Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Siesikų seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 14-486

SIESIKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Siesikų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;
6.4. išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; atlieka išankstinę finansų kontrolę;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigose, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. vadovaudamasis seniūnijos nuostatuose numatytomis funkcijomis organizuoja seniūnijos veiklą;
7.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus;
7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.13. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal kompetenciją priima sprendimus. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų gerinimo;
7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtoje teritorijoje, veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.19. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.20. vykdo asmenų įdarbinimo funkcijas pagal savivaldybės Užimtumo didinimo programas;
7.21. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
7.22. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
7.23. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų lėšų, atlieka visus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti; Savivaldybės administracijos vardu rengia viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurias pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
7.25. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Želvos seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 14-486

ŽELVOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Želvos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;
6.4. išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; atlieka išankstinę finansų kontrolę;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigose, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. vadovaudamasis seniūnijos nuostatuose numatytomis funkcijomis organizuoja seniūnijos veiklą;
7.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus;
7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.13. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal kompetenciją priima sprendimus. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų gerinimo;
7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtoje teritorijoje, veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.19. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.20. vykdo įdarbinimo funkcijas pagal Užimtumo didinimo programas;
7.21. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
7.22. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
7.23. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų lėšų, atlieka visus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti; Savivaldybės administracijos vardu rengia viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurias pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
7.25. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Pivonijos seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 14-486

PIVONIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pivonijos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;
6.4. išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; atlieka išankstinę finansų kontrolę;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigose, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. vadovaudamasis seniūnijos nuostatuose numatytomis funkcijomis organizuoja seniūnijos veiklą;
7.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus;
7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.13. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal kompetenciją priima sprendimus. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų gerinimo;
7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtoje teritorijoje, veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.19. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.20. vykdo asmenų įdarbinimo funkcijas pagal savivaldybės Užimtumo didinimo programas;
7.21. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
7.22. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
7.23. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų lėšų, atlieka visus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti; Savivaldybės administracijos vardu rengia viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurias pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
7.25. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Turto valdymo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-136
(2017 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-163
redakcija)


TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba), Prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, bei rengti pirkimų dokumentus, nagrinėti tiekėjų pareikštas pretenzijas, teikti pasiūlymus ir rengti Tarnybos teisės aktų pakeitimus susijusius su viešaisiais pirkimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje - viešieji pirkimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti su "Microsoft Office" ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisyklių reikalavimus;
6.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja Tarnybos, Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklių, pakeitimus, rengia supaprastintų pirkimų, viešųjų pirkimų, mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių ir kitų teisės aktų susijusių su viešaisiais pirkimais pakeitimus; organizuoja ir koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaitą Tarnyboje;
7.2. padeda Skyriaus vedėjui kontroliuoti ir koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimo įgyvendinimą;
7.3. analizuoja, vertina, derina viešųjų pirkimo dokumentų projektus, esant poreikiui vertinimo išvadas teikia Skyriaus vedėjui;
7.4. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus pagal Tarnybos paraiškose pateiktas pirkimo užduotis;
7.5. pagal kompentenciją dalyvauja rengiant ir derinant Tarnybos einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau - Pirkimų planas);
7.6. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.7. organizuoja ir vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.8. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas pirkimą atliekančiai komisijai;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Tarnybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), informacinius pranešimus apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą, skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.10. rengia pirkimo komisijų, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančių pirkimus, susijusius su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, dokumentų ir kitų pirkimo dokumentų projektus, taip pat vykdo su šiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.11. pagal kompetenciją parengia Skyriaus dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į Tarnybos archyvą;
7.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie Tarnyboje vykdytus viešuosius pirkimus;
7.13. analizuoja Tarnybos viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus, kaip jį tobulinti;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šermukšnių g. 3, 852717411, egle.petrauskiene@fntt.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba  Strateginių kompetencijų grupės vyr. patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vyriausybės kanclerio

2017 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. V-140

STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

pareigybės aprašymas

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginių kompetencijų grupės (toliau - grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 18.

II PASKIRTIS

4. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis - padėti įgyvendinti viešąją politiką ir koordinuoti tarpinstitucinius klausimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) ir inovacijų politikos srityse.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities - MTEP ir inovacijų politikos funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį MTEP ir / ar inovacijų srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, institucijų valdymą, MTEP;

6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

6.5. išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, programų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

6.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) C1 lygiu pagal Europasą;

6.9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Grupės vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

7.1. kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Ministro Pirmininko patarėjais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja nustatant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;

7.2. padeda Ministrui Pirmininkui nustatyti strategines MTEP ir inovacijų politikos kryptis;

7.3. teikia pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui dėl MTEP ir inovacijų politikos tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, dalyvauja rengiant MTEP ir inovacijų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus;

7.4. vertina Vyriausybei pateiktus MTEP ir inovacijų politikos srities teisės aktų projektus;

7.5. inicijuoja sistemines MTEP srities analizes, analizuoja MTEP problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybei;

7.6. organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų MTEP ir inovacijų politikos klausimais įgyvendinimą;

7.7. tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų MTEP ir inovacijų politikos srityje;

7.8. koordinuoja tarptautines iniciatyvas MTEP tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais MTEP klausimais;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam vertinimui parengti reikalinga informacija;

7.10. dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir / ar metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;

7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais;

7.12. pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;

7.13. pavedus nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;

7.15. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės veiklos srityje nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Grupės vyriausiasis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Vyriausybės kancleriui.Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vyriausybės kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663700, brigita.miceviciene@lrv.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Vyriausybės kanceliarija  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Apskaitos transporto įmonėje tvarkymas.
Pavaldume 2 žmonės.
Reikalavimai: Patirtis transporto srityje.
Darbas su apskaitos programa "Debetas"

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 655 18895, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės, stabdžių remontas, sankabų keitimas, ir kiti darbai autoservise fabijoniškėse, Ateities g. 21A.
Apie darbo vietą:

Pas mus dirba puikių automobilių remontininkų komanda, kurie domisi automobiliais ir nori dirbti tokį darbą, yra dušas, patalpos šildomos centriniu šildymu, kiekvienas turi atskirą įrankių vežimėlį, atlyginimas mokamas visada laiku.
Reikalavimai: 1. Vairuotojo pažymėjimas.
2. Bent 1 metų darbo patirtis autoservise.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 21A, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Web programuotojas front/back patoviam darbui

Reikalavimai: Puikus HTML5/CSS3 išmanymas (Frontendas);
PHP5 objektinio programavimo išmanymas;
geras MySQL išmanymas;
Būtina pateikti savo darbų pavydžius;
Noras tobulėti savo srityje, ieškoti ir pritaikyti naujas technologijas projektuose.
Būtina išmanyti nors viena opersource TVS.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: D.Lesausko įmonė "Jauna Reklama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 88A, 8 686 79188, darbas@jaunareklama.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie D.Lesausko įmonė "Jauna Reklama"  Pardavimo specialistas, bendraujantis rusų kalba

Pobūdis: Darbo pobūdis / pareigų aprašymas:

- pardavimas Rusijos ir Baltarusijos rinkose bei klientų aptarnavimas
- potencialių klientų supažindinimas su Sistemos Trans.eu teikiama nauda
- nuolatinis Sistemos Trans.eu klientų skaičiaus didinimas Rusijos ir Baltarusijos teritorijose
- profesionalus Sistemos Trans.eu naudotojų aptarnavimas
- santykių su klientais užmezgimas ir palaikymas
- įmonės, veikiančios transporto, ekspedicijos ir logistikos sektoriuje, gero įvaizdžio puoselėjimas
Reikalavimai: Reikalavimai:

- mažiausiai vienerių metų patirtis, įgyta pardavimo ir (arba) klientų aptarnavimo srityje
- puikūs rusų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu
- mokėjimas dirbti MS Office programų paketu
- puikūs bendravimo įgūdžiai
- gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje
- anglų kalbos įgūdžiai bent B1/B2 lygiu
- pageidautina patirtis transporto, ekspedicijos ar logistikos sektoriuje

Siūlome:

- gerą, konkurencingą atlyginimą (pagrindinį ir komisinius, priklausančius nuo rezultatų)
- darbui reikalingą įrangą (nešiojamąjį kompiuterį, telefoną ir pan.)
- 5 dienų darbo savaitę (pirmadienis – penktadienis)
- įvadinius ir kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei kursus
- realias profesinio augimo galimybes
- anglų kalbos kursus

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, (8 5) 219 55 34, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Pardavėja (-as) -konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba žiemos sporto inventoriumi bei inventoriaus paruošimas naudojimui(konsultavimas, apkaustų uždėjimas, reguliavimas ir pan.)
Reikalavimai: Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.
Privalumas: slidinėjimo patirtis, slidinėjimo inventoriaus savybių išmanymas;

Mes siūlome:
- galimybę dirbti su žiemos sporto inventoriumi
- patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Kaune" siųsti el paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Kaunas
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Muitinės tarpininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323421?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Litmet"  Derintojas-operatorius


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Pieno žvaigždės, AB
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323430?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Pieno žvaigždės, AB  Gamybos meistras


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Pieno žvaigždės"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323451?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Pieno žvaigždės"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intermetal"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323396?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Intermetal"  Automatikos derintojas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Pieno žvaigždės"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323458?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Pieno žvaigždės"  Pardavimų vadybininko


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Almarūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323462?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Almarūnas"  Prekių surinkėjo

Pobūdis: Darbas buitinių prekių sandėlyje:
•Prekių komplektavimas, pakavimas;
•Tuščių palečių tvarkymas;
•Prekių išėmimas iš lentynų (stelažų), sukrovimas ant palečių;
•Prekių, sukrautų ant palečių, pastatymas į numatytas zonas;
•Darbo vietos tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: •Noras dirbti;
•Sąžiningumas;
•Atsakingumas;
•Minimalios anglų kalbos žinios;
•Orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hirexo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g. 52, 864030006, darbas@hirexo.eu
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Hirexo"  Automobilių išrinkėjo surinkėjo (autoservisas)

Pobūdis: Bamperių, apdailos detalių, durelių apdailos, posparnių ir pan išrinkimo-surinkimo darbai prieš/po dažymo.
Reikalavimai: - pageidautina panašaus darbo patirtis
- noras dirbti ir užsidirbti
- atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija
- be žalingų įpročių

Mes siūlome:
- nuo rezultatų priklausantį atlyginimą už gerai atlikta darbą (nuo 750Eur)
- pilnai aprūpintą darbo vietą
- draugiška kolektyvą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 867108686, info@temis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Stogdengys

Pobūdis: * Įvairių plokščių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo, pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.
Reikalavimai: *Patirtis;
*Aukštalipio pažymėjimas - privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 124 B, 86-099-8107, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Dokumentų valdymo specialistas

Pobūdis: • formuoti ir tvarkyti Laboratorijos archyvą;
• tvarkyti bylų apskaitą;
• sudaryti trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų sąrašus ir apyrašus, rengti dokumentų naikinimo aktus;
• rengti dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir dokumentų registrų sąrašą, tikrinti jų formavimo ir forminimo teisingumą;
• konsultuoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo klausimais;
• dirbti su dokumentų valdymo sistema bei tvarkyti elektronines bylas;
• pagal kompetenciją dalyvauti Laboratorijos organizuojamose viešųjų pirkimų procedūrose.
Reikalavimai: • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą;
• išmanyti kaip sudaromi trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų sąrašai ir apyrašai, dokumentų naikinimo aktai;
• išmanyti kaip formuoti bylas ir jas ruošti saugojimui bei naudojimui;
• gebėti tvarkyti bylų apskaitą bei sudaryti ataskaitas;
• būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
• mokėti valstybinę kalbą pagal II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žolyno g. 36, (8 5) 270 9229, nvspl@nvspl.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija  Drabužių linijos operatorė

Pobūdis: Darbo drabužių linijos procesų vykdymas;
Darbo drabužių rūšiavimas, pakavimas;
Darbo drabužių taisymas.
Darbo vietos priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas, dėmesingumas, komandinis darbas.
Siuvimas su pramonine siuvimo mašina mokėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 52, 864077185, martynas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile services"  Statybos vadovo asistentas

Pobūdis: -Pagalba statybos vadovui statybos darbų aikštelėje (objektuose);
- Atliktų darbų kiekių skaičiavimas;
- Statybinės dokumentacijos pildymas;
- Atliekamų darbų kokybės kontrolė;
- Objekto tvarkos, darbų saugos užtikrinimas;
- Kitų statybos vadovo nurodymų vykdymas.
Reikalavimai: - Turi aukštąjį išsilavinimą;
- Išmanai statybos procesus ir reikalavimus;
- Turi panašaus darbo patirties statybos darbų vadovo asistento pareigose;
- Esi organizuotas, veržlus, racionalus, ambicingas, sąžiningas ir atsakingas;
- Turi darbo kompiuteriu įgūdžių ir AutoCad;
- Turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Losrita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Maišiagalos g., 860804311, aiste@losrita.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Losrita"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Duonos gaminių pristatymas į parduotuves
Reikalavimai: C vairuotojo kategorija,

Atlyginimas: 920 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VV transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2, 8 659 00214, Sigitas@vvtransport.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "VV transport"  Inžinierius

Pobūdis: Mobilaus ryšio bazinių stočių įrangos montavimas,
darbų organizavimas objekte; vadovavimas montuotojų - aukštalipių komandai.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas; panašaus darbo patirtis; kompiuteriniai įgūdžiai, gebėjimas konfigūruoti įrangą, aukštalipio darbų vadovo pažymėjimas būtų privalumas; aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; sugebėjimas skaityti projektus; sugebėjimas tinkamai organizuoti komandos darbą; iniciatyvumas; darbštumas; sąžiningumas.

Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve; karjeros galimybes.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Montuotojas aukštalipys

Pobūdis: Mobilaus ryšio operatorių bazinių stočių įrangos montavimas; metalo konstrukcijų montavimas; įrangos derinimas, darbas aukštyje.
Reikalavimai: Anašaus darbo patirtis būtų privalumas, aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; iniciatyvumas, darbštumas; sąžiningumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve; karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 478 964.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) inicijuojamų bei diegiamų projektų, susijusių su kokybišku paramos lėšų administravimu, įgyvendinimą ir priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. (2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. PS1-994 redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros projektų valdyme..

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. turėti patirties Projektų valdyme

6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos administravimą, strateginį planavimą;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, gerai išmanyti "Microsoft Office Project" programą ir praktinį jos panaudojimą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, glaustai ir argumentuotai reikšti savo mintis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. inicijuoja, įgyvendina ir prižiūri Agentūros naujus projektus, susijusius su kokybišku paramos lėšų administravimu;

7.2. teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų valdymo klausimais;

7.3. vykdo Agentūroje vykdomų projektų stebėseną, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio projektų koordinavimo, vieningos valdymo praktikos formavimo;

7.4. organizuoja komitetų, vykdančių Agentūros projektų priežiūrą, pasitarimus, jų protokolavimą bei kontroliuoja protokolinių pavedimų vykdymą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.8. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.10. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

VEIKLOS ATASKAITŲ RENGIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti centralizuotą ir kokybišką Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiklos ataskaitų, statistinių duomenų bei finansinių prognozių apie Agentūros administruojamas paramos priemones rengimą ir teikimą suinteresuotoms šalims bei jų tarpusavio suderinamumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros veiklos ataskaitų bei statistinių duomenų valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Programos paramos administravimą;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas bei finansines prognozes Agentūros vadovybei, LR žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, Europos Komisijai bei kitoms suinteresuotoms šalims;

7.2. įgyvendina vieningą statistinių duomenų bei finansinių prognozių rengimo ir teikimo praktiką koordinuodamas Agentūros struktūrinių padalinių veiklą;

7.3. nuolat analizuoja statistinius duomenis bei finansines prognozes, nustato tendencijas, identifikuoja rizikos taškus, užtikrina, kad apie tai laiku ir tinkamai būtų informuota Agentūros vadovybė;

7.4. valdo Statistinių duomenų saugyklą bei nuolat ją vysto;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;

7.6. dalyvauja Agentūros vykdomuose tarptautiniuose projektuose, rengia ir pristato juose statistinę paramos įsisavinimo informaciją anglų kalba pagal Skyriaus kompetenciją;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.12. tvarko Skyriaus dokumentus;

7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Seimos gydytojas

Pobūdis: Iprastinis
Reikalavimai: Meile darbui

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"
Miestas: Radviliskio r.
Kreiptis: 861691519
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"  Bendrosios praktikos gydytojas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"
Miestas: Radviliskio r.
Kreiptis: 861691519
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"  Oro kondicionavimo, vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Oro kondicionavimo, vėdinimo, šildymo sistemų montavimas, aptarnavimas ir remontas. Ieškome žmonių galinčių dirbti tiek pilną etatą, tiek ir dalinį etatą esant poreikiui.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis privaloma.
Inžinerinis išsilavinimas bei atestacijos (privalumas).

Turite klausimų - skambinkite telefonu +37067761636, Orestas.

Atlyginimas: 1447 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 36, 867761636, orestas@anaga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Anaga"  Klientų išlaikymo vadybininkas telefonu


Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eden Springs Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323405?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Eden Springs Lietuva"  Restorano administratorius

Pobūdis: Administratoriaus darbas restorane,pilnu etatu.
Reikalavimai: Administratoriaus,vyr.padavėjo patirtis būtų privalumas.Gebėjimas organizuoti restorano pamainos darbą,bendravimas su lankytojais,pirminė dokumentų apskaita.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.19/6, 866228952, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Maisto ir ūkinių prekių skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Atsargų valdymo departamento (toliau - Departamentas) Maisto ir ūkinių prekių skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 15.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti efektyvią jo veiklą organizuojant ir koordinuojant krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS) naudojamo ilgalaikio turto (sporto inventorius, baldai, įranga) bei atsargų (maisto produktai, sausi daviniai, medaliai, vėliavos, kopijavimo popierius ir kt. atsargos) ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimą ir valdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - materialinių vertybių valdymo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar verslo ir vadybos krypčių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo materialinių vertybių valdymo srityje patirtį;

6.4. žinoti produktų gyvavimo ciklo vadybos principus;

6.5. žinoti KAS struktūrą;

6.6. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

7.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Departamento direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

7.3. organizuoja Skyriui skirtų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

7.4. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;

7.5. rengia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentams;

7.6. vykdo KAS įsigyto ilgalaikio turto ir atsargų gyvavimo ciklo vadybą visais jo etapais;

7.7. organizuoja ir kontroliuoja gyvavimo ciklo sąnaudų planavimą ir kontrolę;

7.8. vertina KAS aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.9. vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų atsargų kainą, rinką ir technologijas ir teikia ją Departamento direktoriui;

7.10. analizuoja ir vertina KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis poreikio duomenis, finansinius išteklius, sudaro Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Departamento direktoriui;

7.11. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO ir Europos Sąjungos valstybėmis pirkimus;

7.12. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO valstybėmis pirkimus;

7.13. analizuoja ir vertina Skyriaus kompetencijai priskirto ilgalaikio turto ir atsargų rinką, technologijas, kainas ir teikia informaciją Departamento direktoriui;

7.14. kontroliuoja ilgalaikio turto ir atsargų centralizuotų pirkimų sutartis;

7.15. analizuoja ir apibendrina pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių užsakymų vykdymą, skirtų lėšų panaudojimą ir duomenis teikia Departamento direktoriui;

7.16. dalyvauja rengiant trumpojo, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpių KAS planavimo dokumentus;

7.17. dalyvauja rengiant galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą Departamento direktoriui;

7.18. dalyvauja rengiant direktyvas, metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją techninės standartizacijos klausimais;

7.19. dalyvauja rengiant ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimo projektus ir juos vykdant, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

7.20. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.21. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą, vykdyti nuolatinę vidaus kontrolės sistemos stebėseną, atlikti veiklos ir procesų vertinimus, kaupti, valdyti ir apibendrinti duomenis apie pirkimus.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - vidaus kontrolės proceso priežiūros, duomenų apie pirkimus kaupimo, valdymo ir apibendrinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS);

6.4. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;

6.7. žinoti KAS struktūrą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

7.2. prižiūri, palaiko ir tobulina Agentūros vidaus kontrolės sistemą;

7.3. analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir koordinuoja Agentūros viešųjų pirkimų planų sudarymą;

7.4. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su vidaus kontrolės sistema, jos tobulinimu, rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymu;

7.5. koordinuoja informacijos rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;

7.6. teikia Agentūros vadovybei siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimus valdymu, tobulinimo;

7.7. atlieka veiklos ir procesų vertinimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;

7.8. rengia Agentūros pirkimų sistemos efektyvumo rodiklius, teikia juos tvirtinti direktoriui;

7.9. teikia siūlymus vadovybei dėl efektyvaus rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymo, pirkimų sistemos efektyvumo rodiklių nustatymo, jų skaičiavimo metodikos, analizės ir vertinimo;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Agentūros vadovybei, Krašto apsaugos ministerijos vadovybei;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) Klientų aptarnavimo departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Darbo biržos paslaugų darbdaviams rinkodarą;

7.2. administruoja darbdavių duomenų bazę;

7.3. informuoja darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas, potencialių darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų registravimo galimybes Europos darbo mobilumo portale;

7.4. vykdo aptarnaujamoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką, registruoja jas bei tvirtina viešam paskelbimui Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje darbdavių internetu įregistruotas laisvas darbo vietas;

7.5. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais pasirašymą;

7.6. rengia tikslines programas, siekiant aprūpinti darbdavius tinkamais darbuotojais, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos ir kitas užimtumo priemones;

7.7. rengia prevencines priemones grupės darbuotojų atleidimų atveju;

7.8. koordinuoja ir kontroliuoja tarpininkavimo įdarbinant veiklą;

7.9. organizuoja darbuotojų atrankas ir vykdo laisvų darbo vietų užpildymo stebėseną;

7.10. informuoja darbdavį, jei tinkamų kandidatų nėra ir aptaria su juo reikalavimų kandidatams keitimą, jei tai yra reikalinga, arba darbuotojų parengimą;

7.11. konsultuoja darbdavius naudojimosi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis klausimais;

7.12. vykdo darbdavių apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti;

7.13. priima darbdavių pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje, įregistravęs prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo teikia Darbo biržai pirminiam vertinimui;

7.14. priima darbdavių pasiūlymus, prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti ir, pagal kompetenciją, bendradarbiauja su kitais Vilniaus teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo skyriais įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

7.15. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.15.1. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo;

7.15.2. Darbo biržos įvaizdžio formavimo.

7.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

7.17. vertina darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumą;

7.18. organizuoja renginius, seminarus darbdaviams apie Darbo biržos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;

7.19. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir/ar pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, Darbo biržos ir kt. institucijų organizuojamuose renginiuose;

7.20. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.21. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;

7.22. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;

7.23. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;

7.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus teritorinė darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 15, (85)2725075, info.vilniaustdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus teritorinė darbo birža  Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. VP-159
PATVIRTINTAMOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau -” Departamentas) Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų mokesčių administravimo procedūrų, mokestinių prievolių vykdymą, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau -” AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir jas skelbti, turėti analitinių problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
6.8. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), naudotis informacinėmis sistemomis ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Departamento skyriaus kompetenciją stebi, analizuoja ir koordinuoja prašymų grąžinti (įskaityti) pelno mokesčio permoką pagrįstumo vertinimo procedūros vykdymą, mokestinių prievolių užtikrinimą, konsultuoja, rengia nurodymų bei rekomendacijų projektus AVMI, siekdamas, kad mokestinės prievolės būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
7.2. rengia ir atnaujina mokestinių procedūrų schemas ir jų aprašymus, siekdamas užtikrinti vieningą ir efektyvų mokestinių prievolių vykdymą;
7.3. siekdamas įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos konsoliduoto mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo plano priemones, įvykdyti Mokesčių mokėtojų aptarnavimo, stebėsenos ir pagalbos strategijos siektinas reikšmes, koordinuoja bei kontroliuoja priskirtų priemonių vykdymą, analizuoja duomenis ir rengia ataskaitas;
7.4. pagal Departamento skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant bei testuojant programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM programinės įrangos, taikomųjų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti efektyvų Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -• VMI) veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą ir eksploataciją;
7.5. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas AVMI ir VMI prie FM administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, mokestinių prievolių užtikrinimo, mokesčių mokėtojų stebėsenos klausimais, veiklos procesų klausimais, siekdamas užtikrinti vienodą AVMI praktiką, rengia informacinę medžiagą;
7.6. rengia atsakymus į mokesčių mokėtojų ir įstaigų, institucijų bei organizacijų paklausimus, suteikdamas informaciją pagal kompetenciją;
7.7. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir dalyvauja juos rengiant, rengia kitus dokumentus (jų projektus) mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, mokestinių prievolių užtikrinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų šių procedūrų ir paslaugų koordinavimą bei vykdymą VMI sistemoje;
7.8. Departamento direktoriaus ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Inspektavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:INSPEKTAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inspektavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) Inspektavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos farmacijos įmonių (vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamintojų bei vaistinių preparatų importuotojų iš trečiųjų šalių, vaistų kontrolės laboratorijų, atliekančių tyrimus pagal sutartį) kontrolei pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą ir kitus farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, sistemingam jų vertinimui dėl atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje (vaistinių preparatų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, veikliųjų medžiagų gamybos , vaistų kontrolės laboratorijų, atliekančių tyrimus pagal sutartį kontrolės) veiklos srityje.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
6.2 Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį vaistų pramoninės gamybos ir/ar vaistų kokybės kontrolės srityse.
6.3 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius.
6.4 Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
6.5 Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6 Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.7 Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti gamybos licenciją, būti įrašytam į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą, pasirengimą vykdyti vaistų bei veikliųjų medžiagų gamybą pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti gamybos licenciją, įrašyti į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar išduoti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus tinkamai pasirengusiems asmenims.
7.2 Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų gerą gamybos praktiką ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7.3 Tikrina, analizuoja ir vertina veikliųjų medžiagų gamintojų , kontrolės laboratorijų veiklą, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad jų veikla atitiktų jiems taikomus geros gamybos praktikos reikalavimus.
7.4 Tikrina ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių licencijų informaciją ir duomenis, susijusius su patalpų, vykdomų procesų, įrangos, atsakingų darbuotojų ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaistų kokybei, pakeitimais.
7.5 Esant būtinybei tikrina ir vertina kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo įmonių ir / ar vaistinių) vykdomą veiklą ir / ar Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Inspektavimo skyriaus bei Tarnybos funkcijų atlikimą.
7.6 Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Inspektavimo skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
7.7 Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl įmonių veiklos ir įtariamų kokybės defektų, analizuoja ir vertina nuokrypius, vaistinių preparatų kokybės defektus, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai.
7.8 Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, analizuoja tyrimų rezultatus ir imasi atitinkamų Skyriaus procedūrose numatytų veiksmų, taip pat kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
7.9 Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Inspektavimo skyriaus vedėjo pavedimais, Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus, apiformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia būtinus duomenis pateikimui į ES EudraGMDP duomenų bazę bei rengia kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Inspektavimo skyriaus veikla būtų vykdoma pagal jai keliamus ES reikalavimus.
7.10 Teikia Skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, siekiant užtikrinti, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
7.11 Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, rengia darbo ataskaitas, tvarko su vykdomais patikrinimais susijusias Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Inspektavimo skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas.
7.12 Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros organizuojamuose susirinkimuose, PIC/S rengiamuose seminaruose ir ekspertų susitikimuose inspektavimo klausimais, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose, bendruose farmacijos pramonės įmonių patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo ir Tarnybos bei Skyriaus atstovavimo tikslu tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas dalyvavimas aptariant ir sprendžiant Skyriui ir Tarnybai aktualius su vaistų gamyba ir kontrole susijusius klausimus.
7.13 Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo.
7.14 Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864596012, AgneNakceriene@VVKT.LT
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba  Komunikacijos skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Komunikacijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti rengiant ministerijos visuomenės informavimo strategiją bei veiksmus ir juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos - Finansų ministerijos komunikacijos - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus, visuomenės informavimą, valstybės institucijų kompetenciją bei jų santykius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
6.4. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;
6.7. turėti darbo patirties su informacijos turinio valdymo sistemomis;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas;
7.2. įgyvendinti ministerijos vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
7.3. informuoti žiniasklaidą, visuomenę apie ministerijos veiklą, rengiamus teisės aktų projektus, priimtus teisės aktus, susitikimus, renginius, pateikti kitą su ministerijos veikla susijusią aktualią visuomenei informaciją;
7.4. rengti atsakymų projektus į paklausimus pagal skyriaus kompetenciją;
7.5. skelbti informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse;
7.6. tvarkyti skyriaus dokumentaciją;
7.6. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais, kurti ir palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Lietuvos finansų sistemą;
7.7. dalyvauti organizuojant ministerijos viešuosius renginius;
7.8 vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2390285, simona.katilovskyte@finmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. 40-469


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS EKSPLOATACIJOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (MŪTD-SKS-E-5)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - Departamentas) Susisiekimo komunikacijų skyriaus (toliau - Skyrius) Eksploatacijos poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti susisiekimo komunikacijų statybos ir rekonstrukcijos darbus, spręsti su tuo susijusius klausimus, įgyvendinti gatvių ir jų statinių projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir priežiūros darbų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gatvių arba inžinerinių tinklų remonto ir priežiūros srityje;
6.3. išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, Europos Sąjungos finansinę paramą, kelių (gatvių) priežiūrą, remontą ir tiesimą nustatančius dokumentus bei statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitų valstybės institucijų norminius teisės aktus, susijusius su susisiekimo komunikacijų sistema;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei prašymus, rengia į juos atsakymus;
7.2. teikia informaciją Poskyriui priskirtais klausimais Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui bei kitiems suinteresuotiems asmenims;
7.3. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia priskirtos miesto dalies gatvių ir kiemų dangos remonto ir eksploatavimo planus;
7.4. organizuoja susisiekimo komunikacijų objektų statybos ir remonto darbus;
7.5. kontroliuoja gautų lėšų objektų statybai ir rekonstrukcijai panaudojimą;
7.6. kontroliuoja darbų vykdymą, priima atliktus darbus;
7.7. rengia technines specifikacijas viešųjų pirkimų dokumentams;
7.8. organizuoja darbo ir valstybines komisijas dėl objektų perdavimo naudoti;
7.9. atlieka Departamentui skirtų asignavimų einamąją finansų kontrolę;
7.10. atlieka skyriaus mažos vertės pirkimus;
7.11. rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus į Administracijos ar jos padalinių paklausimus;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Architektūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. P1-280

URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO SKYRIAUS ARCHITEKTŪROS POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti, viešinti projektinius pasiūlymus, rengti užduotis, viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - statybos ir teritorijų planavimo bei viešųjų pirkimų.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ir statinių projektavimo srityje;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statinių projektų rengimą, teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, derinimą ir tvirtinimą, dokumentų valdymą;

6.3. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų darbui reikalingų valstybės registrų duomenimis;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. mokėti dirbti TPDRIS, "Infostatyba" sistemomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. priima prašymus, patikrina pateiktus dokumentus TPDRIS, "Infostatyba" sistemose ir konsultuoja asmenis projektinių pasiūlymų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrų klausimais;

7.2. vertina pateiktus projektinius pasiūlymus;

7.3. pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus pateikia siūlymą dėl užstatymo sąlygų ir reglamentų, projektinių pasiūlymų, parengia ištraukas iš dokumentų, kurie lemia sąlygas pareiškėjo nurodytam statybos užmanymui;

7.4. organizuoja ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, rengia protokolus, įkelia duomenis į informacines sistemas, informuoja komisijos narius;

7.5. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal kompetenciją rengia pirkimo objekto technines užduotis, konkurso sąlygas;

7.6. rengia ir teikia paraiškas Finansų ir turto departamento Apskaitos skyriui dėl apmokėjimo už atliktus darbus, paslaugas ar prekes;

7.7. rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų projektus ir pateikia juos Viešųjų pirkimų skyriui;

7.8. rengia sutarčių projektus paslaugų ar prekių pirkimui;

7.9. spręsdamas bendras problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.

8. Vykdo kitus skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 4 d.
įsakymo Nr. VP-166


TEISĖS DEPARTAMENTO APELIACIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teisės departamento (toliau -” Departamentas) Apeliacijų skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) interesų atstovavimą nagrinėjant mokestines bylas valstybės institucijose bei teismuose, taip pat nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus ir pareiškimus bei rengti atitinkamų sprendimų projektus, apibendrinti mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį.
6.3.Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčius ir jų administravimą;
6.4. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.5. sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja mokestinius ginčus;
7.2 atstovauja valstybės interesus nagrinėjant mokestinius ginčus Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau -” Komisija) ir teismuose;
7.3 rengia skundus dėl neteisėtų ir nepagrįstų Komisijos ir teismų sprendimų;
7.4 VMI prie FM viršininko įgaliojimu atstovauja VMI prie FM kitose valstybės institucijose siekiant ginti valstybės interesus ir užtikrinti VMI prie FM interesų atstovavimą;
7.5 analizuoja mokestinių bylų nagrinėjimo praktiką ir pritaiko mokestinių ginčų nagrinėjimo metu;
7.6 nagrinėja mokesčių mokėtojų pastabas dėl VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento, Akcizų administravimo departamento bei Kontrolės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto surašytų patikrinimo aktų, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kai pateikiamos pastabos dėl patikrinimo aktų, atlieka kitus su mokesčių mokėtojų pastabų dėl patikrinimo aktų nagrinėjimu ir sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo vykdymo susijusius, teisės aktuose numatytus veiksmus;
7.7 atstovauja pagal faktą Komisijoje žemės, nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo bylose bei Mokesčių apskaitos departamento parengtų sprendimų bylose;
7.8. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Departamento vadovų ir Departamento skyriaus vadovų nurodymus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. ŽĮ-239

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Nacionalinių sąskaitų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šalies Bendrajam vidaus produktui (BVP) pajamų metodu ir atlygiui darbuotojams regioniniu lygiu įvertinti, šių sričių informacijai ir metaduomenims rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimą vertinti šalies BVP trimis metodais, įvertina metinius ir ketvirčio BVP pajamų komponentus visos ekonomikos mastu ir pagal veiklos rūšis, rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai;

7.2. siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus rengti sąskaitas pagal institucinius sektorius, sudaro pajamų formavimo sąskaitą pagal institucinius sektorius, rengia šios srities informaciją sklaidai;

7.3. siekdamas užtikrinti regioninės statistikos parengimą pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus, rengia atlygio darbuotojams statistiką NUTS 2 lygiu;

7.4. siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais;

7.5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjo pavaduotojui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364647, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-04-18 įsakymu Nr. V- 65

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 13

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (Toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vidaus saugumo fondo programos Specialiosios Kaliningrado tranzito schemos daliai įgyvendinti, Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) Supaprastinto tranzito dokumentų informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį informatikos srityje;
6.3. mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, kitą užsienio kalbą (anglų) - ne žemesniu kaip B1 lygiu;
6.4. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį bent su dvejomis žemiau išvardintomis sistemomis:
6.4.1. Oracle duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;
6.4.2. Microsoft SQL duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;
6.4.3. Linux operacinėmis sistemomis (RedHat, CentOS), Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 operacinės sistemos;
6.4.4. Microsoft Exchange elektroninio pašto administravimas;
6.4.5. Vmware virtualizavimo programinės įrangos administravimas.
6.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
6.7. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;
6.8. sugebėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6.9. sugebėti savarankiškai rengti dokumentus (ataskaitas, dokumentacijas, vartotojo vadovus, protokolus, raštus ir kt.);
6.10. žinoti pagrindines užsienio politikos aktualijas, Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus;
6.11. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
6.12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. yra atsakingas už Specialiosios Kaliningrado tranzito programos informacinę sistemą ir Ministerijos duomenų saugos nuostatuose jam priskirtas informacines sistemas;
7.2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų duomenų bazes, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.3. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, teikia pasiūlymus jai vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.4. administruoja, konfigūruoja, prižiūri rezervinio kopijavimo techninę ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.5. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų Web servisus, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.6. administruoja, konfigūruoja, prižiūri elektroninio pašto informacines sistemas, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.7. atlieka informacinių sistemų rezervinį kopijavimą pagal Ministerijos duomenų saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus, stebi, kad kopijos būtų atliekamos laiku, tikrina rezervinių kopijų atstatomumą;
7.8. teikia pasiūlymus dėl priskirtų informacinių sistemų tobulinimo, naujų diegimo;
7.9. konsultuoja Informacinių sistemų naudotojų aptarnavimo skyrių priskirtų informacinių sistemų klausimais;
7.10. užtikrina incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metodiką;
7.11. rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių priemonių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
7.12. planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlieka eksperto funkcijas viešųjų pirkimų pasiūlymams;
7.13. vyksta į tarnybines komandiruotes spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu;
7.14. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;
7.15. atlieka kitus Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 852362620, konkursas@urm.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo (toliau - Tarybos) personalo valdymą bei teikti siūlymus dėl jo tobulinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdymo ir administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarybos veikla;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir kitus su darbo teise susijusius įstatymus, Valstybės tarnybos įstatymą, bei su jais susijusius poįstatyminius teisės aktus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo bei administravimo srityse;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
6.7. mokėti rengti su funkcijomis susijusius dokumentus;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja Tarybos valstybės tarnautojus bei kitus darbuotojus (toliau - tarnautojus) darbo teisės, valstybės tarnybos ir kitais personalo klausimais;
7.2. dalyvauja formuojant personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
7.3. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
7.4. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
7.5. atsižvelgdamas į Tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.6. pildo Tarybos tarnautojų registrą (valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema VATARAS ir VATIS);
7.7. rengia informaciją personalo klausimais ir teikia ją Tarybos vadovybei bei kitoms institucijoms;
7.8. organizuoja darbuotojų paiešką ir konkursus laisvoms darbo vietoms užimti;
7.9. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.10. tvarko įdarbinimo dokumentus, rengia darbo sutartis;
7.11. koordinuoja naujų darbuotojų adaptaciją;
7.12. laiku teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
7.13. supažindina naujai priimtus darbuotojus su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
7.14. administruoja Privačių interesų deklaracijų administracinę sistemos Tarybos skiltį;
7.15. veda ir tvarko personalo duomenis Tarybos personalo apskaitos programoje;
7.16. formuoja, tvarko ir saugo darbuotojų asmens bylas;
7.17. rengia pažymas, nagrinėja dabuotojų prašymus ir rengia atsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.18. savo kompetencijos ribose rengia ir atnaujina su skyriaus veikla susijusias tvarkas;
7.19. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;
7.20. rengia įsakymus personalo, atostogų bei komandiruočių klausimais;
7.21. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
7.22. tvarko tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;
7.23. rengia atostogų grafikų (eilių) projektus ir teikia juos tvirtinti vadovybei;
7.24. pildo Tarybos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.25. vykdo kitus Tarybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui .Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos mokslo taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 3, 852613609, jolanta.kersuliene@lmt.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Lietuvos mokslo taryba  Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 40-579 (2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 40-599 redakcija)

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SMD-CSS-7)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) gyventojų švietimą bei Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymą civilinės saugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - civilinė sauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;
6.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - civilinė sauga:
7.1.1. organizuoja ir vykdo Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos srityje;
7.1.2. teikia pasiūlymus dėl gyventojų švietimui skirtų priemonių įsigijimo bei organizuoja jų įsigijimą;
7.1.3. organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus;
7.1.4. organizuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos narių kvalifikacijos kėlimą civilinės saugos srityje;
7.1.5. vykdo gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų privalomų darbų, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-04 nutarime Nr. 512, laiko apskaitą ir tvarko su šių darbų atlikimu susijusius dokumentus, teikia juos ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
7.1.6. organizuoja gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktų dokumentų dėl paramos gavimo dėl ekstremaliųjų situacijų metu patirtų nuostolių vertinimą;
7.1.7. nustato Savivaldybės gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu užtikrinti būtinų kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
7.1.8. rengia kolektyvinės apsaugos statinių panaudojimo gyventojų apsaugai tvarką ir organizuoja kolektyvinės apsaugos valdytojų supažindinimą su jų funkcijomis gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose metu;
7.1.9. tvarko Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą ir pildo dokumentų valdymo sistemos skiltį "Paskata"
7.1.10. dokumentų valdymo sistemoje registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus;
7.1.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.1.12. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms civilinės saugos klausimais;
7.1.13. atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
7.1.14. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
7.1.15. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
7.1.16. dalyvauja organizuojant savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
7.1.17. analizuoja civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ir inicijuoja pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą teisės aktų rengėjams;
7.2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant tarpinstitucinių projektų paraiškas bei šiuos projektus įgyvendinant;
7.3. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.4. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.5. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Gamybos meistras (brigadininkas)


Atlyginimas: 1080 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inforeka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323353?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inforeka"  Reklamos montuotojas


Atlyginimas: 860 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inforeka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323355?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inforeka"  Vyr.scenos technikas

Pobūdis: Valstybinis jaunimo teatras ieško naujo komandos nario – vyr. scenos techniko.
Darbo pobūdis - dekoracijų montažas ir demontažas prieš ir po spektaklių, vadovavimas scenos technikų komandai. Reikalavimai: kruopštumas ir pareigingumas, be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas, gebėjimas vadovauti kolektyvui. Šešių dienų darbo savaitė, įšeiginė – pirmadienis. Teatras siūlo visas socialines garantijas. Galimybę pirmiesiems pamatyti premjeras ir visus teatro spektaklius. Atlyginimas – nuo 796 € neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu justas@jaunimoteatras.lt
Reikalavimai: Gebėjimas vadovauti komandai

Atlyginimas: 796 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis jaunimo teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g.5, 8 614 29073, justas@jaunimoteatras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinis jaunimo teatras  Keičiantysis prekybos vadybininkas

Pobūdis: Prekių ekspozicijos priežiūra prekybos centrų lentynose, bei laisvoje rinkoje; kontaktų su esamais klientais palaikymas; pardavimo akcijų organizavimas; užsakymų priėmimas; atsiskaitymo kontrolė; naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Veržlumas, iniciatyvumas, lankstumas, atkaklumas, komunikabilumas, greita orientacija, derybiniai įgūdžiai, rusų kalba, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Osama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kavoliuko g. 2a, arunas.g@osama.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Osama"  Autošaltkalvis

Reikalavimai: Turėti vairuotojo D kategoriją.
Išmanyti autobuso sandarą.
Mokėti šalinti autobuso mechaninių, pneumatinių įrenginių gedimus.
Mokėti šalinti nesudėtingus elektrinių įrenginių gedimus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "B-Bus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno 177 A, 8 601 40 560, jurij.komarov@bbus.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "B-Bus"  PVC dangos įrengimo specialistas

Pobūdis: Skubiai reikalingas specialistas kokybiškai sukloti PVC dangą.
Reikalavimai: Patirtis, turėti įrankius dangai paruošti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Picų kepėjas

Pobūdis: Reikalingas picų kepėjas darbui pilnu etatu, grafikas - ilga/trumpa savaitė.
Reikalavimai: Greita orientacija, komandinio darbo sugebėjimai.
Darbo patirtis nėra privaloma, galime apmokyti.
CV laukiame el. paštu personalas@picumenas.lt

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picų menas”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, 865752522, personalas@picumenas.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Picų menas”  Vidaus audito skyriaus vedėjas (1 etatu, laikinai, 2 metams)

Pobūdis: Organizuoti Vidaus audito skyriaus veiklą, atlikti vidaus auditus LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
3. Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą bei raštvedybos reikalavimus;
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. Gebėti planuoti savo veiklą, pagal kompetenciją priimti sprendimus;
6. Sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kanceliarinės kalbos reikalavimus, gebėti rengti oficialus dokumentus ir įforminti juos pagal raštvedybos taisykles;
7. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
8. Išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, iki 2017-12-29.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1102 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Muitinės tarpininkas

Pobūdis: Atlikti muitinės tarpininko funkcijas;
paruošti muitinės dokumentus visoms muitinės procedūroms;
atstovauti klientą muitinėje;
atlikti muitinės procedūras;
administruoti dokumentus.
Reikalavimai: Būtinas muitinės tarpininko pažymėjimas;
ne mažiau kaip 2 metų muitinės tarpininko atstovo darbo patirtis;
muitinės veiklos procedūras reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
sklandi lietuvių kalba, kitų užsienio kalbų (rusų, anglų) žinios būtų laikomos privalumu;
mokėti gerai dirbti kompiuteriu, raštvedybos taisyklių išmanymas;
atsakingumas, profesionalumas, greita orientacija;
gebėjimas dirbti komandoje, noras tobulėti ir mokytis.
Darbo užmokestis 1000 EUR (į rankas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 32, ina@logistik.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus logistika"  Turistinio autobuso vairuotojas (d kat.)


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meteorit turas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323348?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Meteorit turas"  Pagalbinis darbuotojas kilimų valymo ceche

Pobūdis: Kilimų ir purvą sugeriančių kilimėlių plovimas su įranga.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, noras dirbti. Privalumas - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Pirmenybę teikiame asmenims su negalia.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Donata 860102762
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Pagalbinis darbuotojas valymo brigadoje

Pobūdis: Požeminių stovėjimo aikštelių valymas, po statybiniai ir kiti valymo darbai.
Reikalavimai: Noras dirbi, atsakingumas. Didelis privalumas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Darbo vieta gali būti skirta ir neįgaliems asmenims.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Donata 860102762
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Kaimo vystymo programų skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

KAIMO VYSTYMO PROGRAMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis užtikrinti kvalifikuotą Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių, nurodytų Skyriaus nuostatuose, administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas paraiškų vertinime bei administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo ir valdymo principus;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;

7.2. inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;

7.5. vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. pristato pranešimus Skyriaus kompetencijos klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu;

7.11. pristato su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams.

7.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 26T-24
redakcija)


AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMŲ LABORATORIJOS (SKYRIAUS) VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr.925.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, vykdant augalininkystės produktų kokybės tyrimus, kokybės vadybos sistemos reikalavimų įgyvendinimui bei laikymuisi, užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - augalininkystės produktų kokybės tyrimų dokumentų registravimo ir išdavimo bei laboratorijos kokybės vadybos sistemos funkcionavimo užtikrinimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį augalininkystės produktų kokybės vertinimo ar kontrolės, taip pat laboratorijos kokybės sistemos vadybos srityse.
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
6.4. Būti susipažinusiam su Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (toliau - ISTA) taisyklėmis ir sėklų kokybės tyrimo metodikomis.
6.5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
6.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office paketo programomis ir turėti gerus įgūdžius dirbti Excel programa.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Rengia ir/ar dalyvauja rengiant ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų, sutarčių, procedūrų aprašų ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius veiklą, susijusią su augalininkystės produktais ir kita skyriaus veikla.
7.2. Rengia ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų, raštų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius veiklą susijusią su augalų dauginamosios medžiagos kokybės vertinimu.
7.3. Rašo ir perduoda užsakovams augalininkystės produktų kokybės tyrimų dokumentus.
7.4. Rengia kokybės vadybos sistemos ir tyrimų metodikų pakeitimus vadovaujantis ISTA taisyklėmis.
7.5. Rengia dokumentus, reikalingus kokybės vadybos sistemos, atliekant augalininkystės produktų kokybės tyrimus, įdiegimui ir funkcionavimui.
7.6. Susirašinėja su ISTA ir GAFTA organizacijų sekretoriatais su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
7.7 Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis augalininkystės produktų kokybės nustatymo klausimais.
7.8. Rengia "Infratec" prietaisų nuomos sutarčių projektus ir kitus dokumentus, susijusius su prietaisų tinklo funkcionavimu, jų nuoma bei eksploatavimu ir kontroliuoja nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą.
7.9. Verčia iš anglų kalbos ir į anglų kalbą gaunamus ir siunčiamus ISTA dokumentus.
7.10. Seka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu (grūdų sektoriuje), pasikeitimus ir organizuoja atitinkamų procedūrų aprašų ir kitų dokumentų keitimą.
7.11. Kontroliuoja ūkio subjektų apmokėjimus už suteiktas paslaugas.
7.12. Rengia raštus ir įsakymų projektus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
7.13. Tvarko laboratorijoje naudojamą normatyvinę dokumentaciją ir ją nuolat atnaujina.
7.14. Fiksuoja laboratorijos kompiuterizuotose mėginių registravimo ir informacijos perdavimo sistemose atsirandančias klaidas, kontroliuoja jų taisymo procesą, informuoja vedėją.
7.15. Pavaduoja registruojantį augalininkystės produktų mėginius specialistą.
7.16. Pavaduoja sėklų mėginių ėmimą,ir ėmėjų kontrolę atliekantį specialistą, jam nesant.
7.17. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant tarnybos ar skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 85248635, jolita.pumputiene@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

AntrOJO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą.

III. veiklos sritys

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - projektų vertinime ir administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos lėšų tvarkymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių projektų vertinimą ir administravimą;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;

7.3. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;

7.4. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;

7.5. užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;

7.6 nagrinėja pareiškėjų skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.7. (2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-378 redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.)

atsako už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" koordinavimą, t. y. už pastabų teisės aktams teikimą, reikiamų dokumentų priemonės vertinimui bei administravimui parengimą, dokumentų pavyzdinių formų rengimą, probleminių klausimų sprendimo iniciavimą bei koordinavimą;

7.8. Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.9. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. pagal kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu prižiūri, kad būtų tinkamai paruošta Skyriaus darbo bazė (procedūrų aprašai, metodinės rekomendacijos, instrukcijos) ir, esant poreikiui, inicijuoja jų keitimą;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Padalinio arba projektų vadovė


Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vadasiga"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323317?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Vadasiga"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Laisvas darbo grafikas, galimybės dirbti iš bet kur ir kiek norite. Yra ir biure įrengos darbo vietos. Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis, apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai
Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Kreiptis: sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Personalo specialistas,


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stronglasas"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323290?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Stronglasas"  Kavinės - baro vadovas


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Suvirintojas

Reikalavimai: Reikalingas suvirintojas sugebantis virinti MIG ir TIG.
Atlyginimas 800eur i rankas. Darbas pastovus.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieno kelias"
Miestas: Priekule
Kreiptis: Raitelių g. 6, 861512528
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieno kelias"  Šaltkalvis

Reikalavimai: Reikalingi žmones sugebantis dirbti staklėmis gręžimo, tekinimo, frezavimo. Nebutina mokėti visomis dirbti.

Atlyginimas 600-800eur i rankas Alga priklausys nuo to kiek ir kaip žmogus sugebės dirbti. Darbas pastovus.


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieno kelias"
Miestas: Priekule
Kreiptis: Raitelių g. 6, 861512528
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieno kelias"  Santechnikas-šilumininkas

Pobūdis: Užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą įmonės klientams;
Paruošti katilines bei šilumos punktus šildymo sezonui ir jas prižiūrėti;
Savalaikiai reaguoti į avarijas ir šalinti jų padarinius;
Tinkamai pildyti dokumentaciją.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad:

Turite panašaus darbo patirties;
Turite kvalifikacinius pažymėjimus, galiojančius atestatus;
Galite savarankiškai šalinti smulkius gedimus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statinių priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 687 08706, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Statinių priežiūra"  Ūkio priežiūros specialistas (verslo centre)

Pobūdis: Atlikti mūsų aptarnaujamų pastatų (verslo, prekybos, logistikos centrai) elektros, šilumos ir vandentiekio, vėdinimo ir oro kondicionavimo ūkio priežiūra;
Šalinti smulkius gedimus;
Atlikti staliaus darbus.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad:
Turite panašaus darbo patirties (verslo ūkio priežiūra);
Turite spec.techninį išsilavinimą (elektros/ šilumos ūkio/santechnikos/vėdinimo - kondicionavimo srityje);
Turite vairuotojo teisės (B kategorija).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statinių priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 687 08706, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Statinių priežiūra"  Projekto veiklų, susijusių su aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų programų vertinimu, vykdytoja

Pobūdis: Ieškai dinamiško darbo? Ateik pas mus!

Čia turėsi galimybę dirbti su ekspertais iš įvairiausių pasaulio šalių, sprendimų ieškosi su jaunatvišku ir energingu kolektyvu, įgysi žinių vertinant aukštųjų mokyklų veiklą bei skirtingų krypčių studijų programas.

Daugiau informacijos čia:
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Apie_mus/Karjera/Skelbimas%20AMIS-3_VV_IVS_2017-12-11.pdf
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 848 € (su mokesčiais)
Įmonė: VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12, 852053321, inga.zilinskaite@skvc.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"  Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ANTROJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, Skyriui priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;

7.10. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie SADM direktoriaus
2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. BV-104

TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
1.1. Pareigybės lygis - A.
1.2. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų (toliau - savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai) praktiką vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo klausimais, koordinuoti jų veiklą, teikti metodinę pagalbą bei nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - vaiko teisių apsaugos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. Turėti patirties rengiant procesinius dokumentus;
4.4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų tarptautinių teisės aktų, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų, nuostatas, reglamentuojančias vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą;
4.5. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) A2 lygiu;

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Koordinuoja ir prižiūri savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą, apibendrina ir analizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos rezultatus, statistiką ir rengia pasiūlymus dėl vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų teikimo vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.2. Pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius atstovavimo civilinėse bylose, administracinės ir baudžiamosios teisenos klausimais, rengia ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
5.3. Formuoja vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių praktiką vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo klausimais;
5.4. Lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose, susipažįsta ir analizuoja jų veiklą, ją apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo srityse;
5.5. Pagal kompetenciją rengia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių klausimynus vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo klausimais, juos apibendrina bei teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo;
5.6. Organizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose klausimais;
5.7. Renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją apie savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
5.8. Rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybos interesams teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.9. Rengia teisės aktų projektus ir teikia išvadas (pastabas, siūlymus) dėl Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.10. Dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir kt.) veikloje sprendžiant nacionalinius vaiko teisių apsaugos klausimus;
5.11. Rengia teismų praktikos apibendrinimus bei apžvalgas nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.12. Teikia siūlymus, metodinę pagalbą kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių nacionalinių klausimų apžvalgas, kitus teisinio pobūdžio dokumentus;
5.13. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.14. Rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas tinkamą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
5.15. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant ir vykdant tarnybos metinius veiklos planus ir programas;
5.16. Dalyvauja organizuojant Skyriaus metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
5.18. Vykdo kitus, Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PIRMOJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. koordinuoja priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;

7.10. koordinuoja priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Darbo statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ŽĮ-230

DARBO STATISTIKOSSKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengti ir diegti, statistiniams tyrimams (darbams) koordinuoti ir vykdyti, statistiniams metodams tyrimuose diegti ir taikyti, dirbti su administraciniais šaltiniais, statistinei informacijai analizuoti, rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planą, numato priemones jiems įgyvendinti;

7.2. siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia darbo sąnaudų ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio rodiklius, vertina statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, leidinius, rengia statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, metainfomaciją ir teikia vartotojams;

7.3. siekdamas įgyvendinti pažangius darbo metodus, nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos, duomenų analizės, duomenų kontrolės, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos institucijų darbo patirtimi;

7.4. siekdamas užtikrinti darbo statistikos srities tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) vykdomų projektų darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;

7.5. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, konsultuoja vartotojus, respondentus, teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją;

7.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Visuomenės saugumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. 1V-350

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.8. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

6.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse įgyvendinimu;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje ir rengia siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.4. vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo sritimis, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia išvadų projektus;

7.5. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo sritimis, analizę ir rengia išvadų projektus;

7.6. dalyvauja sisteminant ir rengiant apibendrintą informaciją apie viešojo saugumo būklę šalyje, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje ir kitą informaciją viešojo saugumo klausimais, teikia išvadų projektus;

7.7. vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.8. vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. 4R- 183
(CAA direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d.
Įsakymo Nr. 4R- 178 redakcija)


AVIACIJOS PERSONALO LICENCIJAVIMO IR MEDICINOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės aviacijos administracijos (toliau - CAA) Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. CAA Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti šiame aprašyme nurodytų funkcijų mokymo įstaigų rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus priežiūros srityje, vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -mokymo įstaigų rengiančių civilinės aviacijos specialistus valstybinio valdymo ir priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pilotų mokymų rengimo srityje patirtį.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius civilinės aviacijos specialistų licencijavimą bei mokymo įstaigų veiklą.
9. Išmanyti tvarkymo, apskaitos ir teisės aktų rengimo taisykles.
10. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
11. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.
12. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
13.1. CAA direktoriaus pavedimu atstovauja CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.
13.2. Pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais.
13.3. CAA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja CAA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina CAA bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.
13.4. Pagal savo funkcijas rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.
13.5. Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas CAA direktoriaus pavaduotojui.
13.6. Pagal savo funkcijas rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
13.7. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
13.8. Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka tarnautojo kvalifikaciją.
13.9. Pagal savo funkcijas nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų.
13.10. CAA darbo reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.
13.11. Tikrina, ar pareiškėjų pateikti dokumentai gauti / pratęsti / atnaujinti mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimą atitinka reikalavimus, siekiant įvertinti jų atitikimą aviacijos specialistų rengimą reglamentuojančius teisės aktus.
13.12. Įvertina mokymo organizacijų pateiktas aviacijos specialistų rengimo programas, mokymo vadovus ir teikia jas tvirtinti siekiant užtikrinti jų atitikimą mokymą reglamentuojantiems teisės aktams.
13.13. Tikrina mokymo organizacijas, rengiančias aviacijos specialistus, siekiant įvertinti jų atitikimą mokymo organizacijų priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
13.14. Registruoja CAA patvirtintas mokymo organizacijas.
13.15. Rengia tikrinimo aktus, nurodo tikrinimo trūkumus, teikia išvadas.
13.16. Įformina mokymo organizacijoms išduodamus dokumentus.
13.17. Teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
13.18. Teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
13.19. Pripažįsta galiojančiomis Lietuvos Respublikoje užsienio skrydžio įgulos narių licencijas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
13.20. Vykdo kitus CAA direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo su tarnautojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Civilinės aviacijos administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 52739109, caa@caa.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Civilinės aviacijos administracija  Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. 1V-671

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga konsultuoti ir dalyvauti formuojant valstybės politiką saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą, įgyvendinant, planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityje, užtikrinant viešojo saugumo politikos atitikimą Europos Sąjungos politiką viešojo saugumo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei ministerijos valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais viešojo saugumo srityje;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.7. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.9. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus įgyvendinant Europos Sąjungos teisę visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje, saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje;

7.2. dalyvauja rengiant tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus, susijusios su visuomenės saugumu ir viešąja tvarka;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku ar su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu;

7.4. organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu ar įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje atlikimą ir teikia departamento direktoriui siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.5. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.6. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su Europos Sąjungos teisės visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje įgyvendinimu, valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pasirengimą užtikrinti pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui likvidavimą ir viešosios tvarkos atkūrimą ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

7.8. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir dalyvauja užtikrinant priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja branduolinės energetikos objektų ir kitų ypač svarbių objektų atitikties bendriems viešojo saugumo reikalavimams vertinime;

7.10. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Karjeros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYBOS KARJEROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žmogiškųjų išteklių valdybos (toliau - Valdyba) Karjeros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti atliekant viešojo administravimo funkcijas formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką, planuojanti, inicijuoti ir organizuoti policijos sistemos darbuotojų karjeros planavimo ir įgyvendinimo procesą, pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos pareigūnų atrankos, rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą, dalyvauti rengiant, vertinat ir svarstant teisės aktų projektus policijos personalo mokymo klausimais, kaupti bei analizuoti informaciją apie policijos sistemos darbuotojų mokymą.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo užtikrinimas bei bendrojoje veiklos srityje - žmogiškųjų išteklių valdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, policijos sistemos personalo statusą ir vadovautis jais savo veikloje;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti pavestų funkcijų bei užduočių vykdymą;
6.5. gebėti analizuoti įvairaus lygio problemas ir pagal kompetenciją siūlyti vadovybei optimalius jų sprendimo variantus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką, gebėti rengti įvairaus pobūdžio raštus bei tvarkomuosius dokumentus personalo ir kitais bendrais klausimais;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.8. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemonę;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant policijos sistemos vadovų ugdymą;
7.3. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
7.4. dalyvauja planuojant policijos pareigūnų rengimo poreikį, koordinuoja ir pagal kompetenciją organizuoja siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ir kitas švietimo įstaigas išdavimo ir asmenų, baigusių vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą, įvadinio mokymo kursus ar kitą švietimo įstaigą, skyrimo į pareigas procesus;
7.5. organizuoja ir įgyvendina išorinės mokymo kokybės stebėseną, analizuoja mokymo kokybės vertinimo rezultatus ir teikia siūlymus dėl mokymo kokybės gerinimo;
7.6. renka, kaupia, analizuoja ir vertina duomenis apie policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, apibendrina informaciją, rengia ataskaitas ir pažymas Policijos departamento vadovybei ir kitoms institucijoms, teikia siūlymus ir išvadas;
7.7. bendradarbiauja su policijos pareigūnus rengiančiomis bei kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiomis įstaigomis, kitų institucijų, Vidaus reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojais policijos pareigūnų mokymo organizavimo, tobulinimo ir vertinimo klausimais;
7.8. pagal kompetenciją vykdo CEPOL nacionalinio padalinio (National Unit) Lietuvoje nario funkcijas;
7.9. pagal kompetenciją nagrinėja darbuotojų, piliečių skundus ir pareiškimus bei rengia atsakymus;
7.10. dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose patikrinimuose;
7.11. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
7.12. dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717958, vilija.tunkuniene@policija.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. 1-44

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl šilumos ūkio sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje - energetikos srities šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti;
7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, rengia šios programos įgyvendinimui būtinus teisės aktus, vykdo šios programos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;
7.3. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;
7.4. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti;
7.5. analizuoja šalies ir kitų Europos Sąjungos šalių narių šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, šilumos kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
7.6. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių šilumos gamybos sektoriuje konkurenciją užtikrinančių principų ir priemonių, prioritetą teikiant šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo ir dėl teisės aktų, užtikrinančių ekonomiškai pagrįstą ir su elektros energijos sektoriaus vystymo strateginėmis kryptimis suderintą bendros elektros ir šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje plėtrą, prioritetą teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo;
7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.8. rengia dokumentus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo šilumos ūkio klausimais;
7.9. dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose pristatyti skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. analizuoja ir apibendrina teismų praktiką šilumos ūkio srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus šilumos ūkio reguliavimo klausimais;
7.11. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. rengia pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų šilumos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo;
7.13. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;
7.14. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas šilumos ūkio įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe, pagal kompetenciją techniškai aptarnauja šių darbo grupių darbą;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38 / 2, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autobuso vairuotojas. Vairuotojas turi būti mandagus ir be žalingų įpročių. Pageidautina panašaus darbo patirtis. Kreiptis Mob +37064027777

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meteorit turas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: transportasmt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Meteorit turas"  Apskaitininkė - buhalterės padėjėja, A.Paneriai

Pobūdis: - parduotuvių sąskaitų pajamavimas
- pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas
- periodo uždarymas
Reikalavimai: - privalumas Dinetos arba Rivilės programos (nemokančius - apmokome).
- kruopštumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastų g., 867354403, 867747838, uabtopmarket@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Automobilių plovėjas Gabijos g.

Pobūdis: Darbo pobūdis
Automobilių plovimas, švaros ir tvarkos plovykloje palaikymas.


Reikalavimai:
Noras sąžiningai dirbti ir užsidirbti;
Atsakingumas;
Kruopštumas;
Punktualumas;
Žalingų įpročių neturėjimas.

Mes jums siūlome:
Patrauklų, nuo asmeninio darbo našumo priklausantį ir laiku mokamą atlyginimą;
Visas socialines garantijas;
Reikalingas darbo priemones bei darbo aprangą;
Darbui būtinus apmokymus.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros broliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 687 27112, personalas@svarosbroliai.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Švaros broliai"  Plataus profilio apdailininkai

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai (sienų ir lubų paruošimas, gipso montavimas, gruntavimas, dažymas) statybiniuose objektuose.
Darbas komandiruočių pagrindu skandinavijos šalyse.
Reikalavimai: Patirtis apdailos darbuose; sugebėjimas dirbti savarankiškai; pavestų užduočių sąžiningas vykdymas; atsakingumas ir rimtas požiūris į darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lidis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vežėju g.2, 867852564, neringa@lidis.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lidis"  Autoelektrikas (sunkvežimiai)


Atlyginimas: 1310 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šiaulių Skuba"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323181?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Šiaulių Skuba"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323183?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323184?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323185?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323186?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323193?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323194?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323195?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323197?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Kokybės užtikrinimo (qa) specialistas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323198?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Kokybės užtikrinimo (qa) specialistas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323199?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323200?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323201?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Elektromechanikas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltjuta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323213?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Baltjuta"  Žuvies pardavėjas

Pobūdis: Šviežios žuvies ir jūros gėrybių filetavimas ir paruošimas prekybai;
• Prekybos centro lankytojų konsultavimas;
• Produktų galiojimo terminų kontrolė;
• Tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis maisto paruošime (žuvies išpjaustymas);
• Tvarkingumas, higienos normų žinojimas ir laikymasis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 861151542, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Projektų vadovas-vadybininkas

Pobūdis: Naujų projektų ir klientų paieška
Reikalavimai: Patirtis statybų sektoriuje: šiltinimas, hidroizoliacija. Komunikabilumas, atsakingumas, kompetencija, drąsa, veržlumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanleda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 64, 867219522, info@termmax.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanleda"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti plieninių statybinių konstrukcijų gamyba, ieško darbuotojo pagalbiniams darbams atlikti - gaminių pakavimas, konstrukcijų paruošimas dažymui, suvirinimo siūlių valymas.
Reikalavimai: Gera fizinė sveikata, mokėti dirbti kampiniu šlifuokliu (bulgarke).

Atlygis priklausantis nuo kandidato gebėjimų.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 861217261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais
Reikalavimai: D kategorijos vairuotojo pažymėjimas (95 kodas keleiviams vežti);
skaitmeninio tachografo kortelė;

Atlyginimas: 990 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 8 61608869
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Transporto vadybininkas (rusų kalba)

Pobūdis: - Krovinių vežimų organizavimas iš Europos į Rusiją
- Darbas su pastoviais įmonės klientais
- Naujų vežėjų paieška, derybos, ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas
- Vežamų krovinių dokumentų administravimas
- Krovinių pervežimų koordinavimas
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 1 metų darbo vadyboje patirtis
- Kalbų žinios: rusų (gerai), anglų (gerai)
- Sąžiningumas ir atvirumas
- Loginis mąstymas
- Patirtis logistikoje būtų privalumas

Mes jums siūlome
- Įdomią ir vertingą patirtį Jūsų karjeroje
- Stipriai motyvuojančią darbo užmokesčio ir priedų sistemą
- Mokymus kompetencijos ugdymui
- Karjeros galimybes
- Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas


Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transterma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 6-301, 8 5 272 18 58, cv@transterma.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Transterma"  Vairuotojas - ekspeditorius CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimai LT-CZ-SK
Reikalavimai: Kategorija CE, stažas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 8 69917189, 8 52640103
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Automobilių šaltkalvis - variklių meistras

Pobūdis: Lengvųjų automobilių gedimų šalinimas variklio skyriuje ir visi su tuo susiję darbai.
Reikalavimai: Patirtis lengvųjų automobilių variklių remonto srityje,
Gebėjimas ir motyvacija dirbti individualiai,
Noras tobulinti savo žinias bei mokintis naujovių,
Dirbti laikantis darbo saugos reikalavimų ir darbo kultūros taisyklių.

Darbas tvarkingoje, šiltoje ir šviesioje aplinkoje. Visi darbui reikalingi įrankiai bei įranga.Nevėluojantis atlyginimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Automobilio bičiulis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A.Šociko g. 20, 861630008, info@automobiliobiciulis.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie MB "Automobilio bičiulis"  Skydinių karkasinių namų gamyba ir montavimas

Pobūdis: Skydinių-karkasinių namų gamyba, pastovus darbas gamykloje Panevėžyje. Komandiruotės, montažas užsienyje. Atlyginimas priklauso nuo turimos patirties

Dėl darbo prašome kreiptis telefonais 8 650 14 543, 8 623 88 588
Reikalavimai: Patirtis su medžiu.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novicon Baltic"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 650 14 543
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Novicon Baltic"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba vairuotojui su CE kategorijomis su SILO cisternomis pabaltyjije.
Reikalavimai: Vairavimo patirtis.95 kodas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inkas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Ramygalos 149g, 865764299, inkaslt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Inkas"  Pamainos viršininkas

Pobūdis: Darbo vieta Lentvaryje, Vokės g. 22, plastikų perdirbimo fabrike.
Vadovauti, organizuoti sklandų pamainos darbą, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė, teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui.
Atlyginimas: vidutiniškai 850-900 EUR/mėn neatskaičius mokesčių bei priedai, atsižvelgiant į rezultatyvumo rodiklius, kaupiamasis draudimas, galimas apmokėjimas kelionės iš namų iki darbo ir atgal.
Darbo laikas: Slenkantis grafikas, 2 dieninės pamainos po 12 val. (7:00-19:30), 2 naktinės pamainos po 12 val. (19:00-7:30), 4 dienos išeiginės.
Reikalavimai: Reikalavimai: pageidautina patirtis gamybos srityje, elektromechanikos specialybė būtų privalumas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės g. 22, 861697359, marketing@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Ekskovatorininkas (racioko operatorius)


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paneriu 51-421, 867192878
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Meistras

Pobūdis: Šilumos tiekimo tinklų ir praeinamųjų kolektorių eksploatacijos organizavimas;
 Šilumos tiekimo tinklų vamzdžių trūkimų likvidavimo organizavimas;
 Defektų šilumos tiekimo tinkluose ir praeinamuose kolektoriuose fiksavimas, likvidavimo organizavimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Kolektorių nuomininkų saugaus darbo organizavimas;
 Vadovavimas brigadai (nuo 4 iki 9 darbininkų).
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų;
 Ne žemesnis nei aukštesnysis ( ar lygiavertis) išsilavinimas. (Energetikos, statybos srityje laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 Ne mažiau nei 1 metų darbo patirtis energetikos įmonėje. Vadovavimo patirtis būtų laikoma privalumu;
 Geros lietuvių kalbos žinios,
 Darbštumas, drausmingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Šilumos tinklų aptarnavimo šaltkalvis

Pobūdis: Šilumos trasų ir šilumos tinklų apsaugos zonos priežiūra, defektų fiksavimas, hidraulinių bandymų
atlikimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Smulkūs statybiniai darbai (betonavimas, tinkavimas, metalinių konstrukcijų, praeinamų komunikacinių
kolektorių dažymo darbai;
 Periodiniai šilumos trasų kasimo darbai.
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų amžiaus;
 Ne žemesnis kaip spec. vidurinis išsilavinimas ar lygiavertis. (Patirtis energetikos srityje – laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas;
 Ne mažiau nei 1 metų šaltkalvio šilumininko darbo patirtis ar lygiavertis darbo patirtis būtu laikoma
privalumu;
 Darbštumas, drausmingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Baldų projektuotojo

Pobūdis: Projektuoti baldus, paruošti gamybai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komforto sprendimai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Komforto sprendimai"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Baldų montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Darbo įgūdžiai, patirtis, profesionalumas, kalbos kultūra, atlyginimas priklauso nuo padaryto darbo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komforto sprendimai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Komforto sprendimai"  Treneris

Pobūdis: Asmeninio trenerio darbas – individualios fitneso treniruotės klientų fizinės būklės gerinimo tikslais. Studijoje naudojama inovatyvi fitneso įranga.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Esate įgiję sporto trenerio kvalifikaciją/ turite sporto veiklos leidimą.
Turite ne mažiau kaip 2 metus asmeninio trenerio darbo patirties.
Turite puikius bendravimo įgūdžius.
Esate atsakinga(s), sąžininga(s) ir pareiginga(s).

Privalumai:
Kineziterapeuto(-ės) išsilavinimas.

Įmonė siūlo:
Kompetenciją atitinkantį atlygį.
Puikias darbo sąlygas naujoje fitneso studijoje.
Galimybę sudaryti lankstų darbo grafiką.
Mokymus.

Atlyginimas:
Sutartinis.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aikuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@turbofit.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Aikuva"  Mūrininkai

Pobūdis: Mūro darbai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lygmuo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863811117
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lygmuo"  Vairuotojas Ukmergėje

Pobūdis: Darbas Ukmergės mieste ir regione su sunkiasvoriu spec. transportu.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 865208237, atranka@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. ADP-398

INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Infrastruktūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriaus tikslų ir uždavinių vykdymą, prižiūrėti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai rajono infrastruktūros, statybos, komunalinio ūkio, aplinkosaugos, turto valdymo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių -infrastruktūros, statybų, aplinkosaugos, komunalinio ūkio, turto valdymo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį statybos organizavimo ir priežiūros arba aplinkos apsaugos organizavimo ar priežiūros srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, aplinkos apsaugą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. vykdo strateginį ir einamąjį rajono tvarkymo darbų, transporto organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijai;

7.3. organizuoja ir užtikrina lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo rajono infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, tikslingą ir racionalų panaudojimą;

7.4. organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - KPPP) finansavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, sutikrina ir derina atliktų darbų aktus ir rengiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su apmokėjimu ir lėšų naudojimu, teikia dokumentus Lietuvos kelių direkcijai;

7.5. tvirtina projektuojamų, naujai statomų, rekonstruojamų, modernizuojamų (atnaujinamų), remontuojamų ir eksploatuojamų objektų defektinius ir atliktų darbų aktus, sąmatų skaičiavimus, atliekamų darbų kalkuliacijas, vizuoja finansinius dokumentus;

7.6. kontroliuoja Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, viešųjų pirkimų sutartis;

7.7. kontroliuoja lėšų, gautų objektams valdyti, projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ir eksploatuoti, panaudojimą;

7.8. racionaliai ir efektyviai naudoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą, užtikrina priežiūrą, perduoto (panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) turto būklės monitoringą;

7.9. įgyvendina Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;

7.10. kontroliuoja daugiabučių namų priežiūros administravimą;

7.11. užtikrina ir kontroliuoja aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės (oro, dirvožemio, vandens) gerinimą ir apsaugą, neigiamo poveikio mažinimo uždavinių įgyvendinimą, aplinkosauginį visuomenės švietimą;

7.12. kontroliuoja kapinių priežiūros administravimą ir priežiūrą;

7.13. dirba komisijose, dalyvauja administraciniuose patikrinimuose, susitikimuose ir posėdžiuose dėl projektų įgyvendinimo;

7.14. teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybių rajono ūkio, infrastruktūros, transporto plėtros ir tobulinimo srityje, šioms veikloms priskirtų objektų atnaujinimo, remonto ir eksploatavimo, valdymo klausimais;

7.15. atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami Skyriaus kompetencijos klausimai;

7.16. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

7.17. teikia pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų, pareiginių nuostatų keitimo, siekiant įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas;

7.18. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, raštų ir kitų dokumentų projektus tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

7.19. užtikrina Skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

7.20. nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo, atlieka jo funkcijas;

7.21. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Vytauto g.2, (8459)35513, snieguole.vairiene@kupiskis.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija  Mokestinių prievolių departamento vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. VP-159

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau -” Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau -• i. MAS) išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų efektyvų teikimą į Elektroninį sąskaitų faktūrų (toliau -” i. SAF) posistemį, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau -• AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.8. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), naudotis informacinėmis sistemomis ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir dalyvauja juos rengiant, rengia kitus dokumentus (jų projektus), teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas VMI prie FM administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei AVMI pagal šias paslaugas ir/ar veiklos procesus: gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų, mokėjimo duomenų teikimo į i.SAF, privalančių pateikti šiuos duomenis mokesčių mokėtojų nustatymo ir šių duomenų nepateikusių informavimo automatizuotomis priemonėmis, preliminarios PVM deklaracijos užsakymo ir formavimo paslaugos administravimo , siekdamas užtikrinti vienodą Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -” VMI) praktiką;
7.2. koordinuoja, stebi, analizuoja paslaugų ir veiklos procesų, nurodytų 7.1 punkte, vykdymą, teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl procedūrų supaprastinimo, paslaugų ir/ar veiklos procesų gerinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.3. stebi, analizuoja išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų bei mokėjimo duomenų kokybę, imasi priemonių dėl duomenų kokybės gerinimo;
7.4. rengia preliminarių PVM deklaracijų, skelbiamų EDS, formavimo pagal VMI turimus duomenis algoritmus, inicijuoja duomenų, reikalingų užpildyti preliminarias deklaracijas, gavimą, administruoja / sprendžia susijusius su preliminarių PVM deklaracijų formavimu incidentus, siekdamas užtikrinti deklaruojamų duomenų kokybę bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.5. rengia 7.1 punkte nurodytų veiklos procesų stebėsenos ataskaitas, jas analizuoja, teikia statistinius duomenis ir išvadas, siekdamas pagerinti paslaugų kokybę;
7.6. rengia / atnaujina išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų trūkumų žinynus, vykdo trūkumų, pagal šiuos žinynus, testavimus, administruoja / sprendžia susijusius su trūkumais incidentus, siekdamas užtikrinti teikiamų duomenų kokybę bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.7. vertina galimybes nustatyti išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų nepateikusius mokesčių mokėtojus, inicijuoja tokių mokėtojų nustatymui reikalingų duomenų gavimą, rengia / atnaujina išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų nepateikusių mokesčių mokėtojų nustatymo algoritmus, administruoja / sprendžia su nepateikusių išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų mokesčių mokėtojų nustatymu susijusius incidentus, siekdamas duomenų teikimo prievolės vykdymo užtikrinimo
7.8. siekdamas užtikrinti, sklandų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo į i. SAF posistemį procesą sprendžia incidentus registruotus VMI Pagalbos tarnyboje pagal priskirtas sritį;
7.9.pagal Departamento kompetenciją dalyvauja kuriant ir testuojant VMI prie FM programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, kūrimo, plėtros bei priežiūros, siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą, VMI veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, plėtrą ir eksploataciją;
7.10. siekdamas užtikrinti bendradarbiavimą su kitais VMI prie FM administracijos ir funkciniais padaliniais (darbo grupėmis ir komisijomis) bei AVMI, kitais VMI valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, teikia išvadas, konsultuoja žodžiu savo kompetencijos klausimais;
7.11. siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų kokybę, vykdo ir dalyvauja organizuojant VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
7.12. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Centralizuotas vidaus audito skyriaus Vidaus auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 40-218


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS

4. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė yra reikalinga užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau - skyriaus) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, atliekant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą ir vykdant poauditinę veiklą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - vidaus auditas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio, audito, vidaus audito, buhalterinės apskaitos ar finansinės kontrolės darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vidaus auditoriaus pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto ir piniginių lėšų (biudžetų) valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių, įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, bei raštvedybos taisyklėmis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet Explorer;
6.5. mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. atlikdamas vidaus auditus tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
7.1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;
7.1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;
7.1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;
7.1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;
7.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;
7.1.6. strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą;
7.1.7. informacinių sistemų veiksmingumą;
7.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių valdymą;
7.1.9. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą.
7.2. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;
7.3. rengia vidaus auditų programas, audito procedūrų schemų projektus ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui;
7.4. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus bei išvadoms pagrįsti tinkamus įrodymus;
7.5. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
7.6. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, taip pat atlieka kitus būtinus teisėtus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;
7.7. rengia testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus audito aplinkai ištirti ar numatytoms procedūroms atlikti;
7.8. rengia audito ataskaitų projektus, tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas, taip pat savo veiklos ataskaitas;
7.9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamų subjektų vadovais;
7.10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis, išvadomis bei rekomendacijomis skyriaus vedėją ir audituojamų subjektų vadovus;
7.11. skyriaus vedėjo pavedimu vadovauja vidaus audito grupei ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis;
7.12. užtikrina audito metu paimtų ar gautų dokumentų bei jų kopijų saugumą;
7.13. nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;
7.14. konsultuoja kitus skyriaus auditorius, specialistus ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus ir darbuotojus vidaus kontrolės bei vidaus audito klausimais;
7.15. kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ar procedūrų gerinimo klausimais;
7.16. teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus korespondencijos, normatyvinių dokumentų, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų;
7.17. tvarko vidaus audito bei kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;
7.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Teisėkūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. paskirtis

4. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir vertinti teisės aktų projektus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje ir įslaptintos informacijos apsaugą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;

6.3. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;

6.4. gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.10. išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.11. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių parengtų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisės akto turinio reikalavimams, teikia rengėjams pagalbą ir pasiūlymus dėl projektų ir lydimųjų dokumentų tobulinimo;

7.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis;

7.3. vertina ir pagal Krašto apsaugos ministerijos kompetenciją rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų arba darbo grupių parengtų įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

7.4. konsultuoja teisės aktų taikymo klausimais;

7.5. konsultuoja teisės aktų projektų atitikties nustatytiems reikalavimams ir teisėkūros procedūrų klausimais;

7.6. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios ar atlikti stebėseną teisės aktų, nustatančių krašto apsaugos sistemai aktualų teisinį reguliavimą;

7.7. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės sprendimams įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;

7.8. rengia atsakymus į valstybės ir kitų institucijų, taip pat gyventojų paklausimus (raštus);

7.9. vykdo Seime svarstomų teisės aktų projektų stebėseną ir apibendrintą informaciją apie krašto apsaugos sistemai aktualius teisės aktų projektus teikia Skyriaus vedėjui ir Teisės departamento direktoriui;

7.10. pagal kompetenciją atstovauja Krašto apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje svarstant Krašto apsaugos ministerijos pateiktus teisės aktų projektus, taip pat Ministro Pirmininko ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

7.11. atstovauja Teisės departamentui krašto apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse;

7.12. vertina mobilizacijos sistemos ir valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos teisinį reguliavimą ir KAS institucijų identifikuotas šios srities teisinio reguliavimo problemas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui dėl šių sričių teisinio reguliavimo keitimo tikslingumo ir pagrįstumo;

7.13. atlieka Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos identifikuotų teisėkūros klaidų dėl Krašto apsaugos ministerijos rengiamų teisės aktų projektų analizę ir parengia (atnaujina) esminių klaidų susistemintą sąvadą (apibendrinimą);

7.14. pagal savo kompetenciją Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Personalo valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-588

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdymo skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Personalo valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga padėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriui formuoti ir koordinuoti personalo valdymo politiką, valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą bei dalyvauti formuojant organizacinę kultūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - personalo valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

6.3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.

6.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Darbo kodeksu, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

6.5. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

7.2. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį (toliau - pavaduotojas) dėl veiklos tobulinimo.

7.3. Užtikrina Skyriaus parengtų siūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atsižvelgiant į Fondo valdybos veiklos tikslus ir uždavinius, pateikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.4. Užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau - Fondo administravimo įstaigos): Fondo valdybos administracijos padalinių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau - Fondo valdybos teritoriniai skyriai) bei kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau - kitos Fondo įstaigos), funkcijų ir pareigybių analizės atlikimą, pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų bei pareigybių skaičiaus, tarnybinių atlyginimų ir pareiginių algų schemų projektų rengimo organizavimą ir teikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.5. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo sudėties analizės atlikimą.

7.6. Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Fondo administravimo įstaigose.

7.7. Padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti personalo sudėtį.

7.8. Padeda Fondo valdybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje.

7.9. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizės atlikimą, padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti Fondo administravimo įstaigų personalo mokymo prioritetus, užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo metinių mokymo planų parengimą, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei užtikrina kitų su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusių funkcijų vykdymą.

7.10. Užtikrina teisinės, informacinės, mokslo, metodinės ir kitos literatūros, reikalingos Fondo administravimo įstaigų veiklai organizuoti komplektavimą, tvarkymą ir saugojimą.

7.11. Organizuoja Fondo administravimo įstaigų vadovų pasitarimus ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų šventinius renginius.

7.12. Padeda Fondo valdybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą.

7.13. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų Fondo valdybos administracijos padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.14. Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais Fondo valdybos administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Fondo valdyboje gerinimo Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.15. Užtikrina Fondo valdybos personalo pareigybių sąrašų rengimą, dalyvauja rengiant Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktorių, valstybės tarnautojų, darbuotojų tipinius pareigybių aprašymus, konsultuoja Fondo valdybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.

7.16. Organizuoja Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų.

7.17. Padeda Fondo valdybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą.

7.18. Užtikrina asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijų vykdymą bei personalo duomenų ir jų pokyčių Finansų valdymo sistemos Personalo valdymo modulyje administravimą.

7.19. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų prieigos aprašų administravimą ir duomenų teikimą Fondo valdybos informacinės sistemos administratoriui, atsakingam už prieigos valdymą.

7.20. Užtikrina Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų tarnybinės ir darbinės veiklos vertinimo organizavimą.

7.21. Užtikrina atostogų suteikimo Fondo valdybos personalui bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovams organizavimą.

7.22. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas.

7.23. Užtikrina Fondo valdybos personalo, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų asmens bylų ir kitų archyvinių bylų personalo klausimais formavimą, tvarkymą, saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą Fondo valdybos archyvui.

7.24. Padeda Fondo valdybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi pagal Skyriaus kompetenciją.

7.25. Padeda Fondo valdybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

7.26. Užtikrina apklausų organizavimą ir vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.27. Užtikrina sutarčių pasirašymo su mokymo institucijomis dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Fondo administravimo įstaigose organizavimą bei studentų praktikos sutarčių vykdymo Fondo valdybos administracijos padaliniuose kontrolę.

7.28. Vizuoja dokumentų, kuriuos pasirašo Fondo valdybos direktorius ar pavaduotojas, projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.29. Sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.

7.30. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę ir darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą.

7.31. Dalyvauja priėmimo į laisvas Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijose.

7.32. Organizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

7.33. Rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

7.34. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais.

7.35. Rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui.

7.36. Užtikrina teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.37. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų vaidmenų aprašymų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.38. Konsultuoja Fondo administravimo įstaigas, teikia joms rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą personalo valdymo klausimais.

7.39. Nagrinėja bei užtikrina prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos projektų parengimą, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus.

7.40. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus bei užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.41. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei perkamų prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

7.42. Užtiktina Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio analizės vykdymą, pasiūlymų formulavimą, užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui rengimą ir dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

7.43. Užtikrina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektų įgyvendinimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.44. Bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

7.45. Atstovauja Fondo valdybai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.

7.46. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos direktoriaus bei pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2724864, sodrainfo@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 40-511 (Administracijos direktoriaus 2017-11-22 įsakymo Nr. 40-572 redakcija)


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD-8)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau - vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti vienos iš socialinių mokslų studijų srities krypčių - sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti institucijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
7.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais inicijuoja jų teikimą;
7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis, rengia atsakymus į juos;
7.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Administracijos direktoriui;
7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;
7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7.7. organizuoja Vaiko gerovės komisijos (toliau - Komisija) posėdžius;
7.8. atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;
7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
7.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
7.11. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, visuomenės informavimo atstovams su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
7.13. rengia veiklos planus ir teikia veiklos ataskaitas Administracijos direktoriui;
7.14. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Socialinių reikalų ir sveikatos bei Švietimo, kultūros ir sporto departamentų veiklą, pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Skardininkai/izoliuotojai

Pobūdis: Nuo sausio pradžios projektui Belgijoje reikalingi papildomi 4 skardininkai/izoliuotojai darbui gamykloje.
Reikalavimai: Būtina turėti galiojantį VCA.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 169, 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbui Belgijoje ieškomi motyvuoti, profesionalūs ir darbštūs tarptautinių reisų vairuotojai darbui su įmonės vilkikais (distribucija, Beniliukso šalys).


Imonė siūlo:


• Geras darbo sąlygas belgiškoje imonėje;
• Vakarietišką atlyginimą (nuo 2500€ "į rankas") ir premijas;
• Apmokamas kasmetines atostogas;
• Visas Belgijos karalystės suteikiamas socialines garantijas;
• NEMOKAMĄ apgyvendinimą butuose arba namuose (kiekvienam žmogui atskiras miegamasis kambarys su reikalinga buitine technika);
• Kompanija sumoka visus socialinius mokesčius, kuriuos reikalauja sumokėti Belgijos įstatymai;
• Galimybė kas 4-6 savaites grįžti 1-2 savaitėms į Lietuvą.


Esant norui į Belgiją atsivežti šeimą, įmonė padės susitvarkyti reikiamus dokumentus ir suteiks konsultacijas dėl šeimos narių greito ir sklandaus integravimosi. Papildoma informacija apie darbo grafiką ir atlygį - susisiekus telefonu.


Susidomėjus prašome susisiekti su mumis telefonu +370 688 79 300 arba el. paštu gediminas@business-link.pro
Reikalavimai: • CE kategorija, 95 kodas ir patirtis dirbant tarptautinių reisų vairuotoju Vakarų Europoje;
• Asmeninis lengvasis automobilis;
• Gebėjimas paprastai susikalbėti anglų ar vokiečių kalba;
• Sugebėjimas pagal reikalavimus tvarkyti krovinio ir pervežimo dokumentus;

• Rekomendacijos – privalumas.
• Darbo su prekybos centrais patirtis būtų didelis privalumas.


Reikalingos asmeninės savybės:


• Patikimumas;
• Sąžiningumas;
• Punktualumas;
• Paslaugumas ir mandagumas;

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TS group"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Kaunas, Radvilenu pl., 8 688 79 300, gediminas@business-link.pro
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "TS group"  Vairuotojas – keleivių pavežėjas

Pobūdis: Jeigu turi gerus vairavimo įgūdžius, mėgsti vairuoti ir bendrauti su žmonėmis, įmonė siūlo vairuotojo (-jos) darbą Vilniuje su įmonės transportu.

* Darbas Vilniaus miete
* Suteikiamas automobilis
* Lankstus darbo grafikas
* Galimybė derinti su studijomis
Reikalavimai: * 2 metų vairavimo stažas
* Atsakingumas
* Orientacija į rezultatą
* Be žalingų įpročių

Teirautis telefonu +37060714970
Arba CV siusti lietuvataxify@gmail.com

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla nr.762515
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 860828280, lietuvataxify@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Individuali veikla nr.762515  Vadybininkas

Pobūdis: -Užsąkymų formavimas
-Atsakymai į standartines užklausas, užklausų nukreipimas
-Korespondencijos tvarkymas.
-Partnerių paieška
-Darbas iš namų.
Reikalavimai: -Labai geri rašytinės ir šnekamosios kalbos įgūdžiai
-Puikūs komunimavimo ir dėrybiniai sugebėjimai.
-Mokėjimas dirbti MS office programomis.
-Gebėjimas dirbti savarankiškai

Privalumai:
-Mokejimas dirbti AutoCad programa.
-Punktualumas
-Pastabumas
-Komunikabilumas
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Kruopštumas ir atsakingumas
-Taktiškumas ir malonus elgesys
-Iniciatyvumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Projektuotojas

Pobūdis: 2D durų brėžinių projektavimas. Užsąkymų formavimas.
Reikalavimai: -Mokėjimas dirbti su AutoCad ir Microsoft office programomis.
- geri derybiniai ir bendravimo įgūdžiai
- greita orientacija, laiko planavimas
- būtinos kalbų anglos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Prekių atrinkėjas (+4)

Pobūdis: -Atrinkti prekes klientams;
-Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
Grafikas: 15:00-24:00 val. 5 darbo dienos per sav. arba slenkantis grafikas 12:00-24:00 val. (3 darbo dienos, 3 laisvos dienos).
Reikalavimai: -Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
-Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 865655198, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Elektromonteris - remontininkas

Pobūdis: • Užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų gamybos įrengimų darbą, prižiūrint ir remontuojant elektrines ir mechanines gamybos įrengimų dalis. Atlikti savalaikį ir kokybišką cecho įrengimų remontą, techninę priežiūrą, profilaktiką.
• Remontuoti ir prižiūrėti apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizacijas, valdymo pultus. Pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrenginiuose, prietaisuose.
• Aptarnauti ir atlikti elektros skirstymo įrengimų, elektros pastočių žemos dalies iki 1000v ir elektros tinklų planinį aptarnavimą.
• Tikrinti šaldymo ir suspausto oro stotis, apie gedimus pranešti energetikos tarnybai.
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
- Dėl darbo kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis, darbo valandomis.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Reikalavimai: • Turėti suteiktą ne žemesnę VK kategoriją iki 1000V kvalifikacinę grupę.
• Žinoti įrengimų, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
• Žinoti elektrosaugos reikalavimus, elektros įrengimų įrengimo ir vartotojų elektros įrengimų eksploatacijos ir saugos taisykles.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89788, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Žemės ūkio poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 40-220
(Nauja redakcija 2016-04-26 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 40-205)
E. MIESTO DEPARTAMENTO
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Žemės ūkio poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga aptarnauti interesantus "vieno langelio" principu vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas (žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo srityse biudžetinėse įstaigose;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, žemės ūkio paslaugų teikimą, dokumentų valdymą, archyvavimą, interesantų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikia administracines žemės ūkio paslaugas;
7.2. konsultuoja, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims ir įformina valstybines (valstybės perduotas Savivaldybei) funkcijas - administracines žemės ūkio paslaugas pagal darbo vietos aprašą;
7.3. atsako už poskyrio dokumentų valdymą pagal vykdomas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
7.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus poskyrio vedėjui dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimo tobulinimo;
7.5. atlieka kitas darbo vietos apraše nustatytas ir su valstybinėmis (valstybės perduotomis savivaldybėms) funkcijomis - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu, susijusias veiklas;
7.6. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant, vykdantį valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikti administracines žemės ūkio paslaugas;
7.7. siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir institucijos strateginius tikslus, vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. 40-60


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS
PROJEKTAVIMO, SĄLYGŲ IŠDAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti ir administruoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas ir sutartis techniniams projektams ir teritorijų planavimo dokumentams, tikrinti bei derinti statinių projektus ir teritorijų planavimo dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - susisiekimo infrastruktūros plėtra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
6.3. turėti susisiekimo komunikacijų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo bei teritorijų planavimo specialisto atestatus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, vietos savivaldos, teritorijų planavimo, statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą ir statybos darbų atlikimą;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas techniniams projektams;
7.2. kaupia ir sistemina Vilniaus miesto parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų techniniams projektams duomenis;
7.3. rengia ir derina su statytojais sutartis prie prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų susisiekimo komunikacijų plėtrai;
7.4. rengia ir administruoja sutartis susisiekimo komunikacijų plėtrai;
7.5. pagal kompetenciją tikrina ir derina teritorijų planavimo dokumentus, dalyvauja Teritorijų planavimo komisijoje;
7.6. pagal kompetenciją tikrina ir derina statinių projektus;
7.7. nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei pareiškimus, rengia į juos atsakymus;
7.8. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
7.9. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Vyr. buhalteris-administratorius

Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolėpagal galiojančius LR įstatymus;
Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas savivaldybei, valstybinėms institucijoms;
Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų teikimas;
Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
Darbo užmokesčio apskaita;
Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
Ilgalaikio turto apskaita;
Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.Visai darbo dienai.(Pilnas etatas)

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Kepėjas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Transporto vadybininko

Pobūdis: Transporto techninės dalies priežiūra,
Vairuotojų priėmimas ir išleidimas,
Autovežių kokybės patikros,
Kuro pylimo ir optimalaus vairavimo priežiūra,
Žalų administravimas,
Vairuotojų mokymai ir kiti admin. darbai susiję su transporto ir vairuotoju priežiūra.
Reikalavimai: Mokėti anglų, rusų kalbas,
Patirtis transporto administravime,
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai,
Geri administravimo įgūdžiai,
Analitinis mąstymas, įžvalgumas,
Gebėjimas dirbti savarankiškai,

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vilniaus g. 6, 861033543, Laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Globay"  Paslaugų pardavimo vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323076?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Tiekimo vadybininkas

Pobūdis: -užsakymų išvežiojimas į objektus;
-darbo planavimas;
-tiekimo skyriaus užsakymų vykdymas.
Reikalavimai: -Darbštumas,;
-pareigingumas;
-atsakingumas;
-savarankiškumas;
-komunikabilumas;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
-geri vairavimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34B, 868666319, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Vadybininkas

Pobūdis: Tiekėjų paieška;
Tiekimo proceso planavimas, organizavimas ir kontroliavimas;
Duomenų suvedimas į su gamybos apskaitos programą, analizė, likučių valdymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybos įmonėje – privalumas.
Geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), rusų kalba – privalumas;
Kompiuterinis raštingumas (MS Office, AIVA - privalumas).
Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Operatorius

Pobūdis: Gamybos įrengimų (plastikinių gaminių liejimas) valdymas ir priežiūra;
Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas;
Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir nustatytų terminų laikymasis.

Reikalavimai: Darbo patirtis gamyboje - privalumas
Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją;
Galimybės dirbti gamybinėje aplinkoje.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Saltkalvis

Pobūdis: Gamybinės įrangos techninė priežiūra;
Gamybinės įrangos komponentų montavimas/demontavimas;
Gedimų lokalizavimas;
Gamybinės įrangos paruošimas remontui, remontas, paleidimas po remonto.
Reikalavimai: Profesinis arba techninis išsilavinimas (arba patirtis šioje srityje);
Darbo patirtis prie plastiko ir liejimo staklių – privalumas;
Mokėti atlikti įrengimų priežiūros ir remonto darbus;
Suprasti gamybinės įrangos mechaninės dalies specifiką;
Darbštumas, atsakingumas, orientacija į rezultatą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Sandelininkas

Pobūdis: Darbas gaminių/žaliavų sandėlyje;
Gaminių/žaliavų priėmimas ir išdavimas;
Gaminių ženklinimas ir sandėliavimas;
Atvykstančių / išvykstančių gaminių ir žaliavų sutikrinimas su dokumentais;
Nuolatinė prekių sandėlyje priežiūra, dalyvavimas inventorizacijose;
Informacijos teikimas komercijos skyriui;
Pagal poreikį, pildyti registrus, ataskaitas, žurnalus, dirbti su specializuota sandėlio apskaitos programa;
Darbas su autokrautuvu.
Reikalavimai: Analogiško arba panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją;
Kompiuterinis raštingumas, mokėti dirbti su specializuotomis sandėlio apskaitos programomis;
Atsakingumas, reiklumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Įvairaus profilio darbuotojai

Pobūdis: Darbo pobūdis
Darbas pas tiesioginį darbdavį Olandijoje.

Reikalingi darbuotojai įvairaus profilio nesunkiems fiziniams darbams. Būsite įdarbinti tiesiogiai vienoje lyderiaujančių Olandijos laikino įdarbinimo kompanijų, todėl darbo profilis įvairus:

Darbas renginiuose, muzikos festivaliuose
Pakavimo, prekių žymėjimo darbai sandėliuose
Darbai moderniuose ūkiuose ir šiltnamiuose
Darbai su įrenginiais fabrikuose
Kiti įvairūs darbai (Valymo, tvarkymo, krovimo)

SPECIALUS PASIŪLYMAS.
Išvykusiems dirbti iki Gruodžio 20 d. pirmas mėnesis apgyvendinimo nemokamas! Garantuotas darbas per Šventes 200% apmokėjimu. Kreipkitės jau šiandien!
Įmanoma ir terminuota vieno mėnesio sutartis.
Reikalavimai: Reikalavimai

Anglų kalbos bazinės žinios komunikacijai. (B1)
Sveikata leidžianti dirbti nesunkius fizinius darbus
Minimalus kontraktas - 3 mėnesiai, todėl suteikiame galimybe išvykti ir studentams laisvu nuo studijų metu.
Atsakingumas, sąžiningumas, noras dirbti ir užsidirbti!


Mes jums siūlome

Suteikiamas apgyvendinimas
Transportavimas į/iš darbo
Visos socialinės garantijos, sveikatos draudimas ir t.t.
Dirbant naktimis, savaitgaliais ar švenčių dienomis apmokėjimas 150-200% įprasto tarifo.
Jokių agentūros, įdarbinimo ar užslėptų mokesčių.


Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiranta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 131 - 408B, 862621888, sm@tiranta.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Tiranta"  Maketuotoja (1 etatas arba 0,5 etato)

Pobūdis: Įvairios reklaminės medžiagos maketavimas ir paruošimas spaudai
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas;
Kruopštumas, organizuotumas, atidumas detalėms;
Efektyvus maketavavimo darbas, Operatyviai atliekamos korekcijos;
Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mesoderma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 60, office@mesoderma.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Mesoderma"  CNC apdirbimo centro operatoriaus (darbas su frezavimo staklėmis)

Pobūdis:
Darbas su CNC metalo apdirbimo centru (programinio valdymo frezavimo staklės).

Gaminių iš plieno, aliuminio, plastiko gamyba.

Nepertraukiamos gamybos užtikrinimas.

Kokybės kontrolė.

Galimybė derinti su studijomis ar kitu darbu.

Darbo specifikos apmokome vietoje.

Susidomėjusius prašome siųsti CV el. paštu: info@metalista.lt arba susisiekti telefonu +37063362455
Reikalavimai:
Kandidatas turi turėti gerus pagrindus mechanikoje, technikoje, būti kruopščiu, atsakingu ir motyvuotu, tobulėti ir mokytis.

Darbo užmokestis tiesiogiai priklauso nuo rezultatų - lubų nėra.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metalista"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pušaloto g., 863362455, info@metalista.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Metalista"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas su bortiniu sunkvežimiu po Lietuvą, retos išvykos į Lenkiją ir Latviją.
Reikalavimai: C kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 840 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MV steel group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Nemajūnų g. 19B, 861880963, deimantas@mvsteelgroup.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "MV steel group"  Sandėlininkas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bravo LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323049?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Bravo LT"  Vairuotojas vilkiko su tentine priekaba

Pobūdis: Stabilus reisas i Danija
Jonava -DK - Jonava
Reikalavimai: CE kategorija
be zalingu iprociu
Gyvenamoji vieta - Jonava, Kaunas, Ukmerge, Utena

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arven"
Miestas: Jonava, Kaunas, Ukmergė, Utena
Kreiptis: 867607677
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Arven"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Ieškomas lengvųjų ir mikroautobusų autošaltkalvis - važiuoklės remontui
Reikalavimai: Patirtis 1 metai, atsakingumas, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senas žibintas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Gegužių 2a, 8 698 38005
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Senas žibintas"  Reklamos pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Atsinaujinusiems portalams anonsas.lt ir asa.lt reikalingi pardavimo vadybininkai. Darbas tiek biure, tiek nuotolinis laisvai samdomas. Galima ne tik Vilniuje.

Esame didžiausias specializuotų, dalykinės informacijos portalų tinklas. Dirbame turinio marketingo ir kontekstinės reklamos srityje. Tai efektyviausiais pripažinti reklaminiai formatai. Mūsų pardavimų komanda susideda iš žmonių atėjusių į pardavimus iš įvairių sričių. Įvairiapusiška gyvenimiška ir verslo patirtis leidžia išlaikyti puikią kolektyvo atmosferą, bei leido sukurti efektyvią pardavimo metodiką.

Pardavimo vadybininkas yra labai svarbi mūsų veiklos grandis. Veiklos pradžioje pardavimo vadybininkas bedrauja su įmonių atstovais kviesdamas reklamuotis portaluose. Perspektyvoje pardavimų vadybininkas ima atlikti projekto vadovo funkcijas daugiau dėmesio skirdamas surinktiems klientams. Gabiausieji gali imtis vystyti ir valdyti atskirus projektus.

Jūsų darbas bus įdomus ir prasmingas. Jūs galite įsijungti į kolektyvą kuris kuria naudingus ir aukštos kokybės patarimus visuomenei. Jūs galėsite ieškoti įdomių idėjų turiniui ir jas įgyvendinti.
Labai laukiame kandidatų kuriems itin patrauklus neformalusis pardavimo būdas.
Reikalavimai
Mūsų nebaido jei neturite tokio darbo patirties. Mums svarbiausias pasirinkimo kriterijus yra kandidato motyvacija tapti aukštos kvalifikacijos pardavimo specialistu. Atitinkamai turite būti išbandę arba puikiai žinoti kas tai per darbas ir kokios jo perpektyvos.
Išklausysime tik tuos kandidatus, kurie parašys mums skirtą motyvacinį laišką.
Mes jums siūlome
Puikias savirealizacijos galimybes;
Darbą kur bendrausite su naujais ir įdomiais žmonėmis;
Naujausias pardavimo ir NLP praktines žinias;
Įdomų ir pažinimo kupiną bendrą laisvalaikį;
Sudarysime sąlygas aktyviai įsilieti į profesionalią šios srities bendruomenę;
Uždarbio galimybes kurios tiesiogiai priklausys nuo sugebėjimų ir įdėto darbo.

Atlyginimas didžiąja dalimi susideda iš komisinių. Turintys argumentų kitokioms atlygio sąlygoms taip pat bus išklausyti ir turi galimybių dirbti savo norimomis sąlygomis.
Atlyginimas
300–1500 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Reikalavimai: Motyvacija dirbti aktyviuose pardavimuose ir projektų valdyme. Dirbusiems aktyviuose B2B prašome paaiškinti kuo mes sudominome. Nedirbusiems išsamesnis motyvacinis kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kokias perspektyvas matote tokiame darbe, papasakokite kiek žinote apie aktyvius pardavimus

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Kreiptis: sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Pietvakarių baro operatorius – apeivis

Pobūdis: Asmuo vykdys jam priskirtų automatizuotų katilinių (iki 1,6MPa), šilumos tinklų, šilumos punktų
periodinius apvažiavimus/ apėjimus ir jų techninę priežiūrą;
 Aptarnaus (eksploatuos) deginančius skystą ir dujinį kurą vandens šildymo katilus iki 58MW šiluminės
galios;
 Turės pildyti operatyvinę ir techninę dokumentaciją, vesti apskaitos prietaisų rodmenų fiksavimo
žiniaraščius;
 Bendradarbiauti su kitais padaliniais eksploatacijos, techninės priežiūros ir remonto klausimais.
Reikalavimai: Vidurinis arba profesinis išsilavinimas;
 Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto/ operatoriaus arba automatizuotų katilinių
operatoriaus pažymėjimas;
 Vairuotojo pažymėjimas (B kat.)
 Kvalifikuota, darbšti ir drausminga asmenybė;
 Iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Ryšių ir informacinių sistemų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KIBERNETINIO SAUGUMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamento (toliau - Departamentas) Ryšių ir informacinių sistemų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyr. specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyr. specialisto pareigybė reikalinga dokumentams, susijusiems su krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) ryšių ir informacinių sistemų (toliau - RIS) programų biudžeto planavimu, rengti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - KAS RIS politikos formavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę nei 1 metų darbo patirtį planuojant resursus, reikalingus informacinių technologijų pagrindu veikiančių sistemų ar jų dalių įsigijimui, eksploatacijai ar modernizavimui;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, KAS veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos politikos nuostatas, KAS plėtros tikslus, uždavinius ir prioritetus;

6.5. žinoti RIS raidos tendencijas ir aktualijas;

6.6. žinoti tarptautinių organizacijų veiklos saugumo ir gynybos srityje pagrindus, tikslus ir uždavinius, svarbiausius tarptautinius susitarimus saugumo ir gynybos srityje;

6.7. būti susipažinęs su RIS problematika, pagrindiniais šios srities Lietuvos Respublikos teisės aktais, įskaitant strategijas ar programas, taip pat tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje;

6.8. išmanyti NATO ir Europos Sąjungos (toliau - ES) terminiją, RIS srityje vartojamus terminus ir sąvokas;

6.9. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Departamento vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

6.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B1) lygiu;

6.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia gaires ir teisės aktų, susijusių su KAS RIS programų biudžeto planavimu, projektus;

7.2. vertina resursų, susijusių su KAS RIS plėtra ir priežiūra, poreikį;

7.3. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus KAS RIS plėtros biudžeto planavimo klausimais;

7.4. vertina KAS RIS programų biudžeto vykdymą ir siūlymus, susijusius su KAS įsigijimų planų RIS srityje keitimu;

7.5. rengia analitinę ir informacinę medžiagą RIS programų biudžeto klausimais;

7.6. pagal kompetenciją ir nustatytą atsakomybę atstovauja Lietuvos Respublikai ir Krašto apsaugos ministerijai, dirba NATO ir ES institucijose, agentūrose, komitetuose ir kitose organizacijose ir forumuose;

7.7. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735696, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Specialiųjų darbų vadovas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos verslas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323012?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos verslas"  Vairuotojai CE kat

Pobūdis: Ieškomi tolimųjų reisų vairuotojai! Pagrindinis darbas Švedijoje!

Reikia CE kategorijos turinčių vairuotojų. Įmonė ieško sąžiningų, pareigingų ir rimtai žiūrinčių į darbą vairuotojų. Darbas 6 savaites, poilsis 2-3 savaites.

Laikomės darbo ir poilsio rėžimo, visi savaitgaliai bazėje.

Privalumai: virtuvė, skalbykla, dušas, mašinų stovėjimo aikštelė,automobiliu plovykla

Turime galimybe apmokinti vairuotojus be patirties.

Garantuojame laiku mokamą atlyginimą ir visas sąlygas už Jūsų sąžiningumą ir darbą.
Reikalavimai: Reikalavimai:
ADR, Anglu kalba - privalumas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raisitra"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 867220352
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Raisitra"  Veterinarijos gydytoja

Pobūdis: Greitai atsidarančiai smulkių gyvūnų veterinarijos klinikai Antakalnyje ieškomas veterinarijos gydytoja ar gydytojas.
Atlyginimas priklauso nuo darbo patirties ir specializacijos.
Reikalavimai: Pageidautina su patirtimi.
Mokėjimas dirbti savarankiškai.
Patirtis minkštųjų audinių chirurgijoje.
Noras mokytis ir specializuotis.
Rusų ir anglų kalba- privalumas.
Atsakingumas ir sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Divetos veterinarija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., divetos.veterinarija@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie MB "Divetos veterinarija"  IT pardavimų vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Esamų ir potencialių klientų specifinių poreikių aiškinimasis, taikant specifines technines žinias apie produktus;
• Šalti skambučiai, siekiant sukurti susidomėjimą apie produktus ir paslaugas, verslo ryšių plėtojimas ir susitikimų organizavimas;
• Išsamios informacijos apie technines specifikacijas ir veikimo principus, pilnai atitinkančius kliento poreikius, pristatymas;
• Derybų vedimas ir IT sprendimų pardavimas įmonėms;
• Pardavimų pasiūlymų rengimas;
• Po-pardaviminių projektų valdymas ir techninis palaikymas: naudojantis techninėmis žiniomis kartu su pardavimų įgūdžiais teikti patarimus ir palaikymą apie IT produktus, kuriems reikalinga tinkamo lygio kompetencija;
• Pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas;
• Bendravimas su esamais klientais, siekiant išlaikyti ryšius ir reklamuoti papildomus produktus ir atnaujinimus;
• Informacijos apie konkurentų produkciją ir veiklą rinkimas ir analizė.
Reikalavimai: Įgūdžiai ir reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas IT srityje arba lygiavertis;
• Ne mažesnė nei 3-5 metų patirtis IT pardavimų verslo klientams srityje;
• Darbo patirtis IT tinklų ir wi-fi sprendimų pardavimuose arba prieš-pardavimuose įmonėms būtų privalumas;
• Puikus lietuvių, anglų kalbų mokėjimas, rusų kalba būtų privalumas;
• Aktyvaus bendravimo, savarankiškumo ir sprendimų priėmimo įgūdžiai;
• Puikūs analitiniai ekstra situacijų sprendimo gebėjimai;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA Adventus solutions filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lapių g. 1, 852756666, info@adventus.lt
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie SIA Adventus solutions filialas  Durų montuotojo

Pobūdis: Vidaus dųrų montavimas
Reikalavimai: Įmonė siūlo pastovų darbą vidaus durų montuotojui. Patirtis būtina. Atlyginimas 800 Eur ir daugiau, priklauso nuo atliktų darbų kiekio.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VIP durys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869999935
Skelbimo data: 2017.12.10

Atsiliepimai apie UAB "VIP durys"  Masazuotoja

Pobūdis: Reikalinga masazuotoja,dirbti izraeli spa salone geros darbo salygos geras uzdarbis,su apgyvendinimu.teirautis +37060511011 +972535288357
Reikalavimai: Reikalinga masazuotoja,dirbti izraeli spa salone geros darbo salygos geras uzdarbis,su apgyvendinimu.teirautis +37060511011 +972535288357

Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860511011, mantastaranas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "FS group"  Virėjas

Pobūdis: Masto gamyba restorane
Reikalavimai: Atsakingas, pareigingumas, patirtis virtuvėje.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Melorsa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 6B, 864054588, rolandas@tikrapica.lt
Skelbimo data: 2017.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Melorsa"  Buhalterė

Pobūdis: UAB "EMSI" ieško buhalterio darbui buhalterių komandoje.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnisis išsilavinimas (buhalterinės apskaitos, finansų srityse); ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtis; Verslo apskaitos standartų, mokesčių, LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, išmanymas; atsakingumas, kruopštumas, organizuotumas; gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMSI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865614060, buhalterija@emsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "EMSI"  Viešųjų pirkimų specialistas

Pobūdis: Viešųjų pirkimų vykdymas perkančiojoje organizacijoje.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis vykdant viešuosius pirkimus perkančiojoje organizacijoje. Darbo patirtis su CVPIS. Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais išmanymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., 862076944, saulius.dragunas@vstt.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba  Langų montuotojas

Pobūdis: Langų montavimas
Reikalavimai: Noras dirbti, kruopštumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Apdailininkas

Pobūdis: Vidaus, išorės apdailos, dažymo ir kiti apdailos darbai.
Reikalavimai: Noras dirbti, žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860293261, arkorus.info@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Arkorus"  Lygintoja, pakuotoja

Pobūdis: Trikotažinių vaikiškų rūbelių lyginimas, pakavimas
Reikalavimai: Kruopštumas,spartumas , atsakingas požiūris į darbą

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilaugė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl.76, 867610367
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Vilaugė"  Siuvėja universalia siuvimo mašina

Pobūdis: Trikotažinių vaikiškų rūbelių siuvimas
Reikalavimai: Kruopštumas,spartumas , atsakingas požiūris į darbą

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilaugė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl.76, 867610367
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Vilaugė"  Šiaulių patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

ŠIAULIŲ PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Šiaulių patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.


III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -atlieka patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;

7.3. pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

7.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Programos priemonių informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.5. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai lėšas;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos pagal Programos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus,, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.11 pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo struktūrinio padalinio valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais.

7.12. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama pagal paramos priemones, konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.13. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, teismų praktiką, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisėjo padėjėjas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
6.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus tarnybai reikalingus norminius teisės aktus;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, savo kompetencijos ribose teikti informaciją interesantams ir spręsti iškilusias problemas;
6.7. turėti praktinio darbo teisme patirtį arba būti atlikus praktiką teisme, prokuratūroje ar advokatų kontoroje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, tarptautinius teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
8. Analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir apie jas referuoja teisėjui.
9. Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
10. Teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamus raštų projektus.
11. Prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, rengia ataskaitas.
12. Informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, sega procesinius teismo dokumentus, juos nuasmenina.
13. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) teismo pirmininko nustatyta tvarka atlieka kitų teisėjų padėjėjų darbą.
14. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
15. Vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Tauragės patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. birželio 23 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. birželio 21 d.

įsakymu Nr. PS1-578

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

TAURAGĖS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Tauragės patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;

7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. spalio 3 d.

įsakymu Nr. PS1-1041

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

VILNIAUS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t. y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, reglamentuojančius valstybės bei ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu pateiktų duomenų patikras, t. y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų pagal priemones rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t. y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų bei užsakomųjų patikrų tobulinimo klausimais;

7.3. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant LR ir ES paramą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus, Lietuvos Respublikos darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;
7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;
7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;
7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;
7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;
7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;
7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir / ar papildyti;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Marijampolės patikrų vietoje skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. PS1-1203

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

MARIJAMPOLĖS PATIKRŲ VIETOJE SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) Marijampolės patikrų vietoje skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti, kad patikros, t.y. patikros vietoje ir nuotolinės patikros, bei užsakomosios patikros būtų atliktos tinkamai ir laiku.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - atlieka patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, bei užsakomąsias patikras.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus, nustatančius valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšų tvarkymą, taip pat kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų tvarkymą;

6.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.4. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. gerai mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka paraiškose bei kituose dokumentuose, susijusiuose su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų priemonių įgyvendinimu, pateiktų duomenų patikras, t.y. patikras vietoje ir nuotolines patikras, įskaitant užsakomąsias patikras, rengia patikrų vietoje ataskaitas, patikrų duomenis perkelia į informacines sistemas;

7.2. analizuoja patikrų rezultatus, Skyriaus vedėjui teikia išvadas ir pasiūlymus patikrų, t.y. patikrų vietoje ir nuotolinių patikrų, bei užsakomųjų patikrų, tobulinimo klausimais;

7.3. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl informacinių sistemų bei kontrolės procedūrų aprašų tobulinimo;

7.4. laiku informuoja Skyriaus vedėją apie nustatytus ir jam žinomus pažeidimus ar apgaulės atvejus, panaudojant valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai lėšas;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją teikia pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams, siekiant užtikrinti valstybės bei ES paramos lėšų naudojimo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie valstybės bei ES paramos priemones ūkininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, teikia visą su atliekamais darbais susijusią dokumentaciją ir informaciją tikrinimą atliekantiems valstybės ar ES įgaliotiems pareigūnams;

7.7. užtikrina dokumentų ir duomenų, susijusių su valstybės bei ES parama konfidencialumą. Nenaudoja konfidencialios informacijos asmeniniais tikslais ir kitais atvejais, prieštaraujančiais įstatymams ar darančiais žalą Agentūros interesams;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją, jei reikia, kreipiasi į įvairias institucijas, organizacijas ar kitus asmenis dėl papildomos informacijos (duomenų) apie pareiškėją (paramos gavėją) surinkimo;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais dėl reikiamos informacijos gavimo ar pateikimo;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;

7.13. Agentūros direktoriaus pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje bei administraciniuose teismuose nagrinėjant pareiškėjų skundus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Marijampolės paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. PS1-1203

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

Marijampolės PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Marijampolės paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos Respublikos (toliau - LR) ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonėms įgyvendinti Marijampolės apskrityje ir atsiskaityti už šių priemonių vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;

7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų ir pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų, įskaitant mokėjimo prašymų pagal nacionalinės paramos priemones ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;

7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

7.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;

7.8. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Vilnius, Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Teisės departamento Atstovavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. lapkričio 23 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

TEISĖS DEPARTAMENTO

ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento (toliau - Departamentas) Atstovavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos (toliau - ES) paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, nagrinėti piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiksmų ir sprendimų, teisminiu būdu išieškoti grąžintinas lėšas, atstovauti Agentūrai teismuose ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose bei teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Agentūrai suteiktas teises ir įgalinimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. (2017 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. PS1-1203 redakcija nuo 2017 m. lapkričio 23 d.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramos administravime ir bendrosios veiklos srities funkcijas - teisės valdymo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti žemės ūkio sektoriaus valdymo ir teisinio reguliavimo principus;

6.3. gerai išmanyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, ES reglamentus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.5. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų;

7.2. rengia medžiagą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, teismams, kitoms institucijoms, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės ir ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo bei iš sutarčių kylančiuose ginčuose;

7.3. atstovauja Agentūrai Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, teismuose ir kitose institucijose ginčuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl valstybės bei ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei priemonių administravimo, iš bendradarbiavimo bei duomenų teikimo sutarčių kylančiuose ginčuose, tai pat bylose dėl Agentūros pirkimų vykdymo bei kitose teisminėse bylose, ginant Agentūros interesus vadovybei pavedus;

7.4. pagal Skyriaus kompetenciją teisminiu būdu išieško grąžintinas lėšas, perduoda antstolių kontoroms vykdyti vykdomuosius dokumentus;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją, susijusią su Agentūros dalyvavimu teisminiuose ginčuose;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja ir sistemina informaciją apie grąžintinų lėšų išieškojimą teisminiu būdu, teikia ją Agentūros padaliniams;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių ir kitų asmenų pateiktus paklausimus, pareiškimus, pretenzijas ir skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių valstybinėse institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.11. teikia Agentūros vadovybei išvadas ir pasiūlymus teisės klausimais;

7.12. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, teikia informaciją teisės klausimais, ataskaitas jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.13. tvarko skyriaus dokumentaciją, rengia bei tvarko skyriaus bylų nomenklatūrą, pagal patvirtintą nomenklatūrą formuoja bei tvarko bylas, parengia jas perdavimui į archyvą, sunaikinti;

7.14. užtikrina slaptos medžiagos, susijusios su valstybės ir ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, naudojamos vykdant darbo funkcijas, konfidencialumą;

7.15. dalyvauja rengiant Skyriaus mokymų planus, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;

7.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. 1T-50 (1.12.)


SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Skundų nagrinėjimo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas asmens duomenų apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje, tarptautiniuose ryšiuose, taip pat specialiojoje veiklos srityje - skundų nagrinėjime ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - Inspekcija) įsipareigojimų vykdyme Europos Sąjungos bei tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
6.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
6.3. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
6.4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.5. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.6. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Nagrinėja asmenų prašymus ir skundus dėl Elektroninių ryšių įstatymo nuostatų bei Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo galimų pažeidimų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei atlieka asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir privatumo apsaugos tikrinimus (asmenų prašymų ir skundų bei Inspekcijos direktoriaus pavaduotojo ar Skyriaus vedėjo pavedimo pagrindu), rengia patikrinimų aktus, atsakymus, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.2. Surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal Inspekcijos suteiktus įgaliojimus, rengia nutarimų projektus administracinio nusižengimo bylose, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, laikymąsi.
7.3. Rengia rekomendacijas ir nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos, siekiant užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, laikymąsi.
7.4. Atstovauja Inspekcijai teismuose, nagrinėjant bylas dėl duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos pažeidimų, kad pateiktų nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją duomenų apsaugos klausimais.
7.5. Pildo Administracinių nusižengimų registrą pagal suteiktas prieigos teises, siekiant užfiksuoti administracinius nusižengimus duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos srityje.
7.6. Nagrinėja užsienio valstybėse gyvenančių duomenų subjektų paklausimus ir skundus, rengia atsakymus duomenų subjektams, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.7. Renka, kaupia, sistemina, apibendrina informaciją apie Skyriuje nagrinėjamus asmenų prašymus ir skundus, teismų priimtus sprendimus ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams, siekiant suteikti informaciją apie Skyriaus veiklą.
7.8. Nagrinėja duomenų valdytojų prašymus dėl asmens duomenų teikimo užsienio valstybių duomenų gavėjams ir rengia leidimus teikti asmens duomenis arba motyvuotus raštus dėl atsisakymo išduoti leidimus, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.9. Stebi ir vykdo pavedimus, gautus iš LINESIS informacinės sistemos, kad pateiktų nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją duomenų apsaugos klausimais.
7.10. Rengia informaciją kitoms užsienio valstybėms apie Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir jų administravimo praktiką, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.11. Nagrinėja tarptautinių dokumentų projektus, rengia informaciją duomenų apsaugos klausimais Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.12. Renka, kaupia, sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie duomenų apsaugą kitose užsienio valstybėse ir teikia ją susipažinimui Inspekcijos valstybės tarnautojams, siekiant suteikti informaciją apie kitų užsienio valstybių praktiką duomenų apsaugos klausimais.
7.13. Inspekcijos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo pavedimu, pritarus Skyriaus vedėjui, dalyvauja ir teikia Inspekcijos poziciją Europos Komisijos, Europos Tarybos darbo grupių ir kitų profesinių bei duomenų apsaugos institucijų ir organizacijų veikloje, atstovauja Inspekcijai kituose renginiuose.
7.14. Rengia ir derina vidaus dokumentus, siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir funkcijas.
7.15. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
7.16. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus g. 6, (85)2312680, rima.vitkiene@ada.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  Teisės ir prevencijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos
tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus
2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1-42 (Valstybės
dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie
Finansų ministerijos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1-253 redakcija)

TEISĖS IR PREVENCIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir prevencijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti, kaip laikomasi teisės aktų nuostatų Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) atliekant funkcijas, vykdyti teisės aktų nuostatų laikymosi prevenciją bei priežiūrą Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančiose įstaigose, dalyvauti vykdant korupcijos prevenciją Tarnyboje ir įgyvendinant žmogiškųjų išteklių valdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos, bendrosios veiklos srities funkcijas - žmogiškųjų išteklių valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisėkūros pagrindus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, susijusias su funkcijų atlikimu, teisės aktų rengimo rekomendacijas bei dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrindamas, kad siekiant Tarnybos tikslų ir atliekant funkcijas būtų laikomasi teisės aktų nuostatų:
7.1.1. teikia Tarnybos darbuotojams teisines konsultacijas, reikalingas funkcijoms atlikti bei su darbo santykiais Tarnyboje susijusiais klausimais;
7.1.2. koordinuoja Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos procedūrų vadovo stebėseną, papildymą bei patikslinimą; pagal skyriaus kompetenciją rengia procedūrų aprašų projektus;
7.1.3. vizuoja darbuotojų parengtus Tarnybos direktoriaus įsakymų, siunčiamų raštų projektus;
7.1.4. pagal Tarnybos kompetenciją rengia dokumentus administracinių nusižengimų byloms nagrinėti ne teismo tvarka arba byloms perduoti nagrinėti teismui;
7.1.5. Tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Tarnybai ar Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja Tarnyba, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų teismuose Tarnybos kompetencijos klausimais.
7.2. Užtikrindamas teisės aktų, susijusių su Tarnybos veikla, projektų parengimą tinkamai ir laiku:
7.2.1. pagal kompetenciją rengia Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
7.2.2. atlieka nuolatinę teisės aktų bei jų pakeitimų stebėseną, tikrina Tarnybos vidaus teisės aktų atitiktį galiojantiems norminiams teisės aktams;
7.2.3. teikia pasiūlymus dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, projektus;
7.2.4. skyriaus vedėjo pavedimu registruoja Tarnybos priimtus norminius teisės aktus Teisės aktų registre.
7.3. Užtikrindamas korupcijos prevencijos vykdymą Tarnyboje, vertina su Tarnybos veikla susijusius teisės aktus antikorupciniu požiūriu, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei atlieka kitą su korupcijos prevencija ir korupcinių pažeidimų tyrimu Tarnyboje susijusią veiklą.
7.4. Vykdydamas teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą, leidybą ir gamybą, nuostatų laikymosi priežiūrą tvirtinančiose įstaigose ir užtikrindamas šių teisės aktų pažeidimų prevenciją:
7.4.1. konsultuoja, teikia įstaigoms metodinę pagalbą ir atlieka stebėseną;
7.4.2. skyriaus vedėjo pavedimu atlieka teisės aktų nuostatų laikymosi tvirtinančiose įstaigose tikrinimus ir juos įformina aktais;
7.4.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus.
7.5. Užtikrindamas žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimą ir dalyvavimą formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą:
7.5.1. atlieka asmens, atsakingo už personalo dokumentų tvarkymą, funkcijas;
7.5.2. sudaro Tarnybos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
7.5.3. padeda personalui įgyvendinti teisę siekti karjeros Tarnyboje;
7.5.4. organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigoms užimti.
7.6. Dalyvauja rengiant skyriaus veiklos metinių bei ketvirtinių planų, ataskaitų projektus.
7.7. Rengia savo veiklos ataskaitas ir jas teikia skyriaus vedėjui Tarnyboje nustatytais terminais.
7.8. Sistemina, sudaro, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
7.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Tarnyboje sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.
7.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Tarnybos veiklos tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 17, (85)2127218, jolanta.grizinauskiene@vdtat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba  Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

URBANISTINĖS PLĖTROS IR ŪKIO DEPARTAMENTO

STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statinių projektų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities - statinių naudojimo priežiūros, statinių statybos darbų priežiūros - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos, elektros inžinerijos ar elektronikos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, statinių statybą, naudojimą ir priežiūrą, Dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer,

6.4. gebėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo patirtį statybos darbų priežiūros ir/ar statinių naudojimo srityse.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti, kad Šiaulių miesto teritorijoje esantys ir Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirti statiniai būtų naudojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų, statinių projektų, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimų:

7.1.2. vykdo statinių naudojimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip skyriaus vedėjo įsakymu jam priskirtoje teritorijoje Statybos skyriaus vykdomos statinių naudojimo priežiūros statinių grupei priskirtų statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai naudoja bei prižiūri statinius, reikalauja, kad statinių savininkai, naudotojai ir statinių prižiūrėtojai laikytųsi statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų;

7.1.3. pagal Skyriaus kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus ir per Administracinių nusižengimų kodekse numatytus terminus perduoda juos organams, įgaliotiems nagrinėti administracinio nusižengimo bylas.

7.2. Išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų, statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį.

7.3. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, rengia raštų, atsakymų projektus, konsultuoja interesantus pareigybės aprašyme priskirtos kompetencijos klausimais.

7.4. Dalyvauja daugiabučių namų renovacijos savivaldybės programose, bendradarbiauja su projekto vykdytoju, atsakingas už kontaktų su projekto vykdytoju, programos vykdymo administratoriumi ir kitais asmenimis palaikymą bei dalyvavimą pagal poreikį formuojamų darbo grupių posėdžiuose.

7.5. Įvertina rangovų statybos darbų sąmatinius skaičiavimus, rengia numatomų vykdyti statybos darbų sąmatinius skaičiavimus, rengia ataskaitų projektus apie Skyriaus veiklą, programų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą, pildo Skyrius veiklos įgyvendinimo informacines ir statistines lenteles.

7.6. Rengia techninės dokumentacijos parengimo techninių užduočių projektus, tikrina parengtus techninius ir darbo projektus.

7.7. Rengia inžinerinių paslaugų, statybos rangos darbų konkursų dokumentus bei sutarčių projektus, vykdo mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

7.8. Pagal savo kompetenciją vykdo statinių, kurių statybos darbų organizavimas yra Statybos skyriaus kompetencijoje, statybos darbų priežiūrą, kontroliuoja rangovų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

7.9. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, analizuoja informaciją ir teikia pasiūlymus su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais, kad būtų įgyvendinti darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai.

7.10. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija  Dažytojai

Reikalavimai: 2 metų patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Romuvos 2-oji, 860328226, uabapresta@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Apresta"  Buhalteris

Pobūdis: - buhalterinės apskaitos dokumentų apskaitymas;
- tarpinių finansinių ataskaitų, metinių finansinių atskaitomybių rengimas;
-apskaitininkių, jaunesniųjų buhalterių atlikto darbo patikrinimas, klaidų taisymas;
- kiti darbai, susiję su buhalterinėmis funkcijomis;
- dalijimasis finansinėmis įžvalgomis su kolektyvo nariais, prisidėjimas optimizuojant darbų procesus;
-darbas su buhalterinės apskaitos programa Agnum.
Reikalavimai: - Aukštasis buhalterinis, ekonominis ar finansinis išsilavinimas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- buhalterinio darbo patirtis nuo 3 metų;
- buhalterinę ir mokestinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų, verslo apskaitos standartų žinojimas;
- noras tobulinti savo žinias ir įgūdžius.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Accounting experts LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Baltrušaičio g. 9, 861632595, aina@aexperts.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Accounting experts LT"  Auto elektrikas

Pobūdis: Elektros gedimų nustatymas ir remontas. Kompiuterinė diagnostika.
Reikalavimai: 2 metų darbo patirtis. Auto elektriko išsilavinimas būtų privalumas. Svarbu noras, gebėjimas dirbti ir mokytis, gilinti žinias savo darbo srityje. 1000 € iki mokesčių išskaitymo / apie 760 € "į rankas" Įmonė: UAB "Ugrimina" Miestas: Vilnius Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861552532, ervinas@ugrimina.lt. Paskelbta: 2017.07.04.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 861552532, ervinas@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Vairuotojo su. "C" kategorija

Pobūdis: Įmonės prekių pervežimas
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į patikėtą užduotį. Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Wellbus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 869819064, sauliusj72@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Wellbus"  Šaltkalvis - remontininkas

Pobūdis: Technologinių mašinų ir įrenginių mechaninės dalies techninė priežiūra ir remontas;
Operatyvus įrengimų gedimų šalinimas;
Įrangos ir įrenginių profilaktinė priežiūra;
Įrangos defektavimas, gedimo priežasties nustatymas, atsarginių dalių parinkimas ir užsakymas;
Atsarginių detalių/mazgų remontas.
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas, profesinis išsilavinimas mechanikos srityje - privalumas;
Ne mažesnė nei metų panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas skaityti brėžinius;
Gebėjimas atlikti nesudėtingus suvirinimo darbus – privalumas;
Kompiuterinio raštingumo pagrindai;
Atsakingumas, kruopštumas, loginis mąstymas, gebėjimas greitai priimti sprendimą pagal situaciją;
Galimybė dirbti pamaininį darbą (dieninės ir naktinės pamainos).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus baldai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 178B, 868755955, atranka@vilniausbaldai.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus baldai"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Individualių namų statyba, fasado, stogo darbai Klaipėdos rajone.
Reikalavimai: Patirtis statybose.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Statybų brigada"  Statybų inžinierius

Pobūdis: Pagalba statybos vadovui;
Planuoti ir organizuoti statybos darbus objekte;
Rengti ir tvarkyti reikalingą dokumentaciją;
Sudaryti statybos darbų grafikus;
Sąmatų sudarymas.
Reikalavimai: Statybų srities išsilavinimas;
Ypatingų statinių statybos atestatas;
Statybos technologijų išmanymas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281, info@statybubrigada.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Statybų brigada"  Vadybininkas

Pobūdis: Ieškome vadybininko Turizmo srityje KAUNE
Reikalavimai: DELTA TOURS siūlome darbą:
- atvykstamojo turizmo vadybininkui (-ei), gerai mokančiam (-iai) anglų ir rusų kalbas;
Darbo pobūdis:
- bendravimas su paslaugų teikejais, sutarčių sudarymas,
- naujos duomenų bazės įsisavinimas ir administravimas;
- atvykstamojo turizmo kelionių organizavimas Baltijos regionio šalyse;
- bendravimas su klientais ir paslaugų tiekėjais;

Reikalavimai:
- geri organizaciniai, bendravimo ir darbo su žmonėmis įgūdžiai;
- labai geri anglų ir rusų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu; baigiusiems Anglų Kalbos Filologiją būtų privalumas);
- geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, Excel, Power Point, Outlook);
- aukštasis išsilavinimas (bakalauras)
- vairuotojo pažymėjimas;
- panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
- vokiečių kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Asmeninės savybės:
- organizavimas ir planavimas;
- atsakingas ir rimtas požiūris į darbą;
- iniciatyvumas ir savarankiškumas;
- geras analitinis/loginis mąstymas;
- orientacija į aptarnavimą, tikslą ir kokybę;
- energingumas ir noras tobulėti.

Kompanija siūlo:
- įdomų ir perspektyvų darbą draugiškame kolektyve;
- konkurencingą atlyginimą bei socialines garantijas;
- galimybę tobulėti, ugdyti žinias ir darbo įgūdžius;
- skatinamąsias ir pažintines keliones.

Darbas pilną darbo dieną.
Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką BŪTINAI su nuoroda "Turizmo vadybininkas (-ė)" siųskite el. pašto adresu kristina@deltatours.lt.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delta tours"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kristina@deltatours.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Delta tours"  Produkcijos svėrėjas

Pobūdis: Produkcijos svėrimas, pakavimas, sudėjimas ant palečių
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti komandoje

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Roshen"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Svajonės g., 846411081
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Roshen"  Vairuotojas

Pobūdis: DALINIŲ KROVINIŲ VEŽIMAS IŠ ČEKIJOS
Reikalavimai: TURĖTI REIKIAMAS KATEGORIJAS DARBUI SU VILKIKU

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laganas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Radvilų dvaro g. 6, 865771155, virveza@airnet.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Laganas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Nedideliam autoservisui Lazdynuose reikalingas autošaltkalvis: Važiuoklės
remontas, suvirinimo darbai, ratų montavimas ir balansavimas,Puiki galimybė gerai užsidirbti.

Tel:+370 647 05 742
Reikalavimai: Būtina
patirtis, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: S.Babykino įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Erfurto g., 8 647 05 742
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie S.Babykino įmonė  Buhalteris (-ė)

Pobūdis: Pirkimų, pardavimų apskaita;
Kuro, pakuotės apskaita;
Darbas su buhalterine apskaitos programa Finvalda;
Reikalavimai: Pirminės buhalterinės apskaitos žinios;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Anglų kalbos pagrindai;
Organizuotumas, atsakingumas, komunikabilumas;
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;

Įmonė siūlo:
Dinamišką, įdomų darbą;
Galimybę tobulėti buhalterijos srityje;
Visas socialines garantijas;
Laiku mokamą fiksuotą atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą su antrašte "Buhalteris (-ė), Vilniuje" siųsti el.paštu: winnersport.personalas@gmail.comAtlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbas parduotuvėje su kasos aparatu, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, personalo valdymas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:
Komunikabilus;
Atsakingas;
Iniciatyvus;
Gebate organizuoti komandos darbą;
Mokate dirbti komandoje ir individualiai;
Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
Mokate greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Domitės sportu.
Darbuotojams mes siūlome:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, adidas, Reebok, Asics, New Balance ir kt.
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Lankstų darbo grafiką;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.


Gyvenimo aprašymą su prierašu "Vadybininkė (-as) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Produktų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Prekinių ženklų administravimas, pardavimo proceso užtikrinimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, prekių likučių stebėjimas ir realizavimas, pirminės buhalterijos tvarkymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Iniciatyvumas;
Kruopštumas;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Kompiuterinis raštingumas;
Mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Buhalterinės apskaitos pagrindai;

Įmonė siūlo:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio sportinių prekių ženklais;
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Produktų vadybininkas (-ė) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Transporto / ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Dalinių / pilnų krovinių pervežimų organizavimas ir kontrolė;
Užsakymų priėmimas, paskirstymas, maršrutų sudarymas;
Iškilusių klausimų sprendimas;
Pervežimo dokumentų tvarkymas, suvedimas į duomenų bazę;
Aktyvus bendravimas su įmonės klientais.
Reikalavimai: Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Atsparumas stresui;
Puikus anglų kalbos mokėjimas. Rusų, vokiečių, italų kalbų mokėjimas būtų didelis privalumas.
Savarankiškumas, sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KD Jupiter"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Elektrėnų g. 6, 861608271, ingrida@kdjupiter.lt
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "KD Jupiter"  Sąmatininkas

Pobūdis: -Ne pilnai darbo dienai (galima dirbti iš namų)
-Sąmatų sudarymas
-Projektų vertinimas
Reikalavimai: -Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Aukštasis ekonominis/techninis/inžinerinis/statybinis išsilavinimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867253438, EGIDIJUS@NORDPROFIL.LT
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Santechnikas

Pobūdis: Vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo sistemų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis montuojant inžinierines sistemas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kuzmienė ir partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159A, 868737262, marius@kuzmieneirpartneriai.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Kuzmienė ir partneriai"  Vyr. virėja

Pobūdis: Maisto gaminimas pagal sveikos mitybos principus;
Naujų patiekalų kūrimas; technologinių kortelių sudarymas;
Produktų užsakymų organizavimas ir kontrolė;
Reikalavimai: Darbo virtuvėje patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Higienos virtuvėje supratimas ir palaikymas;
Maisto gamybos technologijos ir reikalavimų išmanymas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Steitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 177, 866351322, info@healthstate.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Steitas"  Revizorius

Pobūdis: Sandėlio likučių skaičiavimas; prekių atrinkimas, kokybės tikrinimas.

Temperatūra: -18°C / 0°C.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atidumas, greita orientacija; darbo drausmės laikymasis; panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic fish export"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Industrijos g. 1, 861558305, Egidijus.Jazdauskas@vici.eu
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Baltic fish export"  Business development coordinator

Pobūdis: Our team is looking for English and Russian speaking Business Development Coordinators to work in Vilnius.

You will be responsible for:
– organizing B2B meetings in the international markets with the top and middle level management;
– ensuring sales flow "from lead to meeting”;
– time planning of sales executives/managers during their business trips.

We offer:
– position in a young, modern and vigorous team;
– fixed salary in line with your expectations;
– a continuous learning and growing possibilities.
Reikalavimai: Requirements:
– fluent and effective verbal and written communication;
– fluency in English and Russian (knowledge of other languages is a plus);
– computer literacy;
– organizational capabilities and time planning skills;
– experience in working with CRM systems is a big plus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: TOC sales ans marketing, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Lukšio g. 32, barbora@tocsm.com
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie TOC sales ans marketing, UAB  Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos pirmininkas

Pobūdis:

KAUNO SKYRIAUS DARBO GINČŲ KOMISIJOS PIRMININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo ginčų komisijos (toliau - Komisija) pirmininkas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Komisijos pirmininko pareigybė reikalinga vykdyti privalomą ikiteisminį individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo organizavimą ir vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbo teisės srityje ir kitose teisės srityse tiek, kiek tai susiję su darbo ginčo nagrinėjimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį darbo teisės srityje;
6.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Darbo ginčų komisijos nuostatus ir darbo reglamentą, kitus Lietuvos Respublikos darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, ir tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, Darbo ginčų komisijos nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
7.1. vykdydamas individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo procesą:
7.1.1. priima prašymus nagrinėti darbo ginčą ir paveda darbo ginčų komisijos sekretoriui (toliau - sekretorius) išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų prašymui išnagrinėti darbo ginčą reikalingus dokumentus;
7.1.2. teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą;
7.1.3. sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga bei kuriuos asmenis kviesti į posėdį;
7.1.4. atideda posėdį;
7.1.5. nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus;
7.1.6. pirmininkauja Komisijos posėdžiui;
7.1.7. sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamo Darbo ginčų komisijos darbo reglamento nuostatų;
7.1.8. įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra;
7.1.9. priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti;
7.1.10. surašo ir pasirašo Komisijos sprendimą;
7.2. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar / ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo;
7.3. atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose);
7.4. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei jų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar / ir naujų teisės aktų priėmimo;
7.5. vykdo kitas, Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas su individualių darbo ginčų ir kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimu susijusias funkcijas, administracijos nurodymus ir pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Komisijos pirmininkas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Teisės skyrius patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T1-46

TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
NR. 10-2-1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas (toliau - patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga koordinuoti, Skyriaus veiklą bei patarti užtikrinant efektyvų ir patikimą Teisės skyriui pavestų funkcijų, susijusių su Agentūros administruojamų Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis finansuojamų projektų administravimu, Agentūros skelbiamų pirkimų ir pasirašomų sutarčių atitikimo teisės normoms užtikrinimu bei su Agentūros veiklos teisinio reglamentavimo organizavimu ir vykdymu, įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisė, specialiojoje srityje - ES paramos programų įgyvendinimas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties.
7. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį, iš jų 2 metų darbo patirtį organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus, rengiant, įgyvendinant ar kontroliuojant investicinius projektus, finansuojamus iš ES fondų, atliekant įtariamų ES paramos panaudojimo pažeidimų tyrimus.
8. Mokėti naudotis šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių ruošimo ir pristatymo, elektroninio pašto. Mokėti naudotis Interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais.
9. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą bei viešųjų pirkimų procedūras.
10. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
11. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
12. Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus veiklą, rengia pasiūlymus dėl Agentūros vidaus procedūrų aprašymų, pataria teisinės veiklos įgyvendinimo klausimais.
14. Siekiant aprūpinti įstaigą materialiniais ištekliais, pataria viešųjų pirkimų planavimo ir atlikimo klausimais, dalyvauja Agentūros skelbiamų pirkimų procedūrose, padeda užtikrinti Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų atitikimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymui.
15. Teikia Agentūros direktoriui ir kitiems Agentūros darbuotojams patarimus ir išvadas teisės klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams.
16. Siekiant užtikrinti tinkamą ES teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų, reglamentuojančių ES Sanglaudos fondo paramos administravimą bei įgyvendinimą, tikrina Agentūros vidaus teisinius dokumentus, rengia pareiškimus, skundus, ieškinius, atsiliepimus (dublikus, triplikus) į ieškinius, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams ar ikiteisminėms institucijoms ir gina Agentūros interesus Lietuvos Respublikos teismuose, arbitraže ir kitose institucijose.
17. Siekiant užtikrinti tinkamą įtariamų pažeidimų administravimą Agentūroje, koordinuoja pažeidimų, susijusių su ES Sanglaudos fondo ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansuojamais projektais tyrimą bei jų nustatymo procedūras Agentūroje, organizuoja pažeidimų ataskaitų bei informacijos apie nustatytus pažeidimus teikimą; pagal kompetenciją atlieka įtariamų pažeidimų tyrimus, nustato pažeidimus, priima sprendimus dėl nustatytų pažeidimų, teisės aktų nustatyta tvarka teikia siūlymus ministerijai arba priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir / ar kitų tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, praneša apie pažeidimus ir priimtus sprendimus atitinkamoms ES struktūrinę paramą administruojančiomis, kontroliuojančiomis, specialiosiomis ir teisėsaugos institucijomis bei projekto vykdytojui.
18. Įtarus nusikalstamą veiką, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai.
19. Įtarus korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą, apie tai praneša Specialiųjų tyrimų tarnybai, vadovaujančiai institucijai ir ministerijai.
20. Pagal kompetenciją įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir atnaujinant valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo.
22. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus.
23. Rengia projektų finansavimo ir administravimo sutarčių šablonus bei juos atnaujina, o sudarius projekto sutartį su pareiškėjais, prižiūri projekto sutarties nuostatų laikymąsi, užtikrina, kad Agentūros administruojamų projektų finansavimo ir administravimo sutartys ir susitarimai dėl jų pakeitimo atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatas.
24. Dalyvauja kuriant ir plėtojant SFMIS, registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus.
25. Dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei.
26. Pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą.
27. Pagal kompetenciją užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus jos atsakomybe atliekamų funkcijų ir užduočių įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimo ir įgyvendinančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas bei taiko rizikos valdymo priemones, susijusias su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu.
28. Vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia ar koordinuoja teikimą derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimą, susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdomų užduočių įgyvendinimu, projektus.
29. Siekiant užtikrinti efektyvią Agentūros veiklą, dalyvauja susitikimuose su tiekėjais dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo.
30. Siekiant užtikrinti tinkamą skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, be aukščiau išdėstytų funkcijų, vykdo šias funkcijas:
29.1. bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
29.2. pagal kompetenciją koordinuoja ar dalyvauja rengiant ir derinant Agentūros bei kitų institucijų teisės aktų projektus;
29.3. pagal kompetenciją koordinuoja ar dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;
29.4. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;
29.5. pagal kompetenciją renka finansams valdyti, stebėsenai, tikrinimui, auditui, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui atlikti ir Europos investicijų banko paskolai administruoti būtinus duomenis apie projektų įgyvendinimą, užtikrina audito seką, saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su veiksmų programos administravimu ir kurių reikia audito sekai užtikrinti.
31. Siekiant užtikrinti sklandų Agentūros darbą, susijusį su teisinių klausimų sprendimu, vykdo užduotis, numatytas Agentūros direktoriaus patvirtintame Procedūrų vadove (toliau - Procedūrų vadovas).
32. Siekiant užtikrinti skyriaus nuostatuose patvirtintas veiklas vykdo užduotis nustatytas Procedūrų vadove.
33. Siekiant tinkamai atlikti paskirtas funkcijas, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, laikantis galiojančių teisės aktų bei Procedūrų vadovo.
34. Siekiant palaikyti ir puoselėti profesinės etikos ir elgesio principus Agentūroje bei efektyviai juos taikyti darbinėje veikloje, laikosi Procedūrų vadove nustatytų Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

35. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Labdarių g. 3, (85)2364369, vykante.makaraviciene@apva.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Aplinkos projektų valdymo agentūra  Konsultavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1P- 157

KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konsultavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta padėti vykdyti teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, teikti fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais ir tarnybinę pagalbą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) specialistams bei vykdyti kitas Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -konsultavimo, tarnybinės pagalbos teikimo teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties arba aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą meno studijų srities architektūros studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirties teritorijų planavimo ar statinių projektavimo, ar statybos, ar statinių naudojimo srityse arba 1 metų darbo patirties, susijusios su teisės aktų taikymu nurodytose srityse;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose, administracinę ir civilinę teisę, administracinę teiseną, teisės aktų rengimo rekomendacijas, dokumentų rengimo taisykles, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;
6.4. mokėti dirti kompiuteriu operacinės sistemos Microsoft Windows aplinkoje programiniais paketais Microsoft Office ir Open Office;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti darbus;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Skyriaus darbo planus ir ataskaitas;
7.2. pagal Inspekcijos ir Skyriaus kompetenciją analizuoja įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus ir dokumentus;
7.3. analizuoja, vertina antikorupciniu požiūriu teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, atsižvelgiant į jų taikymo praktiką, ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo arba pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reikalingų teritorijų planavimo ir statybos valstybinei priežiūrai vykdyti, pakeitimų ir papildymų projektus;
7.4. rengia Inspekcijos tvirtinamų teisės aktų projektus;
7.5. rengia teisės aktų, kuriuos Inspekcija teikia aplinkos ministrui, projektus;
7.6. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;
7.7. pagal kompetenciją teikia išaiškinimus teisės aktų taikymo klausimais;
7.8. Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas žodžiu ir raštu teisės aktų taikymo klausimais;
7.9. skelbia suteiktas rašytines konsultacijas Inspekcijos išorinėje interneto svetainėje;
7.10. teikia Inspekcijos vadovybei siūlymus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdamas priemones, kuriomis šalinamos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama veiklos priežiūros našta ūkio subjektams;
7.11. pagal kompetenciją teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams tarnybinę pagalbą teisės taikymo klausimais;
7.12. teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros tobulinimo, Inspekcijos darbo organizavimo, tobulinimo ir vykdymo;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;
7.14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriuje saugomų dokumentų bylas, už kurių formavimą atsakingas pagal Inspekcijos dokumentacijos planą;
7.14.pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės metu ar jų nesant kitais teisės aktų nustatytais atvejais;
7.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Inspekcijos vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojo pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vienuolio g. 8, 2722748, info@vtpsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija  Investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. 40-433
(2017-11-24 Administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. 40-581 redakcija)


INVESTICINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (IPVS-2)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -ˆ’ A.
3. Pareigybės kategorija -ˆ’ 12.

II. PASKIRTIS

4. Investicinių projektų valdymo skyriaus (toliau -ˆ’ Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybės paskirtis -ˆ’ bendrai valdyti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos ir jai pavaldžių įstaigų investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - investicinių projektų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį administruojant ir (ar) valdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus ir (ar) kitų finansavimo šaltinių investicinius projektus ar jų dalis;
6.3. išmanyti Europos Sąjungos teisės sistemą, pagrindinių Europos Sąjungos institucijų struktūrą ir funkcijas, Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo metodikas, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, nustatančius Europos Sąjungos fondų ir programų administravimą ir finansavimą;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų teikiamą finansavimą Savivaldybės projektams įgyvendinti ir teikia ją Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
7.2. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės investicinių projektų planavimą, rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą, poveikį, lėšų panaudojimą ir Europos Sąjungos investicijų efektyvumą, atlieka projektų rizikos vertinimą ir teikia rekomendacijas jai mažinti, pagal kompetenciją vykdo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją;
7.3. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias įstaigas ir įmones projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo administraciniais klausimais;
7.4. vertina Savivaldybės struktūrinių padalinių planuojamus projektus, pagal kompetenciją atlieka projektų ekonominį ir finansinį vertinimą ir teikia išvadas dėl jų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų reikalavimams;
7.5. pagal kompetenciją rengia, administruoja Savivaldybės administracijos investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis;
7.6. koordinuoja investicinių projektų valdymą vadovaudamasis Savivaldybės administracijos patvirtinta projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarka;
7.7. rengia ir teikia informaciją apie Savivaldybės projektus Vilniaus regiono plėtros tarybai, projektus kontroliuojančioms, tarpinėms, administruojančioms institucijoms nustatyta tvarka;
7.8. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti nustatyta tvarka Viešųjų pirkimų skyriui;
7.9. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Savivaldybės investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo darbo grupių veikloje;
7.10. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacinius renginius, seminarus investicinių projektų rengimo, valdymo klausimais;
7.11. rengia investicinių projektų ir Vilniaus miesto investicinės aplinkos pateiktis ir pristato jas Savivaldybės vadovybei;
7.12. pagal savo kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.13. rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos planų;
7.14. pagal kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų bei Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių paklausimus;
7.15. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, personalas@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. VP-154


MOKESČIŲ INFORMACIJOS DEPARTAMENTO
KONSULTAVIMO ORGANIZAVIMO IR ANALIZĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -• A.
3. Pareigybės kategorija -• 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokesčių informacijos departamento (toliau -• Departamentas) Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus (toliau -• skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti centralizuotai vykdomų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) mokymų poreikį, planuoti ir organizuoti seminarus, nuotolinius mokymus ir kitus renginius, atlikti tyrimus bei vertinimus mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -• mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį dokumentų administravime ir valdyme;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą, veiklos planavimą, kokybės vadybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.5. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti sklandų, kokybišką ir efektyvų mokesčių mokėtojų švietimą bei konsultavimą, analizuoja centralizuotai vykdomų mokymų (seminarų) poreikį, planuoja ir organizuoja seminarus, nuotolinius mokymus ir kitus renginius mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo bei mokesčių teisės aktų taikymo klausimais mokesčių mokėtojams;
7.2. siekdamas užtikrinti tinkamą mokesčių mokėtojų švietimą analizuoja ir vertina kitų institucijų (organizacijų, asocijuotų struktūrų) prašymus dėl dalyvavimo jų organizuojamuose renginiuose, susitikimuose;
7.3. organizuoja ir (ar) vykdo apklausas (tyrimus) mokesčių mokėtojų švietimo ir konsultavimo klausimais, analizuoja ir sistemina apklausų (tyrimų) rezultatus bei teikia išvadas ir pasiūlymus, siekdamas palaikyti grįžtamajį ryšį su mokesčių mokėtojais;
7.4. dalyvauja kuriant bei testuojant programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM programinės įrangos, taikomųjų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti Departamento skyriui pavestų funkcijų vykdymą;
7.5. siekdamas užtikrinti efektyvų ir kokybišką mokesčių mokėtojų švietimą, konsultavimą bei informavimą, dalyvauja realizuojant vieningos, pažangios ir dinamiškos konsultavimo, švietimo ir informavimo praktikos taikymą visoje VMI prie FM;
7.6. siekdamas užtikrinti Departamentui pavestų funkcijų vykdymą, kaupia, sistemina ir analizuoja Departamento veiklos duomenis, rengia bei teikia Departamento skyrių veiklos ataskaitas;
7.7. rengia (dalyvauja rengiant) Departamento veiklos planus ir jų vykdymo ataskaitas;
7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir (ar) Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Vilniaus paramos administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. PS1-1156

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

VILNIAUS PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus paramos administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių administravimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - paramų administravimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti LR Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal savo kompetenciją teikia informaciją apie Agentūros administruojamų paramos priemonių reikalavimus suinteresuotiems asmenims;

7.2. surenka, registruoja bei suveda į informacines sistemas paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) bei kitų dokumentų duomenis, inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka Skyriaus nuostatuose nustatytų priemonių paraiškų, pagal kompetenciją priskirtų priemonių mokėjimo prašymų ir kasmetinių prašymų, surinkimą, registravimą, dokumentų patikrą bei kvalifikuotą vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. kaupia ir sistemina metodinę informaciją, reikalingą pateiktų paraiškų vertinimui, tvarko skyriaus dokumentaciją;

7.5. kontroliuoja ir prižiūri patvirtinto projekto įgyvendinimo terminus ir paramos sutartyje numatytas sąlygas, siekiant užtikrinti, jog pagal programas finansuojami sandoriai būtų realiai ir teisingai vykdomi iki projekto įgyvendinimo pabaigos;

7.6. vertina, ar pareiškėjai pirkimus, išskyrus pirkimus, kurie Agentūros direktoriaus įsakymu priskirti vertinti kitiems struktūriniams padaliniams, vykdė vadovaudamiesi, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, nuostatomis, ir nustato, ar pirkimo dokumentuose numatytos investicijos sutampa su paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytomis investicijomis;

7.7. pagal savo kompetenciją vykdo asmenų aptarnavimo "vieno langelio" principu įgyvendinimą vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis ir kitais LR teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą Agentūroje;

7.8. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją;

7.10. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.13. palaiko bendradarbiavimą su viešaisiais juridiniais asmenimis (vietos veiklos grupėmis, Lietuvos kaimo tinklu ir kt.) bei juos konsultuoja paramos teikimo klausimais;

7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2017 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. VP-77


AKCIZŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
KONTROLĖS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS
II POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Akcizų administravimo departamento (toliau -” Departamentas) Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau -” skyrius) II poskyrio (toliau -” poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento skyriui paskirtoms funkcijoms, susijusioms su akcizų apskaičiavimu, sumokėjimu, vykdyti, mokesčių mokėtojų veiklos kontrolei bei kitoms pavestoms užduotims atlikti.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
6.5. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
6.6. išmanyti Europos Sąjungos (toliau -• ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.11. turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
6.12. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. savarankiškai atlieka akcizų kontrolę, pateikia tarpinius rezultatus, užtikrindamas efektyvų akcizų apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo, grąžinimo bei išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo priežiūros ir kontrolės procesų organizavimą, vykdymą ir valdymą;
7.2. informuoja Departamento skyriaus poskyrio vedėją, jei mokestinio patikrinimo ar tyrimo metu nustato mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad akcizų mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti, siekdamas užtikrinti priklausančių mokėti akcizų išieškojimą;
7.3. siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
7.4. renka, apibendrina, analizuoja medžiagą, susijusią su asmenimis, disponuojančiais akcizais apmokestinamomis prekėmis, atlieka mokestinius akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo patikrinimus bei mokestinius ir ūkinės, finansinės veiklos tyrimus, siekdamas kad būtų apskaičiuoti priklausantys sumokėti mokesčiai;
7.5. siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento kompetenciją;
7.6. siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
7.7. atlieka su akcizais susijusios ūkinės, finansinės veiklos ir panašius tyrimus, kad pagal teisėsaugos pareigūnų pavedimus (nutartis) būtų pateiktos specialisto išvados;
7.8. ugdo kompetenciją Departamento skyrius poskyrio veiklos srityse, organizuoja savo darbą taip, kad būtų kaupiama patirtis bei užtikrinamas veiklos tęstinumas;
7.9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) vadovybės ar Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimu dalyvauja kitų VMI prie FM administracijos ir funkcinių padalinių (sudarytų komisijų, darbo grupių, projektų) darbe;
7.10. teikia pasiūlymus, pastabas, informuoja apie neatitikimus, problemas, kad būtų pagerintas Departamento poskyrio atliekamų funkcijų atlikimas, išvengta neaiškumų;
7.11. atsako už teisėtą ir teisingą rengiamų dokumentų turinį bei formą;
7.12. bendrauja ir bendradarbiauja su Departamento skyriaus valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau -” darbuotojai), mokesčių mokėtojais, užtikrindamas Departamento skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
7.13. siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus, bendradarbiauja su Muitinės departamentu, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentu, su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Departamento skyriaus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. 1V-258


DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, laikymosi priežiūrai vykdyti bei kitoms Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis -ˆ’ Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų, Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų srities teisės arba ekonomikos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo ir (ar) konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
6.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
6.5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau - Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau - Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
6.6. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis, jų atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
6.10. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus;
7.2. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;
7.3. nagrinėja tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
7.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
7.5. rengia ir teikia informaciją Reglamento Nr. 1/2003 numatytais atvejais;
7.6. nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
7.7. Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
7.8. atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.9. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
7.10. rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
7.11. rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
7.12. Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
7.13. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
7.14. nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
7.15. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
7.16. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
7.17. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
7.18. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
7.19. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.20. rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
7.21. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Konkurencijos taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 14, 52614728, atrankos@kt.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Konkurencijos taryba  Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2017 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. VP-77

AKCIZŲ ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
KONTROLĖS IR STEBĖSENOS SKYRIAUS
I POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Akcizų administravimo departamento Kontrolės ir stebėsenos skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.
II. PASKIRTIS
4. Akcizų administravimo departamento (toliau -” Departamentas) Kontrolės ir stebėsenos skyriaus (toliau -” skyrius) I poskyrio (toliau -” poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Departamento skyriaus poskyrio paskirtoms funkcijoms, susijusioms su akcizų apskaičiavimu, sumokėjimu, vykdyti, akcizų mokėtojų rizikos vertinimu ir atranka kontrolės ir stebėsenos veiksmams bei kitoms pavestoms užduotims atlikti.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius akcizų administravimą, akcizais apmokestinamų prekių importą, eksportą, gamybą, perdirbimą, maišymą, saugojimą, gabenimą, prekybą, apskaitą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
6.5. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių administravimą, analizę;
6.6. išmanyti Europos Sąjungos (toliau -• ES) teisės principus, direktyvas, reglamentus, reguliuojančius akcizais apmokestinamų prekių gamybą, laikymą, judėjimą;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.11. turėti analitinio problemų vertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti tinkamą akcizų administravimą ir kontrolę, nagrinėja ir nustato rizikos faktorius, reikalingus rizikai įvertinti ir kontroliuoti ar patikrinimų atrankai atlikti;
7.2. siekdamas tinkamai įvykdyti Departamento skyriaus poskyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, stebi akcizais apmokestinamų prekių veiklos informaciją, sistemina, analizuoja ir vertina galimus rizikos atvejus, susijusius su išleistų į rinką akcizais apmokestinamų prekių gabenimu tarp ES valstybių narių ir akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gamybos, perdirbimo, maišymo, saugojimo bei gabenimo procesais;
7.3. siekdamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) strateginių tikslų įgyvendinimo, apibendrinęs analizės rezultatus, pagal nustatytą rizikos laipsnį atrenka tikrintinus ūkio subjektus;
7.4. užtikrindamas tinkamą Departamento veiklos plano vykdymą, atliktos analizės ir atrankos pagrindu, atlieka tyrimus ar patikrinimus bei kitus kontrolės veiksmus;
7.5. siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, analizuoja nustatytų pažeidimų akcizų srityje atsiradimo priežastis ir galimybes, teikia pasiūlymus VMI prie FM administracijos padaliniams jų prevencijai;
7.6. siekdamas užtikrinti teisingą, skaidrų ir pagrįstą teisės normų taikymą ir jų laikymąsi, teikia pasiūlymus dėl akcizų mokėtojų veiklos analizės ir atrankos, tyrimų bei patikrinimų atlikimui reikalingų metodikų bei rekomendacijų, dėl akcizų mokėjimo bei surinkimo gerinimo;
7.7. siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo, kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą bei gerosios praktikos pavyzdžius, rengia, atnaujina, pildo ir tobulina metodinius dokumentus savo kompetencijos srityje;
7.8. siekdamas įgyvendinti teisės aktų nuostatas, pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, paklausimus, skundus ir pareiškimus, rengia atsakymus, išvadas ir teikia paaiškinimus ES ir Lietuvos teisės aktų taikymo klausimais pagal Departamento skyriaus poskyrio kompetenciją;
7.9. siekdamas užtikrinti tinkamą akcizų administravimą ir kontrolę, naudojantis Akcizų informacine sistema ir kitais informacijos šaltiniais, vykdo akcizais apmokestinamų prekių judėjimo monitoringą Lietuvos Respublikos bei ES teritorijoje, nagrinėja ir analizuoja duomenis, juos apdoroja ir panaudoja rizikos analizei bei atrankai;
7.10. siekdamas nustatyti akcizais apmokestinamų prekių apyvartos pažeidimus bei keistis informacija, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių kompetentingomis institucijomis, asociacijomis ir kitais asmenimis; dalyvauja Europos komisijos darbo grupių veikloje akcizų srityje;
7.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Departamento skyriaus vedėjo, Departamento skyriaus poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Departamento skyriaus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VK-476

VILNIAUS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 4

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus;
7.2. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
7.3. nagrinėja statinių techninius projektus, vertina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
7.4. dalyvauja savivaldybių Teritorijų planavimo komisijų darbe;
7.5. rengia aplinkos tyrimų programas ir dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
7.6. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą; rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
7.7. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.8. vertina radiotechninių objektų (radijo, televizijos, judriojo korinio ryšio bazinių stočių ir kt.) radiotechninės dalies projektų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
7.9. vertina radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
7.10. analizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatus, teikia siūlymus dėl elektromagnetinės taršos mažinimo;
7.11. rengia leidimų ekshumuoti žmonių palaikus projektus;
7.12. dalyvauja uždarant ir plombuoja karstus, atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
7.13. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;
7.14. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
7.15. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia išvadas dėl jų tobulinimo;
7.16. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
7.17.dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.18. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.19. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.21. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
7.22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.23. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
7.24. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7.25. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
7.29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2646603, info@nvsc.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 40-579

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SMD-CSS-6)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti nuolatinį Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) teritorijoje įrengtos perspėjimo sistemos veikimą ir jos aktyvavimą laiku įvykusių įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu arba siekiant išvengti galimos jų grėsmės bei vertinti Savivaldybės teritorijoje registruotų energetikos įmonių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - civilinė sauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;
6.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - civilinę saugą:
7.1.1. vadovaudamasis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nustatyta Techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūros organizavimo tvarka, organizuoja nuolatinę Savivaldybės teritorijoje veikiančių techninių perspėjimo sistemos priemonių priežiūrą;
7.1.2. organizuoja perspėjimo sirenomis sistemos ir gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos aktyvavimą Savivaldybės lygiu ir dalyvauja organizuojant Savivaldybėje veikiančios perspėjimo sirenomis sistemos aktyvavimą, kai gyventojų perspėjimas ir informavimas vykdomas valstybės lygiu;
7.1.3. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems civilinės saugos sistemos subjektams perspėjimo sirenomis sistemos priemonių ir garsinio avarinio signalizavimo priemonių įrengimo ir kitais civilinės saugos klausimais;
7.1.4. rengia bendradarbiavimo susitarimų su transliuotojais dėl gyventojų perspėjimo ir informavimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją projektus;
7.1.5. teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui dėl Savivaldybėje veikiančios perspėjimo sistemos priežiūros, būklės gerinimo ir plėtros, taip pat pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su perspėjimo sistemos priežiūra ir aktyvavimu, tobulinimo;
7.1.6. rengia Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalių, susijusių su gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimu gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos atveju, projektus;
7.1.7. sudaro ir suderina su Savivaldybės teritorijoje registruotomis energetikos įmonėmis ūkio subjektų sąrašus, kuriuose ūkio subjektai turi būti suskirstyti pagal svarbą, taip pat pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumą;
7.1.8. renka, analizuoja ir vertina energetikos įmonių parengtus ir pateiktus parengties ekstremaliajai padėčiai planus ir teikia pasiūlymus dėl juose pateiktos informacijos panaudojimo ekstremaliųjų situacijų likvidavimo metu;
7.1.9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.1.10. atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
7.1.11. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
7.1.12. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
7.1.13. dalyvauja organizuojant savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
7.2. tvarko Skyriui priklausančio materialinio turto apskaitą;
7.3. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.4. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.5. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Savivaldybės vyr. architektas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. spalio 27 d.
įsakymu Nr. A-983

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VEDĖJO-SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-Savivaldybės vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga vadovauti Architektūros ir urbanistikos skyriui, dalyvauti įgyvendinant valstybės teritorijų planavimo politiką rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, organizuoti ir užtikrinti urbanistikos, architektūros, statybos, žemėtvarkos ir kraštotvarkos klausimų sprendimą savivaldybėje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje vidaus administravimo ir specialiosiose teritorijų planavimo, architektūros, statybos, žemėtvarkos, kraštotvarkos, kultūros paveldo apsaugos, geodezijos ir kartografijos bei gatvių pavadinimų, numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo ir keitimo veiklos srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
6.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų bendrojo darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
6.2.1. Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
6.2.2. Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
6.2.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
6.2.4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, žemėtvarką ir kraštotvarką bei geodeziją ir kartografiją;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (,,MS Word", ,,MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer"), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekiant užtikrinti efektyvų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą:
7.1.1. planuoja Skyriaus veiklą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;
7.1.2. rengia Skyriaus nuostatus, veiklos planus, ataskaitas, pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; rengia ir nustatyta tvarka pagal kompetenciją derina kitų Savivaldybės padalinių parengtus dokumentų projektus;
7.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
7.1.4. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
7.2. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus teritorijų planavimo srityje:
7.2.1. vykdo teritorijų planavimo dokumentų stebėseną (monitoringą) bei teikia ir atnaujina duomenis Teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos informacinėje sistemoje (TPSIS);
7.2.2. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant savivaldybės teritorijos raidos analizę, prognozes, programas ir projektus bei vadovaudamasis teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria teritorijų vystymo koncepcijoms;
7.2.3. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą;
7.2.4. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą, naudodamasis Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (TPDRIS);
7.2.5. dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendruosius ar detaliuosius planus;
7.3. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus statybos srityje:
7.3.1. nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus išduoti specialiuosius reikalavimus;
7.3.2. pagal įgaliojimą nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
7.3.3. pagal įgaliojimą nagrinėja statytojo parengtas projektinių pasiūlymų užduotis, reikalui esant, atsižvelgdamas į konkrečią statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, projektinių pasiūlymų užduotyse nustato statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentų parametrus bei teisės aktų nustatyta tvarka derina šias užduotis;
7.3.4. vadovaudamasis statinių projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams;
7.3.5. pagal įgaliojimą išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
7.3.6. organizuoja duomenų bei dokumentų, susijusių su statybą leidžiančių dokumentų išdavimu, nagrinėjimą, tikrinimą ir tvarkymą informacinėje sistemoje IS ,,Infostatyba"
7.3.7. nagrinėja iš statytojo (užsakovo) gautus prašymus suderinti mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo projektus;
7.3.8. derina reklamos, mažosios architektūros elementų, teritorijų sutvarkymo projektus;
7.3.9. organizuoja statinių statybos projektų (išskyrus susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir hidrotechnikos statinių) projektavimo užduočių parengimą;
7.3.10. rengia užduotis statinių statybos architektūrinių ir teritorijų sutvarkymo pasiūlymų konkursams organizuoti;
7.3.11. kai projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
7.3.12. organizuoja visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir organizuoja visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus procedūras;
7.3.13. organizuoja sąlygų vandens gavybos gręžiniams projektuoti ir įsirengti parengimą ir išdavimą bei derina šių objektų projektus;
7.4. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus žemėtvarkos srityje:
7.4.1. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų rengimo, organizuoja šių dokumentų rengimą, konsultuoja suinteresuotus asmenis apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras;
7.4.2. koordinuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procesą, naudodamasis Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS);
7.4.3. dalyvauja sprendžiant Savivaldybės teritorijos bei Savivaldybės teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ribų nustatyto ar keitimo klausimus bei organizuoja tam reikalingų dokumentų rengimą;
7.4.4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo nustatymo ir keitimo tvarkos;
7.5. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus kraštotvarkos srityje:
7.5.1. koordinuoja Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą, kūrimą ir želdinių veisimo valdymą;
7.5.2. organizuoja inventorizacijos, apskaitos, atskirų želdinių žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą stebėseną;
7.5.3. organizuoja projektavimo užduočių rengimą želdynų tvarkymo ir kūrimo projektams rengti;
7.5.4. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus kraštovaizdžio politikos formavimo, želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtros, dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingų, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingų želdinių, augančių privačioje žemėje, paskelbimo saugotinais klausimais bei organizuoja tam reikalingų dokumentų parengimą;
7.6. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus geodezijos ir kartografijos srityje:
7.6.1. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, kurį sudaro savivaldybės teritorijos 1:500 ir 1:2 000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, geodeziniai tinklai, valdymą bei naudojimą, geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimą, naudojimą ir saugojimą;
7.6.2. koordinuoja geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;
7.6.3. užtikrina neatlygintiną savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių, reikalingų georeferencinio pagrindo kadastro duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti teikimą Vyriausybės įgaliotai institucijai;
7.6.4. organizuoja geoinformacinių sistemų duomenų bazių kūrimą ir atnaujinimą;
7.7. siekiant įgyvendinti įstatymų reikalavimus kultūros paveldo apsaugos srityje:
7.7.1. organizuoja nekilnojamų kultūros vertybių bei Savivaldybės saugomų paveldo objektų, jų teritorijų tvarkymą ir apsaugą, dokumentų apie nekilnojamąsias kultūros vertybes kaupimą ir saugojimą;
7.7.2. užtikrina Kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytų funkcijų Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu vykdymą bei organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programų rengimą jų vykdymą;
7.7.3. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą Savivaldybės saugomais bei duomenų apie juos teikimą Kultūros vertybių registrui;
7.8. koordinuoja teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą suteikiant ir keičiant Savivaldybės teritorijoje esančių pastatų, patalpų ir butų numerius, gatvių, pastatų ir statinių bei kitų objektų pavadinimus bei jų įtraukimo į apskaitą procedūrų vykdymą;
7.9. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis teritorijų planavimo, statybos, žemėtvarkos bei kraštovaizdžio klausimais;
7.10. planuoja lėšų poreikį teritorijų planavimo dokumentams, kraštotvarkos projektams bei žemėtvarkos planavimo dokumentams, finansuojamiems iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų, rengti ir teikia pasiūlymus metiniam Savivaldybės biudžetui sudaryti;
7.11. nagrinėja pateiktus skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo, statybų, žemėtvarkos ir kraštovaizdžio formavimo, teikia pasiūlymus ginčams spręsti;
7.12. pagal Skyriaus kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;
7.13. atlieka kitas veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai, reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos formavimo klausimus;
7.14. organizuoja įstatymų nustatyta tvarka statistinių duomenų teikimą;
7.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Biržų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Biržai
Kreiptis: Vytauto g. 38, (8450)43151,42126, kristina.simoniene@birzai.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie Biržų rajono savivaldybės administracija  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: -purvą sugeriančių kilimėlių keitimas visuose Lietuvos miestuose;
-kilimų paėmimas ir pristatymas.
Reikalavimai: - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
- greitai orientuotis aplinkoje
- patirtis vairuojant mikroautobusąDarbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Maciulevičiaus g. 51, 867017736, kilimeliai@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Investicinių projektų specialistas/ finansų analitikas

Pobūdis: •Finansinė įmonių analizė, pinigų srautų prognozių sudarymas ir investicijų projektų, verslo planų bei paraiškų rengimas finansavimui pritraukti;
•Teisės aktų analizė ir įmonės finansinių ataskaitų analizė;
•Komunikacija su administruojančių institucijų ir ministerijų atstovais;
•Dalyvavimas susitikimuose su klientais, informacijos rinkimas ir sisteminimas
•Periodinių veiklos ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: •Aukštasis išsilavinimas ekonomikos/ finansų srityje;
•Finansinės analizės ir modeliavimo pagrindai;
•Gebėjimas analizuoti ir sisteminti didelius kiekius informacijos, analizuoti metodikas ir teisės aktus bei vienu metu dirbti su keliais projektais;
•Kruopštumas, atsakingumas bei iniciatyvumas;
•Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;
•Geri komunikavimo įgūdžiai;
•Geros anglų bei lietuvių kalbos žinios (tiek žodžiu, tiek raštu);
•Patirtis panašioje srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sintesi consulting"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 866202007, kristina.venckeviciene@sintesi.lt
Skelbimo data: 2017.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Sintesi consulting"  Auklė namu tvarkytoja

Pobūdis: Prižiūrėti mažametį vaika, kol mama dirba, būna švykusi į komandiruotes, prižiūrėti namie tvarka, paruošti maista, išskalbti drabužius, palaikyti švara namuose. Diena 40 eu.
Reikalavimai: Auklė reikalinga nuo ryto iki vakaro
Atsakinga
Mylinti vaikus
Psichiškai stabili
Be žalingu ypročiu
Neteista
Geriausiai būtu jauna mergina
Privalumas - vairuojanti, su automobiliu.
Lauksiu jūsu gyvenimo aprasymo monika@epastas.lt , susisieksiu asmeniškai.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Monikos Kavaliauskienės individuali veikla
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Rytu g., Monika@epastas.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Monikos Kavaliauskienės individuali veikla  Virėja

Pobūdis: Darbas pamaininis(ilga savaitė, trumpa savaitė), darbas įmonės restorane miesto centre.
Reikalavimai: Jeigu tu esi draugiška, darbšti, komunikabili asmenybė, turinti patirties su maisto gamyba, kviečiame tave pas mus!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meksikana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 2, 861063446, arakstyte@yahoo.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Meksikana"  Pardavimo vadybininkui

Pobūdis: - Pasiūlymų klientams ruošimas;
- Užsakymų vykdymo priežiūra;
- Aktyvus darbas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška;
- Reklamos rinkos ir konkurentų stebėjimas ir išmanymas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Būtina 1-2 metų pardavimų patirtis (patirtis darbe reklamos srityje būtų didelis privalumas);
- Mokantis lietuvių, anglų, rusų kalbas - žodžiu ir raštu.
- Gebantis konkuruoti ir siekiantis rezultatų;
- Sugebantis priimti greitus sprendimus ir valdyti kritines situacijas;
- Atsakingas ir kruopštus;
- Darbo kompiuteriu pagrindai (biuro programos, el. paštas, interneto naršyklė);
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Grafinių programų išmanymas (nebūtina sąlyga, būtų privalumas).

Gyvenimo aprašymą (būtinai su nuotrauka) bei motyvacinį laišką su prierašu PARDAVIMŲ VADYBININKAS (-Ė) siųskite el. p. cv@mamareklama.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Orientis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g.17, 863338838, cv@mamareklama.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Orientis"  Projektų vadovas

Pobūdis: Internetinių projektų aptarnavimas ir valdymas;
Personalo atranka ir darbo vykdymo kontrolė
Projekto komandos darbo planavimas bei organizavimas, išteklių ir pasikeitimų valdymas;
Projektų įgyvendinimas nuo... iki;
Atsakingumas už komercinius sprendimus;
Reikalavimai: Ne mažiau kaip 2 metų patirtis pardavimų srityje
Internetinės rinkodaros geras žinojimas;
Puikūs bendravimo, derybiniai įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo informacijos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861169593, imoneskontakt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Verslo informacijos grupė"  Projektų vadovas

Pobūdis: Šildymo įrangos pardavimas (katilai, židiniai, krosnelės, radiatoriai ir t.t.), konsultavimas, užsakymų administravimas, el. parduotuvės priežiūra. Naujų klientų ieškoti nereikia.
Reikalavimai: Techninis išsilavinimas, patirtis pardavimų srityje, komunikabilumas,atsakingumas, rusų kalbos mokėjimas. Anglų kalba - privalumas. Didelis privalumas patirtis su šildymo įranga.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Internetinė prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 8 6 99 28399, info@namams24.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Internetinė prekyba"  Automobilių išrinkėjas - surinkėjas

Pobūdis: Reikalingas AUTOMOBILIŲ IŠRINKĖJAS – SURINKĖJAS kėbulų servise Vilniuje, Galgiuose. Būtina darbo patirtis.
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis;
- darbo sparta;
- kruopštumas;
- noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 861222824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patyrusiems plytelių klojėjams Lietuvoje ir užsienyje. Mokamas stabilus atlyginimas priklausantis nuo jūsų kompetencijos. Darbai atliekami laivuose, viešbučiuose, bei kituose visuomeniniuose/komerciniuose/pramoniniuose objektuose.
Reikalavimai: -nemažesnė kaip 1 m. patirtis
-gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje
-atsakingas požiūris į darbą, darbštumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adrijus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 846216100
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Adrijus"  Spec. valymo darbuotojai

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai mobilioje valymo komandoje, valymo darbai pagal užsakymus (patalpų valymas po statybų, paprasti valymai, langų valymai). Darbo laikas nuo I-V nuo 8.00-17.00 val.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Buivydiškių g. 118, 862088434, renata@antagute.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Virėja,

Pobūdis: Karštų, šaltų patiekalų gaminimas ir atleidimas.
Darbas kas antra savaitė nuo pirmadienio iki šeštadienio.
Reikalavimai: Darbo patirtis restorano virtuvėje nuo 2 metų.
Darbštumas, tvarkingumas, higienos normų laikymasis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sandija ir Ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Jonavos 45, 8 698 26566, sandija.ko@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Sandija ir Ko"  Darbininkas

Reikalavimai: Turėti BE arba CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 5a, 868564991, feliksas@alduva.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Darbuotojų biurų valymui

Pobūdis: Atlyginimas 1000 EUR (į rankas)
Apgyvendinimas - nemokamas
Įdarbinimas - oficialus ir nemokamas
Darbo pobūdis - kasdienis biuro valymas, 8h per dieną, savaitgaliai laisvi. Dėl platesnės informacijos teirautis : 865745605 ar 860459422

Išvykimas:
Į Berlyną kuo skubiau gruodžio 8-9d- 1 darbuotoja
Į Berlyną gruodzio 16d. - 2 darbuotojos
Reikalavimai: Rusų arba anglų, arba vokiečių kalba. Darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tomeira"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 8 657 45605, info@tomeira.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Tomeira"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: - Aktyvi naujų vežėjų paieška;
- Nuolatinių ryšių palaikymas su esamais vežėjais , jų poreikių analizė ir tinkamų sprendimų parinkimas;
- Pervežimų organizavimas, iškilusių problemų sprendimas, vežėjų darbo kontrolė;
- Atsiskaitymų bei dokumentų kontrolė.
Reikalavimai: - Jūs pats, padedant komandos nariams, esate atsakingas už savo veiklą ir pardavimus;
- Turite mokėti planuoti savo laiką ir darbus atsižvelgiant į prioritetus;
- Kasdienis kokybiškumas teikiant įmonės paslaugas;
- Puikūs bendravimo telefonu, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
- Turite būti aktyvus ir organizuotas, nebijantis reikšti savo nuomonės;
- Turite mokėti valdyti stresines situacijas;
- Gebėjimas dirbti komandoje;
- Darbo patirtis nebūtina, svarbu noras dirbti ir tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proherus"
Miestas: Panevėžys/Vilnius
Kreiptis: info@proherus.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Proherus"  Nekilnojamo turto brokeris-konsultantas

Pobūdis: Susitikimai su nekilnojamojo turto pardavėjais/pirkėjais; - kainų nustatymas, rinkos analizių rengimas; - reklamos organizavimas; - derybų organizavimas ir vedimas; - naujų klientų paieška. Darbas atkakliems, mėgstantiems daug bendrauti, turintiems gerus interesų derinimo ir derybinius įgūdžius įvairaus amžiaus žmonėms.
Reikalavimai: Komunikabilumas;- vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis;- orientacija į tikslą, noras tobulėti; - darbo kompiuteriu įgūdžiai;- gali būti paskutinių kursų studentas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno NT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860045311, giedrutis.masaitis@kauno-nt.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Kauno NT"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Plovykla MB PROSVARA Vilniuje ieško darbuotojų pastoviam darbui. Reikalingas automobilių plovėjas/valytojas. Darbo pobūdis: automobilių salono cheminis valymas. Atlyginimas nuo 600€ atskaičiavus mokesčius su perspektyva didėti.
Patirtis būtų privalumas.
Darbas I-V nuo 8-18h

Mes Jums siūlome:
Draugišką kolektyvą;
Patrauklų, nuo asmeninio darbo našumo priklausantį ir laiku mokamą atlyginimą;
Pastangų įvertinimą;
Visas soc.garantijas;
Nemokančius apmokysim.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas ir noras sąžiningai užsidirbti.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Prosvara"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Upės g. 9 (PC VCUP pirmame aukšte), 867918297
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie MB "Prosvara"  Braižytojas - projektuotojas

Pobūdis: 1. Standartizuotų metalo konstrukcijų projektavimas, brėžinių ruošimas SK daliai, pagal užduotis
2. Medžiagų žiniaraščių ruošimas
Reikalavimai: 1. Pakankamai profesionaliai naudotis Autocad, Revit, Excel programomis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Borgalita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sakalų g., 868650105, info@borga.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Borgalita"  Inspekcijos viršininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. rugsėjo 8 d.
įsakymu Nr. 1-217


VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - Inspekcija) viršininkas yra įstaigos vadovas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Inspekcijos viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti Inspekcijos darbui, užtikrinti Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tinkamą Inspekcijos vidaus administravimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimo ir specialiojoje veiklos srityje - Lietuvos energetikos objektų ir visų šalies ūkio sektorių energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), technologijos mokslų studijų srities energetikos arba elektros inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, finansinę, ūkinę biudžetinių įstaigų veiklą bei Lietuvos energetikos sektorių veiklą;
6.3. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir darbo energetikos srityje patirties;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. organizuoja Inspekcijos darbą, nustato Inspekcijos vidaus tvarką, užtikrina tinkamą Inspekcijai nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.2. atstovauja Inspekcijai ir (arba) suteikia įgaliojimus Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atstovauti Inspekcijai Europos ir tarptautinėse organizacijose, valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose ir kitose institucijose bei organizacijose įstatymų nustatyta tvarka;
7.3. pagal kompetenciją tvirtina įsakymus ir kitus teisės aktus, kontroliuoja, jų įgyvendinimą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
7.4. tvirtina Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus; tvirtina Inspekcijos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, kitus Inspekcijos vidaus administravimo dokumentus ir teisės aktus;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems, tarnybines ar drausmines nuobaudas ir sprendžia socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo klausimus;
7.6. organizuoja Lietuvos energetikos objektų ir visų ūkio sektorių, energetikos įrenginių techninės saugos, eksploatavimo, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumo ir vartojimo efektyvumo valstybinę kontrolę, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisinio reglamentavimo nurodytose srityse tobulinimo;
7.7. organizuoja Inspekcijai pateiktų prašymų, ginčų ir skundų, dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, išankstine privaloma skundų ir ginčų ne teismine tvarka nagrinėjimą;
7.8. pagal kompetenciją organizuoja nelaimingų atsitikimų, susijusių su energetikos objektų ir energetikos įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų, taip pat nelaimingų atsitikimų darbe ar buityje, susijusių su energijos vartojimu, tyrimą;
7.9. užtikrina racionalų ir taupų Inspekcijos lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Inspekcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, atsako už tinkamą ir savalaikį Inspekcijos ataskaitų rinkinių sudarymą bei teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų pateikimą ir paskelbimą;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja Inspekcijos, tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje teikia išvadas ir pasiūlymus, susijusius su šia veikla;
7.11. kasmet teikia Energetikos ministerijai Inspekcijos metinės veiklos ataskaitą, Lietuvos Respublikos energetikos ministro nurodymu atsiskaito už Inspekcijos veiklą;
7.12. pagal kompetenciją vykdo kitas su Inspekcijos veikla susijusias ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Inspekcijos nuostatais ir kitais teisės aktais jam pavestas vykdyti funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos energetikos ministrui.


Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mortos g. 10, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Patarėjas

Pobūdis:


KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų departamentas) patarėjas (toliau - patarėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga padėti Kalėjimų departamento direktoriui formuojant įstaigos įvaizdį, informuoti visuomenę apie Kalėjimų departamento prie teisingumo ministerijos veiklą, organizuoti įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų ryšių, komunikacijos ir renginių organizavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir bausmių vykdymo veiklą reguliuojančiais teisės aktais;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer" kompiuterine programa.

6.6. mokėti anglų kalbą C1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbą vidinės ir išorinės komunikacijos srityse;

7.2. vertina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos ryšių su visuomene srityje tendencijas, atsižvelgia į šiuos rezultatus rengdamas Kalėjimų departamento ryšių su visuomene strategiją ir planą, bei įgyvendina šiuos dokumentus;

7.3. kuria ir palaiko ryšius su Kalėjimų departamentui pavaldžiomis įstaigomis, visuomene, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą;

7.4. organizuoja informacinių leidinių leidybą, televizijos, radijo laidų (siužetų) apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą kūrimą ir kitus įstaigos informacinio pristatymo darbus;

7.5. rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, teikia atsakymus į žurnalistų paklausimus, organizuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu apie Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų veiklą;

7.6 organizuoja su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius tarptautinius renginius, konferencijas ir seminarus;

7.7. koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų projektų viešinimo veiklą;

7.8. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas, operatyviai ir sistemingai renka žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, susijusią su Kalėjimų departamento veikla, ją analizuoja, reaguoja į pasirodančią netikslią informaciją, nustato žinių apie Kalėjimo departamento ir jo veiklą poreikį, rengia mėnesines ir ketvirtines apžvalgas su pasiūlymais;

7.9. vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto ir intraneto svetainių turinio priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl svetainių tobulinimo;

7.10. inicijuoja Kalėjimų departamento reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;

7.11. formuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų įvaizdį, nuolat teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

7.12. vykdo kitus Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kalėjimų departamentas prie TM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, 852719003, kaldep@kaldep.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Kalėjimų departamentas prie TM  Kauno skyriaus vyr. darbo inspektorius

Pobūdis:

KAUNO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja skyriuje nustatyta tvarka teritorinio skyriaus apskrityje esančias įmones, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, nelegalaus darbo reiškinių kontrolę, dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti; darbo
7.2. dalyvauja darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių vertinimo atestacinėse komisijose;
7.3. tikrina, ar darbdaviai imasi priemonių ir ar tos priemonės yra pakankamos, kad įmonės statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo vietos, darbo įrenginiai, technologiniai procesai, darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;
7.4. kontroliuoja, kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, ar įrenginių savininkai teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų nuolatinę priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaip organizuota įmonėje vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolė, ar atliekamas profesinės rizikos vertinimas, reikiamų priemonių parengimas ir įgyvendinimas;
7.6. tikrina, kaip vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse, ar sudaromos sąlygos darbuotojams, darbuotojų atstovams dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
7.7. konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius bei darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo įstatymų taikymo bei vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais;
7.8. tiria nustatyta tvarka sunkius, mirtinus (taip pat turi teisę tirti lengvus) nelaimingus atsitikimus, įvykusius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje gautus iš įmonių lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka;
7.9. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga, tiria pranešimus bei skundus VDI kompetencijos klausimais; užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;
7.10. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant būtinybei, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.11. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;
7.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 26T-67 redakcija)


AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 38.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiasis specialistas vertina registracijai pateiktus duomenis apie augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje, teikia rekomendacijas dėl augalų apsaugos produktų įregistravimo/neįregistravimo, siūlo rizikos mažinimo priemones.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose srityse: augalų apsaugos produktų registravimo ir veikliųjų medžiagų patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos arba ekologijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, augalų apsaugos produktų tiekimą į rinką, cheminių medžiagų ir mišinių (tiek kiek tai susiję su augalų apsaugos produktais) klasifikavimą ir ženklinimą;
6.3. būti susipažinus su Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai;
6.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. žinoti raštvedybos taisykles;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.9. žinoti registracijai reikalingų augalų apsaugos produktų ir veikliųjų medžiagų duomenų reikalavimus;
6.10. žinoti tarptautiniu mastu pripažįstamus augalų apsaugos produktų ir jų veikliųjų medžiagų vertinimo principus/metodikas;
6.11. būti susipažinus su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) metodais, pagal kuriuos turi būti atlikti tyrimai veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje;
6.12. žinoti Lietuvos teritorijai būdingas agrometeorologines sąlygas bei būdingų dirvožemių savybes;
6.13. mokėti atlikti modeliavimus FOCUS grupės modeliais;
6.14. mokėti taikyti Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vertina pateiktų duomenų išsamumą apie augalų apsaugos produkto veikliosios medžiagos išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje;
7.2. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį dirvožemyje aerobinėmis ir anaerobinėmis sąlygomis, fotolizės įtaką medžiagų skilimui, medžiagų potencialą akumuliacijai;
7.3. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų mobilumą dirvožemyje pagal adsorbcijos, išsiplovimo, lizimetrinius ar išsiplovimo lauko tyrimų duomenis, atlieka medžiagų prasiplovimo vertinimą FOCUS grupės modeliais;
7.4. vertina veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų skilimo kelią ir greitį vandenyje, hidrolizės bei fotolizės įtaką skilimui, pagal medžiagų savaiminio biologinio skilimo gebą, pasiskirstymą sistemoje vanduo/nuosėdos, atlieka medžiagų patekimo į paviršinius vandenis vertinimą FOCUS grupės modeliais;
7.5. vertina medžiagų skilimo kelią ir greitį ore, atsižvelgiant į turimus stebėsenos duomenis,
7.6. vertina veikliųjų medžiagų, jų svarbių metabolitų numatomas gamtines koncentracijas dirvožemyje, gruntiniame, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose bei ore;
7.7. rekomenduoja praktiškai pritaikomas rizikos mažinimo priemones;
7.8. taiko Komisijos reglamento (ES) Nr.546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009 nuostatas;
7.9. rengia veikliųjų medžiagų vertinimo ataskaitų projektus išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje vertinimo skyrių dėl veikliosios medžiagos patvirtinimo ar patvirtinimo atnaujinimo Europos Sąjungoje;
7.10. dalyvauja Europos Maisto saugos institucijos organizuojamos Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų rizikos vertinimo išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje specialistų darbo grupių susitikimuose;
7.11. dalyvauja susirinkimuose, seminaruose, konferencijose, susitikimuose, rengiamuose augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų išlikimo ir pasiskirstymo aplinkoje klausimais Lietuvoje ir užsienyje;
7.12 vykdo tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tarnyboje bei skyriuje įgyvendinant ISO:9001 kokybės vadybos sistemą (procesus);
7.13. prireikus, rengia informaciją, ruošia raštų projektus, susijusiais su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus ar Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2375631, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Pastatų administravimo poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. 40-92


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
PASTATŲ ADMINISTRAVIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus Pastatų administravimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - Departamentas) Būsto administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) Pastatų administravimo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti Poskyriui priskirtą bendrojo naudojimo objektų valdytojų (bendrojo naudojimo objektų administratorių, daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų ir jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų) priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją bei nagrinėti su tuo susijusius fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - daugiabučių namų valdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir darbo patirtį pastatų administravimo srityje;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais daugiabučių namų valdymą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdydamas jam paskirtą valdytojų priežiūros ir kontrolės vykdytojo funkciją, organizuoja ir atlieka:
7.1.1. kompleksinius planinius valdytojų veiklos patikrinimus pagal sudarytą ir Savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbtą grafiką;
7.1.2. kompleksinius neplaninius bendro naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimus pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu;
7.1.3. patalpų savininkų skundų, prašymų ir pranešimų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimą ir valdytojų konsultavimą jų veiklos klausimais;
7.2. pasibaigus kalendoriniams metams, per 20 darbo dienų parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę veiklos ataskaitą, kuri skelbiama viešai Savivaldybės internetinėje svetainėje;
7.3. kontroliuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklą, jiems pavestų pavedimų vykdymą, kaupia informaciją, padedančią vertinti jų veiklą, teikia siūlymus dėl jų darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo;
7.4. teikia Savivaldybės tarybai ir Administracijai pasiūlymus daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus jiems įgyvendinti; inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę rengimą/tobulinimą;
7.5. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimų priėmimus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo; skiria ir keičia bendrojo naudojimo objektų administratorius; skatina daugiabučių namų savininkų bendrijų kaip vieną iš daugiabučių namų valdymo formų kūrimą;
7.6. teikia išvadas ir siūlymus Poskyrio vedėjui daugiabučių namų valdymo klausimais, priežiūros organizavimo, daugiabučių namų gyventojams tiekiamų paslaugų tobulinimo klausimais;
7.7. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Poskyrio valstybės tarnautojams priskirtą kompetenciją ir teikia teisės aktuose nurodytiems pareigūnams nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas;
7.8. rengia pažymas Mero, Mero pavaduotojų bei Savivaldybės tarybos narių, Departamento direktoriaus gyventojų priėmimams;
7.9. atstovauja Savivaldybės administracijai pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir Savivaldybės institucijose, sprendžiant daugiabučių namų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimus;
7.10. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia informaciją miesto bendruomenei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo klausimais, administratorių atrinkimo, skyrimo bei keitimo, daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jų rėmimo klausimais;
7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas apie mokesčių už kitas komunalines paslaugas bei kaupiamojo dydžio apskaičiavimo bei paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams tvarką;
7.12. teikia siūlymus Poskyrio vedėjui poskyrio reguliavimo sričiai priskirtos veiklos plėtojimo klausimais;
7.13. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją;
7.14. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  3-ojo kontrolės poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 20 d.
įsakymu Nr. 40-238

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS
3-IOJO KONTROLĖS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus 3-iojo kontrolės poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento (toliau - Departamentas) Viešosios tvarkos skyriaus (toliau - Skyrius) 3-iojo kontrolės poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų Savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys - viešosios tvarkos užtikrinimas ir teisės pažeidimų prevencija.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų darbo policijoje, teisėsaugos, teisėtvarkos institucijose patirtį;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, nustatančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldos, Skyriaus veiklą ir jų kompetencijai priskirtus klausimus;
6.3. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Savivaldybės priimtų teisės aktų reikalavimų;
7.2. atlieka patikrinimus pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus;
7.3. kartu su policijos pareigūnais ar kitomis valstybinėmis institucijomis (pareigūnais) dalyvauja patikrinimuose pagal su Skyriaus vedėju suderintą priemonių planą;
7.4. rengia ataskaitas ir teikia informaciją veiklos klausimais;
7.5. tikrina, ar renginių organizatoriai laikosi nustatytos renginių organizavimo tvarkos;
7.6. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Savivaldybės teritorijoje esančias problemas ir perduoda atsakingoms tarnyboms;
7.7. tiria administracinius teisės pažeidimus (nusižengimus), vykdo administracinių bylų teiseną;
7.8. pagal įgaliojimą surašo pažeidimų (nusižengimų) protokolus;
7.9. priima ir registruoja pranešimus, teikia su jais susijusią informaciją, registruoja pranešimus, tvarko jam sukurtus pavedimus, užduotis, įveda užduoties įvykdymo informaciją Vilniaus miesto savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje "@vilys" ar kitose informacinėse sistemose;
7.10. perduoda gautą informaciją Skyriaus vedėjui, Poskyrio vedėjui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams;
7.11. teikia reikalingą informaciją Skyriaus ir Poskyrio valstybės tarnautojams ir darbuotojams (iš turimų duomenų bazių ar kitų laikmenų, dokumentų);
7.12. perduoda ir keičiasi informacija su Bendruoju pagalbos centru, policija ir kitomis valstybinėmis institucijomis;
7.13. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui ir Poskyrio vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų;
7.14. pagal Departamento direktoriaus patvirtintą grafiką dirba pamainomis, slenkančiu grafiku;
7.15. Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Skyriui pavestais uždaviniais ir strateginiais tikslais;
7.16. Siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu, pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją jo nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Nekilnojamojo turto vadybininkas

Pobūdis: Kviečiame prisijungti prie jauno ir veiklaus kolektyvo!

Pas mus nesijausite suvaržyti, išmoksite valdyti savo finansus, galėsite išpildyti savo svajones ir nesinorės skaičiuoti laiko iki darbo pabaigos.

Mūsų pagrindinis tikslas būti tvirta komanda!

DARBO POBŪDIS:

Tarpininkavimas pirkimo/pardavimo/nuomos klausimais
Nekilnojamo turto vertinimas
Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo proceso valdymas
Klientų poreikių analizavimas
Nekilnojamojo turto rinkos analizavimas
Derybos su klientais
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
Atsakingumas ir pareigingumas
Komunikabilumas ir sąžiningumas
Iniciatyvumas ir atkaklumas, siekiant rezultato
Kompiuteriniai įgūdžiai
Aukštasis išsilavinimas
Gebėjimas dirbti komandoje
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavas automobilis.

Privalumai:
Pasitikėjimas savimi
Nebijoti išeiti iš komforto zonos
Noras valdyti savo finansus

Įmonė siūlo: Efektyvius mokymus nuo pirmos darbo dienos
Nuolatinę pagalbą
Draugišką ir jauną kolektyvą
Naują ir modernų biurą
Nemonotonišką darbą
Visas reklamines priemones
Seminarus motyvacijai
Visas reikiamas priemones darbui ir gerai aplinkai

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Realteksa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 363-303, 869044433, cv.realtex@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.05

Atsiliepimai apie MB "Realteksa"  Vadybininkas

Pobūdis: • "Baltpool" biržos ir dvišalių skiedros pirkimo-pardavimo kontraktų administravimas;
• Skiedros krovimų darbų organizavimas ir priežiūra;
• Skiedros transportavimo organizavimas ir priežiūra;
• Pristatymo metu atsiradusių problemų (technikos gedimai, oro sąlygos ir kt.) sprendimas;
• Sąskaitų turinio patikra ir savalaikis pristatymas buhalterijai;
• Sutarčių sudarymas ir priežiūra;
• Gautinų sumų kontrolė ir planavimas;
Kitos susijusios užduotys.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Noras dirbti ir tobulėti;
• Atsakingumas;
• Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai;
• Geri/puikūs darbo kompiuteriu (Word, Excel, Outlook ir kt.) įgūdžiai;
• Vairuotojo teisės, B kategorija
Privalumai:
• Darbo patirtis miškininkystės/biokuro gamybos ir prekybos srityse;
• Rekomendacijos.
Mes siūlome:
• Konkurencingą, laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį atlyginimą;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
Lankstų darbo grafiką.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vita activa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869541147
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Vita activa"  Apskaitininkas - buhalteris

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• darbas su pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais;
• sąskaitų suvedimas į programą "Rivile"
• sąskaitų išrašymas;
• kitų vyr. buhalterio deleguotų užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• aukštasis ekonominis arba buhalterinis išsilavinimas, gali būti paskutinių kursų studentas (ė);
• darbo patirtis, dirbant panašaus pobūdžio darbą (privalumas);
• darbo patirtis, dirbant su "Rivile"
• rusų k.;
• atidumas, tikslumas, kruopštumas;
• greitas darbo tempas.

Darbo vieta – Savanorių pr. 139 B, Vilnius

Gyvenimo aprašymą su pozicijos nuoroda "Apskaitininkas" siųskite el.paštu – personalas@jml-group.lt

Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JML-group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868021211, personalas@jml-group.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "JML-group"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Valdyti statybos darbų eigą ir užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal statinio projekto reikalavimus:
Užtikrinti ir kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
Bendradarbiauti su (sub)rangovais statybos darbų valdymo klausimais;
Vadovauti pavaldiems darbuotojams, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą;
Rengti dokumentaciją, susijusią su statybų vykdymu ir priežiūra;
Kontroliuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius;
Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą statybos objekte.
Darbas su monolitu
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
Ypatingo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestatas (privalumas);
Sėkminga statinio statybos vadovo darbo patirtis bendrastatybinių, specialiųjų darbų srityse;
Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
Techninės statybų dokumentacijos rengimo įgūdžiai;
LR teisės aktų, reglamentuojančių statinio statybą, išmanymas;
Organizaciniai įgūdžiai, atsakingumas, iniciatyvumas, lyderystė, puikūs bendravimo įgūdžiai;
Valdyti statybos darbų eigą ir užtikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal statinio projekto reikalavimus:
Užtikrinti ir kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal nustatytus terminus;
Bendradarbiauti su (sub)rangovais statybos darbų valdymo klausimais;
Vadovauti pavaldiems darbuotojams, organizuoti ir kontroliuoti jų darbą;
Rengti dokumentaciją, susijusią su statybų vykdymu ir priežiūra;
Kontroliuoti medžiagų ir atliktų darbų kiekius;
Užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą statybos objekte.
Kompiuterinis raštingumas;
Galiojantis vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
Darbuotojų saugos ir sveiktos, priešgaisrinės saugos pažymėjimai (privalumas)

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g.204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Reikalingi pagalbiniai darbininkai statybose.Darbas susijęs su betonu.
Turime galimybė apgyvendinti.
Reikalavimai: Atsakingumas, punktualumas, darbštumas, sąžiningumas,be žalių įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g.204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Teisininkas

Pobūdis: Procesinių ir kitų teisinių dokumentų paruošimas, konsultacijos;

Įmonių duomenų keitimas (pavadinimo, įstatų, įstatinio kapitalo), pertvarkymas, likvidavimas;

Ikiteisiminis skolų išieškojimas.
Reikalavimai: Teisinio darbo patirtis;
Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis;
Kruopštumas, savarankiškumas, lojalumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Marilisa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Talino g. 67-7, 860830969, info@uab123.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Marilisa"  Betonuotojas

Pobūdis: Monolito darbams ieškome betonuotojų, gali būti vienas žmogus arba brigada.
Turime galimybė apgyvendinti.
Reikalavimai: Darbštumas ,be žalingų įpročių ,dirbti savarankiškai arba brigadose.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Segmita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g.204B, 861113918, info@segmita.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Segmita"  Buhalteris

Pobūdis: UAB "JML-Group" į savo komandą ieško buhalterio(-ės).

Darbo aprašymas:
• Pilnas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal galiojančius LR įstatymus;
• Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas valstybinėms institucijoms ir įmonės vadovybei;
• Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų bei pasiūlymų teikimas;
• Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
• Darbo užmokesčio skaičiavimas;
• Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
• Ilgalaikio turto apskaita;
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas (buhalterijos, finansų ar ekonomikos srityje);
• Ne mažesnė nei 5 metų analogiško darbo patirtis;
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai ir darbo patirtis su buhalterine programa "Rivilė"
• Darbo užmokesčio apskaitos išmanymas;
• Rusų kalbos mokėjimas (anglų kalbos mokėjimas būtų privalumas);
• LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, mokesčius bei apskaitos standartus, išmanymas;
• Analitinis mąstymas, kruopštumas, komunikabilumas;
• Geri darbo bei laiko planavimo įgūdžiai.

Mes siūlome:
• Darbą stabilioje, darbuotojus vertinančioje įmonėje;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
• Ilgalaikius darbo santykius;

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "buhalteris" siųskite el.paštu - personalas@jml-group.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1053 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JML-group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868021211, personalas@jml-group.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "JML-group"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4 - 10 kV transformatorinių, kabelinių ir oro linijų statyba, remontas, eksploatacija.
Defektų šalinimas, gedimų, avarinių sutrikimų ir atsijungimų elektros tinkluose likvidavimas.
Naujų vartotojų pajungimas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis;
Gebėjimas dirbti komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A. Žilinskis ir ko"
Miestas: Vilnius, Trakai, Elektrėnai, Radviliškis
Kreiptis: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r., 8 620 42507, morta.bakanovaite@zilinskis.com
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskis ir ko"  Transporto vadybininko

Pobūdis: Naujų partnerių paieška ir santykių su esamais palaikymas;
Vežimo užsakymų – sutarčių sudarymas, jų registracija ir kontrolė;
Krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimas;
Pervežimo proceso valdymas;
Klientų bei vežėjų duomenų analizė ir kaupimas.

Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Pervežimų rinkos išmanymas;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti;
Kompiuterinis raštingumas;
Privalumas:
Puikios lietuvių, lenkų, rusų, angų kalbos žinios;

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LTT group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 42 A, 415 kab., info2@lttgroup.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "LTT group"  Betonuotojas

Pobūdis: Monolito darbams ieškome betonuotojų. Darbas Vilniaus mieste
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenu g. 25A, 861603099, administracija@grista.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

STRATEGINĖS PLĖTROS IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

EKONOMIKOS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės veiklos procesų ekonominę analizę ir efektyvumo vystymą, dalyvauti investicijų pritraukimo procese, įgyvendinti verslo rėmimo priemones, užtikrinti akcininko interesų realizavimą, dalyvaujant savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - ekonomikos ir investicijų skatinimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties arba verslo ir vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, savivaldybės biudžeto sudarymą, įmonių veiklą bei valdymą, verslo standartus, mokesčių tarifų nustatymą ir lengvatų taikymą, dokumentų rengimo taisykles;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti akcininko interesų realizavimą:

7.1.1. atstovauja Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal suteiktą įgaliojimą;

7.1.2. analizuoja bendrovių, savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kuriose yra valdybos narys, vadovo pateiktą medžiagą apie įmonės ar įstaigos veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, faktinius ir prognozuojamus ūkinės veiklos rodiklius, pajamų ir išlaidų sąmatas, metines finansines ataskaitas;

7.1.3. analizuoja Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, sistemina informaciją, teikia pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų tarifų nustatymo bei reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo ir tobulinimo bei šių įmonių privatizavimo, likvidavimo, veiklos efektyvumo didinimo, plėtotės ar reorganizavimo;

7.1.4. rengia tvarkas ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl įmonių vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo;

7.1.5. renka, sistemina ir teikia informaciją Apskaitos skyriui apie investicijas į asocijuotuosius ir kontroliuojamuosius subjektus.

7.2. Siekiant užtikrinti Departamento atsakomybėje esančios miesto gyvenimo srities funkcionavimą ir miestui sukuriamos vertės didinimą:

7.2.1. organizuoja keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą, dalyvauja vežėjų kompensacijų paskirstymo procese, tikrina kompensacijų pagrįstumą;

7.2.2. vykdo statistinių duomenų apie Šiaulių miesto įmones, miesto socialinę - ekonominę raidą kaupimą ir teikimą Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui, privatiems asmenims bei suinteresuotoms institucijoms.

7.3. Siekdamas užtikrinti investicijų pritraukimą:

7.3.1. analizuoja sąlygas verslo plėtrai ir investicijoms, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui investicijų pritraukimo, verslo plėtojimo skatinimo klausimais;

7.3.2. dalyvauja įgyvendinant paslaugų teikimą verslui ,,vieno langelio principu", vykdant ir koordinuojant veiklas, skirtas investicinės aplinkos gerinimui bei jos viešinimui ir paslaugų bei paramos verslui teikimui;

7.3.3. pristato Šiaulių miesto investicinę aplinką ir plėtros galimybes Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose;

7.3.4. analizuoja skyriaus kuruojamos srities investicijų ir ne investicijų projektų poreikį, rengia ir teikia investicijų projektų paraiškas, įgyvendinti kuruojamos srities projektus, dalyvauja įgyvendinant projektus, nepriskirtus Savivaldybės administracijos padaliniams pagal jų funkcijas.

7.4. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus kompetencijos klausimais.

7.5. Pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų numatomas vertes, pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų objektų technines specifikacijas ir rengia atsakymų projektus, dalyvauja eksperto teisėmis vertinant pasiūlymų techninę dalį ir teikia išvadas.

7.6. Vykdo mažos vertės pirkimus Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

7.7. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei Savivaldybės biudžetą, rengia kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus.

7.8. Organizuoja patvirtintų kuruojamos srities programų vykdymą ir rengia Skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas bei teikia Skyriaus vedėjui.

7.9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe pagal skyriui priskirtą kompetenciją.

7.10. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus paklausimus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, teikia miesto gyventojams ir institucijoms informaciją raštu, žodžiu, elektroniniu paštu, interneto svetainėje.

7.11. Vykdo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytas finansų kontrolės funkcijas.

7.12. Tvarko Skyriaus veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą.

7.13. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis.

VĪ™. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vasario 16-osios g. 62, 841596218, konkursai@siauliai.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija  Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2017 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 24.1-09-P1-459

BENDROJO UGDYMO DEPARTAMENTO IKIMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Vyriausiojo specialisto pareigybės (toliau - pareigybė) lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su pradinio ugdymo organizavimo politikos formavimu ir įgyvendinimu, koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - pradinis, netradicinis, specialusis ugdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo mokslų studijų krypties (pedagogika / edukologija / švietimas ir ugdymas) arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo mokyklose patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus viešąjį administravimą, švietimą šalyje reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, reglamentuojančius pradinį ugdymą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti atlikti švietimą reglamentuojančių teisės aktų ekspertizę, rengti išvadas, ministerijos vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

6.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja formuojant valstybinę pradinio ugdymo organizavimo politiką, planuojant ir koordinuojant jos įgyvendinimo darbus;

7.2. stebi, kaupia ir analizuoja statistinę informaciją dėl pradinio ugdymo organizavimo veiksmingumo, siekdamas nustatyti šios srities problemas ir tobulinimo prioritetus;

7.3. teikia siūlymus kuriant ir tobulinant švietimo stebėsenos (ŠVIS) sistemą, Lietuvos kvalifikacijų sandarą, siekdamas pradinio ugdymo dermės su kitais rengiamais teisės aktais;

7.4. teikia siūlymus kuriant ir tobulinant pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimo, pradinio ugdymo kokybės (vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo) užtikrinimo sistemas, siekdamas pradinio ugdymo kokybės gerinimo;

7.5. renka ir analizuoja nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos patikrinimo duomenis, naudoja juos inovacijoms planuoti ir diegti;

7.6. rengia pradinio ugdymo organizavimą / įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktų projektus (Bendruosius pradinio ugdymo planus, Pradinio ugdymo dienynus ir kt.), rengia ir koordinuoja šių teisės aktų aprobavimą, tvirtinimą ir diegimą, siekdamas ministerijos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų kokybės ir dermės;

7.7. dalyvauja Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir kitose tarptautinėse darbo grupėse dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo kokybės gerinimo;

7.8. analizuoja, vertina ugdymo priemonių (vadovėlių, skaitmeninių mokymo objektų ir kt.) mokiniams (migrantų, besimokančių tautinių mažumų mokyklose ir kt.) rengimą ir diegimą, siekiant gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ir kokybę;

7.9. inicijuoja ir koordinuoja nacionalinių projektų ir programų (tarp jų finansuojamų Europos Sąjungos paramos fondų lėšomis), skirtų pradinio ugdymo organizavimo veiksmingumui ir prieinamumui didinti, kokybei gerinti tinkamą įgyvendinimą;

7.10. pagal kompetenciją telkia intelektualines pajėgas, organizuoja intelektualinių išteklių viešuosius pirkimus, dalyvauja darbo grupių, komisijų, skirtų bendrajam ugdymui organizuoti ir prieinamumui (kuriose pradinis ugdymas yra sudėtinė dalis) gerinti, veikloje;

7.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl pradinio ugdymo finansavimo, mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, materialinio aprūpinimo gerinimo;

7.12. inicijuoja informacijos apie pradinio ugdymo organizavimą sklaidą, siekdamas užtikrinti visų švietimo valdymo lygmenų įsitraukimą ir atsakomybę, informuoti visuomenę apie pradinio ugdymo inovacijas;

7.13. organizuoja skyriaus inicijuojamoms veikloms ir projektams vykdyti reikalingų intelektualinių išteklių viešuosius pirkimus;

7.14. derina teisės aktų projektus su Europos Sąjungos teise, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;

7.15. teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitų ministerijų, savivaldybių administracijų padaliniais, žinybomis, asociacijomis, švietimo profesinėmis sąjungomis sprendžiant pradinio ugdymo politikos įgyvendinimo darbus;

7.16. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus dėl pradinio ugdymo organizavimo, rengia atsakymų projektus, konsultuoja ir nustatyta tvarka teikia informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims, siekdamas užtikrinti pradinio ugdymo kokybę, veiksmingumą ir tinkamą teisės aktų taikymą;

7.17. rengia sutarčių (jų pakeitimų), susijusių su tiksliniu valstybės finansavimu, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą;

7.18. dalyvauja ministro įsakymu ar ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ir dalyvauja rengiant atitinkamų dokumentų projektus;

7.19. teikia siūlymus dėl Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos prioritetų, strateginio darbo plano, metinio darbo plano, skyriaus veiklos planų, derinant skyriaus veiklą su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Švietimo ir mokslo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Volano g. 2/7, 852191198, Vida.Janaviciene@smm.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie Švietimo ir mokslo ministerija  Psichologinės tarnybos vedėjas

Pobūdis:

PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Psichologinės tarnybos vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4.Psichologinės tarnybos (toliau - PT) vedėjo pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti PT veiklą, teikti metodinę pagalbą, konsultuoti įstaigos darbuotojus bei suimtuosius (nuteistuosius).

III. VEIKLOS SRITIS

5.Psichologinės tarnybos vedėjo pareigybei priskiriama specialiajai veiklos sričiai -psichologinės pagalbos teikimo nuteistiesiems ir suimtiesiems organizavimas bei vykdymas, tiesiogiai su suimtaisiais ir nuteistaisiais dirbančių įstaigos darbuotojų konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo psichologijos srityje patirtį;
6.3.būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, dokumentų rengimą, įforminimą bei apskaitą bei pedagogikos, psichologijos ir valdymo etikos pagrindais;
6.4.žinoti Lietuvos Psichologų sąjungos priimtų Profesinės psichologų etikos bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimus;
6.5.Atitikti karjeros valstybės tarnautojams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute nustatytus reikalavimus;
6.6.mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Siekiant tinkamai organizuoti PT veiklą:
7.1. Rengti įstaigos darbo reglamente numatytus PT veiklos planus, teikti pasiūlymus į įstaigos pagrindinių priemonių planą, ruošti ataskaitas apie jų vykdymą.
7.2.Supažindinti tarnybos darbuotojus su PT veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, jų pakeitimais ir papildymais.
7.3.Pildyti PT darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
8.Siekiant įgyvendinti pagrindinius PT uždavinius:
8.1.Analizuoti informaciją apie suimtųjų (nuteistųjų) psichologines problemas, įstaigos psichologinio klimato tendencijas, rinkti statistinius duomenis, analizuoti jų dinamiką, teikti reikalingą informaciją direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei kitoms įstaigoms bei institucijoms pagal poreikį.
8.2.Tirti įstaigoje vykdomų suimtiesiems (nuteistiesiems) taikomų psichologinių programų poveikį, rengti apklausas psichologinių programų teikimo tobulinimo tikslais.
8.3.Ruošti rekomendacijas dėl greito ir kvalifikuoto psichologinių problemų, kylančių tarp suimtųjų (nuteistųjų), sprendimo.
8.4.Užtikrinti tik moksliniais tyrimais pagrįstų metodikų naudojimą Psichologinės tarnybos pareigūnų darbe.
8.5.Teikti rekomendacijas Šiaulių TI administracijai nustatant individualių pataisos ir socialinės reabilitacijos priemonių taikymo poreikį suimtiesiems ir nuteistiesiems.
8.6.Organizuoti ir vykdyti reabilitacines bei prevencijos programas tikslinėms nuteistųjų grupėms.
8.7.Rengti prevencines programas, teikti pasiūlymus pataisos ir psichologinių programų sudarymui bei tobulinimui.
8.8.Konsultuoti suimtuosius (nuteistuosius) bei įstaigos darbuotojus.
8.9.Konsultavimo metu, atliekant švietėjišką veiklą, skatinti suimtuosius ir nuteistuosius laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
8.10.Dirbant su suimtaisiais ir nuteistaisiais, turinčiais psichikos sutrikimų, bendradarbiauti su Sveikatos priežiūros tarnyba.
9.Pagal savo kompetenciją nagrinėti suimtųjų (nuteistųjų) bei kitų asmenų pasiūlymus, prašymus ir skundus, rengti atsakymų projektus.
10.Teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl PT veiklos tobulinimo.
11.Pagal kompetenciją dalyvauti komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, PT pasitarimuose.
12.Siekiant įstaigos strateginių tikslų, vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ir jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį įsakymus bei nurodymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos sritį.

Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių tardymo izoliatorius
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Trakų g. 10, (841)430921, administracija@siauliuti.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie Šiaulių tardymo izoliatorius  Organizavimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO
ADMINISTRACINĖS VEIKLOS SKYRIAUS
ORGANIZAVIMO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus Organizavimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento (toliau - Departamentas) Administracinės veiklos skyriaus (toliau - Skyrius) Organizavimo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su visuomenės saugumu ir viešąja tvarka, reikalavimų laikymąsi, teikti pasiūlymus dėl įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų teisės aktų pakeitimo ar papildymo, užtikrinti gyvūnų laikymo reikalavimų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir teisinio darbo ar darbo administracinės teisės taikymo srityje patirtį;
6.2. gerai žinoti ir mokėti taikyti administracinę atsakomybę reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešosios tvarkos užtikrinimą;
6.4. išmanyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriniu, MS Office programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, pareiškimus, prašymus ir skundus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, rengia atsakymų projektus, teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui;
7.2. vykdo jam pavestas užduotis, įveda dokumentų projektus, užduočių ir/ar pavedimų rezultatus į Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą "@vilys"
7.3. analizuoja įstatymus ir kitus teisės aktus, jų projektus, teikia siūlymus ir rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų įsakymų projektus;
7.4. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Kliūčių eismui pašalinimo vietinės reikšmės keliuose tvarkos aprašu, organizuoja kliūčių eismui pašalinimą vietinės reikšmės keliuose;
7.5. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimo tvarkos aprašu, organizuoja kovinių šunų, kovinių šunų mišrūnų, pavojingų šunų ir pavojingų šunų mišrūnų paėmimą;
7.6. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimo tvarkos aprašu organizuoja pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimą;
7.7. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose;
7.8. dalyvauja vykdant Skyriaus einamąją finansų kontrolę ir vykdo paskesniąją finansų kontrolę;
7.9. patikrina Skyriaus gaunamas sąskaitas-faktūras ir išankstinio apmokėjimo sąskaitas, vizuoja Skyriaus gautų prekių, suteiktų paslaugų ar atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus;
7.10. pagal Skyriaus poreikį, rengia ir tvirtina mokėjimo paraiškas (lėšoms gauti) finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS);
7.11. rengia sutartis, susitarimus, prižiūri ir kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;
7.12. teikia Poskyrio vedėjui pasiūlymus dėl Poskyrio darbo gerinimo;
7.13. Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo kitas vienkartines užduotis ir nurodymus, susijusius su Poskyriui pavestais uždaviniais ir institucijos strateginiais tikslais;
7.14. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduotoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Pardavėja konsultantė

Pobūdis: Erotinių prekių parduotuvių tinklui reikalingos pardavejos.
Reikalavimai: Erotinių prekių parduotuvių tinklui reikalingos pardavejos.
REIKALAVIMAI: tvarkinga išvaizda, komunikabilumas gebejimas laisvai kalbetis erotikos ir sexo temomis.
Siusti CV su nuotrauka visu ūgių.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aistra.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865663213, fetishtoys@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Aistra.lt"  Klientų vadybininkas

Pobūdis: Gerai žinoma ir sėkmingai veikianti logistikos bendrovė UNIKORT pelniusi savo partnerių ir klientų pasitikėjimą nuolatos auga ir stiprina savo komandą.
Reikalavimai: Mūsų pardavimų skyrius yra atsakingas už B2B segmento klientų aptarnavimą, rinkos vystymosi stebėjimą, pardavimo strategijos kūrimą, tobulinimą ir nuolatinį palaikymą.
Skyriaus specialistai glaudžiai bendradarbiauja su esamais įmonės klientais, konsultuoja juos procesų klausimais, įgyvendina ir prižiūri pervežimo procesus, užtikrina popardaviminio proceso palaikymą ir pardavimų plėtrą.
Taip pat skyrius glaudžiai bendradarbiauja su padaliniais atsakingais už krovinių transportavimą bei kitais susijusiais proceso dalyviais;
Inicijuoja ir įgyvendina naujus pardavimus, užtikrina popardaviminio proceso palaikymą;
Inicijuoja ir įgyvendina pardavimų procesų pokyčių projektus, kurie užtikrina pardavimų efektyvumo didinimą;
Kartu su kolegomis iš kitų skyrių užtikrina kokybiškų paslaugų teikimą;
Analizuoja transportavimo reikalavimus, ieškodamas sprendimų kaip juos įgyvendinti;
Bendradarbiauja su kolegomis bei kitais susijusiais proceso dalyviais, palaikydamas ir derindamas procesų kokybę ir sprendžiant iškilusias problemas.
Mūsų kandidatas turi tvirtus bendravimo, derybų ir argumentavimo įgūdžius
yra ambicingas ir greitai mokosi
geba dirbti ir priimti sprendimus komandoje ir individualiai
gerai planuoja laiką, yra organizuotas ir kruopštus
geba derinti strateginį ir analitinį mąstymą
turi greitą reakciją, yra lankstus ir atsparus stresui
nori dirbti tokį darbą
gerai moka lietuvių kalbą (užsienio kalbų mokėjimas – lenkų, anglų, rusų, vokiečių – būtų privalumas)
turi 2 metų ar daugiau darbo patirtį Lietuvos įmonėse
turi profesinę kompetenciją (būtų privalumas.
Mes siūlome jums galimybę kiekvieną dieną dirbti su stipriausiais logistikos srities specialistais ir iš jų mokytis.

Lauksime jūsų CV ir motyvacinio laiško. Būtina nurodyti, kad kandidatuojate į KLIENTŲ VADYBININKO/- ĖS pareigas.

Papildoma informacija:
Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Unikort"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 32, 852741310, cv@unikort.com
Skelbimo data: 2017.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Unikort"  Kebulo remontininkas

Pobūdis: Reikalingas kebulo remontininkas. Didziausia Airijos automobiliu remonto kompanija iesko automobilio kebulo remontininko su patirtimi. Darbas Dubline (Airija). Padesime isikurti. Geros darbo salygos, ilgalaikis kontraktas.
Reikalavimai: Sugebantis remontuoti dauztus automobilius, tiesinti skardas, glaistyti, be zalingu iprociu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Aceautobody LTD
Miestas: Airija
Kreiptis: Dublin, +353851285433, aceautobody.job@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Aceautobody LTD  Vairuotojas-ekspeditorius, C kateg.

Pobūdis: Dalinių krovinių išvežiojimas Kaune ir Kauno rajone. Pasikrovimas Vingės terminale Grigiškėse. Poilsio ir šventinėmis dienomis nedirbame.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių, darbštumas, sąžiningumas,fizinė ištvermė.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cargolines Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 102-403, 865514141, Ruta.Zemaityte@inbox.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Cargolines Baltic"  Dizaineris / maketuotojas

Pobūdis: Maketavimo darbai;
Naujienlaiškių kūrimas;
Reklaminių skrajučių, bukletų kūrimas;
Maketų paruošimas spaudai;
Internetinių svetainių administravimas.
Reikalavimai: Taisyklinga lietuvių kalbos rašysena. Gebėjimas taisyklingai ir įdomiai perteikti naujausią ir aktualiausią informaciją. Gebėjimas nuosekliai dėstyti mintis. Geri rašymo įgūdžiai. Anglų, rusų kalbos mokėjimas.
Mokėjimas dirbti su Corel Draw, photoshop programomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Buivydiškių 118, 861861184, info@antagute.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Važiuoklės, variklių meistro

Pobūdis: - Automobilių pakabų remontas
- Einamieji automobilių remonto darbai (pakabų patikra, remontas, diržų keitimas ir pan.)
- Elektros darbai, diagnostika

PRIVALUMAS: geras automobilių remonto išmanymas, kokybiškas darbas, nusimanymas automobilių elektronikos remonte DIDELIS PRIVALUMAS
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis bent 2 metai
- žinoti automobilių pakabos, variklių sudedamasias dalis, atsakingumas
- greita orientacija, gebėjimas savarankiškai aptikti gedimus, juos pašalinti.
- BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ (NEVARTOJANTIS ALKOHOLIO)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 861188888, info@temis.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Antrasis montuotojas – nestandartiniai baldai

Pobūdis: Ieškomas montuotojas surenkant nestandartinius baldus, daugumoje virtuvės baldai. Darbas būtų su pagrindiniu montuotoju.
Ateityje yra galimybė tapti pagrindiniu montuotoju ar pereiti į surinkimą ir pan.
Atlyginimas priklausomai nuo darbo rezultatų, turimos patirties ir kitų savybių, nuo 600eurų į rankas

CV siųsti adresu: info(eta)baldai4u.lt


Reikalavimai: - Patirtis dirbant staliaus darbus
- sugebėjimas dirbti komandoje;
- bendravimo kultūra ;
- vairuotojo pažymėjimas
-be žalingų įpročių/ žalingų įpročių kontroliavimas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldai4u"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. - Savanorių pr, 864805423
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Baldai4u"  TV sport1 reklamos pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - darbas su esamais klientais;
- aktyvi naujų klientų paieška;
- reklaminės produkcijos pristatymas, pardavimas;
- reklamos pardavimo strategijos ir taktikos kūrimas;
- pardavimų planų kūrimas ir įgyvendinimas;
- darbo organizavimas lėšų pritraukimui į įmonę. Televizijos reklaminio laiko pardavimas. Užduotis - garantuoti pajamas reikalingas įmonės plėtrai.
Reikalavimai: -puikūs organizaciniai sugebėjimai;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
-entuziazmas, ambicingumas ir asmeninė motyvacija;
-bendras rinkos išmanymas;
-sėkminga panašaus darbo patirtis;
-vairuotojo teisės(privalumas) ;
-užsienio kalbų mokėjimas(privalumas)
CV prašome siųsti adresu:danute.buhaltere@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sport entertainment"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., Info@sport1.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Sport entertainment"  Baldų surinkėjas - montuotojas

Pobūdis: Baldų surinkimas gamybiniame ceche ir montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis,
Kruopštumas,
Atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Deimenta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 141, 868504197, dkdbaldai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Deimenta"  Naujų įrenginių gamybos inžinierius - technologas

Pobūdis: Plėtoti naujų įrenginių (skirtų maisto pramonei) gamybos technologijas;
Įdiegti naujas idėjas ir technologinius procesus;
Naujų ir einamųjų projektų vykdymas;
Gamybos dokumentacijos ruošimas;
Gaminamų įrenginių finalinės dokumentacijos rengimas ( įrenginio pasas, instrukcija, naudojamų detalių sąrašas);
Bendravimas su įmones Lietuvos ir užsienio tiekėjais, naujų medžiagų / komplektuojančių detalių užsakymas;
Techninių klausimų sprendimas su gamybos kolektyvu bei įmonės klientais;

Įmonė siūlo visas socialines garantijas;
Atsakingą ir įdomų darbą su galimybe tobulėti draugiškame kolektyve.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Reikalavimai: Aukštas inžinerinis ir technologinis išsilavinimas;
Technologo darbo patirtis;
Pagrindinių technologinių įrenginių ir jų darbo principų išmanymas; (privalumas alaus bei gaiviųjų gėrimų pramonės);
Brėžinių skaitymas ir suvokimas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, MS Office;
Geros lietuvių / rusų / anglų kalbų žinios;
Kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, komunikabilumas;
Privalumas:
Darbo patirtis alaus arba gaiviųjų gėrimų pramonėje;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hermis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852127372;, info@hermis.biz
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Hermis"  Baldų projektuotojas-konstruktorius

Pobūdis: DARBAS BALDŲ PROJEKTUOTOJUI-KONSTRUKTORIUI

Darbo pobūdis: ruošti brėžinius baldų gamybai.

Reikalavimai: būtina tokio darbo patirtis.

Atlyginimas po mokesčių: 1000 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalavimai: būtina tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1315 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Nestandartinių baldų surinkėjui-gamintojui

Pobūdis: DARBAS NESTANDARTINIŲ BALDŲ SURINKĖJUI-GAMINTOJUI

Nestandartinių baldų gamybos įmonė siūlo darbą. Darbo pobūdis: nestandartinių baldų gamyba, surinkimas, montavimas.

Reikalavimai: DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI PAGAMINTI BALDĄ PAGAL DUOTĄ BRĖŽINĮ.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

ATLYGINIMAS PRIKLAUSO NUO IŠDIRBIO.

Atlyginimas po mokesčių: 1000 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalavimai: DARBUOTOJAS TURI MOKĖTI PAGAMINTI BALDĄ PAGAL DUOTĄ BRĖŽINĮ.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1315 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Baldinių plokščių pjovėjui-laminuotojui

Pobūdis: DARBAS BALDINIŲ PLOKŠČIŲ PJOVĖJUI-LAMINUOTOJUI

Baldų gamybos įmonė siūlo darbą. Darbo pobūdis: baldinių plokščių pjovimas, laminavimas.

Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Atlyginimas po mokesčių: 600 EUR į rankas.

Skambinti: 8 674 86858
Reikalavimai: Reikalinga bent 1 metų tokio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 760 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graso"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g., 867486858, donatas@graso.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Graso"  Skardininkas

Pobūdis: Vamzdynu ir kitos technologines irangos skardinimo darbai.
Apmokome.
Reikalavimai: Atsakingumas, savarankiškumas, kruopštumas, komunikabilumas, aktyvumas, sąžiningumas.


Privalumai: analogiško darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techspektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868715043
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Techspektras"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas prie linijos;
Uogų fasavimas į maišus;
Įvairūs pagalbiniai darbai sandėlyje.
Atlyginimas nuo 700 Eurų į rankas.
Reikalavimai: Gera fizinė sveikata;
Atsakingumas, savarankiškumas;
Darbas nuo pirmadienio iki penktadienio;
Du galimi darbo laikai - nuo 6:00 h. dienomis arba trimis pamainomis.
Privalumas: El. krautuvo teisės.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "FUDO"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 96, 861546235, dovile@fudo.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "FUDO"  Plataus profilio darbuotojas

Pobūdis: Darbas statybose - pramoninėse, privačiuose ar kt. objektuose.
Vandentiekio, šildymo,vėdinimo sistemų, oro kondicionavimo montavimo darbai.
Vamzdynų ar kt. įrangos izoliavimo bei skardinimo darbai.
Reikalavimai: Sąžiningumas,darbštumas, atsakingas požiūris į darbą, be žaligų įpročių.

Privalumai: analogiško darbo patirtis, vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techspektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868715043
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Techspektras"  Įsigijimų politikos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ POLITIKOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų politikos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Įsigijimų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą, formuojant KAS įsigijimų politiką krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS).

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - įsigijimų politikos KAS formavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo ir jų vykdymo darbo patirtį, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šias sritis;

6.3. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.4. žinoti KAS valdymo principus ir prioritetus;

6.5. gebėti analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, teisės aktų projektus;

6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.10.atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

7.2. skiria užduotis pavaldiniams ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, krašto apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, pavedimų vykdymą;

7.4. formuoja KAS įsigijimų politiką: rengia pirkimų efektyvumo vertinimo kriterijus ir analizuoja visų KAS pirkimų efektyvumą;

7.5. koordinuoja valstybės viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimą KAS, teisės aktų ir gairių, susijusių su valstybės pirkimų politikos įgyvendinimu KAS, rengimą ir kitų institucijų parengtų teisės aktų vertinimą;

7.6. užtikrina efektyvų KAS decentralizuotų pirkimų vidaus kontrolės sistemos veikimą;

7.7. teikia išvadas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei dėl priimamų sprendimų projektų Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos pasirenkamų pirkimo būdų klausimais;

7.8. bendradarbiauja su KAS institucijų ir jų padalinių valstybės tarnautojais ir kariais, kitų valstybės valdymo institucijų valstybės tarnautojais ir užsienio valstybių institucijų pareigūnais;

7.9. KAM vadovybės pavedimu kartu su kitomis valstybės institucijomis dalyvauja sudarytų darbo grupių veikloje;

7.10.vertina Skyriaus darbuotojų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl tarnautojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

7.11.pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Krašto apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Krašto apsaugos ministerijos viceministrui, kuriam priskirta KAS institucijų įsigijimų, įslaptintų sandorių veiklos sritis.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Įsigijimų politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Įsigijimų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuolatinę Krašto apsaugos sistemos decentralizuotų pirkimų vidaus kontrolės sistemos stebėseną, atlikti viešųjų pirkimų veiklų ir procesų efektyvumo vertinimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - viešųjų pirkimų vidaus kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų, sutarčių sudarymo ir jų vykdymo darbo patirtį, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šias sritis;

6.3. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.4. žinoti KAS valdymo principus ir prioritetus;

6.5. gebėti analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, teisės aktų projektus;

6.6. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

6.9. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. prižiūri, palaiko ir tobulina KAS decentralizuotų viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistemą;

7.2. atlieka KAS decentralizuotų viešųjų pirkimų veiklų ir procesų vertinimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus;

7.3. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su KAS decentralizuotų viešųjų pirkimų vidaus kontrolės sistema, tobulinimo, pirkimų rizikos veiksnių valdymo;

7.4. analizuoja viešuosius pirkimus ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus, kaip KAS perkančiosioms organizacijoms efektyviau organizuoti pirkimus;

7.5. rengia metodinę medžiagą KAS perkančiosioms organizacijoms dėl pirkimų vykdymo;

7.6. organizuoja mokymus KAS perkančiųjų organizacijų atstovams viešųjų pirkimų klausimais;

7.7. vertina ir teikia Skyriaus vedėjui pastabas dėl krašto apsaugos ministro įsakymų, susijusių su leidimu decentralizuotai pirkti prekes, paslaugas ar darbus, projektų, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos resursų grupės sprendimų viešųjų pirkimų klausimais projektų;

7.8. analizuoja ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui dėl Krašto apsaugos ministerijos vadovybės priimamų sprendimų projektų Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos pasirenkamų pirkimo būdų klausimais;

7.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba ir kitomis viešuosius pirkimus įgyvendinančiomis institucijomis;

7.10. užtikrina Skyriaus materialinį ir techninį aprūpinimą;

7.11. administruoja Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainės viešųjų pirkimų puslapį;

7.12.pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Audito kokybės patikrinimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-16
(Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. P1-98 redakcija)

AUDITO KOKYBĖS PATIKRINIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Audito kokybės patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką audito ir finansinės atskaitomybės srityje, siekiant kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra ir finansinės atskaitomybės informacijos patikimumas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);
6.3 būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais auditą, buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja atliekant auditorių ir audito įmonių finansinių ataskaitų audito kokybės periodinius tikrinimus ir tyrimus, apibendrintus tikrinimo ir tyrimo rezultatus, siūlomus sprendimus teikia Skyriaus vedėjui ir Audito priežiūros komitetui (toliau - Komitetas);
7.2. dalyvauja atliekant Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 537/2014 pažeidimo tyrimus;
7.3. peržiūri ir teikia nuomonę dėl metinių finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūrų planų, jas atliekančių auditorių kontrolierių kandidatūrų, tikrina peržiūrų planų faktinį įvykdymą;
7.4. prireikus, dalyvauja atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras;
7.5. nagrinėja auditorių kontrolierių atliktų finansinių ataskaitų audito peržiūrų ataskaitas, rekomendacijas, apibendrintą medžiagą ir siūlomus sprendimus pateikia Skyriaus vedėjui ir Komitetui;
7.6. vertina, analizuoja Lietuvos auditorių rūmų (toliau - Auditorių rūmai) ir kitų šalių pateiktą medžiagą, reikalingą audito kokybei užtikrinti, Auditorių rūmų siūlomus sprendimus dėl finansinių ataskaitų audito peržiūros metu nustatytų trūkumų ir apibendrintą informaciją bei pasiūlymus teikia Skyriaus vedėjui ir Komitetui.
7.7. atstovauja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) bendradarbiaujant su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis atliekant finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimus;
7.8. atstovauja Tarnybai audito viešosios priežiūros klausimais valstybės ir kitose priežiūros institucijose;
7.9. atstovauja Tarnybai Auditorių rūmų ir kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, valdymo ir kolegialių organų posėdžiuose;
7.10. atstovauja Tarnybai Europos Komisijos sudarytuose komitetuose ir darbo grupėse, kai nagrinėjami su viešąja priežiūra susiję klausimai;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybių narių ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, inicijuoja bendradarbiavimo sutartis, užtikrina tinkamą šių sutarčių vykdymą;
7.12. teikia pasiūlymus dėl galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų tobulinimo ar naujų rengimo;
7.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 37052499330, info@avnt.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba  Patarėjas

Pobūdis:LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau - Kontrolieriaus tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 14

II. PASKIRTIS

4. Nagrinėti ir teisiškai vertinti pareiškėjų skundus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų / galimų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų Kontrolieriui (toliau - Kontrolierius); organizuoti administracinių nusižengimų tyrimą; atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose; vykdyti kitas jam Kontrolieriaus pavestas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimo bei akademinės etikos skatinimo ir užtikrinimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį teisės srityje;

6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Kontrolieriaus tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

6.6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo ar atlikto tyrimo.

7.2. priima pareiškėjus, juos konsultuoja ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Kontrolieriaus pavedimus;

7.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolų dėl administracinių nusižengimų projektus;

7.4. rengia Kontrolieriaus tarnybos strateginį veiklos planą ir kasmetinį tarnybos praėjus kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;

7.5. teikia Kontrolieriui siūlymus dėl Kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo;

7.6. Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Kontrolieriaus tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;

7.7. siekdamas tinkamai atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), teikia Kontrolieriui pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui apie teismuose nagrinėjamų su Kontrolieriaus tarnybos veikla susijusių bylų eigą;

7.8. rengia siūlymus dėl priemonių akademinės etikos ir procedūrų laikymuisi užtikrinti;

7.9. kaupia, nagrinėja, apibendrina duomenis apie Kontrolieriaus tarnybai žinomus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus, Mokslo ir studijų įstatymo ar mokslo ir studijų institucijų statutų, institucijų akademinės etikos kodeksų pažeidimus, taikytus administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų laikymusi Lietuvoje; teikia pasiūlymus dėl jų (duomenų) Kontrolieriui;

7.10. instruktuoja Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

7.11. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Kontrolieriaus tarnyboje; rengia ir tvarko Kontrolieriaus tarnybos darbuotojų darbo saugos ir sveikatos norminius dokumentus (instrukcijas, žurnalus ir kt.).

7.12. vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Z. Sierakausko g. 15, 870665161, lraepk@lrs.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba  Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-99


EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO

EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė skirta gyventojų, darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltianis, ir pacientų saugai nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei medicininei apšvitai vertinti ir ekspertizei, radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymui bei kokybės kontrolės medicinoje tyrimams planuoti, organizuoti, koordinuoti, vykdyti ir kontroliuoti, taip pat teisės aktų, susijusių su veiklos rūšimi, projektams rengti ir vertinti.


III. VEIKLOS SRITIS


5. Skyriaus vedėjo bendrosios veiklos sritys - Skyriaus darbo planavimas, organizavimas, koordinavimas, vykdymas ir kontroliavimas, Skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis - radiacinė sauga.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS


6. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities fizikos, chemijos, biochemijos studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

6.3. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

6.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje;

6.6. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.7. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą, ir jų perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę tvarka;

6.8. išmanyti profesinės etikos principus bei būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia Skyriaus veiklos pagrindinių priemonių planus bei organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

7.2. rengia pusmetines ir metines atlikto darbo statistines ir metines Skyriaus veiklos aprašomąsias ataskaitas;

7.3. organizuoja ir vykdo objektų, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinius objektus, projektų ekspertizę ir tikrinimą radiacinės saugos požiūriu, formuluoja atitinkamas išvadas;

7.4. organizuoja ir vykdo jo kompetencijai priklausančius radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir tyrimų bei bandymų planavimo ir vykdymo klausimus;

7.5. koordinuoja ir kontroliuoja medicininės apšvitos stebėsenos atlikimą bei apibendrinęs atskirų sričių gautus rezultatus įvertina pacientų gaunamą apšvitą Lietuvoje;

7.6. organizuoja rengimą ir rengia medicininės apšvitos vertinimo programas bei koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.7. koordinuoja ir vykdo pacientų apšvitos dozių matavimus ir rengia protokolus;

7.8. diegia ir vykdo kokybės sistemą Skyriaus veikloje;

7.9. koordinuoja ir vykdo rentgenodiagnostinės įrangos bei priemonių vaizdui gauti, įrangos skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai kokybės kontrolės bandymus ir rengia protokolus;

7.10. organizuoja rengimą ir rengia susijusius su Skyriaus veikla teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų pagal veiklos pobūdį;

7.11. organizuoja rengimą ir rengia atliekamų Skyriuje tyrimų rezultatų analizės apžvalgas;

7.12. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka veiksmus, numatytus Radiacinės saugos centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

7.13. pagal kompetenciją visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms organizuoja rengimą bei rengia ir nustatyta tvarka teikia informacijos radiacinės saugos klausimais projektus, atsakymų į klausimynus tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir užsienio valstybių institucijoms projektus;

7.14. organizuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei tobulina kvalifikaciją savarankiškai dalyvaujant konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir pravedant institucijų ir įstaigų darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus ir instruktažus radiacinės saugos klausimais;

7.16. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;

7.17. koordinuoja ir vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Radiacinės saugos centro veiklos tikslai;

7.18. nesant Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo ar Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo, RSC direktoriaus pavedimu, laikinai vykdo Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo ar Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktoriui.
Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Radiacinės saugos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 153, (85)2361936, rsc@rsc.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Radiacinės saugos centras  Vyr. patarėjas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus
2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. P-44
(2013 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. P-3 redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau - Kontrolieriaus tarnyba) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 16

II. PASKIRTIS

4. Nagrinėti ir teisiškai vertinti pareiškėjų skundus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų/galimų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau - Kontrolierius). Užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų įgyvendinimą, vykdant Kontrolieriaus tarnybai nustatytas funkcijas, atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų tyrimo, akademinės etikos skatinimo ir užtikrinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę teisininko kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį teisės srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Kontrolieriaus tarnybos veikla nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, gebėti juos taikyti praktikoje;
6.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
6.6. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir bent vieną iš šių kalbų: vokiečių, prancūzų, rusų A2 lygiu;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programa "Internet Explorer"
6.8. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, būti kūrybingas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir prižiūri Kontrolieriaus pavedimų vykdymą ir teikia siūlymus Kontrolieriui dėl šių pavedimų kokybiško ir tinkamu laiku įgyvendinimo;
7.2. teikia Kontrolieriui išvadas, kaip įgyvendinamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių akademinę etiką ir procedūras, nuostatos;
7.3. nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje;
7.4. teisiškai vertina ir teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo, atlikto tyrimo ar teikiamo siūlymo Kontrolieriui savo iniciatyva pradėti tyrimą;
7.5. organizuoja Kontrolieriaus tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinės Kontrolieriaus tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projekto rengimą, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę ir teikia informaciją Kontrolieriui;
7.6. Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Kontrolieriaus tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;
7.7. užtikrina teisiniu požiūriu teisingą Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų surašomų dokumentų turinį ir formą;
7.8. rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, skirtus Kontrolieriaus tarnybos funkcijoms įgyvendinti, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
7.9. Kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Seimo, Vyriausybės, mokslo ir studijų institucijų tarybų, senatų, kitų valdymo ar savivaldos organų posėdžiuose, pasitarimuose, komisijų ir darbo grupių veikloje, kai svarstomi klausimai, susiję su Kontrolieriaus tarnybos veikla arba kontrolieriaus atliekamu tyrimu;
7.10. siekdamas tinkamai atstovauti Kontrolieriaus tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus, Kontrolieriui teikia pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui dėl teismuose nagrinėjamų su Kontrolieriaus tarnybos veikla susijusių bylų eigos;
7.11. vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kontrolieriui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 870665161, lraepk@etika.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba  Raštinės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (lituanistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Raštinės skyriaus vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigybė reikalinga redaguoti teismo rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO bei teismo interneto svetainėje, teismo darbuotojams teikti metodinę ir praktinę pagalbą lietuvių kalbos klausimais, spręsti kitus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu teismo raštinės skyriuje. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai, adresas - A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo teismuose.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus;
6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovaujantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra redaguoja teisme rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO, informaciją, teikiamą žiniasklaidai, visuomenei;
7.2. užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami pagal teisės aktų reikalavimus, įskaitant Rekomenduojamus teismų procesinių sprendimų kokybės standartų reikalavimus;
7.3. konsultuoja teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus;
7.4. teisėjų pageidavimu teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę;
7.5. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką;
7.6. esant poreikiui skaitmenina ir kopijuoja dokumentus, jų skaitmenines kopijas prisega prie elektroninės bylos kortelės ir pasirašo elektroniniu parašu pagal nustatytas tvarkas;
7.7. pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams/proceso dalyviams, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
7.8. pagal kompetenciją rengia atsakymus raštu į gautus paklausimus, skundus ir prašymus, rengia teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus teismo veiklos dokumentus;
7.9. pagal kompetenciją rengia vidaus dokumentų projektus, ataskaitas;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių darbe;
7.11. pavaduoja teismo raštinės skyriaus darbuotojus jiems atostogaujant ar nesant darbe dėl kitų priežasčių;
7.12. teikia siūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo teisme, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo, teismo raštinės skyriaus darbo organizavimo;
7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko ir teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo raštinės skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regionų apygardos administracinis teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A. Mickevičiaus 8 A, 837201467, kauno.administracinis@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Regionų apygardos administracinis teismas  Organizacinio standartų skyriaus Patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento

direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d.

įsakymu Nr. V-73

ORGANIZACINIO STANDARTŲ SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Organizacinio standartų skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui keliamų uždavinių įgyvendinimą vykdant nacionalinės standartizacijos darbus ir dalyvauti rengiant standartizacijos srities norminius dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities t. y. standartizacijos, funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą fizinių, technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą ir kitus teisės aktus, susijusius su standartizacija, tarptautinių bei Europos standartizacijos organizacijų dokumentus ir reikalavimus veiklos organizavimo klausimais; įstatymų ir kitų teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl standartizacijos srities teisės aktų keitimo ir (arba) papildymo, įgyvendinant Europos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtus dokumentus ir sprendimus;

7.2. rengia Lietuvos standartų programos projektą;

7.3. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus;

7.4. dalyvauja rengiant standartizacijos srities norminius dokumentus;

7.5. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir rengia į juos atsakymus;

7.6. konsultuoja suinteresuotus asmenis standartų rengimo ir taikymo klausimais;

7.7. vertina ir rengia išvadas dėl derinimui pateiktų kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų, kuriuose yra su standartizacija susijusių nuostatų, projektų;

7.8. pataria Skyriaus vedėjui standartizacijos veiklos organizavimo ir standartų rengimo klausimais;

7.9. teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams standartų rengimo ir taikymo klausimais;

7.10. rengia informaciją standartizacijos klausimais, kuri skelbiama Departamento biuletenyje;

7.11. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;

7.12. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas jam nesant;

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Departamento tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos standartizacijos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Kosciuškos g. 30, (85)2791143, lstboard@lsd.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Lietuvos standartizacijos departamentas  Planavimo ir kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos viršininko
2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-113PLANAVIMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) Planavimo ir kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros) įrenginių valstybinę kontrolę siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią elektros energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - Lietuvos energetikos objektų ir energetikos (elektros) įrenginių valstybinė kontrolė.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;
6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus bei technologijas;
6.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų saugojimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių (elektros energetikos sektoriuje) techninę saugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą. VEI vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir skiria administracines nuobaudas;
7.2. kontroliuoja, kaip laikomasi specialiųjų reikalavimų įrengiant ir rekonstruojant energetikos įrenginius, energetikos įrenginių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir jų tinkamumą naudoti. Atlieka energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir nustato:
7.2.1. ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius;
7.2.2. ar statinio projekto sprendiniai atitinka norminių teisės aktų ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijose nurodytus reikalavimus;
7.2.3. ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai, ar nauji, rekonstruoti ir modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį;
7.2.4. išduoda energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą;
7.3. nustatyta tvarka tikrina ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus eksploatuoti elektros energetikos įrenginius, pasirengimą atlikti numatytus darbus ir rengia nustatytos formos išvadas:
7.3.1. ūkio subjektų, neatsižvelgiant į energetikos įrenginius eksploatuojančių darbuotojų skaičių, pageidaujančių atlikti:
7.3.1.1. 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių ar jų relinės apsaugos, automatikos, valdymo sistemų eksploatavimo darbus;
7. 3.1.2. didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių ir generatorių eksploatavimo darbus;
7.4. tiria elektros energetikos objektų, įrenginių avarijas ir darbo sutrikimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su energijos vartojimu;
7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų;
7.6. organizuoja energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių energetikos darbuotojų atestavimą elektros energetikos sektoriuje:
7.6.1. rengia interneto svetainėje www.vei.lt skelbiamų teisės aktų, nustatančių elektros energetikos įrenginių ir objektų įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, energetikos veiklos technologinių procesų ir energetikos objektų gaisrinės saugos reikalavimus, sąrašus pagal energetikos sektorius. Teisės aktų sąrašai turi būti periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami pasikeitus jų nustatytam reglamentavimui;
7.6.2. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 patvirtinto Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo 1 ir 6 prieduose nurodytų energetikos darbuotojų kategorijų sąrašų. Šie sąrašai turi būti periodiškai (ne rečiau kaip kartą per 5 metus) peržiūrimi ir prireikus tikslinami;
7.6.3. rengia pasiūlymus dėl sertifikavimo įstaigų parengtų sertifikavimo schemų ir kitų Lietuvos standarte LST EN ISO/IEC 17024: 2012 "Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)" nurodytų dokumentų, reikalingų vykdyti energetikos darbuotojų atestavimą elektros energetikos sektoriuje;
7.6.4. techniškai aptarnauja apeliacinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-335 patvirtintu Apeliacinės komisijos darbo reglamentu, posėdžius, kuriuose nagrinėjami darbuotojų, nesutinkančių su atestavimo institucijų (sertifikavimo įstaigų arba energetikos įmonių) sprendimais, pateikti skundai;
7.7. rengia išvadas įgaliotoms valstybės institucijoms dėl ypatingų statinių (energetikos įrenginių) projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo;
7.8. organizuoja ir vykdo leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje (gaminti elektros energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, tiesti tiesioginę liniją, eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės, importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės) išdavimą:
7.8.1. tikrina ūkio subjektų pateiktus dokumentus dėl leidimų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo, keitimo, tikslinimo, leidimų dublikatų išdavimo, prižiūri leidimais reguliuojamą veiklą;
7.8.2. rengia ir Bendrųjų reikalų skyriui teikia informaciją apie išduotus leidimus, nurodytus 7.8 punkte, paskelbti VEI interneto svetainėje;
7.8.3. rengia ir nuolat atnaujina bei Bendrųjų reikalų skyriui teikia informaciją apie priskirtas įrengtąsias sumines galias ir esamas laisvas skatinimo kvotas paskelbti VEI interneto svetainėje;
7.8.4. sprendžia kitus su leidimų išdavimu susijusius klausimus;
7.9. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
7.10. atlieka efektyviai pagaminto remtino elektros energijos kiekio, pagrįsto naudingu šilumos poreikiu, vertinimą, ar gamintojų pateiktos techninės ir (ar) technologinės priežastys, pagrįstos naudingosios šilumos poreikiu ir ar jos iš tiesų lėmė didesnio nei visuomeninio tiekėjo nupirktas kiekis remtinos elektros energijos kiekio gamybos poreikį, taip pat ar gamybos režimas buvo būtinas įgyvendinti reikalavimui išlaikyti elektros energijos gamybą termofikaciniu režimu efektyvią;
7.11. planinių patikrinimų metu ar operatoriaus prašymu tikrina elektros energijos gamintojų elektros perdavimo sistemos operatoriui pateiktus duomenis, kai gamintojas siekia įgyti kilmės pažymėjimą, kad elektros energija yra pagaminta efektyvios kogeneracijos proceso metu;
7.12. atlieka elektros energijos gamybos leidimus turinčių asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų ir kurie savo vidiniuose tinkluose naudoja ir (ar) eksploatuoja elektros energijos gamybos įrenginius, energetikos įrenginius ir jų ūkiniams poreikiams suvartotos elektros energijos kiekio kontrolę;
7.13. kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
7.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktus, taip pat dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su valstybine energetikos kontrole;
7.15. rengia pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei technine sauga;
7.16. teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją (apžvalgą) Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms apie Lietuvos energetikos įrenginių eksploatavimo būklę;
7.17. metodiškai vadovauja VEI teritoriniams skyriams, vykdantiems valstybinę energetikos kontrolę elektros energetikos sektoriuje;
7.18. derina VEI teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą elektros energetikos sektoriuje;
7.19. rengia VEI veiklos planavimo dokumentų (strateginio veiklos plano, einamųjų metų veiklos plano, metinės veiklos ataskaitos) dalį, susijusią su energetikos valstybine kontrole ir vartotojų energetikos įrenginių kontrole, teikia pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.20. konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.21. kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo būklę, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą, nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai bei kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;
7.22. rengia VEI įsakymus, potvarkius, rekomendacijas, nurodymus energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais ir teikia juos VEI viršininkui;
7.23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VEI viršininko, VEI viršininko pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti VEI veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė energetikos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mortos g. 10, 861678498, vei@vei.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Valstybinė energetikos inspekcija  Apskaitos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A-685

APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis Ģ¶ A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Apskaitos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga atlikti vyriausiojo buhalterio funkcijas ir organizuoti skyriaus darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - finansų valdymas ir buhalterinė apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, buhalterinės apskaitos ar finansų studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip pusę metų buhalterinio darbo biudžetinėje įstaigoje;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, mokesčius, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybės turto ir piniginių fondų valdymą ir naudojimą;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, planuoti savo darbą. organizuoti skyriaus darbą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir buhalterinės apskaitos programomis, atitinkančiomis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės (VSAFAS) standartus;
6.6. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą;
7.2. rengia skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus;
7.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus struktūros, darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
7.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
7.5. rengia Savivaldybės administracijos teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;
7.6. dalyvauja Savivaldybės administracijos pasitarimuose, teikia siūlymus dėl apskaitos formų ir metodų tobulinimo, kitų darbo problemų sprendimo;
7.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl apskaitos politikos rengimo, apskaitos tvarkų nustatymo, atsižvelgiant į konkrečias darbo tvarkas, sąlygas ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus;
7.8. rengia Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų programų sąmatas, organizuoja jų apskaitą pagal nustatytą biudžeto išlaidų valstybinę ir ekonominę klasifikaciją;
7.9. sudaro finansines ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį (ketvirtį, metus);
7.10. metinių finansinių ataskaitų duomenis sukelia į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS);
7.11. pildo finansavimo sumų pažymas už ataskaitinį laikotarpį (ketvirtį, metus);
7.12. kas ketvirtį užpildo apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų, apskaičiuotų kitų subjektų administruojamų kitų pajamų įmokų valstybinei mokesčių inspekcijai, kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaitas (Formos S4, S5, S6) ir pateikia Finansų skyriui;
7.13. vykdo ūkinių operacijų teisėtumo, valstybės ir savivaldybės bei kitų lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo išankstinę kontrolę;
7.14. kontroliuoja biudžeto lėšų (savivaldybės, valstybės lėšų) naudojimo apskaitą pagal programas, valstybinę, ekonominę klasifikaciją, buhalterines sąskaitas;
7.15. kontroliuoja ES (finansinė parama) lėšų, pavedimų lėšų ir kitų šaltinių lėšų apskaitą;
7.16. tikrina, pasirašo ir perduoda mokėjimo pavedimus elektroniniu paštu bankams;
7.17. teikia buhalterinės apskaitos duomenų informaciją ir rengia ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Centralizuotam vidaus audito skyriui, kitoms valstybinėms institucijoms;
7.18. kontroliuoja darbo užmokesčio priskaitymus ir mokėjimus Savivaldybės administracijos darbuotojams, socialinio draudimo įmokų priskaitymus ir mokėjimus Valstybinei socialinio fondo draudimo valdybai;
7.19. ataskaitinių metų pabaigoje atlieka 4, 7, 8, 9 klasės buhalterinių sąskaitų uždarymą ir išveda įstaigos finansinės veiklos rezultatą;
7.20. įvertina Panevėžio rajono savivaldybės investicijų (akcijų, dalininko įnašų) į kontroliuojamus, asocijuotuosius subjektus vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį (ketvirtį, metus), atsižvelgiant į šių subjektų finansinės veiklos rezultatus, apskaičiuoja nuosavybės metodo įtaką Savivaldybės administracijos finansinės veiklos rezultatams;
7.21. kontroliuoja ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitą, nusidėvėjimo priskaitymus pagal lėšų šaltinius, valstybinę ir ekonominę klasifikaciją, nusidėvėjimo normatyvų taikymą bei nuvertėjimo apskaičiavimą, atsargų užpajamavimą ir nurašymą;
7.22. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.23. organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymą pagal dokumentacijos planą ir parengia nuolatinio saugojimo dokumentus perduoti į archyvą;
7.24. vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: (845)503724, stase.venslaviciene@panrs.lt
Skelbimo data: 2017.12.01

Atsiliepimai apie Panevėžio rajono savivaldybės administracija  Vairuotojas

Pobūdis: Europa-rusija
Reikalavimai: CE kat

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cargosfera"
Miestas: Alytus
Kreiptis: 8-652-41556
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Cargosfera"  Baldų surinkėjas - montuotojas

Pobūdis: Prekinio ženklo "Kankorėžis" įkūrėjai ieško komandos nario!
Jei tavo aistra yra baldų surinkimas ir montavimas - ieškome būtent Tavęs!
Reikalavimai: Kruopštumas;
Atidumas;
Patirtis (bent 2 metai);
Atsakingumas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos baldų projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stadiono 9-25, 8 608 48 518, info@kankorezis.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos baldų projektai"  Apdailininkas (grindų montavimo darbai)

Pobūdis: Laminato ar parketlentės klojimas plaukiojančiu būdu;
parketlenčių, masyvo klijavimas prie pagrindo;
grindjuosčių tvirtinimas;
alyvavimas, beicavimas, lakavimas;
durų statymas;
išlyginamosios masės liejimas;
kilimo klojimas;
vinilo dėjimas
ir visi kiti darbai susiję su grindų dėjimo darbais
Reikalavimai: Darbštumas
Atsakingumas
Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valdsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868550388, info@valdsta.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Valdsta"  Padalinio vadovė - "Aibės" parduotuvė

Pobūdis: Sklandaus darbo parduotuvėje užtikrinimas. Prekių užsakymai,darbo grafikų sudarymai...
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas. Vadovaujamo darbo patirtis 2 metai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Romainių g.38, 868688875, aibe.darbas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Salma"  Vyr. scenos technikas

Pobūdis: Valstybinis jaunimo teatras ieško naujo komandos nario – vyr. scenos techniko.
Darbo pobūdis - dekoracijų montažas ir demontažas prieš ir po spektaklių, vadovavimas scenos technikų komandai. Reikalavimai: kruopštumas ir pareigingumas, be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas, gebėjimas vadovauti kolektyvui. Šešių dienų darbo savaitė, įšeiginė – pirmadienis. Teatras siūlo visas socialines garantijas. Galimybę pirmiesiems pamatyti premjeras ir visus teatro spektaklius. Atlyginimas – nuo 796 € neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu justas@jaunimoteatras.lt
Reikalavimai: Gebėjimas vadovauti kolektyvui

Atlyginimas: 796 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis jaunimo teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g.5, 861429073, justas@jaunimoteatras.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie Valstybinis jaunimo teatras  Reklamos dizaineris - projektų vadovas

Pobūdis: Rengti reklaminių gaminių konstruktorinius eskizus, techninius ir darbo projektus, failus paruošti reklamos gamybai (reklaminiai skydeliai, šviesdėžės, reklama ant automobilių, ir t. t. ). Maketų paruošimas spaudai. Išorinės reklamos projektų paruošimas ir derinimas su savivaldybėmis.
Reikalavimai: ◾Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (dizaino, poligrafijos srityse);
◾Puikūs darbo specializuotomis kompiuterinėmis programomis įgūdžiai (Adobe Photoshop, Corel Draw, ir kt.);
◾Failų paruošimo spaudai patirtis būtina;
◾Kūrybiškumas, savarankiškumas ir atsakingumas;
◾Komunikabilumas;
◾Reklamos, reklamos gamybos srities specifikos supratimas;
◾Darbo patirtis reklamos gamybos įmonėje būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Reklamos linija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Grinės g. 2, 868534503
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie IĮ "Reklamos linija"  Gamybos vadovas

Pobūdis: Gamybos vadovas restorane.Darbas pamaininis,pilnu etatu.
Reikalavimai: Gebėjimas organizuoti,virtuvės darbą,maisto kokybės kontrolė,asortimento užtikrinimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Baltų pr, 868789537, rasospastas00@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Interneto reklamos pardavimo specialistas

Pobūdis: Kompleksinių interneto reklamos sprendimų pardavimas. Reklama internete atveria visai naujas galimybes tiek prekes parduodančioms įmonėms, tiek specialistams kurie gali pasiūlyti kompleksinius reklamos sprendimus internete. SEO, Adwords tai tik dalis sprendimų. Daug didesnes galimybes atveria reklaminės medžiagos iškėlimas naudojant google vertinamas platformas, pirkėjų įtakojimas naudojant turinį ir įtakotojus, pirkėjo įtraukimas į pirkimą naudojant retargetingą.
Šiuos ir dar daug kitų sprendimų siūlo mūsų portalų grupė. Portalai asa.lt, anonsas.lt, visasverslas.lt yra puikiai kotiruojami google paieškoje. Šiai darbo vietai numatyti sprendimai naudojant ir kitus portalus.
Siūlome darbą kuris šiuo metu tik ima populiarėti Vakarų Europoje. Jūs gausite labai paklausią profesiją ir žinias. Tuo pačiu dirbsite labai įdomų ir naudingą darbą. Kartu su klientais mes kuriame naudingą ir reikalingą turinį internete, įdomius projektus.
Darbas bus su didžiausiais ir vidutiniais Lietuvos reklamdaviais.

Atlyginimo variantai įvairūs. Pagrindas atlyginimo komisiniai. Norintys didelio bazinio gali teikti savo pasiūlymus, tačiau tuo pačiu ir įsipareigojimus.

Reikalavimai: Laukiame susipažinusių su aktyvių pardavimų specifika. Motyvacinis laiškas būtinas. Parašykite kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kuo Jums įdomi ši sritis, kokias sąvybes šiam darbui turite.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Vadybininkas

Pobūdis: Bendravimas su klientais, jų poreikių išsiaiškinimas, konsultavimas;
Automobilių iš klientų priėmimas/fiksavimas/išleidimas;
Automobilių pardavimas;
Tvarkos ir švaros aikštelėje užtikrinimas;
Sąskaitų išrašymas ir darbas su kasa;
Klientų poreikių ir atsiliepimų analizė;
Rinkos ir jos pokyčių bei konkurentų stebėjimas, pasiūlymų teikimas;
Ryšių su esamais klientais palaikymas bei paieška naujų.
Reikalavimai: Lyderio savybės;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lutora"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Serbentų 220, 865403200, egle@autobaze.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Lutora"  Plataus profilio meistras

Pobūdis: Vidaus apdaila, plytelių klojimas, gipso kartono montavimas.
Reikalavimai: Sąžiningumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Profispa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860089327, uab.profispa@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Profispa"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pagalba prie apdailos darbų.
Reikalavimai: Sąžiningumas, noras dirbti ir tobulėti. Gebėjimas dirbti savarankiškai,

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 980 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Profispa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860089327, uab.profispa@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Profispa"  Virėjas

Pobūdis: Sušių gamyba pagal technologines korteles
Reikalavimai: Restoranas Gan bei city kviečia į savo komandą energingą sušių virėją.
Patirtis- privalumas, tačiau jei esate gabus ir imlus naujovėms, bet be panašaus darbo patirties, reikiamas žinias įgysite darbo metu.
Vidutinis valandinis atlygis 5 Eur/val.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus Mindaugo pr. 49, 8 648 66622, laura.b@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Statybos projektų vadovas - techninė priežiūra

Pobūdis: * statybos projekto valdymas;
* statybos darbų organizavimas ir vykdymo kontrolė;
* techninės dokumentacijos rengimas ir tvarkymas, brėžinių skaitymas;
* atliekamų darbų technologijos bei kokybės kontrolė;
* objektui numatytų resursų užsakymas ir kontrolė;
* darbų saugos užtikrinimas;
* bendravimas su užsakovais ir rangovais.
Reikalavimai: * aukštasis inžinerinis/ statybinis išsilavinimas;
* statybos projektų vadovo/ darbų vadovo darbo patirtis - ne mažesnė nei 5 metai;
* statybos darbų vadovo-techninės priežiūros vadovo atestatas;
* geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
* geri lietuvių ir rusų kalbų įgūdžiai;
* vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio g. 11, 865501019, info@indema.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Auto elektrikas

Pobūdis: Automobilių elektros prietaisų ir sistemų techninė priežiūra, gedimų nustatymas ir remontas.
Reikalavimai: Bendras automobilio veikimo principų išmanymas;
Darbštumas;
Sąžiningumas;
Noras tobulėti, susipažinti su naujausių automobilių techniniais sprendimais, naujausių technologijų gedimais ir remontu.

Privalumai:

Elektrotechniko išsilavinimas;
Minimalus anglų k. mokėjimas.

Konkurencingą atlyginimą ir nuo darbo rezultatų priklausančius priedus
Karjeros galimybes

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: CarProPlus Ltd.
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: Birmingham, Tinsley Street, Great Bridge, Unit 5, DY4 7LH, 864625199, personalas@carpro.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie CarProPlus Ltd.  Vairuotojas-pavezejas

Pobūdis: Sveiki,
Ieskome atsakingu-darbstu vairuotoju pavezeju Taxify platforma.
- Lankstus grafikas(galimas kaip papildomas darbas)
- Draugiskas kolektyvas
- Musu masinos(remontas, gps ieina)
Atlyginimas 50% nuo apyvartos+bonusai. Nuo 250eu i rankas per savaite. Del detalesnes info rasykit AZ arba 867005567.
Reikalavimai: Atsakingumas;
Saziningumas;
Vairuotojo B pazymejimas;
Noras dirbti ir uzdirbti;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monsela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867005567, iljabal92@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Monsela"  Sąmatininkė

Pobūdis: • statybinių sąmatų skaičiavimas;
• brėžinių skaitymas ir analizė;
• konkursinių pasiūlymų ruošimas;
• atliktų darbų aktų ruošimas.
Reikalavimai: • aukštasis techninis/inžinerinis/statybinis išsilavinimas;
• komunikabilumas, atsakingumas, greita orientacija, kruopštumas;
• organizaciniai ir laiko planavimo gebėjimai;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (ypatingai MS Excel, Word, AutoCad, sąmatų programomis).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Indema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mėnulio g. 11, 865501019, info@indema.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Indema"  Baldinių detalių paruošėjas-supjovėjas

Pobūdis: Darbo vieta Naujoje Vilnioje.
Darbas prie baldinių plokščių pjovimo staklių: staklių priežiūra, pjūklų parinkimas, kampų nustatymas, matmenų nustatymas ir pjovimas pagal gautas pjovimo kortas, plokščių krova, plokščių apskaita, supjautų detalių markiravimas.
Reikalavimai: Analogiško darbo patirtis - privalumas. Motyvuotus apmokysime.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dalisima"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Riovonių g. 2A, 868637333
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Dalisima"  Nestandartinių baldų surinkėjas

Pobūdis: Darbas Naujojoje Vilnioje.
Virtuvės baldų, spintų, komodų, barų ir kitų nestandartinių baldų surinkimas ceche ir montavimas pas klientus.

Reikalavimai: Reikalinga patirtis ir noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dalisima"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Riovonių g. 2A, 868637333
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Dalisima"  Automobilių nuomos vadybininkas

Pobūdis: Darbas tarptautinėje automobilių nuomos kompanijoje, siūlančioje dinamišką, novatoršką, nemonotonišką darbą, nuolatinį tobulėjimą, atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų.
Darbo pobūdis: lietuvių ir užsienio klientų aptarnavimas, automobilio pridavimas/atsiėmimas, automobilių techninės būklės priežiūra.
Darbas slenkančiu grafiku.
Darbo vieta: Kauno oro uostas.

CV siųsti: viktorija@admita.lt
Tel.: 8686 20335
Reikalavimai: 1. Vairuotojo pažymėjimas;
2. Sklandi lietuvių kalba;
3. Labai geri anglų kalbos įgūdžiai;
4. Labai geri rusų kalbos įgūdžiai;
5. Domėjimasis automobiliais;
6. Komunikabilumas;
7. Punktualumas.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Admita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868620335, viktorija@admita.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Admita"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montažo darbai.
Reikalavimai: Patirtis nuo 3 metų

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jukata"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 863663799, info@jukata.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Jukata"  Vartų ir durų montuotojas

Pobūdis: Garažo, kiemo , pramoninių, priešgaisrinių vartų bei visų rūšių durų montavimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis ir elektriko ar suvirintojo kvalifikacijos būtų privalumais. Darbui parengiame.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termoliuksas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo 20, 868548858, info@termoliuksas.lt
Skelbimo data: 2017.11.30

Atsiliepimai apie UAB "Termoliuksas"  Karšto cecho virėjas

Pobūdis: Siūlome darbą restorane "Carre", esančiame Gedimino pr.9,. Darbas prie karštųjų patiekalų, darbo grafikas ilga-trumpa savaitė.
Reikalavimai: Darbo patirtis ir meilė maistui:)

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vasaros projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.9, 861431453, dovile@carre.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Vasaros projektai"  Suvirintojas

Pobūdis: Darbas suvirinimo aparatu MIG.MAG.135.136.
Reikalavimai: Imonė ieško nuolatoniam darbui vokietijoje, kvalifikuotu, turinčiu darbo patirties suvirintoju.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: NT group GmbH
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Shtade, +4917661060659, info@ntgroupgmbh.de
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie NT group GmbH  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas mini ekskavatoriumi
Reikalavimai: C kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 673 77996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas mini ekskavatoriusmi
Reikalavimai: C kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: 8 673 77996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Mikroaotobusų - sunkvevežimių važiuoklės remontas
Reikalavimai: Supratimas ir noras dirbti.
Jaunuolius neturinčius patirties,apmokinsime

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų 6A, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas mini ekskavatoriumi, tranšėjų kasimas.
Reikalavimai: C kategorija

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Holdesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g .15, 8 673 77996, info@holdesa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Holdesa"  Baldų surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: Surinkėjui siūlome darbą įmonės gamybinėse patalpose: standartinių baldų surinkimas ceche, pakavimas.
Reikalavimai: Patirtis baldų surinkimo / montavimo srityje būtų privalumas;
Nuolatinis siekis kokybės ir tobulumo renkant/montuojant baldus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: HoFFis, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirniu g. 6, 864092323, info@paliuciobaldai.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie HoFFis, UAB  Vairuotojas - ekspeditorius ce

Pobūdis: Pastovus reisai Lietuva - Baltarusija.
Pagrinde savo kroviniu gabenimas tentine UZUOLAIDINE puspriekabe.
Patires vairuotojas speja isvaziuoti pirmadieni ir gryzti penktadieni - savaitgaliai namuose!
Reikalavimai: CE kategorija
Be zalingu iprociu
Tvarkingumas,pareigingumas.
Darbo patirtis butu privalumas bet jeigu esi jaunas ir verzlus bei norintis dirbti - apmokysim!Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikawoods"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pranciskonu g. 1, 861590400, info@mikawoods.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Mikawoods"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: Įmonei, užsiimančiai mobiliųjų telefonų remontu ir pardavimu, reikalingi pardavėjai (-ės)-konsultantai (-ės) dirbti vienoje iš Vilniaus m. esančių parduotuvių.
Darbo pobūdis: mobiliųjų telefonų bei aksesuarų pardavimas, remontų priėmimas-išdavimas, klientų konsultavimas bei smulkaus telefonų remonto atlikimas.
Reikalavimai: Jei Jūs ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, esate aktyvus, energingas bei mėgstate bendrauti su žmonėmis, kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!
Darbas palankus studijuojančiam jaunimui, galimas darbas nepilnu etatu.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: K.Ižganaičio PĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8-612-98538; 8-616-11737, kostukas1@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie K.Ižganaičio PĮ  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Darbas užsienio pramonės gamyklose.
Suvirintojo pagalbinis darbininkas/metalo šlifuotojas.
Plačiau informacija telefonu.
Reikalavimai: Būtina anglų kalba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaikonta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Žvelsos g. 2-2, 865667390, anastasija@klaikonta.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Klaikonta"  Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PLANAVIMO VALDYBOS
ORGANIZACIJOS VYSTYMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Organizacijos vystymo ir planavimo valdybos (toliau - Valdybos) Organizacijos vystymo ir paslaugų kokybės skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti pažangų policijos organizacijos vystymą, didinti veiklos efektyvumą, vykdyti veiklos procesų optimizavimą, gerinti paslaugų kokybę bei diegti inovacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -veiklos procesų ir paslaugų kokybės valdymo.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti patirties strateginio ar procesų valdymo srityse;
6.3. turėti patirties taikant kokybės vadybos modelius bei įrankius;
6.4. turėti patirties projektų rengimo ir valdymo srityje;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 2 lygiu;
6.7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą ir jos planavimą;
6.8. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka procesų vertinimą, efektyvumo rodiklių nustatymą;
7.2. diegia veiklos procesų efektyvumo valdymo modelius;
7.3. vertina teikiamų paslaugų kokybę;
7.4. atlieka kokybės vadybos modelių ir metodų diegimą organizacijoje;
7.5. atlieka aplinkos poveikio vertinimą, įgyvendina priemones, skirtas veiksmingam ir efektyviam pokyčių bei rizikų valdymui;
7.6. teikia praktinę ir metodinę pagalbą policijos įstaigoms procesų valdymo ir kokybės vadybos srityje;
7.7. analizuoja, apibendrina informaciją dėl policijos įstaigų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų įgyvendinimo, teikia siūlymus;
7.8. analizuoja užsienio valstybių teisėsaugos institucijų bei viešojo sektoriaus įstaigų pažangią praktiką valdymo klausimais, teikia siūlymus dėl jos pritaikymo policijoje;
7.9. pagal kompetenciją rengia dokumentus ES finansinei paramai gauti;
7.10. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus susijusius su veiklos valdymu;
7.11. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės bei Valdybos ir Skyriaus vadovų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717832, snaiguole.barisauskiene@policija.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 6 d.
įsakymu Nr. 40-534
(2017-11-16 Administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-556 redakcija)

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTO SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SRSD-SPS-2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento (toliau - Departamentas) Socialinės paramos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga koordinuoti ir prižiūrėti Departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, teikiančių socialines paslaugas (toliau - socialinių paslaugų įstaigos), organizacinę veiklą ir užtikrinti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis socialinius projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - socialinių paslaugų įstaigų priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, sociologijos, psichologijos, pedagogikos, teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų organizavimo srityje;
6.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą ir vietos savivaldą bei viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti dirbti "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja ir prižiūri socialinių paslaugų įstaigų socialinį darbą ir organizacinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl socialinių paslaugų įstaigų darbo organizavimo;
7.2. teikia pasiūlymus dėl finansavimo, reikalingo socialinėms paslaugoms organizuoti;
7.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos ir rengia atsakymus į juos;
7.4. rengia ir vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus;
7.5. organizuoja nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimą Savivaldybės lėšomis, rengia atitinkamus sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą;
7.6. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, teikia juos derinti nustatyta tvarka Viešųjų pirkimų skyriui, dalyvauja šių pirkimų procedūrose ir užtikrina reikiamų dokumentų pateikimą;
7.7. kontroliuoja Savivaldybės finansuojamų (perkamų) socialinių paslaugų teikimą;
7.8. vertina socialinių paslaugų įstaigų projektus, teikiamus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamiems konkursams, ir rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės pritarimo (nepritarimo) juos finansuoti;
7.9. rengia teisės aktų projektus, susijusius su socialinių paslaugų įstaigų veikla;
7.10. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
7.11. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui Skyriaus veiklos tobulinimo klausimais;
7.12 siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti valstybės viešųjų pirkimų politiką policijos sistemoje ir viešiesiems pirkimams, atliekamiems Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas), organizuoti ir vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų pirkimų organizavimo (atliekant pirkimo organizatoriaus funkcijas) ir vykdymo srityje patirtį;
6.3. turėti patirties vykdant tarptautinius pirkimus, viešuosius pirkimus Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamuose projektuose;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius policijos veiklą, viešuosius pirkimus, biudžetinės įstaigos finansinę veiklą bei planavimą, investicijų projektų rengimą, materialinių vertybių apskaitą ir mokėti jais vadovautis savo darbe;
6.5. gebėti analitiškai mąstyti, operatyviai priimti racionalius sprendimus, turėti organizacinių sugebėjimų;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, metodines rekomendacijas, gebėti apibendrinti praktinę patirtį bei planuoti veiklą;
6.7. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
6.9. mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;
6.10. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja analizuojant, sisteminant ir kaupiant informaciją apie viešųjų pirkimų sistemą policijos įstaigose;
7.2. kaupia, apibendrina ir sistemina Policijos departamento struktūrinių padalinių, teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, policijos mokymo įstaigos, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis apmokamų projektų administravimo grupių teikiamą informaciją apie planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir nustatytais terminais sudaro Policijos departamento pirkimų planą pagal pirkimo vertes;
7.3. teikia pasiūlymus dėl centralizuotų pirkimų policijos sistemoje organizavimo ir pirkimų įtraukimo į metų viešųjų pirkimų planą;
7.4. nustatyta tvarka teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus;
7.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir policijos generalinio komisaro nustatytoje apimtyje organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus;
7.6. organizuoja Policijos sistemos centrinės perkančiosios organizacijos katalogo priežiūrą ir duomenų atnaujinimą;
7.7. administruoja ir prižiūri Policijos departamento Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;
7.8. nustatyta tvarka rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
7.9. organizuoja skelbiamos informacijos (išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, kitų skelbimų apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartinių formų ir reikalavimų rengimą, įforminimą, pateikimą ir paskelbimą;
7.10. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamų Lietuvos bei užsienio valstybių institucijų atstovais vykdant viešuosius pirkimus dėl įgyvendinamų projektų susijusių su viešųjų pirkimų klausimais;
7.12. Policijos departamento vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
7.13. nustatyta tvarka dalyvauja atliekant policijos įstaigos veiklos patikrinimus;
7.14. pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą policijos įstaigoms;
7.15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymo;
7.16. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717819, jurate.rokickiene@policija.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Alytaus seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 17 d.
įsakymu Nr. D1- 1024

ALYTAUS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Alytaus seniūno pareigybė reikalinga administruoti seniūnui priskirtą teritoriją, savo kompetencijos ribose spręsti seniūnijos gyventojams iškylančias problemas, atlikti seniūnui priskirtas notarines funkcijas, koordinuoti seniūnijos tarnautojų (darbuotojų) veiklą, spręsti kitus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose numatytus uždavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityse -
dokumentų valdymas ir seniūnijos vidaus administravimas.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, savivaldybių ir seniūnijų veiklą, komunalinių paslaugų teikimą, atliekų tvarkymą, savivaldybės biudžeto rengimą ir vykdymą, želdynų ir želdinių apsaugą, transporto priemonių eismą, gyvūnų veisimą, laikymą ir registravimą, gatvių priežiūrą, mažmeninę prekybą, prekybą turgavietėse, draudimą rūkyti tam tikrose vietose, daiktų grąžinimą ir keitimą, medžioklę, mėgėjišką žūklę, žuvininkystę, administracinių nusižengimų protokolų ir nutarimų administracinių nusižengimų bylose surašymą.
6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterio programiniu paketu.
6.5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą.
7.2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
7.3. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.
7.4. Dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas.
7.5. Pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, neperžengiant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytų ribų ir pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame įgaliojime apibrėžtų įgaliojimų apimtį ir ribas.
7.6. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui.
7.7. Padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus.
7.8. Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.
7.9. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia administracijos direktoriui siūlymus dėl socialinės paramos teikimo joms (jiems) reikalingumo bei paramos būdų.
7.10. Organizuoja duomenų, kurie reikalingi savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitai, teikimą savivaldybės administracijos direktoriui.
7.11. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės kelių, bendro naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą.
7.12. Dalyvauja organizuojant visuomenei naudingą veiklą.
7.13. Analizuoja, kaip seniūnijai priskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, atsako už nuolatinį informacijos apie šiukšlių ir atliekų surinkimą ir pervežimą iš seniūnijai priskirtoje teritorijoje esančių bendro naudojimo teritorijų teikimą Alytaus rajono savivaldybės ir kitoms kompetentingoms institucijoms, nedelsiant informuoja šias institucijas apie galimus pažeidimus ir pagal kompetenciją imasi organizacinių priemonių šiems pažeidimams pašalinti, aiškina atliekų surinkimo ir išvežimo sutarčių sudarymą ir kitus su tuo susijusius klausimus bei vykdo kitas Alytaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse priskirtas seniūnams (seniūnijoms) funkcijas.
7.14. Yra atsakingas ir nuolat teikia informaciją (organizuojant susitikimus su gyventojais, skelbiant informaciją seniūnijos skelbimų lentose, individualiai aiškinant gyventojams) fiziniams ir juridiniams asmenims klausimais, susijusiais su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymu, jos reglamentavimu, su tuo susijusių teisės aktų įgyvendinimu bei apie tai kartą per tris mėnesius pateikia informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus savivaldybės administracijos direktoriui.
7.15. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus.
7.16. Išduoda nustatytos formos rašytinį leidimą laidoti, seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą.
7.17. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.
7.18. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai.
7.19. Dalyvauja organizuojant viešųjų paslaugų teikimą ir (arba) prižiūrint, kaip teikiamos viešosios paslaugos, teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo.
7.20. Organizuoja vaiko teisių apsaugos prevenciją ir darbą su socialinės rizikos šeimomis.
7.21. Dalyvauja organizuojant civilinę saugą.
7.22. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo didinimo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
7.23. Organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą.
7.24. Organizuoja priskirtų registrų duomenų tvarkymą ir teikimą.
7.25. Pagal savo kompetenciją prižiūri prekybą viešosiose vietose.
7.26. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo.
7.27. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas.
7.28. Dalyvauja organizuojant gyventojų sporto ir kultūros renginius.
7.29. Šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.
7.30. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje.
7.31. Seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą, teikia savivaldybės administracijos direktoriui informaciją apie seniūnijos darbuotojų ir tarnautojų darbo rezultatus, siūlo skirti paskatinimus ir nuobaudas.
7.32. Nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus.
7.33. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
7.34. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia seniūnaičių rinkimų datą pagal savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą grafiką.
7.35. Organizuoja gyventojų susirinkimus renkant seniūnaičius tose seniūnaitijose, kuriose gyvena mažiau kaip 500 gyventojų.
7.36. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai, teikia savivaldybės administracijos direktoriui seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą kasmet iki kovo 1 d. bei pagal administracijos direktoriaus pareikalavimą.
7.37. Priima ir pasirašo sprendimus dėl išmokų skyrimo ir mokėjimo:
7.37.1. socialinės pašalpos;
7.37.2. būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos;
7.37.3. išmokų vaikams (vienkartinės išmokos vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai);
7.37.4. laidojimo pašalpos;
7.37.5. gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensacijų;
7.37.6. išduoda pažymas apie seniūnijos gyventojams paskirtas ir išmokėtas socialines išmokas.
7.38. Dalyvauja komisijos, įvertinančios laukinių gyvūnų padarytos žalos nustatymą ūkininkų pasėliams, veikloje.
7.39. Dalyvauja Alytaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų piniginės socialinės paramos teikimo komisijos veikloje.
7.40. Vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusiais nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus bei pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Alytaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pulko g. 21, 31569010, indre.goceldiene@arsa.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie Alytaus rajono savivaldybės administracija  Personalo kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-265


PERSONALO DEPARTAMENTO
PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo departamento Personalo kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Personalo departamento Personalo kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų bendrųjų ir specializuotų vidinių mokymų organizavimo koordinavimui, diplomatų ir kitų valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje organizavimo koordinavimui, informacinių duomenų bazių apie darbuotojų išsilavinimą ir užsienio kalbų mokėjimą tvarkymui, kvalifikacijos tobulinimo lėšų panaudojimo finansinių dokumentų tvarkymui, departamento biudžeto planavimui ir viešųjų pirkimų organizavimui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - darbuotojų mokymo planų sudarymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir sutarčių su paslaugų tiekėjais sudarymas, departamento bendro biudžeto planavimas, ataskaitų rengimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos ir verslo administravimo, arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį mokymų organizavimo, kvalifikacijos tobulinimo srityje;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų vykdymo patirtį;
6.4. mokėti anglų kalbą - ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.5. gerai išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma - "konfidencialiai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja ir organizuoja Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojų siuntimą tobulinti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
7.2. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokymo centrais, mokslo bei kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis;
7.3. organizuoja Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų individualių mokymosi poreikių, įskaitant užsienio kalbų identifikavimą ir juos analizuoja;
7.4. kontroliuoja Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų atsiskaitymą už mokymus pagal nustatytas funkcijas;
7.5. vykdo mokymo paslaugų viešuosius pirkimus;
7.6. tvarko kvalifikacijos tobulinimo lėšų panaudojimo finansinius dokumentus ir ruošia juos perdavimui Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamentui;
7.7. administruoja departamento biudžetą, jį analizuoja ir vykdo jo priežiūrą;
7.9. tvarko Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registrą ir Užsienio reikalų ministerijos personalo duomenų bazę, reguliariai pildant duomenis apie Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų išsilavinimą ir užsienio kalbų mokėjimą;
7.10. tvarko Užsienio reikalų ministerijos vidinio informacinio tinklo Personalo departamento informacinio puslapį savo kompetencijos klausimais;
7.11. rengia teisės aktų projektus savo kompetencijos klausimais ir pagal nustatytas funkcijas;
7.12. rengia tarnybines pažymas ir atsakymus į oficialius raštus bei paklausimus savo kompetencijos klausimais ir pagal nustatytas funkcijas;
7.13. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją pagal nustatytas funkcijas;
7.14. esant būtinybei pavaduoja skyriaus vedėją ar kitus skyriaus specialistus.
8. Vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Personalo kvalifikacijos tobulinimo vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 852362620, konkursas@urm.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.
įsakymu Nr. 1T-49 (1.12.)


TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, teikti išvadas teisės aktų projektams bei teisines konsultacijas, dalyvauti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau - Inspekcija) įgyvendinant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei atstovauti Inspekcijai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje, taip pat specialioje veiklos srityje - asmens duomenų apsaugoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą vientisųjų studijų aukštąjį universitetinį išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities teisės krypties.
6.2. Turėti teisinio darbo patirties.
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
6.5. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, privatumo apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.6. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teikia konsultacijas Lietuvos ir užsienio valstybių duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir tvarkytojams, duomenų gavėjams, viešųjų elektroninių ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams dėl asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, asmens duomenų teikimo sutarčių, taip pat privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją ir asmens duomenų tvarkymas atitiktų įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.
7.2. Nagrinėja asmenų prašymus Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
7.3. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia teisines išvadas Inspekcijai pateiktiems įstatymų, kitų teisės aktų, informacinių sistemų, registrų nuostatų ir kitų teisės aktų projektams siekiant užtikrinti jų atitiktį tarptautiniams ir nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą, ir jas skelbia Teisės aktų informacinėje sistemoje.
7.4. Vertina asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų dokumentų, įskaitant ir gautus iš užsienio valstybių, projektus siekiant užtikrinti jų atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.
7.5. Rengia teisės aktų projektus, reikalingus Inspekcijos uždaviniams įgyvendinti, skelbia juos Teisės aktų informacinėje sistemoje, teikia duomenis apie Inspekcijos direktoriaus pasirašytus teisės aktus Teisės aktų registrui, siekiant užtikrinti jų atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
7.6. Teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl įstatymų ar kitų teisės aktų rengimo, keitimo, pripažinimo netekusiais galios, jeigu įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos yra susijusios su Inspekcijos kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti Inspekcijos funkcijas.
7.7. Tiesioginio vadovo pavedimu renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą Inspekcijai asmens duomenų apsaugos reformos įgyvendinimui.
7.8. Teikia konsultacijas ir informaciją Informacijos ir technologijų skyriui pagal visuomenės informavimo priemonių paklausimus tam, kad Inspekcija pateiktų informaciją, atitinkančią įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą.
7.9. Dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų atstovų, kitų institucijų ir įstaigų posėdžiuose bei pasitarimuose, darbo grupėse ir komisijose, kai svarstomi klausimai, susiję su asmens duomenų apsauga, siekiant pateikti nuomonę pagal Inspekcijos kompetenciją.
7.10. Rengia viešųjų konsultacijų projektus aktualiais asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos, taip pat privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje klausimais ūkio subjektams atsižvelgiant ir į tarptautinius bei Europos Sąjungos dokumentus pagal Inspekcijos kompetenciją.
7.11. Analizuoja konsultacijų metu dažniausiai užduodamus aktualius klausimus ir rengia tipinių klausimų - atsakymų projektus, skirtus skelbti Inspekcijos interneto svetainėje, siekiant įgyvendinti Skyriaus uždavinius ir funkcijas.
7.12. Rengia ir derina vidaus dokumentus, reikalingus Skyriaus uždaviniams įgyvendinti.
7.13. Derina kitų Inspekcijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus Inspekcijos uždaviniams įgyvendinti, siekiant užtikrinti jų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus bei teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis apie Inspekcijos direktoriaus pasirašytus teisės aktus Teisės aktų registrui.
7.14. Pagal Inspekcijos dokumentacijos planą formuoja ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas, siekiant užtikrinti tinkamą Skyriaus dokumentų perdavimą Inspekcijos archyvui.
7.15. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Juozapavičiaus g. 6, (85)2312680, rima.vitkiene@ada.lt
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija  Procesų valdymo ir automatizacijos inžinierius

Pobūdis: PVA įrengimas.
Sąmatų sudarymas.
Užsakovų apmokymas.
Siūlome įdomų perspektyvų darbą ir konkurencingą atlyginimą.
Reikalavimai: PVA išmanymas.
Darbas kompiuteriu.
Techninės dokumentacijos anglų kalba skaitymas.
Orientacija į rezultatą.
Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 649 00646, elektromonterisuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Elektrikas, signalizacijos sistemų specialistas

Pobūdis: UAB "Elektromonteris" ieško specialistų: elektrikų ir signalizacijos sistemų patalpoms montuotojų.
Suteikiama galimybė uždirbti konkurencingą atlyginimą.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas arba profesinė elektrotechnikos kvalifikacija - elektrikui.
Aukštesnysis išsilavinimas radioelektronikoje arba profesinė patirtis signalizacijos sistemų įrengime - signalizacijos montuotojui.
Atsakingumas, orientacija į rezultatą, žalingų įpročių nebuvimas.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 649 00646, elektromonterisuab@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.29

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Reklamos pardavimo specialistas

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Savarankiškusmas, galimybės dirbti iš bet kur, kiek norite Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai
Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Sandėlininkas

Pobūdis: - Prekių (Žurnalai, knygos) priėmimas /išdavimas ir procesų organizavimas;
- Sandėlio tvarkos palaikymas;
- Krovos darbai (ir elektriniu krautuvu, neturintiems krautuvo teisių – siunčiame apmokymams);
- Sandėlio personalo darbo organizavimas ir koordinavimas pamainos metu;
- Darbo laikas kintantis, kas antrą savaitę nuo 8 iki 17 val., kas antrą - nuo 13 iki 21 val.
- Darbo tvarkos sandėlio teritorijoje užtikrinimas.
Reikalavimai: - Sugebėjimas individualiai organizuoti ir planuoti savo ir komandos darbą;
- Sąžiningumas, greita reakcija ir orientacija;
- Panašaus darbo patirtis;
- Darbo procesų sandėlyje išmanymas;
Gyvenimo aprašymus prašome siųsti: ramunas@medipresa.lt

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medipresa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 852400039, ramunas@medipresa.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Medipresa"  Virėjas

Pobūdis: Karštų ir šaltų patiekalų gamyba dideliais kiekiais pagal technologines korteles bei valgiaraščius. Nuolatinis darbas komandoje, kur komandinio darbo įgūdžiai bei gebėjimas planuoti uždavinius - nepakeičiami pagalbininkai.
Reikalavimai: Mokėti maisto greitą gamybą derinti su nepriekaištinga kokybe.
Gebėjimas planuoti darbą bei puikiai komunikuoti komandoje.
Atidumas ir darbo patirtis virtuvėje - didelis privalumas.

MES JUMS SIŪLOME:
Patogų darbo laiką 7–16 h, pirmadieniais - penktadieniais.
Darbą Vilniaus centre.
Nemokamą sveiką, skanų ir įvairų maistą.
Darbo aplinką, kuri atvira pasiūlymams, idėjoms, darbo kūrybai bei kompromisams.
Noras dirbti gerai, iniciatyva čia nelieka nepastebėti.
Visas socialines garantijas bei laiku mokamą atlyginimą.

ATLYGINIMAS:
nuo 650 iki 750 atskaičiavus mokesčius.

Atlyginimas: 985 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Voverės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bazilijonų g. 3, 861811522, noriudirbti@voveres.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Voverės"  Montuotojas

Pobūdis: Metalinių konstrukcijų (sandėlio stelažų, platformų) montavimas komandiruotėse (3 - 8 sav.) Vakarų Europos valstybėse (Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir kt.).
Reikalavimai: - galimybė keliauti Europos Sąjungos teritorijoje;
- vairuotojo pažymėjimas (B kategorija būtina);
- organizuotumas, pareigingumas, aktyvumas;
- patirtis panašioje srityje - didelis privalumas.

Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MV supply"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 647 64472, personalas@mvsupply.eu
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "MV supply"  Tinkuotojas, kasininkas, automechanikas

Pobūdis: Darbas statybose, Darbas autoservise, Darbas prekybos centre. Oficialus įdarbinimas,nemokamas apgyvendinimas,bei kelionė. Sutartis pasirašoma trims mėnesiams,su galimybe pratęsti. Darbo stilius komandinis/savarankiškas
Darbas Belgijoje
Reikalavimai: Išsilavinimas:Vidurinis bendro lavinimo
Papildomi sugebėjimai:mokėti bent vieną iš šių kalbų
Olandų kalba
Anglų kalba
Rusų kalba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JumLit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 129, 861021992, jumlietuva@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "JumLit"  Vairuotojas - ekspeditorius CE

Pobūdis: Darbas Lietuva-Italija-Lietuva arba
Lietuva-Belgija-Lietuva.
Užuolaidine puspriekabe, apynauji
Volvo Euro6 vilkikai.
Atlyginimas laiku.
Reikalavimai: -CE kategorija;
-95 kodas;
-Tachografo kortele;
-Noras dirbti ir užsidirbti

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitacargus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A.Graičiūno g., 860785085, nikita@vitacargus.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Vitacargus"  Produkto vadovas

Pobūdis: KOMPANIJOS PASIŪLYMAS:


- konkurencingas atlyginimas;
- įdomus ir dinamiškas darbas Vilniuje;
- darbas profesionalų komandoje;
- saugi ir stabili darbo vieta solidžioje organizacijoje;
- karjeros ir augimo galimybės.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:

- aktyvus dalyvavimas įmonės sprendimuose siekiant optimizuoti ir tobulinti įmonės veiklą;
- produkto vystymo priežiūra;
- konkurencinės rinkos analizė;
- produkto vystymo darbų planavimas ir koordinavimas;
- ataskaitų, išvadų ir siūlymų rengimas, remiantis produkto plėtros rezultatais;
- produkto kainodaros valdymas.
Reikalavimai: - aukštasis universitetinis išsilavinimas (vadyba, rinkodara, ekonomika);
- analitinis mąstymas;
- gebėjimas dirbti savarankiškai;
- patirtis sudarant ir analizuojant kainodarą;
- komunikabilumas bei vidinė motyvacija;
- gebėjimas dirbti su dideliu informacijos kiekiu;
- anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu);
- rusų kalbos žinios būtų privalumas.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Pamainos meistras (gamybos įmonė)

Pobūdis: Šiuo metu mūsų partneriai ieško patyrusio pamainos meistro, kuris galėtų dirbti gamybos įmonėje.

Siūloma:
- stabilus darbas tarptautinėje kompanijoje
- profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės
- konkurencingas atlyginimas

Pagrindinės atsakomybės
- vadovavimas gamybos komandai
- saugumo ir kokybės procesų valdymas
- sklandas darbo užtikrinimas
- aktyvus dalyvavimas įmonės sprendimuose siekiant optimizuoti ir tobulinti įmonės veiklą
- techninių gedimų diagnostika
- LEAN įrankių įgyvendinimas gamybos procesuose
Reikalavimai: Iš Jūsų tikimasi:
- universitetinis arba koleginis išsilavinimas (gamybos, inžinerijos sritys)
- panašaus darbo patirtis
- anglų kalbos žinios būtų didelis privalumas
- atsakingumas bei noras mokytis

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alisa management laboratory"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Alisa management laboratory"  Santechnikas

Pobūdis: UAB "Valandinis vykdo aktyvią plėtrą ir siūlo įdomų ir perspektyvų darbą santechnikams. Pas mus Jūs turėsite galimybę augti ir pasisemti patirties kartu su įmonėje dirbančiais aukštos kvalifikacijos specialistais bei bendradarbiauti su didžiausiomis Lietuvoje veikiančiomis statybų įmonėmis statant įvairios paskirties ir sudėtingumo pastatus.
Vykdome įvairius santechnikos montavimo, instaliavimo darbus. Atliekame pastato vidaus inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotėkų) montavimo darbus statybos objekte.
Reikalavimai: Atsakingumas
Kruopštumas
Žąlingų įpročių neturėjimas
Punktualumas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Valandinis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861864498, arturas@valandinis.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Valandinis"  Tentu suvirintojas

Pobūdis: Polimerinių medziagų (tento) klijavimas , litavimas karštu oru.
Reikalavimai: Noras dirbti. Neturinčius patirties apmokome.
Atlyginimas nuo 700 eur.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klareta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Graiciuno 20, 867164641, aivarasvencius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Klareta"  Statybininkas

Pobūdis: Visu galu meistras
Reikalavimai: Rimtas poziuris i turima darba ,ji branginti.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dainavos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860103910, dainavosstatyba@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Dainavos statyba"  Fleksografijos spaudėjo

Pobūdis: Spaudos darbai su fleksografijos mašina,
Spaudos darbų planavimas ir kokybės priežiūra,
Spaudos mašinos priežiūra
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas.
Techninis išsilavinimas būtų privalumas.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Įmonė siūlo:
Galimybę augti ir tobulėti,
Visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "GT print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8687 77504, info@gtprint.lt
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "GT print"  Stiklo konstrukcijų montuotojas

Pobūdis: Veidrodžių ir kitų stiklo gaminių montavimas
Reikalavimai: Turėti vairuotojo pažymėjimą.Panaši darbo patirtis montavimo darbuose.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Neidila"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Juozapavičiaus pr.3, 861255331, stikvalda@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Neidila"  Vairuotojas kurjeris

Pobūdis: Vairuotojas
Reikalavimai: Zaziningumas ir noras dirbti

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla nr.765989
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868455427
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Individuali veikla nr.765989  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas alaus prekybos įmonėje;
Aktyvi naujų klientų paieška;
Pasiūlymų rengimas;
Klientų konsultavimas;
Susitikimai su klietais, derybos;
Reikalavimai: Puikūs bendravimo ir prezentavimo įgūdžiai;
Pardavimų darbo patirtis 2 m.;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Mokėti anglų ir rusų kalbas;
Gebejimas greitai įsisavinti informaciją ir ją naudoti;
Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alsteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868375075, info@alsteka.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Alsteka"  Vairuotojas

Pobūdis: Taksi - pavežėjo (-os) vairuotojo (-os) darbas už atlygį Vilniuje
Užsakymų priėmimas ir aptarnavimas išmaniaisiais įrenginiais;
Momentinis keleivių pervežimas iš taško A iki taško B;
Navigacija surišta su programinę įrangą, tad miesto nereikia žinoti, kad galima būtų pradėti dirbti,bet miesto žinojimas būtu privalumas;
Reikalavimai: Pareigingumas;
Sąžiningumas;
Atsakingumas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorijos(3metai stažo be stiprių nusižengimų)

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lavetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų 21, 860295321, info@myway.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Lavetas"  Privačių klientų vadybininkas

Pobūdis: Konkurencingas atlyginimas, premijos;
karjeros galimybės;
šauni ir jaunatviška komanda;
sveikatos draudimas;
neribotas pokalbių planas, internetas, telefonas.

PAGRINDINĖS ATSAKOMYBĖS:
produktų ir paslaugų pardavimas;
klientų aptarnavimas;
pardavimo dokumentų ir duomenų administravimas.

Reikalavimai: - puikūs bendravimo įgūdžiai;
- orientacija į rezultatą;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
darbo patirtis pardavimų srityje (privalumas);
produktų (telefonai, mobilus internetas) išmanymas (privalumas);
anglų ir rusų kalbos žinios (privalumas).


Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bitė Lietuva"
Kreiptis: 8 5 210 7027, career@amlaboratory.com
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Bitė Lietuva"  Vairuotojas - kraustytojas

Pobūdis: Perkraustymo paslaugų įmonė ieško krovėjo vairuotojo su B kategorijos vairuotojo pažymėjimu pilnai darbo dienai.
Reikalavimai: B kat. vairuotojo pažymėjimas 1 ar daugiau.
Gyvenantis Vilniuje.
Noras dirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Liauksmina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864706270, info@kraustymelis.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie MB "Liauksmina"  Mobilios valymo brigados darbuotojas

Pobūdis: Įvairių patalpų generalinis, po remonto valymas;
Stiklinių pertvarų, langų ir fasadų valymas;
Kiliminių dangų, gobelenų plovimas – valymas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ;
Darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų didelis privalumas;
Neturinčių patirties - apmokome

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros spektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 68, 863263663, jelena.svarosspekras@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Švaros spektras"  Prekių atrinkėjas (naktinė pamaina)

Pobūdis: Prekių atrinkimas ir komplektavimas su RF terminalais(skaneriais); darbas elektriniu krautuvu; tvarkos palaikymas darbo vietoje.
Darbo dienos: sekmadienis - ketvirtadienis (5 darbo dienos). Darbo pradžia: 16:00 (galime derinti ± kelias valandas). Temperatūra: -18°C / 0°C.
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai; atsakingumas, lankstumas ir greita orientacija; elektrinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas ir panaši darbo patirtis (privalumas).

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic fish export"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Industrijos g. 1, 861558305, Egidijus.Jazdauskas@vici.eu
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Baltic fish export"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Reikalingi pagalbiniai darbininkai statybose, dirbti darbo dienomis, nuo 8.00 iki 17.00. Visos soc.garantijos, stabilus ir laiku mokamas atlyginimas (600 eur į rankas). Laukiame skambučių tel.+37065985161.
Reikalavimai: Atsakingumas, punktualumas, darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Kraustvida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Taikos g., 865985161, darbas.kraustvida@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie IĮ "Kraustvida"  Transporto vadybininkas - ekspeditorius

Pobūdis: UAB "JML Group" - sėkmingai Vilniuje dirbanti įmonė, teikianti krovinių gabenimo, ekspedijavimo, logistikos, sandėliavimo, muitinės tarpininko paslaugas, ieško patyrusio komandos nario į logistikos padalinį.

Transporto vadybininkas(-ė) - Ekspeditorius(-ė)

Darbo pobūdis:
• Krovinių pervežimo organizavimas kelių transportu;
• Naujų klientų /vežėjų paieška ir ryšių su esamais palaikymas;
• Darbas su pilnais ir daliniais kroviniais;
• Krovinių gabenimo sutarčių sudarymas;
• Krovinių judėjimo kontrolė bei savalaikės informacijos pateikimas klientams;
• Operatyvus iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
• Patirtis transporto/ekspedijavimo srityje;
• Lietuvių, rusų ir anglų kalbų mokėjimas;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Iniciatyvumas, komunikabilumas, savarankiškumas, tvarkingumas.

Mes siūlome:
• Galimybę dirbti su savo srities profesionalais;
• Visas darbui reikalingas priemones;
• Laiku mokamą sutartą atlyginimą;
• Darbą draugiškame kolektyve.

Darbo užmokestis derybų klausimas. Bazinis darbo užmokestis plius procentai nuo rezultatų.

Gyvenimo aprašymą su pozicijos nuoroda "Transporto vadybininkas-Ekspeditorius" siųskite el.paštu - personalas@jml-group.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "JML-group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 868021211, personalas@jml-group.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "JML-group"  Virėja

Pobūdis: - Karštų, šaltų patiekalų ir desertų gamyba bei atidavimas;
- Maisto ruošimas banketams/ furšetams;
- Darbo organizavimas;
- Likučių valdymas;
- Darbas komandoje.
Reikalavimai: - Aistra maisto gaminimui;
- Komunikabilumas ir draugiškumas;
- Noras augti ir tobulėti;
- Atsakingas požiūris į atliekamo darbo kokybę;
- Sąžiningumas ir greita orientacija;
- Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
- Žaliavų apdirbimo ir paruošimo technologijos žinojimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 986 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miesto restoranai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 24, 864081646, mantas@miestorestoranai.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Miesto restoranai"  Teacher

Pobūdis: VIS is recruiting for the 2018-2019 academic year.
All candidates must demonstrate written and oral English skills at C1 equivalent. Candidates without pedagogical experience should not be discouraged from applying.
Salary: from 1000 euro net

Positions available:

Biology grades 11 and 12
Chemistry grades 11 and 12
Social Studies (integrated history and geography) and Business
English language and literature
Design Technology

Reikalavimai: Vilnius International School is one of only two accredited international schools in Lithuania. VIS is also authorized to offer the International Baccalaureate Primary and Middle Years Programmes and the Cambridge International Examinations AS/A Level programme. As a member of our staff, you will have opportunities for ongoing professional development to support you understanding of programme expectations, as well as your personal well-being. VIS is a mission driven school and as such we aim "to cultivate students to become culturally proficient human beings". This commitment is further complemented by our organizational values: community, growth and passion. We encourage teachers with similar values and ambitions to consider joining our community.


Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus tarptautinė mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rusų g. 3, 852190816, ramune@vischool.lt
Skelbimo data: 2017.11.27

Atsiliepimai apie Vilniaus tarptautinė mokykla  Vairuotojas

Pobūdis: Krovinių gabenimas LT - RU - LT
Reikalavimai: CE kategorija;
E95 kodas;
Atsakingumas, pareigingumas!

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transdreka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860083835, transdreka7@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Transdreka"  Vairuotojui

Pobūdis: MES SIŪLOME :
• Darbinį telefoną;
• Darbinę navigaciją-planšetę; navigaciją;
• Darbą vilkiku SCANIA Mega (EURO V, EURO VI) su Mega tentine užuolaidine priekaba;

• Darbą ratais : Lietuva, Latvija, Estija > Vokietija, Olandija, Belgija ir atgal;
• Darbą kadencijose po ES : Vokietija, Olandija, Belgija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Danija, Švedija;
Reikalavimai: • CE kategorija;
• Pareigingumas, iniciatyvumas;
• Darbo patirtis – privalumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Translandijos transportas, UAB
Miestas: Mažeikių r.
Kreiptis: Tirkšliai, Laukų g.2 "S", 8-682-65011, lina@translandija.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie Translandijos transportas, UAB  Taromatų priežiūros specialistas/vadybininkas

Pobūdis: Taromatų operatorių (darbuotojų) koordinavimas, kontrolė.
Darbuotojų apmokymai.
Eksploatacinių medžiagų aprūpinimas, pagal objektus.
Nuotolinė pagalba taromatų operatoriams.
Klientų konsultacijos, nestandartinių situacijų suvaldymas, iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Auštasis/aukštesnysis išsilavinimas (vadybinėje srityje).
Komunikabilumas, atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas.
Patirtis dirbant su personalu (būtų privalumas).
Rusų kalbos mokėjimas.
Kompiuterinis raštingumas.
Vairuotojo pažymėjimas B kat. (galiojantis).
Sugebėjimas dirbti komandoje, mokėjimas priimti sprendimus nestandartinėse situacijose.

Įmonė siūlo:
Įdomų dinamišką darbą.
Apmokymus, geras darbo sąlygas.
Visas socialines garantijas.
Laiku mokama konkurencingą atlyginimą, premijas/priedus nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 751 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Buivydiskiu 118, 861861184, taromatai@antagute.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Rinkodaros specialistas

Pobūdis: Sveiki!

Susipažinkite su mumis – tarptautine įmone, lyderiaujančia teikiant
informacinius verslo sprendimus transporto sektoriui. Mūsų sėkmę
lemia visapusiškai išplėtoto transporto, ekspedicijos ir logistikos
sektoriaus vizija, kurią įgyvendiname vienydami transporto bendruomenę.
Tai didžiulis iššūkis, todėl mums reikia būtent Jūsų – energingo asmens,
kuris prisijungs prie vienos iš 10 Europoje veikiančių mūsų bendrovių.


Jūsų pareigos:


Rinkodaros specialistas bus atsakingas už mūsų stebėtojų bazės
plėtojimą, didinimą bei išlaikymą ir pagalbą padedant tapti jiems
potencialiais klientais.
Reikalavimai: Kaip galite mums padėti?

Projektuoti ir diegti strategiją socialinės žiniasklaidos svetainėse, kad ją būtų
galima taikyti Trans.eu verslo tikslais,

Kurti turinį, skirtą socialinės žiniasklaidos svetainėms,

Gebėti naudotis skaitmeniniais įrankiais, skirtais valdyti daugeliui socialinės
žiniasklaidos kanalų,

Rengti rėmimo akcijas bei kampanijas ir stebėti jas iki pat pabaigos,

Sekti socialiniuose tinkluose vykstančias diskusijas, susijusias su mūsų įmone,
konkurentais bei sektoriumi, ir dalyvauti jose,

Gerai išmanyti naujausias technologijas ir tendencijas, vyraujančias socialinėje
žiniasklaidoje,

Nuolat bendrauti su mūsų klientais,

Bendradarbiauti su Pardavimo skyriumi, siekiant pritraukti naujų klientų

Gebėti naudotis SEO ir SEM įrankiais

Reikalavimai

Turėti dokumentais patvirtintos patirties, įgytos dirbant socialinės žiniasklaidos
ir (arba) rinkodaros srityse,

Puikiai naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis, ypač tomis, kurios
susijusios su reklama / prekių ženklais ir klientais,

Būti susipažinus su Facebook, Instagram, Linekdin ir kt. programomis,

Turėti turinio valdymo patirties,

Gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas,

Mokėti anglų kalbą bent B1 lygiu,

Turėti reikiamus įgūdžius, kad gebėtumėte tinkamai parašyti straipsnį, internetinę
žinutę arba viešą pranešimą,

Turėti puikių komunikavimo įgūdžių, priimant sprendimus gebėti naudotis ne
tik duomenimis, bet ir intuicija,

Atkreipti dėmesį į detales ir kruopščiai dirbti,

Gebėti dirbti patiriant spaudimą ir laikantis terminų

Susidomėjote? Prisijunkite prie mūsų! Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
http://www.trans.eu/lt/ ir parašykite adresu mchalupka@trans.eu

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, 860997961, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Laisvalaikio portalo reklamos agentas

Pobūdis: Jei esi aktyvus, mėgstantis pasilinksminti, pažinti naujas ir įdomias pramogas savo pomėgius gali paversti darbu. O kas gali būti geriau kai darbas virsta hobi.
Laisvas darbo grafikas, o gal darbas iš namų? Įmanoma ir tai. Darbas įmanomas iš bet kokios pasaulio vietos kur veikia internetas.

Anonsas.lt yra vienas iš populiariausių laisvalaikio ir gyvenimo būdo portalų veikiantis nuo 2003 metų. Kiekviena mėnesį sulaukiame apie 150 000 lankytojų. Pastoviai kuriame naujus ir įdomius projektus, todėl visada būsite įdomių įvykių sukūryje ir galėsite išbandyti daug naujų pramogų. Daugiausiai projektų turinio ir įtakojimo reklamos srityse.
Kompanijoje susirinkusi stipri ir draugiška marketingo ir reklamos profesionalų pagalba. Esame įsisavinę pačias naujausias reklamos ir pardavimų technologijas. Kartu su mumis gausite labai daug vertingos patirties ir žinių.
Agento atlygis iš komisinių. Vidutiniškai vadybininkas per metus uždirba apie 12 000 eurų. 700 eurų mėnesinį uždarbį gabus naujokas pasiekia 3-čia mėnesį.
Galimi ir pastovaus įdarbinimo variantai.
Reikalavimai: Reikalinga aktyvių pardavimų patirtis. Nebijome ir naujokų be patirties, atčiau jie turi aiškiai suprasti ir žinoti kokį darbą jiems teks dirbti. Tiek patyrusiems, tiek naujokams aktyvūs pardavimai ir/ar projektų valdymas turėtų būti darbinės karjeros tikslas.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Dažytojas

Pobūdis: Vidaus sienų/lubų paruošimas ir dažymas
Reikalavimai: Kruopštumas, savarankiškumas, rimtas požiūris į darbą, atsakingumas, be žalingų įpročių!

www.mgvapdaila.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Interlocos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867322787, mykolas@megavaras.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie MB "Interlocos"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Plytelių klijavimas, pasiruošimas darbams
Reikalavimai: Atsakingumas, rimtas požiūris į darbą, kruopštumas, savarankiškumas, be žalingų įpročių

www.mgvapdaila.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Interlocos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867322787, mykolas@megavaras.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie MB "Interlocos"  Ikimokyklinio ugdymo pedagogas

Pobūdis: Darbas su ikimokyklinio ugdymo vaikučiais draugiškame kolektyve.
Auklėtojai reikia organizuoti ikimokyklinukų poreikius atitinkančią kasdienę veiklą, visapusiškai prižiūrėti vaikus, teikti tėvams grįžtamąjį ryšį apie vaiką.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinukais bei jų tėvais;
Gebėjimas planuoti, struktūruoti ir įgyvendinti vaikų ugdomąją veiklą;
Geležinė kantrybė;
Gebėjimas dirbti komandoje;
Gebėjimas valdyti stresą;
Labai geros lietuvių kalbos žinios.
Aukštasis universitetinis/ neuniversitetinis išsilavinimas pedagogikos srityje (ikimokyklinės studijos būtų didelis privalumas);

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lopšelis-darželis "Medynėlis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.P. Kavoliuko 5, (8-5) 244 80 71, rastine@medynelis.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie Lopšelis-darželis "Medynėlis"  Pardavėjas

Pobūdis: Siūlome darbą konditerijos-kulinarijos parduotuvėje-kavinėje, kurioje tik ypatingo skonio gaminiai bei restorano Gan Bei city patiekalai.
- malonus klientų aptarnavimas;
- pagalba išsirenkant desertus ir kt.gaminius;
- kavos gėrimų, kitų (nealkoholinių) gėrimų gamyba;
- prekių priėmimas;
- darbas su kasos aparatu;
- bendros tvarkos ir švaros palaikymas;
Reikalavimai: Jeigu Jūs esate energingas ir ambicingas žmogus, mėgstate bendravimą ir esate puikus pardavėjas, tuomet mes ieškome būtent Jūsų!

- prekybinio darbo patirtis būtų privalumas;
- anglų ir rusų kalba būtų privalumas;
- darbo su kasos aparatu žinios;
- šypsena ir gera nuotaika;
- orientacija į rezultatą;
- energingumas, atsakingumas, pareigingumas;
- komunikabilumas.


- visas darbui reikalingas priemones;
- visas socialines garantijas;
- motyvuojantį darbo atlygį;
- laiku apmokamą darbo užmokestį;
- neturinčius darbo patirties apmokiname.
-galimybė derinti grafiką su mokslais.
-darbas vakarai ir savaitgaliai

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 9, 867889088, svetlana.mucin@ganbei.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Santechnikas

Reikalavimai: Santechnikos darbai objektuose.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stafas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865260479, info@stafas.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Stafas"  Administratorius

Pobūdis: Biuro veiklos administravimas;
Įmonės dokumentacijos ir korespondencijos ruošimas bei tvarkymas (raštai, sutartys ir pan.);
Informacijos valdymas ir perdavimas vadovams;
Bendravimas su klientais, svečių priėmimas;
Užduočių delegavimas ir kontrolė;
Pagalba įmonės vadovams ir kitiems biuro darbuotojams.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas ;
Ne mažesnė nei 2 metų administracinio darbo patirtis didelėje įmonėje (50 - 100 darbuotojų);
Labai gerai mokėti lietuvių, rusų, anglų kalbas (žodžiu ir raštu);
Geros raštvedybos žinios ir geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Asmeninės savybės: atsakingumas, geri laiko planavimo įgūdžiai, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kelprojektas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 90, 869873082, justina.michno@kelprojektas.lt
Skelbimo data: 2017.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Kelprojektas"  Taksi vairuotojo/pavežėjo

Pobūdis: Reikalingas taxi vairuotojas (os)/pavežėjas (os). Suteikiama galimybė pasirinkti naktines arba dienines pamainas. Mokam Iki 45%. Laisvi auto: Toyota prius 2008m. Toyota avensis 2009m. Ford focus 2007m.
Reikalavimai: Atsakingumas, organizuotumas, aktyvumas, vairuotojo pažymėjimas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linverta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863037733, dienospreke@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Linverta"  Montuotojas

Pobūdis: Itempiamu lubu montotojai
Reikalavimai: Nemokamas apmokymas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lubų miestas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860686876, Info@lubumiestas.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Lubų miestas"  Bokštinio krano operatorius

Pobūdis: Darbo pobūdis:
darbas statybos objektuose dirbant su bokštiniu kranu (Vilniuje)
Reikalavimai: Reikalavimai:
bokštinio krano operatoriaus pažymėjimas
panašaus darbo patirtis – privalumas
atsakingas požiūris į darbą

Siūlome:
visas socialines garantijas
stabilų ir laiku mokamą atlyginimą (atlyginimas aptariamas pokalbio metu)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861558062
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Šaltkalvis - šveitėjas

Pobūdis: Metalinių detalių siūlių šveitimas kampiniu šlifuokliu, paruošimas dažymui.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Vairuotojas - ekspeditorius (pakaitinis)

Pobūdis: Darbui po Lietuva reikalingas vairuotojas, turintis CE kategorijas, galintis vairuoti is karto. Bus galimybe pasilikti dirbti ir ilgiau. DAF 105, uzuolaidine puspriekabe.
Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas, patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Embalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868381348, 100@EMBALIS.EU
Skelbimo data: 2017.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Embalis"  Transporto vadybininkas vietiniams pervežimams

Pobūdis: Nuosavo ir samdomo transporto kontrolė. Bendravimas su vairuotojais ir klientais. Užsakymų administravimas.
Reikalavimai: Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Orientacija į rezultatą.
Noras dirbti ir tobulėti draugiškame kolektyve.

Atlyginimas: 912 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gordon logistics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 4, 865777711, cv@gordon.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Gordon logistics"  Kelių statybos darbų vadovas

Pobūdis: •Vadovauti kelių tiesimo darbams;
•Organizuoti statybos darbus objektuose;
•Atlikti darbų kokybės kontrolę;
•Ruošti techninę dokumentaciją;
•Derinti techninius klausimus su užsakovais;
•Vykdyti numatytų resursų bei medžiagų tiekimo kontrolę.
Reikalavimai: •Privalumas: kelių statybos atestatas;
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
•Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis;
•Mokymo/studijų programa - Kelių ir geležinkelių inžinerija;
•Darbo patirtis nuo 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta keliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199B, 867967606, audrius.stimburys@autokaustakeliai.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta keliai"  Kelių statybos meistras

Pobūdis: •Vadovauti kelių tiesimo darbams;
•Organizuoti statybos darbus objektuose;
•Atlikti darbų kokybės kontrolę;
•Ruošti techninę dokumentaciją;
•Pagalba statybos darbų vadovui.
Reikalavimai: •Gali būti baigęs bakalaurą kelių statybos inžinierius, norintis mokytis ir dirbti; tobulintis šalia patyrusio specialisto;
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
•Vairuotojo pažymėjimas - vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
•Išsilavinimas - Aukštasis universitetinis;
•Mokymo/studijų programa - Kelių ir geležinkelių inžinerija;
•Darbo patirtis nuo 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta keliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199B, 867967606, audrius.stimburys@autokaustakeliai.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta keliai"  Sąmatininkas

Pobūdis: Pagalba projektų direktoriui,
Sąmatų ir pasiūlymų sudarymas;
Statybos projektų vertinimas ir analizė;
Savalaikio darbo atlikimas.
Reikalavimai: Studijos statybos srityje;
Sąmatų sudarymo išmanymas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (AutoCad, Microsoft Office);
Gebėjimas dirbti programa "SISTELA" "ASTERA"
Atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas;
Gali būti paskutinio kurso studentas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1052 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta keliai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199B, 867967606, audrius.stimburys@autokaustakeliai.lt
Skelbimo data: 2017.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta keliai"  Autošaltkalvis - automechanikas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės remonto darbai;
Varyklio remonto darbai;
Pilnas techninis automobilių aptarnavimas.
Reikalavimai: Universalumas;
Darbo įšmanimas;
Atsakingumas, sąžiningumas ir organizuotumas;
Darbštumas, kruopštumas;
Darbo patirtis - privalumas;
Rūsų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Boreišo autoservisas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Nemežis, Vilniaus g.3, 8 690 61606, info@boreisoservisas.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Boreišo autoservisas"  Technologas-inžinierius

Pobūdis: Nustatyti produkcijos gamybos maršrutą ir operacijų atlikimo tvarką;
Skaičiuoti materialinių sąnaudų normatyvus, technologinių procesų ekonominį efektyvumą;
Rengti techniškai pagrįstas gaminių surinkimo bei detalių apdirbimo laiko normas;
Kontroliuoti technologinę drausmę;
Analizuoti prastos kokybės ar broko priežastis;
Reikalavimai: Turite aukštąjį techninį ar kitą šios srities išsilavinimą (gamybos inžinerijos, mechanikos srityje);
Ne mažesnę nei 1 metų panašaus darbo patirtį;
Išmanote mašinų gamybos technologinius procesus;
Gebate skaityti brėžinius;
Domitės technologijomis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakma"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Sporto g. 24, 869820529, jurgita.miskeleviciute@pakma.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Pakma"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Laisvas darbo grafikas, galimybės dirbti iš bet kur ir kiek norite. Yra ir biure įrengos darbo vietos. Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis, apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai

Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška;
Klientų poreikių išsiaiškinimas;
Konsultavimas gyvybės draudimo klausimais;
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Darbštumas, iniciatyvumas;
Orientacija į darbo rezultatus;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Mes jums siūlome:
Atlyginimas priklauso nuo rezultatų;
Priedus už pasiektus rezultatus;
Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
Lankstų darbo grafiką;
Kvalifikacijos kėlimo kursus, išorinius mokymus.


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Finansinis sprendimas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10B, 863800532, ausrine.salkauskaite@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB Finansinis sprendimas  Autoserviso vadovas

Reikalavimai: Autoservisui Vilniuje reikalingas patyręs autoserviso vadovas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Godos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869835798, godoservisas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Godos servisas"  Vairuotojas-kurjeris

Pobūdis: Jūs būsite atsakingas už:
- patikimą siuntų pristatymą Vilniaus mieste;
- savalaikį siuntų surinkimą;
- bendravimą su klientais.
Reikalavimai: Mums svarbu Jūsų:
- noras mokytis, tobulėti, dirbti ir užsidirbti;
- asmeninė disciplina ir atsakomybė;
- puikūs bendravimo įgūdžiai;
gebėjimas greitai orientuotis situacijoje;
- geri vairavimo įgūdžiai ir ne mažesnis kaip 2 metų vairavimo stažas (B kategorija).

Jums siūlome:
- Atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų.
- Galimybę mokytis ir tobulėti;
- Darbo vietą: Liepkalnio g. 180, Vilnius, "DPD Lietuva".

CV siųsti el. adresu:logistika@dolteka.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 180, 860906344, logistika@dolteka.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Dolteka"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra (lengvieji automobiliai)
Reikalavimai: Darbo patirtis BŪTINA;
Sugebėjimas atlikti kompiuterinę diagnostiką.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Korpo" autocentras  Betranšėjų technologijų specialistai

Pobūdis: Vandentiekio, nuotėkų tinklų klojimas
Reikalavimai: Betranšėjų vamzdžių klojimo technologijų išmanymas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Požeminės jungtys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepsnos 4, 865515552
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Požeminės jungtys"  Gamybos meistras (kėbuliniai darbai)

Pobūdis: Sklandaus serviso darbo užtikrinimas;
Darbų planavimas ir kontrolė;
Tvarkos užtikrinimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Atsakingumas;
Greita orientacija;
Konfliktinių situacijų sprendimas.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Korpo" autocentras  Finansų konsultantas

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška;
Klientų poreikių išsiaiškinimas;
Konsultavimas gyvybės draudimo klausimais;
Gyvybės draudimo pasiūlymų ruošimas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Darbštumas, iniciatyvumas;
Orientacija į darbo rezultatus;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Mes jums siūlome:
Atlyginimas priklauso nuo rezultatų;
Priedus už pasiektus rezultatus;
Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
Lankstų darbo grafiką;
Kvalifikacijos kėlimo kursus, išorinius mokymus.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Finansinis sprendimas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10B, 863800532, ausrine.salkauskaite@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB Finansinis sprendimas  Autoserviso meistras - priėmėjas

Pobūdis: Klientų priėmimas;
Darbų paskirstymas ir kontrolė autošaltkalviams;
Cecho priežiūra
Reikalavimai: Darbo patirtis;
Komunikabilumas;
Atsakingumas;
greita orientacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korpo" autocentras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Beržų g. 17, Riešės k., info@korpo.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Korpo" autocentras  Vairavimo instruktorius "B" ir "D" kategorijų

Pobūdis: Vairavimo mokykla "Adpilis" ieško "B" ir "D" kategorijų vairavimo instruktoriaus dirbti su įmonės transportu
Reikalavimai: Atitinkamas vairavimo instruktoriaus pažymėjimas;
Darbo patirtis;
Atsakingumas;
Lankstumas;
Sąžiningumas;
Punktualumas;
Gebėjimas dirbti su mokiniais;
Dėmesingumas bei puikūs bendravimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adpilis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 52, 8 605 66 660, info@adpilis.lt
Skelbimo data: 2017.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Adpilis"  Buhalterė - kelių įmonių buhalterijos vedimas

Pobūdis: Kelių įmonių apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų parengimo ir pateikimo.
Kitų Vyr. finansininkės pateiktų užduočių vykdymas.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis;
Darbo patirtis su apskaitos programa Saikas – didelis privalumas, Centas;
Išsilavinimas buhalterinės apskaitos, finansų ar ekonomikos srityje;
LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, išmanymas ir sugebėjimas taikyti praktikoje;
Atsakingas ir pozityvus požiūris į darbą, iniciatyvumas ir noras tobulėti;
Atidumas detalėms, kruopštumas, pareigingumas, darbo planavimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bestela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 6, 208 kab., 860138144, asta@apskaita.net
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Bestela"  Dėvėtų drabužių rūšiuotoja

Pobūdis: Dėvėtų rūbų rūšiavimo darbai pagal nustatytus standartus;
Išrūšiuotų rūbų pakavimas.
Darbas viena pamaina nuo 8:00 iki 17:00.
Savaitgaliai ir šventinės dienos laisvos.
Į/iš darbo iki stoties vežame įmonės transportu.

Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakingumas;
Noras dirbti ir užsidirbti.
Darbo patirtis prie drabužių gamybos/rūšiavimo bei supratimas apie audinius būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 780 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB DOSEKA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų . 47, 2 korpusas, 867378960, gamyba@doseka.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB DOSEKA  Sandėlininkas-krovėjas

Pobūdis: Pagrindinis darbas prie konvejerio, maišų trombavimas, jų nuėmimas, svėrimas. Ataskaitų pildymas.
Darbo laikas nuo 8 iki 17 val. Savaitgaliai ir šventinės dienos laisvos. Į/iš darbo iki stoties vežame įmonės transportu.
Reikalavimai: Sąžiningumas, greita reakcija ir orientacija;
Kruopštumas ir atidumas;
Fizinė ištvermė;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB DOSEKA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų . 47, 2 korpusas, 867378960, gamyba@doseka.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB DOSEKA  Operatorius

Pobūdis: - Plėvelės ir šiukšlių maišų gamybos įrengimo aptarnavimas ir priežiūra
- Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas.
- Darbo vietos tvarkos palaikymas
- Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir standartų laikymasis
- Suteikiame apmokymus darbo vietoje
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas
Reikalavimai: - Darbo patirtis gamyboje - didelis privalumas
- Polinkis technikai
- Atsakingumas, pareigingumas
- Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją.
- Tikslo siekimas
- Noras ir galimybės dirbti gamybinėje aplinkoje (triukšmas, kvapai)

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plamika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sandeliu g 7, (8-5) 205 1336, gamyba@plamika.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Plamika"  Lietuvos bioetikos komiteto vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-35
PAKEISTA
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-31
PAKEISTA
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-33


LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Lietuvos bioetikos komiteto (toliau - komiteto) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.Pareigybės lygis - A.
3.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4.Komiteto vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti biobankų veiklos valstybinę priežiūrą, rengti ir vertinti teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius biomedicininių tyrimų ir kitus bioetikos klausimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisė ir dokumentų valdymas, ir specialiojoje veiklos srityje - biobankų veiklos valstybinė priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitus bioetikos klausimus;
6.2. būti susipažinusiam su bioetikos raida ir problemomis, jų etiniais ir teisiniais aspektais;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, slaugos ar visuomenės sveikatos studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;
6.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį bioetikos arba teisės srityje;
6.5. mokėti anglų kalbą (pažengusio B2 vartotojo lygiu);
6.6. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų projektus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka valstybinę biobankų veiklos priežiūrą;
7.2. rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų dokumentų biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais projektus;
7.2.1 analizuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir užsienio šalių teisės aktus ir kitus dokumentus biobankų veiklos, biomedicininių tyrimų ir kitais bioetikos klausimais ir teikia pasiūlymus;
7.3. pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis sveikatos priežiūros etinius aspektus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais, rengia atsakymų į gyventojų skundus, prašymus, paklausimus projektus;
7.4. rengia informacinę medžiagą bioetikos klausimais;
7.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis;
7.6. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.7. sveikatos apsaugos ministro pavedimu pavaduoja komiteto direktorių, komiteto direktoriaus pavedimu - kitus komiteto valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
7.8. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.9. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.10. (Neteko galios nuo 2017 m. spalio 11 d.);
7.11. vykdo su komiteto funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant komiteto strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus komiteto direktoriui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos bioetikos komitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2124565, lbek@bioetika.sam.lt
Skelbimo data: 2017.11.22

Atsiliepimai apie Lietuvos bioetikos komitetas  Elektromontuotojo, nuo pagalbinio iki brigadininko

Pobūdis: Įmone siūlo elektromontuotojo ( nuo pagalbinio iki brigadininko) darbą statybos sektoriuje. (lauko elektros tinklų iki 1000V montavimas, jėgos ir apšvietimo elektros tinklų montavimas,žaibosaugos ir įžeminimo sistemų montavimas ,intelektuali būsto valdymo sistemų EIB / KNX įrenginių ir instalicijos montavimas) Laiku mokamą atlyginimą ir priedus už gerus darbo rezultatus,Atlyginimas nuo 500 iki 1000
visas socialines garantijas. Pilną informaciją telefonu- 869870604

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Milera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869870604, info@milera.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Milera"  Mechanikas

Pobūdis: Kelių tiesimo įmonės technikos priežiūros organizavimas, vykdymas, technikos operatorių padalinio valdymas.
Reikalavimai: Patirtis, technikos niuansų išmanymas, naujovių išmanymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keldima"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 197, 861274947, edmundas@keldima.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Keldima"  Marketing specialist/social media specialist

Reikalavimai: Sveiki!

"Susipažinkite su mumis – tarptautine įmone, lyderiaujančia teikiant informacinių technologijų sprendimus transporto sektoriui. Mūsų sėkmę
lemia visapusiškai išplėtoto transporto, ekspedicijos ir logistikos sektoriaus vizija, kurią įgyvendiname vienydami transporto bendruomenę.

Tai didžiulis iššūkis, todėl mums reikia būtent Jūsų – energingo asmens, kuris prisijungs prie vienos iš 10 Europoje veikiančių mūsų bendrovių."

Jūsų pareigos:

"Rinkodaros specialistas bus atsakingas už mūsų stebėtojų bazės plėtojimą, didinimą bei išlaikymą ir pagalbą padedant tapti jiems potencialiais klientais. Kaip galite mums padėti?"


"Kurti ir valdyti įmonės profilius bei veiklą socialinės žiniasklaidos svetainėse,
pavyzdžiui, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin ir Google +,"

"Projektuoti ir diegti strategiją socialinės žiniasklaidos svetainėse, kad ją būtų
galima taikyti Trans.eu verslo tikslais,"

Kurti turinį, skirtą socialinės žiniasklaidos svetainėms,

"Gebėti naudotis skaitmeniniais įrankiais, skirtais valdyti daugeliui socialinės
žiniasklaidos kanalų,"

Rengti rėmimo akcijas bei kampanijas ir stebėti jas iki pat pabaigos,

"Sekti socialiniuose tinkluose vykstančias diskusijas, susijusias su mūsų įmone,
konkurentais bei sektoriumi, ir dalyvauti jose,"

"Gerai išmanyti naujausias technologijas ir tendencijas, vyraujančias socialinėje
žiniasklaidoje,"

Nuolat bendrauti su mūsų klientais,

Bendradarbiauti su Pardavimo skyriumi, siekiant pritraukti naujų klientų

Gebėti naudotis SEO ir SEM įrankiais

Reikalavimai

"Turėti dokumentais patvirtintos patirties, įgytos dirbant socialinės žiniasklaidos
ir (arba) rinkodaros srityse,"

"Puikiai naudotis socialinės žiniasklaidos platformomis, ypač tomis, kurios
susijusios su reklama / prekių ženklais ir klientais,"

Būti susipažinus su Facebook, Instagram, Linekdin ir kt. programomis,

Turėti turinio valdymo patirties,

Gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas,

Mokėti anglų kalbą bent B1 lygiu,

"Turėti reikiamų įgūdžių, kad gebėtumėte tinkamai parašyti straipsnį, internetinę
žinutę arba viešą pranešimą,"

"Turėti puikių komunikavimo įgūdžių, priimant sprendimus gebėti naudotis ne
tik duomenimis, bet ir intuicija,"

Atkreipti dėmesį į detales ir kruopščiai dirbti,

Gebėti dirbti patiriant spaudimą ir laikantis terminų.

"Susidomėjote? Prisijunkite prie mūsų! Apsilankykite mūsų interneto svetainėje
https://www.trans.eu/lt/ ir parašykite adresu mchalupka@trans.eu!"


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, (8 5) 219 55 34, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Kranistas

Pobūdis: Ieškomas statybos darbuotojas-kranistas dirbti Vokietijoje statybvietėje elektriniu kranu (valdoma pultu, mažaaukštė statyba)
Reikalavimai: Darbštus, su pažymėjimu, be žalingų įpročių, patyręs

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nebo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 867074284
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Nebo"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų sudarymas, projektų administravimas;
• Projektinis, techninis dokumentacijos nagrinėjimas bei analizavimas;
• Kainų rinkoje tyrimas ir analizė;
• komercinių/konkursinių pasiūlymų ruošimas;
• Atliktų darbų aktų sudarymas
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (pageidautina inžinerijos, statybos srityse);
• Panašaus darbo patirtis (privalumas);
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai
• Statybos bei technologinių procesų išmanymas;
• Gebėjimas skaityti brėžinius.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikroklimatas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868688729, info@mikroklimatas.eu
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Mikroklimatas"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: * Buhalterinės apskaitos pilnas vedimas ir kontrolė;
* Finansinių ataskaitų rengimas ir jų pateikimas valstybės institucijoms bei įmonės vadovams;
* Deklaracijų Sodrai, VMI, Statistikos departamentui teikimas;
* Darbo užmokesčio apskaita.
* Skolų suderinimas;
* Kuro apskaita;
* Avansinės apyskaitos kontrolė;
Reikalavimai: * ne mažesnė kaip dviejų metų sėkmingo darbo patirtis apskaitos srityje (transporto srityje būtų privalumas);
* LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas;
* kruopštumas, atsakingumas, pozityvumas, vidinė motyvacija;
* aukštasis arba aukštesnysis buhalterinis, finansinis arba ekonominis išsilavinimas;
* kompiuterinis raštingumas (Microsoft Office programos, buhalterinė apskaitos progama RIVILĖ;
* Rusų kalbos įgudžiai;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dagana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Granito g. 11, 869818808, cv@dagana.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Dagana"  Internetinės parduotuvės administratorė

Pobūdis: • Internetinės parduotuvės administravimas; svetainės turinio kūrimas, naujos informacijos talpinimas, akcijų ir specialių pasiūlymų paruošimas, darbas su socialiniais tinklais.
• Bendravimas su klientais, atsakymų į užklausimus pateikimas;
• Ryšių su klientais palaikymas:
• Konkurencinės aplinkos stebėjimas ir analizė.
Reikalavimai: • Aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word, Outlook, kt.);
• Puikios lietuvių kalbos (raštu ir žodžiu) žinios bei raštvedybos išmanymas;
• Geros anglų kalbos žinios žodžiu ir raštu;Rusų kalba privalumas
• Komunikabilumas ir reprezentatyvi išvaizda;
• Kruopštumas, atsakingumas, iššūkių nebijojimas, sugebėjimas greitai mokytis;
• Progresyvus mąstymas, sugebėjimas spręsti problemas bei priimti sprendimus;
• Bazininis internetinės rinkodaros išmanymas (SEO, Google Analytics ir Google AdWords);
• Gebėjimas planuoti savo darbus ir laikytis numatyto plano;
• Noras mokytis ir susipažinti su įmonės produktų savybėmis bei specifika.
Įmonė siūlo:
• Stabilų atlygį (750Eur. atskaičius mokesčius) ir darbui atlikti reikalingą pagalbą.
• Mokymus ir galimybes tobulėjimui;
• Socialines garantijas;
CV siųskite el.paštu: rejuvilt@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 985 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Target group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olandu 19-2, 868683999, rejuvilt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Target group"  Dažytojas

Pobūdis: Vidaus patalpų dažymas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilungės statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kapsų 96b, 861239362, info@vilungesstatyba.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Vilungės statyba"  Kurjeris (-ė)

Pobūdis: Darbas su įmonės mikroautobusu pilnai darbo dienai (9-18 val.). Smulkių siuntų surinkimas bei pristatymas klientams Vilniaus mieste.
Reikalavimai: -geri vairavimo įgūdžiai ir ne mažesnis kaip 2 metų vairavimo stažas (B kategorija).
- atsakingas požiūris į darbą
- gebėjimas dirbti savarankiškai
- mandagumas.

Panašaus pobūdžio darbo patirtis - privalumas. Be patirties - apmokiname.

Mes jums siūlome:
Darbui automobilį.
Laiku mokamą atlyginimą.
Socialines garantijas.

Atlyginimas:
po bandomojo laikotarpio nuo 700 Eur atskaičiavus mokesčius, priklausantis nuo darbo rezultatų, su perspektyva didėti.

P.S. Tinginiai ir nerimtai žiūrintys į darbą - nedomina!

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB LINKERA GROUP
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 10A, 860997366, linkera@linkera.lt
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB LINKERA GROUP  Padaveja


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 68a, 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Virtuvės šefas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų 68a, 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Picų kepėjas

Pobūdis: Jei esi draugiškas,aktyvus, moki kepti picą arba labai nori išmokti, kviečiame prisijungti prie mūsų komandos.
Reikalavimai: Pageidautuna patirtis, noras tobulėti, meilė savo darbui, neturint patirties yra galimybė išmokti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 125, 862083159, trys.rrr@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  Automobiliu plovejas

Pobūdis: Automobiliu plovimas,salono valymas.
Reikalavimai: Darbstumas,atsakingumas,vairuotojo pazymejimas.
Patirtis butu privalumas.

Atlyginimas: 855 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865244296, ritaveckyte@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Tarptautiniu pervežimu vairuotojams c,e

Pobūdis: Siūlome darba tarptautiniu pervežimu vairuotojams, darbas Danija-Prancuzija kadencijomis 6/3, su užuolaidine puspriekabe, Euro6 vilkikai. Pilni kroviniai. Mokam uz paras.
Reikalavimai: C,E kategorijos 95 kodas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MDS capital"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 178A, 864552340, mdscargo@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.21

Atsiliepimai apie UAB "MDS capital"  Dažytojas

Pobūdis: Vidaus patalpų sienų paruošimas bei dažymas
Reikalavimai: BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ, gebėjimas savarankiškai atlikti pavestą darbą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Consa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olandu g., 862057238, info@consa.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Consa"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų skaičiavimas;
-brėžinių skaitymas;
-užsakymų, projektų kainų analizė;
Reikalavimai: -panašaus darbo patirtis;
-geri įgūdžiai dirbant su "Sistela"
-geri "Microsoft office" įgūdžiai;
-patirtį dirbi su "AutoCad" vertintume kaip didelį privalumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 169, 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Geodezininkas - matininkas

Pobūdis: Sklypų kadastriniai, topografiniai matavimai, formavimo ir pertvarkmo projektai, tinklų suvestiniai planai, geodezinės kontrolinės nuotraukos, pastatų kadastriniai matavimai ir t.t.
Reikalavimai: Patirtis būtų privalumas.
Noras dirbti, užsidirbti, tobulėti,
judėti į priekį.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Geoplėtra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, A korp. 307 kab., 868490074, petrasjagminas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Geoplėtra"  Finansų konsultantas

Pobūdis: - Klientų konsultavimas finansiniais klausimais
- Ryšių su esamais klientais palaikymas
- Darbas su fiziniais bei juridiniais asmenimis
- Dokumentų pildymas, suruošimas
Reikalavimai: - Atsakingumas, komunikabilumas
- Laiko planavimo įgūdžiai
- Gebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek individualiai
*Darbo patirtis klientų aptarnavimo sferoje būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE
Miestas: Vilnius
Kreiptis: atrankos.2017@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE  Bendrosios praktikos slaugytoja

Pobūdis: *Darbas procedūriniame kabinete;
*Bendravimas su pacientais, registravimas;
*Darbas su kasos aparatu;
*Odontolognių instrumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Turėti bendrosios praktikos galiojančią licenciją.
Darbo patirtis apie 2 metus.

Terminuota darbo sutartis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 780 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saulėtekio klinika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g. 72, 85 2334446, sauletekio72@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Saulėtekio klinika"  Konstruktorė

Pobūdis: Drabužių konstravimas,lekalų dauginimas,reikiamos dokumentacijos paruošimas.
Reikalavimai: Darbas su Gerber Acumark programa

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vikada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g 32, 869927575, info@vikada.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Vikada"  Silpnų srovių specialistas

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

SILPNŲ SROVIŲ SPECIALISTĄ (-Ę) DARBUI SU PRIEŠGAISRINE SISTEMA Jūsų laukia: • darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje; • stabilus atlyginimas bei priedai, priklausantys nuo darbo rezultatų; • dalykiško ir bendradarbiaujančio vadovo bei kolegų palaikymas; • nuolaidų paketas poilsio, gydymo, sporto įstaigose; • asmeninio augimo ir tobulėjimo galimybės.

Jūs rūpinsitės: • silpnų srovių ir gaisrinių sistemų priežiūra, remontu ir aptarnavimu; • vaizdo sistemų priežiūra, remontu ir aptarnavimu; • įeigos sistemų priežiūra, remontu ir aptarnavimu.


Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas: • bus įgijęs išsilavinimą elektros/elektrotechnikos srityje; • turės patirties dirbant su gaisro ir apsaugos signalizavimo sistemomis • išmanys vaizdo bei įeigos sistemas • taip pat išmano automatikos sistemas (dūmų šalinimo, gaisro gesinimo), turi patirties jas prižiūrint, programuojant; • turės galiojantį vairuotojo pažymėjimą; • vairuos automobilį ir galės naudoti savąjį darbo metu; • bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, komunikabilus.

Konfidencialumą garantuojame visuose atrankos etapuose. www.manobustas.lt Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Elektrikas - ūkvedys

Reikalavimai: UAB "Mano BŪSTAS" yra įmonių grupės "City Service" narė, Lietuvos rinkai teikianti pastatų priežiūros paslaugas. Jos prižiūrimų daugiabučių namų plotas viršija 8,5 mln. kv. metrų, ji aptarnauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos, Šilutės, Pagėgių rajonų daugiabučių gyventojus. Įmonės klientai taip pat yra dauguma šalies bankų, didieji prekybos centrai, parduotuvės, administraciniai pastatai.
Kviečiame prisijungti prie technikų komandos!

ELEKTRIKĄ (-Ę) - ŪKVEDĮ (-Ę) PANEVĖŽYJE

Darbo pobūdis:
pastatų elektros sistemų priežiūra įmonės kuruojamuose komerciniuose objektuose arba daugiabučiuose namuose;
elektros ūkio priežiūra - gedimų diagnostika, registravimas ir jų šalinimas;
objekto elektros ūkio dokumentacijos pildymas.
Tikimės, kad Jūs:
turite elektriko ar ūkvedžio darbo patirties;
turite elektriko inžinieriaus  išsilavinimą;
išmanote objektų elektros ūkio teisės aktus;
turite AK elektrosaugos pažymėjimą, kas būtų didelis privalumas;
turite vairuotojo pažymėjimą;
turite nuosavą automobilį (didelis privalumas);
esate darbštus, atsakingas, lojalus.
Jums siūlome:
darbą didelėje, perspektyvioje įmonėje;
visas socialines garantijas;
kvalifikacijos kėlimo galimybes;
nuolaidas poilsio, gydymo, sporto įstaigose.
stabilų ir laiku mokamą atlyginimą galimus priedus;
www.manobustas.lt   
Daugiau informacijos: 37064064072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Gamybos darbuotojas

Pobūdis: Gamybos darbuotojas konservų fabrike.
Reikalavimai: Galimybė dirbti dviem pamainomis, darbštumas, atsakingumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus konservai"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Avižieniai, Gėlių-2, 868651711, tadas@vilniauskonservai.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus konservai"  Transporto vadybininką .

Pobūdis: Naujų klientų paieška bei ryšių palaikymas su esamais klientais ;transporto judėjimo kontrolė.
Reikalavimai: "RNC LT" UAB vykdydami sparčią plėtrą, pildo išsvajotų ir pačių nekukliausių norų ir kviečia į savo komandą transporto vadybininką (-ę). Reikalavimai: geras anglų kalbos mokėjimas (rusų ar kitos kalbos - privalumas), patirtis transporto srityje( darbas su Lietuvos,Latvijos, Rusijos ir Europos šalių krovinių siuntėjais ir vežėjais ). Mes siūlome darbo pobūdį ir darbuotojo kompetenciją atitinkantį atlyginimą, lanksčias darbo sąlygas, draugišką jauną kolektyvą, sporto klubo abonementą, galimybę augti su augančia kompanija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RNC LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr., 8 61 003009, germanas@rnc.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "RNC LT"  Pardavimų vadybininkas PVC langams

Pobūdis: Didmeninės prekybos įmonė, prekiaujanti PVC langais , aliuminio konstrukcijomis , vidaus ir lauko palangėmis savo filialui Lietuvoje ieško PARDAVIMŲ VADYBININKO darbui Lietuvoje bei NVS šalyse.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Būtina darbo patirtis ( ne mažiau 2 metai)
- Ryšių su esamais klientais palaikymas;
- Naujų klientų paieška NVS šalyse bei Lietuvoje;
- Sutarčių rengimas.
- Eksporto dokumentų ruošimas.
- Krovinių gabenimo organizavimas ir kontrolė.
- Gerai mokėti lietuvių, rusų kalbas ( kitos kalbos privalumas);

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: OOO Plastikovije okna
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868985806, exportexp@yandex.ru
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie OOO Plastikovije okna  Pardavimų inžinierius

Pobūdis: Pasaulyje gerai žinomo prekės ženklo šilumokaičių bei kitų technologinių sprendimų pardavimas, techninės konsultacijos. Santykių su klientais valdymas.
• Produktų grupės pardavimų plėtra Lietuvoje;
• bendravimas su esamais klientais ir naujų klientų paieška;
• klientų poreikių išsiaiškinimas ir optimalių sprendimų pasiūlymas;
• rinkos analizė, pardavimų plėtros galimybių analizė bei veiksmai plėtrai užtikrinti;
• bendravimas su produkto tiekėjais;
• projektų įgyvendinimo organizavimas ir kuravimas.
Reikalavimai: • inžinerinis išsilavinimas;
• sėkminga techninio produkto pardavimų patirtis;
• orientacija į klientą bei rezultatą, tikslo siekimas;
• analitinis mąstymas, puikūs bendravimo, derybiniai įgūdžiai;
• anglų, rusų kalbos žinios;
• kompiuterinis raštingumas.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linmat"
Miestas: Vlnius
Kreiptis: 867178746, info@linmat.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Linmat"  Santechnikas-šilumininkas

Reikalavimai: Jūs būsite atsakingas už:
šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros ir remonto darbus įmonės prižiūrimuose daugiabučiuose.
Tikimės, kad Jūs:
turite techninį išsilavinimą;
turite panašaus darbo patirties;
išmanote šildymo sistemų veikimo principus, mokate nustatyti jų gedimus ir atlikti remontą;
mokate dirbti kompiuteriu;
turite vairuotojo pažymėjimą;
turite nuosavą automobilį, kurį galėtumėte naudoti darbui;
turite šilumininko kvalifikacinį pažymėjimą, kas būtų didelis privalumas;
esate atsakingas, darbštus, siekiantis rezultato.
Jums siūlome:
visas socialines garantijas;
stabilų ir laiku mokamą atlyginimą priedus;
nuolaidas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
mokymus ir kvalifikacijos kėlimo galimybę.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Santechnikas

Pobūdis: - Vykdyti vandentiekio ir nuotekų sistemų bei šildymo sistemų priežiūrą, remonto darbus.
Reikalavimai: - Santechniko darbo patirtis ;
- Šios srities profesinis išsilavinimas (privalumas);
- ŠVOK ir VN sistemų išmanymas;
- Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 920 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų meistrai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 101, cv@pastatumeistrai.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų meistrai"  Statybininkas

Pobūdis: - Daugiabučių namų ir komercinių objektų statybos bei remonto darbai: stogų, skardinimo, mūrinimo, fasadų ir apdailos darbai, smulkūs bendrastatybiniai darbai.
Reikalavimai: - Statybos darbų patirtis;
- Pareigingumas bei atsakingumas;
- Statybos srities išsilavinimas - būtų privalumas;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas - būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų meistrai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Mindaugo g., cv@pastatumeistrai.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų meistrai"  Statybininkas

Pobūdis: - Daugiabučių namų ir komercinių objektų statybos bei remonto darbai: stogų, skardinimo, mūrinimo, fasadų ir apdailos darbai, smulkūs bendrastatybiniai darbai.
Reikalavimai: - Statybos darbų patirtis;
- Pareigingumas bei atsakingumas;
- Noras dirbti ir tobulėti;
- Statybos srities išsilavinimas - būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų meistrai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., cv@pastatumeistrai.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų meistrai"  Santechnikas - šilumininkas

Pobūdis: - Paskirtų šilumos punktų priežiūra, aptarnavimas;
- Smulkūs santechniniai darbai šilumos mazge ir kt.;
- Reikalingos dokumentacijos pildymas;
- Šilumos punkto rodmenų nurašymas;
- Pagalba santechnikams.
Reikalavimai: Patirtis montuojant, aptarnaujant šilumos punktus;
Santechnikos darbų patirtis;
- Šios srities profesinis išsilavinimas (privalumas);
- Energetikos pažymėjimas iki 1 MW (privalumas);
- Elektrosaugos pažymėjimas V1000 (privalumas);
- Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 870 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatų meistrai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g., cv@pastatumeistrai.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pastatų meistrai"  Stogdengiai

Pobūdis: Atlikti stogo remonto darbus
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 8 657 70966, emilis@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Alpinistas tarpblokinių siūlių remontui

Reikalavimai: UAB "Mano BŪSTAS" yra įmonių grupės "City Service" narė, Lietuvos rinkai teikianti pastatų priežiūros paslaugas. Jos prižiūrimų daugiabučių namų plotas viršija 8,5 mln. kv. metrų, ji aptarnauja Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos, Šilutės, Pagėgių rajonų daugiabučių gyventojus. Įmonės klientai taip pat yra dauguma šalies bankų, didieji prekybos centrai, parduotuvės, administraciniai pastatai.
Kviečiame prisijungti prie komandos Kaune !

ALPINISTAS TARPBLOKINIŲ SANDŪRŲ REMONTUI

Darbo pobūdis:
tarpblokinių sandūrų remontas;
sienų hermetizavimas, dažymas su alpinizmo įranga;
kiti bendrastatybiniai darbai.
 
Tikimės, kad Jūs:
turite tarpblokinių sandūrų remonto darbo patirties; 
vairuojate automobilį;
​turite alpinisto pažymėjimą (privalumas).​
 
Jums siūlome:
visas socialines garantijas;
stabilų ir laiku mokamą atlyginimą priedus už darbo rezultatus;
mokymus ir kvalifikacijos kėlimo galimybę.
Konfidencialumą garantuojame visuose atrankos etapuose.
www.manobustas.lt   
Daugiau informacijos: 8 640 64072, karjera@manobustas.lt

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864064072, karjera@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: - tarptautinių krovinių pervežimas kelių transportu;
- darbas su tentinėmis puspriekabėmis;
- pagrindiniai maršrutai: DE,NL, BE, LU, FR, AT, IT;
- komandiruočių trukmė iki 6 sav. ( 3 savaitės namie )
Reikalavimai: - tarptautinių pervežimų vairuotojo patirtis (Vakarų Europa);
- vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
- patirtis ne mažesnė nei 2 metai su CE kategorija;
- 95 kodas

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861873517, justina.slavinskaite@balticline.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic line"  Vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: - Darbas su krovininiais mikroautobusais iki 3500 tonų;
- Baldų ir buitinės tech. pristatymas pas klientus į namus;
- Darbas Vilniuje ir Vilniaus regione sudaro 80 %, kiti Lietuvos miestai 20 %;
- Užnešimas į namą/butą;
- Darbas slenkančiu grafiku, apie 10 val. per dieną
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 2 metų vairavimo patirtis;
- Vidurinis išsilavinimas;
- Maloni tvarkinga išvaizda;
- Lietuvių kalbos mokėjimas;
- Gerai žinoti Vilniaus miestą;
- Fizinė ištvermė;
- Atsakingumas;
- Tvarkinga išvaizda.

Atlyginimas: 730 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic line"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 222, 861873517, justina.slavinskaite@balticline.lt
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic line"  Automobiliu meistrui

Pobūdis: Ieskomas automobiliu meistras .Darbas Vilniuje . (Kompiuterine diagnostika, elektros darbai, varikliu remontas, kuro sistomu remontas, vaziuokles remontas, nestandartiniai automobiliu tobulinimo darbai).
Ieskomas atsakingas, pareigingas zmogus .
Del darbo kreiptis .861276201

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SVService"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 34, 861276201
Skelbimo data: 2017.11.20

Atsiliepimai apie UAB "SVService"  Interjero dizaineris

Pobūdis: IEŠKOME KOMANDOS PASTIPRINIMO!
INTERJERO PASAKA siūlo darbo poziciją įdomiam, darbščiam ir drąsiam komandos nariui.
Jei Tu:
• Esi kūrybiška asmenybė;
• Dirbi interjero dizaino srityje ir turi panašaus darbo patirties;
• Esi įgudęs ArchiCad vartotojas braižant techninius planus ir modeliuojant 3D vizualizacijas;
• Nori dirbti su privačiais ir visuomeniniais interjero projektais,
tuomet siųsk savo CV su darbų portfolio el. paštu info@interjeropasaka.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Interjero pasaka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Literatu g., 869933770, info@interjeropasaka.lt
Skelbimo data: 2017.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Interjero pasaka"  Automobilių kėbulo ruošėjas

Pobūdis: Ruošti defektuotas(naujas) kėbulo dalis dažymo darbams
Reikalavimai: Gali būti maža patirtis, svarbu noras dirbti ir užsidirbti

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaidolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio 7, 862254398, autopaint.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vaidolis"  Automobiliu dažytojas /paruošėjas

Pobūdis: Visi automobilio kebulo priežiūros, kosmetinio remonto darbai
Reikalavimai: Kruopštus, atsakingi, turintis patirties meistrai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaidolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio 7, 862254398, autopaint.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vaidolis"  Stogdengys

Pobūdis: Reikalingas stogdengys į brigadą įvairiems su sutapdintais stogais susijusiems darbams. (Prilydomos dangos)
Atlyginimas 700 – 1600 Eurų į rankas.
Priimame ir pagalbinius apmokymui.
Kreiptis į brigadininkus:
Zenonas Tel.: 8 685 13 826
Reikalavimai: Noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monstatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Giros 121, 868513826, monstatas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Monstatas"  Virėjo padejėja

Pobūdis: Restoranas Gan Bei City Gedimino pr.9, Vilnius siūlo darbą virėjo padėjėjams.
Reikalavimai: Virėjo patirtis būtų privalumas. Apmokome.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 9, 867889088, svetlana.mucin@ganbei.lt
Skelbimo data: 2017.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Prekyba sodo ir miško priežiūros technika.Klientų aptarnavimas,konsultavimas ir informacijos suteikimas.
Darbas su kompiuterizuota kasos programa (Rivilė), grynais pinigais, bankinėmis kortelėmis.Prekybinės salės priežiūra, prekių išdėstymas ir tvarkos palaikymas.Prekių asortimento formavimas ir užsakymas.
Reikalavimai: Prekybinio darbo patirtis- bent 2 metai.
Darbas kompiuteriu -Word,Exel,Rivilė.
Techninis išsilavinimas.
Sąžiningumas,noras mokytis naujovių, iniciatyvumas.
Darbas individualiai ir komandoje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sodo technikos pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 8-5-2733991, info@sodotp.lt
Skelbimo data: 2017.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Sodo technikos pasaulis"  Sandėlio vadovas

Pobūdis: Didelių apimčių sandėlio darbo procesų valdymas, optimizavimas, tobulinimas;
Krovinių iškrovimo/saugojimo/pakrovimo procesų organizavimas ir kontrolė;
Sandėlio darbuotojų (iki 70 žmonių) komandos darbo organizavimas, kontrolė;
Su sandėlio veikla susijusių pasiūlymų teikimas įmonės vadovams;
Atsakomybė už sandėlio darbo rezultatus.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis logistikos centro/sandėlio/terminalo vadovo pareigose;
Gebėjimas valdyti ir efektyviai plėtoti didelių apimčių sandėlio logistikos procesus;
Gebėjimas vadovauti darbuotojų komandai, operatyviai spręsti problemas, valdyti pokyčius;
Organizaciniai gebėjimai, laiko planavimo įgūdžiai, atidumas detalėms;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai, sandėlio valdymo bei apskaitos sistemų taikymo patirtis;
Geros rusų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas.
Įmonė Jums siūlo:
Atsakingą darbą sėkmingai dirbančioje kompanijoje, konkurencingą darbo užmokestį.
Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Mechanikas (boulingo mašinų)

Pobūdis: PPC Akropolyje, Apollo bouline ieškome kolegos - Boulingo mašinų mechaniko.
Darbo pobūdis :
Darbas su boulingo žaidimo paleidimo bei tvarkymo progranma;
Svečių priėmimas bei pagalba;
Darbas su boulingo mašinomis bei įrengimais.
Įrengimų profilaktika : valymas, reguliavimas, tepimas.
Techninė priežiūra : susidėvėjusių mazgų keitimas/ remontas.
Boulingo inventoriaus priežiūra : takelių apžiūra, stalų, žaidimo aparatų priežiūra/remontas.
Specifikos apmokome.
Reikalavimai: Geri bendravimo įgūdžiai;
Laiko planavimo įgūdžiai;
Mechaniko darbo ar panaši patirtis;
Bendras supratimas apie mechaniką ir techniką;
Žinios bei gebėjimai atlikti kasdienius padalinio ūkinės dalies darbus;
Mokėjimas naudotis raktais ir kt. įrankiais;
Komandiškumas;
Techninis mąstymas;
Galimybė dirbti slenkančiu grafiku pilnu etatu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 766 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ozo boulingas, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 862494365, apollo@apollo.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie Ozo boulingas, UAB  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Nestandartinių baldų surinkimas
Reikalavimai: Nestandartinių korpusinių baldų paruošimas surinkimui iš pagamintų laminuotų plokščių
Furnitūros montavimas
Korpusinių baldų surinkimas.Ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis baldų surinkimo - montavimo pareigose montuojant nestandartinius korpusinius baldus.
Techninių brėžinių skaitymas
Kruopštumas, punktualumas, tvarkingumas

Privalumai:
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija
Noras dirbti ir užsidirbti
Įmonė siūlo: Visas socialines garantijas
Atlyginimą priklausantį nuo darbo rezultatų, ribų nėra

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spintų galerija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 656 37 008, info@spintugalerija.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Spintų galerija"  Skydų surinkėjas

Pobūdis: El. skydų surinkimas, montavimas
Reikalavimai: Minimalios elektrotechninės žinios, gebėjimas dirbti komandoje, kruopštumas, atsakingumas, punktualumas

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kontaktorius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Baltrušaičio g., 862047888, info@knt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Kontaktorius"  Eksporto vadybininkas

Pobūdis: UAB "Nirobalt" – metalo apdirbimo įmonė plečia savo veiklą ir darbui Vilniaus raj. esančiose gamybinėse patalpose ieško iniciatyvaus, atsakingo, turinčio pardavimų patirtį - vadybininko (ės).
• Darbas su esamais klientais, aktyvi naujų klientų paieška;
• Komercinių pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas, gaminių pristatymo kontrolė, atsiskaitymų kontrolė;
• Rinkos analizė,lietuvos bei užsienio parodų lankymas;
• Atrinktos metalo gaminių prekių grupės alternatyvių pardavimo būdų paieška.
• Pardavimo planų vykdymas
Reikalavimai: • Geri bendravimo, derybiniai, planavimo ir problemų sprendimo įgūdžiai.
•Aukštasis vadybos/techninės srities išsilavinimas;
Anglų arba Vokiečių kalbos mokėjimas;
Fiksuotas atlyginimas + priedai nuo pasiektų rezultatų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, prekyba@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Konstruktorius

Pobūdis: Metalo gaminiu braizymas.
Reikalavimai: AutoCAD ar SolidWorks darbo įgūdžiai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Metalo apdirbimo gamybinės įrangos priežiūros meistras

Pobūdis: Pjovimo lazeriu,lankstymo stakliu ir kitos irangos prieziura,remontas.
Reikalavimai: PATIRTIS

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Lazerinių pjovimo staklių operatorius

Pobūdis: Pjovimo procesų vykdymas ir priežiūra.
Reikalavimai: Patirtis metalo apdirbimo srityje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiskes, Statybiniku g.4, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2017.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: Statybinės informacijos portalui statykpats.lt reikalingas pardavimo vadybininkas

Tai naujas portalas, tačiau šiuo metu priklausantis didelę patirtį turinčiai interneto reklamos ir pardavimo specialistų komandai. Kas gali būti geriau kaip pradėti dirbti su nauju produktu, turėti visas galimas srities įmones ir užimti deramą vietą tarp sprendžiančių darbuotojų portalą išvysčius. Tai gali būtų Jūsų PROJEKTAS, kuriuo galėsite didžiuotis ir jam pavykus būsite vertinami rinkoje.
Mes maksimaliai padėsime mokymais, patarimais.

Pardavimo vadybininkas yra labai svarbi mūsų veiklos grandis. Veiklos pradžioje pardavimo vadybininkas bedrauja su įmonių atstovais kviesdamas reklamuotis portaluose. Perspektyvoje pardavimų vadybininkas ima atlikti projekto vadovo funkcijas daugiau dėmesio skirdamas surinktiems klientams.

Jūsų darbas bus įdomus ir prasmingas. Jūs galite įsijungti į kolektyvą kuris kuria naudingus ir aukštos kokybės patarimus visuomenei. Jūs galėsite ieškoti įdomių idėjų turiniui ir jas įgyvendinti.
Labai laukiame kandidatų kuriems itin patrauklus neformalusis pardavimo būdas.
Reikalavimai
Mūsų nebaido jei neturite tokio darbo patirties. Mums svarbiausias pasirinkimo kriterijus yra kandidato motyvacija tapti aukštos kvalifikacijos pardavimo specialistu. Atitinkamai turite būti išbandę arba puikiai žinoti kas tai per darbas ir kokios jo perpektyvos.
Išklausysime tik tuos kandidatus, kurie parašys mums skirtą motyvacinį laišką.
Mes jums siūlome
Puikias savirealizacijos galimybes;
Darbą kur bendrausite su naujais ir įdomiais žmonėmis;
Naujausias pardavimo ir NLP praktines žinias;
Įdomų ir pažinimo kupiną bendrą laisvalaikį;
Sudarysime sąlygas aktyviai įsilieti į profesionalią šios srities bendruomenę;
Uždarbio galimybes kurios tiesiogiai priklausys nuo sugebėjimų ir įdėto darbo.

Atlyginimas didžiąja dalimi susideda iš komisinių. Turintys argumentų kitokioms atlygio sąlygoms taip pat bus išklausyti ir turi galimybių dirbti savo norimomis sąlygomis.
Atlyginimas
300–1500 Eur atskaičiavus mokesčius
Priklauso nuo rezultatų
Reikalavimai: Motyvacija dirbti aktyviuose pardavimuos eir projektų valdyme. Dirbusiems aktyviuose B2B prašome paaiškinti kuo mes sudominome. Nedirbusiems išsamesnis motyvacinis kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kokias perspektyvas matote tokiame darbe, papasakokite kiek žinote apie aktyvius pardavimus

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: darykpats.lt
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Sk