Dėžučių pakuotoja (-as)

Pobūdis: Dėžučių pakavimas;
Darbas pamaininiu slenkančiu grafiku;
Dieninė pamaina nuo 06 val. iki 18 val.; naktinė pamaina nuo 18 val. iki 06 val.; keturios laisvos dienos.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Kruopštumas, sąžiningumas.

Įmonė siūlo:
Laiku mokama darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Mokymus darbo pradžioje;
Draugišką kolektyvą.

Darbo vieta - netoli Oro uosto.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 99, 868605417, personalas@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2014.07.31

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Brošiūruotoja/(-as)

Pobūdis: Pakuočių išrinkimas;
Darbas pamaininiu slenkančiu grafiku;
Dieninė pamaina nuo 06 val. iki 18 val.; naktinė pamaina nuo 18 val. iki 06 val. keturios laisvos dienos;

Darbo vieta-netoli Oro uosto

Reikalavimai: Gera darbo kokybė;
Atsakingas požiūris į darbą;Įmonė siūlo:
Visada laiku mokama darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Mokymus darbo pradžioje;
Draugiška kolektyvą;
Geras darbo sąlygas;

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 99, 868605417
Skelbimo data: 2014.07.31

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Būsto administravimo skyriaus specialistas

Pobūdis: Darbuotojas atlieka šias žemiau nurodytas pareigas:

1. atlieka Vilniaus miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybei) nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų ir negyvenamųjų patalpų, skirtų gyventojams naudotis kaip pagalbinėmis patalpomis (toliau – Patalpomis), inventorizavimą ir įregistravimą VĮ "Registrų centras"
2. nustatyta tvarka rengia nuomos sutartis su nuomininkais, vykdo jų registravimą ir išregistravimą VĮ "Registrų centras"
3. atstovauja Įmonę gaunant, teikiant bei atsiimant dokumentus, reikalingus nekilnojamąjį turtą įregistruojant Savivaldybės vardu visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose;
4. suveda duomenis apie Savivaldybės Patalpas į Įmonės informacinę duomenų bazę, juos tikrina ir koreguoja;
5. pagal perduoto Įmonei patikėjimo teise turto sąrašą, atlieka pasirašytų nuomos sutarčių analizę, o paaiškėjus, kad jų nėra, inicijuoja naujų nuomos sutarčių pasirašymo procedūrą;
6. užtikrina, kad po nuomos sutarčių pasirašymo būtų perduodamos nuomininkams Patalpos pagal perdavimo-priėmimo aktus, tik įvykdžius visas nuomos sutarčių sąlygas;
7. tikrina Savivaldybės Patalpas pagal Įmonės skyrių, vadovų, Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių pavedimus, patikrinimo rezultatus nurodant patikrinimo aktuose;
8. patikrinimo metu renka ir sistemina medžiagą apie nuomininkų susidariusias skolas bei kitus pažeidimus, informaciją perduoda įstaigos Teisės ir skolų administravimo skyriui;
9. nustato subnuomos, neteisėtai ar savavališkai užimtų Savivaldybės patalpų, atvejus, įteikia nustatytos formos įspėjimus, raštus nuomininkams;
10. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų informacijos rinkimą, teikimą Savivaldybės struktūriniams padaliniams dėl taisymo, įrašymo ir naikinimo;
11. renka informaciją dėl netinkamų naudoti patalpų;
12. dalyvauja iškeldinant gyventojus iš Patalpų po teismo sprendimų įsigaliojimo;
13. renka ir sistemina medžiagą apie laisvas Patalpas,
14. vykdo nuomininkų periodinius patikrinimus, jų rezultatus suveda į Įmonės informacines duomenų bazes, informuoja atitinkamus Įmonės skyrius bei darbuotojus;
15. patikrinimo metu nustato Patalpų techninę būklę ir, esant būtinybei, informuoja Būsto priežiūros skyrių;
16. dalyvauja priimant ir perduodant Patalpas;
17. užtikrina nuomininkams galimybę apžiūrėti Patalpas prieš jų apgyvendinimą;
18. informuoja Patalpų nuomininkus apie sudarytų sutarčių sąlygų vykdymą ir/ar jų pasikeitimus, taip pat apie nuomos sutarčių sudarymo būtinybę, pasikeitus tam tikroms aplinkybėms;
19. skaičiuoja socialinio būsto nuomininkams priklausančias kompensacijas už būsto nuomą ir šildymą;
20. vykdo nuomininkų pateiktų turto ir pajamų deklaracijų peržiūrą ir teikia savo siūlymus Skyriaus vedėjui;
21. Esant poreikiui, užplombuoja Patalpas;
22. Skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja daugiabučių namų savininkų bendrijų susirinkimuose;
23. nagrinėja nuomininkų ir kitų asmenų pasiūlymus, skundus ir prašymus, rengia atsakymus, priima interesantus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
24. bendradarbiauja, keičiasi informacija su Savivaldybės administracijos ir Įmonės struktūriniais padaliniais;
25. nagrinėja Savivaldybės administracijos ir jos padalinių, kitų institucijų raštus, paklausimus ir rengia atsakymus į juos;
26. teikia Įmonės direktoriui siūlymus, pastabas ir išvadas dėl priimamų aktų;
27. rengia atlikto darbo ataskaitas;
28. registruoja atliktus darbus Įmonės informacinėse sistemose ir vidiniuose registruose;
29. dalyvauja kitų Įmonės struktūrinių padalinių teisės aktų rengime, kiek tai susiję su Skyriaus atsakomybei priskirtais Įmonės projektais, jų įgyvendinimu ar šių dokumentų atitikimu Lietuvos Respublikos teisės aktams;
30. pavaduoja kitą padalinio darbuotoją ar atlieka tam tikras darbines kito darbuotojo funkcijas, kai to darbuotojo nėra darbe (komandiruotėje, atostogų metu, ligos metu ir pan.);
31. vykdo kitas funkcijas, tiesiogiai susijusias su būsto administravimu;
32. konsultuoja Įmonės darbuotojus, siūlo sprendimus nagrinėjant probleminius klausimus;
33. sprendžia kitų Įmonės struktūrinių padalinių veikloje iškylančius praktinius būsto administravimo klausimus, įvertindamas jų svarbą, siūlo keisti ar priimti naujus Įmonės vidaus teisės aktus;
34. atstovauja Įmonės interesams santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
35. rengia raštus būsto administravimo klausimais ir/ar koordinuoja susirašinėjimą su kitomis valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
36. teikia pasiūlymus bei pastabas rengiant įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų projektus;
37. rengia arba dalyvauja rengiant Įmonės vidaus teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus, atlieka kitų Įmonės struktūrinių padalinių vizavimui pateiktų Įmonės vidaus teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų analizę;
38. dalyvauja Įmonės sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje, esant poreikiui dalyvauja kituose Įmonės struktūrinių padalinių atstovų organizuojamuose susirinkimuose, kuomet svarstomi būsto administravimo klausimai;
39. rengia raštų projektus bei tarnybinius pranešimus dokumentų valdymo sistemoje @vilys;
40. vykdo kitas teisės aktais ir Įmonės vidaus teisės aktais jo kompetencijai priskirtas funkcijas, taip pat Įmonės direktoriaus raštiškus ir žodinius nurodymus, susijusius su aukščiau numatytų funkcijų vykdymu.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojo kvalifikacijai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį būsto administravimo srityje;
3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikianti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
4. mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook;
5. mokėti dirbti apskaitos programa "Rivilė" (privalumas);
6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (rusų kalba – privalumas);
7. gebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą;
8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius būsto administravimą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus;
9. žinoti teisės aktuose nustatytą dokumentų rengimo tvarką;
10. gebėti laikantis teisės aktų reikalavimų spręsti Įmonėje kylančias būsto administravimo problemas;
11. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gerai išmanyti raštvedybą ir kanceliarinę kalbą, teisės aktų rengimo taisykles.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SĮ "Vilniaus miesto būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 8 697 00804, vilniaus.bustas@vmb.lt
Skelbimo data: 2014.07.31

Atsiliepimai apie SĮ "Vilniaus miesto būstas"  Stogdengys – skardininkas

Pobūdis: Darbas ant sutapdintų stogų su dujomis. Taip pat šiems stogams būdingi skardinimo darbai.
Zenonas. Tel.: 8 685 13 826
Marius. Tel.: 8 687 84 043
Reikalavimai: IDV pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. giros, Zenonas. Tel.: 8 685 13 826 Marius. Tel.: 8, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.31

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Žaliūzių surinkėjas

Pobūdis: Ieškomas naujas komandos narys,
be patirties apmokome
gera darbinė atmosfera,
draugiškas kolektyvas.
Laiku mokamas atlyginimas.
Atlyginimas priklausantis nuo darbo apimties.
Reikalavimai: Be patirties apmokome

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Euroletai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867774500, info@euroletai.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Euroletai"  Studentas

Pobūdis: Laikinam darbui 1-2 mėn. skubiai ieškome priėmėjos/priemėjo IT srityje Vilniuje, Šeškinės g.

Darbo pobūdis: IT technikos priėmimas taisymui bei atidavimas, siuntų supakavimas ir išsiuntimas bei tvarkos palaikymas. Darbo metu lieka daug laisvo laiko, o darbas ypatingai lengvas.

Darbo metu įgysite IT patirties, o gerai dirbantiems bus parašytos rekomendacijos

Darbo laikas 10-19val. darbo dienomis
Atlyginimas - minimalus, mokamas kas mėnesį

Susidomėjusius siųsti CV arunas@netseptyni.lt su laisko tema "dėl laikino darbo Vilniuje"

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Net septyni"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės g. 22, 864407000, arunas@netseptyni.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Net septyni"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatiniai skaičiavimai,konkursų paieška, konkursinės medžiagos parengimas ir pateikimas, dokumentacijos objekto pridavimui parengimas, medžiagų nurašymas.
Reikalavimai: Patirtis ir siūomo darbo praktika 5 metai. Prašome teikti CV.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Sandėlininkui, baldininko padėjėjui

Pobūdis: Darbo pobūdis: Korpusinių baldų valymas, rūšiavimas, paruošimas surinkimui iš pagamintų laminuotų plokščių. Baldų užnešimas į prekybos saloną bei pas pirkėją. Smulkus baldų remontas. Baldų pakrovimas, iškrovimas perkant naujus baldus bei vežant paruoštus baldus pas pirkėją.
Darbo grafikas: Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 19.00 val. Pagal atskirą susitarimą šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.
Darbo vieta: Kalvarijų g. 125, prekybos salonas "Baldų rojus", Vilnius.
Reikalavimai: Reikalavimai: Gera fizinė būklė. Sąžiningumas bei atsakomybė, negeriantis.
Atlyginimas: 1100 – 1500 Lt į rankas, priklausomai nuo atidirbtų valandų kiekio, kvalifikacijos bei darbo krūvio.
Kontaktai : gamybos vadovas: Henrichas Makarevičius tel. +370 (661) 19 867. Skambinti gamybos vadovui ir tartis dėl susitikimo. Direktorius: Valerijus Kovalevskis. Pageidautina pateikti savo darbo patirties bei buvusių darboviečių aprašymą.
El. paštas: valeijus@vamako.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vamako"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 8 (661) 19 867, valerijus@vamako.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Vamako"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių atrinkimas pagal užsakymus;

prekių priėmimas, sutikrinimas;

siuntų ruošimas išsiuntimui;
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

mokėjimas dirbti kompiuteriu;

atsakingumas, kruopštumas;

geri bendravimo įgūdžiai ir noras dirbti;

Po bandomojo laikotarpio plius priedas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera@audis.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Audis"  Barmenas - padavėjas

Pobūdis: Pagrindinis darbas - bare (gėrimų ruošimas, prekių užsakymas, tvarkos palaikymas);
Papildomai - esant reikalui padėti padavėjams aptarnaujant staliukus.
Darbo grafikas: ilga trumpa savaitėmis (pilnas etatas).
1500 Lt į rankas.
CV siųsti į restoranas@toresbravoras.lt (nurodyti temą: barmeno darbas)
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis,
atsakingumas,
sąžiningumas,
komunikabilumas,
reprezentatyvi išvaizda,
puikios lietuvių kalbos žinios, tvarkingumas.
Nuosavas automobilis, anglų ir rusų kalbos žinojimas - privalumai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Sirokomlės parkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gurių 10, 865532626, restoranas@toresbravoras.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie VšĮ "Sirokomlės parkas"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Namu fasadu apsildinimas,padet diem zmonem atlikti pagalbinius darbus,maisyt klijus ir kita
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugvita ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860880287
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Eugvita ir ko"  Sąmatininkas


Įmonė: UAB "Eugvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206216
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Eugvilsta"  Laiškininkas Žirmūnuose

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
Darbas Žirmūnuoes, Vilniuje;
6 darbo dienos
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Sandėlio darbininkas komplektuotojas

Pobūdis: Užsakymų kavinėms ir restoranams komplektavimas (vaisiai ir daržovės);
prekių atrinkimas;
rankinis prekių perkrovimas ant palečių, paruošimas transportavimui.

Reikalavimai: Kruopštumas;
Pareigingumas;
Gebėjimas dirbti fizinį darbą;
Be žalingų įpročių;
Elektrinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas - privalumas;
Nuosavas automobilis - privalumas.

Darbo vieta – Kirtimų gatvė, Aukštieji Paneriai.
Visos socialinės garantijos;
Laiku mokamas darbo užmokestis;
Darbas pilnu etatu;
Lankstus darbo grafikas.

Jeigu susidomėjote darbo pasiūlymu savo CV arba trumpą prisistatymą siųskite į el. paštą MINDAUGAS@LITBANA.LT

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, marius@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Vadybininkas

Pobūdis: Prekių užsakymų priėmimas;
Išvežamų prekių kokybės ir prekių asortimento likučių kontrolė;
Naujų klientų paieška, informacijos apie įmonę pristatymas potencialiems klientams, sutarčių sudarymas;
Bendravimas su esamais ir būsimais HORECA (viešbučiai, restoranai, kavinės) sektoriaus klientais kainų, prekių tiekimo klausimais;
Klientų skolų administravimas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas, pageidautina verslo administravimo arba logistikos;
Pageidautina mokėti rusų ir/arba anglų kalbas;
B vairuotojo teisių kategorija, pageidautina nuosavas automobilis;
Bent 2 metų patirtis transporto/logistikos arba prekybos įmonėje;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Darbo patirtis HORECA sektoriuje – privalumas;

Jeigu susidomėjote darbo skelbimu gyvenimo aprašymą siųskite elektroninio pašto adresu: marius@litbana.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, marius@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Darbų vadovas

Pobūdis: - Statybos darbų proceso planavimas ir koordinavimas;
- Vadovavimas lauko ir vidaus statybos darbams;
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Visų procesų, susijusių su objekto statyba, valdymas ir kontrolė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: N. uosto g.8a, 860477783, personalas@gora.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Gora"  Virėjo padėjėja 0,5 etato (savaitgaliais)

Pobūdis: Restorano patiekalų atleidimas į salę, padėjimas virėjui. Darbas pusė etato savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis. Gali būti besimokantis virėjo specialybės žmogus.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 861320077, info@sriubosdena.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Apdailininkas, plyteliu klojėjas

Pobūdis: Vidaus apdaila
Reikalavimai: Plytelių klojimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danalga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868601882
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Danalga"  Sunkvežimių plovėjas


Įmonė: UAB "Hanse trailer"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206298
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Hanse trailer"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Reikalingi CE kategorijos vairuotojai darbui po Pabaltijo šalis.
Savaitgaliai namuose.
Reikalavimai: CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, patirtis, atsakingumas, darbštumas

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autofreitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863871877, autofreitas@info.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Autofreitas"  Giros pardavėjas (-a)

Pobūdis: Prekyba gira prie mobiliojo vežimo (vieta prie VĮ "Regitra"). Reikalingas darbuotojas dirbti nuo š.m. rugpjūčio mėn. iki spalio 1d.
Reikalavimai: Komunikabilumas, punktualumas, darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Savas auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864623005, gyvagira@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Savas auto"  Sandėlio darbininko-vairuotojo


Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206297
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Vyr. virėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206299
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Virėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206300
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Vairuotojas-ekspeditorius


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206301
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Nekvalifikuotas darbuotojas statybos objekte
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 14-102, 864560216, personalas.vikanda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Vikanda"  Kelionių parvadimų administratorė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- darbas su rezervacine sistema
- klientų konsultavimas
- sutarčių rengimas
- maršrutų planavimas

Reikalavimai: Reikalavimai:
- aukštasis išsilavinimas
- puikios rusų kalbos žinios
- komunikabilumas
- gebėjimas dirbti savarankiškai
- darbo patirtis turizmo srityje (privalumas)

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "F-travel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 20, 865052111, info@f-travel.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "F-travel"  Vairuotojas-ekspeditorius C kateg.

Pobūdis: Skubiai reikalingas C kategoriją turintis vairuotojas dalinių krovinių pasikrovimui ir išvežiojimui maršrutu Vilnius-Kaunas 10t tentiniu sunkvežimiu. Darbas nuolatinis ir tik darbo dienomis, darbo užmokestis į rankas 2400 Lt mokamas visuomet laiku.
Reikalavimai: - noras dirbti;
- atsakingumas;
- pareigingumas;
- savarankiškumas;
- fizinė ištvermė;
- nepriekaištinga reputacija;
- 95 kodas;
- ADR pažymėjimas (privalumas).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lantrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 102, 8 655 14141, Lantrans@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Lantrans"  Transporto logistikos vadybininkas

Pobūdis: Bendravimas su siuntėjais, vežėjais, gavėjais, sutarčių derinimas ir sudarymas;
Krovinių gabenimo kontrolė nuo užsakymo gavimo iki krovinio pristatymo užsakovui;
Dokumentų administravimas.
Reikalavimai: Labai geros anglų kalbos žinios;
geros rusų ir lenkų kalbų; žinios; Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas;
derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus.
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.
Darbo patirtis logistikoje.
Darbo užmokestis priklausomai nuo rezultatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Valytoja Dominikonų g.

Pobūdis: Ofiso patalpų valymas. Darbas 0,5 etato nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 16 val. iki 20 val.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g., 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Tarptautiniai krovinių pervežimai LT-RUS; LT-EU-LT.
Reikalavimai: Reikalavimai: Turėti CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą, galiojančią medicininę pažymą (forma Nr. 0931/a ir forma 048/a), pageidautina 95 kodą (pagal ES direktyvas), būti pareigingam, sąžiningam, turėti supratimą technikoje, mokėti rusų kalbą, pageidautina be žalingų įpročių. (Vizos RUS, BY privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Virėjai, kepėjai

Pobūdis: Darbas pagal technologines korteles.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, noras dirbti ir tobilėti. Panašaus darbo patirtis privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršukiškių, 862018013
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Krovimas baldinių plokščių
Reikalavimai: Privalumas - mokėti dirbti su autokrautuvu

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861805624, vilnius.sandelys@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Autokrautuvų remontas ir priežiūra.

Atlyginimas priklausys nuo kandidato patirties ir kvalifikacijos: nuo 2500 iki 3000 Lt/mėn. (ant popieriaus)
Reikalavimai: Darbo patirtis remontuojant vidaus degimo variklius nuo 3 m.
Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.
Traktorininko vairuotojo pažymėjimas- privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 686 74525, albertasb@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Dizaineris


Įmonė: UAB "ADR8"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206289
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "ADR8"  Kasininke/operatore

Pobūdis: Pizza King tinklui reikialingi kasininkės/operatorėsi. Bendravimas su klientais ir pagalba virtuvėje. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, apmokome. CV su kontaktais siųskite el.paštu adomas@pizzaking.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Kompiuterių technikas

Pobūdis: Planšetinių, nešiojamų kompiuterių problemų nustatymas ir šalinimas
Reikalavimai: Savarankiškas darbas. Išmanyti populiariausias operacines sistemas, kompiuterio sandarą, mokėti naudotis matavimo prietaisais ir paprasčiausia litavimo įranga.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Betonuotojai

Pobūdis: Pastovus darbas, laiku mokamas atlyginimas, visos soc. garantijos, galimybė apgyvendinti
Reikalavimai: Skambinti tel.: +370 659 64851

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 67a, 865964851, info@krkbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "KRK Baltic"  Elektromontuotojas-instaliuotojas

Pobūdis: Elektroninių inžinerinių sistemų, elektros ir apsaugos sistemų instaliaciniai bei montavimo darbai infrastruktūros ir geležinkelio objektuose (galimos komandiruotės visoje Lietuvoje?.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas
Darbštumas
Noras užsidirbti

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fima"
Miestas: Vilnius, kaunas, klaipėda, Šiauliai
Kreiptis: 852113493, atrankos@fima.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Fima"  Elektros darbų montuotojas

Pobūdis: UAB "Sareme Sistemos" siūlo darbą elektros darbų montuotojui Vilniuje
Reikalavimai: Elektriko montuotojo darbo patirtis, atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sareme sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko, 370-618-41114, kestutis@saremesistemos.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Sareme sistemos"  Kondicionavimo montuotojas

Pobūdis: UAB "Sareme Sistemos" siūlo darbą Vilniuje, kondicionavimo- vedinimo sistemų montuotojui.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, aukštasis išsilavinimas, geri bendravimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sareme sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko, 370-618-41114, kestutis@saremesistemos.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Sareme sistemos"  Mūrininkai

Pobūdis: Pastovus darbas, laiku mokamas atlyginimas, visos soc. garantijos, galimybė apgyvendinti
Reikalavimai: Skambinti tel.: +370 659 64851

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 67a, 865964851, info@krkbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "KRK Baltic"  Virtuvės darbininkės

Pobūdis: Restoranas "Lokys", esantis Vilniaus senamiestyje ieško virtuvės darbininkės pamaininiam darbui (3 darbo dienos, 3 išeiginės) nuo 12 iki 24val.
Reikalavimai: - tvarkingumas

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senasis lokys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stiklių, 865626789, evaldas@lokys.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Senasis lokys"  Taksi dispečerė

Pobūdis: Skambučių priėmimas, perdavimas vairuotojams. Darbas slenkančiu grafiku ( yra naktinės pamainos). APMOKOME.
Reikalavimai: Rusų kalbos žinios
Greita orientacija
keblių situacijų valdymas


CV siųsti leonovic.grazina@gmail.com

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Luksena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žaliųjų ežerų, 860297770, leonovic.grazina@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Luksena"  Krautuvo vairuotojas-logistas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas;
• Nebaigtų gaminių transportavimas cecho viduje;
• Paimti, sukomplektuoti ir nuvežti tam tikras detales i tam skirta vieta.

Reikalavimai: • Turi išmanyti brėžinius,
• 2 m. patirtis, dirbant autokrautuvo vairuotoju;
• Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas (bent el. vežimėlio);

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius, riešė
Kreiptis: Tel.: 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Teisininkas (-ė)

Pobūdis: Darbo teisė, teisėkura, atstovavimas
Reikalavimai: Aukštasis teisinis išsilavinimas (gali būti paskutinio kurso studentas)
puikus anglų arba prancūzų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 9, 2496921, lpsk@takas.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija  Sandėlininko pavaduotojas

Pobūdis: Darbas su baldinėmis plokštėmis ir furnitūra
Reikalavimai: Privalumas - patirtis baldinių medžiagų prekyboje ir darbo su autokrautuvu.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Valytojoms Algirdo g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja ofiso valymui, esančio Algirdo g., Naujamiestyje. Darbo laikas: pirmadieniais - penktadieniais, nuo 6 val. iki 8 val. ryto.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1P-101

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorius yra įstaigos vadovas.Pareigybes lygis - A.Pareigybes kategorija -18.

II. PASKIRTIS

Lietuvos teismo ekspertizės centro (toliau - Centras) direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Centrui, planuoti ir koordinuoti ekspertinę, mokslo tiriamąją, taikomąją, metodinę, finansinę, ūkinę ir kitą veiklą, užtikrinti, kad ekspertiniai tyrimai būtų atliekami laiku ir kokybiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, organizuoti atitinkamų sričių teismo ekspertų rengimą, jų kvalifikacijos tobulinimą ir teismo eksperto kvalifikacijos teikimą, atstovauti Centro interesams valstybiniu ir tarptautiniu lygiu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimas bei materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir specialiojoje veiklos srityje -teismo ekspertizė ir kiti ekspertiniai tyrimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ĮSTAIGOS VADOVUI

6. Įstaigos vadovas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. gerai išmanyti nacionalinius ir Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teismo ekspertizes, techninių priemonių ir specialiųjų žinių naudojimo klausimus, kriminalistikos ir teismo ekspertizes praktiką ir mokslą;

6.4. būti susipažinęs su nacionaliniais ir tarptautiniais standartais dėl kokybės reikalavimų ekspertinių tyrimų laboratorijoms, Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos rekomendacijomis.

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. būti gerai susipažinęs su Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu;

6.8. mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu (pagal "Europass");

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS VADOVO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Centrui ir atsako už jam nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. organizuoja Centro darbą, kontroliuoja, kaip jis vykdomas, nustato veiklos gerinimo kryptis, strategijas;

7.3. užtikrina tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų, susijusių su Centro veikla, laikymąsi ir vykdymą;

7.4. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Centrui tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose, teismuose;

7.5. pagal Centro kompetenciją dalyvauja teismo ekspertizės politikos įgyvendinime, formuoja Centro politiką personalo valdymo klausimais;

7.6. teikia teisingumo ministrui tvirtinti:

7.6.1. Centro metinį veiklos planą:

7.6.2. Centro metinę veiklos ataskaitą;

7.7. tvirtina:

7.7.1. Centro padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, pareigybių aprašymus, kokybės vadovą, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus Centro veiklą reglamentuojančius vidaus dokumentus;

7.7.2. Centro atliekamų ekspertinių tyrimų įkainių dydžius teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7.3. Centro mokslo taikomųjų ir tiriamųjų darbų bei informacinių fondų sudarymo programas, atskirų mokslinių temų vykdymo programas, Centro ekspertų kvalifikacijos kėlimo planus;

7.8. priima sprendimus:

7.8.1. dėl kvalifikacinės komisijos teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimui sustabdyti ar panaikinti jo sustabdymą, pripažinti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą negaliojančiu sudarymo;

7.8.2. dėl tiriamosios medžiagos ekspertiniams tyrimams kuruojamuose skyriuose priėmimo, prašymų iš privačių asmenų atlikti ekspertinius tyrimus Centre priėmimo;

7.8.3. dėl atliktų ekspertinių tyrimų kuruojamuose skyriuose atitikties kokybės sistemos dokumentams, teisės aktams ir jų išsiuntimo užsakovams;

7.9. vykdo įstaigos kompetencijai priskirtų įslaptintų dokumentų, pažymėtų slaptumo žyma "Slaptai", valdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.10. pagal Centro kompetenciją sudaro sutartis ir susitarimus;

7.11. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Centro vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;

7.13. vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų ir Teisingumo ministerijos kanclerio (jei funkcijos, susijusios su Centro koordinavimu ir kontroliavimu, pavestos viceministrams, Teisingumo ministerijos kancleriui) nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS VADOVO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas yra pavaldus teisingumo ministrui.Atlyginimas: 4210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2662857, rita.kamarauskiene@tm.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie Teisingumo ministerija  Strategijos ir analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. 1P-328


STRATEGIJOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Strategijos ir analizės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta padėti vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, teikti pagalbą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) specialistams ir vykdyti kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas -strategijos ir analizės, specialiosios veiklos srities - konsultavimas, pagalbos teikimas vykdant teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metus darbo stažo, susijusio su teisės aktų taikymu teritorijų planavimo arba statinių projektavimo, arba statybos, arba statinių naudojimo srityse;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;
6.4. mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti darbus pagal savo funkcijas;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;
7.2. pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus;
7.3. analizuoja, vertina antikorupciniu požiūriu teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atsižvelgiant į jų taikymo praktiką, ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo arba pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reikalingų teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai vykdyti, pakeitimų ir papildymų projektus;
7.4.pagal kompetenciją teikia išaiškinimus teisės aktų taikymo klausimais;
7.5. Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (Žin., 2011, Nr. 136-6481) nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais;
7.6. teikia Inspekcijos vadovybei siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;
7.7. rengia Inspekcijos interneto svetainėje skelbtiną informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu vykdytą konsultavimo veiklą;
7.8. teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo, Inspekcijos darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;
7.10. rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų projektus;
7.11. rengia teisės aktų, kuriuos Inspekcija teikia aplinkos ministrui, projektus;
7.12. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
7.13. pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais;
7.14. talpina išorinėje ir vidinėje svetainėje Inspekcijos svetainėje su Skyriaus funkcijomis susijusią informaciją, asmenų užklausimus ir Skyriaus parengtus atsakymus;
7.15. seka teisės aktų pakeitimus ir apie tai elektroniniu paštu informuoja Inspekcijos darbuotojus;
7.16. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka arba Skyriaus vedėjo ar kito asmens pavedimu talpina informaciją, už kurios tvarkymą atsakingas arba kurią viešinti nuspręsta Inspekcijos intraneto svetainėje;
7.17. rengia Inspekcijos svetainėje skelbtiną informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu vykdytą konsultavimo veiklą;
7.18. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Inspekcijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vienuolio g. 8, 852713328, i.juodzeviciute@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  III poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. liepos 17 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-296

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

I GYVENTOJŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

III POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) I gyventojų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) III poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui;

7.3. Informuoja Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų ir raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687605, I.Versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko
2012 m. lapkričio 21 d.
įsakymu Nr. (2.1)-3-445


KONTROLĖS DEPARTAMENTO I GYVENTOJŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS
I POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) I gyventojų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) I poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;
7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui;
7.3. Informuoja Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;
7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;
7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;
7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;
7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;
7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;
7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687605, I.Versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Serviso inžinierius


Įmonė: UAB "Wilo Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206279
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Wilo Lietuva"  Kavinės darbuotojas


Įmonė: UAB "Brazilija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206264
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Brazilija"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška. Pasiulymų klientams rengimas. Karjeros ir profesinio tobulėjimo galimybę.
Reikalavimai: Puikios rusų kalbos žinios.
Mokėjimas taktiškai bendrauti.
Atkaklumas,drąsa,optimizmas.
Greita orientacija.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Įmonė siūlo:
Puikias darbo sąlygas,draugišką bendrų tikslų siekiantį kolektyvą.

Darbo užmokestį priklausantys nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linkora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausio 13-osios, 862246600, info@linkora.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Linkora"  Laiškininkas Fabijoniškėse

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
Darbo grafikas: 7:00 iki 15:00
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Stalius - montuotojas

Pobūdis: Laiptų ir jų konstrukcijų montavimas.
Reikalavimai: Patirtis laiptų montavime, anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laiptų fabrikas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių 124, 861481860, personalas@e-laiptai.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Laiptų fabrikas"  Kasininkas (-ė) (0,5 etato)

Pobūdis: - klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
- sąskaitų faktūrų išrašymas;
- darbas 0,5 etato.
Darbas Vilniuje, Ukmergės g. 250.
Reikalavimai: - kasininko darbo patirtis;
- mandagumas, atsakomybė, sąžiningumas;
- darbštumas, greita orientacija;
- galimybė dirbti slenkančiu grafiku nuo 17 iki 21 val.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Plytelių klojėjas

Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jogrida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g.40, 867417316, aldas@jogrida.lt
Skelbimo data: 2014.07.30

Atsiliepimai apie UAB "Jogrida"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Siulome gerai apmokama darba vilkiku vairuotojui darbui tentais Vakaru Europoje (4 sav darbas, 2 sav poilsis). Darbas ratais Vokietija- Sveicarija- Vokietija. Laiku mokamas atlyginimas
Reikalavimai: CE kategorija ir E95 kodas, skaitmeninė tachografo kortelė. Atsakingumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IMI trans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniskiu, 867331155
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "IMI trans"  Pardavėja (-as) - kasininkė (-as)

Pobūdis: Avalynės salonas nuolatiniam darbui Vilniuje ieško aktyvių, ambicingų, kurybingų, tikslo siekiancių pardavėjų-kasininkų
Reikalavimai: Privalumai - užsienio kalbų mokėjimas bei darbo patirtis. Užtikriname puikias darbo ir apmokėjimo sąlygas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TJ retail"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tjretail@mail.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "TJ retail"  Pardavėjos


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206266
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Klientų aptarnavimo specialistas


Įmonė: UAB "Poldma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206267
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Poldma"  Administratorė

Pobūdis: Telefonų skambučių priėmimas, pirminės informacijos suteikimas ir skambučių nukreipimas; Bendrovės dokumentų (gaunamos/siunčiamos, kasdieninės korespondencijos, raštų, įsakymų, pažymų ir k.t.) rengimas, saugojimas, kontroliavimas ir siuntimas; Įvairių kitų dokumentų tvarkymas, bylų formavimas ir perdavimas archyvui; Įvairių registracijos žurnalų vedimas, priežiūra; Personalo dokumentų rengimas ir administravimas (darbo sutartys, įsakymai, darbo laiko apskaitos žiniarasčių pildymas);darbas su kasos aparatu, Svečių priėmimas ir aptarnavimas; nuolatinė ofiso priežiūra ir kita; Pagalba įmonės vadovui ir darbuotojams.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas
Darbo patirtis administravimo srityje
Kompiuterinis raštingumas;
Organizuotumas, sistemiškumas bei kruopštumas, savarankiškumas, komunikabilumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gralis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, 8671717881, vilnius@gralis.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Gralis"  Autoservbiso vadovas

Pobūdis: -Efektyvios automobilių serviso veiklos užtikrinimas;
-Pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimas ir kontrolė;
-Naujų klientų paieška, ryšių su esamais klientais plėtojimas.
- Sutarčių su autodetalių tiekėjais sudarymas;
Reikalavimai: -Panašaus darbo patirtis 3 m.;
-Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-Transporto bei serviso verslo aplinkos supratimas;
-Puikūs derybiniai, pardavimų bei organizaciniai įgūdžiai;
-Motyvacija dirbti bei siekti geriausių rezultatų;
-Patirtis, ieškant naujų klientų ir partnerių;
-Atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas;
-Gebėjimas dirbti ir priimti sprendimus savarankiškai;
-Gebėjimas analizuoti klientų poreikius, operatyviai spręsti iškilusias problemas;
-Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riešė, Beržų, info@socgarantijos.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "RV group"  Jūrų ir oro pervežimų skyriaus vadovas


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206247
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Sunkvežimių prekybos padalinio asistentė


Įmonė: UAB "Skuba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206261
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Skuba"  Meistras-priemėjas

Pobūdis: UAB RATIMA Saulėtekio autoservisas ieško patyrusio meistro-priemėjo.Darbas su įmonės klientais,detalių paieška,darbo organizavimas.
Reikalavimai: Patirtis,sąžiningumas,savarankiškumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratima"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio al.25a, 868668608, andrius.ratima@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Ratima"  Elektrikas

Pobūdis: • elektros (apšvietimo, jėgos), automatikos, silpnų srovių sistemų montavimas;
• galimos komandiruotės.
Reikalavimai: • elektrotechninis išsilavinimas;
• elektrosaugos grupės iki 10kW pažymėjimas būtų privalumas;
• 1 metų elektros instaliavimo darbų patirtis būtų privalumas;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BD grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bajorų g., 865626662, pauliusbd@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "BD grupė"  Virejas

Reikalavimai: Skubiai reikalingos virėjos su darbo patirtimi.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji 28, 865910559, salentodiscopub@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Skardininkas

Pobūdis: Ieškome skardininko statybose dirbti prie šlaitinių stogų. Objektai Vilniuje, darbas pastovus.

Atlyginimas sutartinis.

Suteikiame transportą, stakles ir kitus įrankius reikalingus darbui.
Reikalavimai: -Atsakingumas;
-Profesionalumas;
-Sąžiningumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekostogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 8 685 57 771, info@ekostogas.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Ekostogas"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Trinkelių klojimas, pasiruošimas ir kiti darbai.
Reikalavimai: Bent 1 metų patirtis.
Mokėti savarankiškai dirbti.
Suprasti ir vykdyti vadovo nurodymus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Drusvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861582259
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie MB "Drusvita"  Padavėjas

Pobūdis: Darbas jaukioje parduotuvėje-kavinėje šalia Katedros.
Reikalavimai: Kalbos rusų ir anglų.
Plačiai atmerktos akys, šypsena, entuziazmas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltaste"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g. 3, 8 656 67517, jurgita@ltaste.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Ltaste"  Betonuotojai

Pobūdis: Konstrukcijų betonavimo-montavimo darbai
Reikalavimai: Tvarkingi, be žalingų įpročių. Patirtis. geriausiai tiktų brigada (3-4 žmonės)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Veroma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. vileišio g, 869926519, buhalterija@veroma.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Veroma"  Klientų aptarnavimo specialistas 0.55 etato Pilaitėje

Pobūdis: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.
Darbo grafikas:13:00 iki 19:00 arba 14:00 iki 20:00
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą; užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti naudotis įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas bendrauti.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Pobūdis: - Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais;
-darbas automobiliais DAF,(2008), atitinkančiais EURO 5 standartą;
-darbas termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
-darbas ekipaže;
-reisai: Europa - NVS (Maskva, Sankt Peterburgas);
Reikalavimai: Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtina);
-pradinė profesinė kvalifikacija 95 kodas" (jeigu būtina);
-noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.
-darbo patirtis su termoreguliuojamomis puspriekabėmis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimug. 69, 864590993, info@itaga.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Itaga"  Transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Banktrans logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206236
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Banktrans logistics"  Ryšių su klientais valdymo centro vadybininkas


Įmonė: UAB "PZU Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206237
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "PZU Lietuva"  Asistentas

Pobūdis: - Paslaugų ir prekių pardavimas naujiems užsakovams
- Pastovus aptarnavimas esamų klienų
- Trumpalaikes komandiruotes po LT
- Naujų prekinių ženklų įvedimas i Lietuvos rinką.
Reikalavimai: - Organizuotumas
- Savarankiškumas
- Greita orientacija

Privalumai:
- Vairuotoju pažymėjimas
- Reprezentatyvi išvaizda
- Humoro jausmas

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.ltAtlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Autokrautuvo vairuotojams

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas;
• Nebaigtų gaminių transportavimas cecho viduje;
Reikalavimai: • 2 m. patirtis, dirbant autokrautuvo vairuotoju;
• Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas;

Mes siūlome:

• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta Engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riešė, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Arginta Engineering"  Pet24 pardavėjas


Įmonė: UAB "Future retail"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206020
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Future retail"  Minkštų baldų technologas


Įmonė: UAB "Tronhill"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206221
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Tronhill"  Eksporto projektų vadovas


Įmonė: UAB "Tronhill"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206223
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Tronhill"  Pardavimų projektų vadybininkas


Įmonė: UAB "Tronhill"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206225
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Tronhill"  Klientų aptarnavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Tipro group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206222
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Tipro group"  Pardavėja


Įmonė: UAB "Krol watch group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206228
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Krol watch group"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Krol watch group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206229
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Krol watch group"  Dalinių krovinių skyriaus vadovas


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206231
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Transporto paslaugų pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206233
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Dalinių krovinių ekspedicijos vadybininkas


Įmonė: UAB "Eurospedition"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206235
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Eurospedition"  Automatikas - elektrikas

Pobūdis: •Šiukšliavežių, antrinių žaliavų presų, konvejerių ir kitų įrengimų remonto bei priežiūros darbai tiek įmonės patalpose, tiek pas klientus;
•Savarankiškas gedimo nustatymas diagnostika ir remontas.
Reikalavimai: •Profesinis arba aukštesnysis Techninis išsilavinimas (automatikos/elektronikos srityje);
•Būtina darbo patirtis (automatikos/elektronikos srityje);
•Inžinerinis mąstymas;
•Techninių brėžinių skaitymas;
•Būtinas vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•Privalumai: vairuotojo pažymėjimas C kategorija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Judesio technika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentavrio g., 868404037, algimantas@judesiotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Judesio technika"  Statybos darbų vadovas-projektų vadovas

Reikalavimai: Baigęs aukštąjį išsilavinimą, turintis patirties vadovaujant darbininkams, valdyti ir skaityti projektus, atsakingas, galintis dirbti tiek komandoje tiek individualiai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Betonuotojas

Pobūdis: Grindų betonavimas
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti brigadoje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 65071069, nkbaltic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "NK Baltic"  Mūrininkas

Pobūdis: Sienų mūrijimas
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti brigadoje

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 65071069, nkbaltic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "NK Baltic"  Apdailininkas

Pobūdis: Staliaus, dažytojo darbai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jogrida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 11-223, 867417316, aldas@jogrida.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Jogrida"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbas restorane. Indų plovimas automatine indų plovimo mašina.
Reikalavimai: Panaši darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palangos tauras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji g. 31, 865659657, reservation@zuvine.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Palangos tauras"  Projektu vadovas

Pobūdis: - aktyvi naujų klientų paieška, derybų vedimas;
- pardavimų projektų organizavimas ir vykdymas;
- ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas;
- rinkos ir klientų poreikių analizė;
- pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai,
- gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai,
- orientacija į darbo rezultatus,
- savarankiškumas, atkaklumas, iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, komunikabilumas, gebėjimas greitai reaguoti ir priimti sprendimus.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intac Lit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio, karjera@intac.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Intac Lit"  Šaldymo įrangos remonto meistras

Pobūdis: Profesionalios šaldymo įrangos instaliacija,gedimų diagnostika ,remontas ir techninė profilaktika
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti savarankiškai,mokėti bendrauti su klientais,noras tobulėti ir nuolatinis domėjimasis naujovėmis šioje srityje,visi pažymėjimai reikalingi šiam darbui atlikti

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio 16f, 868619717, vidmantas.valutkevicius@metos.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Metos"  Vairuotojas

Pobūdis: Alaus produkcijos pristatymas Vilniaus mieste.
Reikalavimai: C kategorija, panasaus darbo patirtis 2 m. Atsakingumas, punktualumas, orientacija į darbo rezultatą, operatyvumas, gebėjimas greitai išspręsti susidariusias problemas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transnova"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisves pr.43, 868527907, bakardi@rambler.ru
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Transnova"  Valytoja Žukausko g.

Pobūdis: Daugiabučių laiptinių valymas.du namai.4d.d.
I ir IV 9.00-12.00 val.
II ir V 9.00-12.00 val.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 650 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g.4, 861850643
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Web dizaineris

Pobūdis: 1. Patirtis dirbant su įvairiomis grafikos programomis(Adobe photoshop, Coreldraw ir t.t.).
2. Tinklalapių dizaino, vizitinių kortelių, reklaminių/marketinginių elementų piešimo patirtis.
3. Darbų portfolio
4. "Responsive Design" supratimas.
5. Charakterio savybės: iniciatyvumas, inovatyvumas, disciplina, atsakingumas.
6. Gebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Privalumai:
1. Patirtis dirbant su vaizdų redagavimo programomis.
2. Google Analytics išmanymas.
Reikalavimai: Savo grafinių darbų (nebūtinai susijusių vien tik su tinklalapiais) portfolio siųsti kartu su laišku ir CV siųskite adresu karjera@ordus.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ordus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus, 860595917, karjera@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Ordus"  Jaunesnysis PHP programuotojas

Pobūdis: Šiuo metu taip pat ieškome jaunesniojo PHP programuotojo, kuriam reikėtų atitikti šiuos reikalavimus:
1. PHP išmanymas.
2. Framework (karkasų) supratimas. Mokėjimas programuoti bent vienu iš jų – didelis pliusas.
3. Javascript, Jquery supratimas.
4. SQL išmanymas.
5. HTML, CSS.
6. Gebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Reikalavimai: Motyvacinį laišką kartu su CV siųskite adresu karjera@ordus.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ordus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus, 860595917, karjera@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Ordus"  Vyresnysis PHP programuotojas

Pobūdis: Šiuo metu ieškome vyresniojo PHP programuotojo, kuriam reikėtų atitikti šiuos reikalavimus:
1. PHP išmanymas.
2. Patirtis dirbant su karkasais (Framework).
3. Jquery, Responsive design (bootstrap ar panašios alternatyvos) stiprūs pagrindai.
4. SQL duomenų bazių žinios.
5. HTML, CSS, JAVASCRIPT.
6. Gebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Reikalavimai: Motyvacinį laišką kartu su CV siųskite adresu karjera@ordus.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ordus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus, 860595917, karjera@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Ordus"  Krovėjo - sandėlio darbininko


Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206213
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Klientų aptarnavimo vadybininko norvegų ar švedų k.

Pobūdis: • Įeinančių skambučių priėmimas norvegų/švedų kalbomis;
• Runway klientų atstovavimas, suteikiant reikalingą informaciją;
• Darbas su klientų kelionių bilietais, naudojant specialias programas;
• Bendrų komandos veiklos tikslų siekimas.
Reikalavimai: • Geros norvegų arba švedų kalbos žinios; taip pat gera anglų kalba;
• Aukštasis išsilavinimas (gali būti studentas);
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Orientacija į kliento poreikius;
• Puikūs bendravimo įgūdžiai;
• Gebėjimas valdyti stresines situacijas.

Atlyginimas: 2610 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Runway Kaunas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: K. Švitrigailos g. 11m, 8 37 208 203, cv@runway.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Runway Kaunas"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Darbas pilnu etatu vyninėje "Buon Giorno" Vilniuje.
Reikalavimai: Reikia būti darbščiu, sąžiningu, greitu, mandagiu ir linksmu piliečiu. Žmogiškas grožis - Dievo dovana, ištvermė ir humoro jausmas - privalumas, gyvas domėjimasis kultūra - pranašumas. Atlyginimas - adekvatus rinkos pasiūlai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurokornus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g. 20., vilnius@buongiorno.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Eurokornus"  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: • aktyvus bendravimas su potencialiais klientais, įmonės paslaugų pardavimas telefonu;
• tikslios ir kokybiškos informacijos apie bendrovės paslaugas teikimas;
• komercinių pasiūlymų ir sutarčių rengimas;
• pardavimų planų vykdymas (už planų vykdymą mokami priedai prie atlyginimo).
Reikalavimai: • aukštasis išsilavinimas (būtų privalumas);
• darbo patirtis pardavimo ar klientų aptarnavimo srityse;
• orientacija į tikslą;
• mokėjimas bendrauti, įtikinti ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją;
• optimizmas, atkaklumas ir komunikabilumas;
• atsakingumas ir savarankiškumas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
• taisyklinga lietuvių kalba, rusų bei anglų kalbų pagrindai.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Reikalingas iškabų montuotojas, gamintojas

Pobūdis: Reikalingas iškabų montuotojas, gamintojas (apmokome)
Reikalavimai: Darbštumas, noras dirbti...

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ART Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 867824720, info@artbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "ART Baltic"  Valytoja budinti Gedimino pr.

Pobūdis: Ofisinių patalpų valymas švaros dienos metu palaikymas.
5d.d (I-V) 6.30 iki 15.30val.
Reikalavimai: Lietuvių kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g.4, 861850643
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Dizaineris


Įmonė: UAB "Lino baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206207
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Lino baldai"  Fleksografinės spaudos spaudėjas

Pobūdis: Spaustuvė Vilniuje siūlo darbą fleksografinės spaudos spaudėjui. CV siųskite: atranka.meistras@gmail.com
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Caris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bukčių g., 861090702, atranka.meistras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Caris"  Paslaugų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės ne maisto produktų
inspekcijos prie Ūkio ministerijos
viršininko 2014 m. liepos 24 d.
įsakymu Nr. 1R-74


PASLAUGŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Paslaugų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - " A ".
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Paslaugų kontrolės skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pavaduotojas vadovauja pagal kompetenciją priskirtiems darbams, siekiant užtikrinti, kad skyriaus veikla atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių gaminių saugą, vartotojų teises, rinkos priežiūrą, reikalavimus. Užtikrina efektyvų skyriaus darbą bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis ne maisto produktų rinkos priežiūros bei vartotojų teisių gynimo srityse.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - ne maisto produktų rinkos saugoje, vartotojų teisių gynime, jų teisių į informaciją apie ne maisto produktų saugą užtikrinime, Europos Sąjungos institucijų darbo grupių veikloje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais rinkos priežiūrą, reikalavimus ne maisto gaminiams ir paslaugoms, vartotojų teisių gynimą, visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6.2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį),socialinių mokslų studijų srities, vadybos krypties išsilavinimą.
6.3. Turėti 3 metų darbo patirtį.
6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
6.5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, rusų) C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Dalyvauja rengiant teritorinių padalinių rinkos priežiūros planų projektus.
7.2. Analizuoja teritorinių padalinių veiklą vykdant rinkos priežiūrą, teikia pasiūlymus jų veiklos tobulinimui. Organizuoja teritoriniuose padaliniuose dirbančių valstybinių inspektorių darbo koordinavimą, mokymus, jiems metodiškai vadovauja.
7.3. Pagal savo kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja gaminių, priskirtų bendrajai produktų saugai, rinkos priežiūrą bei rinkos ribojimo priemonių taikymą, planuoja ir rengia tikslines gaminių, priskirtų bendrajai produktų saugai, programas, jei reikia, atlieka tikslinius patikrinimus.
7.4. Kontroliuoja, kad vartotojams teikiami gaminiai atitiktų saugos ir ženklinimo reikalavimus, o paslaugos - kokybės ir sutarties sąlygas, pagal kompetenciją inicijuoja nesaugių gaminių išėmimą iš rinkos.
7.5. Įstatymų numatytais atvejais taiko rinkos ribojimo priemones, skiria pažeidėjams administracines nuobaudas.
7.6. Rengia teisės aktų projektus ir teikia siūlymus ir pastabas teisės aktų, susijusių su bendrąja produktų sauga, projektams.
7.7. Dalyvauja pagal kompetenciją tarpžinybinėse komisijose, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius gaminių saugą, teikia pasiūlymus jų pakeitimui.
7.8. Organizuoja ir teikia pagal kompetenciją vartotojams informaciją produktų saugos ir kokybės klausimais, nagrinėja vartotojų pareiškimus bei skundus, pateikia tyrimo išvadas, padeda parengti vartotojams dokumentus teisėsaugos institucijoms dėl jų pažeistų teisių.
7.9. Bendradarbiauja pagal kompetenciją su akredituotomis, paskelbtomis ar paskirtomis atitikties įvertinimo įstaigomis, kitomis rinkos priežiūros institucijomis ir Inspekcijos struktūriniais padaliniais, siekiant įgyvendinti nustatytus tikslus ir funkcijas.
7.10. Atstovauja Inspekciją pagal kompetenciją Lietuvoje ir užsienyje.
7.11. Analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos. Rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką.
7.12. Nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas.
7.13. Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Inspekcijos viršininko įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, siekiant Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38, 870664942, a.astrauskiene@vnmpi.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie Valstybinė ne maisto produktų inspekcija  Organizacinės grupės specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos

komisariato viršininko

2014 m. liepos 23 d.

įsakymu Nr. 10-V-977


ŠIRVINTŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO

ORGANIZACINĖS GRUPĖS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus aps. VPK) Širvintų rajono policijos komisariato (toliau - Širvintų r. PK) organizacinės grupės (toliau - OG) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga Vilniaus aps. VPK Širvintų r. PK veiklos planavimui, efektyviam valdymui ir darbo organizavimui, ryšių su visuomene plėtojimui, informacijos teikimui viešosios informacijos rengėjams, teisės aktų rengimui, ūkinei veiklai vykdyti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vidaus administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, policijos veiklą bei viešąjį administravimą, veiklos planavimo principus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir naudotis informaciniais registrais;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia (tikslina) PK metinį veiklos planą ir veiklos ataskaitas (ketvirčio, pusmečio ir metų), atlieka metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną bei teikia siūlymus dėl jo įgyvendinimo (tobulinimo);

7.2. pagal kompetenciją užtikrina PK valdymo sprendimų įgyvendinimą, teikia siūlymus kaip gerinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, rengia įsakymų, nurodymų projektus ir kitus su veiklos organizavimu susijusius dokumentus;

7.3. analizuoja ir apibendrina PK struktūrinių padalinių veiklos rezultatus, rengia ataskaitas;

7.4. teikia informaciją apie PK veiklos rezultatus viešosios informacijos rengėjams, organizuoja PK viešuosius ir vidaus renginius, analizuoja žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją, įgyvendina policijos komisariato viešųjų ryšių strategiją;

7.5. dirba su registrais ir informacinėmis sistemomis, suveda duomenis iš ikiteisminių tyrimų statistinių kortelių į nusikalstamų veikų žinybinį registrą ir užtikrina savalaikį ir pilną duomenų įvedimą į registrus;

7.6. esant tarnybiniam būtinumui, dirba su policijos informacinės sistemos dokumentų registravimo posistemiu;

7.7. sprendžia PK ūkinius klausimus, atsako už ilgalaikį ir trumpalaikį turtą bei kitas materialines vertybes, jų priėmimą, saugojimą, išdavimą ir apskaitą.

7.8. vykdo paimtų, areštuotų, konfiskuotų daiktų, daiktinių įrodymų apskaitą, saugojimą, perdavimą, gražinimą ir naikinimą;

7.9. atsako už administracinių teisės pažeidimų medžiagų saugojimą ir nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą, vykdo asmenų supažindinimą su administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagomis;

7.10. kontroliuoja paskirtų administracinių nuobaudų vykdymo procesą, užtikrina savalaikį vykdomųjų dokumentų pateikimą priverstiniam nutarimų skirti baudas vykdymui, pagal kompetenciją bendradarbiauja su antstolių kontoromis;

7.11. nesant OG vyresniojo specialisto, eina jo pareigas;

7.12. vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus aps. VPK Širvintų r. PK OG vyresniajam specialistui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-osios g. 10, (85)2198877, (85)2716043, egle.paulauskiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Aliuminio profilio surinkėjas

Pobūdis: - Aliuminio profilių, konstrukcijų pjovimas, frezavimas, surinkimas, komplektavimas.
Reikalavimai: - Inžinerinis išsilavinimas būtų privalumas;
- Patirtis su aliuminio profiliais būtų privalumas;
- Suvirinimo darbų išmanymas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
- Statybinių brėžinių skaitymas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GS industry"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g., 866249801, gintare@gsindustry.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "GS industry"  Marketingo vadybininkas


Įmonė: AB "Vilniaus paukštynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206204
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus paukštynas"  Viščiukų kepėjas 0,75 etato

Pobūdis: Restoranui KFC reikalingas viščiukų kepėjas. Darbas su maistu: produkcijos priėmimas, marinavimas, kepimas, įrangos priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, tvarkingumas, greita orientacija. Darbo patirtis virtuvėje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Kepejas, teslos ruosejas

Pobūdis: Uzmaisyti tesla,suformuoti gaminius
ir juos iskepti
Reikalavimai: Ismanyti si darba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio 33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Konditeris, sluoksniuotojas

Pobūdis: Konditeriniu gaminiu gamyba
Reikalavimai: Ismanyti darba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio 33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.07.29

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: -Malonus ir kokybiškas klientų aptarnavimas/konsultavimas;
-Iškeltų pardavimo tikslų įgyvendinimas;
-Prekių išdėstymas prekybos salėje;
-Darbas parduotuvės kasoje;
-Švaros ir tvarkos palaikymas;
-Parduotuvės įvaizdžio užtikrinimas
Reikalavimai: -Panašaus darbo patirtis;
-Puikūs kontakto užmezgimo ir prekės pristatymo įgūdžiai;
-Noras dirbti ir siekti geriausių rezultatų.
-Tikslo siekimas, orientacija į pardavimus;
-Anglų, rusų kalbų mokėjimas;
-Asmeninės savybės - komunikabilumas, energingumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas;
-Sugebėjimas dirbti savarankiškai.
-Geri kompiuteriniai įgūdžiai.
-Pageidautinas amžius: nuo 23 metų.
-CV su nuotrauka

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "pietro filipi Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cv.pietrofilipi@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "pietro filipi Lithuania"  Virėja(-as)

Pobūdis: Darbas virtuvėje, pasiruošimo darbai ir maisto ruošimas.
Darbas Pilaitėje, pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbo patirtis, noras dirbti, greitas darbo tempas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aistvalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: aistvalda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Aistvalda"  Telekomunikacinių paslaugų pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: - Paslaugų ir prekių pardavimas naujiems užsakovams
- Pastovus aptarnavimas esamų klienų
- Trumpalaikes komandiruotes po LT
- Naujų prekinių ženklų įvedimas i Lietuvos rinką.
Reikalavimai: - Organizuotumas
- Savarankiškumas
- Greita orientacija
Privalumai:
- Vairuotoju pažymėjimas
- Reprezentatyvi išvaizda
- Humoro jausmas

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Bendrabučio administratorius

Pobūdis: 1. valdo jam priskirtą LMTA ilgalaikį turtą ir atsargas, užtikrina švarą ir tvarką studentų bendrabutyje, užtikrina saugią ir ekonomišką pastato ir jame įrengto vandentiekio, nuotekų, elektros, šildymo, dujų tiekimo ir kitų sistemų eksploataciją.
2. Apgyvendina studentus, rūpinasi jų gerove.
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą ir nemažiau 2 metų darbo patirtį.
2. Žinoti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą ir naudojimą.
3. Geri darbo komandoje įgūdžiai.
4. Komunikabilumas, sugebėjimas bendrauti, analizuoti, sisteminti informaciją.
5. Geras valstybinės kalbos mokėjimas, raštvedybos taisyklių išmanymas, labai geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai.
6. Anglų kalbos žinojimas.
7. Atsakingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas ir orientavimasis į rezultatą.


Atrankos būdas - pokalbis. Pokalbiui kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Pretendentai privalo pateikti:
gyvenimo aprašymą (CV) kartu su motyvaciniu laišku elektroniniu paštu personalas@lmta.lt iki 2014 m. rugpjūčio 5 d. 12.00 val.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, 852617839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie Lietuvos muzikos ir teatro akademija  Buhalterė / - ris

Pobūdis: - keletos įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki FA;
- pilna darbo diena;
- ataskaitų ruošimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
- darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas.
Reikalavimai: - aukštasis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas;
- 2 metai buhalterio darbo patirtis;
- LR istatymų susijusių su Buhalterine apskaita išmanymas;
- buhalterinės apskaitos programos AGNUM išmanymas būtų privalumas;
- puikūs analitiniai ir organizacinai sugebėjimai;
- pageidautina rusų kalbos žinios;
- vairuotojo pažymėjimas;
- kruopštumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OVO finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 861880232, karjera@ovofinance.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "OVO finance"  Padavėjas

Pobūdis: Reikalingi padavejai,darbui aptarnavimo sryti. Taip pat barmenai, darbui,su kava,alkoholiu, kokteiliais.
Reikalavimai: Darbo patirtis,saziningumas,noras dirbti ir tobuleti. Gera nuotaika,net blogiausiomis dienomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imperatoriaus rūmai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Subaciaus 28, 860755255, cashloungebar@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Imperatoriaus rūmai"  Fasado šiltintojai

Pobūdis: "Šlapio" fasado įrengimas, gali būti brigada.
Reikalavimai: Patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 862014090
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Klientų konsultantas


Įmonė: Swedbank, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206179
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie Swedbank, AB  Pirkimų vadybininkė/-as, vokiečių k.


Įmonė: UAB "Marx Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206189
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Marx Vilnius"  Area sales manager for Baltic region


Įmonė: UAB "HILL international Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206190
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "HILL international Baltic"  Autokrautuvo FUCHS vairuotojui

Pobūdis: Atliekų ir antrinių žaliavų krovos darbai perkrovimo stotyje.
Darbo laikas nuo 7.00 val. iki 19.00 val. slankiuoju darbo grafiku (3 darbo dienos, 3 poilsio dienos).
Reikalavimai: Galiojantis automobilinio krautuvo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2185 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8 698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Vadybininkas


Įmonė: UAB "EMP recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206185
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "EMP recycling"  Automobilių plovejas(-ja)

Pobūdis: Automobilių plovykla, įsikūrusi Konstitucijos prospekte, ieško autoplovėjo(s). Darbo patirtis būtų privalumas. D.U. priklauso nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Švaros praktika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.16, 861265574, info@svarospraktika.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie MB "Švaros praktika"  Padavėja (-s)

Pobūdis: Restorano svečių aptarnavimas
Reikalavimai: Padavėjo darbo patirtis ne mažiau kaip 1 metai.
Aptarnavimo etiketo išmanymas.
Fizinė ištvermė.
Mandagumas, atsakingumas ir punktualumas.
Pozityvus požiūris į gyvenimą.
Fizinė ištvermė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vasaros projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 868790159, info@carre.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Vasaros projektai"  Stalius - apdailininkas

Pobūdis: Gipso/kartono, durų, palangių, grindų konstrukcijų montavimas
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Via Vestrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių, 861816800
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Via Vestrum"  Parvadeja

Pobūdis: "Pasirink darbą, kuris tau patinka, ir tau gyvenime daugiau nebereikės dirbti".
Domiesi ekologija ir natūraliais produktais. Tau patinka sveikai ir gražiai atrodyti. Natūralumas tau yra vertybė, o ne reklaminis terminas. Esi nuoširdi (-us) ir mėgsti šiltą bendravimą.
Jeigu mes kalbame apie tave, gali būti, kad šis pasiūlymas kaip tik tau.
Šiuo metu ieškome pardavimų konsultantės (-o) VIVI parduotuvėje Vilniuje pilnam etatui!
Reikalavimai: Reikalavimai:
Atsakingumas ir iniciatyvumas;
Paslaugumas ir greita orientacija;
Patirtis tiesioginiuose pardavimuose būtų privalumas;
Galimybė dirbti pilnu etatu slenkančiu grafiku ir savaitgaliais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gangas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g. 2, kamile@vivi.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Gangas"  Salės darbuotojas (-a)

Pobūdis: • tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje;
• prekių krovimas ir priežiūra lentynose;
• prekių priežiūra termo skyriuje;
• prekių galiojimo terminų kontrolė;
• pagalba klientams.
Darbas Vilniuje, Kirtimų g. 49.
Reikalavimai: • vidurinis / aukštesnysis / profesinis išsilavinimas;
• panašaus darbo patirtis;
• geras fizinis pasirengimas ir ištvermė;
• atsakomybė, darbštumas, savarankiškumas, sąžiningumas;
• galimybė dirbti nuo 6 val.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Sandėlio darbuotojas


Įmonė: UAB "Iris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206173
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Iris"  Apsaugininkas

Reikalavimai: Darbas apsaugos darbuotojams Vilniuje, slenkančiu grafiku. Darbo patirtis nebūtina.
Privalumai: apsaugos darbuotojo pažymėjimas.

Skambinti nuo 8 iki 17 val.;
CV siusti:
stanislovas.cvekelis@lt.g4s.com

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G4S Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868605749
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "G4S Lietuva"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Tavo darbo dienos pagrindinė užduotis būtų aktyvūs pardavimai telefonu esamiems klientams bei darbas su klientų duomenų baze.
Reikalavimai: Tikime, kad Tu:
• Esi atkakli ir užsispyrusi asmenybė
• Mėgsti žodį "NE" versti žodžiu "TAIP"
• Draugauji su kompiuteriu ir telefonu
• Puikiai bendrauji lietuvių kalba
• Turi aktyvaus pardavimo sėkmingos patirties ir drąsiai gali pasakyti, kad pardavimai – Tavo sfera!

Patirtis draudimo sferoje - didelis privalumas.

Įmonė siūlo:

Jeigu tai apie Tave, mes siūlome:
• Fiksuotą atlyginimą ir patrauklią skatinimo sistemą
• Lankstų darbo grafiką (rytinė/popietinė pamaina)
• Darbo vietą Vilniuje jaukioje atmosferoje
• Darbui reikalingas priemones
• Kasdienį palaikymą/mokymus ir pozityvumą

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UADBB "Perlo draudimo brokeris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olimpiečių, mariusv@lotelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UADBB "Perlo draudimo brokeris"  Eksporto plėtros vadybininko (skandinavijos rinka)

Pobūdis: Naujų klientu paieška ir nuolatinis bendravimas su esamais klientais.
Aktyvus įmonės parduodamos produkcijos pardavimas didmenynė prekyba.
Komercinių pasiūlymų bei sutarčių ruošimas.
Kompanijos keliamų tikslų siekimas.
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti anglų k. žodžiu ir raštu.

Galimybė iškart pradėti darbą.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Mažesnių parduotuvėlių valymas. Darbo grafikas - 6 d. d., 2 d. poilsio, nuo 7 val. iki 10 ar 11 val. Kreiptis tel. (8 5) 203 1600, mob. 8 645 04 610.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 626 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852031600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Vadybininkas


Įmonė: UAB "Naujoji pilaitė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206152
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji pilaitė"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Šelterus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206153
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Šelterus"  Valytoja Ateities g. pusei dienos

Pobūdis: Mažesnių parduotuvėlių, administracinių patalpų valymas. Darbo grafikas - 5 d. d./sav., nuo 6 val. iki 10 val. Kreiptis tel. 864504610.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852031600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Valytoja Ateities g.

Pobūdis: Prekybos centro patalpų valymas. Darbo grafikas slenkantis - 2 d. d., 2 d. poilsio, nuo 6 val. iki 18 val. Kreiptis tel. 8 5 203 1600, mob. 8 645 04 610.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852031600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Vairuotojas

Pobūdis: LT-RUS
Reikalavimai: CE kategorijos E95 kodas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmodo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868213072
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Transmodo"  Pašto lydėtojai

Pobūdis: • nustatytais maršrutais vežti siuntas, keistis jomis ir užtikrinti siuntų saugumą;
• darbo laikas pamaininis.
Reikalavimai: • vairuotojo darbo patirtis;
• išsilavinimas – vidurinis, aukštesnysis - privalumas;
• leidimas darbui su ginklu - didelis privalumas;
• geras lietuvių kalbos mokėjimas;
• automobilių priežiūros išmanymas;
• darbštumas, sąžiningumas, savarankiškumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pardavėja

Pobūdis: Parduoti skanias bandeles
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kepimo vizija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 8 611 21240, akropolis@crustum.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Kepimo vizija"  Barmenas

Reikalavimai: Darbas restorane Priegliaus g. 1, Vilniuje PC PUPA Pilaitėje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865228718, pupa@fortodvaras.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Winner Sport kolektyvas ieško naujo komandos nario - pardavėjos (-o)-konsultantės (-o). Darbo pobūdis: klientų poreikių analizė, klientų konsultavimas, sklandaus pardavimo proceso vykdymas, ekspozicijos priežiūra, bendros tvarkos prekybos salėje palaikymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į aukštus rezultatus, motyvacija tobulėti. Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Produkto vadybininkės


Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206149
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Teisininkas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206135
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Archyvarės


Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206143
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Samarina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206136
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Samarina"  Pardavimų vadovas

Pobūdis: Statybinių prekių pardavimas, užsakymų paieška, formavimas, pristatymo organizavimas. Sutarčių sudarymas, pasirašymas.
Reikalavimai: Statybinių medžiagų, procesų išmanymas, darbštumas, atsakingumas, komunikabilumas, puikūs derybiniai įgūdžiai. Noras tobulėti ir siekti aukštumų. Kompiuterinis raštingumas, puikus darbas MS office paketu, statybinių brėžinių skaitymas. B kategorijos teisės.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šachas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., info@sachas.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Šachas"  Viešbučio priėmimo administratorė/-ius

Pobūdis: Kambarių rezervacijų priėmimas telefonu ir el.paštu;
Svečių priėmimas, registravimas ir išlydėjimas;
Svečių prašymų ir pageidavimų registracija bei perdavimas;
netikėtų bei stresinių situacijų valdymas;
Darbas su svečių nusiskundimais;
Informacijos teikimas apie viešbučio paslaugas bei kitas pramogas mieste.
Darbas su grynaisiais pinigais bei mokėjimo kortelėmis;

Reikalavimai: Puikios anglu, lietuvių bei rusų kalbų žinios;
Kitų užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas;
Puikūs kompiuteriniai praktiniai įgūdžiai;
Darbo patirtis viešbučių bei maitinimo sferoje;
Asmens savybės: nuoširdumas, punktualumas, draugiškumas,greita reakcija ir plati šypsena.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A.C. property partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 8, 85 2100021, Lina@hoteltilto.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "A.C. property partners"  Pašto skirstytojai

Pobūdis: • tarptautinių pašto siuntų priėmimas, rūšiavimas ir paskirstymas;
• duomenų įvedimas į informacinę sistemą;
• pamaininis darbas slenkančiu grafiku (pamainos dieninės nuo 7:00 iki 19:00 ir naktinės nuo 19:00 iki 7:00);
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• naktinės valandos (22:00 – 6:00) apmokamos taikant 1,5 karto tarifą;
• mokami priedai už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą;
• papildomai įsteigtos darbo vietos.
Reikalavimai: • darbštumas, sąžiningumas;
• išsilavinimas – vidurinis;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• valstybinės kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Prenumeratos skirstytojas

Pobūdis: • leidinių iš leidėjų priėmimas ir pristatymas į skyrių, kiekių tikrinimas;
• leidinių skirstymas, pakavimas, adresų klijavimas, supakuotų leidinių krovimas;
• darbo laikas: I – V, nuo 7:30 iki 16:00;
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• mokami priedai už kokybinių rodiklių vykdymą.
Reikalavimai: • darbštumas, sąžiningumas, kruopštumas;
• išsilavinimas – vidurinis;
• valstybinės kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytoja(-as) su negalia Jonažolių g.

Pobūdis: Pc "IKI" reikalingos vidaus patalpų valytojos (Jonažolių g.). Darbo laikas: 2 darbo/2 išeiginės dienos. Atlyginimas valandinis-6,06 LT/val. Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms. Detalesnė informacija derinama su vadybininke, tel.860595917, 864716885.
Reikalavimai: Kruopštumas, darbo drausmės laikymasis, noras dirbti.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Pamainos viršininkas

Pobūdis: • pašto skirstymo veiklos organizavimas pamainos metu;
• vadovavimas pamainoje dirbantiems žmonėms, darbų skirstymas ir atlikimo kontrolė;
• skyriaus veiklos ataskaitų rengimas;
• darbas pamaininis pagal slankųjį darbo grafiką;
• darbo vieta - netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• už kokybinių rodiklių vykdymą mokami priedai prie atlyginimo.
Reikalavimai: • panašaus darbo patirtis;
• darbo gamybos ar logistikos įmonėje patirtis - privalumas;
• vadovavimo įgūdžiai;
• aukštasis išsilavinimas;
• organizuotumas, puikūs gebėjimai operatyviai spręsti problemas ir valdyti komandą;
• atsakingumas, darbštumas, lyderio savybės;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas - privalumas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytoja(-as) su negalia Architektų g.

Pobūdis: Pc "IKI" reikalingos vidaus patalpų valytojos (2 asm.). Darbo laikas: 2 darbo (14.00-21.30) ir 2 išeiginės dienos. Atlyginimas valandinis-6,06 LT/val. Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms. Detalesnė informacija derinama su vadybininke, tel.860595917, 864716885.
Reikalavimai: Kruopštumas, noras dirbti, darbo drausmės laikymasis.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Kambarine

Pobūdis: Reikalingos kambarinės nuolatiniam darbui mažame viešbutyje. Darbo dienos trukmė: slenkančiu grafiku. Darbo laikas nuo 9 iki 17.00h.
Reikalavimai: Mes siūlome:
- geras darbo sąlygas;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą atlyginimą;

Jeigu susidomėjote šiuo darbo pasiūlymu, savo CV siųskite adresu: guodainfo@gmail.com. Dėl platesnės informacijos galite kreiptis telefonais: +37060251713

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: S. Merkienės firma "Senamiescio bajorai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sv.stepono 18, 860251713, guodainfo@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie S. Merkienės firma "Senamiescio bajorai"  Kondicionierių meistro pagalbinis

Pobūdis: Oro kondicionavimo sistemų montavimas ir priežiūra.

Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Octus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178, 865450692, info@octus.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Octus"  Viešbučio administratorė


Įmonė: UAB "Mare Balticum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206133
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Mare Balticum"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Darbas kasos aparatu avalynės parduotuvėje, pirkėjų konsultavimas
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai, atsakingumas,komunikabilumas, rusų kalbos pradmenys

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Zakaro firma
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g., agne@batukalnas.com
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie A. Zakaro firma  Inžinierius


Įmonė: UAB "Federalinis rezervas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206124
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Federalinis rezervas"  Sandėlininko / sandėlio vadovo

Pobūdis: •Sandėlio procesų (prekių priėmimo, išdavimo, sandėliavimo, apskaitos) valdymas
•Tvarkos ir švaros sandėlyje palaikymas
Reikalavimai: •Aukštesnysis išsilavinimas, pageidautina – techninis (automobiliai)
•Sandėlio procesų išmanymas
•Kompiuterinis raštingumas
•Lietuvių kalba - būtina, rusų ir lenkų kalba – privalumas
•Pageidautina patirtis sandėliavimo (automobilių detalių) srityje
•Pageidautina patirtis dirbant NAVISION programa
•Organizuotumas, atsakingumas, sąžiningumasDarbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoparts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 15a, info@ustruckparts.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Autoparts"  Architekto asistento - braižytojo

Reikalavimai: Aukštasis universitetinis;
Nepriekaištingas darbas su Autocad programa.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anreka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų, 865048800, info@naujasbustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Anreka"  Vaiko teisių apsaugos ir pagalbos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktoriaus

2013 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. BV-42

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR PAGALBOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Vaiko teisių apsaugos ir pagalbos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti ir ginti vaiko, išvežto pažeidžiant globos teises, teises ir teisėtus interesus, spręsti jo grąžinimo klausimą, organizuoti užsienio valstybėse be tėvų globos likusių vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, parvežimą į Lietuvą, išvadų valstybės institucijoms ir įstaigoms, rengiančioms teisės aktų projektus, rengimui.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - tarptautinėje vaiko teisių apsaugos srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės kryptiesišsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo institucijoje;

6.3. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, 1980 metų Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, 2003 metų Europos Bendrijos Tarybos Reglamentą Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis pripažinimo bei vykdymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 ir kitus tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;

6.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą A2 lygiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Priima ir operatyviai nagrinėja prašymus pagal 1980 m. Konvenciją ir EB Reglamentą Nr.2201/2003.

7.2. Gina vaiko teises ir teisėtus interesus (ir atstovauja jiems) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir įstaigose nagrinėjant gautus prašymus pagal 1980 m. Hagos konvenciją ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003.

7.3. Persiunčia prašymus užsienio valstybių centrinėms įstaigoms.

7.4. Bendradarbiauja su teismais, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis, savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybomis, globos įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant tarptautinius vaikų grobimo ir matymosi teisės atvejus, taip pat nustatant vaiko buvimo vietą.

7.5. Bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis institucijomis ir neprisijungusių valstybių kompetentingomis institucijomis vaikų grobimo ir matymosi teisės klausimais, taip pat siekiant užtikrinti saugų vaiko grąžinimą.

7.6. Organizuoja ir vykdo užsienio valstybėse be tėvų globos likusių vaikų, Lietuvos Respublikos piliečių, parvežimą į Lietuvą.

7.7. Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus, teikia konsultacijas.

7.8. Kaupia ir analizuoja informaciją apie užsienio valstybių teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, išvežtų pažeidžiant globos teises, tarptautinės globos, tėvų pareigų įgyvendinimą ar vaikų įkurdinimo kitoje valstybėje, 1980 m. Konvencijos, EB Reglamento Nr. 2201/2003 nuostatų įgyvendinimą užsienio valstybėse ir atitinkamų institucijų veiklą.

7.9. Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina susijusią statistinę informaciją.

7.10. Pagal kompetenciją rengia su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgas.

7.11. Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.

7.12. Pagal kompetenciją teikia metodinę paramą teisiniais klausimais Tarnybos struktūriniams padaliniams, analizuoja Tarnybos specialistų parengtus dokumentus ir teisiškai juos įvertina bei apibendrina.

7.13. Pagal įgaliojimus dalyvauja teismuose, teisėsaugos ir kitose institucijose.

7.14. Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo pavedimu atstovauja Tarnybą kitose institucijose ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse susijusiose su skyriaus veikla.

7.15. Pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo, jų tobulinimo bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

7.16. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Vilniaus skyriaus vyresnysis valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2013 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V- 153


3-IOJO AUDITO DEPARTAMENTO VILNIAUS SKYRIAUS VYRESNIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. 3-iojo audito departamento Vilniaus skyriaus vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS
4. 3-iojo audito departamento (toliau - departamentas) Vilniaus skyriaus (toliau - skyrius) vyresniojo valstybinio auditoriaus pareigybė reikalinga atlikti finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, konsultuoti Valstybės kontrolės darbuotojus finansinio (teisėtumo) audito klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 1,5 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę; teisės aktų rengimo taisyklėmis; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimo tvarka;
6.5. išmanyti INTOSAI ir tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę reguliuojančius teikės aktus, dokumentų rengimo taisykles;
6.6. sugebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas;
6.7. sugebėti planuoti ir organizuoti audito grupės darbą;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel,MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekdamas:
7.1.1. įvertinti audituojamo subjekto vykdytas ir finansinėse ataskaitose parodytas ūkines operacijas ir pareikšti nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo;
7.1.2. ištirti biudžeto formavimo ir vykdymo procesą, vidaus kontrolę, finansų valdymą ir apskaitos sistemą, įvertinti sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimo juo teisėtumą, ir pareikšti nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams;
7.2. jeigu pavesta, rengia sprendimų dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekdamas, kad būtų pašalinti audito metu nustatyti pažeidimai;
7.3. kontroliuoja, kaip vykdomos finansinio (teisėtumo) audito metu pateiktos rekomendacijos, kad jos būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos;
7.4. nustatyta tvarka talpina audito duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje ir juostvarko, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;
7.5. tvarko audito bylas, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus;
7.6. prireikus dalyvauja atliekant veiklos auditą, kad būtų užtikrintas tinkamas audito tikslų įgyvendinimas;
7.7. teikia siūlymus dėl departamento ir / ar skyriaus finansinio (teisėtumo) audito programos projekto, kad būtų tinkamai parengta Valstybės kontrolės metinė auditų programa;
7.8. pagal kompetenciją atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, Lietuvos Respublikos Seimo Audito ir kituose komitetuose, siekdamas, kad šios institucijos gautų su jo ar jo vadovaujamos auditorių grupės atliktu auditu susijusią informaciją;
7.9. konsultuoja audito grupės narius, kitus Valstybės kontrolės darbuotojus finansinio (teisėtumo) audito metodikos klausimais, siekdamas, kad audito metodika būtų taikoma tinkamai;
7.10. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl finansinio (teisėtumo) audito metodikos tobulinimo, siekdamas įdiegti pažangią audito praktiką;
7.11. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių audituojamų subjektų veiklą, apskaitą, atskaitomybę tobulinimo, siekdamas, kad audito metu pastebėti teisės aktų netikslumai būtų ištaisyti;
7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento ir skyriaus vadovų, o atlikdamas auditą - ir audito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti departamentui keliami uždaviniai, o pavestas auditas būtų atliktas tinkamai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666709, ruta.urbaniene@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  2-asis audito departamentas vyresnysis valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2013 m. balandžio 2 d.
įsakymu Nr. V- 69

2-OJO AUDITO DEPARTAMENTO VYRESNIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 2-ojo audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4.2-ojo audito departamento (toliau - departamentas) vyresniojovalstybinio auditoriaus pareigybė reikalinga atlikti finansinį(teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, konsultuotiValstybės kontrolės darbuotojus finansinio (teisėtumo) auditoklausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą;
6.2.turėti 6 mėnesių darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio,ekonominio, viešojo administravimo, audito ar finansinės kontrolės darbospecifiką atitinkančiose srityse;
6.3. turėti išorės audito darbo patirties;
6.4.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjįadministravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, valstybės irsavivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybėsskolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigųveiklą ir atskaitomybę; teisės aktų rengimo taisyklėmis; LietuvosRespublikos civiliniu kodeksu; valstybės, komercinių ir tarnybospaslapčių saugojimo tvarka;
6.5. išmanyti INTOSAI ir tarptautiniusaudito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolėsveiklą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą,naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymąir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę reguliuojančius teikės aktus,dokumentų rengimo taisykles;
6.6. sugebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas;
6.7. sugebėti planuoti ir organizuoti audito grupės darbą;
6.8.mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel,MS Power Point, MS Outlookprogramomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekdamas:
7.1.1.įvertinti audituojamo subjekto vykdytas ir finansinėse ataskaitoseparodytas ūkines operacijas ir pareikšti nuomonę dėl finansinių ir kitųataskaitų tikrumo ir teisingumo;
7.1.2. ištirti biudžeto formavimo irvykdymo procesą, vidaus kontrolę, finansų valdymą ir apskaitos sistemą,įvertinti sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu,naudojimu ir disponavimo juo teisėtumą, ir pareikšti nuomonę dėl lėšų irturto valdymo, naudojimo, disponavimo jais ir jų naudojimo įstatymųnustatytiems tikslams;
7.2. jeigu pavesta, rengia sprendimų dėlaudito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus irkontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekdamas, kad būtų pašalintiaudito metu nustatyti pažeidimai;
7.3. kontroliuoja, kaip vykdomosfinansinio (teisėtumo) audito metu pateiktos rekomendacijos, kad josbūtų tinkamai ir laiku įgyvendintos;
7.4. nustatyta tvarkatalpina audito duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje irjuos tvarko, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviauapskaitomi;
7.5. tvarko audito bylas, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus;
7.6. prireikus dalyvauja atliekant veiklos auditą, kad būtų užtikrintas tinkamas audito tikslų įgyvendinimas;
7.7.teikia siūlymus dėl departamento finansinio (teisėtumo) auditoprogramos projekto, kad būtų tinkamai parengta Valstybės kontrolėsmetinė auditų programa;
7.8. pagal kompetenciją atstovaujaValstybės kontrolei teismuose, Lietuvos Respublikos Seimo Audito irkituose komitetuose, siekdamas, kad šios institucijos gautų su jo ar jovadovaujamos auditorių grupės atliktu auditu susijusią informaciją;
7.9.konsultuoja audito grupės narius, kitus Valstybės kontrolėsdarbuotojus finansinio (teisėtumo) audito metodikos klausimais,siekdamas, kad audito metodika būtų taikoma tinkamai;
7.10.teikia pastabas ir pasiūlymus dėl finansinio (teisėtumo) auditometodikos tobulinimo, siekdamas įdiegti pažangią audito praktiką;
7.11.teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančiųaudituojamų subjektų veiklą, apskaitą, atskaitomybę tobulinimo,siekdamas, kad audito metu pastebėti teisės aktų netikslumai būtųištaisyti;
7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybėskontrolės vadovybės ir departamento vadovų, o atlikdamas auditą - iraudito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus irnurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai,įgyvendinti departamentui keliami uždaviniai, o pavestas auditas būtųatliktas tinkamai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666777, info@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  6-asis audito departamentas vyr. valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2013 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. V- 113

6-OJO AUDITO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 6-ojo audito departamento vyriausiasis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4.6-ojo audito departamento (toliau - departamentas) vyriausiojovalstybinio auditoriaus pareigybė reikalinga atlikti veiklos auditąpagal Valstybinio audito reikalavimus, konsultuoti Valstybės kontrolėsdarbuotojus veiklos audito klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą;
6.2.turėti 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio,ekonominio, audito, viešojo administravimo ar finansinės kontrolės darbospecifiką atitinkančiose srityse, iš jų būtina 1 metų išorės auditodarbo patirtis;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel,MSPower Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema,interneto naršykle);
6.4. būti susipažinusiam su LietuvosRespublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitaisteisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybėstarnybą, strateginį planavimą, valstybės ir savivaldybių turto irpiniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės irsavivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą iratskaitomybę; teisės aktų rengimo taisyklėmis; Lietuvos Respublikosciviliniu kodeksu; valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimotvarka;
6.5. išmanyti INTOSAI ir tarptautinius audito standartus,Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą, valstybėsir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybėsskolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigųveiklą ir atskaitomybę reguliuojančius teikės aktus, dokumentų rengimotaisykles;
6.6. sugebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.atlieka veiklos auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekdamasįvertinti audituojamo subjekto viešąjį ir vidaus administravimąekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleistiveiklos tobulinimo galimybes;
7.2. rengia sprendimų dėl audito metunustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus ir kontroliuojapriimtų sprendimų vykdymą, siekdamas, kad sprendime nurodytiįpareigojimai būtų įvykdyti nurodytais terminais;
7.3. kontroliuoja, kaip vykdomos veiklos audito metu pateiktos rekomendacijos, kad jos būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos;
7.4.nustatyta tvarka talpina audito duomenis Valstybės kontrolėsinformacinėje sistemoje ir juos tvarko, kad audito duomenys būtųsusisteminti ir lengviau apskaitomi;
7.5. tvarko audito bylas, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus;
7.6. prireikus dalyvauja atliekant finansinį (teisėtumo) auditą, kad būtų užtikrintas tinkamas audito tikslų įgyvendinimas;
7.7.teikia siūlymus dėl departamento veiklos audito programos projekto, kadbūtų tinkamai parengta Valstybės kontrolės metinė auditų programa;
7.8.pagal kompetenciją atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, LietuvosRespublikos Seimo Audito ir kituose komitetuose, siekdamas, kad šiosinstitucijos gautų su jo atliktu auditu susijusią informaciją;
7.9.konsultuoja audito grupės narius ir Valstybės kontrolės darbuotojusveiklos audito metodikos klausimais, siekdamas, kad audito metodika būtųtaikoma tinkamai;
7.10. teikia pastabas dėl veiklos audito metodikos tobulinimo, siekdamas įdiegti pažangią audito praktiką;
7.11.teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančiųaudituojamų subjektų veiklą, apskaitą, atskaitomybę tobulinimo,siekdamas, kad audito metu pastebėti teisės aktų netikslumai būtųištaisyti;
7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybėskontrolės vadovybės ir departamento vadovų, o atlikdamas auditą - iraudito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus irnurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai,įgyvendinti departamentui keliami uždaviniai, o pavestas auditas būtųatliktas tinkamai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666777, info@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Apsaugos komanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206119
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Apsaugos komanda"  Durų montuotojas

Pobūdis: •Priešgaisrinių durų, vartų, pertvarų montavimas;
•Darbo patirtis būtų didelis privalumas;
•Darbo specifikos apmokom;
•Brigadai skiriame automobilį;
•Duodame įrankius darbui.
Reikalavimai: •Darbo patirtis montuojant duris, vartus būtų privalumas.
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugvilsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g., 866249801, gintare@eugvilsta.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Eugvilsta"  Transporto vadybininkas lenkų k.

Pobūdis: Geros lenkų ir anglų kalbų žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus;
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.
Reikalavimai: Geros lenkų ir anglų kalbų žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus;
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDI transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Menulio g. 7, 865532228, karjera@mdi.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "MDI transport"  Pardavėjas(a) - konsultantas(ė)

Pobūdis: Darbas su baldine furnitūra, PVC juostomis, baldinėmis plokštėmis
Reikalavimai: Savarankiško darbo patirtis parduotuvėje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 867984581, parduotuvė.vilnius@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Klientų administravimo vadybininkas lenkų k.

Pobūdis: Klientų aptarnavimas telefonu ir kt. ryšio priemonėmis;
Krovinių gabenimo kontrolė, užsakymų priėmimas, vykdymas;
Dokumentų ir kt. darbų administravimas
Reikalavimai: Geros lenkų ir anglų kalbų žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus;
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDI transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Menulio g. 7, 865532228, karjera@mdi.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "MDI transport"  Rūšiuotojas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą rūšiuotojams rūšiuoti antrines žaliavas prie konvejerio.
Mokami priedai už išrūšiuotus antrinių žaliavų kiekius.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g.13, 8 69847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  C, ce kat. vairuotojams

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje C, CE kat. vairuotojams vežti atliekas. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -2600 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Ne mažiau nei 1m. darbo patirtis sunkiasvoriais automobiliais ir nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g.13, 8 69847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1700 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2190 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g.13, 8 69847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Vilkiko vairuotojas

Pobūdis: Ieškome tolimūjų reisų vairuotojų su patirtimi.Darbas po vieną žmogų ekipaže su vilkiku ir tentine užuolaidine puspriekabe. Maršrutai Vokietija – Ispanija – Vokietija. Kadencijos trukmė 6 savaitės, po kadencijos 3 savaitės poilsis. Transportu iki darbo vietos pasirūpiname.
Reikalavimai: Greita orientacija, dokumentacijos išmanymas ir patirtis Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TL transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 2, 868684067
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "TL transport"  Administratorė-vadovo asistentė

Pobūdis: • Vadovo darbo laiko planavimas ir koordinavimas;
• Susirinkimų protokolavimas;
• Vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimas ir valdymas;
• Aukščiausio lygio susitikimų organizavimas;
• Vertimas žodžiu ir raštu iš lietuvių į anglų, ir iš anglų į lietuvių;
• Susirinkimų protokolavimas;
• Įvairaus pobūdžio raštų ruošimas;
• Sutarčių tvarkimas;
• Paraiškų administravimas;
• Biuro darbo organizavimas;
• Darbuotojų paieška;
Reikalavimai: • Ne mažiau 3 metų panašaus darbo patirtis;
• Raštvedybos išmanymas;
• Verslo etiketo išmanymas;
• Patirtis ruošiant prezentacijas;
• Puikiai mokėti lietuvių, anglų ir rusų kalbas;
• Mokėjimas nustatyti prioritetus;
• Savarankiškumas, atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas;
• Kompiuterinis raštingumas.

Siūlome:
• Pilnas darbo etatas;
• Socialinės garantijos;
• Visos darbui reikalingos priemonės;
• Kvalifikacijos kėlimo kursai;
• Karjeros perspektyvos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio g. 13, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Pardavėjas - pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Arsenalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206108
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Arsenalas"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Gipso montavimas, plytelių klijavimas, mūras, betonavimas ir t.t.
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 862014090
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Sąmatininkui (ei)

Pobūdis: Sąmatų sudarymas, projektų analizavimas, atliktų darbų aktų ruošimas, objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo kontrolė, ataskaitų vadovui ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas, darbo patirtis, statybos procesų ir technologijų išmanymas, atsakingumas.

Atlyginimas SUTARTINIS.
CV siųskite el.p. statybos@titanai.lt, arba rezervuokite susitikimo laiką telefonu +370 686 12 265

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybos titanai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 868612265, statybos@titanai.lt
Skelbimo data: 2014.07.28

Atsiliepimai apie UAB "Statybos titanai"  Apdailininkas

Pobūdis: Gipso pertvarų montavimas, sienų glaistymas, dažymas, pakabinamų lubų montavimas, linoleumo klijavimas, parketlenčių klijavimas ir kiti bendrastatybiniai darbai.
Reikalavimai: Būti susipažinus su bendrastatybinių, apdailos darbų specifika, mokėti skaityti brėžinius.
Be žalingų įpročių, atsakingumas, punktualumas, mandagumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Projektų linija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865040676, info@projektulinija.lt
Skelbimo data: 2014.07.27

Atsiliepimai apie UAB "Projektų linija"  Kirpėja

Pobūdis: Siūlome darbą kirpėjai.Yra galimybė išsinuoti vietą
Vilnius Žemynos g.18 iš Laisvės prospekto pusės.
www.beautysakura.lt
a.v.salonas@mail.ru
Visa info telefonu
860595958

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Beauty culture"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos g.18, 860595958, a.v.salonas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.27

Atsiliepimai apie IĮ "Beauty culture"  Manikiūrininkė

Pobūdis: Siūlome darbą manikiūrininkei-pedikiūrininkei. Vilnius Žemynos g.18 iš Laisvės prospekto pusės.
www.beautysakura.lt
a.v.salonas@mail.ru
Visa info telefonu
860595958

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Beauty culture"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos g.18, 860595958, a.v.salonas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.27

Atsiliepimai apie IĮ "Beauty culture"  Apdailininkas

Pobūdis: Reikalingi apdailininkai,dažytojai ir plyteliu klojėjai
Reikalavimai: Statybos įmonei užsijimančai remonto darbais nuolatiniam darbui reikalingi apdailininkai,staliai, dažytojai, pliteliu klojejai .

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.07.26

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Indų plovėja

Pobūdis: Lengvas darbas indų plovėjai. Apmokome.
Reikalavimai: Pageidautina su masina ir netoli gyvenanti (antakalnis, Žirmūnai).

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.07.26

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: -Aktyvi naujų klientų ir vežėjų paieška
-Darbas su esamais klientais/vežėjais
-Užsakymų ruošimas bei kontrolė
Reikalavimai: -Anglų ir lenkų kalbų mokėjimas būtų privalumas
-Bent vienerių metų patirtis panašaus pobūdžio darbe
-Mokėjimas dirbti komandoje
-Savarankiškumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 868316153, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2014.07.26

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Indų plovėja

Pobūdis: -Indų plovimas
-Švaros virtuvėja palaikymas
Reikalavimai: CV siųsti el. paštu
dramaburgeriai@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Septyni mėsainiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 31, 861210498, dramaburgeriai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.26

Atsiliepimai apie UAB "Septyni mėsainiai"  Mėsininkas

Pobūdis: Darbas mėsos ceche ir prie griliaus
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis, rusų kalba

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biscuit LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869669668, uzbekistanaslt@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.26

Atsiliepimai apie UAB "Biscuit LT"  Virėja darželyje

Pobūdis: Siulom darba seimininkei padaryti maisteli vaikams 10.00-12.00 valandomis uz Big prekybos centro esanciame Bajoru rajone.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ Bajorų vaikų lopšelis-darželis "Šypsenėlė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. gelgaudo, 867788350
Skelbimo data: 2014.07.26

Atsiliepimai apie VšĮ Bajorų vaikų lopšelis-darželis "Šypsenėlė"  Patalpų tvarkytoja

Pobūdis: Valyti prekybines patalpas
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių, 862652202, ceslavagluchovskaja7@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Taksi vairuotojai


Įmonė: UAB "Sauda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206078
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Sauda"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Ginestra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206092
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Ginestra"  Transporto vadybininko asistentas


Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206097
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Gruzinų kalbos vertėjas

Pobūdis: Pobūdis: Įvairių sričių tekstų vertimas iš/į gruzinų kalbą.
Galimos vertimų sritys:
Medicina (vaistų lapeliai, mokslinių tyrimų analizės, išvados, reklaminiai bukletai, kt.)
Teisė (sutartys, procesiniai dokumentai, dokumentai viešiesiems pirkimams)
Technika ir mokslai (techninės instrukcijos, aprašymai, kt.)
Asmeniniai dokumentai (gimimo liudijimai, santuokos/ištuokos liudijimai, mirties liudijimas, kt.)
Tinklalapius ir įmonių svetaines.
Reikalavimai: Nepriekaištingas gruzinų ir lietuvių (arba rusų) kalbų mokėjimas.
Patirtis vertimų srityje.
Aukštasis išsilavinimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Lingvotekas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g. 11, 864715375, info@lingvotek.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie IĮ "Lingvotekas"  Valytojai Ąžuolyno g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja sporto klubo bendrųjų patalpų, esančių Ąžuolyno g., valymui. Darbas slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Vilkpėdės g. (neįgaliam asmeniui)

Pobūdis: Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai priims į darbą valytoja su 35-55 proc.darbingumu. Darbas Vilkpėdės g.viešosios įstaigos valymas nuo 07:00-15:00. Slenkantis grafikas (4 darbo/2 laisvos)
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, noras dirbti

Atlyginimas: 950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g.2, 867297280
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Valytoja Santariškėse (neįgaliam asmeniui)

Pobūdis: Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai priims į darbą valytoją su 35-55 proc.darbingumu. Darbas Santariškėse nuo 07:00-15:00 slenkančiu grafiku (4 darbo/2 laisvos)
Reikalavimai: Atsakingumas,kruopštumas, noras dirbti

Atlyginimas: 950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g.2, 867297280
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Indų plovėja-valytoja

Pobūdis: Darbas būtų nuo rugsėjo 1d.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, tvarkingumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštauto g. 40c, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas telefonų;
- Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų rengimas;
- Santykių palaikymas su esamais klientais
- Ataskaitų rengimas
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- Bent vienerių metų sėkminga darbo patirtis pardavimų srityje
- Komunikabilumas, iniciatyvumas, orientaciją į rezultatus
- CV su nuotrauka siųsti el.paštų;

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoprintas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 861151201, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Ecoprintas"  Virėjams, picų kepėjams

Pobūdis: Patiekalų gaminimas pagal technologijas.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą. Darbštumas,punktualumas, patirtis maisto gamyboje būtų privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštauto g. 40c, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Padavėjams

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, darbo aplinkos tvarkymas.
Reikalavimai: Gebėjimas maloniai aptarnauti klientus, atsakingas požiūris į darbą.
Pageidautina panašaus darbo patirtis

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštauto g. 40c, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Padavėja - barmenė

Pobūdis: Restoranas "EDO Grill" ieško padavėjos. Svečių aptarnavimas restorane, patiekalų ir gėrimų užsakymų priėmimas, gerai išmanyti valgiaraštį, pateikiamus patiekalus ir gėrimus.

Reikalavimai: Padavėjos darbo patirtis
Komunikabilumas
Atsakingumas
Noras mokytis ir tobulėti
Rusų, anglų kalbų žinojimas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edueta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių 34a, edo.grill.2013@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Edueta"  Valytoja J.Galvydžio g.

Pobūdis: Socialinė įmonė priims į darbą valytoją su 35 – 55 proc. darbingumu. Objekto esančiame J.Galvydžio g., Vilniuje valymas, administracinių patalpų (kabinetų) valymas.
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio po 2,5 val.
Jei susidomėjote, visada skambinkite tel. 8 67110560, 8 5215 0305

Atlyginimas: 340 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytoja Erfurto g.

Pobūdis: Socialinė įmonė priims į darbą valytoją su 35 – 55 proc. darbingumu. Objekto esančiame Erfurto g., Vilniuje valymas, poliklinikos patalpų (kabinetų) valymas.
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio po 8 val.
Jei susidomėjote, visada skambinkite tel. 8 67110560, 8 5215 0305.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Pardavėjas - konsultantas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=205218
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Elektromechanikas

Pobūdis: Profesionalios maisto gamybos įrangos remontas.
Reikalavimai: Žinios elektros įrengimų remonte."B" kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Komunikabilumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Šaldymo įrengimų technikas

Pobūdis: Darbas su šaldymo įrengimais, jų aptarnavimas, remontas
Reikalavimai: - Elektrotechnikos pagrindai
- Vairuotojo pažymėjimas - B kategorija

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Elektrikas - montuotojas

Pobūdis: Darbas su maitynimo įstaigomis, virtuvių įrengimų priežiūra bei remontas, naudotų įrengimų ruošimas eksplotacijai.
Reikalavimai: Atsakingumas, patirtis dirbant su panašiais įrengimais

Vairuotojo pažimėjimas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Naujų produktų ir inovacijų vadybininkas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206060
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Pardaveja

Pobūdis: Reikalinga pardavėja. Darbo pobūdis: tvarkos palaikymas, prekių užsakymai, klientų konsultavimas, darbas su kasa. Darbas pėdkelnių parduotuvėje prekybos centre, slenkantis grafikas
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas. Lietuvių, rusų kalbos. Panašaus darbo patirtis - būtų privalumas.
CV siųsti: info@ievapedkelnes.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Admirablė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės 55, 8 667 88088, info@ievapedkelnes.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Admirablė"  Taksi dispečerė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, skambučių aptarnavimas.
Reikalavimai: Privalūmas - klientų aptarnavimas, rusų kalbos žinios. Neturinčius patirties apmokome. Cv siųsti mazena.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žaliųjų ežerų, 852310318, mazena.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Vilnius"  Marškinėlių gamyba/dizainas

Pobūdis: - Marškinėlių bei kitos reklaminės produkcijos gamyba/apipavidalinimas,
- Produkcijos vizualizacijų paruošimas,
- Bendravimas su tiekėjais (medžiagų ir transporto),
- Korespondencijos tvarkymas,
- Elektroninės parduotuvės bei TVS (turinio valdymo sistemos) administravimas,
- Bendravimas su klientais.
Reikalavimai: - Darbo su technika patirtis (Įprasti ir plačiaformačiai spausdintuvai, tiesioginės spaudos ant tekstilės spausdintuvas, ploteris, prispaudimo presai),
- Kompiuterinis raštingumas (MS Office, CorelDraw, Photoshop);
- Kruopštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Septynios natos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Raitininkų, 869832224, info@7natos.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie VšĮ "Septynios natos"  Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti perkančiųjų organizacijų pateiktus prašymus dėl sutikimų (taip pat ir dėl sutikimų, kai viešasis pirkimas finansuojamus Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis), numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - Įstatymas) ir rengti išvadas.

III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje - viešųjų pirkimų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą, Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklą, valstybės tarnybą bei gebėti juos taikyti;
6.3. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.4. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus, rengia išvadas dėl Tarnybos sutikimų Įstatyme nustatytais atvejais (taip pat ir išvadas dėl sutikimų, kai perkančiosios organizacijos vykdo viešuosius pirkimus, finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų);
7.2. nustatęs Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, medžiagą ir / ar turimą informaciją perduoda teisėsaugos ar valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
7.3. nustatęs Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus medžiagą ir turimą informaciją perduota Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl asmenų, atsakingų už Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, patraukimo administracinėn atsakomybėn arba viešojo intereso gynimo;
7.4. išvadas dėl sutikimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo patalpina kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos (Ekontora) posistemės "Prevencija ir kontrolė" dalyje "Sutikimai", o išvadas dėl sutikimų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo paskelbia elektroninėmis priemonėmis per CVP IS;
7.5. rengia, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus atitinkančias, išvadas dėl sutikimų;
7.6. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose;
7.6. sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;
7.7. kaupia, sistemina ir teikia statistinę informaciją apie savo parengtas išvadas dėl sutikimų, kurios reikia skyriaus veiklos planams, ataskaitoms rengti;
7.8. vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. teikia pasiūlymus dėl Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos, teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo, keitimo skyriaus kompetencijos ribose;
7.10. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, 852197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  II poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2013 m. spalio 21 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-374

KONTROLĖS DEPARTAMENTO IV JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

II POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokestinių prievolių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui;

7.3. Informuoja Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687605, I.Versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus visuomenės sveikatos centro

direktoriaus

2014 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.VK- 108

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 15

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau - VVSC) Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką; greitai reaguoti į grėsmes visuomenės sveikatai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, veiklos sritys: statybų valstybinė priežiūra; aplinkos veiksnių, jų poveikio visuomenės sveikatai tyrimas ir analizė; leidimų - higienos pasų rengimas; fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumo, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo analizė; dalyvavimas mirusiojo kūno laissez-passer (Leidimo) išdavimo procese, Leidimų ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus rengimas, ekstremalių sveikatai situacijų valdymas; juridinių ir fizinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;

6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina statinių techninius projektus bei gręžinių projektų dokumentus ir rengia išvadų projektus;

7.2. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;

7.3. rengia ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;

7.4. rengia aplinkos tyrimų programas;

7.5.rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti

7.6. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;

7.7. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;

7.8. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

7.9. vertina ugdymo įstaigų valgiaraščių atitikimą sveikos mitybos principams;

7.10. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;

7.11. dalyvauja karsto uždaryme, jį plombuoja ir atiduoda laissez-passer (Leidimą) pareiškėjui;

7.12. rengia leidimus ekshumuoti žmonių palaikus;

7.13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

7.14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

7.15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu skyriaus vedėjui;

7.16. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

7.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

7.18. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais;

7.19. tobulina profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose;

7.20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

7.21. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

7.22. laiku ir kokybiškai vykdo kitus skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2124098, info@vilniausvsc.sam.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie Vilniaus visuomenės sveikatos centras  Analitinės laboratorijos vedėjas


Įmonė: UAB "Veika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/view_jobad.php?job_id=206055
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Veika"  Prekių grupės vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: Esamų įmonės klientų aptarnavimas;
Pasiūlymų ir užsakymų formavimas;
Prekių grupės duomenų apdorojimas, kontrolė, analizė;
Asistavimas prekių grupės vadybininkui.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu)
Lenkų ir rusų kalbos - privalumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word ir kt.);
patirtis dirbant buhalterine programa "Rivilė"

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, beata@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Eksporto vadybininkas

Pobūdis: - aktyvus suvirinimo paslaugų pardavimas užsienio šalių klientams;
- vykdyti derybas ir užtikrinti ilgalaikius verslo santykius su klientais;
- rinkos bei klientų poreikių analizė;
- derybos, komercinių pasiūlymų, sutarčių rengimas, užsakymų administravimas;
- užsienio rinkų analizė, strateginės informacijos apie rinkas rinkimas ir sisteminimas;
- pardavimų strategijos eksporto rinkoms kūrimas ir įgyvendinimas;
- pardavimų skatinimo priemonių (aprašymų apie paslaugas ir pan.) rengimo koordinavimas ir pateikimas klientams.
Reikalavimai: - darbo patirtis pardavimų (eksporto) vadybos srityje(techninės, inžinerinės žinios – didelis privalumas);
- domėtis užsienio rinkomis, analizuoti pasiūlos ir paklausos lygį, išmanyti tų rinkų esminius įstatymus, žinoti paslaugų platinimo kanalus;
- eksporto su užsienio šalių rinkomis patirtis, naujų produktų įvedimo į rinką patirtis;
- rinkų žinojimas, pardavimų palaikymo (marketingo) priemonių naudojimo eksporto rinkose patirtis;
- gebėjimas laisvai komunikuoti anglų kalba žodžiu ir raštu(norvegų kalba – didelis privalumas);
- sėkminga tarptautinės prekybos patirtis;
- daugiau nei 2 m. pardavimų užsienio rinkose patirtis (techninių produktų – didelis privalumas).

Įmonė siūlo
- patrauklų, konkurencingą atlyginimą, bei motyvacinius priedus "be lubų"
- saviraiškos ir tobulėjimo galimybes;Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 11, 864711562, personalas@skalas.lt
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Skalas"  Vyr. virėjas (-a)

Pobūdis: Prekių užsakymas, sandeliavimas, patiekalų or pusgaminių ruošimas, kokybės kontrolė.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobūlėti, kruopštumas, atsakingumas. Būtina panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 91, 861596676, mantasstraksys@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.25

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Grill virėjas

Pobūdis: Grill kepimas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vandens malūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 100, 861273185, info@vandensmalunas.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Vandens malūnas"  Betonuotojas

Pobūdis: Monolitinių kolonų, perdangų, sienų betonavimas.
Mūro sienų iš silikatinių blokelių mūrijimas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Varūsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 868537293, varusta@iti.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Varūsta"  Mūrininkas

Pobūdis: Monolitinių kolonų, perdangų, sienų betonavimas.
Mūro sienų iš silikatinių blokelių mūrijimas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Varūsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 868537293, varusta@iti.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Varūsta"  Sandėlio darbuotojas

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško sandėlio darbuotojų.

Reikalavimai:
Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.

Darbo pobūdis:
Siuntų skirstymas pagal Lietuvos miestus. Siuntų apdorojimas fiziškai, bei sistemiškai. Siuntų skanavimas, suvedimas į duomenų bazę. Siuntų formavimas į paletes, krovos darbai į sunkvežimius elektrokrautuvais.

Privalumas elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Darbo valandos:
Nuo 15val iki 24val

Prašome nurodyti pageidaujamą pamainą, bei savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas neatskaičius mokesčių 1200lt., priedų sistema už kokybiškai atliekamą darbą( iki 400lt).

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: linas.mikolaitis@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Šaltkalvis

Pobūdis: Šarvuotu durų gamybai reikalingas šaltkalvis, darbas visą darbo dieną.
Adresas Kirtimų g. 47, Vilnius
Reikalavimai: Patirtis privalumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Kisieliaus IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų, 867047750
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie A. Kisieliaus IĮ  Montuotojas

Pobūdis: Staliai, elektrikai, santechnikai, montuotojai.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Atestatai būtų privalumas;

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 865595281, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Elektrikas

Pobūdis: Staliai, elektrikai, santechnikai, montuotojai.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Atestatai būtų privalumas;

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 865595281, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Konditerė-ledų gamintoja(as)

Pobūdis: Gaminti itališkus ledus, darbas yra Ozo prekybos centre restorane Rosso Arancio Gelateria Italiana. Darbo grafikas slenkantis, 3 dirbi 2 laisvos. Atlyginimas priklauso nuo patirties. Be patirties apmokame. Siūskite CV arba skambinkite 868345215
Reikalavimai: Noras dirbti, mokytis ir tobulėti, punktualumas, sąžiningumas, darbštumas, anglų kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rosso arancio gelateria italiana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 868345215, administracija@rossoarancio.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Rosso arancio gelateria italiana"  Stalius

Pobūdis: Staliai, elektrikai, santechnikai, montuotojai.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Atestatai būtų privalumas;

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 865595281, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Ukvedys - inžinierius

Pobūdis: Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros/remonto darbai:
- santechnikos ir šilumos ūkio priežiūra, remontas;
- smulkūs elektros sistemų priežiūros ir remonto darbai;
- smulkūs statybiniai/remonto darbai.
Reikalavimai: - santechniko /šilumininko darbo patirtis;
- suprasti ir gebėti atlikti smulkius elektros bei staliaus darbus
- vairuotojo pažymėjimas;

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 865595281, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Kokybės kontrolės vadyb.

Pobūdis: •Valymo paslaugų kokybės užtikrinimas;
•Valytojų darbo organizavimas ir kontrolė;
•Valytojų mokymas;
•Valomų objektų priežiūra;
•Bendravimas su esamais klientais.
Reikalavimai: •Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
•Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
•Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis;
•Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 8-612 13511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kavinės - baro vadovas (-ė)

Pobūdis: Ieškomas vadovas kavinei "Cozy" ir barui "Nino"
Darbas su SH4 sandėlio programa, Rkeeper restorano redaktoriumi. Personalo atranka ir priežiūra (priėmimas, atleidimas, sauga ir t.t.),prekių užsakymas ir sandėlio likučių priežiūra, bendravimas su tiekėjais, sutarčių sudarymas, prekių kainų derinimas ir kiti kasdieniniai įmonės administravimo darbai.
Reikalavimai: 1.Minimum 3 metai restorano administravimo darbo patirties
2.Stipri anglų kalba
3.Mokėjimas dirbti su SH4 ir Rkeeper programomis
4. Darbo teisės išmanymas, reikalingas sudarant ir nutraukiant sutartis, apskaitant darbo laiką, tvarkant saugos dokumentaciją.
5.Gėrimų išmanymas, domėjimasis aptarnavimo ir maisto kultūra bei naujovėmis.

CV, būtinai su nuotrauka, siųsti el.paštu info@cozy.lt su nuoroda "Dėl vadovo pareigų"
Tel.pasiteiravimui +37067088299

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. ignoto g. 16/10, 867088299, info@cozy.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Barmenas - padavėjas

Pobūdis: Ieškome barmeno (-ės) - padavėjo (-ės)darbui kavinėje "Cozy" Darbas pilnu etatu pagal grafiką. Atlyginimas valandinis.
Reikalavimai: Kandidatai turėtų būti ne jaunesni nei 21 metų, laisvai kalbėti angliškai, atsakingi, darbštūs, domėtis maisto ir gėrimų kultūra, aptarnavimu.

CV, būtinai su nuotrauka, siųsti el.paštu info@cozy.lt su nuoroda "Dėl barmeno - padavėjo darbo"

Tel. pasiteiravimui darbo metu +37067088299

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. ignoto g. 16/10, 867088299, info@cozy.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Pastatų priežiūros inžinierius

Pobūdis: Atsakingas už visapusišką pastatų priežiūrą, savarankiškai atliks remonto ir profilaktikos darbus, esant būtinybei pasitelkdamas specializuotų įmonių pagalbą. Atsakomybės sritys:
- Šildymo ir vėdinimo sistemų priežiūra;
- Elektros ūkio priežiūra;
- Dujinių katilų priežiūra;
- Slėginių indų priežiūra;
- Liftų priežiūra;
- Priešgaisrinės saugos priežiūra;
- Inžinerinių sistemų automatikos priežiūra;
- Smulkaus remonto ir atnaujinimo darbai elektros, santechnikos, vidinės apdailos ir kt. srityje.
Reikalavimai: - Techninis išsilavinimas;
- Gebėjimas greitai ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;
- Gebėjimas nusistatyti prioritetus, savarankiškai spręsti darbinius klausimus.
- Kompiuterinis raštingumas;
- Galimybės dirbti lanksčiu darbo grafiku, esant poreikiui;
- Galiojančios B kategorijos vairuotojo teisės.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 865595281, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Vyr. finansininkė

Pobūdis: - Pirkimų, pardavimų ir kitų ūkinių operacijų registravimas apskaitoje;
- Darbo užmokesčio apskaita;
- su darbo užmokesčiu susijusių ataskaitų ruošimas bei teikimas Sodrai, VMI ir kitoms valstybinėms institucijoms;
- Mėnesinės, ketvirtinės, metinės deklaracijų rengimas bei pateikimas;
- Metinių finansinių ataskaitų rinkinių ruošimas;
- įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinės apskaitos organizavimas;
- apskaitos politikos formavimas pagal buhalterinės apskaitos įstatymus.
Reikalavimai: • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (ekonomikos, finansų srityje);
• Darbas su buhalterine programa;
• Finansus bei įmonės veiklą reglamentuojančių LR ir ES teisės aktų išmanymas;
• Praktinės buhalterinės ir mokestinės žinios;
• Kruopštumas, atsakingumas, kompiuterinis raštingumas.

Privalumai:
Patirtis dirbant su buhalterinėmis programomis (Saikas būtų privalumas).

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera@indema.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Ekspeditorius

Pobūdis: Įdarbinsime ekspeditorių darbui su daliniais kroviniais.
Reikalavimai: Rusų ir anglų kalbos mokėjimas;
patirtis darbe su daliniais kroviniais;
gebėjimas valdyti pervežimo procesus;
iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas;
problemų sprendimo įgūdžiai;
orientacija į rezultatą ir klientą;
rekomendacijos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Augitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 53, 868369510, augis@augitra.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Augitra"  Santechnikas

Pobūdis: Įmonė ieško santechnikų pastoviam darbui Vilniuje
Reikalavimai: Neturėti žalingų įpročių, norėti dirbti ir tobulėti. Nuosavas automobilis.
Privalumas, jei meistras turėtų bent pagrindinius įrankius.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rivus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pelesos, 869000082, darbas@rivus.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Rivus"  Vamzdziu klojejas

Pobūdis: Darbas su kryptinio gręžimo grąžtu, bei pagalba brigadai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, mokėjimas dirbti kolektive.
Privalumai: inžinerinis išsilavinimas;
mokėjimas niveliuoti;
panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurotena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862240143, sarunas.jagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Eurotena"  Picų kepėjo padejėjas

Pobūdis: Produktų pjaustymas, tešlos ruošimas, pagalba kepant picas. Darbas 0,5 etatu, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Galimybės derinti su mokslu. Darbas nesunkus. Apmokome.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, punktualumas, patirtis maisto gamyboje būtų privalumas.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alstija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos g. 26, 865752520, judita@picumenas.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Alstija"  IT specialistas

Pobūdis: Įmonės tinklapių kūrimas ir administravimas, monitoringas;
Konsultavimas kitais IT klausimais;
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
Atsakingumas;
Kūrybingumas;
Operatyvumas.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais, kurie pateiks savo darbų pavyzdžius ir/arba rekomendacijas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic ILP"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 19/1f, dovile@balticilp.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Baltic ILP"  Valytoja-indų plovėja

Pobūdis: Restorane reikalinga valytoja-indų plovėja, slenkantis darbo grafikas.
Reikalavimai: Kruopštumas, tvarkingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujieji rytai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių 42, 867802900, kinusmukles@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Naujieji rytai"  Darbų vadovas

Pobūdis: - Statybos darbų proceso planavimas ir koordinavimas;
- Vadovavimas lauko ir vidaus statybos darbams;
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Visų procesų, susijusių su objekto statyba, valdymas ir kontrolė.
www.gora.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860477783, personalas@gora.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Gora"  Valytoja (-as) Avižienių sen.

Pobūdis: Papildomas darbas. Reikalinga valytoja patalpų valymui, esančių Avižienių sen., Vilniaus raj. Valymas 3 kartus per savaitę. Laiką galimą derinti.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas

Atlyginimas: 300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Centrinė g., pikutiškių km., 861213522, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Inžinierius-konstruktorius

Pobūdis: Techninės dokumentacijos ruošimas;
brėžinių analizė;
gamybos technologijos aprašymas;
gaminio konstravimas;
produktų ar jų komponentų projektavimas bei brėžinių ruošimas;
bendravimas reklamacijos klausimais su klientais ir tiekėjais;
staklių techninės būklės priežiūra;
užtikrinti kokybės kontrolę ir žaliavų užpirkimą;
gamybos vadovo pavadavimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
nestandartinių baldų projektavimo ir gamybos darbo patirtis;
komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti savarankiškai;
rusų kalba, lenkų kalba būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Ieškome mūsų komandai naujo kolegos ir norime Tavęs:) Gali mus vadinti startupu, mes save vadiname ambicinga nauja įmone. Ir norime, kad Tu būtum toks pats ambicingas ir išalkęs perduoti žinią įmonėms apie JobRely (Įdarbink draugą).
Reikalavimai: Iš tavęs, kaip B2B pardavėjo tikimės, kad:
• Šaltųjų skambučių patirtis yra ir nebijai telefono,
• Orientacija į rezultatą yra kraujyje,
• Gebi dirbti individualiai,
• Greitai mąstai,
• Nori tobulėti!

Atlygis yra derybų objektas, įrašėme pradinę bazę, galimas darbas puse etato (tačiau skambučiams turėsi rasti laiko darbo valandų metu).

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Įdarbink draugą"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių, 8 657 66046, info@jobrely.com
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie MB "Įdarbink draugą"  Šaltkalvio padėjėjas

Pobūdis: • Metalo lakštų ir atliekų tvarkymas bei sandėliavimas;
• Detalių transportavimas cecho viduje;
• Darbas su kampinio šlifavimo mašinėle;
• Pagalba kitų skyrių darbuotojams.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas.
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta Engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Arginta Engineering"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Klijuojame didelius plotus, laiptines, komercines patalpas.
Reikalavimai: Darbo patirtis, atsakingumas, kruopštumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanmark"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 867839929, info@sanmark.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Sanmark"  Vairuotojas-mechanikas C kategorijos

Pobūdis: Inžineriniai statybos darbai uždaru, betranšėjiniu būdu.
Gręžimo aparato pervežimas, bei pagalba brigadai.
Reikalavimai: C kategorija,
Atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurotena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862240143, sarunas.jagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Eurotena"  Pardavėja - konsultantė (PPC Ozas)

Pobūdis: • Aktyvus akmens gaminių ir papuošalų pardavimas;
• Nepriekaištingas klientų aptarnavimas ir sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas;
• Galimybė prisidėti prie parduotuvės asortimento formavimo;
• Sandėlio inventorizacija, atsakomybė už prekių likučius, produkcijos kokybės kontrolė;
• Tvarkos ir švaros parduotuvėje palaikymas;
• Darbas su kasos aparatu ir buhalterine programa Rivilė.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas;
• Ne mažesnė kaip 3 metų sėkmingo darbo patirtis parduotuvėje, pardavimų arba klientų aptarnavimo srityse ( būtina);
• Reprezentatyvi išvaizda;
• Gebėjimas ir noras suprasti klientą bei išsiaiškinti jo poreikius;
• Pozityvus ir kūrybiškas mąstymas, nepriekaištingi bendravimo įgūdžiai;
• Būtinas geras lietuvių, anglų ir rusų kalbos mokėjimas;
• Darbo su kasos aparatu patirtis;
• Patirtis dirbant su Rivilės programa – didelis privalumas.

Įmonė siūlo:

• Pastovų darbo užmokestį ir premijas už pardavimo rezultatus;
• Slenkantį darbo grafiką;
• Intensyvų, įdomų ir iššūkių kupiną darbą;
• Asmeninio augimo galimybę.

Laukiame gyvenimo aprašymų, atitinkančių nurodytus reikalavimus el. paštu info@viskasisakmens.lt


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GraniRa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18, info@viskasisakmens.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "GraniRa"  Vadybininkė (-as) - kokybės kontrolierė (-ius)

Pobūdis: Objektų kokybės kontrolė, priežiūra;
Valytojų darbo organizavimas;
Valytojų paieška;
Naujų klientų paieška;
Sutarčių sudarymas;
Komercinių pasiūlymų ruošimas.
Reikalavimai: Patirtis pardavimų srityje;
Aukštasis arba akštesnysis išsilavinimas (gali būti studentas);
Vairuotojo pažymėjimas (B);
Automobilis darbui

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros ministerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų, 867478717, info@kilimu-valymas.eu
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Švaros ministerija"  Valytoja (-as) Mindaugo g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja (-as) sporto klubo patalpų, esančių Mindaugo g., valymui. 6 d. d. I-V nuo 18 iki 22 val. o VI nuo 14 iki 18 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  II gyventojų poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniausapskritiesvalstybinės mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. liepos 22 d.

Įsakymu Nr. (2.1)-3-305

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO

VILNIAUS GYVENTOJŲ SKYRIAUS

II GYVENTOJŲ POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Vilniaus gyventojų skyriaus (toliau - Skyrius) II gyventojų poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas

2. Pareigybės lygis -A

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su gyventojų teikiamų deklaracijų ir mokestinių prievolių priežiūra, vykdyti ir konkrečioms užduotims atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, valstybės tarnybą.

6.3. Mokėti dirbti pagrindinėmis "Microsoft Office" programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

6.4. Išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Priima gyventojų teikiamas metines pajamų mokesčio deklaracijas, metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas, nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, atlieka pirminį jų patikrinimą.

7.2. Nustatęs, kad deklaracijos ar kiti pateikti dokumentai klaidingai užpildyti ar duomenys yra netikslūs, informuoja mokesčių mokėtojus tiesiogiai, telefonu, elektroniniu ar įprastu paštu, siūlo juos ištaisyti arba nustatyta tvarka koreguoja.

7.3. Kontroliuoja ar fiziniai asmenys laiku teikia deklaracijas, prašo operatyviai pateikti deklaracijas, prireikus siunčia priminimus (nurodymus) pateikti deklaracijas (deklaruoti turtą ir pajamas), surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, jei deklaracijos nepateiktos.

7.4. Atlieka ar dalyvauja atliekant kontrolės veiksmus (operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus), kad būtų užtikrintas fizinių asmenų mokestinių prievolių vykdymas, radęs pažeidimų, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę.

7.5. Priima, tikrina ir nagrinėja mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus dėl mokesčių ar rinkliavų grąžinimo (įskaitymo) ir tai patvirtinančius dokumentus, jų pagrindu rengia išvadas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ar valstybės rinkliavas.

7.6. Rengia ir išduoda mokesčių mokėtojams atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir (ar) valstybės pinigų fondais pažymas bei kitus dokumentus.

7.7. Perduoda padaliniams pagal kompetenciją surinktą informaciją, susijusią su mokestinių prievolių vengimu, nevykdymu ar kitokia mokestinių prievolių rizika, užtikrindamas, kad tinkamai ir laiku būtų vykdomos mokestinės prievolės.

7.8. Konsultuoja mokesčių mokėtojus deklaracijų teikimo elektroniniu būdu klausimais, suteikia jiems visokeriopą pagalbą ir skatina gyventojus teikti deklaracijas per elektroninio deklaravimo sistemą.

7.9. Atlieka kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.

SUSIPAŽINAUAtlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687605, I.Versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  ES paramos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

ŽUVININKYSTĖS DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žuvininkystės sektoriui administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas ES paramos žuvininkystės sektoriui administravimo srityje.

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį ES paramos administravimo srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, reglamentuojančiais žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, ypač ES paramos žuvininkystei klausimus, taip pat viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės departamento ir skyriaus nuostatais;

6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6.5. būti susipažinusiam su ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;

6.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programomis;

6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. koordinuoja Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų strateginio plano ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos (toliau - veiksmų programa) ar jų dalių įgyvendinimą;

7.2. inicijuoja veiksmų programos ar jos dalių vertinimus;

7.3. inicijuoja veiksmų programos ar jos dalių keitimus ir papildymus;

7.4. inicijuoja veiksmų programos ar jos dalių įgyvendinimo ataskaitas;

7.5. inicijuoja veiksmų programos ar jos dalių administravimo dokumentus, jų pakeitimus ir papildymus bei kitus susijusius dokumentus;

7.6. dalyvauja įgyvendinant ES paramos žuvininkystės sektoriui viešinimo ir visuomenės informavimo veiksmus;

7.7. dalyvauja nagrinėjant skundus, susijusius su Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos įgyvendinimu ir teikia siūlymus dėl skundų įvertinimo;

7.8. konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus ir mokymus Europos Sąjungos paramos žuvininkystei klausimais;

7.9. dalyvauja organizuojant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos projektų atrankos komiteto darbą;

7.10. atlieka kitus veiksmus, siekiant užtikrinti efektyvų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų strateginio plano ir veiksmų programos įgyvendinimą bei Europos žuvininkystės fondo paramos panaudojimą;

7.11. rengia Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų programinio laikotarpio strateginių ir programinių dokumentų projektus;

7.12. dalyvauja organizuojant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų programinio laikotarpio valdymo, stebėsenos komitetų ir darbo grupių darbą;

7.13. atlieka kitus veiksmus, siekiant tinkamai pasiruošti ir įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų programinį laikotarpį;

7.14. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.15. rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

7.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, ES ir kitų valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

7.17. atstovauja ES darbo organų posėdžiuose;

7.18. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

7.19. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2391030, agne.sauliene@zum.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie Žemės ūkio ministerija  Įstaigos vadovas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr.1R- 210

VILNIAUS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 17.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vykdant Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme, Tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas, užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje, ir vykdant kitais teisės aktais pavestas nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų asmenų fondo administratoriaus funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas funkcijas vykdo specialiojoje veiklos srityje -valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir koordinavimo, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo ir bendrojoje veiklos srityje - įstaigos veiklos administravimo bei materialinių ir finansinių išteklių valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMĮSTAIGOS VADOVUI

6. Įstaigos vadovas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą, civilinius (materialinius ir procesinius), baudžiamuosius (materialinius ir procesinius), administracinius teisinius santykius, advokatų veiklą;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės sistemas;

6.6. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;

6.7. mokėti praktiškai taikyti valdymo ir vadovavimo metodus;

6.8. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti analitinę medžiagą;

6.9. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu;

6.10. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B1 lygiu (pagal "Europass").

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir užtikrina antrinės teisinės pagalbos teikimą Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje;

7.2. koordinuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje;

7.3. priima sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, antrinės teisinės pagalbos nutraukimo, antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato pakeitimo, advokato paskyrimo, užtikrindamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

7.4. užtikrina tinkamą Tarnybos teisių ir teisėtų interesų gynimą, kai svarstomi apskųsti Tarnybos sprendimai;

7.5. atstovauja valstybei išieškant antrinės teisinės pagalbos išlaidas iš nepagrįstai antrinę teisinę pagalbą gavusio asmens;

7.6. sudaro sutartis su advokatais dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, sutartis dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo, sutartis su viešosiomis įstaigomis ir (ar) advokatais dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo, kai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytais atvejais Tarnyba organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą;

7.7. sudaro advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso komisijas, taip pat tvirtina advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso rezultatus;

7.8.kontroliuoja sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo vykdymą;

7.9. nagrinėja skundus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo;

7.10. užtikrina užmokesčio mokėjimą antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams, koordinatoriams, taip pat viešosioms įstaigoms ir (ar) advokatams, kai įstatyme nustatytais atvejais Tarnyba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą;

7.11. įgyvendina teisės aktais pavestas nukentėjusių nuo smurtinių nusikaltimų asmenų fondo administratoriaus funkcijas;

7.12. teikia informaciją gyventojams apie galimybes ir sąlygas gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir apie smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tvarką ir sąlygas;

7.13. užtikrina Tarnybos veiklos ataskaitų pateikimą Teisingumo ministerijai;

7.14. vadovauja ir atstovauja Tarnybai;

7.15. teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;

7.16. atsako už Tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą;

7.17. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems nuobaudas ir skatina;

7.18. užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi;

7.19. dalyvauja strateginio planavimo grupėje rengiant įstaigos strateginius veiklos planus;

7.20. atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮSTAIGOS VADOVO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis įstaigos vadovas yra pavaldus Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.Atlyginimas: 3910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g. 3, 2662857, rita.kamarauskiene@tm.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie Teisingumo ministerija  IT skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-291


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II.PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Valstybinės darbo inspekcijos (toliau - VDI) tarnybinių stočių ir kompiuterių tinklo administravimą, valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų, valstybės registrų ir kitos VDI tvarkomos informacijos priežiūrą, užtikrinti jų stabilų ir saugų funkcionavimą, siekiant VDI veiklos strateginių tikslų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje informacinių technologijų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį informacinių sistemų kūrimo ir valdymo srityje, duomenų bazių administravimo bei taikomųjų programų kūrimo ir priežiūros srityse;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybinės darbo inspekcijos įstatymais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų ir registrų kūrimą, informacinių sistemų eksploatavimą, duomenų apsaugą bei informacinių sistemų saugumą;
6.4. būti susipažinęs su naujovėmis informacinių technologijų srityje;
6.5. išmanyti darbą su kompiuterių tinklais, statistinius informacijos apdorojimo metodus ir jų taikymo galimybes;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
6.7. būti susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas, siekdamas vykdyti Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų, darbo reglamento bei kitų norminių teisės aktų nuostatas:
7.1. vykdo informacinių sistemų duomenų bazių administravimą;
7.2. atlieka būtinos apimties bei periodiškumo duomenų bazių kopijavimą, parenkant optimalų kopijavimo metodą;
7.3. vykdo vienkartines užklausas VDI valdomų informacinių sistemų duomenų bazėse;
7.4. dalyvauja tvarkant iš Lietuvos Respublikos valstybės informacinių sistemų ir gaunamus/teikiamus duomenis;
7.5. organizuoja ir vykdo duomenų bazių atstatymo darbus jų sugadinimo ar praradimo atveju;
7.6. dalyvauja rengiant duomenų teikimo sutarčių techninius priedus;
7.7. vykdo informacinių sistemų duomenų bazių parametrų bei resursų stebėseną, apkrovimo analizę, duomenų bazių išteklių optimalų paskirstymą, inicijuoja ir įgyvendina būtinas priemones šių bazių tinkamam veikimui užtikrinti;
7.8. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus darbo organizavimo bei tobulinimo klausimais;
7.9. planuoja savo darbą, teikia priemonių, susijusių su šios pareigybės funkcijų vykdymu, projektus rengiant skyriaus veiklos planus bei užtikrina, kad veiklos plane šios pareigybės kompetencijai nustatytos priemonės būtų įvykdytos laiku;
7.10. dalyvauja rengiant duomenų bazių valdymo ir taikomosios programinės reikalavimus ir specifikacijas;
7.11. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo bei testuoja naujai sukurtą ar pakeistą programinę įrangą;
7.12. rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia ją skyriaus vedėjui;
7.13. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, jo pavaduotojo pagal administravimo sritį, skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.14. pagal kompetenciją konsultuoja VDI valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
7.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, jo pavaduotojo pagal administravimo sritį, skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, zita.gervickiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. 1-36
(pakeitimas:
2014 m. kovo 20 d.
Įsakymu Nr. 1-55)

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tarptautinio bendradarbiavimo ir planavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Lietuvos pozicijų energetikos ir kitose srityse rengimą Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktų ir kitų priimamų dokumentų atžvilgiu, koordinuoti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau - Energetikos ministerija, ministerija) ir įstaigų prie ministerijos ES klausimų svarstymą, taip pat užtikrinti kitų skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - Europos Sąjungos reikalų koordinavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba politikos mokslų krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, energetikos sektoriaus veiklą; būti susipažinusiam su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
6.6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas; gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką rengia ir koordinuoja Lietuvos pozicijų rengimą ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu, pozicijas derina su kitais ministerijos administraciniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis;
7.2. atlieka Lietuvos pozicijų ES priimamų teisės aktų ar kitų dokumentų energetikos politikos srityje atžvilgiu stebėseną, analizę ir apibendrinimus;
7.3. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus ir energetikos klausimų svarstymą ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir šalyse narėse, apibendrina svarstomus klausimus, problemas bei sprendimų projektus, rengia pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.4. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;
7.5. pagal kompetenciją rengia ir koordinuoja medžiagos rengimą dvišaliams ir daugiašaliams (tarptautiniams) susitikimams, ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams;
7.6. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo; rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
7.7. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos strategijų, plėtros programų, ministerijos strateginių planų energetikos srityje tarpusavio suderinamumo ir suderinamumo su svarbiausiais strateginiais ir kitais ES energetikos politikos dokumentais;
7.8. koordinuoja ir užtikrina VĮ Energetikos agentūrai skiriamų pavedimų dėl nacionalinių energetikos srities teisės aktų derinimo su Europos Sąjungos teise priežiūros LINESIS duomenų bazėje ir nacionalinių įgyvendinimo priemonių notifikavimo Europos Komisijai MNE (Mesures Nationales d`Execution) duomenų bazėje ir atsakymų dėl pažeidimų procedūrų teikimo Europos Komisijai naudojantis INFR (Infringement procedures) duomenų baze, vykdymą;
7.9. atlieka regioninių ir globalių procesų analizę energetinio saugumo srityje;
7.10. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslo, tyrimų ir švietimo institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis;
7.11. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų ministerijos darbo grupių ir komisijų darbe, tarpinstitucinių, taip pat ES institucijų darbo grupių ir komisijų darbe, taip pat tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.12. pagal kompetenciją teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;
7.13. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
7.14. laikinai atlieka kitų skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas jų atostogų, laikino nedarbingumo ar tarnybinių komandiruočių laikotarpiu;
7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38 / 2, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Viščiukų kepėjas PC Oze

Pobūdis: Vištienos kepimas, marinavimas, įrangos bei darbo vietos priežiūra.

Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Greita orientacija, tvarkingumas, punktualumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Masažuotoja

Pobūdis: Kūno ir veido procedūrų atlikimas;
Masažai atliekami ant masažo stalų naudojant ypatingai kokybišką
kosmetiką bei higienos priemones;

Reikalavimai: Darbo patirtis masažo arba SPA salonuose;
Masažuotojos kursų baigimo pažymėjimas;
Reprezentatyvi išvaizda;
Masažo technikų išmanymas;
Profesionalumas, atsakingumas, mandagumas.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spahamam"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liudo giros g. 15, 865566113, info@spahamam.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Spahamam"  Šaltkalvis surinkėjas

Pobūdis: • Metalo lakštų ir atliekų tvarkymas bei sandėliavimas;
• Detalių transportavimas cecho viduje;
• Darbas su kampinio šlifavimo mašinėle;
• Pagalba kitų skyrių darbuotojams.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta Engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Arginta Engineering"  Suvirintojas

Reikalavimai: • Suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas;
• Aukštesnysis arba profesinis techninis išsilavinimas;
• Patirtis, virinant nerūdijantį austenitinį plieną MIG/ MAG arba TIG suvirinimo būdais

Privalumai:

• Gamybinių suvirinimo brėžinių skaitymas;
• Suvirintojo kvalifikacijos sertifikatas austenitiniam nerūdijančiam plienui pagal EN287 standartą;
• Patirtis virinant plonus lakštus, deformacijos kontrolė;
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta Engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Arginta Engineering"  CNC tekinimo staklių operatorius

Pobūdis: • CNC tekinimo staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas
Reikalavimai: • Patirtis dirbant CNC tekinimo staklėmis (privalumas) ;
• Brėžinių skaitymas (privalumas)

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta Engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie UAB "Arginta Engineering"  Valytoja Titnago g.

Pobūdis: Patalpų valymas. Darbas pilnu etatu. Nuo pirmadienio iki penktadienio. Nuo 07:30 iki 16:30.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 3, 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Valytoja Gedimino pr.

Pobūdis: Ofiso valymas. Darbas 0,5 etato, nuo pirmadienio iki penktadienio. Darbo laikas nuo 08:00 iki 12:00.
Reikalavimai: Reikalingas tvarkingas ir kruopštus žmogus.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 3, 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2014.07.24

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Pardavėja(-as)-konsultantė(-as)

Pobūdis: Nepriekaištingas klientų aptarnavimas;
Tvarkos salėje palaikymas;
Darbas kasos aparatu;
Prekių priėmimas;
Ir kiti pardavėjos(-o) - konsultantės(-o) pareigoms priskirti darbai.

Darbas prekybos centruose "Akropolis" ir "Ozas" parduotuvėje "United colors of Benetton".
Siūlomas darbas ne pilnu etatu, slenkančiu grafiku.
Atkreipiame dėmesį, kad atlyginimas nurodytas bandomuoju laikotarpiu dirbant pilnu etatu.
Reikalavimai: Malonus ir geras aptarnavimas;
Sažiningumas, imlumas, kruopštumas, atsakingumas, punktualumas;
Gera oreanticija;
Konfliktinių situacijų sprendimas.

Privalumai:
Darbas kasos aparatu;
Darbas su "Rivilės" programa;
Darbo patirtis drabužių parduotuvėje.

Atlyginimas: 1240 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BNA ERGO"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g. 30, 8 5 2153070, apskaita@bna.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "BNA ERGO"  Konditerė kepėja


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Utenos duona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864020503
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Utenos duona"  Viešbučio virėja

Pobūdis: - Maisto gaminimas pagal pagal a-la carte meniu,
- Pusryčių teikimas viešbučio svečiams, pasiruošimas konferencijoms, banketams.
- Higienos normų laikymasis,
- Maisto produktų kokybės užtikrinimas,
- Darbas pamainomis (darbo dienomis).
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje, virėjo darbo patirtis. Tvarkingumas, atsakingumas.
Išsilavinimas – specialus profesinis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Netneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Latvių g. 38, 868722049, direktore@embassyhotel.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Netneta"  Administratorė/ (ius)

Pobūdis: *Vadovo pavestų užduočių vykdymas;
*dokumentų rengimas bei archyvavimas pagal dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
*informacijos telefonu, faksu, elektroniniu paštu teikimas;
*bendrovės klientų, svečių priėmimas;
*asistavimas įmonės vadovui ir kitiems komandos nariams kasdieniniuose darbuose;
*įmonės svetainės turinio keitimas, atnaujinimas;
*kiti administraciniai ir organizaciniai darbai.
Reikalavimai: *Komunikabilumas;
*puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
*greita orientacija;
*atsakingumas;
*kruopštumas;
*teisės aktų žinojimas,
*puikios raštvedybos žinios;
*buhalterinės žinios;
*kompiuterinis raštingumas; *patirtis;
*aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas.

CV siųsti iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. adresu statybos@titanai.lt, laiško temoje nurodant "dėl administratorės (iaus) darbo".

Prioritetus teiksime atsiuntusiems motyvacinį laišką.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybos titanai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 868612265, statybos@titanai.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Statybos titanai"  Administratorė-vertėja nepilnu etatu

Pobūdis: Įmonei reikalinga (-as) administratorė (-ius) - vertėja(-as) darbui ofise, bendravimui su klientais, vertimams (iš/į anglų kalbą), vadovo pavestų užduočių vykdymui. Darbas nepilnu etatu, dažniausiai rytais, todėl yra galimybė derinti su vakarinėmis ar neakivaizdinėmis studijomis. Atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo dirbtų valandų skaičiaus.
Reikalavimai: Kadangi darbas nepilnu etatu, puikiai tinka vakarinio ar neakivaizdinio skyriaus studentams (pirmenybę teiksime tiems studentams, kurie mokosi magistrantūroje ir jau yra įgiję anglų kalbos bakalauro laipsnį).
Kiti reikalavimai: patirtis (privalumas), punktualumas, atsakingas požiūris į darbą.
Atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo dirbtų valandų skaičiaus.
CV siųsti el.paštu: kandidatuatrankai@gmail.com su nuoroda "Administratorė-vertėja"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viskas lengvai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 8 6363 4230, kandidatuatrankai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Viskas lengvai"  Darbų vadovas

Pobūdis: - Statybos darbų proceso planavimas ir koordinavimas;
- Vadovavimas lauko ir vidaus statybos darbams;
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Visų procesų, susijusių su objekto statyba, valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Darbų saugos instrukcijų žinojimas
Turi vairuotojo teises
Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis
Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860477783, info@gora.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Gora"  Sandėlininkas

Pobūdis: Įmonė, kurios pagrindinė veikla yra oro vėdinimo ir kondicionavimo sistemų didmeninė prekyba, plečia savo veiklą ir šiuo metu ieško sandėlininko:
prekių pakrovimo/iškrovimo darbai;
prekių išdavimas klientams ir priėmimas iš tiekėjų;
prekių patikrinimas pagal krovinio važtaraščius/apskaitos dokumentus;
tvarkos sandėlyje palaikymas.
Reikalavimai: Sandėlininko darbo patirtis;
Kompiuterinis raštingumas;
Fizinis pasiruošimas;
Pareigingumas, kruopštumas, atidumas, atsakingumas
Privalumas:
Darbo patirtis su apskaitos programa Navision Axapta

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldos prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kazlausko g.21, 8 5 2733538, info@saldosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Saldos prekyba"  Technikos ir pardavimų inžinierius

Pobūdis: Energetikos, elektronikos ir automatikos komponentų pardavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Reikalavimai: - techninių specialybių magistras (taip pat paskutinio kurso studentai) - galios elektronika, elektronika, elektrotechnika, automatika bus privalumas;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- pardavimų ir specialybės patirtis bus privalumas;
- savimotivacija ir noras mokytis;
- nepriklausomo darbo organizavimo įgūdžiai;
- geras anglų kalbos žinojimas būtinas, lenkų ir rusų kalbos būtų privalumas;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- vairuotojo pažymėjimas (B kat).

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dacpol Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, 8 684 32 379, vilnius@dacpol.eu
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Dacpol Baltic"  Projektų vadovas

Pobūdis: Naujų rinkų bei potencialių klientų
paieška, didmeniniai pirkimai/pardavimai,vykdomų projektų koordinavimas ir priežiūra,techninių sprendimų parinkimas,pasiūlymų ir konkurso medžiagos ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis /inžinierinis išsilavinimas , anglų ,lietuvių , rusų kalbos žinojimas žodžiu ir raštu,puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai,techninės dokumentacijos,brėžinių skaitymas, operatyvumas,pareigingumas,atsakingumas,iniciatyvumas, vairuotojo pažymėjimas(B kategorija)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksortus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 1, 865947470, specialus@montazas.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Eksortus"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Duju balionu pardavimas Vilniaus apskrityje, gerai apmokamas darbas
Reikalavimai: Saziningumas,vairavimo patirtis į metai, gebejimas parduoti prekes

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vardenis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8-652-10102
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Vardenis"  Valytoja(-as) su negalia Sėlių g.

Pobūdis: Pc "IKI" Sėlių g. reikalinga vidaus patalpų valytoja. Darbo laikas: 3 darbo/ 3 išeiginės dienos. Atlyginimas valandinis - 6,06 LT/val. Reikia dirbti su plovimo mašina ir pavalyti su rankomis. Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms. Detalesnė informacija derinama susisiekus su vadybininke, tel. 860595917.
Reikalavimai: Noras dirbti, darbo drausmės laikymasis, pareiginių instrukcijų vykdymas.

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Sandėlio vadovo pavaduotojas

Pobūdis: - Sklandžios sandėlio veiklos užtikrinimas;
- Prekių pakrovimo/iškrovimo, saugojimo kontrolė;
- Lydinčių dokumentų registravimas ir kontrolė sandėlio valdymo programoje;
- Pavaldžių darbuotojų darbo planavimas, organizavimas ir kontrolė;
- Iškilusių problemų sprendimas;
- Bendravimas su klientais (dažniausiai rusų kalba) raštu ir žodžiu.
Reikalavimai: - Vadovaujamo darbo patirtis logistikos/sandėliavimo srityje;
- Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai MS Word, Excel programomis;
- Mokėjimas atskirti lydinčius krovinių dokumentus (EX, T1, INVOICE ir t.t.)
Puikios lietuvių, rusų kalbos žinios (žodžiu ir raštu);
- Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Savarankiškumas, atsakingumas, organizuotumas, kruopštumas, atidumas;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
- Turėti nuosavą automobilį atvykimui į darbą (Galinės g. 1, Galinės k., automagistralė A2 Vilnius-Panevėžys 16 km);

Privalumai:
- autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas;
Įmonė siūlo:
- geras darbo sąlygas;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą darbo užmokestį.

CV prašome siųsti el. paštu dd@intrans.lt iki 2014 m. rugpjūčio 22 d.
Telefonas pasiteiravimui 864028031.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Galinės g. 1, 864028031, dd@intrans.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Intrans"  Valytoja(-as) su negalia Jasinskio g.

Pobūdis: Pc "IKI" Jasinskio g. reikalinga vidaus patalpų valytoja. Darbo laikas: 06.30-14.00val.; 2 darbo, 14.00-22.00 2 darbo dienos ir 2 išeiginės dienos. Atlyginimas valandinis - 6,06 LT/val. Reikia dirbti su plovimo mašina ir pavalyti su rankomis. Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms. Detalesnė informacija derinama susisiekus su vadybininke, tel. 860595917.
Reikalavimai: Noras dirbti, darbo drausmės laikymasis, pareiginių instrukcijų vykdymas.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Virėjo padėjėjas

Pobūdis: Karštųjų ir šaltųjų patiekalų gamyba ir atleidimas.
Reikalavimai: Kruopštumas, noras tobulėti, sugebėjimas dirbti komandinį darbą.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Jūsų Šnekutis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mikalojaus, 862616566, jususnekutis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie MB "Jūsų Šnekutis"  Muitinės tarpininko atstovas (-ė)

Pobūdis: Dokumentų ruošimas muitiniam forminimui;
Bendrojo administracinio dokumento pildymas (importo, eksporto, tranzito procedūroms);
CMR, TIR knygelės pildymas, TIR elektroninių duomenų ruošimas;
Įmonės bei klientų atstovavimas muitinėje;
Muitinės atliekamų procedūrų kontrolė;
Klientų konsultavimas muitinės formalumų klausimais.
Reikalavimai: Būtina muitinės tarpininko darbo patirtis, gera reputacija;
Galiojantis muitinės tarpininko atstovo pažymėjimas;
Atsakingumas, savarankiškumas, profesionalumas;
Muitinės veiklos procedūras reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;

ĮMONĖ SIŪLO:
Konkurencingą atlyginimo paketą, draugišką profesionalų kolektyvą, puikias darbo sąlygas centrinėje miesto dalyje.

Konfidencialumą garantuojame

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Apdailininkas

Pobūdis: Statybinė įmonė ieško apdailininkų darbui Vilniuje.
Reikalavimai: Darbo patirtis .

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "UGNA" filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 125-804, 8 670 72185, loreta.ugna@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "UGNA" filialas  Projektų vadybininkas

Pobūdis: Darbas įmonėje, užsiimančioje modulinių pertvarų, stiklo konstrukcijų gamyba/montavimu.
Darbo pobūdis:
- projektų valdymas - nuo užsakymo gavimo iki galutinio įgyvendinimo;
- Klientų konsultavimas;
- Komercinių pasiūlymų klientams ruošimas, jų kuravimas;
- Klientų užsakymų priėmimas;
- Produktų pardavimas;
- Sutarčių rengimas.
Reikalavimai: - AUTOCAD programos pagrindai;
- Noras dirbti aktyvų darbą su klientais;
- Puikūs bendravimo ir derybų vedimo įgūdžiai;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas);
- nuosavas automobilis (privalumas);
- Kompiuterinis raštingumas.

Savo CV siųskite el.paštu vilnius@stiklita.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4, 8 (5) 2760043, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Kondicionavimo sistemų montuotojas

Pobūdis: UAB City-Line LT įkurta 2006 metais. Sėkmingai veikianti oro kondicionavimo, šildymo bei vėdinimo srityse.

Reikalavimai: Ieškome oro kondicionavimo sistemų montavimo, techninio aptarnavimo patirtį turinčio specialisto - pagalbinio darbuotojo.
Gebančio dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
Privalumas elektros, šildymo, vėdinimo, santechninių sistemų išmanymas.

CV siųsti info@e-orocentras.lt su nuoroda MONTUOTOJAS.

Atrinktus kandidatus informuosime. Darbo laikas ir darbo užmokestis bus aptariamas pokalbio metu.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  Stalius - staklininkas

Pobūdis: Medienos gaminių gamyba(durys, langai ir kitos detalės)
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.
imlumas darbui.
noras tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Butrimo firma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868533830
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Butrimo firma"  Treneris(-ė)

Pobūdis: Sporto klubui reikalingi fitneso, crossfit, aerobikos,šokių treneriai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Finght promotion group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 90, 867322129, buymaxx@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie VšĮ "Finght promotion group"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: • Aktyvus įmonės parduodamos produkcijos pristatymas ir pardavimas didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje;
• Esamų verslo klientų aptarnavimas ir ryšių su jais palaikymas;
• Aktyvi naujų verslo klientų paieška;
• Komercinių pasiūlymų rengimas ir atsiskaitymų kontrolė;
• Pardavimų strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
• Nuolatinis konkurencinės aplinkos stebėjimas ir analizė;
• Asmeninių pardavimų tikslų vykdymas;
• Prekių komplektavimas, surinkimas.
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Darbo patirtis verslo klientų aptarnavimo arba pardavimų srityje (privalumas);
• Orientacija į klientą ir rezultatą;
• Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, iniciatyvumas;
• Kalbų mokėjimas (privalumas);
• Geri darbo įgūdžiai su MS Office programomis;
• Gebėjimas dirbti apskaitos programomis (privalumas);
• Vairuotojo pažymėjimas (B kategorijos);

Įmonė siūlo:

• Galimybę dirbti su savo srities profesionalais;
• Tobulėjimo ir savirealizacijos galimybes suteikiantį darbą;
• Atlygį, priklausantį nuo asmeninio darbo rezultatų.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Digimaksas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 37, 867265535, a.partauskas@dmax.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Digimaksas"  5-asis audito departamentas vyresnysis valstybinis auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

valstybės kontrolieriaus

2012 m. rugsėjo 7 d.

įsakymu Nr. V- 210

(2013 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V- 69 redakcija)

5-OJO AUDITO DEPARTAMENTO VYRESNIOJO VALSTYBINIO AUDITORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

5-ojo audito departamento vyresnysis valstybinis auditorius yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. 5-ojo audito departamento (toliau - departamentas) vyresniojo valstybinio auditoriaus pareigybė reikalinga atlikti finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, konsultuoti Valstybės kontrolės darbuotojus finansinio (teisėtumo) audito klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - valstybinio audito - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą;

6.2. turėti 6 mėnesių darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, viešojo administravimo, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse;

6.3. turėti išorės audito darbo patirties;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę; teisės aktų rengimo taisyklėmis; Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu; valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimo tvarka;

6.5. išmanyti INTOSAI ir tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą, valstybės ir savivaldybių turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, įstaigų veiklą ir atskaitomybę reguliuojančius teikės aktus, dokumentų rengimo taisykles;

6.6. sugebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas;

6.7. sugebėti planuoti ir organizuoti audito grupės darbą;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel,MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);

6.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.10. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka finansinį (teisėtumo) auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekdamas:

7.1.1. įvertinti audituojamo subjekto vykdytas ir finansinėse ataskaitose parodytas ūkines operacijas ir pareikšti nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo;

7.1.2. ištirti biudžeto formavimo ir vykdymo procesą, vidaus kontrolę, finansų valdymą ir apskaitos sistemą, įvertinti sudarytų sutarčių ir sprendimų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimo juo teisėtumą, ir pareikšti nuomonę dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams;

7.2. jeigu pavesta, rengia sprendimų dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekdamas, kad būtų pašalinti audito metu nustatyti pažeidimai;

7.3. kontroliuoja, kaip vykdomos finansinio (teisėtumo) audito metu pateiktos rekomendacijos, kad jos būtų tinkamai ir laiku įgyvendintos;

7.4. nustatyta tvarka talpina audito duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje ir juos tvarko, kad audito duomenys būtų susisteminti ir lengviau apskaitomi;

7.5. tvarko audito bylas, kad jos atitiktų keliamus reikalavimus;

7.6. prireikus dalyvauja atliekant veiklos auditą, kad būtų užtikrintas tinkamas audito tikslų įgyvendinimas;

7.7. teikia siūlymus dėl departamento finansinio (teisėtumo) audito programos projekto, kad būtų tinkamai parengta Valstybės kontrolės metinė auditų programa;

7.8. pagal kompetenciją atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, Lietuvos Respublikos Seimo Audito ir kituose komitetuose, siekdamas, kad šios institucijos gautų su jo ar jo vadovaujamos auditorių grupės atliktu auditu susijusią informaciją;

7.9. konsultuoja audito grupės narius, kitus Valstybės kontrolės darbuotojus finansinio (teisėtumo) audito metodikos klausimais, siekdamas, kad audito metodika būtų taikoma tinkamai;

7.10. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl finansinio (teisėtumo) audito metodikos tobulinimo, siekdamas įdiegti pažangią audito praktiką;

7.11. teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių audituojamų subjektų veiklą, apskaitą, atskaitomybę tobulinimo, siekdamas, kad audito metu pastebėti teisės aktų netikslumai būtų ištaisyti;

7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir departamento vadovų, o atlikdamas auditą - ir audito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti departamentui keliami uždaviniai, o pavestas auditas būtų atliktas tinkamai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666777, ruta.urbaniene@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Bendravimas su klientais, informacijos apie produktą suteikimas (klientų ieškoti nereikia!)
Reikalavimai: Nepriekaištingi bendravimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Afiliatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868752052, karjera@aeton.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Afiliatus"  Barmeno(ės)-padavėjo (os)

Pobūdis: Snukerio klubas "Cue Club" – tai pirmasis snukerio klubas Lietuvoje, turintis net 6 snukerio stalus vienoje vietoje, kuriame įvyksta netgi keli tarptautiniai bei Lietuvos čempionatai!
Šio metu mes ieškome naujo mūsų komandos nario - BARMENO (-ĖS).Jei esate komunikabilus, draugiškas, atsakingas, greitai mokates bei patinka biliardas, šis pasiūlymas tikrai Jums.
Jei susidomėjote, laukiame Jūsų į pokalbį adresu: Žirmūnų 2, Vilnius. Dėl laiko tartis telefonu: 8 670 74763.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Selbiga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 2, 867074763
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Selbiga"  Rūšiuotoja

Pobūdis: Antrinių žaliavų (makulatūros,plėvelės) rūšiavimas, rūšiavimo linijoje.
Darbo grafikas :
Nuo pirmadienio iki penktadienio
Nuo 7.30 val. iki 16.30val.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą.
Noras dirbti.
Privalumas be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėda recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Grigiškės, Vilniaus gatvė 10, 8 610 67 283, grigiskes.recycling@kartonas.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėda recycling"  Vairuotojas (a) ekspeditorius (ė)

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tarptautinio tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais;
Reikalavimai: D.kat. vairuotojo pažymėjimas (95 kodas); Skaitmeninio tachografo kortelė. Pažyma iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie asmens baustumą;Lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 85 2335768; 61608869, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Padavejai (-os)

Pobūdis: Darbas vaikų kavinėje
Reikalavimai: Kruopštumas, sąžiningumas, nors minimali patirtis dirbant su vaikais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Skanių idėjų svetainė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdininkų, 868639197, 868639173, sanmarco@sanmarco.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie VšĮ "Skanių idėjų svetainė"  Valytoja Žirmūnų g.

Pobūdis: Socialinė įmonė priims į darbą valytoją su 35 – 55 proc. darbingumu. Objekte esančiame Žirmūnų g., Vilniuje valymas, administracinės patalpos (kabinetai).
Darbo laikas: nuo pirmadienio iki penktadienio po 4 val. (17.00-21.00 val.)
Jei susidomėjote, visada skambinkite tel. 8 67110560, 8 5215 0305.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Projektų vadovė (-as)/ anglų kalbos vertėja (-as)

Pobūdis: MB "AJ Projects" - vetimų biuras, teikiantis kokybiškas vertimo iš/į anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, latvių, norvegų, lenkų, italų, ispanų ir kitas kalbas (visą verčiamų kalbų sąrašą galima rasti www.ajprojects.lt) paslaugas. Be vertimo paslaugų taip pat teikiamos tekstų redagavimo, maketavimo ir vertimų tvirtinimo (vertėjo arba notaro parašu) bei garso ir vaizdo įrašų transkribavimo paslaugos. Bendradarbiaujama su daugybe kvalifikuotų kalbų specialistų, kurie specializuojasi įvairiose vertimų srityse – nuo socialinio pobūdžio tekstų iki teisės, ekonomikos, medicinos, biochemijos ir t.t. Tokiu būdu užtikrinama nepriekaištinga ir klientų lūkesčius atitinkanti vertimo paslaugų kokybė. Šiuo metu įmonė plečia savo veiklą ir prie esamos komandos kviečia prisijungti projektų vadovę (ą)/ anglų kalbos vertėją.

Darbo pobūdis:
- bendravimas (bendradarbiavimas) su esamais klientais ir kitais vertėjais bei redaktoriais.
- tekstų/dokumentų vertimas raštu iš/į anglų kalbą;
- tekstų redagavimas;
Reikalavimai: - puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios;
- aukštasis filologinis (anglų) išsilavinimas;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (maketavimo pagrindai).

Privalumai:
- įgyta vertėjo profesinė kvalifikacija;
- vertimo patirtis;
- kitų užsienio kalbų mokėjimas (rusų);
- mokėjimas dirbti su pagalbinėmis vertimo programomis.
- darbo vertimų biure patirtis.


Mes jums siūlome:
- nuolatinį darbą biure;
- galimybes tobulėti;
- fiksuotą + nuo rezultatų priklausantį atlyginimą.

Kita informacija:
Gyvenimo aprašymus siųskite el. paštu info@ajprojects.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus.Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "AJ projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liejyklos g. 3, 862322613, info@ajprojects.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie MB "AJ projects"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbo organizavimas objekte;
darbų grafiko kokybės užtikrinimas;
statybos darbų biudžeto kontrolė; darbų kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: Statybos procesų išmanymas, kolektyvinio darbo organizavimas ir valdymas,darbų kokybės kontrolė, dokumentų parengimas objektui priduoti.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-305, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.07.23

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Siuvimo mokytoja(-s)

Pobūdis: Ieškome siuvimo mokytojo, kuris vestų siuvimo kursus.
Siūlome pusę etato, padorų ir visada laiku atlyginimą.

Laukiame Jūsų CV el. paštu vadovas@igsi.lt

Reikalavimai: Kūrybiškumas, draugiškumas, itin lengvas bendravimas su mokiniais (15-50 metų), galimybė dirbti vakarais arba darbo dienomis po 4-6 val. (iš viso 20 val. per savaitę).
Ieškome ne būtinai siuvimo mokytojo pagal išsilavinimą, o kūrybiško ir bendraujančio žmogaus, kuris turėtų atitinkamas žinias ir patirtį siuvimo srityje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aspava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštaičių, 866098888, vadovas@igsi.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Aspava"  Apklausų atlikėjai telefonu

Pobūdis: Rinkos tyrimų ir konsultacijų kompanijai "Viseo In" reikalingi apklausų atlikėjai telefonu. Kviečiame prisijungti prie jaunatviško, draugiško ir linksmo kolektyvo.

Pobūdis:
-pagal pateiktas metodikas gyventojų, įmonių apklausos telefonu.
Reikalavimai: • Kompiuterinis raštingumas;
• Puiki lietuvių kalba raštu bei žodžiu;
• Gera dikcija;
• Gebėjimas lengvai užmegzti ir palaikyti kontaktą su nepažįstamais žmonėmis;
• Komunikabilumas;
• Punktualumas;
• Kruopštumas;
• Sąžiningumas;
• Atsakingumas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viseo in"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 6, 8 5 2499924, vaida@viseo.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Viseo in"  Murininkai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus miesto renovacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864810155, renovacija.vilniaus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus miesto renovacija"  Gipskartonio meistras

Pobūdis: Reikalingi gipskartonio montotojai

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus miesto renovacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864810155, renovacija.vilniaus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus miesto renovacija"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klijavimas.Atlyginimas už atliktą darbą
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000; Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: UAB Avelita siūlo darbą Europoje tolimųjų reisų vairuotojams.
Reikalavimai: CE vairavimo kategorija,
95 kodas,
ne mažesnė nei 2jų metų patirtis,
atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Baldininkas

Pobūdis: Nestandartiniu baldų gamyba.
Reikalavimai: Darbo patirtis
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tactus vitea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865762517, info@2x2baldai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Tactus vitea"  Lankstymo stakliu operatoriu

Pobūdis: Darbas AMADA lankstymo staklemis.
Reikalavimai: Patirtis,mokejimas skaityti brezinius,atsakingumas.

Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Konstruktorius

Pobūdis: Gaminiu projektavimas AutoCAD programa.

Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Barmenė

Pobūdis: "Cash Lounge Bar" kokteilių baras ieško barmenės darbui savaitgaliais (ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais)!
Jeigu trykšti energija, mėgsti naktinį gyvenimą, esi be proto greitos orientacijos ir komunikabilumas yra tavo vizitinė kortelė mes ieškome Tavęs!

Reikalavimai: Patirtis - didelis privalumas!

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imperatoriaus rūmai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 22, 861540310, cashloungebar@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Imperatoriaus rūmai"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: - aktyvi naujų klientų paieška, derybų vedimas;
- pardavimų projektų organizavimas ir vykdymas;
- ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas;
- rinkos ir klientų poreikių analizė;
- pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai
- gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai
- orientacija į darbo rezultatus
- savarankiškumas, atkaklumas, iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, komunikabilumas, gebėjimas greitai reaguoti ir priimti sprendimus
- aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- noras dirbti ir užsidirbti
Privalumai:
- pardavimų ir projektų valdymo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas (B) ir vairavimo patirtis.
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intac Lit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio, karjera@intac.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Intac Lit"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi dažytojai
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861561761
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  Vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą picų išvežiotojui Vilniuje. Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti darbuotojo. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, būtinas nuosavas automobilis. CV su kontaktais siųskite el.paštu adomas@pizzaking.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Picu kepejai

Pobūdis: Siūlome darbą picų kepėjai/ui Vilniuje. Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti ir aistrą gaminti darbuotojo. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, galime apmokyti. Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Indų plovėja(-s)

Pobūdis: Siūlome darbą indų plovėjui restorane Vilniaus centre.
Reikalavimai: Sąžiningumas ir atsakingumas;
Noras dirbti;
Supratimas apie tvarką ir švarą;
Galimybė dirbti pamainomis;
Žalingų įpročių neturėjimas;

Darbuotojo ieškome skubiai.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vasaros projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 861431453, virgis@carre.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Vasaros projektai"  Tolimuju reisu vairuotojams

Reikalavimai: Reikalingi su patirtimi tolimuju reisu vairuotojai, turintys CE vairavimo kategorija. Darbas Europoje, Italija- Vokietija.
Detalesne informacija telefonu arba el.pastu.

Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dog cargo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868801244,+491772125717, dogcargo@gmx.net
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Dog cargo"  Pagalbiniam darbuotojui (statyba)

Pobūdis: Įvairūs pagalbiniai statybos darbai.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobulėti, fizinė ištvermė.

Atlyginimas sutartinis.

CV siųsti statybos@titanai.lt, arba rezervuokite susitikimo laiką telefonu +370 686 12 265

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybos titanai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 868612265, statybos@titanai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Statybos titanai"  Suvirintojas

Reikalavimai: Be žalingų įpročių
Reikalinga ne mažesnė nei 4 m. patirtis srityje Statyba

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 6483373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Dizaineris (-ė) - maketuotojas (-a)

Pobūdis: Įmonė ieško maketuotojo (-os) - dizainerio (-ės) darbui 0,5 etato. Darbo pobūdis: banerių kūrimas, reklamos maketavimo darbai, nuotraukų paruošimas internetinėje parduotuvėje, reklaminių projektų sukūrimas, vykdymas ir jų priežiūra.
Reikalavimai: Darbo patirtis panašioje srityje, mokėjimas dirbti kompiuteriu bei Adobe Photoshop, Corel programomis. Atsakomybė už atliktus darbus. Yra galimybė darbą derinti su studijomis.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Dizaineris (-ė) - maketuotojas (-a)" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com. Taip pat lauksime kandidatų sukurtų maketų pavyzdžių.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Picų kepėja (-as)

Pobūdis: Reikalavimai:
- Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
-Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas,
orientacija į kokybišką rezultatą.
Reikalavimai: Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 862029336

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Fondų administravimo skyriaus specialistas

Pobūdis: • Apskaičiuoti ir surinkti draudimo įmokas;
• Atlikti finansų įstaigų nuolatinį monitoringą;
• Konsultuoti draudėjus įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais;
• Ruošti ir teikti Įmonės ataskaitas;
• Sekti įvykius VVP rinkoje;
Reikalavimai: • Analitiniai įgūdžiai;
• Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
• Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas;
• Informacijos valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo bei išvadų pateikimo sugebėjimai;
• Dokumentų rengimo taisyklių žinojimas ir pritaikymas;
• Atitinkamų žinių iš ekonomikos, finansų, rinkodaros, bankininkystės, draudimo, teisės, verslo sričių turėjimas;
• Gebėjimas bendrauti, realiai vertinti įvairias situacijas;
• Mokėti anglų ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmeniu;
• Turėti bakalauro laipsnį arba jam prilygintą ekonomikos aukštąjį išsilavinimą;
• Turėti puikius darbo kompiuteriu įgūdžius.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 31, 8 5 213 5657, idf@idf.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"  Virėja

Pobūdis: Jaunimo teatro kavinė " Karmelitai " ieško virėjos. Garantuojamos visos socialinės garantijos, atlyginimas mokamas laiku. Būtina turėti patirties virtuvėje, ne pagalbinėje srityje. Darbo laikas I - V , 8 - 17 val.
Reikalavimai: Patirtis būtina. Visa informacija tel. nr 862418138

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ertena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių, 862418138, ausrinemackeviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Ertena"  Vairavimo instruktorius

Pobūdis: UAB "Adpilis" užsiima visų kategorijų vairuotojų ruošimu, 95 kodo mokymais, organizuoja papildomus kursus, teises praradusiems ir pradedantiesiems vairuotojams.

Šiuo metu įmonė ieško naujo komandos nario - vairavimo instruktoriaus. Darbo pobūdis: Naujų vairuotojų ruošimas. Darbas pagal grafiką.
Reikalavimai: Specialių kursų baigimo pažymėjimas (būtinas)
Komunikabilumas, draugiškumas
Atsakingas požiūris į darbą, dėmesingumas
Lankstumas
Sąžiningumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 860566660, info@vairuokauto.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Ekspedijavimas

Pobūdis: Darbas su savo klijentais,naujų klijentų paieška.Dalinių ir pilnų krovinių ekspedijavimas.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis.Savi klijentai privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rudoji meška"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 15, 868737719, rudmeska@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Rudoji meška"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Prekybos centrų, parduotuvių apsauga.
Dieniniu, slenkančiu grafiku.
Dirbant parduotuvėse, yra galimybe grafiką derinti po pietų ir savaitgaliais.
ŠIAI DIENAI NAUJIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, REIKALINGI APSAUGOS DARBUOTOJAI DIRBTI PAROMIS
Reikalavimai: -geras fizinis ir psichologinis pasiruošimas;
-atsakingumas, pareigingumas,sąžiningumas;
-rimtas požiūris į darbą;
-nepriekaištinga reputacija.
-Privalumas – baigti apsaugos darbuotojų mokymo kursai ir išlaikytas egzaminas VPK.


Atlyginimas: 1450 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurocash1"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių g. 19, andrejus.rinkevicius@eurocash1.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Eurocash1"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas, salono valymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, punktualumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brilliant auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. asanavičiūtės, 860573383, petras.prekevicius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Brilliant auto"  Virėja (-as)

Reikalavimai: Motyvuojantis atlyginimas, mokamas visada laiku. Visos socialinės garantijos.
Darbas slenkančiu grafiku. Pilnas etatas. Darbas būtų L.Asanavičiūtės g.15
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Atsakingumas
•Noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.asanavičiūtė, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Telemarketingo vadybininkė (-as)

Pobūdis: Bendravimas telefonu su įmonės esamais ir potencialiais klientais. Įmonės produktų ir paslaugų pristatymas telefonu.
Reikalavimai: - Geri bendravimo įgūdžiai, kantrybė, dėmesys detalėms
- Pozityvus noras dirbti individualiai ir komandoje
- Patirtis pardvimuose, rusų kalba - privalumai.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Smaguma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: uzdirbkdaug@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Smaguma"  Apdailininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- apdailos darbai.

Reikalavimai:
- Apdailininko darbo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.

Privalumai:
- apdailininko (dažytojo, tinkuotojo) darbo patirtis;
- automobilis.


Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- stabilų ir laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Virtuvės šefas (-ė)

Pobūdis: Reikalingas virtuvės šefas (-ė) gerai išmanantis savo darbą, bei sugebantis vadovauti virtuvės darbuotojų komandai
Reikalavimai: Darbo patirtis. Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandėliavimo sąlygų žinojimas.Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 864750477, wiktorijas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Plataus profilio statybininkui

Pobūdis: Žemės darbai, pamatų klojimas, betonavimas, metalinių konstrukcijų montavimas, vidaus ir išorės apdailos darbai, gipskartonio montavimas, stogo montavimo darbai, mūro darbai ir kiti statybiniai darbai.
Reikalavimai: Būtina patirtis

CV siųsti statybos@titanai.lt, arba rezervuokite susitikimo laiką telefonu +370 686 12 265

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybos titanai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 868612265, statybos@titanai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Statybos titanai"  Kambarinė 0.5 etato

Pobūdis: Kambarių, bendrųjų patalpų tvarkymas
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, punktualumas, darbštumas

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City hotels"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdninkų, 864025942
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "City hotels"  Šalto bei karšto cecho virėjas / -a

Pobūdis: Reikalingas karšto, šalto cecho virėjas (-a)ispaniškame restorane.
Reikalavimai: Darbo patirtis. Orientacija į kokybišką rezultatą. Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas.Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 864750477, wiktorijas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Valytojas

Pobūdis: Daržovių valytoja restorane
Reikalavimai: Daržovių valymas restorane "FORTO DVARAS" Kubiliaus g. 16, Vilniuje (Žirmūnai). Darbas nuo 8.00 iki 17.00 val. (šeštadienis , sekmadienis laisva).

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Antrinių žaliavų perdirbimo operatoriai (-ės)

Pobūdis: Antrinių žaliavų (panaudota plėvelė ir plastikas) rūšiavimas perdirbimui, t.y. atrinkimas pagal rūšį ir spalvą. Darbas prie linijos.
Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos iš eilės dieninės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos iš eilės naktinės, 3 poilsio dienos.
Reikalavimai: Noras ir galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
Atsakingumas.

Dėl darbo kreiptis tiesiai į personalo skyrių Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Konsultantė (-as)

Pobūdis: Klientų konsultavimas, prekių pardavimas, lentynų užpildymas prekėmis, prekių galiojimo laiko sekimas, tvarkos skyriuje palaikymas.
Reikalavimai: Pardavėjiška asmenybė;
Gebėjimas laisvai bendrauti, parduoti;
Punktualumas;
Sąžiningumas;
Motyvacija dirbti.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, personalas@assorti.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Valytojas (-ja) mobilioje brigadoje

Pobūdis: Reikalingi patalpų darbuotojai mobilioje brigadoje. Atliekami visi valymo darbai.
Reikalavimai: Atsakingi, komunikabilus, aktyvus, sąžiningi. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- krovinių vežimo organizavimas;
- Transporto paslaugų pardavimas;
- Santykių su esamais klientais palaikymas;
- Krovinių gabenimo kontrolė.
Reikalavimai: - Puikūs pardavimų įgūdžiai;
- Darbo patirtis transporto srityje;
- Geras rusų ir anglų kalbų mokėjimas (kitų kalbų mokėjimas – privalumas);
- Aukštasis išsilavinimas;
- Organizuotumas ir komunikabilumas;
- Atsakingumas ir entuziazmas;
- Iniciatyvumas ir atkaklumas;
- Gebėjimas dirbti savarankiškai;
- Orientacija į rezultatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Galimybių arsenalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 8 656 15288, projektai@galimybes.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Galimybių arsenalas"  Sandėlininkas-apskaitininkas

Pobūdis: - Atsakomybė už gamybos padalinio produkcijos ir pakavimo medžiagų sandėlį (gofro tara).
- Sandėlio apskaitos vedimas su apskaitos programa.
- Pagamintos produkcijos bei pakavimo taros priėmimas ir išdavimas.
- Gamybos planavimo darbai, taros užsakymas.
- Pagalba gamybos padalinio ekonomistui arba pavadavimas.
- Materialinė atsakomybė.
- Darbo grafikas: 5d.d. po 8val.
Reikalavimai: - Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
- Darbo patirtis sandėlininko pareigose.
- Darbo patirtis su apskaitos programomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Prekių pakrovimas, iškrovimas sandėlyje
Reikalavimai: Gebėjimas greitai dirbti
Punktualumas
Sąžiningumas
Gebėjimas greitai įsisavinti informaciją

CV siųsti el. paštu: cv@frega.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 56, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Klijuotojas

Pobūdis: Etikečių klijavimas

Reikalavimai: Kruopštumas, atidumas, atsakingumas, punktualumas

CV siųsti el. paštu: cv@frega.lt

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 56, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Sandėlininko

Pobūdis: Krovinių pakrovimas, iškrovimas
Markiravimas
Reikalavimai: Vidurinis arba aukštesnysis

CV siųsti el. paštu: cv@frega.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 56, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Siūlome vairuotojams tapti vilkikų savininkais, padedame isigyti vilkikus išsimokėtinai, suteikiame licencija ir aprūpiname darbu; duodame draudimus, kuro korteles, kelių aparatus ir kt. sutvarkome buhalterija.
Reikalavimai: 2 metu tarptautiniu reisu patirtis, anglu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 2, 868374814, andrius@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Gamybos įrengimų operatorius

Pobūdis: Darbas gamyboje, "Erema" granuliatoriaus operatoriumi.
Įrengimo aptarnavimas.
Autokrautuvo vairavimas.
Suteikiame pilną darbo apmokymą.
Pamaininis, slenkantis darbo grafikas: 3 dieninės pamainos, 3 poilsio dienos, 3 naktinės pamainos.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamyboje- didelis privalumas.
Noras mokytis ir įgyti profesiją.
Atsakingumas, pareigingumas.
Nepriekaištinga reputacija.
Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Ploveja, pagalbine virtuveje

Pobūdis: Pagalba virtuvėje, indu plovimas.
Darbas Gedimino prospekto picerijoje.
Reikalavimai: Atsakingumas, be zalingu įpročių, noras dirbti. patirtis nebūtina.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 868216513, cili04vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Virėjas

Pobūdis: Kavinei reikalinga virėja.
Savistovis darbas.
Pilnas etatas.
Reikalavimai: Patirtis.
Šalti, karšti patiekalai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "L elektrinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 12, 860858177, vilnius.robertas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie MB "L elektrinė"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: -Klientų konsultavimas;
-Darbas su kasos aparatu;
-Prekių priežiūra.
Reikalavimai: -Komunikabilumas;
-Atsakingumas;
-Darbštumas;
-Rusų kalbos žinios;
-Darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pagaminta Vokietijoje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info.litsales@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Pagaminta Vokietijoje"  Konditeris

Pobūdis: Naujai atsidariusei kepyklėlei raikalingas konditeris.
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas, stropumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "L elektrinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šermukšnių 4a, 860858177, vilnius.robertas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie MB "L elektrinė"  Krovininių automobilių šaltkalvis

Pobūdis: Gerai išmanantis krovininių automobilių, jų mechanizmų darbą, sugebantis spręsti įvairius remonto klausimus.
Priekabų remontas.
Padangų montavimas, balansavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis su krovininiais automobiliais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trinitronas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868447914, aleksandras@trinitronas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Trinitronas"  Automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojai

Pobūdis: Profesinio mokymo organizavimas ir vykdymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (techninės krypties), geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Išmanyti automobilio sandarą, automobilio remonto ir techninio aptarnavimo sritis, turėti praktinių įgūdžių automobilių remonto srityje.
PRIVALUMAI: pedagoginio, praktinio darbo patirtis.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 16, (8~5) 261 85 24, vavmokykla@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla  Valytoja

Pobūdis: Parduotuvės valymas
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 2, 869804036, info@danesa.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Danesa"  Siuvėja

Pobūdis: Reikalinga siuvėja išmananti siuvimą ir turinti patirties taisyti ir siuti drabužius
Reikalavimai: Mokėti siūti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 2, 869804036, info@danesa.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Danesa"  Namų tvarkytoja-valytoja

Pobūdis: Privačių namų tvarkymas ir biurų valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, tvarkingumas, noras dirbti ir užsidirbti.
Privalumas - panaši patirtis ir vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solid green"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 27, 869914386, info@svaravisur.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Solid green"  Statybininkas

Pobūdis: Gipso kartono pertvarų montavimas
Reikalavimai: Reikalinga asmenys montuoti gipso kartono pertvaras, darbai Vilniuje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valtoda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8-652-91500
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Valtoda"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Transporto paslaugu tarptauniais marsrutais pardavimas.
Reikalavimai: Butina darbo patirtis kroviniu pervezimo sektoriuje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jungtinės transporto pajėgos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.vienuolio, 868542485, vidmantas@transgesta.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Jungtinės transporto pajėgos"  Kalbininkas

Pobūdis: Tekstų redagavimas, knygų redagavimas,
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis noras tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pukskaita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pukskaita@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Pukskaita"  Transporto vadybininkas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų organizavimas;
Bendravimas su užsienio partneriais ir klientais;
Krovinio judėjimo stebėjimas;
Iškilusių nesklandumų sprendimas.
Reikalavimai: Būtina bent vienerių metų patirtis;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Komunikabilumas;
Greita orientacija;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ronaldo transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869954255, ronaldotransportas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ronaldo transportas"  Statybos inžinierius - konstruktorius

Pobūdis:  Statybos konstrukcijų projektavimas;
 Detalių brėžinių skirtų konstrukcijų gamybai ruošimas;
 Techninio projekto konstrukcinės dalies rengimas;
 Darbo projekto konstrukcinės dalies rengimas;
Reikalavimai: 1. Statybos inžinerijos bakalauras (statybos konstrukcijos ir projektavimo vadybos specializacija) arba magistrantūra (statinių konstrukcijų studijų programa)
2. Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Tekla, Revit Structure / Architecture, Robot Millenium ar Staad.Pro programiniais paketais;
3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
7. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
8. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
9. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Pardavėja-kasininkė Salininkuose

Reikalavimai: Firminėje UAB "Cesta" mėsos gaminių parduotuvėje Pupinės g. 1b, Vilniuje (Salininkuose) reikalinga pardavėja-kasininkė. Pageidautina darbo patirtis prekybos srityje. Darbas slenkančiu grafiku. Kreiptis tel. 8 611 22573.

Atlyginimas: 1075 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861122573
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Pardavėja-kasininkė Viršuliškių g.

Reikalavimai: Firminėje UAB "Cesta" mėsos gaminių parduotuvėje Viršuliškių g. 34, Vilniuje, reikalinga pardavėja-kasininkė. Pageidautina darbo patirtis prekybos srityje. Darbas slenkančiu grafiku. Kreiptis tel. 8 614 46152.

Atlyginimas: 1075 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861446152
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Mesininkas

Pobūdis: Kiaulių skerdyklos darbininkas Vilniaus rajone
Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško kiaulių skerdyklos darbininko.
Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešės k., Vilniaus rajonas. Panašaus darbo patirtis nebūtina. Skambinti tel. 8 687 21838.

Atlyginimas: 1490 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868721838
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Vištienos išpjaustytoja(-as)

Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško vištienos išpjaustytojo (-os). Darbo pobūdis - išpjaustyti vištieną, paruošti produkciją realizavimui. Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešės k., Vilniaus rajonas. Darbo laikas nuo 13 iki 22 val. Kreiptis tel. 8 614 16524.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861416524
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Interjero dizaineris/pardavimų konsultantas

Pobūdis: Šiuolaikiškas plytelių salonas "Apdailos namai” ieško interjero dizainerio/pardavimų konsultanto darbui plytelių salone.

Plytelių išklotinių ruošimas, konsultavimas interjero dizaino klausimais, plytelių dizaino parinkimas, klientų aptarnavimas.

Gali būti studentas/ė.
Reikalavimai: 1) Išsilavinimas dizaino srityje. (gali būti studentas/ė).
2) Bendravimo su klientais patirtis.
3) Noras mokytis ir tobulėti.


Siūlome visas socialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą.

Darbo laikas: ieškomas darbuotojas dirbti 2 - 3 dienas per savaitę.

Lauksime gyvenimo aprašymų elektroniniu paštu info@apdailosnamai.lt.
Daugiau informacijos telefonu +37064403644 .

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apdailos namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., 864403644, info@apdailosnamai.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Apdailos namai"  Krovejas

Pobūdis: Krovėjas mėsos įmonėje Vilniaus rajone
Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško krovėjo. Darbo pobūdis - atrinkti šviežią mėsą ir mėsos gaminius pagal užsakymus, paruošti produktus transportavimui. Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešės k., Vilniaus rajone. PALANKUS DARBO GRAFIKAS. Kreiptis tel. 8 614 16524.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861416524
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Baldų dizaineris – konstruktorius

Reikalavimai: Baldų gamybos įmonei reikalingas baldų dizaineris – konstruktorius.
Reikalavimai: darbo patirtis, darbas kompiuterių, nuosavas automobilis, komunikabilumas, darbštumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rejben"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868525777, juzef@rejben.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Rejben"  Virėjos-padėjėjos

Pobūdis: Ješkome virėjos-padėjėjos pastoviam darbui kavineje Pilaiteje. Pamaininis darbas (ilga-trumpa savaite) .
Atlyginimas mokamas visada laiku.
Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo.
Prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) arba motyvacinį laišką elektroniniu paštu: diona.kavine@gmail.com arba skambinti tel.+37061230603

Reikalavimai: Darbo patirtis privalumas, greita orentacija, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Isruties 26 "diona", 861230603
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Arkida"  Dizaineris (-ė) - konsultantas (-ė)

Pobūdis: Langų dekoro priemonių: užuolaidų, romanečių, širmų, karnizų modeliavimas
Klientų konsultavimas prekybos salone ir klientų namuose
Namų tekstilės prekių pardavimas salone
Darbas su kasos aparatu
Reikalavimai: Darbas prekybos centre slenkančiu grafiku
Kompiuterinis raštingumas
Rusų ir anglų kalbos pagrindai

Privalumai:
Braižybos, projektavimo ar grafinių kompiuterio programų valdymas
Patirtis pardavimų srityje
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas meno srityje

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: L.Vasiliausko PĮ "Oduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės, 869925461, oduva@oduva.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie L.Vasiliausko PĮ "Oduva"  Administratorė

Pobūdis: UAB "GWM Consulting&Investments", teikianti konsultavimo paslaugas investicijų ir kreditavimo energetikos, transporto infrastruktūros ir civilinės statybos srityse siūlo užimti biuro ADMINISTRATORĖS pareigas.
Darbo pobūdis:
- Gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas, registravimas, sisteminimas;
- Informacijos telefonu, faksu, elektroniniu paštu teikimas lietuvių, rusų, anglų kalbomis;
- Įmonės susitikimų, prezentacijų, švenčių organizavimas,
- Biuro aprūpinimas biuro ir kitomis būtinomis priemonėmis,
- Bendrovės svečių, klientų priėmimas,
- Komandiruočių planavimas ir organizavimas,
- Dokumentų rengimas bei archyvavimas pagal dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles,
- Asistavimas įmonės vadovui ir kitiems komandos nariams kasdieniniuose darbuose;
- Įmonės svetainės turinio keitimas, atnaujinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Turėti organizacinius, komunikacinius, planavimo įgūdžius, loginį mąstymą,
- Išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles,
- Turėti panašaus darbo patirties,
- Puikios lietuvių, rusų ir anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu),
- Geri darbo kompiuteriu (MS Office programomis) įgūdžiai,
- Vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- Ekonomikos, investicijų, energetikos srities žinios,
- Kinų kalbos, lenkų kalbos žinios.
- Nuosavas automobilis

Mes siūlome:
- Stabilų ir įdomų darbą sparčiai augančioje bendrovėje,
- Gerą atlyginimą ir mokymus, kinų kalbos mokymus;
- Geras karjeros galimybes,
- Darbą nedideliame kolektyve,
- Puikią darbo aplinką.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GWM consulting&investments"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio 9/25, 867949777, info@gwm-ci.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "GWM consulting&investments"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas su išvežamaisiais banketais, reikiamų daiktų banketui surinkimas, maisto išvežimas, po renginio surinkimas, indų sandėlio priežiūra.
Reikalavimai: Noras dirbti.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 6a, buhalterija@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Pardavimų vadybininkas/-ė

Pobūdis: Bendradarbiavimas su esamais klientais, naujų klientų paieška;
Komercinių pasiūlymų ruošimas, derybos, sutarčių sudarymas;
iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų su verslo klientais srityje;
Anglų kalbos mokėjimas (rusų k. – privalumas);
Greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Tinkuotojams

Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 867767789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Ekspedicijos vadybininkas/-ė

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimų organizavimas;
vežėjų paieška, ryšių palaikymas;
krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
klientų informavimas su kroviniu susijusiais klausimais.
Reikalavimai: Anglų arba lenkų kalbos žinios;
derybiniai įgūdžiai;
geri organizaciniai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai;
mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Dispečerė - kasininkė

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško specialist-o/ės

Reikalavimai:
Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.
Privalumai: rusų , anglų kalbų mokėjimas

Darbo pobūdis:
Siuntų atidavimas ir priėmimas naudojantis įmonės programomis , bendravimas su klientais gyvai , klientų konsultacija telefonu , iškvietimų reguliavimas , darbas su grynaisiais pinigais , pavadavimas kasininkės ligos ar atostogu metu . Mandagus, paslaugus bendravimas.

Darbas slenkantis pamaininis . 3 pamainos , kurios slenka kas savaite
7.00h-15.30h ; 10.00h-18.30h ; 12.30h-21.00h.


Prašome nurodyti savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas 1200Lt priedai už kokybiška darbą (Neatskaičius mokesčių) .

Įmonė randasi Ogmios miestelyje (Š. miestelis), Vilniuje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: arvydas.lileikis@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Valytojas Polocko g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja administracinių ir papildomų patalpų, esančių Polocko g., Zarasų g. valymui. 5 darbo dienos.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 680 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: TRAKTORININKŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ MONTAVIMUI)
Reikalavimai: UAB "Šilumos šaltinis" - šilumos tinklų, dujotiekio tinklų montavimo, projektavimo įmonė darbui Vilniuje ieško
-TRAKTORININKO (EKSKAVATORININKO)

Reikalavimai: darbo patirtis.
Kreiptis tel. (8-5) 261 81 55, 8 616 42813, e-mail: info@silumossaltinis.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilumos šaltinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861642813, info@silumossaltinis.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Šilumos šaltinis"  Vakarinė indų plovėja

Pobūdis: Indų plovimas. Darbas ketvirtadienio-sekmadienio vakarais. Pusė etato.
Tinka studentams.

Atlyginimas: 700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: TŪB "Penki laipsniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių, 861811266, info@busitrecias.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie TŪB "Penki laipsniai"  Plovėja

Pobūdis: Indų plovimas, virtuvės pagalbiniai darbai

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: TŪB "Penki laipsniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių, 861811266, info@busitrecias.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie TŪB "Penki laipsniai"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis: Vestuviniu ir proginiu drabuziu salonas priims i darba pardaveja-konsultante.
Reikalavimai: Pobūdis:
- klientų konsultavimas
- prekybinės salės priežiūra.

Reikalavimai:
- Komunikabilumas, energingumas.
- Iniciatyvumas, sąžiningumas.
- Domėjimasis vestuvines mados tendencijomis.
- Rusu kalbos mokėjimas.

Darbo grafikas:
I-V 10-19 val.
IV 10-14 val.

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka siųsti el.paštu: evelinta13@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Evelinta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 53, 868720146, evelinta13@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Evelinta"  Valytoja (-as)

Pobūdis: Patalpų valymas Šnipiškių g., darbas vakarais nuo P-Pn. nuo 16.00 val.
Reikalavimai: Privalumas jeigu yra patirtis.

Atlyginimas: 470 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciulevičiaus g. 51-204, 860783366
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Pamainos vadybininkė (-as)

Pobūdis: Kokybiškas ir greitas klientų aptarnavimo užtikrinimas, sėkmingas pamainos darbo užtikrinimas, konfliktinių situacijų sprendimas, restorano dokumentacijos tvarkymas, darbas su Store House programa.
Reikalavimai: Būtina vadovaujančio darbo patirtis restoranų, kavinių veikloje, puikūs darbo su r-keeper kasos programa įgūdžiai, geros kompiuterinės žinios, taisyklinga lietuvių kalba, užsienio kalbų žinojimas būtų privalumas, darbų organizavimo sugebėjimai.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cv@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Sandėlininkas

Pobūdis: Produkcijos rūšiavimas, išdavimas, pakrovimas, sandėlio tvarkos palaikymas.
Darbas pusei dienos, galima paisvai suderinti su paskaitomis.
Reikalavimai: Imlumas, sąžiningumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termopalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno, 865286600, arnas@termopalas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Termopalas"  Patyrę sushi meistrai

Pobūdis: Greitas ir kokybiškas sushi gaminimas, privalumas - karštų japoniškų patiekalų gamyba.
Darbas slenkančiu darbo grafiku pilnu etatu. Galimybe pasirinkti darbo
vietą Savanorių pr, 1 (PC Helios city) arba Žukausko g. 49 , Vilnius
Gyvenimo aprašymus (būtina nuotrauka) siųsti alionagrigorovic@gmail.com arba skambinti telefonu 862685447
Reikalavimai: Patirtis japonų virtuvėje ne mažiau nei metai laiko.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AS service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.1/ s. Žukausko g. 49, 862685447, alionagrigorovic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "AS service"  Pardavimo vadybininko asistentas, (-ė)

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Krovinių gabenimo kontrolė nuo užsakymo suderinimo iki krovinio pristatymo užsakovui;
Dokumentų administravimas.
Reikalavimai: Geros lenkų ir anglų kalbų žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus;
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDI transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Menulio g. 7, 865532228, karjera@mdi.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "MDI transport"  Vadybininkė-apskaitininkė

Pobūdis: Statybos ir remonto UAB "ALSA" siūlo darbą vadybininkei-apskaitininkei.
Darbo vieta - Merešlėnai, Pagirių sen.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Valytoja

Pobūdis: Statybos ir remonto uždaroji akcinė bendrovė "ALSA" siūlo darbą valytojai.
Terminuotas darbas - (4 sav.) rugpjūčio 4-31 d.
Maloniai prašome kreiptis/siųsti savo CV adresu info@alsa.lt
Reikalavimai: Atsakingumas, sažiningumas, punktualumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Samatininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

• sąmatų sudarymas ir tikrinimas, atliktų darbų aktų administravimas;
• darbų kainų analizė;
• atliktų darbų aktų rengimas.

Reikalavimai:

• aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos srityje;
• sąmatų sudarymas, analizavimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo patirtis su sąmatų sudarymo programomis (privalumas - ASTERA-SISTELA);
• įvairių statybos sričių darbų technologijos žinojimas;
• ekonomikos pagrindų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės pagrindų žinios;
• labai geri brėžinių ir schemų skaitymo įgūdžiai.

Mes jums siūlome:

• darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• geras darbo sąlygas;
• socialines garantijas;
• asmeninio augimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Ūkvedys

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros/remonto darbai:
- santechnikos ir šilumos ūkio priežiūra, remontas;
- smulkūs elektros sistemų priežiūros ir remonto darbai;
- smulkūs statybiniai/remonto darbai.


Reikalavimai:

- santechniko /šilumininko darbo patirtis;
- suprasti ir gebėti atlikti smulkius elektros bei staliaus darbus
- vairuotojo pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.

Privalumai:

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Smulkūs betonavimo darbai (laiptų aikštelės, pakopos, nuogrindos);

Reikalavimai:

- Patirtis atliekant betonavimo darbus.
- vairuotojo pažymėjimas

Mes jums siūlome:

- Geras darbo sąlygas;
- stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį;
- visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Laiptinių valytoja

Pobūdis: Ieškome nuolatiniam darbui Vilniuje valytojos Mažvydo g. tel. 869642558
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 742 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 40, 869642558
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Statybininkai (stogai-fasadai)

Pobūdis: Reikalingi statybininkai šlaitinių stogų konstrukcijų, šiltinimo ir dangos įrengimo. Taip pat reikalingi statybininkai įrenginėti ventiliuojamus fasadus. Reikalingi tiek specialistai, tiek pagalbiniai darbuotojai.

Darbai Vilniuje ir aplink Vilnių. Transportu pasirūpiname.

Atlyginimas sutartinis + PRIEDAI nuo darbo efektyvumo.
Reikalavimai: -Sąžiningumas;
-Darbštumas;
-Atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekostogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 8 685 57 771, info@ekostogas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ekostogas"  Padavejas

Reikalavimai: Svečių aptarnavimas restorane "FORTO DVARAS" Pilies g. 16, Vilniuje (Senamiestis), slenkantis grafikas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Statybos darbų vadovas – vykdytojas

Pobūdis: Darbų organizavimas ir kontrolė objektuose įvairiuose Lietuvos miestuose
Darbų saugos užtikrinimas
Medžiagų komplektavimas.
Dokumentacijos ruošimas, darbų pridavimas užsakovams.
Reikalavimai: Statybos/inžinerinis išsilavinimas
Kvalifikacijos atestatai
Vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.giros, 8 650 33 421, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Privalumai:
• rusų/anglų/vokiečių kalbos žinios;
• darbo patirtis tarptautinių pervežimų vairuotoju Vakarų Europoje;
• pavojingų krovinių gabenimo sertifikatas (ADR).

Įmonė siūlo:
• motyvuojantį darbo užmokestį;
• tobulėjimo bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, lt-03111, 8 61616796, Kaune 861553030 (Virginija), hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Pardavėja(-s) prekiauti gira

Pobūdis: Ieškoma(-s) pardavėja(-s) prekiauti gira Vilniaus mieste (lauko prekyba). Puikus darbas studentams vasaros laikotarpiu.
Reikalavimai: Komunikabilumas, paslaugumas, noras dirbti ir užsidirbti. Atlyginimas: bazinis ir priedai.
Kreiptis el. p.: dalia.izok@gmail.com

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Savas auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864623005, dalia.izok@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Savas auto"  Virėja -(as)

Pobūdis: Reikalingas karšto, šalto cecho virėjas (-a)itališkame restorane.

Reikalavimai:
- Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
-Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas,
orientacija į kokybišką rezultatą.
Reikalavimai: Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 862029336
Adresas: Pylimo g. 21, Vilnius

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Baldininkas

Pobūdis: Nestandartinių baldų surinkimas ir montavimas
Reikalavimai: Būtina patirtis su nestandartiniais baldais

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kuršių, 867138001, info@azetas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Azetas"  Barmenė-kasininkė

Pobūdis: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com
Reikalavimai: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Kasininkė

Pobūdis: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  IT priėmėjas-vadybininkas

Pobūdis: Taisykla7.lt siūlo darbą IT parduotuvės-taisyklos priėmėjui-vadybininkui pilnu etatu nuo 9 iki 18val darbo dienomis Vilniuje, Šeškinės g. 22, IKI parduotuvėje salelėje.

Jeigu Jus domitės IT sritimi ir ją išmanote daugiau nei vidutinis žmogus, mokate ir galite maloniai bendrauti su klientais, sugebate pristatyti parduodamas prekes ir paslaugas (promoting) ir galite atsakingai dirbti su pinigais ir dokumentais bei turite nuosavą automobilį - šis darbas yra skirtas Jums. (Automobilio amortizaciją kompensuojame 14Lt/100km + apmokame kuro išlaidas).

Jums reikėtų priimti klientus, maloniai juos aptarnauti, demonstruoti ir propaguoti parduodamus daiktus ir paslaugas, užregistruoti taisymui paliekamus daiktus, informuoti apie kainas, visus procesus tinkamai įforminti (aktai, čekiai) ir priimti pinigus. Be to Jums reikėtų taisyti kompiuterių programinius gedimus (tik programų tvarkymas, operacinių sistemų diegimas), vykti pas klientus tvarkyti tik programinius gedimus, vykti pas klientus paimti daiktus. Ir galiausiai išsiųsti siuntas į kitus miestus per pašto terminalą.

Už šį darbą mes Jums siūlome 1200Lt "į rankas" bandomuoju laikotarpiu (3 mėn.), o 1560 lt

Jeigu tikrai atitinkate visus Jums keliamus reikalavimus, savo CV patys siųskite el. paštu arunas@netseptyni.lt su laiško tema "priemejas(-a) Vilniuje”, savo nuotrauką ir motyvacinį laišką (geriau laisvu stiliumi, o ne šabloninį), kuriuose atsiskleistų Jūsų ambicijos ir noras dirbti pas mus.

Mes 07.22-27 dienomis vykdysime atranką ir susisieksime su atrinktais kandidatais telefonu.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Net septyni"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės g. 22, arunas@netseptyni.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Net septyni"  Sumuštinių gamintojas 0,5 etato

Pobūdis: Restoranui KFC reikalingi sumuštinių gamintojai. Darbas virtuvėje su maistu, įrangos bei salės priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, greita orientacija, tvarkingumas. Darbo patirtis virtuvėje būtų privalumas.

Atlyginimas: 630 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Aptarnaujantis personalas (pilnas arba 0,5 etato)

Pobūdis: Restoranui KFC reikalingas aptarnaujantis personalas: darbas su kasos aparatu, klientų aptarnavimas, salės priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, tvarkingumas. Užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas. Siųsdami CV nurodykite pageidaujamą etatą.

Atlyginimas: 1260 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Valytojas/indų plovėjas

Pobūdis: Darbas naujame "Sweet Root” restorane, Užupio g. 22

Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Padavėjas/barmenas

Pobūdis: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.
Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Kepėjas

Pobūdis: Darbas dinamiškoje ir atviroje naujo restorano "Sweet Root" virtuvėje.
Reikalavimai: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Virėjas

Pobūdis: Darbas dinamiškoje ir atviroje naujo restorano "Sweet Root" virtuvėje.
Reikalavimai: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Tinkuotojas

Reikalavimai: Nuolatiniam darbui reikalingi patire tinkuotojai

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Picų kepėjas/virėjas

Pobūdis: Picų gaminimas, produktų ruošimas, tvarkos užtikrinimas.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobūlėti, atsakingumas, punktualumas, pozityvus mąstymas. Patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 91, 861596676, mantasstraksys@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Valytojas Maciulevičiaus g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja gamybinių ir buitinių patalpų, esančių Maciulevičiaus g., valymui. 5 d. d. nuo 6:30 iki 15:30 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 840 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Viščiukų kepėjas J.Jasinskio g.

Pobūdis: Vištienos kepimas, marinavimas, įrangos bei darbo vietos priežiūra.

Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Greita orientacija, tvarkingumas, punktualumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodyti temą - viščiukų kepėjas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Auto šaltkalvis

Reikalavimai: AUTOSERVISUI VILNIUJE REIKALINGI AUTOSALTKALVIAI-VARIKLIO,PAKABOS MEISTRAI,ISRINKEJAI,SURINKEJAI,PARUOSEJAI,DAZYTOJAI,KEBULININKAI.ATLYGINIMAS PAGAL ISDIRBI.REIKALAVIMAI- SAZININGUMAS,NEGERIANTIS ALKOHOLIO BENT DARBO METU.SUTEIKIAME GERAS DARBO SALYGAS IR LAIKU MOKAMA ATLYGINIMA

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869968492, jonasj@autoja.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Autoja"  Virtuvės šefė (as)

Pobūdis: Restorano darbo organizavimas, naujų patiekalų kūrimas ir gamyba.
Reikalavimai: Kūrybiškumas, noras dirbti ir tobulėti. Patirtis 3 metai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 6a, 861434539, buhalterija@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Apsaugos darbuotojas-administratorius

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Klientų pasitikimas, registravimas į duomenų bazę
♦ Tvarkos ir saugumo užtikrinimas lošimo namuose
♣ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♠ Slenkantis darbo grafikas
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♥ Amžius nuo 21 metų
♦ Komunikabilumas
♣ Pozityvumas ir šypsena
♠ Atsakingumas ir sąžiningumas
♥ Reprezentatyvi išvaizda
♦ Etiketo išmanymas

APIE DARBO SĄLYGAS

♣ Visos socialinės garantijos
♠ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♥ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♦ Charizmatiški vadovai
♣ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais
♠ Darbo užmokestis 1100 (atskaičius mokesčius)

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g.37, 869834336, genadij@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Treniruoklių salės treneris

Pobūdis: - individualių programų sudarymas;
- asmeninių treniruočių vedimas;
- treniruoklių salės klientų aptarnavimas, konsultavimas;
- treniruoklių salės įrangos priežiūra ir bendra tvarka.
Reikalavimai: - trenerio profesinė kvalifikacija arba trenerio licencija. Gyvenimo aprašymus siųskite iki rugpjūčio 6 d.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Victoria gym sporto ir laisvalaikio centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trinapolio g. 11, Mob. 8-620 98 288, info@victoriagym.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie VšĮ "Victoria gym sporto ir laisvalaikio centras"  Krupjė

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Profesionalus lošimo stalų: pokerio, ruletės ir black jack žaidimų vedimas
♦ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♣ Darbas su VIP klientais
♠ Darbas pamainomis

Darbas gali būti žaidimas! Garantuojame!
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♥ Amžius nuo 21 metų
♦ Komunikabilumas
♣ Pozityvumas ir šypsena
♠ Atsakingumas ir sąžiningumas
♥ Reprezentatyvi išvaizda
♦ Etiketo išmanymas

Privalumas - patirtis azartinių lošimų srityje

APIE DARBO SĄLYGAS

♣ Visos socialinės garantijos
♠ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♥ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♦ Charizmatiški vadovai
♣ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais
♠ Slenkantis darbo grafikas (3 darbo, 3 poilsio dienos)

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Profesionaliam krupjė darbui atlikti suteikiame apie 2 mėnesių trukmės nemokamus apmokymus. Mokymai vyksta darbo metu nuo 9 iki 14 val. Mokymų metu mokama pusė minimalaus darbo užmokesčio. Baigę apmokymus mokėsite: profesionaliai vesti Pokerio (Oasis, Rusiškas, Teksaso, Septynių kortų pokeris), Black Jack ir Ruletės žaidimus, mokėsite valdyti stresines situacijas, gerai ir greitai skaičiuoti mintyse, žinosite profesionalaus aptarnavimo principus.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g.37, 865518438, natalija@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Valytojai Vilniaus g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja administracinių patalpų, esančių Vilniaus g., valymui. 5 d. d. nuo 17 val.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Mobilus langų, vitrinų valytojas

Pobūdis: Langų, parduotuvių vitrinų valymo darbai. Darbo grafikas - 5 d. d./sav., nuo 8 val. iki 10 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas, vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis (už kurą apmoka įmonė). Privalumas - sukaupta patirtis valymo paslaugų srityje.

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, migle@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Mobilių darbų vadovas

Pobūdis: Valymo darbų organizavimas: darbų paskirstymas, priežiūra, kokybės kontrolė, valymo priemonių parinkimas, bendradarbiavimas su klientais, sprendžiant valymo paslaugų kokybės bei kitus klausimus. Esant poreikiui, mobilių valymo darbų atlikimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas, puikūs planavimo bei organizavimo įgūdžiai, atsakingumas, pareigingumas, savarankiškumas, vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), automobilis, aukštalipio pažymėjimas - privalumas. Būtina mobilaus valytojo patirtis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, migle@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Auto plovėjas

Pobūdis: UAB "Vilsora" Ukmergės g.130, Vilnius Ecoil degalinėje reikalingas auto plovėjas. Issamesnė informacija telefonu.
Reikalavimai: Patirtis būtu privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilsora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g.130,, 867727027, vilsora@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Vilsora"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais (LT-NL-RUS-LT)
Reikalavimai: 1. CE kategorija;
2. Vairuotojo-ekspeditoriaus patirtis;
3. Be žalingų įpročių;
4. Sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemantrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, 868520471, aleksandra.u@nemantrans.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Nemantrans"  Reklaminiu renginiu asistentas

Pobūdis: Platinti reklamine medziaga,pildyti anketas,kalbinti zmones,darbas vyksta prekybos centruose,miesto sventese,koncertuose,ivairiuose renginiuose,ten kur susirenka daug zmoniu.
Reikalavimai: Jei esi komunikabilus,ir nebijai uzkalbinti nepzistamo zmogaus esi laukiamas musu kolektyve!

Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eastcon AG LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirmunu g. 70, 868976227,867077055, elzbieta227@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Eastcon AG LT"  Virejas

Reikalavimai: Virėjų darbas restorane "TERRAZZA", slenkantis grafikas, banketai, furšetai. Darbas vrėjams , norintiems tobulėti ir ieskantiems darbo su ivairesniais patiekalais.

Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 861636011, restoranas@terrazza.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Pardavimų-vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Ryšių palaikymas su esamais klientais;
Pasiūlymų ruošimas;
Probleminių situacijų sprendimas;
Klientų poreikių analizė;
Reikalavimai: - Darbo patirtis pardavimų srityje;
- Rusų kalbos mokėjimas;
- Patirtis aktyviuose pardavimuose;
- Komunikabilumas;
- Naujų klientų paieška, derybos;
- Nustatytų pardavimo tikslų siekimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1630 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Virėjas

Pobūdis: Šaltų ir karštų patiekalų ruošimas viešbučio restorane.
Reikalavimai: Darbštumas, tvarkingumas, atsakingumas.Darbo patirtis virtuvėje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vystyk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T.Ševčenkos g.16, 865278144, maitinimas@cornerhotel.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Vystyk"  Betono gaminių liejikas

Pobūdis: Betono gaminių gamyba, liejimas ir dažymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, žalingų įpročių neturėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vox Baltica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Marijampolis, Liepų g., 860063603, tvoros@post.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Vox Baltica"  Valytojai Savanorių pr.

Pobūdis: Darbas valytojai, objekte esančiame Savanorių pr., Vilniuje
Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 6 darbo dienų savaitė:
I-V po 4 val. (8.00-10.00 ir 16.00-18.00val.) ir VI - 2 val. (8.00-10.00 val.)
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 67110560, 8 5215 0305.

Atlyginimas: 557 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Valytojai Žirmūnų g.

Pobūdis: Darbas valytojai, objekte esančiame Žirmūnų g., Vilniuje
Parduotuvės patalpų valymas.
Darbo laikas - 6 darbo dienų savaitė:
I-V po 4 val. (8.00-10.00 ir 16.00-18.00val.) ir VI - 2 val. (8.00-10.00 val.)
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.
Jei susidomėjote, skambinkite tel. 8 67110560, 8 5215 0305.

Atlyginimas: 557 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Sąmatininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- rengia statybos ir remonto darbų projektinę sąmatinę dokumentaciją darbams rangos ir ūkio būdu: sudaro lokalines sąmatas bei resursų poreikio žiniaraščius pagal darbo, medžiagų ir mechanizmų normatyvines sąnaudas; sudaro defektinius aktus;
- nagrinėja rangos būdu vykdomų statybos darbų konkursinių pasiūlymų dokumentaciją ir teikia pastabas;
- tikrina faktiškai atliktų darbų kiekius;
- ruošia statybinių medžiagų atsargų nurašymo aktus.
Reikalavimai: - turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą statybos srityje;
- darbo stažas rengiant statybos projektinę sąmatinę dokumentaciją turi būti ne mažesnis kaip 5 metai;
- mokėti dirbti sąmatų sudarymo kompiuterine programa, Microsoft Office programiniu paketu.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome atsiųsti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu: irena.krakauskiene@cr.vu.lt su antrašte "Dėl sąmatininko darbo".

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus universitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M.k. Čiurlionio 25a, 852686993, irena.krakauskiene@cr.vu.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Vilniaus universitetas  Šaltkalvis

Pobūdis: Metalo apdirbimas staklėmis
Reikalavimai: -Techninės srities išsilavinimas (butų privalumas);
-Darbo patirtis šaltkalviu, metalo apdirbimo įmonėje 2-5 m.;
-Mokėjimas skaityti techninius brėžinius;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Loro"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiaurės g. 37, 852677301, loro@loro.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Loro"  Restorano pamainos vadybininkė (-as)

Pobūdis: • efektyvaus pamainos darbo užtikrinimas;
• darbas su kasa;
• ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: • vadovavimo patirtis;
• aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo su kasa patirtis;
• geras lietuvių, anglų, rusų kalbų žinios;
• planavimo bei organizavimo sugebėjimai;
• pareigingumas, atsakingumas, orientacija į darbo rezultatus;
• reprezentatyvi išvaizda.

Mes Jums siūlome:
• įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
• lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
• galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
• laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
• tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu cv@soya.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius, klaipėda, kaunas
Kreiptis: 8 615 21412, cv@soya.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Suši meistras (-ė)

Pobūdis: - suši gaminimas viešojo maitinimo įmonėje;
- pagalbiniai virtuvės darbai, gamybinių patalpų švaros ir tvarkos priežiūra.
Reikalavimai: - žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
- sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
- orientacija į kokybišką rezultatą;
- tvarkingumas, sąžiningumas, atsakingumas;
- reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis.


Mes Jums siūlome:
- įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
- lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
- galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
- laiku mokamą, stabilų bei nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
- tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.
Kita informacija:
Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu cv@soya.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius, klaipėda, kaunas
Kreiptis: 8 615 21412, cv@soya.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Virėjas (-a)

Pobūdis: • patiekalų gaminimas viešojo maitinimo įmonėje.
Reikalavimai: • panašaus darbo patirtis;
• žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandėliavimo sąlygų žinojimas;
• sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
• orientacija į kokybišką rezultatą.

Mes Jums siūlome:
• įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
• lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
• galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
• laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
• tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu cv@soya.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius, klaipėda, kaunas
Kreiptis: 8 615 21412, cv@soya.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Autoserviso mechanikas

Pobūdis: Automobilių remonto darbai;
Gedimų nustatymas ir gebėjimas juos pašalinti;
Darbas komandoje.
Reikalavimai: Aukštesnysis, profesinis išsilavinimas;
Panašaus darbo patirtis ne mažiau nei 2 metai;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KEMI service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g./Švitrigailos g., kemi@kemi.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "KEMI service"  Elektronikas-automatikas

Pobūdis: Gamybos įrengimų priežiūra ir remontas.
Reikalavimai: Profesinis išsilavinimas elektronikos, automatikos srityse.
Darbo patirtis šaltkalvio pareigose.
Žinoti, išmanyti elektros pavaras, elektros variklius, principines elektros schemas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 610 10843, kestutisd@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Šaltkalvis

Pobūdis: Gamyklos gamybos įrengimų aptarnavimas ir remontas.
Reikalavimai: Šaltkalvio profesinis išsilavinimas.
Darbo patirtis šaltkalvio pareigose nuo 1 m.
Pneumatikos ir hidraulikos išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 610 10843, kestutisd@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pašto siuntų ekspeditorius (-ė)

Reikalavimai: Reikalingas (-a) pašto siuntų ekspeditorius (-ė) Kauno mieste.
Darbo pobūdis: pašto siuntų surinkimas bei pristatymas Kauno mieste. Darbas vyksta darbo dienomis nuo 15 iki 19 val.
Reikalavimai: būtinas nuosavas automobilis.
Gali būti studentas (-ė).

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Elektrikas

Pobūdis: Gamybos įrengimų priežiūra.
Elektros pastočių priežiūra.
Visų elektros darbų, reikalingų sklandžiam gamybos organizavimui, atlikimas.
Yra naktinių budėjimų pamainos.
Reikalavimai: Elektriko profesinis išsilavinimas.
AK pažymėjimas.
Elektriko darbo patirtis nuo 1m.
Principinių elektros schemų išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 610 10843, kestutisd@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: Siūlomas darbas lanksčiu grafiku alkoholinių gėrimų parduotuvėse Vilniuje, Klaipėdoje: prekių išdėstymas prekybos salėje, darbas su kasos aparatu, negrynųjų pinigų terminalais, prekybos salės priežiūra, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darija"
Miestas: Vilnius, klaipėda
Kreiptis: 862057250, info@darija.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Darija"  Sandėlio darbininkas

Pobūdis: Produkcijos surinkimas pagal užsakymus;
Sudėjimas pagal maršutų kryptis;
Paletizacija.
Reikalavimai: Fiziškai stiprus, atsakingas, norintis dirbti, be žalingų įpročių;
Darbo sandelyje patirtis;
Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Belvedere prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 47, vd@degtine.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Belvedere prekyba"  Eksporto plėtros vadybininko (Lenkijos rinka)

Pobūdis: Jis bus atsakingas už bendravimą su esmais įmonės klientais, ilgalaikių santykių su jais palaikymą,
naujų klientų paiešką, derybų vedimą, sutarties sąlygų derinimą, ir kt.
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti lenkų k. žodžiu ir raštu,

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurum investicijų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@aurumigrupe.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Aurum investicijų grupė"  Kiemsargis (-ė)

Pobūdis: Tvarkyti lauko teritorija, darbo laikas rytis.
Miesto centre.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Atlyginimas: 400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Statybininkas plataus profilio

Pobūdis: Įvairūs darbai, nuo betonavimo iki stogų dengimo.
Reikalavimai: Pagrindinis su profesija.
Mokėti dyrbti įvairius darbus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų ūkio priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakrasčio g. 10, 8-699-88083, mindaugas.kazlauskas@vites.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų ūkio priežiūra"  Ledų pardavėja

Pobūdis: Skubiai ieškom ledų pardavėjos dirbti PILNU ETATU PASTOVIAM DARBUI. Darbo vieta Ozo prekybos centre. Restorane Rosso Arancio Gelateria Italiana 1 aukštas.
Reikalavimai: Darbštumas, punktualumas, sąžiningumas, noras dirbti. priimam pastoviam darbui, galima dirbti 0,5 etato darbas tik savaitgaliais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rosso arancio gelateria italiana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 868345215, administracija@rossoarancio.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Rosso arancio gelateria italiana"  Vairuotojui Pabaltijo salyse

Pobūdis: Darbas vilkiku su tentine puspriekabe po Lietuva, Latvija, Estija. Savaitgaliai namuose.
Reikalavimai: CE kategorija

Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OK tranportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Svitrigailos, 861440312
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "OK tranportas"  Barmenė-padavėja

Pobūdis: Staliukų aptarnavimas, salės priežiūra, kai kurių gėrimų pilstymas.
Reikalavimai: Savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas dirbti komandoje, rusų kalbos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CHFT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-iosios, 8 616 46869, movlik@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "CHFT"  Kainų kontrolės vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - kainų mažmeninės prekybos tinkluose monitoringas;
- specialios informacijos rinkimas ir sisteminimas;
- savalaikių ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: - labai geri darbo įgūdžiai su Excel programa;
- rusų kalbos žinios;
- darbo laiko planavimo įgūdžiai;
- kruopštumas, atsakingumas;
- BŪTINAS nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7, personalas1@freshmarket.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Klientų vadybininkas

Pobūdis: Tai darbų sauga užsiimanti įmonė.
Darbo aprašymas:
Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas;
Ryšių su esamais klientais palaikymas bei aktyvi klientų paieška;
Derybų vedimas;
Sutarčių sudarymas ir jų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas;
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Komunikabilumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas pozityviai įtakoti kitus žmones;
Vadybininko darbo patirtis 2 metai.
Aktyvių pardavimų patirtis – privalumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.
Atlyginimas bazinis-1000 lt. ir procentai nuo pardavimų (iki 2500 lt)
Cv siųsti. el. p. vilnius@versloaljansas.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vilnius@versloaljansas.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbo grafikas ilga-trumpa savaitė, darbas su indaplove, restorano tvarkos palaikymas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 867455087, gediminas@lizarran.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Padavėjas

Reikalavimai: Svečių aptarnavimas restorane "TERRAZZA" Konstitucijos pr. 26, Vilniuje (FORUM PALACE), slenkantis grafikas, banketų ir furšetų aptarnavimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 861636011, restoranas@terrazza.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Reklamos platinimas

Pobūdis: Darbas pusę etato. Skrajučių platinimas, lipdukų ant skelbimų lentų klijavimas bei reklamos į pašto dėžutes platinimas
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas.
Privalūmas: automobilis.

Atlyginimas: 720 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Manšokas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stanevičiaus g., 863303303, mansokasuab@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Manšokas"  Vadybininkas

Pobūdis: - Pardavimų veiklos vystymas, planavimas, organizavimas, koordinavimas bei kontrolė;
- Pardavimų ataskaitų rengimas;
Reikalavimai: - Darbo patirtis aktyviuose pardavimuose;
- Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (techninėje srityje – privalumas);
- Užsienio kalbos mokėjimas (anglų arba lenkų);
- Puikios kompiuterinių MS Office programų praktinės žinios (patirtis su NAVISION - privalumas);
- Sklandi komunikacija ir bendradarbiavimas;
- Analitinis mąstymas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, 861512072, vladas.gackas@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Pagalbinis darbuotojas statybose

Pobūdis: Įvairūs pagalbiniai darbai statybose (ardymo darbai, medžiagų nešiojimas ir pan.).
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti, pareigingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LB Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001; 852030795, info@lbbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "LB Baltic"  Apdailininkas

Pobūdis: Įvairūs apdailos darbai(plytelių klijavimas, glaistymas, dažymas ir pan.). Atlyginimas pagal susitarimą.
Reikalavimai: Noras dirbti, atsakingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LB Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001; 852030795, info@lbbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "LB Baltic"  Tinkuotojas

Pobūdis: Tinkavimas gipsiniu tinku
Reikalavimai: Patiris

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 34a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Krovinių vežimo organizavimas. Transporto judėjimo kontrolė. Ryšių su esamais klientais palaikymas ir naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto ekspedicijos srityje, ne mažesnė nei 1 metai.
Užsienio kalbų mokėjimas(rusų k., anglų k., lenkų k.) Profesionalus požiūris į darbą. Atsakingumas.
Savarankiškumas.
Atlygininas iki 4000LT.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Triksona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 57b, 869615454, mail@triksona.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Triksona"  Marketingo specialistas(-ė)

Pobūdis: - Informacijos atnaujinimas įmonės interneto svetainėse;
- Statybinių medžiagų svetainės administravimas (prekių katalogo pildymas, naujienų rašymas, priežiūra ir analizė), bendravimas su užsieniu, puslapis lietuvių/anglų kalba.
- Reklaminių idėjų generavimas, tekstų, straipsnių ruošimas;

Kadangi įmonė turi kelias tarpusavyje susijusias įmones, tad darbas būtų tvarkyti dar ir kelių įmonių internetinius puslapius.
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
• Geras anglų kalbos mokėjimas, kitų kalbų mokėjimas (privalumas);
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Panašios darbo patirties (būtų privalumas).

Įgūdžiai, savybės:
iniciatyvumas, analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, kompiuteriniai įgūdžiai, organizuotumas, komunikabilumas, aukštasis išsilavinimas, aktyvumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Light constructions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862055677, info@eep.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Light constructions"  Priešgaisrinių produktų pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
klientų konsultavimas renkantis priešgaisrinės saugos produktą;
komercinių pasiūlymų rengimas, sutarčių rengimas, atsiskaitymų kontrolė;
įmonės pardavimų strategijos ir tikslų įgyvendinimas;
asmeninių pardavimų tikslų vykdymas;
ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
darbo patirtis pardavimų srityje;
rezultato siekimas;
atsakomybė, iniciatyvumas, derybų vedimo įgūdžiai;
anglų kalbos mokėjimas;
vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 646 68233, d.jankauskaite@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Konditerijos pardavėja (as) iš autoparduotuvės

Pobūdis: Prekyba konditerijos gaminiais iš autoparduotuvės, važinėjant tarp skirtingų pardavimo vietų, prekių papildymas. Informacijos apie produkciją pateikimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis susijusi su maisto prekyba;
Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija;
Darbas su kasos aparatu.

Privalumai:
Maisto saugos zinios;
Mikroautobuso vairavimo patirtis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Ieškome padavėjo darbui pusryčių, vakarienių ir banketų metu. Darbo grafikas lankstus suderinamas su kita veikla.
Reikalavimai: Pageidautume, kad darbuotojas turėtų automobilį. Apmokome.

Atlyginimas: 1990 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6 a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Geodezininkas

Reikalavimai: UAB "Gekama projektai" - statybinės, inžinerinės geodezijos paslaugas teikianti įmonė, siūlo darbą geodezininkui Vilniuje.

Reikalavimai:
Patirtis statybinės geodezijos srityje.
GeoMap programos išmanymas.
Inžinerinis mastymas.

Siūlome:
Patrauklų, laiku mokamą atlyginimą ir priedus priklausančius nuo darbo rezultatų.
Puikias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gekama projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867412605, info@gekama.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Gekama projektai"  Architektas

Pobūdis: • Bendravimą su klientais ir projektinių pasiūlymų rengimą;
• Techninio projekto rengimą;
• Techninio projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą;
• Vizualizacijų rengimą žurnalui ir elektroninei svetainei;
Reikalavimai: 1. Architektūros studijų programos bakalauras arba magistratūra;
2. Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Architecture, Artlantis programiniais paketais;
3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
7. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
8. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
9. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Buhalterė - administratorė

Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvę, kūrybišką, siekiančią tobulėti ADMINISTRATORĘ – BUHALTERĘ, kuri bus atsakingą už:

 Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 dokumentų valdymo organizavimą;
 bylų tvarkymą;
 parengtų dokumentų redagavimą;
 interesantų konsultavimą telefonu;
 vidinę komunikaciją, darbuotojų užklasinės veiklos organizavimą;
 svečių priėmimą;
 internetinės svetainės administravimą;
 dokumentų rengimą viešiems pirkimams;
Reikalavimai: 1. Aukštasis Universitetinis išsilavinimas.
2. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
3. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
4. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
6. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
7. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
8. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Kurjeris

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško kurjerio.

Reikalavimai:
Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.

Darbo pobūdis:
Siuntų skirstymas pagal Vilniaus miesto maršrutus. Siuntų pasikrovimas, išsikrovimas, pristatymas klientams, darbas su grynaisiais pinigais. Mandagus, paslaugus bendravimas.

Darbo pradžia 12:00 (vakarinė pamaina)

Prašome nurodyti savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas apie 1500lt, priklauso nuo Jūsų siuntų išvežimo kiekio, kokybės.

Įmonė randasi Ogmios miestelyje (Š. miestelis), Vilniuje.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865040752, mantas.urbonavicius@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  CE kat tarptautiniu reisu vairuotojas

Pobūdis: Transporto kompanija įdarbins tolimūjų reisų vairuotojus turinčius C, E kategorijas.
Dvieju metu patirtis butina.
Darbo maršrutai: LT - EU - LT - RUS - LT.
Darbas su:
Tentinem puspriekabem nuo 2008 metų gamybos.
Vilkikais Scania, MAN, Mercedes Benz nuo 2008 metų gamybos.Įmonė suteikia:
Laiku mokama atlyginima
Socialinės garantijas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "European transit service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl16, 867255005
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "European transit service"  Virtuvės darbininkė

Pobūdis: - Indų nurinkimas ir plovimas,
- patalpų valymas,
- pagalbiniai darbai virtuvėje.
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis;
- galimybė dirbti savaitgaliais;
- tvarkingumas, paslaugumas ir atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 5, 8-652 92932, j.adomaityte@litexpo.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"  Logistikos vadybininkas

Pobūdis: Sparčiai besiplėčianti įmonė ieško vadybininkų naujų klientų paieškai,darbui su esamais, bei krovinių ekspedijavimui.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis nemažesnė nei 2 metai. Anglų kalba. Vokiečių kalba būtų privalumas. Konkurencingas atlyginimas priklausantis nuo darbo rezultatų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 43a, 862503525, Vytautas@jorde.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Virėjo padėjėjas/a

Pobūdis: Darbas itališko maisto restorane.
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas, noras mokytis. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altomondas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Universiteto g. 4, 864461395 (Darbo dienomis nuo 11 iki 18 val.), fiorentinorestoranas@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Altomondas"  Pardavimų vadybininkė (anglų k.)

Pobūdis: Darbas su esamais bei potencialiais klientais, bendraujant tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu, tiek susitinkant tiesiogiai, ilgalaikių ryšių užmezgimas ir palaikymas;
Aktyvi naujų klientų paieška;
Pardavimo planų įgyvendinimas;
Ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Sėkmingo darbo patirtis reklamos paslaugų pardavimų srityje ne mažiau nei 1-eri metai;
Aukštasis išsilavinimas vadybos arba reklamos srityje;
Puikios anglų ir lietuvių kalbų žinios žodžiu ir raštu;
Iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, komunikabilumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RD advert"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 7, 8 606 32859, cv@rdadvert.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "RD advert"  Išvežimų administratorės

Pobūdis: Klientų aptarnavimas telefonu,
Užsakymų suvedimas,
Vadovo pavestu darbu atlikimas,
Dokumentacijos pildymas.
Reikalavimai: Greita orientacija, miesto žinojimas, geros kompiuterinės žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860165689, ingrida93@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  SEM (SEO) specialistas

Pobūdis: SEO projektų įgyvendinimas (analizė, strategija, priežiūra, vykdymas, palaikymas, monitoringas).
Ryšių su klientais palaikymas, ataskaitų rengimas ir pateikimas.
SEO, SEM tendencijų sekimas, stebėjimas.
Reikalavimai: SEO patirtis (vidinė + išorinė optimizacija), pasiektų rezultatų pavyzdžiai;
Analitinis mąstymas ir orientacija į rezultatą, sprendimų priėmimas;
Google Analytics konversijų sekimo, tikslų, segmentų kūrimo išmanymas;
SEO įrankių naudojimo patirtis;
Internetinės rinkodaros žinios, domėjimasis Web naujovėmis;
Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios;
Geri laiko planavimo įgūdžiai;
Gebėjimas bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje.
Privalumas - dalinis darbingumas, SEO straipsnių rašymas, išsilavinimas marketingo srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, karjera@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Valytojas

Reikalavimai: UAB "Mano aplinka" siūlo darbą patalpų valytojams.
-Geros darbo sąlygos;
-Laiku mokamas darbo užmokestis;
-Visos soc. garantijos.

Panašaus darbo patirtis bei vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.


Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868513406
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Manikiūrininkė - pedikiūrininkė

Pobūdis: Grožio salonas priims manikiūrininkę - pedikiūrininkę .
Aprūpiname visomis priemonėmis ir įranga, jums jokių investicijų !
Mes siūlome:
-Puikų, draugišką ir jaunatvišką kolektyvą.
-Laiku mokamą atlyginimą.
-Puikią galimybę dirbti, tobulėti ir uždirbti.
-Palankų darbo grafiką.
-Pilną aprūpinimą įranga ir darbo priemonėmis.
-Motyvacinę programą prie atlyginimo.
-Atlyginimas fiksuotas.
Laukiame Jūsų CV su motyvaciniu laišku (BŪTINA) el.paštu: sndbeauty@gmail.com
Iškilus papildomiems klausimams skambinkite tel.: 8~603 25827

Salonai įsikūrę Naujamiestyje ir Pašilaičiuose.
Reikalavimai: -Lojalumas,

-Sąžiningumas,

-Laisvas bendravimas su klientais,

-Mums svarbus TU, o ne tavo patirtis!

- Siekis tobulėti ir mokytis

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gražioji vanilė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. ir Švitrigailos, 864602210, sndbeauty@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Gražioji vanilė"  Vadybininkas (-ė) darbui su lenkija

Pobūdis: Organizuoti produkcijos pardavimus Lenkijos rinkoje;
Nuolatinis bendravimas su esamais klientais.
Prekių eksporto proceso organizavimas,transporto paieška;
Klientų atsiskaitymo už parduotas prekes kontrolė;

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Biuro administratorė

Reikalavimai: UAB "Inreal valdymas" – pradėjusi veiklą 1994-aisiais, šiuo metu yra viena iš pirmaujančių nekilnojamojo turto bendrovių Lietuvoje. Pagrindinės veiklos kryptys – nekilnojamojo turto vystymas ir valdymas, dalyvavimas finansuojant ir administruojant nekilnojamojo turto investicinius projektus. Dominuojantys Inreal Valdymas darbo principai – patikimumas, atsakomybė ir pagarba Klientui – padeda siekti užsibrėžto tikslo – nuolat būti viena iš savo veiklos lyderių.

UAB "Inreal valdymas" pastoviam darbui Vilniuje ieško:

BIURO ADMINISTRATORĖS (-IAUS)

Darbo pobūdis:
 Bendrovės raštvedybos organizavimas: dokumentų ruošimas, spausdinimas, gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimas, archyvavimas.
 Biuro priežiūra: aprūpinimas kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
 Klientų aptarnavimas: pavienių klientų ir delegacijų sutikimas, aptarnavimas, informacijos teikimas bendrovės klientams telefonu.
 Darbas kasos aparatu: kasos žurnalo pildymas, sąskaitų-faktūrų išrašymas bei tvarkymas
 Sklandžios biuro veiklos užtikrinimas

Reikalavimai:
 Patirtis biuro administravimo veikloje
 Nepriekaištingas lietuvių kalbos mokėjimas
 Geras anglų kalbos mokėjimas
 Raštvedybos išmanymas
 Klientų aptarnavimo standartų išmanymas
 Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu
 Geri bendravimo įgūdžiai


Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "Biuro administratorė" iki š.m. liepos 18 d. siųskite:
UAB "Inreal valdymas"
Palangos g. 3, Vilnius
El.paštas: cv@inreal.lt
Tel. 8 5 2757669, 8 688 03654

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inreal valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868803654, cv@inreal.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Inreal valdymas"  Virėjas

Pobūdis: Atidaromas gurmaniškas restoranas Vilniaus senamiestyje. Ieškome patyrusių virėjų ir virėjų padėjėjų.
Alga sutartinė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trys bokalai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėsiniu g., 867960732, dainius.vaitkus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Trys bokalai"  Virėjas,-a

Pobūdis: Sriubų, antrųjų patiekalų gamyba.
Reikalavimai: Pagrindinis su profesine kval.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Puntukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 29/3, 275 13 16
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie AB "Puntukas"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: - Eksporto bei importo dalinių/pilnų krovinių vežimo organizavimas;
- Transporto paslaugų pardavimas verslo klientams;
- Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas;
- Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: - Anglų, ir rusų kalbų mokėjimas.

Privalumai:
Vokiečių, lenkų ir kitų kalbų mokėjimas.
Darbo patirtis transporto srityje.

Mes jums siūlome:
- Laiku mokamą darbo užmokęstį ir visas kitas socialines garantijas.
- Kvalifikacijos kėlimo galimybes.
- Skatinančius priedus, priklausančius nuo asmeninių darbo rezultatų.
- Pakankamai lankstų darbo grafiką.
- Plačias karjeros galimybes.
- Darbą šiuolaikiškame, draugiškame kolektyve.

Kita informacija:
Ieškome entuziastingų, ambicingų, energingų bei į rezultatus orientuotų asmenybių, kurios noriai taptų mūsų kolektyvo dalimi. Dėl sparčios plėtros yra didelės karjeros bei saviraiškos galimybės.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto, 865925111, info@abitra.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Abitra"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: UAB "Brolimo" vykdo maisto produktų mažmeninę prekybą. Sėkmingai dirbanti įmonė plečia veiklą ir ieško pardavėjos (-o).Reikalinga (-as) pardavėja (-as) specializuotoje konditerijos mobiliuojse parduotuvėje
Reikalavimai: Būtinas vairuotojo pažymėjimas. Patirtis pardavimo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brolimo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868326244, info@brolimo.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Brolimo"  Padavėjas - barmenas

Pobūdis: Aptarnauja įvairaus amžiaus klientus, pataria ir paaiškina, kaip išsirinkti norimus patiekalus bei prie jų tinkamus gėrimus, juos patiekia lankytojams, serviruoja stalus salėje ar prie baro
Reikalavimai: Būtinos šios asmeninės savybės: atsakingumas, greita reakcija, ištvermė, vikrumas, tvarkingumas, gera judesių koordinacija, maloni išvaizda.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AZLI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 88, uab.azli@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "AZLI"  Buhalterio asistentas / apskaitininkas

Pobūdis: 1. pardavimo PVM sąskaitų faktūrų klientams išrašymas;
2. savaitinių, mėnesio ataskaitų klientams ruošimas;
3. bendrovės dokumentacijos ir korespondencijos tvarkymas;
4. personalo dokumentacijos administravimas (darbo sutartys, darbo laiko apskaitos suvestinės, atostogų forminimas ir kt.);
5. kitų vyr.buhalterio pavestų užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. Buhalterinis, ekonominis išsilavinimas, gali būti neakivaizdinio skyriaus, paskutinių kursų studentė (-as)
2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3. gebėjimas greitai įsisavinti naują informaciją bei prisitaikyti skirtingose situacijose;
4. gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
5. puikūs MS Excel praktiniai įgūdžiai;
6. noras savo darbo pareigas atlikti profesionaliai, atsakingai, nustatytu laiku, sąžiningumas, pareigingumas, atidumas, kruopštumas ir sugebėjimas susisteminti bei apdoroti informaciją, noras tobulėti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ticketpro Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 67352636, egle@ticketpro.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Ticketpro Baltics"  Administratorė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, konsultavimas
Skambučių priėmimas
Tekstų vertimas
Dokumentų pildymas
Reikalavimai: Puikūs bendravimo įgūdžiai
Atsakingumas,sąžiningumas,savarankiškumas
Kompiuterinis raštingumas
Puikios lietuvių ir rusų kalbos žinios.

Norinčius dalyvauti atrankoje prašome savo gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@neovital.lt iki 2014 m. rugpjūčio 8 d.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neovital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g. 12, 852120012, info@neovital.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Neovital"  Buhalteris

Pobūdis: Darbo užmokesčio apskaita bei su tuo susijusių mokesčių ir dokumentų administravimas. Su darbo užmokesčiu susijusių ataskaitų ruošimas bei teikimas Sodrai, VMI ir kitoms valstybinėms institucijoms. Tiekėjų, pirkėjų sąskaitų faktūrų rengimas. Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas. Kitos buhalteriui priskirtos funkcijos
Reikalavimai: Darbo patirtis su buhalterine programa "Rivilė" būtų privalumas. Analogiško darbo patirtis. Kompiuterinis raštingumas (MS Office). LR teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ir buhalterinę apskaitą, išmanymas. Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: RAB "TILTS" filialas "MO-24"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pupinės g. 1b, (salininkų mikrorajone), 8 5 2051360, 865760398, info@mo-24.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie RAB "TILTS" filialas "MO-24"  Mezgėja

Pobūdis: Mezgimas mezgimo mašina pagal duotą schemą
Reikalavimai: Reikalavimai: išmanyti savo darbą.

Asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas.

Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AVGO group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių 3, 860345529, agne@avgo.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "AVGO group"  Indų plovėja-valytoja

Pobūdis: Mados prekybos centre Čili picerija skubiai ieško indų plovėjos-valytojos. Darbui nuo I-V 10:00-15:00 val.
Darbas gali būti kaip papildomas arba pagrindinis.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas, tvarkingumas.
Nemokiančius apmokysime.
Cv siųsti nurodytu el.paštu arba skambinti kontaktiniu telefonu

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių, 868618803, cili63vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Vadybininkas (ė)

Pobūdis: Valymo darbų kontrolės vykdymas;
Turimų objektų priežiūra/kontrolė;
Naujų klientų paieška;
Bendravimas su klientais;
Darbuotojų paieška/Darbuotojų darbų planavimas;
Pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas;
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
Puikūs ir nepriekaištingi bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Komunikabilumas, atsakingumas, darbštumas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidroeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 860656111, info@hidroeka.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Hidroeka"  Padavėja

Pobūdis: Svečių pasitikimas, malonus bendravimas, maisto ir gėrimų tiekimas. Darbas 20 valandų per savaitę.
Reikalavimai: Anglų kalba, noras dirbti.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Indų plovėjas

Pobūdis: Darbas su indų plovimo mašina, tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje. Darbas 20 valandų per savaitę (vakarais 18-22)
Reikalavimai: Noras dirbti.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliasis tiltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus, 8 687 39841, restoranas@congress.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Žaliasis tiltas"  Dažytojas, plytelių klojėjas

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi dažytojai, plytelių klojėjai
Reikalavimai: Savarankiškumas, noras dirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861561761
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  Baro pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Darbas Vilniaus senamiestyje esančiame bare.
Darbo pobūdis: tvarkos salėje priežiūra vakarais, indų nurinkimas, pagalba barmenams, užkandžių išnešimas.
CV su nuotrauka siųsti į salero.rasa@gmail.com
Reikalavimai: 1 metų patirtis maitinimo įstaigoje.
Anglų kalba
Malonus bendravimas su klientais

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salero"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 39, 862085690, salero.rasa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Salero"  Reklamos vadybininkas

Pobūdis: Klientų poreikių išsiaiškinimas ir pasiūlymų ruošimas;
Bendravimas su esamais klientais ir naujų paieška;
Reklaminių produktų gamybos projektų priežiūra.

Reikalavimai: Patirtis klientų aptarnavimo ir/ar pardavimų srityje (privalumas);
Orientacija į klientą bei rezultatą;
Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
Atidumas,paslaugumas.

Darbo patirtis su verslo dovanomis/reklamine atributika – didelis privalumas);
Reikalavimai: Patirtis klientų aptarnavimo ir/ar pardavimų pozicijoje (privalumas);
Orientacija į klientą bei rezultatą;
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai
Atidumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis su verslo dovanomis/reklamine atributika – didelis privalumas)


Įmonė siūlo:
Įdomų ir perspektyvų darbą;
Galimybę tobulėti ir augti kartu su įmone;
Reikalingas darbo priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic media group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus g. 4, 852 65 31 85, info@reklamospasaulis.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic media group"  Vidaus elektros inžinierius-projektuotojas

Pobūdis: - Elektros techninių ir darbo projektų (0,4 - 10kV) projektavimas (daugiausia vidaus);
- Techninių ir Darbo projektų pridavimas;
- Projektų derinimas su Užsakovais ir kontroliuojančiomis institucijomis;
- Išpildomosios dokumentacijos rengimas objektų pridavimui;
- Intelektualių energetikos sistemų projektavimas (apmokysime darbo metu);
- Efektyvių inžinerinių sprendimų paieška, bei esamų darbo procesų tobulinimas;
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu ( AutoCAD, MS Word, MS Exel);
- Atsakomybė, kruopštumas, pareigingumas;
- Gebėjimas dirbti komandoje.
- Analitinis mąstymas ir sugebėjimas dirbti operatyviai ir savarankiškai;
- Nemažesnė nei 1 m. darbinė patirtis Vidaus Elektrotechnikos projektų rengime, jei neturite tokios patirties, prašome CV nesiųsti.
-Privalumas: SPSC atestatai projekto dalies vadovo arba projekto vadovo.
Skelbime nurodytas atlyginimas -orientacinis priklauso nuo kvalifikacijos ir aptariamas darbo pokalbio metu. Bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Atlyginimas: 3800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lazdynų g. 21, 867119902, vaidas@energus.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Energus"  Auto šaltkalviai

Pobūdis: Reikalingas norintis Tobulėti ir išmokti gerai remontuoti automobilius atsakingas darbuotojas. Darbas būtų padėti šaltkalviams, su automobiliu vežioti dalis. Privalumas išsilavinimas susijęs su automobilių remontu. Išmokus dirbti savarankiškai atlyginimas padidėtų. Puiki galimybė turintiems mažai automobilių remonto patirties. Atlyginimas 1300 i rankas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 50, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Pagalbinių darbininkų (inžinerinių tinklų montavimui)

Reikalavimai: UAB "Šilumos šaltinis" – inžinerinių tinklų montavimo, projektavimo įmonė darbui Vilniuje ieško
-PAGALBINIŲ DARBININKŲ (lauko inžinerinių tinklų, šilumos trasų kasimo ir montavimo darbams).

Gali būti studentai.
Kreiptis tel./faksu (8-5) 261 81 55, 8 616 42813, el. paštu: info@silumossaltinis.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilumos šaltinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861642813, info@silumossaltinis.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Šilumos šaltinis"  Administratorė

Pobūdis: - Darbas puse etato;
- Klientų sutikimas;
- Klientų registracija;
- Bendravimas su klientais bei atsiskaitymų administravimas;
- Įeinančių ir išeinančių skambučių, korespondencijos valdymas;
- Reikiamos dokumentacijos administravimas;
- Golfo klubo narysčių, golfo prekių ir kt. pardavimas;
- Darbo aplinkos priežiūra;
- DARBAS SVAITGALIAIS.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (gali būti studentė/-as);
- Puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas valdyti stresines situacijas;
- Greitas darbo tempas ir imlumas naujai informacijai;
- Kokybiškas bendravimas su klientu nuo pirmo kontakto iki paslaugos suteikimo;
- Savarankiškumas, iniciatyvumas;
- Geros rusų ir anglų kalbos žinios;
- Galimybė dirbti ir savaitgaliais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Online social games"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7a, 862355686, indre@golfindoor.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Online social games"  Dailydė

Pobūdis: Mūsų įmonė stato rankų darbo norvegiško sukirtimo rąstinius namus. Plėsdami savo veiklą skubiai ieškome dailidžių ir stogdengių. Darbas su medžio apdirbimu: rąstų nužievinimas, obliavimas, norvegiško kampo sukirtimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, lojalumas, kruopštumas, noras tobulėti. Turintiems patirties rąstinių namų statyboje - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Log Villa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860822343
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Log Villa"  Virėjas

Pobūdis: -burgerių ruošimas ir kepimas
-švaros virtuvėje palaikymas
Reikalavimai: -darbo virtuvėje patirtis
-darbštumas

CV siųsti adresu dramaburgeriai@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Septyni mėsainiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 31, 866209773, dramaburgeriai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Septyni mėsainiai"  Valytoja-indu ploveja

Pobūdis: Restorano patalpų valymas, pagalba virtuvėje - plauti indus.
Reikalavimai: Atsakingumas, saziningumas

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862143432, info@mamagrill.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Alio"  Pagalbinis darbininkas statybų įmonėje

Pobūdis: Visi statybose reikalingi pagalbos darbai
Reikalavimai: Sąžiningumas;
Kruopštumas;
Atsakingumas;
Noras dirbti;
be žalingų įpročiu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 86483373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Interjero architekto asistentas

Reikalavimai: UAB "Inreal valdymas" pastoviam darbui Vilniuje reikalingas

INTERJERO ARCHITEKTO ASISTENTAS (-Ė)
Darbo aprašymas
- Biurų bei gyvenamųjų patalpų, interjero projektavimas, dizainas.
- Įgyvendinimo priežiūra - nuo vizijos iki galutinio rezultato.

Reikalavimai
- Aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas)
- Darbas AutoCAD Architecture programa
- Vairuotojo pažymėjimas.
- Darbo patirtis - privalumas

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "Architekto asistentas" siųskite:
UAB "Inreal valdymas"
Palangos g. 4, Vilnius
El.paštas: cv@inreal.lt
Tel. 8 5 2757669, 8 688 03654

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inreal valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868803654
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Inreal valdymas"  Baldų projektuotojas

Pobūdis: Baldų ar jų komponentų projektavimas bei brėžinių ruošimas;
techninės dokumentacijos ruošimas;
brėžinių analizė;
gamybos technologijos aprašymas;
gaminio konstravimas;
bendravimas su klientais ir tiekėjais;
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
nestandartinių baldų projektavimo ir gamybos darbo patirtis 5 metai;
komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti savarankiškai;
rusų ir lenkų kalbos būtų privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Statybų meistro

Pobūdis: Objektui reikalingas statybų meistras.

Atlyginimas priklauso nuo rezultatų

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl., 861026776, vilnius@termomontage.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Statybų darbų vadovo

Pobūdis: Skubiai reikalingas statybų darbų vadovas.
Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų (priedai)

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl., 861026776, vilnius@termomontage.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Statybos, skardinimas, izoliavimas, murinimas

Pobūdis: Darbas dideliame objekte, skardinimas, izoliavimas, kiti statybos darbai.
Reikalavimai: Galėtų pradėti iškarto dirbti

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl., 861026776, vilnius@termomontage.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Sandėlininkas

Pobūdis: • Prekių rūšiavimas ir atrinkimas;
• Prekių priėmimas ir išdavimas;
• Periodiškas inventorizacijų atlikimas;
• Sandėlio tvarkos ir švaros užtikrinimas;
Reikalavimai: • Analogiško darbo patirtis;
• Vidurinis išsilavinimas - privalumas;
• Sugebėjimas dirbti komandoje;
• Elektrokrautuvo pažymėjimas – privalumas;
• Sąžingumas, datbštumas, kruopštumas, greita reakcija;
• Atsakingas požiūris į darbą;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sfeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų, 869977315, sandelys@sfeka.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Sfeka"  Apdailininkai, gipso montuotojai, dažytojai

Reikalavimai: Darbo patirtis, be žalingų įpročių.

Telefonas pasiteiravimui: 864772217


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Soretto LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864772217, info@thesoretto.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Soretto LT"  Ledų barmenai (-ės)

Pobūdis: Prekyba ledais "Soprano" ledain4se.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paupio g. 3, gerda@soprano.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Valytoja

Pobūdis: Valyti ir prižiūrėti, kabinetus, san. mazgus, koridorius. Darbas Rieseje "Vilniaus žirgyne" Žirgų g.12
Reikalavimai: 0,5etato, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos žirgynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirgų 12, 8-685-75713, kristina.kloviene@lietuvoszirgynas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos žirgynas"  Arklininkai

Pobūdis: Šerti arklius, mėžti,valyti ir prižiūrėti gardus,avižų atvežimas ir kiti darbai susiję su arklių priežiūra
Reikalavimai: Turėti supratimą apie arklius, globoti juos ir neturėti žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos žirgynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirgų 12, 8-685-75713, kristina.kloviene@lietuvoszirgynas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos žirgynas"  Ūkio priežiūros darbininkas-elektrikas

Pobūdis: šienavimas, malkų ruošimas, kiti ūkio darbai
Reikalavimai: Pageidautina tureti elektriko pažymėjimą ir neturėti žalingų įpročių, norėti dirbti

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos žirgynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirgų 12, 8-685-75713, kristina.kloviene@lietuvoszirgynas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos žirgynas"  Suvirintojas

Pobūdis: Darbas Galgiuose su TIG tipo aparatu,galima ir nepilną darbo dieną.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės, 867389992, pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Ieškome komandos nario darbui sandėlyje, su ekologiškomis maisto, kosmetikos ir skalbimo priemonėmis. V.Maciulevičiaus g. 51, Vilnius (Karoliniškės). Darbo grafikas: I-V - 8.30-16.30, savaitgaliai laisvi.
Darbo pobūdis: Prekių priėmimas, rūšiavimas ir tikrinimas. Lipdukų klijavimas, išskirstymas į vietas. Tvarkingas ir kokybiškas prekių užsakymų surinkimas. Švaros ir tvarkos sandėlyje užtikrinimas.
Reikalavimai: Kadangi būsite komandos narys, norime, kad būtumėte sąžiningas, punktualus, atidus ir kruopštus.
Svarbu, kad nerūkytumėte ir saikingai ar visai nevartotumėte alkoholio.
Atlyginimas per bandomąjį laikotarpį 1200LTL atskaičius mokesčius, vėliau 1553 LTL (450EUR).
Lauksime jūsų CV šiuo adresu: info@holos.lt

Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Quattuor elementa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciulevičiaus g. 51, 869976352, info@holos.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Quattuor elementa"  Teisininkas

Reikalavimai: Siulome darba teisininkui.Darbas Vilniuje

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vantra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 865612800, aldukas00@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Vantra"  Dizaineris-projektuotojas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas pagal įmonės standartus;
Nestandartinių baldų projektavimas pagal klientų poreikius;
Brėžinių detalizavimas ir gaminio atidavimas gamybai (esant poreikiui);
Patalpų matavimas pas klientą (esant poreikiui);
Komercinio pasiūlymo ruošimas, sutarties sudarymas ir pasirašymas.
Reikalavimai: Nestandartinių baldų projektavimo darbo patirtis;
Komunikabilumas, mokėjimas parduoti prekę;
Geras lietuvių, rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis: Darbas su klientais, darbas prekybos centre - parduotuveje
Reikalavimai: Mandagus ir siltas bendravimas, geros rusu bei anglu kalbu snekamosios zinios, kruopstumas, atsakingumas bei punktualumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pin Pin"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861385889, info@pin-pin.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Pin Pin"  Vyniotoja

Pobūdis: Elektros variklių gamyba - rankinis ričių įbėrimas į statoriaus paketą, apvijų galūnių bandažavimas, el.schemos sujungimas, formavimas.
Darbas pagal terminuotą darbo sutartį.
Darbas dviem pamainomis
Po bandomojo laikotarpio apmokėjimas pagal išdirbį.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis
Atsakingas požiūris į darbą, darbštumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hanning Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50 (įėjimas iš Švitrigailos g, (8 5) 2133150, info@hanning-hv.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Hanning Vilnius"  Apdailininkas

Pobūdis: Patalpų paruošimas ir dažymas, plytelių klijavimas.
Reikalavimai: Patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862014090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Manikiurininkas

Reikalavimai: Grožio studija ieško manikiūrininkės, darbas būtų kas antrą dieną.Klientų srautas didelis.
Studija yra Justiniškių rajone.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Aušrinės grožio studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867578385, monalisasmile.artist@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie MB "Aušrinės grožio studija"  Prekybos automatų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Prekybos automatų (karštų gėrimų) aptarnavimas - valymas, pildymas produktais, smulkių gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (techninis - privalumas)

B kategorija

Komunikabilus, imlus techniniams dalykams, atsakingas, be teistumo, be žalingų įpročių.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1700 Lt neatskaičius mokesčių.

Siųsti CV, su tinkamais kandidatais susisieksime telefonu.


Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, e.vitas@vending.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Valytoja(-as) su negalia Gedimino pr.

Pobūdis: Socialinė neįgaliųjų įmonė siūlo darbą valytojai, turinčiai dalinį darbingumą, valyti vidaus patalpas prestižinėje rūbų parduotuvėje. Darbas kasdien po 4 valandas per dieną.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, darbo drausmės laikymasis.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Valytoja(-as) su negalia Liepkalnio g.

Pobūdis: Socialinė neįgaliųjų įmonė siūlo darbą valytojai, turinčiai dalinį darbingumą, valyti vidaus patalpas IKI prekybos centre su plovimo mašina bei rankomis.
Reikalavimai: Kruopštumas, darbo drausmės laikymasis.

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Baldų montavimas objektuose.
Reikalavimai: Reikalavimai:

Atsakingumas;
Be žalingų įpročių;
Darbštumas.
Privalumai:

Darbo patirtis baldų surinkimo srityje.
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Artom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 8 67396628, pardavimai@artom.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Artom"  Apskaitininkė - administratorė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, informacijos teikimas, sąs. faktūrų išrašymas, vadovo pavestų užduočių atlikimas, pirminių dokumentų apskaita. Darbas nuo 5.00-14.00val.
Reikalavimai: Programos Stekas žinojimas (privalumas)

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birbynių g. 4, 868780065, vilkon4@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Vilkon"  Dažytojas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti statybinių metalinių konstrukcijų gamyba, siūlo dažytojo darbą. Dirbti aukšto slėgio beoriu dažymo aparatu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 868664441, valentinas@aldeva.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Prekių surinkėjas (-a)

Pobūdis: Darbas sandėlyje;
Tvarkingas ir kokybiškas prekių užsakymų surinkimas;
Švaros ir tvarkos sandėlyje užtikrinimas.
Reikalavimai: Fizinė ištvermė;
Gera orientacija, gebėjimas greitai mokytis;
Atidumas, punktualumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tromina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. a. graičiūno g. 38, 852601929, l.peciulyte@tromina.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Tromina"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas sandėlyje, prekių fasavimas, pakavimas, iškrovimas/pakrovimas. Darbas prie įrengimų.
Reikalavimai: Darbštumas, atidumas, spartumas, pareigingumas

Atlyginimas: 2320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topplastas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandėlių g., 869958586, neringa@topplastas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Topplastas"  Vadybininko padėjėja (-as)

Pobūdis: - Dokumentų srauto valdymas;
- Sutarčių sudarymas ir vykdymas;
- Ataskaitų sudarymas ir kitų dokumentų ruošimas;
- Bendravimas su esamais klientais/tiekėjais, naujų klientų/tiekėjų paieška;
- Kitų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Aukštasis/Aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentas);
- Dokumentų ruošimo išmanymas;
- Rusų, anglų kalbos. Lenkų kalba - privalumas;
Svarbios tokios asmeninės sąvybės, kaip:
- Atsakingumas;
- Kruopšųtumas;
- Greitas žinių įsisavinimas;
- Noras mokytis ir tobulėti.

Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą atlyginimą;
- Tobulėjimo galimybes;
- Neįkainojamą patirtį.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekobana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pergalės g. 33 b, asta@ekobana.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekobana"  Padavėjas-barmenas

Pobūdis: Jaukiai parduotuvei-kavinei reikalingas komandos narys.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, anglų ir rusų kalbų mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltaste"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g.3, 865667517, jurgita@ltaste.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Ltaste"  Floristas


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanviga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: šeškine, 867593987, irkynn@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Sanviga"  Baro administratorius/-ė

Pobūdis: Svečių aptarnavimas, personalo darbo priežiūra, dokumentacija ir t.t.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas. Ankstesnė darbinė patirtis bei anglų ir/arba rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naktis Vilniuje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 16, 867920191, monika@v4vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Naktis Vilniuje"  Autoserviso valytoja

Pobūdis: Seviso valymas nuo 15val iki 19val
Reikalavimai: Patirtis autoservise.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mautoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 50, 861255255, aiste@mautoras.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Mautoras"  Darbas telefonu (1/2 etato)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
Imonės teikiamų paslaugų pristatymas telefonu ( Skambučio tikslas ne parduĮoti prekę, o klientą pakviesti į konsultaciją)
Potencialių klientų paieška, susitikimu-konsultacijų organizavimas.
Ryšių palaikymas su esamais klientais, konsultavimas.
Reikalavimai: Reikalavimai - kokio darbuotojo mes ieškome?
Komunikabilaus;
Gebančio užmegzti ir palaikyti pokalbį;
Turinčio puikią iškalbą, malonų balsą ir taisyklingą lietuvių kalbą;
Norinčio mokytis ir tobulėti;
Norinčio dirbti ir užsidirbti;
Orientuoto į rezultatus. (Atkaklumas);
Gebančio greitai įsisavinti informaciją ir ją panaudoti. (Imlaus);
Privalumai:
Patirtis panašioje darbo srityje, bendravimas telefonu, būtų didelis privalumas.
Atitinkančiam reikalavimus kandidatui mes siūlome:
Stabilų atlyginimą;
Motyvuojančius priedus už pasiektus rezultatus;
Lankstų darbo grafiką (galimybė darbą derinti su studijomis).
Asmeninio ir profesinio augimo galimybes;
Karjeros galimybes mūsų įmonėje;
Jaunatvišką ir draugišką kolektyvą.
Atlyginimas:
1500Lt-3000Lt ( Fiksuotas ir papildomai mokami priedai, priklausantys nuo Jūsų darbo rezultato)

Jeigu manote, kad galite būti mūsų komandos dalis, siųskite savo gyvenimo aprašymą

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, 868253405, alina.kunicka@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Darbininkas

Pobūdis: Daugiabučio namo bendrijai reikalingas nagingas darbininkas atskiriems darbams atlikti (metalinių paviršių dažymas, šaligatvių / trinkelių perklojimas, žolės pjovimas, balkonų hidroizoliavimas ir kt. Darbų sąrašas nuolat keičiasi.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: DNSB "Ateities 77"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities, 8 676 98961
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie DNSB "Ateities 77"  Naktinis vešbučio administratorius

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Darbas viešbučio registratūroje slenkančiu grafiku,
Mandagus ir profesionalus svečių aptarnavimas,
Svečių priėmimas ir apgyvendinimas,
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Informacijos teikimas tiesiogiai, telefonu ir el. paštu;
Kitų vadovo užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentė (-as),
Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios,
Kompiuterinis raštingumas,
Puikūs bendravimo ir organizaciniai gebėjimai,
Sąžiningumas, orientacija į klientą, lankstus mąstymas ir greita orientacija,
Reprezentatyvi išvaizda ir šypsena kiekvieną dieną.

Atlyginimas: 1490 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Regina tourism service, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gėlių g. 5, 862607722, guste@comfort.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Regina tourism service, UAB  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Tarptautinių reisų vairuotojas
Maršrutas Lietuva - Baltarusija
Reikalavimai: E kategorija
Baltarusijos viza

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Translogera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo, 865550201, minitir@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Translogera"  Administratorė - vadybininkė

Pobūdis: Biuro priežiūra ir administravimas;
Pagalba įmonės darbuotojams;
Įmonės dokumentų ir informacijos srautų valdymas;
Sąskaitų faktūrų rašymas;
Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Panašaus darbo patirtis;
Puikios lietuvių ir rusų kalbos žinios, geros anglų kalbos žinios;
Atsakingumas;
Geri bendravimo įgūdžiai;
Puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
Raštvedybos žinios;
Gebėjimas surasti, sisteminti ir apdoroti informaciją.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dekor8"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pelesos g. 1/2, 868095003, info@decorservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Dekor8"  Stogdengiai

Pobūdis: Stogo darbai (grėbestavimas, gegnių dėjimas, plėvelės klojimas, čerpių, skardos arba eternito dėjimas).
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis. Atlyginimas sutartinis (priklauso nuo turimos patirties)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Fasado apdailininkas

Pobūdis: Fasado šiltinimas ir apdaila.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Vidurinis su profesine kvalifikacija. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Betuonotajas

Pobūdis: Statybinė įmonė šiuo metu ieško profesionalių, patikimų BETONUOTOJŲ
Reikalavimai: Reikalavimai:patirtis, noras dirbti.
Privalumas: brėžinių skaitymas, betonuotojo kvalifikacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Valytoja, lauko darbų valytoja

Pobūdis: Verslo centro laiptinių bei lauko teritorijos valymas. 5 d. d. nuo 6 iki 10 val.
Reikalavimai: Darbštumas, pareigingumas, drausmingumas.

Atlyginimas: 620 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeimyniškių g., 865255344
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Valymo mašinų operatorius, valytojas

Pobūdis: Darbas slenkančiu grafiku
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 865255344
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų, lenkų);
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 206, martina6@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Biuro administratorė (-ius)

Pobūdis: •Biuro priežiūra bei operatyvus iškilusių klausimų sprendimas;
•Įeinančių skambučių priėmimas, nukreipimas, informacijos suteikimas klientams;
•Biuro aprūpinimas kanceliarinėmis prekėmis, bendravimas su tiekėjais;
•Vidinių įmonės dokumentų administravimas;
•Korespondencijos paskirstymas, išsiuntimas;
•Svečių sutikimas;
•Įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
•Pagalba kontoros advokatams ir teisininkams;
•Kitos administracinės ir organizacinės užduotys.
Reikalavimai: •Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
•Sėkminga administracinio pobūdžio darbo patirtis (privalumas);
•Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
•Raštvedybos taisyklių išmanymas ir jų taikymas;
•Geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), rusų kalbos žinios - privalumas;
•Geri reprezentaciniai, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai;
•Dalykinio etiketo išmanymas;
•Organizuotumas, gebėjimas operatyviai vykdyti daug skirtingų užduočių;
•Dėmesio detalėms skyrimas, atidumas terminams.
•Atsakingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, pozityvumas.

Norinčius dalyvauti atrankoje minėtoms pareigoms užimti prašome savo gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu cv@lt.maqs.com iki 2014 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Advokatų profesinė bendrija MAQS law firm
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4 (a korpusas), cv@lt.maqs.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Advokatų profesinė bendrija MAQS law firm  Lygintoja

Pobūdis: Drabužių lyginimas lygintuvu, jų sutvarkymas (pūkų nuėmimas, sagu prisiuvimas),pakavimas, skalbinių lyginimas. Stovimas darbas.
Reikalavimai: Darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Atlyginimas: 1491 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Albaresa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.12, 862023108, info@pandavalymas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Albaresa"  Administratorė

Pobūdis: Darbas viešbučio registratūroje - svečių sutikimas, išlydėjimas,jiems kilusių klausimų sprendimas, sąskaitų apmokėjimas, išrašinėjimas.
Reikalavimai: Būtina anglų kalba - laisvai susikalbėti angliškai viena esminių darbo dalių.
Rusų kalba, darbo patirtis viešbučiuose ar turizmo sferoje būtų privalumai.
Laukiame atsakingų, sąžiningų, entuziastingų, motyvuotų, mėgstančių bendrauti kandidatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vlado Grybo privati turistų aptarnavimo agentūra "Grybo namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 3a, 852647474, info@grybashouse.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Vlado Grybo privati turistų aptarnavimo agentūra "Grybo namai"  Padavėja(-as)

Pobūdis: Pamaininis darbas restorane,pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbo patirtis,greita reakcija, lankstumas,šypsena,darbštumas, komunikabilumas.
CV. SU NUOTRAUKA siusti: kinusmukles@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujieji rytai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių 42, 867802900, kinusmukles@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Naujieji rytai"  Vadybininkas (ukrainiečių kalba)

Pobūdis: Jums patikėsime:
- Įmonių duomenų tikrinimą;
- Įmonių dokumentų tikrinimą;
- Bendravimą su klientais;
Reikalavimai: PAGRINDINIS REIKALAVIMAS: UKRAINIEČIŲ kalba,
nes reikės aptarnauti Ukrainos rinką.
Ieškome žmogaus, kuris mėgsta ir nebijo bendrauti,
yra stropus bei atsakingas, neieško žodžio kišenėje,
sklandžiai dėsto savo mintis, greitai mokosi,
šypsosi kalbėdamas telefonu, draugauja su kompiuteriu,
yra motyvuotas ir pozityvaus būdo.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 51, 860997961, vadamaitis@trans.eu
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Kokybės inspektorius (-ė)

Pobūdis: Valymo paslaugų įmonė priims į darbą kokybės inspektorę (-ių) darbui Vilniuje . Darbo pobūdis: valytojų darbo organizavimas, paslaugos kokybės kontrolė, bendravimas su klientais.Įmonė garantuoja stabilų atlyginimą, suteikia automobilį ir mobilų telefoną. CV galima siųsti personalas2.vilnius@topclean.lt arba skambinti 867030651, 852311866
Reikalavimai: - vairuotojo pažymėjimas;
- kompiuterinis raštingumas;
- komunikabilumas;
- atsakingumas;
- sugebėjimas organizuoti komandos darbą.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 8, 867030651, personalas2.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Draudimo konsultantas (-ė)

Pobūdis: - Klientų poreikių išsiaiškinimas ir geriausiai jų poreikius atitinkančių finansinių paslaugų pasiūlymas;
- Naujų klientų paieška;
- Esamų klientų aptarnavimas;
- Sutarčių ruošimas ir pasirašymas
Reikalavimai: - Darbštumas;
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Komunikabilumas;
- Orientacija į rezultatus;
- Iniciatyvumas;
- Pozityvus mąstymas, aukšta emocinė kompetencija;
- Gebėjimas planuoti ir organizuoti darbą;
- Geros darbo kokybės ir rezultatų siekimas;
- Mums reikia ambicingų kandidatų, kurie nori dirbti tiesioginiuose pardavimuose.


Privalumai:

- Darbo patirtis draudimo srityje;
- Darbo patirtis telemarketingo srityje;
- Darbo patirtis tiesioginiuose pardavimuose;
- Ambicingumas išsikeliant ir siekiant tikslų;
- Gebėjimas bendrauti rusų kalba.
Mes jums siūlome:

- Draugišką kolektyvą;
- Pilnaverčius mokymus;
- Motyvuojančią darbo užmokesčio sistemą;
- Galimybę atskleisti savo sugebėjimus;
- Karjeros perspektyvas įmonėje.

Atlyginimas: Nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, 868360460, darius.zuperka@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Bendravimas su klientais. IT Prekių pardavimas. Darbas su kasa.
Darbo grafikas (ne vasara):
I-V 10-19h
VI 10-15h
Darbo grafikas (vasara):
I-V 10-19h
Reikalavimai: Rusų kalbos bendros žinios.
Mandagumas.
Kruopštumas.
IT žinios.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techarena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Medeinos, 860606077, info@techarena.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Techarena"  Auto dažytojas/kėbulininkas

Pobūdis: Krovininių automobilių, priekabų, puspriekabių remontas ir dažymas.
Reikalavimai: Geri rusų k. įgūdžiai, atsakingumas, savarankiškumas, sąžiningumas.

Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Misandra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žarijų, 865090303, misandra13@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Misandra"  Stalius-staklininkas

Reikalavimai: Baldų gamybos įmonei reikalingas stalius-staklininkas.
Darbo pobūdis: LMDP pjovimas, formavimas CNC pjovimo centru/gręžimo.
Reikalavimai: darbo patirtis, darbas kompiuteriu, darbas AutoCAD programa, komunikabilumas, darbštumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rejben"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868525777, juzef@rejben.eu
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Rejben"  Sumuštinių gamintoja (-as) - aptarnaujantis personalas

Pobūdis: Sumuštinių gaminimas, darbo vietos paruošimas atsidarymui-užsidarymui, įrangos priežiūra, tvarkymosi darbai.


Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, punktualumas, pagarba vadovui, greita orientacija, imlumas naujovėms, geri bendravimo įgūdžiai, noras mokytis ir sugebėjimas dirbti komandoje.


Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Kelionių konsultantė/as

Pobūdis: Turizmo paslaugų pardavimas
Reikalavimai: Geri komunikacijos įgūdžiai,
anglų, rusų kalbų mokėjimas,
informatinis raštingumas,
darbo patirtis kelionių sferoje privalumas

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanelita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g., 865595552, keliones@sanelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Sanelita"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Ieškomas darbuotojas darbui sandėlyje, V.A. Graičiūno g. 6, Vilnius (Aukštieji paneriai). Darbo grafikas I-V – 08.30-17.00, savaitgaliai laisvi. Reikalavimai, atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas. Gyvenant netoli dabartinių mūsų darbuotojų (laisvės pr., dalis savanorių per.) galimas ir atvežimas/parvežimas į/iš darbo. Atlyginimas per bandomąjį laikotarpį 1000 lt atskaičius mokesčius. Tel. pasiteiravimui: 8 5 245 7729.
Reikalavimai: Sąžiningumas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bacoma de molen"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. a. graičiūno g. 6, 82457729, irma@bacoma.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Bacoma de molen"  Tarptautinių reisų vairuotojui cz-d-cz

Pobūdis: Priimsime į darbą vairuotoją darbui tais pačiais pastoviais maršrutais CZ-D-CH-CZ.
Naujas 2013-2014 m. DAF vilkikas.
Kadencijos laikas pagal susitarimą.
Neviršijami darbo rėžimo limitai, darbas ramus, vežiojam tą pačią produkciją tarp 2-3 sandėlių.

50 eur/dienai.

Visa info tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS arba LT--> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Kasininkei-barmenei

Pobūdis: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Pardavėja (as)

Pobūdis: Prekyba konditerijos gaminiais firminėje parduotuvėje Sodų g. Vilniuje
Prekių užsakymas, priėmimas ,papildymas
Informacijos apie produkciją pateikimas
Reikalavimai: Darbo patirtis susijusi su maisto prekyba
Darbas su kasos aparatu

Privalumai:
Maisto saugos zinios

Ąsmeninės savybės:
Savarankiškumas
Komunikabilumas
Atsakingumas. pareigingumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Montuotojas

Pobūdis: Berėmio stiklo montuotojai (pertvaros, stogeliai, fasadai)
Reikalavimai: SKUBIAI. Ieškome berėmio stiklo montuotojų. Pagrindinis reikalavimas - darbo patirtis šioje srityje ne mažiau kaip vieneri metai. Darbo užmokestis nuo 2000 Lt (atskaičius mokesčius). Jeigu norite tapti mūsų komandos nariu - skambinkite Statybų vadovui (Dainius), tel. 862075565 arba i biurą tel.864719999. Taip pat galite siųsti užklausas el.paštu: info@rudesstiklas.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rūdė" filialas "Rūdės stiklas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g., 8 5 2491821, info@rudesstiklas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Rūdė" filialas "Rūdės stiklas"  Dažytojai

Pobūdis: Reikalingi dažytojai darbui Vilniuje
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Gipso-kartono montuotojai

Pobūdis: Skubiai reikalingi gipso kartono montuotojai darbu Vilniuje.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbo patirtis, be žalingų įpročių, noras užsidirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Bendrastatybiniu darbų darbininkas

Pobūdis: Skubiai reikalingi darbininkai,dirbti statybose Vilniuje, kurie dirbtų bendrasratybiniuose darbuose
Reikalavimai: Darbo patirties, atsakingumas, darbštumas, noras užsidirbti, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Stalius-staklininkas

Pobūdis: įvairių medžio gaminių gamyba[langai durys, laiptai]
Reikalavimai: Kruopštumas atidumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medeliuksas"
Miestas: Vilnius salininkai
Kreiptis: Vaikų 9, 868605249, info@medeliuksas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Medeliuksas"  Mūrininkas

Pobūdis: - Išorinių ir vidinių sienų mūro darbai;
- Apdailinio mūro darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas;
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 615 19582, kristina@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Betonuotojas

Pobūdis: - Betonavimo darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
- Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 615 19582, kristina@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Visi statybose reikalingi pagalbos darbai
Reikalavimai: Sąžiningumas;
Kruopštumas;
Atsakingumas;
Noras dirbti.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 615 19582, kristina@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Pagalbiniai darbininkai


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 867767789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Derybų su potencialiais partneriais vedimas;
Krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
Nuolatinių ryšių su esamais vežėjais palaikymas, jų darbo kontrolė.
Reikalavimai: Darbo su vežėjais patirtis;
Anglų kalbos mokėjimas;
Aukštasis išsilavinimas;
Lenkų, rusų kalbų mokėjimas - privalumas;
Puikus sugebėjimas parduoti;
Atkaklumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 868316153, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Maisto produktų - duonos pristatymas
Reikalavimai: B,C,CE kategorijos

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VV transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2, 8 659 00214, sigitas@vvtransport.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "VV transport"  Gipskartonio meistras

Reikalavimai: Reikalingi gipskartonio meistrai . Darbas Vilniuja .

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Fasuotojas/pakuotojas

Pobūdis: Spausdintuvu kaseciu pakuotojas, medziagu fasuotojas

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju, 867733903, Dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: IT projektų pardavimas. Bendravimas susitikimai su klientais.

Reikalavimai: Komunikabilumas,
Automobilis+teisės,
Visą kitą išmokysime.

Jeigu esi ambicingas ir turi gyvenime tikslų - Tu mums reikalingas!


Privalumas:
Reprezentatyvi išvaizda,
Kalbų mokėjimas,
Patirtis aktyvių pardavimų srityje.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Altijus"
Miestas: Vilnius, kaunas
Kreiptis: 860676166, info@altijus.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie IĮ "Altijus"  Autokrautuvo vairuotojas - sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Plokščių krovimas paletėmis ir vienetais
Reikalavimai: Vairavimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861805624, vilnius.sandelys@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Tolimųjų reisų vairuotojui

Pobūdis: Nedidelė, tačiau ne vienerius metus sėkmingai dirbanti transporto kompanija, siūlo darbą vairuotojams: Lietuva-Kazachstanas su tentine puspriekabe arba Europa-Rusija su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stroll"
Miestas: Vilnius / jurbarkas
Kreiptis: 865675888, stroll.logistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Stroll"  Pardavimo vadybininko (-ės)

Pobūdis: Internetinė sportinių prekių parduotuvė www.sportineapranga.lt
Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, darbštaus, sąžiningo, lengvai bendraujančio PARDAVIMO VADYBININKO (ĖS) prisijungti prie komandos Vilniuje.
Pagrindinės funkcijos:
• Pardavimų kasdienis administravimas: užsakymų, apmokėjimų, prekių atrinkimo bei pristatymo kontrolė
• Klientų aptarnavimas atsiėmimo punkte
• Bendradarbiavimas su klientais, jų konsultavimas ir geriausių sprendimų paieška
• Darbas su potencialiais klientais, derybų vedimas ir sutarčių sudarymas
• Klientų poreikių analizė ir tinkamų pardavimo pasiūlymų formulavimas
Papildomos funkcijos:
• Marketingo priemonių įgyvendinimas ir kontrolė
• Socialinių tinklų paskyrų administravimas
• Prekių tiekimo organizavimas: bendravimas su tiekėjais, gamintojais, logistika
• Informacijos apie prekes rinkimas ir pateikimas
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word ir kt.) ir gebėjimas greitai mokytis
• Gebėjimas dirbti su skaičiais ir duomenimis
• Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu
• Komunikabilumas
• Puikus anglų kalbos mokėjimas (kitos užsienio kalbos būtų privalumas)
• Vairuotojo pažymėjimas
Mes siūlome:
• Pardavimų internetu ir tiesiogiai patirtis
• Duomenų apdorojimo patirtis
• Procesų organizavimo patirtis
• Įvairių marketingo priemonių įgyvendinimo patirtis
• Galimybė susipažinti su įmonės veikla nuo... iki...
• Karjeros galimybė įmonei augant
Lauksime CV ir motyvacinio laiško el. paštu info@sportineapranga.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g.14, 8 618 38000, info@sportineapranga.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Vaitra"  Logistikos vadybininkas /-ė

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimų organizavimas;
vežėjų paieška, ryšių palaikymas;
krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
klientų informavimas su kroviniu susijusiais klausimais.
Reikalavimai: Anglų arba lenkų kalbos žinios;
derybiniai įgūdžiai;
geri organizaciniai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai;
mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių pakrovimas bei iškrovimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4a, 8 67293808, vidmantas@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas metalo apdirbimo ceche Galgiuose(Nauja Vilnia)Darbo laikas nuo 8 iki 17 val.Apmokome
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės, 867389992, pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Virėja (-as)

Pobūdis: Pusgaminių, karštų ir šaltų patiekalų gamyba
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo, 865985150, audra.balašauskaite@delano.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Indų plovėja-valytoja

Pobūdis: Lankytoju salės ir gamybiniu patalpu valymas, indu plovimas
Reikalavimai: Kruopstumas, sąžiningumas.
Pageidautina be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo, 865985150, audra.balašauskaite@delano.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Buhalteris

Pobūdis: Vyr.buhalterio darbas apskaitos įmonėje.
Reikalavimai: Vyr.buhalterio/buhalterio darbo patirtis ne mažiau 5 metai bet kokios srities įmonėje.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų, 867067899, jurgita@finansita.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Finansita"  Siuveja

Pobūdis: Masinis drabužiu siuvimas operacijomis
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Silvija ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sniego g. 7, 868725249
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Silvija ir ko"  Santechnikas-šilumininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Šildymo, vandentiekio, nuotėkų sistemų bei įrangos profilaktinių darbų atlikimas;
- Šildymo, vandentiekio, nuotėkų sistemų bei įrangos remonto darbai/gedimų šalinimas;
- Šildymo, vandentiekio, nuotėkų sistemų bei įrangos montavimo/įrengimo darbai;
- Reagavimas į avarijas ir jų lokalizavimas;
- Operatyvinės dokumentacijos pildymas.

Reikalavimai:
- Darbo patirtis priežiūros, einamo remonto srityje/montavime;
- Planavimo, komunikavimo komandinio darbo įgūdžiai;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
- Lietuvių kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Nuosavas automobilis.

Privalumai:
- Techninis išsilavinimas;
- Kvalifikaciniai pažymėjimai, VEI, VK, SPSC galiojantis atestatai;
- Rusų kalbos žinojimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Siūvėja

Pobūdis: Darbas operacijomis Įmonė specializuojasi viršutinių rūbų siuvime (masinė gamyba). Darbas atsakingas, būtina patirtis.

Priimame ir pensinio amziaus asmenis
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Giuzel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 11, 869836500
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Giuzel"  Samatininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
• sąmatų sudarymas ir tikrinimas, atliktų darbų aktų administravimas;
• darbų kainų analizė;
• atliktų darbų aktų rengimas.

Reikalavimai:
• aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos srityje;
• sąmatų sudarymas, analizavimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo patirtis su sąmatų sudarymo programomis (privalumas - ASTERA-SISTELA);
• įvairių statybos sričių darbų technologijos žinojimas;
• ekonomikos pagrindų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės pagrindų žinios;
• labai geri brėžinių ir schemų skaitymo įgūdžiai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis -Aktyvi naujų klientų paieška, derybų vedimas;
-Ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas;
-Klientų poreikių, rinkos analizė;
-Pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (techninis išsilavinimas - būtų privalumas);
- geras lietuvių, rusų kalbų mokėjimas (anglų kalbos mokėjimas - būtų privalumas);- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- aktyvumas, ambicingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas;Priimsiu paskutinio kurso ar tik baigiusį studentą.Transporto ekonomikos ir vadybos specialybės.
- gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius dalykinius santykius su klientais;
- darbo patirtis parduodant automobilių detales.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Turbara, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo, 865239589, info@turbara.com
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie Turbara, UAB  Tolimųjų reisu vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą sparčiai augančioje įmonėje vairuotojams ratais ir kadencijomis, vakarų europoje.
Visi vilkikai nesenesni, kaip 3 metų, euro5 ir euro6 standartų.
Reikalavimai: Darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai, 95 kodas, darbui su vilkiku susiję dokumentai ir pažymos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 43a, 862503525, Vytautas@jorde.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Surinkėja (-as), pakuotoja (-as)

Pobūdis: Internetu užsakytų prekių surinkimas, pakavimas.
Reikalavimai: Gebėjimas greitai dirbti;
Punktualumas;
Sąžiningumas;
Gebėjimas greitai įsisavinti informaciją.

Siunčiant gyvenimo aprašymą pažymėti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, personalas@assorti.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Vairuotojo-ekspeditoriaus Lietuvoje CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimas kelių transportu vietiniais maršrutais. Darbas su atviromis puspriekabėmis.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
- noras dirbti;
- savarankiškumas;
- atsakingumas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 182, 869806139, lnskieras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ltrans"  Administratorius (-ė)

Pobūdis: Įmonė ieško administratoriaus (-ės) 0,5 etato su perspektyva pilnam etatui.
Darbo pobūdis duomenų suvedimas, bendravimas su būsimais ir esamais klientais. Pagalba organizuojant seminarus, kitus įmonėje įgyvendinamus projektus.
Darbą galima derinti su studijomis arba kitu darbu.

Gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@propartners.lt
Reikalavimai: - iškalbumas;
- organizuotumas;
- gera orentacija;
- noras dirbi besiplečiančioje įmonėje.
- kompiuterinis raštingumas.


Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Pro partners"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g., 860521833, info@propartners.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie VšĮ "Pro partners"  Kanbarine

Pobūdis: Kambarių, bendrųjų patalpų tvarkymas
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, punktualumas, darbštumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City hotels"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdninkų, 864025942
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "City hotels"  Administratorė

Pobūdis: • įvairios informacijos paieška bei sisteminimas,
• biuro aprūpinimas reikiamomis priemonėmis;
• informacijos teikimas interesantams;
• svečių, delegacijų, lankytojų priėmimas;
• gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas, registravimas, sisteminimas;
• bendrovės dokumentų pagal dokumentų rengimo bei raštvedybos taisykles rengimas ir įforminimas;
• organizuoja ir informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, seminarus, posėdžius, pasitarimus ir kitus renginius;
• personalo koordinavimas, susijusių dokumentų administravimas;
• personalo įdarbinimo/ atleidimo procesų vykdymas (terminuotos/ neterminuotos sutartys);
• personalo darbo grafikų (žiniaraščių) sudarymas;
• raštų/ įsakymų/ protokolų/ pareikalavimų rengimas;
Reikalavimai: • turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą;
• turėti organizacinius, komunikacinius, planavimo įgūdžius, loginį mąstymą, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, būti orientuotam į tikslą ir klientą;
• išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
• išmanyti bendravimo su klientais, užsakovais, lankytojais žodžiu ir komunikacijos priemonėmis etiketą;
• gebėti valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti rusų kalbą;
• mokėti apdoroti informaciją šiuolaikinėmis kompiuterinės technikos, komunikacijų ir ryšio priemonėmis;
• gebėti surasti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1240 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sosdiagnostika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g. 65a, info@sosdiagnostika.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Sosdiagnostika"  Konditeris

Pobūdis: Dirbęs panašioje srityje
Reikalavimai: Saziningas ir noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865013083, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Valytoja Slucko g.

Pobūdis: Ieškome nuolatiniam darbui Vilniuje valytojų viešbutyje Kreiptis tel. 866228939.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 866228939
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas maršrutu Lietuva - Olandija - Maskva / Piteris.
Darbas su šaldytuvu. Pastovus maršrutai, prastovų nėra. Važiuojame po 1 vairuotoja kabinoje. Tvarkingi automobiliai, visos socialines garantijos.
Reikalinga darbo patirtis.
Reikalavimai: Ne mazesne nei metu patirtis

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861656779
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Europos logistika"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba vairuotojui darbui po Europa su šaldytuvu. Kadencijos trunka 6 savaites. Pagrindiniai maršrutai Vokietija, Anglija, Olandija, Belgija.
Tvarkingi automobiliai, aprūpinti visa butiniausia įranga. Solidus darbo umokestis - 1750eur/mėn.
Daugiau informacijos telefonu: +37061656779
Reikalavimai: Ne mazesne nei metu patirtis

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861656779
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Europos logistika"  Valytojai Žarijų g.

Pobūdis: Reikalingos valytojos administracinių,gamybinių ir bendrųjų patalpų, esančių Žarijų g., valymui. 5 d. d iš ryto.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Picu kepejas

Pobūdis: Kepti picas,dirbti su kasa
Reikalavimai: Butu gerai bent su nedidele patirtimi. Darbas 3-4 dienas per savaite,dirbti po 10h

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imranus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniskes, 864810708
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Imranus"  Betonvežės vairuotojas

Pobūdis: -Įmonės produkcijos išvežiojimas

DARBO UŽMOKESTIS PRIKLAUSO NUO REZULTATŲ.
Reikalavimai: - B C kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Vairuotojo darbo patirtis
- Atsakingumas, sąžiningumas

CV siųsti: a.bielskis@betonocentras.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Betono centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: a.bielskis@betonocentras.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Betono centras"  Pardavimo vadybininko/ -ės

Pobūdis: Jūs būsite atsakingas/ - a už:

- Naujų klientų suradimą;
- Derybas, sutarčių sudarymą;
- Pardavimų veiklos vystymą, planavimą, organizavimą, koordinavimą bei kontrolę;
- Pardavimų ataskaitų rengimą;
- Klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
Reikalavimai: Mes vertinsime Jus pagal tokius kriterijus:
- Darbo patirtis aktyviuose pardavimuose (autoparkų priežiūros ar autodalių pardavime – privalumas);
- Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (techninėje srityje – privalumas);
- Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
- Užsienio kalbos mokėjimas (anglų arba rusų);
- Puikios kompiuterinių MS Office programų praktinės žinios (patirtis su NAVISION - privalumas);

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, v.gackas@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Skambučių centro operatorius (-ė)

Pobūdis: - Klientų kontaktavimas telefonu;
- Produktų pristatymas;
- Pardavimai;
- Susitikimų organizavimas;
Reikalavimai: - Derybiniai ir pardavimų sugebėjimai;
- Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Rusų k. būtų privalumas;
- Aktyvumas ir noras mokytis;
- Noras dirbti ir užsidirbti.
Įmonė siūlo:
- Stabilų atlyginimą.
- Priedus už pasiektus rezultatus;
- Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
- Lankstų darbo grafiką (tinka studentams);
- Kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Atlyginimas: 500 Lt fiksuotas ir priedas iki 2000 Lt priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10 b., 861851121, arturas.rancevas@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Miškavežio vairuotojas

Pobūdis: Medienos pervežimas LT teritorijoje
Reikalavimai: Patirtis dirbant manipuliatoriumi;
CE kat.;
Noras dirbti ir užsidirbti.


Siūlome:
Geras darbo sąlygas;
Savalaikį atlyginimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energovia"
Miestas: Vilnius, kaunas, ukmergė, tauragė
Kreiptis: 865994783, cv@energovia.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Energovia"  Degalinės operatorius-pardavėjas

Pobūdis: Darbas degalinėje su kasos aparatu, klientų aptarnavimas,prekių išdėstymas
Reikalavimai: Patirtis.Cv siųsti el.pštu

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apsaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bukiškio k., inga.matuzaite@apsaga.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Apsaga"  Krautuvo vairuotojas

Pobūdis: - darbas krautuvu
- pagalbiniai krovos darbai
Reikalavimai: - krautuvo vairuotojo pažymėjimas;
- atsakingumas, darbštumas;
- patirtis;
- gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiškės, Rudaminos g. 1a, 860402703
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Valytojas

Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms. Darbas dienomis ir naktimis Vilniaus mieste.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865559950, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Mini-krautuvo BOBCAT operatorius

Pobūdis: Darbas su mini-krautuvu Bobcat S250
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti, noras uždirbti, supratimas apie technikos sandarą ir remontą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geodena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.nėries 95-108, 868410353, info@geodena.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Geodena"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas su ratiniu ekskavatoriumi JCB160w
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti, noras uždirbti, supratimo apie ekskavatoriaus sandarą ir remontą turėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geodena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.nėries 95-108, 868410353, info@geodena.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Geodena"  Dizaineris(ė)

Pobūdis: - Internetinių puslapių dizaino kūrimas;
- Web banerių kūrimas;
- Reklaminės spaudos maketavimas;
- Logotipų kūrimas.
Reikalavimai: - Išmanyti darbą su dizaino kūrimo programomis (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw);
- Žinoti HTML, CSS pagrindus;
- Gebėti dirbti savarankiškai ir prisitaikyti prie bendrų projektų;
- Privalumas: noras tobulėti ir įgauti skirtingo mąsto projektų patirties.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Diekou"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., 8 615 23326, it@degudegu.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie MB "Diekou"  Pardavėjas- konsultantas

Pobūdis: • profesionalus klientų konsultavimas;
• apskaitos dokumentų forminimas;
• krovos darbai;
• prekybos salės priežiūra ir kt.
Reikalavimai: • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• sklandi ir taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
• geri bendravimo įgūdžiai, komunikabilumas ir paslaugumas;
• pareigingumas, sąžiningumas, iniciatyvumas ir nuovokumas;
• sugebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: G. Plečkaičio individuali įmonė "Elektra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pietario g., matas@procolor.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie G. Plečkaičio individuali įmonė "Elektra"  Barmenas - padavėjas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas pagal įmonės standartus. Banketai, furšetai.
Reikalavimai: Patirtis, paslaugumas, noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g., 8610 15607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Administratorė

Pobūdis: Svečių sutikimas, informacijos suteikimas, bendras poilsio centro koordinavimas.
Reikalavimai: Patirtis, anglų, rusų kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g., 8610 15607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Santechnikos darbų - projektų vadovo

Pobūdis: • Santechnika, šildymas, vėdinimas, vandentiekis, nuotekos; • Projekto įvertinimas, analizavimas; • Užduočių skirstymas, pavaldžių darbuotojų priežiūra; • Bendradarbiavimas su projektuotojais ir investuotojais; • Bendradarbiavimas su esamais klientais bei naujų paieška (B2B); • Komercinių pasiūlymų klientams ruošimas; • Projectų kordinavimas ir priežiūra; • Klientų apmokėjimų kontrolė; • Veiklos procesų tobulinimas.
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas, Darbo kompiuteriu įgūdžiai, Raštvedybos žinios, Turi vairuotojo teises
Kalbos:Rusų kalba įgudęs vartotojas
Lietuvių kalba įgudęs vartotojas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 60584770, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Biuro administratorė

Pobūdis: Darbo pobūdis:

- biuro priežiūra bei administravimas;
- įmonės dokumentų ir informacijos srautų valdymas;
- korespondencijos tvarkymas;
- dokumentų archyvavimas;
- vertimas raštu ir žodžiu iš/į anglų/lenkų kalbą;
- įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
- pagalba įmonės darbuotojams, pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- panašaus darbo patirtis;
- aukštasis išsilavinimas;
- labai geros lenkų kalbų žinios (anglų kalba-privalumas);
- puikus raštvedybos išmanymas;
- puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- puikūs planavimo ir prioritetų nustatymo gebėjimai;
- puikus verslo etiketo ir protokolo išmanymas;
- organizuotumas ir iniciatyvumas;;
- greita orientacija;
- buhalterinės apskaitos pagrindų žinios-privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, inesa.kules@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Dizaineris

Pobūdis: WEB, UI/UX, Mobiliu aplikaciju piesimas. Alga - sutartinė.
Reikalavimai: Svarbu tik darbai ir darbų kokybė.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolud"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kelmijos sodu 8oji, 8 602 29 407
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Dolud"  Pardavimų vadybininko-(ės)

Pobūdis: Tiesioginiai pardavimai telefonu ir susitikimo metu.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis pardavimų srityje, puikūs derybiniai įgūdžiai, anglų kalba raštu ir žodžiu, rusų kalba(privalumas), B kategorijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Synergia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8) 684 05199, virginija@sender.net
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Synergia"  Virėjos padėjėją

Pobūdis: Darbas kavinėje
Reikalavimai: Tvarkingumas , kruopštumas , be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas visiems"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, 8 687 92327
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Maistas visiems"  Apdailininkai, dažytojai

Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, mokėti dirbti siūlomame darbe, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Valytojai Sapiegos g.

Pobūdis: Darbas valytojai, objekte esančiame Sapiegos g., Vilniuje
(parduotuvės patalpų valymas).
Darbo laikas - 6 darbo dienų savaitė:
I-V po 4 val. (8.00-10.00 ir 16.00-18.00val.)
VI - 2 val. 8.00-10.00 val.
Pirmenybę teikiame neįgalumą turintiems žmonėms.

Atlyginimas: 557 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Vadovas pardavimų (-ė) anglų kalba

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas;
Įmonės produktų pristatymas ir pardavimas;
Klientų/rinkos poreikių analizė;
Pasiūlymų ruošimas;
Derybų vedimas, sutarties sąlygų derinimas ir pardavimų įgyvendinimas;
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti anglų k. žodžiu ir raštu.
Organizaciniai gebėjimai.
Atidumas.
Orientacija į tikslą.
Stresinių situacijų valdymas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Apdailininkai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 8 677 67789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Dažytojai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 8 677 67789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Pardavimų vadybininkas (Rusijos rinka)

Pobūdis: - Darbas su esamais ir būsimais Klientais, ryšių su jais palaikymas;
- Sutarčių sudarymas ir vykdymo kontrolė;
- Tikslios informacijos Klientui pateikimas;
- Pervežimų metu iškilusių klausimų sprendimas;
- Darbas su naujais klientais Rusijos rinkoje.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis;
- Orientacija į klientą;
- Problemų sprendimo įgūdžiai;
- Darbo komandoje įgūdžiai;
- Rusų kalbos mokėjimas .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Flex logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 868744118, viktorija.p@flexlogistics.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Flex logistics"  Personalo vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbuotojų paieška ir atranka;
-darbo skelbimų publikavimas internete, spaudoje ir kituose paieškos kanaluose;
-personalo skyriaus dokumentų ruošimas su kompiuterine programa "Alga 2000"(darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų administravimas, darbo laiko apskaita, darbo sutarčių pakeitimai);
-personalo duomenų bazės (asmens bylų) administravimas ir įvairių ataskaitų ruošimas;
-pareiginių instrukcijų ir Darbo Kodekso išmanymas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
-geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-būtina mokėti rusų kalbą;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
- kruopštumas, atidumas, atsakingumas.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 8, 867030651, personalas2.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Pardavimo vadybininke

Pobūdis: Parduotuvė "Knit Line" siulo darba naujame padalinyje "Knit Line OUTLET" , PC Mada
Reikalavimai: Sažiningumas,atsakingumas,atidumas,darbštumas,puikus klientų aptarnavimo įgūdžiai,panašaus darbo patirtis ,reprezentatyvi išvaizda
Rusų kalba būtu privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Knit line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18 , pc ozas, 861037380, info@knitline.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Knit line"  Miskavezio vairuotojas

Pobūdis: Siulomas darbas miskavezio vairuotojui. Butina patirtis dirbant su manipuliatoriumi.
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miško turtas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869809992, miskoturtas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Miško turtas"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Darbas taksi vairuotojui naujais (2013 m.) šešiaviečiais Dacia Lodgy automobiliais, aprūpintais naujausia įranga.
Reikalavimai: B vairavimo kategorija.
Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
Treju metų vairavimo stažas.
Noras dirbti ir užsidirbti.

Įmonės pasiūlymai:

apmokymus;
darbą perspektyvioje ir augančioje kompanijoje;
geras darbo sąlygas;
lankstų darbo grafiką;
darbą naujais automobiliais;
laiku mokamą gerą atlyginimą (mažiausiai 1000 Lt, vidutiniškai 1800 Lt);


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transporto inovacijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860884893, info.transportoinovacijos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie MB "Transporto inovacijos"  Pakuotoja/as-montuotoja/as

Pobūdis: Metalinių detalių montavimas, pakavimas, skaičiavimas. Darbas metalo apdirbimo įmonėje Naujoje Vilnioje.
Reikalavimai: Darbštumas, be žalingų įpročių.
Darbas pamainomis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Galvanta, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dūmų 3, 370 5 2161209, admin@galvanta.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie Galvanta, UAB  Padangų montuotojas

Pobūdis: - padangų montavimas;
- padangų pardavimas.
Reikalavimai: - darbštumas;
- geri bendravimo įgūdžiai.
Skambinti +37067687484.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Formis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: E. Šimkūnaitės g. 11, 867687484, info@formis.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Formis"  Statybininkai

Pobūdis: Statinių statyba Vilniuje
Reikalavimai: Reikalingi patyrę statybos meistrai "nuo-iki"

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eistuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio g. 17, 861513888, info@eistuva.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Eistuva"  Apdailininkai

Pobūdis: Statinių vidaus ir išorės apdaila Vilniuje
Reikalavimai: Vidaus apdailos, fasadų įrengimo meistrai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eistuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio g. 17, 861513888, info@eistuva.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Eistuva"  Projektų koordinatorius

Pobūdis: VšĮ "Žinių kodas” ieško PROJEKTŲ KOORDINATORIAUS Vilniuje darbui su Europos Sąjungos finansuojamais švietimo projektais.
Darbo pobūdis:
- Projektų įgyvendinimas (į tai įeina tyrimų atlikimas, mokomosios medžiagos rengimas, susitikimų organizavimas ir dalyvavimas juose, ataskaitų rengimas ir pan.)
- Naujų paraiškų rengimas
- Iš užsienio atvykstančių stažuotojų kuravimas
- Nuolatinis bendravimas su užsienio partneriais (el.paštu ir telefonu)
- Bendravimas su savanoriais
- Organizacijos atstovavimas renginiuose
Mes siūlome:
- Įdomų ir kūrybišką darbą
- Komandiruotes į užsienį
- Atlyginimą, nuolat peržiūrimą dėl darbo pasiekimų
- Draugišką kolektyvą
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
- Puiki anglų kalba (žodžiu ir raštu)
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai
- Kūrybingumas
- Gebėjimas dirbti komandoje
- Aukštasis išsilavinimas
Pirmenybė bus teikiama kandidatams:
- Turintiems darbo su ES finansuojamais projektais patirtis
- Turintiems nuosavą automobilį

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Žinių kodas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867783374, info@ziniukodas.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie VšĮ "Žinių kodas"  Suvirinimo roboto operatorius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Suvirinimo roboto programavimas/programos koregavimas;
Suvirinimo proceso priežiūra;
Baigtų gaminių kokybės užtikrinimas.

Reikalavimai:
Vidurinis, profesinis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
Brėžinių skaitymas;
Atsakomybė už atliekamų darbų terminus ir kokybę.

Privalumai:
Suvirintojo, operatoriaus darbo patirtis;
Suvirinimo technologijų išmanymas;
Nuosavas automobilis.

Mes jums siūlome:
Visas socialines garantijas;
Geras darbo sąlygas;
Apmokymus;
Motyvuojantį atlyginimą, kuris priklauso nuo darbo rezultatų.
Nuvežimą į/iš darbo vietos.

Darbo pobūdis:
Pilna darbo diena, darbas pamainomis.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Padavėjas (-a) (puse etato)

Pobūdis: Pobūdis:
-Svečių aptarnavimas pagal standartus;
-Pamaininis darbo grafikas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Mokėti aiškiai, rišliai ir nuosekliai teikti informaciją;
- Būti paslaugiems, mandagiems, taktiškiems, orientuotiems į svečią ir jo interesus.
- Tikslus ir greitas užsakymų priėmimas ir įvykdymas;
- Darbas su R-keeper sistema;
- Pinigų iš klientų priėmimas, paskaičiavimas bei teisingas grąžos jiems atidavimas
- Kalbėti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis;
- Darbas įvairių renginių metu (esant poreikiui).

Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: mob.:862029336

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas aukšto slėgio įranga. Automobilių salonų valymas, cheminis valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, operatyvumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fulgura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų, 8 675 00361
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Fulgura"  Pardavimo vadybininkų/ inžinierių

Pobūdis: Jei esi komunikabilus, turi pardavimo įgūdžius, gebi laisvai bendrauti su klientais, pardavimo vadybininko, gal net ir pardavimo vadovo darbas, mūsų kolektyve gali būti tavo.

• Aktyvus pardavimas;
• Naujų klientų paieška, derybos, sutarčių sudarymas;
• Rinkos analizė, naujų pardavimo galimybių paieška;
• Ryšių palaikymas su esamais klientais, jų konsultavimas;
• Klientų poreikių analizė ir tinkamų pardavimo argumentų formulavimas;
• Nustatytų pardavimo tikslų siekimas.
Reikalavimai: • Sėkmingo aktyvaus pardavimo patirtis;
• Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Puikūs derybų bei klientų aptarnavimo įgūdžiai;
• Orientacija į rezultatą;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mproducts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g.36, administracija@mproducts.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Mproducts"  Įrengimų derintojas, mechanikas

Pobūdis: Elektros įrengimų, mechanikos automatikos prietaisų aptarnavimas bei remontas;
Konditerijos ir šokolado pramonės ar analogiškų įrengimų derinimas, remontas ar profilaktika;
Sklandaus elektros remonto darbų užtikrinimas, energetinių resursų racionalaus naudojimo skatinimas,
Skubus įrengimų gedimų šalinimas;
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštasis arba aukštesnysis inžinieriaus /energetiko, elektriko/mechaniko, automatiko išsilavinimas
mokėjimas skaityti techninius brėžinius, įrengimų mechanikos automatikos priežiūros bei remonto darbus;
Panašaus darbo patirtis (nuo 2 metų)
Privalumai
Elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinis pažymėjimas (elektra iki 1000V);
Darbo su dujiniais įrenginiais pažymėjimas (iki 120 KW)
Anglų kalbos mokėjimas

Asmeninės savybės
komunikabilumas,
pareigingumas, atsakingumas, darbo saugos instrukcijų žinojimas,
žalingų įpročių neturėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 868253325, vak@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Lazerinių pjovimo staklių operatorius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Lazerinių vamzdžio pjovimo staklių programavimas.
Pjovimo proceso priežiūra.
Baigtų gaminių kokybės užtikrinimas.

Reikalavimai:
Brėžinių skaitymas.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas su SolidWorks, AutoCad, ProENGINEER programomis).
Techninės vokiečių ir anglų kalbos žinios.
Motyvacija darbui.

Įmonė siūlo:
Stažuotę/mokymą dirbti lazerinėmis pjovimo staklėmis.
Kompetencijas ir gebėjimus atitinkantį darbo atlyginimą.
Visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Vairuotojas

Pobūdis: UAB "Olego transportas" siūlo CE kat. vairuotojo darbą, trumpiems reisams į Baltarusiją.
Savaitgaliai namuose.
Vizą padarome, be patirties apmokome.

Atlyginimas nuo 2000lt.
informacija telefonu: +37065504020
Reikalavimai: CE vairuotojo pažymėjimas,
atsakingumas, sąžiningumas, BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olego transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 28, 865504020, donatas@ollex.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Olego transportas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: SUNKVEŽIMIŲ servisui reikalingas šaltkalvis
Reikalavimai: 1. Patirtis remontuojant sunkvežimius
2. Be žalingų įpročių
3. Atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilgrandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 78, 868306109, info.vilgrandas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Vilgrandas"  NT brokeris

Pobūdis: Mes turime daugiau kaip 300 nuosavų sklypų pardavimui ir mums reikia gero
NT brokerio.
Jums reikės:
-Prekiauti sklypais Vilniuje ir Vilniaus raj.
- Organizuoti turto apžiūrą;
- Ieškoti potencialių pirkėjų;
- Rengti turto pristatymus ir reklamines kompanijas;
Reikalavimai: -Patirtis aktyviuose pardavimuose - ne mažiau kaip 1 metai;
- Nuosavas automobilis;
- Geri derybų, pardavimo ir bendravimo įgūdžiai;
- Kalbų mokėjimas:
a) Lietuvių - puikiai;
b) Rusų arba lenkų k.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ramilė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 2, 8 652 52271, info@ramile.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Ramilė"  Picų kepėjas

Pobūdis: Picų gamyba ir produktų paruošimas darbui. Slenkantis darbo grafikas.
Reikalavimai: Picų kepėjo darbo patirtis būtų privalumas. CV su prierašu "picų kepėjas" siųskite el. paštu: personalas@picumenas.lt

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alstija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, personalas@picumenas.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Alstija"  Pardavėjas

Pobūdis: Prekiauti pieno produktais turgavietėje
Reikalavimai: Darbas su kasos aparatu ir grynais pinigais.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitagirda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju, 861601411, algisbazys@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Vaitagirda"  Valytoja Olandų g. (neįgaliam asmeniui)

Pobūdis: Socialinė neįgaliųjų įmonė mielai priims į darbą valytoją su 35-55 proc.darbingumu. Darbas Olandų g.administracinės patalpos valymas nuo pirmadienio iki penktadienio (15:30 iki 20:30)
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas, noras dirbti. Valytojos darbo patirtis - privalumas

Atlyginimas: 650 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olandų, 867297280
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Teisininkas

Pobūdis: Įmonės ūkinės veiklos esamų dokumentų įvertinimas, koregavimas, naujų dokumentų rengimas;
Ikiteisminio ir teisminio skolų išieškojimo vykdymas;
Teisinių problemų analizė, sisteminimas ir sprendimas;
Informacijos, teisminės praktikos paieška ir sisteminimas;
Darbuotojų konsultavimas teisiniais klausimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis teisinis išsilavinimas;
Geros komercinės ir civilinės teisės žinios;
Geras kompiuterinis raštingumas, raštvedybos taisyklių išmanymas;
Gebėjimas laiku ir tinkamai atlikti pavestas užduotis, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
Orientacija į rezultatą;
Analogiško darbo patirtis (privalumas) nuo 1 m.

Įmonė siūlo:
Lankstų darbo grafiką, patrauklias darbo sąlygas;
Įdomų ir dinamišką darbą ir į aukščiausius veiklos standartus orientuotą darbo kultūrą;
Asmeninio bei profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Visas socialines garantijas.

Kita informacija
Jei norite kreiptis dėl darbo vietos, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba el.paštu personalas@transmitto.lt iki 2014 m. liepos 31 d.

Daugiau informacijos telefonu 8 5 2105506.

Susisieksime tik su kandidatais.
Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmitto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 19, 8 5 2105506, personalas@transmitto.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Transmitto"  Personalo vadybininkas(ė)

Pobūdis: - Kokybiškas ir savalaikis projektų vykdymas personalo atrankos srityje;
- Darbuotojų paieška ir atranka;
- Pokalbių vedimas telefonu ir tiesiogiai;
- Kandidatų įvertinimas keliamiems reikalavimams.
Reikalavimai: - Geros rusų kalbos žinios (privalumas);
- Puikūs kompiuterio valdymo įgūdžiai;
- Noras dirbti ir tobulėti personalo valdymo srityje;
- Gebėjimas atrinkti tinkamus žmones, įžvelgti jų tinkamumą numatomoms pareigoms;
- Stipri motyvacija dirbti ir siekti rezultatų;
- Greita orientacija ir organizuotumas, stiprus atsakomybės jausmas;

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, 868389272, jelena@go-renta.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Pagalbinis darbininkas-operatoriaus asistentas

Pobūdis: Darbas metalinių užsukamų dangtelių gamybos ceche.
Gaminamos produkcijos kokybės stebėjimas.
Dangtelių perrinkimas, pakavimas.
Pagalba linijos operatoriui.
Tvarkos ceche užtikrinimas.
Darbas slankiuoju darbo grafiku (dieninės naktinės pamainos po 12 val.).
Reikalavimai: Profesinis techninis išsilavinimas.
Krautuvo vairuotojo pažymėjimas.
Kompiuterinis raštingumas.
Veiklumas, iniciatyvumas, darbštumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmoris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 174c, 852311840, 861600165, ingrida@elmoris.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Elmoris"  Elektrinio krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbas skardos lakavimo ceche;
Krovinių tvarkymas/gabenimas elektriniu krautuvu;
Tvarkos palaikymas ceche;
Darbas slankiuoju darbo grafiku (dieninės, naktinės pamainos po 12 val.).
Reikalavimai: Darbo patirtis su krautuvu;
pažymėjimas, leidžiantis dirbti elektriniu krautuvu;
asmeninės savybės: atsakomybė, greita orientacija, organizuotumas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmoris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 174c, 852311840, 861600165, ingrida@elmoris.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Elmoris"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbas plovykloje (indų plovimas rankomis ir mašina), salės plovimas
Lankstus darbo grafikas
Darbo vieta Vokiečių arba Ozo gatvėse
Reikalavimai: * Darbštumas,
* Atsakingumas,
* Pareigingumas,
* Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nimfėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečių g., 869823952, mokymai@pj.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Nimfėja"  Valytojas

Reikalavimai: Skubiai reikalingos valytojos/indų plovėjos.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji 28, 865910559, ligitagriciute@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Administratorė-personalo vadovė

Pobūdis: Įmonės sutarčių bei kitų dokumentų efektyvaus administravimo užtikrinimas;
sklandaus dokumentų judėjimo tarp įmonės padalinių bei išorinių institucijų užtikrinimas;
įvairių raštų bei įmonės administravimo dokumentų ruošimas (akcininkų sprendimų, protokolų, nutarimų ir kt.);
esamos dokumentų administravimo sistemos palaikymas bei sprendimų paieška dėl jos tobulinimo;
vertimų organizavimas, jų kokybės įvertinimas ir užtikrinimas;
pirminių apskaitos dokumentų registravimas verslo valdymo sistemoje bei komandiruočių apskaita.
Reikalavimai: Panaši darbo patirtis;
puikios anglų ir rusų kalbų žinios žodžiu ir raštu;
aukštasis universitetinis išsilavinimas (administravimo, verslo vadybos,ekonomikos, teisės ar pan. srityse);
puikūs darbo kompiuteriu ir raštvedybos įgūdžiai;
savarankiškumas, atsakingumas, organizuotumas, iniciatyvumas, kruopštumas;
gebėjimas dirbti esant griežtiems terminams ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tarptautinė statybos korporacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vivulskio 20/8, 852397590, info@icc-tsk.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Tarptautinė statybos korporacija"  Biuro administratorė

Pobūdis: Užtikrinti nenutrūkstamą biuro darbą;
vadovų nurodymų vykdymas;
darbinės dokumentacijos tvarkymas;
dalyvavimas organizuojant verslo renginius;
bilietų įsigijimas, dokumentų rengimas vizoms;
darbas su korespondencija
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
geras lietuvių, anglų, rusų kalbos mokėjimas;
patirtis šioje pozicijoje;
geri MS Office įgūdžiai.
pareigingumas, aukšto lygio organizaciniai įgūdžiai;
iniciatyvumas, savarankiškumas;
bendravimo įgūdžiai;
taktiškumas, dėmesingumas, darbštumas;
Privalumai:Rusų kalbos mokėjimas(raštu ir žodžiu)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Beltechnika.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 270, 867229876, vilnius@beltechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Beltechnika.lt"  Virėjas viskio bare

Pobūdis: Darbas viskio baro virtuvėje. Reikia gaminti užkandžius, salotas, ruošti žuvį. Darbas nuo 16h. Sekmadienis ir pirmadienis - laisvadieniai. (DARBAS KAS ANTRĄ SAVAITĘ) Gyvenimo aprašymą siunčiant el. paštu, nurodyti: VIRĖJAS/VIRĖJA
Reikalavimai: Gali būti be specialaus išsilavinimo - apmokome.

Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pop test"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g., 8 657 45478, vilnius@viskiobaras.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Pop test"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių/plytelių klojimas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti, gera fizinė būklė

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 5a-44, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Kelio darbininkas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių/plytelių klojimas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras dirbti, gera fizinė būklė

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 5a-44, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Mūrininkas

Pobūdis: Ieškome Mūrininkų, tinkuotojų
Gali būti pavieniai asmenys arba brigados.
Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Atsiskaitymą kas 1 arba 2 savaites.
Pastovų darba.
Algą nuo 3000 lt.
Kreiptis telefonu 862120020

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monotrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862120020, vytautas.vp@mail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Monotrans"  Pardavimų vadybininkas(-ė)

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška.
Produktyvus ir nuoseklus bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Optimistinis požiūris į gyvenimą;
analitinis mąstymas;
anglų kalba žodžiu, raštu;
patirtis aktyvių pardavimų srityje dirbant su užsieniu ar užsienyje.

Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic ILP"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 19/1f, 8 620 13722, dovile@balticilp.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Baltic ILP"  Sandelio darbuotojas

Reikalavimai: UAB Eden Springs Lietuva iesko sandelio darbuotojo. Atlyginimas 1000 lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eden springs Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: saulius.melnikas@lt.edensprings.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Eden springs Lietuva"  Tinkuotojas

Pobūdis: Ieškome Mūrininkų, tinkuotojų
Gali būti pavieniai asmenys arba brigados.
Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Atsiskaitymą kas 1 arba 2 savaites.
Pastovų darba.
Algą nuo 3000 lt.
Kreiptis telefonu 862120020

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monotrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862120020, vytautas.vp@mail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Monotrans"  Darbų vadovas

Pobūdis: Ieškome darbų vadovo
Reikalavimai: greitas mastymas, sugebėjimas priimti sprendimus, atsakingumas.
Darbo pobudis: statybos įmonėje vadovauti brigadoms, bendravimas su darbuotojais ir užsakovais.
Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Atsiskaitymą kas 1 arba 2 savaites.
Pastovų darba.
Algą 3000 lt.
Kreiptis telefonu 862120020


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monotrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862120020, vytautas.vp@mail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Monotrans"  Valytoja-indų plovėja

Pobūdis: Indų plovėjos - valytojos darbą siūlome restorane "Basilico", Pylimo g.21,
Salės valymas, indų plovimas, švaros ir tvarkos palaikymas restorane.
Darbas pamainomis, pilnu etatu.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Darbštumas, draugiškumas, noras dirbti komandoje, BE žalingų įpročių.

Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;

- Tik darbuotojams skirtas įmonės nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 862029336

Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Valytoja

Pobūdis: Vilniuje, valymo paslaugas teikianti imone iesko valytoku. Darbas pilnu etatu, visos socialines garantijos. Kreiptis tel: 864565037

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros artelė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864565037
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Švaros artelė"  Pardavimų vadybininko (-ės)

Pobūdis: Šiuo metu sparčiai besiplečianti agentūra CET ieško sumanaus, veržlaus, motyvuoto bei norinčio mokytis ir tobulėti Pardavimų vadybininko (-ės).
Kodėl verta prisijungti prie CET komandos?
CET – sėkmingai auganti, Google Partner įmonė. Tapti jos dalimi tikrai verta, nes:
siūlome įdomų, kūrybingą, iššūkių nestokojantį darbą su rimtais Lietuvos bei užsienio klientais, profesionaliame bei draugiškame CET kolektyve;
priklausant nuo Jūsų noro bei pastangų, neabejotinai turėsite galimybę kilti karjeros laiptais bei tobulėti kaip specialistas;
gausite motyvuojantį, laiku mokamą bei darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą;
dirbsite pagal lankstų darbo grafiką, pagal galimybę sukurtą pagal verslo bei Jūsų poreikius.
Reikalavimai: Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:
Komunikabilumas. Idealus kandidatas turi mokėti bendrauti ne tik gyvai, bet ir telefonu bei elektroniniu paštu – mandagiai, kantriai, žinoti verslo kalbos pagrindus.
Kalbų žinojimas. Lietuvių, anglų, rusų – būtinos, visos kitos bus skaitomos privalumu svarstant Jūsų kandidatūrą.
Drąsa. Nauji iššūkiai ir sunkesnės užduotys būsimo CET pardavimų vadybininko bauginti neturi.
Domėjimasis programavimu.
Svarbiausias reikalavimas kandidatui yra puikus Google bei Google AdWords paskyrų tvarkymo bei kūrimo principų išmanymas. Reklamos verslo bei interneto marketingo nepriekaištingas suvokimas taip pat yra būtini.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Commercial engineering technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laivės pr. 60, karjera@cet.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Commercial engineering technologies"  Suvirintojas

Pobūdis: Metalinių konstrukcijų virinimas.
Reikalavimai: Metalinių konstrukcijų virinimo patirtis;
Virinimo pusautomačiais patirtis.
Reikalinga ne mažesnė nei 3 m. patirtis srityje Pramonė/gamyba.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Egivira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 7a, 868784215, tomas@egivira.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Egivira"  Projektų vadybininkė (-as)

Pobūdis: UAB "BSS grupė" - profesionalų komanda, sėkmingai teikianti patalpų valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje. Prisijunk prie mūsų draugiško kolektyvo - šiuo metu ieškome projektų vadybininko.
Darbo pobūdis:
Valymo darbų organizavimas ir vykdymo kontrolė;
Objektų priežiūra;
Darbuotojų atranka ir apmokymai;
Bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Gebėjimas planuoti laiką;
Puikūs bendravimo ir organizaciniai įgūdžiai;
Savarankiškumas, atsakingumas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Rusų kalbos žinios (puikiai mokėti suprasti ir susikalbėti)
Privalumas: organizacinio, vadovaujančio darbo patirtis.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g., 852041574, karjera@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Administratorė

Pobūdis: Ispaniškam restoranui - barui "Lizarran" reikalinga administratorė. Direktoriaus paskirtų užduočių vykdymas, bendravimas su svečiais.
Reikalavimai: • Mokėjimas dirbti kasos aparatu (R-keeper sistemoje);
• Mokėjimas dirbti Storehouse programa;
• Darbo grafikų sudarymas, žiniarščio sudarymas, sąskaitų faktūrų išrašinėjimas.
• Užsienio (anglų, rusų) kalbų mokėjimas;
• Geri bendravimo įgūdžiai;
• Komunikabilumas, aktyvumas, sąžiningumas bei mandagumas;
• Noras dirbti;
• Reprezentatyvi išvaizda.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 867066211, viktorijapanfilovaite@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Šaltų ir karštų patiekalų gaminimas bei tvarkos ir švaros palaikymas virtuvėje.
Papildomas darbas, 8 dienas per menesi. Atlyginimas sutartinis
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus Europolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11 d, 852150410, reception@europolis.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus Europolis"  Vėdinimo - kondicionavimo meistras

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Prižiūrėti pastatų vėdinimo-kondicionavimo sistemas, šalinti jų automatikos gedimus.

Reikalavimai:

- spec. techninis išsilavinimas (šaldymo, vėdinimo įrangos remontininko arba elektriko specialybė);
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- noras mokytis ir įgyti daugiau patirties vėdinimo-kondicionavimo sistemų priežiūros srityje.

Privalumai:

- vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir priežiūros darbo patirtis;
- kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams (VK iki 1000 V);

Mes jums siūlome:

- savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
- geras darbo sąlygas;
- tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Operatorė - kasininkė

Pobūdis: Sąskaitų faktūrų išrašymas;
Sąskaitų registravimas;
Prekių pajamavimas;
Kiti su sąskaitų faktūrų išrašinėtojo - operatoriaus darbu sandėlyje susiję darbai.
Įmonės kasininkės pavadavimas;
Būtina kasos operacijų atlikimo su grynaisiais pinigais patirtis;
Reikalavimai: Operatoriaus-sąskaitų išrašytojo arba apskaitininko darbo patirtis;
Aukštesnysis ekonomikos, finansų arba buhalterio išsilavinimas;
Turėti bendrą supratimą apie buhalterinę prekių apskaitą;
Buhalterinės programos Navision išmanymas ir nuosavas automobilis - privalumas;
Atidumas, sąžiningumas, mokėjimas planuotis darbus;


Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas ir konkurencingą, laiku mokamą darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Darbą draugiškame, jaunatviškame kolektyve.

Jeigu susidomėjote šiuo darbo pasiūlymu savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu marius@litbana.lt.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, marius@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Tolimųjų reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: - Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais;
- darbas automobiliais Volvo, Mercedes (2013 - 2014 m.), atitinkančiais EURO 5 - 6 standartą;
- darbas su tentinėmis ir termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- reisai: Europa, Europa - NVS ir Europa - Skandinavija.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtina);
- pradinė profesinė kvalifikacija ට kodas" (jeigu būtina);
- noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Girteka"
Miestas: Vilnius, Šiauliai, klaipėda
Kreiptis: 868563654, cv.vairuotojai@girteka.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Girteka"  Valytojai Savanorių pr.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja administracinių ir papildomų patalpų, esančių Savanorių pr. valymui. 3 d. d. nuo 8 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 370 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Mikroautobusų ,krovininių automobilių važiuoklės remontas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis ,atsakingumas.


Įmonė siūlo konkurencingą atlyginimą priklausantį nuo Jūsų darbo rezultatų.

Atlyginimas: 3700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų 6a, 868749404
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Indu plovejas

Reikalavimai: Restoranui "FORTAS" Algirdo g. 16, Vilniuje (Naujamiestis) reikalinga indų plovėja, darbas slenkančiu grafiku.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Virejas

Reikalavimai: Skubiai reikalingas virėjas restorane "FORTO DVARAS" Pilies g. 16, Vilniuje (Senamiestis), darbas slenkančiu grafiku, prie šaltų patiekalų.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Pagrindų paruošimas;
Trinkelių klojimas;
Kelio bortų statymas;
Vejos bortų statymas;
Lietaus kanalizacijos įrengimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Kruopštumas;
Sąžiningumas;
Noras dirbti ir užsidirbti;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas).
Gali būti brigada.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Racionalus sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860358803, trinkeles.veja@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.08

Atsiliepimai apie MB "Racionalus sprendimas"  Virejas

Reikalavimai: Reikalinga virėja (-as) itališkame restorane - picerijoje "St.VALENTINO".
Darbo pobūdis: pusryčių, salotų, šaltų užkandžių, desertų gamyba ir pateikimas.
Siūlome patogų grafiką. Darbo valandos nuo 11 val. Iki 23 val.
Visada laiku mokamas atlyginimas , 2000 Lt (su mokesčiais).
CV siųsti el. paštu: info@pomodoro.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 9.00val. iki 18.00 val. telefonu 86 52 10001

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Barmenas

Pobūdis: KAVOS, SULČIŲ, KOKTEILIŲ, LEDŲ, SUMUŠTINIŲ BARO BARMENAS (-Ė)
Reikalavimai: BAR BAZZAR" – jauki kavinė prekiaujanti itališka kava, vaisių, daržovių kokteiliais, ledais, pieno ir ledų kokteiliais, šviežiai spaustomis sultimis, karštais sumuštiniais .
Jei norite ne tik įdomaus darbo, bet ir galimybės realizuoti save prasmingame darbe, kviečiame tapti mūsų komandos nariu!

Darbo vietos Vilniuje:
- Vilniaus g. 27 ;
- Jau greitai ir PC "Panorama”
Darbo pobūdis:
-Kavos, sulčių, kokteilių, ledų, sumuštinių paruošimas ir pateikimas klientams;
- Baro lankytojų greitas ir kokybiškas aptarnavimas;
-Darbas su kasos aparatu;
-Gėrimų ir maisto produktų užsakymų atlikimas bei priėmimas;


Reikalavimai:
- Sąžiningumas;
- Atsakingumas;
- Paslaugumas;
- Greita orientacija;
- Reprezentatyvumas;
- Komunikabilumas ir organizaciniai sugebėjimai;
- Geros užsienio (anglų , rusų) kalbos šnekamosios žinios;
- Tvarkingumas;
Privalumai:
- Barmeno (-ės) darbo patirtis;
- Darbo patirtis kasos aparatu;
- Sugebėjimas dirbti komandoje;
Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas.
Slenkantį darbo grafiką.
Darbą jaunatviškame, draugiškame ir pastoviame kolektyve.
Kita informacija:
Laukiame gyvenimo aprašymų norinčių dirbti pilnu etatu ir 0,5 etato su nuotraukomis el.paštu: bazzarbar@gmail.com, atsirinktus kandidatus kviesime pokalbiui.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ 78"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, bazzarbar@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "LJ 78"  Kepėjas

Pobūdis: Kepti, gaminti labai skanias bandeles, duoną, pyragus.
Reikalavimai: Darbštumas, draugiškumas,

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kepimo vizija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 8 611 21240, akropolis@crustum.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Kepimo vizija"  Saltkalvis-suvirintojas

Pobūdis: •Šiukšliavežių, antrinių žaliavų presų, konvejerių ir kitų įrengimų remonto bei priežiūros darbai tiek įmonės patalpose, tiek pas klientus;
•Problemos sprendimų paieška, šaltkalvio darbai, suvirinimo darbai.
Reikalavimai: •Profesinis arba aukštesnysis Techninis išsilavinimas, gali būti paskutinių kursų studentai;
•Darbo patirtis (šaltkalvio darbo patirtis – privalumas);
•Inžinerinis mąstymas;
•Būtinas vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•Privalumai: hidraulikos remonto patirtis, vairuotojo pažymėjimas C kategorija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Judesio technika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentavrio g., 868404037, algimantas@judesiotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Judesio technika"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: • Aktyvi naujų užsienio klientų paieška (angl.k.)
• Derybų vykdymas su potencialiais klientais
• Užsakymų kontrolė
• Ataskaitų rengimas
Reikalavimai: • Gebėjimas laisvai komunikuoti anglų ir rusų kalbomis žodžiu ir raštu
• Mokėjimas sudominti klientą, vesti derybas, parduoti
• Iniciatyvumas, atkaklumas, pozityvumas
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
• Panašaus darbo patirtis būtu privalumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Doseka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 47, 8 652 27093, info@doseka.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Doseka"  Auto elektrikas (mokytojas)

Pobūdis: -Lengvųjų automobilių elektros įrenginių remontas ir diagnostika. -Būsimų autoelektrikų apmokymas.
Reikalavimai: -Darbo patirtis konkrečioje srityje.
-Išmanyti automobilių elektros įrangos darbo principus.
-Noras efektyviai dirbti.
-Gebėjimas bendrauti su auditorija.
-Atsakingumas, pareigingumas.

Papildoma informacija:
PADEDAME ĮGYTI KVALIFIKACIJĄ IR ĮSIDARBINTI!
Apie siūlomas darbo vietas, mokymus bei kitą informaciją teikiame kiekvieną ketvirtadienį, 10 val., Jeruzalės g. 53, Vilnius.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės g. 53, 8 5 269 7369, n.dapkute@mokymas.eu
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie VšĮ "Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis - maisto pristatymas į parduotuves.
Reikalavimai: Reikalingas vairuotojas su C kategorija, patirtis butina - 5metai.

CV siųskite greitauta@gmail.com

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitauta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 25, greitauta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Greitauta"  Rūšiuotojas

Reikalavimai: Reikalinga (-as) pašto siuntų rūšiuotoja (-as) Vilniaus mieste.
Darbo pobūdis: pašto siuntų rūšiavimas ir paruošimas išsiuntimui. Darbas vyksta dviem pamainomis: vieną savaitę - nuo 6 val. ryto, kitą - po pietų iki 21 val. Darbo diena trunka 8 darbo valandas, 5 darbo dienos per savaitę, įskaitant šeštadienius.
Reikalavimai: atsakomybė, bendra darbo patirtis ne mažiau kaip 10 m., darbštumas, sugebėjimas dirbti kolektyvinį darbą, puikiai kalbėti ir rašyti lietuviškai.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Pardavėja-konsultantė 0,5 etatu

Pobūdis: •Klientų aptarnavimas ir konsultavimas parduotuvėje 0,5 etatu;
•Darbas kasos aparatu;
•Švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: •rusų kalbos mokėjimas;
•puikūs aktyvių pardavimų įgūdžiai;
•gebėjimas maloniai ir šiltai bendrauti su klientais (komunikabilumas);
•būtinos asmeninės savybės - darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Luksuria"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos g.18, 861400183, info.luksuria@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Luksuria"  Konstruktorius

Pobūdis: • fasadinių aliuminio-stiklo konstrukcijų ir ventiliuojamų fasadų projektavimas,
• darbo brėžiniai,
• darbo projekto forminimas,
• montažinių brėžinių sudarymas,
• Statiniai skaičiavimai.
• 3D modeliavimas naudojant Solidworks programą.
Reikalavimai: • Inžinerinis mąstymas
Aukštasis inžinerinis išsilavinimas
• Efektyvus darbas su AutoCAD programa
• Atsakingumas, efektyvumas, našumas, noras tobulėti
• Anglų kalbos mokėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KG constructions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės g., 865255140, info@kgc.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "KG constructions"  Administratorė-personalo vadovė

Pobūdis: Personalo apskaitos dokumentų administravimas,
Atostogų, komandiruočių bei kitų įmonės veiklos įsakymų ruošimas,
Darbas su personalo apskaitos programa,
Dalyvavimas kituose personalo procesuose.
Taip pat:
- Biuro administravimas ir veiklos koordinavimas;
- Pagalba įmonės vadovams bei kitiems biuro darbuotojams;
- Dokumentų rengimas ir sisteminimas;
- Skambučių administravimas ir paskirstymas;
- Svečių priėmimas.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas,
- patirtis personalo valdymo/ administravimo srityje,
- anglų ir rusų kalbos žinios,
- patirtis su personalo apskaitos programa "Vikarina" būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KG constructions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės g., 865255140, info@kgc.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "KG constructions"  Tarptautinių pervežimų vairuotojas

Pobūdis: Transporto įmonė siūlo darbą vairuotojui, LT-EU-LT maršrutui. Užuolaidinės puspriekabės.
Nedidelis kolektyvas.
Reikalavimai: CE kategorijos
95 kodas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keltransport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869887909, info@keltransport.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Keltransport"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų rengimas programa "SISTELA"
Darbo sąnaudų ir kainų skaičiavimas;
Projektų analizavimas;
Kainų lygio rinkoje tyrimas, lyginimas bei analizė;
Techninių klausimų derinimas su užsakovais, subrangovais;
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas.
Sąmatininko inžinieriaus darbo patirtis 1 metai.
Statybos procesų ir technologijų išmanymas.
Darbo sąmatų sudarymo programomis, Office programomis bei Autocad patirtis.
Gebėjimas dirbti komandoje bei geri tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai.
Atsakingumas, atidumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekstra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: ekstrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Ekstra švara"  Staklininkas

Pobūdis: Darbas su aliuminio profilių apdirbimo staklėmis.
Reikalavimai: Patirtis gaminant langus ir fasadus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės g. 19, parapijoniškių km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Fasadininkas - apdailininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Įvairūs fasado apdailos darbai.

Reikalavimai:
- Fasadų restauravimo ir apdailos darbų patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.

Privalumai:
Gebėjimas skaityti brėžinius.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Autošaltkalvis

Pobūdis: •aptarnaujamų transporto priemonių ir jų mazgų išardymas ir surinkimas;
• automobilio remontui reikalingų dalių ar mazgų diagnozavimas;
• serviso planų įgyvendinimas;
• reikalavimus atitinkantis klientų automobilių remonto pagal darbo užsakymą atlikimas;
• techninis automobiliu aptarnavimas;
• pagalba kitiems savo komandos mechanikams.
Reikalavimai: • patirtis variklių remonto srityje.
• bendrųjų šaltkalvystės įrankių ir kontrolės bei matavimo instrumentų naudojimo tvarkos ir jų paskirties išmanymas;
• noras dirbti ir tobulėti profesinėje srityje;
• eksploatacijos instrukcijų ir techninės dokumentacijos supratimas;
• geros lietuvių kalbos žinios;
• sąžiningumas ir atsakingumas;
• automobilių priežiūros procedūrų, spec. įrankių ir įrangos išmanymas;
• automobilių inžinerijos supratimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MD experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 30, 861000067, cv@route67.lt
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "MD experts"  Apdailininkas


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MCP altek"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 34a, 861061366
Skelbimo data: 2014.07.07

Atsiliepimai apie UAB "MCP altek"  Mobilios valymo brigados darbuotojas(-a)

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai(-os) mobilioje valymo brigadoje. Įvairūs spec. valymo darbai pagal klientų užsakymus - pastatų po remonto, langų, fasadų valymas aukštyje, vitrinų, kiliminės dangos, baldų ir grindų plovimas. Generalinis patalpų valymas su atitinkamomis specialiomis valymo priemonėmis ir įranga.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.06

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytojai ryte Žirmūnų g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja gamybinių ir bendrųjų patalpų, esančių Žirmūnų g., valymui. 5 d.d. dėl darbo laiko pradžios galima pasiderinti.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 750 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.06

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytojai Kalvarijų g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja valyti reabilitcijos centro bendras patalpas, esančias Kalvarijų g. Baltupiuose. 6 darbo dienos nuo 12 val. iki 19 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.06

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavėjas-konsultantas 0,5 etato

Pobūdis: Darbo Pobūdis:
Efektyvus prekių pardavimas, pirkėjų konsultavimas ir aptarnavimas;
Darbas kasos aparatu
Gautų prekių priėmimas ir išdėstymas salėje
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui :
Puikūs klientų aptarnavimo įgūdžiai ir greita orientacija
Domėjimasis mada
Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas,

pageidautina patirtis prekyboje bent 1 metai
Noras dirbti ir tobulėti
Reprezentatyvi išvaizda

Mes siūlome:
konkurencingą atlyginimą,
socialines garatijas,
Lankstų darbo grafiką, kuri puikiai galima suderinti su mokslais;
Naudingą darbo patirtį
Pardavimo ir bendravimo įgūdžių tobulinimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elitas plius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr- 16, 869995832, juratemedutiene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.06

Atsiliepimai apie UAB "Elitas plius"  Pusryčių virėja (-as)

Pobūdis: Darbas slenkančiu, lanksčiu darbo grafiku viešbučio pusryčių metu. Darbo dienomis nuo 6 iki 15, savaitgaliais nuo 7 iki 16 val.
Reikalavimai: Patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6 a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.07.05

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Kambarių tvarkytoja

Pobūdis: Kambarių tvarkymas svečių namuose 0,5 etato

Reikalavimai: Pareigingumas, atsakingumas

Atlyginimas: 900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vudstokas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861589641, darbas@pogo.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Vudstokas"  Anglų kalbos studentei

Pobūdis: Siūlomas darbas anglų kalbos studentei .
Jūs vesite mokymus žmonėms, kurie nori išmokti arba pagilinti turimas anglų kalbos žinias. Tai papildomas darbas, todėl atlyginimas priklauso nuo išdirbtų valandų skaičiaus. Dažniausiai dirbti teks vakarais. Tai yra ypač lankstus darbas, nes galėsite dirbti ir iš namų.

Valandinis užmokėstis 21 LT
Reikalavimai: Puiki anglų kalba

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Qbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867189511, info.kalba@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Qbis"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Prekių (vaisiai ir daržovės) pasikrovimas įmonės sandėlyje, išvežiojimas po kavines ir prekybos centrų sandėlius pagrinde Vilniaus mieste.
Darbo pradžia 6.00-7.00 val.

Šešių darbo dienų savaitė.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 1 metų vairuotojo darbo patirtis;
Turėti "C" vairavimo kategorija, gali būti "B" vairavimo kategorija, bet su vairuotojo (ekspeditoriaus) darbo patirtimi;
Be žalingų įpročių, pareigingumas, gebėjimas dirbti fizinį darbą;

Privalumas – elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas ir ට" kodo turėjimas;

Visos socialinės garantijos;
Laiku mokamas darbo užmokestis;

Jeigu susidomėjote siųskite savo gyvenimo aprašymą arba trumpą prisistatymą
el. paštu: MINDAUGAS@LITBANA.LT


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Klientų aptarnavimo specialistas/administratorius

Pobūdis: Mes Jums patikėsime šias funkcijas:
- Bendravimas ir ryšių palaikymas su klientais;
- Klientų aptarnavimas, apmokymas telefonu;
- Ryšių su klientais palaikymas;
- Korespondencijos tvarkymas.

Be stabilaus atlyginimo, siūlome išskirtinį socialinį paketą, draugišką tarptautinį kolektyvą, nuo darbo rezultatų priklausantį konkurencingą priedą prie atlyginimo, įdomų ir dinamišką darbą, geras karjeros perspektyvas, tobulinimosi galimybes.
Reikalavimai: Būtinas LABAI GERAS LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBŲ MOKĖJIMAS. Anglų - geras.
Ieškome žmogaus, kuris mėgsta ir nebijo bendrauti, neieško žodžio kišenėje, sklandžiai dėsto savo mintis, greitai mokosi, šypsosi kalbėdamas telefonu, "draugauja" su kompiuteriu, yra motyvuotas ir pozityvaus būdo.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 51, 860997961, vadamaitis@trans.eu
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Administratorė-vadybininkė

Pobūdis: - Klientų priėmimas;
- Biuro valymas ir priežiūra;
- Bendravimas su verslo klientais rusų ir anglų kalba;
- Komercinių pasiūlymų rengimas.
- Asistavimas vadovui.
Reikalavimai: - Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- Rusų, anglų kalbos mokėjimas;
- Lenkų kalbos mokėjimas (privalumas);
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Komunikabilumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brolių statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Š. miestelis, 8-674-95166, broliustatyba.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Brolių statyba"  Statybos darbų vadovo asistentas

Pobūdis: Reikalingas statybos darbų vadovo asistentas, baiges statybų fakultetą, statybos inžinerius
Reikalavimai: Aukštasis statybų inžinieriaus bakalauras, noras dirbti statybose,asistuojant statybos darbų vadovui, atsakingumas, darbštumas..
Privalumas,baigtos studijos ir galimybė visą darbo dieną dirbti statybose.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klijavimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tector"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 221, 869807569, info@tector.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Tector"  Valytoja

Pobūdis: Reikalinga valytoja valyti administracinius objektus Kirtimuose. Darbas nepilnu etatu.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidroeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 860656111
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Hidroeka"  Marketingo (rinkodaros) specialistas(-ė)

Reikalavimai: Įmonių grupė ”ORDUS” ieško žmogaus, marketingo (rinkodaros) vadovo pareigoms užimti.
Darbo pobūdis:
-Rinkos monitoringas bei konkurentų veiksmų analizė (būtina patirtis);
-Parodų ir įmonės renginių organizavimas;
-Idėjų generavimas ir realizavimas, dalyvavimas kūrybiniame procese kartu su komanda ir pan.
Reikalavimai:
- aukštasis išsilavinimas (rinkodaros, marketingo, verslo srityje);
- būtina marketingo darbo patirtis (darbo su prekiniais ženklais-privalumas);
- projektų valdymo įgūdžiai;
- reklamos, jos planavimo ir veikimo išmanymas;
- puikūs bendravimo bei derybų įgūdžiai;
- kūrybingumas ir novatoriškumas;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- anglų bei rusų kalbos.
- dalinis darbingumas (privalumas).
CV ir motyvacinį laišką siųskite el.p. adresu: karjera@ordus.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ordus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus, 864716885, erika.tamulaityte@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Ordus"  Vairuotojas/ekspeditorius

Pobūdis: Siūlome darbą picų išvežiotojui Vilniuje. Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti darbuotojo. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, butinas nuosavas automobilis. CV su kontaktais siųskite el.paštu adomas@pizzaking.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Pardavimo vadybininkas(-ė)

Reikalavimai: Įmonių grupė ieško žmogaus, pardavimo vadybininko pareigoms užimti.
Darbo pobūdis:
Aktyvus įmonės teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių pristatymas ir pardavimas;
Naujų klientų paieška (jų poreikių išsiaiškinimas);
Ryšių su esamais klientais palaikymas;
Sutarčių sudarymas ir kt.
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas;
Aktyvių pardavimų praktika;
Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
Užsibrėžtų tikslų siekimas;
Ambicingumas;
Dalinis darbingumas (NDNT nustatytas neįgalumo lygis).
CV ir motyvacinį laišką siųsti el.p. adresu: erika.tamulaityte@ordus.lt

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ordus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus, 864716885, erika.tamulaityte@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Ordus"  Personalo vadybininkas(-ė)

Reikalavimai: Įmonių grupė ieško žmogaus, personalo vadybininko pareigoms užimti.
Darbo pobūdis:
Darbuotojų paieška;
Pirminė darbuotojų atranka;
Informacijos apie reikalingus darbuotojus sklaida;
Bendravimas su darbo biržos, neįgaliųjų asociacijų ir kt.atstovais.
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas
Geri bendravimo ir dalykiniai įgūdžiai
Vadybiniai gebėjimai
Darbo teisės žinojimas
Privalumas-dalinis darbingumas (NDNT nustatytas neįgalumo lygis)
CV ir motyvacinį laišką siųsti adresu: erika.tamulaityte@ordus.lt


Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ordus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus, 864716885, erika.tamulaityte@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Ordus"  Technologinės įrangos montuotojas

Pobūdis: Įmonė gamina, montuoja ir prižiūri biologinius nuotekų valymo įrenginius tiek individualiems namams, tiek gyvenvietėms ir miesteliams. Šiuo metu ieškome inžinerinės technologinės įrangos ir inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų) montuotojų.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• panašaus darbo patirtis;
• galimybė vykti į komandiruotes visoje Lietuvoje;
• turintiems pažymėjimus ir teisę dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose bei dirbti aukštalipių darbus - privalumas

Gyvenimo aprašymus siųskite adresu: jurgita@august.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "August ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juodasis kelias 104a, 864716684, jurgita@august.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "August ir ko"  Dizaineris(ė)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi dizaineriai
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas dizaino srityje;
Atsakingas požiūris į darbą.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Teisininkė(as)

Pobūdis: Dokumentų ir sutarčių rengimas, koregavimas;
Ikiteisminio ir teisminio skolų išieškojimo vykdymas;
Reikalavimai: - Teisinis universitetinis išsilavinimas;
- Strateginis mastymas;
- Iniciatyvumas;
- Darbštumas

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Masažuotoja

Pobūdis: Jaukiam salonui Vilniuje reikalinga masažuotoja: kūno ir veido procedūros, bendravimas su klientais
Reikalavimai: Darbo patirtis, komunikabilumas, meilė darbui

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Golbena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Golbena"  Baldininkai

Pobūdis: Įmonei Vilniuje reikalingi baldų surinkėjai-montuotojai
Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GJ baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "GJ baldai"  Architektas(ė)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingas architektas(ė). Pageidautina geri įgūdžiai dirbant AUTOCAD, REVIT programomis.
Reikalavimai: Patirtis dirbant SKETCH UP programa.


Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Dizaineris - konstruktuorius

Pobūdis: Vilniaus ir Trakų raj. reikalingas baldų dizaineris - konstruktuorius, baldų bei interjero elementų projektavimas, brėžinių rengimas gamybai, projektų ir gamybos priežiūra.
Reikalavimai: Patirtis baldų projektavimo ir gamybos srityje, darbo kompiuteriu įgūdžiai, baldų gamybai reikalingų medžiagų bei furnitūros išmanymas,sutarčių ir sąmatų sudarymas, medžiagų tiekimas,vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GJ baldai"
Miestas: Vilnius,trakai
Kreiptis: darbasvisems@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "GJ baldai"  Architektas(ė) projekto vadovas

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas architektas(ė)-projekto vadovas,visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė
Reikalavimai: - Au kštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacij os atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Elektros tinklų ir silpnų srovių projektuotojas

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas elektros tinklų ir silpnų srovių projektuotojas:
Techninis projekto įvertinimas;
Techninių sprendimų analizė;
Projekto techninių pasiūlymų ruošimas ir pateikimas;
Brėžinių projektavimas ir pateikimas
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas elektrotechnikos, automatikos arba elektronikos srityje;
- Puikus AutoCad programos išmanymas, projektavimo programų įsisavinimas;
- Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, savarankiškumas.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: - Elektros instaliacijos montavimo darbų organizavimas objektuose (bendraujant su paskirtais objektų darbų vykdytojais);
- Elektros darbų techninė priežiūra
Reikalavimai: - Aukštesnysis išsilavinimas (Energetika);
- Nemažesnė nei 2 m. patirtis elektros darbų organizavimo srityje;
- VEI atestatas;
-Vairuotojo pažymėjimas;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: -Statybos darbų planavimas ir organizavimas vystomame statybos objekte;
-Techninės dokumentacijos kontrolė ir darbuotojų/mechanizmų darbo apskaita;
-Vadovavimas darbuotojų komandai;
-Statybos darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: -Patirtis 2 metai
-Aukštasis statybos/inžinerinis išsilavinimas;
-Kvalifikacijos atestatai ;
-Problemų sprendimo, darbo komandoje, bendravimo įgūdžiai;
-Vairuotojo pažymėjimas;
-Analogiško darbo patirtis būtų privalumas

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Stalius

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingas stalius
Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Plytelių klojėjai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi plytelių klojėjai - plytelių klojimas
Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  GKP montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalinga GKP montuotojų brigadą - gipso kartono montavimas, didelis darbų frontas , iš kitų miestų apgyvendinsim - atlyginimas sutartinis, mokamas kas antra savaitė
Reikalavimai: Noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867433870, extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Elektrikai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi elektrikai
Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Santechnikai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi santechnikai, santechnikai-suvirintojai
Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Gerbūvis

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas gerbūvis- trinkelių klojimas, gerbūvio darbai
Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Nekvalifikuoti darbininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingi nekvalifikuoti darbininkai - pagalbiniams darbams

Reikalavimai: Noras dirbti

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Extra švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: extrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Extra švara"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių, visureigių ir mikroautobusų aptarnavimas, diagnostika, remontas
Reikalavimai: Pareigingumas, darbštumas, tvarkingumas, žinios

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekoplanas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus, 865622802, info@vanservisas.lt
Skelbimo data: 2014.07.04

Atsiliepimai apie UAB "Ekoplanas"  Apdailininkas

Pobūdis: Liejamos epoksidinės ir poliuritaninės dekoratyvinės 3D grindų ir sienų dangos.
Reikalavimai: Darbo pobūdis: Įmonė teikianti dekoratyvinės dangos paslaugas, ieško meistro, kuris būtų atsakingas už mūsų projektų įgyvendinimą.

Reikalavimai darbuotojui: Noras dirbti, turėti bent teorines žinias apie liejamų grindų dangas. Sveikintinos savybės atsakomybės jausmas, tvarkingumas, pedantiskumas. Fizinis ištvermingumas. Galimybė vykti į komandiruotes Lietuvos ribose.
Privalumai: Patirtis dirbant su epoksidinėmis ar poliritaninėmis dervomis. B kotegorijos vairuotojo pažymėjimas .
Įmonė siūlo: Visas socialines garantijas. Pastovų darbo užmokestį bei priedus. Apmokymus.
Kontaktinis telefonas: +37063337009
El.paštas: info@jkgroup.lt

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 3D sprendimai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Suderves g.8d, 863337009, info@jkgroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB 3D sprendimai  Valytoja,langu valymo valytojas

Pobūdis: Valymas
Reikalavimai: Dirbam pagal kokybe

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros sesės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisves pr.77 c, 867167738, irincik1@gmai.com
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Švaros sesės"  Nekilnojamo turto pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais klientais
Naujų klientų paieška
Tiesioginis bendravimas su klientu
Pardavimai
Derybos
Konsultavimas
NT rinkos analizė
NT objektų reklamos sprendimai
Reikalavimai: Trokštame pasikviesti Tave pirmai pažinčiai, jei:

esi ambicingas ir verslus;
sugebi kelti sau tikslus ir dirbti savarankiškai;
nesistengi "nusimesti” atsakomybės;
visose situacijose įžvelgi pozityvių pusių ir galbūt esi kiek "crazy”,
esi komunikabilus ir pakantus bendraudamas su žmonėmis;
turi asmeninį kompiuterį, vairuotojo pažymėjimą bei automobilį;
moki anglų kalbą ir rusų kalbą (tai Tavo privalumas)
turi aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
nori tobulėti ir mokytis.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laurus real estate"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23b, kotryna@laurus.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Laurus real estate"  Padavėjas

Pobūdis: Čili picerijai PC MADA reikalingas padavėjas.
Darbo pobūdis :
*Darbas kasos aparatu
*Svečių aptarnavimas
* Komandinis darbas , tvarkos palaikymas
Reikalavimai: Patirtis- didžiausias privalumas .
Kiti reikalavimai:
*Optimizmas
*Darbštumas
*Iniciatyvumas
*Ataskingumas
*Greita Orientacija

Savo cv siųsti nurodytu el.paštu. informuosime tik atrinktus kandidatus

Atlyginimas: 800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g.42, 868618803, cili63vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Sandėlio darbuotojas

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško sandėlio darbuotojų.

Reikalavimai:
Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.

Darbo pobūdis:
Siuntų skirstymas pagal Lietuvos miestus. Siuntų apdorojimas fiziškai, bei sistemiškai. Siuntų skanavimas, suvedimas į duomenų bazę. Siuntų formavimas į paletes, krovos darbai į sunkvežimius elektrokrautuvais.

Privalumas elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Darbo valandos:
Nuo 06val iki 15val
Nuo 15val iki 24val

Prašome nurodyti pageidaujamą pamainą, bei savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas neatskaičius mokesčių 1200lt., priedų sistema už kokybiškai atliekamą darbą( iki 400lt).


Įmonė randasi Ogmios miestelyje (Š. miestelis), Vilniuje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: deimantas.krukonis@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Dizaineris-maketuotojas (-a)

Pobūdis: - Skrajučių, katalogų, bukletų, vizitinių kortelių ir kitos spausdintinos produkcijos dizainas ir maketavimas;
- Logotipų kūrimas ir firminio stiliaus kūrimas;
- Naujienlaiškių bei banerių kūrimas;
- Maketų paruošimas spaudai;
- ir kt.
Reikalavimai: - Mokėjimas dirbti (Corel Draw, Photoshop, Iliustratorius) programomis.
- Aukštasis išsilavinimas;
- Kūrybingumas,atsakingumas, iniciatyvumas;

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1 000 Lt po mokesčių, po bandomojo laikotarpio 1500 Lt po mokesčių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RD advert"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 7, 8 606 32859, cv@rdadvert.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "RD advert"  Betonuotojas

Pobūdis: Betonavimo darbai visoje Lietuvoje. Ieškome visos betonuotojų brigados ir/ar atskirų betonuotojų, taip pat pagalbinių darbininkų, kurie dirbtų objektuose visoje Lietuvoje.
Reikalavimai: Patirtis
Atsakomybė
Sąžiningumas

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alginsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lazdynų g. 21, info@alginsta.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Alginsta"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi klientų paieška, ryšių palaikymas, pasiūlymų ruošimas, užsakymų suderinimas ir įvykdymo koordinavimas, priežiūra.
Idėjų generavimas ir originalių sprendimų pateikimas klientams.
Reikalavimai: Moki siekti rezultatų?
Bendrauji laisvai ir su visais ?
Nebijai iššūkių?
Taves negąsdina naujų sprendimų paieška ?
Gali dirbti ir komandoje ir savarankiškai ?
Jeigu atsakei teigiamai, tuomet galbūt TU esi idealus mūsų komandos narys!

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MG trade"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50, info@mgtrade.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "MG trade"  Siūvėja darbui teatre

Pobūdis: Teatrui reikalinga siūvėja pastoviam darbui

Reikalavimai:

• Sukirpti, siūti sceninius kostiumus
• Sugebėti kūrybiškai ir praktiškai modeliuoti teatro kostiumą
• Sąžiningumas ir atsakingumas
• Operatyvumas

Atlyginimas sutartinis.
Savo gyvenimo aprašymą ir CV siųskite adresu renginys.raganiuke@gmail.com;
Informacija telefonu 861443997;867097832.


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Raganiukės teatras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stanevičiaus 24, 867097832, raganiukes.teatras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie VšĮ "Raganiukės teatras"  Plataus profilio kirpėja/-as

Reikalavimai: Ieškome plataus profilio kirpėjo/-jos dirbti moderniame Victoria gym grožio centre.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Victoria gym sporto ir laisvalaikio centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trinapolio g. 11, Mob. 8-620 98 288, info@victoriagym.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie VšĮ "Victoria gym sporto ir laisvalaikio centras"  Picų kepėjas (-a)

Pobūdis: Picų kepimas malkinėje krosnyje. Savo gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu gerda@soprano.lt
Reikalavimai: Reikalavimai:
Atsakingas požiūris į darbą;
Galimybė dirbti visą darbo dieną;
Tvarkingumas.

Mes jums siūlome:
Visas socialines garantijas;
Stabilų darbą;
Draugišką kolektyvą;


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paupio g. 3, gerda@soprano.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Valytojos Viršuliškių skg.

Pobūdis: Patalpų valymas Viršuliškių skg. Darbas visai dienai. Darbo laikas: 15:00-23:30 val.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Šaltkalvis

Pobūdis: Platus darbu profilis
Reikalavimai: Metalo apdirbimo procesu ismanymas

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Dailininkas-butaforas/ė

Pobūdis: Teatrui reikalingas dailininkas-butaforas/ė pastoviam darbui.

Reikalavimai:

• Išmanyti technologijas;
• Mokėti dirbti su apimtiniais darbais;
• Sąžiningumas ir atsakingumas;


Siųsti gyvenimo aprašymą ir CV adresu raganiukes.teatras@gmail.com
Informacija telefonu: 861443997;867097832

Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Raganiukės teatras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stanevičiaus 24, 867097832, raganiukes.teatras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie VšĮ "Raganiukės teatras"  Lankstymo stakliu operatorius

Pobūdis: Ivairiu aliuminio,nerudijancio plieno ir juodo metalo gaminiu lankstymas Amada staklemis
Reikalavimai: Mokejimas skaityti brezinius
Atskingumas
Kruopstumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Bendravimas su vežėjais, sutarčių derinimas;
Krovinių gabenimo kontrolė nuo užsakymo gavimo iki krovinio pristatymo užsakovui;
Dokumentų administravimas.
Reikalavimai: Geros rusų ar lenkų kalbų žinios;
Anglų kabos žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus.
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.
Darbo patirtis logistikoje.
Darbo užmokestis nuo 3 000 t., priklausomai nuo rezultatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDI transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio 7, 865532225, karjera@mdi.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "MDI transport"  Valytojos Ozo g.

Pobūdis: Patalpų valymas Ozo g.,Saltoniškių g. Darbas nevisai darbo dienai. Darbo laikas: 6:00-10:00 val., 19:30-23:30 val. Slankusis darbo grafikas.

Atlyginimas: 500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Valytojų mobilioje brigadoje

Pobūdis: Langų, fasadų, kilimų, patalpų po remonto ir statybos darbų valymas su spec. technika.
Reikalavimai: - vairuotojo pažymėjimas ir darbo patirtis būtų privalumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Santechnikai individualių namų įrengimui

Pobūdis: Musu paslaugos:
Atliekame visus lauko ir vidaus santechnikos ir vėdinimo montavimo darbus
Montuojame vidaus vamzdynus:
Kanalizaciją , vandentiekį
su Vokiškomis TECE ir Wavin medžiagomis .

Montuojame visų tipų šildymo sistemas:
Pajungeme dujinius katilus, geoterminį šildymą, granulinius ar kieto kuro katilus.
Montuojame grindinio ir radiatorinio šildymo sistemas.

Lauko santechnikos darbai
Montuojame visus valymo irenginius Traidenis, August ir CO, Feliksnavis, Švaistė, Wavin, Uponor.
Pajungeme lietaus nuvedimo sistemas, montuojame šulinius ir infiltracinius tunelius.
Prijungėme prie miesto tinklų vandentiekį, nuotėkas, lietų.

Montuojame vėdinimo sistemas (rekuperaciją)
Pajungeme rekuperatorius, skardinius ir lanksčius vėdinimo ortakius.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas ir meilė darbui.

Jei esi kūrybingas, energingas darbštus ir nori prisijungti prie mūsų komandos, skambink ar rašyk.
Atlyginimas atitinkantis kvalifikacija, priedas priklausantys nuo darbo rezultatų

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 864 883 373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Valytojų ir taros plovėjų Graičiūno g.

Pobūdis: Gamybinių patalpų valymas, taros plovimo. Darbas visai ir nevisai darbo dienai. Darbo laikas: 6:00-14:30 val., 14:30-21:00 val., 22:00-6:00 val.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės g.8, 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Medicinos biologas (-ė)

Pobūdis: • Laboratorijos darbo organizavimas
Reikalavimai: - Išsilavinimas laboratorijos gydytojas arba medicinos biologas;
- Darbo patirtis pagal specialybę ne mažiau 5 metų;
- Išmanyti ISO 15189
- Kompiuterinis raštingumas;
- Atsakingumas, sumanumas, žingeidumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje ir priimti savarankiškus sprendimus, analitinis mąstymas.
Mes siūlome:
- Darbą draugiškame ir profesionaliame kolektyve;
- Galimybę mokytis ir tobulėti;
- Visas socialines garantijas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sosdiagnostika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g. 65a, info@sosdiagnostika.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "Sosdiagnostika"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pagrindų ruošimas, bortų statymas, trinkelių/plytelių klojimas
Reikalavimai: Gera sveikata, noras dirbti ir užsidirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMA Via"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 5a-44, 869955210, info@emagroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.03

Atsiliepimai apie UAB "EMA Via"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Pobūdis:
-Svečių aptarnavimas pagal standartus;
-Pamaininis darbo grafikas (pilnu ir 0,75 etatais).
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Mokėti aiškiai, rišliai ir nuosekliai teikti informaciją;
- Būti paslaugiems, mandagiems, taktiškiems, orientuotiems į svečią ir jo interesus.
- Tikslus ir greitas užsakymų priėmimas ir įvykdymas;
- Darbas su R-keeper sistema;
- Pinigų iš klientų priėmimas, paskaičiavimas bei teisingas grąžos jiems a