelbimo data: 2015.11.11    Buhaltere

  Pobūdis: Dokumentu tvarkymas.

  Darbo patirtis: 5 metai
  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: MN "Bygg"
  Miestas: Norvegija
  Kreiptis: Trondheim, 867200151, krimadas@yahoo.com
  Skelbimo data: 2015.11.06    Vyr.buhalterė

  Pobūdis: Reikalinga vyr.buhalterė (-is) pastoviam darbui Vilniuje (biuras Vytenio g.), visai darbo dienai, keletos jau veikiančių ir naujai steigiamų įmonių pilnos buhalterinės apskaitos tvarkymui.
  Reikalavimai: - buhalterinis/finansinis išsilavinimas,
  - darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje,
  - geri darbo kompiuteriu įgūdžiai,
  - geros lietuvių, anglų ir rusų kalbos žinios,
  - kruopštumas, atsakingumas, komunikabilumas.

  Atlyginimas: 1000 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "Voltlita"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Vytenio g., 861128431, rasa.smag@gmail.com
  Skelbimo data: 2015.11.05  Įdarbinimo agentūrų skelbimai

    Vyr. buhalteris


  Įmonė: UAB "HR management"
  Miestas: Rokiškis
  Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=247654
  Skelbimo data: 2015.11.25    Buhalterė - apskaitininkė

  Pobūdis: - Buhalterinės apskaitos duomenų suvedimas į "Finvalda" bei "PAY Premium" buhalterines programas;
  - Buhalterinės apskaitos duomenų apdorojimas;
  - Įmonės banko sąskaitų tvarkymas bei apskaita, banko operacijų įforminimas ir atlikimas;
  - Tarpinių finansinių ataskaitų sudarymas;
  - Papildomų ataskaitų rengimas ir kitų užduočių atlikimas;
  - Operatyvi buhalterinių operacijų apskaita;
  - Finansinių ataskaitų užpildymo
  tvarkos ir termino laikymasis;
  - Darbas su personalo dokumentais, atsiskaitymas su Sodra ir Valstybine mokesčių inspekcija, darbo užmokesčio skaičiavimas ir išmokėjimas;
  - Sėkmingas įmonės atstovavimas Vilniaus mieste.
  Reikalavimai: - Išsilavinimas buhalterijos, ekonomikos, finansų srityje.
  - Patirtis (būtų privalumas)
  - Buhalterinių programų "Finvalda" ir " Pay Premium" išmanymas (būtų privalumas)
  - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
  - Atsakingumas, kruopštumas, atidumas

  Darbo laikas : nuo I iki V, 8 -17 val.
  Vieta: Konstitucijos pr., Vilnius

  Atlyginimas: 325 €  (su mokesčiais)
  Įmonė: UAB "RJF Baltic"
  Miestas: Vilnius
  Kreiptis: Konstitucijos pr. 23 B - 114, 867930377, kristina@cvlietuva.eu
  Skelbimo data: 2015.11.20  Skelbimus rodyti atskirame lange  Skelbimai paskelbti įmonių interneto svetainėse:

 •  
 • Audifina (Vilnius)
 •  
 • Pačiolis (Vilnius)
 •  
 • Finasus (Vilnius)
 •  
 • A sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Inpaklis (Vilnius)
 •  
 • Teisės ir finansų sprendimai (Vilnius)
 •  
 • Asmiralda ir Artūras (Klaipėda)

  Daugiau darbo pasiūlymų...


  SKELBIMAI
  Darbdaviai
  Darbuotojai     ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
  Ieškau darbo
  Siūlau darbą
  Ištrinti, keisti skelbimą
  Kontaktai       DARBDAVIAI
  Administratorius (31)
  Apdailininkas (7)
  Apsaugininkas (11)
  Apskaitininkas (9)
  Architektas (6)
  Atstovas (5)
  Auklė (4)
  Auto dažytojas (4)
  Auto elektrikas (4)
  Auto meistras (10)
  Auto šaltkalvis (16)
  Baldininkas (15)
  Barmenas (19)
  Betonuotojas (2)
  Biologas (1)
  Buhalteris (15)
  Dažytojas (9)
  Degalinės operatorius (1)
  Dizaineris (2)
  Draudikas (8)
  Ekologas (4)
  Ekonomistas (16)
  Ekskavatorininkas (3)
  Elektrikas (21)
  Elektronikas (2)
  Fasadininkas (2)
  Floristas (1)
  Fotografas (1)
  Frezuotojas (1)
  Geodezininkas (3)
  Gipskartonio meistras (6)
  Indų plovėjas (15)
  Inžinierius (23)
  Kambarinė (5)
  Kelininkas (1)
  Kirpėjas (3)
  Kiti (60)
  Kompiuterių meistras (2)
  Konditeris (11)
  Kosmetologas (1)
  Krovėjas (6)
  Manikiūrininkas (2)
  Masažuotojas (2)
  Mechanikas (3)
  Medikas (9)
  Mokytojas (11)
  Montuotojas (30)
  Mūrininkas (4)
  Namų tvarkytojas (1)
  Nekilnojamo turto agentas (8)
  Operatorius (26)
  Padavėjas (41)
  Pagalbinis darbininkas (19)
  Pakuotojas (9)
  Pardavėjas (88)
  Paštininkas (29)
  Personalo darbuotojas (6)
  Programuotojas (25)
  Renginių organizatorius (2)
  Rūbininkas (1)
  Rūšiuotojas (2)
  Salės darbuotojas (6)
  Sąmatininkas (6)
  Sandėlininkas (38)
  Santechnikas (9)
  Sekretorė (7)
  Siuvėjas (5)
  Skardininkas (1)
  Slaugė (2)
  Socialinis darbuotojas (2)
  Spaustuvininkas (10)
  Staklininkas (5)
  Stalius (2)
  Statybininkas (33)
  Stogdengys (6)
  Studentas (3)
  Suvirintojas (10)
  Technikas (12)
  Teisininkas (10)
  Tekintojas (3)
  Tiekėjas (5)
  Tinkuotojas (2)
  Traktorininkas (2)
  Ūkvedys (2)
  Vadybininkas (193)
  Vairuotojas (74)
  Valstybės tarnautojas (26)
  Valytojas (130)
  Vertėjas (1)
  Virėjas (80)
  Viršininkas (47)
  Šaltkalvis (11)
  Žemės ūkio specialistas (1)
  Žurnalistas (2)


  MŪSŲ  PARTNERIAI
  CV Market

   Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai