Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Dėstytojas (0,3 etato)

Pobūdis: Įmonių socialinės atsakomybės dalyko dėstymas anglų kalba nuolatinių studijų studentams (dienos metu)
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (magistras)
- Geri anglų kalbos gebėjimai
- Geri komunikaciniai gebėjimai
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai
- Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus kolegija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didlaukio g. 49, administracija@vvf.viko.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Vilniaus kolegija  Viešbučio restorano virėja(-as)

Pobūdis: - Maisto gaminimas pagal pagal a-la carte meniu,
- Pusryčių teikimas viešbučio svečiams, pasiruošimas konferencijoms, banketams.
- Higienos normų laikymasis,
- Maisto produktų kokybės užtikrinimas,
- Darbas pamainomis (darbo dienomis).
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje, virėjo darbo patirtis. Tvarkingumas, atsakingumas.
Išsilavinimas – specialus profesinis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Netneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Latvių g. 38, direktore@embassyhotel.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Netneta"  Vėdinimo montuotojas

Pobūdis: šildymo šaldymo sistemų montavimas
Reikalavimai: Patirtis, sąžiningumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santechnikos darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riešė, 861517201, ventiliacija@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos darbai"  Masažistė

Pobūdis: Įvairių masažų bei spa programu atlikimas.
Reikalavimai: Simpatiška išvaizda,malonus bendravimas.Kalbų mokėjimas bei patirtis šioje sferoje būtų privalumas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sutemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860237040
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Sutemos"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Druskininkų miesto apylinkės
teismo pirmininko
2008 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-19
(2013-06-21 įsakymo Nr. V-85 redakcija)


DRUSKININKŲ MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - "A".
3. Kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą, būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika;
6.3. gebėtivaldyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;
6.6. mokėti dirbti kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
6.7. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir referuoja apie jas teisėjui;
7.3. rengia procesinių dokumentų projektus;
7.4. teisėjo pavedimu nagrinėja (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamus raštus;
7.5. prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
7.6. dirba su teismų informacine sistema LITEKO pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį;
7.7. vykdo kitus teismo pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teisėjo padėjėjas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Druskininkų miesto apylinkės teismas
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: Druskininkų g. 43, 831351282, druskininku.miesto@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Druskininkų miesto apylinkės teismas  Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2014 m. gruodžio 8 d.įsakymu Nr. PS1-964KAIMO PLĖTROS ir žuvininkystės PROGRAMŲ departamento projektų ADMINISTRAVIMO skyriaus VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Projektų administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė, vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis, reikalinga rengiant ir administruojant paramos sutartis administracinėmis priemonėmis padėti realizuoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) suteiktas teises ir įgalinimus, rengiant ir administruojant Paramos sutartis bei įgyvendinamus / baigtus įgyvendinti projektus.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - administruoja investicinių projektų įgyvendinimą.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę turėti 1 metų darbo patirtį, administruojant Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos projektus;6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;6.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti bei rengti išvadas;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1.pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių administravimą;7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;7.3. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;7.4. Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;7.5. pagal savo kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams; 7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai. VI.ŠIASPAREIGASEINANČIOVALSTYBĖSTARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, (85)2526871, sonata.trepeikaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, nekilnojamojo turto kadastro ir geodezijos srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, žemės tvarkymo ir administravimo ir žemės reformos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties (kraštotvarka, žemėtvarka) arba bendrosios inžinerijos krypties (matavimų inžinerija) išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo arba žemės tvarkymo ir administravimo srityje;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės tvarkymą ir administravimą, nekilnojamojo turto kadastrą, apskaitą, geodeziją, ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu ir GIS programomis;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;

6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.10. turėti žinias ir praktinius gebėjimus dirbant geodeziniais prietaisais, vietovės matavimų apdorojimo programinėmis geoinformacinių sistemų (GIS) ir automatizuoto projektavimo (CAD) priemonėmis;

6.11. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdo Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų, susijusių su nekilnojamojo turto kadastru, žemės apskaita ir geodezija, įgyvendinimą;

7.2. atsižvelgdamas į Skyriaus vedėjo pavedimus Skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos ir geodezijos srityse ir efektyvaus jų panaudojimo;

7.3. rengia sprendimų suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus projektus;

7.4. rengia sprendimų pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus savivaldybės ar privačios žemės sklypus projektus;

7.5. rengia sprendimų dėl žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo projektus;

7.6. rengia duomenis Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti suformuotus, pertvarkytus valstybinės žemės sklypus, daiktines teises į juos, šių daiktinių teisių suvaržymus, juridinius faktus bei kadastro duomenų pakeitimus;

7.7. atlieka žemės sklypų kadastro duomenų bylų tikrinimą kameraliai ir žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo teisingumo patikras vietovėje;

7.8. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;

7.9. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę - atlieka patikras vietoje;

7.10. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia duomenis, reikalingus valstybės žemės fondo apskaitos atlikimui;

7.11. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia informaciją apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ar geodezininkų atliekamų darbų kokybę bei siūlymus dėl šių asmenų veiklos vertinimo, taip pat dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo ar panaikinimo;

7.12. dalyvauja įgyvendinant asmenų aptarnavimą vieno langelio principu;

7.13. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose;

7.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriuje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir atliekančių nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo, keitimo ir tikslinimo srityje, valstybinės žemės naudojimo kontrolės srityje skatinimo ir tarnybinių nuobaudų taikymo;

7.15. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio užsienio šalių pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose;

7.16. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;

7.17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.18. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;

7.19. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.20. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;

7.21. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

7.22. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 19, 2025, (85)2398429, regina.morkuniene@nzt.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. PA-394

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (toliau - vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga Akmenės rajono centralizuoto šilumos ūkio veiklai koordinuoti ir reguliuoti, Savivaldybės energetikos ir komunalinio ūkio veiklos priežiūrai vykdyti, atstovauti Savivaldybei Savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, viešosiose įstaigose, vykdyti jų priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose - centralizuoto šilumos ūkio veiklos reguliavimo ir priežiūros, energetikos ūkio, kontroliuojamų įmonių veiklos priežiūros, jų ekonominės ir finansinės būklės stebėsenos, dalyvavimo nustatant centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens, kontroliuojamų įmonių atlygintinų paslaugų, keleivių vežimą vietiniais maršrutais kainas - veiklos srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities energetikos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Šilumos ūkio, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Statybos ir kitais įstatymais, Transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais šilumos, energetinio ir komunalinio ūkio valdymą, atitinkamų sričių reglamentais, taip pat Savivaldybės institucijų teisės aktais, Administracijos nuostatais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Skyriaus veiklos nuostatais, vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

6.4. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. koordinuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių centralizuoto šilumos tiekimo, energiją tiekiančių bendrovių santykius su Savivaldybės gyventojais bei jos įstaigomis ir organizacijomis, vartojančiomis šias energijos rūšis: centralizuotą šilumą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui tiekti, gamtines dujas, žemos įtampos elektros energiją;

7.2. analizuoja ir vykdo stebėseną Savivaldybės įstaigų ir organizacijų energinių išteklių naudojimo, diegia efektyvesnes energijos vartojimo priemones, planuoja jas kitiems ūkiniams metams, veda gyventojų ir įstaigų kasmėnesinę patalpų šildymo išlaidų apskaitą;

7.3. palaiko glaudžius ryšius su VšĮ "Akmenės būstas", šilumos tiekimo įmonėmis, daugiabučių namų vidaus šildymo sistemų prižiūrėtojais ir atskirais įmonių specialistais, komunalinio ūkio įmonėmis, seniūnijomis, dalyvauja rajono gyventojų sueigose ir susirinkimuose, kai nagrinėjami bei sprendžiami Savivaldybės komunalinio ūkio veiklos, daugiabučių namų priežiūros klausimai.

7.4. pagal kompetenciją ruošia ir teikia svarstyti teisės aktų projektus energetikos, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, komunalinio ūkio veiklos ir kitais vietinio ūkio veiklos tobulinimo klausimais.

7.5. organizuoja pagal priskirtą kompetenciją viešųjų pirkimų procedūras;

7.6. rengia sprendimų projektus dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo kontroliuojamose įmonėse, analizuoja ir prižiūri jų veiklą, teikia Savivaldybės institucijoms teisės aktų projektus dėl vadovų ataskaitų, metinių finansinių atskaitomybės rinkinių tvirtinimo, teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui įmonių veiklai gerinti;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją prižiūri viešųjų įstaigų, kuriose dalininkas (savininkas) yra Akmenės rajono savivaldybė, veiklą, rengia atitinkamų teisės aktų projektus;

7.8. analizuoja pagrįstumą ir teikia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, centralizuotos šilumos, šalto ir karšto vandens, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų, komunalinių paslaugų kainų nustatymo, derina juos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, vykdo priimtų sprendimų įgyvendinimą, stebėseną ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų efektyvinimo;

7.9. dalyvauja projektų administravimo grupių darbe;

7.10. renka pareigoms vykdyti reikalingą informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, viešųjų įstaigų, ją sistemina ir analizuoja;

7.11. teikia pasiūlymus ir rengia teisės aktus dėl nepriklausomo audito atlikimo metinei ar tam tikrai veiklai patikrinti Savivaldybės įstaigose ir Savivaldybės įmonėse, kontroliuojamose bendrovėse;

7.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Darbo rinkos politikos priemones, gyventojų

užimtumo programas, viešųjų darbų sąrašus, rengia viešųjų darbų programą, organizuoja darbdavių atranką viešiesiems darbams atlikti, vykdo viešųjų darbų programos įgyvendinimo kontrolę;

7.13. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda juos į Savivaldybės administracijos archyvą;

7.14. dalyvauja Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;

7.15. nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus centralizuoto šilumos ūkio veiklos reguliavimo ir priežiūros, energetikos ūkio, komunalinio ūkio priežiūros, atstovavimo Savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose klausimais, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

7.16. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai;

7.17. vykdydamas vyriausiojo specialisto pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po rajono teritoriją ir už jo ribų;

7.18. vyriausiojo specialisto nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. metu) jo funkcijas atlieka Skyriaus vedėjas;

7.19. vyriausiasis specialistas, atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas, privalo perduoti dokumentus, kurių užduotys dar neįvykdytos, nebaigtus spręsti klausimus ir turimas dokumentų bylas, informacinę ir kitą medžiagą specialistui, paskirtam į šias pareigas pagal Skyriaus vedėjo tvirtinamą aktą. Tuo atveju, kai nėra naujai paskirto specialisto, reikalai pagal aktą perduodami Skyriaus vedėjui.

VI. VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Akmenės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Naujoji Akmenė
Kreiptis: L.Petravičiaus a. 2, 42557133, info@akmene.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Akmenės rajono savivaldybės administracija  ES struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

nacionalinio fondo DEPARTAMENTO

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ GRĄŽINAMŲ LĖŠŲ APSKAITOS SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Nacionalinio fondo departamento Europos Sąjungos struktūrinių fondų grąžinamų lėšų apskaitos skyriaus (toliau -skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau - ES struktūriniai fondai) tvirtinančiosios institucijos funkcijas, susijusias su minėtų ES struktūrinių fondų lėšų ir (arba) grąžintinų (grąžintų) lėšų apskaita ir (arba) atskaitomybe bei jos tikrinimu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos - ES struktūrinių fondų lėšų apskaitos ir atskaitomybės - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES struktūrinių fondų administravimą;

6.3. būti susipažinęs su tvirtinančiosios institucijos funkcijomis ir atsakomybe;

6.4. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų lėšų administravimo ir valdymo institucine sistema Lietuvoje;

6.5 būti susipažinęs su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, taip pat mokėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti pastabas ir pasiūlymus bei rengti išvadas;

6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. pagal skyriaus kompetenciją atlikti šias tvirtinančiosios institucijos funkcijas, nustatytas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 18 punkte, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų 2010 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-359, 26 punkte ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, 15 punkte, atsižvelgiant į Nacionalinio fondo departamento valstybės tarnautojų pavadavimo planą ir vadovaujantis ES struktūrinių fondų paramos tvirtinančiosios institucijos darbo procedūrų vadovais:

7.1.1. tvarkyti ES struktūrinių fondų grąžintinų, grąžintų, panaikintų ir nesusigrąžintinų lėšų (toliau - grąžintinos/grąžintos lėšos) apskaitą ir užtikrinti atskaitomybę pagal Europos Komisijos (toliau - Komisijos) reikalavimus;

7.1.2. tikrinti institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas, ir (arba) metines sąskaitas, grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus (kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis), kuriais remiantis rengiamos išlaidų ataskaitos, mokėjimo paraiškos ir sąskaitos Komisijai (kai taikoma) ES struktūrinių fondų lėšoms gauti;;

7.1.3. rengti informaciją apie ES struktūrinių fondų grąžintinas/grąžintas lėšas ir (arba) metines sąskaitas Komisijai, rengti ir tvirtinti sąskaitas Komisijai, kiek tai susiję su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai);

7.1.4. analizuoti iš Valstybės iždo departamento gautą informaciją, susijusią su grąžintinomis/grąžintomis lėšomis, registruoti pateiktus duomenis apskaitoje, kaupti susirašinėjimo medžiagą, esant poreikiui, teikti ataskaitas ir (arba) informaciją Valstybės iždo departamentui bei, esant būtinybei, ir kitiems Finansų ministerijos administracijos padaliniams;

7.1.5. registruoti ir vesti ES struktūrinių fondų paramos kompiuterinėse informacinėse valdymo ir priežiūros sistemose bei Informacinėje Europos Bendrijos fondų valdymo sistemoje informaciją apie atliekamus veiksmus, jeigu yra įdiegti tokie funkcionalumai (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai);

7.1.6. dalyvauti kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (netaikoma Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai);

7.1.7. atlikti patikrinimus ES struktūrinius fondus administruojančiose institucijose, susijusius su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu;

7.1.8. teisės aktų nustatyta tvarka saugoti visus dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, užtikrinti, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

7.1.9. rengti ir teikti informaciją Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms skyriaus kompetencijai priklausančiais ES struktūrinių fondų klausimais;

7.2. dalyvauti įvairių komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu, veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

7.3. dalyvauti rengiant ir derinant teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų grąžintinų/grąžintų lėšų administravimu, projektus;

7.4. pagal kompetenciją sisteminti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus bei informaciją, gaunamą iš Komisijos, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšomis;

7.5. pagal kompetenciją rengti medžiagą susitikimams su ES institucijų atstovais dėl ES struktūrinių fondų lėšų administravimo;

7.6. pagal kompetenciją, kiek tai susiję su apskaita ir atskaitomybe, tarp jų - grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo priežiūra, nagrinėti ir rengti atsakymus dėl skyriui nukreiptų ministerijoje gautų raštų, paklausimų, pasiūlymų ir paaiškinimų dėl ES struktūrinių fondų;

7.7. atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 2, 2390285, e.tenene@finmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. 4-793

INOVACIJŲ DEPARTAMENTO

VERSLO IR MOKSLO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inovacijų departamento (toliau - departamentas) Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) bei inovacijų plėtros politiką, kuriant palankią teisinę aplinką verslo ir mokslo bendradarbiavimui ir inovacijoms.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros, MTEP bei inovacijų plėtros politikos formavimo.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, susijusius su skyriaus funkcijomis, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;

6.4. turėti verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų rengimo, koordinavimo ir (arba) įgyvendinimo patirties;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook kompiuterinėmis programomis;

6.6. mokėti anglų kalbą ne mažesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.8. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja formuojant verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politiką;

7.2. renka ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros tendencijas ir rengia siūlymus dėl verslo ir mokslo bendradarbiavimo plėtros politikos formavimo;

7.3. dalyvauja kuriant palankią aplinką inovacijoms ir skatinant įmonių inovacinę veiklą;

7.4. dalyvauja koordinuojant integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (toliau - Slėniai) kūrimąsi ir plėtrą, Slėnių programų įgyvendinimą;

7.5. dalyvauja koordinuojant mokslo ir (ar) technologijų parkų, technologinių inkubatorių veiklą;

7.6. dalyvauja koordinuojant inovacijų paramos infrastruktūros kūrimą ir plėtrą;

7.7. atstovauja valstybei technologijų centrų, mokslo ir (ar) technologijų parkų, kitų inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų, kurių valstybės, kaip savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, visuotiniuose dalininkų susirinkimuose ir kolegialių organų veikloje. Analizuoja šių įstaigų veiklą, teikia pasiūlymus jos efektyvumui didinti ir paslaugų kokybei gerinti, rengia arba dalyvauja rengiant valstybės interesams atstovauti minėtose įstaigose reikalingus dokumentus;

7.8. dalyvauja koordinuojant klasterių steigimąsi ir plėtrą;

7.9. rengia teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, projektus;

7.10. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų, susijusių su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, įgyvendinimą;

7.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus ir teisės aktų projektus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo ir administravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime. Taip pat pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitus su ES struktūrinės paramos planavimu, administravimu ir įgyvendinimu susijusius darbus;

7.12. analizuoja Slėnių, klasterių, mokslo ir (ar) technologijų parkų plėtros proceso eigą, šio proceso efektyvumą, rengia jo skatinimo priemones, kaupia informaciją apie šių institucijų ir įstaigų plėtrą;

7.13. dalyvauja rengiant su Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 "Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo", susijusius teisės aktų projektus ir dokumentus, koordinuoja jos įgyvendinimą;

7.14. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityje;

7.15. organizuoja Ūkio ministerijos užsakymu vykdomų mokslo programų ir projektų finansavimą ir įgyvendinimą;

7.16. rengia Ūkio ministerijos užsakomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimo metinį planą ir jo pakeitimus;

7.17. organizuoja ir koordinuoja mokslinių tiriamųjų darbų vykdytojų atranką, mokslinių tyrimų vykdymą, bei jų rezultatų vertinimą, kad būtų pasiekti moksliniams tiriamiesiems darbams keliami reikalavimai;

7.18. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;

7.19. organizuoja arba dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.20. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas viešųjų inovacijų paramos paslaugų veiklai gerinti;

7.21. rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą dėl Ūkio ministerijos rengiamų ir kitų leidinių skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.22. dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.23. atlieka kitus skyriaus vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664637, brigita.miceviciene@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. K-985

TRANSPORTO IR PASLAUGŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga keleivių vežimo autobusais ir automobilių kelių statistikos tyrimams atlikti, rengti ir teikti laiku patikimą šios srities statistinę informaciją vartotojams ir dalyvauti kelių transportu krovinių vežimo statistinio tyrimo duomenų kodavimo procedūrose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, informatikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1) lygiu.

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office ir statistinių programų (SAS) ar R paketais.

6.4. Būti išklausęs imčių metodų kursą.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.6. Išmanyti ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK2red.).

6.7. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, ES teisės aktais, reglamentuojančiais kelių transporto statistiką.

6.8. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas atlikti keleivinio vežimo autobusais ir automobilių kelių tyrimus, rengia ir atnaujina tyrimo metodikas, statistinių ataskaitų formuliarus klausimynus bei nurodymus jiems pildyti, konsultuoja teritorinių duomenų parengimo skyrių darbuotojus ir respondentus statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo bei statistinių ataskaitų pildymo klausimais, rengia programavimo darbų technines užduotis, atlieka pirminių duomenų koregavimą ir analizę, atlieka kelių transportu krovinių vežimo statistinio tyrimo duomenų kodavimo procedūras bei analizuoja ir koreguoja statistinius duomenis su SAS programa ar R paketais.

7.2. Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams, atlieka pirminių ir suvestinių duomenų kontrolę, duomenų grupavimus, palyginimus bei įvairius skaičiavimus, naudodamasis matematiniais statistiniais metodais, diegia pažangius statistinių duomenų apdorojimo metodus.

7.3. Siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams, rengia statistinę informaciją departamento leidiniams, Rodiklių duomenų bazei bei tarptautinėms organizacijoms, atsako į individualias vartotojų užklausas.

7.4. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, dalyvauja Lietuvos statistikos departamento darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis keleivių vežimo autobusais ir automobilių kelių statistikos klausimais.

7.5. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2361431, edita.zelevaite@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Antrasis atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO ANTROJO ATSISKAITYMŲ SU DARBUOTOJAIS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Antrojo atsiskaitymų su darbuotojais skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų (toliau - LK kariniai vienetai) profesinės karo tarnybos karių, aktyviojo rezervo prievolininkų, bazinius karinius mokymus atliekančių karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokesčio, kompensacijų, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, komandiruotės išlaidų ir kitų išmokų apskaičiavimui bei išmokėjimui užtikrinti ir šioms operacijoms užregistruoti buhalterinės apskaitos programoje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - finansų valdymas ir apskaita.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. Studijų sritis - socialiniai mokslai, kryptys - vadyba ir verslo administravimas, ekonomika, finansai ir apskaita;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tikrąją karo tarnybą ir valstybės tarnybą, darbo santykius, finansinę, buhalterinę ir mokestinę apskaitą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;
6.3. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir struktūrą;
6.4. mokėti taikyti tikrosios karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio, maistpinigių, butpinigių, komandiruočių išlaidų bei kitų išmokų apskaičiavimą reglamentuojančius teisės aktus, pajamų ir socialinio draudimo mokesčius reglamentuojančius įstatymus ir kitus su jo funkcijomis susijusius norminius teisės aktus;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
6.7. gebėti gerai dirbti MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apskaičiuoja priskirtų LK karinių vienetų tikrosios karo tarnybos karių, aktyviojo rezervo prievolininkų, bazinius karinius mokymus atliekančių karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, maistpinigius, butpinigius, pensijas, komandiruotės išlaidas bei kitas išmokas;
7.2. registruoja ūkines operacijas buhalterinės apskaitos programoje;
7.3. rengia piniginių išmokų pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas bei iš darbuotojų išskaičiuotų išskaitų pagal vykdomuosius dokumentus pervedimo pagal priskirtus karinius vienetus bei mokėjimo rūšis sąrašus;
7.4. apskaičiuoja mokėjimų į valstybės biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą įmokas ir teisės aktų nustatytais terminais rengia mokėjimo paraiškas tiesioginiam apmokėjimui per valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemą , teikia Skyriaus vedėjui bei Departamento Finansų ir analizės skyriui;
7.5. atlieka finansų kontrolės procedūras;
7.6. tikrina ir kontroliuoja, ar priskirtų LK karinių vienetų apskaičiuoto ir išmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų duomenys atitinka pirminius apskaitos dokumentus ir Departamento įsakymu priskirtose apskaitos registruose apibendrinti duomenys atitinka Didžiosios knygos atitinkamos buhalterinės sąskaitos duomenis;
7.7. rengia darbo užmokesčio ir kitų išmokų grynųjų pinigų užsakymų paraiškas pagal priskirtus LK karinius vienetus, neviršijant jų biudžeto išlaidų sąmatų, ir nustatytais terminais teikia Skyriaus vedėjui;
7.8. kaupia, sistemina ir analizuoja priskirtų LK karinių vienetų duomenis, reikalingus darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavių socialinių pašalpų panaudojimo ataskaitoms rengti bei pagal Departamento direktoriaus patvirtintą darbų paskirstymo sąrašą sudaro ir laiku teikia suvestines LK ataskaitas;
7.9. rengia priskirtų LK karinių vienetų tikrosios karo tarnybos kariams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pažymas apie gautas pajamas bei išskaičiuotas išskaitas pagal vykdomuosius dokumentus ir raštus, susijusius su darbo užmokesčio išmokomis;
7.10. vykdo kitus, su jo funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šilo 5a, 8(5)2103846, LKFAD@kam.lt
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas  Sąmatininkas - inžinierius (-ė)

Pobūdis: Sąmatų skaičiavimas, dalyvavimas konkursuose, techninės dokumentacijos ruošimas
Reikalavimai: Privalumas turėti patirties viešuosujų konkursų pirkimuose

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VPstrategija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862688095, vpstrategija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "VPstrategija"  Technologas metalo apdirbimui - naujai gamybai

Pobūdis: • Metalo apdirbimo procesų tobulinimas ir optimizavimas;
• Optimalaus darbo režimo organizavimas ir palaikymas visose gamybos grandies technologinėse operacijose;
• Bendravimas su subrangovais;
• Techninės – technologinės dokumentacijos ruošimas;
• Gamybos procesų priežiūra;
• Įrankių parinkimas.

Įmonė Siūlo:
• Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
• Socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas;
• Profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes (galimybė ateityje tapti naujos gamybos vadovu).
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
• Geras metalų apdirbimo būdų ir technologijų išmanymas;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Organizaciniai sugebėjimai;
• Sugebėjimas dirbti savarankiškai, orientuotis į rezultatą.

Privalumai:
Patirtis metalo apdirbimo srityje.

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, 8-686-62258, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Elektrikas - montuotojas

Pobūdis: • elektros (apšvietimo, jėgos), automatikos, silpnų srovių sistemų montavimas;
• galimos komandiruotės.
Reikalavimai: • elektrotechninis išsilavinimas;
• elektrosaugos grupės iki 10kW pažymėjimas būtų privalumas;
• 1 metų elektros instaliavimo darbų patirtis;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BD grupė"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Sakų g., 865626662, pauliusbd@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "BD grupė"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Nekilnojamojo turto bendrovė S. IMPERIJA plečiasi ir ieško komunikabilaus, lengvai ir įtaigiai bendraujančio, ambicingo, energingo, aktyvaus, stipraus derybininko nekilnojamojo turto brokerio pareigoms užimti.
Nekilnojamojo turto brokerio darbas labai įdomus: tenka susipažinti su įvairiais žmonėmis, pamatyti bei vertinti skirtingus objektus, turėti vis didėjantį savo klientų ratą. Neribotos uždarbio galimybės, priklausančios nuo ambicijų, norų ir pastangų, galimybė planuoti savo darbą: laiką ir poilsį, pajamas ir išlaidas, sprendimų priėmimą ir vykdymą.
Gyvenimo aprašymų laukiame el. paštu info@simperija.lt.

Darbo pobūdis:
- NT pardavimo ir nuomos proceso valdymas;
- Derybos ir sutarčių sudarymas;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas, aktyvumas ir energingumas;
- Gero pardavėjo ir derybininko savybės;
- Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S. imperija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių, 8 657 86 848, info@simperija.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "S. imperija"  Web projektų vadovo

Pobūdis: Darbų planavimas, organizavimas ir vadovavimas projektams, projektų kontrolė;
Klientų poreikių išsiaiškinimas bei aprašymas į techninę specifikaciją;
Rinkos analizė, ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis vadovaujant WEB projektų įgyvendinime;
Verslo procesų išmanymas;
WEB technologijų išmanymas;
Anglų kalbos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ORCA team"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860233223, marius@orca.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "ORCA team"  PHP programuotojo

Pobūdis: "Back-end” programavimas su "PHP”;
E-komercijos ir nestandartinių projektų programavimas.
Reikalavimai: Daugiau nei 2 metų "back-end” praktinio programavimo patirtis su PHP, MySQL, MVC, OOP;
Daugiau nei 2 metų front-end patirtis, geras JavaScript, HTML, CSS išmanymas;
Patirtis dirbant su didelių duomenų apdorojimu, sistemų kūrimu;
Geras PHP Framework išmanymas - CI, Kohana;
Patirtis su responsive dizainu;
Nusimanymas apie GitHub, CRUD, XML, API;
Žinojimas ir sugebėjimas panaudoti technologijas tokias kaip: Backbone, Coffeescript, SASS, AWS, Bootstrap;
Ypač stiprus analitinis mąstymas, savarankiškumas;
Sugebėjimas greitai įsigilinti ir įsisavinti naują informaciją;
Orientacija į rezultatą.

Jeigu neatitinkate keliamų reikalavimų, galime pasiūlyti jaunesniojo programuotojo pareigas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ORCA team"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860233223, marius@orca.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "ORCA team"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška, aktyvus bendravimas su esamais klientais ir santykių su jais palaikymas.
Klientų poreikių analizė, jų konsultavimas, pasiūlymų ruošimas, pardavimo proceso valdymas.
Mes siūlome:
Nuolatinį, įdomų ir atsakingą darbą stiprioje komandoje.
Kompetenciją atitinkantį darbo užmokestį.
Savirealizacijos, tobulėjimo ir karjeros galimybes.
Geras darbo sąlygas ir priemones geriems darbo rezultatams užtikrinti.

Reikalavimai: Statybos prekių prekybos patirtis.
Orentacija į klientą, įtaigumas, puikūs bendravimo bei derybų įgūdžiai.
Veiklumas, gebėjimas savarankiškai organizuoti savo veiklą bei priimti sprendimus.
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
Vairuotojo pažymojimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Vilnius, Žirnių g. 4a, 86725343, egidijus@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Vairuotojas

Pobūdis: Prekiu pristatymas klientams Vilniuje.
Reikalavimai: Lietuviu kalba, reprezentatyvi isvaizda

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 163a, 867733903, dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Sunkiojo transporto plovėjas

Pobūdis: Transporto įmonė, vykdanti veiklą krovinių gabenimo vietiniais ir tarptautiniais maršrutais srityje, siūlo darbą sunkiojo transporto plovėjui.

Vilkikų ir puspriekabių plovimas, tvarkos ir švaros palaikymas plovykloje.
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti, be žalingų įpročių.

Panašaus darbo patirtis - privalumas!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Administratorė

Pobūdis: -Darbas kompiuteriu;
-Dokumentų tvarkymas;
-Bendravimas su klientais
-Atsakymai į elektroninius laiškus ir jų nukreipimas;
-Įvairios informacijos paieška bei sisteminimas;
-Darbas su užsienio tiekėjas
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas
-Geros lietuvių ir anglų kalbos žinios;
-Geri bendravimo įgūdžiai;
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
-Gebėjimas dirbti savarankiškai;
-Greita orientacija;
-Konfliktinių situacijų sprendimas;
-Atsakingumas, kruopštumas;
-Panašaus darbo patirtis – privalumas

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stalma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio, 868609460, info@akvariumai.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Stalma"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo tarptautiniais ir vietiniais maršrutais srityje, siūlo darbą CE kat. vairuotojams.
Įmonė suteikia: laiku mokamą atlyginimą, pilną socialinių garantijų paketą, geras darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones, profesionalią pagalbą komandiruočių metu.
Reikalavimai: CE kat. vairuotojo pažymėjimas, vairuotojo darbo patirtis, gera reputacija.

Mainais į Jūsų lojalumą įmonei, esame pasiryžę suteikti Jums teorines ir praktines žinias, padėsiančias Jums tapti profesionaliais tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams.

Galimybė važiuoti dviese ekipaže!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti teisėjui rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti procesinių dokumentų projektus, padėti analizuoti, taikyti ar sisteminti teisės aktus, teismų praktiką, taip pat vykdyti kitas pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisėjo padėjėjas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme bei teisėje, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį teisinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
6.3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus tarnybai reikalingus norminius teisės aktus;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles, gebėti rengti procesinių dokumentų projektus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
6.6. savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, savo kompetencijos ribose teikti informaciją interesantams ir spręsti iškilusias problemas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, tarptautinius teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, teisinę ir kitą informaciją, analizuoja, sistemina ir teikia išvadas.
8. Analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas ir apie jas referuoja teisėjui.
9. Rengia teismo procesinių dokumentų projektus.
10. Teisėjo pavedimu susipažįsta su teisme gautais asmenų skundais, pareiškimais ir prašymais, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamus raštų projektus.
11. Prireikus rengia kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, rengia ataskaitas.
12. Informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, sega procesinius teismo dokumentus, juos nuasmenina.
13. Esant būtinybei (ligos, komandiruočių, atostogų ir kitais atvejais) teismo pirmininko nustatyta tvarka atlieka kitų teisėjų padėjėjų darbą.
14. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.
15. Vykdo kitus teisėjo, teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

16. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Teismo pirmininko padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 4B-36

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas padeda Konstitucinio Teismo pirmininkui rengti mokslinius pranešimus konferencijoms, kitiems renginiams, teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui motyvuotas nuomones dėl pareiškėjų prašymų žinybingumo, Konstituciniame Teisme nagrinėjamose bylose spręstinų klausimų, rengiamų Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) projektų argumentacijos,padeda ir pataria Konstitucinio Teismo pirmininkui, kai jis atlieka savo pareigas kaip bylą teisminiam posėdžiui rengiantis teisėjas (rengia medžiagą bylų teisminiam nagrinėjimui ir Konstitucinio Teismo aktų projektus).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo. Specialioji veiklos sritis - funkcijos, susijusios su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą C1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

6.3. būti puikiai susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės sistema, be kita ko, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje formuojama oficialiąja konstitucine doktrina, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės institucijų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas, gerai išmanyti teisės teoriją, Lietuvos ir lyginamąją konstitucinę teisę, suvokti bendrąsias teisės raidos tendencijas, nuolat domėtis teisės mokslo naujovėmis, sugebėti formuluoti sprendinius ir pritaikyti juos Konstitucinio Teismo aktų (nutarimų, išvadų, sprendimų) teisiniam pagrindimui;

6.4. būti gerai susipažinęs su Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos teisės aktais, Europos Sąjungos teise, nusimanyti apie Europos Sąjungos institucijų veiklą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, sugebėti analizuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją ir joje rasti rengiamai nagrinėti konstitucinės justicijos bylai reikalingą medžiagą;

6.5. mokėti atlikti teisės aktų, dėl kurių atitikties Konstitucijai ar įstatymams kreipėsi pareiškėjas, ekspertizę, analizuoti, vertinti ir apibendrinti Konstitucinio Teismo posėdžiui rengiamoje byloje sprendžiamas problemas, kolizines teisines situacijas, teikti teisinių problemų bei situacijų sprendimo būdus ir teisinius motyvus;

6.6. gebėti surasti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

6.8. mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer programomis, gebėti deramai pritaikyti savo darbe modernias kompiuterines informacijos paieškos ir archyvavimo programas, mokėti naudotis šiuolaikinėmis biuro technikos priemonėmis;

6.9. gebėti rengti teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

6.10. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, pasirinkti tinkamus darbo metodus, kontroliuoti užduočių atlikimą, savarankiškai palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su įvairių valstybės institucijų darbuotojais, įskaitant aukštesnės kategorijos valstybės tarnautojus;

6.11. turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinio darbo patirtį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas, susijusias su Konstitucinio Teismo konstitucinės paskirties ir kompetencijos įgyvendinimu (specialioji veiklos sritis):

7.1. Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu renka, analizuoja, sistemina informaciją, reikalingą rengiant mokslinius pranešimus konferencijoms ir kitiems renginiams;

7.2. padeda Konstitucinio Teismo pirmininkui rengti konstitucinės justicijos bylas teisminiam nagrinėjimui, kai jis atlieka savo pareigas kaip bylą teisminiam posėdžiui rengiantis teisėjas:

7.2.1. analizuoja Konstituciniame Teisme gautus prašymus ir paklausimus, rengia jų išankstinio tyrimo pažymų projektus, teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui, Teisės departamento direktoriui, jo pavaduotojui motyvuotą nuomonę dėl atitinkamo prašymo ar paklausimo priimtinumo ir tolesnės eigos;

7.2.2. tiria ir apibendrina konstitucinės justicijos bylose keliamas problemas;

7.2.3. renka, analizuoja, sistemina Konstituciniame Teisme rengiamoms byloms aktualią informaciją apie teisinio reguliavimo istorinę raidą ir planuojamų pataisų projektus, oficialiąją konstitucinę ir mokslo doktriną, atitinkamų santykių reguliavimą ir konstitucines doktrinas užsienio valstybėse, tarptautinės teisės aktus, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją;

7.2.4. rengia pažymas, kuriose teisėjams išsamiai pristatoma teisminiam nagrinėjimui rengiamos bylos problematika, argumentuota teisinė pozicija byloje spręstinais klausimais;

7.2.5. rengia Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų ir procesinių sprendimų, Konstitucinio Teismo teisėjo pasirašomų dokumentų projektus;

7.3. Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimu rengia mokslinės literatūros ir teismų praktikos apžvalgas bei apibendrinimus, reikalingus rengiant bylas teisminiam nagrinėjimui, taip pat kitoms Konstitucinio Teismo funkcijoms vykdyti;

7.4. teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui būtiną informaciją ir motyvuotą nuomonę dėl Konstituciniam Teismui pateiktų prašymų ištirti teisės aktų atitiktį Konstitucijai žinybingumo, teisinių argumentų, taip pat pasiūlymus dėl tolesnės prašymo eigos;

7.5. teikia Konstitucinio Teismo pirmininkui motyvuotus siūlymus dėl Konstituciniame Teisme nagrinėjamose bylose spręstinų klausimų, rengiamų nutarimų, išvadų ir sprendimų projektų argumentacijos.

7.6. savarankiškai palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijų, teismų, kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojais, kad būtų užtikrintas bylų teisminiam nagrinėjimui ir kitai Konstitucinio Teismo veiklai būtinos informacijos surinkimas;

7.7. nuolat palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų Konstitucinio Teismo padalinių darbuotojais, kad būtų užtikrintas sklandus Konstitucinio Teismo veiklos aptarnavimas;

7.8. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Konstitucinio Teismo pirmininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Konstitucinio Teismo pirmininko padėjėjas yra tiesiogiai pavaldus Konstitucinio Teismo pirmininkui.Atlyginimas: 3650 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Konstitucinis Teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 36, (85)2613535, pastas@lrkt.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Konstitucinis Teismas  Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau - krašto apsaugos sistemos institucijos) darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išlaidų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė ir finansinė apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

6.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

6.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;

7.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

7.3. skaičiuoja išmokas buitinėms išlaidoms Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojams, rengia šių išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

7.4. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;

7.5. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;

7.6. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

7.7. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

7.8. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

7.9. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;

7.10. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;

7.11. atlieka einamąją finansų kontrolę;

7.12. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

7.13. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;

7.14. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

7.15. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2001, 2735796, virginija.jasmontiene@kam.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Centralizuota finansų ir turto tarnyba  Projektų valdymo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. P1-1372

INVESTICIJŲ IR EKONOMIKOS DEPARTAMENTOPROJEKTŲ SKYRIAUS PROJEKTŲ VALDYMO POSKYRIOVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir ekonomikos departamento Projektų skyriaus Projektų valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau āˆ’ vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti bendrai finansuojamus Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt. lėšomis projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrai finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt. lėšomis projektų įgyvendinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirtį, įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, būti susipažinusiam su Klaipėdos miesto plėtros strateginiu planu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų planavimą ir valdymą, projektų administravimą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinių gebėjimų;

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.2. administruoja savivaldybės investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, Europos Sąjungos kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės, kitų institucijų ir (ar) organizacijų lėšomis (atlieka projekto vadovo funkcijas), organizuoja projekto įgyvendinimo grupės darbą;

7.3. administruoja savivaldybės projektus, įgyvendinamus pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programas, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir kt. programas;

7.4. koordinuoja ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą, darbų kokybę ir terminus, skirtų lėšų įsisavinimą, organizuoja projekto metu iškilusių problemų sprendimą;

7.5. užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar kitų šaltinių finansuojamus investicinius projektus;

7.6. derina administruojamų projektų Europos Sąjungos, bendrojo finansavimo ir kt. finansavimo šaltinių lėšų prognozes, planuojamą savivaldybės lėšų poreikį šiems projektams;

7.7. organizuoja ir koordinuoja darbą su projektų partneriais, priežiūros komitetu ir įgyvendinančiomis institucijomis;

7.8. protokoluoja administruojamų projektų priežiūros komitetų posėdžiuose;

7.9. teikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes;

7.10. rengia (organizuoja) viešojo pirkimo technines užduotis ir rengia atsakymus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;

7.11. derina viešųjų pirkimų dokumentaciją ir kitus projekto administravimo klausimus su įgyvendinančiąja institucija ir teikia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus;

7.12. kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą;

7.13. tikrina ir teikia pastabas dėl techninės priežiūros suteiktų paslaugų ataskaitų;

7.14. rengia ir įgyvendinančiai institucijai teikia projekto pažangos ataskaitas, derina ir teikia mokėjimo prašymus, viešųjų pirkimų planus, informaciją apie projekto planuojamas išlaidas ir kitą informaciją, susijusią su projekto vykdymu;

7.15. nuolat komunikuoja su projekto rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.;

7.16. organizuoja projekto viešinimo veiklas;

7.17. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis.

8. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. P1-1372

Investicijų ir ekonomikos departamentoTARPTAUTINIŲ RYŠIŲ, verslo plėtros ir TURIZMO SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Investicijų ir ekonomikos departamento Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.Pareigybės lygis - A.

3.Pareigybės kategorija - 11.

II.PASKIRTIS

4.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės ir kitų miesto institucijų veiklą tarptautinio bendradarbiavimo, turizmo ir verslo plėtojimo srityse, atstovauti savivaldybės interesams tarptautinėse organizacijose ir renginiuose.

III.VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas savivaldybės ir kitų miesto institucijų veiklos tarptautinio bendradarbiavimo, turizmo ir verslo plėtojimo srityse.

IV.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą, 1 metų darbo patirtį verslo administravimo, viešojo administravimo ar tarptautinio bendradarbiavimo srityse;

6.2.išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius verslo, turizmo plėtrą, strateginį planavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, išmanyti tarptautinių ir finansuojamų valstybės programų rengimą ir projektų vadybą;

6.3.gebėti analizuoti turizmo ir verslo plėtros, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, planuoti ir įgyvendinti turizmo ir verslo plėtros projektus, išmanyti tarptautinio bendradarbiavimo protokolą;

6.4.mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5.mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6.mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį plėtros ir strateginį veiklos planus bei savivaldybės biudžetą, kuruojamos srities programas (priemones) ir jų sąmatų projektus;

7.2.dalyvauja rengiant skyriaus veiklos, kuruojamų programų (ar jų priemonių) vykdymo (įgyvendinimo) ir kt. ataskaitas;

7.3.dalyvauja rengiant ir įgyvendinant turizmo plėtros programas, vykdo savivaldybės teritorijos turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą;

7.4. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant verslo plėtros programas, atliekant sąlygų verslo plėtrai ir investicijoms Klaipėdos mieste analizę;

7.5. dalyvauja vykdant verslo skatinimo priemones, įgyvendinant verslo plėtros programas;

7.6. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, asocijuotomis verslo struktūromis priskirtos kompetencijos srityje;

7.7.pagal skyriaus kompetenciją rengia ir įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektus turizmo ir verslo srityje;

7.8. atlieka užsienio partnerių tarptautinei veiklai vykdyti paiešką savivaldybės pavaldžioms institucijoms (mokyklos, ligoninės, NVO, profesinės sąjungos, tautinės bendrijos ir kt.);

7.9.koordinuoja savivaldybėje viešinčių delegacijų vizitų organizavimą, vizitų programų sudarymą, globoja delegacijas, skyriaus vedėjui pavedus atlieka vertimus iš ir į užsienio kalbą vizitų metu;

7.10. organizuoja mero, mero pavaduotojų ir savivaldybės tarybos narių oficialius vizitus, administracijos darbuotojų dalykines išvykas į užsienį;

7.11. skyriaus vedėjui pavedus atlieka raštų ir dokumentų vertimus iš ir į užsienio kalbą;

7.12. pagal pavedimą atstovauja savivaldybei ir jos interesams tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

7.13. palaiko ir plėtoja ryšius su savivaldybės miestais partneriais, kitais užsienio partneriais ir su tarptautinėmis organizacijomis;

7.14. dalyvauja įgyvendinant kuruojamos srities neinvesticinius projektus;

7.15. pagal Europos Sąjungos institucijų bei organizacijų užklausimą rengia atsakymus savivaldybės veiklos ir politikos formavimo klausimais priskirtos kompetencijos srityje;

7.16.renka, tvarko ir analizuoja statistinius duomenis;

7.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų konkurso sąlygas ir vykdo viešuosius pirkimus pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus;

7.18.pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

7.19. tvarko skyriaus dokumentaciją, archyvuoja bylas.

8. Atlieka skyriaus vedėjo funkcijas: paskirsto skyriuje gautą dokumentaciją, vykdo užduočių kontrolę, vizuoja skyriaus parengtus raštus ir teisės aktus skyriaus vedėjo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų, išskyrus atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpiu.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Šilumos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. O1-90

šilumos ir vandens departamento

ŠILUMOS SKYRIAUS

vYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tikrinti bei analizuoti reguliuojamų šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus, nagrinėti šilumos tiekėjų prašymus išduoti arba pakeisti licencijas bei klausimus dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo, rengti su šia veikla susijusius dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji - šilumos ir karšto vandens sektorius.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties šilumos kainodaros srityje bei analizuojant šilumos tiekėjų ūkinės-finansinės veiklos rodiklius;

6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.4. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina šilumą ir karštą vandenį tiekiančių bendrovių (juridinių ir fizinių asmenų, gaminančių, parduodančių, paskirstančių vartotojams tiekiamą šilumą ir karštą vandenį) pagal Komisijos patvirtintas metodikas pateiktus kainų skaičiavimus, sprendžia apie pateiktos medžiagos tinkamumą tolesniam jos nagrinėjimui, rengia tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimų projektus, teikia Komisijos posėdžiams argumentuotas pažymas ir nutarimų projektus tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymui ir derinimui;

7.2. nagrinėja šilumos ir karšto vandens gamybos, perdavimo ir paskirstymo sąnaudų mažinimo, vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių vartojimo bei gamybos efektyvumo didinimo klausimus;

7.3. kontroliuoja Komisijos suderintų ar nustatytų šilumos ir karšto vandens kainų taikymą;

7.4. kontroliuoja ar įmonės teisingai skaičiuoja šilumos ir karšto vandens kainų kintamosios dedamosios dydį ir kaip taikomos šilumos ir karšto vandens kainos;

7.5. atlieka šilumos tiekimo įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, parengia bei pristato atitinkamas pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui;

7.6. nagrinėja šilumos tiekimo įmonių prašymus išduoti ar pakeisti licencijas veiklai, numatytai Šilumos ūkio įstatyme, ir parengia bei pristato atitinkamas pažymas, Komisijos nutarimų projektus Komisijos posėdžiui dėl licencijų išdavimo ar pakeitimo, taip pat dėl licencijų galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo;

7.7. nagrinėja skundus dėl licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų;

7.8. esant reikalui, dalyvauja rengiant pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiui dėl baudų licencijų turėtojams skyrimo, siekiant užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir pažeidimų prevenciją;

7.9. kaupia, sistemina šilumos ir karšto vandens tiekėjų metinius ūkinės veiklos rodiklius, formuoja ir tvarko šių rodiklių duomenų bazę, atlieka atskirų įmonių rodiklių lyginamąją analizę, apibendrina gautus rezultatus ir parengia išvadas bei teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiui;

7.10. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus bei raštus šilumos kainodaros klausimais;

7.11. išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja reguliuojamų ūkio subjektų ir vartotojų vartojimo ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo bei rengia ginčo, kurie įforminami Komisijos pirmininko ar jo įgalioto asmens, kuriam yra pavesta priimti sprendimą, pasirašyta išvada, sprendimus;

7.12. pagal savo kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybėms ir kitoms institucijoms šilumos kainų taikymo, šilumos apskaitos ir kitais klausimais;

7.13. dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus;

7.14. dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant tobulinti tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimo metodiką;

7.15. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą;

7.16. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 25C, 52330766, agne.stankeviciute@regula.lt
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Baldu stalius korpusinių baldų gamybai

Pobūdis: Korpusinius kietus baldus gaminanti įmonė ieško baldų surinkėjo baldų surinkimui gamybinėse patalpose , bei baldų montuotojo-gaminių montavimui pas užsakovus. Patirtis baldų surinkime ir montavime privalumas. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. Sugebėjimas organizuoti savo darbą savarankiškai, dirbti komandiniu principu. Atasakingumas , greita orientacija.
Skambinti - tel.:+37062076496 , +37060678006
CV siūst - El. paštas: info@mege.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Baldų gamybos vadovas technologas/konstruktorius

Pobūdis: UAB MEGĖ – (įmonės veikla: viešiesiems ir privatiems interjerams skirtų baldų gamyba pagal individualius projektus) ieško išradingo, kūrybingo, išmanančio nestandartinių vienetinių baldų gamybos technologijas BALDŲ KONSTRUKTORIAUS/TECHNOLOGO darbui Kaune.
Darbo pobūdis:
• Gamybos proceso valdymas, optimizavimas;
• Baldų gamybinių brėžinių, technologinių specifikacijų ruošimas;
• Naujų technologinių sprendimų paieška;
• Gamybos darbuotojų darbo planavimas, koordinavimas ir motyvavimas.
Reikalavimai: Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais;
• Palankias darbo sąlygas tobulėjimui;
Reikalavimai:
• 2 metų darbo patirtis baldų gamybos ar medienos pramonėje;
• geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis;
• organizuotumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti savo veiklą;
• darbo patirtis su architektais, dizaineriais būtų laikoma privalomu.
UAB Megė info@mege.lt Skambinti - tel.:+37062076496

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496
Skelbimo data: 2014.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Vyr. sandėlininkas

Pobūdis: Darbo sandėlyje organizavimas, prekių apskaita, darbų paskirstymas sandėlio darbuotojams.
Reikalavimai: Organizacinio darbo sandėlyje patirtis, mokėti dirbti su kompjuterine apskaitos programa.
Privalumas - darbo patirtis su baldinėmis medžiagomis, su Agnum programa, su autokrautuvu.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Technikas

Pobūdis: Prižiūrėti žaidimo automatus Vilniaus objektuose
Reikalavimai: Technikos išmanymas.
Vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: E. Mikucko firma
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865939993, info@biliardas.com
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie E. Mikucko firma  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Pastoviam darbui ieškomi plataus profilio statybininkai: mūras,gipso kartono plokščių montavimas, plytelių klijavimas, fasado darbai, vidaus ir išorės apdaila ir kiti darbai.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 620 14 090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.18

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Pastatų administravimo vadybininkas

Pobūdis: Pastatų administravimo vadybininkas
Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūra;
- Bendravimas su klientais/gyventojais;
- Paslaugų pardavimas bendrijoms ir gyventojams;
- Privalomųjų reglamentinių statinio priežiūros reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas.

Reikalavimai:

- aukštasis techninis / inžinerinis / vadybinis išsilavinimas;
- geri derybų bei bendravimo įgūdžiai;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- savarankiškumas ir iniciatyvumas;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- Panašaus darbo patirtis.

Mes jums siūlome:

- visas socialines garantijas;
- įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
- asmeninio augimo bei karjeros galimybes.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Viešbučio administratorius (-ė)

Pobūdis: 1. Svetingumo komplekso svečių aptarnavimas, išsamios informacijos teikimas apie MONTE PACIS paslaugas
2. Pažintinių ekskursijų vedimas;
3. Viešbučio gyventojų priėmimas;
4. Skirtingo pobūdžio informacijos priėmimas, administravimas, sisteminimas;
5. Kanceliarinių ir kt. smulkių prekių užsakymo pateikimas;
6. Dokumentacijos pildymas (sąskaitos faktūros, dovanų kuponai ir kt.);
7. Korespondencijos priežiūra.
Reikalavimai: • Darbo patirtis viešbutyje arba administracinio pobūdžio PRIVALOMA;
• Labai gerai kalbėti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Nurodytų užsienio kalbų mokėjimas - PRIVALOMAS;
• Mokėti aiškiai, rišliai ir nuosekliai teikti informaciją;
• Būti paslaugiam, mandagiam, taktiškam, orientuotam į svečią ir jo interesus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Monte Pacis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: T. masiulio g. 31, pažaislio vienuolynas, 370 686 57427, karjera@montepacis.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Monte Pacis"  Klientų aptarnavimo specialistas (-ė)

Pobūdis: Darbas su klientais t.y. klientų aptarnavimas (prekių užsakymas, pasiūlymų ruošimas, PVM sąskaitų - faktūrų išrašymas bei prekių priėmimas ir išdavimas);
Apskaitos dokumentų valdymas (gryni pinigai, kasos pajamų orderiai, lydraščiai ir ataskaitos);
Pirkėjų konsultavimas techniniais klausimais apie vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą;
Informacijos valdymas, skambučių nukreipimas įmonės darbuotojams;
Darbas su apskaitos programa Navision Axapta
Padalinio vadovo pavestų užduočių atlikimas bei pagalba darbuotojams.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas;
kompiuterinis raštingumas;
užsienio kalbų (anglų, rusų) žinojimas;
kruopštumas, atidumas, atsakingumas

Privalumas:
Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: Bandomuoju 1500 lt (į rankas) ir priedai nuo darbo rezultatų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldos prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kazlausko g. 21, 868711641, info@saldosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Saldos prekyba"  Išorinės reklamos išpildytojas/montuotojas

Pobūdis: Išorinės vaizdinės reklamos gamyba ir montavimas (tūrinė reklama, tentai, lipdukai, nestandartiniai sprendimai)
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Atsakomybė;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Reklamos linija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 24a, 868534503, darius@reklamoslinija.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie IĮ "Reklamos linija"  Biuro administratorė (-ius)

Pobūdis: Biuro veiklos organizavimas, priežiūra ir administravimas;
įmonės dokumentacijos bei korespondencijos tvarkymas;
informacijos teikimas telefonu bei svečių priėmimas;
biuro aprūpinimas būtinosiomis bei kanceliarinėmis priemonėmis;
telefono skambučių bei elektroninių laiškų srautų valdymas;
pagalba vadovui bei įmonės darbuotojams;
kitos administracinės ir organizacinės užduotys.
Reikalavimai: Administracinio darbo patirtis;
geros raštvedybos žinios;
geri darbo kompiuteriu gebėjimai (MS Windows, MS Office);
geros anglų ir rusų kalbos žinios;
atsakingumas, komunikabilumas, greita orientacija, paslaugumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos krepšinio lyga (LKL)
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8663 64409, zygimantas@lkl.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Lietuvos krepšinio lyga (LKL)  Operatorė–sąskaitų faktūrų išrašytoja

Pobūdis: Sąskaitų faktūrų išrašymas;
Sąskaitų registravimas;
Prekių pajamavimas;
Kiti su sąskaitų faktūrų išrašinėtojo - operatoriaus darbu sandėlyje susiję darbai.
Darbas pagal sudarytą darbo grafiką pamainomis.
Reikalavimai: Operatoriaus-sąskaitų išrašytojo arba apskaitininko darbo patirtis;
Aukštesnysis išsilavinimas pageidautina ekonomikos, finansų arba buhalterio;
Turėti minimalų supratimą apie buhalterinę prekių apskaitą;
Buhalterinės programos Navision išmanymas ir nuosavas automobilis - privalumas;
Atidumas, sąžiningumas, mokėjimas planuotis darbus;


Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas ir konkurencingą, laiku mokamą darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Darbą draugiškame, jaunatviškame kolektyve.

Darbo užmokestis – sutartinis, priklausomai nuo kandidato kvalifikacijos ir darbo patirties.
Jeigu susidomėjote šiuo darbo pasiūlymu savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu mindaugas@litbana.lt.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Inžinierius - technologas

Pobūdis: Projektavimas, detalizavimas, technologijų aprašymas ir ryšių su klientais bei tiekėjais palaikymas, sprendžiant technologinius klausimus ir kita.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas (pageidautina mechanikos, inžinerijos, metalo apdirbimo, projektavimo ar panašioje srityje);
- Metalo ar plastiko technologijų išmanymas;
- Puiki anglų kalba;
- Geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai (SolidWorks, AutoCAD, MS Office);
- Siekis įvaldyti naujas sritis ir programas;
- Iniciatyvumas, organizuotumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti savo veiklą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Suvirintojas (argonu)

Pobūdis: Nerūdijančio plieno gaminių suvirinimas argono aplinkoje. Gamybos planų vykdymas pagal nustatytas technologijas ir procedūras.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Konstruktorius - technologas

Pobūdis: Alyvauti vystant technologinį gamybos procesą. Įgyvendinti bandomųjų ir naujų gaminių (prekybinė įranga) įvedimą į gamybos procesą. Užtikrinti, kad gaminamos produkcijos charakteristikos atitiktų technologinius aprašymus. Gaminio savikainos skaičiavimas. Gamybos technologinių procesų paruošimas (žaliavų, technologinių kortelių sudarymas), aprašymas ir kontrolė. Esamų gamybinių procesų tobulinimas, kokybės užtikrinimas. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl gamybos proceso ir produktų tobulinimo. Reikalinga darbinė patirtis su "SolidWorks" programa.
Reikalavimai: Reikalingas kandidatas su profesine patirtimi.
Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas (BŪTINA).
- Analogiško/panašaus darbo patirtis.
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (SolidWorks, AutoCad programa).
- Darbo patirtis technologinio gamybos proceso valdyme, organizavime.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Krovimo darbai
Reikalavimai: -autokrautuvo pažymėjimas
-patirtis
-be žalingų įpročių
-darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Carlsen Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150, 8 699 91485, info@carlsenbaltic.com
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Carlsen Baltic"  Komunikacijos grupės vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos

komisariato viršininko

2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 50-V-499

(Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos

komisariato viršininko

2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 50-V-608

redakcija)

KOMUNIKACIJOS GRUPĖS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Komunikacijos grupės vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga įgyvendinti reikiamą viešųjų ryšių sistemą Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate, kurti teigiamą policijos įvaizdį, aukštą gyventojų pasitikėjimą policija, užtikrinti optimalų informacijos teikimą visuomenei.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje viešųjų ryšių veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, policijos veiklą, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, Dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel" "MS Outlook", "Internet Explorer"

6.4. gebėti administruoti interneto svetaines;

6.5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti organizuoti įstaigos viešuosius ryšius ir komunikavimą, mokėti rašyti pranešimus spaudai;

6.8. gebėti tinkamai bendrauti su įvairių kategorijų asmenimis (interesantais,

nukentėjusiaisiais, liudytojais, įtariamaisiais, įvairaus amžiaus, lyties, socialinio ir ekonominio statuso, pažiūrų, kultūros, religijos ir kt.);

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia ir tvarko medžiagą Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Panevėžio apskrities VPK) interneto svetainei, siekdamas, kad gerėtų visuomenės švietimas ir bendravimas su ja;

7.2. organizuoja Panevėžio apskrities VPK viešuosius renginius ir juose dalyvauja, siekdamas stiprinti vidinę komunikaciją;

7.3. rengia Panevėžio apskrities VPK vadovų, pranešimų, sveikinimų projektus, siekdamas stiprinti išorinę komunikaciją;

7.4. kuria ir leidžia informacinius leidinius, policijos simboliką, siekdamas, kad gerėtų teisinis gyventojų švietimas;

7.5. rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenei apie Panevėžio apskrities VPK, policijos komisariatų rengiamus prevencinio pobūdžio renginius, siekdamas, kad visuomenė būtų reikiamai informuojama;

7.6. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Panevėžio apskrities VPK vadovybės, tiesioginio vadovo pavedimus;

7.7. įgyvendina Panevėžio apskrities VPK viešųjų ryšių strategiją;

7.8. nesant Panevėžio apskrities VPK vyresniojo specialisto (A lygio 8 kategorijos), atlieka jo funkcijas, siekdamas užtikrinti sklandžią komunikacijos grupės veiklą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus komunikacijos grupės vyriausiajam specialistui (karjeros valstybės tarnautojui).Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, (845)503207, vaidute.kirsiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. ĮV-797

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti rengti ir įgyvendinti Kultūros ministerijos (toliau - ministerija) politiką Europos Sąjungos paramos, Europos Sąjungos teisės, Strateginio planavimo srityse bei nagrinėti kitus bendro pobūdžio ministerijai aktualius teisinius klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis - teisė, o specialioji - Europos Sąjungos parama, strateginio planavimo teisinė veikla, atstovavimas ministerijai teismuose, kitų bendro pobūdžio teisinių klausimų nagrinėjimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir teisės magistro ar vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.2. išmanyti teisės aktus, susijusius su 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimu, ES struktūrinių fondų finansinių priemonių administravimu, strateginiu planavimu, korupcijos prevencija, taip pat teisės aktus reglamentuojančius teisėkūrą, Vyriausybės ir ministerijų veiklą, valstybės ir savivaldybės institucijų veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, administracinę ir baudžiamąją teiseną;

6.3. gebėti rasti, aiškinti, taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, išmanyti jų sistemą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.6. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teisiniu požiūriu vertina, Europos Sąjungos paramos skyriaus, Strateginio planavimo skyriaus, Viešųjų ryšių skyriaus rengiamus teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;

7.2. konsultuoja ministerijos tarnautojus Europos Sąjungos paramos kitais ministerijai aktualiais Europos Sąjungos teisiniais klausimais, ministerijos strateginio planavimo dokumentų rengimo, informacijos rengimo, viešinimo ir teikimo suinteresuotiems asmenims bei kitais teisiniais klausimais.

7.3. ministerijos vadovybės arba Teisės skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja konkrečias teisines situacijas, teikia išvadas dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo bei pasiūlymus dėl konkrečios situacijos sprendimo būdo;

7.4. rengia įstatymų, kitų teisės aktų, kultūros ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, įvairius raštus ir kitus dokumentus ir /ar prisideda prie jų rengimo;

7.5. atlieka teisės aktuose nustatytus veiksmus susijusius su korupcijos tikimybės nustatymu, kitus veiksmus reikalingus korupcijos rizikos analizei atlikti, organizuoja ir koordinuoja šį procesą;

7.6. rengia ministerijos kovos su korupcija programą, koordinuojant jos vykdymą;

7.7. rengia, abibendrina, teikia informaciją, susijusią su korupcijos prevencijos veikla ministerijoje ir jos reguliavimo srityje, atlieka kitus veiksmus, susijusius su korupcijos prevencija;

7.8. rengia ir padeda rengti medžiagą Valstybės kontrolei, teismams, prokuratūrai ir kitoms teisėsaugos, teisėtvarkos ir valstybės institucijoms bei atstovauja ministeriją šiose institucijose;

7.9. prireikus dalyvauja pasitarimų, komisijų, darbo grupių, sudarytų teisės aktų rengimui, įvairių skundų, raštų, prašymų nagrinėjimui bei kitokio pobūdžio klausimams spręsti veikloje, teikia jos nariams teisines išvadas, konsultacijas kitaip prisideda prie jų veiklos;

7.10. pagal kompetenciją analizuoja Valstybės kontrolės ir Vidaus audito skyriaus ataskaitas veiklos klausimais ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei;

7.11. pavaduoja Teisės skyriaus vedėją jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;

7.12. vykdo kitus ministerijos vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kultūros ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Basanavičiaus g. 5, (85)2193413, a.semeniukiene@lrkm.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Kultūros ministerija  Metodologijos ir kokybės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. K-979

METODOLOGIJOS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodams statistiniuose tyrimuose diegti, kokybės vadybos sistemos funkcionavimui užtikrinti bei Europos statistikos praktikos kodeksui (toliau - Kodeksas) įgyvendinti Lietuvos statistikos sistemoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse - statistinės informacijos rengime ir institucijos veiklos kokybės vadyboje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnį kaip vienų metų darbo stažą statistikos ar taikomosios matematikos srityje.

6.3. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo, B1 lygiu).

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office paketu, statistiniais SAS ir R paketais.

6.5. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.6. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką.

6.7. Būti susipažinęs su ES programomis, ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas užtikrinti šiuolaikinių statistinių duomenų redagavimo ir įrašymo metodų taikymą Lietuvos statistikos departamento statistiniuose tyrimuose, stebi šių metodų vystymą pasaulyje, analizuoja jų taikymo galimybes ir koordinuoja jų diegimą institucijoje.

7.2. Siekdamas užtikrinti statistinės informacijos ir jos rengimo kokybę, sudaro ir atnaujina Lietuvos statistikos departamento veiklos kokybės rodiklių matavimo planą, vykdo kokybės rodiklių stebėseną ir analizę, teikia išvadas Lietuvos statistikos departamento vadovybei.

7.3. Siekdamas užtikrinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą, atlieka su kokybės vadybos sistemos funkcionavimu susijusių organizacinių, tvarkomųjų ir informacinių dokumentų aktualumo stebėseną ir organizuoja jų atnaujinimo darbus; užtikrina kokybės vadybos sistemos procesų žemėlapio atnaujinimą; tvarko intraneto skyrelį "Kokybė statistikoje".

7.4. Siekdamas įgyvendinti Kodekso nuostatas Lietuvos statistikos sistemoje, vykdo Lietuvos statistikos departamento ir kitų Europos oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų Kodekso įgyvendinimo priemonių stebėseną, analizuoja šių institucijų atitiktį Kodekso reikalavimams.

7.5. Siekdamas kelti savo kvalifikaciją ir užtikrinti darbo kokybę, nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, analizuoja užsienio šalių patirtį, tobulina ir plečia žinias savo darbinės veiklos srityje.

7.6. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364647, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Dujų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.O1-90

DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO DUJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija -13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga gamtinių dujų įmonių ūkinei ir finansinei veiklai analizuoti ir kontroliuoti, teikti pasiūlymus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau -Komisija) dėl reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutinių ribų ir konkrečių gamtinių dujų kainų lygio bei gamtinių dujų įmonių investicijų pagrįstumo ir derinimo, rengti dokumentus skyriaus veiklos klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra specialioji - gamtinių dujų sektorius.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dujų sektoriaus investicijų derinimo ar kainodaros srityje;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas;

7.2. nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus kainų skaičiavimų projektus ir jų pagrindimą, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar kainos, suskaičiuotos pagal metodikų reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų;

7.3. tikrina, ar gamtinių dujų įmonių ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą;

7.4. analizuoja gamtinių dujų įmonių ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių ketvirtines reguliuojamos veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Komisijos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos;

7.5. renka, sistemina pastabas ir pasiūlymus gautus iš tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų dujų kainų skaičiavimo metodikų, dalyvauja metodikų bei taisyklių rengime, rengia pažymas Komisijos posėdžiams, siekiant tobulinti kainų skaičiavimo principus;

7.6. analizuoja gamtinių dujų įmonių apskaitų ir sąnaudų atskyrimo taisykles bei teikia konkrečias rekomendacijas jų tobulinimui;

7.7. tikrina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus (taip pat ir bendro intereso investicijų projektus), ilgalaikes veiklos programas, ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir programų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus; vykdo 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano įgyvendinimo stebėseną, jos vertinimą ir teikia išvadas;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą;

7.9. dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, rinkų tyrimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;

7.10. dalyvauja rengiant metinių skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus;

7.11. rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją;

7.12. prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;

7.13. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 25C, 52330766, agne.stankeviciute@regula.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTAValstybinės kainų ir energetikoskontrolės komisijos pirmininko2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr.O1-90VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Veiklos valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti viešąją informaciją apie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) veiklą, interneto bei intraneto svetainės administravimui ir priežiūrai.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra bendra veiklos sritis, apimanti Komisijos komunikaciją, interneto bei intraneto administravimą ir priežiūrą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti praktinės patirties rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai energetikos sektoriaus klausimais;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.rengia Komisijos ryšių su visuomene strategiją;

7.2.rengia viešąją informaciją apie Komisijos veiklą bei priimtus sprendimus;

7.3.rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais;

7.4. vykdo Komisijos interneto svetainės informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas;

7.5. atlieka Komisijos vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui;

7.6.sudaro Komisijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką;

7.7. vykdo Komisijos interneto svetainės optimizavimą paieškos sistemoms: raktažodžių rinkimas, aprašymai ir pan.;

7.8. tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba;

7.9. užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams;

7.10. bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais;

7.11. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Veiklos valdymo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 25C, 52330766, agne.stankeviciute@regula.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Vyr. buhalterė

Pobūdis: Pilnas apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų parengimo. Mokesčių apskaičiavimas ir deklaracijų rengimas. Apskaitos apskaitos duomenų analizė bei procesų optimizavimas, ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: Min. 4-5 metų darbo patirtis buhalterijos srityje. LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas bei iniciatyvus domėjimasis jų naujienomis. Aukštasis išsilavinimas (apskaitos/ finansų/ ekonomikos srityje). Analitinis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas ir geri bendravimo bei darbo organizavimo gebėjimai. Geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Linikodas, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 187, korp. 2, 85 2323040, darbas@linikodas.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Linikodas, UAB  Vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais ir būsimais klientais, naujų paieška, pasiūlymų bei sąmatų sudarymas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, automobilis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 861615444, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Darbų vadovas

Pobūdis: - Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (gipso kartono montavimas);
- Statybos darbų organizavimas objekte Švedijoje;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Vadovavimas statybininkų komandai
- Darbų pridavimas užsakovui
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai)
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Ne mažesnė kaip 5 metų analogiško darbo patirtis;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Statybos normų ir teisės aktų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Gera anglų kalba, Švedų kalbos pagrindai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 6900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545,, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Mūrininkas

Pobūdis: Darbas Vilniuje, mūro darbai, statant daugiabutį gyvenamąjį namą.
Reikalavimai: Atsakingumas, be žalingų įpročių, mokėti mūryti ir turėti patirties.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, 868446499
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Personalo atrankos vadybininkė (-as)

Pobūdis: •Darbuotojų (daugiausia nekvalifikuotų) paieška ir atranka, kandidatų įvertinimas
•Informacijos interesantams teikimas apie laisvas darbo vietas
•Personalo apskaitos dokumentų tvarkymas
•Darbuotojų mokymų organizavimas/koordinavimas
•Darbuotojų kaitos valdymas
Reikalavimai: •Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
•Rusų kalbos žinios
•Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 8-612 13511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Reklaminio žurnalo vadybininkas

Pobūdis: Darbas su įmonėmis, su įmonių vadovais.
Reklamos paslaugų pardavimas (leidinyje Jumsinfo).
Pasiūlymų rengimas, derybos, sutarčių rengimas ir pasirašymas.
Bendravimas su esamais klientais, telefonu, paštu ir dalykinių susitikimų metu.
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda
Loginis mastymas
Komunikabilumas
Atkaklus užsibrėžtų tikslų siekimas
Pasitikėjimas savimi

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "New world Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 287, 868952671, personalas@jumsinfo.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "New world Baltic"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Nuolatinis ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas;
Aktyvus pardavimų organizavimas, vystymas ir eigos kontrolė;
Komercinių pasiūlymų ir pardavimo sutarčių rengimas;
Atsiskaitymų kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtis pardavimų srityje;
Anglų, rusų kalbų žinios;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai excel, word;
Patikimumas ir lojalumas įmonei;
Vairuotojo pažymėjimas;
Sąžiningumas, punktualumas, iniciatyvumas.
Nuosava transporto priemonė.

Įmonė siūlo:
Konkurencingą atlyginimą ir priedus nuo pasiektų rezultatų;
Pastovų ir įdomų darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekomera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@ekomera.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekomera LT"  Vairuotojas CE kategorija

Pobūdis: Ieškome vairuotojo turinčių CE kategorija su patirtimi. Pagrindinis darbas konteinerių pervežimas iš Klaipėdos uosto į Baltarusiją, Rusiją.
Reikalavimai: Pageidautina gyvenamoji vieta netoli Rietavo (nes įmonės bazė Rietave ir pačiam darbuotojui gryžti namo būtų kuo patogiau). Butina darbo patirtis į Baltarusiją ar Rusiją. Geras laiku mokamas atlyginimas, bei tvarkingas ir prižiūrimas transportas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: P. Lingės krovinių pervežimo įmonė
Miestas: Rietavas
Kreiptis: Pramonės g. 15, 869879493, admin@pervezimas.com
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie P. Lingės krovinių pervežimo įmonė  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Įvairūs vidaus ,išorės apdailos darbai.
Reikalavimai: Patirtis,noras dirbti,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000; Mob. 867121127
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Šaltkalvis remontininkas

Pobūdis: Pramoninių medienos apdirbimo įrengimų priežiūra bei remontas;
- Profilaktinė priežiūra;
- Skubus gedimo nustatymas ir pašalinimas, avarinio gedimo atveju.
-Kiti technikos vadovo pavesti darbai
Reikalavimai: - Profesinis išsilavinimas mechanikos srityje;

- Ne mažesnė nei dviejų metų panašaus darbo patirtis;

- Savarankiškumas, kruopštumas, noras tobulėti.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic furniture components"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: H.O.Minkovskių 98, 837208721, renata.m@bfcomponents.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Baltic furniture components"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba kadencijomis Danija, Švedija,Norvegija.
Reikalavimai: Darbas kadencijomis 6+3 arba 9+3.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2520 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Keramita"
Miestas: Panevežys
Kreiptis: Tinklų, 861577599, keramitadonaldas@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Keramita"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: • aktyvi naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais;
• vonios įrangos pardavimas ir komplektavimas;
• klientų konsultavimas, pasiūlymų ruošimas;
• e-parduotuvės administravimas, užsakymų vykdymas.
Reikalavimai: • puikūs bendravimo, derybų vedimo įgūdžiai;
• sėkmingo darbo pardavimuose patirtis;
• atkaklumas, atsakingumas;
• sugebėjimas išsikelti tikslus ir jų siekti;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Vonios įrangos išmanymas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visas labas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g. 1, 8 698 82644, ramunas@visaslabas.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Visas labas"  Statybininkai (stogai-fasadai)

Pobūdis: Ieškome specialistų ir pagalbinių darbuotojų dengti šlaitinius stogus (skarda, šiferis, čerpės ir t.t.) bei įrenginėti ventiliuojamus fasadus.

Darbas pastovus, Vilniuje arba netoli Vilniaus. Transportu ir įrankiais aprūpiname.
Reikalavimai: -Sąžiningumas;
-Darbštumas;
-Kruopštumas;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekostogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 8 685 57 771, info@ekostogas.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekostogas"  Valstybinio patentų biuro direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumoministro 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1R-361

LIETUVOS RESPUBLIKOS VASTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro (toliau - Valstybinis patentų biuras) direktoriaus pareigybė - įstaigos vadovas (valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

Valstybinio patentų biuro direktoriaus pareigybė reikalinga Valstybinio patentų biuro veiklai organizuoti, planuoti ir koordinuoti, užtikrinti Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą, įgyvendinant valstybės politiką pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - pramoninės nuosavybės apsaugos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų išsilavinimą), arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų inžinierijos studijų magistro išsilavinimą);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį pramoninės nuosavybės apsaugos srityje;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pramoninės nuosavybės objektų apsaugą (išradimus, prekių ženklus, dizainą, puslaidininkinių gaminių topografijas);

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, valstybės informacinių išteklių valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal "Europass");

6.8. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. sprendžia Valstybinio patentų biuro kompetencijai priskirtus klausimus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja Valstybinio patentų biuro darbą, atsako už Valstybiniam patentų biurui nustatytų veiklos tikslų pasiekimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. atstovauja Valstybiniam patentų biurui Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybiniame patentų biure būtų vykdomi įstatymai ir kiti teisės aktai;

7.4. kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinio patentų biuro metinės veiklos ataskaitą. Teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinio patentų biuro veiklą;

7.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;

7.6. teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinio patentų biuro administracijos struktūros;

7.7. tvirtina Valstybinio patentų biuro administracijos padalinių nuostatus;

7.8. nustato ir tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria jiems nuobaudas ir skatina;

7.9. atsako už Valstybiniam patentų biurui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą;

7.10. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, keičiasi informacija ir metodine medžiaga, siekdamas kuo efektyvesnio pavestų funkcijų vykdymo;

7.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

----------------Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 3, 852662857, rita.kamarauskiene@tm.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Teisingumo ministerija  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PASVALIO RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;

7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasvalio rajono apylinkės teismas
Miestas: Pasvalys
Kreiptis: P. Avižonio g. 25, 845134461, pasvalio.rajono@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Pasvalio rajono apylinkės teismas  Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau - Mokykla) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 8.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisėtumo laikymąsi Mokyklos veikloje, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Mokyklos uždavinius. Organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrųjų veiklos sričių - teisės ir viešųjų pirkimų organizavimo funkcijas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius vidaus tarnybą, valstybės tarnybą, valstybės sienos apsaugą, viešųjų pirkimų procedūras, profesinį mokymą;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer"

6.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti Mokyklos veiklos teisėtumą, rengia ir dalyvauja rengiant mokyklos viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus teisiniais klausimais;

7.2. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymus, pareiškimus ar skundus, siekdamas tinkamai įgyvendinti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą;

7.3. teikia vyriausiajam specialistui, atsakingam už teisėtumo užtikrinimą mokyklos veikloje, duomenis, reikalingus veiklos planavimo, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimui;

7.4. pagal įgaliojimą atstovauja Mokyklai Lietuvos Respublikos teismuose, kitose įstaigose ir institucijose sprendžiant teisinio pobūdžio klausimus, rengia ieškinius, priešieškinius, atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos ir kitus dokumentus, veda civilines ir administracines bylas visose teismo įstaigose su visomis ieškovo, pareiškėjo, atsakovo, trečiojo asmens teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose;

7.5. rengia Mokyklos metų viešojo pirkimo planą pagal patvirtintus investicinius projektus, biudžeto sąmatą (priemones) bei Mokyklos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis ir teikia tvirtinti Mokyklos viršininkui tam, kad būtų tinkamai užtikrintas lėšų panaudojimas, atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

7.6. siekdamas tinkamai vykdyti viešųjų pirkimų procedūras: rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos viešuosius pirkimus atliekančiai komisijai;

7.7. organizuoja Mokyklos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Mokyklos viešųjų pirkimų skelbimus, pirkimo sutarčių projektus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas, informacinius pranešimus apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

7.9. teisės aktų nustatyta tvarka talpina viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

7.10. rengia tiekėjams adresuotus paaiškinimus, paklausimus, atsakymus į pretenzijas ar skundus, teikia informaciją ir konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Mokyklos darbuotojus tam, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyto skaidrumo principo;

7.11. koordinuoja vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų eigą tam, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos laiku ir įvykdytos laikantis nustatytų terminų;

7.12. siekdamas užtikrinti dokumentų rengimo ir saugojimo tvarką, pagal bylų dokumentacijos planą formuoja bei nustatyta tvarka perduoda į Mokyklos archyvą viešųjų pirkimų bylas;

7.13. rengia ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą ir viešuosius pirkimus, tobulinimo;

7.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;

7.15. užtikrina materialinių vertybių, priemonių ir prietaisų, išduotų darbui, saugojimą, saugų naudojimą ir teisingą eksploataciją;

7.16. teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl jo veiklos srities gerinimo;

7.17. laikinai nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už teisėtumo užtikrinimą Mokyklos veikloje vykdo jo funkcijas;

7.18. esant poreikiui, Mokyklos viršininko pavedimu, atlieka tarnybinius patikrinimus, dėl pareigūnų, kursantų ir kitų mokyklos darbuotojų tarnybinių nusižengimų;

7.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus viršininko, mokyklos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasieniečių mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852198213, ana.sperauskiene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Pasieniečių mokykla  Bendrojo skyriaus vyr. kalbos specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-1368

BENDROJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO KALBOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyriausiasis kalbos specialistas (toliau - vyriausiasis kalbos specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo kalbos specialisto pareigybė reikalinga valstybinės kalbos priežiūrai savivaldybės teritorijoje ir joje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo kalbos specialisto veiklos sritis - valstybinės kalbos priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties (lietuvių filologijos specializacijos).

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, valstybės tarnybą.

6.3. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

6.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą.

7.2. Tikrina, ar savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas, ar viešojoje kalboje vartojamos oficialios Lietuvos vietovardžių formos, teikia medžiagą kalbos klausimais (ir dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimų) rajono masinės informacijos priemonėms, tikrina jų kalbą, pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos vartojimo klausimais.

7.3. Derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, projektus.

7.4. Konsultuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais; derina viešųjų užrašų (reklamos, iškabų, skelbimų ir t.t.) tekstus.

7.5. Pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas, įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.

7.6. Suderinus su Bendrojo skyriaus vedėju, dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, administracijos pasitarimuose, savivaldybės įstaigų ir organizacijų viešuosiuose renginiuose; analizuoja nustatytas kalbos vartojimo klaidas, teikia rekomendacijas.

7.7. Vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sekretoriaus pareigas.

7.8. Tikrina savivaldybės dokumentų ir raštų kalbos taisyklingumą, kontroliuoja, ar jie parengti pagal Dokumentų rengimo taisykles.

7.9. Surašo Savivaldybės tarybos posėdžių protokolus, Savivaldybės tarybos posėdžio sekretoriui negalint eiti pareigų, atlieka posėdžio sekretoriaus pareigas.

7.10. Vykdo specialius Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodymus.

7.11. Vadovaudamasis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių terminais ir reikalavimais, tvarko savo veiklos srities dokumentus.

7.12. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir raštus skyriaus kompetencijos klausimais.

7.13. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

7.14. Atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus veiklos nuostatuose ir pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilkaviškis
Kreiptis: S. Nėries g. 1, (8342)60067, ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija  Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. AV - 114
(Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d.
įsakymo Nr. AV - 375 redakcija)


PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (26-6T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą ir koordinavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų organizavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. organizuoja viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;
7.4. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. vykdo su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų apskaitą, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos apsaugos agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870662007, v.trainaviciene@aaa.am.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Aplinkos apsaugos agentūra  Fitosanitarijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

FITOSANITARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Fitosanitarijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 113.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti fitosanitarinę kontrolę.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - fitosanitarijos

veiklos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tarnybos veiklą;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos krypties išsilavinimą.

6.3. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir laiku bei tinkamai ją naudoti;

6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko Fitosanitarinį registrą. Registruoja, perregistruoja, atnaujina registraciją bei išregistruoja fizinius bei juridinius asmenis Fitosanitarinio registro duomenų bazėje;

7.2. vykdo Fitosanitarinio registro objektų veiklos kontrolę;

7.3. pavaduoja skyriaus specialistą sudarant Regioninių skyrių ir Fitosanitarijos postų (poskyrių) savaitines, mėnesio, pusmečio eksporto ataskaitas;

7.4. analizuoja, ruošia, derina, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su kontroliuojamos medžiagos įvežimu į Lietuvos Respubliką, išvežimu arba gabenimu šalies teritorijoje;

7.5. koordinuoja ir kontroliuoja šiltnamių agroekosistemose auginamų tam tikrų augalų, fitosanitarinės būklės tyrimus bei analizuoja, kaupia, sistemina duomenis apie fitosanitarinės kontrolės rezultatus;

7.6. rengia teisės aktų projektus dėl šiltnamiuose aptinkamų kenksmingųjų organizmų kontrolės bei rengia apibendrinimus, pristatymus, seminarus ir mokymus inspektoriams bei kitiems suinteresuotiems asmenims;

7.7. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis dėl tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie skirti moksliniams tyrimams ir selekcijos tikslams įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo ar gabenimo šalies teritorijoje klausimų;

7.8. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Fitosanitarinio registro bei kitais pareigybiniais klausimais;

7.10. koordinuoja citrusinių vaisių, braškių ir vynuogių sodinukų kontrolę Lietuvos Respublikoje ir rengia kasmetinės ataskaitas Europos Komisijai;

7.11. kasmet atnaujina kenksmingųjų organizmų, dėl kurių Lietuvos Respublikoje vykdomas fitosanitarinis tirkinimas ir fitosanitarinė stebėsena, ir sėklinių bulvių kokybei kenkiančių virusų sąrašą;

7.12. vykdo kitus tarnybos direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimus, susijusius su skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, (85)2712620, vitalija.scitaite@vatzum.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Darbo rinkos paslaugų 3-ojo poskyrio vedėjas

Pobūdis:

KAUNO MIESTO SKYRIAUS DARBO RINKOS PASLAUGŲ 3-OJO POSKYRIO VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kauno miesto skyriaus Darbo rinkos paslaugų 3-ojo poskyrio vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.


II. PASKIRTIS

4. Kauno miesto skyriaus (toliau - Skyriaus) Darbo rinkos paslaugų 3-ojo poskyrio (toliau - Poskyrio) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Poskyrio darbą, teikiant darbo rinkos paslaugas jaunimui ir neįgaliesiems darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinant užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno teritorinės darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos struktūrinio padalinio administravimas ir specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja Poskyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Poskyrio veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
7.2. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir užtikrina Poskyrio darbą, teikiant darbo rinkos paslaugas jaunimui ir neįgaliesiems darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinant užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno teritorinės darbo biržos (toliau- Darbo birža) nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;
7.3. užtikrina ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos darbo biržos direktoriaus bei Darbo biržosdirektoriaus pavedimų vykdymą ir Poskyrio veiklos teisėtumą;
7.4. organizuoja ir kontroliuoja informavimo paslaugų teikimą ir informuoja jaunimą ir neįgalius darbo ieškančius asmenis bei įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie:
7.4.1. situaciją darbo rinkoje;
7.4.2. įsidarbinimo galimybes ir darbo paieškos metodus;
7.4.3. apie nedarbo socialinio draudimo išmokos (toliau - NSDI) skyrimo ir mokėjimo sąlygas, jos dydį bei sustabdymą ir nutraukimą;
7.4.4. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
7.4.5. darbo rinkos paslaugas;
7.4.6. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;
7.4.7. registracijos darbo biržoje nutraukimo sąlygas, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, netekimo sąlygas;
7.4.8. apie Europos užimtumo tarnybų tinklo (toliau - EURES) paslaugų teikimą,
7.5. organizuoja ir kontroliuoja konsultavimo paslaugų teikimą ir konsultuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis:
7.5.1. individualių poreikių ir profesinių galimybių darbo rinkoje nustatymui, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų užimtumo priemonių bei darbo rinkos paslaugų pasirinkimui;
7.5.2. profesinio orientavimo paslaugų teikimui;
7.6. teikia konsultavimo paslaugas individualiai ir vykdant konsultavimą grupėse;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą ir teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.
7.8. koordinuoja, kontroliuoja laisvų darbo vietų užpildymą;
7.9. vykdo individualios užimtumo veiklos planavimo bei jos efektyvumo vertinimą;
7.10. įgyvendina užimtumo rėmimo programas;
7.11. kontroliuoja pažymų parengimą, rengia ir išduoda pažymas bedarbiams, darbdaviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
7.12. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
7.12.1. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, keitimo, nutraukimo;
7.12.2. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo sudarymo;
7.12.3. užimtumo rėmimo programų rengimo;
7.12.4. informaciją apie Poskyrio sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
7.12.5. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
7.12.6. Poskyrio struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
7.12.7. Poskyrio valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;
7.12.8. Poskyrio karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
7.12.9. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
7.12.10. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo, darbo biržos įvaizdžio formavimo;
7.13. teikia siūlymus darbdaviams dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo;
7.14. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą nenutraukus registracijos, panaikinimą;
7.15. atlieka veiksmus, susijusius dėl VSDFV sprendimo skirti, neskirti, sustabdyti, atstatyti, nutraukti NSDI;
7.16. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
7.17. užtikrina paslaugų "Vieno langelio" principu teikimą Poskyryje;
7.18. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos Skyriaus vedėjui;
7.19. veikia Poskyrio vardu, atstovauja darbo biržai jos pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
7.20. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;
7.21. vykdo klientų apklausas.
7.22. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, statistinius duomenis susijusius su Poskyrio veikla ir teikia juos Skyriaus vedėjui ir pavaduotojui;
7.23 užtikrina Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą ir perdavimą Skyriaus vedėjui ir pavaduotojui;
7.24.nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
7.25. vertina Poskyrio valstybės tarnautojų veiklą;
7.26. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno teritorinė darbo birža
Miestas: Kaunas
Kreiptis: E.Ožeškienės g. 37, 837208829, info.KaunoTDB@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Kauno teritorinė darbo birža  Bendrųjų reikalų poskyrio vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos mokyklos viršininko
2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 144-V-117

VEIKLOS VALDYMO SKYRIAUS
BENDRŲJŲ REIKALŲ POSKYRIO VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos policijos mokyklos (toliau - Mokykla) Veiklos valdymo skyriaus Bendrųjų reikalų poskyrio (toliau - Poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vadovauti Poskyriui, organizuoti Poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, įgyvendinti Mokyklos dokumentų valdymo politiką ir užtikrinti jos atitikimą šią sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Organizuoti dokumentų valdymą ir apskaitą, užtikrinti tinkamą dokumentų registravimą, saugojimą bei skirstymą, archyvo tvarkymą, taip pat įslaptintų dokumentų rengimą, įforminimą, administravimą bei apsaugos užtikrinimą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Darbo vieta - Mokslo g. 2, Mastaičių kaimas, Alšėnų seniūnija, Kauno rajono savivaldybė.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą arba socialinių mokslų studijų srities, viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų valdymą, archyvo veiklą, įslaptintos informacijos administravimą bei apsaugą;
6.4. labai gerai mokėti lietuvių kalbą, kalbos kultūros reikalavimus, gebėti dirbti komandoje, mokėti valdyti, analizuoti, apibendrinti informaciją, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.5. mokėti rengti įvairaus pobūdžio raštus ir tvarkomuosius dokumentus įvairiais dokumentų valdymo klausimais;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles, elektroninių dokumentų tvarkymo taisykles ir dokumentų valdymo reikalavimus;
6.7. mokėti dirbti su biuro organizacine technika;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Poskyrio darbą, spręsti klausimus bei vykdyti užduotis, turėti kolektyvinio darbo įgūdžių, būti komunikabiliu, reikliu ir pareigingu, išmanyti tarnybinės etikos reikalavimus;
6.9. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.10. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu ir dokumentų valdymo sistemomis;
6.11. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemonę;
6.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Poskyrio darbuotojų veiklą;
7.2. organizuoja Mokyklos dokumentacijos valdymą pagal teisės aktų reikalavimus;
7.3. rengia Lietuvos policijos mokyklos įslaptintos dokumentacijos planą bei įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, teikia juos vizuoti Mokyklos Specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui ir derinti Vilniaus apskrities archyvui;
7.4. kontroliuoja Mokyklos struktūrinių padalinių įslaptintų dokumentų valdymą ir įslaptintos informacijos apsaugą;
7.5. pagal savo kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su bendrųjų bei įslaptintų dokumentų valdymu ir įslaptintos informacijos apsauga;
7.6. susirašinėja su valstybinėmis įstaigomis įslaptintų dokumentų valdymo ir įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;
7.7. dalyvauja Specialiosios ekspertų komisijos veikloje, organizuoja komisijos posėdžius, tvarko dokumentus;
7.8. atsako už Mokyklos archyvo fondo, sudarančio Lietuvos valstybinio archyvų fondo dalį, tinkamą priežiūrą, laikymą ir naudojimą, apskaitą, nuolatinio saugojimo dokumentų paruošimą valstybiniam saugojimui;
7.9. kartu su Dokumentų ekspertų komisija ir Specialiąja ekspertų komisija nustato dokumentų vertės ekspertizės organizavimo tvarką Mokykloje;
7.10. rengia Mokyklos dokumentacijos planą ir jo papildymą, Mokyklos veiklos dokumentų registrų sąrašą;
7.11. priima saugoti nuolatinio ir ilgo saugojimo bendrųjų ir įslaptintų dokumentų bylas, patikrina, ar bylos sutvarkytos pagal keliamus reikalavimus;
7.12. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus;
7.13. rengia įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą;
7.14. atlieka saugomų įslaptintų dokumentų (bylų) patikrinimą;
7.15. organizuoja archyve saugomų įslaptintų dokumentų išslaptinimą;
7.16. Mokyklos vadovybės pavedimu teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie archyve saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, išduoda patvirtintas dokumentų kopijas, išrašus bei pažymas;
7.17. kontroliuoja, kad Mokyklos padaliniuose parengti dokumentai būtų laiku, pagal nustatytą grafiką atiduodami į Mokyklos archyvą;
7.18. organizuoja dokumentų apyvartos ir bylų kiekio apskaitą, rengia ataskaitas remdamasis duomenimis, esančiais archyve;
7.19. atsako už Mokyklos antspaudo saugojimą, įstaigos įregistravimo dokumentus;
7.20. kompetencijos ribose vizuoja Poskyrio darbuotojų parengtus dokumentus;
7.21. teikia Mokyklos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais;
7.22. tobulina savo kvalifikaciją ir esant poreikiui vykdo tarnybinius mokymus Poskyrio darbuotojams;
7.23. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Mokyklos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mokyklos Veiklos valdymo skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos policijos mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2198075, mokykla@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie Lietuvos policijos mokykla  Sąmatininkas

Pobūdis: - pasiūlymų rengimas:
•statybos objektų kainos skaičiavimas,
•statybos aikštelės išlaidų prognozavimas,
•sąmatų sudarymas,
•pasiūlymų rengimui reikalingos dokumentacijos gavimas,
•pasiūlymų apipavidalinimas,
- subrangovų konkursavimas.
Reikalavimai: - aukštasis statybos inžinerijos išsilavinimas;
- sąmatininko darbo patirtis;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (programos: AutoCAD, SES);
- savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Decorus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 46, 867493499, info@decorus.lt
Skelbimo data: 2014.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Decorus"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas vikšriniais ekskavatoriais nuo 13 iki 30 tonu
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis būtent vikšriniais ekskavatoriais,B kat. vairuotojo pažymejimas, visos traktorininko kategorijos,galimybe vykti i komandiruotes po Lietuvą, DIRBTI NEMOKOME,be patirties prašome netrukdyti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvada"
Miestas: Vilnius, Širvintos, elektrėnai
Kreiptis: 868611231, transvada@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Transvada"  Poliruotojas - plovėjas

Pobūdis: Kėbulų servisui Galgiuose, Vilniuje, reikalingas automobilių poliruotojas - plovėjas.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis;
- Kruopštumas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 8 612 22824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2014.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Pardaveja

Pobūdis: EROTINIU PREKIU IR FETIŠO parduotuve
Reikalavimai: Reprezentacine isvaizda komunikabilumas,gebejimas bendrauti laisvai erotikos temomis.
BUTINA bent viena nuotrauka visu ugiu

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Optes"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tiekejos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Optes"  Adiminstratorius - pardavimų vadybininkas

Pobūdis: 4* viešbučio restoranas ieško administratoriaus-pardavimų vadovo, kuris rūpintūsi visa restorano veikla.
Reikalavimai: Būtina analogiško darbo patirtis. Darbo užmokestis - sutartinis, su didelėm perspektyvom.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Virtuvės šefas - technologas

Pobūdis: Virtuvės darbo organizavimas.
Reikalavimai: Šio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes g. 6a, 852113356, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2014.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Vyr.buhalteris (-ė)

Pobūdis: Krovinių ir siuntų pervežimo įmonei skubiai reikalingas vyr.buhalteris (-ė)
Darbo pobūdis:
1. Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas ir apskaita;
2. Pilna įmonės finansinė - buhalterinė apskaita (sąskaitų išrašymas, kuro apskaita);
3. Tinkamas ir savalaikis apskaitos dokumentų bei duomenų apdorojimas, sisteminimas, analizė;
4. Darbo užmokesčio skaičiavimas, finansinių, mokestinių ataskaitų, deklaracijų ruošimas ir pateikimas Valstybinėms institucijoms ir kt.
Reikalavimai: 1. Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas finansų, buhalterijos arba ekonomikos srityje;
2. Darbo patirtis transporto įmonėje ne mažiau kaip 5 metai;
3. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (darbas su buhalterinėmis programomis);
4. Vairuotojo pažymėjimas;
5. Kruopštumas;
6. Atsakingumas;
7. Sąžiningumas.


Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VG transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių sodų 1-oji - 4, 8 646 09177, vgtransportas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.13

Atsiliepimai apie UAB "VG transportas"  Virtuvės baldų surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: Ieškomas virtuvės baldų surinkėjas/montuotojas.
Baldų surinkimas pagal brėžinius, brėžinių skaitymas.
Kartais, montavimas pas klientą
Reikalavimai: Tokio darbo patirtis.

Kuopštumas, brėžinių skaitymas, lankstumas ir sugebėjimas išspręsti problemą jai atsiradus (kartais pasitariant), bendravimo kultūra, punktualumas.

Privalumai- be žalingų įpročių, teisės.

Atlyginimas priklausomai nuo darbo rezultatų, turimos patirties, įgūdžių, greičio ir kt.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baldai4u"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr. (gamyba), 864805423
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Baldai4u"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Organizuoti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis ekonomikos krypties ar finansinis išsilavinimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1830 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 42a-1, 8 5 233 7111, 8 645 04779, centras@tpnc.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM  Vairuotojo ekspeditoriaus

Pobūdis: Transporto įmonė skubiai ieško vairuotojo ekspeditoriaus.
Reikalavimai: CE kategorija
95 kodas
Vairavimo patirtis ne mažiau kaip 1metai su CE kategorijomis
Greita orientacija, pareigingumas, atsakingumas
Gebėjimas orientuotis į veiklos rezultatus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvėsa"
Miestas: Kaišiadorys
Kreiptis: 867689100, linas.gabr@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Transvėsa"  Telekomunikacinių paslaugų pardavimo vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.

Mes jums siūlome:
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Buhalterė (-is)

Pobūdis: 1.Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas ir įvedimas į apskaitos sistemą;
2.Atsargų apskaita ir kontrolė;
3.Skolų administravimas;
4.Darbas su tarptautinių pirkimų ir pardavimų dokumentais;
5.Kuro apskaita;
6.Kitų pavestų užduočių susijųsių su apskaita, vykdymas.
Reikalavimai: 1.Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas (apskaitos, ekonomikos, finansų srityje);
2.Patirtis su tarptautine prekyba;
3.Gebėjimas savarankiškai atlikti paskirtas užduotis;
4.Ne trumpesnė nei 6 metų darbo patirtis buhalterio pareigose;
5.Kruopštumas, atsakingumas, greita orientacija, imlumas naujai informacijai;
6.Puikūs darbo įgūdžiai Microsoft office programomis.
7.Vidutinio lygio anglų ir rusų kalbų žinios;

Privalumas:
Patirtis dirbant programa NAVISION.

Mes siūlome:
1.Laiku mokamą konkurencingą darbo užmokestį;
2.Visas socialines garantijas;
3.Profesinio tobulėjimo galimybes;

Papildoma informacija:

Darbo sutartis – neterminuota;
Darbo vieta – Kirtimų g., Aukštuosiuose Paneriuose, Vilniuje.

Darbo užmokestis sutartisnis, priklausomai nuo kandidato profesinės kvalifikacijos ir patirties.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo ir pageidautina motyvacinio laiško el. paštu : mindaugas@litbana.lt


Darbo patirtis: 6 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Darbas su transportu, Kroviniu ekspedijavimas.
Reikalavimai: Reikalavimai: Puikios rusų(lenkų) kalbos žinios.
Mokėjimas taktiškai bendrauti.
Atkaklumas,drąsa,optimizmas.
Greita orientacija.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linkora"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausio 13-osios, 862246600, cv@linkora.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Linkora"  Ekspeditorius

Pobūdis: Kroviniu ekspedijavimas ir su jais susijusiu dokumentu tvarkymas.
Reikalavimai: Butina darbo patirtis transporto-logistikos imonėje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solotransa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: marius@solotransa.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Solotransa"  Statybos darbu vadovas padejejas

Pobūdis: Aktu rengimas, darbu koordinavimas, darbuotoju prieziura. Siulome pastovu darba, visas socialines garantijas bei laiku mokama atlyginima.
Reikalavimai: Patirtis statybu srityje. Be zalingu iprociu.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gedrita"
Miestas: Vilnius, elektrėnai
Kreiptis: 867926170, VALDSTATA@GMAIL.COM
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gedrita"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- betonavimo darbai, klojinių gamyba ir montavimas.

Reikalavimai:
- betonavimo darbų patirtis;
- brėžinių skaitymas;
- darbas su nivelyru;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- gebėjimas atlikti metalinių konstrukcijų montavimo, suvirinimo darbus.

Atlyginimas: 2000lt motyvaciniai priedai už atliktą darbą.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Santechnikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų renovacijos darbai įmonės prižiūrimuose daugiabučiuose ir komerciniuose objektuose.

Reikalavimai:
- santechnikos montavimo, renovacijos darbų patirtis (bent 2m.);
- vairuotojo pažymėjimas;
- santechniko kvalifikacinis pažymėjimas.

Atlyginimas: nuo 1800lt motyvaciniai priedai.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Picų kepėja(s)

Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo pr. 49, 861557003, Remigijuskazlauskas@ymail.com
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Virėjos

Pobūdis: Vir4jos darbas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pica"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo pr. 49, 861557003, Remigijuskazlauskas@ymail.com
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Čili pica"  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko
2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-136

TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teiktimotyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Daukanto g. 8, 861614151, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

FINANSŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKAValstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos (toliau - Mokykla) Finansų skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis specialistas yra valstybės karjeros tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 8. II. PASKIRTISTvarkyti Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos lėšomis finansuojamų išlaidų apskaitą, sisteminti ir kaupti informaciją ir nustatytais terminais teikti ataskaitas atsakingajai institucijai, apskaityti ir kontroliuoti mokėjimus per banką, apskaičiuoti komandiruočių išlaidas, pareigūnų važiavimo išlaidų kompensacijas, atlikti grynųjų pinigų saugojimo, priėmimo ir išdavimo operacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - finansų valdymo ir apskaitos funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities apskaitos arba finansų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;

6.3. gerai išmanyti ES, Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, ūkinę ir finansinę veiklą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS) ir kitus tarnybinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti ES lėšų panaudojimo kontrolę, tvarko Mokyklos ES paramos (Išorės sienų fondų lėšomis finansuojamų veiklos išlaidų apskaitą, rengia išlaidų ataskaitą (deklaraciją) su visais išlaidas patvirtinančiais dokumentais;

7.2. atsižvelgdamas į paramos lėšų panaudojimą pagal veiklos rūšis, teikia pasiūlymus šiais klausimais, siekdamas užtikrinti racionalų finansinės paramos lėšų panaudojimą;

7.3. siekdamas kontroliuoti atsiskaitytinai išmokėtų piniginių lėšų racionalų naudojimą, tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis apskaitą integruotoje finansų apskaitos sistemoje. Apskaičiuoja komandiruočių išlaidas, kontroliuoja, kad už išmokėtą avansą būtų laiku atsiskaitoma.

7.4. remdamasis komandiruočių įsakymais, kontroliuoja, kad atsakingi asmenys laiku ir teisingai teiktų paraiškas Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai dėl komandiruočių metu patirtų išlaidų kompensavimo, kaupia paraiškas kartu su išlaidas pateisinančiais dokumentais, registruoja jas buhalterinėje apskaitoje, kad būtų užtikrinta komandiruotėms skirtų lėšų naudojimo kontrolė;

7.5. tvarko Mokyklos kursantų įsiskolinimo analitinę apskaitą, kontroliuoja išieškojimo senaties terminus. Pildo išankstinių mokėjimų ir gautinų sumų senaties žiniaraščius, gautinų sumų ir išankstinių mokėjimų vertės koregavimo žiniaraščius, registruoja apskaitoje gautinų sumų nuvertėjimą, siekdamas užtikrinti VSAFAS nuostatų vykdymą;

7.6. siekdamas kaupti ir sisteminti duomenis apie lėšų panaudojimą, tvarko kasos, banko sąskaitų operacijų (lėšų gautų už teikiamas paslaugas) apskaitą integruotoje finansų apskaitos sistemoje;

7.7. siekdamas vykdyti teisės aktų, reglamentuojančių grynųjų pinigų priėmimą ir išdavimą iš kasos, reikalavimus, vykdo grynųjų pinigų saugojimo, priėmimo ir išdavimo operacijas, atlieka atskaitingų asmenų, kitų darbuotojų piniginius atsiskaitymus, pildo kasos ataskaitas, integruotoje finansų apskaitos sistemoje išrašo kasos pajamų ir išlaidų orderius. Vykdo numeruotų blankų saugojimo, priėmimo ir išdavimo operacijas;

7.8. siekdamas kaupti ir sisteminti duomenis apie teikiamas paslaugas, tvarko lėšų, gautų už nuomą ir teikiamas paslaugas apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas ar nuomą, kontroliuoja jų apmokėjimą bei gautų lėšų pervedimą į biudžetą.

7.9. priima iš Mokyklos pareigūnų ataskaitas apie faktines važiavimo išlaidas, sutikrina ataskaitų duomenis su faktines išlaidas pateisinančiais dokumentais, apskaičiuoja pareigūnų važiavimo išlaidų kompensacijas, siekdamas laiku ir teisingai tvarkyti važiavimo išlaidų kompensacijų apskaitą;

7.11. rengia ir teikia pasirašyti darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės sutartis;

7.12. pagal savo veiklos sritį teikia pasiūlymus ir rengia raštų, Mokyklos viršininko įsakymų ir jais tvirtinamų kitų teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas tinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas;

7.13. nesant skyriaus vyresniojo specialisto atsakingo už skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

7.14. siekdamas užtikrinti skyriaus sklandų darbą bei funkcijų vykdymo kontrolę, nesant skyriaus valstybės tarnautojo, skaičiuojančio darbo užmokestį, vykdo jo funkcijas;

7.15. kad būtų tinkamai sutvarkytos ir įformintos buhalterinės bylos, tvarko skyriuje sudarytas bylas ir nustatytais terminais jas perduoda Mokyklos archyvui;

7.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus viršininko, Mokyklos vadovybės pavedimus, siekiant skyriaus tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pasieniečių mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852198213, ana.sperauskiene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Pasieniečių mokykla  Logistikos skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTAValstybės sienos apsaugos tarnybosprie Lietuvos Respublikos vidausreikalų ministerijosPakrančių apsaugos rinktinės vado2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 10-325PAKRANČIŲ APSAUGOS RINKTINĖS ŠTABO LOGISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA1. Pakrančių apsaugos rinktinės (toliau - rinktinė) Štabo Logistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 9. II. PASKIRTIS5. Organizuoti ryšio priemonių įrangos įsigijimą, tinkamą jų eksploataciją, vykdyti pareigūnų mokymus naudojant radiotechnines priemones.III. VEIKLOS SRITIS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - turto valdymas ir priežiūra.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:7.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos ar informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;7.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir Rinktinės vado įsakymais bei nurodymais ryšio priemonių įsigijimo ir eksploatavimo klausimais;7.3. turėti darbo su telefoninio, radijo ryšio bei kitomis telekomunikacinėmis priemonėmis patirtį;7.4. išmanyti pažangiausius telefoninio, radijo ryšio bei kitų telekomunikacinių priemonių veikimą, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;7.5. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"7.6. sugebėti valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;7.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (,,B" kategorija); 7.8. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:8.1. planuoja ryšio įrangos priemonių poreikį rinktinėje, organizuoja ir kontroliuoja jų remontą, priežiūrą, tinkamą veikimą tam, kad rinktinė būtų aprūpinta tinkamomis ryšio įrangos priemonėmis.8.2. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą:8.2.1. apibendrina statistinius duomenis ir kitus duomenis apie ryšių įrangos kiekį ir būklę, eksploatacijai sunaudotų lėšų kiekį;8.2.2. pagal kompetenciją vykdo materialinių vertybių pirkimus, apskaitą ir nurašymus;8.2.3. kontroliuoja sutarčių su ryšio operatoriais vykdymą, analizuoja pateiktas operatorių sąskaitas - faktūras, išklotines ir teikia būtinas ataskaitas rinktinės Finansų skyriui;8.2.4. rengia įsakymų projektus, ataskaitas, ruošia instrukcijas, informacines atmintines bei kitus dokumentus susijusias su savo darbo sritimi.8.3. Dalyvauja rinktinės pareigūnų ir kitų tarnautojų mokymuose, susijusiuose su ryšių įrangos priemonių panaudojimu tam, kad ryšių įrangos priemonės būtų tinkamai ir efektyviai naudojamos. 8.4. Siekdamas užtikrinti gautos dokumentacijos pavedimų vykdymą laiku, dirba su dokumentų tvarkymo programa ,,Kontora 2000".8.5. Rengia atsakymus į paklausimus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją. 8.6. Siekdamas tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, užtikrina tarnybinės dokumentacijos, informacijos apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokių kitų neteisėtų veiksmų. 8.7. Vykdydamas tarnybines užduotis tarnybinėse instrukcijose nustatyta tvarka, tinkamai prižiūri valstybės sienos apsaugos bei saugomų objektų funkcionavimą, užtikrina ginkluotės ir tarnybinių priemonių naudojimą ir priežiūrą, valdymą, materialinių vertybių ar kito turto tinkamą panaudojimą, eksploatavimą bei apsaugą. 8.8. Vykdo kitus su rinktinės vadovybės, skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos rinktinei pavestos funkcijos.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pakrančių apsaugos rinktinė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Gintaro g.1, (846)397863, NCC_lithuania@vrm.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Pakrančių apsaugos rinktinė  Sporto skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2011 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. 40-540
(2014 m. gruodžio 10 d.
įsakymo Nr. 40-341 redakcija)


ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO IR DEPARTAMENTO
SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Švietimo, kultūros ir sporto departamento (toliau - Departamentas) Sporto skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybės ir valstybinę kūno kultūros ir sporto politiką Skyriuje ir jam priskirtose įstaigose, kūno kultūros ir sporto infrastruktūros objektų atnaujinimą, plėtros įgyvendinimą Vilniaus mieste.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - kūno kultūros ir sporto įstaigų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities sporto krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Departamentui ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį sporto veiklos administravimo srityje;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. išmanyti raštvedybą ir teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas
7.1. yra atsakingas už kūno kultūros ir sporto infrastruktūros objektų atnaujinimą, plėtros įgyvendinimą Vilniaus mieste.
7.2. rengia ilgalaikes ir trumpalaikes kūno kultūros ir sporto programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą Vilniaus mieste;
7.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kūno kultūros ir sporto strategiją;
7.4. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui Skyriaus darbo planus, pasiūlymus ir ataskaitas apie atliktą darbą ir dalyvauja rengiant metines Skyriaus veiklos ataskaitas;
7.5. įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus, Administracijos direktoriaus įsakymų, Kolegijos nutarimų, Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, susijusių su įstaigų veikla, projektus ir atsako už priimtų įsakymų, sprendimų ir kitų norminių teisės aktų įgyvendinimą;
7.6. koordinuoja, analizuoja, tiria ir įvertina įstaigų vadybinę veiklą, sportininkų rengimo darbą, vykdo veiklos priežiūrą ir apskaitą, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl įstaigų veiklos tobulinimo, likvidavimo ar reorganizavimo, įstaigos darbuotojų kompetencijos;
7.7. nagrinėja įstaigų, organizacijų ir asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus dėl įstaigų veiklos ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiksmingų priemonių išaiškintiems ar nurodytiems darbo trūkumams ir pažeidimams pašalinti;
7.8. tvarko Savivaldybės kuruojamų sporto organizacijų informacinę duomenų bazę, teikia kūno kultūros ir sporto institucijoms ir visuomenei informaciją apie įstaigų veiklą ir teikiamas paslaugas;
7.9. tvarko Skyriui pavaldžių įstaigų vadovų ir Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų apskaitą, atsako už jų duomenų tikslumą ir teisingumą, dirba su programine įranga "Paskata"
7.10. rengia Skyriui pavaldžių įstaigų vadovų ir Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų įsakymų projektus;
7.11. kaupia, analizuoja ir apibendrina statistinius duomenis Vilniaus miesto kūno kultūros ir sporto klausimais ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
7.12. dalyvauja komisijų darbe;
7.13. renka, analizuoja ir sistemina informaciją, teikia ją Skyriaus vedėjo organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose ir susitikimuose;
7.14. sudaro ir teikia siūlymus Departamentui dėl Vilniaus apskrities archyvui tvirtinti teikiamo dokumentacijos plano;
7.15. tvarko bylas ir jas perduoda Archyvui;
7.16. tvirtina Skyriuje sudaryto ar jo gauto dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą;
7.17. sistemina informaciją ir rengia Kūno kultūros ir sporto renginių kalendoriaus projektą;
7.18. bendrauja su įvairiomis sporto organizacijomis ir įstaigomis, taip pat ir tarptautinėmis;
7.19. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus įstaigų veiklos gerinimo klausimais siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus;
7.20. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-11-28 įsakymu Nr. V-240


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 13

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (Toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijasinformacinių technologijų srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties informatikos srityje ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties bent dvejose žemiau išvardintose srityse:
6.2.1. Oracle duomenų bazės administravimas, SQL užklausos;
6.2.2. Linux operacinėmis sistemomis (RedHat, CentOS), Apache servisai, MySQL DB;
6.2.3. Microsoft SQL duomenų bazės administravimas, SQL užklausos;
6.2.4. Vmware virtualizavimo aplinkos diegimas ir administravimas;
6.2.5. Tinklo, sistemų stebėjimo ir analizės (SIEM) įrankių naudojimas.
6.3. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;
6.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu, kitą užsienio kalbą (rusų) - ne žemesniu kaip A2 lygiu;
6.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sugebėti pavestą darbą atlikti visai savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6.7. išmanyti raštvedybos taisykles;
6.8. žinoti pagrindines užsienio politikos aktualijas, Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus;
6.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
6.10. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. yra atsakingas už ministerijos duomenų saugos nuostatuose jam priskirtas informacines sistemas;
7.2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų duomenų bazes, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.3. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, teikia pasiūlymus jai vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.4. administruoja, konfigūruoja, prižiūri rezervinio kopijavimo techninę ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus, atlieka informacinių sistemų rezervinį kopijavimą pagal ministerijos duomenų saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus, stebi, kad kopijos būtų atliekamos laiku, tikrina rezervinių kopijų atstatomumą;
7.5. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų Web servisus, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.6. teikia pasiūlymus dėl priskirtų informacinių sistemų tobulinimo, naujų diegimo;
7.7. konsultuoja Informacinių sistemų naudotojų aptarnavimo skyrių priskirtų informacinių sistemų klausimais;
7.8. užtikrina incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metodiką;
7.9. rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių priemonių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
7.10. planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlieka eksperto funkcijas viešųjų pirkimų pasiūlymams vertinti;
7.11. vyksta į diplomatines atstovybės spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu;
7.12. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;
7.13. atlieka kitus skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 870652586, urm@urm.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 4-869


VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos gerinimo departamento (toliau - Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus (toliau -Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta funkcijoms, susijusioms su konkurencijos politikos formavimu ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kompetencijai priskirtose srityse valstybės pagalbos klausimų koordinavimu.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - konkurencijos politikos formavimo ir valstybės pagalbos klausimų koordinavimo.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės studijų krypties;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį konkurencijos teisės, įmonių teisės, konkurencijos politikos formavimo arba valstybės pagalbos teikimo srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, konkurencijos teisės taisykles, su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus;
6.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų konkurencijos klausimais projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, įskaitant teisės aktų, susijusių ES teisės aktų įgyvendinimu, projektų rengimą, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su konkurencijos politikos formavimu;
7.2.dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, numatomo teisinio reguliavimo poveikiokonkurencijai vertinimo procedūras;
7.3. analizuoja teisės aktų projektųnumatomo teisinio reguliavimo poveikį verslo sąlygoms ir konkurencijai;
7.4. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie konkurencijos politikos iniciatyvas skleisti;
7.5. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kitomis suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis konkurencijos politikos formavimo, valstybės pagalbos klausimais;
7.6. ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai konkurencijos politikos klausimais, dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su konkurencijos politikos formavimu, veikloje;
7.7. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus (darbuotojus) konkurencijos politikos klausimais;
7.8. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
7.9. konsultuoja Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) valstybės pagalbos klausimais, dalyvauja renkant informaciją apie Ūkio ministerijos įgyvendinamas valstybės pagalbos schemas ir teikiant šią informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms;
7.10. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais konkurencijos politikos klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos;
7.11. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
7.12. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.13. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

VI ŠIAIS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Perspektyvinio planavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2014 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. V-420

PERSPEKTYVINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Kelių direkcija) Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - organizuoti, užsakyti ir kontroliuoti valstybinės reikšmės kelių projektavimo paslaugas ir taisymo, tiesimo bei kelio statinių remonto darbus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis yra valstybinės reikšmės kelių plėtra (kelių projektavimas, darbų atlikimas), specialioji veiklos sritis - valstybinės reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektų rengimo paslaugų ir šių projektų įgyvendinimo darbų organizavimas, užsakymas, kontrolė ir atitinkamų dokumentų įforminimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties kelių specializacijos (magistro kvalifikacinio laipsnio) arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, statybos techninius reglamentus, Lietuvos standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kelių ir jų statinių projektavimą, tiesimą, taisymą bei statybą ir mokėti juos taikyti skyriaus darbe;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant ar kontroliuojant valstybinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) projektus arba šių projektų įgyvendinimo darbus;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant valstybinės reikšmės kelių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkursų dokumentus ir naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą;

6.5. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus, išduotus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai(gatvės);projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) pareigas;

6.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuterinio programų paketo "Microsoft Office" programomis: "Word", "Excel", "PowerPoint" ir "Access", programa "Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) atliktų darbų aktus ir tai įformina atitinkamais dokumentais;

7.2. tikrina ir tvarko skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) atliktų darbų apmokėjimo dokumentus, įveda duomenis į informacinę sistemą ,,Kelių projektai" ir duomenų bazę ,,Planavimas", atlieka suteiktų paslaugų ir atliktų darbų periodinę apskaitą, rengia mėnesio, ketvirčio ir metines ataskaitas, perduoda duomenis Finansų ir apskaitos skyriui;

7.3. vykdo valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto)) techninių projektų rengimo paslaugų viešuosius pirkimus, kontroliuoja jų atlikimą;

7.4. vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų valstybinės reikšmės kelių (tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto)) projektų įgyvendinimo darbų viešuosius pirkimus;

7.5. rengia skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir darbų techninių specifikacijų (techninių užduočių), tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų, paslaugų teikimo sąlygų ir kitų sąlygų teikėjams projektus ir kitus viešųjų pirkimų dokumentus;

7.6. teikia Viešųjų pirkimų tarnybai skelbimus apie viešuosius pirkimus, naudodamas Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Viešųjų pirkimų monitoringo (stebėsenos) informacinę sistemą;

7.7. nagrinėja gautus teikėjų paklausimus ir pretenzijas dėl vykdomų viešųjų pirkimų ir rengia atsakymų į juos projektus;

7.8. atlieka skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų pasiūlymų ekspertinius vertinimus;

7.9. pagal kompetenciją įgyvendina kelių tiesimo ir rekonstravimo projektų rengimo paslaugų ir šių projektų įgyvendinimo darbų užsakovo funkcijas;

7.10. konsultuoja kelius prižiūrinčių valstybės įmonių darbuotojus kelių projektavimo, tiesimo ir taisymo klausimais;

7.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų prašymus, skundus ir pareiškimus, rengia į juos atsakymus ar jų projektus;

7.12. dalyvauja mokymuose ir kelia savo profesinę kvalifikaciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Perspektyvinio planavimo skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos automobilių kelių direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.Basanavičiaus 36/2, (85)2329605, lakd@lakd.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Lietuvos automobilių kelių direkcija  Vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr. B1-165

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d.

įsakymo Nr. B1-1039

redakcija)

ALYTAUS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Alytaus VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Alytaus VMVT vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės paskirtis - kontroliuoti gyvūnų gerovės, veterinarinių vaistų apskaitos ir naudojimo, pašarų tvarkymo ir laboratorinių tyrimų darbus tarnyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

5 Alytaus VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - gyvūnų sveikatos ir gerovės, pašarų, veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės valstybinės veterinarinės kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties veterinarinės medicinos srityje;

6.3. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi, pašarų, veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės valstybinę veterinarinę kontrolę, gebėti juos įvertinti ir organizuoti jų įgyvendinimą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti pavestą darbą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:

7.1. surenka statistinius duomenis ir kaupia informaciją apie gyvūnų būklę ir laikymo sąlygas;

7.2. dalyvauja ruošiant poįstatyminius aktus, taisykles gyvūnų gerovės klausimais;

7.3. dalyvauja rengiant gyvūnų laikymo, auginimo, treniravimo, skerdimo ir globos pastatų ir įrengimų statybos projektus;

7.4. vykdo gyvūnų laikymo vietų, skerdyklų, gyvūnų gabenimo, prekybos vietų, kitų veterinarinės priežiūros objektų, kuriuose naudojami gyvūnai, kontrolę;

7.5. gavęs pranešimą apie gyvūnų kankinimą ar nepriežiūrą arba pats tai nustatęs, nedelsdamas imasi priemonių;

7.6. kontroliuoja, kad objektuose, kuriuose prekiaujama gyvūnais, būtų laikomasi gyvūnų gerovės įstatymų;

7.7. įvertina transporto priemonių, skirtų vežti gyvūnams, atitikimą ,,Gyvūnų vežimo taisyklėms" ir išduoda nustatytos formos leidimus;

7.8. kontroliuoja, kaip Alytaus miesto ir rajono gyvūnų savininkai (laikytojai) ir naudotojai laikosi Lietuvos Respublikos Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo ir poįstatyminių aktų, atitinkančių gyvūnų gerovės konvencijas ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus;

7.9. kontroliuoja gyvūnų laikymo vietose veterinarinių vaistų panaudojimą gyvūnų gydymui ir jų apskaitą;

7.10. kontroliuoja vidaus rinkai ir eksportui skirtų pašarų gamybos, laikymo, vežimo, tiekimo į rinką ir jų naudojimo atitiktį produktų saugos, kokybės, ženklinimo teikimo ir kitiems privalomiesiems reikalavimams, nustatytosios privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo tvarkos laikymąsi;

7.11. atrenka pašarų mėginius pagal valstybinės veterinarinės pašarų stebėsenos ir kontrolės planą bei importuojamų pašarų mėginius pagal nustatytą tvarką ir dažnumą;

7.12. atlieka ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimą-išregistravimą pašarų ūkio subjektų registravimo informacinėje sistemoje (PUSRIS);

7.13. pagal pateiktus sąrašus atlieka patikras ir išduoda pažymas apie patikrinimų rezultatus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos;

7.14. išduoda veterinarinės praktikos ir veterinarinės farmacinės veiklos licencijas;

7.15. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, esant reikalui surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus;

7.16. vykdo kokybės sistemos kontrolės programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;

7.17. Alytaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimu tiria gyventojų skundus ir pareiškimus gyvūnų gerovės srityse bei pateikia išvadas Viršininkui;

7.18. tobulina savo žinias ir patyrimą, studijuoja ir žino šios srities įstatymus, aktyviai dirba gyvūnų gerovės ir kontrolės darbą;

7.19. pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;

7.20. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Alytaus VMVT Viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus VMVT Viršininkui.
Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Alytus
Kreiptis: (85)2491643, jpetrauskiene@vet.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. B1-896


KĖDAINIŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Kėdainių VMVT)vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą ir efektyvų personalo dokumentų administravimą Kėdainių VMVT.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - personalo valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties arba humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir personalo valdymą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatais ir vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
6.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
7.1. rengia Kėdainių VMVT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - Darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus, analizuoja ir teikia siūlymus Kėdainių VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau - Viršininkas) dėl pareigybių aprašymų keitimo ar papildymo naujomis funkcijomis;
7.2. supažindina Kėdainių VMVT Darbuotojus su pareigybių aprašymais ir kitais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
7.3. suveda Kėdainių VMVT Darbuotojų pareigybių aprašymus ar jų pakeitimus į Valstybės tarnautojų registrą (toliau - VATARAS);
7.4. suveda duomenis į VATARĄ ir Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - VATIS);
7.5. rengia įsakymų dėl Darbuotojų priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, atleidimo iš pareigų projektus, derina ir teikia juos tvirtinti;
7.6. rengia kitų įsakymų projektus personalo, veiklos, komandiruočių klausimais, derina su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriumi ir teikia juos tvirtinti;
7.7. organizuoja atrankas į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas ir rengia su tuo susijusius dokumentus;
7.8. rengia, derina ir teikia tvirtinti Kėdainių VMVT Darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką, įsakymus dėl kasmetinių atostogų suteikimo, atšaukimo iš kasmetinių atostogų ir jų perkėlimo, tikslinių atostogų suteikimo Kėdainių VMVT Darbuotojams;
7.9. Kėdainių VMVT Viršininko pavedimu tiria darbo drausmės pažeidimus ir teikia išvadas dėl drausminių nuobaudų skyrimo;
7.10. verčia iš anglų kalbos į lietuvių kalbą Kėdainių VMVT pateiktus klausimynus iš trečiųjų šalių dėl eksporto reikalavimų įgyvendinimo personalo klausimais ir pagal kompetenciją juos užpildo;
7.11. padeda kitiems Kėdainių VMVT darbuotojams susipažinti su klausimynais iš trečiųjų šalių dėl eksporto reikalavimų anglų kalba;
7.12. rengia, derina ir įformina bei teikia pasirašyti darbo sutartis, pildo darbo sutarčių registravimo žurnalą;
7.13. formuoja Kėdainių VMVT Darbuotojų asmens bylas;
7.14. organizuoja Kėdainių VMVT valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, rengia atitinkamus dokumentus;
7.15. organizuoja naujai priimtų darbuotojų mokymus;
7.16. išduoda Kėdainių VMVT Darbuotojams darbo pažymėjimus;
7.17. vykdo Darbuotojų pažymėjimų išdavimo apskaitą, pildo darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalą;
7.18. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - VATIS) formuoja prašymus išduoti valstybės tarnautojų pažymėjimus ir tvarko jų apskaitą;
7.19. pildo Kėdainių VMVT darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.20. atsako už suminės darbo laiko apskaitos taikymą Kėdainių VMVT;
7.21. atsako už Kėdainių VMVT Darbuotojų darbo (paminų) grafikų sudarymą;
7.22. administruoja gaunamos ir siunčiamos korespondencijos srautus, atsako už jų registrus; pildo registruotų ir neregistruotų pašto korespondencijos formas, pasirašo, teikia jas pašto darbuotojui;
7.23. bendradarbiauja su kitų val tybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, sprendžiant personalo valdymo, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimus;
7.24. konsultuoja Kėdainių VMVT Darbuotojus dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;
7.25. pagal kompetenciją teikia siūlymus Kėdainių Viršininkui personalo valdymo klausimais;
7.26. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir posėdžiuose;
7.27. atsako už jam patikėtas materialiąsias vertybes;
7.28. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Kėdainių VMVT vyriausiąjį specialistą, jam nesant;
7.29. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Kėdainių VMVT Viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kėdainių VMVT Viršininkui.


Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: (85)2491642, amikolaitiene@vet.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Finansų skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo
pirmininko 2014 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. 1V-34
TEISMO FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo finansų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Teismo finansų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vykdyti teismo finansų apskaitos politiką vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei kitais teisės aktais, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoti Finansų skyriaus darbą, užtikrinti tinkamą Finansų skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklossrityje - finansų valdymo ir apskaitos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansinio darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, finansinių ataskaitų teikimą, darbo užmokesčio apskaičiavimą ir išskaitas iš darbo užmokesčio, teismų veiklą, ekonominę bei finansinę veiklą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismuose naudojamomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis (BAFVS, Stekas, VBAMS, VSAKIS), elektronine bankinių operacijų sistema ir kitomis;
6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Finansų skyriaus veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijas:
7.1. planuoti ir organizuoti Finansų skyriaus darbą, atsakyti už tinkamą ir laiku skyriui paskirtų užduočių bei funkcijų įvykdymą, kontroliuoti Finansų skyriui pavestų darbų atlikimą;
7.2. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus;
7.3. užtikrinti buhalterinių įrašų teisingumą, finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų ir turto naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
7.4. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
7.5. rengti ir, teismo pirmininkui pasirašius, laiku pateikti biudžeto vykdymo, finansines ir kitas ataskaitas teisės aktuose nurodytiems subjektams, pagal pareikalavimą - teikti buhalterinės apskaitos informaciją teismo pirmininkui, auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
7.6. vesti banko operacijų, ilgalaikio turto, gautinų ir mokėtinų sumų, paslaugų teikimo, išankstinių ir depozito lėšų ir kitą apskaitą;
7.7. teikti teismo pirmininkui pasiūlymus apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
7.8. vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
7.9. dalyvauti rengiant Teismo strateginius veiklos planus ir projektus, parengiant ekonominius-finansinius apskaičiavimus bei sudarant išlaidų sąmatas pagal ekonominę klasifikaciją;
7.10. kontroliuoti Teismo biudžeto sąmatos įvykdymą, atlikti finansinės būklės analizę apie reikalingus papildomus asignavimus metų eigoje;
7.11. kontroliuoti darbo užmokesčio ir išskaitų iš darbo užmokesčio apskaičiavimą ir pervedimą Teismo darbuotojams, VMI, VSDFV ir kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.12. sudaryti ir pateikti Finansų ministerijai mokėjimo paraiškas;
7.13. vykdyti teisės aktais numatytą proceso dalyvių patirtų išlaidų apskaičiavimą ir išmokėjimą;
7.14. rengti vidaus teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Finansų skyriaus veiklą, projektus;
7.15. teikti teismo pirmininkui išvadas apie inventorizacijos rezultatus;
7.16. užtikrinti Finansų skyriaus dokumentų valdymą, perdavimą į Teismo Archyvą;
7.17. Teikti pasiūlymus teismo raštinės vedėjui rengiant Teismo dokumentacijos planą.
7.18. pavaduoti Finansų skyriaus vyresnįjį specialistą jo atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
7.19. vykdyti kitus teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Daukanto g. 8, 861614151, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Gamybos įrengimų operatorius

Pobūdis: - Plėvelės ir šiukšlių maišų gamybos įrengimo aptarnavimas ir priežiūra.
- Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas.
- Darbo vietos tvarkos palaikymas.
- Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir standartų laikymasis.

- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos iš eilės dieninės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos iš eilės naktinės, 3 poilsio dienos.
Reikalavimai: - Darbo patirtis gamyboje- didelis privalumas.
- Polinkis technikai.
- Atsakingumas, pareigingumas.
- Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją.
- Tikslo siekimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Gamybos įrengimų remonto ir aptarnavimo padalinio vadovas

Pobūdis: PLASTA– viena didžiausių Europoje polietileno atliekų perdirbimo ir plastiko produkcijos gamybos įmonė. Pagrindiniai įmonės gaminiai- įvairūs polietileniniai maišai, parduodami visoje Europoje, polietileniniai vamzdžiai ir plėvelė.
Prie vadovų komandos šiuo metu kviečiamas prisijungti naujas komandos narys.

Darbo pobūdis:

Užtikrinti tinkamą ir efektyvią padalinio veiklą.
Vadovauti techninių darbuotojų komandai. Efektyviai skirstyti užduotis. Vertinti ir motyvuoti pavaldžius darbuotojus.
Užtikrinti savalaikį ir kokybišką gamyklos techninių gamybos įrenginių remontą, profilaktinį aptarnavimą.
Sumažinti gamybos įrengimų gedimų ir techninių avarijų atvejus. Minimizuoti įrenginių prastovas dėl techninių gedimų. Numatyti prevencines priemones.
Dalyvauti įmonės strategijos formavime ir įgyvendinime vadovaujamo padalinio ribose.
Nuolat siekti padalinio veiklos efektyvumo didinimo, pavaldžių darbuotojų darbo kokybės gerinimo.
Teikti ataskaitas vadovybei.
Reikalavimai: Aukštasis techninio/ inžinerinio pobūdžio išsilavinimas.
Ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis įrengimų priežiūros ir remonto ir/arba elektronikos/ mechanikos srityse- privaloma.
Vadovaujamo/ organizacinio darbo patirtis- privaloma.
Elektronikos, mechanikos, elektros, automatikos, šaltkalvio profesinės žinios. Praktiniai įgūdžiai.
Vadybinės/ organizacinės savybės ir įgūdžiai.
Kompiuterinis raštingumas (MS Office).
Anglų k. žinios (raštu ir žodžiu.

Įmonė siūlo:

Visas darbui reikalingas priemones.
Kompetenciją ir rezultatus atitinkantį, kylantį darbo užmokestį.
Tobulėjimo ir saviraiškos galimybes.
Galimybę inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius besikeičiančioje organizacijoje.


Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 180, 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.12

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Pastatų ūkio administravimo specialistas

Pobūdis: Pastatų techninė priežiūra, elektros, vandens ir kitų sistemų priežiūra, smulkus remontas, bendravimas su patalpų savininkais, rangovų kontrolė
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis
Statybinės žinios
Vairuotojo pažymėjimas
Noras dirbti

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus service"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: martynas@domusservice.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Domus service"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Aktyvūs pardavimai Lietuvoje.
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas.
- Komercinių pasiūlymų ruošimas.
- Derybos telefonu/el.paštu.
- Nuolatinės komandiruotės, parodų lankymas.
- Darbas su apskaitos programa Rivilė.
- Kita su pareigomis susijusi veikla.
Reikalavimai: - Išsilavinimas: Aukštasis/Aukštesnysis.
- Darbo patirtis: 2 metai.
- Sugebėjimai: vairuotojo pažymėjimas B kategorijos, geri kompiuteriu įgūdžiai.
- Papildomi sugebėjimai: Darbo patirtis tarptautinėje prekybos srityje. Noras dirbti, mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų stabiliai augančioje įmonėje.
- Kalbos: Lietuvių.
- Privalumai: Kitų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lamida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus g., 8 635 94 397, info@lamida.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Lamida"  Metalo k-cijų montuotojai

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patikimoje statybos įmonėje metalo konstrukcijų montuotojams.
Reikalavimai: Patirtis statybose dirbant su metalo konstrukcijomis, patikimumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g. 8, 860605415, info@janasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Janasta"  Suvirintojai

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patikimoje statybos įmonėje suvirintojams.
Reikalavimai: Patirtis statybose dirbant suvirintoju, sąžiningumas ir darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto g. 8, 860605415, info@janasta.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Janasta"  Vėdinimo įrangos konsultantas

Pobūdis: Darbas su klientais, jų konsultavimas techniniais klausimais, pasiūlymų rengimas, jų įgyvendinimas bei koordinavimas. Padalino vadovo pavestų užduočių atlikimas. Darbas su apskaitos programa Navision Axapta (privalumas)
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas ;
(techninis - privalumas)
Kompiuterinis raštingumas;
Užsienio kalbų (anglų, rusų)žinojimas
Kruopštumas, atidumas, atsakingumas, operatyvumas;
PRIVALUMAS - panašaus darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldos prekyba"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 31-205, 8-46-340314, giedre.ezerskyte@saldosprekyba.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Saldos prekyba"  Naujienų reporteris (žurnalistas)

Pobūdis: Informacijos rinkimas apie transporto pasaulyje vykstančius įvykius, aktualijų sekimas, lankymasis įvykių vietose, apžvalgų ir straipsnių rengimas bei reikalingų iliustracijų parinkimas.
Reikalavimai: - Žurnalistinis arba humanitarinis išsilavinimas;
- Žurnalistinio darbo patirtis;
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- Visuomenės informavimą, žurnalistų etiką reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurospektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 88, 862275933, personalas@cargo.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Eurospektras"  Oracle BI programuotojas (-a)

Pobūdis: Oracle business intelligence 11g sistemos instaliavimas,
Oracle DB 11gR2 instaliavimas,
Duomenų pl/sql scriptais užkėlimas,
Ataskaitų programavimas (XML, XSL, Java),
OLAP kubų ruošimas su Oracle business intelligence BI Administration įrankiu.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas IT srityje,
Geras Oracle RDBMS (11g) išmanymas,
Praktinė Oracle PL/SQL programavimo patirtis,
ETL procesų išmanymas,
Analitinių funkcijų išmanymas (Oracle Analytic functions),
Gebėjimas agreguoti ir analizuoti informaciją, duomenų apdorojimo išmanymas,
Imlumas žinioms ir pasirengimas mokytis,
Orientacija į atliekamų darbų kokybę ir įsipareigojimų vykdymą,
Savarankiškumas, kruopštumas, atidumas.


Mes siūlome

Draugiškų ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
Darbo rinką ir darbo pobūdį atitinkantį atlyginimą;
Darbo vietą patogioje miesto dalyje, netoli centro (Žalgirio g.), be parkavimo problemų;
Lankstų darbo grafiką;
Stalo futbolą ir laisvalaikį su kolegomis pirtelėje, boulinge ar kt.;
Visas darbui reikalingas priemones.Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g., 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Statybų darbų vadovas

Pobūdis: Nepilnai darbo dienai
Vykdomų darbų koordinavimas ir priežiūra;
Bendravimas su užsakovais, projektuotojais, statybos rangovais;
Subrangovų paieška, vykdomų darbų terminų ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: Aukštasis inžinerinis išsilavinimas (statybos);
Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo atestatas
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų statybvietėje žinojimas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Raštvedybos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas - B kategorija;
Tiesioginio vadovavimo objekte darbo patirtis ne mažesnė nei 2 metai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kasmonta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Katkų g.65, 862022334, kasmontos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kasmonta"  Statybos vadovas – sąmatininkas

Pobūdis: Atliekamų darbų priežiūra ir kontrolė
Bendravimas su vadovais, kolegomis dėl vykdomų darbų.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas statybos srityje nuo 1m.
Statybos darbų valdymo patirtis
Gebėjimas dirbti intensyviai ir sistemingai

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Energijos tinklas"
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Dariaus ir gireno 9-3, 865024030, energijostinklas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Energijos tinklas"  Gamybos vadovo

Pobūdis: Projekto darbų organizavimas, medžiagų bei įrangos užsakymas, pavaldžių darbuotojų darbų planavimas bei kontrolė.
Projektų rengimas, dalyvavimas konkursuose, kuriant naujus technologinius sprendimus;
Derybų vedimas, vykdomų projektų valdymas, priežiūra iki realizavimo ir kt.

CV siųskite bendruoju įmonės el.paštu nurodytu info@reklamos4.lt
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas ;
- būtina darbo patirtis;
- gamybos procesų išmanymas, gebėjimas įsisavinti naujus technologinius sprendimus;
- iniciatyvumas, organizaciniai gebėjimai;
- savarankiškumas, aktyvumas, greita orientacija, atkaklumas siekiant tikslo;
Reikalinga ne mažesnė nei 2 m. patirtis srityje Vadovavimas/valdymas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reklamos4"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 4, 868604040, info@reklamos4.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Reklamos4"  Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

Pobūdis: PATVIRTINTALietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 11V-66TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VIRŠININKOPAREIGYBĖS APRAŠYMASI. Pareigybės charakteristika 1.Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyrius) viršininkas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2.Pareigybės lygis - A. 3.Pareigybės kategorija - 14.II. PASKIRTIS4. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau - Inspekcija) teisinės veiklos priežiūrai užtikrinti, Inspekcijos personalo valdymui organizuoti.III. VEIKLOS SRITYS 5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - teisė, personalo valdymas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jamprilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);6.2.turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų teisinio darbo patirtį;6.3. turėti patirties personalo valdymo srityje;6.4. turėti ne mažesnę nei 1 metų teisės aktų projektų rengimo patirtį;6.5.išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, teisinės metrologijos sritį, ir gebėti juos taikyti;6.6.išmanyti Lietuvos Respublikos administracinę, civilinę bei darbo teisę, civilinio ir administracinio proceso teisę ir gebėti taikyti praktiškai, išmanyti teisės doktriną ir teismų praktiką;6.7.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;6.8.mokėti dirbti Microsoft Office programomis;6.9.išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir gebėti jas taikyti;6.10.gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo Skyriaus veiklą;6.11.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.12.gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1.vertina, ar Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų, susijusių su Inspekcijos veikla, projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus, teikia dėl jų savo išvadas bei pasiūlymus ir nustatyta tvarka juos vizuoja;7.2.teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Inspekcijai svarstyti pateiktų teisės aktų, susijusių su Inspekcijos kompetencija, projektų;7.3.pagal savo kompetenciją rengia įsakymų projektus personalo ir veiklos klausimais;7.4.atstovauja Inspekcijai teismuose;7.5.rengia arba vertina ir nustatyta tvarka vizuoja sutarčių ir kitų sandorių, sudaromų įgyvendinant Inspekcijos ūkinę bei finansinę veiklą, projektus;7.6.teikia teisines konsultacijas Inspekcijos viršininkui, struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės taikymo klausimais, susijusiais su Inspekcijos vykdomomis funkcijomis;7.7.nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ar fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, pasiūlymus, paklausimus ir kitus dokumentus, susijusius su Inspekcijos veikla, kuriuose keliamiems klausimams spręsti reikia pateikti teisinę išvadą;7.8.rengia pasiūlymus inspektoriams dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normų taikymo;7.9.pagal savo kompetenciją informuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie naujai priimtus įstatymus ir kitus teisės aktus, jų pakeitimus ir papildymus;7.10.organizuoja priėmimo į karjeros valstybės tarnautojų pareigas konkursus;7.11.užtikrina priimamų į darbą darbuotojų darbo sutarčių rengimą, dirbančiųjų darbo sutarčių pakeitimų įforminimą, registravimą ir apskaitą;7.12.užtikrina duomenų valstybinio socialinio draudimo įstaigai teikimą;7.13.organizuoja valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų išdavimą ir apskaitą, negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;7.14.formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda Inspekcijos Kanceliarijos skyriui valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais; tvarko Valstybės tarnautojų registrą;7.15.apibendrina valstybės tarnautojų mokymo poreikius, sudaro metinius mokymo planus;7.16.dalyvauja organizuojant Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;7.17.koordinuoja kasmetinių atostogų grafikų sudarymą;7.18.sprendžia klausimus, susijusius su priklausančių kasmetinių atostogų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatymu, valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nepertraukiamojo darbo stažo nustatymu;7.19.pagal savo kompetenciją atlieka tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus, teikia išvadas dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo;7.20.kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;7.21.teikia pasiūlymus Inspekcijos viršininkui personalo klausimais;7.22.vykdo kitus Inspekcijos viršininko nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos strateginiai tikslai.VI. šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas8.Skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui.

Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos metrologijos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17/Radvilų g. 4, 2122241, kristina.vagonyte@metrinsp.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Lietuvos metrologijos inspekcija  Ūkio skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Marijampolės pataisos namų

direktoriaus

2014 m. liepos d.

įsakymu Nr.

ŪKIO skyriaus VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 13

II. TIKSLAS

4. Ūkio skyriaus vedėjo (toliau skyriaus vedėjo) pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, vykdant nuteistųjų maitinimą, aprūpinimą maisto produktais ir minkštu inventoriumi taip pat eksploatuojant vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklus, pastatus ir įrengimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis:

5.1. skyriaus darbo organizavimas;

5.2. pavaldžių darbuotojų darbo veiklos kontrolė.

6. Specialioji veiklos sritis:

6.1. įstaigos aprūpinimas materialinėmis vertybėmis;

6.2. buitinių ir komunalinių paslaugų teikimas nuteistiesiems;

6.3. įstaigos energetinio Ūkio valdymas;

6.4. įstaigos darbuotojų saugos organizavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį Technologijos mokslų studijų srities arba Socialinių mokslų studijų srities teisinį išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį darbuotojų saugos srityje;

7.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

7.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

7.7. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

7.8. būti kūrybiškam, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja nuteistųjų maitinimą, aprūpinimą apranga ir patalyne pagal nustatytas normas ir terminus;

8.2. organizuoja valgyklos darbą, kontroliuoja, kad būtų laikomasi sanitarinių-higieninių reikalavimų;

8.3. užtikrinti pataisos namų pareigūnų aprūpinimą uniformine apranga;

8.4. užtikrina, kad būtų nepertraukiamai ir saugiai eksploatuojami vandentiekio, kanalizacijos, elektros, šilumos tinklai, ventiliacinės sistemos;

8.5. kontroliuoja, kad būtų laiku remontuojami pastatai, statiniai ir kitokie įrenginiai;

8.6. koordinuoja bulvių ir daržovių atsargų ruošimą nustatytu kiekiu ir asortimentu;

8.7. kontroliuoja tiekiamų maisto produktų bei kitų įvairių prekių kokybę, asortimentą ir atitikimą nustatytiems reikalavimams;

8.8. organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų konkursus;

8.9. organizuoja ir vykdo statybos ir remonto darbus;

8.10. kontroliuoja įstaigos autoūkio darbą;

8.11. organizuoja darbų vykdymą pagal darbų saugos teisės aktus;

8.12. sudaro darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoja privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoja šių rekomendacijų įgyvendinimą, organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

8.13. rengia įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus arba organizuoja jų parengimą;

8.14. vykdo išankstinę, juridinę viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų kontrolę;

8.15. reikalauja iš skyriaus darbuotojų savalaikio ir kokybiško pareiginių funkcijų atlikimo;

8.16. teikia pasiūlymus dėl geresnio nuteistųjų aprūpinimo maisto produktais, drabužiais ir kitomis pirmojo būtinumo priemonėmis;

8.17. dalyvauja numatant priemones pataisos namų darbo ir valdymo gerinimui;

8.18. gauna ir pateikia informaciją pagal kompetenciją kitiems padaliniams;

8.19. reikalauja ir kontroliuoja, kad visi darbai visuose struktūriniuose padaliniuose būtų atliekami laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui atsakingam už Ūkio skyriaus, Administracijos reikalų skyriaus ir Personalo skyriaus reikalus.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės pataisos namai
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Sporto g. 7, 834370425, info@mpn.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Marijampolės pataisos namai  Užsienio vizitų poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr. 40-322


UŽSIENIO RYŠIŲ SKYRIAUS UŽSIENIO VIZITŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užsienio ryšių skyriaus Užsienio vizitų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Užsienio ryšių skyriaus(toliau - Skyrius) Užsienio vizitų poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės tarybos narių, Mero ir Administracijos vadovų susitikimų su užsienio delegacijų atstovais, atvykstančiaisį Vilniaus miesto savivaldybę ir išvykstančiais į užsienį, organizavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - užsienio vizitų organizavimas ir koordinavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2.turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo užsienio ryšiųkoordinavimo srityje patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių, tarptautinių santykių ir užsienio politikos reguliavimą;
6.4. išmanyti Dokumentųrengimo taisyklių,tarptautinio protokolo reikalavimus;
6.5. mokėtipažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu anglų kalbą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. sudaro oficialių užsienio šalių delegacijų programas, organizuoja jų vykdymą;
7.2. organizuoja užsienio svečių priėmimą Vilniaus miesto savivaldybėje ir kitose vietose;
7.3. rengia ir organizuoja Savivaldybės oficialių delegacijų vizitus į užsienį;
7.4. rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.5. organizuoja Savivaldybės aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis;
7.6. užtikrina Skyriaus funkcijoms atlikti būtinų prekių ir paslaugų pirkimus, kartu su Finansų departamento Apskaitos skyriumirūpinasi, kad būtų atsiskaitoma su organizacijomis, teikiančiomis savivaldybei paslaugas ir prekes, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
7.7. Vilniaus miesto savivaldybės merui arba Administracijos direktoriui įgaliojus, atstovauja Savivaldybei valstybės institucijose, įmonėse, įstaigose bei užsienyje Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.8.nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus,pareiškimus ir Savivaldybės tarybos narių paklausimus bei rengia atsakymus;
7.9. vykdo kitus Poskyrio vedėjo pavedimus ir užduotis, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus;
7.10. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą Poskyrio vyriausiąjį specialistą jo nesant.

VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Investicijų politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. spalio 29 d.
įsakymu Nr. 4-776

INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTO
INVESTICIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir eksporto departamento (toliau - Departamentas) Investicijų politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti investicinę aplinką, teikti pasiūlymus formuojant valstybės investicijų politiką, pagal Skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus, konsultuoti, atstovauti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, o prireikus - Lietuvos pozicijoms Europos Komisijoje.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - verslo aplinkos (investicijų).

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, viešųjų įstaigų valdymą, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
6.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą;
6.4. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", MS "Power Point"
6.7. mokėti rengti teisės aktų projektus, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia teisės aktų, reguliuojančių investicijų politiką ir investicinę aplinką ir kitus klausimus, projektus;
7.2. rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
7.3. kaupia informaciją apie investicinius procesus Lietuvoje ir užsienio valstybėse, analizuoja ekonomines ir socialines priežastis, įtakojančias investicijų aplinką, šią aplinką gerinančių priemonių poveikį ūkio sektorių vystymuisi, stebi investicinių projektų įgyvendinimo eigą;
7.4. dalyvauja koordinuojant viešosios įstaigos "Investuok Lietuvoje" veiklą;
7.5. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su investicijų politika ir investicine aplinka;
7.6. rengia Lietuvos Respublikos ūkio ekonominės ir socialinės būklės apžvalgos dalį apie investicinį procesą ir perspektyvą;
7.7. dalyvauja koordinuojant investicijų skatinimo priemonių klausimus;
7.8. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus ir prašymus;
7.9. teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo iradministravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus ir ES struktūrinės paramos planavimo iradministravimo dokumentus ir teisės aktus; dalyvauja investicijų projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomisvertinimo rezultatų nagrinėjime;
7.10. pagal Skyriaus kompetenciją Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Skyriaus patarėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.11. pagal Skyriaus kompetenciją, Skyriaus vedėjo pavedimu, atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
7.12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas interesantams;
7.13. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir (ar) Skyriaus patarėjo pavedimus, siekiant Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  ES paramos valdymo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-733

UŽIMTUMO RĖMIMO skyriaus Europos Sąjungos PARAMOS VALDYMO POSKYRIO vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Užimtumo rėmimo skyriaus Europos Sąjungos paramos valdymo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Užimtumo rėmimas skyriaus (toliau - Skyrius) Europos Sąjungos paramos valdymo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti Europos struktūrinės paramos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos ir kitų fondų įgyvendinamus projektus (toliau - Projektus), rengti paraiškas Europos Sąjungos (toliau - ES) bei kitų fondų paramai gauti, vykdyti įgyvendinamų ir įgyvendintų ES projektų stebėseną.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - struktūros administravimas ir specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti ne mažesnę nei 6 mėnesių darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;

6.3. išmanyti ES reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES fondų paramos panaudojimą ir Projektų įgyvendinimą, ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių ir kitų fondų lėšų administravimą ir finansavimą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinką, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimą. Būti susipažinusiam su LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo institucijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis;

6.7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

V.ŠIASPAREIGASEINANČIO VALSTYBĖSTARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia nustatyta tvarka projektus paramai iš ES struktūrinių, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų gauti;

7.2. koordinuoja ESF projektų įgyvendinimą ir jiems nustatytų rodiklių pasiekimą;

7.3. organizuoja ir dalyvauja atliekant Projektų įgyvendinimo patikras;

7.4. nustatyta tvarka viešai skelbia ir atsiskaito už Projektų įgyvendinimo rezultatus;

7.5.vykdo suinteresuotų asmenų ir TDB konsultavimą apie ES struktūrinės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių ir kitų fondų paramos gavimo galimybes;

7.6. kontroliuoja projektų veiklų įgyvendinimą ir nustatytų rodiklių pasiekimą, svarsto ir vertina įgyvendinamų projektų eigą ir rezultatus, vykdo įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų stebėseną;

7.7. teikia metodinę pagalbą Projektų administravimo grupėms ir teritorinėms darbo biržoms Projektų įgyvendinimo klausimais;

7.8. laikotarpiu, kai nėra suformuotos Projektų administravimo grupės, vykdo Projektų veiklų įgyvendinimą;

7.9. vykdo pasibaigusių Projektų dokumentų pateikimą tikrinančioms institucijoms;

7.10. rengia pasiūlymų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Projektų rengimo darbo rinkos problemoms spręsti bei socialinei atskirčiai mažinti ir, suderinęs su Teisės skyriumi, galiojantiems įstatymams bei kitiems teisės aktams, reguliuojantiems darbo rinką, rengti ar keisti projektus bei teikia juos Skyriaus ir Poskyrio vedėjams;

7.11. rengia medžiagą informaciniams leidiniams ESF įgyvendinimo klausimais;

7.12. bendradarbiauja su kitais Lietuvos darbo biržos struktūriniais padaliniais ir teritorinėmis darbo biržomis, siekiant įvykdyti Lietuvos darbo biržos funkcijas ir gautus pavedimus;

7.13. teikia metodinę pagalbą Projektų administravimo grupėms ir teritorinėms darbo biržoms Projektų administravimo klausimais;

7.14. bendradarbiauja su įgyvendinančiosiomis institucijomis Projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

7.15. vykdo kitas funkcijas, susijusias su Projektų įgyvendinimu.

7.16. nagrinėja raštus, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymų projektus;

7.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Lietuvos darbo biržos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 3A, (85)2745883, info@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Lietuvos darbo birža  Jurbarko skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

JURBARKO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jurbarko skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Jurbarko skyriaus (toliau - Skyriaus) ) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti nepasirengusius darbo rinkai nemotyvuotus, pasirengusius darbo rinkai nemotyvuotus ir nepasirengusius darbo rinkai motyvuotus mokytis asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką; teikti darbo rinkos paslaugas, administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo srityje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis, priskirtus Tauragės teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymu (toliau - aptarnaujami asmenys), apie:

7.1.1. Tauragės teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;

7.1.2. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes;

7.1.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;

7.1.4. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;

7.1.5. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;

7.1.6. Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;

7.2. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;

7.3. konsultuoja aptarnaujamus asmenis profesinio mokymo srityje;

7.4. konsultuoja aptarnaujamus asmenis, taikydamas individualius ir grupinius metodus, veda konsultavimo grupėse užsiėmimus, tikslinius informacinius susirinkimus, darbo klubo užsiėmimus;

7.5. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

7.6. padeda aptarnaujamiems asmenims planuoti profesinę karjerą, apsispręsti dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, parenka ir padeda realizuoti priemones jiems pasiekti;

7.7. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:

7.7.1. kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą - parengia individualius užimtumo veiklos planus, atsižvelgdamas į jų asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;

7.7.2. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;

7.8. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:

7.8.1. tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;

7.8.2. supažindina aptarnaujamus asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;

7.8.3. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.8.4. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;

7.8.5. gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.9. atrenka tinkamus Priemonių dalyvius pagal patvirtintus Priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašus, Priemonių įgyvendinimo programas, Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašus ir siunčia juos dalyvauti Priemonėse;

7.10. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;

7.11. savarankiškai planuoja jam nustatytų mėnesio užduočių vykdymo įgyvendinimą;

7.12. vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas;

7.13. rengia ir išduoda pažymas bedarbiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

7.14. bendradarbiauja su kitais Darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;

7.15. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.15.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.15.2. kitų jo kompetencijos klausimų;

7.16. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;

7.17. teisės aktuose nustatyta tvarka rengia, tvarko ir apskaito jo kompetencijai priskirtus dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą bei perdavimą į archyvą;

7.18. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus;

7.19. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, registruoja, perduoda juos tiesioginiam vadovui;

7.20. nuolat kelia savo kvalifikaciją;

7.21. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;

7.22. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos vadovų ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės teritorinė darbo birža
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Stoties g.9, (8446)61750, info.tauragestdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Tauragės teritorinė darbo birža  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus

2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 05/3K-22

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - kontrolės ir audito tarnyba) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11

II. PASKIRTIS

4. Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto (toliau - vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga atlikti Jonavos rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinius, teisėtumo ir veiklos auditus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje - audito ir kontrolės - srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, biudžeto sandarą, savivaldybės turto ir piniginių fondų programų valdymą, finansų apskaitą, savivaldybės administravimo subjektų ir kontroliuojamų įmonių veiklą;

7. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų arba apskaitos studijų krypties išsilavinimą;

8. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą viešojo sektoriaus finansų, apskaitos, audito arba ekonomikos srityse;

9. Gebėti naudoti, kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti audito ar patikrinimų metu surinktą informaciją, rengti auditų ataskaitas, pateikti išvadas, pasiūlymus, sprendimų projektus;

10. Išmanyti viešojo sektoriaus subjektų auditų atlikimo tvarką, INTOSAI ir tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, audito atlikimo metodikas ir procedūras, mokėti juos taikyti praktiniame darbe;

11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

12. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir audito grupės darbą.

13. Mokėti dirbti kompiuteriu - Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

14. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu savarankiškai arba grupėje atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, kitus patikrinimus;

15. Paskirtas auditą atliekančios grupės vadovu, formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų veiksmus;

16. Atlikęs auditą, kitokį patikrinimą apibendrina surinktą medžiagą, suderinęs su Savivaldybės kontrolieriumi parengia audito ataskaitą, audito išvadą pagal Valstybinio audito, tarptautinių audito standartų ir teisės aktų reikalavimus, atskleidžia audituojamų subjektų veiklos tobulinimo galimybes, teikia rekomendacijas, sutvarko audito darbo dokumentus ir kitus dokumentus;

17. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia Savivaldybės kontrolieriaus išvadų dėl pateiktų tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, naudojimo, grąžinimo galimybių, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas projektus;

18. Finansinio ar veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms;

19. Finansinio ar veiklos audito metu nustatęs valstybės ar savivaldybės lėšų ir turto apskaitos pažeidimą, turėjusį reikšmingos įtakos institucijos ar įstaigos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių ir (ar) kitų ataskaitų duomenų teisingumui, ar nustatęs reikšmingą valstybės ar savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo pažeidimą, nedelsiant apie tai praneša Savivaldybės kontrolieriui, rengia medžiagą, reikalingą Savivaldybės kontrolieriaus sprendimui priimti;

20. Kontroliuoja, kaip įgyvendinamos finansinio ir veiklos audito metu subjektams pateiktos rekomendacijos, atlieka kontrolinius, poauditinius patikrinimus;

21. Teikia siūlymus Savivaldybės kontrolieriui dėl Savivaldybės kontrolieriaus (kontrolės ir audito tarnybos) metinio veiklos plano ir veiklos ataskaitos;

22. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės tarybos Administracinei komisijai;

23. Supažindina pasirašytinai ar suderina su audituojamo subjekto vadovybe ar jos įgaliotais asmenimis atliktų auditų ar patikrinimų ataskaitų projektus;

24. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

25. Atlieka kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti strateginiai Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

26. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.

-----------------------------------------------Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Jonava
Kreiptis: Žeimių g.13, 8349560086, sigita.cepiene@jonava.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Santechnikas

Pobūdis: Vandendiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų, santechnikos prietaisų montavimas.
Reikalavimai: Bendras supratimas apie statybas
Stiprus atsakomybės jausmas
Noras dirbti ir tobulėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stagneda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868744654, info@stagneda.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Stagneda"  Šaltkalvis

Pobūdis: Siūlome darba socialiai atsakingoje įmonėje.

Laiku mokama atlyginima ir geras darbo salygas.

Šaltkalvis/gręžėjas

-Kiaurymių gręžimas;
-Šlifavimas;
-Krovinių pakrovimas/iškrovimas;
Reikalavimai: -Brėžinių skaitymas;
-Atsakingumas;
-Kruopštumas;
-Teisingas požiūris į darbą;
-Punktualumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abepa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiveriu g. 150, 865068818, info@abepa.lt
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Abepa"  Baldinių detalių dažytojas

Pobūdis: MDF plokščių, medžio masyvo, faneros gruntavimas, dažymas, beicavimas, lakavimas, patinavimas.
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis, noras dirbti, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, + 370 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  Vairuotojas

Pobūdis: Autovežio vairuotojas.
Darbas europoje. Reisas 3-5 savaitės.
Autovežis 9 vietų.
Reikalavimai: Darbo patirtis dirbant autovežiu.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Štaro įmonė
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865539955
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie A. Štaro įmonė  Baldų gamybos vadovas-technologas

Pobūdis: Baldų gamybinių brėžinių ir technologinių sertifikacijų ruošimas.Darbuotojų darbo planavimas, koordinavimas ir motyvavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis medienos ar baldų gamybos pramonėje. Geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis, organizuotumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti veiklą, atsakingumas.
Mokėsime konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, + 370 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  Stalius-baldžius

Pobūdis: Korpusinių ir iš medžio masyvo baldų gamyba. Pjovimas, frezavimas, laminavimas, surinkimas ir montavimas objekte.
Reikalavimai: Darbo patirtis, brėžinių skaitymas, technologijų išmanymas, furnitūros montavimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV projects"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės, + 370 612 99423, zydra@rvprojects.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RV projects"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų skaičiavimas. Projektų vertinimas ir analizė.
Reikalavimai: Darbas su ProSama programa.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Buhalteris

Pobūdis: Buhalterinė apskaita statybos įmonėje.
Reikalavimai: Patirtis, mokėjimas vykdyti apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki atskaitomybės sudarymo.
Organizaciniai sugebėjimai, greita orientacija. Darbas su programa Būtent, Būtenta

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Efektyvus bendravimas su esamais klientais, naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų ruošimas, derybos ir kt.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
Komunikabilumas, atsakingumas, organizaciniai gebėjimai, iniciatyvumas, analitinis mąstymas.
Vairuotojo pažymėjimas.
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas
Mokėti anglų ar rusų kalbą
Atsakingumas, savarankiškumas
Iniciatyvumas bei orientaciją į rezultatą

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vatto EU"
Miestas: Kaunas, klaipėda
Kreiptis: Savanorių 192, 865647909, giedrius@vatto.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Vatto EU"  SEO specialistas

Pobūdis: Vadovo konsultavimas SEO klausimais;
internetinio puslapio optimizavimas;
interneto puslapio SEO analizė;
interneto puslapio pakeitimų vykdymas;
esamų, naujų interneto puslapio tekstų koregavimas, rengimas;
nuorodų tinklo kūrimas;
lankomumo didinimas;
puslapio populiarinimas.
Reikalavimai: Analitinis mąstymas, iniciatyvumas, kruopštumas, atsakingumas, lankstumas, geri bendravimo ir planavimo įgūdžiai, sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo informacijos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: tgr@info.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Verslo informacijos grupė"  Pardavimo vadybininkas - projekto vadovas

Pobūdis: Aktyvus informacijos paslaugų pardavimas telefonu ir tiesioginio susitikimo metu;
Darbas su esamais ir naujais klientais;
Derybų vedimas;
Užsakymų ir sutarčių klientams rengimas;
Klientų užsakymų administravimas.
Reikalavimai: Darbinė ir gyvenimiška patirtis aktyviai parduodant;
Puikios interneto rinkos žinios, geras internetinių produktų išmanymas;
Verslo rinkos ir joje vykstančių procesų išmanymas;
Asmeninės pardavimo strategijos formavimas;
Naujų alternatyvių pardavimo būdų paieška;
Reprezentatyvus atstovavimas įmonei susitikimuose su klientais;
Iniciatyvumas, kūrybiškumas, stropumas, dinamiškumas, vidinė motyvacija ir visos kitos savybės, dėl kurių Jūs esate YPATINGAS.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo informacijos grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@imoniukatalogai.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Verslo informacijos grupė"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Prekių (vaisiai ir daržovės) pasikrovimas įmonės sandėlyje, išvežiojimas po kavines ir prekybos centrų sandėlius pagrinde Vilniaus mieste.
Darbo pradžia 6.00-7.00 val.

Šešių darbo dienų savaitė.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 1 metų vairuotojo darbo patirtis;
Turėti "C" vairavimo kategorija, gali būti "B" vairavimo kategorija, bet su vairuotojo (ekspeditoriaus) darbo patirtimi;
Be žalingų įpročių, pareigingumas, gebėjimas dirbti fizinį darbą;

Privalumas – elektrokrautuvo vairuotojo pažymėjimas ir ට" kodo turėjimas;

Visos socialinės garantijos;
Laiku mokamas darbo užmokestis;

Įmonės sandėliai Aukštuosiuose Paneriuose, Kirtimų gatvėje.

Jeigu susidomėjote siųskite savo gyvenimo aprašymą arba trumpą prisistatymą
el. paštu: MINDAUGAS@LITBANA.LTDarbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Taksi vairotojas

Reikalavimai: 3m. stazas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zaliju ezeru 20, 863166666, taksi@email.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Vilnius"  Nekilnojamo turto brokeris

Pobūdis: Dirbsi su Nekilnojamo turto pardavimu, nuoma Vilniaus mieste;
Aktyviai bendrausi ir vesi derybas su turto pardavėjais ir pirkėjais;
Kiekvieną dieną susidursi su naujais iššūkiais ir susipažinsi su naujais žmonėmis;
Tobulėsi ir sieksi tapti NT ekspertu;
Klientus konsultuosi Nekilnojamo turto klausimais;
Ruoši sutartis ir komercinius pasiūlymus;
Palaikysi pastovų ryšį su klientais;
Dirbsi savarankiškai, tačiau kartu konsultuosiesi su patyrusiais brokeriais.
Reikalavimai: Būti Brokeriu tau reiškia gyvenimo būdą;
Patinka pardavimo procesas;
Turi sėkmingos patirties su NT pardavimais;
Esi atkaklus ir užsispyręs;
Turi gerus derybinius įgūdžius;
Moki gerai dirbti su kompiuteriu;
Puikiai kalbi lietuvių kalba;
Greitai surandi sprendimą bet kokiai situacijai;
Sugebi dirbti savarankiškai ir komandoje;
Tau patinka bendrauti su žmonėmis;
Turi Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavą automobilį.

Privalumai:
Patirtis nekilnojamojo turto srityje;
Anglų ir rusų kalbos žinios.

Mes jums siūlome:
Atsakingą darbą nuolat augančioje kompanijoje;
Puikias uždarbio ir karjeros galimybes;
Taupysime tavo brangų laiką ir technines užduotis atliksime už tave;
Rūpinsimės naujų klientų paieška;
Pagalbą iš patyrusių brokerių;
Jeigu busi vienas iš stipriausių mes už tave apmokėsime tavo išlaidas;
Nuolatinius mokymus;
Įrankius jūsų produktyviam darbui.

Kita informacija:
Tapk mūsų komandos nariu ir su mumis pasiek savo tikslų greičiau!
Atlyginimas:
2000 - 15000 Lt (atskaičiavus mokesčius)


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Realtoras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: B. Radvilaitės g. 7, 8 682 52558, diana.vengale@uga.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Realtoras"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Transporto įmonė, įsikūrusi Vilniuje, siūlo darbą tolimųjų reisų vairuotojams. Išvažiuojame ir grįžtame su vilkiku, tentinės užuolaidinės puspriekabės. Reisai: Lietuva- Europa-Lietuva.(2-4sav. arba ilgesnės kadencijos) Lietuva-Baltarusija.
Reikalavimai: Reikalavimai: CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas, 95 kodas, viza. Siųsti CV el.paštu info@go-logistics.eu arba skambinti tel. +370 612 18096

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panbaltic solutions"
Miestas: Vilnius, kaunas, panevėžys, utena
Kreiptis: 861218096, info@go-logistics.eu
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Panbaltic solutions"  Kasininkė-skolų administratorė

Pobūdis: Skolų administravimas, sąskaitų likučių derinimas, centrinės kasos operacijos.
Reikalavimai: Darbas Navision programa.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2046 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus Lytagra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 93, 852306335, vilniauslytagra@vilniauslytagra.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus Lytagra"  Konstruktorius - projektuotojas

Pobūdis: Medžio apdirbimo įmonė ieško medinių vasarnamių konstruktoriaus - projektuotojo.
Gyvenimo aprašymą (CV)
siųsti:info@madisonomedis.lt,
Tel: +370 687 79342

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madisonas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ilgakiemis, Tel: 8 687 79342, info@madisonomedis.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Madisonas"  Logistikos vadybininkas (ė)

Pobūdis: Bendra Lietuvos ir Rusijos logistikos įmonė šiuo metu Vilniuje ieško logistikos vadybininko(-ės).

Krovinio dokumentų tvarkymas Rusijos pirkėjams per muitinės tarpininkus;
Prekių eksporto procedūrų per muitinės tarpininkus iš ES ir trečių šalių tvarkymas;
Kontaktų palaikymas su krovinių pirkėjais bei tiekėjais ES, Rusijoje ir kitose NVS šalyse;
Naujų vežėjų paieška bei ryšių su esamais vežėjais, klientais ir partneriais palaikymas;
Esamų krovinių judėjimo organizavimas, aptarnavimas bei kontrolė;
Krovinių vežimo organizavimas jūros, oro bei sausumos transportu;
Transporto judėjimo kontrolė;
Iškilusių problemų visoje grandyje sprendimas.
Reikalavimai: Patirtis ir išmanymas eksporto procedūrų per muitinės tarpininkus ES ir trečių šalių;
Puikios anglų, rusų kalbos žinios raštu ir žodžiu;
Kompetencija ir patirtis transporto logistikos vadybininkės(o) pareigose;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Mokėjimas planuoti ir organizuoti darbus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija;
Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Cargo spedition, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g.5, edvardas305@cargospedition.net
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Cargo spedition, UAB  Žemėtvarkininkas

Pobūdis: Žemėtvarkos projektų priežiūra ir įgyvendinimas;
Savarankiškas darbo organizavimas;
Procedūrų laikymasis pagal teisės aktus;
Bendravimas su projekto dalyviais, valstybinėmis institucijomis;
Susirinkimų organizavimas ir kiti projektui įgyvendinti reikalingi veiksmai.
Reikalavimai: Matininko pažymėjimas (galiojantis);
Bent vienas galiojantis pažymėjimas:
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams;
Žemės reformos;
Žemės konsolidacijos;
Patirtis rengiant bent vieną Žemės paėmimo visuomenės poreikiams, Žemės reformos, Žemės konsolidacijos projektą;
Nepriekaištinga atliktų darbų istorija;
Nemažiau 3 metų patirtis;
Teisės aktų žinojimas ir praktinis jų taikymas;
AutoCAD Map 3D GeoMAP įrankių valdymas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proktera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanų g. 81d, 837456790, info@proktera.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Proktera"  Vyr. valstybinis darbo inspektorius

Pobūdis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigybė yra reikalinga Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) sistemai Lietuvos Respublikoje organizuoti, vadovauti jos veiklai, kad šalyje būtų laikomasi norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravime bei specialiojoje veiklos srityje - darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities, ar socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, ar biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų vadovaujamojo darbo stažą;

6.3. turėti finansų valdymo ir strateginio planavimo patirties;

6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje (jos valdymo struktūrose) egzistuojančias darbuotojų saugos ir sveikatos sistemas, jų teisinę bazę, taip pat Tarptautinės Darbo Organizacijos (TDO) konvencijų, susijusių su VDI veiklos uždaviniais ir funkcijomis, nuostatas; Lietuvos Respublikos darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksų bei valstybinio socialinio draudimo sistemos nuostatas, susijusias su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata; tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas; būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.5. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja VDI darbą, iš valstybės biudžeto gautų asignavimų naudojimą, nustato vidinio audito vykdymo tvarką;

7.2. steigia VDI struktūrinius padalinius ir tvirtina struktūrą, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių nuostatus bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, VDI veikloje naudojamų dokumentų formas (reikalavimai, protokolai, aktai, nutarimai ir kt.);

7.3. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas;

7.4. nustato VDI padaliniams darbo laiko režimus, atsižvelgiant į jų veiklos specifiką;

7.5. nagrinėja piliečių ir asmenų prašymus ir skundus dėl darbo inspektorių veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo;

7.6. leidžia įsakymus, pagal suteiktus įgaliojimus tvirtina norminius teisės aktus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

7.7. nustato draudimo naudoti darbo ir asmenines apsaugines priemones, jeigu jos neatitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, tvarką;

7.8. nustato pakartotino darbdaviui atstovaujančio asmens ar darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai žinių patikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje tvarką;

7.9. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos, taip pat darbo inspektoriams suteiktų teisių realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse bei įstaigai skirtus finansinius resursus;

7.10. nustato VDI veiklos kriterijus, vadovauja strateginių ir metinių įstaigos planų (programų) parengimui bei organizuoja jų įgyvendinimą, numatant priemones, metodus ir tvarką bei paskirstant išteklius;

7.11. organizuoja skundų ir prašymų nagrinėjimą, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, avarijų (kai sužalojami darbuotojai) tyrimą ir asmeniškai vadovauja nelaimingo atsitikimo, profesinės ligos ar avarijos, kai žūsta trys ir daugiau darbuotojų, tyrimui, vadovauja išvadų bei priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti parengimui, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;

7.12. vadovauja Centrinei nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupei, organizuoja nelegalaus (neteisėto) darbo apraiškų atsiradimo sąlygų šalyje nagrinėjimą, problemų šioje srityje apibendrinimą, priemonių ir siūlymų kontrolės įstaigoms, ministerijoms, Vyriausybei nelegalaus (neteisėto) darbo mastams šalyje mažinti rengimą;

7.13. rengia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl norminių teisės aktų, kuriais būtų sustabdyti ir/ar panaikinti valstybės institucijų ar įstaigų sprendimai, prieštaraujantys darbo įstatymams, kitiems darbo santykius reglamentuojantiems norminiams teisės aktams, projektų pateikimo Vyriausybei;

7.14. dalyvauja:

7.14.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais bei jų vykdymu;

7.14.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos posėdžiuose ir teikia savo nuomonę, kai svarstomi klausimai yra susiję su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifais, draudėjų priskyrimo atitinkamai šio draudimo įmokos tarifo grupei ir lėšomis, skirtomis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai;

7.15. įgalioja VDI inspektorius atstovauti VDI kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei teismuose;

7.16. nustato VDI vykdomos visuomenės informavimo ir informacijos teikimo pagal visuomenės paklausimus tvarką;

7.17. pasibaigus kalendoriniams metams, organizuoja darbo inspektorių veiklos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo įstatymų vykdymo analizę, taip pat metinės ataskaitos parengimą, pateikiant ją kasmet iki birželio 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijai su pasiūlymais darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;

7.18. organizuoja kasmetinių TDO konvencijos Nr. 81 "Dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje" įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje ataskaitų bei informacijų, kaip laikomasi kitų šalyje ratifikuotų šios organizacijos konvencijų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo santykiais, parengimą ir jų pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai;

7.19. tvirtina planuojamų tikrinti darbdavių sąrašų sudarymo kriterijus, planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę nustatančias taisykles, nustatytu laikotarpiu planuojamų tikrinti darbdavių sąrašą, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę bei tikrinamų darbdavių atrankos kriterijus nustatančias taisykles;

7.20. įsakymu, nutarimu nurodo įgaliotiems asmenims pašalinti nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų pažeidimus bei nurodo įgyvendinti prevencines priemones darbuotojų saugos ir sveikatos būklei bei darbo įstatymų laikymuisi gerinti;

7.21. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.22. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; VDI ES šalių vyriausiųjų darbo inspektorių komitete, jo darbo grupėse, Tarptautinės darbo inspekcijų asociacijos bei ES darbuotojų saugos ir sveikatos Agentūros renginiuose, kitų šalių atitinkamose institucijose;

7.23. rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų;

7.24. užtikrina VDI metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;

7.25. organizuoja iš valstybės biudžeto gautų asignavimų naudojimą, nustato vidinio audito vykdymo tvarką;

7.26. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą VDI vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.27. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.28. vykdo kitas įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais nustatytas funkcijas bei socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui.
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2668145, personalas@socmin.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus visuomenės sveikatos centro

direktoriaus 2014 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. VK-202

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau - VVSC) Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PaskirtIs

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - užtikrinti VVSC rengiamų ir derinamų teisės aktų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktams, suderinamumą su Lietuvos Respublikos politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje; atstovauti VVSC teismuose ir kitose institucijose.

III. Veiklos sritYs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - Skyriaus veiklos administravimo; teisės.

IV. SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. turėti teisinio darbo patirties sveikatos sistemos institucijoje ar įstaigoje;

6.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu

6.5. turėti patirties atliekant teisės aktų projektų vertinimus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius;

6.8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje bei Europos Sąjungos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą bei pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis ir Lietuvos Respublikos atstovavimą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančiais teisės aktais;

6.9. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;

6.11. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. esant poreikiui vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

7.2. esant poreikiui užtikrina veiksmingą ir savalaikį Skyriaus darbą, teikia siūlymus VVSC direktoriui dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

7.3. esant poreikiui koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, vykdomą veiklą;

7.4. esant poreikiui analizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant VVSC veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

7.7.pagal kompetenciją vertina VVSC rengiamų ir derinamų teisės aktų ir raštų projektus bei teikia dėl jų pastabas ir siūlymus;

7.8. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant VVSC teisės aktų, organizacinių ar informacinių dokumentų, sutarčių, projektus, atlieka jų teisinį vertinimą teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas;

7.9. pagal kompetenciją teikia pastabas bei siūlymus dėl VVSC pateiktų derinti teisės aktų projektų bei siūlymus dėl visuomenės sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir keitimo;

7.10. analizuoja VVSC veiklos teisinį pagrįstumą, nustato klaidas, numato, kaip teisiškai teisingai išspręsti problemas;

7.11. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;

7.12. teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus VVSC direktoriui ir pavaduotojams, skyrių vedėjams ir kitiems darbuotojams teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektų rengimo ir tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjime, atstovauja VVSC teismuose ir kitose institucijose;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

7.15. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

7.16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

7.17. pagal veiklos sritis vykdo kitas funkcijas, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai;

7.18. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

7.19. laiku ir kokybiškai vykdo kitus VVSC direktoriaus, Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriui vedėjui.Atlyginimas: 3330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2124098, info@vilniausvsc.sam.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Vilniaus visuomenės sveikatos centras  Informacijos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-144

INFORMACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tarnyba) hidrometeorologinės informacijos ir paslaugų teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - hidrometeorologijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2. Turėti trejų metų darbo patirtį hidrometeorologijos srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje;
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą;
6.4. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius hidrometeorologinę veiklą, Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO), Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT), Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) ir Europos valstybių meteorologijos tarnybų skaitmeninio orų modeliavimo (HIRLAM) konsorciumo dokumentus vartotojų hidrometeorologinio aptarnavimo ir duomenų politikos srityje;
6.5. Gebėti valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, susijusią su tarnybine veikla, rengti išvadas;
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą;
6.7. Gerai išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų rengimo taisykles;
6.8. Mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office arba Open Office programiniu paketu;
6.9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.10. Mokėti anglų kalbąB1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Organizuoja Skyriaus darbą, nustato veiklos sritis darbuotojams, paskirsto darbą ir jį kontroliuoja, užtikrindamas Skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
7.2. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Tarnybos strategiją hidrometeorologijos paslaugų teikimo srityje, užtikrindamas tinkamą Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimą;
7.3. Kontroliuoja savo kompetencijos ribose Tarnybos padalinių, vykdančių vartotojų aptarnavimą, darbą bei teikia jiems metodinę pagalbą, užtikrindamas teikiamų specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų kokybę;
7.4. Organizuoja visuomenės informavimo apie Tarnybos teikiamas paslaugas planų rengimą ir jų vykdymą, užtikrindamas Tarnybos strategijos hidrometeorologijos paslaugų teikimo srityje įgyvendinimą;
7.5. Rengia teisės aktų, raštų, sutarčių, planų - užduočių ir kitų dokumentų dėl hidrometeorologijos paslaugų teikimo Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniams bei juridiniams asmenims projektus, užtikrindamas Tarnybos funkcijų vykdymą;
7.6. Analizuoja juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus hidrometeorologijos paslaugų teikimo klausimais bei rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas teikiamų specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų ir visuomenės informavimo kokybę;
7.7. Rengia Tarnybos mėnesio bei metų veiklos ataskaitos atskirą hidrometeorologijos paslaugų teikimo vartotojams skyrių;
7.8. Sprendžia savo kompetencijai priklausančius vartotojų aptarnavimo darbo organizavimo ir kontrolės klausimus, užtikrindamas teikiamų specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų ir visuomenės informavimo kokybę;
7.9. Koordinuoja ir pagal kompetenciją organizuoja visuomenės švietimą ir informavimą hidrometeorologijos srityje;
7.10. Koordinuoja hidrometeorologinių informacinių leidinių rengimą ir jų leidybą;
7.11. Organizuoja pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintą tvarką specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų kainų skaičiavimą ir teikia Tarnybos direktoriui įsakymo projektus, užtikrindamas skaidrų specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų kainų pagrindimą;
7.12. Rūpinasi Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, užtikrindamas tinkamą Skyriaus darbuotojų kompetenciją ir teisingą veiklos vertinimą;
7.13. Rengia Skyriaus nuostatų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrindamas Skyriaus veiklos efektyvumą;
7.14. Užtikrina darbo drausmę Skyriuje;
7.15. Vykdo kitus su skyriausfunkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rudnios g. 6, (85)2751194, lhmt@meteo.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba  Migracijos skyriaus Šilutės grupės specialistas

Pobūdis:

MIGRACIJOS SKYRIAUS ŠILUTĖS GRUPĖS
SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Migracijos skyriausŠilutės grupės (toliau - Šilutės grupė) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybė reikalinga priimti piliečius Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelių bei paso išdavimo klausimais, tikrinti pateikiamus dokumentus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybės politikos migracijos srityje užtikrinimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo"
6.3. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
6.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą, užsieniečių teisinę padėtį, kitus su migracijos politikos įgyvendinimu ir policijos veikla susijusius klausimus, darbo santykių reguliavimą, tiesioginių funkcijų vykdymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
7.1. asmeniškai atsako už jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.2. planuoja, organizuoja savo veiklą įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, Ministro pirmininko potvarkius bei programas, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro bei Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Tauragės aps. VPK)viršininko įsakymus ir nurodymus;
7.3. priima ir nagrinėja Lietuvos Respublikos piliečių prašymus dėl asmens tapatybės kortelės, paso išdavimo ar keitimo, išduoda, keičia asmens tapatybės korteles ir pasus bendra ir skubos tvarka, veda jų registrus;
7.4. teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui dėl asmens duomenų patikslinimo, apie vaikų Lietuvos Respublikos pilietybę ir turimą kitos valstybės pilietybę;
7.5. perduoda suklastotus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ikiteisminiam tyrimui dėl dokumentų klastojimo atlikti, teikia informaciją apie suklastotus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus Policijos departamentui, siunčia klastotes sunaikinti į asmens dokumentų išrašymo centrą;
7.6. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka išduoda laikinus pažymėjimus, veda jų registrą;
7.7. skelbia asmens dokumentų išrašymo sistemoje asmens tapatybės korteles ir pasus negaliojančiais;
7.8. priima pranešimus apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, veda juos į registrą;
7.9. prireikus surašo atpažinimo protokolą, siekiant nustatyti asmens tapatybę;
7.10. suformuoja užsakymą dėl asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimo perduoti Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos;
7.11. priima piliečių atsiskaitymus mokėjimo kortele elektroniniu kortelių skaitytuvu;
7.12. pagal kompetenciją tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, asmens tapatybę ir parašo tikrumą;
7.13. dirba su biometrinių duomenų registravimo įranga;
7.14. tikrina asmens dokumentų ir valstybės tarnautojų pažymėjimų siuntas, gautas iš Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
7.15. naudoja, tvarko duomenis, vykdo paiešką policijos registruose, posistemiuose, sistemose, duomenų bazėse ir informacinėse sistemose, reikalingose pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
7.16. teikia institucijoms ir interesantams informaciją Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelių bei paso išdavimo klausimais, vykdo išankstinę interesantų rezervaciją;
7.17. įteikia Lietuvos Respublikos piliečiui pasą, asmens tapatybės kortelę bei įveda į Asmens dokumentų išrašymo sistemą informaciją apie paso, asmens tapatybės kortelės atsiėmimą, pateiktus keisti asmens dokumentus nuvertina ir apie tai atžymi prašyme išduoti (pakeisti) pasą bei asmens tapatybės kortelę;
7.18. sutikrina piliečiui išrašytame asmens dokumente nurodytus duomenis su asmens duomenimis Gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje;
7.19. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmenų kontrolę, kurie per 1 metų laikotarpį neatsiėmė asmens dokumentų, sistemoje skelbia negaliojančiais, apie tai pažymi prašymuose, siunčia naikinti negaliojančius asmens dokumentus į Asmens dokumentų išrašymo centrą;
7.20. siunčia pranešimus asmenims apie rastus asmens dokumentus;
7.21. siunčia į kitas migracijos tarnybas rastus asmens dokumentus pagal jų išdavimo vietą;
7.22. ruošiabylų bei žurnalų priėmimo - perdavimo aktus;
7.23. tvarko bylas ir valstybės rinkliavos už asmens dokumentų išdavimą (keitimą) kvitus;
7.24. pagal iš anksto patvirtintą grafiką budi laisvu nuo tarnybos metu;
7.25. atsako už įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimą ir dokumentų valdymo organizavimą;
7.26. materialiai atsakingas už jam patikėtą turtą;
7.27. ruošia pažymas, vykdo susirašinėjimą su įstaigomis, kitomis migracijos tarnybomis, Migracijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl asmens tapatybės patikrinimo, prašyme išduoti (pakeisti) pasą ar asmens tapatybės kortelęįrašo patikrinimo rezultatus;
7.28. esant tarnybiniam būtinumui gali būti komandiruojamas dirbti į nuotolinę darbo vietą Tauragės apskrities teritorijoje;
7.29. pavestas funkcijas vykdo poilsio bei valstybinių švenčių dienomis, nakties metu bei esant tarnybiniam būtinumui, dirba viršvalandinį darbą;
7.30. vykdo kitus Tauragės aps. VPK Migracijos skyriaus viršininko arba Šilutėsgrupės vyresniojo specialisto vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Šilutės grupės vyresniajam specialistui (statutiniam valstybės tarnautojui).


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Gedimino g. 17/ J. Tumo-Vaižganto g. 105, (8446)20284, edita.auriliene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Migracijos skyriaus specialistas

Pobūdis:

MIGRACIJOS SKYRIAUS
SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Migracijos skyriaus specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 6.

II.PASKIRTIS

4. Specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo klausimais.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -valstybės politikos migracijos srityje užtikrinimas.

IV.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo"
6.3. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;
6.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos pilietybę, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą, užsieniečių teisinę padėtį, kitus su migracijos politikos įgyvendinimu ir policijos veikla susijusius klausimus, darbo santykių reguliavimą, tiesioginių funkcijų vykdymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teisės aktų nustatytais atvejais teikia duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui apie vaikų Lietuvos Respublikos pilietybę ir turimą kitos valstybės pilietybę;
7.2. priima ir nagrinėja Lietuvos Respublikos piliečių prašymus dėl asmens tapatybės kortelės, paso išdavimo ar keitimo, priima dėl jų sprendimus, išduoda, keičia asmens tapatybės korteles ir pasus;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka išduoda laikinuosius pažymėjimus;
7.4. perduoda suklastotus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ikiteisminiam tyrimui dėl dokumentų klastojimo atlikti, teikia informaciją apie suklastotus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus Policijos departamentui, siunčia klastotes sunaikinti į Asmens dokumentų išrašymo centrą;
7.5. tvarko prašymų išduoti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius ir kitus dokumentus kartotekas, formuoja dokumentų bylas, tvarko registrus, bendradarbiauja su apskričių archyvais dokumentų valdymo klausimais;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka pažymi, kad asmens dokumentas negalioja, siunčia negaliojančius asmens dokumentus sunaikinti į Asmens dokumentų išrašymo centrą, tikrina iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautas išrašytų asmens dokumentų pakuotes, nustatę pažeidimų, atlieka patikrinimus;
7.7. priima asmenų pranešimus apie prarastus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
7.8. formuoja užsakymus Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
7.9. siunčia gyventojų registro tarnybai (dėl duomenų įvedimo, patikslinimo) patvirtintas prašymų kopijas;
7.10. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis apie Tauragės rajono gyventojų prarastus asmens dokumentus, įveda duomenis į Asmens dokumentų išrašymo sistemą apie asmens tapatybės kortelės, paso negaliojimą;
7.11. įteikia Lietuvos Respublikos piliečiui pasą, asmens tapatybės kortelę bei įveda į Asmens dokumentų išrašymo sistemą informaciją apie paso, asmens tapatybės kortelės atsiėmimą, pateiktus keisti asmens dokumentus nuvertina ir apie tai atžymi prašyme išduoti (pakeisti) pasą bei asmens tapatybės kortelę;
7.12. atsako už asmens duomenų apsaugą, teisės aktų nustatyta tvarka;
7.13. rengia Migracijos skyriaus bylų bei žurnalų priėmimo - perdavimo aktus;
7.14. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Tauragės aps. VPK) padaliniais, kitomis policijos įstaigomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei kitomis institucijomis;
7.15. ruošia raštus susirašinėjant su įstaigomis, organizacijomis, Asmens dokumentų išrašymo centru prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
7.16. teikia informaciją migracijos tarnybos veiklos klausimais valstybės institucijoms bei interesantams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
7.17. vykdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio komisaro, Tauragės aps. VPK viršininko įsakymus, nurodymus;
7.18. pavestas funkcijas vykdo poilsio bei valstybinių švenčių dienomis, nakties metu bei esant tarnybiniam būtinumui, dirba viršvalandinį darbą;
7.19. esant tarnybiniam būtinumui gali būti komandiruojamas dirbti į nuotolinę darbo vietą Tauragės apskrities teritorijoje;
7.20. tvirtina Tauragės aps. VPK sudarytų ar gautų dokumentų kopijų ar išrašų tikrumą;
7.21. materialiai atsakingas už jam patikėtą turtą;
7.22. vykdo kitus su Migracijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti migracijos skyriaus strateginiai tikslai.VI.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Migracijos skyriaus viršininkui.
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Gedimino g. 17/ J. Tumo-Vaižganto g. 105, (8446)20284, edita.auriliene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Pasvalio rajono policijos komisariato organizacinės grupės specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko

2014 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 50-V-586

PASVALIO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO ORGANIZACINĖS GRUPĖS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pasvalio rajono policijos komisariato (toliau - Policijos komisariatas) organizacinės grupės specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Organizacinės grupės specialisto pareigybė reikalinga ikiteisminio tyrimo bylų archyvui tvarkyti, priimti, saugoti daiktinius įrodymus ir tvarkyti jų apskaitą, tvarkyti nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, nukentėjusiųjų ir įtariamųjų asmenų apskaitą, suvesti duomenis į žinybinius registrus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos administravimo, dokumentų valdymo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialų vidurinį išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, policijos veiklą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"

6.4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo"

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. vykdo nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagų apskaitą, tvarkymą, persiuntimą, archyvavimą;

7.2. vykdo paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimą į policijos komisariato saugyklą, jų saugojimą ir apskaitą bei perdavimą, grąžinimą ir naikinimą;

7.3. tvarko ikiteisminio tyrimo baudžiamosiose bylose daiktinių įrodymų naikinimą;

7.4. atsako už nutrauktų, sustabdytų baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų bylų, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, tvarkymą, archyvavimą, išdavimą iš archyvo, persiuntimą, supažindinimą, saugojimą ir naikinimą;

7.5. saugo statistines korteles;

7.6. pagal kompetenciją rengia pažymas, ataskaitas apie kriminogeninius procesus Pasvalio rajone;

7.7. tvarko duomenis apie nusikalstamas veikas, juos padariusius ir nukentėjusius asmenis, įveda juos į Nusikalstamų veikų žinybinį registrą, koreguoja suvestus duomenis;

7.8. protokoluoja operatyviuosius pasitarimus, bendrus darbuotojų susirinkimus ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.9. vykdo kitus su Policijos komisariato funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti metų veiklos plano tikslai;

7.10. dirba su registrais ir informacinėmis sistemomis, kurių sąrašas ir vykdomos funkcijos priskiriamos Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko nustatyta tvarka;

7.11. nesant vyresniojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) pagal kompetenciją atlieka jo pareigybės aprašymo nestatutines funkcijas, siekdamas užtikrinti pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Policijos komisariato organizacinės grupės vyresniajam specialistui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tulpių g. 60, (845)503207, vaidute.kirsiene@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Logistikos skyriaus specialistas

Pobūdis:

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministerijos

Pakrančių apsaugos rinktinės vado

2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 10-325

PAKRANČIŲ APSAUGOS RINKTINĖS

ŠTABO LOGISTIKOS SKYRIAUS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pakrančių apsaugos rinktinės (toliau - rinktinė) Štabo Logistikos skyriaus (toliau - skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7

II. PASKIRTIS

5. Užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kompiuterinių tinklų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą (technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos kvalifikacinis laipsnis).

7.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro, Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado ir Rinktinės vado įsakymais bei nurodymais kompiuterinės įrangos klausimais;

7.4. išmanyti darbui reikalingą techniką bei įrangą;

7.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

7.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (,,B" kategorija);

7.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. Organizuoja ir kontroliuoja kompiuterinės įrangos remontą, reglamentinę priežiūrą, pagal kompetenciją atlieka kompiuterinės įrangos ir kompiuterių tinklų remonto darbus tam, kad rinktinė būtų aprūpinta tinkama kompiuterine įranga.

8.2. Siekdamas užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą:

8.2.1. atlieka rinktinėje esančių kompiuterinių tinklų administravimą;

8.2.2. rengia įsakymų projektus, ataskaitas, ruošia instrukcijas, informacines atmintines bei kitus dokumentus, susijusius su savo darbo sritimi;

8.2.4. pagal kompetenciją vykdo materialinių vertybių pirkimus, apskaitą ir nurašymus;

8.3. Vykdo pareigūnų mokymus tinkamai naudotis kompiuterine technika tam, kad ši technika būtų tinkamai ir efektyviai naudojama.

8.4. Siekdamas užtikrinti gautos dokumentacijos pavedimų vykdymą laiku, dirba su dokumentų tvarkymo programa ,,Kontora 2000".

8.6. Kontroliuoja sutarčių, susijusių su savo darbo sritimi vykdymą tam, kad būtų laikomasi visų sutartyje numatytų įsipareigojimų.

8.7. Rengia atsakymus į paklausimus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.

8.8. Siekdamas tinkamai vykdyti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, užtikrina tarnybinės dokumentacijos, informacijos apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokių kitų neteisėtų veiksmų.

8.9. Vykdydamas tarnybines užduotis tarnybinėse instrukcijose nustatyta tvarka, tinkamai prižiūri valstybės sienos apsaugos bei saugomų objektų funkcionavimą, užtikrina tarnybinių priemonių naudojimą ir priežiūrą, valdymą, materialinių vertybių ar kito turto tinkamą panaudojimą, eksploatavimą bei apsaugą.

8.10. Vykdo kitus su rinktinės vadovybės, skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos rinktinei pavestos funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Pakrančių apsaugos rinktinė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Gintaro g.1, (846)397863, NCC_lithuania@vrm.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Pakrančių apsaugos rinktinė  Komunikacijos grupės vyresnysis specialistas

Pobūdis:


PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities vyriausiojo

policijos komisariato viršininko

2014 m. lapkričio 25 d.

įsakymu Nr. 40-V-614

KOMUNIKACIJOS GRUPĖS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Komunikacijos grupės (toliau - grupė) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

Pareigybė reikalinga kurti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Šiaulių aps. VPK) įvaizdį, skatinti bendradarbiavimą tarp policijos ir visuomenės, didinti pasitikėjimą policija.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės karjeros tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Valstybės karjeros tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. gerai išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymuose, Šiaulių aps. VPK viršininko įsakymuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose policijos veiklą ir valstybės tarnybą, nustatytomis teisės normomis;

6.2. turėti:

6.2.1. aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

6.2.2. darbo patirtį viešųjų ryšių (komunikacijos) srityje;

6.2.3. teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį, kaip 2 metų vairavimo stažą;

6.3. mokėti:

6.3.1. valdyti ir apibendrinti informaciją, rengti analizes ir išvadas, kompetentingai bendrauti su kitomis institucijomis; žiniasklaidos atstovais;

6.3.2. fotografuoti ir filmuoti, kaupti ir sisteminti informacinę medžiagą;

6.3.3. anglų kalbą ne žemesniu kaip A2 lygiu;

6.3.4. dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;

6.3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia pranešimus žiniasklaidai apie Šiaulių aps. VPK atskleistas nusikalstamas veikas, kriminogeninę situaciją, renginius, akcijas ir prevencinę veiklą;

7.2. fotografuoja ir filmuoja viešuosius ir vidaus renginius, nusikalstamų veikų įvykių vietas, šią informaciją susistemina ir kaupia informacinėse laikmenose, naudoja Šiaulių aps. VPK informaciniame kabinete-muziejuje;

7.3. teisės aktų nustatyta tvarka iš nusikalstamų įvykių vietų surinktą ir parengtą fotografuotą, filmuotą ir susistemintą medžiagą perduoda žiniasklaidos atstovams;

7.4. renka ir sistemina duomenis apie Šiaulių apskrities policijos istoriją;

7.5. rengia konkursus ir akcijas, formuojančias teigiamą policijos įvaizdį;

7.6. organizuoja:

7.6.1. ekskursijas ir renginius Šiaulių aps. VPK informaciniame kabinete-muziejuje;

7.6.2. konkursus, varžybas, kitus renginius;

7.6.3. policijos ir visuomenės šventes;

7.7. stiprina ir plėtoja policijos ryšius su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir judėjimais, rengia bendras priemones ir projektus;

7.8. rengia policijos atvirų durų ir tolerancijos dienas;

7.9. savarankiškai nuolat susipažįsta su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;

7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Šiaulių aps. VPK viršininko ir grupės vyriausiojo specialisto pavedimus, susijusius su šiuo pareigybės aprašymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus grupės vyriausiajam specialistui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 19, (841)397314, alita.vaitekaityte@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Klaipėdos skyriaus II Įmonių poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2013 m. vasario 25 d.įsakymu

Nr. P1-96

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO

KLAIPĖDOS SKYRIAUS II ĮMONIŲ POSKYRIO

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Klaipėdos skyriaus II Įmonių poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyrius) II Įmonių poskyrio (toliau - Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė įsteigta vykdyti Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių mokėtojų aptarnavimu, mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimu ir kontrole.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - mokesčių administravime .

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, administravimą bei kontrolę.

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą.

6.3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

6.4. Mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atlieka visus veiksmus, susijusius su būsimo pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojo įregistravimu/neįregistravimu į PVM mokėtojų registrą.

7.2. Vykdo visus veiksmus, susijusius su naujo PVM mokėtojo poregistracine kontrole, atsižvelgiant į Deklaracijoje "Dėl pirmųjų verslo metų" išdėstytas nuostatas.

7.3. Atlieka operatyvius patikrinimus. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.

7.4. Vykdo ekonominės veiklos nevykdančių PVM mokėtojų identifikavimą ir jų išregistravimą iš PVM mokėtojų registro.

7.5. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Klaipėdos AVMI) nustatyta tvarka ruošia išvadas, pranešimus, priminimus, nurodymus ir kitus dokumentus. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.

7.6. Teikia nustatytos formos ataskaitas, suvestines bei kitą reikiamą informaciją Klaipėdos AVMI vadovybei, kitiems Klaipėdos AVMI padaliniams bei kitoms institucijoms nustatyta tvarka.

7.7. Dalyvauja rengiant Klaipėdos AVMI viršininko įsakymų, taisyklių ir kitų norminių aktų projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, bendradarbiauja su kitais Klaipėdos AVMI padaliniais. Užtikrina rengiamų dokumentų, atliekamų darbų ir jų rezultatų kokybę bei Poskyrio veikloje naudojamų duomenų apsaugą.

7.8. Pavaduoja kitą darbe nesantį darbuotoją.

7.9. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus bei kitas funkcijas, siekiant Klaipėdos AVMI strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: H.Manto 2, 846469205, Klaipedos.apskr@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Utenos rajono agentūros vyresnysis specialistas

Pobūdis:

UTENOS RAJONO AGENTŪROS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Utenos rajono agentūros vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Utenos rajono agentūros vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę, kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veikos srityje - aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo valstybinė kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar miškininkystės krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros ar geografijos, ar gamtos mokslų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą;

6.3. turėtisu aplinkos apsauga susijusio darbo patirties;

6.4. mokėti dirbti su kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Utenos rajone (priskirtuose rajono administraciniuose teritoriniuose vienetuose) vykdo valstybinę aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių (žemės ir jos gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, atmosferos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kt.) naudojimo bei atkūrimo kontrolę, siekiant užtikrinti teisėtumą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje;

7.2. nustatytais atvejais (būdravimo, akcijų ir kt.) reaguoja į gautus pranešimus apie galimai daromus aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimus, ekologines avarijas departamento veiklos teritorijoje, imasi teisinių priemonių pažeidimams išaiškinti, siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn pažeidimą padariusius asmenis;

7.3. kontroliuoja, kaip savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos, fiziniai bei juridiniai asmenys vykdo leidimuose, taisyklėse nustatytus aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo reikalavimus bei nurodymus, laikosi nustatytų taršos normatyvų, įgyvendina aplinkosaugines priemones bei planus;

7.4. pagal sudarytus veiklos planus bei teisės aktų reikalavimus kontroliuoja agentūros vedėjo paskirtų objektų veiklą, susijusią su aplinkos apsauga;

7.4. nustatyta tvarka nagrinėja pateiktą projektinę dokumentaciją ir teikia išvadas;

7.5. nagrinėja bei vertina paraiškas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimų kontroliuojamoje teritorijoje esantiems fiziniams bei juridiniams asmenims išdavimui, pakeitimui, ūkio subjektų pateiktą informaciją apie geriausius prieinamus gamybos būdus, teikia pasiūlymus aplinkos apsaugos reikalavimams leidimuose nustatyti, siekiant užtikrinti teisės aktuose nustatytų departamento uždavinių ir funkcijų įvykdymą;

7.6. vertina žemės ūkio veiklos subjektų valdų (ūkių) atitikimą Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams aplinkosaugos srityje;

7.7. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma išgaunamų gamtos išteklių ir teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai už aplinkos teršimą;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines baudas, taiko kitas administracinio poveikio priemones, registruoja administracinių teisės pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas už aplinkosauginių reikalavimų pažeidimus, tvarko administracines bylas, užtikrina (kontroliuoja) priimtų nutarimų vykdymą, skirtų administracinių baudų bei aplinkai padarytos žalos išieškojimą;

7.9. nustatyta tvarka rengia pretenzijas ir civilinius ieškinius dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, užtikrina jų pateikimą;

7.10. atstovauja (dalyvauja) Utenos rajono agentūrai (departamentui) visuose Lietuvos Respublikos teismuose, teisėsaugos institucijose, antstolių kontorose, hipotekos ir turto registro įstaigose, santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.11. nustatyta tvarka ir laiku įveda duomenis į Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos (AAKIS) duomenų bazę;

7.12. konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis su aplinkos apsauga bei gamtos išteklių naudojimu, atkūrimu, priežiūra ir apsauga susijusiais klausimais;

7.13. padeda rengti agentūros veiklos planus, ataskaitas bei kitą informaciją;

7.14. atsiskaito agentūros vedėjui už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą bei jos rezultatus kontroliuojamoje teritorijoje, siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

7.15. vykdo kitus departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir agentūros vedėjo su agentūros vykdomomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Utenos rajono agentūros vedėjui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Utena
Kreiptis: Metalo g. 11, (8389)68780, r.vijeikiene@urd.am.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas  Nevarėnų seniūnija vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybė administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. A1-2232

NEVARĖNŲ SENIŪNIJOS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau ā€” Savivaldybės administracijos) Nevarėnų seniūnijos vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti valstybės paramos programas bei Europos Sąjungos paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtros programas, perteikti informaciją ir metodinę medžiagą.

III. veiklos sritys

5. Vyriausiojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - žemės ūkio administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis vyriausiojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. išmanyti valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, žemės ūkiui ir kaimo plėtrai teikiamas paramos priemones, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir Savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos (toliau ā€” Nevarėnų seniūnija) veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu ir turėti operacinės sistemos "Microsoft Windows" pagrindus bei sugebėti dirbti su "Word" ir "Exel" dokumentų kūrimo, formatavimo ir apdorojimo sistemomis "Windows" aplinkoje;

6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą.

V. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vykdydamas jam priskirtas funkcijas, vyresnysis specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau ā€” Savivaldybės tarybos) sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Nevarėnų seniūnijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.

8. Vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:

8.1. vykdo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo paraiškų administravimą, registruoja paraiškas žurnale ir pateikia žinyboms nustatyta tvarka;

8.2. tikslina ūkio subjektų banko sąskaitas;

8.3. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ūkininkams;

8.4. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą jauniems ar besikuriantiems ūkininkams apie ūkininko ūkio įregistravimą;

8.5. priima prašymus, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą registruojant žemės ūkio ir kaimo valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau ā€” registras);

8.6. nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriui pateikia formą ,,Prašymų įregistruoti žemės ūkio ir kaimo valdas suvestinė"

8.7. suveda duomenis apie žemės ūkio ir kaimo verslo valdų atnaujinimą į registrą;

8.8. renka, kaupia informaciją ir supažindina savivaldybės Nevarėnų seniūnijos žemdirbius apie paramos įsisavinimą (paraiškų priėmimo laiką, kas priima paraiškas, reikalavimai pareiškėjams ir kt.) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą beiBendrojo programavimo dokumentą;

8.9. vykdo grūdinių ir aliejinių augalų augintojų ataskaitų administravimą;

8.10. informuoja žemdirbius dėl trūkumų išmokoms už paskerstus galvijus gauti;

8.11. informuoja žemdirbius apie ekonominio dydžio vieneto (toliau ā€” EDV) skaičiavimą ir mokesčių mokėjimą pagal EDV;

8.12. dalyvauja respublikiniuose ir rajoniniuose seminaruose, susijusiuose su žemės ūkio klausimais;

8.13. organizuoja Nevarėnų seniūnijoje seminarus, mokymus žemdirbiams;

8.14. suderina pagal žemdirbių prašymus vietą ir laiką kasmetinei žemės ūkio technikos techninei apžiūrai atlikti Nevarėnų seniūnijoje;

8.15. pagal savo kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų, į kurias paskiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, veikloje, patikrose;

8.16. pagal savo kompetenciją vykdo valstybines (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijas;

8.17. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Nevarėnų seniūnijos seniūno žodinius ir raštiškus pavedimus, jei tai neprieštarauja įstatymams;

8.18. pasibaigus einamiesiems metams, sutvarko dokumentus pagal nomenklatūrą ir perduoda specialistui, atsakingam už archyvą;

8.19. Administracijos direktoriaus įsakymu pavaduoja kitą skyriaus specialistą ar Nevarėnų seniūnijos seniūną jo ligos, atostogų, komandiruočių metu ar dėl kitų priežasčių jam nesant darbe;

8.20. sudaro suvestinę apie einamaisiais metais numatomus vykdyti viešuosius pirkimus, organizuoja ir atlieka mažos vertės supaprastintus pirkimus;

8.21. dalyvauja komisijos darbe atliekant Nevarėnų seniūnijos metinę inventorizaciją;

8.22. pildo Nevarėnų seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

8.23. atsako už civilinę saugą Nevarėnų seniūnijoje;

8.24. atsako už savo funkcijų tinkamą ir laiku vykdymą;

8.25. visus klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, privalo suderinti su Nevarėnų seniūnijos seniūnu, o jam nesant darbe, su Savivaldybės administracijos direktoriumi;

8.26. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Nevarėnų seniūnijos seniūnui;

8.27. vyresnysis specialistas privalo nusišalinti nuo visų veiksmų, jei jie gali sukelti interesų konfliktą - apie nusišalinimą pranešti raštu Nevarėnų seniūnijos seniūnui arba Savivaldybės administracijos direktoriui;

8.28. vykdo kitus su Savivaldybės administracijos ar Nevarėnų seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nevarėnų seniūnijos tikslai;

8.29. nutraukus darbo santykius, dokumentaciją ir kitas priemones perduoda perdavimo aktu.

VI. VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Vyresniojo specialisto pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Nevarėnų seniūnijos seniūnui.

Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­Ā­

Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Telšių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Telšiai
Kreiptis: 844456190, ilma.gintaliene@telsiai.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Telšių rajono savivaldybės administracija  1-asis pensijų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriausdirektoriaus
2011 m. gruodžio 19 d. sakymu Nr. V-102

PENSIJŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pensijų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Pensijųskyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti pateiktus (gautus iš priimamojo) dokumentus, nustatyti asmens teisę į valstybinio socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo, našlių ir našlaičių bei valstybines nukentėjusiųjų asmenų ir mokslininkų pensijas (toliau - pensija), kompensaciją už ypatingas darbo sąlygas, transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją (toliau - kompensacija), taip pat vertinti dokumentus, įrodančius iki 1994 metų įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą bei jam prilyginamą stažą (toliau - stažas) bei turėtas draudžiamąsias ir joms prilyginamas pajamas (toliau - duomenų kaupimas) ir duomenis vesti į Išmokų taikomąją sistemą, rengti sprendimų dėl pensijų, kompensacijų, skyrimo (neskyrimo), perskaičiavimo ir mokėjimo projektus, skaičiuotistažąbei prognozuojamos pensijos dydį, mokėti pensijas ir kompensacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - dokumentų vertinimas ir duomenų į Išmokų taikomąją sistemą įvedimas, sprendimų projektų dėl pensijų ir kompensacijų skyrimo/neskyrimo rengimas bei pensijų ir kompensacijų mokėjimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais teisės aktais bei Europos Sąjungos teisės aktais, tarpvalstybinėmis sutartimis ir susitarimais socialinio draudimo išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų atlikimu. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius, valstybinių socialinio draudimo pensijų, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, automobilių įsigijimo ir transporto išlaidų kompensacijų skyrimą ir mokėjimą.
6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.4. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Įvertina pensijoms ir kompensacijoms skirti ir mokėti, duomenų kaupimuipateiktus dokumentus ir jų duomenis įvedaį Išmokų taikomąją sistemą.
7.2. Formuoja pensijų, kompensacijų ir duomenų kaupimo bylas, daro pateiktų dokumentų kopijas ir rengia sprendimų skirti (neskirti) pensiją ar/ir kompensaciją ir projektusteikia juos tikrinimui.
7.3. Įvertina pateiktus dokumentus, Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir kitų registrų duomenis, ir jei jie įtakoja pensijos ir kompensacijos skyrimą, perskaičiavimą ir mokėjimą, rengia sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
7.4. Tikrina, ar mokėjimo duomenys korektūrų sąrašuose sutampa su bylų ir Išmokų taikomosios sistemos duomenimis, esant reikalui, koreguoja duomenų neatitikimus, ir teikia juos tikrinimui.
7.5. Įvertina dokumentus ir skaičiuoja pensijų ir kompensacijų nepriemokas/permokas, rengia sprendimų dėl nepriemokų ar permokų susidarymo projektus ir teikia tikrinimui.
7.6. Rengia sprendimų dėl išskaitymų iš pensijų ir kompensacijų projektus remiantis Skyriaus vedėjo sprendimais dėl permokų nustatymo.
7.7. Skyriaus vedėjui pavedus, įrašo į Išmokų taikomąją sistemą duomenis, susijusius su išskaitomis pagal vykdomuosius dokumentus ir Teritorinio skyriaus direktoriaus (įgalioto asmens) sprendimus dėl permokų išieškojimo, rengia pranešimo pensijos gavėjui apie pradėtus vykdyti išskaitymus, projektus.
7.8. Informuoja pensijos gavėją apie pensijos skyrimą, skyrimo termino pasibaigimą.
7.9. Apskaičiuoja stažą bei prognozuojamos pensijos dydį.
7.10. Rengia raštų projektus draudėjams ir archyvinėms įstaigomis išduoti dokumentus, reikalingus pensijai ir/ar kompensacijai skirti.
7.11. Pagal patvirtintą Teritorinio skyriaus dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda į teritorinio Skyriaus archyvą.
7.12. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą ir įgyvendina veiklos plane numatytas priemones, dalyvauja įgyvendinant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
7.13. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos tobulinimo.
7.14. Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
7.15. Bendradarbiauja su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos darbo ministerijos administravimo įstaigų ir Teritorinio skyriaus struktūrinių padalinių specialistais Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
7.16. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja pagal pareigybės kompetenciją kitą Skyriaus specialistą jam neesant darbe.
7.17. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 28, (85)2525414, zita.naveckiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Registrų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus direktoriaus

2013 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-14

(2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V- 106 redakcija)

registro skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriaus (toliau- Utenos skyrius) Registro skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis -B

3. Pareigybės kategorija - 7

II. PASKIRTIS

4. Utenos skyriaus Registro skyriaus (toliau - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti priskirtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau - Registras) duomenų bazėje bei užtikrinti jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - Registro duomenų tvarkymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat su juo susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą ir Registro duomenų tvarkymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizaciją reglamentuojančius teisės aktus bei Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

6.3. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Tvarko savarankiškai dirbančių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Tvarko draudėjų užsienio juridinių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojų ir jų apdraustųjų duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

7.31. Tvarko draudėjų pateiktus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikėjų pagal paslaugų kvitus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje.

7.4. Sudaro draudėjų, baigusių veiklą ir neskolingų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, sąrašus ir teikia juos atsakingam vyriausiajam specialistui. Pagal patvirtintus sąrašus į Registro duomenų bazę įrašo draudėjų pabaigos datas.

7.5. Įrašo informaciją pagal draudėjų pateikiamus raštus į Dokumentų valdymo sistemą apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis.

7.6. Įrašo į Registro duomenų bazę duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis.

7.7. Kontroliuoja pranešimų bei dokumentų pateikimą priskirtų draudėjų reorganizavimo metu ir tvarko jų apdraustųjų asmenų apskaitą.

7.8. Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau - SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais, registruoja priskirtų draudėjų pateiktus SD pranešimus.

7.9. Įrašo nustatyta tvarka SD pranešimuose pateiktus duomenis į Registro duomenų bazę.

7.10. Formuoja ir analizuoja priskirtų draudėjų, laiku nepateikusių SD pranešimų, sąrašus, rengia draudėjams reikalavimus dėl duomenų pateikimo ir teikia atsakingam vyriausiajam specialistui. Kontroliuoja draudėjams duotų reikalavimų vykdymą.

7.11. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Utenos skyriaus finansinei ataskaitai sudaryti pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia vyriausiajam specialistui.

7.12. Skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas.

7.13. Kontroliuoja, ar priskirti draudėjai vykdo patikrinimo aktuose nurodytus reikalavimus dėl SD pranešimų pateikimo.

7.14. Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registro duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

7.15. Formuoja sąrašus apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos socialinio draudimo įmokos už mokestinius metus, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamus deklaracijų už mokestinius metus duomenis. Remiantis šiais sąrašais tvarko savarankiškai dirbančių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje ir apskaito finansinėse ataskaitose.

7.16. Tikrina ir įrašo į Registro duomenų bazę laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti.

7.17. Tvarko ir įrašo/perkelia į Registro duomenų bazę savarankiškai dirbančių asmenų duomenis apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

7.18. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka.

7.19. Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo ir valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutarčių projektus ir teikia juos pasirašyti Utenos skyriaus direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui Skyriaus vedėjui pavedus. ( neteko galios nuo 2014-09-01).

7.20. Išduoda valstybinio socialinio draudimo pažymėjimus bei tvarko jų apskaitą Skyriaus vedėjui pavedus.( neteko galios nuo 2014-09-01).

7.21. Pagal draudėjų ir apdraustųjų prašymus rengia ir išduoda pažymas, susijusias su valstybiniu socialiniu draudimu, įvertinę jų teisėtumą, bei tvarko jų apskaitą Skyriaus vedėjui pavedus.

7.211. Aptarnauja asmenis, įsigyjančius Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles, teikia informaciją apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų pildymo bei nustatytų paslaugų teikimo reikalavimus, apibendrintos informacijos apie paslaugų teikėjus pateikimą Utenos skyriui ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą Skyriaus vedėjui pavedus.

7.22. Teikia informaciją ir konsultacijas draudėjams ir apdraustiesiems apie SD pranešimų pildymą ir pateikimą, finansinių ataskaitų formavimą bei patvirtinimą, įmokų priskaičiavimą ir jų pervedimą į Fondo biudžetą, pažymų, susijusių su valstybiniu socialiniu draudimu, išdavimą, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų išdavimą ir kitais klausimais, susijusiais su valstybiniu socialiniu draudimu bei konsultuoja Utenos skyriaus darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.

7.23. Formuoja, tvarko ir saugo draudėjų bylas ir perduoda jas į Utenos skyriaus archyvą.

7.24. Formuoja bylas ir jose kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius šios pareigybės funkcijų vykdymu, tvarko ir saugo bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Utenos skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

7.25. Formuluoja ir teikia atsakingam vyriausiajam specialistui pasiūlymus dėl programinės įrangos pakeitimų, tvarkant Registro duomenų bazėje priskirtų draudėjų ir apdraustųjų duomenis.

7.26. Informuoja Skyriaus vedėją, vedėjo pavaduotoją ar vyriausiąjį specialistą apie asmenis, įtariamus padarius administracinės teisės pažeidimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, dėl administracinės teisės pažeidimų protokolo surašymo.

7.27. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus Utenos skyriaus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui pavedus.

7.28. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.29.Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.

7.30. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.

7.31. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, taip pat kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Utena
Kreiptis: Aušros g. 45, (8389)62297, rasa.pivoraite@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Centrinės hipotekos įstaigos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr. B1- 155
(Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus
2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. B1-158
redakcija)

PERSONALO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti skyriui pavestas funkcijas ir uždavinius.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas Centrinės hipotekos įstaigos (toliau - įstaiga) personalo ir dokumentų valdymo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbą pagal darbo sutartis, valstybės registrų, įstaigos tvarkomų registrų veiklą, asmens duomenų apsaugą, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus bei viešųjų pirkimų vykdymą;
6.3. turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo ir dokumentų valdymo srityse;
6.4. mokėti dirbti personalo apskaitos ir dokumentų valdymo kompiuterinėmis sistemomis;
6.5. turėti darbo patirties lietuvių kalbos redagavimo srityje;
6.6. išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo apskaitos taisykles;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.8. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia įstaigos direktoriaus įsakymų projektus dėl įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas, atleidimo iš jų, skatinimo, nuobaudų skyrimo, atostogų suteikimo, papildomų poilsio dienų, komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais;
7.2. tvarko įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir perduoda jas į archyvą;
7.3. tvarko personalo administravimo duomenis Valstybės tarnautojų registre (VATARAS), Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) ir apskaitos programoje "Stekas"
7.4. nustatyta tvarka išduoda įstaigos valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbo pažymėjimus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei tvarko jų apskaitą;
7.5. rengia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tikslines atostogas, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.6. organizuoja priėmimą į įstaigos valstybės tarnautojo pareigas;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos filialų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pateikimą bei tinkamą jų įforminimą, rengia įstaigos skyrių tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius apskaitos programoje "Stekas"
7.8. rengia įstaigos veiklos dokumentų projektus personalo valdymo klausimais;
7.9. rengia pažymas apie įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą bei stažą įstaigoje;
7.10. rengia statistikos duomenis bei metines ataskaitas;
7.11. rengia įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planus, teikia juos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai bei pildo valstybės tarnautojų mokymo ataskaitas;
7.12. rengia įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų grafikų projektus, teikia juos derinti įstaigos direktoriui, tvarko atostogų apskaitą ir skaičiuoja nepanaudotų kasmetinių atostogų dalį kompensacijai gauti;
7.13. rengia įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus;
7.14. tvarko jam priskirtus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje "Kontora"
7.15. prireikus pavaduoja dokumentų valdymo sistemą "Kontora" administruojantį darbuotoją;
7.16. dalyvauja tvarkant įstaigos interneto ir intraneto svetaines pagal skyriaus kompetenciją, redaguoja skyriaus rengiamų dokumentų tekstus;
7.17. vykdo kitas įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų bei skyriaus vedėjo pavestas užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Centrinė hipotekos įstaiga
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Tilto g. 17, (85)2313490, info@hipotekosistaiga.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Centrinė hipotekos įstaiga  Informacinės sistemos plėtros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-368INFORMACINĖS SISTEMOS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinės sistemos plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) Informacinės sistemos plėtros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė, priskirta Antrajai projektų valdymo specialistų grupei, reikalinga Skyriaus funkcijų, susijusių su Fondo valdybos taikomąja sistema "Finansų valdymo sistema" (toliau - FVS), kitų Fondo valdybos direktoriaus įsakymu priskirtų taikomųjų sistemų (toliau - Fondo valdybos taikomosios sistemos), programinės įrangos kūrimo, testavimo, diegimo bei jos keitimo Fondo valdyboje, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir kitose Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose (toliau - Fondo administravimo įstaigos), vykdymui, užtikrinant Fondo valdybos taikomųjų sistemų kokybę, jų atitikimą vartotojų poreikiams, Fondo valdybos informacinės sistemos saugumo nuostatams bei galiojantiems norminiams teisės aktams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - informacinių technologijų paslaugų teikime ir specialiojoje veiklos srityje - FVS ir su ja susijusių taikomųjų sistemų kūrime, diegime, priežiūroje ir vystyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
6.2. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Elektroninio parašo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymais bei su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Turėti 1 metų darbo patirtį taikomųjų sistemų programinės įrangos kūrimo srityje.
6.4. Būti susipažinęs su naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai.
6.5. Mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programiniu paketu.
6.6. Būti susipažinęs su Oracle duomenų bazių valdymo sistema, XHTML ir XML bei SOA technologijomis, Java arba kitomis objektinio programavimo priemonėmis, gerai žinoti SQL kalbą.
6.7. Būti gerai susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.8. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Tikrina Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos kokybę ir atitikimą vartotojų poreikiams, jos dokumentacijos bei elektroninės pagalbos atitikimą vartotojų poreikiams.
7.2. Registruoja klaidas, išaiškintas Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos eksploatavimo metu, ir inicijuoja jų taisymą.
7.3. Tikrina Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimų dokumentus, teikia konsultacijas dėl Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinės įrangos pakeitimų versijų instaliavimo ir naudojimo.
7.4. Užtikrina, kad Fondo valdybos taikomųjų sistemų testavimo darbai būtų vykdomi laikantis visų Fondo valdybos direktoriaus įsakymais patvirtintų standartų, tvarkų, procedūrų ir nuostatų, reglamentuojančių programinės įrangos kūrimo procesus bei Fondo valdybos informacinės sistemos saugumą.
7.5. Organizuoja FVS bei kitų Fondo valdybos taikomųjų sistemų projektinių sprendimų ir programinės įrangos kokybės tikrinimą laiku.
7.6. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų vystymo ir klaidų taisymo užsakymų vykdymą bei jų atlikimo kokybės kontrolę laiku.
7.7. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų projektų kūrimą, testavimą ir diegimą, jų atitikimą veiklos reikalavimams laiku.
7.8. Atlieka Fondo valdybos taikomųjų sistemų vystymo ir taisymo užduotis, Skyriaus vedėjui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.9. Renka ir analizuoja gautus pasiūlymus iš Fondo administravimo įstaigų Fondo valdybos taikomųjų sistemų programinei įrangai taisyti ir vystyti, teikia išvadas Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį
7.10. Konsultuoja, rengia metodinę medžiagą bei dėsto Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - valstybės tarnautojai ir darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.11. Teikia pasiūlymus dėl duomenų bazių ir programinės įrangos kūrimo, tvarkymo, plėtros bei darbo organizavimo tobulinimo, kuria naujus bei keičia naudojamus programinius modulius bei duomenų bazių struktūras pagal Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus, konsultuoja Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl programinės įrangos funkcionavimo bei naudojimo.
7.12. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku bei dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
7.13. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.14. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą Fondo valdybos dokumentacijos planą.
7.15. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Fondo valdybos direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį, Skyriaus vedėjui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.16. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją,Fondo valdybos direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.17. Atstovauja Fondo valdybai Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, organizacijose pagal šios pareigybės kompetenciją, Fondo valdybos direktoriui arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.18. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.19. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pagal kuravimo sritį pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2500879, simona.bockute@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Socialinės infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d.

įsakymu Nr. P1-1313

MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTOSOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio departamento Socialinės infrastruktūros priežiūros skyriaus Socialinės infrastruktūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti savivaldybės biudžetinių įstaigų statinių ir įrenginių tinkamą funkcionavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas savivaldybės biudžetinių įstaigų statinių ir įrenginių priežiūros ir tvarkymo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą, galiojantį ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo atestatą, 1 metų darbo patirtį inžinerijos srityje;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, archyvavimą, viešuosius pirkimus, statybos valdymą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų administravimą;

6.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, įgyvendinant priskirtas funkcijas, uždavinius ir priemones;

6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal priskirtas programų priemones vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo skyriaus organizuojamų paprastojo remonto, esant būtinybei, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbų techninę priežiūrą;

7.2. renka, analizuoja ir kaupia informaciją apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pastatų techninę būklę ir lėšų poreikį techninės būklės gerinimui, teikia siūlymus dėl prioritetų, skiriant lėšas įstaigų statinių esminio pagerinimo darbams;

7.3. rengia įvykdytų ar vykdomų priemonių ataskaitas ir teikia skyriaus vedėjui;

7.4. rengia viešųjų pirkimų objektų technines užduotis, dalyvauja konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo ir rengia atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties;

7.5. kontroliuoja projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos techninius reglamentus bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

7.6. tikrina ir pasirašo gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, pažymas, sąskaitas faktūras, visiškai atsakydamas už aktais įformintus darbų kiekius, kainų atitiktį viešųjų pirkimų dokumentams, sutarčių sąlygų vykdymo, lėšų naudojimo kontrolę ir atliekamų darbų normatyvinę kokybę, laiku informuoja skyriaus vedėją apie darbų eigą bei projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas;

7.7. rengia ir teikia projektų inicijavimo paraiškas Investicijų ir ekonomikos departamentui;

7.8. pagal skyriaus kompetenciją įgyvendina kuruojamos srities investicinius ir neinvesticinius projektus;

7.9. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijai priskirtais klausimais;

7.10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikia nuomonę bei atstovauja savo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.11. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, rengia atsakymus į paklausimus;

7.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, spręsdamas su paskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusias problemas.

8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo atestatas


Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijosdirektoriaus
2013 m. gegužės 28d.
įsakymu Nr.40-208


SOCIALINIŲ REIKALŲ IR SVEIKATOS DEPARTAMENTO
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yrakarjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II.PASKIRTIS

4. Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga vykdyti valstybinę (valstybės perduotai savivaldybėms) funkciją - užtikrinti socialinę globą asmenims su sunkia negalia.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2.turėti ne mažesnę kaip 1 metųdarbo patirtį socialinių paslaugų organizavimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) funkciją - užtikrina socialinę globąasmenims su sunkia negalia;
7.2. analizuoja socialinių paslaugų poreikį sunkią negalią turintiems Vilniaus miesto gyventojams ir organizuoja socialinės globos paslaugas asmenims su sunkia negalia;
7.3. rengia viešųjų pirkimų konkursams dėl socialinių paslaugų asmenims su sunkia negalia pirkimo specifikacijas, dalyvauja šių pirkimų procedūrose bei užtikrina reikiamų dokumentų pateikimą;
7.4. organizuoja Socialinės globos skyrimo komisijos darbą;
7.5. sutikrina, ar su prašymu-paraiška pateikti visi reikalingi dokumentai dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;
7.6. teikia svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai prašymus-paraiškas kartu su visais reikalavimus atitinkančiais dokumentais. Komisijos posėdyje patvirtina, kad asmuo atitinka asmens su sunkia negalia statusą;
7.7. jei su prašymu-paraiška gauti ne visi ar neatitinkantys reikalavimų dokumentai, organizuoja šių ar papildomų dokumentų rinkimą;
7.8. rengia Socialinės globos skyrimo komisijos protokolus, sprendimų dėl socialinių paslaugų skyrimo projektus;
7.9. formuoja asmenų, kuriems skirtos socialinės globos paslaugos, bylas;
7.10. rengia siuntimo projektą ir kartu su asmens, kuriam skirtos socialinės paslaugos, byla perduoda į socialines paslaugas teikiančią įstaigą;
7.11. tikrina socialinės globos poreikio vertinimo asmenims su sunkia negalia, gaunantiems socialinės globos paslaugas, pagrįstumą;
7.12. planuoja metinį lėšų poreikį socialinės globos paslaugoms organizuoti asmenims su sunkia negalia ir rengia ataskaitas;
7.13. sutikrina ir vizuoja asmenų su sunkia negalia sąrašą ir skirtos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos sumą;
7.14. sutikrina ir vizuoja sąskaitas faktūras apmokėjimui už ilgalaikę socialinę globą;
7.15. kontroliuoja valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinės globos asmenims su sunkia negalia organizavimui, panaudojimo tikslingumą;
7.16. konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis, nagrinėja jų prašymus, pasiūlymus, paklausimus, skundus, garantuoja savo darbo viešumą, teikia informaciją apie savo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.17. dirba darbo grupėse ir komisijose;
7.18. teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas ir planus;
7.19. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus;
7.20. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldusSkyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032, 2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Teisės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2014 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 6P-8-(1.1)
(Nacionalinės teismų administracijos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 11 d.
įsakymo Nr. 6P-222-(1.1) redakcija)


TEISĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją padėti užtikrinti teismų nepriklausomumą ir organizacinį savarankiškumą, teismų sistemos organizacinės veiklos efektyvumą, užtikrinti tinkamą teisės aktų projektų rengimą bei dokumentų rengimo principų laikymąsi, atlikti teismų veiklos analizę bei siekti, kad Lietuvos teismų sistema veiktų efektyviai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -teisė, specialiojoje veiklos srityje - teismų savivaldos institucijų veiklos užtikrinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Teismų įstatymą, Nacionalinės teismų administracijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, taip pat Konstitucinio Teismo praktiką, Teisėjų tarybos nutarimus, tarptautinės pagalbos sutartis, orientuotis nacionalinėje ir kitose Europos Sąjungos valstybių teisinėse sistemose;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.8. mokėti užsienio kalbą - anglų, vokiečių, rusų arba prancūzų (pažengusio vartotojo lygmuo - B1).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja valstybės institucijų, įstaigų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir teikia siūlymus bei pastabas;
7.2. atlieka teismų administracinės ir organizacinės veiklos tyrimus, analizes, apibendrinimus, išskyrus teisingumo vykdymą, teikia pasiūlymus dėl teismų administracinės veiklos ir organizacinio darbo, susijusių teisės aktų tobulinimo;
7.3. pagal kompetenciją konsultuoja teismus teismų darbo organizavimo ir administracinės veiklos (išskyrus teisingumo vykdymą) klausimais;
7.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia medžiagą Visuotiniam teisėjų susirinkimui, Teisėjų tarybos posėdžiams;
7.5. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus teismų savivaldos institucijų bei teismų veiklos klausimais, dalyvauja juos rengiant, teikia teisines išvadas;
7.6. pagal kompetenciją rengia teismų savivaldos institucijų teisės aktų, sprendimų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus;
7.7. pagal kompetenciją rengia Administracijos direktoriaus įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus, dalyvauja juos rengiant, teikia išvadas dėl kitų Skyrių parengtų teisės aktų projektų;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja Teisėjų tarybos ir kitų institucijų sudaromose darbo grupėse ir komisijose;
7.9. pagal kompetenciją suinteresuotiems asmenims teikia turimą teismų statistinę informaciją;
7.10. pagal kompetenciją atlieka teismų kasmetinius veiklos apibendrinimus;
7.11. nagrinėja Skyriaus kompetencijai priskirtus asmenų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių bei tarptautinėmis institucijomis;
7.13. įgaliojus Administracijos direktoriui atstovauja Administracijai teismų savivaldos institucijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.14. tvirtina Administracijos dokumentų kopijas;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Administracijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė teismų administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 15, 52514186, asta.sermuksnyte@teismai.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Nacionalinė teismų administracija  Visuomenės informavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.1R-346

VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės informavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti teisinio švietimo veikloje (vykdyti visuomenės teisinio švietimo programas ir priemones), informuoti visuomenę apie Teisingumo ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais.

III. veiklos sritIs

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų ryšių.

IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos krypties, politikos mokslų krypties išsilavinimą arba humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, visuomenės informavimo, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir kitus klausimus;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programų paketu, "Internet Explorer" kompiuterine programa;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu (pagal "Europass").

V SKYRIUS

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia teisinio švietimo vykdymo rekomendacijas kitoms institucijoms ir organizacijoms;

7.2. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat gyventojų paklausimus, teikdamas informaciją pagal Teisingumo ministerijos kompetenciją;

7.3. rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl visuomenės teisinio švietimo organizavimo ir gerinimo;

7.4. dalyvauja rengiant visuomenės teisinio švietimo kryptis, tikslus, principus, priemones ir kuriant visuomenės teisinio švietimo sistemą;

7.5. nuolat atlieka visuomenės teisinio švietimo priemonių stebėseną ir rekomenduoja jų tobulinimo priemones;

7.6. kartu su švietimo ir mokslo sistemos atstovais dalyvauja rengiant teisinių žinių mokymo programas bendrojo lavinimo, profesinėms, aukštesniosioms ir aukštosioms mokykloms;

7.7. teikia informaciją visuomenei, institucijoms ir organizacijoms apie Teisingumo ministerijos veiklą;

7.8. vykdo Teisingumo ministerijos interneto ir intraneto svetainių priežiūrą, jų atnaujinimą, informacijos patikimumo ir aktualumo analizę;

7.9. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis ir organizacijomis, žiniasklaida, kompetentingais asmenimis visuomenės teisinio švietimo srityje;

7.10. vykdo Teisingumo ministerijos vidinę komunikaciją - informuoja Teisingumo ministerijos darbuotojus apie Teisingumo ministerijos veiklą, kitus organizacinius klausimus;

7.11. reguliariai, ne rečiau kaip kartą per kalendorinę savaitę, rengia Teisingumo ministerijos siunčiamų pranešimų spaudai suvestinę;

7.12. rengia pranešimus spaudai, publikacijas ir kitus tekstus, susijusius su teisiniu švietimu;

7.13. organizuoja teisinio švietimo renginius;

7.14. vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, teisingumo ministro patarėjų, Teisingumo ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.

--------------------------Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Teisingumo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 30, 2662962, rita.kamarauskiene@tm.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Teisingumo ministerija  Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento ES paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimoministro 2014 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. 3-393BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
ES PARAMOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento ES paramos koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.
II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Susisiekimo ministerijai priskirtoms
2007-2013 m. transporto ir 2014-2020 m. informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos koordinavimo ir veiksmų programų įgyvendinimo funkcijoms vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - ES fondų paramos transporto ir informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių koordinavimo ir panaudojimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių srityse patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, transporto veiklą, valstybės ir užsienio investicijų planavimo ir įgyvendinimo tvarką, valstybės ir ES paramos transporto ir informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių programų pagrindines nuostatas, projektų analizės ir valdymo metodus;

6.4. būti susipažinęs su ES reglamentais, direktyvomis, kitais ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES paramos koordinavimo veiklą;
6.5. mokėti vieną iš pagrindinių ES institucijų darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;
6.7. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
6.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų, dokumentų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. laikotarpių ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijas ir veiksmų programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir teikia siūlymus dėl jų keitimo;
7.2. dalyvauja rengiant 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vidaus procedūrų vadovus, teikia siūlymus dėl jų keitimo, taip pat teikia siūlymus rengiant kitus su ES paramos koordinavimu susijusius dokumentus;
7.3. analizuoja ir vertina Transporto investicijų direkcijos (toliau - TID) ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau - CPVA) teikiamas priskirtos srities projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas;
7.4. atsižvelgdamas į projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitų informaciją ir šių ataskaitų tikrinimo rezultatus, rengia susisiekimo ministro įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus, nustatyta tvarka teikia juos derinti ir pasirašyti;
7.5. inicijuoja įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo paskelbimą Teisės aktų registre ir teikia juos skelbti ministerijos ir ES struktūrinės paramos interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.esinvesticijos.lt;
7.6. pagal kompetenciją koordinuoja priskirtos srities trišalių projektų administravimo ir finansavimo sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimų derinimą ir pasirašymą ministerijoje;
7.7. kaupia informaciją apie planuojamus ir vykdomus projektus, analizuoja jų eigą, lėšų panaudojimą, užtikrina jos aktualumą, dalyvauja rengiant informaciją departamento ir ministerijos vadovybei;
7.8. atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projekto vykdytojams (analizuoja ir vertina iš TID ir CPVA gautas paraiškas asignavimų valdytojui, pažymi ES struktūrinių fondų kompiuterizuotoje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau - SFMIS), teikia Buhalterinės apskaitos skyriui);
7.9. naudodamasis SFMIS duomenimis atlieka išmokų iš ES struktūrinių fondų ir nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų pagal veiksmų programų priemones dydžių stebėseną ir lėšų naudojimo priežiūrą; įtaręs pažeidimą vykdant bendrai finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis projektą,informuoja įgyvendinančiąją instituciją ir siūlo jai atlikti įtariamo pažeidimo tyrimą;
7.10. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
7.11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia informaciją, reikalingą 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. laikotarpių ES struktūrinių fondų veiksmų programų periodinėms, metinėms ir galutinėms įgyvendinimo bei kitoms projektų būklės ir finansinėms ataskaitoms rengti;
7.12. pagal kompetenciją teikia informaciją pareiškėjams / projektų vykdytojams;
7.13. rengia apibendrintą informaciją apie Susisiekimo ministerijos įgyvendinamus projektus, bendrai finansuojamus 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. laikotarpių ES struktūrinės paramos lėšomis, jų būklę, ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimo planų įgyvendinimą ir kitą aktualią su ES paramos koordinavimu susijusią informaciją, užtikrina šios informacijos aktualumą;
7.14. rengia ir teikia atsakingiems darbuotojams aktualią informaciją apie ES fondų teikiamą paramą transporto sričiai, kuri skelbiama ministerijos interneto svetainėje ir interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.esinvesticijos.lt;
7.15. pagal kompetenciją užtikrina vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus pavestų užduočių atlikimo reikalavimus ir teikiamas vadovaujančiosios institucijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;
7.16. vykdo kitas tarpinei institucijai nustatytas funkcijas, būtinas tinkamaminformacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių ES struktūrinės paramos projektų administravimui ir koordinavimui ministerijoje užtikrinti;
7.17. pagal kompetenciją nustatyta tvarka nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.18. saugo pagal skyriui priskirtą kompetenciją gaunamų ir rengiamų ES struktūrinės paramos skyrimo, administravimo, panaudojimo, ataskaitų ir projektų įgyvendinimo dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
7.19. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES paramos koordinavimo klausimais;
7.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393960, audrone.rutkauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2014 m. spalio 13 d.
įsakymu Nr. 3-393BIUDŽETO IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO DEPARTAMENTO
STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Strateginio planavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 metų Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinės paramos panaudojimo strateginiams dokumentams rengti ir siūlymams dėl elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės projektų finansavimo teikti.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros - funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2.turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį informacinės visuomenės plėtros projektų administravimo srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES paramos, transporto, pašto ir elektroninių ryšių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6.4. mokėti bent vieną iš pagrindinių ES institucijų darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;
6.6. gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo paramos gavėjų pasirengimo įgyvendinti projektus, iš dalies finansuojamus ES fondų lėšomis, stebėseną;
7.2. dalyvauja rengiant ir tikslinant elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos planavimo strateginius ir kitus dokumentus, reglamentuojančius lėšų planavimą ir projektų finansavimą;
7.3. dalyvauja rengiant ir teikia pasiūlymus tvirtinti 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos (toliau - Veiksmų programa) priemonių įgyvendinimo planą (2 prioritetas);
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl Veiksmų programos (2 prioritetas) priedo ir jo pakeitimų;
7.5. dalyvauja elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų, finansuojamų 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis, atrankoje;
7.6. dalyvauja rengiant, teisės aktų nustatyta tvarka teikia derinti su įgyvendinančiosiomis institucijomis ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija ir teikia tvirtinti elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektų finansavimo sąlygų aprašus;
7.7. dalyvauja planuojant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektams finansuoti;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja vertinant planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių projektus ir sudarant, teikiant tvirtinti šių projektų valstybės projektų sąrašus;
7.9. dalyvauja planuojant kvietimus teikti paraiškas (2 prioritetas) ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;
7.10. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių Veiksmų programos įgyvendinimą, projektus (2 prioritetas);
7.11. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusias su elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos planavimu;
7.12. teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros projektų finansavimo poreikio;
7.13. dalyvauja rengiant elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus (tarpinstitucinius veiklos planus), pagal kompetenciją koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.14. rengia ir tikslina elektroninių ryšių, pašto, informacinės visuomenės plėtros sričių įstatymų projektus, prireikus rengia ir Vyriausybei teikia Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, rengia susisiekimo ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių projektus;
7.15. nustatyta tvarka dalyvauja komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose;
7.16. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjuiAtlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393960, audrone.rutkauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Teisėkūros ir metodikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 1S-23
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1S-217 redakcija)


TEISĖKŪROS IR METODIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėkūros ir metodikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimą rengiant teisės aktų projektus ir metodinę medžiagą, vertinant kitų institucijų parengtus teisės aktus, analizuojant ir apibendrinant viešųjų pirkimų sistemos problemas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje - viešųjų pirkimų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. turėti patirties rengiant norminių teisės aktų projektus;
6.4. išmanyti Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus bei ES struktūrinės paramos panaudojimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.7. mokėti dirbti su "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.8. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.9. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.analizuoja viešųjų pirkimų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo, siekiantužtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
7.2. dalyvauja vykdant viešųjų pirkimų teisės aktų stebėseną;
7.3. renka, kaupia, apibendrina ir sistemina informaciją apie viešųjų pirkimų reglamentavimą bei viešųjų pirkimų vykdymo praktiką Lietuvoje ir užsienyje;
7.4. teikia pasiūlymus Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) nuomonei dėl Viešųjų pirkimų įstatymo bei su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų taikymo ir vykdymo, taip pat probleminiais viešųjų pirkimų sistemos klausimais formuoti;
7.5. teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
7.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir metodinę medžiagą bei teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.7. pagal skyriaus kompetenciją vertina Tarnybos ir kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia išvadas;
7.8. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja, teikia metodinę pagalbą ES finansinės paramos pareiškėjams, projektų vykdytojams ir kitiems asmenims bei institucijoms, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos valdymo sistemos tobulinimo;
7.9. rengia ir registruoja skyriaus raštus ir dokumentus;
7.10. pagal poreikį dirba su Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinės sistemos Teisės aktų posisteme (TAPIS);
7.11. pagal poreikį pagal skyriaus kompetenciją prižiūri skyriui priskirtą Tarnybos svetainės informaciją;
7.12. pagal skyriaus kompetenciją teikia informaciją Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų specialistams, kontroliuojančioms institucijoms ir kitiems asmenims dėl Tarnybos priimtų teisės aktų, rekomendacijų bei kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų;
7.13. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas;
7.14. skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais atstovauja Tarnybai;
7.15. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio skyriaus veiklą, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, 852197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti perkančiųjų organizacijų pateiktus prašymus dėl sutikimų (taip pat ir dėl sutikimų, kai viešasis pirkimas finansuojamus Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis), numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - Įstatymas) ir rengti išvadas.

III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje - viešųjų pirkimų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklą, valstybės tarnybą bei gebėti juos taikyti;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
6.6. mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.7. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus, rengia išvadas dėl Tarnybos sutikimų Įstatyme nustatytais atvejais (taip pat ir išvadas dėl sutikimų, kai perkančiosios organizacijos vykdo viešuosius pirkimus, finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų);
7.2. nustatęs Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, medžiagą ir / ar turimą informaciją perduoda teisėsaugos ar valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
7.3. nustatęs Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus medžiagą ir turimą informaciją perduota Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl asmenų, atsakingų už Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, patraukimo administracinėn atsakomybėn arba viešojo intereso gynimo;
7.4. išvadas dėl sutikimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo patalpina vidaus administravimo informacinės sistemos posistemės "Prevencija ir kontrolė" dalyje "Sutikimai", o išvadas dėl sutikimų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo paskelbia elektroninėmis priemonėmis per CVP IS;
7.5. rengia, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus atitinkančias, išvadas dėl sutikimų;
7.6. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose;
7.6. sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;
7.7. kaupia, sistemina ir teikia statistinę informaciją apie savo parengtas išvadas dėl sutikimų, kurios reikia skyriaus veiklos planams, ataskaitoms rengti;
7.8. vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. teikia pasiūlymus dėl Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos, teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo, keitimo skyriaus kompetencijos ribose;
7.10. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, 852197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  Ūkio ir pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolieriaus
2014 m.lapkričio 24d.
įsakymu Nr. V- 203

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO ŪKIO IR PIRKIMŲ SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Bendrųjų reikalų departamento Ūkio ir pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygisA.
3. Pareigybės kategorija13.

II. PASKIRTIS
4. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - departamentas) Ūkio ir pirkimų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybės kontrolės atliekamų viešųjų pirkimų teisėtumo ir atitikties pagrindiniams principams laikymąsi, padėti organizuoti Valstybės kontrolės viešuosius pirkimus, konsultuoti Valstybės kontrolės darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje - teisės - ir specialiojoje - viešųjų pirkimų - srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtįviešųjų pirkimų organizavimo ar vykdymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, Valstybės kontrolės veiklą; dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
6.7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekdamas užtikrinti Valstybės kontrolės vykdomų viešųjų pirkimų teisėtumą:
7.1.1. rengia ir dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančių Valstybės kontrolės teisės aktų projektus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;
7.1.2. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentų projektus ir teikia juos Valstybės kontrolės viešųjų pirkimų komisijai ir Valstybės kontrolės mažos vertės viešųjų pirkimų komisijai; pagal kompetenciją teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
7.1.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Valstybės kontrolės atliekamų viešųjų pirkimų skelbimus, vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.2. rengia, derina ir teisiniu požiūriu vertina Valstybės kontrolės sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
7.3. dalyvauja užtikrinant teisėtumą kitiems Valstybės kontrolės struktūriniams padaliniamsorganizuojant ir atliekant viešuosius pirkimus;
7.4. skelbia informaciją apie Valstybės kontrolės atliekamus viešuosius pirkimusValstybės kontrolės interneto svetainėje;
7.5. konsultuoja Valstybės kontrolės valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
7.6. rengia dokumentus ir atstovauja Valstybės kontrolei teismuose, kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose viešųjų pirkimų klausimais;
7.7. nustatyta tvarka rengia turto perdavimo, priėmimo, nurašymo, likvidavimo ir teisinio registravimo dokumentus, derina juos su kitais padaliniais ir institucijomis, atlieka nekilnojamojo turto teisinę registraciją;
7.8. siekdamas įgyvendinti skyriaus tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus departamento vadovams ir (ar) skyriaus vedėjui bei rengia vidaus administracinių ir kitų dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. pagal departamento ir skyriaus kompetenciją rengia išvadas valstybės kontrolieriui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiui teikiamų teisės aktų projektų;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento vadovų ir (ar) skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2666707, ruta.urbaniene@vkontrole.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybės kontrolė  I gyventojų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-593

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

I GYVENTOJŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

III POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) I gyventojų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) III poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui;

7.3. Informuoja Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų ir raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt.
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  I gyventojų patikrinimų skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-593

KONTROLĖS DEPARTAMENTO

I GYVENTOJŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

I POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) I gyventojų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) I poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui;

7.3. Informuoja Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus ir bendrus mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų ir raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti nustatyti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Veiklos procesų vadybos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: VEIKLOS PROCESŲ VADYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. Pareigybės charakteristika1. Veiklos procesų vadybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 14.II. PASKIRTIS4. Veiklos procesų vadybos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga projektiniam valdymui įgyvendinti krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS), projektinį valdymą reglamentuojantiems dokumentams rengti, tobulinti, taip pat projektinio valdymo dalyvių mokymams rengti.III. VEIKLOS SRITIS5. Bendroji veiklos sritis - projektinio valdymo įgyvendinimas KAS.IV. SPECIALIEJI Reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius KAS veiklą, taip pat teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;6.3. išmanyti KAS valdymo principus, struktūrą, karinės veiklos specifiką;6.4. žinoti valstybės ekonominę sistemą, valstybės biudžeto sudarymo principus, būti susipažinęs su strateginio planavimo metodika, turėti žinių išteklių planavimo ir procesinio valdymo srityse;6.5. išmanyti projektinio valdymo veiklos sritį, turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo dalyvaujant projektuose patirtį, gebėti valdyti projektus pagal visuotinai pripažintus projektų valdymo principus;6.6. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, vidaus ir siunčiamuosius dokumentus; gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti savarankiškai;6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer; MS Project;6.9. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 6.10. turėsatitikti teisės aktuose numatytus teisės dirbtiar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. rengia metodinių ir norminių dokumentų, reglamentuojančių KAS projektinio valdymo įgyvendinimą, projektus;7.2. renka informaciją apie projektinio valdymo problemas iš KAS projektinio valdymo dalyvių, jas analizuoja, rengia išvadas ir teikia siūlymus dėl projektinio valdymo optimizavimo; 7.3. rengia projektiniam valdymui optimizuoti būtinų pokyčių planą, koordinuoja jo įgyvendinimą;7.4. organizuoja projektinio valdymo dalyvių mokymą projektinio valdymo įgyvendinimo, jo optimizavimo klausimais;7.5. konsultuoja projektinio valdymo dalyvius projektų valdymo ir jo pokyčių, taip pat finansuojamų iš Europos struktūrinių fondų projektų administravimo klausimais;7.6. pagal poreikį rengia pristatymus ir ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei apie KAS projektinio valdymo veikimą, pranašumus ir problemas;7.7. pagal atliktų analizių išvadas tobulina dokumentus, reglamentuojančius KAS projektinį valdymą;7.8. analizuoja Lietuvos ir užsienio šalių patirtį ir naujoves projektinio valdymo srityje;7.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją Lietuvos valstybės institucijoms, NATO struktūriniams vienetams;7.10. pagal kompetenciją vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Skyriaus ir kitų KAS institucijų ir jų padalinių rengiamų teisės aktų projektų;7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 852735696, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Personalo valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-1057

PERSONALO valdybos PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS

vyriausiojo specialisto

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdybos (toliau - Valdyba) Personalo valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti policijos sistemoje taikomus teisės aktus (Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus ir kt.) personalo valdymo ir bendrais policijos veiklos klausimais; pagal kompetenciją dalyvauti rengiant ir svarstant teisės aktų personalo ir policijos veiklos klausimais projektus; užtikrinti savalaikį ir kokybišką dokumentų, susijusių su policijos sistemos darbuotojų tarnybos bei darbo eiga, rengimą; kaupti ir analizuoti įvairią informaciją policijos personalo valdymo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties atliekant personalo tvarkymo funkcijas personalo administravimo padalinyje;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos sistemos personalo ypatumus, darbo santykių reguliavimą ir vadovautis jais savo veikloje;

6.5. išmanyti teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką;

6.6. gebėti analitiškai mąstyti, analizuoti įvairaus lygio problemas ir rasti optimalius jų sprendimo variantus, greitai orientuotis;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir metodines rekomendacijas;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant įvairaus lygio teisės aktų projektus personalo valdymo, taip pat bendrais policijos veiklos klausimais, atlieka teisės aktų projektų vertinimą;

7.2. rengia dokumentų, susijusių su policijos specializuotų, profesinio mokymo ir teritorinių policijos įstaigų pareigūnų, kuriuos į pareigas skiria (iš pareigų atleidžia) policijos generalinis komisaras, tarnybos eiga ir personalo tvarkymo klausimais, projektus, savalaikiai papildo šių pareigūnų tarnybos bylas reikiamais dokumentais bei duomenimis;

7.3. pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus dėl vidurinės ir aukštesniosios grandies policijos pareigūnų laipsnių suteikimo policijos specializuotų, profesinio mokymo ir teritorinių policijos įstaigų pareigūnams;

7.4. pagal kompetenciją vertina apskųstus ar nustatytus neteisėtus policijos įstaigų vadovų sprendimus, susijusius su pareigūnų tarnybos eiga ir Policijos departamento vadovybei siūlo šių sprendimų pakeitimo būdus;

7.5. nagrinėja vidaus tarnybos sistemos darbuotojų, buvusių pareigūnų, piliečių skundus ir pareiškimus savo kompetencijos klausimais bei teikia savalaikius atsakymus;

7.6. pagal kompetenciją rengia raštų, nurodymų policijos įstaigoms projektus, taip pat raštų projektus kitoms valstybės institucijoms;

7.7. pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos sąlygų ir tvarkos aprašo nuostatas;

7.8. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant šakos kolektyvinės sutarties nuostatas;

7.10. konsultuoja šalies policijos įstaigų personalo padalinius, teikia metodinę pagalbą;

7.11. dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių darbe;

7.12. dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose patikrinimuose;

7.13. pavaduoja skyriaus vyresnįjį specialistą, kuruojantį policijos specializuotas, profesinio mokymo ir teritorines policijos įstaigas, jam laikinai negalint eiti pareigų;

7.14.vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717932, konkursai.personalas@policija.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Kompiuteriu meistras

Pobūdis: Windows serverių aptarnavimo specialistas (Level 3)
Reikalavimai: Šiai pozicijai užimti reikalingas specialistas turi turėti gilų techninį ir visapusį Windows operacinės sistemos supratimą.

Pagrindinės atsakomybės:
Aktyvus administravimo sprendimų bei IT architektūros plėtojimas;
Konfigūracijos, stebėjimo ir automatizavimo įrankių ruošimas bei palaikymas;
Eksploatuojamų IT sistemų auditas bei planavimas, Konfigūravimo,diegimo bei aptarnavimo darbai;
Greitas problemų diagnozavimas bei efektyvus jų sprendimas, siekiant užtikrinti nepriekaištingą vartotojų aptarnavimą;
Gedimų priežasčių nustatymas bei ilgalaikių sprendimų gedimų prevencijai diegimas;
Nuolatinis veiklos procesų efektyvumo didinimas;
Sprendimų, paremtų geriausia praktika siūlymas bei diegimas;
IT palaikymo komandos mokymai;
Įdiegtų sprendimų techninės dokumentacijos rašymas;

Reikalavimai:
Specialistas turi išmanyti Windows serverių administravimą, konfigūravimą, palaikymą bei monitoringą, turi būti orientuotas į IT sistemų stabilumą ir našumą. Turi gebėti pamatuoti, modeliuoti, stebėti ir optimizuoti darbinių IT sistemų infrastruktūros konfigūraciją. Taip pat iš šios pozicijos specialisto tikimės, kad turės gebėjimų daryti techninius naujų IT sistemų diegimų projektus, kurie apima techninės įrangos parinkimą, techninės įrangos, operacinių sistemų ir IT tinklų konfigūravimą, saugos sistemų bei išorinių ugniasienių taisyklių kūrimą.
Reikalavimai:
5 metų patirtis administruojant Windows sistemas;
3 metų patirtis administruojant IT tinklus;
2 metų darbo patirtis su duomenų saugojimo technologijomis;
Gilios Windows OS sistemų, protokolų bei servisų veikimo žinios;
Patirtis dirbant su IT projektais;
Orientacija į savalaikį ir kokybišką darbų atlikimą; Sugebėjimas prisiimti pilną atsakomybę sprendžiant užduotis, išlaikant aukštą IT paslaugų pateikiamumo lygį.
Aukštasis išsilavinimas IT srityje;
Rusų, anglų kalbos įgudusio vartotojo lygiu.
Asmeninės savybės:
Darbo komandoje įgūdžiai; geri laiko planavimo įgūdžiai; komunikabilumas; sugebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas operatyviai ir savarankiškai spręsti problemas; sisteminis-analitinis mąstymas; iniciatyvumas, sugebėjimas prisitaikyti prie pokyčių, organizuotumas siekiant tikslų, atsakingumas.
Privalumai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas IT sityje;
MCSA arba MCITP:SA sertifikatai.


Įmonė siūlo:
Kvalifikaciją atitinkantį motyvuojantį darbo užmokestį;
Socialines garantijas;
Papildomą sveikatos draudimą;
Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;
Papildomas naudas pagal įmonės kolektyvinę sutartį;
Įdomų darbą tarptautinėje aplinkoje.
CV siųsti adresu: personalas@retal.lt

Atlyginimas: 5300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RETAL Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861532114, personalas@retal.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "RETAL Lithuania"  Metalinių paviršių dažytojas

Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas.
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Papildoma informacija:
• vykdomi profesiniai mokymai.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Frezuotojas

Pobūdis: • Darbas su frezavimo staklėmis.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje.
• Patirtis dirbant universaliomis frezavimo staklėmis;
• Kruopštumas.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Pagalbinis - šlifuotojas

Pobūdis: • Šlifavimas elektriniais bei oro įrankiais;
• Gaminių pakėlimas – nuleidimas elektriniu kranu.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje arba šaltkalvio darbų suvokimas.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.12.10

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Konsultantė

Pobūdis: -darbą siūlome mokančiai bendrauti su klientu merginai,
-darbas pilnu etatu, todėl studijuojančios (išskyrus neakivaizdžiai) ar ieškančios laikino darbo prašome nesikreipkite;
- sugebėjimas NESTANDARTIŠKAI IR LAISVAI bendrauti su klientais;
- mokėjimas per trumpą laiką užmegzti draugišką kontaktą su klientu;
- darbas su kasa.

Privalumai:
paprastumas, nuoširdumas, meilė žmonėms ir darbui;
pirmenybė ieškantiems ilgalaikio darbo.

Mes jums siūlome:
- draugišką, šiltą ir stabilią darbo aplinką;
- laiku išmokamą atlyginimą 1200- 2000 Lt ( taikome įvairių priedų prie minimalaus atlyginimo sistemą, todėl yra visos galimybės uždirbti ir daugiau )

CV siųskite el.paštu: pretendentu.cv@gmail.com
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Greita orientacija;
Šalta reakcija į stresines situacijas;
Darbštumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: L.Stepanovos individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16, 867786701, pretendentu.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie L.Stepanovos individuali veikla  Stogdengys

Pobūdis: Įvairių stogų dengimas. Reikės važiuoti į komandiruotes.
Reikalavimai: Darbo patirtis,be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Fizikos ir IT mokytojas

Pobūdis: 26-29 kontaktinės valandos per savaitę (10 val. – fizikos dalyko; 16-19 val. – EDA, elektrotechnika, informacinės technologijos, telekomunikacijos, elektromontavimo darbai).
Reikalavimai:  Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas (mokytojo kvalifikacija) bei atitinkamo dalyko kvalifikacija;
 Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 Gebėjimas dirbti su interaktyvia lenta;
 Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus geležinkelio ransporto ir verslo paslaugų mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Islandijos g., (85) 262 89 28, violeta.d@vgtvpm.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie Vilniaus geležinkelio ransporto ir verslo paslaugų mokykla  Projektų vadovas

Pobūdis: Darbas su vėdinimo, šildymo sistemomis ir santechnika. Bendravimas su klientais. Sąmatų sudarymas. Darbų organizavimas ir priežiūra.
Reikalavimai: Konkretaus darbo patirtis,
Darbštumas ir sąžiningumas.
Vairuotojo pažymėjimas.

CV siųsti el.p. info@etsistemos.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ETS centras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g., 867018288, info@etsistemos.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "ETS centras"  Montuotojas

Pobūdis: Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimas.
Reikalavimai: Konkretaus darbo patirtis,
Darbštumas ir sąžiningumas.
Vairuotojo pažymėjimas.

CV siųsti el.p. info@etsistemos.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ETS centras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g., 867018288, info@etsistemos.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "ETS centras"  Santechnikas

Pobūdis: Darbo pobūdis: Šildymo, vandentiekio, kanalizacijos sistemos montavimas ir priežiūra.
Reikalavimai: Konkretaus darbo patirtis,
Darbštumas ir sąžiningumas.
Vairuotojo pažymėjimas.

CV siųsti el.p. info@etsistemos.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ETS centras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g., 867018288, info@etsistemos.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "ETS centras"  Sandėlininkas

Pobūdis: - Atrinkti prekes klientams pagal užsakymų lapus;
- Paruošti prekes išvežimui;
- Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 8, Kampiškių km., Kauno raj.
Darbo laikas: VII 16:00-1:00; I-IV 18:30-3:30
Reikalavimai: - Geras fizinis pasirengimas;
- Galimybė dirbti naktinėmis pamainomis;
- Nepriekaištinga reputacija;
- Kruopštumas, atidumas, greita orientacija.
- Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 8, alšėnų sen., kampiškių km, 837 354 320, personalas@bls.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Medicinos atstovas Klaipėdos regione

Pobūdis: • Naujų klientų paieška ir aktyvus komunikavimas su esamais gydytojais bei vaistininkais;
• Nustatytų planų ir užsibrėžtų tikslų užtikrinimas priskirtame regione;
• Prezentacijų rengimas, atstovavimas konferencijose, parodose;
• Konkurencinės aplinkos stebėjimas, iniciatyva kuriant įmonės produktų pardavimo strategiją;
• Veiklos rezultatų ataskaitų rengimas ir analizė.
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (privalumas – medicinos srityje);
• Ne mažesnė nei 2 metų darbinė patirtis farmacinėje arba pardavimų srityje;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Komunikabilumas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatą;
• Gebėjimas dirbti kūrybiškai, savarankiškai ir komandoje;
• Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Biofarmacija"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Daržų g. 11, 8 687 78417, info@biofarmacija.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Biofarmacija"  Autoelektrikas

Pobūdis: Automobilių komforto, apsaugos sistemų montavimas ir
remontas.
Reikalavimai: -Techninis išsilavinimas;
-Techninės anglų kalbos supratimas;
-Kruopštumas, atsakingumas;
-Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB ERA service
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 234, 867490333, info@eraservice.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB ERA service  Stogdengys bitumine prilydoma danga

Pobūdis: Plokščių stogų,šiltinimas, dengimas bitumine prilydoma danga.
Reikalavimai: Darbo patirtis,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000;Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas, salonų valymas.Salonų cheminis valymas
Reikalavimai: Kruopštumas, operatyvumas, pastabumas.Neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fulgura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenų, 867500361
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Fulgura"  Vartų montuotojas

Pobūdis: Garažo ir kiemo vartų montavimas, remontas
Garažo ir kiemo vartų automatinių pavarų montavimas, remontas
Nuotolinio valdymo sistemų montavimas, remontas
Apsauginių žaliuzių montavimas, remonatas

Reikalavimai: Sąžiningumas, savarankiškumas, darbštumas, vairuotojo pažymėjimas.
Privalumais būtų: panašaus darbo patirtis, elektronikos išmanymas, suvirinimo pagrindai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Albra, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Moniuškos g. 10-18, 81881698, info@albra.lt
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie Albra, UAB  Plytelių klojėjai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi plytelių klojejai - atlyginimas sutartinis:( plytelių klijavimas 21-25 Lt 1kv.m.),( mozaikos klijavimas 30-33 Lt 1kv.m.)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Mūrininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi mūrininkai - atlyginimas sutartinis, ,(140 Lt 1m³).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Betonuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi betonuotojai -atlyginimas sutartinis,(110-150 Lt 1m³).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Įvairaus profilio statybininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi įvairaus profilio statybininkai, atlyginimas sutartinis, (70-110 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Suvirintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi , suvirintojai, atlyginimas sutartinis, (90-150 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Santechnikai-suvirintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi , santechnikai-suvirintojai, atlyginimas sutartinis,(vidutinė specialisto alga 3500 Lt).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais (ne elektriniai) reikalingi dažytojai :G.K.P. glaistymas + dažymas 2-3 kartus, atlyginimas sutartinis, (16-22 Lt 1kv.m.)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Vedintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi vedintojai: vidaus patalpų ortakynas, difuzorių pastatymas ir t.t. -atlyginimas sutartinis, (90-100 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  GKP montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalinga GKP montuotojai - gipso kartono montavimas, atlyginimas sutartinis:( pertvaros 16-20 Lt 1kv.m.),( lubos 25-30 Lt 1kv.m.)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Elektrikai

Pobūdis: Statybos įmonei su savo įrankiais reikalingi elektrikai (gali būti brigada), atlyginimas sutartinis
(80-100 Lt į dieną).
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864675396, konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Projekto vadovas (atestuotas)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas atestuotas projekto vadovas, visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė- atlyginimas sutartinis
Reikalavimai: - Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacijos atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Valymo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Valymo darbų organizavimas objekte;
- darbuotojų (kiemsargių-valytojų) priežiūra;
- bendravimas su klientais.
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis;
- darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- geros rusų kalbos žinios;
- geri bendravimo įgūdžiai;
- atsakingumas, savarankiškumas, iniciatyvumas, darbštumas;
- vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@manoaplinka.eu
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis.
Reikalavimai: Sportinio inventoriaus techninis išmanymas bei domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis ir naujovėmis;
Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Mes siūlome:
Galimybę dirbti su įdomiais techniniais sporto produktais;
Patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) Klaipėdoje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 61, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: • Bendravimas su klientais telefonu;
• Skambučių tikslas – kliento kvietimas į konsultaciją;
• Skambučio metu būtina paaiškinti klientui į kokio pobūdžio konsultaciją jis yra kviečiamas;
• Priminti klientams apie susitikimo laiką;


Mes siūlome:
• Profesionalius mokymus ;
• Visą reikiamą pagalbą bandomuoju laikotarpiu;
• Darbo vietą;
• Galimybę kilti karjeros laiptais;
• Laiku mokamą atlyginimą, priedus, renkame geriausius mėnesio darbuotojus, apdovanojame piniginiais prizais;
• Didelį, draugišką kolektyvą, su ilgamete patirtimi finansų bei draudimo rinkoje;

Reikalavimai: Keliami reikalavimai būsimam darbuotojui:
• Komunikabilumas;
• Intelektualumas;
• Geras balso tempras, intonacija;
• Gebėjimas tinkamai, aiškiai, vaizdžiai pristatyti informaciją;
• Entuziazmas;
• Loginis mąstymas;
• Sąvarankiškumas;
• Noras užsidirbti ir tobulėti;

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g., 3706 471 6497, finansinissprendimas7@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Grožio konsultantė Karevių g.

Pobūdis: Įdomus darbas grožio sferoje;
Bendravimas su klientais, jų konsultavimas;
Kliento poreikių išsiaiškinimas;
Veido odos priežiūros parinkimas.
Reikalavimai: Ieškome moterų/ merginų, kurios nori dirbti ir tobulėti, siekti karjeros aukštumų bei yra:
1. Ambicingos;
2. Draugiškos;
3. Komunikabilios;
4. Žino, ko nori iš gyvenimo;
5. Myli žmones;
6. Iniciatyvios;
7. Nuoširdžios ir sąžiningos.Jei atitinki šiuos reikalavimus, siųskite savo CV el.paštu lauraklimauskaite@yahoo.com
Ir mes susisieksime su atrinktomis kandidatėmis.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mary Kay Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g., 862730989, lauraklimauskaite@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Mary Kay Lithuania"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1800 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2320 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 869847975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Spaudėjo padėjėjas (-a)

Pobūdis: Darbas spaustuvėje (pakuočių gamyboje) prie spaudos mašinos, darbas komandoje kartu su spaudėju, pagalba spaudėjui. Darbas pamainomis ir naktimis, slenkančiu grafiku (4 laisvos dienos, 4 darbo dienos (2 naktinės, 2 dieninės).

- panašaus darbo patirtis spaustuvėje.

Įmonė siūlo:
- Geras darbo sąlygas.
- Visas socialines garantijas.
- Laiku mokamą, sutartinį darbo užmokestį.
- darbo vieta Chemijos g. 29 F.
Reikalavimai: Darbštumas, atidumas, atsakingumas, rūpestingumas, žalingų įpročių neturėjimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129 a, 837363666, cv@aurika.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Aurika"  Muzikantas(-ai)

Pobūdis: Ieškomi muzikantai pravesti naujųjų metų vakarėlį.
Reikalavimai: Optimizmas, komunikabilumas, muzikalumas. Gebėjimas bendrauti su svečiais. Muzika + vakarėlio pravedimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bonuma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: S.daukanto 21, 861522592, kavosnamai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Bonuma"  Virėjas (-a) - kepėjas (-a)

Pobūdis: Darbas pilnu etatu.
Maisto patiekalų gamyba.
Reikalavimai: -panaši darbo patirtis;
-tvarkos priežiūra darbo vietoje;
-produktų pasiruošimas gamybai;
-noras dirbti;
-atsakingumas;
-sąžiningumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aistvalda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: aistvalda@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Aistvalda"  Transporto paslaugų pardavimo vadybininko (-ės)

Pobūdis: Aktyvus paslaugos pardavimas;
• Naujų klientų paieška;
• Ryšių su esamais klientais palaikymas;
• Pardavimo proceso valdymas, derybos, sutarčių sudarymas
Reikalavimai: Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas;
• Anglų ar rusų, vokiečių kalbų mokėjimas būtų privalumas;
• Nešabloninis mąstymas
• Ne mažiau nei metų analogiško darbo patirtis;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Geri derybiniai įgūdžiai;
• Savarankiškumas, atsakingumas;
• Orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Skanerlita"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Elektros g. 6 - 12, 8 (671) 00909, skanerlita@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie MB "Skanerlita"  Trinkelių klojėjas

Pobūdis: Trinkelių klojimas
Reikalavimai: Darbštumas
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Tolimųjų reisų vairuotojas (-a)

Pobūdis: Krovinių pervežimai šaldytuvais tarptautiniais reisais Europos Sąjungos šalys - Lietuva arba Europos Sąjungos šalys - NVS šalys. Darbas su naujais automobiliais Volvo (2011 - 2013 m.)
Mes jums siūlome:
- Visada laiku mokamą atlyginimą ;
- Darbą su automobiliais VOLVO, MERCEDES;
- Galimybę dirbti dviese arba po vieną.
Reikalavimai: - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija (būtinai);
- Pirminis 95 kodas (jeigu būtinas);
- Noras dirbti, savarankiškumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Girteka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 12, 8 68563654, vilniaus.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Girteka"  ŠVOK montuotojas

Pobūdis: - oro kondicionierių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
- šilumos siurbliu montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
- šildymo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
- vėdinimo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
Reikalavimai: Privaloma: panašaus darbo patirtis (be panašaus darbo patirties nereikalingi); vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 36, 8-677-61636, orestas@anaga.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Anaga"  Vyr. buhalteris (-ė)

Pobūdis: Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
Reikalavimai: 3 metų darbo patirtis buhalterijos srityje;
Rivilės apskaitos programa žinios būtų privalumas;
Rusų kalbos žinojimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lori group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu, 8(650)63602, lorigroupcv@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Lori group"  Auto dažytojai

Pobūdis: Automobilių paruošimas ir dažymas
Reikalavimai: Nors minimali patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 8 602 87778, info@auto-centras.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Autocentras"  Sąmatininkas-inžinierius(-ė)

Pobūdis: Sąmatų skaičiavimas santechninių ir bendrastatybinių darbų įmonėje. Projektų vertinimas ir analizė.
Reikalavimai: Darbas su Sistela, SES ar panašiomis sąmatų programomis. Techninis išsilavinimas. Mokėti analizuoti projektus, skaityti brėžinius.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninų g. 8-4, 869947778, marius.v@remava.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Laivų motoristas

Pobūdis: Laivai (naftos platformas aptarnaujantis laivas Šiaurės jūroje)
Rotacija - 8 darbo savaičių / 8 savaičių pertrauką (Kiekviena iš 16 savaičių apmokama)
Reikalavimai: - Certificate of Basic Safety

- Certificate of Qualification for Ratings Forming Part of an Engine Room Watch STCW section III/4

- Valid Medical

Atlyginimas: 11000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ERMV"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos 15b, 8 622 75 758, cv@ermv.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "ERMV"  Jūreiviai

Pobūdis: Laivai (naftos platformas aptarnaujantis laivas Šiaurės jūroje)
Rotacija - 8 darbo savaičių / 8 savaičių pertrauką (Kiekviena iš 16 savaičių apmokama)
Reikalavimai: - Certificate of Basic Safety

- Certificate of Qualification for Ratings Forming Part of a Navigational Watch STCW section II/4

- Valid Medical

Atlyginimas: 11000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ERMV"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos 15b, 8 622 75 758, cv@ermv.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "ERMV"  Murininkas

Reikalavimai: Nuolatiniam darbui reikalingi patirė mūrininkai ar mūrininku brigada .

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Elektrikas-elektronikas

Pobūdis: Elektros įrangos techninė priežiūra
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas
Kvalifikacijos pažymėjimas
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hanning Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 50, 868669635, info@hanning-hv.com
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie UAB "Hanning Vilnius"  Projektų įgyvendinimo skyriaus specialisto (-ės)

Pobūdis: Darbo aprašymas
• Teikia konsultacijas tiesiogiai ir telefonu daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, kitiems būsto sektoriaus dalyviams Programos įgyvendinimo, daugiabučių namų priežiūros gerinimo, finansų valdymo klausimais, investicijų projektų parengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais;
• organizuoja seminarus, mokymus būsto savininkams ir kitiems būsto sektoriaus dalyviams, užtikrinant kokybišką daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyveninimą;
• vertina ir pasirašo daugiabučių namų Investicijų planus, vertina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimų ataskaitas ir kt.;
• vykdo kitus Agentūros vadovybės ir tiesioginio vadovo pavedimus.
Reikalavimai: Reikalavimai
- Turėti universitetinį arba jam prilygintą inžinerinį arba ekonominį išsilavinimą;
- Išmanyti LR įstatymus, LR tarptautines sutartis, LR Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros teisės aktus, viešąjį administravimą;
- Mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas;
- Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- Turėti patirties teikiant metodinę medžiagą ir konsultacijas;
- Sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (raštu ir žodžiu);
- Gerai mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis;
- Geri organizaciniai įgūdžiai;
- Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Privalumas: turėti darbo patirties pastatų priežiūros, atnaujinimo, energinio efektyvumo didinimo ar pan. srityse.
Agentūra siūlo:
- Gaimybę prisidėti prie Lietuvai svarbios Programos sėkmingo įgyvendinimo;
- Galimybę mokytis ir tobulėti profesinėje srityje;
- Draugišką ir darbingą atmosferą.

Jei Jus sudomino siūlomas darbas, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką prašome siųsti iki 2014 m. gruodžio 24 d. elektroniniu paštu info@betalt.lt arba paštu (Švitrigailos g. 11B, Vilnius).


Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: info@betalt.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"  Projektų įgyvendinimo skyriaus specialisto (-ės)

Pobūdis: Darbo aprašymas
• Teikia konsultacijas tiesiogiai ir telefonu daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, kitiems būsto sektoriaus dalyviams Programos įgyvendinimo, daugiabučių namų priežiūros gerinimo, finansų valdymo klausimais, investicijų projektų parengimo, įgyvendinimo ir kitais klausimais;
• organizuoja seminarus, mokymus būsto savininkams ir kitiems būsto sektoriaus dalyviams, užtikrinant kokybišką daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyveninimą;
• vertina ir pasirašo daugiabučių namų Investicijų planus, vertina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo, ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimų ataskaitas ir kt.;
• vykdo kitus Agentūros vadovybės ir tiesioginio vadovo pavedimus.
Reikalavimai: Reikalavimai
- Turėti universitetinį arba jam prilygintą inžinerinį arba ekonominį išsilavinimą;
- Išmanyti LR įstatymus, LR tarptautines sutartis, LR Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros teisės aktus, viešąjį administravimą;
- Mokėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas;
- Išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
- Turėti patirties teikiant metodinę medžiagą ir konsultacijas;
- Sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba (raštu ir žodžiu);
- Gerai mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu, taikomosiomis biuro programomis;
- Geri organizaciniai įgūdžiai;
- Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.

Privalumas: turėti darbo patirties pastatų priežiūros, atnaujinimo, energinio efektyvumo didinimo ar pan. srityse.

Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: info@betalt.lt
Skelbimo data: 2014.12.08

Atsiliepimai apie VšĮ "Būsto energijos taupymo agentūra"  Baldų gamybos vadovas technologas/konstruktorius

Pobūdis: • Gamybos proceso valdymas, optimizavimas;
• Baldų gamybinių brėžinių, technologinių specifikacijų ruošimas;
• Naujų technologinių sprendimų paieška;
• Gamybos darbuotojų darbo planavimas, koordinavimas ir motyvavimas.
Reikalavimai: Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais;
• Palankias darbo sąlygas tobulėjimui;
Reikalavimai:
• 2 metų darbo patirtis baldų gamybos ar medienos pramonėje;
• geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis;
• organizuotumas, savarankiškumas, analitinis mąstymas, sugebėjimas planuoti savo veiklą;
• darbo patirtis su architektais, dizaineriais būtų laikoma privalomu.
UAB Megė info@mege.lt Skambinti - tel.:+37062076496

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Kreiptis: 862076496, info@mege.lt
Skelbimo data: 2014.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Dažytojas

Pobūdis: Glaistymas, dažymas, sienu išlyginimas
Reikalavimai: Patirtis, pavestas funkcijas atlikti savarankiškai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.12.07

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Picų kepėjas

Pobūdis: Picerijai Vilniuje reikalingas darbštus, energingas picų kepėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - baigtos / besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis picų gamybos srityje nebūtina, tačiau būtų privalumas.

Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pizzalandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g. 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2014.12.06

Atsiliepimai apie UAB "Pizzalandas"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Transporto judejimo kordinavimas
Darbas su vairuotojais
Darbas su kroviniu birzom
Kroviniu nuosavam transportui organizavimas
Reikalavimai: Anglu kalba
Rusu kalba
Butina darbo patirtis transporto imoneje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transgesta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: V.kreves, 868542485, vidmantas@transgesta.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Transgesta"  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalinagas vilkiko vairuotojas darbui po Lietuvą ir Latviją. Darbas su biriais kroviniais su puspriekabe slankiojančiom grindim.
Reikalavimai: Darbo patirtis ne maziau 1 m., 95 kodas, reikalingos kategorijos, galimybė dirbti nuo gruodžio 20 d.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altma"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865511433
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Altma"  Konditerė (gaminti sausainiams)

Pobūdis: Sausainiukų gaminimas
Reikalavimai: Noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Vadybininkas

Pobūdis: 1. Vandens paruošimo įrenginių ir cheminių reagentų, skirtų cheminiam vandens apdorojimui, pardavimas Lietuvoje ir už jos ribų;
2. Darbas su esamais klientais ir naujų klientų paieška;
3. Techninio prisistatymo ir kitos informacijos klientams pristatymas.

Darbo sutarties tipas: Pastovus darbas, bandomasis laikotarpis iki 3 mėnesių.
Darbo laikas: 8 val. d. diena/5 d.d. savaitė, komandiruotės.

Įmonė suteiks visas darbui reikalingas priemones.

Reikalavimai: 1. Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos / technikos / chemijos srityje;
2. Sėkmingų pardavimų darbo patirtis ir įgūdžiai (privalumas);
3. Savarankiškumas, analitinis mąstymas, orientavimasis į rezultatą;
4. Atsakingumas, greita orientacija, sąžiningumas;
5. Noras tobulėti, iniciatyvumas;
6. Geros anglų bei rusų kalbų žinios;
7. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kurantas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kurantas@kurantas.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Kurantas"  Elektrikas-įrengimų remontininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Elektrotechninis darbas. Metalo apdirbimo pramonės įrengimų, gamybinės įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas, gedimų identifikavimas ir šalinimas.
Reikalavimai:
Techninis išsilavinimas (automatikos, elektros, mechanikos sritis ar panašiai).
Energetikos darbuotojo pažymėjimas, VK apsaugos nuo elektros kategorija.
Iniciatyvumas ir gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Privalumai:
Darbo su gamybos įrengimais patirtis.
Nuosavas automobilis.
Mes jums siūlome:
Motyvuojantį atlyginimą, kuris priklauso nuo darbo rezultatų.
Nuvežimą į/iš darbo vietos.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Langų montuotojas

Pobūdis: Langų montavimas, balkonų stiklinimas, langų montavimas renovuojamuose daugiabučiuose. Darbą siūlome visoje Lietuvoje.
Reikalavimai: Būtina turėti patirties.
Taip pat ieškome montuotojų brigadas bendradarbiavimui iš visos Lietuvos.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sostinės langai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Laukininkų g. 13, 864063666
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Sostinės langai"  Dažymo meistro asistentas (-ė)

Reikalavimai: Darbo aprašymas :
• Metalo gaminių paruošimas ir dažymas milteliniais dažais.
• Dažymo baro darbo organizavimas, darbuotojų veiklos planavimas.
• Dažymo darbų terminų ir kokybės užtikrinimas, gamybos trukdžių šalinimas.
• Sprendimų gamybos našumui gerinti ieškojimas bei įgyvendinimas.
• Darbas su gamybos valdymo programa "Monitor" (atliksime apmokymus).
• Pamainos darbų ataskaitų rengimas.

Reikalavimai :
• Aukštasis techninis išsilavinimas.
• Dažymo proceso ir technologijų išmanymas būtų privalumas.
• Geri laiko planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
• Analitinis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Atsakingumas ir sugebėjimas spręsti susidariusias problemas.
• Vairuotojo pažymėjimas.
• Anglų kalba, rusų kalba būtų privalumas.

Įmonė siūlo:
• Atsakingą ir dinamišką darbą stabilioje gamybinėje įmonėje.
• Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Visas socialines garantijas.

Darbdavio įsipareigojimai:
Kelionių į/iš darbo išlaidos.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Šaltkalvis

Pobūdis: REIKALINGAS ŠALTKALVIS-MOTORISTAS IR ŠALTKALVIS-KĖBULININKAS DARBUI PRIE LENGVUJŲ AUTOMOBILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ KLAIPĖDOJE PLAČIAU TELEFONU.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ergas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dvaro g. 2, 869936335, info@ergas.lt
Skelbimo data: 2014.12.05

Atsiliepimai apie UAB "Ergas"  Tinkuotojas

Pobūdis: Sienų tinkavimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hemsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860314191
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Hemsta"  Unity programuotojas

Pobūdis: Žaidimų kūrimo studija "Get a Bite” siūlo prisijungti prie bendro projekto.

Siūlome:
Išsamus žaidimo (aplikacijos) aprašymas;
Paruošti dizaino darbai;
Vadybos bei marketingo darbai;
Sutartis šiam projektui atlikti;
Reikalavimai: "Unity4/5" arba "Unreal Engine 4" platformos išmanymas; C++;
Galimybė greitai ir kokybiškai atlikti darbus nuotoliniu būdu;
Darbų pavyzdžiai (būtų privalumas).

Kontaktai:
Reikalingas CV
arnas@aburabu.lt


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aburabu"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., 869872100, arnas@aburabu.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Aburabu"  SEO specialisto

Pobūdis: SEO projektų vystymas (pirminė analizė, strategijos sukūrimas, vykdymas, palaikymas, rezultatų analizė ir pan.)
Ryšių su stambiausiais klientais vystymas teikiant jiems ataskaitas bei konsultuojant dėl kampanijų rezultatų
Analitinis SEO projektų poreikių ir galimybių vertinimas
Reikalavimai: Sėkminga ir gili SEO patirtis (vidinė+išorinė optimizacija)
Puikios internetinės rinkodaros žinios, naujausių tendecijų sekimas bei patirtis šioje srityje
Puikios Google Analytics konversijų sekimo, tikslų, segmentų kūrimo žinios ir patirtis
Puikūs efektyviausių SEO įrankių naudojimo įgūdžiai ir sėkminga naudojimo patirtis
Geros anglų kalbos žinios
Motyvacija dirbti komandinį darbą
HTML žinios
Vidinė motyvacija tapti savo srities lyderiu

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Commercial engineering technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laivės pr. 60, 864668946, karjera@cet.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Commercial engineering technologies"  Stalius

Pobūdis: Yachtos denio gamyba, įvairūs masyvo gaminiai.
Reikalavimai: Darbo patirtis įvairiomis medžio apdirbimo staklėmis.
Darbo patirtis staliaus pareigose.
Gelimybė vykti į komandiruotes (2-14d.d)
Atlyginimas pagal atliktą darbą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Baltic teak, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neveronys, 861639720, info@balticteak.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie Baltic teak, UAB  Motoristas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meharis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 656 30011, aida.vaicaitiene@meharis.info
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Meharis"  Operatorius-programuotojas

Pobūdis: Dirbti metalo apdirbimo centru. 0,5 arba pilnu etatu
Reikalavimai: Mokėti dirbti savarankiškai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Autosmilga, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Kaktkų g. 33, 868741567, vidmantas@virbante.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie Autosmilga, UAB  Vertėjas (portugalų/ispanų k.)

Pobūdis: Siūlome papildomą darbą portugalų ir ispanų kalbų vertėjams.
Reikalavimai: Geras portugalų ir ispanų kalbų mokėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Autosmilga, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Kaktkų g.33, 868741567, vidmantas@virbante.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie Autosmilga, UAB  HoReCa vadybininkas

Pobūdis: • Aktyvūs pardavimai, pasiūlymų klientams ruošimas, derybų vedimas, sutarčių sudarymas;
• Produkcijos pardavimo organizavimas;
• Esamų klientų priežiūra ir konsultavimas, atsiskaitymų kontrolė;
Reikalavimai: • Aukštesnysis išsilavinimas arba aukštasis išsilavinimas;
• Pardavimų proceso išmanymas;
• Derybiniai sugebėjimai;
• Geri bendravimo įgūdžiai, atkaklumas;
• Vairuotojo pažymėjimas ir vairavimo patirtis;
• Tvarkingumas, darbštumas, iniciatyvumas, organizuotumas;
• Geros lietuvių kalbos (žodžiu ir raštu);
• Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
• Veiklumas, sąžiningumas, savarankiš¬kumas, atsakingumas, tikslo siekimas, puikūs bendravimo gebėjimai.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laikas kavai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. baltrušaičio g. 11-125, info@laikaskavai.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Laikas kavai"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Vadovavimas statybos darbams, darbų žurnalo pildymas, aktavimai.
Reikalavimai: Išsilavinimas.
Noras dirbti.
Gebėjimas dirbti komandoje.
Vadovavimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltresta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 868620401, rimvydas@baltresta.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Baltresta"  Forex vadybininkas/lektorius

Reikalavimai: Darbo vieta:
Vilnius

Darbo pobūdis:
• Bendravimas su esamais kompanijos klientais;
• Naujų klientų paieška bei pritraukimas;
• Mokymo seminarų organizavimas ir vedimas;
• Teigiamo įmonės įvaizdžio žiniasklaidoje kūrimas ir palaikymas.

Reikalavimai:
• Valiutų rinkos FOREX žinojimas;
• Prekybos platformos MetaTrader 4 išmanymas;
• Analitinis mąstymas;
• Savarankiško darbo įgūdžiai;
• Komunikabilumas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Lietuvių ir rusų kalbų žinios;
• Viešų prezentacijų bei seminarų vedimo patirtis būtų privalumas.

Privalumai:
• Kitų užsienio kalbų mokėjimas.

Mes jums siūlome:
• Įdomų darbą tarptautinėje kompanijoje;
• Galimybę tobulinti savo žinias finansų srityje ir augti kartu su kompanija;
• Palankias darbo sąlygas;
• Draugišką kolektyvą.


Kita informacija:
CV siųsti anglų arba rusų kalbomis el. paštu info@realtrade.lt.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Real trade LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@realtrade.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Real trade LT"  Statybos darbu vadovas

Pobūdis: • Statybos darbų organizavimas objektuose;
• Atliekamų darbų kokybės kontrolė;
• Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
• Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
• Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo kontrolė;
• Darbų saugos užtikrinimas.
Reikalavimai: Darbų saugos instrukcijų žinojimas, Darbo kompiuteriu įgūdžiai, Raštvedybos žinios.

• Statybos darbų vadovo atestatas suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių grupėms;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Gebėjimas skaityti brėžinius;
• Gebėjimas savarankiškai organizuoti ir valdyti statybos procesą;
• Gebėjimas vadovauti komandai.
Patirtis BŪTINA.


Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nauja statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zalgirio g. 88-208, 867950985, haus@vbg.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Nauja statyba"  Pardavimų vadybininkui (-ei)

Pobūdis: Pardavimų vadybininko tikslas:
 parduoti dalyvavimą aukščiausio lygio verslo susitikimuose (Summit) ir kongresuose lyderiaujančioms Rusijos ir pasaulinės rinkos kompanijoms, kurios dirba naftos bei dujų srityje.

Darbo pobūdis:
 pardavimai telefonu įmonių aukščiausio lygio vadovams;
 naftos bei dujų pramoninių kompanijų analizė;
 galimos komandiruotės ir dalyvavimas mūsų renginiuose, daugiausia Maskvoje.
Reikalavimai: Reikalavimai:
 aukštasis išsilavinimas;
 puikios rusų ir/arba anglų kalbos žinios;
 komunikabilumas;
 orientavimasis į rezultatą.
Ieškome aktyvių bei norinčių užsidirbti solidų atlyginimą kandidatų. Patirtis pardavimų srityje nėra būtina.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Business dynamics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Olimpiečių, 8 52 31 31 56, hr@bamics.eu
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Business dynamics"  Statinio statybos vadovas

Pobūdis: Apie įmonę: UAB "Vidara" įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla – bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba, žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.
Darbo pobūdis: • Statybos darbų organizavimas ir vykdymas.
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis statybinis išsilavinimas;
• Darbo patirtis;
• Kvalifikacijos atestatas;
• Statybos proceso ir technologijų išmanymas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Įmonė siūlo:
• Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
• Socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
• Įmonės automobilį.

Kita informacija:
CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, 8655 95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Auto meitrai

Pobūdis: Važiuokles remontas variklio ratu geometrija

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Meškausko įmonė
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilžės 68b, 868265541
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie A. Meškausko įmonė  Virtuvės šaldymo įrangos remonto meistras

Pobūdis: Profesionalios virtuvės įrangos montavimas,remontas ir techninė profilaktika
Reikalavimai: - Lengvai bendraujanti, nekonfliktuojanti asmenybe, galinti dirbti tiek kolektyve, tiek individualiai
- Vairuotojo pažymėjimas
- Šaldymo įrangos remonto ir elektrosaugos pažymėjimai būtų privalumas
- Anglų/rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas
- Atlyginimas nurodytas bazinis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasiskio g. 16f, 8 686 19717, vidmantas.valutkevicius@metos.com
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Metos"  Kokybės kontrolės vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
•Valymo paslaugų kokybės užtikrinimas;
•Valytojų darbo organizavimas ir kontrolė;
•Valytojų mokymas;
•Valomų objektų priežiūra;
•Bendravimas su esamais klientais.
Mes siūlome:
•Stabilų darbo užmokestį, priedus už pasiektus darbo rezultatus;
•Savarankišką darbą ir lankstų darbo grafiką;
•Tarnybinį automobilį ir kitas darbui reikalingas priemones.

Reikalingos kalbų žinios: Rusų
Reikalavimai: •Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
•Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
•Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis;
•Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 2150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213511, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Baldininkas

Pobūdis: Korpusinių baldų gamyba,pjovimas, laminavimas, surinkimas, montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Reikalinga patirtis ir noras dirbti.
Brėžinių ir specifikacijų skaitymas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Kalinių socialinės integracijos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 10, 863186979, aidas.ajauskas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie VšĮ "Kalinių socialinės integracijos centras"  Ekspeditorius

Pobūdis: DARBO APRAŠYMAS:
- transporto ir krovinių paieška;
- operatyvus sutarčių pildymas, koregavimas, derinimas, tvirtinimas;
- ryšių palaikymas su esamais ir būsimais vežėjais ir klientais;
- krovinių gabenimo eigos kontrolė;
Reikalavimai: REIKALAVIMAI:
- tarptautinių pervežimų rinkos išmanymas;
- patirtis transporto paslaugu pirkimo, pardavimo srityje ne mažiau 1 metai;
- nuosava duomenų bazė - privalumas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgudžiai;
- anglų, rusų arba lenkų kalbų žinios žodžiu ir rastu, kitų kalbų mokėjimas - privalumas;
- orientacija į rezultatą, geras strateginis mastymas, gebėjimas pasiekti užsibrėžtą tikslų;

ĮMONĖ SIŪLO:
- įdomų ir energingą darbą;
- savęs realizacijos galimybes ir profesini augimą;
- geras darbo sąlygas;
- draugišką kolektyvo aplinką;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą gerą atlyginimą ir motyvuojančia priedų sistemą.

KITA INFORMACIJA:
- informuosime atrinktus kandidatus;
- konfidencialumas garantuojamas;

INFORMACIJA apie DARBĄ:
Vieta: Vilniuje arba pajūryje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transpex"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865795899, info@transpex.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Transpex"  Ekspeditorius

Pobūdis: - transporto ir krovinių paieška;
- operatyvus sutarčių pildymas, koregavimas, derinimas, tvirtinimas;
- ryšių palaikymas su esamais ir būsimais vežėjais ir klientais;
- krovinių gabenimo eigos kontrolė;
Reikalavimai: REIKALAVIMAI:
- tarptautinių pervežimų rinkos išmanymas;
- patirtis transporto paslaugu pirkimo, pardavimo srityje ne mažiau 1 metai;
- nuosava duomenų bazė - privalumas;
- puikūs darbo kompiuteriu įgudžiai;
- anglų, rusų arba lenkų kalbų žinios žodžiu ir rastu, kitų kalbų mokėjimas - privalumas;
- orientacija į rezultatą, geras strateginis mastymas, gebėjimas pasiekti užsibrėžtą tikslų;

ĮMONĖ SIŪLO:
- įdomų ir energingą darbą;
- savęs realizacijos galimybes ir profesini augimą;
- geras darbo sąlygas;
- draugišką kolektyvo aplinką;
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą gerą atlyginimą ir motyvuojančia priedų sistemą.

KITA INFORMACIJA:
- informuosime atrinktus kandidatus;
- konfidencialumas garantuojamas;

INFORMACIJA apie DARBĄ:
Vieta: Vilniuje arba pajūryje.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transpex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Oslo g., 865795899, info@transpex.lt
Skelbimo data: 2014.12.04

Atsiliepimai apie UAB "Transpex"  Elektromontuotojas

Pobūdis: Elektros instaliacijos, apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų montavimas
Reikalavimai: * Elektrotechninės pakraipos išsilavinimas;

* Darbo patirtis vidaus elektros tinklų, apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų montavime;

* Darbų saugos instrukcijų žinojimas;

* Atsakingumas, pareigingumas, gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;

* Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);

* Elektrosaugos pažymėjimas būtų privalumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elprofis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860047175, aurimas@elprofis.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Elprofis"  Sąmatininkas (ė)

Pobūdis: Sąmatų sudarymas , jų tikrinimas

Konkursinių pasiūlymų rengimas

Techninių klausimų derinimas su užsakovais ir subrangovais; Atliktų darbų aktų ruošimas; Kainų rinkoje tyrimas ir analizė;
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinierinis išsilavinimas; Kvalifikacijos atestatas; Darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai bendrastatybinių darbų srityje; Statybos procesų išmanymas; Brėžinių išmanymas; Mokėti dirbti SISTELA arba ASTERA;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo rizikos valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Nemėnčinės pl.43a-5, 867697582, info.vrvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Verslo rizikos valdymas"  Tinkuotojai

Pobūdis: Tinkavimas su tinkavimo aparatu.
Apmokome.
Reikalavimai: Jeigu esi:
- darbštus,
- atsakingas,
- sąžiningas,
- nori dirbti ir uždirbti-
Siūlome darbą tinkuotojų brigadoje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: "DIG Baltieji rūmai", UAB
Miestas: Raseiniai
Kreiptis: Vytauto didžiojo, 8 616 23610, grazinajacikiene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie "DIG Baltieji rūmai", UAB  Vairuotojas

Pobūdis: Reikalingi vairuotojai darbui kadencijomis Skandinavijoje iki 60 dienų
Reikalavimai: Reikalingos visos kategorijos darbui su vilkikais tarptautiniais maršrutais

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gelma"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Tilžės 23-16, 869838512
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Gelma"  Traktoristas-mechanizatorius

Pobūdis: Žolės pjovimas, šakųkrovimas, sniego stumdymas.
Reikalavimai: Patirtis su žemės ūkio technika; Traktorininko pažymėjimas;
Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aplinkos darbai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837388102, info@aplinkosdarbai.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Aplinkos darbai"  Gamybos planuotojas

Pobūdis: Gamybos kasdieninių darbų planavimas ir priežiūra, gamybos efektyvumo užtikrinimas, kokybės kontrolė
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Panašaus darbo patirtis Pageidautina darbo patirtis medinių produktų gamyboje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panorama Nordic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos g.2b., voškoniai, domeikavos sen., cv@panoramanordic.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Panorama Nordic"  Pardavimų vadybininkas/ė

Pobūdis: Darbas su esamais klientais: užsakymų forminimas, koordinavimas, bendravimas su klientais, jų konsultavimas. Užsakymų suderinimas su gamyba Produktų pardavimas potencialiems klientams Naujų klientų paieška Komercinių pasiūlymų rengimas Internetinės svetainės kuravimas (tekstų korekcijos, naujų tekstų kūrimas, naujienų publikavimas ir t.t.) Su klientais bendraujama nuotoliniu būdu (el.paštas, telefonas) anglų kalba. Komandiruotės retos.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas pardavimų srityje
geros anglų kalbos žinios
iniciatyvumas
atsakingumas
geri bendravimo įgūdžiai

Norvegų ar švedų kalbų mokėjimas būti didelis privalumas

Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panorama Nordic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos g.2b., voškoniai, domeikavos sen., cv@panoramanordic.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Panorama Nordic"  Atvykstamojo turizmo vadybininkas

Pobūdis: - Atvykstamojo turizmo kelionių organizavimas Baltijos regiono šalyse;
- bendravimas su klientais ir paslaugų teikėjais;
- duomenų bazės įsisavinimas ir administravimas;
- darbas komandoje;
Reikalavimai: - Geri organizaciniai, bendravimo ir darbo su žmonėmis igūdžiai;
- labai geri anglų ir rusų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
- geri darbo su kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, Excel, Power Point, Outlook);
- aukštasis išsilavinimas;
- panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
- vokiečių kalbos mokejimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delta tours"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: jurgita@deltatours.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Delta tours"  Dalinių krovinių ekspedicijos vadybininkas (-ė) Italijos regionui

Pobūdis: Dalinių krovinių gabenimo organizavimas nuosavu ir samdytu transportu iš/į Italijos regioną;
Vežėjų ir klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
Su krovinių ekspedijavimu susijusios dokumentacijos administravimas;
Iškilusių problemų sprendimas;
Reikalavimai: Dalinių krovinių ekspedijavimo patirtis;
Geros anglų kalbos žinios (kitų kalbų mokėjimas būtų privalumas);
Geri derybiniai bei organizaciniai įgūdžiai;
Atkaklumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje;

Įmonė siūlo:
Atsakingą darbą sėkmingai dirbančioje transporto paslaugų kompanijoje;
Konkurencingą atlyginimą ir priedus už pasiektus rezultatus;
Realias karjeros galimybes;

Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8~5) 23 45 319, life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Automobilių remontas
Pakabos gedimų nustatymas ir šalinimas.
Važiuoklės diagnostika ir remontas.
Reikalavimai: Sąžiningumas, iniciatyvumas, noras tobulėti

Privalumai:
Patirtis, punktualumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Autoservisas "Megamesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių skg. 38, 864700008, v@megamesta.lt
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB Autoservisas "Megamesta"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Darbo aprašymas

Tikime, kad Jūs:
• Esate drąsus, malonus bei komunikabilus žmogus;
• Turite kompiuterio raštingumo pagrindus;
• Esate orientuotas į pardavimus ir iškeltų uždavinių vykdymą;
• Mokate Rusų kalbą (Anglų kalba būtų privalumas).
Reikalavimai: Reikalavimai

Jūs būsite atsakingas už:
• Klientų aptarnavimą pagal įmonės nustatytus standartus;
• Parduotuvės priežiūrą bei tvarkos palaikymą parduotuvėje;
• Ataskaitų pildymą Exel formatu

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1810 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "pietro filipi LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus mindaugo 49, 837214484, pfkaunas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.03

Atsiliepimai apie UAB "pietro filipi LT"  Barmenas(ė) - padavėjas(a)

Pobūdis: "Alangos" viešbučio restoranui reikalingas barmenas (ė) -padavėjas(a). Restorano svečių aptarnavimas, pusryčių serviravimas, konferencijų, banketų aptarnavimas, restorano švaros palaikymas, darbas su kasa.
Reikalavimai: Anglų/rusų kalbos.
Sąžiningumas, lankstumas, mandagumas, lojalumas.
Darbo patirtis ir vokiečių kalba būtų privalumas.
Mes Jums siūlome nuolatinį darbą, puikias darbo sąlygas, gerą atlyginimą.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alangos viešbutis"
Miestas: Palanga
Kreiptis: S. nėries, silvija@alanga.lt
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Alangos viešbutis"  Šaltkalvis - automechanikas

Pobūdis: Autoservisui baltupiuose (visorių g.) reikalingas šaltkalvis - automechanikas.
Reikalavimai: Patirtis 2 metai

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darsauta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Visoriu, 860020030, 860020033, darsauta@zebra.lt
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Darsauta"  Santechnikas ŠVOK

Pobūdis: Šilumos punktų priežiūra, dokumentacijos pildymas, vėdinimo sistemų priežiūra, santechnikos remonto darbai.
Reikalavimai: •Darbo patirtis vamzdynų montavime būtų privalumas.
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas.
•Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.
Šilumininko pažymėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakom"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno, 867004557, dainius@pakom.lt
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Pakom"  Automobilių plovėjas - valytojas

Pobūdis: Automobilių plovimas, sausas, cheminis salono valymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, noras dirbti ir užsidirbti. Apmokome. Dėl darbo skambinti atsakingam asmeniui tel. +37069946629

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automoto spindesys"
Miestas: Kaunas, garliava
Kreiptis: Sodų g., 869946629
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Automoto spindesys"  Degalinės operatorius (-ė)

Pobūdis: • Bendravimas su klientais, nepriekaištingas aptarnavimas;
• Darbas kasos aparatu.
• Automobilinių užpylimas;
• Tvarkos užtikrinimas;
• Dokumentų pildymas;
• Darbas slenkančiu grafiku;
Reikalavimai: • Puikūs bendravimo įgūdžiai;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Atsakingumas;
• Organizuotumas;
• Iniciatyvumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skulas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kazlausko g. 33, vilnius@skulas.lt
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Skulas"  Vilkikų vairuotojai dirbti Europoje

Pobūdis: Krovinių gabenimas vilkikais.
•Darbą perspektyvioje, besiplečiančioje kompanijoje;
•Darbą tarptautinių sertifikatų reikalavimus atitinkančiomis transporto priemonėmis;
•Laiku mokamą labai gerą atlyginimą, socialines garantijas, paskatinimus už lojalumą kompanijai;
•Galimybę įgyti tolimųjų reisų vairavimo patirties jauniems, motyvuotiems dirbti "Vlantanoje" vairuotojams.
Reikalavimai: •CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•Vairuotojo kortelė;
•Darbo patirtis - privalumas;
•Darbštumas, pareigingumas, atsakingas požiūris į darbą.

Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda, gargždai, kretinga, plungė
Kreiptis: Dvaro g. 1, gobergiškė, klaipėdos r., 864011900, personalas@vlantana.lt
Skelbimo data: 2014.12.02

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Inžinerinių sistemų darbų vykdytojo (-os)

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų inžinierinių sistemų (pagrinde vamzdynų ir šilumos ūkio) renovacijos darbų organizavimas;
- pavaldžių technikų darbų atlikimo organizavimas bei kontroliavimas.
- atitinkamos dokumentacijos pildymas;
- veiklos rezultatų analizė;


Reikalavimai:

- aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas;
- puikiai išmanyti pastatų inžinierines sistemas: šilumos ūkis ir vandentiekis, šiek tiek elektros ūkis;
- gebėti organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbus ir vadovauti techninei komandai;
- panašaus darbo patirtis;
- labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas, geri bendravimo įgūdžiai;
- vairuotojo pažymėjimas.


Mes jums siūlome:

-stabilų atlyginimą bei visas socialines garantijas;
-savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
-geras darbo sąlygas.

Atlyginimas: 3700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Teisininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Procesinių dokumentų rengimas skolų išieškojimo srityje, su tuo susijusių klausimų sprendimas.
- Įmonės atstovavimas teismuose.


Reikalavimai:

Reikalavimai:
- Aukštasis teisinis išsilavinimas:
- atsakingumas, savarankiškumas ir iniciatyvumas;
- orientacija į rezultatą;
- sugebėjimas tinkamai planuoti darbo laiką;
- puikūs darbo su kompiuteriu įgūdžiai (Excel, Word).

Privalumai:
- atstovavimo teismuose patirtis.


Mes jums siūlome:

- Perspektyvų darbą didelėje kompanijoje;
- visas socialines garantijas;
- kvalifikacijos kėlimo galibę.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skolos LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Skolos LT"  Technologas

Pobūdis: Pobūdis: 11 metų Lietuvoje sėkmingai dirbančiai, bei savo veiklą plečiančiai, chemijos pramonės įmonei reikalingas technologas(-ė). Atlyginimas priklauso nuo kvalifikacijos. Gyvenimo aprašymus siusti į elektroninį paštą.
Reikalavimai: Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas technologijos srityje, sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas, komunikabilumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topcolor"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries krantinė 16, darbuotojupaieska2014@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Topcolor"  Virėjas(a)

Pobūdis: Restoranui Vilniaus centre reikalingas darbštus virėjas(a), darbas slenkančiu grafiku. Siūlome gerą, stabilų, laiku mokamą atlyginimą.
Reikalavimai: Darbo patirtis virėjo(os) pareigose, darbštumas, atsakingumas, pareigingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meksikana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 2, Dove525@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Meksikana"  Investicinių verslo projektų projektų vadovui

Pobūdis: Darbo aprašymas
• Nacionalinių (ir tarptautinių) verslo projektų susijusių su ES ir kitų fondų parama organizavimas ir administravimas lietuvių ar/ir anglų kalbomis.
• Klientų konsultavimas ir bendravimas su finansavimą teikiančiomis institucijomis
• Paraiškų ir kitų dokumentų rengimas ir teikimas, vykdomų projektų eigos administravimas, dokumentacija
• Buhalterinių dokumentų tikrinimas, rodiklių paskaičiavimai ir kitos su projektų eiga susijusios funkcijos
• Gilinimasis į įstatyminę bazę, taisykles ir reikalavimus
Reikalavimai: Reikalavimai

• Aukštasis išsilavinimas (pageidautina ekonominis, verslo, teisinis)
• Savarankiškumas, organizuotumas, planingumas ir mokėjimas nusistatyti prioritetus
• Konsultavimo gebėjimai, lankstumas su klientais, geranoriškumas
• Pozityvus požiūris, mokėjimas prisitaikyti prie nenumatytų įvykių ir ekstremalios aplinkos, optimizmas, visada noras ieškoti naujų sprendimų.
• Geri raštvedybos įgūdžiai.
• Anglų ir/arba rusų kalbos mokėjimas
• Vairuotojo pažymėjimas

Prioritetas

• Patirtis rengiant, administruojant ar vertinant ES fondų lėšomis finansuojamus projektus
• ES struktūrinės paramos administravimo sistemos Lietuvoje žinios
• Buhalteriniai pagrindai.
• Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Windows, MS Office)

cv laukiame tik el. paštu: projektai@dalinta.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dalinta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio, projektai@dalinta.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Dalinta"  Personalo vadybininkė(-as)

Pobūdis: - darbuotojų paieška ir atranka;
- personalo duomenų ir dokumentų administravimas;
- personalo ataskaitų ruošimas;
- darbuotojų saugos ir sveikatos įmonėje kontrolė;
- įmonės darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ugdymo planų įvykdymo koordinavimas;
Reikalavimai: - aukštasis universitetinis išsilavinimas (personalo vadybos, administravimo ir/ar psichologijos srityse);
- darbo patirtis personalo vadybos, paieškos ir atrankos srityje;
- LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų, susijusių su personalo veikla išmanymas;
- puikus raštvedybos reikalavimų išmanymas;
- gerai mokėti anglų arba lenkų kalbą;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- darbo patirtis su personalo apskaitos programa FINVALDA būtų privalumas;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g.6, inesa.mikelene@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Ratų suvedimo - geometrijos specialistas

Pobūdis: Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų techninis aptarnavimas ir ratų geometrija.

Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą, draugišką kolektyvą, profesines tobulėjimo galimybes.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 8 656 95946, gytis@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Automobilių šaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių ir mikroautobusų techninis aptarnavimas ir remontas.
-važiuoklės remontas.
-variklių remontas.
-pavarų dėžių remontas.
-stabdžių sistemos remontas.
-alyvų keitimas.
-padangų montavimas-balansavimas.
Reikalavimai:
Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas, noras dirbti ir užsidirbti.

Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą, draugišką kolektyvą, profesines tobulėjimo galimybes.
Reikalavimai: Būtina automechaniko/autošaltkalvio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugrimina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 143, 8 656 95946, gytis@ugrimina.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Ugrimina"  Auto elektrikas

Reikalavimai: Automobilio, jo įrengimų ir mechanizmų remonto ir priežiūros reikalavimų išmanymas.
Noras dirbti bei tobulėti profesinėje srityje.
Profesinė kvalifikacija

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilnauta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, 865027674, vilnauta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Vilnauta"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Ieškome kvalifikuoto automobilio meistro gebančio tiksliai nustatyti gedimus ir kokybiškai remontuoti lengvųjų automobilių ir mikroautobusų pakabos, važiuoklės, stabdžių, aušinimo sistemas, atlikti einamuosius aptarnavimus.
Reikalavimai: Gebėjimas atlikti visus autošaltkalvio kvalifikaciją atitinkančius darbus.
Visų markių lengvųjų automobilių, mikroautobusų remontas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilnauta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 14, 865027674, vilnauta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Vilnauta"  Gaisrinės saugos inžinierius

Pobūdis: Techninio projekto gaisrinės saugos dalies paruošimas, konsultavimas gaisrinės saugos klausimais, projektų ekspertizė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (gaisrinė sauga, saugos inžinerija);
Panašaus darbo patirtis;
Kompiuterinis raštingumas (MS Office, Auto CAD);
Geros anglų kalbos žinios;
Vairuotojo pažymėjimas (pageidautina).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gaisro inžinierių grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 59/27, 852313787, info@ekspertize.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Gaisro inžinierių grupė"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovimas, salonų valymas, siurbimas
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brilliant auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Asanavičiūtės, 869090905, info@elitewash.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Brilliant auto"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: Sporto ir laisvalaikio prekių tinklas "Winner Sport" ieško vadybininkės (-o).
Darbo pobūdis: skalndaus pardavimo proceso užtikrinimas, parduotuvės buhalterijos tvarkymas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas, darbas parduotuvėje su kasos aparatu.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, buhalterinės žinios, kompiuterinis raštingumas, mokėjimas grietai įsisavinti su darbu susijusią informaciją, užsienio kalbų mokėjimas.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Parduotuvės vadybininkė (-as) Vilniuje" siųsti el. paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Inžinierius - sąmatininkas

Pobūdis: Elektrotechnikos, silpnų srovių, automatikos, sąmatų sudarymas. Dokumentacijos konkursams ruošimas ir tvarkymas.
Reikalavimai: - Silpnų srovių, elektrotechnikos, automatikos sistemų išmanymas.
- Brėžinių išmanymas.
- Kruopštumas, atsakingumas.
- Atlyginimas sutartinis, priklausomai nuo darbo rezultatų ir patirties.
- Darbo "Sistela" programa ir viešųjų pirkimų išmanymas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 162c, 868534428, darbas@promonta.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Elektros - automatikos inžinierius

Pobūdis: Elektros ir silpnų srovių paleidimo - derinimo darbai, apsaugos, gaisro aptikimo signalizacijų projektavimas. Naujų ir esamų automatizuotų sistemų įrenginių derinimas, paleidimas, priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas.
Reikalavimai: - Panašaus darbo patirtis;
- Aukštasis/aukštesnysis elektrotechnikos/automatikos išsilavinimas;
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Office, AutoCAD);
- loginis mąstymas, planavimo įgūdžiai, atsakingumas, kruopštumas;
- atlyginimas priklausantis nuo darbo rezultatų ir patirties.
- Patirtis Eplan būtų privalumas.
- Patirtis PLV, SCADA programavime.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 162c, 868534428, darbas@promonta.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Elektrikas

Pobūdis: Elektrikas - elektros ir silpnų srovių instaliavimo darbai: kabelinių trasų montavimas; kabelių klojimas, pajungimas; įžeminimo, žaibosaugos montavimas; automatikos, jėgos skydų, apšvietimo montavimas; apsaugos, gaisro aptikimo signalizacijų montavimas; TV, LAN, telefonų tinklų montavimas ir kiti darbai.
Reikalavimai: - analogiško darbo patirtis;
- profesinis/ aukštesnysis išsilavinimas elektrotechnikos srityje;
- atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas, noras tobulėti;
- greita orientacija;
- vairuotojo pažymėjimas.
- atlyginimas priklausantis nuo darbo rezultatų ir patirties.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 162c, 868534428, darbas@promonta.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Virtuvės gamybos vadovas

Pobūdis: Virtuvės darbuotojų darbo organizavimas ir vadovavimas;
Darbuotojų mokymas;
Darbuotojų darbo kontrolė, patiekalų kokybės tikrinimas;
Naujų patiekalų kūrimas ir įdiegimas;
Bendravimas su svečiais patiekalų kokybės klausimais, jų pastabų priėmimas ir apibendrinimas;
Maisto produktų ir kitų žaliavų užsakymai, priėmimas iš tiekėjų, apskaita, jų panaudojimo kontrolė;
Materialinių vertybių apsaugos organizavimas ir kontrolė.
Reikalavimai: Turėti aukštojo maisto ruošimo technologijos išsilavinimo diplomą ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo restorano virtuvės darbui patirtį;
Turėti patirtį dirbti komandoje ir savarankiškai;
Žinoti vadovavimo darbuotojų kolektyvui reikalavimus;
Būti kūrybingam ir išradingam.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naktis Vilniuje"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 16, 867920191, monika@v4vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Naktis Vilniuje"  CNC staklių operatorius - frezuotojas

Pobūdis: Ieškome žmogaus norinčio dirbti reklamos gamybos srityje, su CNC staklėmis – frezuotoju, ir lazerinėmis staklėmis.
Siūlomo darbo pobūdis:
Technologinės įrangos ir kitų gaminių detalių mechaninis apdorojimas CNC metalo apdirbimo (frezavimo) staklėmis.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 1 metų darbo CNC metalo apdirbimo staklių operatoriumi - frezuotoju patirtis;
Darbštumas, pareigingumas, atsakingumas, patikimumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kreivės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 106, 8 617 21177, info@kreives.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Kreivės"  Katilinės operatorius

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Dujinių ir kieto kuro katilų priežiūra;
- prevencinių ir profilaktinių darbų vykdymas;
- gedimų šalinimas.

Reikalavimai:
- Dujų šaltkalvio atestatas;
- vid. slėgio katilų priežiūros meistro atestatas;
- katilinės sistemos išmanymas;
- kitų pastato inžinerinių sistemų išmanymas.

Privalumai:
- Vairuotojo pažymėjimas;
- panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Vėdinimo sistemų valytojas

Pobūdis: Reikalingas ortakių, ventiliacijos šachtų daugiabučiuose ir kitos vėdinimo įrangos valymo technikas. Darbas specializuota valymo įranga. Neturinčius patirties - apmokome. Atlyginimas 1700 Lt (į rankas).
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, vairuotojo pažymėjimas. Transportas įmonės.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2180 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Specialusis servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 865766508, info@specialusisservisas.lt
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie MB "Specialusis servisas"  Baldu stalius-surinkėjas-montuotojas

Pobūdis: Skubiai ieškomas žmogus gaminti korpusinius baldus gamybos ceche bei montuoti juos objektuose pas klientus.
Reikalavimai: Reikalinga patirtis ir noras dirbti.
Brėžinių ir specifikacijų skaitymas.
Technologijų išmanymas korpusinių baldų gamyboje.
Furnitūros montavimo įgūdžiai.

Smulkesnė informacija telefonu arba elektroniniu paštu. Kreiptis tik turint korpusinių baldų surinkėjo patirties.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Mančo baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sodybų g. 2, 861622010, sarunas@mfurniture.lt
Skelbimo data: 2014.11.30

Atsiliepimai apie MB "Mančo baldai"  Staliui GKP meistrui

Pobūdis: Siulau darba gipskartonio meistram,pertvaru montavimas,lubu montavimas,visos socelines garantijos ,vilniuje 867284666
Reikalavimai: Butina tureti savo irankius,

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "AJ house"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Taikos, 867284666
Skelbimo data: 2014.11.29

Atsiliepimai apie IĮ "AJ house"  TV reklamos pardavimų vadovas

Pobūdis: TV laidas prodiusuojanti įmonė UAB "Sport Entertainment” kviečia į savo komadą :
TV REKLAMOS PARDAVIMŲ VADOVĄ (-Ę)
Pobūdis:
- televizijos reklaminio laiko pardavimas;
- darbo organizavimas lėšų pritraukimui į įmonę
- aktyvi naujų klientų paieška;
- darbas su esamais klientais;
- produkcijos pristatymas, pardavimas
- reklamos pardavimo strategijos ir taktikos kūrimas;
- pardavimų planų kūrimas ir įgyvendinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
-puikūs organizaciniai sugebėjimai;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
-entuziazmas, ambicingumas ir asmeninė motyvacija;
-bendras rinkos išmanymas;
-sėkminga panašaus darbo patirtis;
vairuotojo teisės ;
-užsienio kalbų mokėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sport entertainment"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 869939511, danute.buhaltere@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Sport entertainment"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Įmonei priklausančio krovininių automobilių parko tarptautinio krovinių gabenimo vairuotojų darbo organizavimas, koordinavimas ir kontrolė (maršrutai iš Vakarų Europos į NVS), bendravimas su verslo klientais;
Reikalavimai: Bendravimo su klientais ir tarptautinių pervežimų vairuotojų darbo organizavimo patirtis;
gebėjimas efektyviai organizuoti vairuotojų darbą ir operatyviai spręsti problemas;
atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas;

ĮMONĖ SIŪLO:
darbą sėkmingai veikiančioje kompanijoje, profesionalų kolektyve, konkurencingą atlyginimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (8~5) 23 45 319, life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Elektros darbų vadovas

Pobūdis: UAB "Vidara" įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla – bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba, žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.

Darbo pobūdis: Organizuoti ir vadovauti elektros montavimo darbams statybos objektuose;
• Savarankiška objektų paieška, jų valdymas bei įgyvendinimas;
• Komandos subūrimas, vadovavimas jai, rezultatų siekimas.

Įmonė siūlo:
• Įdomų ir atsakingą darbą;
• Socialines garantijas;
• Profesinio tobulėjimo galimybes;
• Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
• Įmonės automobilį.
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis elektrotechninis išsilavinimas;
• Darbo patirtis;
• Atsakingumas;
• Sąžiningumas;
• Gebėjimas dirbti savarankiškai;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Privalumai: analogiška darbo patirtis.

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, 8-655-95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Šaltkalvis

Pobūdis: Puspriekabių-izoterminių kėbulų remontas

Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VR steelart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno, 862022102, ruslanas@vrsteelart.lt
Skelbimo data: 2014.11.28

Atsiliepimai apie UAB "VR steelart"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Krovinių pervežimas
Reikalavimai: CE kategorijos
Kvalifikacijos kursai (95 kodas)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvėsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867689100, linas.gabr@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Transvėsa"  Krautuvo vairuotojas


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės, gamyba@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Pamainos viršininkas

Pobūdis: Darbuotojų darbo planavimas, kontrolė, gamybinės linijos priežiūra.
Reikalavimai: Imlumas, noras tobulėti.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės, gamyba@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Procurement and planning manager

Pobūdis: Your work consists of:
Purchasing needs planning and analyzing
Purchasing execution
Order backlog management (mostly from China)
Production planning
Communication with our customer service officers
logistic arragements
Reikalavimai: We expect you to:

– Speak English and Chinese languages
– Be very precise, thorough, honest and efficient with your work
– Have at least some experience of procurement and/or production planning
– Have a degree of B.Sc in engineering or equivalent

Atlyginimas: 4700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sandriff international"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 7a, 861617937, jurate.urbonaite@sandriff.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Sandriff international"  Stogdengiams

Pobūdis: Plokščių stogų dengimas
Reikalavimai: Darbo patirtis, nusiteikimas darbui, motyvacija, uždarbis nuo išdirbio. Darbai daugiausiai Vilniuje

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g., 860413760, linas@ordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Parduotuvės administratorius (-ė)

Pobūdis: Avalynės salonui nuolatiniam darbui Kaune reikalingas (-a) administratorius (-ė)
Reikalavimai: Dalyvauti aktyviai pardavimo procese, organizuoti salono veiklą.
Kandidatui (-ei) pageidautina turėti aukštąjį išsilavinimą, darbo patirtį, organizacinius sugebėjimus, mokėti užsienio kalbas.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TJ retail"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: tjretail@mail.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "TJ retail"  Tolimųjų reisų vairutojo

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas reisams:
Lituva - Anglija (NL,B,D) - Lietuva

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Scotra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 369a, 867090788
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Scotra"  Matininkas

Pobūdis: Sklypų matavimas
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daraja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių 134-216, 865529321, ser.linas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Daraja"  Žemėtvarkininkas

Pobūdis: Sklypų Formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas, iniciatyvumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daraja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių 134-216, 865529321, ser.linas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Daraja"  Traktorininkas-autokrautuvo vairuotojas (-a)

Pobūdis: Atlikti mechanizuotus krovimo darbus. Darbo grafikas nuo pirmadienio iki penktadienio (savaitgaliai laisvi).
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas, darbo patirtis (vairuojant traktorių, autokrautuvą), nuosavas automobilis atvykti iki darbo vietos Liepkalnio g. 172, Vilnius.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 861425648, personalas@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Preso operatorius (-ė)

Pobūdis: Antrinių žaliavų preso paruošimas ir valdymas. Darbo grafikas nuo pirmadienio iki penktadienio (savaitgaliai laisvi).
Reikalavimai: Darbo patirtis dirbant preso operatoriaus darbą, nuosavas automobilis atvykti iki darbo vietos Liepkalnio g. 172, Vilnius.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 861425648, personalas@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Sistemos "Labbis" projektų diegėjas (-a)

Pobūdis: Labbis informacinės sistemos diegimo projekto valdymas;
Klientų veiklos analizė ir poreikių nustatymas;
Su projektais susijusios dokumentacijos rengimas;
Klientų mokymas, konsultavimas.
Reikalavimai: Buhalterinės apskaitos žinios;
Patirtis dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
Aukštasis išsilavinimas;
Imlumas naujovėms, savarankiškumas, mokėti prisiimti atsakomybę už savo darbą, polinkis siekti rezultatų;
Vairuotojo pažymėjimas (B kat);
Privalumas, jei turite MS SQL žinių.

Mes siūlome

Šaunių ir kompetentingų kolegų kolektyvą;
Asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes;
Visas darbui reikalingas priemones;
Darbą atitinkantį atlyginimą.

Kviečiame siųsti savo CV el. paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje būtinai nurodykite pareigas, į kurias kandidatuojate. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 852107722, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Nekilnojamo turto agentas

Pobūdis: Pirkti-parduoti nekilnojamą turtą
Reikalavimai: Darbštumas ir sąžiningumas

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras langas"
Kreiptis: 869932898, personalospec@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Atviras langas"  Optometristė (-as)

Pobūdis: Elektroninei kontaktinių lęšių parduotuvei Manolęšiai.lt plečiant veiklą, ir atidarant gruodį optiką, ieškome optometristės (-o).

Darbo aprašymas: akinių ir kontaktinių lęšių dioptrijų nustatymas;
akinių lęšių ir kontaktinių lęšių rūšies parinkimas;
klientų konsultavimas, akinių pardavimas ir užsakymas.
Reikalavimai: Optometristo kvalifikacija;
kokybiškas bendravimas su klientais.

Mes siūlome jaukią ir modernią darbo vietą Vilniaus centre. Galimybę realizuoti save, perduodant savo srityje sukauptas žinias ir pamokymus kolegoms.
Taip pat pažadame kolegų pagalbą :) ir geranoriškumą įsivažiuojant į darbus, bei įmonėje sukauptų specifinių žinių ir patirties perdavimą.
Galimybę aktyviai įsitraukti į veiklą ir siekti karjeros.
Atlyginimas derinamas pokalbio metu,

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innco"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4, darbas@fr2.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Innco"  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimo darbai
Reikalavimai: Ieškome jaunų, energingų , norinčių tobulėti bei nebijančių darbo.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techspektras"
Kreiptis: 868715043, info@techspektras.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Techspektras"  Architektui

Pobūdis: Kuris bus atsakingas už projektinių pasiūlymų, techninių projektų, darbo projektų brėžinių rengimą bei nuolatinį asistavimą projektų vadovui, jo paskirtų užduočių vykdymą
Reikalavimai: • Statinių architektūrinės dalies projektavimo ir projektavimo proceso žinios;
• Profesinė patirtis ne mažiau kaip 3 metai
• Projekto architektūrinės dalies vadovo atestatas būtų privalumas
• Gebėjimas greitai ir kokybiškai atlikti darbus;
• Sugebėjimas darniai dirbti komandoje, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai (CAD programos, Open BIM (3D), MS Office);
• Vairuotojo pažymėjimas bus laikomas privalumu;
• Anglų ir/arba rusų kalbų mokėjimas bus laikomas privalumu.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Statinio projekto vadovo

Pobūdis: Kuris bus atsakingas už projektų valdymą: kliento lūkesčių išsiaiškinimą ir projekto atstovavimą, projektavimo proceso bei projekto komandos darbo planavimą ir organizavimą, projektavimo procesų optimizavimą, projekto terminų ir biudžeto suformavimą ir valdymą, rizikų nustatymą bei suvaldymą, užduočių projekto komandai ir subtiekėjams suformulavimą.
Reikalavimai: - Aukštasis techninis, inžinerinis ar vadybinis išsilavinimas;
- Patirtis projektų valdyme.
- Geri laiko bei biudžeto planavimo, darbo organizavimo įgūdžiai;
- Teisės aktų, reglamentuojančių projektavimo bei statybos procesus, išmanymas ir taikymas praktikoje,
- Gebėjimas reaguoti į greitai kintančią situaciją, siekiant išnaudoti atsiradusias galimybes arba suvaldyti kylančias rizikas;
- Sugebėjimas darniai dirbti komandoje, įkvėpti komandą tikslo siekimui
- Savarankiškumas priimant sprendimus,
- Reiklumas sau ir kolegoms vykdant pavestas užduotis
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, MS Project, CAD programomis);
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Anglų arba rusų kalbos mokėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: - Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (mūras, dažymas, gipso kartono montavimas ir kt.);
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbas su subrangovais bei rangovais;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Vadovavimas statybininkų komandai
- Darbų pridavimas užsakovui
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai)
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Ne mažesnė kaip 5 metų analogiško darbo patirtis;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Statybos normų ir teisės aktų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Pardavejas(-a) - konsultantas(-ė)

Pobūdis: Ecodumas.lt - viena iš pirmųjų elektroninių cigarečių parduotuvių Lietuvoje, siūlanti pirkėjams įsigyti laiko patikrintus, kokybiškus, sertifikuotus, originalius ir kainą atitinkančius produktus.
Ecodumas.lt garantuoja savo pirkėjams aukščiausios rūšies elektronines cigaretes.
Mes siekiame užtikrinti tiek kokybiškų produktų patekimą į klientų rankas, tiek kokybišką aptarnavimą ir vadovaujamės taisykle - kokybė mums svarbiausia.
Mūsų tikslas - pateikti klientui geriausią produktą su geriausiu pristatymu už geriausią kainą, konsultuoti ir bendrauti prieš ir po pardavimo, plėstis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Apie poziciją:

-Darbas parduotuvėje (Vilniuje) pilną darbo dieną (slenkančiu grafiku)
-Darbas kasos aparatu, nuolatinis klientų poreikių analizavimas ir vertinimas, esamų ir potencialių konsultavimas
-Darbas jauname, draugiškame kolektyve
Reikalavimai: -Gebėjimas bendrauti rusų kalba
-Gebėjimas bendrauti anglų kalba
-Komunikabilumas
-Atsakingumas
-Kruopštumas
-Aukštesnysis - aukštasis išsilavinimas


Privalumai:
-Žinios apie elektronines cigaretes
-Pardavėjo-konsultanto darbo patirtis
-Noras dirbti ir užsidirbti

Atlyginimas: nuo 1000 iki 2000 LT per mėnesį + įvairūs paskatinimai ir bonus'ai.

CV siųsti kartu su motyvaciniais laiškais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecodumas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: agne@ecodumas.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Ecodumas"  Naujų automobilių pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Naujų automobilių pardavimo salonas, ieško profesionalaus pardavimo vadybininko.

- Aktyvi naujų klientų paieška, santykių palaikymas su esamais klientais ir produkcijos bei paslaugų pardavimas;
- Projekto valdymas;
- Rinkos analizė, produkto išmanymas, komercinių pasiūlymų rengimas, derybos, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Ne mažesnė kaip 3 metų panašaus darbo patirtis pardavimuose;
- Puikūs bendravimo ir derybų vedimo įgūdžiai;
- Verslumas, atsakingumas, entuziazmas;
- Orientacija į rezultatus, gebėjimas dirbti savarankiškai;
- Geros anglų kalbos žinios, Rusų privalumas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome:
- Atlyginimą be apribojimų!;
- Tarptautinės kompanijos mokymus ir tobulėjimo galimybę;
- Vadovybės pagalbą, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Papildoma informacija:
Jei susidomėjote mūsų darbo pasiūlymu, siųsdami CV ir MOTYVACINĮ laišką būtinai nurodykite pareigas į kurias kandidatuojate. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Truma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150, info@truma.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Truma"  Ekspedicijos vadybininkas (ES / NVS)

Pobūdis: Pilnų arba dalinių krovinių gabenimo organizavimas iš Europos į Lietuvą, pagal poreikį į Rusiją ir kitas NVS šalis;
vežėjų ir verslo klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
nuolatinių ryšių su verslo partneriais ir klientais palaikymas;
Reikalavimai: Darbo patirtis organizuojant pilnų ir/arba dalinių krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais;
geras anglų kalbos mokėjimas (rusų k. mokėjimas – privalumas);
greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;

Įmonė siūlo:
draugišką darbinę atmosferą sėkmingai veikiančioje įmonėje;
konkurencingą atlyginimą;
nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  NT pardavimų vadybininkas (ė)

Pobūdis: Darbas visoje Lietuvoje.
Tarpininkavimas parduodant, perkant nekilnojamąjį turtą, NT rinkos analizė, objektų paieška, bendravimas su klientais, jų konsultavimas NT klausimais, sutarčių pasirašymas.Darbas su individualios veiklos pažyma, laisvu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, komunikabilumas, aktyvumas, rezultato siekimas, savarankiškumas, sąžiningumas, darbo kompiuteriu pagrindai.
Patirtis nėra būtina, nes suteikiami labai išsamūs mokymai.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Rimos Kentrienės individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868612431, visibutai1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Rimos Kentrienės individuali veikla  Dažymo meistro asistentas (-ė)

Reikalavimai: Darbo aprašymas :
• Metalo gaminių paruošimas ir dažymas milteliniais dažais.
• Dažymo baro darbo organizavimas, darbuotojų veiklos planavimas.
• Dažymo darbų terminų ir kokybės užtikrinimas, gamybos trukdžių šalinimas.
• Sprendimų gamybos našumui gerinti ieškojimas bei įgyvendinimas.
• Darbas su gamybos valdymo programa "Monitor" (atliksime apmokymus).
• Pamainos darbų ataskaitų rengimas.

Reikalavimai :
• Aukštasis techninis išsilavinimas.
• Dažymo proceso ir technologijų išmanymas būtų privalumas.
• Geri laiko planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
• Analitinis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Atsakingumas ir sugebėjimas spręsti susidariusias problemas.
• Vairuotojo pažymėjimas.
• Anglų kalba, rusų kalba būtų privalumas.

Įmonė siūlo:
• Atsakingą ir dinamišką darbą stabilioje gamybinėje įmonėje.
• Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Visas socialines garantijas.


Darbdavio įsipareigojimai:
Kelionių į/iš darbo išlaidos.

Atlyginimas: 2310 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Sandelininkas

Pobūdis: Prekių priėmėjo (su patirtim)
Reikalavimai: Laukime kandidatų cv adresu: cv(eta)nnl.lt

- Darbas su apskaitos programa.
- Prekių priėmimas/išdavimas pagal sąskaitas.
- Priimtų prekių transportavimas į sandėlį, pakrovimas/iškrovimas su elektrokrautuvu.

Darbo laikas:
5 darbo dienos per savaitę slenkančiu grafiku (pamainos nuo 6:00 ir nuo 13:00)

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nordnet"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862675219, cv@nnl.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Nordnet"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Nestandartinis darbas aktyvių pardavimų srityje. Skambinti klientams nereikia.
Reikalavimai: Finansinės laisvės siekis.
Sugebėjimas priimti ir įveikti iššūkius.
Nuosavas automobilis ir vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai: Aktyvių pardavimų patirtis.
Siūlome: Algą ir tobulėjimą (alga priklauso nuo tobulėjimo, gali būti ir 10 kartų didesnė nei nurodyta).

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kraleks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto, 865095037, librexinternational2@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Kraleks"  Elektrikas

Pobūdis: -Darbas Vokietijoje arba Prancūzijoje.
-Elektros prietaisų ir įrenginių sujungimas;
-Elektros instaliavimo, montavimo, kabeliavimo darbai laiviniuose objektuose.
-trikdžių šalinimas, elektrotechnikos ir prietaisų sistemų tikrinimas.
Reikalavimai: - Būtina darbo patirtis analogiško darbo srityje;
- Vokiečių ir anglų kalba didelis privalumas;
- Atsakingumas;
- Gebėjimas dirbti savarnkiškai ir komandoje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vokietija arba prancūzija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g. 32, 867294125, office@hsg.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Pramonės įrengimų mechanikas

Pobūdis: Pramonės įrengimų mechanikas/elektromechanikas. Sudėtingų, tiksliųjų, kompiuterizuotų įmonės įrengimų ir įrenginių testavimas, priežiūra, remontas, gedimų prevencija ir profilaktika, naujos įrangos diegimas. Techninių dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Išsilavinimas:Aukštesnysis
Profesija:Mechanikas
Darbo patirtis: nuo 2 metų
Sugebėjimai:Moka dirbti kompiuteriu, Turi vairuotojo teises
Būtini įgūdžiai:
- patirtis prižiūrint/ remontuojant sudėtingus įrengimus ir stakles: CNC ir pan.
- anglų k. žinios.
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
- brėžinių skaitymas.
Privalumai:
- žinios ir patirtis automatikoje, elektros ūkio priežiūroje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gravera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 19, 8 615 68888, cv@gravera.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Gravera"  Nuomos vadybininkas

Pobūdis: Potencialių nuomininkų paieška įmonės vystomiems ir valdomiems objektams;
Derybos su potencialiais klientais;
Sutarčių sudarymas ir administravimas;
Patalpų įrengimo su klientu derinimas;
Efektyvus nuomojamų patalpų valdymas;
Bendradarbiavimas su brokeriais.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Pardavimų patirtis – ne mažiau 2 metai nekilnojamojo turto nuomos srityje;
Puikios anglų kalbos žinios;
Puikios darbo Office programomis žinios (Excel, Word, Powerpoint);
Geri derybiniai įgūdžiai;
Reprezentatyvi išvaizda.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekstra švara"
Miestas: Vilnius, Šiauliai
Kreiptis: ekstrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Ekstra švara"  Sandėlio vadovas

Pobūdis: Pilna atsakomybė už sklandų sandėlio darbą;
Pavaldžių darbuotojų darbų koordinavimas, organizavimas ir kontrolė
Krovinių iškrovimo / saugojimo / pakrovimo proceso organizavimas ir kontrolė;
Sandėlio veiklos procesų analizavimas ir optimizavimas;
Sandėlio tvarkos palaikymas, operatyvus iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo (sandėlio valdymo) patirtis.
Komunikabilus, atsakingas, iniciatyvus, savarankiškumas
Atlyginimas aptariamas pokalbio metu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brevitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno g. 30, 868526777, info@brevitra.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Brevitra"  Elektrikas/elektrotechnikas

Pobūdis: Elektros įrenginių priežiūra, pilna/nepilna darbo diena
Reikalavimai: Elektrotechniko pažymėjimas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, automobilis, anglų k. pagrindai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Puaris"
Miestas: Tauragė/pagėgiai
Kreiptis: 861826329
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Puaris"  Vairuotojas

Pobūdis: Maisto pristatymas į namus pagal pateiktus užsakymus,
Darbas kasos aparatu;
Dokumentacijos pildymas.
Reikalavimai: Geras miesto žinojimas;
Atsakingumas, paslaugumas, sąžiningumas;
Reprezentatyvi išvaizda

Privalumai:
Nuosavas automobilis;
Anglų, rusų kalbų žinojimas.

Mes jums siūlome:
Lankstų grafiką;
Nuo rezultatų priklausantį , laiku mokamą atlyginimą;
Socialines garantijas.

Atlyginimas:
Priklauso nuo rezultatų

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Foodout.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vidmantas@foodout.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Foodout.lt"  Skaitmeninių staklių operatoriai

Pobūdis: Akmens apdirbimo įmonė pastoviam darbui ieško CNC operatorių. Būtina patirtis gamybos srityje skaitmeninio valdymo įrengimais. Darbas gali būti pamaininis.
Reikalavimai: Būtina patirtis dirbant panašaus pobūdžio darbą. Atlyginimas nuo 2500 Lt, o už gerus darbo rezultatus mokami priedai. Pasiteirauti galima telefonu +370 37 342545 arba Drobės g. 73, Kaunas. Savo CV galima siųsti adresu: info@akmi.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AKMI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Drobes, 8 37 342545, info@akmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "AKMI"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Prekyba vandens filtrais, projektavimas, priežiūra. Klientų paieška - konsultavimas - pardavimas – aktyvi naujų klientų paieška
Klientų poreikių analizė bei efektyvus įmonės teikiamų paslaugų pardavimas;
Ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais vystymas.
Darbo užmokestis priklausomas nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Veržlumas, energingumas bei orientacija į rezultatą;
Noras mokytis ir tobulėti
Gebėjimas išsikelti tikslus ir sėkmingas jų siekimas. Savarankiško darbo planavimas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Puiki lietuvių kalba.
Kompiuterinis raštingumas.

Privalumas:
Geros anglų, rusų kalbų žinios;
Vadybinio darbo patirtis mažmeninėje ar didmeninėje prekyboje.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gamteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Šiaulių g. 8, 8-37 229206, gamteka@gamteka.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Gamteka"  Lazerio operatorius (gamybininkas)

Pobūdis: Jei nori prisijungti prie reklamos paslaugas teikiančios įmonės ir turi daug noro mokytis – mes tavęs laukiame!
Didelis noras mums yra daug svarbiau, nei ilga patirtis! Jei atitinki daugumą savybių, tačiau kai kur šiek tiek trūksta – mes tave išmokysime!
Darbo aprašymas:
• Lazerinių staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir medžiagų parinkimas;
• Reklamos projektų įgyvendinimas.
Ką gausi tu:
• Visas socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas jauname ir draugiškame kolektyve;
• Konkurencingą ir laiku išmokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Galimybę prisidėti prie įmonės sprendimų ir tobulėjimo;
• Apmokymus.
Jau laukiame Tavo CV! Nedelsk ir prisijunk!
Reikalavimai: Reikalavimai/Privalumai:
• Didelis noras tobulėti ir mokytis;
• Darbštumas, atidumas, atsakingumas, rūpestingumas;
• Žalingų įpročių neturėjimas;
• Gebėti užbaigti darbus iki galo, laiku ir kokybiškai;
• Patirtis dirbant su lazerio staklėmis būtų didelis privalumas;
• Mokėjimas suprasti / skaityti brėžinius;
• Darbas dizaino programomis;
• B kategorija.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skroblų g 19., 8 645 52 116, audrius@graviruojam.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Promi"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Pardavimai internetu,telefonu,klientų paieška ir t.t.
Reikalavimai: Anglu kalba-puikiai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Eco-friendly bottle, UAB
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Smilgos, 869090888, info@ecofriendlybottle.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Eco-friendly bottle, UAB  CNC operatorius

Pobūdis: Darbas baldų gamybos ceche su frezavimo CNC staklėmis Optimat Weeke BHX 050.
Reikalavimai: BŪTINA darbo patirtis su CNC centru Weeke.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Statybininkas

Pobūdis: MB "Statybų brigada" ieško gabių, talentingų darbuotojų. Mes siūlome įdomų bei patrauklų darbą, gerą atlyginimą ir karjeros galimybes, apmokymus.
Reikalavimai: Būtų privalumas mokėti atlikti šiuos fasado darbus:
- polistirolo klijavimas, tinkavimas, armavimas ir dekoravimas.

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281, info@statybubrigada.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie MB "Statybų brigada"  Transporto/logistikos vadybininkas

Pobūdis: Transporto paslaugų pardavimas.
Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas. Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto srityje, geri derybiniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Motus Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl.26a-120, 8 68682074, motusbaltic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Motus Baltic"  Klientų aptarnavimo vadybininkas

Pobūdis: Tiesioginis darbas su klientais naujai atidarytoje parduotuvėje - sulčių bare senamiestyje. Konsultavimas, pardavimas, prezentacijų rengimas ir einamieji darbai.
Reikalavimai: Domėjimasis sveika mityba;
Tiesioginio bendravimo su klientais, pardavimų patirtis;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Noras tobulėti ir pozityvumas;
Pageidautina mokėti anglų, rusų kalbas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sulvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g.5, 860680040, info@sulvita.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Sulvita"  Serviso technikas-montuotojas

Pobūdis: Garažo vartų montavimas ir aptarnavimas;
Vartų automatikos montavimas ir aptarnavimas;
Durų montavimas ir aptarnavimas
Reikalavimai: Mechanikos ir elektronikos pagrindai;
Pareigingumas, sąžiningumas, kruopštumas;
Montavimo patirtis – privalumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Nemokančius apmokinsime šio darbo
Siūlome :Įdomų ir dinamišką darbą;
Realų atlyginimą;
Galimybę augti ir tobulėti kartu su įmone.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idomus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g. 27, 8 37 308 900, projektai@idomus.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Idomus"  Ekspedicijos vadybininkas (darbui su Pietų Europos regionu)

Pobūdis: Tarptautinių krovinių gabenimo organizavimas iš/į Pietų Europos regioną;
Vežėjų ir klientų paieška, kontaktų užmezgimas;
Derybos su klientais, geriausių pasiūlymų ruošimas;
Su krovinių ekspedijavimu susijusių dokumentų administravimas;
Reikalavimai: Sėkminga dalinių krovinių ekspedijavimo patirtis;
Pozityvumas, puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Geros anglų kalbos žinios;

Įmonė siūlo:
Puikias darbo sąlygas;
Motyvuojantį darbo užmokestį;
Draugišką, jaunatvišką bendrų tikslų siekiantį kolektyvą.

Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Maketuotojas (-a)

Pobūdis: Kompiuterinių maketų paruošimas fleksografinei spaudai. Darbas kompiuteriu.

Privalumai:
- panašaus darbo patirtis spaustuvėje;

Įmonė siūlo:
visas socialines garantijas ir laiku mokamą, konkurencingą sutartinį darbo užmokestį; darbą perspektyvioje, stabiliai augančioje įmonėje; geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas arba aukštesnysis (poligrafijos sritis privalumas);
- mokėjimas gerai dirbti programomis Adobe Illiustrator, Adobe Photoshop.
- kruopštumas, atidumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129 a, 837363666, cv@aurika.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Aurika"  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autovežio vairuotojas. Reisai Europoje. Darbas 9 vietų autovežiu. Atsiskaitoma po reiso. Reiso trukmė iki 2 savaičių

Reikalavimai: Būtina patirtis vairuojant autovežį !

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidresta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868368316, uabvidresta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Vidresta"  Autoelektrikas

Pobūdis: Reikalingas autoelektrikas sunkvežimių autoservise.
Reikalavimai: 1. Profesinė kvalifikacija;
2. Patirtis;
3. Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
4. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilgrandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, info.vilgrandas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Vilgrandas"  Siuvimo technologas

Pobūdis: Minkštų sėdimųjų baldų gamyba.
siuvinių konstravimas, lekalų ruošimas sukirpimui(lectra)gamybos proceso kontroliavimas ir kokybės užtikrinimas
Reikalavimai: Konstruktoriaus darbo patirtis gamybinėje įmonėje(rūbai, baldai), anglų kalbos žinios,
Darbo patirtis su lectra būtų privalumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hjellegjerde Baltija"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pramonės g. 14, marius.ignotas@hjjelegjerde.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Hjellegjerde Baltija"  Teisininkas (-ė)

Pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė "Natural North Caviar" vykdo žuvies produktų prekyba ir gamyba ES teritorijoje. Apie įmone ir jos veiklą plačiau galite pasižiūrėti elektroniniame puslapyje www.monarch.lt

Darbo aprašymas:
• Bendras įmonės vidaus teisinių reikalų tvarkymas.
• Sutarčių rengimas.
• Teisės aktų taikymas įmonės naudai.
• Atstovavimas teismuose ir ieškinių rengimas.

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.

Papildoma informacija
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvus pagrindžiantį laišką siųskite Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "Teisininko pareigoms užimti"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo laikas Visa darbo diena
Vietovė Vilnius
Pozicija Teisininkas
Kontaktinė informacija: Tel. 865018001
Reikalavimai: • Labai geras anglų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu);
• Labai geras rusų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu);
• Aukštasis išsilavinimas teisės srityje;
• Patirtis komertcinės teisės srityje 2 metai
• Teismo praktikos išmanymas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel; MS Word);
• Pastabumas, organizuotumas, atsakingumas, kruopštumas.
• Strateginis mąstymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  CE kategorijos vairuotojui po Danija

Pobūdis: Transporto firma Klaipedoje iesko CE kategorijos vairuotojo. Darbas po Danija. Kadencija 5 savaites danijoje, 1 savaite namuose. Namo griztama su vilkiku su keltu. Atlyginimas pradziai 50eur/para. Garantuojamas laiku mokamas tlyginimas.
Reikalavimai: CE kategorijos patirtis vakaru europoje min 2 metai. Anglu arba vokieciu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bernys"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos 31, 869945408
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Bernys"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros ūkio priežiūra, profilaktika

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BV dominus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865018199, vadova.klaipeda@bonusadmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "BV dominus"  Operatorius

Pobūdis: Darbas su aliuminio profilių apdirbimo staklėmis.
Reikalavimai: Darbas panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Surinkėjas

Pobūdis: Aliuminio langų, durų, fasadų surinkimas gamyboje.
Reikalavimai: Darbo patirtis panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Prekių rūšiavimas, priėmimas, išdavimas.
Reikalavimai: Sąžiningumas, kruopštumas, greita orentacija.

Atlyginimas: 1850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termopalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno, 865286600, arnas@termopalas.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Termopalas"  B,c1 kat.vairuotojas-ekseditorius

Reikalavimai: Reikalingas b, C1 kat. vairuotojas - ekspeditorius, darbo pobūdis - kilimeliu išveziojimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Santechnikas/montuotojas

Pobūdis: Šiuo metu turime stambų objektą Kaune, todėl kiekvieną dieną, su įmonės transportu, reikia važiuoti į Kauną. Ateityje objektai gali būti Vilniuje arba kituose miestuose.

Darbo pobūdis:
•Priešgaisrinio vamzdyno montavimas objektuose.
•Prireikus darbo specifikos apmokom.
Reikalavimai: Reikalavimai:
•Darbo patirtis vamzdynų montavime būtų privalumas.
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas.
•Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Įmonė siūlo:
•Visas socialines garantijas.
•Darbui reikalingas priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Priešgaisrinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 4, 8 662 49 801, gintare@priesgaisrinessistemos.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Priešgaisrinės sistemos"  Transporto apskaitos technikas (-ė)

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo vietiniais ir tarptautiniais maršrutais srityje, siūlo darbą transporto apskaitos technikui.

Vilkikų tachografų nuskaitymas, vairuotojų kortelių nuskaitymas,atostoginių rašymas.
Reikalavimai: Gera reputacija, geros rusų kalbos žinios, vairuotojo pažymėjimas - B kategorija BŪTINA!


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4 kV kabeliniu liniju montavimo darbai.
Reikalavimai: Darbstumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobuleti. VK kategorija. Vairuotojo pazymejimas B,C kategorijos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai, vilnius
Kreiptis: Gedimino 24, 865697727, info@jarkesta.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Montuotojas

Pobūdis: Elektros, elektronikos, automatikos bei kiti einamieji darbai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 616 15444, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 616 15444, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Stogdengiai

Pobūdis: Stogo dengimo darbai.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Verkių g. 34a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Žaliavos užkrovėjas

Pobūdis: Darbas žuvies perdirbimo įmonėje.
Žaliavos užkrovimas ant rėmų.
Patrauklus darbo grafikas: visiškai laisvi ketvirtadieniai, penktadieniai. Darbo dienos nuo šeštadienio iki trečiadienio. Darbo laikas nuo 14val. iki 22val.
Reikalavimai: Greita orientacija;
Atsakingumas;
Be žalingų įpročių;
B kat. vairuotojo pažymėjimas ir automobilis;
Įmonė yra Ilgakiemio k. už Garliavos 5km. Prienų kryptimi.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldoga"
Miestas: Ilgakiemis
Kreiptis: Technikos g. 13, 861568786
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Saldoga"  Picu kepejas

Pobūdis: Darbas su malkine krosnimi.Picu teslos maisymas ,kepimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Golbena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemynos 18, 860117350, golbena@inbox.ru
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Golbena"  Java arba web programuotojas (-a)

Pobūdis: Java programavimas arba
WEB programavimas.
Reikalavimai: WEB programuotojui:
•JavaScript, HTML, CSS išmanymas. Patirtis – nemažiau kelerių metų;
•jQuery žinojimas;
•PHP patirtis (dirbant su Yii framework'ais);
•Praktinis reliacinių duomenų bazių ir MySQL išmanymas;
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns;

Java programuotojui:
•Java patirtis;
•Java Fx 8 patirtis;
•būti susipažinus su pagrindinėmis internetinio protokolo struktūromis (RTP, SIP, TCP, UDP);
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns.

NAUDINGI ĮGŪDŽIAI IR PRIVALUMAI
Geros rusų ir anglų kalbų žinios;
Išmanyti programų kūrimo metodologijas: Waterfall, MFS, Agile (Scrum) ir kt.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inlusion netforms"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio, 8626 66 269, olga@inlu.net
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Inlusion netforms"  Pastatų apšiltintojas

Pobūdis: Bendrovė priims į darbą pastatų apšiltintojus ventiliuojamų fasadų.
Brigadą ir pavienius asmenis.
Reikalavimai: Mokėti atlikti ventiliuojamų fasadų apšiltinimo darbus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Akcinė bendrovė - firma "VITI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 250, 861571616
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Akcinė bendrovė - firma "VITI"  IT sritis

Pobūdis: IT įrenginių remontas, planšetinių ir nešiojamų kompiuterių remontas;
Kompiuterinių darbo vietų programinės ir aparatinės įrangos priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas;
Lokalių kompiuterinių tinklų priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas;
IT sistemų diegimas ir administravimas;
Windows arba Linux serverių priežiūra.
Reikalavimai: Studijos IT srityje;
Domėjimasis IT;
Noras mokytis ir tobulėti;
Savarankiškumas;
Atsakingumas;
Anglų ar rusų kalbų techninis žinojimas.


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "RMA.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 8 60 38 38 68, info@rma.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie MB "RMA.lt"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Statybinės Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
Buhalterinio darbo patirtis.
Darbo "Rivile" programa patirtis privalumas
Darbo patirtis statybos srityje privalumas
Atsakingumas, savarankiškumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860694936, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Pardavimų vadybininkas (valymo paslaugos)

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Sutarčių sudarymas ir pan.
Reikalavimai: - Asmenims, turintiems neįgalumą, teikiame pirmenybę;
- Darbo patirtis aktyvių pardavimų srityje būtų privalumas;
- Lietuvių kalbos (raštu, žodžiu) įgūdžiai, rusų kalba (žodžiu) būtų privalumas;
- Darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
- Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
- Savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas;
- Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1908 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutarė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, uabjutare@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Jutarė"  Eksporto vadybininkas/ė

Pobūdis: - Aktyvūs pardavimai ES ir kitose Europos šalyse;
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Derybos telefonu/el.paštu;
- Nuolatinės komandiruotės, parodų lankymas;
- Darbas su apskaitos programa Rivilė;
- Kita su pareigonis susiejusi veikla;
- Atlyginimas 1500-3000 Lt (atskaičiavus mokesčius) priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: - Išsilavinimas: aukštasis/aukštesnysis;
- Darbo patirtis: 2 metai;
- Sugebėjimai: vairuotojo pažymėjimas B kategorijos, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, užsienio kalbų mokėjimas;
- Papildomi sugebėjima: darbo patirtis tarptautinės prekybos srityje. Noras dirbti, mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų stabiliai augančioje įmonėje.
- Kalbos: rusų, anglų, lenkų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lamida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus g., 8 635 94 397, info@lamida.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lamida"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Teikti taksi paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms naujais (2013 m.) šešiaviečiais Dacia Lodgy automobiliais, aprūpintais naujausia įranga.
Reikalavimai: • B vairavimo kategorija.
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
• Trejų metų vairavimo stažas.
• Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transporto inovacijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860884893, info.transportoinovacijos@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie MB "Transporto inovacijos"  Tiekimo vadybininkė/vadybininkas

Pobūdis: Darbas su užsienio ir Lietuvos šviežių vaisių ir daržovių tiekėjais
Prekių užsakymas ir pristatymo organizavimas
Tiekiamo produkto kokybės priežiūra
Dalyvavimas susitikimuose ir derybose su tiekėjais
Asortimento formavimas, vystymas, analizė
Tiekiamų prekių kainų pokyčių analizė
Prekių likučių sekimas
Naujų tiekėjų paieška
Reikalavimai: Aukštesnysis / aukštasis išsilavinimas vadybos srityje
Puikios anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu)
Puikūs bendravimo, organizaciniai ir darbo komandoje gebėjimai
Geros MS Office žinios bei darbo kompiuteriu įgūdžiai
Lankstumas, operatyvumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, atsakingumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 852164847, info2@lttransit.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Vadybininkas (darbui su Lenkijos vežėjais)

Pobūdis: Kompanijoje Jūs būsite atsakingi už ryšių palaikymą su Lenkijos vežėjais, eksporto iš Lietuvos ir Lenkijos į Vakarų Europos šalis organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą. Kroviniai gabenami tentinėmis ir šaldytuvo tipo puspriekabėmis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis bendraujant su Lenkijos vežėjais;
komunikabilumas, atsakingumas, geri derybų įgūdžiai;
geras lenkų ir pageidautina anglų kalbos mokėjimas.

ĮMONĖ SIŪLO:
konkurencingą atlyginimą, draugišką profesionalų kolektyvą, puikias darbo sąlygas.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškomas geras tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas. Darbas tik su puspriekabėmis šaldytuvais. Važiuojame į ES šalis, dažniausiai Belgija - Vilnius ratais, kartais į Rusiją iki Maskvos.
Reikalavimai: • Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
• Sąžiningumas, punktualumas, noras dirbti.
• 95 kodas;
• Gera orientacija;
• Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas;
• Darbo patirtis su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Koldlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 18, 861021008, rolandas@koldlita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Koldlita"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška ir esamų klientų aptarnavimas;
rinkos analizė;
klientų poreikių išsiaiškinimas;
pardavimų projektų organizavimas bei koordinavimas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas(-ė)- neakivaizdinių ar ištęstinių studijų

patirtis pardavimų srityje ir klientų aptarnavime;

iniciatyvumas, savarankiškumas, mokėjimas bendrauti, optimizmas noras mokytis ir tobulėti;

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pramonės paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77b, inesa.minseviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pramonės paslaugos"  Elektrikas-ūkvedys

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Pastatų elektros sistemų priežiūra, gedimų šalinimas komerciniuose objektuose;
- smulkūs vėdinimo, santechniko ir staliaus darbai.

Reikalavimai:
- Spec. techninis išsilavinimas (elektriko / techniko specialybė);
- vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis;
- elektriko/techniko darbo patirtis (bent 2m.);
- kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams (VK, AK kategorija).

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo aprašymas: UAB "Ekonovus" siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams Vilniaus mieste ir regione. Darbas slenkančiu darbo grafiku (nuo 6 val. ryto) ir penkiadieniu grafiku (nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 7 val. ryto).
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• nuosavas automobilis atvykti iki darbo Liepkalnio g. 172, Vilnius;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 865590503, personalas@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Masazuotoja

Pobūdis: Pobūdis: Spa centrui senamiestyje reikalinga masažuotoja klasikiniams ir egzotiniams masažams.
Reikalavimai: Nepriekaištinga išvaizda
komunikabilumas
sąžiningumas
atsakingumas
Privalumai:
patirtis, išsilavinimas medicinos srityje.
Mes jums siūlome:
darbas oficialus su visomis socialinėmis garantijomis. darbo grafikas slenkantis, derinamas

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tantra SPA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mikalojaus g. 5, 861118220, justina@exoticspa.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Tantra SPA"  Inžinierius - sąmatininkas

Pobūdis: UAB "Vidara" įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla – bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba, žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.

Darbo pobūdis:
• Medžiagų poreikio skaičiavimas;
• Sąmatų sudarymas;
• Bendravimas su tiekėjais;
• Kainų rinkoje tyrimas ir analizė.

Įmonė siūlo:
• Įdomų ir atsakingą darbą;
• Socialines garantijas;
• Mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
• Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Aukštasis statybinis išsilavinimas;
• Darbas kompiuteriu;
• Atsakingumas;
• Sąžiningumas;
• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;

Privalumai:
• Kvalifikacijos atestatas;
• Darbo patirtis;
• Darbas su programa "Sistela"

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, 8-655-95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  NT agentė (-as)

Pobūdis: • Tarpininkavimas parduodant nekilnojamą turtą
• Nekilnojamojo turto objektų paieška
• Parduodamo nekilnojamojo turto apžiūra
• Sutarčių rengimas.
• Informacijos dalinimasis su kitais agentais per amerikietišką nekilnojamojo turto sistemą

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visi butai"
Miestas: Lietuva
Kreiptis: vb.toma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Visi butai"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Reikalavimai: Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
- Reisai kadencijomis Vakarų Europoje ir Skandinavijoje.
- Darbas su šaldytuvais arba tentais.
- Reikalinga patirtis, 95 kodas, vairuotojo kortelė, CE kategorija bent 2 metai. ADR pažymėjimas kaip privalumas.
- Garantuotas atlyginimo išmokėjimas sąžiningai ir laiku. Suteikiamos visos socialinės garantijos ir kelioninis draudimas.

866518184
WWW.AVELITA.LT

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Saulės kolektorių montuotojas

Pobūdis: Vakuuminių saulės kolektorių montavimas klientams
Reikalavimai: Ieškome darbuotojų, galinčių montuoti saulės kolektorius. Svarbu turėti panašios patirties.

Ieškome žmonių didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys).
Darbas nėra pastovus, žmogus yra iškviečiamas tik tuomet kai yra užsakymas jo mieste.

Visų norinčiųjų prašome atsiųsti savo CV el. paštu info@saulessildytuvai.lt

Lauksime Jūsų laiškų!

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB “Saulės šildytuvai”
Miestas: Didieji miestai
Kreiptis: +4796229655, info@saulessildytuvai.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB “Saulės šildytuvai”  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimas akmens vata
Reikalavimai: Patirtis privalamus

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termidė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. kairiukscio 13, +3765522021, vaidas@termide.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Termidė"  Projekto vadovas (-ė)

Pobūdis: Žemėtvarkos projektų priežiūra ir įgyvendinimas;
Savarankiškas darbo organizavimas;
Procedūrų laikymasis pagal teisės aktus;
Bendravimas su projekto dalyviais, valstybinėmis institucijomis;
Susirinkimų organizavimas ir kiti projektui įgyvendinti reikalingi veiksmai.
Reikalavimai: Matininko pažymėjimas (galiojantis);
Bent vienas galiojantis pažymėjimas:
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams;
Žemės reformos;
Žemės konsolidacijos;
Patirtis rengiant bent vieną Žemės paėmimo visuomenės poreikiams, Žemės reformos, Žemės konsolidacijos projektą;
Nepriekaištinga atliktų darbų istorija;
Nemažiau 3 metų patirtis;
Teisės aktų žinojimas ir praktinis jų taikymas;
AutoCAD Map 3D GeoMAP įrankių valdymas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proktera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanų g. 81d, sigita@proktera.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Proktera"  Programuotojas

Pobūdis: Automobilių pardavimo online aukcionas ieško programuotojo.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, gebėjimas dirbti su PHP, MySQL, Access, serverio išmanymas. Rusų, lietuvių kalbos žinios. Darbo patirtis šioje srityje ne mažiau 1 metų.
Darbo vieta - ofisas.
Darbo grafikas: Pirmadienis - penktadienis nuo 08:30 iki 17:30.
Atlyginimas nuo 3000 ltl. atskaičius mokesčius + bonusai įvykžius numatytą planą.
Reikalavimai: Darbo pobūdis: skubus techninių užduočių vykdymas, testavimas, klaidų ir gedimų pašalinimas.
Mokėjimas dirbti su svetimu kodu - kontento optimizavimas automobilių paieškai vykdyti.
Reikalavimai: gebėjimas dirbti su PHP, MySQL, Access, serverio išmanymas. Rusų, lietuvių kalbos žinios. Darbo patirtis šioje srityje ne mažiau 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Deko group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų 2-105, 865908262, dekogroup@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Deko group"  Tiekimo vadybininkė/as

Pobūdis: - prekių tiekimo organizavimas, bendravimas su tiekėjais;
- naujų tiekėjų paieška;
- informacijos apie prekes sisteminimas
Reikalavimai: - derybiniai įgūdžiai, komunikabilumas;
- kruopštumas, analitinis mąstymas, greita orientacija;
- būtina: anglų kalbos mokėjimas; lenkų kalbos mokėjimas.
- patirtis reklamos srity - būtų privalumas.

Įmonė siūlo
• karjeros perspektyvas;
• kompetenciją atitinkantį, laiku mokamą atlyginimą;

Norinčius kandidatuoti prašome CV siųsti el.paštu: marius@asanta.lt su prierašu: tiekimo vadybininkas/ėDarbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: \architektų g.19, 852130695, marius@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Logistas - vadybininkas

Pobūdis: Statybinės technikos/įrangos montavimo, eksploatavimo ir remonto darbų koordinavimas ir organizavimas;
Technikos nuoma;
Kuro apskaitos kontrolė;
Technikos operatorių darbo laiko kontrolė.
Reikalavimai: Inžinerinis išsilavinimas;
Darbo patirtis;
Žinios apie statybinės technikos aptarnavimo ir remonto ypatumus;
Komunikabilumas, organizaciniai gebėjimai, atsakingumas, orientacija į rezultatą;
Nuosavas automobilis;
Rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: uabtechstatus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Techstatus"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją
Reikalavimai: Panašaus darbo patirties CE kategorijos 95 KODAS Gera orientacija Europos keliuose

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAb "Transavis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 1f, 8862099452
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAb "Transavis"  Kurjeris

Pobūdis: Siuntų pristatymas ar surinkimas iš klientų, darbas su grynaisiais pinigais. Atlyginimas priklauso nuo aplankytų klientų skaičiaus.
Reikalavimai: *B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
*darbas kompiuteriu
*atsakingumas, mandagumas
*Sugebėjimas greitai orentuotis pasikeitusioje situacijoje

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: arminas.tankeliavicius@lpexpress.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Objektų vadybininkės, -o

Reikalavimai: Siūlome darbą objekto vadybininkei. Organizuoti darbą, užtikrinti valymo kokybę.
Darbo patirtis - privalumas. Būtina turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 852479837, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbas statybų aikštelėse Vilniaus m.
Reikalavimai: Atestuotas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aumendos projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860967333, aumendaad@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Aumendos projektai"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Važiuoklės remonto darbai;
ratų montavimas,balansavimas;
alyvų, filtrų keitimas;
kiti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbai.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakomybė už atliktą darbą, punktualumas, noras užsidirbti. Jei trūksta patirties, galime apmokyti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linavėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 861529000, auto@linaveja.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Linavėja"  NT pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Nekilnojamojo turto įmonė "WestHaus” plečia savo veiklą ir ieško nekilnojamojo turto pardavimo vadybininko/-ės.
Darbo pobūdis:
Nekilnojamojo turto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Aktyvus nekilnojamojo turto objektų pardavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, darbštumas, sąžiningumas, tikslo siekimas, stipri vidinė motyvacija, derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.
Patirtis pardavimuose- privalumas.

Įmonė siūlo:
Darbo vietą biure;
Draugišką darbuotojų kolektyvą;
Palankų darbo grafiką;
Nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. Galimybė užsidirbti – neribota.

Neturinčius patirties apmokome.

CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt. Tel. 8670 23433 . Bokštų g. 8, Klaipėda. www.westhaus.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pajūrio horizontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Bokštų, 867021272, info@westhaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Pajūrio horizontas"  Aukštalipys

Pobūdis: Įmonė "Alpinistiniai statybos darbai" ieško aukštalipių medžių genėjimui ir pjovimui, kitiems statybos - remonto darbams. Teirautis tel. 868735345 arba
e-paštu alpinistiniai.darbai@gmail.com
Reikalavimai: Ištvermingumas, fizinis pasiruošimas, darbštumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Sauliaus Viliaus įmonė "Alpinistiniai statybos darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sėlių g., 868735345, alpinistiniai.darbai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie Sauliaus Viliaus įmonė "Alpinistiniai statybos darbai"  Žemės ūkio specialistas

Pobūdis: Darbas su technika, galvijų priežiūra ir kt. ūkio darbai.
Reikalavimai: Atsakingumas, punktualumas, darbštumas, gebėjimas greitai mokytis.
Patirtis žemės ūkyje - privalumas.
Reikalingas ilgalaikis darbuotojas.
Yra galimybė apgyvendinti atskirame name (gali būti su šeima).

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: S. Andruškos ūkis
Miestas: Plungė
Kreiptis: Kantaučiai, 868279788, sandruska49@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie S. Andruškos ūkis  Oro kondicionierių aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Reikalingas šaldymo mašinų, oro kondicionierių meistras-specialistas darbui su šaldymo mašinomis ir kondicioneiriais. Darbo pobūdis: kondicioneirių priežiūra ir remontas administraciniuose pastatuose.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis kondicionavimo srityje.
Privalumai: šaltininkų asociacijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santjana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 2, 869885015, jan@santjana.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Santjana"  Vairuotojas ekspeditorius (Europa, Rusija)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Tarptautinis krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją.
Reikalavimai: Reikalavimai:
panašaus darbo patirtis;
CE kategorija;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.p.: info@solarisbaltic.lt
Išsamesnė informacija tel. 852306053.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solaris Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motoru g. 14, 852306053, info@solarisbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Solaris Baltic"  Manikiūrininkė

Pobūdis: Manikiūro darymas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: I. Čėsnienės kirpykla
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861481907
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie I. Čėsnienės kirpykla  Silpnų srovių projektuotojas

Pobūdis: • silpnų srovių projekto dalies rengimas/projekatavimas;
• gaisrinės signalizacijos dalies rengimas;
• procesų valdymo ir automatinės dalies rengimas;
• žaibosaugos projektavimas;
• priešgairinių paramentų skaičiavimas;
• gaisinės saugos konsultacijų teikimas.
Reikalavimai: • aukštasis elektros, statybos ar gaisrinės saugos inžinierijos išsilavinimas;
• patirtis projektavimo srityje;
• kvalifikacijos atestatas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 64 668 233, d.zviceviciene@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Baldų surinkėjas montuotojas

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų surinkimas ir montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Patirtis nestandartinių korpusinių baldų surinkime. Kruopštumas, tikslumas. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miriza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Drujos g. 2, 868750375, zaxara@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Miriza"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: Darbas tarptautinės prekybos ir gamybos įmonėje
Įmonės finansinės – buhalterinės apskaitos vedimas vadovaujantis LR teisės aktais ir kontrolė;
Tinkamas, teisingas ir savalaikis apskaitos dokumentų įforminimas, tvarkymas ir saugojimas;
Ataskaitų vadovybei ruošimas;
Išorinės atskaitomybės ir mokestinių reikalavimų vykdymas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas apskaitos/ finansų/ ekonomikos srityse;
Ne mažesnė nei 3 m. analogiško darbo patirtis
Galiojančių mokesčių įstatymų, buhalterinės apskaitos vedimo principų išmanymas;
Teisės aktų išmanymas
Tarptautinių apskaitos standartų žinios
Anglų ir ir rusų kalbų žinojimas
Gebėjimas operatyviai apdoroti didelius informacijos kiekius bei priimti strateginius sprendimus;
Kruopštumas, sąžiningumas, orientacija į rezultatą bei nuolatinį tobulinimą;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DSS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera55@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DSS group"  Inžinieriaus (-ės) – konstruktoriaus (-ės)

Pobūdis: - Konstrukcinių sprendimų priėmimas;
- Konstruktorinės dokumentacijos (brėžinių, specifikacijų) ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Mechanikos inžinerija), gali būti paskutinio kurso studentas;
- Mokėti gerai dirbti "AutoCAD”, "Solidworks” kompiuterinėmis programomis;
- Puikios lietuvių, geros anglų, privalumas rusų kalbų žinios.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traidenis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 18, 85 219 7717, vilnius@traidenis.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Traidenis"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: CE kat. transporto priemonių vairavimas vakarų europoje.
Reikalavimai: - 3 metų CE kategorijos vairavimo patirtis,
- Gera orientacija Europos keliuose,
- Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas,
- Puikios šnekamosios anglų ir/arba vokiečių kalbos žinios,
- Skaitmeninė tachografo kortelė,
- 95 kodas,
- Nuosavas transportas nuvykti iki darbo vietos ir grįžti atgal.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 7500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DD & M transport services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 219, 862574934, ddm.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DD & M transport services"  Platau profilio statybininkas

Pobūdis: Fasadu siltintojas, vidaus abdailininkas.
Reikalavimai: Sugebejimas dirbti savarankiskai. Darbo patirtis statybose nemaziau kaip trys metai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vinama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanu.g 61-806, 8646 44220, giedriusvinama@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Vinama"  Vairuotojas tarptautiniams maršrutams

Pobūdis: Maršrutai LT-EU, LT-EU-RUS, LT-BY, LT-RUS
Reikalavimai: Patirtis, BY, RUS vizos privalumai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ergas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dvaro g. 2, 869936335, evaldas@ergas.lt
Skelbimo data: 2014.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ergas"  Inžinierius-konsultantas

Pobūdis: Techninės-gamybinės paskirties produktų aktyvūs pardavimai, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Techninės žinios, sugebėjimai.
Pardavimų patirtis, sugebėjimai.
Pageidautina techninis aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas.
Anglų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hitech"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Terminalo g. 3, kauno lez, 8-37-323271, finance@hitech.lt
Skelbimo data: 2014.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Hitech"  Vėdinimo sistemų montuotojas-technikas

Pobūdis: Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimas, priežiūra, aptarnavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis su vėdinimo ir kondicionavimo (šaldymo) įranga;
Vairuotojo pažymėjimas.

Privalumas: atestatai, pažymėjimai.

Mažiausias: nuo 1500 lt į rankas bandomuoju laikotarpiu, po bandomojo (priklausomai nuo žinių, patirties) gali kilti ir iki 2500 į rankas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korgas ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.lukšio g. 19, 861277747, neringa.brasiuniene@korgas.lt
Skelbimo data: 2014.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Korgas ir ko"  Apdailininkas

Pobūdis: Lietuvos imonei reikalingi darbuotojai vidaus remonto darbams.Darbas Vokietijoje Darbo pobudis - plytelių klijavimas,tinkavimas bei kiti apdailos darbai.
Aprupiname gyvenamaja vieta, duodame irankius.
Vokieciu kalba nebutina.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dvaraka"
Miestas: Utena
Kreiptis: Utenio 9., 868642217, s.kestenis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Dvaraka"  Tarptautinių pervežimų vairuotojai

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų įmonei UAB "Laikrida", reikalingi vairuotojai su tentinėmis-užuolaidinėmis puspriekabėmis, maršrutais Europą
Reikalavimai: C,E kategorijos, 95 kodas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laikrida"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: J. basanavičius 67a, 865659784
Skelbimo data: 2014.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Laikrida"  Taksi vairuotojai

Pobūdis: Taksi vairuotojai
Reikalavimai: 3 metu stazas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Kaunas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu 66, 864866666, taksi.arturas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Kaunas"  Langų matavimo specialistas

Pobūdis: Langų, durų, balkonų matavimas.
Sutarčių sudarymas kliento namuose.
Langų reguliavimas,priežiūra.
Reikalavimai: DARBO PATIRTIS LANGŲ SFEROJE;


Ne mažiau vidurinis išsilavinimas.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Geros lietuvių, rusų kalbos žinios; anglų kalba privalumas;
Komunikabilumas, pasitikėjimas savimi, geri bendravimo, derybų įgūdžiai, atsakingas požiūris į darbą;Cv su nuotrauka siųsti el. paštu info@elitolangai.lt

Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elito langai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausio 13-osios g. 1, info@elitolangai.lt
Skelbimo data: 2014.09.26

Atsiliepimai apie UAB "Elito langai"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Anglų kalbos mokytoja

Pobūdis: Siūlomas darbas iš namų anglų kalbos mokytojai arba anglų filologijos studentei.
Jūs būsite atsakinga už anglų kalbos pamokų vedimą nuotoliniu būdų. Pamokos tik individualios.
Atlyginimas 19 LT už pamoką.
Reikalavimai: - plati šypsena
- puiki anglų kalba

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lingvera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie MB "Lingvera"  Krautuvo vairuotojas (-a)

Pobūdis: Mūsų klientė - pirmaujanti tarptautinė pakuotės iš perdirbto popieriaus tiekėja, gaminanti daugiau nei 10 milijardų dėžių per metus ir turinti daugiau nei 22 tūkstančius darbuotojų 25 pasaulio šalyse. Šiuo metu ieško krautuvo vairuotojo.

Pagrindinės darbo funkcijos:
- auto krautuvo vairavimas;
- žaliavų bei produkcijos sandėliavimas;
- kiti pagalbiniai darbai.

Darbo vieta: Savanorių pr.
Reikalavimai: - krautuvų vairuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (auto) ir mažiausiai 6 mėnesiai patirties;
- pagrindinis išsilavinimas;
- vikrumas ir greita orientacija;
- vidinė motyvacija;
- atsakingumas;
- darbo gamyboje patirtis (būtų privalumas).

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868684247, vilnius.krautuvas@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Anglų kalbos mokytoja

Pobūdis: Lingvera siūlo darbą anglų kalbos mokytojai.
Jūs vesite nuotolinius kalbų kursus žmonėms, kurie gyvena svetur. Pamokos vyksta patogiu laiku vakarais po darbų, todėl Jūs laisvai galite turėti darbą.
Valandos įkainiai 19 LT. Visi mokiniai yra pradedantys A1-A2 lygio.

Reikalavimai: - puikios anglų kalbos žinios
- Individualios veiklos pažyma

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Lingvera"
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.12.15

Atsiliepimai apie MB "Lingvera"  Staklių operatorius (-ė) (metalo)

Pobūdis: Mūsų klientė - įmonė, gaminanti nestandartinius baldus.
Jūsų darbo pobūdis būtų:
- metalo apdirbimo staklių valdymas;
- suvirinimo darbai;
- kokybės kontrolė (vizualinis broko tikrinimas);
- mechaninis įrenginių gedimų šalinimas.
Darbo laikas : I-V . 8:00-17:00.
Reikalavimai: - patirtis dirbant metalo apdirbimo staklėmis; (BŪTINA)
- kruopštumas ir atsakingumas;
- noras tobulėti;
- patirtis nestandartinių baldų gamyboje.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11b, 862042517, gamyba.vilnius@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Staklių operatorius (-ė) (baldų)

Pobūdis: Mūsų klientė - įmonė, gaminanti nestandartinius baldus, ieško naujų komandos narių.

Jūsų darbo pobūdis būtų:
- LMDP pjaustymo, laminavimo, frezavimo staklių valdymas;
- patirtis dirbant su LMDP pjaustymo, laminavimo, frezavimo staklėmis.
- kokybės kontrolė (vizualinis broko tikrinimas);
- mechaninis įrenginių gedimų šalinimas.

Darbo laikas : I-V . 8:00-17:00
Reikalavimai: - patirtis dirbant su medžio apdirbimo staklėmis (BŪTINA);
- patirtis surinkinėjant baldus (būtų privalumas);
- noras tobulėti;
- kruopštumas ir atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11b, 862042517, gamyba.vilnius@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Baldų surinkėjas (-a)

Pobūdis: Mūsų klientė - įmonė, gaminanti nestandartinius baldus, šiuo metu ieško baldų surinkėjų.

Jūsų darbo pobūdis būtų:
- baldų surinkimas gamybos vietoje ir pas užsakovus;
- krovimo, pakavimo darbai;
- švaros palaikymas darbo vietoje.
Darbo laikas : I-V . 8:00-17:00
Reikalavimai: - patirtis surinkinėjant baldus, mažiausiai 1 metai;
- brėžinių skaitymas;
- kruopštumas ir atsakingumas;
- noras tobulėti.
- vairuotojo pažymėjimas (privalumas)

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g. 11b, 862042517, gamyba.vilnius@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Krovėjas

Pobūdis: Siulome darbą Norvegijoje, šiaurinėje šalies dalyje, norvegų įmonėje. Darbas lauke, žuvų iškrovimas iš laivo ir jų pakrovimas ant palečių, nugabenimas iki sandelio. Darbo sutarties terminas yra devyni mėnesiai, per savaite dirbama 60 valandų. Darbo pradžia- 2015 sausio 15 d.
Darbo užmokestis- 10 000LT/mėn., plius 3000 LT atostoginiai už visą darbo laiką. Darbo užmokestis mokamas kiekvieno mėnesio pirmąją dieną.
Reikalavimai: Fizinė ir psichinė sveikata.

Atlyginimas: 10000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Skandinavisk bemanning AS
Miestas: Norvegija
Kreiptis: Nordkapp, 867779329, giedrelape@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.12.09

Atsiliepimai apie Skandinavisk bemanning AS  Medinių padėklų (europalečių) remontas

Pobūdis: - europalečių remonto darbai.


Mes jums siūlome:

- pastovų ir ilgalaikį darbą;
- visas socialines garantijas;
- garantuotas 5 darbo dienas per savaitę;
- konkurencingą atlyginimą;
- nėra jokio naktinio darbo;
- suteikiama nemokama gyvenama vieta: neimamas mokestis už nuomą bei apmokamos komunalinės paslaugos;
- geras gyvenimo sąlygas: tvarkingi būstai, kambariuose gyvena tik po 2 žmones;
- reguliarias atostogas.
Reikalavimai: - didelė motyvacija;
- atsakingumas;
- stiprios rankos;
- patirtis statybos darbuose.

Didelis privalumas, jeigu:
- mokate anglų kalbą;
- galite vykti į užsienį savo automobiliu;
- turite patirties dirbant pneumatiniu plaktuku.

Atlyginimas: 5530 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Vilnius, Švitrigailos 11b, 862649404, paletes.olandija@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Pakavimo darbai olandijoje

Pobūdis: - produkcijos pakavimas;
- produkcijos svėrimas;
- etikečių klijavimas ant gaminių ir pakuočių;
- kokybės kontrolė;
- krovos darbai.


Mes jums siūlome:
- pastovų ir ilgalaikį darbą;
- visas socialines garantijas;
- garantuotas 5 darbo dienas per savaitę;
- konkurencingą atlyginimą;
- nėra jokio naktinio darbo;
- suteikiama nemokama gyvenama vieta: neimamas mokestis už nuomą bei apmokamos komunalinės paslaugos;
- geras gyvenimo sąlygas: tvarkingi būstai, kambariuose gyvena tik po 2 žmones;
- reguliarias atostogas.

Reikalavimai: Kadangi darbuotojams suteikiamos geros darbo, bei puikios gyvenamosios vietos sąlygos, kandidatams keliami šie reikalavimai:
- motyvacija dirbti;
- kruopštumas;
- punktualumas;
- atidumas;
- atsakingumas;
- fizinė ištvermė.

Privalumai:
- gebėjimas bendrauti anglų kalba;
- nuosavas automobilis vykimui į Olandiją.

Atlyginimas: 5530 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Headex"
Miestas: Olandija
Kreiptis: Vilnius, Švitrigailos 11b, 862649404, pakuotojas.olandija@headex.eu
Skelbimo data: 2014.12.01

Atsiliepimai apie UAB "Headex"  Mėsininkas

Pobūdis: Jūs dalyvausite:

• 2 savaičių teoriniuose mokymuose, kuriuose susipažinsite su mėsos produktais, mėsos išpjaustymo būdais, higienos taisyklėmis ir kt.
• 2 savaičių praktiniuose mokymuose Olandijoje.


Mes jums siūlome:

Baigus mokymo programą, mes Jums pasiūlysime:
• Nuolatinį mėsos išpjaustytojo arba skerdyklos darbuotojo darbą Olandijoje;

• Patrauklų atlyginimą;
• Visas socialines garantijas;
• Galimybę tapti tarptautinės patirties turinčiu p