Plastiko gaminių meistras

Pobūdis: Įmonė gamina plaukimo baseinus, kubilus, talpas, rezervuarus ir kitus gaminius iš plastiko.
Ieškomas perspektyvus siekiantis išmokti dirbti ir tobulėti darbuotojas.

Darbo pobūdis:
• Plaukimo baseinų, kubilų, talpų ir rezervuarų gamyba
• Plastiko apdirbimas, pjaustymas, frezavimas, virinimas
• Medienos apdirbimas, pjaustymas, šlifavimas, dažymas
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Analogiško darbo patirtis (būtų didelis pranašumas prieš kitus kandidatus)
• Nuosavas automobilis ir vairuotojo pažymėjimas (būtų didelis privalumas)
• Gebėjimas dirbti aktyvų darbą
• Organizuotumas, sąžiningumas
• Atsakingas požiūris į atliekamą darbą

Įmonė siūlo:
• Minimalų 1500,00 Lt. dydžio darbo užmokestį po bandomojo laikotarpio. Darbo užmokesčio dydis priklausys nuo darbo rezultatų. Tobulinant įgudžius, bei darbo našumą, kelsime darbo užmokestį.
• Laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas, darbą jaunatviškoje ir profesionalioje komandoje

Gyvenimo aprašymą prašome siūsti el. paštu: personalas@okeana.lt, laiško temoje įrašydami "Meistras".
Atrinktus kandidatus informuosime.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Okeana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sleževičiaus, 867513318, personalas@okeana.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Okeana"  Personalo skyriaus psichologų grupės vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PERSONALO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Personalo skyriaus psichologų grupės vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 9


II. PASKIRTIS


4. Psichologų grupės vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato personalo politikos formavime ir įgyvendinime, vykdant psichologinę darbuotojų atranką, užtikrinant policijos personalo psichologinį rengimą bei teikiant psichologinę pagalbą policijos pareigūnams ir darbuotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - šalies policijos pareigūnų ir darbuotojų psichologinės priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybą policijoje, darbo santykių reguliavimą;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties;
6.3. būti susipažinusiam su profesinės psichologo etikos kodeksu ir laikytis jo reikalavimų;
6.4. turėti psichologinio konsultavimo įgūdžių;
6.5. mokėti praktikoje taikyti mokslinio tyrimo metodus;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Office programiniu paketu, SPSS.
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka psichologinius tyrimus, remiantis psichologinių tyrimų medžiaga rengia metodines rekomendacijas policijos pareigūnams ir darbuotojams, kad jie galėtų panaudoti psichologines žinias savo praktinėje veikloje;
7.2. atlieka psichologinio mikroklimato policijos sistemos įstaigų kolektyvuose tyrimus, analizuoja jų rezultatus, kad teikti pasiūlymus nustatytoms problemoms spręsti;
7.3. konsultuoja įvairių lygių policijos pareigūnus ir darbuotojus kolektyvo formavimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir vadovavimo tobulinimo klausimais;
7.4. organizuoja ir veda policijos pareigūnų mokymus siekiant suteikti policijos pareigūnams psichologinių žinių, dalyvauja mokymo programų kūrime, diegia pažangius mokymo metodus;
7.5. vykdo policijos pareigūnų ir darbuotojų psichologinį konsultavimą profesinės veiklos gerinimo ir asmeninių problemų sprendimo klausimais;
7.6. teikia psichologinę pagalbą policijos pareigūnams ir darbuotojams po kolegos savižudybės ar kitų kritinių įvykių;
7.7. diegia naujus psichodiagnostinius metodus, vykdo psichodiagnostinių metodikų norminimą ir adaptaciją;
7.8. vykdo dirbančių policijos pareigūnų profesinio tinkamumo įvertinimą, remiantis psichodiagnostiniais metodais;
7.9. kuruoja kitose policijos įstaigose ir padaliniuose dirbančius psichologus, siekiant užtikrinti jų darbo kokybę, profesinį tobulėjimą;
7.10. vykdo kitus Personalo skyriaus viršininko pavedimus bei nurodymus;VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


18.Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Personalo skyriaus viršininkui.
Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Utena
Kreiptis: Aušros g. 22, 838961980, utenosvpk.ovs@policija.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.
II. PASKIRTIS
4. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojospecialisto pareigybėreikalingavalstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių techninei būklei rajone tikrinti, melioracijos įrenginių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbams organizuoti, vykdomų melioracijos darbų kokybei kontroliuoti, melioracijos specialistų darbo kontrolei, projektavimo techninėms sąlygoms išduoti, projektams derinti, operatyvinėms ataskaitoms rengti, valstybei priklausančių melioracijos įrenginiams apsaugoti, naudojimui kontroliuoti, apskaitai tvarkyti.
III. VEIKLOS SRITIS
5.Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo organizavimas, darbas su fiziniais ir juridiniais asmenimis melioracijos klausimais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą ir susijusiais su pareigų vykdymu, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių.
6.2. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti pasirinkti darbo metodus.
6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".
6.5. Gebėti rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, žinoti dokumentųbei teisės aktų rengimo reikalavimus.
6.6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities aplinkos, statybos inžinerijos krypčių išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą pagal specialybę.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Planuoti ir organizuoti melioracijos įrenginių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbus rajone.
8. Kontroliuoti rajone vykdomų melioracijos darbų kokybę.
9. Tikrinti, ar teisingai panaudojamos lėšos melioravimo darbams.
10. Techniškai vadovauti melioracijos specialistų darbui, mokėti naudotis personaliniu kompiuteriu.
11. Nustatyti technines sąlygas įvairioms komunikacijoms bei statiniams melioruotose žemėse projektuoti bei statyti, derinti projektus.
12. Sudaryti melioracijos darbų programas ir tikslinius sąrašus.
13. Ruošti ir teikti operatyvines ir kt. ataskaitas.
14. Organizuoti melioracijos įrenginių techninę priežiūrą.
15. Organizuoti rajone MelGIS įdiegimą.
16. Rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis melioracijos įrenginių remonto, priežiūros ir rekonstrukcijos klausimais.
17. Vykdyti melioruotų žemių ir melioracijos bei hidrotechnikos įrenginių apskaitą, melioruotų žemių būklės nustatymą.
18. Rūpintis melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių apsauga.
19. Organizuoti bei kontroliuoti žemės savininkų atliekamus smulkius melioracijos įrenginių priežiūros darbus.
20. Tikrinti pasėlių deklaracijas vietoje.
21.Vykdyti kitus su skyriaus funkcijų vykdymu susijusius administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Žemės ūkio skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Vytauto g.2, (8459)35513, rima@kupiskis.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriausdirektoriaus
2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-99
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2013 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V- 5
redakcija)

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę atliekant nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimus apdraustiesiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu bei asmenims, registruotiems bedarbiais teritorinėje darbo biržoje (toliau - bedarbiai); išduodant leidimus dėl medicininių dokumentų (išduotų kitose valstybėse) pakeitimo į nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei išduodant leidimus išduoti nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą nedarbingumo laikotarpį; išduodant dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu bei nėštumo ir gimdymo atostogomis Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais; tikrinant darbingumo lygio nustatymo bei profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą; vertinant profesinės ligos diagnozės nustatymą bei draudiminių įvykių padarinius; teikiant išvadas nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligųpripažinimo draudiminiais/nedraudiminiais įvykiais bei profesinių ligų nustatymo pagrįstumo klausimais.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - nedarbingumo kontrolės vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, farmacijos arba reabilitacijos krypties išsilavinimą (įgijus vientisųjų universitetinių studijų magistrantūros arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, sveikatos draudimą bei sistemą, medicinos praktiką, darbuotojų saugą ir sveikatą, pacientų teises ir žalos sveikatai atlyginimą reglamentuojančiais teisės aktais beiEuropos Tarybos reglamentais, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligųsocialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimą, nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimą, nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis, žalos atlyginimą asmenims, likvidavusiems Černobylio atominės elektrinės padarinius, ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.
6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.4. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.5. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo nustatymo asmeniui teisingumą.
7.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) priimtus sprendimus, NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose vertinant asmenų darbingumo lygį, vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.
7.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais bei profesinių ligų pagrįstumo nustatymo klausimais.
7.4. Rengia ir teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį: 1) patikrinimo pažymas/išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais bei draudiminio įvykio padarinių įvertinimo; 2) išvadas dėl sprendimų leisti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms medicininius dokumentus (išduotus kitose valstybėse) pakeisti į nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus beiišduoti nedarbingumo pažymėjimus ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą nedarbingumo laikotarpį; 3) aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo, kai asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepagrįstai išdavė ar tęsė nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros ar profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, ar pašalpų gavėjų; 4) pasiūlymus dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.
7.5.Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu bei nėštumo ir gimdymo atostogomis Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais ir E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) išdavimo nustatyta tvarka.
7.6. Direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau - Teritorinis skyrius): 1) asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau - GKK) ginčijamais laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais; 2) NDNT posėdžiuose - ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių patikrinimų rezultatus; 3)Ginčų komisijoje - ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio; 4)CDMEK posėdžiuose - ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą; 5)Nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijose - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.
7.7 Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas bei teikia išvadas Skyriaus vedėjui ar jopavaduotojui pagal veiklos sritį.
7.8. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Teritoriniu skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą.
7.9. Konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas, apdraustuosius ir bedarbius, draudėjus nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo, laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais ar nedraudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis bei Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarkos dėl E formų (E 115 - E 118 su priedu) pažymų pildymo ir išdavimo klausimais.
7.10. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, nagrinėja apdraustųjų, draudėjų, bedarbių ir kitų asmenų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus.
7.11. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.
7.12. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja, tvarko ir saugo bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Teritorinio skyriaus archyvąbei Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos trumpalaikiosaugojimo dokumentų saugyklas.
7.13. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir įgyvendina veiklos plane numatytas priemones, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
7.14. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.15. Teritorinio skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal veiklos sritį pavedus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
7.16. Teritorinio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, atstovauja Teritoriniam skyriui valstybės valdžios ir valdymo, vietos savivaldos institucijose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
7.17. Bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, jos administravimo įstaigų ir Teritorinio skyriaus specialistais šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.18. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą pagal pareigybės kompetenciją jam nesant darbe.
7.19. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas,kitus Teritorinio skyriaus direktoriaus, jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pagal veiklos sritį pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525414, zita.naveckiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-717

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) direktorius yra įstaigos vadovas, valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Agentūros direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimo priežiūrą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, informacijos apie aplinkos būklę, taršą, išteklių naudojimą, cheminių medžiagų srautus ir taršos prevencijos priemones rinkimą, analizę ir teikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas- įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - aplinkos apsaugos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje ir 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) ar įstaigos (įmonės) padaliniui darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais gamtos išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą ir kitas Agentūros veiklos nuostatuose nustatytas sritis;

6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais aplinkos apsaugos srityje ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.5. būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir organizacijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

6.6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. sprendžia Agentūros kompetencijai priklausančius klausimus ir atsako už Agentūrai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. organizuoja Agentūros veiklą ir asmeniškai atsako už jos veiklą, paskirsto darbus Agentūros struktūrinių padalinių vadovams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams;

7.3. atstovauja Agentūrai valstybės valdžios ir valdymo institucijose, įstaigose, nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, įmonėse;

7.4. pagal Agentūros kompetenciją organizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamų dokumentų analizę ir vertinimą, apibendrinimų parengimą, organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos Tarybos Aplinkos darbo grupės susitikimuose, rengia atskaitas bei vykdo kitus su Europos integracija susijusius darbus;

7.5. užtikrina, kad Agentūros laboratorijų kokybės ir vadybos sistemos atitiktų Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)" nuostatas;

7.6. teikia tvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Agentūros administracijos struktūrą, programas ir jų sąmatas, metinius veiklos planus;

7.7. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

7.8. tvirtina Agentūros pareigybių sąrašą, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, Agentūros veiklos planą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planus;

7.9. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, skatina, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;

7.10. nustato Agentūros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo, skatinimo bei materialinių pašalpų skyrimo tvarką;

7.11. valdo, naudoja Agentūros turtą ir juo disponuoja;

7.12. sudaro sandorius, reikalingus Agentūros uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

7.13. pagal Agentūros kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.14. teikia aplinkos ministrui Agentūros metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už veiklos rezultatus;

7.15. vykdo kitus su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir kuruojančio aplinkos viceministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870663601, n.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-717

VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) direktorius yra įstaigos vadovas, valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Tarnybai, jos struktūrinių padalinių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų valstybinių parkų, valstybinių gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijų (toliau - Pavaldžios institucijos) veiklos planavimui ir koordinavimui.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - saugomų teritorijų strategijos, politikos, apsaugos ir tvarkymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje ir 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) ar įstaigos (įmonės) padaliniui darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Tarnybos nuostatuose nustatytas sritis;

6.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Tarnybai, dalyvauja rengiant jos strategiją, nustato tikslus, prioritetus ir veiklos kryptis, planuoja ir organizuoja Tarnybos darbą, atsako už jos veiklą, priima sprendimus Tarnybos veiklos klausimais;

7.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnybos veikloje;

7.3. dalyvauja formuojant saugomų teritorijų strategiją ir politiką, užtikrina saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą;

7.4. koordinuoja Tarnybos veiklą įgyvendinant saugomų teritorijų strategiją ir politiką;

7.5. organizuoja ir koordinuoja Pavaldžių institucijų veiklą, valstybinių draustinių, gamtos paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą;

7.6. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus saugomų teritorijų klausimais;

7.7. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus teisės aktus, organizuoja jų vykdymo Pavaldžiose institucijose kontrolę;

7.8. kontroliuoja, kaip Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo jiems paskirtas funkcijas ir pavedimus;

7.9. tvirtina Pavaldžių institucijų metinius veiklos planus, veiklos ataskaitas, metines išlaidų sąmatas;

7.10. tvirtina Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus;

7.11. tvirtina Tarnybos struktūrinių padalinių ir Pavaldžių institucijų nuostatus, derina Pavaldžių institucijų pareigybių sąrašus, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių viešojo administravimo įstaigų veiklą, nuostatų įgyvendinimą;

7.12. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Pavaldžių institucijų direktorius, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

7.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.14. nustatytąja tvarka teikia Aplinkos ministerijai ir aplinkos ministrui ataskaitas bei informaciją apie Tarnybos veiklą;

7.15. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, teikia išvadas ir pasiūlymus Tarnybos kompetencijos klausimais;

7.16. atstovauja Tarnybai jos kompetencijai priskirtais klausimais Aplinkos ministerijoje, Lietuvos ir užsienio institucijose, įstaigose bei organizacijose;

7.17. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus;

7.18. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir aplinkos ministro jam pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus g. 9, 870663601, n.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. D1-717

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba)

direktorius yra valstybės tarnautojas, įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Tarnybos direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti nepertraukiamus hidrometeorologinius stebėjimus, tarpvalstybinius hidrometeorologinės informacijos mainus, gautų duomenų vertinimą, hidrometeorologinių sąlygų kaitos prognozavimą, hidrometeorologinės informacijos teikimą ir metodinės pagalbos nepavaldiems subjektams teikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - hidrometeorologijos ir metrologijos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį hidrometeorologijos srityje ir 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) ar įstaigos (įmonės) padaliniui darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, Tarnybos veiklos sritis, taip pat išmanyti tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su Tarnybos veikla;

6.4. išmanyti Pasaulinės meteorologijos organizacijos strateginio vystymosi kryptis, svarbiausias programas orų, klimato ir vandens srityse;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.6. žinoti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles;

6.7. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę;

6.8. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja ir organizuoja Tarnybos darbą, darbuotojų atranką ir jų kvalifikacijos tobulinimą, užtikrindamas tinkamą Tarnybos darbą;

7.2. nustatytąja tvarka disponuoja Tarnybai skirtomis lėšomis, užtikrindamas tinkamą Tarnybai skirtų lėšų panaudojimą ir teisingą finansinių įsipareigojimų vykdymą;

7.3. tvirtina Tarnybos pareigybių sąrašą, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, nustato Tarnybos direktoriaus pavaduotojų administravimo sritis, užtikrindamas tinkamą Tarnybos darbo organizavimą;

7.4. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos bei skiria tarnybines nuobaudas;

7.5. kontroliuoja, kaip valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo jiems priskirtus uždavinius ir funkcijas;

7.6. leidžia įsakymus ir įsakymais tvirtinamus dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas Tarnybai nustatytų uždavinių įgyvendinimą;

7.7. sudaro sutartis Tarnybos kompetencijos klausimais, suteikia įgaliojimus darbuotojams atstovauti Tarnybai;

7.8. rengia ir teikia aplinkos ministrui įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklos klausimus, projektus;

7.9. teikia metodinę pagalbą, koordinuoja ir kontroliuoja, kaip Tarnybai nepavaldūs subjektai Lietuvos Respublikoje vykdo hidrometeorologinę veiklą, užtikrindamas hidrometeorologinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;

7.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybei įgaliojus atstovauja Lietuvos Respublikai Pasaulinėje meteorologijos organizacijoje, užtikrindamas tinkamą tarptautinių įsipareigojimų hidrometeorologijos srityje vykdymą;

7.11. atstovauja Tarnybai jos kompetencijai priskirtais klausimais tarptautinėse organizacijose, vykdančiose hidrometeorologinę veiklą, Aplinkos ministerijos padaliniuose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.12. Tarnybos kompetencijos klausimais bendradarbiauja su Aplinkos ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais bei kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

7.13. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir teikia išvadas bei pasiūlymus Tarnybos kompetencijos klausimais;

7.14. atsiskaito Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai už Tarnybos veiklą ir rezultatus;

7.15. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Tarnybos veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudnios g. 6, 870663601, n.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  ES paramos įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 24.1-09-P1- 359

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS KOORDINAVIMO DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento (toliau - Departamentas) Europos Sąjungos paramos įgyvendinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės (toliau - pareigybė) lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga Departamentui ir Skyriui priskirtiems teisiniams klausimams spręsti, norminiams dokumentams rengti ir pažeidimų kontrolei koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų paramos administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius

reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities (teisės krypties) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2 turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį,

6.3 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį susijusią su ES struktūrinių fondų arba projektų valdymu ir administravimu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, švietimą, mokslą, studijas;

6.5. išmanyti ES struktūrinių fondų paramos administravimą reglamentuojančius ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, dirbti komandoje, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių;

6.8. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas, kad būtų tinkamai užbaigtas Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau - ministerija) priskirtų Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimas, teikia informaciją ir ataskaitas vadovaujančiajai ir kitoms institucijoms.

7.2. Siekdamas, kad ministerijai priskirti 2007-2013 m. veiksmų programų prioritetai būtų tinkamai įgyvendinti, atlieka šias funkcijas:

7.2.1 analizuoja nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinės paramos administravimą, teikia siūlymus Departamento direktoriui ir Skyriaus vedėjui dėl šių aktų įgyvendinimo, rengia pastabas ir siūlymus jų projektams, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo ir išvadas dėl jų atitikimo ES reikalavimams;

7.2.2. pagal savo kompetenciją rengia įvairių teisės aktų, susijusių su Departamento veikla, projektus, teikia siūlymus dėl jų rengimo, pakeitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios;

7.2.3. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl veiksmų programų ir veiksmų programų priedų patvirtinimo keitimams;

7.2.4. užtikrina Departamento rengiamų teisės aktų projektų, projektų finansavimo ir administravimo sutarčių su projektų vykdytojais atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams;

7.2.5. teikia Departamento padaliniams teisinę pagalbą nagrinėjant pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundus, rengiant viešųjų pirkimų dokumentus ir sutartis su tiekėjais;

7.2.6. atlieka pažeidimų įgyvendinant pasirašytas sutartis kontrolę (renka informaciją apie pažeidimus, įtartus ir (ar) nustatytus įgyvendinant ministerijai priskirtus prioritetus ir priemones, atsako už sprendimų dėl pažeidimų rengimą, informacijos teikimą suinteresuotoms institucijoms, rengia pranešimus ir ataskaitas ar jų dalis apie pažeidimus); rengia pasiūlymus dėl pažeidimų kontrolės tobulinimo;

7.2.7. kaupia informaciją apie ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, ES struktūrinės paramos administravimui taikomus ministerijos vidaus teisės aktus ir procedūrų aprašus, dokumentacijos planą; teikia pasiūlymus dėl valdymo ir kontrolės sistemos, procedūrų, dokumentacijos plano tobulinimo, inicijuoja jų pakeitimus; koordinuoja Departamento metinį dokumentacijos planavimą bei archyvo tvarkymą;

7.2.8. teikia siūlymus dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonių taikymo ES struktūrinių fondų administravimo srityje;

7.2.9. atlieka ES struktūrinių fondų paramos koordinavimo ministerijoje darbo grupės sekretoriaus pareigas;

7.2.10. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir asmenims savo funkcijose numatytais klausimais;

7.2.11. talpina Skyriaus norminių teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo informacinėje sistemoje (TAPIS) ir atlieka visą jų tolesnę priežiūrą.

7.3. Užtikrindamas, kad pagal vykdomas funkcijas gaunami ir rengiami dokumentai, reikalingi audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai tvarkomi ir saugomi, planuoja savo funkcijoms vykdyti reikalingą metinę dokumentaciją, tvarko priskirtas bylas ir jų archyvą.

7.4. Siekdamas ministerijos strateginių tikslų vykdo kitus ministerijos vadovų, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teisinių klausimų sprendimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švietimo ir mokslo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Volano g. 2/7, 852191198, Vida.Janaviciene@smm.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Švietimo ir mokslo ministerija  Valstybinio studijų fondo vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio studijų fondo direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V1-47


VALSTYBINIOSTUDIJŲ FONDO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1 Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinio studijų fondo vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų teisingą aiškinimą bei praktinį pritaikymą Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondas) darbe, personalo administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą,atstovautiFondo interesams teismuose ir kitose institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse- teisė, personalo valdymas ir viešieji pirkimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, gebėti juos taikyti bei organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.
6.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodeksonormomis ir principais.
6.5. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. Konsultuoja Fondo darbuotojus teisiniais klausimais, dalyvauja rengiant ir įvertina kitų darbuotojų parengtus Fondo direktoriaus įsakymų, Fondo valdybos nutarimų ir kitų vidaus teisės aktų projektus, kontroliuoja, kaip Fonde laikomasi teisės aktų reikalavimų, o nustatęs, kad jie prieštarauja aukštesnės galios norminiams teisės aktams, teikia siūlymus dėl tokių aktų pakeitimo ar panaikinimo; pagal savo kompetenciją renka informaciją, ją analizuoja ir teikia siūlymus, kaip tobulinti vidinį Fondo valdymo mechanizmą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, rengia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus, atstovauja Fondo interesams teismuose ir kitose institucijose, užtikrindamas Fondo nuostatų ir kitų Fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.
7.2. Dalyvauja teikiant įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, rengiant personalo pareigybių sąrašus, organizuojant personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas, rengia Fondo direktoriaus įsakymų projektus veiklos bei personalo klausimais, užtikrindamas tinkamą personalo administravimą.
7.3. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, organizuoja viešųjų pirkimų plano rengimą, teikia šį planą tvirtinti direktoriui bei skelbia šį planą, teikia siūlymus dėl viešojo pirkimo būdo parinkimo, dalyvauja rengiant viešojo pirkimo dokumentus, nustatant pasiūlymų pateikimo terminus, rengia ir teikia skelbimus ir informacinius pranešimus apie viešuosius pirkimus, informuoja tiekėjus apie pirkimo procedūrų eigą, pagal kompetenciją nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, konsultuoja kitus Fondo valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais, atstovauja Fondo interesams teisme ir kitose institucijose, užtikrindamas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.
7.4. Rengia ir teisiškai įvertina parengtus Fondo ūkinių bei kitokių sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, užtikrindamas tinkamą Fondo interesų apsaugą.
7.5. Paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
7.6. Dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis, vykdo kitus su Fondo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valstybinio studijų fondo direktoriui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (bakalauro ir magistro studijų arba vientisųjų studijų diplomų kopijos)


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis studijų fondas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g. 12-407, (85)2639149, vaida.stonyte@vsf.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Valstybinis studijų fondas  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:


PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininko 2012 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-35


VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo (toliau - Teismas) teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas .
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS
4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, teikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apygardos administracinis teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žygimantų g. 2, (85)2648962, a.bartkute@vaateismas.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Vilniaus apygardos administracinis teismas  1-ojo pensijų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotojo

2011-09-Skyriaus vedėjo pavaduotojas

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus direktoriaus

2012 m. vasario mėn. 17 d. įsakymu Nr. 1.V-41*

1-OJO PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau - Teritorinis skyrius) 1-ojo pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - BPareigybės kategorija - 7

II. PASKIRTIS

Teritorinio skyriaus 1-ojo pensijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įvertinti pateiktus (gautus iš priimamojo) dokumentus nustatant asmens teisę į valstybinio socialinio draudimo bei valstybines pensijas (toliau- pensija), kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų kompensaciją, lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (toliau - kompensacija), taip pat dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą bei turėtas pajamas (toliau - duomenų kaupimas), įvesti duomenis į Išmokų taikomąją sistemą ir rengti sprendimų dėl pensijų ir/ar kompensacijų, skyrimo (neskyrimo), perskaičiavimo ir mokėjimo projektus, apskaičiuoti sukauptą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau - stažas) bei prognozuojamos pensijos dydį.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnaujas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - dokumentų dėl pensijų ir/ar kompensacijų skyrimo ir mokėjimo vertinime ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedime bei sprendimų projektų rengime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Įvertina pensijoms ir/ar kompensacijoms skirti ir mokėti pateiktus dokumentus ir įveda duomenis į Išmokų taikomąją sistemą.

7.2. Suformuoja pensijų, kompensacijų, duomenų kaupimo bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti (neskirti) pensiją ar/ir kompensaciją, projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.3. Įvertina gautus dokumentus, duomenis iš Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir kitų registrų, ir jei jie įtakoja pensijos ir/ar kompensacijos skyrimą, mokėjimą/mokėjimo nutraukimą, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.

7.4. Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Išmokų taikomosios sistemos duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus ir teikia juos tikrinimui.

7.5. Įvertina dokumentus ir apskaičiuoja pensijų/kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia tikrinimui.

7.6. Rengia sprendimų dėl išskaitymų iš pensijų ir/ar kompensacijų projektus, remiantis Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo sprendimais dėl permokų nustatymo.

7.7. Informuoja asmenį apie pensijos skyrimą, skyrimo termino pasibaigimą.

7.8. Apskaičiuoja stažą ir asmens pageidavimu prognozuojamos pensijos dydį.

7.9. Rengia raštų projektus draudėjams bei archyvinėms įstaigoms išduoti dokumentus, reikalingus pensijai ir/ar kompensacijai skirti.

7.10. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Teritorinio skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

7.11. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.

7.12. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.13. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.

7.14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus.

7.15. Atstovauja Teritorinį skyrių valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Teritorinio skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais

7.16. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.17. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.18. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Mickevičiaus g. 42, (837)395245, kaunas@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - B.
3. Kategorija - 5.
II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka ir sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką;
6.4. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rengti pranešimų, užklausimų, įpareigojimų ir kitų raštų, susijusių su nagrinėjama byla, projektus savo kompetencijos ribose;
7.2. paruošti išsiuntimui ir laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus. Išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme;
7.3. informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
7.4. pasirašytinai priimti iš raštinės (skyriaus) ar jos poskyrių gautas bylas;
7.5. parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą (-as) išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismus ir perduoti siunčiamą bylos medžiagą teismo ekspedicijai;
7.6. teismo ekspedicijai pateikti tvarkingai paruoštus siunčiamus dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėjus į vokus;
7.7. kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;
7.8. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį ant teismo posėdžių salės durų;
7.9. tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO pagal nustatytą teismo pirmininko tvarką;
7.10. informuoti informatikos skyriaus specialistus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius;
7.11. prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, rūpintis, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.12. rašyti teismo posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą/LITEKO, išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti teisėjui pasirašyti;
7.13. tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus irrašytinius įrodymus, posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) , proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, nuolat pildyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.14. nustatyta tvarka Raštinės (skyriaus) poskyriams pasirašytinai priduoti išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas;
7.15. teismo pirmininko nustatyta tvarka ruošti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagos ar jos dalies kopijas;
7.16. rengti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo užmokesčio);
7.17. vykdant savo pareigas, laikytis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
7.18. vykdyti priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis.
7.19. nagrinėjant bylas atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas;
7.20. aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus, kompetentingus suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;
7.21. dalyvauti apmokant naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti metodinę pagalbą;
7.22. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjų pasirašytiems dokumentams antspauduoti;
7.23. atlikti kitas funkcijas, reikalingas tinkamam teismo darbui užtikrinti, taip pat vykdyti kitus teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo, teisėjo, raštinės vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teismo posėdžių sekretorius tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės (skyriaus) vedėjui.
Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Apdailininkas

Pobūdis: Įmonė specializuojasi visų tipų vidaus ir lauko baseinų, saunų ir turkiškų pirčių įrengimo srityje.

Ieškomi apdailininkai turintys glaistymo, lyginimo, hidroizoliacijos įrengimo, "mozaikos" plytelių klijavimo darbo patirtį.

Darbo pobūdis:

• Baseinų bendrastatybiniai darbai, paviršių lyginimas, glaistymas, hidroizoliacijos ir apdailos įrengimas

• Garinių pirčių formavimas, šiltinimas, glaistymas, armavimas, hidroizoliacijos ir apdailos įrengimas, "mozaikos" plytelių klijavimas
Reikalavimai: Reikalavimai:

• Apdailininko darbo patirtis;

• Bendrastatybinių darbų patirtis;

• Gebėjimas dirbti aktyvų darbą;

• Organizuotumas, sąžiningumas, atsakingas požiūris į atliekamą darbą;

Įmonė siūlo:

• Atlyginimą priklausanti nuo darbo rezultatų;

• Galimybę tobulėti profesinėje srityje;


Siūlome geras darbo sąlygas ir karjeros galimybes.

Laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas ir priedą, priklausantį nuo darbo rezultatų.

Darbą jaunatviškoje ir profesionalioje komandoje.


Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu: personalas@okeana.lt, laiško temoje įrašydamas "Baseinų ir pirčių montuotojas ".

Atrinktus kandidatus informuosime.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Okeana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sleževičiaus, 867513318, personalas@okeana.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Okeana"  Krovikas

Pobūdis: Prekiu krovimas is masinos

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transnova"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisves pr.43, 868527907, bakardi@rambler.ru
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Transnova"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai statybose, gerbuvio darbai

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Jonava
Kreiptis: 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Metalo apdirbimo įmonė ieško pardavimų vadybininko (-ės)
-kontaktų palaikymas su esamais klientais ir naujų klientų paieška Lietuvos bei užsienio rinkose;
-komercinių pasiūlymų ruošimas;
-sutarčių su klientais sudarymas;
-atsiskaitymų kontrolė;
-užsienio bei Lietuvos parodų lankymas;
Reikalavimai: -Patirtis metalo ar jo gaminių pardavimų srityje;
-atsakingumas;
-organizuotumas;
-komunikabilumas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g., 868249487, info@nirobalt.
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Darbas pilną darbo dieną remontuoti lengvuosius automobilius ir mikroautobusus.
Reikalavimai: Jei esi darbštus, pareigingas ir moki dirbti komandoje, junkis prie mūsų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Artrasas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: R. kalantos g. 13, 8687 43477, tomas@artrasas.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Artrasas"  Dizaineris (-ė)

Pobūdis: Idėjų generavimas;
Internetinių puslapių ir sistemų
Interneto svetainių dizainas, app dizainas;
Spaudos dizainas.
Reklaminių idėjų kūrimas.
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti programomis:
puikiai - Photoshop programa,
labai gerai - Corel Draw, InDesign;
Gerai, vidutiniškai - Ilustrator, Flash.

Kruopštumas bei atsakingumas,
komunikabilumas,
iniciatyvumas.

*Atsiųskite nuorodas į darbų pavyzdžius arba prikabinkite juos!

Privalumai:
Animacijos kūrimo patirtis, videoklipų kūrimas bei montavimas. (Adobe After Effects);
Užsienio kalbos.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visual & softworks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, info@vsw.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Visual & softworks"  Krovėjas

Pobūdis: Buitinės technikos prekių pakrovimo, iškrovimo darbai;
Užsakymų surinkimas;
Tvarkos sandėlyje palaikymas;
Darbas su sandėlio technika.
Reikalavimai: Darbo sandėlyje patirtis (1-2 m.);
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Fizinės galimybės krauti sunkią buities techniką;
Gera atmintis, imlumas naujovėms, atidumas;
Atsakingumas, sąžiningumas;

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalantos g., 8620-68676, vaidas.butrimas@tcprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Nekilnojamojo turto brokeris (-ė)

Pobūdis: NT objektų aktyvi paieška, apžiūra, pristatymas klientams;
Tarpininkavimas perkant, parduodant bei nuomojant NT;
Reklamos platinimas, sutarčių rengimas, komercinių pasiūlymų ruošimas;
Projektų rengimas ir koordinavimas;
Klientų paieška ir bendravimas;
Derybų vedimas;
Rinkos analizė ir preliminarus įvertinimas.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
Patirtis NT pardavimų srityje (privalumas); Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis;
Orientacija į rezultatą;
Lengvas ir įtaigus bendravimas;
Reprezentacinė išvaizda;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Rusų ir anglų geras kalbų mokėjimas (privalumas).

Mes siūlome:
Nuolatinį darbą;
Socialines garantijas;
Fiksuotą darbo užmokestį bei priedus nuo rezultatų;
Puikią motyvacinę sistemą;
Tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Puikią aplinką darbui;

Informacija apie darbą:
Vieta – Laisvės pr. 115A, Vilnius;
Darbas pagal darbo sutartį.


CV siųskite el.paštu info@remi.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "REMI real estate"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 864054721, info@remi.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "REMI real estate"  Pardavimu-marketingo vadovas

Pobūdis: Gaminamos produkcijos realizavimas
Reikalavimai: Darbas su kompiuteriu

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spartum"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g.17, 65202880
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Spartum"  Advokatas (-ė)/advokato padėjėjas (-a)

Pobūdis: Ieškinių, pareiškimų ruošimas į teismą;
Atstovavimas teismuose;
Įmonių steigimas, pertvarkymas;
Protokolų, sprendimų, pranešimų, paraginimų, pretenzijų, skundų rengimas;
Sutarčių rengimas;
Teisinių dokumentų analizė;
Fizinių ir juridinių asmenų interesų gynimas;
Darbas su skolininkais.
Reikalavimai: Virš metų advokatas (-ė) arba advokato padėjėjas (-a) (privaloma);
Aukštasis teisinis išsilavinimas;
Geras studijų įvertinimų vidurkis;
Geras anglų ir rusų kalbų mokėjimas;
Gebėjimas taikyti įstatymus ir kitus norminius aktus, reguliuojančius civilinius, darbo, administracinius, komercinius teisinius santykius;
Gebėjimas savarankiškai dirbti ir kūrybiškai mąstyti;
Atsakingumas, pareigingumas, iniciatyvumas;
Lengvas, įtaigus bendravimas;
Savarankiškumas ir atsakingumas;
Turėti galimybę pastoviai dirbti įmonės patalpose.

Siūlome:
Nuolatinį darbą;
Puikią aplinką darbui;
Darbą pagal Teisinių paslaugų teikimo sutartį.

Darbo vieta – Laisvės pr. 115 A, Vilnius.

Savo CV siųskite el.paštu info@sostinesteise.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostinės teisė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 864054721, info@sostinesteise.lt
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Sostinės teisė"  Mechanikas

Pobūdis: Bendrovės įrengimų ir įrangos eksploatacijos valdymas, priežiūra, savalaikio remonto organizavimas ir kt.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
Darbo patirtis;
Darbų saugos instrukcijų, technologinių įrengimų ir mechanizmų remonto ir priežiūros reikalavimų išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 451745
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Šaltkalvis remontininkas

Pobūdis: Kėlimo įrengimų remonto darbai.
Reikalavimai: Šaltkalvio kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.
Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno gelžbetonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 8, 451745
Skelbimo data: 2014.09.03

Atsiliepimai apie UAB "Kauno gelžbetonis"  Pardavimo vadybininko (ės)

Pobūdis: Internetinė sportinių prekių parduotuvė www.sportineapranga.lt
Ieškome iniciatyvaus, kūrybingo, darbštaus, sąžiningo, lengvai bendraujančio PARDAVIMO VADYBININKO(ĖS) prisijungti prie komandos Vilniuje.
Pagrindinės funkcijos:
• Pardavimų kasdienis administravimas: užsakymų, apmokėjimų, prekių atrinkimo bei pristatymo kontrolė
• Klientų aptarnavimas atsiėmimo punkte
• Bendradarbiavimas su klientais, jų konsultavimas ir geriausių sprendimų paieška
• Darbas su potencialiais klientais, derybų vedimas ir sutarčių sudarymas
• Klientų poreikių analizė ir tinkamų pardavimo pasiūlymų formulavimas
Papildomos funkcijos:
• Marketingo priemonių įgyvendinimas ir kontrolė
• Socialinių tinklų paskyrų administravimas
• Prekių tiekimo organizavimas: bendravimas su tiekėjais, gamintojais, logistika
• Informacijos apie prekes rinkimas ir pateikimas
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word ir kt.) ir gebėjimas greitai mokytis
• Gebėjimas dirbti su skaičiais ir duomenimis
• Gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu
• Komunikabilumas
• Puikus anglų kalbos mokėjimas (kitos užsienio kalbos būtų privalumas)

Privalumai:
• Vairuotojo pažymėjimas
• Panašaus darbo patirtis

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g.14, 8 618 38000, info@sportineapranga.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Vaitra"  Apdailininkas

Pobūdis: Siūlome darbą apdailininkams su patirtimi. Pagrindo paruošimas, dažymas ir t.t..
Reikalavimai: Patirtis, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 862014090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Įvairūs automobilių remonto darbai.
Reikalavimai: Reikalingas patyręs autošaltkalvis, galintis dirbti savarankiškai. Atlygis nuo procentų. Suteikiame darbo vietą, puikias darbo sąlygas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karsas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867384886, uabkarsas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Karsas"  Administratorė (-ius)-apskaitininkė (-as)

Pobūdis: Prekyba delikatesiniais maisto produktais ir vynu iš Prancūzijos.
Produktų pajamavimas;
Prekių apskaita, likučių stebėjimas, dokumentų tvarkymas, ir kitų pavestų užduočių vykdymas (darbas pradžioje gali būti 0,5 etato).
Reikalavimai: Mokėti dirbti buhalterine programa "Rivilė".

Komunikabilumas;

Darbštumas bei orientacija į tikslą.


Siųsti CV su nuotrauka el. paštu.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Montady"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 6, 8 61116745, edvidasz@yahoo. com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Montady"  Dažytojas

Pobūdis: Ieškome dažytojų, kurie galėtų dirbti druskininkuose. Apgyvendinimas bus suteikiamas.
Šiuo metu naujame viešbutyje reikia išdažyti kambarius. Iš viso 2000 kvadratų. Kvadrato kaina 15 LT

Jei abi šalis tenkins sąlygos, galėsime pasiūlyti ir daugiau objektų
Reikalavimai: - patirtis
- atsakingumas

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lingvera"
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie MB "Lingvera"  Krovėjas

Pobūdis: Prekių iš mašinos iškrovimas , taros rūšiavimas, paruošimas atidavimui, prekių paskirstymas po sandėlį. Kartono presavimas. Rampos priežiūra. Darbas parduotuvėje iki autobusų stoty.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių. Atsakingumas,pareigingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 867135785
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis: Prekyba-bizuterija, PPC Akropolis PILNAS ETATAS.
Reikalavimai: SAZININGUMAS,ATSAKINGUMAS,DARBO VIETOS TVARKOS PALAIKYMAS,MOKEJIMAS BENDRAUTI SU KLIENTAIS.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&G group"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aido g.8, 864665788, abartiensaul@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "G&G group"  Sandėlio darbuotojas-autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: - krovinių pakrovimas/iškrovimas;
- krovinių išskirstymas į atitinkamas sandėliavimo vietas;
- tvarkos sandėlyje palaikymas;
Reikalavimai: - būtina darbo patirtis sandėlyje;
- autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas;
- pareigingumas;
- atsakingumas;
- organizuotumas;
- greita orientacija;
- komunikabilumas ir gebėjimas dirbti komandoje;
- turėti nuosavą automobilį atvykimui į darbą (Galinės g. 1, Galinės k., automagistralė A2 Vilnius-Panevėžys 16 km);

Mes siūlome:
- geras darbo sąlygas;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą darbo užmokestį.


CV prašome siųsti el. paštu dd@intrans.lt iki 2014 m. rugsėjo 30 d.
Telefonas pasiteiravimui 864028031.
Informuosime tik atrinktus kandidatus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Galinės g. 1, 864028031, dd@intrans.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Intrans"  Kepejas, teslos ruosejas

Pobūdis: Tešlos maišymas,gaminių formavimas ir
kepimas
Reikalavimai: Išmanyti šį darbą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Skirstytoja (-as)

Pobūdis: • skirstyti gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams ir rajono savivaldybėje esantiems paštams pagal pašto vežimo maršrutus.
Neterminuota darbo sutartis; 6 dienų darbo savaitė
Reikalavimai: • išsilavinimas – vidurinis, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas;
• geri Word, Excel naudojimo įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Mūrininkas, tinkuotojas, dažytojas

Pobūdis: Bendrastatybiniai darbai
Reikalavimai: Atsakingumas,krupštumas

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kaunesta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Smėlynės, 861032311
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Kaunesta"  Mechanikas - ratų geometrijos specialistas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kompiuterinė ratų diagnostika, kitas techninis aptarnavimas ir remontas.
Reikalavimai: Patirtis atliekant ratų suvedimą.

Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 8 656 95946, gytis@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Automobilių elektrikas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų elektros ir elektronikos darbai:

- elektros gedimų kompiuterinė diagnostika;
- elektros ir elektronikos įrangos priežiūra bei remontas.
Reikalavimai: Autoelektriko patirtis;

Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 8 656 95946, gytis@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Salės darbuotojas (-a) TERMO skyriuje Ukmergės g.

Pobūdis: • tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje;
• prekių krovimas ir priežiūra termo skyriuje;
• prekių galiojimo terminų kontrolė;
• pagalba klientams.
Darbas PC PROMO CASH & CARRY Ukmergės g. 250 Vilniuje.
Reikalavimai: • vidurinis / aukštesnysis / profesinis išsilavinimas;
• panašaus darbo patirtis (termo skyriuje - didelis privalumas);
• geras fizinis pasirengimas ir ištvermė;
• atsakomybė, darbštumas, savarankiškumas, sąžiningumas;
• galimybė dirbti slenkančiu grafiku.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Barmenas

Pobūdis: Prekyba pilstomu alumi, užkandžiais, klientų aptarnavimas, dokumentų pildymas, prekių priėmimas ir t.t..
Reikalavimai: Komunikabilumas,sąžiningumas, pareigingumas,
(privalumas) mokėjimas dirbti R-keeper programa.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@alynas.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Alynas"  Teisininkas

Pobūdis: 1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja Skyriaus darbuotojų ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, teikia dėl jų išvadas;
2. rengia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų, viršininko pavaduotojo potvarkių, Skyriaus vedėjo potvarkių projektus;
3. rengia ir teikia teismams ieškinius, priešieškinius, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius ir atskiruosius skundus bei kitus procesinius dokumentus, teikia teismui prašomus dokumentus ir informaciją;
4. atstovauja Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teismuose, teisėsaugos institucijose, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
5. rengia taikos sutartis ir teikia jas tvirtinti teismams;
6. inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja įsiteisėjusių teismų sprendimų ir nutarčių vykdymą;
7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, konsultuoja pareiškėjus teisiniais klausimais, susijusiais su teritorijų planavimo valstybine priežiūra Kauno apskrities teritorijoje ir statybos valstybine priežiūra Kauno apskrities teritorijoje;
8. nagrinėja teisėsaugos institucijų pavedimus, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavedimus, kitų institucijų paklausimus, atsakydamas į juos rengia pažymas, specialisto išvadas ir kitus dokumentus;
9. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų projektų rengimo, asmenų skundų, pranešimų ir prašymų nagrinėjimo, administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo arba teikimo nagrinėti teismui bei kitais teisės aktų taikymo klausimais;
10. seka teisės aktų pakeitimus ir teismų praktikos naujoves ir apie tai informuoja Skyriaus darbuotojus;
11. teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
12. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
13. teikia Poskyrio vedėjui ataskaitas apie atliktus darbus ir informaciją apie teismuose nagrinėjamas bylas;
14. pavaduoja kitus Poskyrio darbuotojus, kurių veiklos sritis yra teisė, jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
15. vykdo kitus su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
Reikalavimai: 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau kaip 1 metus teisinio darbo stažo;
3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas ir dokumentų rengimo taisykles. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, būti susipažinęs su teismų praktika, susijusia su teritorijų planavimu, statinių projektavimu, statyba bei teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra;
4. mokėti dirbti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;
5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: L. sapiegos g. 12, 8 612 85 182, i.juodzeviciute@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Salės darbuotojas (-a) Kirtimų g.

Pobūdis: • tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje;
• prekių krovimas ir priežiūra lentynose;
• prekių galiojimo terminų kontrolė;
• pagalba klientams.
Darbas Vilniuje, Kirtimų g. 49.
Reikalavimai: • vidurinis / aukštesnysis / profesinis išsilavinimas;
• panašaus darbo patirtis;
• geras fizinis pasirengimas ir ištvermė;
• atsakomybė, darbštumas, savarankiškumas, sąžiningumas;
• galimybė dirbti nuo 6 val.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 49, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Konsultantė - ekspertė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas prabangių moteriškų drabužių parduotuvėje Karen Millen - PC Ozas
Reikalavimai: * Rimtas požiūris į darbą
* Fizinė ištvermė
* Etiketo pagrindai
* Iškalba
* Bendro tikslo siekimas
* Iniciatyva
* Noras tobulėti
* Sąžiningumas
* Atsakingumas
* Atidumas
* Lietuvių, anglų, rusų kalbos
* Reprezentatyvi išvaizda
* Darbštumas
* Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas

Darbas pilnu etatu, slenkčiu grafiku, su mokslais nederinamas.

Jei atitinki visus reikalavimus, esi jauna, komunikabili ir domiesi mada, laukiame CV su nuotrauka el. paštu jolita.sostakaite@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1650 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Estilus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, jolita.sostakaite@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Estilus"  Kasininkas (-ė) Ukmergės g.

Pobūdis: - klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
- sąskaitų faktūrų išrašymas.
Darbas Vilniuje, Ukmergės g. 250.
Reikalavimai: - kasininko darbo patirtis;
- mandagumas, atsakomybė, sąžiningumas;
- darbštumas, greita orientacija;
- galimybė dirbti slenkančiu grafiku (dirbant visu etatu).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 865655266, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Operatorius/-ė

Pobūdis: - Butelių, dėžių pastatymas, nuėmimas, butelių pokavimas, etikečių klijavimas;
- Gamybos proceso užtikrinimas;
- Technologinių įrengimų priežiūra;
- Gaminamos produkcijos kokybės ir technologinio proceso parametrų užtikrinimas;
- Švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje;
Reikalavimai: - darbo patirtis gamyboje - privalumas;
- galimybė dirbti pamaininiu darbo grafiku (2 pamainos);
- sugebėjimas dirbti kolektyve;
- atsakingumas, darbštumas;

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus degtinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 47, vd@degtine.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus degtinė"  Apdailininkas

Pobūdis: Įvairūs lauko ir vidaus apdailos darbai (tinkavimas, glaistymas, dažymas, plytelių klijavimas ir pan.).
Reikalavimai: Noras dirbti, mokytis ir tobulėti. Atsakingumas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LB Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001; 852030795, info@lbbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "LB Baltic"  Pagalbinis darbuotojas statybose

Pobūdis: Pagalbiniai darbai statybose (demontavimo darbai, medžiagų paruošimas ir pan.).
Reikalavimai: Noras dirbti, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LB Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001; 852030795, info@lbbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "LB Baltic"  Padavejas

Reikalavimai: Sporto irlaisvalaikio centras "Neo Kaunas" siūlo darbą padavėjai (-ui).
CV siųsti: info@neokaunas.lt

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dekatona"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837311779, info@neokaunas.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Dekatona"  Virėjas

Pobūdis: Vidurio Azijos restoranui reikalingas virėjas.
Paruošiamieji darbai, tiksli patiekalų gamyba, švaros, tvarkos higienos normų laikymasis.
Reikalavimai: Greitumas, švara, gebėjimas dirbti komandoje, noras mokytis.
rusų k. mokėjimas būtina.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esurio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g.14, 8 682 18885, kinza@kinza.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Esurio"  Sąmatininkas(-ė)-vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -Dokumentų konkursams ruošimas;
-Sąmatų sudarymas su programa "Sistela"
-Projektų analizavimas;
-Subrangovų, medžiagų, tiekėjų parinkimas;
-Komercinių pasiūlymų ruošimas;
-Ataskaitų vadovybei teikimas.
Reikalavimai: -Statybos procesų ir technologijos išmanymas;
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-Darbas Autocad programa;
-Savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas, sėslumas;
-Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lakedė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 8a, 868674283, admin@lakede.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Lakedė"  Pardavimų vadybininkė (-as)

Reikalavimai: Reikalinga(-s) pardavimų vadybininkė (-as)
Pobūdis:
Įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir pardavimas;
Pasiūlymų ruošimas ir siuntimas;
Ryšių su esamais klientais palaikymas bei aktyvi naujų klientų paieška;
Sutarčių sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;

Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų srityje - PRIVALOMA
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Komunikabilumas, analitinis mąstymas, greita reakcija, atsakingumas;
Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.


Gyvenimo aprašymus prašome siųsti el. paštu lina@copy1.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skaitmeninis amžius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 25, lina@copy1.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Skaitmeninis amžius"  Statybos vadovas

Pobūdis: Darbas statybiniuose objektuse, darbo priežiūra ir vadovavimas žmonių brigadai.
• statybos darbu organizavimas, koordinavimas bei kontrolė;
• objektui numatytu resursu kontrolė, kaštu optimizavimas;
• vadovavimas komandai;
• techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas.
Reikalavimai: Reikalingas aukštos kvalifikacijos statybos vadovas, turintis patirties darbe su monolitu.
Geri planavimo, organizaciniai ir problemu sprendimo įgudžiai; gebėjimas vadovauti komandai; analitinis mąstymas, sąžiningumas, kruopštumas, vairuotojo pažymėjimas,

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.187-1 korp, 869800585, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Miravita"  Betonuotojai

Reikalavimai: Darbas statybiniuose objektuse.
Reikalingi atsakingi, turintys patirties, be žalingų įpročių ir išmanantys savo darbą betonuotojai, mūrininkai galma brigadomis
Savo CV siųskite el. paštu: info@miravita.ltarba skambinkite nurodytu telefono numeriu.
UAB"Miravita"
tel.869800585

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miravita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.187-1 korp, 869800585, info@miravita.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Miravita"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Perspektyvi, veiklą plečianti įmonė ieško pagalbinio darbininko prie trinkelių klojimo. Yra galimybė tobulėti ir eigoje užimti aukštesnes pareigas.
Reikalavimai: -Stabilumas
-Atsakingumas
-Be žalingų įpročių
-Darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis būtų privalumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Pardavimų vadybininkė(-as)

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Ryšių su klientais palaikymas;
Naujų klientų paieška;
Pirkėjų konsultavimas salone ir telefonu;
Iškilusių problemų sprendimas ir analizė;
Darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Mokėjimas lengvai bendrauti;
Sugebėjimas spręsti konfliktus;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Iniciatyvumas, sumanumas, kruopštumas, atsakingumas;
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

Privalumas:
Vairuotojo teisės B kategorija

Savo CV siųskite el. paštu lina.melesiene@sinerta.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinerta LDC"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Kūlių vartų g. 5, 8 46 420042, lina.melesiene@sinerta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Sinerta LDC"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Vadybininkas- telefonu

Pobūdis: - darbas biure telefonu;
- bendravimas su klientais:
- įmonės interesų atstovavimas;
Reikalavimai: - gera dikcija;
- geri bendravimo įgūdžiai;
- organizaciniai sugebėjimai;
- atsakingumas, iniciatyvumas, atkaklumas;
- noras užsidirbti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaikis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kęstučio g. 36, ligita@vaikis.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Vaikis"  Prekių atrinkėjas naktinis darbas (+4 c)

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus.
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.(+4 C temperatūrinis režimas).
Darbo laikas: 17:00- 2:00.
Darbo dienos: VII-V (5 darbo dienų savaitė).
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Stogdengių brigada

Pobūdis: Reikalinga stogdengių brigada (2-4 žmonės) įvairiems su sutapdintais stogais susijusiems darbams.
Reikalavimai: Būtų privalumas turėti savo transportą įrangai vežiotis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Visi
Kreiptis: L. giros, 8 650 33 421, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Vairuotojas ekspeditorius (C kategorija)

Pobūdis: - Maisto prekių pristatymas klientams (gali būti atvėsinta-šaldyta produkcija);
- Krovos darbai;
- Lydinčių dokumentų administravimas.

Darbo laikas I-V nuo 05:00 val.
Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Alšėnų sen., Kampiškių km.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis (privalumas);
- Skaitmeninio tachografo kortelė (privalumas);
- 95 kodas (privalumas);
- Būtinas geras fizinis pasirengimas;
- Greita orientacija bei nepriekaištinga reputacija.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Prekių atrinkėjas

Pobūdis: - Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus.
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.
Darbo laikas: 9:00-18:00/ 18:00- 3:00 (pamaininis)
Darbo dienos: I-V
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -aktyvi naujų klientų paieška;
-kontaktų palaikymas su esamais klientais,
-komercinių pasiūlymų ruošimas;
-sutarčių su klientais sudarymas;
-projektų valdymas;
Reikalavimai: -geri bendravimo įgūdžiai;
-atsakingumas,
-noras tobulėti;
-organizuotumas;
-sąžiningumas;
-komunikabilumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SPA technologija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g. 28, 868626726, ilona@spatechnology.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "SPA technologija"  Vadybininkas (-ė).

Pobūdis: Sėkmingai dirbančiai ekspedijavimo-transporto įmonei reikalingi vadybininkai (ės).
Darbo aprašymas: aktyvi naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais, transporto kontrolė.
Reikalavimai: Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, komunikabilumas, greita orientacija, derybiniai įgūdžiai (lenkų arba vokiečių kalba privaloma).
Įmonė siūlo: aktyvų darbą draugiškame kolektyve, darbo rezultatus atitinkantį atlyginimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krovinių karavanas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 32-402, 837328060, buhalterija@karavan.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Krovinių karavanas"  Tiesioginių pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Nori dirbti ir užsidirbti bei individualiai planuoti savo darbo laiką?
Mes galime Tau padėti siekiant užsibrėžtų tikslų.

Darbo pobūdis:
reklaminių renginių-prezentacijų vedimas bendravimas su esamais ir potencialiais klientais;
sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: Pasitikėjimas savimi;
Gebėjimas bendrauti;
Organizaciniai gabumai;
Gebėjimas planuoti savo laiką;
Pozityvus nusiteikimas;
Pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai:
Patirtis tiesioginių pardavimų srityje;
Vairuotojo pažymėjimas;
Nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaikis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kęstučio g. 36, 865201923, ligita@vaikis.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Vaikis"  Eksporto plėtros vadybininko (anglų k.)

Pobūdis: Naujų klientu paieška ir nuolatinis bendravimas su esamais klientais.
Aktyvus įmonės parduodamos produkcijos pardavimas didmenynė prekyba.
Komercinių pasiūlymų bei sutarčių ruošimas.
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti anglų k. žodžiu ir raštu.
Galimybė iškart pradėti darbą.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurum investicijų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@aurumigrupe.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Aurum investicijų grupė"  Pardavėja-konsultantė, Taikos pr. 109

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų)- privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 109, iki eglĖ, martina20@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas telefonų;
- Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų rengimas;
- Santykių palaikymas su esamais klientais
- Ataskaitų rengimas
- Bandomasis laikotarpis 3 mėn.;
- CV su nuotrauka siųsti el.paštų;
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- Bent vienerių metų sėkminga darbo patirtis pardavimų srityje
- Komunikabilumas, iniciatyvumas, orientaciją į rezultatus

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Coloreta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Coloreta"  Pardavėja-konsultantė, Taikos pr. 141

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų)- privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 141, pc big, martina19@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Makulatūros rūšiuotojas

Pobūdis: •Antrinių žaliavų rūšiavimas;
•Darbas prie rūšiavimo linijos.
Reikalavimai: •Atsakingumas, kruopštumas;
•Darbas komandoje.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėda recycling"
Miestas: Grigiškės
Kreiptis: Vilniaus gatvė 10, 861067283, grigiskes.recycling@kartonas.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėda recycling"  Konsultantas/pardavimo vadybininkas

Pobūdis: - produktų pristatymas fiziniams ir/ar juridiniams asmenims;
- profesionalus klientų poreikių išsiaiškinimas ir jų poreikius atitinkančių finansinių paslaugų parinkimas;
- aktyvi naujų klientų paieška;
- sutarčių sudarymas ir pasirašymas;
- ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas;
- atsakingumas ir pareigingumas;
- komunikabilumas;
- iniciatyvumas.
PRIVALUMAI:
- finansinis išsilavinimas;
- patirtis klientų aptarnavimo srityje;
- patirtis pardavimų srityje;
- puikios anglų ir/ar rusų kalbos žinios.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Likora, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 683 72569, lina.bileviciene@mlife.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Likora, UAB  Valytojas

Reikalavimai: Siūlome darbą valytojoms. Darbas Bieliūnų g., Geležinio vilko g. Pilnu ir puse etato.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 865559950, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Padavėjas

Pobūdis: Darbas jaukioje parduotuvėje-kavinėje.
Reikalavimai: - gebėjimas bendrauti anglų k. ir rusų k.
- darbas kasos aparatu,
- klientų aptarnavimas,
- tvarkos palaikymas,
- komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltaste"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminių g.3, 8 656 67517, jurgita@ltaste.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Ltaste"  Pardavėja

Pobūdis: Reikalinga pardaveja dirbti Gariūnų turgavietėje. Darbas naujame pastate maisto turguje. Prekiauti TURKIŠKAIS salduminais. Darbas antradieniais, ketvirtadieniais, šestadieniais ir sekmadieniais nuo 5:30 iki 14:00

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Frutlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Z. sierakausko g. 30a-16, 865968437, vikusik90@list.ru
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Frutlita"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Reikalingas krovėjas, darbas sandėlyje cemento pakavimas.
Darbo laikas 8.00-16.30 val.
Važiuoja 15, 17 ir 39 autobusai, 55 ir 56 mikroautobusai.
Reikalavimai: Pareigingumas, sąžiningumas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 171, 868242558
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras  Transporto ir ekspedicijos vadybininkas(-kė)

Pobūdis: Naujų partnerių paieška ir santykių su esamais palaikymas;
Vežimo užsakymų – sutarčių sudarymas, jų registracija ir kontrolė;
Krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimas;
Pervežimo proceso valdymas;
Klientų bei vežėjų duomenų analizė ir kaupimas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Pervežimų rinkos išmanymas;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti;
Kompiuterinis raštingumas; savų klientų ratas privalumas. Anglų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Padavėja/as

Pobūdis: Greitas, kokybiškas bei malonus klientų aptarnavimas.
Reikalavimai: Būtini malonūs bendravimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, noras mokytis ir tobulėti.


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Iksena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkunkiemio g., 867389741, verslas.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Iksena"  Mobilių darbų vadovas

Pobūdis: Valymo darbų organizavimas: darbų paskirstymas, priežiūra, kokybės kontrolė, valymo priemonių parinkimas, bendradarbiavimas su klientais, sprendžiant valymo paslaugų kokybės bei kitus klausimus. Esant poreikiui, mobilių valymo darbų atlikimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas, puikūs planavimo bei organizavimo įgūdžiai, atsakingumas, pareigingumas, savarankiškumas, vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), automobilis, aukštalipio pažymėjimas - privalumas. Būtina mobilaus valytojo patirtis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, migle@cleanex.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Dazytojas sandarintojas

Pobūdis: Imone jesko dazytoju auksto slegio aparatu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laudo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio, 861637383, m.zebialovic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Laudo"  Stalius-montuotojas

Pobūdis: Prekybinės ir sandėliavimo įrangos surinkimas, montavimas, pristatymas klientui.
Reikalavimai: Mokėti skaityti brėžinius.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Parduotuvių įranga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Šilagėlių g. 1, 865316726, sandra@parduotuviuiranga.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Parduotuvių įranga"  Vadybininko asistentas

Pobūdis: Siūlome darbą aktyvių pardavimų srityje.

Mes Jums siūlome:
Visas soc. garantijas
Stabilų darbo užmokestį plius priedus nuo pardavimų
Apmokymus
Draugišką kolektyvą

Kandidatų CV laukiame el.paštu: atranka.nr1@gmail.com
Reikalavimai: Jeigu esi drąsus, komunikabilus, moki sudominti bei parduoti - šis darbas būtent tau.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tedafi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininkų g., 867389741, atranka.nr1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Tedafi"  Vadybininkas

Pobūdis: -Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių palaikymas su esamais klientais bei vystymas.
-Atsiskaitymų kontrolė.
Reikalavimai: -Suprasti pardavimų procesą
-Mokėti bendrauti,greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją
-Rinkos ir konkurentų analizė
-Patirtis pardavimų srityje su statybinėmis medžiagomis(privalumas)
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Būti orientuotam į rezultatus
-Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jaros prekyba"
Miestas: Kaunas, ukmergė, kėdainiai, marijanpolė
Kreiptis: rolandas@jarosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Jaros prekyba"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas su sunkvežimiu po Lietuvą, C arba CE kat. Izoterminis arba tentinis.
Reikalavimai: Jokių žalingų įpročių,
darbo patirtis.
Reputacijos anketa.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DTR group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Giraites g., info@dtr.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "DTR group"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška, aktyvus bendravimas su esamais klientais ir santykių su jais palaikymas.

Mes siūlome:
Nuolatinį, įdomų ir atsakingą darbą stiprioje komandoje. Kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį.Savirealizacijos, tobulėjimo ir karjeros galimybes.
Reikalavimai: Statybos prekių prekybos patirtis.
Orentacija į klientą, įtaigumas, puikūs bendravimo bei derybų įgūdžiai.
Veiklumas, gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą bei priimti sprendimus.
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Rokiškis
Kreiptis: Nepriklausomybės a., 867253438, egidijus@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Picu kepėjo padėjėjas

Pobūdis: Darbas picų kepimo zonoje, pagalba vyr. kepėjui., galimybė dirbti ir naktimis, darbas Gedimino pr.
Reikalavimai: Atsakingumas, galimybė išmokti pickepio amato.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.23, 860004063, cili04vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Darbas su sunkvežimiu C kat. po Lietuvą. Darbo laikas pirm-penkt. 8-17.
Reikalavimai: Darbo patirtis.
Be žąlingų įpročių.
Technines žinios.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DTR group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Giraites g., info@dtr.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "DTR group"  Pagalbinis virtuvėje

Pobūdis: Darbas virtuvėje, pagalba vyr virėjui, vyr kėjui. Darbas Gedimino pr.
Reikalavimai: Atsakingumas, noras išmokti virėjo amato

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.23, 860004063, cili04vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Virtuvės darbuotojai

Pobūdis: Darbas virtuvtuvėje, maisto ruošimas.
Reikalavimai: Sąžiningumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Big donner"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vilniaus g. 13, 868745088
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Big donner"  Padalinio vadovas

Pobūdis: Naujų klientų paieška, aktyvus bendravimas su esamais klientais ir santykių su jais palaikymas.

Mes siūlome:
Nuolatinį, įdomų ir atsakingą darbą stiprioje komandoje. Kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį.Savirealizacijos, tobulėjimo ir karjeros galimybes.
Reikalavimai: Statybos prekių prekybos patirtis.
Orentacija į klientą, įtaigumas, puikūs bendravimo bei derybų įgūdžiai.
Veiklumas, gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą bei priimti sprendimus.
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Kėdainiai, jonava
Kreiptis: Vilnius, Žirnių g. 4a, 867253438, egidijus@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Barmenai, padavejai

Pobūdis: Naujam kinu restoranui reikalingi barmenai ir padavejai. Slenkantis darbo grafikas. Nuo 10.00 iki 22.00 sawaitgaliais iki 23.00

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lenova"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: qwerty.f3@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Lenova"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Prekyba odine galanterija,piniginės,diržai,pirštinės, darbas pilnu etatu,lankstus grafikas.Darbo vieta salele,akropolyje.
Reikalavimai: Patirtis prekyboje,rusu kalbos mokėjimas,darbštumas,komunikabilumas,sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&G group"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos, 867123995, andzelika.rankines@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "G&G group"  CNC programinių frezavimo staklių operatorius

Pobūdis: • CNC frezavimo staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas.
Reikalavimai: • Patirtis dirbant CNC frezavimo staklėmis (privalumas) ;

• Brėžinių skaitymas (privalumas).
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Papildoma informacija:
• Vykdomi profesiniai mokymai.

Atlyginimas: 2640 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Pardavėja(s) -konsultantas

Pobūdis: Darbas drabužių parduotuvėje "Pierre Cardin" Prekybos Centre "MEGA"

Klientų konsultavimas salėje.
Prekių priėmimas bei reprezentatyvus išdėstymas.
Parduotuvės reprezentatyvios išvaizdos palaikymas.
Kokybiškų paslaugų teikimas.
Darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Pardavėjos darbo patirtis drabužių srityje būtina. Komunikabilumas, pareigingumas, darbas kolektyve.

Atlyginimas 1200lt + priedai nuo apyvartos


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edjurma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Islandijos pl. 32, 869831352, edjurma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Edjurma"  Pardavejas (a) – konsultantas (ė)

Pobūdis: UAB Anis, užsiimanti didmenine ir mažmenine prekyba galanterijos prekėmis kviečia dirbti pardavėjas-konsultantes(us) parduotuvėse BAGS&MORE Kaune ir Klaipėdoje. Siūlome perspektyvų darbą draugiškame kolektyve, patrauklų atlyginimą, priklausomai nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
puiki orientacija;
sąžiningumas;
pareigingumas;
panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: info@anis.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Anis"  Suvirintojas

Reikalavimai: • Suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas;
• Aukštesnysis arba profesinis techninis išsilavinimas;
• Patirtis, virinant nerūdijantį austenitinį plieną MIG/ MAG arba TIG suvirinimo būdais

Privalumai:
• Gamybinių suvirinimo brėžinių skaitymas;
• Suvirintojo kvalifikacijos sertifikatas austenitiniam nerūdijančiam plienui pagal EN287 standartą;
• Patirtis virinant plonus lakštus, deformacijos kontrolė;

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Šaltkalvis surinkėjas

Pobūdis: • Metalo lakštų ir atliekų tvarkymas bei sandėliavimas;
• Detalių transportavimas cecho viduje;
• Darbas su kampinio šlifavimo mašinėle;
• Pagalba kitų skyrių darbuotojams.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Šaltkalvio padėjėjas

Pobūdis: Metalo lakštų ir atliekų tvarkymas bei sandėliavimas;
Detalių transportavimas cecho viduje;
Darbas su kampinio šlifavimo mašinėle;
Pagalba kitų skyrių darbuotojams.
Reikalavimai: Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ,veikiantį 24 valandas per parą;
Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Šaltkalvis

Reikalavimai: •Brėžinių skaitymas.
•Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
•Konkurencingą, laikų išmokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų
•Visas socialines garantijas

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  CNC tekinimo staklių operatorius

Pobūdis: • CNC tekinimo staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas.
Reikalavimai: • Patirtis dirbant CNC tekinimo staklėmis (privalumas);
• Brėžinių skaitymas (privalumas).
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus; priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.


Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Metalinių paviršių dažytojas

Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas.
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Papildoma informacija:
• vykdomi profesiniai mokymai.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Mechanikas - surinkėjas

Pobūdis: - Variklių, reduktorių, elektromechaninių pavarų surinkimas, montavimas, testavimas ir remontas;
- Gaminamos įrangos mechaninio surinkimo darbai;
- Mechaninių įrengimų derinimas, tikrinimas, priežiūra ir remonto darbai;
- Taisyti, derinti, tikrinti, pakeisti arba atnaujinti pagamintos įrangos ir įsigytų įrengimų susidėvėjusias dalis;
- Gebėti valdyti mechanizmus ir įtaisus, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis, mažais instrumentais dirbti smulkius darbus;
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis;
- kruopštumas atliekamam darbui;
- gebėjimas skaityti brėžinius;
- techninis išsilavinimas;
- atsakingumas ir savarankiškumas;
- sugebėjimas dirbti su įvairia technika;
plataus profilio techninis nuovokumas;
- be žalingų įpročių
Mes jums siūlome:
- Darbą sėkmingai veikiančioje ir perspektyvioje įmoneje;
- Saugią darbo ir poilsio aplinką, atitinkančią visus higienos ir darbų saugos reikalavimus;
- Kvalifikuotą specialistų bendradarbių komandą;
- Visas siocialines garantijas ir lauku gerą mokamą atlyginimą.

* Organizuojamas darbuotojų atvežimas į gamyklą ir parvežimas į Vilniaus m.
UAB "Litak-tak"
UAB "Litak-tak"
Įmonių veikla - gamyba ir prekyba elektronikos prietaisų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pagirių sen., 8 614 03233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Metalinių paviršių dažytojo asistentas

Pobūdis: Pagalba metalinių paviršių dažytojui.
Reikalavimai: Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: CE kat. transporto priemoniu vairavimas
Reikalavimai: 3 metu patirtis,
Anglu arba vokieciu snekamoji kalba,
Nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 8600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DD&M transport services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862574934, ddm.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "DD&M transport services"  Elektronikos prietaisų, elementų inžinierius

Pobūdis: - Atskirų elektronikos elementų karkasuose ir blokuose surinkimas;
- Kabelių gaminių gamyba ir montavimas;
- El. spintų gamyba ir surinkimas;
- Litavimo darbai;
- PCB surinkimas, testavimas;
- Elektronikos prietaisų priežiūra, remontas;
- Elektronikos prietaisų testavimas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas inžinerijos, elektronikos srityse.
- Techninės srities išsilavinimas;
- Patirtis elektronikos gaminių montavimo ir surinkimo srityje;
- Elektros, automatikos komponentų supratimas.
- Be žalingų įpročių.

Mes jums siūlome:
Geras darbo sąlygas, mokymus ir tobulinimosi kursus;
Darbo patirtį bei kvalifikaciją atitinkantį konkurencingą atlyginimą, motyvacinius priedus;
Visas darbui reikalingas priemones;
Visas socialines garantijas bei laiku mokamą atlyginimą.

* Organizuojamas darbuotojų atvežimas į gamyklą ir parvežimas į Vilniaus m.
UAB "Litak-tak"
UAB "Litak-tak"
Įmonių veikla - gamyba ir prekyba elektronikos įrengimų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pagirių sen., 8 614 03233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Paradvėjas - konsultantas Redmond firminėje parduotuvėje

Pobūdis: -Malonus ir kokybiškas klientų aptarnavimas/konsultavimas;
-Iškeltų pardavimo tikslų įgyvendinimas;
-Prekių išdėstymas prekybos salėje;
-Darbas parduotuvės kasoje;
-Švaros ir tvarkos palaikymas;
-Parduotuvės įvaizdžio užtikrinimas
Reikalavimai: - Komunikabilumas, iniciatyvumas, orientaciją į rezultatus;
-Puikūs kontakto užmezgimo ir prekės pristatymo įgūdžiai;
-Noras dirbti ir siekti geriausių rezultatų.
- rusų kalbų mokėjimas;
-Asmeninės savybės - komunikabilumas, energingumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas;
-Sugebėjimas dirbti savarankiškai.
-Geri kompiuteriniai įgūdžiai.
- Darbas su 1C ar kita programa (privalumas);
- Darbas su kasa
- Bandomasis laikotarpis 3 mėn.;
- CV siųsti el.paštų;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Redmondas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių 22, 86224414, sales@redmondas.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Redmondas LT"  Elektrokrautuvo vairuotojas,-a (komandiruotės į Vokietiją)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• darbas maisto, alkoholio ir kitų prekių sandėlyje;
• prekių surinkimas pagal užsakymus;
• prekių pakrovimas ir iškrovimas su elektriniu krautuvu;
• užtikrinti švarą ir tvarką sandėlyje.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• analogiško darbo patirtis;
• elektrinio krautuvo pažymėjimas;
• gera fizinė sveikata;
• punktualumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakomybė;
• noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tromina"
Miestas: Visi
Kreiptis: V. a. graičiūno g. 38, 8 5 2602911
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Tromina"  Sveikatos priežiūros tarnybos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu Nr. 1-145


SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau - SPT) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygos - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. SPT vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau - Lukiškių TI-K), koordinuoti, organizuoti ir kontroliuoti SPT darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - SPT vidaus administravimas ir specialiojoje veiklos srityje - asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas Lukiškių TI-K laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6.Valstybės tarnautojas , einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 3 metų patirties sveikatos priežiūros srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės padaliniui ar analogiškos trukmės sveikatos priežiūros organizavimo patirtį, kuriai prilyginama darbas organizuojant ir koordinuojant sveikatos priežiūros tarnybų (padalinių) darbą;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūra, bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymus ir kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.4. gebėti rinkti, analizuoti, tikrinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti pavaldaus padalinio ir savo veiklą;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine programa.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja SPT veiklą, planuoja sveikatos priežiūros priemones įstaigoje laikomiems asmenims, rengia SPT nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, supažindina pasirašytinai SPT darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, Lukiškių TI-K reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, SPT nuostatais ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais, užtikrina darbo drausmę ir atsako už SPT pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;
7.2. analizuoja SPT darbuotojų darbo krūvį, teikia pasiūlymus šiuo klausimu Lukiškių TI-K direktoriaus pavaduotojui, siekdamas užtikrinti racionalų darbo krūvio paskirstymą pavaldiems asmenims;
7.3. organizuoja įstaigoje laikomiems asmenims nustatytos apimties asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, siekdamas prevencinių medicinos priemonių ir tikslų įgyvendinimo;
7.4. užtikrina reguliarų medicinos specialistų lankymąsi maitinimo organizavimo objektuose, pirties, skalbyklos, dezinfekcijos, gyvenamosiose patalpose, darbo vietose, karceriuose visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros tikslais;
7.5. laiku ir kruopščiai ištiria visus ypatingus įvykius SPT, grupinius susirgimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su sveikatos sutrikimais, pavėluoto ligų išaiškinimo, staigios mirties ar žalos sveikatai atvejus ir nedelsiant apie tai informuoja įstaigos direktoriaus pavaduotoją, bei sveikatos priežiūros kontrolės institucijas, siekdamas operatyvumo ir veiklos koordinavimo;
7.6. kartu su kitomis kompetentingomis tarnybomis užtikrina, kad būtų išaiškinami asmenys, atkreipiantys į save dėmesį neadekvačiu elgesiu, savižudybės idėjomis, siekdamas prevencinių tikslų;
7.7. parengia SPT darbui katastrofų, stichinių nelaimių atvejais ir ekstremaliomis sąlygomis, siekdamas civilinės saugos tikslų užtikrinimo;
7.8. organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimą vaistais ir kitomis medicininėmis prekėmis bei jų rezervą, siekdamas užtikrinti racionalų jų vartojimą, teisingą apskaitą ir nurašymą;
7.9. tiria SPT materialinio ir techninio aprūpinimo atitikimą ir pagal kompetenciją imasi priemonių jam gerinti, siekiant pažangos ir veiklos tobulinimo pagal naujus medicinos standartus;
7.10. užtikrina įstaigoje laikomų asmenų sistemingą sveikatos duomenų rinkimą, atlieka jų analizę, apibendrina ir periodiškai pateikia Lukiškių TI-K direktoriaus pavaduotojui bei sveikatos priežiūros veiklos kontrolės institucijoms jų nustatyta tvarka, užtikrindamas medicinos statistikos reikalavimų vykdymą;
7.11. už savo ir SPT veiklą atsiskaito įstaigos Lukiškių TI-K direktoriaus pavaduotojui bei įgaliotoms sveikatos sistemos valdymo institucijoms, užtikrindamas tinkamą SPT veiklos kontrolę;
7.12. vykdo ir kontroliuoja nustatytos apimties medicininės apskaitos ir atsiskaitomybės formų vartojimą, keitimąsi informacija su kitais sveikatos priežiūros sistemos subjektais įstaigoje laikomų asmenų sveikatos klausimais, užtikrindamas tinkamą archyvinės medžiagos ir informacijos kaupimą ir saugojimą bei medicininės informacijos konfidencialumą;
7.13. kontroliuoja, ar SPT personalas turi licencijas, leidžiančias užsiimti medicinine veikla ir esant būtinumui, tarpininkauja kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursų klausimais;
7.14. Lukiškių TI-K direktoriaus pavaduotojui pavedus, pagal kompetenciją tiria įstaigoje laikomų asmenų, piliečių skundus, prašymus ir pareiškimus asmens sveikatos priežiūros klausimais, siekdamas veiklos skaidrumo ir tobulinimo bei teisės į informacijos gavimo, jos konfidencialumo vykdymo;
7.15. teikia siūlymus Lukiškių TI-K direktoriaus pavaduotojui dėl medicinos personalo priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo, siekiant optimalios etatų komplektacijos;
7.16. dalyvauja rengiant įstaigos sutarčių projektus, susijusius su sveikatos sistemos subjektais įstaigoje laikomų asmenų sveikatinimo klausimais, siekdamas alternatyvių sprendimų;
7.17. vykdo kitus Lukiškių TI-K vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su SPT funkcijomis, užtikrindamas tinkamą SPT uždavinių vykdymą ir įgyvendinimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Lukiškių-TIK direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Sveikatos priežiūros tarnybą.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2618009, milda.meckovskiene@ltik.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas  Vilniaus kontrolės skyriaus inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2014 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. 2B-92


VILNIAUS REGIONO DEPARTAMENTO VILNIAUS KONTROLĖS SKYRIAUS
INSPEKTORIAUS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus regiono departamento Vilniaus kontrolės skyriaus inspektorius (2) (toliau - skyriaus inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - kelių transporto - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Skyriaus inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, chemijos inžinerijos ar pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti teisę vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones;
6.4. mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.5. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus inspektorius atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrindamas nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymąsi, kontroliuoja keliuose ir įmonėse, pasienio kontrolės punktuose kompetentingų institucijų išduotus krovinių ir keleivių vežimo dokumentus, kelių transporto priemonių ekipažų vairavimo ir poilsio režimą, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą ir leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais turėjimą, kelių transporto priemonių techninę būklę, pavojingųjų krovinių vežimą, krovinius ir / ar keleivius vežančių įmonių veiklą, vairavimo mokymo įstaigų veiklą, techninės apžiūros ir / ar techninės ekspertizės įmonių veiklą, tachografų dirbtuvių veiklą, teikia planinę metodinę pagalbą kontroliuojamoms įmonėms, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
7.2. skyriaus viršininkui teikia informaciją apie tikrintas keleivines ir krovinines transporto priemones, didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones, kelių transporto priemonių techninę būklę, pavojingųjų krovinių vežimą, tikrinamų įmonių veiklą, analizuoja nustatytus pažeidimus ir teikia pasiūlymų dėl poveikio priemonių taikymo kontroliuojamoms įmonėms, pažeidusioms kelių transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
7.3. užtikrindamas kokybišką apskaitos tvarkymą, įveda į kompiuterinę duomenų bazę informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo;
7.4. užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
7.5. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
7.6. užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
7.7. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
7.8. siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
7.9. skyriaus viršininkui ar jį pavaduojančiam vyriausiajam inspektoriui atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
7.10. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
7.11. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, Vilniaus regiono departamento vadovų ir skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus regiono departamento Vilniaus kontrolės skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kelių transporto inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 42, (85)2356104, kristina.jasilionyte@vkti.gov.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Valstybinė kelių transporto inspekcija  Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2011 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. 2B-311


KLAIPĖDOS REGIONO DEPARTAMENTO TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus inspektorius (toliau - skyriaus inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - kelių transporto - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Skyriaus inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto, pramonės ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.3. turėti teisę vairuoti A ir B kategorijų motorines transporto priemones;
6.4. mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.5. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus inspektorius atlieka šias funkcijas:
7.1. užtikrindamas nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymąsi, kontroliuoja kompetentingų institucijų išduotus krovinių ir keleivių vežimo dokumentus, kelių transporto priemonių ekipažo vairavimo ir poilsio režimą, leidimų važiuoti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais turėjimą; naudodamas tam pritaikytą specialią įrangą kontroliuoja Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą, transporto priemonių techninę būklę;
7.2. kontroliuoja, ar laikomasi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių vežimo tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimų;
7.3. kontroliuoja Susitarime dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) numatytas specialias transporto priemones;
7.4. naudoja L3, M1 ir N1 kategorijų motorines transporto priemones kontrolės funkcijoms atlikti, sustabdytoms transporto priemonėms į Transporto priemonių kontrolės skyrių palydėti;
7.5. užtikrindamas kokybišką apskaitos tvarkymą, į kompiuterinę duomenų bazę įveda informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo;
7.6. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus, užtikrindamas bendrą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
7.7 paskyrus pamainos vyresniuoju:
7.7.1. užtikrina transporto priemonių svėrimo įrangos, sumontuotos magistraliniame kelyje A1 ir esančios skyriuje priežiūrą bei tinkamą naudojimą; užtikrina tinkamą kitų skyriaus patalpose esančių įrenginių ir įrangos naudojimą;
7.7.2. užtikrina transporto priemonių srauto valdymą prieš pradedant pamainą, pamainos metu ir baigiant pamainą;
7.7.3. apie užduočių vykdymą atsiskaito skyriaus viršininkui ar jį pavaduojančiam valstybės tarnautojui;
7.8. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
7.9. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
7.10. prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
7.11. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, Klaipėdos regiono departamento vadovų ir Transporto priemonių kontrolės skyriaus viršininko pavedimus;
7.12. apie užduočių vykdymą atsiskaito pamainos vyresniajam.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kelių transporto inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: (85)2356104, kristina.jasilionyte@vkti.gov.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Valstybinė kelių transporto inspekcija  Planavimo ir kontrolės skyriaus vyr. inžinierius inspektorius

Pobūdis: PATVIRTINTAValstybinės energetikos inspekcijos prieEnergetikos ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-63PLANAVIMOIR KONTROLĖS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS-INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖSCHARAKTERISTIKA1. Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS 4. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI)Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiojo inžinieriaus-inspektoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią elektros energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - Lietuvos energetikos objektų ir energetikos (elektros) įrenginių valstybinė kontrolė.IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, VEI viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;6.3. žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas; 6.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Outlook", "Internet Explorer"6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Esant reikalui rašo protokolus, nagrinėja bylas ir priima nutarimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą;7.2. atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę;7.3. VEI viršininko pavedimu dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;7.4. nustatyta tvarka tikrina valstybinės svarbos energetikos objektų statybos ir rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir įvertina, ar elektros įrenginius bus galima naudoti pagal paskirtį, dalyvauja šių objektų statybos užbaigimo komisijų darbe;7.5. tiria energetikos objektų, elektros įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, kontroliuoja elektros įrenginių avarijų ir sutrikimų prevencinių priemonių vykdymą;7.6. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu;7.7. rengia informaciją apie elektros įrenginių avarijas ir sutrikimus, ūkio subjektų patikrinimus;7.8. kontroliuoja teisės aktuose nustatytų specialiųjų reikalavimų laikymąsi, įrengiant ir rekonstruojant energetikos objektus ir elektros įrenginius; 7.9. nustatyta tvarka tikrina ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus, skirtus eksploatuoti valstybinės svarbos elektros energetikos objektus, pasirengimą atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas, kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus VEI viršininkui dėl atestatų sustabdymo ar panaikinimo ūkio subjektams, atliekantiems elektros įrenginių eksploatavimo darbus;7.10. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;7.11. išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; 7.12. kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo bei vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;7.13. rengia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei jų apsauga;7.14. dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe;7.15. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;7.16. rengia ir VEI interneto svetainės administratoriui teikia skelbiamą informaciją, susijusią su elektros įrenginių valstybine kontrole;7.17. metodiškai vadovauja VEI teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę bei atliekant ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) energetikos veiklos stebėseną, atlieka teritorinių skyrių veiklos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą;7.18. rengia VEI įsakymų projektus, potvarkių projektus, rekomendacijas, nurodymus, susijusius su energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais;7.19. vykdo kitus Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė energetikos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 11M, 861618468, asta.nenartaviciene@vei.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Valstybinė energetikos inspekcija  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. 1-213
(pakeitimas:
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr. 1-224)

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - užtikrinti tinkamą valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės valdomose bendrovėse ir įmonėse, rengti teisės aktų projektus, vertinti parengtų teisės aktų projektų Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo, energetikos srityse atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Europos Sąjungos teisės aktams, kitiems teisės aktams ir juridinės technikos reikalavimams, teikti išvadas dėl jų, užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau - Energetikos ministerija) atstovavimą teismuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį teisinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešosios teisės srities įstatymus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo energetikos ir įmonių teisės srityse, mokėti nuosekliai orientuotis nacionalinėje ir kitose teisinėse sistemose, savarankiškai vertinti teisines problemas, puikiai orientuotis Lietuvos teisės ir teisinėje sistemoje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO".

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.užtikrina tinkamą valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą bei pareigų vykdymą bendrovėse, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Energetikos ministerija;
7.2.užtikrina tinkamą valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą bei pareigų vykdymą valstybės įmonėse, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija;
7.3.pagal kompetenciją kartu su kitais Energetikos ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimui Energetikos ministerijoje būtinus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus teisės aktų projektus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą;
7.4.vertina kitų Energetikos ministerijos administracijos padalinių rengiamus sutarčių Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo klausimais projektus;
7.5.pagal kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu;
7.6.rengia teisės aktų projektus ir teikia teisines išvadas dėl Energetikos ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;
7.7.rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;
7.8.atstovauja Energetikos ministerijai teismuose, ikiteisminio ginčų nagrinėjimo ir teisėsaugos institucijose, rengia medžiagą;
7.9.atstovauja Energetikos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
7.10.bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant bendrus skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;
7.11.analizuoja Europos Bendrijų teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Bendrijų teisminėse institucijose svarstomų bylų, siekiant, kad būtų atstovaujama ministerijos pozicija Europos Bendrijų teisminėse institucijose ir jų priimti sprendimai būtų įgyvendinami Lietuvos Respublikoje;
7.12.dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo ir/ar atsakymus Europos Komisijai dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, siekiant, kad Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo būtų teisiškai pagrįsta;
7.13.pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.14.pagal kompetenciją vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38 / 2, 870664763, info@enmin.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Vadovė - (as)

Pobūdis: Įmonės paslaugų pardavimas;
Naujų klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas;
Komercinių pasiūlymų ruošimas;
Darbų koordinavimas.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo ir pardavimo derybiniai įgūdžiai;
Orientacija į rezultatus, savarankiškumas, iniciatyvumas;
Gebėjimas valdyti konfliktus, organizaciniai gebėjimai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Real service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 90, 867264388, info@realservice.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Real service"  Pardavimų vadybininkas ( -ė )

Pobūdis: Įmonės reprezentavimas;
Aktyvi klientų paieška;
Klientų poreikių analizė bei pasiūlymų ruošimas;
Sutarčių sudarymas;
Ryšių palaikymas su esamais klientais.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Savidisciplina;

Mes Jums siūlome:
Atlyginimą tiesiogiai priklausantį nuo darbo rezultatų;
Puikias bendradarbiavimo galimybes su patikima ir profesionalia tarptautine gyvybės draudimo kompanija;
Profesinio tobulėjimo, saviraiškos ir karjeros galimybes;
Draugišką kolektyvą;
Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finsaltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g.223, daiva.zizyte@clife.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Finsaltas"  Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)

Pobūdis: Darbas su audio ir video, foto, IT, buitinės technikos prekėmis;
Klientų konsultavimas;
Prekių paruošimas pardavimui;
Prekių užsakymai ir ekspozicijos priežiūra;
Prekių ir paslaugų pardavimas.
Reikalavimai: 1-2 m. patirtis mažmeninėje prekyboje ( IT, audio, video arba buitinės technikos srityje - privalumas);
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Anglų bei rusų kalbos žinios;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Puikūs bendravimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Entuziazmas, iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Klaipėdos g. 143a, giedrius.zlibinas@euronics.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Automobilių remontininkas - autošaltkalvis

Pobūdis: Remontuoti variklius, važiuoklę, keisti greičių dėžes (greičių dėžių remontas - privalumas) ir viskas kas susiję su automobilio remontu.
Reikalavimai: Mokėti remontuoti automobilius, keisti - remontuoti variklius, greičių dėžes, važiuoklę, diagnozuoti mechaninius gedimus. Turėti patirties šioje darbo srityje, išmanyti savo darbą, dirbti atsakingai, nurodyti ką sugebate ir ko ne.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VTR vakarų transporto remontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 27, 867222722, servisas@autobosas.lt
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "VTR vakarų transporto remontas"  Vairuotojo kategorijas B, C

Pobūdis: Rabota po Vilnius, LV,LT,PL na MB Sprinter 311, do 3,5t
Reikalavimai: -Zvonit po tel +37067054037 s 13.00 do 17.00,
-prisilat resume po e-mail:monoray@yndex.com,
-zvonit tolko projivauchix v Vilnius!!

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monoray"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių g.1-69,, 867054037, monoray@yandex.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie UAB "Monoray"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Perspektyvi, besiplečianti įmonė ieško trinkelių klojimo meistrų kloti trinkeles: privačiuose kiemuose, kapavietėse, aikštelėse, įvažiavimuose. Aprūpiname darbu, bei įrankiais. Savo gyvenimo aprašymą bei nuotraukas su atliktais darbais siųsti į e-paštą.
Reikalavimai: -Stabilumas
-Atsakingumas
-Darbo patirtis bent 2 metai
-Be žalingų įpročių
-Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.02

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Statybos inzinierius / projektuotojas

Pobūdis: Imone siulo darba, arba papildoma darba statybos inzinieriui. Pretendentas gali buti ir 3-4 kurso studentas.
Darbo specifika: 2D ir 3D breziniu parengimas, kiekiu specifikaciju rengimas, pagalba rengniant pasiulymus ir panasiai.
Del detalesnes informacijos prasom kreiptis telefonu ar el pastu. Pradziai noretume gauti, kad ir trumpa gyvenimo aprasyma el pastu. Su kandidatais planuotume susitikti rugsejo 15-18 dienomis. Atrinktus kandidatus informuosime is anksto.
Reikalavimai: Reikalavimai: Braizymas 2D ir 3D programomis: AutoCAD, Archicad, Inventor ar kt. Loginis mastymas, greitas orientavimasis. Anglu kalbos zinios privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arcos"
Miestas: Visa lietuva
Kreiptis: 861490611, tadas@arcos.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Arcos"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autovežio vairuotojas. Reisai Europoje. Darbas 9 vietų autovežiu. Atsiskaitoma po reiso. Reiso trukmė iki 2 savaičių

Būtina patirtis vairuojant autovežį !
Reikalavimai: Būtina patirtis vairuojant autovežį !

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidresta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868368316
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Vidresta"  Siuvėja -as

Pobūdis: Darbas ilgus metus stabiliai veikiančioje trikotažo siuvykloje.
Reikalavimai: Didėjant darbų apimčiai, ilga laiką, stabilai veikianti trikotažo gaminių siuvykla ieško naujų darbo rankų.

Reikalavimai :

Kruopštumas, atidumas, punktualumas.

Mokėjimas siuti trikotažo gaminius įvairiomis siuvimo mašinomis (overlokas, plokščiasiūlė, universali)

Mokėjimas lyginti ir pakuoti būtu privalumas.

Yra galimybė tobulėti, turinčias -ius pagrindus galime apmokinti.


Įmonė randasi Neveronyse, todėl geriausia vykti savo transportu arba visuomeniniu.
Yra galimybe pagal susitarimą vežioti į/iš darbo.

Atlyginimas mokamas už padarytą darbą.

Dėl darbo kreiptis telefonu arba el. paštu.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KTL"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronys, 865252886, vilmagauronskiene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "KTL"  Kalėdų senelis

Pobūdis: Pirmą kartą Lietuvoje vyksiančiam Kalėdiniam projektui ieškome Kalėdų senelio!

Visą gruodžio mėnesį (gruodžio 5 – 31d.) Lokės pėdos nuotykių parko teritorijoje (Jonavos raj.) norime apgyvendinti tikrų tikriausią Kalėdų senelį.

Atvykę pas Kalėdų senelį vaikučiai galės ne tik jį aplankyti bei patikrinti barzdos tikrumą, bet ir susimeistrauti sau dovanėles, bendrauti su nykštukais, piešti piešinius bei dalyvauti kitose pramogose.

Ieškome tikro Kalėdų senelio, kuris priimtų maždaug 25 vaikų dydžio grupes ir pravestų jiems Kalėdinę programą, o laisvo laiko metu bendrautų su Kalėdų miestelio svečiais.


Mes siūlome:
• Prasmingą, linksmą darbą bei galimybes tobulėti;
• Konkurencingą darbo užmokestį;
• Kelionės išlaidų kompensavimą darbuotojams iš kitų miestų;
Darbo krūvį ir kitas sąlygas aptarsime su kiekvienu kandidatu atskirai.

CV bei trumpą motyvacinį laišką siųsti el. paštu cv@kaledumiestelis.lt su prierašu "Dėl darbo Kalėdų miestelyje".

Kilus klausimams kreiptis el. paštu info@kaledumiestelis.lt arba telefonu 8 679 72800.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:
• Esate vienintelis ir pats tikriausias Kalėdų senelis;
• Atsakingai žiūrite į savo darbą;
• Esate kūrybiškumas, pozityvus, turite vaidybos sugebėjimų;
• Be galo mylite vaikus ir manote, kad visi vaikai yra geri bei nusipelnė dovanų;
• Turite darbo patirties.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Pramogų menė"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Lokėnėlių kaimas, 8 679 72 800, info@kaledumiestelis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie VšĮ "Pramogų menė"  Vadybininkas

Pobūdis: -Aktyvi naujų klientų paieška, ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas.
-Atsiskaitymų kontrolė.
-Rinkos ir konkurentų analizė.
Kauno, Kėdainių, Marijanpolės, Ukmergės apskritis.
Reikalavimai: -Suprasti pardavimo procesą.
-Mokėti bendrautis, įtikinti ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją.
-Norėti dirbti ir užsidirbti.
-Būti orientuotam į rezultatus.
-Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jaros prekyba"
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: Vilties g. 4 b, rolandas@jarosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Jaros prekyba"  Aptarnaujantis personalas KFC J.Jasinskio g.

Pobūdis: Malonus klientų aptarnavimas, darbas su kasos aparatu r-keeper programa, švaros bei tvarkos palaikymas visame restorane.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, punktualumas, darbštumas, imlumas naujovėms, geri bendravimo įgūdžiai, noras mokytis ir sugebėjimas dirbti komandoje.

Ieškome nuolatinio darbuotojo pilnu etatu.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Virėja/s

Pobūdis: šalto cecho virėja, pamaininis grafikas
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti ir tobulėti

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jeruzalės, 869355319
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Čili holdings"  Interjero dizainerė/dizaineris

Pobūdis: BENDRAVIMAS SU KLIENTAIS, KONSULTAVIMAS ĮVAIRIAIS SU INTERJERU SUSIJUSIAIS KLAUSYMAIS, INTERJERŲ KŪRIMAS PROGRAMOMIS, VAŽIAVIMAS PAS NAUJUS KLIENTUS, DARBŲ SĄMATOS SKAIČIAVIMAS, INTERNETINIO TINKLAPIO INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, išsiliaviminas arba darbinė patirtis susijusi su interjerų projektavimu, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Nuosavas automobilis būtų privalumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Siuzanos studija"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16- osios, 867116944, siuzanosstudija.k@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Siuzanos studija"  Virėjas

Pobūdis: Siūlome nuolatinį darbą, pilnu etatu.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtina.Sąžiningumas,tvarkingumas,gebėjimas dirbti komandoje,
noras tobulėti.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų g.3, 861811522
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Pardavėja

Pobūdis: Bandelių pardavimas
Reikalavimai: Noras dirbti, pareikingumas

DARBAS 0.5 arba PILNU ETATU (Studentai, studijuojantys dieniniame skyriuje prašau neskambinti)

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: M. Bakans IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.7, 860998103, europa@crustum.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie M. Bakans IĮ  Ekspeditorius (darbui su Rusija/Baltarusija)

Pobūdis: Dalinių krovinių vežimo organizavimas ir kontrolė;
Nuolatinis darbas su Rusijos, Baltarusijos vežėjais;
Aktyvi vežėjų bei krovinių paieška ir ryšių su esamais palaikymas;
Iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Ne mažesnė, nei 2 metų patirtis dalinių krovinių eksporto organizavime iš Lietuvos į Rusiją;
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Geras rusų kalbos mokėjimas žodžiu, raštu (vartojimas kasdien);
Kitų kalbų mokėjimas didelis privalumas;
Puikūs darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
Greita orientacija, sprendžiant stresines situacijas;
Puikūs bendravimo/ derybų įgūdžiai;
Gebėjimas spręsti iškilusias problemas ir valdyti stresines situacijas.

Kita info
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Jeigu susidomėjote siūlomomis pareigomis savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių ir rusų kalbomis prašome siųsti su nuoroda "Ekspeditorius (Rusija/Baltarusija)" el. paštu: vilnius@krafttrans.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krafttrans Vernalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g, 81, 864606800
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Krafttrans Vernalis"  Ekspeditorius (darbui su Vakarų Europa)

Pobūdis: Tarptautinių dalinių krovinių gabenimo iš Vakarų Europos organizavimas ir kontrolė;
Aktyvi naujų vežėjų bei krovinių paieška;
Darbas su esamais klientais;
Iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Ne mažesnė, nei 2 metų patirtis organizuojant dalinių krovinių gabenimą (būtina sąlyga);
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Geros lenkų, anglų ir vokiečių kalbų žinios;
Rusų kalbos mokėjimas;
Puikūs darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
Greita orientacija, sprendžiant stresines situacijas;
Puikūs bendravimo/ derybų įgūdžiai;
Gebėjimas spręsti iškilusias problemas ir valdyti stresines situacijas.

Kita info
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Jeigu susidomėjote siūlomomis pareigomis savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką lietuvių ir rusų kalbomis prašome siųsti su nuoroda "Ekspeditorius (Vakarų Europa)" el. paštu: vilnius@krafttrans.com


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Krafttrans Vernalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g, 81, 864606800
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Krafttrans Vernalis"  Administratorius (-ės)

Pobūdis: • Dokumentų administravimas, saugojimas ir archyvavimas;
• Vidaus informacijos valdymas ir perdavimas darbuotojams;
• Dokumentų rengimas, administravimas, paskirstymas atsakingiems asmenims, grafikų sudarymas;
- Greito dokumentų judėjimo tarp įmonės ir trečiųjų šalių užtikrinimas;
- Skambučių administravimas, korespondencijos tvarkymas ir kitos informacijos valdymas;
- Dokumentacijos ir korespondencijos valdymas, duomenų bazės pildymas;
- Sklandžios įmonės veiklos organizavimas;
• Pagalba bendrovės vadovui ir kitiems darbuotojams;
- Kitų administracinio pobūdžio darbų vykdymas.
-

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciulevičiaus g. 51-204, julija@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Įėjimo kontrolierius

Pobūdis: Aptarnauti Lazdynų baseino lankytojus
Reikalavimai: Darbas kompiuteriu, malonus bendravimas su klientais, komunikabilumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: klientų aptarnavimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lazdynų baseinas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto g. 13, 861071064, info@lazdynubaseinas.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie VšĮ "Lazdynų baseinas"  Rūšiuotojams

Pobūdis: Darbas rūšiuotojams rūšiuoti antrines žaliavas prie konvejerio.
Mokami priedai už išrūšiuotus antrinių žaliavų kiekius.

Atlyginimas: 1215 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  C, CE kat. vairuotojams

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje C, CE kat. vairuotojams vežti atliekas. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -2600 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Ne mažiau nei 1m. darbo patirtis sunkiasvoriais automobiliais ir nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės);
95 kodas

Atlyginimas: 3420 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių (baldinių plokščių, baldinės furnitūros) priėmimas, atleidimas, pajamavimas, darbo sandėlyje organizavimas.
Reikalavimai: Patirtis darbo su Agnum ar kita programa, vadovavimo sandėlio darbuotojams. Privalumas - patirtis darbo su baldinėmis medžiagomis.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Krovėjai (operatoriai)

Pobūdis: • pašto siuntų priėmimas, krovimas, rūšiavimas ir paskirstymas;
• pamaininis darbas slenkančiu grafiku (pamainos dieninės nuo 7:00 iki 19:00 ir naktinės nuo 19:00 iki 7:00);
• darbo vieta – netoli Oro uosto (Rodūnios kelias);
• už naktines valandas (22:00 – 6:00) mokama 1,5 karto tarifu;
• mokami priedai už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą.
Reikalavimai: • darbštumas, sąžiningumas, gebėjimas dirbti komandoje;
• išsilavinimas – vidurinis;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai – privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Masažuotojas(a)

Pobūdis: Vaikinus ir merginas kviečiame dirbti grožio salone "Healthy Joy" – tai prekinis ženklas, vienijantis daugiau negu keturis šimtus specializuotų kosmetologijos salonų visame pasaulyje. Healthy Joy grožio salonuose naudojamos kosmetinės priemonės apjungia tradicinius kinų medicinos komponentus su naujausiomis kosmetologijos technologijomis bei atitinka aukščiausius tarptautinius standartus. Ilgalaikė darbo patirtis bei aukštas profesionalumo lygis garantuoja aukščiausią paslaugų teikimo kokybę.
Apmokome ir aprūpiname darbo vieta.
Personalo amokymai – mokami.
Privalumai: medicininis išsilavinimas

Reikalavimai: Patirtis nebūtina.
Puikūs bendravimo su klientais įgūdžiai, aktyvumas, mokėjimas palaikyti kontaktus bei užmegzti naujus, gebėjimas dirbti į rezultatą orientuotoje komandoje, komunikabilumas, atsakingumas.
Atlyginimas, su darbo metu įgaunama darbo patirtimi, didėja.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asteks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Slucko g. 1, 861133049, asteks@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Asteks"  Krautuvo vairuotojas-logistas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas;
• Nebaigtų gaminių transportavimas cecho viduje;
• Paimti, sukomplektuoti ir nuvežti tam tikras detales į tam skirta vietą.
Reikalavimai: Reikalavimai: • Turi išmanyti brėžinius,
• 2 m. patirtis, dirbant autokrautuvo vairuotoju;
• Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas (bent el. vežimėlio).
Įmonė siūlo:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 370 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Programuotojas (-a)

Pobūdis: Kokybės vadybos informacinės sistemos duomenų sandėlio programavimas ir priežiūra;
Pedagogų registro duomenų mainų sąsajos programavimas ir priežiūra;
Reikalavimai: Duomenų tvarkymo SQL priemonėmis pagrindai;
Vartotojo sąsajos programavimo pagrindai;
Kruopštumas, tvarkingumas, atsakingumas;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VU Informacinių technologijų taikymo centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saulėtekio al. 9, ii-ieji jungiamieji rū, (8 5) 236 6200, viktoras.bulavas@ittc.vu.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie VU Informacinių technologijų taikymo centras  Betonuotojas

Pobūdis: Pamatų betonavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traveta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Erdvilo g.3, 867309453, traveta@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Traveta"  Dažytojas

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traveta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Erdvilo g.3, 867309453, traveta@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Traveta"  Rūbininkas (-ė), baro padėjėjas

Pobūdis: Naktinis klubas "Exit" ieško rūbininko ir baro padėjėjo.
Reikalavimai: Darbštumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karaliaus dvaras" ir partneriai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, office@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Karaliaus dvaras" ir partneriai  Cnc staklių operatorius

Pobūdis: Gaminių iš plastiko gamybos įmonei reikalingas programinių pjovimo-frezavimo staklių operatorius

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Admark master"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Jonavos g. 254, 867547744, administratore@admarkmaster.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Admark master"  Virejas

Reikalavimai: Skubiai reikalingos virėjos.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji 28, 865910559, salentodiscopub@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Fasado darbų specialistas

Pobūdis: Įmonė ieško fasadininkų. Darbo pobūdis: Šiltinimas puta, armavimas, struktūrinio tinko montavimas, aliuminių profilių montavimas,šiltinimas vata, fasadinės plokštės montavimas ir kitos reikalingos operacijos.
Reikalavimai: Atsakomybė už atliktą darbą. Patirtis bent metai dirbant prie fasadų. Turėti aukštalipių pažymėjimus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lyderių projektai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864741572
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie MB "Lyderių projektai"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: * prekių išsikrovimas, pasikrovimas

* prekių pridavimas prekybos taškuose
Reikalavimai: * mažiausiai dvejų metų vairavimo stažas;

* panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

* atsakingumas, organizuotumas, komunikabilumas


Po bandomojo laikotarpio plius priedas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera@audis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Audis"  Padangų montuotojas

Pobūdis: Bendravimas su klientais. Padangų montavimas, balansavimas, remontas. Sandėlio darbai.
Reikalavimai: Patirtis - privalumas. Atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Padangų zona"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V. krėvės pr., 860070898, arminasan@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Padangų zona"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Skubiai reikalinga pardavėja - konsultantė darbui Vilniaus senamiestyje esančioje gintaro ir suvenyrų parduotuvėje.Gyvenimo aprašymą siųsti nurodytu elektroniniu paštu.
Reikalavimai: - darbas pilnu etatu, slenkančiu grafiku,
- gebėjimas bendrauti anglų k. ir rusų k.,
- darbas kasos aparatu,
- klientų aptarnavimas,
- tvarkos palaikymas,
- komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas,
- lenkų k.- privalumas,
- patirtis nebūtina.

Atlyginimas: 1260 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gintraka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies, 861516382, erika.fedorovic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Gintraka"  Apdailininkas

Pobūdis: Apdailos darbai(glaistymas dažymas,g/k montavimas ir kt.)
Reikalavimai: Patirtis be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000;.861480800
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Pardavimo vadybininko(-ės

Pobūdis: *Naujų klientų paieška;
*Užsakymų, sutarčių rengimas;
*Sandėlio likučių valdymas;
*Pagarbus bendravimas su klientais, esamų ir busimų ryšių su klientais palaikymas.
Reikalavimai: *Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
*Analitinis mąstymas;
*Atidumas detalėms, kruopštumas, atsakingumas;
*Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija.).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Leska"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 605 59814, darbas@leska.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Leska"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: • Aktyvus gėlių pardavimas;
• Nepriekaištingas klientų aptarnavimas ir sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas;
• Sandėlio inventorizacija, atsakomybė už prekių likučius, produkcijos kokybės kontrolė;
• Tvarkos ir švaros parduotuvėje palaikymas;
• Darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: • Ne mažesnė kaip 1 metų sėkmingo darbo patirtis parduotuvėje, pardavimų arba klientų aptarnavimo srityse;
• Reprezentatyvi išvaizda;
• Gebėjimas ir noras suprasti klientą bei išsiaiškinti jo poreikius;
• Pozityvus ir kūrybiškas mąstymas, nepriekaištingi bendravimo įgūdžiai;
• Būtinas geras lietuvių ir rusų kalbos mokėjimas;
• Darbo su kasos aparatu patirtis.

Atlyginimas už išdirbtas valandas plius procentai nuo apyvartos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gėlynas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@gelynas.guru
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Gėlynas"  Vadybininkas

Pobūdis: Klientų paieška, naujų kontaktų užmezgimas ir palaikymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis valymo srityje (pageidautina)
vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean team s"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.zukausko, 860382300, info@cleanteam.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Clean team s"  Pagalbiniai darbininkai

Pobūdis: Daržovių perdirbimo cechui reikalingi pagalbiniai darbininkai(moterys ir vyrai)skustų daržovių apdorojimui.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arajus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Juozapavičiaus pr.3e, 825201410
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Arajus"  Padavejas

Reikalavimai: Picerijų tinklas Fokus Pizza, siūlo darbą padavėjoms/barmenėms(-ams), Vilniuje.


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g., 852138069, cv@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  PHP/SQL programuotojas (-a)

Pobūdis: * esamų produktų priežiūra;
* naujų produktų kūrimas;
* programavimas;
* darbas su duomenų bazėmis;
Reikalavimai: * PHP programavimo patirtis;
* SQL programavimo patirtis;
* HTML, CSS ir JavaScript žinios;

Naudingi įgūdžiai:
* darbo patirtis su PostgreSQL;
* darbo patirtis su XML, jQuery;
* Linux OS išmanymas.

Mes siūlome:
* atlyginimą priklausantį nuo rezultatų;
* įdomius projektus skirtus Lietuvos bei užsienio rinkoms;
* darbą jauname kolektyve, Vilniuje;
* galimybę derinti darbą su mokslu.

CV siųsti el. paštu it@creditreform.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Creditreform Lietuvas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. jakšto g. 9-225, 8 5 2661380, it@creditreform.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Creditreform Lietuvas"  Pardavėjas

Pobūdis: Winner Sport kolektyvas ieško naujo komandos nario! Tapk įmonės, stabiliai ir sėkmingai dirbančios sporto, turizmo ir laisvalaikio prekių srityje nuo 1997 m., dalimi.
Šiuo metu ieškome pardavėjo (-os) – konsultanto (-ės) Vilniuje. Darbo pobūdis: klientų poreikių analizė, klientų konsultavimas, sklandaus pardavimo proceso vykdymas, ekspozicijos priežiūra, bendros tvarkos prekybos salėje palaikymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingas požiūris į darbą, iniciatyvumas, orientacija į aukštus rezultatus, motyvacija tobulėti. Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Vadybininkas

Pobūdis: Sporto ir laisvalaikio prekių tinklas "Winner Sport" ieško vadybininkės (-o). Darbo pobūdis: darbas parduotuvėje su kasos aparatu, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, parduotuvės buhalterijos tvarkymas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas.

Įmonė siūlo: atsakingą ir dinamišką darbą, konkurencingą atlyginimą, priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų, geras darbo sąlygas; visas socialines garantijas, karjeros galimybes.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, buhalterinės žinios, kompiuterinis raštingumas, mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją, užsienio kalbų mokėjimas.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Parduotuvės vadybininkas (-ė) Klaipėdoje" siųsti el. paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 61, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Portalo diegėjas (-a)

Pobūdis: -Darbas su internetinio portalo projektais komandoje su IS diegėju;
-Kliento poreikio analizė, poreikio aprašymas specifikavimas;
-Portalo diegimas, parametrizavimas, testavimas;
-Klientų mokymai.
Reikalavimai: -Aukštasis išsilavinimas;
-Darba su internetinio portalo projektais komandoje su IS diegėju;
-Kliento poreikio analizė, poreikio aprašymas specifikavimas;
-Portalo diegimas, parametrizavimas, testavimas;
-Klientų mokymai.
-Vairuotojo pažymėjimas (B kateg.).
Mes Jums siūlome
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el. paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Personalo IS projektų diegėjas (-a)

Pobūdis: -Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos Bonus diegimo projekto valdymas;
-Kliento veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-IS projektavimas pagal kliento poreikius;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Aukštasis išsilavinimas;
-LR darbo teisės aktų, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos praktinė patirtis;
-MS SQL ir Sybase SQL žinios;
-IS projektų valdymo ir įgyvendinimo patirtis – didelis pranašumas;
-Mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, organizuotumas, polinkis siekti rezultatų, imlumas naujovėms, savarankiškumas;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat).

Mes Jums siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Pardavėjas

Pobūdis: Winner Sport kolektyvas ieško naujo komandos nario! Tapk įmonės, stabiliai ir sėkmingai dirbančios sporto, turizmo ir laisvalaikio prekių srityje nuo 1997 m., dalimi.
Šiuo metu ieškome pardavėjo (-os) – konsultanto (-ės) Klaipėdoje. Darbo pobūdis: klientų poreikių analizė, klientų konsultavimas, sklandaus pardavimo proceso vykdymas, ekspozicijos priežiūra, bendros tvarkos prekybos salėje palaikymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingas požiūris į darbą, iniciatyvumas, orientacija į aukštus rezultatus, motyvacija tobulėti. Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Klaipėdoje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Personalo IS projektų diegėjas (-a)

Pobūdis: -Personalo ir darbo užmokesčio valdymo sistemos Bonus diegimo projekto valdymas;
-Kliento veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
-IS projektavimas pagal kliento poreikius;
-Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
-Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: -Aukštasis išsilavinimas;
-LR darbo teisės aktų, darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio apskaitos praktinė patirtis;
-MS SQL ir Sybase SQL žinios;
-IS projektų valdymo ir įgyvendinimo patirtis – didelis pranašumas;
-Mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, organizuotumas, polinkis siekti rezultatų, imlumas naujovėms, savarankiškumas;
-Vairuotojo pažymėjimas (B kat).

Mes Jums siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas (-a)

Pobūdis: -Apskaitos valdymo sistemos kūrimas ir vystymas;
-Klaidų analizė ir šalinimas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms), MS SQL;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Noras mokytis, imlumas naujovėms, savarankiškumas.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas (-a)

Pobūdis: -Apskaitos valdymo sistemos kūrimas ir vystymas;
-Klaidų analizė ir šalinimas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms), MS SQL;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Noras mokytis, imlumas naujovėms, savarankiškumas.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  .net programuotojas (-a)

Pobūdis: -Apskaitos valdymo sistemos kūrimas ir vystymas;
-Klaidų analizė ir šalinimas.
Reikalavimai: -Patirtis programuojant .NET (C#, WinForms), MS SQL;
-Aukštasis išsilavinimas;
-Noras mokytis, imlumas naujovėms, savarankiškumas.

Mes siūlome:
-Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
-Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
-Visas darbui reikalingas priemones;
-Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Darbu vadovas

Pobūdis: Darbų organizavimas statybos objektuose dokumentacijos pildymas iki objektų pridavimo
tel :861247278
Reikalavimai: Atestatas darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aiba"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus 97, info@aiba.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Aiba"  Prekybos personalo vadybininkė (-as)

Pobūdis: Organizuoti darbą su prekybos personalu, skatinti darbuotojų profesijos tobulėjimą; užtikrinti prekybos personalo komplektavimą; vykdyti prekybos personalo komplektavimą; vykdyti prekybos personalo atranką; dokumentacijos, susijusios su personalu, tvarkymas ir t.t.
Reikalavimai: Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas; patirtis prekyboje ir t.t.


Bandomuoju laikotarpiu atlyginimas 1500 Lt.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lelija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 860693786, pp.lelija@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Lelija"  Betono tvorų liejikas

Pobūdis: Betono tvorų liejikas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vox Baltica"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Liepu g. 27, 860063603, tvoros@post.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Vox Baltica"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: •0,4-10 kV oro linijų projektų vykdymo organizavimas, remonto darbų organizavimas, kuravimas ir priežiūra.
Reikalavimai: •Aukštasis elektros inžinerijos universitetinis/ neuniversitetinis išsilavinimas;
•Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•Sąžiningumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai
Kreiptis: Gedimino g. 24, 865697727, info@jarkesta.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Valytojai Vilijos g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja bendrųjų patalpų, esančių Vilijos g., valymui. 5 d. d. nuo 8 iki 17 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS arba LT--> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Elektrikai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi elektrikai (brigada), atlyginimas 100 Lt į dieną.
Reikalavimai: Noras dirbti,

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Projekto vadovas (atestuotas)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas atestuotas projekto vadovas, visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė
Reikalavimai: - Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacijos atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Elektrikas - montuotojas

Pobūdis: Maitinimo įstaigų virtuvių priežiūra, montavimas, remontas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Patirtis šioje sferoje.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Elektrikas - technikas

Pobūdis: Maitinimo įstaigų virtuvės priežiūra, montavimas, remontas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas

Atsakingumas, savarankiškumas, patirtis šioje sferoje.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visorių g 8, 867177741, donatas@audores.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Pardavėja - konsultantė papuošalų parduotuvėje ( PPC Ozas)

Pobūdis: • Aktyvus akmens gaminių ir papuošalų pardavimas;
• Nepriekaištingas klientų aptarnavimas ir sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas;
• Galimybė prisidėti prie parduotuvės asortimento formavimo;
• Sandėlio inventorizacija, atsakomybė už prekių likučius, produkcijos kokybės kontrolė;
• Tvarkos ir švaros parduotuvėje palaikymas;
• Darbas su kasos aparatu ir buhalterine programa Rivilė.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas;
• Ne mažesnė kaip 3 metų sėkmingo darbo patirtis parduotuvėje, pardavimų arba klientų aptarnavimo srityse ( būtina);
• Reprezentatyvi išvaizda;
• Gebėjimas ir noras suprasti klientą bei išsiaiškinti jo poreikius;
• Pozityvus ir kūrybiškas mąstymas, nepriekaištingi bendravimo įgūdžiai;
• Būtinas geras lietuvių, anglų ir rusų kalbos mokėjimas ( būtina);
• Darbo su kasos aparatu patirtis;
• Patirtis dirbant su Rivilės programa – didelis privalumas.

Laukiame tų gyvenimo aprašymų, kurie atitinka skelbime nurodytus reikalavimus.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GraniRa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g.18, info@viskasisakmens.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "GraniRa"  Pardavėja-konsultantė Liepkalnio g.

Pobūdis: Darbas kosmetikos parduotuvėje "Martina".
Klientų konsultavimas;
Darbas prekybos salėje;
Mandagus klientų aptarnavimas;
Darbo vietos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
malonus klientų aptarnavimas;
Užsienio kalbų pagrindai (anglų, rusų, lenkų)- privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai: Word, Excel;
Darbo patirtis prekyboje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 112 (liepkalnio maxima), martina13@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Web Programuotojas (-a)

Pobūdis: Internetinių svetainių kūrimas, taisymas bei jų palaikymas, dizaino karpymas, iškilusių problemų sprendimas. "Front end'as".
Reikalavimai: PHP, MySQL, JQuery, CSS žinios ir sėkminga darbo patirtis;
MySQL naudojimo patirtis;
Darbo patirtis su Yii ar kitu MVC karkasu;
Sugebėjimas spresti iškilusias problemas;
OOP patirtis.

Privalumai:
Patirtis dirbant su WordPress TVS;
Rusų kalba;
Patirtis dirbant su UNIX šeimos OS ar Webmin.

CV siųskite su darbų pavyzdžiais.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visual & softworks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10b, info@vsw.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Visual & softworks"  Apskaitininkas/buhalteris

Pobūdis: Dokumentų administravimas ir pilnas buhalterinis sutvarkymas;
Banko operacijų apskaita;
Skolų administravimas;
Atsargų valdymas;
Statistinių ataskaitų pildymas ir kiti pavesti darbai;
Deklaracijų pildymas ir teikimas;
Kitų pavestų užduočių, susijusių su apskaita, vykdymas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas (apskaitos, ekonomikos, finansų srityje);
Puikūs darbo įgūdžiai Microsoft Office programomis;
Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. patirtis srityje Apskaita/Finansai/Auditas;
Atsakingumas ir pareigingumas;
Kruopštumas;
Analitinis mąstymas;
Geros anglų arba rusų kalbos žinios.

Privalumai:

Patirtis dirbant programa Rivilė;
Lenkų kalba.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Advisera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864802869, info@advisera.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Advisera"  Konsultantė (-as)

Pobūdis: Klientų konsultavimas;
Pardavimas;
Skyriaus tvarkos palaikymas;
Prekių užpildymas į lentynas.
Reikalavimai: Gebėjimas laisvai bendrauti ir parduoti;
Klientų aukšto aptarnavimo lygio supratimas;
Punktualumas;
Reprezentatyvumas;
Sąžiningumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Assorti.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, personalas@assorti.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Assorti.lt"  Vidaus auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu Nr. 40-215

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė yra reikalinga užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) Vidaus audito skyriaus (toliau - skyriaus) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, atliekant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą ir vykdant poauditinę veiklą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - vidaus auditas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų audito, vidaus audito, buhalterinės apskaitos, finansų valdymo, finansinės kontrolės, ekonominės analizės, statistikos, viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų veiklos vertinimo ir priežiūros arba projektų, finansuojamų valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų lėšomis, įgyvendinimo priežiūros darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vidaus auditoriaus pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;

6.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto ir piniginių lėšų (biudžetų) valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių, įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, dokumentų ir teisės aktų rengimą;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS PowerPoint", MS Internet Explorer;

6.6. mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

7.1. atlikdamas vidaus auditus tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

7.1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;

7.1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;

7.1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;

7.1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;

7.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;

7.1.6. strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą;

7.1.7. informacinių sistemų veiksmingumą;

7.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių valdymą;

7.1.9. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą.

7.2. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;

7.3. rengia vidaus auditų programas, audito procedūrų schemų projektus ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui;

7.4. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus bei išvadoms pagrįsti tinkamus įrodymus;

7.5. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;

7.6. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, taip pat atlieka kitus būtinus teisėtus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;

7.7. rengia testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus audito aplinkai ištirti ar numatytoms procedūroms atlikti;

7.8. rengia audito ataskaitų projektus, tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas, taip pat savo veiklos ataskaitas;

7.9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamų subjektų vadovais;

7.10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis, išvadomis bei rekomendacijomis skyriaus vedėją ir audituojamų subjektų vadovus;

7.11. skyriaus vedėjo pavedimu vadovauja vidaus audito grupei ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis;

7.12. užtikrina audito metu paimtų ar gautų dokumentų bei jų kopijų saugumą;

7.13. nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;

7.14. konsultuoja kitus skyriaus auditorius, specialistus ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus ir darbuotojus vidaus kontrolės bei vidaus audito klausimais;

7.15. kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ar procedūrų gerinimo klausimais;

7.16. teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus korespondencijos, normatyvinių dokumentų, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų;

7.17. tvarko vidaus audito bei kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;

7.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d.

įsakymu Nr. B1-745

TAURAGĖS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO - INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Tauragės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Tauragės VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė skirta organizuoti ir vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos likvidavimą ir kontrolės priemonių vykdymą gyvūnų laikymo vietose, planuoti ir kontroliuoti veterinarinių vaistų ir biocidų gamybos, prekybos ir naudojimo kontrolę Tauragės VMVT kontroliuojamoje teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - užkrečiamųjų ligų, veterinarinių vaistų ir biocidų kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį biomedicinos mokslų studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, šiuo pareigybės aprašymu, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, LR tarptautinių sutarčių, LR Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus ir kitų teisės aktų vykdymą:

7.1. organizuoja ir vykdo užkrečiamųjų ligų stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo priemones Tauragės VMVT kontroliuojamoje teritorijoje;

7.2. planuoja, ima ir siunčia mėginius gyvūnų užkrečiamų ligų stebėsenai ir kontrolei vykdyti;

7.3. planuoja, vykdo, dokumentuoja ir analizuoja veiklą ligų neapimtų bandų statusų gavimo ir išlaikymo srityje;

7.4. planuoja ir kontroliuoja veterinarinių vaistų ir biocidų gamybos, prekybos ir panaudojimo kontrolę Tauragės VMVT kontroliuojamoje teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

7.5. kontroliuoja prekybą gyvūnais, gyvūnų eksportą ir importą;

7.6. vykdo gyvūnų sveikatingumo ir gerovės reikalavimų įgyvendinimo kontrolę gyvulių laikymo vietose, skerdyklose ir kituose objektuose, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

7.7. pagal kompetenciją atlieka gyvūnų laikymo vietų rizikos veiksnių analizę

7.8. suveda duomenis į informacines sistemas, bei juos analizuoja;

7.9. atsako už savo kuruojamų sričių privalomosios dokumentacijos tvarkingą vedimą ir archyvavimą laikantis kokybės vadybos principų;

7.10. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas asmenims ir pareigūnams už veterinarinių reikalavimų pažeidimus;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis valstybinėmis įstaigomis teisės aktų nustatyta tvarka;

7.12. pagal kompetenciją renka, sistemina ir apibendrina informaciją, ją analizuoja ir nustatytais terminais ruošia ir teikia ataskaitas;

7.13. pavaduoja kitą Tauragės VMVT vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;

7.14. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tauragės VMVT Viršininkui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Siesikų g. 19, (85)2491642, amikolaitiene@vet.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Technikos skyriaus specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-91

TECHNIKOS SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Technikos skyriaus (toliau - Skyrius) Kalibravimo (patikros) grupės specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 5.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus Kalibravimo (patikros) grupės specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių metrologinę patikrą (kalibravimą), vadybos sistemos dokumentų rengimą, matavimo priemonių registro tvarkymą. Darbo vieta - Skyriaus Kalibravimo (patikros) grupė Vilniuje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - metrologijoje ir hidrometeorologijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties metrologijos ir hidrometeorologijos srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą ir hidrometeorologinę veiklą;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikoje galiojančiais metrologijos standartais, Nacionalinio akreditacijos biuro reikalavimais, matavimo priemonių patikros (kalibravimo) metodiniais dokumentais;
6.5. žinoti teorinius metrologijos pagrindus, hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių ir kalibravimo įrangos technines charakteristikas, paskirtį, techninės eksploatacijos taisykles ir jų veikimo principus bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.6. žinoti Skyriaus LST EN ISO/IEC 17025 standarto keliamus reikalavimus bei jais vadovautis;
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, susijusią su tarnybine veikla, rengti išvadas;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office arba Open Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir atlieka hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių patikrą (kalibravimą) Skyriaus Vilniaus padalinyje, atsako už rezultatų įvertinimą bei kokybę;
7.2. atsako už etaloninių matavimo priemonių ir įrenginių tinkamą naudojimą ir saugojimą;
7.3. renka, analizuoja, teikia išvadas apie kitų organizacijų geros praktikos pavyzdžius metrologijos srityje, užtikrindamas geros praktikos pavyzdžių įgyvendinimą Tarnyboje;
7.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus techninio aprūpinimo, vadybos sistemos palaikymo ir tobulinimo, Kalibravimo (patikros) grupės Technikos vadovui ir/arba Kokybės vadybininkui dėl matavimo priemonių patikros (kalibravimo) darbų bei patikros (kalibravimo) metodų tobulinimo;
7.5. rengia vadybos sistemos dokumentus, tvarko vadybos sistemos dokumentaciją;
7.6. spausdina kalibravimo instrukcijas bei patikros metodikas;
7.7. rengia akreditavimo ir įgaliojimų sričių lenteles;
7.8. maketuoja ir spausdina patikros (kalibravimo) liudijimus bei protokolus, neapibrėžčių skaičiavimo protokolus;
7.9. atlieka patikros (kalibravimo) matavimų rezultatų skaičiavimus kompiuterine skaičiuokle pagal metrologų pateiktus duomenis ir pateikia spausdintoje formoje;
7.10. rengia etaloninių matavimo priemonių kalibravimo grafikus;
7.11. priima ir išduoda matavimo priemones;
7.12. veda darbinių matavimo priemonių vidinį registrą;
7.13. vadovaujasi Skyriaus "Kokybės vadovo" reikalavimais, teikia pasiūlymus "Kokybės vadovo" atnaujinimams;
7.14. saugo informaciją apie Kalibravimo (patikros) grupėje atliekamus darbus, vadovaujantis "Kokybės vadovo" slaptumo politikos reikalavimais;
7.15. dalyvauja išoriniuose ir vidiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose;
7.16. dalyvauja vertinamosiose Skyriaus vadovybės analizėse ir protokoluoja jų eigą;
7.17. dalyvauja įgyvendinant Tarnybos politiką matavimo priemonių diegimo bei naudojimo ir metrologijos klausimais, užtikrindamas Tarnybos funkcijų vykdymą metrologijos srityje;
7.18. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, raštų projektus, teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų numatyta tvarka, užtikrindamas tinkamą Skyriaus svarbiausių uždavinių įgyvendinimą;
7.19. atlieka kitus Skyriaus vedėjo ir Kalibravimo (patikros) grupės Technikos vadovo pavestus darbus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1710 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudnios g. 6, 2730178, lhmt@meteo.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba  Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Panevėžio teritorinės ligonių kasos
direktoriaus Jono Narbuto
2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-124


KONTROLĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A
3. Kategorija - 13

II. PASKIRTIS

4. Kontrolė skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtą darbą užtikrinant, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės, vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, kokybės ir prieinamumo kontrolę, konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau - ASPĮ), vaistines ir optikas, nesant Kontrolės skyriaus vedėjo, perimti ir vykdyti jo funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį (biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties) ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį profesinėje ar sveikatos priežiūros administravimo srityje;
6.3. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą, kontrolės atlikimą;
6.4. išmanyti sveikatos ekonomikos ir vadybos, medicininės etikos ir deontologijos pagrindus, sveikatos priežiūros paslaugų bei technologijų vertinimo principus, mokėti jais vadovautis;
6.5. žinoti įstaigos veiklos sritis, darbo specifiką, dokumentacijos rūšis bei jos srautus, darbo organizavimo tvarką, ekonomikos, valdymo pagrindus, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", "PowerPoint", taip pat naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
6.7. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo bei perdavimo į archyvą tvarką;
6.8. žinoti institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, struktūrą ir funkcijas;
6.9. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus, greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Nesant kontrolės skyriaus vedėjo, perima ir vykdo jo funkcijas;
8. Padeda skyriaus vedėjui planuoti ir organizuoti Kontrolės skyriaus veiklą, vadovauti skyriaus darbuotojų darbui ir spręsti kilusias problemas;
9. Skyriaus vedėjo pavedimu kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, derina skyriaus darbuotojų atostogų grafiką, rengia projektus įsakymų patikrinimo ir ekspertizės atlikimo klausimais;
10. Ruošia Kontrolės skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų (instrukcijų), skyriaus nuostatų projektus;
11. Informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;
12. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas;
13. Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, kuris gali būtipadarytas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais;
14. Kontroliuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;
15. Teikia siūlymus ir rengia sutarčių priedus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūros, kokybės užtikrinimo, pacientų informavimo bei efektyvaus resursų naudojimo;
16. Atlieka šią Panevėžio teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) sutarčių su ASPĮ vykdymo kontrolę:
17.1. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę;
17.2. sveikatos priežiūros paslaugų atitikimo nustatytiems reikalavimams vertinimą;
17.3. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą (pagal skyriaus kompetenciją);
17.4. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę ir kiekybinę kontrolę;
18. Atlieka šią Panevėžio TLK sutarčių su vaistinėmis ir optikomis vykdymo kontrolę:
18.1. vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, kontrolę;
18.2. kontrolę pagal informacinės sistemos "Sveidra" pateiktus duomenisapie parduotus (išduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;
19. Atlieka Panevėžio TLK sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis vykdymo kontrolės baigiamąjį etapą: tikrinimo pažymų (aktų, tarnybinių raštų) ekspertizę;
20. Dalyvauja tikrinimo rezultatų aptarime, į kurį kviečiamitikrinimą atlikę darbuotojai, ASPĮ, vaistinių atstovai;
21. Supažindina su:
21.1. patikrinimo išvadomis Panevėžio TLK direktorių, ASPĮ, vaistinių ir optikų administracijas ir, esant reikalui, kitas institucijas;
21.2. ekspertizės išvadomis Panevėžio TLK direktorių, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją-vyr. buhalterį, ASPĮ, vaistinių ir optikų administracijas ir, esant reikalui, kitus TLK darbuotojus, kitas institucijas;
22. Informuoja ASPĮ, vaistinę ar optiką, jos steigėją ir Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus ir reikalauja šiuos pažeidimus šalinti;
23. Reikalauja iš ASPĮ, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą ir teikia išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą;
24. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
25. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) klausimais;
26. Tinkamai saugo duomenis ir dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
27. Pagal savo kompetencijąnagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus, rengia atsakymų projektus, Panevėžio TLK atliktų patikrinimų ir ekspertizių pažymas;
28. TLK direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu ir pagalskyriui priskirtą kompetencijąrengia medžiagą Panevėžio TLK stebėtojų tarybai, Sveikatos apsaugos ministerijai, VLK, kitoms institucijoms;
29. TLK direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja skyriui TLK ir VLK, pagal kompetenciją dalyvauja Panevėžio TLK organizuojamų komisijų darbe bei Panevėžio TLK organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose, pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;
30. Bendradarbiauja su kitais Panevėžio TLK skyriais;
31. Nuolat kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje bei kitose srityse;
32. Vykdo su TLK ir Kontrolės skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ

33. Kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Kontrolės skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Respublikos g. 66, 845464635, administravimas@vlk.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Panevėžio teritorinė ligonių kasa  Kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Panevėžio teritorinės ligonių kasos
direktoriaus Jono Narbuto
2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-124


KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A
3. Kategorija - 12

II.PASKIRTIS

4. Kontrolės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus kompetencijai priskirtą darbą, užtikrinant, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės, vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, kokybės ir prieinamumo kontrolę, konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau ASPĮ), vaistines ir optikas.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - kontrolės atlikime.

IV.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (Biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties) ar jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinus ir išmanyti Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą, kontrolės atlikimą.
6.3. Išmanyti medicininės etikos ir deontologijos pagrindus, sveikatos priežiūros paslaugų bei technologijų vertinimo principus, mokėti jais vadovautis.
6.4. Žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.
6.5. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", "PowerPoint", taip pat naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.
6.6. Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo bei perdavimo į archyvą tvarką.
6.7. Žinoti institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, struktūrą ir funkcijas.
6.8. Gebėti dirbti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus, greitai orientuotis situacijose, priimti sprendimus (pagal kompetenciją).


V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.
8. Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.
9. Kontroliuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą.
10. Teikia siūlymus ir rengia sutarčių priedus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūros, kokybės užtikrinimo, pacientų informavimo bei efektyvaus resursų naudojimo.
11. Atlieka Panevėžio TLK sutarčių su ASPĮ vykdymo kontrolę:
12.1 sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo kontrolę;
12.2. sveikatos priežiūros paslaugų atitikimo nustatytiems reikalavimams vertinimą;
12.3. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo medicininę ir ekonominę kontrolę bei ekonominio efektyvumo įvertinimą (skyriaus kompetencijos ribose);
12.4. sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybinę ir kiekybinę kontrolę.
13. Atlieka Panevėžio TLK sutarčių su vaistinėmis ir optikomis vykdymo kontrolę:
13.1. vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšų, kontrolę;
13.2. pagal informacinės sistemos "Sveidra" informaciją apie parduotus (išduotus) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones.
14. Atlieka Panevėžio TLK sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis vykdymo kontrolės baigiamąjį etapą: tikrinimo pažymų (aktų, tarnybinių raštų) ekspertizę.
15. Dalyvauja tikrinimo rezultatų aptarime, dalyvaujant tikrinimą atlikusiems darbuotojams, ASPĮ, vaistinių atstovams.
16. Skyriaus vedėjo pavedimu, supažindina su:
16.1. patikrinimo išvadomis Panevėžio TLK direktorių, ASPĮ, vaistinių ir optikų administracijas bei, esant reikalui, kitas institucijas;
16.2. ekspertizės išvadomis Panevėžio TLK direktorių, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją - vyr. buhalterį, ASPĮ, vaistinių ir optikų administracijas bei, esant reikalui, kitus TLK darbuotojus, kitas institucijas.
17. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
18. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) klausimais.
19. Tinkamai saugo duomenis ir dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą.
20. Savo kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus, rengia atsakymų projektus, Panevėžio TLK atliktų patikrinimų ir ekspertizių pažymas.
21. TLK direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu, skyriui priskirtos kompetencijos ribose, rengia medžiagą Panevėžio TLK stebėtojų tarybai, SAM, VLK, kitoms institucijoms.
22. TLK direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyrių TLK ir VLK, pagal kompetenciją dalyvauja Panevėžio TLK organizuojamų komisijų darbe bei Panevėžio TLK organizuojamuose posėdžiuose, susirinkimuose, pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose.
23. Informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujus, efektyvesnius užduočių sprendimo ir darbo tobulinimo būdus.
24. Bendradarbiauja su kitais Panevėžio TLK skyriais.
25. Nuolat kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje bei kitose srityse.
26. Vykdo su TLK bei Kontrolės skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK strateginiai tikslai.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

27. Kontrolės skyriaus vyr. specialistas tiesiogiai pavaldus Kontrolės skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Respublikos g. 66, 845464635, administravimas@vlk.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Panevėžio teritorinė ligonių kasa  Joniškio rajono agentūros vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus
2014 m.liepos9 d.įsakymu Nr. V-208

JONIŠKIO RAJONO AGENTŪROS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Joniškiorajono agentūros (toliau - agentūra) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Agentūros vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Joniškio rajone.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje srityje - valstybinės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Aplinkos apsaugos valdymą ir kontrolę reglamentuojančius teisės aktus, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, departamento veiklos sritis, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei kitus norminius teisės aktus;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintątechnologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos (aplinkos inžinerija) krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (teisės bakalauro arba teisės magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis, programomis, būtinomis valstybinei aplinkos apsaugoskontrolei vykdyti;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažiau dviejų metų vairavimo stažą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, atmosferos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitų gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę;
7.2. kontroliuoja priskirtų objektų veiklą, susijusią su aplinkos apsauga, nustatyta tvarka sustabdo ar apriboja įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų veiklą, jeigu pažeidžiami aplinkos apsaugos įstatymai;
7.3. nustatyta tvarka vykdo priskirtų objektų kontrolę;
7.4. atstovauja agentūrą įmonėse, įstaigose, organizacijose departamento vadovybės iragentūros vedėjo pavedimu;
7.5. teikia siūlymus agentūros vedėjui dėl įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų veiklos sustabdymo, jeigu pažeidžiami aplinkos apsaugos įstatymai;
7.6. nustato administracinius teisės pažeidimus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams, apskaičiuoja ir teikia ieškinius dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir kitų įstatymais numatytų baudų taikymo, kontroliuoja ir atsako už ieškinių,baudųir kitų ekonominių sankcijų išieškojimą iš pažeidėjų, atstovauja departamentą teismuose nagrinėjant gyvosios gamtos apsaugos įstatymų pažeidimų bylas;
7.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus, prašymus ir kt., juos analizuoja, rengia atsakymus;
7.8. atsako už tinkamą ir savalaikį fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir pranešimų ir kt. nagrinėjimą;
7.9. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinių asmens teisių teisingai apskaičiuoja mokesčius už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių, į vidaus rinką išleistų pripildytomis pakuotėmis bei apmokestinamaisiais gaminiais bei mokesčius gamtos išteklių naudojimą;
7.10. pagal departamento ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) sutartį vykdo žemės ūkių kontrolę;
7.11. vykdo leidimų naudoti žūklės plotų, specialiosios žvejybos kontrolę, atsako už tinkamą vandens telkinių įžuvinimą ir įžuvinimo dokumentų tvarkymą agentūroje;
7.12. vykdo bešeimininkio, konfiskuoto turto daiktinių įrodymų apskaitymą, saugojimą, perdavimą ir pripažinimą atliekomis;
7.13. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams aplinkos apsaugą reglamentuojančiais klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
7.14. analizuoja rajono aplinkos apsaugos būklę, teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;
7.15. dalyvauja rengiant agentūros veiklos planus bei ataskaitas, tikrina ir priima įmonių ir organizacijų ataskaitas pagal savo kuruojamas sritis;
7.16. rengia ir nustatyta tvarka teikia departamentui agentūros ataskaitas pagal objektų patikrinimus surašytų aktų, privalomų nurodymų bei taikytų administracinio, ekonominio poveikio bei žalos išieškojimo;
7.17. teikia siūlymus agentūros vedėjui darbo organizavimo ir gerinimo klausimais;
7.18. atsako už jam numatytų metų veiklos uždavinių (užduočių) ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įgyvendinimą;
7.19. atsako už šių ir kitų agentūros vedėjo ir departamento vadovybės pavestų funkcijų bei individualinės materialinės atsakomybės sutarties vykdymą;
7.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio agentūros vedėjo ir departamento vadovybės pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus agentūros vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažiau dviejų metų vairavimo stažą


Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: M.K. Čiurlionio g. 3, (841)596405, l.starovoitova@srd.am.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas  Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymu Nr. 1V-539

REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO

Regioninės POLITIKOS STRATEGINIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS

Vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau - departamentas) Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės regioninę politiką, administruojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansiniu laikotarpiu ir organizuojant regioninės plėtros viešinimo darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialus reikalavimus:

6.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais struktūrinės ir regioninės politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės biudžeto, valstybės investicijų ir ūkio plėtros planavimą, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų valdymą;

6.2. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų programavimą;

6.3. būti gerai susipažinęs su šalies strateginiais dokumentais, susijusiais su nacionalinės regioninės politikos ir Europos Sąjungos struktūrinės politikos formavimu ir įgyvendinimu;

6.4. mokėti anglų kalbą B2 lygiu (pagal Europass);

6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.7. mokėti dirbti kompiuterio programomis Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Outlook Express;

6.8. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.9. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, rengiant, įgyvendinant ar administruojant Europos Sąjungos finansinės paramos programas ir projektus.

6.10. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių ar žurnalistikos srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, siekiant užtikrinti tinkamą ministerijai, departamentui ir skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

7.1. rengia teisės aktų projektus, susijusius su regioninio lygmens planavimu;

7.2. rengia Europos Sąjungos struktūrinių fondų programavimo dokumentus ir jų priedus;

7.3. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos regioninės, struktūrinės ir sanglaudos politikos pokyčius;

7.4. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos 2014-2020 nacionalinės pažangos programos horizontalaus prioriteto "Regioninė plėtra" įgyvendinimą bei teikia siūlymus dėl šios programos tobulinimo;

7.5. organizuoja nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo viešinimo darbus;

7.6. dalyvauja koordinuojant bendruomenių inicijuojamos vietos plėtros strategijų rengimą ir įgyvendinimą;

7.7. konsultuoja investicinių projektų rengimo klausimais;

7.8. dalyvauja koordinuojant integruotų teritorijų vystymo programų rengimą ir įgyvendinimą;

7.9. rengia įstatymų, kitų teisės aktų bei strateginių dokumentų projektus;

7.10. dalyvauja tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

7.11. rengia informaciją ministerijos vadovybei ir suinteresuotoms institucijoms skyriaus kompetencijos klausimais;

7.12. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas skyriaus vedėjui regioninės plėtros politikos klausimais;

7.13. rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas regionų plėtros klausimais;

7.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717136, renata.stankauskiene@vrm.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Statybų leidimų poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2012 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. 40-322
(2014 m. rugpjūčio 26 įsakymo
Nr. 40-224 redakcija)MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO
STATYBOS DOKUMENTŲ SKYRIAUS
STATYBŲ LEIDIMŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Statybų leidimų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus (toliau - skyrius) Statybų leidimų poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga tikrinti statytojo pateikiamus prašymus išduoti statybą leidžiantį dokumentą ir prie jo pridedamą projektinę dokumentaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - statybą leidžiančių dokumentų išdavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektinės dokumentacijos tikrinimo srityje;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektavimo ir statybos procesą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą bei darbo santykius;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"
6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. (neteko galios 2014-08-26).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas tinkamai įgyvendinti poskyriui keliamus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais (naujo statybą leidžiančio dokumento išdavimas, II grupės nesudėtingo statinio registravimas, rašytinis pritarimas statinio projektui, esamo statybą leidžiančio dokumento perregistravimas kito asmens vardu ir t.t.) bei suteikia reikiamą informaciją pagal savo kompetenciją;
7.2. tikrina, ar pateikta dokumentacija sukomplektuota pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.07.01:2011 ,,Statybą leidžiantys dokumentai", STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas", STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė", STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai", STR 1.05.08:2003 "Statinio projekto braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai" reikalavimus;
7.3. informuoja statytoją, dėl kokių priežasčių jo prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą yra nepriimtas, ir nurodo, ką pateiktuose dokumentuose reikia pataisyti ar kokius papildomus dokumentus pateikti, kad prašymas būtų priimtas;
7.4. rūšiuoja, registruoja priimtą projektinę dokumentaciją ir su lydraščiu perduoda projektus Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centrui;
7.5. rengia atsakymus į fizinių bei juridinių asmenų raštus dėl prašymų išduoti statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarkos ir sąlygų;
7.6. teikia informaciją savo veiklos klausimais poskyrio vedėjui, savivaldybės administracijai, pareiškėjams;
7.7. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją;
7.9. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus;
7.10. rengia ir komplektuoja dokumentaciją perdavimui į archyvą ir ją perduoda.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Indų plovėja - valytoja

Pobūdis: Indų plovimas rankomis ir mašina, salės plovimas
Reikalavimai: * Darbštumas,
* Atsakingumas,
* Pareigingumas,
* Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nimfėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g., 861851813, vilnius.karjera@pj.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Nimfėja"  Pardavejas, konsultantas

Pobūdis: Profesionalus klientų konsultavimas ir aptarnavimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Anglų kalbos mokėjimas - privalumas;
Taisyklinga lietuvių kalba (žodžiu ir raštu);
Atsakingumas;
Darbas komandoje ir individualiai.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB " Separd"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: pardavejai.mums@info.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB " Separd"  Pardavimų vadybininko-sandėlininko

Pobūdis: * Vadybininko darbas su pardavimais, t.y. esamais klientais bei naujų klientų paieška (fiziniais bei juridiniais asmenimis), dokumentų ruošimas, darbas su įmonės internetiniu puslapiu ir kt.
* Darbas sandėlyje - sandėliavimo ir krovos darbai, prekių priėmimas ir išdavimas, likučių apskaita, inventorizacija, sandėlio tvarkymas ir kt.

Atlyginimas - derybų klausimas.

Jei susidomėjote - CV (jo pavadinime turi būti jūsų vardas ir pavardė) su nuotrauka prašome siųsti el.paštu į info@ramchos.lt, laiško pavadinime būtinai nurodant "Vadybininko/ Sandėlininko pozicijai". Laiške prašome nurodyti atlyginimo lūkesčius.
Atrinktus kandidatus informuosime el.paštu.
Reikalavimai: *kompiuterinis raštingumas, darbo su MS Excel patirtis,
*puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai,
*sėkminga darbo patirtis, susijusi su sandėliavimu ar vadyba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ramchos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kaunas, mituvos g. 5, 8-678-81119, info@ramchos.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Ramchos"  Trinkelių klojimo meistrai

Pobūdis: Darbui Vilniuje skubiai reikalingi trinkelių klojimo meistrai

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apstela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860666197
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Apstela"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: -Akvariumų/terariumų priežiūra;
-Akvariuminių žuvyčių, terariuminių gyvūnų priežiūra;
-Aktyvūs pardavimai;
-Bendravimas su klientais;
Reikalavimai: - Išsilavinimas biologijos srityje būtų vertinamas kaip privalumas;
-Bendravimo su klientais patirtis;
- Noras mokytis ir tobulėti;
-Atidumas, kruopštumas, aukšta motyvacija;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stalma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 78, 868609460, info@akvariumai.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Stalma"  Pardavėjas (-a)

Pobūdis: Darbas su audio ir video, foto, IT, buitinės technikos prekėmis;
Klientų konsultavimas;
Prekių paruošimas pardavimui;
Prekių užsakymai ir ekspozicijos priežiūra;
Prekių ir paslaugų pardavimas.
Reikalavimai: 1-2 m. patirtis mažmeninėje prekyboje ( IT, audio, video arba buitinės technikos srityje - privalumas);
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Anglų bei rusų kalbos žinios;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Puikūs bendravimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Entuziazmas, iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Basanavičiaus g. 6, reda.brazauskiene@topocentras.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Pakuotojas

Pobūdis: Dėžių dėjimas ant palečių;
Palečių formavimas, pakavimas;
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Gera darbo kokybė.

Įmonė siūlo:
Visada laiku mokama darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Mokymus darbo pradžioje;
Gers darbo sąlygas.

Darbo vieta: Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius (prie Oro uosto)

Darbas pamaininiu slenkančiu grafiku; 2 dieninės pamainos nuo 06 val. iki 18 val.; 2 naktinės pamainos nuo 18 val. iki 06 val. keturios laisvos dienos.Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 99, 868605417, personalas@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Laiškininkas

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
6 dienų darbo savaitė
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: 852625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Betonuotojai, pamatų montuotojai

Pobūdis: Statybos bendrovė priimtų į darbą pamatų montuotojus, betonuotojus. Darbai vyksta Kaune.
Reikalavimai: Darbštumas, energingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žygesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860260957, kristina@zygesta.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Žygesta"  Pardavejas

Pobūdis: Pardavejas - konsultantas, Statybinės medžiagos
Reikalavimai: Statybinių medžiagų žinojmas.
gali buti statybinikas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eupragia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kuršių 2, 860207990, eupragia@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Eupragia"  Langų montuotojas

Pobūdis: UAB "Eupragia" prekiaujanti plastikiniais langais ieško darbuotojo.
Ieškomas plastininių langų montuotojas.
Reikalavimai: Darbo pobūdis: montuoti plastikinius langus ir balkonus.
Turint savo transportą uždarbis būtų 45 Lt už m2, o naudojat UAB "Eupragios" firmos transportą uždarbis būtų 30 Lt m2. Darbininkas papildiomai surandantys plastininių langų klientų bus atitinkamai skatinami apdovanojimais.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eupragia"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kuršių 2, 860207990, eupragia@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Eupragia"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: • finansinių paslaugų teikimas Paypost skyriuose;
• privačių bei verslo klientų aptarnavimas;
• informacijos apie paslaugas teikimas, klientų konsultavimas;
• grynųjų pinigų, valiutos keitimo operacijų atlikimas;
• atliktų darbų ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis;
• darbo patirtis pardavimų srityje – privalumas;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• geri bendravimo įgūdžiai, pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, mokėjimas dirbti savarankiškai;
• orientacija į rezultatus, tikslo siekimas;
• darbo patirtis su grynaisiais pinigais – privalumas;
• puikus valstybinės kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas – privalumas.

Atlyginimas: 1275 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Visaginas
Kreiptis: Taikos g. 68, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Sandėlininkas

Pobūdis: Darbas prekių sandėlyje
Reikalavimai: Elektrokrautuvo pažymėjimas
Patirtis
Sąžiningumas
Punktualumas
Tvarkingumas
Kruopštumas

Neturintys elektrokrautuvo pažymėjimo, cv prašome nesiųsti!!!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kosvila Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 51, beata@kosvila.lt
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Kosvila Baltic"  Trinkelių klojimo meistras

Pobūdis: Perspektyvi, besiplečianti įmonė ieško trinkelių klojimo meistrų kloti trinkeles: privačiuose kiemuose, kapavietėse, aikštelėse, įvažiavimuose. Aprūpiname darbu, bei įrankiais. Savo gyvenimo aprašymą bei nuotraukas su atliktais darbais siųsti į e-paštą.
Reikalavimai: -Stabilumas
-Atsakingumas
-Be žalingų įpročių
-Patirtis bent 3 metai
-Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Tinkuotojas

Pobūdis: Ieškomi profesionalūs statybininkai vidaus apdailos darbams atlikti: sienų dažymui, tapetavimui, gipskartonio montavimui, tinkavimui, plytelių klojimui, santechnikos darbams atlikti. Aprūpiname darbu, bei įrankiais. Savo gyvenimo aprašymą bei nuotraukas su atliktais darbais siųsti į e-paštą.
Reikalavimai: -Stabilumas
-Atsakingumas
-Darbo patirtis bent 3 metai
-Be žalingų įpročių
-Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: -Malonus ir kokybiškas klientų aptarnavimas/konsultavimas;
-Iškeltų pardavimo tikslų įgyvendinimas;
-Prekių išdėstymas prekybos salėje;
-Darbas parduotuvės kasoje;
-Švaros ir tvarkos palaikymas;
-Parduotuvės įvaizdžio užtikrinimas
Reikalavimai: -Panašaus darbo patirtis;
-Puikūs kontakto užmezgimo ir prekės pristatymo įgūdžiai;
-Noras dirbti ir siekti geriausių rezultatų.
-Tikslo siekimas, orientacija į pardavimus;
-Anglų, rusų kalbų mokėjimas;
-Asmeninės savybės - komunikabilumas, energingumas, darbštumas, sąžiningumas, atsakingumas;
-Sugebėjimas dirbti savarankiškai.
-Geri kompiuteriniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pietro Filipi Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cv.pietrofilipi@gmail.com
Skelbimo data: 2014.09.01

Atsiliepimai apie UAB "Pietro Filipi Lithuania"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Reikalavimai:

- Galiojantis autopakrautuvo pažymėjimas;
- patirtis dirbant su autopakrautuvu;
- fizinė ištvermė;
- atsakingas požiūris į darbą;Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RetroPlast"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudaminos g. 1a, skaidiškės, 860402703, info@retroplast.lt
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie UAB "RetroPlast"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Naujų ir naudotų automobilių gabenimas Europoje 9 vietų autovežiu.
Dėl atlyginimo bus sutarta pokalbio metu.
Reikalavimai: Darbo patirtis vairuojant 9 vietų autovežį.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rovena"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Sporto, 868546600
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie UAB "Rovena"  Stalius

Pobūdis: Plastikinių langų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanmark"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 37066222505, m.macijauskas@sanmark.lt
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie UAB "Sanmark"  Valytoja turinti neįgalumo pažymėjimą

Pobūdis: Valytojos darbas prekybos centre. Siauliuose
Reikalavimai: Turėti neįgalumo pažymėjimą. (Sosialinė įmonė)

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Paslauga Jums"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 860016887
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie UAB "Paslauga Jums"  Padavėja/-s

Pobūdis: Darbas Roast and Beer Pub'e, klientų aptarnavimas
Darbo grafikas slenkantis
Atlyginimas už išdirbtas valandas plius procentai nuo apyvartos
Reikalavimai: Darbo patirtis aptarnavimo srityje
malonūs bendravimo įgūdžiai
Kūrybingumas
Atsakingumas
Sąžiningumas
Greita orientacija
Rusų ir anglų kalbos mokėjimas būtinas.
Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu olga.ustinovic@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Contiland"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g 13, 860550201, olga.ustinovic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie UAB "Contiland"  Renginių organizavimas

Pobūdis: Darbas Roast and Beer Pub'e, organizuoti renginius pub'e, puslapių administravimas,
Laisvas darbo grafikas-svarbu rezultatas.
Reikalavimai: Patirtis renginių organizavime
Komunikabilumas
Kūrybingumas
Greita orientacija
Atlyginimas šalių susitarimu, bei priklauso nuo kompetencijos ir žinių, bei nuo rezultatų.
Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu info@roastandbeer.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Contiland"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g 13, 860550201, info@roastandbeer.lt
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie UAB "Contiland"  Vaikų darželio auklėtojos padėjėja (-as)

Pobūdis: Jums reikės:

Prižiūrėti ir ugdyti (1-6 m.) amžiaus vaikučius;
Organizuoti ugdomąjį procesą ir vaikų laisvalaikį;
Atsižvelgti, suprasti ir patenkinti individualius vaiko poreikius;
Bendradarbiaut i su vaiko tėveliais;
Palaikyti tvarką, švarą savo darbo vietoje.
Mes jums siūlome:

Laiku mokamą atlyginimą;
Visas socialines garantijas;
Dinamišką, smagų ir kūrybingą darbą draugiškoje komandoje;
Galimybes tobulėti, kelti kvalifikaciją, įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
Darbas Antakalnyje darbo dienomis.

Michaelis Jordanas pasakė "Talentas laimi žaidimus, o komanda – čempionatus". Tapkite svarbia mūsų komandos dalimi!

Siųsti CV su motyvaciniu laišku iki rugsėjo 5 d.: info@mylimukas.com
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Reikalavimai: Patirties dirbant su įvairaus amžiaus vaikais, ypatingai mažesniais (1-3 m.);
Labai mylėtumėte vaikus, atsižvelgtumėte ir mokėtumėte patenkinti jų individualius poreikius;
Būtumėte kūrybingas, energingas, lankstus, puikiai bendrautumėte su vaikais;
Mums svarbus Jūsų punktualumas, tvarkingumas, pareigingumas ir sąžiningumas;
Neturėtu mėte jokių žalingų įpročių;
Mokėtumėte dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Mylimukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio, 861125205, info@mylimukas.com
Skelbimo data: 2014.08.31

Atsiliepimai apie MB "Mylimukas"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: • Projektų valdymas (planavimas, perplanavimas, kontrolė);
• Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
• Subrangovų darbo koordinavimas;
• Biudžetavimas. Numatyto biudžeto laikymosi kontrolė;
• Rangos sutarčių sudarymo/papildymo koordinavimas;
• Darbų pridavimas užsakovams;
• Techninių klausimų derinimas su užsakovų atstovais;
• Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.

• Darbų pridavimas užsakovams;
• Techninių klausimų derinimas su užsakovų atstovais;
• Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.

Reikalavimai: • Aukštasis statybos/inžinerinis išsilavinimas;
• Kvalifikacijos atestatai būtų privalumas;
• Komandos formavimas, vadovavimas;
• Kompiuterinės žinios;
• Problemų sprendimo, darbo komandoje, bendravimo įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas;
• Analogiško darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 8a, 86 15 19582, info@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Mūrininkas

Pobūdis: - Išorinių ir vidinių sienų mūro darbai;
- Apdailinio mūro darbai;
- Kitų statybų vadovo pavestų užduočių atlikimas.
Reikalavimai: - Atsakingumas;
- Kruopštumas, energingumas, darbštumas;
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 8a, 86 15 19582, info@eikosstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Naktinė kambarinė

Pobūdis: Viešbutis Vilniaus senamiestyje ieško naktinės kambarinės. Yra galimybė apgyvendinti. CV su nuotrauka siūsti nextroomvip@gmail.com
Reikalavimai: Reikalavimai:Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centro klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Senamiestis, nextroomvip@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Centro klubas"  Tolimuju reisu vairuotojai

Reikalavimai: Siulome tolimuju reisu vairuotojams darba po Europa, Vokietija- Italija. Darbas kadencijomis. Detalesne informacija telefonu ar el.pastu.
Pageidautina anglu arba vokieciu kalbos pagrindai.

Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dog cargo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868801244,+491772125717, dogcargo@gmx.net
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Dog cargo"  Virėjas

Pobūdis: Darbas Laisvės alėjoje kepyklėlėje,pamainomis.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtina.Sąžiningumas,tvarkingumas,gebėjimas dirbti komandoje

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Juviga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Laisvės al.87, 865577884
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Juviga"  Indų plovėja-tvarkytoja

Pobūdis: Siūlome nuolatinį darbą indų plovėjai, pilnu etatu, darbas slenkančiu grafiku, restorane, įsikūrusiame Klaipėdos centre.
Reikalavimai: Tvarkingumas, atsakingumas, meilė darbui

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Saliuta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šimkaus g. 17a, 867027224
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie MB "Saliuta"  Barmenas/ padavėjas

Pobūdis: Siūlome nuolatinį darbą barmenams/padavėjams, pilnu etatu, įsikūrusiame restorane Klaipėdos centre.
Reikalavimai: Svečių aptarnavimas, komunikabilumas, reprezentatyvi išvaizda.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Saliuta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šimkaus g. 17a, 867027224
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie MB "Saliuta"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Siūlome nuolatinį darbą, pilnu etatu, restorane, įsikūrusiame Klaipėdos centre.
Reikalavimai: Meilė darbui, atsakingumas, tvarkingumas, darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Saliuta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šimkaus g. 17a, 867027224
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie MB "Saliuta"  Indų plovėjas/valytojas

Pobūdis: Indų plovėja, patalpų valytoja
Reikalavimai: Ieškome kruopštaus, atsakingo, patikimo darbuotojo plauti indams bei palaikyti bendrą tvarką restorane Vilniaus senamiestyje. Etatas - pilnas, darbas nuo pietų.

CV siųsti elektroniniu paštu arba skambinti nurodytu telefonu.

Patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nuogas kąsnis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žydų g. 2 / stiklių g. 12, 862313455, info@nakedbite.lt
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Nuogas kąsnis"  Nekilnojamo turto agentė

Pobūdis: Klientų paieška;
Įmonės paslaugų pristatymas klientams;
Klientų poreikių analizė;
Derybos su klientais;
Komercinių pasiūlymų teikimas, sutarčių ruošimas;
Pastovus kontaktų palaikymas su klientais;
Pardavimų tikslų įgyvendinimo užtikrinimas;
Darbas su NT sistema;
Reikalavimai: Išsilavinimas –aukštasis koleginis
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Raštvedybos žinios
Darbštumas, savarankiškas sprendimų priėmimas;
Gebėjimas dirbti ne tik savarankiškai , bet ir komandoje
Asmeninės savybės - iniciatyvumas, energingumas, greita reakcija, komunikabilumas, sąžiningumas, tikslų siekimas, žingeidumas;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visi butai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: H. manto g. 31, 861542266, urbsienerasa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Visi butai"  Buhalterė

Pobūdis: Buhalterinės apskaitos vedimas.
Reikalavimai: Darbas Navision programa

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306335, vilniauslytagra@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Padavėja-kasininkė Oze

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, darbas su kasa. Darbas trumpa/ilga savaitė 10-22 val.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis, greitumas, atsakingumas, darbštumas, šypsena, gebėjimas parduoti, anglų, rusų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 861320077, info@sriubosdiena.lt
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Padavėjas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas
Reikalavimai: Reikalavimai: barui Vilniaus centre reikalingi padavėjai. Būtini malonūs bendravimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, noras mokytis ir tobulėti. Siūlome lankstų grafiką ir gerą darbinę aplinką. CV siųskite adresu: wiktorijas@gmail.com

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Etmonai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv, kazimiero g. 3, 8 647 50477, wiktorijas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Etmonai"  Pardaveja-(s)

Pobūdis: Miasto prekiu parduotuve
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas , malonumas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domaneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Salininku gatve, 860137670, figaruska@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Domaneta"  Pardavėja (-as)

Pobūdis: Ieškoma pardavėja (-as). Nuolatiniam darbui picerijoje. Darbo laikas suderinamas su studijomis, laiku mokamas atlyginimas. Darbo laikas nuo 16.00 - 22.00. Neterminuota darbo sutartis. Galima dirbti ir 0.5 etato.
Reikalavimai: Padorumas, tvarkingumas, noras dirbti, sąžiningumas. Nemokančius apmokome.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus urmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Seskines g. 22, 867703711, maxipica.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus urmas"  Virėja-as

Pobūdis: Maisto gaminimas kavinei, restoranui, banketams
Reikalavimai: Darštumas, noras tobulėti
Patirtis maisto gaminimo srityje būtų privalūmas

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ašigalis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ašigalio 1b, 861155804, robertas.necajevas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Ašigalis"  Barmenas-ė / padavėjas-a

Pobūdis: Darbas kavinėje ir restorane, banketų aptarnavimas
Reikalavimai: Darbštumas, komunikabilumas, reprezentatyvi išvaizda

Atlyginimas + priedai

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ašigalis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ašigalio 1b, 861155804, robertas.necajevas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.30

Atsiliepimai apie UAB "Ašigalis"  Virėjo padėjėjas.

Pobūdis: Darbas restorano virtuvėje.
Reikalavimai: Atsakingumas, greita orientacija, patirtis pageidautina.
atlyginimas nurodytas ne tikslus, ne sjis priklausys nuo isdirbtu valandu sk.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl.17, 867326549, info@mamagrill.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Alio"  Virėjas

Pobūdis: Sveiki gyvi,

Senamiestyje duris atvėręs greito maisto restoranas "Le Butcher" ieško komandos nario.

Siųskite savo CV su trumpu motyvaciniu laiškeliu el paštu: dainius.vaitkus@gmail.com

IKI !
Reikalavimai: Jeigu turite patirties gamindami mėsainius, sumuštinius, gurmaniškas sriubas ir padažus... - lauksime nekantraudami!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trys bokalai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėsinių g. 3, 867960732, dainius.vaitkus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Trys bokalai"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Darbas su kasos aparatu, klientų aptarnavimas.
Darbas Pilaitėje, pilnu etau.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas, panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aistvalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: aistvalda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Aistvalda"  Ledų pardavėja (-as) - kasininkė (-as)

Pobūdis: Reikalinga ledų pardavėja (-as) - kasininkė (-as) darbui pilnu etatu
Reikalavimai: Reikalinga ledų pardavėja (-as) - kasininkė (-as) darbui pilnu etatu
Darbo pobūdis: prekyba ledais itališkoje "VALENTINO" ledainėje PPC "Akropolis" Vilniuje pilnu etatu.
Darbo grafikas dirbant pilnu etatu : slenkantis (pamaininis) , nuo 8.30 val. iki 20.30 val., arba nuo 10.00 val. iki 22.00 val.
Visada laiku mokamas atlyginimas.
CV siųsti el. paštu: info@valentinoledai.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. telefonu
86 52 10001.


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ 78"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@valentinoledai.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "LJ 78"  Virėjo padejėjas (-a) prie karštų patiekalų

Reikalavimai: Reikalingas virėjo padejėjas (-a) itališkame restorane - picerijoje "POMODORO" P.Lukšio g.32, Vilniuje (Žirmūnai, Šiaurės miestelis).
Darbo pobūdis: pusgaminių, karštų patiekalų gamyba ir pateikimas.
Siūlome slenkantį grafiką nuo 8.00 val. iki 20.00 val.
Visada laiku mokamas atlyginimas !
CV siųsti el. paštu: info@pomodoro.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. telefonu 8650 10001.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  CNC operatorius

Pobūdis: Darbas su CNC medienos frezavimo staklėmis. Laiptų gamyba.
Reikalavimai: Mokėjimas programuoti CNC medienos frezavimo stakles.
Patirtis dirbant su medžio masyvu.
Kruopštumas
Atidumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laiptų stilius"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 865093181, info@laiptustilius.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Laiptų stilius"  Plastikinių langų montuotojas

Pobūdis: Plastikinių langų montavimas, balkonų stiklinimas
darbas stambiose statybos objektuose, daugiabučių renovacijose.
Reikalavimai: Patirtis būtina.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valentino langai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 861436666
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Valentino langai"  Sandėlininkas

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus;
- Paruošti prekes išvežimui;
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.
Darbo laikas: VII 16:00-1:00; I-IV 19:00-4:00
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Galimybė dirbti naktinėmis pamainomis (5 darbo dienų savaitė);
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija.
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Sandėlininkas

Pobūdis: "Baltic Logistic Solutions" įmonė plečia savo veiklą ir ieško naujų komandos narių. Jei esi iniciatyvus ir sąžiningas darbuotojas, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.

- Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus;
- Paruošti prekes išvežimui;
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.
Darbo laikas: VII 16:00-1:00; I-IV 19:00-4:00
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Galimybė dirbti naktinėmis pamainomis (5 darbo dienų savaitė);
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija.
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Prienai
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Darbas su privačiais klientais; Išsamus produkcijos pristatymas klientų auditorijai; Užsakymų bei pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas, dokumentų tvarkymas; Klientų konsultavimas; Komandiruotės Lietuvos teritorijoje. Jei Jūs atitinkate pateiktą pareigų apibūdinimą ir norėtumėte su mumis dirbti, laukiame Jūsų gyvenimo aprašymų su prierašu "PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė)" el.paštu: info@torpol.lt
Darbdavio įsipareigojimai: draudimas, kelionių į/iš darbo išlaidos, Visos socialinės garantijos.
Darbo užmokestis: minimalus 1000lt, vidutinis 2000lt, maksimalus atlyginimas priklauso nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštesnysis
Profesija: Pardavimo vadybininkas
Darbo patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: Raštvedybos žinios, Turi vairuotojo teises,
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Papildomi sugebėjimai:
Orientacija į rezultatą, vidinė motyvacija;
Komunikabilumas, sugebėjimas pristatyti save bei savo idėjas, kūrybiškumas,
iniciatyvumas, sąžiningumas;
Galimybė vykti į trumpalaikes komandiruotes;
Vairuotojo pažymėjimas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Torpol Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. rimšos g. 7b, 852735935, info@torpol.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Torpol Baltija"  Karjero gamybos vadovas

Pobūdis: Statybos ir Remonto uždaroji akcinė bendrovė "ALSA" siūlo darbą karjero gamybos vadovui.

Darbo vieta - Merešlėnų karjeras, Pagirių sen.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, pareigingumas, atkaklumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Merešlėnų karjeras, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbuotojų ir/ar daiktų pervežimas įstaigos automobiliais.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. kategorijos - B,C1 (privaloma);
2. noras dirbti, sąžiningumas, atsakingumas, kruopštumas;
3. labai geras valstybinės kalbos žinojimas.

Privalumas:
bent viena užsienio kalba.


Susidomėjusiems kandidatams siųsti gyvenimo aprašymą su nuoroda "vairuotojas" el. paštu: personalas@lmta.lt iki 2014 m. rugsėjo 5 d.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, 8 (5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Lietuvos muzikos ir teatro akademija  Šviestuvų surinkėjas

Pobūdis: Pramoninių šviestuvų surinkimas.Darbas vyrams nuo 18-30 metų(korpusų kniedijimas,paleidimo aparatūros montavimas,pakavimas).Apmokome.Darbas stovimas.Darbo laikas :nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7-16 val.,penktadienį 7-15 val.
Nuo darbo rezultatų priklausantis atlyginimas
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Northcliffe lighting"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl.101, 861400779, Juozas.mikalauskas@northcliffe.org
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Northcliffe lighting"  Pardaveja-kasininke

Pobūdis: Darbas prekybos centre, klientu aptarnavimas, dovanu pakavimas, gaminiu darymas is balionu
Reikalavimai: Mandagumas, kruopstumas, punktualumas, atasakingumas, bei noras dirbti

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pin Pin"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861385889, info@pin-pin.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Pin Pin"  Auto dazytojas

Reikalavimai: Autoservisui Vilniuje reikalingi isrinkejai-surinkejai,kebulininkai,dazytojai.Atlyginimas pagal isdirbi.Reikalinga patirtis,saziningumas,be zalingu iprociu

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869968492, jonasj@autoja.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Autoja"  Auto saltkalvis

Reikalavimai: Autoservisui Vilniuje reikalingi isrinkejai-surinkejai,kebulininkai,
dazytojai.Atlyginimas pagal isdirbi 2000-3500lt.Reikalinga patirtis,saziningumas,be zalingu iprociu

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869968492, jonasj@autoja.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Autoja"  Padavėjas

Pobūdis: Klientų aptarnavimas restorane
Reikalavimai: Restoranui Vilniaus centre reikalingi padavėjai. Būtina darbo patirtis aptarnavimo srityje, malonus bendravimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, noras mokytis ir tobulėti. Siūlome lankstų grafiką, saugią ir gerą darbinę aplinką, visas socialines garantijas. CV siųskite adresu: info@restoranasneringa.lt


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neringos restoranas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 85 260 93 19, info@restoranasneringa.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Neringos restoranas"  Virėjas

Reikalavimai: Siūlome darbą virėjams restorane Vilniaus centre. Patogus grafikas, profesionali komanda, suteikiamos visos socialinės garantijos. Būtina darbo patirtis, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje, noras tobulėti. Laukiame CV adresu: info@restoranasneringa.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neringos restoranas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 85 260 93 19, info@restoranasneringa.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Neringos restoranas"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Reikalingas sandėlio darbuotojas (Užliedžių k.)


UAB"LĖDIS" šiandien yra laikoma viena didžiausių plastikinių gaminių produkcijos gamintojų Lietuvoje, savo veiklą plėtojanti nuo 2001 metų. Įmonė gamina ir parduoda plastikines dailylentes ir profilius, fasado apkalą Siding, vidaus palanges ir grindjuostes, ieško sandėlio darbuotojo Kaune.


Darbo pobūdis :

* PVC palangių pjausymas;
* Prekių atrinkimas;
* Rūšiavimas;
* Prekių pakrovimai pagal krovinio važtaraščius;
* Bendros tvarkos palaikymas sandėlyje;
Reikalavimai: Reikalavimai :

Sandėlio darbuotojo patirtis;
Atsakingumas, sąžiningumas ir noras dirbti;


Atlyginimas 1500 lt. Po mokesčių.
Priedai priklausantys nuo darbo rezultatų.
Kuro išlaidų kompensacija (Atvykimas į darbą).


Darbo vieta :

Plento g. 28, Užliedžiai, Kauno r.
8 (698) 41 405

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lėdis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Plento g. 28, užliedžiai, 8 698 41 405, komercija@ledis.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Lėdis"  Padavėja (-s)

Pobūdis: Kavinė "Cozy" ieško padavėjo (-s) dirbti rytais ir dienomis, pilnu etatu, pagal grafiką. Atlyginimas už išdirbtas valandas.
Reikalavimai: Kandidatai turėtų būti ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, kalbėti angliškai, domėtis aptarnavimo kultūra, maistu ir gėrimais.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.


CV, būtinai su nuotrauka, siųsti el.paštu info@cozy.lt
Tel.pasiteiravimui - +37067088299

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. ignoto g. 16/10, 867088299, info@cozy.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Automobilinio betonvežio vairuotojas

Pobūdis: -Įmonės produkcijos išvežiojimas
Reikalavimai: - B C kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- Vairuotojo darbo patirtis
- Atsakingumas, sąžiningumas


Darbo užmokestis priklauso nuo rezultatų.

CV siųsti el. paštu: a.bielskis@betonocentras.lt

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Betono centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: a.bielskis@betonocentras.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Betono centras"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- Ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas;
- Derybos, sutarčių sudarymas, atsiskaitymų kontrolė;
- Rinkos ir konkurentų analizė.
Reikalavimai: - Suprasti pardavimo procesą;
- Mokėti bendrauti, įtikinti ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją;
- Norėti dirbti ir užsidirbti;
- Būti orientuotam į rezultatą;
- Vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo patirtis.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Citora"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: lilijam@citora.com
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Citora"  Aptarnaujantis personalas, restorano darbuotojai

Pobūdis: Malonus klientų aptarnavimas, maisto ruošimas, tvarkos bei švaros palaikymas restorane
Reikalavimai: Atsakingumas, tvarkingumas, imlumas, teisingas požiūris į klientą, noras dirbti ir tobulėti.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, 8 60465055, ov@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Kasininke/operatore

Pobūdis: Pizza King tinklui reikialingi kasininkės/operatorės. Bendravimas su klientais ir pagalba virtuvėje. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, apmokome. CV su kontaktais siųskite el.paštu adomas@pizzaking.lt arba skambinkite telefonu

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Elektronikas/kompiuterių meistras

Pobūdis: Nešiojamų kompiuterių mechaninis remontas, IT techninės bei programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas, GPS navigacijų remontas.
Reikalavimai: Gebėjimas analizuoti nešiojamų kompiuterių pagrindinių plokščių principines schemas, matinimo grandines (privalumas), patirtis remontuojant nešiojamus kompiuterius (privalumas), gebėjimas dirbti su litavimo įranga, galimybė dirbti visą darbo dieną, atsakomybės jausmas, gebėjimas spręsti problemas, siekimas tobulėti, vairuotojo pažymėjimas, energingumas, kruopštumas, paslaugumas, norėjimas dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rego tech"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus g. 230, 863977277, info@pirkciau.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Rego tech"  Pardavėja - barmenė

Pobūdis: Esame trejus metus sėkmingai dirbanti įmonė, plečiamės ir ieškome naujų darbuotojų. Siūlome draugišką kolektyvą, laiku mokamą sutartą atlyginimą, geranoriškus darbdavius, piniginį ir nepiniginį skatinimą, siekiant gerų darbo rezultatų.Ieškome darbuotojų pilnu bei puse etato.
Savo gyvenimo aprašymą siųskite adresu info@fejukepyklele.lt
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti greitai ir savarankiškai, darbštumas, patikimumas, atsakingumas, tvarkingumas, gebėjimas maloniai bendrauti. Privalumai - kavos gaminimo patirtis, darbo su kasos aparatu patirtis.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skanulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., info@fejukepyklele.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Skanulis"  Medkirtys

Pobūdis: Miško ruoša
Reikalavimai: Darbo patirtis, medkirčio pažymėjimas, vairuotojo pažymėjimas (privalumas). Visomis darbo priemonėmis aprūpina įmonė. Darbas Kauno raj.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gireima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862077366, info@gireima.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Gireima"  Technikos skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-91

TECHNIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Technikos skyriaus (toliau - Skyrius) Kalibravimo (patikros) grupės vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus Kalibravimo (patikros) grupės vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių metrologinę patikrą (kalibravimą), etaloninių matavimo priemonių techninę priežiūrą, patikros bei kalibravimo darbų kokybę, vadybos sistemos atitikimą LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimams. Darbo vieta - Skyriaus Kalibravimo (patikros) grupė Kaune.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - metrologijoje ir hidrometeorologijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI
ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį metrologijos ir hidrometeorologijos srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą ir hidrometeorologinę veiklą;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikoje galiojančiais metrologijos standartais, Nacionalinio akreditacijos biuro reikalavimais, matavimo priemonių patikros (kalibravimo) metodiniais dokumentais, Pasaulinės meteorologijos organizacijos dokumentais hidrometeorologinių matavimų srityje;
6.5. žinoti teorinius metrologijos pagrindus, hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių bei kalibravimo įrangos technines charakteristikas, paskirtį, techninės eksploatacijos taisykles ir jų veikimo principus bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, susijusią su tarnybine veikla, rengti išvadas;
6.7. gerai išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų rengimo taisykles;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office arba Open Office programiniu paketu;
6.9. mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir dalyvauja hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių patikros (kalibravimo) darbuose;
7.2. atlieka hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių kalibravimą Skyriaus Kauno padalinyje, atsako už rezultatų įvertinimą bei kokybę;
7.3. ruošia matavimo priemonių patikros (kalibravimo) metodinius dokumentus ir juos įdiegia Skyriaus darbe;
7.4. renka, analizuoja, teikia išvadas apie kitų organizacijų geros praktikos pavyzdžius metrologijos srityje, užtikrindamas geros praktikos pavyzdžių įgyvendinimą Tarnyboje;
7.5. tobulina matavimo priemonių patikros (kalibravimo) darbus;
7.6. dalyvauja išoriniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose;
7.7. nuolat prižiūri vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, ir gerina vadybos sistemos rezultatyvumą;
7.8. užtikrina vadybos sistemos funkcionavimą, atliekamų darbų kokybę, matavimo rezultatų sietį su nacionaliniais ir tarptautiniais etalonais;
7.9. atlieka etaloninių matavimo priemonių ir įrenginių priežiūrą bei techninės būklės kontrolę,atsako už šių priemonių tinkamą naudojimą, saugojimą bei savalaikį kalibravimą;
7.10. vadovaujasi Skyriaus "Kokybės vadovo" reikalavimais, teikia pasiūlymus "Kokybės vadovo" atnaujinimui;
7.11. saugo informaciją apie Kalibravimo (patikros) grupėje atliekamus darbus, vadovaujantis "Kokybės vadovo" slaptumo politikos reikalavimais;
7.12. planuoja ir organizuoja Kalibravimo (patikros) grupės darbuotojų techninį mokymą bei naujai priimtų darbuotojų apmokymą, pasibaigus apmokymo laikui įvertina naujai priimtų darbuotojų žinias;
7.13. dalyvauja ir organizuoja vidinius Skyriaus vadybos sistemos auditus ir analizes;
7.14. dalyvauja gaunamų skundų, susijusių su Skyriaus darbu, nagrinėjime;
7.15. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus techninio aprūpinimo, vadybos sistemos palaikymo ir tobulinimo;
7.16. dalyvauja rengiant projektus matavimo įrangos įsigijimui bei jos metrologiniam aprūpinimui, užtikrindamas reikiamos hidrometeorologinės paskirties įrangos įsigijimą, o esamos - tinkamą funkcionavimą;
7.17. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarnybos politiką matavimo priemonių diegimo bei naudojimo ir metrologijos klausimais, užtikrindamas Tarnybos funkcijų vykdymą metrologijos srityje;
7.18. atstovauja Tarnybą ir Skyrių kitose institucijose Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.19. pagal savo kompetenciją sprendžia Skyriaus Kalibravimo (patikros) grupės formavimo, tvarkymo, darbo organizavimo ir kontrolės klausimus, užtikrindamas tinkamą Skyriaus veiklą;
7.20. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų, raštų projektus, teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų numatyta tvarka, užtikrindamas tinkamą Skyriaus svarbiausių uždavinių įgyvendinimą;
7.21. atlieka kitus Skyriaus vedėjo pavestus darbus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudnios g. 6, 2730178, lhmt@meteo.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba  Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. liepos 22 d.

įsakymu Nr. P-748

NEPRIEMOKŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis ā€” A.

3. Pareigybės kategorija ā€” 10.

II. PASKIRTIS

4. Nepriemokų administravimo departamento (toliau ā€” Departamentas) Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus (toliau ā€” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamento kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ā€” VMI) atstovavimu teisme, kreditorių susirinkimuose bankroto bylose, vykdomajame procese, teisinės pagalbos teikimu kitiems Departamento skyriams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje ā€” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymą ir sprendimų vykdymo procesą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekiant užtikrinti tinkamą Departamento pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu susijusius klausimus, rengia kreditorinio reikalavimo dokumentus, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto sprendimų kitų sprendimų, susijusių su įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, projektus, atstovauja VMI interesus kreditorių ir kreditorių komitetų susirinkimuose bei teismuose;

7.2. siekiant užtikrinti tinkamą valstybės interesų gynimą, pagal Departamento kompetenciją rengia ieškinius bei kitus procesinius dokumentus ir medžiagą teismams, atstovauja VMI pirmos instancijos teismuose nagrinėjant civilines, administracines, su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu bei nepriemokų išieškojimu ir išieškojimo užtikrinimu susijusias bylas;

7.3. siekiant užtikrinti efektyvų bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių mokestinių nepriemokų išieškojimą, vykdo mokesčių mokėtojų nepriemokų reikalavimo teisės perleidimo arba perdavimo atstovavimo pagrindais VĮ Turto bankas procedūras ir kontroliuoja perduotų mokestinių nepriemokų išieškojimo vykdymą;

7.4. pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas;

7.5. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių VMI tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: H.manto 2, 852688211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. liepos 22 d.

įsakymu Nr. P-748

NEPRIEMOKŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis ā€” A.

3. Pareigybės kategorija ā€” 10.

II. PASKIRTIS

4. Nepriemokų administravimo departamento (toliau ā€” Departamentas) Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus (toliau ā€” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamento kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau ā€” VMI) atstovavimu teisme, kreditorių susirinkimuose bankroto bylose, vykdomajame procese, teisinės pagalbos teikimu kitiems Departamento skyriams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje ā€” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, ratifikuotomis ir įsigaliojusiomis tarptautinėmis sutartimis, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymą ir sprendimų vykdymo procesą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekiant užtikrinti tinkamą Departamento pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu susijusius klausimus, rengia kreditorinio reikalavimo dokumentus, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto sprendimų kitų sprendimų, susijusių su įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procedūrų vykdymu, projektus, atstovauja VMI interesus kreditorių ir kreditorių komitetų susirinkimuose bei teismuose;

7.2. siekiant užtikrinti tinkamą valstybės interesų gynimą, pagal Departamento kompetenciją rengia ieškinius bei kitus procesinius dokumentus ir medžiagą teismams, atstovauja VMI pirmos instancijos teismuose nagrinėjant civilines, administracines, su įmonių bankrotu ir restruktūrizavimu bei nepriemokų išieškojimu ir išieškojimo užtikrinimu susijusias bylas;

7.3. siekiant užtikrinti efektyvų bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių mokestinių nepriemokų išieškojimą, vykdo mokesčių mokėtojų nepriemokų reikalavimo teisės perleidimo arba perdavimo atstovavimo pagrindais VĮ Turto bankas procedūras ir kontroliuoja perduotų mokestinių nepriemokų išieškojimo vykdymą;

7.4. pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, paaiškinimus ir išvadas;

7.5. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių VMI tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 852688211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Bendrųjų kompetencijų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos mokyklos viršininko
2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 144-V-184

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos policijos mokyklos (toliau - Mokykla) Bendrųjų kompetencijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga įvertinti ir padėti spręsti kursantų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei vykdyti policijos pareigūnų mokymą pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas ir priskirtus mokyti mokymo dalykus.
Darbo vieta - Mokslo g. 2, Mastaičių kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajono savivaldybė.

II. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teikia psichologinę pagalbą ir vykdo pedagoginę veiklą, specialioji veiklos sritis - konsultavimas, psichologinis įvertinimas ir policijos personalo mokymas, kvalifikacijos tobulinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, švietimo įstaigų ir policijos veiklą, psichologų profesinę etiką ir gebėti juos taikyti savo veikloje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų psichologo praktinio darbo patirtį psichologinio konsultavimo srityje; (punktas pakeistas Lietuvos policijos mokyklos viršininko 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.144-V-265)
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
6.6. gerai mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu;
6.7. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja psichologo veiklos atliekamus darbus (krūvį) pagal savo turimų pedagoginių valandų skaičių, derina su Skyriaus vedėju metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo individualios veiklos planą kalendoriniams metams;
7.2. planuoja ir kokybiškai įgyvendina ugdomąją veiklą pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, papildomo ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, vykdo mokymus psichologijos kompetencijų srityje (pasirengia ir veda pamokas, praktinius užsiėmimus, egzaminus, vertina besimokančiųjų žinias, gebėjimus, pažangą bei pasiekimus, konsultuoja ir pan.), esant pavedimui - veda mokymus kitų kompetencijų srityse;
7.3. tvarko besimokančiųjų ugdomosios veiklos apskaitos dokumentus (dienynai, konsultacijų žurnalai ir kt.);
7.4. vykdo pedagoginės apskaitos analizę, o esant pavedimui, teikia informaciją apie vykdomų mokymų kokybę;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant profesinio mokymo programas ir rengia užsiėmimams konspektus, metodinę medžiagą, egzaminų klausimus, užduotis ir kt.;
7.6. įvertina kursantų raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei rengia individualias rekomendacijas joms spręsti;
7.7. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius kursantus, juos registruoja;
7.8. skleidžia ir diegia Mokykloje psichologijos mokslo naujoves pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais bei rengia kursanto psichologinio vertinimo metodiką;
7.9. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų kursantų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su Mokyklos bendruomene, esant būtinybei - su kitomis policijos įstaigomis ir švietimo institucijomis bei atlieka kursantų veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
7.10. suderinęs su Skyriaus vedėju bei Mokyklos vadovybe, inicijuoja ir vykdo Mokyklai aktualius psichologinius tyrimus, rengia metodines rekomendacijas Lietuvos policijos mokyklos darbuotojams, teikia metodinę pagalbą policijos įstaigoms;
7.11. dalyvauja Mokyklos savivaldos institucijų, komisijų, darbo grupių veikloje ir teikia pasiūlymus;
7.12. stažuojasi policijos įstaigose, tobulina dalykinę ir pedagoginę (metodinę) kvalifikaciją, bendradarbiauja su kitų skyrių darbuotojais, policijos įstaigų darbuotojais;
7.13. pagal poreikį vykdo kursantų profesinio tinkamumo įvertinimą, remiantis psichodiagnostiniais metodais;
7.14. pagal poreikį dalyvauja asmenų pretenduojančių mokytis Mokykloje atrankos komisijos veikloje;
7.15. užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų mokymo tikslams ir darbui, saugojimą, saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą, to reikalauja iš mokyklos kursantų, siekdamas, kad mokymo procesas būtų saugus;
7.16. vykdo kitus su pareigybės funkcijų vykdymu susijusius Skyriaus vedėjo ir Mokyklos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos policijos mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)21980751, vilma.ramanauskiene1@policija.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Lietuvos policijos mokykla  Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti perkančiųjų organizacijų sudarytų, vykdomų, įvykdytų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių (toliau - pirkimo sutartis), taip pat ir finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos lėšų, vertinimo išvadas ir tikrinimo ataskaitas dėl perkančiųjų organizacijų pirkimo sutarčių vykdymo teisėtumo.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka perkančiųjų organizacijų sudarytų, vykdomų ir (ar) įvykdytų pirkimo sutarčių (taip pat ir finansuojamų iš ES struktūrinės paramos lėšų) sąlygų, pirkimo sutarčių vykdymo atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) su juo susijusių teisės aktų nustatytiems reikalavimams bei pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatų vertinimus bei tikrinimus;
7.2. rengia vertinimo išvadas ir tikrinimo ataskaitas dėl perkančiųjų organizacijų sudarytų, vykdomų ir (ar) įvykdytų pirkimo sutarčių teisėtumo;
7.3. nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, perduodamedžiagą ir (ar) turimą informaciją teisėsaugos ar valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
7.4. nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, perduoda medžiagą ir (ar) turimą informaciją Tarnybos Teisės taikymo skyriui spręsti klausimą dėl asmenų, atsakingų už Viešųjų pirkimų įstatymo ir (ar) kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, patraukimo administracinėn atsakomybėn arba viešojo intereso gynimo;
7.5. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus dėl sutikimų sudaryti vidaus sandorius, nutraukti tarptautinės vertės pirkimo procedūras ir rengia išvadas;
7.6. išvadas dėl sutikimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo patalpina kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos (Ekontora) posistemės "Prevencija ir kontrolė" dalyje "Sutikimai"
7.7. rengia Lietuvos Respublikos teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus atitinkančius teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose;
7.8. sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;
7.9. vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.10. teikia pasiūlymus dėl Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos, teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo, keitimo skyriaus kompetencijos ribose;
7.11. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, (85)2197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  Teisės departamento teisėkūros skyrius vyriausiasis specialistas

Pobūdis:

TEISĖS DEPARTAMENTO

TEISĖKŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Teisės departamento Teisėkūros skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) rengiami ir (ar) pateikti vertinti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus, bei teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Nacionalinei žemės tarnybai iškeltus uždavinius ir deleguotas funkcijas; įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo, Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį žemės tvarkymo ir administravimo srityje;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką žemės reformos, žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos, kartografijos ir valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo bei Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo srityse ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. sugebėti rengti teisės aktų projektus;

6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal Nacionalinės žemės tarnybos kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

7.2. atlieka teisinę ekspertizę ir teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl:

7.2.1. Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;

7.2.2. kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nustatyta tvarka pateiktų derinti Nacionalinei žemės tarnybai;

7.2.3. Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), parengtų Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus sprendimų, priimamų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, projektų;

7.2.4. kitų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų parengtų ir Skyriui pateiktų vertinti dokumentų;

7.3. rengia sutarčių ir įgaliojimų projektus;

7.4. užtikrina, kad vertinamos kitų Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų parengtos sutartys ir įgaliojimai atitiktų teisės normų reikalavimus;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja teisės taikymo, sutarčių rengimo ir kitais klausimais darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas, ir kitus asmenis;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja rašytinius asmenų pasiūlymus, paklausimus, prašymus bei skundus, susijusius su teoriniais teisės taikymo klausimais;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo procesą;

7.8. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;

7.12. rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus bei kitus procesinius dokumentus;

7.13. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, (85)2398429, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Vidaus audito skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2011 m. rugsėjo16 d.
įsakymu Nr. P- 850


VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Vidaus audito skyriaus (toliau skyrius) vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga atlikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau - AVMI) bei jų struktūrinių ir funkcinių padalinių vidaus auditus, vertinant vidaus kontrolės, kokybės vadybos ir rizikos valdymo sistemas, teikti rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, kokybės vadybos gerinimo ir rizikos valdymo sistemos tobulinimo, siekiant padėti, kad būtų tinkamai vykdomas ir užtikrinamas VMI prie FM ir AVMI veiklos tikslų įgyvendinimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vidaus audite.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, teisės arba ekonomikos krypties;
6.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, vidaus audito arba mokesčių administravimo srityse;
6.3.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus auditą ir viešąjį administravimą;
6.4.mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.5.turėti analitinių vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti surinktą informaciją;
6.6.turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.7.išmanyti raštvedybos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.teikdamas rekomendacijas, padėsiančias VMI prie FM ir AVMI įgyvendinti veiklos tikslus, dėl veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo, skyriaus vedėjo pavedimu atlieka VMI prie FM ir AVMI bei jų struktūrinių ir funkcinių padalinių vidaus auditus pagal Vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos, patvirtintos VMI prie FM viršininko įsakymu (toliau - vidaus audito metodika), reikalavimus, kurių metu tikrina ir vertina:
7.1.1.parengtų teisės aktų veiklos, informacinių technologijų ir finansinės veiklos klausimais atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos reglamentams bei kitiems norminiams teisės aktams;
7.1.2.vidaus ir finansų kontrolės tinkamumą ir funkcionavimą, veiklos procese naudojamas kontrolės priemones ir jų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą rizikingose srityse, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir jų kontrolę;
7.1.3.informacinių sistemų atitiktį, saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
7.1.4.darbo organizavimą ir intelekto išteklių panaudojimo efektyvumą;
7.1.5.metinių veiklos ir kitų planų įgyvendinimą;
7.1.6.veiklos ir finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, objektyvumą, apskaitos informacijos tinkamumą ir pateikimą laiku;
7.1.7.iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar kitų fondų gautų lėšų panaudojimą;
7.1.8.valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
7.1.9.turto apskaitą ir apsaugą, o prireikus tikrina, ar toks turtas yra;
7.1.10. kitus vidaus audito programoje nurodytus klausimus;
7.2.renka, analizuoja, sistemina audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus, siekdamas pagrįsti vidaus audito ataskaitoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas;
7.3.atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą, siekdamas padėti įgyvendinti VMI prie FM vadovybės suformuotą korupcijos pasireiškimo tikimybės minimizavimo, efektyvios prevencinės antikorupcinės sistemos kūrimo ir įdiegimo, korupcijos atvejų nustatymo ir tyrimo politiką;
7.4.analizuoja VMI prie FM ir AVMI veiklos trūkumus, dėl kurių VMI prie FM ir AVMI atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, siekdamas vykdyti veiksmingą vidaus kontrolę, ir siūlo imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių atlyginimą iš valstybės biudžeto, asmeninės atsakomybės klausimą;
7.5.ne rečiau, kaip kartą per trejus metus vertina, kaip vidaus kontrolė veikia VMI prie FM ir AVMI, siekdamas sistemingai ir įvairiapusiški vertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti VMI prie FM ir AVMI vadovybei įgyvendinti veiklos tikslus;
7.6.siekdamas užtikrinti Kokybės vadybos sistemos (toliau - KVS) palaikymą ir tobulinimą VMI prie FM ir AVMI, vykdo Kokybės vadove išdėstytas, su KVS palaikymu susijusias, vidaus auditoriaus funkcijas;
7.7.įgyvendindamas vidaus audito metodikos, nuostatas, vadovaudamas vidaus auditą atlikti paskirtai audito grupei:
7.7.1.prieš pradėdamas vidaus auditą, sudaro vidaus audito programą ir teikia ją tvirtinti skyriaus vedėjui;
7.7.2.organizuoja grupės darbą;
7.7.3.prižiūri grupės narių darbą, vertina vidaus auditorių darbo kokybę;
7.7.4.atlieka vidaus auditorių parengtų darbo dokumentų vidinę peržiūrą, siekdamas nustatyti, ar vidaus audito metu surinkta pakankamai patikimos, tinkamos ir naudingos informacijos, ar ji pagrindžia ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas ir vertina vidaus auditorių darbo kokybę;
7.7.5.aptaria parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituotų VMI prie FM ir AVMI struktūrinių ar funkcinių padalinių vadovais, siekdamas įsitikinti, kad audituojamojo subjekto vadovai suprato klaidos ar trūkumo esmę ir priemones kaip geriau ištaisyti trūkumus ir klaidas arba patobulinti vidaus kontrolės sistemą ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą;
7.8.vykdo audito grupės, į kurią paskirtas atlikti auditą, vadovo pavedimus, susijusius su atliekamu vidaus auditu, siekdamas užtikrinti atliekamo audito kokybę;
7.9.gali dalyvauti aptariant vidaus audito grupės vadovo parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituotų VMI prie FM ir AVMI struktūrinių ar funkcinių padalinių vadovais, siekdamas įsitikinti, kad audituojamojo subjekto vadovai suprato klaidos ar trūkumo, nurodyto vidaus audito ataskaitos projekte, esmę;
7.10.stebi vidaus audito pažangą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti VMI prie FM ar AVMI viršininko įsakymu patvirtintų vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;
7.11.vykdydamas su VMI prie FM viršininku suderintą skyriaus veiklos planą, skyriaus vedėjo pavedimu, atlieka veiklos, valdymo, finansinio ir informacinių technologijų auditus bei jų derinius, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
7.12.tvarko skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą ir nustatyta tvarka bei terminais darbo laiko apskaitos žiniaraščius teikia VMI prie FM Finansų skyriui;
7.13.skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir teikia informaciją ir duomenis apie skyriaus atliktus ir numatomus atlikti darbus, reikalingus skyriaus strateginio ir veiklos planų sudarymui bei metinei skyriaus ataskaitai parengti, vertina veiklos procesų, riziką;
7.14.teikia skyrius vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo, norminių teisės aktų tobulinimo, siekdamas užtikrinti skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimą;
7.15.vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti VMI prie FM veiklos tikslus;
7.16.įgyvendindamas savo teises, privalo laikytis Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 (Žin., 2003, Nr.43-1982).

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 15, 852688211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Vidaus audito skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2011 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. P-850


VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Vidaus audito skyriaus (toliau skyrius) vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga atlikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau - AVMI) bei jų struktūrinių ir funkcinių padalinių vidaus auditus, vertinant vidaus kontrolės, kokybės vadybos ir rizikos valdymo sistemas, teikti rekomendacijas dėl vidaus kontrolės, vadybos sistemosgerinimo ir rizikos valdymo sistemos tobulinimo, siekiant padėti, kad būtų tinkamai vykdomas ir užtikrinamas VMI prie FM ir AVMI veiklos tikslų įgyvendinimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - vidaus audite.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, teisės arba ekonomikos krypties;
6.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį audito, vidaus audito arba mokesčių administravimo srityse;
6.3.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus auditą ir viešąjį administravimą;
6.4.turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5.turėti analitinių vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti surinktą informaciją;
6.6.išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.7.mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas:
7.1.teikdamas rekomendacijas, padėsiančias VMI prie FM ir AVMI įgyvendinti veiklos tikslus, dėl veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo, skyriaus vedėjo pavedimu atlieka VMI prie FM ir AVMI bei jų struktūrinių ir funkcinių padalinių vidaus auditus pagal Vidaus audito skyriaus vidaus audito metodikos, patvirtintos VMI prie FM viršininko įsakymu (toliau - vidaus audito metodika), reikalavimus, kurių metu tikrina ir vertina:
7.1.1.parengtų teisės aktų veiklos, informacinių technologijų ir finansinės veiklos klausimais atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos reglamentams bei kitiems norminiams teisės aktams;
7.1.2. vidaus ir finansų kontrolės tinkamumą ir funkcionavimą, veiklos procese naudojamas kontrolės priemones ir jų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą rizikingose srityse, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir jų kontrolę;
7.1.3.informacinių sistemų atitiktį, saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
7.1.4.darbo organizavimą ir intelekto išteklių panaudojimo efektyvumą;
7.1.5.metinių veiklos ir kitų planų įgyvendinimą;
7.1.6.veiklos ir finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, objektyvumą, apskaitos informacijos tinkamumą ir pateikimą laiku;
7.1.7.iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar kitų fondų gautų lėšų panaudojimą;
7.1.8.valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
7.1.9.turto apskaitą ir apsaugą, o prireikus tikrina, ar toks turtas yra;
7.1.10. kitus vidaus audito programoje nurodytus klausimus;
7.2.renka, analizuoja, sistemina audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus, siekdamas pagrįsti vidaus audito ataskaitoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas;
7.3.atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą, siekdamas padėti įgyvendinti VMI prie FM vadovybės suformuotą korupcijos pasireiškimo tikimybės minimizavimo, efektyvios prevencinės antikorupcinės sistemos kūrimo ir įdiegimo, korupcijos atvejų nustatymo ir tyrimo politiką;
7.4.analizuoja VMI prie FM ir AVMI veiklos trūkumus, dėl kurių VMI prie FM ir AVMI atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, siekdamas vykdyti veiksmingą vidaus kontrolę, ir siūlo imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių atlyginimą iš valstybės biudžeto, asmeninės atsakomybės klausimą;
7.5.ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus vertina, kaip vidaus kontrolė veikia VMI prie FM ir AVMI, siekdamas sistemingai ir įvairiapusiškai vertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti VMI prie FM ir AVMI vadovybei įgyvendinti veiklos tikslus;
7.6.siekdamas užtikrinti Kokybės vadybos sistemos (toliau - KVS) palaikymą ir tobulinimą VMI prie FM ir AVMI, vykdo Kokybės vadove išdėstytas, su KVS palaikymu susijusias, vidaus auditoriaus funkcijas;
7.7.įgyvendindamas vidaus audito metodikos nuostatas, vadovaudamas vidaus auditą atlikti paskirtai audito grupei:
7.7.1.prieš pradėdamas vidaus auditą sudaro vidaus audito programą;
7.7.2.organizuoja grupės darbą;
7.7.3.prižiūri grupės narių darbą, vertina vidaus auditorių darbo kokybę;
7.7.4.atlieka grupės vidaus auditorių darbo dokumentų vidinę peržiūrą, siekdamas nustatyti, ar vidaus audito metu surinkta pakankamai patikimos, tinkamos ir naudingos informacijos, ar ji pagrindžia ataskaitos projekte išdėstytus faktus, išvadas, rekomendacijas, ir vertina vidaus auditorių darbo kokybę;
7.7.5.aptaria parengtą vidaus audito ataskaitos projektą su audituotų VMI prie FM ir AVMI struktūrinių ar funkcinių padalinių vadovais, siekdamas įsitikinti, kad audituojamojo subjekto vadovai suprato klaidos ar trūkumo esmę ir priemones, kaip geriau ištaisyti trūkumus ir klaidas arba patobulinti vidaus kontrolės sistemą, ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą;
7.8.vykdo audito grupės, į kurią paskirtas atlikti auditą, vadovo pavedimus, susijusius su atliekamu vidaus auditu, siekdamas užtikrinti atliekamo vidaus audito kokybę;
7.9.vykdydamas su VMI prie FM viršininku suderintą skyriaus veiklos planą, skyriaus vedėjo pavedimu atlieka veiklos, valdymo, finansinio ir informacinių technologijų auditus ir jų derinius, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
7.10.stebi vidaus audito pažangą (veiklą po audito), siekdamas užtikrinti VMI prie FM ar AVMI viršininko įsakymu patvirtintų vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę;
7.11.supažindina Vidaus audito skyriaus darbuotojus su duomenų saugos teisės aktais, veda ir tvarko šių teisės aktų bylą, siekdamas užtikrinti tinkamą darbo su Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių sistemų duomenimis saugos lygį;
7.12.rengia procesų vertinimo rodiklių ataskaitų rinkinio dalį ir nustatytais terminais teikia VMI prie FM Strateginio valdymo skyriui, siekdamas užtikrinti operatyvios informacijos, reikalingos valdymo sprendimams priimti, pateikimą;
7.13. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo;
7.14.įgyvendindamas savo teises, privalo laikytis Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymuNr. 1K-117 (Žin., 2003, Nr.43-1982).

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

8.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 15, 852688211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Projektų administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 19 d.įsakymu Nr. PS1-630KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Projektų administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant ir administruojant paramos sutartis administracinėmis priemonėmis padėti realizuoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) suteiktas teises ir įgalinimus, rengiant ir administruojant paramos sutartis bei įgyvendinamus / baigtus įgyvendinti projektus, vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - administruoja investicinių projektų įgyvendinimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti darbo patirties, administruojant Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos projektus;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos lėšų tvarkymą;6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.5. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių administravimą;7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones; 7.3. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;7.4. Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;7.5. pagal savo kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams; 7.6. pagal savo kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu prižiūri, kad būtų tinkamai paruošta Skyriaus darbo bazė (procedūrų aprašai, metodinės rekomendacijos, instrukcijos) ir, esant poreikiui, inicijuoja jų keitimą;7.7. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2476531, vaida.repeckaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus
2014 m. rugpjūčio 20 d.
įsakymu Nr. 1-142PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atstovauti Lukiškių tardymo izoliatorių - kalėjimą (toliau - Lukiškių TI-K) visų instancijų teismuose, spręsti teisinius bei su jais susijusius kitus įstaigos veiklos klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas , einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2.turėti 1 metų teisinio darbo patirties;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, civilinę, darbo ir bausmių vykdymo teisę taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.4.gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti;
6.5.žinoti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles;
6.6.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti analizuoti ir apibendrinti teisinę informaciją;
6.7. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.
7.Pretendentas, laimėjęs konkursą, turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
8.1. atstovauja Lukiškių TI-K visų instancijų teismuose, nagrinėjant su bausmių vykdymo sistema, administracine, darbo, civiline teise susijusias bylas, rengia ieškinio pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinio pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
8.2. vertina, ar Lukiškių TI-K administracinių padalinių vadovų parengti teisės aktų projektai ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, juos vizuoja. Esant teisės aktų prieštaravimams, teikia administracinių padalinių vadovams pasiūlymus;
8.3. kontroliuoja Lukiškių TI-K teismuose esančių bylų eigą, teikia informaciją skyriaus viršininkui apie teismines bylas, analizuoja ir apibendrina teismų praktiką;
8.4. tikrina administracinių padalinių Lukiškių TI-K vardu sudaromas sutartis, jas vizuoja, užtikrindamas jų kokybišką parengimą;
8.5. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lukiškių TI-K valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams;
8.6. vykdo teismams ir teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (atsiliepimų, ieškinių, pareiškimų ir pan.) administravimą, užtikrindamas skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) archyvą;
8.7. dalyvauja darbo grupių ir komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, siekiant įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluotus uždavinius;
8.8. padeda įstaigos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
8.9. skyriaus viršininkui pavedus, nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus bei skundus, rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvią asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą ir informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
8.10. teikia Lukiškių TI-K administraciniam padaliniui, atsakingam už informacijos talpinimą, informaciją apie naujus teisės aktus, kurie turėtų būti nurodomi Lukiškių TI-Kinternetiniame ir intranetiniame puslapyje bei atsako už negaliojančių teisės aktų pašalinimą iš šio puslapio;
8.11. skyriaus viršininkui pavedus, atlieka Lukiškių TI-K darbuotojų tarnybinių nusižengimų tyrimus, užtikrindamas reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
8.12. konsultuoja ir teikia skyriaus darbuotojams teisinio pobūdžio pagalbą, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
8.13. skyriaus viršininkui pavedus, savarankiškai arba kartu su Lukiškių TI-K administraciniais padaliniais rengia Lukiškių TI-K veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų ir kitų dokumentų projektus;
8.14. skyriaus viršininkui pavedus, atlieka kitų skyriaus darbuotojų (jų atostogų, komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, užtikrindamas efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
8.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
PAVALDUMAS

9.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2618009, milda.meckovskiene@ltik.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Lukiškių tardymo izoliatorius - kalėjimas  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Ieškome patyrusių, plataus profilio statybos darbuotojų, įvairiems vidaus bei išorės darbams atlikti. Turime daug užsakymų, aprūpiname darbui reikalingomis priemonėmis. Savo gyvenimo aprašymą bei nuotraukas su atliktais darbais siųskite į e-paštą.
Reikalavimai: -Atsakingumas
-Stabilumas
-Darbo patirtis bent 3 metai
-Be žalingų įpročių
-Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis būtų privalumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Elektrikas

Pobūdis: Ieškome profesionalių elektrikų , elektros instaliacijos darbams atlikti. Aprūpiname darbu, bei įrankiais. Savo gyvenimo aprašymą bei nuotraukas su atliktais darbais siųsti į e-paštą.
Reikalavimai: Stabilumas
Atsakingumas
Darbo patirtis bent 3 metai
Be žalingų įpročių
Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis būtų privalumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Serviso meistras

Pobūdis: Autoservisui reikalingas serviso meistras, mokantis (-ti) planuotis darbą ir siekti aukštų rezultatų. Automobilių remonto patirtis privaloma. Darbą draugiškame kolektyve ir daug darbo garantuojame. Skambinkite 8-656-01530

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Autoservisas siūlo darbą autošaltkalviui turinčiam patirties ne mažiau kaip 2 metus. Draugišką kolektyvą ir daug darbo garantuojame. Skambinkite 8-656-01530

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Suzuki automobilių pardavimų vadybininkas

Pobūdis: SUZUKI AUTOMOBILIŲ SALONAS į savo komandą priims PARDAVIMŲ VADYBININKĄ (-Ę) nebijantį darbo krūvio ir mokantį siekti aukštų rezultatų. Tel. 8 656 01530

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Vidaus apdailos statybininkas

Pobūdis: Ieškomi profesionalūs statybininkai vidaus apdailos darbams atlikti: sienų dažymui, tapetavimui, gipskartonio montavimui, tinkavimui, plytelių klojimui, santechnikos darbams atlikti. Aprūpiname darbu, bei įrankiais. Savo gyvenimo aprašymą bei nuotraukas su atliktais darbais siųsti į e-paštą.
Reikalavimai: Stabilumas
Atsakingumas
Darbo patirtis bent 3 metai
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Adomo Neteckio IĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867421806, trinkelesisrokeliu@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie Adomo Neteckio IĮ  Autodalių pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: AUTOSERVISAS priims AUTODALIŲ PARDAVĖJĄ – KONSULTANTĄ, turintį atitinkamą patirtį, norintį dirbti ir mokantį siekti aukštų rezultatų. Skambinkite DABAR! Tel. 8 656 01530

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Pardavėja

Pobūdis: Ieškome darbuotojų naujai atsidarančiai Rubijos parduotuvei Šeškinėje prie IKI.
Salės priežiūra, drabužių tvarkymas
Reikalavimai: Darbštumas, komunikabilumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rubija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868218180
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Rubija"  Elektromontuotojas

Pobūdis: Vidaus ir lauko elektros instaliacija.
Reikalavimai: Darbo patirtis 1 m. Išsilavinimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energetikos sistemos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865511624, info@energetikos-sistemos.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Energetikos sistemos"  Bobcato operatorius

Pobūdis: Darbas su ratiniu mini-krautuvu Bobcat S250
Reikalavimai: Noras dirbti ir uždirbti, pareigingumas, technikos sandaros ir remonto bei su šia technika atliekamų darbų išmanymas. Statybos proceso supratimas - privalumas. Žalingų įpročių nebuvimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geodena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.nėries 95-108, 868410353, info@geodena.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Geodena"  Kompiuterių technikas - priėmėjas

Pobūdis: Taisykla7.lt siūlo darbą kompiuterių technikui - priėmėjui pilnu etatu nuo 9 iki 18val darbo dienomis Vilniuje, Šeškinės g. 22, IKI parduotuvėje salelėje.
Jeigu Jus
- domitės IT sritimi ir ją išmanote daugiau nei vidutinis žmogus
- mokate ir galite maloniai bendrauti su klientais, sugebate pristatyti parduodamas prekes ir paslaugas (promoting)
- galite atsakingai dirbti su pinigais ir dokumentais
- turite nuosavą automobilį (Automobilio amortizaciją kompensuojame 14Lt/100km + apmokame kuro išlaidas).
Jums reikėtų
- priimti klientus, maloniai juos aptarnauti, demonstruoti parduodamus daiktus ir paslaugas
- užregistruoti taisymui paliekamus daiktus, informuoti apie kainas
- visus procesus tinkamai įforminti (aktai, čekiai) ir priimti pinigus.
- taisyti kompiuterių programinius gedimus (tik programų tvarkymas, operacinių sistemų diegimas)
- vykti pas klientus tvarkyti programinius gedimus, vykti pas klientus paimti daiktus.
- išsiųsti siuntas į kitus miestus per pašto terminalą.
Už šį darbą mes Jums siūlome 1200Lt "į rankas" bandomuoju laikotarpiu (3 mėn.), o vėliau priedus, priklausančius nuo rezultatų (su priedais ~1560Lt) bei karjeros galimybes IT srityje.
Jeigu tikrai atitinkate visus Jums keliamus reikalavimus, CV siųskite el. paštu arunas@netseptyni.lt su laiško tema "priemejas(-a) Vilniuje”, savo nuotrauką ir motyvacinį laišką (geriau laisvu stiliumi, o ne šabloninį), kuriuose atsiskleistų Jūsų ambicijos ir noras dirbti pas mus.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Net septyni"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės g. 22, 864407000, arunas@netseptyni.lt
Skelbimo data: 2014.08.29

Atsiliepimai apie UAB "Net septyni"  Administratorius

Pobūdis: Ieškome administratoriaus. Darbas registratūroje, malonus svečių priėmimas bei aptarnavimas, rezervacijų sisteminimas, darbas su kasos aparatu, laiškų, skambučių valdymas. Darbas pamainomis, slenkančiu grafiku naktimis. Patirtis nebūtina.
Reikalavimai: Etiketo laikymasis, anglų/ rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas.

Jeigu susidomėjote, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SE hotel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vingrių g. 14, 852157332, 860014479, stayexpresshotel@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "SE hotel"  Prekių priežiūros vadybininko/-ės

Pobūdis: Prekių priežiūros, akcijų įgyvendinimas;
reguliarus ir nuoseklus prekybos vietų vizitavimas, dalykinių santykių su prekybos vietos personalu plėtojimas ir puoselėjimas;
prekių užsakymų eigos priežiūra, prekybos vietos personalo mokymas ir motyvavimas laikytis sutarto asortimento ir optimalaus atsargų lygio;
lentynų ir kitų prekių pateikimo vietų pripildymo prekėmis, jų išdėstymo pagal standartus ir(arba) pagal prekybos centro planogramas, organizavimas, prekių kokybės stebėjimas;
reklaminės medžiagos patalpinimas ir priežiūra;
prekių priežiūros auditų prekybos vietoje atlikimas;
rinkos aplinkos stebėjimas ir komunikacija apie pokyčius;
ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:

turi didelį norą dirbti ir užsidirbti;
esi atsakingas(-a) ir kruopštus(-i);
esi atkaklus(-i), orientuotas(-a) į rezultatus ir tikslo siekimą;
moki derėtis ir parduoti;
moki dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje;
gerai dirbi kompiuteriu;
turi nuosavą automobilį ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Privalumai:
patirtis kasdienio vartojimo prekių pardavimo ir(arba) priežiūros srityje (FMCG)
Gali būti neakivaizdinių studijų studentas(-ė)

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prekių priežiūros ir rinkodaros paslaugos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: mmp@mmp.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Prekių priežiūros ir rinkodaros paslaugos"  Suvirintojas-montuotojas

Pobūdis: Nesudėtingų metalinių konstrukcijų gamyba, apdirbimas ir montavimas. Virinimas elektra.
Reikalavimai: Mokėti skaityti brėžinius, virinti elektra, dujomis.
Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas, punktualumas, būtinai be žalingų įpročių, noras dirbti ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nermonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g., 865290777, info@nermonas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Nermonas"  Pagalbinis darbininkas

Reikalavimai: Restoranas, esantis Megoje ieško virėjos padėjojos.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bajorų gūžta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861129129, gamyba@bajorukiemas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Bajorų gūžta"  Kasininkė-pardavėja

Pobūdis: Šiuo metu reikalingi Sodų g. esančioje parduotuvėje Iki kasininkai pardavėjai dirbti įvairiais darbo grafikais, taip pat 0,5 etato rytais, vakarais , po 8 valandas, deriname su mokslais ar kitu darbu.
Reikalavimai: Noras dirbti.
Greitas tempas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g.22, 867135785
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Fondų administravimo skyriaus specialistas

Pobūdis: • Apskaičiuoti bei surinkti draudimo įmokas;
• Atlikti finansų įstaigų nuolatinį monitoringą;
• Sekti įvykius vertybinių popierių rinkoje ir gebėti vertinti tendencijas;
• Analizuoti ir sisteminti duomenis, apskaičiuoti rodiklius ir atlikti veiklos efektyvumo analizę;
• Ataskaitų ruošimas;
• Konsultuoti draudėjus, kitus suinteresuotus asmenis ar jų grupes draudimo įmokų bei administruojamų lėšų investavimo klausimais;
• Pagal kompetenciją rengti ataskaitas.
Reikalavimai: • Turėti bakalauro laipsnį arba jam prilygintą ekonomikos arba finansų valdymo srities aukštąjį išsilavinimą (gali būti magistrantūros studijų studentas);
• Mokėti analizuoti finansinę informaciją ir taikyti teisės aktus;
• Turėti puikius darbo kompiuteriu įgūdžius (įskaitant, bet neapsiribojant visas Microsoft Office programas);
• Atitinkamų žinių iš bankininkystės, draudimo, verslo sričių turėjimas (privalumas);
• Gebėjimas bendrauti, realiai vertinti įvairias situacijas.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 31, 8 5 2135657, idf@idf.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas"  Skardininkas

Pobūdis: Vamzdynų skardinimas
Reikalavimai: Patirtis privalumas

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termidė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865522021, vaidas@termide.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Termidė"  Krovėjas

Pobūdis: Krovinių iškrovimas-pkarovimas;
Įvairūs darbai sandėlyje.
Reikalavimai: 1. Elektrinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas (būtų privalumas);
2. Fizinė jėga ir ištvermė;
3. Sąžiningumas, atidumas;
4. Darbo drausmės laikymąsis.

Atlyginimas: 1910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AD REM LEZ"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pramonės g. 10, 846 314130, info@adremlez.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "AD REM LEZ"  Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio vyriausiasis spec

Pobūdis: Informacinių sistemų priežiūros skyriaus Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio vyriausiasis spec
Reikalavimai: Pareigybės paskirtis:

Informacinių sistemų palaikymo skyriaus Sisteminio techninio aptarnavimo poskyrio vyriausiojo specialisto (administratoriaus) pareigybė reikalinga Statistikos departamento informacinių sistemų priežiūrai ir apsaugai užtikrinti.

Specialieji reikalavimai:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus.

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos ar matematikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą (gali būti paskutinių kursų studentas).
2. Mokėti valstybinę kalbą.
3. Mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B1 lygis).
4. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
5. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
6. Būti susipažinusiam su Microsoft SQL Server, Microsoft Server 2003 ir Microsoft IIS administravimu.
7. Žinoti TCP/IP tinklų veikimo principus, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijas.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
9. Būti susipažinusiam su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Valstybės tarnautojo funkcijos:

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Planuoja ir organizuoja administruojamų tarnybinių stočių bei informacinių sistemų priežiūrą.
2. Diegia, dokumentuoja ir prižiūri informacinių sistemų tarnybines stotis ir įrangą.
3. Užtikrina administruojamų sistemų apsaugą ir atsarginį duomenų bei sisteminės informacijos kopijavimą.
4. Bendradarbiauja su informacinių sistemų užsakovais ir būsimaisiais jų vartotojais, dalyvauja informacinių sistemų diegime.
5. Dalyvauja rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms, rengia pasiūlymus naujos programinės ir kompiuterių įrangos įsigijimui.
6. Konsultuoja departamento kompiuterių tinklo vartotojus pagal savo kompetenciją.
7. Vykdo kitas skyriaus vedėjo ar vedėjo pavaduotojo vienkartines užduotis pagal savo kompetenciją.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą el.paštu: personalas@stat.gov.lt iki 2014-09-12. Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. 2364817.

Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364817, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Programavimo poskyrio vyriausiojo specialisto

Pobūdis: Informacinių sistemų priežiūros skyriaus Programavimo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aukšto lygio taikomosioms programoms kurti ir prižiūrėti.
Reikalavimai: Specialieji reikalavimai:
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus.
1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą, arba būti šių studijų sričių paskutinio kurso studentas.
2. Mokėti valstybinę kalbą.
3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).
4. Turėti darbo su reliacinėmis duomenų bazėmis žinių.
5. Mokėti dirbti Microsoft Office, SQL, PL/SQL, Oracle Developer programinės įrangos paketais, ABBYY e-FormFiller 2.5 v7.
6. Būti susipažinęs su Microsoft Office, SharePoint, Microsoft SQL Server 2000/2005, MS SQL serverio OLAP kubų programine įranga.
7. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką.
9. Būti susipažinęs su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364817, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai, kabelio klojimas, skydų surinkimas, šviestuvų, rozečių, jungiklių montavimas.
Reikalavimai: Eletrotechninis išsilavinimas, noras dirbti ir tobulėti.

Atlyginimas pagal susitarima startas 80lt dienai į rankas, visos soc. garandijos.
Po mėnesio kalbamės dėl atlygio galima susitarti ir 100lt i rankas priklausys nuo noro dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "LZ statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elnio, 861031719; 868620012, aurimas@lzstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie MB "LZ statyba"  Anglų kalbos mokytoja (-as)

Pobūdis: Anglų kalbos pamokų vedimas ikimokyklinio amžiaus vaikams pagal iš anksto parengtas programas.
Gyvenimo aprašymus prašome siųsti žemiau nurodytu el.paštu.
Reikalavimai: -Anglų kalbos filologo, ikimokyklinio ugdymo specialisto ar kitoks pedagoginis išsilavinimas
-Būtina šnekamoji lenkų kalba

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Start English"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869279645, info@startenglish.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie VšĮ "Start English"  Transporto / ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimo organizavimas kelių transportu;
verslo klientų paieška, bendravimas su transporto kompanijomis (vežėjais);
darbas su pilnais ir/arba daliniais kroviniais;
krovinių gabenimo sutarčių sudarymas;
iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Būtina panašaus darbo patirtis;
greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
anglų kalbos mokėjimas (kitų užsienio kalbų mokėjimas - didelis privalumas);
domėjimasis transporto rinka.

ĮMONĖ SIŪLO:
konkurencingą fiksuotą darbo užmokestį ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų, visas socialines garantijas, prestižinę darbo aplinką, draugišką, jaunatvišką kolektyvą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Sandėlininkė

Pobūdis: Gamybinei įmonei UAB "Refra" siūlančiai šaldymo, kondicionavimo įrangą, bei produktus iš lakštinio plieno, darbui sandėlyje reikalinga sanėlininkė.
ATLYGINIMAS SUTARTINIS.

Išsamesnė informacija telefonu: 37066241319
Reikalavimai: Darbšti, sąžininga, atsakinga, gebanti dirbti kompiuteriu.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Refra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37066241319, admin@refra.eu
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Refra"  Pardavėjas - vadybininkas

Pobūdis: Automobilių detalių pardavimas, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: * Automobilių technologijos bei sandaros išmanymas
* Darbo kompiuteriu įgūdžiai
* Punktualumas
* Atsakingas požiūris į darbą

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus Eoltas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. kubiliaus g. 18, 867091065, Robertasn@eoltas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus Eoltas"  Darbų vadovas

Pobūdis: - visų procesų, susijusių su objekto statyba, valdymas;
- subrangovų veiklos koordinavimas ir kontrolė;
- sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė;
- įmonės atstovavimas santykiuose su užsakovais.
Reikalavimai: -Inžinerinis - statybinis išsilavinimas;
-Praktinė darbo patirtis;
-Aktyvumas, savarankiškumas;
-Vairuotojo pažymėjimas;
-Statybos proceso ir technologijų išmanymas;
-Gebėjimas planuoti procesus;
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
-Galiojantis statybos vadovo kvalifikacijos atestatas;
-Statybos reglamento ir teisinių aktų išmanymas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gora"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: N. uosto g.8a, 860477783, personalas@gora.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Gora"  Sąmatininkas

Pobūdis: Kiekių skaičiavimas, sąmatų sudarymas ir analizė kompiuterine sąmatų skaičiavimo programa, atliktų darbų aktų ruošimas, medžiagų nurašymo ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: Darbų technologijų išmanymas; gebėti analizuoti rinkos pokyčius; gebėti dirbti kompiuteriu; gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mūras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 869847027, aurimas@avi.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Mūras"  Pašto kurjeris

Pobūdis: Optimalių maršrutų sudarymas, pašto siuntų pristatymas ir surinkimas, bendravimas su klientais bei kitų su pašto siuntų pristatymu ir surinkimu susijusių užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Puikus lietuvių kalbos mokėjimas, gebėjimas optimaliai planuoti ir lanksčiai perplanuoti maršrutus, greita orientacija, bendras kompiuterinis raštingumas bei gebėjimas naudoti mobiliąsias technologijas, nuosavas automobilis (pageidautina, bet neprivaloma) ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, geri vairavimo bei parkavimo įgūdžiai, paslaugumas, draugiškumas, atsakingumas, darbštumas. Klientų aptarnavimo įgūdžiai būtų privalumas.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Samus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sltoniškių, 860797626, personalas@samus.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Samus"  Apskaitininkė (-as)

Pobūdis: Bendrovės perkamų ūkio priemonių apskaita;
Bendrovės nekilnojamojo turto apskaita:
• statinių nuomos sutarčių apskaitos tvarkymas;
• išnuomojamo nekilnojamojo turto apskaita;
• išsinuomojamo nekilnojamojo turto apskaita;
• žemės nuomos sutarčių apskaitos tvarkymas.
Reikalavimai: • aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, pageidautina apskaitos srities;
• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Word , Excel, pageidautina apskaitos programomis);
• panašaus darbo patirtis - privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Sandėlininkas

Pobūdis: Nebijoti fizinio krūvio (produkcijos svoriai ~10-25kg pakuotės), prekių atrinkimas, fasavimas.
Darbo laikas I-V - 8-17 val VI-VII - nedirbame.
Reikalingas pilnas etatas.
Reikalavimai: Privalumas darbo patirtis. Tvirtinimo elementų srityje.
- Atsakingumas
- Savarankiškumas
- Tvarkingumas
- Vairuotojo pažymėjimas (B kat.) (būtina)

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries krantine 16, 860496345, rolandas@varztai.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Alba"  Konditerijos gaminių pardavėja (as)

Pobūdis: Prekyba konditerijos gaminiais iš autoparduotuvės, važinėjant tarp skirtingų pardavimo vietų, prekių papildymas. Informacijos apie produkciją pateikimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Darbo patirtis susijusi su maisto prekyba;
Vairuotojo pažymėjimas – B kategorija;
Darbas su kasos aparatu.
Privalumai:
Maisto saugos zinios;
Mikroautobuso vairavimo patirtis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Įvairūs bendrastatybiniai darbai.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Atlyginimas: 1630 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 600 75000, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Montuotojas

Pobūdis: Elektros, elektronikos, automatikos darbai.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Atlyginimas: 1630 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 600 75000, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Darbas su audio ir video, foto, IT, buitinės technikos prekėmis;
Klientų konsultavimas;
Prekių paruošimas pardavimui;
Prekių užsakymai ir ekspozicijos priežiūra;
Prekių ir paslaugų pardavimas.
Reikalavimai: 1-2 m. patirtis mažmeninėje prekyboje ( IT, audio, video arba buitinės technikos srityje - privalumas);
Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Anglų bei rusų kalbos žinios;
Domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis, naujovėmis;
Puikūs bendravimo bei darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Entuziazmas, iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TC prekyba"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: renatas.gerulis@euronics.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "TC prekyba"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: įvairūs pagalbiniai statybos darbai

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos apdaila"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 66, (846)419235, klaipedos.apdaila@takas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos apdaila"  Betonuotojas

Pobūdis: įvairaus profilio betonavimo darbai objektuose

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos apdaila"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 66, (846)419235, klaipedos.apdaila@takas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos apdaila"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Naujai kuriamame sushi bare Vilniaus centre reikalingi padavėjai.
Reikalavimai: Darbstumas, komunikabilumas, noras tobulėti. Anglų arba rūsų kalbos mokėjimas. Galimybė derinti darbą ir studijas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: wasabi@alorlit.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Virejai(-os) ir sushi meistrai

Pobūdis: Reikalingi virėjai ir sushi meistrai darbui naujame sushi bare, Vilniaus centre. Darbas pamainomis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis privalumas. Reikalinga anglų arba rusų kalba. Noras dirbti komandoje, žingeidumas, komunikabilumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alorlit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: wasabi@alorlit.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Alorlit"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: "Bimbo Italija" - tai specializuotos rūbų ir batų parduotuvės vaikams iki 16 metų, taip pat nėščioms moterims.

Darbo aprašymas:
Profesionalus klientų konsultavimas ir aptarnavimas,
Salės priežiūra,
Kasos knygos pildymas,
Darbas su kasos aparatu,
Tvarkingas prekių išdėstymas salėje.

Grafikas: 4d. darbo, 2d. laisvos.
Reikalavimai: Patirtis prekybos srityje,
Be žalingų įpročių,
Laisvai kalbėti lietuviškai,
Rusų kalbos mokėjimas,
Mokėti dirbti kompiuteriu,
Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bimbo Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pc akropolis, bimbobendras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Bimbo Vilnius"  Padavėjas (-a)

Pobūdis: Darbas restorane, svečių aptarnavimas. Darbas pilnu etatu. Galimybė derinti su studijomis.
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda, komunikabilumas, aptarnavimo žinios ir įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palangos tauras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji g. 31, reservation@zuvine.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Palangos tauras"  Paštininkas (-ė) Antakalnio, Jeruzalės r.

Pobūdis: Reikalingi (-os) paštininkai (-ės) Vilniaus mieste, Antakalnio, Jeruzalės mikrorajonuose. Galima dirbti pilną arba nepilną darbo dieną.
Reikalavimai: Nuosavas automobilis - privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bijusta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865066518, bijustaverslas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Bijusta"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas, iškrovimas;
• Prekių surinkimas;
• Darbas elektro krautuvu;
• Prekių išdavimas klientams pagal sąskaitas.
Reikalavimai: • Vidurinis/profesinis išsilavinimas;
• Bent 1-erių metų darbo sandėlyje patirtis;
• el. krautuvo vairuotojo pažymėjimas ir darbo krautuvu patirtis;
• Darbštumas ir atsakingumas;
• Gebėjimas dirbti fizinį darbą.

Gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu info@heliopolis.lt. Informuosime tik atrinkus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Heliopolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 112a, 8 5 2637002, info@heliopolis.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Heliopolis"  Administratorė-apskaitininkė

Pobūdis: Dokumentų tvarkymas, darbas su Rivilė programa butų privalumas
Reikalavimai: Užsienio kalbų mokėjimas
Anglų, rusų.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taruškų alaus bravoras"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Takiškio k., Taikos g. 51, 869939330, tarusku.bravoras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Taruškų alaus bravoras"  Vairuotojo padejejas

Pobūdis: Padeti pakrauti iskrauti vairuotojui automobili taip pat isikrauti,nuvezti prekes pas klientus.
Reikalavimai: Nevyresnis kaip 40m. ne jaunesnis kaip 18m.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OK transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepokalnio 180, 869858180, algis.dd@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "OK transportas"  Apdailininkas

Pobūdis: Apdailos darbai (plytelių klojimas, glaistymas, dažymas ir kt.)
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanmark"
Miestas: Visi
Kreiptis: 37066222505, info@sanmark.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Sanmark"  Tolimujų reisų vairuotojai

Pobūdis: Siūlome darbą tarptautinių krovinių gabenimo vairuotojams. Maršrutai Vokietija, Prancuzija, Belgija, Olandija. Kadencijos 2 mėn komandiruote, mėnuo namuose. Stabilus, pastoviai mokamas atlyginimas

Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic trucking logistics"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: DarŽelio 5a, 861840797, INFO@TRANSLOG.LT
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Baltic trucking logistics"  Pardaveja konsultante

Pobūdis: Reikalinga pardaveja-konsultante nauju moterisku drabuziu parduotuvejw.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Simonos Širvelės individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862444022
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie Simonos Širvelės individuali veikla  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Bendravimas su potencialiais ir esamais klientais.
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas, paslaugų pardavimas, derybos, sutarčių sudarymas, klientų konsultavimas ir problemų sprendimas.

Kompanija siūlo geras darbo sąlygas ir galimybę dirbti ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio rinkomis. Pripažintų pardavimo specialistų apmokymus.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas;
- puikios rusų ir/arba anglų kalbos žinios;
- komunikabilumas;
- orientavimasis į rezultatą.

Ieškome aktyvių bei norinčių užsidirbti solidų atlyginimą kandidatų. Patirtis pardavimų srityje nėra būtina. Esate vienas(-a) jų? Tuomet laukiame Jūsų CV iki 2014.09.27 el. paštu info@medium.lt su prierašu "Pardavimų vadybininkas (-ė)"

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medium group"
Miestas: Šiauliai, vilnius
Kreiptis: Rūdės g. 27f, 870044595, info@medium.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Medium group"  Automechanikas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės/pakabos/variklių remontas
Reikalavimai: Lengvųjų automobilių važiuoklės/pakabos/variklių remonto patirtis.
Autoelektriko patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Disauta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 47, 867909398, info@disauta.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Disauta"  Krovėjas

Pobūdis: -Naudotų padangų pakrovimas ir iškrovimas rankomis.
Reikalavimai: -Gera fizinė sveikata/ištvermė;
-Atsakingumas, darbštumas;
-Krovėjo darbo patirtis privalumas.

Mes jums siūlome:
-socialines garantijas;
-visas darbui reikalingas priemones.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metaloidas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pakruojo g. 44, 865021405, rasa@metaloidas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Metaloidas"  SEM (SEO) specialistas

Pobūdis: SEO projektų įgyvendinimas (analizė, strategija, priežiūra, vykdymas, palaikymas, monitoringas).
Ryšių su klientais palaikymas, ataskaitų rengimas ir pateikimas.
SEO, SEM tendencijų sekimas, stebėjimas.

Reikalavimai: SEO patirtis (vidinė + išorinė optimizacija), pasiektų rezultatų pavyzdžiai;

Analitinis mąstymas ir orientacija į rezultatą, sprendimų priėmimas;
Google Analytics konversijų sekimo, tikslų, segmentų kūrimo išmanymas;
SEO įrankių naudojimo patirtis;
Internetinės rinkodaros žinios, domėjimasis Web naujovėmis;
Puikios lietuvių, anglų kalbos žinios;
Geri laiko planavimo įgūdžiai;
Gebėjimas bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. dobkevičiaus g. 8, 860595917, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Statybos direktorius

Pobūdis: - Valdyti statybos projektus, atstovauti įmonę santykiuose su užsakovais;
- Planuoti biudžetą, kontroliuoti jo vykdymą;
- Užtikrinti darbų kokybę bei darbų įvykdymą;
- Darbas su subrangovais, jų darbų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo organizavimas.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Analogiško darbo patirtis nemažiau 5 metų;
- Geri vadovavimo ir derybų įgūdžiai;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gora"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: N. uosto g.8a, 860477783, personalas@gora.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Gora"  Kavinės - baro vadovas (-ė)

Pobūdis: Darbas su SH4 sandėlio programa, Rkeeper restorano redaktoriumi.
Personalo atranka ir priežiūra.
Įmonės vidaus dokumentų rengimas ir kontrolė.
Prekių užsakymas, inventorizavimas, sandėlio likučių priežiūra.
Bendravimas su tiekėjais, sutarčių sudarymas, prekių kainų derinimas.
Kiti kasdieniniai įmonės administravimo darbai.
Reikalavimai: 3 metai restorano administravimo darbo patirtis
Anglų kalba laisvai
Mokėjimas dirbti su SH4 ir Rkeeper programomis
Darbo teisės išmanymas, reikalingas sudarant ir nutraukiant sutartis, apskaitant darbo laiką, tvarkant saugos dokumentaciją
Gėrimų išmanymas, domėjimasis aptarnavimo ir maisto kultūra bei naujovėmis.

CV, būtinai su nuotrauka, siųsti el.paštu info@cozy.lt su nuoroda "Dėl vadovo pareigų"
Daugiau info: +37067088299, www.cozy.lt, www.ninobaras.lt


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budabaras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. ignoto g. 16/10, 867088299, info@cozy.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Budabaras"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Autoservisui Kaune reikalingas automobilių važiuoklės meistras.
Turintis patirties ir išmanantis savo darbą. Atlyginimo dydis priklauso nuo meistro kvalifikacijos ir atlikto darbo.
Be žalingų įpročių ir atsakingai žiūrintis į darbą.
Suteikiamos visos soc.garantijos.
Reikiama patirtis 3 m. (Neturinčius patirties, apmokome)
Darbas norintiems dirbti ir užsidirbti!
Kreiptis tel.: 868633507

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MK servisas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: H ir o minkovskių g. 73a, 868633507, info@mkservisas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "MK servisas"  Dažytojas milteliniu būdu

Pobūdis: Metalo konstrukcijų dažytojas milteliniu būdu. Gaminio paruošimas.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Stalius, statybininkas

Pobūdis: Skydinių karkasinių namų gamyba
Reikalavimai: Pareigingumas, kruopštumas, noras mokytis.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekobūstas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 861420908, info@ecobustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Ekobūstas"  Pagalbinis darbininkas (baldų gamyba)

Pobūdis: Pagalbinis darbininkas baldų gamyboje (prie pakavimo, šveitimo, valymo).Darbas ceche.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  MDF šveitėjas – paruošėjas dažymui

Pobūdis: Baldinių detalių paruošimas dažymui, šlifavimas. Kiti pagalbiniai darbai baldų gamyboje.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Montuotojas

Pobūdis: UAB Pristis ieško montuotojų. Darbo pobūdis: pastato silpnų srovių, telekomunikacinių, elektros, automatikos sistemų montavimas ir derinimas. Darbo vieta – Klaipėda, Vilnius
Reikalavimai: Darbo patirtis
Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas
Vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pristis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 283a, 865572222, oleg@pristis.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Pristis"  Indų plovėja

Pobūdis: Valgyklai reikalnga indų plovėja
Reikalavimai: Tvarkingumas , be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas visiems"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 176, 8 687 92327
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Maistas visiems"  Baldų surinkėjas - montuotojas

Pobūdis: Korpusinių baldų surinkimas, montavimas.
Darbo laikas:
I-V 8-17 val.
Atlyginimas sutartinis
Reikalavimai: Patirtis baldų gamyboje,
Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: R.J. Kazlausko individuali veikla."Kirebaldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kėdainių g. (vilijampolė), 867158888, info@kirebaldai.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie R.J. Kazlausko individuali veikla."Kirebaldai"  MDF dažytojas

Reikalavimai: Reikalyngas MDF plokštės dažytojas patirtis būtina užmokestis pagal susitarima nuo atliktų darbų

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edgarvis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865787814
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Edgarvis"  Iliustratorius

Pobūdis: Iliustracijų piešimas animacinėms reklamoms bei meniniams animaciniams filmams.
Reikalavimai: - Puikūs gebėjimai dirbant PHOTOSHOP ir ILLUSTRATOR programomis;
- Kūrybiškumas;
- Greita orientacija, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo darbus;
- CV siųsti TIK su darbų pavyzdžiais.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MeinArt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 869691051, info@meinart.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "MeinArt"  Vyr. specialistas

Pobūdis:

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama karjeros valstybės tarnautojų grupei.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą bei savivaldybės kontrolieriaus sprendimu savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus, taip pat tvarkyti kontrolės ir audito tarnybos buhalterinę ir finansų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įstaigos finansų valdymo ir apskaitos ir specialiosios veiklos srities funkcijas - išorės finansinio ir veiklos audito.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS
PAREIGAS

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar teisės studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip 0,5 metų darbo finansų, ekonomikos, buhalterinės apskaitos, audito arba kontrolės srityse stažą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, biudžeto sandarą, savivaldybės turto ir piniginių fondų programų valdymą, finansų apskaitą, audito reikalavimus bei jų atlikimo tvarką;

6.4. mokėti rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.5. išmanyti savivaldybės skolinimosi tvarką, bankinių paskolų sutarčių rengimo ypatumus bei išvadų dėl skolinimosi limitų dydžio rengimą;

6.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei raštvedybos pagrindus, laikytis teisėtumo, nepriklausomumo, viešumo, objektyvumo, profesionalumo principų;

6.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO V ALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditą.

8. Savivaldybės kontrolieriaus sprendimu atlieka savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus.

9. Bendradarbiauja su Centralizuota vidaus audito tarnyba bei kitomis institucijomis.

10. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti Administracinei komisijai prie savivaldybės tarybos.

11. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus į juos.

12. Tvarko tarnybos išlaidų sąmatą, finansinę apskaitą.

13. Derina su Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyriumi sudaromas tarnybos finansines ataskaitas.

14. Rengia ataskaitas, pažymas, išvadas bei kitus teisės aktų nustatyta tvarka reikiamus dokumentus patikrinimo rezultatams surašyti.

15. Atlieka viešųjų įstaigų, kuriose savivaldybė yra dalininkė, finansinius ir veiklos auditus.

16. Savivaldybės kontrolieriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, atlieka kontrolieriaus funkcijas.

17. Rengia tarnybos viešųjų pirkimų planus ir organizuoja viešųjų pirkimų procedūras.

18. Atlieka ir kitas funkcijas tarnybos vadovo pavedimu.

19. Savarankiškai pasirenka darbo metodus, formas ir priemones savo funkcijoms vykdyti.

20. Gauna visus finansiniam ir veiklos auditui atlikti reikalingus dokumentus, pasitelkia reikiamus specialistus.

21. Gauna iš audituojamų subjektų žodinius, rašytinius paaiškinimus.

22. Dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkančiuose atliekamos veiklos pobūdį.

23. Naudojasi visomis kitomis teisėmis, kurias suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

24. Vyriausiasis specialistas atsako už:

24.1. pavestų funkcijų, tarnybinių užduočių, įgaliojimų tinkamą ir savalaikį atlikimą bei vykdymą;

24.2. objektyvų ir principingą tikrinimų metu nustatytų pažeidimų ir trūkumų vertinimą;
24.3. finansinio ir veiklos audito metu paimtų dokumentų saugumą ir jų konfidencialumą;
24.4. rengiamų ir teikiamų dokumentų taisyklingą įforminimą;

24.5. patikėtos informacijos slaptumą, kad nekiltų ginčų ir konfliktų.

25. Vyriausiasis specialistas atskaitingas Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovui - savivaldybės kontrolieriui.

26. Neįvykdžius pareigų ar padarius įstatymų pažeidimus, vyriausiasis specialistas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VI. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

27. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovui - savivaldybės kontrolieriui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Kalvarija
Kreiptis: 834323894, kontrolierius@kalvarija.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Sandėlininko darbas kietojo kuro sandėlyje

Pobūdis: Darbo pobūdis: prekių iškrovimas, pakrovimas, pakavimas, fasavimas.
Suteikiamos socialinės garantijos, jaunas kolektyvas.
Darbo vieta: Vyžuonos g. 8, Vilijampolė, Kaunas
UAB "Kauno kuras" - mažmeninė ir didmeninė prekyba kietuoju kuru (akmens anglis, durpės, medžio pjuvenų granulės, medžio pjuvenų briketai ir kt.).
www.kaunokuras.lt
Reikalavimai: Reikalavimai: Energingumas, darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno kuras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vyžuonos g. 8, 837746419, info@kaunokuras.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Kauno kuras"  Laiškininkas Žardės r,

Pobūdis: Kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje. Savo CV su nuoroda: Laiškininkas, Žardės rajone siųsti nurodytu el.paštu. Darbas nuo 8:00 val. iki 14:00-15:00, šešios darbo dienos, sekmadienis - laisvadienis. Priimame studentus, ir pensijinio amžiaus kandidatus.
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Priestočio g. 7, 846313869, karjera.klaipeda@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Apdailininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- apdailos darbai;
- plytelių klojimo darbai.

Reikalavimai:
- Apdailininko darbo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.

Privalumai:
- apdailininko (dažytojo, tinkuotojo) darbo patirtis;
- automobilis.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Valytoja

Pobūdis: Viešbučio patalpų valymas.
Reikalavimai: Darbštumas, tvarkingumas, atsakingumas. Panašaus darbo patirtis- privalumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB EAT & viešbutis "Šarūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Raitininkų g. 4, 868722774, rita@hotelsarunas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB EAT & viešbutis "Šarūnas"  Darbininkas

Pobūdis: Laivų remonto įmonei reikalingi darbininkai. Darbo pobūdis: plovimas aukšto slėgio vandens srove, pramoninis valymas, suvirinimų siūlių šlifavimas.
Reikalavimai: Žalingų įpročių nebuvimas.
Nemažesnis nei 4 mėnesių darbo stažas paskutinėje darbovietėje būtinas.
Ieškomų darbuotojų amžius nuo 24 -50 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Donaisa"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 180, 8-650-777-36;, darbopersonalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Donaisa"  Santechnikas-suvirintojas

Pobūdis: Vandentiekio ir šildymo vamzdynų suvirinimo, montavimo darbai.
Reikalavimai: Būtina patirtis, pažymėjimas. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: •Krovinių gabenimo organizavimas tarptautiniais maršrutais
•Krovinių ir vežėjų paieška bei bendravimas su esamais klientais ir vežėjais
•Pasiūlymų klientams ruošimas
•Darbas su pilnais bei daliniais kroviniais
•Užsakymų priėmimas ir vykdymas
Reikalavimai: •Aukštasis/Aukštesnysis išsilavinimas
•Užsienio kalbos (lenkų, rusų, anglų ir kt.) būtų didelis privalumas
•Komunikabilumas
•Geri derybų įgūdžiai
•Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose
•Orientacija į rezultatą
•Atkaklumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, organizuotumas.Mes jums siūlome:
•Pilną darbo etatą
•Įdomų ir atsakingą darbą įmonėje
•Visas darbui reikalingas priemones
•Profesinio tobulėjimo bei karjeros galimybes
•Konkurencingą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų
•Visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transolita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g15, 868661347, cv@transolita.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Transolita"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Betonavimo, mūrijimo apdailos ir kiti bendrastatybiniai remonto darbai.

Reikalavimai:
- betonavimo darbų patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas (būtinas).

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Buhalteris

Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki metinės finansinės ir mokestinės atskaitomybės;
Ataskaitų vadovybei rengimas;
Daras su Rivilės programa
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (privalumas) apskaitos/finansų/ekonomikos srityje;
LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas bei domėjimasis jų naujienomis;
Buhalterinės apskaitos vedimo principų išmanymas;
Puikūs darbo įgūdžiai Microsoft Office programomis;
Analitinis mąstymas, savarankiškumas, atsakingumas, nuoseklumas, kruopštumas.
patirtis srityje Apskaita/finansai

Privalumai:
Darbo buhalterine programa Rivilė patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno kuras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vyžuonos g, 861263246, info@kaunokuras.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Kauno kuras"  Padavėja-kasininkė Panorama

Pobūdis: Reikalinga padaveja restorane Sriubos Diena PLC panorama (skubiai)
Reikalavimai: Atsakingumas,darbštumas,greita orentacija. CV siusti ausralaisve@gmail.com

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Origama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 860877299, ausralaisve@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Origama"  Stogdengys-skardininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Šlaitinių ir plokščių stogų remonto darbai;
- skardinių elementų montavimas;
- smulkūs betonavimo darbai (pvz., laiptų aikštelės, laštakiai ir kt. skardos elementai).

Reikalavimai:
- darbo su prilydoma stogo danga;
- skardinimo darbų;
- betonavimo darbų.

Privalumai:
Aukštalipio pažymėjimas;
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojas

Pobūdis: Suntųjų ir nutesitųjų apsauga ir priežiūra
Reikalavimai: 1.1.1. turėti vidurinį išsilavinimą;
1.1.2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautines sutartis, reglamentuojančias bausmių vykdymo sistemos veiklą ir kitus suėmimą ir bausmių vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
1.1.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;
1.1.4. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
1.1.5. būti pasirengusiems, teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti suimtųjų ir nuteistųjų vyrų priežiūrą, apsaugą, apžiūras ir kratas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno tardymo izoliatorius
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. mickevičiaus g. 11, (8 37) 408509, ingrida.kuktiene@kaunoti.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie Kauno tardymo izoliatorius  Konstruktorius

Pobūdis: Baldų gamybos įmonėje detalizuoti baldų užsakymus pakeikiant
juos gamybai.
Reikalavimai: Aukštasis techninis išsilavinimas;
konstruktyvus mąstymas;
lietuvių, rusų kalbos mokėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Klientų aptarnavimo specialistas pavadavimui

Pobūdis: • teikti kokybiškas pašto, finansines ir kitas paslaugas bei užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę.
Reikalavimai: • išsilavinimas – aukštesnysis, aukštasis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą; užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• geri Word, Excel įgūdžiai, gerai mokėti naudotis įmonėje naudojama apskaitos programa;
• išmanyti: dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas, pašto įstatymą, paslaugų teikimo reikalavimus, paslaugų kainas, paslaugų teikimo kokybės standartus;
• pareigingumas, atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, gebėjimas bendrauti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Baldžius

Pobūdis: Korpusinius kietus baldus gaminanti įmonė ieško baldų surinkėjo baldų surinkimui gamybinėse patalpose , bei baldų montuotojo-gaminių montavimui pas užsakovus.
Reikalavimai: Patirtis baldų surinkime ir montavime privalumas. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. Sugebėjimas organizuoti savo darbą savarankiškai, dirbti komandiniu principu. Atasakingumas , greita orientacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496, info@mege.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Laiškininkas Jeruzalės r.

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
6 darbo dienos, aptarnaujama teritorija: Rugių g., Kalvarijų g., Maumedžių g., Ateities g.,Jeruzalės g.
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.28

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Darbas prekybos Centre prie monitoriu,stebejimas vaizdo kameru.
Reikalavimai: Baiges apsaugos darbuotojo kursus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lupra"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864357232
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Lupra"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalbinis darbuotojas santechnikos įmonėje.
Reikalavimai: Noras dirbti. Atlyginimas sutartinis. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rolginta"
Miestas: Alytus
Kreiptis: 868737479
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Rolginta"  Barmenė-padavėja

Pobūdis: Klientų aptarnavimas penktadienio ir šeštadienio vakarais. Darbas stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku
 mokančioje darbo užmokestį. Darbo metu darbuotojams teikiamas maitinimas.
Reikalavimai: Patirtis aptarnavimo srityje, anglų kalbos mokėjimas, optimizmas
, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senamiesčio bumerangas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Muitinės g., 8 621 39195
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Senamiesčio bumerangas"  Konsultantu

Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Noras tobuleti.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Astorfit"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: reikia.konsultantu@ml.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Astorfit"  Picų kepėjas (-a) / virėjo padejėjas (-a)

Reikalavimai: Reikalingas picų kepėjas (-a) / virėjo padejėjas (-a) pilnam etatui pastoviam darbui itališkame restorane "St.VALENTINO" (Vilniaus g.47 / Trakų g.18 Vilniuje) .
Darbo pobūdis : picų kepimas ( minimalūs užsakymai) ir karštų patiekalų gamyba bei pateikimas.
Darbo grafikas: slenkantis ( 3 darbo dienos, 3 laisvos, 3 darbo dienos, 3 laisvos ir t.t.t.) ; Darbo valandos: nuo 10.00 h iki 22.00 h. Visada laiku mokamas atlyginimas – 1500 Lt (atskaičius mokesčius).
CV siųsti el. paštu: info@pomodoro.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 19.00 val. telefonu 8652 10001;

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Baldų detalių pakuotojai-rūšiuotojai

Reikalavimai: Reikalingi baldų detalių pakuotojai – rūšiuotojai.Darbo aprašymas: baldų detalių valymas, pakavimas komandoje. Įmonė UAB "RVG baldai" gamina baldus ir detales baldams bei atlieka paslaugas. Įmonė gamina virtuves, miegamojo, vaikų kambario, biuro baldus. Atlyginimas 1400 Lt atskaičius mokesčius. Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas. Siųsti CV remigijus@rvgbaldai.lt Tel. 37069952535 Tel.fax. 37037473259


Atlyginimas: 1770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RVG baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865253802, remigijus@rvgbaldai.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "RVG baldai"  Profesijos mokytojas (logistika)

Pobūdis: Dėstyti logisto ekspeditoriaus profesijos mokiniams šiuos specialybės dalykus:
1. Logistikos įmonių vadyba;
2. Krovinių ekspedijavimas;
3. Transporto logistika;
4. Sandėlių logistika;
5. Aprūpinimo logistika;

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų daro apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Numatoma ne mažiau 18 pedagoginių valandų per savaitę (1 etatas).
Reikalavimai: Kvalifikaciniai reikalavimai:
Profesijos mokytoju dirbti gali atitinkantys vieną iš šių reikalavimų:
1. Įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialų vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją.
2. Įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialų vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, neturinti pedagogo kvalifikacijos ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą;
3. Baigęs profesinę mokyklą, turinti vidurinį išsilavinimą, 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus geležinkelio ransporto ir verslo paslaugų mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Islandijos g., (8-5) 262 89 28, violeta.d@vgtvpm.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie Vilniaus geležinkelio ransporto ir verslo paslaugų mokykla  Lygintojas

Pobūdis: Vyr. marškinių, mot. palaidinių, darbo drabužių siuvimas (lyginimas)
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, noras dirbti

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bonitana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 53, 869830341, svetlana.kriogiene@bonitana.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Bonitana"  Sukirpėjas

Pobūdis: Vyr. marškinių, mot. palaidinių, darbo drabužių siuvimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, noras dirbti

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bonitana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 53, 869830341, svetlana.kriogiene@bonitana.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Bonitana"  Siuvėja (as)

Pobūdis: Vyr. marškinių, mot. palaidinių, darbo drabužių siuvimas operacijomis
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis, noras dirbti

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bonitana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 53, 869830341, svetlana.kriogiene@bonitana.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Bonitana"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Nekilnojamojo turto bendrovė S. IMPERIJA plečiasi ir ieško komunikabilaus, lengvai ir įtaigiai bendraujančio, ambicingo, energingo, aktyvaus, stipraus derybininko nekilnojamojo turto brokerio pareigoms užimti.
Nekilnojamojo turto brokerio darbas yra labai įdomus: tenka susipažinti su įvairiais žmonėmis, pamatyti skirtingus būstus, turėti vis didėjantį savo klientų ratą, su kuriais bendraujama ištisus metus. Taip pat šiame darbe kiekvienas turi neribotas uždarbio galimybes, priklausančias tik nuo pačio brokerio ambicijų ir norų, galimybę planuoti savo darbą: laiką ir poilsį, pajamas ir išlaidas, sprendimų priėmimą ir vykdymą.
Jei norėtum visa tai turėti ir įsivaizduoji save šiame darbe, siųsk mums savo CV el. paštu info@simperija.lt, į temos laukelį būtinai įrašęs "NT brokeris" .

Darbo pobūdis:
- NT pardavimo ir nuomos proceso valdymas;
- Derybos ir sutarčių sudarymas;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas, aktyvumas ir energingumas;
- Gero pardavėjo ir derybininko savybės;
- Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis;

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S. imperija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių g. 7, 8 657 86848, info@simperija.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "S. imperija"  Pardavimų vadybininkas

Reikalavimai: Reikalavimai:
- Išsilavinimas verslo vadyboje arba telekomunikacijų srityje;
- Darbo patirties marketingo srityje (privalumas);
- Geras lietuvių ir rusų kalbų mokėjimas (privalumas);
- Kompiuterinis raštingumas (Mikrosoft Office paketas)

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telekomunikacijų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852060614, office@tg.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Telekomunikacijų grupė"  Auto saltkalvis

Reikalavimai: Darbo aprašymas: Pagrindinė darbuotojo darbo funkcija - automobilių remontas ir patikra.
Reikalavimai:
Asmeniniai reikalavimai:
* Pagarba ir supratimas vertinant savo ir kito darbą.
* Asmeninis patikimumas ir komandinis atsakingumas.
* Tvarkingumas
* Motyvacija darbo turiniui.
Profesiniai reikalavimai:
* Techninės žinios.
* Profesinis išsilavinimas (privalumas - automobilių remonto srityje).
* Darbo patirtis automobilių remonto srityje.
Įmonė siūlo
* Tobulėjimo galimybes inovatyvioje kompanijoje.
* Darbo užmokestį priklausantį nuo atliktų darbų rezultato.
Gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu personalas@autoaibe.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoaibė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 864526041, personalas@autoaibe.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Autoaibė"  Virėjas

Pobūdis: Gaminti viesbucio restorano klientams maista.
Reikalavimai: Atsakomybes jausmas, kurybingumas, svaros jausmas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jūros perlas"
Miestas: Palanga
Kreiptis: S.daukanto 35, 868641478
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Jūros perlas"  Viešųjų ryšių specialisto padėjėjai

Pobūdis: • Dalyvavimas akcijose, prezentacijose.
• Aukojimų surinkimas ir tolimesnis administravimas.
Reikalavimai: LPF "Algojimas” projektui "Kartu mes galime daugiau" reikalingi viešųjų ryšių specialisto padėjėjai ir savanoriai:
Darbo pobūdis:
• Dalyvavimas akcijose, prezentacijose.
• Aukojimų surinkimas ir tolimesnis administravimas.
Reikalavimai:
• Geri bendravimo įgūdžiai
• Užsienio kalbų žinojimas
• Reprezentatyvi išvaizda;

Cv siusti:
administratorius@algojimas.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Labdaros ir paramos fondas "Algojimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8685554463, administratorius@algojimas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie Labdaros ir paramos fondas "Algojimas"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Reikalingas pagalbinis darbininkas stogdengiui, dirbančiam su prilydomomis dangomis.
Suteikiame galimybę tapti specialistu ir uždirbti normalius pinigus. Apmokome.
Kreiptis į darbų vykdytojus:
Zenonas. Tel.: 8 685 13 826
Reikalavimai: Noras dirbti ir tapti specialistu.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. giros, 8 685 13 826, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Virėjas

Pobūdis: Mėgsti gaminti maistą ir tau patinka mūsų baras?

Skambink ir siųsk CV barasmarsas@gmail.com

Darbas dvi dienas per savaitę.
Reikalavimai: Darbo patirtis didelis privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ponio uodega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų 15-1, 860669235, j.paliskis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ponio uodega"  Sandėlio logistas

Pobūdis: Įrengimų aprūpinimas medžiagomis;
Sandėlio tvarkymas;
Darbas su el. krautuvu (spec. pažymėjimas nereikalingas);
Sandėlio įrengimų priežiūra;
Darbas trijomis pamainomis.
Reikalavimai: Darbo sandėlyje patirtis (būtų privalumas);
Darbštumas;
Greita orientacija;
Lankstumas;
Tvarkingumas.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacijos laišką iki rugsėjo 7 d. siųskite el. paštu karjera@kopa.lt su prierašu "Sandėlio logistas" arba paštu: "KOPA", Kampo g. 7, LT-50153 Kaunas. Tel. pasiteirauti (8 37) 30 16 16. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. www.kopa.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kampo g. 7, 30 16 16, karjera@kopa.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa"  Pašto viršininkas 22 pašte

Pobūdis: AB Lietuvos paštas

Lietuvos paštas yra didžiausia ir seniausia pašto paslaugų teikimo bendrovė, turinti daugiausiai klientų aptarnavimo skyrių mūsų šalyje. Bendrovė, siekianti kokybės, veržlumo, modernumo ir efektyvumo, kviečia prisijungti naujus, motyvuotus komandos narius.


PAŠTO VIRŠININKAS (KAČERGINĖJE)

Darbo pobūdis:
• organizuoti pašto skyriaus veiklą, užtikrinti aktyvius pardavimus, kokybišką paslaugų teikimą bei aukštą klientų aptarnavimo kokybę.

Neterminuota darbo sutartis.
5 dienų darbo savaitė.
Mokami motyvaciniai trijų tipų priedai prie darbo užmokesčio.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• išsilavinimas - aukštesnysis, aukštasis - privalumas;
• vadovaujamo darbo patirtis - didelis privalumas;
• darbo patirtis klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas - privalumas;
• geri darbo kompiuteriu (Word, Excel) įgūdžiai;
• organizuotumas, iniciatyvumas, pareigingumas;
• orientacija į rezultatus, tikslo siekimas;
• darbų saugos vadovo pažymėjimas - privalumas.

Norinčius dalyvauti konkurse prašom savo CV siųsti el. paštu karjera.kaunas@post.lt su nuoroda: "Pašto viršininkas, K-22”

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 837401344, 837731755, karjera.kaunas@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Gipso montavimas, plytelių klijavimas, mūras ir t.t.
Reikalavimai: Patirtis, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 862014090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Auto šaltkalviai

Pobūdis: Autoservisui Vilniuje, Verkių g. reikalingas automechanikas lengvųjų automobilių ir mikroautobusų važiuoklės, stabdžių, ir kt. remontui.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 50, 864692321, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Parduotuvės vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Nustatyto asortimento palaikymas, pakankamo prekių kiekio užtikrinimas;
Kainų ir asortimento neatitikimų sekimas ir kontrolė;
Pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas;
Greito bei kultūringo pirkėjų aptarnavimo užtikrinimas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Panašaus pobūdžio darbo patirtis;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Anglų ir rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas;
Atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermitažas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 131, 8 46 24 0601, e400.personalas@ermitazas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ermitažas"  Krovėjas (-a)

Pobūdis: Prekių pakrovimas/iškrovimas;
Priimtų prekių rūšiavimas sandėliavimo patalpose ir atrinkimas išvežimui į prekybinę salę.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Elektrinio/automobilinio krautuvų vairuotojų pažymėjimai;
Atsakingumas, atidumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermitažas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 131, 8 46 24 0601, e400.personalas@ermitazas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ermitažas"  Konsultantas-pardavėjas(-a) plytelių, grindų dangų, mišinių skyriuose

Pobūdis: Klientų aptarnavimas;
Prekių kokybės, kainų, eksplotacinių savybių ir kt. tikrinimas;
Prekių ekspozicijos priežiūra.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Atsakingumas, komunikabilumas, pareigingumas;
Atidumas, greita reakcija;
Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermitažas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 131, 8 46 24 0601, e400.personalas@ermitazas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ermitažas"  Meistras ( -ė)

Pobūdis: AB "Baltic Continent” – įmonė atliekanti garantinį bei pogarantinį buitinės technikos aptarnavimą bei taisymą visoje Lietuvoje. Plėsdami savo veiklą Vilniuje ieškome meistrų (ių), kurie (-ios) specializuotųsi stambios buitinės technikos taisyme:
Darbo pobūdis:
-buitinės ir el. technikos technikos taisymas, testavimas.
Reikalavimai: Kvalifikaciniai reikalavimai:

-vairuotojo pažymėjimas (B ir kt. kategorijų);
-techniko ( meistro) darbo patirtis - privalumas;

Įmonė siūlo:
- stabilų laiku mokamą atlyginimą, priklausantį nuo kompetencijos ir rezultatų;
- savirealizacijos, profesinės karjeros ir kvalifikacijos kėlimo galimybes;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic continent"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., cv@bcsc.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Baltic continent"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Darbas spaudos paslaugų parduotuvėje:
-klientų aptarnavimas;
-konsultavimas;
-užsakymų priėmimas;
-darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: -puikūs bendravimo įgūdžiai;
-sąžiningumas, atsakingumas;
-darbas su kompiuteriu;
-gebėjimas dirbti savarankiškai;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skaitmeninis amžius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 25, 869988227, lina@copy1.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Skaitmeninis amžius"  NT vadybininkas

Pobūdis: Reikalingas Nekilnojamojo turto vadybininkas.
- Įvairios paskirties nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo organizavimas;
- Klientų konsultavimas ir atstovavimas perkant, parduodant bei nuomojant nekilnojamąjį turtą;
- Naujų nekilnojamojo turto objektų paieška;
- Komercinių pasiūlymų ir sutarčių ruošimas, dokumentacijos tvarkymas.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Mokėti rusų kalbą (privalumas);
- Nekilnojamojo turto rinkos išmanymas;
- Vairuotojo pažymėjimas, automobilis (BŪTINA);
- Atsakingumas, komunikabilumas, puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai, reprezentatyvumas;
- Gali būti paskutinių kursų studentas.
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir užrašu "NT vadybininkas" siuskite z.inga.z@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Zemindar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g, 852757886, z.inga.z@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Zemindar"  Vadybininkas - instruktorius

Pobūdis: Jaunatviškas ir energinas Plytinės kartodromo kolektyvas ieško vadybininko-instruktoriaus darbui Plytinės kartodrome, šalia Saulėtekio.

Profesionalus klientų aptarnavimas, instruktavimas prieš kiekvieną važiavimą. Važiavimų kartingais paleidimas. Saugumo ir gerų kliento emocijų užtikrinimas. Kartingų technikos priežiūra. Papildomos informacijos suteikimas, tikslingas kartodromo naujienų platinimas. Darbas pramoginių važiavimų, renginių ir sportinių varžybų metu.
Reikalavimai: • Komunikabilumas, kultūringas klientų aptarnavimas.
• Mokėjimas dirbti komandoje.
• Sąžiningumas, atsakingumas, iniciatyvumas.
• Noras dirbti, mokytis, tobulėti.
• Anglų kalbos mokėjimas (bent pagrindai).
• Galimybė dirbti slenkančiu grafiku.
• Gera fizinė forma
• Galimybė pradėti mokymus kuo anksčiau
• Darbo pradžia: nuo rugsėjo 1 - 15 d.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Promo kartas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Plytinės g. 27, 8 699 56 704, plytine@kartodromas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie VšĮ "Promo kartas"  Sandėlininkas / gesintuvų operatorius

Pobūdis: Įvairių rūšių gesintuvų, priešgaisrinės įrangos techninis aptarnavimas, remonas. Sandėlio priežiūra, tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Noras dirbti, atsakingumas, punktualumas, B kat. vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agesina GTC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 49, 865677270, modestas@agesina.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Agesina GTC"  Soc. darbuotojas

Pobūdis: Darbas vaikų globos namuose, slenkančiu darbo grafiku (paromis arba po 12 val.)
Reikalavimai: Soc. darbo arba soc. pedagogo išsilavinimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų g. 7, lkms.vjpc@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"  Automobilių valytojui-plovėjui

Reikalavimai: Siūlome darbą AUTOMOBILIŲ valytojui (-ai)-plovėjui (-ai)

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Šiauliai"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 868797251, autostiklai.dainai@stiklita.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Šiauliai"  Lenkimo staklių operatorius (-ė)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Lenkimo staklių programavimas.
Lenkimo proceso priežiūra.
Baigtų gaminių kokybės užtikrinimas.

Reikalavimai:
Profesinis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
Brėžinių skaitymas.
Darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Motyvacija darbui.

Įmonė siūlo:
Visas darbui reikalingas priemones.
Kompetencijas ir gebėjimus atitinkantį darbo atlyginimą.
Asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes
Darbo specifikos apmoko įmonė.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Pardavimų vadovas

Pobūdis: • Pardavimų strategijos ir planų rengimas;
• Ryšių su stambiais klientais palaikymas;
• Naujų klientų paieška;
• Vizitų pas nuolatinius kompanijos klientus organizavimas;
• Komercinių pasiūlymų rengimas ir dalyvavimas derybose pasirašant sutartis.
Reikalavimai: • aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas;
• ne mažiau 2 m. patirtis vykdant aktyvius pardavimus
• puikūs bendravimo ir organizaciniai sugebėjimai, savarankiškumas;
• geri darbų planavimo, paskirstymo bei kontrolės įgūdžiai
• orientacija į rezultatą, atsakingumas;
•komunikabilumas, lankstumas ir organizuotumas,
•gebėjimas valdyti ir spręsti konfliktines situacijas
Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. patirtis pardavimų vadybos srityje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pylimo g. 21, 8865062190, saulius@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Projektų vadovas

Pobūdis: Projekto planavimas pardavimo ir vykdymo metu
Komandos darbo organizavimas, projekto užduočių valdymas ir kontrolė
Projekto apimties ir eigos derinimas su užsakovais
Komunikacijos valdymas (užsakovai/lektoriai)
Projekto biudžeto rengimas ir vykdymo priežiūra
Projekto įvykdymo užtikrinimas ir kokybės priežiūra
Derybos su lektoriais
Naujų produktų ir paslaugų kūrimas Projekto ataskaitų rengimas
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
Komunikabilumas
Puikus verslo procesų išmanymas;
Kūrybiškai analitinis mąstymas;
Domėjimasis verslo aplinka;
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
planavimo, organizavimo, derybiniai įgūdžiai;
atkaklumas siekiant užsibrėžtų tikslų.

privalumai:
automobilis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekspozona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 25, 8-61123799, info@expozona.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ekspozona"  Tarptautinių reisų vairuotojas (CE)

Pobūdis: Tolimieji reisai;
Krovinių pervežimai Europoje.
Reikalavimai: CE kategorijos pažymėjimas;
Vairuotojo darbo patirtis;
95 kodas;
Sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Personalo sprendimai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 867456342, ruta@personalosprendimai.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Personalo sprendimai"  Rinkodaros – pardavimų skyriaus vadybininko

Pobūdis: Organizuoti, vykdyti ir analizuoti profesionalių valymo paslaugų pardavimą, siekti įmonės numatyto pelno.
Reikalavimai: Patirtis pardavimų ir reklamos srityse;
Gebėjimas savarankiškai siekti užsibrėžtų įmonės tikslų;
Derybos su potencialiais klientais;
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;

CV ir motyvacinį laišką siųskite nurodytu el.pašto adresu. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Svarus argumentas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: svariau@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Svarus argumentas"  Pašto viršininkas 0,5 etato

Pobūdis: Organizuoti pašto veiklą, užtikrinti aktyvius pardavimus, kokybišką paslaugų teikimą bei aukštą klientų aptarnavimo kokybę Eržvilko pašte. Darbas 0,50 etatu, 5 darbo dienų savaitė (nuo antradienio iki šeštadienio)Savo Cv siųsti nurodytu el.paštu su nuoroda - Pašto viršininkas Eržvilko pašte
Reikalavimai: • vadovavimo patirtis;
• klientų aptarnavimo darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas - privalumas;
• puikūs bendravimo įgūdžiai, paslaugumas, iniciatyvumas,
• organizuotumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Eržvilkas
Kreiptis: 846313869; 865678129, karjera.klaipeda@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Linijos užleidėjas

Pobūdis: Gamybinės linijos užleidimas;
Produkcijos paleidimas į liniją;
Reikalavimai: Atsakingumas, pastabumas;
Gera darbo kokybė, greitumas;

Įmonė siūlo:
Visada laiku mokama darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Geras darbo sąlygas;
Nuolatinį darbą tik pilnu etatu;
Mokymus darbo pradžioje;
Darbo užmokesčio kėlimą po bandomojo laikotarpio.

Darbo vieta: Dariaus ir Girėno g. 99, Vilnius (prie Oro uosto)

Darbas pamaininiu slenkančiu grafiku: 2 dieninės pamainos nuo 06 val. iki 18 val.; 2 naktinės pamainos nuo 18 val. iki 06 val. keturios laisvos dienos.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 99, 868605417
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Administratorė

Pobūdis: Viešbučio-Restorano administravimas
Reikalavimai: Panaši darbo patirtis, greita reakcija, sąžiningumas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Birštono seklytėlė"
Miestas: Birštonas
Kreiptis: Algirdo 34, 868033327
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Birštono seklytėlė"  Bendrųjų darbų specialistas (-ė) (šiluma-santechnika)

Pobūdis: Darbo pobūdis:

- Nuolatinis šilumos punktų, šildymo sistemų bei vandentiekio nuotekų sistemų ir įrenginių komerciniuose/gyvenamuosiuose pastatuose priežiūra;
- Sistemų bei įrangos profilaktinių darbų atlikimas;
- Remonto darbų atlikimas;
- Reagavimas į avarijas ir jų šalinimas;
- Operatyvinės dokumentacijos pildymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:

- Ne žemesnis nei profesinis techninis išsilavinimas;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Panašaus darbo patirtis;
- Komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas ir orientacija į rezultatą;
- Be žalingų įpročių.

Privalumai:
- Šilumininko kvalifikacijos atestatas;
- Darbo patirtis šaldymo/ vėdinimo/ kondicionavimo srityse.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: K.donelaičio g.33, cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Bendrųjų darbų specialistas (vėdinimas-kondicionavimas)

Pobūdis: Darbo pobūdis:

- Pastatų šaldymo/kondicionavimo ir vėdinimo inžinerinių sistemų priežiūra ir remontas;
- Užduočių, susijusių su kitais pastatų eksploatavimo, priežiūros bei inžineriniais darbais vykdymas kartu su specialistų komanda;
- Operatyvinės dokumentacijos pildymas;
- Klientų poreikių aiškinimasis, situacijų sprendimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:

- Ne žemesnis nei aukštesnysis inžinerinis/ techninis išsilavinimas;
- Pastatų šaldymo/kondicionavimo ir vėdinimo inžinerinių sistemų priežiūros žinios ir įgūdžiai;
- Analogiško darbo patirtis nuo 2 metų;
- Mokėti lanksčiai spręsti problemas;
- Efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: K.donelaičio g.33, cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Inžinierius/-ė

Pobūdis: Tinkamai, laiku ir kvalifikuotai atlikti ir/arba organizuoti sudėtingesnių technologinių sprendimų reikalaujančius priežiūros, remonto ir montavimo darbus, susijusius su pastatų:
1. elektros ūkio sistemomis;
2. šilumos ūkio sistemomis;
3. vandentiekio/ nuotekų sistemomis;
4. vėdinimo (šaldymo/ šildymo) kondicionavimo sistemomis;
5. dujų ūkio sistemomis (PAGEIDAUTINA);
6. įvairiais remonto, avarijų likvidavimo darbais.
- Ieškoti būdų, kaip ekonomiškai ir saugiai išspręsti technologines problemas ir situacijas, susijusias pastatų inžinerinėmis sistemomis bei jų priežiūra. Konsultuoti klientus bei įmonės techninį personalą pastatų inžinerinių sistemų priežiūros ir eksploatavimo klausimais.
- Priimti techninius, ekonomiškai paskaičiuotus, sprendimus ir juos įgyvendinti.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei aukštesnysis išsilavinimas pastatų inžinerinių sistemų priežiūros srityje.
- Panašaus darbo pobūdžio patirtis.
- Atsakingumas, pareigingumas.
- Vairuotojo pažymėjimas.

- Turimi kvalifikaciniai pažymėjimai- DIDELIS PRIVALUMAS:
1. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas žemos įtampos elektros įrenginiuose atlikti elektros ir įrenginių eksploatavimo darbus;
2. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas asmeniui atsakingam už šilumos ūkį, šilumos punktai iki 1MW kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis techninė priežiūra;
3. Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas asmeniui atsakingam už dujų ūkį.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: K.donelaičio g.33, cv@inservis.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Picų kepėjas

Pobūdis: Picerijai Klaipėdoje reikalingas jaunas, darbštus, energingas picų kepėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - baigtos / besitęsiančios virėjo specialybės studijos arba patirtis picų gamybos srityje.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Gkp montuotojai

Pobūdis: GKP montavimas
Reikalavimai: Kvalifikacijos pažymėjimas.
Patirtis 1 m.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: VerkiŲ g. 34 a., 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Valytojas Kalvarijų g.

Pobūdis:
Skubiai ieškome valytojų valyti patalpas Kalvarijų g. Darbo laikas: I-V ir VII nuo 8 iki 15val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kepėjo padėjėjas

Pobūdis: Picerijai Klaipėdoje reikalingas darbštus, energingas kepėjo padėjėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - patirtis maisto gamybos srityje arba baigtos/besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis nebūtina, jei kandidatas turi arba studijuoja virėjo/konditerio specialybę.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Barmenas

Pobūdis: Dienos metu pusei etato arba pinu etatu slenkan2iu grafiku.
Reikalavimai: Patirtis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštsuto g. 40 c, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Virėja(as)

Pobūdis: Darbas karštam arba šaltam cechuose.
Darbas pilnu etatu dienos metu.Pusei etato naktinei pamainai
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą.
Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėse žinojimas.
Darbštumas, punktualumas, patirtis maisto gamyboje būtų privalumas

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Chelcey Europe holdings"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. goštsuto g. 40 c, 869937835, dalia@basilico-pica.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Chelcey Europe holdings"  Projektų vadovas (reklamos srityje)

Pobūdis: • aktyvus pardavimų vystymas - ilgalaikių ryšių su naujais ir esamais klientais užmezgimas ir palaikymas;
• reklamos projektų/paslaugų rengimas, pardavimas ir koordinavimas;
• derybos, pasiūlymų rengimas bei sutarčių sąlygų derinimas su klientais;
• pardavimų planų sudarymas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• studijos susijusios su reklama būtų privalumas;
• puikios lietuvių kalbos žinios (žodžiu, raštu);
• patirtis vykdant aktyvius pardavimus (nuo 2 m.);
• patirtis reklamos srityje;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• reprezentatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai;
• planavimo, organizavimo, derybiniai, problemų sprendimo įgūdžiai;
• atkaklumas siekiant užsibrėžtų tikslų;
• "B" kat. vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.


Privalumai:
• rusų, anglų, lenkų ir kitų kalbų žinios (žodžiu, raštu).

Mes Jums siūlome:
• įdomų ir dinamišką darbą;
• galimybę tobulėti pardavimų projektų valdyme;
• galimybę tobulėti reklamos srityje;
• stabilų atlyginimą bei nuo darbo rezultatų priklausantį priedą;
• visas socialines garantijas.

Darbo laikas: pilna darbo diena.
Vietovė: Žirmūnų g. 27, Vilnius.
Kontaktinė informacija:
Kontaktinis asmuo: Loreta Žoloch
Mob. 86 990 2056
El. p. loreta@ad-diem.lt
URL www.ad-diem.lt

Savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuoroda "projektų vadovas”, siųskite iki š. m. rugsėjo 26 d. el. paštu loreta@ad-diem.lt, telefonas pasiteirauti 86 990 2056.

Kondidencialumą garantuojame. Informuosime tik į kitą atrankos etapą patekusius kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AD DIEM"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., 869902056, loreta@ad-diem.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "AD DIEM"  Viešųjų pirkimų vadybininkas

Pobūdis: • viešųjų pirkimų paraiškų ir pirkimo medžiagos analizė, trūkstamos informacijos gavimas;
• viešųjų pirkimų dokumentų rengimas;
• dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijų darbe;
• atsakymų į tiekėjų paklausimus ir pretenzijas rengimas;
• viešųjų pirkimų sutarčių rengimas ir derinimas su tiekėjais;
• ataskaitų rengimas ir teikimas Viešųjų pirkimų tarnybai;
• įmonės padalinių vykdomų pirkimų kontrolė.
Reikalavimai: • darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje;
• aukštasis išsilavinimas;
• LR įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų politiką ir organizavimą, išmanymas;
• raštvedybos reikalavimų žinojimas, puiki lietuvių kalba (ypač raštu);
• analitinis mąstymas, gebėjimas dirbti su dideliais informacijos kiekiais;
• pareigingumas, mokėjimas dirbti esant griežtiems darbų atlikimo terminams;
• darbštumas, rezultato siekimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g, 16, (8 5) 2361236, karjera@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai baldų gamybos įmonėje: medienos rūšiavimas, baldų detalių klijavimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Impex house"
Miestas: Prienai
Kreiptis: Skriaudžiai, Vairuotojų g. 6, 865515045, apskaita@impexhouse.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Impex house"  Viščiukų kepėjas J.Jasinskio g.

Pobūdis: Vištienos kepimas, marinavimas, įrangos bei darbo vietos priežiūra, švaros palaikymas.
Reikalavimai: Greita orientacija, tvarkingumas, punktualumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.

Ilgalaikis darbas, pilnu etatu.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, kristina@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai baldų gamybos įmonėje: medienos rūšiavimas, baldų detalių klijavimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Impex house"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Žeimiai, Sodų g. 13, 869305467, apskaita@impexhouse.com
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Impex house"  Nekilnojamo turto brokeris

Pobūdis: Nekilnojamo turto pirkimo/pardavimo, finansavimo konsultacijos;
- nekilnojamojo turto paieška, atranka;
- rinkos analizė, objekto kainos nustatymas;
- marketingas;
- derybos dėl nekilnojamojo turto kainos;
- preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties parengimas ir konsultacijos;
- pirkimo – pardavimo proceso administravimas;
- sandorių užbaigimas, NT įsigijimo/pardavimo dokumentų tvarkymas
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Komunikabilumas, lengvas bendravimas,
Aktyvumas ir energingumas
Gero pardavėjo ir derybininko savybes;
Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno NT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 860045311, giedrutis.masaitis@kauno-nt.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Kauno NT"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais Baltarusija, Pabaltijos šalis

Reikalavimai: CE kategorija
patirtis
atsakingumas
be žalingų įpročių
skaitmeninė vairuotojo kortelė

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 59c, 869930214
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Vėdinimo sistemų montavimas.
Reikalavimai: Sugebėjimas dirbti savarankiškai.
Privalumas: brėžinių skaitymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaidora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8 5) 2706892
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Vaidora"  Betonuotojas

Pobūdis: Siulome darba betonuotojams, staliams bei pagalbiniams darbininkams be žalingų įpročių
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas

Teirautis tel:
861640070
864523371

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Unikals"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 616 40070
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Unikals"  Santechnikas

Pobūdis: Vidaus vandentiekio ir nuotekų sistemų įrengimas.
Reikalavimai: Sugebėti dirbti savarankiškai.
Privalumas: brėžinių skaitymas, santechniko kvalifikacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaidora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8 5) 2706892
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Vaidora"  Stalius

Pobūdis: Siulome darba betonuotojams, staliams bei pagalbiniams darbininkams be žalingų įpročių
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas

Teirautis tel:
861640070
864523371

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Unikals"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 616 40070
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Unikals"  Serviso valytojui(-ai) Pirklių g.

Pobūdis: Skubiai 1 mėn. reikalingas valytojas (-a) serviso patalpų, esančių Pirklių g., valymui. 5 d. d. nuo 19 val.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Šaltkalvis

Pobūdis: Metalinių baldų detalių pjovimas, skylių gręžimas. Darbo patirtis yra būtina.

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Suvirintojas (argonu) be patirties

Pobūdis: Nerūdijančio plieno gaminių suvirinimas argono aplinkoje. Gamybos planų vykdymas pagal nustatytas technologijas ir procedūras. Tinkami kandidatai norintys dirbti, po darbo pokalbio apmokomi

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Padavėjas Viršuliuškių g.

Pobūdis: Viršuliškių g. PC MADA įsikūrusi Čili picerija ieško padavėjo.
*Darbas NV programa
*Sklandus ir greitas svečių aptarnavimas
Reikalavimai: *Greita orientacija
*Komuikabilumas
*Atsakingumas
* darbo patirtis didžiausias privalumas.

Entuziastus -apmokysime.
Informuosime tik atrinktus kandidatus
Cv siųsti nurodytu el.paštu

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių, 868618803, cili63vadovas@cili.eu
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Laiškininkas Avižieniuose

Pobūdis: • kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje.
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g.16, 2625933; 865678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Stalius balžius

Pobūdis: Kietų korpusinių baldų gamyba iš LMDP
Reikalavimai: Pageidaujama patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laučera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Aleksotas, 861607272, info@laucera.lt
Skelbimo data: 2014.08.27

Atsiliepimai apie UAB "Laučera"  Sąmatininkė

Pobūdis: Sąmatų sudarymas ir jų tikrinimas;
Komercinių pasiūlymų sudarymas;
Sąmatų derinimas su užsakovais ir rangovais;
Atliktų darbų aktų ruošimas;
Dokumentų ruošimas konkursams;
Bendravimas su tiekėjais;
Kainų lygio rinkoje tyrimas ir analizė.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
Darbo patirtis nemažiau kaip 1 metai;
Darbas Microsoft programomis, AutoCad;
Greita orientacija, analitinis mąstymas, kruopštumas, atsakingumas;
Darbas su Sistema sąmatinę programa.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EDM statyba"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 868235090, Info@edmstatyba.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "EDM statyba"  Pagalbinis darbuotojas virtuvėje

Pobūdis: Ieškomas pagalbinis darbuotojas dirbti virtuvėje
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, greitumas, žalingų įpročių neturėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Akvitanus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 865541040
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Akvitanus"  Padavėja-(as)

Pobūdis: Naujai atidaromam restranui reikalinga padavėja-(as). Patirtis būtina 2 metai.
Reikalavimai: Reikalavimai: sąžiningumas, aktyvumas, mandagumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861426058, info@jusurenginys.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Picana"  Statybininkams

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai, plyteles, glaistimas, dazymas.
Darbas Norvegijoje , netoli Oslo.
Reikalavimai: Panasaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A&R tandem"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: 860616849, fraineta@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "A&R tandem"  Vyr. virėja-(as)

Pobūdis: Naujai atidaromam restoranui ieskome vyr. virejos-(o), patirtis butina ne maziau 5 metai restorane.
Reikalavimai: Reikalavimai: vadovavimo patirtis, saziningumas, siuolaikiskumas, aktyvumas, be zalingu iprociu.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861426058, info@jusurenginys.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Picana"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: UAB Sostinės mėsinė - prekiaujanti rūkytais, keptais ir virtais mėsos gaminiais bei pusgaminiais, ieško naujo komandos nario, kuris bus atsakingas už pardavimus. Šiuo metu kviečiame prisijungti:

Pardavimų vadybininką


Darbo pobūdis:
Naujų klientų paieška visoje Lietuvoje
Bendravimas su esamais įmonės klientais
Pardavimo tikslų įgyvendinimas

Reikalavimai:
Sėkminga maisto prekių pardavimų patirtis
Sėkminga pardavimų derybų patirtis
Aukštesnysis išsilavinimas
Savarankiškumas ir orientacija į rezultatą
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija

Mes siūlome:
Laisvę kurti ir įgyvendinti idėjas
Visas darbui reikalingas priemones
Atlygį, atitinkantį Jūsų kompetenciją
Stiprios motyvacinės sistemos paketą


Norinčius dalyvauti konkurse prašome siųsti CV adresu atranka@sostinesmesine.lt iki šių metų rugsėjo 15 d. Konfidencialumą garantuojame, informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostinės mėsinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Raugyklos g. 15, 861061999, atranka@sostinesmesine.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Sostinės mėsinė"  Mobilus tvarkytojas

Pobūdis: Vienkartiniai valymo darbai; poremontiniai, postatybiniai valymai, langų, fasadų plovimai.
Reikalavimai: Patirtis bent 1 metai valymo sferoje. Privalumas: vairuotojo ir aukštalipio pažymėjimai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mobili švara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio g., 8-607-94925, tobulasvara@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Mobili švara"  Stalius, durų montuotojas

Pobūdis: Durų montavimas, staliaus darbai
Reikalavimai: Durų montavimo patirtis, vairuotojo pažymėjimas, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Durys ir spynos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: arturas@dorvila.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Durys ir spynos"  Aptarnaujantis personalas KFC Gedimino pr.

Pobūdis: Sumuštinių gaminimas, švaros bei tvarkos palaikymas darbo vietoje bei visame restorane. Slenkantis grafikas.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, tvarkingumas, greita orientacija, punktualumas, noras mokytis ir sugebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fast foods Jo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 1, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Fast foods Jo"  Baldų salono vedėja(as) - pardavėja(as)

Pobūdis: Salono darbo organizavimas, darbas su klientais, efektyvūs pardavimai, klientų konsultavimas,individualių pasiūlymų klientams ruošimas,supratimas apie korpusinių baldų gamybą.
Reikalavimai: Darbo baldų srityje patirtis, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alsveja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Demokratų g., 8 37 361916, biuras.alsveja@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Alsveja"  Banderolių ir lipdukų klijuotojos (-ai)

Pobūdis: Banderolių, lipdukų klijavimas ant alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų butelių (fizinis darbas).
Kiti sandėlio darbai.
Reikalavimai: Būtina panašaus darbo patirtis;
Galiojantis sveikatos pasas ir sveikatos įgūdžių pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2b, 2131747, bennet-personalas@spi-group.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Karšto cecho virėja (-as)

Pobūdis: Restoranui FORTAS" reikalinga karšto cecho virėja (-as).
Darbas pamaininis ilga - trumpa savaitė. Suteikiamos visos socialinės garantijos. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8-699-14540
Reikalavimai: Virėjo darbo patirtis, mokėjimas naudotis technologinėmis kortelėmis, greita orientacija, kokybiškas patiekalų gaminimas ir atleidimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, pc panorama, 8-699-14540, panorama@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Bobcato (mini krautuvo) operatorius

Pobūdis: Darbas su mini krautuvu CASE SR250 statybų objekte (kasimas,lyginimas,krovimas...).
Reikalavimai: Darbštumas
Atsakingumas
Supratimas technikoje
Vairuotojo teisės

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais
Reikalavimai: 1. CE kategorija;
2. Patirtis;
3. Be žalingų įpročių;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nemantrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, 868520471, aleksandra.u@nemantrans.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Nemantrans"  Kepėjo padejėjas / barmenas

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalingas darbštus, energingas kepėjo padėjėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - patirtis maisto gamybos srityje arba baigtos/besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis nebūtina, jei kandidatas turi arba studijuoja virėjo/konditerio specialybę.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Traku 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Virėjas / kepėjas

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalingas darbštus, energingas picų kepėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - baigtos / besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis picų gamybos srityje nebūtina, tačiau būtų privalumas.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Traku 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Kokybės inspektorė

Pobūdis: Ieškome kokybės inspektorės (-iaus) Vilniuje
Darbo pobūdis: Atliekamų valymo darbų vykdymas, organizavimas, kontrolė ir administravimas.
Darbo grafikų rengimas, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas. Darbuotojų apmokymas ir bendravimas su klientais.
Privalumas: darbo patirtis valymo srityje, valymo priemonių išmanymas.
Darbas: 5 darbo dienų, 40 val. savaitė (1 etatas), lankstus darbo grafikas.
Reikalavimai: Organizaciniai sugebėjimai, komunikabilumas, atsakingumas, nuosavas automobilis (vairuotojo pažymėjimas).
Įmonė siūlo: tarnybinis telefonas.
Mokami papildomi priedai už atliktus papildomus darbus
Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu: pvpc.personalas@zebra.lt
Užmokestis: nuo 1000 lt/mėn iki 2000 lt/mėn (neatskaičius mokesčių)

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valymo ir priežiūros centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, 867110560, 8 215 0305, pvpc.personalas@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Valymo ir priežiūros centras"  Baldžius

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų gamybai reikalingas baldžius su patirtimi.Darbas Kauno r. Ilgakiemio km.
Kreiptis tel: Vaidas +370 687 81516

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madisonas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ilgakiemis, 8 687 81516
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Madisonas"  Stalius-staklininkas

Pobūdis: Medžio apdirbimo įmonė ieško staklininko darbui prie keturpusių obliavimo staklių. Darbas Ilgakiemyje, Kauno r. Kreiptis tel: +370 616 39979.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madisonas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ilgakiemis, 8 61639979
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Madisonas"  Studentas

Pobūdis: Kepejo padejeja pusei etato, darbas vakarais ir savaitgaliais. Apmokome.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Įmonei Radviliškyje reikalingas vairuotojas-ekspeditorius darbas Pabaltijo salyse
Reikalavimai: Atsakingas,

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automobas"
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: 865670657
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Automobas"  Santechnikas

Pobūdis: Šildymo, vandentiekio, kondicionavimo sistemų montavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis, sąžiningumas, noras dirbti ir tobulėti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Panerių g. 169, 8-68717581, info@automatizavimas.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Apšildymo ir ventiliacijos automatizavimo centras"  Barmenė-(as)

Pobūdis: Skubiai ieškome atsakingų žmonių dirbti itališkame restorane. Ieškome barmenės(o) Barmeno darbo grafikas slenkantis pilnas etatas galima dirbti tik savaitgaliais. Gaminti kavas, arbatas, spausti sultys, gaminti ledų desertus. Priimam be patirties.
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda, atidumas, greita orientacija, komunikabilumas, pedantiškumas, anglų, rusų kalbų mokėjimas, panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1240 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rosso arancio gelateria italiana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 18, 868345215, administracija@rossoarancio.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Rosso arancio gelateria italiana"  Rąstinių namų statybininkai

Pobūdis: Siūlomas darbas - statyti ekologiškus rąstinius namus Skandinavijos rinkai. Rąstinių namų statybos įgūdžiai yra privalomi - statome norvegišku rąstinių namų statybos principu. Tai darbas pilnu etatu ir dirbti reikėtų gamykloje Vilniuje, bei kartais, kai prireiks, reikėtų dirbti ir Norvegijoje. Pradėjus dirbti - bandomasis laikotarpis - 3 mėn.
IEŠKOME DARBUOTOJŲ ARBA 3-4 DARBUOTOJŲ BRIGADOS
ATLYGINIMAS APTARIAMAS SU VADOVU POKALBIO DEL DARBO METU
Reikalavimai: 1. PATIRTIS RĄSTINIŲ NAMŲ STATYBOJE - PRIVALOMA.
2. Darbas komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus Naturalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867990567, 868027272, sveta@econamas.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Domus Naturalis"  Picu kepejai

Pobūdis: Siūlome darbą picų kepėjai/ui Vilniuje. Siūlome lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, puikias darbo sąlygas, galime apmokyti. Patirtis būtų privalumas. CV su kontaktais siųskite el.paštu adomas@pizzaking.lt arba skambinkite telefonu

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ELA group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867478755, adomas@pizzaking.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "ELA group"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: IT prekių pardavimas.
Prekių pakavimas.
Klientų konsultavimas.
Bendravimas su klientais.
Likučių prižiurėjimas.
Darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Darbo laikas

I-V : 10-19h.
VI : 10-15h.

Lietuvių, Rusų kalbų žinojimas.

Bendros IT žinios, krupštumas, mandagumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techarena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Medeinos, 860606077, info@techarena.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Techarena"  Slaugė

Pobūdis: Jei esate švelnios, rūpestingos sielos ir Jums patinka slauga, siūlome tobulą darbą Anglijoje netoli Londono. Darbas pastovus ir ilgalaikis. Privalumai: nemokamas maitinimas ir būstas. Suteikiamos atostogos ir ir pilnas apmokymas.
Motyvacinį laišką ir CV siųsti: applyforliveinjob@gmail.com. Dėl papildomos informacijos skambinti 868495425 Birutei
Reikalavimai: Gera anglų kalba, patirtis nebūtina, bet būtų privalumas

Atlyginimas: 7000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Om care Ltd
Miestas: Anglija
Kreiptis: Wokingham, 868495425, applyforliveinjob@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Om care Ltd  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: UAB "Prestižo linija" - šiuo metu ieško vadybininkės (-ko) Vilniaus regionui. Su darbo specifika supažindiname ir apmokome. BŪTINA – patirtis tiesioginiuose pardavimuose.
Mes jums siūlome:
stabilų atlyginimą,
socialines garantijas,
procentą nuo pardavimo,
motyvacijas ir priedus už gerus darbo rezultatus,
galimybę savarankiškai planuoti savo darbo dieną.

Reikalavimai: Būtina darbo patirtis grožio srityje. Taip pat darbdavys padengs kuro ir telefono išlaidas.Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.Turi vairuotojo teises B k
Reikalavimai: gyvenantis Vilniuje, turintis nuosavą automobilį ir vairavimo įgūdžius,
mokantis rusų kalbą (būtina),
lengvai bendraujantis,
komunikabilus.
Darbo pobūdis: profesionalios kosmetikos pardavimas, užsakymų priėmimas ir pristatymas į grožio salonus, kirpyklas.
Nuolatinis bendravimas su esamais klientais.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prestižo linija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų 61, 865593793, prestizolinija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Prestižo linija"  Stalius-staklininkas

Pobūdis: Technologinių baldų gamybos operacijų atlikimas.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas, noras mokytis, darbas komandoje.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Germanika"
Miestas: Šilutė
Kreiptis: Sakūtėlių k., Žolynų 32, 8 441 61188, 861013124
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Germanika"  Jazz Express vairuotoju

Pobūdis: Mes jauni, gražūs, tvarkingi ir atsakingi, keičiame požiūri į taksi verslą jau nuo 2012 m. kovo mėn.
Turime naujas tvarkingas mašinas, šiltą kolektyvą, lankstų darbo grafiką ir plačias pažiūras.

Šiuo metu ieškome atsakingo darbuotojo mokančio saugiai ir atsakingai važinėti mūsų naujais ir apynaujais taksi automobiliais.
Reikalavimai: Darbas reikalauja gerų manierų, atsakingo požiūrio, analitinio mąstymo ir tvirtos emocinės pusiausvyros. Mandagumas ir dalykiškas bendravimas privalomas. Amžius ir lytis nesvarbi, bet 3 metų stažas privalomas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fsoft"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmerges g., 37067888878, personalas@jazzexpress.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Fsoft"  Kambarinė - valytoja

Pobūdis: Bendrų plotų, kambarių, baseinos valymas - tvarkymas.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, atidumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alicante"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Padekaniškių g., 8610 15607, marketingas@alicante.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Alicante"  Pardavejai, kolsuntantai, vadybininkai

Pobūdis: Aktyvus bendravimas su esamais ir potencialiais klientais. Tikslus ir kokybiškas informacijos apie įmonės prekių tiekimą. Komercnių pasiūlimų ir sutarčių rengimas. Pardavimų planų vygdymas. Už pardavimo planų vygdymą mokami priedai. Komandinis darbas,bei įmonės plėtra.
Reikalavimai: Mokėjimas bendrauti ir greitai reaguoti į besikeičiančias situacijas. Orentacija į tikslą. Optimizmas, atkaklumas, komunikabilumas,savarankiškumas.

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vipseta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 93, 867921389, svara.visada.kaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Vipseta"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai statybos objektuose
Reikalavimai: Patirtis - gebėti skaityti elektros schemas, montuoti ir eksploatuoti apšvietimo įrenginius, jėgos įrenginius, aukštosios įtampos skirstomuosius įrenginius, montuoti kabelines linijas,

Elektrotechninis išsilavinimas.
Mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais;

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fiat lux"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861015406, ingrida.i@fiatlux.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Fiat lux"  Apsaugos darbuotojas

Pobūdis: Reikalingi apsaugos darbuotojai darbui Panevėžyje.
Darbas dienomis ir naktimis; Komandiruotės;
Pamaininis darbas ( savaitę dirbate / savaitė laisva);
Apgyvendiname jaukiame, pilnai įrengtame bute, nuvežimas - atvežimas iš Vilniaus nemokamai.
Reikalavimai: Reikalavimai:amžius nuo 21 metų. ne žemesnis kaip pagrindinis išsilavinimas; - geras fizinis ir psichologinis pasirengimas; - atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas - apsaugos darbuotojo pažymėjimas; - vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic legion"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. stulginskio 4, 860677344, panevezys@balticlegion.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Baltic legion"  Barmenas (-ė)

Pobūdis: Restoranui "FORTAS", esančiam PC PANORAMA reikalingas barmenas (-ė). Darbo grafikas: penkios dienos per savaitę po 8 val.
Suteikiamos visos socialinės garantijos, atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį.
Reikalavimai: Greitas ir kokybiškas baro užsakymų atlikimas,puikūs bendravimo įgūdžiai, mandagumas, paslaugumas, reprezentatyvi išvaizda.
CV siųsti adresu: panorama@fortas.eu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, pc panorama, 8-699-14540, panorama@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Restoranui "FORTAS", esančiam PC PANORAMA reikalingas aptarnaujančio personalo komandos "pastiprinimas", tad ieškome padavėjos (-o) norinčios prisijungti prie mūsų kolektyvo.
Ieškome darbuotojo galinčio dirbti lanksčiu darbo grafiku.
Suteikiamos visos socialinės garantijos, atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį.
Reikalavimai: Kokybiškas ir greitas restorano svečių aptarnavimas, puikūs bendravimo įgūdžiai, mandagumas, paslaugumas, reprezentatyvi išvaizda, padavėjos (-o) darbo patirtis.
CV siųsti adresu: panorama@fortas.eu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, pc panorama, 8-699-14540, panorama@fortas.eu
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Virėjos

Pobūdis: Virėjos darbas
Reikalavimai: Patirtis virėjos darbe

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo pr. 49, 861557003, Remigijuskazlauskas@ymail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Padavėja ( - as )

Pobūdis: Japoniško maisto restoranui reikalinga padavėja, darbui slenkančių grafiku. Darbas nuo 10 - 22 val. dvi dienos darbo ir dvi laisvos. Gali būti ir studentė, kuri galėtų darbą derinti su studijomis.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, anglų kalbos žinios, noras dirbti.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ringo group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: S.daukanto g. 10, 867450530, diana@sushitime.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Ringo group"  Vyresnysis patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus

2014 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. P-2 (3.1)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

VYRESNIOJO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS

4. Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyresniojo patarėjo pareigybės paskirtis - vykdyti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planą, atliekant savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius ir veiklos auditus, bei veiklos plane nenumatytus kitus auditus ir patikrinimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Vyresniojo patarėjo specialioji veiklos sritis - išorės auditas ir kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip keturių metų darbo patirtį audito ar buhalterinės apskaitos, finansų valdymo srityje;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybės turto, savivaldybei perduoto valstybės turto valdymą ir naudojimą, tarptautinius audito standartus ir valstybinio audito reikalavimus;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:

7.1. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlikti eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, savivaldybės biudžeto turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse (toliau- audituojami subjektai) ir audito metu:

7.1.2. tikrinti ir vertinti savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą audituojamuose subjektuose;
7.1.3. tikrinti ir vertinti kaip audituojami subjektai valdydami, naudodami, disponuodami savivaldybės bei savivaldybei perduotu valstybės turtu, vykdo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;

7.1.4. tikrinti ir vertinti biudžeto asignavimo valdytojų programų išlaidų sąmatų teisingumą;

7.1.5. rengti išvadų projektus dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

7.1.6. rengti išvadų projektus dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

7.1.7. rengti išvadų projektus, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengti išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

7.1.8. rengti išvadų projektus, suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengti išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

7.1.9. rengti išvadų projektus dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

7.1.10. tikrinti savivaldybės biudžeto turto apskaitą ir finansinę atskaitomybę, vertinti jų atitikimą įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams;

7.1.11. įeiti į audituojamų subjektų patalpas, gauti visus auditui atlikti reikalingus dokumentus;

7.1.12. gauti audituojamų subjektų atsakingų asmenų raštiškus ir žodinius paaiškinimus;

7.1.13. pasitelkti reikiamų specialistų pagalbą;

7.1.14. vertinti audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, strateginių tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą.

7.2. surašyti, suderinti ir teikti pasirašyti audito ataskaitas;

7.3. rengti sprendimų projektus ir kontroliuoti nurodymų, dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo, vykdymą;

7.4. rengti kitus, su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus, išvadas ir pan.);

7.5. tvarkyti Kontrolės ir audito tarnybos archyvą ir raštvedybą;

7.6. nagrinėti gaunamus gyventojų skundus ir pareiškimus;

7.7. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka teikti juos nagrinėti savivaldybės Administracinei komisijai;

7.8. savivaldybės kontrolieriaus pavedimu vykdyti kitas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Sukilėlių g. 2, 841596671,, kt@siauliuraj.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių apylinkės teismo

pirmininko 2014 m. rugpjūčio 19 d.

įsakymu Nr. P- 73

(Šiaulių apylinkės teismo pirmininko

2013 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. P- 1

nauja redakcija)

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO

TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti parengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės aktų analizė ir taikymas, ruošiant teismo procesinių dokumentų projektus.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (dviejų pakopų nuosekliosios universitetinės teisės krypties studijų arba universitetinių vientisų studijų teisės magistro);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdo šias funkcijas:

7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

7.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikia pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengia procesinių dokumentų projektus;

7.4. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai surašomas visas procesinis teismo sprendimas, jis įsiteisėja ir kai priimamas patvarkymas procesinį sprendimą skelbti internete, jeigu toks patvarkymas pagal Tvarkos 4 punktą yra reikalingas, paruošia viešai skelbti internete visus Teisėjų tarybos nutarimuose numatytus Šiaulių apylinkės teismo įsiteisėjusius procesinius sprendimus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose, išskyrus viešai neskelbiamus;

7.6. prisega LITEKO informacinėje sistemoje teismo procesinius sprendimus;

7.7. teismo pirmininko, teisėjų pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;

7.8. teisėjų pavedimu jiems paskirtose nagrinėti bylose, siunčia procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis adresatams, vadovaujantis CPK 1751 straipsnio 9 dalimi;

7.9. teisėjų pavedimu jiems paskirtose nagrinėti bylose, atlieka žyminio mokesčio sumokėjimo patikrinimą LITEKO informacinėje sistemoje, žyminio mokesčio užduoties sukūrimą ir įskaitymą EB, primokėtinos žyminio mokesčio dalies užduoties sukūrimą EB;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų ar teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių apylinkės teismas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus g. 247, (841)598502, irena.klupsiene@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Šiaulių apylinkės teismas  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau vadinama - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau vadinama - vyriausiasis specialistas) pareigybės paskirtis - vykdyti dėl trečiųjų asmenų kaltės išmokėtų valstybinio socialinio draudimo išmokų išieškojimą regreso tvarka, žalos, padarytos Fondo biudžetui, bei dėl kitų priežasčių susidariusių socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą, rengti nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose projektus ir tvarkyti administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagą, rengti procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atstovauti Mažeikių skyriaus interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, konsultuoti Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau vadinama - valstybės tarnautojai ir darbuotojai) teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais bei draudėjus, apdraustuosius asmenis ir gyventojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisinį arba jam prilygintą aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, viešuosius pirkimus ir duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Būti susipažinusiam su socialinį draudimą reglamentuojančiais pagrindiniais ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos pasirašytomis dvišalėmis sutartimis ir susitarimais su kitomis šalimis socialinio draudimo srityje, teismų praktika šios srities civilinėse ir administracinėse bylose.
6.4. Mokėti rengti išaiškinimus, atsikirtimus ir atsiliepimus teismams civilinėse ir administracinėse bylose, rengti medžiagą teisminiam nagrinėjimui, mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, sisteminį įvertinimą.
6.5. Mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius.
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.7. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai.
6.8. Mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einanantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teikia pastabas/pasiūlymus dėl įsakymų ir kitų Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtų dokumentų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios atsižvelgiant į nustatytus teisės aktų reikalavimus.
7.2. Informuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus.
7.3. Konsultuoja Mažeikių skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, viešąjį administravimą, taikymo klausimais.
7.4. Kontroliuoja, ar Mažeikių skyriuje laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų.
7.5. Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Mažeikių skyriuje.
7.6. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.7. Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose Mažeikių skyriuje.
7.8. Mažeikių skyriaus direktoriui arba Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja rengiant Mažeikių skyriaus sutarčių projektus ir užtikrina, kad Mažeikių skyriaus sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.
7.9. Rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms.
7.10. Seka teismuose esančių civilinių, administracinių ir baudžiamųjų bylų, kuriose atstovauja Mažeikių skyrių, eigą, apie nagrinėjamų bylų eigą ir rezultatus informuoja Mažeikių skyriaus direktorių ir Skyriaus vedėją.
7.11. Vykdo dėl trečiųjų asmenų kaltės išmokėtų valstybinio socialinio draudimo išmokų išieškojimą regreso tvarka.
7.12. Vykdo žalos, padarytos Fondo biudžetui, bei dėl kitų priežasčių susidariusių socialinio draudimo išmokų permokų išieškojimą.
7.13. Bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo institucijomis, siekiant nustatyti asmenis, kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala Fondo biudžetui.
7.14. Rengia ir nustatyta tvarka teikia pretenzijas draudimo įstaigoms, vykdančioms privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, dėl lėšų grąžinimo į Fondo biudžetą.
7.15. Kontroliuoja lėšų išieškojimą pagal antstoliams perduotus vykdomuosius raštus. Apibendrintą informaciją teikia Skyriaus vedėjui.
7.16. Ruošia ir teikia teismams administracinių teisės pažeidimų bylų medžiagą pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas.
7.17. Tvarko administracinių teisės pažeidimų bylų apskaitą ir kontroliuoja nutarimų dėl administracinių baudų skyrimo vykdymo procesą.
7.18. Rengia ir teikia Mažeikių skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui sprendimų dėl administracinių baudų mokėjimo dalimis ar atsisakymo išdėstyti administracinių baudų mokėjimą projektus.
7.19. Rengia ir nustatyta tvarka teikia teismui prašymus dėl paskirtų administracinių baudų pakeitimo kita administracine nuobauda (viešaisiais darbais ar administraciniu areštu).
7.20. Tvarko nutarimų dėl administracinių baudų skyrimo dublikatų registrą.
7.21. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Mažeikių skyriaus interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose.
7.22. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, atstovauja Mažeikių skyriaus interesams bankroto ir restruktūrizavimo bylose, teikia išvadas dėl bylų eigos.
7.23. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus.
7.24. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, tiria tarnybinius ir drausminius nusižengimus, rengia išvadas ir teikia jas Mažeikių skyriaus direktoriui.
7.25. Rengia Mažeikių skyriaus vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus.
7.26. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengime.
7.27. Mažeikių skyriaus direktoriui pavedus, dalyvauja įgyvendinant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, nuostatas Mažeikių skyriuje.
7.28. Dalyvauja rengiant Skyriaus ir Mažeikių skyriaus veiklos planus.
7.29. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, pagal patvirtintą Mažeikių skyriaus dokumentacijos planą iki jų perdavimo į Mažeikių skyriaus archyvą.
7.30. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir specifikacijas.
7.31. Kaupia šios pareigybės funkcijų vykdymui reikalingus duomenis bei formuluoja pasiūlymus ir rengia užduotis dėl programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.32. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.33. Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
7.34. Dalyvauja organizuojamuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir Mažeikių skyriaus organizuojamuose renginiuose.
7.35. Mažeikių skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje.
7.36. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal Skyriaus kompetenciją.
7.37. Vykdo kitus su Mažeikių skyriaus ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Mažeikių skyriaus strateginiai tikslai.
7.38. Pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant darbe.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas) yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 4, (8443)26659, mazeikiai@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTALietuvos Respublikos ūkio ministro2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 4-563VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUSPARTEIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 14.II SKYRIUSPASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga visuomenės informavimui apie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos veiklą užtikrinti, taip pat kitoms su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu Ūkio ministerijai priskirtose srityse užduotims vykdyti ir dalyvauti užsienio svečių vizitų organizavimo ir viešinimo procese.III SKYRIUSVEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - informacijos ir komunikacijos vadybos. IV SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, politikos mokslų, komunikacijos ir informacijos studijų krypties; 6.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį; 6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, apskaitos ir tvarkymo taisykles; 6.4. išmanyti ryšių su visuomene veiklą ir pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus; 6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "Power Point", "MS Outlook", "Internet Explorer", mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis; 6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B2).V SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. rengia ir visais prieinamais informavimo kanalais teikia visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms informaciją apie Ūkio ministerijos strateginius sprendimus, vykdomą ūkio politiką ir jos įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti Ūkio ministerijos veiklos viešinimą ir palankų įvaizdį visuomenėje;7.2. rengia ir viešai skelbia su ūkio ministrui pavestomis valdymo sritimis susijusią informaciją (tame tarpe informaciją, susijusią su Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimu), rengia ir koordinuoja informacines kampanijas ir viešinimo akcijas apie Ūkio ministerijos veiklą;7.3. bendrauja su žurnalistais, atsako į jų klausimus, teikia arba organizuoja juos dominančios informacijos apie Ūkio ministerijos veiklą suteikimą, informuoja juos apie svarbiausius Ūkio ministerijoje vykstančius renginius;7.4. dalyvauja organizuojant Ūkio ministerijos viešuosius renginius (konferencijas, seminarus, verslo forumus, renginius žiniasklaidai ir kt.), užtikrindamas tinkamą pasirengimą jiems ir informacijos žiniasklaidos priemonėms pateikimą;7.5. atlieka viešosios informacijos analizės ir archyvavimo funkcijas, įvertindamas Ūkio ministerijai aktualių pranešimų žiniasklaidoje poveikį Ūkio ministerijos įvaizdžiui;7.6. atsako už sutarčių su visuomenės informavimo priemonėmis, žiniasklaidos planavimo ir reklamos agentūromis rengimą ir vykdymą;7.7. prižiūri Skyriui priskirtas Ūkio ministerijos interneto svetainės rubrikas, užtikrindamas, kad jose pateikta informacija būtų teisinga, aktuali ir reguliariai atnaujinama;7.8. atlieka vidinės komunikacijos užduotis - informuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie strateginius ūkio ministro sprendimus;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;7.10. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.VI SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 852629412, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Zarasų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ZARASŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Zarasų skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemės apskaitos ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geologijos ar geografijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės tvarkymą ir administravimą, žemės reformą, žemėtvarkos planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą, ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.3. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.7. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.9. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus ir padidinti grąžintiną žemės sklypo plotą,projektus;
7.2. nagrinėja asmenų prašymus parduoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba išnuomoti valstybinės žemės sklypus, kuriuos Nacionalinė žemės tarnyba valdo patikėjimo teise, ir rengia dokumentus, reikalingus šiems veiksmams atlikti;
7.3. rengia dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant privačią žemę valstybės nuosavybėn, įgyvendinant bendraturčio teises į bendrosios nuosavybės teise su kitais asmenimis Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomus žemės sklypus, priimant sprendimus pirkti ar atsisakyti pirkti pirmumo teise parduodamus privačios žemės sklypus;
7.4. nagrinėja asmenų prašymus pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir rengia dokumentus, reikalingusšiems veiksmams atlikti;
7.5. nagrinėja asmenų prašymus nustatyti, pakeisti ar panaikinti servitutus ir rengia dokumentus, reikalingusšiems veiksmams atlikti;
7.6. nagrinėja asmenų prašymus suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus ir rengia dokumentus, reikalingusšiems veiksmams atlikti;
7.7. nagrinėja asmenų prašymus pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus savivaldybės ar privačios žemės sklypus ir rengia dokumentus, reikalingusšiems veiksmams atlikti;
7.8. rengia dokumentus, susijusius su susijusius su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo organizavimu, tikrinimu, derinimu ir tvirtinimu, valstybinės žemės patikėtinio funkcijų įgyvendinimu rengiant ir derinant teritorijų planavimo dokumentus;
7.9. rengia planavimo sąlygas rajono ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.10. rengia sprendimų dėl žemės sklypų dalių nustatymo projektus;
7.11. rengia pažymų, ar privatizavimo objektams priskirti žemės sklypai grąžintini natūra piliečiams, turintiems teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, projektus;
7.12. rengia sprendimų suteikti teisę naudoti žūklės plotą valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba projektus, taip pat rengia dokumentus, susijusius su valstybinių vandens telkinių plotų naudojimu;
7.13. nagrinėja asmenų prašymus išduoti sutikimus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti ir statyti nesudėtingus laikinus statinius ir rengia sutikimų (arba atsisakymų juos išduoti) projektus;
7.14. teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie valstybės biudžeto lėšų žemės reformai, žemės tvarkymo ir administravimo darbams vykdyti poreikį, apie reikalingus skelbti konkursus teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbams atlikti bei darbų kiekio poreikį, apie žemės tvarkymą, piliečių nuosavybės teisių atkūrimą, žemės reformos vykdymą ir kitais klausimais;
7.15. rengia dokumentus teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartims sudaryti ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
7.16. nagrinėja prašymus paimti žemę visuomenės poreikiams ir rengia dokumentus sprendimams paimti žemę visuomenės poreikiams priimti;
7.17. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese:
7.18. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę - atlieka patikras vietoje;
7.19. renka duomenis apie valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus;
7.20. teikia duomenis apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ar geodezininkų atliekamų darbų kokybę bei siūlymus dėl šių asmenų veiklos vertinimo, taip pat dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo ar panaikinimo;
7.21. rengia piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašus, rengia piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką bei vandens telkinius lėšų mokėjimo dokumentus;
7.22. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.23. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose;
7.24. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.25. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.26. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.27. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.28. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.29. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.30. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.31. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, (85)2398429, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas vilkiko (miškovežio) vairuotojas. Krovinių gabenimas Lietuva, Latvija
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE
Patirtis medienos pervežimo srityje.
Asmeninės savybės:
Atsakingas
Sąžiningas
Pareigingas

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laurama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865640355
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Laurama"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Įmonė plečianti savo veiklą ieško naujų darbuotojų. Darbas mobilioje brigadoje.
Darbo pobūdis:
Langų ir fasadų valymas;
Postatybinis ir generalinis patalpų valymas;
Baldų ir kiliminių dangų valymas;
Darbas pilnu etatu.

Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Noras dirbti ir tobulėti;
Punktualumas;
Nebijoti aukščio;
Darbo patirtis ir aukštalipio pažymėjimas - privalumas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51-204, 8 670 17736, modestas.jankauskas@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Mūrininkas

Pobūdis: Mūro darbai Krekenavoje, Panevėžio raj.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stafas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 865512222
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Stafas"  Mobilios valymo brigados darbininkas

Pobūdis: Langų valymas; kiliminės dangos valymas ir panašūs darbai.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: D. Petraitienės firma "Akvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g., 868673128, vilniusadministratore@akvija.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie D. Petraitienės firma "Akvija"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Produkcijos surinkimas pagal užsakymus.
Sudėjimas pagal maršutų kryptis.
Paletizacija.
Reikalavimai: Fiziškai stiprus, atsakingas, norintis dirbti, be žalingų įpročių.
Panašaus darbo patirtis (darbo sandėlyje patirtis).


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Belvedere prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 47, vd@degtine.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Belvedere prekyba"  Dokumentų valdymo specialistas-administratorius

Pobūdis: Dokumentų valdymo specialistas bus atsakingas už:
• dokumentų valdymo organizavimą Inspekcijoje (dokumentų registravimą dokumentų valdymo programoje, dokumentų išsiuntimą, pavedimų ir užduočių vykdymo kontrolę);
• dokumentų tvarkymą bei dokumentacijos plano rengimą ir derinimą su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;
• Inspekcijos parengtų dokumentų redagavimą;
• interesantų konsultavimą telefonu;
• svečių priėmimą;
• komandiruočių organizavimą ir darbuotojų, vykstančių į komandiruotes, kelionės dokumentų įforminimą;
• supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymą (kelionės, viešbučiai, reprezentacinės prekės);
• vidinę komunikaciją, darbuotojų užklasinės veiklos organizavimą.
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą (arba būti paskutinio kurso studentu).
2. Darbo patirtis dokumentų valdymo ar klientų konsultavimo srityse būtų privalumas.
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6. Gebėti valdyti konfliktines situacijas bei mokėti valdyti stresą.
7. Gebėti mandagiai bendrauti, dirbti komandoje, organizuoti savo veiklą, gebėti laikytis nustatytų terminų, gebėti atlikti skirtingas užduotis, greitai įsisavinti naujoves.
8. Būti paslaugiam, komunikabiliam, lanksčiam, atsakingam, pareigingam, reikliam sau ir kitiems.

Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė geležinkelio inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 18a, 865962161, jolita.abaraviciene@vgi.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Valstybinė geležinkelio inspekcija  Cecho darbininkas

Pobūdis: Metalo apdirbimo įmonė siūlo darbą cecho darbininkams.

Darbo pobūdis:
- metalo ruošinių šlifavimas;
- skylių gręžimas;
- sriegių formavimas;
- pjovimas juostiniu pjūklu;
- paruošimas suvirinimui;
- surinkimo darbai;
- smulkūs krovos darbai.

Gaminiai smulkaus gabarito (pramoninės, industrinės detalės iš plieno, aliuminio ir nerūdijančio plieno).

Yra galimybė dirbti prie sudėtingesnių staklių, suvirintojo ar kitose kvalifikacijos reikalaujančiose darbo vietose (įgavus patirtis dirbant cecho darbininku).
Reikalavimai: Be žalingų įpročių;
Patirtis nebūtina (apmokysime);

Pedantiškumas ypatingai vertinama savybė.

Darbo vieta: Sandėlių g. 44, Vilnius

Skelbime nurodytas atlyginimas yra pradinis, galutinį atlygį aptarsite susitikimo metu, priklausomai nuo Jūsų poreikių, įgūdžių ir požiūrio į darbą.

Atlyginimas: 1250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Titmeta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandėlių, 869973178, personalas@titmeta.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Titmeta"  Geležinkelių transporto specialistas

Pobūdis: SAUGOS IR SĄVEIKOS SKYRIAUS SPECIALISTAS bus atsakingas už:
• VGI prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
• eismo saugos valdymo sistemų diegimą, įgyvendinimo priežiūrą bei tobulinimą;
• pažeidimų geležinkelio transporto srityje nustatymą ir tyrimą, administracinių bylų nagrinėjimą;
• geležinkelių transporto eismo įvykių, katastrofų ir riktų tyrimą;
• leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių riedmenis ir struktūrinius posistemius išdavimą.

Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (arba būti paskutinio kurso studentu).
2. Geležinkelių veiklos pagrindų, pagrindinių statinių, įrenginių ir riedmenų reikalavimų, traukinių eismo organizavimo bei signalizavimo principų žinojimas ir/ar patirtis geležinkelių transporto srityje būtų privalumas.
3. Labai gerai mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu). Rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas.
4. Gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
5. Būti susipažinusiam su Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto eismo saugą ir sąveiką.
6. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai organizuoti savo veiklą, būti atsakingam, paslaugiam ir iniciatyviam.

Atlyginimas: 1586 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė geležinkelio inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g. 18a, 865962161, jolita.abaraviciene@vgi.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie Valstybinė geležinkelio inspekcija  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klojimo darbai objekte Vilniuje
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stafas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865512222
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Stafas"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Lauko elektros tinklų montavimas:
Tranšėjų kasimas, kabelių klojimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis statybų arba inžinerinių tinklų tiesimo srityje;
C kategorijos vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas

Atlyginimas 1300-1600 Lt.

CV siųsti el.paštu info@enesto.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Enesto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pelesos g.3 (306 k.), 861469820, info@enesto.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Enesto"  Betonuotojai

Pobūdis: Betonavimo darbai-perdangos,sienos ,kolonos.Darbas su klojiniais;
Reikalavimai: Patirtis renkant klojinius,armuojant ,gebėjimas dirbti brigadoje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Varūsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 8/14, 868537293
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Varūsta"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Darbas Pabaltijyje, Lenkija, Čekija. Dalinių krovinių rinkimas
Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas. Atsakingumas, kruopštumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MP prekyba"
Miestas: Vievis
Kreiptis: Jaunystės g. 1, 865550553, mantas@mptrucks.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "MP prekyba"  Teisininkas / konsultantas

Pobūdis: Įmonė, teikianti teisines bei buhalterines paslaugas, Vilniuje pilnai darbo dienai ieško teisininko (-ės)/konsultanto (-ės).
Reikalavimai: Reikalavimai: ne mažiau negu 2 metų teisinio darbo patirtis įmonių teisės bei mokesčių srityse, geros anglų bei rusų kalbos žinios.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prospera Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: personalui.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Prospera Lietuva"  Pardavėjas, konsultantas

Pobūdis: Ieškome vadybininko.

Siūlomo darbo pobūdis:
• Naujų klientų paieška
• Ilgalaikių ryšių su klientais palaikymas.
Esame tarpininkavimo
aslaugas teikianti įmonė, vykdanti rinkodaros, pardavimo, klientų aptarnavimo, konsultavimo bei pritraukimo paslaugas. Dirbame su skirtingais projektais. Įgyvendiname užsakovų nurodytas akcijas, į rinką įvedame naujus produktus, plečiame klientų ratą. Mūsų kolektyvo energija ir patirtis - aukštų rezultatų garantas.

Neturinčius darbo patirties apmokome.
Reikalavimai: -Veiklumas;
-Energija;
-Komunikabilumas;

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aneesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: darbdavys.atranka@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Aneesta"  Vairuotojas-tiekėjas

Pobūdis: Nuolatiniam darbui Klaipėdoje autoservise "Raivinta" reikalingas vairuotojas-tiekėjas pilnai darbo dienai.
Darbo pobūdis: automobilių detalių paieška, pristatymas. Atlyginimas 1000-1200 Lt., atskaičius mokesčius.
Tel. nr. pasiteiravimui: 864752100
El. paštas: raivinta.klp@gmail.com

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raivinta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 21, 864752100, raivinta.klp@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Raivinta"  Laiškininkas 18 pašte

Pobūdis: Registruotos/neregistruotos korespondencijos, periodinių leidinių, pašto siuntų, neadresuotos reklamos pristatymas gyventojams, prekių pardavimas ir pašto paslaugų teikimas (mokesčių surinkimas ir pan.).

Darbo vieta - Aleksotas.

Darbo grafikas:
Pr. - Penkt. 6:00-14:00
Šešt. 6:30-11:30

Darbo užmokestis:
Mokami priedai už darbo kokybę ir asmeninius pardavimus.

Reikalavimai: Savarankiško darbo patirtis;
gerai mokėti valstybinę kalbą;
paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.


Norintys dalyvauti atrankoje savo gyvenimo aprašymą turėtų siųsti nurodytu el. pašto adresu su nuoroda "Laiškininkas, K-18 p." arba kreiptis tiesiogiai į paštą esantį adresu Veiverių g. 35 a.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 837401344, 837731755, karjera.kaunas@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Medžio paruošėjas dažymui

Pobūdis: Dygiuotos pušies medinių stumdomų durų paruošimas dažymui (šveitimas, špakliavimas) Darbas gamyboje, viena pamaina,pilnu etatu.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, atidumas

Atlyginimas: 1730 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panorama Nordic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos g.2b., voškoniai, domeikavos sen., andrius@panoramanordic.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Panorama Nordic"  Vėdinimo - kondicionavimo sistemų priežiūros meistras

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Prižiūrėti pastatų vėdinimo-kondicionavimo sistemas, šalinti jų automatikos gedimus.

Reikalavimai:

- spec. techninis išsilavinimas (šaldymo, vėdinimo įrangos remontininko arba elektriko specialybė);
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, automobilis;
- noras mokytis ir įgyti daugiau patirties vėdinimo-kondicionavimo sistemų priežiūros srityje.

Privalumai:
- vėdinimo ir kondicionavimo sistemų remonto ir priežiūros darbo patirtis;
- kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams (VK iki 1000 V);

Mes jums siūlome:

- savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
- geras darbo sąlygas;
- tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: AB Lietuvos paštas

Lietuvos paštas yra didžiausia ir seniausia pašto paslaugų teikimo bendrovė, turinti daugiausiai klientų aptarnavimo skyrių mūsų šalyje. Bendrovė, siekianti kokybės, veržlumo, modernumo ir efektyvumo, kviečia prisijungti naujus, motyvuotus komandos narius.


KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTAI (Kaunas)

Darbo pobūdis:
• aptarnauti privačius bei verslo klientus, užtikrinant aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduoti pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teikti informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengti atliktų darbų dienos ataskaitas.
Neterminuota darbo sutartis.
5 dienų darbo savaitė (paštas dirba 6 dienas per savaitę).
Mokami motyvaciniai priedai už darbo kokybę, asmeninius pardavimus, tikslų įgyvendinimą.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas;
• klientų aptarnavimo darbo patirtis;
• puikus lietuvių kalbos mokėjimas, užsienio kalbų mokėjimas – privalumas;
• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• paslaugų teikimo kokybės standartų išmanymas;
• puikūs bendravimo įgūdžiai, paslaugumas, orientacija į klientą;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.


Norinčius dalyvauti konkurse prašom savo CV siųsti el. paštu karjera.kaunas@post.lt su nuoroda: "Klientų aptarnavimo specialistas, K-28”

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 837401344, 837731755, karjera.kaunas@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Fleksografinės spaudos operatorius - mechanikas

Pobūdis: UAB "Eltaka", 17 metų sėkmingai gaminanti popierinę pakuotę, plečia savo veiklą ir ieško fleksografinės spaudos mašinos operatoriaus – mechaniko.

Darbo vieta:
Vilnius, Žirnių g. 12;

Darbo pobūdis:
spaudos mašinos derinimas;
sklandaus spaudos proceso užtikrinimas;
fleksoformų klijavimas;
dažų paruošimas;
darbas dviem pamainomis:
1 pamaina - nuo 6.00 – 14:30;
2 pamaina - nuo13:30 – 22.00.


Siūlome:
socialines garantijas;
sveikatos draudimą;
konkurencingą atlyginimą;
galimybes tobulėti;
visas darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: Darbo spaustuvėje patirtis;
anglų kalbos pagrindai;
gebėjimas dirbti savarankiškai;
darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eltaka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 12, info@eltaka.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Eltaka"  Operatorius - mechanikas

Pobūdis: UAB "Eltaka", 17 metų gaminanti popierinę pakuotę, plečia savo veiklą ir ieško pakuotės gamybos linijos operatoriaus – mechaniko, arba priims į darbą žmogų, norintį išmokti dirbti šitą darbą.

Darbo vieta:
Vilnius, Žirnių g. 12;

Darbo pobūdis:
gamybos įrangos derinimas;
sklandaus gamybos proceso užtikrinimas;
kokybiškos pakuotės gamyba;

darbas dviem pamainomis:
1 pamaina - nuo 6.00 – 14:30;
2 pamaina - nuo13:30 – 22.00.


Siūlome:
socialines garantijas;
konkurencingą atlyginimą;
galimybes tobulėti;
visas darbui reikalingos priemones.
Reikalavimai: Techninis išsilavinimas;
darbo kompiuteriu pagrindai;
pageidautina panašaus darbo, t.y. darbo su gamybos linijomis patirtis;
anglų kalbos pagrindai;
gebėjimas dirbti savarankiškai;
kruopštumas, sąžiningumas, aktyvumas,komunikabilumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eltaka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 12, info@eltaka.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Eltaka"  Vairuotojas - ekspeditorius

Reikalavimai: Reikalingi patyrę tarptautinių pervežimų vairuotojai ekspeditoriai, turintys CE kategoriją.
- Vairuotojo CE kategorija - būtina;
- Tolimųjų reisų vairuotojo darbo patirtis daugiau nei metai - būtina;
- Darbštumas, sąžiningumas;
- Skaitmeninė vairuotojo kortelė;
- ADR (pavojingų krovinių vežimo pažymėjimas) - privalumas.
Siūlome geras darbo ir atsiskaitymo sąlygasir socialines garantijas.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transekspedicija"
Miestas: Vilius
Kreiptis: 865532530, darbas@transekspedicija.lt
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Transekspedicija"  Programuotojas

Pobūdis: Ieškome PHP, Phyton programuotojo projekto back-end pozicijai užimti.
Reikalavimai: Atsakingumas, Programavimo patirtis PHP, SQL, JavaScript.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolud"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kelmijos sodu 8oji, 865614677, viktordolud@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "Dolud"  Vadybininkas

Reikalavimai: Reikalingas vadybininkas naujo produkto įvedimui Lietuvos ir Europos rinkoje.

Perspektyvus darbas, karjeros galimybės.

Privaloma: puikios anglų kalbos žinios, automobilis, geri bendravimo įgudžiai, galimybė dirbti išvykoje.
Pageidautina: dirbęs/usi su dažais, gruntais ar statybinėmis medžiagomis.

Darbas Kaune. Darbas skirtas atkakliam/iai, užsispyrusiam/iai ir tikslo siekiančiam/iai darbuotojui/ai.
Atlyginimas priklausantis nuo rezultato - puiki galimybė valdyti savo pajamas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PDGroup"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 863940000, vytkru@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.26

Atsiliepimai apie UAB "PDGroup"  Padavėjas

Pobūdis: Darbas picerijoje. Malonus klientų aptarnavimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas.Privalumai:darbo patirtis, užsienio kalbų mokėjimas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mambo Taika"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr.61, taika@mambo.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Mambo Taika"  Padavėja(-as)

Pobūdis: Ieškau padavėjos(-o) naujai atidaromai kavinei-blyninei Pašilaičių mikrorajone.
Siūlau darbą Jums nedideliame, jauname kolektyve.
Reikalavimai: Privalumas - padavėjos(-o) darbo patirtis. Tinka ir studentai. Laukiu Jūsų CV el.paštu ivanovaite.rasa@gmail.com

Dėl atlyginimo susitarsime.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ai ir Oi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Girulių g., ivanovaite.rasa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Ai ir Oi"  Konsultantai, pardavėjai, vadybininkai

Pobūdis: Bendravimas su klientais, klientų poreikių išsiaiškinimas bei individualių kompleksinių pasiūlymų rengimas;
Įeinančių užklausų atsakymas;
Sutarčių su klientais derinimas ir sudarymas;
Užsakymų suformavimas, surinkimas.
Reikalavimai: Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Labai geros lietuvių kalbos žinios žodžiu ir raštu;
Puikūs bendravimo įgūdžiai, savarankiškumas, iniciatyvumas bei orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic trust group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: darbuotojas.kaune@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Baltic trust group"  Pardavėjai, konsultantai

Pobūdis: Bendravimas su klientais, klientų poreikių išsiaiškinimas bei individualių kompleksinių pasiūlymų rengimas;
Įeinančių užklausų atsakymas;
Sutarčių su klientais derinimas ir sudarymas;
Užsakymų suformavimas, surinkimas ;
Darbas su kasa, sąskaitų faktūrų išrašymas.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Divos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: atranka2014@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Divos"  Padavėjas

Reikalavimai: Visko išmokysim, patarsim padėsim, puiki aplinka, draugiškas kolektyvas mielai priims darbščią, gerai nusiteikusią merginą.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alikanze"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: padavejos.darbas@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Alikanze"  Tolimųjų reisų vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais (ES šalys); darbas su tentinėmis puspriekabėmis;
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija, pradinė profesinė kvalifikacija 95 kodas, galiojanti vairuotojo medicininė kortelė, noras dirbti,savarankiškumas, atsakingumas.
Atlyginimas sutartinis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Autika, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 611 21400
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie Autika, UAB  Statybininkas

Pobūdis: Fasadai tinkuojami, ventiliuojami.muras.stogai.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis
- Praktinė darbo patirtis;
- Aktyvumas, savarankiškumas;
- Statybos proceso ir technologijų išmanymas;
- Fizinė ištvermė.

Reikalingi tik atsakingi asmenys nelakstantys iš vienos įmonės į kitą dėl savo nekompetencijos.

Privalumai:
- Kruopštumas;
- Atsakingas požiūris į darbą;
- Noras tobulėti statybos sektoriuje;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Farera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vandziogalos 90, 860387985
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Farera"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4-10 kV Oro linijų, kabelių linijų, kabelių spintų ir transformatorinių, komplektinių, modulinių, stulpinių transformatorinių montavimas, remonto darbų vykdymas, eksploatacija.
Reikalavimai: Aukštesnysis elektrotechninis išsilavinimas;
Ne mažesnė kaip 2m. analogiška elektrotechninio darbo patirtis;
VK elektrosaugos kvalifikacija;
Žemos įtampos kabelių movų elektromontuotojo pažymėjimas;
Aukštos įtampos kabelių movų elektromontuotojo pažymėjimas;
0,4 - 110 kV įtampos kabelių klojėjo pažymėjimas;
Vairuotojo pažymėjimas (B, C kategorija);
Atsakingumas, organizuotumas, komunikabilumas, iniciatyva atliekant darbus.

Atlyginimas 2000 Lt į rankas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai
Kreiptis: Gedimino g. 24, 865697727
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimas
Reikalavimai: Noras dirbti .Gebejimas isisavinti naujoves

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techspektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 86871504
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Techspektras"  Elektrikas

Pobūdis: Vidaus elektros instaliacijos montavimo darbai: paruošiamieji darbai kabeliu montavimui, kabelinių trasų montavimas, kabelių klojimas, pajungimas, apšvietimo montavimas ir t.t.
Reikalavimai: Profesinis/ aukštesnysis išsilavinimas elektrotechnikos srityje;

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Omelon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862131114, info@omelon.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Omelon"  Santechnikas - šilumininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

Šildymo sistemos ir šilumos mazgo priežiūra, temperatūrinio grafiko nustatymas ir sekimas, smulkus šildymo sistemos įrenginių remontas.Techninės dokumentacijos pildymas.

Reikalavimai:

• santechniko - šilumininko darbo patirtis;
• vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Mes jums siūlome:

• stabilų atlygį už darbą;
• darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• geras darbo sąlygas.


Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Siuvėja (-as)

Pobūdis: Darbo drabužių siuvimas. Siuvimas tam tikromis operacijomis. Siūlome jums geras darbo salygas (naujos automatinės siuvimo mašinos), laiku mokamą darbo užmokestį, visas socialines garantijas ir draugišką darbo kolektyvą.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ritėjus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 271, 861447343, gamyba@aap.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Ritėjus"  Mūrininkai, blokelių mūrininkai

Pobūdis: Reikalingi mūrininkai, pagalbiniai darbininkai,mūrininkai iš blokelių.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g., 868446499
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Virėjas

Pobūdis: Patiekalų atleidimas, pilnu etatu.
greito maisto vegetarinis restoranas Ozo ppc
Reikalavimai: Pokalbio metu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prasadas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo ppc, 865068297, rasama07@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Prasadas"  Fasadų šiltintojų

Pobūdis: Nuo 2001m. veikianti ir sėkmingai besiplečianti įmonė UAB "Orlista" ieško fasadų šiltintojų darbui Kaune, Vilniuje, Marijampolėje, Utenoje, Anykščiuose.
Laukiame motyvuotų darbui, siekiančių tobulėti darbuotojų, ieškančių draugiško kolektyvo ir savalaikio užmokesčio.
Mob.: 8 646 34406; 8 600 20232

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Kasininkas (-ė)

Pobūdis: • Aptarnauti klientus kasoje;
• Klientų pageidavimu išrašyti sąskaitas-faktūras.
Darbas prekybos centre PROMO Cash&Carry (Ateities pl. 39.)
Reikalavimai: • Vidurinis, aukštesnysis, profesinis išsilavinimas;
• Komunikabilumas;
• Greita orientacija;
• Atsakomybė, darbštumas, savarankiškumas, sąžiningumas;
• Galimybė dirbti nuo 6 val. ryto;
• Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl., 837401553, personalas.atranka@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Darbų vadovo

Pobūdis: Sėkmingai auganti ir besiplečianti statybos įmonė UAB Orlista ieško nuolatos siekiančio tobulėti, sąžiningo, pareigingo, lojalaus, išprususio, išsimokslinusio statybos darbų vadovo.

Objektai: Vilniuje, Kaune, Marijampolėje.

Informaciją apie save, kvalifikacijos patvirtinimą, nuveiktus darbus, rekomendacijas ir kitą aktualią informaciją siųskite el. paštu info@orlista.lt.
Nurodykite ir pageidaujamą darbo užmokestį.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Salės darbuotojas (-a)

Pobūdis: • tvarkos palaikymas prekybinėje salėje;
• prekių krovimas ir priežiūra lentynose;
• prekių galiojimo terminų kontrolė;
• pagalba klientams;

Darbas prekybos centre PROMO Cash&Carry Kaune, Ateities pl. 39.
Reikalavimai: • vidurinis, aukštesnysis, profesinis išsilavinimas;
• geras fizinis pasirengimas ir ištvermė;
• atsakomybė, darbštumas, savarankiškumas, sąžiningumas;
• galimybė dirbti slenkančiu grafiku.

Privalumai:
• el.krautuvo pažymėjimas;
• panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl., 837401553, personalas.atranka@sanitex.eu
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Statybininkas

Reikalavimai: Nuo 2001m. veikianti ir sėkmingai besiplečianti įmonė UAB "Orlista" ieško aliuminio langų ir stiklo konstrukcijų gamintojų ir montuotojų, stogdengių, fasadų šiltintojų, skardininkų, santechnikų, darbui Kaune, Vilniuje, Marijampolėje, Utenoje, Anykščiuose.

Laukiame motyvuotų darbui, siekiančių tobulėti darbuotojų, ieškančių draugiško kolektyvo ir savalaikio užmokesčio.

Mob.: 8 646 34406; 8 600 20232

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orlista"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864634406, info@orlista.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Orlista"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais klientais, naujų klientų paieška, prekių užsakymo perdavimas delniniu kompiuteriu, sekti savalaikį klientų atsiskaitymą, lengvojo automobilio priežiūra.

Reikalavimai: Vairuotojo B kategorijos teisės, rusų kalbos mokėjimas, vairavimo įgudžiai, kruopštumas, pareigingumas, sąžiningumas. Turėti nuosavą automobilį. (sugedus įmonės automobiliui).

Atlyginimas priklauso nuo rezultatų.

CV siųsti: bretlingis@takas.lt
www.bretlingis.lt
Informacija telefonu 8 699 62103.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos bretlingis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 699 62103, bretlingis@takas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos bretlingis"  Indų plovėja (-as)

Pobūdis: Restoranui Da Antonio reikalinga indų plovėjA, kuri užtikrintų švarą ir tavrką.
Reikalavimai: Sąžiningumas, punktualumas

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Barbera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g., 2685707, 868221622, banga@antonio.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Barbera"  Vairuotojas

Reikalavimai: Įmonei, užsiimančiai statybinės įrangos nuoma reikalingas vairuotojas. Krovininis automobilis iki 3500 kg, pakanka B kategorijos, BE,C,CE privalumas. Pagrindiniai kroviniai pastoliai, bei mobilios tvoros. Pagrindinė bazė yra Nemėžyje.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Varonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50, 860989851, mindaugas@varonis.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Varonis"  Vadybininkas

Pobūdis: UAB "Autofuroras" ieško naujo žmogaus vadybininko pareigoms. Darbas su esamais ir busimais klientais.
Reikalavimai: Rūsų ir Lietuvių kalbų mokėjimas privalomas.
Kitu užsienio kalbų mokėjimas privalumas.
Gali būti ir studentas.

Siūlome: Konkurencingą darbo užmokestį.
Laiku mokama atliginimą.
Procentus nuo prekybos.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autofuroras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 137, 865984884, info@autofuroras.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Autofuroras"  Betonuotojai

Pobūdis: Perdangų, monolitinių ruožų, sienų betonavimas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRK Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 67a, 865964851, info@krkbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "KRK Baltic"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Būsi atsakingas už:
- malonų bendravimą su klientais;
- aktyvų kompanijos produktų ar paslaugų
pristatymą ir pardavimą telefonu.

Mes siūlome:
- įdomų ir dinamišką darbą jaunatviškame, draugiškame kolektyve;
- patrauklią darbo vietą A klasės biure Kauno centre;
- fiksuotą darbo užmokestį ir skatinančius priedus;
- mokymų, ugdymo ir karjeros galimybes tarptautinėje įmonėje;
- motyvuojančią darbo aplinką – galimybę dalyvauti
įmonės renginiuose, konkursuose, apdovanojimuose.
Reikalavimai: Tikimės, kad Tu:
- laisvai kalbi ir rašai lietuvių kalba;
- turi puikius bendravimo įgūdžius;
- dažnai šypsaisi ir pasižymi gera nuotaika;
- nori dirbti pardavimų srityje ir siekti
užsibrėžto tikslo;
- esi pozityvus, motyvuotas ir kupinas
entuziazmo;
- gebi dirbti kompiuteriu.

Atsižvelgsime, jei:
- turi darbo patirties aktyvių pardavimų ir/ ar klientų aptarnavimo srityse.

Jei susidomėjai – CV lauksime el. paštu darbas@unicall.lt su nuoroda "Pardavimų vadybininkas (-ė)".

Konfidencialumą garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atlyginimas: 1350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kaunas communication centre"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Donelaičio g. 62, darbas@unicall.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Kaunas communication centre"  Izoliuotojas

Pobūdis: Ortakių, šaldymo, šildymo vamzdynų izoliavimas
Reikalavimai: Noras mokytis ir tobulėti.
Patirtis privalumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termidė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. kairiūkščio 13, 865522021
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Termidė"  Padavėjas/barmenas

Pobūdis: Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.

Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g. 22, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Kepėjas

Pobūdis: Darbas dinamiškoje ir atviroje naujo restorano "Sweet Root" virtuvėje.
Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.
Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g. 22, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Virėjas

Pobūdis: Darbas dinamiškoje ir atviroje naujo restorano "Sweet Root" virtuvėje.
Mums svarbu: dėmesys maistui, santykiui tarp žmonių, produktui ir detalei. Pagarba natūralumui bei tradicijai, atvirumas pasauliui ir idėjoms. Noras dalintis ir mokytis. Tai turėtų būti svarbu ir kiekvienam mūsų komandos nariui.
Daugiau informacijos - info@sweetroot.lt arba +370 685 60767.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras stalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užupio g. 22, 8 685 60767, info@sweetroot.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Atviras stalas"  Valytoja Dariaus ir Girėno g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja patalpų valymui Dariaus ir Girėno g. Terminuotas įdarbinimas: 2 savaitės, su galimybe pratęsti darbo sutartį. Darbo laikas: 7-16 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Siuveja

Pobūdis: Siuti siuvimo masinomis: overlokas, ploksciaisule, flatlock'as
Reikalavimai: Butina patirtis

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Z. Kuncienės, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario 76, 861534719
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie Z. Kuncienės, UAB  Krovikas

Pobūdis: Audiniu issikrovimo ir pasikrovimo darbai
Reikalavimai: Noras dirbti. B katgorija

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Z. Kuncienės, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario 76, 865521923
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie Z. Kuncienės, UAB  Virėjas/virėjo padėjėjas

Pobūdis: Darbas su WOK keptuve ruošiant rytų virtuvės patiekalus.
Darbas su WOK keptuve ruošiant karštas salotas.
Patiekalų gamyba pagal patvirtintas technologines korteles;
Pusgaminių paruošimas, likučių kontrolė.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;
Virėjo ar virėjo padėjėjo darbo patirtis.

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867923884, egle@sveikasmaistas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Padavėjas

Pobūdis: Padavėjo darbas restorane,pilnu etatu.Darbas pamaininis.
Reikalavimai: Padavėjo darbo patirtis būtų privalumas

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.19/1, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Eksporto plėtros vadybininko (skandinavijos rinka)

Pobūdis: Naujų klientu paieška ir nuolatinis bendravimas su esamais klientais.
Aktyvus įmonės parduodamos produkcijos pardavimas didmenynė prekyba.
Komercinių pasiūlymų bei sutarčių ruošimas.
Kompanijos keliamų tikslų siekimas.
Reikalavimai: Būtina gerai mokėti anglų k. žodžiu ir raštu.
Galimybė iškart pradėti darbą.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@esama.eu
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Laivu smeliuotojai-dazytojai

Pobūdis: Siūlomas darbas: dazytojas-smeliuotojas visu etatu. (IMK IR VAZIUOK, Reikalingi kvalifikuoti smeliuotojai - dazytojai darbui Suomijoje prie laivu, daug duodama valandu isdirbti, nuo 9 - 12 eur).

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Imk ir važiuok"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867802044, info@imkirvaziuok.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Imk ir važiuok"  Buhalterė (is)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- Darbo užmokesčio skaičiavimas;
- Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki balanso;
- Buhalterijos atitikimo įstatymų nustatytiems reikalavimams užtikrinimas;
- Pranešimų, deklaracijų rengimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
- Vidinių ir išorinių ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje;
- Buhalterio darbo patirtis ne mažiau 1 m.;
- Darbo patirtis su apskaitos programa Rivilė;
- LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, personalo apskaitą ir darbo teisę, įmonės veiklą, išmanymas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:
- Geros anglų / rusų kalbos žinios būtų privalumas;
- Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.
Mes jums siūlome:
- Darbą draugiškame kolektyve;
- Visas socialines garantijas;
- Dideles galimybes tobulėjimui;
- Seminarus, mokymus.

CV SIŲSTI EL. PAŠTU: personalas@finline.lt

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finline"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. basanavičiaus g. 9, 852053030, personalas@finline.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Finline"  Elektromontuotojas

Pobūdis: V.Juršano įmonės "VIKTERA" veiklos sritys – 0,4-10 kV lauko elektros tinklų montavimas.
Pagrindinis užsakovas: AB LESTO
Šiuo metu ieškome elektromontuotojų.

Darbo aprašymas:
* kabelių linijų, oro linijų tiesimas; tranšėjų kasimas; pastočių ir skydų montavimas rekonstrukcijos darbai.
* Darbas lauko sąlygomis;
* Darbo vieta - Vilnius.
Reikalavimai: Reikalavimai: elektrotechninis išsilavinimas.
Privalumai: kvalifikacijos pažymėjimai.

Papildoma informacija tel.: 8 612 73 216.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: V. Juršano įmonė "Viktera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 861273216
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie V. Juršano įmonė "Viktera"  Nekilnojamojo turto vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais klientais
Naujų klientų paieška
Tiesioginis bendravimas su klientu
Pardavimai
Derybos
Konsultavimas
NT rinkos analizė
NT objektų reklamos sprendimai
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas - privalumas
- Nuosavas automobilis - privalumas
- Darbo kompiuteriu pagrindai
- Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai
- Analitinis mąstymas, organizuotumas
- Aktyvumas, pareigingumas, atsakingumas
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai
- Orientacija į rezultatą
- Orientacija į prestižinę įmonę atitinkančią darbo kokybę
- Noras ir sugebėjimas dirbti komandoje;
- Anglų ir rusų kalbų įgūdžiai.
- Noras pradėti ilgalaikę karjerą NT srityje


Mes jums siūlome:

- Galimybę realizuoti save, įgyti naujų žinių ir patirties
- Lankstų veiklos grafiką
- Galimybę dirbti tarp produktyviausių šios profesijos atstovų
-Įdomų ir dinamišką darbą profesionaliame kolektyve;
- Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
- Kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi galimybes;
- Profesionalius apmokymus pradedant dirbti;
-Galimybę laisvai organizuoti savo darbo laiką, savarankiškai priimti sprendimus;

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostinės būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeimyniškių g. 23/ raitininkų g. 2, (8) 611 198 12, info@sostinesbustas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sostinės būstas"  Sandėlininkas

Pobūdis: Siūlome darbą sandėlininkui-ekspeditoriui. Darbo pobūdis: krovos darbai rankomis sandėlyje, prekių priėmimas, prekių atrinkimas su delninuku, krovimas auto krautuvu, prekių pakrovimas /iškrovimas , prekių pristatymas klientams įmonės lengvuoju automobiliu, sandėlio tvarkymas. Darbas vyksta darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val, 5 dienas per savaite. Sandėlis yra Žemuosiuose Paneriuose prie 18 troleibuso žiedo.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, pradinės kompiuterio žinios, rusų kalbos pradmenys; pageidautina: darbo sandėliuose patirtis, prekių atrinkimo su delninukais patirtis, mokėjimas vairuoti auto krautuvą, auto krautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kabreta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago, 863086160, virgis@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Kabreta"  Vamzdziu klojejas prie betransejinio kryptinio grezimo aparato

Pobūdis: Imone uzsiima betransejiniais kryptiniais grezimais. Darbas bus prie sio agregato.
Reikalavimai: Turi moketi niveliuoti;
Atsakingumas;
saziningumas;
noras dirbti ir uzsidirbti.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurotena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862240143, sarunas.jagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Eurotena"  Buhalteris

Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymas ir kontrolė nuo pirminių dokumentų iki ataskaitų pateikimo valstybinėms institucijoms. Finansinių ataskaitų pateikimas įmonės vadovams ir bankams. Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo dokumentų tvarkymas, dalyvavimas biudžetų ruošime. Skolų suderinimai ir užskaitos.
Reikalavimai: Darbo patirtis buhalterijoje ne mažiau kaip 2 metai, apskaitos programa Rivilė. ( Darbas gali būti kaip ir papildomas)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šeduvos šilas"
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Šeduva, Vėriškių g. 64, 869915135, seduvossilas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Šeduvos šilas"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: - tarptautinių krovinių pervežimas kelių transportu;
- tolimieji reisai po Europą ir NVS šalis.
Reikalavimai: - tarptautinių pervežimų vairuotojo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
- noras dirbti, atsakingumas;
- medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solaris Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motoru g. 14, 869815671, info@solarisbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Solaris Baltic"  Padavėjas

Pobūdis: Rugsėjo mėnesį duris atveriančiam barui "Dream Bar" ieškoma padavėjų komanda. Jei esi atsakingas (-a) ir pasiruošęs (-usi) mokytis bei tobulėti, turi galimybę tapti mūsų, o kartu ir ilgametes tradicijas puoselėjančio aukščiausio lygio viešbučio bei restorano "Stikliai", dalimi.
Reikalavimai: Rusų kalba
Restorano padavėjo patirtis (ne mažesnė nei 6 mėn.)
Privalumai:
Anglų kalba
Barmeno patirtis
Padavėjo darbo patirtis aukšto lygio restorane

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stikliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gaono 7, 865243049, stikliai.office@stikliai.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Stikliai"  Inžinierius-sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų sudarymas programa "SISTELA", konkursinės dokumentacijos ruošimas
Reikalavimai: Aukštasis statybinis inžinierinis išsilavinimas, darbas su SISTELA programa

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kortas"
Miestas: Vilnius, alytus
Kreiptis: 862043001, lina@kortas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Kortas"  Kino salės darbuotojas

Pobūdis: Darbas tiesiogiai susijęs su klientų aptarnavimu kino teatro bilietų kasose/kino bare, bilietų tikrinimo vietoje, kino teatro kavinėje. Darbas lanksčiu darbo grafiku, derinamas su studijomis, ieškome darbuotojo 0,75 etatui.
Reikalavimai: -geri bendravimo įgūdžiai, darbštumas, atsakingumas;
-greita orientacija;
-geri darbo komandoje įgūdžiai;

Atlyginimas: 1050 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Multikino Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 18, cvmultikino@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Multikino Lietuva"  Pardavėja

Pobūdis: DARBAS KASININKEI-BARMENEI
Picerija-baras ieško kasininkės-barmenės.
Darbas slenkančiu grafiku (2 dienos 2 naktys, 4 laisvos). Yra naktinė pamaina . Pilnam etatui.
Reikalavimai:
•Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigų sektoriuje
•Mokėjimas dirbti kompiuteriu
•Geri bendravimo įgūdžiai
•Noras dirbti
Daugiau informacijos tel.nr.8686 73091, CV siųskite dartspizza@gmail.com

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Buhalterė

Pobūdis: Pirminių dokumentų suvedimas į programą, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas, personalo dokumentų tvarkymas, biuro administravimo darbai. Terminuota darbo sutartis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis 2m., kruopštumas, atidumas, kompiuterinis raštingumas.
Privalumai: anglų kalbos žinios, patirtis dirbant apskaitos programa "Stekas".

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valstina"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 610 02237, buhalterija@valstina.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Valstina"  Konsultanto asistentas

Pobūdis: Konsultanto užduočių vykdymas laisvu laiku.
Reikalavimai: Komunikabilumas, nepriekaištinga išvaizda, pastovus telefoninis ir internetinis ryšys su konsultantu

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "RMG"
Miestas: Visi miestai
Kreiptis: Nesvarbu, 865697948, algirdaskan@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie MB "RMG"  Vairuotojas-expeditorius

Pobūdis: Lietuva-Europa-Baltarusija
Reikalavimai: 95 kodas

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panbaltic soliutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91, 868744501, info@go-logistics.eu
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Panbaltic soliutions"  Klientų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Kokybišką klientų aptarnavimą ( automobilių atidavimas / atsiėmimas, sutarties sudarymas, automobilio paruošimas nuomai ir kt.)
Informacijos klientams suteikimas
Pasiūlymų darbo proceso tobulinimui teikimas
Reikalavimai: Gebėjimas kalbėti anglų ir rusų kalbomis
Noras tobulėti ir dirbti
Iniciatyvumas ir savarankiškumas
Optimistinis požiūris
Puikūs bendravimo įgūdžiai
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BMS technologija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rodūnios kelias 8, viešbutis airinn, 860023701, mykolas@greenmotion.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "BMS technologija"  Asistentas/ė

Pobūdis: Pagalba įmonės direktoriui, skelbimų kėlimas į tinklapį, darbas su klientų duomenų baze, kitos užduotys. Reikalinga mokėti dirbti MS Office programomis.

Darbas puse etato, 10-20 val. per savaitę, lankstus grafikas, galimybė dirbti vakarais, 10 Lt/val. neatskaičius mokesčių

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, helios city, CV siųsti el. paštu jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Darbų vadovė - (as)

Pobūdis: Ryšių su esamais klientais palaikymas;
Darbų koordinavimas.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo, derybiniai įgūdžiai;
Orientacija į rezultatus, savarankiškumas, iniciatyvumas;
Gebėjimas valdyti konfliktus, organizaciniai gebėjimai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Vairuotojo pažymėjimas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Real service"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: N. uosto g. 3, 867264388, info@realservice.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Real service"  Salono vadybininkas

Pobūdis: Darbo vieta:
Kaunas
Darbo pobūdis:
Darbas aptarnauti į saloną ateinančius klientus, konsultavimas telefonu. Pasiūlymų ir sutarčių ruošimas, įrangos montavimo organizavimas, ekspozicijos priežiūra.

Reikalavimai: Geri bendravimo įgūdžiai
Stipri motyvacija mokytis, tobulėti;
Stipri motyvacija siekti rezultato;
Puikus kompiuterinis raštingumas;
Aktyvumas;
Sąžiningumas;
Geros rusų kalbų žinios yra privalumas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Aukštasis arba aukštesnysis techninis arba vadybinis išsilavinimas.
Darbo patirtis su šildymo įranga būtų privalumas.

Privalumai:
Domėjimasis naujomis technologijomis;
Laisvas bendravimas telefonu;
Minimalus techninis supratimas.

Mes jums siūlome:
Siūlome šiuolaikišką, supratingą, kūrybiškumą skatinantį vadovą;
Augantį atlyginimą ir premijas;
Geras darbo sąlygas;
Profesinius mokymus ir įvairiapusę paramą;
Automobilį darbo reikalams;
Lyginant su dauguma tradicinių kompanijų, suteikiame daug laisvės.

Kita informacija:
Kodėl verta tapti Rubisolio nariu:

Esame pasiruošę sutikti naują kolegą, jį gerbti, skatinti, mokyti ir taip pat mokytis iš jo;
Tavęs laukia šaunus gerų ir draugiškų žmonių kolektyvas;
Turime puikų biurą puikioje vietoje;
Tau paruošta puiki darbo vieta;
Gera dirbti su mūsų siūlomais produktais, nes jie labai aktualūs esant tokioms Lietuvos klimato sąlygoms, produktai yra žinomi ir pardavimas tikrai aktyvus;
Susipažinsi, tapsi specialistu ir nuolat žinosi apie naujausias elektrinio ir infrašildymo bei natūralaus vėsinimo technologijas ir jų pritaikymą;

Ateik, susipažink su čia dirbančiais ir pats įsitikink, kad mūsų įmonė yra puikus ir daug duodantis darbdavys!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rubisolis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 865543366, info@rubisolis.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Rubisolis"  Autošaltkalvis


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sekmeda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865621191
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sekmeda"  Virejas

Reikalavimai: Marijampolėje reikalinga virėja. Darbas prie karštų patiekalų.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sotas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861226762, erika.karosiene@sotas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sotas"  Kelio darbininkai

Pobūdis: Gatvių, šaligatvių įrengimas, bortų klojimas, plytelių, trinkelių dėjimas ir kiti gerbuvio, aplinkos tvarkymo darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kamitra ir ko, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo 6a, 861531842, info@kamitra.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie Kamitra ir ko, UAB  Padavejas

Reikalavimai: Marijampolėje reikalinga padavėja. Darbo principas panašus į "Macdonald". Švaros, tvarkos priežiūra, indų plovimas, salių valymas, patiekalų nunešimas, indų nurinkimas.Siųsti CV.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sotas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861226762, erika.karosiene@sotas.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Sotas"  Virtuvės pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Restoranas "KINZA".
Pagalba virtuvėje:daržovių valymas, pusgaminių paruošimas,šaltųjų patiekalų gamyba.
Darbas nustatytu grafiku.
Nemokamas maitinimas
Reikalavimai: Lankstumas, tvarkingumas,gebėjimas greitai ir tiksliai atlikti pavestus virtuvės vadovo darbus.
8 Lt/ 1 val.
Savo CV siųsti kinza@kinza.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esurio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g.14, 8 682 18885, kinza@kinza.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Esurio"  Pardavėja(-as)

Reikalavimai: Reikalavimai:
patirtis prekyboje, aktyviuose pardavimuose;
aktyvumas, greita orientacija;
sąžiningumas, atsakomybė, savarankiškumas, iniciatyvumas;
noras mokytis, tobulėti.

Mes siūlome:
darbą didelėje, stabilioje įmonėje;
visas socialines garantijas, motyvuojantį atlygį;
visas reikalingas darbo priemones ir.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Audeta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: pardavėjai.kaunas@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Audeta"  Laiškininkas, vairuojantis automobilį Jakuose

Pobūdis: Kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje Jakuose. Darbas 0,7 etatu nuo antradienio iki šeštadienio. Savo CV su nuoroda "laiškininkas vairuojantis automobilį Jakuose"
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.
• nuosavas automobilis – BŪTINAI, kuras kompensuojamas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 16, 846313869; 865678129, karjera.klaipeda@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas 0,9 etato

Pobūdis: Kokybiškas pašto ir kitų paslaugų teikimas fiziniams ir juridiniams klientams paskirtoje pristatymo apylinkės teritorijoje (Aguonų, Aukštaičių, Audėjų, Jotvingių, Dzūkų, Joniškės, Kražių, Renetų, Slyvų, Telšių, Technikos, Tylos, Trinyčių Verpėjų, Zanavykų, Žemaičių. Darba 0,9 etatu, nuo pirmadienio iki šeštadienio. Savo CV su nuoroda laiškininkas 0,9 etato siųsti nurodytu el. paštu, arba kreiptis į Liepų g. 16 - 201 kab.
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas, aukštesnysis – privalumas;
• savarankiško darbo patirtis;
• gerai mokėti valstybinę kalbą;
• paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
• žinoti ir išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių pagrindines nuostatas;
• pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
• geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 16, 846313869; 865678129, karjera.klaipeda@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pardavėja(-as), konsultantė (-as)

Pobūdis: Darbas su klientais,
klientų aptarnavimas
Reikalavimai: Reiklumas,atsakingumas, sąžiningumas. Gebėjimas greitai prisitaikyti prie kliento poreikių. Laisvai kalbėti lietuvių ir anglų kalbomis(privalumas).

Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maineta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: konsultantai.atranka@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Maineta"  Modulinių pertvarų montuotojas

Pobūdis: Modulinių stiklo pertvarų montavimas įvairiuose objektuose.
Reikalavimai: - patirtis stiklų montavime;
- noras dirbti ir atsakingas požiūris į darbą;
- vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

Atlyginimas - 2000 lt. atskaičius mokesčius.

Savo CV siųskite adresu vilnius@stiklita.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4, 8 (5) 2760043, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Barmėnė, barmenas

Reikalavimai: Reikalavimai:
• Ne mažiau kaip vidurinis išsilavinimas
• Puikūs bendravimo įgūdžiai
• Greitas darbo tempas
• Gera nuotaika, optimizmas
• Atidumas, kruopštumas, sąžiningumas
• Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigoje būtų privalumas - neturinčius patirties, tačiau motyvuotus - apmokome
• Mokėjimas dirbti su kasos aparatu (privalumas)

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Main meals"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: padavejai.kaune@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Main meals"  Padaveja(-as)

Pobūdis: • Darbas pietų restorane dienos metu.
• Kokybiškas, greitas ir malonus klientų aptarnavimas.
• Pietų restorano priežiūra. Švaros užtikrinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Ne mažiau kaip vidurinis išsilavinimas
• Puikūs bendravimo įgūdžiai
• Greitas darbo tempas
• Gera nuotaika, optimizmas
• Atidumas, kruopštumas, sąžiningumas
• Darbo patirtis viešojo maitinimo įstaigoje būtų privalumas - neturinčius patirties, tačiau motyvuotus - apmokome.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Main meals"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: padavėjai.kaune@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Main meals"  Berėmių pertvarų montuotojas

Pobūdis: Berėmių stiklinių pertvarų montavimas.
Reikalavimai: - patirtis stiklo montavimo srityje;
- fiziniai duomenys;
- vairuotojo pažymėjimas (privalumas).

Atlyginimas - 2000 lt.atskaičius mokesčius.

Savo CV siųsti el.paštu vilnius@stiklita.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4, 8 (5) 2760043, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Darbas įmonėje, užsiimančioje stiklo gaminių gamyba ir montavimu. Darbo pobūdis - pagalba meistrams/montuotojams montuojant stiklo ir veidrodzžių gaminius.
Reikalavimai: - atsakingas požiūris į darbą;
- noras dirbti;
- patirtis montuojant stiklus (privalumas).

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4, 8 (5) 2760043, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Dizaineris (-ė) - maketuotojas (-a)

Pobūdis: Įmonė ieško maketuotojo (-os) - dizainerio (-ės) darbui pilnu etatu. Darbo pobūdis: banerių kūrimas, reklamos maketavimo darbai, nuotraukų paruošimas internetinėje parduotuvėje, reklaminių projektų sukūrimas, vykdymas ir jų priežiūra.
Reikalavimai: Darbo patirtis panašioje srityje, mokėjimas dirbti kompiuteriu bei Adobe Photoshop, Corel programomis. Atsakomybė už atliktus darbus.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Dizaineris (-ė) - maketuotojas (-a) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com. Taip pat lauksime kandidatų sukurtų maketų pavyzdžių.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Pardavėja

Pobūdis: Darbas su kasos aparatu, grynaisiais pinigais; prekių pardavimas ir išdėstymas vitrinose; užsakymų priėmimas; klientų aptarnavimas.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas su profesine kvalifikacija. Darbo patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai:darbų saugos instrukcijų žinojimas, mokėti dirbti kasos aparatu, gebėjimas bendrauti su klientais, orientacija į gerus rezultatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daivida"
Miestas: Rokiškio r.
Kreiptis: Obeliai, 8-686-49750, rasa@daivida.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Daivida"  Pagalbinis darbininkas statybų įmonėje

Pobūdis: Reikalingi pagalbiniai darbininkai dirbti statybose
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Marketingo asistentas/ė

Pobūdis: Marketingas tarptautinėje naftos ir dujų įrangos kompanijoje, darbas puse etato, 10-20 val. per savaitę, 10 Lt/val. neatskaičius mokesčių, lankstus grafikas, galimybė dirbti vakarais

Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, helios city, CV siųsti el. paštu jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos”  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas statybinių prekių sandėlyje
Reikalavimai: Be žalingų įpročių, vairuotojo pažymėjimas privalumas

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dorvila"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 35, arturas@dorvila.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Dorvila"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1700 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2185 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Vairuotojas

Pobūdis: Picų Išvežiotojas Vilniuje
Picerijai Vilniuje reikalingi picų išvežiotojai. Reikalavimai:nuosavas, ekonomiškas automobilis. CV siųskite adresu: dartspizza@gmail.com Daugiau informacijos tel.nr.868673091

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adriva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.22, Žirmūnų 68, 868673091, dartspizza@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Adriva"  Pakuotoja/operatorė

Pobūdis: Pakavimas rankiniu būdu/pakavimo mašinų priežiūra.
Reikalavimai: Darbas reikalauja greitos reakcijos, kruopštumo bei greičio, atidumo. Tikslo ir rezultato siekimas. didžiausias kandidato privalumas - noras ir gebėjimas dirbti. Darbas vykdomas pamaininiu grafiku.


Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltpack"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vokiečių g., logistic@baltpack.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Baltpack"  Kondicionavimo sistemų montuotojas

Pobūdis: ĮMONĖ UAB "CITY-LINE LT" SKUBIAI IEŠKO PAGALBINIO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ MONTUOTOJO.

• Pagalba pagrindiniam montuotojui.
• Oro kondicionierių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
• Šilumos siurblių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
• Vėdinimo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
Reikalavimai: • Yra pageidautinas sugebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Be žalingų įpročių.
• Vairuotojo pažymėjimas

Neturint panašaus darbo patirties, yra galimybė kelti kvalifikaciją apmokant dirbti.

Privalumai:
Patirtis oro kondicionavimo-vėdinimo srityse.
Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą
Visas socialines garantijas

Atlyginimas: nuo 1200 Lt (atskaičius mokesčius)

CV SIŲSTI info@e-orocentras.lt

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  Programuotojas

Pobūdis: Php, MySQL, html
8-20 valandų per savaitę, lankstus darbo grafikas, galimybė dirbti vakarais
Užmokestis: 12 Lt/val. atskaičius mokesčius

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, helios city, CV siųsti el. paštu jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos”  Pakuotojas

Pobūdis: Reikalingas pakuotojas-krovėjas, darbas sandėlyje prie transporterio, Palemono g., Kaune.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 171, 868242558
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Kauno tiekimo" prekybos centras  Optimizavimo paieškos sistemoms specialistas

Pobūdis: Analizuoti ir įgyvendinti paieškos sistemų optimizavimo būdus tarptautinės naftos ir dujų marketingo įmonės tinklapiui, turinčiam daugiau nei 9000 skelbimų.
8-20 val. per savaitę, lankstus darbo grafikas, galimybė dirbti vakarais

Atlyginimas: 1600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, helios city, CV siųsti el. paštu jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.08.25

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos”  Autošaltkalvis

Pobūdis: BMW-MINI automobilių remontas.
Reikalavimai: - Lietuvių kalbos mokėjimas;
- Rusų kalbos mokėjimas (privalumas);
- Autošaltkalvio išsilavinimas;
- Patirtins nebūtina.

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autvadita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sietyno, 868695047, servisas@autvadita.lt
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Autvadita"  Indu plovejas

Reikalavimai: Reikalinga indų plovėja (-as) pilnam etatui restorane ”St.VALENTINO", Vilniaus centre, Vilniaus g. Atlyginimas 900 lt./ mėn. ( atskaičius mokesčius). Darbo grafikas pamaininis: 2 darbo dienos, 2 laisvos, 2 darbo dienos, 2 laisvos ir t.t. CV siųsti el. paštu: info@pomodoro.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 8.00val. iki 18.00 val. telefonu 86 52 10001.Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Ledų barmenė

Pobūdis: Ieškome ledų barmenės(-o )Dirbti Soprano ledainėjė
Reikalavimai: Darbštumas, sąžiningumas,malonus bendravimas su klientais

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: K. mindaugo pr.49, islandijospl 32, 861879915, daina.rupsiene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Barmenas

Pobūdis: KAVOS, SULČIŲ, KOKTEILIŲ, LEDŲ, SUMUŠTINIŲ BARO BARMENAS (-Ė)
Reikalavimai: Baras ‚NEKTAR‘AS" –naujai atsidaręs jaukus baras PC "Panorama" 1-ame aukšte, prekiaujantis itališka kava, švž. vaisių, daržovių kokteiliais, šviežiai spaustomis sultimis, ledais, pieno ir ledų kokteiliais, karštais sumuštiniais.
Jei norite ne tik įdomaus darbo, bet ir galimybės realizuoti save prasmingame darbe, kviečiame tapti mūsų komandos nariu!
Darbo pobūdis:
-Kavos, sulčių, kokteilių, ledų, sumuštinių paruošimas ir pateikimas klientams;
- Baro lankytojų greitas ir kokybiškas aptarnavimas;
-Darbas su kasos aparatu;
-Gėrimų ir maisto produktų užsakymų atlikimas bei priėmimas;

Reikalavimai:
- Sąžiningumas;
- Atsakingumas;
- Paslaugumas;
- Greita orientacija;
- Reprezentatyvumas;
- Komunikabilumas ir organizaciniai sugebėjimai;
- Geros užsienio (anglų , rusų) kalbos šnekamosios žinios;
- Tvarkingumas;
Privalumai:
- Barmeno (-ės) darbo patirtis;
- Darbo patirtis kasos aparatu;
- Sugebėjimas dirbti komandoje;
Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas.
Slenkantį darbo grafiką.
Darbą jaunatviškame, draugiškame ir pastoviame kolektyve.
Kita informacija:
Laukiame gyvenimo aprašymų norinčių dirbti pilnu etatu ir 0,5 etato su nuotraukomis el.paštu: barasnektaras@gmail.com, atsirinktus kandidatus kviesime pokalbiui.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LJ 78"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, barasnektaras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "LJ 78"  Padavejas

Reikalavimai: Kavinei "Skliautas” Kauno senamiestyje pastoviam darbui reikalinga barmenas(ė)-padavėjas(a), siųsti CV adresu daiga@skliautas.com

Atlyginimas: 1100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skliautas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: daiga@skliautas.com
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Skliautas"  IT specialistas

Pobūdis: IT projektai, darbas su MAC ir Windows programine įranga
8-20 valandų per savaitę, lankstus darbo grafikas, galima dirbti vakarais
Užmokestis: 12 litų už valandą atskaičius mokesčius

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Web sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 1, helios city, CV siųsti el.paštu jeff@jeffweber.net
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Web sistemos"  Siuvėja - sukirpėja

Pobūdis: Darbas su audiniais ir natūralia oda.
Reikalavimai: Tikslumas, kruopštumas, atsakingumas, noras tobulinti savo žinias ir įgūdžius. Reikalinga patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Resmita"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 869827334, info.desforma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Resmita"  Pardavėja

Pobūdis: Nedidelėje maisto prekių parduotuvėje, esančioje netoli hyper maximos ieškoma darbutoja. Darbas slenkančiu grafiku, dirbama iki 21val.
Reikalavimai: Ieškoma komunikabili, atsakinga ir sąžininga darbuotoja. Apmokiname.

Atlyginimas: 1040 lt (su mokesčiais)
Įmonė: J. Butkienės įmonė "Defaika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860372313
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie J. Butkienės įmonė "Defaika"  Stalius

Pobūdis: Darbas minkštų baldų rėmų gamyboje. Plokščių pjovimas, medienos profilių ruošimas, komplektavimas.
Reikalavimai: Reikia gebėti savarankiškai, atsakingai atlikti darbo užduotis,norėti siekti rezultatų ir mokytis. Gebėti efektyviai bendradarbiauti su kolegomis. Reikalingas darbštumas, atsakingumas,kruopštumas ir atidumas. Panašaus darbo patirtis privalumas. Neturint patirties apmokysime dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Resmita"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 869827334, info.desforma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.24

Atsiliepimai apie UAB "Resmita"  Barmenas-padavejas

Pobūdis: Klientu aptarnavimas

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ilregita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Juragiai, Pievu g.1, 861225017, reginabagirova@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.23

Atsiliepimai apie UAB "Ilregita"  Virejas

Pobūdis: Mokejimas ruosti,serviruoti maista banketams.Maisto ruosimas visos zonos.Banketu,fursetu,gedulingu pietu ruosimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ilregita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: ,juragiai, Pievu g.1, 861225017, reginabagirova@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.23

Atsiliepimai apie UAB "Ilregita"  Prekių priėmėjas(a)

Pobūdis: Būtų atsakingas už prekių priėmimą su skaneriu, prekių pajamavimą, taros grąžinimą, už tvarką sandėly. Laisvu laiku -lentynų pildymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, galimybė dirbti rytais šešiadieniu grafiku.
panašaus darbo patirtis privalumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g.22, 867135785
Skelbimo data: 2014.08.23

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Pam. vadybininkas(ė)

Pobūdis: Pamaininis darbas picerijoje. Sklandus aptarnaujančio personalo darbo užtikrinimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis viešajam maitinime būtina. Sugebėjimai dirbti komandoje. Aptarnavimo standartų žinojimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių 346, 861557003, remigijuskazlauskas@ymail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Pardavėja

Pobūdis: Ieškoma moteriškų drabužių pardavėja Prekybos miestelyje "Urmas".
Reikalavimai: Komunikabili, darbšti, turinti patirties.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Žydrūno Jusevičiaus IĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868223637
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie Žydrūno Jusevičiaus IĮ  Pardavėja (s) Aleksote

Pobūdis: Parduotuvėje "ŠILAS":
- greitas, tikslus ir malonus klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu;
- prekių asortimento priežiūra (papildymas, galiojimo terminų kontrolė ) prekybinėje salėje;
- darbas slenkančiu grafiku: 4 d. darbo, 4 d. poilsio
Reikalavimai: - darbo patirtis prekyboje (privalumas);
- mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
- geri klientų aptarnavimo įgūdžiai;
- noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 34, (37) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Pardavėja (s) Baranausko g.

Pobūdis: Parduotuvėje "ŠILAS":
- darbo patirtis prekyboje (privalumas);
- mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
- geri klientų aptarnavimo įgūdžiai;
- noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.
Reikalavimai: - darbo patirtis prekyboje (privalumas);
- mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
- geri klientų aptarnavimo įgūdžiai;
- noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Baranausko 26, (37) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Pardavėja (s) Petrašiūnuose

Pobūdis: Parduotuvėje "ŠILAS":
- greitas, tikslus ir malonus klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu;
- prekių asortimento priežiūra (papildymas, galiojimo terminų kontrolė ) prekybinėje salėje;
- darbas slenkančiu grafiku: 4 d. darbo, 4 d. poilsio
Reikalavimai: - darbo patirtis prekyboje (privalumas);
- mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
- geri klientų aptarnavimo įgūdžiai;
- noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: M.gimbutienės 3, (37) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Virėja (-as)

Pobūdis: Picerijai "Fokus pica"Vilniuje, Karoliniškių mikro rajone reikalingos virėjos. Atlyginimas, mokamas laiku. Darbas slenkančiu grafiku.Kolektyvas draugiškas. Daugiau informacijos tel.nr.864691236, CV siųskite ausra@fokuspica.lt.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Džigora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.asanavičiūtė, 864691236, ausra@fokuspica.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Džigora"  Autošaltkalvis, padangų montuotojas

Reikalavimai: Autoservisui Vilniuje reikalingas autošaltkalvis važiuoklių, stabdžių, variklių remontui, ratų montavimui ir balansavimui. Geros darbo sąlygos, draugiškas kolektyvas, puiki vieta dirbti ir užsidirbti. Išsamesnė informacija tel: 865554739

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bestauto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865554739
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Bestauto"  Elektros/elektronikos inžinierius

Pobūdis: Inžinierius bus atsakingas už apsaugos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės, automatikos sistemų bei kompiuterinių tinklų, telefonijos, elektros tinklų įdiegimą bei funkcionavimą objektuose; už padalinio darbo planavimą, organizavimą ir koordinavimą taip, kad būtų užtikrintas savalaikis ir kokybiškas nustatytų sistemų veiklos tikslų pasiekimas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 600 75000, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Darbų vadovas

Pobūdis: Darbų vadovas atsakingas už darbų saugą, padalinio darbo planavimą, organizavimą ir koordinavimą taip, kad būtų užtikrintas savalaikis ir kokybiškas nustatytų sistemų veiklos tikslų pasiekimas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 600 75000, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Automechanikas-autošaltkalvis

Reikalavimai: Nuolatiniam darbui Kaune autoservise "Raivinta" reikalingas automechanikas-autošaltkalvis. Autoservisas užsiima lengvųjų ir mikroautobusų remontu.
Darbo pobūdis: Remontuoti variklius, važiuoklę, keisti greičių dėžes (greičių dėžių remontas - privalumas) ir viskas kas susiję su automobilio remontu.
Reikalavimai: Mokėti remontuoti automobilius, keisti - remontuoti variklius, greičių dėžes, važiuoklę, diagnozuoti mechaninius gedimus. Turėti patirties šioje darbo srityje, išmanyti savo darbą, dirbti atsakingai.
Reikiama patirtis: 2 metai.
Mes jums siūlome geras darbo sąlygas, galimybę dirbti ir užsidirbti, atlyginimą priklausantį nuo atliktų darbų.
Atlyginimas: 2000-3500 per mėnesį atskaičius mokesčius.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raivinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864752100, raivinta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Raivinta"  Vairuotojas-tiekėjas

Reikalavimai: Automobilių servisui reikalingas vairuotojas-tiekėjas pilnai darbo dienai. Darbas Kauno mieste.
Darbo pobūdis: automobilių detalių paieška, pristatymas. Atlyginimas 1000-1200 Lt., atskaičius.

Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raivinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864752100, raivinta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Raivinta"  Klijuotoja

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Kirpinių klijavimas su klijavimo presu, ant tekstilės gaminių;
Darbas operacijomis. 
Reikalavimai: Darbo vieta:
Kaunas

Viena pamaina
8.00-17.00
Per mėnesį dirbama 2 šeštadieniai.

Reikalavimai:
vidurinis išsilavinimas;
noras dirbti ir tobulėti;
atsakingumas;
kruopštumas;
greita reakcija.
amžius iki 40 metų

Mes jums siūlome:
- Geros darbo sąlygos: gamybos cechas erdvus, šviesus, speciali vieta pavalgyti, atsigerti kavos ar arbatos, poilsio pertrraukėlės;
- Siūlome nemažiau 2 laisvus savaitgalius per mėnesį ir poilsį šventinėmis dienomis;
- Atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų;
- Laiku mokamą darbo užmokestį (1 karta per mėnesį); 
- Galimybes tobulėti: išmokti dirbti su įvariomis operacijomis ir kt. 

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raivinta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864752100, raivinta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Raivinta"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tpp"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Tpp"  Telekomunikacinių paslaugų pardavimo vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- visas socialines garantijas;
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tpp"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Tpp"  Dizaineris marškinėlių gamybai termo perkėlimo būdu

Pobūdis: Ieškome žmogaus išmanančio vektorinę grafiką gaminti marškinėlius. Reikia mokėti kurti ir apdirbti vektorinius maketus, gaminti marškinėlius termo perkėlimo būdu. Mokant dirbti su vektorine grafika, gamyba išmokstama nesunkiai.
Reikalavimai: Praktika su dizainu, vektorine grafika, kruopštumas, imlumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Alfa reklama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 8a, 867350111, info@tstore.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie MB "Alfa reklama"  Indų plovėja

Pobūdis: Indų plovimas, pagalba virtuvėje.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: TŪB "Penki laipsniai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių, 861811266, info@busitrecias.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie TŪB "Penki laipsniai"  Sales darbuotojas - krovejas

Pobūdis: Ieškome darbštaus, pareigingo ir fiziškai stipraus darbuotojo dirbti dėvėtų drabužių sandelyje. Pakrauti - iškrauti vilkikus, tvarkyti sales.
Reikalavimai: Darbštumas
Greitas darbo tempas
Ištvermingumas

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ramsiga"
Miestas: Garliava
Kreiptis: S. lozoraičio 19, 864020879, justas@ramsiga.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Ramsiga"  Laiškininkas 20 pašte

Pobūdis: Registruotos/neregistruotos korespondencijos, periodinių leidinių, pašto siuntų, neadresuotos reklamos pristatymas gyventojams, prekių pardavimas ir pašto paslaugų teikimas (mokesčių surinkimas ir pan.).

Darbo vieta - Vilijampolė.

Darbo grafikas:
Pr. - Penkt. 7:00-14:30
Šešt. 7:00-12:00

Darbo užmokestis:
Mokami priedai už darbo kokybę ir apyvartą.
Reikalavimai: Savarankiško darbo patirtis;
gerai mokėti valstybinę kalbą;
paslaugų teikimo, pardavimo darbo patirtis – didelis privalumas;
pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas;
geri bendravimo įgūdžiai, paslaugumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Biruliškių g. 8, 837401344, 837731755, karjera.kaunas@post.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Padavejas

Reikalavimai: Skubiai reikalingos padavėjos su darbo patirtimi.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865910559, salentodiscopub@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Statybos projektų vadovas (-ė) darbui Lietuvoje ir/arba Baltarusijoje

Pobūdis: •Detalus projekto statybos ir montavimo darbų planavimas, vystymas, organizavimas ir priežiūra;
•Projekto finansinių, žmogiškųjų bei laiko išteklių paskirstymas ir vykdymo kontrolė;
•Darbų vadovų ir subrangovų darbo kontrolė ir vertinimas;
•Sklandaus komunikacinio proceso tarp užsakovo ir vykdytojų užtikrinimas;
•Savalaikio ir kokybiško projekto įvykdymo užtikrinimas.
•Dokumentacijos ruošimas konkursams, subrangovų parinkimas
Reikalavimai: •aukštasis inžinerinis-statybinis išsilavinimas;
•ne mažesnė kaip 5 metai darbų vadovo darbo patirtis, geri derybų įgūdžiai;
•statybos darbų vadovo atestatas (privalumas);
•savarankiškumas, gebėjimas sistemiškai organizuoti darbus;
•gebėjimas priimti sprendimus, koordinuoti statybos objektų darbą;
•gera darbo kompiuteriu (MS office, Autocad) praktika;
•konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai;
•geros užsienio kalbos (rusų, anglų) žinios (privalumas).
Atlyginimas 2000-3500 Lt.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tarptautinė statybos korporacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vivulskio g. 20/8, info@icc-tsk.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Tarptautinė statybos korporacija"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Reikalingi plytelių klojėjai išklijuoti 166 m2 grindų (44m2 keraminės plytelės 20x20 ir 122 m2 akmens masės 45x45)
Reikalavimai: Patirtis
mokama už atliktą darbą

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Darbininkas (-ė)

Pobūdis: Darbas prie staklių. Gintaro pjovimas
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gritpedžiai" ir Ko
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g., 867637502, office@amberbymazukna.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Gritpedžiai" ir Ko  Buhalterė (-is)

Pobūdis: - Įmonės buhalterinės apskaitos vedimas, tvarkymas ir kontrolė, archyvavimas
pagal tarptautinius apskaitos standartus;
- Prekių pirkimo ir pardavimo, paslaugų sąskaitų išrašymas ir tvarkymas;
- Vadovo deleguotų užduočių atlikimas;
- Klientų atsiskaitymų kontrolė;
- Įmonės ūkinių išlaidų kontrolė ir ataskaitų teikimas;
- Finansinių ataskaitų ir VMI deklaracijų ruošimas;
- Grūdų supirkimo ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: - Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas (buhalterinis;
- Ne mažesnė nei 2 metų buhalterinio/apskaitininko darbo patirtis (tarptautinėje įmonių grupėje būtų privalumas);
- Puikios lietuvių kalbos, rusų klabos žinios, lenkų kalbos žinojimas - privalumas;
- Apskaitą reglamentuojančių teisės aktų ir apskaitos standartų išmanymas;
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai - MS'Excel išmanymas ir taikymas;
- Darbo patirtis su apskaitos programa "Finvalda"- didelis privalumas;
- Puikūs laiko planavimo ir organizaciniai įgūdžiai;
- Analitinis mąstymas, atidumas, atsakingumas, savarankiškumas, sąžiningumas.

Įmonė siūlo:
- Įdomų ir atsakingą darbą perspektyvioje kompanijoje;
- Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes;
- Atlyginimą, atitinkantį darbuotojo kompetenciją (1500 – 2000 atskaičius mokesčius).

Gyvenimo aprašymą siųskite el. p. info@eurokorma.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurokorma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852639431
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Eurokorma"  Pardavėjai – konsultantei, rūšiuotojai, salės darbuotojai, prekių skanuotojai

Pobūdis: • Nuoširdus ir malonus klientų aptarnavimas;
• Prekių pateikimas ir prekybos salės priežiūra;
• Darbas su kasos aparatu;
• Prekių skanavimas ir rūšiavimas;
Reikalavimai: • Mokymo programą, įgyjant pardavėjo (-os) kvalifikaciją, arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas. Patirtis dirbant su dėvėtais drabuziais, būtų privalumas.
• Draugiškumas, energingumas, optimizmas, orientacija į klientą, kompiuterinės zinios, imlumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vintex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės g. 22, pavel@vintex.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Vintex"  Vairuotojas

Reikalavimai: Reikalingas vairuotojas darbui LT-EU-LT su mikroautobusu

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "On time logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862024258, dainius@ontime.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "On time logistics"  Vadybininko

Pobūdis: Ieskome komunikabilaus ir aktyvaus vadybininko trumpalaikiam darbui padedant realizuoti rubus. Darbo patirtis nebutina. Gali buti ir studentas. Atlyginimas sutartinis.
Reikalavimai: Aktyvumas, iniciatyvumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Masteris LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gariunu, 8-698-49983, mildapikciute@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Masteris LT"  Buhalteris

Pobūdis: Įmonių grupei priklausančių įmonių pilnos buhalterinės apskaitos vedimas;
Darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas;
Finansinė atskaitomybė, ataskaitų ruošimas ir teikimas;
Atsakingas, savarankiškas ir greitas pavaldžių darbuotojų darbo organizavimas;
Buhalterinės apskaitos optimizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Analogiško darbo patirtis didelėje kompanijoje (mažiausiai 350 žmonių) mažiausiai 3 metai;
Darbo patirtis su buhalterinėmis programomis, kompiuterinis raštingumas;
LR teisės aktų, reglamentuojančių mokesčius ir buhalterinę apskaitą, išmanymas;
Savarankiškumas, atsakomybės jausmas, komunikabilumas;
Puikios lietuvių kalbos žinios.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vinius
Kreiptis: 860309694, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Biuro administratorius

Pobūdis: Biuro priežiūra bei administravimas;
Įmonės dokumentacijos bei korespondencijos tvarkymas;
Biuro aprūpinimas būtinosiomis priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis;
Svečių priėmimas, informacijos suteikimas interesantams;
Telefono skambučių bei elektroninių laiškų srautų valdymas;
Pagalba biuro darbuotojams.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Aukštasis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų ištęstinių studijų studentai);
Geros raštvedybos žinios;
Puikūs darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
Nepriekaištinga lietuvių kalba;
Puikūs planavimo ir prioritetų nustatymo gebėjimai;
Greita orientacija;
Komunikabilumas, paslaugumas, punktualumas, atidumas, kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eKopija"
Miestas: Vinius
Kreiptis: 860309694, reda.ambrasiene@ordus.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "eKopija"  Ventiliacijos montuotojas, santechnikas

Pobūdis: Kondicionierių, rekuperatorių pastatymas, ortakių, ventiliacijos angų montavimaas
Reikalavimai: Patirtis, savarankiškumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos darbai"
Miestas: Vilniaus raj., riešė
Kreiptis: Riešės, 861367057, santechnikosdarbaiuab@gmail.com
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos darbai"  Klientu aptarnavimo vadybininkas

Pobūdis: Komunikavimas su:
imonemis, istaigomis, organizacijomis, fiziniais asmenim;
Rysiu palaikymas su esamais klientais;
Nauju klientu paieska;
Rinkos testavimas;
Konsultavimas;
Profesionalus informacijos pateikimas;

Reikalavimai: Komunikabilumas;
Greita orientacija;
Reprezentatyvi isvaizda;
Noras dirbti ir siekti karjeros;
B kat. pazymejimas - privalumas, bet ne prioritetas.

Pilnas etatas I-V, 8-17h.
Gali buti be patirties, APMOKYSIME*

CV siusti el pastu : noriu.darbo@auto.lt

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: noriu.darbo@info.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltic group"  Tolimųjų reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: - Krovinių pervežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais;
- darbas automobiliais Volvo, Mercedes (2013 - 2014 m.), atitinkančiais EURO 5 - 6 standartą;
- darbas su tentinėmis ir termoreguliuojamomis puspriekabėmis;
- reisai: Europa, Europa - NVS ir Europa - Skandinavija.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtina);
- pradinė profesinė kvalifikacija ට kodas" (jeigu būtina);
- noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Girteka"
Miestas: Vilnius, Šiauliai, klaipėda
Kreiptis: 868563654, cv.vairuotojai@girteka.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Girteka"  Valytoja Kirtimų g.

Pobūdis: Skubiai ieškome valytojų Kirtimų g. ir Graičiūno g., Vilniuje, valyti administracines patalpas. Darbo laikas: 5 darbo dienos, nuo 5 iki 9 ryto, ir nuo 17 iki 21 h.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1015 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Automobilių plovejas(-ja)

Pobūdis: Automobilių plovykla, įsikūrusi Konstitucijos prospekte, ieško autoplovėjo(s).
Reikalavimai: Darbo patirtis būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Švaros praktika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.16, 861265574, info@svarospraktika.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie MB "Švaros praktika"  Valytojai Ąžuolyno g.

Pobūdis: Skubiai reikalinga valytoja sporto klubo patalpų, esančių Ąžuolyno g., valymui. Darbas slenkančiu grafiku. 4 darbo dienos (2d.d. nuo 6 iki 14 val, kitos 2 d.d. nuo 14 val. iki 21 val.), 2 laisvos.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas. Patirtis valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 1000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861611044, darbas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.08.22

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Suvirintojas

Pobūdis: Reikalingas suvirintojas darbui su pusautomačiu, retkarčiais su TIG. Ašių suleidimas į vamzdžius, kakliukų apvirinimas. Atlyginimas atitinkantis darbo rezultatus. Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu.
Reikalavimai: Darbo patirtis virinant pusautomačiu;
Atsakingumas, kruopštumas, darbštumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2