Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Pardavėja

Pobūdis: Ieškome darbuotojo nepilnam etatui 1-2 dienoms per savaitę iš anksto suderintu ir sutartu darbo grafiku (gali būti ir studijuojantis žmogus). Darbo pobūdis: darbas su kasa, elektroninės parduotuvės užsakymų ruošimas, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Atsakingumas bei noras dirbti

Atlyginimas: 185 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nanotekas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 2, 867634853, p.kandratavicius@nanotekas.lt
Skelbimo data: 2017.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Nanotekas"  Finansų ir planavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Pasienio kontrolės punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-43


FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) - Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - direkcija) Finansų ir planavimo skyriaus (toliau - skyrius) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti direkcijos darbo užmokesčio, ilgalaikio turto, atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityse;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, buhalterinę apskaitą ir dokumentų rengimą;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. gebėti analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai rasti sprendimų būdus ir rinktis darbo metodus;
4.8. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. apskaito direkcijos vykdomų programų pinigines lėšas, mokėtinas ir gautinas sumas;
5.2. veda atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už įsigytas prekes, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;
5.3. veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis už jiems grynais pinigais arba pagal mokėjimo kortelę atsiskaitytinai išduotą avansą sumokėti už prekes ir paslaugas arba kitoms išlaidoms apskaitą;
5.4. kontroliuoja atsiskaitymus pagal sudarytas nuomos, panaudos, komunalinių paslaugų teikimo sutartis;
5.5. veda ilgalaikio turto apskaitą, įveda į apskaitą turto judėjimo dokumentus, surašo išvedimo iš eksploatacijos aktus;
5.6. veda atsargų apskaitą, pajamuoja, įveda į apskaitą atsargų judėjimo dokumentus, nurašymo aktus;
5.7. rengia mokėjimo paraiškas pagal atskiras biudžetinio finansavimo programas, atlieka tiesioginį apmokėjimą, naudojant valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą, ir banko operacijų įkėlimą į buhalterinę programą;
5.8. apskaičiuoja ir išmoka direkcijos darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitytinai išduodamas sumas, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius;
5.9. apskaičiuoja ir teikia reikiamus duomenis valstybinio socialinio draudimo įstaigai apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu darbuotojus;
5.10. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ar direkcijos direktoriaus pavedimus ir įpareigojimus, susijusius su pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų įgyvendinimu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Įmonė: Pasienio kontrolės punktų direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 26, (85)2430608, pkpd@pkpd.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Pasienio kontrolės punktų direkcija  Vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr. B1-205

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. B1-1031

redakcija)

VILNIAUS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Vilniaus VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas - inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti gyvūnų sveikatos ir gerovės, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos ir ženklinimo, veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų ir jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo, gyvūnų prekybos, importo, eksporto ir tranzito, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų privalomųjų reikalavimų laikymosi valstybinę veterinarinę kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -veterinarijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respulikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:

7.1. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatos būklę, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimą ir laikomų ūkinių gyvūnų apskaitą ir ženklinimą, ima mėginius, vykdo trūkumų šalinimo kontrolę, teikia rekomendacijas ir nurodymus;

7.2. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

7.3. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

7.4. vykdo gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir neatdėliotinas priemones pagal kompetenciją;

7.5. pagal kompetenciją vykdo kartu su kitomis institucijomis, apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;

7.6. pagal kompetenciją vykdo gyvūnams laikyti skirtų objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

7.7. vykdo veterinarinių vaistų, biocidų, kitų veterinarinių priemonių gamybos, prekybos, saugojimo ir naudojimo kontrolę;

7.8. kontroliuoja pagal kompetenciją, pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, kitų privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

7.9. kontroliuoja pagal kompetenciją muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;

7.10. atlieka pagal kompetenciją subjektų įvertinimą dėl veterinarinės kontrolės subjekto, pašarų ūkio subjekto tvirtinimo arba registravimo ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.11. analizuoja pagal kompetenciją veterinarinės kontrolės duomenis;

7.12. vykdo ūkio subjektų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus ir perdirbtus šalutinius gyvūninius produktus, valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.13. vykdo laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.14. atlieka bitynų įvertinimą ir registravimą, vykdo jų valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.15. kontroliuoja gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo paslaugas teikančius asmenis; teikia pagal kompetenciją praktinę ir metodinę pagalbą gyvūnų ligų kontrolės, stebėsenos, diagnozavimo, gydymo ir profilaktikos klausimais;

7.16. kontroliuoja pagal kompetenciją veterinarines paslaugas teikiančius ūkio subjektus;

7.17. Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimu tiria fizinių ir juridinių, kitų asmenų skundus dėl gyvūnų gerovės ir kitų galimų veterinarinių reikalavimų pažeidimų, informuoja suinteresuotus asmenis apie patikrinimo rezultatus;

7.18. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus veterinarinius reikalavimus, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui atitinkamus dokumentus sprendimo priėmimui;

7.19. pagal kompetenciją išduoda veterinarinius dokumentus;

7.20. bendradarbiauja pagal kompetenciją su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, teisės aktų nustatyta tvarka;

7.21. suveda vykdomos valstybinės veterinarijos kontrolės duomenis į veterinarinės informacijos valdymo sistemą, ūkinių gyvūnų registravimo informacinę sistemą (ŪGRIS), gyvūnų ir gyvūninių produktų sertifikavimo sistemą (TRACES), gyvūnų sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės informacinę sistemą, pašarų ūkio subjektų registro informacinę sistemą (PŪSRIS), dokumentų valdymo sistemą (DVS) ir administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);

7.22. įgyvendina pagal kompetenciją savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;

7.23. rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;

7.24. teikia pagal kompetenciją fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;

7.25. pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia ataskaitas;

7.26. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;

7.27. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus VMVT Viršininkui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852491675, audrone.garneliene@vmvt.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Turto valdymo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-136
(2017 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-163
redakcija)


TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba), Prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, bei rengti pirkimų dokumentus, nagrinėti tiekėjų pareikštas pretenzijas, teikti pasiūlymus ir rengti Tarnybos teisės aktų pakeitimus susijusius su viešaisiais pirkimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje - viešieji pirkimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti su "Microsoft Office" ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisyklių reikalavimus;
6.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja Tarnybos, Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklių, pakeitimus, rengia supaprastintų pirkimų, viešųjų pirkimų, mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių ir kitų teisės aktų susijusių su viešaisiais pirkimais pakeitimus; organizuoja ir koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaitą Tarnyboje;
7.2. padeda Skyriaus vedėjui kontroliuoti ir koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimo įgyvendinimą;
7.3. analizuoja, vertina, derina viešųjų pirkimo dokumentų projektus, esant poreikiui vertinimo išvadas teikia Skyriaus vedėjui;
7.4. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus pagal Tarnybos paraiškose pateiktas pirkimo užduotis;
7.5. pagal kompentenciją dalyvauja rengiant ir derinant Tarnybos einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau - Pirkimų planas);
7.6. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.7. organizuoja ir vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.8. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas pirkimą atliekančiai komisijai;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Tarnybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), informacinius pranešimus apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą, skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.10. rengia pirkimo komisijų, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančių pirkimus, susijusius su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, dokumentų ir kitų pirkimo dokumentų projektus, taip pat vykdo su šiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.11. pagal kompetenciją parengia Skyriaus dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į Tarnybos archyvą;
7.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie Tarnyboje vykdytus viešuosius pirkimus;
7.13. analizuoja Tarnybos viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus, kaip jį tobulinti;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šermukšnių g. 3, 852717411, egle.petrauskiene@fntt.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba  Štabo Kanceliarijos vyresnysis specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

ŠTABO KANCELIARIJOS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Štabo Kanceliarijos (toliau - Kanceliarija) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

4. Darbo vieta - Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba) Pasieniečių mokykla (toliau - mokykla), Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

II. PASKIRTIS

5. Užtikrinti efektyvų įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų tvarkymą, apskaitos ir saugojimo funkcionavimą tarnyboje ir Mokykloje, archyvo darbą, archyvinių bylų (dokumentų) laikymą, taip pat dokumentų apsaugą ekstremalių situacijų atvejais.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - dokumentų valdymo ir apskaitos kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

7.2. turėti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos bei darbo su archyvais patirtį;

7.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugos veiklą, įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų tvarkymo, apskaitos taisykles ir reikalavimus;

7.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer", išmanyti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;

7.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

7.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. rengia įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su Mokyklos dokumentų valdymu;

8.2. priima atsiųstą, įteiktą ir atspausdina gautą telekomunikaciniais įrenginiais (skubią ir neskubią) korespondenciją, ją patikrina, suskirsto į registruotiną ir neregistruotiną;

8.3. tvarko visus gautus Mokyklos dokumentus, paskirsto pagal paskirtį, užtikrina, kad visi registruotini dokumentai būtų užregistruoti, vadovaujantis dokumentacijos planu įrašyti į atitinkamas bylas ir laiku pateikti vadovybei ir vykdytojams;

8.4. tvarko visą gautą įslaptintą dokumentaciją, Mokyklos teisės aktus bei kitus Mokykloje parengtus įslaptintus dokumentus, juos registruoja ir paskirsto tam, kad būtų užtikrintas tarnybai nustatytų uždavinių įgyvendinimas;

8.5. rengia Mokyklos bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planų (toliau - dokumentacijos planas) projektus ir dokumentacijos planų suvestines, teikia juos derinti Mokyklos ir tarnybos dokumentų ekspertų komisijoms bei tvirtinti Mokyklos viršininkui;

8.6. ruošia nuolat ir ilgo saugojimo bylų (dokumentų) apyrašus, trumpo saugojimo bylų sąrašus, rengia bylų (dokumentų) naikinimo aktus, užtikrindamas dokumentacijos išsaugojimą, aprašo ir sistemina pagal nustatytą tvarką bylas, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

8.7. teikia metodinę pagalbą Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams formuojant einamųjų metų bylas, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

8.8. priima iš Mokyklos padalinių bylas (dokumentus) saugoti į archyvą, kontroliuoja Mokyklos padaliniuose esančių bylų (dokumentų) įforminimą, kaupimą, saugojimą ir tvarkingą naudojimą bei bylų (dokumentų) perdavimą į archyvą;

8.9. kontroliuoja archyve saugomų bylų (dokumentų) būklę, esant būtinumui, organizuoja pažeistų bylų (dokumentų) sutvarkymą, reikalauja, kad archyvo patalpose būtų normalios saugojimo sąlygos;

8.10. prireikus atlieka bylų (dokumentų) paiešką, iš archyvo išduoda Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams bylas (dokumentus), teisės aktų nustatyta tvarka pateikia reikiamas dokumentų patvirtintas kopijas;

8.11. užtikrina saugomų bylų (dokumentų) apskaitą ir saugojimą;

8.12. tikrina Mokyklos padaliniuose bylų (dokumentų) įforminimą, kaupimą, saugojimą ir tvarkingą naudojimą bei pagal teisės aktų reikalavimus bylų (dokumentų) perdavimą į archyvą, konsultuoja įslaptintų dokumentų administravimo klausimais, siekdamas sklandaus įslaptintų dokumentų valdymo;

8.13. priima Mokyklos padalinių įslaptintas bylas (dokumentus) saugoti į archyvą, tikrina jų įforminimą;

8.14. tvarko įslaptintą dokumentaciją, formuoja bylas, užtikrindamas įslaptintos dokumentacijos apskaitą ir saugojimą;

8.15. užtikrina, kad patikėta ar sužinota įslaptinta informacija būtų neprarasta, neperduota pašaliniams asmenims, taip pat asmenims, kurie nors ir turi teisę dirbti su įslaptinta informacija, tačiau nėra įgalioti su ja susipažinti;

8.16. atlieka Mokyklos bylų (dokumentų) išslaptinimą ir naikinimą, informuoja subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimo ar įslaptinimo termino pratęsimą, vykdo įslaptintų dokumentų inventorizaciją, inventorizacijos išvadas įformina inventorizacijos aktu, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

8.17. priima ir išsiunčia įslaptintas siuntas (dokumentus) tam, kad tarnybos struktūriniams padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms nustatytu laiku pagal kompetenciją būtų pateikta reikiama informacija;

8.18. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams, dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais tam, kad būtų sklandžiai ir pagal nustatytus reikalavimus tvarkoma dokumentacija;

8.19. pagal kompetenciją teikia Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams informaciją bei dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus daro dokumentų kopijas, reikalui esant tvirtina dokumentų (originalų, saugomų Kanceliarijoje) kopijos tikrumą, naudojant dokumentų valdymo sistemą atlieka dokumentų paiešką, siekdamas padėti įgyvendinti skirtas užduotis;

8.20. kontroliuoja gautų, teisės aktų bei kitų dokumentų (įslaptintų ir neįslaptintų) užduočių terminų vykdymą, ir apie tai esant poreikiui teikia informaciją Mokyklos vadovybei, kad būtų užtikrintas rinktinei pavestų funkcijų vykdymas;

8.21. nesant Kanceliarijos specialisto, atsakingo už Mokyklos dokumentų valdymą, vykdo jo funkcijas;

8.22. vykdo kitus tarnybos vadovybės, Kanceliarijos vedėjo ar Mokyklos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Kanceliarijos vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Kanceliarijos vedėjui.


Įmonė: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852719395, Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba  Strateginių kompetencijų grupės vyr. patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vyriausybės kanclerio

2017 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. V-140

STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

pareigybės aprašymas

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginių kompetencijų grupės (toliau - grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 18.

II PASKIRTIS

4. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis - padėti įgyvendinti viešąją politiką ir koordinuoti tarpinstitucinius klausimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) ir inovacijų politikos srityse.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities - MTEP ir inovacijų politikos funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį MTEP ir / ar inovacijų srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, institucijų valdymą, MTEP;

6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

6.5. išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, programų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

6.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) C1 lygiu pagal Europasą;

6.9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Grupės vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

7.1. kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Ministro Pirmininko patarėjais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja nustatant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;

7.2. padeda Ministrui Pirmininkui nustatyti strategines MTEP ir inovacijų politikos kryptis;

7.3. teikia pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui dėl MTEP ir inovacijų politikos tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, dalyvauja rengiant MTEP ir inovacijų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus;

7.4. vertina Vyriausybei pateiktus MTEP ir inovacijų politikos srities teisės aktų projektus;

7.5. inicijuoja sistemines MTEP srities analizes, analizuoja MTEP problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybei;

7.6. organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų MTEP ir inovacijų politikos klausimais įgyvendinimą;

7.7. tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų MTEP ir inovacijų politikos srityje;

7.8. koordinuoja tarptautines iniciatyvas MTEP tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais MTEP klausimais;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam vertinimui parengti reikalinga informacija;

7.10. dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir / ar metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;

7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais;

7.12. pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;

7.13. pavedus nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;

7.15. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės veiklos srityje nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Grupės vyriausiasis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Vyriausybės kancleriui.Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vyriausybės kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663700, brigita.miceviciene@lrv.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Vyriausybės kanceliarija  VĮ "Lietuvos oro uostų" generalinis direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2017 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 3-572


VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ GENERALINIO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau - įmonė) generalinio direktoriaus pareigas skiriamas fizinis asmuo, laimėjęs konkursą, organizuotą teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su įmonės generaliniu direktoriumi sudaro ir nutraukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau - Susisiekimo ministerija) - įmonės vardu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2. Generalinis direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro (toliau - susisiekimo ministras) įsakymais, įmonės įstatais, įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, įmonės valdybos nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, teisės aktais ir šiais pareigybės nuostatais.
3. Generalinis direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas.

II. PAVALDUMAS IR PAVADAVIMAS

4. Generalinis direktorius yra atskaitingas ir pavaldus susisiekimo ministrui.
5. Nesant generalinio direktoriaus (atostogų, ligos, komandiruočių, stažuočių metu ir kitais atvejais), jį pavaduoja kitas susisiekimo ministro įsakymu paskirtas asmuo.

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti 5 metų vadovaujamo darbo, tarp jų vadovaujamo darbo privačiame sektoriuje patirtį. Sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, norminius teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įmonės kompetencijai priskirtus klausimus, ir jais naudotis ir taikyti praktiniame darbe.
9. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, dirbti rinkinio "Microsoft Office" programomis.
10. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

IV. GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

11. Generalinis direktorius:
11.1. organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis;
11.2. užtikrina paslaugų, susijusių su keleivių ir krovinių vežimu, organizavimą Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose (toliau - oro uostai);
11.3. užtikrina, kad oro uostų žemės sklypų nuoma atitiktų teisės aktų reikalavimus;
11.4. užtikrina ir organizuoja aerodromų, jų įrangos, turimos technikos ir keleivių terminalo tinkamą eksploatavimą;
11.5. užtikrina ir koordinuoja antžeminių paslaugų teikėjų darbą;
11.6. koordinuoja keleivių, bagažo ir krovinių tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų tarnybų veiklą;
11.7. prireikus nustatyta tvarka organizuoja avarinių gelbėjimo darbų vykdymą;
11.8. užtikrina aviacijos saugumo reikalavimų vykdymą oro uostuose;
11.9. užtikrina skrydžių saugą oro uostų aerodromuose;
11.10. koordinuoja įmonės strateginių planų rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą;
11.11. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo įmonės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
11.12. tvirtina įmonės padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybės nuostatus, įmonės darbo tvarkos taisykles;
11.13. nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus, gavęs išankstinį įmonės valdybos pritarimą;
11.14. parengia įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles;
11.15. teikia informaciją Susisiekimo ministerijai apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;
11.16. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
11.17. pasirašo įmonės kolektyvinę sutartį;
11.18. tvirtina komercinių paslapčių sąrašą;
11.19. duoda darbuotojams nurodymus, kurie reikalingi jiems nustatytoms funkcijoms ir pareigoms tinkamai vykdyti, suteiktoms teisėms realizuoti;
11.20. atstovauja pats arba suteikia įgaliojimus kitiems darbuotojams atstovauti įmonei valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teismuose ir santykiuose su kitais asmenimis;
11.21. siekia, kad įmonė dirbtų efektyviai ir produktyviai;
11.22. kontroliuoja, kaip laikomasi darbo teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
11.23. tvirtina įmonės darbuotojų evakuacijos planus pavojaus atveju ir atsako už civilinės saugos parengtį įmonėje;
11.24. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų ir įmonės įstatuose nustatytas funkcijas ir Susisiekimo ministerijos nurodymus, susijusius su įmonės veikla;
11.25. turi teisę vienvaldiškai sudaryti įmonės sandorius ir kitas galiojančiais teisės aktais jam suteiktas teises.

V. GENERALINIO DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

12. Generalinis direktorius atsako už:
12.1. įmonės veiklos organizavimą ir įmonės veiklos rezultatus;
12.2. pranešimą Susisiekimo ministerijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;
12.3. teisingą įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita Susisiekimo ministerijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
12.4. įmonės veiklos ataskaitos pateikimą Susisiekimo ministerijai;
12.5. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
12.6. viešosios informacijos paskelbimą;
12.7. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
12.8. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir įmonės viešųjų pirkimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
12.9. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
12.10. įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, šios veiklos rezultatus, priskirto valstybės turto išsaugojimą ir efektyvų finansinių išteklių naudojimą;
12.11. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susisiekimo ministro įsakymų ir pavedimų, kitų teisės aktų tinkamą įgyvendinimą ir vykdymą laiku;
12.12. teisėtą teisių ir suteiktų įgaliojimų panaudojimą ir tinkamą priskirtų funkcijų atlikimą, pareigų vykdymą;
12.13. įmonės darbo tvarką;
12.14. už objektų, reikalingų oro uostų veiklai, tinkamą eksploatavimą;
12.15. kitų jam priskirtų funkcijų ir įpareigojimų vykdymą.
13. Už netinkamą šiuose nuostatuose numatytų pareigų atlikimą generalinis direktorius atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393961, loreta.barsauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Apskaitininkas

Pobūdis: Pirminių dokumentų suvedimas
Reikalavimai: Buhalterinės apskaitos pagrindai; Kruopštumas, atidumas, atsakomybė, noras tobulėti; darbas pilnu etatu

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Libramentum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vivulskio g. 8-216e, 865853175, finansininke@libramentum.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Libramentum"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės, stabdžių remontas, sankabų keitimas, ir kiti darbai autoservise fabijoniškėse, Ateities g. 21A.
Apie darbo vietą:

Pas mus dirba puikių automobilių remontininkų komanda, kurie domisi automobiliais ir nori dirbti tokį darbą, yra dušas, patalpos šildomos centriniu šildymu, kiekvienas turi atskirą įrankių vežimėlį, atlyginimas mokamas visada laiku.
Reikalavimai: 1. Vairuotojo pažymėjimas.
2. Bent 1 metų darbo patirtis autoservise.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 21A, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Salesforce engineer


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323473?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Pardavėjas Nemenčinės pl.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323482?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas (darbas kasoje)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323485?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Valytojas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323486?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Profesinės sveikatos specialistas


Įmonė: Mūsų amatai, VĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323493?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Mūsų amatai, VĮ  Klientų aptarnavimo specialistas Žirmūnuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnausi privačius bei verslo klientus, užtikrinsi aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduosi pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teiksi informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengsi atliktų darbų dienos ataskaitas.

Darbo sąlygos:
• darbo grafikas - slankusis darbo grafikas, 40 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Papildoma informacija:
• Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pardavimo specialistas, bendraujantis rusų kalba

Pobūdis: Darbo pobūdis / pareigų aprašymas:

- pardavimas Rusijos ir Baltarusijos rinkose bei klientų aptarnavimas
- potencialių klientų supažindinimas su Sistemos Trans.eu teikiama nauda
- nuolatinis Sistemos Trans.eu klientų skaičiaus didinimas Rusijos ir Baltarusijos teritorijose
- profesionalus Sistemos Trans.eu naudotojų aptarnavimas
- santykių su klientais užmezgimas ir palaikymas
- įmonės, veikiančios transporto, ekspedicijos ir logistikos sektoriuje, gero įvaizdžio puoselėjimas
Reikalavimai: Reikalavimai:

- mažiausiai vienerių metų patirtis, įgyta pardavimo ir (arba) klientų aptarnavimo srityje
- puikūs rusų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu
- mokėjimas dirbti MS Office programų paketu
- puikūs bendravimo įgūdžiai
- gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje
- anglų kalbos įgūdžiai bent B1/B2 lygiu
- pageidautina patirtis transporto, ekspedicijos ar logistikos sektoriuje

Siūlome:

- gerą, konkurencingą atlyginimą (pagrindinį ir komisinius, priklausančius nuo rezultatų)
- darbui reikalingą įrangą (nešiojamąjį kompiuterį, telefoną ir pan.)
- 5 dienų darbo savaitę (pirmadienis – penktadienis)
- įvadinius ir kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei kursus
- realias profesinio augimo galimybes
- anglų kalbos kursus

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, (8 5) 219 55 34, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Automobilių paruošimo specialistas

Pobūdis: Automobilio paruošimas nuomai:
-atvežimas/nuvežimas iki plovyklos,
-paruošimas savitarnos plovykloje;
-Automobilio būklės įvertinimas;
-Žalų sutikrinimas ir registravimas;
-Automobilio pristatymas;
-Klientų konsultavimas;
-Kiti vadovo pavesti darbai.
Reikalavimai: -Vairuotojo pažymėjimas (realūs įgūdžiai);
-Geri laiko planavimo įgūdžiai;
-Organizuotumas ir atsakingumas;
-Galimybė dirbti vakarais ir savaitgaliais;
-Galimybė dirbti pilnu etatu;
-Užsienio kalbų mokėjimas - privalumas.

Įmonė siūlo:
-Lankstų darbo grafiką;
-Visas socialines garantijas;
-Karjeros galimybes;
-Draugišką kolektyvą;
-Priedus prie atlyginimo!

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA "Greenmotion"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rodūnios kelias, 865902007, customerservice@greenmotion.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie SIA "Greenmotion"  Pardavėja (-as) -konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis
Reikalavimai: Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.

Mes siūlome:
galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, Adidas, Reebok ir kt. įdomiais techniniais sporto produktais;
Siūlome patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Vilniuje" siųsti el paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Muitinės tarpininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323421?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Litmet"  Restorano ir baro vadovo


Įmonė: UAB "Astorija hotel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323425?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Astorija hotel"  Elektrikas - mechanikas


Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323426?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "OST express"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323427?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "OST express"  Virtuvės pagalbininkai - indų plovėjai


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323442?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Ekspedicijos vadybininkas Baltarusijos rinkai


Įmonė: UAB "Transtira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323444?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Transtira"  Transporto skyriaus apskaitininkė


Įmonė: UAB "Transtira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323449?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Transtira"  Dizaineris / maketuotojas


Įmonė: UAB "Dovertos reklama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323392?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Dovertos reklama"  Pardavėjas (uždarame skyriuje)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323456?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Hekon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323461?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Hekon"  Pardavimų vadybininko


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Almarūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323462?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Almarūnas"  Praktika pardavimų padalinyje


Įmonė: If P&C insurance AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323463?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie If P&C insurance AS filialas  Praktika žalų departamente


Įmonė: If P&C insurance AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323464?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie If P&C insurance AS filialas  Automobilių išrinkėjo surinkėjo (autoservisas)

Pobūdis: Bamperių, apdailos detalių, durelių apdailos, posparnių ir pan išrinkimo-surinkimo darbai prieš/po dažymo.
Reikalavimai: - pageidautina panašaus darbo patirtis
- noras dirbti ir užsidirbti
- atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija
- be žalingų įpročių

Mes siūlome:
- nuo rezultatų priklausantį atlyginimą už gerai atlikta darbą (nuo 750Eur)
- pilnai aprūpintą darbo vietą
- draugiška kolektyvą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 867108686, info@temis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Barmenas / barmenė restorane (patirtis nebūtina)

Pobūdis:
Ieškome barmenų/ių:
Maloniai bendraujančių
Linksmų ir motyvuotų
Mandagių bei reprezentatyvių

Laukia:
Darbas restorane pilnu etatu
Karštųjų, šaltųjų, alkoholinių gėrimų ruošimas ir pateikimas
Desertų pateikimas
Atsiskaitymo priėmimas

Suteiksime:
Kursus, kurių metu išmoksite gėrimų pateikimo taisykles, barmeno etiketo
Socialines garantijas
Draugišką jauną ir motyvuotą kolegų būrį


Elektroninio pašto adresas - grasildarestaurant@gmail.com - norintys kandidatuoti siųskite gyvenimo aprašymus, pridėkite nuotrauką.


Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: Grasilda restraurant
Miestas: Vilnius
Kreiptis: grasildarestaurant@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Grasilda restraurant  Stogdengys

Pobūdis: * Įvairių plokščių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo, pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.
Reikalavimai: *Patirtis;
*Aukštalipio pažymėjimas - privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 124 B, 86-099-8107, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Pardavimų vadybininkas/ė

Pobūdis:
Darbas

Palaikyti ryšį su klientais, draugiškai ir šiltai bendrauti
Reklamuoti įmonę, įdomiai ir patraukliai pateikti informaciją
Reklamuojant pritraukti naujus klientus
Įvesti naujus produktus į rinką, jais sudominti klientus
Pradžiuginti klientus informuojant apie vykstančias akcijas, nuolaidasJūs

Linksmas iškalbingas ir atkaklus? Esate motyvuotas ir norite tobulėti?
Galite dirbti pilnu etatu?
Jei taip, kviečiame dirbti pas musDirbdama/as pas mus

Būsite apmokytas, gausite naujos patirties
Gausite atlygį su priedais nuo darbo rezultatų
Galėsite siekti karjeros
Dirbsite smagiai ir maloniai, draugiškų kolegų apsuptyje


Laukiame
Jūsų gyvenimo aprašymo, taip pat norėtume pamatyti ir nuotrauką
Elektroninio pašto adresu dhiolse@gmail.comAtlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dhiolse
Miestas: Vilnius
Kreiptis: dhiolse@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Dhiolse  Valytoja Santariškių g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja laiptinių valymui Santariškių g. Darbas pilnu etatu 4 d.d. Trečiadienis laisvas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Servico"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 193, 861453943, valymas@servico.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Servico"  Klientų aptarnavimo specialistas/ė

Pobūdis: Palaikyti ryšį su klientais (susitikimai, susisiekimas telefonu ar el.paštu)
Sutarčių sudarymas, pasiūlymų parengimas


Noras dirbti ir stipri motyvacija tobulėti
Puiki iškalba, reprezentatyvi išvaizda

Siūlome:
Karjeros galimybes, nuolatinius mokymus
Darbui reikalingas priemonesAtlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pretendentu.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Dokumentų valdymo specialistas

Pobūdis: • formuoti ir tvarkyti Laboratorijos archyvą;
• tvarkyti bylų apskaitą;
• sudaryti trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų sąrašus ir apyrašus, rengti dokumentų naikinimo aktus;
• rengti dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir dokumentų registrų sąrašą, tikrinti jų formavimo ir forminimo teisingumą;
• konsultuoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo klausimais;
• dirbti su dokumentų valdymo sistema bei tvarkyti elektronines bylas;
• pagal kompetenciją dalyvauti Laboratorijos organizuojamose viešųjų pirkimų procedūrose.
Reikalavimai: • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą;
• išmanyti kaip sudaromi trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų sąrašai ir apyrašai, dokumentų naikinimo aktai;
• išmanyti kaip formuoti bylas ir jas ruošti saugojimui bei naudojimui;
• gebėti tvarkyti bylų apskaitą bei sudaryti ataskaitas;
• būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
• mokėti valstybinę kalbą pagal II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žolyno g. 36, (8 5) 270 9229, nvspl@nvspl.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija  Skirstytojas (apkaitos grupė)

Pobūdis: Už ką būsi atsakingas?
• priimsi pašto siuntas ar krovinius pagal vežimo dokumentus;
• sutikrinsi, kad nebūtų siuntų / taros neatitikimų ar dingimo atvejų;
• apdorosi grąžinamas ir persiunčiamas siuntas, vadovaujantis pateiktais dokumentais ar sutartimis su klientais;
• rengsi siuntimo dokumentus.

Darbo sąlygos:
• slankusis pamaininis darbo grafikas;
• darbo laikas: dieninė pamaina 7.00 - 19.00 val., naktinė pamaina 19.00 - 7.00 val.;
• darbo vieta - Rodūnios kelias 9.
Reikalavimai: Ko reikia, kad būtum tinkamas kandidatas?
• darbo kompiuteriu įgūdžių;
• darbštumo, pareigingumo, atsakingo požiūrio į darbą;

Mes jums siūlome
Mokami priedai už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą.

Atlyginimas: 545 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865688545, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Drabužių linijos operatorė

Pobūdis: Darbo drabužių linijos procesų vykdymas;
Darbo drabužių rūšiavimas, pakavimas;
Darbo drabužių taisymas.
Darbo vietos priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas, dėmesingumas, komandinis darbas.
Siuvimas su pramonine siuvimo mašina mokėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 52, 864077185, martynas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile services"  NUOMŲ VADYBININKO (-ĖS)

Pobūdis: Įmonė užsiima trumpalaikės automobilių nuomos veikla .

Užduotys (siūlomo darbo pobūdis)
• privačių bei verslo klientų aptarnavimas, užtikrinant aukštą aptarnavimo kokybę;
• informacijos klientams suteikimas;
• pasiūlymų ruošimas;
• įmonės dokumentų rengimas ir tvarkymas;
• įvairių kitų kasdieninių uždavinių vykdymas;
Reikalavimai kandidatui
• aukštasis /aukštesnysis išsilavinimas;
• puikios lietuvių kalbos žinios (užsienio kalbos mokėjimas būtų papildomas privalumas);
• puikūs bendravimo įgūdžiai, paslaugumas, orientacija į klientą;
• reprezentatyvi išvaizda;
• Galimybė dirbti pilną darbo dieną;
•
Mes siūlome
• įdomų ir atsakingą darbą;
• visas socialines garantijas;
• nuolatinį profesinį tobulėjimą;
• profesionalų ir draugišką kolektyvą

El.paštas ferlas.company@gmail.com


Įmonė: Ferlas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: ferlas.company@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Ferlas  Statybos vadovo asistentas

Pobūdis: -Pagalba statybos vadovui statybos darbų aikštelėje (objektuose);
- Atliktų darbų kiekių skaičiavimas;
- Statybinės dokumentacijos pildymas;
- Atliekamų darbų kokybės kontrolė;
- Objekto tvarkos, darbų saugos užtikrinimas;
- Kitų statybos vadovo nurodymų vykdymas.
Reikalavimai: - Turi aukštąjį išsilavinimą;
- Išmanai statybos procesus ir reikalavimus;
- Turi panašaus darbo patirties statybos darbų vadovo asistento pareigose;
- Esi organizuotas, veržlus, racionalus, ambicingas, sąžiningas ir atsakingas;
- Turi darbo kompiuteriu įgūdžių ir AutoCad;
- Turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Losrita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Maišiagalos g., 860804311, aiste@losrita.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Losrita"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Duonos gaminių pristatymas į parduotuves
Reikalavimai: C vairuotojo kategorija,

Atlyginimas: 920 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VV transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2, 8 659 00214, Sigitas@vvtransport.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "VV transport"  Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) inicijuojamų bei diegiamų projektų, susijusių su kokybišku paramos lėšų administravimu, įgyvendinimą ir priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. (2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. PS1-994 redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros projektų valdyme..

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. turėti patirties Projektų valdyme

6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos administravimą, strateginį planavimą;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, gerai išmanyti "Microsoft Office Project" programą ir praktinį jos panaudojimą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, glaustai ir argumentuotai reikšti savo mintis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. inicijuoja, įgyvendina ir prižiūri Agentūros naujus projektus, susijusius su kokybišku paramos lėšų administravimu;

7.2. teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų valdymo klausimais;

7.3. vykdo Agentūroje vykdomų projektų stebėseną, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio projektų koordinavimo, vieningos valdymo praktikos formavimo;

7.4. organizuoja komitetų, vykdančių Agentūros projektų priežiūrą, pasitarimus, jų protokolavimą bei kontroliuoja protokolinių pavedimų vykdymą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.8. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.10. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

VEIKLOS ATASKAITŲ RENGIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti centralizuotą ir kokybišką Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiklos ataskaitų, statistinių duomenų bei finansinių prognozių apie Agentūros administruojamas paramos priemones rengimą ir teikimą suinteresuotoms šalims bei jų tarpusavio suderinamumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros veiklos ataskaitų bei statistinių duomenų valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Programos paramos administravimą;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas bei finansines prognozes Agentūros vadovybei, LR žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, Europos Komisijai bei kitoms suinteresuotoms šalims;

7.2. įgyvendina vieningą statistinių duomenų bei finansinių prognozių rengimo ir teikimo praktiką koordinuodamas Agentūros struktūrinių padalinių veiklą;

7.3. nuolat analizuoja statistinius duomenis bei finansines prognozes, nustato tendencijas, identifikuoja rizikos taškus, užtikrina, kad apie tai laiku ir tinkamai būtų informuota Agentūros vadovybė;

7.4. valdo Statistinių duomenų saugyklą bei nuolat ją vysto;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;

7.6. dalyvauja Agentūros vykdomuose tarptautiniuose projektuose, rengia ir pristato juose statistinę paramos įsisavinimo informaciją anglų kalba pagal Skyriaus kompetenciją;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.12. tvarko Skyriaus dokumentus;

7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Rinkodaros departamento vadovas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323415?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Oro kondicionavimo, vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Oro kondicionavimo, vėdinimo, šildymo sistemų montavimas, aptarnavimas ir remontas. Ieškome žmonių galinčių dirbti tiek pilną etatą, tiek ir dalinį etatą esant poreikiui.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis privaloma.
Inžinerinis išsilavinimas bei atestacijos (privalumas).

Turite klausimų - skambinkite telefonu +37067761636, Orestas.

Atlyginimas: 1447 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 36, 867761636, orestas@anaga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Anaga"  Pardavimų administratorius


Įmonė: UAB "Mediafon carrier services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323208?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Mediafon carrier services"  Klientų išlaikymo vadybininkas telefonu


Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eden Springs Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323405?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Eden Springs Lietuva"  Diegimo proceso savininkas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323406?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Restorano administratorius

Pobūdis: Administratoriaus darbas restorane,pilnu etatu.
Reikalavimai: Administratoriaus,vyr.padavėjo patirtis būtų privalumas.Gebėjimas organizuoti restorano pamainos darbą,bendravimas su lankytojais,pirminė dokumentų apskaita.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.19/6, 866228952, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Maisto ir ūkinių prekių skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Atsargų valdymo departamento (toliau - Departamentas) Maisto ir ūkinių prekių skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 15.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti efektyvią jo veiklą organizuojant ir koordinuojant krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS) naudojamo ilgalaikio turto (sporto inventorius, baldai, įranga) bei atsargų (maisto produktai, sausi daviniai, medaliai, vėliavos, kopijavimo popierius ir kt. atsargos) ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimą ir valdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - materialinių vertybių valdymo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar verslo ir vadybos krypčių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo materialinių vertybių valdymo srityje patirtį;

6.4. žinoti produktų gyvavimo ciklo vadybos principus;

6.5. žinoti KAS struktūrą;

6.6. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

7.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Departamento direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

7.3. organizuoja Skyriui skirtų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

7.4. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;

7.5. rengia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentams;

7.6. vykdo KAS įsigyto ilgalaikio turto ir atsargų gyvavimo ciklo vadybą visais jo etapais;

7.7. organizuoja ir kontroliuoja gyvavimo ciklo sąnaudų planavimą ir kontrolę;

7.8. vertina KAS aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.9. vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų atsargų kainą, rinką ir technologijas ir teikia ją Departamento direktoriui;

7.10. analizuoja ir vertina KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis poreikio duomenis, finansinius išteklius, sudaro Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Departamento direktoriui;

7.11. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO ir Europos Sąjungos valstybėmis pirkimus;

7.12. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO valstybėmis pirkimus;

7.13. analizuoja ir vertina Skyriaus kompetencijai priskirto ilgalaikio turto ir atsargų rinką, technologijas, kainas ir teikia informaciją Departamento direktoriui;

7.14. kontroliuoja ilgalaikio turto ir atsargų centralizuotų pirkimų sutartis;

7.15. analizuoja ir apibendrina pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių užsakymų vykdymą, skirtų lėšų panaudojimą ir duomenis teikia Departamento direktoriui;

7.16. dalyvauja rengiant trumpojo, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpių KAS planavimo dokumentus;

7.17. dalyvauja rengiant galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą Departamento direktoriui;

7.18. dalyvauja rengiant direktyvas, metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją techninės standartizacijos klausimais;

7.19. dalyvauja rengiant ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimo projektus ir juos vykdant, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

7.20. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.21. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą, vykdyti nuolatinę vidaus kontrolės sistemos stebėseną, atlikti veiklos ir procesų vertinimus, kaupti, valdyti ir apibendrinti duomenis apie pirkimus.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - vidaus kontrolės proceso priežiūros, duomenų apie pirkimus kaupimo, valdymo ir apibendrinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS);

6.4. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;

6.7. žinoti KAS struktūrą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

7.2. prižiūri, palaiko ir tobulina Agentūros vidaus kontrolės sistemą;

7.3. analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir koordinuoja Agentūros viešųjų pirkimų planų sudarymą;

7.4. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su vidaus kontrolės sistema, jos tobulinimu, rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymu;

7.5. koordinuoja informacijos rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;

7.6. teikia Agentūros vadovybei siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimus valdymu, tobulinimo;

7.7. atlieka veiklos ir procesų vertinimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;

7.8. rengia Agentūros pirkimų sistemos efektyvumo rodiklius, teikia juos tvirtinti direktoriui;

7.9. teikia siūlymus vadovybei dėl efektyvaus rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymo, pirkimų sistemos efektyvumo rodiklių nustatymo, jų skaičiavimo metodikos, analizės ir vertinimo;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Agentūros vadovybei, Krašto apsaugos ministerijos vadovybei;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Švenčionių rajono agentūros vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos

departamento direktoriaus............................

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr.VR-V-199

ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švenčionių rajono agentūros vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Švenčionių rajono agentūros vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę; kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities;

6.2. turėti darbo patirties aplinkos apsaugos srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, gyvūnijos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus jam priskirtame administraciniame teritoriniame vienete;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinio nusižengimo tyrimo veiksmų ir administracinio nusižengimo protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, yra atsakingas už žalos aplinkai įvertinimą ir paskaičiavimą, atstovauja departamentą administracinio nusižengimo, civilinėse, baudžiamosiose bylose teismuose;

7.3. kontroliuoja ir asmeniškai atsako už jo žinioje esančių administracinių baudų, paskirtų teismo ar administracinių nurodymų pagrindu, mokėjimo kontrolę, administracinių bylų dokumentų komplektavimą, paruošimą archyvavimui bei saugojimą, išskyrus bylas, kurios perduotos Administracinių bylų nagrinėjimo skyriui;

7.4. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma išgaunamų gamtos išteklių apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja mokesčius už išgaunamus gamtos išteklius;

7.5. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai už aplinkos teršimą sumokėjimą;

7.6. kontroliuoja, ar įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų išduoda pažymas, siekiant užtikrinti teisingą šių pažymų išdavimą, kontroliuoja ar įmonės, kurioms taikomas gamintojo importuotojo atsakomybės principas vykdo šioms įmonėms nustatytas pareigas ir užduotis;

7.7. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, paraiškas Taršos leidimui ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti, teikia pasiūlymus normatyvams ir aplinkosauginiams reikalavimams leidime nustatyti;

7.8. suderinęs su tiesioginiu vadovu teikia ataskaitas bei informaciją suinteresuotoms žinyboms, informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

7.9. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos bei kitus gamtos išteklius;

7.10. kontroliuoja, ar tvenkiniai ir užtvenkti ežerai eksploatuojami vadovaujantis patvirtintomis tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis;

7.11. užtikrina Švenčionių rajono agentūroje tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą;

7.12. užtikrina Švenčionių rajono agentūroje gautos ir siunčiamosios korespondencijos tinkamą tvarkymą, dokumentų registravimą dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (VDVIS), pavedimų vykdymo kontrolę, priskirtų dokumentų bylų tvarkymą;

7.13. vykdo kitus, susijusius su kanceliariniu darbu, Švenčionių rajono agentūros vedėjo pavedimus;

7.14. vykdo ūkio subjektų konsultavimo veiklą, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą;

7.15. vykdo kitus departamento direktoriaus ir Švenčionių rajono agentūros vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švenčionių rajono agentūros vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 852102564, a.krikstaponiene@vrd.am.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas  Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) Klientų aptarnavimo departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Darbo biržos paslaugų darbdaviams rinkodarą;

7.2. administruoja darbdavių duomenų bazę;

7.3. informuoja darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas, potencialių darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų registravimo galimybes Europos darbo mobilumo portale;

7.4. vykdo aptarnaujamoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką, registruoja jas bei tvirtina viešam paskelbimui Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje darbdavių internetu įregistruotas laisvas darbo vietas;

7.5. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais pasirašymą;

7.6. rengia tikslines programas, siekiant aprūpinti darbdavius tinkamais darbuotojais, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos ir kitas užimtumo priemones;

7.7. rengia prevencines priemones grupės darbuotojų atleidimų atveju;

7.8. koordinuoja ir kontroliuoja tarpininkavimo įdarbinant veiklą;

7.9. organizuoja darbuotojų atrankas ir vykdo laisvų darbo vietų užpildymo stebėseną;

7.10. informuoja darbdavį, jei tinkamų kandidatų nėra ir aptaria su juo reikalavimų kandidatams keitimą, jei tai yra reikalinga, arba darbuotojų parengimą;

7.11. konsultuoja darbdavius naudojimosi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis klausimais;

7.12. vykdo darbdavių apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti;

7.13. priima darbdavių pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje, įregistravęs prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo teikia Darbo biržai pirminiam vertinimui;

7.14. priima darbdavių pasiūlymus, prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti ir, pagal kompetenciją, bendradarbiauja su kitais Vilniaus teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo skyriais įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

7.15. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.15.1. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo;

7.15.2. Darbo biržos įvaizdžio formavimo.

7.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

7.17. vertina darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumą;

7.18. organizuoja renginius, seminarus darbdaviams apie Darbo biržos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;

7.19. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir/ar pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, Darbo biržos ir kt. institucijų organizuojamuose renginiuose;

7.20. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.21. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;

7.22. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;

7.23. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;

7.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus teritorinė darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 15, (85)2725075, info.vilniaustdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus teritorinė darbo birža  Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. VP-159
PATVIRTINTAMOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau -” Departamentas) Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų mokesčių administravimo procedūrų, mokestinių prievolių vykdymą, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau -” AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir jas skelbti, turėti analitinių problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
6.8. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), naudotis informacinėmis sistemomis ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Departamento skyriaus kompetenciją stebi, analizuoja ir koordinuoja prašymų grąžinti (įskaityti) pelno mokesčio permoką pagrįstumo vertinimo procedūros vykdymą, mokestinių prievolių užtikrinimą, konsultuoja, rengia nurodymų bei rekomendacijų projektus AVMI, siekdamas, kad mokestinės prievolės būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
7.2. rengia ir atnaujina mokestinių procedūrų schemas ir jų aprašymus, siekdamas užtikrinti vieningą ir efektyvų mokestinių prievolių vykdymą;
7.3. siekdamas įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos konsoliduoto mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo plano priemones, įvykdyti Mokesčių mokėtojų aptarnavimo, stebėsenos ir pagalbos strategijos siektinas reikšmes, koordinuoja bei kontroliuoja priskirtų priemonių vykdymą, analizuoja duomenis ir rengia ataskaitas;
7.4. pagal Departamento skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant bei testuojant programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM programinės įrangos, taikomųjų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti efektyvų Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -• VMI) veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą ir eksploataciją;
7.5. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas AVMI ir VMI prie FM administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, mokestinių prievolių užtikrinimo, mokesčių mokėtojų stebėsenos klausimais, veiklos procesų klausimais, siekdamas užtikrinti vienodą AVMI praktiką, rengia informacinę medžiagą;
7.6. rengia atsakymus į mokesčių mokėtojų ir įstaigų, institucijų bei organizacijų paklausimus, suteikdamas informaciją pagal kompetenciją;
7.7. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir dalyvauja juos rengiant, rengia kitus dokumentus (jų projektus) mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, mokestinių prievolių užtikrinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų šių procedūrų ir paslaugų koordinavimą bei vykdymą VMI sistemoje;
7.8. Departamento direktoriaus ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Inspektavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:INSPEKTAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inspektavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) Inspektavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos farmacijos įmonių (vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamintojų bei vaistinių preparatų importuotojų iš trečiųjų šalių, vaistų kontrolės laboratorijų, atliekančių tyrimus pagal sutartį) kontrolei pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą ir kitus farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, sistemingam jų vertinimui dėl atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje (vaistinių preparatų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, veikliųjų medžiagų gamybos , vaistų kontrolės laboratorijų, atliekančių tyrimus pagal sutartį kontrolės) veiklos srityje.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
6.2 Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį vaistų pramoninės gamybos ir/ar vaistų kokybės kontrolės srityse.
6.3 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius.
6.4 Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
6.5 Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6 Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.7 Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti gamybos licenciją, būti įrašytam į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą, pasirengimą vykdyti vaistų bei veikliųjų medžiagų gamybą pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti gamybos licenciją, įrašyti į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar išduoti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus tinkamai pasirengusiems asmenims.
7.2 Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų gerą gamybos praktiką ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7.3 Tikrina, analizuoja ir vertina veikliųjų medžiagų gamintojų , kontrolės laboratorijų veiklą, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad jų veikla atitiktų jiems taikomus geros gamybos praktikos reikalavimus.
7.4 Tikrina ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių licencijų informaciją ir duomenis, susijusius su patalpų, vykdomų procesų, įrangos, atsakingų darbuotojų ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaistų kokybei, pakeitimais.
7.5 Esant būtinybei tikrina ir vertina kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo įmonių ir / ar vaistinių) vykdomą veiklą ir / ar Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Inspektavimo skyriaus bei Tarnybos funkcijų atlikimą.
7.6 Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Inspektavimo skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
7.7 Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl įmonių veiklos ir įtariamų kokybės defektų, analizuoja ir vertina nuokrypius, vaistinių preparatų kokybės defektus, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai.
7.8 Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, analizuoja tyrimų rezultatus ir imasi atitinkamų Skyriaus procedūrose numatytų veiksmų, taip pat kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
7.9 Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Inspektavimo skyriaus vedėjo pavedimais, Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus, apiformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia būtinus duomenis pateikimui į ES EudraGMDP duomenų bazę bei rengia kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Inspektavimo skyriaus veikla būtų vykdoma pagal jai keliamus ES reikalavimus.
7.10 Teikia Skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, siekiant užtikrinti, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
7.11 Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, rengia darbo ataskaitas, tvarko su vykdomais patikrinimais susijusias Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Inspektavimo skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas.
7.12 Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros organizuojamuose susirinkimuose, PIC/S rengiamuose seminaruose ir ekspertų susitikimuose inspektavimo klausimais, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose, bendruose farmacijos pramonės įmonių patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo ir Tarnybos bei Skyriaus atstovavimo tikslu tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas dalyvavimas aptariant ir sprendžiant Skyriui ir Tarnybai aktualius su vaistų gamyba ir kontrole susijusius klausimus.
7.13 Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo.
7.14 Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864596012, AgneNakceriene@VVKT.LT
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba  Komunikacijos skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Komunikacijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti rengiant ministerijos visuomenės informavimo strategiją bei veiksmus ir juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos - Finansų ministerijos komunikacijos - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus, visuomenės informavimą, valstybės institucijų kompetenciją bei jų santykius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
6.4. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;
6.7. turėti darbo patirties su informacijos turinio valdymo sistemomis;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas;
7.2. įgyvendinti ministerijos vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
7.3. informuoti žiniasklaidą, visuomenę apie ministerijos veiklą, rengiamus teisės aktų projektus, priimtus teisės aktus, susitikimus, renginius, pateikti kitą su ministerijos veikla susijusią aktualią visuomenei informaciją;
7.4. rengti atsakymų projektus į paklausimus pagal skyriaus kompetenciją;
7.5. skelbti informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse;
7.6. tvarkyti skyriaus dokumentaciją;
7.6. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais, kurti ir palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Lietuvos finansų sistemą;
7.7. dalyvauti organizuojant ministerijos viešuosius renginius;
7.8 vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2390285, simona.katilovskyte@finmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. 40-469


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS EKSPLOATACIJOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (MŪTD-SKS-E-5)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - Departamentas) Susisiekimo komunikacijų skyriaus (toliau - Skyrius) Eksploatacijos poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti susisiekimo komunikacijų statybos ir rekonstrukcijos darbus, spręsti su tuo susijusius klausimus, įgyvendinti gatvių ir jų statinių projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir priežiūros darbų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gatvių arba inžinerinių tinklų remonto ir priežiūros srityje;
6.3. išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, Europos Sąjungos finansinę paramą, kelių (gatvių) priežiūrą, remontą ir tiesimą nustatančius dokumentus bei statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitų valstybės institucijų norminius teisės aktus, susijusius su susisiekimo komunikacijų sistema;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei prašymus, rengia į juos atsakymus;
7.2. teikia informaciją Poskyriui priskirtais klausimais Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui bei kitiems suinteresuotiems asmenims;
7.3. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia priskirtos miesto dalies gatvių ir kiemų dangos remonto ir eksploatavimo planus;
7.4. organizuoja susisiekimo komunikacijų objektų statybos ir remonto darbus;
7.5. kontroliuoja gautų lėšų objektų statybai ir rekonstrukcijai panaudojimą;
7.6. kontroliuoja darbų vykdymą, priima atliktus darbus;
7.7. rengia technines specifikacijas viešųjų pirkimų dokumentams;
7.8. organizuoja darbo ir valstybines komisijas dėl objektų perdavimo naudoti;
7.9. atlieka Departamentui skirtų asignavimų einamąją finansų kontrolę;
7.10. atlieka skyriaus mažos vertės pirkimus;
7.11. rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus į Administracijos ar jos padalinių paklausimus;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Vyr. specialistas-maisto produktų inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr. B1-205

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. B1-1031

redakcija)

VILNIAUS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-MAISTO PRODUKTŲ INSPEKTORIAUSPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Vilniaus VMVT) vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto-maisto produktų inspektoriaus pareigybės paskirtis - vykdyti efektyvią valstybinę negyvūninio maisto kontrolę maisto tvarkymo subjektuose, maisto saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi maisto, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - maisto, vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo valstybinės maisto kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja vidaus rinkai ir eksportui skirto negyvūninio maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymo teikimo ir kitiems privalomiesiems maisto tvarkymo reikalavimams įgyvendinimo laikymąsi;

7.2. vykdo negyvūninio maisto tvarkymo subjektų ir kitų asmenų valstybinę maisto kontrolę (įskaitant ir maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemų kontrolę);

7.3. pagal kompetenciją atlieka muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo sandėliuose (importo, eksporto terminaluose) ir saugojimo sandėliuose iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio maisto, dokumentų, atitikties bei fizinį patikrinimą, kontroliuoja reikalavimų laikymąsi, ima mėginius, siuntą lydinčius dokumentus žymi atitinkamais spaudais;

7.4. vykdo pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;

7.5. vykdo su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, pateikimo į rinką reikalavimų valstybinę kontrolę;

7.6. derina vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščius ir renka su valgiaraščiu derinimu susijusius dokumentus;

7.7. atlieka skubius patikrinimus, gavus informaciją iš kompetetingų institucijų apie įtariamus žmonių infekcinius susirgimus;

7.8. atlieka patikrinimus dėl nesaugaus maisto ar su maistu, besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką, renka, kaupia, analizuoja tyrimo metu gautą informaciją, pildo skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistemoje (RASFF) nustatytos formos dokumentus, perduoda apibendrintą informaciją Vilniaus VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau - Viršininkas), vykdo kitus, su nesaugaus negyvūninio maisto susijusius veiksmus;

7.9.Vilniaus VMVT Viršininko pavedimu tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo;

7.10. atlieka subjektų įvertinimą dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų (MTSPP) išdavimo (panaikinimo ar kitus su jais susijusius veiksmus);

7.11. atrenka maisto mėginius ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.12. kontroliuoja higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie, eidami pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;

7.13. kontroliuoja pagal kompetenciją - alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams, alkoholio produktų gamybos, realizavimo, laikymo (saugojimo), vežimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų laikymąsi;

7.14. kontroliuoja šviežių vaisių ir daržovių, parduodamų pagal vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis, atitiktį privalomiesiems kokybės reikalavimams;

7.15. vykdo maisto tvarkymo subjektų priskyrimą rizikos grupėms ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.16. duoda privalomus nurodymus maisto tvarkymo subjektams ir pildo maisto tvarkymo subjektų patikrinimo aktus, nustačius pažeidimus, kontroliuoja maisto tvarkymo subjektų pateiktus trūkumų šalinimo planus, jų įgyvendinimo terminus, vykdo jų registravimą dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS);

7.17. atlieka tyrimus ir pagal kompetenciją surašo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktus, Administracinio teisės pažeidimo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimo, Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo, protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui siūlymus ir dokumentus dėl rinkos ribojimo ir kitų administracinių poveikio priemonių taikymo;

7.18. suveda patikrinimo duomenis į maisto kontrolės informacinę sistemą (FIS), DVS, administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);

7.19. įgyvendina savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;

7.20. rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;

7.21. teikia pagal kompetenciją negyvūninio maisto tvarkymo subjektams konsultacijas;

7.22. pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia tikslines ataskaitas, rengia ir teikia maisto saugos kontrolės duomenų analizę;

7.23. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, jam nesant;

7.24. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio VilniausVMVT Viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus VMVT Viršininkui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Siesikų g. 19, (85)2491675, audrone.garneliene@vmvt.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 4 d.
įsakymo Nr. VP-166


TEISĖS DEPARTAMENTO APELIACIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teisės departamento (toliau -” Departamentas) Apeliacijų skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) interesų atstovavimą nagrinėjant mokestines bylas valstybės institucijose bei teismuose, taip pat nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus ir pareiškimus bei rengti atitinkamų sprendimų projektus, apibendrinti mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį.
6.3.Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčius ir jų administravimą;
6.4. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.5. sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja mokestinius ginčus;
7.2 atstovauja valstybės interesus nagrinėjant mokestinius ginčus Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau -” Komisija) ir teismuose;
7.3 rengia skundus dėl neteisėtų ir nepagrįstų Komisijos ir teismų sprendimų;
7.4 VMI prie FM viršininko įgaliojimu atstovauja VMI prie FM kitose valstybės institucijose siekiant ginti valstybės interesus ir užtikrinti VMI prie FM interesų atstovavimą;
7.5 analizuoja mokestinių bylų nagrinėjimo praktiką ir pritaiko mokestinių ginčų nagrinėjimo metu;
7.6 nagrinėja mokesčių mokėtojų pastabas dėl VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento, Akcizų administravimo departamento bei Kontrolės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto surašytų patikrinimo aktų, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kai pateikiamos pastabos dėl patikrinimo aktų, atlieka kitus su mokesčių mokėtojų pastabų dėl patikrinimo aktų nagrinėjimu ir sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo vykdymo susijusius, teisės aktuose numatytus veiksmus;
7.7 atstovauja pagal faktą Komisijoje žemės, nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo bylose bei Mokesčių apskaitos departamento parengtų sprendimų bylose;
7.8. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Departamento vadovų ir Departamento skyriaus vadovų nurodymus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. ŽĮ-239

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Nacionalinių sąskaitų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šalies Bendrajam vidaus produktui (BVP) pajamų metodu ir atlygiui darbuotojams regioniniu lygiu įvertinti, šių sričių informacijai ir metaduomenims rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimą vertinti šalies BVP trimis metodais, įvertina metinius ir ketvirčio BVP pajamų komponentus visos ekonomikos mastu ir pagal veiklos rūšis, rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai;

7.2. siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus rengti sąskaitas pagal institucinius sektorius, sudaro pajamų formavimo sąskaitą pagal institucinius sektorius, rengia šios srities informaciją sklaidai;

7.3. siekdamas užtikrinti regioninės statistikos parengimą pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus, rengia atlygio darbuotojams statistiką NUTS 2 lygiu;

7.4. siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais;

7.5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjo pavaduotojui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364647, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-04-18 įsakymu Nr. V- 65

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 13

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (Toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vidaus saugumo fondo programos Specialiosios Kaliningrado tranzito schemos daliai įgyvendinti, Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) Supaprastinto tranzito dokumentų informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį informatikos srityje;
6.3. mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, kitą užsienio kalbą (anglų) - ne žemesniu kaip B1 lygiu;
6.4. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį bent su dvejomis žemiau išvardintomis sistemomis:
6.4.1. Oracle duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;
6.4.2. Microsoft SQL duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;
6.4.3. Linux operacinėmis sistemomis (RedHat, CentOS), Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 operacinės sistemos;
6.4.4. Microsoft Exchange elektroninio pašto administravimas;
6.4.5. Vmware virtualizavimo programinės įrangos administravimas.
6.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
6.7. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;
6.8. sugebėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6.9. sugebėti savarankiškai rengti dokumentus (ataskaitas, dokumentacijas, vartotojo vadovus, protokolus, raštus ir kt.);
6.10. žinoti pagrindines užsienio politikos aktualijas, Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus;
6.11. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
6.12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. yra atsakingas už Specialiosios Kaliningrado tranzito programos informacinę sistemą ir Ministerijos duomenų saugos nuostatuose jam priskirtas informacines sistemas;
7.2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų duomenų bazes, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.3. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, teikia pasiūlymus jai vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.4. administruoja, konfigūruoja, prižiūri rezervinio kopijavimo techninę ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.5. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų Web servisus, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.6. administruoja, konfigūruoja, prižiūri elektroninio pašto informacines sistemas, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.7. atlieka informacinių sistemų rezervinį kopijavimą pagal Ministerijos duomenų saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus, stebi, kad kopijos būtų atliekamos laiku, tikrina rezervinių kopijų atstatomumą;
7.8. teikia pasiūlymus dėl priskirtų informacinių sistemų tobulinimo, naujų diegimo;
7.9. konsultuoja Informacinių sistemų naudotojų aptarnavimo skyrių priskirtų informacinių sistemų klausimais;
7.10. užtikrina incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metodiką;
7.11. rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių priemonių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
7.12. planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlieka eksperto funkcijas viešųjų pirkimų pasiūlymams;
7.13. vyksta į tarnybines komandiruotes spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu;
7.14. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;
7.15. atlieka kitus Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 852362620, konkursas@urm.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo (toliau - Tarybos) personalo valdymą bei teikti siūlymus dėl jo tobulinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdymo ir administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarybos veikla;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir kitus su darbo teise susijusius įstatymus, Valstybės tarnybos įstatymą, bei su jais susijusius poįstatyminius teisės aktus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo bei administravimo srityse;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
6.7. mokėti rengti su funkcijomis susijusius dokumentus;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja Tarybos valstybės tarnautojus bei kitus darbuotojus (toliau - tarnautojus) darbo teisės, valstybės tarnybos ir kitais personalo klausimais;
7.2. dalyvauja formuojant personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
7.3. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
7.4. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
7.5. atsižvelgdamas į Tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.6. pildo Tarybos tarnautojų registrą (valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema VATARAS ir VATIS);
7.7. rengia informaciją personalo klausimais ir teikia ją Tarybos vadovybei bei kitoms institucijoms;
7.8. organizuoja darbuotojų paiešką ir konkursus laisvoms darbo vietoms užimti;
7.9. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.10. tvarko įdarbinimo dokumentus, rengia darbo sutartis;
7.11. koordinuoja naujų darbuotojų adaptaciją;
7.12. laiku teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
7.13. supažindina naujai priimtus darbuotojus su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
7.14. administruoja Privačių interesų deklaracijų administracinę sistemos Tarybos skiltį;
7.15. veda ir tvarko personalo duomenis Tarybos personalo apskaitos programoje;
7.16. formuoja, tvarko ir saugo darbuotojų asmens bylas;
7.17. rengia pažymas, nagrinėja dabuotojų prašymus ir rengia atsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.18. savo kompetencijos ribose rengia ir atnaujina su skyriaus veikla susijusias tvarkas;
7.19. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;
7.20. rengia įsakymus personalo, atostogų bei komandiruočių klausimais;
7.21. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
7.22. tvarko tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;
7.23. rengia atostogų grafikų (eilių) projektus ir teikia juos tvirtinti vadovybei;
7.24. pildo Tarybos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.25. vykdo kitus Tarybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui .Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos mokslo taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 3, 852613609, jolanta.kersuliene@lmt.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Lietuvos mokslo taryba  Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 40-579 (2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 40-599 redakcija)

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SMD-CSS-7)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) gyventojų švietimą bei Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymą civilinės saugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - civilinė sauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;
6.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - civilinė sauga:
7.1.1. organizuoja ir vykdo Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos srityje;
7.1.2. teikia pasiūlymus dėl gyventojų švietimui skirtų priemonių įsigijimo bei organizuoja jų įsigijimą;
7.1.3. organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus;
7.1.4. organizuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos narių kvalifikacijos kėlimą civilinės saugos srityje;
7.1.5. vykdo gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų privalomų darbų, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-04 nutarime Nr. 512, laiko apskaitą ir tvarko su šių darbų atlikimu susijusius dokumentus, teikia juos ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
7.1.6. organizuoja gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktų dokumentų dėl paramos gavimo dėl ekstremaliųjų situacijų metu patirtų nuostolių vertinimą;
7.1.7. nustato Savivaldybės gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu užtikrinti būtinų kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
7.1.8. rengia kolektyvinės apsaugos statinių panaudojimo gyventojų apsaugai tvarką ir organizuoja kolektyvinės apsaugos valdytojų supažindinimą su jų funkcijomis gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose metu;
7.1.9. tvarko Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą ir pildo dokumentų valdymo sistemos skiltį "Paskata"
7.1.10. dokumentų valdymo sistemoje registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus;
7.1.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.1.12. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms civilinės saugos klausimais;
7.1.13. atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
7.1.14. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
7.1.15. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
7.1.16. dalyvauja organizuojant savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
7.1.17. analizuoja civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ir inicijuoja pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą teisės aktų rengėjams;
7.2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant tarpinstitucinių projektų paraiškas bei šiuos projektus įgyvendinant;
7.3. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.4. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.5. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Sandėlininkas

Pobūdis: Užsakymų atrinkimas,pakavimas, tvarkos sandėlyje palaikymas.
Drabas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 09val iki 18val.
Alga bandonuoju laikotarpiu 550eur atskaičius mokesčius.
Reikalavimai: Kompiuterinis raštingumas, punktualumas, greitis, atsakingumas, sąžiningumas.


Atlyginimas: 690 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 193, 870011400, inga.nalivaikiene@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  IT verslo inžinierius


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323360?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas


Įmonė: UAB "Mokymų organizavimo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323361?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Mokymų organizavimo grupė"  Pardavėjas (darbas salėje)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323367?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Pardavėjas - konsultantas


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IVV sourcing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323368?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "IVV sourcing"  Sandėlio darbuotojas


Įmonė: UAB "Daisena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323369?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Daisena"  Konsultantas parduotuvėje Sportland parkas outlet ogmios


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323374?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Medicinos atstovė - vadybininkė Vilniaus regione


Įmonė: UAB "Ortopedijos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323379?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ortopedijos centras"  Užsakymų surinkėjas darbas 0,5 etatu, lanksčiu darbo grafiku


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323389?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Užsakymo vykdymo specialistas


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323391?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Vyr.scenos technikas

Pobūdis: Valstybinis jaunimo teatras ieško naujo komandos nario – vyr. scenos techniko.
Darbo pobūdis - dekoracijų montažas ir demontažas prieš ir po spektaklių, vadovavimas scenos technikų komandai. Reikalavimai: kruopštumas ir pareigingumas, be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas, gebėjimas vadovauti kolektyvui. Šešių dienų darbo savaitė, įšeiginė – pirmadienis. Teatras siūlo visas socialines garantijas. Galimybę pirmiesiems pamatyti premjeras ir visus teatro spektaklius. Atlyginimas – nuo 796 € neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu justas@jaunimoteatras.lt
Reikalavimai: Gebėjimas vadovauti komandai

Atlyginimas: 796 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis jaunimo teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g.5, 8 614 29073, justas@jaunimoteatras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinis jaunimo teatras  Scenos technikas

Pobūdis: Valstybinis jaunimo teatras ieško naujo komandos nario - scenos techniko.
Darbo pobūdis - dekoracijų montažas ir demontažas prieš ir po spektaklių. Reikalavimai: kruopštumas ir pareigingumas, be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas.Šešių dienų darbo savaitė, įšeiginė – pirmadienis. Teatras siūlo visas socialines garantijas. Galimybę pirmiesiems pamatyti premjeras ir visus teatro spektaklius. Atlyginimas – nuo 550 € neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu justas@jaunimoteatras.lt
Reikalavimai: Be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis jaunimo teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g.5, 8 614 29073, justas@jaunimoteatras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinis jaunimo teatras  Keičiantysis prekybos vadybininkas

Pobūdis: Prekių ekspozicijos priežiūra prekybos centrų lentynose, bei laisvoje rinkoje; kontaktų su esamais klientais palaikymas; pardavimo akcijų organizavimas; užsakymų priėmimas; atsiskaitymo kontrolė; naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Veržlumas, iniciatyvumas, lankstumas, atkaklumas, komunikabilumas, greita orientacija, derybiniai įgūdžiai, rusų kalba, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Osama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kavoliuko g. 2a, arunas.g@osama.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Osama"  Marc o'polo pardavėja - konsultantė

Pobūdis:  bendravimas su klientais;
 klientui tinkamų prekių pasiūla ir pagalba išsirenkant prekes;
 prekių pardavimas;
 parduotuvės uždarymas bei atidarymas;
 gaunamų prekių priėmimas;
 tvarkos parduotuvėje palaikymas, kad visada būtų malonu užsukti;
 vykdyti pardavimų iškeltus tikslus.
Reikalavimai: Reikalavimai
 komunikabilumas;
 mandagus ir kokybiškas aptarnavimas;
 motyvacija siekti užsibrėžto tikslo;
 gebėjimas valdyti stresines situacijas;
 kompiuterinio raštingumo pagrindai;
 rusų ir anglų kalbos žinios – privalumas;
 analogiško darbo patirtis – privalumas.

Įmonė siūlo
 pardavėjos – konsultantės pareigas premium segmento vardinio prekės ženklo drabužių parduotuvėje PC EUROPA Vilniuje ;
 darbą pilnu etatu kintančiu grafiku;
 stabilų darbo užmokestį ir priedą;
 papildomą darbuotojų motyvacijos sistemą;
 draugišką ir jaunatvišką kolektyvą;
 galimybę kilti karjeros laiptais;
 visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burda moden salonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7A, PC Europa, 865520035, mop.e@burda.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Burda moden salonas"  Akumuliatoriu supirkejas

Pobūdis: Akumuliatoriu paieska
Atlyginimas priklauso nuo surasto akumuliatoriu kiekio
Reikalavimai: Noras uzsidirbti

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: ÜAB "Vitameta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirmunu g., 867707877, Uab.vitameta@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie ÜAB "Vitameta"  Grožio prekių biuras ieško konsultantės/o

Pobūdis: Darbo pobūdis:
* telefonu, el.paštu konsultuosite klientus, perkančius internetu
* bendrausite su atvykusiais klientais, padėsite išsirinkti prekės
* padėsite kitiems kolektyvo nariams
* darbas su darbas su higienine ir dekoratyvine kosmetika, kvepalais, plaukų priežiūros priemonėmis

Reikalavimai:
* puikūs bendravimo įgūdžiai
* sklandi lietuvių kalba
* taisyklinga rašyba

Siūlome:
* darbą nuo 8 iki 17
* laisvus savaitgalius ir šventes
* malonų kolektyvą

CV siųskite el. paštu grozio.dovana@gmail.com, temoje rašykite "Konsultantė"


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: grozio.dovana@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Paneriuose naktimis

Pobūdis: Reikalinga valytojos Paneriuose, kirtimų g. 47A (netoli Sanitex bazių). Darbas nuo 20 iki 8 val. trys darbo dienos trys laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.


DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 610 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Klientų aptarnavimo specialistas Senamiestyje

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnausi privačius bei verslo klientus, užtikrinsi aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduosi pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teiksi informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengsi atliktų darbų dienos ataskaitas.

Darbo sąlygos:
• darbo grafikas - slankusis darbo grafikas, 40 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Autošaltkalvis

Reikalavimai: Turėti vairuotojo D kategoriją.
Išmanyti autobuso sandarą.
Mokėti šalinti autobuso mechaninių, pneumatinių įrenginių gedimus.
Mokėti šalinti nesudėtingus elektrinių įrenginių gedimus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "B-Bus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno 177 A, 8 601 40 560, jurij.komarov@bbus.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "B-Bus"  Skirstytojas Žirmūnuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
skirstysi gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams pagal pašto vežimo maršrutus.

Darbo sąlygos:
darbo krūvis – 20 val. per savaitę;
darbo grafikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio;
darbo laikas - I-V 13:00 - 16:30; VI 12:00 - 14:30.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
esi orientuotas į rezultatus;
esi sąžiningas, pareigingas, iniciatyvus ir atidus;
atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
turi gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius;
puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome:
stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
apmokymus neturintiems darbo patirties;
visas socialines garantijas;
laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092; 865688545
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas Lavoriškėse

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Lavoriškių apylinkės teritorijoje, paslaugų ir prekių pardavimas;
• darbo krūvis – iki 34 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuvių kalba;
• turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir nuosavą automobilį.

Ką mes Tau siūlome:
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.

Kur kreiptis?

Informacija telefonu: 865688545; 865613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 340 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas Avižieniuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Avižieniuose, paslaugų ir prekių pardavimas;
• darbo laikas – 40 val. per savaitę;
• galimos aptarnaujamos teritorijos: Avižieniai, Pikutiškės, Bukiškės, Bendorys, Klevinė, Bajorai, M. Riešė.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai;
• turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir nuosavą automobilį.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.

Kur kreiptis?

Informacija telefonu: 865688545; 865613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytojos Saltoniškių g. PC Panorama

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje, Saltoniškių g. PC Panoramos vidaus patalpų valymui reikalingos (-i) valytojos (-ai). Darbas slenkančiu darbo 4 dirbti 2 laisva ryte nuo 6.00 val.iki 9.00 val.
Yra įvairios pozicijos.
Reikalavimai: Noras ir galimybė dirbti slenkančiu darbo grafiku, atsakingumas

Atlyginimas: 175 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Prekybos agentas/ė

Pobūdis: Vilnius, Lietuva


Seniai gyvuojanti įmonė ieško prekybos agentų, darbui su grožio ir prabangos prekėmis. Tai aktyvus ir įdomus darbas, jaunam ambicingam žmogui.

Darbo pobūdis:

• Aktyvi klientų paieška Vilniuje ir gretimuose miestuose;
• Produkcijos pristatymai;


Reikalavimai:

• Komunikabilumas;
• Reprezentatyvi išvaizda;
• Ambicingumas;


Mes jums siūlome:

• Darbą pastoviu grafiku (nuo 8 iki 17 val.)
• Atlygį priklausantį nuo jūsų rezultatų;
• Galimybę kilti karjeros laiptais ir net tapti verslo partneriu


Siūskite savo CV el. Paštu prekybininkai.vilnius@gmail.com


Siūlomas atlyginimas (po mokesčių): 500 €/mėn. + priedai


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: prekybininkai.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  PVC dangos įrengimo specialistas

Pobūdis: Skubiai reikalingas specialistas kokybiškai sukloti PVC dangą.
Reikalavimai: Patirtis, turėti įrankius dangai paruošti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Kambarinė-patalpų tvarkytoja Trasalyje

Pobūdis: Darbas Trakuose, Gedimino g. 26
"Trasalis Trakai Resort & SPA". Kambarių, koridorių, laiptinių, dušo kabinų, WC tvarkymas ir valymas
Reikalavimai: Kruopštumas, savarankiškumas, darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867292508/
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekopija"  Picų kepėjas

Pobūdis: Reikalingas picų kepėjas darbui pilnu etatu, grafikas - ilga/trumpa savaitė.
Reikalavimai: Greita orientacija, komandinio darbo sugebėjimai.
Darbo patirtis nėra privaloma, galime apmokyti.
CV laukiame el. paštu personalas@picumenas.lt

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picų menas”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, 865752522, personalas@picumenas.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Picų menas”  Vidaus audito skyriaus vedėjas (1 etatu, laikinai, 2 metams)

Pobūdis: Organizuoti Vidaus audito skyriaus veiklą, atlikti vidaus auditus LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
3. Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą bei raštvedybos reikalavimus;
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. Gebėti planuoti savo veiklą, pagal kompetenciją priimti sprendimus;
6. Sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kanceliarinės kalbos reikalavimus, gebėti rengti oficialus dokumentus ir įforminti juos pagal raštvedybos taisykles;
7. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
8. Išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, iki 2017-12-29.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1102 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Vadovo asistentas

Pobūdis: •Dokumentų tvarkymas;
•Susitikimų organizavimas;
•Informacijos teikimas klientams el. paštu ir telefonu;
•Kitų paskirtų užduočių atlikimas


•Jūsų atidumas;
•Atsakingas požiūris į darbą;
•Komunikabilumas;
•Didžiulė motyvacija;
•Galimybė dirbti pilnu etatu


Įmonė siūlo:
•geras darbo sąlygas bei profesinio tobulėjimo ir savirealizacijos galimybes;
•atsakingą ir dinamišką darbo poziciją;
•visas darbui reikalingas priemones;
•pozityvų, draugišką ir padedantį kolektyvą.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: atranka.nr1@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Kiemsargis Karoliniškėse

Pobūdis: Darbas nepilnu etatu 5 k./sav. nuo 7 val. ryto
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įprčių

Atlyginimas: 143 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865260700, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Muitinės tarpininkas

Pobūdis: Atlikti muitinės tarpininko funkcijas;
paruošti muitinės dokumentus visoms muitinės procedūroms;
atstovauti klientą muitinėje;
atlikti muitinės procedūras;
administruoti dokumentus.
Reikalavimai: Būtinas muitinės tarpininko pažymėjimas;
ne mažiau kaip 2 metų muitinės tarpininko atstovo darbo patirtis;
muitinės veiklos procedūras reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
sklandi lietuvių kalba, kitų užsienio kalbų (rusų, anglų) žinios būtų laikomos privalumu;
mokėti gerai dirbti kompiuteriu, raštvedybos taisyklių išmanymas;
atsakingumas, profesionalumas, greita orientacija;
gebėjimas dirbti komandoje, noras tobulėti ir mokytis.
Darbo užmokestis 1000 EUR (į rankas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 32, ina@logistik.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus logistika"  Maisto išvežiotojas

Pobūdis: Restorano patiekalų pristatymas į namus
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas
Vairavimo stažas nuo 2 metų


Siūlome:
Soc. Garantijas
Pilną etatą
Darbui reikalingas priemones (automobilis, navigacijos sistema)

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vilniaus.restoranai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Barista,padvėjas

Pobūdis: Darbas kvinėje
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti kasos aparatu, rusų kalba pirmenybė

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mocca LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g., 860711394
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Mocca LT"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Verslo centre įsikūrusi nedidelė kavinė ieško, padavėjo/os. Dirbame tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., todėl turėsite laisvus vakarus ir savaitgalius.

Darbo pobūdis:
priimti užsakymus;
aptarnauti klientus;
palaikyti tvarką salėje.

Reikalavimai:
mandagumas, atsakingumas;
aktyvumas;
reprezentatyvi išvaizda;
minimalus etiketo žinojimas.

Savo darbuotoją:
apmokysime;
draugiškai priimsime;
mokėsime stabilų atlyginimą, kurį papildys arbatpinigiai;
taip pat užtikrinsime malonią darbo aplinką


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: padavejai.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Nekilnojamo turto agentas

Pobūdis: Aktyvus nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma;
Ryšių su nuolatiniais klientais palaikymas ir naujų klientų paieška;
Aktyvus įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir palaikymas;
Rinkos analizė.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis;
Atkaklumas, noras užsidirbti;
Derybų, bei prezentaciniai įgūdžiai - orientacija į rezultatus;
Atsakingumas ir pareigingumas,
Užssienio kalbų mokėjimas – privalumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OPPA agentūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 32, 8 657 45512, karjera@oppa.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "OPPA agentūra"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Lipdukų klijavimas ant produktų pakuočių
Krovinių pakrovimas / iškrovimas
Vairuotojo pavadavimas (apie porą kart per metus - jam atostogaujant ar sergant) su autobusiuku iki 3,5 t

Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekomera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. Maciulevičiaus g. 51, 852030674, info@ekomera.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekomera LT"  Kiemsargis Visorių g.

Pobūdis: 5d.d.(I-V) nuo 6.00 iki 15.00 val.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g., 861850643, www.jolanta.remeikiene@inservis.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Turistinio autobuso vairuotojas (d kat.)


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meteorit turas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323348?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Meteorit turas"  Senior accountant (ar team)


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323350?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Mėsininkas

Pobūdis: Darbas mesos ceche.Mesos isdorojimas.
Reikalavimai: Vidurinis issilavinimas, atsakingumas,noras dirbti,noras mokytis.Neturint patirties, apmokysime.

Atlyginimas: 580 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869999708, arnas.padumis@iki.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Valytoja Jasinskio g.

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje, Jasinskio g. ofisinių patalpų valymui reikalinga (-as) valytoja (-as). Darbas I, III, V vakare nuo 17.00 val.
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 112 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje, Ozo g.PC OZAS vidaus patalpų valymui reikalinga (-as) valytoja (-as). Darbas slenkančiu darbo grafiku 4 dirbti 2 laisva, ryte nuo 6.00 val. iki 10.00 val.
Reikalavimai: Galimybė ir noras dirbti slenkančiu grafiku, atsakingumas

Atlyginimas: 184 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Pagalbinis darbuotojas kilimų valymo ceche

Pobūdis: Kilimų ir purvą sugeriančių kilimėlių plovimas su įranga.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, noras dirbti. Privalumas - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Pirmenybę teikiame asmenims su negalia.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Donata 860102762
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Biuro administratorė

Pobūdis:  Sklandžios biuro veiklos ir tvarkos užtikrinimas;
 Įvairių dokumentų ir sutarčių paruošimas, registravimas, sąskaitų suvedimas į sistemą;
 Skambučių koordinavimas ir reikiamos informacijos suteikimas;
 Korespondencijos tvarkymas;
 Atsakymai į elektroninius laiškus ir jų nukreipimas;
 Įvairios informacijos paieška, bei sisteminimas;
 Vertimas raštu ir žodžiu iš/į anglų kalbą;
 Svečių priėmimas , bendravimas su įmonės klientais ir darbuotojais;
 Kiti administraciniai darbai, bei pagalba įmonės darbuotojams;
Reikalavimai:  Puikūs darbo planavimo, bei organizavimo įgūdžiai;
 Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 Anglų kalbos žinios;
 Raštvedybos žinios;
 Sąžiningumas, atsakingumas, atidumas;
Mes siūlome:
 Geras darbo sąlygas;
 Visas socialines garantijas.
 Visas darbui reikalingas priemones;
 Apmokymus ir tinkamą darbo aplinką;
 Darbą patikimoje įmonėje, kuri vysto veiklą jau 20 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Decorum concept group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų g. 13, 868267670, darbas@dcg.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Decorum concept group"  Pagalbinis darbuotojas valymo brigadoje

Pobūdis: Požeminių stovėjimo aikštelių valymas, po statybiniai ir kiti valymo darbai.
Reikalavimai: Noras dirbi, atsakingumas. Didelis privalumas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Darbo vieta gali būti skirta ir neįgaliems asmenims.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Donata 860102762
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Valytoja Olimpiečių g.-Šeimyniškių g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines ir bendrąsias patalpas, esančias Sporto, Šeimyniškių ir Olimpiečių g. Darbas I-V. Papildomai galime pasiūlyti ir daugiau darbo.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861806096, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kaimo vystymo programų skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

KAIMO VYSTYMO PROGRAMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis užtikrinti kvalifikuotą Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių, nurodytų Skyriaus nuostatuose, administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas paraiškų vertinime bei administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo ir valdymo principus;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;

7.2. inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;

7.5. vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. pristato pranešimus Skyriaus kompetencijos klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu;

7.11. pristato su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams.

7.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Taikytinos teisės skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. VE-107 1.4 p.


TAIKYTINOS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taikytinos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Europos Sąjungos (toliau - ir ES) socialinės apsaugos teisės aktus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, taip pat įgyvendinti Europos Bendrijų teisingumo teismo sprendimus socialinio draudimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo vykdymo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriniu MS Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Priima ir nagrinėja prašymus išduoti E formų pažymas ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau - struktūrizuoti dokumentai) apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje valstybiniu socialiniu draudimu apdraustiems asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybes nares ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau - Šveicarija), ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, taip pat prašymus išduoti atitinkamos formos pažymą apie socialinės apsaugos teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, atliekančiam darbus kitoje ES, EEE valstybėje narėje, ar Šveicarijoje, ar tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo valstybėje.
7.2. Išduoda atitinkamos formos pažymą apie priimtus dokumentus.
7.3. Įveda duomenis į Taikomąją sistemą "E - formos" ir išduoda struktūrizuotus dokumentus apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į ES, EEE valstybes nares ar Šveicariją, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.
7.4. Išduoda atitinkamų formų pažymas apie taikytiną teisę pagal tarpvalstybines sutartis ir susitarimus.
7.5. Vertina pateiktus dokumentus ir nustato ar pateikti visi taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymui reikalingi dokumentai, ar dokumentai teisingai užpildyti.
7.6. Rengia paklausimus fiziniams ir juridiniams asmenims dėl pateiktų dokumentų taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo tikslinimo, dėl trūkstamų duomenų pateikimo.
7.7. Rengia sprendimų projektus dėl struktūrizuotų dokumentų ir atitinkamų formų pažymų dėl taikytinos teisės aktų nustatymo išdavimo ir atsisakymo išduoti pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus ir tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje.
7.8. Vykdo susižinojimo tarp ES, EEE valstybių narių, Šveicarijos, tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų šalių kompetentingų įstaigų funkcijas taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo srityje.
7.9. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis bei užsienio kompetentingomis įstaigomis, teikia duomenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
7.10. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų ir tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų socialinės apsaugos srityje nuostatų, susijusių su taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymu.
7.11. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėją klientų prašymus ir skundus, institucijų paklausimus socialinio draudimo klausimais, rengia atsakymų projektus.
7.12. Pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą.
7.13. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe skyriaus vedėjui pavedus.
7.14. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio išmokų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852740301, vitalija.satkunaite@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Užsienio išmokų tarnyba  Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 26T-24
redakcija)


AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMŲ LABORATORIJOS (SKYRIAUS) VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr.925.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, vykdant augalininkystės produktų kokybės tyrimus, kokybės vadybos sistemos reikalavimų įgyvendinimui bei laikymuisi, užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - augalininkystės produktų kokybės tyrimų dokumentų registravimo ir išdavimo bei laboratorijos kokybės vadybos sistemos funkcionavimo užtikrinimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį augalininkystės produktų kokybės vertinimo ar kontrolės, taip pat laboratorijos kokybės sistemos vadybos srityse.
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
6.4. Būti susipažinusiam su Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (toliau - ISTA) taisyklėmis ir sėklų kokybės tyrimo metodikomis.
6.5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
6.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office paketo programomis ir turėti gerus įgūdžius dirbti Excel programa.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Rengia ir/ar dalyvauja rengiant ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų, sutarčių, procedūrų aprašų ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius veiklą, susijusią su augalininkystės produktais ir kita skyriaus veikla.
7.2. Rengia ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų, raštų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius veiklą susijusią su augalų dauginamosios medžiagos kokybės vertinimu.
7.3. Rašo ir perduoda užsakovams augalininkystės produktų kokybės tyrimų dokumentus.
7.4. Rengia kokybės vadybos sistemos ir tyrimų metodikų pakeitimus vadovaujantis ISTA taisyklėmis.
7.5. Rengia dokumentus, reikalingus kokybės vadybos sistemos, atliekant augalininkystės produktų kokybės tyrimus, įdiegimui ir funkcionavimui.
7.6. Susirašinėja su ISTA ir GAFTA organizacijų sekretoriatais su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
7.7 Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis augalininkystės produktų kokybės nustatymo klausimais.
7.8. Rengia "Infratec" prietaisų nuomos sutarčių projektus ir kitus dokumentus, susijusius su prietaisų tinklo funkcionavimu, jų nuoma bei eksploatavimu ir kontroliuoja nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą.
7.9. Verčia iš anglų kalbos ir į anglų kalbą gaunamus ir siunčiamus ISTA dokumentus.
7.10. Seka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu (grūdų sektoriuje), pasikeitimus ir organizuoja atitinkamų procedūrų aprašų ir kitų dokumentų keitimą.
7.11. Kontroliuoja ūkio subjektų apmokėjimus už suteiktas paslaugas.
7.12. Rengia raštus ir įsakymų projektus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
7.13. Tvarko laboratorijoje naudojamą normatyvinę dokumentaciją ir ją nuolat atnaujina.
7.14. Fiksuoja laboratorijos kompiuterizuotose mėginių registravimo ir informacijos perdavimo sistemose atsirandančias klaidas, kontroliuoja jų taisymo procesą, informuoja vedėją.
7.15. Pavaduoja registruojantį augalininkystės produktų mėginius specialistą.
7.16. Pavaduoja sėklų mėginių ėmimą,ir ėmėjų kontrolę atliekantį specialistą, jam nesant.
7.17. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant tarnybos ar skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 85248635, jolita.pumputiene@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

AntrOJO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą.

III. veiklos sritys

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - projektų vertinime ir administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos lėšų tvarkymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių projektų vertinimą ir administravimą;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;

7.3. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;

7.4. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;

7.5. užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;

7.6 nagrinėja pareiškėjų skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.7. (2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-378 redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.)

atsako už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" koordinavimą, t. y. už pastabų teisės aktams teikimą, reikiamų dokumentų priemonės vertinimui bei administravimui parengimą, dokumentų pavyzdinių formų rengimą, probleminių klausimų sprendimo iniciavimą bei koordinavimą;

7.8. Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.9. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. pagal kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu prižiūri, kad būtų tinkamai paruošta Skyriaus darbo bazė (procedūrų aprašai, metodinės rekomendacijos, instrukcijos) ir, esant poreikiui, inicijuoja jų keitimą;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Komunalinių paslaugų vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323343?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytoja-administratorė 0,5 etato

Pobūdis: Nedideli 6 kambarių Svečių namai Pamėnkalnio g 36., centre, ieško tvarkytojos - administratorės, kuri susikalbėtu angliškai ir rusiškai, užtenka stiprių pagrindų. Šiuo metu esantis grafikas 4 dirbi, 4 laisvos. Tvarkymo darbas nuo 11h. iki mazdaug 15h.,jei kambarių pasitaiko tvarkyti 1, 2 galima baigti ir greičiau. Taip pat norėtume,kad pagal susitarimą iš anksto mums pranešus pasitiktumėte viešbučio svečius Jūsų darbo metų .Pagrindiniai svečiai rusai,baltarusiai ir lenkai. Atlyginimas taip pat pagal susitarimą yra už o,5 etato. Susidomėjusius prašome siųsti trumpa prisistatyma apie save: amžius, kokiom kalbom kalbate arba siųskite CV el pastu taurohouse@gmail.com
Reikalavimai: Privalumas anglų kalba bei rusų.

Atlyginimas: 187 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ardetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio 36, 861841000, taurohouse@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ardetas"  Lygintoja

Pobūdis: Laikinai vienam m4nesiui
Reikalavimai: Igudžiai lyginti

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fianeta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Vileišio g. 18/1 - 267, 861610206
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Fianeta"  Eksporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Plieninis skydas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323320?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieninis skydas"  Pa(r)davėjai-barmenai


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323321?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Barmenas-padavėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323334?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Klientų aptarnavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "PakMarkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323336?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "PakMarkas"  Valytoja pagal spec. suderinimus

Pobūdis: Siūlome darbą valymo specialistėms valyti įvairios paskirties patalpas Vilniaus mieste. Darbas I-V. Galimas darbo laikas nuo 6 iki 15 val., kitas nuo 13 iki 21 val. Arba pasirinktinai, gali būti ryte ir vakare, dėl darbo laiko pradžios dar galima derintis. Visada laiku mokamas darbo užmokestis, suteikiame visas darbui reikalingas priemones, aprangą. Apmokame kelionės išlaidas( Vilniečio kortelę).

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Project manager


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323280?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Community manager


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323282?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Translator


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323284?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Praktika produktų ir rizikos vertinimo departamente


Įmonė: Compensa Vienna insurance group, ADB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323297?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Compensa Vienna insurance group, ADB  Prekių priėmėjas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323302?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Kavinės - baro vadovas


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Santechnikas-šilumininkas

Pobūdis: Užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą įmonės klientams;
Paruošti katilines bei šilumos punktus šildymo sezonui ir jas prižiūrėti;
Savalaikiai reaguoti į avarijas ir šalinti jų padarinius;
Tinkamai pildyti dokumentaciją.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad:

Turite panašaus darbo patirties;
Turite kvalifikacinius pažymėjimus, galiojančius atestatus;
Galite savarankiškai šalinti smulkius gedimus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statinių priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 687 08706, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Statinių priežiūra"  Ūkio priežiūros specialistas (verslo centre)

Pobūdis: Atlikti mūsų aptarnaujamų pastatų (verslo, prekybos, logistikos centrai) elektros, šilumos ir vandentiekio, vėdinimo ir oro kondicionavimo ūkio priežiūra;
Šalinti smulkius gedimus;
Atlikti staliaus darbus.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad:
Turite panašaus darbo patirties (verslo ūkio priežiūra);
Turite spec.techninį išsilavinimą (elektros/ šilumos ūkio/santechnikos/vėdinimo - kondicionavimo srityje);
Turite vairuotojo teisės (B kategorija).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statinių priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 687 08706, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Statinių priežiūra"  Telekomunikacijų specialistas užsienio šalyse


Įmonė: UAB "Eltel networks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/321938?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Eltel networks"  Atsargų valdymo/ logistikos vadybininkas


Įmonė: UAB "Armitana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323250?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Armitana"  Vairuotojas - ekspeditorius (kepinių išvežiotojas)


Atlyginimas: 475 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323251?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Pašto viršininkas Vėliučionyse

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?

• pašto skyriaus veiklos organizavimas;
• kokybiško paslaugų teikimo bei klientų aptarnavimo užtikrinimas;
• prekių bei paslaugų pardavimų didinimas;
• papildomas darbas susijęs su pašto skyriaus tvarkos palaikymu.

Darbo sąlygos:

• darbo vieta – Vėliučionių paštas;
• darbo krūvis - 24 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:

• esi įgijęs vidurinį ar aukštesnįjį, ar aukštąjį išsilavinimą;
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje;
• turi vadovaujamo darbo patirties - tai būtų didelis privalumas;
• moki dirbti kompiuteriu;
• pasižymi organizuotumu, iniciatyvumu, esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis.

Ką mes Tau siūlome:

• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• galimybę dirbti nepilną arba pilną darbo dieną.

Papildoma informacija:
• Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 245 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Klientų aptarnavimo specialistas Šiaurės miestelyje

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnausi privačius bei verslo klientus, užtikrinsi aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduosi pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teiksi informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengsi atliktų darbų dienos ataskaitas.

Darbo sąlygos:
• darbo grafikas - slankusis darbo grafikas;
• etato dydis - 0,8 etatas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Papildoma informacija:
• Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytoja Žirmūnų g. 0.5 etato

Pobūdis: Patalpų tvarkos palaikymo darbai. Dirbti reikėtų slenkančiu grafiku trys darbo dienos nuo 15.30 iki 21.30 val. trys dienos laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.


Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.

DĖL DARBO KREIPTIS NURODYTU TEL. 864070771

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Klientų aptarnavimo specialistas Vytenio g.

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnauti privačius bei verslo klientus, užtikrinant aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduoti pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teikti informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengti atliktų darbų dienos ataskaitas.
• darbo laikas – 40val. per savaitę;
• darbo grafikas – slenkantis darbo grafikas I-V 9:00 - 19:00; VI 9:00 - 16:00.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Projekto veiklų, susijusių su aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų programų vertinimu, vykdytoja

Pobūdis: Ieškai dinamiško darbo? Ateik pas mus!

Čia turėsi galimybę dirbti su ekspertais iš įvairiausių pasaulio šalių, sprendimų ieškosi su jaunatvišku ir energingu kolektyvu, įgysi žinių vertinant aukštųjų mokyklų veiklą bei skirtingų krypčių studijų programas.

Daugiau informacijos čia:
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Apie_mus/Karjera/Skelbimas%20AMIS-3_VV_IVS_2017-12-11.pdf
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 848 € (su mokesčiais)
Įmonė: VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12, 852053321, inga.zilinskaite@skvc.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Kviečiame prisijungti prie Livinn komandos, PC "Panorama".

Darbo pobūdis:
- Aktyvus klientų konsultavimas
ir prekių pardavimas;
- Prekių priėmimas ir išdėstymas
lentynose;
- Parduotuvės atidarymas,
uždarymas, valymo darbai;
- Darbas kasos aparatu.
* Galimybė dirbti 0,5 / 0,75 arba
pilnu etatu (CV nurodykite,
kokiu krūviu pageidaujate
dirbti).
Reikalavimai: - Kandidatas turi domėtis
ekologiškais produktais ir
sveika gyvensena;
- Rusų/anglų k. pagrindai;
- Kompiuterinis raštingumas;
- Kandidatas privalo turėti
greitą orientaciją, būti
komunikabilus, paslaugus,
nepasimetantis įvairiose
situacijose;
- Neturėti žalingų įpročių;
- Kandidačių (-tų) amžius
neribojamas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveiki produktai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Lukšio g., 32, 865944144, birute@sveikiproduktai.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Sveiki produktai"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas sanėlyje rūšiuojant, kraunant metalo laužą.

Reikalavimai: Dėl darbo kreiptis numeriu +370 61584144 (Elidas Klevinskas) ar +370 68759285 (Minijus Kančauskas).

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metransa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A.Graičiūno g. 10A, 861584144, elidas@metransa.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Metransa"  Pardavimų vadybininkė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas salone;
Pirkėjų konsultavimas salone ir telefonu;
Užsakymų registravimas, paruošimas pristatymui;
Iškilusių problemų sprendimas ir analizė;
Darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Mokėjimas lengvai bendrauti;
Sugebėjimas spręsti konfliktus;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Iniciatyumas, sumanumas, kruopštumas, atsakingumas;
Aukštesnysis išsilavinimas.

CV siųskite el. p. personalas@sinerta.lt

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinerta LDC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159, 852139310, personalas@sinerta.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Sinerta LDC"  Valytoja

Pobūdis: • vidaus patalpų valymas laikantis nustatytų standartų;
• švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: • tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas;
• atsakingas požiūris į darbą;
• panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, 867240069, cv@rvul.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Dieninės pamainos viešbučio administratorius

Pobūdis: Malonus viešbučio svečių įregistravimas ir išregistravimas;
Darbas su kasos terminalu ir viešbučio valdymo sistema;
Rezervacijų administravimas;
Sąskaitų išrašyma;
Įvairios informacijos teikimas ir malonus bendravimas svečių viešnagės metu.
Rezervacijų priėmimas, komunikavimas su esamais ir potencialiais klientais (gyvai, telefonu ir el. paštu).
Vadovo pavestų darbų vykdymas;
Reikalavimai: Puikios lietuvių, anglų, rusų kalbų žinios;
Reprezentatyvi išvaizda, mandagumas, punktualumas,
Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose;
Greita orientacija ir lankstus mąstymas;


Privalumas: viešbučio valdymo programos PORTE žinojimas

Įmonė siūlo:
Pastovų darbą pamainomis draugiškame kolektyve;
Laiku mokamą atlyginimą bei visas socialines garantijas;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
Maitinimą 1 kartą per dieną. Kava/arbata nemokamai.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regina tourism service, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gėlių g. 5, 862607722, hr@ivolita.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Regina tourism service, UAB  Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ANTROJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, Skyriui priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;

7.10. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie SADM direktoriaus
2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. BV-104

TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
1.1. Pareigybės lygis - A.
1.2. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų (toliau - savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai) praktiką vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo klausimais, koordinuoti jų veiklą, teikti metodinę pagalbą bei nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - vaiko teisių apsaugos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. Turėti patirties rengiant procesinius dokumentus;
4.4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų tarptautinių teisės aktų, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų, nuostatas, reglamentuojančias vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą;
4.5. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) A2 lygiu;

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Koordinuoja ir prižiūri savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą, apibendrina ir analizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos rezultatus, statistiką ir rengia pasiūlymus dėl vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų teikimo vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.2. Pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius atstovavimo civilinėse bylose, administracinės ir baudžiamosios teisenos klausimais, rengia ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
5.3. Formuoja vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių praktiką vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo klausimais;
5.4. Lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose, susipažįsta ir analizuoja jų veiklą, ją apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo srityse;
5.5. Pagal kompetenciją rengia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių klausimynus vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo klausimais, juos apibendrina bei teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo;
5.6. Organizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose klausimais;
5.7. Renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją apie savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
5.8. Rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybos interesams teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.9. Rengia teisės aktų projektus ir teikia išvadas (pastabas, siūlymus) dėl Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.10. Dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir kt.) veikloje sprendžiant nacionalinius vaiko teisių apsaugos klausimus;
5.11. Rengia teismų praktikos apibendrinimus bei apžvalgas nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.12. Teikia siūlymus, metodinę pagalbą kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių nacionalinių klausimų apžvalgas, kitus teisinio pobūdžio dokumentus;
5.13. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.14. Rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas tinkamą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
5.15. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant ir vykdant tarnybos metinius veiklos planus ir programas;
5.16. Dalyvauja organizuojant Skyriaus metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
5.18. Vykdo kitus, Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PIRMOJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. koordinuoja priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;

7.10. koordinuoja priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Darbo statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ŽĮ-230

DARBO STATISTIKOSSKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengti ir diegti, statistiniams tyrimams (darbams) koordinuoti ir vykdyti, statistiniams metodams tyrimuose diegti ir taikyti, dirbti su administraciniais šaltiniais, statistinei informacijai analizuoti, rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planą, numato priemones jiems įgyvendinti;

7.2. siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia darbo sąnaudų ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio rodiklius, vertina statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, leidinius, rengia statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, metainfomaciją ir teikia vartotojams;

7.3. siekdamas įgyvendinti pažangius darbo metodus, nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos, duomenų analizės, duomenų kontrolės, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos institucijų darbo patirtimi;

7.4. siekdamas užtikrinti darbo statistikos srities tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) vykdomų projektų darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;

7.5. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, konsultuoja vartotojus, respondentus, teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją;

7.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Visuomenės saugumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. 1V-350

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.8. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

6.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse įgyvendinimu;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje ir rengia siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.4. vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo sritimis, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia išvadų projektus;

7.5. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo sritimis, analizę ir rengia išvadų projektus;

7.6. dalyvauja sisteminant ir rengiant apibendrintą informaciją apie viešojo saugumo būklę šalyje, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje ir kitą informaciją viešojo saugumo klausimais, teikia išvadų projektus;

7.7. vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.8. vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTALietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ŽĮ-105

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatoms dėl trumpojo laikotarpio kainų statistikos įgyvendinti; padėti būsto kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti ir koordinuoti tyrimą, sudarant savininkų užimtų būstų kainų indeksą; Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programai (toliau - PGP programa) įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. specialieji REIKALAVIMAI šias PAREIGaS Einančiam

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją ir kainų statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais kainų statistiką, Statinių pagal tipą klasifikatoriumi.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, skaičiuoja savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų bei kapitalinio remonto ir priežiūros kainų subindeksus, reikalingus savininkų užimtų būstų kainų indeksui sudaryti, dalyvauja statybos sąnaudų elementų kainų statistiniame tyrime, rengiant ir atnaujinant tyrimams atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas statybos sąnaudų elementų kainų indeksui (SSKI) skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas ir aprašus, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, paraiškas viešiesiems pirkimams.

7.2. Siekdamas įgyvendinti kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius SSKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos ir būsto kainų statistikos rengimo projektuose, mašinų ir įrenginių statistiniame tyrime PGP programai vykdyti ir užtikrina PGP programai reikalingos statistinės informacijos apie statybos projektų kainas pateikimą laiku, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

7.3. Siekdamas užtikrinti statybos sąnaudų elementų ir statybos projektų kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia statistinių tyrimų dokumentaciją, SSKI metainformaciją ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti aprašą, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

7.4. Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams laiku, tikrina surinktus statistinius duomenis ir informaciją, analizuoja suvestinius rezultatus, skaičiuoja kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ir charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal užklausas, statistinę informaciją ir trumpą metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

7.5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ŽĮ-187

VALDŽIOS SEKTORIAUS FINANSŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šio sektoriaus išlaidoms pagal COFOG klasifikatorių įvertinti, ketvirtinių ir metinių nefinansinių sąskaitų, subsidijų duomenims pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti, atnaujinti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus valdžios sektoriaus statistikai, rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.

7.2. Siekdamas parengti ketvirtines ir metines valdžios sektoriaus nefinansines sąskaitas pagal ESS reikalavimus, organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.

7.3. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus duomenims keliamų reikalavimų vertinti juos kaupimo principu įgyvendinimą, taikydamas šį principą atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus.

7.4. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistinių rodiklių išsamumą, dalyvauja vertinant šiam sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.

7.5. Siekdamas parengti Lietuvos duomenis Europos palyginimų programai, įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal šiai programai keliamus reikalavimus. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.

7.6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau - departamentas), dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

7.7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. 4R- 183
(CAA direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d.
Įsakymo Nr. 4R- 178 redakcija)


AVIACIJOS PERSONALO LICENCIJAVIMO IR MEDICINOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės aviacijos administracijos (toliau - CAA) Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. CAA Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti šiame aprašyme nurodytų funkcijų mokymo įstaigų rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus priežiūros srityje, vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -mokymo įstaigų rengiančių civilinės aviacijos specialistus valstybinio valdymo ir priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pilotų mokymų rengimo srityje patirtį.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius civilinės aviacijos specialistų licencijavimą bei mokymo įstaigų veiklą.
9. Išmanyti tvarkymo, apskaitos ir teisės aktų rengimo taisykles.
10. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
11. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.
12. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
13.1. CAA direktoriaus pavedimu atstovauja CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.
13.2. Pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais.
13.3. CAA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja CAA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina CAA bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.
13.4. Pagal savo funkcijas rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.
13.5. Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas CAA direktoriaus pavaduotojui.
13.6. Pagal savo funkcijas rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
13.7. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
13.8. Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka tarnautojo kvalifikaciją.
13.9. Pagal savo funkcijas nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų.
13.10. CAA darbo reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.
13.11. Tikrina, ar pareiškėjų pateikti dokumentai gauti / pratęsti / atnaujinti mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimą atitinka reikalavimus, siekiant įvertinti jų atitikimą aviacijos specialistų rengimą reglamentuojančius teisės aktus.
13.12. Įvertina mokymo organizacijų pateiktas aviacijos specialistų rengimo programas, mokymo vadovus ir teikia jas tvirtinti siekiant užtikrinti jų atitikimą mokymą reglamentuojantiems teisės aktams.
13.13. Tikrina mokymo organizacijas, rengiančias aviacijos specialistus, siekiant įvertinti jų atitikimą mokymo organizacijų priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
13.14. Registruoja CAA patvirtintas mokymo organizacijas.
13.15. Rengia tikrinimo aktus, nurodo tikrinimo trūkumus, teikia išvadas.
13.16. Įformina mokymo organizacijoms išduodamus dokumentus.
13.17. Teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
13.18. Teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
13.19. Pripažįsta galiojančiomis Lietuvos Respublikoje užsienio skrydžio įgulos narių licencijas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
13.20. Vykdo kitus CAA direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo su tarnautojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Civilinės aviacijos administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 52739109, caa@caa.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Civilinės aviacijos administracija  Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. 1V-671

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga konsultuoti ir dalyvauti formuojant valstybės politiką saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą, įgyvendinant, planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityje, užtikrinant viešojo saugumo politikos atitikimą Europos Sąjungos politiką viešojo saugumo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei ministerijos valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais viešojo saugumo srityje;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.7. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.9. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus įgyvendinant Europos Sąjungos teisę visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje, saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje;

7.2. dalyvauja rengiant tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus, susijusios su visuomenės saugumu ir viešąja tvarka;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku ar su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu;

7.4. organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu ar įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje atlikimą ir teikia departamento direktoriui siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.5. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.6. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su Europos Sąjungos teisės visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje įgyvendinimu, valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pasirengimą užtikrinti pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui likvidavimą ir viešosios tvarkos atkūrimą ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

7.8. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir dalyvauja užtikrinant priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja branduolinės energetikos objektų ir kitų ypač svarbių objektų atitikties bendriems viešojo saugumo reikalavimams vertinime;

7.10. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Karjeros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYBOS KARJEROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žmogiškųjų išteklių valdybos (toliau - Valdyba) Karjeros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti atliekant viešojo administravimo funkcijas formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką, planuojanti, inicijuoti ir organizuoti policijos sistemos darbuotojų karjeros planavimo ir įgyvendinimo procesą, pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos pareigūnų atrankos, rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą, dalyvauti rengiant, vertinat ir svarstant teisės aktų projektus policijos personalo mokymo klausimais, kaupti bei analizuoti informaciją apie policijos sistemos darbuotojų mokymą.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo užtikrinimas bei bendrojoje veiklos srityje - žmogiškųjų išteklių valdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, policijos sistemos personalo statusą ir vadovautis jais savo veikloje;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti pavestų funkcijų bei užduočių vykdymą;
6.5. gebėti analizuoti įvairaus lygio problemas ir pagal kompetenciją siūlyti vadovybei optimalius jų sprendimo variantus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką, gebėti rengti įvairaus pobūdžio raštus bei tvarkomuosius dokumentus personalo ir kitais bendrais klausimais;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.8. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemonę;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant policijos sistemos vadovų ugdymą;
7.3. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
7.4. dalyvauja planuojant policijos pareigūnų rengimo poreikį, koordinuoja ir pagal kompetenciją organizuoja siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ir kitas švietimo įstaigas išdavimo ir asmenų, baigusių vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą, įvadinio mokymo kursus ar kitą švietimo įstaigą, skyrimo į pareigas procesus;
7.5. organizuoja ir įgyvendina išorinės mokymo kokybės stebėseną, analizuoja mokymo kokybės vertinimo rezultatus ir teikia siūlymus dėl mokymo kokybės gerinimo;
7.6. renka, kaupia, analizuoja ir vertina duomenis apie policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, apibendrina informaciją, rengia ataskaitas ir pažymas Policijos departamento vadovybei ir kitoms institucijoms, teikia siūlymus ir išvadas;
7.7. bendradarbiauja su policijos pareigūnus rengiančiomis bei kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiomis įstaigomis, kitų institucijų, Vidaus reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojais policijos pareigūnų mokymo organizavimo, tobulinimo ir vertinimo klausimais;
7.8. pagal kompetenciją vykdo CEPOL nacionalinio padalinio (National Unit) Lietuvoje nario funkcijas;
7.9. pagal kompetenciją nagrinėja darbuotojų, piliečių skundus ir pareiškimus bei rengia atsakymus;
7.10. dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose patikrinimuose;
7.11. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
7.12. dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717958, vilija.tunkuniene@policija.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. 1-44

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl šilumos ūkio sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje - energetikos srities šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti;
7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, rengia šios programos įgyvendinimui būtinus teisės aktus, vykdo šios programos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;
7.3. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;
7.4. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti;
7.5. analizuoja šalies ir kitų Europos Sąjungos šalių narių šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, šilumos kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
7.6. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių šilumos gamybos sektoriuje konkurenciją užtikrinančių principų ir priemonių, prioritetą teikiant šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo ir dėl teisės aktų, užtikrinančių ekonomiškai pagrįstą ir su elektros energijos sektoriaus vystymo strateginėmis kryptimis suderintą bendros elektros ir šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje plėtrą, prioritetą teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo;
7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.8. rengia dokumentus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo šilumos ūkio klausimais;
7.9. dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose pristatyti skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. analizuoja ir apibendrina teismų praktiką šilumos ūkio srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus šilumos ūkio reguliavimo klausimais;
7.11. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. rengia pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų šilumos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo;
7.13. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;
7.14. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas šilumos ūkio įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe, pagal kompetenciją techniškai aptarnauja šių darbo grupių darbą;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38 / 2, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Metodininkas

Pobūdis:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį rengiant profesinius standartus / profesinio mokymo programas / studijų programas / studijų krypčių aprašus ar konsultuojant jų rengėjus;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro, ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimą;

4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. dalyvauja atnaujinant Profesinio standarto rengimo metodiką ir jos tolimesnį tobulinimą Projekto įgyvendinimo metu;

2. rengia konsultacinę medžiagą, skirtą profesinių standartų rengėjams;

3. konsultuoja profesinių standartų rengėjus metodologiniais rengiamų dokumentų klausimais;

4. vykdo profesinių standartų rengimo kokybės priežiūrą, teikia informaciją apie tai Projekto priežiūros komitetui;

5. vykdo profesinių standartų projektų aprobavimo kokybės užtikrinimą;

6. atsako už tinkamą modulinių programų, joms skirtų mokymosi priemonių bei profesinių standartų rengėjų grupių rengiamų rezultatų tarpusavio dermę.

7. pagal kompetenciją rengia viešųjų ir / ar apvaliojo stalo diskusijų turinį;

8. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas;

9. pagal kompetenciją konsultuoja viešųjų pirkimų komisijos narius turinio klausimais;

10. bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;

11. vykdo Projekto vadovo ir tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

PAREIGYBĖS APIMTIS

0,5 etato


Įmonė: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 852497126, info@kpmpc.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras  Komunikacijos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-504

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Komunikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė yra struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupės pareigybė.Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu

3.2. Turėti nemažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ir (ar) komunikacijos srityje.

3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo, Viešojo administravimo įstatymais, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, informacijos leidybą ir platinimą, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

3.4. Išmanyti dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

4.2. Užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau visos kartu - Fondo administravimo įstaigos (toliau - Fondo administravimo įstaigos) ryšių su visuomene koordinavimą.

4.3. Užtikrina visuomenės ir žiniasklaidos informavimą apie valstybinį socialinį draudimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymą, valstybinio socialinio draudimo išmokas, išmokas iš valstybės biudžeto, Fondo administravimo įstaigų paslaugas ir pokyčius valstybinio socialinio draudimo srityje.

4.4. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų įvaizdžio kūrimo strategijos planavimą ir įgyvendinimą, Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) konsultavimą bendravimo su žiniasklaidos atstovais klausimais.

4.5. Užtikrina spaudos konferencijų organizavimą ir informacinės medžiagos joms rengimą Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.6. Užtikrina informacijos Fondo valdybos interneto ir Fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėse pagal Skyriaus kompetenciją tvarkymą.

4.7. Užtikrina medžiagos informaciniams leidiniams, susijusiems su valstybiniu socialiniu draudimu ir Fondo administravimo įstaigų veikla rengimą, organizuoja jų leidybą ir platinimą.

4.8. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų konsultavimą, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.9. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymą ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymų vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.10. Užtikrina prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų projektų į juos rengimą pagal Skyriaus kompetenciją Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.11. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose klientų aptarnavimo, ryšių su visuomene klausimais.

4.12. Užtikrina dokumentų projektų rengimą ir vizavimą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.13. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus bei užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

4.14. Užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą, saugojimą, ruošimą archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perdavimą į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

4.15. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

4.16. Sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.

4.17. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą.

4.18. Organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

4.19. Užtikrina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų ir prieigos aprašų rengimą.

4.20. Užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio analizės vykdymą, pasiūlymų formulavimą, užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui rengimą ir dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

4.21. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

4.22. Dalyvauja bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

4.23. Atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją, Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.24. Vykdo, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos direktoriaus pavedimus, pagal Skyriaus kompetenciją.Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2724071, sodrainfo@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Pusryčių virėja viešbutyje


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos parkai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323239?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos parkai"  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autobuso vairuotojas. Vairuotojas turi būti mandagus ir be žalingų įpročių. Pageidautina panašaus darbo patirtis. Kreiptis Mob +37064027777

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meteorit turas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: transportasmt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Meteorit turas"  Konsultantas - pardavėjas Tuskulėnų g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323230?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas - konsultantas savitarnos skyriuje


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323235?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Užsakymų surinkėjas (logistikos skyriaus darbuotojas)


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323236?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Apskaitininkė - buhalterės padėjėja, A.Paneriai

Pobūdis: - parduotuvių sąskaitų pajamavimas
- pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas
- periodo uždarymas
Reikalavimai: - privalumas Dinetos arba Rivilės programos (nemokančius - apmokome).
- kruopštumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastų g., 867354403, 867747838, uabtopmarket@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Pardaveja bistro kavineje

Pobūdis: Darbas pamainomis bistro kavineje (ilga trumpa savaite, 8:00-20;00)
Klientu aptarnavimas savitarnos linijoje, darbas su kasos aparatu, tvarkos ir sravos palaikymas.
Reikalavimai: Atsakingas poziuris i darba, komunikabilumas

Atlyginimas: 489 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oreita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariskiu g., 862765388
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Oreita"  Indu ploveja valytoja

Pobūdis: Tvarkos ir svaros palaikymas bistro kavineje, indu plovimas automatine indu plovimo masina. Darzoviu valymas pagal poreiki

Darbas pamainomis ilga trumpa savaite (8:00-20:00)
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 479 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oreita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariskiu g., 862765388
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Oreita"  Automobilių plovėjas Gabijos g.

Pobūdis: Darbo pobūdis
Automobilių plovimas, švaros ir tvarkos plovykloje palaikymas.


Reikalavimai:
Noras sąžiningai dirbti ir užsidirbti;
Atsakingumas;
Kruopštumas;
Punktualumas;
Žalingų įpročių neturėjimas.

Mes jums siūlome:
Patrauklų, nuo asmeninio darbo našumo priklausantį ir laiku mokamą atlyginimą;
Visas socialines garantijas;
Reikalingas darbo priemones bei darbo aprangą;
Darbui būtinus apmokymus.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros broliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 687 27112, personalas@svarosbroliai.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Švaros broliai"  Salės darbuotoja A.Paneriuose

Pobūdis: - prekių krovimas ir priežiūra prekybos salėje
- prekių galiojimų terminų kontrolė
Reikalavimai: - sąžiningumas
- punktualumas

Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastų g., 860345367, uabtopmarketbaze@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Software developer


Įmonė: Bigbank AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323158?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Bigbank AS filialas  Operational risk officer (fixed-term contract)


Įmonė: Bigbank AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323150?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Bigbank AS filialas  Konsultantei


Įmonė: UAB "Nemuno vaistinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323159?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Nemuno vaistinė"  Suvirintojas


Įmonė: UAB "Lemminkainen Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323160?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lemminkainen Lietuva"  Likučių palaikymo specialistas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323168?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pirkimų departamento vadovas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323169?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Apsaugos komanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323173?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Apsaugos komanda"  Back-end programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323176?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Pardavimų vadybininkė


Įmonė: UAB "Femina Bona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323164?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Femina Bona"  HR assistant


Įmonė: UAB "Visma Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323162?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Visma Lietuva"  Android programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323178?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Ios programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323180?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323183?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323185?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323187?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Finansininkas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323189?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323193?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323195?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Kokybės užtikrinimo (qa) specialistas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323198?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323200?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323202?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Finansininkas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323204?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Teisininkas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323206?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Sporto klubo administratorė


Įmonė: UAB "Gym LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323211?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gym LT"  Marketingo asistentas


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medexy"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323163?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Medexy"  Žuvies pardavėjas

Pobūdis: Šviežios žuvies ir jūros gėrybių filetavimas ir paruošimas prekybai;
• Prekybos centro lankytojų konsultavimas;
• Produktų galiojimo terminų kontrolė;
• Tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis maisto paruošime (žuvies išpjaustymas);
• Tvarkingumas, higienos normų žinojimas ir laikymasis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 861151542, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Projektų vadovas-vadybininkas

Pobūdis: Naujų projektų ir klientų paieška
Reikalavimai: Patirtis statybų sektoriuje: šiltinimas, hidroizoliacija. Komunikabilumas, atsakingumas, kompetencija, drąsa, veržlumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanleda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 64, 867219522, info@termmax.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanleda"  Biuro patalpų tvarkytoja Baltupiuose vakarais

Pobūdis: Biuro patalpų tvarkymo darbai darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. Darbo vieta baltupiuose balčikonio g.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.

DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 230 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Krovėjas (Rodūnios kelias)

Pobūdis: Už ką būsi atsakingas?
• priimsi, krausi, rūšiuosi siuntas, įvedinėsi duomenis į informacinę sistemą ir paskirstysi išvežimui.

Darbo sąlygos:
• slankusis pamaininis darbo grafikas;
• darbo laikas: dieninė pamaina 7.00 - 19.00 val., naktinė pamaina 19:00 - 7:00.
• darbo vieta - Rodūnios kelias 9 (netoli Oro uosto).
Reikalavimai: Ko reikia, kad būtum tinkamas kandidatas?
• darbštumo, pareigingumo, atsakingo požiūrio į darbą;
• darbo kompiuteriu įgūdžių.

Ir dar šis tas svarbaus!
Už papildomą darbo krūvį bei gerus rezultatus (laiku apdorotas siuntas) mokami priedai.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865688545, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Administratorė

Pobūdis: - Katedros vidaus informacijos valdymas: raštų, įsakymų ir kitų dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas.
- Informacijos teikimas dėstytojams ir studentams.
- Duomenų apie studijų programą suvedimas į informacinę sistemą.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas
- lietuvių ir anglų kalbų žinios
- dokumentų valdymo išmanymas
- darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas)

Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus kolegija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didlaukio 49, administracija@vvf.viko.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus kolegija  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti plieninių statybinių konstrukcijų gamyba, ieško darbuotojo pagalbiniams darbams atlikti - gaminių pakavimas, konstrukcijų paruošimas dažymui, suvirinimo siūlių valymas.
Reikalavimai: Gera fizinė sveikata, mokėti dirbti kampiniu šlifuokliu (bulgarke).

Atlygis priklausantis nuo kandidato gebėjimų.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 861217261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Valytoja RIMI parduotuvėse

Pobūdis: Įmonė ieško valytojų dirbti prekybos centruose RIMI, vidaus patalpų valymui: prekybos salės, buitinės patalpos, tualetai. Darbas su plovimo mašina ir rankinis valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867092508
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekopija"  Karjeros ir kompetencijų centro vyresnysis specialistas

Pobūdis: Vyr. specialisto darbo funkcijos:
- Analizuoja studentų ir absolventų poreikį karjeros valdymo gebėjimų ugdymo srityje;
- Organizuoja ir koordinuoja šiuos poreikius atitinkančias karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir ugdymo karjerai paslaugas studentams ir absolventams;
- Organizuoja studentų praktiką pagal Akademijoje nustatytą tvarką;
- Koordinuoja kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą;
- Planuoja ir organizuoja informacinius, metodinius mokymo renginius;
- Administruoja ir prižiūri studentų, absolventų bei darbdavių duomenų bazę;
- Kuria ir įgyvendina karjeros veiklų viešinimo strategiją, rūpinasi karjeros bibliotekos aktualumu ir atnaujinimu;

- Organizuoja studentų ir absolventų karjeros stebėseną;
- Atlieka situacijos tyrimus ir apklausas karjeros klausimais;
- Vykdo kitus organizacinius darbus, teikia pagalbą Centro darbuotojams.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
- Turėti aukštąjį išsilavinimą arba karjeros renginių programų sudarymo, koordinavimo patirtį;
- Turėti darbo su informacijos šaltiniais patirtį;
- Mokėti rengti informatyvias prezentacijas, žinoti rinkodaros, viešųjų ryšių, multimedijų, televizijos, radijo, spaudos principus ir specifiką;
- Turėti telekomunikacijų ir tradicinio verslo komunikacijos pagrindus;
- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- Mokėti užsienio (anglų) kalbą;
- Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- Gebėti greitai įsisavinti naują informaciją;
- Prisidėti prie naujų projektų ir/ar socialinių iniciatyvų įgyvendinimo;
- Būti pareigingu, savarankišku, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje bei spręsti problemas.

Privalumai:
- Interaktyvių priemonių ir vizualizavimo darbų kūrimo patirtis;
- Domėjimasis kino, teatro ir muzikos naujienomis ir įvykiais;
- Dalyvavimas projektinėje veikloje;
- Kitų užsienio kalbų žinios.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su nuoroda "Karjeros specialisto darbas" siųskite iki 2018 m. sausio 12 d. el. paštu: personalas@lmta.lt. Pokalbiui bus pakviesti tik atrinkti reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 510 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais
Reikalavimai: D kategorijos vairuotojo pažymėjimas (95 kodas keleiviams vežti);
skaitmeninio tachografo kortelė;

Atlyginimas: 990 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 8 61608869
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Transporto vadybininkas (rusų kalba)

Pobūdis: - Krovinių vežimų organizavimas iš Europos į Rusiją
- Darbas su pastoviais įmonės klientais
- Naujų vežėjų paieška, derybos, ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas
- Vežamų krovinių dokumentų administravimas
- Krovinių pervežimų koordinavimas
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 1 metų darbo vadyboje patirtis
- Kalbų žinios: rusų (gerai), anglų (gerai)
- Sąžiningumas ir atvirumas
- Loginis mąstymas
- Patirtis logistikoje būtų privalumas

Mes jums siūlome
- Įdomią ir vertingą patirtį Jūsų karjeroje
- Stipriai motyvuojančią darbo užmokesčio ir priedų sistemą
- Mokymus kompetencijos ugdymui
- Karjeros galimybes
- Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas


Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transterma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 6-301, 8 5 272 18 58, cv@transterma.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Transterma"  Vairuotojas - ekspeditorius CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimai LT-CZ-SK
Reikalavimai: Kategorija CE, stažas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 8 69917189, 8 52640103
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Degalinės operatorius Justiniškių g.

Pobūdis: Reikalingas degalinės operatorius (-ė) dirbti VIADA degalinėje Vilniaus m., Justiniškių g.
Degalinės darbo laikas 6-22 val., darbas pagal slenkantį grafiką.
Reikalavimai: Degalų, prekių ir paslaugų pardavimas, ataskaitų bei dokumentacijos pildymas, mandagus ir greitas klientų aptarnavimas.

Jei Jūs ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, esate energingas, turite entuziazmo, mėgstate dinamišką darbą ir bendravimą su žmonėmis, kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!

Mes Jus apmokysime ir suteiksime darbui reikalingus kvalifikacinius pažymėjimus.

Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viada LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g., 8-682-28089, a.saikovskiene@viada.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Viada LT"  Vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: Vairuotojų - krovėjų pilnai darbo dienai, pastoviam darbui.
Reikalavimai: Reikalingi mandagūs, pareigingi, punktualūs, fiziškai stiprūs krovėjai.
RMC MOVING

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 'Rasrama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51-200A, 860789677, vilnius@rmc-moving.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB 'Rasrama"  Prekių tikrintojas/a – pakuotojas/a

Pobūdis: Pobūdis
• Tikrinti prekes ar nėra brokuotų
• Patikrinti arba užklijuoti etiketes ir kainas
• Supakuoti

Reikalavimai
• Darbštumas
• Kruopštumas

Papildoma info
Pastovios darbo valandos ir laisvi savaitgaliai, yra nemokami pietūs, galimas nuvežimas į darbo vietą, nuo Ozo gatvės (netoli Ozo prekybos centro).
Siųsti CV el. Paštu idarbinimas.vilnius@gmail.com su prierašu "prekių tikrintojas"

Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Indų plovėja/valytoja

Pobūdis: Virtuvės švaros ir tvarkos užtikrinimas.
Indų ir virtuvės patalpų plovimas.
Darbo laikas pagal slenkantį grafiką.
Reikalavimai: Esate atsakinga, pareiginga ir neturite žalingų įpročių.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Makaronų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.Stuokos -Gucevičiaus g.7, 860115711, info@elcapo.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Makaronų grupė"  Virėjas

Pobūdis: DARBO POBŪDIS
-asistuoti virtuvėje gamybos vadovui
-produktų paruošimas ir atidavimas
-3 mėn., bandomasis periodas po bandomojo yra keliamas atlyginimas

ĮMONĖ SIŪLO
-galimybę tapti gamybos vadovu;
-nuolatinę darbo vietą;
- darbas tik darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio)
- darbas tik diena (6:00 iki 14:00)
-darbą draugiškame ir pastoviame kolektyve;
-darbą skaidriai dirbančioje įmonėje su moderniu požiūriu į darbdavio ir darbuotojo santykius
Reikalavimai: REIKALAVIMAI
-Greitumas;
-Tvarkingumas;
-Švaros pojūtis
-dviejų metų patirtis virtuvėje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 545 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pietausim.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sporto g. 11, 867245969, audrius@pietausim.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pietausim.lt"  Pardavėja/as kebabinėje

Pobūdis:
Darbo pobūdis:
Priimti ir paduoti užsakymus
Priimti apmokėjimą

Reikalavimai:
Atsakingumas
Mokėjimas naudotis kasos aparatu ir/ar kortelių skaitytuvų – privalumas

Siūlome:
Socialines garantijas
Nevėluojanti atlygį

Svarbu:
Laiške nurodykite pareigų pavadinimą ir pridėkite CV, el paštas idarbinimas.vilnius@gmail.comAtlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Aukllėtoja

Pobūdis: Ugdyti 2-6metų vaikus. Gali būti ikimokyklinio ugdymopedagogikos studentas/studentė.
Reikalavimai: Turėti pedagoginį išsilavinimą.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus lopšelis darželis "Varpelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g., 852422845, rastine@varpelis.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus lopšelis darželis "Varpelis"  Šaltkalvis - surinkėjas


Įmonė: AB "Vilma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/322671?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilma"  Pardavėjos - konsultantės pc Akropolis


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323134?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Assistant to the CEO


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323135?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Technical sales and projects manager


Įmonė: UAB "Mainsec"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323141?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mainsec"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Amber queen"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323116?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Amber queen"  Konsultantas/ vadybininkas (bendravimo profesionalas)

Pobūdis: Ieškome išskirtinio žmogaus!


Galbūt esi labai pozityvus, o gal labai linksmas, turi išskirtinį bendravimo stilių, moki "prieiti” prie įvairaus charakterio žmogaus, o gal esi neįtikėtinai užsispyręs?

Mes padėsime atsiskleisti tavo talentui.


Mes ne "sustabarėję”, mes "naujoviški”, todėl Jūsų patirtis mums nerūpi!
Visko išmokysime, atrasime Jūsų talentus ir padėsime pritaikyti juos darbe ir tapti profesionalais


Darbo dienos užduotys:
• Būti konsultantu, kai to reikia
• Būti vadybininku, kai to reikia
• Būti klientu specialistu, kai to reikia
• Netgi pabūti draugu ar psichologu, kai klientui to prireiks


Jums padės:
• Pomėgis bendrauti
• Noras tobulėti


Papildoma informacija:
• Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio 8-17 val.


Pas mus:
• Apmokymai
• Tobulėjimas
• Naudinga patirtis
• Karjeros galimybės
• Individualumo ugdymas
• Patogus darbo laikas
• Draugiška jauna grupė
• Dinamiška darbo diena


Taigi, būsimas kolega, siųsk CV elektroniniu paštu: gorig.business@gmail.com


Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: gorig.business@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Virėjas

Pobūdis: Darbas su modernia indukcine WOK įranga;
Patiekalų gamyba pagal patvirtintas technologines korteles;
Pusgaminių paruošimas, produkcijos likučių ir kokybės kontrolė.

Mes jums siūlome
Visas socialines garantijas;
Savo darbu tikintį kolektyvą;
Nuolatinę darbo vietą;
Galimybę kilti karjeros laiptais;
Gerą ir laiku mokamą atlyginimą.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867923884, egle@takeway.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Ekskovatorininkas (racioko operatorius)


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paneriu 51-421, 867192878
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Kambarinis Nemėžis

Pobūdis: Bendrų patalpų tvarkymas;
Darbo grafikas: 2 darbo dienos (sekmadienis, pirmadienis);
Darbo valandos: 12:00 - 17:00;
Darbo užmokestis: 110 EUR
Reikalavimai: Kruopštumas;
Atidumas;
Sąžiningumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 110 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hirexo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864030006, darbas@hirexo.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Hirexo"  Pardavėja/as-konsultantė/as

Pobūdis:
Geros kokybės žinomų firmų drabužių ir avalynes parduotuve ieško pardavėjos konsultantės, kuri maloniai aptarnaus klientus ir patars renkantis pirkinį, ieškome merginos, kuri gali susikalbėti anglų arba rusų kalba ir, žinoma, domisi stiliumi ir mada.


Dirbdama/as mūsų parduotuvėje gausite pastovų atlygį, galimybę dirbti pilnu etatu, nuolaidas mūsų parduotuvėse. Norinčias/ius įsidarbinti kviečiame siųsti CV el. paštu b.ramelyte@gmail.com


Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: b.ramelyte@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Meistras

Pobūdis: Šilumos tiekimo tinklų ir praeinamųjų kolektorių eksploatacijos organizavimas;
 Šilumos tiekimo tinklų vamzdžių trūkimų likvidavimo organizavimas;
 Defektų šilumos tiekimo tinkluose ir praeinamuose kolektoriuose fiksavimas, likvidavimo organizavimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Kolektorių nuomininkų saugaus darbo organizavimas;
 Vadovavimas brigadai (nuo 4 iki 9 darbininkų).
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų;
 Ne žemesnis nei aukštesnysis ( ar lygiavertis) išsilavinimas. (Energetikos, statybos srityje laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 Ne mažiau nei 1 metų darbo patirtis energetikos įmonėje. Vadovavimo patirtis būtų laikoma privalumu;
 Geros lietuvių kalbos žinios,
 Darbštumas, drausmingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Šilumos tinklų aptarnavimo šaltkalvis

Pobūdis: Šilumos trasų ir šilumos tinklų apsaugos zonos priežiūra, defektų fiksavimas, hidraulinių bandymų
atlikimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Smulkūs statybiniai darbai (betonavimas, tinkavimas, metalinių konstrukcijų, praeinamų komunikacinių
kolektorių dažymo darbai;
 Periodiniai šilumos trasų kasimo darbai.
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų amžiaus;
 Ne žemesnis kaip spec. vidurinis išsilavinimas ar lygiavertis. (Patirtis energetikos srityje – laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas;
 Ne mažiau nei 1 metų šaltkalvio šilumininko darbo patirtis ar lygiavertis darbo patirtis būtu laikoma
privalumu;
 Darbštumas, drausmingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Šaltkalvis-mechanikas

Pobūdis: Įrengimų,mechanikos prietaisų aptarnavimas,remontas ir profilaktika;
Skubus įrengimų gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Mokėjimas skaityti techninius brėžinius;
Mokėjimas atlikti įrengimų mechanikos priežiūros bei remonto darbus.
Komunikabilumas,pareigingumas,atsakingumas.
Darbo saugos instrukcijų žinojimas.
Žalingų įpročių neturėjimas.

Privalumai:
Panašaus darbo patirtis

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas;
Darbo įrankius,techninę informaciją.

Gali būti mokami priedai iki 30% už be avarinį darbą ir ekonomišką resursų naudojimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 868253325, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Treneris

Pobūdis: Asmeninio trenerio darbas – individualios fitneso treniruotės klientų fizinės būklės gerinimo tikslais. Studijoje naudojama inovatyvi fitneso įranga.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Esate įgiję sporto trenerio kvalifikaciją/ turite sporto veiklos leidimą.
Turite ne mažiau kaip 2 metus asmeninio trenerio darbo patirties.
Turite puikius bendravimo įgūdžius.
Esate atsakinga(s), sąžininga(s) ir pareiginga(s).

Privalumai:
Kineziterapeuto(-ės) išsilavinimas.

Įmonė siūlo:
Kompetenciją atitinkantį atlygį.
Puikias darbo sąlygas naujoje fitneso studijoje.
Galimybę sudaryti lankstų darbo grafiką.
Mokymus.

Atlyginimas:
Sutartinis.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aikuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@turbofit.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Aikuva"  Mūrininkai

Pobūdis: Mūro darbai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lygmuo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863811117
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lygmuo"  Indų plovėja - pagalbinė darbuotoja

Pobūdis: Indų plovimas indaplove priešpiečių ir pietų metu, švaros valgykloje palaikymas, stalų nuvalymas, daržovių valymas
Reikalavimai: Tvarkingumas, sąžiningumas, nuoširdumas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Vilniaus Valdorfo mokykla"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko 23, 8-687-12239
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie VšĮ "Vilniaus Valdorfo mokykla"  Mokestinių prievolių departamento vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. VP-159

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau -” Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau -• i. MAS) išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų efektyvų teikimą į Elektroninį sąskaitų faktūrų (toliau -” i. SAF) posistemį, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau -• AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.8. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), naudotis informacinėmis sistemomis ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir dalyvauja juos rengiant, rengia kitus dokumentus (jų projektus), teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas VMI prie FM administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei AVMI pagal šias paslaugas ir/ar veiklos procesus: gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų, mokėjimo duomenų teikimo į i.SAF, privalančių pateikti šiuos duomenis mokesčių mokėtojų nustatymo ir šių duomenų nepateikusių informavimo automatizuotomis priemonėmis, preliminarios PVM deklaracijos užsakymo ir formavimo paslaugos administravimo , siekdamas užtikrinti vienodą Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -” VMI) praktiką;
7.2. koordinuoja, stebi, analizuoja paslaugų ir veiklos procesų, nurodytų 7.1 punkte, vykdymą, teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl procedūrų supaprastinimo, paslaugų ir/ar veiklos procesų gerinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.3. stebi, analizuoja išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų bei mokėjimo duomenų kokybę, imasi priemonių dėl duomenų kokybės gerinimo;
7.4. rengia preliminarių PVM deklaracijų, skelbiamų EDS, formavimo pagal VMI turimus duomenis algoritmus, inicijuoja duomenų, reikalingų užpildyti preliminarias deklaracijas, gavimą, administruoja / sprendžia susijusius su preliminarių PVM deklaracijų formavimu incidentus, siekdamas užtikrinti deklaruojamų duomenų kokybę bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.5. rengia 7.1 punkte nurodytų veiklos procesų stebėsenos ataskaitas, jas analizuoja, teikia statistinius duomenis ir išvadas, siekdamas pagerinti paslaugų kokybę;
7.6. rengia / atnaujina išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų trūkumų žinynus, vykdo trūkumų, pagal šiuos žinynus, testavimus, administruoja / sprendžia susijusius su trūkumais incidentus, siekdamas užtikrinti teikiamų duomenų kokybę bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.7. vertina galimybes nustatyti išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų nepateikusius mokesčių mokėtojus, inicijuoja tokių mokėtojų nustatymui reikalingų duomenų gavimą, rengia / atnaujina išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų nepateikusių mokesčių mokėtojų nustatymo algoritmus, administruoja / sprendžia su nepateikusių išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų mokesčių mokėtojų nustatymu susijusius incidentus, siekdamas duomenų teikimo prievolės vykdymo užtikrinimo
7.8. siekdamas užtikrinti, sklandų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo į i. SAF posistemį procesą sprendžia incidentus registruotus VMI Pagalbos tarnyboje pagal priskirtas sritį;
7.9.pagal Departamento kompetenciją dalyvauja kuriant ir testuojant VMI prie FM programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, kūrimo, plėtros bei priežiūros, siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą, VMI veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, plėtrą ir eksploataciją;
7.10. siekdamas užtikrinti bendradarbiavimą su kitais VMI prie FM administracijos ir funkciniais padaliniais (darbo grupėmis ir komisijomis) bei AVMI, kitais VMI valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, teikia išvadas, konsultuoja žodžiu savo kompetencijos klausimais;
7.11. siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų kokybę, vykdo ir dalyvauja organizuojant VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
7.12. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Centralizuotas vidaus audito skyriaus Vidaus auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 40-218


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS

4. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė yra reikalinga užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau - skyriaus) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, atliekant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą ir vykdant poauditinę veiklą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - vidaus auditas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio, audito, vidaus audito, buhalterinės apskaitos ar finansinės kontrolės darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vidaus auditoriaus pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto ir piniginių lėšų (biudžetų) valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių, įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, bei raštvedybos taisyklėmis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet Explorer;
6.5. mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. atlikdamas vidaus auditus tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
7.1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;
7.1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;
7.1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;
7.1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;
7.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;
7.1.6. strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą;
7.1.7. informacinių sistemų veiksmingumą;
7.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių valdymą;
7.1.9. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą.
7.2. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;
7.3. rengia vidaus auditų programas, audito procedūrų schemų projektus ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui;
7.4. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus bei išvadoms pagrįsti tinkamus įrodymus;
7.5. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
7.6. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, taip pat atlieka kitus būtinus teisėtus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;
7.7. rengia testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus audito aplinkai ištirti ar numatytoms procedūroms atlikti;
7.8. rengia audito ataskaitų projektus, tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas, taip pat savo veiklos ataskaitas;
7.9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamų subjektų vadovais;
7.10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis, išvadomis bei rekomendacijomis skyriaus vedėją ir audituojamų subjektų vadovus;
7.11. skyriaus vedėjo pavedimu vadovauja vidaus audito grupei ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis;
7.12. užtikrina audito metu paimtų ar gautų dokumentų bei jų kopijų saugumą;
7.13. nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;
7.14. konsultuoja kitus skyriaus auditorius, specialistus ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus ir darbuotojus vidaus kontrolės bei vidaus audito klausimais;
7.15. kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ar procedūrų gerinimo klausimais;
7.16. teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus korespondencijos, normatyvinių dokumentų, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų;
7.17. tvarko vidaus audito bei kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;
7.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Teisėkūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. paskirtis

4. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir vertinti teisės aktų projektus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje ir įslaptintos informacijos apsaugą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;

6.3. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;

6.4. gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.10. išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.11. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių parengtų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisės akto turinio reikalavimams, teikia rengėjams pagalbą ir pasiūlymus dėl projektų ir lydimųjų dokumentų tobulinimo;

7.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis;

7.3. vertina ir pagal Krašto apsaugos ministerijos kompetenciją rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų arba darbo grupių parengtų įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

7.4. konsultuoja teisės aktų taikymo klausimais;

7.5. konsultuoja teisės aktų projektų atitikties nustatytiems reikalavimams ir teisėkūros procedūrų klausimais;

7.6. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios ar atlikti stebėseną teisės aktų, nustatančių krašto apsaugos sistemai aktualų teisinį reguliavimą;

7.7. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės sprendimams įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;

7.8. rengia atsakymus į valstybės ir kitų institucijų, taip pat gyventojų paklausimus (raštus);

7.9. vykdo Seime svarstomų teisės aktų projektų stebėseną ir apibendrintą informaciją apie krašto apsaugos sistemai aktualius teisės aktų projektus teikia Skyriaus vedėjui ir Teisės departamento direktoriui;

7.10. pagal kompetenciją atstovauja Krašto apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje svarstant Krašto apsaugos ministerijos pateiktus teisės aktų projektus, taip pat Ministro Pirmininko ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

7.11. atstovauja Teisės departamentui krašto apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse;

7.12. vertina mobilizacijos sistemos ir valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos teisinį reguliavimą ir KAS institucijų identifikuotas šios srities teisinio reguliavimo problemas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui dėl šių sričių teisinio reguliavimo keitimo tikslingumo ir pagrįstumo;

7.13. atlieka Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos identifikuotų teisėkūros klaidų dėl Krašto apsaugos ministerijos rengiamų teisės aktų projektų analizę ir parengia (atnaujina) esminių klaidų susistemintą sąvadą (apibendrinimą);

7.14. pagal savo kompetenciją Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Fitosanitarijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 26T-75 redakcija)


FITOSANITARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Fitosanitarijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 117.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo kontrolę (fitosanitarinę kontrolę).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities - fitosanitarinės kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - tarnyba) veiklą;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities botanikos, žemės ūkio mokslų arba biologijos krypties išsilavinimą;
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir laiku ją panaudoti;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. turi būti susipažinęs su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja CIRCABC tarptautinėje duomenų bazėje esančią, su fitosanitarija susijusią informaciją, sistemina ir kaupia tarptautinių organizacijų medžiagą bei teikia ją skyriaus vedėjui, specialistams ir regioninių skyrių bei pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų specialistams;
7.2. rengia teisės aktų projektus fitosanitarijos klausimais, derina juos su Europos Sąjungos norminiais aktais ir kitais tarptautiniais dokumentais bei organizuoja mokymus ar seminarus;
7.3. koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų bei kitos svarbios informacijos, susijusios su fitosanitarija, vertimą, dalyvauja Kalbos komisijos posėdžiuose;
7.4. metodiškai vadovauja, koordinuoja bei prižiūri kaip tarnybos specialistai vykdo ūkio subjektų, užsiimančių tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimu į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų vežimu tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimu šalies teritorijoje, priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis dėl tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie skirti moksliniams tyrimams ir selekcijos tikslams įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo ar gabenimo šalies teritorijoje, parengia nustatytos formos leidimus, teikia ataskaitas Europos Komisijai;
7.6. metodiškai vadovauja, koordinuoja bei prižiūri kaip tarnybos specialistai vykdo įvežamų (importuojamų), vežamų, išvežamų ir vežamų tranzitu bulvių, sodo ir dekoratyvinių augalų, išskyrus bakterinės degligės augalus šeimininkus, fitosanitarinius tikrinimus;
7.7. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie fitosanitarinių priemonių taikymą kenksmingiesiems organizmams, kurie yra žalingi bulvėms, sodo ir dekoratyviniams augalams, išskyrus bakterinės degligės augalus šeimininkus, teikia ataskaitas Europos Komisijai;
7.8. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvą Europos Sąjungos institucijose ar tarptautinėse organizacijose;
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.10. tvarko skyriaus raštvedybą ir bylas (formuoja skyriaus dokumentų bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus metams jas sutvarko);
7.11. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą tarnyboje;
7.13. pagal kompetenciją rengia, sistemina ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia arba teikia skelbimui tarnybos internetinėje svetainėje informaciją bei naujienas, susijusias su skyriaus veikla;
7.14. pagal kompetenciją dirba su tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo, tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, nurodymus, susijusius su skyriaus ir tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2375631, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Naftos geologijos ir gręžinių priežiūros poskyrį vyr. specialistas

Pobūdis:

GILUMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS NAFTOS GEOLOGIJOS IR GRĘŽINIŲ PRIEŽIŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Giluminių tyrimų skyriaus Naftos geologijos ir gręžinių priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS
4. Giluminių tyrimų skyriaus (toliau - Skyrius) Naftos geologijos ir gręžinių priežiūros poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Poskyrio funkcijas, susijusias su naftos geologijos darbais, angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo reguliavimu, kontrole ir valstybine priežiūra, giluminių žemės gelmių tyrimų geologinių ir geofizinių duomenų vertinimu ir sprendimų priėmimu pagal Poskyrio kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas- angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo veiklos dokumentų vertinimas, išvadų teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Fizinių mokslų studijų srities geologijos ar hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos ar geofizikos išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius viešąjį administravimą, žemės gelmių tyrimą ir naudojimą ir informacijos apie angliavandenilių išteklius kaupimą ir naudojimą;
6.3. išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word arba Open Office, MS Excel, MS Outlook, Interenet Explorer programiniais paketais;
6.5. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrindamas tinkamą įgyvendinti Poskyrio kompetencijai priskirtų angliavandenilių ir su jais susijusių žemės gelmių ertmių tyrimo ir naudojimo valstybinio reguliavimo uždavinių ir funkcijų vykdymą:
7.1.1. nagrinėja ir vertina ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių tyrimu ir naudojimu, projektus, ataskaitas, tyrimų rezultatus, kitus pateiktus duomenis ir informaciją, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais;
7.1.2. kontroliuoja, kaip angliavandenilių išteklius tiriantys ir/ar naudojantys ūkio subjektai laikosi teisės aktų reikalavimų dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Tarnybai;
7.1.3. Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių tyrimu ir naudojimu, priežiūrą;

7.1.4. dalyvauja ir/ar rengia teisės aktų projektus dėl angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo reguliavimo;
7.1.5. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus bei rengia išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
7.1.6. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams Poskyrio kompetencijos klausimais;
7.1.7. vykdo kitus Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos klausimais.
7.2. Siekiant įgyvendinti Poskyrio kompetencijai priskirtas naftos geologijos duomenų valdymo funkcijas:
7.2.1. organizuoja naftos geologijos duomenų kaupimą, sisteminimą ir valdymą; nustatyta tvarka vykdo Valstybinės geologijos informacijos sistemos GEOLIS Angliavandenilių išteklių posistemyje pateiktų naftos geologijos duomenų tikslinimą ir/ar priežiūrą;
7.2.2. teikia siūlymus dėl GEOLIS sistemos tobulinimo;
7.2.3. renka, kaupia ir analizuoja nustatyta tvarka teikiamus angliavandenilių išteklių gavybos duomenis;
7.2.4. teikia Žemės gelmių registrui Poskyryje kaupiamus ir sisteminamus angliavandenilių išteklių tyrimo ir gavybos duomenis;
7.2.5. rengia informaciją sprendimų priėmimui ar pateikimui kitoms valstybinėms ir suinteresuotoms užsienio institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei apibendrina duomenis ir rengia informaciją suinteresuotoms užsienio institucijoms.
7.3. Siekiant užtikrinti Poskyrio kompetencijai priskirtą valstybinių geologinių tyrimų vykdymą ir kontrolę, Skyriaus ir/ar Poskyrio vedėjo pavedimu vadovauja projektams bei kitoms užduotims naftos geologijos srityje, vysto ir tobulina naftos geologijos duomenų valdymo metodiką.
7.4. Nustatyta tvarka dalyvauja Tarnybos viešųjų pirkimų organizavime.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos geologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Konarskio g. 35, (85)2332889, 2333989, lgt@lgt.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Lietuvos geologijos tarnyba  Personalo valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-588

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdymo skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Personalo valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga padėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriui formuoti ir koordinuoti personalo valdymo politiką, valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą bei dalyvauti formuojant organizacinę kultūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - personalo valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

6.3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.

6.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Darbo kodeksu, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

6.5. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

7.2. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį (toliau - pavaduotojas) dėl veiklos tobulinimo.

7.3. Užtikrina Skyriaus parengtų siūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atsižvelgiant į Fondo valdybos veiklos tikslus ir uždavinius, pateikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.4. Užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau - Fondo administravimo įstaigos): Fondo valdybos administracijos padalinių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau - Fondo valdybos teritoriniai skyriai) bei kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau - kitos Fondo įstaigos), funkcijų ir pareigybių analizės atlikimą, pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų bei pareigybių skaičiaus, tarnybinių atlyginimų ir pareiginių algų schemų projektų rengimo organizavimą ir teikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.5. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo sudėties analizės atlikimą.

7.6. Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Fondo administravimo įstaigose.

7.7. Padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti personalo sudėtį.

7.8. Padeda Fondo valdybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje.

7.9. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizės atlikimą, padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti Fondo administravimo įstaigų personalo mokymo prioritetus, užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo metinių mokymo planų parengimą, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei užtikrina kitų su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusių funkcijų vykdymą.

7.10. Užtikrina teisinės, informacinės, mokslo, metodinės ir kitos literatūros, reikalingos Fondo administravimo įstaigų veiklai organizuoti komplektavimą, tvarkymą ir saugojimą.

7.11. Organizuoja Fondo administravimo įstaigų vadovų pasitarimus ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų šventinius renginius.

7.12. Padeda Fondo valdybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą.

7.13. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų Fondo valdybos administracijos padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.14. Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais Fondo valdybos administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Fondo valdyboje gerinimo Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.15. Užtikrina Fondo valdybos personalo pareigybių sąrašų rengimą, dalyvauja rengiant Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktorių, valstybės tarnautojų, darbuotojų tipinius pareigybių aprašymus, konsultuoja Fondo valdybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.

7.16. Organizuoja Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų.

7.17. Padeda Fondo valdybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą.

7.18. Užtikrina asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijų vykdymą bei personalo duomenų ir jų pokyčių Finansų valdymo sistemos Personalo valdymo modulyje administravimą.

7.19. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų prieigos aprašų administravimą ir duomenų teikimą Fondo valdybos informacinės sistemos administratoriui, atsakingam už prieigos valdymą.

7.20. Užtikrina Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų tarnybinės ir darbinės veiklos vertinimo organizavimą.

7.21. Užtikrina atostogų suteikimo Fondo valdybos personalui bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovams organizavimą.

7.22. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas.

7.23. Užtikrina Fondo valdybos personalo, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų asmens bylų ir kitų archyvinių bylų personalo klausimais formavimą, tvarkymą, saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą Fondo valdybos archyvui.

7.24. Padeda Fondo valdybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi pagal Skyriaus kompetenciją.

7.25. Padeda Fondo valdybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

7.26. Užtikrina apklausų organizavimą ir vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.27. Užtikrina sutarčių pasirašymo su mokymo institucijomis dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Fondo administravimo įstaigose organizavimą bei studentų praktikos sutarčių vykdymo Fondo valdybos administracijos padaliniuose kontrolę.

7.28. Vizuoja dokumentų, kuriuos pasirašo Fondo valdybos direktorius ar pavaduotojas, projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.29. Sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.

7.30. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę ir darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą.

7.31. Dalyvauja priėmimo į laisvas Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijose.

7.32. Organizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

7.33. Rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

7.34. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais.

7.35. Rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui.

7.36. Užtikrina teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.37. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų vaidmenų aprašymų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.38. Konsultuoja Fondo administravimo įstaigas, teikia joms rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą personalo valdymo klausimais.

7.39. Nagrinėja bei užtikrina prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos projektų parengimą, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus.

7.40. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus bei užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.41. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei perkamų prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

7.42. Užtiktina Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio analizės vykdymą, pasiūlymų formulavimą, užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui rengimą ir dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

7.43. Užtikrina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektų įgyvendinimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.44. Bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

7.45. Atstovauja Fondo valdybai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.

7.46. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos direktoriaus bei pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2724864, sodrainfo@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 40-511 (Administracijos direktoriaus 2017-11-22 įsakymo Nr. 40-572 redakcija)


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD-8)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau - vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti vienos iš socialinių mokslų studijų srities krypčių - sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti institucijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
7.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais inicijuoja jų teikimą;
7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis, rengia atsakymus į juos;
7.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Administracijos direktoriui;
7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;
7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7.7. organizuoja Vaiko gerovės komisijos (toliau - Komisija) posėdžius;
7.8. atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;
7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
7.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
7.11. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, visuomenės informavimo atstovams su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
7.13. rengia veiklos planus ir teikia veiklos ataskaitas Administracijos direktoriui;
7.14. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Socialinių reikalų ir sveikatos bei Švietimo, kultūros ir sporto departamentų veiklą, pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Projekto veiklų vykdytojo

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-32


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama - Centras) projekto "Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)" (toliau - Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama - Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro projekto veiklas.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities - projektų veiklų vykdymo - funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teises aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:
7.2. Tinkamai ir laiku rengia su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.3. Teikia Projekto administratoriui su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.4. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos, studijų programų vertinime:
7.4.1. Vertina pateiktos savianalizės suvestinės ir aprašo tinkamumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
7.4.2. Organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus ir teikia šiuos sąrašus svarstymui;
7.4.3. Bendradarbiauja su ekspertais:
7.4.3.1. Suderina paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes, siunčia savianalizių suvestines, pateikia informaciją apie realiuosius aukštosios mokyklos išteklius, ir kitą reikalingą informaciją;
7.4.3.2. Organizuoja ekspertų grupėms įvadinius seminarus;
7.4.3.3. Konsultuoja vertinimą atliekančius ekspertus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.3.4. Kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose;
7.4.3.5. Esant reikalui, verčia iš anglų ar į anglų kalbą vizitų metu;
7.4.3.6. Kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas;
7.4.3.7. Pateikia ekspertams aukštosios mokyklos ir Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pastabas dėl vertinimo išvadų;
7.4.4. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis:
7.4.4.1. Konsultuoja savianalizės bei aprašų rengėjus savianalizės suvestinės ir aprašo rengimo klausimais;
7.4.4.2. Informuoja aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį, derina vizitų datas ir darbotvarkes;
7.4.4.3. Pateikia ekspertų parengtus aukštosios mokyklos veiklos vertinimo išvadų projektus vertinamosioms aukštosioms mokykloms;
7.4.4.4. Konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.5. Perduoda ekspertų parengtas vertinimo išvadas Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijai;
7.4.6. Bendradarbiauja su vertimų biuru, kai ekspertų išvados verčiamos iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą;
7.4.7. Renka grįžtamąjį ryšį iš aukštųjų mokyklų ir ekspertų apie buvusį vertinimą;
7.4.8. Suveda informaciją apie ekspertus Centro duomenų bazėje;
7.4.9. Užtikrina, kad ekspertų vizitai aukštosiose mokyklose vyktų sklandžiai, nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintos aukštosios mokyklos veiklos vertinimo eigos;
7.4.10. Užtikrina, kad vertinimo išvados būtų parengtos tinkamai, atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4.11. Užtikrina vertinimo išvadų viešą skelbimą nustatyta tvarka;
7.4.12. Atsako už vertinimo išvadų originalų kaupimą Centre nustatyta tvarka;
7.4.13. Užtikrina savalaikį informacijos apie vertinimo procesą ir rezultatus pateikimą Centro internetiniame tinklalapyje;
7.5. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis;
7.6. Dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą;
7.7. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
7.8. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
7.9. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
7.10. Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas;
7.11. Teikia Projekto vadovui siūlymus dėl Projekto veiklų vykdymo;
7.12. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
7.13. Nesant kito Vykdytojui, laikinai vykdo jo funkcijas;
7.14. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus ir atskaitingas Projekto vadovui.Įmonė: VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12, (85)2053321, inga.zilinskaite@skvc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"  Projekto "Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas" metodininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2017 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. 4-83


PROJEKTO METODININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - I.
2. Pareigybės pavadinimas - projekto "Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas" (toliau - Projektas) metodininkas.
3. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTO METODININKUI

4. Šias pareigas einantis Projekto metodininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities;
4.2. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos planavimą, administravimą, įgyvendinimą, kontrolę reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus pagal priskirtas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo būdus bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
4.4. turėti 2 metų darbo patirtį rengiant, koordinuojant ar įgyvendinant projektus ir (arba) administruojant ES struktūrinę paramą;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis;
4.7. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

III SKYRIUS
PROJEKTO METODININKO PAREIGYBEI PRISKIRTOS FUNKCIJOS

5. Projekto metodininkas atlieka šias funkcijas:
5.1. administruoja ir įgyvendina Projekto veiklas įgyvendinimą pagal nustatytą grafiką;
5.2. prižiūri ir įgyvendina su Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA) pasirašytoje finansavimo sutartyje numatytus Projekto partnerio įsipareigojimus;
5.3. prižiūri ir įgyvendina su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (toliau - Projekto vykdytojas) pasirašytoje Jungtinės veiklos sutartyje numatytų Projekto partnerio įsipareigojimų;
5.4. kontroliuoja, kaip paslaugų teikėjai laikosi Pirkimo sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų teikimo sąlygų ir kaip įgyvendina Projekto partnerio pastabas ir pasiūlymus;
5.5. Projekto įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tame tarpe ESFA;
5.6. užtikrina ir rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią informaciją ir teikia ESFAi, rengia Projekto įgyvendinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, rengia ir teikia mokėjimų prašymus;
5.7. užtikrina Projekto viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, prižiūri, kad būtų laiku parengti pirkimo dokumentai, prižiūri sutarčių projektų su konkurso laimėtojais rengimą ir jų įgyvendinimą;
5.8. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir dokumentus ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui ir kitiems Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administraciniams padaliniams;
5.9. atlieka Projekto viešinimo veiklas (rengia informaciją Projekto viešinimui, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriumi, organizuoja jos sklaidą, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje ir ES fondų investicijoms Lietuvoje skirtoje interneto svetainėje, užtikrina, kad būtų naudojami viešinimo ženklai ant Projekto dokumentų, laikantis viešinimo taisyklių ir kt.);
5.10. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe, kartu su Projekto vykdytoju rengia Projekto įgyvendinimui reikalingus planavimo ir kitus dokumentus (Projekto įgyvendinimo grafikus, Projekto pristatymus, Projekto veiklų pasikeitimus ir kt.);
5.11. kaupia ir registruoja visą su Projektu susijusią informaciją ir dokumentus ir, suderinęs su Projekto vykdytoju, teikia šią informaciją ir dokumentus suinteresuotoms šalims;
5.12. atstovauja (jeigu reikia, kartu su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės tarnautojais ar darbuotojais) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
5.13. analizuoja ir apibendrina Projekto veiklų įgyvendinimo eigą ir Projekto vykdytojui teikia pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;
5.14. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu.
6. Projekto metodininkas asmeniškai atsako už pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.

IV SKYRIUS
PROJEKTO METODININKO PAVALDUMAS

7. Projekto metodininkas tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėjui.Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, ausra.kemezaite@ukmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  ES išmokų skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. VE - 96 4.6 p.
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VE - 38 redakcija)EUROPOS SĄJUNGOS IŠMOKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Europos Sąjungos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, įgyvendinti teisines priemones, užtikrinančias išskaitymus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų visų rūšių valstybinių socialinio draudimo pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų bei pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą paskirtų žalos atlyginimo išmokų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - susižinojimo permokėtoms išmokoms atgauti.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
6.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus dėl migruojančių asmenų bei gebėti juos taikyti praktiškai.
6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Nagrinėja Europos Sąjungos (toliau - ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (toliau - EEE) valstybių narių kompetentingų įstaigų prašymus dėl asmenims išmokėtų paramos sumų išskaitymo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktais iš išmokų, mokamų Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindu (visų rūšių valstybinių socialinio draudimo pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų bei žalos atlyginimo išmokų, paskirtų pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą) bei reikalauja papildomų dokumentų tokiems išskaitymams įgyvendinti.
7.2. Nustato, kurioje Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) administravimo įstaigoje asmeniui, iš kurio ES ar EEE valstybės narės kompetentinga įstaiga turi teisę atgauti išmokėtos paramos sumą, yra paskirta ir mokama atitinkamos rūšies išmoka.
7.3. Nustačius, jog Fondo administravimo įstaigoje asmeniui atitinkamos rūšies išmoka nėra mokama, apie tai informuoja ES ar EEE valstybės narės kompetentingą įstaigą, nurodydamas priežastį, dėl kurios nėra galimybės išskaityti išmokėtą paramos sumą.
7.4. Raštu informuoja Fondo valdybos administravimo įstaigą dėl sprendimo apie išmokėtas paramos sumas ir pervedimo išlaidų išskaitymo iš to asmens gaunamų išmokų priėmimo, jeigu tam asmeniui, kuriam išmokėta paramos suma, atitinkamos rūšies išmoka yra mokama Fondo valdybos administravimo įstaigoje.
7.5. Rengia dokumentų dėl išskaitytinų paramos sumų pervedimo kompetentingai ES ar EEE valstybės narės įstaigai periodiškumo projektus bei teikia juos Skyriaus vedėjui.
7.6. Dalyvauja apskaičiuojant lėšų poreikį išskaitytinoms sumoms pervesti.
7.7. Raštu informuoja Fondo valdybos administravimo įstaigas, vykdančius išskaitymus, apie per metus išskaitytas pervedimų išlaidų sumas.
7.8. Raštu informuoja asmenis ir ES ar EEE valstybių narių kompetentingas įstaigas apie priimtus sprendimus dėl išmokėtų paramos sumų ir pervedimo išlaidų išskaitymo ar iškaitytų sumų pervedimo periodiškumo.
7.9. Priima ir nagrinėja asmenų, užsienio valstybių kompetentingų įstaigų prašymus patvirtinti socialinio draudimo ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius Lietuvoje.
7.10. Renka ir įvertina informaciją bei duomenis, reikalingus struktūrizuotam dokumentui parengti.
7.11. Tvirtina Tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.12. Priima sprendimą dėl struktūrizuoto dokumento išdavimo ir jį išduoda, rengia neigiamų sprendimų projektus.
7.13. Persiunčia struktūrizuotus dokumentus, taip pat kitus apsikeitimui informacija reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms.
7.14. Priima ir vertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą, įveda į Taikomąją sistemą "Užsienio išmokos", apskaičiuoja sukauptą valstybinių socialinio pensijų draudimo stažą.
7.15. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
7.16. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
7.17. Analizuoja funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.18. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatymų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos veiklos prevencijos procedūras.
7.19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar Tarnybos direktoriui, ar jo pavaduotojui pavedus.
7.20. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ir EEE valstybių narių, kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis, su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.21. Atstovauja Tarnybą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.22. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą pagal pavaduojančių asmenų sąrašą.
7.23. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio išmokų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852740301, vitalija.satkunaite@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Užsienio išmokų tarnyba  Duomenų kontrolės specialistas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323123?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Medžiagų ir įrangos tiekimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323125?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Virėjas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323126?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Vyr. kasininkas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323128?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Administratorė


Įmonė: UAB "Euro coaching and consultancy"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323130?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Euro coaching and consultancy"  Barmenė - padavėja

Pobūdis: Užsakymų priėmimas, patiekalų nunešimas, gėrimų paruošimas.
Reikalavimai: Restoranui reikalinga barmene-padaveja, grafikas: ilgoji-trumpojo savaite, darbo laikas nuo 11:00 iki 22:00., taip pat yra galymybe dirbti 0,5 etato. Reikalinga su patirtimi ! Adresas: Jogailos g 5, Senamiestis !

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 5, 860190018, info@happypanda.lv
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Oneta"  Barista

Pobūdis: Bookafe ieško naujo komandos nario. Jei esi komunikabilus, pozityvus ir linksmas žmogus, moki ar nori išmokti gaminti gerą kavą, laukiame Tavo žinutės 😉☕️
Reikalavimai: Darbštumas,komunikabilumas,kruopštumas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Knyga ir kava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stiklių g.16, 868567674
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie MB "Knyga ir kava"  Vairuotojas – keleivių pavežėjas

Pobūdis: Jeigu turi gerus vairavimo įgūdžius, mėgsti vairuoti ir bendrauti su žmonėmis, įmonė siūlo vairuotojo (-jos) darbą Vilniuje su įmonės transportu.

* Darbas Vilniaus miete
* Suteikiamas automobilis
* Lankstus darbo grafikas
* Galimybė derinti su studijomis
Reikalavimai: * 2 metų vairavimo stažas
* Atsakingumas
* Orientacija į rezultatą
* Be žalingų įpročių

Teirautis telefonu +37060714970
Arba CV siusti lietuvataxify@gmail.com

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla nr.762515
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 860828280, lietuvataxify@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Individuali veikla nr.762515  Virtuvės padėjėjas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clarus sol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323120?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Clarus sol"  Vadybininkas

Pobūdis: -Užsąkymų formavimas
-Atsakymai į standartines užklausas, užklausų nukreipimas
-Korespondencijos tvarkymas.
-Partnerių paieška
-Darbas iš namų.
Reikalavimai: -Labai geri rašytinės ir šnekamosios kalbos įgūdžiai
-Puikūs komunimavimo ir dėrybiniai sugebėjimai.
-Mokėjimas dirbti MS office programomis.
-Gebėjimas dirbti savarankiškai

Privalumai:
-Mokejimas dirbti AutoCad programa.
-Punktualumas
-Pastabumas
-Komunikabilumas
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Kruopštumas ir atsakingumas
-Taktiškumas ir malonus elgesys
-Iniciatyvumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Projektuotojas

Pobūdis: 2D durų brėžinių projektavimas. Užsąkymų formavimas.
Reikalavimai: -Mokėjimas dirbti su AutoCad ir Microsoft office programomis.
- geri derybiniai ir bendravimo įgūdžiai
- greita orientacija, laiko planavimas
- būtinos kalbų anglos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Degalinės operatorius

Pobūdis: Degalinės prekių ir degalų aktyvus pardavimas;
Malonus klientų aptarnavimas pagal įmonės standartus;
Rūpinimasis degalinės aplinka;
Profesionalus darbas kasos aparatu.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Amžius ne mažiau nei 18 metų;
Turintis atitinkamos medicinos tarnybos leidimą dirbti;
Turintis puikius bendravimo įgūdžius, sugebantis savarankiškai spręsti iškylančius kasdienės veiklos klausimus, gebantis tiksliai orientuotis situacijose.
Mes jums siūlome
Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
Visas socialines garantijas, profesinį augimą, gerą darbo patirtį.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMSI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867396448, darbas@emsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "EMSI"  Konditeris - kepejas

Pobūdis: Miltinių konditerijos gaminių (bandelių, batonų, pyragų, sausainių ir kt.) gamyba nuo tešlos užmaišymo iki iškepimo.
Reikalavimai: - Panaši darbo patirtis;
- Greita orientacija;
- Noras dirbti ir užsidirbti.

Profesinė kvalifikacija būtų privalumas, bet ją gali atstoti tokio paties darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Du vėjai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės 28, 865661245, vilnius@prezo.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Du vėjai"  Buhalteris


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323097?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas Maxima bazėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323100?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Maxima bazėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323101?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Draudimo vadybininkas (privatūs klientai)


Įmonė: Seesam insurance AS Lietuvos filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323112?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Seesam insurance AS Lietuvos filialas  Pardavėjas - konsultantas ginklų parduotuvėje


Įmonė: UAB "Oksalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323119?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Oksalis"  Pardaveja

Pobūdis: Konditerijos gaminių (bandelių, batonų, pyragų, sausainių ir kt.) prekyba, kavos ruošimas, tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: - Panaši darbo patirtis;
- Greita orientacija;
- Noras dirbti ir užsidirbti.
- Sąžiningumas, atsakingumas, darbas komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Du vėjai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių 40, PC MADA, 865661245, vilnius@prezo.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Du vėjai"  Metalo apdirbimo staklių operatorius

Pobūdis: Reikalingi darbuotjai atlikti vieną iš metalo apdirbimo operacijų: frezavimas, tekinimas arba šlifavimas
Gaminant ir restauruojant metalines detales.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89568, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Elektromonteris - remontininkas

Pobūdis: • Užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų gamybos įrengimų darbą, prižiūrint ir remontuojant elektrines ir mechanines gamybos įrengimų dalis. Atlikti savalaikį ir kokybišką cecho įrengimų remontą, techninę priežiūrą, profilaktiką.
• Remontuoti ir prižiūrėti apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizacijas, valdymo pultus. Pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrenginiuose, prietaisuose.
• Aptarnauti ir atlikti elektros skirstymo įrengimų, elektros pastočių žemos dalies iki 1000v ir elektros tinklų planinį aptarnavimą.
• Tikrinti šaldymo ir suspausto oro stotis, apie gedimus pranešti energetikos tarnybai.
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
- Dėl darbo kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis, darbo valandomis.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Reikalavimai: • Turėti suteiktą ne žemesnę VK kategoriją iki 1000V kvalifikacinę grupę.
• Žinoti įrengimų, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
• Žinoti elektrosaugos reikalavimus, elektros įrengimų įrengimo ir vartotojų elektros įrengimų eksploatacijos ir saugos taisykles.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89788, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Žemės ūkio poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 40-220
(Nauja redakcija 2016-04-26 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 40-205)
E. MIESTO DEPARTAMENTO
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Žemės ūkio poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga aptarnauti interesantus "vieno langelio" principu vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas (žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo srityse biudžetinėse įstaigose;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, žemės ūkio paslaugų teikimą, dokumentų valdymą, archyvavimą, interesantų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikia administracines žemės ūkio paslaugas;
7.2. konsultuoja, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims ir įformina valstybines (valstybės perduotas Savivaldybei) funkcijas - administracines žemės ūkio paslaugas pagal darbo vietos aprašą;
7.3. atsako už poskyrio dokumentų valdymą pagal vykdomas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
7.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus poskyrio vedėjui dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimo tobulinimo;
7.5. atlieka kitas darbo vietos apraše nustatytas ir su valstybinėmis (valstybės perduotomis savivaldybėms) funkcijomis - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu, susijusias veiklas;
7.6. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant, vykdantį valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikti administracines žemės ūkio paslaugas;
7.7. siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir institucijos strateginius tikslus, vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. 40-60


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS
PROJEKTAVIMO, SĄLYGŲ IŠDAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti ir administruoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas ir sutartis techniniams projektams ir teritorijų planavimo dokumentams, tikrinti bei derinti statinių projektus ir teritorijų planavimo dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - susisiekimo infrastruktūros plėtra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
6.3. turėti susisiekimo komunikacijų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo bei teritorijų planavimo specialisto atestatus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, vietos savivaldos, teritorijų planavimo, statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą ir statybos darbų atlikimą;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas techniniams projektams;
7.2. kaupia ir sistemina Vilniaus miesto parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų techniniams projektams duomenis;
7.3. rengia ir derina su statytojais sutartis prie prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų susisiekimo komunikacijų plėtrai;
7.4. rengia ir administruoja sutartis susisiekimo komunikacijų plėtrai;
7.5. pagal kompetenciją tikrina ir derina teritorijų planavimo dokumentus, dalyvauja Teritorijų planavimo komisijoje;
7.6. pagal kompetenciją tikrina ir derina statinių projektus;
7.7. nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei pareiškimus, rengia į juos atsakymus;
7.8. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
7.9. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Viešųjų pirkimų skyriaus vyresn. specialistas


Įmonė: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323085?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus Gedimino technikos universitetas  NT brokeris


Įmonė: UAB "eRealty"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323086?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "eRealty"  Duomenų centrų infrastruktūros administratorius


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323088?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Pardavėjas-konsultantas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323089?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Crocs pardavėjas-konsultantas 0,5 etato (savaitgaliais) pc Panorama

Pobūdis:  Nuolatinis klientų konsultavimas, poreikių išsiaiškinimas;
 Kokybiškas klientų aptarnavimas;
 Sandėlio tvarkos užtikrinimas;
 Asortimento papildymas iš sandėlio;
 Prekių saugumo užtikrinimas;
 Darbas su kasos aparatu ir apskaitos programa.
Reikalavimai:  Turite klientų aptarnavimo ir pardavimo patirties;
 Esate orientuotas į pardavimus ir iškeltų tikslų pasiekimą;
 Turite "pardavėjo gyslelę"
 Esate komunikabilus, paslaugus, iniciatyvus ir atsakingas;
 Galite dirbti savaitgaliais

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Open24"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g, 861224341, karjera@open24.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Open24"  Vyr. buhalteris-administratorius

Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolėpagal galiojančius LR įstatymus;
Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas savivaldybei, valstybinėms institucijoms;
Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų teikimas;
Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
Darbo užmokesčio apskaita;
Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
Ilgalaikio turto apskaita;
Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.Visai darbo dienai.(Pilnas etatas)

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Indų plovėja-pagalbinė darbuotoja

Pobūdis: Dienos pietų metu plauti indus, valyti daržoves.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madeiva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Jasinskio g. 10, 868375561
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Madeiva"  Kepėjas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Automobilių plovėjas

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.


Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos Vilniuje!

AUTOMOBILIŲ PLOVĖJĄ

Jūsų laukia:

• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• nuolaidų paketas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
• visos socialinės garantijos;
• stabilus atlyginimas motyvaciniai priedai;
• darbas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Jūs rūpinsitės:

• automobilių išorės plovimu aukšto slėgio plovyklomis;
• automobilių salono vidaus valymu;
• tvarkos palaikymu plovykloje;

Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• būtinai turės vairuotojo pažymėjimą;
• bus orientuotas į rezultatus;
• turės panašios darbo patirties, kas bus didelis privalumas;
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, atsakingas, komunikabilus.


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864064072, dalia.kasinskaite-ivanauskiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Komercijos direktorius (statybinės, santechnikos prekės)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323054?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Pardavimų vadybininkas Lietuvos ir užsienio rinkoms (elektrotechnikos prekės)


Įmonė: UAB "Eugensa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323058?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Eugensa"  Parduotuvės pamainos viršininko pavaduotojas Maxima bazėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323073?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Maxima xxx tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323074?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Sandėlio apyskaitininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323075?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Paslaugų pardavimo vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323076?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Transporto ekspedicijos vadybininko asistentas


Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323077?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Pardavimų vadybininkė


Įmonė: UAB "Anivesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323079?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Anivesta"  Pusryčių padavėjas


Įmonė: UAB "Domus Maria"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323081?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Domus Maria"  IT inžinierius - projektuotojas


Įmonė: UAB "Neurotechnologijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323083?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Neurotechnologijos"  Tiekimo vadybininkas

Pobūdis: -užsakymų išvežiojimas į objektus;
-darbo planavimas;
-tiekimo skyriaus užsakymų vykdymas.
Reikalavimai: -Darbštumas,;
-pareigingumas;
-atsakingumas;
-savarankiškumas;
-komunikabilumas;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
-geri vairavimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34B, 868666319, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai gamybinese patalpose prie staklių, prekių surinkimo, pakavimo ir išdavimo skyriuose.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybos įmonėje – privalumas.
Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, kruopštumas, greita orientacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Vadybininkas

Pobūdis: Tiekėjų paieška;
Tiekimo proceso planavimas, organizavimas ir kontroliavimas;
Duomenų suvedimas į su gamybos apskaitos programą, analizė, likučių valdymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybos įmonėje – privalumas.
Geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), rusų kalba – privalumas;
Kompiuterinis raštingumas (MS Office, AIVA - privalumas).
Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Operatorius

Pobūdis: Gamybos įrengimų (plastikinių gaminių liejimas) valdymas ir priežiūra;
Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas;
Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir nustatytų terminų laikymasis.

Reikalavimai: Darbo patirtis gamyboje - privalumas
Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją;
Galimybės dirbti gamybinėje aplinkoje.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Saltkalvis

Pobūdis: Gamybinės įrangos techninė priežiūra;
Gamybinės įrangos komponentų montavimas/demontavimas;
Gedimų lokalizavimas;
Gamybinės įrangos paruošimas remontui, remontas, paleidimas po remonto.
Reikalavimai: Profesinis arba techninis išsilavinimas (arba patirtis šioje srityje);
Darbo patirtis prie plastiko ir liejimo staklių – privalumas;
Mokėti atlikti įrengimų priežiūros ir remonto darbus;
Suprasti gamybinės įrangos mechaninės dalies specifiką;
Darbštumas, atsakingumas, orientacija į rezultatą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Sandelininkas

Pobūdis: Darbas gaminių/žaliavų sandėlyje;
Gaminių/žaliavų priėmimas ir išdavimas;
Gaminių ženklinimas ir sandėliavimas;
Atvykstančių / išvykstančių gaminių ir žaliavų sutikrinimas su dokumentais;
Nuolatinė prekių sandėlyje priežiūra, dalyvavimas inventorizacijose;
Informacijos teikimas komercijos skyriui;
Pagal poreikį, pildyti registrus, ataskaitas, žurnalus, dirbti su specializuota sandėlio apskaitos programa;
Darbas su autokrautuvu.
Reikalavimai: Analogiško arba panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją;
Kompiuterinis raštingumas, mokėti dirbti su specializuotomis sandėlio apskaitos programomis;
Atsakingumas, reiklumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Administratorius

Pobūdis: Sporto klubo klientų aptarnavimas;
Sporto klubo administravimas;
Darbas su kasos aparatu;
Bendros tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, paslaugumas, greita orientacija;
Reprezentatyvi išvaizda;
Stipri motyvacija ir noras dirbti;
Gebėjimas būti komandos dalimi.

Atlyginimas: 445 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "The muscle makers"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vido Maciulevičiaus g. 51, 8 6 0450174, registratura.musclemakers@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "The muscle makers"  Valytoja Krokuvos g.

Pobūdis: Biuro patalpų valymas 5 k./sav. darbas nepilnu etatu. Konkretaus darbo laiko nėra - valyti galima pasirinktinai dienos bėgyje tarp 8 ir 17 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 132 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865260700, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Įvairaus profilio darbuotojai

Pobūdis: Darbo pobūdis
Darbas pas tiesioginį darbdavį Olandijoje.

Reikalingi darbuotojai įvairaus profilio nesunkiems fiziniams darbams. Būsite įdarbinti tiesiogiai vienoje lyderiaujančių Olandijos laikino įdarbinimo kompanijų, todėl darbo profilis įvairus:

Darbas renginiuose, muzikos festivaliuose
Pakavimo, prekių žymėjimo darbai sandėliuose
Darbai moderniuose ūkiuose ir šiltnamiuose
Darbai su įrenginiais fabrikuose
Kiti įvairūs darbai (Valymo, tvarkymo, krovimo)

SPECIALUS PASIŪLYMAS.
Išvykusiems dirbti iki Gruodžio 20 d. pirmas mėnesis apgyvendinimo nemokamas! Garantuotas darbas per Šventes 200% apmokėjimu. Kreipkitės jau šiandien!
Įmanoma ir terminuota vieno mėnesio sutartis.
Reikalavimai: Reikalavimai

Anglų kalbos bazinės žinios komunikacijai. (B1)
Sveikata leidžianti dirbti nesunkius fizinius darbus
Minimalus kontraktas - 3 mėnesiai, todėl suteikiame galimybe išvykti ir studentams laisvu nuo studijų metu.
Atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti!


Mes jums siūlome

Suteikiamas apgyvendinimas
Transportavimas į/iš darbo
Visos socialinės garantijos, sveikatos draudimas ir t.t.
Dirbant naktimis, savaitgaliais ar švenčių dienomis apmokėjimas 150-200% įprasto tarifo.
Jokių agentūros, įdarbinimo ar užslėptų mokesčių.


Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiranta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 131 - 408B, 862621888, sm@tiranta.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Tiranta"  Registratorė Spa centre

Pobūdis: • Priimsite skambučius
• Sutiksite lankytojus
• Registruosite klientus
• Teiskite informaciją su paslaugomis susijusiais klausimais


Reikalavimai:
• Puikūs bendravimo su klientais įgūdžiai;
• Gebėjimas suteikti informaciją;
• Greita orientacija;
• Gebėjimas dirbti komandoje;


Įmonė siūlo:
• Apmokymą ir paruošimą darbui
• Socialines garantijas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: spa.darbuotojai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Padavėja

Pobūdis: Ieškome žmogaus pastoviam darbui. Darbas penktadienio ir šeštadienio vakarais nuo 19.00 val. Tinka studentams, derinant su studijomis.

Reikalavimai: Gali būti be patirties, svarbu noras bendrauti su žmonėmis.

CV siųsti: vilnius@viskiobaras.lt, laiško temoje nurodant padavėjas/padavėja

Atlyginimas: 280 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viskio jūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g. 2, 8 657 454 78, vilnius@viskiobaras.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Viskio jūra"  Padavėjas

Pobūdis: Darbas su kasos aparatu , klientų aptarnavimas
Reikalavimai: Komunikabilumas , mokėjimas dirbti su kasos aparatu , tvarkingumas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Igmeta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariškių g., 868645189, l.jurate@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Igmeta"  Jaunesnysis vadybininkas (1 / 0.75 etato)

Pobūdis: Reklama
Ryšiai su klientas
PrekybaReikalavimai: Reikalavimai:
Atsakingumas;
Noras tobulėti;
Pardavėjo/ vadybininko asistento darbo patirtis;

Privalumas:
Vairuotojo pažymėjimasĮmonė siūlo:
Nemokamus kursus;
Nuolatinį tobulinimąsi;
Darbinį telefoną ir automobilį;
Socialines garantijas.
Yra galimybė dirbti pilnu arba nepilnu etatu
Mūsų el. paštas -vadybininku.biuras@gmail.com


Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vadybininku.biuras@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Kambarinė

Pobūdis:
Pobūdis:
Viešbučio kambariu paruošimas - tvarkymas, valymas, patalynės keitimas, gėrimų papildymas

Reikalavimai:
Tvarkingumas, kruopštumas

Siūlome:
Socialines garantijas, laiku mokama atlyginimą

Paštas : idarbinimas.vilnius@gmail.com (Parašykite, kad pretenduojate į kambarinės pareigas, reikalingas gyvenimo aprašymas)


Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Žarijų g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai visu etatu valyti gamybines, buitines ir bendrąsias patalpas, esančias Žarijų g. A. Paneriuose. Darbas I-V, pradėti dirbti nuo ryto 7 val, arba 7:30 val. Papildomai pasiūlysime ir daugiau darbo. Patogus susisiekimas iš Lazdynų.


Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 869820420, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Daržovių valytoja


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323036?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Indų plovėja - valytoja


Atlyginimas: 427 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323038?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Padavėjas


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323039?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Sporto dvasia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323040?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Sporto dvasia"  Pardavėjas 0.75 etato


Įmonė: UAB "Sporto dvasia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323041?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Sporto dvasia"  Valytojoms Santariškių g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas ir priežiūra.
Darbo vieta: Santariškių g., Vilnius.
Darbo režimas: 5 d.d. savaitė, nepilna darbo diena (0,5 etato).
Darbo užmokestis - sutartinis, aptariamas pokalbio metu.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Darbštumas;
Kruopštumas;
Analogiško darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dussmann service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariškių g., 868742165, ieva@dussmann.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Dussmann service"  Techninių produktų vadybininkas matininkas


Įmonė: UAB "Sortus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323032?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Sortus"  Pardavėja/as parduotuvėje-salelėje

Pobūdis:
Ieškome pardavėjos parduotuvėje-salelėje prekybos centre. Prekyba nagų lakais, manikiūro reikmenimis, plaukų aksesuarais ir pan.

Privalumas, jei mokate naudotis kasa.

Apmokysime, suteiksime socialines garantijas, gausite priedus prie algos nuo parduotos produkcijos. Siuskite CV el.paštu metata.rc@gmail.com
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: metata.rc@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Šaltkalvis - remontininkas

Pobūdis: Šilumos tiekimo, garo, mazuto, dujų, vandentiekio įrengimų armatūros (sklendžių, vožtuvų, reguliatorių,
skląsčių) remontas.
Reikalavimai: Vidurinis arba profesinis išsilavinimas;
 Ne mažiau 2 metų panašaus darbo patirtis;
 Kvalifikuotas, darbštus ir drausmingas;
 Pasižymėti iniciatyvumu.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Administratore/ius vairavimo mokykloje

Pobūdis: Apie siūlomą darbą, darbo pobūdis
*Registruoti naujus mokinius

*Pagal dėstytojų grafikus parengti teorinių paskaitų tvarkaraštį

*Sudaryti instruktorių grafikus, užrašyti mokiniu į praktines vairavimo pamokas

*Konsultuoti norinčius mokytis

Reikalavimai:
Darbo patirties nereikės, svarbu, kad:

*Turite gerus laiko planavimo įgūdžius

*Esate punktualus/i

*Jums nebus sunku organizuoti mokyklos veiklą

*Esate komunikabilus/i

*Esate pasiruošęs/usi išmokti mokymosi būdus , kainas, trukmę ir konsultuoti mūsų mokykla besidominčius asmenisSiūlome:

*Pastovų darbo grafiką

*Galimybę susipažinti su vairavimo mokyklų veikla

*Galimybę įgyti administratoriaus/ės darbo patirties

*380 eurų algą bandomuojų laikotarpiu, po jo alga kils atsižvelgiant į Jūsų pastangas


Susidomėjusius kandidatus kviečiame atsiųsti savo gyvenimo aprašą į VAIRUOKIMKARTU@GMAIL.COM pašto dėžutę. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vairuokimkartu@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Pietvakarių baro operatorius – apeivis

Pobūdis: Asmuo vykdys jam priskirtų automatizuotų katilinių (iki 1,6MPa), šilumos tinklų, šilumos punktų
periodinius apvažiavimus/ apėjimus ir jų techninę priežiūrą;
 Aptarnaus (eksploatuos) deginančius skystą ir dujinį kurą vandens šildymo katilus iki 58MW šiluminės
galios;
 Turės pildyti operatyvinę ir techninę dokumentaciją, vesti apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimo
žiniaraščius;
 Bendradarbiauti su kitais padaliniais eksploatacijos, techninės priežiūros ir remonto klausimais.
Reikalavimai: Vidurinis arba profesinis išsilavinimas;
 Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto/ operatoriaus arba automatizuotų katilinių
operatoriaus pažymėjimas;
 Vairuotojo pažymėjimas (B kat.)
 Kvalifikuota, darbšti ir drausminga asmenybė;
 Iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Ryšių ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KIBERNETINIO SAUGUMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamento (toliau - Departamentas) Ryšių ir informacinių sistemų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyr. specialisto pareigybė reikalinga dokumentams, susijusiems su krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) ryšių ir informacinių sistemų (toliau - RIS) programų biudžeto planavimu, rengti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - KAS RIS politikos formavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį planuojant resursus, reikalingus informacinių technologijų pagrindu veikiančių sistemų ar jų dalių įsigijimui, eksploatacijai ar modernizavimui;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, KAS veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos politikos nuostatas, KAS plėtros tikslus, uždavinius ir prioritetus;

6.5. žinoti RIS raidos tendencijas ir aktualijas;

6.6. žinoti tarptautinių organizacijų veiklos saugumo ir gynybos srityje pagrindus, tikslus ir uždavinius, svarbiausius tarptautinius susitarimus saugumo ir gynybos srityje;

6.7. būti susipažinęs su RIS problematika, pagrindiniais šios srities Lietuvos Respublikos teisės aktais, įskaitant strategijas ar programas, taip pat tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje;

6.8. išmanyti NATO ir Europos Sąjungos (toliau - ES) terminiją, RIS srityje vartojamus terminus ir sąvokas;

6.9. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Departamento vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;

6.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia gaires ir teisės aktų, susijusių su KAS RIS programų biudžeto planavimu, projektus;

7.2. vertina resursų, susijusių su KAS RIS plėtra ir priežiūra, poreikį;

7.3. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus KAS RIS plėtros biudžeto planavimo klausimais;

7.4. vertina KAS RIS programų biudžeto vykdymą ir siūlymus, susijusius su KAS įsigijimų planų RIS srityje keitimu;

7.5. rengia analitinę ir informacinę medžiagą RIS programų biudžeto klausimais;

7.6. pagal kompetenciją ir nustatytą atsakomybę atstovauja Lietuvos Respublikai ir Krašto apsaugos ministerijai, dirba NATO ir ES institucijose, agentūrose, komitetuose ir kitose organizacijose ir forumuose;

7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735696, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Santechnikas suvirintojas


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos verslas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323010?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos verslas"  Santechnikas montuotojas


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos verslas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323011?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos verslas"  Specialiųjų darbų vadovas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos verslas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323012?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos verslas"  Pakuotės dizaineris - konstruktorius


Įmonė: UAB "Smurfit Kappa Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323013?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Smurfit Kappa Baltic"  Teritorijos priežiūros darbuotojas

Pobūdis: Teritorijos valymas ir priežiūra adresu: Perkūnkiemio g. 4, Vilnius.
Darbo laikas nuo 6:00 iki 15:00 val. (Nuo pirmadienio iki penktadienio).
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio g., 868557216, pardavimai@officebee.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Skonta"  Veterinarijos gydytoja

Pobūdis: Greitai atsidarančiai smulkių gyvūnų veterinarijos klinikai Antakalnyje ieškomas veterinarijos gydytoja ar gydytojas.
Atlyginimas priklauso nuo darbo patirties ir specializacijos.
Reikalavimai: Pageidautina su patirtimi.
Mokėjimas dirbti savarankiškai.
Patirtis minkštųjų audinių chirurgijoje.
Noras mokytis ir specializuotis.
Rusų ir anglų kalba- privalumas.
Atsakingumas ir sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Divetos veterinarija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., divetos.veterinarija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie MB "Divetos veterinarija"  IT pardavimų vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Esamų ir potencialių klientų specifinių poreikių aiškinimasis, taikant specifines technines žinias apie produktus;
• Šalti skambučiai, siekiant sukurti susidomėjimą apie produktus ir paslaugas, verslo ryšių plėtojimas ir susitikimų organizavimas;
• Išsamios informacijos apie technines specifikacijas ir veikimo principus, pilnai atitinkančius kliento poreikius, pristatymas;
• Derybų vedimas ir IT sprendimų pardavimas įmonėms;
• Pardavimų pasiūlymų rengimas;
• Po-pardaviminių projektų valdymas ir techninis palaikymas: naudojantis techninėmis žiniomis kartu su pardavimų įgūdžiais teikti patarimus ir palaikymą apie IT produktus, kuriems reikalinga tinkamo lygio kompetencija;
• Pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas;
• Bendravimas su esamais klientais, siekiant išlaikyti ryšius ir reklamuoti papildomus produktus ir atnaujinimus;
• Informacijos apie konkurentų produkciją ir veiklą rinkimas ir analizė.
Reikalavimai: Įgūdžiai ir reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas IT srityje arba lygiavertis;
• Ne mažesnė nei 3-5 metų patirtis IT pardavimų verslo klientams srityje;
• Darbo patirtis IT tinklų ir wi-fi sprendimų pardavimuose arba prieš-pardavimuose įmonėms būtų privalumas;
• Puikus lietuvių, anglų kalbų mokėjimas, rusų kalba būtų privalumas;
• Aktyvaus bendravimo, savarankiškumo ir sprendimų priėmimo įgūdžiai;
• Puikūs analitiniai ekstra situacijų sprendimo gebėjimai;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA Adventus solutions filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lapių g. 1, 852756666, info@adventus.lt
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie SIA Adventus solutions filialas  Duomenų įvesties specialistas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic bet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323007?view=3
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Baltic bet"  Durų montuotojo

Pobūdis: Vidaus dųrų montavimas
Reikalavimai: Įmonė siūlo pastovų darbą vidaus durų montuotojui. Patirtis būtina. Atlyginimas 800 Eur ir daugiau, priklauso nuo atliktų darbų kiekio.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VIP durys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869999935
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie UAB "VIP durys"  Virėjas

Pobūdis: DRAMA BURGER restoranas ieško papildomų dviejų rankų prie griliaus pilnu etatu.
8666227093
mantas@drama-burger.lt

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Septyni mėsainiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 866227093, mantas@drama-burger.lt
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Septyni mėsainiai"  Kasininkė - pardavėja A.Paneriuose

Pobūdis: - darbas su kasos aparatu
- prekių priežiūra prekybinėje salėje
Reikalavimai: - sąžiningumas
- punktualumas
- galimybė dirbti pamaininiu grafiku

Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastų g., 860345367, uabtopmarketbaze@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Padavėjas

Pobūdis: Staliukų aptarnavimas, bendravimas su klientais, tvarkos palaikymas salėje!
Reikalavimai: Jei esi veržlus ir komunikabilus žmogus, turi bent minimalios patirties klientų aptarnavime - šis darbas kaip tik tau!
Darbas puikiai tinkantis studentams, nes grafikas ketvirtadieniai - penktadieniai - šeštadieniai!

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tukanas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 29, 869000333, cuba.studija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Tukanas"  Valytoja Žarijų g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines ir bendrąsias patalpas, esančias Žarijų g. A.Paneriuose. Darbas I-V, nuo 6:30 iki 10:30 val. Papildomai galime pasiūlyti ir daugiau darbo.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 210 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Masazuotoja

Pobūdis: Reikalinga masazuotoja,dirbti izraeli spa salone geros darbo salygos geras uzdarbis,su apgyvendinimu.teirautis +37060511011 +972535288357
Reikalavimai: Reikalinga masazuotoja,dirbti izraeli spa salone geros darbo salygos geras uzdarbis,su apgyvendinimu.teirautis +37060511011 +972535288357

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860511011, mantastaranas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "FS group"  Patalpų tvarkytojai papildomas 2 val.

Pobūdis: Ofisų valymas.
1 kartą per savaitę 2 ofisai Verkių g. Darbas nuo 15 iki 18 val.( arba 2 dienas po 1,5 val) - 50 eur
3 kartus per savaitę( II, IV, V ) po 2 val, 2 ofisų valymas Juozapavičiaus ir Šeimyniškių g. (Galima pasidaryti 2 darbo dienas - III ir VI arba VII ) - 75 eur.
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 75 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ajota"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864029445, Info@ajota.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Ajota"  Buhalterė

Pobūdis: UAB "EMSI" ieško buhalterio darbui buhalterių komandoje.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnisis išsilavinimas (buhalterinės apskaitos, finansų srityse); ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtis; Verslo apskaitos standartų, mokesčių, LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas; atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas; gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMSI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865614060, buhalterija@emsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "EMSI"  Valytoja Vilniaus g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines patalpas, esančias Vilniaus g. Darbas I-V nuo 6 iki 8 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868639306, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Specialiųjų valymo darbų operatorius

Pobūdis: •Langų valymas naudojant spec. valymo įrangą;
•Drėgnas, cheminis kilimų valymas;
•Valymas po statybų ir remonto;
•Cheminis kėdžių ir kitų baldų valymas;
•Grindų dangos vaškavimas, impregnavimas;
•Kiti valymo darbai su specialia valymo technika.
Reikalavimai: •Galimybė dirbti vakarais, naktimis ir savaitgaliais;
•Noras mokytis ir imlumas naujovėms;
•Darbštumas, kruopštumas, atsakingumas;
•Gebėjimas dirbti komandoje;
•Patirtis valymo srityje - privalumas;
•Nuosavas automobilis - privalumas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: ISS Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 682 80181, daiva.jundziliene@lt.issworld.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie ISS Lietuva, UAB  Pagalbinė virtuvės darbuotoja

Pobūdis: Indų plovimas indaplove ir rankomis, lankytojų salės ir pagalbinių patalpų valymas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Kavinė "Prie Neries"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žvejų g.2, 8 698 29656, kavineprieneries@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB Kavinė "Prie Neries"  Viešųjų pirkimų specialistas

Pobūdis: Viešųjų pirkimų vykdymas perkančiojoje organizacijoje.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis vykdant viešuosius pirkimus perkančiojoje organizacijoje. Darbo patirtis su CVPIS. Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais išmanymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., 862076944, saulius.dragunas@vstt.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Aukle

Pobūdis: Kartais prižiureti 4m. berniuka.
Berniukas kalba rusu ir lietuviu kalbomis.
Darbo valandos bus pagal poreiki(gali buti kelios valandos per diena arba visai nakčiai.
Reikalavimai: Tvarkinga, issilavinusi(gali buti paskutiniuju kursu studente), mokanti rasti bendra kalbai bei užimti vaika.

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 4 trade
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkunkiemio g., 865977720
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB 4 trade  Darbas kelionių agentūroje (asistentas)

Pobūdis: Darbo aprašymas

-Administraciniai darbai;
-Poilsinių kelionių pardavimas;
-Naujų klientų paieška ir ryšių su esamais palaikymas;Reikalavimai

-Atidumas, iniciatyvumas, kruopštumas, kūrybiškumas, aukšta motyvacija.

Įmonė siūlo

-Socialines garantijas;
-Karjeros galimybes
-Galimybes mokytis;


El. paštas biuras.atranka@gmail.com


Atlyginimas: 410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: biuras.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Saltoniškių g., po 4, 6 arba 8 val. per dieną

Pobūdis: Biuro patalpų tvarkymas (kiliminės dangos siurbimas, dulkių valymas, WC patalpų, virtuvėlių tvarkymas).

Naujas, modernus ofisas miesto centre, Saltoniškių g., patogus susisiekimas viešuoju transportu.
Šalia yra Saltoniškių, Lietuvos edukologinio universiteto stotelės.

Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio, pasirinktinai po 4, 6 arba 8 val. nuo 13 val. iki 22 val.

Plačiau teirautis (8-17 val.) tel. nr.: 8 682 80181.
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 240 € (su mokesčiais)
Įmonė: ISS Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 682 80181, daiva.jundziliene@lt.issworld.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie ISS Lietuva, UAB  Valymo įrenginių operatorius - teritorijos tvarkytojas, 4 arba 8 val. per dieną

Pobūdis: Teritorijos priežiūra: šaligatvių šlavimas, šiukšlių surinkimas, lapų grėbimas, žiemos metu – sniego valymas;
Automobilių parkingo valymas su plovimo mašina;
Pagalba kituose valymo ir priežiūros darbuose.

Darbas 5 kart./sav., po 4 arba 8 val.

Naujas, modernus ofisas miesto centre, patogus susisiekimas viešuoju transportu.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas;
Punktualumas, dėmesys darbo kokybei;
Darbo patirtis su valymo technika – privalumas.

Atlyginimas: 220 € (su mokesčiais)
Įmonė: ISS Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 682 80181, daiva.jundziliene@lt.issworld.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie ISS Lietuva, UAB  Langų montuotojas

Pobūdis: Langų montavimas
Reikalavimai: Noras dirbti, kruopštumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Įvairūs lauko darbai
Reikalavimai: Noras dirbti, darbštumas. Patirtis nebūtina.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Apdailininkas

Pobūdis: Vidaus, išorės apdailos, dažymo ir kiti apdailos darbai.
Reikalavimai: Noras dirbti, žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Salono konsultantė (-as) - vedėja (-as)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- Profesionalus aukštos kokybės klientų konsultavimas bei pardavimai salone;
- Naujų klientų, partnerių paieška;
- Vidinių renginių organizavimas;
- Parduotuvės administravimas.

Reikalavimai:
- Pozityvumas, optimistiškas požiūris į gyvenimą bei darbą;
- Patirtis pardavimuose, prekyboje ;
- Nuolatinis noras mokytis, tobulėti;
- Reprezentatyvi išvaizda.Atlyginimas: 560 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: prestigedurant@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Auto isrinkejas

Pobūdis: Automobiliu isardimas.
Detaliu zymejimas
Reikalavimai: Darbstumas

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lingvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zaliuju Ezeru g. 195, 860791112, uab.lingvita@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Lingvita"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis:
Darbas mobiliųjų telefonų aksesuarų parduotuvėje.
Kokybiškas ir draugiškas klientų konsultavimas ir aptarnavimas
Produktų pardavimas
Prekybinio ploto priežiūra.

* Pilnas etatas

Gyvenimo aprašymą siųsti idarbinimas.vilnius@gmail.com


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Sandėlininkas - sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Prekių sandėliavimas;
Prekių priėmimas, paruošimas;
Sandėlio tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: - Atsakingumas;
- Kruopštumas;
- Sąžinigumas;
- Panaši darbo patirtis privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Ineza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 862239135, ineza@ineza.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Ineza"  Valytoja Liepyno g.

Pobūdis: Valyti laiptinę 2 k/sav, antradienį; ketvirtadienį. Valomas plotas apie 500 kv.m.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas, žalingų įpročių neturėjimas. Darbo vieta skirta asmenims, turintiems dalinį darbingumą arba bedarbio statusą.

Atlyginimas: 110 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867311748
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Kosmetikos konsultantė/as

Pobūdis: Kosmetikos konsultantė/as

Kosmetikos konsultantas mūsų įmonėje, asmuo atsakingas už informacijos apie kosmetiką teikimą, klientams, kolegoms, vadovams.


Reikalavimai:
Gebėjimas aiškiai suteikti informaciją
Šiltas bendravimo stilius, nes klientas turi jaustis jaukiai
Taisyklinga lietuvių kalba žodžiu

Pabaigti kosmetologijos mokslai ar kursai yra didelis privalumas. Tačiau tai nėra būtina sąlyga, nes turime galimybę patys finansuoti darbuotojo kursus.

Suteiksime:
Galimybę mokytis kosmetikos paslapčių
Visas socialines garantijas
Nuolaidas kosmetikai
Malonią darbo aplinką


Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: kosmet.konsultante@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Justiniškėse

Pobūdis: Reikalinga valytoja parduotuvėje rygos g. darbas nuo 7 iki 17.30 val. 4 dienas dirbti 4 laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.

Apie darbdavį:
Valymo paslaugų įmonė.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.


DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 337 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Apklausų atlikėja(-s)

Pobūdis:

Darbo pobūdis:
- pagal parengtus klausimynus apklausti gyventojus namuose bei nurodytų įmonių atstovus.
Reikalavimai darbuotojui
- geri bendravimo įgūdžiai;
- atsakingumas, sąžiningumas, kruopštumas

Privalumai:
automobilis.

Įmonė siūlo:
- įdomų, dinamišką darbą;
- socialines garantijas;
- konkurencingą atlyginimą.

Tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija plečia savo veiklą Lietuvoje ir nuolatiniam apklausų atlikėjo darbui kviečia prisijungti naują komandos narį. Jei pasitikite savimi ir galite užkalbinti nepažįstamus žmones, jei patinka dinamiškas ir įdomus darbas, jei norite plėsti akiratį apie tai, kaip gyvena ir mąsto Lietuvos žmonės, šis darbas kaip tik Jums, prisijunkite prie mūsų kolektyvo! Garantuojame Jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus pokalbiui kandidatus.
Atlyginimas: 460 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: asmmstaff@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Jeruzalėje

Pobūdis: Reikalinga parduotuvės patalpų valytoja darbui nuo 7 iki 19 val. 3 darbo d. 3 laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.


DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Šiaulių patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

ŠIAULIŲ PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Šiaulių patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.


III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -atlieka patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;

7.3. pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

7.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Programos priemonių informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.5. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai lėšas;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos pagal Programos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus,, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.11 pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais.

7.12. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama pagal paramos priemones, konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.13. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, teismų praktiką, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisėjo padėjėjas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
6.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus tarnybai reikalingus norminius teisės aktus;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, savo kompetencijos ribose teikti informaciją interesantams ir spręsti iškilusias problemas;
6.7. turėti praktinio darbo teisme patirtį arba būti atlikus praktiką teisme, prokuratūroje ar advokatų kontoroje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, tarptautinius teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
8. Analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir apie jas referuoja teisėjui.
9. Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
10. Teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamus raštų projektus.
11. Prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, rengia ataskaitas.
12. Informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, sega procesinius teismo dokumentus, juos nuasmenina.
13. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) teismo pirmininko nustatyta tvarka atlieka kitų teisėjų padėjėjų darbą.
14. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
15. Vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Tauragės patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 23 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. birželio 21 d.

įsakymu Nr. PS1-578

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TAURAGĖS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Tauragės patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;

7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. spalio 3 d.

įsakymu Nr. PS1-1041

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

VILNIAUS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;

7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir / ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. lapkričio 23 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

TEISĖS DEPARTAMENTO

ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento (toliau - Departamentas) Atstovavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, nagrinėti piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiksmų ir sprendimų, teisminiu būdu išieškoti grąžintinas lėšas, atstovauti Agentūrai teismuose ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose bei teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Agentūrai suteiktas teises ir įgalinimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. (2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. PS1-1203 redakcija nuo 2017 m. lapkričio 23 d.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramos administravime ir bendrosios veiklos srities funkcijas - teisės valdymo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti žemės ūkio sektoriaus valdymo ir teisinio reguliavimo principus;

6.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų;

7.2. rengia medžiagą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, teismams, kitoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo bei iš sutarčių kylančiuose ginčuose;

7.3. atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės bei ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonių administravimo, iš bendradarbiavimo bei duomenų teikimo sutarčių kylančiuose ginčuose, tai pat bylose dėl Agentūros pirkimų vykdymo bei kitose teisminėse bylose, ginant Agentūros interesus vadovybei pavedus;

7.4. pagal Skyriaus kompetenciją teisminiu būdu išieško grąžintinas lėšas, perduoda antstolių kontoroms vykdyti vykdomuosius dokumentus;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Agentūros dalyvavimu teisminiuose ginčuose;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją apie grąžintinų lėšų išieškojimą teisminiu būdu, teikia ją Agentūros padaliniams;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių ir kitų asmenų pateiktus paklausimus, pareiškimus, pretenzijas ir skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.11. teikia Agentūros vadovybei išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais;

7.12. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, teikia informaciją teisės klausimais, ataskaitas jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.13. tvarko skyriaus dokumentaciją, rengia bei tvarko skyriaus bylų nomenklatūrą, pagal patvirtintą nomenklatūrą formuoja bei tvarko bylas, parengia jas perdavimui į archyvą, sunaikinti;

7.14. užtikrina slaptos medžiagos, susijusios su valstybės ir ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, naudojamos vykdant darbo funkcijas, konfidencialumą;

7.15. dalyvauja rengiant Skyriaus mokymų planus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

7.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. 1T-50 (1.12.)


SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas asmens duomenų apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje, tarptautiniuose ryšiuose, taip pat specialiojoje veiklos srityje - skundų nagrinėjime ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - Inspekcija) įsipareigojimų vykdyme Europos Sąjungos bei tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
6.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
6.4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.5. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo galimų pažeidimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus (asmenų prašymų ir skundų bei Inspekcijos direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimo pagrindu), rengia patikrinimų aktus, atsakymus, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.2. Surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal Inspekcijos suteiktus įgaliojimus, rengia nutarimų projektus administracinio nusižengimo bylose, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, laikymąsi.
7.3. Rengia rekomendacijas ir nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, laikymąsi.
7.4. Atstovauja Inspekcijai teismuose, nagrinėjant bylas dėl duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimų, kad pateiktų nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją duomenų apsaugos klausimais.
7.5. Pildo Administracinių nusižengimų registrą pagal suteiktas prieigos teises, siekiant užfiksuoti administracinius nusižengimus duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos srityje.
7.6. Nagrinėja užsienio valstybėse gyvenančių duomenų subjektų paklausimus ir skundus, rengia atsakymus duomenų subjektams, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.7. Renka, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją apie Skyriuje nagrinėjamus asmenų prašymus ir skundus, teismų priimtus sprendimus ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams, siekiant suteikti informaciją apie Skyriaus veiklą.
7.8. Nagrinėja duomenų valdytojų prašymus dėl asmens duomenų teikimo užsienio valstybių duomenų gavėjams ir rengia leidimus teikti asmens duomenis arba motyvuotus raštus dėl atsisakymo išduoti leidimus, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.9. Stebi ir vykdo pavedimus, gautus iš LINESIS informacinės sistemos, kad pateiktų nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją duomenų apsaugos klausimais.
7.10. Rengia informaciją kitoms užsienio valstybėms apie Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo praktiką, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.11. Nagrinėja tarptautinių dokumentų projektus, rengia informaciją duomenų apsaugos klausimais Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.12. Renka, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie duomenų apsaugą kitose užsienio valstybėse ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams, siekiant suteikti informaciją apie kitų užsienio valstybių praktiką duomenų apsaugos klausimais.
7.13. Inspekcijos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimu, pritarus Skyriaus vedėjui, dalyvauja ir teikia Inspekcijos poziciją Europos Komisijos, Europos Tarybos darbo grupių ir kitų profesinių bei duomenų apsaugos institucijų ir organizacijų veikloje, atstovauja Inspekcijai kituose renginiuose.
7.14. Rengia ir derina vidaus dokumentus, siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir funkcijas.
7.15. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
7.16. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus g. 6, (85)2312680, rima.vitkiene@ada.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  Psichologų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ŠTABO PERSONALO VALDYBOS PSICHOLOGŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Štabo Personalo valdybos (toliau - valdyba) Psichologų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -ˆ’ A.
3. Pareigybės kategorija -ˆ’ 11.
4. Darbo vieta - Pagėgių rinktinė (toliau - rinktinė).


II. PASKIRTIS


5. Stiprinti pareigūnų ir darbuotojų psichologinį atsparumą psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios darbo aplinkos tarnyboje kūrimą, po kritinių įvykių padėti pareigūnams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi visavertį gyvenimą ir tęsti tarnybą, teikti psichologinę pagalbą.


III. VEIKLOS SRITIS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - vidaus tarnybos pareigūnams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, būtinų intelektinių, moralinių, psichologinių ir praktinių gebėjimų, sveikatos būklės užtikrinimo funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius) arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, baigus vientisas studijas;
7.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą, personalo valdymą, valstybės sienos apsauga ir pareigūnų, tarnautojų bei kitų darbuotojų sveikatos priežiūra;
7.3. mokėti užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
7.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, žiniatinklio naršyklėmis, žinoti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;
7.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
8.1. siekdamas, kad būtų lavinami rinktinės pareigūnų ir darbuotojų problemų įveikimo įgūdžiai, plėtojamas darbuotojų asmenybės potencialas, konsultuoja bei teikia psichologinę pagalbą (grupėje ar individualiai), padedančią įveikti problemas, kylančias susidūrus su naujomis gyvenimo situacijomis ir naujais reikalavimais;
8.2. atlieka psichologinius tyrimus rinktinės struktūrinių padalinių kolektyvuose (darbo motyvacijos, kolektyvų psichologinio mikroklimato, vadovų ir pavaldinių santykių, konfliktų ir kt.), siekdamas nustatyti stiprius ir taisytinus padalinio veiklos aspektus, planuoja priemones ir būdus stipriems padalinio veiklos aspektams išlaikyti, o taisytiniems - keisti;
8.3. siekdamas tobulinti kandidatų atrankos į tarnybą procesą, dalyvauja personalo komplektavimo procese, organizuoja ir atlieka naujai priimamų kandidatų ir pareigūnų, skiriamų į pareigas, psichologinio tinkamumo įvertinimą;
8.4. siekdamas ugdyti rinktinės pareigūnus ir darbuotojus, rengia ir vykdo užsiėmimus, mokymus įvairiomis psichologinėmis temomis;
8.5. rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias personalui išvengti psichologinių problemų;
8.6. rengia metodines rekomendacijas apie psichologinius rinktinės personalo darbo aspektus, renka teorinę medžiagą, analizuoja stebėjimus bei tyrimus tam, kad būtų gerinamos kasdienės pareigūnų darbo sąlygos, lengvinama naujų darbuotojų adaptacija ir pan.;
8.7. pagal kompetenciją konsultuoja rinktinės ir jos padalinių vadovus vadovavimo, kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, pareigūnų ir darbuotojų motyvavimo bei psichologinės pareigūnų ir darbuotojų gerovės stiprinimo klausimais;
8.8. siekdamas tobulinti personalo valdymą, taiko patikimas tyrimo metodikas, rengia psichologiniams tyrimams reikalingas anketas; pagal kompetenciją ir poreikius dalyvauja mokslo ir kitų institucijų psichologinio vertinimo metodikų kūrime bei aprobavime;
8.9. organizuoja ir pagal kompetenciją įgyvendina pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos priemones, kad būtų užtikrinta sklandi išleidžiamų į pensiją pareigūnų integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos funkcionavimo eiga;
8.10. rūpindamasis pareigūno psichine bei fizine sveikata, nustato poreikį ir inicijuoja pareigūno siuntimą prevencinei, postvencinei medicininei ir psichologinei reabilitacijai asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Vidaus reikalų ministerija;
8.11. organizuoja ir kontroliuoja rinktinės pareigūnų periodinius profilaktinius patikrinimus ir kitas prevencinės medicinos pagalbos priemones, apibendrina duomenis ir rengia informaciją, ataskaitas apie rinktinės pareigūnų profilaktinių patikrinimų eigą, laikinąjį nedarbingumą tam, kad būtų vykdomi teisės aktų reikalavimai ir pateikiama objektyvi informacija;
8.12. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, vykdo kitus valdybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti valdybos veiklos planai ir tarnybos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Įmonė: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 2, (85)2719395, Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba  Teisės ir prevencijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-42 (Valstybės
dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-253 redakcija)

TEISĖS IR PREVENCIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir prevencijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip laikomasi teisės aktų nuostatų Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) atliekant funkcijas, vykdyti teisės aktų nuostatų laikymosi prevenciją bei priežiūrą Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančiose įstaigose, dalyvauti vykdant korupcijos prevenciją Tarnyboje ir įgyvendinant žmogiškųjų išteklių valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos, bendrosios veiklos srities funkcijas - žmogiškųjų išteklių valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisėkūros pagrindus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, susijusias su funkcijų atlikimu, teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrindamas, kad siekiant Tarnybos tikslų ir atliekant funkcijas būtų laikomasi teisės aktų nuostatų:
7.1.1. teikia Tarnybos darbuotojams teisines konsultacijas, reikalingas funkcijoms atlikti bei su darbo santykiais Tarnyboje susijusiais klausimais;
7.1.2. koordinuoja Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos procedūrų vadovo stebėseną, papildymą bei patikslinimą; pagal skyriaus kompetenciją rengia procedūrų aprašų projektus;
7.1.3. vizuoja darbuotojų parengtus Tarnybos direktoriaus įsakymų, siunčiamų raštų projektus;
7.1.4. pagal Tarnybos kompetenciją rengia dokumentus administracinių nusižengimų byloms nagrinėti ne teismo tvarka arba byloms perduoti nagrinėti teismui;
7.1.5. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai ar Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Tarnyba, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Tarnybos kompetencijos klausimais.
7.2. Užtikrindamas teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, projektų parengimą tinkamai ir laiku:
7.2.1. pagal kompetenciją rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
7.2.2. atlieka nuolatinę teisės aktų bei jų pakeitimų stebėseną, tikrina Tarnybos vidaus teisės aktų atitiktį galiojantiems norminiams teisės aktams;
7.2.3. teikia pasiūlymus dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, projektus;
7.2.4. skyriaus vedėjo pavedimu registruoja Tarnybos priimtus norminius teisės aktus Teisės aktų registre.
7.3. Užtikrindamas korupcijos prevencijos vykdymą Tarnyboje, vertina su Tarnybos veikla susijusius teisės aktus antikorupciniu požiūriu, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei atlieka kitą su korupcijos prevencija ir korupcinių pažeidimų tyrimu Tarnyboje susijusią veiklą.
7.4. Vykdydamas teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, nuostatų laikymosi priežiūrą tvirtinančiose įstaigose ir užtikrindamas šių teisės aktų pažeidimų prevenciją:
7.4.1. konsultuoja, teikia įstaigoms metodinę pagalbą ir atlieka stebėseną;
7.4.2. skyriaus vedėjo pavedimu atlieka teisės aktų nuostatų laikymosi tvirtinančiose įstaigose tikrinimus ir juos įformina aktais;
7.4.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus.
7.5. Užtikrindamas žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimą ir dalyvavimą formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą:
7.5.1. atlieka asmens, atsakingo už personalo dokumentų tvarkymą, funkcijas;
7.5.2. sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
7.5.3. padeda personalui įgyvendinti teisę siekti karjeros Tarnyboje;
7.5.4. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigoms užimti.
7.6. Dalyvauja rengiant skyriaus veiklos metinių bei ketvirtinių planų, ataskaitų projektus.
7.7. Rengia savo veiklos ataskaitas ir jas teikia skyriaus vedėjui Tarnyboje nustatytais terminais.
7.8. Sistemina, sudaro, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
7.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Tarnyboje sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.
7.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 17, (85)2127218, jolanta.grizinauskiene@vdtat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba  Vyr. buhalteris

Pobūdis:

-¢ Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolėpagal galiojančius LR įstatymus;
-¢ Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas savivaldybei, valstybinėms institucijoms;
-¢ Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų bei pasiūlymų teikimas;
-¢ Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
-¢ Darbo užmokesčio apskaita;
-¢ Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
-¢ Ilgalaikio turto apskaita;
-¢ Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
Įmonė: Vilniaus Sausio 13-osios mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Architektų g. 166, 852443529, rastine@sausio13.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Vilniaus Sausio 13-osios mokykla  Medicinos statistikos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

MEDICINOS STATISTIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGŲ INSTRUKCIJA

Darbuotojo atsakomybės sritys:

kokybiškas ir savalaikis savo pareigų atlikimas;būtinosios medicinos pagalbos teikimas savo kompetencijos ribose;efektyvus darbo laiko naudojimas;darbo ir techninių priemonių racionalus ir tvarkingas naudojimas;patikėtų materialinių vertybių saugojimas;tinkamas norminių ir įstaigoje patvirtintų lokalinių teisės aktų vykdymas;darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymas.

BENDROSIOS NUOSTATOS:

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis magistras (ekonomikos, statistikos ar matematikos srityje).

Mokėjimas: geras lietuvių kalbos mokėjimas - žodžiu ir raštu, 2-3 metų panašaus darbo patirtis, puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Access, MS Excel), bendravimo psichologijos žinios, darbo organizavimo principai. Darbuotojas turi būti atsakingas, dėmesingas, rūpestingas, atidus, įžvalgus, paslaugus, lojalus, turintis analitinį mąstymą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, tinkamai interpretuoti informaciją, atliktos analizės pagrindu daryti išvadas, prognozuoti, nustatyti tendencijas ir galimybes. Išmanyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo specifiką, asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos ypatumus, VšĮ Karoliniškių poliklinikos (toliau poliklinika) veiklos organizavimą bei profesinę etiką. Gebėti dirbti su poliklinikoje įdiegtomis elektroninėmis sistemomis (išankstinė pacientų registracija, elektroninė ligos istorija ir kita). Žinoti etikos ir deontologijos normas.

DARBUOTOJO PAREIGOS:
1. Sudaro skyriaus darbuotojų darbo, atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir juos kontroliuoja, prireikus koreguoja, pateikia tvirtinimui.
2. Inicijuoja privalomų sveikatos statistikos apskaitos formų viešąjį pirkimą, vadovaujantis LR SAM patvirtintų formų sąrašu, vykdo su viešojo pirkimo laimėtoju sudarytą sutartį, kontroliuoja formų naudojimą pagal paskirtį.
3. Veda išsamų medicininės dokumentacijos registrą, tvarko procesus, susijusius su medicininės ir kitos darbo dokumentacijos keitimais.
4. Kontroliuoja sveikatos statistikos apskaitos formų išdavimą skyriams, likučius, užsakymą.
5. Kontroliuoja, ar poliklinikos struktūriniuose padaliniuose laiku patvirtinamos sveikatos statistikos apskaitos formos, ar jos užpildytos kokybiškai, ypač atkreipiant dėmesį į paslaugų (konsultacijų) žymėjimą, susirgimų registravimą pagal ligos kodus. Apie nustatytas neatitiktis informuoja skyrių vedėjus ar už skyriaus darbo organizavimą atsakingus asmenis, direktoriaus pavaduotoją klinikiniam darbui.
6. Kontroliuoja ir koordinuoja statistikų atliekamą darbą, teisingą ir laiku vykdomą duomenų įvedimą ar koregavimą kompiuterio duomenų bazėje.
7. Kontroliuoja ir koordinuoja archyvarų atliekamą darbą, kokybišką medicininės dokumentacijos tvarkymą.
8. Organizuoja prisirašiusių prie poliklinikos pacientų perkėlimą į kitą apylinkę, išėjus apylinkės gydytojui iš darbo ar pacientui sulaukus 18 metų.
9. Kontroliuoja ir koordinuoja skyriaus analitiko darbus, kokybišką ir atsakingą pavestų užduočių vykdymą bei duomenų analizę.
10. Teikia buhalterijos skyriui duomenis apie medicinos darbuotojų suteiktas paslaugas.
11. Organizuoja ir kontroliuoja duomenų suvedimą bei perdavimą iš vidinių įstaigos sistemų į Valstybinės ligonių kasos informacines sistemas.
12. Vykdo gyventojų prašymų (prisirašyti prie poliklinikos ar pageidaujamo gydytojo) duomenų įvedimo į kompiuterinę bazę kontrolę.
13. Direktoriaus ar pavaduotojo klinikiniam darbui prašymu paruošia statistinių duomenų suvestines pagal turimą apskaitinę dokumentaciją.
14. Organizuoja ir kontroliuoja laiku ir kokybiškai paruoštas poliklinikos veiklos metines suvestines ataskaitas pagal LR SAM patvirtintas statistines ataskaitų formas.
15. Atlieka poliklinikos veiklos rodiklių apskaitą ir analizę, ruošia TLK ekonomines ataskaitas, kontroliuoja konsultacijų apskaitą.
16. Teikia metodinę pagalbą bei reikiamą informaciją (savo kompetencijos ribose) skyrių ir padalinių vedėjams, gydytojams, atliekantiems savo ir skyriaus veiklos analizę.
17. Siekia novatoriškumo darbe, organizuoja naujų statistinės apskaitos per informacinę sistemą metodų įdiegimą.
18. Laikosi etikos ir deontologijos reikalavimų, gerbia pacientų teises ir saugo jų medicininę paslaptį įstatymo nustatyta tvarka.
19. Laikosi poliklinikos vidaus tvarkos bei darbo ir gaisrinės saugos taisyklių.
20. Nesant Medicinos statistikos skyriaus vedėjo, eina jo pareigas.
21. Vykdo kitus, su Medicinos statistikos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


Įmonė: VšĮ "Karoliniškių poliklinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Loretos Asanavičiūtės g. 27A, 852458438, rastine@karpol.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie VšĮ "Karoliniškių poliklinika"  IT skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. I- 98


GENERALINĖS PROKURATŪROS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (IT) PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Generalinės prokuratūros Informacinių technologijų skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiasis specialistas (IT) - prokuratūros darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Lygis - A2.
3. Grupė - specialistas.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto (IT) pareigybė reikalinga padėti vykdyti skyriui nustatytas funkcijas ir užduotis priskirtoje apygardos prokuratūroje ir apygardos prokuratūros apylinkės prokuratūrose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis - informacinės technologijos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti fizinių mokslų studijų srities ar technologijos mokslų studijų srities informatikos, matematikos ar elektronikos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
7. Atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą arba suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija (slaptumo žymą nustato Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras).
8. Turėti ne mažiau kaip dviejų metų praktinio darbo matematikos, informatikos, elektronikos inžinerijos ar analogiškose srityse patirties.
9. Išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, viešąjį administravimą, elektroninius ryšius.
10. Išmanyti kompiuterizuotos darbo vietos sandarą, paskirtį ir funkcijas, kompiuterinių tinklų struktūrų pagrindus, operacines sistemas, jų sudėtines dalis ir funkcijas, audiovizualines priemones, jų paskirtį ir taikymą, telekomunikacines priemones ir jų eksploataciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

11. Atlikti kompiuterizuotų darbo vietų programinės įrangos diegimo ir remonto darbus, organizuoti techninės ir periferinės tinklų įrangos eksploataciją ir remontą.
12. Administruoti informacinę prokuratūros sistemą (IPS) ir koordinuoti duomenų tvarkymą joje visuose priskirtos apygardos prokuratūros padaliniuose.
13. Administruoti dokumentų valdymo sistemą ir kitas taikomąsias programas.
14. Parinkti prokurorams ir prokuratūros personalui tinkamas technines priemones, apmokyti jomis dirbti ir užtikrinti jų priežiūrą.
15. Konsultuoti ir teikti techninę pagalbą prokurorams ir prokuratūros personalui efektyvaus kompiuterinių programų naudojimo klausimais.
16. Perkelti prokurorų ir prokuratūros personalo duomenis iš vienos kompiuterinės laikmenos į kitą, esant galimybei atkurti dėl virusų ar techninių gedimų prarastus duomenis.
17. Atlikti vietinio telefono ryšio ir laidinio telefono tinklo priežiūrą.
18. Būti materialiai atsakingam pagal pasirašytas materialinės atsakomybės sutartis.
19. Padėti organizuoti ir vykdyti skyriaus renginius, rūpintis techninėmis renginio priemonėmis.
20. Laikytis konfidencialumo reikalavimų, saugoti ar neatskleisti darbo metu sužinotos įslaptintos ir konfidencialios informacijos.
21. Pagal kompetenciją vykdyti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Įmonė: Generalinė prokuratūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g. 5A, (85)2500944, Juozas.Kuliesius@prokuraturos.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Generalinė prokuratūra  Valytoja PC Ozas

Pobūdis: Patalpų tvarkytoja naujai atsidarančiame prekybos centre darbas slenkančiu grafiku dvi dienas nuo 6 iki 15 val. dvi dienas nuo 14 iki 22 val., dvi laisvos. Darbo vieta Prekybos centre Ozas 3 aukštas.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.


Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.

DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Dažytojai

Reikalavimai: 2 metų patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Romuvos 2-oji, 860328226, uabapresta@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Apresta"  Buhalteris

Pobūdis: - buhalterinės apskaitos dokumentų apskaitymas;
- tarpinių finansinių ataskaitų, metinių finansinių atskaitomybių rengimas;
-apskaitininkių, jaunesniųjų buhalterių atlikto darbo patikrinimas, klaidų taisymas;
- kiti darbai, susiję su buhalterinėmis funkcijomis;
- dalijimasis finansinėmis įžvalgomis su kolektyvo nariais, prisidėjimas optimizuojant darbų procesus;
-darbas su buhalterinės apskaitos programa Agnum.
Reikalavimai: - Aukštasis buhalterinis, ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- buhalterinio darbo patirtis nuo 3 metų;
- buhalterinę ir mokestinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, verslo apskaitos standartų žinojimas;
- noras tobulinti savo žinias ir įgūdžius.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Accounting experts LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Baltrušaičio g. 9, 861632595, aina@aexperts.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Accounting experts LT"  Rytinis padavėjas (-ja)

Pobūdis: Restoranas Gan Bei City priims į savo kolektyvą padavėją kuris dirbs nuo 10 iki 14 val.
Reikalavimai: Rusų, anglų kalbų pagrindai. Patirtis maitinimo srityje - privalumas. Be patirties - apmokome.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 9, 867889088, svetlana.mucin@ganbei.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Auto elektrikas

Pobūdis: Elektros gedimų nustatymas ir remontas. Kompiuterinė diagnostika.
Reikalavimai: 2 metų darbo patirtis. Auto elektriko išsilavinimas būtų privalumas. Svarbu noras, gebėjimas dirbti ir mokytis, gilinti žinias savo darbo srityje. 1000 € iki mokesčių išskaitymo / apie 760 € "į rankas" Įmonė: UAB "Ugrimina" Miestas: Vilnius Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861552532, ervinas@ugrimina.lt. Paskelbta: 2017.07.04.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861552532, ervinas@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Salės padėjėjas

Pobūdis: Pagalba aptarnaujančiam personalui: tvarkos palaikymas restorane, maisto nešiojimas, įrankių valymas, stalų nurinkimas. Darbas vakarais ir savaitgaliais.
Reikalavimai: Amžiaus reikalavimas - nuo 16 metų.

Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miesto virtuvė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus 33, 868841451, vilnius@pianopiano.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Miesto virtuvė"  Virėja 0,5 etato savaitgaliais

Pobūdis: Sriubų virimas, salotų darymas, tvarkymasis, darbas pagal GHP taisykles
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis, greitumas, atsakingumas, švaros pojūtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Vairuotojo - ekspeditoriaus

Pobūdis: •Prekių išvežiojimas klientams Vilniuje ir Vilniaus rajone
Reikalavimai: •vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•vairavimo patirtis ne mažesnė nei 3 metai;
•gerai orientuotis Vilniuje ir Vilniaus rajone;
•lietuvių kalba - būtina, rusų kalba – privalumas;
•atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoparts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 8, info@bustruckparts.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Autoparts"  Pardavėja Panoramoje pusei etato

Pobūdis: Reikalinga pardavėja(-as) darbui IEVA PĖDKELNĖS parduotuvėje prekybos centre EUROPA. Darbo pobūdis: klientų konsultavimas, tvarkos palaikymas, darbas kasos aparatu. Grafikas ketvirtadieni- penktadienį nuo 14 iki 19, šeštadienį sekmadieni nuo 11 iki 20
Darbuotojų atranka vyksta kiekvieną darbo dieną 10 val., Vilniuje, Rinktinės 55, II aukštas, 5 biuras, skambinti tel 8 667 88088 arba siusti CV ***
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Admirablė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktines g., 8 667 88088, darbas@ievapedkelnes.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Admirablė"  Valytoja Naugarduko g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti baldų salono bendrąsias patalpas, esančias Naugarduko g. Darbas I-V nuo 6 val. Galime pasiūlyti ir daugiau darbo.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868200171, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Psichologas

Pobūdis: Bendravimas su mokiniais, jų problemų identifikavimas, sprendimas, pagalba mokiniui, mokyklos mikroklimato gerinimas, kita mokyklos veikla, susijusi su mokinių įveiklinimu ir užimtumu.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija.

Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 16, 8 5 261 85 24, vavm@vavm.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla  Bendrosios praktikos slaugytoja

Pobūdis: Modernioje ir naujoje klinikoje kviečiame prisijungti prie mūsų komandos slaugytojus. Siūlome puikią galimybę papildomai užsidirbti. Pagrindinė veikla yra imunoprofilaktika ir laboratorinė diagnostika. Darbas su suaugusiais ir vaikais.
Reikalavimai: Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją. Jei turėtumėte bendruomenės slaugos specializaciją būtų privalumas.
Turėti skiepijimo pagrindų pažymėjimą.
Mokėti paimti kraują vaikams.
Dirbti su MS Office programomis.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altameda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., 861466888, egle.lucinskiene@altameda.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Altameda"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Padėti vairuotojui pasikrauti ir pristatyti siuntas
Reikalavimai: Gali būti ir kaip papildoma veikla.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wellbus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869819064, sauliusj72@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Wellbus"  Vairuotojo su. "C" kategorija

Pobūdis: Įmonės prekių pervežimas
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į patikėtą užduotį. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wellbus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869819064, sauliusj72@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Wellbus"  Šaltkalvis - remontininkas

Pobūdis: Technologinių mašinų ir įrenginių mechaninės dalies techninė priežiūra ir remontas;
Operatyvus įrengimų gedimų šalinimas;
Įrangos ir įrenginių profilaktinė priežiūra;
Įrangos defektavimas, gedimo priežasties nustatymas, atsarginių dalių parinkimas ir užsakymas;
Atsarginių detalių/mazgų remontas.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, profesinis išsilavinimas mechanikos srityje - privalumas;
Ne mažesnė nei metų panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas skaityti brėžinius;
Gebėjimas atlikti nesudėtingus suvirinimo darbus – privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai;
Atsakingumas, kruopštumas, loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimą pagal situaciją;
Galimybė dirbti pamaininį darbą (dieninės ir naktinės pamainos).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 868755955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Vyr. valytoja Saltoniškių g.

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje reikalinga (-as) vyr. valytoja (-as). Valytojų darbo organizavimas, priežiūra, valymas, pagalba inspektorei, atsakomybė už valymo kokybės užtikrinimą. Darbas slenkančiu darbo grafiku 4 dirbti 2 laisva
Reikalavimai: Noras ir galimybė dirbti slenkančiu darbo grafiku, atsakingumas,supratimas apie švarą,gebėjimas bendrauti, organizaciniai sugebėjimai

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Degalinės opetarorius Olandų g.

Pobūdis: Reikalingas degalinės operatorius (-ė) dirbti VIADA degalinėje Vilniaus m., Olandų g. 57.
Degalų, prekių ir paslaugų pardavimas, ataskaitų bei dokumentacijos pildymas, mandagus ir greitas klientų aptarnavimas.

Jei Jūs ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, esate energingas, turite entuziazmo, mėgstate dinamišką darbą ir bendravimą su žmonėmis, kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!

Mes Jus apmokysime ir suteiksime darbui reikalingus kvalifikacinius pažymėjimus.
Reikalavimai: Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, mokėti dirbti kompiuteriu, komunikabilumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 660 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viada LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olandų g. 57, 852715096, i.popkova@viada.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Viada LT"  Valytoja Pilaitė

Pobūdis: Laiptinių valymas Pilaitės mikrorajone 2d.d.
Reikalavimai: Tvarkinga,be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 220 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Servico"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.193, 861016247, Kokybe@servico.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Servico"  Administratorė (klientų aptarnavimas telefonu)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Profesionalus klientų aptarnavimas Lietuvių kalba
Darbas su įeinančiais ir išeinančiais skambučiais
Informacijos teikimas telefonu ir el. paštu
Aktyvus reagavimas į klientų poreikius.

Reikalavimai:
• Sklandi lietuvių kalba (žodžiu)
• Galimybė dirbti pilnu etatu;
• Greita orientacija ir gebėjimas greitai mokytis;
Privalumai:
• Galimybė pradėti darbą iš karto.


Įmonė siūlo:
• Tobulėjimą bei karjeros galimybes;
• Energingus ir draugiškus kolegas;
• Vertingą patirtį klientų aptarnavimo srityje.Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: biuras.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Kosmetologė grožio salone

Pobūdis: Salonas dirbs visomis dienomis nuo 10 iki 22 valandos, administracijos darbuotojams stengsimes sudaryti kuo pastovesnį grafiką. Darbuotojus neturinčius atitinkamo išsilavinimo siųsime į kursus.

Jums teks: atlikti procedūras, bendrauti su klientais.

Tikimės: jog turite puikius bendravimo įgūdžius, esate aktyvi, komunikabili bei mokate užmegsti ryšį su klientais.

Suteiksime:
apmokymus;
pastovų, perspektyvų darbą jaunatviškame ir draugiškame kolektyve;
socialines garantijas;

Atsiųskite savo gyvenimo aprašymus, temoje nurodę pareigas į kurias kandidatuojate elektroniniu adresu wonderfulbeauty.personalas@gmail.com. Informuosime tik atrinktus kandidatus.Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: wonderfulbeauty.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Renginių organizatorius

Pobūdis: Darbo aprašymas:
• Renginių organizavimas
• Marketinginių projektų organizavimas
• Idėjų generavimas ir realizavimas
• Ataskaitų rengimas

Reikalavimai:
• Planavimo, projektų valdymo įgūdžiai
• Patirtis organizuojant renginius
• Derybiniai įgūdžiai
• Atsakingas požiūris į darbą

Mes siūlome:
• Visas socialines garantijas
• Galimybę užimti atsakingas pozicijas
• Konkurencingą atlyginimą


El.paštas - laura.vakaryte@gmail.com


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: laura.vakaryte@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Laisvės pr.

Pobūdis: Biuro patalpų valymas 3 k/sav. Darbas nuo 16 h.( pirmadienį; trečiadienį; penktadienį). Darbo trukmė, priklausomai nuo tempo- apie 4 h.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, kruopštumas, žalingų įpročių neturėjimas.

Atlyginimas: 220 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867311748
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Pastiprinimas Kalėdiniu laikotarpiu

Pobūdis:
Kalėdiniu laikotarpiu prekyba išauga ir mes padidiname kolektyvą. Taigi kviečiame prisijungti pardavėjų- konsultantų.

Darbas pilnu etatu, galite dirbti 1-2 mėnesius nuo lapkričio arba nuo gruodžio mėnesio

Darbo pobūdis: prekyba ir konsultavimas

Reikalavimai: gebėjimas bendrauti su klientais ir dirbti komandoje; galimybė dirbti 1 etatu bent mėnesį

Siūlome: galimybę dirbti 1 arba 2 mėnesius, galimybę kai kuriems darbuotojams pasilikti dirbti visam laikui, atlygį su priedais, linksmą komandą ir šventinę nuotaiką.

Alga nuo 400 eurų (atskaičius mokęsčius)

Siųskite gyvenimo aprašymus rbeau.lithuania@gmail.com
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: rbeau.lithuania@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Autošaltkalvis

Pobūdis: Nedideliam autoservisui Lazdynuose reikalingas autošaltkalvis: Važiuoklės
remontas, suvirinimo darbai, ratų montavimas ir balansavimas,Puiki galimybė gerai užsidirbti.

Tel:+370 647 05 742
Reikalavimai: Būtina
patirtis, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: S.Babykino įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto g., 8 647 05 742
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie S.Babykino įmonė  Pardavėja kalėdiniame miestelyje

Pobūdis: Pardavinėti šokoladą, karštą šokoladą.
Darbas slankiuoju darbo grafiku nuo 10 iki 22 val.
Terminuota darbo sutartis iki 2018 01 07.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas.
Darbas su kasos aparatu.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tedeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23 B-114, 867930377, vilnius@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Tedeka"  Prekyba fejerverkais (švenčių laikotarpis)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Fejerverkų pardavimas
Reikalavimai: Reikalavimai:
Vidurinis išsilavinimas
Gebėjimas bendrauti


Siūlome:
Darbą žiemos sezonu
Soc. Garantijos


El. Paštas – pareigu.atrank@gmail.com

Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pareigu.atrank@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Buhalteris (-ė)

Pobūdis: Pirkimų, pardavimų apskaita;
Kuro, pakuotės apskaita;
Darbas su buhalterine apskaitos programa Finvalda;
Reikalavimai: Pirminės buhalterinės apskaitos žinios;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Anglų kalbos pagrindai;
Organizuotumas, atsakingumas, komunikabilumas;
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

Įmonė siūlo:
Dinamišką, įdomų darbą;
Galimybę tobulėti buhalterijos srityje;
Visas socialines garantijas;
Laiku mokamą fiksuotą atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą su antrašte "Buhalteris (-ė), Vilniuje" siųsti el.paštu: winnersport.personalas@gmail.comAtlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbas parduotuvėje su kasos aparatu, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, personalo valdymas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:
Komunikabilus;
Atsakingas;
Iniciatyvus;
Gebate organizuoti komandos darbą;
Mokate dirbti komandoje ir individualiai;
Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
Mokate greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Domitės sportu.
Darbuotojams mes siūlome:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, adidas, Reebok, Asics, New Balance ir kt.
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Lankstų darbo grafiką;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.


Gyvenimo aprašymą su prierašu "Vadybininkė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Produktų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Prekinių ženklų administravimas, pardavimo proceso užtikrinimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, prekių likučių stebėjimas ir realizavimas, pirminės buhalterijos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Iniciatyvumas;
Kruopštumas;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Kompiuterinis raštingumas;
Mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Buhalterinės apskaitos pagrindai;

Įmonė siūlo:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio sportinių prekių ženklais;
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Produktų vadybininkas (-ė) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Valytoja Šermukšnių g. vakarais

Pobūdis: Administracinių patalpų valymas I III V tris dienas, 8-14val.
Reikalavimai: Valytojos patirtis

Atlyginimas: 153 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zujūnai, Buivydiškių g. 118, 861853491, kokybe@antagute.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Vairuotojas-pavežėjas papildomam darbui

Pobūdis: Ieškomas vairuotojas-pavežėjas papildomam darbui naktinėse pamainose (ketvirtadienį,penktadienį ir šeštadienį ).Atlyginimas priklauso nuo apyvartos (apytiksliai 50 eurų per pamainą).Atsiskaitoma kiekvieną antradienį.Reikalingas sąžiningas atsakingas vairuotojas nuo 25 metų su ne mažesniu kaip 2 metų vairavimo stažu.
Reikalavimai: .Reikalingas sąžiningas atsakingas vairuotojas nuo 25 metų su ne mažesniu kaip 2 metų vairavimo stažu.Pageidautina su darbo patirtimi.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Idėjų mugė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Neries 31-1, 867329299, imone20166@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie MB "Idėjų mugė"  Valytoja - indų plovėja

Pobūdis: Patalpų valymas, indų plovimas, darbo vietos švaros palaikymas.
Reikalavimai: Tvarkingumas, darbštumas, sąžiningumas.

Mes siūlome: darbą slenkančiu grafiku, laiku mokamą atlyginimą, draugišką kolektyvą, maitinimą.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikšris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tuskulėnų g.35, 861670841, administratore@marceliukeskletis.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Vikšris"  Padavėjas

Pobūdis: Priimti užsakymus, aptarnauti svečius, palaikyti tvarką darbo vietoje.
Reikalavimai: Atsakingumas, mandagumas, aktyvumas, noras dirbti.

Mes siūlome: slenkantį darbo grafiką arba derinamą su studijomis ir pan., draugišką kolektyvą, laiku mokamą atlyginimą.
Neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikšris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tuskulėnų g.35, 861670841, administratore@marceliukeskletis.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Vikšris"  Sąmatininkas

Pobūdis: -Ne pilnai darbo dienai (galima dirbti iš namų)
-Sąmatų sudarymas
-Projektų vertinimas
Reikalavimai: -Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Aukštasis ekonominis/techninis/inžinerinis/statybinis išsilavinimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867253438, EGIDIJUS@NORDPROFIL.LT
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Valytoja A.P.Kavoliuko g.

Pobūdis: Daugiabučio namo laiptinės valymas. Darbas nepilnu etatu 3 k./sav. nuo 6 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 222 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865260700, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Santechnikas

Pobūdis: Vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo sistemų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis montuojant inžinierines sistemas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159A, 868737262, marius@kuzmieneirpartneriai.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Kuzmienė ir partneriai"  Laiškininkas, vairuojantis automobilį, Fabijoniškėse

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Fbijoniškėse, paslaugų ir prekių pardavimas;
• darbo laikas – 40 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai;
• turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir nuosavą automobilį.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• galimybę dirbti nepilną arba pilną darbo dieną;
• kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092; 8 65688545
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Prekybos automatų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Kavos aparatų bei prekybos automatų aptarnavimas ir priežiūra.
Reikalavimai: -aukštesnysis išsilavinimas;
-komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas;
-valstybinė kalba;
-vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Atlyginimas: 667 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, 865637745, p.sabaliauskas@vending.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Valytoja Nesvyžiaus g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines, buitines patalpas, esančias Nesvyžiaus g. Bukiškėse. Darbas I-V, kliento darbo metu.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 255 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bukiškės, Laisvės pr. 121, 862016505, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Padavėjas

Pobūdis: Kinų restoranui Vilniuje reikalingi padavėjai

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kino rožė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr, 1, 868747252, restoranai@kinuroze.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Kino rožė"  Kiemsargis Vilkpėdės g.

Pobūdis: Darbas 0,5 etato.Teritorijos priežiūros darbai. Šlavimas, sniego kasimas, smėlio-druskos mišinio barstymas (rytais iki 7 val.), šiukšlių surinkimas.
Reikalavimai: Ieškome atsakingo, darbštaus, be žalingų įpročių darbuotojo.

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alfa valymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laiškiškių 1-2, 864326711, s.sonata@alfa-valymas.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Alfa valymas"  Indu plovėja

Pobūdis: Darzovių valymas, indų plovimas, virtuvės bei salės tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Tvarkingumas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Liutvila"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 865255825, Sigvidute@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Liutvila"  Virėjo padėjėjas - barmenas

Pobūdis: Sulčių spaudimas, įvairių vaisių kokteilių gaminimas;
Gėrimų gaminimas;
Pusgaminių paruošimas, produkcijos likučių ir kokybės kontrolė.


Mes jums siūlome
Visas socialines garantijas;
Savo darbu tikintį kolektyvą;
Nuolatinę darbo vietą;
Galimybę kilti karjeros laiptais.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867923884, egle@takeway.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Virėjų padėjėja

Pobūdis: Svetainė-baras "Veranda", restoranėlis Žvėryne - siūlo darbą virėjų padėjėjui (-ai).
Šiam restoranėliui "Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba" yra skyrusi 5 puodelių (maksimalų) higienos būklės įvertinimą.

Atliekami darbai:
-pilnas asistavimas virėjams
-daržovių valymas, pjaustymas
-tvarkos priežiūra.

Darbo laikas:
-pilnas etatas
-slenkantis grafikas
-neterminuota darbo sutartis.

Mes - socialiai atsakinga įmonė. Jums siūlome:
- Laiku mokamą atlyginimą ir socialines garantijas
- Nemokamus pietus bei karštuosius gėrimus
- Darbą ne vienerius metus draugiškai dirbančiame pastoviame kolektyve
- Ir motyvaciją už puikiai atliekamus darbus!

Privalumas – panašaus darbo patirtis.
Atlyginimas nuo 500 Eur.

Skambinti tel.: +37060231302

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ryto vėjas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 39, 860231302, ingrida.gamyba@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Ryto vėjas"  Pardavimų atstovas Vilniaus regione

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Bendravimas su senais klientais
Naujų klientų paieška
Klientų konsultavimas
Informacijos apie įmonės veiklą ir produkciją tiekimas bei pardavimas;
Nuolatinių ryšių su klientais palaikymas bei vystymas

Reikalavimai:
darbštus ir verslus
ambicingas ir siekiantis aukštų rezultatų
pasižymintis vidine disciplina ir sąžiningumu
siekiantis nuolatinio tobulėjimo


Mes jums siūlome:
Įdomų, perspektyvų darbą draugiškame kolektyve
Motyvuojantį atlyginimą, kurį įtakojate patys!
Galimybę tapti įmonės partneriu, dalyvauti įmonės kūrime ir plėtroje

Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vadyba.karjera@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Vyr. virėja

Pobūdis: Maisto gaminimas pagal sveikos mitybos principus;
Naujų patiekalų kūrimas; technologinių kortelių sudarymas;
Produktų užsakymų organizavimas ir kontrolė;
Reikalavimai: Darbo virtuvėje patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Higienos virtuvėje supratimas ir palaikymas;
Maisto gamybos technologijos ir reikalavimų išmanymas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Steitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 177, 866351322, info@healthstate.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Steitas"  Valytoja Strazdelio g

Pobūdis: Darbas klubo patalpų valymas I,II,IV,V nuo 10:00-15:00 val.Būna Papildomi valymai, už papildomą mokestį.
Reikalavimai: Noras užsidirbti

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g., 865670176, d.miskiniene@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Daugiasluoksnių plokščių montuotojai

Pobūdis: Augančiai statybos įmonei reikalingi daugiasluoksnių plokščių montuotojai, skardininkai, pagalbiniai darbininkai. Darbas įvairiuose Lietuvos miestuose, apgyvendinam. Atlyginimas pagal gabumus ir rezultatus. Tel: 860069862; 868511910

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Irteka statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860069862
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Irteka statyba"  Virėjas

Pobūdis: Darbas viskio baro virtuvėje. Reikia gaminti užkandžius, salotas, ruošti žuvį. Gyvenimo aprašymą siunčiant el. paštu, nurodyti: VIRĖJAS/VIRĖJA. Pusę etato, savaitę dirbi - savaitė laisva.
Reikalavimai: Gali būti be specialaus išsilavinimo - apmokome. Meilė maistui būtina.
Suderinama su studijomis.

Atlyginimas: 560 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viskio jūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g. 2, 865745478, vilnius@viskiobaras.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Viskio jūra"  Business development coordinator

Pobūdis: Our team is looking for English and Russian speaking Business Development Coordinators to work in Vilnius.

You will be responsible for:
– organizing B2B meetings in the international markets with the top and middle level management;
– ensuring sales flow "from lead to meeting”;
– time planning of sales executives/managers during their business trips.

We offer:
– position in a young, modern and vigorous team;
– fixed salary in line with your expectations;
– a continuous learning and growing possibilities.
Reikalavimai: Requirements:
– fluent and effective verbal and written communication;
– fluency in English and Russian (knowledge of other languages is a plus);
– computer literacy;
– organizational capabilities and time planning skills;
– experience in working with CRM systems is a big plus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: TOC sales ans marketing, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Lukšio g. 32, barbora@tocsm.com
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie TOC sales ans marketing, UAB  Viešbučio portje

Pobūdis: *Svečių pasitikimas
*Pagalba svečiams su bagažu
*Apsauga
*Konferencijų salių ruošimas
*Kita pagalba viešbučio svečiams ir personalui
Reikalavimai: *Reprezentatyvi išvaizda
*Geras kalbų mokėjimas
*Operatyvumas, lankstumas, paslaugumas
*Šypsena
*Vairuotojo pažymėjimas (vairavimo patirtis privaloma)

Įmonė siūlo:

*Darbą prestižinėje viešbučių grandinėje
*Plačias karjeros perspektyvas
*Darbuotojų ugdymą
*Darbuotojų privilegijas

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmedos valda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g. 14, fo.vilnius@europavilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Transmedos valda"  Indų plovėja

Pobūdis: Indų plovėja (-as) Vilniuje, Kauno g.
Siūlome darba indų plovėjoms (-ams) Vilniuje kultūros bare Kablys, esančiame Kauno g.
Slenkantis darbo grafikas, valandinis apokėjimas
Reikalavimai: NORAS DIRBTI

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g., 8655670176, d.miskiniene@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkas

Pobūdis:

KAUNO SKYRIAUS DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo ginčų komisijos (toliau - Komisija) pirmininkas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Komisijos pirmininko pareigybė reikalinga vykdyti privalomą ikiteisminį individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo organizavimą ir vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbo teisės srityje ir kitose teisės srityse tiek, kiek tai susiję su darbo ginčo nagrinėjimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
6.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Darbo ginčų komisijos nuostatus ir darbo reglamentą, kitus Lietuvos Respublikos darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, ir tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Darbo ginčų komisijos nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
7.1. vykdydamas individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo procesą:
7.1.1. priima prašymus nagrinėti darbo ginčą ir paveda darbo ginčų komisijos sekretoriui (toliau - sekretorius) išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų prašymui išnagrinėti darbo ginčą reikalingus dokumentus;
7.1.2. teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
7.1.3. sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga bei kuriuos asmenis kviesti į posėdį;
7.1.4. atideda posėdį;
7.1.5. nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus;
7.1.6. pirmininkauja Komisijos posėdžiui;
7.1.7. sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamo Darbo ginčų komisijos darbo reglamento nuostatų;
7.1.8. įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra;
7.1.9. priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti;
7.1.10. surašo ir pasirašo Komisijos sprendimą;
7.2. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar / ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo;
7.3. atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose);
7.4. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei jų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar / ir naujų teisės aktų priėmimo;
7.5. vykdo kitas, Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas su individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimu susijusias funkcijas, administracijos nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Komisijos pirmininkas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Vairuotojas

Pobūdis: Imonės gaminių pristatymas klientams, profesionalus bendravimas su aptarnaujamais klientais.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymejimas, gebėjimas greitai prisitaikyti prie permainų, gera orientacija Vilniaus mieste, sąžiningumas, punktualumas, atsakingumas, komunikabilumas.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dental 3D"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863029000, info@3dmc.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Dental 3D"  Teisės skyrius patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T1-46

TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. 10-2-1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas (toliau - patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti, Skyriaus veiklą bei patarti užtikrinant efektyvų ir patikimą Teisės skyriui pavestų funkcijų, susijusių su Agentūros administruojamų Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis finansuojamų projektų administravimu, Agentūros skelbiamų pirkimų ir pasirašomų sutarčių atitikimo teisės normoms užtikrinimu bei su Agentūros veiklos teisinio reglamentavimo organizavimu ir vykdymu, įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisė, specialiojoje srityje - ES paramos programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.
7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, iš jų 2 metų darbo patirtį organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, rengiant, įgyvendinant ar kontroliuojant investicinius projektus, finansuojamus iš ES fondų, atliekant įtariamų ES paramos panaudojimo pažeidimų tyrimus.
8. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą bei viešųjų pirkimų procedūras.
10. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
11. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
12. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus veiklą, rengia pasiūlymus dėl Agentūros vidaus procedūrų aprašymų, pataria teisinės veiklos įgyvendinimo klausimais.
14. Siekiant aprūpinti įstaigą materialiniais ištekliais, pataria viešųjų pirkimų planavimo ir atlikimo klausimais, dalyvauja Agentūros skelbiamų pirkimų procedūrose, padeda užtikrinti Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų atitikimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymui.
15. Teikia Agentūros direktoriui ir kitiems Agentūros darbuotojams patarimus ir išvadas teisės klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams.
16. Siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, reglamentuojančių ES Sanglaudos fondo paramos administravimą bei įgyvendinimą, tikrina Agentūros vidaus teisinius dokumentus, rengia pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus (dublikus, triplikus) į ieškinius, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams ar ikiteisminėms institucijoms ir gina Agentūros interesus Lietuvos Respublikos teismuose, arbitraže ir kitose institucijose.
17. Siekiant užtikrinti tinkamą įtariamų pažeidimų administravimą Agentūroje, koordinuoja pažeidimų, susijusių su ES Sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamais projektais tyrimą bei jų nustatymo procedūras Agentūroje, organizuoja pažeidimų ataskaitų bei informacijos apie nustatytus pažeidimus teikimą; pagal kompetenciją atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus ministerijai arba priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir / ar kitų tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, praneša apie pažeidimus ir priimtus sprendimus atitinkamoms ES struktūrinę paramą administruojančiomis, kontroliuojančiomis, specialiosiomis ir teisėsaugos institucijomis bei projekto vykdytojui.
18. Įtarus nusikalstamą veiką, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai.
19. Įtarus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą, apie tai praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujančiai institucijai ir ministerijai.
20. Pagal kompetenciją įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo.
22. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus.
23. Rengia projektų finansavimo ir administravimo sutarčių šablonus bei juos atnaujina, o sudarius projekto sutartį su pareiškėjais, prižiūri projekto sutarties nuostatų laikymąsi, užtikrina, kad Agentūros administruojamų projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir susitarimai dėl jų pakeitimo atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas.
24. Dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus.
25. Dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.
26. Pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą.
27. Pagal kompetenciją užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų ir užduočių įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas bei taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu.
28. Vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia ar koordinuoja teikimą derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimu, projektus.
29. Siekiant užtikrinti efektyvią Agentūros veiklą, dalyvauja susitikimuose su tiekėjais dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo.
30. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
29.1. bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
29.2. pagal kompetenciją koordinuoja ar dalyvauja rengiant ir derinant Agentūros bei kitų institucijų teisės aktų projektus;
29.3. pagal kompetenciją koordinuoja ar dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
29.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
29.5. pagal kompetenciją renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.
31. Siekiant užtikrinti sklandų Agentūros darbą, susijusį su teisinių klausimų sprendimu, vykdo užduotis, numatytas Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau - Procedūrų vadovas).
32. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Procedūrų vadove.
33. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Procedūrų vadovo.
34. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

35. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2364369, vykante.makaraviciene@apva.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra  Konsultavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1P- 157

KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konsultavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta padėti vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, teikti fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais ir tarnybinę pagalbą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) specialistams bei vykdyti kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -konsultavimo, tarnybinės pagalbos teikimo teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą meno studijų srities architektūros studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirties teritorijų planavimo ar statinių projektavimo, ar statybos, ar statinių naudojimo srityse arba 1 metų darbo patirties, susijusios su teisės aktų taikymu nurodytose srityse;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;
6.4. mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti darbus;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;
7.2. pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus;
7.3. analizuoja, vertina antikorupciniu požiūriu teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atsižvelgiant į jų taikymo praktiką, ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo arba pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reikalingų teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai vykdyti, pakeitimų ir papildymų projektus;
7.4. rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų projektus;
7.5. rengia teisės aktų, kuriuos Inspekcija teikia aplinkos ministrui, projektus;
7.6. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
7.7. pagal kompetenciją teikia išaiškinimus teisės aktų taikymo klausimais;
7.8. Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais;
7.9. skelbia suteiktas rašytines konsultacijas Inspekcijos išorinėje interneto svetainėje;
7.10. teikia Inspekcijos vadovybei siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;
7.11. pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais;
7.12. teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo, Inspekcijos darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;
7.14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
7.14.pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Inspekcijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojo pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vienuolio g. 8, 2722748, info@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Klaipėdos skyriaus vyresnysis ekspertas

Pobūdis:

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRESNIOJO EKSPERTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis ekspertas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo eksperto pareigybė reikalinga atlikti ekspertizes ir objektų tyrimus, dirbti mokslinį ir metodinį darbą, siekiant įgyvendinti skyriaus uždavinius ir funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - ekspertinių tyrimų atlikimo, mokslinės ir metodinės veiklos - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti skyriuje atliekamų ekspertizės rūšių (rūšies) teismo eksperto kvalifikaciją;

6.3. turėti 1 metų ekspertinio darbo patirtį;

6.4. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizės, techninių priemonių ir specialių žinių naudojimo klausimus;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.6. būti susipažinęs su laboratorijų veiklos kokybės standartais ir Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos (toliau - ENFSI) praktika ir rekomendacijomis atitinkamos ekspertizės srityje;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir specialiomis programomis, taikomomis atliekant ekspertinius tyrimus.

6.8. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmeniu A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. atlieka ekspertizes (tyrimus) per kuo trumpesnį laiką, siekiant kuo geriau tenkinti teismų ir teisėsaugos institucijų specialiųjų žinių poreikius;

7.2. atlieka techninę kontrolę pagal Lietuvos teismo ekspertizės centro kokybės vadybos sistemos reikalavimus;

7.3. atlieka užduotis pagal mokslo tiriamojo darbo temas, vykdo metų darbo programas, diegia į ekspertinę praktiką naujus tyrimo metodus, metodikas ir technines priemones;

7.4. dalyvauja konferencijose, seminaruose teismo ekspertizės klausimais, ENFSI darbo grupių veikloje, siekiant gilinti savo žinias, keistis informacija;

7.5. konsultuoja teisėsaugos institucijas ekspertizių skyrimo, atlikimo klausimais, rengia metodines rekomendacijas;

7.6. užtikrina ekspertizės (tyrimo) duomenų konfidencialumą bei dokumentų, tyrimo objektų saugumą;

7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos teismo ekspertizės centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2638560, e.djacenkiene@ltec.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Lietuvos teismo ekspertizės centras  Investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. 40-433
(2017-11-24 Administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. 40-581 redakcija)


INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (IPVS-2)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -ˆ’ A.
3. Pareigybės kategorija -ˆ’ 12.

II. PASKIRTIS

4. Investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau -ˆ’ Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybės paskirtis -ˆ’ bendrai valdyti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos ir jai pavaldžių įstaigų investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - investicinių projektų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant ir (ar) valdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus ir (ar) kitų finansavimo šaltinių investicinius projektus ar jų dalis;
6.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės sistemą, pagrindinių Europos Sąjungos institucijų struktūrą ir funkcijas, Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo metodikas, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų teikiamą finansavimą Savivaldybės projektams įgyvendinti ir teikia ją Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
7.2. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės investicinių projektų planavimą, rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą, poveikį, lėšų panaudojimą ir Europos Sąjungos investicijų efektyvumą, atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, pagal kompetenciją vykdo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją;
7.3. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias įstaigas ir įmones projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo administraciniais klausimais;
7.4. vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių planuojamus projektus, pagal kompetenciją atlieka projektų ekonominį ir finansinį vertinimą ir teikia išvadas dėl jų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų reikalavimams;
7.5. pagal kompetenciją rengia, administruoja Savivaldybės administracijos investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis;
7.6. koordinuoja investicinių projektų valdymą vadovaudamasis Savivaldybės administracijos patvirtinta projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarka;
7.7. rengia ir teikia informaciją apie Savivaldybės projektus Vilniaus regiono plėtros tarybai, projektus kontroliuojančioms, tarpinėms, administruojančioms institucijoms nustatyta tvarka;
7.8. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti nustatyta tvarka Viešųjų pirkimų skyriui;
7.9. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Savivaldybės investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo darbo grupių veikloje;
7.10. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacinius renginius, seminarus investicinių projektų rengimo, valdymo klausimais;
7.11. rengia investicinių projektų ir Vilniaus miesto investicinės aplinkos pateiktis ir pristato jas Savivaldybės vadovybei;
7.12. pagal savo kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.13. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos planų;
7.14. pagal kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų bei Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių paklausimus;
7.15. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, personalas@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. VP-154


MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -• A.
3. Pareigybės kategorija -• 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokesčių informacijos departamento (toliau -• Departamentas) Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus (toliau -• skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti centralizuotai vykdomų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) mokymų poreikį, planuoti ir organizuoti seminarus, nuotolinius mokymus ir kitus renginius, atlikti tyrimus bei vertinimus mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -• mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų administravime ir valdyme;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, veiklos planavimą, kokybės vadybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.5. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti sklandų, kokybišką ir efektyvų mokesčių mokėtojų švietimą bei konsultavimą, analizuoja centralizuotai vykdomų mokymų (seminarų) poreikį, planuoja ir organizuoja seminarus, nuotolinius mokymus ir kitus renginius mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo bei mokesčių teisės aktų taikymo klausimais mokesčių mokėtojams;
7.2. siekdamas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų švietimą analizuoja ir vertina kitų institucijų (organizacijų, asocijuotų struktūrų) prašymus dėl dalyvavimo jų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose;
7.3. organizuoja ir (ar) vykdo apklausas (tyrimus) mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais, analizuoja ir sistemina apklausų (tyrimų) rezultatus bei teikia išvadas ir pasiūlymus, siekdamas palaikyti grįžtamajį ryšį su mokesčių mokėtojais;
7.4. dalyvauja kuriant bei testuojant programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM programinės įrangos, taikomųjų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
7.5. siekdamas užtikrinti efektyvų ir kokybišką mokesčių mokėtojų švietimą, konsultavimą bei informavimą, dalyvauja realizuojant vieningos, pažangios ir dinamiškos konsultavimo, švietimo ir informavimo praktikos taikymą visoje VMI prie FM;
7.6. siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų funkcijų vykdymą, kaupia, sistemina ir analizuoja Departamento veiklos duomenis, rengia bei teikia Departamento skyrių veiklos ataskaitas;
7.7. rengia (dalyvauja rengiant) Departamento veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas;
7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir (ar) Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Vilniaus paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. PS1-1156

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

VILNIAUS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių administravimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;

7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų, pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;

7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

7.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;

7.8. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2017 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. VP-77


AKCIZŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
KONTROLĖS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS
II POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Akcizų administravimo departamento (toliau -” Departamentas) Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau -” skyrius) II poskyrio (toliau -” poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento skyriui paskirtoms funkcijoms, susijusioms su akcizų apskaičiavimu, sumokėjimu, vykdyti, mokesčių mokėtojų veiklos kontrolei bei kitoms pavestoms užduotims atlikti.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
6.5. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
6.6. išmanyti Europos Sąjungos (toliau -• ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.11. turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
6.12. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. savarankiškai atlieka akcizų kontrolę, pateikia tarpinius rezultatus, užtikrindamas efektyvų akcizų apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, grąžinimo bei išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo priežiūros ir kontrolės procesų organizavimą, vykdymą ir valdymą;
7.2. informuoja Departamento skyriaus poskyrio vedėją, jei mokestinio patikrinimo ar tyrimo metu nustato mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad akcizų mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti, siekdamas užtikrinti priklausančių mokėti akcizų išieškojimą;
7.3. siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
7.4. renka, apibendrina, analizuoja medžiagą, susijusią su asmenimis, disponuojančiais akcizais apmokestinamomis prekėmis, atlieka mokestinius akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo patikrinimus bei mokestinius ir ūkinės, finansinės veiklos tyrimus, siekdamas kad būtų apskaičiuoti priklausantys sumokėti mokesčiai;
7.5. siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento kompetenciją;
7.6. siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
7.7. atlieka su akcizais susijusios ūkinės, finansinės veiklos ir panašius tyrimus, kad pagal teisėsaugos pareigūnų pavedimus (nutartis) būtų pateiktos specialisto išvados;
7.8. ugdo kompetenciją Departamento skyrius poskyrio veiklos srityse, organizuoja savo darbą taip, kad būtų kaupiama patirtis bei užtikrinamas veiklos tęstinumas;
7.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) vadovybės ar Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja kitų VMI prie FM administracijos ir funkcinių padalinių (sudarytų komisijų, darbo grupių, projektų) darbe;
7.10. teikia pasiūlymus, pastabas, informuoja apie neatitikimus, problemas, kad būtų pagerintas Departamento poskyrio atliekamų funkcijų atlikimas, išvengta neaiškumų;
7.11. atsako už teisėtą ir teisingą rengiamų dokumentų turinį bei formą;
7.12. bendrauja ir bendradarbiauja su Departamento skyriaus valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau -” darbuotojai), mokesčių mokėtojais, užtikrindamas Departamento skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
7.13. siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Departamento skyriaus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. 1V-258


DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, laikymosi priežiūrai vykdyti bei kitoms Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis -ˆ’ Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų, Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų srities teisės arba ekonomikos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo ir (ar) konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
6.5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau - Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau - Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
6.6. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis, jų atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
6.10. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus;
7.2. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;
7.3. nagrinėja tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
7.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
7.5. rengia ir teikia informaciją Reglamento Nr. 1/2003 numatytais atvejais;
7.6. nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
7.7. Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
7.8. atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.9. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
7.10. rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
7.11. rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
7.12. Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
7.13. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
7.14. nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
7.15. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
7.16. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
7.17. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
7.18. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
7.19. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.20. rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
7.21. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Konkurencijos taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 14, 52614728, atrankos@kt.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Konkurencijos taryba  Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2017 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. VP-77

AKCIZŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
KONTROLĖS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS
I POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.
II. PASKIRTIS
4. Akcizų administravimo departamento (toliau -” Departamentas) Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau -” skyrius) I poskyrio (toliau -” poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento skyriaus poskyrio paskirtoms funkcijoms, susijusioms su akcizų apskaičiavimu, sumokėjimu, vykdyti, akcizų mokėtojų rizikos vertinimu ir atranka kontrolės ir stebėsenos veiksmams bei kitoms pavestoms užduotims atlikti.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
6.5. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
6.6. išmanyti Europos Sąjungos (toliau -• ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.11. turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti tinkamą akcizų administravimą ir kontrolę, nagrinėja ir nustato rizikos faktorius, reikalingus rizikai įvertinti ir kontroliuoti ar patikrinimų atrankai atlikti;
7.2. siekdamas tinkamai įvykdyti Departamento skyriaus poskyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, stebi akcizais apmokestinamų prekių veiklos informaciją, sistemina, analizuoja ir vertina galimus rizikos atvejus, susijusius su išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimu tarp ES valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo procesais;
7.3. siekdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) strateginių tikslų įgyvendinimo, apibendrinęs analizės rezultatus, pagal nustatytą rizikos laipsnį atrenka tikrintinus ūkio subjektus;
7.4. užtikrindamas tinkamą Departamento veiklos plano vykdymą, atliktos analizės ir atrankos pagrindu, atlieka tyrimus ar patikrinimus bei kitus kontrolės veiksmus;
7.5. siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, analizuoja nustatytų pažeidimų akcizų srityje atsiradimo priežastis ir galimybes, teikia pasiūlymus VMI prie FM administracijos padaliniams jų prevencijai;
7.6. siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
7.7. siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo, kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą bei gerosios praktikos pavyzdžius, rengia, atnaujina, pildo ir tobulina metodinius dokumentus savo kompetencijos srityje;
7.8. siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus ES ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją;
7.9. siekdamas užtikrinti tinkamą akcizų administravimą ir kontrolę, naudojantis Akcizų informacine sistema ir kitais informacijos šaltiniais, vykdo akcizais apmokestinamų prekių judėjimo monitoringą Lietuvos Respublikos bei ES teritorijoje, nagrinėja ir analizuoja duomenis, juos apdoroja ir panaudoja rizikos analizei bei atrankai;
7.10. siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus bei keistis informacija, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis; dalyvauja Europos komisijos darbo grupių veikloje akcizų srityje;
7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Departamento skyriaus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VK-476

VILNIAUS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 4

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus;
7.2. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
7.3. nagrinėja statinių techninius projektus, vertina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
7.4. dalyvauja savivaldybių Teritorijų planavimo komisijų darbe;
7.5. rengia aplinkos tyrimų programas ir dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
7.6. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą; rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
7.7. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.8. vertina radiotechninių objektų (radijo, televizijos, judriojo korinio ryšio bazinių stočių ir kt.) radiotechninės dalies projektų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
7.9. vertina radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
7.10. analizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatus, teikia siūlymus dėl elektromagnetinės taršos mažinimo;
7.11. rengia leidimų ekshumuoti žmonių palaikus projektus;
7.12. dalyvauja uždarant ir plombuoja karstus, atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
7.13. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;
7.14. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
7.15. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia išvadas dėl jų tobulinimo;
7.16. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
7.17.dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.18. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.19. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.21. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.23. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.24. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.25. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2646603, info@nvsc.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  Pensijų skyriaus 2-ojo poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

B 7 2011-09-21

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus

2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-60

PENSIJŲ SKYRIAUS 2-OJO POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pensijų skyriaus 2-ojo poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - B.Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4.Pensijų skyriaus 2-ojo poskyrio (toliau - Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau - Registras) projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - dokumentų pateiktų/gautų įrodyti iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei dokumentų projektų rengimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą bei Registro tvarkymą.

6.3. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

7.2. Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas, rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.3. Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.

7.4. Rengia raštų, skirtų įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir archyvams, projektus dėl dokumentų, reikalingų duomenims į Registrą įrašyti, išdavimo.

7.5. Paima neužbaigtas kaupiamų duomenų bylas ir jas padeda/grąžina į neužbaigtų bylų saugyklą.*

7.6. Dalyvauja kaupiamų duomenų bylų inventorizacijos vykdyme.

7.7. Poskyrio vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Poskyrio specialistą, nesantį darbe.

7.8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525414, zita.naveckiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 40-579

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SMD-CSS-6)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti nuolatinį Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) teritorijoje įrengtos perspėjimo sistemos veikimą ir jos aktyvavimą laiku įvykusių įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu arba siekiant išvengti galimos jų grėsmės bei vertinti Savivaldybės teritorijoje registruotų energetikos įmonių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - civilinė sauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;
6.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - civilinę saugą:
7.1.1. vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarka, organizuoja nuolatinę Savivaldybės teritorijoje veikiančių techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą;
7.1.2. organizuoja perspėjimo sirenomis sistemos ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimą Savivaldybės lygiu ir dalyvauja organizuojant Savivaldybėje veikiančios perspėjimo sirenomis sistemos aktyvavimą, kai gyventojų perspėjimas ir informavimas vykdomas valstybės lygiu;
7.1.3. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems civilinės saugos sistemos subjektams perspėjimo sirenomis sistemos priemonių ir garsinio avarinio signalizavimo priemonių įrengimo ir kitais civilinės saugos klausimais;
7.1.4. rengia bendradarbiavimo susitarimų su transliuotojais dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją projektus;
7.1.5. teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl Savivaldybėje veikiančios perspėjimo sistemos priežiūros, būklės gerinimo ir plėtros, taip pat pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su perspėjimo sistemos priežiūra ir aktyvavimu, tobulinimo;
7.1.6. rengia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalių, susijusių su gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimu gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos atveju, projektus;
7.1.7. sudaro ir suderina su Savivaldybės teritorijoje registruotomis energetikos įmonėmis ūkio subjektų sąrašus, kuriuose ūkio subjektai turi būti suskirstyti pagal svarbą, taip pat pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumą;
7.1.8. renka, analizuoja ir vertina energetikos įmonių parengtus ir pateiktus parengties ekstremaliajai padėčiai planus ir teikia pasiūlymus dėl juose pateiktos informacijos panaudojimo ekstremaliųjų situacijų likvidavimo metu;
7.1.9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.1.10. atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
7.1.11. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
7.1.12. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
7.1.13. dalyvauja organizuojant savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
7.2. tvarko Skyriui priklausančio materialinio turto apskaitą;
7.3. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.4. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.5. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Pensijų skyriaus 1-ojo poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

B 7 2011-09-21

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus

2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-60

PENSIJŲ SKYRIAUS 1-OJO POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pensijų skyriaus 1-ojo poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - B.Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4.Pensijų skyriaus 1-ojo poskyrio (toliau - Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau - Registras) projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - dokumentų pateiktų/gautų įrodyti iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei dokumentų projektų rengimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų skyrimą bei Registro tvarkymą.

6.3. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Įvertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas, ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

7.2. Suformuoja duomenų apie asmenų iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas draudžiamąsias pajamas bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas, rengia dokumentų dėl duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.3. Informuoja asmenį apie trūkstamus dokumentus.

7.4. Rengia raštų, skirtų įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir archyvams, projektus dėl dokumentų, reikalingų duomenims į Registrą įrašyti, išdavimo.

7.5. Paima neužbaigtas kaupiamų duomenų bylas ir jas padeda/grąžina į neužbaigtų bylų saugyklą.*

7.6. Dalyvauja kaupiamų duomenų bylų inventorizacijos vykdyme.

7.7. Poskyrio vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Poskyrio specialistą, nesantį darbe.

7.8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525414, zita.naveckiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

B 7 2011-09-21

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus

2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-60

PENSIJŲ SKYRIAUS 4-OJO POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - B.Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4.Pensijų skyriaus 4-ojo poskyrio (toliau - Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus) dokumentus, nustatant asmens teisę į valstybines pensijas, kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensaciją, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (toliau - kompensacija), įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą, rengti sprendimų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų, skyrimo/neskyrimo, valstybinių socialinio draudimo pensijų (toliau - socialinio draudimo pensija), valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo projektus, apskaičiuoti sukauptą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau - stažas) bei prognozuojamos pensijos dydį.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnaujas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - dokumentų dėl valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų mokėjimo vertinimo ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimo bei sprendimų projektų rengimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą bei Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau - Registras) tvarkymą.

6.3. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Įvertina valstybinėms pensijoms ir/ar kompensacijoms, socialinio draudimo pensijoms, valstybinėms pensijoms ir kompensacijoms skirti ir mokėti pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

7.2. Suformuoja valstybinių pensijų ir kompensacijų bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti (neskirti) valstybinę pensiją ar/ir kompensaciją, projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.3. Įvertina duomenis ir dokumentus, gautus iš Registro ir kitų registrų, ir jei jie turi įtaką valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos skyrimui, socialinio draudimo pensijos, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos mokėjimui/mokėjimo nutraukimui, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.4. Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Išmokų taikomosios sistemos duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus ir teikia juos tikrinimui.

7.5. Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.6. Apskaičiuoja vienkartinę išmoką, išmokų gavėjui mirus, rengia sprendimų dėl išmokų, mirusį pensininką laidojusiems asmenims skyrimo, dėl išmokų išmokėjimo asmenims, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimus bei pažymų notarui projektus.

7.7. Rengia sprendimų dėl socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų ir/ar kompensacijų permokų nustatymo projektus ir teikia tikrinti vyriausiajam specialistui pensijų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo kontrolei.

7.8. Informuoja asmenį apie socialinio draudimo, valstybinės pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų skyrimo termino pasibaigimą.

7.9. Apskaičiuoja stažą ir asmens pageidavimu prognozuojamos pensijos dydį.

7.10. Rengia raštų, skirtų įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir archyvams, projektus dėl dokumentų, reikalingų valstybinei pensijai ir/ar kompensacijai skirti, išdavimo.

7.11. Vykdo įstatymų nustatyta tvarka išskaitas iš pensijų ir kompensacijų pagal vykdomuosius dokumentus ir teikia tikrinimui.

7.12. Paima neužbaigtas pensijų, kompensacijų bylas ir jas padeda/grąžina į neužbaigtų bylų saugyklą.*

7.13. Dalyvauja pensijų ir kompensacijų bylų inventorizacijos vykdyme.

7.14. Poskyrio vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Poskyrio specialistą, nesantį darbe.

7.15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525414, zita.naveckiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Muitinės tarpininko atstovo asistentas

Pobūdis: Ruošti visus su prekių pateikimu muitinei susijusius dokumentus.
Informuoti klientą su siuntų deklaravimo ir išmuitinimu susijusiomis procedūromis.
Reikalavimai: Orientacija į tikslą ir atsakomybė už rezultatus.
Komunikabilumas, iniciatyvumas.
Puikios lietuvių k., geros anglų ir rusų kalbos žinios.

Privalumai:
Bendravimo su klientais patirtis
Darbo patirtis transporto srityje.

Darbo užmokestis 500 EUR (į rankas).

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 32, ina@logistik.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus logistika"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: -purvą sugeriančių kilimėlių keitimas visuose Lietuvos miestuose;
-kilimų paėmimas ir pristatymas.
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- greitai orientuotis aplinkoje
- patirtis vairuojant mikroautobusąDarbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Maciulevičiaus g. 51, 867017736, kilimeliai@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Investicinių projektų specialistas/ finansų analitikas

Pobūdis: •Finansinė įmonių analizė, pinigų srautų prognozių sudarymas ir investicijų projektų, verslo planų bei paraiškų rengimas finansavimui pritraukti;
•Teisės aktų analizė ir įmonės finansinių ataskaitų analizė;
•Komunikacija su administruojančių institucijų ir ministerijų atstovais;
•Dalyvavimas susitikimuose su klientais, informacijos rinkimas ir sisteminimas
•Periodinių veiklos ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: •Aukštasis išsilavinimas ekonomikos/ finansų srityje;
•Finansinės analizės ir modeliavimo pagrindai;
•Gebėjimas analizuoti ir sisteminti didelius kiekius informacijos, analizuoti metodikas ir teisės aktus bei vienu metu dirbti su keliais projektais;
•Kruopštumas, atsakingumas bei iniciatyvumas;
•Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
•Geri komunikavimo įgūdžiai;
•Geros anglų bei lietuvių kalbos žinios (tiek žodžiu, tiek raštu);
•Patirtis panašioje srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sintesi consulting"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 866202007, kristina.venckeviciene@sintesi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Sintesi consulting"  "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje" ekspertas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktoriaus 2017 m. liepos 25 įsakymu Nr. BV-56


BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ, SUSIJUSIŲ SU VAIKŲ, NETEKUSIŲ TĖVŲ GLOBOS, GLOBA IR ĮVAIKINIMU, PLĖTROS IR TOBULINIMO METODINIŲ DOKUMENTŲ PAKETO PARENGIMO EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Tarnyba) projekto "Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje" (toliau - Projektas) (projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001) Bendruomeninių paslaugų, susijusių su vaikų, netekusių tėvų globos, globa ir įvaikinimu, plėtros ir tobulinimo metodinių dokumentų paketo (toliau - Metodika) parengimo ekspertas (toliau - ekspertas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis - A1.
II. BENDROJI DALIS
3. Ekspertą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę terminuotą darbo sutartį Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorius.
4. Ekspertas priimamas dirbti 0,5 etato 3 mėnesių laikotarpiui, pasirašant su juo terminuotąją darbo sutartį.
III. PASKIRTIS
5. Bendruomeninių paslaugų, susijusių su vaikų, netekusių tėvų globos, globa ir įvaikinimu, plėtros ir tobulinimo metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigybė reikalinga Bendruomeninių paslaugų, susijusių su vaikų, netekusių tėvų globos, globa ir įvaikinimu, plėtros ir tobulinimo metodinių dokumentų paketo parengimui, kad būtų kokybiškai įgyvendintas Projekto 1. uždavinys "Parengti vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę", užtikrinant numatytų rezultatų bei rodiklių pasiekimą.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
6. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti iki dviejų metų mokslinio ir/arba akademinio ir/arba teisinio darbo patirties ir/arba patirties sveikatos apsaugos ir/arba sveikatos priežiūros srityse ir/arba teikiant paslaugas ir/arba dirbant su vaikais, likusiais be tėvų globos ir/arba šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką.
6.3. turėti bendradarbiavimo patirties su kitomis įstaigomis, institucijomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti atlikti teisės aktų analizę bei rengti analitinę medžiagą;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, kitus teisės aktus susijusius su vaikų teisių apsauga;
6.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus;
6.7. turėti puikius organizacinius, bendravimo įgūdžius;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. EKSPERTO FUNKCIJOS
7. Ekspertas parengia Metodikos dalį "Socialinio globėjo paslaugos teikimo ir socialinio globėjo veiklos metodinių dokumentų paketą" ir, bendradarbiaudamas su kitos dalies "Esamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistemos peržiūra ir tobulinimo priemonių paketo" rengėju (-ais) nustato abiejų dalių sąsajas viename metodinių dokumentų pakete, pagal suplanuotus įgyvendinimo terminus, turinio reikalavimus ir užsibrėžtus tikslus.
8. Metodikos parengimą sudaro du etapai:
8.1. Per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos ekspertas pagal teisės aktų reikalavimus parengia ir Tarnybos direktoriui pristato (el. paštu) Metodikos pradinį variantą (projektą), kuris būtų suderintas su Lietuvoje egzistuojančiai teisės aktais (arba kartu pateikia siūlymus teisės aktų keitimui), atitiktų Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano tikslus.
8.2. Per likusius 4 mėnesius ekspertas Tarnybos direktoriui pateikia galutinę, suderintą su visomis atsakingomis institucijomis, Metodiką.
9. Pagal kompetenciją konsultuoja, vertina ir pataria projekto vykdytojui, partneriui, Pertvarka suinteresuotoms institucijoms, organizacijoms ir asmenims klausimais, susijusiais su Metodikoje numatytos paslaugos teikimu.
10. Pagal kompetenciją užtikrina reikiamos informacijos parengimą ir pateikimą Nacionalinio lygmens Pertvarkos procesų ekspertui bei Projekto valdymo grupei, dalyvauja rengiant ataskaitas, kitus dokumentus.
11. Pagal kompetenciją ir kuruojamą sritį analizuoja gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
12. Vykdo Projekto valdymo grupės ir Pertvarkos Valdymo grupės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Projekto tikslai.
13. Laikosi konfidencialumo, neteikia tretiesiems asmenims Tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus dokumentų ar jų kopijų.

EKSPERTO TEISĖS
14. Susipažinti su Tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jo koordinuojama veikla (-omis).
15. Teikti darbo, susijusio su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis pareigomis, tobulinimo pasiūlymus.
16. Bendradarbiauti su Tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojais jam priskirtos (-ų) veiklos (-ų) įgyvendinimo klausimais.
17. Pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją.
18. Prašyti iš Tarnybos ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, ekspertų informacijos, reikalingos Projekto veikloms vykdyti.

EKSPERTO PAVALDUMAS
19. Ekspertas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Pobūdis:

VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJA
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vilniaus Balsių progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybė yra priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.
2. Pareigybės lygis: direktoriaus pavaduotojas ūkiui priskiriamas A2 lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis: organizuoti atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus personalo darbą.
4. Pavaldumas: direktoriaus pavaduotojas ūkiui pavaldus gimnazijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą.
6. Pavaduotojo ūkiui pareigos užimamos konkurso būdu, o įstaigos vadovas sudaro rašytinę darbo sutartį, nustato jo pareiginį atlyginimą, atleidžia iš pareigų
7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir privalo išmanyti:
7.1. Įstaigos administracinį-ūkinį darbą reglamentuojančius dokumentu;
7.2. Medžiagų sunaudojimo bei nurašymo normas ir tvarką.
7.3. Ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką.
7.4. Atsiskaitymo už įsigytas prekes ir paslaugas tvarką ir būdus.
7.5. Įstaigos struktūrą, jos darbo organizavimą ir valdymą;
7.6. Higienos normas ir taisykles;
7.7. Darbo santykius reglamentuojančius įstatymus;
7.8. Buhalterinės apskaitos pagrindus;
7.9. Priešgaisrinės saugos taisykles
7.10. Saugaus darbo taisykles;
7.11. Viešųjų pirkimų įstatymą;
7.12. Pirmosios medicininės pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
7.13. Progimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles;
7.14. Kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus bei norminius aktus;
7.15. Savo pareigybės aprašymą.
8. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui privalo vadovautis:
8.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;
8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;
8.3. Sutartimi dėl Vilniaus Balsių mokyklos statybos, ūkio priežiūros ir administravimo. 2010-07-13, Nr. 14-199
8.4. darbo tvarkos taisyklėmis;
8.5. darbo sutartimi;
8.6. šiuo pareigybės aprašymu;
8.7. kitais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Organizuoja progimnazijos struktūroje numatytų jam pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina, kad progimnazijoje naudojami įrenginiai ir baldai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, funkcionuotų normaliai, nesukeldamas progimnazijos veiklos sutrikimų;
10. Tiesiogiai bendrauuja su mokyklos pastatą prižiūrinčios bendrovės UAB "Balsių mokyklos SPV" administracija spręsdamas progimnazijos turto naudojimo ir priežiūros problemas vadovaujantis sutartimi dėl Vilniaus Balsių mokyklos statybos, ūkio priežiūros ir administravimo;
11. Stebi, kad progimnazijos poilsio, sporto ir kt. vietose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai, esant gedimams informuoja pastatą prižiūrinčią bendrovę;
12. Organizuoja progimnazijos aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrengimais, klasių ir kabinetų aprūpinimą suolais arba stalais ir kėdėmis pagal poreikį ir higienos normas.
13. Užtikrina, kad fizikos, chemijos, ir kitiems darbuotojams (kuriems tai privalu) būtų parengtos darbų saugos instrukcijos, atlieka darbuotojų instruktavimą;
14. Pasirūpina, kad kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros ir mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose progimnazijos direktoriaus nurodytose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės. Tikrina, ar chemijos kabinete ir parengiamajame kabinete cheminiai reaktyvai laikomi užrakinamose spintose, ar jų kiekis atitinka leistinas normas;
15. Stebi kaip yra valomos ir prižiūrimos progimnazijos patalpos, apie problemas informuoja progimnazijos direktorių irUAB "Balsių mokyklos SPV"
16. Stebi, kad naudojami elektros prietaisai būtų naudojami tvarkingi, atitiktų saugos reikalavimus; 17. Užtikrina, kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti visi darbuotojai;
18. Užtikrina darbuotojų mokymą ir instruktavimą priešgaisrinės, civilinės, darbų saugos klausimais, užtikrina, kad būtų parengta progimnazijos priešgaisrinės saugos instrukcija; vadovauja ekstremaliųsituacijų valdymo plano parengimui ir ekstremalių situacijų valdymo grupei;
19. Reikalauja, kad progimnazijos darbuotojai laikytųsi priešgaisrinio elgesio taisyklių, kad baigę užsiėmimus išjungtų visus elektros prietaisus.
20. Rengiant mokinių šventes, užtikrina, kad iliuminacija būtų įrengta pagal galiojančias Elektros įrenginių įrengimo taisykles;
21. Neleidžia patalpose naudoti pirotechnikos priemonių, rūkyti, vartoti alkoholinių, energinių gėrimų, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų;
22. Tvarko medžiagų, turto nurašymo, ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją dokumentaciją.
23. Dalyvauja inventorizuojant mokyklos turtą,
24. Vykdo viešuosius pirkimus;
25. Seka lėšų pagal patvirtintas sąmatas naudojimą ir teikia pasiūlymus dėl koregavimo.
26. Paruošia ir pateikia gautas sąskaitas apmokėjimui į BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" ir seka jų apmokėjimą;
27. Mokinių atostogų metu, kai nevyksta ugdymo procesas, pavaduoja direktorių;
28. Vykdo kitus teisėtus progimnazijos direktoriaus ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.
29. Ligos, komandiruotės, atostogų ar dėl kitų objektyvių priežasčių nesant direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams jo funkcijas atlieka kitas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.


IV SKYRIUS
MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

30.Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:
31. Nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
32. Primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, progimnazijos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;
33. Raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės auklėtoją apie įtariamas ar įvykusias patyčias;
34. Esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.).
35. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui įtaręs ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:
36. Esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;
37. Įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);
38. Pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
39. Raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės auklėtoją apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);
40. Turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

41. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atsako už:
41.1. bendrą progimnazijos turto (baldų ir inventoriaus) būklę;
41.2. viešųjų pirkimų dokumentacijos tvarkymą ir pirkimų vykdymą;
41.3.progimnazijos aprūpinimą būtinais materialiniais resursais (inventoriumi, mokymo priemonėmis, ir kt.);
41.4 darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę ir civilinę saugą;
41.5.progimnazijos turto dokumentacijos (įtraukimo į apskaitą, turto ar medžiagų nurašymą, perdavimo aktų darbuotojams) tvarkymą;
41.6. savalaikį sąskaitų ir kitų dokumentų pateikimą į BĮ -˜Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-™
41. Direktoriaus pavaduotojui ūkiui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:
41.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;
42.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus;
42.3. neatliko savo pareigų;
42.4. savo veiksmais padarė progimnazijai materialinę žalą.
43. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius.


Įmonė: Vilniaus Balsių progimnazija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bubilo g. 8, 852320998, rastine@balsiu.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Vilniaus Balsių progimnazija  Padavėjas

Pobūdis: Darbas viešbučio restorane pusryčių / dienos pietų metu.
Greitai, tvarkingai ir draugiškai aptarnauti viešbučio svečius pagal nustatytus standartus.
Svarbu noras ir šypsena, visa kita išmokstama.
Greita reakcija, komunikabilumas, dėmesys detalėms, noras mokytis ir tobulėti.
Gebėjimas dirbti tiek individualiai, tiek komandoje.
Įmonė siūlo:
Darbo laikas 6:00-15:00 val., 14-15 dienų per mėnesį, apie 120 val. gali būti derinama su studijomis.
Stabilus atlygis bei motyvuojantys priedai
Draugiškas jaunatviškas kolektyvas
Visas socialines garantijas

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmedos valda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g. 14, 867663728, restaurant.vilnius@europacity.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Transmedos valda"  Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-267

GYVENIMO LYGIO IR UŽIMTUMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas įgyvendinti ES teisės aktus, reglamentuojančius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką, dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;

7.2. siekdamas užtikrinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo rezultatų reprezentatyvumą, tikrina ir redaguoja pirminius tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su klausėjais, priskiria trūkstamas reikšmes;

7.3. siekdamas pagerinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo informacijos patikimumą ir sumažinti naštą tyrimo respondentams, apklausos duomenis derina su administracinių šaltinių duomenimis;

7.4. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal kompetenciją;

7.5. siekdamas įgyvendinti suderintą Europos Sąjungos programą verslo ir vartotojų nuomonių tendencijų tyrimams, dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;

7.6. siekdamas pritaikyti racionalias idėjas praktikoje, nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;

7.7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjo pavaduotojui, atsakingam už gyvenimo lygio statistikos sritį.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852364647, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Valytoja Kalvarijų g. Baltupiuose

Pobūdis: Siūlome darbą valytoja valyti pensionato bendrąsias ir buitines patalpas, esančias Kalvarijų g. Baltupiuose prie Kunigų seminarijos. 5 darbo dienos, nuo 8 iki 17 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861572771, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Taksi - pavežėjo vairuotojo

Pobūdis: Darbas taksi pavezymo sritije.
Darbas pamainomis, slenkantis grafikas.
Taip pat galimybe nuomotis automobili darbuj.
Reikalavimai: Noras dirbti.
Butinas punktualumas.
Geri bendravimo igudziai su klientais.
LT,RU privalumas.
Tvarkingumas.
Gera ir greita orientacija mieste.
Darbas su plansetu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Impulso automobiliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867453768, igorpracht@googlemail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Impulso automobiliai"  Indų plovėja - valytoja Gedimino pr.

Pobūdis: Restoranas Gedimino pr. 9 priims į savo kolektyvą energingą, mėgstančią tvarką ir švarą indų plovėją-valytoją.
Reikalavimai: Salės tvarkymas, indų plovimas.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 9, 867889088, svetlana.mucin@ganbei.lt
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Virėja

Pobūdis: Darbas pamaininis(ilga savaitė, trumpa savaitė), darbas įmonės restorane miesto centre.
Reikalavimai: Jeigu tu esi draugiška, darbšti, komunikabili asmenybė, turinti patirties su maisto gamyba, kviečiame tave pas mus!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meksikana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 2, 861063446, arakstyte@yahoo.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Meksikana"  Langų-durų montuotojas

Reikalavimai: Ieškome langų durų montuotojų. Darbas su PVC gaminiais.
Darbo patirtis 1 metai būtina.
Vairuotojo pažymėjimas.
Rusų kalba privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos saugumo garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864565125, rita.radiun@esgarantas.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Europos saugumo garantas"  Viešbučio kambarinė

Pobūdis: Viešbučio kambarių, bei bendrų viešbučio patalpų tvarkymas.
Ieškome ilgalaikės(-io) darbuotojos(-jo). Darbas pagal slenkantį darbo grafiką [4 darbo dienos / 2 poilsio dienos], dirbant 8 darbo valandas per dieną, darbo savaitės dienomis nuo 8 val. ryto, savaitgaliais - nuo 9 val. ryto. Taip pat mokami priedai prie atlyginimo vasaros sezono metu ir už gerus darbo rezultatus.
Reikalavimai: Kruopštumas, atidumas, atsakingumas, sąžiningumas.
Kambarių tvarkymo patirtis viešbutyje būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A.C. property partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 8, 86 699 36031, ilona.p.kirilin@hoteltilto.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "A.C. property partners"  E-parduotuvė administratorė/apskatininkė

Pobūdis: Užsakymų priėmimas, prekių išsiuntimas; Sąskaitų faktūrų išrašymas; prekių apskaita; Įmonės dokumentacijos ir korespondencijos ruošimas bei tvarkymas (raštai, sutartys, e.laiskai); bendravimas su klientais
Reikalavimai: Gerai mokėti lietuvių kalba ir rusų kalba (žodžiu ir raštu);
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word, Excel);
Asmeninės savybės: atsakingumas, atidus, geri laiko planavimo įgūdžiai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sonavis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., sonavis.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Sonavis"  Pardavimo vadybininkui

Pobūdis: - Pasiūlymų klientams ruošimas;
- Užsakymų vykdymo priežiūra;
- Aktyvus darbas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška;
- Reklamos rinkos ir konkurentų stebėjimas ir išmanymas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Būtina 1-2 metų pardavimų patirtis (patirtis darbe reklamos srityje būtų didelis privalumas);
- Mokantis lietuvių, anglų, rusų kalbas - žodžiu ir raštu.
- Gebantis konkuruoti ir siekiantis rezultatų;
- Sugebantis priimti greitus sprendimus ir valdyti kritines situacijas;
- Atsakingas ir kruopštus;
- Darbo kompiuteriu pagrindai (biuro programos, el. paštas, interneto naršyklė);
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Grafinių programų išmanymas (nebūtina sąlyga, būtų privalumas).

Gyvenimo aprašymą (būtinai su nuotrauka) bei motyvacinį laišką su prierašu PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė) siųskite el. p. cv@mamareklama.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orientis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g.17, 863338838, cv@mamareklama.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Orientis"  Projektų vadovas

Pobūdis: Internetinių projektų aptarnavimas ir valdymas;
Personalo atranka ir darbo vykdymo kontrolė
Projekto komandos darbo planavimas bei organizavimas, išteklių ir pasikeitimų valdymas;
Projektų įgyvendinimas nuo... iki;
Atsakingumas už komercinius sprendimus;
Reikalavimai: Ne mažiau kaip 2 metų patirtis pardavimų srityje
Internetinės rinkodaros geras žinojimas;
Puikūs bendravimo, derybiniai įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo informacijos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861169593, imoneskontakt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Verslo informacijos grupė"  Projektų vadovas

Pobūdis: Šildymo įrangos pardavimas (katilai, židiniai, krosnelės, radiatoriai ir t.t.), konsultavimas, užsakymų administravimas, el. parduotuvės priežiūra. Naujų klientų ieškoti nereikia.
Reikalavimai: Techninis išsilavinimas, patirtis pardavimų srityje, komunikabilumas,atsakingumas, rusų kalbos mokėjimas. Anglų kalba - privalumas. Didelis privalumas patirtis su šildymo įranga.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Internetinė prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 8 6 99 28399, info@namams24.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Internetinė prekyba"  Suši meistras (savaitgaliais)

Pobūdis: Japoniško maisto restoranėlis "Sushi Art", esantis Pašilaičių mikrorajone, ieško suši meistro.
Darbas tik savaitgaliais, tad puikiai tinka studentams, taip pat gali būti kaip papildomas darbas.
Neturinčius patirties galime apmokyti.
Reikalavimai: Greita orientacija, sugebėjimas dirbti komandoje.
CV laukiame el. paštu: info@sushiart.lt

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picų menas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, info@sushiart.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Picų menas"  Automobilių išrinkėjas - surinkėjas

Pobūdis: Reikalingas AUTOMOBILIŲ IŠRINKĖJAS – SURINKĖJAS kėbulų servise Vilniuje, Galgiuose. Būtina darbo patirtis.
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis;
- darbo sparta;
- kruopštumas;
- noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 861222824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Spec. valymo darbuotojai

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai mobilioje valymo komandoje, valymo darbai pagal užsakymus (patalpų valymas po statybų, paprasti valymai, langų valymai). Darbo laikas nuo I-V nuo 8.00-17.00 val.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Buivydiškių g. 118, 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Valytoja (PC Ozas) 0.5 etato rytais arba vakarais

Pobūdis: Naujai atsidarančiame prekybos centre (Oze) reikalinga valytoja (s) darbas rytais nuo 6 iki 9 val. 6 dienas dirbti 2 dienos laisvos. Arba vakarais nuo 16 iki 22 val. 3 dienos dirbti 3 laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.


Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.

DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Darbininkas

Reikalavimai: Turėti BE arba CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 5a, 868564991, feliksas@alduva.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Sporto treneris

Pobūdis: Individuoalios treniruotės
Reikalavimai: Tureti su sportu susijusį išsilavinimą ar licenziją. Gali būti ir paskutinių kursų studentas/-ė.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Ekvadoras LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žukausko g., 865211882, infofitstudija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie MB "Ekvadoras LT"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: - Aktyvi naujų vežėjų paieška;
- Nuolatinių ryšių palaikymas su esamais vežėjais , jų poreikių analizė ir tinkamų sprendimų parinkimas;
- Pervežimų organizavimas, iškilusių problemų sprendimas, vežėjų darbo kontrolė;
- Atsiskaitymų bei dokumentų kontrolė.
Reikalavimai: - Jūs pats, padedant komandos nariams, esate atsakingas už savo veiklą ir pardavimus;
- Turite mokėti planuoti savo laiką ir darbus atsižvelgiant į prioritetus;
- Kasdienis kokybiškumas teikiant įmonės paslaugas;
- Puikūs bendravimo telefonu, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
- Turite būti aktyvus ir organizuotas, nebijantis reikšti savo nuomonės;
- Turite mokėti valdyti stresines situacijas;
- Gebėjimas dirbti komandoje;
- Darbo patirtis nebūtina, svarbu noras dirbti ir tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proherus"
Miestas: Panevėžys/Vilnius
Kreiptis: info@proherus.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Proherus"  Kompiuterių technikas

Pobūdis: Kompiuterių surinkimas, instaliavimas, testavimas.
Reikalavimai: Kruopštus, atidus, atsakingas.
Domisi informacinėmis technologijomis.
Aukštesnysis IT išsilavinimas (gali būti
neakivaizdinio ar vakarinio skyriaus studentas).
Panašaus darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kilobaitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864515935
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Kilobaitas"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Plovykla MB PROSVARA Vilniuje ieško darbuotojų pastoviam darbui. Reikalingas automobilių plovėjas/valytojas. Darbo pobūdis: automobilių salono cheminis valymas. Atlyginimas nuo 600€ atskaičiavus mokesčius su perspektyva didėti.
Patirtis būtų privalumas.
Darbas I-V nuo 8-18h

Mes Jums siūlome:
Draugišką kolektyvą;
Patrauklų, nuo asmeninio darbo našumo priklausantį ir laiku mokamą atlyginimą;
Pastangų įvertinimą;
Visas soc.garantijas;
Nemokančius apmokysim.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas ir noras sąžiningai užsidirbti.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Prosvara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Upės g. 9 (PC VCUP pirmame aukšte), 867918297
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie MB "Prosvara"  Kambarinė

Pobūdis: Kambarių, koridorių, konferencijų salių ir kitų patalpų valymas;
Patalynės keitimas kambariuose, į viešbučio paslaugas įtrauktų higienos reikmenų keitimas /papildymas;
Kitų galimų viešbučio svečiams teikiamų paslaugų atlikimas;
Viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkos palaikymas;
Pagalba kitiems viešbučio padaliniams.

Siūlome darbą slenkančiu grafiku;
Stabilų, laiku mokamą atlyginimą;
Visas socialines garantijas.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, kruopštumas, punktualumas ir noras dirbti;
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai;
Imlumas naujovėms;
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 12, 862074605, hk.manager@congressavenue.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Auklėtoja

Pobūdis: Ugdyti vaikus 2-6 m. Gali būti ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studentas/studentė.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus lopšelis - darželis "Ąžuolas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 32, 860103396, tuciene.jolanta@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Vilniaus lopšelis - darželis "Ąžuolas"  Braižytojas - projektuotojas

Pobūdis: 1. Standartizuotų metalo konstrukcijų projektavimas, brėžinių ruošimas SK daliai, pagal užduotis
2. Medžiagų žiniaraščių ruošimas
Reikalavimai: 1. Pakankamai profesionaliai naudotis Autocad, Revit, Excel programomis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Borgalita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sakalų g., 868650105, info@borga.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Borgalita"  Inspekcijos viršininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. 1-217


VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti Inspekcijos darbui, užtikrinti Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamą Inspekcijos vidaus administravimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimo ir specialiojoje veiklos srityje - Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), technologijos mokslų studijų srities energetikos arba elektros inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą bei Lietuvos energetikos sektorių veiklą;
6.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja Inspekcijos darbą, nustato Inspekcijos vidaus tvarką, užtikrina tinkamą Inspekcijai nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.2. atstovauja Inspekcijai ir (arba) suteikia įgaliojimus Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Inspekcijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose ir kitose institucijose bei organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;
7.3. pagal kompetenciją tvirtina įsakymus ir kitus teisės aktus, kontroliuoja, jų įgyvendinimą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
7.4. tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus; tvirtina Inspekcijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, kitus Inspekcijos vidaus administravimo dokumentus ir teisės aktus;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems, tarnybines ar drausmines nuobaudas ir sprendžia socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo klausimus;
7.6. organizuoja Lietuvos energetikos objektų ir visų ūkio sektorių, energetikos įrenginių techninės saugos, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo ir vartojimo efektyvumo valstybinę kontrolę, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisinio reglamentavimo nurodytose srityse tobulinimo;
7.7. organizuoja Inspekcijai pateiktų prašymų, ginčų ir skundų, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, išankstine privaloma skundų ir ginčų ne teismine tvarka nagrinėjimą;
7.8. pagal kompetenciją organizuoja nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos objektų ir energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų, taip pat nelaimingų atsitikimų darbe ar buityje, susijusių su energijos vartojimu, tyrimą;
7.9. užtikrina racionalų ir taupų Inspekcijos lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, atsako už tinkamą ir savalaikį Inspekcijos ataskaitų rinkinių sudarymą bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų pateikimą ir paskelbimą;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja Inspekcijos, tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla;
7.11. kasmet teikia Energetikos ministerijai Inspekcijos metinės veiklos ataskaitą, Lietuvos Respublikos energetikos ministro nurodymu atsiskaito už Inspekcijos veiklą;
7.12. pagal kompetenciją vykdo kitas su Inspekcijos veikla susijusias ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Inspekcijos nuostatais ir kitais teisės aktais jam pavestas vykdyti funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui.


Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mortos g. 10, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Patarėjas

Pobūdis:


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) patarėjas (toliau - patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga padėti Kalėjimų departamento direktoriui formuojant įstaigos įvaizdį, informuoti visuomenę apie Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos veiklą, organizuoti įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų ryšių, komunikacijos ir renginių organizavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir bausmių vykdymo veiklą reguliuojančiais teisės aktais;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer" kompiuterine programa.

6.6. mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbą vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;

7.2. vertina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos ryšių su visuomene srityje tendencijas, atsižvelgia į šiuos rezultatus rengdamas Kalėjimų departamento ryšių su visuomene strategiją ir planą, bei įgyvendina šiuos dokumentus;

7.3. kuria ir palaiko ryšius su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis, visuomene, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą;

7.4. organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą kūrimą ir kitus įstaigos informacinio pristatymo darbus;

7.5. rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, teikia atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų veiklą;

7.6 organizuoja su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius tarptautinius renginius, konferencijas ir seminarus;

7.7. koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų projektų viešinimo veiklą;

7.8. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas, operatyviai ir sistemingai renka žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Kalėjimų departamento veikla, ją analizuoja, reaguoja į pasirodančią netikslią informaciją, nustato žinių apie Kalėjimo departamento ir jo veiklą poreikį, rengia mėnesines ir ketvirtines apžvalgas su pasiūlymais;

7.9. vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto ir intraneto svetainių turinio priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl svetainių tobulinimo;

7.10. inicijuoja Kalėjimų departamento reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;

7.11. formuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų įvaizdį, nuolat teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

7.12. vykdo kitus Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kalėjimų departamentas prie TM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 852719003, kaldep@kaldep.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Kalėjimų departamentas prie TM  Stebėsenos ir analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. T1- 231 (2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. T1- 366 redakcija)


STEBĖSENOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Stebėsenos ir analizės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija -13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti informacijos apie probleminį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu susijusius neigiamus padarinius visuomenei ir asmeniui, rinkimą, kaupimą, sisteminimą bei analizę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos organizavimo ir vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį, vykdant probleminio narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo stebėseną ir duomenų analizę;
6.3. turėti praktinės patirties naudojant statistinių duomenų analizei skirtą specializuotą programinę įrangą (SPSS arba Statistica);
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos sritis bei gebėti juos taikyti praktikoje;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus bei išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis ir technologijomis (pvz., Microsoft Office programiniu paketu);
6.7. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kaupia, sistemina bei analizuoja informaciją apie probleminį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat organizuoja ir vykdo tokio vartojimo paplitimo nustatymo tyrimus Lietuvoje;
7.2. vykdo teikiamų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu susijusius neigiamus padarinius visuomenei ir asmeniui, stebėseną ir vertinimą;
7.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant metines ir kitas ataskaitas apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo bei jo padarinių, vartojimo prevencijos situaciją šalyje bei teikia šiuos duomenis suinteresuotoms Lietuvos bei užsienio organizacijoms, institucijoms ir asmenims;
7.5. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant duomenų rinkimo lenteles, metodikas, duomenų surinkimo formas, klausimynus, teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio duomenų surinkimo, analizės ir sklaidos;
7.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia, dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, programas, prireikus derina juos su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, rengia ir teikia pastabas, pasiūlymus ir pozicijas dėl teisės aktų, kitų dokumentų projektų;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimo bei jo padarinių, apyvartos stebėsenos vykdymu: rengia informacinę, analitinę ir metodinę medžiagą, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus;
7.8. pagal kompetenciją analizuoja narkotinių ir psichotropinių medžiagų paklausos ir pasiūlos mažinimo, šių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės priemonių įgyvendinimo efektyvumą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlo jų tobulinimo kryptis;
7.9. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka Departamento direktoriaus pavedimu užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą Departamento koordinuojamose srityse;
7.10. pagal kompetenciją ir Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinėse organizacijose;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis, su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru, Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis institucijomis, dalyvauja vykdant Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo (Reitox) nacionalinio centro funkciją;
7.12. Direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Departamento ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose darbo, derybų ir kitose grupėse ar komisijose, o taip pat pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose;
7.13. pagal kompetenciją teikia informaciją kitoms valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
7.14. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Direktoriaus pavaduotojo ar/ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 440 € (su mokesčiais)
Įmonė: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Stepono g. 27, 870663197, ntakd@ntakd.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas  Kauno skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

KAUNO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja skyriuje nustatyta tvarka teritorinio skyriaus apskrityje esančias įmones, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti; darbo
7.2. dalyvauja darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių vertinimo atestacinėse komisijose;
7.3. tikrina, ar darbdaviai imasi priemonių ir ar tos priemonės yra pakankamos, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo įrenginiai, technologiniai procesai, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
7.4. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaip organizuota įmonėje vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė, ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas, reikiamų priemonių parengimas ir įgyvendinimas;
7.6. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
7.7. konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius bei darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų taikymo bei vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;
7.8. tiria nustatyta tvarka sunkius, mirtinus (taip pat turi teisę tirti lengvus) nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga, tiria pranešimus bei skundus VDI kompetencijos klausimais; užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.10. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant būtinybei, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.11. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 26T-67 redakcija)


AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 38.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiasis specialistas vertina registracijai pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, teikia rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo/neįregistravimo, siūlo rizikos mažinimo priemones.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose srityse: augalų apsaugos produktų registravimo ir veikliųjų medžiagų patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką, cheminių medžiagų ir mišinių (tiek kiek tai susiję su augalų apsaugos produktais) klasifikavimą ir ženklinimą;
6.3. būti susipažinus su Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai;
6.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. žinoti raštvedybos taisykles;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.9. žinoti registracijai reikalingų augalų apsaugos produktų ir veikliųjų medžiagų duomenų reikalavimus;
6.10. žinoti tarptautiniu mastu pripažįstamus augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų vertinimo principus/metodikas;
6.11. būti susipažinus su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) metodais, pagal kuriuos turi būti atlikti tyrimai veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje;
6.12. žinoti Lietuvos teritorijai būdingas agrometeorologines sąlygas bei būdingų dirvožemių savybes;
6.13. mokėti atlikti modeliavimus FOCUS grupės modeliais;
6.14. mokėti taikyti Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vertina pateiktų duomenų išsamumą apie augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje;
7.2. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį dirvožemyje aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis, fotolizės įtaką medžiagų skilimui, medžiagų potencialą akumuliacijai;
7.3. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų mobilumą dirvožemyje pagal adsorbcijos, išsiplovimo, lizimetrinius ar išsiplovimo lauko tyrimų duomenis, atlieka medžiagų prasiplovimo vertinimą FOCUS grupės modeliais;
7.4. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį vandenyje, hidrolizės bei fotolizės įtaką skilimui, pagal medžiagų savaiminio biologinio skilimo gebą, pasiskirstymą sistemoje vanduo/nuosėdos, atlieka medžiagų patekimo į paviršinius vandenis vertinimą FOCUS grupės modeliais;
7.5. vertina medžiagų skilimo kelią ir greitį ore, atsižvelgiant į turimus stebėsenos duomenis,
7.6. vertina veikliųjų medžiagų, jų svarbių metabolitų numatomas gamtines koncentracijas dirvožemyje, gruntiniame, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose bei ore;
7.7. rekomenduoja praktiškai pritaikomas rizikos mažinimo priemones;
7.8. taiko Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas;
7.9. rengia veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitų projektus išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje vertinimo skyrių dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje;
7.10. dalyvauja Europos Maisto saugos institucijos organizuojamos Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų rizikos vertinimo išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje specialistų darbo grupių susitikimuose;
7.11. dalyvauja susirinkimuose, seminaruose, konferencijose, susitikimuose, rengiamuose augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
7.12 vykdo tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tarnyboje bei skyriuje įgyvendinant ISO:9001 kokybės vadybos sistemą (procesus);
7.13. prireikus, rengia informaciją, ruošia raštų projektus, susijusiais su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus ar Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2375631, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1T-212
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 26T-73 redakcija)

FITOSANITARINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS (SKYRIAUS)
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 71.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją atlikti augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų fitosanitarinius tyrimus (toliau - laboratorinius) ir užtikrinti jų reikiamą kokybę.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -fitosanitarijos ir augalų dauginamosios medžiagos priežiūros funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, zoologijos, botanikos, mikrobiologijos, žemės ūkio mokslų ar miškininkystės krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) įsakymais, nuostatais, darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, kurie susiję su Augalininkystės tarnybos veikla, bei išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.3. būti susipažinusiam su morfologinių tyrimų atlikimo ypatumais ir principais;
6.4. žinoti chemijos, biochemijos, entomologijos, nematologijos pagrindus;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus: nustato ir identifikuoja vabzdžius, erkes, moliuskus ir nematodus, o prireikus - augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kitų kenksmingų organizmų laboratorinius tyrimus;
7.2. diegia naujus augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų nustatymo ir identifikavimo metodus, parengtus pagal tarptautinius standartus ir kitus dokumentus;
7.3. vizualiai apžiūri pristatytus į skyrių mėginius;
7.4. pagal priskirtą sritį inicijuoja cheminių reagentų ir laboratorinių priemonių pirkimą;
7.5. tikrina gautus cheminius reagentus ir laboratorines priemones ir kontroliuoja jų sunaudojimą entomologiniame ir nematologiniame sektoriuose, o prireikus ir kituose sektoriuose;
7.6. pagal priskirtą sritį rengia raštus, mėginių ėmimo metodikas, augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų nustatymo ir identifikavimo metodų aprašus pagal tarptautinius standartus ir kitus dokumentus, jų įteisinimo procedūrų aprašus ir kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus;
7.7. sistemina ir analizuoja laboratorinių tyrimų duomenis ir teikia ataskaitas pagal priskirtą sritį;
7.8. ruošia pamatinių medžiagų kolekciją entomologiniame ir nematologiniame sektoriuose ir tvarko jų archyvą;
7.9. registruoja laboratoriniams tyrimams pristatytus mėginius, išrašo tyrimų protokolus, suveda duomenis kompiuterinėse laikmenose ir persiunčia elektroninius tyrimų rezultatus užsakovams;
7.10. prireikus ruošia terpes, buferius ir tirpalus, naudojamus laboratoriniuose tyrimuose;
7.11. pagal kompetenciją užtikrina kokybės vadybos sistemos laboratorijoje įgyvendinimą ir gerinimą pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus;
7.12. prireikus analizuoja augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų biologines savybes, paplitimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, analizuoja ir vertina jų galimo paplitimo ir žalingumo rizikos laipsnį, atlieka augalams, augaliniams produktams ir susijusiems objektams kenksmingų organizmų rizikos vertinimą;
7.13. organizuoja ir dalyvauja mokymuose Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų (poskyrių) ir regioninių skyrių darbuotojams pagal priskirtą sritį;
7.14. teikia informaciją fitosanitarinių tyrimų klausimais suinteresuotiems asmenims bei ruošia informacinę medžiagą, apie kenksmingųjų organizmų tyrimus;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbo grupių veikloje;
7.16. pagal kompetenciją pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruočių metu ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais, jiems nesant;
7.17. vykdo skyriaus vedėjo, Augalininkystės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, kitus nenuolatinio pobūdžio nurodymus, susijusius su Augalininkystės tarnybos ar skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2375631, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti darbo patirties kūno kultūros ir sporto ir (ar)piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo srityse;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą, jų prašymų ir skundų nagrinėjimą;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą priimant optimalius sprendimus;
3.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3.6. būti susipažinęs su vieno langelio pricipo turiniu;
3.7. mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis Microsoft Office biuro programomis).


III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. priima, registruoja ir pateikia departamento vadovybei departamente gautus dokumentus, juos įkelia į dokumentų valdymo sistemą "Kontora" (toliau - DVS), pagal departamento vadovybės rezoliucijas nukreipia juos vykdymui DVS, taip pat registruoja, išsiunčia adresatams ir įkelia į DVS departamento siunčiamus dokumentus, departamento generalinio direktoriaus įsakymus, departamento sudarytas sutartis, kitus vidaus administravimo dokumentus;
4.2. formuoja einamųjų metų dokumentų bylas, perduoda praėjusių metų bylas archyviniam saugojimui;
4.3. rengia ir atnaujina departamento teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, skelbia juos Viešųjų ir administracinių paslaugų portale ir analitinėje informacinėje sistemoje bei departamento interneto svetainėje;
4.4. rengia ir atnaujina su priskirtomis funkcijomis susijusias informacijos rinkmenas bei skelbia jas departamento svetainėje;
4.5. teikia siūlymus dėl viešojo administravimo kokybės vadybos modelių diegimo departamente;
4.6. dalyvauja užtikrinant piliečių ir kitų asmenų teisę gauti įstatymo nustatytą informaciją apie departamento veiklą, atsakydamas į paklausimus, pateiktus atvykus į departamentą, telefonu, elektroniniu paštu ir interneto svetainėje vieno langelio principu;
4.7. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus;
4.8. priima asmenis, atvykusius į departamento priimamąjį, jų prašymus ir skundus;
4.9. analizuoja ir apibendrina asmenų prašymuose, skunduose, paklausimuose ir pareiškimuose keliamus klausimus;
4.10. administruoja Departamento elektroninės dokumentų valdymo sistemos "Kontora" darbą: kuria elektroninius dokumentų registrus, formuoja programa registruojamų dokumentų elektroninį archyvą;
4.11. vykdo departamento Dokumentų ekspertizės komisijos sekretoriaus funkcijas;
4.12. organizuoja archyvo tvarkymo paslaugų įsigijimą ir vykdymą, prireikus teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie departamente saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, išduoda archyvo pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus arba organizuoja šių paslaugų įsigijimą;
4.13. organizuoja departamente saugomų dokumentų ir bylų išdavimą susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka;
4.14. atlieka Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimų ir Departamento vadovybės pavedimų, kurių įgyvendinimui nustatyti atitinkami terminai, vykdymo kontrolę, informuoja Departamento vadovybę, Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžias įstaigas apie pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
4.15. pavaduoja kitus Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus specialistus, jiems laikinai nesant;
4.16. atlieka su Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.
Įmonė: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemaitės g. 6, 2335353, ilona.sabaite@kksd.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV  Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir personalo reikalams

Pobūdis:

II. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO IR PERSONALO REIKALAMS PAREIGOS

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir personalo reikalams privalo:

6. Organizuoti ir užtikrinti tinkamą mokyklos balanse esančių statinių, patalpų, elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos, vėdinimo ūkio, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos, ryšio priemonių, inžinerinių tinklų sistemų ir įrengimų bei kitų materialinių vertybių naudojimą. Kontroliuoti jų profilaktinį techninį stovį, organizuoti remonto darbus.

7. Nuolat vykdyti mokyklos pastatų, statinių konstrukcijų, patalpų bei inžinierinių įrengimų bei tinklų techninės būklės priežiūrą, dalyvauti vykdant periodines, sezonines bei neeilines apžiūras pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, rengti ir teikti ataskaitas apie statinių eksploatavimą ir priežiūrą mokyklos nustatyta tvarka.

8. Fiksuoti elektros, vandens, šilumos skaitiklių parodymus sutartyse su tiekėjais nustatytais terminais, pateikti juos atitinkamoms žinyboms, o gautas sąskaitas perduoti centralizuotos buhalterijos buhalteriui.

9. Bendradarbiauti su ryšių, elektros, vandens tiekimo bei kitomis komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

10. Dalyvauti sudarant mokyklos nekilnojamojo turto einamojo ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas, organizuoti patalpų remontą, kontroliuoti jo eigą, aprūpinimą baldais, inventoriumi, kompiuteriais, orgtechnika, kanceliarijos ir švaros priemonėmis, bei kontroliuoti jų apsaugą ir savalaikį remontą;

11. Nustatyti mokyklos materialaus turto poreikį, atlikti jo panaudojimo ir priežiūros analizę, teikti pasiūlymus dėl materialinių vertybių nusidėvėjimo ir tinkamumo toliau naudoti.

12. Užtikrinti valstybinės vėliavos iškėlimą/nuėmimą pagal nustatytą tvarką.

13. Paruošti mokyklos techninės priežiūros metinius planus ir organizuoti mokyklos įrangos, inventoriaus, pakrovimo bei iškrovimo, baldų montavimo darbus, organizuoti mokyklos kosmetinio remonto darbų vykdymą.

14. Tvarkyti specialios apskaitos blankų, medžiagų, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių apskaitą.

15. Dalyvauti mokyklos specialios atskaitomybės, materialinių vertybių patikrinimų komisijose, taip pat atliekant mokyklos turto metinę ir neeilines inventorizacijas.

16. Organizuoti tinkamą materialinių vertybių sandėliavimą ir jų bei mokyklos patalpų apsaugą, turėti nuo mokyklos patalpų visus atsarginius raktus.

17. Apsaugoti jam perduotas mokyklos materialines vertybes, t.y. jam perduotą Turtą, susijusį su jo saugojimu, naudojimu, priėmimu, išdavimu, pirkimu ar gabenimu, o taip pat naudojamas priemones, perduotas kitam Darbuotojui naudotis darbe bei imtis priemonių, užtikrinančių jų išsaugojimą, ir priemonių, reikalingų bet kokiai žalai išvengti.

18. Nedelsiant informuoti Darbdavį raštu, jei kyla pavojus ar galima grėsmė Turto saugumui.

19. Mokyklai pareikalavus, atsiskaityti už jam patikėtų materialinių vertybių apyvartą ir likučius.

20. Naudoti Turtą tik savo darbo pareigų vykdymui ir nenaudoti Turto jokiems kitiems tikslams.

21. Naudoti atitinkamas priemones, siekiant nustatyti ir išvengti aplinkybių, turinčių neigiamos įtakos Turto saugumui.

22. Nustatyta tvarka tvarkyti ir/ar organizuoti Turto apskaitą, ryšium su tuo nustatyta tvarka ruošti ir tiekti pinigines prekines ir kitas su tuo susijusias ataskaitas.

23. Visiškai atlyginti Darbdaviui materialinę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais dėl:

23.1. turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo;

23.2. baudų ir kompensacinių išmokų, kurias Darbdavys išmokėjo dėl Darbuotojo kaltės;

23.3. išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų;

23.4. netinkamo Turto saugojimo ir / ar jo praradimo ar saugojimo organizavimo;

23.5. to, kad Darbuotojas nesiimta priemonių užkirsti kelią Turto grobimui;

23.6. nesiėmimo priemonių užkirsti kelią žalai darbdaviui atsirasti;

23.7. kitų darbo pareigų pažeidimo.

24. Užtikrinti, kad Darbuotojas nepaimtų iš Darbdavio bet kokio Turto be išankstinio Darbdavio sutikimo.

25. Išreikalauti iš Darbuotojo grąžinti Turtą Darbdaviui tą pačią dieną po jo pareikalavimo, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip tarp Darbdavio ir Darbuotojo sudarytos darbo sutarties pasibaigimo dieną.

26. Sudaryti turto dovanojimo ar/ir skolinimo aktą iš karto gavus turtą iš trečiųjų asmenų.

27. Laiku nurašyti susidėvėjusį inventorių, panaudotas medžiagas, kitas materialines vertybes.

28. Teikti į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) mokyklos finansinių ataskaitų rinkinį (FAR).

29. Aprūpinti mokyklos darbuotojus kanceliarinėmis ir kitomis funkcijų vykdymui būtinomis priemonėmis, o aptarnaujantį personalą - darbo įrankiais, įranga, valymo priemonėmis darbo drabužiais ir apsaugos priemonėmis, laiku aprūpinti darbuotojus reikiamomis darbui medžiagomis, įrankiais, instruktuoti, kaip saugiai jais naudotis, bei pasirūpinti jų saugiu laikymu.

30. Teikti paraiškas dėl prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo mokyklos direktoriui pavedus juos organizuoja.

31. Rengti ir teikti mokyklos direktoriui ataskaitas apie vykdytus mažos vertės viešuosius pirkimus.

32. Organizuoti ir kontroliuoti mokyklos teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūrą pagal higienos normų reikalavimus:

32.1. organizuoti sezoninius teritorijos tvarkymo, apželdinimo, želdinių genėjimo, mokyklos šventinio apipavidalinimo darbus;

32.2. prižiūrėti, kad teritorijoje esantys kanalizaciniai šuliniai, teritorijos apšvietimas ir kt. komunikaciniai įrenginiai atitiktų saugos reikalavimus.

33. Įgyvendinti priešgaisrinės apsaugos norminių aktų nuostatas mokykloje, organizuoti priešgaisrinės saugos užsiėmimus darbuotojams, instruktuoti mokyklos darbuotojus priešgaisrinės saugos ir elektros saugos klausimais bei kontroliuoti saugos ir sveikatos instrukcijų vykdymą.

34. Organizuoti evakavimo planų parengimą, iškabinti juos gerai matomose vietose bei supažindinti su jais darbuotojus.

35. Rengti mokyklos priešgaisrinės saugos taisykles bei instrukcijas ir teikti jas mokyklos direktoriui tvirtinti.

36. Nedelsiant informuoti mokyklos direktorių apie visus nustatytos tvarkos pažeidimus, gedimus.

37. Teikti pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl darbuotojų materialinių - techninių poreikių tenkinimo, darbo organizavimo, mokyklos turto valdymo, naudojimo, apsaugos ir kitais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

38. Pagal patvirtintą mokyklos dokumentacijos planą kaupti, sisteminti ir saugoti dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į mokyklos archyvą.

39. Pakitus darbo procesui, informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

40. Organizuoti mokykloje pravedamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą.

41. Organizuoti savalaikį ugdymo įstaigos patalpų paruošimą naujiems mokslo metams ir šildymo sezonui.

42. Kontroliuoti mokyklos turto, patalpų, inventoriaus efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją.

43. Kontroliuoti, kad gaunamos prekės ir paslaugos - materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus, tvarkyti jų apskaitą.

44. Laiku ir teisingai užpildyti ir pateikti finansinius dokumentus, susijusius su paslaugų ir prekių įsigijimu bei inventorizacija Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita".

45. Surašyti ir pasirašyti einamosios finansų kontrolės ir ūkinių operacijų dokumentus, bei vykdyti šių dokumentų apskaitą, registruoti ūkines operacijas (ūkinė veikla duodanti pelno) ir ūkinius įvykius (gautas/prarastas turtas):

45.1. atliktos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti per nustatytą laikotarpį teisingai fiksuojami apskaitos dokumentuose: nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, vandens, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos;

45.2. visos atliekamos ūkinės operacijos turi būti patvirtintos atsakingų asmenų parašu ir data, patvirtinant, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai ir/ar duomenys tinkamai parengti ir teisingai užfiksuoti;

45.3. dokumentuose užfiksuotos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti įtraukti į apskaitos registrus;

45.4. ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į tą patį apskaitos registrą turi būti įtraukti vieną kartą;

45.5. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentai turi būti surašomi laiku.

46. Apskaityti įsipareigojimus:

46.1. visi įsipareigojimai turi būti patvirtinti dokumentais;

46.2. įsipareigojimų padidėjimas ir sumažėjimas turi būti patvirtintas apskaitos dokumentais.

47. Apskaityti turtą:

47.1. visas turto judėjimas (įsigijimas, perdavimas, pardavimas, nurašymas ir kt.) turi būti rodomas apskaitoje;

47.2. veiksmai, susiję su turtu, turi būti fiksuojami apskaitoje tik juos atlikus;

47.3. nusidėvėjęs turtas, naudojamas veiklai, turi būti apskaitomas apskaitoje;

47.4. turtas apskaitoje turi turėti inventoriaus numerius;

47.5. už nenaudojamą ir perduotą naudoti turtą paskiriami atsakingi darbuotojai;

47.6. turi būti aiški ir patikima turto išdavimo naudoti sistema: direktoriaus pavaduotojas ūkio ir personalo reikalams išduoda naudotis pasirašytinai, o turto gavėjas priima naudotis pasirašytinai;

47.7. kitos materialinės vertybės apskaitomos pagal atskaitingus asmenis, vertybių pavadinimus, rūšis, vertę ir kiekį.

48. Apskaityti personalo duomenis ir darbo užmokesčio skaičiavimą:

48.1. registruoti duomenis Personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo kompiuterinėje apskaitos sistemoje "PASKATA" ir atsakyti už jų teisingumą;

48.2. laiku atnaujinti šiuos "PASKATOS" registro duomenis:

48.2.1. personalas - asmens kortelės; darbuotojai - darbuotojų kortelės; etatai; atostogų grafikai; tarifikacija;

48.2.2. kalendorius: darbo grafikų formavimas;

48.3.3. tabelis: darbo laiko apskaita, darbuotojų grafikai;

48.3.4. sudarant kompiuterinius apskaitos registrus, sutikrinti visų registrų įrašų ir buhalterinių apskaitos dokumentų informaciją;

48.4. laiku atlikti visus kitus reikalingus "PASKATOS" apskaitos sistemos duomenų registrus;

48.5. pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui atspausdinti ir pasirašyti kompiuterizuotos apskaitos "PASKATA" registrus, parašu ir data patvirtinti, kad dokumentai tinkamai parengti ir kad pakaks patvirtintų asignavimų.

48.6. Užtikrinti, kad mokyklos einamosios finansų kontrolės visi su ūkinės ar finansinės operacijos atlikimu susiję dokumentai būtų laiku pateikiami Centralizuotos buhalterijos skyriui.

49. Organizuoti ir kontroliuoti aptarnaujančio personalo (valytojų, sargų, kiemsargių, pastatų priežiūros darbininkų, kompiuterininko - inžinieriaus, bibliotekos darbuotojo, mokytojo padėjėjos) darbą, surašyti ir pasirašyti pedagogų ir kitų darbuotojų tarifikaciją, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaryti jų darbo grafikus, vykdyti jų darbo laiko apskaitą,

49.1. rengti darbo užmokesčio mėnesinius žiniaraščius (tabelius), darbo laiko apskaitos žiniaraščius, derinti sargų (budėtojų) budėjimo grafikus;

49.2. tvarkyti darbuotojų bylas, priėmimo ir atleidimo dokumentus, prieš tai suderinus su mokyklos direktoriumi;

49.3. įforminti darbo sutarčių sudarymą ir nutraukimą su mokyklos darbuotojais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

49.4. atleidžiant darbuotoją, ne vėliau kaip per 3 dienas iki atleidimo, vykdyti darbo vietos ir inventoriaus perdavimą - priėmimą;

49.5. supažindinti naujai pradėjusius dirbti darbuotojus su mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai.

50. Paruošti ir išduoti darbuotojui ar/ir atsakingoms institucijoms reikalingus dokumentus, susijusius su personalo reikalų tvarkymu.

51. Tinkamu elgesiu reprezentuoti savo mokyklą, vengti intrigų, apkalbų, grubaus ir įžeidžiančio tono, bendruomenės narių ignoravimo ar nebendravimo, administracijos nurodymų ignoravimo, vengti viešo triukšmo (ginčo); grubaus ir nepagarbaus elgesio su mokiniais ir jų tėvais, palaikyti dalykinę darbo atmosferą bei gerus tarpusavio santykius.

52. Nevartoti necenzūrinių žodžių ar posakių; neskleisti asmens garbę ir orumą žeminančios informacijos; informacijos apie darbuotojus ir mokinius tretiems asmenims (ypač konfidencialią); neaptarinėti mokyklos darbuotojų, ypač su mokinių tėvais; neskleisti informacijos, menkinančios mokyklos prestižą; neįtraukti mokinių tėvų į darbdavio ir darbuotojo santykius.

53. Ateiti į darbą blaivus, mokyklos patalpose ir teritorijoje negerti alkoholinių gėrimų, nesisvaiginti narkotikais, mokinių akivaizdoje nerūkyti, nesikeikti, elgtis padoriai ir neleisti, kad netinkamai elgtųsi mokiniai. Pastebėjus kitą neblaivų (ar apsvaigusį) darbuotoją, nedelsiant pranešti administracijai ir esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti.

54. Atstovauti mokyklai valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose laikinai einant mokyklos direktoriaus pareigas.

55. Vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su mokyklos ūkiu ir/ar turtu, mokyklos darbuotojų darbu ar darbo laiko, darbo užmokesčio apskaita.

56. Vaduoti mokyklos direktorių atostogų metu, kai mokykloje nevyksta ugdymo procesas.

57. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais administracinį - ūkinį darbą.

58. Vadovautis mokyklos nuostatais, direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais ir/ar atskiru administracijos kuruojamų sričių paskirstymu.


Įmonė: Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tuskulėnų g. 30, 852758310, rastine@ziburio.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Vilniaus "Žiburio" pradinė mokykla  Pastatų administravimo poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. 40-92


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - Departamentas) Būsto administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) Pastatų administravimo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti Poskyriui priskirtą bendrojo naudojimo objektų valdytojų (bendrojo naudojimo objektų administratorių, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų ir jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų) priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją bei nagrinėti su tuo susijusius fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - daugiabučių namų valdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir darbo patirtį pastatų administravimo srityje;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų valdymą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją, organizuoja ir atlieka:
7.1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką;
7.1.2. kompleksinius neplaninius bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu;
7.1.3. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimą ir valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais;
7.2. pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą, kuri skelbiama viešai Savivaldybės internetinėje svetainėje;
7.3. kontroliuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą, jiems pavestų pavedimų vykdymą, kaupia informaciją, padedančią vertinti jų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo;
7.4. teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę rengimą/tobulinimą;
7.5. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;
7.6. teikia išvadas ir siūlymus Poskyrio vedėjui daugiabučių namų valdymo klausimais, priežiūros organizavimo, daugiabučių namų gyventojams tiekiamų paslaugų tobulinimo klausimais;
7.7. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Poskyrio valstybės tarnautojams priskirtą kompetenciją ir teikia teisės aktuose nurodytiems pareigūnams nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas;
7.8. rengia pažymas Mero, Mero pavaduotojų bei Savivaldybės tarybos narių, Departamento direktoriaus gyventojų priėmimams;
7.9. atstovauja Savivaldybės administracijai pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir Savivaldybės institucijose, sprendžiant daugiabučių namų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimus;
7.10. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, administratorių atrinkimo, skyrimo bei keitimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimais;
7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;
7.12. teikia siūlymus Poskyrio vedėjui poskyrio reguliavimo sričiai priskirtos veiklos plėtojimo klausimais;
7.13. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją;
7.14. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  3-ojo kontrolės poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 20 d.
įsakymu Nr. 40-238

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS
3-IOJO KONTROLĖS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus 3-iojo kontrolės poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento (toliau - Departamentas) Viešosios tvarkos skyriaus (toliau - Skyrius) 3-iojo kontrolės poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys - viešosios tvarkos užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo policijoje, teisėsaugos, teisėtvarkos institucijose patirtį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldos, Skyriaus veiklą ir jų kompetencijai priskirtus klausimus;
6.3. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų reikalavimų;
7.2. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus;
7.3. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose pagal su Skyriaus vedėju suderintą priemonių planą;
7.4. rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais;
7.5. tikrina, ar renginių organizatoriai laikosi nustatytos renginių organizavimo tvarkos;
7.6. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
7.7. tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), vykdo administracinių bylų teiseną;
7.8. pagal įgaliojimą surašo pažeidimų (nusižengimų) protokolus;
7.9. priima ir registruoja pranešimus, teikia su jais susijusią informaciją, registruoja pranešimus, tvarko jam sukurtus pavedimus, užduotis, įveda užduoties įvykdymo informaciją Vilniaus miesto savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje "@vilys" ar kitose informacinėse sistemose;
7.10. perduoda gautą informaciją Skyriaus vedėjui, Poskyrio vedėjui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
7.11. teikia reikalingą informaciją Skyriaus ir Poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų);
7.12. perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
7.13. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui ir Poskyrio vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
7.14. pagal Departamento direktoriaus patvirtintą grafiką dirba pamainomis, slenkančiu grafiku;
7.15. Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais;
7.16. Siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją jo nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Metodologijos skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.AV-117
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. AV - 334
redakcija)


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (17-2T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus aplinkos monitoringo srityje, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kokybės vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos ar bendrosios inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų projektus, pagal kompetenciją dalyvauja svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su vandens, oro ir ekosistemų monitoringu;
7.2. kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo prietaisų techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams vandens, oro ir ekosistemų monitoringo sistemose;
7.3. savarankiškai nagrinėja ir taiko su tyrimais susijusius Lietuvos, tarptautinius standartus ir oficialiai pripažintus metodus, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia dokumentus Skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.4. atlieka hidrocheminius ir aplinkos oro tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais;
7.5. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas;
7.6. dalyvauja tarptautinių palyginamųjų bandymų organizavimo laboratorijoms, atliekančioms paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus, programoje;
7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos apsaugos agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870668057, violeta.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Aplinkos apsaugos agentūra  Vadybininkas

Pobūdis: • "Baltpool" biržos ir dvišalių skiedros pirkimo-pardavimo kontraktų administravimas;
• Skiedros krovimų darbų organizavimas ir priežiūra;
• Skiedros transportavimo organizavimas ir priežiūra;
• Pristatymo metu atsiradusių problemų (technikos gedimai, oro sąlygos ir kt.) sprendimas;
• Sąskaitų turinio patikra ir savalaikis pristatymas buhalterijai;
• Sutarčių sudarymas ir priežiūra;
• Gautinų sumų kontrolė ir planavimas;
Kitos susijusios užduotys.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Noras dirbti ir tobulėti;
• Atsakingumas;
• Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;
• Geri/puikūs darbo kompiuteriu (Word, Excel, Outlook ir kt.) įgūdžiai;
• Vairuotojo teisės, B kategorija
Privalumai:
• Darbo patirtis miškininkystės/biokuro gamybos ir prekybos srityse;
• Rekomendacijos.
Mes siūlome:
• Konkurencingą, laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį atlyginimą;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vita activa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869541147
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Vita activa"  Valytojai Vilniaus oro uoste

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas ir priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Darbštumas;
Kruopštumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dussmann service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861531397, vou@dussmann.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Dussmann service"  Pagalbinis langų montuotojas

Pobūdis: Senų langų demontavimas
Plastikinių langų montavimas
Balkonų stiklinimas
Reikalavimai: Bendras tvarkingumas
Atsakingumas
Savarankiškumas
Darbe blaivaus mąstymo
CV siusti Info@aldasa.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldasa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šnipiškių g.2, 860640526, Info@aldasa.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Aldasa"  Restorano salės darbuotojas 0,5 etato

Pobūdis: Bufete įdėti maistą pagal klientų prašymus;
Prižiūrėti bendrą tvarką salėje;
Papildyti maistą bufete;
Dirbti su kasa (atsiskaitymas tik kortelėmis);
Paruošti kavos pertraukėles konferencijoms ir prižiūrėti tvarką jų metu;
Kiti su kasdiene restorano veikla susiję darbai.

Yra galimybė papildomai užsidirbti vakarais, renginių metu.

Darbo laikas nuo 11 iki 15 val., darbo dienomis (0,5 etato)

MES SIŪLOME:
Maitinimą du kartus (prieš darbą ir po darbo);
Galimybę užsidirbti renginių metu;
Galimybę realizuoti idėjas bei užsidirbti, prisidedant prie įmonės komunikacijos ir renginių organizavo;
Laiku ir oficialiai mokamą atlyginimą;
Visas soc. garantijas;
Draugišką ir palaikantį kolektyvą;
Geras darbo sąlygas.
Reikalavimai: Ieškome mandagių, tvarkingų ir atsakingų žmonių.
Darbo patirtis nebūtina - naujus komandos narius apmokysime

Susidomėjus, Cv siųsti el.paštu
polikaityte.monika@pietausim.lt

Atlyginimas: 242 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pietausim.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos 29, 863049605, polikaityte.monika@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Pietausim.lt"