Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-16

įsakymu Nr. AP-477

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

2. PASKIRTIS

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) prekių, paslaugų ir darbų viešiesiems pirkimams organizuoti, taip pat pirkimų vykdytojų veiklai koordinuoti, siekti, kad viešiesiems pirkimams skirtos lėšos būtų taupiai ir racionaliai naudojamos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas.

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - skyriaus dokumentų valdymas, specialiojoje veiklos srityje - Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentų rengimas, viešųjų pirkimų koordinavimas ir vykdymas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kai 1 metų darbo viešųjų pirkimų vykdymo srityje patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvavimą;

6.4. gebėti rengti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, gebėti vykdyti mažos vertės pirkimus;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Dalyvauja viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) komisijų ar grupių darbe, nagrinėja iš tiekėjų gautus pasiūlymus ar klausimus dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų, pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pretenzijas, teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai dėl dalyvių kvalifikacijos atitikties kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams;

7.2. Siekiant tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengia viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės pirkimus) dokumentus ir kitus teisės aktus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, skelbimus dėl pirkimo dokumentų pakeitimų ir pirkimų nutraukimų, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, siunčia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, leidinio ,,Valstybės žinios" priede ,,Informaciniai pranešimai"

7.3. Rengia tiekėjams pranešimų projektus dėl kvalifikacijos patikslinimo, pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, pasiūlymų atmetimo, dėl laimėjusio pasiūlymo ir pirkimo sutarties sudarymo bei siunčia raštus;

7.4. Už Skyriaus raštvedybą ir archyvą atsakingam specialistui teikia pagal savo atliekamas funkcijas rengiamus su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius dokumentus ir informaciją;

7.5. Rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir organizuoja jų pasirašymus;

7.6. Kaupia Savivaldybės administracijos įvykdytų ar nutrauktų viešųjų pirkimų sutarčių ataskaitas, sistemina gautą informaciją, rengia Viešųjų pirkimų tarnybai teikiamas ataskaitas dėl įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties, siunčia Viešųjų pirkimų tarnybai;

7.7. Vykdo už viešųjų pirkimų sutarčių atsakingų specialistų veiklos, įgyvendinant pirkimo sutartyje numatytas sutarties šalių prievoles, monitoringą;

7.8. Rengia ir pagal poreikį atnaujina teisės aktus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais (Savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir kitų viešųjų pirkimų procesą bei procedūras Savivaldybėje reglamentuojančių teisės aktų), teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų, tam, kad būtų užtikrintas veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;

7.9. Renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus norminius teisės aktus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymu;

7.10. Analizuoja ir apibendrina teisės aktų taikymo praktiką pagal šiai pareigybei priskirtas funkcijas ir rengia pasiūlymus, siekdamas jų tobulinimo;

7.11. Siekdamas užtikrinti šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, palaiko ryšius su Savivaldybės ar valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Skyriui sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;

7.12. Atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus viešojo pirkimo komisijos kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;

7.13. Dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, siekdamas užtikrinti šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, efektyvesnių pirkimų kontrolės priemonių diegimo;

7.14. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

7.15. Siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, vykdo Skyriaus vedėjo ar kito skyriaus tarnautojo, ar darbuotojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Gargždai
Kreiptis: (846)470805,(846)452332, ona.nekreviciene@klaipedos-r.lt
Skelbimo data: 2014.12.19

Atsiliepimai apie Klaipėdos rajono savivaldybės administracija  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. P-44
(2013 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. P-3 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau - kontrolieriaus tarnybos) finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų kontrolieriaus tarnybos finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti ir užtikrinti tinkamą pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau - kontrolieriaus) pavestas funkcijas.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo finansų valdymo ir apskaitos funkcijas bendrojoje veiklos srityje.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę ekonomisto kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų valdymo irbuhalterinės apskaitos srityje, turėti darbo patirties Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų administravimo srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ekonominę ir finansinę biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, Europos Sąjungos paramos lėšų administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, sugebėti juos taikyti darbe;
6.4. žinoti bei mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS);
6.5. gebėti organizuoti kontrolieriaus tarnybos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai įstaigos ištekliai;
6.6. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir savarankiškai priimti sprendimus;
6.7.sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos BAFVS, algos skaičiavimo bei apmokėjimų už paslaugas ir prekes VBAMS programomis;
6.9. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, asmeniškai atsakyti už paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku, būti kūrybingas.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, laikosi apskaitos politikos reikalavimų;
7.2. teikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenis Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7.3. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą - apskaitos dokumentus ir registrus kontrolieriaus tarnybos kontrolieriui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
7.4. teikia kontrolieriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
7.5. vykdo išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais, prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
7.6. rengia finansinę atskaitomybę ir teikia teisės aktuose nurodytiems subjektams;
7.7. užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
7.8. kontroliuoja, kad būtų laiku įvykdyti kontrolieriaus tarnybos finansiniai įsipareigojimai;
7.9. tvarko ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto apskaitą, apskaičiuoja ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą (amortizaciją), sudaro ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų apskaitos registrus;
7.10. veda darbo laiko apskaitą;
7.11. teisingai ir laiku apskaičiuoja bei išmoka darbo užmokestį;
7.12. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;
7.13. atsako už buhalterijoje esančių dokumentų, blankų ir kitų materialinių vertybių saugumą;
7.14. atsako už paskirtų užduočių bei pavedimų įvykdymą laiku;
7.15. sutvarko po bylų užbaigimo buhalterinius dokumentus archyviniam saugojimui ir priduoda į archyvą pagal dokumentacijos planą;
7.16. teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant metinę kontrolieriaus tarnybos veiklos programą (strateginius veiklos planus).
8. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus kontrolieriui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870665168, ieva.vejalyte@lrs.lt
Skelbimo data: 2014.12.19

Atsiliepimai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba  Mūrininkai ir apdailininkai

Pobūdis: Blokelių ir plytų mūras, vidaus ir išorės apdaila, G/k plokščių montavimas, plytelių klijavimas.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 620 14 090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.19

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Statybos darbų vadovas/-ė

Pobūdis: • Vykdomų darbų koordinavimas ir priežiūra;
• Darbų terminų ir kokybės užtikrinimas;
• Bendravimas su užsakovais, subrangovais;
• Statybų dokumentacijos ruošimas: statybos žurnalų pildymas, statybos darbų grafikų sudarymas, atlyginimų skaičiavimas, atliktų darbų aktų įforminimas.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas Statybų inžinerijos srityje;
• Ypatingo statinio statybos vadovo atestatas;
• Tiesioginio vadovavimo objekte darbo patirtis - ne mažesnė nei 1 metai;
• Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų statybos vietoje žinojimas;
• Energingumas, komunikabilumas, atsakomybė;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Vairuotojo pažymėjimas - B kategorija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agentus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sandėlių g. 9, inesa.minseviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Agentus"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbui Lietuvoje reikalingi vairuotojai su savo sunkvežimiais. Aprūpiname užsakymais, kuro kortelėmis, galime suteikti licencijas ir tvarkyti buhalteriją. Neturintiems sunkvežimio galime padėti įsigyti.
Reikalavimai: Atsakingumas, vairuotojo pažymėjimas, sąžiningumas

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Carneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 41, 861559773, marius@carneta.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Carneta"  Dėstytojas (0,3 etato)

Pobūdis: Įmonių socialinės atsakomybės dalyko dėstymas anglų kalba nuolatinių studijų studentams (dienos metu)
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (magistras)
- Geri anglų kalbos gebėjimai
- Geri komunikaciniai gebėjimai
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai
- Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus kolegija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didlaukio g. 49, administracija@vvf.viko.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Vilniaus kolegija  Vėdinimo montuotojas

Pobūdis: šildymo šaldymo sistemų montavimas
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riešė, 861517201, ventiliacija@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos darbai"  Masažistė

Pobūdis: Įvairių masažų bei spa programu atlikimas.
Reikalavimai: Simpatiška išvaizda,malonus bendravimas.Kalbų mokėjimas bei patirtis šioje sferoje būtų privalumas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sutemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860237040
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Sutemos"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Druskininkų miesto apylinkės
teismo pirmininko
2008 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-19
(2013-06-21 įsakymo Nr. V-85 redakcija)


DRUSKININKŲ MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - "A".
3. Kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika;
6.3. gebėtivaldyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
6.6. mokėti dirbti kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
6.7. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir referuoja apie jas teisėjui;
7.3. rengia procesinių dokumentų projektus;
7.4. teisėjo pavedimu nagrinėja (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamus raštus;
7.5. prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
7.6. dirba su teismų informacine sistema LITEKO pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
7.7. vykdo kitus teismo pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teisėjo padėjėjas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Druskininkų miesto apylinkės teismas
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: Druskininkų g. 43, 831351282, druskininku.miesto@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Druskininkų miesto apylinkės teismas  Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2014 m. gruodžio 8 d.įsakymu Nr. PS1-964KAIMO PLĖTROS ir žuvininkystės PROGRAMŲ departamento projektų ADMINISTRAVIMO skyriaus VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Projektų administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė, vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis, reikalinga rengiant ir administruojant paramos sutartis administracinėmis priemonėmis padėti realizuoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) suteiktas teises ir įgalinimus, rengiant ir administruojant Paramos sutartis bei įgyvendinamus / baigtus įgyvendinti projektus.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - administruoja investicinių projektų įgyvendinimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę turėti 1 metų darbo patirtį, administruojant Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos projektus;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti bei rengti išvadas;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1.pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių administravimą;7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;7.3. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;7.4. Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;7.5. pagal savo kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams; 7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. VI.ŠIASPAREIGASEINANČIOVALSTYBĖSTARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526871, sonata.trepeikaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, žemės tvarkymo ir administravimo ir žemės reformos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties (kraštotvarka, žemėtvarka) arba bendrosios inžinerijos krypties (matavimų inžinerija) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo arba žemės tvarkymo ir administravimo srityje;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės tvarkymą ir administravimą, nekilnojamojo turto kadastrą, apskaitą, geodeziją, ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu ir GIS programomis;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;

6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.10. turėti žinias ir praktinius gebėjimus dirbant geodeziniais prietaisais, vietovės matavimų apdorojimo programinėmis geoinformacinių sistemų (GIS) ir automatizuoto projektavimo (CAD) priemonėmis;

6.11. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdo Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų, susijusių su nekilnojamojo turto kadastru, žemės apskaita ir geodezija, įgyvendinimą;

7.2. atsižvelgdamas į Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos ir geodezijos srityse ir efektyvaus jų panaudojimo;

7.3. rengia sprendimų suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus projektus;

7.4. rengia sprendimų pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus savivaldybės ar privačios žemės sklypus projektus;

7.5. rengia sprendimų dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo projektus;

7.6. rengia duomenis Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti suformuotus, pertvarkytus valstybinės žemės sklypus, daiktines teises į juos, šių daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus bei kadastro duomenų pakeitimus;

7.7. atlieka žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimą kameraliai ir žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo teisingumo patikras vietovėje;

7.8. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;

7.9. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę - atlieka patikras vietoje;

7.10. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia duomenis, reikalingus valstybės žemės fondo apskaitos atlikimui;

7.11. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia informaciją apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ar geodezininkų atliekamų darbų kokybę bei siūlymus dėl šių asmenų veiklos vertinimo, taip pat dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo ar panaikinimo;

7.12. dalyvauja įgyvendinant asmenų aptarnavimą vieno langelio principu;

7.13. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose;

7.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, keitimo ir tikslinimo srityje, valstybinės žemės naudojimo kontrolės srityje skatinimo ir tarnybinių nuobaudų taikymo;

7.15. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio užsienio šalių pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose;

7.16. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;

7.17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.18. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;

7.19. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.20. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;

7.21. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

7.22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, (85)2398429, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  ES struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

nacionalinio fondo DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ GRĄŽINAMŲ LĖŠŲ APSKAITOS SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus (toliau -skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau - ES struktūriniai fondai) tvirtinančiosios institucijos funkcijas, susijusias su minėtų ES struktūrinių fondų lėšų ir (arba) grąžintinų (grąžintų) lėšų apskaita ir (arba) atskaitomybe bei jos tikrinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos - ES struktūrinių fondų lėšų apskaitos ir atskaitomybės - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų administravimą;

6.3. būti susipažinęs su tvirtinančiosios institucijos funkcijomis ir atsakomybe;

6.4. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

6.5 būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. pagal skyriaus kompetenciją atlikti šias tvirtinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 18 punkte, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų 2010 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-359, 26 punkte ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 15 punkte, atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis ES struktūrinių fondų paramos tvirtinančiosios institucijos darbo procedūrų vadovais:

7.1.1. tvarkyti ES struktūrinių fondų grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų lėšų (toliau - grąžintinos/grąžintos lėšos) apskaitą ir užtikrinti atskaitomybę pagal Europos Komisijos (toliau - Komisijos) reikalavimus;

7.1.2. tikrinti institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas, ir (arba) metines sąskaitas, grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis), kuriais remiantis rengiamos išlaidų ataskaitos, mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai (kai taikoma) ES struktūrinių fondų lėšoms gauti;;

7.1.3. rengti informaciją apie ES struktūrinių fondų grąžintinas/grąžintas lėšas ir (arba) metines sąskaitas Komisijai, rengti ir tvirtinti sąskaitas Komisijai, kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai);

7.1.4. analizuoti iš Valstybės iždo departamento gautą informaciją, susijusią su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis, registruoti pateiktus duomenis apskaitoje, kaupti susirašinėjimo medžiagą, esant poreikiui, teikti ataskaitas ir (arba) informaciją Valstybės iždo departamentui bei, esant būtinybei, ir kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams;

7.1.5. registruoti ir vesti ES struktūrinių fondų paramos kompiuterinėse informacinėse valdymo ir priežiūros sistemose bei Informacinėje Europos Bendrijos fondų valdymo sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, jeigu yra įdiegti tokie funkcionalumai (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai);

7.1.6. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai);

7.1.7. atlikti patikrinimus ES struktūrinius fondus administruojančiose institucijose, susijusius su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu;

7.1.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugoti visus dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

7.1.9. rengti ir teikti informaciją Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms skyriaus kompetencijai priklausančiais ES struktūrinių fondų klausimais;

7.2. dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu, veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

7.3. dalyvauti rengiant ir derinant teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu, projektus;

7.4. pagal kompetenciją sisteminti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus bei informaciją, gaunamą iš Komisijos, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšomis;

7.5. pagal kompetenciją rengti medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais dėl ES struktūrinių fondų lėšų administravimo;

7.6. pagal kompetenciją, kiek tai susiję su apskaita ir atskaitomybe, tarp jų - grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo priežiūra, nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų dėl ES struktūrinių fondų;

7.7. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 2, 2390285, e.tenene@finmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. 4-793

INOVACIJŲ DEPARTAMENTO

VERSLO IR MOKSLO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inovacijų departamento (toliau - departamentas) Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) bei inovacijų plėtros politiką, kuriant palankią teisinę aplinką verslo ir mokslo bendradarbiavimui ir inovacijoms.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, MTEP bei inovacijų plėtros politikos formavimo.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, susijusius su skyriaus funkcijomis, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;

6.4. turėti verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų rengimo, koordinavimo ir (arba) įgyvendinimo patirties;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook kompiuterinėmis programomis;

6.6. mokėti anglų kalbą ne mažesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politiką;

7.2. renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros tendencijas ir rengia siūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politikos formavimo;

7.3. dalyvauja kuriant palankią aplinką inovacijoms ir skatinant įmonių inovacinę veiklą;

7.4. dalyvauja koordinuojant integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (toliau - Slėniai) kūrimąsi ir plėtrą, Slėnių programų įgyvendinimą;

7.5. dalyvauja koordinuojant mokslo ir (ar) technologijų parkų, technologinių inkubatorių veiklą;

7.6. dalyvauja koordinuojant inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;

7.7. atstovauja valstybei technologijų centrų, mokslo ir (ar) technologijų parkų, kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, visuotiniuose dalininkų susirinkimuose ir kolegialių organų veikloje. Analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus jos efektyvumui didinti ir paslaugų kokybei gerinti, rengia arba dalyvauja rengiant valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus;

7.8. dalyvauja koordinuojant klasterių steigimąsi ir plėtrą;

7.9. rengia teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, projektus;

7.10. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, įgyvendinimą;

7.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;

7.12. analizuoja Slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;

7.13. dalyvauja rengiant su Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 "Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo", susijusius teisės aktų projektus ir dokumentus, koordinuoja jos įgyvendinimą;

7.14. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje;

7.15. organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

7.16. rengia Ūkio ministerijos užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo metinį planą ir jo pakeitimus;

7.17. organizuoja ir koordinuoja mokslinių tiriamųjų darbų vykdytojų atranką, mokslinių tyrimų vykdymą, bei jų rezultatų vertinimą, kad būtų pasiekti moksliniams tiriamiesiems darbams keliami reikalavimai;

7.18. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;

7.19. organizuoja arba dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.20. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklai gerinti;

7.21. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.22. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.23. atlieka kitus skyriaus vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664637, brigita.miceviciene@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. K-985

TRANSPORTO IR PASLAUGŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga keleivių vežimo autobusais ir automobilių kelių statistikos tyrimams atlikti, rengti ir teikti laiku patikimą šios srities statistinę informaciją vartotojams ir dalyvauti kelių transportu krovinių vežimo statistinio tyrimo duomenų kodavimo procedūrose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office ir statistinių programų (SAS) ar R paketais.

6.4. Būti išklausęs imčių metodų kursą.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.6. Išmanyti ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK2red.).

6.7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais kelių transporto statistiką.

6.8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas atlikti keleivinio vežimo autobusais ir automobilių kelių tyrimus, rengia ir atnaujina tyrimo metodikas, statistinių ataskaitų formuliarus klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia programavimo darbų technines užduotis, atlieka pirminių duomenų koregavimą ir analizę, atlieka kelių transportu krovinių vežimo statistinio tyrimo duomenų kodavimo procedūras bei analizuoja ir koreguoja statistinius duomenis su SAS programa ar R paketais.

7.2. Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams, atlieka pirminių ir suvestinių duomenų kontrolę, duomenų grupavimus, palyginimus bei įvairius skaičiavimus, naudodamasis matematiniais statistiniais metodais, diegia pažangius statistinių duomenų apdorojimo metodus.

7.3. Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams, rengia statistinę informaciją departamento leidiniams, Rodiklių duomenų bazei bei tarptautinėms organizacijoms, atsako į individualias vartotojų užklausas.

7.4. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis keleivių vežimo autobusais ir automobilių kelių statistikos klausimais.

7.5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2361431, edita.zelevaite@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Antrasis atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO ANTROJO ATSISKAITYMŲ SU DARBUOTOJAIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Antrojo atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų (toliau - LK kariniai vienetai) profesinės karo tarnybos karių, aktyviojo rezervo prievolininkų, bazinius karinius mokymus atliekančių karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio, kompensacijų, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, komandiruotės išlaidų ir kitų išmokų apskaičiavimui bei išmokėjimui užtikrinti ir šioms operacijoms užregistruoti buhalterinės apskaitos programoje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Studijų sritis - socialiniai mokslai, kryptys - vadyba ir verslo administravimas, ekonomika, finansai ir apskaita;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tikrąją karo tarnybą ir valstybės tarnybą, darbo santykius, finansinę, buhalterinę ir mokestinę apskaitą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;
6.3. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir struktūrą;
6.4. mokėti taikyti tikrosios karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio, maistpinigių, butpinigių, komandiruočių išlaidų bei kitų išmokų apskaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus, pajamų ir socialinio draudimo mokesčius reglamentuojančius įstatymus ir kitus su jo funkcijomis susijusius norminius teisės aktus;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
6.7. gebėti gerai dirbti MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apskaičiuoja priskirtų LK karinių vienetų tikrosios karo tarnybos karių, aktyviojo rezervo prievolininkų, bazinius karinius mokymus atliekančių karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, maistpinigius, butpinigius, pensijas, komandiruotės išlaidas bei kitas išmokas;
7.2. registruoja ūkines operacijas buhalterinės apskaitos programoje;
7.3. rengia piniginių išmokų pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas bei iš darbuotojų išskaičiuotų išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus pervedimo pagal priskirtus karinius vienetus bei mokėjimo rūšis sąrašus;
7.4. apskaičiuoja mokėjimų į valstybės biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą įmokas ir teisės aktų nustatytais terminais rengia mokėjimo paraiškas tiesioginiam apmokėjimui per valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemą , teikia Skyriaus vedėjui bei Departamento Finansų ir analizės skyriui;
7.5. atlieka finansų kontrolės procedūras;
7.6. tikrina ir kontroliuoja, ar priskirtų LK karinių vienetų apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų duomenys atitinka pirminius apskaitos dokumentus ir Departamento įsakymu priskirtose apskaitos registruose apibendrinti duomenys atitinka Didžiosios knygos atitinkamos buhalterinės sąskaitos duomenis;
7.7. rengia darbo užmokesčio ir kitų išmokų grynųjų pinigų užsakymų paraiškas pagal priskirtus LK karinius vienetus, neviršijant jų biudžeto išlaidų sąmatų, ir nustatytais terminais teikia Skyriaus vedėjui;
7.8. kaupia, sistemina ir analizuoja priskirtų LK karinių vienetų duomenis, reikalingus darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavių socialinių pašalpų panaudojimo ataskaitoms rengti bei pagal Departamento direktoriaus patvirtintą darbų paskirstymo sąrašą sudaro ir laiku teikia suvestines LK ataskaitas;
7.9. rengia priskirtų LK karinių vienetų tikrosios karo tarnybos kariams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pažymas apie gautas pajamas bei išskaičiuotas išskaitas pagal vykdomuosius dokumentus ir raštus, susijusius su darbo užmokesčio išmokomis;
7.10. vykdo kitus, su jo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šilo 5a, 8(5)2103846, LKFAD@kam.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Nekilnojamojo turto bendrovė S. IMPERIJA plečiasi ir ieško komunikabilaus, lengvai ir įtaigiai bendraujančio, ambicingo, energingo, aktyvaus, stipraus derybininko nekilnojamojo turto brokerio pareigoms užimti.
Nekilnojamojo turto brokerio darbas labai įdomus: tenka susipažinti su įvairiais žmonėmis, pamatyti bei vertinti skirtingus objektus, turėti vis didėjantį savo klientų ratą. Neribotos uždarbio galimybės, priklausančios nuo ambicijų, norų ir pastangų, galimybė planuoti savo darbą: laiką ir poilsį, pajamas ir išlaidas, sprendimų priėmimą ir vykdymą.
Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu info@simperija.lt.

Darbo pobūdis:
- NT pardavimo ir nuomos proceso valdymas;
- Derybos ir sutarčių sudarymas;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas, aktyvumas ir energingumas;
- Gero pardavėjo ir derybininko savybės;
- Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S. imperija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių, 8 657 86 848, info@simperija.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "S. imperija"  PHP programuotojo

Pobūdis: "Back-end” programavimas su "PHP”;
E-komercijos ir nestandartinių projektų programavimas.
Reikalavimai: Daugiau nei 2 metų "back-end” praktinio programavimo patirtis su PHP, MySQL, MVC, OOP;
Daugiau nei 2 metų front-end patirtis, geras JavaScript, HTML, CSS išmanymas;
Patirtis dirbant su didelių duomenų apdorojimu, sistemų kūrimu;
Geras PHP Framework išmanymas - CI, Kohana;
Patirtis su responsive dizainu;
Nusimanymas apie GitHub, CRUD, XML, API;
Žinojimas ir sugebėjimas panaudoti technologijas tokias kaip: Backbone, Coffeescript, SASS, AWS, Bootstrap;
Ypač stiprus analitinis mąstymas, savarankiškumas;
Sugebėjimas greitai įsigilinti ir įsisavinti naują informaciją;
Orientacija į rezultatą.

Jeigu neatitinkate keliamų reikalavimų, galime pasiūlyti jaunesniojo programuotojo pareigas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ORCA team"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860233223, marius@orca.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "ORCA team"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo tarptautiniais ir vietiniais maršrutais srityje, siūlo darbą CE kat. vairuotojams.
Įmonė suteikia: laiku mokamą atlyginimą, pilną socialinių garantijų paketą, geras darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, profesionalią pagalbą komandiruočių metu.
Reikalavimai: CE kat. vairuotojo pažymėjimas, vairuotojo darbo patirtis, gera reputacija.

Mainais į Jūsų lojalumą įmonei, esame pasiryžę suteikti Jums teorines ir praktines žinias, padėsiančias Jums tapti profesionaliais tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams.

Galimybė važiuoti dviese ekipaže!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, teismų praktiką, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisėjo padėjėjas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme bei teisėje, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
6.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus tarnybai reikalingus norminius teisės aktus;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, savo kompetencijos ribose teikti informaciją interesantams ir spręsti iškilusias problemas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, tarptautinius teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
8. Analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir apie jas referuoja teisėjui.
9. Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
10. Teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamus raštų projektus.
11. Prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, rengia ataskaitas.
12. Informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, sega procesinius teismo dokumentus, juos nuasmenina.
13. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) teismo pirmininko nustatyta tvarka atlieka kitų teisėjų padėjėjų darbą.
14. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
15. Vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Teismo pirmininko padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 4B-36

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas padeda Konstitucinio Teismo pirmininkui rengti mokslinius pranešimus konferencijoms, kitiems renginiams, teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui motyvuotas nuomones dėl pareiškėjų prašymų žinybingumo, Konstituciniame Teisme nagrinėjamose bylose spręstinų klausimų, rengiamų Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) projektų argumentacijos,padeda ir pataria Konstitucinio Teismo pirmininkui, kai jis atlieka savo pareigas kaip bylą teisminiam posėdžiui rengiantis teisėjas (rengia medžiagą bylų teisminiam nagrinėjimui ir Konstitucinio Teismo aktų projektus).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo. Specialioji veiklos sritis - funkcijos, susijusios su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.3. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojama oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas, gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, suvokti bendrąsias teisės raidos tendencijas, nuolat domėtis teisės mokslo naujovėmis, sugebėti formuluoti sprendinius ir pritaikyti juos Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) teisiniam pagrindimui;

6.4. būti gerai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

6.5. mokėti atlikti teisės aktų, dėl kurių atitikties Konstitucijai ar įstatymams kreipėsi pareiškėjas, ekspertizę, analizuoti, vertinti ir apibendrinti Konstitucinio Teismo posėdžiui rengiamoje byloje sprendžiamas problemas, kolizines teisines situacijas, teikti teisinių problemų bei situacijų sprendimo būdus ir teisinius motyvus;

6.6. gebėti surasti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

6.8. mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis, gebėti deramai pritaikyti savo darbe modernias kompiuterines informacijos paieškos ir archyvavimo programas, mokėti naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

6.9. gebėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

6.10. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, kontroliuoti užduočių atlikimą, savarankiškai palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su įvairių valstybės institucijų darbuotojais, įskaitant aukštesnės kategorijos valstybės tarnautojus;

6.11. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinio darbo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu (specialioji veiklos sritis):

7.1. Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu renka, analizuoja, sistemina informaciją, reikalingą rengiant mokslinius pranešimus konferencijoms ir kitiems renginiams;

7.2. padeda Konstitucinio Teismo pirmininkui rengti konstitucinės justicijos bylas teisminiam nagrinėjimui, kai jis atlieka savo pareigas kaip bylą teisminiam posėdžiui rengiantis teisėjas:

7.2.1. analizuoja Konstituciniame Teisme gautus prašymus ir paklausimus, rengia jų išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui, Teisės departamento direktoriui, jo pavaduotojui motyvuotą nuomonę dėl atitinkamo prašymo ar paklausimo priimtinumo ir tolesnės eigos;

7.2.2. tiria ir apibendrina konstitucinės justicijos bylose keliamas problemas;

7.2.3. renka, analizuoja, sistemina Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir planuojamų pataisų projektus, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių reguliavimą ir konstitucines doktrinas užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

7.2.4. rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais;

7.2.5. rengia Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų ir procesinių sprendimų, Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

7.3. Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu rengia mokslinės literatūros ir teismų praktikos apžvalgas bei apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

7.4. teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui būtiną informaciją ir motyvuotą nuomonę dėl Konstituciniam Teismui pateiktų prašymų ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai žinybingumo, teisinių argumentų, taip pat pasiūlymus dėl tolesnės prašymo eigos;

7.5. teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui motyvuotus siūlymus dėl Konstituciniame Teisme nagrinėjamose bylose spręstinų klausimų, rengiamų nutarimų, išvadų ir sprendimų projektų argumentacijos.

7.6. savarankiškai palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų, teismų, kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojais, kad būtų užtikrintas bylų teisminiam nagrinėjimui ir kitai Konstitucinio Teismo veiklai būtinos informacijos surinkimas;

7.7. nuolat palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų Konstitucinio Teismo padalinių darbuotojais, kad būtų užtikrintas sklandus Konstitucinio Teismo veiklos aptarnavimas;

7.8. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui.Atlyginimas: 3650 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Konstitucinis Teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 36, (85)2613535, pastas@lrkt.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Konstitucinis Teismas  Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau - krašto apsaugos sistemos institucijos) darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išlaidų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė ir finansinė apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

6.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

6.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;

7.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

7.3. skaičiuoja išmokas buitinėms išlaidoms Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojams, rengia šių išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

7.4. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;

7.5. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;

7.6. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

7.7. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

7.8. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

7.9. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;

7.10. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;

7.11. atlieka einamąją finansų kontrolę;

7.12. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

7.13. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;

7.14. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

7.15. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2001, 2735796, virginija.jasmontiene@kam.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Centralizuota finansų ir turto tarnyba  Projektų valdymo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. P1-1372

INVESTICIJŲ IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTOPROJEKTŲ SKYRIAUS PROJEKTŲ VALDYMO POSKYRIOVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau āˆ’ vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti bendrai finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt. lėšomis projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt. lėšomis projektų įgyvendinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirtį, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, būti susipažinusiam su Klaipėdos miesto plėtros strateginiu planu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų planavimą ir valdymą, projektų administravimą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinių gebėjimų;

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.2. administruoja savivaldybės investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, Europos Sąjungos kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės, kitų institucijų ir (ar) organizacijų lėšomis (atlieka projekto vadovo funkcijas), organizuoja projekto įgyvendinimo grupės darbą;

7.3. administruoja savivaldybės projektus, įgyvendinamus pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir kt. programas;

7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą, darbų kokybę ir terminus, skirtų lėšų įsisavinimą, organizuoja projekto metu iškilusių problemų sprendimą;

7.5. užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar kitų šaltinių finansuojamus investicinius projektus;

7.6. derina administruojamų projektų Europos Sąjungos, bendrojo finansavimo ir kt. finansavimo šaltinių lėšų prognozes, planuojamą savivaldybės lėšų poreikį šiems projektams;

7.7. organizuoja ir koordinuoja darbą su projektų partneriais, priežiūros komitetu ir įgyvendinančiomis institucijomis;

7.8. protokoluoja administruojamų projektų priežiūros komitetų posėdžiuose;

7.9. teikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes;

7.10. rengia (organizuoja) viešojo pirkimo technines užduotis ir rengia atsakymus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;

7.11. derina viešųjų pirkimų dokumentaciją ir kitus projekto administravimo klausimus su įgyvendinančiąja institucija ir teikia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus;

7.12. kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;

7.13. tikrina ir teikia pastabas dėl techninės priežiūros suteiktų paslaugų ataskaitų;

7.14. rengia ir įgyvendinančiai institucijai teikia projekto pažangos ataskaitas, derina ir teikia mokėjimo prašymus, viešųjų pirkimų planus, informaciją apie projekto planuojamas išlaidas ir kitą informaciją, susijusią su projekto vykdymu;

7.15. nuolat komunikuoja su projekto rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.;

7.16. organizuoja projekto viešinimo veiklas;

7.17. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.

8. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. P1-1372

Investicijų ir ekonomikos departamentoTARPTAUTINIŲ RYŠIŲ, verslo plėtros ir TURIZMO SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.Pareigybės lygis - A.

3.Pareigybės kategorija - 11.

II.PASKIRTIS

4.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės ir kitų miesto institucijų veiklą tarptautinio bendradarbiavimo, turizmo ir verslo plėtojimo srityse, atstovauti savivaldybės interesams tarptautinėse organizacijose ir renginiuose.

III.VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas savivaldybės ir kitų miesto institucijų veiklos tarptautinio bendradarbiavimo, turizmo ir verslo plėtojimo srityse.

IV.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, 1 metų darbo patirtį verslo administravimo, viešojo administravimo ar tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

6.2.išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius verslo, turizmo plėtrą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, išmanyti tarptautinių ir finansuojamų valstybės programų rengimą ir projektų vadybą;

6.3.gebėti analizuoti turizmo ir verslo plėtros, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, planuoti ir įgyvendinti turizmo ir verslo plėtros projektus, išmanyti tarptautinio bendradarbiavimo protokolą;

6.4.mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5.mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6.mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, kuruojamos srities programas (priemones) ir jų sąmatų projektus;

7.2.dalyvauja rengiant skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas;

7.3.dalyvauja rengiant ir įgyvendinant turizmo plėtros programas, vykdo savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;

7.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant verslo plėtros programas, atliekant sąlygų verslo plėtrai ir investicijoms Klaipėdos mieste analizę;

7.5. dalyvauja vykdant verslo skatinimo priemones, įgyvendinant verslo plėtros programas;

7.6. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asocijuotomis verslo struktūromis priskirtos kompetencijos srityje;

7.7.pagal skyriaus kompetenciją rengia ir įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektus turizmo ir verslo srityje;

7.8. atlieka užsienio partnerių tarptautinei veiklai vykdyti paiešką savivaldybės pavaldžioms institucijoms (mokyklos, ligoninės, NVO, profesinės sąjungos, tautinės bendrijos ir kt.);

7.9.koordinuoja savivaldybėje viešinčių delegacijų vizitų organizavimą, vizitų programų sudarymą, globoja delegacijas, skyriaus vedėjui pavedus atlieka vertimus iš ir į užsienio kalbą vizitų metu;

7.10. organizuoja mero, mero pavaduotojų ir savivaldybės tarybos narių oficialius vizitus, administracijos darbuotojų dalykines išvykas į užsienį;

7.11. skyriaus vedėjui pavedus atlieka raštų ir dokumentų vertimus iš ir į užsienio kalbą;

7.12. pagal pavedimą atstovauja savivaldybei ir jos interesams tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

7.13. palaiko ir plėtoja ryšius su savivaldybės miestais partneriais, kitais užsienio partneriais ir su tarptautinėmis organizacijomis;

7.14. dalyvauja įgyvendinant kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

7.15. pagal Europos Sąjungos institucijų bei organizacijų užklausimą rengia atsakymus savivaldybės veiklos ir politikos formavimo klausimais priskirtos kompetencijos srityje;

7.16.renka, tvarko ir analizuoja statistinius duomenis;

7.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų konkurso sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

7.18.pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

7.19. tvarko skyriaus dokumentaciją, archyvuoja bylas.

8. Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas: paskirsto skyriuje gautą dokumentaciją, vykdo užduočių kontrolę, vizuoja skyriaus parengtus raštus ir teisės aktus skyriaus vedėjo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų, išskyrus atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpiu.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Šilumos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. O1-90

šilumos ir vandens departamento

ŠILUMOS SKYRIAUS

vYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti bei analizuoti reguliuojamų šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus, nagrinėti šilumos tiekėjų prašymus išduoti arba pakeisti licencijas bei klausimus dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengti su šia veikla susijusius dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji - šilumos ir karšto vandens sektorius.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties šilumos kainodaros srityje bei analizuojant šilumos tiekėjų ūkinės-finansinės veiklos rodiklius;

6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.4. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių (juridinių ir fizinių asmenų, gaminančių, parduodančių, paskirstančių vartotojams tiekiamą šilumą ir karštą vandenį) pagal Komisijos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimų projektus, teikia Komisijos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui;

7.2. nagrinėja šilumos ir karšto vandens gamybos, perdavimo ir paskirstymo sąnaudų mažinimo, vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo bei gamybos efektyvumo didinimo klausimus;

7.3. kontroliuoja Komisijos suderintų ar nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų taikymą;

7.4. kontroliuoja ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos;

7.5. atlieka šilumos tiekimo įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, parengia bei pristato atitinkamas pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui;

7.6. nagrinėja šilumos tiekimo įmonių prašymus išduoti ar pakeisti licencijas veiklai, numatytai Šilumos ūkio įstatyme, ir parengia bei pristato atitinkamas pažymas, Komisijos nutarimų projektus Komisijos posėdžiui dėl licencijų išdavimo ar pakeitimo, taip pat dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo;

7.7. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

7.8. esant reikalui, dalyvauja rengiant pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui dėl baudų licencijų turėtojams skyrimo, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir pažeidimų prevenciją;

7.9. kaupia, sistemina šilumos ir karšto vandens tiekėjų metinius ūkinės veiklos rodiklius, formuoja ir tvarko šių rodiklių duomenų bazę, atlieka atskirų įmonių rodiklių lyginamąją analizę, apibendrina gautus rezultatus ir parengia išvadas bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui;

7.10. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus šilumos kainodaros klausimais;

7.11. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja reguliuojamų ūkio subjektų ir vartotojų vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus;

7.12. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms šilumos kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais;

7.13. dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus;

7.14. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodiką;

7.15. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą;

7.16. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 25C, 52330766, agne.stankeviciute@regula.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Baldu stalius korpusinių baldų gamybai

Pobūdis: Korpusinius kietus baldus gaminanti įmonė ieško baldų surinkėjo baldų surinkimui gamybinėse patalpose , bei baldų montuotojo-gaminių montavimui pas užsakovus. Patirtis baldų surinkime ir montavime privalumas. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. Sugebėjimas organizuoti savo darbą savarankiškai, dirbti komandiniu principu. Atasakingumas , greita orientacija.
Skambinti - tel.:+37062076496 , +37060678006
CV siūst - El. paštas: info@mege.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Baldų gamybos vadovas technologas/konstruktorius

Pobūdis: UAB MEGĖ – (įmonės veikla: viešiesiems ir privatiems interjerams skirtų baldų gamyba pagal individualius projektus) ieško išradingo, kūrybingo, išmanančio nestandartinių vienetinių baldų gamybos technologijas BALDŲ KONSTRUKTORIAUS/TECHNOLOGO darbui Kaune.
Darbo pobūdis:
• Gamybos proceso valdymas, optimizavimas;
• Baldų gamybinių brėžinių, technologinių specifikacijų ruošimas;
• Naujų technologinių sprendimų paieška;
• Gamybos darbuotojų darbo planavimas, koordinavimas ir motyvavimas.
Reikalavimai: Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais;
• Palankias darbo sąlygas tobulėjimui;
Reikalavimai:
• 2 metų darbo patirtis baldų gamybos ar medienos pramonėje;
• geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis;
• organizuotumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti savo veiklą;
• darbo patirtis su architektais, dizaineriais būtų laikoma privalomu.
UAB Megė info@mege.lt Skambinti - tel.:+37062076496

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Vyr. sandėlininkas

Pobūdis: Darbo sandėlyje organizavimas, prekių apskaita, darbų paskirstymas sandėlio darbuotojams.
Reikalavimai: Organizacinio darbo sandėlyje patirtis, mokėti dirbti su kompjuterine apskaitos programa.
Privalumas - darbo patirtis su baldinėmis medžiagomis, su Agnum programa, su autokrautuvu.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Pastoviam darbui ieškomi plataus profilio statybininkai: mūras,gipso kartono plokščių montavimas, plytelių klijavimas, fasado darbai, vidaus ir išorės apdaila ir kiti darbai.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 620 14 090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Pastatų administravimo vadybininkas

Pobūdis: Pastatų administravimo vadybininkas
Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra;
- Bendravimas su klientais/gyventojais;
- Paslaugų pardavimas bendrijoms ir gyventojams;
- Privalomųjų reglamentinių statinio priežiūros reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas.

Reikalavimai:

- aukštasis techninis / inžinerinis / vadybinis išsilavinimas;
- geri derybų bei bendravimo įgūdžiai;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- savarankiškumas ir iniciatyvumas;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- Panašaus darbo patirtis.

Mes jums siūlome:

- visas socialines garantijas;
- įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
- asmeninio augimo bei karjeros galimybes.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Operatorė–sąskaitų faktūrų išrašytoja

Pobūdis: Sąskaitų faktūrų išrašymas;
Sąskaitų registravimas;
Prekių pajamavimas;
Kiti su sąskaitų faktūrų išrašinėtojo - operatoriaus darbu sandėlyje susiję darbai.
Darbas pagal sudarytą darbo grafiką pamainomis.
Reikalavimai: Operatoriaus-sąskaitų išrašytojo arba apskaitininko darbo patirtis;
Aukštesnysis išsilavinimas pageidautina ekonomikos, finansų arba buhalterio;
Turėti minimalų supratimą apie buhalterinę prekių apskaitą;
Buhalterinės programos Navision išmanymas ir nuosavas automobilis - privalumas;
Atidumas, sąžiningumas, mokėjimas planuotis darbus;


Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas ir konkurencingą, laiku mokamą darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Darbą draugiškame, jaunatviškame kolektyve.

Darbo užmokestis – sutartinis, priklausomai nuo kandidato kvalifikacijos ir darbo patirties.
Jeigu susidomėjote šiuo darbo pasiūlymu savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu mindaugas@litbana.lt.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Inžinierius - technologas

Pobūdis: Projektavimas, detalizavimas, technologijų aprašymas ir ryšių su klientais bei tiekėjais palaikymas, sprendžiant technologinius klausimus ir kita.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (pageidautina mechanikos, inžinerijos, metalo apdirbimo, projektavimo ar panašioje srityje);
- Metalo ar plastiko technologijų išmanymas;
- Puiki anglų kalba;
- Geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai (SolidWorks, AutoCAD, MS Office);
- Siekis įvaldyti naujas sritis ir programas;
- Iniciatyvumas, organizuotumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti savo veiklą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Suvirintojas (argonu)

Pobūdis: Nerūdijančio plieno gaminių suvirinimas argono aplinkoje. Gamybos planų vykdymas pagal nustatytas technologijas ir procedūras.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Konstruktorius - technologas

Pobūdis: Alyvauti vystant technologinį gamybos procesą. Įgyvendinti bandomųjų ir naujų gaminių (prekybinė įranga) įvedimą į gamybos procesą. Užtikrinti, kad gaminamos produkcijos charakteristikos atitiktų technologinius aprašymus. Gaminio savikainos skaičiavimas. Gamybos technologinių procesų paruošimas (žaliavų, technologinių kortelių sudarymas), aprašymas ir kontrolė. Esamų gamybinių procesų tobulinimas, kokybės užtikrinimas. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl gamybos proceso ir produktų tobulinimo. Reikalinga darbinė patirtis su "SolidWorks" programa.
Reikalavimai: Reikalingas kandidatas su profesine patirtimi.
Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas (BŪTINA).
- Analogiško/panašaus darbo patirtis.
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (SolidWorks, AutoCad programa).
- Darbo patirtis technologinio gamybos proceso valdyme, organizavime.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. ĮV-797

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti rengti ir įgyvendinti Kultūros ministerijos (toliau - ministerija) politiką Europos Sąjungos paramos, Europos Sąjungos teisės, Strateginio planavimo srityse bei nagrinėti kitus bendro pobūdžio ministerijai aktualius teisinius klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - teisė, o specialioji - Europos Sąjungos parama, strateginio planavimo teisinė veikla, atstovavimas ministerijai teismuose, kitų bendro pobūdžio teisinių klausimų nagrinėjimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.2. išmanyti teisės aktus, susijusius su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, ES struktūrinių fondų finansinių priemonių administravimu, strateginiu planavimu, korupcijos prevencija, taip pat teisės aktus reglamentuojančius teisėkūrą, Vyriausybės ir ministerijų veiklą, valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teiseną;

6.3. gebėti rasti, aiškinti, taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, išmanyti jų sistemą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.6. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teisiniu požiūriu vertina, Europos Sąjungos paramos skyriaus, Strateginio planavimo skyriaus, Viešųjų ryšių skyriaus rengiamus teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

7.2. konsultuoja ministerijos tarnautojus Europos Sąjungos paramos kitais ministerijai aktualiais Europos Sąjungos teisiniais klausimais, ministerijos strateginio planavimo dokumentų rengimo, informacijos rengimo, viešinimo ir teikimo suinteresuotiems asmenims bei kitais teisiniais klausimais.

7.3. ministerijos vadovybės arba Teisės skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo;

7.4. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus ir kitus dokumentus ir /ar prisideda prie jų rengimo;

7.5. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus susijusius su korupcijos tikimybės nustatymu, kitus veiksmus reikalingus korupcijos rizikos analizei atlikti, organizuoja ir koordinuoja šį procesą;

7.6. rengia ministerijos kovos su korupcija programą, koordinuojant jos vykdymą;

7.7. rengia, abibendrina, teikia informaciją, susijusią su korupcijos prevencijos veikla ministerijoje ir jos reguliavimo srityje, atlieka kitus veiksmus, susijusius su korupcijos prevencija;

7.8. rengia ir padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose;

7.9. prireikus dalyvauja pasitarimų, komisijų, darbo grupių, sudarytų teisės aktų rengimui, įvairių skundų, raštų, prašymų nagrinėjimui bei kitokio pobūdžio klausimams spręsti veikloje, teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas kitaip prisideda prie jų veiklos;

7.10. pagal kompetenciją analizuoja Valstybės kontrolės ir Vidaus audito skyriaus ataskaitas veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;

7.11. pavaduoja Teisės skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;

7.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kultūros ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 5, (85)2193413, a.semeniukiene@lrkm.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Kultūros ministerija  Metodologijos ir kokybės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. K-979

METODOLOGIJOS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodams statistiniuose tyrimuose diegti, kokybės vadybos sistemos funkcionavimui užtikrinti bei Europos statistikos praktikos kodeksui (toliau - Kodeksas) įgyvendinti Lietuvos statistikos sistemoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse - statistinės informacijos rengime ir institucijos veiklos kokybės vadyboje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą statistikos ar taikomosios matematikos srityje.

6.3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo, B1 lygiu).

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office paketu, statistiniais SAS ir R paketais.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.

6.7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti šiuolaikinių statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą Lietuvos statistikos departamento statistiniuose tyrimuose, stebi šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes ir koordinuoja jų diegimą institucijoje.

7.2. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos ir jos rengimo kokybę, sudaro ir atnaujina Lietuvos statistikos departamento veiklos kokybės rodiklių matavimo planą, vykdo kokybės rodiklių stebėseną ir analizę, teikia išvadas Lietuvos statistikos departamento vadovybei.

7.3. Siekdamas užtikrinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, atlieka su kokybės vadybos sistemos funkcionavimu susijusių organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų aktualumo stebėseną ir organizuoja jų atnaujinimo darbus; užtikrina kokybės vadybos sistemos procesų žemėlapio atnaujinimą; tvarko intraneto skyrelį "Kokybė statistikoje".

7.4. Siekdamas įgyvendinti Kodekso nuostatas Lietuvos statistikos sistemoje, vykdo Lietuvos statistikos departamento ir kitų Europos oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų Kodekso įgyvendinimo priemonių stebėseną, analizuoja šių institucijų atitiktį Kodekso reikalavimams.

7.5. Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.

7.6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364647, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Dujų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.O1-90

DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO DUJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija -13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga gamtinių dujų įmonių ūkinei ir finansinei veiklai analizuoti ir kontroliuoti, teikti pasiūlymus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau -Komisija) dėl reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutinių ribų ir konkrečių gamtinių dujų kainų lygio bei gamtinių dujų įmonių investicijų pagrįstumo ir derinimo, rengti dokumentus skyriaus veiklos klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji - gamtinių dujų sektorius.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dujų sektoriaus investicijų derinimo ar kainodaros srityje;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas;

7.2. nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus kainų skaičiavimų projektus ir jų pagrindimą, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar kainos, suskaičiuotos pagal metodikų reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų;

7.3. tikrina, ar gamtinių dujų įmonių ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą;

7.4. analizuoja gamtinių dujų įmonių ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių ketvirtines reguliuojamos veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Komisijos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos;

7.5. renka, sistemina pastabas ir pasiūlymus gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų dujų kainų skaičiavimo metodikų, dalyvauja metodikų bei taisyklių rengime, rengia pažymas Komisijos posėdžiams, siekiant tobulinti kainų skaičiavimo principus;

7.6. analizuoja gamtinių dujų įmonių apskaitų ir sąnaudų atskyrimo taisykles bei teikia konkrečias rekomendacijas jų tobulinimui;

7.7. tikrina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus (taip pat ir bendro intereso investicijų projektus), ilgalaikes veiklos programas, ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir programų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus; vykdo 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir teikia išvadas;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą;

7.9. dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, rinkų tyrimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

7.10. dalyvauja rengiant metinių skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus;

7.11. rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją;

7.12. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;

7.13. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 25C, 52330766, agne.stankeviciute@regula.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTAValstybinės kainų ir energetikoskontrolės komisijos pirmininko2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.O1-90VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Veiklos valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti viešąją informaciją apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) veiklą, interneto bei intraneto svetainės administravimui ir priežiūrai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra bendra veiklos sritis, apimanti Komisijos komunikaciją, interneto bei intraneto administravimą ir priežiūrą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti praktinės patirties rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai energetikos sektoriaus klausimais;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.rengia Komisijos ryšių su visuomene strategiją;

7.2.rengia viešąją informaciją apie Komisijos veiklą bei priimtus sprendimus;

7.3.rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais;

7.4. vykdo Komisijos interneto svetainės informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas;

7.5. atlieka Komisijos vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui;

7.6.sudaro Komisijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką;

7.7. vykdo Komisijos interneto svetainės optimizavimą paieškos sistemoms: raktažodžių rinkimas, aprašymai ir pan.;

7.8. tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba;

7.9. užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams;

7.10. bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais;

7.11. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos valdymo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 25C, 52330766, agne.stankeviciute@regula.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais ir būsimais klientais, naujų paieška, pasiūlymų bei sąmatų sudarymas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 861615444, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Darbų vadovas

Pobūdis: - Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (gipso kartono montavimas);
- Statybos darbų organizavimas objekte Švedijoje;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Vadovavimas statybininkų komandai
- Darbų pridavimas užsakovui
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai)
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Ne mažesnė kaip 5 metų analogiško darbo patirtis;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Statybos normų ir teisės aktų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Gera anglų kalba, Švedų kalbos pagrindai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 6900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545,, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Mūrininkas

Pobūdis: Darbas Vilniuje, mūro darbai, statant daugiabutį gyvenamąjį namą.
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių, mokėti mūryti ir turėti patirties.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, 868446499
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Personalo atrankos vadybininkė (-as)

Pobūdis: •Darbuotojų (daugiausia nekvalifikuotų) paieška ir atranka, kandidatų įvertinimas
•Informacijos interesantams teikimas apie laisvas darbo vietas
•Personalo apskaitos dokumentų tvarkymas
•Darbuotojų mokymų organizavimas/koordinavimas
•Darbuotojų kaitos valdymas
Reikalavimai: •Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
•Rusų kalbos žinios
•Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 8-612 13511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Vairuotojas CE kategorija

Pobūdis: Ieškome vairuotojo turinčių CE kategorija su patirtimi. Pagrindinis darbas konteinerių pervežimas iš Klaipėdos uosto į Baltarusiją, Rusiją.
Reikalavimai: Pageidautina gyvenamoji vieta netoli Rietavo (nes įmonės bazė Rietave ir pačiam darbuotojui gryžti namo būtų kuo patogiau). Butina darbo patirtis į Baltarusiją ar Rusiją. Geras laiku mokamas atlyginimas, bei tvarkingas ir prižiūrimas transportas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: P. Lingės krovinių pervežimo įmonė
Miestas: Rietavas
Kreiptis: Pramonės g. 15, 869879493, admin@pervezimas.com
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie P. Lingės krovinių pervežimo įmonė  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Įvairūs vidaus ,išorės apdailos darbai.
Reikalavimai: Patirtis,noras dirbti,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000; Mob. 867121127
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba kadencijomis Danija, Švedija,Norvegija.
Reikalavimai: Darbas kadencijomis 6+3 arba 9+3.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keramita"
Miestas: Panevežys
Kreiptis: Tinklų, 861577599, keramitadonaldas@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Keramita"  Valstybinio patentų biuro direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumoministro 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1R-361

LIETUVOS RESPUBLIKOS VASTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau - Valstybinis patentų biuras) direktoriaus pareigybė - įstaigos vadovas (valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

Valstybinio patentų biuro direktoriaus pareigybė reikalinga Valstybinio patentų biuro veiklai organizuoti, planuoti ir koordinuoti, užtikrinti Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą, įgyvendinant valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų išsilavinimą), arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų inžinierijos studijų magistro išsilavinimą);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų apsaugą (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas);

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, valstybės informacinių išteklių valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal "Europass");

6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priskirtus klausimus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valstybinio patentų biuro darbą, atsako už Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. atstovauja Valstybiniam patentų biurui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai;

7.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą. Teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

7.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

7.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinio patentų biuro administracijos struktūros;

7.7. tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos padalinių nuostatus;

7.8. nustato ir tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems nuobaudas ir skatina;

7.9. atsako už Valstybiniam patentų biurui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą;

7.10. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, keičiasi informacija ir metodine medžiaga, siekdamas kuo efektyvesnio pavestų funkcijų vykdymo;

7.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

----------------Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 3, 852662857, rita.kamarauskiene@tm.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Teisingumo ministerija  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PASVALIO RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;

7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasvalio rajono apylinkės teismas
Miestas: Pasvalys
Kreiptis: P. Avižonio g. 25, 845134461, pasvalio.rajono@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Pasvalio rajono apylinkės teismas  Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. AV - 114
(Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d.
įsakymo Nr. AV - 375 redakcija)


PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (26-6T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą ir koordinavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų organizavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. organizuoja viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;
7.4. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. vykdo su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų apskaitą, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos apsaugos agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870662007, v.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Aplinkos apsaugos agentūra  Fitosanitarijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

FITOSANITARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Fitosanitarijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 113.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti fitosanitarinę kontrolę.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - fitosanitarijos

veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybos veiklą;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos krypties išsilavinimą.

6.3. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir laiku bei tinkamai ją naudoti;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko Fitosanitarinį registrą. Registruoja, perregistruoja, atnaujina registraciją bei išregistruoja fizinius bei juridinius asmenis Fitosanitarinio registro duomenų bazėje;

7.2. vykdo Fitosanitarinio registro objektų veiklos kontrolę;

7.3. pavaduoja skyriaus specialistą sudarant Regioninių skyrių ir Fitosanitarijos postų (poskyrių) savaitines, mėnesio, pusmečio eksporto ataskaitas;

7.4. analizuoja, ruošia, derina, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su kontroliuojamos medžiagos įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu arba gabenimu šalies teritorijoje;

7.5. koordinuoja ir kontroliuoja šiltnamių agroekosistemose auginamų tam tikrų augalų, fitosanitarinės būklės tyrimus bei analizuoja, kaupia, sistemina duomenis apie fitosanitarinės kontrolės rezultatus;

7.6. rengia teisės aktų projektus dėl šiltnamiuose aptinkamų kenksmingųjų organizmų kontrolės bei rengia apibendrinimus, pristatymus, seminarus ir mokymus inspektoriams bei kitiems suinteresuotiems asmenims;

7.7. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis dėl tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie skirti moksliniams tyrimams ir selekcijos tikslams įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo ar gabenimo šalies teritorijoje klausimų;

7.8. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Fitosanitarinio registro bei kitais pareigybiniais klausimais;

7.10. koordinuoja citrusinių vaisių, braškių ir vynuogių sodinukų kontrolę Lietuvos Respublikoje ir rengia kasmetinės ataskaitas Europos Komisijai;

7.11. kasmet atnaujina kenksmingųjų organizmų, dėl kurių Lietuvos Respublikoje vykdomas fitosanitarinis tirkinimas ir fitosanitarinė stebėsena, ir sėklinių bulvių kokybei kenkiančių virusų sąrašą;

7.12. vykdo kitus tarnybos direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimus, susijusius su skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, (85)2712620, vitalija.scitaite@vatzum.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Bendrųjų reikalų poskyrio vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos mokyklos viršininko
2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 144-V-117

VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS
BENDRŲJŲ REIKALŲ POSKYRIO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos policijos mokyklos (toliau - Mokykla) Veiklos valdymo skyriaus Bendrųjų reikalų poskyrio (toliau - Poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vadovauti Poskyriui, organizuoti Poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, įgyvendinti Mokyklos dokumentų valdymo politiką ir užtikrinti jos atitikimą šią sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Organizuoti dokumentų valdymą ir apskaitą, užtikrinti tinkamą dokumentų registravimą, saugojimą bei skirstymą, archyvo tvarkymą, taip pat įslaptintų dokumentų rengimą, įforminimą, administravimą bei apsaugos užtikrinimą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Darbo vieta - Mokslo g. 2, Mastaičių kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajono savivaldybė.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų valdymą, archyvo veiklą, įslaptintos informacijos administravimą bei apsaugą;
6.4. labai gerai mokėti lietuvių kalbą, kalbos kultūros reikalavimus, gebėti dirbti komandoje, mokėti valdyti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti rengti įvairaus pobūdžio raštus ir tvarkomuosius dokumentus įvairiais dokumentų valdymo klausimais;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles, elektroninių dokumentų tvarkymo taisykles ir dokumentų valdymo reikalavimus;
6.7. mokėti dirbti su biuro organizacine technika;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Poskyrio darbą, spręsti klausimus bei vykdyti užduotis, turėti kolektyvinio darbo įgūdžių, būti komunikabiliu, reikliu ir pareigingu, išmanyti tarnybinės etikos reikalavimus;
6.9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir dokumentų valdymo sistemomis;
6.11. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemonę;
6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Poskyrio darbuotojų veiklą;
7.2. organizuoja Mokyklos dokumentacijos valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;
7.3. rengia Lietuvos policijos mokyklos įslaptintos dokumentacijos planą bei įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, teikia juos vizuoti Mokyklos Specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui ir derinti Vilniaus apskrities archyvui;
7.4. kontroliuoja Mokyklos struktūrinių padalinių įslaptintų dokumentų valdymą ir įslaptintos informacijos apsaugą;
7.5. pagal savo kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su bendrųjų bei įslaptintų dokumentų valdymu ir įslaptintos informacijos apsauga;
7.6. susirašinėja su valstybinėmis įstaigomis įslaptintų dokumentų valdymo ir įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;
7.7. dalyvauja Specialiosios ekspertų komisijos veikloje, organizuoja komisijos posėdžius, tvarko dokumentus;
7.8. atsako už Mokyklos archyvo fondo, sudarančio Lietuvos valstybinio archyvų fondo dalį, tinkamą priežiūrą, laikymą ir naudojimą, apskaitą, nuolatinio saugojimo dokumentų paruošimą valstybiniam saugojimui;
7.9. kartu su Dokumentų ekspertų komisija ir Specialiąja ekspertų komisija nustato dokumentų vertės ekspertizės organizavimo tvarką Mokykloje;
7.10. rengia Mokyklos dokumentacijos planą ir jo papildymą, Mokyklos veiklos dokumentų registrų sąrašą;
7.11. priima saugoti nuolatinio ir ilgo saugojimo bendrųjų ir įslaptintų dokumentų bylas, patikrina, ar bylos sutvarkytos pagal keliamus reikalavimus;
7.12. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
7.13. rengia įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą;
7.14. atlieka saugomų įslaptintų dokumentų (bylų) patikrinimą;
7.15. organizuoja archyve saugomų įslaptintų dokumentų išslaptinimą;
7.16. Mokyklos vadovybės pavedimu teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie archyve saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, išduoda patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus bei pažymas;
7.17. kontroliuoja, kad Mokyklos padaliniuose parengti dokumentai būtų laiku, pagal nustatytą grafiką atiduodami į Mokyklos archyvą;
7.18. organizuoja dokumentų apyvartos ir bylų kiekio apskaitą, rengia ataskaitas remdamasis duomenimis, esančiais archyve;
7.19. atsako už Mokyklos antspaudo saugojimą, įstaigos įregistravimo dokumentus;
7.20. kompetencijos ribose vizuoja Poskyrio darbuotojų parengtus dokumentus;
7.21. teikia Mokyklos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais;
7.22. tobulina savo kvalifikaciją ir esant poreikiui vykdo tarnybinius mokymus Poskyrio darbuotojams;
7.23. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos Veiklos valdymo skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos policijos mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2198075, mokykla@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Lietuvos policijos mokykla  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas vikšriniais ekskavatoriais nuo 13 iki 30 tonu
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis būtent vikšriniais ekskavatoriais,B kat. vairuotojo pažymejimas, visos traktorininko kategorijos,galimybe vykti i komandiruotes po Lietuvą, DIRBTI NEMOKOME,be patirties prašome netrukdyti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvada"
Miestas: Vilnius, Širvintos, elektrėnai
Kreiptis: 868611231, transvada@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Transvada"  Adiminstratorius - pardavimų vadybininkas

Pobūdis: 4* viešbučio restoranas ieško administratoriaus-pardavimų vadovo, kuris rūpintūsi visa restorano veikla.
Reikalavimai: Būtina analogiško darbo patirtis. Darbo užmokestis - sutartinis, su didelėm perspektyvom.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Virtuvės šefas - technologas

Pobūdis: Virtuvės darbo organizavimas.
Reikalavimai: Šio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Virtuvės baldų surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: Ieškomas virtuvės baldų surinkėjas/montuotojas.
Baldų surinkimas pagal brėžinius, brėžinių skaitymas.
Kartais, montavimas pas klientą
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis.

Kuopštumas, brėžinių skaitymas, lankstumas ir sugebėjimas išspręsti problemą jai atsiradus (kartais pasitariant), bendravimo kultūra, punktualumas.

Privalumai- be žalingų įpročių, teisės.

Atlyginimas priklausomai nuo darbo rezultatų, turimos patirties, įgūdžių, greičio ir kt.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldai4u"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr. (gamyba), 864805423
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Baldai4u"  Vairuotojo ekspeditoriaus

Pobūdis: Transporto įmonė skubiai ieško vairuotojo ekspeditoriaus.
Reikalavimai: CE kategorija
95 kodas
Vairavimo patirtis ne mažiau kaip 1metai su CE kategorijomis
Greita orientacija, pareigingumas, atsakingumas
Gebėjimas orientuotis į veiklos rezultatus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvėsa"
Miestas: Kaišiadorys
Kreiptis: 867689100, linas.gabr@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Transvėsa"  Buhalterė (-is)

Pobūdis: 1.Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas ir įvedimas į apskaitos sistemą;
2.Atsargų apskaita ir kontrolė;
3.Skolų administravimas;
4.Darbas su tarptautinių pirkimų ir pardavimų dokumentais;
5.Kuro apskaita;
6.Kitų pavestų užduočių susijųsių su apskaita, vykdymas.
Reikalavimai: 1.Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas (apskaitos, ekonomikos, finansų srityje);
2.Patirtis su tarptautine prekyba;
3.Gebėjimas savarankiškai atlikti paskirtas užduotis;
4.Ne trumpesnė nei 6 metų darbo patirtis buhalterio pareigose;
5.Kruopštumas, atsakingumas, greita orientacija, imlumas naujai informacijai;
6.Puikūs darbo įgūdžiai Microsoft office programomis.
7.Vidutinio lygio anglų ir rusų kalbų žinios;

Privalumas:
Patirtis dirbant programa NAVISION.

Mes siūlome:
1.Laiku mokamą konkurencingą darbo užmokestį;
2.Visas socialines garantijas;
3.Profesinio tobulėjimo galimybes;

Papildoma informacija:

Darbo sutartis – neterminuota;
Darbo vieta – Kirtimų g., Aukštuosiuose Paneriuose, Vilniuje.

Darbo užmokestis sutartisnis, priklausomai nuo kandidato profesinės kvalifikacijos ir patirties.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir pageidautina motyvacinio laiško el. paštu : mindaugas@litbana.lt


Darbo patirtis: 6 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- betonavimo darbai, klojinių gamyba ir montavimas.

Reikalavimai:
- betonavimo darbų patirtis;
- brėžinių skaitymas;
- darbas su nivelyru;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- gebėjimas atlikti metalinių konstrukcijų montavimo, suvirinimo darbus.

Atlyginimas: 2000lt motyvaciniai priedai už atliktą darbą.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Santechnikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacijos darbai įmonės prižiūrimuose daugiabučiuose ir komerciniuose objektuose.

Reikalavimai:
- santechnikos montavimo, renovacijos darbų patirtis (bent 2m.);
- vairuotojo pažymėjimas;
- santechniko kvalifikacinis pažymėjimas.

Atlyginimas: nuo 1800lt motyvaciniai priedai.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko
2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-136

TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teiktimotyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Daukanto g. 8, 861614151, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Sporto skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. 40-540
(2014 m. gruodžio 10 d.
įsakymo Nr. 40-341 redakcija)


ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR DEPARTAMENTO
SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Švietimo, kultūros ir sporto departamento (toliau - Departamentas) Sporto skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybės ir valstybinę kūno kultūros ir sporto politiką Skyriuje ir jam priskirtose įstaigose, kūno kultūros ir sporto infrastruktūros objektų atnaujinimą, plėtros įgyvendinimą Vilniaus mieste.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - kūno kultūros ir sporto įstaigų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sporto krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Departamentui ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį sporto veiklos administravimo srityje;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti raštvedybą ir teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas
7.1. yra atsakingas už kūno kultūros ir sporto infrastruktūros objektų atnaujinimą, plėtros įgyvendinimą Vilniaus mieste.
7.2. rengia ilgalaikes ir trumpalaikes kūno kultūros ir sporto programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą Vilniaus mieste;
7.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kūno kultūros ir sporto strategiją;
7.4. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui Skyriaus darbo planus, pasiūlymus ir ataskaitas apie atliktą darbą ir dalyvauja rengiant metines Skyriaus veiklos ataskaitas;
7.5. įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, Administracijos direktoriaus įsakymų, Kolegijos nutarimų, Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, susijusių su įstaigų veikla, projektus ir atsako už priimtų įsakymų, sprendimų ir kitų norminių teisės aktų įgyvendinimą;
7.6. koordinuoja, analizuoja, tiria ir įvertina įstaigų vadybinę veiklą, sportininkų rengimo darbą, vykdo veiklos priežiūrą ir apskaitą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigų veiklos tobulinimo, likvidavimo ar reorganizavimo, įstaigos darbuotojų kompetencijos;
7.7. nagrinėja įstaigų, organizacijų ir asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus dėl įstaigų veiklos ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems darbo trūkumams ir pažeidimams pašalinti;
7.8. tvarko Savivaldybės kuruojamų sporto organizacijų informacinę duomenų bazę, teikia kūno kultūros ir sporto institucijoms ir visuomenei informaciją apie įstaigų veiklą ir teikiamas paslaugas;
7.9. tvarko Skyriui pavaldžių įstaigų vadovų ir Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų apskaitą, atsako už jų duomenų tikslumą ir teisingumą, dirba su programine įranga "Paskata"
7.10. rengia Skyriui pavaldžių įstaigų vadovų ir Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų įsakymų projektus;
7.11. kaupia, analizuoja ir apibendrina statistinius duomenis Vilniaus miesto kūno kultūros ir sporto klausimais ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
7.12. dalyvauja komisijų darbe;
7.13. renka, analizuoja ir sistemina informaciją, teikia ją Skyriaus vedėjo organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose ir susitikimuose;
7.14. sudaro ir teikia siūlymus Departamentui dėl Vilniaus apskrities archyvui tvirtinti teikiamo dokumentacijos plano;
7.15. tvarko bylas ir jas perduoda Archyvui;
7.16. tvirtina Skyriuje sudaryto ar jo gauto dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą;
7.17. sistemina informaciją ir rengia Kūno kultūros ir sporto renginių kalendoriaus projektą;
7.18. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis, taip pat ir tarptautinėmis;
7.19. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus įstaigų veiklos gerinimo klausimais siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus;
7.20. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-11-28 įsakymu Nr. V-240


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 13

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (Toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijasinformacinių technologijų srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties informatikos srityje ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties bent dvejose žemiau išvardintose srityse:
6.2.1. Oracle duomenų bazės administravimas, SQL užklausos;
6.2.2. Linux operacinėmis sistemomis (RedHat, CentOS), Apache servisai, MySQL DB;
6.2.3. Microsoft SQL duomenų bazės administravimas, SQL užklausos;
6.2.4. Vmware virtualizavimo aplinkos diegimas ir administravimas;
6.2.5. Tinklo, sistemų stebėjimo ir analizės (SIEM) įrankių naudojimas.
6.3. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;
6.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu, kitą užsienio kalbą (rusų) - ne žemesniu kaip A2 lygiu;
6.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sugebėti pavestą darbą atlikti visai savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6.7. išmanyti raštvedybos taisykles;
6.8. žinoti pagrindines užsienio politikos aktualijas, Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus;
6.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
6.10. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. yra atsakingas už ministerijos duomenų saugos nuostatuose jam priskirtas informacines sistemas;
7.2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų duomenų bazes, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.3. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, teikia pasiūlymus jai vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.4. administruoja, konfigūruoja, prižiūri rezervinio kopijavimo techninę ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus, atlieka informacinių sistemų rezervinį kopijavimą pagal ministerijos duomenų saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus, stebi, kad kopijos būtų atliekamos laiku, tikrina rezervinių kopijų atstatomumą;
7.5. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų Web servisus, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.6. teikia pasiūlymus dėl priskirtų informacinių sistemų tobulinimo, naujų diegimo;
7.7. konsultuoja Informacinių sistemų naudotojų aptarnavimo skyrių priskirtų informacinių sistemų klausimais;
7.8. užtikrina incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metodiką;
7.9. rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių priemonių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
7.10. planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlieka eksperto funkcijas viešųjų pirkimų pasiūlymams vertinti;
7.11. vyksta į diplomatines atstovybės spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu;
7.12. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;
7.13. atlieka kitus skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 870652586, urm@urm.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 4-869


VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau - Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus (toliau -Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta funkcijoms, susijusioms su konkurencijos politikos formavimu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kompetencijai priskirtose srityse valstybės pagalbos klausimų koordinavimu.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - konkurencijos politikos formavimo ir valstybės pagalbos klausimų koordinavimo.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės studijų krypties;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį konkurencijos teisės, įmonių teisės, konkurencijos politikos formavimo arba valstybės pagalbos teikimo srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, konkurencijos teisės taisykles, su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus;
6.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų konkurencijos klausimais projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, įskaitant teisės aktų, susijusių ES teisės aktų įgyvendinimu, projektų rengimą, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su konkurencijos politikos formavimu;
7.2.dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, numatomo teisinio reguliavimo poveikiokonkurencijai vertinimo procedūras;
7.3. analizuoja teisės aktų projektųnumatomo teisinio reguliavimo poveikį verslo sąlygoms ir konkurencijai;
7.4. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie konkurencijos politikos iniciatyvas skleisti;
7.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kitomis suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis konkurencijos politikos formavimo, valstybės pagalbos klausimais;
7.6. ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai konkurencijos politikos klausimais, dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su konkurencijos politikos formavimu, veikloje;
7.7. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus (darbuotojus) konkurencijos politikos klausimais;
7.8. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
7.9. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) valstybės pagalbos klausimais, dalyvauja renkant informaciją apie Ūkio ministerijos įgyvendinamas valstybės pagalbos schemas ir teikiant šią informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms;
7.10. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais konkurencijos politikos klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
7.11. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
7.12. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.13. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

VI ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Perspektyvinio planavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2014 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. V-420

PERSPEKTYVINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Kelių direkcija) Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - organizuoti, užsakyti ir kontroliuoti valstybinės reikšmės kelių projektavimo paslaugas ir taisymo, tiesimo bei kelio statinių remonto darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis yra valstybinės reikšmės kelių plėtra (kelių projektavimas, darbų atlikimas), specialioji veiklos sritis - valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektų rengimo paslaugų ir šių projektų įgyvendinimo darbų organizavimas, užsakymas, kontrolė ir atitinkamų dokumentų įforminimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties kelių specializacijos (magistro kvalifikacinio laipsnio) arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, Lietuvos standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių ir jų statinių projektavimą, tiesimą, taisymą bei statybą ir mokėti juos taikyti skyriaus darbe;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant ar kontroliuojant valstybinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) projektus arba šių projektų įgyvendinimo darbus;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant valstybinės reikšmės kelių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkursų dokumentus ir naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;

6.5. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus, išduotus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai(gatvės);projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) pareigas;

6.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuterinio programų paketo "Microsoft Office" programomis: "Word", "Excel", "PowerPoint" ir "Access", programa "Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) atliktų darbų aktus ir tai įformina atitinkamais dokumentais;

7.2. tikrina ir tvarko skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) atliktų darbų apmokėjimo dokumentus, įveda duomenis į informacinę sistemą ,,Kelių projektai" ir duomenų bazę ,,Planavimas", atlieka suteiktų paslaugų ir atliktų darbų periodinę apskaitą, rengia mėnesio, ketvirčio ir metines ataskaitas, perduoda duomenis Finansų ir apskaitos skyriui;

7.3. vykdo valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto)) techninių projektų rengimo paslaugų viešuosius pirkimus, kontroliuoja jų atlikimą;

7.4. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto)) projektų įgyvendinimo darbų viešuosius pirkimus;

7.5. rengia skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir darbų techninių specifikacijų (techninių užduočių), tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų, paslaugų teikimo sąlygų ir kitų sąlygų teikėjams projektus ir kitus viešųjų pirkimų dokumentus;

7.6. teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus apie viešuosius pirkimus, naudodamas Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Viešųjų pirkimų monitoringo (stebėsenos) informacinę sistemą;

7.7. nagrinėja gautus teikėjų paklausimus ir pretenzijas dėl vykdomų viešųjų pirkimų ir rengia atsakymų į juos projektus;

7.8. atlieka skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų pasiūlymų ekspertinius vertinimus;

7.9. pagal kompetenciją įgyvendina kelių tiesimo ir rekonstravimo projektų rengimo paslaugų ir šių projektų įgyvendinimo darbų užsakovo funkcijas;

7.10. konsultuoja kelius prižiūrinčių valstybės įmonių darbuotojus kelių projektavimo, tiesimo ir taisymo klausimais;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus, skundus ir pareiškimus, rengia į juos atsakymus ar jų projektus;

7.12. dalyvauja mokymuose ir kelia savo profesinę kvalifikaciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Perspektyvinio planavimo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos automobilių kelių direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Basanavičiaus 36/2, (85)2329605, lakd@lakd.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Lietuvos automobilių kelių direkcija  Finansų skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo
pirmininko 2014 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 1V-34
TEISMO FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo finansų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Teismo finansų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vykdyti teismo finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti Finansų skyriaus darbą, užtikrinti tinkamą Finansų skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklossrityje - finansų valdymo ir apskaitos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansinio darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų teikimą, darbo užmokesčio apskaičiavimą ir išskaitas iš darbo užmokesčio, teismų veiklą, ekonominę bei finansinę veiklą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismuose naudojamomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis (BAFVS, Stekas, VBAMS, VSAKIS), elektronine bankinių operacijų sistema ir kitomis;
6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Finansų skyriaus veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijas:
7.1. planuoti ir organizuoti Finansų skyriaus darbą, atsakyti už tinkamą ir laiku skyriui paskirtų užduočių bei funkcijų įvykdymą, kontroliuoti Finansų skyriui pavestų darbų atlikimą;
7.2. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus;
7.3. užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą, finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų ir turto naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
7.4. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
7.5. rengti ir, teismo pirmininkui pasirašius, laiku pateikti biudžeto vykdymo, finansines ir kitas ataskaitas teisės aktuose nurodytiems subjektams, pagal pareikalavimą - teikti buhalterinės apskaitos informaciją teismo pirmininkui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
7.6. vesti banko operacijų, ilgalaikio turto, gautinų ir mokėtinų sumų, paslaugų teikimo, išankstinių ir depozito lėšų ir kitą apskaitą;
7.7. teikti teismo pirmininkui pasiūlymus apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
7.8. vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
7.9. dalyvauti rengiant Teismo strateginius veiklos planus ir projektus, parengiant ekonominius-finansinius apskaičiavimus bei sudarant išlaidų sąmatas pagal ekonominę klasifikaciją;
7.10. kontroliuoti Teismo biudžeto sąmatos įvykdymą, atlikti finansinės būklės analizę apie reikalingus papildomus asignavimus metų eigoje;
7.11. kontroliuoti darbo užmokesčio ir išskaitų iš darbo užmokesčio apskaičiavimą ir pervedimą Teismo darbuotojams, VMI, VSDFV ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.12. sudaryti ir pateikti Finansų ministerijai mokėjimo paraiškas;
7.13. vykdyti teisės aktais numatytą proceso dalyvių patirtų išlaidų apskaičiavimą ir išmokėjimą;
7.14. rengti vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Finansų skyriaus veiklą, projektus;
7.15. teikti teismo pirmininkui išvadas apie inventorizacijos rezultatus;
7.16. užtikrinti Finansų skyriaus dokumentų valdymą, perdavimą į Teismo Archyvą;
7.17. Teikti pasiūlymus teismo raštinės vedėjui rengiant Teismo dokumentacijos planą.
7.18. pavaduoti Finansų skyriaus vyresnįjį specialistą jo atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
7.19. vykdyti kitus teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Daukanto g. 8, 861614151, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Gamybos įrengimų operatorius

Pobūdis: - Plėvelės ir šiukšlių maišų gamybos įrengimo aptarnavimas ir priežiūra.
- Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas.
- Darbo vietos tvarkos palaikymas.
- Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir standartų laikymasis.

- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos iš eilės dieninės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos iš eilės naktinės, 3 poilsio dienos.
Reikalavimai: - Darbo patirtis gamyboje- didelis privalumas.
- Polinkis technikai.
- Atsakingumas, pareigingumas.
- Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją.
- Tikslo siekimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Gamybos įrengimų remonto ir aptarnavimo padalinio vadovas

Pobūdis: PLASTA– viena didžiausių Europoje polietileno atliekų perdirbimo ir plastiko produkcijos gamybos įmonė. Pagrindiniai įmonės gaminiai- įvairūs polietileniniai maišai, parduodami visoje Europoje, polietileniniai vamzdžiai ir plėvelė.
Prie vadovų komandos šiuo metu kviečiamas prisijungti naujas komandos narys.

Darbo pobūdis:

Užtikrinti tinkamą ir efektyvią padalinio veiklą.
Vadovauti techninių darbuotojų komandai. Efektyviai skirstyti užduotis. Vertinti ir motyvuoti pavaldžius darbuotojus.
Užtikrinti savalaikį ir kokybišką gamyklos techninių gamybos įrenginių remontą, profilaktinį aptarnavimą.
Sumažinti gamybos įrengimų gedimų ir techninių avarijų atvejus. Minimizuoti įrenginių prastovas dėl techninių gedimų. Numatyti prevencines priemones.
Dalyvauti įmonės strategijos formavime ir įgyvendinime vadovaujamo padalinio ribose.
Nuolat siekti padalinio veiklos efektyvumo didinimo, pavaldžių darbuotojų darbo kokybės gerinimo.
Teikti ataskaitas vadovybei.
Reikalavimai: Aukštasis techninio/ inžinerinio pobūdžio išsilavinimas.
Ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis įrengimų priežiūros ir remonto ir/arba elektronikos/ mechanikos srityse- privaloma.
Vadovaujamo/ organizacinio darbo patirtis- privaloma.
Elektronikos, mechanikos, elektros, automatikos, šaltkalvio profesinės žinios. Praktiniai įgūdžiai.
Vadybinės/ organizacinės savybės ir įgūdžiai.
Kompiuterinis raštingumas (MS Office).
Anglų k. žinios (raštu ir žodžiu.

Įmonė siūlo:

Visas darbui reikalingas priemones.
Kompetenciją ir rezultatus atitinkantį, kylantį darbo užmokestį.
Tobulėjimo ir saviraiškos galimybes.
Galimybę inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius besikeičiančioje organizacijoje.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Aktyvūs pardavimai Lietuvoje.
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas.
- Komercinių pasiūlymų ruošimas.
- Derybos telefonu/el.paštu.
- Nuolatinės komandiruotės, parodų lankymas.
- Darbas su apskaitos programa Rivilė.
- Kita su pareigomis susijusi veikla.
Reikalavimai: - Išsilavinimas: Aukštasis/Aukštesnysis.
- Darbo patirtis: 2 metai.
- Sugebėjimai: vairuotojo pažymėjimas B kategorijos, geri kompiuteriu įgūdžiai.
- Papildomi sugebėjimai: Darbo patirtis tarptautinėje prekybos srityje. Noras dirbti, mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų stabiliai augančioje įmonėje.
- Kalbos: Lietuvių.
- Privalumai: Kitų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lamida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus g., 8 635 94 397, info@lamida.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Lamida"  Metalo k-cijų montuotojai

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patikimoje statybos įmonėje metalo konstrukcijų montuotojams.
Reikalavimai: Patirtis statybose dirbant su metalo konstrukcijomis, patikimumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g. 8, 860605415, info@janasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Janasta"  Suvirintojai

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patikimoje statybos įmonėje suvirintojams.
Reikalavimai: Patirtis statybose dirbant suvirintoju, sąžiningumas ir darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g. 8, 860605415, info@janasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Janasta"  Vėdinimo įrangos konsultantas

Pobūdis: Darbas su klientais, jų konsultavimas techniniais klausimais, pasiūlymų rengimas, jų įgyvendinimas bei koordinavimas. Padalino vadovo pavestų užduočių atlikimas. Darbas su apskaitos programa Navision Axapta (privalumas)
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas ;
(techninis - privalumas)
Kompiuterinis raštingumas;
Užsienio kalbų (anglų, rusų)žinojimas
Kruopštumas, atidumas, atsakingumas, operatyvumas;
PRIVALUMAS - panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldos prekyba"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 31-205, 8-46-340314, giedre.ezerskyte@saldosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Saldos prekyba"  Naujienų reporteris (žurnalistas)

Pobūdis: Informacijos rinkimas apie transporto pasaulyje vykstančius įvykius, aktualijų sekimas, lankymasis įvykių vietose, apžvalgų ir straipsnių rengimas bei reikalingų iliustracijų parinkimas.
Reikalavimai: - Žurnalistinis arba humanitarinis išsilavinimas;
- Žurnalistinio darbo patirtis;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Visuomenės informavimą, žurnalistų etiką reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurospektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 88, 862275933, personalas@cargo.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Eurospektras"  Oracle BI programuotojas (-a)

Pobūdis: Oracle business intelligence 11g sistemos instaliavimas,
Oracle DB 11gR2 instaliavimas,
Duomenų pl/sql scriptais užkėlimas,
Ataskaitų programavimas (XML, XSL, Java),
OLAP kubų ruošimas su Oracle business intelligence BI Administration įrankiu.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas IT srityje,
Geras Oracle RDBMS (11g) išmanymas,
Praktinė Oracle PL/SQL programavimo patirtis,
ETL procesų išmanymas,
Analitinių funkcijų išmanymas (Oracle Analytic functions),
Gebėjimas agreguoti ir analizuoti informaciją, duomenų apdorojimo išmanymas,
Imlumas žinioms ir pasirengimas mokytis,
Orientacija į atliekamų darbų kokybę ir įsipareigojimų vykdymą,
Savarankiškumas, kruopštumas, atidumas.


Mes siūlome

Draugiškų ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
Darbo rinką ir darbo pobūdį atitinkantį atlyginimą;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, netoli centro (Žalgirio g.), be parkavimo problemų;
Lankstų darbo grafiką;
Stalo futbolą ir laisvalaikį su kolegomis pirtelėje, boulinge ar kt.;
Visas darbui reikalingas priemones.Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Pobūdis: PATVIRTINTALietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 11V-66TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VIRŠININKOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. Pareigybės charakteristika 1.Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyrius) viršininkas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2.Pareigybės lygis - A. 3.Pareigybės kategorija - 14.II. PASKIRTIS4. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau - Inspekcija) teisinės veiklos priežiūrai užtikrinti, Inspekcijos personalo valdymui organizuoti.III. VEIKLOS SRITYS 5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - teisė, personalo valdymas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jamprilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);6.2.turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų teisinio darbo patirtį;6.3. turėti patirties personalo valdymo srityje;6.4. turėti ne mažesnę nei 1 metų teisės aktų projektų rengimo patirtį;6.5.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, teisinės metrologijos sritį, ir gebėti juos taikyti;6.6.išmanyti Lietuvos Respublikos administracinę, civilinę bei darbo teisę, civilinio ir administracinio proceso teisę ir gebėti taikyti praktiškai, išmanyti teisės doktriną ir teismų praktiką;6.7.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;6.8.mokėti dirbti Microsoft Office programomis;6.9.išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir gebėti jas taikyti;6.10.gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo Skyriaus veiklą;6.11.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.12.gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1.vertina, ar Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų, susijusių su Inspekcijos veikla, projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, teikia dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus ir nustatyta tvarka juos vizuoja;7.2.teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Inspekcijai svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su Inspekcijos kompetencija, projektų;7.3.pagal savo kompetenciją rengia įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais;7.4.atstovauja Inspekcijai teismuose;7.5.rengia arba vertina ir nustatyta tvarka vizuoja sutarčių ir kitų sandorių, sudaromų įgyvendinant Inspekcijos ūkinę bei finansinę veiklą, projektus;7.6.teikia teisines konsultacijas Inspekcijos viršininkui, struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės taikymo klausimais, susijusiais su Inspekcijos vykdomomis funkcijomis;7.7.nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, pasiūlymus, paklausimus ir kitus dokumentus, susijusius su Inspekcijos veikla, kuriuose keliamiems klausimams spręsti reikia pateikti teisinę išvadą;7.8.rengia pasiūlymus inspektoriams dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normų taikymo;7.9.pagal savo kompetenciją informuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie naujai priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus, jų pakeitimus ir papildymus;7.10.organizuoja priėmimo į karjeros valstybės tarnautojų pareigas konkursus;7.11.užtikrina priimamų į darbą darbuotojų darbo sutarčių rengimą, dirbančiųjų darbo sutarčių pakeitimų įforminimą, registravimą ir apskaitą;7.12.užtikrina duomenų valstybinio socialinio draudimo įstaigai teikimą;7.13.organizuoja valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų išdavimą ir apskaitą, negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;7.14.formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda Inspekcijos Kanceliarijos skyriui valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais; tvarko Valstybės tarnautojų registrą;7.15.apibendrina valstybės tarnautojų mokymo poreikius, sudaro metinius mokymo planus;7.16.dalyvauja organizuojant Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;7.17.koordinuoja kasmetinių atostogų grafikų sudarymą;7.18.sprendžia klausimus, susijusius su priklausančių kasmetinių atostogų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatymu, valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nepertraukiamojo darbo stažo nustatymu;7.19.pagal savo kompetenciją atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus, teikia išvadas dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;7.20.kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;7.21.teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui personalo klausimais;7.22.vykdo kitus Inspekcijos viršininko nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.VI. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas8.Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui.

Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos metrologijos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17/Radvilų g. 4, 2122241, kristina.vagonyte@metrinsp.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Lietuvos metrologijos inspekcija  Ūkio skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Marijampolės pataisos namų

direktoriaus

2014 m. liepos d.

įsakymu Nr.

ŪKIO skyriaus VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 13

II. TIKSLAS

4. Ūkio skyriaus vedėjo (toliau skyriaus vedėjo) pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, vykdant nuteistųjų maitinimą, aprūpinimą maisto produktais ir minkštu inventoriumi taip pat eksploatuojant vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklus, pastatus ir įrengimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis:

5.1. skyriaus darbo organizavimas;

5.2. pavaldžių darbuotojų darbo veiklos kontrolė.

6. Specialioji veiklos sritis:

6.1. įstaigos aprūpinimas materialinėmis vertybėmis;

6.2. buitinių ir komunalinių paslaugų teikimas nuteistiesiems;

6.3. įstaigos energetinio Ūkio valdymas;

6.4. įstaigos darbuotojų saugos organizavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį Technologijos mokslų studijų srities arba Socialinių mokslų studijų srities teisinį išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį darbuotojų saugos srityje;

7.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

7.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7.7. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

7.8. būti kūrybiškam, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja nuteistųjų maitinimą, aprūpinimą apranga ir patalyne pagal nustatytas normas ir terminus;

8.2. organizuoja valgyklos darbą, kontroliuoja, kad būtų laikomasi sanitarinių-higieninių reikalavimų;

8.3. užtikrinti pataisos namų pareigūnų aprūpinimą uniformine apranga;

8.4. užtikrina, kad būtų nepertraukiamai ir saugiai eksploatuojami vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklai, ventiliacinės sistemos;

8.5. kontroliuoja, kad būtų laiku remontuojami pastatai, statiniai ir kitokie įrenginiai;

8.6. koordinuoja bulvių ir daržovių atsargų ruošimą nustatytu kiekiu ir asortimentu;

8.7. kontroliuoja tiekiamų maisto produktų bei kitų įvairių prekių kokybę, asortimentą ir atitikimą nustatytiems reikalavimams;

8.8. organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų konkursus;

8.9. organizuoja ir vykdo statybos ir remonto darbus;

8.10. kontroliuoja įstaigos autoūkio darbą;

8.11. organizuoja darbų vykdymą pagal darbų saugos teisės aktus;

8.12. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą, organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

8.13. rengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuoja jų parengimą;

8.14. vykdo išankstinę, juridinę viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų kontrolę;

8.15. reikalauja iš skyriaus darbuotojų savalaikio ir kokybiško pareiginių funkcijų atlikimo;

8.16. teikia pasiūlymus dėl geresnio nuteistųjų aprūpinimo maisto produktais, drabužiais ir kitomis pirmojo būtinumo priemonėmis;

8.17. dalyvauja numatant priemones pataisos namų darbo ir valdymo gerinimui;

8.18. gauna ir pateikia informaciją pagal kompetenciją kitiems padaliniams;

8.19. reikalauja ir kontroliuoja, kad visi darbai visuose struktūriniuose padaliniuose būtų atliekami laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui atsakingam už Ūkio skyriaus, Administracijos reikalų skyriaus ir Personalo skyriaus reikalus.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės pataisos namai
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Sporto g. 7, 834370425, info@mpn.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Marijampolės pataisos namai  Užsienio vizitų poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr. 40-322


UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIAUS UŽSIENIO VIZITŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užsienio ryšių skyriaus Užsienio vizitų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Užsienio ryšių skyriaus(toliau - Skyrius) Užsienio vizitų poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės tarybos narių, Mero ir Administracijos vadovų susitikimų su užsienio delegacijų atstovais, atvykstančiaisį Vilniaus miesto savivaldybę ir išvykstančiais į užsienį, organizavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - užsienio vizitų organizavimas ir koordinavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2.turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo užsienio ryšiųkoordinavimo srityje patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių, tarptautinių santykių ir užsienio politikos reguliavimą;
6.4. išmanyti Dokumentųrengimo taisyklių,tarptautinio protokolo reikalavimus;
6.5. mokėtipažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu anglų kalbą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. sudaro oficialių užsienio šalių delegacijų programas, organizuoja jų vykdymą;
7.2. organizuoja užsienio svečių priėmimą Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitose vietose;
7.3. rengia ir organizuoja Savivaldybės oficialių delegacijų vizitus į užsienį;
7.4. rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.5. organizuoja Savivaldybės aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis;
7.6. užtikrina Skyriaus funkcijoms atlikti būtinų prekių ir paslaugų pirkimus, kartu su Finansų departamento Apskaitos skyriumirūpinasi, kad būtų atsiskaitoma su organizacijomis, teikiančiomis savivaldybei paslaugas ir prekes, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
7.7. Vilniaus miesto savivaldybės merui arba Administracijos direktoriui įgaliojus, atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose bei užsienyje Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8.nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus,pareiškimus ir Savivaldybės tarybos narių paklausimus bei rengia atsakymus;
7.9. vykdo kitus Poskyrio vedėjo pavedimus ir užduotis, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;
7.10. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą Poskyrio vyriausiąjį specialistą jo nesant.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 4-776

INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTO
INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir eksporto departamento (toliau - Departamentas) Investicijų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti investicinę aplinką, teikti pasiūlymus formuojant valstybės investicijų politiką, pagal Skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, konsultuoti, atstovauti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, o prireikus - Lietuvos pozicijoms Europos Komisijoje.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - verslo aplinkos (investicijų).

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, viešųjų įstaigų valdymą, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
6.4. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", MS "Power Point"
6.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia teisės aktų, reguliuojančių investicijų politiką ir investicinę aplinką ir kitus klausimus, projektus;
7.2. rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
7.3. kaupia informaciją apie investicinius procesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse, analizuoja ekonomines ir socialines priežastis, įtakojančias investicijų aplinką, šią aplinką gerinančių priemonių poveikį ūkio sektorių vystymuisi, stebi investicinių projektų įgyvendinimo eigą;
7.4. dalyvauja koordinuojant viešosios įstaigos "Investuok Lietuvoje" veiklą;
7.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su investicijų politika ir investicine aplinka;
7.6. rengia Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės apžvalgos dalį apie investicinį procesą ir perspektyvą;
7.7. dalyvauja koordinuojant investicijų skatinimo priemonių klausimus;
7.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus ir prašymus;
7.9. teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo iradministravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo iradministravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja investicijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomisvertinimo rezultatų nagrinėjime;
7.10. pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.11. pagal Skyriaus kompetenciją, Skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
7.12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas interesantams;
7.13. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir (ar) Skyriaus patarėjo pavedimus, siekiant Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  ES paramos valdymo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-733

UŽIMTUMO RĖMIMO skyriaus Europos Sąjungos PARAMOS VALDYMO POSKYRIO vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užimtumo rėmimo skyriaus Europos Sąjungos paramos valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Užimtumo rėmimas skyriaus (toliau - Skyrius) Europos Sąjungos paramos valdymo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti Europos struktūrinės paramos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos ir kitų fondų įgyvendinamus projektus (toliau - Projektus), rengti paraiškas Europos Sąjungos (toliau - ES) bei kitų fondų paramai gauti, vykdyti įgyvendinamų ir įgyvendintų ES projektų stebėseną.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - struktūros administravimas ir specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę nei 6 mėnesių darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;

6.3. išmanyti ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų paramos panaudojimą ir Projektų įgyvendinimą, ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų administravimą ir finansavimą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą. Būti susipažinusiam su LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo institucijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

V.ŠIASPAREIGASEINANČIO VALSTYBĖSTARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia nustatyta tvarka projektus paramai iš ES struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų gauti;

7.2. koordinuoja ESF projektų įgyvendinimą ir jiems nustatytų rodiklių pasiekimą;

7.3. organizuoja ir dalyvauja atliekant Projektų įgyvendinimo patikras;

7.4. nustatyta tvarka viešai skelbia ir atsiskaito už Projektų įgyvendinimo rezultatus;

7.5.vykdo suinteresuotų asmenų ir TDB konsultavimą apie ES struktūrinės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų paramos gavimo galimybes;

7.6. kontroliuoja projektų veiklų įgyvendinimą ir nustatytų rodiklių pasiekimą, svarsto ir vertina įgyvendinamų projektų eigą ir rezultatus, vykdo įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų stebėseną;

7.7. teikia metodinę pagalbą Projektų administravimo grupėms ir teritorinėms darbo biržoms Projektų įgyvendinimo klausimais;

7.8. laikotarpiu, kai nėra suformuotos Projektų administravimo grupės, vykdo Projektų veiklų įgyvendinimą;

7.9. vykdo pasibaigusių Projektų dokumentų pateikimą tikrinančioms institucijoms;

7.10. rengia pasiūlymų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Projektų rengimo darbo rinkos problemoms spręsti bei socialinei atskirčiai mažinti ir, suderinęs su Teisės skyriumi, galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti projektus bei teikia juos Skyriaus ir Poskyrio vedėjams;

7.11. rengia medžiagą informaciniams leidiniams ESF įgyvendinimo klausimais;

7.12. bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinėmis darbo biržomis, siekiant įvykdyti Lietuvos darbo biržos funkcijas ir gautus pavedimus;

7.13. teikia metodinę pagalbą Projektų administravimo grupėms ir teritorinėms darbo biržoms Projektų administravimo klausimais;

7.14. bendradarbiauja su įgyvendinančiosiomis institucijomis Projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

7.15. vykdo kitas funkcijas, susijusias su Projektų įgyvendinimu.

7.16. nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;

7.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 3A, (85)2745883, info@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Lietuvos darbo birža  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus

2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 05/3K-22

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - kontrolės ir audito tarnyba) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11

II. PASKIRTIS

4. Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto (toliau - vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga atlikti Jonavos rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius, teisėtumo ir veiklos auditus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - audito ir kontrolės - srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, biudžeto sandarą, savivaldybės turto ir piniginių fondų programų valdymą, finansų apskaitą, savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą;

7. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą;

8. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo sektoriaus finansų, apskaitos, audito arba ekonomikos srityse;

9. Gebėti naudoti, kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti audito ar patikrinimų metu surinktą informaciją, rengti auditų ataskaitas, pateikti išvadas, pasiūlymus, sprendimų projektus;

10. Išmanyti viešojo sektoriaus subjektų auditų atlikimo tvarką, INTOSAI ir tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo metodikas ir procedūras, mokėti juos taikyti praktiniame darbe;

11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

12. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir audito grupės darbą.

13. Mokėti dirbti kompiuteriu - Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

14. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, kitus patikrinimus;

15. Paskirtas auditą atliekančios grupės vadovu, formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų veiksmus;

16. Atlikęs auditą, kitokį patikrinimą apibendrina surinktą medžiagą, suderinęs su Savivaldybės kontrolieriumi parengia audito ataskaitą, audito išvadą pagal Valstybinio audito, tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus, atskleidžia audituojamų subjektų veiklos tobulinimo galimybes, teikia rekomendacijas, sutvarko audito darbo dokumentus ir kitus dokumentus;

17. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia Savivaldybės kontrolieriaus išvadų dėl pateiktų tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, naudojimo, grąžinimo galimybių, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas projektus;

18. Finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms;

19. Finansinio ar veiklos audito metu nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų ir turto apskaitos pažeidimą, turėjusį reikšmingos įtakos institucijos ar įstaigos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenų teisingumui, ar nustatęs reikšmingą valstybės ar savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pažeidimą, nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą, reikalingą Savivaldybės kontrolieriaus sprendimui priimti;

20. Kontroliuoja, kaip įgyvendinamos finansinio ir veiklos audito metu subjektams pateiktos rekomendacijos, atlieka kontrolinius, poauditinius patikrinimus;

21. Teikia siūlymus Savivaldybės kontrolieriui dėl Savivaldybės kontrolieriaus (kontrolės ir audito tarnybos) metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos;

22. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

23. Supažindina pasirašytinai ar suderina su audituojamo subjekto vadovybe ar jos įgaliotais asmenimis atliktų auditų ar patikrinimų ataskaitų projektus;

24. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

25. Atlieka kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

26. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.

-----------------------------------------------Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Jonava
Kreiptis: Žeimių g.13, 8349560086, sigita.cepiene@jonava.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Baldinių detalių dažytojas

Pobūdis: MDF plokščių, medžio masyvo, faneros gruntavimas, dažymas, beicavimas, lakavimas, patinavimas.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis, noras dirbti, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, + 370 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  Vairuotojas

Pobūdis: Autovežio vairuotojas.
Darbas europoje. Reisas 3-5 savaitės.
Autovežis 9 vietų.
Reikalavimai: Darbo patirtis dirbant autovežiu.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Štaro įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865539955
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie A. Štaro įmonė  Baldų gamybos vadovas-technologas

Pobūdis: Baldų gamybinių brėžinių ir technologinių sertifikacijų ruošimas.Darbuotojų darbo planavimas, koordinavimas ir motyvavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis medienos ar baldų gamybos pramonėje. Geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis, organizuotumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti veiklą, atsakingumas.
Mokėsime konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, + 370 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  Stalius-baldžius

Pobūdis: Korpusinių ir iš medžio masyvo baldų gamyba. Pjovimas, frezavimas, laminavimas, surinkimas ir montavimas objekte.
Reikalavimai: Darbo patirtis, brėžinių skaitymas, technologijų išmanymas, furnitūros montavimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, + 370 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  SEO specialistas

Pobūdis: Vadovo konsultavimas SEO klausimais;
internetinio puslapio optimizavimas;
interneto puslapio SEO analizė;
interneto puslapio pakeitimų vykdymas;
esamų, naujų interneto puslapio tekstų koregavimas, rengimas;
nuorodų tinklo kūrimas;
lankomumo didinimas;
puslapio populiarinimas.
Reikalavimai: Analitinis mąstymas, iniciatyvumas, kruopštumas, atsakingumas, lankstumas, geri bendravimo ir planavimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo informacijos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tgr@info.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Verslo informacijos grupė"  Pardavimo vadybininkas - projekto vadovas

Pobūdis: Aktyvus informacijos paslaugų pardavimas telefonu ir tiesioginio susitikimo metu;
Darbas su esamais ir naujais klientais;
Derybų vedimas;
Užsakymų ir sutarčių klientams rengimas;
Klientų užsakymų administravimas.
Reikalavimai: Darbinė ir gyvenimiška patirtis aktyviai parduodant;
Puikios interneto rinkos žinios, geras internetinių produktų išmanymas;
Verslo rinkos ir joje vykstančių procesų išmanymas;
Asmeninės pardavimo strategijos formavimas;
Naujų alternatyvių pardavimo būdų paieška;
Reprezentatyvus atstovavimas įmonei susitikimuose su klientais;
Iniciatyvumas, kūrybiškumas, stropumas, dinamiškumas, vidinė motyvacija ir visos kitos savybės, dėl kurių Jūs esate YPATINGAS.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo informacijos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@imoniukatalogai.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Verslo informacijos grupė"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Prekių (vaisiai ir daržovės) pasikrovimas įmonės sandėlyje, išvežiojimas po kavines ir prekybos centrų sandėlius pagrinde Vilniaus mieste.
Darbo pradžia 6.00-7.00 val.

Šešių darbo dienų savaitė.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 1 metų vairuotojo darbo patirtis;
Turėti "C" vairavimo kategorija, gali būti "B" vairavimo kategorija, bet su vairuotojo (ekspeditoriaus) darbo patirtimi;
Be žalingų įpročių, pareigingumas, gebėjimas dirbti fizinį darbą;

Privalumas – elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas ir ට" kodo turėjimas;

Visos socialinės garantijos;
Laiku mokamas darbo užmokestis;

Įmonės sandėliai Aukštuosiuose Paneriuose, Kirtimų gatvėje.

Jeigu susidomėjote siųskite savo gyvenimo aprašymą arba trumpą prisistatymą
el. paštu: MINDAUGAS@LITBANA.LTDarbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Taksi vairotojas

Reikalavimai: 3m. stazas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zaliju ezeru 20, 863166666, taksi@email.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Vilnius"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Transporto įmonė, įsikūrusi Vilniuje, siūlo darbą tolimųjų reisų vairuotojams. Išvažiuojame ir grįžtame su vilkiku, tentinės užuolaidinės puspriekabės. Reisai: Lietuva- Europa-Lietuva.(2-4sav. arba ilgesnės kadencijos) Lietuva-Baltarusija.
Reikalavimai: Reikalavimai: CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 95 kodas, viza. Siųsti CV el.paštu info@go-logistics.eu arba skambinti tel. +370 612 18096

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panbaltic solutions"
Miestas: Vilnius, kaunas, panevėžys, utena
Kreiptis: 861218096, info@go-logistics.eu
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Panbaltic solutions"  Žemėtvarkininkas

Pobūdis: Žemėtvarkos projektų priežiūra ir įgyvendinimas;
Savarankiškas darbo organizavimas;
Procedūrų laikymasis pagal teisės aktus;
Bendravimas su projekto dalyviais, valstybinėmis institucijomis;
Susirinkimų organizavimas ir kiti projektui įgyvendinti reikalingi veiksmai.
Reikalavimai: Matininko pažymėjimas (galiojantis);
Bent vienas galiojantis pažymėjimas:
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams;
Žemės reformos;
Žemės konsolidacijos;
Patirtis rengiant bent vieną Žemės paėmimo visuomenės poreikiams, Žemės reformos, Žemės konsolidacijos projektą;
Nepriekaištinga atliktų darbų istorija;
Nemažiau 3 metų patirtis;
Teisės aktų žinojimas ir praktinis jų taikymas;
AutoCAD Map 3D GeoMAP įrankių valdymas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proktera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanų g. 81d, 837456790, info@proktera.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Proktera"  Kompiuteriu meistras

Pobūdis: Windows serverių aptarnavimo specialistas (Level 3)
Reikalavimai: Šiai pozicijai užimti reikalingas specialistas turi turėti gilų techninį ir visapusį Windows operacinės sistemos supratimą.

Pagrindinės atsakomybės:
Aktyvus administravimo sprendimų bei IT architektūros plėtojimas;
Konfigūracijos, stebėjimo ir automatizavimo įrankių ruošimas bei palaikymas;
Eksploatuojamų IT sistemų auditas bei planavimas, Konfigūravimo,diegimo bei aptarnavimo darbai;
Greitas problemų diagnozavimas bei efektyvus jų sprendimas, siekiant užtikrinti nepriekaištingą vartotojų aptarnavimą;
Gedimų priežasčių nustatymas bei ilgalaikių sprendimų gedimų prevencijai diegimas;
Nuolatinis veiklos procesų efektyvumo didinimas;
Sprendimų, paremtų geriausia praktika siūlymas bei diegimas;
IT palaikymo komandos mokymai;
Įdiegtų sprendimų techninės dokumentacijos rašymas;

Reikalavimai:
Specialistas turi išmanyti Windows serverių administravimą, konfigūravimą, palaikymą bei monitoringą, turi būti orientuotas į IT sistemų stabilumą ir našumą. Turi gebėti pamatuoti, modeliuoti, stebėti ir optimizuoti darbinių IT sistemų infrastruktūros konfigūraciją. Taip pat iš šios pozicijos specialisto tikimės, kad turės gebėjimų daryti techninius naujų IT sistemų diegimų projektus, kurie apima techninės įrangos parinkimą, techninės įrangos, operacinių sistemų ir IT tinklų konfigūravimą, saugos sistemų bei išorinių ugniasienių taisyklių kūrimą.
Reikalavimai:
5 metų patirtis administruojant Windows sistemas;
3 metų patirtis administruojant IT tinklus;
2 metų darbo patirtis su duomenų saugojimo technologijomis;
Gilios Windows OS sistemų, protokolų bei servisų veikimo žinios;
Patirtis dirbant su IT projektais;
Orientacija į savalaikį ir kokybišką darbų atlikimą; Sugebėjimas prisiimti pilną atsakomybę sprendžiant užduotis, išlaikant aukštą IT paslaugų pateikiamumo lygį.
Aukštasis išsilavinimas IT srityje;
Rusų, anglų kalbos įgudusio vartotojo lygiu.
Asmeninės savybės:
Darbo komandoje įgūdžiai; geri laiko planavimo įgūdžiai; komunikabilumas; sugebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas operatyviai ir savarankiškai spręsti problemas; sisteminis-analitinis mąstymas; iniciatyvumas, sugebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, organizuotumas siekiant tikslų, atsakingumas.
Privalumai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas IT sityje;
MCSA arba MCITP:SA sertifikatai.


Įmonė siūlo:
Kvalifikaciją atitinkantį motyvuojantį darbo užmokestį;
Socialines garantijas;
Papildomą sveikatos draudimą;
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
Papildomas naudas pagal įmonės kolektyvinę sutartį;
Įdomų darbą tarptautinėje aplinkoje.
CV siųsti adresu: personalas@retal.lt

Atlyginimas: 5300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861532114, personalas@retal.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Metalinių paviršių dažytojas

Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas.
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Papildoma informacija:
• vykdomi profesiniai mokymai.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Frezuotojas

Pobūdis: • Darbas su frezavimo staklėmis.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
• Patirtis dirbant universaliomis frezavimo staklėmis;
• Kruopštumas.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Stogdengys bitumine prilydoma danga

Pobūdis: Plokščių stogų,šiltinimas, dengimas bitumine prilydoma danga.
Reikalavimai: Darbo patirtis,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000;Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Plytelių klojėjai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi plytelių klojejai - atlyginimas sutartinis:( plytelių klijavimas 21-25 Lt 1kv.m.),( mozaikos klijavimas 30-33 Lt 1kv.m.)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Mūrininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi mūrininkai - atlyginimas sutartinis, ,(140 Lt 1m³).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Betonuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi betonuotojai -atlyginimas sutartinis,(110-150 Lt 1m³).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Įvairaus profilio statybininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi įvairaus profilio statybininkai, atlyginimas sutartinis, (70-110 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Suvirintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi , suvirintojai, atlyginimas sutartinis, (90-150 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Santechnikai-suvirintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi , santechnikai-suvirintojai, atlyginimas sutartinis,(vidutinė specialisto alga 3500 Lt).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais (ne elektriniai) reikalingi dažytojai :G.K.P. glaistymas + dažymas 2-3 kartus, atlyginimas sutartinis, (16-22 Lt 1kv.m.)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Vedintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi vedintojai: vidaus patalpų ortakynas, difuzorių pastatymas ir t.t. -atlyginimas sutartinis, (90-100 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  GKP montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalinga GKP montuotojai - gipso kartono montavimas, atlyginimas sutartinis:( pertvaros 16-20 Lt 1kv.m.),( lubos 25-30 Lt 1kv.m.)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Elektrikai

Pobūdis: Statybos įmonei su savo įrankiais reikalingi elektrikai (gali būti brigada), atlyginimas sutartinis
(80-100 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Projekto vadovas (atestuotas)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas atestuotas projekto vadovas, visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė- atlyginimas sutartinis
Reikalavimai: - Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacijos atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Valymo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Valymo darbų organizavimas objekte;
- darbuotojų (kiemsargių-valytojų) priežiūra;
- bendravimas su klientais.
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- geros rusų kalbos žinios;
- geri bendravimo įgūdžiai;
- atsakingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, darbštumas;
- vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@manoaplinka.eu
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1800 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Tolimųjų reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: Krovinių pervežimai šaldytuvais tarptautiniais reisais Europos Sąjungos šalys - Lietuva arba Europos Sąjungos šalys - NVS šalys. Darbas su naujais automobiliais Volvo (2011 - 2013 m.)
Mes jums siūlome:
- Visada laiku mokamą atlyginimą ;
- Darbą su automobiliais VOLVO, MERCEDES;
- Galimybę dirbti dviese arba po vieną.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtinai);
- Pirminis 95 kodas (jeigu būtinas);
- Noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Girteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 12, 8 68563654, vilniaus.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Girteka"  ŠVOK montuotojas

Pobūdis: - oro kondicionierių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
- šilumos siurbliu montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
- šildymo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
- vėdinimo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
Reikalavimai: Privaloma: panašaus darbo patirtis (be panašaus darbo patirties nereikalingi); vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 36, 8-677-61636, orestas@anaga.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Anaga"  Auto dažytojai

Pobūdis: Automobilių paruošimas ir dažymas
Reikalavimai: Nors minimali patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 8 602 87778, info@auto-centras.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Autocentras"  Sąmatininkas-inžinierius(-ė)

Pobūdis: Sąmatų skaičiavimas santechninių ir bendrastatybinių darbų įmonėje. Projektų vertinimas ir analizė.
Reikalavimai: Darbas su Sistela, SES ar panašiomis sąmatų programomis. Techninis išsilavinimas. Mokėti analizuoti projektus, skaityti brėžinius.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninų g. 8-4, 869947778, marius.v@remava.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Laivų motoristas

Pobūdis: Laivai (naftos platformas aptarnaujantis laivas Šiaurės jūroje)
Rotacija - 8 darbo savaičių / 8 savaičių pertrauką (Kiekviena iš 16 savaičių apmokama)
Reikalavimai: - Certificate of Basic Safety

- Certificate of Qualification for Ratings Forming Part of an Engine Room Watch STCW section III/4

- Valid Medical

Atlyginimas: 11000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ERMV"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos 15b, 8 622 75 758, cv@ermv.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "ERMV"  Jūreiviai

Pobūdis: Laivai (naftos platformas aptarnaujantis laivas Šiaurės jūroje)
Rotacija - 8 darbo savaičių / 8 savaičių pertrauką (Kiekviena iš 16 savaičių apmokama)
Reikalavimai: - Certificate of Basic Safety

- Certificate of Qualification for Ratings Forming Part of a Navigational Watch STCW section II/4

- Valid Medical

Atlyginimas: 11000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ERMV"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos 15b, 8 622 75 758, cv@ermv.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "ERMV"  Murininkas

Reikalavimai: Nuolatiniam darbui reikalingi patirė mūrininkai ar mūrininku brigada .

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Projektų įgyvendinimo skyriaus specialisto (-ės)

Pobūdis: Darbo aprašymas
• Teikia konsultacijas tiesiogiai ir telefonu daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, kitiems būsto sektoriaus dalyviams Programos įgyvendinimo, daugiabučių namų priežiūros gerinimo, finansų valdymo klausimais, investicijų projektų parengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais;
• organizuoja seminarus, mokymus būsto savininkams ir kitiems būsto sektoriaus dalyviams, užtikrinant kokybišką daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyveninimą;
• vertina ir pasirašo daugiabučių namų Investicijų planus, vertina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimų ataskaitas ir kt.;
• vykdo kitus Agentūros vadovybės ir tiesioginio vadovo pavedimus.
Reikalavimai: Reikalavimai
- Turėti universitetinį arba jam prilygintą inžinerinį arba ekonominį išsilavinimą;
- Išmanyti LR įstatymus, LR tarptautines sutartis, LR Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros teisės aktus, viešąjį administravimą;
- Mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas;
- Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- Turėti patirties teikiant metodinę medžiagą ir konsultacijas;
- Sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (raštu ir žodžiu);
- Gerai mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis;
- Geri organizaciniai įgūdžiai;
- Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Privalumas: turėti darbo patirties pastatų priežiūros, atnaujinimo, energinio efektyvumo didinimo ar pan. srityse.
Agentūra siūlo:
- Gaimybę prisidėti prie Lietuvai svarbios Programos sėkmingo įgyvendinimo;
- Galimybę mokytis ir tobulėti profesinėje srityje;
- Draugišką ir darbingą atmosferą.

Jei Jus sudomino siūlomas darbas, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašome siųsti iki 2014 m. gruodžio 24 d. elektroniniu paštu info@betalt.lt arba paštu (Švitrigailos g. 11B, Vilnius).


Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: info@betalt.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"  Projektų įgyvendinimo skyriaus specialisto (-ės)

Pobūdis: Darbo aprašymas
• Teikia konsultacijas tiesiogiai ir telefonu daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, kitiems būsto sektoriaus dalyviams Programos įgyvendinimo, daugiabučių namų priežiūros gerinimo, finansų valdymo klausimais, investicijų projektų parengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais;
• organizuoja seminarus, mokymus būsto savininkams ir kitiems būsto sektoriaus dalyviams, užtikrinant kokybišką daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyveninimą;
• vertina ir pasirašo daugiabučių namų Investicijų planus, vertina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimų ataskaitas ir kt.;
• vykdo kitus Agentūros vadovybės ir tiesioginio vadovo pavedimus.
Reikalavimai: Reikalavimai
- Turėti universitetinį arba jam prilygintą inžinerinį arba ekonominį išsilavinimą;
- Išmanyti LR įstatymus, LR tarptautines sutartis, LR Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros teisės aktus, viešąjį administravimą;
- Mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas;
- Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- Turėti patirties teikiant metodinę medžiagą ir konsultacijas;
- Sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (raštu ir žodžiu);
- Gerai mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis;
- Geri organizaciniai įgūdžiai;
- Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Privalumas: turėti darbo patirties pastatų priežiūros, atnaujinimo, energinio efektyvumo didinimo ar pan. srityse.

Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: info@betalt.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"  Baldų gamybos vadovas technologas/konstruktorius

Pobūdis: • Gamybos proceso valdymas, optimizavimas;
• Baldų gamybinių brėžinių, technologinių specifikacijų ruošimas;
• Naujų technologinių sprendimų paieška;
• Gamybos darbuotojų darbo planavimas, koordinavimas ir motyvavimas.
Reikalavimai: Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais;
• Palankias darbo sąlygas tobulėjimui;
Reikalavimai:
• 2 metų darbo patirtis baldų gamybos ar medienos pramonėje;
• geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis;
• organizuotumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti savo veiklą;
• darbo patirtis su architektais, dizaineriais būtų laikoma privalomu.
UAB Megė info@mege.lt Skambinti - tel.:+37062076496

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Kreiptis: 862076496, info@mege.lt
Skelbimo data: 2014.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Dažytojas

Pobūdis: Glaistymas, dažymas, sienu išlyginimas
Reikalavimai: Patirtis, pavestas funkcijas atlikti savarankiškai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Transporto judejimo kordinavimas
Darbas su vairuotojais
Darbas su kroviniu birzom
Kroviniu nuosavam transportui organizavimas
Reikalavimai: Anglu kalba
Rusu kalba
Butina darbo patirtis transporto imoneje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transgesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.kreves, 868542485, vidmantas@transgesta.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Transgesta"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalinagas vilkiko vairuotojas darbui po Lietuvą ir Latviją. Darbas su biriais kroviniais su puspriekabe slankiojančiom grindim.
Reikalavimai: Darbo patirtis ne maziau 1 m., 95 kodas, reikalingos kategorijos, galimybė dirbti nuo gruodžio 20 d.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altma"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865511433
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Altma"  Tinkuotojas

Pobūdis: Sienų tinkavimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hemsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860314191
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Hemsta"  Unity programuotojas

Pobūdis: Žaidimų kūrimo studija "Get a Bite” siūlo prisijungti prie bendro projekto.

Siūlome:
Išsamus žaidimo (aplikacijos) aprašymas;
Paruošti dizaino darbai;
Vadybos bei marketingo darbai;
Sutartis šiam projektui atlikti;
Reikalavimai: "Unity4/5" arba "Unreal Engine 4" platformos išmanymas; C++;
Galimybė greitai ir kokybiškai atlikti darbus nuotoliniu būdu;
Darbų pavyzdžiai (būtų privalumas).

Kontaktai:
Reikalingas CV
arnas@aburabu.lt


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aburabu"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 869872100, arnas@aburabu.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Aburabu"  SEO specialisto

Pobūdis: SEO projektų vystymas (pirminė analizė, strategijos sukūrimas, vykdymas, palaikymas, rezultatų analizė ir pan.)
Ryšių su stambiausiais klientais vystymas teikiant jiems ataskaitas bei konsultuojant dėl kampanijų rezultatų
Analitinis SEO projektų poreikių ir galimybių vertinimas
Reikalavimai: Sėkminga ir gili SEO patirtis (vidinė+išorinė optimizacija)
Puikios internetinės rinkodaros žinios, naujausių tendecijų sekimas bei patirtis šioje srityje
Puikios Google Analytics konversijų sekimo, tikslų, segmentų kūrimo žinios ir patirtis
Puikūs efektyviausių SEO įrankių naudojimo įgūdžiai ir sėkminga naudojimo patirtis
Geros anglų kalbos žinios
Motyvacija dirbti komandinį darbą
HTML žinios
Vidinė motyvacija tapti savo srities lyderiu

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Commercial engineering technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laivės pr. 60, 864668946, karjera@cet.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Commercial engineering technologies"  Stalius

Pobūdis: Yachtos denio gamyba, įvairūs masyvo gaminiai.
Reikalavimai: Darbo patirtis įvairiomis medžio apdirbimo staklėmis.
Darbo patirtis staliaus pareigose.
Gelimybė vykti į komandiruotes (2-14d.d)
Atlyginimas pagal atliktą darbą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Baltic teak, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronys, 861639720, info@balticteak.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie Baltic teak, UAB  HoReCa vadybininkas

Pobūdis: • Aktyvūs pardavimai, pasiūlymų klientams ruošimas, derybų vedimas, sutarčių sudarymas;
• Produkcijos pardavimo organizavimas;
• Esamų klientų priežiūra ir konsultavimas, atsiskaitymų kontrolė;
Reikalavimai: • Aukštesnysis išsilavinimas arba aukštasis išsilavinimas;
• Pardavimų proceso išmanymas;
• Derybiniai sugebėjimai;
• Geri bendravimo įgūdžiai, atkaklumas;
• Vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo patirtis;
• Tvarkingumas, darbštumas, iniciatyvumas, organizuotumas;
• Geros lietuvių kalbos (žodžiu ir raštu);
• Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
• Veiklumas, sąžiningumas, savarankiš¬kumas, atsakingumas, tikslo siekimas, puikūs bendravimo gebėjimai.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laikas kavai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. baltrušaičio g. 11-125, info@laikaskavai.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Laikas kavai"  Statybos darbu vadovas

Pobūdis: • Statybos darbų organizavimas objektuose;
• Atliekamų darbų kokybės kontrolė;
• Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
• Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
• Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo kontrolė;
• Darbų saugos užtikrinimas.
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas, Darbo kompiuteriu įgūdžiai, Raštvedybos žinios.

• Statybos darbų vadovo atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių grupėms;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Gebėjimas skaityti brėžinius;
• Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir valdyti statybos procesą;
• Gebėjimas vadovauti komandai.
Patirtis BŪTINA.


Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nauja statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zalgirio g. 88-208, 867950985, haus@vbg.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Nauja statyba"  Pardavimų vadybininkui (-ei)

Pobūdis: Pardavimų vadybininko tikslas:
 parduoti dalyvavimą aukščiausio lygio verslo susitikimuose (Summit) ir kongresuose lyderiaujančioms Rusijos ir pasaulinės rinkos kompanijoms, kurios dirba naftos bei dujų srityje.

Darbo pobūdis:
 pardavimai telefonu įmonių aukščiausio lygio vadovams;
 naftos bei dujų pramoninių kompanijų analizė;
 galimos komandiruotės ir dalyvavimas mūsų renginiuose, daugiausia Maskvoje.
Reikalavimai: Reikalavimai:
 aukštasis išsilavinimas;
 puikios rusų ir/arba anglų kalbos žinios;
 komunikabilumas;
 orientavimasis į rezultatą.
Ieškome aktyvių bei norinčių užsidirbti solidų atlyginimą kandidatų. Patirtis pardavimų srityje nėra būtina.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Business dynamics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olimpiečių, 8 52 31 31 56, hr@bamics.eu
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Business dynamics"  Auto meitrai

Pobūdis: Važiuokles remontas variklio ratu geometrija

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Meškausko įmonė
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilžės 68b, 868265541
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie A. Meškausko įmonė  Virtuvės šaldymo įrangos remonto meistras

Pobūdis: Profesionalios virtuvės įrangos montavimas,remontas ir techninė profilaktika
Reikalavimai: - Lengvai bendraujanti, nekonfliktuojanti asmenybe, galinti dirbti tiek kolektyve, tiek individualiai
- Vairuotojo pažymėjimas
- Šaldymo įrangos remonto ir elektrosaugos pažymėjimai būtų privalumas
- Anglų/rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas
- Atlyginimas nurodytas bazinis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasiskio g. 16f, 8 686 19717, vidmantas.valutkevicius@metos.com
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Metos"  Baldininkas

Pobūdis: Korpusinių baldų gamyba,pjovimas, laminavimas, surinkimas, montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Reikalinga patirtis ir noras dirbti.
Brėžinių ir specifikacijų skaitymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Kalinių socialinės integracijos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 10, 863186979, aidas.ajauskas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie VšĮ "Kalinių socialinės integracijos centras"  Ekspeditorius

Pobūdis: DARBO APRAŠYMAS:
- transporto ir krovinių paieška;
- operatyvus sutarčių pildymas, koregavimas, derinimas, tvirtinimas;
- ryšių palaikymas su esamais ir būsimais vežėjais ir klientais;
- krovinių gabenimo eigos kontrolė;
Reikalavimai: REIKALAVIMAI:
- tarptautinių pervežimų rinkos išmanymas;
- patirtis transporto paslaugu pirkimo, pardavimo srityje ne mažiau 1 metai;
- nuosava duomenų bazė - privalumas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgudžiai;
- anglų, rusų arba lenkų kalbų žinios žodžiu ir rastu, kitų kalbų mokėjimas - privalumas;
- orientacija į rezultatą, geras strateginis mastymas, gebėjimas pasiekti užsibrėžtą tikslų;

ĮMONĖ SIŪLO:
- įdomų ir energingą darbą;
- savęs realizacijos galimybes ir profesini augimą;
- geras darbo sąlygas;
- draugišką kolektyvo aplinką;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą gerą atlyginimą ir motyvuojančia priedų sistemą.

KITA INFORMACIJA:
- informuosime atrinktus kandidatus;
- konfidencialumas garantuojamas;

INFORMACIJA apie DARBĄ:
Vieta: Vilniuje arba pajūryje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transpex"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865795899, info@transpex.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Transpex"  Ekspeditorius

Pobūdis: - transporto ir krovinių paieška;
- operatyvus sutarčių pildymas, koregavimas, derinimas, tvirtinimas;
- ryšių palaikymas su esamais ir būsimais vežėjais ir klientais;
- krovinių gabenimo eigos kontrolė;
Reikalavimai: REIKALAVIMAI:
- tarptautinių pervežimų rinkos išmanymas;
- patirtis transporto paslaugu pirkimo, pardavimo srityje ne mažiau 1 metai;
- nuosava duomenų bazė - privalumas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgudžiai;
- anglų, rusų arba lenkų kalbų žinios žodžiu ir rastu, kitų kalbų mokėjimas - privalumas;
- orientacija į rezultatą, geras strateginis mastymas, gebėjimas pasiekti užsibrėžtą tikslų;

ĮMONĖ SIŪLO:
- įdomų ir energingą darbą;
- savęs realizacijos galimybes ir profesini augimą;
- geras darbo sąlygas;
- draugišką kolektyvo aplinką;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą gerą atlyginimą ir motyvuojančia priedų sistemą.

KITA INFORMACIJA:
- informuosime atrinktus kandidatus;
- konfidencialumas garantuojamas;

INFORMACIJA apie DARBĄ:
Vieta: Vilniuje arba pajūryje.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transpex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Oslo g., 865795899, info@transpex.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Transpex"  Sąmatininkas (ė)

Pobūdis: Sąmatų sudarymas , jų tikrinimas

Konkursinių pasiūlymų rengimas

Techninių klausimų derinimas su užsakovais ir subrangovais; Atliktų darbų aktų ruošimas; Kainų rinkoje tyrimas ir analizė;
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinierinis išsilavinimas; Kvalifikacijos atestatas; Darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai bendrastatybinių darbų srityje; Statybos procesų išmanymas; Brėžinių išmanymas; Mokėti dirbti SISTELA arba ASTERA;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo rizikos valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Nemėnčinės pl.43a-5, 867697582, info.vrvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Verslo rizikos valdymas"  Tinkuotojai

Pobūdis: Tinkavimas su tinkavimo aparatu.
Apmokome.
Reikalavimai: Jeigu esi:
- darbštus,
- atsakingas,
- sąžiningas,
- nori dirbti ir uždirbti-
Siūlome darbą tinkuotojų brigadoje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: "DIG Baltieji rūmai", UAB
Miestas: Raseiniai
Kreiptis: Vytauto didžiojo, 8 616 23610, grazinajacikiene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie "DIG Baltieji rūmai", UAB  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingi vairuotojai darbui kadencijomis Skandinavijoje iki 60 dienų
Reikalavimai: Reikalingos visos kategorijos darbui su vilkikais tarptautiniais maršrutais

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gelma"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tilžės 23-16, 869838512
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Gelma"  Gamybos planuotojas

Pobūdis: Gamybos kasdieninių darbų planavimas ir priežiūra, gamybos efektyvumo užtikrinimas, kokybės kontrolė
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Panašaus darbo patirtis Pageidautina darbo patirtis medinių produktų gamyboje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panorama Nordic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos g.2b., voškoniai, domeikavos sen., cv@panoramanordic.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Panorama Nordic"  Pardavimų vadybininkas/ė

Pobūdis: Darbas su esamais klientais: užsakymų forminimas, koordinavimas, bendravimas su klientais, jų konsultavimas. Užsakymų suderinimas su gamyba Produktų pardavimas potencialiems klientams Naujų klientų paieška Komercinių pasiūlymų rengimas Internetinės svetainės kuravimas (tekstų korekcijos, naujų tekstų kūrimas, naujienų publikavimas ir t.t.) Su klientais bendraujama nuotoliniu būdu (el.paštas, telefonas) anglų kalba. Komandiruotės retos.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas pardavimų srityje
geros anglų kalbos žinios
iniciatyvumas
atsakingumas
geri bendravimo įgūdžiai

Norvegų ar švedų kalbų mokėjimas būti didelis privalumas

Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panorama Nordic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos g.2b., voškoniai, domeikavos sen., cv@panoramanordic.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Panorama Nordic"  Atvykstamojo turizmo vadybininkas

Pobūdis: - Atvykstamojo turizmo kelionių organizavimas Baltijos regiono šalyse;
- bendravimas su klientais ir paslaugų teikėjais;
- duomenų bazės įsisavinimas ir administravimas;
- darbas komandoje;
Reikalavimai: - Geri organizaciniai, bendravimo ir darbo su žmonėmis igūdžiai;
- labai geri anglų ir rusų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
- geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, Excel, Power Point, Outlook);
- aukštasis išsilavinimas;
- panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
- vokiečių kalbos mokejimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delta tours"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: jurgita@deltatours.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Delta tours"  Dalinių krovinių ekspedicijos vadybininkas (-ė) Italijos regionui

Pobūdis: Dalinių krovinių gabenimo organizavimas nuosavu ir samdytu transportu iš/į Italijos regioną;
Vežėjų ir klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
Su krovinių ekspedijavimu susijusios dokumentacijos administravimas;
Iškilusių problemų sprendimas;
Reikalavimai: Dalinių krovinių ekspedijavimo patirtis;
Geros anglų kalbos žinios (kitų kalbų mokėjimas būtų privalumas);
Geri derybiniai bei organizaciniai įgūdžiai;
Atkaklumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;

Įmonė siūlo:
Atsakingą darbą sėkmingai dirbančioje transporto paslaugų kompanijoje;
Konkurencingą atlyginimą ir priedus už pasiektus rezultatus;
Realias karjeros galimybes;

Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8~5) 23 45 319, life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Vilkikų vairuotojai dirbti Europoje

Pobūdis: Krovinių gabenimas vilkikais.
•Darbą perspektyvioje, besiplečiančioje kompanijoje;
•Darbą tarptautinių sertifikatų reikalavimus atitinkančiomis transporto priemonėmis;
•Laiku mokamą labai gerą atlyginimą, socialines garantijas, paskatinimus už lojalumą kompanijai;
•Galimybę įgyti tolimųjų reisų vairavimo patirties jauniems, motyvuotiems dirbti "Vlantanoje" vairuotojams.
Reikalavimai: •CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•Vairuotojo kortelė;
•Darbo patirtis - privalumas;
•Darbštumas, pareigingumas, atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda, gargždai, kretinga, plungė
Kreiptis: Dvaro g. 1, gobergiškė, klaipėdos r., 864011900, personalas@vlantana.lt
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Inžinerinių sistemų darbų vykdytojo (-os)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų inžinierinių sistemų (pagrinde vamzdynų ir šilumos ūkio) renovacijos darbų organizavimas;
- pavaldžių technikų darbų atlikimo organizavimas bei kontroliavimas.
- atitinkamos dokumentacijos pildymas;
- veiklos rezultatų analizė;


Reikalavimai:

- aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas;
- puikiai išmanyti pastatų inžinierines sistemas: šilumos ūkis ir vandentiekis, šiek tiek elektros ūkis;
- gebėti organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbus ir vadovauti techninei komandai;
- panašaus darbo patirtis;
- labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas, geri bendravimo įgūdžiai;
- vairuotojo pažymėjimas.


Mes jums siūlome:

-stabilų atlyginimą bei visas socialines garantijas;
-savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
-geras darbo sąlygas.

Atlyginimas: 3700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Personalo vadybininkė(-as)

Pobūdis: - darbuotojų paieška ir atranka;
- personalo duomenų ir dokumentų administravimas;
- personalo ataskaitų ruošimas;
- darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje kontrolė;
- įmonės darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ugdymo planų įvykdymo koordinavimas;
Reikalavimai: - aukštasis universitetinis išsilavinimas (personalo vadybos, administravimo ir/ar psichologijos srityse);
- darbo patirtis personalo vadybos, paieškos ir atrankos srityje;
- LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų, susijusių su personalo veikla išmanymas;
- puikus raštvedybos reikalavimų išmanymas;
- gerai mokėti anglų arba lenkų kalbą;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- darbo patirtis su personalo apskaitos programa FINVALDA būtų privalumas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g.6, inesa.mikelene@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Ratų suvedimo - geometrijos specialistas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų techninis aptarnavimas ir ratų geometrija.

Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą, draugišką kolektyvą, profesines tobulėjimo galimybes.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 8 656 95946, gytis@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Automobilių šaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų techninis aptarnavimas ir remontas.
-važiuoklės remontas.
-variklių remontas.
-pavarų dėžių remontas.
-stabdžių sistemos remontas.
-alyvų keitimas.
-padangų montavimas-balansavimas.
Reikalavimai:
Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą, draugišką kolektyvą, profesines tobulėjimo galimybes.
Reikalavimai: Būtina automechaniko/autošaltkalvio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 8 656 95946, gytis@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Gaisrinės saugos inžinierius

Pobūdis: Techninio projekto gaisrinės saugos dalies paruošimas, konsultavimas gaisrinės saugos klausimais, projektų ekspertizė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (gaisrinė sauga, saugos inžinerija);
Panašaus darbo patirtis;
Kompiuterinis raštingumas (MS Office, Auto CAD);
Geros anglų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas (pageidautina).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gaisro inžinierių grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 59/27, 852313787, info@ekspertize.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Gaisro inžinierių grupė"  Virtuvės gamybos vadovas

Pobūdis: Virtuvės darbuotojų darbo organizavimas ir vadovavimas;
Darbuotojų mokymas;
Darbuotojų darbo kontrolė, patiekalų kokybės tikrinimas;
Naujų patiekalų kūrimas ir įdiegimas;
Bendravimas su svečiais patiekalų kokybės klausimais, jų pastabų priėmimas ir apibendrinimas;
Maisto produktų ir kitų žaliavų užsakymai, priėmimas iš tiekėjų, apskaita, jų panaudojimo kontrolė;
Materialinių vertybių apsaugos organizavimas ir kontrolė.
Reikalavimai: Turėti aukštojo maisto ruošimo technologijos išsilavinimo diplomą ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo restorano virtuvės darbui patirtį;
Turėti patirtį dirbti komandoje ir savarankiškai;
Žinoti vadovavimo darbuotojų kolektyvui reikalavimus;
Būti kūrybingam ir išradingam.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naktis Vilniuje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 16, 867920191, monika@v4vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Naktis Vilniuje"  Katilinės operatorius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Dujinių ir kieto kuro katilų priežiūra;
- prevencinių ir profilaktinių darbų vykdymas;
- gedimų šalinimas.

Reikalavimai:
- Dujų šaltkalvio atestatas;
- vid. slėgio katilų priežiūros meistro atestatas;
- katilinės sistemos išmanymas;
- kitų pastato inžinerinių sistemų išmanymas.

Privalumai:
- Vairuotojo pažymėjimas;
- panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Baldu stalius-surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: Skubiai ieškomas žmogus gaminti korpusinius baldus gamybos ceche bei montuoti juos objektuose pas klientus.
Reikalavimai: Reikalinga patirtis ir noras dirbti.
Brėžinių ir specifikacijų skaitymas.
Technologijų išmanymas korpusinių baldų gamyboje.
Furnitūros montavimo įgūdžiai.

Smulkesnė informacija telefonu arba elektroniniu paštu. Kreiptis tik turint korpusinių baldų surinkėjo patirties.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Mančo baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sodybų g. 2, 861622010, sarunas@mfurniture.lt
Skelbimo data: 2014.11.30

Atsiliepimai apie MB "Mančo baldai"  Staliui GKP meistrui

Pobūdis: Siulau darba gipskartonio meistram,pertvaru montavimas,lubu montavimas,visos socelines garantijos ,vilniuje 867284666
Reikalavimai: Butina tureti savo irankius,

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "AJ house"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Taikos, 867284666
Skelbimo data: 2014.11.29

Atsiliepimai apie IĮ "AJ house"  TV reklamos pardavimų vadovas

Pobūdis: TV laidas prodiusuojanti įmonė UAB "Sport Entertainment” kviečia į savo komadą :
TV REKLAMOS PARDAVIMŲ VADOVĄ (-Ę)
Pobūdis:
- televizijos reklaminio laiko pardavimas;
- darbo organizavimas lėšų pritraukimui į įmonę
- aktyvi naujų klientų paieška;
- darbas su esamais klientais;
- produkcijos pristatymas, pardavimas
- reklamos pardavimo strategijos ir taktikos kūrimas;
- pardavimų planų kūrimas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
-puikūs organizaciniai sugebėjimai;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
-entuziazmas, ambicingumas ir asmeninė motyvacija;
-bendras rinkos išmanymas;
-sėkminga panašaus darbo patirtis;
vairuotojo teisės ;
-užsienio kalbų mokėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sport entertainment"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 869939511, danute.buhaltere@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Sport entertainment"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Įmonei priklausančio krovininių automobilių parko tarptautinio krovinių gabenimo vairuotojų darbo organizavimas, koordinavimas ir kontrolė (maršrutai iš Vakarų Europos į NVS), bendravimas su verslo klientais;
Reikalavimai: Bendravimo su klientais ir tarptautinių pervežimų vairuotojų darbo organizavimo patirtis;
gebėjimas efektyviai organizuoti vairuotojų darbą ir operatyviai spręsti problemas;
atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas;

ĮMONĖ SIŪLO:
darbą sėkmingai veikiančioje kompanijoje, profesionalų kolektyve, konkurencingą atlyginimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8~5) 23 45 319, life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Šaltkalvis

Pobūdis: Puspriekabių-izoterminių kėbulų remontas

Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VR steelart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno, 862022102, ruslanas@vrsteelart.lt
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "VR steelart"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių pervežimas
Reikalavimai: CE kategorijos
Kvalifikacijos kursai (95 kodas)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvėsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867689100, linas.gabr@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Transvėsa"  Pamainos viršininkas

Pobūdis: Darbuotojų darbo planavimas, kontrolė, gamybinės linijos priežiūra.
Reikalavimai: Imlumas, noras tobulėti.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės, gamyba@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Procurement and planning manager

Pobūdis: Your work consists of:
Purchasing needs planning and analyzing
Purchasing execution
Order backlog management (mostly from China)
Production planning
Communication with our customer service officers
logistic arragements
Reikalavimai: We expect you to:

– Speak English and Chinese languages
– Be very precise, thorough, honest and efficient with your work
– Have at least some experience of procurement and/or production planning
– Have a degree of B.Sc in engineering or equivalent

Atlyginimas: 4700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sandriff international"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 7a, 861617937, jurate.urbonaite@sandriff.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Sandriff international"  Stogdengiams

Pobūdis: Plokščių stogų dengimas
Reikalavimai: Darbo patirtis, nusiteikimas darbui, motyvacija, uždarbis nuo išdirbio. Darbai daugiausiai Vilniuje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g., 860413760, linas@ordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Tolimųjų reisų vairutojo

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas reisams:
Lituva - Anglija (NL,B,D) - Lietuva

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Scotra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 369a, 867090788
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Scotra"  Sistemos "Labbis" projektų diegėjas (-a)

Pobūdis: Labbis informacinės sistemos diegimo projekto valdymas;
Klientų veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: Buhalterinės apskaitos žinios;
Patirtis dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
Aukštasis išsilavinimas;
Imlumas naujovėms, savarankiškumas, mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, polinkis siekti rezultatų;
Vairuotojo pažymėjimas (B kat);
Privalumas, jei turite MS SQL žinių.

Mes siūlome

Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el. paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Nekilnojamo turto agentas

Pobūdis: Pirkti-parduoti nekilnojamą turtą
Reikalavimai: Darbštumas ir sąžiningumas

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras langas"
Kreiptis: 869932898, personalospec@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Atviras langas"  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimo darbai
Reikalavimai: Ieškome jaunų, energingų , norinčių tobulėti bei nebijančių darbo.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techspektras"
Kreiptis: 868715043, info@techspektras.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Techspektras"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: - Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (mūras, dažymas, gipso kartono montavimas ir kt.);
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbas su subrangovais bei rangovais;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Vadovavimas statybininkų komandai
- Darbų pridavimas užsakovui
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai)
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Ne mažesnė kaip 5 metų analogiško darbo patirtis;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Statybos normų ir teisės aktų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Naujų automobilių pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Naujų automobilių pardavimo salonas, ieško profesionalaus pardavimo vadybininko.

- Aktyvi naujų klientų paieška, santykių palaikymas su esamais klientais ir produkcijos bei paslaugų pardavimas;
- Projekto valdymas;
- Rinkos analizė, produkto išmanymas, komercinių pasiūlymų rengimas, derybos, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Ne mažesnė kaip 3 metų panašaus darbo patirtis pardavimuose;
- Puikūs bendravimo ir derybų vedimo įgūdžiai;
- Verslumas, atsakingumas, entuziazmas;
- Orientacija į rezultatus, gebėjimas dirbti savarankiškai;
- Geros anglų kalbos žinios, Rusų privalumas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome:
- Atlyginimą be apribojimų!;
- Tarptautinės kompanijos mokymus ir tobulėjimo galimybę;
- Vadovybės pagalbą, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Papildoma informacija:
Jei susidomėjote mūsų darbo pasiūlymu, siųsdami CV ir MOTYVACINĮ laišką būtinai nurodykite pareigas į kurias kandidatuojate. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Truma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150, info@truma.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Truma"  Ekspedicijos vadybininkas (ES / NVS)

Pobūdis: Pilnų arba dalinių krovinių gabenimo organizavimas iš Europos į Lietuvą, pagal poreikį į Rusiją ir kitas NVS šalis;
vežėjų ir verslo klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
nuolatinių ryšių su verslo partneriais ir klientais palaikymas;
Reikalavimai: Darbo patirtis organizuojant pilnų ir/arba dalinių krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais;
geras anglų kalbos mokėjimas (rusų k. mokėjimas – privalumas);
greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;

Įmonė siūlo:
draugišką darbinę atmosferą sėkmingai veikiančioje įmonėje;
konkurencingą atlyginimą;
nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  NT pardavimų vadybininkas (ė)

Pobūdis: Darbas visoje Lietuvoje.
Tarpininkavimas parduodant, perkant nekilnojamąjį turtą, NT rinkos analizė, objektų paieška, bendravimas su klientais, jų konsultavimas NT klausimais, sutarčių pasirašymas.Darbas su individualios veiklos pažyma, laisvu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, komunikabilumas, aktyvumas, rezultato siekimas, savarankiškumas, sąžiningumas, darbo kompiuteriu pagrindai.
Patirtis nėra būtina, nes suteikiami labai išsamūs mokymai.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Rimos Kentrienės individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868612431, visibutai1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Rimos Kentrienės individuali veikla  Dažymo meistro asistentas (-ė)

Reikalavimai: Darbo aprašymas :
• Metalo gaminių paruošimas ir dažymas milteliniais dažais.
• Dažymo baro darbo organizavimas, darbuotojų veiklos planavimas.
• Dažymo darbų terminų ir kokybės užtikrinimas, gamybos trukdžių šalinimas.
• Sprendimų gamybos našumui gerinti ieškojimas bei įgyvendinimas.
• Darbas su gamybos valdymo programa "Monitor" (atliksime apmokymus).
• Pamainos darbų ataskaitų rengimas.

Reikalavimai :
• Aukštasis techninis išsilavinimas.
• Dažymo proceso ir technologijų išmanymas būtų privalumas.
• Geri laiko planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
• Analitinis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Atsakingumas ir sugebėjimas spręsti susidariusias problemas.
• Vairuotojo pažymėjimas.
• Anglų kalba, rusų kalba būtų privalumas.

Įmonė siūlo:
• Atsakingą ir dinamišką darbą stabilioje gamybinėje įmonėje.
• Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Visas socialines garantijas.


Darbdavio įsipareigojimai:
Kelionių į/iš darbo išlaidos.

Atlyginimas: 2310 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Elektrikas

Pobūdis: -Darbas Vokietijoje arba Prancūzijoje.
-Elektros prietaisų ir įrenginių sujungimas;
-Elektros instaliavimo, montavimo, kabeliavimo darbai laiviniuose objektuose.
-trikdžių šalinimas, elektrotechnikos ir prietaisų sistemų tikrinimas.
Reikalavimai: - Būtina darbo patirtis analogiško darbo srityje;
- Vokiečių ir anglų kalba didelis privalumas;
- Atsakingumas;
- Gebėjimas dirbti savarnkiškai ir komandoje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vokietija arba prancūzija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g. 32, 867294125, office@hsg.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Pramonės įrengimų mechanikas

Pobūdis: Pramonės įrengimų mechanikas/elektromechanikas. Sudėtingų, tiksliųjų, kompiuterizuotų įmonės įrengimų ir įrenginių testavimas, priežiūra, remontas, gedimų prevencija ir profilaktika, naujos įrangos diegimas. Techninių dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Išsilavinimas:Aukštesnysis
Profesija:Mechanikas
Darbo patirtis: nuo 2 metų
Sugebėjimai:Moka dirbti kompiuteriu, Turi vairuotojo teises
Būtini įgūdžiai:
- patirtis prižiūrint/ remontuojant sudėtingus įrengimus ir stakles: CNC ir pan.
- anglų k. žinios.
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
- brėžinių skaitymas.
Privalumai:
- žinios ir patirtis automatikoje, elektros ūkio priežiūroje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gravera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 19, 8 615 68888, cv@gravera.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Gravera"  Elektrikas/elektrotechnikas

Pobūdis: Elektros įrenginių priežiūra, pilna/nepilna darbo diena
Reikalavimai: Elektrotechniko pažymėjimas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, automobilis, anglų k. pagrindai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Puaris"
Miestas: Tauragė/pagėgiai
Kreiptis: 861826329
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Puaris"  Skaitmeninių staklių operatoriai

Pobūdis: Akmens apdirbimo įmonė pastoviam darbui ieško CNC operatorių. Būtina patirtis gamybos srityje skaitmeninio valdymo įrengimais. Darbas gali būti pamaininis.
Reikalavimai: Būtina patirtis dirbant panašaus pobūdžio darbą. Atlyginimas nuo 2500 Lt, o už gerus darbo rezultatus mokami priedai. Pasiteirauti galima telefonu +370 37 342545 arba Drobės g. 73, Kaunas. Savo CV galima siųsti adresu: info@akmi.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AKMI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Drobes, 8 37 342545, info@akmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "AKMI"  Lazerio operatorius (gamybininkas)

Pobūdis: Jei nori prisijungti prie reklamos paslaugas teikiančios įmonės ir turi daug noro mokytis – mes tavęs laukiame!
Didelis noras mums yra daug svarbiau, nei ilga patirtis! Jei atitinki daugumą savybių, tačiau kai kur šiek tiek trūksta – mes tave išmokysime!
Darbo aprašymas:
• Lazerinių staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir medžiagų parinkimas;
• Reklamos projektų įgyvendinimas.
Ką gausi tu:
• Visas socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas jauname ir draugiškame kolektyve;
• Konkurencingą ir laiku išmokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Galimybę prisidėti prie įmonės sprendimų ir tobulėjimo;
• Apmokymus.
Jau laukiame Tavo CV! Nedelsk ir prisijunk!
Reikalavimai: Reikalavimai/Privalumai:
• Didelis noras tobulėti ir mokytis;
• Darbštumas, atidumas, atsakingumas, rūpestingumas;
• Žalingų įpročių neturėjimas;
• Gebėti užbaigti darbus iki galo, laiku ir kokybiškai;
• Patirtis dirbant su lazerio staklėmis būtų didelis privalumas;
• Mokėjimas suprasti / skaityti brėžinius;
• Darbas dizaino programomis;
• B kategorija.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skroblų g 19., 8 645 52 116, audrius@graviruojam.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Promi"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Pardavimai internetu,telefonu,klientų paieška ir t.t.
Reikalavimai: Anglu kalba-puikiai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Eco-friendly bottle, UAB
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Smilgos, 869090888, info@ecofriendlybottle.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Eco-friendly bottle, UAB  CNC operatorius

Pobūdis: Darbas baldų gamybos ceche su frezavimo CNC staklėmis Optimat Weeke BHX 050.
Reikalavimai: BŪTINA darbo patirtis su CNC centru Weeke.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Statybininkas

Pobūdis: MB "Statybų brigada" ieško gabių, talentingų darbuotojų. Mes siūlome įdomų bei patrauklų darbą, gerą atlyginimą ir karjeros galimybes, apmokymus.
Reikalavimai: Būtų privalumas mokėti atlikti šiuos fasado darbus:
- polistirolo klijavimas, tinkavimas, armavimas ir dekoravimas.

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281, info@statybubrigada.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie MB "Statybų brigada"  Transporto/logistikos vadybininkas

Pobūdis: Transporto paslaugų pardavimas.
Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas. Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto srityje, geri derybiniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Motus Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl.26a-120, 8 68682074, motusbaltic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Motus Baltic"  Ekspedicijos vadybininkas (darbui su Pietų Europos regionu)

Pobūdis: Tarptautinių krovinių gabenimo organizavimas iš/į Pietų Europos regioną;
Vežėjų ir klientų paieška, kontaktų užmezgimas;
Derybos su klientais, geriausių pasiūlymų ruošimas;
Su krovinių ekspedijavimu susijusių dokumentų administravimas;
Reikalavimai: Sėkminga dalinių krovinių ekspedijavimo patirtis;
Pozityvumas, puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Geros anglų kalbos žinios;

Įmonė siūlo:
Puikias darbo sąlygas;
Motyvuojantį darbo užmokestį;
Draugišką, jaunatvišką bendrų tikslų siekiantį kolektyvą.

Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autovežio vairuotojas. Reisai Europoje. Darbas 9 vietų autovežiu. Atsiskaitoma po reiso. Reiso trukmė iki 2 savaičių

Reikalavimai: Būtina patirtis vairuojant autovežį !

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidresta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868368316, uabvidresta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Vidresta"  Siuvimo technologas

Pobūdis: Minkštų sėdimųjų baldų gamyba.
siuvinių konstravimas, lekalų ruošimas sukirpimui(lectra)gamybos proceso kontroliavimas ir kokybės užtikrinimas
Reikalavimai: Konstruktoriaus darbo patirtis gamybinėje įmonėje(rūbai, baldai), anglų kalbos žinios,
Darbo patirtis su lectra būtų privalumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hjellegjerde Baltija"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pramonės g. 14, marius.ignotas@hjjelegjerde.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Hjellegjerde Baltija"  Teisininkas (-ė)

Pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė "Natural North Caviar" vykdo žuvies produktų prekyba ir gamyba ES teritorijoje. Apie įmone ir jos veiklą plačiau galite pasižiūrėti elektroniniame puslapyje www.monarch.lt

Darbo aprašymas:
• Bendras įmonės vidaus teisinių reikalų tvarkymas.
• Sutarčių rengimas.
• Teisės aktų taikymas įmonės naudai.
• Atstovavimas teismuose ir ieškinių rengimas.

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.

Papildoma informacija
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvus pagrindžiantį laišką siųskite Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "Teisininko pareigoms užimti"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo laikas Visa darbo diena
Vietovė Vilnius
Pozicija Teisininkas
Kontaktinė informacija: Tel. 865018001
Reikalavimai: • Labai geras anglų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu);
• Labai geras rusų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu);
• Aukštasis išsilavinimas teisės srityje;
• Patirtis komertcinės teisės srityje 2 metai
• Teismo praktikos išmanymas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel; MS Word);
• Pastabumas, organizuotumas, atsakingumas, kruopštumas.
• Strateginis mąstymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  CE kategorijos vairuotojui po Danija

Pobūdis: Transporto firma Klaipedoje iesko CE kategorijos vairuotojo. Darbas po Danija. Kadencija 5 savaites danijoje, 1 savaite namuose. Namo griztama su vilkiku su keltu. Atlyginimas pradziai 50eur/para. Garantuojamas laiku mokamas tlyginimas.
Reikalavimai: CE kategorijos patirtis vakaru europoje min 2 metai. Anglu arba vokieciu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bernys"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos 31, 869945408
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Bernys"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros ūkio priežiūra, profilaktika

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BV dominus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865018199, vadova.klaipeda@bonusadmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "BV dominus"  Operatorius

Pobūdis: Darbas su aliuminio profilių apdirbimo staklėmis.
Reikalavimai: Darbas panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Surinkėjas

Pobūdis: Aliuminio langų, durų, fasadų surinkimas gamyboje.
Reikalavimai: Darbo patirtis panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  B,c1 kat.vairuotojas-ekseditorius

Reikalavimai: Reikalingas b, C1 kat. vairuotojas - ekspeditorius, darbo pobūdis - kilimeliu išveziojimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Santechnikas/montuotojas

Pobūdis: Šiuo metu turime stambų objektą Kaune, todėl kiekvieną dieną, su įmonės transportu, reikia važiuoti į Kauną. Ateityje objektai gali būti Vilniuje arba kituose miestuose.

Darbo pobūdis:
•Priešgaisrinio vamzdyno montavimas objektuose.
•Prireikus darbo specifikos apmokom.
Reikalavimai: Reikalavimai:
•Darbo patirtis vamzdynų montavime būtų privalumas.
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas.
•Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Įmonė siūlo:
•Visas socialines garantijas.
•Darbui reikalingas priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Priešgaisrinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 4, 8 662 49 801, gintare@priesgaisrinessistemos.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Priešgaisrinės sistemos"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4 kV kabeliniu liniju montavimo darbai.
Reikalavimai: Darbstumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobuleti. VK kategorija. Vairuotojo pazymejimas B,C kategorijos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai, vilnius
Kreiptis: Gedimino 24, 865697727, info@jarkesta.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Stogdengiai

Pobūdis: Stogo dengimo darbai.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Verkių g. 34a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Žaliavos užkrovėjas

Pobūdis: Darbas žuvies perdirbimo įmonėje.
Žaliavos užkrovimas ant rėmų.
Patrauklus darbo grafikas: visiškai laisvi ketvirtadieniai, penktadieniai. Darbo dienos nuo šeštadienio iki trečiadienio. Darbo laikas nuo 14val. iki 22val.
Reikalavimai: Greita orientacija;
Atsakingumas;
Be žalingų įpročių;
B kat. vairuotojo pažymėjimas ir automobilis;
Įmonė yra Ilgakiemio k. už Garliavos 5km. Prienų kryptimi.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldoga"
Miestas: Ilgakiemis
Kreiptis: Technikos g. 13, 861568786
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Saldoga"  Java arba web programuotojas (-a)

Pobūdis: Java programavimas arba
WEB programavimas.
Reikalavimai: WEB programuotojui:
•JavaScript, HTML, CSS išmanymas. Patirtis – nemažiau kelerių metų;
•jQuery žinojimas;
•PHP patirtis (dirbant su Yii framework'ais);
•Praktinis reliacinių duomenų bazių ir MySQL išmanymas;
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns;

Java programuotojui:
•Java patirtis;
•Java Fx 8 patirtis;
•būti susipažinus su pagrindinėmis internetinio protokolo struktūromis (RTP, SIP, TCP, UDP);
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns.

NAUDINGI ĮGŪDŽIAI IR PRIVALUMAI
Geros rusų ir anglų kalbų žinios;
Išmanyti programų kūrimo metodologijas: Waterfall, MFS, Agile (Scrum) ir kt.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inlusion netforms"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio, 8626 66 269, olga@inlu.net
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Inlusion netforms"  Pastatų apšiltintojas

Pobūdis: Bendrovė priims į darbą pastatų apšiltintojus ventiliuojamų fasadų.
Brigadą ir pavienius asmenis.
Reikalavimai: Mokėti atlikti ventiliuojamų fasadų apšiltinimo darbus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Akcinė bendrovė - firma "VITI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 250, 861571616
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Akcinė bendrovė - firma "VITI"  Eksporto vadybininkas/ė

Pobūdis: - Aktyvūs pardavimai ES ir kitose Europos šalyse;
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Derybos telefonu/el.paštu;
- Nuolatinės komandiruotės, parodų lankymas;
- Darbas su apskaitos programa Rivilė;
- Kita su pareigonis susiejusi veikla;
- Atlyginimas 1500-3000 Lt (atskaičiavus mokesčius) priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: - Išsilavinimas: aukštasis/aukštesnysis;
- Darbo patirtis: 2 metai;
- Sugebėjimai: vairuotojo pažymėjimas B kategorijos, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, užsienio kalbų mokėjimas;
- Papildomi sugebėjima: darbo patirtis tarptautinės prekybos srityje. Noras dirbti, mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų stabiliai augančioje įmonėje.
- Kalbos: rusų, anglų, lenkų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lamida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus g., 8 635 94 397, info@lamida.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lamida"  Tiekimo vadybininkė/vadybininkas

Pobūdis: Darbas su užsienio ir Lietuvos šviežių vaisių ir daržovių tiekėjais
Prekių užsakymas ir pristatymo organizavimas
Tiekiamo produkto kokybės priežiūra
Dalyvavimas susitikimuose ir derybose su tiekėjais
Asortimento formavimas, vystymas, analizė
Tiekiamų prekių kainų pokyčių analizė
Prekių likučių sekimas
Naujų tiekėjų paieška
Reikalavimai: Aukštesnysis / aukštasis išsilavinimas vadybos srityje
Puikios anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu)
Puikūs bendravimo, organizaciniai ir darbo komandoje gebėjimai
Geros MS Office žinios bei darbo kompiuteriu įgūdžiai
Lankstumas, operatyvumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, atsakingumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 852164847, info2@lttransit.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Vadybininkas (darbui su Lenkijos vežėjais)

Pobūdis: Kompanijoje Jūs būsite atsakingi už ryšių palaikymą su Lenkijos vežėjais, eksporto iš Lietuvos ir Lenkijos į Vakarų Europos šalis organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą. Kroviniai gabenami tentinėmis ir šaldytuvo tipo puspriekabėmis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis bendraujant su Lenkijos vežėjais;
komunikabilumas, atsakingumas, geri derybų įgūdžiai;
geras lenkų ir pageidautina anglų kalbos mokėjimas.

ĮMONĖ SIŪLO:
konkurencingą atlyginimą, draugišką profesionalų kolektyvą, puikias darbo sąlygas.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškomas geras tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas. Darbas tik su puspriekabėmis šaldytuvais. Važiuojame į ES šalis, dažniausiai Belgija - Vilnius ratais, kartais į Rusiją iki Maskvos.
Reikalavimai: • Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
• Sąžiningumas, punktualumas, noras dirbti.
• 95 kodas;
• Gera orientacija;
• Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas;
• Darbo patirtis su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Koldlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 18, 861021008, rolandas@koldlita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Koldlita"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo aprašymas: UAB "Ekonovus" siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams Vilniaus mieste ir regione. Darbas slenkančiu darbo grafiku (nuo 6 val. ryto) ir penkiadieniu grafiku (nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 7 val. ryto).
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• nuosavas automobilis atvykti iki darbo Liepkalnio g. 172, Vilnius;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 865590503, personalas@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Masazuotoja

Pobūdis: Pobūdis: Spa centrui senamiestyje reikalinga masažuotoja klasikiniams ir egzotiniams masažams.
Reikalavimai: Nepriekaištinga išvaizda
komunikabilumas
sąžiningumas
atsakingumas
Privalumai:
patirtis, išsilavinimas medicinos srityje.
Mes jums siūlome:
darbas oficialus su visomis socialinėmis garantijomis. darbo grafikas slenkantis, derinamas

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tantra SPA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mikalojaus g. 5, 861118220, justina@exoticspa.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Tantra SPA"  NT agentė (-as)

Pobūdis: • Tarpininkavimas parduodant nekilnojamą turtą
• Nekilnojamojo turto objektų paieška
• Parduodamo nekilnojamojo turto apžiūra
• Sutarčių rengimas.
• Informacijos dalinimasis su kitais agentais per amerikietišką nekilnojamojo turto sistemą

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visi butai"
Miestas: Lietuva
Kreiptis: vb.toma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Visi butai"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Reikalavimai: Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
- Reisai kadencijomis Vakarų Europoje ir Skandinavijoje.
- Darbas su šaldytuvais arba tentais.
- Reikalinga patirtis, 95 kodas, vairuotojo kortelė, CE kategorija bent 2 metai. ADR pažymėjimas kaip privalumas.
- Garantuotas atlyginimo išmokėjimas sąžiningai ir laiku. Suteikiamos visos socialinės garantijos ir kelioninis draudimas.

866518184
WWW.AVELITA.LT

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Autošaltkalvis

Pobūdis: Važiuoklės remonto darbai;
ratų montavimas,balansavimas;
alyvų, filtrų keitimas;
kiti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbai.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakomybė už atliktą darbą, punktualumas, noras užsidirbti. Jei trūksta patirties, galime apmokyti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linavėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 861529000, auto@linaveja.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Linavėja"  NT pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Nekilnojamojo turto įmonė "WestHaus” plečia savo veiklą ir ieško nekilnojamojo turto pardavimo vadybininko/-ės.
Darbo pobūdis:
Nekilnojamojo turto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Aktyvus nekilnojamojo turto objektų pardavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, darbštumas, sąžiningumas, tikslo siekimas, stipri vidinė motyvacija, derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.
Patirtis pardavimuose- privalumas.

Įmonė siūlo:
Darbo vietą biure;
Draugišką darbuotojų kolektyvą;
Palankų darbo grafiką;
Nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. Galimybė užsidirbti – neribota.

Neturinčius patirties apmokome.

CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt. Tel. 8670 23433 . Bokštų g. 8, Klaipėda. www.westhaus.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pajūrio horizontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Bokštų, 867021272, info@westhaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Pajūrio horizontas"  Žemės ūkio specialistas

Pobūdis: Darbas su technika, galvijų priežiūra ir kt. ūkio darbai.
Reikalavimai: Atsakingumas, punktualumas, darbštumas, gebėjimas greitai mokytis.
Patirtis žemės ūkyje - privalumas.
Reikalingas ilgalaikis darbuotojas.
Yra galimybė apgyvendinti atskirame name (gali būti su šeima).

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: S. Andruškos ūkis
Miestas: Plungė
Kreiptis: Kantaučiai, 868279788, sandruska49@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie S. Andruškos ūkis  Oro kondicionierių aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Reikalingas šaldymo mašinų, oro kondicionierių meistras-specialistas darbui su šaldymo mašinomis ir kondicioneiriais. Darbo pobūdis: kondicioneirių priežiūra ir remontas administraciniuose pastatuose.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis kondicionavimo srityje.
Privalumai: šaltininkų asociacijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santjana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 2, 869885015, jan@santjana.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Santjana"  Vairuotojas ekspeditorius (Europa, Rusija)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Tarptautinis krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją.
Reikalavimai: Reikalavimai:
panašaus darbo patirtis;
CE kategorija;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.p.: info@solarisbaltic.lt
Išsamesnė informacija tel. 852306053.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solaris Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motoru g. 14, 852306053, info@solarisbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Solaris Baltic"  Baldų surinkėjas montuotojas

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų surinkimas ir montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Patirtis nestandartinių korpusinių baldų surinkime. Kruopštumas, tikslumas. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miriza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Drujos g. 2, 868750375, zaxara@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Miriza"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: CE kat. transporto priemonių vairavimas vakarų europoje.
Reikalavimai: - 3 metų CE kategorijos vairavimo patirtis,
- Gera orientacija Europos keliuose,
- Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas,
- Puikios šnekamosios anglų ir/arba vokiečių kalbos žinios,
- Skaitmeninė tachografo kortelė,
- 95 kodas,
- Nuosavas transportas nuvykti iki darbo vietos ir grįžti atgal.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 7500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DD & M transport services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 219, 862574934, ddm.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DD & M transport services"  Apdailininkas

Pobūdis: Lietuvos imonei reikalingi darbuotojai vidaus remonto darbams.Darbas Vokietijoje Darbo pobudis - plytelių klijavimas,tinkavimas bei kiti apdailos darbai.
Aprupiname gyvenamaja vieta, duodame irankius.
Vokieciu kalba nebutina.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dvaraka"
Miestas: Utena
Kreiptis: Utenio 9., 868642217, s.kestenis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Dvaraka"  Tarptautinių pervežimų vairuotojai

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų įmonei UAB "Laikrida", reikalingi vairuotojai su tentinėmis-užuolaidinėmis puspriekabėmis, maršrutais Europą
Reikalavimai: C,E kategorijos, 95 kodas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laikrida"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: J. basanavičius 67a, 865659784
Skelbimo data: 2014.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Laikrida"  Taksi vairuotojai

Pobūdis: Taksi vairuotojai
Reikalavimai: 3 metu stazas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Kaunas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu 66, 864866666, taksi.arturas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Kaunas"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Anglų kalbos mokytoja

Pobūdis: Siūlomas darbas iš namų anglų kalbos mokytojai arba anglų filologijos studentei.
Jūs būsite atsakinga už anglų kalbos pamokų vedimą nuotoliniu būdų. Pamokos tik individualios.
Atlyginimas 19 LT už pamoką.
Reikalavimai: - plati šypsena
- puiki anglų kalba

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lingvera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie MB "Lingvera"  Anglų kalbos mokytoja

Pobūdis: Lingvera siūlo darbą anglų kalbos mokytojai.
Jūs vesite nuotolinius kalbų kursus žmonėms, kurie gyvena svetur. Pamokos vyksta patogiu laiku vakarais po darbų, todėl Jūs laisvai galite turėti darbą.
Valandos įkainiai 19 LT. Visi mokiniai yra pradedantys A1-A2 lygio.

Reikalavimai: - puikios anglų kalbos žinios
- Individualios veiklos pažyma

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lingvera"
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie MB "Lingvera"  Krovėjas

Pobūdis: Siulome darbą Norvegijoje, šiaurinėje šalies dalyje, norvegų įmonėje. Darbas lauke, žuvų iškrovimas iš laivo ir jų pakrovimas ant palečių, nugabenimas iki sandelio. Darbo sutarties terminas yra devyni mėnesiai, per savaite dirbama 60 valandų. Darbo pradžia- 2015 sausio 15 d.
Darbo užmokestis- 10 000LT/mėn., plius 3000 LT atostoginiai už visą darbo laiką. Darbo užmokestis mokamas kiekvieno mėnesio pirmąją dieną.
Reikalavimai: Fizinė ir psichinė sveikata.

Atlyginimas: 10000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Skandinavisk bemanning AS
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Nordkapp, 867779329, giedrelape@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie Skandinavisk bemanning AS  Medinių padėklų (europalečių) remontas

Pobūdis: - europalečių remonto darbai.


Mes jums siūlome:

- pastovų ir ilgalaikį darbą;
- visas socialines garantijas;
- garantuotas 5 darbo dienas per savaitę;
- konkurencingą atlyginimą;
- nėra jokio naktinio darbo;
- suteikiama nemokama gyvenama vieta: neimamas mokestis už nuomą bei apmokamos komunalinės paslaugos;
- geras gyvenimo sąlygas: tvarkingi būstai, kambariuose gyvena tik po 2 žmones;
- reguliarias atostogas.
Reikalavimai: - didelė motyvacija;
- atsakingumas;
- stiprios rankos;
- patirtis statybos darbuose.

Didelis privalumas, jeigu:
- mokate anglų kalbą;
- galite vykti į užsienį savo automobiliu;
- turite patirties dirbant pneumatiniu plaktuku.

Atlyginimas: 5530 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Vilnius, Švitrigailos 11b, 862649404, paletes.olandija@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Pakavimo darbai olandijoje

Pobūdis: - produkcijos pakavimas;
- produkcijos svėrimas;
- etikečių klijavimas ant gaminių ir pakuočių;
- kokybės kontrolė;
- krovos darbai.


Mes jums siūlome:
- pastovų ir ilgalaikį darbą;
- visas socialines garantijas;
- garantuotas 5 darbo dienas per savaitę;
- konkurencingą atlyginimą;
- nėra jokio naktinio darbo;
- suteikiama nemokama gyvenama vieta: neimamas mokestis už nuomą bei apmokamos komunalinės paslaugos;
- geras gyvenimo sąlygas: tvarkingi būstai, kambariuose gyvena tik po 2 žmones;
- reguliarias atostogas.

Reikalavimai: Kadangi darbuotojams suteikiamos geros darbo, bei puikios gyvenamosios vietos sąlygos, kandidatams keliami šie reikalavimai:
- motyvacija dirbti;
- kruopštumas;
- punktualumas;
- atidumas;
- atsakingumas;
- fizinė ištvermė.

Privalumai:
- gebėjimas bendrauti anglų kalba;
- nuosavas automobilis vykimui į Olandiją.

Atlyginimas: 5530 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Vilnius, Švitrigailos 11b, 862649404, pakuotojas.olandija@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Mėsininkas

Pobūdis: Jūs dalyvausite:

• 2 savaičių teoriniuose mokymuose, kuriuose susipažinsite su mėsos produktais, mėsos išpjaustymo būdais, higienos taisyklėmis ir kt.
• 2 savaičių praktiniuose mokymuose Olandijoje.


Mes jums siūlome:

Baigus mokymo programą, mes Jums pasiūlysime:
• Nuolatinį mėsos išpjaustytojo arba skerdyklos darbuotojo darbą Olandijoje;

• Patrauklų atlyginimą;
• Visas socialines garantijas;
• Galimybę tapti tarptautinės patirties turinčiu profesonalu, kuris visada turės apmokamą darbą.
Reikalavimai: Reikalavimai:

Mes tikimės, kad Jūs atitinkate šiuos reikalavimus:
• Esate aktyvus ir norite mokytis;
• Esate darbštus ir atsakingas;
• Turite bent vidutines anglų kalbos žinias.

Atlyginimas: 5530 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Vilnius, Švitrigailos 11b, 862649404, mesininkas.olandija@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Viešbučių darbuotojos

Pobūdis: Ieškomos viešbučių darbuotojos. Tai įvairūs valymo, tvarkymo darbai. Darbas būtų Jungtinėje Karalystėje
Reikalavimai: - anglų kalba

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Argepa"
Miestas: Jungtinė karalystė
Kreiptis: pfc.advice@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie MB "Argepa"  Medikas

Pobūdis: Vokietijos įdarbinimo medicinos sektoriuje agentūra “Touili” yra pirmaujanti šioje srityje. Specializuojamės medicinos ir medicininės slaugos srityse, labai sėkmingai tarpininkaujame atrinkdami kvalifikuotą personalą iš užsienio šalių darbui Vokietijos klinikose, slaugos namuose, ligoninėse, skubios pagalbos ir dienos stacionaro įstaigose.
Darbui visuose Vokietijos regionuose mūsų atstovaujamiems darbdaviams nuolat ieškome bendrosios praktikos slaugytojų.

Mes siūlome:
• nemokamą tarpininkavimą
• dokumentų vertimo išlaidų kompensavimą
• išsilavinimo dokumentų pripažinimo patvirtinimo išlaidų kompensavimą
• visokeriopą pagalbą ir globą Vokietijoje pirmuosius 6 mėnesius
• patrauklią ir įdomią darbo vietą
• slaugytojos padėjėjos darbo vietą ir 2000 € brutto atlyginimą iki išsilavinimo dokumentų pripažinimo patvirtinimo
• patrauklų 2300 € brutto atlyginimą gavus išsilavinimo dokumentų pripažinimo patvirtinimą
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
• užbaigtas medicininės srities išsilavinimas ( mokymosi trukmė ne trumpesnė nei 3 metai)
• B1 lygio vokiečių kalbos žinios


Atlyginimas: 7600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Touili Dienstleistung im Gesundheitswesen
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Viersen, Carl-sonnenschein-hof 4, 867060101, +49 (0) 2162818381, info@ramune.eu
Skelbimo data: 2014.08.08

Atsiliepimai apie Touili Dienstleistung im Gesundheitswesen  Sandėlininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis: prekių pakavimas, skenavimas, svėrimas, duomenų vedimas į kompiuterį, prekių surinkimas pagal sąrašus LLOP krautuvu. ;
Darbas vyrams ir moterims;Reikalinga anglų k.
Atlyginimas: £7.61 - £8.11/h.
Siųskite CV sutartys@7day.lt
Reikalavimai: Anglų k.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 7 day recruitment
Miestas: Anglija
Kreiptis: Wolverhampton, 862592505
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB 7 day recruitmentSkelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (21)
Apdailininkas (1)
Apsaugininkas (2)
Apskaitininkas (10)
Architektas (2)
Atstovas (1)
Auditorius (1)
Auklė (2)
Auto dažytojas (1)
Auto elektrikas (3)
Auto meistras (6)
Auto šaltkalvis (8)
Baldininkas (8)
Barmenas (22)
Betonuotojas (4)
Biologas (1)
Buhalteris (22)
Chemikas (1)
Dažytojas (9)
Degalinės operatorius (2)
Dizaineris (2)
Draudikas (6)
Ekonomistas (4)
Ekskavatorininkas (2)
Elektrikas (16)
Elektronikas (1)
Energetikas (2)
Frezuotojas (1)
Geodezininkas (3)
Gipskartonio meistras (1)
Indų plovėjas (6)
Inžinierius (21)
Kambarinė (4)
Kiti (59)
Kompiuterių meistras (2)
Konditeris (3)
Kosmetologas (1)
Krovėjas (7)
Maketuotojas (3)
Manikiūrininkas (1)
Masažuotojas (3)
Matematikas (1)
Mechanikas (1)
Medikas (5)
Mėsininkas (2)
Mokytojas (3)
Montuotojas (19)
Mūrininkas (4)
Muzikantas (1)
Nekilnojamo turto agentas (8)
Operatorius (8)
Padavėjas (30)
Pagalbinis darbininkas (15)
Pakuotojas (5)
Pardavėjas (83)
Paštininkas (15)
Personalo darbuotojas (2)
Plytelių klojėjas (1)
Programuotojas (16)
Renginių organizatorius (1)
Rūbininkas (1)
Rūšiuotojas (2)
Ryšių su visuomene specialistas (1)
Sąmatininkas (7)
Sandėlininkas (17)
Santechnikas (6)
Sekretorė (2)
Siuvėjas (4)
Skardininkas (1)
Slaugė (1)
Socialinis darbuotojas (3)
Spaustuvininkas (3)
Staklininkas (5)
Stalius (2)
Statybininkas (22)
Stogdengys (5)
Studentas (4)
Suvirintojas (5)
Teisininkas (10)
Tiekėjas (5)
Tinkuotojas (2)
Traktorininkas (2)
Vadybininkas (112)
Vairuotojas (56)
Valstybės tarnautojas (26)
Valytojas (77)
Vertėjas (3)
Virėjas (55)
Viršininkas (9)
Šaltkalvis (7)
Žemės ūkio specialistas (1)
Žemėtvarkininkas (5)
Žurnalistas (2)


MŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai