Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Buhalteris

Pobūdis: • Pirminių dokumentų apskaita
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, buhalterijos srityse)
• Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis
• LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčių išmanymas
• Anglų arba lenkų kalbų mokėjimas
• Darbo patirtis su kasos aparatu
• Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa NAVISION - privalumas
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, inesa.mikelene@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Vadybininkas

Pobūdis: Prekyba elektrotechnikos prekėmis Lietuvos rinkoje.
Darbas su esamais klientais.
Potencialių užsakovų paieška.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas.
Rezultato siekimas.
Vairuotojo pažymėjimas.
Galimos komandiruotės.
Anglų kalba.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51, 8 675 93868, ramunas@elektromonteris.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Valytojas

Pobūdis: Vilniuje, skubiai reikalinga valytoja Vytenio g. 0,5 etatato. Visos socialines garantijos. Kreiptis tel: 867103042

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros artelė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867103042
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Švaros artelė"  Inžinierius

Pobūdis: Signalizacijos sistemų įrengimas
Reikalavimai: Elektronikos žinios.
Mokėti skaityti instrukcijas anglų kalba.
Apsaugos, GSM signalizacijų išmanymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51, 8 675 93868, ramunas@elektromonteris.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros instaliacijos montavimas
Reikalavimai: Elektrotechninis išsilavinimas
Elektrotechnikos žinios

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51, 8 675 93868, ramunas@elektromonteris.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Migracijos departamento direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2014 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1V-780

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Migracijos departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vadovauti departamentui, organizuoti departamento darbą įgyvendinant departamentui pavestus uždavinius ir funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

5.1. bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimo;

5.2. specialiojoje veiklos srityje - valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo, vadovaujant institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos padaliniui, patirtį ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį formuojant ar įgyvendinant valstybės politiką;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais migracijos procesus, susijusius su Migracijos departamento veikla, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą bei strateginį planavimą, gebėti juos taikyti;

6.4. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.6. atitikti teisės aktų nustatytas sąlygas, būtinas išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant tinkamai įgyvendinti departamentui pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Migracijos departamentui, organizuoja jo darbą, sprendžia Migracijos departamento kompetencijai priskirtus klausimus, siekiant užtikrinti Migracijos departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. atstovauja Migracijos departamentui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje bei užsienyje;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

7.4. pagal kompetenciją priima įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

7.5. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.6. pasirašo Migracijos departamento ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius ir kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Migracijos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas;

7.8. derina skiriamų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyrių viršininkų (vedėjų) kandidatūras;

7.9. tvirtina Migracijos departamento darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus;

7.10. tvirtina Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.11. sudaro Migracijos departamento valstybės tarnautojų vertinimo komisiją;

7.12. tvirtina Migracijos departamento veiklos planus (komandiruočių, mokymo ir kt.);

7.13. kontroliuoja Migracijos departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą;

7.14. suderinus su Policijos departamentu tvirtina migracijos tarnybų valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų planus;

7.15. tvirtina Migracijos departamento Finansų kontrolės taisykles ir Apskaitos politiką;

7.16. pasirašo sutartis su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

7.17. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, taip pat Vidaus reikalų ministro pavedimus tam, kad būtų pasiekti Migracijos departamento veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus vidaus reikalų ministrui.Atlyginimas: 4210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, (85)2717244, donatas.gailius@vrm lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-918

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) direktorius yra įstaigos vadovas, valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Agentūros direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, patikimos informacijos apie aplinkos būklę, klimato kaitą,cheminių medžiagų srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones rinkimą, analizavimą ir teikimą, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimą, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo ir vandens telkinių apsaugos ir valdymo politikos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - aplinkos apsaugos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) ar įstaigos (įmonės) padaliniui patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais Agentūros nuostatuose nustatytas sritis;

6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, susijusiais su Agentūros veiklos nuostatuose nustatytomis sritimis;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai organizuoti savo ir Agentūros veiklą;

6.6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami Agentūros tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

7.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;

7.3. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, strateginio veiklos plano programas ir jų sąmatas, metinius veiklos planus;

7.4. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

7.5. teikia aplinkos ministrui Agentūros metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą;

7.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;

7.7. tvirtina Agentūros pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planus;

7.8. veikia Agentūros vardu, atstovauja jai valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Agentūros valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

7.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

7.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.11. užtikrina, kad Agentūros laboratorijų kokybės ir vadybos sistemos atitiktų Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)" nuostatas;

7.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas;

7.13. vykdo kitus su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Agentūros veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870663601, n.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Klientų aptarnavimo vadovas


Įmonė: UAB "Telenordi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214743
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Telenordi"  Laborantas


Įmonė: UAB "Žvėryno natūralios medicinos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214754
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Žvėryno natūralios medicinos centras"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Sportinio inventoriaus techninis išmanymas bei domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis ir naujovėmis;
Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Mes siūlome:
Galimybę dirbti su įdomiais techniniais sporto produktais;
Patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  B,c1 kat.vairuotojas-ekseditorius

Reikalavimai: Reikalingas b, C1 kat. vairuotojas - ekspeditorius, darbo pobūdis - kilimeliu išveziojimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Santechnikas/montuotojas

Pobūdis: Šiuo metu turime stambų objektą Kaune, todėl kiekvieną dieną, su įmonės transportu, reikia važiuoti į Kauną. Ateityje objektai gali būti Vilniuje arba kituose miestuose.

Darbo pobūdis:
•Priešgaisrinio vamzdyno montavimas objektuose.
•Prireikus darbo specifikos apmokom.
Reikalavimai: Reikalavimai:
•Darbo patirtis vamzdynų montavime būtų privalumas.
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas.
•Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Įmonė siūlo:
•Visas socialines garantijas.
•Darbui reikalingas priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Priešgaisrinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 4, 8 662 49 801, gintare@priesgaisrinessistemos.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Priešgaisrinės sistemos"  Krovikas-krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Krovos darbai.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V,a.graičiūno g. 32, 869989882, ceslavas@logistik.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus logistika"  Darbininkas tentų gamybos įmonėje

Pobūdis: Įvairių gaminių iš PVC tentinio audinio gamyba, furnitūros sustatymas, montavimas.
Reikalavimai: Atidumas, atsakingumas.
Fizinis pajėgumas dirbti susilenkus (pagrindinis darbastalis - grindys), naudotis įrankiais.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Everex LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 61a, 8 616 45321, dizainas@e-tentai.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Everex LT"  Vairuotojas ekspeditorius-picų išvežiotojas

Pobūdis: Reikalingas picų išvežiotojas, išvežioti picas Vilniaus mieste

Nuosavas automobilis (ekonomiškas), gera orientacija Vilniaus mieste, mokėjimas bendrauti. Daugiau informacijos tel.nr. 868673091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.22, Žirmūnų 68, 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Valytoja(-as) Graičiūno g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas. Graičiūno g. dirbti 5 d.d. per savaitę po 8 val. nuo 06:00 val. Pirmąjį mėnesį darbo užmokestis 1139 lt/mėn. (329.88 Eur) nuo antro mėnesio darbo 1150 lt/mėn. 333.07 Eur)

Atlyginimas: 1150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 30, (8 640) 92163, k.mickuviene@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Pardavejas (a) – konsultantas (ė)

Pobūdis: UAB Anis, užsiimanti didmenine ir mažmenine prekyba galanterijos prekėmis kviečia dirbti pardavėjas-konsultantes(us) parduotuvėse BAGS&MORE Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Siūlome perspektyvų darbą draugiškame kolektyve, patrauklų atlyginimą, priklausomai nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
puiki orientacija;
sąžiningumas;
pareigingumas;
panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@anis.lt
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Anis"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Nepriekaištingas svečių aptarnavimas restorane.
Reikalavimai: Anglų, rusų kalbų mokėjimas

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 867815031, info@kompanijajums.lt
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Kompanija"  Apskaitininkė (-as)

Pobūdis: -Duomenų suvedimas į programą;
-Kitų pavestų užduočių vykdymąs;

Darbas nepilnai darbo dienai (4 val per dieną)
Reikalavimai: -Paskutinių kursų studentas(-ė) ar jau baigęs studijas apskaitos, ekonomikos, finansų, matematikos disciplinose;
-Gebantis (-s) dirbti savarankiškai;
-Gerai įvaldęs (-ius) darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, Excel);
-Kruopštus (-i), atidus(-i), atsakingas (-i), analitiškai mąstantis (-i).

Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus buhalterių grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23b-305, cv@vbgrupe.lt
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus buhalterių grupė"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Nuolatinis ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas;
Aktyvus pardavimų organizavimas, vystymas ir eigos kontrolė;
Komercinių pasiūlymų ir pardavimo sutarčių rengimas;
Atsiskaitymų kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtis pardavimų srityje;
Anglų, rusų kalbų žinios;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai excel, word;
Patikimumas ir lojalumas įmonei;
Vairuotojo pažymėjimas;
Sąžiningumas, punktualumas, iniciatyvumas.
Nuosava transporto priemonė.

Įmonė siūlo:
Darbui reikalingas priemones;
Konkurencingą atlyginimą ir priedus nuo pasiektų rezultatų;
Pastovų ir įdomų darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekomera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@ekomera.lt
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Ekomera LT"  Administratorius (-e)

Pobūdis: žaidimų kambario priežiūra, svečių priėmimas. 0.5 etato, darbo grafikas lankstus: darbo dienomis vakarais ir savaitgaliais.
Reikalavimai: Gali buti studentas. Svarbios asmenines savybes: draugiskumas, punktualumas, atsakingumas ir tvarkingumas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Stilingas gimtadienis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Seskines, 865512001, info@ledinukas.com
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie MB "Stilingas gimtadienis"  Pardavėjas žūklės parduotuvėje

Pobūdis: Darbas žūklės reikmenų parduotuvėje
Reikalavimai: Mokėjimas bendrauti su žmonėmis;
Išmanymas apie žūklės įrankius;

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Auksinis karosas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl., 862054409, auksiniskarosas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Auksinis karosas"  Lauko darbų valytojas

Pobūdis: Rytinis darbas nuo 6 iki 12 val. darbo dienomis verslo centre Goštauto g.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštauto g., 865255344
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Darbas Vilniuje ir po Lietuvą
Reikalavimai: C kategorija, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Real transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių, 869848614, realtransport.auto@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Real transport"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4 kV kabeliniu liniju montavimo darbai.
Reikalavimai: Darbstumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobuleti. VK kategorija. Vairuotojo pazymejimas B,C kategorijos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai, vilnius
Kreiptis: Gedimino 24, 865697727, info@jarkesta.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Padavėjas-barmenas

Pobūdis: Pobūdis: Klientų aptarnavimas viešbučio restorane;bare;
* Klientų aptarnavimas banketų, furšetų, pusryčių, pietų ir vakarienės metu
Reikalavimai: Reikalavimai: Gebėjimas bendrauti anglų k. ir rusų k.
- darbas kasos aparatu,
- klientų aptarnavimas,
- tvarkos palaikymas,
- komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IKF service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bražuolės kaimas, 869830544, info@akmeninerezidencija.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "IKF service"  Indų plovėja (-as)

Pobūdis: Darbas restorane - indų plovimas, patalpų tvarkymas.
Slenkantis grafikas.
Pilnas etatas.
Patogus susisiekimas viešuoju transportu (restoranas prie Katedros)
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, punktualumas, tvarkingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1030 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RA44"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. stuokos-gucevičiaus g. 5, 861699559, info@oldgreenhouse.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "RA44"  Pardavėja(-as) kepyklėlėje

Pobūdis: Prekyba iškeptais kepyklėlėje kepiniais-bandelėmis, pyragais,sausainiais
Reikalavimai: Energingumas, greita orentacija, darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Du vėjai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo 58, 865661245, duvejai.uab@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Du vėjai"  Sandėlio darbuotojas


Įmonė: UAB "Storent"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214734
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Storent"  Picu kepejas

Pobūdis: Darbas su malkine krosnimi.Picu teslos maisymas ,kepimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Golbena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemynos 18, 860117350, golbena@inbox.ru
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Golbena"  Technikas - instaliacininkas

Pobūdis: Profesionalios garso įrangos instaliacijos darbai skirtinguose objektuose visoje Lietuvoje;
Gedimų šalinimas;
Techninė priežiūra.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai vykdyti darbus;
Atsakingumas, komunikabilumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
Išsilavinimas elektronikos - inžinerijos srityje.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tamsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869806119, jonas@tamsta.com
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Tamsta"  Vairuotojas-tiekejas

Pobūdis: Autodetaliu tiekejas


Autodetaliu paieska
Autodetaliu pristatymas
Reikalavimai:
Patirtis su autodalimis
Vairuotojo pazymejimas
Atsakingumas,noras dirbti,tobuleti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automegadeta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.staneviciaus, automegadeta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Automegadeta"  Projektų vadovės asistentas(-ė)

Pobūdis: Kas mes esame?

UAB Investment Development Agency – konsultacijų kompanija, jau 10 metų sėkmingai veikianti Lietuvos rinkoje.
Mūsų tikslas – teikti profesionalias konsultacines paslaugas privačiam ir viešajam sektoriui, susijusias su projektų rengimu, administravimu bei valdymu.
Mūsų vizija - tobulėti kartu su savo klientais bei rasti optimalius bei labiausiai priimtinus sprendimus klientams.

Ko mums reikia?

Komandos nario, kuris būtų aktyvus, iniciatyvus, mokantis puikiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, besidomintis ES teikiama finansine parama ir norintis daugiau sužinoti kaip pritraukti ES finansavimą viešajam ir privačiam sektoriui!

Ką mes galime Tau pasiūlyti ?

Išmokyti tave:

• Kaip ir kur reikia surasti mūsų klientams tinkamas ES paramos finansavimo priemones;
• Kaip tinkamai parengti paraiškas norint gauti ES paramą;
• Kaip tinkamai administruoti ES finansuojamus projektus;
• Kaip tinkamai rengti visus su ES parama susijusius dokumentus.
Reikalavimai: Ko mums reikia iš Tavęs:

• Nenumaldomo noro tobulėti;
• Kruopštumo;
• Atsakingumo;
• Sklandaus minčių dėstymo raštu;
• Komunikabilumo;
• Gerų anglų kalbos žinių.

Tavo privalumas – darbo patirtis dirbant su ES parama.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Investment development agency"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Žukausko g. 49-92, 864061117, info@inveda.eu
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Investment development agency"  Java arba web programuotojas (-a)

Pobūdis: Java programavimas arba
WEB programavimas.
Reikalavimai: WEB programuotojui:
•JavaScript, HTML, CSS išmanymas. Patirtis – nemažiau kelerių metų;
•jQuery žinojimas;
•PHP patirtis (dirbant su Yii framework'ais);
•Praktinis reliacinių duomenų bazių ir MySQL išmanymas;
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns;

Java programuotojui:
•Java patirtis;
•Java Fx 8 patirtis;
•būti susipažinus su pagrindinėmis internetinio protokolo struktūromis (RTP, SIP, TCP, UDP);
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns.

NAUDINGI ĮGŪDŽIAI IR PRIVALUMAI
Geros rusų ir anglų kalbų žinios;
Išmanyti programų kūrimo metodologijas: Waterfall, MFS, Agile (Scrum) ir kt.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inlusion netforms"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio, 8626 66 269, olga@inlu.net
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Inlusion netforms"  Web programuotojas-administratorius

Pobūdis: Internetinio puslapio kūrimas, puslapių administravimas.
Darbas iš namų.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas rinkodaros, IT srityse (pageidautina studentas)
WEB puslapių kūrimo patirtis
Noras išbandyti save, kūrybingumas, savarankiškumas, dėmesingumas, atsakingumas
Turėti galimybę dirbti namuose.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4, 8 (5) 2760043, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Architektas

Pobūdis: Atsakingas už:
Bendravimą su klientais ir projektinių pasiūlymų rengimą;
Techninio projekto rengimą;
Techninio projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą;
Vizualizacijų rengimą žurnalui ir elektroninei svetainei;

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architektūros viražai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 33greitis@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Architektūros viražai"  Oracle e-business suite konsultantas


Įmonė: UAB "KG group LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214697
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "KG group LT"  Indų plovėja


Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214703
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Valytoja Nemenčinėje

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių patalpų valymui Nemenčinėje, Piliakalnio g. Darbo laikas: 1k.per savaitę penktadienį nuo 8-12 val. atlyginimas 220 Lt.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Paribio g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja du kartus per savaitę Žvėryne. Darbo laikas: II,IV nuo 15-20 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 430 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Olimpiečių g. rytais

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių ir bendrųjų patalpų valymui. Darbo laikas: I-VII. Vieną savaitę dirbate, kita - laisva. Valymas anksti rytais iki 10 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Kalvarijų g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja Kalvarijų gatvėje pensionato patalpų valymui. Darbo laikas: I-VI nuo 8-15 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Ateities g. - Aviečių g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių ir bendrųjų patalpų valymui Ateities g. ir Aviečių g. Darbo laikas: I-V nuo 6-12val. ryto.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 675 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Mokslininkų g. vakarais

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių patalpų valymui 3 kartus per savaitę: I,III,V nuo 17:00 val. Terminuotam laikotarpiui. Galimybė pasilikti įmonėje.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 660 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavėja(as)-konsultantė(as) 0,5 etato

Pobūdis: Prekinio ženklo drabužių parduotuvei reikalinga pardavėja-konsultantė pusei darbo dienos. Gali būti studentė.
Darbo pobūdis:
• klientų aptarnavimas;
• darbas su kasos aparatu;
• tvarkos parduotuvėje palaikymas.
Reikalavimai: • Rusų kalbos žinios - labai svarbu;
• kitų užsienio kalbų žinios - privalumas
• panašaus darbo patirtis - privalumas;
• atsakingumas, mandagumas, orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burda moden salonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M.k.Čiurlionio 82a-50, (85) 233 7355, gant.ozas@burda.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Burda moden salonas"  Valytoja V. A. Graičiūno g.

Pobūdis: Patalpų valymas, tvarkymas V. A. Graičiūno g. Darbo dienomis nuo 7.00-16.00 val. Į/iš darbo nuo stoties veža nemokamas autobusas.
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danclean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 8 606 75578, kokybe@danclean.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Danclean"  Klientų aptarnavimo specialistas (ė) pavadavimui

Pobūdis: • klientų aptarnavimo specialistas pavadavimui – 1 etatas (Pašto tinklo tarnyba Vilniaus regionas)
Reikalavimai: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę, pavaduojant Vilniaus regiono klientų aptarnavimo specialistus jų atostogų ar nedarbingumo metu.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pastatų apšiltintojas

Pobūdis: Bendrovė priims į darbą pastatų apšiltintojus ventiliuojamų fasadų.
Brigadą ir pavienius asmenis.
Reikalavimai: Mokėti atlikti ventiliuojamų fasadų apšiltinimo darbus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Akcinė bendrovė - firma "VITI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 250, 861571616
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Akcinė bendrovė - firma "VITI"  IT sritis

Pobūdis: IT įrenginių remontas, planšetinių ir nešiojamų kompiuterių remontas;
Kompiuterinių darbo vietų programinės ir aparatinės įrangos priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas;
Lokalių kompiuterinių tinklų priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas;
IT sistemų diegimas ir administravimas;
Windows arba Linux serverių priežiūra.
Reikalavimai: Studijos IT srityje;
Domėjimasis IT;
Noras mokytis ir tobulėti;
Savarankiškumas;
Atsakingumas;
Anglų ar rusų kalbų techninis žinojimas.


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "RMA.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 8 60 38 38 68, info@rma.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie MB "RMA.lt"  Valytoja(-as) Sausio 13-osios g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Sausio 13-osios g., Karoliniškėse, Vilniuje. Dirbti 5 d. d. po 2,5 val. per dieną nio 17.00 val. Darbas neįgaliam asmeniui. Pirmąjį mėnesį darbo užmokestis 440 lt (127,44 eurų) nuo antro mėnesio darbo 520 lt(150,61 eurų).
Reikalavimai: Vilniuje pirmąjį darbo mėnesį nemokamai suteikiama papildyta Vilniečio kortelė. Taip pat suteikia mobiliojo ryšio "Bitė" kortelę ir apmoka telefono sąskaitą iki kol darbuotojas
dirba įmonėje.

Atlyginimas: 520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 30., (8 640) 92163, k.mickuviene@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Vairuotojas C / CE kategorija

Pobūdis: Kroviniu pervezimas Lietuva-Latvija-Estija. Atlyginimas aptariamas pokalbio metu.
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brevitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno g. 30, 868526777, info@brevitra.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Brevitra"  Vairuotojas-kurjeris (B kategorija)

Pobūdis: Prekių užsakymų pristatymas Vilniaus mieste.

Mes aprūpiname darbo priemonėmis ir darbo rūbais, siūlome realias karjeros galimybes sparčiai augančioje kompanijoje, kompetencijas atitinkantį atlyginimą ir visas socialines garantijas.
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
- Vilniaus miesto ir jo apylinkių pažinimas (privalumas);
- atsakingumas, punktualumas, pareigingumas, greita orientacija;
- galimybė dirbti SLENKANČIU darbo grafiku.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zamenhofo g. 3, 8 650 90281, personalas1@freshmarket.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Sandėlininkas - vadybininkas

Pobūdis: Krovinių pakrovimas/iškrovimas;
Krovinių priėmimas/išdavimas;
Krovinių rūšiavimas;
Sandėlio darbo apskaitos vedimas.
Reikalavimai: Darbštumas;
Atsakingumas;
Pareigingumas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gordon logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų, 865777744, info@gordon.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Gordon logistics"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: STEFANEL – kasdienė itališka prabanga

Mezginiai yra tai, už ką mados mylėtojai visame pasaulyje sako "Stefanel" grazie mile. Net tokios ikonos kaip Kylie Minoque, Eva Longoria, Sharon Stone ar Sarah Jessica Parker. Jos pripažįsta šių drabužių jaunatvišką lengvumą, vertina "Stefanel" patyrimą ir neatsilaiko prieš kasdienę itališką prabangą. Apie savo filosofiją kompanija sako taip: "Pirmiausia – mada. Visada itališkai. O kokybiškai – amžinai."


Jūsų būsimos atsakomybės:
• puikus klientų aptarnavimas;
• sandėlio tvarkos užtikrinimas;
• asortimento papildymas iš sandėlio;
• darbas su kasa.
Reikalavimai: Tikimės, kad Jūs:
• esate komunikabilus, aktyvus, paslaugus, iniciatyvus;
• esate orientuotas į pardavimus, iškeltų tikslų pasiekimą;
• aktyviai domitės mada ir stiliumi;
• norite dirbti komandoje ir rūpintis puikia klientų nuotaika;
• bendraujate rusų ir anglų kalbomis.

Mes siūlome:
• konkurencingą darbo užmokestį;
• visas socialines garantijas;
• darbą pilnu etatu, slenkančiu grafiku;
• realias karjeros galimybes geriausiems.

Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite vilma@addmada.lt .

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ADD mada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų 2/kėdainių 3, 861825050, vilma@addmada.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "ADD mada"  Operatorius

Pobūdis: Polietileno granulių gamyba
Gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas ir kontrolė
Įrenginių valdymas ir jų priežiūra
Reikalavimai: Noras mokytis, augti ir tobulėti
Darbo patirtis gamybos įmonėje (būtų privalumas)
Atsakomybė, darbštumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko tarnyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liudvinavo g. 1a, 865578359, info@ecso.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Eko tarnyba"  Antrinių žaliavų rūšiuotojas

Pobūdis: Antrinių žaliavų rūšiavimas
Darbas prie rūšiavimo linijos
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko tarnyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liudvinavo g. 1a, 865578359, info@ecso.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Eko tarnyba"  Matematikas

Pobūdis: Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiasis specialistas
Reikalavimai: Pareigybės paskirtis:
Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šalies ir regionų užimtumo rodikliams pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus įvertinti, juos atnaujinti, vartotojams teikti.

Specialieji reikalavimai:

Šias pareigas einantis darbuotojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.
2.Mokėti valstybinę kalbą.
3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
4. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).
5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
7.Būti susipažinusiam su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Darbuotojo funkcijos:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. Įvertina ketvirtinius ir metinius šalies užimtumo rodiklius pagal nacionalinių sąskaitų sistemos metodologinius reikalavimus, skirstant juos pagal ekonominės veiklos rūšis.
2. Įvertina šalies regionų užimtumo rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis.
3. Studijuoja Nacionalinių sąskaitų sistemos metodologines nuostatas, nagrinėja ES šalių patirtį rengiant užimtumo statistiką, teikia siūlymus rengiamai statistikos sričiai tobulinti.
4. Rengia šios srities metaduomenis ir informaciją departamento leidiniams, duomenų bazei ir perduoti Eurostatui ir kitiems vartotojams.
5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

Gyvenimo aprašymus siųskite elektroniniu paštu adresu: edita.zelevaite@stat.gov.lt iki 2014-11-28. Išsamesnė informacija apie atranką: tel. 2361431.


Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2361431, edita.zelevaite@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Valytoja/-as Justiniškių g. tik savaitgaliais

Pobūdis: Justiniškių g. prekybos centro koridorių valymui reikalinga(-as) vidaus patalpų valytoja(-as), turintys dalinį darbingumą, siūlomas darbas tik 6-iais ir 7-iais pilną darbo dieną.
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Pardavimų-telemarketingo grupės vadovas


Įmonė: UAB "Eden springs Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214682
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Eden springs Lietuva"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Vernas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214690
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Vernas"  Padavėja

Pobūdis: Padavėjos darbas restorane/bare
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti kasa.

Cv el. paštu qpolobar@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Havana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Basanavičiaus 4, qpolobar@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Havana"  Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos teismo
pirmininko
2011 m. spalio 10 d.
įsakymu Nr. V - 113


TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius) ar vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui);
6.2. turėti teisinio darbo patirtį teismų sistemoje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, teismų praktiką, viešąjį administravimą bei tarptautinius teisės aktus;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismų informacine sistema LITEKO.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teiktimotyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdyti funkcijas teismų informacinėje sistemoje "LITEKO" pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.6. prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
7.7. teisėjo, teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlikti išnagrinėtų bylų vykdymo darbus;
7.8. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus;
7.9. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus pirmininkui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852688003, a.uinskiene@vat.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus apygardos teismas  Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: Aktuali redakcija nuo 2014 m. lapkričio 17 d.PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2014 m. lapkričio 17 d.įsakymu Nr. PS1-882FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTOATASKAITŲ IR KOORDINAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, pareigybė reikalinga pagal kompetenciją užtikrinti Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau - ES fondai) ir nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos paramos priemonių administravimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą, finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumą, Finansų ir apskaitos sistemos funkcionavimą, analizuoti Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktus ir kitus dokumentus. III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įgyvendina ES, nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos finansinius reikalavimus.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;6.2. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, ES ir LR teisės aktus, reglamentuojančius paramos lėšų administravimą;6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, sugebėti jas taikyti praktikoje;6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. analizuoja ES ir LR teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos programų finansiniais reikalavimais, atsako už jų sisteminimą bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo procedūrų aprašų, integracijų su paramos administravimo sistemomis, kitų dokumentų ir informacinių sistemų tobulinimo;7.2. pagal savo veiklos sritį dalyvauja testuojant, atnaujinant bei palaikant Finansų ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumą ir užtikrinant jo atitiktį ES ir LR teisės aktams;7.3. rengia ir tikslina ES fondų ir nacionalinės paramos bei valstybės pagalbos darbo procedūrų aprašus ir kitus su Skyriaus veikla susijusius dokumentus;7.4. vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais bei Finansų ir apskaitos informacinės sistemos naudotojo instrukcijomis užtikrina, kad ES fondų finansinės atskaitomybės dokumentai Europos Komisijai (toliau - EK) ir kitoms institucijoms būtų parengti ir pateikti laiku, tiksliai, teisingai ir patvirtinta forma;7.5. koordinuoja EK finansinius auditus, atliekamus Departamente;7.6. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.7. analizuoja Finansų ir apskaitos sistemos duomenis, rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas EK ir LR institucijoms;7.8. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją; 7.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, 852526871, sonata.trepeikaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus visuomenės sveikatos centro

direktoriaus

2014 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.VK- 108

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau - VVSC) Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką; greitai reaguoti į grėsmes visuomenės sveikatai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, veiklos sritys: statybų valstybinė priežiūra; aplinkos veiksnių, jų poveikio visuomenės sveikatai tyrimas ir analizė; leidimų - higienos pasų rengimas; fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumo, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo analizė; dalyvavimas mirusiojo kūno laissez-passer (Leidimo) išdavimo procese, Leidimų ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus rengimas, ekstremalių sveikatai situacijų valdymas; juridinių ir fizinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;

6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina statinių techninius projektus bei gręžinių projektų dokumentus ir rengia išvadų projektus;

7.2. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;

7.3. rengia ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;

7.4. rengia aplinkos tyrimų programas;

7.5.rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti

7.6. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;

7.7. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;

7.8. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

7.9. vertina ugdymo įstaigų valgiaraščių atitikimą sveikos mitybos principams;

7.10. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;

7.11. dalyvauja karsto uždaryme, jį plombuoja ir atiduoda laissez-passer (Leidimą) pareiškėjui;

7.12. rengia leidimus ekshumuoti žmonių palaikus;

7.13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

7.14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

7.15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu skyriaus vedėjui;

7.16. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

7.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

7.18. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais;

7.19. tobulina profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose;

7.20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

7.21. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

7.22. laiku ir kokybiškai vykdo kitus skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2124098, info@vilniausvsc.sam.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus visuomenės sveikatos centras  Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės mero
2013m.birželio28d.
potvarkiu Nr. 22-109
(2014 m. spalio 28 d. potvarkio
Nr. 22-158 redakcija)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga plėtoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų ryšių strategiją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - viešieji ryšiai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių arba žurnalistikos srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais skyriui priskirtą veiklą;
6.4. išmanyti teisės aktų ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", dokumentų valdymo sistema;
6.6.neteko galios nuo 2014-10-28.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. skyriaus vedėjo nurodymu rengia pranešimus žiniasklaidai apie Savivaldybės vykdomą veiklą, iniciatyvas ir jų įtaką gyventojams;
7.2. savo iniciatyva siūlo Skyriaus vedėjui pranešimų žiniasklaidai temas;
7.3. organizuoja ir rengia spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas - derina renginių dalyviams tinkamą laiką, užtikrina visų numatytų dalyvių atvykimą, parengia ir operatyviai išplatina pranešimą žiniasklaidai;
7.4. užmezga ir palaiko gerus ryšius su žiniasklaida: laiku pateikia išsamią informaciją;
7.5. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, operatyviai informuoja visuomenę apie Tarybos priimtus svarbiausius sprendimus;
7.6. suteikia informaciją žiniasklaidos atstovams, pageidaujantiems gauti Savivaldybės tarybos ar Komitetų posėdžių darbotvarkes;
7.7. administruoja Savivaldybės interneto svetainės naujienų modulį, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją;
7.8. skyriaus vedėjo nurodymu rengia merui, mero pavaduotojams, Savivaldybės administracijos vadovams kalbas, sveikinimus, pranešimus lietuvių ir rusų kalbomis, rengia medžiagą apie Savivaldybės aktualijas rusakalbiams gyventojams skirtuose leidiniuose rusų kalba;
7.9. organizuoja ir rengia Savivaldybės veiklos pristatymus ir už tai atsako - suderina renginių dalyviams tinkamą laiką, parengia scenarijų, kurį iš anksto išplatina visiems renginio dalyviams, užtikrina visų numatytų dalyvių atvykimą, parengia ir operatyviai išplatina pranešimą žiniasklaidai;
7.10. prireikus, veda spaudos konferencijas, pristatymus, pagal galimybes užtikrina žiniasklaidos dalyvavimą šiuose renginiuose;
7.11. parengia Savivaldybės planuojamų akcijų, iniciatyvų, programų informacinius plakatus, derina reklamavimą lauko reklaminiuose stenduose;
7.12. organizuoja lankstinukų, programų, skrajučių, kitos vaizdinės informacijos rengimo, leidybos, spausdinimo, platinimo darbus;
7.13. skyriaus vedėjo nurodymu informuoja gyventojus krizių atvejais, įvykus katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamų ligų atvejais, likviduojant jų padarinius, atsitikus nenumatytoms aplinkybėms, susijusioms su Savivaldybės ar miesto veikla;
7.14. dalyvauja Savivaldybės rengiamų programų, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje;
7.15. atsako į visuomenei, miesto gyventojams rūpimus klausimus bei suteikia Savivaldybės struktūrinių padalinių informaciją telefonu bei elektroniniu paštu;
7.16. operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su Savivaldybe susijusią neteisingą ar kritinę informaciją;
7.17. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jo nesant;
7.18. siekdamas įgyvendinti strateginius institucijos tikslus, vykdo kitus skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo žodinius ir rašytinius pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės taryba  Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-11-11 įsakymu Nr. V-223


KONSULINIO DEPARTAMENTO
SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus (toliau - STD skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
1.2. Pareigybės lygis -A.
1.3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

2. Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti darbuotojų, įgyvendinančių Vidaus saugumo fondo 2014 - 2020 m. daugiametės programos Specialiąją tranzito schemą (toliau STS) suminę darbo laiko apskaitą, užtikrinti saugiųjų dokumentų blankų, naudojamų įgyvendinti STS, apskaitą ir kontrolę bei organizuoti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (toliau STGD) išdavimo taisyklėse numatytų dokumentų (asmens duomenų lapų, keleivių sąrašų, traukinyje išduotų STGD sąrašų, STGD išdavimo ataskaitų ir pan.) tvarkymą ir sisteminimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas konsulinės veiklos srityje

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. mokėti anglų ne mažesniu kaip įgudusio vartotojo lygmeniu C1 ir rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmeniu B2;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4.4. būti susipažinusiu su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės ir konsulinės tarnybos bei ministerijos veiklą;
4.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti darbe pritaikyti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo taisykles, Užsienio reikalų ministerijos saugiųjų dokumentų blankų gavimo, laikymo, apskaitos ir panaudojimo vidaus tvarką, raštvedybos taisykles;
4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje, susijusią su programomis, finansuojamomis Europos Sąjungos lėšomis;
5. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažintisu įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "konfidencialiai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. veda darbuotojų, įgyvendinančių STS traukiniuose, bei STD skyriaus darbuotojų suminę darbo laiko apskaitą (pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius);
6.2. veda darbuotojų, įgyvendinančių STS traukiniuose, atvykimo į reisą registracijos žurnalus ir kontroliuoja jų užpildymą;
6.3. išduoda saugiųjų dokumentų blankus STS įgyvendinantiems Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojams, apskaito šiuos blankus ir kontroliuoja jų panaudojimą;
6.4. rengia STS saugiųjų dokumentų blankų panaudojimo ataskaitas, panaudotų ir (arba) sugadintų blankų nurašymo aktus, organizuoja nurašytų blankų sunaikinimą;
6.5. priima STGD išdavimo ataskaitas, kontroliuoja jų užpildymą, tvarko ir sistemina ataskaitose nurodytus statistinius duomenis;
6.6. tvarko ir sistemina STGD išdavimo taisyklėse numatytus dokumentus (asmens duomenų lapus, keleivių sąrašus, traukinyje išduotų STGD sąrašus ir pan.);
6.7. sudarinėja Lietuvos Respublikosgeneralinio konsulato Kaliningrade specialiųjų kurjerių bei Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus diplomatų reiso darbo laiko grafikus pagal esančius traukinių tvarkaraščius, daro juose pakeitimus pagal esamus faktinius duomenis, valandų kaitą bei poreikius reikalingus Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimui;
7. vykdo kitus tarnybinius tiesioginio vadovo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 870652586, urm@urm.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 4-740

ĮMONIŲ TEISĖS IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ POLITIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento (toliau - Departamentas) Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų, priskirtų Skyriaus kompetencijai, projektams rengti, teikti pasiūlymams dėl jų tobulinimo ir išvadoms kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams rengti.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybės valdomų įmonių politikos.

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą - bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal šio pareigybės aprašymo 6.1 papunktyje nurodytą išsilavinimą patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

6.4. išmanyti valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklą ir valdymą bei valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reguliuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat išmanyti teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau - Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau - Seimas) bei priėmimą reguliuojančius teisės aktus, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles, turėti patirties rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

6.5. būti susipažinusiam su juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reguliuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ar dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų dėl valstybės, kaip valstybės įmonių savininkės, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos ar akcijų dalis priklauso valstybei, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo, valstybės valdomų įmonių valdymo, taip pat valstybės kaip viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės) turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo projektus;

7.2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų teisės aktų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės ir savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, konkrečių valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, valstybės turto investavimo, kai didinamas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinis kapitalas, valstybės įmonių savininko kapitalas ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalas klausimais, taip pat valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais projektų;

7.3. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo tobulinimu ir įgyvendinimu;

7.4. pagal duotus įgaliojimus atstovauja teismuose ir kitose valstybės institucijose ar įstaigose su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

7.5. rengia dokumentus ir informaciją, susijusius su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdysenos gairėmis ir Bendrovių valdymo komiteto Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikos darbo grupės veikla;

7.6. rengia ūkio ministro įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.7. dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.8. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui ar Skyriui;

7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664637, brigita.miceviciene@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Juridinis skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. 40-297


TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisės departamento Juridinio skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti teisinį Savivaldybės struktūrinių padalinių aptarnavimą ir interesų apsaugą bei gynimą, teikiant Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės įsteigtoms ir kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas, atliekant Savivaldybės struktūrinių padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginant jų interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinįbakalauro irmagistroarba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijųsrities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų teisinio darbo stažą ir atstovavimo bendrosios ir specializuotos kompetencijos (administraciniuose) teismuose patirties;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, konstitucinę, administracinę ir civilinę teisę, civilinį ir administracinį procesus bei kitus teisės aktus;
6.4. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Power Point", "MS Outlook", "Internet Explorer"
6.6. išmanyti Dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, antstolių kontorose ir kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);
7.2. teikia informaciją apie priskirtų bylų eigą, pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių bei antstolių veiksmų priskirtose bylose, atsako už teikiamos informacijos, išvadų teisingumą ir pagrįstumą;
7.3. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Teisės departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui, konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, seniūnijas, fizinius asmenis teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės veikla;
7.4. rengia arba dalyvauja rengiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;
7.5. vykdo kitus Teisės departamento direktoriaus, jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojų raštiškus pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomų funkcijų užtikrinimu, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius
2014 m. lapkričio 19d.
įsakymu Nr. 40-313


APLINKOS IR ENERGETIKOS DEPARTAMENTO
BŪSTO RENOVAVIMO SKYRIAUS
STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau - skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas)pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus pagal savo kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - statinių naudojimo priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties administracinės procedūros vykdymo ir administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių naudojimą ir priežiūrą;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Outlook", "Internet Explorer", "MS Excel", "MS PowerPoint", kompiuterine dokumentų valdymo sistema.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
7.2. nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus statinių naudojimo priežiūros klausimais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
7.3. sudaro statinių, kurių priežiūrą jis atlieka, naudotojų sąrašą;
7.4. kontroliuoja, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros reikalavimus;
7.5. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir teikia nagrinėti skyriaus vedėjui;
7.6. kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;
7.7. reikalauja atlikti statinio ekspertizę tais atvejais, kai įvyko avarija ar yra jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ar statinys neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų;
7.8. teikia pasiūlymus poskyrio vedėjui statinių naudojimo priežiūros vykdymo tobulinimo klausimais;
7.9. konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;
7.10. rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.11. nustatyta tvarka tvarko atliktų patikrinimų ir paskirtų nuobaudų už padarytus pažeidimus apskaitą, rengia jų suvestines;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Departamento direktoriaus pavedimu, pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją;
7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032, 2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Biuro administratorius


Įmonė: UAB "Vilmestos projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214668
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Vilmestos projektai"  Valytojai Aguonų g. ir Mindaugo g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių patalpų, esančių Aguonų g. valymui. 5 d. d. nuo 17 val. ir sporto klubo patalpų esančių Mindaugo g., valymui. 6 d. d. I-V nuo 7:30 iki 10:30 val., o VI nuo 14 iki 18 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Skirstytojai (vairuojantys)

Pobūdis: • siuntų krovimas, rūšiavimas, skirstymas;
• siuntų ar krovinių priėmimas oro uoste ir pristatymas į skirstymo padalinį;
• duomenų įvedimas į informacinę sistemą;
• pamaininis darbas slenkančiu grafiku (pamainos dieninės nuo 7:00 iki 19:00 ir naktinės nuo 19:00 iki 7:00);
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• už naktinės valandos (22:00 – 6:00) apmokamos taikant 1,5 karto tarifą.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, komandinio darbo patirtis.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytojai J. Jasinskio g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių patalpų ir laiptinių, esančių J.Jasinskio g. valymui. 5 d. d. nuo 14:30 val.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 730 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Vyr. prekių ženklintoja


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214660
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Tikrintoja - pakuotoja


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214661
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Aukštuminio keltuvo vairuotojas


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214662
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Prekių ženklintoja


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214663
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Valytoja (-as) Ukmergės g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Ukmergės g. dirbti 5d.dx8val (I-V) nuo 6:00 iki 15:00 Darbo užmokestis 1150 lt (333,07 eurų). Darbas neįgaliam asmeniui.

Atlyginimas: 1150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 30., (8 640) 92163, k.mickuviene@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytoja Balčikonio g.

Pobūdis: Administracinių vidaus patalpų valymas Balčikonio g. Penkios darbo dienos per savaitę po 2 val. nuo 17.00 val. iki 19.00 val. Darbo vieta neįgaliam asmeniui.

Atlyginimas: 450 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869992439
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytoja(-as) Santariškių g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Santariškių g. dirbti 5 d.d. per savaitę po 6 val. nuo 12:00 val. Pirmąjį mėnesį darbo užmokestis 853.60 lt/mėn. (144.26 Eur) nuo antro mėnesio darbo 1008.80 lt/mėn. (170.49 Eur) Darbas neįgaliam asmeniui.

Atlyginimas: 1010 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 30., (8 640) 92163, k.mickuviene@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytoja(-as) Jasinskio g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Jasinskio g. Dirbti 3d.d po 4val (I;III;V) 16:00-20:00. Darbas neįgaliam asmeniui.

Atlyginimas: 442 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 30., (8 640) 92163, k.mickuviene@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytoja Islandijos pl.

Pobūdis: Prekybos centro patalpų valymas. Darbo grafikas slenkantis - 2 d. d., 2 d. poilsio, nuo 14 val. iki 23 val.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865655726, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Pardavimų vadybininkas (valymo paslaugos)

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Sutarčių sudarymas ir pan.
Reikalavimai: - Asmenims, turintiems neįgalumą, teikiame pirmenybę;
- Darbo patirtis aktyvių pardavimų srityje būtų privalumas;
- Lietuvių kalbos (raštu, žodžiu) įgūdžiai, rusų kalba (žodžiu) būtų privalumas;
- Darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
- Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
- Savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas;
- Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1908 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutarė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, uabjutare@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Jutarė"  Padavejas

Pobūdis: Restorano svečių aptarnavimas,salės priežiūra.
Reikalavimai: Anglų,rusų kalbos būtų privalumas,taip pat jei domėtumėtes vynais ir jų kultūra.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 'Stebuklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gynėjų g. 14, info@stebuklai.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB 'Stebuklai"  Pardavėja (Naujininkų mikrorajone)

Pobūdis: UAB "Dzūkija" - tai viena didžiausių ir seniausiai veikiančių konditerijos gamybos įmonių Lietuvoje. Gamykloje dirba apie aštuoniasdešimt žmonių.
Gaminama produkcija: sausainiai, pyragai, tortai, šakočiai, bandelės, šokoladas, vaisiai šokolade ir kiti miltinės bei cukrinės konditerijos gaminiai.
Darbo pobūdis:
Įmonės gaminamos produkcijos prezentavimas bei pardavimas naujame prekybos pavilijone, Naujininkų mikrorajone.
Nepriekaištingas klientų aptarnavimas.
Užsakymų telefonu teikimas, prekių priėmimas.
Darbas kasos aparatu.
Darbo vietos tvarkos priežiūra.
Asortimento valdymas, prekių kokybės ir tinkamumo terminų kontrolė.
Išpardavimų organizavimas.
Ataskaitų rengimas, kasos žurnalo pildymas.
Klientų poreikių analizė, pasiūlymų vadovybei teikimas.


Reikalavimai: Reikalavimai:
Puikūs bendravimo įgūdžiai.
Geros lietuvių kalbos žinios.
Rusų kalba.
Komunikabilumas.
Sąžiningumas, tvarkingumas, punktualumas, kruopštumas.
Atsakingas požiūris į darbą.
Panašaus darbo patirtis.
Be žalingų įpročių.
Privalumai:
Darbo patirtis su konditerijos gaminiais ar kitais greito vartojimo maisto produktais.
Lenkų kalba.
Noras dalyvauti įvairiose mugėse, šventėse, vykstančiose visoje Lietuvoje.
Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Konkurencingą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų.
Visas darbui reikalingas priemones.
Darbo vietą naujame pavilijone, atitinkančiame naujausius standartus bei reikalavimus.
Lankstų darbo grafiką.
Priedus ir premijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 8 612 90035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Pardavimų telefonu vadybininkas


Įmonė: UAB "Telenordi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214634
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Telenordi"  Picų kepėjo padėjėja/s

Pobūdis: Darbas kepimo zonoje
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, noras dirbti. Patirtis būtų privalumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės, 8 693 55319, cili71vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Eksporto vadybininkas/ė

Pobūdis: - Aktyvūs pardavimai ES ir kitose Europos šalyse;
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Derybos telefonu/el.paštu;
- Nuolatinės komandiruotės, parodų lankymas;
- Darbas su apskaitos programa Rivilė;
- Kita su pareigonis susiejusi veikla;
- Atlyginimas 1500-3000 Lt (atskaičiavus mokesčius) priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: - Išsilavinimas: aukštasis/aukštesnysis;
- Darbo patirtis: 2 metai;
- Sugebėjimai: vairuotojo pažymėjimas B kategorijos, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, užsienio kalbų mokėjimas;
- Papildomi sugebėjima: darbo patirtis tarptautinės prekybos srityje. Noras dirbti, mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų stabiliai augančioje įmonėje.
- Kalbos: rusų, anglų, lenkų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lamida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus g., 8 635 94 397, info@lamida.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lamida"  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Administracinių vidaus patalpų valymas Ozo g. Šešios darbo dienos (I-VI) per savaitę po 1 val. nuo 09.00 val. iki 10.00 val. Darbo vieta neįgaliam asmeniui. Pirmąjį mėnesį - 390 Lt (112.96 eurų); nuo antrojo mėnesio - 455 Lt (131.78 eurų).

Atlyginimas: 455 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869992439
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytoja Kalvarijų g.

Pobūdis: Administracinių vidaus patalpų valymas Kalvarijų g. Penkios darbo dienos per savaitę po 1,5 val. nuo 17:00 val. iki 18:30 val. Darbo vieta neįgaliam asmeniui.

Atlyginimas: 322 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869992439
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Teikti taksi paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms naujais (2013 m.) šešiaviečiais Dacia Lodgy automobiliais, aprūpintais naujausia įranga.
Reikalavimai: • B vairavimo kategorija.
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
• Trejų metų vairavimo stažas.
• Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transporto inovacijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860884893
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie MB "Transporto inovacijos"  Tiekimo vadybininkė/vadybininkas

Pobūdis: Darbas su užsienio ir Lietuvos šviežių vaisių ir daržovių tiekėjais
Prekių užsakymas ir pristatymo organizavimas
Tiekiamo produkto kokybės priežiūra
Dalyvavimas susitikimuose ir derybose su tiekėjais
Asortimento formavimas, vystymas, analizė
Tiekiamų prekių kainų pokyčių analizė
Prekių likučių sekimas
Naujų tiekėjų paieška
Reikalavimai: Aukštesnysis / aukštasis išsilavinimas vadybos srityje
Puikios anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu)
Puikūs bendravimo, organizaciniai ir darbo komandoje gebėjimai
Geros MS Office žinios bei darbo kompiuteriu įgūdžiai
Lankstumas, operatyvumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, atsakingumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 852164847, info2@lttransit.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Vadybininkas (darbui su Lenkijos vežėjais)

Pobūdis: Kompanijoje Jūs būsite atsakingi už ryšių palaikymą su Lenkijos vežėjais, eksporto iš Lietuvos ir Lenkijos į Vakarų Europos šalis organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą. Kroviniai gabenami tentinėmis ir šaldytuvo tipo puspriekabėmis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis bendraujant su Lenkijos vežėjais;
komunikabilumas, atsakingumas, geri derybų įgūdžiai;
geras lenkų ir pageidautina anglų kalbos mokėjimas.

ĮMONĖ SIŪLO:
konkurencingą atlyginimą, draugišką profesionalų kolektyvą, puikias darbo sąlygas.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Informacinių sistemų inžinierius


Įmonė: UAB "EIT sprendimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214617
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "EIT sprendimai"  Informacinių sistemų pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "EIT sprendimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214618
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "EIT sprendimai"  Laiškininkas, vairuojantis automobilį 0.6 etato Riešėje

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
5 dienų darbo savaitė,
Darbo grafikas 9:00 iki 13:00;
ligos ir atostogų metu
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.
• automobilis darbui

Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Elektrinio krautuvo vairuotojas (-a)

Pobūdis: - Darbas sandėlyje;
- Elektrinio krautuvo valdymas;
- Prekių pakrovimas, iškrovimas;
- Prekių rūšiavimas, atrinkimas pagal užsakymus;
- Krovimo darbai sandėlyje.
Reikalavimai: - Elektrinio krautuvo pažymėjimas;
- Greita orientacija;
- Darbštumas, atsakingumas;
- Fizinė ištvermė.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus degtinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 47, vd@degtine.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus degtinė"  Kiemsargio Birutės g.

Pobūdis: Teritorijos tvarkymas.
Darbas: penkis kartus per savaitę (nuo pirmadienio iki penktadienio), po 3 val.
Reikalavimai: Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 378 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškomas geras tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas. Darbas tik su puspriekabėmis šaldytuvais. Važiuojame į ES šalis, dažniausiai Belgija - Vilnius ratais, kartais į Rusiją iki Maskvos.
Reikalavimai: • Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
• Sąžiningumas, punktualumas, noras dirbti.
• 95 kodas;
• Gera orientacija;
• Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas;
• Darbo patirtis su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Koldlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 18, 861021008, rolandas@koldlita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Koldlita"  Aptarnaujantis personalas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Malonus klientų aptarnavimas, šypsena, paslaugumas, greita orientacija.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cibus restaurants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Cibus restaurants"  Pašto viršininkas

Pobūdis: • organizuoti pašto skyriaus veiklą, užtikrina aktyvų paslaugų pardavimą bei kokybišką jų teikimą.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtis pašto paslaugų teikimo srityje;
• pageidautina vadovavimo patirtis;
• savarankiško darbo patirtis;
• puikus valstybinės kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• darbų saugos vadovo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas – privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, organizuotumas, gebėjimas bendrauti, darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  International freight forwarder


Įmonė: UAB "Asstra-Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214606
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Asstra-Vilnius"  Valytoja (-as) Vilniaus g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Vilniaus g., Vilnius. Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio po 2,5 val. per dieną, nuo 17:30 val. iki 20:00 val. Darbo vieta neįgaliam asmeniui.
Reikalavimai: Atidumas, kruopštumas, noras dirbti

Atlyginimas: 420 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 868528272, personalas@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Telekomunikacinių paslaugų pardavimo vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.
Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.
Mes jums siūlome:
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.
Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Valytoja (-as) Viršuliškių g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Viršuliškių g., Vilnius. Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio po 2 val. per dieną, nuo 18:00 val. iki 20:00 val. Darbo vieta neįgaliam asmeniui.
Reikalavimai: Tvarkingumas, atidumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 384 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių, 868528272, personalas@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Kasininkė-pardavėja

Pobūdis: Prekių skenavimas , darbas kasos paratu.
Reikalavimai: Kruopstumas , greitas darbo tempas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g.43, 865079174
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Krovejas

Pobūdis: Prekių iškrovimas į rampą, paskirstymas po sandėliavimo zonas bei šaldytuvus. Tvarkos palaikymas sandėly bei darbo vietoje.
Reikalavimai: Noras dirbti, atsakingumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g.43, 865079174
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Valytoja/-as su negalia Jasinskio g.

Pobūdis: Prekybos centrui IKI Jasinskio g. reikalingi vidaus patalpų valytojai dirbti su plovimo mašina bei rankiniu būdu. Siūlomas darbas pilnai darbo dienai dirbti pagal sudarytą grafiką.
Reikalavimai: Noras dirbti, neįgaliojo pažymėjimas

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Valytoja/-as su negalia Stanevičiaus g.

Pobūdis: Prekybos centrui IKI Fabijoniškėse Stanevičiaus g. reikalingi vidaus patalpų valytojai, turintys dalinį darbingumą dirbti su plovimo mašina bei rankiniu būdu. Darbo grafikas: 3 darbo dienos ir 3 išeiginės dienos.
Reikalavimai: Neįgaliojo pažymėjimas, noras dirbti

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Dizaineris - maketuotojas


Įmonė: UAB "Stamperija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214471
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Stamperija"  Operatorius


Įmonė: UAB "Biznio mašinų kompanijos kopijavimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214583
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Biznio mašinų kompanijos kopijavimo centras"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška ir esamų klientų aptarnavimas;
rinkos analizė;
klientų poreikių išsiaiškinimas;
pardavimų projektų organizavimas bei koordinavimas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas(-ė)- neakivaizdinių ar ištęstinių studijų

patirtis pardavimų srityje ir klientų aptarnavime;

iniciatyvumas, savarankiškumas, mokėjimas bendrauti, optimizmas noras mokytis ir tobulėti;

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pramonės paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77b, inesa.minseviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pramonės paslaugos"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo aprašymas: UAB "Ekonovus" siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams Vilniaus mieste ir regione. Darbas slenkančiu darbo grafiku (nuo 6 val. ryto) ir penkiadieniu grafiku (nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 7 val. ryto).
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• nuosavas automobilis atvykti iki darbo Liepkalnio g. 172, Vilnius;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 865590503, personalas@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Masazuotoja

Pobūdis: Pobūdis: Spa centrui senamiestyje reikalinga masažuotoja klasikiniams ir egzotiniams masažams.
Reikalavimai: Nepriekaištinga išvaizda
komunikabilumas
sąžiningumas
atsakingumas
Privalumai:
patirtis, išsilavinimas medicinos srityje.
Mes jums siūlome:
darbas oficialus su visomis socialinėmis garantijomis. darbo grafikas slenkantis, derinamas

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tantra SPA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mikalojaus g. 5, 861118220, justina@exoticspa.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Tantra SPA"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Nepriekaištingas klientų aptarnavimas;
Tvarkos salėje palaikymas;
Darbas kasos aparatu;
Prekių priėmimas;
Drabužių išdėstymas salėje, vitrinų apipavidalinimas;
Ir kiti pardavėjos - konsultantės pareigoms priskirti darbai.
Reikalavimai: Malonus ir geras aptarnavimas;
Sažiningumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, punktualumas;
Gera orientacija;
Konfliktinių situacijų sprendimas.

Darbas kasos aparatu;
Darbas su "Rivilės" programa;
Darbo patirtis drabužių parduotuvėje;
Darbo patirtis drabužių išdėstymo salėje bei vitrinų apipavidalinimas.

CV su Motyvaciniu laišku prašome siųsti el. paštu bk{e.t.a.}bna.lt
Kontaktinis asmuo parduotuvės administratorė Renata Dz.

Įmonė siūlo:
Geras darbo salygas;
Gerą kolektyvą;
Slenkanti darbo grafiką;
Priedus už gerus rezultatus;
Darbas PC "Ozas".

Išbandymo laikotarpiu: pirmąjį mėnesį – 1035Lt; antrąjį ir trečiąjį 1240Lt, o pasibaigus išbandymo laikotarpui valandinį atlygį 9 litai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BNA ERGO"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, 852697411, bk@bna.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "BNA ERGO"  Barmenas-(ė) - 0,5 etato

Pobūdis: Muzikiniam teatrui Vilniuje reikalingi - barmenai.
reikalavimai:
-analogiško darbo patirtis - būtina;
-paslaugumas;
-komunikabilumas.
Reikalavimai: Gali būti paskutinių kursų studentai. Darbas vakarais tik per renginius, dažniausiai nuo 17 val. Darbas savaitgaliais ir darbo dienomis, pagal renginius.
Galima derinti darbą su studijomis arba kitu darbu.
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir antrašte "Barmenas" siųskite el.paštu: z.inga.z@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mindveka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g, 852757886, z.inga.z@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mindveka"  Gruntuotojas-paruosejas

Pobūdis: Darbas su pulivizatoriumi,Prisveitimas
Reikalavimai: Panasaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratkaita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju, 861294667, info@ratkaita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Ratkaita"  Laiškininkas Antakalnyje

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
6 darbo dienos;
Darbo grafikas nuo 7:00 14:00
Terminuota darbo sutartis (ligos metu, 2 arba 3 mėnesiams)
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Apdailininkas

Pobūdis: Pagalbinis darbininkas, montuotojas, apdailininkas, menininkas....
Reklaminių iškabų gamyba, montažas.
Reikalavimai: Darbštumas, be žalingų įpročių,....

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ART Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 178, 867824720, art@artbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "ART Baltic"  Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2014 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. 3-429


PLĖTROS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (toliau - departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 17.


II. PASKIRTIS

4. Pagal departamento kompetenciją padėti realizuoti Susisiekimo ministerijai (toliau - ministerija) pavestus uždavinius, funkcijas, dalyvauti formuojant transporto, pašto, elektroniniųryšių ir informacinės visuomenės plėtros pagrindines kryptis, skatinti tranzitą ir inovacijas ir nesant direktoriaus organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti departamento darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - plėtros ir tarptautinių ryšių - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo transporto ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, tranzito politiką, viešųjų logistikos centrų,pasienio kontrolės punktų veiklą, transporto paslaugų tarifus ir rinkliavas, inovacijų transporto srityje įgyvendinimą;
6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;
6.5. gerai mokėti bent vieną iš pagrindinių ES institucijų darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant analitinius dokumentus, pažymas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nesant departamento direktoriaus arba departamento direktoriaus pavedimu planuoja ir organizuoja departamento veiklą, užtikrina, kad departamentui pavestos funkcijos būtų atliktos kvalifikuotai ir laiku;
7.2. dalyvauja rengiant transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros strateginius dokumentus;
7.3. organizuoja teisės aktų projektų, strateginių dokumentų, kitų dokumentų, susijusių su plėtros ir inovacijų, tranzito ir logistikos, teritorijų planavimo klausimais, rengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai;
7.4. organizuoja analizių, apžvalgų, rekomendacijų, ataskaitų, pranešimų ir kitos informacijos departamento kompetencijos klausimais rengimą;
7.5. dalyvauja komisijų, darbo grupių, įmonių valdymo organų veikloje, atstovauja ministerijai ES institucijų, tarptautinių organizacijų posėdžiuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose;
7.6. užtikrina, kad kokybiškai ir laiku būtų rengiami pasienio kontrolės punktų plėtros strateginiai dokumentai ir įgyvendinamos jų nuostatos;
7.7. pagal departamento kompetenciją dalyvauja koordinuojant ir kontroliuojant Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklą įgyvendinant įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas;
7.8. analizuoja privataus ir viešojo sektorių partnerystės modelio taikymo viešųjų logistikos centrų plėtrai galimybes ir teikia pasiūlymus;
7.9. pagal departamento kompetenciją užtikrina inovacijų skatinimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, rengiant tikslines tyrimų programas;
7.10. užtikrina priemonių, reikalingų intelektinių transporto sistemų ir paslaugų, elektromobilių plėtrai ir tinkamam funkcionavimui, inicijavimą, intelektinių transporto sistemų ir paslaugų diegimą, naudojimą ir atlieka jų stebėseną;
7.11. dalyvauja skatinant darnų judumą, elektromobilių naudojimą, ekologinio vairavimo principus;
7.12. organizuoja pasiūlymų dėl užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) poreikio ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti rengimą ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą;
7.13. pagal departamento kompetenciją atsako už teisės aktų projektų dėl naudojimosi transporto infrastruktūra rinkliavų, transporto paslaugų tarifų nustatymo, mokesčių dydžių ir jų skaičiavimo tvarkos, valstybės rinkliavų už įstaigų prie ministerijos juridinę galią turinčių dokumentų ir jų dublikatų išdavimą ir kitų paslaugų dydžių rengimą;
7.14. atsako už priemonių, reikalingų transporto tranzito, viešųjų logistikos centrų ir logistikos plėtrai ir tinkamam funkcionavimui, inicijavimą, vykdo jų stebėseną;
7.15. nustato kliūtis ir analizuoja priežastis, trukdančias transporto tranzito, viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų plėtrai, teikia pasiūlymus joms šalinti;
7.16. atsako už teisinio reguliavimo, susijusio su transporto paslaugų kainų, tarifų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra, tobulinimą;
7.17. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo;
7.18. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
7.19. nesant departamento direktoriaus vykdo jo funkcijas.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
Atlyginimas: 3910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393960, audrone.rutkauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Inovacijų politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. birželio 23 d.
įsakymu Nr. 4 - 414


INOVACIJŲ DEPARTAMENTO
INOVACIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inovacijų departamento (toliau - departamentas) Inovacijų politikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos nacionalinės inovacijų sistemos formavimu, dalyvavimu formuojantmokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) politiką ir jos įgyvendinimo koordinavimu, atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - MTEP ir inovacijų politikos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6. 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimostudijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;
6. 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, susijusius su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijomis, būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbą;
6. 3. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį MTEP ir inovacijų politikos srityje;
6. 4. mokėti anglų kalbąne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6. 5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
6. 6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus;
6. 7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. formuoja nacionalinę inovacijų sistemą;
7.2. dalyvauja formuojant nacionalinę MTEP politiką;
7.3. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės MTEP ir inovacijų politikos formavimo ir jos veiklos efektyvumo didinimo;
7.4. rengia medžiagą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ar Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose MTEP ir inovacijų srities klausimais;
7.5. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros srityje;
7.6. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
7.7. dalyvauja organizuojant ūkio, pramonės mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;
7.8. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTEP ir inovacinei veiklai skatinti, kūrime;
7.9. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių su MTEP ir inovacijų politika susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
7.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus. Taip pat dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime; rengia arba dalyvauja rengiant medžiagą Verslo projektų atrankos komitetui dėl teikiamų svarstyti MTEP, inovacijų projektų, kuriuos numatoma finansuotiES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;
7.11. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų politikos klausimais, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų srityje sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
7.12. organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas,pasitarimus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;
7.13. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus,teikia išvadas dėl šių projektų;
7.14. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektų ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės MTEP ir inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
7.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
7.16. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
7.18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.19. vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 852629412, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Saugumo incidentų tyrimų skyriaus

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus
2014 m. lapkričio 5d.
įsakymu Nr. 1V- 1539


TINKLŲ IR INFORMACIJOS SAUGUMO DEPARTAMENTO
SAUGUMO INCIDENTŲ TYRIMŲ SKYRIAUS (CERT-LT)
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - Tinklų ir informacijos saugumo departamento Saugumo incidentų tyrimų skyriaus (CERT-LT) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PASKIRTIS

4. Tinklų ir informacijos saugumo departamento (toliau - Departamentas) Saugumo incidentų tyrimų skyriaus (CERT-LT) (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo tyrimus, elektroninių ryšių vartotojų informavimą ir apsaugą tinklų ir informacijos saugumo srityse.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - tinklų ir informacijos saugumo srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių bei tinklų ir informacijos saugumo veiklas;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo priežiūros arba elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūros srityse;
6.4. sugebėti dirbti savarankiškai ir komandoje;
6.5. mokėti anglų kalbąpažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. turėti labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, įskaitant MS Windows, Linux ir Unix operacijų sistemų valdymą, taip pat darbą su Microsoft Office bei OpenOffice programų paketais;
6.7. turėti gerus darbo įgūdžius su HTML, JavaScript ir SQL sistemomis bei programavimo patirties su bent viena iš PHP, python, perl ar ruby programavimo kalbų;
6.8. turėti praktinio darbo su informacinėmis sistemomis ir jų komponentais patirties;
6.9. būti labai gerai susipažinusiam su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu, šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei šiuolaikinių elektroninių ryšių tinklų veikimo principais;
6.10. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklių ir teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant įvertinti viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą bei vientisumą, taip pat Lietuvos viešųjų elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros veiklos patikimumą:
7.1. renka ir kaupia informaciją apie viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų (toliau - Teikėjas) naudojamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų ir (ar) paslaugų saugumui užtikrinti;
7.2. analizuoja ir vertina Teikėjų naudojamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų teikiamų tinklų ir (ar) paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti, efektyvumą;
7.3. analizuoja pranešimus apie įvykius, susijusius su viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimais, kurie turėjo didelės įtakos tinklų veikimui arba paslaugų teikimui.
8. Siekiant stiprinti vartotojų apsaugą nuo tinklų ir informacijos saugumo incidentų, užtikrina elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo grėsmių įspėjimo sistemos veiklą:
8.1. vykdo elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir vartotojų informavimą aktualiais tinklų ir informacijos saugumo klausimais;
8.2. atlieka Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybosadministruojamo internetinio tinklalapio www.cert.lt priežiūrą;
9. Vykdant elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimus, atlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų priėmimą, registravimą ir savalaikį tyrimą;
10. Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir bendradarbiauja su ryšių rinkos ir viešojo sektoriaus subjektais, siekiant spręsti tinklų ir informacijos saugumo klausimus.
11. Rengia teisės aktus, taisykles, sąlygas bei rekomendacijas, skirtas užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

17. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ryšių reguliavimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 27A, 852105633, rrt@rrt.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Ryšių reguliavimo tarnyba  Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. K-849

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -11.

II. PASKIRTIS

4. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nacionalinių sąskaitų statistinei informacijai rengti, teikti ją Lietuvos statistikos departamento duomenų bazei, leidiniams, Eurostatui ir kitiems vidaus ir užsienio vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus, rengia šios srities informaciją perduoti Eurostatui ES teisės aktuose numatytais būdais ir priemonėmis.

7.2. Siekdamas tenkinti vartotojų poreikius, rengia nacionalinių sąskaitų statistinę informaciją sklaidai: teikia ją skelbti Rodiklių duomenų bazėje ir leidiniuose, organizuoja nacionalinių sąskaitų leidinių leidybą, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas.

7.3. Siekdamas užtikrinti efektyvią ir sklandžią BVP vertinimų procesų eigą, prižiūri skyriuje naudojamą automatizuotą duomenų apsikeitimo sistemą ir rūpinasi jos plėtra.

7.4. Siekdamas tobulinti nacionalinių sąskaitų informacijos pateikimą vartotojams, nagrinėja Eurostato ir kitų šalių patirtį šioje srityje, teikia siūlymus nacionalinių sąskaitų statistinės informacijos sklaidai tobulinti.

7.5. Siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos statistikos departamento nustatytų dokumentų saugojimo taisyklių, tvarko Nacionalinių sąskaitų skyriaus dokumentų bylas ir parengia jas archyvuoti.

7.6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais.

7.7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėjo pavaduotojui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2361431, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Įskaitos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. V-221

ĮSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PASKIRTIS

4. Įskaitos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų asmenų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užtikrina nuteistųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, būti susipažinusiam su tarptautinėmis sutartimis, puikiai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bausmių ir kardomosios priemonės - suėmimo vykdymą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja skyriui, skiria skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;

7.2. tikrina, ar teisingai įforminti nuteistųjų priėmimo, įskaitos, konvojavimo, paleidimo ir

kiti dokumentai;

7.3. įformina atvykusiųjų suimtųjų ar nuteistųjų asmens bylas, pildo įskaitos korteles, užtikrindamas duomenų tikslumą;

7.4. sutikrina atvykusių nuteistųjų asmens bylose esančius dokumentus, kad jie būtų teisingai įforminti ir nekeltų abejonės dėl jų teisėtumo. Nustačius, kad asmens bylose yra neteisingai įformintų dokumentų, ar suabejojus dėl jų teisėtumo, kreipiasi raštu į nuosprendžius ar

nutartis priėmusius teismus;

7.5. siekdamas operatyviai gauti tarnyboje reikalingą informaciją apie suimtuosius ir nuteistuosius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina informaciją apie teistus asmenis, naudodamasis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų baze, užtikrindamas informacijos apie asmenį konfidencialumą;

7.6. pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus bei skundus ir rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;

7.7. veda suimtųjų ir nuteistųjų kaitos ir apskaitos žurnalą;

7.8. sutikrina pažymas apie suimtųjų ir nuteistųjų paleidimą, dalyvauja paleidžiant;

7.9. pagal savo kompetenciją rengia įvairių dokumentų ir raštų projektus, užtikrindamas tinkamą ir teisės aktais pagrįstą reikalingos informacijos suteikimą;

7.10. įformina ir išduoda pažymėjimus suimtiesiems ir nuteistiesiems, gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už pataisos įstaigų ar tardymo izoliatorių ribų;

7.11. įformina ir išduoda pažymėjimus nuteistiesiems, kuriems leista atostogų metu parvykti į namus, ir nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė parvykti į namus;

7.12. įformina ir išduoda pažymėjimus nuteistiesiems areštu, gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms į namus dėl itin svarbių šeiminių aplinkybių;

7.13. rengia dokumentus nuteistųjų (kitų valstybės piliečių) deportacijai;

7.14. rengia ir teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mėnesines, pusmetines bei metines ataskaitas apie Ligoninėje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą;

7.15. organizuoja nuteistųjų malonės prašymų su tinkamai įforminta medžiaga siuntimą Respublikos Prezidentui;

7.16. kartą per metus organizuoja įskaitos kortelių ir faktiškai įstaigoje laikomų nuteistųjų

sutikrinimą;

7.17. informuoja Respublikos Prezidento Kanceliarijos vadovą apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, kurios gali turėti reikšmės svarstant malonės prašymą (apie nuosprendžio (nutarties) panaikinimą ar pakeitimą apeliacine ar kasacine tvarka; apie nuteistojo paleidimą iš laisvės atėmimo vietos; apie medžiagos pateikimą teismui dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, apie naujo nusikaltimo padarymą, apie nuteistojo mirtį bei kitas svarbias aplinkybes);

7.18. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus dėl amnestijos akto, Respublikos Prezidento

dekretus dėl malonės suteikimo, teismų nutartis ir nutarimus dėl nuosprendžių pakeitimų;

7.19. rengia skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus, su jais supažindina darbuotojus, užtikrindamas įstaigos reglamento nuostatų vykdymą;

7.20. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo, siekdamas užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą;

7.21. organizuoja Įskaitos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą ir atsako už jame pateiktų duomenų teisingumą;

7.22. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylų saugumą ir teisingą įforminimą;

7.23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nurodymus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą veiklos sritį.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių skg.6, (85)2314609, ligonine@lavl.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Laisvės atėmimo vietų ligoninė  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - B.
3. Kategorija - 4.
II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka ir sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką;
6.4. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rengti pranešimų, užklausimų, įpareigojimų ir kitų raštų, susijusių su nagrinėjama byla, projektus savo kompetencijos ribose;
7.2. paruošti išsiuntimui ir laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus. Išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme;
7.3. informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
7.4. pasirašytinai priimti iš raštinės (skyriaus) ar jos poskyrių gautas bylas;
7.5. parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą (-as) išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismus ir perduoti siunčiamą bylos medžiagą teismo ekspedicijai;
7.6. teismo ekspedicijai pateikti tvarkingai paruoštus siunčiamus dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėjus į vokus;
7.7. kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;
7.8. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį ant teismo posėdžių salės durų;
7.9. tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO pagal nustytą teismo pirmininko tvarką;
7.10. informuoti informatikos skyriaus specialistus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius;
7.11. prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, rūpintis, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.12. rašyti teismo posėdžio protokolą ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą, išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti teisėjui pasirašyti;
7.13. tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus irrašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, nuolat pildyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.14. nustatyta tvarka Raštinės (skyriaus) poskyriams pasirašytinai priduoti išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas;
7.15. teismo pirmininko nustatyta tvarka ruošti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagos ar jos dalies kopijas;
7.16. rengti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo už mokesčio);
7.17. vykdant savo pareigas, laikytis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
7.18. vykdyti priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis.
7.19. nagrinėjant bylas atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas;
7.20. aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;
7.21. dalyvauti apmokant naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti metodinę pagalbą;
7.22. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjų pasirašytiems dokumentams antspauduoti;
7.23. atlikti kitas funkcijas, reikalingas tinkamam teismo darbui užtikrinti, taip pat vykdyti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, teisėjo, raštinės vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teismo posėdžių sekretorius tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės (skyriaus) vedėjui.

Atlyginimas: 1620 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau - krašto apsaugos sistemos institucijos) darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė ir finansinė apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

6.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

6.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;

7.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

7.3. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;

7.4. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;

7.5. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

7.6. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

7.7. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

7.8. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;

7.9. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;

7.10. atlieka einamąją finansų kontrolę;

7.11. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

7.12. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;

7.13. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

7.14. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2001, 273579, virginija.jasmontiene@kam.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM  Programuotojas


Įmonė: UAB "Atea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214556
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Atea"  Pardavėja


Įmonė: UAB "Onega Baltic trade"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214532
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Onega Baltic trade"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Reikalavimai: Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
- Reisai kadencijomis Vakarų Europoje ir Skandinavijoje.
- Darbas su šaldytuvais arba tentais.
- Reikalinga patirtis, 95 kodas, vairuotojo kortelė, CE kategorija bent 2 metai. ADR pažymėjimas kaip privalumas.
- Garantuotas atlyginimo išmokėjimas sąžiningai ir laiku. Suteikiamos visos socialinės garantijos ir kelioninis draudimas.

866518184
WWW.AVELITA.LT

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą; užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti naudotis įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas bendrauti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Indų plovėjas

Pobūdis: Indų plovimas; daržovių valymas; grindų plovimas.
Reikalavimai: Patirtis tokiame darbe, be žalingų įpročių
Lietuvių kalba

Darbo diena I, IV, VII diena (puse etato)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Zintas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 5, 867422265, info@namasteindia.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Zintas"  Techninio aptarnavimo inžinierius


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214533
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Higienos prekių pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Aktyvus higienos prekių pardavimas;
komercinių pasiūlymų ruošimas;
ryšių palaikymas su esamais klientais;
Reikalavimai: Patirtis aktyviu pardavimu srityje;
Komunikabilumas;
Noras dirbti ir uzsidirbti;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros ministerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų, info@kilimu-valymas.eu
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros ministerija"  Picu kepejai

Pobūdis: Siūlome darbą picų kepėjai/ui Vilniuje. Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti ir aistrą gaminti darbuotojo. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, galime apmokyti. Patirtis būtų privalumas. Atlyginimas sutartinis. CV su kontaktais siųskite el.paštu info@pizzaking.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimas akmens vata
Reikalavimai: Patirtis privalamus

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termidė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. kairiukscio 13, +3765522021, vaidas@termide.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Termidė"  Kiemsargis (-ė)

Pobūdis: Lauko teritorijos valymas A.P. Kavoliuko g. Penkios darbo dienos (I-V) per savaitę po 1 val. nuo 6:00 iki 7:00 val. Darbo vieta neįgaliam asmeniui.

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 864092165
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytoja (žmogui turinčiam 30-55% darbingumą)

Pobūdis: UAB "BSS grupė" įmonė teikianti valymo paslaugas ieško valytojų, turinčių 30-55 proc. darbingumą. Darbas derinamas su žmogaus gyvenamaja vieta. Dėl detalesnės informacijos, skambinti nurodytu telefonu.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g. 2, 865670176, i.kuklyte@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Pardavėjas - konsultantas


Įmonė: UAB "Fashion house Vielius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214530
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Fashion house Vielius"  Ekspedicijos skyriaus vadovas


Įmonė: UAB "Renard finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214534
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Renard finance"  Pašto korespondencijos tvarkymo asistentas(-ė)

Pobūdis: Pašto korespondencijos tvarkymas, korespondencinių dokumentų ruošimas, skirstymas. Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio, 0,75 etato.
Reikalavimai: Atidumas, kruopštumas, greita orientacija, atsakingumas.

Atlyginimas: 776 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitasis kurjeris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 68, joana@greitasiskurjeris.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Greitasis kurjeris"  Padavėja

Pobūdis: Svečių pasitikimas ir aptarnavimas, salės tvarkos palaikymas, darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Darbo patirtis, sąžiningumas, punktualumas, atsakingumas, komunikabilumas, noras dirbti ir mokytis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Auksinis pjūvis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos 8, 868292140, viktorija.sidlauskaite55@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Auksinis pjūvis"  Kompiuterinių sistemų technikas


Įmonė: UAB "Transekspedicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214513
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Transekspedicija"  Regiono pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Indigroup"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214515
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Indigroup"  Ofiso adminisratorė


Įmonė: UAB "Balticpharma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214514
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Balticpharma"  Administratorė

Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis techninis/inžinerinis išsilavinimas - būtinas;

Apie darbdavį: UAB "ALDUVA" - lauko ir vidaus inžinerinių sistemų projektavimo ir statybos įmonė.

Įmonė siūlo: galimybes asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui;
atlyginimą, priklausantį nuo pasiektų rezultatų;
geras darbo sąlygas;
visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159a, 869956312, andrius@alduva.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Programuotojas

Pobūdis: Automobilių pardavimo online aukcionas ieško programuotojo.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, gebėjimas dirbti su PHP, MySQL, Access, serverio išmanymas. Rusų, lietuvių kalbos žinios. Darbo patirtis šioje srityje ne mažiau 1 metų.
Darbo vieta - ofisas.
Darbo grafikas: Pirmadienis - penktadienis nuo 08:30 iki 17:30.
Atlyginimas nuo 3000 ltl. atskaičius mokesčius + bonusai įvykžius numatytą planą.
Reikalavimai: Darbo pobūdis: skubus techninių užduočių vykdymas, testavimas, klaidų ir gedimų pašalinimas.
Mokėjimas dirbti su svetimu kodu - kontento optimizavimas automobilių paieškai vykdyti.
Reikalavimai: gebėjimas dirbti su PHP, MySQL, Access, serverio išmanymas. Rusų, lietuvių kalbos žinios. Darbo patirtis šioje srityje ne mažiau 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Deko group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų 2-105, 865908262, dekogroup@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Deko group"  Kiemsargis (-ė)

Pobūdis: Reikalingi kiemsargiai, Kęstučio g.-3 kartus per savaitę, Basanavičiaus g. 5 kartus per savaitę.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Pastoviam darbui ieškomi plataus profilio statybininkai: plytelių klijavimas, gipso kartono plokščių montavimas, mūras, vidaus ir išorės apdaila ir kiti darbai.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60-1218, 862014090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Tiekimo vadybininkė/as

Pobūdis: - prekių tiekimo organizavimas, bendravimas su tiekėjais;
- naujų tiekėjų paieška;
- informacijos apie prekes sisteminimas
Reikalavimai: - derybiniai įgūdžiai, komunikabilumas;
- kruopštumas, analitinis mąstymas, greita orientacija;
- būtina: anglų kalbos mokėjimas; lenkų kalbos mokėjimas.
- patirtis reklamos srity - būtų privalumas.

Įmonė siūlo
• karjeros perspektyvas;
• kompetenciją atitinkantį, laiku mokamą atlyginimą;

Norinčius kandidatuoti prašome CV siųsti el.paštu: marius@asanta.lt su prierašu: tiekimo vadybininkas/ėDarbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: \architektų g.19, 852130695, marius@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Logistas - vadybininkas

Pobūdis: Statybinės technikos/įrangos montavimo, eksploatavimo ir remonto darbų koordinavimas ir organizavimas;
Technikos nuoma;
Kuro apskaitos kontrolė;
Technikos operatorių darbo laiko kontrolė.
Reikalavimai: Inžinerinis išsilavinimas;
Darbo patirtis;
Žinios apie statybinės technikos aptarnavimo ir remonto ypatumus;
Komunikabilumas, organizaciniai gebėjimai, atsakingumas, orientacija į rezultatą;
Nuosavas automobilis;
Rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: uabtechstatus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Techstatus"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją
Reikalavimai: Panašaus darbo patirties CE kategorijos 95 KODAS Gera orientacija Europos keliuose

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAb "Transavis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 1f, 8862099452
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAb "Transavis"  Objektų vadybininkės, -o

Reikalavimai: Siūlome darbą objekto vadybininkei. Organizuoti darbą, užtikrinti valymo kokybę.
Darbo patirtis - privalumas. Būtina turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 852479837, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Transporto vadybininko asistentas


Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214510
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Statybininkai / mūrininkai


Įmonė: UAB "ITR grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214512
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "ITR grupė"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Darbas trijų džvaigždučių viešbučio restorane;
Darbas su terminuota darbo sutartimi;
Darbas verslo pietų bei vakarienių metu.
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis restorane.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A.C. property partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto. g. 8 / liauksmino g. 3, 8 652 02413, restaurant@hoteltilto.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "A.C. property partners"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Reikalingas vadybininkas, kuris vystytu naujai atidaryto sporto klubo veikla.
Naujų klientų paieška,
Sporto klubo teikiamų paslaugų pardavimas.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Antsvorio mažinimo asociacija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 90, 867322129, s3sklubas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Antsvorio mažinimo asociacija  Vadybininkas

Pobūdis: Klientų konsultavimas, aptarnavimas;
Prekių ir paslaugų pardavimas;
Prekių paruošimas pardavimui bei pristatymas;
Sąskaitų išrašymas;
Internetinės parduotuvės priežiūra;
Komerciniu pasiūlymų ruošimas, sutarčiu sudarymas, atsiskaitymu administravimas;
Reikalavimai: Tikimės kad esate:
iniciatyvus, energingas, pareigingas, patikimas, atsakingas, komunikabilus,
mokate dirbti savarankiškai ir komandoje,
mokate lietuviu ir (ar) rusu kalbas,
turite ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą
turite B katoregorijos vairuotojo pažymėjimą;
turite darbo kompiuteriu igudžius.

Darbo patirtis su buhalterines apskaitos programa "FINVALDA"
Mokate dirbti su kompiuterine programa CorelDraw;
Anglų kalbos mokėjimas (pradmenys).

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Aka Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lazdynų g. 21-2, 867376667, aivaras@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie IĮ "Aka Baltic"  Mechaniko-meistro


Įmonė: AB "Vilniaus paukštynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214504
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus paukštynas"  Pardavėja "Aibės" tinklo parduotuvėje

Pobūdis: - Darbas su kasos aparatu, grynaisiais pinigais, bankinėmis kortelėmis;
- Prekių asortimento priežiūra prekybos salėje;
- Dvi dienas dirbama, dvi laisvos;
Parduotuvė randasi Naujininkų gatvėje
Reikalavimai: - Atsakingumas ir noras dirbti;
- Kruopštumas ir sąžiningumas;
- Greitas darbo tempas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naujininkų g., 868688875, firminiaigerimai1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Salma"  Inžinierius - konstruktorius


Įmonė: UAB "KG constructions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214498
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "KG constructions"  Traktorininkas

Pobūdis: Sniego stumdymas ir mechanizuotas sniego barstymas. Darbas naktimis, grafikas pagal poreikį, kai sninga.
Reikalavimai: Būtina TR1 kategorija (privalumas - TR2 kategorija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Corpus A"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869992439
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Corpus A"  Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. D1-888

TARŠOS PREVENCIJOS departamento

KLIMATO KAITOS FINANSŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti klimato kaitos valdymo politiką, rengti klimato kaitos finansų valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir organizuoti jų įgyvendinimą, vykdyti ministerijos administruojamų klimato kaitos finansų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - klimato kaitos finansų ir projektų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį klimato kaitos, viešųjų finansų ar projektų valdymo srityse;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius klimato kaitos valdymo politikos ir jos įgyvendinimo, klimato kaitos finansų ir projektų valdymo klausimus;

6.5. turėti bendrą supratimą apie tarptautinę klimato kaitos valdymo politiką ir vystomąjį bendradarbiavimą;

6.6. gebėti dirbti su finansiniais dokumentais ir duomenimis, organizuoti ir vykdyti lėšų apskaitą;

6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.8. gebėti rengti teisės aktų ir sutarčių projektus;

6.9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.10. žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

7.1. organizuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus klimato kaitos finansų ir projektų valdymo bei Žaliosios investavimo sistemos administravimo srityse, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.2. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir derina kitų ministerijos padalinių, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su klimato kaitos finansų ir projektų valdymu;

7.3. rengia tarptautinių finansavimo sutarčių projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų perleidimo;

7.4. organizuoja Klimato kaitos specialiosios programos tikslinį lėšų panaudojimą, vykdo šios programos pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia šios programos lėšų naudojimo metines sąmatas ir ataskaitas, vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal šią programą finansuojamų projektų atranką, priežiūrą;

7.5. organizuoja Žaliąją investavimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

7.6. organizuoja, dalyvauja rengiant ir rengia ataskaitas Europos Sąjungos ir kitoms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms ar kitiems subjektams Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.7. atlieka projektų paraiškų, pateiktų ministerijai pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo priemones, vertinimą Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ar rengia Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose klimato kaitos finansų ir projektų valdymo klausimais;

7.9. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja Aplinkos ministerijai kitose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.10. pagal vykdomas funkcijas nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei valstybės institucijų pareiškimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus;

7.11. teikia metodinę paramą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.12. tvarko ir prižiūri Skyriaus rubrikas ministerijos interneto svetainėje;

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 870663600, d.mejeriene@am.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Padavėjas


Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214493
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Kepėjas


Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214494
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Virtuvės šefas


Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214495
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Virėjas


Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214496
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Indų plovėjas


Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214497
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbas statybų aikštelėse Vilniaus m.
Reikalavimai: Atestuotas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aumendos projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860967333, aumendaad@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Aumendos projektai"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Prancūzų kosmetikos kompanijai L‘Occitane, prekiaujančiai veido, kūno, plaukų priežiūros priemonėmis, reikalinga pardavėja – konsultantė dirbti PC "Europa", Vilniuje, esančiame jaukiame salone, 0,75 etatu. Jei mėgstate bendrauti, esate organizuota, atsakinga, prisijunkite prie mūsų komandos! Savo CV prašome siųsti el. p.: vec@cdstyle.lt

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "C&D style"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, pc "panorama", vec@cdstyle.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "C&D style"  Inžinierius - konstruktorius

Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvų, kūrybišką, siekiantį tobulėti STATYBOS INŽINIERIŲ – KONSTRUKTORIŲ, kuris bus atsakingas už:
Statybos konstrukcijų projektavimą;
Detalių brėžinių skirtų konstrukcijų gamybai ruošimą;
Techninio projekto konstrukcinės dalies rengimą;
Darbo projekto konstrukcinės dalies rengimą;
Reikalavimai: - Statybos inžinerijos bakalauras (statybos konstrukcijos ir projektavimo vadybos specializacija) arba magistrantūra(statinių konstrukcijų studijų programa).
- Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Structure / Architecture, Robot Millenium ar Staad.Pro, TEKLA programiniais paketais;
- Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
- Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
- Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
- Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Architektas

Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvų, kūrybišką, siekiantį tobulėti ARCHITEKĄ, kuris bus atsakingas už:
Bendravimą su klientais ir projektinių pasiūlymų rengimą;
Techninio projekto rengimą;
Techninio projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą;
Vizualizacijų rengimą žurnalui ir elektroninei svetainei;
Reikalavimai: - Bakalauro arba magistrantūros architektūros studijų programa;
- Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Architecture, Artlantis programiniais paketais;
- Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
- Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
- Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
- Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
- Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
- Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Betonuotojas

Reikalavimai: Reikalingi betonuotoju brigados ar povieni betonuotojai . Darbas Vilniuja (daugiabutys namas ).

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Asmeninis (-ė) stilistas (-ė)

Pobūdis: Darbas 10 val. per savaitę.
Kandidato bus prašoma sukurti derinių iš 40 kostiumų, 80 marškinių, 70 kaklaraiščių, 50 porų batų, 20 laikrodžių ir 15 paltų amerikiečių verslininkui. Kandidatas turi nusimanyti apie vyriškų drabužių siuvimo techniką, medžiagas bei jų priežiūrą.
Darbo vieta – Smolensko g.
Reikalavimai: Mokėti anglų kalbą, būti atsakingam ir darbščiam.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Namų tvarkytojas (-a)

Pobūdis: Valyti namus, prižiūrėti drabužius, nupirkti reikiamų produktų, užtikrinti, kad daiktai būtų savo vietose. 20 val per savaitę.
Reikalavimai: Mokėti anglų kalbą, būti atsakingam ir darbščiam.

Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Konstruktorius


Įmonė: UAB "Northern Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214483
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Northern Baltic"  Greitojo reagavimo grupės apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214486
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Vadybininkas (e)

Pobūdis: Ieskomas pardavimu vadybininkas(e). Darbas su perspektyvia uzsienio rinka. Darbo pobudis: klientu paieska, bendravimas su klientais, uzsakymu apiforminimas. Atlyginimas priklauso nuo rezultatu.
Reikalavimai: Butinos anglu ir vokieciu kalbos zinios zodziu ir rastu. Rusu ar bet kokios kitos papildomos kalbos mokejimas yra privalumas. Mokejimas dirbti individualiai ir motyvuotai. CV siusti elektroniniu pastu, uzrasius tema: Pardavimu vadybininkas(e).

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Almaks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sugiharos 3, (8) 5 2034416, aleksandra.almaks@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Almaks"  Meistras darbui su pakeliamomis grindimis ir terasomis

Pobūdis: Ieškomas meistras darbui su vidaus pakeliamomis grindimis, bei lauko terasomis.
Reikalavimai: Minimali patirtis statybų srityje.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Decorum concept group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų g. 13, 868267670, office@dcg.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Decorum concept group"  Rūšiuotojas

Pobūdis: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško sandėlio darbuotojų..

Reikalavimai:

Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.

Darbo pobūdis:

Siuntų skirstymas pagal Lietuvos miestus. Siuntų apdorojimas fiziškai, bei sistemiškai. Siuntų

skanavimas, suvedimas į duomenų bazę. Siuntų formavimas į paletes, krovos darbai į sunkvežimius

elektrokrautuvais.

Privalumas elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Darbo valandos:

Nuo 06val. iki 15val.

Nuo 15val iki 24val

Prašome nurodyti pageidaujamą pamainą, bei savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:

Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.

Atlyginimas neatskaičius mokesčių 1200lt., priedų sistema už kokybiškai atliekamą darbą( iki

600lt). Darbo vieta randasi Šiaurės miestelyje (ogmios mieste).

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: linas.mikolaitis@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Apskaitininkė-sąmatininkė

Pobūdis: Statybinės - santechninės įmonės apskaitos tvarkymas ir sąmatų skaičiavimas su sąmatine programa. Dokumentų ruošimas, pildymas.
Reikalavimai: Darbas su buhalterine programa "Rivilė" ir sąmatine programa "SES"("Sistela" arba analogiška). Techninis išsilavinimas, brėžinių minimalus skaitymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninų g. 8-4, 869947778, marius.v@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Spurgų kepėja

Pobūdis: Užmaišyti,suformuoti ir iškepti spurgas
Reikalavimai: Sąžiningumas,pareigingumas,noras dirbti

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Remintojas

Pobūdis: Paveikslu rėminimas
Reikalavimai: Patirtis paveikslu rėminime.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meno mūza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dysnos .g, 868530734, paulius@menomuza.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Meno mūza"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Spaustuvei Vilniuje reikalingi pagalbiniai darbininkai.
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių, gera sveikata

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Estilita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės, 8-5-2106555, darbas@estilita.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Estilita"  Praktikantas


Įmonė: UAB "KG group LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214453
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "KG group LT"  Praktikantas


Įmonė: UAB "KG group LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214456
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "KG group LT"  Kokybės vadybininko


Įmonė: AB "Vilniaus paukštynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214469
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus paukštynas"  Pardavėjas - konsultantas


Įmonė: UAB "Įdarbinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214477
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Įdarbinimo centras"  Sandėlininkas - sandėlio vadovas


Įmonė: UAB "Autoparts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214478
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Autoparts"  Vairuotojas

Pobūdis: Prekių pristatymas įmonės klientams
Reikalavimai: B kategorijos pažymėjimas
vairuotojo stažas ne mažesnis kaip 5 metai
darbštumas, pareigingumas
lietuvių ir rusų kalbų žinios

Privalumai: vairuotojo darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Latlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandėlių g. 44, 869928673, latlita@latlita.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Latlita"  Vyr. buhalteris (-ė)

Pobūdis: •Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų parengimo;
•Mokesčių apskaičiavimas ir deklaracijų rengimas;
•Apskaitos procesų optimizavimas;
•Įmonių grupės apskaitos duomenų analizė;
•Įvairių ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: •3 metų darbo patirtis buhalterijos srityje;
•LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas bei iniciatyvus domėjimasis jų naujienomis;
•Tarptautinių apskaitos standartų išmanymas (privalumas);
•Aukštasis išsilavinimas (apskaitos/ finansų/vadybos/ ekonomikos srityje);
•Analitinis mąstymas;
•Atsakingumas, kruopštumas ir geri bendravimo bei darbo organizavimo gebėjimai;
•Rivilės arba Scala apskaitos programos žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tavo finansininkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861133888, info@tavofinansininkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Tavo finansininkas"  Valytoja

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas
5d.d (I-V)nuo 8 iki 14 val.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 875 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus g., 861850643
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Automobilių dalių pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Autoparts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214446
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Autoparts"  Pardavėja


Įmonė: UAB "Norkada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214448
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Norkada"  Dėstytojas – specialistas laivavedžių kursams pravesti

Pobūdis: Vilniuje ieškomas dėstytojas – specialistas laivavedžių kursams pravesti.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Darbo patirtis būtų privalumas;
Sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 860566660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas prekių sandėlyje
Reikalavimai: Elektrokrautuvo pažymėjimas
Patirtis
Sąžiningumas
Punktualumas
Tvarkingumas
Kruopštumas
Be žalingų įpročių

Neturintys elektrokrautuvo pažymėjimo, cv prašome nesiųsti!!!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, beata@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Lankstymo staklių operatorius

Pobūdis: * Lankstymo staklių valdymas, aptarnavimas bei priežiūra;
* Gaminamų detalių kokybės užtikrinimas;
* Numatyto gamybos plano laikymasis;
* Darbas pamainomis (trys pamainos po 8 val., savaitgaliai laisvi).
Reikalavimai: * geras brėžinių supratimas;
* techninis išsilavinimas;
* atsakingumas, kruopštumas;
* darbo patirtis su programuojamomis staklėmis - privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amalva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 146, 8 641 81072, personalas@amalva.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Amalva"  Valytojas (ventiliacijos)

Pobūdis: Reikalingas valytojas ortakių ir kt.vėdinimo sistemų valymui. Darbas įvairiu grafiku.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas. Vairuotojo pažymėjimas.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2180 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Specialusis servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Joninių g. 8-4, gineitiškės, 8-657-66508, info@specialusisservisas.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie MB "Specialusis servisas"  TV reklamos vadybininkas

Pobūdis: -darbas su esamais klientais;
- aktyvi naujų klientų paieška;
- produkcijos pristatymas, pardavimas
- reklamos pardavimo strategijos ir taktikos kūrimas;
-pardavimų planų kūrimas ir įgyvendinimas;
-darbo organizavimas lėšų pritraukimui į įmonę. Televizijos reklaminio laiko pardavimas. Užduotis - garantuoti pajamas reikalingas įmonės plėtrai.
Reikalavimai: -puikūs organizaciniai sugebėjimai;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
-entuziazmas, ambicingumas ir asmeninė motyvacija;
-bendras rinkos išmanymas;
-sėkminga panašaus darbo patirtis;
vairuotojo teisės ;
-užsienio kalbų mokėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sport entertainment"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, danute.buhaltere@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Sport entertainment"  Pardavėja


Įmonė: Lėvuo, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214445
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Lėvuo, AB  Vadybininkas

Pobūdis: Aktyvus gamybos paslaugų pardavimas, naujų klientų/projektų paieška, galimos komandiruotės.
Projektų kontrolė visuose etapuose. Dokumentų projektams paruošimas, jų kontrolė ir suderinimas.
Mes žadame atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų
Reikalavimai: Aukštas išsilavinimas
Nepriekaištingi bendravimo įgūdžiai, derybų įgūdžiai, komunikabilumas.
Briežinių supratimas.
Gebėjimas dirbti savarankiškai, atsakingumas, darbštumas.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.
Darbo patirtis baldų gamybos įmonėje nemažiau nei 2 metai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltas alksnis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865218590, info@baltasalksnis.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltas alksnis"  Autoserviso valytojas

Pobūdis: Vakarais valyti autoserviso patalpas, Ukmerges gatveje. Darbas kiekvieną dieną:
I-V 19-22 val.
VI 15-18 val.
sekmadieniais nereikia.
Galima dirbti ir po 3 dienas savaiteje, galima dirbti ir pilnu krūviu. Skambinkite ir teiraukites.
Reikalavimai: Atsakingumas ir kruopštumas.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solid green"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869939782, info@svaravisur.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Solid green"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Jei galite lengvai ir žaismingai bendrauti su naujais žmonėmis, nuolat šypsotis, patinka parinkti žmonėms papuošalus, aksesuarus, pakuoti dovanas, nebijote darbo, mes Jūsų laukiame.

klientų konsultavimas jaukioje senamiesčio parduotuvėje (suvenyrai, autoriniai ir keramikos juvelyrikos dirbiniai);
Prekių pardavimas (darbas kasos aparatu);
Ekspozicijos salės priežiūra: švaros palaikymas, prekių papildymas, išdėliojimas;
pagalba organizuojant parduotuvės veiklą (likučių sekimas, klientų pastabų ir pageidavimų perdavimas vadovei ir pan.);
Reikalavimai: -komunikabilumas (sugebėjimas sudominti, aptarnauti ir parduoti), iniciatyvumas, atsakingumas, mandagumas, atidumas, pozityvus mąstymas;
- mokėti siekti tikslo;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai (kasos programa, internetas, Office);
- anglų kalba;
- šypsena ir gera nuotaika;
- noras dirbti, mokytis ir tobulėti.

Darbo patirtis pardavimuose pliusas.

Darbas slenkančiu grafiku; apie 0.6 etato.
Atlyginimas - bazinis plius papildomai mokami priedai nuo keliamų užduočių įvykdymo.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Genio uoksas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: reklama.ad@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie MB "Genio uoksas"  Vairuotojas-ekspeditorius (b kategorija)

Pobūdis: - Prekių pristatymas įmonės klientams Vilniaus mieste;
- Prekių krovimas;
- Darbas su grynaisiais pinigais.
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis (prekių išvežiojimo, pristatymo);
- vidurinis/ profesinis išsilavinimas;
- B vairavimo kategorija;
- tvarkingas, mandagus elgesys kelyje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoprintas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Ecoprintas"  Šakočių kepėja (as)

Pobūdis: Šakočių kepimas, pagalba kitiems darbuotojams
Reikalavimai: Darbštumas, Žalingų įpročių neturėjimas; Pareigingumas;
Vidinė motyvacija

Privalumai:
Panašaus darbo patirtis;
Įgyta virėjo, konditerio, kepėjo specialybė

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 861546219, ekc@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Dispečerė


Įmonė: UAB "Naujoji pilaitė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=214427
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji pilaitė"  Kepėjas

Pobūdis: Reikalingas picų kepėjas picerijoje, picų ruošimas pagal technologines korteles.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės, 861429389, cili74vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Virėja (-as)

Pobūdis: Reikalinga virėja dirbti pamaininiu grafiku ilga-trumpa savaitė.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės, 861429389, cili74vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Vadybininkas

Pobūdis: Užsakymų priėmimas iš verslo klientų.
Parduodamų produktų pristatymas ir pardavimas;
pasiūlymų ir sutarčių rengimas.
Sąskaitų išrašymas..
Sandelio likučių apskaita.
Įmonės pirminių dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (būtų privalumas);
• darbo patirtis prekyboje ar klientų aptarnavimo srityse, telemarketinge;
• orientacija į tikslą;
• mokėjimas bendrauti, įtikinti ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją;
• optimizmas, atkaklumas ir komunikabilumas;
• atsakingumas ir savarankiškumas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
• anglų kalba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Avesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, terra@gyvunai.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Avesa"  Virejas

Reikalavimai: Baras"Briusly"ieško virėjo(s).
Siūsti CV. karolis@briusly.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Barflai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864033611, karolis@briusly.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Barflai"  Padavejas

Reikalavimai: Baras "Briusly"ieško padavėjo(s).
Siūsti CV su nuotrauka.

Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Barflai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864033611
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Barflai"  Pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Prisijungus prie mūsų komandos patikėsime Jums šias pagrindines funkcijas:
• Naujų klientų paieška ir pardavimai.
• Bendravimas ir ryšių palaikymas su klientais;
• Klientų aptarnavimas, apmokymas telefonu;
• Ryšių su klientais palaikymas;
Reikalavimai: Pagrindiniai reikalavimai:
• 2 metų patirtis pardavimų srityje;
• Labai geras rusų, anglų, lietuvių kalbų mokėjimas;
• Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Papildomi reikalavimai:
• Transporto rinkos išmanymas;
• Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
• Asmeninės savybės, padedančios išlaikyti gerus santykius su klientais;
• Patikimumas, sąžiningumas, principingumas;
• Aukštasis išsilavinimas;
• Vidinė motyvacija ir noras dirbti bei užsidirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 51-3, 860997961, vadamaitis@trans.eu
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Apskaitininkė (as)

Pobūdis: - Pirkimo, pardavimo dokumentų apskaita;
- Kasos ir banko operacijų apskaita;
- Avansinių apyskaitų apskaita;
- Kiti vyr. buhalterės pavesti darbai;

Reikalavimai: - Aukštasis/ aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas;
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Darbo patirtis su apskaitos programa Rivilė
- Kruopštumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 655 66320, info@emilsta.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Emilsta"  Valytoja (-s)

Pobūdis: Biurų Vilniaus mieste valymo darbai. Darbas pilnu arba puse etato (dienos metu).
Reikalavimai: Sąžiningumas, darbštumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Real service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 867765545, vilnius@realservice.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Real service"  Pardavėjas(-a)

Pobūdis: Darbas spaudos kioske, Antakalnio mikrorajone.

-darbas su kasa
-klientų aptarnavimas
-prekių užsakymas bei priėmimas
-spaudos priėmimas
-švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje.

Darbas slenkančiu grafiku, dviem pamainom, nuo 6:00 iki 14:00 ir nuo 14:00 iki 21:00.

Galimybė pradėti darbą - nuo gruodžio mėnesio pilnu arba puse etatais.
Reikalavimai: -patirtis prekyboje
-sąžiningumas
-sąvarankiškumas
-atsakingas požiūris į darbą

Gyvenimo aprašymus siūsti el.paštu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Trendemika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: trendemika@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie MB "Trendemika"  Stalius

Pobūdis: Daugiabučių namų nuolatinė techninė priežiūra ir remontas
Profilaktikos darbai
Reikalavimai: Statybinis išsilavinimas, staliaus, dažytojo, betonuotojo, suvirintojo profesija
Vairuotojo pažymėjimas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Iniciatyvumas, sąžiningumas, lojalumas.
Panašaus darbo patirtis;
Susidomėjusius šia darbo pozicija kviečiame siųsti CV el. paštu atranka@sileja.lt Tel. 868254591

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės, 24696869, atranka@sileja.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Šilėja"  Pardavėja (-as)-kasininkė (-as)

Pobūdis: Darbas nedidelėje maisto prekių parduotuvėje Naujaneriuose (geras susisiekimas miesto transportu su Jeruzale, Žalgirio g., Kalvarijų g.)
Reikalavimai: Atidumas, darbštumas, noras dirbti

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budruva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Krakiškių g. 4, 865754954, b.kalinausko@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Budruva"  Automobilių plovėjas (-s)

Pobūdis: Pamaininis darbas automatinėje automobilių plovykloje. Kėbulų sausinimas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 26, 8640 60055, nerijus@plaunupats.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ELEKTRONINIŲ PIRKIMŲ PLĖTROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Elektroninių pirkimų plėtros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Tarnybos informacinių sistemų palaikymo, modifikavimo ir programavimo darbams atlikti, kaupiamos informacijos apie viešuosius pirkimus saugumui, patikimumui ir prieinamumui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje - informacinių technologijų administravimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, matematikos ar fizikos krypties universitetinį išsilavinimą arba technologijos mokslų studijų srities elektronikos ar informatikos inžinerijos krypties universitetinį išsilavinimą;
6.2.išmanyti SQL, PHP, HTML, XML, javascript programavimo kalbas;
6.3.būti susipažinusiam su TVS (CMS) kūrimo priemonėmis;
6.4.išmanyti duomenų bazių ir kompiuterinių tinklų valdymą;
6.5.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, valstybės informacines sistemas, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
6.6.išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. projektuoja, programuoja, testuoja ir diegia papildomus ar naujus Tarnybos informacinės sistemos (toliau - IS) komponentus, reikalingus sistemos funkcionavimui ir funkcionalumo išplėtimui;
7.2. prižiūri Tarnybos intraneto ir interneto svetaines, prireikus jas modifikuoja ir tobulina;
7.3. padeda Tarnybos darbuotojams naudoti ir prižiūrėti naudojamas kompiuterines programas, konsultuoja juos specialių programų naudojimo klausimais, instruktuoja kaip užtikrinti duomenų saugą;
7.4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja konsultuojant Tarnybos darbuotojus, perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų atstovus;
7.5. registruoja naujus Tarnybos IS vartotojus ir suteikia jiems teises;
7.6. atlieka Tarnybos kompiuterizuotų darbo vietų įrengimą, jų tobulinimą ir techninę priežiūrą;
7.7. užtikrina, kad laiku būtų įdiegiami programinės įrangos atnaujinimai Tarnybos vartotojų kompiuterinėje įrangoje, administruoja Tarnybos IS duomenų bazes, diegia priemones saugiam duomenų naudojimui;
7.8. dalyvauja organizuojant Tarnybos IS elektroninių duomenų slaptumo ir saugumo priemonių planavimą;
7.9. nedelsdamas imasi priemonių pašalinti Tarnybos IS, kompiuterių tinklų, interneto ir intraneto ir juose veikiančių aplikacijų, techninės ir programinės įrangos gedimus;
7.10. dalyvauja rengiant IS ir kitos kompiuterių įrangos specifikacijas;
7.11. dalyvauja rengiant informacinių technologijų paslaugų viešojo pirkimo dokumentus;
7.12. dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
7.13. teikia siūlymus dėl naujų informacinių technologijų viešuosiuose pirkimuose diegimo kuriant, eksploatuojant ir vystant Tarnybos IS;
7.14. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
7.15. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, 852197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-546

KONTROLĖS DEPARTAMENTO III JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

II POSKYRIO

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) II poskyrio (toliau - Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, apskaitos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, pagal teisėsaugos institucijų pavedimus atlieka ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), nustatęs administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas, kad atliekami veiksmai atitiktų teisės aktų reikalavimus

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  IT skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

informacinių technologijų SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija -11

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti sklandų ir nepertraukiamą Valstybinio patentų biuro (toliau - VPB) kompiuterizuotų informacinių sistemų, taikomųjų programų serverių ir duomenų bazių darbą, užtikrinti duomenų apsaugą bei efektyvų ir kokybišką Skyriui keliamų uždavinių informacinių technologijų srityje įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių sistemų priežiūroje.

IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologinių mokslų studijų srities informatikos inžinerijos, elektronikos inžinerijos krypties;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje (kompiuterinių tinklų, serverių ir kompiuterių administravimo, darbo su duomenų bazėmis);

6.3. mokėti tvarkyti duomenis naudojant struktūrizuotą užklausų kalbą (SQL), mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų teisinę apsaugą, valstybės registrų tvarkymą, informacinių sistemų ir informacinių technologijų sistemų kūrimą ir duomenų saugą, dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo kompiuterinės, programinės įrangos, duomenų bazių, tarnybinių stočių operacinių sistemų bei taikomųjų programų, elektroninių paslaugų sistemų, tinklalapių ir saugos priemonių diegimą bei tobulinimą VPB, užtikrina šių sistemų veikimą;

7.2. prižiūri ir tobulina Informacinių technologijų skyriaus konfigūracijų duomenų bazę ir užtikrina jos duomenų aktualumą;

7.3. užtikrina ir įgyvendina Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos pramoninės nuosavybės standartų taikymą ir laikymąsi tvarkant registrus;

7.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl VPB tvarkomų Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos topografijų, Lietuvos Respublikos dizaino, Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrų duomenų saugos priemonių diegimo ir dalyvauja jas diegiant;

7.5. atlieka administratoriaus funkcijas, susijusias su informacinės sistemos naudotojų pasirengimo dirbti su informacinėmis sistemomis įvertinimu, jų teisėmis, informacinę sistemą sudarančiais komponentais (kompiuteriais, operacinėmis sistemomis, duomenų bazių valdymo sistemomis, taikomųjų programų sistemomis, interneto tinklalapiais, ugniasienėmis, įsilaužimų aptikimo sistemomis, duomenų perdavimu tinklais, atsarginio kopijavimo įranga), šių informacinę sistemą sudarančių komponentų sąranka, informacinės sistemos pažeidžiamų vietų nustatymu, saugumo reikalavimų atitikties nustatymu;

7.6. teikia techninę pagalbą VPB struktūriniams padaliniams;

7.7. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie VPB aprūpinimą kompiuterine ir programine įranga, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl kompiuterinės įrangos modernizavimo;

7.8. bendradarbiauja su kitais VPB struktūriniais padaliniais, kitų institucijų darbuotojais, su ES institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

7.9. formuoja Skyriaus bylas ir jas perduoda archyvui teisės aktų nustatyta tvarka;

7.10. dalyvauja organizuojant VPB renginius, VPB svečių priėmimą;

7.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti VPB veiklos tikslus.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis patentų biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 3, 852780259, daina.balciuniene@vpb.gov.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Valstybinis patentų biuras  Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

ŪKIO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2 .Pareigybės lygis - A.

3 Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijoms Vilniaus pataisos namuose (toliau - Įstaiga) įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šiaspareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimas Įstaigoje

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologinių mokslų srities išsilavinimą;

6.2 turėti darbuotojų saugos pažymėjimą, būti baigusiam civilinės ir priešgaisrinės saugos kursus;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, civilinę, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą;

6.4. gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia metodinę pagalbą Įstaigos struktūrinių padalinių vadovams organizuojant saugų darbą pagal norminių aktų reikalavimus, siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymą;

7.2. supažindina naujai priimtus į darbą darbuotojus su įvadine saugos darbe instrukcija, siekiant informuoti apie profesinę riziką Įstaigoje bei darbo vietoje, apie įstaigoje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus;

7.3. organizuoja Įstaigos struktūrinių padalinių vadovų saugos darbe žinių patikrinimą (atestavimą), užtikrinant šių asmenų ir jiems pavaldžių darbuotojų saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

7.4. vadovauja lengvų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo komisijai, užtikrinant lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimo, apskaitos, tyrimo dokumentų saugojimo tvarkos vykdymą;

7.5. rengia įsakymų ir raštų dėl saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos projektus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti;

7.6. periodiškai tikrina saugos darbe būklę Įstaigos padaliniuose, siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymą;

7.7. supažindina, apmoko priešgaisrinės saugos klausimais įstaigos struktūrinių padalinių vadovus ir darbuotojus, siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos aktų vykdymą;

7.8. tikrina priešgaisrinės įrangos techninę būklę, užtikrinant įrangos nuolatinę parengtį gaisro atveju;

7.9. organizuoja įstaigos padalinių aprūpinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, siekiant palaikyti priešgaisrinės saugos būklę įstaigoje;

7.10. pagal kompetencija dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

7.11. ruošia saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos ataskaitas ir pateikia jas Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, siekiant užtikrinti reikalingų statistinių duomenų pateikimą;

7.12. ruošia civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus, siekiant užtikrinti darbuotojų ir nuteistųjų saugą ekstremalių situacijų atvejų;

7.13. organizuoja įstaigos darbuotojų aprūpinimą individualiomis apsaugos priemonėmis, užtikrinant saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

7.14. organizuoja civilinių pajėgų sudarymą ir apmokymą, siekiant užtikrinti darbuotojų ir nuteistųjų saugą pramoninių avarijų ir stichinių reiškinių atvejų;

7.15. organizuoja įstaigos matavimo priemonių apskaitą, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

7.16. reikalauja iš struktūrinių padalinių vadovų, darbuotojų, nuteistųjų, atliekančių ūkio darbus, vykdyti vidaus tvarkos taisykles ir nurodymus, liečiančius saugą darbe ir priešgaisrinę saugą, užtikrinant saugų jiems priskirtų darbų atlikimą;

7.17. kreipiasi į Ūkio skyriaus viršininką ir įstaigos vadovybę dėl esamų civilinės , saugos darbe ir priešgaisrinės saugos trūkumų pašalinimo, siekiant užtikrinti darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos teisės aktų vykdymą;

7.18. organizuoja darbuotojų mokymus saugos darbe ir priešgaisrinės saugos klausimais, užtikrinant darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir reikalingų darbe žinių įsisavinimą;

7.19. sudaro darbuotojų, kuriems būtina atlikti periodinius sveikatos tikrinimus, sąrašus ir išduoda asmens medicinos knygeles, tikrina, ar šie darbuotojai laiku pasitikrino sveikatą;

7.20. atsako į nuteistųjų skundus, susijusius su Ūkio skyriaus darbu;

7.21. pildo Ūkio skyriaus darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;

7.22. vykdo Skyriaus viršininko papildomus pavedimus, susijusius su priskirtų veiklos sričių uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus viršininkui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Pateikti nustatytos formos galiojančios pažymėjimus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos.


Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus pataisos namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rasų 8, 852718462, personalas@vilniauspn.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Vilniaus pataisos namai  III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-546

KONTROLĖS DEPARTAMENTO III JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

III POSKYRIO

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) III poskyrio (toliau - Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, apskaitos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, pagal teisėsaugos institucijų pavedimus atlieka ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), nustatęs administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas, kad atliekami veiksmai atitiktų teisės aktų reikalavimus

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau - Mokykla) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 8.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisėtumo laikymąsi Mokyklos veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Mokyklos uždavinius. Organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių - teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo funkcijas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, valstybės tarnybą, valstybės sienos apsaugą, viešųjų pirkimų procedūras, profesinį mokymą;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer"

6.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti Mokyklos veiklos teisėtumą, rengia ir dalyvauja rengiant mokyklos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus teisiniais klausimais;

7.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, pareiškimus ar skundus, siekdamas tinkamai įgyvendinti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą;

7.3. teikia vyriausiajam specialistui, atsakingam už teisėtumo užtikrinimą mokyklos veikloje, duomenis, reikalingus veiklos planavimo, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimui;

7.4. pagal įgaliojimą atstovauja Mokyklai Lietuvos Respublikos teismuose, kitose įstaigose ir institucijose sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus, rengia ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos ir kitus dokumentus, veda civilines ir administracines bylas visose teismo įstaigose su visomis ieškovo, pareiškėjo, atsakovo, trečiojo asmens teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose;

7.5. rengia Mokyklos metų viešojo pirkimo planą pagal patvirtintus investicinius projektus, biudžeto sąmatą (priemones) bei Mokyklos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis ir teikia tvirtinti Mokyklos viršininkui tam, kad būtų tinkamai užtikrintas lėšų panaudojimas, atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

7.6. siekdamas tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras: rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos viešuosius pirkimus atliekančiai komisijai;

7.7. organizuoja Mokyklos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Mokyklos viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimo sutarčių projektus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas, informacinius pranešimus apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka talpina viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

7.10. rengia tiekėjams adresuotus paaiškinimus, paklausimus, atsakymus į pretenzijas ar skundus, teikia informaciją ir konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Mokyklos darbuotojus tam, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto skaidrumo principo;

7.11. koordinuoja vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų eigą tam, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos laiku ir įvykdytos laikantis nustatytų terminų;

7.12. siekdamas užtikrinti dokumentų rengimo ir saugojimo tvarką, pagal bylų dokumentacijos planą formuoja bei nustatyta tvarka perduoda į Mokyklos archyvą viešųjų pirkimų bylas;

7.13. rengia ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą ir viešuosius pirkimus, tobulinimo;

7.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

7.15. užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų darbui, saugojimą, saugų naudojimą ir teisingą eksploataciją;

7.16. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl jo veiklos srities gerinimo;

7.17. laikinai nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už teisėtumo užtikrinimą Mokyklos veikloje vykdo jo funkcijas;

7.18. esant poreikiui, Mokyklos viršininko pavedimu, atlieka tarnybinius patikrinimus, dėl pareigūnų, kursantų ir kitų mokyklos darbuotojų tarnybinių nusižengimų;

7.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus viršininko, mokyklos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasieniečių mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)198213, ana.sperauskiene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Pasieniečių mokykla  Šengeno skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-11-11įsakymu Nr. V-223
KONSULINIO DEPARTAMENTO
ŠENGENO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konsulinio departamento Šengeno skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS

2. Konsulinio departamento Šengeno skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) koordinuoti išorės paslaugų tiekėjo/ų atrankas ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje ir išorės paslaugų tiekėjų.

III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
3.2. mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių vieną - anglų kalbą - ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą (rusų) - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
3.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
3.5. turėti darbo su Europos Sąjungos institucijomis patirties;
3.6. gerai žinoti išorės paslaugų teikėjų atrankos procedūrą ir išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bendradarbiavimą su išorės paslaugų teikėjais;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
3.8. mokėti dirbti su Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS;
3.9. būti susipažinusiam su raštvedybos taisyklėmis;
3.10. išmanyti administracinių teismų praktiką vizų ar joms prilyginamų dokumentų išdavimo teisėtumo bylose;
3.11. sugebėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.12. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;
3.13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "konfidencialiai".


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) koordinuoja išorės paslaugų tiekėjo/ų atrankas ir bendradarbiavimą tarp Lietuvos Respublikos vizų tarnybų užsienyje ir išorės paslaugų tiekėjų.
4.2. padeda rengti Lietuvos pozicijas vizų klausimais;
4.3. dalyvauja susitikimuose, derybose, konferencijose ir renginiuose vizų klausimais;
4.4. renka, kaupia ir sistemina statistinius duomenis apie Lietuvos vizų tarnybų sprendimus vizų klausimais;
4.5. bendradarbiauja su užsienio institucijomis keičiantis duomenimis vizų statistikos klausimais;
4.6. rengia medžiagą ir informaciją kuruojamais klausimais ministerijos padaliniams, kitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms;
4.7. pagal Šengeno skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į užklausimus, teikia konsultacijas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių vizų gavimo klausimais bei susirašinėja su Lietuvos valstybės institucijomis, užsienio institucijomis bei suinteresuotais asmenimis;
4.8. vykdo kitus skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šengeno skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 870652586, urm@urm.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Kriminalinių procesų kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr.1V-160

VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO
KRIMINALINIŲ PROCESŲ KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Viešojo saugumo politikos departamento (toliau - departamentas) Kriminalinių procesų kontrolės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga rengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir baudžiamojo proceso kodeksų, kriminalinės žvalgybos, organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su kriminalinių procesų kontrole, projektus projektus bei įgyvendinti kitus skyriui nustatytus uždavinius ir pavestas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės magistro, jam prilygintą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;
6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei ministerijos valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartą, baudžiamąjį persekiojimą, kriminalinę žvalgybą, ikiteisminį tyrimą bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
6.5. gebėti analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: "Windows", "Microsoft Word", "Internet Explorer", "Outlook Express"
6.7. mokėti anglų arba vokiečių arba rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass).
6.8. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rekomendacijomis;
6.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7. Siekiant tinkamai įgyvendinti departamentui ir skyriui pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant arba rengia Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir baudžiamojo proceso kodeksų, kriminalinės žvalgybos, organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymų, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos įstatymų, rengia arba dalyvauja rengiant kitų teisės aktų, susijusių su kriminalinių procesų kontrole, projektus teikia siūlymus dėl šių įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
7.2. organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, kuriuose reguliuojami visuomeniniai santykiai skyriaus veiklos srityje, rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo srities valstybės politikos įgyvendinimu;
7.3. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą skyriaus veiklos srityje analizę ir teikia jų rengėjams atitinkamas išvadas ir pasiūlymus, dalyvauja rengiant su skyriaus veiklos sritimi susijusių tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus;
7.4. pagal savo kompetenciją įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės, susijusios su skyriaus veiklos sritimi, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus, nustatyta tvarka rengia jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.5. dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, kurių veikla susijusi su skyriaus veiklos sritimi, valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuoja jų veiklos efektyvumą, teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
7.6. vidaus reikalų ministro ar viceministro bei departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja atliekant tikslinius įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimu, patikrinimus;
7.7. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
7.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Valytoja Švitrigailos g.

Pobūdis: Ofisinių patalpų valymas
5d.d.(I-V)vakarinis
Nuo 17.30 iki 21.30 val.
Reikalavimai: Atsakingumas,savarankiškumas,pareigingumas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus.g., 861850643
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Buhalterė

Pobūdis: Buhalterinės apskaitos vedimas.
Reikalavimai: Darbas Navision programa.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306335, vilniauslytagra@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Pardavėja-kasininkė

Pobūdis: Reikalinga pardavėja-kasininkė prekybos centre.
Reikalavimai: Privalumas-panašaus darbo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1840 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306335, zita@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Pardavėjas-krovėjas

Pobūdis: Darbas Prekybos centre, statybinių medžiagų skyriuje.
Reikalavimai: Privalumas-patirtis prekyboje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306335, zita@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Vairuotojas (a)- pardavejas (a)

Pobūdis: Prekyba konditerijos gaminiais iš autoparduotuvės, važinėjant tarp skirtingų pardavimo vietų, prekių papildymas. Informacijos apie produkciją pateikimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis susijusi su maisto prekyba;
Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija;
Darbas su kasos aparatu.

Privalumai:
Maisto saugos zinios
Mikroautobuso vairavimo patirtis.

Ąsmeninės savybės:
Savarankiškumas
Komunikabilumas
Atsakingumas. pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1560 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Esiskiu pl. 25, 868253325, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Pardavėjas (-a) – konsultantas (-ė)

Pobūdis: Klientų aptarnavimas prekybos vietoje, konsultavimas. Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Patirtis pardavimų srityje
Reprezentatyvi išvaizda
Malonus balsas
Privalumai:

Patirtis dirbant su interjero detalėmis, dizainu


Mes Jums siūlome:


Visas socialines garantijas
Motyvuotą atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų
Galimybę tobulėti, plėsti savo profesines žinias


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Starsier"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 125, 868448502, janina@indec.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Starsier"  PHP programuotojas

Pobūdis: Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse Novaturas ieško PHP programuotojų.

Turime po kelias vietas junior programuotojams, bei senior programuotojams. Atlyginimas pagal kompetencijas.
Reikalavimai: PHP programavimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novaturas"
Miestas: Kaunas, vilnius
Kreiptis: matas@novaturas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Novaturas"  Stakliu operatorius

Pobūdis: Darbas CNC staklėmis (metalo pjovimas, graviravimas, gręžimas, šlifavimas, presavimas ir kt.)
Užsakymų iš maketuotojo priėmimas, patikrinimas ir atlikimas sutartais su klientu terminais
Gaminio dokumentacijos pildymas
Reikalavimai: Specialus vidurinis išsilavinimas (metalo apdirbimo srities išsilavinimas būtų privalumas)
Šaltkalvio darbo patirtis (šlifavimas, gręžimas, frezavimas, pjovimas, įrankių galandymas)
Darbo patirtis CNC staklėmis būtų privaluma

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: PPF stamp, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedes g. 22, cv@ppfstamp.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie PPF stamp, UAB  Apskaitininkas / Asistentas

Pobūdis: - pirminių apskaitos dokumentų apdorojimas;
- lankstus darbo grafikas, galima ne pilna darbo diena;
- ataskaitų ruošimas ir teikimas buhalteriams, auditoriui;
Reikalavimai: - baigtas nebaigtas arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas finansų srityje;
- buhalterinės apskaitos programos AGNUM išmanymas būtų privalumas, bet ne būtinumas;
- puikūs analitiniai ir organizacinai sugebėjimai;
- kruopštumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OVO finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 861880232, karjera@ovofinance.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "OVO finance"  Administratorė/-ius – asistentė/-as

Pobūdis: • Vadovo pavestų užduočių vykdymas;
• Reklamos, prekių ir transporto derinimas;
• Įmonės biuro veiklos koordinavimas;
• Administracinio bei organizacinio pobūdžio užduočių atlikimas.
Reikalavimai: • Kruopštumas;
• Puikios anglų kalbos žinios profesinėje veikloje raštu ir žodžiu;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
• Atidumas, analitinis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas bei komunikabilumas;
• Sąžiningumas;
• Aukštasis išsilavinimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ADD mada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų 2/kėdainių 3, 861693110, info@addmada.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "ADD mada"  Transporto vadybininkas/ ekspeditorius

Pobūdis: Klientu ir vežejų paieška;
Kroviniu gabenimo organizavimas tarptautiniais maršrutais;
Darbas su pilnais bei daliniais kroviniais;
Užsakymu priėmimas ir vykdymas.
Reikalavimai: Aukštasis/Aukštesnysis išsilavinimas;
Užsienio kalbos (prancūzų, lenku, rusu, anglu ir kt.)
Geri derybų igūdžiai;
Atkaklumas, savarankiškumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Essential logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 81, 8 684 71065, info@essentiallogistics.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Essential logistics"  Barmenas

Pobūdis: Saziningumas,punktualumas,bedravimas.Darbas tik sestadienio naktimis.

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valdis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: valdis.uab@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Valdis"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas telefonų;
- Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų rengimas;
- Santykių palaikymas su esamais klientais
- Ataskaitų rengimas;
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- Bent vienerių metų sėkminga darbo patirtis pardavimų srityje (privalumas),
- Komunikabilumas, iniciatyvumas, orientaciją į rezulta;
- CV su nuotrauka siųsti el.paštų;

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Coloreta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės, 861151201, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Coloreta"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Siūlome idomu ir perspektyvų darbą siūvimo reikmenų parduotuvėje.
Reikalavimai: Noras dirbti ir užsidirbti, patirtis prekyboje -būtų privalumas.Geranoriškumas ir mandagumas labai pageidautini.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.2, 861236051, iruteversec@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Danesa"  Valytojai - indų plovėjai

Pobūdis: Kiniškų patiekalų restorane, ieškomi valytojai-indų plovėjai.
Darbui pilnu etatu.
Reikalavimai: Tvarkingumas, punktualumas, noras dirbti, bei užsidirbti.
Skambinti nr 867802900 (darbo dienomis nuo 10h iki 17)

Atlyginimas: 1150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujieji rytai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių 42, 867802900
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Naujieji rytai"  Valytojai Greičiūno g. ryte

Pobūdis: Reikalinga valytoja administracinių ir bendrųjų patalpų, esančių Graičiūno g. ir Kirtimų g., valymui. Darbas 4 k. per savaitę rytais ir dieną.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvė pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytojai Savanorių pr.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių ir bendrųjų patalpų, esančių Savanorių pr. ir Jankiškių g. Ž. Paneriuose, valymui. Vienos patalpos valomos kasdien, kitos kelis kartus per savaitę.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1080 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvė pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Važiuoklės remonto darbai;
ratų montavimas,balansavimas;
alyvų, filtrų keitimas;
kiti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbai.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakomybė už atliktą darbą, punktualumas, noras užsidirbti. Jei trūksta patirties, galime apmokyti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linavėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 861529000, auto@linaveja.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Linavėja"  Administratorė(-ius)-vertėja(-as) nepilnu etatu

Pobūdis: Administratorė(-ius)-vertėja(-ėjas) nepilnu etatu, darbui ofise, bendravimui su klientais, vertimams (iš/į anglų kalbą), vadovo pavestų užduočių vykdymui.
Reikalavimai: Kadangi darbas nepilnu etatu, (dažniausiai rytais) todėl yra galimybė derinti su vakarinėmis ar neakivaizdinėmis studijomis. Pirmenybę teiksime tiems studentams, kurie jau yra įgiję anglų kalbos bakalauro laipsnį (pvz. tęsia mokslus magistrantūroje).
Kiti reikalavimai: patirtis (privalumas, tačiau galite ir neturėti patirties), aukštasis anglų kalbos išsilavinimas (labai didelis privalumas), punktualumas, atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas.
Atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo dirbtų valandų skaičiaus ir darbo rezultatų.
CV siųsti el.paštu: viskaslengvai@gmail.com su nuoroda "Administratorė-vertėja"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viskas lengvai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 8 6363 4230, viskaslengvai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Viskas lengvai"  Pardavėja

Pobūdis: Darbas "Kalėdų miestelyje" Prekiauti gėrimais ir užkandžiais.Terminuota darbo sutartis (gruodžio 1 d. iki sausio 11d.)
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 6a, cv@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Virtuvės pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Indų plovimas,
patalpų valymas,
daržovių paruošimas maisto gamybai

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Jūsų Šnekutis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mikalojaus, 862616566, jususnekutis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie MB "Jūsų Šnekutis"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška, bendravimas su esamais klientais.
Priimame ir be panašios darbo patirties.
Reikalavimai: Noras dirbti, komunikabilumas, užsibrėžtų tikslų siekimas

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Turto invest"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861279829, info@turtoinvest.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Turto invest"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Skubiai reikalinga pardavėja - konsultantė darbui Akmenėlių parduotuvėje, esančioje Vilniaus senamiestyje. Gyvenimo aprašymą siųsti nurodytu elektroniniu paštu.
Reikalavimai: - darbas pilnu etatu, slenkančiu grafiku,
- gebėjimas bendrauti anglų k. ir rusų k.,
- darbas kasos aparatu,
- klientų aptarnavimas,
- tvarkos palaikymas,
- komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas,
- lenkų k.- privalumas.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gintraka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies, 861516282, erika.fedorovic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Gintraka"  Viešbučio kambarinė

Pobūdis: Viešbučio kambarių tvarkymas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, pareigingumas. Privalumas- panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EAT & viešbutis "Šarūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Raitininkų g. 4, 868722774, rita@hotelsarunas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB EAT & viešbutis "Šarūnas"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, 8 612 63005, 8 616 16796, hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Padavėja (-as) Lazdynuose

Pobūdis: Darbas su kasos aparatu, klientų aptarnavimas.
Darbas lazdynuose, pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbo patirtis, geri bendravimo įgūdžiai, sąžiningumas, atsakingumas noras dirbti.

P.S siunčiant gyvenimo aprašymą nurodyti darbo vietą (lazdynai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aistvalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: aistvalda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Aistvalda"  Padavėjas (-a) Pilaitėje

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, darbas su kasos aparatu.
Darbas PILAITĖJE, pilnu etatu
Reikalavimai: -panaši darbo patirtis;
-sąžiningumas;
-savarankiškumas;
-geri bendravimo įgūdžiai;
-greitas darbo tempas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aistvalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: aistvalda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Aistvalda"  Autošaltkalvis

Pobūdis: AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS
Reikalavimai: SUGEBĖTI SAVARANKIŠKAI ATLIKTI REMONTO DARBUS.VAŽIUOKLĖS IR STABDŽIŲ REM.PASKIRSTYMO DIRŽŲ KEITIMAS.RATŲ MONTAVIMAS BALANSAVIMAS,DUSLINTUVŲ SUVIRINIMAS IR KEITIMAS ir kita

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoexpert LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 8 698 56005
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Autoexpert LT"  Valytojai Rusų g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja valyti tarptautinės mokyklos patalpas, esančias Rusų g. Darbas I-V nuo 15 iki 19 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvė pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavėja

Pobūdis: Pardavinėti moteriškus ir vaikiškus drabužius, aksesuarus.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.
Sąžiningumas, mandagumas.
Užsienio kalbu mokėjimas.
Darbas pilna darbo diena.
CV prašome siusti į aydemir_emirhan@yahoo.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ikiler textile"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 24a, 862533598, aydemir_emirhan@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ikiler textile"  Valytojai Didžioji g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja valyti administracines patalpas, esančias Didžioji g. darbas I-V nuo 6 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 680 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvė pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavejas

Pobūdis: Reikalinga pardavėja-adminstratorė pusei etato
Reikalavimai: Reikalinga pardavėja-administratorė sporto prekių ir papildų parduotuvei. Darbas pusę etato darbo dienomis po pietų ir šeštadieniais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sportmeda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@sportmeda.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Sportmeda"  Asistentas/ė

Pobūdis: - pagalba prižiūrimų objektų administravimo vadybininkams;
- defektų registravimas, atitinkamos dokumentacijos pildymas;
- energetinių resursų vedimas programoje ir analizavimas;
- kitų vadovo pavestų užduočių vykdymas;
Reikalavimai: - labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (ypatingai su MS Excel programa;
- vairuotojo pažymėjimas;
- labai geri bendravimo įgūdžiai;
- sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas.

Privalumai:
- inžinerinis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas (ė));
- nuosavas automobilis.

Gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karoliniškių būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: modestas.kuzmickas@karoliniskiubustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Karoliniškių būstas"  Transporto vadybininkė (-as)

Pobūdis: -Eksporto bei importo krovinių vežimo organizavimas;
- Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė;
- ryšių su esamais klientais palaikymas.
Reikalavimai: - aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentas);
- geros anglų kalbos žinios;
- puikūs bendravimo bei derybiniai įgūdžiai, greita orientacija;
-aktyvumas,organizuotumas,komunikabilumas.

Privalumai:
- patirtis transporto ir logistikos srityje;
-lenkų, rusų, kalbos žynios;


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Akoritus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimug. 69, 865858158, info@akoritus.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Akoritus"  Stalius-dailidė

Pobūdis: - Medžio gaminių gamyba;
- Perspektyvinių gaminių surinkimas;
- Galutinio produkto surinkimas, apsiuvimas;
- Kiti pagalbiniai darbai;
Reikalavimai: Reikalavimai
- ne mažiau nei 1 metų darbo patirtis;
- šaltkalvio darbo patirtis - privalumas;
- atsakingumas, darbštumas;
- sugebėjimas dirbti komandoje;
- be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus raj., pagirių sen., 861403233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Viščiukų kepėjas (J.Jasinskio g.)

Pobūdis: Vištienos kepimas, marinavimas, įrangos bei darbo vietos priežiūra, švaros palaikymas.

Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Greita orientacija, tvarkingumas, punktualumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.
Fiziškai nėra lengvas darbas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cibus restaurants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Cibus restaurants"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: •Nepriekaištingas klientų aptarnavimas GraniRa salelėje;
•Galimybė prisidėti prie asortimento formavimo;
•Tvarkos GraniRa salelėje palaikymas.
Reikalavimai: •Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas, efektyvumas;
•Noras siekti rezultatų;
•Ieškome naujo nario GraniRos salelėje PC "CUP", kurį prekyba natūraliais gamtos turtais įkvepia, "užveda", kuriam pokalbis su klientu yra malonumas,
•Sėkmingo darbo mažmeninėje prekyboje ir klientų aptarnavimo srityje patirtis nuo 1 metų.
•Geras lietuvių, anglų ir rusų kalbos mokėjimas;
•Darbo su kasos aparatu patirtis;
•Patirtis dirbant su Rivilės programa – didelis privalumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GraniRa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.16, 867005366, traku7@granira.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "GraniRa"  Pardavėja (-as) - floristė (-as)

Reikalavimai: Reikalinga (-as) komunikabili (-us) pardavėja (-as) - floristė (-as). Darbas su klientais, jų aptarnavimas ir konsultavimas prekybos salelėje, kosmetikos prekių pardavimas, dovanų pakavimas, darbas su floristikos reikmenimis, puokščių iš saldainių darymas (www.kanoshop.lt; www.skaniosgeles.lt).
Reikalavimai: sugebėjimas laisvai bendrauti, pardavimų įgūdžiai,kruopštumas, panašaus darbo patirtis, žalingų įpročių neturėjimas, darbo su kasa įgūdžiai. Darbštumas,sąžiningumas, atsakingumas. Pirmenybę teiksime įgūdžių turinčiam darbe su floristikos kandidatui.
Darbo užmokėstis: 1035 Lt neatskaičius mokesčius kiekvieną mėnesį priedas priklausomai nuo darbo rezultatų.
Dėl susitikimo susitarti iš anksto. CV siųsti kanoprekyba@gmail.com. Tel. 867744345
Vilnius

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kano prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, 867744345, kanoprekyba@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Kano prekyba"  Padavėjas

Pobūdis: Aptarnaujantis personalas.
Reikalavimai: Užsienio kalbų mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g., 8 656 13688, pilies@fortodvaras.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Kokybės kontrolės vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
•Valymo paslaugų kokybės užtikrinimas;
•Valytojų darbo organizavimas ir kontrolė;
•Valytojų mokymas;
•Valomų objektų priežiūra;
•Bendravimas su esamais klientais.
Mes siūlome:
•Stabilų darbo užmokestį, priedus už pasiektus darbo rezultatus;
•Savarankišką darbą ir lankstų darbo grafiką;
•Tarnybinį automobilį ir kitas darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: Reikalavimai:
•Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
•Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
•Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis;
•Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Reikalingos kalbų žinios: Rusų

Atlyginimas: 2150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 8 612 13511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Mūrininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi mūrininkai

Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Betonuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi betonuotojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Įvairaus profilio statybininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi įvairaus profilio statybininkai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Suvirintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi suvirintojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Santechnikai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi santechnikai, santechnikai-suvirintojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi dažytojai - dažymas ir glaistymas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Pardavimų vadybininkas telefonu

Pobūdis: Seminarų, mokymų, konferencijų pardavimas telefonu;
Darbas su duomenų baze (kontaktų tvarkymas, pildymas);
Klientų konsultavimas su mokymais susijusiais klausimais.
Darbas su CRM dokumentų valdymo sistema.
Reikalavimai: Noras dirbti ir mokytis;
Komunikalbimumas, aktyvumas;
Gali būti studentai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AVGO group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 3, 8 674 92 883, ruta@avgo.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "AVGO group"  Vedintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi vedintojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  GKP montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalinga GKP montuotojai - gipso kartono montavimas, didelis darbų frontas , - atlyginimas sutartinis.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Nekvalifikuoti darbininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingi nekvalifikuoti darbininkai - pagalbiniams darbams
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Elektrikai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi elektrikai (gali būti brigada), atlyginimas 100 Lt į dieną.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Projekto vadovas (atestuotas)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas atestuotas projekto vadovas, visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė
Reikalavimai: - Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacijos atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Stalius

Pobūdis: Plastikinių langų ir durų montavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanmark"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 37066222505, info@sanmark.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Sanmark"  Virėja (-as)

Pobūdis: Patiekalų ruošimas viešbučio svečiams. Grupių maitinimas. Darbas savaitgaliais, atlyginimas valandinis.
Reikalavimai: Darbštumas, punktualumas, tvakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus Europolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 11 d, 852150410, reception@europolis.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus Europolis"  Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ŠIAULIŲ APYGARDOS VALDYBOS
ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS TYRIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apygardos valdybos (toliau - Valdyba) Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimams atlikti ir specialisto išvadoms ar paaiškinimams teikti Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -ūkinės finansinės veiklos tyrimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ūkinės finansinės veiklos tyrimo, finansų arba ekonomikos srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimus, ūkio subjektų ūkinę finansinę veiklą, ūkinės finansinės veiklos tyrimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
6.6. mokėti dirbti su "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


IV. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka ūkio subjektų ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir pateikia specialisto išvadas ar paaiškinimus Baudžiamojo proceso kodekso, Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka;
7.2. konsultuoja pareigūnus ūkinės finansinės veiklos tyrimo paskyrimo, klausimų specialistui formulavimo, tyrimo medžiagos pateikimo, teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.3. konsultuoja pareigūnus bei specialistus teisės aktų taikymo mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;
7.4. teikia Skyriaus specialistams metodinę pagalbą;
7.5. pareigūnui pasitelkus, dalyvauja atliekant ikiteisminio tyrimo, procesinės prievartos veiksmus pareigūnų atliekamuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.6. atliekant objektų tyrimą kartu su specialistų grupe, Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja grupės atliekamo tyrimo eigą;
7.7. dalyvauja teismo posėdžiuose, kai teismas nusprendžia, kad specialisto parodymai būtini specialisto išvadai paaiškinti ar papildyti;
7.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus Valdybos viršininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šermukšnių g. 3, 852717412, nijole.cironiene@fntt.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba  Finansų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2014 m. liepos 7 d.
įsakymu Nr. 1V-229


FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Finansų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus funkcijas, susijusias su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų lėšų apskaita, valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau - Konkurencijos taryba) įgyvendinamoms programoms, bei investicijų projektams apskaita, analize ir kontrole, siekiant, kad būtų racionaliai naudojami Konkurencijos tarybai skirti valstybės biudžeto asignavimai, laiku ir kokybiškai pateikiamos ataskaitos.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - finansų valdymo ir apskaitos funkcijos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą finansų ar buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų administravimo srityje;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis ir specialią buhalterinės apskaitos programa "Stekas-alga"
6.5. gebėti naudotis bei tvarkyti duomenis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (toliau - VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS);
6.6. gerai išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, kapitalo investicijų planavimą, Europos sąjungos finansinės paramos apskaitos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą, atskaitomybę, darbo santykius, darbo apmokėjimą, dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;
6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti turimą informaciją;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau - Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, aiškiai atskirą nuo bendros įstaigos apskaitos, fiksuoja visas finansines - ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, teikia duomenis ir informaciją rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas;
7.2. rengia (derina), tvirtina Projektų lėšoms gauti numatytų mokėjimo prašymų finansinę dalį ir kitus finansinius dokumentus, teikia juos paramos taisyklėse numatytomis sąlygomis ir tvarka;
7.3. laiku ir tinkamai vykdo atsiskaitymų operacijas su banku, valstybės iždu, tiekėjais, Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo Valdybos fondu, kitomis institucijomis, taip pat operacijas užsienio valiuta, tvarko gautinų ir mokėtinų lėšų apskaitą;
7.4. laiku fiksuoja operacijas, buhalterinės apskaitos dokumentuose, nustato, ar vykdomos operacijos teisėtos, ar jų dokumentai tinkamai parengti, ar pakaks patvirtintų asignavimų, kontroliuoja išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą Projektų dokumentams, duomenų teisingumą, užtikrina Projektų finansinės informacijos tikslumą, duomenų atsekamumą;
7.5. teikia Finansų ministerijos Iždo departamentui mokėjimo paraiškas dėl lėšų gavimo ir vykdo kitas operacijas, susijusias su VBAM sistemos funkcionalumu;
7.6. rengia ir pateikia Finansų ministerijai Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimus, naudojant VBAM sistema;
7.7. atlieka programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas VBAM sistemoje - įtraukia į sistemą patvirtintų sąmatų ir jų pakeitimų duomenis pagal programas, funkcines, ekonomines klasifikacijas;
7.8. apskaito Konkurencijos tarybos ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį turtą;
7.9. apskaito savivaldybėms perduotų specialiųjų tikslinės dotacijos lėšų apskaitą;
7.10. pildo Konkurencijos tarybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei eliminavimo duomenis ir teikia juos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7.11. sudaro metines, mėnesines, ketvirtines Konkurencijos tarybos biudžeto, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas ir apskaitos registrus, atlieka finansavimo analizę, teikia analizės išvadas skyriaus vedėjui iki kito mėnesio 10 d.;
7.12. kaupia, sistemina ir analizuoja buhalterinės apskaitos informaciją, teikia išvadas bei paskaičiavimus strateginio plano bei išlaidų sąmatos projektams;
7.13. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Konkurencijos tarybai skirtų asignavimų taupaus naudojimo bei buhalterinės apskaitos klausimais;
7.14. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar Finansų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Konkurencijos taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 14, (85)2623019, taryba@kt.gov.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie Konkurencijos taryba  Užsieniečių reikalų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. 3K-72


UŽSIENIEČIŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užsieniečių reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Lietuvos Respublikos pozicijas vizų ir kitais užsieniečių teisinės padėties klausimais ir pristatyti jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose, vykdyti procedūras, susijusias su Šengeno ir nacionalinių vizų (toliau - vizų) išdavimu ar panaikinimu ir buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laiko pratęsimu (toliau - buvimo turint vizą laiko pratęsimas).

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas, susijusias su specialiąja veiklos sritimi - užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užsieniečių teisinę padėtį ir vizų išdavimą, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.4. mokėti anglų kalbąB2 lygiu ir prancūzų kalbąA2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", ir asmens patikimumo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas vizų ir kitais užsieniečių teisinės padėties klausimais, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, kad būtų atstovaujama Lietuvos Respublikos interesams;
7.2. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ir jų derinimo;
7.3. atstovauja Lietuvos Respublikai vizų ir kitais užsieniečių teisinės padėties klausimais Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos;
7.4. rengia Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų susitikimų ataskaitas, kad būtų užtikrintas efektyvus keitimasis informacija apie Europos Sąjungos iniciatyvų nagrinėjimo eigą;
7.5. teikia metodinę ir praktinę pagalbą teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniams kvietimų patvirtinimo ir buvimo turint vizą laiko pratęsimo klausimais, kad būtų užtikrintas tinkamas šiuos klausimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.6. teikia pasiūlymus ir rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, išskyrus įstatymus ir Seimo nutarimus, reglamentuojančių kvietimo patvirtinimą, vizų išdavimą bei panaikinimą, projektus;
7.7. priima į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas) atvykusius asmenis ir telefonu teikia informaciją vizų išdavimo ir panaikinimo bei buvimo turint vizą laiko pratęsimo klausimais, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
7.8. siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą, nagrinėja:
7.8.1. dokumentus vizai gauti ar panaikinti ir buvimo turint vizą laikui pratęsti;
7.8.2. fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, pranešimus ir skundus kvietimų patvirtinimo, vizų išdavimo ir panaikinimo bei buvimo turint vizą laiko pratęsimo klausimais;
7.9. rengia ir skyriaus vedėjui teikia:
7.9.1. sprendimų vizos išdavimo ar panaikinimo ir buvimo turint vizą laiko pratęsimo klausimais projektus;
7.9.2. atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus, pranešimus ir skundus dėl kvietimų patvirtinimo, vizų išdavimo ir panaikinimo bei buvimo turint vizą laiko pratęsimo ar sprendimų dėl juose keliamų klausimų projektus;
7.10. išduoda ir panaikina vizas, pratęsia buvimo turint vizą laiką;
7.11. atsako už vizų įklijų, kelionės dokumentų, pateiktų vizai gauti ar buvimo turint vizą laikui pratęsti, griežtos apskaitos blankų ir kitų dokumentų saugojimą, kad būtų užtikrintas šių dokumentų saugojimo reikalavimų vykdymas;
7.12. tvarko vizų apskaitą, kad būtų kaupiama informacija apie išduotas vizas;
7.13. pagal kompetenciją tvarko Užsieniečių registro duomenis, kad būtų užtikrintas departamento, kaip šio registro tvarkymo įstaigos, funkcijų vykdymas;
7.14. per vizų informacinę sistemą (VIS) vykdo išankstines konsultacijas su kitų suinteresuotų Šengeno valstybių centrinėmis institucijomis dėl Šengeno vizų išdavimo užsieniečiams bei su nacionalinėmis suinteresuotomis institucijomis dėl vizų išdavimo;
7.15. bendradarbiaudamas su Lietuvos kriminalinės policijos biuru, keičiasi su kitomis valstybėmis narėmis papildoma informacija dėl užsieniečių, dėl kurių paskelbtas įspėjimas Šengeno informacinėje sistemoje pagal Šengeno konvencijos 96 straipsnį;
7.16. pagal kompetenciją spręsdamas klausimus, bendradarbiauja su departamento ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
7.17. vykdydamas funkcijas, prireikus naudojasi Užsieniečių registro, Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenimis;
7.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento ir skyriaus vadovų pavedimus, kad būtų įgyvendinamas departamento strateginis tikslas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Migracijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 8(5)2198405, ala.galiniene@vrm lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie Migracijos departamentas prie VRM  Operatorius (ė)- lažybų tarpininkas (ė)

Pobūdis: Darbas su kasa, malonus klientu aptarnavimas
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda
Rusų kalbos mokėjimas
Anglų kalba- privalumas
Patirtis prekyboje- privalumas

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BalticBet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodu, 860832833, erika.gliaudeliene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "BalticBet"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Pakuotės ir jos gaminių pardavimas.
Reikalavimai: Patirtis pardavimuose, komunikabilumas, noras dirbti ir tobulėti.
B kategorija.
Privalumas - nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakuotės centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: E. Šimkūnaitės, 8 687 96155, edmundas@pakuotescentras.lt
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Pakuotės centras"  Pardavimu vadybinke (-as)-kokybes kobtroliere (-ius)

Pobūdis: Aktyvi nauju klientu paieska;
Komerciniu pasiulymu ruosimas;
Sutarciu sudarymas;
Valytoju atranka;
Kokybes kontrole.
Reikalavimai: Patirtis aktyviu pardavimu srityje;
Aukstasis/aukstesnysis issilavinimas;
Noras dirbti ir uzsidirbti;
Komunikabilumas;
Gebejimas suvaldyti stresines situacijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros ministerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@kilimu-valymas.eu
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Švaros ministerija"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: -batų ir aksesuarų pardavimas
- Bendravimas su klientais, jų aptarnavimas;
- tvarkos parduotuvėje palaikymas;
- prekių išdėstymas;
- darbas su kasa.
Reikalavimai: - užsienio kalbų žinios - privalumas;
- panašaus darbo patirtis - privalumas;
- atsakingumas, apdairumas, mandagumas, orientacija į rezultatą;
- Punktualumas;
- Darbštumas.
0,75etato

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrofashion retail shoes"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18, 861069166, vilnius_ozas@lt.centrofashion.com
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Centrofashion retail shoes"  Pardavėjas/klientus aptarnaujantis asmuo

Pobūdis: • klientų aptarnavimas;
• užsakymų priėmimas;
• darbas komandoje.
Reikalavimai: • komunikabilumas;
• atsakingumas;
• orientacija į rezultatą;
• sąžiningumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujoji Meksika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@tacomexicano.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji Meksika"  Maisto paruošėjas

Pobūdis: • maisto patiekalų gamyba;
• gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas;
• klientų aptarnavimas/užsakymų priėmimas;
• darbas komandoje
Reikalavimai: • sveikatos, higienos ir sanitarijos reikalavimų išmanymas;
• komunikabilumas;
• atsakingumas;
• orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujoji Meksika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@tacomexicano.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji Meksika"  Virėjas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• maisto patiekalų gamyba;
• gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas;
• klientų aptarnavimas/užsakymų priėmimas;
• darbas komandoje.
Reikalavimai: • sveikatos, higienos ir sanitarijos reikalavimų išmanymas;
• maisto gamybos proceso išmanymas (virėjo pozicijai);
• komunikabilumas;
• atsakingumas;
• orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujoji Meksika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@tacomexicano.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji Meksika"  Padavėjas

Pobūdis: Restoranas "The old green house" siūlo darbą padavejui(-ai)-barmenui (-ei)
Pilnas etatas.
CV siųsti: info@oldgreenhouse.lt
Reikalavimai: * Darbo patirtis;
* greita orientacija;
* svetingumas, savarankiškumas, komunikabilumas, sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas.
* privalumas dirbti R-Keeper programa;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RA44"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. stuokos-gucevičiaus g. 5, 861699559, info@oldgreenhouse.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "RA44"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Reikalingi pagalbiniai darbininkai prie betonavimo ir trinkelių klojimo darbų.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fitoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juodasis kelias, 868855225
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Fitoras"  Valytoja Trakų g.

Pobūdis: Nedideliai kavinei reikalinga valytoja darbui rytais iki 11 val.
Reikalavimai: Pagrindiniai reikalavimai - darbštumas, pareigingumas ir gera nuotaika kiekvieną darbo dieną.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Traku 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Padavėja

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalinga darbšti, energinga padavėja darbui puse etato. Darbo laikas - darbo dienomis nuo 10 iki 15 val.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - darbštumas, gera nuotaika ir patirtis aptarnavimo sferoje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Traku 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Pilnas įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas.
Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis išsilavinimas, vyr. buhalterio patirtis, patirtis Rivilės programa.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo ir apskaitos konsultantai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ratnyčios g. 58-108, 861003200, sonata@versloapskaita.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Verslo ir apskaitos konsultantai"  Buhalterė / -is

Pobūdis: - keletos įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki FA;
- pilna darbo diena;
- ataskaitų ruošimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
- darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas.
Reikalavimai: - aukštasis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas;
- 3 metai buhalterio darbo patirtis;
- LR istatymų susijusių su Buhalterine apskaita išmanymas;
- buhalterinės apskaitos programos AGNUM išmanymas;
- puikūs analitiniai ir organizacinai sugebëjimai;
- pageidautina rusų kalbos žinios;
- vairuotojo pažymëjimas būtinas;
- kruopštumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OVO finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 861880232, karjera@ovofinance.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "OVO finance"  Aukštalipys

Pobūdis: Įmonė "Alpinistiniai statybos darbai" ieško aukštalipių medžių genėjimui ir pjovimui, kitiems statybos - remonto darbams. Teirautis tel. 868735345 arba
e-paštu alpinistiniai.darbai@gmail.com
Reikalavimai: Ištvermingumas, fizinis pasiruošimas, darbštumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Sauliaus Viliaus įmonė "Alpinistiniai statybos darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sėlių g., 868735345, alpinistiniai.darbai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie Sauliaus Viliaus įmonė "Alpinistiniai statybos darbai"  Dizaineris (-ė)

Pobūdis: Spaudos darbų dizaino kūrimas;
Interneto puslapių dizaino kūrimas;
Firminio stiliaus kūrimas;
Idėjų reklamos kampanijoms kūrimas;
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Darbo grafinėmis programomis patirtis ir gebėjimai (CorelDraw, Photoshop, InDesign);
Failų paruošimo spaudai patirtis;
Kūrybiškumas, savarankiškumas ir atsakingumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 4Baltics
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Strazdelio g. 1, 860971139, cv@happy-a.eu
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB 4Baltics  Pardavėja-kasininkė

Pobūdis: Reikalinga pardavėja(-as)-kasininkė(-as)maisto prekių parduotuvėje.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ignasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Girulių, 865907231
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Ignasta"  Valytojai Greičiūno ir Kirtimų g.

Pobūdis: Reikalingos valytojos administracinių ir bendrųjų patalpų, esančių Greičiūno g. ir Kirtimų g., valymui. Darbas 3 k. per savaitę iš ryto.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Restorano maisto gaminimas
Reikalavimai: Profesinis išsilavinimas
Patirtis visuomeninio maitinimo srityje ne mažiau 1 metų
Maisto gaminimas pagal technologines korteles
Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai
Rimtas požiūris į darbą, pareigingumas
Aktyvumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Balrena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jadvygiškių g. 2c, 865573344, virtuve.vilnius@hbh.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Balrena"  Pardavėjams (-joms)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Prekyba šventiniais fejerverkais laikinuose skyriuose, esančiuose prekybos centruose, Vilniaus mieste, gruodžio mėnesį.

Reikalavimai kandidatams:
• Atsakingas požiūris į darbą, komunikabilumas ir noras dirbti.
• Pardavėjo (-os) darbo patirtis ir darbo su kasos aparatu įgūdžiai būtų privalumas.
• Galimybė dirbti slenkančiu grafiku.

Mes siūlome:
• Gerą darbo užmokestį.
• Visas socialines garantijas.
• Neturintiems pardavėjo darbo patirties, darbo su elektroniniu kasos aparatu mokymus.
• Lankstų darbo grafiką, kurį galima suderinti su mokslais ar kitu darbu.

CV su kontaktine informacija siųsti el.paštu: vilnius@raketa.lt
Platesnę informaciją apie siūlomą darbą galite gauti paskambinę telefonu: 8 652 24 211; 8 611 37 899.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Polonezas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 652 24 211, vilnius@raketa.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Polonezas"  Paruošėjas / kepėjo padėjėjas

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalingas darbštus, energingas kepėjo padėjėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - patirtis maisto gamybos srityje arba baigtos/besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis nebūtina, jei kandidatas turi arba studijuoja virėjo/konditerio specialybę.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Traku 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Stilistas (-ė)/konsultantas (-ė)

Pobūdis: Friends & Frames optikai ieškome tavęs - mados mylėtojo (-s), pastebinčio (-s) grožį aprangoje, aksesuaruose, interjere ir smulkiuose dalykuose! Jei domiesi mada ar pats (-i) mėgsti kurti gražius dalykus, o savo pozityvumu ir pasitikėjimu gali padrąsinti pirkėjus būti gražiais ir madingais, parašyk mums darbas@fr2.lt ir papasakok apie save. Pakalbėti plačiau apie darbo pobūdį ir tave būtų smagu susitikimo metu.
Reikalavimai: Būtų puiku, jei laiške pasidalintum, kas tau gražu (galbūt domiesi rūbų ar aksesuarų madomis, interjero tendencijomis, pats (-i) mėgsti fotografuoti ir/ar saugoti gražias fotografijas pintereste).

Darbas galimas pilnu ar pusė etato, taip pat galima derinti su studijomis.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innco"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4, darbas@fr2.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Innco"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Akvariumų, akvariuminių žuvyčių/gyvūnų priežiūra, pardavimas;
- Bendravimas su klientais, jų konsultavimas.
Reikalavimai: Išsilavinimas biologijos srityje būtų vertinamas kaip privalumas;
- Žinios apie akvariumus, jų priežiūrą būtų vertinamos kaip privalumas;
- Aktyvumas, kruopštumas, noras mokytis, imlumas naujovėms.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stalma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 78, 868609460, info@akvariumai.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Stalma"  Padavėja

Pobūdis: Vilniuje senamiestyje Soprano ledainėje nuolatiniam darbui reikalingos (-I)padavėjos (-ai).
Reikalavimai: Privalumas - darbo patirtis ir užsienio kalbos.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.23, 2609299, info@soprano.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Eksporto vadybininko

Pobūdis: Darbas su medienos gaminiais (lentos, rastai) ekporto organizavimas i Indija, UAE, Kinija
Reikalavimai: Anglu, Rusu kalbos. Prekybine patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltfirewood"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareiviu, 8 683 16153, info@ltfirewood.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Ltfirewood"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Ieškomas vairuotojas su darbo patirtimi darbui su mikroautobusu. Važinėjama ratais LT-Europa-LT.
Reikalavimai: B kategorija, darbo patirtis, atsakingumas. Gyvenimo aprašymus prašome siųsti el. paštu agvalogistics@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agva logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: agvalogistics@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Agva logistics"  Konstruktorius

Pobūdis: Užsienio kapitalo siuvimo įmonei reikalingas konstruktorius turintis patirtį darbui su Gerber konstravimo programa.
Anglu kalba – būtina.
Siusti CV el paštu: lanika@lanika.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "La-Nika Baltic Ltd."
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 55, 8-5 270 55 17
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "La-Nika Baltic Ltd."  Skambučių centro operatorius(-ė) (rusų kalba)

Pobūdis: Bendravimas su klientais;
Pagalba bei konsultavimas, renkantis prekes;
Namų apyvokos prekių pardavimas telefonu (Rusijos rinka, jau pirkę pas mus klientai);
Darbas su duomenų baze (duombazės tvarkymas).

Общение с клиентами;
Помощь в выборе товара и консультации по товару;
Телефонные продажи товаров для дома (на Российский рынок, уже активным клиентам);
Работа с базой данных (приведение базы в порядок).


Mes jums siūlome:

• Socialines garantijas;
• Lankstų grafiką – 7 darbo valandos per dieną;
• Įdomų ir perspektyvų darbą;
• Karjeros galimybes Lietuvoje ir užsienio filialose;
• Nemokamus mokymus.

• Социальные гарантии;
• Гибкий график – 7 часов в день;
• Интересную и перспективную работу;
• Возможность карьерного роста, как в Литве, так и в подразделениях компании за рубежом;
• Бесплатное обучение.
Atlyginimas:

800 - 8000 Lt (atskaičiavus mokesčius)
Reikalavimai: • Gera rusų kalba (žodžiu);
• Sugebėjimas siekti užsibrėžtų tikslų;
• Užsispyrimas, pozityvus mastymas;
• Darbas kompiuteriu (bazinės žinios);
• Noras dirbti ir užsidirbti;
• Noras mokytis ir tobulėti.

• Хороший разговорный русский;
• Умение достигать поставленных целей;
• Упорство, позитивный настрой;
• Работа на компьютере (базовые знания);
• Желание работать и зарабатывать;
• Желание учиться и развиваться.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Studio moderna"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių 9, 8 616 58 262, mentors.lt.ru@studio-moderna.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Studio moderna"  IT specialistas

Pobūdis: • Įmonės programinės įrangos diegimas, derinimas, testavimas;
• Problemų identifikavimas, sprendimų paieška;
• Klientų konsultavimas IT klausimais;
• Įmonių kompiuterinės technikos, tinklo priežiūra;
• Klaidų registravimas;
• Dalyvavimas įvairiuose projektuose;
• Dokumentacijos rengimas;
Reikalavimai: • Elektronikos žinios;
• Patirtis su kompiuteriais, kompiuterinėmis sistemomis (MS Windows, MS Office diegimas);
• Tinklo struktūros žinios;
• Greitas susigaudymas kompiuterinėse programose;
• Rusų bei Anglų kalbos žinios;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "nSoft"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88a, 865510655, cv@nsoft.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "nSoft"  Pakuotojas

Reikalavimai: Reikalingas (-a) pašto siuntų pakuotojas (-a).
Darbo pobūdis: pašto siuntų suvedimas į kompiuterį, supakavimas ir išdavimas. Darbas vyksta darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.
Reikalavimai: darbas kompiuteriu, darbštumas, puikiai kalbėti ir rašyti lietuviškai.
Bendra darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbas plovykloje (indų plovimas rankomis ir mašina), salės plovimas.
Laiku mokamas atlyginimas, lankstus darbo grafikas. Darbas pamainomis.
Reikalavimai: - Darbštumas,
- Atsakingumas,
- Pareigingumas,
- Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alsita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g. 4, 8 685 77227, ilona.rom@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Alsita"  Sandelio darbuotojas

Pobūdis: Sandelio darbuotojas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raisena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Graiciuno, 862036448, vidmantasva@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Raisena"  Šaldymo įrangos surinkėjas

Pobūdis: Gamybinei įmonei UAB "Refra" siūlančiai šaldymo, kondicionavimo įrangą reikalingi šaldymo įrangos surinkėjai.

Išsamesnė informacija telefonu: 37066241319
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.
Techninės žinios.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Refra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37066241319
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Refra"  Pagalbinis (-ė) darbininkas (-ė)

Pobūdis: Gamybinei įmonei UAB "Refra" siūlančiai šaldymo, kondicionavimo įrangą reikalingi pagalbiniai darbininkai (-ės).

Išsamesnė informacija telefonu: 37066241319

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Refra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37066241319
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Refra"  Bendrastatybinių darbų sąmatininkas (-ė)

Pobūdis: Sąmatų sudarymas , jų tikrinimas
Konkursinių pasiūlymų rengimas
Techninių klausimų derinimas su užsakovais ir subrangovais;
Atliktų darbų aktų ruošimas;
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinierinis išsilavinimas;
Darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai bendrastatybinių darbų srityje;
Statybos procesų išmanymas;
Mokėti dirbti SISTELA arba ASTERA;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo rizikos valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Nemenčinės pl. 43a, 868480775, info.vrvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Verslo rizikos valdymas"  Pardavėjas(-a) akvariumistas(-ė)

Pobūdis: Prekyba zooprekėmis, akvariuminėmis žuvytėmis, akvariumais.
Darbas Gariūnuose (pagrindinis pastatas).
Reikalavimai: Komunikabilumas.
Akvariumistikos žinios.
Rusų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kanarėlė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naujoji vilnia, 8 681 87787, uab.kanarele@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Kanarėlė"  Buhalteris

Pobūdis: Apskaitos vykdymas;
ataskaitų rengimas;
dokumentų rengimas ir tvarkymas; finansinių operacijų tvarkymas.
įmonės rodiklių analizė, biudžeto formavimas, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.
Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas; apskaitos standartų ir LR aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą išmanymas;
statybos įmonių apskaitos išmanymas (privalumas);
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Autosaltkalvis

Pobūdis: Lengvuju automobiliu aptarnavimas ir remontas
Reikalavimai: Pakababos ir stabzdziu sistemos ismanymas
Variklio ismanymas
Darbas su diagnostine iranga

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "R2L"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniskiu, 868740977, Algirdas@r2l.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "R2L"  Autodetaliu tiekejas

Pobūdis: Autodetaliu pristatymas
Autodetaliu sandelio prieziura
Reikalavimai: Patirtis su autodalimis
Vairuotojo pazymejimas
Atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "R2L"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniskiu, 868740977, Algirdas@r2l.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "R2L"  Administratorė

Pobūdis: -Įmonės dokumentacijos tvarkymas;
-Korespondencijos tvarkymas;
-Kanceliarinių prekių užsakymas, pirkimas, koordinavimas;
-Svečių priėmimas ir koordinavimas, bendravimas su įmonės klientais;
-Įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
-Biuro priežiūra bei administravimas;
-Asistavimas vadovui.
-Darbuotojų paieška ir sutarčių tvarymas.
Reikalavimai: - Aukštasis (aukštesnysis) išsilavinimas;
- Darbo patirtis administravimo srityje būtų pranašumas;
- Laisvai dirbti su Microsoft Office programomis (Word, Excel);
- Ypač geras kompiuterinis raštingumas;
- Geros rusų, anglų kalbos žinios;
- Puikūs raštvedybos, dokumentų valdymo, archyvavimo taisyklių išmanymas;
-Kruopštumas ir atidumas, analitinis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas bei komunikabilumas;
- Greita reakcija ir gebėjimas operatyviai spręsti problemas;


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 32, 867294125, office@hsg.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Nekilnojamojo turto paslaugų brokeris

Pobūdis: Nekilnojamojo turto, komercinės paskirties nuoma.
Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių palaikymas su esamais klientais.
Derybų vedimas,sutarčių sudarymas, patalpų prezentacijų kūrimas, pristatymas klientams.
Reikalavimai: Savarankiškumas, iniciatyvumas, komunikabilumas;
Atkaklumas, noras užsidirbti;
Rusų, anglų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių diegimas ( vaizdo stebėjimo sistemos, apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos, multimedia, kompiuteriniai tinklai).


Darbas su elektriniais ir mechaniniais prietaisais, magistralių, kanalų kabeliams komutacinės įrangos montavimas. Darbas su 230V elektrine įtampa.
Reikalavimai: -Panašaus darbo patirtis;
-Kruopštumas;
-Sanarankiškumas;
-Pareigingumas;

Mes siūlome:
-Draugišką kolektyvą;
-Dinamišką darbą;
-Nuo rezultatų priklausantį atlygį;
-Socialines garantijas;Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.vileišio g. 6d, 869949992, info@itst.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "IT sistemos"  Elektrikas - montuotojas

Pobūdis: Viešojo maitynimo, kavinių, barų, picerijų vituvės įrangos montavimas, demontavimas. Įrangos remontas.
Reikalavimai: Savarankiškumas, patirtis šioje srityje, komunikabilumas, VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Padavėjas

Pobūdis: Galima dirbti 9-18 h.
Reikalavimai: Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos, 865013083, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Paslaugos ir aptarnavimas

Pobūdis: • Rengia pardavimo planus, kuria rinkodaros strategijas, įgyvendina ir plėtoja jas.
•Atlieka rinkos ir vartotojų tyrimus.
• Palaiko ryšius su esamais klientais bei pritraukia naujus klientus;
• Vykdo standartų platinimą;
• Analizuoja vidinius įstaigos rodiklius ir rinkos tyrimų informaciją.
• Rengia ir teikia pasiūlymus su rinkodara susijusiais klausimais.
Reikalavimai: • Aukštasis universitetinis verslo, ekonomikos, finansų mokslų srities išsilavinimas.
• Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pardavimų ir rinkodaros srityje.
• Atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas, savarankiškumas
Prašome siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. paštu dovile.taraseviciute@lsd.lt iki 2014 m. lapkričio 28 d. Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Jei turėtumėte klausimų ar reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis į Teisės ir personalo skyriaus vedėją Dovilę Tarasevičiūtę telefonu (8 5) 279 1143 arba el. paštu dovile.taraseviciute@lsd.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos standartizacijos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. kosciuškos g. 30, (8 5) 279 1143, dovile.taraseviciute@lsd.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie Lietuvos standartizacijos departamentas  Viešieji ryšiai

Pobūdis: • Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją.
• Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus.
• Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
• Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus, panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius.
• Bendrauja su žiniasklaidos ir visuomenės atstovais.
• Prižiūri departamento internetinio tinklalapio rubrikas užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama.
Reikalavimai: • Aukštasis universitetinis socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas.
• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje.
• Mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
• Atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas, savarankiškumas.
Prašome siųsti savo CV ir motyvacinį laišką el. paštu dovile.taraseviciute@lsd.lt iki 2014 m. lapkričio 28 d. Garantuojame visų besikreipusių asmenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Jei turėtumėte klausimų ar reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis į Teisės ir personalo skyriaus vedėją Dovilę Tarasevičiūtę telefonu (8 5) 279 1143 arba el. paštu dovile.taraseviciute@lsd.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos standartizacijos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. kosciuškos g. 30, (8 5) 279 1143, dovile.taraseviciute@lsd.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie Lietuvos standartizacijos departamentas  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas statybose. Objektai Vilniuje.
Atlyginimas į rankas 1200 Lt
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 12-104, 852409489, personalas.vikanda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Vikanda"  Prekybos vadybininkės (o)

Reikalavimai: Pobūdis: UAB"Automatikos komponentai" ieško energingos(o) pardavimo vadybininkės (o) darbui telefonu Vilniuje.
• aktyvi naujų klientų paieška;
• ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: •aukšasis/aukštesnysis techninis ar vadybos išsilavinimas
• puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai
• lietuvių,anglų ir rusų kalbų mokėjimas, lenkų kalba privalumas
• komunikabilumas
• organizuotumas
• pereigingumas
• aktyvus bendravimas telefonu su klientais.


Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automatikos komponentai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2731012, info@ak-rele.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Automatikos komponentai"  Sąmatininkas

Pobūdis: - Sąmatų sudarymas;
- Konkursinių pasiūlymų rengimas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais, subrangovais;
- Atliktų darbų aktų ruošimas;
- Projektinės dokumentacijos analizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas;
• Sąmatininko darbo patirtis mažiausiai 4 metai bendrastatybinių darbų srityje;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Mokėti dirbti su sąmatinėmis programomis "Sistela".

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Ieškoti transporto kroviniams atsivežti. Darbas su vežėjais muitine, bei tiekėjais. Atskirų prekių grupių užsakymas. Transporto maršrutų priežiūra įmonės viduje.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas. Panašaus darbo patirtis. Anglų,rusų kalbos. Lenkų kalba būtų privalumas.
Kominikabilumas, gebėjimas spręsti problemas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4a, 867253438, egidijus@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Prezentacijų organizatorius (-ė)

Pobūdis: TAPK MŪSŲ KOMANDOS NARIU:
-jei gerai moki organizuoti savo darbą;
-jei netrūksta ryžto įveikti išbandymus;
-jei sugebi būti sąžiningas/a sau ir kitiems;
-jei esi pasiryžęs/usi dirbti atkakliai ir būti už tai įvertintas/a;
-jei moki vairuoti ir turi tam teises.
Patalpų paieška ir organizavimas;

Derybos su patalpų vadovybe dėl nuomos sąlygų atitinkamam renginiui organizuoti;

Nuomos sutarčių sudarymas;

Patalpų paruošimo renginui užtikrinimas;

Kvietimų platinimas;

Finansiniai renginių skaičiavimai;

Darbo grafikų vadybininkams sudarymas;

Komandiruotės Lietuvos teritorijoje.

Jei Jūs atitinkate pateiktą pareigų apibūdinimą ir norėtumėte su mumis dirbti, laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų BŪTINAI SU NUOTRAUKA ir prierašu "PREZENTACIJŲ ORGANIZATORIUS (-Ė)" el.paštu: info@torpol.lt
Reikalavimai: Reikalavimai: Išsilavinimas: aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, vadybos pagrindai - privalumas; Organizuotumas, komunikabilumas, sąvarankiškumas, sąžiningumas; Galimybė vykti į trumpalaikes komandiruotes; Vairuotojo pažymėjimas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Vairuotojo pažymėjimas - Vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Išsilavinimas - Aukštesnysis
Darbo patirtis nuo 2 metų
Kalbos - Lietuvių kalba

Atlyginimas: 1210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Torpol Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.rimšos g., 852735935, info@torpol.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Torpol Baltija"  Mechanikos specialistas

Pobūdis: Statybos ir Remonto uždaroji akcinė bendrovė "ALSA" siūlo darbą mechanikos specialistui.

Darbo pobūdis - karjero statybinės technikos priežiūra, gedimų šalinimas.
Darbo vieta - Merešlėnai, Pagirių sen.
Reikalavimai: - techninis išsilavinimas, darbo patirtis mechanikos srityje
- darbų saugos įstatymų žinojimas
- mechanizmų priežiūros norminių aktų reikalavimų išmanymas
- elektrinių bei hidraulinių sistemų išmanymas
- konstrukcijų teorinis ir praktinis išmanymas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2780 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Merešlėnų karjeras, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- betonavimo darbai, klojinių gamyba ir montavimas.

Reikalavimai:
- betonavimo darbų patirtis;
- brėžinių skaitymas;
- darbas su nivelyru;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- gebėjimas atlikti metalinių konstrukcijų montavimo, suvirinimo darbus.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Apdailininkas

Pobūdis: Apdailininkas Vilniuje
Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- fasadų apdailos darbai (vienasluoksnis tinkavimas);
- vidaus apdaila;
- keraminių plytelių klijavimas.

Reikalavimai:
- Apdailininko darbo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;
- brėžinių skaitymas.

Privalumai:
- automobilis.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Vairuotojas-prekių prižiūrėtojas

Pobūdis: Įmonės gaminamos produkcijos pristatymas klientams.
Produkcijos priežiūra ir auditas prekybos centruose.
Pagalba komercijos skyriui.

Reikalavimai: Reikalavimai:
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Geras lietuvių kalbos mokėjimas.
Bendravimo įgūdžiai.
Atsakingumas, punktualumas.
Privalumai:
Panašaus darbo patirtis.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Vilniaus ir Kauno miestų gatvių pažinojimas.
Rusų kalba.
Supratimas apie automobilius.
Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Pirmenybė teikiama kandidatams, atsiuntusiems savo gyvenimo aprašymus.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 8 612 90035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klinetų paieška
Klientų bazės kūrimas, pildymas
Darbas su esamais klientais
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje
Greita reakcija
Užsienio kalbos mokėjimas, bent vienos

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareiviu g. 19, 860169043, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Kurjeris

Pobūdis: Uab "BalticPost" ieško vakarinio kurjerio. Siuntų gabenimas klientams, darbas su grynaisiais pinigais. Darbo laikas nuo 12 iki 20val. Atlyginimas priklauso nuo aplankytų klientų skaičiaus. Reikalavimai : B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, bent 2 metų vairavimo patirtis, atsakingumas, mandagumas. CV siūsti El paštu

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: antanas.mastenica@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Valytoja (-as) mobilios brigados

Pobūdis: Patalpų valymas
Reikalavimai: Darbštumas, mandagumas, lankstumas. Privalomas B kategorijos vairotojo pažymejimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciuliavičiaus, 8 671 86001, olga@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Vertėjas

Pobūdis: Techninis vertimas iš/į lietuvių-lenkų kalbas.
Reikalavimai: Nepriekaištingas lenkų-lietuvių kalbų mokėjimas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PH industries solution Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, 862647760, info@ph-industries.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "PH industries solution Lietuva"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: Siūlomas darbas lanksčiu darbo grafiku alkoholinių gėrimų parduotuvėje. Pagrindinės funkcijos - suteikti pirkėjams informaciją apie prekes, darbas su kasos aparatu, negrynųjų pinigų terminalais, prekių išdėstymas prekybos salėje, prekybos salės priežiūra.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, tvarkingumas, pozityvus požiūris į atliekamą darbą, be priklausomybės vartoti alkoholinius gėrimus, turėti galimyb3 dirbti iki 22.00 val. Privalumas - darbo aptarnavimo sferoje patirtis.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darija"
Miestas: Vilnius, klaipėda
Kreiptis: 862057250, info@darija.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Darija"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: UAB"PAKOM" plečia veiklą ir ieško energingų, aktyvių darbuotojų pardavimo vadybininko/vadybininkės pareigoms Vilniuje.
• pastatų inžinerinių sistemų aptarnavimo paslaugų pardavimas;
• komercinių pasiūlymų ruošimas;
• sutarčių su klientais sudarymas;
• aktyvi naujų klientų paieška;
• ataskaitų rengimas.

Reikalavimai: • aukšasis išsilavinimas;
• puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
• lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas;
• komunikabilumas;
• sąžiningumas;
• organizuotumas;
• pereigingumas;
• orientacija į rezultatą;
• aktyvus bendravimas su klientais.
• nuosavas automobilis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 861531555, arturas@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Pardavėjas

Pobūdis: Balionai, Balionu figūros, šventinė atributika, dovanų pakavimas.
Reikalavimai: Priimsime į darbą pardavėją. Jeigu patinka įdomus ir kūrybingas, aktyvus darbas, jeigu nori tapti profesionalios komandos nariu. Tuomet šis darbas tau.
Darbuotoja reikalinga pilnam etatui.

Darbuotos reikalingos šventiniam periodo darbui.

Reikalavimai
Privalumas: darbas prekybos srityje.
Sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pin Pin"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861385889, info@pin-pin.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Pin Pin"  Šaltkalvio padėjėjas

Pobūdis:  Metalo lakštų ir atliekų tvarkymas bei sandėliavimas;
 Detalių transportavimas cecho viduje;
 Darbas su kampinio šlifavimo mašinėle;
 Pagalba kitų skyrių darbuotojams.
Reikalavimai: Mes siūlome:
 Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
 Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
 Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų , veikiantį 24 valandas per parą;
 Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
 Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Logistas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas keltuvu ir rankomis;
• Detalių komplektavimas į paletes;
• Gatavos produkcijos ir ruošinių transportavimas įmonės viduje;
• Gaminių pakavimas ir transportavimas įmonės viduje.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas,
• Krautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Sandėlininkas

Pobūdis: • Prekių iškrovimas ir išdėstymas sandėlyje, jų komplektavimas;
• Sandėlio vadovo pavestų darbų vykdymas;
• Sandėlio tvarkos palaikymas.

Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas,
• Darbo sandėlyje patirtis.

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas;
• Nebaigtų gaminių transportavimas cecho viduje;
• Paimti, sukomplektuoti ir nuvežti tam tikras detales i tam skirta vieta.
Reikalavimai: • Turi išmanyti brėžinius,
• 2 m. patirtis, dirbant autokrautuvo vairuotoju;
• Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas (bent el. vežimėlio);

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Buhalterė

Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas, darbas su personalu
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, darbštumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FortistaLT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės, 867686761, fortista.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "FortistaLT"  Sąmatininkas

Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159a, 869956312, andrius@alduva.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS arba LT--> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: IT prekių pardavimas.
Bendravimas su klientais
Darbas I-V 10-19h.
Darbas su kasa.
Prekių pakavimas.
Reikalavimai: Darbštumas.
Mandagumas.
Sažiningumas
IT žinios.

Darbo patirtis IT sferoje butu didelis privalumas.

CV siusti į el. paštą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techarena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Medeinos, 860606077, info@techarena.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Techarena"  Barmėnas(ė)

Pobūdis: -užsakymų priėmimas
-gėrimų ruošimas
-tvarkos ir švaros darbo vietoje palaikymas
ILGA TRUMPA SAVAITĖ PUSĖ ETATO
DARBAS GALI BŪT PAPILDOMAS
Reikalavimai:  linksmas
 laisvai bendraujantis
 greitas
 atsakingas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Danveta, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18, 8 6 999 7 55 8, zumda29@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie Danveta, UAB  Padavejas(-a)

Pobūdis: Malonus bendravimas su klientais ir jų aptarnavimas
Reikalavimai: Komunikabilumas, imlumas naujovėms, noras dirbti ir tobulėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Danveta, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18, 8 6 999 7 55 8, zumda29@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie Danveta, UAB  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių (telekomunikacijos, priešgaisrinė, apsauginė, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolė) sistemų montavimas statybos objektuose;
Reikalavimai: Darbo patirtis
Žinoti saugos darbe, elektrosaugos reikalavimus;
Elektrotechninis išsilavinimas.
Mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais;

Privalumas - programavimas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fiat lux"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių g. 7-72, 868747217, egidijus.d@fiatlux.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Fiat lux"  Kiemsargis

Pobūdis: Reikalingas sąžiningas, stropus KIEMSARGIS (-ė) prižiūrėti servisą ir jo aplinką Vilniuje (Justiniškių g.). Nepilna darbo diena.
Prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "kiemsargio (-ės) pareigoms" el. paštu: bendrove@martonas.lt. Tel. pasiteiravimui (8 5) 275 40 38, 8 612 22824.Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g.14, 8 612 22824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Virėjas/virėjo padėjėjas

Pobūdis: Darbas su modernia indukcine WOK įranga;
Patiekalų gamyba pagal patvirtintas technologines korteles;
Pusgaminių paruošimas, produkcijos likučių ir kokybės kontrolė.

Įmonė siūlo
Visas socialines garantijas;
Savo darbu tikintį kolektyvą;
Nuolatinę darbo vietą;
Galimybę kilti karjeros laiptais;
Gerą ir laiku mokamą atlyginimą.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Virėjo padėjėjo darbo patirtis.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 867923884, egle@sveikasmaistas.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  IT specialisto dirbti su opencart sistema

Pobūdis: Jei esi komunikabilus, gebi dirbti su open cart sistema moki programavimo kalbas tuomet esi laukiamas mūsų kolektyve.
Reikalavimai: • google sistemu išmanymas: adword, seo, adsence;
• mokėjimas programuoti;
• gebėjimas greitai ir be klaidu atlikti darba

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mproducts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g.36, 865035225, administracija@mproducts.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Mproducts"  Darbininkas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai,statybos objekte
Reikalavimai: Darbštumas,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 867121127; 860673000
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Įvairūs apdailos ir kiti statybos darbai
Reikalavimai: Patiritis,darbštumas,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 867121127; 860673000
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Valytojoms (-ams) Erfurto g.

Pobūdis: Poliklinikos patalpų valymas.
Darbas: 5 darbo dienas per savaitę ir kas trečią šeštadienį po 4 val. per dieną. (18:00 – 22:00)
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 5 2150305, 8 65933230.
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 2150305, 8 65933230
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Darbas telefonu (1/2 etato)

Pobūdis: Imonės teikiamų paslaugų pristatymas telefonu ( Skambučio tikslas ne parduĮoti prekę, o klientą pakviesti į konsultaciją)
Potencialių klientų paieška, susitikimu-konsultacijų organizavimas.
Ryšių palaikymas su esamais klientais, konsultavimas.
Reikalavimai: Komunikabilaus;
Gebančio užmegzti ir palaikyti pokalbį;
Turinčio puikią iškalbą, malonų balsą ir taisyklingą lietuvių kalbą;
Norinčio mokytis ir tobulėti;
Norinčio dirbti ir užsidirbti;
Orientuoto į rezultatus. (Atkaklumas);
Gebančio greitai įsisavinti informaciją ir ją panaudoti. (Imlaus);

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10b, 868253405, alina.kunicka@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Pasyvių namų inžinieriaus asistentas (-ė)

Pobūdis: -pagalba inžinieriui, konsultuojant energetinio efektyvumo klausimais;
-pagalba inžinieriui kasdieniniuose darbuose;
-dokumentų administravimas;
-ryšių su esamais klientais palaikymas;
-bendradarbiavimas su kolegomis ir klientais sprendžiant nesklandumus.
Reikalavimai: -TIK VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINTYS ASMENYS;
-ARBA STUDIJUOJANTIS NEAKIVAIZDŽIAI;
- bus vykdomi trumpalaikiai apmokymai;
-galimybė dirbti 0,5 arba pilnu etatu;
-mokymai prasideda nuo 2015 m. sausio mėn.


Atlyginimas: 518 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Pro partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g. 15, 860521833, cv@propartners.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Pro partners"  Pastatų administratoriaus vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: -pagalba pastatų administracijos vadybininkui kasdieniniuose darbuose;
-dokumentų administravimas;
-ryšių su esamais klientais palaikymas;
-bendradarbiavimas su kolegomis ir klientais sprendžiant nesklandumus;
Reikalavimai: -TIK VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINTYS ASMENYS;
-ARBA STUDIJUOJANTIS NEAKIVAIZDŽIAI;
- bus vykdomi trumpalaikiai apmokymai;
-galimybė dirbti 0,5 arba pilnu etatu;
-mokymai prasideda nuo 2015 m. sausio mėn.

Atlyginimas: 518 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Pro partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasunskio g. 15, 860521833, cv@propartners.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Pro partners"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Pardavimai telefonu, naujų klientų paieška, pagalba organizuojant seminarus ir konferencijas.
Reikalavimai: -TIK VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ TURINTYS ASMENYS;
-ARBA STUDIJUOJANTIS NEAKIVAIZDŽIAI;
- bus vykdomi trumpalaikiai apmokymai;
-galimybė dirbti 0,5 arba pilnu etatu;
-mokymai prasideda nuo 2015 m. sausio mėn.

Atlyginimas: 518 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Pro partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g. 15, 860521833, cv@propartners.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Pro partners"  Administratorė-darbų saugos specialistė

Pobūdis: Administravimo funkcijos darbų saugos įmonėje. Dokumentacijos ruošimas ir kt. pavestos užduotys
Reikalavimai: Darbų saugos pažymėjimas;
Aukštasis išsilavinimas;
Geri kompiuterio įgūdžiai;
Komunikabilumas;
Iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 860566660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Vokiečių kalbos mokytoja (-as)

Pobūdis: Vokiečių kalbos mokymas kursuose nepilnu etatu
Reikalavimai: Papildomas darbas vokiečių kalbos mokytojai (-ui).
Įmonė plečia savo veiklą, todėl ieškome vokiečių kalbos mokytojos (-o) vesti vokiečių kalbos kursus Vilniuje.
Atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo dirbtų valandų skaičiaus. Dirbti reikės darbo dienomis vakarais (po 17 val.) arba šeštadieniais.
Reikalavimai: aukštasis vokiečių kalbos išsilavinimas, sugebėjimas mokyti, punktualumas, pareigingumas. Didelis privalumas - patirtis. Kreiptis (siųsti CV) el.paštu: viskaslengvai@gmail.com
Kadangi darbas nepilnu etatu bei po darbo valandų (darbo dienomis po 17 val. bei šeštadieniais), dėl to labai tinka ir kaip papildomas darbas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viskas lengvai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 8 6363 4230, viskaslengvai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Viskas lengvai"  Kasininkė (as)-operatorė (ius)

Pobūdis: Picerija ieško kasininkės (o)-operatorės (iaus).
Darbas slenkančiu grafiku (ilga trumpa savaitė). Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Virejas(jos)

Pobūdis: Darbas pamainomis, maisto gaminimas, banketų ruošimas.Restoranas Trakose
Reikalavimai: : Darbštumas, atsakingumas,sąžiningumas, savarankiškumas,

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IKF service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bražuolės kaimas, 869830544, info@akmeninerezidencija.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "IKF service"  Valytojos, teritorijos tvarkytojai

Pobūdis: Valyti tvarkyti patalpas Žimūnų g. Vilniuje.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. konarskio g. 8, 8655059333, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Administratorės – apskaitininkės (o)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
• Pirminių apskaitos dokumentų suvedimas į sistemą;
• Sąskaitų pajamavimas, išrašymas, ataskaitų ruošimas;
• Kasininko vieta;
• Vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimas;
• Įvairaus pobūdžio raštų ruošimas;
• Kiti buhalerės pavesti darbai;
• Darbuotojų paieškos organizavimas;

Naudingi įgūdžiai:
• Agnum programos mokėjimas.

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.
Reikalavimai: • Buhalterinių žinių pagrindai
• Loginis mąstymas
• Darbo patirtis 1 metai
• Imlumas naujovėms
• Mokėjimas dirbti kolektyve
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel; MS Word);
• Savarankiškumas, organizuotumas, orientacija į rezultatą.

Papildoma informacija
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvus pagrindžiantį laišką siųskite
Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei: el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "Administratoriaus-Apskaitininko vietai užimti"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo laikas: Visa darbo diena
Vietovė: Vilnius

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Kasininkė (-as)

Pobūdis: Darbas su kasa (buh. programa Rivilė);
Mandagus klientų aptarnavimas.
Reikalavimai: Greita orientacija;
Mokėjimas bendrauti;
Klientų aptarnavimo standartų žinojimas ir mokėjimas juos pritaikyti;
Sąžiningumas;
Punktualumas;
Paslaugumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, personalas@assorti.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Oro kondicionierių aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Reikalingas šaldymo mašinų, oro kondicionierių meistras-specialistas darbui su šaldymo mašinomis ir kondicioneiriais. Darbo pobūdis: kondicioneirių priežiūra ir remontas administraciniuose pastatuose.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis kondicionavimo srityje.
Privalumai: šaltininkų asociacijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santjana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 2, 869885015, jan@santjana.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Santjana"  Automobilių dažytojas

Pobūdis: Reikalingas stropus AUTOMOBILIŲ KĖBULO PARUOŠĖJAS DAŽYMUI – DAŽYTOJAS kėbulų servise Vilniuje, Galgiuose.
Reikalavimai: Būtina ne mažesnė kaip 2 metų analogiško darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 8 612 22824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Ekspeditorius (-ė)

Pobūdis: Pašto siuntų surinkimas iš klientų Vilniaus mieste su nuosavu lengvuoju automobiliu. Apmokėjimas nuo išdirbio, kuras kompensuojamas, apmokama už automobilio naudojimą darbo reikmėms.
Reikalavimai: Nuosavas lengvasis automobilis, vairavimo stažas (B kategorija) ne mažiau kaip trys metai, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti, gerai mokėti lietuvių kalbą.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g., 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Pietų Europos regiono transporto skyriaus vadovas

Pobūdis: Dalinių krovinių gabenimo iš/į Pietų Europos regioną (Graikija, Ispanija, Italija, Malta, Portugalija) projekto vystymas;
komandos formavimas, darbo organizavimas ir kontrolė;
pardavimo planų strategijos įgyvendinimas (darbas su esamais klientais, naujų paieška);
dalinių krovinių ekspedijavimo organizavimas Pietų Europos regione, paslaugų užsakymų valdymas;
ataskaitų rengimas, informacijos sisteminimas ir analizė;
Reikalavimai: Dalinių krovinių gabenimo organizavimo iš Pietų Europos regiono darbo patirtis;
gebėjimas planuoti, organizuoti komandos darbą bei priimti operatyvius sprendimus;
gebėjimas analizuoti krovinių tarptautinių gabenimų rinką, jos poreikius ir pokyčius;
strateginis mąstymas, komunikabilumas, iniciatyvumas, puikūs derybų įgūdžiai;
geras anglų kalbos mokėjimas (kitų kalbų mokėjimas – privalumas);

ĮMONĖ SIŪLO:
atsakingą darbą sėkmingai veikiančioje kompanijoje;
profesinių ambicijų realizavimo galimybes, nuolatinį kvalifikacijos kėlimą;
konkurencingą fiksuotą atlyginimą ir papildomus motyvuojančius priedus;

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis: Darbas komandoje su meistru įrengiant signalizacijas, elektros, vaizdo stebėjimo sistemų tinklus. Patirtis konkrečioje sferoje nebūtina.
Norėdami dalyvauti atrankoje, siųskite cv el.paštu: laura@aliarmoautomatika.lt

1500LT (1200LT į rankas)
Reikalavimai: Dėl teisinių reikalavimų įmonė negali įdarbinti teistų asmenų. Būtina gera sveikata ir gebėjimas dirbti fizinį darbą.
Pasitaiko darbo aukšyje

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aliarmo automatika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860361156, laura@aliarmoautomatika.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Aliarmo automatika"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautiniai krovinių pervežimai 92m3 bortiniais tentais.
Reikalavimai: Turėti CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą, galiojančią medicininę pažymą (forma Nr. 0931/a ir forma 048/a), 95 kodą (pagal ES direktyvas), būti pareigingam, sąžiningam, atidžiam, turėti supratimą technikoje, mokėti rusų kalbą, be žalingų įpročių, ypač reiso metu. (Vizos RUS, BY, KZ privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Floristas (ė)

Pobūdis: Puokščių komponavimas, skintų ir vazoninių gėlių priežiūra/pardavimas, klientų aptarnavimas, užsakymų priėmimas ir jų atlikimas, dovanų pakavimas
Darbas Fabijoniškėse, Pilnas darbo laikas
Reikalavimai: Privalumas: patirtis šioje srityje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus prekybos sistemos VPS"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 864552588, elesvps@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus prekybos sistemos VPS"  Transporto/ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Naujų partnerių paieška ir santykių su esamais palaikymas;
Vežimo užsakymų – sutarčių sudarymas, jų registracija ir kontrolė;
Krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimas;
Pervežimo proceso valdymas;
Klientų bei vežėjų duomenų analizė ir kaupimas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Pervežimų rinkos išmanymas;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti;
Kompiuterinis raštingumas;
Privalumas:
Puikios lietuvių, lenkų, rusų, angų kalbos žinios;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 852164847, info@lttransit.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Santechnikas

Pobūdis: Šildymo, vandentiekio, nuotekų tinklų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis analogiškoje srityje ne mažesnė kaip 2 metai
Geras šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų išmanymas
Kruopštumas
Sąžiningumas
Atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermasan"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77-307, 8 5 2476 767, info@ermasan.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Ermasan"  Matematikos mokytojas

Pobūdis: Matematikos mokymas. Papildomas arba pagrindinis darbas.
Reikalavimai: Gebėjimas išaiškinti matematikos temas paprastai.
Patirtis mokant įvairaus amžiaus vaikus.
Rezultatyvumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Erudita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 9, 8-607-77738, info@erudita.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Erudita"  Barmenas-padavėjas

Pobūdis: Kokybiškas gėrimų pateikimas;
Kokybiškas klientų aptarnavimas ir konsultavimas;
Sulčių, kokteilių ir užkandžių gamyba;
Darbas su kasos aparatu;
Baro likučių skaičiavimas.
Reikalavimai: Ieškome barmenų - padavėjų PILNAM ETATUI.

Darbo laikas – slenkančiu grafiku. Studijuojanties vakarinėse ir neakivaizdinėse studijose, darbo grafiką deriname.
Dieninių kursų studentams, turintiems bent dvi laisvas dienas per savaitę taip pat darbo grafiką galime priderinti.


Darbas pačiame Vilniaus centre, naujame stilingame sulčių ir užkandžių bare "The Juice Room", prekybos centre "Go 9".

Jei Tu - pozityvus, nuolat besišypsantis, stilingas, aktyvus, energingas, nebijantis naujų gyvenimo iššūkių ir siekiantis užsibrėžtų tikslų, kviečiame – jungtis prie mūsų smagaus kolektyvo!


Mes siūlome:

Įdomų bei dinamišką darbą;
Darbo vietą pačiame senamiestyje;
Energija neblėstantį kolektyvą;
Visas socialines garantijas;
Konkurencingą atlygį už atliktą darbą;
Galimybę tobulėti.

Reikalavimai:
Pozityvumas, komunikabilumas, sąžiningumas, darbštumas;
Orientaciją į rezultatą;
Užsienio (anglų, rusų) kalbų mokėjimas;
Aukštesnysis arba profesinis barmeno - padavėjo išsilavinimas būtų privalumas;
Domėjimasis sveika mityba ir gyvensena;

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "The juice room"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino 9, 867360688, ieva@juice-room.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "The juice room"  Anglų k. mokytojas

Pobūdis: Anglų k. mokymas pagal specialią metodiką. Yra galimybė dirbti pilną/pusę darbo dienos.
Reikalavimai: Nepriekaištinga anglų k.
Universitetinis išsilavinimas, (magistras privalumas).
Noras tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Erudita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 9, 8-607-77738, info@erudita.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Erudita"  Automobilių plovėjas (a)

Pobūdis: UAB "Krown" ieško patyrusio-(ios) automobilių plovėjo-(os) pilnai darbo dienai rankinėje automobilių plovykloje Vilniuje. Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu adresu: info@krown.lt ( informuosime tik atrinktus kandidatus).
Reikalavimai: - darbo patirtis automobilių plovykloje ( būtų privalumas);
- punktualumas;
- darbštumas;
- sąžiningumas;
- kruopštumas;
- atsakingumas.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krown"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 174r, info@krown.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Krown"  Soliariumo darbuotoja

Pobūdis: Naujam soliariumų salonui "Luxura" skubiai reikalinga administratorė.
Soliariumų priežiūra,klijentų aptarnavimas. Pilnas etatas
Reikalavimai: Rimtas požiūris į darbą,atsakingumas,puiki lietuvių kalba, malonus bendravimas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: R. Grigo IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 9, 8 612 40883, luxura.luxura@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie R. Grigo IĮ  Mokytoja - auklėtoja

Pobūdis: Darbas mišrioje ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje.
Reikalavimai: - Ikimokyklinio arba pradinio ugdymo specialistas.
- Krikščioniškas gyvenimas.
- Pedagoginis pašaukimas.
- Geba dirbti komandoje.
- Anglų/italų kalba.


Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Katalikiškas vaikų darželis "Mažutėliams"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860086725, pagalba.mazuteliams@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie Katalikiškas vaikų darželis "Mažutėliams"  Indų plovėja - valytoja

Pobūdis: Darbas plovykloje (indų plovimas rankomis ir mašina), salės plovimas.
Laiku mokamas atlyginimas, lankstus darbo grafikas. Darbas pamainomis.
Reikalavimai: * Darbštumas,
* Atsakingumas,
* Pareigingumas,
* Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nimfėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., vokiečių g., 861851813, vilnius.karjera@pj.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Nimfėja"  Apdailininkas

Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Apklausu atlikejas

Pobūdis: Daryti apklausas pagal iš anksto paruoštas anketas. Darbas vyksta visose vietose, kur susirenka daug žmonių,tokiose kaip prekybos centrai,parodos,miesto šventės ir įvairūs renginiai,koncertuose.
Reikalavimai: Mokėjimas bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis,drąsa,komunikabilumas!

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eastcon AG LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirmunu g. 70, 868976227,867077055, elzbieta227@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Eastcon AG LT"  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Mažesnių parduotuvėlių, įsikūrusių prekybos centre, patalpų valymas iki jų darbo pradžios. Darbo grafikas - 5 d. d., 1 d. poilsio, nuo 7.30 val. iki 10 val. Kreiptis tel. 8 5 203 1600, mob. 8 645 04 610.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 385 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 203 1600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Valytoja Saltoniškių g.

Pobūdis: Mažesnių parduotuvėlių, įsikūrusių prekybos centre, patalpų valymas iki jų darbo pradžios. Darbo grafikas - 4 d. d., 2 d. poilsio, nuo 7 val. iki 10 val. Kreiptis tel. 8 5 203 1600, mob. 8 645 04 610.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 355 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 203 1600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Valytoja Konstitucijos pr.

Pobūdis: Verslo centro bendrųjų patalpų bei kelių mažesnių parduotuvėlių patalpų valymas iki jų atidarymo. Darbo grafikas - 6 d. d., 1 d. poilsio, iki 10 val. Kreiptis tel. (8 5) 203 1600, mob. 8 645 04 610.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 203 1600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Naktinės pamainos administratorius

Pobūdis: Darbas viešbučio registratūroje slenkančiu grafiku naktimis,
Mandagus ir profesionalus svečių aptarnavimas,
Svečių priėmimas ir apgyvendinimas,
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Informacijos teikimas tiesiogiai, telefonu ir el. paštu;
Kitų vadovo užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentė (-as),
Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios,
Kompiuterinis raštingumas,
Puikūs bendravimo ir organizaciniai gebėjimai,
Sąžiningumas, orientacija į klientą, lankstus mąstymas ir greita orientacija,
Reprezentatyvi išvaizda ir šypsena kiekvieną dieną.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Regina tourism service, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gėlių g. 5, 8 626 077 11, guste@comfort.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie Regina tourism service, UAB  Administratorė

Pobūdis: *informacinių srautų valdymas, skambučių valdymas, greitas informacijos rinkimas, teikimas ir paskirstymas;
*gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas, registravimas, sisteminimas;
*bendrovės dokumentų pagal dokumentų rengimo bei raštvedybos taisykles rengimas ir įforminimas;
*internetines svetaines duomenų atnaujinimas;
*įmonės klientų priėmimas ir nukreipimas;
*biuro patalpų bei turto priežiūra ir administravimas bei aprūpinimas darbo priemonėmis;
*įmonės biuro veiklos koordinavimas;
*dokumentų vertimas iš/į rusų/lenkų/lietuvių kalbas;
*asistavimas vadovui bei kitiems kolegoms.
Reikalavimai: *Raštvedybos išmanymas;
*Lenkų ir rusų kalba;
*Administravimo patirtis (didelis privalumas);
*Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
*Lankstumas, gebėjimas dirbti stresinėse situacijose;
*Kruopštumas, darbštumas;
*Gebėjimas dirbti savarankiškai;
*Atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solaris Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motoru g. 14, 852306053, info@solarisbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Solaris Baltic"  Šaltkalvis-elektrikas

Pobūdis: Darbo pobūdis – technologines įrangos priežiūra ir remontas, įmonės elektros ūkio priežiūra.
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas Valčiūnai

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystes g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Pardavimų vadybininkas (ė)

Pobūdis: "Logobalt" - įvairios reklaminės, reprezentacinės atributikos, bei verslo dovanų tiekimas verslo segmentui. Esame jauna, aktyvi
komanda, kuri pasirengusi pateikti savo geriausias idėjas, bei aprūpinti klientus visu firminės atributikos arsenalu.

Darbo pabūdis:

Bendravimas su naujais ir esamais klientais;
Klientų poreikių išsiaiškinimas ir pasiūlymų rengimas;
Prekių, pagal kliento poreikius komplektavimas;
Derybos ir sutarčių pasirašymas;
Pardavimo projekto valdymas.
Reikalavimai: Patirtis dirbant su reklamine atributika ir verslo dovanomis;
Patirtis klientų aptarnavimo ir/ar pardavimų srityje;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Atidumas, paslaugumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Orientacija tiek į klientą, tiek į rezultatą;
Greitas naujos informacijos įsisavinimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Impeksoda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kiparisų g. 8, lt-14262, ugne@logobalt.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Impeksoda"  Suvirintojas

Reikalavimai: • Suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas;
• Aukštesnysis arba profesinis techninis išsilavinimas;
• Patirtis, virinant nerūdijantį austenitinį plieną MIG/ MAG arba TIG suvirinimo būdais.
Privalumai:
• Gamybinių suvirinimo brėžinių skaitymas;
• Suvirintojo kvalifikacijos sertifikatas austenitiniam nerūdijančiam plienui pagal EN287 standartą;
• Patirtis virinant plonus lakštus, deformacijos kontrolė;
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Gamybinė įmonė Vilniaus raj. siūlo darbą autokrautuvo vairuotojui.
Būtinas autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudaminos g. 1a, skaidiškės, 860402703, karjera55@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Vairuotojai CE kategorija

Pobūdis: Krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais. Darbas su Scania automobiliais. UAB VILIRA- įmonė, ekspedijuojanti krovinius automobiliais.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
Noras dirbti, atsakingumas, savarankiškumas;

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867828885, uabvilira@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Vilira"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Dovanu parduotuvėje, darbas salje. Prekių priėmimas, išdėliojimas. Klientų konsultavimas, pardavimas, darbas su kasa.
Reikalavimai: Patirtis prekybos sferoje. Komunikabilumas, atsakingumas, Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje. Privalumas mokėti susikalbėti rusų bei anglų k.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861811117, inga@alorlit.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros, vaizdo stebėjimo sistemų, signalizacijos ir kitų tinklų įrengimas
Reikalavimai: Būtina kvalifikacija ir pažymėjimas.

Dėl teisinių reikalavimų negalime priimti teistų asmenų.

Pasitaiko darbo aukštyje.

Prašome susisiekt el. paštu :
laura@aliarmoautomatika.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aliarmo automatika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: laura@aliarmoautomatika.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Aliarmo automatika"  Barmenas - (ė) - padavėjas (-a)

Pobūdis: Pobūdis:
-Svečių aptarnavimas pagal standartus;
-Kokybiškas klientų aptarnavimas, nepriekaištingas gėrimų pateikimas;
-Pamaininis darbo grafikas (pilnu etatu) restorane.
Reikalavimai: - Mokėti aiškiai, rišliai ir nuosekliai teikti informaciją;
- Būti paslaugiems, mandagiems, taktiškiems, orientuotiems į svečią ir jo interesus.
- Tikslus ir greitas užsakymų priėmimas ir įvykdymas
- Darbas su R-keeper sistema;
- Pinigų iš klientų priėmimas, paskaičiavimas bei teisingas grąžos jiems atidavimas
- Kalbėti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis;
- Darbas įvairių renginių metu (esant poreikiui).

Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 862029336

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Padavėjai, baro pagalbiniai darbuotojai

Pobūdis: Naujai atsidarantis kokteilių baras ieško charižmatiškų komandos narių. Išskirtinė vieta senamiestyje ir unikali veiklos koncepcija.
Reikalavimai: Gebėjimas priversti aplinkinius šypsotis, darnus darbas komandoje, stiprūs komuniaciniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AMITUS"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 865999286, uab.amitus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "AMITUS"  Valytoja (-as) Šeškinės g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas:
Dirbti 5 d.d. per savaitę po 3 val. nuo 17:00 val. Pirmąjį mėnesį darbo užmokestis 443,30 lt/mėn. (128,39 Eur) nuo antro mėnesio darbo 523,90 lt/mėn. (151,74 Eur)

Atlyginimas: 520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 30, 864092163, k.mickuviene@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Padavėja

Pobūdis: Restoranas "EDO Grill" ieško padavėjos. Darbo pobūdis: Svečių aptarnavimas restorane, patiekalų ir gėrimų užsakymų priėmimas, gerai išmanyti valgiaraštį, pateikiamus patiekalus ir gėrimus.
Reikalavimai: Padavėjos darbo patirtis
Komunikabilumas
Noras mokytis ir tobulėti
Rusų, anglų kalbų žinojimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edueta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 34a, edo.grill.2013@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Edueta"  Geodezininkas

Pobūdis: Statinių, požeminių komunikacijų išpildomųjų nuotraukų atlikimas;
Topografinių nuotraukų parengimas;
Žemės sklypų kadastriniai matavimai;
Dokumentacijos, brėžinių rengimas, derinimas;
Darbas su Geomap programa
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštasis / Aukštesnysis
Darbo su Geomap braižymo programa patirtis;
Darbo su elektroniniais tacheometrais, GPS imtuvais patirtis
Nuosavas automobilis (privalumas)
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Darbo kompiuteriu įgūdžiai

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus geodezija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861880669, info@vilniausgeodezija.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus geodezija"  Eksporto vadybininką (-ę) (anglų kalba)

Pobūdis: - Aktyvus įmonės teikiamos produkcijos pardavimas;
- Bendravimas su klientais;
- Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Būtinas lietuvių, anglų kalbos mokėjimas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Barmenas

Pobūdis: Darbas ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais. Klientų aptarnavimas, kokteilių gaminimas, darbas prie kasos.
Reikalavimai: Greita orientacija, komunikabilumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imperatoriaus rūmai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 22, 862516423, cashloungebar@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Imperatoriaus rūmai"  Sandelininkas, miltuku fasuotojas

Pobūdis: Sandelio prieziura, tonerio miltuku fasavimas
Reikalavimai: Greita orientacija, darbas orentuotas i rezultata. Siusti CV i dailyprint@dailyprint.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 163a, 867733903, dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Parduotuvės direktorės pavaduotoja(as)

Pobūdis: - Darbas Premium segmento drabužių parduotuvėje;
- Bendravimas su klientais;
- pagalba organizuojant parduotuvės veiklą;
- pagalba parduotuvės direktorei rengiant ataskaitas;
- prekių išdėstymas;
- darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas – privalumas;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- apskaitos pagrindų žinios;
- rusų ir anglų kalbos žinios;
- darbo patirtis aptarnavimo sferoje - privalumas;
- atsakingumas, mandagumas, orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burda moden salonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M. k. Čiurlionio 82a-50, 865520034, dovydas@burda.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Burda moden salonas"  Pardavėjas

Pobūdis: - Darbas Premium segmento drabužių padruotuvėje;
- Bendravimas su klientais;
- pagalba organizuojant parduotuvės veiklą;
- prekių išdėstymas;
- darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas – privalumas;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- apskaitos pagrindų žinios;
- rusų ir anglų kalbos žinios;
- darbo patirtis aptarnavimo sferoje - privalumas;
- atsakingumas, mandagumas, orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burda moden salonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M. k. Čiurlionio 82a-50, 852337355, dovydas@burda.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Burda moden salonas"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais klientais, naujų klientų paieška, prekių užsakymo perdavimas delniniu kompiuteriu, sekti savalaikį klientų atsiskaitymą, lengvojo automobilio priežiūra.
Reikalavimai: Vairuotojo B kategorijos teisės, vairavimo įgudžiai, kruopštumas, pareigingumas, sąžiningumas. Turėti nuosavą automobilį. (sugedus įmonės automobiliui).

Atlyginimas priklauso nuo rezultatų.

CV siųsti: bretlingis@takas.lt
www.bretlingis.lt
Informacija telefonu 8 699 62103.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos bretlingis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 699 62103, bretlingis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos bretlingis"  Valytoja

Pobūdis: Du kartai per savaite,ofisas-parduotuve.
Reikalavimai: Kruopštumas

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio 62, 867906794
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Reklamos agentūra "Opromo" siūlo darbą ir ieško motyvuoto, profesionalaus ir kompetentingo darbuotojo. Darbas atliekamas pagal nustatytus normatyvus ir grafikus. Operatyvumas, nuolatinė klientų paieška, aptarnavimas, pasiūlymų teikimas, derybos ir produkto pardavimas. Klientų lojalumo didinimas. Tikslių ataskaitų paruošimas ir pateikimas.
DARBAS PUSĖ ETATO ir priedai nuo pardavimo
Reikalavimai: Sėkminga patirtis pardavimų srityje
Puikūs planavimo įgūdžiai
Derybiniai sugebėjimai
Stipri orientacija į rezultatus, atsakingumas
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
Raštvedybos išmanymas
Aukšta asmeninė motyvacija

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 450 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reklamos partneris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g 125, 868448502, cv@opromo.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Reklamos partneris"  Odontologo padejėja

Pobūdis: Gydytoja odontologė (endodontė) ieško padejėjos. Su darbo patirtimi, mažiausia metai. Darbo grafikas:
I 9.00 - 14.00
II 14.00 - 18.00
III 9.00 - 15.00
IV 14.00 - 18.00
V 9.00 - 15.00

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dalecija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savičiaus g. 14 / bokšto g. 13, Mob.nr. 8672 50222, dalecija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Dalecija"  Vairuotojas ekspeditorius (Europa, Rusija)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Tarptautinis krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją.
Reikalavimai: Reikalavimai:
panašaus darbo patirtis;
CE kategorija;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.p.: info@solarisbaltic.lt
Išsamesnė informacija tel. 852306053.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solaris Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motoru g. 14, 852306053, info@solarisbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Solaris Baltic"  Konsultantė - ekspertė

Pobūdis: Darbas Karen Millen drabužių parduotuvėje, pilnu etatu, slenkančiu grafiku, PC OZAS.
- Klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
- Parduotuvės salės priežiūra, prekių išdėstymas;
- Darbas su kasos aparatu;
- Dienos ataskaitų ruošimas ir pildymas.
Reikalavimai: - Atsakingas požiūris į darbą;
- Kalbų mokėjimas: lietuvių, anglų, rusų;
- Noras dirbti, mokytis ir tobulėti;
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Iškalba ir komunikabilumas;
- Šypsena ir gera nuotaika;
- Siekimas užsibrėžtų įmonės tikslų;
- Mokėjimas sudominti, aptarnauti ir parduoti;
- Domėjimasis mada;
- Fizinė ištvermė.


Jei atitinki VISUS reikalavimus, laukiame CV su nuotrauka jolita.sostakaite@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1650 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Estilus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., jolita.sostakaite@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Estilus"  Elektrokrautuvo vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: Darbas Kirtimų g., Aukštieji Paneriai,

į sandėlį atvykstančių automobilių iškrovimas, pakrovimas elektrokrautuvu bei rankomis;
Reikalavimai: - el. krautuvo vairuotojo teisės;
- pageidautina analogiško darbo patirtis;
- atsakingumas
- gera fizinė sveikata, tvarkingumas, greita orentacija, kruopštumas, atidumas.
- darbas pamainomis (viena savaitė rytinėje pamainoje, antra savaitė vakarinėje).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaisvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.47, 860982294, giedrius@vaisvija.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Vaisvija"  Valytoja(-as) su negalia Saulėtekio g.

Pobūdis: Prekybos centrui IKI Saulėtekio g. reikalingi vidaus patalpų valytojai, turintys dalinį darbingumą dirbti su plovimo mašina bei rankiniu būdu. Siūlomas darbas pilnai darbo dienai pagal grafiką 2 darbo ir 2 išeiginės dienos.
Reikalavimai: Dalinis darbingumas, noras dirbti, kruopštumas.

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Profesionalios kosmetikos vadybininkė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Klientų aptarnavimas, informacijos teikimas apie atstovaujamus kompanijos produktus, naujų klientų paieška bei darbas su esamais klientais Lietuvos teritorijoje, marketingo veiklos organizavimas bei seminarų organizavimas grožio specialistams.
Reikalavimai: Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas;
Darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai aktyvių pardavimu ir/ar kosmetikos pardavimų srityje;
Komunikabilumas, organizaciniai įgūdžiai bei gebėjimas dirbti savarankiškai;
Puikus bendravimo įgūdžiai ir didelis atsakomybės jausmas;
Geras lietuvių bei rusų kalbos mokėjimas, Anglų arba vokiečių kalbos mokėjimas butu privalumas;
Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis butu didelis privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janssen beauty Baltikum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 13, +37126327397, akmine@inbox.lv
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Janssen beauty Baltikum"  Skambučių centro operatorius(-ė)

Pobūdis: UAB "Baltic Continent" – tai serviso centras, teikiantis buities technikos ir elektronikos garantinį ir pogarantinį aptarnavimą bei remontą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Plėsdama savo veiklą, bei siekdama suburti profesionalių darbuotojų komandą, Vilniuje, įmonė ieško:

SKAMBUČIŲ CENTRO OPERATORIUS (-Ė)

Darbo pobūdis:

1) Darbas su spec. serviso centro programa
2) Tel. skambučių srautų valdymas
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:

1) noras energingai ir profesionaliai dirbti
2) pageidautinas rusų k. mokėjimas
Pageidaujamos asmeninės savybės:

1) greita orientacija, aktyvumas;
2) komunikabilumas;
3) savikontrolė;

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic continent"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., info@bcsc.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Baltic continent"  Skolų išieškojimo vadybininkas

Pobūdis: • Skolų išieškojimo procedūrų vykdymas;
• Darbas antroje pamainoje ( nuo 17 val. iki 22 val.).
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas(gali būti nebaigtas);
• Puikūs kompiuteriniai įgūdžiai (MS Office, Internet Explorer ir kt.);
• puiki lietuvių k., geros rusų k. žinios;
• Kruopštumas , atsakingumas, komunikabilumas.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Creditreform Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jakšto g., (8 5) 2661385, justyna@creditreform.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Creditreform Lietuva"  Siuvėja (minkštų baldų gamyba)

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patyrusioms siuvėjoms-technologėms karpyti ir siūti nestandartinių minkštų baldų audinius.
Darbas pilnu etatu (viena, dieninė pamaina).
Reikalavimai: Kruopštumas, sąžiningumas, patirtis dirbant su oda ir baldiniais audiniais

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus Ignis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37069960300, info@domusignis.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Domus Ignis"  Indų plovėja

Pobūdis: Indų plovimas, pagalba virtuvei, švaros palaikymas
Reikalavimai: Tvarkingumas, punktualumas, galimybė dirbti naktimis ir savaitgaliais, atitinkamo darbo patirtis kavinėje būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. ignoto g. 16, 860777789, ieva@cozy.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Parduotuvei prekiaujančiai lietuviško gamintojo statybos ir apdailos medžiagomis reikalingi pardavėjai.

Siūlomo darbo aprašymas
• profesionalus klientų konsultavimas;
• apskaitos dokumentų forminimas;
• krovos darbai;
• prekybos salės priežiūra ir kt.
Reikalavimai: Reikalavimai
• darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• sklandi ir taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
• geri bendravimo įgūdžiai, komunikabilumas ir paslaugumas;
• pareigingumas, sąžiningumas, iniciatyvumas ir nuovokumas;
• sugebėjimas dirbti komandoje.

Privalumai
• patirtis dirbant su statybinėmis medžiagomis, santechnika;
• rusų kalba;

Įmonė siūlo
• pastovų atlyginimą bei nuo rezultatų priklausančias premijas;
• draugišką kolektyvą

Kita
• Informuosime tik atrinktus kandidatus;
• Konfidencialumas garantuojamas;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: G. Plečkaičio individuali įmonė "Elektra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pietario, matas@procolor.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie G. Plečkaičio individuali įmonė "Elektra"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Dalinių krovinių vežiojimas Lietuvos teritorijoje (pagrinde didieji Lietuvos miestai)
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
- panašaus darbo patirtis (prekių išvežiojimo, pristatymo);
- tvarkingas, mandagus elgesys kelyje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gratrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g. 16, 860343707, info@gratrans.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Gratrans"  Vairuotojas-expeditorius

Pobūdis: Lietuva-Baltarusija.
Europa-Baltarusija

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panbaltic soliutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91, 861218096, info@go-logistics.eu
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Panbaltic soliutions"  Karštų gėrimų pardavimo automatų priežiūros ir aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Karštų gėrimų pardavimo automatų priežiūra, pildymas, valymas, smulkių gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (techninis - privalumas)
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Komunikabilus, atsakingas, sąžiningas
Be žalingų įpročių
Be teistumo

Įmonė siūlo įdomų ir dinamišką darbą, stabilų ir laiku mokamą atlyginimą, priedus už aukštus gamybinius rezultatus, karjeros galimybes, draugišką kolektyvą.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1500 Lt atskaičius mokesčius.
Siųsti CV el. paštu e.vitas@vending.lt, susisieksime tik su tinkančiais kandidatais.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, 861031336, e.vitas@vending.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Valytojas Žirmūnų g.

Pobūdis: VALYTOJOS, OPERATORIAI, TERITORIJOS TVARKYTOJAI
Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms, valymo mašinų operatoriams, teritorijos tvarkytojams. Darbas pilnu ir puse etato, Žirmūnų g. Vilniuje.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865534378, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Valytojas servise Pirklių g.

Pobūdis: Skubiai reikalingas valytojas (-a) serviso patalpų, esančių Pirklių g., valymui. 5 d. d. nuo 20 val.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Santechnikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Darbas Grigiškėse;
- vamzdynų ir šilumos ūkio profilaktikos, gedimų diagnostikos ir remonto darbai.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas;
- noras mokytis ir įgyti praktinių santechnikos darbų įgūdžių.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Vireja

Pobūdis: Maisto gamyba moksleiviams
Reikalavimai: Saziningumas,darbstumas,atsakingumas,mandagumas,patirtis vaiku maitinime butu privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Černienės personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenu g., 868218678
Skelbimo data: 2014.11.09

Atsiliepimai apie A. Černienės personalinė įmonė  Namų tvarkytoja (-as)

Pobūdis: UAB "Ponios Frekenbok namai" ieško namų tvarkytojos (-ojo) Vilniuje. Reikalavimai : noras dirbti namų tvarkytojos darbą , turėti "pojūtį švarai", atsakingumas. Pageidautina patirtis ir automobilis. Jei tikrai norite šio darbo, skambinkite telefonu 8-683-50544
Reikalavimai: Noras dirbti namų tvarkytojos darbą , turėti "pojūtį švarai", atsakingumas. Pageidautina patirtis.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ponios Frekenbok namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8-683-50544, cv@frekenbok.lt
Skelbimo data: 2014.11.09

Atsiliepimai apie UAB "Ponios Frekenbok namai"  Valytoja-(s)

Pobūdis: Komandinis darbas prekybos centre Europa slenkančiu grafiku
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 865255344
Skelbimo data: 2014.11.08

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Suvirintojas

Pobūdis: Metalinių sijų pjaustymas ir virinimas statybos objekte
Reikalavimai: Suvirintojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mūras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 869847027, aurimas@avi.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Mūras"  Sales darbuotojai, elektrinio krautuvo vairuotojai

Pobūdis: Prekiu lipdukavimas, rusiavimas, tvarkymas, atrinkimas.

Darbas pamaininis.
Reikalavimai: Galimybe dirbti naktineje pamainoje.
Galimybe paciam atvykti i darboviete Kirtimu g.

Elektrinio krautuvo vairuotojams - leidimas vairuoti autokrautuva.

Atlyginimas: 2080 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaisvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu, 8 648 46071, arvydas@vaisvija.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Vaisvija"  Interneto naršytojas – turinio rašytojas

Pobūdis: Nuorodų internete rinkimas, dalyvavimas internetiniame gyvenime, šabloninių tekstų svetainėms, komentarų, "postų" bei SEO straipsnių rašymas, turinio į svetaines sukėlimas, asistavimas jaunesniajam SEO specialistui bei grupės vadovui.
Ieškome žmogaus, besigaudančio interneto platybėse.

Ieškome žmogaus norinčio kiauras dienas leisti internete bei mokančio ir norinčio rašyti be gramatinių klaidų (logikos irgi).
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas ir užsispyrimas.
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas; Gali būti paskutiniųjų kursų studentas.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Sugebėjimas rašyti lietuvių kalba be klaidų.
Anglų kalbos žinios (skaitymas).

Atlyginimas: 1960 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Market Rats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 867799780, info@marketrats.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Market Rats"  Valytoja

Pobūdis: Autoservisui Vilniuje Verkiu g. reikalinga valytoja.
Reikalavimai: Kruopstumas, saziningumas, tvarkingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mautoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 50, 864015559
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Mautoras"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Prekybos centrų, parduotuvių apsauga.
Dieniniu, slenkančiu grafiku.

ŠIAI DIENAI, NAUJEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, REIKALINGI APSAUGOS DARBUOTOJAI DIRBTI PAROMIS
Reikalavimai: -atsakingumas, pareigingumas,sąžiningumas;
-rimtas požiūris į darbą;
-nepriekaištinga reputacija.
-Privalumas – baigti apsaugos darbuotojų mokymo kursai ir išlaikytas egzaminas VPK.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurocash1"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių g. 19, andrejus.rinkevicius@eurocash1.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Eurocash1"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: • naujų klientų paieška ir ryšių su esamais pakaikymas;
• klientų konsultavimas ir jų poreikių analizė;
• įmonės reprezentavimas;

Reikalavimai: • komunikabilumas;
• savarankiškumas;
• analogiškio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 64 668 233, d.zviceviciene@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Administratorė

Pobūdis: Dokumentų valdymas;
vertimas iš/į lenkų -lietuvių kalbų;
vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Puikios lenkų ir lietuvių kalbų žinios, didelis privalumas techninės kalbos žinojimas;
Aukštasis išsilavinimas;
Puikūs organizaciniai gebėjimai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PH industries solution Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, 862647760 (kalbetis lenkiskai), info@ph-industries.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "PH industries solution Lietuva"  Silpnų srovių projektuotojas

Pobūdis: • silpnų srovių projekto dalies rengimas/projekatavimas;
• gaisrinės signalizacijos dalies rengimas;
• procesų valdymo ir automatinės dalies rengimas;
• žaibosaugos projektavimas;
• priešgairinių paramentų skaičiavimas;
• gaisinės saugos konsultacijų teikimas.
Reikalavimai: • aukštasis elektros, statybos ar gaisrinės saugos inžinierijos išsilavinimas;
• patirtis projektavimo srityje;
• kvalifikacijos atestatas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 64 668 233, d.zviceviciene@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Kiemsargis/-ė su negalia

Pobūdis: Darbdavys pageidauja įdarbinti asmenį su negalia. Su darbdaviu susiskambinti mob. tel. 8 60595917 arba 8 64716885. Darbas rytais 2 val. (6.00-8.00) 6 dienas per savaitę, teritorijos valymas lauke.
Reikalavimai: Noras dirbti, neįgaliojo pažymėjimas

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Reklamos projektų vadovas (ė)

Pobūdis: Aktyvus reklaminio ploto leidiniuose pardavimas. Naujų klientų paieška. Pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas, reklamos projektų kūrimas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.
Darbo patirtis pardavimuose. Komunikabilumas, pozityvumas, lankstumas, greita orientacija stresinėse situacijose, rezultato siekimas. Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai. Puikūs derybiniai įgūdžiai.
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SS leidyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g.19-193, virginija.noreikiene@priekavos.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "SS leidyba"  Paruoseja-prisveiteja

Pobūdis: Gruntuotu detaliu prisveitimas pries dazyma
Reikalavimai: Kruopstumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratkaita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju, 861294667, info@ratkaita.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Ratkaita"  Montuotojas-stogdengys

Pobūdis: * Įvairių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo (plokščio), pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.
Reikalavimai: * Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija;
* Atsakingas požiūris į darbą;
* Punktualumas;
* Sąžiningumas;
* Atsakingumas;
* Kruopštumas;
* Aukštalipio pažymėjimas - privalumas.
Mes siūlome:
* Darbą Lietuvoje ir Užsienyje;
* Lankstus darbo grafikas (galimybė dirbti pagal poreikį savaitgaliais);
* Visas socialines garantijas ir priemones reikalingas darbui;
* Atsakingą, savarankišką darbą stabiliai dirbančioje ir augančioje kompanijoje;
* Darbo užmokestį, atitinkantį kompetenciją ir darbo rezultatus.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM Sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 8 527 88146, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "EPDM Sistemos"  Padavėj-kasininkė (0,75 etato vakarais)

Pobūdis: Restorano klientų malonus aptarnavimas, darbas su kasa. Darbas I-V 16-22 val.
Reikalavimai: Padavėjos darbo patirtis, tvarkinga išvaida, anglų, rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 776 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Barmenas-padavėjas

Pobūdis: Svečių aptarnavimas, gėrimų ruošimas, švaros bei tvarkos palaikymas salėje.
Slenkantis darbo grafikas.
Reikalavimai: Kokybiškas ir greitas baro užsakymų atlikimas. Atsakingumas, paslaugumas, mandagumas, noras dirbti. Mėgti tvarką ir švarą.
Pageidautume, kad mokėtum rusų bei anglų kalbas ar bent vieną iš jų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g, 861015607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Apskaitininkė (buhalterė) - 0,5 etato

Pobūdis: - sąskaitų suvedimas į programą (storhouse);
- inventorizacijų vedimas;
- inventorizacijos duomenų suvedimas, ataskaitų pateikimas;
- kiti buhalteriniai darbai - t.y.darbo užmokesčių skaičiavimas, deklaracijų teikimas ir pan. (pagal poreikį);
- darbas su Finvalda programa.
Reikalavimai: Darbas - vedant kavinės apskaitą.
Reikalavimai:
- analogiško darbo patirtis;
- R-keeper programos išmanymas;
- Finvalda programos išmanymas;
- Sandėlio programos išmanymas
- finansinis išsilavinimas;

Gyvenimo aprašyma su nuotrauka siųskite su nuoroda "APSKAITININKAS" z.inga.z@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mindveka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g, 852757886, z.inga.z@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Mindveka"  Apdailininkai, staliai, montuotojai

Pobūdis: Remonto darbai
Reikalavimai: Be žalingų įpročių
darbštus
atsakingi

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo rizikos valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Nemenčinės pl., info.vrvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Verslo rizikos valdymas"  Kondicionavimo sistemų montuotojas

Pobūdis: • Oro kondicionierių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
• Šilumos siurblių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
• Vėdinimo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
Reikalavimai: • Darbo patirtis bent jau 3 metai.
• Yra pageidautinas sugebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Be žalingų įpročių.
• Vairuotojo pažymėjimas

PRIVALUMAI:
Elektros, šildymo, vėdinimo, santechninių sistemų išmanymas.

CV siųsti info@e-orocentras.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  CNC frezavimo staklių operatorius

Pobūdis: Jei nori prisijungti prie reklamos paslaugas teikiančios įmonės ir turi daug noro mokytis – mes tavęs laukiame!
Didelis noras mums yra daug svarbiau, nei ilga patirtis! Jei atitinki daugumą savybių, tačiau kai kur šiek tiek trūksta – mes tave išmokysime!
Darbo aprašymas:
• CNC frezavimo staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas;
• Reklamos projektų įgyvendinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai/Privalumai:
• Didelis noras tobulėti ir mokytis;
• Darbštumas, atidumas, atsakingumas, rūpestingumas;
• Žalingų įpročių neturėjimas;
• Gebėti užbaigti darbus iki galo, laiku ir kokybiškai;
• Patirtis dirbant CNC frezavimo staklėmis būtų didelis privalumas;
• Mokėjimas suprasti / skaityti brėžinius;
• Darbas dizaino programomis;
• B kategorija.
Ką gausi tu:
• Visas socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas jauname ir draugiškame kolektyve;
• Konkurencingą ir laiku išmokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Galimybę prisidėti prie įmonės sprendimų ir tobulėjimo;
• Apmokymus darbui su CNC staklėmis.
Jau laukiame Tavo CV! Nedelsk ir prisijunk!

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skroblų g 19., 8 645 52 116, audrius@graviruojam.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Promi"  Technologas-konstruktorius

Pobūdis: Kokybės kontrolės skyriuje (vamzdžių gamyboje) reikalingas technologas-konstruktorius

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PH industries solution Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, 862647760, info@ph-industries.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "PH industries solution Lietuva"  Elektrikas

Pobūdis: Reikalingas elektrikas galintis būti atsakingu už tiltinius kranus bei galintis atlikti jų priežiūrą.
Reikalavimai: AK-kategorijos elektrikas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PH industries solution Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, 862647760, info@ph-industries.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "PH industries solution Lietuva"  Energetikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų inžinierinių sistemų (pagrinde vamzdynų ir šilumos ūkio) remonto darbų organizavimas;
- pavaldžių technikų darbų atlikimo organizavimas bei kontroliavimas.
- atitinkamos dokumentacijos pildymas;
- veiklos rezultatų analizė;

Reikalavimai:

- aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas;
- puikiai išmanyti pastatų inžinierines sistemas: šilumos ūkis ir vandentiekis, šiek tiek elektros ūkis;
- gebėti organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbus ir vadovauti techninei komandai;
- panašaus darbo patirtis;
- labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas, geri bendravimo įgūdžiai;
- vairuotojo pažymėjimas.

Mes jums siūlome:

-stabilų atlyginimą bei visas socialines garantijas;
-savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
-geras darbo sąlygas.

Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Valytojai

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai, patalpų valymui. Darbas labai tinkamas studentams. Vairuotojo pažymėjimas būtinas.
Reikalavimai: Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciulevičiaus g. 51-204, 867186001, info@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Mechanikas-montuotojas

Pobūdis: • Šiukšliavežių, antrinių žaliavų presų, konvejerių ir kitų įrengimų remonto bei priežiūros darbai tiek įmonės patalpose, tiek pas klientus;
• Problemos sprendimų paieška, šaltkalvio darbai, suvirinimo darbai, pagalbiniai darbai.
Reikalavimai: • Profesinis arba aukštesnysis Techninis išsilavinimas, gali būti paskutinių kursų studentai;
• Būtinas vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
• Privalumai: hidraulikos remonto patirtis, vairuotojo pažymėjimas C kategorija.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Judesio technika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentavrio g., 869928761, tadas@judesiotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Judesio technika"  Tekintojas

Pobūdis: Tekinimo darbai
Reikalavimai: Mokėti ir išmanyti darbą.
Gali būti be patirties. Padėsime išmokti.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Viešbučio administratorius (-ė)

Pobūdis: 1. Svečių pasitikimas ir išlydėjimas
2. Darbas su kasa (priimti atsiskaitymus už suteiktas paslaugas)
3. Informacijos apie viešbučio paslaugas teikimas telefonu bei el.paštu
4. Bendravimas su viešbučio svečias, pagalba jiems įvairias klausimais

Reikalavimai: 1. Labai gerai kalbėti lietuvių, anglų, rusų, lenkų kalbomis.
2. Reprezentatyvi išvaizda.
3. Mokėjimas aiškiai ir ryšliai teikti informaciją.
4. Paslaugumas, mandagumas,taktiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viniaus Europolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11 d, 852150410, reception@europolis.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Viniaus Europolis"  Parduotvės vadybininkė (-as) (Kirtimų. g)

Pobūdis: Prekyba gyvūnų maistu ir priežiūros prekėmis. Prekių likučių kontrolė, aktyvi klientų paieška.
Motyvacija pagal pasiektus režultatus. Karjeros galimybės.
Reikalavimai: Noras dirbti ir parduoti, kompiuterinis raštingumas, patirtis mažmenineje ir didmeninėje prekyboje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1036 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saulesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g, 61b, 864055545, info@jusuaugintinis.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Saulesta"  Viesbucio administratoriaus (es)

Pobūdis: 4 zvaigzduciu viesbutis iesko viesbucio administratoriaus su patirtimi. Slenkantis darbo grafikas. Sutartinis darbo uzmokestis.
Reikalavimai: Patirtis ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Autoparduotuvės vairuotojas, (-a)-pardavėjas, (-a)

Pobūdis: Prekiauti maisto gaminiais iš autoparduotuvės važinėjant tarp skirtingų pardavimo vietų
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Kavinė "Prie Neries"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.9, 8 698 29656, 85 2722102, kavineprieneries@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB Kavinė "Prie Neries"  Pardavėja

Pobūdis: Teniso prekių pardavimas. Naujai atsidariusi parduotuvė ieško pardavėjos, darbas pusė etato nuo 15:00 iki 19:00h.
Reikalavimai: Privalumas pardavimų patirtis, komunikabilumas,be žalingų įpročių gali būti studentė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šachas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., info@sachas.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Šachas"  Virėja, -as

Pobūdis: Darbas virtuvėje, maisto gamyba, maisto banketams ruošimas, puošimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Kavinė "Prie Neries"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.9, 8 698 29656, 85 2722102, kavineprieneries@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB Kavinė "Prie Neries"  Picų išvežiotojas (papildomas darbas 0,5)

Pobūdis: -Picų pristatymas į namus
-Atlyginimas plius priedai.
Reikalavimai: -Vairuotojo pažymėjimas
-Atsakingumas
-Orentacija Vilniuje
-Gyvenamoji vieta Pašilaičiai arba Fabijoniškės
-Nuosavas automobilis būtų privalumas

Atlyginimas: 450 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vakarų verslo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bieliūnų g. 1 ( pašilaičiai), 869595329, pipirinisubs@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Vakarų verslo grupė"  Padavėja

Pobūdis: Siūlomas darbas 20 val. per savaitę nuo 7 iki 11 val. pusryčių metu viešbučio restorane.
Reikalavimai: Anglų kalba, noras dirbti bei tobulėti.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Valytoja/-as vakarais Verkių g.

Pobūdis: Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Verkių g., Vilnius
Darbo laikas: 5 d.d.. per savaitę nu17:00 iki 20:00 val.
Atlyginimas 500 lt neatskaičius mokesčių.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.6, 8 61850643 (Jolanta), cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Įmonės reprezentavimas
Naujų klientų paieška
Bendravimas su esamais ir potencialiais klientais
Reikalavimai: Komunikabilumas
Savarankiškumas
Iniciatyvumas
Patirtis pardavimų srityje

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Balticum translations"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861490032, kaunas@balticumtranslations.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Balticum translations"  Indų plovėjai - valytojai

Pobūdis: Darbo aprašymas:
- Restorano ir pagalbinių patalpų valymo darbai, indų plovimas;
- Kiti smulkūs švaros palaikymo darbai.
Reikalavimai: Reikalavimai ir privalumai:
- Restorano ir pagalbinių patalpų valymo darbai, indų plovimas;
- Kiti smulkūs švaros palaikymo darbai.

Įmonė siūlo:
- Maloni aplinka;
- Nemokami pietūs;
- Draugiškas kolektyvas;
- Galimybė tobulėti;
- Galimybė pilnu etatu, slenkančiu grafiku.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dionizas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mykolo g., 861530095, renata@restoranasgabi.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Dionizas"  Virtuvės darbuotojai

Pobūdis: Darbas Vilniaus senamiestyje, restorane. Įvairiapusė pagalba virėjoms. Dėl išsamesnės informacijos skambinkite.
Reikalavimai: - Darbo eigos išmanymas;
- Panašaus darbo patirtis būtina.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dionizas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mykolo g., 861530095, renata@restoranasgabi.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Dionizas"  Šaltkalvis-suvirintojas

Pobūdis: Suvirinimas dujomis,elektra
Reikalavimai: Darbo patirtis metalo gaminių gamyboje(suvirinimas dujomis, elektra)

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skaidista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiškės, Ateities 5, 861150910, info@skaidista.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Skaidista"  Valytoja/-as Visorių g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Visorių g., Vilnius
Darbo laikas: 5 d.d.. per savaitę nuo 8:00 iki 15:00 val.
Atlyginimas 875 lt neatskaičius mokesčių.

Atlyginimas: 875 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.6, 8 61850643 (Jolanta), cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Sąmatininkas

Pobūdis: Darbo aprašymas

- Sąmatų sudarymas;
- Konkursinių pasiūlymų rengimas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais, subrangovais;
- Atliktų darbų aktų ruošimas;
- Projektinės dokumentacijos analizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas;
• Sąmatininko darbo patirtis mažiausiai 2 metai bendrastatybinių darbų srityje;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Mokėti dirbti su sąmatinėmis programomis "ProSama".

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Pardavimo vadybininko (-ės)

Pobūdis: Pobūdis: Internetinė sportinių prekių parduotuvė www.sportineapranga.lt
Ie škome iniciatyvaus, kūrybingo, darbštaus, sąžiningo, lengvai bendraujančio PARDAVIMO VADYBININKO(ĖS) prisijungti prie komandos Vilniuje.
Pagrindinės funkcijos:
• Pardavimų kasdienis administravimas: užsakymų, apmokėjimų, prekių atrinkimo bei pristatymo kontrolė
• Klientų aptarnavimas atsiėmimo punkte
• Bendradarbiavimas su klientais, jų konsultavimas ir geriausių sprendimų paieška
• Darbas su potencialiais klientais, derybų vedimas ir sutarčių sudarymas
• Klientų poreikių analizė ir tinkamų pardavimo pasiūlymų formulavimas
Papildomos funkcijos:
• Marketingo priemonių įgyvendinimas ir kontrolė
• Socialinių tinklų paskyrų administravimas
• Prekių tiekimo organizavimas: bendravimas su tiekėjais, gamintojais, logistika
• Informacijos apie prekes rinkimas ir pateikimas
Reikalavimai: • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word ir kt.) ir gebėjimas greitai mokytis
• Gebėjimas dirbti su skaičiais ir duomenimis
• Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu
• Komunikabilumas
• Puikus anglų kalbos mokėjimas (kitos užsienio kalbos būtų privalumas)

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g.14, 8 618 38000, info@sportineapranga.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Vaitra"  Cecho darbuotojas

Pobūdis: Įvairių šviestuvų surinkimas
Reikalavimai: Kruopštumas, rankų miklumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ZAP grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dūmų g., 860834663
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "ZAP grupė"  Valytoja

Pobūdis: Reikalinga valytoja gamybinių ir administracinių patalpų valymui vakarais Pramonės g. , Naujojoje Vilnioje.
Reikalavimai: Tvarkingumas, darbštumas, atsakingumas, savarankiškumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklorama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 49a, 8650 94538, personalas@stiklorama.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Stiklorama"  Elektronikos prekių pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: • prekių pardavimas (elektronikos komponentai, buitinės technikos atsarginės dalys, maitinimo šaltiniai, įrankiai ir medžiagos, garso ir šviesos technika ir pan.);
• klientų konsultavimas;
• darbas kasos aparatu, apskaitos ("Pragma”), užsakymų programomis.
• prekių patikra, ekspozicijos priežiūra.
Reikalavimai: • domėjimasis elektronika;
• elektronikos arba techninės srities išsilavinimas būtų didelis privalumas;
• puikūs bendravimo įgūdžiai, atsakingumas, orientacija į klientą;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo prekyboje, panašioje veiklos srityje patirtis, būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lemona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g., personalas@lemona.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Lemona"  Teritorijos tvarkytojui(-ai) Smolensko g.

Pobūdis: Reikalingas(-a) teritorijos tvarkytojas(-a) valyti teritoriją, esančia Smolensko/Panerių g. Darbas I-V nuo 5:30 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Metalo pjaustitojas dujomis

Pobūdis: Metalo laužo pjovimas dujomis
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Darbų vadovas

Pobūdis: Reikalingas santechninių darbų vadovas. Pilna objekto priežiūra.
Reikalavimai: Vadovavimo patirtis,puikūs planavimo įgūdžiai. Atestatas būtų privalumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Reikalingi apsaugos darbuotojai darbui Vilniuje, Darbas pamaininis.
Slenkantis darbo grafikas, galimybe suderinti darba su mokslais.
Reikalavimai: Vidurinis issilavinimas, atsakingumas, punktualumas, greita orientacija, nepriekaistinga reputacija. Apsaugos darbuotojo kvalifikacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic legion"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. stulginskio 4 /7, 8 606 77344, personalas@balticlegion.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Baltic legion"  Indų plovėja

Pobūdis: Plauti indus. Darbo grafikas penkios darbo dienos per savaitę, nuo 8 iki 17h.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, tvarkingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų gatvė 3, info@voveres.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Gipso kartono montuotojas

Pobūdis: Gipskartonio montavimas
Reikalavimai: Patirtis, darbštumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Santechnikas

Pobūdis: Vandentiekio, šildymo sistemų montavimas
Reikalavimai: Patirtis, darbštumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Santechnikas

Pobūdis: Įmonei reikalingas santechnikas dirbantis pagal verslo liudijimą

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kultūros paveldo centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ašmenos, 8 52622426, edita.bucinskaite@kpc.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie Kultūros paveldo centras  Siuntų ekspeditorius (-ė)

Reikalavimai: Reikalingas (-a) pašto Vilniaus mieste. Būtinas nuosavas lengvasis automobilis.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Gamybos vadovas

Pobūdis: Esame prancūziškų bandelių kepykla ir ieškome svarbaus komandos nario - kepyklos gamybos vadovo, kurio darbo pobūdis būtų:
Bendravimas su tiekėjais, užsakymų darymas;
Kokybės priežiūra bei receptūrų procesų priežiūra;
darbo tvarkos organizavimas;
receptų kūrimas
Reikalavimai: Kūrybingas;
turintis puikias žinias apie higienos normas;
atsakingas;
pareigingas;
geros nuotaikos ir pozityvus.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Albineta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., info@thierrykepykla.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Albineta"  Valytoja(-as) su negalia Sėlių g.

Pobūdis: Prekybos centrui IKI Sėlių g. Žvėryne reikalingi vidaus patalpų valytojai dirbti su plovimo mašina bei rankiniu būdu. Siūlomas darbas pilnai darbo dienai, 3 darbo dienos ir 3 išeiginės dienos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atidumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Baldų surinkėjas montuotojas

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų surinkimas ir montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Patirtis nestandartinių korpusinių baldų surinkime. Kruopštumas, tikslumas. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miriza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Drujos g. 2, 868750375, zaxara@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Miriza"  Stogdengys

Pobūdis: Bendrastatybiniai darbai, stogai, fasadai, vidaus apdailos darbai.
Reikalavimai: Mok4ti dirbti ivairius darbus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatū ūkio priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakrasčio g. 10, 8-699-88083, Mindaugas.kazlauskas@pup.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Pastatū ūkio priežiūra"  Meistrai

Pobūdis: Stiklų tamsinimo ir dekoravimo įmonei reikalingi tamsinimo meistrai.
Darbo grafikas I-V d. d., nuo 8val iki 17val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, kruopštumas, imlumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dekor8"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pelesos g. 1/2, 868095003, info@dekor8.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Dekor8"  Eksporto vadybininkas(-ė)

Pobūdis: •produktų pardavimas užsienio rinkose;

•pardavimų strategijos ir planų rengimas;

•pardavimo kontraktų pelningumo užtikrinimas;

•ryšių palaikymas su esamais partneriais;

•aktyvi naujų klientų paieška užsienyje.
Reikalavimai: •aukštasis išsilavinimas (vadyba/ rinkodara);

•panašaus darbo patirtis;

•puikios užsienio kalbos žinios (anglų ar vokiečių, rusų - privalumas);

•geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

•puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;

•kritinis mąstymas;

•organizaciniai gebėjimai;

•galimybė vykti į komandiruotes;

•orientaciją į rezultatą.

Norėdami kandidatuoti į šią poziciją savo CV su nuoroda "Eksporto vadybininkas" iki š. m. spalio 23 dienos siųskite adresu: personalas@sinerta.lt

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinerta LDC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852139310, personalas@sinerta.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Sinerta LDC"  CE Vairuotojui LT -> D,NL,B,CH -> LT

Pobūdis: Siūlome darbą CE kategorijos vairuotojui LT -> B,NL,D,CH -> LT.

Greiti reisai, grafikiniai pastovūs paprasti pilni kroviniai.

Būtinos CE kategorijos, patirtis.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Muitininės tarpininko atstovas

Pobūdis: Ruošti dokumentus muitiniam forminimui;
Pildyti importo, eksporto, tranzito deklaracijas, pildyti TIR CARNET;
Darbas slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Muitinės tarpininko atstovo darbo patirtis;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Atsakingumas, greita orientacija, lojalumas, gebėjimas savarnkiškai atlikti užduotis.

Privalumai: muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas;
Rusų kalbos žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 51, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių pakrovimas, iškrovimas
Lipdukų klijavimas

Darbo vieta: Kirtimų g. 69, Vilnius
Reikalavimai: Lietuvių, rusų kalbos
Sąžiningumas, kruopštumas

Elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas - privalumas.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų, 863000624, evaldas@frega.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Krovikas-krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis – metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų krovimas
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis- metalo laužo pervežimas (kategorijos B, C, E)
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Ekskavatorininkas, krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis – metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų perkrovimas bei pervežimas (darbas ne sezoninis).
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Šaltkalvis-suvirintojas

Pobūdis: Technologines įrangos ir transporto remontas.
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Viešbučio administratorius (-ė)

Pobūdis: 1. Svečių pasitikimas ir išlydėjimas
2. Darbas su kasa (priimti atsiskaitymus už suteiktas paslaugas)
3. Informacijos apie viešbučio paslaugas teikimas telefonu bei el.paštu
4. Bendravimas su viešbučio svečiais, pagalba jiems įvairias klausimais
Reikalavimai: 1. Labai gerai kalbėti lietuvių ir anglų kalbomis (rusų kalba būtų privalumas).
2. Reprezentatyvi išvaizda.
3. Mokėjimas aiškiai ir ryšliai teikti informaciją.
4. Paslaugumas, mandagumas,taktiškumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A.C. property partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 8, 864046387, sales@hoteltilto.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "A.C. property partners"  Padavėja pusryčių metu

Pobūdis: Viešbučio svečių aptarnavimas pusryčių metu, pusryčių salės tvarkymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis, kalbų mokėjimas: lietuvių, anglų, lenkų, rusų.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus Europolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 11 d, 8 689 87777, reception@europolis.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus Europolis"  Administratorė/(-ius)

Pobūdis: Siūlomo darbo pobūdis: - Įmonės dokumentų tvarkymas, sisteminimas ir archyvavimas;
- Skambučių ir el. pašto administravimas, informacijos srautų valdymas;
- Darbuotojų komandiruočių organizavimas;
- Darbo saugos ir kitų susijusių dokumentų tvarkymas;
- Susitikimų ir renginių organizavimas;
- Pagalba bei asistavimas įmonės darbuotojams;
- Sklandaus biuro darbo užtikrinimas (biuro technikos priežiūra, kanceliarinių prekių užsakymas, svečių priėmimas ir kt.).
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Analogiško darbo patirtis;
- Darbo patirtis su ES struktūrinių fondų finansuojamais projektais (privalumas);
- Puikios lietuvių kalbos žinios;
- Geros anglų kalbos žinios;
- Raštvedybos taisyklių išmanymas;
- Kompiuterinis raštingumas;
- Gebėjimas dirbti komandoje, greita orientacija, atsakingumas;
- Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis.
Kontaktinis asmuo: Auksė
Telefonas: +37052500616
El. paštas: CV siųsti adresu protecho@protechnology.lt
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vismaliukų g., 8 5 2500616, protecho@protechnology.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie VšĮ "Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas"  Kino salės darbuotojas

Pobūdis: Darbas tiesiogiai susijęs su klientų aptarnavimu kino teatro bare, kino teatro bilietų kasose, kino teatro kavinėje bei bilietų tikrinimo vietoje. Darbas su kasos aparatu, elektros įrenginiais ( "Pop corno" spraginimo mašina, mikrobangės, šaldikliai, kavos aparatas ir kt.), tvarkos, švaros palaikymas darbo vietose bei kino komplekse.
Darbas slenkančiu grafiku, galimybė derinti su studijomis, ieškome darbuotojo 0,75 etatui.
Reikalavimai: - atsakingumas, sąžiningumas, atidumas, mandagumas;
- greita orientacija;
- puikūs darbo komandoje įgūdžiai;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- iniciatyvumas;
- noras mokytis.

Privalumas: Anglų, rusų, lenkų kalbų mokėjimas

Atlyginimas: 1050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Multikino Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cvmultikino@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Multikino Lietuva"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4-10 kV lauko elektros tinklų montavimas: kabelių linijų, oro linijų tiesimas; pastočių ir skydų montavimas; rekonstrukcijos darbai.
Reikalavimai: * Aukštesnysis ar profesinis elektrotechninis išsilavinimas;
* Darbo patirtis elektros montavimo srityje.
* Atsakingumas, savarankiškumas, nuovokumas, noras mokytis ir tobulėti, sugebėjimas dirbti komandoje.

Privalumas - kvalifikacijos pažymėjimai.

Papildoma informacija tel.: 8 612 73 216.

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: V.Juršano įmonė "Viktera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861273216
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie V.Juršano įmonė "Viktera"  Apdailininkas

Pobūdis: Ieškomas plataus profilio apdailininkas gebantis atlikti visus apdailos darbus.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jurosa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pašilaičių g. 20, apdailus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Jurosa"  Teisininkas

Pobūdis: -Darbas su teisiniais dokumentais (tarptautines investicijos sutartys, bendrosios įmonės sutartys ir kt.) lietuvių ir rusų kalbomis;
-Pagalba įmonės vadovams;
-Bendros įmonės dokumentacijos tvarkymas;
-Naujų įmonių steigimo dokumentų rengimas;
Reikalavimai: - Amžius iki 30 metu
-Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
-Puikūs rusų kalbos įgūdžiai (žodžiu ir raštu) – būtinas reikalavimas;
-Ne mažesnė nei 1 metų teisinio darbo patirtis civilinės ir komercinės teisės srityse;
-Atsakingumas, gebėjimas atlikti įvairias užduotis;
-Noras dirbti bei savarankiškumas;
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abišalė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.strazdelio, 868684790, satirusturtas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Abišalė"  Mūrininkas

Pobūdis: Statybų įmonė, atliekanti įvairios paskirties pastatų bei objektų statybos, rekonstrukcijos, renovacijos darbus šiuo metu ieško mūrininkų.
Reikalavimai: Reikalavimai:
* darbo patirtis;
* atsakingumas;
* pareigingumas;
* be žalingų įpročių.

Jei Jus domina darbas mūsų įmonėje, prašome skambinti telefonu +37067171060.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HSC Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos, 867171060, aleksandr@hscbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "HSC Baltic"  Stogdengys bitumine prilydoma danga

Pobūdis: Plokščių stogų,šiltinimas, dengimas bitumine prilydoma danga
Reikalavimai: Patirtis, darbštumas,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000;Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: Darbas tarptautinės prekybos ir gamybos įmonėje
Įmonės finansinės – buhalterinės apskaitos vedimas vadovaujantis LR teisės aktais ir kontrolė;
Tinkamas, teisingas ir savalaikis apskaitos dokumentų įforminimas, tvarkymas ir saugojimas;
Ataskaitų vadovybei ruošimas;
Išorinės atskaitomybės ir mokestinių reikalavimų vykdymas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas apskaitos/ finansų/ ekonomikos srityse;
Ne mažesnė nei 3 m. analogiško darbo patirtis
Galiojančių mokesčių įstatymų, buhalterinės apskaitos vedimo principų išmanymas;
Teisės aktų išmanymas
Tarptautinių apskaitos standartų žinios
Anglų ir ir rusų kalbų žinojimas
Gebėjimas operatyviai apdoroti didelius informacijos kiekius bei priimti strateginius sprendimus;
Kruopštumas, sąžiningumas, orientacija į rezultatą bei nuolatinį tobulinimą;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DSS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera55@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DSS group"  Nuotekų valymo įrenginių gamybos vadovas

Pobūdis: Gamybos proceso organizavimas, valdymas, koordinavimas, optimizavimas;
Gamybos planavimas, planų vykdymas, resursų paskirstymas ir efektyvus jų panaudojimas;
Įrangos tinkamumo užtikrinimas, gamybos procesų tobulinimas;
Kokybės ir terminų valdymas, kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
vadovaujančio darbo gamybinėje įmonėje patirtis, geras gamybos proceso išmanymas;
Gebėjimas planuoti ir organizuoti darbą;
Gebėjimas vadovauti darbuotojų kolektyvui;
Gebėjimas dirbti savarankiškai, komunikabilumas, loginis mąstymas, gebėjimai priimti sprendimus, iniciatyvumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Darbo patirtis gamybos iš plastiko srityje būtų privalumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Anglų kalbos mokėjimas (privalumas);
Darbo saugos pažymėjimas (privalumas).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Norus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 139, 852032696, darbas@norus.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Norus"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: UAB "Autofuroras" ieško meistro galinčio patikrinti ir įvertinti variklius. Taip pat galinčio variklius remontuoti.

Įmonė siūlo:
Gerą, laiku mokama atliginimą.
Geras darbo salygas.
Priedus prie atlyginimo.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažimėjimas.
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autofuroras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Moletu pl. 137, 865016394, info@autofuroras.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Autofuroras"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Siuntų išvežimas ir surinkimas Vilniaus mieste bei jo apylinkėse mikroautobusais.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas "B" kategorija. Vairavimo stažas ne mažiau kaip du metai. Vilniaus miesto žinojimas, greita orientacija, atsakingumas, kruopštumas, ištvermingumas.
CV siųsti elektroniniu paštu ok.transportas@gmail.com

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OK transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 11a, 862651673, ok.transportas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "OK transportas"  Darbuotojai-(jos) mobilioje komandoje

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai (-jos) nuolatiniam darbui mobilioje brigadoje, atliekami valymo darbai.

Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Administratorė

Pobūdis: Darbas priėmimo skyriuje;
Tiesioginis bendravimas su klientais;
Klientų konsultavimas apie teikiamas paslaugas tiesiogiai, telefonu, el.paštu;
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Dokumentų valdymas;
Darbas su programa Fidelio;
Darbas su kasos aparatu;
Darbas slenkančiu grafiku, dieninėmis ir naktinėmis pamainomis.
Reikalavimai: Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios, lenkų - privalumas;
Aukštasis išsilavinimas;
Puikūs bendravimo ir organizaciniai gebėjimai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Reprezentatyvi išvaizda, sąžiningumas, komunikabilumas;
Operatyvumas, lankstumas, paslaugumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio 9/25, 862021996, lina.urbonaite@gratahotel.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Reikalingi plataus profilio (apdailininkai, mūrininkai, blokelių mūrininkai, staliai, paglbiniai darbininkai,dažytojai, plytelių klojėjai)statybininkai darbui Vilniuje.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, be žalingų įpročių, su darbo patirtimi, pagal siūlomas specialybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 868413011, 865566545
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Apklausų atlikėjas/a

Pobūdis: • Pagal iš anksto parengtas anketas apklausti gyventojus namuose arba įmones Jūsų mieste/ rajone.
Reikalavimai: • Geri bendravimo įgūdžiai;
• Gebėjimas dirbti kompiuteriu;
• Greita orientacija ir pozityvumas;
• Mandagumas;
• Atsakingumas ir punktualumas.

Privalumai:
• Panašaus darbo patirtis;
• Rusų kalbos žinios;
• Automobilis.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Norstat LT, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio g. 7, 8 612 52165, info@norstat.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie Norstat LT, UAB  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Transporto užsakymų priėmimas, jų vykdymų kontrolė.
Reikalavimai: Profesija: Logistikos specialistas[vadybininkas]
Darbo patirtis: nebūtina
Sugebėjimai: Moka dirbti kompiuteriu
Papildomi sugebėjimai: Darbštumas; atsakingumas; komunikabilumas.
Kalbos: Rusų arba lenkų kalba

Vairuotojo pažymėjimas: B

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Rusko, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: personalas@rusko.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie Rusko, UAB  Meistras

Pobūdis: Puspriekabių-izoterminių šaldytuvų remontas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras tobulėti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VR steelart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno, 862022102, ruslanas@vrsteelart.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "VR steelart"  Statybos inžinierius - konstruktorius

Pobūdis: Priimtume į savo komandą iniciatyvų, kūrybišką, siekiantį tobulėti STATYBOS INŽINIERIŲ – KONSTRUKTORIŲ, kuris bus atsakingas už:
Statybos konstrukcijų projektavimą;
Detalių brėžinių skirtų konstrukcijų gamybai ruošimą;
Techninio projekto konstrukcinės dalies rengimą;
Darbo projekto konstrukcinės dalies rengimą;
Reikalavimai: 1. Statybos inžinerijos bakalauras (statybos konstrukcijos ir projektavimo vadybos specializacija) arba magistrantūra(statinių konstrukcijų studijų programa).
2. Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Structure / Architecture, Robot Millenium ar Staad.Pro, TEKLA programiniais paketais;
3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
7. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
8. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
9. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Valytoja

Pobūdis: Darbas aerouosto rajone 2 dienas per savaitę, po 3 val.
Reikalavimai: Kruopštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean team s"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio, 8 683 56923, elvyra@cleanteam.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Clean team s"  Valytoja Kairiūkščio g.

Pobūdis: 5d.d.(I-V)rytinis
7 darbo valandos
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 875 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus g.6, 861850643
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Valytoja(-as) su negalia Ozo g.

Pobūdis: Prestižinių rūbų parduotuvių valymas (grindų danga, veidrodžiai, lentynos) rytinėmis valandomis. Pirmenybę įsidarbinti teikiame negalią turintiems asmenims. Dėl darbo teirautis 860595917.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas

Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Valytoja(-as) su negalia Gedimino pr.

Pobūdis: Prestižinių rūbų parduotuvių valymas (grindų danga, veidrodžiai, lentynos) rytinėmis valandomis. Pirmenybę įsidarbinti teikiame negalią turintiems asmenims. Dėl darbo teirautis 860595917.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Inžinieriaus (-ės) – konstruktoriaus (-ės)

Pobūdis: - Konstrukcinių sprendimų priėmimas;
- Konstruktorinės dokumentacijos (brėžinių, specifikacijų) ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Mechanikos inžinerija), gali būti paskutinio kurso studentas;
- Mokėti gerai dirbti "AutoCAD”, "Solidworks” kompiuterinėmis programomis;
- Puikios lietuvių, geros anglų, privalumas rusų kalbų žinios.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traidenis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 18, 85 219 7717, vilnius@traidenis.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Traidenis"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Įmonės paslaugų pardavimas potencialiems verslo klientams.
- Atsakomybė už numatytų verslo planų vykdymą.
- Santykių su potencialiais kandidatais palaikymas, jų poreikių analizė, rinkos tyrimas.
- Ataskaitų rengimas.

Darbas tarptautinėje kompanijoje, visos karjeros galimybės Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas
- Anglų, arba rusų kalba (be kokia kita kalba privalumas)
- Darbo patirtis pardavimuose (B2B - privalumas)
- Stipri orientacija į rezultato siekimą.
- Aktyvumas, pozityvumas, energingumas.
- Noras dirbti ir tobulėti pardavimų srityje.
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office).
- Vairuotojo pažymėjimas.

Siūlome Jums:
Mokymus ir profesinio augimo galimybes.
Neriboto uždarbio galimybes.

Laukiame Jūsų CV su nuotrauka iki 2014.12.15 el. paštu info@medium.lt
Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medium group"
Miestas: Vilnius; Šiauliai
Kreiptis: Totorių g. 3; Rūdės g. 27f, 870044595, info@medium.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Medium group"  Virėjo padėjėja/s

Pobūdis: Pagalbinis virtuvės darbuotojas
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai. Maisto ruošos išmanymas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Birutės Kasmauskienės individuali veikla nr.117969
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užubalių 3, 865081076, mamosvirtuve@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie Birutės Kasmauskienės individuali veikla nr.117969  Virėja/s

Pobūdis: Pobūvių ruošimas, verslo pietų gaminimas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Birutės Kasmauskienės individuali veikla nr.117969
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užubalių 3, 865081076, mamosvirtuve@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie Birutės Kasmauskienės individuali veikla nr.117969  Indų plovėja

Pobūdis: Restorane plauti indus.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 65613688, pilies@fortodvaras.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: CE kat. transporto priemonių vairavimas vakarų europoje.
Reikalavimai: - 3 metų CE kategorijos vairavimo patirtis,
- Gera orientacija Europos keliuose,
- Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas,
- Puikios šnekamosios anglų ir/arba vokiečių kalbos žinios,
- Skaitmeninė tachografo kortelė,
- 95 kodas,
- Nuosavas transportas nuvykti iki darbo vietos ir grįžti atgal.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 7500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DD & M transport services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 219, 862574934, ddm.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DD & M transport services"  Apskaitos ir finansų skyriaus vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Formuoti, vykdyti ir kontroliuoti įmonės finansų politiką
• Valdyti įmonės finansinius srautus
• Bendrauti su bankais ir kredito įstaigomis
•Užtikrinti sklandų ir sėkmingą finansų skyriaus ir darbuotojų darbo organizavimą
• Priimti strateginius ir operatyvinius finansinius sprendimus
• Rengti įmonės (padalinių) finansinius planus
• Ruošti buhaterinę atskaitomybę
• Rengti finansines ataskaitas įmonės vadovams ir akcininkams


ĮMONĖ SIŪLO:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Reikalingi įgūdžiai ir žinios, kompiuteriniai įgūdžiai: Exel, Word, Agnum.
Asmeninės savybės bei kompetencijos: Lyderystė, delegavimo įgūdžiai, gebėjimas organizuoti savo ir savo komandos darbą.
Orientacija į rezultatą, stiprus strateginis mąstymas, sugebėjimas, pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Reikalingos kalbos: Lietuvių, Rusų
Galimybė studijas derinti su darbu: Nėra

Privalumas – anglų kalba

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis

Pobūdis: Autošaltkalvis atlieka parko judraus sąstato remontą dirbtuvėse. Ardo, remontuoja sudėtingus agregatus, mazgus ir prietaisus, juos pakeičia. Remontuoja ir surenka autobusus ir ktovininius automobilius;
Reikalavimai: Medicinos įstaigos leidimas tą darbą dirbti. Autošaltkalvio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 5 2335768, 61608869, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Vairuotojas (a) ekspeditorius (ė)

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tarptautinio tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais.
Reikalavimai: D kat. vairuotojo pažimėjimas (95 kodas); Skaitmeninio tachografo kortelė; Pažyma iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie asmens baustumą;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 5 2335768, 61608869,68731208;, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Autokrautuvo vairuotojas - sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Baldinių plokščių krovimas rankomis ir palečių su autokrautuvu iki 4 m aukščio stelažus
Reikalavimai: Darbo su autokrautuvu patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Virėjas

Pobūdis: Patiekalų ruošimas viešbučio svečiams.
Reikalavimai: Darbštumas, punktualumas, tvakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vystyk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T.Ševčenkos, 865278144
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Vystyk"  Padavėja

Pobūdis: Svečių aptarnavimas naktiniame bare penktadieniais ir šeštadieniais
Reikalavimai: Padavėjo darbo patirtis,galimybė dirbti savaitgaliais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 450 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. ignoto g. 16, 860777789, nino@cozy.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Virtuvės darbuotoja

Pobūdis: Darbas mokykloje, mokinių maitinimas.
Reikalavimai: * Sąžiningumas,
* Darbingumas,
* Tvarkingumas

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kristma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861393544
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Kristma"  Virėjo (-os) padėjejas (-a)

Pobūdis: Darbas trijų žvaigždučių viešbučio restorane;
Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio, penkias dienas per savaitę po 8 val.
Reikalavimai: Virėjo (-os) padejėjo (-os) darbo patirtis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A.C. property partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto. g. 8 / liauksmino g. 3, 8 652 02413, restaurant@hoteltilto.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "A.C. property partners"  Kasininkė - priėmėja

Pobūdis: Drabužių priėmimas valymui,
darbas kasos aparatu.
Darbas pilnu etatu.
Reikalavimai: Atsakomybė,
noras dirbti.
Siunčiant CV BŪTINAI nurodykite miestą.

Atlyginimas: 1330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Albaresa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862023108, info@pandavalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Albaresa"  Salės darbuotojo

Pobūdis: Maisto prekių parduotuvėje, salės ir lentinų priežiūrą, lipdukų klijavimas, užsakymų surinkimas.
Reikalavimai: Punktualumas, sažiningumas.
Panašaus darbo patirtis.
Darbuotojas reikalingas pusei etato.
Prašome CV siusti į info@ibrahim.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 517 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aura LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 24a, info@ibrahim.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Aura LT"  Vyr.virėja(as)

Pobūdis: Darbas AB"mikotelgroup"restorano virtuvėje
Reikalavimai: Gebėjimas organizuoti darbą,ruošti banketus,furšetus,dirbti su kalk.kortelėmis ir t.t.

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 2870 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Mikotelgroup"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų 14, 865039411, restorananas@mikotelgroup.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie AB "Mikotelgroup"  Pardavėjas-kasininkas (-ė)

Pobūdis: Sutarčių su lizingo bendrovėmis sudarymas;
Darbas kasos aparatu;
Garantinių talonų pildymas;
Prekių pajamavimas;
Klientų konsultavimas;
Prekių ir paslaugų pardavimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Darbo buhalterine programa "Rivilė" patirtis (privalumas);
Aukštesnysis išsilavinimas;
Geri bendravimo ir darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Pagarba klientui;
Komunikabilumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės. g 240, 8-698-05002, arvydas.vaidanavicius@topocentras.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Inžinierius/technikas

Pobūdis: •Inžinerinės įrangos bei sistemų techninė priežiūra, atnaujinimas ir modernizacija;
•Periodinės techninės priežiūros darbų planavimas, organizavimas ir vykdymas;
•Reagavimas į gedimus ir jų lokalizavimas;
•Techninės dokumentacijos pildymas ir kontrolė;
•Domėjimasis techninės srities naujovėmis ir norminiais dokumentų pakeitimais.
Reikalavimai: •Techninis išsilavinimas;
•Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti ir vykdyti darbus;
•Atsakingumas, komunikabilumas ir veržlumas;
•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•Kompiuterinis raštingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "YPV"
Miestas: Vilnius, kaunas, klaipėda, Šiauliai
Kreiptis: Savanorių pr., 865550606, info@pastatuvaldymas.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "YPV"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Aktyvus produktų pardavimų organizavimas ir plėtra;
- Produktų paklausos analizė bei pozicionavimas konkurencinėje erdvėje;
- Nuolatinis prekybinių santykių palaikymas ir plėtojimas Lietuvoje bei užsienio šalyse;
- Pasiūlymų, prezentacijų ruošimas, derybų vedimas, sutarčių sudarymas, klientų konsultavimas;
- Lietuvos ir užsienio rinkų analizavimas.
Reikalavimai: - Aukštesnysis, Aukštasis universitetinis išsilavinimas (gali būti paskutinio kurso studentas);
- Puikios lietuvių kalbos ir BŪTINOS geros anglų kalbos žinios (kalbėjimas, rašymas);
- Vokiečių ir/ar rusų kalbų žinios būtų privalumas;
- Patirtis pardavimų srityje būtų privalumas;
- Derybų ir bendravimo įgūdžiai;
- Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus;
- Komunikabilumas, analitinis mąstymas, orientacija į rezultatą, nuoseklumas ir sąžiningumas siekiant tikslų, rimtas požiūris į darbą;
- Geri kompiuteriu darbo įgūdžiai;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traidenis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 18, 85 219 7717, vilnius@traidenis.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Traidenis"  Stalius baldžius

Reikalavimai: Siūlome darbą baldų gamybos ceche, Vilniuje, šiaurės miestelyje.
Darbo pobūdis: Korpusinių baldų gamyba. Pjaustymas, laminavimas, gręžimas, baldinių ruošinių valymas, pokavimas.
CV siųsti: dainius@mgp-ltd.com

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MGP"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2785952, dainius@mgp-ltd.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "MGP"  Tolimųjų reisų vairuotojas Lietuva - Rusija

Pobūdis: Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas, turintis CE kategoriją ir 95 kodą, darbui LT-Eur-Rus vilkikais su puspriekabėmis.
Skambinti +37067212212 Pavelas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viptransit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867212212
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Viptransit"  Kokybės inspektorei (-iui)

Pobūdis: Darbo pobūdis: Atliekamų valymo darbų vykdymas, organizavimas, kontrolė ir administravimas. Naujų klientų paieška.
Darbo grafikų rengimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas. Darbuotojų apmokymas ir bendravimas su klientais.
Privalumas: darbo patirtis valymo srityje, valymo priemonių išmanymas.
Darbas: 5 darbo dienų, 40 val. savaitė (1 etatas), lankstus darbo grafikas.
Reikalavimai: Organizaciniai sugebėjimai, komunikabilumas, atsakingumas, nuosavas automobilis (vairuotojo pažymėjimas).
Įmonė siūlo: tarnybinis telefonas.
Mokami papildomi priedai už atliktus papildomus darbus
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu: pvpc.personalas@zebra.lt
Užmokestis: nuo 1035 lt/mėn iki 2000 lt/mėn

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 659 33230, 8 5 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Pobūdis: Užtikrinti sėkmingą įmonės paslaugų/produktų pardavimą,
Profesionalų apmokymai
Karjeros galimybės
Bendravimas su potencialiais ir esamais klientais: naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas,

Įmonė siūlo:
Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį,
Įdomų ir atsakingą darbą,
Socialines garantijas,

Reikalavimai:
Maloni išvaizda;
Sąžiningumas;
Atsakingumas;
Darbštingumas
laukiame Jūsų CV el. paštu
Konfidencialumą garantuojame.
vadyba.karjera@gmail.com

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: U. Berlinskaitės individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867786701, vadyba.karjera@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie U. Berlinskaitės individuali veikla  Teisininko padėjėjas

Pobūdis: Įvairiapusė pagalba įmonės teisininkui;
Teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, išvadų, analizių, dokumentų valstybinėms institucijoms) rengimas;
Įmonės vadovo bei klientų konsultavimas teisiniais klausimais.
Reikalavimai: Universitetinis teisinis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas (-ė));
Geros komercinės ir civilinės teisės žinios;
Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbos žinios;
Kompiuterinis raštingumas, raštvedybos išmanymas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Įmonė siūlo:
Galimybę derinti darbą ir studijas;
Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Darbo patirtį tarptautinio pobūdžio įmonėje;
Stabilų ir laiku mokamą atlyginimą;
Geras darbo sąlygas draugiškame kolektyve.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "Teisininkas" siųsti el. paštu: officelt@bogach.eu.Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos skanskas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g., 860504035, officelt@bogach.eu
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos skanskas"  Pakuotojas

Reikalavimai: Ieškomas pakuotojos, pakuoti prieskoninius į pakuotę-dėžutes.
Reikalavimai- neturėti žalingų įpročių, darbštumas.
Darbas pastovus nuo 8:00 iki 17:00.
Atlyginimas nuo išdirbio.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalviškių k., 852600297, saldukas@takas.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Saldukas"  Pardavėja-konsultantė

Reikalavimai: Reikalinga pardavėja-konsultantė./madingos optikos prekės ir aksesuarai/ Darbas Vilniuje, "Ozo" prekybos centre. 6 val. darbo diena slenkančiu grafiku. Valandinis atlyginimas nuo 9 Lt (neatskaičius mokesčių) plius papildoma motyvacija darbui. Savo CV su nuotrauka siųskite el.paštu: ramunas@tim.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TIM"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 52750447, ramunas@tim.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "TIM"  Apskaitininkė (as)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
- Pirkimo, pardavimo dokumentų apskaita;
- Kasos ir banko operacijų apskaita;
- Kuro apskaita;
- Avansinių apyskaitų apskaita;
- Deklaracijų pildymas ir kiti buhalterės pavesti darbai.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Aukštasis/ aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas, gali būti paskutinių kursų studentai;
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Darbo patirtis su apskaitos programa - Rivilė būtų didelis privalumas

Mes siūlome:
- Darbą draugiškame kolektyve;
- Visas socialines garantijas;
- Dideles galimybes tobulėjimui;
- Seminarus, mokymus.

CV prašome siųsti el. paštu: personalas@finline.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finline"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 68b, 852053030, personalas@finline.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Finline"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovykloje reikalingas darbuotojas. Darbo pobūdis: automobilių plovimas, cheminis salono valymas.
Reikalavimai: Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, punktualumas, darbštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brilliant auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. asanavičiūtės, 860573383, info@elitewash.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Brilliant auto"  Buhalterė

Pobūdis: Įmonės apskaitos dokumentų tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
Ataskaitų ir mokesčių deklaracijų rengimas;
Darbuotojų darbo užmokesčio bei su tuo susijusių mokesčių ir įmokų skaičiavimas;
Sąskaitų išrašymas klientams.
Reikalavimai: LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą ir mokesčius, išmanymas;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Raštvedybos žinios;
Kruopštumas, atsakingumas;
Rusų kalbos žininios.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "Buhalterė" siųsti el. paštu: officelt@bogach.eu

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos skanskas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g., 860504035, officelt@bogach.eu
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos skanskas"  Administratorė

Pobūdis: Darbas slenkančiu darbo grafiku
Reikalavimai: Villa Alicante ieško administratorės.
Reikalavimai: geras užsienio kalbų mokėjimas (anglų, rusų, lenkų), komunikabilumas, atsakingumas, kompiuterinis raštingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g. 8, 861015607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1800 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Vadybininkas

Pobūdis: - bendravimas su esamais ir potencialiais klientais;
- įmonės parduodamų gaminių prezentavimas;
- sutarčių su klientais sudarymas.

Darbas 0,5 etato (galimybė vėliau dirbti pilnu). Atlyginimas - 500Lt (atskaičius mokesčius) + priedai nuo pardavimų. CV siųsti audrone.baskis@gmail.com
Reikalavimai: - noras dirbti ir siekti geriausių rezultatų;
- geri bendravimo įgūdžiai.
- vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
- anglų ir rusų kalbos (rusų žodžiu ir raštu);
- nuosavas automobilis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baskis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 867426913, audrone.baskis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Baskis"  Išankstinio elektroninio informavimo specialistas

Pobūdis: Dokumentų tvarkymas, deklaracijų pildymas.
Reikalavimai: Ieškome, komunikabilių, atsakingų, gebančių dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje, ieškančių naujų iššūkių, aktyvių, entuziastingų, pozityviai nusiteikusių darbuotojų. Reikalavimas - rusų kalbos mokėjimas.

Mes Jums siūlome:
Visas darbui reikalingas priemones, laiku mokamą atlyginimą;
Sėkmingai darbo pradžiai - apmokymus, o po to ir karjeros galimybę;
Draugišką, visuomet padėti nusiteikusį kolektyvą.


Darbo vieta : Sausių k., Trakų r., degalinė "Emsi" (kelio Klaipėda-Vilnius 287km)
Darbas pagal slenkantį grafiką

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 865244918, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Ekspedicijos vadybininkas-ė

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- bendravimas su esamais klientais;
- naujų klientų paieška;
- krovinių paieška;
- pervežimo proceso koordinavimas ir transporto kontrolė.

Reikalavimai:

- sėkminga logistikos paslaugų pardavimo patirtis (virš 2 metų);
- geri derybiniai įgūdžiai;

Privalumas:

- nuosava klientų bazė.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867124422, ivona@arkama.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Arkama"  Barmenas

Pobūdis: Darbas bare,naujoje vynineje.
Reikalavimai: Saziningumas,kruopstumas,noras tobuleti,komunikabilumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 33, 860755255, Vynine33@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Salanda"  Mūrininkai, pagalbiniai darbuotojai

Pobūdis: Įmonei reikalingi mūrininkai, pagalbiniai darbuotojai. Darbas Vilniuje. Laiku mokamas atlyginimas. Išsamesnė informacija tel. 860532535.
Reikalavimai: Atsakingumas,komunikabilumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renovacinės paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860532535, info@renovacinespaslaugos.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Renovacinės paslaugos"  Šaltkalvis

Pobūdis: Puspriekabių-izoterminių šaldytuvų remontas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras tobulėti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VR steelart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno, 862022102, ruslanas@vrsteelart.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "VR steelart"  Operatorius (ė)- lažybų tarpininkas (ė) 0,5 etato

Pobūdis: Darbas su kasa, klientų aptarnavimas
Reikalavimai: Komunikabilumas
reprezentatyvi išvaizda
kompiuterinis raštingumas
rusų kalbos žinios
anglų kalba- privalumas
patirtis prekyboje- privalumas

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BalticBet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų, 860832833, erika.gliaudeliene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "BalticBet"  Mechanikas

Pobūdis: - Variklių, reduktorių, elektromechaninių pavarų surinkimas, montavimas, testavimas ir remontas;
- Gaminamos įrangos mechaninio surinkimo darbai;
- Mechaninių įrengimų derinimas, tikrinimas, priežiūra ir remonto darbai;
- Taisyti, derinti, tikrinti, pakeisti arba atnaujinti pagamintos įrangos ir įsigytų įrengimų susidėvėjusias dalis;
- Gebėti valdyti mechanizmus ir įtaisus, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis, mažais instrumentais dirbti smulkius darbus;
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis;
- kruopštumas atliekamam darbui;
- gebėjimas skaityti brėžinius;
- techninis išsilavinimas;
- atsakingumas ir savarankiškumas;
- sugebėjimas dirbti su įvairia technika;
plataus profilio techninis nuovokumas;
- be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pagirių sen., 861403233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Šaltkalvis - mechanikas

Pobūdis: - Variklių, reduktorių, elektromechaninių pavarų surinkimas, montavimas, testavimas ir remontas;
- Gaminamos įrangos mechaninio surinkimo darbai;
- Mechaninių įrengimų derinimas, tikrinimas, priežiūra ir remonto darbai;
- Taisyti, derinti, tikrinti, pakeisti arba atnaujinti pagamintos įrangos ir įsigytų įrengimų susidėvėjusias dalis;
- Gebėti valdyti mechanizmus ir įtaisus, dirbti su medinėm medžiagom, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis, mažais instrumentais dirbti smulkius darbus;
Reikalavimai: • ne mažiau nei 2 metų darbo patirtis;
• techninis išsilavinimas - privalumas;
• gebėjimas skaityti brėžinius;
• plataus profilio techninis nuovokumas;
• atsakingumas, darbštumas, savarankiškumas, kruopštumas;
• sugebėjimas dirbti komandoje;
• sugebėjimas dirbti su įvairia technika;
• be žalingų įpročių

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pagirių sen., 861403233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Konditeris, sluoksniuotojas

Pobūdis: Konditerinių gaminių gamyba
Reikalavimai: Išmanyti darbą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Įmonė plečianti veiklą ieško naujų darbuotojų.
Darbo pobūdis:
Langų ir fasadų valymas;
Postatybiniai ir generaliniai valymai;
Baldų ir kiliminių dangų valymas.
Darbas pilnu etatu.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Nebijoti aukščio;
Aukštalipio pažymėjimas ir patirtis valymo srityje - privalumas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51-204, 8 670 17736, modestas.jankauskas@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Picų kepėja (as)

Pobūdis: Picerijai reikalingi picų kepėjai.
Motyvuojantis atlyginimas, mokamas visada laiku. Visos socialinės garantijos.
Darbas slenkančiu grafiku (3 d.darbo, 3 d. laisvos), darbas nuo 11-23 val. Pilnas etatas. Darbas būtų Savanorių pr.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje (privalumas darbo patirtis picų kepime)
•Atsakingumas
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Pardavėjas(-a) konsultantas(-ė)

Pobūdis: -Malonus ir profesionalus klientų aptarnavimas.
-Pardavimo operacijų vykdymas.
-Pastovi prekybos salės ir prekių priežiūra.
-Prekių papildymo ir išdėstymo, pagal įmonės reikalavimus, priežiūra.
Reikalavimai: Jūs laukiamas/-a pas mus, jeigu:
-Esate orientuotas į klientą,gebate maloniai bendrauti tiek su klientais, tiek su kolegomis. Jūs jaučiate, jog bendravimas su žmonėmis tai - malonumas.
-Mokate dirbti kasos aparatu
ir kompiuteriu.
-Puikiai kalbate lietuviškai.Sugebate bendrauti rusų ir anglų kalbomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lippa Co"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g, 25, 8 619 53477, vilnius.vedeja@sterntaler.lt
Skelbimo data: 2014.11.02

Atsiliepimai apie UAB "Lippa Co"  Pizza shop assistant

Pobūdis: Helping in a pizza shop as a assistant
Reikalavimai: Willingness to learn how to make pizza and to serve customers

Atlyginimas: 1050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Juridiniai ryšiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867042810, inamuk@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.01

Atsiliepimai apie UAB "Juridiniai ryšiai"  Padavejas, indu ploveja-valytoja, virejas

Pobūdis: Darbas aptarnavimo srytije.
Reikalavimai: Saziningumas,atsakingumas, draugiskumas,kruopstumas, noras dirbti ir tobuleti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.33, 860755255, Vynine33@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.01

Atsiliepimai apie UAB "Salanda"  Barmenė - padavėja

Pobūdis: Restorano svečių aptarnavimas.Darbas su kasos aparatu. Be patirties apmokome.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hong zhi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių 99, 864731212
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Hong zhi"  Operatorius–sąskaitų faktūrų išrašytojas

Pobūdis: Sąskaitų faktūrų išrašymas;
Sąskaitų registravimas;
Prekių pajamavimas;
Kiti su sąskaitų faktūrų išrašinėtojo - operatoriaus darbu sandėlyje susiję darbai.
Darbas pagal sudarytą darbo grafiką pamainomis.
Reikalavimai: Operatoriaus-sąskaitų išrašytojo arba apskaitininko darbo patirtis;
Aukštesnysis išsilavinimas pageidautina ekonomikos, finansų arba buhalterio;
Turėti minimalų supratimą apie buhalterinę prekių apskaitą;
Buhalterinės programos Navision išmanymas ir nuosavas automobilis - privalumas;
Atidumas, sąžiningumas, mokėjimas planuotis darbus;

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas ir konkurencingą, laiku mokamą darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Darbą draugiškame, jaunatviškame kolektyve.

Darbo užmokestis – sutartinis, priklausomai nuo kandidato kvalifikacijos ir darbo patirties.
Jeigu susidomėjote šiuo darbo pasiūlymu savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu mindaugas@litbana.lt.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  IT, WEB specialistas

Pobūdis: Internetinio puslapio kontento pildymas, priežiūra ir informacijos atnaujinimas. Darbas su CMS Magento.
Reikalavimai: WEB programavimo bei WEB dizaino pagrindai, elektroninių parduotuvių CMS išmanymas, WEB socialinių tinklų išmanymas. Anglų kalba – laisvai skaityti, nes visa dokumentacija – angliškai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vamako"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 861886840, valerijus@vamako.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Vamako"  Serviso vadovas

Pobūdis: •Optimalus Serviso darbo planavimas, organizavimas ir kontrolė;
•Serviso komandos ir klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas;
•Sandelio veiklos ir tvarkos užtikrinimas;
•Atsarginių detalių užsakymas;
•Serviso veiklos ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: •Ne žemesnis nei aukštesnysis išsilavinimas (privalumas Techninis inžinerinis išsilavinimas);
•Darbo organizavimo patirtis;
•Gebėjimas deleguoti užduotis, optimaliai paskirstyti darbo potencialą, gebėjimas kontroliuoti darbų kokybę;
•Gebėjimas racionaliai planuoti savo darbo laiką, dirbti su keliais projektais vienu metu;
•Darbų kokybės išmanymas ir gebėjimas juos pateikti personalui;
•Techninės remonto ir aptarnavimo žinios;
•Greitas reagavimas į situaciją, konkretumas ir dalykiškumas;
•Techninių brėžinių skaitymas;
•Būtinas užsienio kalbų mokėjimas (vokiečių arba anglų);
•Geras kompiuterio raštingumas (WORD, EXCEL, AUTOCAD);
•Būtinas vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Judesio technika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 18, 869928761, tadas@judesiotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Judesio technika"  Virėjo padejėjas (-a) prie karštų patiekalų

Reikalavimai: Reikalingas virėjo padejėjas (-a) itališkame restorane - picerijoje "POMODORO" P.Lukšio g.32, Vilniuje (Žirmūnai, Šiaurės miestelis).
Darbo pobūdis: pusgaminių, karštų patiekalų gamyba ir pateikimas.
Siūlome slenkantį grafiką nuo 8.00 val. iki 20.00 val. (3 darbo dienos, 3 laisvos, 3 darbo dienos, 3 laisvos ir t.t.)
Atlyginimas 1500 Lt.; Visada laiku mokamas atlyginimas !
CV siųsti el. paštu: info@pomodoro.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. telefonu 8652 10001.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Kiemsargis

Pobūdis: Aplinkos priežiūros darbai
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 869642558, info@svarosgarantas.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Statybos remonto darbų organizavimas
Reikalavimai: Statybų procesų išmanymas, darbų organizavimas ir koordinavimas, objekto pridavimas, dokumentacijos parengimas.
Patirtis, darbų vadovo atestatai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Vyr. buhalteris/ė

Pobūdis: Smulkių įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės.
Reikalavimai: 1.Mokėjimas dirbti (didelis privalumas) su buhalterine apskaitos programa ŕC organizacija".
2. Buhalterinio darbo patirtis.
3. Aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas.
4. Kruopštumas.
Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Archstudija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 852101297, info@archstudija.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Archstudija"  Barista

Pobūdis: Naujam kavinių tinklui reikalingos(-i) baristos. Kavinė Vilniaus centre.
Reikalavimai: Darbo su kava patirtis privalumas. Darbas pamainomis, darbo dienomis, savaitgaliai laisvi.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@alorlit.com
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Smulkios buitinės technikos meistras

Pobūdis: Smulkios buitinės technikos ir buitinės elektronikos taisymas.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai nustatyti ir pašalinti smulkios buitinės technikos ir buitinės elektronikos prietaisų gedimus, naudotis litavimo yžtechnika.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Kompiuterių technikas

Pobūdis: Planšetinių, nešiojamų ir stalinių kompiuterių problemų nustatymas ir šalinimas.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai nustatyti ir pašalinti planšetinių, nešiojamų ir stalinių kompiuterių problemas, naudotis litavimo technika.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Kompiuterių serviso vadybininkas

Pobūdis: Serviso vadybininkas, galintis savarankiškai organizuoti serviso darbą – prekių priėmimą/ išsiuntimą klientams, detalių užsakymus, ataskaitų užsakovams rengimą.
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai, apskaitos vedimo supratimas, kompiuterinės technikos ir buitinės elektronikos išmanymas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Namų personalo atrankos vadybininkė

Pobūdis: Namų personalo atranka, pokalbių su kandidatais organizavimas ir vedimas, kandidatų vertinimas ;

Naujų klientų paieška;

Bendravimas su esamais ir potencialiais klientais, jų konsultavimas;

Darbo grafikų sudarymas;

Pasiūlymų, prezentacijų ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (Psichologijos, pedagogikos, vadybos srityje - privalumas);
Komunikabilumas, Paslaugumas;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Atsakingumas;
Gėbėjimas vystyti šiltus, ilgalaikius santykius su klientais.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Start group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 220, info@uab123.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Start group"  Marketingo asistentas/-ė (20/40 val./sav.)

Pobūdis: Pagalba įmonės direktoriui, skelbimų kėlimas į tinklapį, darbas su klientų duomenų baze, Google search paieškos analizė ir kitos užduotys.

Mes Jums siūlome: socialines garantijas, galimybę dirbti 20 arba 40 val. per savaitę.
Darbo vieta: Savanorių pr. 1, Vilnius
Atlyginimas: 850/1700 Lt/mėn. (neatskaičius mokęsčių)

CV ir motyvacinį laišką (lietuvių/anglų k.) prašome siųsti el. paštu jeff@jeffweber.net
Reikalavimai: Reikalavimai: mokėti dirbti su MS Office programomis, anglų k.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Tvarkytoja (20/40 val./sav.)

Pobūdis: Prekių pirkimas, maisto gaminimas, buto valymas, skalbimas ir lyginimas.

Mes Jums siūlome: socialines garantijas, lankstų darbo grafiką, 20/40 val. per savaitę.
Darbo vieta: Smolensko 10D, Vilnius
Atlyginimas: 850/1700 Lt/mėn. (neatskaičius mokęsčių)

CV ir motyvacinį laišką (lietuvių/anglų k.) prašome siųsti el. paštu jeff@jeffweber.net
Reikalavimai: Lietuvių/anglų/rusų k., be vaikų.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10d, jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Valytoja vakare Eišiškių pl.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių patalpų, esančių Eišiškių pl. valymui. 5 d. d. nuo 16 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Lygintojas (-a)

Pobūdis: Viršutinių drabužių lyginimas operacijomis, pagal darbo rezultatus mokamas konkurencingas darbo užmokestis.
Neturinčius darbo patirties, tačiau motyvuotus darbui apmokiname.
Darbas viena pamaina.
Reikalavimai: Noras dirbti,
kruopštumas,
sąžiningumas,
atsakingumas.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lelija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių, 860693786, ks.lelija@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Lelija"  Administratorė

Pobūdis: Naujam soliariumų salonui "Luxura" reikalinga administratorė
Reikalavimai: Atsakingumas,darbštumas, punktualumas. Darbas pilnu etatu

Atlyginimas: 1150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: R. Grigo IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861240883, luxura.luxura@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie R. Grigo IĮ  Valytojas Sausio 13-osios g.

Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms. Darbas Sausio 13-osios g., Dariaus ir Girėno g.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865059333, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Valytojas Savanorių p.

Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms. Darbas Savanorių p.- Maxima Bazės administracinėse patalpose. Darbas naktimis.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865570706, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Transporto vadybininkas (ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška, darbas su nuosavu transportu bei ekspedijavimas.
Reikalavimai: Patirtis ne mažiau 1m., rūsų kl. labai geraos žinios tiek raštu, tiek žodžiu, komunikabilumas, greita orientacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamtransa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51-400, 865633666
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Kamtransa"  Mūrininkas

Pobūdis: Visi mūro darbai. Gali būti ir brigada.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti. Be žalingų įpročių.
Bus mokami priedai už gerai ir laiku atliktą darbą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Stogdengių brigada

Pobūdis: Remontuoti dengti visų tipų stogus
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, be žalingų įpročių.

Mokami priedai už gerai ir laiku atliktą darbą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Projektų vadovas

Pobūdis: Įmonė, dirbanti su inovatyviais (IT, medicinos, teisės, žmogiškųjų išteklių sričių) projektais, plečia
savo komandą ir kviečia prie jos prisijungti!

Darbo pobūdis:

• projektų koordinavimas Lietuvos ir užsienio rinkose;
• ryšių palaikymas su esamais klientais bei užmezgimas naujų ryšių;
• bendradarbiavimas su komandos nariais;
• pasiūlymų rengimas;
• sutarčių derinimas bei jų pasirašymai;
Reikalavimai: Reikalavimai:

• anglų kalbos žinios;
• puikūs bendravimo įgūdžiai;
• aukšta motyvacija;
• aktyvumas bei iniciatyvumas;
• gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;

Privalumai:

• projektų valdymo patirtis bei išmanymas;
• darbo patirtis su IT projektais;
• supratimas apie verslą ir rinkodarą;
• patirtis, dirbant su užsienio įmonėmis;
• bendravimo su klientais patirtis;
• savarankiško ir komandinio darbo patirtis;

Įmonė siūlo:

• atsakingą darbą su globaliais projektais;
• visas galimybes tobulėti;
• motyvuojančią darbo aplinką;
• lankstų darbo grafiką;
• ofiso neformalius vakarėlius;

Atlyginimas priklausys nuo jūsų patirties.

Savo CV siųskite šiuo adresu stella.interno@gmail.com , temos langelyje įrašykite "projektų vadovas‘‘.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Interno"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: stella.interno@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie AB "Interno"  Vadybininkas

Pobūdis: Jaunatviškas kolektyvas mielai priimtų į savo komandą linksmus, gerai nusiteikusius, pasiruošusius dirbti ir uždirbti, kilti karjeros laiptais ir tobulėti.
Reikalavimai: -Tvarkingas;
-Sąžiningas;
-Geros nuotaikos;
-Nebijantys iššūkių;
-Imlūs naujovėms;

-Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas, bet ne butinybė

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Giger"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864666719, giger.biuras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Giger"  Laikinas darbuotojas Bebro blyninėje

Pobūdis: Nuo gruodžio 5 iki gruodžio 30 d. laikinam darbui Bebro Blyninėje ieškome darbuotojų.
Darbo pobūdis:
• Blynų kepimas;
• karštų gėrimų pardavimas;
• tvarkos palaikymas;
• bendravimas su klientais;
• blyninės darbo valandos nuo 10:00 iki 23:00 (grafikas su kiekvienu derinamas individualiai);
• darbo užmokestis 8Lt per valandą;
• darbas Vilniuje, Katedros aikštėje esančiame laikiname pastate. Nors darbas vyksta miesto; aikštėje, šilumą palaikome šildytuvais ir kita įranga, dėl to nėra labia šalta;
daugiaus informacijos tel. 868724666;
nuo Lapkričio 7d. iki 28d. TIK elektroniniu paštu: elvyra@royalgroup.lt
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Katedros a., 868724666, elvyra@royalgroup.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Royal group"  Valytojas

Reikalavimai: Skubiai reikalingos valytojos/indų plovėjos, naktinėjė pamainoje.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji 28, 865910559, salentodiscopub@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Virėjas (-a) - picų kepėjas (-a)

Pobūdis: Restoranas Pilaitėje ieško virėjo-picų kepėjo. Darbas pilnu etatu, penkias dienas per savaitę po 8 valandas. Laiku mokamas atlyginimas, suteikiamos visos socialinės garantijos.
Reikalavimai: Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti ir aistrą gaminti darbuotojo.
Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Priegliaus g. 1, 865228718, pilaite@thespot.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Vadybininke (-as) (valymo paslaugos)

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška
Santykių su esamais klientais palaikymas
Komercinių pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas
Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean team s"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio, info@cleanteam.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Clean team s"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas aukšto slėgio įranga. Automobilių salonų valymas,siurbimas. Cheminis automobilio salono valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, operatyvumas, sąžiningumas, pastabumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fulgura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų, 867500361, fulgura@centras.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Fulgura"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: - Naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais;
- Derybos, užsakymų ir sutarčių klientams rengimas;
- Komercinių pasiūlymų teikimas;
- Klientų užsakymų administravimas;
Reikalavimai: Reikalavimai
- Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Kompiuterinis raštingumas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą;
- Puikūs organizaciniai, derybiniai, pardavimo proceso organizavimo ir koordinavimo įgūdžiai;
- Komunikabilumas, aktyvumas, sąžiningumas bei mandagumas;
- Užsienio (anglų, rusų) kalbų mokėjimas;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1760 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tarptautinių vertimų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g., 869804759, direktorius@vertimu-biuras.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Tarptautinių vertimų biuras"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Motorinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.
Įvairaus sudėtingumo lengvųjų transporto priemonių einamasis, vidutinis ir kapitalinis remontas.
Reikalavimai: Kruopštumas, pareigingumas, noras dirbti ir užsidirbti.
Mes jums siūlome: Stabilų, nuo išdirbio priklausantį atlyginimą

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AutoRepair"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo. g, 865541099, info@autorepair.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "AutoRepair"  Valytoja Basanavičiaus g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja penkis kartus per savaite, vakarais, Basanavičiaus g.
Reikalavimai: Valytojos patirtis.

Atlyginimas: 420 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Elektrikas-įrengimų remontininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Elektrotechninis darbas.
Metalo apdirbimo pramonės įrengimų, gamybinės įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas, gedimų identifikavimas ir šalinimas.

Reikalavimai:
Techninis išsilavinimas (automatikos, elektros, mechanikos sritis ar panašiai).
Energetikos darbuotojo pažymėjimas, VK apsaugos nuo elektros kategorija.
Iniciatyvumas ir gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Privalumai:
Darbo su gamybos įrengimais patirtis.
Nuosavas automobilis.

Mes jums siūlome:
Motyvuojantį atlyginimą, kuris priklauso nuo darbo rezultatų.
Nuvežimą į/iš darbo vietos.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Saltkalvis montuotojas

Pobūdis: Keltuvų, liftų surinkimas ir montavimas
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas B kategorija,
mokėjimas skaityti brėžinius,
mokėjimas virinti,
bendras supratimas technikoje ir el. instaliacijoje

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrolift"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 44-206, 860091225
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Hidrolift"  Asistentas (-ė)

Pobūdis: Personalo ir darbo užmokesčio informacinės sistemos (IS) instrukcijų rašymas vartotojams;
HelpDesk pranešimų paskirstymas;
Klientų konsultavimas telefonu/el.paštu pagal kompetenciją;
IS instaliavimas, testavimas;
Kita pagalba skyriaus vadovui ir komandai.
Reikalavimai: Noras mokytis dirbti prie IS projektų;
IT žinios (instaliavimas, testavimas, bent minimalios MS SQL žinios);
Buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio skaičiavimo žinios - didelis pranašumas dirbant su šia IS;
Gebėjimas aiškiai dėstyti savo mintis raštu bei nepriekaištingos lietuvių kalbos gramatikos žinios yra svarbūs rašant vartotojo instrukcijas;
Greitis tiek mokantis, tiek reaguojant, tiek atliekant užduotis, nes IS projektai turi terminus;
Draugiškas būdas ir komunikabilumas padės pritapti prie draugiško kolektyvo.
Gali būti paskutinių kursų studentas (-ė) ir dirbti dalį dienos.


Mes siūlome

Realią galimybę ateityje savarankiškai valdyti IS projektus,
Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą,
Galimybę mokytis iš kvalifikuotų ir patirtį turinčių kolegų,
Visas darbui reikalingas priemones.


Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.ltir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Administratorius padejėjas (0.5 etato)

Pobūdis: Įprastu metu būti recepsijoje, priimti gyventojus, registruoti lankytojus bei svečius. Stebėti pastatą, jo techninę bei estetinę būklę. Fiksuoti pastebėtus gedimus, trūkumus ir organizuoti jų šalinimą. Prižiūrėti švarą. Vykdyti SPA zonos veiklą(įrangos priežiūra, valdymas ir pan.) Aktyviai dalyvauti daugiabučio bendrijos veikloje. Ruošti mėnesinius mokamuosius pranešimus detalizacijas, sąskaitas faktūras. Atsiskaityti su paslaugų tiekėjais, apmokėti nuolatinius komunalinius mokęsčius. Valdyti bendrijos finansus. Darbas su teisininkais – skolų išieškojimai, ieškinių atsakymo pateikimai, įstatų peregistravimai ir pan. Įvairių naujų darbų, paslaugų organizavimas.
Reikalavimai: Mandagumas, tvarkingumas, sumanumas, pozityvumas ir panašios teigiamos savybės.
Panašaus darbo patirtis privalumas. Užsienio kalbos privalumas.

Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Bendrija "Mikalojaus žiedas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiaulių g., 868449086, mikalojausziedas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie Bendrija "Mikalojaus žiedas"  Plytelių klijuotojai

Pobūdis: Patalpų įrengimas,sienų padengimas apdailinėmis plytelėmis.
Reikalavimai: Profesionalumas, mokėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, numatytais terminais.Teikti CV, skambinti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Tinkuotojas

Pobūdis: Sienų lyginimo, tinkavimo darbai
Reikalavimai: Mokėti pavesta darbą atlikti savarankiškai, kvalifikuotai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Dažytojas

Pobūdis: Glaistymas, dažymas, apdailos darbai.Dideli plotai.
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti,mokėti atlikti pavestas funkcijas savarankiškai.Be žalingų įpročių. Prašome teikti CV, skambinti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Autoplovėjas (-ja)

Pobūdis: Automobilių plovimas , valymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Švaros praktikas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 16, 861265574, info@svarospraktika.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie MB "Švaros praktikas"  Padėjėjo darbas jaunimui be patirties

Pobūdis: Pagalba vadybininkui;
Esamų klientų aptarnavimas;
Naujų klientų paieška;
Prezentacijų rengimas;
Reklama;
Pardavimai.
Reikalavimai: Galimybė dirbti pilnu etatu, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00

Gali būti be patirties - apmokome.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali I. Čepuko veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jakšto, cv.uab.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie Individuali I. Čepuko veikla  Vadyninkė -as (horeca)

Pobūdis: -Bendravimas su esamais klientais,prekybinių santykių palaikymas;
-Naujų klientų paieška;
-Dalyvavimas derybose ir sutarčių sudarymas;
-Firminių įmonės taškų priežiūra ir rezultatų gerinimas.
Reikalavimai: -Darbo patirtis horeca sektoriuje nuo 1 metų;
-Puikūs bendravimo įgūdžiai;
-Kompiuterinis raštingumas;
-Orientacija į rezultatą,iniciatyvumas ir savarankiškumas;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
-Aukštasis/Aukštesnysis išsilavinimas.

Privalumai:
-Rusų kalbos mokėjimas;
-Darbas su maisto produktais

Įmonė siūlo:
-Progresinį atlyginimą, tobulėjimo galimybes.
-Visas darbui reikalingas priemones.
-Geras sąlygas norint įsigyti įmonės gaminamos produkcijos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Barmenas

Pobūdis: Darbas bare, bendravimas su kientais.
Reikalavimai: Imlumas, darbštumas, noras tobulėti, pirmenybę teiksime pretendentams su darbo patirtimi.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 14 taurių
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Islandijos 1, 865293587, adm.mimoza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB 14 taurių  Vireja

Pobūdis: Patiekalų gamyba
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas,sąžiningumas, savarankiškumas,

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus boulingas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., info@boulingas.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus boulingas"  Vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška telefonu
Komercinių pasiūlymų teikimas
Sąmatų skaičiavimas
Reikalavimai: Noras dirbti
Sąžiningumas
Punktualumas

Mes siūlome stabilų darbo užmokestį ir kasmenesinius priedus priklausančius nuo Jūsų darbo rezultatų.
Gyvenimo aprašymų laukiame atranka@adpark.lt

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ad park"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 44, atranka@adpark.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Ad park"  3 vadybininkų padėjėjus

Pobūdis: Pagalba vadybininkui;
vadovo pavestų užduočių atlikimas;
klientų aptarnavimas;

Darbo grafikas nuo 8:00 iki 17:00 val. Alga nuo 1300lt + priedas nuo atliktu užduočių:)
Reikalavimai: Sąžiningumas;
Noras dirbti;

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka siųskite e-paštu:evamita.vilnius@ml.lt
Taip greičiau susisieksime su jumis:)

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Evamita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: evamita.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Evamita"  Padavėjai-barmenai!!

Pobūdis: : Naujai atsidariusiame bare reikalingi padavėjai - barmenai pilnai darbo dienai. Darbo patirtis nebūtina - apmokome.Darbas nuo 9:00 val iki 18:00 val; Atranka vyksta artimiausias dvi savaites, tad norinčius joje dalyvauti kviečiame siųsti CV nurodytu el.paštu:jiddi.groupvilnius@info.lt. SU kiekvienu bus asmeniškai susisiekta.
Reikalavimai: Darbštumas;

Darbas nuo 9:00 val iki 18:00 val;
Alga nuo 1300lt plius priedas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jiddi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: jiddi.groupvilnius@info.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Jiddi"  Pagalbiniai darbininkai

Pobūdis: Restoranui"UZBEKISTANAS" reikalinga virtuvės padėjėją, lipdyti koldūnus.Darbas nuo 10 val iki 18 val darbo dienomis.
Reikalavimai: Sažiningumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BiscuitLT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g 4, 869669668, 869994010, uzbekistanaslt@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "BiscuitLT"  Valytoja (-as) Taikos g.

Pobūdis: Laiptinių valymas 1k.sav (5 laiptinės po 6 a)
Reikalavimai: Be žalingų įpročių;
Atsakingumas;
Kruopštumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 576 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros ministerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų, 867478717
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Švaros ministerija"  Autoservisų įrangos technikas

Pobūdis: Prekiaujame – autoservisų įranga.
Rengiame ir įgyvendiname kompleksiškus projektus Lietuvoje ir užsienyje,

Darbo pobūdis:
- įrangos instaliavimas, derinimas;
- įrangos priežiūra ir remontas;
Reikalavimai: Reikalavimai:
- techninis arba inžinerinis išsilavinimas;
- anglų kalba;
- vairuotojo pažymėjimas.
Privalumas:
- panašaus darbo patirtis;
- elektrotechnikos žinios.
Bendrovė siūlo:
- konkurencingą atlyginimą;
- draugišką atmosferą kolektyve
.- karjeros galimybes inžinerinėje ar prekybinėje srityse.

Darbovietė Vilniaus mieste.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 2/1-24, 869960911, algis@amanda.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Amanda"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Motorinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
Techninis išsilavinimas;
Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas;
Žalingų įpročių neturėjimas. Ypatingai darbo metu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CarPro LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus 8, 869909759, info@carpro.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "CarPro LT"  Apskaitininkė

Pobūdis: 1. Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas ir vedimas į apskaitos sistemą;
2. Sąskaitų išrašymas;
3. Bankinių mokėjimų formavimas;
4. Užskaitų tvarkymas su tiekėjais ir klientais;
5. Sąskaitų archyvų tvarkymas, pagalba vyr. finansininkei;
6. Kasdieninis darbas su programa Rivilė;
7. Kitos su buhalterine apskaita ir administravimu susijusios užduotys.
Reikalavimai: 1. Aukštasis išsilavinimas apskaitos srityje (gali būti paskutinio kurso studentas (ė)).
2. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
3. Komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas , noras siekti rezultato, mokytis ir tobulėti.


privalumai: . Darbo su "Rivilė" programa įgūdžiai.
2. Darbo patirtis apskaitos srityje.
3. Anglų ir rusų kalbos žinios.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liudvinavo g. 1a, 865578359, ana@ecso.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Ecso"  Google pardavimo vadybininko

Pobūdis: Naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais;
Derybos, sutarčių sudarymas, atsiskaitymų kontrolė;
Google Adwords reklamos paskyrų administravimas, rodiklių analizė ir reklamos kampanijų optimizavimas, "Google Analytics” duomenų analizė;
SEO projektų įgyvendinimas (analizė, strategija, priežiūra);
Konkurentų stebėjimas bei veiksmingiausių raktažodžių paieška.
Reikalavimai: Idealus kandidatas turi mokėti bendrauti ne tik gyvai, bet ir telefonu bei elektroniniu paštu;
Savarankiškumas, pozityvumas, didelio noro dirbti ir užsidirbti;
Galimybė dirbti visą darbo dieną;
Noro tobulėti ir mokytis;
Darbo patirtis pardavimo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Commercial engineering technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laivės pr. 60, 864668946, karjera@cet.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Commercial engineering technologies"  Kurjeris- konsultantas

Pobūdis: Pastovus darbas išvežiojant prekes;
Konsultavimas apie išvežiojamus produktus;
Darbas individualus ir komandinis;

Darbas nuo 8:00 iki 17:00 val. Alga nuo 1600lt. Bandomajame laikotarpyje.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Sąžiningumas;
Noras dirbti;

Savo gyvenimo aprašymus siuskite el. paštų: kurenta.vilnius@ml.lt


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kurtenta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: kurenta.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Kurtenta"  Prekinio ženklo platintojas

Pobūdis: Prezentacijų kūrimas;
Prezentacijų pristatymas;
Darbo grafikas nuo 8:00 iki 17:00 val. Alga nuo 1200Lt. + priedas bandomajame laikotarpyje.
Reikalavimai: Entuziastingumas;
Nurodymų vykdymas;


Pageidautiną savo gyvenimo aprašymus siuskite el. paštų :durantparfum@ml.lt, su atrinktais kandidatais susisieksime :)

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tumax"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: durantparfum@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tumax"  Administratorius-(ė)

Pobūdis: Tiesioginis bendravimas su klientais;
Klientų konsultavimas apie teikiamas paslaugas tiesiogiai, telefonu, el.paštu;
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Aktyvi naujų klientų paieška bei ryšių su esamais klientais palaikymas;
Kitų įvairių užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Ambicingumas;
Komunikabilumas;
Sugebėjimas laiku atlikti paskirtas užduotis;

Pageidautina savo gyvenimo aprašymus siuskite el.paštų:group.vilnius@ml.lt


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rupa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: group.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rupa"  Pardavėja (-as) gariūnų ūkininkų maisto turguje

Pobūdis: Didmeninė jūros gėrybes Rytų ir Vakarų Europos rinkoms tiekianti firma UAB Natural North Caviar kviečia prisijungti prie kolektyvo PARDAVĖJĄ Gariūnų turgavietėje Ūkininkų maisto turguje.

Mes siūlome:
-Stabilų darbą augančioje įmonėje;
-Geras darbo sąlygas;
-Socialines garantijas.

Darbo laikas: 6.00 val. – 14.00 val. Išeiginės pirmadienis ir penktadienis.
Atlyginimas: 1000 Lt (su mokesčiais) plius procentai nuo pardavimų.

Dėl darbo prašome kreiptis į Marketingo skyriaus Vadovę Jurgitą Žižytę
Telefonu: 8 650 18001
arba siūsti gyvenimo aprašymą el. Paštu: jurgita@monarch.lt

Vietovė Vilnius
Pozicija Pardavėja (-as) Gariūnų maisto turguje.
Apie įmonę - www.northcaviar.com; www.monarch.lt


Į Gariūnų turgavietę rytais važiuoja nemokamas autobusas.
Reikalavimai: -Atsakingumas
-Sąžiningumas
-Darbas su kasos aparatu.
Privalumai:
- patirtis, kruopštumas, atidumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Pardavimo vadybininkas oro kondicionavimo sistemų ir vėdinimo srityje

Pobūdis: Buitinių oro kondicionierių pardavimas.
Bendravimas su galutiniais klientais, bendravimas su tiekėjais, bendravimas su esamais klientais;
Klientų konsultavimas;
Naujų klientų paieška;
Pasiūlymų rengimas;
Važiavimas į objektus - klientų konsultavimas;
PVM SF išrašymas

Pilna, darbo diena;

Atlyginimas orientacinis, viskas smulkiai bus aptarta pokalbio metu.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų srityse.
Inžinerinis, techninis supratimas.
Imlus informacijos įsisavinimas.
Taktiškumas ir tolerancija klientui.
Gebėjimas ieškoti klientų ir siūlymai įmonei kaip padidinti klientų ratą.
PRIVALUMAI:
Supratimas apie buitinius ir pramoninius kondicionierius.
Gebėjimas skaityti kondicionierių technines specifikacijas.
Darbo patirtis vėdinimo, šildymo, kondicionavimo srityse.
Patirtis dirbant su elektroninėmis parduotuvėmis, WEB svetainėmis.


CV SIŲSTI info@e-orocentras.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  Ekskavatoriaus-krautuvo (račioko) operatorius

Pobūdis: Darbas objektuose (kasimas, lyginimas, krovimas ir kiti darbai.)
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis.
Pranašumas registruotiems ne Vilniuje. Pageidautina siųsti CV el.paštu

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Bobcato (mini krautuvo) operatorius

Pobūdis: Darbas statybos objektuose (krovimas, lyginimas, kasimas ir kiti darbai).
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis.
Pranašumas registruotiems ne Vilniuje. Pageidautina siųsti CV el.paštu

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Salės darbuotoja

Pobūdis: Lentynų pildymas maisto prekių parduotuvėje priskirtuose skyriuose. Šiuo metu reikia higienos skyriuje, vaisvandenių skyriuje.
Reikalavimai: Noras dirbti. Atsakomybės jausmas, greitas darbo tempas.Be patirties apmokome.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g.22, 865679951
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Ratinio ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas statybos objektuose (kasimas, krovimas ir kiti darbai).
Reikalavimai: Darbo patirtis, atsakingumas, darbštumas. Pranašumas registruotiems ne Vilniaus mieste.
Pageidautina siųsti CV el.paštu.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Statybų darbų vadovas

Reikalavimai: Įmonė ieško statybų darbų vadovo. Pagrindinis darbas - nuosavų namų vidaus apdailos įrengimas. Darbo specifika: bendravimas su užsakovu, vidaus apdailos meistrų paieška bei darbų kokybės kontrolė.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869827121, info@ecohouse.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Dolitas"  Vairuotojas C kategorija

Pobūdis: Sunkvežimio su hidromaipuliatoriumi vairavimas, krovimas.
Reikalavimai: C kategorija, privalumas hidromanopuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas.

Darbo patirtis: 6 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Transporto paslaugų pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Naujų klientų paieška
- Ryšių palaikymas su esamais klientais
- Sutarčių rengimas
- Transporto kontrolė
- Klientų atsiskaitymo kontrolė
- Darbas su specializuota transporto valdymo programa
Reikalavimai: - Taisyklingas lietuvių kalbos mokėjimas tiek žodžiu, tiek raštu
- Anglų kalbos mokėjimas
- Patirtis pardavimų srityje
- Orientacija į rezultatus
- Atsakingumas, darbštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hermitrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų, 852602277, aurimas@hermitrans.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Hermitrans"  Vadybininko asistentas

Pobūdis: Pagalba rengiant pristatymus;
Klientų aptarnavimas ir konsultavimas;

Darbo grafikas nuo 8:00 iki 17:00 val. Atlyginimas nuo 1500lt bandomuoju laiku.
Reikalavimai: Darbštumas,
Atsakingas požiūris,
Noras tobulėti.


Žinoma savo gyvenimo aprašymus bei motyvacinius laiškus siuskite paštų:group.vilnius@ml.lt taip lengviau bus jūs pasikviesti:)

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rupa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: group.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rupa"  Pardavimų kvepalais vadybininkas/ė

Pobūdis: Jau 20 metų gyvuojanti įmonė siekia papildyti kolektyvą naujais, jaunais, bei motyvuotais darbuotojais.
Pagrindinė veikla prekiauti vyriškai ir moteriškais kvepalais įvairiose įmonėse, organizacijose, įvedinėti naujus prekinius ženklus į rinką.

Darbas nuo 8:00 iki 17:00 val. Pagrinde dirbą jaunas linksmas kolektyvas. Žinomą atlyginimas bandomuoju laiku nuo 1200lt + priedas už matomas pastangas:)
Reikalavimai: Komunikabilumas;


O savo gyvenimo aprašymus patartina siusti paštų:produktas@ml.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rupa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: produktas@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rupa"  Pardavėjas(-a)- konsultantas(-ė)

Pobūdis: Santykių su klientais užmezgimas ir palaikymas;
Produkcijos realizavimas;
Darbo grafikas nuo 8 iki 17val.
Reikalavimai: Organizuotumas;
Atsakingumas;


Kandidatuojantys siųskite CV į elektroninio pašto dėžutę: cvatrankos.vilnius@ml.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tumax"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: cvatrankos.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tumax"  3 pardavimų vadybininkų

Pobūdis: Produktų realizavimas rinkoje;
Naujų klientų paieška;
Bendravimas su esamais;
Atlyginimas pastovus;

Darbas nuo 8 iki 17val, jauname kolektyve.
Reikalavimai: Darbštumas;


Savo cv siuskite el.paštų:darbas.vilnius@ml.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anavis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbas.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Anavis"  Padavėja(-as)

Pobūdis: Kiniškų patiekalų restorane, darbui nuo pirmadienio iki penktadienio reikalingi padavėjai.
Reikalavimai: Komunikabilumas,draugiškumas, sąžiningumas, mandagumas, kokybiškas,GREITAS ir malonus klientų aptarnavimas, reprezentatyvi išvaizda, padavėjo darbo patirtis.
CV su FOTO siusti: kinusmukles@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujieji rytai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių 64, 867802900, kinusmukles@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Naujieji rytai"  Pagalbiniai darbuotojai

Pobūdis: Pagalba vadybininkams,darbo esme apmokome! Darbas nuo 8 iki 17val.
Reikalavimai: Noras dirbti.


Pageidautina savo cv siusti i el.paštą : darbuokis.atrankos@info.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Podita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbuokis.atrankos@info.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Podita"  Dažytojas

Pobūdis: Metalo gaminių paruošimas ir dažymas
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Suvirintojas-(a)

Pobūdis: Darbas argono aplinkoje.

Nerudijancio plieno,juodo metalo,aliuminio virinimas
Reikalavimai: Patirtis,sugebejimas skaityti brežinius,atsakingumas,kruopštumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Eksporto bei importo dalinių/pilnų krovinių vežimo organizavimas;
- Transporto paslaugų pardavimas verslo klientams;
- Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas;
- Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: - Būtina darbo patirtis transporto srityje.
- Vadovavimo, darbų organizavimo patirtis.
- Vokiečių, rusų kalbų mokėjimas.

Privalumai:
Lenkų, anglų, italų, ispanų ir kitų kalbų mokėjimas.
Darbo patirtis su Pietų Europos ar kitomis rinkomis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transekspedicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Galinės g. 1, 865532530, darbas@transekspedicija.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Transekspedicija"  Sandelinikas

Pobūdis: Prekiu priemimas/ isdavimas
Reikalavimai: Operatyvumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 163a, 867733903, dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Technikas

Pobūdis: Lazeriniu spausdintuvu kaseciu pildymas
Reikalavimai: Operatyvumas, darbas orentuotas i rezultata.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 163a, 867733903, dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Valytoja/-as (budinti) Gedimino pr.

Pobūdis: Patalpų valymas ir priežiūra:
- 5 darbo dienos po 8 val, viso 40 val/ sav.
- darbo vieta Gedimino pr.Vilnius

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.6, 8 61850643 (Jolanta), cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Vairuotojas - ekspeditorius po ES

Pobūdis: Iūlome vairuotoju-ekspeditoriaus darbą po vakaru Europa su tentu ar puspriekabe šaldytuvu. Darbas 6 savaitės, poilsis namuose 3 savaitės. Mokama komandiruotės dienpinigiai už diena. Į darbą važiuojame Vilnius, Kaunas, Klaipėda plaukiame keltu į Švedija, bazė Kopenhaga.
Reikalavimai: 95 kodas, užsienio kalbos anglų ar vokiečių žinojimas. Darbo patirtis ir ADR pažymėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 6770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rentmina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenu g 13, 869940200, info@rentmina.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rentmina"  Lombardo priėmėja

Pobūdis: Kredito teikimas už užstatą.
Reikalavimai: Sąžiningumas, imlumas, kruopštumas, komunikabilumas.Patirtis nebūtina. Apmokome.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Montes Aure"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 869888887
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Montes Aure"  Valytoja

Pobūdis: Patalpu valymas
Reikalavimai: Moketi dirbti su plovimo masina

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Radvydė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo, 867900933, radvyde@takas.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Radvydė"  Padavėja/as

Pobūdis: Greitas, kokybiškas klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu.
Reikalavimai: - komunikabilumas,
- reprezentatyvi išvaizda,
- greita orientacija.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: T. Lapinsko individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g., 867488336, vilniaus.restoranai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie T. Lapinsko individuali veikla  Administratorė

Pobūdis: Dokumentų tvarkymas;

Biuro administravimas;

Svečių priėmimas;

Skambučių srauto generavimas;

Internetinės svetainės priežiūra.

Kandidatų gyvenimo aprašymų ( CV) laukiame: atranka.nr2@gmail.com
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda;
Geri bendravimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali L. Stepanovos veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių, 867786701, atranka.nr2@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie Individuali L. Stepanovos veikla  Garantinio remonto vadybininkas

Pobūdis: UAB "Transmitto" - didžiausias oficialus IVECO distributorius Lietuvoje, šiuo metu aktyvina veiklą ir ieško"Iveco” serviso darbuotojo –

Serviso vadybininko pareigoms užimti Vilniuje

Darbo pobūdis:
• Garantinių remontų administravimas;
• Klientų konsultavimas techniniais klausimas;
• Servisų tinklo ir partnerių apmokymas, supažindinimas su produkto ir remonto techninėmis naujovėmis;
• Papildomos įrangos parinkimas, projektavimas;
• Nuolatinis techninių žinių gilinimas, aktyvus dalyvavimas produkto techniniuose mokymuose.
Reikalavimai: • Aukštasis techninis išsilavinimas transporto srityje (gali būti paskutinių kursų studentas);
• Anglų kalba žodžiu ir raštu, rusų kalba žodžiu;
• Automobilių sandaros išmanymas;
• Elektronikos žinių pagrindai;
• Komunikabilumas;
• Kruopštumas, atsakingumas, iniciatyvumas, noras tobulėti;
• Analogiško darbo patirtis (privalumas).

Įmonė siūlo:
• Patrauklias darbo sąlygas;
• Įdomų ir dinamišką darbą ir į aukščiausius veiklos standartus orientuotą darbo kultūrą;
• Asmeninio bei profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
• Kolegą, padėsiantį adaptuotis naujose pareigose;
• Visas socialines garantijas.

Kita informacija
Jei norite kreiptis dėl darbo vietos, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba el.paštu personalas@transmitto.lt iki 2014 m. lapkričio 28 d.

Daugiau informacijos rasite www.transmitto.lt arba telefonu 8 5 2105506.

Susisieksime tik su kandidatais.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmitto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 19, 8 5 2105506, personalas@transmitto.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Transmitto"  Vadybininko padėjėjas

Pobūdis: Jeigu esate veiklus, drąsus, charizmatiškas, labai mėgstate bendrauti, keliauti ir pažinti naujus žmones - kviečiame prisijungti prie mūsų jaunatviško kolektyvo.

Darbas pilnu etatu, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00val.

Suteikiame apmokymus.

Darbo diena susideda iš vizitų pas klientus , nuolatinės komunikacijos su žmonėmis, klientų paieškos, šiltų santykių su jais kūrime, kliento poreikių nustatyme, konsultavimo ir pardavimų.

CV siųsti: vadybininkas.vilnius@gmail.com
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
Pozityvus mąstymas;
Tikslo siekimas;
Noras mokytis ir tobulėti.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali L. Stepanovos veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių, 867786701, vadybininkas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie Individuali L. Stepanovos veikla  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: -darbą siūlome mokančiai bendrauti su klientu merginai,
-darbas pilnu etatu, todėl studijuojančios (išskyrus neakivaizdžiai) ar ieškančios laikino darbo prašome nesikreipkite;
- sugebėjimas NESTANDARTIŠKAI IR LAISVAI bendrauti su klientais;
- mokėjimas per trumpą laiką užmegzti draugišką kontaktą su klientu;
- darbas su kasa.

Privalumai:
paprastumas, nuoširdumas, meilė žmonėms ir darbui;
pirmenybė ieškantiems ilgalaikio darbo.

Mes jums siūlome:
- draugišką, šiltą ir stabilią darbo aplinką;
- laiku išmokamą atlyginimą 1200- 2000 Lt ( taikome įvairių priedų prie minimalaus atlyginimo sistemą, todėl yra visos galimybės uždirbti ir daugiau )

CV siųskite el.paštu: pretendentu.cv@gmail.com

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali L. Stepanovos veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių, 867786701, pretendentu.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie Individuali L. Stepanovos veikla  Vairuotojas-vadybininkas

Pobūdis: Įmonė užsiima spausdintuvų kasečių pardavimu. Rinkoje esame nuo 1988 metų, aptarnaujame virš 200 000 klientų, 60 nuosavų parduotuvių
Reikalavimai: - išmanyti spausdintuvų sritį
- turėti techninį išsilavinimą
- žinoti Vilniaus topografiją
- privalūmas, lenkų kalbos žinojimas

Nori tapti mūsų kolektyvo nariu?
Ieškome ”Vairuotojo-Vadybininko"
Jeigu sudomino, siųsk savo CV el. Paštu erika@pryzmat.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pryzmat"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: erika@pryzmat.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Pryzmat"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Įvairus statybos darbai.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas be žalingų įpročių.
Bus mokami priedai už gerai ir laiku atliktą darbą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "S project"  IT specialistas

Pobūdis: Užtikrinti Tarnybos informacinių sistemų, duomenų bazių ir kompiuterių programų patikimą darbą
Reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, informatikos krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
turėti Linux ir Windows operacinių sistemų ir tinklo paslaugų administravimo patirtį;
turėti reliacinių duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirtį ir mokėti tvarkyti duomenis naudojant struktūrizuotą užklausų kalbą;
žinoti programavimo pagrindus ir išmanyti scenarijų programavimą Linux ir Windows aplinkoje;
žinoti duomenų perdavimo tinklų pagrindus;
sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1952 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudnios g. 6, 864806680, vygandas.norvaisas@meteo.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba  Pardavimų vadovas NVS regionui

Pobūdis: Transporto paslaugų pardavimo skyriaus veiklos planavimas, darbo procesų organizavimas;
skyriaus efektyvaus darbo užtikrinimas ir kontrolė;
veiklos planų rengimas, jų vykdymo kontrolė, rezultatų analizė;
ilgalaikių ryšių su partneriais ir VIP klientais palaikymas ir vystymas;
įmonės reprezentavimas ir atstovavimas;
atsakomybė už skyriaus veiklos rezultatus;
Reikalavimai: Sėkmingo darbo patirtis parduodant krovinių gabenimo paslaugas NVS regione;
gebėjimas planuoti, organizuoti komandos darbą bei priimti operatyvius sprendimus;
gebėjimas analizuoti tarptautinę krovinių pervežimo rinką, jos poreikius ir pokyčius;
strateginis mąstymas, iniciatyvumas, puikūs derybų įgūdžiai;
gebėjimas dirbti atsakingai, siekiant maksimalaus rezultato;
aukštasis išsilavinimas, geras rusų kalbos mokėjimas;

Įmonė siūlo:
įdomų, atsakingą darbą sėkmingai veikiančioje bendrovėje;
darbo aplinką, kurioje vertinamas atvirumas ir iniciatyvumas;
konkurencingą atlygį, profesinių įgūdžių tobulinimą;

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Padavejas

Reikalavimai: Skubiai reikalingos padavėjos su darbo patirtimi.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji 28, 865910559, salentodiscopub@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Betonuotajas

Pobūdis: Visi betonavimo darbai
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Kambarinė

Pobūdis: Kambarių tvarkymas

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 23, 861492117, info@centrumhotels.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Statybininkas - betonuotojas

Pobūdis: Betonavimas bei kiti statybos darbai
Reikalavimai: Darbo patirtis statybos srityje;
Betonavimo darbų išmanymas;
Kruopštumas, atsakingumas, darbštumas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
Atlyginimas pagal išdirbi.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo transformacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 868895405, verslo.transformacija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Verslo transformacija"  Ikimokyklinio ugdymo vokiečių kalbos mokytojas (-a)

Pobūdis: Kviečiame prisijungti kūrybingą, energingą ir mylintį vaikus vokiečių kalbos specialistą.
Darbas visą dieną su 3-5 metų amžiaus 16-os vaikų grupe kartu su lietuvių kalbos pedagogu.
Darbas tik vokiečių kalba pagal "panardinimo į kalbą" metodą.
Darbo pobūdis - vaikų saugumo užstikrinimas ir įdomių ugdomųjų veiklų organizavimas vaikams, aktyvus bendravimas gražia, taisyklinga vokiečių kalba.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas
puikiai mokėti,
laisvai bendrauti vokiečių kalba,
didelis noras ir mokėjimas bendrauti su vaikais,
darbo motyvacija,
mokėjimas dirbti komandoje,
atvirumas,
kūrybingumas.

Privalumai:

Darbo patirtis darželyje ar mokykloje.
Darbo vokiečių kalba patirtis.

Mes jums siūlome:

Įdomią ir atvirą naujovėms aplinką, galimybes tobulėti, įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
Nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas - vidiniai ir išoriniai mokymai.
Patvirtinus tarptautinius projektus - stažuotės į užsienį.
Atvežimas - parvežimas iš darželio, 3 kartus per dieną nemokamas maitinimas.
Pedagogams priklausančios dviejų mėnesių apmokamos atostogos.

Kita informacija:
Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Saulės gojus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. montvilo g., 865552169, administracija@saulesgojus.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie VšĮ "Saulės gojus"  Šaltkalvis

Pobūdis: Darbas su metalo gaminiais
Reikalavimai: Išmanyti staklių priežiūra

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PH industries solution Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, 862647760, info@ph-industries.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "PH industries solution Lietuva"  Kiemsargis (-ė)

Pobūdis: Reikalingas kiemsargis Basanavičiaus g.
Reikalavimai: Valymo patirtis.

Atlyginimas: 370 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Valytoja Žygio g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja Žygio g. du kartus per savaite, rytais arba vakarais.
Reikalavimai: Valymo patirtis.

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Pardaveja turgavieteje

Pobūdis: Prekyba kalvariju turgavieteje. Darbo laikas 8.00 - 15.00
Reikalavimai: Saziningumas, darbstumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mersela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869954255, Mersela12@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Mersela"  Automechanikas

Pobūdis: UAB "Transmitto" - didžiausias oficialus IVECO distributorius Lietuvoje, šiuo metu aktyvina veiklą ir ieško IVECO serviso AUTOMECHANIKO (Vilniuje )

Darbo pobūdis:
Profesionalus vilkikų, puspriekabių, priekabų remontas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis (privalumas);
Anglų techninės kalbos pagrindai;
"C" Vairavimo kategorija (privalumas);
Kruopštumas, atsakingumas, iniciatyvumas, noras tobulėti.

Įmonė siūlo:
Patrauklias darbo sąlygas moderniame servise;
Įdomų ir dinamišką darbą ir į aukščiausius veiklos standartus orientuotą kultūrą;
Asmeninio bei profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Visas socialines garantijas.

Kita informacija
Jei norite kreiptis dėl darbo vietos, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba el. paštu personalas@transmitto.lt arba kreiptis telefonu 8 5 2105506 iki 2014 m. lapkričio 28 d.

Susisieksime tik su kandidatais.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmitto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 19, 8 5 2105506, personalas@transmitto.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Transmitto"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Paslaugų pardavimas telefonu ir el.paštu;
Plėsti klientų duomenų bazę bei užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą.
Įmonė siūlo:
Atlyginimas:fiksuota dalis+priedai priklausantys nuo darbo rezultatų;
Visas darbui reikalingas darbo priemones;
Visas socialines garantijas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Puikios lietuvių kalbos žinios;
Kompiuterinis raštingumas;
Komunikabilumas;
Atsakingumas.
Privalumai:
Panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekspozona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g.25, 865900599, skirmantas@expozona.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Ekspozona"  Padavėjas (-a) - 0,5 etato

Pobūdis: Muzikiniam teatrui "New York" Vilniuje reikalingos - padavėjos.
Darbas vakarais. Dirbama, kai vyksta renginiai. Darbo laikas dažniausiai būna nuo 16 iki 24 val. (priklausomai nuo renginių). Banketai bei furšetai vyksta iki ryto, pagal poreiki.
Yra galimybė darbą derinti su studijomis ar kitu darbu.
Reikalavimai: Reikalavimai:
-analo giško darbo patirtis - BŪTINA;
-paslaugumas;
-komunikabilumas;
-anglų/rusų kalbos;
-patirtis dirbant su banketais/furšetais būtų kaip privalumas.

Gyvenimo aprašyma su nuotrauka siųskite su nuoroda z.inga.z@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mindveka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g, 852757886, z.inga.z@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Mindveka"  Vairuotojas

Pobūdis: Kroviniu pervezimai i rusija(Maskva)su 6toniu MB
Reikalavimai: C kategorija,pasas rus,by arba viza i rus. vairuotojas gali buti is Moletu,utenos,visagino,ignalinos,pasvalio(kitu miesteliu)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transboka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867607380, tikslas@takas.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Transboka"  Betonuotojai - staybininkai

Pobūdis: Betonavimo , mūro ir kiti statybos darbai
Reikalavimai: Patirtis bent 1 metai, be žalingų įpročių, statybos objektai Vilniuje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių, 869800585, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Miravita"  Biuro administratorė

Pobūdis: -Įmonės dokumentacijos (ir personalo) tvarkymas;
-Korespondencijos tvarkymas;
-Kanceliarinių prekių užsakymas, pirkimas, koordinavimas;
-Svečių priėmimas ir koordinavimas, bendravimas su įmonės klientais;
-Įvairios informacijos, darbuotojų paieška, informacijos sisteminimas;
-Biuro priežiūra bei administravimas;
-Asistavimas vadovui, pagalba, bendradarbiavimas su kitais darbuotojais.
-Dokumentų projektų, sutarčių ruošimas, analizė;
- Darbo laiko apskaitos administravimas;
- Personalo paieškos ir atrankos organizavimas bei vykdymas;
- Personalo ataskaitų rengimas;
- Dalyvavimas personalo projektuose;
- Duomenų bazės valdymas ir priežiūra;
-Kiti darbai pagal pavedimą;
Reikalavimai: -Labai gerai mokėti lietuvių kalbą;
- Susikalbėti rusų kalba;
-Raštvedybos išmanymas;
-Geri darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
-Puikūs bendravimo įgūdžiai;
-Puikūs planavimo ir prioritetų nustatymo gebėjimai;
-Organizuotumas ir iniciatyvumas;
-Punktualumas, paslaugumas, atidumas, kruopštumas, atsakingumas.

Rašyti: info@miravita.lt Skambinti 869800585 (ir ne darbo laiku)

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių, 869800585, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Miravita"  Elektrikas - ūkvedys

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Pastatų elektros sistemų priežiūra, gedimų šalinimas komerciniuose objektuose; smulkūs santechniko ir staliaus darbai.

Reikalavimai:

Spec. techninis išsilavinimas (elektriko specialybė).
Kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams VK
Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.
Išmanyti vamzdynų ir šilumos ūkio priežiūros darbus
Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. panašaus darbo patirtis.

Mes jums siūlome:

Darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje.
Geras darbo sąlygas.
Profesinio tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas vikšriniais ekskavatoriais
Reikalavimai: Būtina patirtis,visos traktorininko kategorijos,B vairuotojo pažymėjimas, dirbti nemokome. Darbas vikšriniais ekskavatoriais 13-30T, pastovios komandiruotės

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvada"
Miestas: Vilnius, sirvintos, elektrenai
Kreiptis: 868611231, transvada@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Transvada"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Mes:

-Tai savarankiškai dirbantys nekilnojamojo turto brokeriai, susibūrę į kompaniją "Turto bitė", kurios veikla - tarpininkavimas perkant, parduodant ir nuomojant nekilnojamąjį turtą.
-Plėsdami kompanijos veiklą, mes ieškome pasiryžusių iššūkiams, energingų, motyvuotų ir turinčių tikslą, trokštančių mokytis bei tobulėti darbuotojų.
-Mūsų mokymo programos užtikrina galimybę nemokamai ir per trumpą laiką įgyti žinias, reikalingas nekilnojamojo turto brokerio veiklai, bei nuolat jas tobulinti, siekiant aukščiausių paslaugų teikimo standartų atstovaujant klientus.

Darbo pobūdis:

-Aktyvi naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais
- Nekilnojamojo turto rinkos analizė
-Objektų apžiūrų organizavimas
-Klientų konsultavimas, jų poreikių analizė ir sprendimo būdų suradimas
-Derybos ir sutarčių sudarymas
-Pirkimo - pardavimo procesų administravimas

Mes jums siūlome:

- Galimybę realizuoti save, įgyti naujų žinių ir patirties
- Lankstų veiklos grafiką
- Galimybę dirbti tarp produktyviausių šios profesijos atstovų

-Įdomų ir dinamišką darbą profesionaliame kolektyve;
- Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
- Kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi galimybes;
- Profesionalius apmokymus pradedant dirbti;
-Galimybę laisvai organizuoti savo darbo laiką, savarankiškai priimti sprendimus;

- 80 % komisinių ir neribotas uždarbio galimybes.

Jei neturite patirties – įgysite pas mus!
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas - privalumas
- Nuosavas automobilis - privalumas
- Darbo kompiuteriu pagrindai
- Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai

- Analitinis mąstymas, organizuotumas
- Aktyvumas, pareigingumas, atsakingumas
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai
- Orientacija į rezultatą
- Orientacija į prestižinę įmonę atitinkančią darbo kokybę

- Noras ir sugebėjimas dirbti komandoje;
- Anglų ir rusų kalbų įgūdžiai.
- Noras pradėti ilgalaikę karjerą NT srityje

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alexart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861659935, info@turtobite.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Alexart"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Įmonės teikiamų paslaugų reklama, naujų klientų pritraukimas ir paieška.
Reikalavimai: Iniciatyvumas, komunikabilumas, geras įtaigumas, bei mokėjimas dirbti savarankiškai.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Teisinė sfera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų g. 6a, 867158727, info@teisinesfera.lt
Skelbimo data: 2014.10.28

Atsiliepimai apie UAB "Teisinė sfera"  Sandėlio darbuotojas (-a)

Pobūdis: - Krovos darbai autokrautuvo arba elektrokrautuvo pagalba;
- Krovinių priėmimas, rūšiavimas, surinkimas ir išdavimas;

Reikalavimai: - Autokrautuvo ar elektrokrautuvo pažymėjimas;
- Sąžiningumas, darbštumas, atsakingas požiūris į darbą.

Mes jums siūlome:
- Darnų kolektyvą ir nuolatinį darbą;
- Geras darbo sąlygas;
- Darbui reikalingas priemones;
- Priedus prie atlyginimo.

Atlyginimas: 1750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GPA logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g 53, 867109481, ak@gpalog.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "GPA logistika"  Picu kepejo (- os), virėjo (- os)

Pobūdis: Darbas vaikų kavinėje
Reikalavimai: Visas detales aptarsime telefonu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Skanių idėjų svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdininkų, 8 68639197, sanmarco@sanmarco.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie VšĮ "Skanių idėjų svetainė"  Padavejos

Pobūdis: Darbas vaikų kavinėje
Reikalavimai: Malonus bendravimas, tvarkingumas, anglų/rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Skanių idėjų svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdininkų, 8 68639197, sanmarco@sanmarco.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie VšĮ "Skanių idėjų svetainė"  Kepejas-konditeris(ė)

Pobūdis: Bandelių, duonos, sausainiu kepimas.
Reikalavimai: Noras dirbti , greita orientacija ir tempas. Neturincius patirties apmokiname. Su patirtimi alga siulome siek tiek didesne.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g.22, 867135785, kazauskiene81@mail.ru
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Skrajuciu platintojai

Pobūdis: Reklaminiu skrajuciu platinimas, vilniaus senamiestyje. Darbas penktadienio ir sestadienio vakarais. Nuo 20 iki 23 val. Atlyginimas 10lt/val

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Manifestas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdariu 8, henrikas.pabedinskas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Manifestas"  Sandėlio darbininkas - komplektuotojas

Pobūdis: Užsakymų kavinėms ir restoranams komplektavimas (vaisiai ir daržovės);
prekių atrinkimas;
rankinis prekių perkrovimas ant palečių, paruošimas transportavimui.

Darbo vieta – Kirtimų gatvė, Aukštieji Paneriai.
Visos socialinės garantijos;
Laiku mokamas darbo užmokestis;
Darbas pilnu etatu;
Lankstus darbo grafikas.


Reikalavimai: Kruopštumas;
Pareigingumas;
Gebėjimas dirbti fizinį darbą;
Be žalingų įpročių;
Elektrinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
Nuosavas automobilis - privalumas.

Jeigu susidomėjote darbo pasiūlymu savo CV arba trumpą prisistatymą siųskite į el. paštą MINDAUGAS@LITBANA.LT

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Skirstytojai (naktiniai, terminuoti)

Pobūdis: • pašto siuntų priėmimas, krovimas, rūšiavimas ir paskirstymas;
• duomenų įvedimas į informacinę sistemą;
• darbas naktinėje pamainoje (nuo 19:00 iki 7:00 val.);
• slankusis darbo grafikas - dvi naktys darbo, dvi - poilsio;
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• naktinės valandos (22:00 – 6:00) apmokamos taikant 1,5 karto tarifą;
• terminuota sutartis iki 12.31.
Reikalavimai: • darbštumas, sąžiningumas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• gera lietuvių kalba.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytojai Gedimino pr.

Pobūdis: Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 4 darbo dienų savaitė (4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos), slenkančiu darbo grafiku.
Darbo dienos trukmė 6 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Kalvarijų g.

Pobūdis: Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 4 darbo dienų savaitė (4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos), slenkančiu darbo grafiku.
Darbo dienos trukmė 6 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Kalvarijų g./Apkasų g.

Pobūdis: Ieškome valytojų, objekte esančiame Kalvarijų g./Apkasų g., Vilniuje
Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 4 darbo dienų savaitė (4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos), slenkančiu darbo grafiku.
Darbo dienos trukmė 6 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Vokiečių g.

Pobūdis: Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 4 darbo dienų savaitė (4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos), slenkančiu darbo grafiku.
Darbo dienos trukmė 6 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Pylimo g.

Pobūdis: Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 4 darbo dienų savaitė (4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos), slenkančiu darbo grafiku.
Darbo dienos trukmė 6 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.
Užmokestis: 6,65 lt/val.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  DSS specialistas

Pobūdis: 1. Darbas su esamais klientas (kontaktų palaikymas, konsultavimas darbų saugos ir sveikatos klausimais, aptarnavimas).
2. Naujų klientų paieška, konsultavimas bei naujų sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: 1. Aukštasis techninis išsilavinimas.
2. DSS specialisto pažymėjimas.
3. Patirtis darbų saugos srityje.
4. Komunikabilumas, organizuotumas, greita orientacija bei atsakingas požiūris į darbą.
5. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariril"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860456663, info@ariril.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Ariril"  Valytojai Užupio g./Paupio g.

Pobūdis: Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 4 darbo dienų savaitė (4 darbo dienos ir 4 poilsio dienos), slenkančiu darbo grafiku.
Darbo dienos trukmė 6 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.
Užmokestis: 6,65 lt/val.

Atlyginimas: 605 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 8 5 215 0305, 8 659 33230, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Soc. darbuotojas

Pobūdis: Darbas vaikų globos namuose (paromis, pagal slenkatį darbo grafiką).
Reikalavimai: Soc. darbo arba soc. pedagogo išsilavinimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 7, lkms.vjpc@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"  Laiškininkas, vairuojantis automobilį Naujininkuose

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
6 dienų darbo savaitė
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.
• automobilis darbui

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Muitinės brokeris

Pobūdis: Muitinės dokumentų paruošimas, Muitinės atliekamų procedūrų kontrolė
Reikalavimai: 1. Muitinės brokerio licencija
2. Įstatymų išmanymas
3. Patirtis

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilgrandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, info.vilgrandas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Vilgrandas"  Valytojas Dariaus ir Girėno g.

Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms. Darbas Dariaus ir Girėno g., Vilniuje. Pilnu arba puse etato.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865059333, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Sąmatininkas

Pobūdis: Konkursų paieška,sąmatų sudarymas, konkursinės medžiagos parengimas ir pateikimas, medžiagų kainų paieška,
Darbo sąnaudų ir kainų paskaičiavimas;
Projektų analizavimas;
Kainų lygio rinkoje tyrimas, lyginimas bei analizė;
Techninių klausimų derinimas su užsakovais, subrangovais, įmonės atestacijos parengimas.
Reikalavimai: Savarankiškai sugebėti atlikti pavestas funkcijas. Teikti CV el. paštu.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbo aprašymas
Pagal paskirtą maršrutą pasikrauti prekes į krovininį automobilį;
Laiku pristatyti bei pagal dokumentus priduoti prekes klientams;
Operatyviai spręsti iškilusias problemas;
Grįžus iš maršruto, priduoti tvarkingus dokumentus, grąžintas prekes;
Rūpintis ir prižiūrėti transporto priemonę, laiku pranešti apie gedimus.
Reikalavimai: Reikalavimai
Vairuotojo pažymėjimas: C kategorija;
Būtina panašaus darbo patirtis;
Noras dirbti ir geri bendravimo įgūdžiai;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, pareigingumas.
Skaitmeninė vairuotojo kortelė;
E 95 kodas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2b, (8-5) 2413154, (8-5) 2131747, bennet-personalas@spi-group.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Buhalteris

Pobūdis: Ieškome buhalterio dirbti vaikų globos namuose (pilnu etatu, visą darbo dieną).
Reikalavimai: Mokėti dirbti apskaitos programa "Stekas".

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 7, lkms.vjpc@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"  Web administratorius

Pobūdis: Web priežiūra verskis.lt, Facebook ir Twitter paskiros priežiūra,aktivus dalyvavimas socialiniame tinkle.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, puikus išmanimas web saito verskis.lt.
Lietuvių k., rūsų k. ir anglų k. žinios.
Prašome CV siusti į info@ibrahim.lt
Galimybė įsidarbinti pusė arba pilnu etatu.
Įmonė siūlo visas socialines garantijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Užuolaidų aura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Klavarijų g. 24 a, 865503498, info@ibrahim.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Užuolaidų aura"  Ledų barmenės (-ai)

Pobūdis: Soprano ledainėj Vilniuje nuolatiniam darbui reikalingos (_i)ledų barmenės (-ai)..Darbo grafikas slenkantis, derinamas.
Reikalavimai: Privalumas - darbo patirtis maitinimo srityje.Anglų ir rusų kalbos.

Atlyginimas: 1035 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.23, 868795128, inga@soprano.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Sparčiai augantis startup'as LIVITO.LT vystantis įvairius projektus Lietuvoje bei kitose šalyse, kviečia prisijungti prie komandos veržlų pardavimų vadybininką!

Darbo pobūdis:
• Bendravimas su esamais klientais bei aktyvi naujų klientų paieška;
• Komercinių pasiūlymų rengimas, planavimas bei projektų vykdymo kontrolė;
• Naujų idėjų realizavimas, prisidedant prie kompanijos pardavimų skatinimo plėtros;
• Derybų vykdymas ir sutarčių sudarymas;

Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Nuolatinį tobulėjimą;
• Galimybę dirbti namuose;
• Galimybę dirbti su Lietuvos bei užsienio klientais;
• Galimybę rinktis tarp skirtingų projektų;
• Lankstų darbo grafiką ir galimybę darbą derinti su studijomis.

Reikalavimai: Reikalavimai :
• Komunikabilumas;
• Gebėjimas sklandžiai dėstyti savo mintis;
• Iniciatyvumas, veržlumas, gebėjimas savarankiškai spręsti problemas, vykdyti nustatytus planus, užsibrėžto tikslo siekimas bei didelis noras tobulėti;
• Orientacija į rezultatą;

Privalumai:
• Anglų, rusų, lenkų kalba;
• Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Vairuotojo pažymėjimas (B);
• Darbo patirtis nekilnojamo turto pardavimo srityje;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Livito projektai LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861220498, info@livito.lt
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Livito projektai LT"  Vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą vairuotojui su nuosavu mikroautobusu iki 3500kg. (krovininis, 5-8 e.p.)
Krovinių pervežimas po vakarų europą.
Reikalavimai: Vairavimo patirtis po vakarų europą.
Greita orientacija, atsakingumas.
Geri vairavimo įgūdziai.
Vairuotojo pažymėjimas B, C kat.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų 16, 868776620, aldimastrans.dima@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Aldimas"  Hostelio administratorius

Pobūdis: Renkame komandą ką tik pradėjusiam veikti hosteliui KABLYJE .
Tavo darbas:
- kambarių rezervavimo organizavimas ir administravimas;
- nuolatinis bendravimas su svečiais, o svečiai = tavo draugai;
- check in, check out ir visų kitų paslaugų organizavimas, koordinavimas, vykdymas, priežiūra.
- internetinio ir facebook puslapių administravimas;
- kiti einamieji darbai.

Svarbu: darbas bus organizuojamas pamainomis, o dirbsime visą parą. Apsvarstyk, ar gali.
Reikalavimai: Nelauk ir siųsk mums savo CV jeigu:
- mėgsti ir moki bendrauti net keliomis kalbomis (anglų ir rusų - privaloma);
- dažniau šypsaisi negu ne;
- visada žinai kas kur ir kada vyksta mieste ir ne tik;
- sąžiningai gali pasakyti: rašau ir spausdinu be klaidų;
- turi šiek tiek sėkmingos administravimo patirties apgyvendinimo srityje.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865670074, be@b-b-b-b-b.com
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "Novista"  Pardavimo vadovas

Pobūdis: Jei esi komunikabilus, turi pardavimo įgudzius, gebi laisvai bendrauti su klientais, pardavimo vadybininko, gal net ir pardavimo vadovo darbas, mūsų kolektyve gali būti tavo.
Reikalavimai: • Aktyvus pardavimas;
• Naujų klientų paieška, derybos, sutarčių sudarymas;
• Rinkos analizė, naujų pardavimo galimybių paieška;
• Ryšių palaikymas su esamais klientais, jų konsultavimas;
• Klientų poreikių analizė ir tinkamų pardavimo argumentų formulavimas;
• Nustatytų pardavimo tikslų siekimas.

• Sėkmingo aktyvaus pardavimo patirtis;