Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Valymo mašinų operatorius PPC Akropolis

Pobūdis: Reikalingas valymo mašinų operatorius PPC Akropolis. Darbas naktimis, slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, punktualumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 865528514, vilnius@svarosmisija.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Sekretorė-referentė


Įmonė: UAB "Expertus LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228610
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Expertus LT"  Stalius


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228611
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Transporto vadybininkas (-ė)


Įmonė: UAB "V-trans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228613
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "V-trans"  Valytoja Viršuliškių g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja pilnu arba pusei etato
Reikalavimai: Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g., 862652202, ceslavagluchovskaja7@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Statybos valstybinės priežiūros poskyrio specialistas

Pobūdis: 1. pagal rizikos valdymo informacinės sistemos sudarytą sąrašą tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;
2. tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų pastatų statybos teisėtumą, kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pagal rizikos valdymo informacinės sistemos sudarytą sąrašą;
3. tikrina visų atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos teisėtumą;
4. atlieka ūkio subjektų (statybos dalyvių) veiklos priežiūrą (patikrinimus) ir kt.;
5. tikrina, ar statybos dalyvių veikla atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
6. vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas");
7. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme numatytais atvejais pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.06: 2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" nustatytą tvarką sustabdo statinio statybą, tikrina, ar statyba nevykdoma toliau, surašo statybos patikrinimo aktus, įvykdžius pateiktus privalomuosius nurodymus, rengia leidimus tęsti sustabdytą statybą;
8. organizuoja reidus (planinius pagal metinius veiklos planus, neplaninius pagal atskirus Inspekcijos vadovybės pavedimus) ir juose dalyvauja, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose reiduose;
9. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių ir "Karštosios linijos" nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, susijusius su statybos procesu;
10. pagal kompetenciją suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją teisės aktų taikymo klausimais (numatytomis konsultavimo valandomis, organizuojant patikrinimus konsultavimo tikslais);
11. kartu su kitomis valstybinėmis priežiūros institucijomis dalyvauja bendruose patikrinimuose;
12. rengia privalomuosius nurodymus pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus;
13. statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe (organizuoja komisijos darbą, surašo statybos užbaigimo aktą ir kt.);
14. statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" nustatyta tvarka tvirtina ir /ar registruoja deklaracijas apie statybos užbaigimą;
15. išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;
16. išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;
17. atlieka statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras, kai per Statybos įstatymo 23 straipsnio 24 dalyje numatytą terminą statybą leidžiančio dokumento neišduoda savivaldybės administracijos direktorius ir apie neišdavimo priežastis statytojui (užsakovui) per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos nepranešama;
18. Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
19. išduoda pažymas apie ypatingo ar neypatingo statinio nugriovimą;
20. statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" nustatyta tvarka dalyvauja statinio avarijų tyrimų komisijų veikloje;
21. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, teikia administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti pagal kompetenciją Skyriaus vedėjui arba teismui;
22. nustatęs neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų atvejus, dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia išvadą Teisės ir bendrųjų reikalų poskyriui dėl kreipimosi į teismą;
23. jei statybos dalyviai neįvykdo Inspekcijos teisėtų reikalavimų, rengia išvadą Teisės ir bendrųjų reikalų poskyriui dėl kreipimosi į teismą;
24. Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių ir "Karštosios linijos" nuostatų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus; pagal kompetenciją rengia teisėsaugos institucijoms išvadų dėl administracinių aktų statybos srityje teisėtumo projektus;
25. teisės aktų nustatytais atvejais rengia privalomąjį nurodymą statytojui (užsakovui) atlikti statinio ar jo dalies ekspertizę;
26. esant reikalui nagrinėja kitų Inspekcijos administracijos padalinių ir kitų institucijų parengtus teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, projektus, teikia dėl jų išvadas;
27. atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau – Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;
28. pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
29. pagal kompetenciją ir suteikto įgaliojimo ribose atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
30. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
31. pagal kompetenciją rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, Skyriaus vedėjo potvarkių projektus;
32. tvirtina Inspekcijos saugomų ir parengtų dokumentų tikrumą, išduoda archyvinių dokumentų kopijas; pagal kompetenciją tvarko dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal dokumentacijos planą;
33. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka ir atvejais priima asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
34. teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl statybos valstybinės priežiūros kokybės gerinimo bei teisės aktų tobulinimo;
35. pavaduoja kitus Poskyrio darbuotojus, kurių veiklos sritis yra statybos valstybinė priežiūra, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
36. vykdo kitus, su Poskyrio funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Reikalavimai: 1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
2.būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo taisykles. Gerai išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
3. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office
Darbo vieta - Kaune, atranka taip pat bus vykdoma Kaune.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Gyvenimo aprašymas pagal "Europass CV” reikalavimus;
Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai priimami el. paštu cv@vtpsi.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 461 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vienuolio g. 8, 8 612 85 182
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Pardavimų vadybininkas (ė) 0,5 etato

Pobūdis: Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas;

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas jauname ir draugiškame kolektyve;
Motyvuojanti piniginė skatinimo sistema;
Galimybę tęsti karjerą įmonėje dirbant pilnu etatu.
Palankias sąlygas derinti darbą su studijomis;
Reikalavimai: Reikalavimai: Geros vadybos žinios ir pardavimų įgūdžiai;
Analitinis mąstymas, gebėjimas tinkamai išdėstyti užduotis laike;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Geri bendravimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitasis kurjeris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 68, (8-5) 277 94 84, zygimantas@greitasiskurjeris.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Greitasis kurjeris"  Bendrųjų reikalų specialistas

Pobūdis: 1.vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais pagal kompetenciją organizuoja dokumentų valdymą Inspekcijoje;
2. atlieka pirminį korespondencijos tvarkymą: nustatyta tvarka registruoja dokumentus, atiduoda juos Inspekcijos vadovybei ir vykdytojams;
3. sutvarko siunčiamą korespondenciją: nustatyta tvarka registruoja, patikrina, ar teisingai įforminta, ženklina vokus ir išsiunčia;
4. Inspekcijos informacinėje sistemoje kaupia informaciją apie gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
5. metodiškai vadovauja Inspekcijos administracijos padaliniams dokumentų valdymo klausimais;
6. pagal kompetenciją kontroliuoja, kad Inspekcijos darbuotojai laiku vykdytų pavedimus, atsakytų į pateiktus skundus;
7. pagal kompetenciją atsako į gyventojų klausimus telefonu, perduoda ir priima dokumentus faksu, Inspekcijos elektroniniu paštu;
8. teikia pasiūlymus dėl dokumentų saugojimo terminų Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
9. dalyvauja nustatant dokumentų praktinę vertę;
10. ruošia dokumentų valdymo ataskaitas pagal nustatytas formas;
11. teikia siūlymus Inspekcijos vadovybei dėl Inspekcijos dokumentų valdymo gerinimo;
12. atlieka kitas teisės aktuose numatytas dokumentų valdymo funkcijas pagal Skyriaus kompetenciją;
13. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Reikalavimai: 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
2. turėti darbo patirties dokumentų valdymo srityje;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;
4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;
6. išmanyti dokumentų valdymo standartus ir kalbos kultūros taisykles;
7. mokėti dirbti "Microsoft Office" bei "Open Office" programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Gyvenimo aprašymas pagal "Europass CV” reikalavimus;
Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, darbo patirtį patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai priimami el. paštu cv@vtpsi.lt

Atlyginimas: 461 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vienuolio g. 8, 8 612 85 182
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Teisininkas

Pobūdis: 1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Inspekcijos darbuotojų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;
2. rengia Inspekcijos viršininko įsakymų, pavedimų, Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkių, pavedimų projektus;
3. rengia ir teikia teismams ir Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ieškinius, priešieškinius, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius ir atskiruosius skundus bei kitus procesinius dokumentus, teikia teismui ir Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai prašomus dokumentus ir informaciją;
4. pagal kompetenciją atstovauja Inspekcijai ir valstybei (jei Inspekcijai pavesta atstovauti valstybei pagal teisės aktus arba įgaliojimą) teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5. rengia ir nagrinėja kitų asmenų parengtus taikos sutarčių projektus, pasirašytas taikos sutartis teikia tvirtinti teismams;
6. inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą;
7. rengia prašymus prokuratūrai dėl viešojo intereso gynimo;
8. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, Inspekcijos viršininko įsakymo nustatyta tvarka konsultuoja asmenis teisiniais klausimais;
9. pagal kompetenciją nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus, atsakydamas į juos rengia pažymas, išvadas ir kitus dokumentus;
10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą teisės klausimais Inspekcijos administracijos padaliniams, rengia išvadas ir išaiškinimus teisės taikymo klausimais;
11. konsultuoja Inspekcijos darbuotojus teisės aktų rengimo, asmenų skundų, pranešimų ir prašymų nagrinėjimo, administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo arba teikimo nagrinėti teismui bei kitais teisės aktų taikymo klausimais;
12. Inspekcijos viršininko įsakymo nustatyta tikrina ir vizuoja Inspekcijos darbuotojų parengtus teisės aktų, teismui ir Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai teikiamų procesinių dokumentų, teisėsaugos institucijoms teikiamų dokumentų ir kitų dokumentų projektus;
13. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Inspekcijos rengiamų norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
14. seka teisės aktų pakeitimus ir teismų praktikos naujoves ir apie tai informuoja Skyriaus vedėją;
15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose;
16. pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko įsakymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka rengia, teikia ir kaupia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
17. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
18. pagal Skyriaus kompetenciją ruošia ir apibendrina medžiagą posėdžiams, pasitarimams, seminarams, informaciniams leidiniams, Inspekcijos interneto svetainei;
19. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir Skyriaus darbo organizavimo;
20. Inspekcijos viršininko įsakymo nustatyta tvarka talpina informaciją Inspekcijos interneto svetainėje;
21. Skyriaus vedėjo pavedimu talpina informaciją Inspekcijos intraneto svetainės Skyriaus skiltyje;
22. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Reikalavimai: 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
2. turėti teisinio darbo stažo, susijusio su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo arba statinių projektavimo, arba statybos, arba statinių naudojimo srityse;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;
4. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti užduotis pagal savo funkcijas;
5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti kalbos kultūros taisykles;
6. mokėti dirbti Microsoft Office bei Open Office programiniais paketais arba turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Gyvenimo aprašymas pagal "Europass CV” reikalavimus;
Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, darbo patirtį patvirtinantys dokumentai.
Dokumentai priimami el. paštu cv@vtpsi.lt

Atlyginimas: 461 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vienuolio g. 8, 8 612 85 182
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Apskaitininkės (o)

Pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė "SiJeSis" vykdo žuvies produktų prekybą ir gamybą ES teritorijoje. Apie įmonę ir jos veiklą plačiau galite pasižiūrėti elektroniniame puslapyje www.Monarch.lt

• Pirminių apskaitos dokumentų suvedimas į sistemą;
• Sąskaitų pajamavimas, išrašymas, ataskaitų ruošimas;
• Vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimas;
• Įvairaus pobūdžio raštų ruošimas;
• Kiti buhalerės pavesti darbai;
• Darbuotojų paieškos organizavimas;

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.

Papildoma informacija
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvus pagrindžiantį laišką siųskite
Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei: el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "Administratoriaus-Apskaitininko vietai užimti"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo laikas: Visa darbo diena
Vietovė: Vilnius

Kontaktinė informacija: Tel. 865018001
Reikalavimai: • Buhalterinių žinių pagrindai
• Loginis mąstymas
• Darbo patirtis 1 metai
• Imlumas naujovėms
• Mokėjimas dirbti kolektyve
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel; MS Word);
• Savarankiškumas, organizuotumas, orientacija į rezultatą.
• Agnum programos mokėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1160 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sijesis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Sijesis"  Valymo darbų operatorius-valytojas PC Europa

Pobūdis: Darbas slenkančiu grafiku prekybos centre Europa.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 347 € (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 865255344
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Padaveja-as

Pobūdis: Klientu aptarnavimas.kavine "Misko uzeiga" esanti prie Dvarcionio.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miško užeiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Plytines g.52, 865174139, misko.uzeiga@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Miško užeiga"  Pardavimų vadybininkas.

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Nuolatinis ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas;
Aktyvus pardavimų organizavimas, vystymas ir eigos kontrolė;
Komercinių pasiūlymų ir pardavimo sutarčių rengimas;
Atsiskaitymų kontrolė.

Įmonė siūlo:
Darbui reikalingas priemones;
Konkurencingą atlyginimą ir priedus nuo pasiektų rezultatų;
Pastovų ir įdomų darbą.

Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Ne mažiau kaip 1-2 metų darbo patirtis pardavimų srityje;
Labai geros lietuvių kalbos žinios;
Geros anglų ir rusų kalbos žinios
Geri pardavimo, prezentavimo ir bendravimo įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai excel, word;
Patikimumas ir lojalumas įmonei;
Vairuotojo pažymėjimas;
Sąžiningumas, punktualumas, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 580 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekomera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. Maciuleviciaus g., info@ekomera.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Ekomera LT"  VIP klientų grožio konsultantas-estetistas

Pobūdis: - Bendravimas su VIP klientais;
- Sveikatos ir grožio produktų ir paslaugų pristatymas.
Reikalavimai: - Komunikabilumas;
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Noras siekti užsibrėžtų tikslų;
- Noras tapti geriausiu;
- Rusų kalba būtų privalumas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "D service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 7, 8 650 23773, atranka.dservice@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "D service"  Elektromontuotojas


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 860155527, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Valytoja Vilijos g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti bendrąsias patalpas, esančias Vilijos g. Ž.Paneriuose. Darbas I-V nuo 8 iki 17 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 318 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Miltelinio dažymo linijos operatorius (-ė)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Miltelinio dažymo įrengimo valdymas ir jo priežiūra (IDEAL LINE ir GEMA).
Gaminių dažymo kokybės užtikrinimas.

Reikalavimai:
Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija.

Privalumai:
Panašaus darbo patirtis gamybinėje įmonėje.
Noras mokytis, augti ir tobulėti kartu su bendrove.
Nuosavas automobilis.

Mes jums siūlome:
Profesinio tobulėjimo galimybes.
Laiku mokamą atlyginimą, priedus ir visas socialines garantijas.
Atsakingą ir įdomų darbą gamybos įmonėje.


Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Barmenas (-ė)

Pobūdis: Restoranas "Lokys", esantis Vilniaus senamiestyje, ieško barmeno (-ės)
Reikalavimai: - greita orientacija,
- tvarkingumas.

Siūlomas atlyginimas - 350 EUR po mokesčių.

Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senasis lokys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stiklių 8, evaldas@lokys.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Senasis lokys"  Pardavimų vadybininkas (-ė) didmenynė prekyba

Pobūdis: Nuolatinis bendravimas su esamais klientai, bei naujų klientų paieška.
Komercinių pasiūlymų, bei sutarčių ruošimas.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@esama.eu
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Sandėlių vadovo (-ės)

Pobūdis: • Sandėlio darbuotojų darbo organizavimas ir kontrolė;
• Prekių priėmimo, apskaitos, sandėliavimo, išdavimo priežiūra;
• Sandėlių ūkio (7000 kv.m.) priežiūra, tvarkos sandėlyje palaikymas, reikalingų medžiagų tiekimo organizavimas;
• Leidimų, reikalingų prekių sandėliavimui, valstybinėse institucijose gavimas;
• Sandėlių ūkio darbo efektyvumo didinimas.
Reikalavimai: • Vadovaujamo darbo sandėlyje (minimum 1 metai) patirtis - būtinai
• Organizuotumas, lyderio savybės;
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ir darbo su sandėlio valdymo ir apskaitos programa patirtis;
• Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas;
• Analitinis mąstymas, novatoriškumas;
• Vairuotojo pažymėjimas
• Rusų kalbos mokėjimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elfanta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, 867531788, 2602210, info@elfanta.eu
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Elfanta"  Konsultantė-pardavėja (pilnu etatu ir studentams nepilnu etatu)

Pobūdis: Akinių išparduotuvė kviečia prisijungti prie kolektyvo naujus kolegas.

Ieškome dviejų darbuotojų: pilnu darbo laiku ir studento (pagrinde darbui savaitgaliais ir galimybe suderinti su paskaitomis).

Jūs aptarnausite optikos klientus, padėsite pasirinkti akinius.

Siūlome įdomų darbą ir gerą atlyginimą.
Reikalavimai: Konsultantės pardavėjos darbo patirtis (pilnam etatui būtina).

Noras mokytis ir dirbti rimtesnį darbą nei padavėjo ar paprasto pardavėjo (studentams). Studentams suteiksime galimybę suderinti darbą su studijomis.


JEI ESATE STUDENTAS, LAIŠKO TEMOJE PARAŠYKINE NEPILNAS ETATAS.Įmonė: Akinių išparduotuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: akiniuisparduotuve@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Akinių išparduotuvė  Barmenas (-ė)/padavėjas(-a)

Pobūdis: Klientų aptarnavimas.
Darbas su R-keeper kasos sistema.
Boulangerie Thierry - prancūziška kepyklėlė
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda;
Kruopštumas, atsakingumas;
Darbas komandoje;
Greita reakcija ir mokėjimas prisitaikyti prie naujovių;
Darbo patirtis nebūtina, apmokome.

Privalumai:
Anglų, rusų kalbų mokėjimas;
Barmeno / padavėjo darbo patirtis.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastieria"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 45, 861679499, prancuziska.kepyklele@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Pastieria"  Barmenas Ozo g.

Pobūdis: Darbas restorano bare ir baro zonoje
Reikalavimai: Rimtas požiūris į darbą ir noras dirbti

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 860694444, marina.venskel@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Valytoja Aguonų g.

Pobūdis: Siūlome papildoma darbą valytojai valyti administraciniame pastate laiptinę ir bendrąsias patalpas, esančias Aguonų g. Galima dirbti ryte arba vakare, darbas I-V.


Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 87 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 869820420, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pagalbinis darbuotojas ūkiui

Pobūdis: Įmonei Vilniuje reikalingas pagalbinis darbuotojas ūkiui tvarkyti (statybos darbai), universalus statybininkas pagalbiniams darbams atlikti (ne kaimo ūkiui prižiūrėti). Darbas Vilniuje. Atlyginimas 400 Eur.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dionizas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Mykolo g., 868741617
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Dionizas"  Spaudėjas

Pobūdis: Iškiliosios spaudos operatorius, Darbas su Tygeline spaudos mašina.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas, punktualumas be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 360 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Blankų leidykla"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 41, 8 699 94254, info@blankuleidykla.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Blankų leidykla"  Ledų pardavėjos;-ai

Pobūdis: Darbas Akropolyje.
Reikalavimai: Atsakingumas.Primami nuo 18 m. i darba.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ78"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Luksio g.32, 8 65646889, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "LJ78"  Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė)

Pobūdis: * Darbas kasoje;
* Salės priežiūra.
Ieškome darbuotojo (-os), sezoniniam darbui, galime priimti ir moksleivį (-ę)
Reikalavimai: Noras mokytis ir tobulėti;
Atsakingas požiūris į darbą;
Galimybė dirbti visą darbo dieną;
Tvarkingumas.

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naujininkų, 865963420, aibe.darbas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Salma"  Indų plovėja - virtuvės pagalbininkė

Pobūdis: Svetainė-baras "Veranda", jaukus ir draugiškas restoranėlis Žvėryne - siūlo darbą jaunai ir energingai indų plovėjai – virtuvės pagalbininkei.
Šiam restoranėliui "Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba" yra skyrusi 5 puodelių (maksimalų) higienos būklės įvertinimą.

Atliekami darbai:
-indų plovimas;
-pagalba virtuvėje ir daržovių valymas;
-nedidelių patalpų rytinis tvarkymas.

Darbo laikas:
-pilnas etatas;
-slenkantis grafikas;
-neterminuota darbo sutartis.

Mes - socialiai atsakinga įmonė. Jums siūlome:
- Laiku mokamą atlyginimą ir socialines garantijas;
- Nemokamus pietus bei karštuosius gėrimus;
- Darbą ne vienerius metus draugiškai dirbančiame pastoviame kolektyve;
- Ir motyvaciją už puikiai atliekamus darbus!

Skambinti tel.: 8-602-31302
Reikalavimai: Privalumas – panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 460 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ryto vėjas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 39, 8-602-31302
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Ryto vėjas"  Automechanikas

Pobūdis: Darbas autoservise. Yra apgyvendinimo galimybė.
Tel. Vilniuje - +37069816533

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lakštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. V. Graičiūno g. 30, 869816533, sekretore@lakstas.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Lakštas"  Virėjas

Pobūdis: Antrinė gamyba terasoje Vilniaus senamiestyje
Reikalavimai: Komunikabilumas
Punktualumas
Žalingų įpročių neturėjimas - vertybė

Atlyginimas priklausys nuo Jūsų sugebėjimų, patirties ir t.t.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų g. 6A, 869988441, agne@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Indų plovėja

Pobūdis: Indų rūšiavimas ir plovimas, valymas
Reikalavimai: Imlumas
Punktualumas
Žalingų įpročių nturėjimas - vertybė

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų g. 6A, 869988441, agne@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Picerijos administratorė (-ius)

Pobūdis: - padavėjų darbo stebėjimas ir kontrolė;
- prekių užsakymas ir pajamavimas į programą;
- ataskaitų-lentelių pildymas;
- padalinio pamainos darbo organizavimas ir kontrolė;
- sklandaus aptarnavimo užtikrinimas, pavaldžių darbuotojų mokymas, motyvavimas, vertinimas.
Reikalavimai: - padavėjo darbo patirtis bent 1 metai - BŪTINA. Neturintys šios patirties atrankoje nedalyvauja;
- geri vadovavimo įgūdžiai;
- pastabumas;
- geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu (MS Word, MS Exel, MS Outlook).

Mes jums siūlome:

- draugišką kolektyvą;
- galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
- laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
- visas socialines garantijas;
- geras darbo sąlygas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Delano, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. PC Akropilis, 865976800, neringa.grazulyte@delano.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Delano, UAB  Padavėjas/barmenas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas terasoje Vilniaus senamiestyje
Reikalavimai: Minimali patirtis 1m
Komunikabilumas
Draugiškumas
Imlumas
Gebėjimas orginizuoti savo darbą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 560 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų g. 6A, 869988441, agne@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) (fabijoniškės)


Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228579
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Verslo klientų vadybininkas (-ė)


Įmonė: Bigbank AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228580
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Bigbank AS filialas  Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) (naujamiestis)


Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228581
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Valytoja-indų plovėja

Pobūdis: Restoranui senamiestyje reikalinga indų plovėja pamaininiam darbui iki 45 m. amžiaus.
Reikalavimai: Tvarkingumas, kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sentosa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g. 5, 865200330, metaxa@liutuvartai.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Sentosa"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: - Darbas plėvelės ir plėvelinių maišų gamybos ceche.
- Vairuoti cecho poreikiams priskirtą autokrautuvą.
- Transportuoti pagamintą produkciją į gatavos produkcijos sandėlį.
- Transportuoti gamybines žaliavas.
- Atlikti reikalingas pagalbines darbo organizavimo funkcijas.
- Slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės nuo 7 val. iki 19 val., 3 poilsio dienos.
- Dėl darbo galima kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas į gamyklą iš Sausupio g. (važiuojant nuo miesto už baldų salono "Renlena” pirma gatvelė į kairę).
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
- Autokrautuvo vairuotojo darbo patirtis.
- Atsakingumas, pareigingumas.
- Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
- Noras dirbti gamybinėje aplinkoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Lazerio operatorius

Pobūdis: Dirbti lazeriu
Reikalavimai: Moketi dirbti lazeriu.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Robiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 59, 861615459, tiekimas@robiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Robiga"  CNC metalo lenkimo stakliu operatorius

Pobūdis: CNC lenkimo staklemis lankstyti metala
Reikalavimai: Gebejimas dirbti CNC lenkimo staklemis

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Robiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 59, 861615459, tiekimas@robiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Robiga"  Surinkejas

Pobūdis: Metaliniu baldu surinkimas
Reikalavimai: Atsdakingumas, kruopstumas

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Robiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 59, 861615459, tiekimas@robiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Robiga"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas plovykloje, arba medzio pjovimo ceche.
Reikalavimai: Atsakingumas,kruopstumas

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Robiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 59, 861615459, tiekimas@robiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Robiga"  Virėjas

Pobūdis: *gaminti suši baro virtuvėje;
*laikytis kokybės reikalavimų;
*užtikrinti higienos ir sanitarijos reikalavimus;
Reikalavimai: *Anglų kalbą;
*mokėjimas dirbti naudojantis kalkuliacinėmis kortelėmis;
*noras dirbti komandoje;
* atsakingumas;

Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., wasabi@alorlit.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Mesininkas

Pobūdis: Mėsos cecho darbininkas Vilniaus rajone
Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško mėsos cecho darbininko.
Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešė, Vilniaus r.
Skambinti tel. 8 614 16524.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 861416524
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Antrinių žaliavų rūšiuotoja (-s)

Pobūdis: Panaudotos plėvelės atrinkimas perdirbimui pagal rūšį ir spalvą.
Darbas prie linijos gamyboje.
Darbo grafikas:
Pamainomis, slenkančiu grafiku nuo 7-19 val. ir 19-7 val. po tris darbo pamainas iš eilės.
Darbo vieta:
AB "Plasta” Savanorių pr. 180, Vilnius, įėjimas iš Sausupio g.
Kreiptis tiesiai į gamyklos personalo skyrių.
Gyvenantiems toliau nei 20 km nuo Vilniaus bei susidarius 4 žmonių ekipažui, kompensuojamos važinėjimo į darbą kuro išlaidos. Jei važiuoja mažiau žmonių, kuro kompensacija apskaičiuojama procentaliai.
Reikalavimai: Pareigingumas.
Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
Atlyginimas priklauso nuo darbo valandų bei pasiekto rezultato.

Atlyginimas: 370 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Barmenas/ė

Pobūdis: Darbo aprašymas
- darbas restorano bare ir baro zonoje;
- užsakymų priėmimas ir jų išpildymas: kavos ruošimas, kokteilių gamyba, desertų patiekimas;
- tiesioginis bendravimas su restorano svečiais;
- tvarkos bei švaros palaikymas bare ir jo zonoje;
- maisto produktų ir gėrimų, su kuriais dirbama išmanymas.
Reikalavimai: Reikalavimai
- rimtas požiūris į darbą ir noras dirbti;
- punktualumas;
- greita orientacija;
- komunikabilumas;
- atvirumas;
- drąsa;
- noras tobulėti;
- gera nuotaika;
- darbas pilnu etatu.
Siūlome
- visapusiškas socialines garantijas;
- laiku mokamą atlyginimą;
- linksmą ir draugišką kolektyvą;
- kvalifikacijos tobulinimo kursus Lietuvoje ir užsienyje.Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: rada.darbas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Rada"  Padavėjas/a

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Klientų sutikimas;
Malonus aptarnavimas;
Darbas su kasos aparatu;
Užsakymų priėmimas.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
Reprezentatyvi išvaizda;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Drąsumas, laisvumas ir aktyvumas;
Anglų ir rusų kalbos (privalumas);
Galimybė dirbti pilną darbo dieną.

Įmonė siūlo:
Draugišką ir šiltą kolektyvą
Įdomų nemonotonišką darbą;
Karjeros galimybes.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: rada.darbas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Rada"  Valytojai


Įmonė: UAB "Dussmann service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228553
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Dussmann service"  Spec. darbų operatorius-valytojas


Įmonė: UAB "Dussmann service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228566
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Dussmann service"  Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė) PC Mandarinas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228575
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Buhalterė

Pobūdis: Darbas su pirminiais buhalteriniais dokumentais, duomenų suvedimas į apskaitos programą, pardavimo sąskaitų-faktūrų išrašymas, vidinio prekių judėjimo atvaizdavimas.
Reikalavimai: Buhalterinė apskaitos programa Rivilė patirtis.

Atlyginimas: 560 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieninis skydas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 8 655 38950, buhalterija@door.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Plieninis skydas"  Pardavėja (s) - konsultantė (as)

Pobūdis: Darbas "Copy1" parduotuvėje;
Klientų konsultavimas;
Darbas kasos aparatu;
Darbas kopijavimo aparatais bei spausdintuvais;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Tvarkos darbo vietoje palaikymas;
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų);
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje (privalumas).

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: lina@copy1.lt

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skaitmeninis amžius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 25, 869988227, lina@copy1.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Skaitmeninis amžius"  Betonuotojai

Pobūdis: Imonei UAB "LIMETAS" Reikalingi betonuotojai, murininkai, pagalbiniai darbininkai arba brigados.
Reikalavimai: Del atlyginimo ir detalesnes informacijos kreipkites telefonu.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Limetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861194444
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Limetas"  Prekių ženklintoja


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228569
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Stalius


Įmonė: UAB "Interresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228571
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Interresta"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškome naujų komandos narių Vilniuje, perkraustymo- pervežimo srityje. Šiuo metu ieškome vairuotojų-krovėjų (atlyginimas nuo 500 Eur). Siūlome visas soc. garantijas, laiku mokamą ir nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. Yra galimybė dirbti puse etato. Susidomėjai? Būtinai susisiek! Visais klausimais skambinti Vidmantui tel. 865985161 arba rašyti el paštu: vidmantasalekna27@gmail.com.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas (B kat.), noras dirbti ir užsidirbti, atsakingumas, sąžiningumas, panašaus darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidmanto A. IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865985161, vidmantasalekna27@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Vidmanto A. IĮ  Krovėjas

Pobūdis: Ieškome naujų komandos narių Vilniuje, perkraustymo- pervežimo srityje. Šiuo metu ieškome krovėjų (atlyginimas nuo 350 Eur). Siūlome visas soc. garantijas, laiku mokamą ir nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. Yra galimybė dirbti puse etato. Susidomėjai? Būtinai susisiek! Visais klausimais skambinti Vidmantui tel. 865985161 arba rašyti el paštu: vidmantasalekna27@gmail.com.
Reikalavimai: Noras dirbti ir užsidirbti, atsakingumas, sąžiningumas, panašaus darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas- privalumas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidmanto A. IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865985161, vidmantasalekna27@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Vidmanto A. IĮ  Viesbucio administratoius (e)

Pobūdis: Darbas nedidelio viesbucio registraturoj
Reikalavimai: Kalbos, Lietuviu, anglu,rusu. Darbas su PC

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SE hotel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vingriu g. 14, eklimasauskas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "SE hotel"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Pagrindinė UAB "Auto moto servisas” veiklos kryptis, tai visų markių visureigių aptarnavimas, remontas ir tobulinimas. Taip pat, standartinių visureigių paaukštinimas, paruošimas sudėtingoms eksploatacijos sąlygoms - turizmui, medžioklei.
Reikalavimai: Reikalavimai: darbo patirtis auto šaltkalviu, pareigingumas, sąžiningumas, noras tobulėti, dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Auto moto servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 35, 860021594, ogutauskiene@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Auto moto servisas"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)


Įmonė: UAB "Alteus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228564
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Alteus"  Prekių grupės vadovas (-ė) (buitinė technika)


Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228567
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Pardavimo vadybininkas (-ė) retail sektoriuje


Įmonė: UAB "Reaton"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228568
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Reaton"  Kepėjas, tešlos ruošėjas

Pobūdis: Susisverti žaliavas,užmaišyti tešlą,suformuoti gaminius ir juos iškepti.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas,
noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 525 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Šlapio fasado montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi šlapio fasado montuotojai
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861561761
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  Montuotojas (žaliuzių, roletų)

Pobūdis: Langų matavimas, tinkamų gaminių parinkimas ir montavimas klientų namuose pagal sudarytą dienos grafiką.
Darbas dinamiškas ir nenuobodus
Reikalavimai: Gebėjimas naudotis gulsčiuku, elektriniu grąžtu, suktuvu ir pan. įrankiais;
Geri bendravimo įgūdžiai;
Mokėjimas greitai įsisavinti informaciją bei susiorientuoti situacijoje.

Panašaus darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: fiksuotas+priedas pagal užsakymų apimtį.
Apmokysime bei suteiksime darbui reikalingas priemones.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: V. Stropaus firma Lauresta
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera@lauresta.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie V. Stropaus firma Lauresta  Pagalbinis darbuotojas (-ė) logistikos sandėlyje

Pobūdis: - Įvairūs pagalbiniai darbai logistikos sandėlyje;
- Fizinio pobūdžio darbas;
- Darbo laikas nuo I - V, (07.00 - 11.00 val.) arba tik VII (08.00 - 12.00 val.);
- Darbo pradžia - kaip galima skubiau;
- Darbas Naujininkų rajone;
- Puiki galimybė dirbti ir užsidirbti!
Reikalavimai: - Atsakingumas;
- Kruopštumas;
- Energingumas;
- Fizinė ištvermė;
- Galimybė skubiai pradėti dirbti.

Atlyginimas: 268 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emplonet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tumėno g. 4, 861811967, agne.steniulyte@emplonet.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Emplonet"  Laiškininkas Žirmūnuose


Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228549
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Reklamos projektų vadovas

Pobūdis: • Pastovi klientų paieška;
• Bendradarbiavimas su Lietuvos įmonėmis;
• Reklamos projektų rengimas ir pardavimai;
• Ryšių su esamais klientais stiprinimas.
Reikalavimai: • Patirtis pardavimų srityje;
• Kūrybingumas ir atkaklumas;
• Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios;
• Polinkis darbui su reklaminiais projektais;
• Charizmatiškas komunikabilumas (puikūs bendravimo įgūdžiai);
• Patirtis darbe su klientais (juridiniais asmenimis) būtų privalumas;
• Vairuotojo pažymėjimas (nuosavas automobilis būtų privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Super namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861211411, darbas@supernamai.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Super namai"  Transporto priemonių plovėja (as)

Pobūdis: Valyti ir plauti visų markių transporto priemones;
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas;

Atlyginimas: 427 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 52335768; 61608869, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Kambarinė

Pobūdis: Siūlome sezoninį kambarinės darbą viešbutyje iki rugsėjo 1d.
Darbo pobūdis:Viešbučio patalpų tvarkymas ir valymas. Slenkantis grafikas, darbas pamainomis.
Reikalavimai: Kruopštumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Paspara" svečių namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos g. 16, 85 26607 30, info@elofthotel.eu
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Paspara" svečių namai  Virėjas (-a) arba virėjo padėjėjas (-a)


Įmonė: UAB "Silvina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228477
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Silvina"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)


Įmonė: UAB "Ivega ir Ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228538
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Ivega ir Ko"  Skirstytoja (-as) 0.75 etato


Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228540
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Klientų aptarnavimo specialistas Žirmūnuose


Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228541
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas su ekskavatoriniu krautuvou "račioku", kelių gatvių tiesime ir gerbūvio darbuose, žemės darbai, pagrindų ruošimas, pagalba kelio darbininkams
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atitinkamos kategorijos pažymėjimas, atsakingumas, sąžiningumas, technikos išmanymas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EMA Via
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB EMA Via  LAAIF ir GPAT programų projektų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: Investicinių aplinkosauginių projektų, įgyvendinamų su valstybės finansine parama iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programų, administravimas:
•administracinio bei aplinkosauginio - techninio atitikimo vertinimas;
•projektų įgyvendinimo eigos priežiūra;
•projektų patikra vietoje;
•bendravimas su projektų vykdytojais bei ekspertais;
•su projektų finansavimu bei įgyvendinimu susijusių ataskaitų, tvarkų ir kitų teisės aktų rengimo inicijavimas bei rengimas;
•suinteresuotų asmenų konsultavimas ir informavimas projektų finansavimo bei priežiūros klausimais.
Reikalavimai: Specialieji reikalavimai kandidatui:
•turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties, technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;
•būti susipažinusiam su bendrąja aplinkos apsaugos politika ir teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos kokybę ir jos valdymą Lietuvoje, finansinės paramos aplinkosaugos sektoriui teikimą, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programų lėšų naudojimą;
•žinoti pagrindinius poveikio aplinkai mažinimo priemonių technologinius principus;
•žinoti raštvedybos reikalavimus, kalbos kultūros normas;
•mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
•mokėti dirbti kompiuteriu;
•mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas.

Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g. 12, 852169599, darbas@laaif.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas  Klimato kaitos programos projektų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: Valstybės finansinės paramos iš Klimato kaitos specialiosios programos aplinkosaugos projektams administravimas:
•investicinių projektų administracinio, aplinkosauginio - techninio atitikimo vertinimas;
•projektų įgyvendinimo eigos priežiūra;
•projektų patikra vietoje;
•bendravimas su projektų vykdytojais, ekspertais;
•su projektų finansavimu susijusių ataskaitų, tvarkų ir kitų teisės aktų inicijavimas ir rengimas;
•suinteresuotų asmenų konsultavimas bei informavimas projektų administravimo klausimais.
Reikalavimai: Specialieji reikalavimai kandidatui:
• turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties, technologijos mokslų srities aplinkos inžinerijos krypties ar biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;
• būti susipažinusiam su bendrąja aplinkos apsaugos politika ir teisės aktais, reglamentuojančiais Klimato kaitos valdymą Lietuvoje, finansinės paramos aplinkosaugos sektoriui teikimą, Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimą;
• žinoti pagrindines priemones šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio aplinkai mažinimui, jų veikimo technologinius principus;
• žinoti raštvedybos reikalavimus, kalbos kultūros normas;
• mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
• mokėti dirbti kompiuteriu;
• mokėti kaupti ir sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas.

Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g. 12, 852169599, darbas@laaif.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas  Parduotuvės vedėja Kalvarijų g.,

Pobūdis: Naujai atsidarančiai parduotuvei ieškome vedėjos.

Kolektyvo darbų organizavimas.
Parduotuvės prekybos rezultatų sekimas, analizė, inventorizacijų vykdymas.
Kokybiško klientų aptarnavimo užtikrinimas.
Darbas su klientais, tiesioginiai pardavimai ir užsakymai.
Reikalavimai: -Ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis analogiškoje srityje;
- prekės pristatymo įgūdžiai;
- orientacija į rezultatus;
-Kompiuterinis raštingumas;
- Buhalterinė programa "Rivilė".

Atlyginimas + priedai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 392 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 206, romualdas@kosvila.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Pardavimų vadybininkas (asistentas)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
* Komercinių pasiūlymų rengimas;
* Marketinginės medžiagos paruošimas;
* Užsakymų suvedimas;
* Bendravimas su klientais, konstruktoriais, dizaineriu.
Reikalavimai:
* Geras anglų kalbos mokėjimas; rusų, vokiečių kalbos - privalumas
* Savarankiškumas ir atkaklumas, gebėjimas dirbti dinamiškoje aplinkoje;
* Darbo patirtis pardavimų srityje;
* Noras dirbti ir tobulėti;

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Refra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852031023, admin@refra.eu
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Refra"  Skambučių centro vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Šiuo metu ieškome darbuotojų keliems projektams:

- Vizitų organizatoriaus su verslo klientais (IT ir pardavimų sektoriaus įmonei, B2B). Duomenų bazė duodama.

- Priminimo skambučių operatoriaus finansų sektoriaus įmonei. Pilno etato tęstinis projektas, kurio metu skambiname esamiems įmonės klientams ir primename su jais susijusią finansinę informaciją.

- Esamų klientų informavimo operatoriaus, finansų sektoriaus įmonei, kuri siekia savo klientams pranešti apie atsiradusius naujus pasiūlymus ir sąlygas. Trumpalaikis projektas.

Atlyginimas: Minimumas + bonusai
Reikalavimai: Įvairi patirtis telemarketingo srityje būtų privalumas;
Pardavimų patirtis;
Taisyklinga lietuvių kalba;
Atsakingas požiūris ir asmeninė atsakomybė už rezultatus;
Savarankiškumas;
Gebėjimas greitai adaptuotis.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Partizanas, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: ieva.strumskyte@partizanas.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Partizanas, UAB  Valytojai mobilioje valymo brigadoje

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai(-os) mobilioje valymo brigadoje. Įvairūs spec. valymo darbai pagal klientų užsakymus – generaliniai arba pastatų po remonto valymas, langų, fasadų valymas aukštyje, vitrinų, kiliminės dangos, baldų ir grindų plovimas. Patalpų valymas su atitinkamomis specialiomis valymo priemonėmis ir įranga.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Paglbinio darbininko pareigos, pagalba kelio darbininkams (kasimas, nešimas, vežimas)
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti, atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EMA Via
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB EMA Via  Surinkėjas, šlifuotojas

Pobūdis: Gamybinei įmonei UAB "Refra" siūlančiai šaldymo, kondicionavimo įrangą, bei produktus iš lakštinio plieno, reikalingi surinkėjai, šlifuotojai. Reikalingas darbštus, norintis dirbti atsakingas žmogus, sugebantis greitai orientuotis įvairiose situacijose, nevengiantis naujų iššūkių ir atsakomybės.
ATLYGINIMAS 350 Eur atskaičius mokesčius.
Telefonas pasiteiravimui: +37061492237 Vytautas

Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Refra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861492237, admin@refra.eu
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Refra"  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2014 m. liepos 17 d.

PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2010 m. lapkričio 29 d.įsakymu Nr. PS1-1039(Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d.įsakymu Nr. PS1-572 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, vykdyti viešuosius ir kitus pirkimus, organizuoti bei vykdyti Agentūrai patikėjimo teise priklausančio materialiojo turto nuomą bei vertinti pareiškėjų vykdytus pirkimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrojoje veiklos srityje - viešuosiuose pirkimuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. (2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. PS1-500 redakcija nuo 2014 m. liepos 17 d. )

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. (2014 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. PS1-500 redakcija nuo 2014 m. liepos 17 d. )

turėti patirties viešųjų pirkimų srityje;

6.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, administracinę bei civilinę teisę (materialinę ir procesinę), teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.5. gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei rengti atsakymus į paklausimus, skundus ir pretenzijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo Agentūros viešuosius ir kitus pirkimus, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia Agentūros vykdomų viešųjų ir kitų pirkimų dokumentus;

7.2. rengia ir derina viešųjų pirkimų sutartis, ir kartu su pirkimo iniciatoriumi kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

7.3. planuoja, organizuoja ir vykdo Agentūros materialiojo turto nuomos konkursus, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka;

7.4. kontroliuoja, ar teisingai Agentūroje taikomi viešuosius ir kitus pirkimus reglamentuojantys teisės aktai;

7.5. nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, taikymo klausimais;

7.6. teikia konsultacijas Agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), bei pareiškėjams pirkimų vykdymo klausimais ir kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais veda mokymus;

7.7. sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai nustatytais terminais bei forma ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;

7.8. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, Agentūros direktoriaus įsakymu priskirtus vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis ir nustato, ar pirkimų dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje / paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

7.9. vertina bei pervertina Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinių skyrių vertintus pareiškėjų vykdytus pirkimus, teikia išvadas dėl teritorinių skyrių sprendimų, sukeliančių neigiamas pasekmes, atitikties formaliesiems sprendimo reikalavimams;

7.10. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476532, dovile.cechanaviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Statybos dokumentų skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. spalio 1 d.

įsakymu Nr. 40-322

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO

STATYBOS DOKUMENTŲ SKYRIAUS

PROJEKTŲ PATIKRINIMO POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti pateiktą projektinės dokumentacijos inžinerinę dalį, kad ji atitiktų technines prisijungimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, normatyvinius dokumentus, spręsti projektinės dokumentacijos techninės kontrolės klausimus.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - projektų tikrinimas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal įgytą kvalifikaciją;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybių veiklą, valstybės tarnybą, projektavimą ir statybas;

6.4. mokėti pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu anglų kalbą;

6.5. išmanyti raštvedybos reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", turėti projekto vadovo arba projekto dalies vadovo atestatą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Siekdamas įgyvendinti poskyriuikeliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei techninių prisijungimo sąlygųreikalavimus;

7.2tikrina, ar atlikta ekspertizė (kai ji privaloma) ir jos išvados yra teigiamos;

7.3. tikrina, ar pateikti statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai" nurodyti dokumentai;

7.4. tikrina, detaliųjų planų inžinerinę dalį, ar ji atitinka išduotas planavimo bei technines sąlygas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus;

7.5. analizuoja pateiktus dokumentus, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus bei statybos techninius normatyvinius dokumentus (dėl trečiųjų asmenų interesų);

7.6. teikia Nuolatinei statybų komisijai pastabas dėl patikrintų projektų;

7.7. konsultuoja statinių projektų rengimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais;

7.10. poskyrio vedėjo pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus;

7.11. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio darbuotoją;

7.12. vykdo kitus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas, įgyvendinti strateginius institucijos tikslus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. A27(1)-963

EKONOMIKOS IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -10.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Ekonomikos ir turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką rajono lygmeniu išorinės reklamos įrengimo ir gyventojų užimtumo srityje, viešojo keleivinio transporto paslaugų teikimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - ekonomikos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, išorinės reklamos įrengimą, gyventojų užimtumą bei keleivinio transporto vietiniais maršrutais organizavimą;

6.3. mokėti rengti ir įgyvendinti užimtumo skatinimo programas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. mokėti pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu lenkų kalbą;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point, MS Access;

6.8. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį išorinės reklamos įrengimo, gyventojų užimtumo ir viešojo keleivinio transporto paslaugų teikimo srityse;

6.9. laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo pareigas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. nagrinėti paraiškas ir tikrinti pateiktus dokumentus dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimo;

7.2. apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydį už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą ir rengti administracijos direktoriaus įsakymu projektus išduoti išorinės reklamos leidimus. Tvarkyti išorinės reklamos leidimų išdavimo registrą;

7.3. rinkti ir analizuoti duomenis apie išorinės reklamos leidimų išdavimą, vietinės rinkliavos už išorinės reklamos leidimo dydį ir mokėjimo tvarką, prireikus teikti siūlymus dėl vietinės rinkliavos dydžio pakeitimų;

7.4. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas: rengti Viešųjų darbų programą, koordinuoti jos įgyvendinimą. Organizuoti Viešųjų darbų komisijos posėdžius, rengti šių posėdžių protokolus, komisijos darbo reglamentą bei Viešųjų darbų programos tvarkos aprašą;

7.5. atstovauti Savivaldybę nuolat veikiančios Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo komisijos veikloje;

7.6. rinkti duomenis apie lėšų panaudojimą iš seniūnijų, reikalingus biudžeto vykdymo ataskaitoms parengti bei dalyvauti rengiant biudžeto projektą, analizuoti lėšų poreikį, teikti pasiūlymus;

7.7. tvarkyti viešojo transporto kelionių duomenis Informacinėje sistemoje VINTRA (maršrutų grafinis atvaizdavimas žemėlapyje);

7.8. vykdyti viešojo transporto maršrutų vykdymo kontrolę ir keleivių srautų tyrimus savivaldybės teritorijoje;

7.9. pagal kompetenciją rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, skyriaus vedėjo raštų projektus;

7.10. nustatyta tvarka nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

7.11. dalyvauti Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytų komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.12. teikti konsultacijas išorinės reklamos leidimų išdavimo bei užimtumo klausimais;

7.13. vykdyti kitus su Ekonomikos ir turto skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852109695, valentina.rudinskaja@vrsa.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Druskininkų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

DRUSKININKŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Druskininkų skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės, dokumentų tvarkymo ir raštvedybos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, teisės krypties išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.7. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
7.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus;
7.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi;
7.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;
7.6. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.7. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;
7.8. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
7.9. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;
7.10. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.11. atsako už tinkamą Skyriuje gaunamų ir siunčiamų dokumentų registraciją dokumentų valdymo sistemose;
7.12. peržiūri gaunamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, užregistruoja, skenuoja ir Skyriaus vedėjui uždėjus rezoliuciją patikslina dokumentų valdymo sistemoje įrašus;
7.13. peržiūri pateiktus registracijai dokumentus, tinkamai įformintus dokumentus registruoja, o netinkamai įformintus dokumentus grąžina Skyriaus darbuotojams taisyti;
7.14. kontroliuoja atsakymų į pareiškėjų skundus ir prašymus parengimo terminų laikymąsi;
7.15. tvarko paprastu ir registruotu paštu siunčiamus laiškus: užregistruoja, sudaro jų sąrašus, sugrupuoja pagal svorį, ženklina bei klijuoja vokus ir pagal pašto taisykles juos išsiunčia, tvarko išsiųstų laiškų apskaitą;
7.16. išsiunčia elektroniniu paštu arba faksu dokumentų, kurių originalai paštu nesiunčiami, kopijas;
7.17. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia informaciją apie Skyriuje gautų, registruotų ir siunčiamų dokumentų kiekius, apie laiku neatsakytus pareiškėjų skundus ir prašymus;
7.18. konsultuoja Skyriaus darbuotojus raštvedybos ir bylų formavimo pagal bylų nomenklatūros planą klausimais;
7.19. pareiškėjams pageidaujant informuoja juos apie skundo ar prašymo gavimą ir skundo ar prašymo nagrinėjimo eigą;
7.20. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus raštvedybos darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;
7.21. atlieka Skyriaus archyve dokumentų paiešką;
7.22. išduoda Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams archyve saugomus dokumentus (originalus) ir užregistruoja dokumentų priėmimo į archyvą ir išdavimo faktą žurnale;
7.23. išduoda Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojams ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims archyve saugomų dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas, nuorašus, išrašus ir archyvines pažymas;
7.24. rengia nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų suvestinius aprašymus, ir kitus dokumentus, susijusius su dokumentų perdavimu saugojimui kitiems archyvams, nurašymu ar sunaikinimu;
7.25. informuoja Skyriaus vedėją apie dingusius dokumentus, dingusias archyvines bylas ir archyvui neperduotus laikinojo, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus;
7.26. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.27. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
7.28. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.29. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.30. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.31. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.32. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.33. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.34. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Duomenų kokybės ir integracijos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Centrinės hipotekos įstaigos
direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d.
įsakymo Nr. B1- 54 3.18 papunkčiu
(Centrinės hipotekos įstaigos
direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d.
įsakymo Nr. B1-68 redakcija)


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO DUOMENŲ KOKYBĖS IR INTEGRACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Duomenų kokybės ir integracijos skyriaus (toliau - skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga skyriaus darbui planuoti, organizuoti, skyriui pavestų funkcijų ir uždavinių, atliekant registrų ir informacinių sistemų integravimo darbus, užtikrinant duomenų kokybę, įgyvendinimui koordinuoti ir kontroliuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių technologijų srityje, ir specialiojoje veiklos srityje - Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų kokybės ir integracijos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) tvarkomų ir kitų valstybės registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešuosius pirkimus bei valstybės tarnybą;
6.3. turėti vadovaujamo darbo patirties;
6.4. turėti 3 metų informacinių sistemų bei registrų kūrimo ir diegimo, naudojant duomenų bazių valdymo sistemą "Oracle", patirtį;
6.5. išmanyti informacinių sistemų kūrimo, priežiūros ir integracijos principus;
6.6. žinoti duomenų saugos reikalavimus bei jų saugos užtikrinimo metodus;
6.7. išmanyti duomenų bazių valdymo sistemų paskirtį ir funkcijas, reliacinių duomenų bazių veikimą, technologinius ir programinius aspektus;
6.8. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti bei rengti išvadas, savarankiškai organizuoti savo darbą, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles;
6.9. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja skyriaus veiklą, kontroliuoja skyriui pavestų užduočių vykdymą;
7.2. dalyvauja registrų ir informacinių sistemų kūrimo, priežiūros bei tobulinimo darbuose;
7.3. teikia pasiūlymus registrų ir informacinių sistemų tobulinimo bei plėtros, integracijos su kitais registrais, duomenų kokybės gerinimo klausimais;
7.4. dalyvauja rengiant įstaigos informacinių technologijų plėtros planus pagal skyriaus kompetenciją;
7.5. koordinuoja duomenų kokybės kontrolę, duomenų tvarkymo darbus;
7.6. koordinuoja ir organizuoja sąveikos su susijusiais registrais ir informacinėmis sistemomis plėtros ir priežiūros darbus;
7.7. vertina ir derina įstaigos informacinių technologijų plėtros, duomenų tvarkymo poreikius;
7.8. dalyvauja nustatant keitimosi duomenimis tvarką tarp įstaigos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų bei kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų;
7.9. konsultuoja įstaigos darbuotojus duomenų keitimosi su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis klausimais;
7.10. dalyvauja rengiant teisės aktų įstaigos tvarkomų registrų klausimais projektus, galiojančių teisės aktų pakeitimus ir papildymus pagal skyriaus kompetenciją;
7.11. rengia raštų ir atsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
7.12. dalyvauja įstaigos sudaromų komisijų darbe;
7.13. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir Informacinių technologijų departamento direktoriaus pavestas užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Informacinių technologijų departamento direktoriui.


Atlyginimas: 960 € (su mokesčiais)
Įmonė: Centrinė hipotekos įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17, (85)2313490, info@hipotekosistaiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Centrinė hipotekos įstaiga  III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2015 m. vasario 24 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-150

KONTROLĖS DEPARTAMENTO III JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

II POSKYRIO

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) II poskyrio (toliau - Poskyris) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų, apskaitos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti MS OFFICE programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, pagal teisėsaugos institucijų pavedimus atlieka ūkinės finansinės veiklos tyrimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), nustatęs administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas, kad atliekami veiksmai atitiktų teisės aktų reikalavimus

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymo Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. gegužės 13 d.

įsakymo Nr. 40P- 30 redakcija)

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS TAIKYMO IR KOOPERACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Žemės ūkio ministerijai (toliau - Ministerija) teisinėmis priemonėmis realizuoti suteiktas teises ir užtikrinti, kad Ministerijos rengiami ar nagrinėjami teisės aktų projektai ir kiti dokumentai, susiję su teisės normų taikymu viešųjų pirkimų srityje, atitiktų nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įgyvendinti Ministerijos uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosiuos reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

6.2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

6.6. turėti darbo patirtį teisės ir viešųjų pirkimų srityse.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. padeda užtikrinti, kad Ministerijos prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

7.2. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentų projektų, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia juos derinti su kitais Ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais ar suinteresuotomis institucijomis, vizuoja viešųjų pirkimų dokumentų projektus teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti teisės aktų galiojimą bei atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

7.3. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas Ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų;

7.4. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atlieka viešųjų pirkimų dokumentų teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą administravimu.

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje pateikdamas nuomonę skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;

7.6. pagal kompetenciją dalyvauja viešojo pirkimo procedūrose;

7.7. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendras problemas;

7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, (85)2391034, agne.ribinskiene@zum.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie Žemės ūkio ministerija  Maketuotojas


Įmonė: UAB "Duranus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228523
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Duranus"  Pardavėjas(ja) - konsultantas(ė)


Įmonė: UAB "Meno emocija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228532
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Meno emocija"  Elektromontuotojas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai transformatorinėse pastotėse arba oro linijose. Elektros įrangos instaliacija, energijos paskirstymo tikrinimas ir rekonstrukcija. Elektros medžiagų ir įrangos parinkimas ir aprūpinimas.
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis;
Dirbama objektuose visoje Lietuvoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Empower"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 4, 861466138, sandra.purliene@empower.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Empower"  Barmenė

Pobūdis: Barmenė (padavėja)
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pavasario sodas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų, 860883517, nesoviene@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Pavasario sodas"  Pardavimų vadybininkas (-ė) (naftos ir dujų pramonė)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
 kompanijos teikiamų paslaugų pardavimai telefonu įmonių aukščiausio lygio vadovams;
 naftos bei dujų pramoninių ir servisinių kompanijų analizė.

Pardavimų vadybininko tikslas:
 parduoti dalyvavimą aukščiausio lygio verslo susitikimuose (Summit) ir kongresuose lyderiaujančioms pasaulinės rinkos kompanijoms, kurios dirba naftos bei dujų srityje.

Reikalavimai:
 aukštasis išsilavinimas;
 puikios rusų ir/arba anglų kalbos žinios;
 komunikabilumas;
 orientavimasis į rezultatą.
Ieškome aktyvių, orientuotų į finansinius rezultatusnaujų komandos narių.

Kompanija siūlo:
 atsakingą darbą tarptautinėje ir itin sparčiai augančioje kompanijoje (iki 2018 metų planuojama daugiau kaip 100 renginių Rusijoje, Europoje ir NVS šalyse);
 karjeros galimybes (pardavimų vadovas, filialo vadovas ir kitos vadovaujančios pareigos);
 konkurencingą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
 reguliarius mokymus bei profesinį tobulėjimą kompanijoje;
 profesionalų ir draugišką kolektyvą.
Atlygis

Mėnesinis atlygis: 450.00 iki 2000.00 EUR
Papildoma informacija: Gali būti ir didesnis, priklauso nuo rezultatų.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Business dynamics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852313156, hr@bamics.eu
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Business dynamics"  Liftų montuotojas

Pobūdis: Šiuo metu nuolatiniam darbui Vilniuje ieškome liftų montuotojo, kuris būtų atsakingas už kokybišką ir efektyvų keleivinių ir krovininių liftų montavimą, laikantis nustatytų reikalavimų ir metodų.

Mes siūlome:
- darbą profesionalioje ir patyrusioje komandoje
- nuolatinius mokymus ir galimybę tobulėti
- dėmesį darbų saugai ir kokybei
Reikalavimai: Ieškome kandidato, kuris atitinka šiuos reikalavimus:
- atsakingumas
- iniciatyvumas
- aukšta orientacija į klientą
- bendradarbiavimas
- vairuotojo pažymėjimas

Išsilavinimas

- techninis išsilavinimas
- elektronikos išmanymas
- darbo patirtis panašioje srityje - privalumas

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Schindler-liftas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. P. Kavoliuko g., 852106502
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Schindler-liftas"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Pirkimų/pardavimų sąskaitų suvedimas į buhalterinę sistemą; prekių atsargų valdymas ir kontrolė; duomenų sisteminimas; analitinis mąstymas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas finansų arba ekonomikos srityje; puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai; komunikabilumas, kruopštumas.
Įmonė siūlo:
-Atsakingą, įdomų ir nemonotonišką darbą;
-Pastovų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo rezultatų;
-Jaunatvišką kolektyvą;
-Realias karjeros galimybes perpektyvioje įmonėje.
Gyvenimo aprašymą su prierašu "Vadybininkė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą vairuotojui su tentu maršrutai: LT-SWE-LT, LT-FIN-LT.Darbas su rinktiniais kroviniais.
Reikalavimai: Patirtis darbas po skandinavijos šalis.Turėti 95 kodą, CE kategorija

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A Graičiūno g.34-306, 861209976
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Advilsta"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Salotų, sumuštinių gamyba,
Bandelių kepimas,
Technologinių kortelių sudarymas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
- esi kultūringas ir mandagus;
- mėgsti bendrauti su žmonėmis ;
- moki dirbti komandoje;
- turi darbo patirties virtuvėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Duona ir kava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g., 869889558, duona.kava@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Duona ir kava"  Buhalterė

Pobūdis: Įmonės dokumentų vedimas,
Prekių apskaita ir nurašymas,
Darbuotojų priėmimas,
Ataskaitų teikimas įmonės vadovui,
Darbas pusei etato.
Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas,
Bent 1 metų darbo patirtis vedant UAB veiklą,

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Duona ir kava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g., 869889558, duona.kava@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Duona ir kava"  Pardavėja

Pobūdis: Klientų aptarnavimas-konsultavimas;
Prekių užsakymas;
Tvarkos palaikymas;
Darbas su kasa.
Reikalavimai: Bent vidurinis išsilavinimas;
Panašaus darbo patirtis (privalumas);
Komunikabilumas;
Imlumas;
Noras dirbti.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Duona ir kava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g., 869889558, duona.kava@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Duona ir kava"  Staliai, betonuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi staliai, betonuotojai.

Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, be žalingų įpročių.
Informacija tel. nr. 8 693 58620 Oskaras Pavlovas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Opsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio al.15-413, 869358620, oskaras@opsta.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Opsta"  Viešbučio kambarinė

Pobūdis: Viešbučio patalpų tvarkymas ir valymas
Reikalavimai: Tvarkingumas, atsakingumas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Netneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Latvių g.38, 867639550, buhaltere@embassyhotel.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Netneta"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas dėvėtų rūbų parduotuvėje.Ieškoma pardavėja-konsultantė pilnam etatui, vasaros sezonui. Nuo Birželio 22d iki Rugpjūčio 2d.

Atlyginimas: 370 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Doseka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šopeno 1, 866003827, vilnius@doseka.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Doseka"  Pardavėja-konsultantė pusei etato

Pobūdis: Darbas dėvėtų rūbų parduotuvėje.Ieškoma pardavėja-konsultantė pusei etato. Pilna darbo diena 10-19val. ir kiekvieną šeštadienį 10-16val.
Reikalavimai: Pageidautina su patirtimi

Atlyginimas: 160 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Doseka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šopeno 1, 866003827, vilnius@doseka.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Doseka"  Derintojas

Pobūdis: Dirbti prie plastmasės liejimo staklių, jas derinti, reguliuoti, gaminti produkciją.
Reikalavimai: Derintojo darbo patirtis.
Atsakingumas, pareigingumas, sažiningumas.

Galimi priedai prie atlyginimo.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 660 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kiemelių g. 16C, Maišiagala, Vilniaus r., 8 5 2438384
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Picų kepėjas

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalingas darbštus, energingas picų kepėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - baigtos / besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis picų gamybos srityje nebūtina, tačiau būtų privalumas.

Atlyginimas: 610 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g. 4, 861122692, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Paruošėjas / kepėjo padėjėjas

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalingas darbštus, energingas kepėjo padėjėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - patirtis maisto gamybos srityje arba baigtos/besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis nebūtina, jei kandidatas turi arba studijuoja virėjo/konditerio specialybę.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: TrakŲ g. 4, 861122692, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Pardavėja - barista (0,75 etato)

Pobūdis: Duonos ir bandelių pardavinėjimas, darbas su kavos aparatu, darbas su kasa.
Per mėnesį gautųsi dirbti apie 140-150val., per savaitę 32val.
Darbo grafikas:
Pirmadienis - laisva
Antradienis - 13-19val.
Trečiadienis - 13-19val.
Ketvirtadienis - 13-19val.
Penktadienis - 12-19val.
Šeštadienis - 9-16val.
Sekmadienis - laisva
Reikalavimai: Tvarkingumas
Sąžiningumas
Noras dirbti
Gali būti be patirties, apmokysime.

Atlyginimas valandinis, pradžioje 1,82€/val.

CV siųsti el.paštu mindaugokepykla@gmail.com

Dirbti reikėtų pradėti nuo birželio 16d. Iki to laiko pilnai apmokysime.

Atlyginimas: 270 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mindaugo kepykla"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g. 39, 863904783, mindaugokepykla@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.24

Atsiliepimai apie UAB "Mindaugo kepykla"  Padavėja (-s)

Pobūdis: Vasaros sezonui ieškomi padavėjai darbui vienoje didžiausių Vilniaus terasų miesto centre, Gedimino pr. 9!


Svečių pasitikimas, aptarnavimas
Tvarkos užtikrinimas restorane ir lauko terasoje
Komandinis darbas.

CV siųsti info@carre.lt.
Reikalavimai: Jeigu Tu:
Turi bent 6 mėn. padavėjo darbo patirties,
išmanai apie svečių aptarnavimą ir stalo serviravimą,
moki bent vieną užsienio kalbą,
gebi dirbti komandoje ir esi fiziškai stiprus/-i.
esi atsakingumas, komunikabilumas, mandagus ir paslaugus žmogus,

siųsk savo gyvenimo aprašymą info@carre.lt su pavadinimu "Padavėjo darbas":)

Į pokalbius kviesime tik reikalavimus atitinkančius kandidatus :)

Atlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vasaros projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 868790159, info@carre.lt
Skelbimo data: 2015.05.24

Atsiliepimai apie UAB "Vasaros projektai"  Buhalteriui - apskaitininkui (-ei)

Pobūdis: Darbas su pirminiais buhalteriniais dokumentais, sąskaitų išrašymas. Darbas nuo 14 iki 18 val. darbo dienos sekmadienis - ketvirtadienis, išeiginės penktadienis, šeštadienis.
Susidomėjusieji turi siųsti savo CV adresu atranka@dartolitas.lt
Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 230 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dartolitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 127, atranka@dartolitas.lt
Skelbimo data: 2015.05.24

Atsiliepimai apie UAB "Dartolitas"  Administratorius-vadybinikas

Pobūdis: Internetinių parduotuvių administravimas (lietuvoje ir užsienyje), bendravimas su klientais, klientų aptarnavimas krautuvėlėje, kiti administraciniai ir vadybiniai darbai
Reikalavimai: Nebijantis iššūkių ir naujovių bei didelio tempo, aktyvus, greitai besiorientuojantis, nesipykstantis su šiuolaikinėmis technologijomis, labai kruopštus, atkaklus ir tikslo siekiantis.
Sklandi ir taisyklinga lietuvių kalba.
Laisvai bendraujančio ne mažiau kaip viena užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų. Latvių kalba - privalujmas).

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vavas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio 18, simona@medinisarkliukas.lt
Skelbimo data: 2015.05.23

Atsiliepimai apie UAB "Vavas"  Konsultantas-pardavėjas

Pobūdis: Mažmeninė prekyba profesionaliomis burnos higienos priežiūros priemonėmis, klientų praktiniai mokymai, konsultacijos.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medikų verslo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.16, 861631372, laimajn@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.23

Atsiliepimai apie UAB "Medikų verslo grupė"  Burnos higienos specialisatas

Pobūdis: Mažmeninė prekyba profesionaliomis burnos higienos priežiūros priemonėmis, klientų praktiniai mokymai, konsultacijos.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medikų verslo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.16, 861631372, laimajn@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.23

Atsiliepimai apie UAB "Medikų verslo grupė"  Kredito rizikos valdymo ekspertas (-ė)


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228487
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228488
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  IT superhero


Įmonė: UAB "LayerV LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228494
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "LayerV LT"  Apskaitininkas (-ė)


Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228500
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Siūlome įdomų ir prasmingą darbą. Pardavimų vadybininkas mūsų kompanijoje tai komandos dalis kuri aprūpina kompaniją pinigais projektų vystymui. Vystome ir kuriame naudingus žmonėms patarimų portalus tokius kaip asa.lt, anonsas.lt, dabar kuriame skoniogidas.lt.
Smagu kasdieną matyti kaip nuo asmeninio indėlio keičiasi portalai, kaip suteikiame naudos lankytojams ir klientams.

Įdomiai praleidžiame laiką pasinaudodami portalų suteikiamomis galimybėmis. Pažįstame įdomias vietas, žmones, pramogas.

Uždirbti taip pat puikios galimybės. Vidutiniškai vadybininkas uždirba apie 1000 eurų. Atlygis susideda iš bazinio ir komisinių nuo pardavimų.
Reikalavimai: Entuziazmas, noras mokytis, darbštumas, imlumas informacijai.
Tikimės, kad matai savo ateitį aktyviuose pardavimuose, interneto projektų valdyme.
Neformalus motyvacinis palengvins kvietimą susitikimui.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie IKS, UAB  Studentas

Pobūdis: Esame žinoma, rinkoje įsitvirtinusi įmonė. Šiuo metu mūsų vadybininkai ieško pagalbininkų, todėl kviečiame mokinius ir studentus tapti mūsų kolektyvo dalimi ir užimti vadybininko asistento poziciją.

Darbo pobūdis:
Įmonės produktų reklama;
Susitikimai su klientais
Kitokia pagalba vadybininkui

Reikalavimai: Reikalavimai:
Darbštumas
Sąžiningumas
Malonus bendravimas
Reprezentatyvi išvaizda

Mes siūlome:
Apmokymus
Galimybę dirbti vasaros laikotarpiu
Galimybę įgauti naudingos bendravimo patirties
Atlygį priklausantį nuo jūsų darbo rezultatų

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Marcel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: asistentu.atranka@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Marcel"  Transporto / ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Arptautinių krovinių pervežimų organizavimas kelių transportu;
Aktyvi naujų klientų ir vežėjų paieška, ilgalaikio bendradarbiavimo užtikrinimas;
Klientų poreikių vertinimas, konsultavimas, užsakymų vykdymo organizavimas;
Dokumentų, susijusių su krovinių gabenimu ruošimas ir kontrolė;
Kelių transporto rinkos analizė;

Reikalavimai: Būtina sėkmingo darbo patirtis transporto ekspedicijos srityje;
Geros rusų ir anglų kalbos žinios (kitų užsienio kalbų mokėjimas-privalumas);
Puikūs bendravimo, organizaciniai, derybiniai įgūdžiai;
Gebėjimas atstovauti įmonę vietinio pobūdžio ir tarptautiniuose verslo renginiuose;
Noras diegti naujus darbo metodus ir metodologijas.
Įmonė siūlo

Konkurencingą atlyginimą bei motyvacinius priedus;
Darbą augančioje ir perspektyvioje kompanijoje;
Profesinio tobulėjimo galimybes.


CV siųskite su nuoroda "Transporto / ekspedicijos vadybininkas" el. paštu: s-fregat@mail.ru

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: OOO "Fregat-trade"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemaites, +380542612181, s-fregat@mail.ru
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie OOO "Fregat-trade"  Pardavimų vadybininkai (0,5 etato)


Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228474
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Frontend programuotojas (html/css/js)


Įmonė: UAB "Balticbet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228480
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Balticbet"  Projektų vystymo vadovas (-ė)


Įmonė: UAB "Pitlane"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228485
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Pitlane"  Studentas

Pobūdis: STUDENTE, nori dirbti ir užsidirbti, bet nežinai nuo ko pradėti?
MES GALIME TAU PADĖTI !!!
Darbas studentams suteikia ne tik progą užsidirbti, bet ir galimybę susipažinti su darbo aplinka, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą. Jei esi sąžiningas, darbštus, energingas, nori pats užsidirbti kišenpinigiams vasaros metu, tuomet esi būtent tas, kurio ieškome.
Susidomėję skelbimu siuskite savo CV el. paštu laura.sokaite@info.lt

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Diaro"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: laura.sokaite@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Diaro"  Nekilnojamo turto brokeris

Pobūdis: - Konsultacijos perkant/parduodant, nuomojant nekilnojamąjį turtą;
- Nekilnojamojo turto objektų paieška, atranka;
- Naujų klientų paieška ir darbas su esamais klientais;
- Sutarčių rengimas ir konsultacijos;
- Bendradarbiavimas su finansinėmis, teisinėmis institucijomis
ir verslo subjektais;
- Nekilnojamojo turto rinkos ir konkurencinės aplinkos analizė;
- Nekilnojamojo turto objektų reklamavimas;
- Klientų atstovavimas derybose dėl NT kainos;
- Pirkimo/pardavimo/nuomos proceso administravimas.
Reikalavimai: - Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
- Pareigingumas, organizuotumas ir pozityvus mąstymas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- Noras dirbti ir užsidirbti;
- Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mea domus LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisves pr. 125, 868839813, grazina2012@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Mea domus LT"  Kurjeris

Pobūdis: Darbo vieta:
UAB "DPD Lietuva" Liepkalnio g. 180, Vilnius

Darbo pobūdis:
- Darbas su mikroautobusiuku iki 3.5 t;
- Siuntų pristatymas/surinkimas Vilniaus mieste;

Atlyginimas:
Nuo darbo rezultatų priklausantis darbo užmokestis (500-700eur atskaičius mokesčius).
Reikalavimai: Reikalavimai:
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir geri vairavimo įgūdžiai;
- vidurinis išsilavinimas;
- lietuvių kalbos mokėjimas;
- noras dirbti ir užsidirbti;
- mandagumas, paslaugumas, savarankiškumas;

CV siųsti el. paštu ok.transportas@gmail.com

Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OK transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11A, 861850693, ok.transportas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "OK transportas"  Muitinės tarpininkas

Pobūdis: - dokumentų ruošimas muitiniam forminimui;
- įmonės bei klientų atstovavimas muitinės postuose;
- deklaracijų pildymas importo, eksporto, tranzito ir kitoms procedūroms. TIR Carnet, CMR, ATA Carnet, T2L pildymas;
- iškilusių problemų sprendimas.
- bendravimas su esamais klientais bei naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Galiojantis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas, Lietuvių, anglų, rusų kalbos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 825 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Premuita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 69, 8 5 2601765, zivile@premuita.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Premuita"  Fasadininkas

Pobūdis: Pastoviam darbui ieškome fasadininkų.
Reikalavimai: Patritis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 620 14 090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Mūrininkas

Pobūdis: Plytų ir blokelių mūras
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 620 14 090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Krinona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228368
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Krinona"  Business analyst (advisory unit)


Įmonė: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228398
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Danske Bank A/S Lietuvos filialas  Personalo vadybininko asistentas


Įmonė: UAB "Corpus A"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228403
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Corpus A"  Telemarketingo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -Klientų paieška telefonu;
-Paslaugų pristatymas;
-Susitikimų organizavimas;
-Pardavimo tikslų įgyvendinimas.
Reikalavimai: -Komunikabilumas;
-Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
-Darbštumas, iniciatyvumas;
-Orientacija į darbo rezultatus;
-Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Įmonė siūlo:
-Konkurencingą atlyginimą;
-Priedus už pasiektus rezultatus;
-Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
-Lankstų darbo grafiką, galimybę derinti su kitu darbu;
-Kvalifikacijos kėlimo kursus, išorinius mokymus.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10B., 861851121, arturas.rancevas@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Banderolių klijuotoja (-os)

Pobūdis: Banderolių ir lipdukų klijavimas ant alkoholinių gėrimų butelių.
Prekių dėžėse nukėlimas/ užkėlimas.
Suklijuotų prekių paletės sutvarkymas.
Švaros ir tvarkos darbo vietoje palaikymas.
Kiti sandėlio darbai.
Reikalavimai: Būtina tokio darbo patirtis.
Galiojantis sveikatos patikrinimas (sveikatos pasas) ir sveikatos žinių pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2b, 852413128
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Konsultantė-pardavėja (geras darbas)

Pobūdis: Ogmios mieste įsikūrusi optika-akinių išparduotuvė ieško patyrusios (parduotuvėje, nebūtinai optikoje) konsultantės-pardavėjos.

Jūs konsultuosite optikos klientus ir rūpinsitės parduotuve.

Siūlome įdomų ir aukštesnės kvalifikacijos nei tiesiog eilinė konsulktantė darbą ir atitinkamai gerą atlyginimą.
Reikalavimai: Konsultantės pardavėjos patirtis.

Optikos specifikos apmokysime.

Įmonė: Akinių išparduotuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: akiniuisparduotuve@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Akinių išparduotuvė  Pagalbinis darbininkas


Įmonė: UAB "Interresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228379
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Interresta"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "BLLC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228381
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "BLLC"  Loginių žaidimų administratorius


Įmonė: UAB "Via domus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228254
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Via domus"  Baldų konstruktorių


Įmonė: UAB "Siguldos baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228382
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Siguldos baldai"  Virejas

Pobūdis: Reikalingas karsto cecho vir virejas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Drymlendas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokieciu, 860471719
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Drymlendas"  Šaltkalvis (-ė)

Pobūdis: - Darbas gamybinėje įmonėje;
- Gamybos planų vykdymas pagal nustatytas technologijas ir procedūras;
- Gedimų taisymas;
- Kiti techninės dalies darbai gamykloje;
- Darbo vieta Aukštuosiuose Paneriuose ir Grigiškėse;
- Ieškome 3 darbuotojų.

Mes jums siūlome:
- Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
- Puikias darbo sąlygas ir visas priemones geriems darbo rezultatams užtikrinti;
- Laiku mokamą motyvuojantį atlyginimą bei visas socialines garantijas;
- Dinamišką darbą profesionalioje komandoje;
- Draugiškus ir kompetentingus kolegas ir vadovą.
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis;
- Kvalifikaciją liudijantys sertifikatai ir dokumentai;
- Kruopštumas;
- Noras dirbti ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Emplonet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 61547830, saltkalvis.vilnius@emplonet.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Emplonet"  Restorano administratorius

Pobūdis: Viešbučio restorano darbo organizavimas;
Pusryčių, konferencijų ir banketų aptarnavimas,
Reikalavimai:
Restorano administratorės (-iaus) darbo patirtis;
rusų kalbos (būtų privalumas)

Restorano apskaitos R-keeper programos išmanymas (būtų privalumas).

Įmonė siūlo
Geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas, tobulėjimo perspektyvas,

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes 6A, 8 685 19 580, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Bendruomenės slaugytojas darbui su šeimos gydytoju

Pobūdis: Darbas su šeimos gydytoju šeimos medicinos skyriuje
Reikalavimai: Galiojanti bendruomenės slaugytojo licencija arba bendrosios praktikos slaugytojo licencija su bendruomenės slaugytojo specializacija;
Rusų, lenkų kalbų mokėjimas būtų privalumas;
analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);
komunikabilumas, paslaugumas, gebėjimas dirbti komandoje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 825 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Vilniaus rajono centrinė poliklinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79, 8 (5) 247-16-61, 8-662-31161, inga.pempyte@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie VšĮ "Vilniaus rajono centrinė poliklinika"  Logistikos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Krovinių pervežimo kelių transportu organizavimas;
Vežėjų atranka, ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas;
Derybos ir sutarčių sudarymas;
Operatyvus iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Puikios anglų arba kitos užsienio kalbos žinios;
Puikūs bendravimo, derybų, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Sąžiningumas, atsakingumas, organizuotumas;
Noras intensyviai dirbti ir tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kelega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@kelega.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Kelega"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Ryšių kabelių montavimo darbai

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmova"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g., 8-693 53583, aleksandras.beskovas@elmova.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Elmova"  Architekto, CAD-BIM specialisto

Pobūdis: Darbas su projektine dokumentacija, naudojant moderniausias projektavimo priemones. Galimybė tobulėti kaip specialistui ir įsisavinti projektų rengimo technologiją. Darbas su vakarų šalių projektavimo biurais. Darbas Vilniaus miesto centre su galimybe pasiekti universitetą pėsčiomis. Galimybe derinti studijas ir darbą.
Reikalavimai: Reiklavimai:

- Anglų kalbos įgudžiai
- Darbo Archicad programa patirtis (privaloma)
- Darbo Autocad programa patirtis ( privaloma )
- Darbo Revit programa patirtis ( privalumas )
- Gebėjimas dirbti draugiškame kolektyve
- Gebėjimas įsisavinti naujas technologijas
- Gebėjimas prisitaikyti prie nuolat augančios ir tobulėjančios įmonės
- Noras augti ir tobulėti profesinėje srityjeAtlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architkektų gildija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 23, 8 601 95589, archgildija@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Architkektų gildija"  Tolimųjų reisų vairuotojas Europa - Rusija

Pobūdis: Reikalingas tolimųju reisų vairuotojas, turintis CE kategoriją, darbui Europa -Rusija vilkikais su puspriekabėmis. Skambinti 867212212 Pavelas
UAB Viptransit
Reikalavimai: CE kategorija . 95 kodas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viptransit"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Vaidotai, 867212212
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Viptransit"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis:
- Aktyvi naujų vežėjų ir klientų paieška;
- Nuolatinių ryšių palaikymas su esamais vežėjais ir klientais, jų poreikių analizė ir tinkamų sprendimų parinkimas;
- Pervežimų organizavimas, iškilusių problemų sprendimas, vežėjų darbo kontrolė.
Reikalavimai:
- Būtini anglų/rusų kalbų įgūdžiai raštu ir žodžiu;
- Puikūs bendravimo telefonu, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai (MS Office paketo valdymas);
- Aktyvumas, organizuotumas, atsakingumas, gebėjimas pasiekti užbrėžtus tikslus;
- Gebėjimas valdyti stresines situacijas;
- Darbo patirtis nebūtina, svarbu noras dirbti ir tobulėti profesinėje srityje.

Privalumai:

- darbo patirtis transporto paslaugų pardavimo srityje;
- vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Mes jums siūlome:

- Darbą sparčiai besiplečiančioje ir perspektyvioje įmonėje;
- Visas socialines garantijas, bei priemones reikalingas darbui;
- Profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- Apmokamos kuro išlaidos.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proherus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. A. Graičiūno g. 34, info@proherus.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Proherus"  Degalinės operatorius

Pobūdis: Siūlome darbą vasaros sezonui.
Pamaininis darbas degalinėje-plovykloje.
Suskystintų dujų užpylimas.

Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g. 14B, 8655 21330, nerijus@plaunupats.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Virejas

Pobūdis: Darbas viesbucio virtuvėje


Reikalavimai: Reikalavimai: Darbo patirtis 5m. Patiekalų gamyba įvairioms šventėms: vestuvėms, gimtadieniams, vakarėliams, pobūviams, banketams, furšetams.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes 6A, 8 685 19 580, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Pamainos vadybininkė (-as)

Pobūdis: - Užtikrinti greitą ir kokybišką svečių aptarnavimą;
- Organizuoti ir vykdyti pamainos darbuotojų darbo veiklos kontrolę;
- Organizuoti sau tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą pagal svečių aptarnavimo standartą ir darbo tvarkos taisykles;
- Atlikti kitas tiesioginio vadovo pavestas užduotis.

Reikalavimai: - Greita orientacija;
- Panašaus darbo patirtis;
- Patirtis maitinimo srityje;
- Orientacija į svečią.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.26, soya83vadovas@soya.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Kasininkas (-ė) Ukmergės g. (1 ir 0,5 etato)

Pobūdis: - klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
- sąskaitų faktūrų išrašymas klientui pageidaujant;
- darbas slenkančiu grafiku (dirbant visu etatu);
- darbas vakarais (dirbant 0,5 etato).
Darbas Vilniuje, Ukmergės g. 250.
Reikalavimai: - kasininko darbo patirtis;
- mandagumas, atsakomybė, sąžiningumas;
- darbštumas, greita orientacija;
- galimybė dirbti slenkančiu grafiku.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 394 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Kasininkas (-ė) Kirtimų g.

Pobūdis: - klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
- prekių lentynose tvarkymas;
- sąskaitų faktūrų išrašymas.
Darbas PC PROMO Cash&Carry, Kirtimų g. 49 Vilniuje.
Reikalavimai: - kasininko darbo patirtis;
- mandagumas, atsakomybė, sąžiningumas;
- darbštumas, greita orientacija;
- atsparumas stresui;
- galimybė dirbti nuo 6 val. ryto.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 394 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. ŽĮ-142

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinių sąskaitų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šalies ir regionų užimtumo rodikliams pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus vertinti ir metaduomenims rengti, jiems atnaujinti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1 Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos (NSS) reikalavimus užimtumo statistikai, vertina metinius šalies užimtumo rodiklius pagal nacionalinių sąskaitų sistemos metodologines nuostatas, skirstant juos pagal ekonominės veiklos rūšis ir užimtumo kategorijas.

7.2. Siekdamas įgyvendinti Europos NSS Duomenų teikimo programos reikalavimus ir tenkinti kitus vartotojų poreikius trumpalaikei užimtumo statistikai, vertina išankstinius (taikant ekonometrinius modelius) ir patikslintus ketvirtinius šalies užimtumo rodiklius pagal NSS metodologines nuostatas.

7.3. Siekdamas įgyvendinti Europos NSS reikalavimus ir tenkinti kitų vartotojų poreikius regioninei statistikai, vertina šalies regionų užimtumo rodiklius pagal ekonominės veiklos rūšis.

7.4. Siekdamas pateikti kokybišką ir aktualią statistinę informaciją visiems vartotojams, nustatytais terminais rengia užimtumo rodiklius ir metaduomenis sklaidai, konsultuoja vartotojus.

7.5. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau - departamentas), dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

7.6. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjo pavaduotojui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. ŽĮ-143

ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga žemės ūkio surašymams ir žemės ūkio struktūros tyrimams organizuoti ir atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį ekonomikos ar statistikos srityje.

6.3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R arba SAS programiniu paketu.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ūkio statistiką.

6.7. Būti susipažinęs su ES statistikos programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, bendradarbiauja su valstybės institucijomis žemės ūkio struktūros klausimais, nagrinėja Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su vykdomo darbo tikslais, kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi.

7.2. Siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus ir įvykdyti skyriaus uždavinius:

7.2.1. organizuoja žemės ūkio surašymus ir žemės ūkio struktūros tyrimus, koordinuoja jų atlikimą;

7.2.2. nagrinėja administracinių duomenų šaltinių panaudojimo galimybes, organizuoja jų paėmimą ir pritaikymą žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų reikmėms;

7.2.3. rengia statistinius klausimynus ir paaiškinimus jiems pildyti;

7.2.4. rengia technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programavimo darbams atlikti;

7.2.5. kartu su imčių metodų specialistais rengia žemės ūkio surašymų respondentų sąrašus, sudaro imties planus žemės ūkio struktūros tyrimams;

7.2.6. tikrina, analizuoja žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų metu gautus statistinius duomenis, stebi jų kokybę ir patikimumą, suderinamumą su administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenimis;

7.2.7. apibendrina ir parengia skelbti statistinę informaciją, organizuoja rezultatų skelbimą;

7.2.8. pagal nustatytus techninius duomenų perdavimo standartus parengia ir pateikia žemės ūkio surašymų ir žemės ūkio struktūros tyrimų duomenis Eurostatui, rengia ir perduoda Eurostatui metodologines kokybės ataskaitas.

7.3. Remdamasis žemės ūkio surašymais ir žemės ūkio struktūros tyrimais, rengia duomenis Statistiniam ūkių registrui atnaujinti.

7.4. Dalyvauja Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas), ES bei kitų tarptautinių organizacijų projektuose ir darbo grupėse.

7.5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. balandžio 24 d.
įsakymu Nr. 3-159

INFORMACINĖS VISUOMENĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinės visuomenės politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga informacijai, susijusiai su informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu, analizuoti ir šios srities teisės aktų projektams rengti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo informacinių ir ryšių technologijų srityje patirties;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos, tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros veiklą;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus;
6.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia teisės aktų, susijusių su informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu, projektus;
7.2. atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių informacinių ir ryšių technologijų panaudojimo klausimais veikloje;
7.3. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų pateiktų derinti pozicijų;
7.4. vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia išvadas ir pasiūlymus;
7.5. kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, susijusią su informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu, teikia išvadas ir pasiūlymus;
7.6. analizuoja kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir pasiūlymus, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu;
7.7. rengia ir teikia pasiūlymus dėl elektroninio parašo naudojimo plėtros ir pasirašymui naudojamų priemonių tobulinimo, pasirašymui rekomenduojamų techninių reikalavimų (standartų), dėl informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems;
7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393961, loreta.barsauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Ignalinos ir Visagino skyriaus vyriausiasis specialistas

Pobūdis:

IGNALINOS IR VISAGINO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ignalinos ir Visagino skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
7.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus;
7.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi;
7.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;
7.6. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.7. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;
7.8. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
7.9. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;
7.10. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.11. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
7.13. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.17. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.18. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.19. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. 40-525MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO
TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS
RYTINĖS TERITORIJOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus rytinės teritorijos poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir spręsti klausimus, susijusius su miesto rytinės teritorijos plėtra ir detaliuoju planavimu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - teritorijų planavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą ir jų valstybinę priežiūrą;
6.3. išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus,vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina kontroliuojamų dokumentų rengimo kokybę ir įvykdymo terminus;
7.2. koordinuoja ir pagal savo kompetenciją sprendžia klausimus, susijusius su teritorijos plėtra ir planavimu;
7.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl teritorijos detaliojo planavimo;
7.4. rengia ir teikia svarstyti medžiagą, susijusią su teritorijųdetaliuoju planavimu, pasitarimams teritorijų ir žemės sklypų planavimo klausimais;
7.5. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus detaliojo planavimo sąlygų sąvadui gauti;
7.6. organizuoja miesto rytinės teritorijos detaliojo planavimo sąlygų surinkimą, parengimą ir išdavimą;
7.7. rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
7.8. atstovauja Savivaldybei kaip detaliojo planavimo organizatorei organizuojant objektų svarstymo su visuomene procesą, dalyvauja detaliųjų planų svarstyme su visuomene;
7.9. dalyvauja Nuolatinėje statybų komisijoje, prireikus Išorinės vaizdinės reklamos komisijoje;
7.10. pagal savo kompetenciją tikrina poskyriui priskirtos teritorijos statybų projektų ir teritorijų planavimo dokumentų atitikimą galiojantiems įstatymams ir statybos techniniams reglamentams;
7.11. derina antros grupės nesudėtingų statinių projektus;
7.12. pritaria Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4-13 punktuose nurodytiems statinio projektams;
7.13. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl investicinių projektų poskyriui priskirtoje teritorijoje;
7.14. dalyvauja architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybų posėdžiuose;
7.15. esant poskyriui priskirtoje teritorijoje sodininkų bendrijų, sprendžia jų teritorijų raidos ir objektų derinimo klausimus;
7.16. rengia Savivaldybės administracijos padaliniams, fiziniams ir juridiniams asmenims atsakymus į paklausimus ar prašymus;
7.17. priima ir konsultuoja interesantus teritorijų planavimo ir projektavimo klausimais;
7.18. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės administracijos padaliniams, fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.19. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją;
7.20. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Bibliotekos vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Konstitucinio Teismo pirmininko

2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 4B-13

2 priedas

INFORMACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS BIBLIOTEKOS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos ir technologijų skyriaus bibliotekos vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Informacijos ir technologijų skyriaus bibliotekos vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga, kad būtų renkama, kaupiama, sisteminama, analizuojama teisinė ir kitokia informacija, teikiama Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atliekant savo uždavinius.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacijos ir dokumentų valdymo. Specialioji veiklos sritis - funkcijos, susijusios su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti bibliotekininkystės ir informacijos bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius (socialinių mokslų sritis, informacijos paslaugų kryptis) arba vienpakopį universitetinį (socialinių mokslų sritis, informacijos paslaugų kryptis) išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų ir vokiečių arba prancūzų kalbas B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.3. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės sistema, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą;

6.4. nusimanyti apie Europos Sąjungos teisę, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų teisės aktus, Europos Sąjungos institucijų veiklą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką;

6.6. gebėti surasti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir teikti informaciją;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;

6.8. mokėti dirbti kompiuterinėmis biuro programomis, naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

6.9. gebėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

6.10. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, kontroliuoti užduočių atlikimą, savarankiškai palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su įvairių valstybės institucijų darbuotojais, įskaitant aukštesnės kategorijos valstybės tarnautojus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo Konstitucinio Teismo teisėjų ir tarnautojų bibliografinį ir informacinį aptarnavimą;

7.2. prisideda prie Konstituciniame Teisme vykdomų programų ir projektų įgyvendinimo, pagal kompetenciją numato galimą riziką, imasi priemonių jai mažinti, analizuoja veiklos rezultatus;

7.3. vykdo spaudos monitoringą ir prireikus informuoja Konstitucinio Teismo teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie aktualias publikacijas;

7.4. komplektuoja, tvarko ir saugo Konstitucinio Teismo informacijos fondą, kurį sudaro knygos, statistiniai, periodiniai ir elektroniniai leidiniai;

7.5. atsako už elektroninio informacijos biuro katalogo kūrimą ir vykdo jo priežiūrą;

7.6. renka, kaupia ir įveda bibliografinius įrašus apie Konstitucinio Teismo veiklą į duomenų bazę, ją tvarko ir redaguoja, saugo atsargines kopijas;

7.7. tvarko, sistemina įgytas naujas knygas ir kitus spaudinius;

7.8. dirba su elektroniniu katalogu MOBIS, kataloguoja dokumentus priskirtoje skyriaus dokumentų fondo dalyje, kuria bibliografinius įrašus UNIMARC formatu, juos redaguoja;

7.9. komplektuoja dokumentus, informuoja Konstitucinio Teismo teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie naujus Teismo veiklai aktualius Lietuvos ir užsienio leidinius, analizuoja šių vartotojų poreikius ir, atsižvelgdamas į juos, komplektuoja dokumentus ir tobulina informacijos paieškos sistemą;

7.10. tvarko ir nuolat peržiūri priskirtą skyriaus dokumentų fondo dalį, teikia skyriaus vedėjui nurašyti pasenusius nebeaktualius leidinius;

7.11. konsultuoja Konstitucinio Teismo teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų, informacijos paieškos ir kitais klausimais;

7.12. rengia teisės aktų, dokumentų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

7.13. dalyvauja Konstitucinio Teismo leidybos veikloje, platina leidinius;

7.14. nustatytąja tvarka pagal kompetenciją vykdo supaprastintus viešuosius pirkimus, prenumeruoja periodinę spaudą;

7.15. teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl darbo organizavimo, bibliotekinių ir bibliografinių paslaugų gerinimo, MOBIS sistemos tobulinimo;

7.16. palaiko dalykinius ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijų padaliniais, atsakingais už analogiškų funkcijų vykdymą;

7.17. prisideda prie Konstitucinio Teismo organizuojamų konferencijų rengimo, svečių priėmimo;

7.18. priima ir teikia informaciją telefonu, perduoda ir priima žinias faksu, atsako į gaunamus klausimus;

7.19. siekia kasmetinių veiklos rezultatų, dėl kurių susitaria su tiesioginiu vadovu;

7.20. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Informacijos ir technologijų skyriaus bibliotekos vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Informacijos ir technologijų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Konstitucinis teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 36, (85)2613535, pastas@lrkt.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Konstitucinis teismas  Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas

Pobūdis:

VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos, srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti teisinio darbo patirties;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo darbą;
6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
7.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus;
7.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi;
7.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;
7.6. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
7.7. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;
7.8. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
7.9. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;
7.10. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.11. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose;
7.13. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.17. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.18. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.19. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, 870685020, Regina.Morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Žemės tvarkymo planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Pobūdis:

ŽEMĖS ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ŽEMĖS TVARKYMO PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės administravimo departamento (toliau - Departamentas) Žemės tvarkymo planavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo ir žemėtvarkos planavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - žemės tvarkyme.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos (žemėtvarkos) krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ar žemės tvarkymo ar žemės administravimo srityse;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo srityse, teritorijų planavimą bei kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu ir ArcView kompiuterinėmis programomis;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia Nacionalinės žemės tarnybos strateginės veiklos planą;
7.2. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis
7.3. metodiškai vadovauja žemėtvarkos planavimo dokumentų - kaimo plėtros žemėtvarkos projektų,žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo bei pagal Skyriaus kompetenciją kitiems žemėtvarkos darbams
7.4. metodiškai vadovauja miškų įveisimo ne miško žemėje leidimų išdavimo darbams;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.6. metodiškai vadovauja pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo darbams;
7.7. koordinuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų (išskyrus žemės reformos žemėtvarkos projektus) rengimo darbus;
7.8. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.10. pagal kompetenciją rengia siūlymus dėl valstybinių programų (jų dalių), tarptautinių projektų, žemės tvarkymo ir administravimo darbų finansavimo iš valstybės biudžeto
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.13. pagal kompetenciją rengia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.14.pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose;
7.15. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai;
7.17 kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis be teikia ją Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui, Tarnybos direktoriui, o pavedus - ir kitoms institucijoms.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, 870685020, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Pirmojo registrų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTACentrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. B1-61 3.1 papunkčiu REGISTRŲ DEPARTAMENTO PIRMOJO REGISTRŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA1. Registrų departamento Pirmojo registrų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriui pavestas funkcijas tvarkant Lietuvos Respublikos hipotekos registrą (toliau - Hipotekos registras), Testamentų, Vedybų sutarčių ir Sutarčių registrus.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) tvarkomų registrų tvarkymo srityje.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų, Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomų registrų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei valstybės tarnybą;6.3. turėti darbo patirties pagrindinių valstybės registrų duomenų tvarkymo srityje;6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;6.5. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;6.7. mokėti gerai dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programų paketu;6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. registruoja (išregistruoja) įstaigos tvarkomų registrų objektus, atlieka kitus tvarkomų registrų duomenų tvarkymo veiksmus pagal skyriaus kompetenciją;7.2. siunčia pranešimus apie registrų objektų įregistravimą, duomenų pakeitimų įrašymą, registrų objektų išregistravimą ar atsisakymą įregistruoti, taip pat kitus registrų objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse nurodytus pranešimus;7.3. tikrina, kad duomenų teikėjų registrams pateikti duomenys, jų pakeitimai atitiktų susijusių registrų duomenis;7.4. rengia ir teikia pranešimus turto registrams ir registravimo įstaigoms apie įkeistas transporto priemones, traktorius bei kitą žemės ūkio techniką, orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis, prekių ženklus ir turtines teises;7.5. rengia ir teikia pranešimus Nekilnojamojo turto registrui apie žemės nuomos teisės įkeitimų įregistravimą, išregistravimą, duomenų pasikeitimą Hipotekos registre, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą;7.6. tvarko registrų duomenų bazės archyvą;7.7. konsultuoja telefonu suinteresuotus asmenis, duomenų teikėjus registrų klausimais pagal skyriaus kompetenciją;7.8. rengia raštus, atsakymus į gautus paklausimus registrų klausimais pagal skyriaus kompetenciją;7.9. analizuoja registrų duomenis, siekiant nustatyti duomenų teikėjų dažniausiai daromas klaidas ir suvienodinti duomenų teikimo praktiką;7.10. rengia metodinę medžiagą darbui su registrais;7.11. tvarkydamas registrus laikosi duomenų saugos reikalavimų;7.12. vykdo kitus įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Registrų departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Centrinė hipotekos įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17, (85)2313490, info@hipotekosistaiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie Centrinė hipotekos įstaiga  Krovėjas

Pobūdis: Krovos darbai /pakavimas. Darbas komandoje.
Reikalavimai: Atsakingumas , darbštumas.Siųsti CV arba skambinti nurodytu nr.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viaginta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių, 860033270, manager@viaginta.lt
Skelbimo data: 2015.05.22

Atsiliepimai apie UAB "Viaginta"  Vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Kliento paieška;
Komercinio pasiūlymo rengimas ir pateikimas;
Prekės pardavimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Komunikabilumas;
Patirtis pardavimuose;
EN kalba - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solparkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37065130000, info@solpark.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Solparkas"  Krovėjas-pakuotojas

Pobūdis: Krovnių, pagrinde baldų, krovimas į transporto priemones ir iš jų. Pakavimas.
Reikalavimai: Atsakingumas
Tvarkingumas
Gera fizinė sveikata
Gebėjimas bendrauti kolektyve ir su klientu.
Privalumas, darbo perkraustymo įmonėje patirtis.
Privalumas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
CV siųsti info@liauksmina.lt

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Liauksmina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@liauksmina.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie MB "Liauksmina"  Restorano administratorė (-ius)


Įmonė: UAB "Naujasis Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228352
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Naujasis Vilnius"  Pardavėja (-as) Konstitucijos pr.

Pobūdis: Skubiai reikia!

Darbas kepyklėlėje: mandagus klientų aptarnavimas, aktyvus gaminių pardavimas, atsakinga priežiūra ir papildymas, švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, energingumas ir atsakingumas. Noras mokytis ir dirbti.

Dirbti reikėtų pradėti nuo birželio 8d. Dirbti apmokome.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kepimo vizija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.7a, 860998103, europa@crustum.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Kepimo vizija"  Betonuotojai / Mūrininkai

Pobūdis: Ieškomi atsakingi, norintys dirbti ir užsidirbti betonuotojai.Vilniuje
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, patirtis.

Atlyginimas 300 Eur + priedai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo nimfa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinkelio g. 6, 867128388, personalasinfo1@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Verslo nimfa"  Vadybininkas (-ė) - priėmėjas (-a)


Įmonė: UAB "Mobili garantija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228339
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Mobili garantija"  Transporto vadybininkas(-ė)

Pobūdis: - Darbas su vežėjais, jų paieška;
- Pervežimo proceso valdymas;
- Darbas su užsienio šalių partneriais;
- Ilgalaikių ryšių su vežėjais ir partneriais palaikymas bei plėtojimas;
- Operatyvus iškilusių problemų sprendimas;
- Darbo atlyginimas
Reikalavimai: Patirtis NEBŪTINA; - Geri lenkų ir rusų kalbos įgūdžiai-BŪTINA, anglų ir vokiečių kalbos įgūdžiai privalumas; - Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; - Iniciatyvumas, komunikabilumas, savarankiškumas; - Geri derybiniai bei problemų sprendimo įgūdžiai; - Orientacija į rezultatą;
LENKU, RUSŲ KALBA BŪTINA!!!

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delta Logistik"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77, 861217726, info@dlog.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Delta Logistik"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Krown"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228334
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Krown"  Kelio darbininkas

Pobūdis: Gatvių, šaligatvių dangų įrengimas, bortų, plytelių, trinkelių klojimas ir kiti aplinkos tvarkymo darbai.
Reikalavimai: Iniciatyvumas, savarankiškumas, kruopštumas, organizuotumas, imlumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamitra" ir ko
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 6A, 861531842, info@kamitra.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Kamitra" ir ko  Virėja - virėjos padėjėja

Pobūdis: Restoranas Vilniaus senamiestyje ieško virėjos, virėjos padėjėjos su patirtimi. Darbas virtuvėje gaminant patiekalus. Darbas pamaininis.
Reikalavimai: Patirtis ruošiant maistą pobūviams, banketams, furšetmas. Darbštumas, greitis, noras tobulėti, domėjimasis maisto naujovėmis. Technologinių kortelių išmanymas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dionizas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Mykolo g., 861530095
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Dionizas"  Laiškininkas senamiestyje

Pobūdis: Registruotos/neregistruotos korespondencijos, periodinių leidinių, pašto siuntų, neadresuotos reklamos pristatymas gyventojams, prekių pardavimas ir pašto paslaugų teikimas (mokesčių surinkimas ir pan.).
Neterminuota darbo sutartis, 0.65 etato, 6 dienų darbo savaitė,
Darbo grafikas: 7:00 iki 12:00

Darbo apmokėjimas pagal vienetinę darbo apmokėjimo sistemą už faktiškai atliktą darbą, priedai už pasiektą apyvartą kiekvieną mėnesį.
Norinčius dalyvauti atrankoje savo CV siųsti nurodytu el. paštu su nuoroda "Laiškininkas dirbti Vilniaus senamiestyje "
Reikalavimai: Savarankiško darbo patirtis;
gerai mokėti valstybinę kalbą;
paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Jasinskio g.16, 852625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Jauna ir moderni įmonė prekiaujanti pakavimo medžiagomis ieško pardavimo vadybininko arba vadybininkės.
Darbas susideda iš naujų klientų paieškos, aktyvaus mūsų įmonės pristatymo jiems ir šiltų ryšių palaikymo bendradarbiavimo metu (aptarnauti klientų nereikia).
Lauksime žinių ir iš studentų, nes galimas ir nepilnas darbo etatas (mažiausiai 0.75 etato).
Reikalavimai: Puikios lietuvių kalbos žinios (raštu ir žodžiu).
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Puikūs bendravimo su bet kuo apie bet ką įgudžiai.
Noras dirbti ir užsidirbti.

Privalumai
Vairuotojo pažymėjimas.
Panašaus darbo patirtis (pakavimo medžiagos arba prekyba).
Technininis arba matematinis išsilavinimas.

Įmonė siūlo

Nuolatinį, sąžiningai mokamą atlyginimą susidedantį iš pastovios ir kintamos dalies (500-XXXX€).
Galimybę mokytis ir tobulėti jauname kolektyve.
Galimybę ne tik dirbti greitai (kelis kartus per metus) augančioje įmonėje, bet ir pačiam greitai tobulėti.
5 darbo dienų darbą moderniose įmonės patalpose.

Visus susidomėjusius šiuo skelbimu prašome savo gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el. paštu mantas@supakuota.lt
El. laiško temoje nurodykite savo mėgstamiausią spalvą.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Supakuota"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 42A, 8 698 00267, mantas@supakuota.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Supakuota"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas firminėje konditerijos gaminių parduotuvėje. Darbo pobūdis: -mandagus ir malonus klientų aptarnavimas; - prekių priėmimas,išdėstymas ir priežiūra lentynose; - prekių galiojimo terminų kontrolė; - informacijos suteikimas klientams; - darbas su kasos aparatu; - užsakymų priėmimas;-ataskaitų pildymas; - pardavimų skatinimas. Gyvenimo aprašymų laukiame el.paštu:info@dzukija.lt Kita informacija: Dėkojame visiems susidomėjusiems. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Atlyginimas: Priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: Reikalavimai: -
-komunikabilumas ir aktyvumas;
-sąžiningumas,savarankiškumas;
-baigtos studijos;
-punktualumas;
-galimybė dirbti slenkančiu grafiku;
-AMŽIUS – ne kliūtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 8 (5) 216 77 85, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Montuotojas

Pobūdis: Medinių durų ir langų montuotojas
Atlyginimas priklauso nuo padarytų darbų
Reikalavimai: Darbio patirtis
Atsakingusmas
Pareigingumas
Galimybė važiuoti į komandiruotes

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MG trade"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50, 8 615 85111, gediminas@mgtrade.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "MG trade"  Inžinierė(-ius)-sąmatininkė(-as)


Įmonė: UAB "ITR grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228307
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "ITR grupė"  El. parduotuvės vadybininkas

Pobūdis: Darbas su el. parduotuve
Klientų aptarnavimas telefonu ir ofise;
Klientų užsakymų apdorojimas: prekių užsakymas, supakavimas ir išsiuntimas;
Prekių registravimas venipak ir omniva puslapiuose;
Sąskaitų išrašymas;
Terminuota darbo sutartis su galimybe pratęsti
Reikalavimai: Gerai išmanyti informacijos paieškos internete subtilybes.
Geri bendravimo telefonu įgūdžiai, nebijoti "šaltų skambučių".
Sklandi anglų ir rųsų kalba;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Domėtis pardavimais ir būti motyvuotu dirbti šioje srityje.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tractus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 866266205, edgaras@shop24.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Tractus"  Pardavimų vadybininkas/-ė

Pobūdis: * Aktyvi naujų klientų paieška ir pritraukimas;
* Krovinių pervežimo paslaugos pardavimas verslo klientams;
* Komercinių pasiūlymų ruošimas, derybų vedimas, sutarčių pasirašymas;
* Kokybiškas esamų klientų aptarnavimas ir santykių su jais palaikymas;
* Bendradarbiavimas su klientais sprendžiant nesklandumus, kylančius krovinio transportavimo metu;
Reikalavimai: * Ne mažesnė nei 1 metų darbo patirtis logistikos ar transporto srityje;
* Stiprūs organizaciniai įgūdžiai ir komunikabilumas;
* Iniciatyvumas ir savarankiškumas;
* Stipri orientacija į rezultatą ir atsakomybė;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jorspeda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Konarskio 49, 865609463, gvidas@jorspeda.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Jorspeda"  Fasadininkas

Pobūdis: Statybų įmonė skubiai ieško fasadininkų darbui su ventiliuojamais ir šlapiais fasadais (geriausia, jei specialistai būtų su brigada).
Darbas Vilniaus mieste ir rajonuose esančiuose objektuose.

Susidomėjusius prašome kreiptis šiais kontaktais: 862029263 arba 865501019.

P.S. Nurodytas darbo užmokestis orientacinis.
Reikalavimai: Sąžiningumas, kruopštumas, būtina analogiška darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19-139, 8 655 01019, info@krkbaltic.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "KRK Baltic"  Stogininkas

Pobūdis: Statybų įmonė skubiai ieško stogininkų/skardininkų darbui su sutapdintais ir šlaitiniais stogais (geriausia, jei specialistai būtų su brigada). Darbas Vilniaus mieste ir rajonuose esančiuose objektuose.


Susidomėjusius prašome kreiptis šiais kontaktais: 862029263 arba 865501019.

P.S. Nurodytas darbo užmokestis orientacinis.
Reikalavimai: Sąžiningumas, pareigingumas, būtina analogiška darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19-139, 8 655 01019, info@krkbaltic.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "KRK Baltic"  Pagalbiniai darbininkai statybose

Pobūdis: Statybų įmonė ieško pagalbinių darbininkų (pavienių ar su komanda) statybos darbams Vilniaus mieste ir rajonuose esančiuose objektuose.

Susidomėjusius prašome kreiptis šiais kontaktais: 862029263 arba 865501019.
Reikalavimai: Sąžiningumas, pareigingumas, patirtis statybose.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19-139, 8 655 01019, info@krkbaltic.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "KRK Baltic"  Statybos darbų vadovas


Įmonė: UAB "Interresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228256
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Interresta"  Telemarketing agent


Įmonė: Academy class Ltd
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228269
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Academy class Ltd  Plėtros vadybininkas/ -ė


Įmonė: UAB "Abipa logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228276
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Abipa logistics"  Pardavimų skyriaus vadovas/ -ė


Įmonė: UAB "Abipa logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228285
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Abipa logistics"  Komercijos vadybininko asistentė (-as)


Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228292
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Valytoja Pilies g.

Pobūdis: Siūlome papildomą darbą valytojai valyti administracines patalpas, esančias B. Radvilaitės g./Pilies g. Darbas I-V po 18 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 115 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868639306, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Auto saltkalvis

Reikalavimai: Autoservisas Vilniuje, esantis Siaures miestelyje, priimtu i darba autosaltkalvi.Reikalavimai:
Darbo patirtis ne maziau 2m;
Be zalingu iprociu;
Atsakingumas;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoloftas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868304004, autoloftas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Autoloftas"  Padavėja(-as) PC Mada

Pobūdis: Kinų restorane, PC MADA viršuliškių 42, reikalingi barmenai padavėjai, darbas pilnu etatu slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Darbo patirtis, komunikabilumas, atsakingumas, geri bendravimo įgūdžiai, atsakingas požiūris į darbą.
CV SU FOTO siųsti: kinusmukles@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 310 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujieji rytai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių-42, 862702900, kinusmukles@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Naujieji rytai"  Kepėjas(-a), pardavėjas(-a)

Pobūdis: Nedideliame, greito maisto restorane-bare reikalingas:

greito maisto kepėjas(-a)-pardavejas(-a), kuris bus atsakingas už greito maisto gamybą ir pardavimą (dešrainius, hamburgerius, skrudintą vištieną, koldūnus). Alkoholinių gėrimų pilstymą.

Darbas savaitgaliais.

susidomėję, gyvenimo aprašymą su nuotrauka siųskite: info@desrainis24.lt

numatomos darbo VI arba VII 11:00 - 23:00
Reikalavimai: Atsakingumas
darbštumas
kruopštumas
panašaus darbo patirtis - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Dešrainis24.Lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g. 24-2, info@desrainis24.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie MB "Dešrainis24.Lt"  Sandėlininkas


Įmonė: UAB "Delada logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228245
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Delada logistic"  Administratorius


Įmonė: UAB "RCD room concept design"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228250
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "RCD room concept design"  Padavėjas

Pobūdis: Vasaros sezonui ieškomi padavėjai. Darbas restorane "St. Hubertus", Vokiečių g.
Reikalavimai: Būtina padavėjo darbo patirtis;
Anglų ir rusų kalbų mokėjimas;
Vynų išmanymas.

Atlyginimas: 330 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žemaičių lanša"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g. 24, 8 615 69777, zemaiciusmukle@takas.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Žemaičių lanša"  Valytoja V.A.Graičiūno g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja valyti sandėlio bei bendrąsias patalpas, esančias A. Paneriuose V. A. Graičiūno g. Darbas I-V nuo 7 val. Į darbą ir iš darbo įmonės transportas veža NEMOKAMAI.
Vienas maršrutas: nuo Viršuliškių "Mados" per Karoliniškes, Lazdynus, Gariūnus, Lukoil (Druskininkų pl.), Greičiūno g. Kitas maršrutas: nuo stoties per Rudamina, Juodšilius, Vaidotus, Pagirius ir Greičiūno g.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavimo vadybininko asistento

Pobūdis: UAB "Transmitto" - didžiausias oficialus IVECO distributorius Lietuvoje, šiuo metu aktyvina veiklą ir ieško naujo darbuotojo –
Pardavimo vadybininko asistento

Darbo pobūdis:
• Kasdienė pagalba produkto vadybininkui vykdant pardavimo procesą;
• Pasiūlymų, viešųjų pirkimų konkursinės medžiagos ruošimas ir koordinavimas;
• Techninės literatūros ruošimas;
• Informacijos rinkimas, struktūrizavimas, klasifikavimas ir ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: • Aukštasis techninis išsilavinimas transporto srityje (gali būti paskutinių kursų studentas);
• Aiškus minčių formulavimas tiek raštu, tiek žodžiu;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Kruopštumas, atsakingumas, iniciatyvumas, noras tobulėti;
• Profesionalus požiūris į darbo organizavimą ir planavimą;
• Vairuotojo pažymėjimas B+C (privalumas).

Įmonė siūlo:
• Patrauklias darbo sąlygas;
• Įdomų ir dinamišką darbą ir į aukščiausius veiklos standartus orientuotą darbo kultūrą;
• Asmeninio bei profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
• Kolegą, padėsiantį adaptuotis naujose pareigose;
• Visas socialines garantijas.

Kita informacija
Jei norite kreiptis dėl darbo vietos, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba el.paštu personalas@transmitto.lt iki 2015 m. birželio 12 d.

Daugiau informacijos rasite www.transmitto.lt arba telefonu 8 5 2105506.

Susisieksime tik su kandidatais.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmitto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 19, 8 5 2105506, personalas@transmitto.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Transmitto"  Automobilių plovėjas (-a)

Pobūdis: Automobilių kėbulų plovimas aukšto slėgio įranga,automobilių salonų valymas,salonų cheminis valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas,sąžiningumas,operatyvumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fulgura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų g., 867500361
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Fulgura"  Pardavėjas

Pobūdis: Prekyba suvenyrais
Reikalavimai: Pareigingumas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Medialita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Senamiestis, 8 687 33349, medialita@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie VšĮ "Medialita"  Vairuotojo Europoje

Pobūdis: Darbui kadencijomis po Vakarų Europą reikalingi patyrę vairuotojai. Darbas su 120 cbm didžiatūriais autotraukiniais. Reisai po Vakarų Europą, išskyrus UK. Mokame už dienas (taip pat ir išeigines).
Reikalavimai: CE kategorija, EU 95 kodas.
Tacho kortelė, Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Polita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865611332
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Polita"  Krovininio mikroautobuso vairuotojas-krovejas

Pobūdis: UAB "Viaginta" darbui po vilnių ir Lietuvą,reikalingas
krovininio mikroautobuso vairuotojas-krovejas .
B - kategorija. .
Perkraustymo darbai-Krovinių pervezimas
Reikalavimai: 2m vairavimo stazas, darbo patirtis su krovininiu mikroautobusu ,išmanymas atsakingumas,punktualumas darbštumas. cv: viaginta@viaginta.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viaginta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniskiu, 52532124, viaginta@viaginta.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Viaginta"  Maisto portalo redaktorius

Pobūdis: Receptų ir maisto portalo priežiūra, receptų kūrimas, talpinimas.
Darbas nuotolinis, atsiskaitoma už konkretų rezultatą - parengtus receptus, apžvalgas.
Reikalavimai: Profesionali maisto ruošimo patirtis,
Kokybiškų maisto nuotraukų darymo patirtis

Su prisistatymu prašome atsiųsti kelias maisto nuotraukas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žinių tinklas, VšĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Žinių tinklas, VšĮ  Dizaineris (-ė)


Įmonė: UAB "Multiplex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228241
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Multiplex"  Administratorius 0,5 etato

Pobūdis: Klientų pasitikimas ir nukreipimas;
Darbas su kasa;
Sporto klubo paslaugų informacijos teikimas;
Raktelių ir abonementų priėmimas ir išdavimas;
Malonus bendravimas su klientais;

Reikalavimai: Lietuvių, rusų, anglų kalbos žinios;
Reprezentatyvi išvaizda, mandagumas, paslaugumas;
Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose;
Greita orientacija;


Atlyginimas: 181 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Victoria Gym sporto ir laisvalaikio centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: registratura@victoria-gym.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie VšĮ "Victoria Gym sporto ir laisvalaikio centras"  Klientų aptarnavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - bendravimas su klientais telefonu ir elektroninėmis priemonėmis;
- ryšių su klientais ir VIP klientais palaikymas;
- klientų konsultavimas kasdieniais klausimais ir specialių akcijų metu;
- klientų pastebėjimų, įžvalgų apibendrimas ir pasiūlymų teikimas;
- glaudus bendradarbiavimas su kitais organizacijos skyriais.

Viena iš rinkos lyderių - lažybų bendrovė "Orakulas” - siūlo karjeros galimybes tiems, kurie žino, kad ryšių su klientais valdymas - svarbi sėkmingos organizacijos dalis.

Reikalavimai: - puikios lietuvių kalbos žinios raštu ir žodžiu;
- anglų ir rusų kalbos žinios;
- komunikabilumas, organizuotumas.

Privalumai:
- skaitmeninių kanalų žinios;
- lošimų organizavimo verslo supratimas.


Mes siūlome:
- darbą pramogų industrijos įmonėje;
- karjeros galimybes;
- konkurencingą atlyginimą;
- darbo vietą Vilniaus Senamiestyje.Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 3A, 8 5 2 16 28 95, personalas@orakulas.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Paštininkas

Reikalavimai: Nepilnai darbo dienai reikalingi (-os) paštininkai (-ės) Vilniaus mieste, Baltupių, Naujamiesčio mikrorajonuose.

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Sandėlio darbininkas - komplektuotojas

Pobūdis: Užsakymų kavinėms ir restoranams komplektavimas (vaisiai ir daržovės);
Prekių atrinkimas;
Rankinis prekių perkrovimas ant palečių, paruošimas transportavimui.

Darbo vieta – Kirtimų gatvė, Aukštieji Paneriai.
Visos socialinės garantijos;
Laiku mokamas darbo užmokestis;
Darbas pilnu etatu;
Lankstus darbo grafikas.
Reikalavimai: Kruopštumas;
Pareigingumas;
Gebėjimas dirbti fizinį darbą;
Be žalingų įpročių;
Elektrinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
Nuosavas automobilis - privalumas.

Jeigu susidomėjote darbo pasiūlymu savo CV arba trumpą prisistatymą siųskite į el. paštą mindaugas@litbana.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 690 € (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji Paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Cabin crew


Įmonė: WIZZ Air Hungary Kft. Lietuvos filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228236
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie WIZZ Air Hungary Kft. Lietuvos filialas  Pardavimo vadybininkas(-ė)


Įmonė: UAB "StepArc"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228238
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "StepArc"  Priėmimo darbuotoja/s – administratorė/ius

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Prietaisų priėmimas ir išdavimas;
Prietaisų registravimas į sistemą;
Darbas su kasos aparatu;
Sąskaitų –faktūrų rašymas;
Detalių ir aksesuarų pardavimas;
Vykdomų užsakymų priežiūra;
Bendravimas su klientais telefonu, el.paštu;
Pagalba Vyr. klietų aptarnavimo specialistei.
Reikalavimai: Darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje;
Profesinis išsilavinimas (administravimo, vadybos srityje būtų privalumas);
Lietuvių kalbos žinos (rusų, anglų būtų privalumas);
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Lankstumas ir atsakingumas;
Labai geri komunikacijos įgūdžiai;
Orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic continent"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g., pasilaiciai@bcsc.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic continent"  Turto valdymo poskyrio vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vadovybės apsaugos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2015 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-99


ORGANIZACINIO SKYRIAUS
TURTO VALDYMO POSKYRIO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) Organizacinio skyriaus (toliau -Skyrius) Turto valdymo poskyrio (toliau - Poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Poskyrio vedėjo pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Poskyrio veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - turto valdymo ir priežiūros bei materialinio aprūpinimo organizavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo ir materialinio aprūpinimo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Departamento veiklą, juridinius, darbo ir socialinius santykius, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, Vadovybės apsaugos įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymu, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatais, Organizacinio skyriaus nuostatais, Turto valdymo poskyrio nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Poskyrio veiklą;
6.4. turėti gerus organizacinius ir vadybinius sugebėjimus;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti poskyrio darbą, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis ir siūlyti motyvuotus sprendimo būdus;
6.6. žinoti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.7. žinoti turto valdymo, naudojimo, disponavimo, viešųjų pirkimų vykdymo tvarkas ir sąlygas, buhalterinės apskaitos pagrindus;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir Internet Explorer;
6.9. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemones;
6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma "Slaptai" bei asmens patikimumo pažymėjimą, patvirtinantį teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma ,,Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Poskyrio darbą;
7.2. rengia Poskyrio veiklą reglamentuojančius teisės aktus, darbui reikalingus planus, ataskaitas ir kitus dokumentus;
7.3. renka, analizuoja, apibendrina Departamentoporeikiusturtui, paslaugoms ir darbams įsigyti;
7.4. rengia metinį Departamento viešųjų pirkimų planą, teikia jį tvirtinti direktoriui ir rengia jo vykdymo ataskaitas;
7.5. organizuoja turto valdymo, naudojimo ir disponavimo procesus Departamente;
7.6. organizuoja ir kontroliuoja Departamento vykdomus viešuosius pirkimus irdalyvauja Departamento viešųjų pirkimų komisijos darbe;
7.7. pagal kompetenciją rengia prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo viešųjų pirkimų dokumentus;
7.8. vykdoprekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus, rengianematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pirkimo, paslaugų ir darbų įsigijimo sutartis;
7.9. dalyvauja Departamento organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Poskyryje konkursų komisijų darbe;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento veiklos planavime;
7.11. pagal kompetenciją atstovauja Departamentui valstybės, savivaldybių, kitose įmonėse ir įstaigose;
7.12. dirba su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema, rengia skelbimus, ataskaitas, atsakymus į pateiktus paklausimus;
7.13. Pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir Skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Poskyrio vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Organizacinio skyriaus viršininkui.

Atlyginimas: 890 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 85 2663111, lrvad@vad.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM  3-iojo audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2015 m. balandžio 30d.
įsakymu Nr. V- 83


3-IOJO AUDITO DEPARTAMENTO VYRESNIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. 3-iojo audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS
4. 3-iojo audito departamento (toliau - departamentas) vyresniojo valstybinio auditoriaus pareigybė reikalinga atlikti finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, analizuoti audito rezultatus ir rengti jų apibendrinimo dokumentus irataskaitas.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę; teisės aktų rengimo taisyklėmis; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimo tvarka;
6.5. išmanyti INTOSAI ir tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę reguliuojančius teikės aktus, dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir pateikti išvadas;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.10. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekdamas:
7.1.1. įvertinti audituojamo subjekto vykdytas ir finansinėse ataskaitose parodytas ūkines operacijas ir pareikšti nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo;
7.1.2. ištirti biudžeto formavimo ir vykdymo procesą, vidaus kontrolę, finansų valdymą ir apskaitos sistemą, įvertinti teisėtumą sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, pareikšti nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams;
7.2. rengia apibendrinimo dokumentus pagal departamento skyrių finansinio (teisėtumo) audito metu atliktus etapus, procedūras;
7.3. dalyvauja rengiant savivaldybėse atlikto (-ų) audito (-ų) ataskaitos projektą (-us), prireikus ir kitų finansinio (teisėtumo) auditų ataskaitų (apibendrinimo ataskaitų) projektus;
7.4. rengia savivaldybių kontrolierių (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybų) atliktos išorinės peržiūros apibendrinimo ataskaitą išorinės peržiūros plane nustatytais terminais;
7.2. jeigu pavesta, rengia sprendimų dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekdamas, kad būtų pašalinti audito metu nustatyti pažeidimai;
7.3. kontroliuoja, kaip vykdomos finansinio (teisėtumo) audito metu pateiktos rekomendacijos, kad jos būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos;
7.4. nustatyta tvarka skelbia audito duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje ir juos tvarko, kad jie būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;
7.5. tvarko audito bylas, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus;
7.6. dalyvauja rengiant departamento metinį veiklos planą, metinę veiklos ataskaitą, administruoja plano vykdymą Valstybės kontrolės veiklos planavimo ir stebėsenos sistemoje;
7.7. teikia siūlymus dėl departamento finansinio (teisėtumo) audito programos projekto, kad būtų tinkamai parengta Valstybės kontrolės metinė auditų programa;
7.8. pagal kompetenciją atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, Lietuvos Respublikos Seimo Audito ir kituose komitetuose, kitose Lietuvos ir užsienio institucijose;
7.9. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl finansinio (teisėtumo) audito metodikos tobulinimo, siekdamas įdiegti pažangią audito praktiką;
7.10. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių audituojamų subjektų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, tobulinimo, siekdamas, kad audito metu pastebėti teisės aktų netikslumai būtų ištaisyti;
7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamentovadovų, o atlikdamas auditą - ir audito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti departamentui keliami uždaviniai, o pavestas auditas būtų atliktas tinkamai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666709, ruta.urbaniene@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2013 m. rugpjūčio 14 d.

įsakymu Nr. P-925

NEPRIEMOKŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Nepriemokų administravimo departamento (toliau - Departamentas) Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamento kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) atstovavimu teisme, kreditorių susirinkimuose bankroto bylose, vykdomajame procese, teisinės pagalbos teikimu kitiems Departamento struktūriniams padaliniams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymą ir sprendimų vykdymo procesą;

6.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. Turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

6.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekiant užtikrinti tinkamą Departamento pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu susijusius klausimus, rengia kreditorinio reikalavimo dokumentus, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto sprendimų kitų sprendimų, susijusių su įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, projektus, atstovauja VMI interesus kreditorių ir kreditorių komitetų susirinkimuose bei teismuose;

7.2. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės interesų gynimą, pagal Departamento kompetenciją rengia ieškinius bei kitus procesinius dokumentus ir medžiagą teismams, atstovauja VMI pirmos instancijos teismuose nagrinėjant civilines, administracines, su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu bei nepriemokų išieškojimu ir išieškojimo užtikrinimu susijusias bylas.

7.3. Siekiant užtikrinti efektyvų bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių mokestinių nepriemokų išieškojimą, vykdo mokesčių mokėtojų nepriemokų reikalavimo teisės perleidimo arba perdavimo atstovavimo pagrindais VĮ Turto bankas procedūras ir kontroliuoja perduotų mokestinių nepriemokų išieškojimo vykdymą;

7.4. Pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas;

7.5. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių VMI tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius, Klaipėda, Šiauliai
Kreiptis: Vilnius, Vasario 16 g. 15, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos
prie Aplinkos ministerijos viršininko
2015 m. vasario2 d. įsakymu Nr. 1P-58


KAUNO TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) Statybos valstybinės priežiūros poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė skirta vykdyti statybos valstybinę priežiūrą Kauno apskrities teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statybos valstybinės priežiūros Kauno apskrities teritorijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statinių projektų vykdymo priežiūros, statinių projektų ekspertizės, statinių ekspertizės, vadovavimo statybos darbams, statinių statybos techninės priežiūros, statybos valstybinės priežiūros arba statinių naudojimo priežiūros srityse;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę ir administracinę teisę, dokumentų rengimo taisykles. Gerai išmanyti teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, nuostatas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal rizikos valdymo informacinės sistemos sudarytą sąrašą tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;
7.2. tikrina visų naujai statomų ir rekonstruojamų ypatingų pastatų statybos teisėtumą, kitais atvejais statybos teisėtumą tikrina pagal rizikos valdymo informacinės sistemos sudarytą sąrašą;
7.3. tikrina visų atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos teisėtumą;
7.4. atlieka ūkio subjektų (statybos dalyvių) veiklos priežiūrą (patikrinimus) ir kt.;
7.5. tikrina, ar statybos dalyvių veikla atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
7.6. vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas");
7.7. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme numatytais atvejais pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.06: 2010 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas" nustatytą tvarką sustabdo statinio statybą, tikrina, ar statyba nevykdoma toliau, surašo statybos patikrinimo aktus, įvykdžius pateiktus privalomuosius nurodymus, rengia leidimus tęsti sustabdytą statybą;
7.8. organizuoja reidus (planinius pagal metinius veiklos planus, neplaninius pagal atskirus Inspekcijos vadovybės pavedimus) ir juose dalyvauja, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose reiduose;
7.9. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių ir "Karštosios linijos" nuostatų nustatytais atvejais ir tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, susijusius su statybos procesu;
7.10. pagal kompetenciją suteikia fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją teisės aktų taikymo klausimais (numatytomis konsultavimo valandomis, organizuojant patikrinimus konsultavimo tikslais);
7.11. kartu su kitomis valstybinėmis priežiūros institucijomis dalyvauja bendruose patikrinimuose;
7.12. atlieka pirmines patikras statybos aikštelėje dėl statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams; nustačiusi pažeidimų, surinktą informaciją perduoda aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms;
7.13. rengia privalomuosius nurodymus pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus;
7.14. statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe (organizuoja komisijos darbą, surašo statybos užbaigimo aktą ir kt.);
7.15. statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas" nustatyta tvarka tvirtina ir /ar registruoja deklaracijas apie statybos užbaigimą;
7.16. išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;
7.17. išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;
7.18. atlieka statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūras, kai per Statybos įstatymo 23 straipsnio 24 dalyje numatytą terminą statybą leidžiančio dokumento neišduoda savivaldybės administracijos direktorius ir apie neišdavimo priežastis statytojui (užsakovui) per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos nepranešama;
7.19. Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka išduoda pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių;
7.20. išduoda pažymas apie ypatingo ar neypatingo statinio nugriovimą;
7.21. statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 "Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" nustatyta tvarka dalyvauja statinio avarijų tyrimų komisijų veikloje;
7.22. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, teikia administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėti pagal kompetenciją Skyriaus vedėjui arba teismui;
7.23. nustatęs neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų atvejus, dėl neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų panaikinimo kreipiasi į šiuos sprendimus priėmusius subjektus arba Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka rengia išvadą Teisės ir bendrųjų reikalų poskyriui dėl kreipimosi į teismą;
7.24. jei statybos dalyviai neįvykdo Inspekcijos teisėtų reikalavimų, rengia išvadą Teisės ir bendrųjų reikalų poskyriui dėl kreipimosi į teismą;
7.25. Viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių ir "Karštosios linijos" nuostatų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus; pagal kompetenciją rengia teisėsaugos institucijoms išvadų dėl administracinių aktų statybos srityje teisėtumo projektus;
7.26. teisės aktų nustatytais atvejais rengia privalomąjį nurodymą statytojui (užsakovui) atlikti statinio ar jo dalies ekspertizę;
7.27. esant reikalui nagrinėja kitų Inspekcijos administracijos padalinių ir kitų institucijų parengtus teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų, projektus, teikia dėl jų išvadas;
7.28. atlieka prisijungimo sąlygų ir specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų (toliau - Specialieji reikalavimai) išdavimo terminų laikymosi priežiūrą ir (ar) tikrina išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) Specialiųjų reikalavimų teisėtumą;
7.29. pagal kompetenciją Inspekcijos viršininko ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia informaciją, statistinius duomenis (ataskaitas) ir atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą;
7.30. pagal kompetenciją ir suteikto įgaliojimo ribose atstovauja Inspekcijai teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.31. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
7.32. pagal kompetenciją rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, Skyriaus vedėjo potvarkių projektus;
7.33. tvirtina Inspekcijos saugomų ir parengtų dokumentų tikrumą, išduoda archyvinių dokumentų kopijas; pagal kompetenciją tvarko dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal dokumentacijos planą;
7.34. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka ir atvejais priima asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;
7.35. teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl statybos valstybinės priežiūros kokybės gerinimo bei teisės aktų tobulinimo;
7.36. pavaduoja kitus Poskyrio darbuotojus, kurių veiklos sritis yra statybos valstybinė priežiūra, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.37. vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, darbo stažą patvirtinantys dokumentai


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vienuolio g. 8, 861285182, i.juodzeviciute@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. A27(1)-963

vietinio ūkio skyriaus vyrIAUSIOJO specialisto

Pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 10 .

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, komunalinių atliekų tvarkymo kainodarų įgyvendinimą ir taikymo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kainų ir tarifų analizę, skaičiavimą ir jų taikymo kontrolę.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimus bei metodikas, kitus Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo kainodarą, įmonių finansinę atskaitomybę;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.3. turėti 1 metų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų analizės, skaičiavimo bei taikymo kontrolės darbo patirtį;

6.4. turėti 1 metų šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų investicinių planų analizės darbo patirtį;

6.5. vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais nustatyta tvarka turi mokėti dirbti VĮ "Registrų centras" Vilniaus filialo, Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėmis;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. išmanyti savivaldybės institucijų sistemą, jos struktūrą, uždavinius ir funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, šilumos tiekimą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, atliekų tvarkymą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.10. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovaujantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, atlieka geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų bei paviršinių nuotekų tvarkytojų paslaugų kainų derinimo analizę, siekiant nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas, rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybai tvirtinti argumentuotus projektus šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymui;

7.2. tikrina šilumą tiekiančių bendrovių (gaminančių, parduodančių, paskirstančių vartotojams tiekiamą šilumą) pagal patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus, teikia išvadas apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia tiekiamos šilumos kainų skaičiavimų projektus, rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybai tvirtinti argumentuotus projektus šilumos kainų nustatymui, kad būtų įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimai nustatyti pagrįstas tiekiamos šilumos kainas, įvertinus tiekėjo būtinas sąnaudas;

7.3. kontroliuoja, kaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintas šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikas Savivaldybės tarybos nustatytos kainos yra taikomos, siekiant laiku nustatyti kainų taikymo pažeidimus;

7.4. nagrinėja šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių pateiktus investicinius planus, atlieka finansinį pagrindimą, rengia pagal kompetenciją projektus Savivaldybės tarybai derinti investicinius planus;

7.5. skaičiuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius, analizuoja teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kainas ir atsiskaitymus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugų kainas, šilumos kainas;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros klausimais;

7.8. vykdo Atliekų tvarkymo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų atliekų tvarkymo klausimais nuostatų įgyvendinimą;

7.9. rengia sprendimų projektus Tarybai, įsakymų projektus Kolegijai, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus dokumentus vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimais, rengia raštus valstybės institucijoms, kitoms žinyboms Skyrius pavestų funkcijų vykdymo klausimais, dalyvauja tarybos, administracijos direktoriaus ir kitų institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.10. vykdo Savivaldybės vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus nustatytais terminais pagal savo kompetenciją priima gyventojus, įmonių, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia jiems raštiškus atsakymus;

7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas pavaldus Vietinio ūkio skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852109695, valentina.rudinskaja@vrsa.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Saugumo incidentų tyrimų slyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus
2015 m. vasario 4d. įsakymu Nr.1V-172


TINKLŲ IR INFORMACIJOS SAUGUMO DEPARTAMENTO
SAUGUMO INCIDENTŲ TYRIMŲ (CERT-LT) SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - Tinklų ir informacijos saugumo departamento Saugumo incidentų tyrimų(CERT-LT) skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti veiksmus, susijusius su tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimais.

III. REIKALAVIMAI, EINANČIAM VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą.
6. Turėti praktinio darbo su informacinėmis sistemomis patirties.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių, ir tinklų ir informacijos saugumo veiklas.
8. Sugebėti dirbti savarankiškai ir komandoje.
9. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
10. Turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, įskaitantLinux ir Unix operacinių sistemų valdymą, taip pat darbą Office tipo programų paketais.
11. Turėti PHP, HTML, JavaScript, Bash programavimo ir darbo su SQL sistemomis patirties.
12. Būti labai gerai susipažinusiam su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu ir kitomis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei šiuolaikinių elektroninių ryšių tinklų veikimo principu.
13. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklių ir teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimais.

IV. PAGRINDINĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

14. Siekiant stiprinti tinklų ir informacijos saugumą:
14.1. atlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo ir vientisumo incidentų priėmimą, registravimą ir savalaikį tyrimą;
14.2. vykdo darbus susijusius su saugumo incidentų tyrimų sistemos tobulinimu;
14.3. vykdo darbus, susijusius su tinklų ir informacijos saugumo grėsmių išankstinio įspėjimo sistema;
14.4. tvarko Skyriaus tinklalapį www.cert.lt;
14.5. rengia rekomendacijas tinklų ir informacijos saugumo stiprinimo klausimais elektroninių ryšių teikėjams;
14.6. bendradarbiauja su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais, kitais CERT padaliniais tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo bei jų prevencijos klausimais;
14.7. atlieka viešųjų elektroninių ryšių tinklų funkcinio atsparumo tinklų ir informacijos saugumo grėsmėms įvertinimo bei elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo būsenos stebėsenos viešuosiuose ryšių tinkluose darbus;
14.8. rengia rekomendacijas elektroninių ryšių paslaugų teikėjams dėl techninių ir organizacinių reikalavimų, skirtų incidentų prevencijai užtikrinti ir užkirsti kelią incidentams plisti;
14.9. rengia raštus susirašinėjimui su kitomis Lietuvos ir užsienio įstaigomis bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjais;
14.10. rengia aktualius Viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ir vientisumo užtikrinimo taisyklių pakeitimo projektus;
14.11. vykdo kitus su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnyba) ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

15. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ryšių reguliavimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 27A, 852105633, rrt@rrt.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Ryšių reguliavimo tarnyba  Investicijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. gegužės 8 d.

įsakymu Nr. A27(1)-963

INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyr. specialisto pareigybė reikalinga investicijoms pritraukti į rajoną, strateginio planavimo dokumentams rengti, viešiesiems pirkimams organizuoti ir įgyvendinti, savivaldybės tarybos, administracijos dokumentams investicijų srityje rengti ir įgyvendinti, investicijų klausimams spręsti ir ryšiams su savivaldybėmis, Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais plėtoti.

III. veiklos sritys

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - investicijų planavimo ir projektų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį investicijų srityje;

6.3. turėti darbo patirties kultūros srityje;

6.4. išmanyti pagrindus architektūros srityje arba turėti šios srities mokymų baigimo pažymėjimus;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vidaus auditą ir administracinę teisę bei su pareigų vykdymu susijusius teisės aktus;

6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus ir jų procedūras;

6.7. išmanyti Europos Sąjungos istoriją, struktūrą, institucijas bei numatomas investavimo kryptys pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Europos Sąjungos fondų valdymo ir naudojimo, paramos fondų bei jų panaudojimo galimybes ir projektų administravimo principus. Gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

6.8. išmanyti Europos Sąjungos teisę reglamentuojančius teisės norminius aktus;

6.9. turėti patirties rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paraiškas bei rengiant ir įgyvendinant kitus tarptautinius strateginio planavimo projektus, sugebėti savarankiškai rengti šiuos projektus bei paraiškas;

6.10. turėti patirties rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicinius projektus;

6.11. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.12. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir naudoti darbe Skyriaus darbui reikalingą informaciją;

6.13. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei išmanyti strateginio valdymo sistemos darbą;

6.14. mokėti lenkų kalbą pažengusiojo vartotojo B1 lygiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas objektyviai įvertinti esamą investicinę aplinką rajone ir numatyti tobulinimo perspektyvas, ieško, kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie investicijų poreikius bei jų šaltinius, įvairias programas ir projektus;

7.2. rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės metinę investicijų programą. Analizuoja ir apibendrina informaciją dėl šios programos įgyvendinimo, gautą iš kitų Savivaldybės struktūrinių padalinių;

7.3. rengia arba dalyvauja rengiant Savivaldybės metinę ir tarpinę investicijų programos įgyvendinimo ataskaitas;

7.4. rengia ir padeda kitiems skyriams rengti paraiškas struktūriniams bei valstybiniams fondams, investicijų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su investicijomis;

7.5. rengia ar dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, siūlo pakeitimus ir patobulinimus patvirtintiems dokumentams;

7.6. Palaiko ryšius su rajono bendruomenėmis, juridiniais asmenimis, gyventojais, skleidžia jiems informaciją apie investicijų projektų rengimą, paraiškų pildymą, siūlymus, gautus iš vidaus ir užsienio partnerių, dėl bendradarbiavimo atitinkamose srityse ir konsultuoja kitais su investicijoms susijusiais klausimais.

7.7. palaiko ryšius su valstybės institucijomis, bendradarbiauja su verslo asocijuotomis ir verslą aptarnaujančiomis struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis, miesto bendruomene plėtros ir investicijų pritraukimo klausimais;

7.8. rengia straipsnius, leidinius, įvairią reprezentacinę medžiagą apie investicinę aplinką Vilniaus rajone bei numatomus vykdyti ir vykdomus investicinius projektus, organizuoja informacijos pateikimą kompetentingoms institucijoms apie siūlymus, gautus iš vidaus ir užsienio partnerių bei apie bendradarbiavimą atitinkamose srityse;

7.9. nagrinėja savivaldybei fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, skundus, pretenzijas ir kitus dokumentus, imasi priemonių nurodytiems ar rastiems pažeidimams bei trūkumams šalinti, rengia motyvuotus atsakymus pareiškėjams;

7.10. pagal kompetenciją derina oficialių Savivaldybės dokumentų projektus, rengia ir teikia Tarybai, merui, administracijai susijusių su investicijomis sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus;

7.11. skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja pateiktų Investicijų skyriui savivaldybėje ruošiamų dokumentų, sutarčių, susijusių su investicijomis, projektus, teikia išvadas dėl jų įgyvendinimo ir pasiūlymus;

7.12. rengia ir padeda kitiems skyriams rengti projektus, susijusius su investicijomis kultūros srityje bei susijusius su teritorijų planavimo srityje;

7.13. vykdo Savivaldybės internetinės svetainės priežiūrą Europos Sąjungos paramos srityje ir atsako už informacijos pateikimą laiku ir jos tikslumą;

7.14. pagal savo kompetenciją konsultuoja seniūnijas metinių veiklos planų rengimo klausimais, teikia jas administracijos direktoriui svarstyti ir tvirtinti;

7.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, savivaldybės vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Investicijų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852109695, valentina.rudinskaja@vrsa.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Administracinio skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

Administracinio skyriaus vyresniojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro (toliau - Centras) Administracinio skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Administracinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės tikslas - vykdyti Centro materialinių vertybių įsigijimo, priėmimo, saugojimo, perdavimo, kito disponavimo jomis bei inventorizacijos darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje Centro veiklos srityje - viešojo administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį nei aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, materialinių vertybių apskaitą, disponavimą jomis bei inventorizaciją;

6.3. išmanyti Centro struktūrą, veiklos sritis, darbo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. gebėti rengti pagal kompetenciją priskirtus dokumentus;

6.5. mokėti dirbti "MS Office" kompiuterinių programų paketu bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis (elektroniniu paštu, internetu, dauginimo aparatu, skeneriu);

6.6. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti pritaikyti naujas žinias bei įgūdžius praktiškai (profesinėje srityje);

6.8. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, iniciatyviu, diplomatišku, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGOSE EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Centro patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, priėmimą, išdavimą, saugojimą;

7.2. užtikrina ir organizuoja Centro valdomų materialinių vertybių tikslingą ir teisėtą įgijimą, priėmimą, išdavimą, saugojimą bei kitą disponavimą jomis bei jų apskaitą;

7.3. vykdo Centro valdomų materialinių vertybių apsaugą;

7.4. užtikrina, kad būtų laikomasi Centro valdomų materialinių vertybių saugojimo režimų, materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo dokumentų įforminimo bei materialinių vertybių išdavimo Centro darbuotojams taisyklių;

7.5. dalyvauja inventorizuojant Centro valdomas materialines vertybes;

7.6. vykdo Centro valdomų materialinių vertybių registraciją ir nustatytų ataskaitų tvarkymą ir vykdo išankstinę bei einamąją finansų kontrolę;

7.7. organizuoja ir atlieka Centro statutinių valstybės tarnautojų uniforminės aprangos priėmimą, išdavimą bei apskaitą;

7.8. organizuoja ir atlieka kanceliarinių reikmenų pirkimą, priėmimą, saugojimą bei išdavimą Centro personalui;

7.9. atlieka Centro materialinių vertybių perdavimą bei nurašymą;

7.10. dalyvauja Centro viršininko įsakymu sudarytų viešųjų pirkimo komisijų darbe;

7.11. teikia pasiūlymus dėl Centro Administracinio skyriaus darbo efektyvumo bei tobulinimo, dėl Centro valdomų materialinių vertybių bei Centro patikėjimo teise valdomo valstybės turto panaudojimo galimybių;

7.12. kontroliuoja Centro tarnybinių patalpų valymo darbus;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja teisės aktų projektų rengime, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Centro materialinių vertybių apskaitos bei viešųjų pirkimų klausimais;

7.14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Centro viršininko įsakymais, Centro nuostatais, Centro darbo reglamentu, Centro Administracinio skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;

7.15. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Centro struktūriniais padaliniais ir Departamentu bei jam pavaldžiomis įstaigomis;

7.16. teikia informaciją Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams dėl materialinių vertybių pirkimo, išdavimo, perdavimo ir nurašymo;

7.17. informuoja Centro Administracinio skyriaus vedėją ir Centro vadovybę apie Centro patikėjimo teise valdomų patalpų bei prižiūrimos teritorijos sanitarinę - higieninę būklę;

7.18. dirba su Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacine sistema (VPPVAIS) bei dokumentų valdymo sistema (DVS) ir teikia pasiūlymus jų tobulinimui;

7.19. laiku ir kokybiškai vykdo Centro Administracinio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus žodžiu ir raštu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Centro Administracinio skyriaus vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gaisrinių tyrimų centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 18, (85)2491330, gtc@vpgt.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Gaisrinių tyrimų centras  Organizacinis poskyrio specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos

komisariato viršininko

2014 m. birželio 3 d.

įsakymu Nr. 10-V-712


TRAKŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO

ORGANIZACINIO POSKYRIO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus aps. VPK) Trakų rajono policijos komisariato (toliau - Trakų r. PK) Organizacinio poskyrio (toliau - OP) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti informacinį - analitinį, valdymo organizavimo, koordinavimo bei kontrolės darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vidaus administravime, viešųjų ryšių srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, policijos veiklą bei viešąjį administravimą, dokumentų apskaitos ir tvarkymo, rengimo ir nagrinėjimo taisyklių reikalavimus;

6.3. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir naudotis informaciniais registrais;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija "RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją užtikrina komisariato valdymo sprendimų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant metinių veiklos planų projektus; rengia ketvirčių, pusmetines, metines veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas Vilniaus aps. VPK;

7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, rengia kitus su komisariato veiklos organizavimu susijusius dokumentus;

7.3. pagal kompetenciją kontroliuoja Vilniaus aps. VPK ir Trakų r. PK viršininkų įsakymų, nurodymų ir kitų vadovybės sprendimų įgyvendinimą;

7.4. teikia poskyrio viršininkui pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios;

7.5. OP viršininko pavedimu teikia pranešimus visuomenės informavimo priemonėms, dalyvauja organizuojant viešuosius Trakų r. PK renginius; apibendrina ir analizuoja žiniasklaidos priemonėse paskelbtą informaciją apie Trakų r. PK veiklą, teikia ją vadovams;

7.6. OP viršininko pavedimu dalyvauja Trakų r. PK veiklos, organizuojamų priemonių planavime, rengia ataskaitas;

7.7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į asmenų ir įstaigų paklausimus, pavedimus, pranešimus, skundus ir prašymus;

7.8. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Trakų r. PK struktūriniams padaliniams veiklos planavimo, valdymo, informacinio-analitinio darbo klausimais;

7.9. pildo Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK viršininko ir OP darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia Trakų r. PK darbuotojų atostogų grafikus;

7.10. nesant OP viršininko, vykdo jo pareigas;

7.11. vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK OP viršininkui.Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-osios g. 10, (85)2198877, (85)2716043, lina.butkiene@policija.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Patarėjas

Pobūdis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau - Kontrolieriaus tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

Nagrinėti skundus ir atlikti tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau - Kontrolierius), vykdyti kitas jam Kontrolieriaus pavestas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - akademinės etikos skatinimo ir užtikrinimo bei akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų / meno / socialinių mokslų / fizinių mokslų / biomedicinos mokslų / technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokslo ir studijų institucijose ir / ar valstybinėse institucijose, koordinuojančiose aukštųjų mokyklų veiklą, ir / ar institucijose, organizacijose ir įstaigose, prisidedančiose prie mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo, mokslo ir / ar studijų administravimo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius Kontrolieriaus tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

6.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir bent vieną kitą kalbą (rusų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programa Internet Explorer;

6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.9. būti kūrybingas, pareigingas ir mokėti dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo ar atlikto tyrimo;

7.2. padeda rengti rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui dėl kitų akademinės etikos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;

7.3. teikia Kontrolieriui siūlymus dėl Kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo;

7.4. teikia Kontrolieriui siūlymus dėl bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, nagrinėjant akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų atvejus, pasitelkia akademinius tinklus keistis informacija apie akademinės etikos pažeidimus, pirmiausia plagijavimo ir kitus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, susijusius su neteisėtu mokslo ar meno rezultatų panaudojimu, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais atvejus;

7.5. priima pareiškėjus, juos konsultuoja ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Kontrolieriaus pavedimus;

7.6. teikia siūlymus Kontrolieriaus tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinio Kontrolieriaus tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projekto rengėjui;

7.7. vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870665161, lraepk@lrs.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba  Bendrųjų reikalų departamento turto valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamentas) Turto valdymo skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, aprūpinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - visi darbuotojai), darbo priemonėmis, organizuoti Nacionalinės žemės tarnybos patalpų, tarnybinio transporto, kito turto ūkinę bei techninę priežiūrą bei organizuoti gaisrinę ir darbų saugą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - prižiūri Nacionalinės žemės tarnybos ūkį.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti vadovaujamo darbo patirties;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą;
6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.9. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones);
6.10. sugebėti rengti teisės aktų projektus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus visiems darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
7.3. užtikrina materialinių vertybių užsakymą, jų priėmimą į sandėlį, saugojimą, išdavimą pagal struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas, turto priėmimo, išdavimo dokumentų pildymą, materialinių vertybių apskaitos suvedimą į Finansų valdymo apskaitos informacinės sistemos Sandėlio modulį;
7.4. organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos rengiamų pasitarimų ir kitų renginių aprūpinimą reikiamomis priemonėmis;
7.5. užtikrina Nacionalinės žemės tarnybos (išskyrus teritorinių skyrių) kartu su panaudos davėjais ar nuomotojais, patalpų eksploatacinę, saugumo, gaisrinę ir higieninę priežiūrą;
7.6. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ištekliai;
7.7. kontroliuoja Nacionalinės žemės tarnybos automobilių parko valdymą bei jų eksploatavimą ir organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos vadovybės bei visų darbuotojų aprūpinimą tarnybiniais automobiliais tarnybos tikslais;
7.8. atlieka turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti kontrolę ir organizuoja teisės aktų projektų dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymo rengimą;
7.9. organizuoja rengimą bei supažindinimą Nacionalinės žemės tarnybos visų darbuotojų su darbų saugos, gaisrinės saugos bei kitomis su Skyriaus veikla susijusiomis taisyklėmis ir kontroliuoja kaip jų laikomasi;
7.10. organizuoja Nacionalinės žemės tarnybos visų darbuotojų medicininį sveikatos patikrinimą;
7.11. konsultuoja teritorinių skyrių visus darbuotojus civilinės, gaisrinės bei darbo saugos klausimais;
7.12. užtikrina Nacionalinei žemės tarnybai reikiamų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo organizavimą ir vykdymą;
7.13. užtikrina Nacionalinės žemės tarnybos transporto išlaidų ir kuro sunaudojimo kontrolę, Nacionalinei žemės tarnybai priklausančio tarnybinio transporto eksploatacijos ir techninio aprūpinimo planavimą bei panaudojimo kontrolę;
7.14. užtikrina Nacionalinei žemės tarnybai priklausančių patalpų, transporto ir kito turto draudimo organizavimą;
7.15. kartu su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais organizuoja ir koordinuoja Nacionalinės žemės tarnybos turto inventorizacijos atlikimą;
7.16. užtikrina Nacionalinės žemės tarnybos materialiojo turto naudojimo pagal patikėjimo teisę, nuomos, panaudos sutarčių rengimą ir derinimą;
7.17. atlieka Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymo kontrolę;
7.18. užtikrina Nacionalinei žemės tarnybai nereikalingo turto ar tolimesniam naudojimui netinkamo nekilnojamojo turto perdavimą valstybės įmonei Turto bankui;
7.19. organizuoja pastatų bei patalpų, valdomų patikėjimo teise, patalpų panaudos ir nuomos sutarčių teisinę registraciją, Nacionalinės žemės tarnybos balanse esančio nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylų bei kitų dokumentus saugojimą;
7.20. užtikrina Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise, pagal panaudos ar nuomos sutartis valdomo nekilnojamojo turto registro pildymą;
7.21. teikia duomenis apie Nacionalinės žemės tarnybos įregistruotą bei kitą turimą turtą, išskyrus žemę;
7.22. organizuoja ir kontroliuoja Nacionalinės žemės tarnybos pastatų einamąjį ir kapitalinį remontą ir ūkinę priežiūrą;
7.23. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.24. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginį planą, Nacionalinės žemės tarnybos strateginį ir veiklos planą ir teikia informaciją apie minėtų planų vykdymą;
7.25. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.26. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
7.27. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais bei teikia jiems informaciją;
7.28. užtikrina Skyriaus dokumentacijos tvarkymą;
7.29. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
Atlyginimas: 960 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, 870685020, NZT@nzt.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - B.
3. Kategorija - 4.
II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka ir sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką;
6.4. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rengti pranešimų, užklausimų, įpareigojimų ir kitų raštų, susijusių su nagrinėjama byla, projektus savo kompetencijos ribose;
7.2. paruošti išsiuntimui ir laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus. Išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme;
7.3. informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
7.4. pasirašytinai priimti iš raštinės (skyriaus) ar jos poskyrių gautas bylas;
7.5. parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą (-as) išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismus ir perduoti siunčiamą bylos medžiagą teismo ekspedicijai;
7.6. teismo ekspedicijai pateikti tvarkingai paruoštus siunčiamus dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėjus į vokus;
7.7. kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;
7.8. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį ant teismo posėdžių salės durų;
7.9. tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO pagal nustytą teismo pirmininko tvarką;
7.10. informuoti informatikos skyriaus specialistus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius;
7.11. prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, rūpintis, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.12. rašyti teismo posėdžio protokolą ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą, išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti teisėjui pasirašyti;
7.13. tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus irrašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, nuolat pildyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.14. nustatyta tvarka Raštinės (skyriaus) poskyriams pasirašytinai priduoti išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas;
7.15. teismo pirmininko nustatyta tvarka ruošti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagos ar jos dalies kopijas;
7.16. rengti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo už mokesčio);
7.17. vykdant savo pareigas, laikytis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
7.18. vykdyti priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis.
7.19. nagrinėjant bylas atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas;
7.20. aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;
7.21. dalyvauti apmokant naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti metodinę pagalbą;
7.22. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjų pasirašytiems dokumentams antspauduoti;
7.23. atlikti kitas funkcijas, reikalingas tinkamam teismo darbui užtikrinti, taip pat vykdyti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, teisėjo, raštinės vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teismo posėdžių sekretorius tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės (skyriaus) vedėjui.
Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Valytoja

Pobūdis: Reikalinga valytoja Pilaitėje, du kartus per savaitę

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860330633
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Clean experts"  Biuro administratorė (-ius)


Įmonė: UAB "Audifina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228172
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Audifina"  Vairuotojas

Pobūdis: Vairuotojas darbininkas
Reikalavimai: Reikalingas vairuotojas darbininkas su C kategorija

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865026821, ieva.karosaite@manoaplinka.eu
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Baldininkas

Pobūdis: Neastandartinių, korpusinių baldų gamyba, montavimas pas klientus.
Reikalavimai: Darbo patirtis, atsakingumas.
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 780 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 865669099, info@guobosbaldai.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Brolis"  Valytojas

Pobūdis: Patalpų valytoja (-as)
Reikalavimai: Patalpų valymui Vilniaus mieste reikalingi patalpų valytojai.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865026821, ieva.karosaite@manoaplinka.eu
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Finansų analitikas (-ė)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
•Dalyvavimas ruošiant ketvirtines ir metines įmonių grupės finansines ataskaitas;
•Finansinių duomenų sisteminimas ir analizė;
•Apskaitos ir atskaitomybės rengimo procesų tobulinimas.

Reikalavimai:
•Aukštasis išsilavinimas finansų/ekonomikos srityje;
•Geras apskaitos ir finansinės atskaitomybės rengimo principų išmanymas;
•Savarankiškumas, iniciatyvumas, kruopštumas, analitinis mąstymas;
•Puikios anglų ir rusų kalbų žinios.

Įmonė siūlo:
•Įdomų ir atsakingą darbą didelėje bei perspektyvioje kompanijoje;
•visas socialines garantijas;
•konkurencingą darbo užmokestį
•asmeninio tobulėjimo bei karjeros galimybes.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "City service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie AB "City service"  Šaltkalvis - suvirintojas

Pobūdis: Reikalingas šaltkalvis - suvirintojas, darbui su krovininiais automobiliais.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autransta"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Vaidotai, 867212212, apskaita@autransta.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Autransta"  Pardavėjas-krovėjas

Pobūdis: Reikalingas pardavėjas-krovėjas pastoviam darbui Prekybos centre, statybinių medžiagų skyriuje
Reikalavimai: Privalumas-patirtis prekyboje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 636 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 93, (8-5)2306335, zita@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Stalius

Pobūdis: Bendrastatybiniai darbai.
Reikalavimai: CV siųsti: atranka@sileja.lt

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės, 24696869, atranka@sileja.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Šilėja"  Google AdWords pardavimo Vadybininko

Pobūdis: Naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais;
Derybos, sutarčių sudarymas, atsiskaitymų kontrolė;
Google Adwords reklamos paskyrų administravimas, rodiklių analizė ir reklamos kampanijų optimizavimas, "Google Analytics” duomenų analizė;
Konkurentų stebėjimas bei veiksmingiausių raktažodžių paieška.
Reikalavimai: Idealus kandidatas turi mokėti bendrauti ne tik gyvai, bet ir telefonu bei elektroniniu paštu;
Naujų alternatyvių pardavimo būdų paieška;
Savarankiškumas, pozityvumas, didelio noro dirbti ir užsidirbti;
Galimybė dirbti visą darbo dieną;
Noro tobulėti ir mokytis;
Asmeninės pardavimo strategijos formavimas
Darbo patirtis pardavimo srityje būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Commercial engineering technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr.176C, 864668946, karjera@cet.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Commercial engineering technologies"  Mechanizatorius

Pobūdis: Darbas su minkrautuvu (bobcat) modelis CAT 259B3, žemės darbai, pagrindų trinkelėms ir asfaltui ruošimas, pagalba kelio darbininkams
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atitinkamos kategorijos pažymėjimas, atsakingumas, technikos išmanymas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EMA Via
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB EMA Via  Kelio darbininkas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių klojimas ir kiti gerbūvio darbai
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti, atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EMA Via
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB EMA Via  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas su ekskavatoriniu krautuvou "račioku", kelių gatvių tiesime ir gerbūvio darbuose, žemės darbai, pagrindų ruošimas, pagalba kelio darbininkams
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atitinkamos kategorijos pažymėjimas, atsakingumas, sąžiningumas, technikos išmanymas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EMA Via
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB EMA Via  Soliariumo administratorė

Pobūdis: PC "Go9" soliariumų salonui "Luxura Gold" reikalinga administratorė. Klijentų aptarnavimas, švaros palaikymas, įdegio kosmetikos pardavimas. Darbas slenkančiu grafiku
Reikalavimai: Atsakingumas,punktualumas, malonus bendravimas,sąžiningumas

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: R.Grigo IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861468866, luxura.luxura@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie R.Grigo IĮ  Administratorius (-ė)

Pobūdis: Pagalba įmonės vadovui;
Bendravimas su esamais ir potencialiais klientais;
Komercinių pasiūlymų rengimas;
Sąskaitų-faktūrų išrašymas;
Darbas su buhalterine programa Rivilė.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Patirtis su buhalterine programa RIVILĖ – didelis privalmas;
Panašaus darbo patirtis - didelis privalumas;
Atsakingas požiūris į darbą;
Aktyvumas, kruopštumas, orientacija į rezultatą;
Kompiuterinis raštingumas (Word, Excel).
Gali būti paskutiniųjų kursu studentas (aukštasis arba aukštesnysis išsilavinima vadybos srityje);
Puikūs bendravimo, planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
Gebėjimas bendrauti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

Mes jums siūlome:
Darbą PUSE DARBO DIENOS jaunoje, veržlioje įmonėje;
Galimybę darbą derini su studijomis;
Profesinio tobulėjimo, savirealizacijos ir realios karjeros galimybes

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sėkmės trikampis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 861528850, ekasetaite@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Sėkmės trikampis"  Asistentas (-ė)

Pobūdis: Darbas su apskaitos programa ir pirminių dokumentų suvedimas į buhalterinę programą;
Sąskaitų-faktūrų išrašymas, pajamavimas;
Komercinių pasiūlymų ruošimas;
Pagalba vykdant įvairius pardavimo projektus.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Patirtis su buhalterine programa RIVILĖ – didelis privalmas;
Atsakingas požiūris į darbą;
Aktyvumas, kruopštumas, orientacija į rezultatą;
Kompiuterinis raštingumas (Word, Excel).
Gali būti paskutiniųjų kursu studentas (aukštasis arba aukštesnysis išsilavinima vadybos srityje);
Puikūs bendravimo, planavimo ir organizavimo įgūdžiai;
Gebėjimas bendrauti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

Mes jums siūlome:
Darbą PUSE DARBO DIENOS jaunoje, veržlioje įmonėje;
Galimybę darbą derini su studijomis;
Profesinio tobulėjimo, savirealizacijos ir realios karjeros galimybes.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sėkmės trikampis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 861528850, ekasetaite@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Sėkmės trikampis"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Svečių aptarnavimas.
Reikalavimai: Pozityvus mąstymas, malonus bendravimas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities, 861596676, cili38vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Turizmo vadybininkas

Pobūdis: 22 metus veikianti kelionių agentūra ieško turizmo vadybininko. Kelionių ir aviabilietų pardavimas. Darbas su rezervacinėmis sistemomis.
Reikalavimai: Patirtis turizmo srityje būtų privalumas. Turizmo rinkos išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kelionių panorama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vingrių, 868711514, Kristina@kelioniupanorama.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Kelionių panorama"  Padavėja-barmene

Pobūdis: Padavėja-barmene vaiku kavinei
Reikalavimai: Kalbų mokėjimas :Rusų kalba

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AZLI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr 88, 864521602, uab.azli@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "AZLI"  Virėja (-as)


Įmonė: UAB "Congress"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228222
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Congress"  Vyr. buhalteris


Įmonė: UAB "Vilniaus buhalterių grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228223
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus buhalterių grupė"  Telemarketingo vadybininkas savaitgaliais

Pobūdis: Komunikacimas su klientais, naujų klientų paieška.

Darbas savaitgaliais, po 3-4 valandas per dieną. Tai puiki vieta studentams ar papildomų pajamų ieškantiems žmonėms.
Reikalavimai: •Sąžiningumas;
•Motyvacija;
•Komunikabilumas;
•Ir didelis noras dirbti ir užsidirbti

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Diekou"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11A, 862834508, it@degudegu.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie MB "Diekou"  Ūkvedys

Pobūdis: Reikalingi elektrikai, santechnikai pilnai darbo dienai. Darbas Vilniuje.
Tel. 867267325
alestos.statyba@gmail.com
stabilus ir laiku mokamas atlyginimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alestos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867267325
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Alestos statyba"  Energetikai

Pobūdis: Reikalingi elektrikai, santechnikai pilnai darbo dienai. Darbas Vilniuje.
Tel. 867267325
alestos.statyba@gmail.com
stabilus ir laiku mokamas atlyginimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alestos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867267325
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Alestos statyba"  Siuvėja

Pobūdis: Reikalingos siuvėjos:
- masiniam siuvimui,
- pavyzdžių, kolekcijų siuvimui (maža serijinė gamyba).

Dažniausiai siuvami moteriški lininiai rūbai, taip pat trikotažiniai ir džinsiniai rūbai.


Siūlome:
- laiku mokamą atlyginimą (iki 580 Eur) ir visas socialines garantijas,
- darbo laikas – visas etatas (8 val.),
- puikias darbo sąlygas: draugiškas kolektyvas, kokybiškai įrengtos patalpos.

Adresas: Naujininkų g. 3 (šalia Tyzenhauzų g. ir Gimdymo namų), Vilnius.


Reikalavimai: Reikalavimai:
- patirtis
- atsakingumas
- pareigingumas
- darbštumas

Atlyginimas: 580 € (su mokesčiais)
Įmonė: S. Maslauskienės individuali įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naujininkų 3 (šalia Tyzenhauzų g. ir Gimdymo namų), 861519306, saule.maslauskiene@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie S. Maslauskienės individuali įmonė  Indų plovėja

Pobūdis: Darbas su indų plovimo mašina, švaros ir tvarkos palaikymas gamybinėse patalpose.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobulėti.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g., 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Virėja (-as)

Pobūdis: Maisto patiekalų ruošimas pagal technologines korteles;
patiekalų kokybės užtikrinimas;
švaros ir tvarkos virtuvėje užtikrinimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Atsakingumas, sąžiningumas, tvarkingumas, darbštumas;
Kokybiško rezultato siekimas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje;
Noras mokytis ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g., 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Automobilių išrinkėjo surinkėjo (puse etato)

Pobūdis: Bamperių, apdailos detalių, durelių apdailos, posparnių ir pan išrinkimo-surinkimo darbai.
Reikalavimai: Automobilių dažymo servisas ieško išrinkėjo surinkėjo puse etato.
Reikalingas darbuotojas, automobilių išrinkimo-surinkimo darbams prieš kėbulinius ir prieš dažymo darbus.

Pirmadienį ir penktadienį pageidautinos ilgesnės darbo valandos (už priedą prie algos)

Mes siūlome:
- nuo rezultatų priklausantį atlyginimą už gerai atlikta darbą (nuo 200Eur)
- pilnai aprūpintą darbo vietą
- draugiška kolektyvą

Darbo vieta: Vilnius, Verkių gatvė (Šiaurės miestelis)

Skambinti : 862033044
siusti CV: info@temis.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 862033044, info@temis.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Pakabos, variklių meistro (autoservisas)

Pobūdis: - Automobilių pakabų remontas
- Einamieji automobilių remonto darbai (pakabų patikra, remontas, diržų keitimas ir pan.);
- Elektros darbai, diagnostika
Reikalavimai: Autoservisas ieško patyrusio pakabų, variklių meistro Vilniuje
LABAI didelis pliusas - elektros darbai (diagnostika, ivairių el. problemų nustatymas, šalinimas)
Ieškomas tik patyres ir stiprus savo srities specialistas.

PRIVALUMAS: geras automobilių remonto išmanymas, kokybiškas darbas, nusimanymas automobilių elektronikos remonte DIDELIS PRIVALUMAS

siūlome:
- laiku mokamą, gerą atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų
- pilnai aprūpintą darbo vietą
- draugišką kolektyvą

Darbo vieta: Vilnius, Verkių gatvė (Šiaurės miestelis)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 861444845, info@temis.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Silpnų srovių inžinierius


Įmonė: UAB "Caverion Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228213
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Caverion Lietuva"  Elektrikas


Įmonė: UAB "Caverion Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228214
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Caverion Lietuva"  Santechnikas


Įmonė: UAB "Caverion Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228215
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Caverion Lietuva"  Statybų darbininkas


Įmonė: UAB "ITR grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228110
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "ITR grupė"  Virėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228202
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Virėjo padėjėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228203
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228204
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Vairuotojas (-a) darbui Europoje


Įmonė: UAB "Transimeksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228207
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Transimeksa"  Transporto vadybininkai (-ės)


Įmonė: UAB "Litona cargo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228211
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Litona cargo"  Tarptautinių krovinių pervežimo transporto priemonės vairuotojas

Pobūdis: Darbas vakaruose FR-GB-B-FR

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas;
Skaitmeninė vairuotojo kortelė;
Vairuotojo CE kategorija;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Koldlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 18, 868550310, rolandas@koldlita.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Koldlita"  Klientų aptarnavimo specialistas (ė) Naujosios Vilnios pašte

Pobūdis: Aptarnauti privačius bei verslo klientus, užtikrinant aukštą aptarnavimo kokybę;
•parduoti pašto, finansines ir kitas paslaugas;
•teikti informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
•rengti atliktų darbų dienos ataskaitas.

5 dienų darbo savaitė.
Dirbama pagal patvirtintą darbo grafiką.
Terminuota darbo sutartis atostogų metu (su galimybe pasilikti dirbti pastoviai)
Darbo vieta - Vilniaus 41 paštas (Naujosios Vilnuos paštas, adresu: Gerovės g.29.
Norinčius dalyvauti atrankoje savo CV siųsti nurodytu el. paštu su nuoroda "klientų aptarnavimo specialistas Vilniaus 41 pašte"
Reikalavimai: Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas;
• klientų aptarnavimo darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• paslaugų teikimo kokybės standartų išmanymas;
• puikūs bendravimo įgūdžiai, paslaugumas, orientacija į klientą;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Jasinskio g.16, 852625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Salės darbuotojai vaisių ir daržovių skyriuje PC Mandarinas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228179
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Virėjai Molėtų pl.


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228183
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Kepėjai Pilaitėje


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228186
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Kepėjai Žirmūnuose


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228187
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Salės darbuotojai Lazdynuose


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228190
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Staliaus padėjėjas, -a


Įmonė: Balticsofa, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228193
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Balticsofa, AB  Pardavėjai - kasininkai senamiestyje


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228194
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Valytojas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228195
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Padavėja-kasininkė Oze

Pobūdis: Restorano klientų aptarnavimas, darbas su kasa.
Darbas trumpa/ilga savaitė 10-22 val.
Reikalavimai: Padavėjos darbo patirtis, gretumas, tvarkinga išvaizda, malonus charakteris, vidinė kultūra, šypsena, anglų, rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Sąmatininkas (-ė)

Pobūdis: -Sąmatų rengimas;
-Kainų lygio rinkoje tyrimas, lyginimas bei analizė;
-Medžiagų poreikio skaičiavimas;
-Bendravimas su tiekėjais.
Reikalavimai: -Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas;
- Inžinieriaus-sąmatininko darbo patirtis;
- Brėžinių, schemų skaitymas;
- Statybos procesų išmanymas;
- Puikūs organizaciniai ir bendravimo gebėjimai;
- Iniciatyvumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas;


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus konstruktorius”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 609 17911
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus konstruktorius”  Transporto vadybininkas (darbui su Rusija/Baltarusija)

Pobūdis: Dalinių krovinių vežimo, konsolidavimo organizavimas ir kontrolė;
Nuolatinis darbas su Rusijos, Baltarusijos vežėjais;
Aktyvi vežėjų bei krovinių paieška ir ryšių su esamais palaikymas;
Iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Ne mažesnė, nei 2 metų patirtis dalinių krovinių konsolidavimo organizavime iš Lietuvos į Rusiją, Baltarusiją;
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Geras rusų kalbos mokėjimas žodžiu, raštu (vartojimas kasdien);
Kitų kalbų mokėjimas didelis privalumas;
Muitinės tarpininko pažymėjimas – didelis privalumas;
Puikūs darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
Puikūs bendravimo/derybų įgūdžiai;
Gebėjimas spręsti iškilusias problemas ir valdyti stresines situacijas.


Įmonė siūlo:
Patrauklų fiksuotą atlyginimą + priedus;
Visas socialines garantijas;
Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes.


Kita info
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krafttrans Vernalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 81, 8 5 2329535, vilnius@krafttrans.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Krafttrans Vernalis"  Prekių priėmėja (-as)

Pobūdis: - Į sandėlį atvykstančių/išvykstančių prekių svėrimas ir sutikrinimas su prekes lydinčiais dokumentais;
- Darbas su apskaitos programa Navision;
- Informacijos apie gaunamas prekes, svorius, kokybę teikimas įmonės komercijos skyriui.
Reikalavimai: - Analogiško arba panašaus darbo patirtis logistikos sandėlyje ne mažiau 2 metai;
- El. krautuvo vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
- Darbo patirtis Navision programa - privalumas;
- Žalingų įpročių neturėjimas;
- Atsakingumas, sąžiningumas, kruopštumas;
- Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Darbo užmokestis sutartinis, priklausomai nuo kandidato kvalifikacijos ir patirties.


Įmonė siūlo:
- Geras darbo sąlygas, konkurencingą, laiku mokamą atlyginimą;
- Visas socialines garantijas;
- Profesinio tobulėjimo galimybes;
- Nuolatinį darbą, neterminuotą darbą.


Jeigu susidomėjote darbo pasiūlymu savo CV siųskite el. paštu: mindaugas@litbana.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji Paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: - Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (mūras, dažymas, gipso kartono montavimas ir kt.);
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbas su subrangovais bei rangovais;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Vadovavimas statybininkų komandai;
- Darbų pridavimas užsakovui;
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
ATLYGINIMAS SUTARTINIS
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai);
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Ne mažesnė kaip 2 metų analogiško darbo patirtis;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus konstruktorius”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 609 17911
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus konstruktorius”  Inžinierius - instaliacininkas - montuotojas

Pobūdis: Profesionalios garso įrangos instaliacijos darbai skirtinguose objektuose visoje Lietuvoje;
Gedimų šalinimas;
Techninė priežiūra.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai vykdyti darbus;
Atsakingumas, komunikabilumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai:
Išsilavinimas elektronikos - inžinerijos srityje.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tamsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869806119, jonas@tamsta.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Tamsta"  Buitinės technikos pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė)

Pobūdis: Buitinės technikos produktų pardavimas;
Profesionalus ir dėmesingas klientų aptarnavimas;
Darbas kasos aparatu (apskaitos programa NAVISION);
Produktų paruošimas pardavimui: produktų išpakavimas, ženklinimas, aprašymų spausdinimas, ekspozicijos pildymas;
Parduotuvės salės priežūra, pasiruošimas akcijoms, tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Noras dirbti pardavimuose ir tobulėti šiuolaikinės technikos srityje;
Pozityvus požiūris į darbą ir komandą;
Pardavimo patirtis buitinės elektronikos srityje - privalumas;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Gebėjimas lengvai užmegzti naujus ryšius kuriant ilgalaikę partnerystę;
Labai geras rusų kalbos žinojimas, lenkų - privalumas;
Greita orientacija, lankstumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Avitelos prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Taikos pr. 15, 869012480, cv@avitela.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Avitelos prekyba"  Parduotuvės vadovas (-ė)

Pobūdis: Kokybiško klientų aptarnavimo užtikrinimas;
Darbas su klientais, tiesioginiai pardavimai;
Komandos ugdymas, darbų organizavimas;
Parduotuvės prekybos rezultatų gerinimas;
Konkurencinės aplinkos analizė, ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Sėkmingo vadovaujančio darbo patirtis mažmeninėje prekyboje (2 m.);
Žinios apie buitinę elektroniką, domėjimasis buitinės elektronikos naujovėmis;
Aukšta motyvacija siekiant veiklos rezultatų, gebėjimas ugdyti ir motyvuoti savo kolektyvą;
Pozityvus požiūris į darbą ir komandą;
Greita orientacija, lankstumas, organizuotumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Avitelos prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Taikos pr. 15, 869012480, cv@avitela.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Avitelos prekyba"  Pirkimų vadybininka

Pobūdis: Pirkimų vadybininkas gamybinėje įmonėje
Reikalavimai: Pirkimų vadybininkas

Darbo pobūdis:

• Rengti/vykdyti mėnesio/metų žaliavų pirkimo planą;
• Nustatyta tvarka vykdyti pirkimo konkursus ir kainų apklausas, siekiant pateikti optimalios kainos ir kokybės paslaugas ir prekes;
• Sudaryti ir valdyti žaliavų ir kitų gamybinių medžiagų duomenų bazę,
• Užtikrinti optimalius žaliavų likučius Bendrovės sandėliuose ir savalaikį jų pristatymą;
• Kontroliuoti sudarytų sutarčių vykdymą, kiek tai susiję su prekių/paslaugų kokybe, jų pristatymu, priėmimu, pakeitimu ar grąžinimu;
• Ruošti numatytas pirkimų ataskaitas;
• Bendrauti su užsienio ir Lietuvos tiekėjais, sisteminti ir vykdyti žaliavų užsakymus;
• Pagal savo kompetenciją konsultuoti kitus darbuotojus;
• Esant poreikiui, vykdyti naujų tiekėjų paiešką, derybas su tiekėjais;
• Sudaryti ir suderinti su tiesioginiu vadovu mėnesio/metų pirkimų biudžetą.

Reikalavimai:

• Aukštasis išsilavinimas (ekonomika, verslo, transporto vadyba, inžinerija);
• 2-3 metų patirtis analogiškoje srityje
• Anglų ir rusų kalbos (įgudusio vartotojo lygiu);
• Darbas kompiuteriu (MS Office programomis)
• Asmeninės savybės: matematinis mąstymas, analitiniai gebėjimai, stresinių situacijų valdymas, komunikabilumas, puikūs organizaciniai gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai, iniciatyvumas.

Privalumai:
• Pirkimų valdymo patirtis gamybinėje įmonėje;

Darbo užmokestis:
1380 EUR

Įmonė siūlo:
• Įdomų darbą tarptautinėje augančioje įmonių grupėje;
• Karjeros galimybes;
• Patrauklų atlygio paketą.

Kita informacija:
Siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu personalas@retal.lt, su nuoroda "Pirkimų vadybininkas".
Informuosime tik atrinktus kandidatus; konfidencialumas garantuojamas.

Atlyginimas: 1380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861532114, personalas@retal.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Lažybų tarpininkas (0,5 etato) Sodų g.

Pobūdis: Kokybiškas ir profesionalus klientų aptarnavimas; darbas kasos aparatu (dirbti apmokome).

Darbo vieta: Sodų g. 22, Vilnius (prie autobusų stoties).
Darbo laikas: VI-VII 10-21 val.

Suminė darbo laiko apskaita. 1,82 Eur/val. + priedai priklausantys nuo darbo rezultatų.

Reikalavimai: - įgytas vidurinis išsilavinimas;
- komunikabilumas;
- imlumas naujovėms;
- domėjimasis šiuolaikinėmis technologijomis;
- bendras kompiuterinis raštingumas;
- domėjimasis sportu;
- patirtis aptarnavimo srityje (privalumas).

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų el. paštu kristina@orakulas.lt
Temos laukelyje nurodykite: "Lažybų tarpininkas (-ė) Sodai"

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g., 8 5 2 16 28 95, kristina@orakulas.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Užsienio prekybos specialistas

Pobūdis: • filatelinės produkcijos užsienio agentams ruošimas ir siuntimas, susijusių dokumentų rengimas;
• elektroninės pardavimų sistemos užsakymų koordinavimas;
• filatelinės produkcijos užsienio klientams apskaitos tvarkymas, ataskaitų rengimas;
• informacinės medžiagos pašto ženklų tematika rinkimas, informacijos užsienio klientams vertimas į anglų, vokiečių kalbas;
• departamento darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščio tvarkymas.
Reikalavimai: • aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas;
• geras anglų kalbos mokėjimas, vokiečių, rusų kalbų mokėjimas – privalumas;
• darbo su užsienio klientais patirtis – privalumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, privalumas – mokėjimas dirbti Navision programa;
• atidumas, kruopštumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, orientacija į klientą.

Atlyginimas: 448 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Nekilnojamojo turto brokerio (-ės)

Pobūdis: - Tarpininkavimas perkant, parduodant nekilnojamąjį turtą;
- Darbas su esamais klientais bei naujų klientų paieška;
- Konsultavimas nekilnojamojo turto klausimais;
- Nekilnojamojo turto rinkos analizavimas.
Reikalavimai: - Orientacija į rezultatą;
- Entuziazmas, verslumas, pareigingumas;
- Pastovus bendro tikslo siekimas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
- Vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kipneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Matulaičio a. 11, 862616000, info@namai-international.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Kipneta"  Statybos meistras


Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228123
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Statybos vadovas


Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228150
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Virėjo padėjėja (Panoramoje)

Pobūdis: Sriubų atleidimas, pasiruošimas, salotų darymas. Darbas trumpa/ilga savaitė 10-22 val.
Reikalavimai: Virėjo ar virėjo padėjėjo darbo patirtis, greitumas, atsakingumas, tvarkingumas, darbas pagal GHP taisykles.Gali būti virėjo specialybės besimokantis žmogus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Kurjeris

Pobūdis: Išvežioti korespondenciją
Reikalavimai: Nuosavas automobilis, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megatomas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 70-517, 864611300, Megatomas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Megatomas"  Rinkodaros ir pardavimų projektų vadovo/-ės

Pobūdis: Elektrinių dviračių nuomos įmonė.
Darbo aprašymas
Rinkos galimybių analizė ir plano sudarymas
Rinkodaros veiksmų įgyvendinimas
Klientų paieška ir sutarčių sudarymas
Reikiamo personalo paieška ir atranka
Einamosios administracinės užduotys
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (rinkodaros – privalumas)
Projektų valdymo įgūdžiai ir reali patirtis
Puikūs bendravimo bei derybų įgūdžiai
Puikios lietuvių kalbos žinios
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir savarankiškai priimti sprendimus
Iniciatyva ir kūrybinis mąstymas
Sąžiningumas ir atsakingumas
Labai geri darbo kompiuteriu ( visomis "Microsoft Office” programomis) įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "City bike"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 1A, personaloatranka@dalinta.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie VšĮ "City bike"  Vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška ir darbas su esamais klientais.
Darbas pagal terminuotą darbo sutartį, namuose, laisvas grafikas, gali būti derinamas su mokslais.
Darbo pradžia nuo birželio 10 dienos.
Reikalavimai: Anglų ir rusų kalbų žinios, atsakingumas, darbštumas.
Siųsti CV: compradorlt@gmail.com

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Comprador LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: compradorlt@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Comprador LT"  Pardavėja - konsultantė Gedimino pr.

Pobūdis: Darbas žaismingoje,spalvingoje dovanų parduotuvėje PYLONES

Darbas 0,5 etato

Jūsų darbas būtų:
- Malonus klientų aptarnavimas;
- Prekių pakavimas, išdėstymas lentynose;
- Darbas kasos aparatu;
- Kasos žurnalo pildymas, sąskaitų faktūrų išrašymas;
- Tvarkos palaikymas;
Reikalavimai: - Komunikabilumas;
- Pareigingumas;
- Sąžiningumas;
- Pozityvumas;
- Noras tobulėti;
- Galimybė dirbti slenkančiu darbo grafiku.

Privalumai:
- Anglų, rusų kalbos mokėjimas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.9, PC GO9, 863133339, lithuania@pylones.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Studentas

Pobūdis: Siūlome atlikti studijų praktiką verslo konsultavimo bendrovėje. Galimos pareigos: apskaitininkas (-ė), teisininkas (-ė), vadybininkas (-ė), administratorius (-ė)

Po praktikos yra galimybė tęsti darbą įmonėje
Reikalavimai: - aukštasis universitetinis išsilavinimas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VIR Fulminans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 852476869, darbas@auditas.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "VIR Fulminans"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Galimybė dirbti ir gerai užsidirbti nekilnojamojo turto agentūroje. Ieškome energingų darbuotojų, kurie nori ir gali dirbti nekilnojamojo turto agento darbą.

Pobūdis: Nekilnojamojo turto objektų paieška;
Objektų apžiūrų organizavimas;
Nekilnojamojo turto rinkos analizė;
Klientų konsultavimas, jų poreikių analizė;
Pastovus kontaktų palaikymas su klientais;
Naujų klientų paieška;
Derybos ir sutarčių sudarymas;
Pirkimo – pardavimo, nuomos procesų administravimas;

Reikalavimai: Reikalavimai: Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Puikūs planavimo įgūdžiai;
Pareigingumas, atsakingumas, ambicingumas;
Sąžiningumas;
Iniciatyvumas, pozityvumas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nutas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: nt.info@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Nutas"  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Darbo pobūdis:
-Klientų paieška telefonu;
-Paslaugų pristatymas;
-Susitikimų organizavimas;
-Pardavimo tikslų įgyvendinimas
Reikalavimai: Reikalavimai:
-Komunikabilumas;
-Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
-Darbštumas, iniciatyvumas;
-Orientacija į darbo rezultatus;
-Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Mes jums siūlome:
-Konkurencingą atlyginimą;
-Priedus už pasiektus rezultatus;
-Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
-Lankstų darbo grafiką, galimybę derinti su kitu darbu;
-Kvalifikacijos kėlimo kursus, išorinius mokymus.
Atlyginimas:
Nuo 500 Eur (1726 Lt) (atskaičiavus mokesčius)
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti
Tandaras@info.lt

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tandaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tandaras@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Tandaras"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Paglbinio darbininko pareigos, pagalba kelio darbininkams (kasimas, nešimas, vežimas)
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti, atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EMA Via
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB EMA Via  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių klojimas ir kiti gerbūvio darbai
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis, atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti, atlyginimas priklauso nuo atlikto darbo

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Sandėlininko padėjėjas

Pobūdis: UAB "Maxpharma Baltija" – tai farmacijos srityje sėkmingai dirbanti įmonė, kurios parduodami produktai platinami Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Kazachstano, Ukrainos rinkose. Įmonės plėtros planams įgyvendinti šiuo metu papildomai ieškome naujų komandos narių.

· Sąskaitų išrašymas

· Užsakymų išvežimas,

· Kita pagalba biure ir sandėlyje
Reikalavimai: · Vairavimo patirtis

· Kompiuterinis raštingumas (MS Office)
· Geros anglų ir rusų kalbos žinios – privalumas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maxpharma Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus 6/2,, 852730893, konstantinas@maxpharma.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxpharma Baltija"  Inžinierius/projektuotojas

Pobūdis: Inžinierius/projektuotojas gamybinių įmonių tinklui
Reikalavimai: Pramonės gaminių (PET pakuočių) inžinierius/projektuotojas

Darbo pobūdis:

PET pakuotės dizaino kūrimas; projektavimas, modeliavimas 3 D aplinkoje; Gamybinių įmonių grupės produktų duomenų bazės 3D aplinkoje kūrimas, palaikymas ir atnaujinimas;

PET pakuočių ir įrenginių dalių kompiuterinis projektavimas ir apgrąžos inžinerija (reverse engineering);

Dalinis modeliavimas / prototipų kūrimas; 3D spausdinimas; Produktų patentavimas;
Po kelių metų - vadovavimas 2-3 dizainerių komandai.

Reikalavimai:

Aukštasis techninis išsilavinimas (mechaninis dizainas / inžinerija, chemijos ar pramonės technologija);
Gebėjimai dirbti SolidWorks (įgudusiu lygmeniu) arba NX 10 Siemens (Unigraphic)
Gebėjimas mokytis, orientacija į rezultatą;
Anglų kalba (įgudusio vartotojo lygiu);

Tikslumas, dėmesys detalėms; kūrybiškumas ir lankstumas.

Privalumai:
Rusų kalba (pažengusio vartotojo lygiu);

1 metų ir daugiau 3 D projektavime darbo patirtis (kandidatų prašytume pateikti projektavimo 3 D portfolio);
Patirtis/teorinės žinios PET srityje

Įmonė siūlo:
Įdomų darbą tarptautinėje augančioje įmonių grupėje;

Karjeros galimybes;
Patrauklų atlygio paketą.

Kita informacija:

Darbo užmokestis: 1750 EUR (su mokesčiais)

Siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) el. paštu personalas@retal.lt, su nuoroda "Inžinierius/projektuotojas".

Informuosime tik atrinktus kandidatus; Konfidencialumas garantuojamas

Atlyginimas: 1750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861532114, personalas@retal.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Virtuvės darbuotojas (-a) Rodūnios kelias


Įmonė: UAB "Pontem"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228095
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Pontem"  Barmenas-padavėjas


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228107
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Transporto vadybininkas - ekspeditorius


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228112
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Viešbučio pusryčių virėjas (-a)


Įmonė: UAB "Mare Balticum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228115
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Mare Balticum"  Parduotuvės vadovė - pardavėja


Įmonė: UAB "Modi 2"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228118
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Modi 2"  Prezentatorius/ė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Įmonės produkcijos pristatymas, reklamavimas
Informacijos tiekimas klientams

Reikalavimai: Reikalavimai:
Taisyklinga lietuvių kalba
Reprezentatyvi išvaizdaMes jums siūlome:
Motyvuojančią, konkurencingą atlygio sistemą;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes;
Galimybę realizuoti savo siekius ir idėjas;
Įdomų ir kūrybišką darbą jaunatviškame kolektyve;
Draugišką, palaikančią darbo atmosferą, šiuolaikiškoje kompanijoje.Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Moderna"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: prezentatoriai.vilnius@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Moderna"  Valytoja-indų ploveja

Pobūdis: Reikalinga indų plovėja valytoja dirbti nepilnu etatu vakarais ir savaitgaliais
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 170 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų, 861141143, publicvilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška;
Įmonės siūlomų paslaugų reprezentavimas bei pardavimas;
Nuolatinių ryšių su klientais palaikymas bei vystymas;
Komercinių pasiūlymų ruošimas;
Rinkos analizė.
Siusti gyvenimo aprašymus su nuoroda Pardavimų vadybininkas Vilnius arba Pardavimų vadybininkas Kaunas
Reikalavimai: Puikus gebėjimai parduoti, įtikinti bei vesti derybas;
Darbo patirtis aktyvių pardavimų srityje ne mažiau nei 1 metai;
Iniciatyvumas, lankstumas, atsakingumas bei veržlumas;
Puikus darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 660 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sareme"
Miestas: Vilnius, Kaunas
Kreiptis: sergei@sareme.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Sareme"  Pagalbinis darbuotojas (-a) siuvimo ceche

Pobūdis: Ieškomi pagalbiniai darbuotojai (-os) siuvimo ceche. Darbas apima įvairius smulkius darbus, rankines operacijas.
Reikalavimai: Siūlome:
*visas socialines garantijas;
*laiku mokamą atlyginimą;

Darbo laikas: 7-16 val.
Darbo vieta: Vytenio g., Vilnius

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Seviga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 860021225, lina@baronaite.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Seviga"  Lygintojas (-a)

Pobūdis: Ieškome rankinių lygintojų siuvimo ceche.
Reikalavimai:
Siūlome:
*visas socialines garantijas;
*laiku mokamą atlyginimą;

Darbo laikas: 7-16 val.
Darbo vieta: Vytenio g., Vilnius

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Seviga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 860021225, lina@baronaite.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Seviga"  Siuvėjas (-a)

Reikalavimai: Patirtis nebūtina, dirbti apmokome. Svarbiausia noras išmokti ir tapti dalimi sėkmingai veikiančios įmonės.
Siūlome:
*visas socialines garantijas.
*laiku mokamas atlyginimas
*Darbo laikas: 7-16 val.
*Darbo vieta: Vytenio g., Vilnius

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Seviga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 860021225, lina@baronaite.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Seviga"  Valytoja (oro uostas)

Pobūdis: Dirbti po 25 valandas per savaitę. Darbas oro uoste ir centre.
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean team s"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio, 868356923, elvyra@cleanteam.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Clean team s"  Patalpų tvarkytojai Buivydiškių g. Zujūnai, Vilnius

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai, vidaus patalpų valymui, lauko teritorijos priežiūrai.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Buivydiškių g. 118, Vilnius, 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Ibrahim pasaže reikalingas pagalbinis darbininkas.

Mes Jums siūlome:
-laiku mokamą atlyginimą,
-visas socialines garantijas,
-draugišką kolektyvą,
-darbo valandas nuo 10 iki 19 val.
-nemokamus pietus.Reikalavimai: Reikalinga patirtis montuojant karnizus. Vairuotoju pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ibrahim"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 24a, 865503498, info@ibrahim.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Ibrahim"  Krovėjas


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228085
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Projektų vadovas


Įmonė: UAB "Baltic cranes logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228086
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic cranes logistics"  Administratorė

Pobūdis: Bendravimas su klientais; Dokumentų tvarkymas;
užsakymų ir sutarčių rengimas; sandėlio likučių valdymas.
Reikalavimai: Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Analitinis mąstymas;
Atidumas detalėms, kruopštumas, atsakingumas;
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Aukštasis išsilavinimas;
Geros anglų k. žinios;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Raštvedybos taisyklių žinios.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Leska"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Giedraičių 60A, 860908077, evelina@leska.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Leska"  Gipskartonio meistras

Pobūdis: Reikalingi gipskartonio meistrai, murininkai ir kiti.
Reikalavimai: Be zalingu iprociu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860989907
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Telsus"  Sandelio darbuotojas (-a)

Reikalavimai: Darbas vaisių ir daržovių sandelyje. Prekių atrinkimas pagal užsakymus, perrinkimas, rūšiavimas. Slenkantis grafikas, atvykimui į darba reikalingas automobilis. Darbo vieta V.A Graičiūno g.
Reikalavimai: gera fizinė sveikata, atsakingumas, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 463 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BGC service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Graiciuno 32d, 867755801, cv@bgc.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "BGC service"  Vaistinės tvarkytoja/-s

Pobūdis: - Tvarkos ir švaros vaistinėje palaikymas;
- Vaistinės prekių priėmimas ir išdėliojimas prekybos salėje;
- Vaistinės prekių kainų etikečių ruošimas ir keitimas.
Reikalavimai: - Atsakingumas, kruopštumas bei atidumas;
- Panašaus darbo patirtis (būtų privalumas).

Įmonė siūlo:
- Geras darbo sąlygas;
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą atlyginimą;
- Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurovaistinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869378279, agne.rozenbergiene@evrc.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Eurovaistinė"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Suliniu kasimas rankiniu budu lauko salygomis
Reikalavimai: Gera fizine forma, kolektyvinis darbas, automobilis privalumas, be potraukio alkoholiui.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inviktus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867878787, info@inviktus.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Inviktus"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: įmonė užsiimanti didmeninė-mažmeninė prekyba santechnikos prekėmis ieško pardavėjo-konsultanto dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje "Santechnikos pasaulis"
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas,
darbštumas, sąžiningumas, komunikabilumas, atsakingumas,darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Patirtis mažmeninėje prekyboje ir klientų aptarnavimo srityje-privalumas
Laisvas bendravimas lietuvių ir rūsų kalbomis .

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Navalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8684002298, Arturas@navalda.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Navalda"  Vyr. kasininkas (-ė)-pardavėjas(-a)

Pobūdis: Darbas parduotuvėje "Kubas": klientų aptarnavimas, prekių asortimento ir kokybės stebėjimas, kasos operacijų žurnalų ir kitų dokumentų pildymas.
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas, moka dirbti kasos aparatu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 455 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lupra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861450547, vilnius@lupra.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Lupra"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Įmonė siūlo darbą aplinkos tvarkymo ir želdinimo bei statybų srityje. Ieškomas universalus pagalbinis darbininkas, gebantis atlikti betonavimo, kasimo ir kt. darbus.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbūvio darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860222100, 868220936, markevicius.rimantas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Gerbūvio darbai"  Virėjas (-a) Rodūnios g.


Įmonė: UAB "Pontem"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228073
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Pontem"  Prekių surinkėjas (-a)


Įmonė: UAB "Logistikos čempionai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228074
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Logistikos čempionai"  Elektrikas


Įmonė: UAB "Nemuno kalva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228076
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Nemuno kalva"  Prekybos vadybininkas/ė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Ieškome žmogaus norinčio atstovauti mūsų įmonę Vilniaus regione. Darbo pobūdis yra daryti susitikimus su klientais , supažindinti su įmonės produktais, jų galimybėmis.
Rūpinamės savo reputaciją, todėl prekiaujame tik geriausiais produktais, esame pripažinta, patikima įmonė rinkoje. Darbuotojus apmokome. Laukiame Jūsų CV.

Reikalavimai: Reikalavimai:
Komunikabilumas
Atsakingumas
Pozityvumas
Darbštumas


Privalumai:
Vairuotojo pažymėjimas
Užsienio kalbos žinios

Atlyginimas:
Nuo 400 Eur Priklauso nuo rezultatų

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fomura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbo.karjera@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Fomura"  Pardavimų atstovas (-ė) Vilniaus regione

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Bendravimas su senais klientais
Naujų klientų paieška
Klientų konsultavimas
Informacijos apie įmonės veiklą ir produkciją tiekimas bei pardavimas;
Nuolatinių ryšių su klientais palaikymas bei vystymas


Reikalavimai: Reikalavimai:
darbštus ir verslus
ambicingas ir siekiantis aukštų rezultatų
pasižymintis vidine disciplina ir sąžiningumu
siekiantis nuolatinio tobulėjimo


Mes jums siūlome:
Įdomų, perspektyvų darbą draugiškame kolektyve
Motyvuojantį atlyginimą, kurį įtakojate patys!
Galimybę tapti įmonės partneriu, dalyvauti įmonės kūrime ir plėtroje

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fomura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbo.karjera@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Fomura"  Klientų aptarnavimo vadybininką (-ę)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- tiesioginis bendravimas su klientas telefonu
- skambučių priėmimas;
- ryšių su esamais klientais palaikymas;
- klientų poreikių analizė, problemų sprendimas bei klientų lojalumo palaikymas;
- užsakymų tvarkymas;

Reikalavimai: Reikalavimai
- aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas
- gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
- greita orientacija, organizuotumas, atsakingas požiūris į darbą;
- iniciatyvumas, noras mokytis ir tobulėti.
Įmonė siūlo
- įdomų, dinamišką ir atsakingą darbą ;
- patrauklų atlyginimą;
- visas socialines garantijas;


Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo
Konfidencialumą garantuojame!

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fomura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbo.karjera@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Fomura"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą krovėjui Vilniuje. Darbo pobūdis - atliekų konteinerių pristūmimas prie šiukšliavežio. Darbas nuo 5 val. ryto, slankiuoju darbo grafiku (4 darbo dienos, 2 poilsio dienos). Vidutinis darbo užmokestis į rankas - 520 EUR.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo vietos netoli Gariūnų turgavietės.

Atlyginimas: 637 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Karšto, šalto cecho virėjas (-a) itališkame restorane

Pobūdis: - Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandėliavimo sąlygų žinojimas;
-Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas,
orientacija į kokybišką rezultatą.
Reikalavimai: Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: dalia@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 869937835
Adresas: A. Goštauto g. 40C, Vilnius

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vakandra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 40C, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Vakandra"  Administratorius

Pobūdis: Viešbučio administratorius dirbti naktimis
Reikalavimai: 1.būti mandagiu, paslaugiu, taktišku;
2. labai gerai mokėti lietuvių, anglų ar/ir rusų kalbas;
3. gebėti aiškiai, nuosekliai ir rišliai perteikti informaciją.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Paspara" svečių namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos g. 16, 85 26607 30, info@elofthotel.eu
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Paspara" svečių namai  Administratorė (-ius)


Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228050
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Konstruktoriaus asistentas


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228055
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a) - stažuotojas (-a)


Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227140
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Portugalų kalbos vertėjas


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228057
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Suvirintojas


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228058
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Sandėlininkas - vairuotojas


Įmonė: UAB "Duranus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228060
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Duranus"  Sandėlininkas - konsultantas


Įmonė: UAB "Duranus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228061
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Duranus"  Vadybininko asistentas


Įmonė: UAB "Duranus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228064
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Duranus"  Vairuotojas - sandėlininkas


Įmonė: UAB "Furnitanas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228065
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Furnitanas"  Pardavimų vadybininko asistentas


Įmonė: UAB "Furnitanas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228067
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Furnitanas"  Sandėlininkas


Įmonė: UAB "Furnitanas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228069
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Furnitanas"  Sandelio darbuotojas

Pobūdis: Įmonėi prekiaujančiai metalu Vilniuje, reikalingas sandelio darbuotojas.
Fizinis darbas- metalo iškrovimas,sandėliavimas,užsakymų surinkimas ir komplektavimas.
Reikalavimai: Tikimės kad Jūs turite darbo su autokrautuvu patirties.
Nebijote dirbti fizinio darbo, esate atsakingas ir pareigingas.
Turėsite galimybę dirbti apmokamus viršvalandžius.
Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Laukiam Jūsų gyvenimo aprašymo el.paštu donatas@linoksa.lt

Atlyginimas: 781 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linoksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių-15, Mob.: (8) 694 82786, donatas@linoksa.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Linoksa"  Krovėjas

Pobūdis: Metalo laužo rūšiavimas, krova

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metransa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A.Graičiūno g. 10 a, 861584114, minijus@metransa.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Metransa"  Vidaus audito skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-390

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vidaus auditą.

III. VEIKLOS SRITiS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - vidaus audito.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. būti susipažinęs su Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vidaus audito metodika ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat tarptautiniais vidaus audito standartais, Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sritimis;

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigųsukurtas vidaus kontrolės procedūras ir vertina, ar laikomasi strateginių arba kitų veiklos planų, procedūrų, įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos jų veiklai;

7.2. tikrina ir vertina informaciją apie Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą, siekdamas nustatyti, ar finansinė veikla yra patikima ir išsami, ar informacijos rinkimo, analizės, klasifikavimo ir skelbimo būdai yra tinkami;

7.3. tikrina ir vertina, ar valstybės ir savivaldybių turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama pagal norminius teisės aktus ir sutartis, siekdamas, kad šis turtas būtų valdomas racionaliai ir taupiai;

7.4. tikrina ir vertina procedūras, taikomas Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto bei informacijos apsaugai, siekdamas įvertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

7.5. tikrina ir vertina Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, siekdamas nustatyti, ar programos vykdomos efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai;

7.6. tikrina ir vertina lėšų, gautų iš Europos Sąjungos fondų, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą, siekdamas, kad šios lėšos būtų racionaliai panaudojamos;

7.7. vidaus audito metu gautą informaciją fiksuoja darbo dokumentuose ir teikia ją kartu su atlikto audito ataskaitos projektu Skyriaus vedėjui;

7.8. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis;

7.9. stebi vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vykdymą, fiksuoja tai dokumentuose, surašo pažangos stebėjimo (poauditinės veiklos) ataskaitą;

7.10. atlieka poauditinės veiklos stebėseną;

7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 870663601, nijole.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KIBERNETINIO SAUGUMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

KIBERNETINIO SAUGUMO IR ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamento (toliau - Departamentas) Kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyr. specialisto pareigybė reikalinga valstybinio, privataus ir akademinio informacinių technologijų (toliau - IT) sektorių bendradarbiavimui kibernetinio saugumo srityje koordinuoti, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo tarybos veiklai organizuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - kibernetinis saugumas ir kibernetinė gynyba.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę nei 2 metų darbo patirtį ryšių ir informacinių sistemų kūrimo, diegimo arba kibernetinio saugumo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, KAS veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos politikos nuostatas, KAS plėtros tikslus, uždavinius ir prioritetus;

6.5. žinoti kibernetinio saugumo politikos raidos tendencijas ir aktualijas;

6.6. žinoti tarptautinių organizacijų veiklos saugumo ir gynybos srityje pagrindus, tikslus ir uždavinius, svarbiausius tarptautinius susitarimus saugumo ir gynybos srityje;

6.7. būti susipažinęs su kibernetinio saugumo ir gynybos problematika, pagrindiniais šios srities Lietuvos Respublikos teisės aktais, įskaitant strategijas ar programas, taip pat tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje;

6.8. išmanyti NATO ir Europos Sąjungos (toliau - ES) terminiją, kibernetinio saugumo ir gynybos srityje vartojamus terminus ir sąvokas;

6.9. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Departamento vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

6.10. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos SLAPTAI atitikmeniu, gauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja Lietuvos ir tarptautinę viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje aplinką, joje vykstančius pokyčius ir tendencijas;

7.2. rengia pasiūlymus dėl viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje;

7.3. koordinuoja valstybinio, viešojo, verslo ir akademinio sektorių bendrų programų vykdymą;

7.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo tarybos veiklą, organizuoja Tarybos darbo priežiūrą;

7.5. teikia pasiūlymus dėl tarp institucinio bendradarbiavimo kibernetinio saugumo klausimais darbo grupių ir komisijų steigimo, pagal kompetenciją organizuoja jų darbą;

7.6. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ir KAM, dirba NATO ir ES institucijose, agentūrose, komitetuose ir kitose organizacijose ir forumuose;

7.7. rengia analitinę ir informacinę medžiagą bei KAS politines nuostatas (poziciją) valstybinio, privataus ir akademinio informacinių technologijų sektorių bendradarbiavimo kibernetinio saugumo politikos klausimais KAM vadovybei;

7.8. kartu su kitomis institucijomis vertina NATO ir Europos Sąjungos dokumentus, užsienio valstybių iniciatyvas ir pasiūlymus kibernetinio saugumo politikos klausimais;

7.9. teikia pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų rengiamų dokumentų ir teisės aktų, reglamentuojančių kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą, rengia tam reikalingą informaciją;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiaipavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 890 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735696, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Operatyvios kontrolės skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2015 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-266

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

OPERATYVIOS KONTROLĖS SKYRIAUS

I POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Operatyvios kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) I poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga mokesčių mokėtojų patikrinimams atlikti ir konkrečioms užduotims vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių mokėtojų operatyvios kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, administracinę teiseną.

6.3. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word", ,,MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Tikrina mokesčių mokėtojų veiklą ir mokesčių mokėtojų dokumentus pagal nustatytos formos pavedimą, atlieka operatyvius patikrinimus ir mokestinius tyrimus, nustatyta tvarka juos įformina.

7.2. Analizuoja mokesčių mokėtojų veiklos dokumentus, tikrina ir vertina buhalterinės apskaitos dokumentus, finansinę, ūkinę komercinę veiklą, rengia paklausimus kitoms institucijoms dėl informacijos perdavimo ir gavimo, įteikia mokesčių mokėtojams privalomus vykdyti nurodymus.

7.3. Surašo pažymas, administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų pažeidimų protokolus, duoda administracinius nurodymus.

7.4. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus ir bendrus su kitomis institucijomis patikrinimus.

7.5. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis.

7.6. Kaupia, sistemina ir analizuoja patikrinimų ir mokestinių tyrimų informaciją apie mokesčių mokėtojus ir metodinę medžiagą patikrinimų atlikimo klausimais.

7.7. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.

SUSIPAŽINAU IR SUTINKUAtlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  IT skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2015 m. balandžio 7 d.
įsakymu Nr. 2B-70

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (3) (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tinkamam Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) naudojamų informacinių išteklių (kompiuterių, tarnybinių stočių, kompiuterių tinklo, programinės įrangos, informacinių sistemų (toliau - IS) ir kitų informacinių išteklių) veikimui užtikrinti ir teisės aktų reglamentuojamam kibernetiniam saugumui ir elektroninės informacijos saugai (toliau - IT sauga) įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - informacinių išteklių veikimo priežiūros ir valdymo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skaitmeninio tachografo kortelių išdavimo sistemos sukūrimą ir kitas šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų patirtį informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, būti vykdžiusiam ar dalyvavusiam kuriant ne mažiau kaip vieną IS, veikiančią tarnybinių stočių klasterių ir centralizuotos duomenų bazės pagrindu bei turinčią išorinius duomenų mainus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip "MS Windows 7" versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip "MS Office 13" versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; turėti žinių apie teritorinio kompiuterių tinklo,virtualių tarnybinių stočių klasterių, realizuotų operacinių sistemų "MS Windows Server" ir"Linux RedHat", duomenų masyvų ir duomenų saugyklų pagrindu, centralizuotos duomenų bazės valdymo sistemos "Oracle", programinių platformų "Navision" ir "Lotus Domino" veikimo valdymo principus ir veikimo organizavimą;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrindamas vientisą Inspekcijos veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
7.2. užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
7.3. užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
7.4. dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimoir projektų įgyvendinimo darbuose;
7.5. organizuoja informacinių išteklių diegimą, koordinuoja jų tarpusavio sąveiką ir veikimo valdymą, užtikrindamas nepertraukiamą informacinių išteklių veikimą ir Inspekcijos funkcijų vykdymą;
7.6. tvarko informacinių išteklių techninę dokumentaciją, visos programinės įrangos licencijų ir sertifikatų, garantijų apskaitą, užtikrindamas IT saugą;
7.7. organizuoja elektroninių duomenų mainus naudojant ES "sTESTA" kompiuterių tinklo "Tachonet", "ERRU" ir kitas paslaugas, užtikrindamas tinkamą IS veikimą ir IT saugą;
7.8. prireikus administruoja IS, užtikrindamas tinkamą IS veikimą ir IT saugą;
7.9. prireikus dalyvauja atliekant skaitmeninio tachografo kortelių išdavimo veiklos procedūrų auditą ir vertinant IS atitiktį saugos reikalavimams, užtikrindamas IS saugą;
7.10. organizuoja informacinių išteklių ir su jų naudojimu susijusių paslaugų įsigijimą, jų ir technologinių naujovių diegimą, užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą, viešojo administravimo gerinimą ir IT saugą;
7.11. koordinuoja kompiuterizuotų darbo vietų, tarnybinių stočių, kompiuterių tinklo ir IS administratorių veiksmus ir teikia jiems patarimų, užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir Inspekcijos funkcijų vykdymą bei IT saugą;
7.12. organizuoja ir kontroliuoja Inspekcijos tarnybinėse stotyse ir duomenų perdavimo įrangoje esančių duomenų rezervinių kopijų ir archyvų darymą ir šios informacijos naikinimą, kontroliuoja tarnybinių stočių, duomenų saugyklos ir duomenų perdavimo įrangos buvimo vietų (patalpų) būklę, užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą;
7.13. prireikus prižiūri IS veikimą užtikrinančių tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų archyvų darymo įrangos ir duomenų perdavimo įrangos veikimą; diegia IS veikimą užtikrinančią įrangą, daro tarnybinėse stotyse ir duomenų perdavimo įrangoje esančių duomenų kopijas ir archyvus, tvarko jų apskaitą, užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą ir ISnepertraukiamą ir saugų veikimą;
7.14. prireikus tvarko tarnybinių stočių sisteminę aplinką "Active directory", užtikrindamasIS nepertraukiamą veikimąbei IT saugą;
7.15. inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, rengia su pirkimu susijusių dokumentų projektus, pagal kompetenciją dalyvauja pirkimo procedūrose, organizuoja įsigytų informacinių išteklių įdiegimą ir naudojimąsi paslaugomis, užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą ir IT saugą;
7.16. užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą įgyvendina informacinių išteklių veikimą ir IT saugą, pagal kompetenciją koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
7.17. moko, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
7.18. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl informacinių išteklių naudojimo,tobulinimo,plėtros, valdymo ir kitais informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir IT saugą;
7.19. užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina juos su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų teikimo sutartis teikia duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams asmenims ir gauna iš jų;
7.20. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
7.21. užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
7.22. siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
7.23. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
7.24. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Informacinių technologijų skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kelių transporto inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 42, (85)2356104, kristina.jasilionyte@vkti.gov.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Valstybinė kelių transporto inspekcija  IT plėtros ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Centrinės hipotekos įstaigos
direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d.
įsakymo Nr. B1-61 3.3 papunkčiu


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių technologijų plėtros ir priežiūros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) tvarkomų registrų funkcionavimui, tinkamam informacinių technologijų infrastruktūros panaudojimui bei elektroninių duomenų saugai užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių technologijų srityje, ir specialiojoje veiklos srityje - įstaigos tvarkomų registrų informacinių technologijų plėtros ir priežiūros srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų, Įstaigos tvarkomų registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, viešuosius pirkimus bei valstybės tarnybą;
6.3. turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.4. turėti patirties administruojant kompiuterių tinklą, "Windows Server" operacines sistemas, "Windows" katalogų tarnybą ("Active Directory"), pašto serverį;
6.5. išmanyti duomenų saugos reikalavimus;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. registruoja ir analizuoja informacinių technologijų veiklos sutrikimus;
7.2. vertina įstaigos ir jos filialų kompiuterių techninės bei programinės įrangos būklę, rūpinasi gedimų šalinimu;
7.3. administruoja privilegijuotų vartotojų (administratorių) valdymo programinę įrangą, stebi, analizuoja ir vertina privilegijuotų vartotojų veiksmus;
7.4. administruoja pažeidžiamumų ir atitikties saugos politikai (konfigūracijoms) vertinimo ir valdymo sistemą, vykdo informacinių sistemų pažeidžiamumų ir saugos reikalavimų atitikties stebėseną ir vertinimą;
7.5. registruoja elektroninės informacijos saugos incidentus ir informuoja apie juos saugos įgaliotinį;
7.6. tiria elektroninės informacijos saugos incidentus, teikia pasiūlymus dėl šių incidentų sprendimo ir organizuoja jų pašalinimą;
7.7. administruoja įstaigos standartinės programinės įrangos naudotojus, suteikia prieigos teises prie įstaigos informacinių išteklių;
7.8. vykdo atsarginio elektroninės informacijos kopijavimo kontrolę;
7.9. organizuoja įstaigos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų atnaujinimų diegimą;
7.10. konsultuoja įstaigos ir jos filialų darbuotojus techninės ir programinės įrangos veikimo klausimais;
7.11. teikia pasiūlymus įstaigos tvarkomų registrų informacinių technologijų ir ryšio priemonių (informacinės sistemos) architektūros tobulinimo klausimais;
7.12. organizuoja kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus, vadovaudamasis Centrinės hipotekos įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis;
7.13. rengia įstaigai ir jos tvarkomiems registrams reikalingos techninės ir programinės įrangos bei licencijų pirkimo planų projektus ir technines pirkimo specifikacijas;
7.14. dalyvauja įstaigos sudaromų komisijų darbe;
7.15. rengia raštų ir atsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
7.16. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Informacinių technologijų departamento direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Centrinė hipotekos įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17, (85)2313490, info@hipotekosistaiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Centrinė hipotekos įstaiga  Akreditacijos skyriaus vyriausias specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinio akreditacijos biuro
prie Ūkio ministerijos
direktoriaus 2015 m. vasario 12 d.įsakymuNr. V-4


AKREDITACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Akreditacijos skyriaus vyriausias specialistas - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Akreditacijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimo ir jų veiklos priežiūros vykdymui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimas ir jų veiklos priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų, fizinių mokslų ar biomedicinos srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos, susijusios su atitikties įvertinimu bei kokybės vadyba, patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su akreditavimo, atitikties įvertinimo sistema ir Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau - Biuras) veiklos sritimis, teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo klausimus, projektus;
7.2. dalyvauja koordinuojant atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą ir jų veiklos priežiūrą;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo;
7.4. atlieka atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimą bei jų veiklos priežiūrą, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas akredituotų įstaigų veiklos rezultatais;
7.5. dalyvauja organizuojant bei atliekant techninių ekspertų kvalifikacijos kėlimą, kad būtų užtikrintas efektyvus atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo procesas;
7.6. užtikrina atitinkamų šakos akreditacijos komitetų veiklą ir dalyvauja jų veikloje;
7.7. koordinuoja palyginamųjų bandymų organizavimą, siekiant įrodyti atitikties įvertinimo įstaigų kompetencijos lygį;
7.8. įvertina ir teikia apibendrintus pasiūlymus dėl Biurui teikiamų dokumentų projektų;
7.9. dalyvauja rengiant informaciją ir dalyvauja pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose atitikties įvertinimo klausimais;
7.10. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro vadybos sistemos dokumentais;
7.11. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinis akreditacijos biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Kosciuškos g. 30, 870665173, info@nab.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Nacionalinis akreditacijos biuras  Vilniaus kontrolės skyriaus inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2014 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. 2B-92


VILNIAUS REGIONO DEPARTAMENTO VILNIAUS KONTROLĖS SKYRIAUS
INSPEKTORIAUS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus regiono departamento Vilniaus kontrolės skyriaus inspektorius (2) (toliau - skyriaus inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - kelių transporto - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Skyriaus inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos ar pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti teisę vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones;
6.4. mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.5. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus inspektorius atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrindamas nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymąsi, kontroliuoja keliuose ir įmonėse, pasienio kontrolės punktuose kompetentingų institucijų išduotus krovinių ir keleivių vežimo dokumentus, kelių transporto priemonių ekipažų vairavimo ir poilsio režimą, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą ir leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais turėjimą, kelių transporto priemonių techninę būklę, pavojingųjų krovinių vežimą, krovinius ir / ar keleivius vežančių įmonių veiklą, vairavimo mokymo įstaigų veiklą, techninės apžiūros ir / ar techninės ekspertizės įmonių veiklą, tachografų dirbtuvių veiklą, teikia planinę metodinę pagalbą kontroliuojamoms įmonėms, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
7.2. skyriaus viršininkui teikia informaciją apie tikrintas keleivines ir krovinines transporto priemones, didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, kelių transporto priemonių techninę būklę, pavojingųjų krovinių vežimą, tikrinamų įmonių veiklą, analizuoja nustatytus pažeidimus ir teikia pasiūlymų dėl poveikio priemonių taikymo kontroliuojamoms įmonėms, pažeidusioms kelių transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
7.3. užtikrindamas kokybišką apskaitos tvarkymą, įveda į kompiuterinę duomenų bazę informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo;
7.4. užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
7.5. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
7.6. užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
7.7. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
7.8. siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
7.9. skyriaus viršininkui ar jį pavaduojančiam vyriausiajam inspektoriui atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
7.10. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
7.11. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, Vilniaus regiono departamento vadovų ir skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus regiono departamento Vilniaus kontrolės skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kelių transporto inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 42, (85)2356104, kristina.jasilionyte@vkti.gov.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Valstybinė kelių transporto inspekcija  Direktoriaus pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d.
įsakymu Nr. AV-116

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1-5T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotojo (toliau - direktoriaus
pavaduotojas) pareigybė reikalinga organizuoti nustatytų funkcijų įgyvendinimą aplinkos apsaugos, valstybinio aplinkos monitoringo, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse, teikti pasiūlymus formuojant valstybės politiką šiose srityse.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - veiklos planavimas, projektų valdymas ir specialiosiose veiklos srityse - aplinkos apsauga,
valstybinis aplinkos monitoringas, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, taršos integruota
prevencija ir kontrolė, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities
išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais aplinkos apsaugos srityje ir jų
perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja nustatytų funkcijų įgyvendinimą aplinkos apsaugos,
valstybinio aplinkos monitoringo, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo,
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos logotipo ir Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo srityse, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. organizuoja ir koordinuoja pavaldžių administracijos padalinių veiklos planavimą,
priskirtų projektų valdymą, kad būtų užtikrintas tinkamas Agentūros vidausadministravimas;
7.3. užtikrina, kad Agentūros laboratorijų kokybės ir vadybos sistemos atitiktų Lietuvos
standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų
kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)" nuostatas, kad būtų
įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. pagal kompetenciją pasirašo ir vizuoja Agentūros administracijos struktūrinių padalinių
rengiamus dokumentus ir jų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.5. pagal kompetenciją prisideda prie iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų
analizės ir vertinimo, apibendrinimų parengimo, pristatymų ir kitų su Europos integracija susijusių darbų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai irfunkcijos;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas bei
pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ir komisijoms teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. pagal kompetenciją atstovauja Agentūros kompetencijai priskirtais klausimais Aplinkos
ministerijoje, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.8. vykdo kitus su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Agentūros direktoriui.


Atlyginimas: 1220 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos apsaugos agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870662007, violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie Aplinkos apsaugos agentūra  Vairuotojas ekspeditorius


Įmonė: UAB "Transekspedicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228049
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Transekspedicija"  Pardavimų vadybininkas - ekspeditorius

Pobūdis: Turimų krovinių pardavimas vežėjui
Bendravimas su BY, EU, PL, LT vežėjais
Reikalavimai: Suprasti ir turėti patirtį transporto srityje
Mokėti bendrauti ir derėtis su vežėjais
Sugebėti dirbti komandoje
Būti imliam naujovėms

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 9, 852030671, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Maisto produktu pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Maisto produktų pirkimas iš EU šalių ir pardavimas į NVS šalis
Maisto produktai - Vaisiai, Gaminiai iš mėsos, sūriai, bei kiti įvairūs produktai
Reikalavimai: Gerai mokėti Anglų bei Rusų kalbas
Mokėti parduoti ir nupirkti produktus
Turėti gerus derybinius įgūdžius
Gebėti valdyti klientus

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 9, 852030671, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Virėja, virėjos padėjėja

Pobūdis: Kavinei reikalinga virėja, virėjos padėjėja.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Iloro"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.V.Graičiūno g. 10, 861258052
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Iloro"  Valytoja

Pobūdis: Skubiai valytoja Metalo g.Ofiso, buitinių ir gamybinių patalpų valymas.
Reikalavimai: Noras dirbti.

Atlyginimas: 289 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisves pr.121, 861806096
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  A le carte padavėjas(-a)


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228028
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Marketing executive


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228030
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Apsaugos inspektorius


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228034
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Durininkas-bagažo nešikas


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228036
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Viešbučio administratorius(-ė)


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228037
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Transporto vadybininko asistento (-ės)


Įmonė: UAB "Transtira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228027
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Transtira"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Montis Magia – įmonė, prekiaujanti aktyviam laisvalaikiui, kelionėms, alpinizmui, turizmui bei sportui skirtomis prekėmis ir įranga ieško pardavėjo-konsultanto dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje "Kalnams-Kelionėms-Nuotykiams"

Darbo pobūdis – pirkėjų konsultavimas apie aktyvaus laisvalaikio, turizmo ir alpinizmo prekes, šių prekių pardavimas ir pirkėjų aptarnavimas, darbas kasos aparatu, prekybinės salės priežiūra ir k.t.
Reikalavimai: Pageidautinas domėjimasis ir asmeninė patirtis naudojant parduodamas prekes (t.y. asmeninė kalnų kelionių, turizmo, aktyvaus laisvalaikio, sporto ar pan. patirtis, patirtis naudojant atitinkamą kelionių ir turizmo inventorių);
Pageidautina pardavėjo darbo patirtis ir mažmeninės prekybos specifikos išmanymas;
Noras mokytis ir gebėjimas greitai įsisavinti naują informaciją;
Geri bendravimo su klientais įgūdžiai;
Mandagumas ir punktualumas;
Savarankiškumas ir aktyvumas;
Būtina gerai mokėti anglų kalbą;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 540 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Montis magia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 9, 869953900, cv@montismagia.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Montis magia"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Krovinių pervežimo organizavimas ir koordinavimas.
Naujų klientų paieška, bendravimas su esamais klientais.
Iškilusių problemų sprendimas.
Pervežimo dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Patirtis organizuojant tarptautinius krovinių pervežimus, (EU rinka, būtų privalumas);
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Kalbėti ir rašyti angliškai bei rusiškai;
Kompiuterinis raštingumas;
Iniciatyvumas, savarankiškumas bei sąžiningumas;
Organizaciniai bei derybiniai sugebėjimai;
Atsparumas stresui;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baseta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 22, cv@baseta.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Baseta"  Prekių tiekimo vadybininkas

Pobūdis: Montis Magia – įmonė, prekiaujanti aktyviam laisvalaikiui, kelionėms, alpinizmui, turizmui bei sportui skirtomis prekėmis ir įranga ieško prekių tiekimo vadybininko.

Darbo pobūdis – prekių priėmimas, sandėlio tvarkos palaikymas, prekių tiekimas į pardavimo vietą, smulkių užakymų organizavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis prekybinėje įmonėje ar panašaus pobūdžio darbe;
Mokėjimas dirbti kompiuteriu, gebėjimas įsisavinti prekių apskaitos sistemą;
Vairavimas B kategorija;
Noras mokytis ir gebėjimas greitai įsisavinti naują informaciją;
Anglų kalbos žinios (prekių techninė informacija pagrinde anglų kalba);
Analitinis, techninis mąstymas;
Atkaklumas siekiant rezultato, iniciatyvumas, atsakingumas;
Tikslumas prekių apskaitoje bei tiekimo logistikos organizavime;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 580 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Montis magia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 9, 869953900, cv@montismagia.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Montis magia"  Autošaltkalvis-meistras

Pobūdis: Nuolatiniam darbui ieškome kvalifikuoto automobilio meistro gebančio tiksliai nustatyti gedimus ir kokybiškai remontuoti lengvųjų automobilių ir mikroautobusų pakabos, važiuoklės, stabdžių, aušinimo sistemas, atlikti einamuosius aptarnavimus.
Reikalavimai: Gebėjimas atlikti visus autošaltkalvio kvalifikaciją atitinkančius darbus.
Visų markių lengvųjų automobilių, mikroautobusų remontas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gralis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g. 126D, 867622227, vilnius@gralis.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Gralis"  Vairuotojas

Pobūdis: Prekių pristatymas Vilnius mieste.
Bendravimas su klientais
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Pagrindinės žinios apie anglų kalbą
Atsakomybė, savarankiškumas, loginis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai

Atlyginimas: 1160 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Express transport group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mumby rd 17 Gosport, 00447225477885, ex_transport_lt@yahoo.co.uk
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Express transport group"  Vyr. finansininkas


Įmonė: Futbolo projektai, VšĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227845
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie Futbolo projektai, VšĮ  Viešbučio administratorius (-ė)


Įmonė: UAB "Mare Balticum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228002
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mare Balticum"  Vairuotojas - aplinkos tvarkytojas


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228009
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Pardavimo vadybininkas (-ė)


Įmonė: UAB "Marx Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227856
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Marx Vilnius"  Viešbučio portje


Įmonė: UAB "Mare Balticum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228016
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mare Balticum"  Grožio paslaugų vadybininkė


Įmonė: UAB "AND klinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228019
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "AND klinika"  Viešbučio kambarine, valytoja ir kiemsargis


Įmonė: UAB "Draugystės viešbutis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228020
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Draugystės viešbutis"  Administratorius (-ė)


Įmonė: UAB "Viešbutis Congress"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228021
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Viešbutis Congress"  Kambarių tvarkytojas (-a)

Pobūdis: Kambarių, koridorių, konferencijų salių ir kitų patalpų valymas.
Patalynės keitimas kambariuose, į viešbučio paslaugas įtrauktų higienos reikmenų ketimas / papildymas.
Kitų galimų viešbučio svečiams teikiamų paslaugų atlikimas.
Viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkos palaikymas.
Pagalba kitiems viešbučio padaliniams.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, kruopštumas, punktualumas ir noras dirbti.
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Imlumas naujovėms.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 330 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 2, 868253190, robertas@congress.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Elektriko padejėjas

Pobūdis: Vidaus ir lauko elektros instaliacija
Reikalavimai: Darbštumas,atsakingumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fungerta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861887329
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Fungerta"  Virėja (-s)

Pobūdis: Patiekalų gaminimas
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti kolektyve, puikus darbo specifikos išmanymas, aktyvumas, noras tobulėti.
Skambinti tik darbo metu (d.d. 8-17 val)

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 16, 869911296, ieva@cozy.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Santechnikai

Pobūdis: Reikalingi elektrikai, santechnikai pilnai darbo dienai. Darbas Vilniuje.
alestos.statyba@gmail.com
stabilus ir laiku mokamas atlyginimas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alestos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867267325, alestos.statyba@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Alestos statyba"  Pardavimų vadybininkas/ė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Aktyvi naujų klientų paieška
Prekių pristatymas, pardavimas

Reikalavimai: Reikalavimai:
komunikabilumas
atsakingumas
lankstumas
noras tobulėtiMes jums siūlome:
Nuolatinius mokymus
Neribotos uždarbio galimybės
Puikias darbo sąlygas

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vovsalta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbas.atranka@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Vovsalta"  Pardavėja konsultantė

Pobūdis: Darbas rankdarbių parduotuvėje PC Mandarine
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, pareigingumas
domėjimasis rankdarbiais ir rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: R. Labanauskienės įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 91, 860572899
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie R. Labanauskienės įmonė  Pardavimo vadybininkas (-ė)


Įmonė: UAB "NTG Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227993
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "NTG Lithuania"  Apsaugos darbuotojas (-a) Iki prekybos centruose


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227994
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Pardavimų vadybininkas (logistika)


Įmonė: UAB "Emeridus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227995
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Emeridus"  Logistikos paslaugų pardavimo vadybininkas (-ė)


Įmonė: UAB "Magneta logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=228000
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Magneta logistics"  Administratorius(ė) restorano salės

Pobūdis: Salės administratorius(ė)
Reikalavimai: Lietuvių-anglų kalba,mokėjimas dirbti
su R-Keeper programa,excel, word programomis.Darbas su svetaine,facebook

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raw streams"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g., 861022511, info@statveda.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Raw streams"  Elektronikos inžinierius


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227991
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų meistras

Pobūdis: VĖDINIMO IR KONDICIONAVIMO SISTEMŲ MEISTRAS (-Ė)
Reikalavimai: Darbo pobūdis:


Prižiūrėti pastatų vėdinimo - kondicionavimo sistemas, šalinti jų automatikos, elektrotechnikos gedimus.

Reikalavimai:

• spec. techninis išsilavinimas (šaldymo, vėdinimo įrangos remontininko arba elektriko specialybė);
• kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams VK iki 1000 V;
• BŪTINA vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir priežiūros darbo patirtis ne mažiau 2 metai;
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Mes jums siūlome:

• darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• geras darbo sąlygas;
• tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas: 875 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Valytojos Ąžuolyno g.

Pobūdis: Skubiai reikalingos valytojos valyti sporto klubo patalpas, esančias Ąžuolyno g. Viršuliškėse. Pusę etato, darbas slenkančiu grafiku 4 d. dirbama, 2 laisvos, nuo 6:00 iki 10:30 val. Atlyginimas 186 Eur
Visu etatu darbas slenkančiu grafiku 4 d. dirbama, 2 laisvos nuo 6:00 iki 14:30 ir nuo 14:30 iki 22:30 val.
Vakarinis etatas I-VI nuo 17 iki 23 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 319 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868200717, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kambarinė

Pobūdis: Kambarių, koridorių tvarkymas
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City hotels"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdninkų g., 864025942, marius.lunys@cityhotels.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "City hotels"  Sandėlio darbininkas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas, iškrovimas, išdavimas;
bendravimas su klientais;
kiti darbai sandėlyje.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
Atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ViaCon Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 49, 864050767, atranka@viacon.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "ViaCon Baltic"  Barmenas

Pobūdis: Darbas prie baro
Reikalavimai: Darbo patairtis,nepriekaištinga išvaizda.Mokėti dirba su R-keeper programa

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raw streams"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo, 861022511, info@statveda.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Raw streams"  Pardavėjas

Pobūdis: Tikrai taip, akys nemeluoja ! Ieškome merginų kurios domėtųsi mada, galėtų profesionaliai patarti klientėms kokios spalvos šį sezoną madingiausios ar kuris megztukas labiau tiktu, sektų naujienas apie paskutinius mados "klyksmus. "Kurios žino ką reiškia "GUCCI" ar "ARMANI" pavadinimai.

Darbo pobūdis:
• Malonus klienčių aptarnavimas;
• Aktyvus drabužių pardavimas.
• Darbas su kasos aparatu.
• Tvarkos salėje palaikymas .

Reikalavimai: Reikalavimai
•Pasitikėjimas savimi;
• Aukštumų siekimas;
• Iniciatyvumas;
• Darbo patirtis pardavimų srityje
Atlyginimas
450 € per mėnesį

Darbo laikas
Visas etatas

Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą;
• Labai draugišką komandą;
• Profesionalius apmokymus;
• Visas socialines garantijas.

CV siųskite mada.noriu@info.lt


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nijalijus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: mada.noriu@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Nijalijus"  Maisto išvežiotojas

Pobūdis: Ieškomas vairuotojas su nuosavu automobiliu maisto išvežiojimui Vilniaus mieste.

Darbo pobūdis: maisto paėmimas iš skirtingų restoranų ir pristatymas klientui iki durų.
Reikalavimai: Malonus bendravimas su klientais;
Komunikabilumas;
Geras orientavimasis Vilniuje;
Nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas į namus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863090001, info@lekste.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Maistas į namus"  Dizaineris (-ė) - maketuotojas (-a)


Įmonė: UAB "Aola"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227972
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Aola"  Lygintoja

Pobūdis: Lyginimas pramoniniu volu.
8 darbo valandos, gera aplinka, geras mini kolektyvas
Reikalavimai: Gera sveikata, noras dirbti

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros formulė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 176, 2311028, 868744533
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros formulė"  Automobilių dažytojas, kėbulininkas, šaltkalvis

Pobūdis: Darbui automobilių servise ieškomi automobilių dažytojai, kėbulininkai ir šaltkalviai.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis.

Siūlome: geras darbo sąlygas, oficialų atlyginimą, socialines garantijas. Darbo užmokestis priklausys nuo rezultatų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių, 861155553, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Inzinierius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

•Pastato inžinerinių sistemų būklės analizė, potencialių pavojų diagnostika, gedimų šalinimo organizavimas.
•objektų auditai, defektinių aktų pildymas;
•objekto priežiūros taisyklių laikymosi užtikrinimas;
•specifinių darbų vykdymo kontrolė;
•perimamų objektų apžiūra, priėmimas.

Reikalavimai:
•Aukštasis išsilavinimas (pastatų inžinerinių sistemų, pastatų energetikos, automatikos ar pan. srityje);
•5 metų patirtis panašioje srityje
•geras pastato inžinerinių sistemų išmanymas;
•puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis;
•komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

Privalumai:

•Galiojantys pažymėjimai (atsakingo už elektros ūkį, atsakingo už šilumos ūkį, katilų priežiūros meistro)


Mes Jums siūloma:
•Visas socialines garantijas;
•įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
•asmeninio augimo bei karjeros galimybes.Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Elektros darbų vykdytojas (-a)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:


- pastatų elektros sistemų priežiūros bei remonto darbų organizavimas;
- pavaldžių technikų darbų atlikimo organizavimas bei kontroliavimas;
- atitinkamos dokumentacijos pildymas;
- veiklos rezultatų analizė.

Reikalavimai:

- Aukštasis elektrotechninis išsilavinimą;
- išmanyti gyvenamųjų namų ir komercinių objektų elektros instaliacijos sistemas;
- žinoti automatinio rezervinio įjungimo (ARĮ), rezervinio maitinimo (dyzelgeneratorių, NMŠ) jungimo ir naudojimo principus;
- turėti energetiko darbuotojo pažymėjimą su išlaikyta AK kategorija iki 10 kV ir atsakingo už vartotojo elektros ūkį teisėmis;
- geri darbo MS Office programaomis (Word, Excel, Outlook), įgūdžiai;
- gebėjimas efektyviai vadovauti 10 elektrikų komandai;
- charakterio savybės: atsakingumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandoje;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- Nuosavas automobilis;
- kiti sertifikatai, teisės (pvz. aukštalipio, aukštalipio darbų vadovo ir kt.).

Mes jums siūlome:

- Visas socialines garantijas;
- įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
- asmeninio augimo bei karjeros galimybes.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Elektros darbų vykdytojo asistentas (-ė)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:


- pastatų elektros sistemų priežiūros bei remonto darbų organizavimas bei atlikimas;
- atitinkamos dokumentacijos pildymas;Reikalavimai:

- Aukštasis elektrotechninis išsilavinimą;
- išmanyti gyvenamųjų namų ir komercinių objektų elektros instaliacijos sistemas;
- geri darbo MS Office programamomis (Word, Excel, Outlook), įgūdžiai;
- charakterio savybės: atsakingumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandoje;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- Nuosavas automobilis;
- VK pažymėjimas

Mes jums siūlome:

- Visas socialines garantijas;
- įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
- asmeninio augimo bei karjeros galimybes.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Picu kepeja (-as)

Pobūdis: - tešlos maišymas ir paruošimas;
- picų kepimas;
- pusgaminių gamyba;
- darbo vietos priežiūra ir kontrolė.
Reikalavimai: Jeigu Tu manai, kad gali :
- atsakingai žiūrėti į atliekamą darbą,
- sąžiningai atlikti tau pavestas užduotis,
- su šypsena kepti picas,
- ir nori kilti karjeros laiptais,
tada Mes kviečiame prisijungti prie mūsų nuolatos augančio ir siekiančio geriausių rezultatų kolektyvo!
Mes jums siūlome:

- be patirties APMOKOME;
- darbą naujos kartos restoranuose;
- laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
- visas socialines garantijas;
- įmonės bei įmonės partnerių taikomas nuolaidas;

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. PC Akropilis, 865976800, neringa.grazulyte@delano.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Elektrikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:


Elektros sistemų pastatuose montavimas, remontas.

Reikalavimai:
•pastatų elektros sistemų išmanymas;
•bent 1 m. panašaus pobūdžio darbo patirtis;
•aukštesnysis/profesinis techninis elektriko/elektrotechniko išsilavinimas;
•kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams (VK ar AK iki 1000 V);

•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•nuosavas automobilis.


Privalumai:
•darbo patirtis su gaisro ir apsaugos signalizavimo sistemomis;
•vaizdo bei įeigos sistemų išmanymas;
•automatikos sistemų išmanymas (dūmų šalinimo, gaisro gesinimo automatikos priežiūra, remontas, programavimas).Mes jums siūlome:
•stabilų ir laiku mokamą atlyginimą;
•visas socialines garantijas;
•perspektyvų darbą didelėje įmonėje.

Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861827002, julija.tareiliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Meistras-priėmėjas

Pobūdis: Darbas automobilių servise;
Klientų priėmimas, konsultavimas ir informacijos suteikimas;
Naujų klientų paieška;
Atliktų darbų kokybės kontrolė.
Reikalavimai: Atitinkamas profesinis išsilavinimas;
Būtina panašaus darbo patirtis;
Atsakingumas, darbštumas.

Siūlome:
Konkurencingą darbo užmokestį ir nuo rezultatų priklausančius motyvuojančius priedus;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
Visas darbui reikalingas priemones;
Socialines garantijas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 980 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių, 861155553, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Montuotojas (prancūzų arba vokiečių k.)

Pobūdis: Ieškome sandėliavimo įrangos montuotojų, gebančių bendrauti vokiečių arba prancūzų kalba. Darbo pobūdis - sandėliavimo įrangos montavimas/demontavimas. Dažnos komandiruotės į Prancūziją,Vokietiją.
Reikalavimai: Mokėti vokiečių arba prancūzų kalbą.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Montvega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 6-332, 869366809, info@montvega.eu
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Montvega"  Betonuotojas

Pobūdis: BETONUOTOJAS/SUVIRINTOJAS
Reikalavimai: Darbo pobūdis:


- betonavimo darbai, klojinių gamyba ir montavimas.

Reikalavimai:

- betonavimo darbų patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;

- gebėjimas atlikti metalinių konstrukcijų montavimo, suvirinimo darbus

Privalumai:

- brėžinių skaitymas;

- darbas su nivelyru.

Atlyginimas: 580 eurų motyvaciniai priedai už atliktą darbą.

Mes jums siūlome:

- Geras darbo sąlygas;
- stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį;
- visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 755 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861827002, julija.tareiliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Restorano administratorė (-ius)

Pobūdis: Mokyti padavėjus, kontroliuoti, organizuoti aptarnaujančio personalo darbą;
Užtikrinti malonų aptarnavimą;
Pasitikti svečius, teikti informaciją bei maloniai su jais bendrauti;
Kontroliuoti baro prekių užsakymus.
Užtikrinti restorano patalpų ir įrengimų tvarką ir švarą.
Reikalavimai: Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbos žinios.
Reprezentatyvi išvaizda, mandagumas, paslaugumas ir geranoriškumas.
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose.
Greita orientacija ir lankstus mąstymas.
Organizaciniai gebėjimai.
Imlumas naujovėms.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 2, 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Pagalbinis virtuvės darbuotojas(a)

Pobūdis: Maisto gaminimas bei pagalba virėjams sezono metu (liepos, rugpjūčio mėnesiais), su galimybe įdarbinti pastoviam darbui.
Reikalavimai: Punktualumas, draugiškumas, meilė gaminamam maistui.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rotundo g. 1, 8 615 92 908, agne.janusiene@centrumhotels.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Virejas Žirmunuose

Pobūdis: Cili picerijai Zirmunuose reikalinga (-as) vireja (-as) darbui slenkanciu grafiku pilnu etatu.darbo pobudis :
-Uzsakomuju patiekalu gamyba
-Pusgamainiu paruosimas
-Darbas su technologinemis kortelemis
-Svaros ir tvarkos palaikymas
-Maisto saugos reikalavimu uztikrinimas


Skambinti nurodytu tel.
Reikalavimai: -Darbo patirtis ne maziau 1 metai .

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirmunu, 86862018832, e.mickeviciute1@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Sandėlininkas

Pobūdis: • Kokybiškas prekių priėmimas – išdavimas,
• Prekių pakrovimas – iškrovimas;
• Prekių rūšiavimas, prekių kodavimas QR kodais;
• Sandėlio tvarkos palaikymas ir priežiūra;
• Periodiškas sandėlio prekių inventorizavimas
Reikalavimai: Reikalavimai:

•Būtina sandėlininko darbo patirtis;
•Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo patirtis bei kvalifikacijos pažymėjimas;
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
•Mokėjimas dirbti, valdyti sandėlį sandėlio programomis būtų privalumas;
•Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•Ūkiškumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, iniciatyvumas.

Įmonė siūlo:
•Įdomų, atsakingą darbą šiuolaikiškoje, stabilioje įmonėje;
•Tobulėjimo galimybes;
•Darbui reikalingas priemones;
•Visas socialines garantijas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 4, gintare@eugvilsta.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Eugvilsta"  Sandelininkas

Pobūdis: Ieškome sandėlininko į savo šaunu, jauna kolektyvą.

Darbo pobūdis:

Prekių pakrovimas, iškrovimas;
Rinkimas, rūšiavimas;
Prekių paskirstymas.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas;
Gebėjimas dirbti komandoje ir greita orientacija.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ibrahim"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 24a, 865503498, info@ibrahim.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Ibrahim"  Padavėja (-as) - barmenė (-as)

Pobūdis: Darbas trijų žvaigždučių viešbučio restorane;
Darbas verslo pietų, banketų, furšetų metu;
Reikalavimai: Padavėjo (-os) darbo patirtis būtų privalumas;

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. C. property partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 8, 8 652 02413, restaurant@hoteltilto.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "A. C. property partners"  Virėjas padėjėjas

Pobūdis: Darbas su modernia indukcine WOK įranga;
Patiekalų gamyba pagal patvirtintas technologines korteles;
Pusgaminių paruošimas, produkcijos likučių ir kokybės kontrolė.

Mes jums siūlome:
Visas socialines garantijas;
Savo darbu tikintį kolektyvą;
Nuolatinę darbo vietą;
Galimybę kilti karjeros laiptais;
Gerą ir laiku mokamą atlyginimą.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Virėjo ar virėjo padėjėjo darbo patirtis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos g., Europos prekybos centras, 868614689, odeta@sveikasmaistas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Barmenė (-as) - padavėja (-as)

Pobūdis: Vegetarinei kavinei "Vegafe" Vilniaus centre pilnam etatui reikalinga (-s) padavėja(-s)-barmenė(-as) nuolatiniam darbui. Darbas salėje ir už baro. Neprekiaujama alkoholiu. Nėra naktinio darbo.
Reikalavimai: • ne mažiau vienerių metų darbo patirtis;
• tvarkingumas, kruopštumas bei pareigingumas;
• lietuvių, anglų, rusų kalbos žinojimas;
• žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jogos mityba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g., 865966900, vegafe@jogosmityba.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Jogos mityba"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais palaikymas;
Klientų poreikių analizė bei įmonės teikiamų paslaugų pristatymas;
Pasiūlymų ruošimas, derybos, sutarčių pildymas;
Ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais vystymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Puikūs pardavimo, poreikių išsiaiškinimo, derybų įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Rezultato siekimas, savarankiškumas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Patirtis pardavimuose (Privalumas reklamos sityje).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ADV Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 860971139, cv@advbaltic.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "ADV Baltic"  Montuotojas

Pobūdis: Ventiliacijos ir/arba oro kondicionavimo sistemų montavimas
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas "B"kategorijos

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vakrita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto 30, 8 682 62789
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Vakrita"  Kompiuterių technikas


Įmonė: IT standartas, IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227965
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie IT standartas, IĮ  Kambarinė

Pobūdis: Grafikas pamaininis nuo 8:00 val. iki 20:00 val.
Reikalavimai: Darbšti, atsakinga, prisižiūrinti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 340 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g. 8, 861015607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Betonuotojas

Pobūdis: Betonavimo darbai
Reikalavimai: Terminuotą darbo sutartis, gebėjimas dirbti savarankiškai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salniko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868625342, info@salniko.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Salniko"  Klientų vadybininkas

Pobūdis: Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas;
Ryšių su esamais klientais palaikymas bei aktyvi klientų paieška;
Derybų vedimas;
Sutarčių sudarymas ir jų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai: Aktyvių pardavimų patirtis – privalumas;
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Sugebėjimas individualiai organizuoti ir planuoti savo darbą;
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Komunikabilumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas pozityviai įtakoti kitus žmones;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.
Mes jums siūlome:
Įdomų ir dinamišką darbą perspektyvioje, augančioje įmonėje;
Patrauklų, darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
Motyvuojančią darbo atmosferą;
Profesinio tobulėjimo galimybes.
Atlyginimas: 800 EUR.
Kontaktai: El.p. vilnius@versloaljansas.lt Tel.Nr: +370 5 2331256

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vilnius@versloaljansas.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Pašto viršininkas (-ė) (Krikštėnų pašto, Ukmergės raj.)

Pobūdis: • organizuoti pašto skyriaus veiklą, užtikrinti aktyvų paslaugų pardavimą bei kokybišką jų teikimą.
Neterminuota darbo sutartis, 0,30 etato, 5 dienų darbo savaitė, 12 val. per savaitę, rytinis darbas.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtis pašto paslaugų teikimo srityje;
• pageidautina vadovavimo patirtis;
• savarankiško darbo patirtis;
• puikus valstybinės kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• darbų saugos vadovo pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas – privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, organizuotumas, gebėjimas bendrauti, darbo komandoje įgūdžiai.

Atlyginimas: 113 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Jasinskio g.16, 852625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Apskaitininkė (-as)

Pobūdis: Krovinio važtaraščių apskaita

Įmonė: UAB "Girteka logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227896
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Girteka logistics"  Nekilnojamojo turto plėtros vadybininkas (-ė)


Įmonė: UAB "Girteka logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227897
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Girteka logistics"  Kavos barmenas


Įmonė: UAB "Šviežia kava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227904
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Šviežia kava"  Portje


Įmonė: UAB "Astorija hotel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227942
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Astorija hotel"  Prekių ženklinimo koordinatorius (-ė)


Įmonė: UAB "LT logic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227947
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "LT logic"  Laiškininkas pavadavimui (Vaduvos g. 5)

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje - Vilniaus 53-ojo pašto apylinkėse, Žemuosiuose Paneriuose)
Terminuota darbo sutartis - atostogų metu
6 dienų darbo savaitė,
darbo grafikas: 6:00 iki 14:00,
Taikoma suminė darbo laiko apskaita, darbo apmokėjimas pagal vienetinę apmokėjimo sistemą.
Norinčius dalyvauti atrankoje savo CV siųsti nurodytu el. paštu su nuoroda " laiškininkas Vilniaus 53 pašte" arba kreiptis į Vilniaus 53 -ojo pašto viršininkę Aldoną Anusevičienę, tel. 852653877
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Jasinskio g.16, 852625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Santechnikos montuotojas

Pobūdis: Jūs būsite atsakingas už kokybišką santechnikos darbų atlikimą nustatytais terminais.
Reikalavimai: - santechnikos montavimo darbo patirtis;
- galiojantis vairuotojo pažymėjimas;
- išsilavinimas santechnikos srityje;
- atsakingumas;
- iniciatyvumas;
- užduočių ir darbų atlikimas laiku.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NEPO servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 655 92398, vaida@hill-baltic.eu
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "NEPO servisas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbas Europoje, pagrindiniai maršrutai Danija - Ispanija - Danija, Vokietija - Prancūzija - Vokietija.
Reikalavimai: CE kategorija, ADR pažymėjimas, užsienio kalbos pagrindai ( anglų arba vokiečių), patirtis būtų privalumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Magnum iter"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario 7, 865574505, grazina@magnumiter.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Magnum iter"  Padavėjai Algirdo g.

Pobūdis: Svečių aptarnavimas restorane "FORTAS" Algirdo g. 17, Vilniuje Naujamiestis, slenkantis grafikas
Reikalavimai: Sąžiningumas, greita orientacija, noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 17, 865201138, algirdo@fortas.eu
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Skirstytojas (-a) (0.25 etato) (darbas Šeškinės g. 28)

Pobūdis: • skirstyti gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams ir rajono savivaldybėje esantiems paštams pagal pašto vežimo maršrutus.
Neterminuota darbo sutartis, 0.25 etato
6 dienų darbo savaitė,
Darbo grafikas: 16:15 iki 18:00, Šeštadienį - 12:45 iki 14:00
Norinčius dalyvauti atrankoje savo CV siųsti nurodytu el. paštu su nuoroda "skirstytojas (-a) Vilniaus 10 pašte" arba kreiptis į Vilniaus 10-ojo pašto viršininkę Teresą Žabienę, tel. 865634077
Reikalavimai: • išsilavinimas – vidurinis; aukštesnysis privalumas
• savarankiško darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
• geri Word, Excel naudojimo įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 83 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Jasinskio g.16, 852625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Vireja

Pobūdis: Patiekalų gaminimas, darbas komandoje,
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, noras tobulėti

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmerges 369, 869640350, cili45vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška, ryšių su esamais klientais palaikymas;
Įmonės teikiamų logistikos paslaugų pristatymas;
Klientų poreikių analizė ir sprendimų parinkimas;
Derybos ir sutarčių sudarymas;
Ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 1 metų aktyvių pardavimų verslo klientams patirtis;
Puikios anglų arba kitos užsienio kalbos žinios;
Puikūs bendravimo, derybų, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
Sąžiningumas, atsakingumas, organizuotumas;
Noras intensyviai dirbti ir tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kelega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@kelega.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Kelega"  Gamybos meistras (-ė)

Reikalavimai: Darbo aprašymas:
Metalo gamybos cecho darbo organizavimas ir planavimas.
Užduočių skyrimas bei jų vykdymo kontrolė.
Žaliavų efektyvaus panaudojimo kontrolė.
Naujų gaminių diegimas į gamybą.
Kokybės užtikrinimas.
Darbuotojų darbo saugos instruktavimai, darbo laiko apskaita.
Nuolatinis gamybos našumo didinimas.

Reikalavimai:
Aukštasis inžinerinis išsilavinimas.
Darbo kompiuteriu patirtis.
Geri organizaciniai sugebėjimai.
Pareigingumas, atsakingumas, geri bendravimo įgūdžiai, imlumas naujovėms.
Panašaus darbo patirtis metalo pramonės srityje.

Mes siūlome:
Geras darbo sąlygas ir įdomų darbą.
Kompetencijas atitinkantį ir laiku mokamą darbo užmokestį.
Profesinius iššūkius bei plačias saviraiškos galimybes.

Darbo laikas: Visa darbo diena
Vietovė: Maišiagala, Vilniaus raj.

Atlyginimas: 695 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Valytoja (-jai)

Pobūdis: Naujos statybos gyvenamojo namo laiptinių valymas
Reikalavimai: Naujos statybos gyvenamojo namo laiptinių valymas ( grindų drėgnas valymas, dulkių valymas nuo paviršių, liftu valymas, stiklinių durų valymas, sienų priežiūra )
Valyti reikia: 7 laiptines 3 kartus per savaitę, reikalingos(-gi) 2 tvarkytojos (-jai).
Darbo vieta: Aguonų g. 12, Vilnius (senamiestis)
Darbo laikas: I-III-V nuo 8:00-12:00 val. ( puse etato )
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti.
Be žalingų įpročių.
Patirtis valymo srytyje būtų privalumas.
Atlyginimas: 130 eur. (su mokesčiais) (i rankas 119 eur.)

Atlyginimas: 130 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mobili švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 30 B, 867758450, povilas@mobilisvara.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Mobili švara"  Dizaineris

Pobūdis: - kurti reklaminius tekstus ir straipsnius;
-kurti naujų produktų dizainą;
- kurti spaudos bei interneto reklaminių modulių dizainą;
- fotografuoti prekes ir vizualiai jas apipavidalinti;
- dirbti su Photo Shop ir Corel Draw programomis.
- atlikti nestandartinius kūrybinius (ir nekūrybinius) darbus.

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir darbų pavizdžius siųskite Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "dizainerio pareigoms"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Reikalavimai: PhotoShop ir CorelDraw programų žinojimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sijesis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Sijesis"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Autošaltkalvis atlieka parko judraus sąstato remontą dirbtuvėse. Ardo, remontuoja sudėtingus agregatus, mazgus ir prietaisus, juos pakeičia. Remontuoja ir surenka autobusus ir krovininius automobilius;
Reikalavimai: Medicinos įstaigos leidimas tą darbą dirbti. Autošaltkalvio darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 725 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 5 2335768, 61608869, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Valytojai B. Radvilaitės g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojui prižiūrėti teniso aikštynus ir teritoriją, o valytojai valyti bendrąsias sporto klubo patalpas, esančias prie Bernardinų sodo B.Radvilaitės g. 6 C. Darbas slenkančiu grafiku 4 d. dirbama, 2 d. laisvos nuo 7 iki 15 val. ir nuo 14 iki 22 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 373 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868639306, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Autobuso vairuotojas (a)

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tarptautinio tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais;
Reikalavimai: D kat. vairuotojo pažymėjimas (95 kodas); Skaitmeninio tachografo kortelė; pažyma iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie asmens baustumą;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 870 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 5 2335768, 61608869, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Valytoja Gudelių g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines patalpas, esančias Gudelių g. Lazdynuose. Darbas I-V nuo 6 val.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavėja/barista

Pobūdis: Crispy Bakery ieško darbuotojų. Darbas su kasa, kavos gaminimas, sumuštinių gaminimas, atparnavimas.
Reikalavimai: Privalumai: padavėjos, barmeno, patirtis, kavos gamybos išmanymas. Pagrindinis reikalabimas yra draugiškumas ir noras dirbti. Yra galimybė dirbti pilnu pajėgumu bei pagal galimybes (savaitgaliai, po puse dienos).

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traškūs projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g. 6, 867022226, info@samplebox.eu
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Traškūs projektai"  Apklausu atlikejas

Pobūdis: Kalbinti žmones pagal iš anksto paruoštas anketas su klausymais. Dirbame visose vietose kur renkasi daug žmonių, tokiose kaip prekybos centrai, miesto šventes, įvairūs renginiai ir pan.
Jums reikes bendrauti su įvairaus amžiaus nepažistamais žmonėmis, ir jei jus esate drąsus ir komunikabilus, tada mes jusų laukiame!
Reikalavimai: Puikūs bendrabimo įgūžiai
Punktualumas
Maloni išvaizda
Atsakingumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eastcon AG LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 70, 868976227, elzbieta227@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Eastcon AG LT"  Sekretorė-referentė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, biuro dokumentacijos tvarkymas.
Reikalavimai: Ne žemesnis negu aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas, puiki lietuvių ir bent viena užsienio kalba,gebėjimas greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti. Pareigingumas, kruopštumas, kolektyviškumas.Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 352 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto 26-asis notarų biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7, (8 5)248 73 41, info@notary.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto 26-asis notarų biuras  Telekomunikacijų specialistas

Pobūdis: Naujų kompiuterinių bei telefoninių darbo vietų instaliavimas (nuo kabelio atvedimo iki kompiuterio/telefono pajungimo).
Esamų kompiuterinių bei telefoninių darbo vietų priežiūra.
Kitų telekomunikacinių sistemų diegimas ir priežiūra.
Reikalavimai: Inžinerinis išsilavinimas (gali būti paskutinio kurso studentas).
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariškių 2, 852365000, julius@santa.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos"  Elektrikai

Pobūdis: Įmonė siūlo darbą kvalifikuotiems elektrikams, be žalingų įpročių, atsakingiems asmenims. Pradėtų dirbti iš karto.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Veroma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Vileišio g, 869926519, buhalterija@veroma.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Veroma"  Indu ploveja-valytoja

Pobūdis: Lankytoju sales valymas, indu ir kito inventoriaus plovimas
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopstumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo, 865976800, neringa.grazulyte@delano.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Montuotojas

Pobūdis: Tinkllelių ir žaliuzių montavimas bei surinkimas gamyboje ir objektuose.
Reikalavimai: Atsakingumas, panašaus darbo patirtis, gebėjimas skaityti brėžinius.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tinklelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 14, 2164859, margarita@tinklelis.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Tinklelis"  Viešbučio restorano padavėjas

Pobūdis: Viešbučio restaro, priežiūra, svečių aptarnavimas, tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, iniciatyvumas, tvarkingumas.
Anglų, rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rotundo g. 1, 8 615 92 908, agne.janusiene@centrumhotels.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Siuntų išvežiojimas Vilniaus mieste
Reikalavimai: Patirtis dirbant vairuotoju ir turėti B, BE kategorijas,
turėti ne mažesnį kaip 3 metai vairavimo stažą, būti atsakingu, rūpestingu ir draugišku, neturėti priklausomybės alkoholiui. Įsidarbinant reikalinga pristatyti pažymą apie teistumą ir priklausomybes.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VG transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių sodų 1-oji g. 4, 864609177, 869946557, vgtransportas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "VG transportas"  Virtuvės pagalbinė darbuotoja

Pobūdis: Indų plovimas, pagalbinių virtuvės darbų atlikimas.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų g.3, 861811522
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Virėjo padėjėjas

Pobūdis: Pagalba virtuvėje virėjui.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų g.3, 861811522
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Operatyvios kontrolės skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2015 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-266

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

OPERATYVIOS KONTROLĖS SKYRIAUS

I POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Operatyvios kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) I poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga mokesčių mokėtojų patikrinimams atlikti ir konkrečioms užduotims vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių mokėtojų operatyvios kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, administracinę teiseną.

6.3. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: ,,MS Word", ,,MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Tikrina mokesčių mokėtojų veiklą ir mokesčių mokėtojų dokumentus pagal nustatytos formos pavedimą, atlieka operatyvius patikrinimus ir mokestinius tyrimus, nustatyta tvarka juos įformina.

7.2. Analizuoja mokesčių mokėtojų veiklos dokumentus, tikrina ir vertina buhalterinės apskaitos dokumentus, finansinę, ūkinę komercinę veiklą, rengia paklausimus kitoms institucijoms dėl informacijos perdavimo ir gavimo, įteikia mokesčių mokėtojams privalomus vykdyti nurodymus.

7.3. Surašo pažymas, administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų pažeidimų protokolus, duoda administracinius nurodymus.

7.4. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus ir bendrus su kitomis institucijomis patikrinimus.

7.5. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis.

7.6. Kaupia, sistemina ir analizuoja patikrinimų ir mokestinių tyrimų informaciją apie mokesčių mokėtojus ir metodinę medžiagą patikrinimų atlikimo klausimais.

7.7. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.

SUSIPAŽINAU IR SUTINKUAtlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus pataisos namų (toliau - Vilniaus PN) Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) ir kitus buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypčių išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų buhalterinio darbo patirtį:

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą biudžetinėse įstaigose;

6.4 gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu, programa "LABBIS III", VBAMS - Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema;

6.6. Pretendentas, laimėjęs konkursą, turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJO

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo atsiskaitymų operacijas pagal sąskaitas bankuose ir registruoja jas buhalterinėje apskaitoje;

7.2. rengia mokėjimo paraiškas ir visas su mokėjimais susijusias procedūras per VBAMS sistemą;

7.3. įveda valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių duomenis (VBAMS);

7.4. dalyvauja materialinių vertybių, atsiskaitymų ir piniginių lėšų inventorizacijose;

7.5. atlieka einamąją finansų kontrolę, užtikrinant, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų teisingai fiksuojami apskaitos dokumentuose ;

7.6. kontroliuoja ir atsako už kasinių išlaidų pagal visus biudžeto sąmatos išlaidų straipsnius panaudojimą;

7.7. pildytojo teisėmis įveda duomenis į VSAKIS sistemą, tuo užtikrindamas juose duomenų teisingumą

7.8. rengia tarpines VSAFAS finansines ataskaitas;

7.9. vykdo pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo apskaitą;

7.10. siekdamas užtikrinti įstaigai pavestų užduočių vykdymą, dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra įtrauktas, veikloje;

7.11. skyriaus kompetencijos ribose rengia pažymas fiziniams ir juridiniams asmenims;

7.12. rengia biudžeto išlaidų sąmatų projektus;

7.13. teikia siūlymus dėl racionalaus darbo, materialinių ir finansinių išteklių panaudojimo;

7.14. vykdo kitus skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;

7.15 nesant skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir kiti atvejai), vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos

skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus pataisos namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rasų 8, 85198823, personalas@vilniauspn.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie Vilniaus pataisos namai  Viešojo saugumo politikos departamento direktoriaus pavaduotojas

Pobūdis: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1V-398VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKOS DEPARTAMENTODIREKTORIAUS PAVADUOTOJOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Viešojo saugumo politikos departamento (toliau - departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 17.II. PASKIRTIS 4. Departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti departamento padalinių darbą ir departamento direktoriaus nesant vykdyti jo pareigas.III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo (išskyrus ekonominę migraciją). IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir įgytą magistro kvalifikacinį laipsnį;6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį nacionalinio ir/ar viešojo saugumo srityje;6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje, ir kitais dokumentais, susijusiais su nacionaliniu ir/ar viešuoju saugumu;6.4. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo ir departamento veiklą; 6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: "Windows", "Microsoft Word", "Internet Explorer", "Outlook Express"6.7. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);6.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše. V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Siekiant tinkamai įgyvendinti departamentui pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. koordinuoja departamento ir vidaus reikalų statutinių įstaigų bei kitų ministerijai pavaldžių įstaigų, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo (išskyrus ekonominę migraciją) stiprinimu (toliau - įstaigos), dalyvavimą rengiant ir vykdant ministerijos strateginį veiklos planą ir ministerijos metinį veiklos planą, kitus planavimo dokumentus; 7.2. kontroliuoja Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau - ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimų ir nurodymų vykdymą departamente, o ministerijos vadovybės pavedimu - ir įstaigose; 7.3. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja programų ir projektų, skirtų viešajam saugumui (išskyrus ekonominę migraciją) stiprinti, ir jų įgyvendinimo planų rengimą bei įgyvendinimą; 7.4. koordinuoja ir kontroliuoja viešojo saugumo būklės šalyje analizės, valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimo praktikos analizės, vykdomų priemonių viešajam saugumui stiprinti efektyvumo analizės, atlikimą; 7.5. koordinuoja pasiūlymų dėl mokslo ir praktikos laimėjimų pritaikymo viešojo saugumo srityje rengimą; 7.6. nustatyta tvarka arba ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja vertinant valdymą bei veiklos organizavimą įstaigose, rengia pasiūlymus, kaip tobulinti įstaigų valdymą ir veiklą; 7.7. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose; 7.8. teikia pasiūlymus dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo;7.9. departamento direktoriaus nesant vykdo departamento direktoriaus pareigas;7.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

Atlyginimas: 1130 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Autošaltkalvis - elektrikas/diagnostikas


Įmonė: UAB "Autodina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227866
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Autodina"  Kokybės kontrolės specialistas


Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=227867
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pakuotoja

Pobūdis: Konditerijos gaminių pakavimas, gebėjimas greitai ir tiksliai skaičiuoti.
Reikalavimai: Atidumas, darbštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sonverta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 13, 852 33 44 66
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Sonverta"  Virėja

Pobūdis: Kavinei reikalinga virėja. Darbas būtų darbo dienomis nuo 7,00 val iki 16,00 val.

Atlyginimas: 330 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugenijos svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8610 19046, anzelika@kolonos.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Eugenijos svetainė"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Draugiškas ir mandagus klientų aptarnavimas;
Patarimai klientams;
Aktyvus prekių pardavimas, pasiūla bei akcijų vykdymas;
Prekių užsakymas, priėmimas ir išdėstymas;
Reikalavimai: Jei esi energingas, darbštus, pareigingas bei mėgstantis bendrauti, nebijai iššūkių, o galbūt ateityje svajoji apie savo verslą, kviečiame prisijungti prie tarptautinės Reitan Convenience komandos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reitan convenience Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr.58, 869856957, virginija.gaubsiene@reitan.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Reitan convenience Lithuania"  Sodininkas

Pobūdis: žolės pjovimas,įvairus sodo darbai, darbas iki lapkričio mėn.
Reikalavimai: Nuosavas ekonomiškas automobilis, amžius 18-30 m

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fitoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juodasis kelias 33a, 8867799863, info@fitoras.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Fitoras"  Virėjas

Pobūdis: Virėjo(-os) sugebančio dirbi modernioje virtuvėje.
Reikalavimai: Privalumas mokėti anglų kalbą
Komunikabilumas
Savarankiškumas
Norėjimas tobulėti, bei nebijoti bendrauti su klientais.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naspera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektu gatve 56-101, 8 68472367, martynaspaulauskas11@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Naspera"  Suvirintojas

Pobūdis: Nesudėtingų metalinių konstrukcijų gamyba, apdirbimas ir montavimas. Virinimas dujomis, elektra.
Reikalavimai: Mokėti skaityti brėžinius, virinti elektra, dujomis.
Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas, punktualumas, būtinai be žalingų įpročių, noras dirbti ir tobulėti.
Vairuotojo pažymėjimas privalumas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB NERMONAS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g., 865290777, info@nermonas.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB NERMONAS  Metalinių konstrukcijų montuotojas

Pobūdis: Įvairių metalinių konstrukcijų montavimas surinkimas, gamyboje ir objektuose Vilniaus mieste.
Reikalavimai: Išmanyti bendrastatybinius darbus, mokėti virinti elektrodais. Neturėti žalingų įpročių. Varuotojo pažymėjimas būtų privalomas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB NERMOANS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g., 8 652 90777, info@nermonas.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB NERMOANS  Virėjas šaltam stalui

Pobūdis: Vyr. virėjui - Pagrindinių patiekalų atidavimas, darbo virtuvėje organizavimas.
Virėjui - darbas gaminant šaltus užkandžius ir salotas.
Reikalavimai: Patirtis būtina.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Užupio kavinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio 2, 860072776, info@uzupiokavine.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Užupio kavinė"  Virėjo padėjėjas

Pobūdis: Pagalba virtuvėje virėjui.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas.
Patirtis nebūtina

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Užupio kavinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio 2, 860072776, info@uzupiokavine.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Užupio kavinė"  Vyr. virėjas

Pobūdis: Vyr. virėjui - Pagrindinių patiekalų atidavimas, darbo virtuvėje organizavimas.
Virėjui - darbas gaminant šaltus užkandžius ir salotas.
Reikalavimai: Patirtis būtina.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Užupio kavinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio 2, 860072776, info@uzupiokavine.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Užupio kavinė"  Patalpų valymas

Pobūdis: Patalpų valymas Konstitucijos pr.
Reikalavimai: Noras sąžiningai dirbti ir užsidirbti;
Darbštumas, atsakingumas, žalingų įpročių neturėjimas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros broliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g.10, 860229222, monika.siupiniene@svarosbroliai.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Švaros broliai"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Darbas greitų užkandžių kavinėje (daryti kavą, sumuštinius, darbas prie kasos, staliukų sutvarkymas).
Reikalavimai: Reikalavimai:
Taisyklinga lietuvių kalba;
Gebėjimas parduoti, paslaugumas, orientacija į rezultatą;
Sąžiningumas, mandagumas.
Mes jums siūlome:
draugišką kolektyvą;
darbą po mokymų pilnu etatu;
laiku mokamą konkurencingą atlyginimą;
visas socialines garantijas;
geras darbo sąlygas;
įmonės ir jos partnerių teikiamas privilegijas.


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bouligpub"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: musu.kavines@ml.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Bouligpub"  Vyr. pardavėja

Pobūdis: Papuošalų, keramikos, lino dirbinių, suvenyrų pardavimas. Darbas senamiestyje slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti savarankiškai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Genio uoksas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies, 865599977, genio-uoksas@outlook.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie MB "Genio uoksas"  Virtuves sefas

Pobūdis: Vadovauti 5 vireju ir 2 indu ploveju kolektyvui
Kalkuliaciniu lenteliu bei patiekalu ruosimas
Produktu uzsakymas/ saskaitu -fakturu vedimas i komp.sistema
Reikalavimai: Patirtis ne maziau 5 metai virejo pareigose
Pageidaujame darbuotojo, kuris nera dirbes virtuves sefu, taciau tiki, kad galetu dirbti daugiau nei vireju

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio 9, 8 611 53466, asta@gratahotel.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: • Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas telefonu.
• Naujų klientų paieška;
• Pasiūlymų rengimas;
• Kontaktų su esamais klientais palaikymas.
Reikalavimai: • Patirtis reklamos pardavimų srityje ar internetinėje žiniasklaidoje ir prekyboje – privalumas;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Puikūs bendravimo, derybiniai įgūdžiai;
• Savarankiškumas, atsakingumas, noras dirbti
• Domėjimas statybos sritimi privalumas

Įmonė siūlo:
• Geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą;
• Mokymąsi ir profesinio tobulėjimo galimybes;

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Propagandos ministerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: + 370 672 60 123, lida.lapkiene@statybunaujienos.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie VšĮ "Propagandos ministerija"  Žurnalistas

Pobūdis: Statybų naujienų portalas ieško gebančio ir norinčio rašyti, turinčių idėjų žurnalisto, kuriam būtų įdomu rašyti apie su statyba susijusiomis temomis. Gali būti rašantys statybininkai, architektai, dizaineriai ir kt. taip pat žurnalistiką studijuojantys asmenys.
Darbo pobūdis: straipsnių rašymas, temų inicijavimas statybų naujienų portale.
Reikalavimai: Komunikabilumas,
Iniciatyvumas,
Atsakomybė,
Privalumai: Žurnalistikos, komunikacijos ir lituanistikos studijos.

Mes siūlome:
Atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų;
Darbą draugiškame kolektyve;
Mokymąsi ir profesinio tobulėjimo galimybes;

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Propagandos ministerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: + 370 672 60 123, lida.lapkiene@statybunaujienos.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie VšĮ "Propagandos ministerija"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Iškrovimas/pakrovimas vaisių ir daržovių
Reikalavimai: Turėti autokrautuvo vairavimo pažymėjimą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fruteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 47, 852, frutekacv@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Fruteka"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Muzikos salonui "Tamsta" reikalingas specialistas - konsultantas pilnai darbo dienai.
Bendravimas su klientais, darbas kasos aparatu, tvarkos palaikymas, pagalba kolegoms.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas, draugiškumas, komunikabilumas, atsakingumas.
Privalumas: muzikinis išprusimas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tamsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868725305, vilma@tamsta.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Tamsta"  Apskaitos ir finansų skyriaus vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Formuoti, vykdyti ir kontroliuoti įmonės finansų politiką
• Valdyti įmonės finansinius srautus
• Bendrauti su bankais ir kredito įstaigomis
•Užtikrinti sklandų ir sėkmingą finansų skyriaus ir darbuotojų darbo organizavimą
• Priimti strateginius ir operatyvinius finansinius sprendimus
• Rengti įmonės (padalinių) finansinius planus
• Ruošti buhaterinę atskaitomybę
• Rengti finansines ataskaitas įmonės vadovams ir akcininkams

ĮMONĖ SIŪLO
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Ne mažiau nei 5 metai sėkmingo vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo srityje
Darbas su Exel, Word, Agnum
Lyderystė, delegavimo įgūdžiai, gebėjimas organizuoti savo ir savo komandos darbą.
Orientacija į rezultatą, stiprus strateginis mąstymas, sugebėjimas, pasiekti užsibrėžtą tikslą.
Kalbos - Lietuvių, Rusų

Privalumas – anglų kalba

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1160 € (su mokesčiais)
Įmonė: Sijesis, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 868587722, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie Sijesis, UAB  Kepėja

Pobūdis: žaliavų paruošimas gamybai,
kepinių formavimas,
konditerijos gaminių kepimas
Reikalavimai: Kepėjo įgūdžiai,
mokėti gaminių kepimo procesus,
ne mažesnė nei vienerių metų darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sonverta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 13, 852 33 44 66
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Sonverta"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis.
Reikalavimai: Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.
Mes siūlome:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, Adidas, Reebok ir kt. įdomiais techniniais sporto produktais;
Siūlome patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis:
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Transporto/logistikos vadybininkas

Pobūdis: Krovinių gabenimo organizavimas, sutarčių sudarymas;
Ryšių su esamais vežėjais bei klientais palaikymas, naujų kontaktų užmezgimas;
Transporto judėjimo kontrolė;
Iškilusių klausimų sprendimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto srityje (darbas su vežėjais, klientais);
Savarankiškumas, geri derybiniai bei bendravimo su klientais įgūdžiai;
Mokėjimas planuoti ir organizuoti savo darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Motus Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl.26A-120, 8 68682074, motusbaltic@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Motus Baltic"  Virtuves darbuotojas

Pobūdis: Saltu patiekalu gamyba
Reikalavimai: CV siusti el pastu: qpolobar@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Havana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanaviciaus 4, Qpolobar@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Havana"  Apskaitininkė

Pobūdis: Statybos ir remonto UAB "ALSA" siūlo darbą apskaitininkei.

Darbo vieta: Merešlėnų k., Pagirių sen.

Darbo pobūdis: apskaitos dokumentų paruošimas, suvedimas į buhalterinės apskaitos programą "Finvalda" tiesioginis bendradarbiavimas su klientais; sąskaitų išrašymas; prekių pajamavimo operacijos; kelionės lapų pildymas; kuro nurašymas ir pan.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui: darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje, geri kompiuterio įgūdžiai, greita orientacija, atidumas, organizuotumas bei geri bendravimo įgūdžiai.

Siūlomas atlyginimas: 463 € atskaičius mokesčius.
Norinčius kandidatuoti maloniai prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą el.adresu info@alsa.lt.
Tel.: 8 650 92099

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 592 € (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška,
Klientų poreikių išsiaiškinimas, analizė,
Pardavimų tikslų vykdymas,
Savarankiškas veiklos planavimas ir įgyvendinimas,
Komercinių pasiūlymų ruošimas, pardavimo sutarčių pasirašymas,
Parduodamos produkcijos pristatymo koordinavimas, atsiskaitymų kontrolė,
Nuolatinis darbinių santykių su klientais palaikymas po pardavimo, Pardavimų vadovės užduočių vykdymas ir geranoriškas bendradarbiavimas.
Reikalavimai: Aktyvumas, gebėjimas veikti savarankiškai ir komandoje,
Iniciatyvumas, kūrybiškumas, išradingumas, pozityvumas,
Puikūs derybiniai gebėjimai,
Noras ir gebėjimas bendrauti su įvairiais žmonėmis
Naudingi įgūdžiai:
Išsikeli ambicingus tikslus, planuoji savo darbą ir atsakai už darbo rezultatus,
Sieki dirbti ir užsidirbti pagal aiškią ir sąžiningą, proporcingai augančią nuo pardavimų skaičiaus, motyvacinę sistemą.
Pardavimų procesas teikia Tau pasitenkinimą ir yra varomoji jėga,
Turi nestandartinį situacijos matymą ir kūrybiškai randi sprendimą iš bet kokios situacijos.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic ILP"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko pr. 180, info@balticilp.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltic ILP"  Administratorė - personalo vadovė

Pobūdis: Statybos ir Remonto UAB "ALSA" siūlo darbą administratorei-personalo vadovei (terminuota darbo sutartis nuo 2015 m. liepos mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn.)

Darbo pobūdis:
- biuro veiklos organizavimas (telefoninių skambučių, informacijos srautų valdymas, korespondencijos paskirstymas, įmonės dokumentų ruošimas bei tvarkymas, vadovo pavestų užduočių atlikimas, biuro aprūpinimas kanceliarinėmis bei ūkinėmis prekėmis ir kt.)
- personalo dokumentų, apskaitos tvarkymas
- įmonės sutarčių administravimas, pažymų ruošimas
- kitos administracinės ir organizacinės užduotys

Siūlomas atlyginimas: 552 € (neatskaičius mokesčių).
Darbo vieta: Žalgirio g. 131, Vilnius.
Norinčius kandidatuoti maloniai prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą el.adresu info@alsa.lt.
Tel.: 8 650 92099
Reikalavimai: Reikalavimai:
- panašaus darbo patirtis
- raštvedybos taisyklių išmanymas
- geri laiko planavimo, organizaciniai įgūdžiai bei konfliktinių situacijų valdymas
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai
- greita orientacija, atsakingumas bei atkaklumas
- užsienio kalbos (anglų, rusų)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 552 € (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Laiškininkas (terminuota 0,5 etato)

Pobūdis: Neadresuotos reklamos pristatymas gyventojams,įmonėms
Reikalavimai: Privalumas - savarankiško darbo patirtis;
pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 160 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dokrinas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 24a-221 kab., 8 5 2778856, dokrinas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Dokrinas"  Barista

Pobūdis: Reikalingi baristos naujai atidaromai kavinei, darbas su kava ir jos gėrimais, Vilniaus centre.
Reikalavimai: Anglų ir Rusų kalbos mokėjimas. Panašaus darbo patirtis privalumas.
Noras tobulėti ir dirbti komandoje.

Atlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g., info@alorlit.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Indų plovėja Ozo g.

Pobūdis: * Restorano indų plovimas rankomis ir mašina;
* Švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: * Visas socialines garantijas;
* Laiku mokamą motyvuotą atlyginimą;
* Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nimfėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 862083667, 861851813, vilnius.karjera@pj.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Nimfėja"  Indų plovėja J. Jasinskio g.

Pobūdis: * Restorano indų plovimas rankomis ir mašina;
* Švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: * Visas socialines garantijas;
* Laiku mokamą motyvuotą atlyginimą;
* Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nimfėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g., 861417725, 861851813, vilnius.karjera@pj.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Nimfėja"  Indų plovėja Vokiečių g.

Pobūdis: * Restorano indų plovimas rankomis ir mašina;
* Švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: * Visas socialines garantijas;
* Laiku mokamą motyvuotą atlyginimą;
* Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nimfėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g., 869823952, 861851813, vilnius.karjera@pj.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Nimfėja"  Valytoja/as

Pobūdis: Išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, tualetų.
Rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas.
Ruošia plaunamus ir dezinfekuojančius skiedinius, valo jais tualetus, koridorius, dušus, rūbines ir kitas tarnybines ir pagalbines patalpas.
Išneša atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų į nustatytą sandėliavimo vietą.
Pastato šiukšlių dėžes, išvalo ir išdezinfekuoja jas.
Sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje.
Baigus darbą, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų, įjungia signalizaciją, užrakina kabinetų duris.
Reikalavimai: Medicinos gydytojų komisijos išvada, kad jo sveikata atitinka nustatytus reikalavimus valytojo pareigoms atlikti.
Turi žinoti ir išmanyti:
Plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda Valytoja siųskite adresu cv@rvul.lt Arba skambinkite telefonu 861950054

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių 29, 861950054, cv@rvul.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Pardavėja (-as) konsultantė (-as)

Pobūdis: Profesionalus ir draugiškas klientų aptarnavimas;
Parduotuvės pardavimų gerinimas;
Prekių išdėstymo prekybos salėje priežiūra;
Tvarkos palaikymas parduotuvėje;
Darbas kasos aparatu, kompiuteriu.
Reikalavimai: Darbo parduotuvėje su drabužiais, batais, aksesuarais patirtis ne mažesnė nei 1 metai (būtina);
Rusų kalbos mokėjimas (būtina);
Anglų kalbos mokėjimas (pageidautina);
Sugebėjimas dirbti kolektyve;
Pozityvus požiūris;
Komunikabilumas, noras tobulėti, paslaugumas, tolerancija;
Mokėjimas dirbti kasos aparatu ir kompiuteriu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Insema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 865223122, indre@mylingerie.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Insema"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: žolės pjovimas, smulkus remontas, smulkus santechnikos remontas, aplinkos priežiūra.
Darbas vieną-du kartus per savaitę po 4 valandas. Lankstus grafikas. Gali būti nagingas studentas
Reikalavimai: Jokių žalingų įpročių, geba bendrauti ir darbštumas, tinkami rezultatai, sąžiningumas.

Atlyginimas: 110 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ Katalikiškas vaikų darželis "Mažutėliams"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pagalba.mazuteliams@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie VšĮ Katalikiškas vaikų darželis "Mažutėliams"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: Pobūdis: Pirminių dokumentų apskaita;
Pajamų / sąnaudų kontrolė;
Buhalterinių ataskaitų teikimas įmonių vadovams;
Ataskaitų rengimas valstybinėms institucijoms;
Prekių apskaitos organizavimas, kontrolė, atsargų inventorizacija;
Skolų derinimas su pirkėjais ir tiekėjais;
Komandiruočių apskaita;
Personalo apskaita;
Darbo užmokesčio apskaita;
Ir kiti vyr.buhalterio nurodyti darbai.
Reikalavimai: Buhalterinės apskaitos išmanymas ir nemažiau kaip 3-jų metų darbo patirtis (privalumas statybų srityje);
Darbo patirtis su programa BUTENTA 3.2;
Gebėjimas savarankiškai atlikti paskirtas užduotis;
Greitas orientavimasis įvairiose situacijose, imlumas naujovėms;
Atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34a., 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Lažybų tarpininkas (0,5 etato) Ukmergės g.

Pobūdis: Kokybiškas ir profesionalus klientų aptarnavimas; darbas kasos aparatu (dirbti apmokome).

Darbo vieta: Ukmergės g. 369, Vilnius (Prekybos centre "BIG").
Darbo laikas: V 14-21 val., VI 10-21 val., VII 10-20 val.

Suminė darbo laiko apskaita. MMA + priedai priklausantys nuo darbo rezultatų.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų el. paštu kristina@orakulas.lt
Temos laukelyje nurodykite: "Lažybų tarpininkas (-ė) PC BIG"
Reikalavimai: - įgytas vidurinis išsilavinimas;
- komunikabilumas;
- imlumas naujovėms;
- domėjimasis šiuolaikinėmis technologijomis;
- bendras kompiuterinis raštingumas;
- domėjimasis sportu;
- patirtis aptarnavimo srityje (privalumas).

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g., 8 5 2 16 28 95, kristina@orakulas.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Transporto vadybininkui(-ei)

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų pagal paskirtas kryptis organizavimas ir kontrolė
• Klientų poreikių įvertinimas, jų užsakymų vykdymas, lojalumo skatinimas
• Darbas su užsienio partneriais, naujų užsienio partnerių paieška
• Darbas su vežėjais, jų kontrolė, klientų informavimas
• Darbas su duomenų baze, pervežimo dokumentų administravimas
• Biudžeto vykdymas, analizė, pelningumo siekimas
• Pareikštų klientų pretenzijų administravimas, skolų prevencija
Reikalavimai: Reikalavimai
• Aukštasis išsilavinimas
• Geri pardavimo įgūdžiai
• Geros anglų ir rusų kalbų žinios
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
• Geri derybų vedimo įgūdžiai
• Iniciatyvumas, komunikabilumas, savarankiškumas
• Patirtis krovinių gabenimo srityje – privalumas

Įmonė siūlo
• Darbą sėkmingai veikiančioje, perspektyvioje kompanijoje
• Galimybę kilti karjeros laiptais
• Motyvuojantį atlygį už darbą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viaginta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniskiu 99, 852532124, viaginta@viaginta.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Viaginta"  Virėjas

Pobūdis: Viesbucio restorano virejas
Reikalavimai: Patirtis,min 1 metai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 526 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rotundo g. 1, 8 611 53466, asta@gratahotel.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Parduotuvės vedėjas (-a)

Pobūdis: - padalinio veiklos organizavimas;
- personalo valdymas;
- prekių atsargų valdymas;
- pardavimų analizė;
- ekspozicijų priežiūra.
Reikalavimai: - ne mažesnė 2 metų patirtis mažmeninėje prekyboje;
- aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas;
- geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
- rusų, anglų kalbų pagrindai;
- atsakingas požiūris į darbą;
- veiklumas ir savarankiškumas;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 174A, vilma@anvol.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Profesionalios kosmetikos vadybininkė

Pobūdis: Naujų klientų paieška bei darbas su esamais klientais, kosmetikos pristatymų ir seminarų organizavimas grožio specialistams, marketingo veiklos organizavimas, klientų aptarnavimas, konsultavimas produkcijos asortimento klausimais.
Reikalavimai: Iniciatyvumas ir gebėjimas savarankiškai dirbti;
Puikus bendravimo įgūdžiai ir didelis atsakomybės jausmas;
Darbo patirtis kosmetikos srityje;
Komunikabilumas ir organizaciniai įgūdžiai;
Profesinis išsilavinimas;
Puikus lietuvių ir rusų kalbos mokėjimas;
Anglų, vokiečių arba lenkų kalbos mokejimas būtų privalumas;
Ne mažesnė 3 metų patirtis marketingo srityje;
Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 420 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA "Janssen beauty Baltikum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 13, +37126327397; 860500315, ltinfo@beauty-baltikum.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie SIA "Janssen beauty Baltikum"  Virėja(s)

Pobūdis: Dienos pietų gamyba darbo dienomis nuo 8:00-16:00

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eimira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų g. 25, 865692003, uab.eimira@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Eimira"  Saltkalvis - automechanikas

Pobūdis: Autoservisui Baltupiu mikrorajone reikalingas saltkalvis - automechanikas.
Galimas darbuotojo apmokymas.
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darsauta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visoriu g., 860020030, darsauta@zebra.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Darsauta"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Pagrindų paruošimas;
Trinkelių klojimas;
Kelio bortų statymas;
Vejos bortų statymas;
Lietaus kanalizacijos įrengimas;
Smulkūs betonavimo darbai.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Kruopštumas;
Sąžiningumas;
Noras dirbti ir užsidirbti;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Racionalus sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860216595, r.sprendimas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie MB "Racionalus sprendimas"  Trinkeles, gerbuvis

Pobūdis: Gerbuvio darbai, trinkeles ,tvoros segmentines, planiravimas zemes.
Reikalavimai: Suvokimas dirbant darba.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fitoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juodasis kelias 33a, 868855225, info@fitoras.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Fitoras"  Administratorė (-ius)

Pobūdis: - Teikti ir priimti informaciją telefonu bei elektroniniu paštu;
- Įmonės korespondencijos (laiškai, el. paštas) valdymas ir administravimas;
- Įmonės dokumentų srautų valdymas: raštų ruošimas, registravimas, sutarčių ir kitų vidinių dokumentų koordinavimas bei archyvavimas;
- Pagalba vadovui bei įmonės darbuotojams kasdieniais, administracinio bei organizacinio pobūdžio klausimais.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (pageidautinas ekonomikos, vadybos,administravimo);
- Anglų kalbos mokėjimas, pageidautinos-rusų kalbos žinios;
- Raštvedybos reikalavimų išmanymas;
- Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Greita orientacija, darbo laiko planavimas, gebėjimas nustatyti prioritetus;
- Streso valdymas kritinėse situacijose;
- Atsakingumas, vidinė motyvacija, kruopštumas, atidumas bei noras mokytis ir tobulėti;
- Imlumas bei atsakingas požiūris į darbą.

Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas;
- Įdomų ir atsakingą darbą;
- Pagalbą, siekiant užsibrėžtų tikslų;
- Draugišką kolektyvą ir geras darbo sąlygas.

Jeigu susidomėjote siūlomomis pareigomis ir atitinkate keliamus reikalavimus, savo gyvenimo aprašymą su nuotrauka prašome siųsti elektroniniu paštu: lina@p-parkas.lt. iki 2015 m. birželio mėn. 1 d.

Atlyginimas: 325 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "P-parkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 10A, lina@p-parkas.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "P-parkas"  Pagalbinis statybų darbuotojas

Pobūdis: Įmonė ieško pagalbinio statybininko. Darbo vieta Vilniuje. Yra apgyvendinimo galimybė.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lakštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.V. Graičiūno g. 30, 852602641, sekretore@lakstas.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Lakštas"  Virėjas

Pobūdis: - maisto gamyba;
- pagalba gamybos vadovei;
- higienos normų išmanymas;
Reikalavimai: Patinka gaminti, sukiesi virtuvėje kaip vijurkas ir žinai, jog daugiau niekuo nenori būti "apart" virėju.... LAUKIU TAVĘS!

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 862030030, rudytealina@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Administratorė/ius

Pobūdis: - klientų pasitikimas su geriausia nuotaika;
- rezervacijų priėmimas su geriausiais norais;
- personalo priežiūra;
- ir daug kitų pareigybių.
Reikalavimai: Esi linksmas, bendraujantis, nori tobulėti ir siekti geriausio rezultato? Turi nuostabios patirties baro srityje? O gal net ir administratorės pareigose?
Moki šypsotis, net sudėtingiausiose situacijose? O kolektyvas būna tavo geri draugai - kuriems gali pasakyti TAIP ir griežtą NE? Lauksime Tavęs.
p.s. motyvacinį laišką gauti - būtų malonumas.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 862030030, rudytealina@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Presuotojas-pagalbinis darbininkas

Pobūdis: - Darbas plėvelės ir plėvelinių maišų gamybos ceche.
- Gamybos broko ir technologinių atliekų surinkimas nuo gamybos įrenginių, supresavimas, pasvėrimas, išvežimas.
- Įvairūs pagalbiniai, nekvalifikuoti darbai.
- Tvarkos ir švaros ceche palaikymas.
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
- Dėl darbo kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis, darbo valandomis.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Reikalavimai: - Atsakingumas, pareigingumas.
- Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
- Noras dirbti gamybinėje aplinkoje.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Gamybos įrengimų operatorius

Pobūdis: - Plėvelės ir šiukšlių maišų gamybos įrengimo aptarnavimas ir priežiūra.
- Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas.
- Darbo vietos tvarkos palaikymas.
- Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir standartų laikymasis.
- Suteikiame apmokymus darbo vietoje.
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos iš eilės dieninės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos iš eilės naktinės, 3 poilsio dienos.
AB "Plasta” Savanorių pr. 180, Vilnius, įėjimas iš Sausupio g. Darbuotojams, gyvenantiems toliau nei 20 km atstumu nuo darbo vietos bei susidarius 4 žmonių ekipažui, kompensuojamos važinėjimo į darbą kuro išlaidos.
Reikalavimai: - Darbo patirtis gamyboje- didelis privalumas.
- Polinkis technikai.
- Atsakingumas, pareigingumas.
- Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją.
- Tikslo siekimas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2015.05.25

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Apskaitininkė/kas

Pobūdis: Darbas Agnum programa;
Prekių pajamavimas; registravimas sistemoje;
Sąskaitų išrašymas;
Grynų pinigų apskaita;
Reikalavimai: Patirtis dirbant su programa Agnum privaloma.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Atsakingumas; kruopštumas, operatyvumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaisvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.47, Aukštieji Paneriai, 867022008, info@vaisvija.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Vaisvija"  Konditerė - asistentė

Pobūdis: 1. Puošti, dekoruoti ir glaistyti amerikietiškas spurgas "Donuts"
2. Darbas savaitgaliais, 0.5 etato, yra galimybė grafiką derinti individualiai.
3. Darbo vieta Vilnius - Perkūnkiemis.
4. Jei esate be patirties apmokysime.
Reikalavimai: 1. Kūrybiškumas
2. Atsakingumas
3. Savarankiškumas

Atlyginimas: 220 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spurgų parduotuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 8 634 63210, diana@spurguparduotuve.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Spurgų parduotuvė"  Valytoja Kairiūkščio g. šalia Santariškių

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas.Rytinis
5d.d.(I-V) darbas nuo 7 val. ryto.
Reikalavimai: Atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas, sąžiningumas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus, 861850643
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Veiklos planavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Centrinės hipotekos įstaigos
direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d.
įsakymo Nr. B1-54 3.58 papunkčiu


VEIKLOS PLANAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos planavimo ir analizės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui pavestoms funkcijoms ir uždaviniams atlikti, Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) vykdomų programų ataskaitoms rengti bei veiklos planams įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - veiklos planavimo srityje, ir specialiojoje veiklos srityje - įstaigos tvarkomų registrų tvarkymo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų, įstaigos tvarkomų registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą bei valstybės tarnybą;
6.3. turėti darbo su valstybės registrais patirties;
6.4. turėti darbo patirties rengiant veiklos ar kitų planų įgyvendinimo ataskaitas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.7. mokėti gerai dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant įstaigos tvarkomų registrų statistikos duomenis ir ataskaitas;
7.2. dalyvauja rengiant įstaigos tvarkomų registrų tobulinimo ir plėtros projektus;
7.3. testinėje aplinkoje tikrina įstaigos tvarkomų registrų taikomųjų programų pakeitimus prieš juos įdiegiant į darbinę aplinką;
7.4. teikia pasiūlymus dėl įstaigos tvarkomų registrų taikomųjų programų funkcionavimo klaidų taisymo bei tobulinimo;
7.5. analizuoja ir stebi registro taikomųjų programų veikimo atitiktį atitinkamo registro nuostatams;
7.6. dalyvauja rengiant darbo su įstaigos tvarkomų registrų taikomosiomis programomis taisyklių, jų pakeitimų projektus;
7.7. dalyvauja rengiant veiklos ir kitų planų įgyvendinimo ataskaitas;
7.8. dalyvauja rengiant metines ataskaitas;
7.9. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų bei skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Centrinė hipotekos įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17, (85)2313490, info@hipotekosistaiga.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie Centrinė hipotekos įstaiga  Picų kepėjas

Pobūdis: Reikalingas picų kepėjas darbui pilnu etatu arba tik savaitgaliais.
Pobūdis - picų gamyba, produktų paruošimas.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas.
Picų kepėjo darbo patirtis būtų privalumas.
CV su prierašu "kepėjas" siųskite el. paštu: personalas@picumenas.lt

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alstija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, 865752522, personalas@picumenas.lt
Skelbimo data: 2015.05.17

Atsiliepimai apie UAB "Alstija"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Kviečiame Jūs prisijungti prie mūsų darnaus ir draugiško kolektyvo UAB DANESA siūvimo reikmenų ir audinių parduotuvėje.Darbas kasos aparatų ir Centas programa.Malonus pirkėjų aptarnavimas.
Reikalavimai: Suteiksime visas reikalingas žinias,kurios užtikrins Jūsų sekminga darbą mūsų įmonėje.
Darbo patirtis prekyboje - privalumas.Domėjimasis rankdarbiais ir audiniai -būtų sveikintinas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g.2, 861236051, iruteversec@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.17

Atsiliepimai apie UAB "Danesa"  Pagalbinis darbuotojas-apdailininkas

Pobūdis: Darbas prie renovuojamų namų fasado apdailos srityje.
Reikalavimai: Noras dirbti ir užsidirbti.Puiki galimybė padirbėti studentams ir ne tik, vasaros sezonu.

Atlyginimas: 1350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Masiulis ir draugai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8630 00488
Skelbimo data: 2015.05.17

Atsiliepimai apie UAB "Masiulis ir draugai"  Elektrikai

Pobūdis: Reikalingas elektrikas, santechnikas pilnai darbo dienai. Darbas Vilniuje.
pageidautina elektriko ar santechniko, silumininko VK kvalifikacijos atestatas.
alestos.statyba@gmail.com
stabilus ir laiku mokamas atlyginimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alestos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867267325, alestos.statyba@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.17

Atsiliepimai apie UAB "Alestos statyba"  Vadybininkas baldų/roletų skyriui

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• aktyvi naujų klientų paieška;
• reikalingos informacijos suteikimas pirkėjui;
• bendravimas su klientais telefonu, el. paštu.
• komercinių pasiūlymų ruošimas;
• sutarčių sudarymas su klientais, bendravimas su produkcijos tiekėjais;
• užsakymų pateikimas logistikos skyriui, prekių pristatymo kontrolė klientui;
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas;
• puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
• lietuvių, lenkų ir rusų kalbų mokėjimas;
• orientacija į rezultatą ir naudą įmonei;
• aktyvus bendravimas su klientais baldų salone
• patirtis prekyboje ne mažiau 2 metai;
• kompiuterinis raštingumas;
Privalumai:
• patirtis baldų prekybos srityje;
• patirtis žaliuzių/roletų prekybos srityje;
• geras kompiuterinis raštingumas;
• lietuvių, lenkų ir rusų kalbų mokėjimas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Roletra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g. 125, darbas.oltena@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.17

Atsiliepimai apie UAB "Roletra"  Pardavėjas (-a)

Pobūdis: Prekyba gira mobiliuoju vežimėliu Vilniuje Lentvario g. ( prie VĮ "Regitra"). Darbas puikiai tinkantis studentams, moksleiviams.
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti. Darbo pradžia: gegužės mėn. 22d.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Liūtukai LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 4b-1, 864623005, puikiai@tvarkaubiurus.lt
Skelbimo data: 2015.05.16

Atsiliepimai apie UAB "Liūtukai LT"  Virėja(-as)

Pobūdis: Italų restoranas, esantis Vilniaus senamiestyje, nuolatiniui darbui ieško virėjo/os.

Darbo pobūdis:

Karštujų patiekalų gamyba;
Banketų ir furšetų ruošimas;
Tvarkos virtuvėje palaikymas;

Įmonė siūlo:

Laiku mokamą atlyginimą;
Draugišką kolektyvą;
Galimybes tobulėti ir semtis žinių apie itališką virtuvę;
Slenkantį grafiką;
Reikalavimai: Noras dirbti;
Punktualumas;
Pareigingumas;
Atsakingumas;
Mokėjimas naudotis technologinėmis kortelėmis;
Darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altomondas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Universiteto g. 4, 864461395, fiorentinorestoranas@yahoo.com
Skelbimo data: 2015.05.16

Atsiliepimai apie UAB "Altomondas"  Administratorė-renginių vedėja

Pobūdis: Ieškome atsakingos, darbščios, kūrybiškos ir komunikabilios merginos darbui pilnu etatu. Darbas su 1-12 metų vaikais, kuriuos reikės prižiūrėti. Taip pat reikės registruoti renginius bei gimtadienius, bendrauti su klientais. Atlyginimas priklausys nuo rezultatų.
Reikalavimai: – Užsienio kalba (rusų, lenkų, anglų)
– Komunikabilumas (bendravimas su vaikais);
– Darbštumas;
– Iniciatyvumas ir kūrybiškumas.

Atlyginimas: 290 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dream city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 864525494, pasakos@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.05.16

Atsiliepimai apie UAB "Dream city"  Saslyku kepejas

Pobūdis: Paruosti ir kepti patiekalus ant zariju

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miško užeiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Plytines g.52, 865174139, misko.uzeiga@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.05.16

Atsiliepimai apie UAB "Miško užeiga"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Darbas pilnu etatu vyninėje "Buon Giorno".
Reikalavimai: Reikia būti darbščiu, sąžiningu, greitu, mandagiu ir linksmu piliečiu. Žmogiškas grožis - Dievo dovana, ištvermė ir humoro jausmas - privalumas, gyvas domėjimasis kultūra - pranašumas. Atlyginimas - adekvatus rinkos pasiūlai.

Atlyginimas: 325 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurokornus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g., 8 691 63777, vilnius@buongiorno.lt
Skelbimo data: 2015.05.16

Atsiliepimai apie UAB "Eurokornus"  Padavėjas-barmenas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas
Gėrimų ruošimas
Reikalavimai: Draugiškumas
Punktualumas
Taktiškas bendravimas su klientais
Atsakingumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Septyni mėsainiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g.9 ( PLC "Panorama"), 867523860, rimgaile@drama-burger.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Septyni mėsainiai"  Padavėjai

Pobūdis: Darbas restorane.
Reikalavimai: - Komunikabilumas, sąžiningumas, atsakingumas;
- Gebėjimas dirbti komandoje;
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Geros anglų kalbos žinios, rusų kalbos žinojimas būtų privalumas;
- Gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 867815031, info@kompanijajums.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Kompanija"  Transporto / ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimų organizavimas kelių transportu;
Aktyvi naujų klientų ir vežėjų paieška, ilgalaikio bendradarbiavimo užtikrinimas;
Klientų poreikių vertinimas, konsultavimas, užsakymų vykdymo organizavimas;
Dokumentų, susijusių su krovinių gabenimu ruošimas ir kontrolė;
Kelių transporto rinkos analizė;
Reikalavimai: Būtina sėkmingo darbo patirtis transporto ekspedicijos srityje;
Geros rusų ir anglų kalbos žinios (kitų užsienio kalbų mokėjimas-privalumas);
Puikūs bendravimo, organizaciniai, derybiniai įgūdžiai;
Gebėjimas atstovauti įmonę vietinio pobūdžio ir tarptautiniuose verslo renginiuose;
Noras diegti naujus darbo metodus ir metodologijas;

Įmonė siūlo:
Konkurencingą atlyginimą bei motyvacinius priedus;
Darbą augančioje ir perspektyvioje kompanijoje;
Profesinio tobulėjimo galimybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1330 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Reklamos gamybininkas

Pobūdis: Įmonė Ieško patirties turinčio reklamos gamybininko, kuris būtų atsakingas už šviesdėžių, reklaminių stendų ir kitų nestandartinių gaminių gamybą (vidaus bei išorės) bei montavimą.
Reikalavimai: Savarankiškumas,
Organizuotumas,
Darbštumas,
Pareigingumas,
B kategorijos vairuotojo teisės
patirtis - privalumas

Įmonė siūlo:
Liberalią darbo aplinką;
Galimybę tobulėti ir iššūkius.
Darbui reikalingas priemones;
Darbą su nestandartiniais gaminiais;
Nuo rezultatų priklausantį atlygį.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Sparti reklama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų g 10, 8611 09988, uzsakymai@spartireklama.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie MB "Sparti reklama"  Darbas pospaudoje

Pobūdis: Ieškomas darbštus darbuotojas(iki35m) vykdyti pospaudiminius darbus.
Bigavimas, klijavimas, segimas, perforacija, lankstymas, įrišimas spirale, pjaustymas, kirtimas.
Nemokantį - apmokysime.


Daugiau informacijos - robertasdambrauskas1@gmail.com
8611 09988
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, darbštumas.
Patirtis -privalumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Sparti reklama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų g 10, 8611 09988, uzsakymai@spartireklama.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie MB "Sparti reklama"  Masažuotoja

Pobūdis: Gydomieji ir atpalaiduojantys masažai
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas;
Įvairių masažo technikų mokėjimas;
Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jonathan"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio g. 19 A, 863141272, jonathan.klinika@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Jonathan"  Santechnikas

Pobūdis: • Pobūdis: šildymo, vandentiekio, nuotekų tinklų montavimas.
Reikalavimai: • Darbo patirtis bent jau 3 metai.
• Yra pageidautinas sugebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Be žalingų įpročių.
• Vairuotojo pažymėjimas.

CV SIŲSTI INFO@SPECDARBAI.LT

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@specdarbai.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  Virejas (-a)

Pobūdis: Karštų patiekalų gamyba.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, pareigingumas.Mokėjimas naudotis technologinėmis kortelėmis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Submarine LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 862083157, restoranai@yahoo.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Submarine LT"  Šalto cecho virėja

Pobūdis: Restoranas senamiestyje skubiai ieško šalto cecho virėja
Reikalavimai: Atsakingumas.kruopštumas, noras dirbti

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Submarine LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 862083157, restoranai@yahoo.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Submarine LT"  Virejas

Pobūdis: Restoranėliui reikalinga virėjo padėjėja
Reikalavimai: Restoranėliui Ateities g. reikalinga (-as) virėjo padėjėja (-as). Siūlome darbą pilnu etatu, lankstų grafiką, draugišką kolektyvą ir galimybę tobulėti.
Jei neturite patirties, nenusiminkite, turime galimybę Jus apmokyti. Svarbiausia yra noras išmokti kažką nauja, dirbti atsakingai ir sąžiningai.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio, 861227331, vilnius2@submarinas.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautiniai krovinių pervežimai maršrutais LT-BY-LT,LT-EST-LT, LT-LV-LT.
Reikalavimai: Darbštus, sąžiningas, tvarkingas

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 59C, 869930214, europadangos@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Montuotojas

Pobūdis: Įmonėjė gaminamos produkcijos surinkimas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas (arba specialusis techninis išsilavinimas).
Brėžinių supratimas.
Mokėjimas dirbti įrankiais.
Galėjimas vykti į komandiruotes.
Vairuotojo teisės.
Vokiečių kalbos mokėjimas-privalumas

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "WEY mašinos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 11/10, jurist@weymasinos.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "WEY mašinos"  Buhalterė

Pobūdis: - Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių duomenų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
- Įmonių rodiklių analizė, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.;
- Mokesčių apskaita bei mokestinių ataskaitų rengimas;
- Vadovų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais;
- Skolų su pirkėjais ir tiekėjais derinimas;
- Darbuotojų atlyginimų apskaičiavimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas buhalterijos, finansų,ar apskaitos srityje;
- Buhalterio darbo patirtis;
- LR teisės aktų ir tarptautinių standartų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
- Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Excel - pažengęs vartotojas);
- Rusų kalbos mokėjimas;
- Pareigingumas, savarankiškumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, tikslumas, atidumas;
- Patirtis dirbant su buhalterine apskaitos programa "RIVILĖ" (privalumas);
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), nuosavas automobilis (privalumas).
- Pozityvus mąstymas.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dagana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Granito 11, dagana.trans@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Dagana"  Valytoja (-as) 0,5 etato vakarais Žirmūnuose

Pobūdis: Patalpų valymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valumina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 8 618 77705, jurgita.putinaite@valumina.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Valumina"  Valytoja (-as) 0,5 etato vakarais Šeškinėje

Pobūdis: Administracinių patalpų valymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valumina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 8 618 77705, jurgita.putinaite@valumina.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Valumina"  Valytoja Ateities g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas.
Darbo pradžia nuo 16.30.

Atlyginimas: 95 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Inžinierius-sąmatininkas

Pobūdis: Energetikos, energetikos įrenginių eksploatavimo pardavimo kainų ir techninių pasiūlymų ruošimas;
Komercinių, techninių pasiūlymų savalaikis paruošimas bei analizė;
Užsakovo pateiktų klausimų, pastabų analizė ir atsakymų paruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis elektrotechninis išsilavinimas;
Sąmatų sudarymo ir skaičiavimo patirtis elektros objektams;
Panašaus darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai;
Mokėti dirbti Sistemos programa;
Puikūs organizaciniai gebėjimai;
Iniciatyvumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas;
Darbo vieta Vilniuje, Kaune arba Jurbarke.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas, Jurbarkas, Vilnius
Kreiptis: 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Tolimųjų reisų vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Maršrutai:
Lietuva-Vakarai-Lietuva
Lietuva-Rytai-Lietuva
(Darbas ne kadencijomis)
Reikalavimai: Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis daugiau nei 1 metai. Vairuotojo CE kategorija, 95 kodas, skaitmeninė vairuotojo kortelė, ADR (privalumas). Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB “Transekspedicija”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 655 32530, darbas@transekspedicija.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB “Transekspedicija”  Padavėjas D.Riešėje

Pobūdis: D.Riešėje PC "Link Molėtų" Kinų restorane reikalingi: barmenai-padavėjai, darbas pilnu etatu, slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis, geri bendravimo įgūdžiai, atsakingas požiūris į darbą.
CV SU FOTO SIŲSTI:kinusmukles@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 310 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kinų smuklė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių 2A, 867802900, kinusmukles@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Kinų smuklė"  Projektų vadovas

Pobūdis: Padėti projektų vadovui rengti su projektu susijusius dokumentus (paraiškas, investicinius
projektus, analizes, technines specifikacijas, pirkimo dokumentus, sutartis ir kitus
dokumentus);
Dalivauti projektų organizavimo, koordinavimo ir įgyvendinimo darbuose;
Atsiskaityti už pasiektus rezultatus.
Reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentu);
turėti darbo patirtį informacinių sistemų projektavimo ar projektų valdymo srityje
(privalumas);
gebėti atlikti vartotojų informacinių poreikių analizę;
sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B2);
rusų kalbos įgūdžiai būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė geležinkelio inspekcija prie SM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko 18A, 860794278, rimtautas.dalisanskis@vgi.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie Valstybinė geležinkelio inspekcija prie SM  Vadybininkas/koordinatorius

Pobūdis: Vilniaus meno inkubatorius ieško kandidat(o)(ės) vadybininko/koordinatoriaus pozicijai pilnu etatu nuo š.m. birželio pradžios Vilniuje, Valakampiuose. Tai – pozicija kūrybinių industrijų vadybos srityje.

Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 28 d.
Pokalbiai su atrinktais kandidatais vyks nuo 2015 m. birželio 1 d.
Darbo pradžia: š.m. birželis (priklausomai nuo atrinkto kandidato užimtumo)

Vilniaus meno inkubatorius yra vaizdingoje Neries upės pakrantėje šalia miško įsikūrusi inovatoriška kūrybinių industrijų organizacijų laboratorija. Čia esančiose studijose įsikūrusios tokios kūrybinės organizacijos kaip Rupert, Pixelete, Folk, Lamų slėnis, PetPunk, Nebula Cluster, Okta, bei StartupHighway, kurios bendradarbiauja tarpusavyje. Co-working erdvėje darbo vietas nuomojasi kūrybinių industrijų startuoliai ir laisvai samdomi specialistai. Čia vyksta įvairūs edukaciniai, meno ir kultūros renginiai. Inkubatoriuje nuolatos reziduoja ir įvairius projektus įgyvendina įvairių disciplinų menininkai.

Vadybininkas/koordinatorius dirbs drauge su įstaigos direktoriumi, užtikrindamas sklandų programos įgyvendinimą, bei veiklų tęstinumą.

Ši pozicija apima įvairias užduotis nuo patalpų bei darbo vietų nuomos, renginių organizavimo ir administracinio darbo iki paraiškų rašymo, tuo pačiu paliekant galimybę prisidėti prie programų turinio formavimo. Dėl administracinio pareigų pobūdžio reikalaujama puikių organizacinių įgūdžių ir atidumo detalėms. Iš kandidatų tikimasi pozityvaus požiūrio į darbą komandoje, sugebėjimo dirbti nepriklausomai ir inicijuoti naujus projektus, domėjimosi kūrybinėmis industrijomis, lankstumo ir IT įgūdžių. Tai ideali proga tapti mažos ir aktyvios komandos nariu, dirbant įdomų ir iššūkių nestokojantį darbą.

Patirtis yra privalumas, bet ne reikalavimas. Svarbiausia – noras tobulėti kūrybinių industrijų vadybos srityje.

Pareigos:
- Renginių organizavimas ir koordinavimas
- Patalpų bei darbo vietų nuoma
- Komunikacijos su nuomininkais palaikymas
- Rėmėjų paieška
- Vertimai lietuvių – anglų kalbomis
- Projektų ir biudžeto bei jų ataskaitų rengimas ir derinimas
- Biudžeto planavimas
- Savanorių koordinavimas
- Komunikacija apie renginius spaudoje
- Sutarčių ruošimas ir derinimas
- Internetinio puslapio informacinio turinio kūrimas
- Techninė pagalba

Atlyginimas: Priklausomas nuo patirties, su galimybe prie mėnesinio atlyginimo prisidėti sėkmės mokestį nuo vykdomų projektų.
Darbo užimtumas : 3-5 dienos į savaitę (iki 40 val./savaitę) priklausomai nuo patirties

Prašome siųsti savo CV ir motyvacinį laišką paaiškinantį jūsų susidomėjimą pozicija, tinkamumą jai ir lūkesčius, el. paštu vilniaustmc@gmail.com iki š.m. gegužės 28 d. popietės.
Reikalavimai: Reikalavimai:

- Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas
- Kompiuterinis raštingumas, ypač MS Office programos
- Puikūs organizaciniai įgūdžiai
- Atidumas detalėms
- Komunikabilumas
- Sugebėjimas dirbti esant griežtiems terminams ir reikalavimams
- Gebėjimas inicijuoti nepriklausomus kūrybinius projektus

Privalumai

- Ankstesnė darbo patirtis arba išsilavinimas kultūros industrijų vadybos srityje
- Darbo patirtis projektų rašymo ir koordinavimo srityse
- Raštvedybos pagrindų išmanymas
- Patirtis rėmėjų paieškos sferoje
- Galimybė derinti darbo grafiką, renginių metu dirbant savaitgaliais ir vakarais (mainais suteikiamas laisvas laikas kitu metu).
- Noras dirbti kūrybinių industrijų vadybos srityje
- Rusų kalbos mokėjimas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiuolaikinio meno asociacija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meškeriotojų g. 33, 8601 20 388, vilniaustmc@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie Šiuolaikinio meno asociacija  Valytoja budinti Ozo g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai-budinčiai valyti sporto klubo patalpas, esančias Ozo g. prekybos centre OZAS. Darbas I-V nuo 6 iki 14 val. (Dušinių ir kitų patalpų šveisti nereikės).

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 869820420, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Buhaltere

Pobūdis: Įmonei reikalinga buhalterė , Reikalavimai:
Aukštasis ekonominis išsilavinimas, - darbo patirtis buhalterio pareigose, - gebėjimas operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus. Lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas (lenkų kalba būtų privalumas) Jei Jus sudomino darbas mūsų įmonėje, gyvenimo aprašymą su nuotrauka prašome siųsti elektroniniu paštu.
julijabflexy@gmail.com
+37064663030
Reikalavimai: Aukštasis ekonominis išsilavinimas, - darbo patirtis buhalterio pareigose, - gebėjimas operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus. Lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas (lenkų kalba būtų privalumas)

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sintika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 125, 864663030, julijabflexy@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Sintika"  Surinkėjas-išrinkėjas

Pobūdis: Automobilių dalių nuėmimas prieš remonto darbus ir surinkimas atlikus darbus.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 270 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 36, 862033044, samato@temis.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Barmenas (-ė)-kasininkas (-a)

Pobūdis: Užtikrinti kokybišką, mandagų restorano klientų aptarnavimą;
Bendravimas su klientais;
Bendros tvarkos prižiūrėjimas.
Reikalavimai: Geri bendravimo įgūdžiai;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Komunikabilumas;
Pozityvumas;
Entuziazmas;
Orientacija į tikslą ir atkaklumas jo siekiant;
Noras tobulėti ir gilinti žinias alaus srityje ;
Greita orientacija;
Darbštumas;
Mokėjimas dirbti R-Keeper.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "F and B"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gerulaičio g.1, 869802418, cv@fnb.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "F and B"  Virėjas (-a)

Pobūdis: -Darbas restorane darbo dienomis;
- Maisto gaminimas pagal technologinį procesą;
- Maisto produktų kokybės užtikrinimas;
- Higienos normų laikymasis;
- Pagalbiniai darbai.
Reikalavimai: - Turėti panašaus darbo patirtį
- Noras tobulėti;
- Būti sąžiningu, atsakingu, kruopščiu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 434 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "F and B"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 20, cv@fnb.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "F and B"  Viščiukų kepėjas

Pobūdis: Darbas greito maisto restorane KFC: produkcijos priėmimas, marinavimas, kepimas, įrangos priežiūra, tvarkos palaikymas darbo vietoje.
Neturinčius patirties - apmokome
monė siūlo:

• Karjeros galimybės tarptautinėje kompanijoje;
• Visas socialines garantijas, premijas prie atlyginimo.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, tvarkingumas, greita orientacija. Darbo patirtis virtuvėje būtų privalumas.

Atlyginimas: 437 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cibus restaurants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, ozo@mykfc.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Cibus restaurants"  Apklausų atlikėjas (-a) telefonu

Pobūdis: "Norstat” yra viena didžiausių Europoje duomenų rinkimo bendrovių, siūlanti paslaugas profesionaliems rinkos tyrimų informacijos vartotojams. "Norstat" specializacija – duomenų rinkimas (data collection) įvairiais tyrimų metodais.

Darbo aprašymas:

Norite pradėti savo karjerą, norite papildomos veiklos, norite mokytis ir tobulėti, tačiau kol kas negalite skirti darbui kiekvieną savo gyvenimo dieną po 8 valandas?

Siūlome dirbti apklausų atlikėju telefonu, lanksčiu grafiku, įmonės patalpose.
Reikalavimai: Geri bendravimo įgūdžiai;
taisyklinga lietuvių kalba;
gera dikcija;
gebėjimas dirbti kompiuteriu;
atsakingumas ir punktualumas;
rusų kalbos žinios (privalumas);
panašaus darbo patirtis (privalumas).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Norstat LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio g. 7, 8 52 639 137, lina.kunceviciute@norstat.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Norstat LT"  Žolės pjovėjas

Pobūdis: Žolės pjovimas krūmapjove (trimeriu) Vilniaus mieste ir regione. Atlyginimas pagal išdirbtas valandas.

Dėl darbo teirautis telefonu 862064075
Reikalavimai: Noras dirbti
Fizinė ištvermė

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gelsauga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Prūsų g. 1, 852692718, gelsauga@litrail.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Gelsauga"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Darbas su vidaus ir užsienio vežėjais, naujų vežėjų paieška krovinių gabenimams.
Naujų vežėjų paieška;
Ryšių su esamais vežėjais palaikymas;
Iškilusių problemų sprendimas;
Derybų vedimas, sutarčių sudarymas, dokumentų tvarkymas;
Biudžeto vykdymas, analizė, pelningumo siekimas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Darbo patirtis privalumas dirbant su daliniais/pilnais kroviniais Europoje;
Puikios Rusų ir Anglų kalbų žinios (Lenkų privalumas);
Geri bendravimo įgūdžiai, orientacija į rezultatą;
Iniciatyvumas, kruopštumas ir savarankiškumas;
Gebėjimas dirbti komandoje ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DTR group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 315b, dtr@dtr.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "DTR group"  Draudimo vadybininkes

Reikalavimai: ĮMONĖ UŽSIIMANTI AUTOMOBILIŲ PREKYBA, NUOMA, REMONTU IR DRAUDIMU IEŠKO VADYBINIKĖS. DARBO VIETA GARIŪNŲ AUTOVERSLO CENTRAS. PAGRINDINIS DARBAS - DRAUDIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS, NAUJŲ KLIENTŲ IEŠKOTI NEREIKIA! DARBAS SLENKANČIU GRAFIKU, APYTIKLSIAI 14 D.D. PRIVALUMAS RUSU KALBOS MOKEJIMAS IR MOKEJIMAS DIRBTI SU KOMPIUTERIU. SIUSTI CV ADRESU ARNOLDAUTO@GMAIL.COM

Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City car"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867196227, arnoldauto@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "City car"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: -aktyvūs pardavimai (klientų paieška, pasiūlymų ruošimas);
-pagalba klientui renkantis gaminį (žaliuzių matavimas);
-užtikrinti sėkmingą įmonės siūlomų produktų ir paslaugų rinkos plėtrą;
-atstovauti ir palaikyti kompanijos įvaizdį.

Įmonė siūlo:
-galimybę realizuoti save aktyviuose pardavimuose;
-fiksuotą atlyginimą + konkurencingą priedą, priklausantį nuo rezultatų;
-įmonės automobilį ir visas kitas reikalingas darbo priemones;
-puikų kolektyvą.

Dėkojame visiems susidomėjusiems. Susieksime tik su atrinktais kandidatais.
Reikalavimai: -sėkminga darbo patirtis aktyviuose pardavimuose;
-supratimas apie žaliuzių gamybą ir montavimą būtų privalumas;
-gebėjimas greitai įsisavinti techninę informaciją;
-noras siekti aukštų rezultatų, iniciatyvumas, pozityvumas;
-puikios lietuvių, rusų kalbos žinios;
-kompiuterinis raštingumas (MS Office);
-vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: V. Stropaus firma "Lauresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868251917, karjera@lauresta.lt
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie V. Stropaus firma "Lauresta"  Sandėlio darbininkų (-ių)

Pobūdis: Prekių atrinkimas pagal užsakymus, iškrovimas, pakrovimas, rūšiavimas;
kiti sandėlio vadovo pavesti darbai;
būtina tokio darbo patirtis.
Reikalavimai: Gera fizinė būklė;
darbų saugos instrukcijų žinojimas;
galiojantis sveikatos pasas ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2b, 852131747, bennet-personalas@amberbev.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Baro administratorė

Pobūdis: Bendros tvarkos prižiūrėjimas ir palaikymas, bendravimas su klientais, užsakymų vykdymas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: "Pizza pub boulingas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 1F, 868399243, rugile.studija@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.15

Atsiliepimai apie "Pizza pub boulingas"  Stalius-staklininkas-baldžius

Pobūdis: Darbas su medžio masyvu, faneruote.
Reikalavimai: Dirbti su medžio apdirbimo staklėmis.
Savarnkiškumas, atsakomybė.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  Padavėja (-as) - barmenas (-ė)

Pobūdis: Darbas restorane darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Reikalavimai: Anglų, rusų kalbos, mandagus ir malonus bendravimas, etiketo išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jūsų atradimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8610 99992, info@jusuatradimas.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Jūsų atradimas"  Indų plovėja (-as)

Pobūdis: Darbas restorane darbo dienomis nuo 7 iki 16 val.
Restorano salės tvarkymas, indų plovimas, pagalba virtuvėje.
Reikalavimai: Darbštumas, punktualumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 340 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jūsų atradimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8610 99992, info@jusuatradimas.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Jūsų atradimas"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Darbas virtuvėje pagal įmonės standartus ir technologines korteles. Dienos pietūs, banketai, furšetai. Darbo laikas darbo dienomis nuo 8 iki 16-17 val.
Reikalavimai: Patirtis, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jūsų atradimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8610 99992, info@jusuatradimas.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Jūsų atradimas"  Vadybininkas

Pobūdis: Darbas su įmonės kemperiais, klientų paieška,sutarčių sudarymas, kiti direktoriaus paskirti darbai. Darbas nuo 16 iki 19 val., svarstytina galimybė dirbti nuotoliniu būdu.Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Anglų, lietuvių, rusų kalba, kompiuterinis raštingumas, vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Julturas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 20, 2167834, 869889119, finansai@julturas.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Julturas"  Staliai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi staliai
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861561761
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  IT konsultantas-administratorius

Pobūdis: Jauna, besikurianti kompanija Vilniuje ieško jaunos (-o) ambicingos (-o) darbuotojos (-o), kuri (-is): galėtų kokybiškai aptarnauti klientus (Apple įrangos priėmimas remontui, konsultacijų teikimas apie galimus gedimus, informacijos teikimas apie įrangos remonto statusą), turėtų idėjų kaip pritraukti naujų klientų. Darbas pusei arba pilnnu etatu.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Jei esi komunikabilus, degi nori įsilieti į darbo rinką, trokšti mokytis ir tapti geidžiamu darbuotoju, ši darbo vieta kaip tik tau.
Gali būti be darbo patirties - apmokysime, svarbiausia teisingas požiūris į darbą ir į klientus.
Gali būti studentas.
Privalumai:
-Rusų kalbos žinojimas
-Anglų kalbos žinojimas
-Darbo patirtis panašioje sferoje
-Apple filosofijos pripažinimas
-Mokėjimas dirbti Mac OS'u
-Marketingo žinios
-Žinios apie SEO
-Puikūs komunikavimo įgūdžiai.
-Patirtis kuriant, administruojant WEB puslapius
-Patirtis rašant SEO straipsnius

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itechnikos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 9, 861201008, atranka@itech.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Itechnikos grupė"  Administratorė - tvarkytoja

Pobūdis: Reikalingas žmogus dirbti odontologijos kabinete administratorės-tvarkytojos pareigoms,dviem dienom į savaitę (pirmadienį ir penktadienį) Skambučių registravimas, pacientų sutikimas, kabineto tvarkymas.
Reikalavimai: Tvarkinga,atsakinga,korektiška, su greita orientacija, mokanti dirbti su kompiuteriu, maloniai bendrauti, reprezentatyvi išvaizda.

Atlyginimas: 280 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jelendenta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868604190 864734965, jelenagin@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Jelendenta"  Barmenas-padavėjas

Pobūdis: -Su didžiausia aistra gaminti kokteilius;
- Su didžiausia šypsena pasitikti klientus;
- Atsakingai ir su gerais norais pristatyti klientams maistą ant stalo;
Reikalavimai: - Būti savimi;
- Sąžiningumo, atvirumo, šmaikštumo ir gero humoro jausmo savybės Jums būtinos;
- Išradingumo turėjimas yra privalumas!

Atlyginimas: 290 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 862030030, rudytealina@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Virejai

Pobūdis: - Maisto gaminimas su meile ir didžiausia atsakomybe;
- Gebėjimas išlaikyti kokybę;
- Žinojimas elementarių higienos reikalavimų;
Reikalavimai: Esi entuziastingas, imlus, turi atsakomybės jausmą. Esi sąžiningas, maloniai bendrauji ir niekada nesakai naujovėms NE.. Ateik pas mus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 862030030, rudytealina@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Vilniaus centre esančiai avalynės parduotuvei reikalinga pardavėja - konsultantė, darbui pilnu etatu.
Reikalavimai: Komunikabilumas, darbštumas, sąžiningumas. Darbo patirtis bei užsienio kalbų mokėjimas - privalumas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Zakaro firma
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g, 21, 865592143, 32boutiqbk@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie A. Zakaro firma  Autošaltkalvis

Pobūdis: Važiuoklės patikra ir remontas, stabdžių remontas, alyvos ir filtrų keitimas, ratų montavimas ir balansavimas ir kiti automobilių remonto darbai.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 2 metų analogiško darbo patirtis.
Kruopštumas, pareigingumas, noras dirbti ir užsidirbti
Gebėjimas darbus atlikti greitai ir kokybiškai;
Atlyginimas priklauso nuo atliktų darbų kiekio

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ambela"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Salininkai, 867674609, slavenia87@mail.ru
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Ambela"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) baldų salone

Pobūdis: Bendravimas su klientais. Elektroninės parduotuvės administravimas (turinio formavimas ir priežiūra, prekių ir aprašymų įkėlimas). Reklaminės medžiagos kūrimas. Marketingo strategijos kūrimas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai: - geri bendravimo įgūdžiai;
- orientacija į tikslą ir rezultatus;
- atsakingumas;
- iniciatyvumas
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
- noras dirbti ir tobulėti

Privalumai:
- Patirtis pardavimų ar dizaino srityje
- Mokėjimas naudotis Corel draw , Photoshop programomis
- Užsienio kalbų mokėjimas (Anglų k. , Rusų k.)

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tokijana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862353049, ugne.rumzyte@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Tokijana"  Virtuvės administratorius (ė)

Pobūdis: Prekių ir maisto produktų užsakymas, klientų aptarnavimas, svečių aptarnavimas banketo metu, tvarkos patalpose palaikymas, dokumentacijos susijusios su darbu vedimas, higienos reikalavimų palaikymas.
Reikalavimai: Privalumas: rusų ir/ar anglų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 370 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ mokykla "Menachemo namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bokšto g.19, 861268891, menachemo.namai3@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie VšĮ mokykla "Menachemo namai"  Darbų vadovo padėjas

Pobūdis: Darbų vadovo užduočių ir pavedimų vykdymas, pagalba kitiems darbuotojams;
Niveliavimas;
(yra komandiruočių)
Reikalavimai: Mokėjimas niveliuoti;
Gebėjimas skaityti projektus, brėžinius, schemas (nors pradedančiojo lygiu);
Atsakingumas, nuovokumas, noras tobulėti ir greitai mokytis.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurotena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862240143, sarunasjagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Eurotena"  Padavėjas

Reikalavimai: Reikaligos, padavejos,picu kepejos, virejos;-ai;

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ78"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 8 65646889, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "LJ78"  Virėjas

Reikalavimai: Reikaligos, padavejos,picu kepejos, virejos;-ai;

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ78"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 8 65646889, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "LJ78"  Inžinierius

Pobūdis: Darbas ruošiant techninę informaciją langų, durų, fasadų gamybos cechui.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybinėje įmonėje. gali būti paskutinių kursų studentas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19., Parapijoniškių km., Rudaminos sen., 8 68654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Administraturius

Pobūdis: Маленькая строительная компания в Литве ищет администратора / экономиста. Около 10ч / неделю, оплата по часам.

Компания предлагает развитие в области бухгалтерского учета, управления бизнесом.
Reikalavimai: Вы амбициозный человек с желанием стремится к развитию и новых знаний. Желательно интересуетесь в бизнесе, работе с другими странами.

Требуется: Литовский.
Навыки английский и русский являются предпочтительными.
Напишите короткую презентацию о себе, и мы будем рады рассмотреть каждого по отдельности.
Обращайтесь для получения дополнительной информации по электронной почте: info@artisar.se

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus statyba ir nekilnojamasis turtas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dzuku g. 21, +46708799799, info@artisar.se
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus statyba ir nekilnojamasis turtas"  Kasininkė-pardavėja

Pobūdis: Darbas kasos aparatu, dalinė prekybos salės priežiūra
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, malonus bendravimas, panašaus darbo patirtis būtų privalumas, be patirties - apmokome.

Atlyginimas: 366 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aibės prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto, 865976009, pc003@aibe.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Aibės prekyba"  Vadybininkas/ė

Pobūdis: Nestandartinių virtuvės baldų pardavimas. Kontakto su klientu užmezgimas ir palaikymas;
Produkto pristatymas;
Aktyvus pardavimas;
Eskizų braižymas(apmokome);
Projektų derinimas su klientu.
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda.
Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai, orientaciją į klientą.
Energingumas, komunikabilumas, atsakingas požiūris į darbą.
Rusų k

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutaris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868784488, info.jutaris@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.20

Atsiliepimai apie UAB "Jutaris"  Santechnikas

Reikalavimai: Sėkmingai veikianti ir statybos paslaugas teikianti bendrovė UAB "GINOTA" ieško nuolatiniam darbui arba atskiriems projektams santechnikų montuotojų.

Garantuojame laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas ir draugišką kolektyvą.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ginota"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869989752, arturas@ginota.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Ginota"  Vadybininkas

Pobūdis: Mandagus ir greitas klientų aptarnavimas
Profesionalus konsultavimas
Naujų klientų paieška
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobulėti
Puikios lietuvių ir rusų kalbų žinios
Puikūs bendravimo įgūdžiai
Atsakingumas ir savarankiškumas
Darbo patirtis prekyboje - privalumas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naurisa-akvedukts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g.22, 861283032, darbas.naurisa@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Naurisa-akvedukts"  Vairuotojas

Pobūdis: Sunkvežimio-savivarčio su munipuliatoriumi ir savivarte priekaba vairavimas, darbas su kroviniais (pakrovimas iškrovimas). Darbas tik Vilniaus apskrityje.
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, technikos išmanymas, munipuliatoriaus valdytojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88-805, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Mobili valytoja/-as su negalia

Pobūdis: Įmonė ieško darbuotojos (-o) rūbų parduotuvių valymui, galinčios(-o) dirbti kaip mobili - pavaduojanti(-is), t.y. išleidžianti esamas darbuotojas atostogų, ligos atvejų metu. Darbas skirtinguose objektuose. Darbiname tik žmones, turinčius dalinį darbingumą (neįgalumą). Yra galimybė pasilikti dirbti įmonėje ir neterminuotai - pastoviam darbui. Dėl darbo teirautis telefonu 860595917.
Reikalavimai: Dalinis darbingumas, kruopštumas

Atlyginimas: 145 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Padavėjas (-a) Mindaugo g.

Pobūdis: Darbas komandoje, aptarnavimo standartų vykdymas
Reikalavimai: Noras tobulėti, dirbti jauname kolektyve

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., 869627423, cili05vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Virėjas (-a) Mindaugo g

Pobūdis: Šaltų patiekalų gaminimas, darbas komandoje,
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, švaros palaikymas, greita orentacija

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., 869627423, cili05vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Kepėjas (-a) Mindaugo g.

Pobūdis: Darbas picų zonoje, picų gaminimas pagal technologines korteles,
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, noras kepti picas, bei tobulėti, karjeros perspektyvos

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., 869627423, cili05vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- naujų klientų paieška
- naujų tiekėjų paieška
- naujų partnerių paieška
- bendravimas su esamais klientais, tiekėjais ir partneriais
- užsakymų formavimas ir importo organizavimas
- aktyvi naujų klientų paieška telefonu
- nedidelių straipsnių vertimas iš EN kalbos
- nedidelių straipsnių rašymas LT kalba
- svetainės turinio rinkimas, redagavimas ir įkėlimas
Reikalavimai: - aukštasis arba aukštesnysis vadybinis išsilavinimas
- vadybinio darbo patirtis
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
- kompiuterinių ir internetinių technologijų supratimas
- puikūs bendravimo ir pardavimų telefonu įgūdžiai
- puikios lietuvių kalbos gramatikos ir stilistikos žinios
- Bendravimas ir rašymas anglų kalba, (rusų arba vokiečių kalba būtu privalumas)
- gebėjimas išversti iš anglų kalbos ir parašyti trumpus tekstus lietuvių kalba
- atsakingumas, savarankiškumas, lojalumas, punktualumas ir iniciatyvumas
- gebėjimas planuoti savo darbo dieną ir laikytis parengtos dienotvarkės siekiant užsibrėžtų tikslų
Siūlome geras darbo sąlygas ir karjeros galimybes.
Laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas ir priedą, priklausantį nuo darbo rezultatų.
Darbą jaunatviškoje ir profesionalioje komandoje.
Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu: personalas@okeana.lt, laiško temoje įrašydamas "Vadybininkas ".
Atrinktus kandidatus informuosime.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Okeana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M.Sleževičiaus g. 7, (8-675) 13319, personalas@okeana.lt
Skelbimo data: 2015.05.19

Atsiliepimai apie UAB "Okeana"  Barmene-padaveja

Pobūdis: Klientu aptarnavimas
Reikalavimai: Kavine Misko uzeiga prie Dvarcionio iesko padavejo/os.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miško užeiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Plytines g.52, 865174139, misko.uzeiga@inbox.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Miško užeiga"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Tolimųjų reisų vairuotojas (EU>RU);
Darbas su šaldytuvais (ekipaže 3 vairuotojai).
Reikalavimai: Komunikabilumas;
- Rusų kalbos mokėjimas;
- Sąžiningumas;
- Mokėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ruscargo"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Pergales g. 52a, 867303237, ruscargo.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Ruscargo"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Darbui "Denim Dream" parduotuvėje Vilniuje ieškome:

PARDAVĖJŲ - KONSULTANČIŲ (-TŲ)
su spindinčiomis akimis, vertinančių kokybiškus prekių ženklus ir puikų klientų aptarnavimą.

DARBO DIENA:
ryte žvaliai įžengi į savo mėgstamą parduotuvę kaip į namus, kuriuose tave pasitinka spalvingas mados pasaulis. Esi nusiteikęs aktyviai dienai ir pasirengęs teikti profesionalias paslaugas. Darbo metu susiduri su daugybe klientų, iš parduotuvės išsinešančių linksmą nuotaiką ir ketinančių greitai sugrįžti!
Reikalavimai: MES TIKIMĖS:
• paslaugumo ir rūpinimosi klientais;
• gebėjimo rasti sprendimus įvairiose situacijose;
• energingumo ir noro pasiekti gerus rezultatus;
• rusų ir anglų kalbos.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Poldma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniskiu g. 9, 867396065, ugne@denimdream.com
Skelbimo data: 2015.05.21

Atsiliepimai apie UAB "Poldma"  Szukamy asystenta (-tki) dla kierownika

Pobūdis: Charakter pracy:
• Praca z perspektywnym rynkiem zagranicznym
• poszukiwanie nowych klientów • komunikacja z istniejącymi klientami
• przygotowywanie ofert handlowych
• podpisanie umów handlowych.

Wymagania:
• znajomość na 100% języka polskiego ( umieć pisać i rozwaniać po polsku).
Reikalavimai: Zalety:
• litewski, rosyjski, angielski lub inny język jest dodatkowym atutem
• doskonałe umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
• wyższe wykształcenie
• wewnętrzna motywacja do pracy , chęć pracować i zarabiać
• doświadczenie w jakiej kolwiek pracy
• prawo jazdy.

Mamy nadzieję, że jesteś: aktywny, energiczny, odpowiedzialny, wiesz jak pracować samodzielnie oraz w zespole. To zapraszamy do naszego kolektywu.Główną działalnością naszej firmy jest - tworzenie nowych projektów biznesowych ich realizacja i dalszy rozwój. Realizujemy tylko sprzedaży hurtowe.

Atlyginimas: 540 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@esama.eu
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Administratorė (-ius) – vadybininkė (-as)

Pobūdis: • Biuro veiklos organizavimas ir sklandaus darbo užtikrinimas;
• Klientų priėmimas, bendravimas su klientais, užsakymų priėmimas, dokumentų išrašymas;
• Įmonės dokumentų rengimas, valdymas ir archyvavimas;
• Korespondencijos tvarkymas;
• Skambučių priėmimas ir informacijos teikimas;
• Pagalba įmonės vadovui ir darbuotojams kasdieniniuose darbuose;
• Kitų vadovo pavedimų vykdymas.
Reikalavimai: • Aukštesnysis/ Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
• Raštvedybos reikalavimų išmanymas;
• Geros anglų ir rusų kalbos žinios;
• Labai geri darbo kompiuteriu ir Microsoft Office įgūdžiai;
• Komunikabilumas, atsakingumas, greita orientacija, iniciatyvumas;
• Organizaciniai ir vadybiniai gebėjimai.

Privalumas: darbo patirtis administravimo srityje.
• Geras darbo sąlygas;
• Socialines garantijas;
• Galimybę nuolat tobulėti;
• Kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą.
• Dinamišką darbą ir visapusišką patirtį;
• Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stanevičiaus g.42, 862685530, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Miravita"  Šakinio krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Medienos sandėlis ieško krautuvo vairuotojo. Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 500 Eur, po bandomojo laikotarpio 550-600 Eur. Sezoninis darbas 6-7 mėnesiams. CV siusti: darbasmpn@gmail.com.
Reikalavimai: Darbo su autokrautuvu patirtis
darbstumas
saziningumas
punktualumas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medienos prekybos namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr, darbasmpn@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Medienos prekybos namai"  Pagalbinis darbininkas-krovejas Aukstuosiuose Paneriuose

Pobūdis: Prekiu priemimas, lentynu uzkrovimas, tvarkos palaikymas sandelyje ir prekybineje saleje. Pilnas etatas.
Reikalavimai: Atsakingumas, saziningumas ir noras dirbti.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastu g.16, 860345367, 868402140, uabtopmarket@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Malonus svečių aptarnavimas;
Maisto ir gėrimų tiekimas;
Reikalavimai: Anglų kalba;
Noras dirbti ir tobulėti;

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 2, 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Kelio darbininkai, vamzdynų montuotojai

Pobūdis: Kelio bortų statymas ant skaldos pagrindo, betoninių trinkelių įrengimas, išorinių vamzdynų montavimas, aplinkos tvarkymo darbai
Reikalavimai: Mokėti dirbti komandoje, klojant inžinerinius tinklus, bei atliekant aplinkos tvarkymo darbus, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB-firma "VITI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g.250, 861571616
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie AB-firma "VITI"  Greiderio mašinistas

Pobūdis: Kelio lovio įrengimas, skaldos lyginimo darbai.
Reikalavimai: Mokėti dirbti su greideriu atliekant aplinkos tvarkymo darbus, kelio lovio įrengimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB-firma "VITI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g.250, 861571616
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie AB-firma "VITI"  Pastatų techninės priežiūros inžinierius (-ė) vilniuje

Pobūdis: Organizuoti ir atlikti įmonės prižiūrimų statinių nuolatinius stebėjimus, jų sezonines ir neeilines apžiūras bei teisingą eksploatacinį režimą. - Užtikrinti, kad būtų laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir inicijuoti likvidavimui įmonės prižiūrimų statinių atsiradę statybinių konstrukcijų defektai. - Teikti konsultacijas ir rekomendacijas dėl statinių techninės būklės bei eksploatavimo klientams bei įmonės darbuotojams. - Savo veikla prisidėti prie įmonės plėtros bei gerovės didinimo.
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas (statybos ir/arba pastatų priežiūros /eksploatavimo srityse).
- Galiojantis kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
- Darbo patirtis statybos techninės priežiūros veikloje.
- Laiko planavimo įgūdžiai.
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g.6, 852736607, cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Aukle

Pobūdis: Privaciam darzeliui-lopseliui skubiai reikalinga aukletoja-padejeja 0,5 etato.Darbo laikas-9.30-13.30. Darbas nuo 05.18 iki 08.01.
Reikalavimai: Patirtis dirbant su vaikais,pedagoginis issilavinimas -didelis privalumas,amzius iki 38 m.
Darbo vieta-uz Pasilaiciu.CV siusti el.pastu apelsinupieva@gmail.com

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Apelsinų pieva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Svajoniu 7, 867329299, info@apelsinupieva.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie MB "Apelsinų pieva"  Projektų vadybininkas

Pobūdis: UAB "Decorum Concept Group" – įmonė, kuri specializuojasi pakeliamų grindų, ruloninių grindų dangų bei lauko terasų srityje. Šiuo metu įmonė ieško organizuoto, aktyvaus, iniciatyvaus projektų vadovo darbui su pakeliamomis grindų sistemomis ir dangomis.

Darbo pobūdis:
-Bendravimas su klientais, naujų klientų paieška.
-Klientų konsultavimas gaminių , bei paslaugų klausimais;
-Darbas su duomenų baze;
-Objektų priežiūra;
-Pagalba meistrams.
Reikalavimai: -Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-Vairuotojo pažymėjimas; (B kategorija)
-Komunikabilumas;
-Orientacija į darbo rezultatus;
-Bent minimalios žinios apie statybų sritį;
-Pageidautinas techninis išsilavinimas (Gali būti paskutiniųjų kursų studentas).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Decorum concept group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų g. 13, 868267670, darbas@dcg.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Decorum concept group"  Buhalteris/ė

Pobūdis: Įmonė ieško buhalterio pilnai darbo dienai. Atlyginimas - 350 Eur.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lakštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.V. Graičiūno g. 30, 852602641, sekretore@lakstas.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "Lakštas"  Apšvietimo projektuotoja (s)

Pobūdis: Darbas su įvairaus tipo apšvietimo projektais (nuo pramoninio iki interjerinio), apšvietimo skaičiavimas, brėžinių paruošimas, pasiūlymų ruošimas.
Reikalavimai: - Išsilavinimas architektūros/ elektros inžinerijos/ interjero dizaino/ apšvietimo/ elektrotechnikos srityje (gali būti paskutinių kursų studentas);
- Mokėjimas dirbti programomis: Dialux/ Relux; CAD programomis (ArchiCAD/AutoCAD);
- Anglų kalba;
- Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas, gebėjimas greitai įsisavinti naujas žinias;
- PRIVALUMAS mokėti dirbti MAC operacine sistema.

Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "USI international"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Kubiliaus g., 8 5 243 0300, jovitab@usi.lt
Skelbimo data: 2015.05.14

Atsiliepimai apie UAB "USI international"  Pardavejiui -konsultantui

Reikalavimai: Darbo aprašymas: ieskome darbuotojo darbui mobiliuju telefonu parduotuveje vadybininko -pardavejo pareigoms, taip pat ieskome mobiliuju telefonu ir kompiuteriu remontininko, reikalavimai nedideli: darbo stazas bent nedidelis butu privalumas arba supratimas mobieliuju telefonu ir kompiuteriu funkcijose mokejimas jais naudotis.Kandidato i pareigas privalumas tai jo komunikabilumas,saziningumas,imlumas,darbstumas,su sios sferos patirtimi idarbinti galime is karto, kurie neturi patirties apmokysime. skambinkite siuo numeriu ir tarsimes del pokalbio 868632777 arba atsiuskite savo cv siusti Darius500@mail.ru
Reikalavimai: Darbo patirtis
Apie darbdavį: uab vigvila dirbame jau 15 metu sioje srytije
Įmonė siūlo: darba parduotuveje
Atnaujintas per paskutinę parą
Skelbimas žemėlapyje
Įgūdžiai, savybės:
geri rusų k. įgūdžiai, atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas
Darbo sritis:
Prekyba, pardavimai
Pareigų pavadinimas:
pardavejas-konsultantas , reikalinga patirtis
Šalis:
Lietuva
Miestas:
Vilnius
Darbo laikas:
Visas etatas, gali būti studentas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vigvila"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868632777, darius500@mail.ru
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Vigvila"  Maketuotojas

Pobūdis: -Uzsakymu is klientu priemimas ir patikslinimas;
-Pagal kliento pateikta informacija gaminio uzsakymo sukurimas ArtCam programa;
-Programos CNC staklem ruosimas.
Reikalavimai: -Kompiuteriniu programu ismanymas: Artcam; Adobe Illiustrator; Corel Draw;
-Labai geri darbo vienos is auksciau nurodytu programu igudziai (patirtis 2 metai);
-Vienos is uzsienio kalbu mokejimas (anglu arba rusu)-
-Lenku k, mokejimas butu privalumas;
-Noras mokytis ir tobuleti.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: PPF stamp, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 22, 864641913, cv@ppfstamp.com
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie PPF stamp, UAB  Pardavimų asistentė(-as)

Pobūdis: Aktyvus įmonės produktų pardavimas (verslo dovanos);
Naujų klientų paieška bei ryšių su esamais palaikymas;
Projektų valdymas nuo užsakymo iki įgyvendinimo;
Internetinio tinklapio administravimas;
Pardavimų skatinimo kampanijų organizavimas.
Reikalavimai: Geri bendravimo įgūdžiai, derybiniai sugebėjimai;
Atsakingas požiūris į darbą bei rezultatų siekimas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje;
Darbo kompiuterių įgūdžiai;
Geros lietuvių ir anglų kalbų žinios.

Nebūtinos sąlygos:
Pardavimų patirtis (didelis privalumas);
Grafinių programų išmanymas (didelis privalumas).

Mes jums siūlome:
Įdomų ir dinamišką darbą;
Stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic media group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus g. 4, 8603 33237, info@reklamospasaulis.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltic media group"  Pardavimų vadybininkas su Rusijos rinka

Pobūdis: Naujų klientų paieška
Esamų klientų kontroliavimas
Vizitavimas
Sutarčių sudarymas
Reikalavimai: Gerai mokėti tiek rašyti ir kalbėti Rusiškai
Išmanyti pardavimo specifika
Turėti pardavimų srities patirties
Mokėti dirbti komandoje
Sugebėti suvaldyti stresines situacijas
Žinoti rinkos specifika, kultūra

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 9, 852030671, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Autostiklų keitėjas-montuotojas

Pobūdis: Automobilių stiklų keitimas, montavimas.
Stiklų tamsinimas
Reikalavimai: Pageidautina patirtis keičiant automobilių stiklus arba kėbulo detalių išrinkime-surinkime.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 4, 861449256, VILNIUS@AUTOSTIKLAI.LT
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Pardavėja(s)

Pobūdis: Darbas saldumynų salelėje, PPC Ozas. Pilnas etatas, darbas slenkančiu darbo grafiku.
Reikalavimai: Ieškome atsakingo, tvarkingo ir energingo žmogaus, kuriam patinka pardavėjo darbas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ingos Paulauskienės individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, 867479759, inga@riesuteliai.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie Ingos Paulauskienės individuali veikla  Elektrikas

Pobūdis: Pobūdis: Pastatų priežiūros įmonei su savo įrankiais reikalingi elektrikai, atlyginimas sutartinis
25 € į dieną.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti. Automobilis.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Omelon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 6-204, 862131114, info@omelon.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Omelon"  Pardavėjai - konsultantai (-ės)

Pobūdis: • Nuolatinis klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
• Aktyvus pardavimų vykdymas;
• Prekių išdėstymas bei priežiūra salėje;
• Darbas su kasos aparatu
Reikalavimai: • Panašaus darbo patirtis drabužių ar avalynės prekyboje;
• Noras dirbti ir tobulėti;
• Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų);
• Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
• Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas bei sugebėjimas maloniai aptarnauti klientus;
• Darbas su kasos aparatu.

Atlyginimas: 492 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lifestyle trade"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 865009559, parkas@lifestyletrade.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Lifestyle trade"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas su sandėlio įranga, krovos darbai.
Reikalavimai: Dujinių krautuvų teisės, atkaklumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BT logistika"
Miestas: Vilnius, Skaidiškės
Kreiptis: Sodų g. 10, 8 6000 7409
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "BT logistika"  Padavė (- as) - barmenė (- as)

Pobūdis: - Mandagus ir greitas svečių aptarnavimas restorane;
- Aptarnavimas pusryčių metu;
- Kavos pertraukėlių, pietų konferencijoms ruošimas;
- Banketų aptarnavimas.
Reikalavimai: Užsienio kalbų mokėjimas: rusų, anglų.

Privalumas: padavėjo (-os) darbo patirtis.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Netneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Latvių g. 38, 867177407, buhaltere@embassyhotel.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Netneta"  Technikas-montuotojas

Pobūdis: Pramonės įrangos pajungimas, remontas eksploatacijos darbai. Suspausto oro vamzdynų montavimas, pneumatikos remontas, oro kompresorių remontas. Darbas mobilus,Vilniaus mieste , pas klientus.Galimybė dirbti savarankiškai ir tobulėti
Reikalavimai: Nuosavas automobilis atvykimui į darbą ir B kategorija.
Sugebėjimas dirbti savarankiškai.
Minimalus supratimas apie elektrą, mechaniką, montavimo darbus.
Galimybė dirbti ant kopėčių ar karštomis sąlygomis.
Galimybė dirbti lanksčiu grafiku išskirtiniais atvejais.
Atsakingumas ir loginis mastymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pramotech"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 6a, 862097975, mindaugas@pramotech.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Pramotech"  Administratorė

Pobūdis: - Biuro veiklos organizavimas (skambučių priėmimas ir nukreipimas, korespondencijos paskirstymas, operatyvus atsakymas į užklausas, komercinių pasiūlymų rengimas, svečių priėmimas);
- Asistavimas įmonės vadovui ir pagalba darbuotojams;
- Dokumentų rengimas ir registravimas;
- Įmonės duomenų bazių administravimas;
Reikalavimai: -Rusų kalbos mokėjimas
-Komunikabilumas
- Biuro administravimo patirtis (pageidautina);
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT techninis valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr 180, 865912307, nttvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "NT techninis valdymas"  Automechanikas

Pobūdis: Automobilių remontas ir priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: A.Barilos PĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g.50, 865688554
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie A.Barilos PĮ  Valytoja Sietyno g.

Pobūdis: Patalpų valymas. Darbas po 3 val. nuo pirmadienio iki šeštadienio rytais nuo 9 val. iki 12 val. Atlyginimas 136 eur.

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 3, 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Valymo paslaugų kokybės vadybininkė

Pobūdis: Valymo darbų organizavimas ir koordinavimas; aukštos valymo darbų kokybės užtikrinimas; valymo personalo valdymas, personalo atrankų vykdymas; stresinių ir konfliktinių situacijų valdymas; efektyvaus ryšio su klientais palaikymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
-darbų saugos instrukcijų žinojimas; -raštvedybos žinios;
-darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-vairuotojo pažymėjimas (būtinas);
-nuosavas automobilis (privalumas).

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 3, 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Valytoja Viršuliškių g.

Pobūdis: Darbas parduotuvėje "Prisma" Viršuliškių g. Darbo laikas nuo 06 iki 09 ryto.

Atlyginimas: 115 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Valytoja Ukmergės g.

Pobūdis: Biuro patalpų valymas. Darbas nuo 17 val.

Atlyginimas: 112 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbo Pobūdis
- aktyvi naujų klientų paieška;
- darbas su esamais klientais;
- klientų poreikių analizė;
- gyvybės draudimo produktų pardavimas fiziniams bei juridiniams asmenims.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui
- verslumas, kūrybiškumas, komunikabilumas;
- gebėjimas planuoti savo laiką, dirbti savarankiškai;
- užsibrėžto tikslo siekimas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE Lietuvos filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 122, 862049311, dainius.doleba@compensalife.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE Lietuvos filialas  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas prekybos centre "Ozas" . Turime keletą pasiūlymų.Priimame ir laikinam darbui studentus ir moksleivius.

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Vadybininkas

Pobūdis: TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS VADYBININKAS (-Ė)
Reikalavimai: Darbo pobūdis:

•Teritorijos tvarkymo darbų organizavimas: apželdinimas, medžių genėjimas, gėlių priežūra ir t.t
•pavaldžių darbuotojų darbų koordinavimas, kontrolė;
•bendravimas su klientais;
•kitų vadovo pavestų užduočių vykdymas.

Reikalavimai:
•Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas kraštovaizdžio dizaino, želdininkystės srityje);
•panašaus darbo (apželdinimas, priežiūra) patirtis;
•geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•geri bendravimo įgūdžiai;
•atsakingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, darbštumas;
•vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Privalumai:
•Vadovaujamo darbo patirtis būtų privalumas.

Mes jums siūlome:
•Įdomų darbą perspektyvioje kompanijoje;
•stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį;
•visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861827002, julija.tareiliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Administratorius

Pobūdis: Administratorė (-ius)
Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Įmonės dokumentacijos tvarkymas;
- Pagalba koordinuojant logistikos sistemą;
- Projektų administravimas;
- Biuro veiklos administravimas;
- Pagalba įmonės vadovui ir kitiems biuro darbuotojams.


Reikalavimai:
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Pažangus EXCEL programos išmanymas;
- Aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutiniųjų kursų studentė (-as));
- Raštvedybos išmanymas;
- Puikios anglų kalbos žinios;
- Dalykinio bendravimo įgūdžiai;
- Asmeninės savybės: tolerantiškumas, kruopštumas, organizuotumas.

Įmonė siūlo:
- Tobulėjimo ir saviraiškos galimybes;
- Darbą draugiškame kolektyve;
- Kvalifikaciją ir darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "Administratorė (-ius)” siųskite el. paštu: ofisas@kodinis.lt

Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kodinis Raktas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852328661, ofisas@kodinis.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Kodinis Raktas"  Sushi mergaitė (padavėja)

Pobūdis: Nori būti sushi mergaitė? Dievini sushi? Šitas darbas kaip tik Tau!

Mes siūlome visada laiku mokamus atlyginimus, geras darbo sąlygas. Jauną linksmą kolektyvą. Darbas slenkančiu grafiku pilnu etatu.

Gyvenimo aprašymus (būtina nuotrauka) siųsti karjera@sushicity.lt
Reikalavimai: Svarbiausia gera nuotaika ir operatyvumas!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 328 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AS service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, S. Žukausko g. 49, 862685447, karjera@sushicity.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "AS service"  Inžinieriaus asistentas (-ė)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

•Pastato inžinerinių sistemų būklės analizė, potencialių pavojų diagnostika, gedimų šalinimo organizavimas.
•objektų auditai, defektinių aktų pildymas;
•objekto priežiūros taisyklių laikymosi užtikrinimas;
•specifinių darbų vykdymo kontrolė;
•perimamų objektų apžiūra, priėmimas.

Reikalavimai:
•Aukštasis išsilavinimas (pastatų inžinerinių sistemų, pastatų energetikos, automatikos ar pan. srityje);
•geras pastato inžinerinių sistemų išmanymas;
•puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis;
•komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

Privalumai:
•Darbo patirtis panašioje srityje būtų privalumas.

Mes Jums siūloma:
•Visas socialines garantijas;
•įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
•asmeninio augimo bei karjeros galimybes.Atlyginimas: 393 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861827002, julija.tareiliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Pagalbinis montuotojas

Pobūdis: Stiklo konstrukcijų, modulinių pertvaru, veidrodžių , langų montavimas
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4, 852760043, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Elektronikas

Pobūdis: ELEKTRIKAS (-Ė)
Reikalavimai: Darbo pobūdis:


Elektros sistemų pastatuose montavimas, remontas.

Reikalavimai:
•pastatų elektros sistemų išmanymas;
•bent 1 m. panašaus pobūdžio darbo patirtis;
•aukštesnysis/profesinis techninis elektriko/elektrotechniko išsilavinimas;
•kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams (VK ar AK iki 1000 V);
•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•nuosavas automobilis.


Privalumai:
•darbo patirtis su gaisro ir apsaugos signalizavimo sistemomis;
•vaizdo bei įeigos sistemų išmanymas;
•automatikos sistemų išmanymas (dūmų šalinimo, gaisro gesinimo automatikos priežiūra, remontas, programavimas).Mes jums siūlome:
•stabilų ir laiku mokamą atlyginimą;
•visas socialines garantijas;
•perspektyvų darbą didelėje įmonėje.

Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861827002, julija.tareiliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Pardavėja

Pobūdis: Šventinės atributikos pardavimas.
Dovanų pakavimas, balionai, balionų gaminiai ir kiti pardavimai.
Reikalavimai: Pardavėja - pilnas etatas Vilniuje PC.
Darbo pobūdis; balionų gaminiai, balionai, dovanų pakavimas, bei kiti prekių pardavimai.

CV siųskite: info@pin-pin.lt
Mob. +370 613 85889

Punktualumas, mandagumas, komunikabilumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, energingumas, atidumas, loginis mąstymas, pozityvus požiūris darbui. Puikūs klientų aptarnavimo įgūdžiai;
Reikalinga bent minimali rusų kalba (šnekamoji) supratimas.

Noras ir gebėjimas dirbti šioje srityje būtų pagrindinis privalumas.

Darbo sutartis neterminuota. Pilnas etatas.
Reikalingos darbuotojos ir nepilnam etatui.
Palankus darbo grafikas. Gali būti studentė, jei susiderins grafiką.
Visos socialinės garantijos.
Laiku mokamas DU
Darbo laikas; Visas etatas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pin Pin"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861385889, info@pin-pin.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Pin Pin"  Valytoja A.Jakšto g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines patalpas, esančias A.Jakšto g. ir Kaštonų g. Darbas I-V ryte, papildomai galime pasiūlyti daugiau darbo.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 139 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868639306, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Mindaugo g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojoms valyti sporto klubo patalpas, esančias Mindaugo g. Darbas ryte I-V nuo 7:30 iki 10:30 val., o VII nuo 14 iki 18 val. arba vakare nuo 18 val. iki 22 val., o VI nuo 14 iki 18 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 159 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 869820420, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Vadybininkas

Pobūdis: Ieškome iniciatyvaus ir atsakingo vadybininko žemės ūkio fermų įrangos pardavimui (rezervuarai, siurbliai, maišytuvai, skreperiai ir pan.) bei realizacijos darbų koordinavimui.
Darbas apima įrangos pasiūlymų apskaičiavimą, jų teikimą, įrangos bei atsarginių dalių užsakymą iš tiekėjų, įrangos montavimo darbų organizavimą bei naujų projektų paiešką.
Darbo vieta Vilniuje, tačiau reiktų važinėti ir po visą Lietuvą.
Reikalavimai: • Žinios apie žemės ūkio įrangą (inžinierius-mechanikas, inžinierius-statybininkas);
• Anglų kalba;
• Komunikabilumas;
• Nuosavas automobilis.

• Rusų kalba būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alginsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lazdynų g. 21, 868531891, info@alginsta.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Alginsta"  Statybininkas

Pobūdis: Darbas apima sąmatų skaičiavimą, techninių brėžinių supratimą, medžiagų, mechanizmų užsakymą, darbų koordinavimą, dokumentacijos ruošimą priduodant objektą.
Taip pat reikės bendrauti su rangovais, subrangovais;
Dėl vykdomų darbų teks bendrauti ir su kitų padalinių vadovais, kolegomis;
Teks daug organizuoti, planuoti, kontroliuoti.
Reikalavimai: • Aukštasis (inžinerinis) išsilavinimas statybos srityje;
• Ypatingųjų statinių atestatas;
• Statybos projektų valdymo patirtis;
• Bendra darbinė patirtis ne mažiau nei 5 metai;
• Kompiuterinis raštingumas (sąmatų skaičiavimas, Autocad);
• Geri organizaciniai ir planavimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alginsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lazdynų g. 21, 868531891, info@alginsta.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Alginsta"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Šildymo įrangos ir jos priedų pardavimas.

Naujų klientų paieška;
Komercinių pasiūlymų ruošimas;
Sutarčių rengimas;
Užsakymų vykdymo kontrolė.

Atliginimas nuo 400 iki 1500 Eur
Priklauso nuo rezulattų
Su perspektyva didėti
Reikalavimai: Reikalinga bent 2 metų pardavymų vadybos patirtis;
Noras dirbti ir užsidirbti;
Puikūs derybų įgūdžiai;
Raštvedybos žinios;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas (B);
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Kalbų mokėjimas.

CV (Gyvenimo aprašymus) siųsti į el.paštą

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Industrijos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: sildomelt@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Industrijos servisas"  Pardavėja

Pobūdis: Vienmečių, daugiamečių gėlių, dekoratyvinių augalų pardavimas, klientų konsultavimas lauko prekybos aikštelėje
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija.
mokėjimas bendrauti, dirbti kasos aparatu.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: P.R.Olisevičiaus gėlininkystės ūkis
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8-698 41187, info@oliseta.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie P.R.Olisevičiaus gėlininkystės ūkis  Valytoja - indų plovėja Gedimino pr. arba Mindaugo g.

Pobūdis: - patalpų valymas,
- indų plovimas.
Reikalavimai: - pojūtis švarai,
- punktulumas,
- be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 26 arba Mindaugo g. 11, 865907486, personalas@delano.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Valytoja

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas, darbas rytais, vakarais, naktimis. Darbo užmokestis priklausantis nuo objekto sudėtingumo.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 868577200, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Pakuotojos (-ai)/ montuotojos (-ai)

Pobūdis: Metalo apdorojimo srities įmonė.
Nuolatiniam darbui Naujojoje Vilnioje reikalingi pakuotojai-montuotojai.
Darbo aprašymas
• Metalinių detalių montavimas ant pakabų/rėmų prieš apdorojimą;
• Metalinių detalių demontavimas po apdorojimo;
• Vizualinis kokybės tikrinimas pakuojant detales į dėžes ar paletės;
• Baro vadovo nurodymų vykdymas;
• Darbas 3 pamainomis.
Reikalavimai: Reikalavimai
• Asmeninės savybės: greita orientacija, organizuotumas, kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą;
• Teigiamas požiūris į darbą komandoje.
Privalumai
• Sugebėjimas greitai dirbti nesunkų fizinį darbą;
• Valstybinės bei rusų kalbų žinios.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: Galvanta, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dūmų, 852161209, marketing2@galvanta.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie Galvanta, UAB  Apskaitininkas

Pobūdis: Apskaitininkė (-as)
Reikalavimai: Reikalinga (-as) apskaitininkė (-as).

Reikalavimai:
Bendras darbo stažas ne mažiau kaip 2 m.;
Puikūs darbo su MS Office įgūdžiai;
Laisvai kalbėti ir rašyti lietuvių kalba.

Privalumai:
Mokėti dirbti buhalterine programa "Euroskaita”;
Buhalterinės žinios.

Aprašymas:
Duomenų suvedimas iš pirminių dokumentų į Excel lenteles, sąskaitų išrašymas.
Minimalus mėnesinis atlyginimas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865072744, apskaita@bijusta.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Stalius-apdailininkas

Pobūdis: Stalius-apdailininkas
Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- vidaus apdailos darbai (dažymas, plytelės, grindų dangos ir pan.);
- smulkūs staliaus darbai.

Reikalavimai:

- darbo patirtis vidaus apdailos darbuose;
- smulkių staliaus darbų patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas.

Mes jums siūlome:

- įdomų darbą perspektyvioje kompanijoje;
- socialines garantijas;
- tobulėjimo bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861827002, julija.tareiliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Lažybų tarpininkas (0,5 etato) Mindaugo g.

Pobūdis: Kokybiškas ir profesionalus klientų aptarnavimas; darbas kasos aparatu (dirbti apmokome).

Darbo vieta: Mindaugo g. 11, Vilnius
Darbo laikas: I-V 16-21 val.

Suminė darbo laiko apskaita. MMA + priedai priklausantys nuo darbo rezultatų.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų el. paštu kristina@orakulas.lt
Temos laukelyje nurodykite: "Lažybų tarpininkas (-ė) Mindaugo g. darbo laikui d. d. 16-21"
Reikalavimai: - įgytas vidurinis išsilavinimas;
- komunikabilumas;
- imlumas naujovėms;
- domėjimasis šiuolaikinėmis technologijomis;
- bendras kompiuterinis raštingumas;
- domėjimasis sportu;
- patirtis aptarnavimo srityje (privalumas).

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., 8 5 2 16 28 95, kristina@orakulas.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: - Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių duomenų iki finansinės atskaitomybės sudarymo;
- Įmonių rodiklių analizė, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.;
- Mokesčių apskaita bei mokestinių ataskaitų rengimas;
- Vadovų konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais;
- Skolų su pirkėjais ir tiekėjais derinimas;
- Darbuotojų atlyginimų apskaičiavimas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas buhalterijos, finansų, ekonomikos ar apskaitos srityje;
- Vyr. buhalterio darbo patirtis;
- LR teisės aktų ir tarptautinių standartų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
- Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, Excel - pažengęs vartotojas);
- Puikiai mokėti rusų kalbą;
- Pareigingumas, savarankiškumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, tikslumas, atidumas;
- Patirtis dirbant su buhalterine apskaitos programa "RIVILĖ" (privalumas);
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), nuosavas automobilis (privalumas).
- Pozityvus mąstymas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lori group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 7, 8 650 63602, loritransacv@gmail.com
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Lori group"  Cecho darbuotojas

Pobūdis: Darbas stiklo paketų gamybos įmonėje. Darbas prie įrengimų
Reikalavimai: Atsaskingumas, ne zemesnis nei vidurinis išsilavinimas. Noras dirbti ir tobulėti. CV siųsti el. paštu.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklorama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 49a, 864312223, gamyba@stiklorama.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Stiklorama"  Grožio salono administratorės

Pobūdis: Aukštos klasės grožio salonas, ieško administratorės, produktų pardavėjos. Darbas nelengvas, turėsite mokėti bendrauti su įnoringom klientėm, suprasti jų poreikius, padėti pasirinkti reikiamą ir tinkamą kosmetiką, bet nenusiminkite, nes turėsite puikią progą bendrauti su įžymiais žmonėmis. Jeigu nebijote iššūkių, atsiųskite mums savo CV !

Darbo pobūdis:
• Klientų pasitikimas;
• Skambučių priėmimas;
• Konsultavimas apie naujas prekes bei akcijas;
• Produktų pardavimas;

Reikalavimai: Reikalavimai
•Reprezentatyvi išvaizda;
•Geri bendravimo įgūdžiai;
•Mokėjimas valdyti konfliktines situacijas;
•Anglu, rusų kalbos privalumas;
•Panaši darbo patirtis.
Išsilavinimas
vidurinis
Atlyginimas nuo
450 € per mėnesį
Darbo laikas
Visas etatas

Apie įmonę
• Geras darbo sąlygas;
• Nuostabiai draugišką kolektyvą;
• Galimybę tobulinti savo žinias ir įgūdžius, apmokymus pardavimų srityje;
• Stabilų, laiku mokamą atlyginimą;
• Visas darbui reikalingas priemones;
• Visas socialines garantijas.

CV laukiame el.paštu grozio.salonas@ml.lt


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Perla"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: grozio.salonas@ml.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Perla"  Pakuotojas-krovėjas

Pobūdis: - Pakuoti siuntas pagal užsakymus
- Informuoti apie prekių kiekį
- Dalyvauti prekių užsakyme ir priėmime
Reikalavimai: - vidurinis išsilavinimas
- kalbų mokėjimas: lietuvių - puikiai, rusų - gerai
- pagrindinės kompiuterio žinios: Microsoft Office, Internet Explorer
- sąžiningumas, atsakingumas, puikūs bendravimo įgūdžiai
- panašaus darbo patirtis ir lenkų kalbos žinojimas būtų privalumas

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FM group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 125, 8 603 198 26, info@fmgroup.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "FM group"  Valytoja (as) centro r.

Pobūdis: 4 darbo valandos, ofiso ir bendro naudojimo patalpų valymas Centro rajone.
Reikalavimai: Kruopštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean teams"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio, 8 683 56923, elvyra@cleanteam.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Clean teams"  Gesintuvų tikrintojas

Pobūdis: Darbas sandėlyje, gesintuvų bei kitos priešgaisrinės įrangos techninis aptarnavimas. Pagalba pakraunant/iškraunant prekes. Sandėlio tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.
B kat. vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.
Darbo patirtis dirbant sandėlyje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agesina GTC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g., 852788422, darbas@agesina.com
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Agesina GTC"  Sporto klubo administratorė

Pobūdis: Ieškome labai lengvai bendraujančios administratorės.

Įmonės dokumentų ir korespondencijos ruošimas, registravimas, paskirstymas ir tvarkymas;
Klientų, svečių pasitikimas ir nukreipimas;
Pagalba darbuotojams;
Vadovo pavestų užduočių atlikimas;
Kitos administracinės ir organizacinės užduotys
Reikalavimai: Reikalavimai

- Administravimo darbo patirtis (privalumas);
- Geri reprezentaciniai, organizaciniai ir komunikavimo įgūdžiai, mandagumas;
- Puikūs darbo laiko planavimo įgūdžiai;
- Kruopštumas, atsakingumas.
Atlyginimas nuo
450 € per mėnesį
Darbo laikas
Visas etatas

Apie įmonę
Įmonė siūlo:
- Darbą sėkmingai veikiančioje ir perspektyvioje įmonėje;
- Visas socialines garantijas;
- Profesinio tobulėjimo galimybes;
- Geras darbo sąlygas.

CV laukiame: sporto.klubas@info.lt

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gym LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: sporto.klubas@info.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Gym LT"  Valytoja Gedimino pr.

Pobūdis: Reikalingi 2 žmonės. Vienas - darbas 0,5 etato vakarais nuo 17val. iki 21 val. kiekvieną darbo dieną (atlyginimas 150 eur)Kitas - darbas pilnu etatu, kiekvieną darbo dieną nuo 7 val. ryto (atlyginimas 300 eur).Darbo vieta Gedimino pr.

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g., 868673128, vilniusrinka@akvija.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Auto šaltkalviams

Pobūdis: Lengvų automobilių remontas ir aptarnavimas.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių,puktualus pareigingas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rubinta ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiaures miestelis, P. Lukšio 18, 861626077
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Rubinta ir ko"  Virėjas

Pobūdis: Patiekalų gaminimas, paruošimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis, noras dirbti, sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų g.3, 861811522, uzsakymai@voveres.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Sandėlio darbuotojas (-ja)

Pobūdis: Darbas prekių sandėlyje
Reikalavimai: Patirtis
Sąžiningumas
Punktualumas
Tvarkingumas
Kruopštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 352 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, beata@kosvila.lt
Skelbimo data: 2015.05.18

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Valytoja Žirmūnų g.

Pobūdis: Banko patalpų valymas. 0,5 etato. Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio vakarais nuo 17 val. iki 21 val.

Atlyginimas: 150 € (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g., 868673128, vilniusrinka@akvija.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Vadybininkas-(ė)

Pobūdis: Metalo apdirbimo įmonė ieško Vadybininko-(ės)
Naujų klientų paieška Lietuvos bei užsienio rinkose.
Parodų lankymas.
Komercinių pasiūlymų ruošimas.
Užsakymų koordinavimas ir perdavimas gamybai.
Atsakomybė už atliktų darbų tikslumą.
Reikalavimai: Patirtis metalo prekybos ar apdirbimo srityse.
Patirtis prekiaujant nerūdijančio plieno kaminais-PRIVALUMAS.
Komunikabilumas.
Užsienio kalbų mokėjimas (anglų arba vokiečių)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Statybininkų g.10, Skaidiškės, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Pagalbine darbuotoja valgykloje

Pobūdis: Indu plovimas, svaros palaikymas patalpose, pagalba virtuveje.
Reikalavimai: Noras dirbti , atsakingumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maisto gamybos technologijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 2, 868743907
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Maisto gamybos technologijos"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Vaikiškų prekių parduotuvė ieško pagalbinio darbuotojo 0,75 etato, nuo 12 iki 18 val.
Darbo pobūdis:
- Krovinių iškrovimas ir sunešimas į sandėlį
- Prekių paruošimas prekybai: išpakuoti, užklijuoti lietuviškus aprašymus ir kainas, išnešti į salę, jei reikia prekę surinkti (sumontuoti)
- Siuntų paruošimas: užsakytas internetu prekes reika sudėti į dėžes, supakuoti, užklijuoti siuntų lipdukus
- Tvarkos sandėlyje palaikymas
- Reikalui esant prekes, atvežti iš tiekėjų (Vilniaus mieste)
Reikalavimai: Darbuotojas turėtų būti:
- Nagingas (reikia sumontuoti prekes, pritvirtinti lentyną ir pan.)
- Nuovokus (kad nereikėtų kiekvieną kartą sakyti, kad ant prekės prieš ją išnešant į parduotuvę reikia priklijuoti lietuvišką aprašymą ir kainą)
- Darbštus (nevengtų darbų ir rodytų iniciatyvą)
- Fiziškai pajėgus iškrovinėti prekes
- Be žalingų įpročių

Privalumas:
- vairuotojas pažymėjimas

Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Famille"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žygio g. 97, 8 618 10708, info@famille.lt
Skelbimo data: 2015.05.13

Atsiliepimai apie UAB "Famille"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: - Darbų objektuose planavimas, organizavimas ir priežiūra;
- Atliekamų darbų kokybės užtikrinimas ir nuolatinė kontrolė;
- Objektui numatytų išteklių kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Darbų saugos reikalavimų laikymasis;
- Dokumentacijos tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais, projektuotojais, rangovais.
Reikalavimai: - Darbo patirtis būtų privalumas;
- Kruopštumas, atsakingumas;
- Geri darbų planavimo, organizavimo gebėjimai;
- Automobilis (būtų privalumas).

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano apdaila"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio g., 868740885, info@manoapdaila.lt
Skelbimo data: 2015.05.12

Atsiliepimai apie UAB "Mano apdaila"  Valytoja - indų plovėja

Pobūdis: Baro patalpų valymas bei indų plovimas per pietus.
Reikalavimai: Greitumas, darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bakchas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Etmonų g. 6, 864750477, info@bx.lt
Skelbimo data: 2015.05.12

Atsiliepimai apie UAB "Bakchas"  Administratorė/us

Pobūdis: Pobūdis: - Biuro veiklos organizavimas;
- Asistavimas įmonės vadovams;
- Ryšio palaikymas su klientais užsienyje;
- Dokumentų rengimas ir registravimas, įsakymų paruošimas,personalo dokumentų tvarkymas.
- pagalba organizuojant susitikimus ir įmonės renginius
- Sekretori