Siuvimo mokytoja(-s)

Pobūdis: Ieškome siuvimo mokytojo, kuris vestų siuvimo kursus.
Siūlome pusę etato, padorų ir visada laiku atlyginimą.

Laukiame Jūsų CV el. paštu vadovas@igsi.lt

Reikalavimai: Kūrybiškumas, draugiškumas, itin lengvas bendravimas su mokiniais (15-50 metų), galimybė dirbti vakarais arba darbo dienomis po 4-6 val. (iš viso 20 val. per savaitę).
Ieškome ne būtinai siuvimo mokytojo pagal išsilavinimą, o kūrybiško ir bendraujančio žmogaus, kuris turėtų atitinkamas žinias ir patirtį siuvimo srityje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aspava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštaičių, 866098888, vadovas@igsi.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Aspava"  Restorano darbuotojas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu, sumuštinių kepimas, tvarkos ir švaros palaikymas savo pamainos metu, salės priežiūra.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis, mokėjimas dirbti kasos aparatu būtų privalumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LitPark"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g 142e, 868457708, veiveriu@hesburger.fi
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "LitPark"  Būsto renovacijos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 15 d.

įsakymu Nr. A-1963

STATYBOS SKYRIAUS BŪSTO RENOVACIJOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus Būsto renovacijos poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

IIPAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra teikti Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriams, butų savininkams techninę ir organizacinę pagalbą, rengti dokumentus, susijusius su Savivaldybės dalyvavimu energinio efektyvumo didinimo programose, daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektuose, padėti poskyrio vedėjui organizuoti darbą pagal priskirtas funkcijas.

IIIVEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis - daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (modernizavimas).

IVSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos ar daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje;

6.3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, daugiabučių namų ir visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimą (modernizavimą), dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"

6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

VŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdyti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo įsakymus ir kitus teisės aktus, susijusius su poskyrio veikla, siekiant užtikrinti efektyvų poskyrio darbą;

7.2. rengti dokumentus dėl esamo būsto atnaujinimo (modernizavimo), teikti siūlymus dėl naujų programų kūrimo ir būsto atnaujinimo skatinimo, siekiant užtikrinti efektyvų energijos vartojimą;

7.3. koordinuoti Kauno miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorių darbą, vykdyti programos įgyvendinimo stebėseną, siekiant užtikrinti tinkamą daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą).

7.4. konsultuoti butų ir kitų patalpų savininkus ir pastatų valdytojus būsto atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, teikti informaciją apie energinio efektyvumo didinimo priemonių taikymą daugiabučiuose namuose, bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

7.5. dalyvauti pagal kompetenciją darbo grupių, komisijų veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms, komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.6. rinkti, analizuoti ir teikti atnaujinimo (modernizavimo) projektams vykdyti reikalingą informaciją apie Kauno miesto daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų būklę tam, kad būtų tenkinami vartotojų poreikiai neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

7.7. tikrinti, ar daugiabučių namų atnaujinimo projektuose, pateiktuose per IS "Infostatyba" statybą leidžiantiems dokumentams gauti, numatyti sprendiniai sudaro sąlygas įgyvendinti efektyvias energiją taupančias priemones, ar projekte numatytos aplinkos taršos mažinimo priemonės, siekiant užtikrinti efektyvų pastato energijos vartojimą, atitinkantį Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos tikslus;

7.8. užtikrinti dažniausiai užduodamų būsto renovacijos klausimų skilties Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje sukūrimą ir šią skiltį administruoti, siekiant sudaryti galimybę miesto gyventojams gauti reikiamą informaciją;

7.9. rengti pagal poskyrio kompetenciją dokumentus dėl Savivaldybės dalyvavimo Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos programose ir projektuose, siekiant gauti finansinę paramą būsto atnaujinimo projektams įgyvendinti;

7.10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VIŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Būsto renovacijos poskyrio vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. birželio 9 d.

įsakymu Nr. A-1643

STATYBOS SKYRIAUS BŪSTO RENOVACIJOS POSKYRIO VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus (toliau - skyrius) Būsto renovacijos poskyrio (toliau - poskyris) vedėjas (toliau - poskyrio vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

IIPAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Poskyrio vedėjo pareigybės paskirtis yra vertinti daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo (modernizavimo) galimybes, rengti būtinus dokumentus daugiabučių namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai apsisprendė vykdyti namo atnaujinimą (modernizavimą), teikti Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriams, butų savininkams techninę ir organizacinę pagalbą, bendradarbiauti su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą įgyvendinančia institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir programos vykdytoja VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, užtikrinti Savivaldybės tarybos patvirtintos Kauno miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą.

IIIVEIKLOS SRITIS

5. Poskyrio vedėjo specialioji veiklos sritis - daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (modernizavimas).

IVSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties (magistro kvalifikacinis laipsnis) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį statybos ar daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) srityje;

6.3. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos paraiškų rengimo ir projektų įgyvendinimo energetikos srityje;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Auto Cad;

6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

VŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Poskyrio vedėjo funkcijos yra šios:

7.1. planuoti, organizuoti ir kontroliuoti poskyrio darbą, kontroliuoti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir pavedimų poskyrio kompetencijos klausimais vykdymą, organizuoti poskyrio darbuotojų pasitarimus, paskirstyti užduotis poskyrio darbuotojams, numatyti ir įgyvendinti poskyrio vidaus kontrolės priemones, skirtas darbuotojų veiklos priežiūrai, siekiant užtikrinti veiksmingą poskyrio darbą;

7.2. siekiant užtikrinti tinkamą daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimą (modernizavimą):

7.2.1. planuoti daugiabučių namų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimo (modernizavimo) mastą;

7.2.2. koordinuoti Kauno miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą;

7.2.3. prižiūrėti ir kontroliuoti Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorių darbą, vykdyti programos įgyvendinimo stebėseną;

7.2.4. planuoti lėšų poreikį Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programai įgyvendinti;

7.2.5. teikti pasiūlymus dėl galiojančių Kauno miesto savivaldybės būsto atnaujinimo (modernizavimo) programų peržiūrėjimo, naujų programų kūrimo ir būsto atnaujinimo skatinimo;

7.2.6. konsultuoti būsto savininkus ir naudotojus, keistis informacija, palaikyti ryšius su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, valstybės būsto atnaujinimo (modernizavimo) programos koordinatoriais ir kitų valstybės įstaigų tarnautojais būsto atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo ir Savivaldybės paramos klausimais;

7.2.7. periodiškai teikti VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai ir skyriaus vedėjui, pagal poreikį Savivaldybės tarybos nariams, pastatų valdytojams informaciją apie Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo eigą;

7.2.8. teikti pasiūlymus dėl poskyrio darbuotojų dalyvavimo seminaruose ar kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose;

7.3. organizuoti ir kontroliuoti pagal poskyrio kompetenciją viešųjų pirkimų dokumentų ir sutarčių projektų rengimą, kontroliuoti sutarčių vykdymą, tikrinti paslaugų, suteiktų pagal sutartis, perdavimo ir priėmimo aktus, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir sutarčių vykdymo kontrolę;

7.4. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl Kauno miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos papildymo, siekiant užtikrinti tinkamą skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

7.5. rinkti, analizuoti ir teikti atnaujinimo (modernizavimo) projektams vykdyti reikalingą informaciją apie Kauno miesto daugiabučių namų būklę tam, kad būtų tenkinami vartotojų poreikiai neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

7.6. organizuoti dažniausiai užduodamų būsto renovacijos klausimų skilties Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje sukūrimą ir šią skiltį administruoti, siekiant sudaryti galimybę miesto gyventojams gauti reikiamą informaciją;

7.7. rengti dokumentus dėl Savivaldybės dalyvavimo Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos programose ir projektuose, siekiant gauti finansinę paramą būsto atnaujinimo projektams įgyvendinti;

7.8. bendradarbiauti ir keistis informacija su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą įgyvendinančia institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir programos vykdytoja VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus, konsultuoti butų ir kitų patalpų savininkus ir pastatų valdytojus būsto atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, teikti informaciją apie energinio efektyvumo didinimo priemonių taikymą daugiabučiuose namuose, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

7.9. dalyvauti pagal savo kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ir darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;

7.10. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VIŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Poskyrio vedėjas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Pirmasis atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės vado

2008 m.
įsakymu Nr.
FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO
PIRMOJO ATSISKAITYMŲ SU DARBUOTOJAIS SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Pirmojo atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 10.


II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga teisingam ir reikiamu laiku atliekamam darbo užmokesčio, maistpinigių, butpinigių, stipendijų, komandiruočių, kitų išmokų apskaičiavimui bei išmokėjimui užtikrinti ir visoms operacijoms įtraukti į buhalterinę apskaitą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui keliami šie specialūs reikalavimai:
7. Aukštasis neuniversitetinis arba arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas. Sritis - socialiniai mokslai, kryptys - vadybos ir verslo administravimas, ekonomika, viešasis administravimas.
8. Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą.
9. Mokėti taikyti valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, profesinės karo tarnybos karių darbo užmokesčio, maistpinigių, butpinigių, stipendijų, komandiruočių bei kitų išmokų apskaičiavimą reglamentuojančius galiojančius įstatymus ir kitus susijusius norminius teisės aktus.
10. Gerai žinoti galiojančius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius reglamentuojančius įstatymus ir kitus susijusius norminius teisės aktus.
11. Savarankiškai taikyti savo veikloje teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, darbo užmokesčio ir kitų išmokų apskaičiavimą.
12. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
13. Gebėti gerai dirbti MS Word, Excel, Internet Explorer programomis.
14. Mokėti sisteminti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

15. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
15. Vykdo Lietuvos kariuomenės karinių vienetų darbo užmokesčio apskaitą, teisingai ir laiku specializuota darbo užmokesčio programa apskaičiuoja darbo užmokestį, maistpinigius, butpinigius, stipendijas, komandiruotes bei kitas išmokas.
16. Rengia mokėjimo pavedimus darbuotojams į asmenines sąskaitas, mokėjimo žiniaraščius, alimentų perlaidas pagal kiekvieną tarnybą bei mokėjimo rūšis atskirai.
17. Atlieka mokėjimų į valstybės biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą.
18. Atlieka finansų kontrolės procedūras:
18.1. tikrina, ar atitinkamu laikotarpiu apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų duomenys atitinka buhalterinės apskaitos specializuotos programos skirtingų apskaitos registrų duomenis pagal kiekvieną karinį vienetą;
18.2. kaupia ir analizuoja duomenis, reikalingus darbo užmokesčio, socialinių pašalpų panaudojimo, kontingento plano įvykdymo, debetinių ir kreditinių įsiskolinimų ataskaitoms parengti pagal priskirtus karinius vienetus.
19. Užtikrina grynųjų pinigų užsakymą nustatytu laiku, tikrina atitinkamų išlaidų straipsnių piniginių lėšų likučius pagal kiekvieno jam priskirto karinio vieneto programą, priemones bei išlaidų straipsnius.
20. Rengia darbo užmokesčio, kitų išmokų pažymas bei metines pajamų deklaracijas.
21. Pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius pavedimus.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ir apskaitos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šilo 5a, 8(5)2103846, LKFAD@kam.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Finansų ir apskaitos departamentas  IT skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Centrinės hipotekos įstaigos
direktoriaus 2014 m. liepos 15 d.
įsakymo Nr. B1-99 3.2 papunkčiu

REGISTRŲ PLĖTROS DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Registrų plėtros departamento Informacinių technologijų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Registrų plėtros departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga registrų ir informacinių sistemų duomenų bazėms ir naudotojams administruoti bei kokybiškam registrų funkcionavimui ir tinkamam programinės įrangos veikimui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) informacinių sistemų kūrime ir eksploatavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų, įstaigos tvarkomų registrų veiklą ir asmens duomenų apsaugą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.4. žinoti informacinių sistemų kūrimo principus;
6.5. išmanyti reliacinių duomenų bazių administravimą;
6.6. turėti praktinius darbo įgūdžius, administruojant ORACLE duomenų bazes, išmanyti programavimą HTML, PHP, PL/SQL kalbomis;
6.7. būti susipažinęs su IT paslaugų valdymo metodologija;
6.8. išmanyti duomenų apsaugos principus ir priemones;
6.9. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.10. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus;
6.11. sugebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.12. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja įstaigos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų bazes;
7.2. administruoja įstaigos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų naudotojus;
7.3. prižiūri ir kontroliuoja įstaigos tvarkomų registrų elektroninį duomenų perdavimą susijusiems registrams;
7.4. prižiūri ir kontroliuoja susijusių registrų elektroninį duomenų teikimą įstaigos tvarkomiems registrams;
7.5. prižiūri įstaigos tvarkomų registrų elektroninį duomenų teikimą duomenų gavėjams;
7.6. analizuoja įstaigos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.7. diegia įstaigos tvarkomų registrų ir informacinių sistemų pakeitimus;
7.8. priima ir registruoja įstaigos darbuotojų ir registrų duomenų teikėjų ir gavėjų pranešimus apie informacinių technologijų incidentus ir registrų veiklos problemas, prižiūri jų sprendimo eigą;
7.9. konsultuoja įstaigos ir jos filialų darbuotojus techninės ir programinės įrangos veikimo klausimais;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos sudaromų komisijų darbe;
7.11. rengia raštų ir atsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
7.12. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, Registrų plėtros departamento direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Centrinė hipotekos įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17, (85)2313490, info@hipotekosistaiga.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Centrinė hipotekos įstaiga  Visagino grupės specialistas

Pobūdis:

MIGRACIJOS SKYRIAUSVISAGINO GRUPĖS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus Visagino migracijos grupės (toliau - migracijos grupė) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės lygis - B .Pareigybės kategorija - 5 .

II. PASKIRTIS

4. Migracijos grupės specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybė reikalinga migracijos grupės darbui, sprendžiant grupės aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo, užsieniečių teisinės padėties klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Migracijos grupės specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) veiklos sritys: asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimas, pilietybės klausimų sprendimas, užsieniečių teisinės padėties kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą, užsieniečių teisinę padėtį, kitus su migracijos politikos įgyvendinimu ir policijos veikla susijusius klausimus;

6.3. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis bei kompiuterinėmis duomenų paieškos sistemomis;

6.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimądirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Ribotonaudojimo" .

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, priima sprendimus šiais klausimais, tvirtina fizinio arba juridinio asmens kvietimus užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką;

7.2. priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti jiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau - leidimas laikinai gyventi), Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau - leidimas nuolat gyventi), pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau - pažyma), ar pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę (toliau - ES kortelė), teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nagrinėja šiuos prašymus arba suformuoja užsieniečių asmens bylas ir teikia jas vyresniajam specialistui arba Migracijos departamentui sprendimui priimti;

7.3. priima užsieniečių prašymus įforminti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi ar ES kortelę, išduoda, keičia leidimus laikinai gyventi, leidimus nuolat gyventi ir ES korteles, išduoda pažymas;

7.4. kontroliuoja leidimų laikinai gyventi, leidimų nuolat gyventi ir ES kortelių, sprendimų išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi ar ES kortelę galiojimą, pasibaigus leidimo laikinai gyventi, taip pat sprendimo dėl šio leidimo galiojimo laikui, siunčia užsieniečių asmens bylą Migracijos departamentui;

7.5. priima ir nagrinėja asmenų be pilietybės prašymus išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą, išduoda, keičia asmens be pilietybės kelionės dokumentus;

7.6. priima užsienio valstybių piliečių prašymus išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą ir nustatyta tvarka teikia juos Migracijos departamentui sprendimui priimti, išduoda, keičia užsieniečių pasus;

7.7. priima ir nagrinėja asmenų, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje, prašymus išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą, išduoda, keičia pabėgėlio kelionės dokumentus;

7.8.. teisės aktų nustatyta tvarka skelbia negaliojančiais šių nuostatų 7.2 punkte nurodytus panaikintus dokumentus;

7.9. atlieka Užsieniečių registro tvarkymo funkcijas, tvarko ir saugo kartotekas, užsieniečių asmens bylas ir kitus dokumentus, teisės aktų nustatytais atvejais teikia juos ar jų kopijas suinteresuotoms institucijoms.

7.10. teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui apie vaikų Lietuvos Respublikos pilietybę ir turimą kitos valstybės pilietybę;

7.11. priima ir nagrinėja Lietuvos Respublikos piliečių prašymus dėl asmens tapatybės kortelės, paso išdavimo ar keitimo, nesant abejonių dėl asmens duomenų ir tapatybės priima dėl jų sprendimus, išduoda, keičia asmens tapatybės korteles ir pasus;

7.12. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka išduoda laikinuosius pažymėjimus;

7.13. atlieka patikrinimą Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti, rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo teisėtumo ir teikia jas Policijos departamentui sprendimui priimti;

7.14. teisės aktų nustatyta tvarka pažymi, kad asmens dokumentas negalioja, siunčia negaliojančius asmens dokumentus sunaikinti į Asmens dokumentų išrašymo centrą, tikrina iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautas išrašytų asmens dokumentų pakuotes, nustatęs pažeidimų, atlieka patikrinimus;

7.26. dirba su Policijos žinybiniais registrais ir posistemiais: "Raštų apskaita" (peržiūri ir registruoja duomenis), "POLIS įmokų tvarkymo modulis (valstybės rinkliava už migracijos tarnybų teikiamas paslaugas)" (peržiūri duomenis);

7.27. dirba su Vidaus reikalų sistemos centrinio duomenų banko žinybiniais registrais: "Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras" (peržiūri duomenis), "Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinis registras" (peržiūri duomenis), "Gyventojų registras (asmens duomenys, asmens dokumentai)" (peržiūri duomenis);

7.28 dirba su kitų valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis: "Asmens dokumentų išrašymo sistema (ADIS)" - registruoja (koreguoja) sistemoje asmenų prašymus išduoti (pakeisti) asmens dokumentus (asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos pasą, užsieniečio pasą, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ES leidimą gyventi, pabėgėlio kelionės dokumentą, asmens be pilietybės kelionės dokumentą); nuskaito asmenų biometrinius duomenis ir registruoja juos sistemoje; formuoja užsakymus asmens dokumentams išrašyti ir perduoda juos Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Asmens dokumentų išrašymo centras); tikrina iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautas išrašytų asmens dokumentų pakuotes, pažymi sistemoje; įteikia asmens dokumentus ir asmens dokumentų kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (vokelį su slaptažodžiu), įveda į sistemą duomenis apie asmens dokumento galiojimą; patikrina asmens sertifikatų būsenas, peržiūri lusto turinį; įveda į sistemą duomenis apie asmens dokumento negaliojimą, asmens dokumento negrąžinimą ar grąžinimą; formuoja ataskaitas apie išrašytus ar išduotus asmens dokumentus;

7.29. laikosi Policijos įstaigų informacijos saugos politikoje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacijos saugos įgyvendinimą policijos įstaigose, saugaus policijos informacinės sistemos žinybinių registrų ir posistemių elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėse, tarnybinio elektroninio pašto paslaugos nuostatų, tvarkant registrų duomenis ir naudojantis tarnybinio elektroninio pašto paslauga, nustatytų reikalavimų;

7.30. pagal kompetenciją tvirtina migracijos grupėje sudarytų ar gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą;

7.31. teisės aktų nustatyta tvarka rengia lydraščius, kopijuoja dokumentus ir patvirtintas dokumentų kopijas siunčia paklausėjams;

7.32. atsako už patikėtas materialines vertybes;

7.33. vykdo migracijos grupės vyr. specialisto, o atskirais klausimais pagal kompetenciją ir kitus pavedimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis ir vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas;

7.34. nesant Migracijos grupės specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) ar specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) jį pavaduoja ir vykdo jo funkcijas (išskyrus funkcijas, kurioms vykdyti būtinas statutinio valstybės tarnautojo statusas).

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Migracijos grupės specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) yra tiesiogiai pavaldus Migracijos grupės vyresniajam specialistui (statutiniam valstybės tarnautojui).
Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Utena
Kreiptis: Aušros g. 22, 838961980, utenosvpk.ovs@policija.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Administracinio skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko

2014 m. liepos d. įsakymu Nr.

ADMINISTRACINIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administracijos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Administracijos skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjo pareigybė reikalinga administruoti skyriaus darbą, organizuoti personalo valdymą ir mokymus, turto valdymą ir priežiūrą, vykdyti viešuosius pirkimus, organizuoti ir kontroliuoti įstaigos dokumentų valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės karjeros tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo ir dokumentų valdymas, turto valdymas ir priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas bei viešieji ryšiai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, vadovaujamo darbo patirtį ir darbo patirtį įstaigos vidaus administravimo srityje;

Panevėžio APGV viršininko 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. V1-124

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės bei vidaus tarnybą, korupcijos prevenciją, valstybės ir tarnybos paslaptis, asmens duomenų teisinę apsaugą, darbo ir turtinių santykių reguliavimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą, dokumentų valdymą;

6.5. gebėti planuoti, organizuoti savo ir vadovaujamo skyriaus veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų analizę, rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO"

6.9. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, Valdybos viršininko įsakymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir Skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;

7.2. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus personalo pareigybių aprašymus, veiklos planus, programas bei ataskaitas, teikia juos Valdybos viršininkui, organizuoja ir vykdo veiklos planuose numatytas priemones;

7.3. pagal savo kompetenciją valdo Skyriaus personalą, duoda nurodymus, užduotis ir įpareigojimus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia pasiūlymus Valdybos viršininkui dėl Skyriaus personalo tarnybinės veiklos ir darbo sąlygų gerinimo, karjeros, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi, skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

7.4. kartu su Valdybos struktūrinių padalinių vadovais rengia Valdybos kasmetinius veiklos, pirkimų planus įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, programų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano, Valdybos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolų ir kitų Valdybos vadovybės pavedimų nuostatas;

7.5. kontroliuoja Valdybos veiklos, pirkimų planų, Valdybos struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolų bei kitų Valdybos veiklos planų ir Valdybos vadovybės pavedimų vykdymą;

7.6. pagal kompetenciją organizuoja pasitarimus ir Valdybos struktūrinių padalinių vadovų atsiskaitymą pas Valdybos viršininką, Valdybos viršininko įsteigtų komisijų bei darbo grupių posėdžius;

7.7. vykdo Valdybos personalo ir jo veiklos analizę, Valdybos viršininkui teikia informaciją bei siūlymus dėl personalo poreikio, sudėties formavimo, efektyvaus panaudojimo, mokymo prioritetų, motyvacijos sistemos kūrimo ir jos įgyvendinimo;

7.8. organizuoja Valdybos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, Valdybos karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, statutinių valstybės tarnautojų atestavimą ir profesionalumo vertinimą, Valdybos personalo socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimą;

7.9. organizuoja valstybės tarnautojų duomenų registro ir darbuotojų asmens bylų tvarkymą;

7.10. pagal kompetenciją kontroliuoja darbo reglamento laikymąsi, teikia pasiūlymus Valdybos viršininkui dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;

7.11. padeda Valdybos personalui įgyvendinti teisę į karjerą;

7.12. kontroliuoja Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nuostatų įgyvendinimą Valdyboje;

7.13. organizuoja asmenų aptarnavimą Valdyboje teikiant administracines paslaugas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7.14. vykdo Valdybos struktūrinių padalinių ir personalo aprūpinimo analizę, Valdybos viršininkui teikia informaciją bei siūlymus dėl gaisrinės ir gelbėjimo technikos bei įrangos, kito materialaus ir nematerialaus turto poreikio, įsigijimo ir efektyvaus panaudojimo;

7.15. organizuoja Valdybos struktūrinių padalinių bei personalo materialinį aprūpinimą, įsigytų prekių laikiną saugojimą, skyriaus žinioje esančio turto apskaitą ir nurašymą, kontroliuoja turto saugojimą ir naudojimą Valdybos struktūriniuose padaliniuose. Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;

7.16. pagal kompetenciją kontroliuoja Valdybos personalo veiklą, užtikrinančią veiksmingą ir racionalų valstybės turto, kitų materialinių ir finansinių išteklių panaudojimą,

7.17. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Valdybos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų apskaitą, eksploataciją ir techninę apžiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų vykdymą, kontroliuoja, kaip Valdybos struktūriniuose padaliniuose vykdoma patalpų, kuriose jie yra įsikūrę, eksploatacija;

7.18. pagal kompetenciją atlieka užsakovo funkcijas, rengia projektavimo užduotis Valdybos planuojamiems statyti, rekonstruoti ar remontuoti nekilnojamiesiems daiktams;

7.19. rengia teisės aktų projektus, sutartis Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos tvirtinti Valdybos viršininkui, nagrinėja ir vizuoja Valdybos padalinių vadovų bei kito personalo parengtų teisės aktų ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos ribose. Koordinuoja ir kontroliuoja Valdybos sutarčių, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu bei įsigijimu vykdymą;

7.20. pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą Valdybos struktūrinių padalinių vadovams ir kitam personalui Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.21. organizuoja Valdybos ir jos struktūrinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą, viešųjų ryšių įgyvendinimą bei viešosios informacijos vadybą;

7.24. Valdybos viršininko pavedimu nagrinėja skundus, prašymus ir pareiškimus, atstovauja Valdybą valstybės bei savivaldybių įstaigose ir institucijose;

7.25. dalyvauja formuojant Valdybos organizacinę kultūrą, organizuoja įvairius kultūrinius ir šventinius renginius;

7.26. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Vidaus reikalų ministro, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus, bei Valdybos viršininkui įsakymais ar nurodymais jam pavestas funkcijas.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.
Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Ramygalos g. 14, 845503322, panevezys.pgv@vpgt.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba  Mažeikių poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Telšių apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. P1-246

(Telšių apskrities valstybinės mokesčių

inspekcijos viršininko 2014 m. liepos 16 d.

įsakymo Nr. APS22-84 redakcija)

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ skyriaus MAŽEIKIŲ POSKYRIO

VYRESNIOJO specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių skyriaus Mažeikių poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 7

II. PASKIRTIS

4. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Telšių AVMI) Mokestinių prievolių skyriaus Telšių poskyrio (toliau - Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybės paskirtis - atlikti mokesčių administravimo procedūras, susijusias su Mokestinių prievolių skyriaus (toliau - Skyrius) Poskyrio funkcijų įgyvendinimu, ir vykdyti kitas teisės aktų nustatytas mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir kontrolės funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus poskyrio vyresniojo specialisto veiklos sritis - vykdyti funkcijas specialioje veiklos srityje - mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKYRIAUS MAŽEIKIŲ POSKYRIO VYRESNIAJAM SPECIALISTUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į biudžetą ir fondus, jų administravimą bei kontrolę, dokumentų valdymą;

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;

6.3. Sugebėti organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus;

6.4. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštų rengimo taisykles;

6.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, Qutlook, Internet Explorer.

V. MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKYRIAUS MAŽEIKIŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartų tinkamą laikymąsi, vykdo priskirtų naujų/tikslinių mokesčių mokėtojų aptarnavimą ir bendravimą su jais bei tvarko naujų/tikslinių mokesčio mokėtojų aptarnavimo korteles, siekiant pagerinti naujų/tikslinių mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, priemones ir būdus;

7.2. Priima priskirtų mokesčių mokėtojų pateiktus mokestinius dokumentus, juos patikrina, informuoja ir išsamiai konsultuoja mokesčių mokėtojus deklaracijų teikimo elektroniniu būdu klausimais, tvarko deklaracijas elektroninio deklaravimo sistemoje, informuoja mokesčių mokėtojus apie klaidas bei trūkumus siekiant padėti mokesčių mokėtojams vykdyti teisės aktų, susijusių su mokesčių administravimu, reikalavimus;

7.3. Siekiant užtikrinti mokestinių dokumentų pateikimą laiku, kontroliuoja, ar laiku pateikiami dokumentai, prireikus parengia įvairius priminimus (nurodymus) apie pareigą pateikti nustatytos formos deklaracijas ir dokumentus bei surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, analizuoja mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) įvykdymo būklę, esant poreikiui, vykdo ar dalyvauja kontrolės veiksmuose;

7.4. Siekiant užtikrinti kvalifikuotą mokesčių mokėtojų aptarnavimą, aprūpina mokesčių mokėtojus nustatytos formos dokumentų blankais, priima ir nagrinėja priskirtų mokesčių mokėtojų prašymus, konsultuoja mokesčių mokėtojus jo kompetencijai priskirtais klausimais, rengia išvadas ir sprendimus bei rengia ir išduoda mokesčių mokėtojams bei suinteresuotoms institucijoms atitinkamų dokumentų išrašus, pažymas ir kitus dokumentus siekiant įgyvendinti mokesčių mokėtojų teisę gauti kvalifikuotą informaciją, susijusią su mokestinių prievolių vykdymu;

7.5. Registruoja/išregistruoja priskirtus mokesčių mokėtojus Mokesčių mokėtojų registre, PVM kompensacinio tarifo gavėjais, Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre ir atlieka kitus su šiais registravimais susijusius veiksmus, siekiant tinkamai kontroliuoti mokesčių mokėtojus;

7.6. Vykdo visus veiksmus, susijusius su naujo PVM mokėtojo poregistracine kontrole: atlieka duomenų analizę, veiklos stebėjimą ir kitas procedūras;

7.7. Vykdo ekonominės veiklos nevykdančių PVM mokėtojų identifikavimą ir jų išregistravimą iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva;

7.8. Atlieka operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus;

7.9. Siekiant užtikrinti mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių įvykdymo teisingumą ir permokėtų mokesčių savalaikį grąžinimą, atlieka su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusias funkcijas;

7.10. Formuoja ir apskaito mokesčių mokėtojų bylas, rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokesčių mokėtojams ir kitoms institucijoms pagal rašytinius jų prašymus bylose esančių dokumentų kopijas, siekiant kaupti ir išsaugoti informaciją apie mokesčių mokėtojus;

7.11. Ragina mokesčių mokėtojus sudaryti elektroninio deklaravimo sutartis, sudaro elektroninio deklaravimo sutartis, konsultuoja deklaracijų teikimo elektroniniu būdu klausimais, įregistruoja sutartis kompiuterinėse laikmenose;

7.12. Sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su Skyriaus ir poskyrio bei Inspekcijos skyrių darbuotojais;

7.13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.14. Pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Poskyrio nuostatuose.

VI. MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKYRIAUS MAŽEIKIŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Birutės g.5 A, (8443)98343, (8444)47101, I.Kumslytiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 16 d.

įsakymu Nr. AĮ-697

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Savivaldybei priklausančiuose objektuose su statybos veikla susijusių darbų ir/ar paslaugų vykdymo organizavimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - sutarčių administravimas ir objektuose vykdomų statybos veiklos darbų ir/ar paslaugų organizavimas, koordinavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.

6.2. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldos, statybos, statinių naudojimo priežiūros, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo ir įforminimo ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis, Auto CAD programa);

6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Utenos rajono savivaldybei priklausančių objektų su statybos veikla susijusių darbų ir/ar paslaugų vykdymą;

7.2. dalyvauja organizuojant Utenos rajono savivaldybės objektuose vykdomos statybos veiklos darbus ir/ar paslaugas, pagal statybos priemonių metinį planą, vykdo Skyriaus vedėjo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už minėtų darbų ir/ar paslaugų organizavimą, pavedimus;

7.3. inicijuoja viešuosius pirkimus projektavimo, ekspertizės, statybos, rekonstravimo, remonto bei kitiems su statybos veikla susijusiems darbams ir/ar paslaugoms pirkti, rengia technines užduotis, specifikacijas ir kvalifikacijos reikalavimus rangovams ir tiekėjams parinkti;

7.4. vykdo užsakovo funkcijas sutartiniuose santykiuose su projektuotojais, statybos rangovais kitais statybos dalyviais (rengia techninių projektavimo užduočių, projektavimo sąlygų sąvadą, gauna leidimus statybai, rengia defektinius aktus, sudaro preliminarias darbų sąmatas ir pan.);

7.5. rengia rangos sutarčių projektus projektavimo, ekspertizės, statybos, rekonstrukcijos, remonto bei kitiems statybos darbams ir/ar paslaugoms atlikti;

7.6. administruoja statybos rangos darbų bei paslaugų sutartis, koordinuoja, kontroliuoja statybos darbų ir/ar paslaugų vykdymą Skyriaus vedėjo priskirtuose objektuose;

7.7. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku parengia atsakymus į juos;

7.8. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis visais savo kompetencijos klausimais;

7.9. skyriaus vedėjui pavedus, rengia statybos darbų vykdymo statistines ataskaitas bei kitas ataskaitas su Skyriaus darbu susijusiais klausimais;

7.10. rengia Utenos rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus visais savo kompetencijos klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;

7.11. vykdo statinių naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka: sudaro statinių naudotojų

sąrašus, tikrina, kaip naudotojai vykdo statinių techninę priežiūrą, rengia ketvirtines ir metines ataskaitas;

7.12. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių statinių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo ar sutvarkymo procedūras;

7.13. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Utenos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Utena
Kreiptis: 838961620,48343, lina.varniene@utena.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Utenos rajono savivaldybės administracija  Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Elektrėnų savivaldybės

administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 4 d.

įsakymu Nr. 03.V-643

ŽEMĖS ŪKIO IR MELIORACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A

3. Kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą, įgyvendinti valstybės politiką melioracijos srityje, užtikrinti reikiamą melioracijos įrenginių būklę, tikslingai ir taupiai panaudoti lėšas, skirtas melioracijos įrenginių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai, administruoti Europos Sąjungos paramą, skirtą melioracijos sričiai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: melioracijos įrenginių būklės priežiūra, teisės aktų, reglamentuojančių melioracijos politikos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, įgyvendinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, melioraciją ir žemės ūkį, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą, ES paramos administravimą;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, ArcGis programine įranga, GPS prietaisu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir savivaldybės strateginius tikslus, numatytus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, įvertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių tinkamam funkcionavimui užtikrinti.

7.2. Vykdo melioracijos griovių tvarkymo darbus Elektrėnų savivaldybės teritorijoje pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Pelno nesiekiančios investicijos" ir Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą procedūros aprašą, ruošia griovių tvarkymo sąmatas, jas apskaito.

7.3. Atlieka geodezinius matavimus, naudojant geodezinius matavimo prietaisus (GPS imtuvai ir kt.).

7.4. Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

7.5. Organizuoja valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploataciją, tvarko melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių apskaitos duomenis.

7.6. Rengia užduotis hidrotechninių statinių rekonstrukcijai ir statybai, naudojant ES struktūrinių fondų lėšas.

7.7. Priima atliktus melioracijos darbus, kontroliuoja jų vykdymą.

7.8. Pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių.

7.9. Kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius.

7.10. Rengia netinkamų naudoti melioracijos ir hidrotechnikos statinių nurašymo dokumentus.

7.11. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus), bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymu ir kitais teisės aktais bei normatyviniais statybos techniniais reglamentais.

7.12. Kontroliuoja kaip valdomoje žemėje naudotojai ir kiti žemės ūkio subjektai, statydami melioruotoje žemėje statinius nedaro žalos kitų asmenų ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams, gamtai.

7.13. Vykdo valstybės (perduotas savivaldybei) funkcijas melioracijos, hidrotechninių įrenginių eksploatavimo ir dirvų kalkinimo organizavimo srityse.

7.14. Dalyvauja rengiant investicinius projektus, įvairias programas melioracijos srityje.

7.15. Teikia paraiškas gauti finansinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros . programos priemones.

7.16. Vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais. administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINAČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Elektrėnų savivaldybės administracija
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: Elektrinės g. 8, 852858009, monika.ivoskaite@elektrenai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Elektrėnų savivaldybės administracija  Buhalteris-administratorius

Pobūdis: Personalo apskaita, buhalterija nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės
Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis išsilavinimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lagana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867623100
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Lagana"  Dizaineris-projektuotojas (ė)

Pobūdis: Reikalingas konstruktorius-projektuotojas baldams is LMDP, naturalios medienos ir metalo konstrukciju projektuoti. Taip pat daryti specifikacijas bei ruosti brezinius gamybai.

Gyvenimo aprasymus (cv) siuskite el. pastu: sarunas@mfurniture.lt Informacija telefonu 861622010

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Reikalavimai: Moketi dirbti nors viena projektavimo programa, privalumas AutoCad.
Moketi dirbti Exel programa.
Techninis issilavinimas medienos pramones srityje butu didelis privalumas.

Be patirties nesikreipti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Mančo baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sodybų g. 2, 861622010
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie MB "Mančo baldai"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių pervežimas maršrutais Lenkija LV, EST.
Reikalavimai: CE kategorija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daitransa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861533954, daitransa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Daitransa"  Atestuotas santechnikos padalinio vadovas

Pobūdis: Vadovo pareigos santechnikos padalinyje
Reikalavimai: Atestatas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daikra"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos 1a, 868532471, servisas@daikra.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Daikra"  Baldų dizaineris

Pobūdis: Bendravimas su klientais, sąmatų skaičiavimas, korpusinių baldų projektavimas, vizualizacijų kūrimas.
Reikalavimai: Dizaino studijų diplomas.
Korpusinių baldų gamybai naudojamų medžiagų išmanymas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olidėja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861484875, info@olideja.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Olidėja"  Murininkai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus miesto renovacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864810155, renovacija.vilniaus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus miesto renovacija"  Gipskartonio meistras

Pobūdis: Reikalingi gipskartonio montotojai

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus miesto renovacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864810155, renovacija.vilniaus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus miesto renovacija"  Kasininkas (ė)

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Lošimo žetonų pardavimas, skaičiavimas ir keitimas
♦ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♣ Valiutos keitimas
♠ Darbas su kasos aparatu
♥ Kasos žurnalų ir ataskaitų pildymas
♦ Darbas pamainomis
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♣ Patirtis dirbant su kasos aparatu
♠ Komunikabilumas
♥ Pozityvumas ir šypsena
♦ Atsakingumas ir sąžiningumas
♣ Reprezentatyvi išvaizda
♠ Etiketo išmanymas


APIE DARBO SĄLYGAS

♥ Visos socialinės garantijos
♦ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♣ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♠ Charizmatiški vadovai
♥ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais


Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 17, tomas.z@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klijavimas.Atlyginimas už atliktą darbą
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000; Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių kojimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gora"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: N. uosto g.8a, 860477783, personalas@gora.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Gora"  Gamybos sandėlio darbininkai

Reikalavimai: Įmonei , gaminančiai plienines stogų - sienų dangas reikalingi gamybos sandėlio darbininkai.Pobūdis: Darbas prie skardos lankstinių, nemokančius apmokiname.
Reikalavimai: Sąžiningumas, punktualumas, atsakomybė.
Prašau neskambinti, siūsti cv, (nebūtinai pagal taisykles) matysim perspektyvčą, kviesim į pokalbį.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plienitas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės, info@plienitas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Plienitas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: UAB Avelita siūlo darbą Europoje tolimųjų reisų vairuotojams.
Reikalavimai: CE vairavimo kategorija,
95 kodas,
ne mažesnė nei 2jų metų patirtis,
atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Baldininkas

Pobūdis: Nestandartiniu baldų gamyba.
Reikalavimai: Darbo patirtis
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tactus vitea"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865762517, info@2x2baldai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Tactus vitea"  Lankstymo stakliu operatoriu

Pobūdis: Darbas AMADA lankstymo staklemis.
Reikalavimai: Patirtis,mokejimas skaityti brezinius,atsakingumas.

Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Konstruktorius

Pobūdis: Gaminiu projektavimas AutoCAD programa.

Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Barmenė

Pobūdis: "Cash Lounge Bar" kokteilių baras ieško barmenės darbui savaitgaliais (ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais)!
Jeigu trykšti energija, mėgsti naktinį gyvenimą, esi be proto greitos orientacijos ir komunikabilumas yra tavo vizitinė kortelė mes ieškome Tavęs!

Reikalavimai: Patirtis - didelis privalumas!

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imperatoriaus rūmai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 22, 861540310, cashloungebar@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Imperatoriaus rūmai"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: - aktyvi naujų klientų paieška, derybų vedimas;
- pardavimų projektų organizavimas ir vykdymas;
- ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas;
- rinkos ir klientų poreikių analizė;
- pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai
- gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai
- orientacija į darbo rezultatus
- savarankiškumas, atkaklumas, iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, komunikabilumas, gebėjimas greitai reaguoti ir priimti sprendimus
- aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- noras dirbti ir užsidirbti
Privalumai:
- pardavimų ir projektų valdymo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas (B) ir vairavimo patirtis.
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intac Lit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio, karjera@intac.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Intac Lit"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi dažytojai
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861561761
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  Vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą picų išvežiotojui Vilniuje. Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti darbuotojo. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, būtinas nuosavas automobilis. CV su kontaktais siųskite el.paštu adomas@pizzaking.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Picu kepejai

Pobūdis: Siūlome darbą picų kepėjai/ui Vilniuje. Ieškome atsakingo, tvarkingo, punktualaus, komunikabilaus, turinčio norą dirbti ir aistrą gaminti darbuotojo. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, galime apmokyti. Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Indų plovėja(-s)

Pobūdis: Siūlome darbą indų plovėjui restorane Vilniaus centre.
Reikalavimai: Sąžiningumas ir atsakingumas;
Noras dirbti;
Supratimas apie tvarką ir švarą;
Galimybė dirbti pamainomis;
Žalingų įpročių neturėjimas;

Darbuotojo ieškome skubiai.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vasaros projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 861431453, virgis@carre.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Vasaros projektai"  Gydomosios kūno kultūros mokytojas

Pobūdis: Darbas pilnu etatu
su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais
Reikalavimai: Mokytojo profesinė kvalifikacija
Atsakingumas
Pareigingumas
Darbo patirtis

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus specialiojo ugdymo centras "Aidas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 2777 958, rastine@aidas.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Vilniaus specialiojo ugdymo centras "Aidas"  Tolimuju reisu vairuotojams

Reikalavimai: Reikalingi su patirtimi tolimuju reisu vairuotojai, turintys CE vairavimo kategorija. Darbas Europoje, Italija- Vokietija.
Detalesne informacija telefonu arba el.pastu.

Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dog cargo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868801244,+491772125717, dogcargo@gmx.net
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Dog cargo"  Betonvežio vairuotojas

Pobūdis: Betono pristatymas į objektą.
Reikalavimai: B ir C kat.vairuotojo pažymėjimas.
Vairavimo patirtis būtina.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 45 17 45, admin@kaunogelzbetonis.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Pagalbiniam darbuotojui (statyba)

Pobūdis: Įvairūs pagalbiniai statybos darbai.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobulėti, fizinė ištvermė.

Atlyginimas sutartinis.

CV siųsti statybos@titanai.lt, arba rezervuokite susitikimo laiką telefonu +370 686 12 265

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybos titanai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 868612265, statybos@titanai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Statybos titanai"  Inžinierius - technologas

Pobūdis: UAB "Jutrix" – metalo apdirbimo įmonė, kuri specializuojasi aukštos kokybės štampuotų, lenktų, gilaus tempimo detalių gamyboje.

•Gamybos technologijos ruošimas;
•Gamybos proceso priežiūra.
Reikalavimai: •Aukštasis inžinierinis išsilavinimas;
•Analogiško darbo patirtis lakštinio metalo apdirbimo srityje;
•Metalo štampavimo technologijos išmanymas;
•Patirtis nestandartinės įrangos gamyboje (privalumas);
•Įgūdžiai dirbant su 3D projektavimo programa;
•Savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutrix"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Elektronikos g. 80, personalas@jutrix.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Jutrix"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: - prekių pakrovimas/iškrovimas;
- darbas su rankiniu keltuvu;
- prekių išskirstymas į atitinkamas sandėliavimo vietas;
- sandėlio dokumentų išrašymas naudojantis buhalterine programa;
- tvarkos sandėlyje palaikymas.
Reikalavimai: Darbo vieta: Draugystės g. 19, Kaunas
Darbo laikas: 8-17 val.
Darbo dienos: I - V.

Reikalavimai:
- nepriekaištinga reputacija;
- kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- minimalus kompiuterinis raštingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rubisolis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 865543366, info@rubisolis.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Rubisolis"  Suvirintojas

Reikalavimai: Be žalingų įpročių
Reikalinga ne mažesnė nei 4 m. patirtis srityje Statyba

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 6483373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Picų kepėja (-as)

Pobūdis: Reikalavimai:
- Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
-Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas,
orientacija į kokybišką rezultatą.
Reikalavimai: Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 862029336

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Fondų administravimo skyriaus specialistas

Pobūdis: • Apskaičiuoti ir surinkti draudimo įmokas;
• Atlikti finansų įstaigų nuolatinį monitoringą;
• Konsultuoti draudėjus įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais;
• Ruošti ir teikti Įmonės ataskaitas;
• Sekti įvykius VVP rinkoje;
Reikalavimai: • Analitiniai įgūdžiai;
• Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
• Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių įmonės veiklą, išmanymas;
• Informacijos valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo bei išvadų pateikimo sugebėjimai;
• Dokumentų rengimo taisyklių žinojimas ir pritaikymas;
• Atitinkamų žinių iš ekonomikos, finansų, rinkodaros, bankininkystės, draudimo, teisės, verslo sričių turėjimas;
• Gebėjimas bendrauti, realiai vertinti įvairias situacijas;
• Mokėti anglų ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmeniu;
• Turėti bakalauro laipsnį arba jam prilygintą ekonomikos aukštąjį išsilavinimą;
• Turėti puikius darbo kompiuteriu įgūdžius.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 31, 8 5 213 5657, idf@idf.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"  Pardavėjas/a - dizaineris/ė

Pobūdis: Įmonės produkcijos pardavimas, užsakymų priėmimas, sąskaitų-faktūrų rašymas, brėžinių braižymas
Reikalavimai: Mokėti dirbti AutoCad programa

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šeigas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Donelaičio 12, 8 698 41628, info@seigas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Šeigas"  Taksi dispečerė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas telefonu, slenkantis grafikas.
Reikalavimai: Privalūmas - klientų aptarnavimas, rusų kalbos žinios. Neturinčius patirties apmokome. Cv siųsti mazena.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žaliųjų ežerų, 852310318, mazena.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Vilnius"  Virėja

Pobūdis: Jaunimo teatro kavinė " Karmelitai " ieško virėjos. Garantuojamos visos socialinės garantijos, atlyginimas mokamas laiku. Būtina turėti patirties virtuvėje, ne pagalbinėje srityje. Darbo laikas I - V , 8 - 17 val.
Reikalavimai: Patirtis būtina. Visa informacija tel. nr 862418138

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ertena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių, 862418138, ausrinemackeviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Ertena"  Vairavimo instruktorius

Pobūdis: UAB "Adpilis" užsiima visų kategorijų vairuotojų ruošimu, 95 kodo mokymais, organizuoja papildomus kursus, teises praradusiems ir pradedantiesiems vairuotojams.

Šiuo metu įmonė ieško naujo komandos nario - vairavimo instruktoriaus. Darbo pobūdis: Naujų vairuotojų ruošimas. Darbas pagal grafiką.
Reikalavimai: Specialių kursų baigimo pažymėjimas (būtinas)
Komunikabilumas, draugiškumas
Atsakingas požiūris į darbą, dėmesingumas
Lankstumas
Sąžiningumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g., 860566660, info@vairuokauto.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Ekspedijavimas

Pobūdis: Darbas su savo klijentais,naujų klijentų paieška.Dalinių ir pilnų krovinių ekspedijavimas.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis.Savi klijentai privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rudoji meška"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 15, 868737719, rudmeska@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Rudoji meška"  Skambučių centro operatorius(-ė) rusų k.

Pobūdis: Bendravimas su klientais;
Pagalba bei konsultavimas, renkantis prekes;
Namų apyvokos prekių pardavimas telefonu (Rusijos rinka, jau pirkę pas mus klientai);
Darbas su duomenų baze (duombazės tvarkymas).

Общение с клиентами;
Помощь в выборе товара и консультации по товару;
Телефонные продажи товаров для дома (на Российский рынок, уже активным клиентам);
Работа с базой данных (приведение базы в порядок).


Mes jums siūlome:

• Socialines garantijas;
• Lankstų grafiką – 7 darbo valandos per dieną;
• Įdomų ir perspektyvų darbą;
• Karjeros galimybes Lietuvoje ir užsienio filialose;
• Nemokamus mokymus.

• Социальные гарантии;
• Гибкий график – 7 часов в день;
• Интересную и перспективную работу;
• Возможность карьерного роста, как в Литве, так и в подразделениях компании за рубежом;
• Бесплатное обучение.
Reikalavimai: • Gera rusų kalba (žodžiu);
• Sugebėjimas siekti užsibrėžtų tikslų;
• Užsispyrimas, pozityvus mastymas;
• Darbas kompiuteriu (bazinės žinios);
• Noras dirbti ir užsidirbti;
• Noras mokytis ir tobulėti.

• Хороший разговорный русский;
• Умение достигать поставленных целей;
• Упорство, позитивный настрой;
• Работа на компьютере (базовые знания);
• Желание работать и зарабатывать;
• Желание учиться и развиваться.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Studio moderna"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių 9, 8 616 58 262, mentors.lt.ru@studio-moderna.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Studio moderna"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Prekybos centrų, parduotuvių apsauga.
Dieniniu, slenkančiu grafiku.
Dirbant parduotuvėse, yra galimybe grafiką derinti po pietų ir savaitgaliais.
ŠIAI DIENAI NAUJIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI, REIKALINGI APSAUGOS DARBUOTOJAI DIRBTI PAROMIS
Reikalavimai: -geras fizinis ir psichologinis pasiruošimas;
-atsakingumas, pareigingumas,sąžiningumas;
-rimtas požiūris į darbą;
-nepriekaištinga reputacija.
-Privalumas – baigti apsaugos darbuotojų mokymo kursai ir išlaikytas egzaminas VPK.


Atlyginimas: 1450 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurocash1"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių g. 19, andrejus.rinkevicius@eurocash1.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Eurocash1"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas, salono valymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, punktualumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brilliant auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. asanavičiūtės, 860573383, petras.prekevicius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Brilliant auto"  Suvirintojas

Pobūdis: Reikalingi suvirintojas, ekskavatorininkas, karjero operatorius
Reikalavimai: UAB " ZARASŲ ST" – Adomavos smėlio , žvyro karjeras . Įmonė randasi Zarasų raj. Imbrado sen. Adomavos k. Bendrovė plečia savo veiklą ir ieško norinčių dirbti ir užsidirbti darbuotojų .

Šiuo metu reikalingi:
1. Ekskavatorininkas ;
2. Suvirintojas;
3. Karjero technikos operatorius.

Mes siūlome:
• Stabilų darbo užmokestį ir priedus priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Šiuolaikišką darbo aplinką draugiškame kolektyve;
• Galimybę save realizuoti ir tobulinti praktinius įgūdžius;Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Zarasų ST"
Miestas: Zarasai
Kreiptis: 868364919, nerija.bmup@zarasust.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Zarasų ST"  Barmenė(-as)

Pobūdis: Picerijai reikalingi barmenė(-as)
Reikalavimai: Reikalavimai: Motyvuojantis atlyginimas, mokamas visada laiku. Visos socialinės garantijos.
Darbas slenkančiu grafiku. Pilnas etatas. Darbas būtų L.Asanavičiūtės g.15
Reikalavimai:
•Atsakingumas
•Noras dirbti

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Visi
Kreiptis: L.asanavičiūtė, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių išorės ir vidaus plovimas.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olmita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869991219, info@olmio.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Olmita"  Virėja (-as)

Reikalavimai: Motyvuojantis atlyginimas, mokamas visada laiku. Visos socialinės garantijos.
Darbas slenkančiu grafiku. Pilnas etatas. Darbas būtų L.Asanavičiūtės g.15
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Atsakingumas
•Noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.asanavičiūtė, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Telemarketingo vadybininkė (-as)

Pobūdis: Bendravimas telefonu su įmonės esamais ir potencialiais klientais. Įmonės produktų ir paslaugų pristatymas telefonu.
Reikalavimai: - Geri bendravimo įgūdžiai, kantrybė, dėmesys detalėms
- Pozityvus noras dirbti individualiai ir komandoje
- Patirtis pardvimuose, rusų kalba - privalumai.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Smaguma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: uzdirbkdaug@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Smaguma"  Apdailininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- apdailos darbai.

Reikalavimai:
- Apdailininko darbo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.

Privalumai:
- apdailininko (dažytojo, tinkuotojo) darbo patirtis;
- automobilis.


Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- stabilų ir laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Santechnikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- vamzdynų montavimas ir remontas daugiabučiuose namuose.

Reikalavimai:

- vairuotojo pažymėjimas;
- santechniko darbo patirtis.

Mes jums siūlome:

- stabilų atlyginimą bei visas socialines garantijas;
- savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Viešbučio administratorius

Pobūdis: 1. pasitikti svečius, bendrauti su jais per jų buvimo viešbutyje laiką;
2. teikti svečiams išsamią informaciją apie viešbučio paslaugas/produktą, skatinti juos įsigyti šias paslaugas;
3. vykdyti privalomas procedūras (check-in, check-out, žadinimas, žinutės perdavimas ir t.t.);
4. atsiskaityti su svečiais už suteiktas paslaugas.
5. darbas naktimis.
Reikalavimai: Laukiame gyvenimo aprašymų TIK IŠ TURINČIŲ DARBO PATIRTIES VIEŠBUČIUOSE.
Geras anglų/rusų kalbos mokėjimas - kalba, skaitymas, rašymas;
Paslaugumas, korektiškumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bangų gatvės viešbutis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Bangų g. 4, 8 645 77724, reservations@memelhotel.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Bangų gatvės viešbutis"  Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė)

Pobūdis: Siūlomas terminuotas darbas (iki 2014.08.22)siuvimo reikmenų parduotuvėje Panevėžyje (PC Babilonas I).
Prekių išdėstymas prekybos salėje, darbas su kasos aparatu, negrynųjų pinigų terminalais, prekybos salės priežiūra, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Eurozovita, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 85-233 12 16, zovita@takas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Eurozovita, UAB  Elektrikas-technikas

Pobūdis: Kavinių, picerijų, maisto įstaigų virtuvės įrengimų priežiūra ir jų montavimas
Reikalavimai: Atsakingumas, savarankiškumas, patirtis šioje srityje

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Virtuvės šefas (-ė)

Pobūdis: Reikalingas virtuvės šefas (-ė) gerai išmanantis savo darbą, bei sugebantis vadovauti virtuvės darbuotojų komandai
Reikalavimai: Darbo patirtis. Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandėliavimo sąlygų žinojimas.Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 864750477, wiktorijas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Gamybos linijos operatoriaus

Pobūdis: Jūs turėsite:
•pasirūpinti gamybai reikalingomis žaliavomis;
•nustatyti gaminių parametrus gamybinėje įrangoje;
•sverti, pakuoti pagamintą produkciją;
•tikrinti gaminių kokybę.
Reikalavimai: Reikalavimai:
•darbštumas, organizuotumas, atidumas, atsakomybės jausmas;
•noras dirbti ir užsidirbti;
•sąžiningumas ir pareigingumas;
•B kategorijos teisės.

Pastaba: būtinas ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas.

Privalumai:
•nuosavas automobilis;
•techninės žinios;
•traktorininko vairuotojo paž., Tr1 - Tr2, kategorijos

Įmonė siūlo:
•mokymus prieš pradedant dirbti;
•sąžiningą atlyginimą už sąžiningą darbą;
•darbą specialistų komandoje;
•darbą pamainomis, slenkančiu grafiku (pagal susitarimą);
•papildomų laisvų dienų vasaros metu;
•sunaudotu kuro sąnaudų padeginimą vykstant iki darbo vietos;
•karjeros galimybes.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkininkas Liutauras Šimėnas - Bioūkis
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: Viešintų sen., skudų k., 8 693 05060, grazvydas@bioukis.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Ūkininkas Liutauras Šimėnas - Bioūkis  Plataus profilio statybininkui

Pobūdis: Žemės darbai, pamatų klojimas, betonavimas, metalinių konstrukcijų montavimas, vidaus ir išorės apdailos darbai, gipskartonio montavimas, stogo montavimo darbai, mūro darbai ir kiti statybiniai darbai.
Reikalavimai: Būtina patirtis

CV siųsti statybos@titanai.lt, arba rezervuokite susitikimo laiką telefonu +370 686 12 265

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybos titanai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 868612265, statybos@titanai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Statybos titanai"  Šalto bei karšto cecho virėjas / -a

Pobūdis: Reikalingas karšto, šalto cecho virėjas (-a)ispaniškame restorane.
Reikalavimai: Darbo patirtis. Orientacija į kokybišką rezultatą. Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas.Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 864750477, wiktorijas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Taksi dispečerė

Pobūdis: Skambučių priėmimas, perdavimas vairuotojams. Darbas slenkančiu grafiku ( yra naktinės pamainos). APMOKOME.
Reikalavimai: Rusų kalbos žinios
Greita orientacija
Keblių situacijų valdymas

CV siųsti leonovic.grazina@gmail.com

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Luksena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žaliųjų ežerų, 860297770, leonovic.grazina@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Luksena"  Valytojas

Pobūdis: Daržovių valytoja restorane
Reikalavimai: Daržovių valymas restorane "FORTO DVARAS" Kubiliaus g. 16, Vilniuje (Žirmūnai). Darbas nuo 8.00 iki 17.00 val. (šeštadienis , sekmadienis laisva).

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Turizmo agentūros vadovas/-ė

Pobūdis: Naujai turizmo agentūrai reikalingas vadovas (-ė)
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Aiški verslo kūrimo strategija.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV holding"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 220, info@socgarantijos.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "RV holding"  Antrinių žaliavų perdirbimo operatoriai (-ės)

Pobūdis: Antrinių žaliavų (panaudota plėvelė ir plastikas) rūšiavimas perdirbimui, t.y. atrinkimas pagal rūšį ir spalvą. Darbas prie linijos.
Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos iš eilės dieninės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos iš eilės naktinės, 3 poilsio dienos.
Reikalavimai: Noras ir galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
Atsakingumas.

Dėl darbo kreiptis tiesiai į personalo skyrių Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Konsultantė (-as)

Pobūdis: Klientų konsultavimas, prekių pardavimas, lentynų užpildymas prekėmis, prekių galiojimo laiko sekimas, tvarkos skyriuje palaikymas.
Reikalavimai: Pardavėjiška asmenybė;
Gebėjimas laisvai bendrauti, parduoti;
Punktualumas;
Sąžiningumas;
Motyvacija dirbti.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, personalas@assorti.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Valytojas (-ja) mobilioje brigadoje

Pobūdis: Reikalingi patalpų darbuotojai mobilioje brigadoje. Atliekami visi valymo darbai.
Reikalavimai: Atsakingi, komunikabilus, aktyvus, sąžiningi. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g., 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- krovinių vežimo organizavimas;
- Transporto paslaugų pardavimas;
- Santykių su esamais klientais palaikymas;
- Krovinių gabenimo kontrolė.
Reikalavimai: - Puikūs pardavimų įgūdžiai;
- Darbo patirtis transporto srityje;
- Geras rusų ir anglų kalbų mokėjimas (kitų kalbų mokėjimas – privalumas);
- Aukštasis išsilavinimas;
- Organizuotumas ir komunikabilumas;
- Atsakingumas ir entuziazmas;
- Iniciatyvumas ir atkaklumas;
- Gebėjimas dirbti savarankiškai;
- Orientacija į rezultatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Galimybių arsenalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 8 656 15288, projektai@galimybes.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Galimybių arsenalas"  Sandėlininkas-apskaitininkas

Pobūdis: - Atsakomybė už gamybos padalinio produkcijos ir pakavimo medžiagų sandėlį (gofro tara).
- Sandėlio apskaitos vedimas su apskaitos programa.
- Pagamintos produkcijos bei pakavimo taros priėmimas ir išdavimas.
- Gamybos planavimo darbai, taros užsakymas.
- Pagalba gamybos padalinio ekonomistui arba pavadavimas.
- Materialinė atsakomybė.
- Darbo grafikas: 5d.d. po 8val.
Reikalavimai: - Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas.
- Darbo patirtis sandėlininko pareigose.
- Darbo patirtis su apskaitos programomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pamainos viršininkas

Pobūdis: • pašto skirstymo veiklos organizavimas pamainos metu;
• vadovavimas pamainoje dirbantiems žmonėms, darbų skirstymas ir atlikimo kontrolė;
• skyriaus veiklos ataskaitų rengimas;
• darbas pamaininis pagal slankųjį darbo grafiką;
• darbo vieta - netoli oro uosto (Rodūnios kelias);
• už kokybinių rodiklių vykdymą mokami priedai.
Reikalavimai: • panašaus darbo patirtis;
• darbo gamybos ar logistikos įmonėje patirtis - privalumas;
• vadovavimo įgūdžiai;
• aukštasis išsilavinimas;
• organizuotumas, puikūs gebėjimai operatyviai spręsti problemas ir valdyti komandą;
• atsakingumas, darbštumas, lyderio savybės;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas - privalumas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Deklarantai

Pobūdis: • prekių, siunčiamų pašto siuntose, deklaravimas;
• bendravimas su klientais, trūkstamos informacijos ir dokumentų gavimas;
• darbo vieta – Rodūnios kelyje (netoli oro uosto);
• slenkantis darbo grafikas;
• už kokybinių ir kiekybinių tikslų vykdymą mokami priedai.
Reikalavimai: • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, muitinės veiklos srities – būtų privalumas;
• panašaus darbo patirtis;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• anglų k. (rusų, prancūzų k.) žinios;
• geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas priimti sprendimus savarankiškai;
• atsakingumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Prekių pakrovimas, iškrovimas sandėlyje
Reikalavimai: Gebėjimas greitai dirbti
Punktualumas
Sąžiningumas
Gebėjimas greitai įsisavinti informaciją

CV siųsti el. paštu: cv@frega.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 56, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Prenumeratos skirstytojas

Pobūdis: • leidinių iš leidėjų priėmimas ir pristatymas į skyrių, kiekių tikrinimas;
• leidinių skirstymas, pakavimas, adresų klijavimas, supakuotų leidinių krovimas;
• darbo laikas: I – V, nuo 7:30 iki 16:00;
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• mokami priedai už kokybinių rodiklių vykdymą.
Reikalavimai: • darbštumas, sąžiningumas, kruopštumas;
• išsilavinimas – vidurinis;
• valstybinės kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pašto skirstytojai

Pobūdis: • pašto siuntų priėmimas, rūšiavimas ir paskirstymas;
• duomenų įvedimas į informacinę sistemą;
• pamaininis darbas slenkančiu grafiku (pamainos dieninės nuo 7:00 iki 19:00 ir naktinės nuo 19:00 iki 7:00);
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• naktinės valandos (22:00 – 6:00) apmokamos taikant 1,5 karto tarifą;
• mokami priedai už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą.
Reikalavimai: • darbštumas, sąžiningumas;
• išsilavinimas – vidurinis;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• valstybinės kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas (Vilijampolė)

Pobūdis: • pašto korespondencijos pristatymas ir įteikimas;
• pašalpų ir kitos išmokos;
• įmokų, mokesčių priėmimas, periodinių leidinių prenumetara
• pašto ženklų, vokų, atviručių ir kitų prekių pardavimas kliento namuose;
• už komercinių prekių pardavimus mokami preidai.
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• atsakingumas, sąžiningumas
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 184, (8 37) 363281, kau.kaunas.21@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Klijuotojas

Pobūdis: Etikečių klijavimas

Reikalavimai: Kruopštumas, atidumas, atsakingumas, punktualumas

CV siųsti el. paštu: cv@frega.lt

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 56, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Sandėlininko

Pobūdis: Krovinių pakrovimas, iškrovimas
Markiravimas
Reikalavimai: Vidurinis arba aukštesnysis

CV siųsti el. paštu: cv@frega.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 56, 852034428, cv@frega.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Frega"  Domeikavos pašto viršininkas (0,9 etato)

Pobūdis: • organizuoti pašto skyriaus veiklą, užtikrinti aktyvius pardavimus, kokybišką paslaugų teikimą bei aukštą klientų aptarnavimo kokybę;
• už tikslų vykdymą mokami priedai.
Reikalavimai: • išsilavinimas - aukštesnysis;
• vadovaujamo darbo patirtis - didelis privalumas;
• darbo patirtis klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
• geri darbo kompiuteriu (Word, Excel) įgūdžiai;
• organizuotumas, iniciatyvumas, pareigingumas;
• orientacija į rezultatus, tikslo siekimas.

Atlyginimas: 1170 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 868580717, m.kalvaitis@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: • aptarnauti privačius bei verslo klientus, teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• pavaduoti Kauno miesto klientų aptarnavimo specialistus jų atostogų ar nedarbingumo metu;
• už komercinių prekių pardavimus ir tikslų vykdymą mokami priedai.
Reikalavimai: • aukštesnysis išsilavinimas;
• klientų aptarnavimo darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• paslaugų teikimo kokybės standartų išmanymas;
• puikūs bendravimo įgūdžiai, paslaugumas, orientacija į klientą;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 868580717, m.kalvaitis@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Siūlome vairuotojams tapti vilkikų savininkais, padedame isigyti vilkikus išsimokėtinai, suteikiame licencija ir aprūpiname darbu; duodame draudimus, kuro korteles, kelių aparatus ir kt. sutvarkome buhalterija.
Reikalavimai: 2 metu tarptautiniu reisu patirtis, anglu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 2, 868374814, andrius@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Gamybos įrengimų operatorius

Pobūdis: Darbas gamyboje, "Erema" granuliatoriaus operatoriumi.
Įrengimo aptarnavimas.
Autokrautuvo vairavimas.
Suteikiame pilną darbo apmokymą.
Pamaininis, slenkantis darbo grafikas: 3 dieninės pamainos, 3 poilsio dienos, 3 naktinės pamainos.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamyboje- didelis privalumas.
Noras mokytis ir įgyti profesiją.
Atsakingumas, pareigingumas.
Nepriekaištinga reputacija.
Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbos(anglų, rusų, lenkų) - privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, martina9@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Darbininkas

Pobūdis: Baldu gamybos imonei reikalingi darbininkai nesudetingoms operacijoms atlikti. Apmokome.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medienos komponentai"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vepriai, Pergales, 8 (603) 54777, info@medienoskomponentai.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Medienos komponentai"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Krovininių automobilių servisas Kaune ieško šaltkalvių.
Reikalavimai: Patirtis remontuojant sunkiasvorius automobilius bei puspriekabes;
Sugebejimas dirbti savarankiškai;
Atsakingumas ir sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transgesta servis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V. krėvės pr. 128f, 869915320, apskaita@transgestaservis.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Transgesta servis"  Ploveja, pagalbine virtuveje

Pobūdis: Pagalba virtuvėje, indu plovimas.
Darbas Gedimino prospekto picerijoje.
Reikalavimai: Atsakingumas, be zalingu įpročių, noras dirbti. patirtis nebūtina.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 868216513, cili04vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Virėjas

Pobūdis: Kavinei reikalinga virėja.
Savistovis darbas.
Pilnas etatas.
Reikalavimai: Patirtis.
Šalti, karšti patiekalai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "L elektrinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 12, 860858177, vilnius.robertas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie MB "L elektrinė"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: -Klientų konsultavimas;
-Darbas su kasos aparatu;
-Prekių priežiūra.
Reikalavimai: -Komunikabilumas;
-Atsakingumas;
-Darbštumas;
-Rusų kalbos žinios;
-Darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pagaminta Vokietijoje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info.litsales@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Pagaminta Vokietijoje"  Konditeris

Pobūdis: Naujai atsidariusei kepyklėlei raikalingas konditeris.
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas, stropumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "L elektrinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šermukšnių 4a, 860858177, vilnius.robertas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie MB "L elektrinė"  Krovininių automobilių šaltkalvis

Pobūdis: Gerai išmanantis krovininių automobilių, jų mechanizmų darbą, sugebantis spręsti įvairius remonto klausimus.
Priekabų remontas.
Padangų montavimas, balansavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis su krovininiais automobiliais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trinitronas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868447914, aleksandras@trinitronas.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Trinitronas"  Automobilių mechaniko specialybės profesijos mokytojai

Pobūdis: Profesinio mokymo organizavimas ir vykdymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (techninės krypties), geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Išmanyti automobilio sandarą, automobilio remonto ir techninio aptarnavimo sritis, turėti praktinių įgūdžių automobilių remonto srityje.
PRIVALUMAI: pedagoginio, praktinio darbo patirtis.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 16, (8~5) 261 85 24, vavmokykla@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla  Valytoja

Pobūdis: Parduotuvės valymas
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 2, 869804036, info@danesa.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Danesa"  Siuvėja

Pobūdis: Reikalinga siuvėja išmananti siuvimą ir turinti patirties taisyti ir siuti drabužius
Reikalavimai: Mokėti siūti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 2, 869804036, info@danesa.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Danesa"  Namų tvarkytoja-valytoja

Pobūdis: Privačių namų tvarkymas ir biurų valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, tvarkingumas, noras dirbti ir užsidirbti.
Privalumas - panaši patirtis ir vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solid green"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 27, 869914386, info@svaravisur.lt
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Solid green"  Valytoja budinti

Pobūdis: 5d.d (I-V) 6.30val.-15.30val.
Ofisinių patalpų valymas, švaros palaikymas.
Reikalavimai: Kruopštumas,atsakingumas,savarankiškumas,bžąlingų įpročių.
Privaloma lietuvių kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g.4, 861850643
Skelbimo data: 2014.07.22

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Statybininkas

Pobūdis: Gipso kartono pertvarų montavimas
Reikalavimai: Reikalinga asmenys montuoti gipso kartono pertvaras, darbai Vilniuje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valtoda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8-652-91500
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Valtoda"  Vairuotojai

Pobūdis: Reikalingi tolimuju reisu vairuotojai darbas europoje kadencijom 6 reise 3 namie.

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Greitega"
Miestas: Plungė
Kreiptis: 867052727, greitega@hotmail.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Greitega"  Skardininkas

Pobūdis: Darbas prie skardos lankstymo bei profiliavimo staklių.
Reikalavimai: Sąžiningumas, punktualumas, darbštumas, draugiškumas. Patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lankstonas, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl 30a, 8 650 36092, lankstonas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie Lankstonas, UAB  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas prie skardos lankstinių, prekių pakavimas bei atidavimas. Nemokanciu apmokome.
Reikalavimai: Sąžiningumas, punktualumas, draugiškumas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lankstonas, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl 30a, 8 650 36092, lankstonas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie Lankstonas, UAB  Vairuotojas-operatorius

Pobūdis: Biotualetų aptarnavimas.
Reikalavimai: Vairuotojo (BC kategorijos).
Darbas su asenizacine mašina.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biorenta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Žolynų g. 22-2, 865013654, info@biorenta.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Biorenta"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Transporto paslaugu tarptauniais marsrutais pardavimas.
Reikalavimai: Butina darbo patirtis kroviniu pervezimo sektoriuje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jungtinės transporto pajėgos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.vienuolio, 868542485, vidmantas@transgesta.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Jungtinės transporto pajėgos"  Kalbininkas

Pobūdis: Tekstų redagavimas, knygų redagavimas,
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis noras tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pukskaita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pukskaita@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Pukskaita"  Kepėjai(-os)

Pobūdis: Duonos kepimas ir batonų kepimas;
Slenkantis grafikas
Reikalavimai: Neturinčius patirties kepant duoną,apmokome darbo vietoje

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mentora" ir Ko
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr.104c, 8 615 53003, personalas@mentora.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mentora" ir Ko  Automobilių plovėjas - valytojas

Pobūdis: Automobilių plovimas, sausas, cheminis salono valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti. Kandidatams turintiems patirties teikiame pirmenybę. Dėl darbo TIK skambinti atsakingam asmeniui tel. 869946629

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automoto spindesys"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Sodų g. ,24, 869946629
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Automoto spindesys"  Indų plovėja

Pobūdis: Indų plovimas, salės švaros ir tavrkos priežiūra.
Reikalavimai: Sąžiningumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Big donner"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vilniaus g. 13, 860786157, urmoprojektas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Big donner"  Statybininkas

Pobūdis: Reikalingi kvalifikuoti statybininkai su patirtimi daugiabuciu namu renovacijoms.
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Seltus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 861151535, info@seltus.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Seltus"  Statybininkas

Pobūdis: Reikalingi kvalifikuoti statybininkai ivairiu profesiju Daugiabuciu namu renovacijoms.
Reikalavimai: Daro patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Seltus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861151535, info@seltus.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Seltus"  Transporto vadybininkas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų organizavimas;
Bendravimas su užsienio partneriais ir klientais;
Krovinio judėjimo stebėjimas;
Iškilusių nesklandumų sprendimas.
Reikalavimai: Būtina bent vienerių metų patirtis;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Komunikabilumas;
Greita orientacija;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ronaldo transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869954255, ronaldotransportas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ronaldo transportas"  Statybos inžinierius - konstruktorius

Pobūdis:  Statybos konstrukcijų projektavimas;
 Detalių brėžinių skirtų konstrukcijų gamybai ruošimas;
 Techninio projekto konstrukcinės dalies rengimas;
 Darbo projekto konstrukcinės dalies rengimas;
Reikalavimai: 1. Statybos inžinerijos bakalauras (statybos konstrukcijos ir projektavimo vadybos specializacija) arba magistrantūra (statinių konstrukcijų studijų programa)
2. Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Tekla, Revit Structure / Architecture, Robot Millenium ar Staad.Pro programiniais paketais;
3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
7. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
8. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
9. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Pardavėja-kasininkė Salininkuose

Reikalavimai: Firminėje UAB "Cesta" mėsos gaminių parduotuvėje Pupinės g. 1b, Vilniuje (Salininkuose) reikalinga pardavėja-kasininkė. Pageidautina darbo patirtis prekybos srityje. Darbas slenkančiu grafiku. Kreiptis tel. 8 611 22573.

Atlyginimas: 1075 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861122573
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Pardavėja-kasininkė Viršuliškių g.

Reikalavimai: Firminėje UAB "Cesta" mėsos gaminių parduotuvėje Viršuliškių g. 34, Vilniuje, reikalinga pardavėja-kasininkė. Pageidautina darbo patirtis prekybos srityje. Darbas slenkančiu grafiku. Kreiptis tel. 8 614 46152.

Atlyginimas: 1075 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861446152
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Pardavėja-kasininkė

Reikalavimai: Firminėje UAB "Cesta" mėsos gaminių parduotuvėje Vytauto pr. 22a, Kaune reikalinga pardavėja-kasininkė. Pageidautina darbo patirtis prekybos srityje. Darbas slenkančiu grafiku. Kreiptis tel. 8 614 46152.

Atlyginimas: 1075 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861446152
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Mesininkas

Pobūdis: Kiaulių skerdyklos darbininkas Vilniaus rajone
Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško kiaulių skerdyklos darbininko.
Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešės k., Vilniaus rajonas. Panašaus darbo patirtis nebūtina. Skambinti tel. 8 687 21838.

Atlyginimas: 1490 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868721838
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Vištienos išpjaustytoja(-as)

Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško vištienos išpjaustytojo (-os). Darbo pobūdis - išpjaustyti vištieną, paruošti produkciją realizavimui. Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešės k., Vilniaus rajonas. Darbo laikas nuo 13 iki 22 val. Kreiptis tel. 8 614 16524.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861416524
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Krovejas

Pobūdis: Krovėjas mėsos įmonėje Vilniaus rajone
Reikalavimai: Mėsos perdirbimo įmonė UAB "Cesta" ieško krovėjo. Darbo pobūdis - atrinkti šviežią mėsą ir mėsos gaminius pagal užsakymus, paruošti produktus transportavimui. Darbo vieta - Riešės g. 10, Riešės k., Vilniaus rajone. PALANKUS DARBO GRAFIKAS. Kreiptis tel. 8 614 16524.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861416524
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Cesta"  Baldų dizaineris – konstruktorius

Reikalavimai: Baldų gamybos įmonei reikalingas baldų dizaineris – konstruktorius.
Reikalavimai: darbo patirtis, darbas kompiuterių, nuosavas automobilis, komunikabilumas, darbštumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rejben"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868525777, juzef@rejben.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Rejben"  Virėjos-padėjėjos

Pobūdis: Ješkome virėjos-padėjėjos pastoviam darbui kavineje Pilaiteje. Pamaininis darbas (ilga-trumpa savaite) .
Atlyginimas mokamas visada laiku.
Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo.
Prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) arba motyvacinį laišką elektroniniu paštu: diona.kavine@gmail.com arba skambinti tel.+37061230603

Reikalavimai: Darbo patirtis privalumas, greita orentacija, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Isruties 26 "diona", 861230603
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Arkida"  Dizaineris (-ė) - konsultantas (-ė)

Pobūdis: Langų dekoro priemonių: užuolaidų, romanečių, širmų, karnizų modeliavimas
Klientų konsultavimas prekybos salone ir klientų namuose
Namų tekstilės prekių pardavimas salone
Darbas su kasos aparatu
Reikalavimai: Darbas prekybos centre slenkančiu grafiku
Kompiuterinis raštingumas
Rusų ir anglų kalbos pagrindai

Privalumai:
Braižybos, projektavimo ar grafinių kompiuterio programų valdymas
Patirtis pardavimų srityje
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas meno srityje

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: L.Vasiliausko PĮ "Oduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės, 869925461, oduva@oduva.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie L.Vasiliausko PĮ "Oduva"  Administratorė

Pobūdis: UAB "GWM Consulting&Investments", teikianti konsultavimo paslaugas investicijų ir kreditavimo energetikos, transporto infrastruktūros ir civilinės statybos srityse siūlo užimti biuro ADMINISTRATORĖS pareigas.
Darbo pobūdis:
- Gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas, registravimas, sisteminimas;
- Informacijos telefonu, faksu, elektroniniu paštu teikimas lietuvių, rusų, anglų kalbomis;
- Įmonės susitikimų, prezentacijų, švenčių organizavimas,
- Biuro aprūpinimas biuro ir kitomis būtinomis priemonėmis,
- Bendrovės svečių, klientų priėmimas,
- Komandiruočių planavimas ir organizavimas,
- Dokumentų rengimas bei archyvavimas pagal dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles,
- Asistavimas įmonės vadovui ir kitiems komandos nariams kasdieniniuose darbuose;
- Įmonės svetainės turinio keitimas, atnaujinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Turėti organizacinius, komunikacinius, planavimo įgūdžius, loginį mąstymą,
- Išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles,
- Turėti panašaus darbo patirties,
- Puikios lietuvių, rusų ir anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu),
- Geri darbo kompiuteriu (MS Office programomis) įgūdžiai,
- Vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- Ekonomikos, investicijų, energetikos srities žinios,
- Kinų kalbos, lenkų kalbos žinios.
- Nuosavas automobilis

Mes siūlome:
- Stabilų ir įdomų darbą sparčiai augančioje bendrovėje,
- Gerą atlyginimą ir mokymus, kinų kalbos mokymus;
- Geras karjeros galimybes,
- Darbą nedideliame kolektyve,
- Puikią darbo aplinką.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GWM consulting&investments"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio 9/25, 867949777, info@gwm-ci.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "GWM consulting&investments"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas su išvežamaisiais banketais, reikiamų daiktų banketui surinkimas, maisto išvežimas, po renginio surinkimas, indų sandėlio priežiūra.
Reikalavimai: Noras dirbti.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 6a, buhalterija@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  Pardavejas

Reikalavimai: Įmonė užsiimanti laikrodžių didmenine, mažmenine prekyba ir gamyba siūlo darbą pardavėjui - konsultantui


Darbo pobūdis:
Kokybiškas klientų aptarnavimas, pateikiant
Prekių priėmimas ir paruošimas pardavimui.
Parduotuvės salės priežiūra.
Reikalavimai:
Darbo patirtis pardavimo bei klientų aptarnavimo srityse.
Domėjimasis laikrodžiais, minimalių žinių apie laikrodžius turėjimas.
Puikūs bendravimo įgūdžiai ir atsparumas stresui.
Greita orientacija, lankstumas.
Geras fizinis pasirengimas.

Privalumai:
Iniciatyvumas ir noras dirbti klientų aptarnavimo sferoje.
Rusų, Anglų kalbų žinojimas

Mes jums siūlome:
Stabilu bazinį atlyginimą ir motyvuojančią premijavimo sistema
Darbas slenkančiu grafiku 15 d. per mėnesį.


Kita informacija:
Darbas pr. centre pr. centre "IKI" Ukmergės g. 18A
arba PC "Babilonas 2"

Garantuojame konfidencialumą.
Informuosime tik kandidatus, atrinktus pokalbiui.

Gyvenimo aprašymą siusti el. paštu: sales@888.lt su nuoroda: "Pardavėjas konsultantas Panevėžys"

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altaima"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 860433338, sales@888.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Altaima"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Įmonė užsiimanti laikrodžių didmenine, mažmenine prekyba ir gamyba siūlo darbą pardavėjui - konsultantui

Kokybiškas klientų aptarnavimas, pateikiant
Prekių priėmimas ir paruošimas pardavimui.
Parduotuvės salės priežiūra.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimo bei klientų aptarnavimo srityse.
Domėjimasis laikrodžiais, minimalių žinių apie laikrodžius turėjimas.
Puikūs bendravimo įgūdžiai ir atsparumas stresui.
Greita orientacija, lankstumas.
Geras fizinis pasirengimas.

Privalumai:
Iniciatyvumas ir noras dirbti klientų aptarnavimo sferoje.
Rusų, Anglų kalbų žinojimas

Mes jums siūlome:
Stabilu bazinį atlyginimą ir motyvuojančią premijavimo sistema
Darbas slenkančiu grafiku 15 d. per mėnesį.


Kita informacija:
Darbas pr. centre pr. centre "IKI" Ukmergės g. 18A
arba PC "Babilonas 2"

Garantuojame konfidencialumą.
Informuosime tik kandidatus, atrinktus pokalbiui.

Gyvenimo aprašymą siusti el. paštu: sales@888.lt su nuoroda: "Pardavėjas konsultantas Panevėžys"

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altaima"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Klaipėdos g. 143a, 860433338, sales@888.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Altaima"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klijavimas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Visi
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 867767789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Pardavimų vadybininkas/-ė

Pobūdis: Bendradarbiavimas su esamais klientais, naujų klientų paieška;
Komercinių pasiūlymų ruošimas, derybos, sutarčių sudarymas;
iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų su verslo klientais srityje;
Anglų kalbos mokėjimas (rusų k. – privalumas);
Greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Darbininkas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai armatūros ceche,armatūros karpymas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 45 17 45, admin@kaunogelzbetonis.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Operatorius

Pobūdis: Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų valdymas.
Reikalavimai: Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 45 17 45, admin@kaunogelzbetonis.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Tinkuotojams

Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 867767789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Ekspedicijos vadybininkas/-ė

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimų organizavimas;
vežėjų paieška, ryšių palaikymas;
krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
klientų informavimas su kroviniu susijusiais klausimais.
Reikalavimai: Anglų arba lenkų kalbos žinios;
derybiniai įgūdžiai;
geri organizaciniai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai;
mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Dispečerė - kasininkė

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško specialist-o/ės

Reikalavimai:
Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.
Privalumai: rusų , anglų kalbų mokėjimas

Darbo pobūdis:
Siuntų atidavimas ir priėmimas naudojantis įmonės programomis , bendravimas su klientais gyvai , klientų konsultacija telefonu , iškvietimų reguliavimas , darbas su grynaisiais pinigais , pavadavimas kasininkės ligos ar atostogu metu . Mandagus, paslaugus bendravimas.

Darbas slenkantis pamaininis . 3 pamainos , kurios slenka kas savaite
7.00h-15.30h ; 10.00h-18.30h ; 12.30h-21.00h.


Prašome nurodyti savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas 1200Lt priedai už kokybiška darbą (Neatskaičius mokesčių) .

Įmonė randasi Ogmios miestelyje (Š. miestelis), Vilniuje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: arvydas.lileikis@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Tarptautinių reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: - Krovinių pervežimas termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- Krovinių specifika: švieži vaisiai ir daržovės;
- Kelionių kryptys: tolimieji reisai po Europą ir NVS šalis;
- Darbo priemonės: 2010-2014m. DAF + Lamberet, Shmitz;
- Darbo pobūdis: du vairuotojai nuolatinėje transporto priemonėje.
Reikalavimai: - CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir 95 kodas;
- Ne mažesnė nei trijų metų darbo patirtis maršrutais Europa - NVS šalys su termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- Skaitmeninė tachografo kortelė;
- Medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4550 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hofa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 69, 868570886, cv@hofa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Hofa"  Publikos administratorius

Pobūdis: TV laidos "Kvieskite daktarą" publikos administratorius
Reikalavimai: -komunikabilumas;
-bendravimas su įvairaus amžiaus žmonėmis;
-darbas komandoje
-atsakingumas;
-vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Just.tv"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl 30b, 868038455, info@just.tv
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Just.tv"  Virėjas

Pobūdis: Ieškome pareigingos, atsakingos, sąžiningos bei savarankiškos virėjos. Kreiptis 868586483

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mažoji aitezija"
Kreiptis: 868586483
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mažoji aitezija"  Pastatų priežiūros inžinierius

Pobūdis: Atsakingas už visapusišką pastatų priežiūrą, savarankiškai atliks remonto ir profilaktikos darbus, esant būtinybei pasitelkdamas specializuotų įmonių pagalbą. Atsakomybės sritys:
- Šildymo ir vėdinimo sistemų priežiūra;
- Elektros ūkio priežiūra;
- Dujinių katilų priežiūra;
- Slėginių indų priežiūra;
- Liftų priežiūra;
- Priešgaisrinės saugos priežiūra;
- Inžinerinių sistemų automatikos priežiūra;
- Smulkaus remonto ir atnaujinimo darbai elektros, santechnikos, vidinės apdailos ir kt. srityje.
Reikalavimai: - Techninis išsilavinimas;
- Gebėjimas greitai ir kokybiškai atlikti pavestus darbus;
- Gebėjimas nusistatyti prioritetus, savarankiškai spręsti darbinius klausimus.
- Kompiuterinis raštingumas;
- Galimybės dirbti lanksčiu darbo grafiku, esant poreikiui;
- Galiojančios B kategorijos vairuotojo teisės.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 865595281, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Pobūdis: Restoranas "Skonio kopos", esantis "Amberton green apartments" viešbutyje PALANGOJE, ieško padavėjų maloniam klientų aptarnavimui. Prašome siųsti CV elektroniniu paštu
Reikalavimai: Patirtis aptarnavimo sferoje;
Rusų ir/ar anglų kalbų žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonio kopos"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Valančiaus 1, info@kopos.me
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Skonio kopos"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Restoranas "Skonio kopos", esantis "Amberton green apartments" viešbutyje, ieško padavėjų maloniam klientų aptarnavimui. Prašome siųsti CV elektroniniu paštu.
Reikalavimai: Patirtis aptarnavimo sferoje,
Rusų ir/ar anglų kalbų žinios

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonio kopos"
Miestas: Palanga
Kreiptis: Valančiaus 1, info@kopos.me
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Skonio kopos"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Aktyvus tiesioginis bendravimas su klientais, produkcijos prezentavimas, pardavimai. Darbas apima naujų klientų paiešką ir bendravimą su esamais.
Reikalavimai: Komunikabilumas, reprezentatyvi išvaizda, iškalbingumas, panašaus darbo patirtis privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inea"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: pretendentai@info.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Inea"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: TRAKTORININKŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ MONTAVIMUI)
Reikalavimai: UAB "Šilumos šaltinis" - šilumos tinklų, dujotiekio tinklų montavimo, projektavimo įmonė darbui Vilniuje ieško
-TRAKTORININKO (EKSKAVATORININKO)

Reikalavimai: darbo patirtis.
Kreiptis tel. (8-5) 261 81 55, 8 616 42813, e-mail: info@silumossaltinis.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilumos šaltinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861642813, info@silumossaltinis.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Šilumos šaltinis"  Maketuotojas

Pobūdis: UAB Kauno reklama iesko techinio maketuojo. Darbas prie skaitmeninio spausdintuvo ir ofsetines spaudos formu leidimas.
Reikalavimai: - Greitas orientavivimas
- Atsakingumas
- Kruopstumas
- Mokejimas dirbti Corel Draw ir Photoshop programomis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno reklama, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Miško g. 4, 867198540, juozas@kaunoreklama.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie Kauno reklama, UAB  Sandėlininkas - krovėjas

Pobūdis: Sandėlio priežiūra, mašinų iškrovimas - pakrovimas,užsakymų rinkimas. Darbas kompiuteriu.
Reikalavimai: Elektrokrautuvo pažymėjimas;
Patirtis sandėlyje dveji metai;
Komiuterinis raštingumas;

Darbuotojas riekalingas skubiai!! Pradėti reiktų šios savaitės pabaigoje, kitos pradžioje

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raben Lietuva"
Miestas: Visi
Kreiptis: Liepklanio 85 a, 867225227, valdemaras.bezruckinas@raben-group.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Raben Lietuva"  Plovėja

Pobūdis: Indų plovimas, virtuvės pagalbiniai darbai

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: TŪB "Penki laipsniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių, 861811266, info@busitrecias.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie TŪB "Penki laipsniai"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis: Vestuviniu ir proginiu drabuziu salonas priims i darba pardaveja-konsultante.
Reikalavimai: Pobūdis:
- klientų konsultavimas
- prekybinės salės priežiūra.

Reikalavimai:
- Komunikabilumas, energingumas.
- Iniciatyvumas, sąžiningumas.
- Domėjimasis vestuvines mados tendencijomis.
- Rusu kalbos mokėjimas.

Darbo grafikas:
I-V 10-19 val.
IV 10-14 val.

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka siųsti el.paštu: evelinta13@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Evelinta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 53, 868720146, evelinta13@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Evelinta"  Audėja

Pobūdis: Polipropileno audinio gamyba apvaliosiomis audimo staklėmis.
Reikalavimai: Pareigingumas, atsakingas požiūris į atliekamą darbą. Darbo patirtis gamybinėje įmonėje - privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klameta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės 10c, 868656628, klameta@big-bag.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Klameta"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Maisto prekiu parduotuveje Garliavoje, reikalingas apsaugos darbuotojas.
Reikalavimai: Mokejimas dirbti su vaizdo kameromis.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Savas kampas"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Vytauto g., 861064752, savaskampas@hotmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Savas kampas"  Administratorius

Pobūdis: Pareigybės paskirtis – vykdyti bendrovės dokumentų tvarkymą ir apskaitą, jų saugojimą bei kontrolę; formuoti darbuotojų asmens bylas; rengti bendrovės direktoriaus įsakymus; priimti klientų užsakymus dėl bendrovės teikiamų komercinių paslaugų.
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo, elektroninių dokumentų valdymo taisykles.
3. Turėti gerus darbo su Microsoft Office programiniu paketu įgūdžius.
4. Gebėti strategiškai mąstyti, aiškiai apibrėžti ir tiksliai išanalizuoti kylančias problemas, numatyti ir pateikti alternatyvius jų sprendimo būdus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos žirgynas"
Miestas: Vilniaus
Kreiptis: Riešė, Žirgų, 861002618, info@lietuvoszirgynas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos žirgynas"  Santechnikas montuotojas

Pobūdis: VNL ir šildymo sistemų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis,
Sažiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 864580800, info@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Pamainos vadybininkė (-as)

Pobūdis: Kokybiškas ir greitas klientų aptarnavimo užtikrinimas, sėkmingas pamainos darbo užtikrinimas, konfliktinių situacijų sprendimas, restorano dokumentacijos tvarkymas, darbas su Store House programa.
Reikalavimai: Būtina vadovaujančio darbo patirtis restoranų, kavinių veikloje, puikūs darbo su r-keeper kasos programa įgūdžiai, geros kompiuterinės žinios, taisyklinga lietuvių kalba, užsienio kalbų žinojimas būtų privalumas, darbų organizavimo sugebėjimai.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cv@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Konditerė

Pobūdis: Darbas namuose, galimybė derinti su kitu darbu. Reikia gaminti cukrinius papuošimus ant torto. Būtų labai gerai, jeigu visas reikiamas priemones turėtumėte.
Reikalavimai: Atidumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TTL trading"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sporto g. 3, 868661796, orders@ttltrading.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "TTL trading"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Betonavimas, tinkavimas, apdailos ir kiti statybos darbai objektuose Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Druskininkuose, Varėnoje.
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stafas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 164a, 865260479, info@stafas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Stafas"  Vertėja

Pobūdis: Reikalinga vertėja, versti tekstus iš/į anglų, rusų kalbas.
Reikalavimai: Atidumas, kruopštumas, geros anglų, rusų kalbos žinios.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TTL trading"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sporto g. 3, 868661796, orders@ttltrading.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "TTL trading"  Patyrę sushi meistrai

Pobūdis: Greitas ir kokybiškas sushi gaminimas, privalumas - karštų japoniškų patiekalų gamyba.
Darbas slenkančiu darbo grafiku pilnu etatu. Galimybe pasirinkti darbo
vietą Savanorių pr, 1 (PC Helios city) arba Žukausko g. 49 , Vilnius
Gyvenimo aprašymus (būtina nuotrauka) siųsti alionagrigorovic@gmail.com arba skambinti telefonu 862685447
Reikalavimai: Patirtis japonų virtuvėje ne mažiau nei metai laiko.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AS service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.1/ s. Žukausko g. 49, 862685447, alionagrigorovic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "AS service"  Pardavimo vadybininko asistentas, (-ė)

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Krovinių gabenimo kontrolė nuo užsakymo suderinimo iki krovinio pristatymo užsakovui;
Dokumentų administravimas.
Reikalavimai: Geros lenkų ir anglų kalbų žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus;
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDI transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Menulio g. 7, 865532228, karjera@mdi.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "MDI transport"  Pramoninių šviestuvų surinkėjas

Pobūdis: Pramoninių šviestuvų surinkimas.Darbas vyrams nuo 18-30 metų(kniedijimas,paleidimo apartūros montavimas,gręžimas,surinkimas,pakavimas).Apmokome.Darbas stovimas.Darbo laikas :nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7-16 val.,penktadienį 7-15 val.
Nuo darbo rezultatų priklausantis atlyginimas
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Northcliffe lighting"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl.101, 861400779, juozas.mikalauskas@northcliffe.org
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Northcliffe lighting"  Vadybininkė-apskaitininkė

Pobūdis: Statybos ir remonto UAB "ALSA" siūlo darbą vadybininkei-apskaitininkei.
Darbo vieta - Merešlėnai, Pagirių sen.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Valytoja

Pobūdis: Statybos ir remonto uždaroji akcinė bendrovė "ALSA" siūlo darbą valytojai.
Terminuotas darbas - (4 sav.) rugpjūčio 4-31 d.
Maloniai prašome kreiptis/siųsti savo CV adresu info@alsa.lt
Reikalavimai: Atsakingumas, sažiningumas, punktualumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: Pardavėjos konsultantės (-o) darbas bižuterijos parduotuvėje.
Reikalingi darbuotojai, galintys dirbti pilnu etatu, slenkančiu grafiku.

Pagrindinės atsakomybės sritys:

Pagalbiniai darbai.
Bendravimas su klientais, jų aptarnavimas.
Prekybos salės ir prekių priežiūra.
Prekių rinkimas užsakymams.
Reikalavimai: Pardavėjos darbo patirtis būtų didelis privalumas.

Kiti privalumai:
Gebėjimas kurti, verti, gaminti papuošalus.

CV siųsti: remigijusko@remigijusko.lt
informuosime tik atrinktus kandidatus


Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remigijus Ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 16, remigijusko@remigijusko.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Remigijus Ko"  Samatininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

• sąmatų sudarymas ir tikrinimas, atliktų darbų aktų administravimas;
• darbų kainų analizė;
• atliktų darbų aktų rengimas.

Reikalavimai:

• aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos srityje;
• sąmatų sudarymas, analizavimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo patirtis su sąmatų sudarymo programomis (privalumas - ASTERA-SISTELA);
• įvairių statybos sričių darbų technologijos žinojimas;
• ekonomikos pagrindų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės pagrindų žinios;
• labai geri brėžinių ir schemų skaitymo įgūdžiai.

Mes jums siūlome:

• darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• geras darbo sąlygas;
• socialines garantijas;
• asmeninio augimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Ūkvedys

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Pastatų inžinerinių sistemų priežiūros/remonto darbai:
- santechnikos ir šilumos ūkio priežiūra, remontas;
- smulkūs elektros sistemų priežiūros ir remonto darbai;
- smulkūs statybiniai/remonto darbai.


Reikalavimai:

- santechniko /šilumininko darbo patirtis;
- suprasti ir gebėti atlikti smulkius elektros bei staliaus darbus
- vairuotojo pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.

Privalumai:

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą; užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti naudotis įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas bendrauti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas pavadavimui senamiestyje

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas Fabijoniškių r.

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
6 dienų darbo savaitė; darbo grafikas: 7:00 iki 15:00
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Buhalteris(ė)

Pobūdis: Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos vedimas. Bendradarbiavimas su VMI, Sodra ir kt. valstybinėmis institucijomis bei bankais. Įmonės biudžeto planavimas nustatytose atsakomybės ribose, veiklos analizė, mėnesinių pelno/nuostolio ataskaitų rengimas ir pristatymas įmonės vadovybei. Darbo užmokesčio apskaita.
Reikalavimai: 1. Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas.
2. Mokėti anglų kalbą (minimaliai B1 lygiu);
3. Sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4. Atsakingumas, kruopštumas, ir iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wims LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Priekulės, 867919936, cv@wims.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Wims LT"  Klientų aptarnavimo specialistas 0.95 etato Avižieniuose

Pobūdis: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.
Taikoma suminė darbo laiko apskaita.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą; užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti naudotis įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas bendrauti.

Atlyginimas: 1045 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933, 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Smulkūs betonavimo darbai (laiptų aikštelės, pakopos, nuogrindos);

Reikalavimai:

- Patirtis atliekant betonavimo darbus.
- vairuotojo pažymėjimas

Mes jums siūlome:

- Geras darbo sąlygas;
- stabilų ir laiku mokamą darbo užmokestį;
- visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Šiukšliavežio vairuotojas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje C, CE kat. vairuotojams vežti atliekas. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -2600 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: 95 kodas,
ne mažiau nei 1m. darbo patirtis sunkiasvoriais automobiliais ir nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Rūšiuotojas prie konvejerio

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą rūšiuotojams rūšiuoti antrines žaliavas prie konvejerio.
Mokami priedai už išrūšiuotus antrinių žaliavų kiekius.

Atlyginimas: 1215 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1700 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2185 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Automobilių dalių pardavėjas

Pobūdis: AUTOSERVISAS priims AUTODALIŲ PARDAVĖJĄ – KONSULTANTĄ, turintį atitinkamą patirtį, norintį dirbti ir mokantį siekti aukštų rezultatų. Skambinkite DABAR! Tel. 8 656 01530

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Meistras-priėmėjas (-a)

Pobūdis: Autoservisui reikalingas meistras – priėmėjas (-a), mokantis (-ti) planuotis darbą ir siekti aukštų rezultatų. Automobilių remonto patirtis privaloma. Darbą draugiškame kolektyve ir daug darbo garantuojame. Skambinkite 8-656-01530

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Pagalbiniai darbuotojai gamyboje

Pobūdis: Darbas prie linijos;
Palečių pakavimo darbai;
Darbas nuolatinis (ne sezoninis);
Darbas pamaininiu slenkančiu grafiku:
dieninė pamaina nuo 06 val. iki 18 val.; naktinė pamaina nuo 18 val. iki 06 val.; keturios laisvos dienos;
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Gera darbo kokybė;

Įmonė siūlo:
Laiku mokamą atlyginimą ir priedus;
Visas socialines garantijas;
Geras darbo sąlygas;
Draugišką kolektyvą;

Darbo vieta: Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius (prie Oro uosto)

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 99, 868605417
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Auto elektrikas

Pobūdis: Jeigu Jūs AUTOELEKTRIKAS – sąžiningas, darbštus, bei galite sutvarkyti automobilio elektrinę dalį – šis pasiūlymas tikrai Jums. Skambinkite i Autoservisą tel.nr. 8 656 01530

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Autoservisas siūlo darbą autošaltkalviui turinčiam patirties ne mažiau kaip 2 metus. Draugišką kolektyvą ir daug darbo garantuojame. Skambinkite 8-656-01530

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: • prekių iškrovimas, pakrovimas, rūšiavimas;
• užsakymų priėmimas, prekių atrinkimas ir išdavimas;
• tvarkos palaikymas sandėlyje.
Reikalavimai: • atsakingas požiūris į darbą;
• autokaristo pažymėjimas;
• gera sveikatos būklė ir greita orientacija.

PRIVALUMAI:
• anglų kalbos supratimas;
• darbo patirtis.

Įmonė siūlo:
• geras darbo sąlygas;
• įdomų darbą;
• mobilųjį telefoną;
• darbo aprangą.

Atlyginimas:
nuo 1800 Lt.

Siųsti gyvenimo aprašymus: cv@plastena.lt

Kita info:
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plastena"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Ireniškių km, Artojų g. 27, 837 393682, cv@plastena.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Plastena"  Statybininkai (stogai-fasadai)

Pobūdis: Reikalingi statybininkai šlaitinių stogų konstrukcijų, šiltinimo ir dangos įrengimo. Taip pat reikalingi statybininkai įrenginėti ventiliuojamus fasadus. Reikalingi tiek specialistai, tiek pagalbiniai darbuotojai.

Darbai Vilniuje ir aplink Vilnių. Transportu pasirūpiname.

Atlyginimas sutartinis + PRIEDAI nuo darbo efektyvumo.
Reikalavimai: -Sąžiningumas;
-Darbštumas;
-Atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekostogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 8 685 57 771, info@ekostogas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Ekostogas"  Padavejas

Reikalavimai: Svečių aptarnavimas restorane "FORTO DVARAS" Pilies g. 16, Vilniuje (Senamiestis), slenkantis grafikas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 865605772, personalas@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Jūs būsite atsakinga už:
- klientų konsultavimą;
- prekių išdėstymą;
- prekybinės salės priežiūra.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:
-esate komunikabili, darbšti, atsakinga;
- esate draugiška ir sugebate dirbti komandoje;
- ieškote pastovaus darbo;
- galite dirbti slenkančiu grafiku.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sidonas" ir ko
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Klaipėdos g. 143, 8 606 58367, inga@sidonas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Sidonas" ir ko  Statybos darbų vadovas – vykdytojas

Pobūdis: Darbų organizavimas ir kontrolė objektuose įvairiuose Lietuvos miestuose
Darbų saugos užtikrinimas
Medžiagų komplektavimas.
Dokumentacijos ruošimas, darbų pridavimas užsakovams.
Reikalavimai: Statybos/inžinerinis išsilavinimas
Kvalifikacijos atestatai
Vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.giros, 8 650 33 421, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Privalumai:
• rusų/anglų/vokiečių kalbos žinios;
• darbo patirtis tarptautinių pervežimų vairuotoju Vakarų Europoje;
• pavojingų krovinių gabenimo sertifikatas (ADR).

Įmonė siūlo:
• motyvuojantį darbo užmokestį;
• tobulėjimo bei kvalifikacijos kėlimo galimybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, lt-03111, 8 61616796, Kaune 861553030 (Virginija), hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Pardavėja(-s) prekiauti gira

Pobūdis: Ieškoma(-s) pardavėja(-s) prekiauti gira Vilniaus mieste (lauko prekyba). Puikus darbas studentams vasaros laikotarpiu.
Reikalavimai: Komunikabilumas, paslaugumas, noras dirbti ir užsidirbti. Atlyginimas: bazinis ir priedai.
Kreiptis el. p.: dalia.izok@gmail.com

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Savas auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864623005, dalia.izok@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Savas auto"  Virėja -(as)

Pobūdis: Reikalingas karšto, šalto cecho virėjas (-a)itališkame restorane.

Reikalavimai:
- Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
-Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas,
orientacija į kokybišką rezultatą.
Reikalavimai: Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: viktorija@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 862029336
Adresas: Pylimo g. 21, Vilnius

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 862029336, viktorija@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Pirkimų agentas (-ė)

Pobūdis: Ieškome iniciatyvaus, darbštaus, sąžiningo, lengvai bendraujančio "Pirkimų agentas (-ė)”:

- įrenginių paieška pagal užklausimus
- tiekėjų paieška, tiekimo sąlygų derinimas
- užsakymų forminimas su tiekėjais
- darbas su užsakymų dokumentais (sąskaitos-faktūros, pakavimo lapai, užsakymų patvirtinimai ir kt.)
Reikalavimai: Reikalavimai: Aukštasis Universitetinis išsilavinimas (Techninis - Inžinerinis privalumas)
- Panašaus darbo patirtis
- Būtinos labai geros anglų ir rusų kalbų žinios raštu ir žodžiu. Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel, Word, Outlook ir kt.)
- Puikūs bendravimo ir derybų vedimo įgūdžiai
- Analitinis mąstymas, organizuotumas, savarankiškumas, atsakingumas
- Galimybė vykti į komandiruotes
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Įmonė siūlo
• Nuo darbo rezultatų priklausančius priedus (kintama darbo užmokesčio dalis).
• Galimybę tobulėti tarptautinio bendradarbiavimo veikloje.
• Visas socialines garantijas, tik oficialiai ir visuomet laiku mokamą atlyginimą, kurį sudaro pastovi ir kintama dalys.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Integruotų sistemų tiekimas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr.24-425kab., 865227721, info@uab-ist.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Integruotų sistemų tiekimas"  Siūlų vyniojimo mašinos operatorė

Pobūdis: Darbas gamyboje.
Siūlų vyniojimo mašinos aptarnavimas. Prisisukusių ričių nuėmimas nuo įrengimo.

Darbas pamainomis nuo 6-14, 14-22, 22-6;
Slankiuoju grafiku;
Pilnas etatas;
Laiku mokamas atlyginimas;
Visos socialinės garantijos;
Darbo aplinka triukšminga.
APMOKOME.
Reikalavimai: Atsakingumas;
Punktualumas;
Greita reakcija;
Greitas darbo tempas;
Kruopštumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klameta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g., 861487632, arturas@big-bag.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Klameta"  Baldininkas

Pobūdis: Nestandartinių baldų surinkimas ir montavimas
Reikalavimai: Būtina patirtis su nestandartiniais baldais

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kuršių, 867138001, info@azetas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Azetas"  Barmenė-kasininkė

Pobūdis: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com
Reikalavimai: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Kasininkė

Pobūdis: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Transporto dispečeris (naktimis)

Pobūdis: - Krovininių automobilių vairuotojų darbo laiko priežiūra ir kontrolė.
- Kelionės maršruto priežiūra ir koordinavimas.
- Transporto priemonių įleidimas, išleidimas į/iš teritorijos.
- Vairuotojų kortelių nuskaitymas.
- Vairuotojų dokumentų administravimas.
- Operatyvios bei tikslios informacijos dėl kelionės maršruto, dokumentų pildymo, draudiminių įvykių suteikimas vairuotojams.

Darbo vieta - Kirtimų g. 69, Vilnius, Aukštieji Paneriai
Darbo grafikas: naktinės pamainos nuo 17:30 iki 6:30 val. (kas trečią naktį).
Darbas 0,75 etato.
Reikalavimai: - Galimybė ir noras dirbti naktimis.
- Puikios rusų kalbos žinios žodžiu ir raštu.
- Techninis išsilavinimas.
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
- Savarankiškumas, atsakingumas, kruopštumas, geranoriškumas, komunikabilumas.

Privalumai:
- Patirtis dirbant su transportu - vairuotojais, transporto dokumentais, kelionės maršrutų planavimu.
- Vairuotojų darbo laiko specifikos išmanymas.
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hofa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 69, 868570886, cv@hofa.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Hofa"  Kiemsargė (-is)-valytoja (-as)

Reikalavimai: Siūlomas darbas kiemsargei (-iui)-valytojai (-ui) Centro ir Šilainių mikrorajonuose.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868541738, rolandas.jurksaitis@manoaplinka.eu
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  IT priėmėjas-vadybininkas

Pobūdis: Taisykla7.lt siūlo darbą IT parduotuvės-taisyklos priėmėjui-vadybininkui pilnu etatu nuo 9 iki 18val darbo dienomis Vilniuje, Šeškinės g. 22, IKI parduotuvėje salelėje.

Jeigu Jus domitės IT sritimi ir ją išmanote daugiau nei vidutinis žmogus, mokate ir galite maloniai bendrauti su klientais, sugebate pristatyti parduodamas prekes ir paslaugas (promoting) ir galite atsakingai dirbti su pinigais ir dokumentais bei turite nuosavą automobilį - šis darbas yra skirtas Jums. (Automobilio amortizaciją kompensuojame 14Lt/100km + apmokame kuro išlaidas).

Jums reikėtų priimti klientus, maloniai juos aptarnauti, demonstruoti ir propaguoti parduodamus daiktus ir paslaugas, užregistruoti taisymui paliekamus daiktus, informuoti apie kainas, visus procesus tinkamai įforminti (aktai, čekiai) ir priimti pinigus. Be to Jums reikėtų taisyti kompiuterių programinius gedimus (tik programų tvarkymas, operacinių sistemų diegimas), vykti pas klientus tvarkyti tik programinius gedimus, vykti pas klientus paimti daiktus. Ir galiausiai išsiųsti siuntas į kitus miestus per pašto terminalą.

Už šį darbą mes Jums siūlome 1000Lt "į rankas" bandomuoju laikotarpiu (3 mėn.), o vėliau priedus, priklausančius nuo rezultatų bei karjeros galimybes IT srityje (technikas/meistras/programuotojas -> vyr. technikas/meistras/programuotojas -> sk.vadovas)

Jeigu tikrai atitinkate visus Jums keliamus reikalavimus, savo CV patys siųskite el. paštu arunas@netseptyni.lt su laiško tema "priemejas(-a) Vilniuje”, savo nuotrauką ir motyvacinį laišką (geriau laisvu stiliumi, o ne šabloninį), kuriuose atsiskleistų Jūsų ambicijos ir noras dirbti pas mus.

Mes 07.22-27 dienomis vykdysime atranką ir susisieksime su atrinktais kandidatais telefonu.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Net septyni"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės g. 22, arunas@netseptyni.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie UAB "Net septyni"  Slaugės

Pobūdis: Patikima, Lietuvoje registruota, perspektyvi įmonė, priims į savo komandą naujų, savimi pasitikinčių darbuotojų!
Senelių, neįgaliųjų priežiūroje visoje Lietuvoje ir Vokietijoje!

Išsamesnė informacija: www.seneliuprieziura.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Vyturiukas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Krėvės prospektas 53, 8612 00922, info@vyturiukas.lt
Skelbimo data: 2014.07.21

Atsiliepimai apie MB "Vyturiukas"  Telefonistė (-as)

Pobūdis: Telefonų (telemarketingo) skyriui reikalinga darbuotoja (-as) klientų susitikimų paskyrimui telefonu.
(Pardavinėti nieko nereikia)

Be patirties - apmokome.
Reikalavimai: - Puikios lietuvių kalbos žinios;
- Malonus balsas;
- Gera iškalba.

Gyvenimo aprašymą atiųsti el. paštu: cv.groziokristalas@gmail.com

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grožio kristalas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., cv.groziokristalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Grožio kristalas"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Ieskome tolimuju reisu vairuotoju (CE kateg.) darbui Europoje. Darbas kadencijomis.
Reikalavimai: Anglu kalbos mokejimas, patirtis Europoje, ADR pazymejimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Semitransa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868924654, semitransa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Semitransa"  Sumuštinių gamintojas 0,5 etato

Pobūdis: Restoranui KFC reikalingi sumuštinių gamintojai. Darbas virtuvėje su maistu, įrangos bei salės priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, greita orientacija, tvarkingumas. Darbo patirtis virtuvėje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1260 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Aptarnaujantis personalas (pilnas arba 0,5 etato)

Pobūdis: Restoranui KFC reikalingas aptarnaujantis personalas: darbas su kasos aparatu, klientų aptarnavimas, salės priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, tvarkingumas. Užsienio kalbų mokėjimas būtų privalumas. Siųsdami CV nurodykite pageidaujamą etatą.

Atlyginimas: 1260 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Vščiukų kepėjas 0,75 etato

Pobūdis: Restoranui KFC reikalingas viščiukų kepėjas dirbti 0,75 etato. Darbas su vištiena: produkcijos priėmimas, marinavimas, kepimas, įrangos priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, greita orientacija, tvarkingumas. Darbo patirtis virtuvėje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.20

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Valytojas/indų plovėjas

Pobūdis: Darbas naujame "Sweet Root” restorane, Užupio g. 22

Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Padavėjas/barmenas

Pobūdis: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.
Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Kepėjas

Pobūdis: Darbas dinamiškoje ir atviroje naujo restorano "Sweet Root" virtuvėje.
Reikalavimai: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Virėjas

Pobūdis: Darbas dinamiškoje ir atviroje naujo restorano "Sweet Root" virtuvėje.
Reikalavimai: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g.22-1, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Tinkuotojas

Reikalavimai: Nuolatiniam darbui reikalingi patire tinkuotojai

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.07.19

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Picų kepėjas/virėjas

Pobūdis: Picų gaminimas, produktų ruošimas, tvarkos užtikrinimas.
Reikalavimai: Noras dirbti ir tobūlėti, atsakingumas, punktualumas, pozityvus mąstymas. Patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 91, 861596676, mantasstraksys@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Viščiukų kepėjas J.Jasinskio g.

Pobūdis: Vištienos kepimas, marinavimas, įrangos bei darbo vietos priežiūra.

Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Greita orientacija, tvarkingumas, punktualumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodyti temą - viščiukų kepėjas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Montuotojas

Pobūdis: Gaisro, apsaugės įrangos montavimas
Reikalavimai: Darbas studentams. Noras dirbti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techcom"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 28d, 867811211, vaidas@techcom.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Techcom"  Auto šaltkalvis

Reikalavimai: AUTOSERVISUI VILNIUJE REIKALINGI AUTOSALTKALVIAI-VARIKLIO,PAKABOS MEISTRAI,ISRINKEJAI,SURINKEJAI,PARUOSEJAI,DAZYTOJAI,KEBULININKAI.ATLYGINIMAS PAGAL ISDIRBI.REIKALAVIMAI- SAZININGUMAS,NEGERIANTIS ALKOHOLIO BENT DARBO METU.SUTEIKIAME GERAS DARBO SALYGAS IR LAIKU MOKAMA ATLYGINIMA

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869968492, jonasj@autoja.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Autoja"  Virtuvės šefė (as)

Pobūdis: Restorano darbo organizavimas, naujų patiekalų kūrimas ir gamyba.
Reikalavimai: Kūrybiškumas, noras dirbti ir tobulėti. Patirtis 3 metai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Riekė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų 6a, 861434539, buhalterija@skonioslenis.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Riekė"  CNC programinių tekinimo staklių operatoriui

Pobūdis: • CNC tekinimo staklių valdymas ir priežiūra
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas
Reikalavimai: • Patirtis dirbant CNC tekinimo staklėmis (privalumas)
• Brėžinių skaitymas (privalumas)

Visus susidomėjusius dėl darbo prašome kreiptis el. paštu:atranka@arginta.lt, siunčiant CV, nurodyti pareigybę "CNC programinių tekinimo staklių operatorius ", iki rugpjūčio 31 d.
Tel.: +370 616 30001

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Valytojas (-a)

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Casino Tornado, esančio Danės g. 17A, patalpų valymas ir priežiūra
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♦ Amžius nuo 21 metų
♣ Panašaus darbo patirtis būtų privalumas
♠ Atsakingumas

APIE DARBO SĄLYGAS

♥ Visos socialinės garantijos
♦ Profesionalus, linksmas, jaunas ir draugiškas kolektyvas
♣ Charizmatiški vadovai
♠ Slenkantis darbo grafikas naktinėmis valandomis

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 17, 861569936, tomas.z@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Šaltkalvis surinkėjas

Pobūdis:  Metalo lakštų ir atliekų tvarkymas bei sandėliavimas;
 Detalių transportavimas cecho viduje;
 Darbas su kampinio šlifavimo mašinėle;
 Pagalba kitų skyrių darbuotojams;
Reikalavimai:  Brėžinių skaitymas.
 Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.

Visus susidomėjusius dėl mokymo kursų ir darbo prašome kreiptis: Tel.: +370 616 30001
el. paštu:atranka@arginta.lt, siunčiant CV, nurodyti pareigybę "Šaltkalvis surinkėjas", iki rugpjūčio 18d.


Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Apsaugos darbuotojas-administratorius

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Klientų pasitikimas, registravimas į duomenų bazę
♦ Tvarkos ir saugumo užtikrinimas lošimo namuose
♣ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♠ Slenkantis darbo grafikas
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♥ Amžius nuo 21 metų
♦ Komunikabilumas
♣ Pozityvumas ir šypsena
♠ Atsakingumas ir sąžiningumas
♥ Reprezentatyvi išvaizda
♦ Etiketo išmanymas

APIE DARBO SĄLYGAS

♣ Visos socialinės garantijos
♠ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♥ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♦ Charizmatiški vadovai
♣ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais
♠ Darbo užmokestis 1100 (atskaičius mokesčius)

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 17, 861569936, tomas.z@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Barmenas (- ė)

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Klientų aptarnavimas salėje ir prie baro pagal aukščiausius standartus
♦ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♣ Gėrimų ir užkandžių paruošimas ir pateikimas
♠ Tvarkos ir švaros palaikymas
♥ Darbas su kasos programa (apmokoma)
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♦ Amžius nuo 21 metų
♣ Barmeno padavėjo darbo patirtis nuo 1 metų (BŪTINA)
♠ Komunikabilumas
♥ Pozityvumas ir šypsena
♦ Atsakingumas ir sąžiningumas
♣ Reprezentatyvi išvaizda
♠ Galimybė dirbti slenkančiu grafiku (dieninėse ir naktinėse pamainose)

APIE DARBO SĄLYGAS

♥ Visos socialinės garantijos
♦ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♣ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♠ Charizmatiški vadovai
♥ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 64a, 868560071, vytaute@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Krautuvo vairuotojas-logistas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas
• Nebaigtų gaminių transportavimas cecho viduje
Reikalavimai: • 2 m. patirtis, dirbant autokrautuvo vairuotoju
• Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Kasininkas (ė)

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Lošimo žetonų pardavimas, skaičiavimas ir keitimas
♦ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♣ Valiutos keitimas
♠ Darbas su kasos aparatu
♥ Kasos žurnalų ir ataskaitų pildymas
♦ Darbas pamainomis
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♣ Patirtis dirbant su kasos aparatu
♠ Komunikabilumas
♥ Pozityvumas ir šypsena
♦ Atsakingumas ir sąžiningumas
♣ Reprezentatyvi išvaizda
♠ Etiketo išmanymas


APIE DARBO SĄLYGAS

♥ Visos socialinės garantijos
♦ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♣ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♠ Charizmatiški vadovai
♥ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais


Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 64a, 865208250, deividas@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Apsaugos darbuotojas-administratorius

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Klientų pasitikimas, registravimas į duomenų bazę
♦ Tvarkos ir saugumo užtikrinimas lošimo namuose
♣ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♠ Slenkantis darbo grafikas
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♥ Amžius nuo 21 metų
♦ Komunikabilumas
♣ Pozityvumas ir šypsena
♠ Atsakingumas ir sąžiningumas
♥ Reprezentatyvi išvaizda
♦ Etiketo išmanymas

APIE DARBO SĄLYGAS

♣ Visos socialinės garantijos
♠ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♥ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♦ Charizmatiški vadovai
♣ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais
♠ Darbo užmokestis 1100 (atskaičius mokesčius)

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g.37, 869834336, genadij@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Staklininkas

Pobūdis: Baldų detalių gamybos įmonė ieško darbuotojų
Reikalavimai: Baldų detalių gamybos įmonė ieško darbuotojų dirbti su medienos apdirbimo įrengimais (CNC centrais, formatinio pjaustymo, keturpusio obliavimo staklėmis). Taip pat reikalingi baldų rėmų surinkėjai. Privalumas – panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Slavita"
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: arunas@slavita.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Slavita"  Krupjė

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Profesionalus lošimo stalų: pokerio, ruletės ir black jack žaidimų vedimas
♦ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♣ Darbas su VIP klientais
♠ Darbas pamainomis

Darbas gali būti žaidimas! Garantuojame!
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♥ Amžius nuo 21 metų
♦ Komunikabilumas
♣ Pozityvumas ir šypsena
♠ Atsakingumas ir sąžiningumas
♥ Reprezentatyvi išvaizda
♦ Etiketo išmanymas

Privalumas - patirtis azartinių lošimų srityje

APIE DARBO SĄLYGAS

♣ Visos socialinės garantijos
♠ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♥ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♦ Charizmatiški vadovai
♣ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais
♠ Slenkantis darbo grafikas

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 64a, 865208250, deividas@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Krupjė

Pobūdis: APIE DARBĄ

♥ Profesionalus lošimo stalų: pokerio, ruletės ir black jack žaidimų vedimas
♦ Lošimo namų akcijų, konkursų ir privilegijų pristatymas klientams
♣ Darbas su VIP klientais
♠ Darbas pamainomis

Darbas gali būti žaidimas! Garantuojame!
Reikalavimai: APIE REIKALAVIMUS

♥ Amžius nuo 21 metų
♦ Komunikabilumas
♣ Pozityvumas ir šypsena
♠ Atsakingumas ir sąžiningumas
♥ Reprezentatyvi išvaizda
♦ Etiketo išmanymas

Privalumas - patirtis azartinių lošimų srityje

APIE DARBO SĄLYGAS

♣ Visos socialinės garantijos
♠ Profesionalus, linksmas ir draugiškas kolektyvas
♥ Prabanga kvepianti darbo aplinka
♦ Charizmatiški vadovai
♣ Galimybė mokytis, tobulėti ir kilti karjeros laiptais
♠ Slenkantis darbo grafikas (3 darbo, 3 poilsio dienos)

Visus norinčius prisijungti prie mūsų kolektyvo – apmokysime, padėsime ir linksmai dirbsime kartu!

Profesionaliam krupjė darbui atlikti suteikiame apie 2 mėnesių trukmės nemokamus apmokymus. Mokymai vyksta darbo metu nuo 9 iki 14 val. Mokymų metu mokama pusė minimalaus darbo užmokesčio. Baigę apmokymus mokėsite: profesionaliai vesti Pokerio (Oasis, Rusiškas, Teksaso, Septynių kortų pokeris), Black Jack ir Ruletės žaidimus, mokėsite valdyti stresines situacijas, gerai ir greitai skaičiuoti mintyse, žinosite profesionalaus aptarnavimo principus.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VSGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g.37, 865518438, natalija@casinotornado.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "VSGA"  Mūrininkas

Pobūdis: Plytų mūras
Reikalavimai: Patirtis
be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Vairuotojas

Pobūdis: Naktinis darbas. Spaudos leidiniu pristatymas prekybos centrams. Darbas nuo 23:30 val iki 6:00 val.Penkiu dienu darbo savaite.
Reikalavimai: Vairavimo stazas 3 metai, B kategorija, kruopstumas, mokejimas dirbti individualiai.
Pageidautina rekomendacijos is praitu darbovieciu.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ASMI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Islandijos pl., 863080469, kauasmi@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "ASMI"  Pardaveja-barmene

Pobūdis: Prekyba alkoholiniais gerimais
Reikalavimai: Sugebejimas dirbti savarankiskai. Apmokome.CV siusti:
jolantapiskarskiene@yahoo.com

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Jomena"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Silutes pl.62, 861859282, jolantapiskarskiene@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie IĮ "Jomena"  Padavėjas(ja)

Pobūdis: Padavėjo darbas restorane, pilnu etatu.Darbas pamaininis.
Reikalavimai: Padavėjo darbo patirtis-privalumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimono pr.19/1, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Statybos padalinio vadovas

Pobūdis: Statybos padalinio veiklos planavimas, organizavimas ir kontrolė; Vykdomų statybos projektų planavimas, organizavimas ir kontrolė; Vadovavimas ir kontrolė įmonės darbų vadovų komandai; Vykdomų Projektų biudžetų kontrolė; Statybos resursų planavimas ir organizavimas; Bendravimas su užsakovais, subrangovais, projektuotojais;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas statybos inžinerijos srityje;
Puikūs vadovavimo ir derybų įgūdžiai
Planavimo įgūdžiai;
Analitinis mąstymas, organizuotumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Mobilių darbų vadovas

Pobūdis: Valymo darbų organizavimas: darbų paskirstymas, priežiūra, kokybės kontrolė, valymo priemonių parinkimas, bendradarbiavimas su klientais, sprendžiant valymo paslaugų kokybės bei kitus klausimus. Esant poreikiui, mobilių valymo darbų atlikimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas, puikūs planavimo bei organizavimo įgūdžiai, atsakingumas, pareigingumas, savarankiškumas, vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), automobilis, aukštalipio pažymėjimas - privalumas. Būtina mobilaus valytojo patirtis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, migle@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Valytoja Ateities g.

Pobūdis: Prekybos centro patalpų valymas. Darbo grafikas slenkantis - 2 d. d., 2 d. poilsio, nuo 6 val. iki 18 val. Kreiptis tel. 8 5 203 1600, mob. 8 645 04 610.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 203 1600, personalas@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  CNC programinių frezavimo operatorius

Pobūdis: Darbo aprašymas:
• CNC frezavimo staklių valdymas ir priežiūra
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Patirtis dirbant CNC frezavimo staklėmis (privalumas)
• Brėžinių skaitymas (privalumas)

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Auto plovėjas

Pobūdis: UAB "Vilsora" Ukmergės g.130, Vilnius Ecoil degalinėje reikalingas auto plovėjas. Issamesnė informacija telefonu.
Reikalavimai: Patirtis būtu privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilsora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g.130,, 867727027, vilsora@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Vilsora"  Suvirintojas

Pobūdis: • Gamybinių suvirinimo brėžinių skaitymas

• suvirinimas, deformacijos kontrolė
Reikalavimai: • Suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas
• Aukštesnysis arba profesinis techninis išsilavinimas
• Patirtis, virinant nerūdijantį austenitinį plieną MIG/ MAG arba TIG suvirinimo būdais

Privalumai:
• Gamybinių suvirinimo brėžinių skaitymas
• Suvirintojo kvalifikacijos sertifikatas austenitiniam nerūdijančiam plienui pagal EN287 standartą
• Patirtis virinant plonus lakštus, deformacijos kontrolė

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą bei priedus,
• priklausančius nuo darbo rezultatų;
• įdomų darbą šiuolaikinėje, modernioje, besiplečiančioje įmonėje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais (LT-NL-RUS-LT)
Reikalavimai: 1. CE kategorija;
2. Vairuotojo-ekspeditoriaus patirtis;
3. Be žalingų įpročių;
4. Sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemantrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, 868520471, aleksandra.u@nemantrans.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Nemantrans"  Virejas

Reikalavimai: Virėjų darbas restorane "TERRAZZA", slenkantis grafikas, banketai, furšetai. Darbas vrėjams , norintiems tobulėti ir ieskantiems darbo su ivairesniais patiekalais.

Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 861636011, restoranas@terrazza.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Suvirintojas

Reikalavimai: Reikalingi suvirintojai. Darbas Kauno rajone. Galime aprūpinti gyvenamu plotu (bendrabučio tipo). Atlyginimas pagal išdirbį.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamesta"
Miestas: Garliava
Kreiptis: 861282495, info@kamesta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Kamesta"  Pardavimų-vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Ryšių palaikymas su esamais klientais;
Pasiūlymų ruošimas;
Probleminių situacijų sprendimas;
Klientų poreikių analizė;
Reikalavimai: - Darbo patirtis pardavimų srityje;
- Rusų kalbos mokėjimas;
- Patirtis aktyviuose pardavimuose;
- Komunikabilumas;
- Naujų klientų paieška, derybos;
- Nustatytų pardavimo tikslų siekimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1630 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių atrinkimas pagal užsakymus;

prekių priėmimas, sutikrinimas;

siuntų ruošimas išsiuntimui;
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

mokėjimas dirbti kompiuteriu;

atsakingumas, kruopštumas;

geri bendravimo įgūdžiai ir noras dirbti;

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera@audis.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Audis"  Mūrininkas

Pobūdis: Mūrijimo ir montavimo darbai; atlyginimas pagal išdirbį
Reikalavimai: Patirtis; nevartoti svaigalų darbo metu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mūras"
Miestas: Visi
Kreiptis: Švitrigailos, 869847027, aurimas@avi.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Mūras"  Ledų konditeris

Reikalavimai: Ieškome ledų konditerio (-ės) dirbti pilnu etatu Akropolyje, Valentino ledainėje Kaune.
cv siųsti el.paštu valentinokaunas@gmail.com
Siunčiant cv nurodyti, kad pretenduojate į konditerio (-ės) pareigas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ78"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: valentinokaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "LJ78"  Virėjas

Pobūdis: Šaltų ir karštų patiekalų ruošimas viešbučio restorane.
Reikalavimai: Darbštumas, tvarkingumas, atsakingumas.Darbo patirtis virtuvėje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vystyk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T.Ševčenkos g.16, 865278144, maitinimas@cornerhotel.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Vystyk"  Administratorius (-ė) – apskaitininkas (-ė)

Pobūdis: Dokumentacijos biure administravimas
Sąskaitų pajamavimas ir išrašymas
Bendravimas su klientais
Sutarčių ruošimas ir koregavimas, pasiūlymų ruošimas.
Vadovo ir komercijos vadovo susitikimų, komandiruočių planavimas
Prižiūrėti biuro darbą, vadovo nurodymų ir sprendimų vykdymą
Tvarkyti dalykinį susirašinėjimą
Sisteminti klientų užklausas gautas el.paštu ir telefonu
Reikalavimai: Patirtis finansų/Apskaitos sferoje
Kompiuterinis raštingumas
Noras tobulėti
Teorinis supratimas apie techniką ar jos detales (bet kokio pobūdžio)

Asmeninės savybės:

Komunikabilumas
Pozityvus mąstymas
Veiklumas
Iniciatyvumas
Draugiškumas
Laiko planavimo gebėjimai

Kalbos:

Anglų – skaityti, rašyti, kalbėti
Rusų – skaityti, kalbėti, rašyti


Perspektyvos:

Galimybės tobulėti iki direktoriaus pavaduotojo (-os) pareigų ar vyr. apskaitininko (-ės) / buhalterio (-ės).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Versin"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl.141, 868480090, biuras@versin.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Versin"  Betono gaminių liejikas

Pobūdis: Betono gaminių gamyba, liejimas ir dažymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, žalingų įpročių neturėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vox Baltica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Marijampolis, Liepų g., 860063603, tvoros@post.com
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Vox Baltica"  Interesantų aptarnavimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. A-429

Pakeistas 2014-05-26 įsakymu Nr. A-1474

Pakeistas 2014-06-20 įsakymu Nr. A-1773

ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS INTERESANTŲ APTARNAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Asmenų aptarnavimo skyriaus Interesantų aptarnavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

IIPASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra vieno langelio principu aptarnauti asmenis, kurie kreipiasi į Savivaldybės administracijos vadovybę išorinės vaizdinės reklamos projektų derinimo ir leidimų išdavimo klausimais.

IIIVEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis - asmenų aptarnavimas vieno langelio principu ir informacijos teikimas.

IVSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį asmenų aptarnavimo srityje;

6.21. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimą ir jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo įstaigose, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis:MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

VŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. informuoti asmenis (telefonu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Asmenų aptarnavimo skyrių) apie Kauno miesto savivaldybės ir Savivaldybės administracijos struktūrą bei struktūrinių padalinių atliekamas funkcijas, asmenų prašymų priėmimo tvarką, nagrinėjimo eigą, sprendimų (jei tokie priimami) priėmimo, dokumentų atsiėmimo, atsakymų pateikimo tvarką, siekiant suteikti asmeniui tikslią ir išsamią informaciją;

7.2. siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų priėmimą ir valdymą:

7.2.1. tikrinti, ar tinkamai užpildyta prašymo forma, ar pateikiami dokumentai atitinka prašymo priedų sąraše surašytus dokumentus;

7.2.2. atitinkamuose registruose registruoti gautus dokumentus dėl išorinės vaizdinės reklamos projektų derinimo ir leidimo išdavimo, adresuotus Kauno miesto savivaldybės administracijos vadovybei, ir perduoti toliau nagrinėti;

7.3. išduoti asmenims parengtus išorinės vaizdinės reklamos leidimus ar atsakymus į jų pateiktus prašymus tam, kad būtų baigta asmens prašymo nagrinėjimo procedūra;

7.4. registruoti asmenis į konsultaciją pas išorinę vaizdinę reklamą leidžiančius dokumentus išduodančių Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių specialistus, siekiant nustatyti konsultacijų datą, laiką, vietą ir užtikrinti asmenims patogų reikiamos informacijos suteikimo būdą;

7.5. rinkti ir nuolat atnaujinti informaciją, susijusią su išorinę vaizdinę reklamą leidžiančių dokumentų išdavimu, reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimais, bendradarbiauti su išorinę vaizdinę reklamą leidžiančius dokumentus išduodančių Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais ir specialistais, siekiant kvalifikuotai ir kompetentingai suteikti asmenims informaciją;

7.6. teikti pasiūlymus Interesantų aptarnavimo poskyrio vedėjui dėl asmenų aptarnavimo gerinimo, siekiant nuolat kelti asmenų aptarnavimo vieno langelio principu lygį;

7.7. rengti ir iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Interesantų aptarnavimo poskyrio vedėjui praėjusio mėnesio veiklos ataskaitą, siekiant nustatyti gautų ir interesantams pateiktų dokumentų kiekį, teikiamų viešųjų paslaugų apimtį, atlikti interesantų srauto tyrimą ir pateikti kitą reikalingą informaciją;

7.71. rengti viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus Interesantų aptarnavimo poskyrio kompetencijos klausimais, kontroliuoti sutarčių vykdymą, tikrinti pateiktus paslaugų teikėjo dokumentus, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą ir sutarčių vykdymo kontrolę;

7.8. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, kitomis institucijomis ir įstaigomis, teikti informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, konsultuoti Savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais, rengti raštus, siekiant spręsti bendras problemas ir užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą;

7.9. vykdyti kitus su Asmenų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VIŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Interesantų aptarnavimo poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2014 m. liepos 8 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2011 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. PS1- 1358

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d.

įsakymo Nr. PS1-2417 redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto, įgyvendinančio Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę "Techninė pagalba" (toliau - Priemonė), pareigybė skirta Priemonei įgyvendinti Skyriuje. Pareigybė reikalinga teisiškai įvertinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų perkančiųjų organizacijų, pretenduojančių gauti/gavusių paramą, kurią administruoja Agentūra, vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų bei parengtų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos (toliau - LR) viešųjų pirkimų įstatymui, kitiems teisės aktams, teisiškai įvertinti Agentūros pareiškėjų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, įvykdytų pirkimų procedūrų bei parengtų dokumentų atitiktį nustatytai pirkimų vykdymo tvarkai, teisiškai įvertinti bei rengti pirkimų dokumentus bei sutartis, kontroliuoti, kad Agentūroje būtų teisingai taikomi LR viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, organizuoti bei planuoti viešuosius pirkimus, vykdyti pareiškėjų konsultavimą bei mokymus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, įgyvendindamas Priemonę Skyriuje, vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vykdo viešuosius pirkimus, finansuojamus iš Priemonės lėšų, atlieka iš Priemonės lėšų finansuojamų vykdomų / įvykdytų pirkimų teisinį įvertinimą, konsultuoja pareiškėjus / Agentūros darbuotojus bei teikia rekomendacijas pirkimų vykdymo klausimais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. (2014 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. PS1-486 redakcija nuo 2014 m. liepos 8 d.)

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje;

6.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, administracinę bei civilinę teisę (materialinę ir procesinę), teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.5. gebėti sisteminti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išaiškinimus bei rengti atsakymus į paklausimus, skundus ir pretenzijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas susijusias su Programos administravimu:

7.1. planuoja, organizuoja ir vykdo iš Priemonės lėšų finansuojamus Agentūros viešuosius ir kitus pirkimus, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia Agentūros vykdomų viešųjų ir kitų pirkimų dokumentus;

7.2. rengia ir derina iš Priemonės lėšų finansuojamų viešųjų pirkimų sutartis, ir kartu su pirkimo iniciatoriumi kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;

7.3. kontroliuoja, ar teisingai Agentūroje taikomi viešuosius ir kitus pirkimus reglamentuojantys teisės aktai;

7.4. nagrinėja tiekėjų paklausimus ir skundus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos lėšų finansuojamų pirkimų vykdymą, taikymo klausimais;

7.5. teikia konsultacijas Agentūros tarnautojams bei pareiškėjams pirkimų, finansuojamų iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos lėšų, vykdymo klausimais ir kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais veda mokymus,

7.6. sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su Viešųjų pirkimų tarnyba, rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai nustatytais terminais bei forma ataskaitas bei kitą prašomą informaciją;

7.7. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, Agentūros direktoriaus įsakymu priskirtus vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje / paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

7.8. vertina bei pervertina Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritorinių skyrių vertintus pareiškėjų vykdytus pirkimus, teikia išvadas dėl teritorinių skyrių sprendimų, sukeliančių neigiamas pasekmes, atitikties formaliesiems sprendimo reikalavimams;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. pristato:

7.10.1. pranešimus pareiškėjų pirkimų vykdymo klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu;

7.10.2. su pareiškėjų pirkimų vykdymu susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams;

7.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, info@nma.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Dažytojas

Pobūdis: Vidaus patalpų glaistymas ,dažymas.Atlyginimas pagal susitarimą
Reikalavimai: Patirtis,kruopštumas,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Vadybininkas

Pobūdis: Statybinių medžiagų platinimo vadybininkas.
Reikalavimai: Privalumas - panašaus darbo patirtis.
Suteikiamas mobilus telefonas bei darbo metu automobilis .

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306335, zita@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Gamybos planuotojas-apskaitininkas

Pobūdis: Gamybos padalinio visos apskaitos Padalinio gamybos planavimas- žaliavų ir pakavimo taros užsakymas, sudarytų gamybos planų savalaikis pateikimas.
Darbo vieta- gamybos padalinyje.
Darbo laikas- 5d.d. po 8val.
Reikalavimai: Apskaitininko darbo patirtis sandėlio arba gamybos padalinio- BŪTINA.
Atsakingumas.
Greitas darbo tempas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.18

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Virėjai (-ui) Laisvės pr. ir Aušros Vartų g.

Pobūdis: Savarankiškas darbas, pagal technologines receptūras.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtina.
Siūlome visas socialines garantijas.
CV siųsti: gusto@gusto.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gusto namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 6, 868308606, gusto@gusto.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Gusto namai"  Lažybų tarpininkas - operatorius

Pobūdis: Darbas kasos aparatu, tiesioginis bendravimas su klientais, darbas kompiuteriu, slenkantis darbo grafikas, valandinis darbo užmokęstis.

CV siųsti el. paštu : k.saldyte@gmail.com
Reikalavimai: Domėjimasis sportu, iniciatyvumas, ryžtingumas, mokėjimas dirbti kompiuteriu, anglų k. pagrindai.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic bet"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Dariaus ir girėno, k.saldyte@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Baltic bet"  Sąmatininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- rengia statybos ir remonto darbų projektinę sąmatinę dokumentaciją darbams rangos ir ūkio būdu: sudaro lokalines sąmatas bei resursų poreikio žiniaraščius pagal darbo, medžiagų ir mechanizmų normatyvines sąnaudas; sudaro defektinius aktus;
- nagrinėja rangos būdu vykdomų statybos darbų konkursinių pasiūlymų dokumentaciją ir teikia pastabas;
- tikrina faktiškai atliktų darbų kiekius;
- ruošia statybinių medžiagų atsargų nurašymo aktus.
Reikalavimai: - turėti aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą statybos srityje;
- darbo stažas rengiant statybos projektinę sąmatinę dokumentaciją turi būti ne mažesnis kaip 5 metai;
- mokėti dirbti sąmatų sudarymo kompiuterine programa, Microsoft Office programiniu paketu.

Gyvenimo aprašymą (CV) prašome atsiųsti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. el. paštu: irena.krakauskiene@cr.vu.lt su antrašte "Dėl sąmatininko darbo".

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus universitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: M.k. Čiurlionio 25a, 852686993, irena.krakauskiene@cr.vu.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Vilniaus universitetas  Sandėlio darbininkas (-ė)

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- prekių pakrovimas/ iškrovimas;
- darbas su el. krautuvu;
- prekių išskirstymas į atitinkamas sandėliavimo vietas;
- tvarkos sandėlyje palaikymas.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Alšėnų sen., Kampiškių km., Kauno raj. (+4 C temperatūrinis režimas)
Darbo laikas: 13:00-22:00
Darbo dienos: VII - V. Pagal darbo grafiką (5 darbo dienų savaitė).
Reikalavimai: - nepriekaištinga reputacija;
- geras fizinis pasirengimas;
- kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- automobilis atvykimui į/iš darbo.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Šaltkalvis

Pobūdis: Metalo apdirbimas staklėmis
Reikalavimai: -Techninės srities išsilavinimas (butų privalumas);
-Darbo patirtis šaltkalviu, metalo apdirbimo įmonėje 2-5 m.;
-Mokėjimas skaityti techninius brėžinius;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Loro"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiaurės g. 37, 852677301, loro@loro.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Loro"  Restorano pamainos vadybininkė (-as)

Pobūdis: • efektyvaus pamainos darbo užtikrinimas;
• darbas su kasa;
• ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: • vadovavimo patirtis;
• aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo su kasa patirtis;
• geras lietuvių, anglų, rusų kalbų žinios;
• planavimo bei organizavimo sugebėjimai;
• pareigingumas, atsakingumas, orientacija į darbo rezultatus;
• reprezentatyvi išvaizda.

Mes Jums siūlome:
• įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
• lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
• galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
• laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
• tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu cv@soya.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius, klaipėda, kaunas
Kreiptis: 8 615 21412, cv@soya.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Suši meistras (-ė)

Pobūdis: - suši gaminimas viešojo maitinimo įmonėje;
- pagalbiniai virtuvės darbai, gamybinių patalpų švaros ir tvarkos priežiūra.
Reikalavimai: - žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
- sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
- orientacija į kokybišką rezultatą;
- tvarkingumas, sąžiningumas, atsakingumas;
- reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis.


Mes Jums siūlome:
- įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
- lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
- galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
- laiku mokamą, stabilų bei nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą;
- tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.
Kita informacija:
Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu cv@soya.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius, klaipėda, kaunas
Kreiptis: 8 615 21412, cv@soya.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Virėjas (-a)

Pobūdis: • patiekalų gaminimas viešojo maitinimo įmonėje.
Reikalavimai: • panašaus darbo patirtis;
• žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandėliavimo sąlygų žinojimas;
• sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
• orientacija į kokybišką rezultatą.

Mes Jums siūlome:
• įdomų ir perspektyvų darbą profesionalioje komandoje;
• lankstų darbo grafiką, galimybę darbą derinti su studijomis;
• galimybę mokytis, tobulėti bei siekti karjeros;
• laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
• tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą su nuoroda į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu cv@soya.lt
Telefonas pasiteirauti: +370 615 21412
Konfidencialumą garantuojame.
Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azijos skoniai"
Miestas: Vilnius, klaipėda, kaunas
Kreiptis: 8 615 21412, cv@soya.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Azijos skoniai"  Autoserviso mechanikas

Pobūdis: Automobilių remonto darbai;
Gedimų nustatymas ir gebėjimas juos pašalinti;
Darbas komandoje.
Reikalavimai: Aukštesnysis, profesinis išsilavinimas;
Panašaus darbo patirtis ne mažiau nei 2 metai;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KEMI service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g./Švitrigailos g., kemi@kemi.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "KEMI service"  Elektronikas-automatikas

Pobūdis: Gamybos įrengimų priežiūra ir remontas.
Reikalavimai: Profesinis išsilavinimas elektronikos, automatikos srityse.
Darbo patirtis šaltkalvio pareigose.
Žinoti, išmanyti elektros pavaras, elektros variklius, principines elektros schemas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 610 10843, kestutisd@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Šaltkalvis

Pobūdis: Gamyklos gamybos įrengimų aptarnavimas ir remontas.
Reikalavimai: Šaltkalvio profesinis išsilavinimas.
Darbo patirtis šaltkalvio pareigose nuo 1 m.
Pneumatikos ir hidraulikos išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 610 10843, kestutisd@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Elektrikas

Pobūdis: Gamybos įrengimų priežiūra.
Elektros pastočių priežiūra.
Visų elektros darbų, reikalingų sklandžiam gamybos organizavimui, atlikimas.
Yra naktinių budėjimų pamainos.
Reikalavimai: Elektriko profesinis išsilavinimas.
AK pažymėjimas.
Elektriko darbo patirtis nuo 1m.
Principinių elektros schemų išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 610 10843, kestutisd@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: Siūlomas darbas lanksčiu grafiku alkoholinių gėrimų parduotuvėse Vilniuje, Klaipėdoje: prekių išdėstymas prekybos salėje, darbas su kasos aparatu, negrynųjų pinigų terminalais, prekybos salės priežiūra, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darija"
Miestas: Vilnius, klaipėda
Kreiptis: 862057250, info@darija.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Darija"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Tinklinių, segmentinių ir kitų metalinių tvorų montavimas.
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje, nevengti fizinio darbo.
Patirtis tvorų montavime privalumas. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas privalumas. Nuosavas automobilis privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Egitoma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronių g., 869976422, tautvydas@egitoma.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Egitoma"  Montuotojas

Pobūdis: Tinklinių, segmentinių ir kitų metalinių tvorų montavimas, vartų statymas.
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje, darbo patirtis šioje srityje privalumas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Nuosavas automobilis didelis privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Egitoma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronių g., 869976422, tautvydas@egitoma.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Egitoma"  Administratorius

Pobūdis: Darbas naktimis hostelyje
Reikalavimai: Anglų ir rusų kalba.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fabrika Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.vienuolio g.4, mail@fabrikahostel.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Fabrika Vilnius"  Vadybininkas

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Telekomunikacinių paslaugų pardavimo vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Konsultantas

Pobūdis: - Paslaugų ir prekių pardavimas naujiems užsakovams
- Pastovus aptarnavimas esamų klienų
- Trumpalaikes komandiruotes po LT
- Naujų prekinių ženklų įvedimas i Lietuvos rinką.
Reikalavimai: - Organizuotumas
- Savarankiškumas
- Greita orientacija

Privalumai:
- Vairuotoju pažymėjimas
- Reprezentatyvi išvaizda
- Humoro jausmas

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: - Paslaugų ir prekių pardavimas naujiems užsakovams
- Pastovus aptarnavimas esamų klienų
- Trumpalaikes komandiruotes po LT
- Naujų prekinių ženklų įvedimas i Lietuvos rinką.
Reikalavimai: - Organizuotumas
- Savarankiškumas
- Greita orientacija

Privalumai:
- Vairuotoju pažymėjimas
- Reprezentatyvi išvaizda
- Humoro jausmas

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Indų plovėja-valytoja

Pobūdis: Plauti restorano patalpas, indus, pagalba virtuvėje.
Reikalavimai: Greita reakcija lankstumas, švara, tvarka.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esurio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g.14, 8 682 18885, kinza@kinza.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Esurio"  Sandėlio darbininkas

Pobūdis: Produkcijos surinkimas pagal užsakymus;
Sudėjimas pagal maršutų kryptis;
Paletizacija.
Reikalavimai: Fiziškai stiprus, atsakingas, norintis dirbti, be žalingų įpročių;
Darbo sandelyje patirtis;
Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Belvedere prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 47, vd@degtine.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Belvedere prekyba"  Šaltkalvis

Pobūdis: Reikalingas šaltkalvis įrengimų remontui.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija (kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas yra būtinas)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 45 17 45, admin@kaunogelzbetonis.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Mechanikas

Pobūdis: Reikalingas armatūros ir formavimo cechų mechanikas.
Bendrovės įrengimų ir įrangos eksploatacijos organizavimas, valdymas, gedimų šalinimo užtikrinimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
Darbo patirtis;
Darbų saugos instrukcijų, technologinių įrengimų ir mechanizmų remonto bei priežiūros išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 45 17 45, admin@kaunogelzbetonis.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Eksporto plėtros vadybininko (Lenkijos rinka)

Pobūdis: Jis bus atsakingas už bendravimą su esmais įmonės klientais, ilgalaikių santykių su jais palaikymą,
naujų klientų paiešką, derybų vedimą, sutarties sąlygų derinimą, ir kt.
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti lenkų k. žodžiu ir raštu,

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurum investicijų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@aurumigrupe.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Aurum investicijų grupė"  Vadybininkė/maketuotoja

Pobūdis: • Naujų prekių talpinimas internetiniame puslapyje, esamų prekių atnaujinimas, tobulinimas, reguliari priežiūra
• Prekių aprašymų sudarymas (reikalingas kūrybiškumas)
• Reklaminių skydelių ir kitos reklaminės medžiagos kūrimas (darbas Autocad ir Adobe Photoshop ar panašiomis programomis)
• Tinklapio techninė priežiūra
Reikalavimai: Darbo patirtis panašioje srityje, mokėjimas dirbti kompiuteriu bei Adobe Photoshop, Corel programomis. Atsakomybė už atliktus darbus.
Geros anglų, rusų kalbos žinios.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TTL trading"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sporto g. 3, 868661796, orders@ttltrading.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "TTL trading"  Statybininkas plataus profilio

Pobūdis: Įvairūs darbai, nuo betonavimo iki stogų dengimo.
Reikalavimai: Pagrindinis su profesija.
Mokėti dyrbti įvairius darbus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų ūkio priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakrasčio g. 10, 8-699-88083, mindaugas.kazlauskas@vites.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų ūkio priežiūra"  Ledų pardavėja

Pobūdis: Skubiai ieškom ledų pardavėjos dirbti PILNU ETATU PASTOVIAM DARBUI. Darbo vieta Ozo prekybos centre. Restorane Rosso Arancio Gelateria Italiana 1 aukštas.
Reikalavimai: Darbštumas, punktualumas, sąžiningumas, noras dirbti. priimam pastoviam darbui, galima dirbti 0,5 etato darbas tik savaitgaliais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rosso arancio gelateria italiana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 868345215, administracija@rossoarancio.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Rosso arancio gelateria italiana"  Vairuotojui Pabaltijo salyse

Pobūdis: Darbas vilkiku su tentine puspriekabe po Lietuva, Latvija, Estija. Savaitgaliai namuose.
Reikalavimai: CE kategorija

Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OK tranportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Svitrigailos, 861440312
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "OK tranportas"  Pardavėjas - barmenas

Pobūdis: Darbas parduotuvėje/bare "Pivorius".
Benravimas su klientais, švaros palaikymas.
Reikalavimai: Gyvenimo aprašymus siūsti:
rubelija@gmail.com

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rubelija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kovo 11 -sios g. 20 arba lukšio g 58, 860051669, rubelija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Rubelija"  Barmenė-padavėja

Pobūdis: Staliukų aptarnavimas, salės priežiūra, kai kurių gėrimų pilstymas.
Reikalavimai: Savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas dirbti komandoje, rusų kalbos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CHFT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-iosios, 8 616 46869, movlik@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "CHFT"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Ieškome tolimųjų reisų vairuotojo maršrutu LT-RUS, 1-2 reisam. Vairuoti autotraukinį DAF XF95, 2006m.
Reikalavimai: CE kategorija
Vairavimo NVS šalyse patirtis
Atsakingumas
BY/RUS vizos
Be žalingų įpročių

Darbas tra tik 1-2 reisam Vilnius-Maskva, pastovaus darbo pasiūlyti negalime!

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olertra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpedės 6, 860997780, piotr.gilevski@kazand.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Olertra"  Kasininkas (-ė) (1 ir 0,5 etato)

Pobūdis: - klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
- sąskaitų faktūrų išrašymas.
Reikalavimai: - kasininko darbo patirtis;
- mandagumas, atsakomybė, sąžiningumas;
- darbštumas, greita orientacija.
- galimybė dirbti slenkančiu grafiku.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Kasininkė-apskaitininkė

Pobūdis: - Sąskaitų išrašymas;
- Darbas su grynaisiais pinigais;
- Grąžinamų prekių dokumentų administravimas;

Reikalavimai: - Patirtis dirbant su kasos aparatu;
- Kompiuterinis raštingumas;
- Organizuotumas;
- Sąžiningumas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr. 48, mindaugas.mikelenas@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Avalynės parduotuvei "Outlet Boutique" Vilniuje reikalingos pardavėjos - konsultantės. Darbas pilnai darbo dienai. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu: boutiqbk@gmail.com
Reikalavimai: Darbo patirtis, anglų bei rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Zakaro firma
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 21, 865592143, boutiqbk@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie A. Zakaro firma  Laiškininkas, vairuojantis automobilį

Pobūdis: Registruotos/neregistruotos korespondencijos, periodinių leidinių, pašto siuntų, neadresuotos reklamos pristatymas gyventojams (Jakai, Tauralaukis). Būtina turėti nuosavą automobilį. Norintys dalyvauti atrankoje savo gyvenimo aprašymą turėtų siųsti el.paštu karjera.klaipeda@post.lt su nuoroda :"Laiškininkas vairuojantis automobilį, Klaipėdoje (Jakai, Tauralaukis )" arba kreiptis į Klaipėdos Centrinį paštą 201 kab.
Reikalavimai: Nuosavas automobilis - būtinai, kuras kompensuojamas; vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;savarankiško darbo patirtis;gerai mokėti valstybinę kalbą; paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 16, 846313869; 865678129, karjera.klaipeda@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Bimbo Italija" - tai specializuotos rūbų ir batų parduotuvės vaikams iki 16 metų, taip pat nėščioms moterims.

Darbo aprašymas:
Profesionalus klientų konsultavimas ir aptarnavimas,
Salės priežiūra,
Kasos knygos pildymas,
Darbas su kasos aparatu,
Tvarkingas prekių išdėstymas salėje.

Grafikas: 2d. darbo, 2d. laisvos, pamaina 10,00-22,00.
Reikalavimai: Patirtis prekybos srityje,
Be žalingų įpročių,
Laisvai kalbėti lietuviškai,
Rusų kalbos mokėjimas,
Mokėti dirbti kompiuteriu,
Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bimbo Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pc vcup, bimbobendras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Bimbo Vilnius"  Laiškininkas pavadavimui

Pobūdis: Kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje laiškininkų ligos arba kasmetinių atostogų laike (Klaipėdos centrinis paštas). Etato dydžiai nuo 0,5 iki 1,00 etato, 6 darbo dienų savaitė (yra galimybė dirbti nuolatinai) Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda: "Laiškininkas pavadavimui Klaipėdoje" siųsti nurodytu adresu arba kreiptis į Klaipėdos Centrinį paštą 201 kab.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;savarankiško darbo patirtis;gerai mokėti valstybinę kalbą; paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 16, 846313869; 865678129, karjera.klaipeda@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Kainų kontrolės vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - kainų mažmeninės prekybos tinkluose monitoringas;
- specialios informacijos rinkimas ir sisteminimas;
- savalaikių ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: - labai geri darbo įgūdžiai su Excel programa;
- rusų kalbos žinios;
- darbo laiko planavimo įgūdžiai;
- kruopštumas, atsakingumas;
- BŪTINAS nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fresh market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7, personalas1@freshmarket.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Fresh market"  Klientų vadybininkas

Pobūdis: Tai darbų sauga užsiimanti įmonė.
Darbo aprašymas:
Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas;
Ryšių su esamais klientais palaikymas bei aktyvi klientų paieška;
Derybų vedimas;
Sutarčių sudarymas ir jų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas;
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Komunikabilumas, orientacija į rezultatą, gebėjimas pozityviai įtakoti kitus žmones;
Vadybininko darbo patirtis 2 metai.
Aktyvių pardavimų patirtis – privalumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.
Atlyginimas bazinis-1000 lt. ir procentai nuo pardavimų (iki 2500 lt)
Cv siųsti. el. p. vilnius@versloaljansas.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vilnius@versloaljansas.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Parfumerijos pardavėja (-as)

Pobūdis: Klientų konsultavimas,
Produktų realizavimas,
Produktų išmanymas,
Komunikavimas su klientu tiesiogiai ir telefonu.
APMOKOME kiekvieną pagal savo darbo specifiką, todėl darbo patirtis nėra būtina, suteikiama darbui reikalingas priemones ir produktus. Laukiame jaunų, aktyvių, norinčių užsidirbti žmonių jaunatviškam kolektyvui papildyti !
Reikalavimai: Darbas pilnu etatu,
Komunikabilumas,
Reprezentatyvi išvaizda,
Atsakingumas,
Orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Parfume prestige"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: parfums.prestige@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Parfume prestige"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbo grafikas ilga-trumpa savaitė, darbas su indaplove, restorano tvarkos palaikymas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "de Santa Ana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 27, 867455087, gediminas@lizarran.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "de Santa Ana"  Padavėjas

Reikalavimai: Svečių aptarnavimas restorane "TERRAZZA" Konstitucijos pr. 26, Vilniuje (FORUM PALACE), slenkantis grafikas, banketų ir furšetų aptarnavimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 16, 861636011, restoranas@terrazza.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Vadybininkas

Pobūdis: - Pardavimų veiklos vystymas, planavimas, organizavimas, koordinavimas bei kontrolė;
- Pardavimų ataskaitų rengimas;
Reikalavimai: - Darbo patirtis aktyviuose pardavimuose;
- Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (techninėje srityje – privalumas);
- Užsienio kalbos mokėjimas (anglų arba lenkų);
- Puikios kompiuterinių MS Office programų praktinės žinios (patirtis su NAVISION - privalumas);
- Sklandi komunikacija ir bendradarbiavimas;
- Analitinis mąstymas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, 861512072, vladas.gackas@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Skardos lankstytojas

Pobūdis: Apie įmonę:
UAB "Vidara" įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla - bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba, žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.
Įmonė siūlo:
-įdomų ir atsakingą darbą;
-socialines garantijas;
-geras darbo sąlygas;
-mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
Darbo pobūdis:
Skardos lankstinių gamyba ceche.
Reikalavimai: Analogiška darbo patirtis

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl.56, 8-699-32748, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Pagalbinis darbuotojas statybose

Pobūdis: Įvairūs pagalbiniai darbai statybose (ardymo darbai, medžiagų nešiojimas ir pan.).
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti, pareigingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LB Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001; 852030795, info@lbbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "LB Baltic"  Bendrojo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Pasienio kontrolės punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 3-30


BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau vadinama - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir užtikrinti Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama - Direkcija) priešgaisrinę ir darbų saugą, užtikrinti Direkcijos materialinį, techninį ir ūkinį aprūpinimą, organizuoti Direkcijos informacinių sistemų priežiūrą, organizuoti Direkcijos funkcijoms vykdyti ir darbui organizuoti reikalingus viešuosius pirkimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - vidaus administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatas, priešgaisrinę saugą, viešuosius pirkimus;
6.4. žinoti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.7. būti baigusiam darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą arba turėti darbų saugos pažymėjimą;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą ir gerus vairavimo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi Direkcijoje bei užtikrina darbuotojams saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymą;
7.2. kontroliuoja, kaip personalas laikosi darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų, nustačius pažeidimus tiesiogiai informuoja Direkcijos direktorių;
7.3. užtikrina Direkcijos patalpų priešgaisrinę saugą, instruktuoja darbuotojus ir kontroliuoja, kaip laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų, nustačius pažeidimus tiesiogiai informuoja Direkcijos direktorių;
7.4. organizuoja ir vykdo Direkcijos funkcijoms vykdyti ir darbui organizuoti reikalingus viešuosius pirkimus;
7.5. rengia Direkcijos darbo organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų dokumentus;
7.6. Bendrojo skyriaus kompetencijos ribose kontroliuoja atliekamų darbų bei paslaugų kokybę pagal pasirašytas sutartis tarp paslaugų tiekėjų, vykdytojų ir Direkcijos;
7.7. nustato Direkcijos materialinių vertybių poreikį;
7.8. organizuoja materialinių vertybių, skirtų Direkcijos darbo organizavimui, tinkamą apskaitą ir laikymą;
7.9. išduoda Direkcijos personalui materialines vertybes;
7.10. tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų nurašymo dokumentus;
7.11. rūpinasi patalpų, inventoriaus, įrengimų ūkine ir technine priežiūra;
7.12. rūpinasi Direkcijos transporto priemonių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis;
7.13. kontroliuoja Direkcijos transporto priemonių panaudojimą;
7.14. kontroliuoja ir tvarko degalų apskaitą, išduoda tarnybinių lengvųjų automobilių vairuotojams kelionės, ridos ir degalų apskaitos lapus; kontroliuoja kelionės lapų pildymą ir tikriną jų duomenis; kontroliuoja, kad nebūtų viršijamos išlaidos, skirtos tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti; tikrina, ar apskaitos lapai tinkamai užpildyti ir ar neviršyta degalų sunaudojimo norma; pateikia Finansų skyriui užpildytus apskaitos lapus; tvarko padangų ridos bei akumuliatorių darbo laiko apskaitą;
7.15. veda tarnybinių automobilių eksploatacinių išlaidų, degalų sunaudojimo apskaitą ir tvarko sunaudoto kuro nurašymą;
7.16. esant tarnybinei būtinybei vairuoja tarnybinius lengvuosius automobilius;
7.17. rūpinasi Direkcijos informacinių sistemų priežiūra, eksploatavimu ir saugos užtikrinimu;
7.18. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Bendrojo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasienio kontrolės punktų direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 26, (85)2620061, pkpd@pkpd.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Pasienio kontrolės punktų direkcija  Statybos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Pasienio kontrolės punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 3-27

STATYBOS IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Statybos ir turto valdymo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga spręsti klausimus, susijusius su Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Direkcija) valdomų pasienio kontrolės punktų (toliau - PKP) ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, stovėti, (toliau - aikštelės) valstybės turto efektyviu valdymu ir priežiūra.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - pasienio kontrolės punktų turto valdyme ir priežiūroje bei bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų patirtį turto valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, pasienio veiklą, viešuosius pirkimus bei išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
6.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Direkcijos patikėjimo teise valdomo turto apskaitą bei valdymą;
7.2. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus skyriaus veiklos, susijusios su turto valdymu, klausimais;
7.3. nagrinėja ir rengia teisės aktų projektus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo naudotis nuomos pagrindais;
7.4. nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl turto nuomos, vykdo turto nuomos konkursus;
7.5. sistemina gautą informaciją iš Direkcijos Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus bei ūkio subjektų, vykdančių veiklą PKP, susijusią su PKP turto priežiūra ir valdymu, teikia siūlymus dėl lėšų poreikio PKP turto valdymui;
7.6. išrašo sąskaitas už nuomą ir pagal Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus pateiktus duomenis išrašo sąskaitas už komunalines paslaugas PKP esančioms įstaigoms ir įmonėms;
7.7. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe ir pagal pavedimą atlieka Direkcijos viešųjų pirkimų komisijų sekretoriaus funkcijas;
7.8. analizuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus jam tobulinti;
7.9. konsultuoja Direkcijos viešųjų pirkimų komisijas viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, rengimo klausimais;
7.10. teisės aktų nustatyta tvarka pagal Direkcijos skyrių pateiktus duomenis rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie Direkcijos vykdytus viešuosius pirkimus ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
7.11. tikrina Direkcijos skyrių pateiktų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo principams, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų verčių apskaičiavimo teisingumą;
7.12. konsultuoja Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
7.13. tvarko skyriaus bylas, susijusias su turto valdymu, užtikrina, kad dokumentai, esantys bylose, būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
7.14. užtikrina savalaikį skyriaus vedėjo ir Direkcijos vadovybės užduočių ir nurodymų vykdymą;
7.15. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir Direkcijos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Direkcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasienio kontrolės punktų direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 26, (85)2620061, pkpd@pkpd.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Pasienio kontrolės punktų direkcija  Imigracijos reikalų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Migracijos departamento prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2014 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. 3K-48


IMIGRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Imigracijos reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties" nuostatas, reglamentuojančias leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau - leidimai laikinai gyventi) išdavimą, kitas nuostatas, susijusias su valstybės politikos imigracijos srityje bei laisvo asmenų judėjimo principo įgyvendinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas, susijusias su specialiąja veiklos sritimi - užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą bei teisės aktų rengimą;
6.4. mokėti anglų kalbą A2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
6.7. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją, problemas ir rengti išvadas, sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja dokumentus dėl leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo, keitimo, atsisakymo išduoti ar pakeisti, panaikinti leidimą laikinai gyventi, taip pat dėl priimto sprendimo panaikinimo, sprendimo galiojimo laiko pratęsimo, dėl prašymo nagrinėjimo nutraukimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, kad būtų užtikrinamas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
7.2. teikia skyriaus vedėjui ir vedėjo pavaduotojui sprendimų dėl leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimo, keitimo, atsisakymo išduoti ar pakeisti, panaikinti leidimą laikinai gyventi, taip pat sprendimų dėl priimto sprendimo galiojimo laiko pratęsimo, sprendimo panaikinimo, prašymo nagrinėjimo nutraukimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo projektus, kad būtų užtikrinamas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
7.3. nagrinėja dokumentus dėl Europos Sąjungos piliečio teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos pažymos panaikinimo, dėl Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario ar kito asmens teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir jam išduotos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės panaikinimo ir teikia skyriaus vadovams sprendimų šiais klausimais projektus, kad būtų užtikrinamas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
7.4. konsultuoja interesantus jų teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais, nagrinėja jų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal kompetenciją;
7.5. rengia atsakymų į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų paklausimus, asmenų skundus bei pareiškimus projektus ir teikia juos skyriaus vedėjui, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
7.6. analizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais taikymo praktiką ir rengia bei teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, siekiant gerinti teisinį skyriaus veiklos reglamentavimą;
7.7. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, projektus, kad būtų tobulinama šios srities teisinė bazė;
7.8. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus migracijos klausimais, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo ir atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų suderinimo su jais arba dėl jiems taikyti skirtų Lietuvos Respublikos teisės aktų priėmimo ir teikia skyriaus vedėjui, kad būtų tobulinami nacionaliniai teisės aktai;
7.9. teikia metodinę ir praktinę pagalbą teritorinių policijos įstaigų migracijos skyriams, poskyriams ir grupėms (toliau - migracijos tarnyba) ir kitoms Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms leidimų laikinai gyventi, Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi kortelės ir pažymų, patvirtinančių Europos Sąjungos piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ir kitais užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais, kad būtų užtikrinamas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.10. kuruoja bei kontroliuoja priskirtų migracijos tarnybų darbą užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais, kad būtų užtikrinamas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.11. vyksta į komandiruotes, kad būtų atstovaujama Migracijos departamentoprie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Migracijos departamentas) skyriaus kompetencijos klausimais ir suteikta metodinė ir praktinė pagalba užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais;
7.12. vykdydamas funkcijas, prireikus naudojasi Lietuvos Respublikos gyventojų registru, Lietuvos Respublikos adresų registru, Juridinių asmenų registru, Nekilnojamojo turto registru, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru, Prevencinio poveikio priemonių taikymo registru, Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registru, Lietuvos nacionaline Šengeno informacine sistema, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Užsieniečių registro duomenų bazėmis;
7.13. tvarko užsieniečių pateiktų prašymų išduoti, pakeisti leidimus laikinai gyventi, priimtų sprendimų duomenis Užsieniečių registre, kad būtų tinkamai vykdomos skyriaus funkcijos;
7.14. atsako už baigtinį užsieniečio asmens bylos suformavimą, išsiuntimą teritorinių policijos įstaigų migracijos tarnyboms pagal užsieniečio gyvenamąją vietą, perdavimą saugoti archyvui;
7.15. Migracijos departamento ir skyriaus vadovų pavedimu atstovauja skyriui ar Migracijos departamentui kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais, siekiant užtikrinti skyriui ar Migracijos departamentui pavestų funkcijų vykdymą;
7.16. rengia ir pasirašo patikrinimui atlikti reikiamus paklausimus, ar užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje nekelia grėsmės valstybės saugumui ar viešajai tvarkai, kad būtų įgyvendinami teisės aktai, reglamentuojantys leidimo laikinai gyventi išdavimo sąlygas;
7.17. rengia pranešimus ir lydraščius suinteresuotoms institucijoms ir užsieniečiams skyriaus kompetencijos klausimais, juos pasirašo, kad būtų užtikrinamas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.18. vykdo kitus Migracijos departamento ir skyriaus vadovų pavedimus, kad būtų įgyvendinami skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Migracijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 8(5)2198405, ala.galiniene@vrm lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Migracijos departamentas prie VRM  Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr. P1-792INFORMAVIMO IR E. PASLAUGŲ SKYRIAUS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informavimo ir e. paslaugųskyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga laiku ir tinkamai vykdyti oficialios savivaldybės informacijos sklaidą, teikti rekomendacijas, siūlymus ir išvadas viešųjų ryšių klausimais, padėti poskyrio vedėjui planuoti, organizuoti ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas ir uždavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje, susijusioje su viešaisiais ryšiais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo ar viešųjų ryšių srityje;
6.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, visuomenės informavimą ir piliečių teises į informaciją, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą;
6.3. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūros normas;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.5. būti iniciatyvus, kūrybingas, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia poskyrio veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kitas ataskaitas ir teikia poskyrio vedėjui;
7.2. teikia duomenis skyriaus veiklos planui, biudžeto projektui ir pasiūlymus dėl programų rengimo;
7.3. vadovo pavedimu rengia savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (aprašų, taisyklių ir kt.) projektus;
7.4. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis poskyrio vedėjui;
7.5. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėse sistemose, teisingumą ir konfidencialumą;
7.6. analizuoja informaciją visuomenės informavimo priemonėse apie savivaldybės veiklą;
7.7. vadovo pavedimu rengia atsakymus žiniasklaidai į gautą savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos veiklos kritiką;
7.8. pavedus dalyvauja savivaldybės tarybos, kolegijos, tarybos komitetų ir komisijų posėdžiuose, rengia pranešimus žiniasklaidai;
7.9. užtikrina oficialios savivaldybės informacijos sklaidą;
7.10. bendradarbiauja su mieste išrinktais seniūnaičiais, teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų funkcijas ir darbo laiką, parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais;
7.11. padeda organizuoti savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos spaudos konferencijas, viešus susitikimus ir diskusijas, viešųjų ryšių akcijas;
7.12. padeda organizuoti vietos gyventojų apklausas, nuomonės tyrimus ir seniūnaičių rinkimus;
7.13. bendradarbiauja teikiant ir renkant informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių;
7.14. padeda formuojant Klaipėdos miesto savivaldybės įvaizdį;
7.15. bendradarbiauja su žiniasklaida;
7.16. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus viešųjų ryšių klausimais, teikiant informaciją visuomenės informavimo priemonėms;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.18. vykdo kitus Informavimo ir e. paslaugų skyriaus vedėjo ir Viešųjų ryšių poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su poskyrio funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Vilniaus teritorinio poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis: MIŠKŲ KONTROLĖSSKYRIAUSVILNIAUS TERITORINIO POSKYRIOVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 1. Pareigybės charakteristika1.1. Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.1.2. Pareigybės lygis - A.1.3. Pareigybės kategorija - 10.2. Paskirtis2.1. Miškų kontrolės skyriaus Vilniaus teritorinio poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Miškų kontrolės skyriaus tikslus ir uždavinius - atlikti Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūrą priskirtoje teritorijoje.3. Veiklos sritis3.1. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje - Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūra priskirtoje teritorijoje. 4. Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui4.1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:4.2. Turėti aukštąjįuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties bakalauro arbamagistro kvalifikacinį laipsnį.4.3. Žinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos kontrolę, Valstybinės miškų tarnybos veiklą.4.4. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.4.5. Sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.4.7. Mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa, GPS prietaisais.4.8. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo miškininkystės srityje patirtį.4.9. Turėti B klasės vairuotojo pažymėjimą.5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos5.1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo vykdymo priežiūros - veiklos srityje.5.2. Pagal savo kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą.5.3. Vykdo privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę. 5.4. Išduoda leidimus miškui kirsti.5.5. Derina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus bei kontroliuoja miškotvarkos darbų kokybę. 5.6. Tikrina miško įveisimą ir išduoda pažymas apie miško želdinimo darbų kokybę, atlieka miško želdinių/žėlinių apskaitą ir kokybės vertinimą. 5.7. Vykdo kitas teisės aktais deleguotas funkcijas ir (ar) darbus, numatytus Valstybinės miškų tarnybos sutartyse su Nacionaline mokėjimo agentūra ir (ar) kitomis įstaigomis ir organizacijomis.5.8. Konsultuoja privačių miškų savininkus miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos klausimais. 5.9. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių miškų naudojimą, atkūrimą, priežiūrą ir apsaugą. 5.10. Įstatymų nustatyta tvarka surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas už Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių miškų naudojimą, atkūrimą, įveisimą ir apsaugą, reikalavimų pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse.5.11. Nagrinėja ir teikia išvadas dėl juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų dėl miško išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos privačiuose miškuose jam priskirtoje teritorijoje.5.12. Dalyvauja rengiant Poskyrio darbo planus, atsako už jam priskirtų funkcijų ir gautų pavedimų vykdymą. 5.13. Teikia teisingą, tikslią ir savalaikę informaciją apie Lietuvos Respublikos miškų įstatymo vykdymo priežiūrą priskirtoje teritorijoje.5.14. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose.5.15. Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo kitų darbuotojų funkcijas, jiems nesant (atostogų, ligos, komandiruotės ir (ar) kitais atvejais).5.16. Teikia pasiūlymus dėl Poskyrio tikslų įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo.5.17. Kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.5.18. Atlieka kitas funkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybinės miškų tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 6. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas6.1. Vilniaus teritorinio vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė miškų tarnyba
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 11A, 8(37)490220, vmt@amvmt.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Valstybinė miškų tarnyba  Piniginės socialinės paramos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 7 d.

įsakymu Nr. A-1906

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus Piniginės socialinės paramos poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

IIPASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - užtikrinti piniginės socialinės paramos skyrimą.

IIIVEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis - piniginės socialinės paramos teikimas ir administravimas.

IVSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių išmokų skyrimo administravimo srityje;

6.3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu bei Civilinio proceso kodeksais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, piniginės socialinės paramos ir išmokų šeimai, šalpos išmokų skyrimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", socialinės paramos apskaitos sistema "Parama" (toliau - "Parama"), socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau - SPIS);

6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

VŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. suvesti duomenis į "Paramą" ir SPIS pagal skyriaus specialistų priimtus prašymus ir dokumentus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, siekiant užtikrinti piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą;

7.2. tikrinti, ar yra pagrindas skirti pareiškėjams piniginę socialinę paramą, socialinę paramą mokiniams, išmokas vaikams ir valstybines šalpos išmokas, siekiant užtikrinti jų skyrimo teisingumą;

7.3. siekiant užtikrinti kredito ir palūkanų apmokėjimą už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją:

7.3.1. nustatyti bendrai gyvenančių arba vienų gyvenančių asmenų teisę į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą;

7.3.2. rengti dokumentų formas ir pažymas gyventojams, patvirtinančias bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas;

7.4. siekiant užtikrinti kompensacijų teikimą nepasiturintiems gyventojams:

7.4.1. suvesti duomenis apie suvartotą dujų ir elektros energijos kiekį į "Paramą"

7.4.2. apskaičiuoti kompensacijas už būsto šildymą ir karšto vandens paruošimą elektra, dujomis ir kitomis kuro rūšimis (akmens anglys, malkos, durpių briketai, suskystintos dujos);

7.4.3. rengti sprendimus išmokėti apskaičiuotas kompensacijas;

7.5. dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje, sprendžiant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams klausimus, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;

7.6. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, siekiant, kad būtų užtikrintas Savivaldybei pavestų funkcijų vykdymas;

7.7. bendradarbiauti valstybės paramos skyrimo ir su tuo susijusiais klausimais su Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis (Lietuvos darbo birža, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pensijų poskyriais, komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir kt.), nagrinėti fizinių asmenų prašymus ir rengti atsakymus į paklausimus, siekiant suteikti informaciją pagal kompetenciją ir spręsti iškilusias problemas;

7.8. vykdyti kitus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VIŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Nuomos administravimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 7 d.

įsakymu Nr. A-1905

GYVENAMOJO FONDO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOMOS ADMINISTRAVIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus (toliau - skyrius) Nuomos administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

IIPASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra priimti saugoti, sisteminti, valdyti ir naudoti skyriaus veiklos dokumentus, tvarkyti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų kadastro ir registro dokumentų bylas, teikti VĮ Registrų centrui ir Savivaldybės administracijos padaliniams duomenis apie Savivaldybės gyvenamąsias patalpas ir jų nuomą.

IIIVEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - dokumentų valdymas, specialiosios veiklos sritys - gyvenamųjų patalpų nuoma, nuomos sutarčių apskaita ir jų vykdymo kontrolė.

IVSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties gyvenamųjų patalpų nuomos ir administravimo srityje;

6.3. turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;

6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, informacijos teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą ir archyvų veiklą;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis MS Word, MS Excel, MSOutlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti savo veiklą.

VŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

7.1. priimti saugoti skyriaus vedėjo įsakymu priskirtas skyriaus dokumentų bylas, tvarkyti skyriaus dokumentų bylų apskaitą, rengti ir teikti atitinkamiems Savivaldybės administracijos padaliniams skyriaus dokumentacijos plano suvestines, ateinančiais metais numatomų sudaryti bylų sąrašus, trumpai saugomų bylų sąrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) aktus, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, atlikti ilgai ir nuolat saugomų dokumentų inventorizaciją, siekiant užtikrinti veiksmingą skyriaus dokumentų valdymą;

7.2. tvarkyti skyriaus sukauptų dokumentų bylas, iki jos bus perduotos į archyvą, rengti Valstybės archyvui ataskaitas, informaciją apie sukauptų dokumentų kiekį, būklę, šaltinius, rengti ilgai ir trumpai saugomų dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo aktus ir teikti juos Dokumentų ekspertų komisijai, siekiant užtikrinti saugomų dokumentų autentiškumą, apskaitą, prieinamumą ir informacijos pateikimą;

7.3. tvarkyti skyriaus specialistų rengiamų dokumentų bylas ir perduoti jas į archyvą, pagal savo kompetenciją konsultuoti skyriaus specialistus, teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl archyvo tvarkymo tobulinimo, siekiant užtikrinti dokumentų bylų tvarkymo taisyklių laikymąsi;

7.4. siekiant užtikrinti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų administravimo ir nuomos sutarčių apskaitos tvarkymą ir kontrolę:

7.4.1. tvarkyti, tikrinti, peržiūrėti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų kadastro ir registro dokumentų bylas, teikti VĮ Registrų centrui užsakymus sudaryti bylas;

7.4.2. Savivaldybės administracijos padalinių prašymu teikti jiems Savivaldybės gyvenamųjų patalpų kadastro ir registro dokumentų bylas ir su patalpomis susijusius duomenis;

7.4.3. teikti VĮ Registrų centrui ir Savivaldybės administracijos padaliniams duomenis apie Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, jų nuomos sutartis, sutarčių pakeitimą ir nutraukimą;

7.5. nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl archyvinių dokumentų išdavimo, rengti archyvo pažymas, išduoti patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus, kitus oficialius dokumentus minėtų asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams nustatyti, siekiant užtikrinti tinkamą asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą;

7.6. rengti Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus referento atostogų, ligos ar komandiruotės metu atlikti jo funkcijas, įvedant skyriaus vedėjo rezoliucijas į dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora", paskirstant ir perduodant skyriaus darbuotojams raštus ir kitus dokumentus su skyriaus vedėjo rezoliucijomis tam, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;

7.7. bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis, konsultuoti asmenis savo kompetencijos klausimais, rengti atsakymus į prašymus ir skundus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;

7.8. vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VIŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus Nuomos administravimo poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)422900, jurgita.kvedaraviciene@kaunas.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Kauno miesto savivaldybės administracija  Tirkšlių seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Mažeikių rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-1796

TIRKŠLIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Tirkšlių seniūnijos seniūnas (toliau - Seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio - Tirkšlių seniūnijos viešąjį ir vidaus administravimą.

III. veiklos sritys

5. Seniūnas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme, seniūnijos administravime ir specialioje veiklos srityje - valstybės tarnyboje, susijusioje su seniūnijos veiklos klausimų įgyvendinimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Turėti vadovavimo darbo patirties padaliniui (įstaigai);

6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius, viešuosius pirkimus bei dokumentų valdymą;

6.4. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

6.5. Mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

6.6. Gebėti tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti, mokėti dirbti komandoje;

6.7. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kolektyvo veiklą,

6.8. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atlieka Seniūnijos vidaus administravimą, pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

7.2. Vykdo jam priskirtas Seniūnijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, personalo valdymo funkcijas:

7.2.1. Priėmimas ir atleidimas iš pareigų (raštu suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi), pareigybių aprašų tvirtinimas;

7.2.2. Kasmetinių atostogų grafiko sudarymas bei tvirtinimas, atostogų suteikimas;

7.2.3. Siuntimas į komandiruotes, drausminių nuobaudų skyrimas;

7.2.4. Priedų, priemokų, vienkartinių išmokų, materialinių pašalpų skyrimas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;

7.2.5. Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas viešiesiems darbams;

7.3. Administruoja Seniūnijai skirtus biudžeto asignavimus;

7.4. Rengia Seniūnijos metinius veiklos planus, teikia juos svarstyti Seniūnijos seniūnaičių sueigoje, pateikia šių planų įgyvendinimo ataskaitas. Supažindina seniūnaičius su Savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;

7.5. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;

7.6. Išduoda Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;

7.7. Registruoja mirtis, išduoda leidimus laidoti, administruoja Seniūnijos teritorijoje esančių kapinių priežiūrą;

7.8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka Seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne Seniūnijos patalpose Seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į Seniūnijos patalpas ir iškviečia Seniūną į savo gyvenamąją vietą;

7.9. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;

7.10. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;

7.11. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;

7.12. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos Seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;

7.13. Prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus Seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;

7.14. Šaukia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;

7.15. Dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su Seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą Seniūnijos valstybės tarnautoją;

7.16. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;

7.17. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia Seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.18. Organizuoja seniūnaičių rinkimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimu skelbia rinkimų datą, teikia Administracijos direktoriui tvirtinti rinkimų rezultatus.

7.19. Gali būti pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams Seniūnijai priskirtoje teritorijoje.

7.20. Siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administ-racijos direktoriui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: (8443)98213, vanda.rubinaite@mazeikiai.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Mažeikių rajono savivaldybės administracija  Direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. V-763

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 18.

2. PASKIRTIS

4. Direktoriaus pareigybė yra skirta Tarnybos darbui efektyviai planuoti ir organizuoti, atsakyti už jos veiklą, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytą politiką asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos srityse.

3. VEIKLOS SRITIS

5. Tarnybos direktoriaus specialioji veiklos sritis - asmenų sveikatos priežiūros veiklai licencijavimas, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, pacientų sauga.

4. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties ar socialinių mokslų studijos srities teisės, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės tarnybą, valstybės įstaigų veiklą ir finansavimą, Europos Sąjungos ir kitų šalių norminius dokumentus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą;

6.5. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, ekonomikos, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus bei sugebėti jais vadovautis;

6.6. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis (Microsoft Office programomis, elektroniniu paštu, internetu);

6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

6.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

5. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Tarnybai, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos veiklą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos veiklos tikslai ir atliekamos Tarnybai pavestos funkcijos, priima sprendimus Tarnybos veiklos klausimais bei koordinuoja Tarnybos darbą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) vadovybe ir Ministerijos administracijos padalinių vadovais bei kitų valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, sprendžiant asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos klausimus;

7.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Ministerijos strateginius veiklos planus ir metinius veiklos planus, sudarant Ministerijos planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant Ministerijos strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano priemones asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo, akreditavimo, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimo, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pacientų saugos srityse;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir Tarnybos nuostatų;

7.4. inicijuoja ir organizuoja asmenų sveikatos priežiūros veiklos licencijavimą, akreditavimą, sveikatos priežiūros technologijų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą, medicinos prietaisų atitikties būtiniesiems reikalavimams vertinimą, sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;

7.5. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.6. tvirtina Tarnybos darbo reglamentą, Tarnybos vidaus tvarkos taisykles, Tarnybos administracijos padalinių nuostatus, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.7. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

7.8. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

7.9. kasmet analizuoja Tarnybos veiklą, rengia Tarnybos metinių veiklos planų projektus, rengia Tarnybos veiklos ataskaitas ir jas teikia Ministerijai jos nustatytais terminais;

7.10. pagal kompetenciją teikia Ministerijai su Tarnybos veikla susijusią informaciją;

7.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, Ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

7.14. vertina Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.15. atlieka Tarnybos darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

7.16. užtikrina efektyvų Tarnybos darbą ir Tarnybai pavestų darbų pagal Tarnybos nuostatus ir Tarnybos metinį veiklos planą vykdymą;

7.17. tobulina savo kvalifikaciją konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

7.18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai Ministerijos pozicijai;

7.19. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Ministerijos nuostatais ir Ministerijos darbo reglamentu, Tarnybos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

7.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;

7.21. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos veiklos tikslai. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.

6. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.Atlyginimas: 4210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės g. 21, (85)2055295, donata.budreviciene@sam.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie Sveikatos apsaugos ministerija  Apdailininkas

Pobūdis: Įvairūs apdailos darbai(plytelių klijavimas, glaistymas, dažymas ir pan.). Atlyginimas pagal susitarimą.
Reikalavimai: Noras dirbti, atsakingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LB Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001; 852030795, info@lbbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "LB Baltic"  Tinkuotojas

Pobūdis: Tinkavimas gipsiniu tinku
Reikalavimai: Patiris

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 34a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Krovinių vežimo organizavimas. Transporto judėjimo kontrolė. Ryšių su esamais klientais palaikymas ir naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto ekspedicijos srityje, ne mažesnė nei 1 metai.
Užsienio kalbų mokėjimas(rusų k., anglų k., lenkų k.) Profesionalus požiūris į darbą. Atsakingumas.
Savarankiškumas.
Atlygininas iki 4000LT.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Triksona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 57b, 869615454, mail@triksona.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Triksona"  Marketingo specialistas(-ė)

Pobūdis: - Informacijos atnaujinimas įmonės interneto svetainėse;
- Statybinių medžiagų svetainės administravimas (prekių katalogo pildymas, naujienų rašymas, priežiūra ir analizė), bendravimas su užsieniu, puslapis lietuvių/anglų kalba.
- Reklaminių idėjų generavimas, tekstų, straipsnių ruošimas;

Kadangi įmonė turi kelias tarpusavyje susijusias įmones, tad darbas būtų tvarkyti dar ir kelių įmonių internetinius puslapius.
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
• Geras anglų kalbos mokėjimas, kitų kalbų mokėjimas (privalumas);
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Panašios darbo patirties (būtų privalumas).

Įgūdžiai, savybės:
iniciatyvumas, analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, kompiuteriniai įgūdžiai, organizuotumas, komunikabilumas, aukštasis išsilavinimas, aktyvumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Light constructions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862055677, info@eep.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Light constructions"  Priešgaisrinių produktų pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
klientų konsultavimas renkantis priešgaisrinės saugos produktą;
komercinių pasiūlymų rengimas, sutarčių rengimas, atsiskaitymų kontrolė;
įmonės pardavimų strategijos ir tikslų įgyvendinimas;
asmeninių pardavimų tikslų vykdymas;
ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
darbo patirtis pardavimų srityje;
rezultato siekimas;
atsakomybė, iniciatyvumas, derybų vedimo įgūdžiai;
anglų kalbos mokėjimas;
vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 646 68233, d.jankauskaite@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Konditerijos pardavėja (as) iš autoparduotuvės

Pobūdis: Prekyba konditerijos gaminiais iš autoparduotuvės, važinėjant tarp skirtingų pardavimo vietų, prekių papildymas. Informacijos apie produkciją pateikimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis susijusi su maisto prekyba;
Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija;
Darbas su kasos aparatu.

Privalumai:
Maisto saugos zinios;
Mikroautobuso vairavimo patirtis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Ieškome padavėjo darbui pusryčių, vakarienių ir banketų metu. Darbo grafikas lankstus suderinamas su kita veikla.
Reikalavimai: Pageidautume, kad darbuotojas turėtų automobilį. Apmokome.

Atlyginimas: 1990 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6 a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.07.17

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Geodezininkas

Reikalavimai: UAB "Gekama projektai" - statybinės, inžinerinės geodezijos paslaugas teikianti įmonė, siūlo darbą geodezininkui Vilniuje.

Reikalavimai:
Patirtis statybinės geodezijos srityje.
GeoMap programos išmanymas.
Inžinerinis mastymas.

Siūlome:
Patrauklų, laiku mokamą atlyginimą ir priedus priklausančius nuo darbo rezultatų.
Puikias darbo sąlygas ir visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gekama projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867412605, info@gekama.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Gekama projektai"  Statybininkas

Pobūdis: Individualių namų statybos
mūro darbai
stogų dengimas
fasadų šiltinimas
kiti bendrastatybiniai darbai.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis
- Praktinė darbo patirtis;
- Aktyvumas, savarankiškumas;
- Statybos proceso ir technologijų išmanymas;
- Fizinė ištvermė.

Reikalingi tik atsakingi asmenys nelakstantys is vienos imones i kita del savo nekompetencijos.
Privalumai:
- Kruopštumas;
- Atsakingas požiūris į darbą;
- Noras tobulėti statybos sektoriuje;
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje Statyba

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Farera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vandziogalos 90, 860158142, info@farera.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Farera"  Architektas

Pobūdis: • Bendravimą su klientais ir projektinių pasiūlymų rengimą;
• Techninio projekto rengimą;
• Techninio projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą;
• Vizualizacijų rengimą žurnalui ir elektroninei svetainei;
Reikalavimai: 1. Architektūros studijų programos bakalauras arba magistratūra;
2. Gebėti dirbti Autodesk AutoCad, Revit Architecture, Artlantis programiniais paketais;
3. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
4. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
7. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
8. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
9. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Buhalterė - administratorė

Pobūdis: UAB "EKSPLOIT" kviečia prie savo kolektyvo prisijungti:
iniciatyvę, kūrybišką, siekiančią tobulėti ADMINISTRATORĘ – BUHALTERĘ, kuri bus atsakingą už:

 Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 dokumentų valdymo organizavimą;
 bylų tvarkymą;
 parengtų dokumentų redagavimą;
 interesantų konsultavimą telefonu;
 vidinę komunikaciją, darbuotojų užklasinės veiklos organizavimą;
 svečių priėmimą;
 internetinės svetainės administravimą;
 dokumentų rengimą viešiems pirkimams;
Reikalavimai: 1. Aukštasis Universitetinis išsilavinimas.
2. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
3. Gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu);
4. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5. Gebėti analizuoti informaciją, formuluoti ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
6. Gebėti planuoti, išskirti prioritetus, būti greitos orientacijos, gebėti dirbti su skirtingomis, įvairaus pobūdžio užduotimis.
7. Gebėti dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, būti komunikabiliam, mandagiam, lanksčiam ir drąsiam.
8. Asmeninės savybės: kūrybiškumas, atsakingumas, punktualumas, paslaugumas, drąsa teikti idėjas ir pasiūlymus, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Kurjeris

Reikalavimai: Kurjerinė įmonė, užsiimanti siuntų pristatymu Lietuvoje ir ne tik, ieško kurjerio.

Reikalavimai:
Atsakingumas, Darbštumas, Kruopštumas, Atidumas, Noras tobulėt.

Darbo pobūdis:
Siuntų skirstymas pagal Vilniaus miesto maršrutus. Siuntų pasikrovimas, išsikrovimas, pristatymas klientams, darbas su grynaisiais pinigais. Mandagus, paslaugus bendravimas.

Darbo pradžia 12:00 (vakarinė pamaina)

Prašome nurodyti savo kontaktinį telefono numerį.

Įmonė siulo:
Laiku mokamą atlyginimą, Draugišką kolektyvą, Galimybes tobulėti.
Atlyginimas apie 1500lt, priklauso nuo Jūsų siuntų išvežimo kiekio, kokybės.

Įmonė randasi Ogmios miestelyje (Š. miestelis), Vilniuje.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865040752, mantas.urbonavicius@balticpost.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  CE kat tarptautiniu reisu vairuotojas

Pobūdis: Transporto kompanija įdarbins tolimūjų reisų vairuotojus turinčius C, E kategorijas.
Dvieju metu patirtis butina.
Darbo maršrutai: LT - EU - LT - RUS - LT.
Darbas su:
Tentinem puspriekabem nuo 2008 metų gamybos.
Vilkikais Scania, MAN, Mercedes Benz nuo 2008 metų gamybos.Įmonė suteikia:
Laiku mokama atlyginima
Socialinės garantijas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "European transit service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl16, 867255005
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "European transit service"  Virtuvės darbininkė

Pobūdis: - Indų nurinkimas ir plovimas,
- patalpų valymas,
- pagalbiniai darbai virtuvėje.
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis;
- galimybė dirbti savaitgaliais;
- tvarkingumas, paslaugumas ir atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 5, 8-652 92932, j.adomaityte@litexpo.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"  Logistikos vadybininkas

Pobūdis: Sparčiai besiplėčianti įmonė ieško vadybininkų naujų klientų paieškai,darbui su esamais, bei krovinių ekspedijavimui.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis nemažesnė nei 2 metai. Anglų kalba. Vokiečių kalba būtų privalumas. Konkurencingas atlyginimas priklausantis nuo darbo rezultatų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 43a, 862503525, Vytautas@jorde.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Valytojai Metalo g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja administracinių patalpų, esančių Metalo g. valymui. 5 d. d. nuo 6 iki 14 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Virėjo padėjėjas/a

Pobūdis: Darbas itališko maisto restorane.
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas, noras mokytis. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altomondas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Universiteto g. 4, 864461395 (Darbo dienomis nuo 11 iki 18 val.), fiorentinorestoranas@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Altomondas"  Pardavimų vadybininkė (anglų k.)

Pobūdis: Darbas su esamais bei potencialiais klientais, bendraujant tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu, tiek susitinkant tiesiogiai, ilgalaikių ryšių užmezgimas ir palaikymas;
Aktyvi naujų klientų paieška;
Pardavimo planų įgyvendinimas;
Ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Sėkmingo darbo patirtis reklamos paslaugų pardavimų srityje ne mažiau nei 1-eri metai;
Aukštasis išsilavinimas vadybos arba reklamos srityje;
Puikios anglų ir lietuvių kalbų žinios žodžiu ir raštu;
Iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, komunikabilumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RD advert"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 7, 8 606 32859, cv@rdadvert.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "RD advert"  Biuro administratorė (-ius)

Pobūdis: •biuro priežiūra bei administravimas;
•įmonės dokumentų ir informacijos srautų valdymas;
•korespondencijos tvarkymas;
•krovinių ekspedijavimo užsakymų ruošimas;
•medžiagų pirkimų užsakymų ruošimas, derybos su tiekėjais;
•didmeninkų užsakymų bei įmonės sandėlio priežiūra;
•įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
•pagalba įmonės darbuotojams, pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: •aukštasis išsilavinimas;
•panašaus darbo patirtis (privalumas);
•geros anglų kalbo žinios (rusų kalba-privalumas);
•puikus raštvedybos išmanymas;
•puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
• geri planavimo ir prioritetų nustatymo gebėjimai;
•komunikabilumas;
•organizuotumas ir iniciatyvumas;
•greita orientacija;
•Vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo įgudžiai (privalumas).

Atlyginimas: 1950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innovative pharma Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų g. 6a,, 8 68345030, info@innovative.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Innovative pharma Baltics"  Suvirintojas

Pobūdis: Virinimo, šaltkalvio darbai
Reikalavimai: Metalinių konstrukcijų virinimo, vamzdžių lankstymo patirtis, brėžinių skaitymas, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BN prekyba, UAB
Miestas: Kuršėnai
Kreiptis: Ketūnų k., 868441919, danas@bnp.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie BN prekyba, UAB  Sandelininkas

Pobūdis: Sandelio darbuotojas (-a) šaldytos produkcijos sandelys
Reikalavimai: Darbo pobūdis: Darbas šaldytos produkcijos sandėlyje.

Darbo laikas: 5 darbo dienos per savaitę slenkančiu grafiku. Galimi ir kiti darbo laiko variantai, įsidarbinusiems tik vasaros sezonui!

Darbo vieta: Marijampolės g. 27, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r. sav.

• Stabilų ir laiku mokamą atlyginimą bei visas socialines garantijas;
• Patrauklų motyvacinį paketą;
• Aprūpinimą šiltais darbo rūbais ir avalyne;
• Galimybę į darbą vykti įmonės transportu arba gauti kompensaciją už atvykimą mikroautobusais (maršrutas Nr. 102 ir 105) ir kitu visuomeniniu transportu.


Atlyginimas: 1000-2000 Lt atskaičius mokesčius

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nordnet"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862675219, CV@nnl.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Nordnet"  Išvežimų administratorės

Pobūdis: Klientų aptarnavimas telefonu,
Užsakymų suvedimas,
Vadovo pavestu darbu atlikimas,
Dokumentacijos pildymas.
Reikalavimai: Greita orientacija, miesto žinojimas, geros kompiuterinės žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860165689, ingrida93@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  SEM (SEO) specialistas

Pobūdis: SEO projektų įgyvendinimas (analizė, strategija, priežiūra, vykdymas, palaikymas, monitoringas).
Ryšių su klientais palaikymas, ataskaitų rengimas ir pateikimas.
SEO, SEM tendencijų sekimas, stebėjimas.
Reikalavimai: SEO patirtis (vidinė + išorinė optimizacija), pasiektų rezultatų pavyzdžiai;
Analitinis mąstymas ir orientacija į rezultatą, sprendimų priėmimas;
Google Analytics konversijų sekimo, tikslų, segmentų kūrimo išmanymas;
SEO įrankių naudojimo patirtis;
Internetinės rinkodaros žinios, domėjimasis Web naujovėmis;
Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios;
Geri laiko planavimo įgūdžiai;
Gebėjimas bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje.
Privalumas - dalinis darbingumas, SEO straipsnių rašymas, išsilavinimas marketingo srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, karjera@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Prekybos personalo vadybininkė (-as)

Pobūdis: Organizuoti darbą su prekybos personalu; užtikrinti prekybos personalo komplektavimą; vykdyti prekybos personalo atranką, tvarkyti dokumentaciją, susijusią su personalu ir t.t.
Reikalavimai: Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas;
Būtina darbinė patirtis prekyboje su drabužiais

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lelija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 860693786, pp.lelija@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Lelija"  Valytojas

Reikalavimai: UAB "Mano aplinka" siūlo darbą patalpų valytojams.
-Geros darbo sąlygos;
-Laiku mokamas darbo užmokestis;
-Visos soc. garantijos.

Panašaus darbo patirtis bei vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.


Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868513406
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Manikiūrininkė - pedikiūrininkė

Pobūdis: Grožio salonas priims manikiūrininkę - pedikiūrininkę .
Aprūpiname visomis priemonėmis ir įranga, jums jokių investicijų !
Mes siūlome:
-Puikų, draugišką ir jaunatvišką kolektyvą.
-Laiku mokamą atlyginimą.
-Puikią galimybę dirbti, tobulėti ir uždirbti.
-Palankų darbo grafiką.
-Pilną aprūpinimą įranga ir darbo priemonėmis.
-Motyvacinę programą prie atlyginimo.
-Atlyginimas fiksuotas.
Laukiame Jūsų CV su motyvaciniu laišku (BŪTINA) el.paštu: sndbeauty@gmail.com
Iškilus papildomiems klausimams skambinkite tel.: 8~603 25827

Salonai įsikūrę Naujamiestyje ir Pašilaičiuose.
Reikalavimai: -Lojalumas,

-Sąžiningumas,

-Laisvas bendravimas su klientais,

-Mums svarbus TU, o ne tavo patirtis!

- Siekis tobulėti ir mokytis

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gražioji vanilė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. ir Švitrigailos, 864602210, sndbeauty@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Gražioji vanilė"  Pardavejas

Pobūdis: Automobilių detalių pardavėjas Mažeikiuose
Reikalavimai: Sėkmingai dirbanti ir veiklą plečianti bendrovė siūlo darbą automobilių detalių pardavėjui Mažeikiuose.
Darbo pobūdis: 1. Aktyvus tiesioginis bendravimas ir bendradarbiavimas su klientais. 2. Klientų konsultavimas produkcijos klausimais: nuo produkcijos užsakymo iki pristatymo Klientui. 3. Pardavimo organizavimas atitinkant Kliento poreikius, siekiant užsakymų įvykdymo laiku.

Reikalavimai: dėmesys klientui, stipri motyvacija darbui, noras dirbti ir užsidirbti, ne mažesnė nei 1 m. patirtis prekybos ir konsultavimo srityse. Privalumas: techninis išsilavinimas ir rusų kalbos mokėjimas.
Mes Jums siūlome: Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes bei
premijavimą, priklausantį nuo darbo rezultatų.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo el.paštu personalas@autoaibe.lt. iki 2014-08-01 d. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Ačiū.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoaibė"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: 864526041, personalas@autoaibe.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Autoaibė"  Vadybininkas (-ė) darbui su lenkija

Pobūdis: Organizuoti produkcijos pardavimus Lenkijos rinkoje;
Nuolatinis bendravimas su esamais klientais.
Prekių eksporto proceso organizavimas,transporto paieška;
Klientų atsiskaitymo už parduotas prekes kontrolė;

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Biuro administratorė

Reikalavimai: UAB "Inreal valdymas" – pradėjusi veiklą 1994-aisiais, šiuo metu yra viena iš pirmaujančių nekilnojamojo turto bendrovių Lietuvoje. Pagrindinės veiklos kryptys – nekilnojamojo turto vystymas ir valdymas, dalyvavimas finansuojant ir administruojant nekilnojamojo turto investicinius projektus. Dominuojantys Inreal Valdymas darbo principai – patikimumas, atsakomybė ir pagarba Klientui – padeda siekti užsibrėžto tikslo – nuolat būti viena iš savo veiklos lyderių.

UAB "Inreal valdymas" pastoviam darbui Vilniuje ieško:

BIURO ADMINISTRATORĖS (-IAUS)

Darbo pobūdis:
 Bendrovės raštvedybos organizavimas: dokumentų ruošimas, spausdinimas, gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimas, archyvavimas.
 Biuro priežiūra: aprūpinimas kanceliarinėmis ir kitomis darbo priemonėmis.
 Klientų aptarnavimas: pavienių klientų ir delegacijų sutikimas, aptarnavimas, informacijos teikimas bendrovės klientams telefonu.
 Darbas kasos aparatu: kasos žurnalo pildymas, sąskaitų-faktūrų išrašymas bei tvarkymas
 Sklandžios biuro veiklos užtikrinimas

Reikalavimai:
 Patirtis biuro administravimo veikloje
 Nepriekaištingas lietuvių kalbos mokėjimas
 Geras anglų kalbos mokėjimas
 Raštvedybos išmanymas
 Klientų aptarnavimo standartų išmanymas
 Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu
 Geri bendravimo įgūdžiai


Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "Biuro administratorė" iki š.m. liepos 18 d. siųskite:
UAB "Inreal valdymas"
Palangos g. 3, Vilnius
El.paštas: cv@inreal.lt
Tel. 8 5 2757669, 8 688 03654

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inreal valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868803654, cv@inreal.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Inreal valdymas"  Kosmetikė

Pobūdis: Blakstienų priauginimas,Blakstienų dažymas/rietimas,Antakių korekcija ir dažymas, gelinis nagų lakavimas, Gelinis nagų priauginimas
Privalumas jei mokėtu daryt ir proginius makiažus
Reikalavimai: Komunikabilumas;
imlumas naujovėms;
darbštumas;
naujų klientų paieška kontakto palaikymas;
Sąžiningumas.
Darbo patirtis ne mažiau kaip 1 metai.

Privalumas jei mokėtu daryt ir proginius makiažus


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edingas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių, 861315652, info@edingas.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Edingas"  Virėjas

Pobūdis: Atidaromas gurmaniškas restoranas Vilniaus senamiestyje. Ieškome patyrusių virėjų ir virėjų padėjėjų.
Alga sutartinė.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trys bokalai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėsiniu g., 867960732, dainius.vaitkus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Trys bokalai"  Konsultantė-pardavėja

Pobūdis: 15 metų veikianti Mados optika kviečia prisijungti prie šaunaus kolektyvo.

Klientų konsultavimas ir aptarnavimas.
Pagalba žmonėms renkantis prekes.
Reikalavimai: Noras ir gebėjimas mandagiai dirbti su žmonėmis.
Pageidautina patirtis prekyboje.
Darbas pilnu etatu. SU STUDIJOMIS NESUDERINAMAS.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mados optika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: cvmadosoptika@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Mados optika"  Pardavejas

Pobūdis: Reikalingas pardavėjas-kasininkas žūklės prekių parduotuvėje Kaune (AKROPOLIS)
Reikalavimai: Darbo vieta:
Kaunas
Darbo pobūdis:
Profesionalus klientų aptarnavimas žūklės ir laisvalaikio prekių parduotuvėje;
Prekių pateikimas ir priežiūra prekybos salėje.
Reikalavimai:
Puikios žinios apie žūklę, žūklės prekes ir priedus.
Geri aktyvių pardavimų įgūdžiai;
Nepriekaištinga reputacija;
Kompiuterinis raštingumas;
Draugiškumas, sąžiningumas, energingumas, optimizmas, orientacija į klientą, paslaugumas, gebėjimas įtikinti, bendrauti su įvairiais žmonėmis.
Privalumai:
Darbo patirtis dirbant su žūklės ir laisvalaikio prekėmis.
Darbo, vadovaujantis klientų aptarnavimo standartais, patirtis.
Darbo kompiuterizuotu kasos aparatu (POS'u) patirtis;
Mes jums siūlome:
Visas socialines garantijas;
Konkurencingą atlygį.
Lankstų darbo grafiką;
Mokymus ir nuolatinį kvalifikacijos ugdymą;
Darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve.
Kontaktai: 861691577
El.p.: rovanakaunas@gmail.com

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rovana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861691577, rovanakaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Rovana"  Virėjas,-a

Pobūdis: Sriubų, antrųjų patiekalų gamyba.
Reikalavimai: Pagrindinis su profesine kval.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Puntukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 29/3, 275 13 16
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie AB "Puntukas"  Medicinos atstovas (-ė)

Pobūdis: Aktyvus darbas su sveikatos priežiūros specialistais;
Aktyvus darbas su vaistinėmis;
Naujų kontaktų užmezgimas.
Produkcijos pristatymų organizavimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Aktyvus domėjimąsi farmacijos naujovėmis;
Sugebėjimas savarankiškai spręsti iškylančius kasdienės veiklos klausimus;
Gebėjimas savarankiškai planuotis darbo dieną;
Užsibrėžtų tikslų siekimas ir įgyvendinimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vis aqua"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 860684524, info@mumio.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Vis aqua"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: - Eksporto bei importo dalinių/pilnų krovinių vežimo organizavimas;
- Transporto paslaugų pardavimas verslo klientams;
- Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas;
- Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: - Anglų, ir rusų kalbų mokėjimas.

Privalumai:
Vokiečių, lenkų ir kitų kalbų mokėjimas.
Darbo patirtis transporto srityje.

Mes jums siūlome:
- Laiku mokamą darbo užmokęstį ir visas kitas socialines garantijas.
- Kvalifikacijos kėlimo galimybes.
- Skatinančius priedus, priklausančius nuo asmeninių darbo rezultatų.
- Pakankamai lankstų darbo grafiką.
- Plačias karjeros galimybes.
- Darbą šiuolaikiškame, draugiškame kolektyve.

Kita informacija:
Ieškome entuziastingų, ambicingų, energingų bei į rezultatus orientuotų asmenybių, kurios noriai taptų mūsų kolektyvo dalimi. Dėl sparčios plėtros yra didelės karjeros bei saviraiškos galimybės.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto, 865925111, info@abitra.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Abitra"  Apskaitininkė-administratorė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, informacijos teikimas, sąskaitų faktūrų rašymas, vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Anglų ir rusų kalbų žinojimas privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jaros prekyba"
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: 381 50740, rolandas@jarosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Jaros prekyba"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: UAB "Brolimo" vykdo maisto produktų mažmeninę prekybą. Sėkmingai dirbanti įmonė plečia veiklą ir ieško pardavėjos (-o).Reikalinga (-as) pardavėja (-as) specializuotoje konditerijos mobiliuojse parduotuvėje
Reikalavimai: Būtinas vairuotojo pažymėjimas. Patirtis pardavimo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brolimo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868326244, info@brolimo.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Brolimo"  Viščiukų kepėjas PC Oze

Pobūdis: Vištienos kepimas, marinavimas, įrangos bei darbo vietos priežiūra.

Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Greita orientacija, tvarkingumas, punktualumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Padavėjas - barmenas

Pobūdis: Aptarnauja įvairaus amžiaus klientus, pataria ir paaiškina, kaip išsirinkti norimus patiekalus bei prie jų tinkamus gėrimus, juos patiekia lankytojams, serviruoja stalus salėje ar prie baro
Reikalavimai: Būtinos šios asmeninės savybės: atsakingumas, greita reakcija, ištvermė, vikrumas, tvarkingumas, gera judesių koordinacija, maloni išvaizda.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AZLI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 88, uab.azli@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "AZLI"  Pardavimu vadybininkas su esamais klientais

Pobūdis: Produktų ir paslaugų pristatymas bei pardavimas telefonu esamiems klientams ir jų aptarnavimas, pardavimo tikslų siekimas, klientų informacijos administravimas.
Reikalavimai: Reikalingos kompetencijos:
• Produktų ir paslaugų pristatymas telefonu
• Aukštasis išsilavinimas (studentai nuo 3-io kurso)


• 1 metų patirtis pardavimuose (telemarketinge privalumas)


• IT ir telekomunikacijos srities žinios (privalumas)


• Geros darbo kompiuteriu žinios

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telemarketing professionals"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr.23, 37065539994, loreta.konciute@tmprofessionals.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Telemarketing professionals"  Buhalterio asistentas / apskaitininkas

Pobūdis: 1. pardavimo PVM sąskaitų faktūrų klientams išrašymas;
2. savaitinių, mėnesio ataskaitų klientams ruošimas;
3. bendrovės dokumentacijos ir korespondencijos tvarkymas;
4. personalo dokumentacijos administravimas (darbo sutartys, darbo laiko apskaitos suvestinės, atostogų forminimas ir kt.);
5. kitų vyr.buhalterio pavestų užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. Buhalterinis, ekonominis išsilavinimas, gali būti neakivaizdinio skyriaus, paskutinių kursų studentė (-as)
2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
3. gebėjimas greitai įsisavinti naują informaciją bei prisitaikyti skirtingose situacijose;
4. gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
5. puikūs MS Excel praktiniai įgūdžiai;
6. noras savo darbo pareigas atlikti profesionaliai, atsakingai, nustatytu laiku, sąžiningumas, pareigingumas, atidumas, kruopštumas ir sugebėjimas susisteminti bei apdoroti informaciją, noras tobulėti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ticketpro Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 67352636, egle@ticketpro.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Ticketpro Baltics"  Administratorė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, konsultavimas
Skambučių priėmimas
Tekstų vertimas
Dokumentų pildymas
Reikalavimai: Puikūs bendravimo įgūdžiai
Atsakingumas,sąžiningumas,savarankiškumas
Kompiuterinis raštingumas
Puikios lietuvių ir rusų kalbos žinios.

Norinčius dalyvauti atrankoje prašome savo gyvenimo aprašymus siųsti el. paštu info@neovital.lt iki 2014 m. rugpjūčio 8 d.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neovital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytauto g. 12, 852120012, info@neovital.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Neovital"  Buhalteris

Pobūdis: Darbo užmokesčio apskaita bei su tuo susijusių mokesčių ir dokumentų administravimas. Su darbo užmokesčiu susijusių ataskaitų ruošimas bei teikimas Sodrai, VMI ir kitoms valstybinėms institucijoms. Tiekėjų, pirkėjų sąskaitų faktūrų rengimas. Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas. Kitos buhalteriui priskirtos funkcijos
Reikalavimai: Darbo patirtis su buhalterine programa "Rivilė" būtų privalumas. Analogiško darbo patirtis. Kompiuterinis raštingumas (MS Office). LR teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ir buhalterinę apskaitą, išmanymas. Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: RAB "TILTS" filialas "MO-24"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pupinės g. 1b, (salininkų mikrorajone), 8 5 2051360, 865760398, info@mo-24.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie RAB "TILTS" filialas "MO-24"  Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas

Pobūdis: PATVIRTINTAKėdainių rajono savivaldybėsadministracijos direktoriaus2014 m.liepos 15d.įsakymu Nr. AD-1-859KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1.Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas (toliau - seniūnas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Lygis - A3. Kategorija -13II. PASKIRTIS4. Seniūno pareigybė reikalinga administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, padėti savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas bei kontroliuoti savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje. III. VEIKLOS SRITIS5. Seniūnas vykdo jam pavestas funkcijas veikdamas viešųjų paslaugų teikimo srityje. IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba ar jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti vadovaujamojo darbo patirtį;6.3.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, vietos savivaldos įstatymu;6.4. mokėti savarankiškai dirbti bei vadovauti;6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.6. laikytis viešosios etikos normų ir standartų, sugebėti bendrauti su gyventojais;6.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti Microsoft Office programiniu paketu, "InternetExplorer", išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. vadovauja seniūnijai, atlieka seniūnijos vidaus administravimą, atlieka jam priskirtas personalo valdymo funkcijas, atstovauja seniūnijai santykiuose su kitais struktūriniais padaliniai bei juridiniais ir fiziniais asmenis, užtikrindamas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, užtikrindamas įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą;7.3. rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;7.4. nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;7.5. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus , taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;7.6. išduota leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;7.7. Lietuvis Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus; Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą, užtikrindamas Notariato įstatymo ir civilinio kodekso nuostatų įgyvendinimą;7.8. pagal kompetencija surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, užtikrindamas ATPK nuostatų įgyvendinimą;7.9. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų taikymo, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo, užtikrindamas paslaugų kokybės reikalavimus bei spręsdamas gyventojų poreikius;7.10. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijoje struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;7.11. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;7.12. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;7.13. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją, užtikrindamas vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;7.14. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą , užtikrindamas vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;7.15. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;7.16. neviršydamas savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba juo įgyvendina;7.17. prireikus organizuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimą ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;7.18, organizuoja gyventojų užimtumo programų seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje rengimą ir įgyvendinimą;7.19. įgyvendindamas savivaldybės tarybos sprendimus, koordinuoja visuomenei naudingą veiklą;7.20. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;7.21. nustatyta tvarka organizuoja gyventojų apklausų, atliekant gyventojų, būstų ir kitus visuotinius surašymus rengimą;7.22. organizuoja duomenų, reikalingų mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai rinkimą ir juo teikia savivaldybės administracijos direktoriui;7.23. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;7.24. padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;7.25. vykdo kitus savivaldybės mero bei administracijos direktoriaus pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: 34769570, stanislava.brigiene@kedainiai.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Kėdainių rajono savivaldybės administracija  Telšių poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Telšių apskrities valstybinės mokesčių

inspekcijos viršininko

2014 m. liepos 8 d. įsakymu Nr.APS22-78

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ skyriaus TELŠIŲ POSKYRIO

VYRESNIOJO specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių skyriaus Telšių poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 7

II. PASKIRTIS

4. Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Telšių AVMI) Mokestinių prievolių skyriaus Telšių poskyrio (toliau - Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybės paskirtis - atlikti mokesčių administravimo procedūras, susijusias su Mokestinių prievolių skyriaus (toliau - Skyrius) Poskyrio funkcijų įgyvendinimu, ir vykdyti kitas teisės aktų nustatytas mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir kontrolės funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus poskyrio vyresniojo specialisto veiklos sritis - vykdyti funkcijas specialioje veiklos srityje - mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKYRIAUS TELŠIŲ POSKYRIO VYRESNIAJAM SPECIALISTUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į biudžetą ir fondus, jų administravimą bei kontrolę, dokumentų valdymą;

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;

6.3. Sugebėti organizuoti savo darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus;

6.4. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštų rengimo taisykles;

6.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, Qutlook, Internet Explorer.

V. MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKYRIAUS TELŠIŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartų tinkamą laikymąsi, vykdo priskirtų naujų/tikslinių mokesčių mokėtojų aptarnavimą ir bendravimą su jais bei tvarko naujų/tikslinių mokesčio mokėtojų aptarnavimo korteles, siekiant pagerinti naujų/tikslinių mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybę, priemones ir būdus;

7.2. Priima priskirtų mokesčių mokėtojų pateiktus mokestinius dokumentus, juos patikrina, informuoja ir išsamiai konsultuoja mokesčių mokėtojus deklaracijų teikimo elektroniniu būdu klausimais, tvarko deklaracijas elektroninio deklaravimo sistemoje, informuoja mokesčių mokėtojus apie klaidas bei trūkumus siekiant padėti mokesčių mokėtojams vykdyti teisės aktų, susijusių su mokesčių administravimu, reikalavimus;

7.3. Siekiant užtikrinti mokestinių dokumentų pateikimą laiku, kontroliuoja, ar laiku pateikiami dokumentai, prireikus parengia įvairius priminimus (nurodymus) apie pareigą pateikti nustatytos formos deklaracijas ir dokumentus bei surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, analizuoja mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) įvykdymo būklę, esant poreikiui, vykdo ar dalyvauja kontrolės veiksmuose;

7.4. Siekiant užtikrinti kvalifikuotą mokesčių mokėtojų aptarnavimą, aprūpina mokesčių mokėtojus nustatytos formos dokumentų blankais, priima ir nagrinėja priskirtų mokesčių mokėtojų prašymus, konsultuoja mokesčių mokėtojus jo kompetencijai priskirtais klausimais, rengia išvadas ir sprendimus bei rengia ir išduoda mokesčių mokėtojams bei suinteresuotoms institucijoms atitinkamų dokumentų išrašus, pažymas ir kitus dokumentus siekiant įgyvendinti mokesčių mokėtojų teisę gauti kvalifikuotą informaciją, susijusią su mokestinių prievolių vykdymu;

7.5. Registruoja/išregistruoja priskirtus mokesčių mokėtojus Mokesčių mokėtojų registre, PVM kompensacinio tarifo gavėjais, Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre ir atlieka kitus su šiais registravimais susijusius veiksmus, siekiant tinkamai kontroliuoti mokesčių mokėtojus;

7.6. Vykdo visus veiksmus, susijusius su naujo PVM mokėtojo poregistracine kontrole: atlieka duomenų analizę, veiklos stebėjimą ir kitas procedūras;

7.7. Vykdo ekonominės veiklos nevykdančių PVM mokėtojų identifikavimą ir jų išregistravimą iš PVM mokėtojų registro mokesčių administratoriaus iniciatyva;

7.8. Atlieka operatyvius patikrinimus, mokestinius tyrimus;

7.9. Siekiant užtikrinti mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių įvykdymo teisingumą ir permokėtų mokesčių savalaikį grąžinimą, atlieka su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusias funkcijas;

7.10. Formuoja ir apskaito mokesčių mokėtojų bylas, rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokesčių mokėtojams ir kitoms institucijoms pagal rašytinius jų prašymus bylose esančių dokumentų kopijas, siekiant kaupti ir išsaugoti informaciją apie mokesčių mokėtojus;

7.11. Ragina mokesčių mokėtojus sudaryti elektroninio deklaravimo sutartis, sudaro elektroninio deklaravimo sutartis, konsultuoja deklaracijų teikimo elektroniniu būdu klausimais, įregistruoja sutartis kompiuterinėse laikmenose;

7.12. Sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su Skyriaus ir poskyrio bei Inspekcijos skyrių darbuotojais;

7.13. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.14. Pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Poskyrio nuostatuose.

VI. MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ SKYRIAUS TELŠIŲ POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Birutės g.5 A, (8443)98343, (8444)47101, I.Kumslytiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Veiklos procesų vadybos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: VEIKLOS PROCESŲ VADYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. Pareigybės charakteristika1. Veiklos procesų vadybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 14.II. PASKIRTIS4. Veiklos procesų vadybos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektiniam valdymui įgyvendinti krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS), projektinį valdymą reglamentuojantiems dokumentams rengti, tobulinti, taip pat projektinio valdymo dalyvių mokymams rengti.III. VEIKLOS SRITIS5. Bendroji veiklos sritis - projektinio valdymo įgyvendinimas KAS.IV. SPECIALIEJI Reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS veiklą, taip pat teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;6.3. išmanyti KAS valdymo principus, struktūrą, karinės veiklos specifiką;6.4. žinoti valstybės ekonominę sistemą, valstybės biudžeto sudarymo principus, būti susipažinęs su strateginio planavimo metodika, turėti žinių išteklių planavimo ir procesinio valdymo srityse;6.5. išmanyti projektinio valdymo veiklos sritį, turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo dalyvaujant projektuose patirtį, gebėti valdyti projektus pagal visuotinai pripažintus projektų valdymo principus;6.6. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, vidaus ir siunčiamuosius dokumentus; gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer; MS Project;6.9. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma KONFIDENCIALIAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos KONFIDENCIALIAI atitikmeniu, gauti.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. rengia metodinių ir norminių dokumentų, reglamentuojančių KAS projektinio valdymo įgyvendinimą, projektus;7.2. renka informaciją apie projektinio valdymo problemas iš KAS projektinio valdymo dalyvių, jas analizuoja, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl projektinio valdymo optimizavimo; 7.3. rengia projektiniam valdymui optimizuoti būtinų pokyčių planą, koordinuoja jo įgyvendinimą;7.4. organizuoja projektinio valdymo dalyvių mokymą projektinio valdymo įgyvendinimo, jo optimizavimo klausimais;7.5. konsultuoja projektinio valdymo dalyvius projektų valdymo ir jo pokyčių, taip pat finansuojamų iš Europos struktūrinių fondų projektų administravimo klausimais;7.6. pagal poreikį rengia pristatymus ir ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei apie KAS projektinio valdymo veikimą, pranašumus ir problemas;7.7. pagal atliktų analizių išvadas tobulina dokumentus, reglamentuojančius KAS projektinį valdymą;7.8. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių patirtį ir naujoves projektinio valdymo srityje;7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją Lietuvos valstybės institucijoms, NATO struktūriniams vienetams;7.10. pagal kompetenciją vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Skyriaus ir kitų KAS institucijų ir jų padalinių rengiamų teisės aktų projektų;7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Registro skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus

2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V- 6

registro skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Registro skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Registro skyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau - Registras) duomenų bazėje priskirtų draudėjų ir apdraustųjų bei savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo duomenis bei užtikrinti jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - Registro valstybinio socialinio draudimo duomenų tvarkymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu; išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, draudėjų ir apdraustųjų apskaitą, Registro duomenų tvarkymą, ir gebėti juos taikyti praktiškai.

6.3. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti jas taikyti praktiškai.

6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų, apdraustųjų asmenų bei savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau - SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka, registruoja priskirtų draudėjų pateiktus SD pranešimus.

7.3. Suteikia nustatyta tvarka asmens socialinio draudimo numerį.

7.4. Įrašo į Registro duomenų bazę SD pranešimuose esančius duomenis.

7.5. Įrašo į Registro duomenų bazę duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis.

7.6. Įrašo informaciją pagal draudėjų pateikiamus raštus į Dokumentų valdymo sistemą apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis.

7.7. Kontroliuoja SD pranešimų bei dokumentų pateikimą priskirtų draudėjų reorganizavimo metu, tvarko šių draudėjų ir apdraustųjų asmenų apskaitą nustatyta tvarka.

7.8. Tvarko draudėjų, pakeitusių buveinės vietą, duomenis Registro duomenų bazėje.

7.9. Formuoja ir analizuoja priskirtų draudėjų, nustatyta tvarka nepateikusių SD pranešimų, sąrašus, rengia reikalavimus dėl SD pranešimų pateikimo ir teikia kuruojančiam vyriausiajam specialistui. Kontroliuoja draudėjams duotų reikalavimų vykdymą.

7.10. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau - Teritorinis skyrius) finansinei ataskaitai sudaryti pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia kuruojančiam vyriausiajam specialistui.

7.11. Formuoja pagal Registro duomenų bazėje esančius duomenis ataskaitą apie specialistui priskirtų draudėjų apskaitą, analizuoja ir tvarko jos duomenis bei teikia kuruojančiam vyriausiajam specialistui.

7.12. Kontroliuoja, ar priskirti draudėjai vykdo patikrinimo aktuose nurodytus reikalavimus dėl SD pranešimų pateikimo.

7.13. Teisės aktų nustatyta tvarka Registro duomenų bazėje įrašo/tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas.

7.14. Formuoja sąrašus apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos už mokestinius metus, pagal valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamų deklaracijų už mokestinius metus duomenis. Remiantis šiais sąrašais tvarko savarankiškai dirbančių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje ir apskaito įmokas finansinėse ataskaitose.

7.15. Tikrina, ar savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, ir duomenis apie galėjimo nemokėti įmokų laikotarpius įrašo į Registro duomenų bazę.

7.16. Sudaro draudėjų, baigusių veiklą ir neskolingų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, sąrašus, juos analizuoja, į Registro duomenų bazę įrašo draudėjų pabaigos datas ir sąrašus su įrašytomis draudėjų pabaigos datomis teikia kuruojančiam vyriausiajam specialistui.

7.17. Konsultuoja draudėjus, apdraustuosius ir kitus klientus pagal pareigybės kompetenciją.

7.18. Teikia kuruojančiam vyriausiajam specialistui pasiūlymus dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.

7.19. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perduoda jas į Teritorinio skyriaus archyvą.

7.20. Informuoja kuruojantį vyriausiąjį specialistą apie asmenis, įtariamus padarius administracinį teisės pažeidimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu.

7.21. Skyriaus vedėjui, jo pavaduotojui ar vyriausiajam specialistui pavedus, rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją.

7.22. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, pagal pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.

7.23. Skyriaus vedėjui, jo pavaduotojui ar vyriausiajam specialistui pavedus, vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas pagal pareigybės kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525406, vaiva.vasiliauskiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Pasų poskyrio specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos

komisariato viršininko

2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 50-V-186

MIGRACIJOS SKYRIAUS PASŲ POSKYRIO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Migracijos skyriaus Pasų poskyrio (toliau - poskyris) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 5.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, sertifikatų išdavimą ir keitimą, įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje Lietuvos Respublikos piliečių pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo, keitimo, sertifikatų statuso keitimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, tarptautinius susitarimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kitus teisės aktus, susijusius su migracijos procesais, su Lietuvos Respublikos pilietybe, Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybe patvirtinančių dokumentų išdavimu;

6.3. gebėti tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (interesantais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt.), vengiant konfliktinių situacijų, nagrinėti asmenų prašymus;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti poskyrio dokumentus;

6.5. gebėti dirbti su policijos registrais ir informacinėmis sistemomis, susijusiomis su Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo funkcijų įgyvendinimu, "MS Word", "MS Excel" kompiuterinėmis programomis;

6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijos:

7.1. tikrina gautų pagamintų Lietuvos Respublikos piliečių pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir vokų su asmens tapatybės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenimis (PIN slaptažodžiu) siuntas;

7.2. saugo pagamintus, bet dar piliečiams neįteiktus pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus ir už juos atsako;

7.3. įteikia piliečiams naujai pagamintus Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus: asmens tapatybės korteles, pasus ir vokus su asmens tapatybės kontaktinės elektroninės laikmenos duomenimis (PIN slaptažodžiais), daro pakeitimus Asmens dokumentų išrašymo sistemoje apie dokumentų įteikimą;

7.4. atšaukia sertifikatų galiojimą, kai sertifikatų savininkas nepageidauja jais naudotis;

7.5. priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus dėl sertifikatų statuso pakeitimo, naujų asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) suteikimo, naujų sertifikatų sudarymo ir vykdo juos; priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus dėl sertifikatų statuso pakeitimo, naujų asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenų (slaptažodžio) suteikimo, naujų sertifikatų sudarymo ir vykdo juos;

7.6. pildo elektroninį Sertifikatų tvarkymo operacijų apskaitos žurnalą, teisės aktų nustatyta tvarka grąžina neįteiktus sertifikatus Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka pažymi apie asmens dokumentų negaliojimą, kai pilietis: dokumentų neatsiima per vienerius metus nuo jų išrašymo dienos; atsisako dokumento, nevykdant jo keitimo, bet išlaikant teisę į dokumentą;

7.8. teikia informaciją telefonu interesantams apie dokumentų pagaminimo būklę, priima interesantų prašymus dėl sumokėtos rinkliavos grąžinimo, juos nagrinėja, rengia poskyrio dokumentus;

7.9. esant būtinybei, vyksta į neįgalių, neveiksnių asmenų namus įteikti pagamintą Lietuvos Respublikos pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tvarko šiems asmenims įteiktų dokumentų apskaitą;

7.10. rengia raginimus piliečiams, ilgiau kaip 6 mėnesius neatsiėmusius pagamintų dokumentų;

7.11. rengia pranešimus piliečiams atsiimti rastus jų asmens dokumentus, tvarko rastų Lietuvos Respublikos piliečių pilietybę ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų apskaitą;

7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato padaliniais, kitomis policijos įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis, Gyventojų registro tarnyba, Asmens dokumentų išrašymo centru ir kitomis įstaigomis ir organizacijomis bei užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis migracijos srities klausimais;

7.13. naudoja (peržiūri) Šengeno informacinės sistemos duomenis tiesioginėms funkcijoms užtikrinti, dirba su registrais ir informacinėmis sistemomis, kurių sąrašas ir vykdomos funkcijos priskiriamos Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko nustatyta tvarka;

7.14. vykdo kitus su Migracijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti metų veiklos plano tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, (845)503207, vaidute.kirsiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gegužės 6 d.

įsakymu Nr. DV-609

ŪKIO DEPARTAMENTO KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybės kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros, remonto, statybos, plėtros ūkio politiką bei šių funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje, susijusioje su savivaldybės kelių ūkio vystymo bei priežiūros klausimų įgyvendinimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą Technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais kelių statybą bei priežiūrą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;

6.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, ,,Internet Explorer", ,,Microsoft Outlook" arba ,,Microsoft Outlook Express" bei "SISTEL" programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant savivaldybės kelių ūkio, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimo, tvarkymo, priežiūros, remonto, statybos vystymo strategiją, koordinuoja jos įgyvendinimą;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja gatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, eksploatavimą, tvarkymą, priežiūrą, remontą, statybą, planuoja jų perspektyvinį vystymą;

7.3. derina ir tikrina objekto statybos, kapitalinio remonto techninę sąmatinę dokumentaciją, atlieka techninę priežiūrą. Rengia savivaldybės remontuojamų objektų sąmatas;

7.4. rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo darbo veiklos klausimais;

7.5. įvertina gatvių, šaligatvių ir bendro naudojimo plotų svarbą ir būklę. Surašo defektinius aktus;

7.6. atstovauja administraciją pagal savo kompetenciją, sprendžiant kelių tiesimo, priežiūros, remonto, bendro naudojimo plotų planavimo klausimus;

7.7. rengia Savivaldybės kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, pertvarkymo ir atnaujinimo projektavimo užduotis, specialiąsias technines sąlygas, paraiškas;

7.8. inicijuoja ir rengia naujai statomų ir pertvarkomų Savivaldybės kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, kontroliuoja jų vykdymą ir įgyvendinimą;

7.9. atstovauja administraciją, kaip užsakovas statomuose, remontuojamose komunalinės paskirties objektuose;

7.10. organizuoja Savivaldybės kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, priežiūrą ir kontrolę bei tikrina techninę būklę;

7.11. nagrinėja gyventojų ir organizacijų prašymus, ištiria problemas, nurodytus prašymuose, rengia atsakymus, priima ir konsultuoja interesantus jiems rūpimais klausimais;

7.12. rengia ataskaitas apie Savivaldybės kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, bei kitais darbo veiklos klausimais;

7.13. tikrina, kontroliuoja rangovo atliktų darbų kiekį, kokybę pagal priėmimo aktą, projektinę sąmatinę dokumentaciją, technines normas ir taisykles;

7.14. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, organizuoja dokumentų sisteminimą ir bylų perdavimą įforminimui ir saugojimui;

7.15. kontroliuoja ir sistemina atliktų kelių, šaligatvių, bendro naudojimo plotų, inžinerinių tinklų, statybos ir montavimo darbų aktus;

7.16. išduoda sutikimus (leidimus)vykdyti žemės darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, keliuose, (gatvėse), jų apsaugos zonose ir kontroliuoja išardytų dangų atstatymus;

7.17. atlieka Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavedimu ir kitas funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės savivaldybės administracija
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: J. Basanavičiaus a. 1, 834390030, egle.dumsiene@marijampole.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Marijampolės savivaldybės administracija  Vyr. specialistas

Pobūdis:

TELŠIŲ APSKRITIES ARCHYVO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių apskrities archyvo (toliau - Archyvo) vyriausiasis specialistas (toliau -Vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo reikalavimai.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo Archyvo kompetencijai priklausančias funkcijas dokumentų valdymo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų srities išsilavinimą;

6.2. turėti darbo valstybės archyvuose patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacijos saugojimą ir teikimą;

6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą;

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. gebėti dirbti su elektroninėmis dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktuose nustatyti dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimai, teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms (toliau - Įstaigos), perduodančioms dokumentus į Archyvą;

7.2. atlieka dokumentų valdymo patikrinimus Įstaigose;

7.3. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 461, 504, 507, 918, 18813 straipsnius, užtikrindamas teisės aktų vykdymo kontrolę;

7.4. tvarko darbo su prižiūrimomis Įstaigomis apskaitą, užtikrinančią jų valdymą;

7.5. tvarko dokumentus, rengia fondų pažymas, pildo informacijos paieškos priemones;

7.6. teikia siūlymus norminių dokumentų projektams dokumentų valdymo srityje;

7.7. saugomų dokumentų pagrindu išduoda pažymas, patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus asmenų prašymuose nurodytiems juridiniams faktams patvirtinti;

7.8. Vykdo dokumentų registravimą, paiešką, apskaitą dokumentų valdymo sistemoje "Avilys", Elektroninio archyvo informacinę sistema (EAIS), dirba su integralia administracinių paslaugų sistema (I@ps)

7.9. tvarko dokumentus, pertvarko ir pildo fondus, rengia fondų pažymas;

7.10. atsiskaito už nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl darbo tobulinimo;

7.11. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Archyvo direktoriaus pavedimus, dalyvauja archyvo komisijų, darbo grupių veikloje.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Archyvo direktoriui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Telšių apskrities archyvas
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Sedos 12, 844452802, a.jankauskiene@archyvai.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Telšių apskrities archyvas  Kauno įmonių skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kauno apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. P - 319

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO

KAUNO ĮMONIŲ SKYRIAUS II POSKYRIO

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Kauno įmonių skyriaus II poskyrio vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -7.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Inspekcija) Mokestinių prievolių departamento (toliau - Departamentas) Kauno įmonių skyriaus (toliau - Skyrius) II poskyriui (toliau - Poskyris) priskirtas funkcijas, susijusias su Mokesčių mokėtojų registracija, Pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojų registravimo prašymų nagrinėjimu ir sprendimų priėmimu, prašymų grąžinti kitus mokesčius išvadų rengimu, pranešimų Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie juridinių asmenų atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais ir parengimu, nuolat tobulinant ir gerinant mokesčių mokėtojų aptarnavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, administravimą bei kontrolę;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekiant, kad visi pateikti dokumentai būtų teisingai užpildyti, priimti ir apdoroti pagal nustatytas taisykles, užtikrinant "vieno langelio" principą, aukštą aptarnavimo kokybę bei dokumentų saugumą, vykdo su mokesčių mokėtojų registravimu susijusias funkcijas:

7.1.1. įregistruoja mokesčių mokėtojus į Mokesčių mokėtojų registrą ir PVM mokėtojų registrą:

7.1.1.1. priima prašymus, pranešimus bei kitus su įregistravimu susijusius dokumentus ir atlieka pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,

7.1.1.2. informuoja mokesčių mokėtojus dėl duomenų ir/ar dokumentų patikslinimo,

7.1.1.3. priima prašymus, pranešimus ir kitus su išregistravimu susijusius dokumentus ir atlieka pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,

7.1.1.4. registruoja mokesčių mokėtojus VMI informacinių sistemų vartotojais (išskyrus akcizų informacinę sistemą), atlieka įgaliotų išorinių vartotojų VMI informacinėse sistemose keitimus/ tvarkymus,

7.1.1.5. identifikuoja ir informuoja mokesčių mokėtojus apie jų prievolę registruotis Mokesčių mokėtojų registre,

7.1.2. išregistruoja mokesčių mokėtojus iš Mokesčių mokėtojų registro:

7.1.2.1. priima prašymus, pranešimus ir kitus su išregistravimu susijusius dokumentus ir atlieka pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,

7.1.2.2. įrašo prašymų, pranešimų duomenis į informacines sistemas,

7.1.2.3. informuoja mokesčių mokėtoją dėl duomenų ir/ar dokumentų patikslinimo,

7.1.2.4. inicijuoja mokesčių mokėtojų išregistravimą iš Juridinių asmenų registro ir atlieka visus su tuo susijusius veiksmus,

7.1.3. registruoja mokesčių mokėtojus VMI informacinių sistemų vartotojais (išskyrus akcizų informacinę sistemą), atlieka įgaliotų išorinių vartotojų VMI informacinėse sistemose keitimus/ tvarkymus,

7.1.4. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka įregistruoja PVM mokėtojus ir atlieka šias su įregistravimu susijusias funkcijas:

7.1.4.1. priima prašymus įregistruoti į PVM mokėtojų registrą ir kitus su įregistravimo procedūra susijusius dokumentus ir atlieka pirminę pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,

7.1.4.2. informuoja mokesčių mokėtojus apie PVM mokėtojo statuso atstatymą,

7.1.5. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka išregistruoja PVM mokėtojus ir atlieka šias su išregistravimu susijusias funkcijas:

7.1.5.1. priima prašymus išregistruoti iš PVM mokėtojų registro ir kitus su išregistravimo procedūra susijusius dokumentus, atlieka pirminę pateiktų popierinių dokumentų peržiūrą,

7.1.5.2. vykdo ekonominės veiklos nevykdančių PVM mokėtojų nustatymą ir jų išregistravimą iš PVM mokėtojų mokesčių administratoriaus iniciatyva. Nustačius ar iš kitų Inspekcijos padalinių gavus informacijos apie nustatytas aplinkybes, sudarančias pagrindą mokesčių administratoriaus iniciatyva išregistruoti PVM mokėtoją iš PVM mokėtojų (esant reikalui jas įvertinti, surinkti papildomą informaciją), pradeda PVM mokėtojo išregistravimo procedūrą,

7.1.5.3. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka informuoja mokesčių mokėtoją apie (numatomą) jo išregistravimą iš PVM mokėtojų,

7.1.5.4. rengia sprendimus dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą ir išregistravimo iš PVM mokėtojų;

7.2. užtikrinant teisėtus bei apibrėžtus informacijos panaudojimo tikslus ir siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus uždavinius, vykdo su duomenų mokesčių mokėtojams ir kitoms institucijoms teikimu susijusias funkcijas:

7.2.1. vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka dėl informacijos apie mokesčių mokėtojus paskleidimo, mokesčių mokėtojų prašymu, teikia jiems informaciją,

7.2.2 vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių mokėtojų prašymu rengia ir/arba teikia jiems reikalingas pažymas ir kitus dokumentus bei jų kopijas (nuorašus), užtikrinant "vieno langelio" principą,

7.2.3. "Vieno langelio" principu pagal vykdomas funkcijas rengia ir teikia pažymas, ataskaitas, suvestines ir kitą reikiamą informaciją valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), kitų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir kitoms institucijoms;

7.3. tikslu užtikrinti Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatyme nustatytų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą ir siekiant padėti mokesčių mokėtojams teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius, vykdo su mokesčių mokėtojų informavimu susijusias funkcijas:

7.3.1. teikia individualius paaiškinimus žodžiu mokesčių mokėtojams mokesčių apmokestinimo, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo ir kitų mokestinių procedūrų taikymo klausimais,

7.3.2. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais,

7.3.3. Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka informuoja mokesčių mokėtojus mokestinių dokumentų teikimo elektroniniu būdu klausimais bei apie elektroninių paslaugų per e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI teikimą, suteikia jiems visokeriopą pagalbą diegiant reikalingas programines priemones;

7.4. siekiant nepažeisti mokesčių mokėtojų teises ir teisėtus interesus ir įgyvendinti "vieno langelio" principą, vykdo su prašymų, nusiskundimų, pasiūlymų priėmimu susijusias funkcijas:

7.4.1. pagal nustatytus teisės aktus nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus, pasiūlymus, rengia ir teikia jiems atsakymus, kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus,

7.4.2. analizuoja pateiktų nusiskundimų atsiradimo priežastis ir jas pašalinti;

7.5. siekiant užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą, aukštą aptarnavimo kokybę, įgyvendinti "vieno langelio" principą, vykdo su mokesčio apskaičiavimu, sumokėjimu ir grąžinimu susijusias funkcijas:

7.5.1. išduoda mokesčių mokėtojams/institucijoms atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymas,

7.5.2. mokesčių mokėtojų apskaitos kortelės, atskirų prievolių registravimo, delspinigių apskaičiavimo, įmokų įskaitymo ir kitais apskaitos klausimais komunikuoja su VMI prie FM Mokesčių apskaitos departamento padaliniais,

7.5.3. atlieka su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusias funkcijas,

7.5.4. teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių mokėtojams nustato mokestines prievoles mokesčių administratoriaus sprendimu;

7.6. siekiant užkirsti kelią mokesčių vengimui, drausminti bei skatinti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles ir savanoriškai mokėti mokesčius, vykdo su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas:

7.6.1. vertina rizikingų ūkio šakų veiklą vykdančius mokesčių mokėtojus, analizuoja jų atžvilgiu taikomas mokestinių prievolių užtikrinimo priemones ir rengia su tuo susijusias išvadas bei pasiūlymus,

7.6.2. pagal atrinktus mokestinių prievolių nevykdančių (galimai nevykdančių) juridinių asmenų sąrašus, atlieka tolesnius mokestinių prievolių užtikrinimo veiksmus,

7.6.3. esant būtinumui vykdo ar dalyvauja vykdant kontrolės veiksmus (operatyviuosius patikrinimus, mokestinius tyrimus) užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę,

7.6.4. skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, užtikrinant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, nustačius mokestinių prievolių vykdymo pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę,

7.6.5. teikia mokesčių mokėtojams arba tretiesiems asmenims teisės aktų nustatytą informaciją apie jų mokestinių prievolių įvykdymo būklę;

7.7. siekiant tobulinti profesinius įgūdžius, nuolat kelia savarankiškai kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, kursuose, teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui mokesčių mokėtojų aptarnavimo bei mokesčių administravimo gerinimo klausimais, tikslu patobulinti ir pagerinti mokesčių mokėtojų ir kitų asmenų aptarnavimo kokybę;

7.8. pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų vartotojo teisių, naudoja programinę įrangą ir duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose

7.9. vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr. 105, (837)465606, Kauno.apskr.rastai@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinio maisto ir veterinarijos

rizikos vertinimo instituto direktoriaus

2014 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1A-90

MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Nacionalinio masito ir veterinarijos rizikos vertinimo instittuto (toliau - Institutas) Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir atlikti maisto produktų mikrobiologinius ir molekulinius tyrimus pagal tyrimų metodikas ir normatyvinius dokumentus, diegti ir prižiūrėti Kokybės sistemą Skyriuje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - organizuoja ir vykdo Skyriaus kokybės sistemos dokumentų valdymą, atlieka mikrobiologinius, molekulinius tyrimus ir įvertina rezultatus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) technologijos arba biomedicinos mokslų studijų srities, bioinžinerijos arba biologijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 m. darbo patirtį laboratorijoje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, Korupcijos prevencijos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Maisto, Produktų saugos, Veterinarijos ir kitus su maisto produktų sauga, kontrole ir veterinarine veikla susijusiais teisės aktais;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekiant Instituto veiklos efektyvumo padidinimo, vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka mikrobiologinius, molekulinius tyrimus, paskirsto atskirus tyrimų etapus laborantams;

7.2. apibendrina tyrimų rezultatus, atlieka jų analizę;

7.3. diegia ir įsisavina naujus tyrimų metodus, darbo su įranga metodikas;

7.4. rengia ir teikia mėnesinę bei metinę ataskaitas arba pareikalavus Skyriaus vedėjui ar Instituto vadovybei, surenka tyrimų duomenis už tam tikrą laikotarpį;

7.5. pildo būtiną dokumentaciją, nurodytą Kokybės vadove, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Kokybės vadovo papildymo ar keitimo;

7.6. diegia ir prižiūri Kokybės sistemą mikrobiologinių tyrimų grupėje, vykdo su šia pareigybe susijusius Kokybės vadove nurodytus reikalavimus;

7.7. kelia savo kvalifikaciją studijuojant naujausią literatūrą, dalyvaujant seminaruose, stažuotėse, kursuose;

7.8. kompetencijos ribose pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją;

7.9. vykdo kitus Instituto direktoriaus jo pavaduotojų, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Kairiūkščio 10, 37052780470, nmvrvi@vet.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas  Geodezijos ir GIS skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. 5-715

GEODEZIJOS IR GIS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Geodezijos ir GIS skyriaus vyriausias specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės žemėtvarkos srities, bei geografinių informacinių sistemų (toliau - GIS) įgyvendinimo darbus.

III. veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - žemėtvarkos ir GIS administravimo funkcijas.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, matavimų inžinerijos, aplinkos inžinerijos arba kraštotvarkos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, skyriaus veiklą;

6.3. gebėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti ArcGIS, AutoCad programomis ir "Microsoft Office" programiniu paketu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Dalyvauja rengiant Savivaldybės plėtros strateginį ir kitus planus;

7.2. Vykdo statinių ir įrenginių žymėjimo vietovėje priežiūrą;

7.3. Organizuoja gatvių ir numerių, adresų objektams suteikimą ir keitimą;

7.4. Organizuoja žemės sklypų dokumentus:

7.4.1. išnuomuojant ar perduodant neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus perduotus patikėjimo teise savivaldybei;

7.4.2. dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamajį turtą atkūrimo ir teikia šiuos dokumentus tvirtinimui;

7.5. Vykdo valstybinės žemės nuomos mokesčio skaičiavimus, atlieka kitus veiksmus susijusius su žemės nuomos mokesčiu (išskyrus valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą);

7.6. Analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia projektų inicijavimo paraiškas Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriui;

7.7. Tvarko skyriaus archyvą, ruošia bylų nomenklatūrą ir nustatyta tvarka išduoda dokumentų kopijas;

7.8. Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas, laikinai nesant skyriaus vedėjui;

7.9. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijose, darbo grupėse, savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, teikia nuomonę tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms, savivaldybės tarybai keliami uždaviniai.

7.10. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, statistinius duomenis, tiria ir atsako į gyventojų ir organizacijų prašymus ir skundus, priima interesantus;

7.11. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Respublikos g. 2, 37044662810, savivald@taurage.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Tauragės rajono savivaldybės administracija  Šalčininkų grupės specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities vyriausiojopolicijos komisariato viršininko

2014 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. 10-V-635


MIGRACIJOS VALDYBOS ŠALČININKŲ GRUPĖS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus aps. VPK) Migracijos valdybos (toliau - MV) Šalčininkų grupės specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga priimti ir nagrinėti asmenų prašymus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimais, tvarkyti sudaromus dokumentus, bylas ir kartotekas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - dokumentų valdymo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - migracijos proceso valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautinius dokumentus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, migracijos procesus, dokumentų rengimo ir nagrinėjimo taisyklių reikalavimus;

6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO"

6.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir naudotis kompiuterinėmis duomenų sistemomis;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti savo tarnybinę veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti bendravimo psichologiją.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. asmeniškai atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką;

7.3. priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti jiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau āˆ’ leidimas laikinai gyventi), Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau āˆ’ leidimas nuolat gyventi), pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (toliau āˆ’ pažyma), Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę (toliau āˆ’ ES kortelė), teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nagrinėja šiuos prašymus ir parengia sprendimų projektus arba suformuoja užsieniečių asmens bylas ir teikia jas Migracijos departamentui sprendimui priimti;

7.4. priima užsieniečių prašymus įforminti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi ar ES kortelę, išduoda, keičia leidimus laikinai gyventi, leidimus nuolat gyventi ir ES korteles, išduoda pažymas;

7.5. priima ir nagrinėja asmenų be pilietybės prašymus išduoti (pakeisti) asmens be pilietybės kelionės dokumentą, priima sprendimus šiais klausimais, išduoda, keičia asmens be pilietybės kelionės dokumentus;

7.6. priima užsienio valstybių piliečių prašymus išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą ir nustatyta tvarka teikia juos Migracijos departamentui sprendimui priimti, išduoda, keičia užsieniečio pasus;

7.7. priima ir nagrinėja asmenų, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje, prašymus išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą, priima sprendimus šiais klausimais, išduoda, keičia pabėgėlio kelionės dokumentus;

7.8. registruoja asmens dokumentų išrašymo sistemoje užsieniečių prašymus įforminti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi, ES kortelę, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, užsieniečio pasą, pabėgėlio kelionės dokumentą, formuoja užsakymą asmens dokumentų išrašymo centrui, tikrina gautas pakuotes su išrašytais asmens dokumentais, įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą duomenis apie asmens dokumentų galiojimą (negaliojimą), grąžinimą (negrąžinimą);

7.9. teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui ir Užsieniečių registrui dėl duomenų įvedimo, patikslinimo, klaidingai registre įrašytų duomenų ištaisymo;

7.10. grupės kompetencijos klausimais rengia atsakymų į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų paklausimus, asmenų prašymus bei pareiškimus projektus;

7.11. pagal kompetenciją interesantams teikia informaciją užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ar išvykimo iš jos klausimais vietoje, telefonu ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;

7.12. naudojasi informaciniais registrais;

7.13. esant tarnybiniam būtinumui gali būti komandiruojamas dirbti į nuotolinę darbo vietą Vilniaus apskrities teritorijoje;

7.14. vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus aps. VPK MV Šalčininkų grupės vyresniajam specialistui (statutiniam valstybės tarnautojui).Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-osios g. 10, (85)2198877,(85)2716043, lina.butkiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. K-541

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Kainų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti būsto kainų statistinį tyrimą, užtikrinti būsto kainų indekso (BKI) ir savininkų užimtų būstų kainų indekso (SUBKI) bei jo komponentų kainų subindeksų sudarymą, kitų nekilnojamojo turto kainų statistikos srities rodiklių skaičiavimą, statistinės informacijos parengimą ir pateikimą vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Išmanyti regresinės analizės metodus.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ar apskaitos taisykles.

6.6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją bei kainų statistiką, prekių ir paslaugų kainų reguliavimo ir apmokestinimo tvarką, su Europos Sąjungos (ES) teisės aktais, reglamentuojančiais BKI, SUBKI ir suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) sudarymą.

6.7. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti būsto kainų indeksų ir SVKI sudarymą reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, vadovauja būsto kainų statistiniam tyrimui, vykdo pasirengimo statistiniam tyrimui ir kainų indeksų bei subindeksų sudarymo darbus, sudaro BKI, SUBKI ir jo komponentų - su būsto įsigijimu ir nuosavybe susijusių notarų, nuosavybės teisių registravimo, draudimo paslaugų - kainų subindeksus, atlieka darbus, susijusius su būsto kainų indekso įtraukimu į SVKI ir naujų reikalavimų diegimu, vadovauja vartotojų kainų statistikos projektams.

7.2. Siekdamas tinkamai pasiruošti ir atlikti būsto ir su jo įsigijimu susijusių sąnaudų ir paslaugų kainų indeksų ir subindeksų, kitų nekilnojamojo turto kainų statistikos srities rodiklių skaičiavimą, rengia tyrimo ir darbų planus, technines užduotis šios srities statistinių duomenų apdorojimo programinei įrangai parengti ir patobulinti, rengia BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksų skaičiavimo svorių sistemas, nagrinėja šalies teisės aktus, reglamentuojančius būstų ir kitų pastatų statybos, įsigijimo tvarką, būsto ir su jo įsigijimu susijusių sąnaudų ir paslaugų, žemės kainų formavimo ir apmokestinimo tvarką ir remiasi jų nuostatomis sudarydamas BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksus bei skaičiuojant kitus nekilnojamojo turto kainų statistikos srities rodiklius.

7.3. Siekdamas įgyvendinti būsto kainų vertinimo dėl kokybės pasikeitimo bei kitų priežasčių metodus ir standartus, užtikrinančius BKI ir SUBKI palyginamumą laiko atžvilgiu ir tarp ES valstybių narių, rengia regresijos lygtis.

7.4. Siekdamas įgyvendinti skyriui iškeltus uždavinius ir užtikrinti bei gerinti jam patikėtos kainų statistikos srities rodiklių kokybę bei palyginamumą, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų ES valstybių narių statistikos tarnybomis, rengia statistinių rodiklių sudarymo metodikas, kainų indeksų ir subindeksų sudarymo bei prekių ir paslaugų kokybės suderinimo procedūras, atlieka įvairių statistinių ir matematinių skaičiavimo metodų taikymo studijas, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konsultacijose.

7.5. Siekdamas pateikti kokybišką vartotojų kainų statistikos srities informaciją, tikrina ir analizuoja statistinio tyrimo metu gautus statistinius duomenis ir informaciją, rengia įvairių laikotarpių BKI, SUBKI ir jo komponentų kainų subindeksus bei vartotojų kainų statistikos srities statistinius rodiklius įvairiais teritorijos ir klasifikacijų pjūviais, rengia pranešimus spaudai, statistinę informaciją ir metainformaciją tarptautinėms organizacijoms, duomenų bazėms.

7.6. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal savo kompetenciją, atlieka reikiamos statistinės informacijos rengimą ir statistinių rodiklių kokybę apibūdinančių charakteristikų kaupimą, proceso dokumentavimą.

7.7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kainų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotojui, atsakingam už vartotojų kainų statistikos sritį.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364817, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Rozalimo seniūnijos pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. liepos 10 d.

įsakymu Nr. AP -186

ROZALIMO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rozalimo seniūnijos seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti seniūnui administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinti vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimą Rozalimo seniūnijos teritorijoje ir vykdyti seniūno funkcijas jo nesant, tvarkyti archyvą, organizuoti dokumentų valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - organizuoja seniūnijos dokumentų tvarkymą ir apskaitą, pavaduoja seniūną jo atostogų, komandiruočių metu ir ligos atveju.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, gyvenamosios vietos deklaravimą, asmens duomenų apsaugą, vietos savivaldą, darbo santykius, socialinę veiklą ir švietimą, dokumentų valdymą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. seniūno pavedimu teikia pasiūlymus seniūnijos socialiniais, kultūros ir kitais klausimais;

7.2. atlieka asmens gyvenamosios vietos deklaravimą (duomenų tvarkymas, koregavimas, keitimas, naikinimas, pažymų išdavimas), nesant tiesioginio darbuotojo (atostogos, mokymai, ligos atveju ir kt.);

7.3. renka ir teikia statistinius duomenis;

7.4. rengia savivaldybės padaliniams ir įstaigoms, gyventojams šeimos sudėtį, deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitokią faktinę padėtį patvirtinančias pažymas;

7.5. atlieka metinę trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto inventorizaciją seniūnijoje;

7.6. gyventojų sueigose ir susirinkimuose atlieka sekretoriaus pareigas;

7.7. išduoda leidimus laidoti;

7.8. vadovaudamasis raštvedybos taisyklėmis registruoja gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją, sudaro seniūnijos dokumentacijos planą, tvarko archyvą, darbuotojų asmens bylas;

7.8.1. rengia seniūnijos vidaus dokumentus, rengia dokumentus tvirtinti notarui;

7.8.2. vykdo civilinės saugos funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;

7.8.3. nesant seniūno, atlieka seniūno funkcijas;

7.8.4. vykdo kitus seniūno pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Miestas: Pakruojis
Kreiptis: (8421)69079, savivaldybe@pakruojis.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija  Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. K-535

TRANSPORTO IR PASLAUGŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS


4. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti verslo, socialinių ir kultūros bei aptarnavimo paslaugų įmonių trumpalaikės statistikos darbų metodikas ir atlikti statistinius tyrimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę nei vienų metų patirtį statistikoje.

6.3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.

6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office ir statistinių programų (SAS) paketais ar R paketais.

6.5. Būti išklausęs imčių metodų kursą.

6.6. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.7. Išmanyti ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK2red.).

6.8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikę paslaugų statistiką.

6.9. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti ES teisės aktų nuostatų reikalavimus, reglamentuojančius trumpojo laikotarpio statistiką, atlieka verslo, socialinių ir kultūros paslaugų trumpojo laikotarpio statistinį tyrimą, parengia ir suformuoja atrinktų respondentų sąrašus, atlieka pirminių duomenų koregavimą ir analizę, analizuoja gautus statistinius duomenis su SAS programa ar R paketais, taiko imčių metodus, analizuoja jų patikimumą, tikslumą ir skaičiavimų teisingumą, rengia ir perduoda Eurostatui paslaugų veiklos rūšių sezoniškai išlygintus rodiklius.

7.2. Siekdamas pateikti išsamią statistinę informaciją, užtikrina statistinio tyrimo informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, racionalias idėjas siūlo taikyti praktiškai, teikia metodologinę pagalbą skyriaus darbuotojams imčių rinkimo, įverčių skaičiavimo ir tikslumo vertinimo klausimais.

7.3. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų uždavinių vykdymą, reikiamu formatu parengia informaciją vartotojams, pagal savo kompetenciją atlieka statistinių tyrimų rezultatų kokybinę analizę ir parengia atliekamų statistinių tyrimų kokybės ataskaitas.

7.4. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja projektuose, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis paslaugų statistikos klausimais.

7.5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364817, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Mezgėja

Pobūdis: Mezgimas mezgimo mašina pagal duotą schemą
Reikalavimai: Reikalavimai: išmanyti savo darbą.

Asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas.

Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AVGO group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių 3, 860345529, agne@avgo.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "AVGO group"  Pardavėja-stilistė

Pobūdis: Įdomus darbas optikoje, padedant žmonėms išsirinkti stilingus akinius.
Reikalavimai: Konsultantės- pardavėjos darbo patirtis. Optikos specifikos mes jus išmokysime.

Darbas su studijomis nesuderinamas. TIKRAI NESUDERINAMAS. Prašome studentų nesiųsti savo cv.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abrava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: optikospastas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Abrava"  Vadybininkas (ė)

Pobūdis: Valymo darbų kontrolės vykdymas;
Turimų objektų priežiūra/kontrolė;
Naujų klientų paieška;
Bendravimas su klientais;
Darbuotojų paieška/Darbuotojų darbų planavimas;
Pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas;
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
Puikūs ir nepriekaištingi bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Komunikabilumas, atsakingumas, darbštumas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidroeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 860656111, info@hidroeka.lt
Skelbimo data: 2014.07.16

Atsiliepimai apie UAB "Hidroeka"  Dažytojas, plytelių klojėjas

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi dažytojai, plytelių klojėjai
Reikalavimai: Savarankiškumas, noras dirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861561761
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  Valytoja

Pobūdis: Reikalinga valytoja prekybos centre Mada
Reikalavimai: Darbstumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Virsuliskiu, 862652202, ceslavagluchovskaja7@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Kepėjos pagalbininkui (-ei)

Pobūdis: Kepimas blynų ir picų, pagalba pagrindiniam kepėjui (-ai)
Reikalavimai: Kokiam laikui - Ieškome nuolatiniam darbui (ne vasarai) kodėl? Nes kepimo mokymai užima mėnesį, o jau liepos mėnuo, nespėsite išmokti, o jau turėsite mus palikti.
Pinigai - Kadangi ieškome be patirties, kad pasidalinti žiniomis ir darbo patirtimi, todėl mokame pradžiai tik 850 Lt į rankas.
Nes mes nežinome ką Jus sugebate ir tai tik pradžia.
Karjera - Gusto startas, nes visi mūsų padalinių vadovai pradėjo nuo kepėjų, virėjų, padavėjų.
Dabar uždirba rimtus pinigus ir yra mūsų partneriai. Pradėkite nuo pradžios gal ir Jus, jeigu įdomu, jeigu neįdomu, tai net nesiųskite savo CV,negaiškite nei savo, nei mūsų laiko.
Siūlome -
Mes siūlome visas socialines garantijas (todėl ir ieškome darbuotojo, nes esama darbuotoja greitai taps mama).
Mes siūlome laiku mokama atlyginimą.
Mes siūlome jauna kolektyvą.
Mes siūlome sistemą ir tvarką, kuria reikės laikytis ir Jums.
Mes siūlome nuolatinius klientus, kurie palieka padėkas ir arbatpinigius.
CV - Jeigu visą ką perskaitėte pažadino norą tapti mūsų dalimi - siųskite savo CV su nuoroda "kepėjas LP" siųsti: gusto@gusto.lt
Arba skambinti telefonu: 8-683-08606
Mes mylime Gusto blyninė ir savo darbuotojus, mes žinome kaip jie gyvena, apie ką svajoja.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gusto namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77 b, 868308606, gusto@gusto.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Gusto namai"  Barmenas-padavėjas

Pobūdis: Gėrimų pilstymas, maisto paruošimas (pašildymas, serviravimas), aptarnavimas prie staliukų, darbas kasos aparatų, indų plovimas ir t.t.
Reikalavimai: Greita orientacija, darbštumas, pozityvumas ir mandagumas. Noras dirbti ir tobulėti. Darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vekatex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Čiurlionio, 861962180, supa@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Vekatex"  Reklamos vadybininkas

Pobūdis: Klientų poreikių išsiaiškinimas ir pasiūlymų ruošimas;
Bendravimas su esamais klientais ir naujų paieška;
Reklaminių produktų gamybos projektų priežiūra.

Reikalavimai: Patirtis klientų aptarnavimo ir/ar pardavimų srityje (privalumas);
Orientacija į klientą bei rezultatą;
Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
Atidumas,paslaugumas.

Darbo patirtis su verslo dovanomis/reklamine atributika – didelis privalumas);
Reikalavimai: Patirtis klientų aptarnavimo ir/ar pardavimų pozicijoje (privalumas);
Orientacija į klientą bei rezultatą;
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai
Atidumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis su verslo dovanomis/reklamine atributika – didelis privalumas)


Įmonė siūlo:
Įdomų ir perspektyvų darbą;
Galimybę tobulėti ir augti kartu su įmone;
Reikalingas darbo priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic media group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Juozapavičiaus g. 4, 852 65 31 85, info@reklamospasaulis.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic media group"  Vidaus elektros inžinierius-projektuotojas

Pobūdis: - Elektros techninių ir darbo projektų (0,4 - 10kV) projektavimas (daugiausia vidaus);
- Techninių ir Darbo projektų pridavimas;
- Projektų derinimas su Užsakovais ir kontroliuojančiomis institucijomis;
- Išpildomosios dokumentacijos rengimas objektų pridavimui;
- Intelektualių energetikos sistemų projektavimas (apmokysime darbo metu);
- Efektyvių inžinerinių sprendimų paieška, bei esamų darbo procesų tobulinimas;
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Geri įgūdžiai dirbant kompiuteriu ( AutoCAD, MS Word, MS Exel);
- Atsakomybė, kruopštumas, pareigingumas;
- Gebėjimas dirbti komandoje.
- Analitinis mąstymas ir sugebėjimas dirbti operatyviai ir savarankiškai;
- Nemažesnė nei 1 m. darbinė patirtis Vidaus Elektrotechnikos projektų rengime, jei neturite tokios patirties, prašome CV nesiųsti.
-Privalumas: SPSC atestatai projekto dalies vadovo arba projekto vadovo.
Skelbime nurodytas atlyginimas -orientacinis priklauso nuo kvalifikacijos ir aptariamas darbo pokalbio metu. Bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Atlyginimas: 3800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lazdynų g. 21, 867119902, vaidas@energus.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Energus"  Lombardo darbuotojas (-a)

Pobūdis: * Paskolų išdavimas;
* Užstatų ir perkamų/parduodamų daiktų vertinimas;
* Prekių pardavimas;
* Prekių supirkimas.
Reikalavimai: * Kruopštumas;
* Geras raštvedybos ir lietuvių kalbos išmanymas;
* Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
* Sąžiningumas;
* Mokėjimas vertinti užstatomus ir perkamus daiktus (elektronika, taurieji
metalai, kt.)
* Maloni išvaizda ir mokėjimas bendrauti su klientais;
* Orientavimasis į pačius geriausius rezultatus.

Privalumai kandidatams:

* Panašaus darbo patirtis;
* Darbo kasos aparatu patirtis;


Mes jums siūlome:

* Darbą draugiškame kolektyve;
* Motyvuojančią darbinę aplinką;
* Nuo darbo rezultatų priklausančius priedus prie atlyginimo;
* Karjeros galimybes.


Savo CV su motyvaciniu laišku siųskite el. paštu info@ntpaslauga.lt, į temos laukelį būtinai įrašę pareigas, kurias norite užimti (Lombardo darbuotojas (-a)). Informuosime atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT paslauga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. juozapavičiaus pr., 865763600, info@ntpaslauga.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "NT paslauga"  Auto šaltkalviai

Pobūdis: Reikalingas norintis Tobulėti ir išmokti gerai remontuoti automobilius atsakingas darbuotojas. Darbas būtų padėti šaltkalviams, su automobiliu vežioti dalis. Privalumas išsilavinimas susijęs su automobilių remontu. Išmokus dirbti savarankiškai atlyginimas padidėtų. Puiki galimybė turintiems mažai automobilių remonto patirties. Atlyginimas 1300 i rankas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 50, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Pagalbinių darbininkų (inžinerinių tinklų montavimui)

Reikalavimai: UAB "Šilumos šaltinis" – inžinerinių tinklų montavimo, projektavimo įmonė darbui Vilniuje ieško
-PAGALBINIŲ DARBININKŲ (lauko inžinerinių tinklų, šilumos trasų kasimo ir montavimo darbams).

Gali būti studentai.
Kreiptis tel./faksu (8-5) 261 81 55, 8 616 42813, el. paštu: info@silumossaltinis.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šilumos šaltinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861642813, info@silumossaltinis.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Šilumos šaltinis"  Dailydė

Pobūdis: Mūsų įmonė stato rankų darbo norvegiško sukirtimo rąstinius namus. Plėsdami savo veiklą skubiai ieškome dailidžių ir stogdengių. Darbas su medžio apdirbimu: rąstų nužievinimas, obliavimas, norvegiško kampo sukirtimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, lojalumas, kruopštumas, noras tobulėti. Turintiems patirties rąstinių namų statyboje - privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Log Villa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860822343
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Log Villa"  Virėjas

Pobūdis: -burgerių ruošimas ir kepimas
-švaros virtuvėje palaikymas
Reikalavimai: -darbo virtuvėje patirtis
-darbštumas

CV siųsti adresu dramaburgeriai@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Septyni mėsainiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 31, 866209773, dramaburgeriai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Septyni mėsainiai"  Valytoja-indu ploveja

Pobūdis: Restorano patalpų valymas, pagalba virtuvėje - plauti indus.
Reikalavimai: Atsakingumas, saziningumas

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862143432, info@mamagrill.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Alio"  Barmenė(as)

Pobūdis: Darbas naujame viskio bare "Push Bush Bar", Kauno centre. Klientų aptarnavimas prie baro; gėrimų pilstymas, kokteilių darymas; darbas su kasa, kompiuteriu; darbo vietos tvarkymas; produktų užsakymas; darbas biliardinėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis dirbant barmenu(e).
Atsakingumas, patikimumas.
Be žalingų įpročių.
Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.
Didelis noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno undinė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Jonavos g. 40, 861159995, info@undine.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Kauno undinė"  Ekspedicijos vadybininkas(ė)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

• Logistikos paslaugų pardavimas
• Naujų klientų paieška bei ryšių palaikymas su esamais bendrovės klientais
• Krovinių gabenimo tarptautiniais maršrutais eigos valdymas ir kontrolė
Reikalavimai:

Aukštasis išsilavinimas;
Darbo patirtis transporto srityje;
Geras lenkų ir rusų kalbų mokėjimas butinas (kitos kalbos – privalumas);
Organizaciniai sugebėjimai;
Geri bendravimo įgūdžiai;
Atsakingumas, kruopstumas;
Orientacija į rezultatus, savarankiškumas.
Noras dirbti ir užsidirbti;
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje Logistika/transportas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pievų g., marius@arkama.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Arkama"  Pagalbinis darbininkas statybų įmonėje

Pobūdis: Visi statybose reikalingi pagalbos darbai
Reikalavimai: Sąžiningumas;
Kruopštumas;
Atsakingumas;
Noras dirbti;
be žalingų įpročiu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 86483373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Ekspedicijos vadybininkas (ė)

Pobūdis: • Logistikos paslaugų pardavimas
• Naujų klientų paieška bei ryšių palaikymas su esamais bendrovės klientais
• Krovinių gabenimo tarptautiniais maršrutais eigos valdymas ir kontrolė
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Darbo patirtis transporto srityje;
Geras lenkų ir rusų kalbų mokėjimas butinas (kitos kalbos – privalumas);
Organizaciniai sugebėjimai;
Geri bendravimo įgūdžiai;
Atsakingumas, kruopstumas;
Orientacija į rezultatus, savarankiškumas.
Noras dirbti ir užsidirbti;
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje Logistika/transportas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pievų g., marius@arkama.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Arkama"  Automechanikas - autošaltkalvis

Pobūdis: Nuolatiniam darbui Klaipėdoje autoservise "Raivinta" reikalingas automechanikas-autošaltkalvis. Autoservisas užsiima lengvųjų ir mikroautobusų remontu.
Siūlome geras darbo sąlygas, draugišką kolektyvą, nuolat laiku mokamą atlyginimą, puikią galimybę užsidirbti. Atlyginimas priklauso nuo atliktų darbų: 2000-3500 per mėnesį atskaičius mokesčius.
Reikalavimai: Būtina automechaniko/ autošaltkalvio darbo patirtis ne mažiau vienerių metų automobilių srityje, atsakingumas ir darbštumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raivinta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 21, 860081550, raivinta.klp@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Raivinta"  Interjero architekto asistentas

Reikalavimai: UAB "Inreal valdymas" pastoviam darbui Vilniuje reikalingas

INTERJERO ARCHITEKTO ASISTENTAS (-Ė)
Darbo aprašymas
- Biurų bei gyvenamųjų patalpų, interjero projektavimas, dizainas.
- Įgyvendinimo priežiūra - nuo vizijos iki galutinio rezultato.

Reikalavimai
- Aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas)
- Darbas AutoCAD Architecture programa
- Vairuotojo pažymėjimas.
- Darbo patirtis - privalumas

Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "Architekto asistentas" siųskite:
UAB "Inreal valdymas"
Palangos g. 4, Vilnius
El.paštas: cv@inreal.lt
Tel. 8 5 2757669, 8 688 03654

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inreal valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868803654
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Inreal valdymas"  Baldų projektuotojas

Pobūdis: Baldų ar jų komponentų projektavimas bei brėžinių ruošimas;
techninės dokumentacijos ruošimas;
brėžinių analizė;
gamybos technologijos aprašymas;
gaminio konstravimas;
bendravimas su klientais ir tiekėjais;
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
nestandartinių baldų projektavimo ir gamybos darbo patirtis 5 metai;
komunikabilumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti savarankiškai;
rusų ir lenkų kalbos būtų privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Statybų meistro

Pobūdis: Objektui reikalingas statybų meistras.

Atlyginimas priklauso nuo rezultatų

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl., 861026776, vilnius@termomontage.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Statybų darbų vadovo

Pobūdis: Skubiai reikalingas statybų darbų vadovas.
Atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų (priedai)

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl., 861026776, vilnius@termomontage.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Statybos, skardinimas, izoliavimas, murinimas

Pobūdis: Darbas dideliame objekte, skardinimas, izoliavimas, kiti statybos darbai.
Reikalavimai: Galėtų pradėti iškarto dirbti

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl., 861026776, vilnius@termomontage.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Administratorė

Pobūdis: Tarptautinė kompanija prie savo komandos siūlo prisijungti administratorei. Darbo pobūdis: bendravimas su įmonės klientais, priėmimai, dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Jei turi:
- Aukštajį išsilavinimą
- Kalbi anglų, arba rusų kalbomis
- Esi reprezentatyvios išvaizdos
- Esi komunikabili
- Gebi dirbti kompiuteriu

Tuomet iki rugpjūčio 15d. laukiame Tavo CV su nuotrauka info@medium.lt (su prierašu - Administratorė)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medium group"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Rūdės g. 27f, info@medium.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Medium group"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Gamybos padalinyje darbas autokrautuvu.
Reikalavimai: Patirtis dirbant su autokrautuvu.
Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Impex house"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Žeimiai, 869305467, Vilma Bujokaitė, apskaita@impexhouse.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Impex house"  Sandėlininkas

Pobūdis: • Prekių rūšiavimas ir atrinkimas;
• Prekių priėmimas ir išdavimas;
• Periodiškas inventorizacijų atlikimas;
• Sandėlio tvarkos ir švaros užtikrinimas;
Reikalavimai: • Analogiško darbo patirtis;
• Vidurinis išsilavinimas - privalumas;
• Sugebėjimas dirbti komandoje;
• Elektrokrautuvo pažymėjimas – privalumas;
• Sąžingumas, datbštumas, kruopštumas, greita reakcija;
• Atsakingas požiūris į darbą;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sfeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų, 869977315, sandelys@sfeka.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Sfeka"  Apdailininkai, gipso montuotojai, dažytojai

Reikalavimai: Darbo patirtis, be žalingų įpročių.

Telefonas pasiteiravimui: 864772217


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Soretto LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864772217, info@thesoretto.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Soretto LT"  Ledų barmenai (-ės)

Pobūdis: Prekyba ledais "Soprano" ledain4se.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paupio g. 3, gerda@soprano.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Saltkalvis

Pobūdis: Vairuotojas - šaltkalvis
Reikalavimai: Reikalingas vairuotojas-šaltkalvis. Darbas su krovinėmis mašinomis.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Junivara"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867336271, jurate.venteriene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Junivara"  Arklininkai

Pobūdis: Šerti arklius, mėžti,valyti ir prižiūrėti gardus,avižų atvežimas ir kiti darbai susiję su arklių priežiūra
Reikalavimai: Turėti supratimą apie arklius, globoti juos ir neturėti žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos žirgynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirgų 12, 8-685-75713, kristina.kloviene@lietuvoszirgynas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos žirgynas"  Ūkio priežiūros darbininkas-elektrikas

Pobūdis: šienavimas, malkų ruošimas, kiti ūkio darbai
Reikalavimai: Pageidautina tureti elektriko pažymėjimą ir neturėti žalingų įpročių, norėti dirbti

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos žirgynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirgų 12, 8-685-75713, kristina.kloviene@lietuvoszirgynas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos žirgynas"  Suvirintojas

Pobūdis: Darbas Galgiuose su TIG tipo aparatu,galima ir nepilną darbo dieną.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės, 867389992, pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Darbininkas

Pobūdis: Laivų remonto įmonei reikalingi darbininkai. Darbo pobūdis: mechaninis rūdžių valymas, plovimas aukšto slėgio vandens srove, pramoninis valymas.
Reikalavimai: Nemažesnis nei 4 mėnesių darbo stažas vienoje darbovietėje.
Panašaus darbo patirtis - ženklus privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Donaisa"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 180, 8-650-777-36;, darbopersonalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Donaisa"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Ieškome komandos nario darbui sandėlyje, su ekologiškomis maisto, kosmetikos ir skalbimo priemonėmis. V.Maciulevičiaus g. 51, Vilnius (Karoliniškės). Darbo grafikas: I-V - 8.30-16.30, savaitgaliai laisvi.
Darbo pobūdis: Prekių priėmimas, rūšiavimas ir tikrinimas. Lipdukų klijavimas, išskirstymas į vietas. Tvarkingas ir kokybiškas prekių užsakymų surinkimas. Švaros ir tvarkos sandėlyje užtikrinimas.
Reikalavimai: Kadangi būsite komandos narys, norime, kad būtumėte sąžiningas, punktualus, atidus ir kruopštus.
Svarbu, kad nerūkytumėte ir saikingai ar visai nevartotumėte alkoholio.
Atlyginimas per bandomąjį laikotarpį 1200LTL atskaičius mokesčius, vėliau 1553 LTL (450EUR).
Lauksime jūsų CV šiuo adresu: info@holos.lt

Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Quattuor elementa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciulevičiaus g. 51, 869976352, info@holos.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Quattuor elementa"  Teisininkas

Reikalavimai: Siulome darba teisininkui.Darbas Vilniuje

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vantra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51, 865612800, aldukas00@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Vantra"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Vidaus apdaila,lauko apdaila,priimsiu i darba ir nemokancius jaunus vaikinus apmokysime,atlyginimas priklauso tik nuo jusu,pagalbinio apie 1200lt,atsakingo ir mokancio dirbti savarankiskai 2000lt
Reikalavimai: Darbo vietoje negerti

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gitalina"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 860119874, gitalina@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Gitalina"  Dizaineris-projektuotojas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas pagal įmonės standartus;
Nestandartinių baldų projektavimas pagal klientų poreikius;
Brėžinių detalizavimas ir gaminio atidavimas gamybai (esant poreikiui);
Patalpų matavimas pas klientą (esant poreikiui);
Komercinio pasiūlymo ruošimas, sutarties sudarymas ir pasirašymas.
Reikalavimai: Nestandartinių baldų projektavimo darbo patirtis;
Komunikabilumas, mokėjimas parduoti prekę;
Geras lietuvių, rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Skardininkas

Reikalavimai: Statybos imonei reikalingi skardininkai.


Papildoma informacija telefonu
mob.: 8 646 34406 tel.: 837 204444

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Santechnikas

Reikalavimai: Statybos imone siulo darba santechnikam.

Papildoma informacija telefonu
mob.: 8 646 34406 tel.: 837 204444

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Valytojas

Pobūdis: Valytoja (-as) pastoviam darbui
Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Gamybinių, buitinių patalpų valymo darbai;
- Darbas tiek valant rankomis, tiek aparatais;
Reikalavimai:
- Atsakingumas, kruopštumas;
- Valytojos darbo patirtis.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 134, 861649539, lina@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Medienos apdirbimo įmonės plėtrai reikalingas pardavimo vadybininkas (-ė).
Reikalavimai: Iniciatyvumas, geri anglų k. įgūdžiai, analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, organizuotumas, imlumas, komunikabilumas, ambicingumas, aktyvumas, vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ateities kuras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865754227, ateitieskuras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Ateities kuras"  Pirkimo vadybininkas(-ė)

Pobūdis: Medienos apdirbimo įmonės plėtrai reikalingas - pirkimo vadybininkas(-ė).
Reikalavimai: Iniciatyvumas, geri anglų k. įgūdžiai, analitinis mąstymas, atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, organizuotumas, imlumas, komunikabilumas, ambicingumas, aktyvumas, vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ateities kuras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865754227, ateitieskuras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Ateities kuras"  Fasadu siltintoju

Reikalavimai: Statybos imonei reikalingi darbuotojai mokantys atlikti tinkuojamo ir ventiliuojamo fasado siltinimo darbus.


Papildoma informacija telefonu
mob.: 8 646 34406 tel.: 837 204444

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis: Darbas su klientais, darbas prekybos centre - parduotuveje
Reikalavimai: Mandagus ir siltas bendravimas, geros rusu bei anglu kalbu snekamosios zinios, kruopstumas, atsakingumas bei punktualumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pin Pin"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861385889, info@pin-pin.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Pin Pin"  Langu-balkonu montuotoju

Reikalavimai: Imone siulo darba mokantiems atlikti aliuminiu balkono montavimo darbus ir plastikiniu langu montavimo darbus.

Papildoma informacija telefonu
mob.: 8 646 34406 tel.: 837 204444

Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Vyniotoja

Pobūdis: Elektros variklių gamyba - rankinis ričių įbėrimas į statoriaus paketą, apvijų galūnių bandažavimas, el.schemos sujungimas, formavimas.
Darbas pagal terminuotą darbo sutartį.
Darbas dviem pamainomis
Po bandomojo laikotarpio apmokėjimas pagal išdirbį.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis
Atsakingas požiūris į darbą, darbštumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hanning Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50 (įėjimas iš Švitrigailos g, (8 5) 2133150, info@hanning-hv.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Hanning Vilnius"  Apdailininkas

Pobūdis: Patalpų paruošimas ir dažymas, plytelių klijavimas.
Reikalavimai: Patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862014090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Manikiurininkas

Reikalavimai: Grožio studija ieško manikiūrininkės, darbas būtų kas antrą dieną.Klientų srautas didelis.
Studija yra Justiniškių rajone.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Aušrinės grožio studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867578385, monalisasmile.artist@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie MB "Aušrinės grožio studija"  Vadybininkė (-as) kokybės kontrolei

Reikalavimai: Darbo aprašymas:
Valymo paslaugų kokybės užtikrinimas;
Valytojų darbo organizavimas ir kontrolė;
Valytojų mokymas;
Bendravimas su esamais klientais;
Reikalavimai:
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis;
Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 134, 861649539, lina@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Prekybos automatų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Prekybos automatų (karštų gėrimų) aptarnavimas - valymas, pildymas produktais, smulkių gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (techninis - privalumas)

B kategorija

Komunikabilus, imlus techniniams dalykams, atsakingas, be teistumo, be žalingų įpročių.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1700 Lt neatskaičius mokesčių.

Siųsti CV, su tinkamais kandidatais susisieksime telefonu.


Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, e.vitas@vending.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Administratorius (ė)

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Klientų konsultavimas;
Dokumentų pildymas;
Skambučių priėmimas;
Klientų sutikimas;
Produktų priėmimas;
Darbo laikas d.d. 8-17h;
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Racionalumas;
Orientacija;
Vairuotojo pažymėjimas privalumas.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Islinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: cv.office@info.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Islinta"  Padavejas

Reikalavimai: Reikalinga padavėja. Darbo principas panašus į "Macdonaldo". Padavėja nuneša patiekalus, nurenka indus nuo stalų, plauna indus, sales, WC.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sotas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861226762, erika.karosiene@sotas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Sotas"  Prekių grupės vadybininko asistentė

Pobūdis: Esamų įmonės klientų aptarnavimas;
Pasiūlymų ir užsakymų formavimas;
Prekių grupės duomenų apdorojimas, kontrolė, analizė;
Asistavimas prekių grupės vadybininkui.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Anglų kalbos žinios;
Lenkų ir rusų kalbos - privalumas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word ir kt.);
patirtis dirbant buhalterine programa "Rivilė"

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, beata@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Baldų montavimas objektuose.
Reikalavimai: Reikalavimai:

Atsakingumas;
Be žalingų įpročių;
Darbštumas.
Privalumai:

Darbo patirtis baldų surinkimo srityje.
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Artom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 8 67396628, pardavimai@artom.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Artom"  Apskaitininkė - administratorė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, informacijos teikimas, sąs. faktūrų išrašymas, vadovo pavestų užduočių atlikimas, pirminių dokumentų apskaita. Darbas nuo 5.00-14.00val.
Reikalavimai: Programos Stekas žinojimas (privalumas)

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birbynių g. 4, 868780065, vilkon4@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Vilkon"  Dažytojas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti statybinių metalinių konstrukcijų gamyba, siūlo dažytojo darbą. Dirbti aukšto slėgio beoriu dažymo aparatu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 868664441, valentinas@aldeva.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Vadybininko asistentas transporto/ekspedicineje imoneje

Pobūdis: Bendravimas su kroviniu siuntejais.
Bendravimas su kroviniu gavejais.
Darbas su terminalu Lietuvoje.

Reikalavimai: Anglu kalba zodziu.
Rusu kalba zodziu butina!

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jungtinės transporto pajėgos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.kreves 128f, 868542485, vidmantas@transgesta.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Jungtinės transporto pajėgos"  Dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamentas) Dokumentų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) rengiami teisės aktai ir kiti dokumentai būtų parašyti taisyklinga valstybine kalba pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos reikalavimus, konsultuoti Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), teisės aktų projektų, raštų rengimo ir kalbos kultūros klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų rengimo ir valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų redagavimo darbo patirtį biudžetinėse institucijose;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema patirtį;

6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus, ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, žemės tvarkymą ir administravimą;

6.5. išmanyti bendrinės lietuvių kalbos normas, bendrosios stiliaus kultūros, informacijos teikimo reikalavimus;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias redaguojant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, gebėti ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas;

6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovaudamasis kalbos taisyklingumo, aiškumo, tikslumo, logikos ir kitais kriterijais redaguoja ir tikrina Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kad jie būtų įforminti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir atitiktų valstybinės kalbos normas;

7.2. kontroliuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos rengiamuose teisės aktuose vartojami terminai ir jų apibrėžtys būtų pakeisti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotais ir Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbtais terminais;

7.3. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojus dokumentų rengimo, bendrinės lietuvių kalbos normų ir kalbos kultūros klausimais, bendradarbiauja su dokumentų rengėjais, prisideda prie raštų projektų rengimo;

7.4. rengia metodines rekomendacijas kalbos kultūros, administracinės kalbos vartosenos, dokumentų rengimo ir įforminimo bei kitais dokumentų valdymo klausimais;

7.5. pagal kompetenciją peržiūri Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių padalinių darbuotojų rengiamus teisės aktus ir kitus dokumentus ir teikia ataskaitas Skyriaus vedėjui dėl dokumentų rengimo ir įforminimo, kalbos kultūros normų nesilaikymo;

7.6. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą naudodamasis kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema;

7.7. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal kompetenciją rengia raštus, raštu teikia nuomonę ir išvadas Skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;

7.10. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.12. pagal kompetenciją palaiko ryšius su įvairiomis valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis įstaigomis;

7.13. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus pavedimus, siekiant Nacionalinės žemės tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo, ir asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, (85)2398429, NZT@nzt.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Prekių surinkėjas (-a)

Pobūdis: Darbas sandėlyje;
Tvarkingas ir kokybiškas prekių užsakymų surinkimas;
Švaros ir tvarkos sandėlyje užtikrinimas.
Reikalavimai: Fizinė ištvermė;
Gera orientacija, gebėjimas greitai mokytis;
Atidumas, punktualumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tromina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. a. graičiūno g. 38, 852601929, l.peciulyte@tromina.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Tromina"  Barmenas(ė)-padavėjas(a)

Pobūdis: Pamaininis darbas viešbučio restorane pilnu etatu.
Reikalavimai: Komunikabilumas; rusų ir anglų kalbų mokėjimas-privalumas; atsakingumas; greita reakcija; lankstumas, darbštumas; paslaugumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rotundo g.1, 868646648, dovile.puospekaite@centrumhotels.com
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas sandėlyje, prekių fasavimas, pakavimas, iškrovimas/pakrovimas. Darbas prie įrengimų.
Reikalavimai: Darbštumas, atidumas, spartumas, pareigingumas

Atlyginimas: 2320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topplastas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandėlių g., 869958586, neringa@topplastas.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Topplastas"  Vadybininko padėjėja (-as)

Pobūdis: - Dokumentų srauto valdymas;
- Sutarčių sudarymas ir vykdymas;
- Ataskaitų sudarymas ir kitų dokumentų ruošimas;
- Bendravimas su esamais klientais/tiekėjais, naujų klientų/tiekėjų paieška;
- Kitų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Aukštasis/Aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentas);
- Dokumentų ruošimo išmanymas;
- Rusų, anglų kalbos. Lenkų kalba - privalumas;
Svarbios tokios asmeninės sąvybės, kaip:
- Atsakingumas;
- Kruopšųtumas;
- Greitas žinių įsisavinimas;
- Noras mokytis ir tobulėti.

Įmonė siūlo:
- Visas socialines garantijas;
- Laiku mokamą atlyginimą;
- Tobulėjimo galimybes;
- Neįkainojamą patirtį.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekobana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pergalės g. 33 b, asta@ekobana.lt
Skelbimo data: 2014.07.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekobana"  Fotografas

Pobūdis: Fotografas
Reikalavimai: Darbo patirtis 1 metai, vairuoti automobilį

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Reginys"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E.ožeškienės 7, 868220468, 865980268, reginys@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie MB "Reginys"  Padavėjas-barmenas

Pobūdis: Jaukiai parduotuvei-kavinei reikalingas komandos narys.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, anglų ir rusų kalbų mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltaste"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g.3, 865667517, jurgita@ltaste.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Ltaste"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Pilnas kelių nedidelių ūkio subjektų apskaitos vykdymas;
Išmanymas žemės ūkio apskaitoje;
Banko ir kasos operacijos;
Piniginių srautų valdymas ir išlaidų kontrolė;
Finansinės atskaitomybės sudarymas;
Ataskaitų teikimas SoDrai, VMI, kt.institucijoms;
Sąskaitų išrašymas, jų apmokėjimų administravimas;
Ataskaitų rengimas vadovams;
Kiti pavesti darbai
Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis išsilavinimas;
Darbo patirtis žemės ūkio apskaitoje;
Puikūs gebėjimai dirbti MS Office programomis;
Puikios lietuvių, privalumas - anglų, rusų k. žinios;
Raštvedybos pagrindai;
Kruopštumas ir didelis atsakomybės jausmas;
Greita orientacija, analitinis mąstymas;
Geri darbo planavimo įgūdžiai;
Noras tobulėti

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Gerkonių žemės ūkio bendrovė
Miestas: Rokiškis
Kreiptis: Pandėlio k., Rokiškio g. 23, 861515141, info@gerkoniuzub.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Gerkonių žemės ūkio bendrovė  Floristas


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanviga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: šeškine, 867593987, irkynn@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Sanviga"  Virėjas

Pobūdis: Darbas vegetarinio maisto restorane,
pilnu etatu
Reikalavimai: Pokalbio metu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prasadas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Daukšos 28, 865068304, uabprasadas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Prasadas"  Valytojai

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja bendrųjų ir gamybinių patalpų, esančių Lentvaryje Kęstučio g., valymui. 5 d. d. nuo 13 iki 21 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 86121
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: -Malonus ir kokybiškas klientų aptarnavimas/konsultavimas;
-Iškeltų pardavimo tikslų įgyvendinimas;
-Prekių išdėstymas prekybos salėje;
-Darbas parduotuvės kasoje;
-Švaros ir tvarkos palaikymas;
-Parduotuvės įvaizdžio užtikrinimas
Reikalavimai: - 23 metai ir daugiau;
- Panašaus darbo patirtis;
- Puikūs kontakto užmezgimo ir prekės pristatymo įgūdžiai;
- Noras dirbti ir siekti geriausių rezultatų.
- Tikslo siekimas, orientacija į pardavimus;
- Anglų, rusų kalbų mokėjimas;
- Asmeninės savybės - komunikabilumas, energingumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai.
- Geri kompiuteriniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "pietro filipi Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cv.pietrofilipi@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "pietro filipi Lithuania"  Baro administratorius/-ė

Pobūdis: Svečių aptarnavimas, personalo darbo priežiūra, dokumentacija ir t.t.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas. Ankstesnė darbinė patirtis bei anglų ir/arba rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naktis Vilniuje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 16, 867920191, monika@v4vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Naktis Vilniuje"  Vadybininkas

Pobūdis: Atsarginių detalių ekskavatoriams , krautuvams , uosto įrangos pirkimas pardavimas
Reikalavimai: - Techninis išsilavinimas
- Anglų , rusų kalbos žinios
- Atsakingumas
-Noras dirbti ir užsidirbti

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sea ships service"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujoji uosto 1-339, 8604-94398, rpremsco@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Sea ships service"  Autoserviso valytoja

Pobūdis: Seviso valymas nuo 15val iki 19val
Reikalavimai: Patirtis autoservise.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mautoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 50, 861255255, aiste@mautoras.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Mautoras"  Darbas telefonu (1/2 etato)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
Imonės teikiamų paslaugų pristatymas telefonu ( Skambučio tikslas ne parduĮoti prekę, o klientą pakviesti į konsultaciją)
Potencialių klientų paieška, susitikimu-konsultacijų organizavimas.
Ryšių palaikymas su esamais klientais, konsultavimas.
Reikalavimai: Reikalavimai - kokio darbuotojo mes ieškome?
Komunikabilaus;
Gebančio užmegzti ir palaikyti pokalbį;
Turinčio puikią iškalbą, malonų balsą ir taisyklingą lietuvių kalbą;
Norinčio mokytis ir tobulėti;
Norinčio dirbti ir užsidirbti;
Orientuoto į rezultatus. (Atkaklumas);
Gebančio greitai įsisavinti informaciją ir ją panaudoti. (Imlaus);
Privalumai:
Patirtis panašioje darbo srityje, bendravimas telefonu, būtų didelis privalumas.
Atitinkančiam reikalavimus kandidatui mes siūlome:
Stabilų atlyginimą;
Motyvuojančius priedus už pasiektus rezultatus;
Lankstų darbo grafiką (galimybė darbą derinti su studijomis).
Asmeninio ir profesinio augimo galimybes;
Karjeros galimybes mūsų įmonėje;
Jaunatvišką ir draugišką kolektyvą.
Atlyginimas:
1500Lt-3000Lt ( Fiksuotas ir papildomai mokami priedai, priklausantys nuo Jūsų darbo rezultato)

Jeigu manote, kad galite būti mūsų komandos dalis, siųskite savo gyvenimo aprašymą

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, 868253405, alina.kunicka@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Darbininkas

Pobūdis: Daugiabučio namo bendrijai reikalingas nagingas darbininkas atskiriems darbams atlikti (metalinių paviršių dažymas, šaligatvių / trinkelių perklojimas, žolės pjovimas, balkonų hidroizoliavimas ir kt. Darbų sąrašas nuolat keičiasi.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: DNSB "Ateities 77"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities, 8 676 98961
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie DNSB "Ateities 77"  Naktinis vešbučio administratorius

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Darbas viešbučio registratūroje slenkančiu grafiku,
Mandagus ir profesionalus svečių aptarnavimas,
Svečių priėmimas ir apgyvendinimas,
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Informacijos teikimas tiesiogiai, telefonu ir el. paštu;
Kitų vadovo užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentė (-as),
Puikios lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios,
Kompiuterinis raštingumas,
Puikūs bendravimo ir organizaciniai gebėjimai,
Sąžiningumas, orientacija į klientą, lankstus mąstymas ir greita orientacija,
Reprezentatyvi išvaizda ir šypsena kiekvieną dieną.

Atlyginimas: 1490 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Regina tourism service, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gėlių g. 5, 862607722, guste@comfort.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Regina tourism service, UAB  Logistikos vadybininkas

Pobūdis: Bendravimas su siuntėjais, vežėjais, gavėjais, sutarčių derinimas ir sudarymas;
Krovinių gabenimo kontrolė nuo užsakymo gavimo iki krovinio pristatymo užsakovui;
Dokumentų administravimas.
Reikalavimai: Geros rusų ir lenkų kalbų žinios;
Geros anglų kalbos žinios;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, greita orientacija;
Atsakingumas, derybiniai gebėjimai;
Orientacija į asmeninius rezultatus.
Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas.
Darbo patirtis logistikoje.
Darbo užmokestis priklausomai nuo rezultatų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Tarptautinių reisų vairuotojas
Maršrutas Lietuva - Baltarusija
Reikalavimai: E kategorija
Baltarusijos viza

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Translogera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo, 865550201, minitir@mail.ru
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Translogera"  Administratorė - vadybininkė

Pobūdis: Biuro priežiūra ir administravimas;
Pagalba įmonės darbuotojams;
Įmonės dokumentų ir informacijos srautų valdymas;
Sąskaitų faktūrų rašymas;
Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Panašaus darbo patirtis;
Puikios lietuvių ir rusų kalbos žinios, geros anglų kalbos žinios;
Atsakingumas;
Geri bendravimo įgūdžiai;
Puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
Raštvedybos žinios;
Gebėjimas surasti, sisteminti ir apdoroti informaciją.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dekor8"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pelesos g. 1/2, 868095003, info@decorservice.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Dekor8"  Stogdengiai

Pobūdis: Stogo darbai (grėbestavimas, gegnių dėjimas, plėvelės klojimas, čerpių, skardos arba eternito dėjimas).
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis. Atlyginimas sutartinis (priklauso nuo turimos patirties)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Fasado apdailininkas

Pobūdis: Fasado šiltinimas ir apdaila.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Vidurinis su profesine kvalifikacija. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Buhalteris (-ė)

Pobūdis: -Darbo užmokesčio skaičiavimas;
- Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso (buhalterinė programa Rivile, kasos aparatuose Rkeeper);
- Buhalterijos atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
- Pranešimų, deklaracijų rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms.
- Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas.
Gyvenimo aprašymą prašome siųsti tiesiogiai el. pašto adresu: algirdas@montepacis.lt
Reikalavimai: -Išsilavinimas finansų/ ekonomikos/ buhalterijos srityje;
- Buhalterinio darbo patirtis ne mažiau 2 m.;
- Patirtis skaičiuojant darbo užmokestį darbuotojams;
- LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, personalo apskaitą ir darbo teisę, įmonės veiklą, išmanymas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monte Pacis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: T.masiulio g. 31 , pažaislis, 868790011, administracija@montepacis.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Monte Pacis"  Betuonotajas

Pobūdis: Statybinė įmonė šiuo metu ieško profesionalių, patikimų BETONUOTOJŲ
Reikalavimai: Reikalavimai:patirtis, noras dirbti.
Privalumas: brėžinių skaitymas, betonuotojo kvalifikacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Darbų vadovas

Pobūdis: Darbų organizavimas, statybinių medžiagų tiekimas ir kitų procesų vykdymas bei kontrolė objekte
Reikalavimai: Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos darbų vadovo pareigas.
privalumas Kultūros paveldo II kategorijos kvalifikacijos atestatas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Švenčionys
Kreiptis: 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Valymo mašinų operatorius, valytojas

Pobūdis: Darbas slenkančiu grafiku
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švaros misija, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr., 865255344
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Švaros misija, UAB  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų, lenkų);
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 206, martina6@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Biuro administratorė (-ius)

Pobūdis: •Biuro priežiūra bei operatyvus iškilusių klausimų sprendimas;
•Įeinančių skambučių priėmimas, nukreipimas, informacijos suteikimas klientams;
•Biuro aprūpinimas kanceliarinėmis prekėmis, bendravimas su tiekėjais;
•Vidinių įmonės dokumentų administravimas;
•Korespondencijos paskirstymas, išsiuntimas;
•Svečių sutikimas;
•Įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
•Pagalba kontoros advokatams ir teisininkams;
•Kitos administracinės ir organizacinės užduotys.
Reikalavimai: •Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
•Sėkminga administracinio pobūdžio darbo patirtis (privalumas);
•Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
•Raštvedybos taisyklių išmanymas ir jų taikymas;
•Geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), rusų kalbos žinios - privalumas;
•Geri reprezentaciniai, organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai;
•Dalykinio etiketo išmanymas;
•Organizuotumas, gebėjimas operatyviai vykdyti daug skirtingų užduočių;
•Dėmesio detalėms skyrimas, atidumas terminams.
•Atsakingumas, komunikabilumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, pozityvumas.

Norinčius dalyvauti atrankoje minėtoms pareigoms užimti prašome savo gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu cv@lt.maqs.com iki 2014 m. rugpjūčio mėn. 15 d.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Advokatų profesinė bendrija MAQS law firm
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4 (a korpusas), cv@lt.maqs.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Advokatų profesinė bendrija MAQS law firm  Administratorė (-ius) - buhalterė (-is)

Pobūdis: • Biuro administravimas
• Paslaugų užsakymų priėmimas bei jų registravimas
• Sandėlio atsargų nurašymas bei inventorizacija
• Prekių užsakymas į sandėlį, bei likučių kontrolė
• Bendravimas su klientais telefonu.
Reikalavimai: • aukštasis išsilavinimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• geras rusų kalbos mokėjimas;
• komunikabilumas, savarankiškumas, atsakingumas, organizuotumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 134, 837429000, lina@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Lygintoja

Pobūdis: Drabužių lyginimas lygintuvu, jų sutvarkymas (pūkų nuėmimas, sagu prisiuvimas),pakavimas, skalbinių lyginimas. Stovimas darbas.
Reikalavimai: Darbo laikas I - V 7.00 - 16.00

Atlyginimas: 1491 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Albaresa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.12, 862023108, info@pandavalymas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Albaresa"  Administratorė

Pobūdis: Darbas viešbučio registratūroje - svečių sutikimas, išlydėjimas,jiems kilusių klausimų sprendimas, sąskaitų apmokėjimas, išrašinėjimas.
Reikalavimai: Būtina anglų kalba - laisvai susikalbėti angliškai viena esminių darbo dalių.
Rusų kalba, darbo patirtis viešbučiuose ar turizmo sferoje būtų privalumai.
Laukiame atsakingų, sąžiningų, entuziastingų, motyvuotų, mėgstančių bendrauti kandidatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vlado Grybo privati turistų aptarnavimo agentūra "Grybo namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 3a, 852647474, info@grybashouse.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Vlado Grybo privati turistų aptarnavimo agentūra "Grybo namai"  Padavėja(-as)

Pobūdis: Pamaininis darbas restorane,pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbo patirtis,greita reakcija, lankstumas,šypsena,darbštumas, komunikabilumas.
CV. SU NUOTRAUKA siusti: kinusmukles@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujieji rytai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių 42, 867802900, kinusmukles@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Naujieji rytai"  Apskaitininkas/ė

Pobūdis: Darbo pobūdis: pirkimų – pardavimų apskaitos kontrolė; darbas su programa "Rivilė" dokumentų sisteminimas ir archyvavimas; sandėlio apskaitos operacijos.

Reikalavimai: Reikalavimai: mokėjimas dirbti kompiuteriu, apskaitos programa; rusų kalbos mokėjimas; kruopštumas; pareigingumas; sąžiningumas.

Darbo pobūdis: pirkimų – pardavimų apskaitos kontrolė; darbas su programa "Rivilė" dokumentų sisteminimas ir archyvavimas; sandėlio apskaitos operacijos.

www.bretlingis.lt

CV siųsti: bretlingis@takas.lt

Informacija telefonu 8 699 62103.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos bretlingis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 699 62103, bretlingis@takas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos bretlingis"  Vadybininkas (ukrainiečių kalba)

Pobūdis: Jums patikėsime:
- Įmonių duomenų tikrinimą;
- Įmonių dokumentų tikrinimą;
- Bendravimą su klientais;
Reikalavimai: PAGRINDINIS REIKALAVIMAS: UKRAINIEČIŲ kalba,
nes reikės aptarnauti Ukrainos rinką.
Ieškome žmogaus, kuris mėgsta ir nebijo bendrauti,
yra stropus bei atsakingas, neieško žodžio kišenėje,
sklandžiai dėsto savo mintis, greitai mokosi,
šypsosi kalbėdamas telefonu, draugauja su kompiuteriu,
yra motyvuotas ir pozityvaus būdo.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 51, 860997961, vadamaitis@trans.eu
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Sparčiai auganti tarptautinė kompanija kviečia prie savo komandos prisijungti pardavimų vadybininkus (-es). Siūlome įdomų darbą ir visas karjeros perspektyvas, profesionalius apmokymus užsienyje.Darbo pobūdis: pardavimų plėtra Lietuvos ir užsienio rinkose, pasiūlymų teikimas, užsakymų koordinavimas, dokumentacijos ruošimas.
Reikalavimai: Jei tu turi:
- Aukštąjį išsilavinimą
- Kalbi anglų arba rusų kalba
- Turi bent 2metus patirties pardavimuose
- Esi komunikabilus (-i)
- Bendrauti su klientais tau yra vienas malonumas

Tuomet iki rugpjūčio 15d. laukiame tavo CV su nuotrauka info@medium.lt . Konfidencialumą garantuojame

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medium group"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Rūdės g. 27f, info@medium.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Medium group"  Kokybės inspektorius (-ė)

Pobūdis: Valymo paslaugų įmonė priims į darbą kokybės inspektorę (-ių) darbui Vilniuje . Darbo pobūdis: valytojų darbo organizavimas, paslaugos kokybės kontrolė, bendravimas su klientais.Įmonė garantuoja stabilų atlyginimą, suteikia automobilį ir mobilų telefoną. CV galima siųsti personalas2.vilnius@topclean.lt arba skambinti 867030651, 852311866
Reikalavimai: - vairuotojo pažymėjimas;
- kompiuterinis raštingumas;
- komunikabilumas;
- atsakingumas;
- sugebėjimas organizuoti komandos darbą.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 8, 867030651, personalas2.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Draudimo konsultantas (-ė)

Pobūdis: - Klientų poreikių išsiaiškinimas ir geriausiai jų poreikius atitinkančių finansinių paslaugų pasiūlymas;
- Naujų klientų paieška;
- Esamų klientų aptarnavimas;
- Sutarčių ruošimas ir pasirašymas
Reikalavimai: - Darbštumas;
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Komunikabilumas;
- Orientacija į rezultatus;
- Iniciatyvumas;
- Pozityvus mąstymas, aukšta emocinė kompetencija;
- Gebėjimas planuoti ir organizuoti darbą;
- Geros darbo kokybės ir rezultatų siekimas;
- Mums reikia ambicingų kandidatų, kurie nori dirbti tiesioginiuose pardavimuose.


Privalumai:

- Darbo patirtis draudimo srityje;
- Darbo patirtis telemarketingo srityje;
- Darbo patirtis tiesioginiuose pardavimuose;
- Ambicingumas išsikeliant ir siekiant tikslų;
- Gebėjimas bendrauti rusų kalba.
Mes jums siūlome:

- Draugišką kolektyvą;
- Pilnaverčius mokymus;
- Motyvuojančią darbo užmokesčio sistemą;
- Galimybę atskleisti savo sugebėjimus;
- Karjeros perspektyvas įmonėje.

Atlyginimas: Nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, 868360460, darius.zuperka@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Bendravimas su klientais. IT Prekių pardavimas. Darbas su kasa.
Darbo grafikas (ne vasara):
I-V 10-19h
VI 10-15h
Darbo grafikas (vasara):
I-V 10-19h
Reikalavimai: Rusų kalbos bendros žinios.
Mandagumas.
Kruopštumas.
IT žinios.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techarena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Medeinos, 860606077, info@techarena.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Techarena"  Auto dažytojas/kėbulininkas

Pobūdis: Krovininių automobilių, priekabų, puspriekabių remontas ir dažymas.
Reikalavimai: Geri rusų k. įgūdžiai, atsakingumas, savarankiškumas, sąžiningumas.

Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Misandra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žarijų, 865090303, misandra13@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Misandra"  Stalius-staklininkas

Reikalavimai: Baldų gamybos įmonei reikalingas stalius-staklininkas.
Darbo pobūdis: LMDP pjovimas, formavimas CNC pjovimo centru/gręžimo.
Reikalavimai: darbo patirtis, darbas kompiuteriu, darbas AutoCAD programa, komunikabilumas, darbštumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rejben"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868525777, juzef@rejben.eu
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Rejben"  Sumuštinių gamintoja (-as) - aptarnaujantis personalas

Pobūdis: Sumuštinių gaminimas, darbo vietos paruošimas atsidarymui-užsidarymui, įrangos priežiūra, tvarkymosi darbai.


Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, punktualumas, pagarba vadovui, greita orientacija, imlumas naujovėms, geri bendravimo įgūdžiai, noras mokytis ir sugebėjimas dirbti komandoje.


Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Kelionių konsultantė/as

Pobūdis: Turizmo paslaugų pardavimas
Reikalavimai: Geri komunikacijos įgūdžiai,
anglų, rusų kalbų mokėjimas,
informatinis raštingumas,
darbo patirtis kelionių sferoje privalumas

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanelita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palangos g., 865595552, keliones@sanelita.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Sanelita"  Vadybininkas (-ė)

Pobūdis: •Aktyvi naujų klientų paieška ir bendravimas su esamais
•Įmonės produktų reprezentavimas, klientų konsultavimas, mokymai
•Komercinių pasiūlymų ruošimas
•Produkto vystymo idėjų generavimas
•Pardavimų ataskaitų ruošimas

Siūlome: apmokymus, puikias darbo sąlygas, draugišką ir jaunatvišką kolektyvą, pasiruošusį visada padėti, visas soc. garantijas, darbui reikalingas priemones, jei yra noras ir galimybės vykimas į komandiruotes.
Privalumai: vairuotojo pažymėjimas, panašaus darbo patirtis.
Reikalavimai: •Reprezentatyvi išvaizda
•Savarankiškumas, iniciatyvumas bei orientacija į rezultatą
•Kūrybingumas, atsakingumas, darbštumas
•Pozityvumas ir optimistinis požiūris į gyvenimą

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ligerta group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: ligerta@info.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Ligerta group"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Ieškomas darbuotojas darbui sandėlyje, V.A. Graičiūno g. 6, Vilnius (Aukštieji paneriai). Darbo grafikas I-V – 08.30-17.00, savaitgaliai laisvi. Reikalavimai, atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas. Gyvenant netoli dabartinių mūsų darbuotojų (laisvės pr., dalis savanorių per.) galimas ir atvežimas/parvežimas į/iš darbo. Atlyginimas per bandomąjį laikotarpį 1000 lt atskaičius mokesčius. Tel. pasiteiravimui: 8 5 245 7729.
Reikalavimai: Sąžiningumas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bacoma de molen"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. a. graičiūno g. 6, 82457729, irma@bacoma.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Bacoma de molen"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Sporto ir laisvalaikio prekių tinklas "Winner Sport" ieško naujo komandos nario - pardavėjos (-o)/konsultantės (-o). Darbo pobūdis: klientų konsultavimas, prekybos salės priežiūra, sklandaus prekybos proceso vykdymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingas požiūris į darbą, greita orientacija, mokėjimas dirbti komandoje. Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.
Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Vairuotojas

Pobūdis: Prekių išvežimas į prekybos taškus;
Prekių pakrovimo, iškrovimo darbai pristatymo vietose.
Reikalavimai: Vairuotojo-ekspeditoriaus darbo patirtis mažmeniniame tinkle (ne mažiau 3 m.);
Vidurinis išsilavinimas;
Vairuotojo pažymėjimas (C kategorija - būtina, E kategorija - privalumas), ne mažiau 3 m. vairavimo patirtis;
Atsakingumas, sąžiningumas;
Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: R. kalantos g. 32, 865620883, arvydas.bartusevicius@tcprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Tarptautinių reisų vairuotojui cz-d-cz

Pobūdis: Priimsime į darbą vairuotoją darbui tais pačiais pastoviais maršrutais CZ-D-CH-CZ.
Naujas 2013-2014 m. DAF vilkikas.
Kadencijos laikas pagal susitarimą.
Neviršijami darbo rėžimo limitai, darbas ramus, vežiojam tą pačią produkciją tarp 2-3 sandėlių.

50 eur/dienai.

Visa info tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS arba LT--> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautiniai krovinių pervežimai.
Reikalavimai: Turėti CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą, galiojančią medicininę pažymą (forma Nr. 0931/a ir forma 048/a), pageidautina 95 kodą (pagal ES direktyvas), būti pareigingam, sąžiningam, turėti supratimą technikoje, mokėti rusų kalbą, pageidautina be žalingų įpročių. (Vizos RUS, BY privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Kasininkei-barmenei

Pobūdis: Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1245 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Pardavėja (as)

Pobūdis: Prekyba konditerijos gaminiais
Informacijos apie produkciją pateikimas
Reikalavimai: Darbo patirtis susijusi su maisto prekyba
Darbas su kasos aparatu

Privalumai:
Maisto saugos zinios
Rusų, lenkų kalbos žinios

Ąsmeninės savybės:
Savarankiškumas
Komunikabilumas
Atsakingumas. pareigingumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Vadybininko asistentas

Pobūdis: Pagalba rengiant pristatymus;
Klientų aptarnavimas ir konsultavimas;
Darbas nemonotoniškas, komandinis ir individualus, pilna darbo diena;
Produktų pristatymas.
Reikalavimai: Darbštumas,
Atsakingas požiūris,
Noras tobulėti.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Norleta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: CVatranka@info.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Norleta"  Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TURTO VALDYMO

SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas

2. Lygis - A

3. Kategorija - 9

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-08-07 nutarimu Nr. 990 "Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" numatoma galimybė nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus.

II. PASKIRTIS

5. Vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Specialioji veiklos sritis - butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

7. Turėti universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą.

8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

10. Rengti Savivaldybės teisės aktus ir dokumentus.

11. Taisyklingai ir sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

12. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

13. Turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones.

14. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą, statinių naudojimo priežiūrą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

15. Vykdyti butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę. Dalyvauti pastatų, patalpų apžiūroje, nustatant jų būklę.

16. Organizuoti asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atrankas ir paskyrimą.

17. Organizuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, neįsteigusių gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudariusių jungtinės veiklos sutarties, susirinkimus.

18. Teikti fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją, pasiūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą bendrijų steigimo, jungtinės veiklos sutarčių sudarymo, statinių naudojimo priežiūros klausimais.

19. Atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybei, įgyvendinant jai priklausančias savininko teises daugiabučio namo savininkų bendrijų susirinkimuose pagal administracijos direktoriaus įsakymus.

20. Rengti Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją.

21. Atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybei pagal savo kompetenciją.

22. Prireikus dalyvauti Administracijos direktoriaus sudarytų komisijų darbe.

23. Vykdyti kitus Administracijos vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

24. Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Gargždai
Kreiptis: 846470805, raimonda.sodeike@klaipedos-r.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija  Pakruojo grupės specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTAŠiaulių apskrities vyriausiojo policijos

komisariato viršininko

2014 m. liepos 9 d.

įsakymu Nr.40-V-392

MIGRACIJOS SKYRIAUS PAKRUOJO GRUPĖS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Migracijos skyriaus Pakruojo grupės (toliau - grupė) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - B.3. Pareigybės kategorija - 5.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga priimti ir nagrinėti asmenų dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, spręsti klausimus dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų įteikimo, užtikrinti negaliojančių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų naikinimą, priimtų prašymų išduoti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas savo funkcijas vykdo specialiojoje veiklos srityje - Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų sprendimas ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimas, negaliojančių Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų tvarkymas, susirašinėjimas su kitomis tarnybomis veiklos klausimais, kartotekų tvarkymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. žinoti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą, kitus su migracijos politikos įgyvendinimu susijusius klausimus;

6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.3. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis bei kompiuterinėmis duomenų paieškos sistemomis;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma Riboto naudojimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. išduoda įformintas asmens tapatybės korteles ir Lietuvos Respublikos pasus, įveda į asmens dokumentų išrašymo sistemą duomenis apie asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimą/negaliojimą, grąžinimą (negrąžinimą);

7.2. tikrina grupėje iš Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos gautas išrašytų dokumentų siuntas, ar nepažeista pakuotė, ar dokumentų skaičius ir jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraščiuose, pažymi tai lydraštyje ir pasirašo;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui negaliojančius dokumentus bei vokus su asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvinimo duomenimis (slaptažodžiu), sunaikinimui;

7.4. teisės aktų nustatyta tvarka siunčia paklausimus ir atsako į gaunamus raštus iš kitų migracijos tarnybų bei valstybės ar savivaldybės institucijų;

7.5. registruoja grupėje gaunamus ir siunčiamus dokumentus;

7.6. priima ir nagrinėja asmenų, gyvenančių Lietuvos Respublikoje ar atvykusių į Lietuvos Respubliką, prašymus ir kitus dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės;

7.7. dokumentus asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, kurių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas nėra išspręstas ir perduoda juos nagrinėti Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Migracijos departamentas) dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo fakto konstatavimo;

7.8. tvarko prašymų išduoti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus kartotekas;

7.9. kopijuoja dokumentus ir patvirtintas dokumentų kopijas siunčia paklausėjams;

7.10. formuoja grupėje sudaromų dokumentų bylas;

7.11. rengia pasiūlymus Migracijos departamentui dėl teisės aktų Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens dokumentų išdavimo klausimais tobulinimo;

7.12. suveda duomenis į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

7.13. tvirtina grupėje sudaryto ar gauto dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą;

7.14. savarankiškai nuolat susipažįsta su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;

7.15.vykdo kitus Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko, jo pavaduotojų, Migracijos skyriaus viršininko ir grupės vyresniojo specialisto nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su šios pareigybės aprašymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vyresniajam specialistui.Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 19, (841)397314, alita.vaitekaityte@policija.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Informacinių sistemų vystymo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis: Aktuali redakcija nuo 2014 m. birželio 5 d. PATVIRTINTA Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. PS1-225STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTOADMINISTRAVIMO PROJEKTAVIMO SKYRIAUSINFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO POSKYRIOVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi.pareigybės charakteristika1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Administravimo projektavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Informacinių sistemų vystymo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis-A.3.Pareigybės kategorija-12.II.PASKIRTIS4.Poskyrio vyriausiojo specialisto, įgyvendinančio kaimo plėtros priemones pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą (toliau - Programa), pareigybė skirta užtikrinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei administravimo ir kontrolės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) informacinių sistemų atitikimą LR ir ES teisės aktams bei Agentūros struktūrinių padalinių poreikiams.III.VEIKLOS SRITIS5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - vysto valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų funkcionalumą bei dalyvauja kuriant naujas paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties informacinių sistemų tobulinimo, funkcinių reikalavimų derinimo ir testavimo srityje;6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadasV.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1.nuolat vysto ir tobulina šių valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų su funkciniais reikalavimais susijusį funkcionalumą su Programa: Pareiškėjų registravimo informacinės sistemos (PRIS), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013metų programos priemonių administravimo informacinės sistemos (KPPAIS2);7.2.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja kuriant naujas valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacines sistemas susijusias su Programa;7.3.pagal Poskyrio kompetenciją tvarko su paramos administravimu susijusius administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų klasifikatorius susijusius su Programa;7.4.pagal Poskyrio kompetenciją tobulina valstybės ir ES paramos priemonių administravimo ir kontrolės Agentūros informacinių sistemų, susijusių su Programa, integracijas su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais;7.5.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus susijusių su Programa;7.6.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje susijusių su Programa;7.7.pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus susijusius su Programa bei rengiant atsakymus į juos;7.8.pagal Poskyrio kompetenciją teikia informaciją susijusią su Programa kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;7.9.tvarko Poskyrio dokumentaciją susijusią su Programa;7.10.teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus susijusius su Programa dėl Poskyrio ir Agentūros darbo tobulinimo;7.11.pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis ir Programa susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;7.12. (2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. PS1-391 redakcija nuo 2014 m. birželio 5 d.)pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja vystant ir tobulinant kitų Agentūros informacinių sistemų funkcionalumą susijusį su Programa.VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, vaida.repeckaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. K-504

STATYBOS IR INVESTICIJŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga ketvirtiniams ir metiniams tiesioginių užsienio investicijų statistiniams tyrimams atlikti, šios srities statistinei informacijai rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba statistikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, SAS programa ar R paketu.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais tiesioginių užsienio investicijų statistiką.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programą, dalyvauja rengiant tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo klausimynus bei jų pildymo nurodymus, rengia technines programavimo užduotis, formuoja atrinktų respondentų sąrašus, teikia konsultacijas duomenų parengimo skyriams bei respondentams metodologijos ir duomenų analizės klausimais.

7.2. Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams, atlieka pirminių ir suvestinių duomenų kontrolę, duomenų grupavimus, palyginimus bei įvairius skaičiavimus, naudodamasis matematiniais statistiniais metodais, diegia pažangius statistinių duomenų apdorojimo metodus.

7.3. Siekdamas užtikrinti rengiamos statistinės informacijos kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi, bendradarbiauja su Lietuvos banko specialistais tiesioginių užsienio investicijų klausimais, racionalias idėjas siūlo taikyti praktiškai, taip pat dalyvauja Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje.

7.4. Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams, rengia statistinę informaciją departamento leidiniams bei tarptautinėms organizacijoms, Rodiklių duomenų bazei, atsako į individualias vartotojų užklausas.

7.5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364817, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Montuotojas

Pobūdis: Berėmio stiklo montuotojai (pertvaros, stogeliai, fasadai)
Reikalavimai: SKUBIAI. Ieškome berėmio stiklo montuotojų. Pagrindinis reikalavimas - darbo patirtis šioje srityje ne mažiau kaip vieneri metai. Darbo užmokestis nuo 2000 Lt (atskaičius mokesčius). Jeigu norite tapti mūsų komandos nariu - skambinkite Statybų vadovui (Dainius), tel. 862075565 arba i biurą tel.864719999. Taip pat galite siųsti užklausas el.paštu: info@rudesstiklas.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rūdė" filialas "Rūdės stiklas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g., 8 5 2491821, info@rudesstiklas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Rūdė" filialas "Rūdės stiklas"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Prekyba stogų ir fasadų dangomis, aktyvi klientų paieška - ryšių su klientais palaikymas, matavimas, skaičiavimas, konsultavimas, pasiūlymų ruošimas ir teikimas.
Apie įmonę:
UAB Vidara įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla - bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba. Žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.
Įmonė siūlo:
-įdomų ir atsakingą darbą;
-socialines garantijas;
-mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
-darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
-įmonės automobilį.
Reikalavimai: -aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
-vairuotojo pažymėjimas;
-gebėjimas dirbti kompiuteriu;
-statybinės rinkos ismanymas;
-komunikabilumas;
-sąžiningumas;
-gebėjimas dirbti savarankiškai;
-derybiniai įgūdžiai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl.56, 8-655-95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Kepejas, teslos ruosejas

Pobūdis: Tešlos maišymas,gaminių formavimas,kepimas
Reikalavimai: Išmanyti si darba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Administratorė-buhalterė

Pobūdis: •Biuro administravimas
•Paslaugų užsakymų priėmimas bei jų registravimas
•Sandėlio atsargų nurašymas bei inventorizacija
•Prekių užsakymas į sandėlį bei likučių kontrolė
•Bendravimas su klientais telefonu.
Reikalavimai: •aukštasis išsilavinimas;
•geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•geras rusų kalbos mokėjimas;
•komunikabilumas, savarankiškumas, atsakingumas, organizuotumas.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Mainų g., 8-612 13511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Pakuotoja

Pobūdis: Produktų(šaldytų) pakavimas į dėžes
Reikalavimai: Kruopštumas,sąžiningumas,noras dirbti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Baldu surinkėjas - montuotojas

Pobūdis: Korpusinių baldų gamyba ir montavimas
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, darbo patirtis.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olidėja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861484875
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Olidėja"  Dažytojai

Pobūdis: Reikalingi dažytojai darbui Vilniuje
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Gipso-kartono montuotojai

Pobūdis: Skubiai reikalingi gipso kartono montuotojai darbu Vilniuje.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbo patirtis, be žalingų įpročių, noras užsidirbti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Bendrastatybiniu darbų darbininkas

Pobūdis: Skubiai reikalingi darbininkai,dirbti statybose Vilniuje, kurie dirbtų bendrasratybiniuose darbuose
Reikalavimai: Darbo patirties, atsakingumas, darbštumas, noras užsidirbti, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Prekių atrinkėjas naktinis darbas (+4 c)

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus.
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.(+4 C temperatūrinis režimas).
Darbo laikas: 17:00- 2:00.
Darbo dienos: VII-V (5 darbo dienų savaitė)
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Vairuotojo pagalbinis

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Pagalba vairuotojui pristatant ir iškraunant prekes klientams.

Darbo dienos: I-V
Darbo laikai: nuo 05:00 val.
Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas);
- C kat. (privalumas).

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Stalius-staklininkas

Pobūdis: įvairių medžio gaminių gamyba[langai durys, laiptai]
Reikalavimai: Kruopštumas atidumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medeliuksas"
Miestas: Vilnius salininkai
Kreiptis: Vaikų 9, 868605249, info@medeliuksas.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Medeliuksas"  Mūrininkas

Pobūdis: - Išorinių ir vidinių sienų mūro darbai;
- Apdailinio mūro darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas;
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 615 19582, kristina@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Betonuotojas

Pobūdis: - Betonavimo darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
- Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 615 19582, kristina@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Visi statybose reikalingi pagalbos darbai
Reikalavimai: Sąžiningumas;
Kruopštumas;
Atsakingumas;
Noras dirbti.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 615 19582, kristina@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Pagalbiniai darbininkai


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 867767789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.14

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Derybų su potencialiais partneriais vedimas;
Krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
Nuolatinių ryšių su esamais vežėjais palaikymas, jų darbo kontrolė.
Reikalavimai: Darbo su vežėjais patirtis;
Anglų kalbos mokėjimas;
Aukštasis išsilavinimas;
Lenkų, rusų kalbų mokėjimas - privalumas;
Puikus sugebėjimas parduoti;
Atkaklumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 19, 868316153, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Maisto produktų - duonos pristatymas
Reikalavimai: B,C,CE kategorijos

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VV transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2, 8 659 00214, sigitas@vvtransport.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "VV transport"  Pagalbinis darbininkas mėnesiui

Pobūdis: Ieškomi studentai, moksleiviai tik pilnamečiai, padirbėti vieną mėnesį. 07.15-08.15 Pagalbiniai darbai elektros instaliacijoje. Sukt lovelius prie lubų, į lovelį dėti laidą. 1200 į rankas. Darbas Kaune demokratų g.
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Artevis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Demokratų 36, 867146181, info@artevis.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie MB "Artevis"  Vairuotojas

Pobūdis: Maisto isveziojimas kauno mieste
Reikalavimai: B kategorija, savas automobilis. galima skambinti ir savaitgaliais.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bella Italia"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Daukanto 14, 863679977, vycikas1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Bella Italia"  Verslo klientų vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas, pasiūlymų rengimas.
Reikalavimai: Pardavimų patirtis būtina, privalumas - IT srityje, viešųjų pirkimų išmanymas. Reprezentatyvi išvaizda, gebėjimas aiškiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, pareigingumas, kruopštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "D&G kompiuteriai"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilžės g. 74, 862012133, dalius.markauskas@varle.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "D&G kompiuteriai"  Eksporto vadybininko (-ės) / administratoriaus (-ės)

Pobūdis: Sėkmingai 24 metus dirbanti auto stiklų gamybos įmonė skelbia naujo komandos nario paiešką. Ieškome labai patyrusio eksporto vadybininko (-ės) / administratoriaus (-ės).
Darbo tikslas: Stiklų eksporto ir importo pardavimai. Užsakymų administravimas.

Darbo pobūdis:
• Sėkmingas autobusų ir traktorių stiklų pardavimas užsienio įmonėms;
• Užsienio tiekėjų ir klientų užsakymų administravimas;
• Vertimas užsienio parodose ir susitikimuose;
• Įmonės skambučių ir užsakymų administravimas;
• Vadybininkų susitikimų planavimas;
• Pardavimų strategijos kūrimas ir įgyvendinimas;
• Internetinės rinkodaros vykdymas.
Reikalavimai: • Laikai save puikiu eksporto vadybininku;
• Puikios anglų kalbos žinos (raštu ir žodžiu) BŪTINA;
• Sėkminga patirtis aktyviuose pardavimuose;
• Komunikabilumas, aktyvumas, kruopštumas;
• Domėjimasis šiuolaikinėmis stiklo technologijomis;
• Gebėjimas savarankiškai planuoti darbą ir dirbti komandoje;
• Kitos užsienio kalbos žinios (Privalumas);
• Vairuotojo pažymėjimas (Privalumas).

Įmonė siūlo:
• Karjeros perspektyvas.
• Skatinamuosius priedus.

Kita informacija:
Gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "Eksporto vadybininkas (-ė)" siųsti el. paštu: stanislovas@finglass.lt

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Papilio kibirkštis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 869872763, stanislovas@finglass.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Papilio kibirkštis"  Darbų vadovas

Reikalavimai: Reikalingas darbų vadovas, turintis satybinį inžinerinį išsilavinimą, turintis B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Atlygimnimo dydis tiesiogiai priklauso nuo aktuojamų darbų apimčių.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rakursas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 864062100
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Rakursas"  Gipskartonio meistras

Reikalavimai: Reikalingi gipskartonio meistrai . Darbas Vilniuja .

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.07.13

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Fasuotojas/pakuotojas

Pobūdis: Spausdintuvu kaseciu pakuotojas, medziagu fasuotojas

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju, 867733903, Dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: IT projektų pardavimas. Bendravimas susitikimai su klientais.

Reikalavimai: Komunikabilumas,
Automobilis+teisės,
Visą kitą išmokysime.

Jeigu esi ambicingas ir turi gyvenime tikslų - Tu mums reikalingas!


Privalumas:
Reprezentatyvi išvaizda,
Kalbų mokėjimas,
Patirtis aktyvių pardavimų srityje.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Altijus"
Miestas: Vilnius, kaunas
Kreiptis: 860676166, info@altijus.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie IĮ "Altijus"  Dizaineris (korpusinių baldų srityje)

Pobūdis: Bendravimas su klientais, matavimai patalpose, darbas su kompiuteriu ir pan.

Atlyginimas priklausys nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: -komunikabilumas;
-dizainerio išsilavinimas;
-gebėjimas gerai dirbti kompiuteriu;
-patirtis planuojant virtuvės baldus;

Privalumai:
-be žalingų įpročių
-patirtis baldų gamybos srityje

CV SIŪSTI NURODYTU EL. PAŠTU

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldai4u"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864805423, Info@baldai4u.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Baldai4u"  Web programuotojas

Pobūdis: Mes užsiimame internetinių svetainių kūrimu, dirbame su Lietuvos bei užsienio klientais. Šiuo metu plečiame savo veiklą, tad ieškome programuotojo, darbui biure.

Darbo pobūdis:
- Internetinių svetainių kūrimas, administravimas, atnaujinimas ir pan.
Reikalavimai: - Išmanyti PHP, HTML, MySQL (MySQLi), CSS, jQuery ;
- Mokėti dirbti Adobe Photoshop (privalumas);
- Išmanyti serverių sistemas (privalumas);
-Anglų bei rusų kalbų mokėjimas.
-Kruopštumas, atidumas, atsakingumas;

Gyvenimo aprašymą (CV) su prierašu Programuotojas (-a) Panevėžyje siųsti el. paštu info@websalonas.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gudesta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: info@websalonas.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Gudesta"  Virėja (-as) ir virėjo pagalbininkas

Pobūdis: Pagalba virtuvėje
Reikalavimai: Bent minimali darbo patirtis virtuvėje.
Apmokome dirbi pagal Gusto reikalavimus.
Mokėjimas skaityti technologines korteles ir pagal jas gaminti.
CV siųsti: gusto@gusto.lt
su nuotoda "virejas atba virejo pagalbininkas".
Atlyginimas nuo 850 iki 1200 Lt priklausomai nuo patirties.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gusto namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 6, 868308606, gusto@gusto.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Gusto namai"  Autotraukiniu vairuotojai

Pobūdis: Darbas marsrutais Lietuva-Italija, Lietuva-Maskva.

Stasys 861699707

Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vivatrans"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Naujoji 27a, 861699707
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Vivatrans"  Autokrautuvo vairuotojas - sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Plokščių krovimas paletėmis ir vienetais
Reikalavimai: Vairavimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861805624, vilnius.sandelys@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Tolimųjų reisų vairuotojui

Pobūdis: Nedidelė, tačiau ne vienerius metus sėkmingai dirbanti transporto kompanija, siūlo darbą vairuotojams: Lietuva-Kazachstanas su tentine puspriekabe arba Europa-Rusija su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stroll"
Miestas: Vilnius / jurbarkas
Kreiptis: 865675888, stroll.logistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Stroll"  Vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Mes užsiimame internetinių svetainių kūrimu, dirbame su Lietuvos bei užsienio klientais. Šiuo metu plečiame savo veiklą, tad ieškome vadybininko, darbui biure.

Darbo pobūdis:
aktyvi naujų klientų paieška;
darbas su esamais klientais;
klientų poreikių analizė;
Reikalavimai: Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas;
komunikabilumas;
pareigingumas;
rusų k., anglų k. ar kitų kalbų mokėjimas;(privalumas)

Gyvenimo aprašymą (CV) su prierašu Vadybininkas (-ė) Panevėžyje siųsti el. paštu info@websalonas.lt

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gudesta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: info@websalonas.lt
Skelbimo data: 2014.07.12

Atsiliepimai apie UAB "Gudesta"  Pardavimo vadybininko (-ės)

Pobūdis: Internetinė sportinių prekių parduotuvė www.sportineapranga.lt
Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, darbštaus, sąžiningo, lengvai bendraujančio PARDAVIMO VADYBININKO (ĖS) prisijungti prie komandos Vilniuje.
Pagrindinės funkcijos:
• Pardavimų kasdienis administravimas: užsakymų, apmokėjimų, prekių atrinkimo bei pristatymo kontrolė
• Klientų aptarnavimas atsiėmimo punkte
• Bendradarbiavimas su klientais, jų konsultavimas ir geriausių sprendimų paieška
• Darbas su potencialiais klientais, derybų vedimas ir sutarčių sudarymas
• Klientų poreikių analizė ir tinkamų pardavimo pasiūlymų formulavimas
Papildomos funkcijos:
• Marketingo priemonių įgyvendinimas ir kontrolė
• Socialinių tinklų paskyrų administravimas
• Prekių tiekimo organizavimas: bendravimas su tiekėjais, gamintojais, logistika
• Informacijos apie prekes rinkimas ir pateikimas
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word ir kt.) ir gebėjimas greitai mokytis
• Gebėjimas dirbti su skaičiais ir duomenimis
• Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu
• Komunikabilumas
• Puikus anglų kalbos mokėjimas (kitos užsienio kalbos būtų privalumas)
• Vairuotojo pažymėjimas
Mes siūlome:
• Pardavimų internetu ir tiesiogiai patirtis
• Duomenų apdorojimo patirtis
• Procesų organizavimo patirtis
• Įvairių marketingo priemonių įgyvendinimo patirtis
• Galimybė susipažinti su įmonės veikla nuo... iki...
• Karjeros galimybė įmonei augant
Lauksime CV ir motyvacinio laiško el. paštu info@sportineapranga.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g.14, 8 618 38000, info@sportineapranga.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Vaitra"  Grybų perrinkėja (as)

Reikalavimai: Šviežių voveraičių perrinkimas ir rūšiavimas ceche. Darbo pradžia 8 val., viena pamaina. Suminis darbo laikas. Planuojama dirbti iki spalio mėn. Yra galimybė pasilikti pastoviam darbui krepšelių pynėja (as).

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Heiga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869886498, personalas@heiga.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Heiga"  Pamatų montuotojai

Pobūdis: Statybos bendrovei reikalingi betonuotojai - pamatų montuotojai.
Reikalavimai: Savarankiškumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žygesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 164 a, 8 (602) 60957, kristina@zygesta.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Žygesta"  Vairuotojas

Pobūdis: Statybinių (ir ne tik) medžiagų išvežiojimas į objektus. Darbas Lietuvos teritorijoje (daugiausiai Marijampolės apskrityje).
Reikalavimai: Kategorijos:B;C;D;E. Analogiško darbo patirtis (pageidaujama).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kelranga"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gėlyno g. 15, 8 652 07227, personalas@kelranga.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Kelranga"  Logistikos vadybininkas /-ė

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimų organizavimas;
vežėjų paieška, ryšių palaikymas;
krovinių gabenimo paslaugų pirkimas;
klientų informavimas su kroviniu susijusiais klausimais.
Reikalavimai: Anglų arba lenkų kalbos žinios;
derybiniai įgūdžiai;
geri organizaciniai ir darbo laiko planavimo įgūdžiai;
mokėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių pakrovimas bei iškrovimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4a, 8 67293808, vidmantas@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Picų kepėjas

Pobūdis: Naujai įsikūrusioje picerijoje "Čilas" ieškomas kepėjas nuolatiniam darbui
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palemono maistas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marių g. 8a, 869380699, palemonomaistas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Palemono maistas"  Pardavėjas(-a)-konsultantas(-ė)

Pobūdis: Darbas baldų parduotuvėje. Darbas kasos aparatu bei kompiuteriu, klientų konsultavimas, prekių priėmimas-išdavimas, prekybos salės ir prekių priežiūra.
Reikalavimai: *Lietuvių bei rusų kalbos žinios;
*Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
*Komunikabilumas;
*Darbštumas;
*Sąžiningumas;
*Atsakingumas;
*Darbo prekyboje patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: S.Trapikienės firma "Gieva"
Miestas: Pabradė
Kreiptis: 865038969
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie S.Trapikienės firma "Gieva"  Transporto skyriaus specialistas

Pobūdis: 1. Automobilių eksploatacijos priežiūra. 2. Automobilių remonto tikslingumo ir kokybės kontrolė. 3. Automobilių planinių apžiūrų bei remonto grafikų sudarymas, grafikų vykdymo organizavimas bei kontrolė. 4. Eksploatacinių medžiagų užsakymas, medžiagų naudojimo kontrolė, medžiagų nurašymo dokumentų rengimas. 5. Derinti remonto darbų sąmatas, tikrinti ir vizuoti atliktų darbų aktus (sąskaitas). 6. Tvarkyti autoįvykių apskaitą. 7. Registruoti draudiminius įvykius, kontroliuoti draudikų žalos atlyginimą. 8. Atlikti transporto priemonių registravimą, kitus veiksmus VĮ "Regitra". 9. Kitų vadovo pavedimų vykdymas pagal savo kompetenciją. Norintys dalyvauti atrankoje savo gyvenimo aprašymą turėtų siųsti nurodytų el.pašto adresu su nuoroda "Transporto skyriaus specialistas".

Neterminuota darbo sutartis, 1,00 et., duodamas tarnybinis automobilis ir kompensuojamas kuras.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštesnysis
Profesija: Transporto specialistas
Papildomi sugebėjimai: Pageidautina išsilavinimo sritis (techninis, autotransporto ar kitų mechanizmų eksploatacijos specialistas) bei geras kompiuterinis raštingumas;
Bendravimo įgūdžiai;
Aktyvumas;
Atidumas;
Savarankiškumas;
Imlumas naujovėms;
Kruopštumas;
Rūsų kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 837401344, karjera.kaunas@post.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas metalo apdirbimo ceche Galgiuose.Darbo laikas nuo 8 iki 17 val.Apmokome
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės, 867389992, pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Virėja (-as)

Pobūdis: Pusgaminių, karštų ir šaltų patiekalų gamyba
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo, 865985150, audra.balašauskaite@delano.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Indų plovėja-valytoja

Pobūdis: Lankytoju salės ir gamybiniu patalpu valymas, indu plovimas
Reikalavimai: Kruopstumas, sąžiningumas.
Pageidautina be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delano"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo, 865985150, audra.balašauskaite@delano.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Delano"  Vairuotojas

Pobūdis: Marijampolėje reikalingas picų išvežiotojas
Reikalavimai: Marijampolėje reikalingas picų išvežiotojas. Įdarbiname, automobilis mūsų.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sotas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861226762, erika.karosiene@sotas.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Sotas"  Buhalteris

Pobūdis: Vyr.buhalterio darbas apskaitos įmonėje.
Reikalavimai: Vyr.buhalterio/buhalterio darbo patirtis ne mažiau 5 metai bet kokios srities įmonėje.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų, 867067899, jurgita@finansita.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Finansita"  Siuveja

Pobūdis: Masinis drabužiu siuvimas operacijomis
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Silvija ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sniego g. 7, 868725249
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Silvija ir ko"  Santechnikas-šilumininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Šildymo, vandentiekio, nuotėkų sistemų bei įrangos profilaktinių darbų atlikimas;
- Šildymo, vandentiekio, nuotėkų sistemų bei įrangos remonto darbai/gedimų šalinimas;
- Šildymo, vandentiekio, nuotėkų sistemų bei įrangos montavimo/įrengimo darbai;
- Reagavimas į avarijas ir jų lokalizavimas;
- Operatyvinės dokumentacijos pildymas.

Reikalavimai:
- Darbo patirtis priežiūros, einamo remonto srityje/montavime;
- Planavimo, komunikavimo komandinio darbo įgūdžiai;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai;
- Lietuvių kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Nuosavas automobilis.

Privalumai:
- Techninis išsilavinimas;
- Kvalifikaciniai pažymėjimai, VEI, VK, SPSC galiojantis atestatai;
- Rusų kalbos žinojimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Siūvėja

Pobūdis: Darbas operacijomis Įmonė specializuojasi viršutinių rūbų siuvime (masinė gamyba). Darbas atsakingas, būtina patirtis.

Priimame ir pensinio amziaus asmenis
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Giuzel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 11, 869836500
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Giuzel"  Samatininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
• sąmatų sudarymas ir tikrinimas, atliktų darbų aktų administravimas;
• darbų kainų analizė;
• atliktų darbų aktų rengimas.

Reikalavimai:
• aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos srityje;
• sąmatų sudarymas, analizavimas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo patirtis su sąmatų sudarymo programomis (privalumas - ASTERA-SISTELA);
• įvairių statybos sričių darbų technologijos žinojimas;
• ekonomikos pagrindų, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės pagrindų žinios;
• labai geri brėžinių ir schemų skaitymo įgūdžiai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis -Aktyvi naujų klientų paieška, derybų vedimas;
-Ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas;
-Klientų poreikių, rinkos analizė;
-Pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (techninis išsilavinimas - būtų privalumas);
- geras lietuvių, rusų kalbų mokėjimas (anglų kalbos mokėjimas - būtų privalumas);- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- aktyvumas, ambicingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas;Priimsiu paskutinio kurso ar tik baigiusį studentą.Transporto ekonomikos ir vadybos specialybės.
- gebėjimas užmegzti ir palaikyti ilgalaikius dalykinius santykius su klientais;
- darbo patirtis parduodant automobilių detales.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Turbara, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo, 865239589, info@turbara.com
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie Turbara, UAB  Reikalingas ūkio dalies ir filmavimo technikos priežiūros vadybininkas

Pobūdis: Ieškome patikimo žmogaus, galinčio dirbti savarankiškai, atsakingo, norinčio tobulėti ir mylinčio techniką. Siūlome darbą kūrybingame kolektyve.
Reikalavimai: -filmavimo technikos išmanymas ir priežiūra
-vairuotojo pažymėjimas;
-įmonės automobilių priežiūra;
-elektros, santechnikos ir kitų buitinių darbų išmanymas;
-kruopštumas;
-atsakingumas;
-greitas orientavimasis kritinėje situacijoje;
-punktualumas;
-sąžiningumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Just.tv"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 30b, 868038455, info@just.tv
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Just.tv"  Tolimųjų reisu vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą sparčiai augančioje įmonėje vairuotojams ratais ir kadencijomis, vakarų europoje.
Visi vilkikai nesenesni, kaip 3 metų, euro5 ir euro6 standartų.
Reikalavimai: Darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai, 95 kodas, darbui su vilkiku susiję dokumentai ir pažymos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jordė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 43a, 862503525, Vytautas@jorde.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Jordė"  Pardavėja - konsultatė

Pobūdis: Klientų konsultavimas, prekių pardavimas, parduotuvės priežiūra, ir kt.
Reikalavimai: Bendravimo įgūdžiai ir greita reakcija;
Nepriekaištinga reputacija;
Entuziazmas ir noras tobulėti;
Orientacija į tikslą ir atkaklumas jo siekiant;
Darbštumas;
Sąžiningumas.
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje prekyba - konsultavimas
Privalumai:
Darbo patirtis kompiuteriu. Gebėjimas bandrauti su vaikais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Akropolis, 37060167707 arba 837200898, xskaunoakropolis@anvol.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Siūlome darbą tarptautinių reisų vairuotojui CE kategorija. Darbas su tentine puspriekabe. Nuolatiniai reisai Italija - Anglija. Užmokestis už nuvažiuotus kilometrus.
Reikalavimai: CE kategorija,
anglų kalbos mokėjimas,
atsakingumas,
mandagumas,

sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rekatransa"
Miestas: Visi
Kreiptis: 860493894, rekatransa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Rekatransa"  Minkštų gaminių inžinierius (-ė)

Pobūdis: - Naujų gaminių (biuro kėdžių, pertvarų, minkštasuolių, minkštų detalių) technologinių sprendimų paieška, įgyvendinimas;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir priežiūra;
- Esamų gaminių (biuro kėdžių, pertvarų, minkštasuolių) technologinių klausimų tobulinimas;
- Procesų valdymo technologinių inovacijų domėjimąsis ir įdiegimas;
- Optimalaus gamybos resursų panaudojimo užtikrinimas;
- Technologinių procesų, medžiagų ir gaminių kokybės valdymas.
Reikalavimai: - Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office aplinkoje, bent viena braižybos programa);
- Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas (anglų - privalumas);
- Gebėjimai dirbti, bei spręsti problemas savarankiškai ir komandoje;
- Inovatyvus požiūris į darbą, atkaklumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Narbutas furniture company"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Žiedo g., 868518191, loreta.veberiene@narbutas.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Narbutas furniture company"  Pardavejas - studentas

Pobūdis: Realizuoti produktus rinkoje; Komunikuoti su klientais;
Pagalba išsirenkant prekes;
Stipri orientacija į rezultatą;
Sėkmingo ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais užmezgimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Sąžiningumas;
Rezultato siekimas;
Panašau darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic prestige"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: balticprestige@info.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Baltic prestige"  Surinkėja (-as), pakuotoja (-as)

Pobūdis: Internetu užsakytų prekių surinkimas, pakavimas.
Reikalavimai: Gebėjimas greitai dirbti;
Punktualumas;
Sąžiningumas;
Gebėjimas greitai įsisavinti informaciją.

Siunčiant gyvenimo aprašymą pažymėti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, personalas@assorti.lt
Skelbimo data: 2014.07.11

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Vairuotojo-ekspeditoriaus Lietuvoje CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimas kelių transportu vietiniais maršrutais. Darbas su atviromis puspriekabėmis.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
- noras dirbti;
- savarankiškumas;
- atsakingumas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 182, 869806139, lnskieras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ltrans"  Administratorius

Pobūdis: 1. Svetingumo komplekso svečių aptarnavimas, išsamios informacijos teikimas apie MONTE PACIS paslaugas
2. Pažintinių ekskursijų vedimas;
3. Viešbučio gyventojų priėmimas;
4. Skirtingo pobūdžio informacijos priėmimas, administravimas, sisteminimas;
5. Kanceliarinių ir kt. smulkių prekių užsakymo pateikimas;
6. Dokumentacijos pildymas (sąskaitos faktūros, dovanų kuponai ir kt.);
7. Korespondencijos priežiūra.
Reikalavimai: • Labai gerai kalbėti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis;
• Mokėti aiškiai, rišliai ir nuosekliai teikti informaciją;
• Administracinio darbo patirtis privaloma;
• Būti paslaugiam, mandagiam, taktiškam, orientuotam į svečią ir jo interesus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monte Pacis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: T. masiulio g., 31, karjera@montepacis.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Monte Pacis"  Restorano administratorius(-ė)

Pobūdis: • Svetingumo komplekso svečių priėmimas Karietų aikštėje, Valgomajame arba restorane;
• Atsakomybė už nepriekaištingą aptarnaujančio personalo darbą;
• Konfliktinių situacijų sprendimas;
• Pasiūlymų teikimas organizuojant ir tobulinant aptarnaujančio personalo darbą;
• Aptarnaujančio personalo mokymai, praktinių užduočių organizavimas;
• Aptarnaujančio personalo kasdienio darbo organizavimas.
Reikalavimai: • Ne mažesnė vienerių metų patirtis restorane;
• Labai gerai kalbėti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis;
• Greita orientacija, mokėjimas motyvuoti komandą, atsakingumas;
• Paslaugumas, mandagumas, taktiškumas, orientacija į svečią ir jo interesus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monte Pacis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: T. masiulio g., 31, karjera@montepacis.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Monte Pacis"  Padavėjas

Pobūdis: • Svetingumo komplekso svečių aptarnavimas restorane, valgomajame, Karietų aikštėje (lauko terasoje);
• Patiekalų ir gėrimų asortimento išmanymas;
• Stalo etiketo, serviravimo taisyklių žinojimas;
• Pasiruošimas darbui, susitvarkymas po darbo dienos;
• Pasiruošimas ir aptarnavimas užsakomuosiuose renginiuose (banketuose, furšetuose ir pan.).
Reikalavimai: • Galimybė dirbti pilnomis pamainomis;
• Užsienio kalbų (anglų, rusų, lenkų) mokėjimas – privalumas;
• Būti paslaugiam, nuovokiam, taktiškam, orientuotam į svečią ir jo interesus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monte Pacis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: T. masiulio g., 31, karjera@montepacis.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Monte Pacis"  Valytojai Ukmergės g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja salono, administracinių ir bendrųjų patalpų, esančių Ukmergės g. valymui, slenkantis grafikas.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Metalo cecho darbininkas

Pobūdis: Metalo pjovimas,šlifavimas, poliravimas staklėmis, rankinėmis šlifavimo-poliravimo mašinėlėmis,
Reikalavimai: Panaši darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Navalda"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pakruojo g.26, 864630093, gamyba@navalda.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Navalda"  Kanbarine

Pobūdis: Kambarių, bendrųjų patalpų tvarkymas
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, punktualumas, darbštumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City hotels"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rūdninkų, 864025942
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "City hotels"  Mūrininkas

Pobūdis: Plytų bei blokelių mūrijimas ir kitu darbų vadovo pavestu darbų atlikimas
Reikalavimai: Išsilavinimas: Pagrindinis su profesine kval.


Priedai prie atlyginimo už gerai ir laiku atliktus darbus.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Visi miestai
Kreiptis: 8 64883373, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Administratorė

Pobūdis: • įvairios informacijos paieška bei sisteminimas,
• biuro aprūpinimas reikiamomis priemonėmis;
• informacijos teikimas interesantams;
• svečių, delegacijų, lankytojų priėmimas;
• gaunamos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymas, registravimas, sisteminimas;
• bendrovės dokumentų pagal dokumentų rengimo bei raštvedybos taisykles rengimas ir įforminimas;
• organizuoja ir informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, seminarus, posėdžius, pasitarimus ir kitus renginius;
• personalo koordinavimas, susijusių dokumentų administravimas;
• personalo įdarbinimo/ atleidimo procesų vykdymas (terminuotos/ neterminuotos sutartys);
• personalo darbo grafikų (žiniaraščių) sudarymas;
• raštų/ įsakymų/ protokolų/ pareikalavimų rengimas;
Reikalavimai: • turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą;
• turėti organizacinius, komunikacinius, planavimo įgūdžius, loginį mąstymą, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, būti orientuotam į tikslą ir klientą;
• išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
• išmanyti bendravimo su klientais, užsakovais, lankytojais žodžiu ir komunikacijos priemonėmis etiketą;
• gebėti valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
• mokėti rusų kalbą;
• mokėti apdoroti informaciją šiuolaikinėmis kompiuterinės technikos, komunikacijų ir ryšio priemonėmis;
• gebėti surasti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1240 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sosdiagnostika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g. 65a, info@sosdiagnostika.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Sosdiagnostika"  Inžinierius /-ė – konstruktorius /-ė

Pobūdis: - Technologinės įrangos (kalimo štampų, matavimo prietaisų) projektavimas;
- Techninės dokumentacijos ruošimas gamybai;
- Dalyvavimas įmonės vykdomose projektinėse veiklose;
- Projektų techniniai skaičiavimai;
- Gaunamų konstravimo dokumentų nagrinėjimas ir analizė.
Reikalavimai: - Aukštasis techninis išsilavinimas;
- Inžinieriaus – konstruktoriaus darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje – privalumas;
- Patirtis dirbant SolidWorks ir AutoCad programomis;
- Geometrinių matmenų ir tolerancijų reikalavimų taikymo brėžiniams išmanymas;
- Geras anglų kalbos mokėjimas;
- Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje;
- Geri laiko planavimo igūdžiai;
- Atsakingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "CIE LT Forge"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Stoties g. 12, 370 611 19801, vytenis@talentlab.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "CIE LT Forge"  Konditeris

Pobūdis: Dirbęs panašioje srityje
Reikalavimai: Saziningas ir noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865013083, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Valytoja Slucko g.

Pobūdis: Ieškome nuolatiniam darbui Vilniuje valytojų viešbutyje Kreiptis tel. 866228939.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros garantas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno 40, 866228939
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Švaros garantas"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas maršrutu Lietuva - Olandija - Maskva / Piteris.
Darbas su šaldytuvu. Pastovus maršrutai, prastovų nėra. Važiuojame po 1 vairuotoja kabinoje. Tvarkingi automobiliai, visos socialines garantijos.
Reikalinga darbo patirtis.
Reikalavimai: Ne mazesne nei metu patirtis

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861656779
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Europos logistika"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba vairuotojui darbui po Europa su šaldytuvu. Kadencijos trunka 6 savaites. Pagrindiniai maršrutai Vokietija, Anglija, Olandija, Belgija.
Tvarkingi automobiliai, aprūpinti visa butiniausia įranga. Solidus darbo umokestis - 1750eur/mėn.
Daugiau informacijos telefonu: +37061656779
Reikalavimai: Ne mazesne nei metu patirtis

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Europos logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861656779
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Europos logistika"  Valytojai Žarijų g.

Pobūdis: Reikalingos valytojos administracinių,gamybinių ir bendrųjų patalpų, esančių Žarijų g., valymui. 5 d. d iš ryto.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Picu kepejas

Pobūdis: Kepti picas,dirbti su kasa
Reikalavimai: Butu gerai bent su nedidele patirtimi. Darbas 3-4 dienas per savaite,dirbti po 10h

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imranus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniskes, 864810708
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Imranus"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškomi vairuotojai krovinių pervežimui kelių transportu tarptautiniais maršrutais.

Transporto priemonės VOLVO, MERCEDES (2013-2014m.), atitinkančios EURO 5-6, tentinės ir šaldytuvinės puspriekabės.

Maršrutai - Lietuva- Europa, Europa, Europa-NVS.

SIŪLOME:
-geras darbo sąlygas ir laiku mokamą darbo užmokestį.
- darbą augančioje ir perspektyvioje įmonėje
-kvalifikuotą darbuotojų komandą
- darbą dviese ar po vieną
- teorinius ir praktinius mokymus
- galimybę apmokyti neturintiems patirties
Reikalavimai: -vairuotojo pažymėjimas CE kategorija
-profesinė kvalifikacija 95 kodas
-atsakingumas, savarankiškumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transporto vystymo grupė"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Žibuoklių g. 1, 865233466, violeta@karlas.net
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Transporto vystymo grupė"  Sandėlio darbuotojas su C kat. pažymėjimu

Pobūdis: Darbas logistikos centre;
Prekių ( dėžių ) pakrovimas, iškrovimas bei išvežimas;
Prekių išskirstymas, rūšiavimas ir sandėliavimas;
Sandėlio priežiūra.
Reikalavimai: Būtina C kategorijos vairavimo patirtis;
Turėti 95 kodą;
Sąžiningumas;
Darbštumas.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Zakaro firma
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 66a, 861022448, info@batukalnas.com
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie A. Zakaro firma  Kokybės kontrolierius - pakuotojas - krovėjas

Pobūdis: Darbo aprašymas: darbas fleksografinėje spaustuvėje - lanksčių pakuočių gamyboje: pakuočių rulonų atvežimas prie staklių, rulonų tvarkymas: jų kėlimas, pakavimas ir kokybės kontrolė. Įvorių pjaustymas. Darbas pamainomis, slenkančiu grafiku.
Įmonė siūlo:
- Geras darbo sąlygas.
- Darbą perspektyvioje įmonėje, galimybę tobulėti.
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą darbo užmokestį.
Kita informacija:
- Vieta – Kaunas, Chemijos g. 29 F;
- Darbas pamainomis.
- CV siųsti: cv@aurika.lt
- Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Reikalavimai: Reikalingi įgūdžiai: darbštumas, atsakingumas, žalingų įpročių neturėjimas, atidumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129 a, 837363666, cv@aurika.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Aurika"  Betonvežės vairuotojas

Pobūdis: -Įmonės produkcijos išvežiojimas

DARBO UŽMOKESTIS PRIKLAUSO NUO REZULTATŲ.
Reikalavimai: - B C kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Vairuotojo darbo patirtis
- Atsakingumas, sąžiningumas

CV siųsti: a.bielskis@betonocentras.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Betono centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: a.bielskis@betonocentras.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Betono centras"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbas kasos aparatu, klientų konsultavimas, prekių priėmimas-išdavimas, salės priežiūra.
Vyksta mokymai.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, imlumas,sąžiningumas, anglų-rusų kalbų žinios, darbo patirtis su drabužiais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "pietro filipi LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo 49, 837214484, pfkaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "pietro filipi LT"  Pardavimo vadybininko/ -ės

Pobūdis: Jūs būsite atsakingas/ - a už:

- Naujų klientų suradimą;
- Derybas, sutarčių sudarymą;
- Pardavimų veiklos vystymą, planavimą, organizavimą, koordinavimą bei kontrolę;
- Pardavimų ataskaitų rengimą;
- Klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
Reikalavimai: Mes vertinsime Jus pagal tokius kriterijus:
- Darbo patirtis aktyviuose pardavimuose (autoparkų priežiūros ar autodalių pardavime – privalumas);
- Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (techninėje srityje – privalumas);
- Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
- Užsienio kalbos mokėjimas (anglų arba rusų);
- Puikios kompiuterinių MS Office programų praktinės žinios (patirtis su NAVISION - privalumas);

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, v.gackas@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Skambučių centro operatorius (-ė)

Pobūdis: - Klientų kontaktavimas telefonu;
- Produktų pristatymas;
- Pardavimai;
- Susitikimų organizavimas;
Reikalavimai: - Derybiniai ir pardavimų sugebėjimai;
- Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Rusų k. būtų privalumas;
- Aktyvumas ir noras mokytis;
- Noras dirbti ir užsidirbti.
Įmonė siūlo:
- Stabilų atlyginimą.
- Priedus už pasiektus rezultatus;
- Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
- Lankstų darbo grafiką (tinka studentams);
- Kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Atlyginimas: 500 Lt fiksuotas ir priedas iki 2000 Lt priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10 b., 861851121, arturas.rancevas@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Gamybos darbuotojas (-a)

Pobūdis: Perspektyvi ir auganti įmonė ieško naujų komandos narių gamybos ceche. Mes siūlome:
Motyvuojantį ir laiku mokamą darbo užmokestį.
Geras darbo sąlygas.
Draugišką kolektyvą.

CV Siųsti el. paštu: mindaugas.kleinauskas@ulmas.lt

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: mindaugas.kleinauskas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Darbas naujai atidarytame restorane. Darbas pagal grafiką, pilnas etatas.
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis, komunikabilumas, noras mokytis ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Saliuta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Šimkaus g. 17a, 867027224, info@dobrachata.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie MB "Saliuta"  Miškavežio vairuotojas

Pobūdis: Medienos pervežimas LT teritorijoje
Reikalavimai: Reikalavimai:
Patirtis dirbant manipuliatoriumi;
CE kat.;
Noras dirbti ir užsidirbti.


Siūlome:
Geras darbo sąlygas;
Savalaikį atlyginimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energovia"
Miestas: Vilnius, kaunas, ukmergė, tauragė
Kreiptis: 865994783, cv@energovia.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Energovia"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Apie įmonę:
UAB Vidara įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla - bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba. Žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.
Darbo aprašymas:
Prekyba stogų ir fasadų dangomis, aktyvi klientų paieška - ryšių su klientais palaikymas, matavimas, skaičiavimas, konsultavimas, pasiūlymų ruošimas ir teikimas.
Reikalavimai: - aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- vairuotojo pažymėjimas;
- gebėjimas dirbti savarankiškai;
- statybinės rinkos išmanymas;
- komunikabilumas;
- sąžiningumas;
- gebėjimas dirbti savarankiškai;
- derybiniai įgūdžiai.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Stoties g. 19, 8-655-95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Degalinės operatorius-pardavėjas

Pobūdis: Darbas degalinėje su kasos aparatu, klientų aptarnavimas,prekių išdėstymas
Reikalavimai: Patirtis.Cv siųsti el.pštu

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apsaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bukiškio k., inga.matuzaite@apsaga.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Apsaga"  Konsultanto asistentas

Pobūdis: Informacijos paieška, konsultanto tarpininkas, savarankiškas darbas laisvu darbo grafiku.
Reikalavimai: Savarankiškumas, nepriekaištinga išvaizda.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spentex vilnius"
Miestas: Visi
Kreiptis: Žemaites, 865697948, algirdaskan@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Spentex vilnius"  Pardavėjas-operatorius

Pobūdis: Pamaininis darbas parduotuvėje-degalinėje.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 26, 864060055, nerijus@plaunupats.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Buhalteris - apskaitininkas

Pobūdis: UAB "Eltaka" ,17 metų gaminanti popierinę pakuotę, siūlo darbą buhalteriui (-ei) – apskaitininkui (-ei).

Darbo vieta:
Vilnius, Žirnių g. 12.


Darbo pobūdis:
gamybos žaliavų ir gatavos produkcijos apskaita ir kontrolė;
ataskaitų vadovybei rengimas.
Reikalavimai: Buhalterio(-ės) - apskaitininko (-ės) kvalifikacija ( aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas);
ne mažesnė nei 2 metų buhalterinio darbo patirtis;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
atsakingumas, kruopštumas.

Privalumai:
patirtis dirbant buhalterine programa "Skaita"
mokėjimas dirbti gamybos valdymo programa.

Siūlome:
socialines garantijas;
sveikatos draudimą;
gerą atlyginimą;
galimybes tobulėti;
visas darbui reikalingas priemones.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eltaka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 12, 2152230, info@eltaka.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Eltaka"  Eksporto vadybininkas (-ė) vokiečių klb.

Pobūdis: • Pirkimų ir pardavimų plėtros užtikrinimas bei koordinavimas. • Aktyvi naujų klientų ir tiekėjų paieška. • Derybų vedimas su klientais ir tiekėjais. • Verslo ryšių palaikymas su tiekėjais ir klientais. • Sandorių kontrolė ir užsakymų vykdymo koordinavimas. • Bendrovės plėtros į naujas rinkas planavimas ir įgyvendinimas. • Periodinių ataskaitų rengimas vadovybei.
Reikalavimai: Geros vokiečių kalbos žinios (raštu ir žodžiu);
Puikūs darbo Excel ir duomenų valdymo įgūdžiai.

Asmeninės savybės:
Puikūs planavimo, bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Analitinis mąstymas, greita orientacija;
Kruopštumas, sąžiningumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Stalius - baldų surinkėjas

Pobūdis: Baldininkas darbui prie laminavimo, kantavimo staklių. Nestandartinių baldų surinkimas (montavimas).
Reikalavimai: Būtina patirtis baldų gamyboje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Suvirintojas (argonu)

Pobūdis: Nerūdijančio plieno gaminių suvirinimas argono aplinkoje. Gamybos planų vykdymas pagal nustatytas technologijas ir procedūras. Tinkami kandidatai norintys dirbti, po darbo pokalbio apmokomi.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Santechnikas - suvirintojas

Pobūdis: Vamzdynų virinimas, vidaus santechnikos montavimas, daugiabučių renovacija
Reikalavimai: Be žalingų įpročių
Reikalinga patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 36, 864580800, info@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Krautuvo vairuotojas

Pobūdis: - darbas krautuvu
- pagalbiniai krovos darbai
Reikalavimai: - krautuvo vairuotojo pažymėjimas;
- atsakingumas, darbštumas;
- patirtis;
- gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiškės, Rudaminos g. 1a, 860402703
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: • vairuotojų darbo (tarptautinių krovinių gabenimas) priežiūra;

• sunkvežymių techninė priežiūra;

• vairuotojų ataskaitų vedimas;

• informacijos, gautos iš užsakovų apdorojimas ir perdavimas vairuotojams;

• transporto judėjimo kontrolė, iškilusių problemų sprendimas;

• vairuotojų priėmimas ir išleidimas į reisą;

• administraciniai darbai;

Reikalavimai: • anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu;

• darbo patirtis transporto administravimo srityje;

• darbo patirtis transporto techninės priežiūros srityje;

• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

• komunikabilumas, organizuotumas, geri bendravimo įgūdžiai;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vilniaus g. 6, 861033543, laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Globay"  Buhalterė

Pobūdis: Buhalterinės apskaitos vedimas.
Reikalavimai: Privalumas-mokėjimas dirbti Navision programa

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 861495967, vilniauslytagra@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Valytojas

Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms. Darbas dienomis ir naktimis Vilniaus mieste.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865559950, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Kavinės vedėja-virėja

Pobūdis: Reikalinga kavinės vedėja-virėja, šeštadienis ir sekmadienis laisvi.

Reikalavimai: Maisto gaminimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306178, vilniauslytagra@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Montuotojas

Pobūdis: Mobilaus ryšio operatorių bazinių stočių įrangos montavimas; metalo konstrukcijų montavimas; įrangos derinimas, darbas aukštyje.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis būtų privalumas, aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; iniciatyvumas, darbštumas; sąžiningumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.

Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame kolektyve; karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 61 817 696.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 9-ojo forto, 861817696, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Mini-krautuvo BOBCAT operatorius

Pobūdis: Darbas su mini-krautuvu Bobcat S250
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti, noras uždirbti, supratimas apie technikos sandarą ir remontą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geodena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.nėries 95-108, 868410353, info@geodena.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Geodena"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas su ratiniu ekskavatoriumi JCB160w
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti, noras uždirbti, supratimo apie ekskavatoriaus sandarą ir remontą turėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geodena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.nėries 95-108, 868410353, info@geodena.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Geodena"  Sandelio darbuotojas

Pobūdis: Prekių priėmimas;
prekių rūšiavimas ir tikrinimas;
prekių paruošimas išvežimui;
darbas su kompiuteriu;
tvarkos darbo vietoje palaikymas
Reikalavimai: Geri darbo su kompiuteriu įgudžiai;
Organizuotumas, atsakingas požiūris į darbą;
Atsakingumas;
Kruopštumas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Unishop"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: warehouse@unishop.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Unishop"  Dizaineris(ė)

Pobūdis: - Internetinių puslapių dizaino kūrimas;
- Web banerių kūrimas;
- Reklaminės spaudos maketavimas;
- Logotipų kūrimas.
Reikalavimai: - Išmanyti darbą su dizaino kūrimo programomis (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw);
- Žinoti HTML, CSS pagrindus;
- Gebėti dirbti savarankiškai ir prisitaikyti prie bendrų projektų;
- Privalumas: noras tobulėti ir įgauti skirtingo mąsto projektų patirties.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Diekou"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., 8 615 23326, it@degudegu.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie MB "Diekou"  Pardavėjas- konsultantas

Pobūdis: • profesionalus klientų konsultavimas;
• apskaitos dokumentų forminimas;
• krovos darbai;
• prekybos salės priežiūra ir kt.
Reikalavimai: • darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• sklandi ir taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
• geri bendravimo įgūdžiai, komunikabilumas ir paslaugumas;
• pareigingumas, sąžiningumas, iniciatyvumas ir nuovokumas;
• sugebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: G. Plečkaičio individuali įmonė "Elektra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pietario g., matas@procolor.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie G. Plečkaičio individuali įmonė "Elektra"  Barmenas - padavėjas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas pagal įmonės standartus. Banketai, furšetai.
Reikalavimai: Patirtis, paslaugumas, noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g., 8610 15607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Administratorė

Pobūdis: Svečių sutikimas, informacijos suteikimas, bendras poilsio centro koordinavimas.
Reikalavimai: Patirtis, anglų, rusų kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g., 8610 15607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Pakuotoja (-as)

Pobūdis: Darbas prie pakavimo linijos;
Pamaininiu slenkančiu grafiku:
dieninė pamaina nuo 6 val. iki 18 val.; naktinė pamaina nuo 18 val. iki 6 val.


Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;

Mes siūlome:
Laiku mokama darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Draugišką kolektyvą.

Įmonės adresas: Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius (prie Oro uosto)


Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 99, 868605417, personalas@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Santechnikos darbų - projektų vadovo

Pobūdis: • Santechnika, šildymas, vėdinimas, vandentiekis, nuotekos; • Projekto įvertinimas, analizavimas; • Užduočių skirstymas, pavaldžių darbuotojų priežiūra; • Bendradarbiavimas su projektuotojais ir investuotojais; • Bendradarbiavimas su esamais klientais bei naujų paieška (B2B); • Komercinių pasiūlymų klientams ruošimas; • Projectų kordinavimas ir priežiūra; • Klientų apmokėjimų kontrolė; • Veiklos procesų tobulinimas.
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas, Darbo kompiuteriu įgūdžiai, Raštvedybos žinios, Turi vairuotojo teises
Kalbos:Rusų kalba įgudęs vartotojas
Lietuvių kalba įgudęs vartotojas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 60584770, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Biuro administratorė

Pobūdis: Darbo pobūdis:

- biuro priežiūra bei administravimas;
- įmonės dokumentų ir informacijos srautų valdymas;
- korespondencijos tvarkymas;
- dokumentų archyvavimas;
- vertimas raštu ir žodžiu iš/į anglų/lenkų kalbą;
- įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
- pagalba įmonės darbuotojams, pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- panašaus darbo patirtis;
- aukštasis išsilavinimas;
- labai geros lenkų kalbų žinios (anglų kalba-privalumas);
- puikus raštvedybos išmanymas;
- puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
- puikūs planavimo ir prioritetų nustatymo gebėjimai;
- puikus verslo etiketo ir protokolo išmanymas;
- organizuotumas ir iniciatyvumas;;
- greita orientacija;
- buhalterinės apskaitos pagrindų žinios-privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, inesa.kules@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Dizaineris

Pobūdis: WEB, UI/UX, Mobiliu aplikaciju piesimas. Alga - sutartinė.
Reikalavimai: Svarbu tik darbai ir darbų kokybė.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolud"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kelmijos sodu 8oji, 8 602 29 407
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Dolud"  Pardavimų vadybininko-(ės)

Pobūdis: Tiesioginiai pardavimai telefonu ir susitikimo metu.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis pardavimų srityje, puikūs derybiniai įgūdžiai, anglų kalba raštu ir žodžiu, rusų kalba(privalumas), B kategorijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Synergia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8) 684 05199, virginija@sender.net
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Synergia"  Virėjos padėjėją

Pobūdis: Darbas kavinėje
Reikalavimai: Tvarkingumas , kruopštumas , be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas visiems"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, 8 687 92327
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Maistas visiems"  Apdailininkai, dažytojai

Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, mokėti dirbti siūlomame darbe, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 861000406
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Buhalteris

Pobūdis: Buhalterines paslaugas teikianti įmonė priimtų į darbą buhalterį (apskaitininką).
Cv siųsti el.paštu info@acredo.lt arba skambinti 8 652 60639
Reikalavimai: Patirtis, analitinis mastymas, kruopštumas, atsakingas požiūris į darbą, mokėjimas dirbti programa Pragma

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apskaitos credo"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-652-60639, info@acredo.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Apskaitos credo"  Konstrukcijų surinkėjas

Pobūdis: PVC langų gamyba

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic road trains"
Miestas: Alytus
Kreiptis: 8-315 63545, balticroadtrains@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Baltic road trains"  Vadovas pardavimų (-ė) anglų kalba

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas;
Įmonės produktų pristatymas ir pardavimas;
Klientų/rinkos poreikių analizė;
Pasiūlymų ruošimas;
Derybų vedimas, sutarties sąlygų derinimas ir pardavimų įgyvendinimas;
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti anglų k. žodžiu ir raštu.
Organizaciniai gebėjimai.
Atidumas.
Orientacija į tikslą.
Stresinių situacijų valdymas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852498206, info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Autokranistas

Pobūdis: Reikalingas autokranistas-operatorius dirbti su savaeigiu kranu.
Reikalavimai: Pageidautina patirtis dirbant su kranais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kasmonta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Katkų g.65, 862022334, kasmontos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Kasmonta"  Apdailininkai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 8 677 67789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Dažytojai


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VT statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-210, 8 677 67789, info@vtstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "VT statyba"  Pardavimų vadybininkas (Rusijos rinka)

Pobūdis: - Darbas su esamais ir būsimais Klientais, ryšių su jais palaikymas;
- Sutarčių sudarymas ir vykdymo kontrolė;
- Tikslios informacijos Klientui pateikimas;
- Pervežimų metu iškilusių klausimų sprendimas;
- Darbas su naujais klientais Rusijos rinkoje.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis;
- Orientacija į klientą;
- Problemų sprendimo įgūdžiai;
- Darbo komandoje įgūdžiai;
- Rusų kalbos mokėjimas .

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Flex logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 868744118, viktorija.p@flexlogistics.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Flex logistics"  Personalo vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbuotojų paieška ir atranka;
-darbo skelbimų publikavimas internete, spaudoje ir kituose paieškos kanaluose;
-personalo skyriaus dokumentų ruošimas su kompiuterine programa "Alga 2000"(darbuotojų priėmimas, atleidimas, atostogų administravimas, darbo laiko apskaita, darbo sutarčių pakeitimai);
-personalo duomenų bazės (asmens bylų) administravimas ir įvairių ataskaitų ruošimas;
-pareiginių instrukcijų ir Darbo Kodekso išmanymas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
-geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-būtina mokėti rusų kalbą;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
- kruopštumas, atidumas, atsakingumas.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilkpėdės g. 8, 867030651, personalas2.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Pardavimo vadybininke

Pobūdis: Parduotuvė "Knit Line" siulo darba naujame padalinyje "Knit Line OUTLET" , PC Mada
Reikalavimai: Sažiningumas,atsakingumas,atidumas,darbštumas,puikus klientų aptarnavimo įgūdžiai,panašaus darbo patirtis ,reprezentatyvi išvaizda
Rusų kalba būtu privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Knit line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18 , pc ozas, 861037380, info@knitline.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Knit line"  Miskavezio vairuotojas

Pobūdis: Siulomas darbas miskavezio vairuotojui. Butina patirtis dirbant su manipuliatoriumi.
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miško turtas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869809992, miskoturtas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Miško turtas"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Darbas taksi vairuotojui naujais (2013 m.) šešiaviečiais Dacia Lodgy automobiliais, aprūpintais naujausia įranga.
Reikalavimai: B vairavimo kategorija.
Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
Treju metų vairavimo stažas.
Noras dirbti ir užsidirbti.

Įmonės pasiūlymai:

apmokymus;
darbą perspektyvioje ir augančioje kompanijoje;
geras darbo sąlygas;
lankstų darbo grafiką;
darbą naujais automobiliais;
laiku mokamą gerą atlyginimą (mažiausiai 1000 Lt, vidutiniškai 1800 Lt);


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transporto inovacijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860884893, info.transportoinovacijos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie MB "Transporto inovacijos"  Vadybininkas (-ė)

Pobūdis: • Įmonių vizitavimas;
• Tuščių kasėčių supirkimas;
• Derybos su klientais;
• Problemų, susijusių su kuruojama sritimi, sprendimas;
• Užsakymų vykdymo kontrolė;
• Ataskaitų ruošimas;
Reikalavimai: • Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Komunikabilumas, kurybiškumas, iniciatyvumas, pareigingumas;
• Orientacija į rezultatą;
• Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
• Bandomasis laikotarpis 3 mėn.;
• CV su nuotrauka siųsti el.paštų;


Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoprintas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie UAB "Ecoprintas"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros sistemų instaliavimas
Reikalavimai: Savarankiškumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Artevis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867146181, info@artevis.lt
Skelbimo data: 2014.07.09

Atsiliepimai apie MB "Artevis"  Silpnų srovių technikas

Pobūdis: Apsaugos sistemų montavimas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Artevis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867146181,