Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Nekilnojamo turto agentas

Pobūdis: Pirkti-parduoti nekilnojamą turtą
Reikalavimai: Darbštumas ir sąžiningumas

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Atviras langas"
Kreiptis: 869932898, personalospec@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Atviras langas"  Optometristė (-as)

Pobūdis: Elektroninei kontaktinių lęšių parduotuvei Manolęšiai.lt plečiant veiklą, ir atidarant gruodį optiką, ieškome optometristės (-o).

Darbo aprašymas: akinių ir kontaktinių lęšių dioptrijų nustatymas;
akinių lęšių ir kontaktinių lęšių rūšies parinkimas;
klientų konsultavimas, akinių pardavimas ir užsakymas.
Reikalavimai: Optometristo kvalifikacija;
kokybiškas bendravimas su klientais.

Mes siūlome jaukią ir modernią darbo vietą Vilniaus centre. Galimybę realizuoti save, perduodant savo srityje sukauptas žinias ir pamokymus kolegoms.
Taip pat pažadame kolegų pagalbą :) ir geranoriškumą įsivažiuojant į darbus, bei įmonėje sukauptų specifinių žinių ir patirties perdavimą.
Galimybę aktyviai įsitraukti į veiklą ir siekti karjeros.
Atlyginimas derinamas pokalbio metu,

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innco"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4, darbas@fr2.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Innco"  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimo darbai
Reikalavimai: Ieškome jaunų, energingų , norinčių tobulėti bei nebijančių darbo.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techspektras"
Kreiptis: 868715043, info@techspektras.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Techspektras"  Architektui

Pobūdis: Kuris bus atsakingas už projektinių pasiūlymų, techninių projektų, darbo projektų brėžinių rengimą bei nuolatinį asistavimą projektų vadovui, jo paskirtų užduočių vykdymą
Reikalavimai: • Statinių architektūrinės dalies projektavimo ir projektavimo proceso žinios;
• Profesinė patirtis ne mažiau kaip 3 metai
• Projekto architektūrinės dalies vadovo atestatas būtų privalumas
• Gebėjimas greitai ir kokybiškai atlikti darbus;
• Sugebėjimas darniai dirbti komandoje, geri bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai (CAD programos, Open BIM (3D), MS Office);
• Vairuotojo pažymėjimas bus laikomas privalumu;
• Anglų ir/arba rusų kalbų mokėjimas bus laikomas privalumu.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Statinio projekto vadovo

Pobūdis: Kuris bus atsakingas už projektų valdymą: kliento lūkesčių išsiaiškinimą ir projekto atstovavimą, projektavimo proceso bei projekto komandos darbo planavimą ir organizavimą, projektavimo procesų optimizavimą, projekto terminų ir biudžeto suformavimą ir valdymą, rizikų nustatymą bei suvaldymą, užduočių projekto komandai ir subtiekėjams suformulavimą.
Reikalavimai: - Aukštasis techninis, inžinerinis ar vadybinis išsilavinimas;
- Patirtis projektų valdyme.
- Geri laiko bei biudžeto planavimo, darbo organizavimo įgūdžiai;
- Teisės aktų, reglamentuojančių projektavimo bei statybos procesus, išmanymas ir taikymas praktikoje,
- Gebėjimas reaguoti į greitai kintančią situaciją, siekiant išnaudoti atsiradusias galimybes arba suvaldyti kylančias rizikas;
- Sugebėjimas darniai dirbti komandoje, įkvėpti komandą tikslo siekimui
- Savarankiškumas priimant sprendimus,
- Reiklumas sau ir kolegoms vykdant pavestas užduotis
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, MS Project, CAD programomis);
- Vairuotojo pažymėjimas;
- Anglų arba rusų kalbos mokėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Taem architektai, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 10, 852104150, architektai@taemgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Taem architektai, UAB  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Telšių teritorinės darbo biržos direktoriaus
2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - skyriaus) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga laikinai nesant skyriaus vedėjo, vykdyti jo funkcijas, dalyvauti atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuoti ir planuoti tinkamą Telšių teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) turto valdymą, dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir juos lydinčių poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių tarnybos valstybei bei darbo santykius, nuostatas, organizuoti saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - personalo valdymas, turto valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų sritiesišsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos ir darbo santykius, viešųjų pirkimų organizavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, materialinio aprūpinimo principus, darbų sauga, priešgaisrinę saugą, civilinę saugą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą;
6.4. sugebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo teises.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. laikinai nesant Skyriaus vedėjui, vykdo jo funkcijas;
7.2. atsižvelgdamas į Darbo biržos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Darbo biržos direktoriui siūlymus dėl materialinių išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.3. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymonuostatų įgyvendinimą Darbo biržoje;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Darbo biržos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudojimą pagal paskirtį, rengia ūkinių sutarčių projektus;
7.5. nustato Darbo biržos struktūrinių padalinių darbo priemonių ir reikmenų bei nustato Darbo biržos energetinių išteklių ir materialinių vertybių poreikį;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko Darbo biržos turto duomenų bazes, rengia ir teikia duomenis institucijoms pagal pareikalavimą;
7.7. rūpinasi Darbo biržos personalo darbo sąlygomis, aprūpina darbo vietas darbo reikmenimis;
7.8. rengia technines specifikacijas viešiesiems pirkimams Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.9. rengia pretenzijas tiekėjams dėl prekių ar paslaugų neatitikimo nustatytiems reikalavimams;
7.10. organizuoja, tvarko ir užtikrina Darbo biržos materialinių vertybių pirminę apskaitą, įsigijimą, tinkamą sandėliavimą, naudojimą bei apsaugą, išduoda iš sandėlių materialines vertybes, dalyvauja inventorizuojant, priimant, perduodant ir nurašant Darbo biržos turtą;
7.11. nustatyta tvarka laiku ir teisingai užpildo materialinių vertybių buhalterinės apskaitos dokumentus, rengia ir teikia prekines - pinigines bei kitas ataskaitas apie turto ir atsargų kitimą bei likučius;
7.12. užtikrina, kad medžiagų, prekių likučiai atitiktų nurodytiems buhalterijos dokumentuose;
7.13. organizuoja ir užtikrina tinkamą ir racionalų tarnybinio transporto naudojimą, priežiūrą, apsaugą, rūpinasi tarnybinių automobilių draudimo reikalais, organizuoja jų remontą;
7.14. organizuoja Darbo biržos patikėjimo teise valdomų ar išsinuomotų administracinių pastatų, kitų patalpų, jų inžinerinių įrenginių, kito turto ir teritorijos apsaugą bei priežiūrą, sudarydamas tinkamas sąlygas Darbo biržos personalui ir klientams;
7.15. rūpinasi Darbo biržos ir jos struktūrinių padalinių patalpose esančių šilumos, vandens tiekimo, kanalizacijos sistemų ir įrengimų bei elektros tinklų ir instaliacijos tinkamu eksploatavimu, priežiūra ir remontu, veda jų apskaitą bei kontroliuoja panaudojimą;
7.16. dalyvauja organizuojant renginius, delegacijų ir svečių priėmimą, organizuoja jų aptarnavimą ir organizacinį aprūpinimą, žymių ir nusipelniusių asmenų, darbuotojų asmeninių ir darbo švenčių progomis sveikinimą, rūpinasi Darbo biržos reprezentacija;
7.17. prenumeruoja spaudą, skelbia skelbimus;
7.18. užsako kelionių bilietus vykstantiems į užsienio komandiruotes darbuotojams, įgyja draudimo, viešbučių ir maitinimo paslaugas;
7.19. organizuoja Darbo biržos nekilnojamojo turto remonto planų, projektinės dokumentacijos bei sąmatų sudarymą ir remontą, kontroliuoja darbų kokybę;
7.20. organizuoja viešuosius pirkimus:
7.21. organizuoja ūkinių sutarčių, skirtų Darbo biržos veiklos poreikiams tenkinti, vykdymo stebėseną;
7.22. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atsako už Darbo biržos personalo darbo, civilinę ir priešgaisrinę saugą; valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktažus ir planinius mokymus priešgaisrinės ir darbų saugos klausimais, rengia ir tvarko atitinkamus dokumentus;
7.23. ekstremalių situacijų, įvykių atvejais, gavus signalą, nustatyta tvarka informuoja Darbo biržos personalą apie ekstremalią situaciją, organizuoja jų veiksmus;
7.24. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;
7.25. nuolat kelia savo kvalifikaciją;
7.26. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;
7.27. laikosi darbo ir poilsio laiko režimo;
7.28. griežtai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;
7.29. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių ir kitų vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
7.30. neatskleidžia asmens duomenų ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, susijusios su Skyriaus, Darbo biržos ar klientų veikla;
7.31. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Telšių teritorinė darbo birža
Miestas: Telšiai
Kreiptis: 37044472403, Info.TelsiuTDB@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Telšių teritorinė darbo birža  Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus viršininko pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos kariuomenės vado

2011 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. V-287

(Lietuvos kariuomenės vado

2014 m. spalio 7 d.

įsakymo Nr. V-1025 redakcija)

krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo

KARO PRIEVOLĖS IR KOMPLEKTAVIMO SKYRIAUS

VIRŠININKO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus (toliau - Skyrius) viršininko pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti bei įgyvendinti verbavimo į Lietuvos kariuomenę (toliau - LK) ir informavimo apie Lietuvos piliečių karo prievolę komunikaciją, vykdyti karių ir visuomenės švietimą karo prievolės ir verbavimo į LK srityje.

III. veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - viešųjų ryšių ir specialiosios veiklos srities funkcijas - verbavimo į LK.

IV. SPECIALieji Reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties karo prievolės administravimo, kariuomenės komplektavimo, reklaminių projektų ar akcijų organizavimo srityse;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ir žiniasklaida srityje;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais profesinę karo tarnybą, karo prievolę, valstybės tarnybą, visuomenės informavimą;

6.5. išmanyti viešųjų ryšių politikos formavimo principus, viešųjų ryšių organizavimą krašto apsaugos sistemoje, ryšių su visuomene ir visuomenės informavimo organizavimo būdus;

6.6. turėti organizacinių gebėjimų, informacijos valdymo ir veiklos planavimo įgūdžių;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

6.10. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point, Page Maker;

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą (NATO, ES) dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija su žyma SLAPTAI.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja ir įgyvendina verbavimo į LK komunikacijos ir rinkodaros projektus;

7.2. planuoja, koordinuoja ir padeda rengti LK renginius visuomenei, kuriuose vykdomas verbavimas į LK;

7.3. organizuoja ir vykdo verbavimą į LK vykdančių karių mokymą;

7.4. konsultuoja verbavimą į LK vykdančius karius visuomenės informavimo, verbavimo ir viešųjų ryšių klausimais;

7.5. plėtoja ir įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimą verbavimo į LK srityje;

7.6. organizuoja ir rengia medžiagą Skyriui priskirtai bendrai krašto apsaugos sistemos interneto svetainei, verbavimo svetainei www.karys.lt;

7.7. rengia verbavimo ir viešųjų ryšių sritis reglamentuojančių teisės aktų projektus;

7.8. vykdo visuomenės informavimą karo prievolės ir verbavimo į LK klausimais;

7.9. analizuoja viešą informaciją apie karo prievolę ir tarnybą LK;

7.10. pagal kompetenciją atstovauja LK visuomenėje ir žiniasklaidoje;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja administruojant alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

7.13. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl karo prievolės įvaizdžio formavimo ir gerinimo;

7.14. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl darbuotojų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

7.15. pavaduoja Skyriaus viršininką, jam laikinai nesant (atostogos, komandiruotė, liga ir pan.);

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius tiesioginio vadovo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos:Dokumento, patvirtinančio pretendento atitiktį pareigybės aprašymo 6.8 papunktyje nustatytiems specialiesiems reikalavimams, kopija.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos savanorių pajėgos
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių g. 36, 852785135, rita.burokaite@mil.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos savanorių pajėgos  Turto valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Gyventojų registro tarnybos

direktoriaus

2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. 4R-69

TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis - užtikrinti tinkamą Gyventojų registro tarnybos (toliau - Tarnyba) apskaitos politikos įgyvendinimą, valstybės biudžeto, Tarnybos įgyvendinamų programų ir kitų lėšų buhalterinės, finansinės apskaitos ir balansinių ataskaitų rengimo organizavimą, tinkamą Skyriaus darbo organizavimą ir planavimą, Skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų vykdyti funkcijų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose - finansų valdymo ir apskaitos, turto valdymo veiklos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje biudžetinėse įstaigose;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, finansinę atsakomybę, viešuosius pirkimus, turto valdymą, darbo santykių reguliavimą;

6.4. mokėti tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybėsstandartus;

6.5. žinoti dokumentų rengimo ir įforminimo, teisės aktų rengimo taisykles;

6.6.mokėtidirbtiMicrosoftOfficeprograminiupaketu, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema VBAMS bei kitomis apskaitos programomis;

6.7. mokėti savarankiškai rinktis darbo metodus, gebėti ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti finansinius išteklius nustatytoms užduotims vykdyti, analizuoti resursų naudojimą, įvardyti biudžeto formavimo bei vykdymo procesuose iškilusias problemas ir teikti siūlymus, kaip jas spręsti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.Šiaspareigaseinantisvalstybėstarnautojasvykdošiasfunkcijas:

7.1. organizuoja, planuoja, koordinuoja ir analizuoja Skyriaus darbą, įgyvendina Skyriui pavestas funkcijas, rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

7.2. kontroliuoja valstybės biudžeto lėšų Tarnybos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą ir teikia jų projektusTarnybosdirektoriui;

7.3. organizuoja Tarnybos buhalterinės apskaitos bei finansinės atskaitomybės tvarkymą vadovaujantis viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;

7.4. planuoja Tarnybos lėšų panaudojimą, kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų teisingai tvarkoma Tarnybosgautųlėšųpanaudojimoapskaita;

7.5. atlieka išankstinę Tarnybos finansų kontrolę Tarnybos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims;

7.6. organizuoja Tarnybos naudojamo valstybės turto metines inventorizacijas ir užtikrina inventorizacijosduomenųapskaitą;

7.7. vykdo išankstinę Tarnybos atsiskaitymų, mokėjimų ir apskaitos kontrolę - tinkamai paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, tikrinantiems atsiskaitymus ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, rengiantiems mokėjimų paraiškas (mokėjimų nurodymus) bei tvarkantiems apskaitą ir prižiūri šių užduočių vykdymą, siekdamas užtikrinti, kad buhalterinės apskaitos dokumentuose pagal pirminius dokumentus būtų laiku ir tinkamai fiksuojamos operacijos, susijusios su lėšų judėjimu; registruojamokėjimoparaiškasVBAMsistemoje;

7.8. organizuoja Tarnybos kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir Tarnybos finansinės atskaitomybėssudarymąteisėsaktųnustatytatvarka;

7.9. rengia Tarnybos dokumentų, reglamentuojančių Tarnybos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, projektus, dalyvauja rengiant Tarnybos dokumentus turto saugumui ir racionaliam jopanaudojimuiužtikrinti;

7.10.kontroliuoja, kad būtų laiku įvykdyti Tarnybos finansiniai įsipareigojimai;

7.11.užtikrina, kad visi finansinių ataskaitų rinkiniai būtų parengti tiksliai ir laiku pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Socialinio draudimo fondo valdybai ir kitoms institucijoms;

7.12. rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų raštus ir paklausimus finansų ir apskaitos klausimais;

7.13.konsultuoja Tarnybos darbuotojus su finansine apskaita susijusiais klausimais;

7.14. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, jų apskaitos vedimą, laikino saugojimo bylų formavimą ir saugojimą;

7.15. užtikrina Tarnybos direktoriaus pavedimų Skyriui vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
Atlyginimas: 3330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Gyventojų registro tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2507852, grt@gyvreg.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Gyventojų registro tarnyba  Organizacinio skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

ORGANIZACINIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Organizacinio skyriaus (toliau - Skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - Valdybos) vadovybės politiką personalo valdymo srityje, padeda Valdybos vadovybei formuoti tinkamą psichologinį mikroklimatą kolektyve.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas Valdybos personalo valdymo ir psichologinio darbo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties magistro kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą;

6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų veiklą, darbo santykių teisinį reguliavimą, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, personalo valdymą;

6.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Windows operacine sistema ir biuro programiniu paketu ,,Open Office");

6.4. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, gebėti perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tvarko dokumentus, susijusius su Valdybos metinių veiklos ir veiklos priemonių planų rengimu ir vykdymu, kontroliuoja struktūrinių padalinių metinių veiklos planų vykdymą, informuoja Skyriaus vedėją;

7.2. rengia įsakymų projektus dėl nemokamų atostogų ir papildomos poilsio dienos suteikimo vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, tvarko jų apskaitą, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

7.3. rengia įsakymų projektus dėl vidaus tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimo į kvalifikacijos kėlimo, tobulinimo kursus, stažuotes, tvarko jų apskaitą, kitus reikiamus dokumentus;

7.4. rengia įsakymų projektus dėl Valdybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių Lietuvos Respublikoje, tvarko jų apskaitą, kitus reikiamus dokumentus;

7.5. rengia Valdybos viršininko įsakymų projektus dėl pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų paskatinimo;

7.6. rengia vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams Skyriaus išduodamas pažymas personalo klausimais;

7.7. rengia įsakymų projektus dėl budinčių pamainų pareigūnų pasikeitimo budėjimais, vidaus tarnybos pareigūnų laikino funkcijų vykdymo;

7.8. formuoja naujai priimtų vidaus tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojų) tarnybos ir asmens bylas (toliau - bylos);

7.9. tvarko darbuotojų darbo pažymėjimų išdavimo, apskaitos, saugojimo, ir nurašymo dokumentus, pildo darbuotojų darbo pažymėjimų registrą, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų vykdymą;

7.10. protokoluoja Valdybos vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų pasitarimus, pateikia protokolų kopijas pasitarimų dalyviams, informuoja Skyriaus vedėją apie protokolinių sprendimų vykdymą;

7.11. tvarko Valdybos internetinį puslapį ir socialinį tinklą užtikrina nuolatinį aktualių duomenų teikimą Valdybos internetiniam puslapiui ir Intraneto sistemai, socialiniam tinklui, kontroliuoja jų atnaujinimą;

7.12. teikia pagalbą ir konsultacijas personalo administravimo klausimais vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja savo kompetencijos klausimais kaip vykdo užduotis Valdybos struktūriniai padaliniai, atskiri vidaus tarnybos pareigūnai, valstybės tarnautojai bei darbuotojai ir, apie tai informuoja vadovybę;

7.13. atlieka psichologinius tyrimus, remiantis psichologinių tyrimų medžiaga rengia metodines rekomendacijas vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kad jie galėtų panaudoti psichologines žinias savo praktinėje veikloje;

7.14. atlieka psichologinio mikroklimato Valdyboje ir Valdybos struktūriniuose padaliniuose tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus nustatytoms problemoms spręsti;

7.15. savo kompetencijos ribose rengia rekomendacijas vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams kolektyvo formavimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir vadovavimo tobulinimo klausimais;

7.16. organizuoja ir veda vidaus tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus, siekiant suteikti psichologinių žinių, dalyvauja mokymo programų kūrime, diegia pažangius mokymo metodus;

7.17. savo kompetencijos ribose teikia rekomendacijas vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams profesinės veiklos gerinimo ir problemų sprendimo klausimais;

7.18. savo kompetencijos ribose dalyvauja psichologinio konsultavimo ar kitokios psichologinės paramos teikimo procese vidaus tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams po įvairių kritinių įvykių, susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu;

7.19. kartu su kitų struktūrinių padalinių vidaus tarnybos pareigūnais, valstybės tarnautojais ir darbuotojais organizuoja visuomeninius renginius, profesines šventes, propaguojant ugniagesio gelbėtojo profesiją ir priešgaisrinės saugos svarbą;

7.20. padeda priimti užsienio svečius, tvarko Valdybos vadovybės komandiruočių į užsienį dokumentus;

7.21. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją (darbuotoją), jo nesant darbe;

7.22. vykdo kitus su Valdybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g. 30, (85)2717534, vilnius.pgv@vpgt.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba  Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. A27(1)-2798

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, vadovaujantis viešųjų pirkimų sritį reglamentuojančiais teisės aktais, koordinuoti prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą, siekiant efektyvaus ir racionalaus pirkimams skirtų lėšų panaudojimo, atlikti kitus veiksmus, susijusius su Savivaldybės administracijos funkcijų vykdymu ir uždavinių įgyvendinimu viešųjų pirkimų srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas ā€” viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių studijų srities ekonomikos ar politikos mokslų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, organizuojant ir vykdant klasikinio sektoriaus perkančiosios organizacijos tarptautinius ir supaprastintus pirkimus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;

6.3. turėti patirties atliekant ekspertinį pasiūlymų vertinimą;

6.4. turėti patirties administruojant elektroninę turinio valdymo sistemą arba talpinat informaciją internetiniame tinklalapyje;

6.5. turėti patirties vykdant pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis;

6.6. turėti patirties vykdant pirkimus per elektroninį Centrinės perkančios organizacijos (CPO) katalogą;

6.7. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančius vietos savivaldos institucijų veiklą ir valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.10. gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas.

6.11. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.12. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja viešojo prikimo komisijos darbe, prireikus dalyvauja kitų komisijų ir (ar) darbo grupių veikloje;

7.2. užtikrina pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingos su patikėtu pirkimu susijusios medžiagos rengimą ir pateikimą, organizacinių veiksmų užtikrinimą, vykdo kitus su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;

7.3. pagal kompetenciją rengia pirkimo dokumentų bei kitų susijusių su vykdomais pirkimais dokumentų projektus, juos derina ir teikia tvirtinti nustatyta tvarka;

7.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, pranešimus, ataskaitas;

7.5. nagrinėja tiekėjų pateiktus pasiūlymus, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;

7.6. derina patikėtų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

7.7. užtikrina viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka bendrauja ir keičiasi informacija su tiekėjais;

7.9. įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų viešuosius pirkimus;

7.10. bendradarbiauja ir konsultuoja viešųjų pirkimų vykdymo klausimais (Savivaldybės administracijos skyrius, Savivaldybės administracijos filialus ā€” Seniūnijas, Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas);

7.11. kaupia ir apibendrina Savivaldybės administracijos skyrių pateikiamą informaciją apie planuojamus bei atliekamus pirkimus. Nustatyta tvarka talpina su pirkimais susijusią informaciją Savivaldybės internetiniame tinklalapyje;

7.12. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus, juos derina ir teikia nustatyta tvarka;

7.13. atstovauja Savivaldybės administracijai pagal suteiktus įgaliojimus valstybės ir Savivaldybės institucijose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su kitų įstaigų tarnautojais, sprendžiant praktinius viešųjų pirkimų atlikimo klausimus;

7.14. teikia informaciją apie Savivaldybės administracijos pirkimus viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;

7.15. pagal poreikį rengia ir sistemina analitinę medžiagą apie atliekamus viešuosius pirkimus, renka, kaupia, teikia informaciją bei išvadas apie įvykdytus ar vykdomus viešuosius pirkimus. Rengia metinę skyriaus veiklos ataskaitą;

7.16. vykdo prekių, paslaugų ar darbų pirkimų verčių kontrolę;

7.17. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja nesantį Skyriaus darbuotoją;

7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų ir (ar) Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

....................................................

(vardas, pavardė)

....................................................

(parašas)

....................................................

(data)
Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852755074, vrsa@vrsa.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Vilniaus rajono savivaldybės administracija  Ūkio skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014-11-10 įsakymu Nr. A2-775

ŪKIO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

PASKIRTIS

4. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti statomų, rekonstruojamų, remontuojamų objektų atitikimo statinio projekto, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimams ir administravimui.

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje srityje - statybų planavimas, projektavimas ir statybos darbų organizavimas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos krypčių išsilavinimą.

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokėti taikyti juos tiesioginiame savo darbe.

8. Mokėti dirbti su "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", "Sistela" kompiuterinėmis programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.

9. Mokėti organizuoti skyriaus veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas taikyti praktiškai.

Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus (sprendimus, įstatymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Aptarnauti Savivaldybės kompiuterizuotą darbo vietą "Sąmata".

12. Sudaryti savivaldybei priklausančių statinių remonto preliminarias sąmatas bei siūlyti sprendimus, vykdant statybų planavimą ir darbų atlikimą bei finansavimą (išskyrus susisiekimo komunikacija).

13. Pasirašyti darbų priėmimo aktus, pažymas ir sąskaitas atliekant statybos darbus.

14. Rengti prašymus statybą leidžiantiems dokumentams gauti

15. Teikti pagalbą, padėti sudaryti sąmatas Savivaldybės įstaigoms, seniūnijoms.

16. Pagal savo kompetenciją rengti viešiesiems pirkimams technines specifikacijas, rengti ar dalyvauti rengiant projektavimo, statybos rangos ir kitų sutarčių projektus.

17. Siūlyti taikyti statybose naujas darbų technologijas bei naujus metodus.

18. Rengti ar dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų susijusių su Savivaldybės ir jos ūkio veikla, projektus.

19. Formuoti pagal priskirtas funkcijas ir nomenklatūros reikalavimus dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoti atsakingam už archyvo tvarkymą asmeniui.

20. Atsakyti į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, nagrinėti piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus, skundus statybos ir kitais klausimais.

21. Pagal savo kompetenciją atstovauti įvairiose komisijose, pasitarimuose sprendžiant statinių projektavimo, statybos klausimus.

22. Pavaduoti kitus Skyriaus specialistus (vykdančius analogiškas funkcijas) jų atostogų, komandiruočių ar ligos laikotarpiu.

23. Vykdyti Savivaldybės mobilizacinio štabo nurodymus.

24. Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

25. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šilutė
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g.1, (8441)79223, dalia.bernotiene@silute.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Šilutės rajono savivaldybės administracija  Kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1S-7 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2014 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 1S-167 redakcija)


KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvią kontrolę, atliekant perkančiųjų organizacijų veiksmų ir sprendimų, vykdant viešuosius pirkimus (taip pat ir finansuojamus Europos Sąjungos (toliau - ES) lėšomis), įvertinimą ir/ar tikrinimą bei įsigyjančiųjų organizacijų veiksmų ir sprendimų, vykdant energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti kaip numatyta Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 277 "Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 741 redakcija) (toliau - Kuro taisyklės), pirkimų (toliau - Kuro pirkimai) įvertinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje - viešųjų pirkimų ir Kuro pirkimų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirties su viešaisiais pirkimais;
6.3. išmanyti ES teisės aktus ir Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus ir Kuro pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklą;
6.4 išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.5. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu
6.7. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka įsigyjančiųjų organizacijų, teisėsaugos ar kitų institucijų teikiamos informacijos apie vykdomus/vykdytus Kuro pirkimus, vertinimą ir analizę, rengia išvadas ir informuoja suinteresuotas institucijas, nagrinėja ir vertina kitų Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją apie galimus Kuro taisyklių ir su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus;
7.2. atlieka perkančiųjų organizacijų, teisėsaugos ar kitų institucijų teikiamos informacijos apie vykdomus/vykdytus viešuosius pirkimus, taip pat ir finansuojamus ES lėšomis, vertinimą ir analizę, rengia išvadas ir informuoja suinteresuotas institucijas, nagrinėja ir vertina kitų Tarnybos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją apie galimus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - Įstatymas) ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus;
7.3. Tarnybos direktoriaus įsakymu atlieka perkančiųjų organizacijų tikrinimą, rengia ir teikia tikrinimo ataskaitų (taip pat apie pirkimus finansuojamus ES lėšomis) ir jų pagrindu parengtų raštų projektus;
7.4. perduoda Teisės ir personalo skyriui medžiagą apie asmenis, atsakingus už Įstatymo, Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kad galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl jų patraukimo administracinėn atsakomybėn ir (ar) viešojo intereso gynimo;
7.5. nustatęs Įstatymo, Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir (ar) korupcijos apraiškų, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui perduoti medžiagą ar turimą informaciją (taip pat apie pirkimus finansuojamus ES lėšomis) atitinkamoms valstybės institucijoms, kad būtų atliktas tyrimas;
7.6. analizuoja pateiktas ataskaitas, tikrinimų, vertinimų (taip pat pirkimų finansuojamų ES lėšomis) rezultatus, rengia ir teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl Įstatymo, Kuro taisyklių ir kitų su jų įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų pažeidimų prevencijos ir kontrolės;
7.7. dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos (taip pat susijusios su pirkimų finansuojamų ES lėšomis kontrole) tobulinimo;
7.8. sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;
7.9. vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.10. vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Viešųjų pirkimų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių g. 1, 852197048, Simona.Katilovskyte@vpt.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Viešųjų pirkimų tarnyba  Kanceliarijos vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2014 m. kovo 10 d.

įsakymu Nr. P-279

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

KANCELIARIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų departamento Kanceliarijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Bendrųjų reikalų departamento (toliau - Departamentas) Kanceliarijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką darbo procesą, tvarkant bylas Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (toliau ā€• teismų sistema), viešųjų pirkimų organizavimą bei užtikrinti sklandų korespondencijos, adresuotos VMI prie FM, gavimą, registravimą, paskirstymą, apskaitą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veikos srityje-dokumentų valdyme ir viešųjų pirkimų organizavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir mokesčių administravimą, dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.6. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

6.7. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

6.8. gerai mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekiant užtikrinti Departamento Kanceliarijai pavestų funkcijų vykdymą, peržiūri teismų sistemoje bylas, kuriose proceso dalyviu yra Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau ā€• VMI prie FM);

7.2. siekiant vykdyti Departamento Kanceliarijai pavestas funkcijas, kasdien teismų sistemoje atrenka gautus naujus nagrinėjamų teismo bylų dokumentus, juos registruoja VMI prie FM Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemoje (toliau ā€” DODVS) bei nedelsiant teikia informaciją VMI prie FM administracijos padalinių vadovams, pagal kompetenciją atstovaujantiems atitinkamoje byloje.

7.3. sekiant laiku atlikti Departamento Kanceliarijai pavestas užduotis, tvarko teismo bylų apskaitą, kuriose proceso dalyviu yra VMI prie FM, pagal atitinkamus VMI prie FM administracijos padalinius, sudaro sąrašus pagal dokumentų bylų numerius, dokumentų bylų pavadinimus;

7.4. siekiant užtikrinti Departamento Kanceliarijos teikiamų paslaugų kokybę, stebi ar sklandžiai dirba teismų sistema, išsiaiškina pastebėtas klaidas, teismų sistemos sutrikimus;

7.5. vykdo teismų sistemoje esančių bylų įvertinimą, nedelsiant informuoja VMI prie FM administracijos padalinių vadovus apie nepalankius Valstybinei mokesčių inspekcijai teismo sprendimus;

7.6. siekiant užtikrinti sklandų ir nepertraukiamą Departamento Kanceliarijos darbą, esant poreikiui, informuoja VMI prie FM administracijos padalinių vadovus apie sutrikimus teismų sistemoje, kurie užsitęsia daugiau nei vieną dieną;

7.7 siekiant vykdyti sklandų VMI prie FM DODVS dokumentų registravimą, stebi ir įvertina informacinių technologijų pagalbos tarnybos incidentus pagal VMI prie FM Kanceliarijos kompetenciją.

7.8 organizuoja viešųjų pirkimų, priskirtų Departamento Kanceliarijos kompetencijai, procedūras;

7.9 rengia tvarkas, taisykles bei kitus vidaus dokumentus VMI prie FM dokumentų tvarkymo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų VMI prie FM dokumentų valdymą.

7.10. pavaduoja Departamento Kanceliarijos vyriausiąjį specialistą, organizuojantį VMI prie FM saugyklos dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, saugojimą, šiam nesant, tvarko VMI prie FM saugyklos dokumentus bei jų apskaitą;

7.11. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Departamento Kanceliarijos vedėjo pavedimus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento Kanceliarijos vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 15, (85)2688211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: - Vadovavimas atliekant statinio statybos darbus (mūras, dažymas, gipso kartono montavimas ir kt.);
- Statybos darbų organizavimas objektuose;
- Darbas su subrangovais bei rangovais;
- Atliekamų darbų vykdymo kontrolė;
- Darbų įgyvendinimo grafikų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė;
- Techninės dokumentacijos ruošimas ir tvarkymas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais;
- Objektui numatytų resursų kontrolė;
- Medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Vadovavimas statybininkų komandai
- Darbų pridavimas užsakovui
- Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas.
Reikalavimai: - Aukštasis inžinerinis išsilavinimas;
- Statybos, gamybos bei technologinių procesų išmanymas, šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
- Galiojantis atestatas (bendrastatybiniai darbai)
- Saugos darbe reikalavimų, kokybės standartų reikalavimų žinojimas;
- Ne mažesnė kaip 5 metų analogiško darbo patirtis;
- Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti komandą;
- Statybos normų ir teisės aktų žinojimas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.27

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Pardavejas(-a) - konsultantas(-ė)

Pobūdis: Ecodumas.lt - viena iš pirmųjų elektroninių cigarečių parduotuvių Lietuvoje, siūlanti pirkėjams įsigyti laiko patikrintus, kokybiškus, sertifikuotus, originalius ir kainą atitinkančius produktus.
Ecodumas.lt garantuoja savo pirkėjams aukščiausios rūšies elektronines cigaretes.
Mes siekiame užtikrinti tiek kokybiškų produktų patekimą į klientų rankas, tiek kokybišką aptarnavimą ir vadovaujamės taisykle - kokybė mums svarbiausia.
Mūsų tikslas - pateikti klientui geriausią produktą su geriausiu pristatymu už geriausią kainą, konsultuoti ir bendrauti prieš ir po pardavimo, plėstis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Apie poziciją:

-Darbas parduotuvėje (Vilniuje) pilną darbo dieną (slenkančiu grafiku)
-Darbas kasos aparatu, nuolatinis klientų poreikių analizavimas ir vertinimas, esamų ir potencialių konsultavimas
-Darbas jauname, draugiškame kolektyve
Reikalavimai: -Gebėjimas bendrauti rusų kalba
-Gebėjimas bendrauti anglų kalba
-Komunikabilumas
-Atsakingumas
-Kruopštumas
-Aukštesnysis - aukštasis išsilavinimas


Privalumai:
-Žinios apie elektronines cigaretes
-Pardavėjo-konsultanto darbo patirtis
-Noras dirbti ir užsidirbti

Atlyginimas: nuo 1000 iki 2000 LT per mėnesį + įvairūs paskatinimai ir bonus'ai.

CV siųsti kartu su motyvaciniais laiškais

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecodumas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: agne@ecodumas.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Ecodumas"  Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Pobūdis: 1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Viešųjų pirkimų skyriaus veiklą, skiria tiesiogiai pavaldiems darbuotojams užduotis, atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą bei savalaikį įgyvendinimą;
2. užtikrina, kad Viešųjų pirkimų skyriaus veikla atitiktų viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus bei kitus įstatymus, teisės normas ir reikalavimus;
3. norminių aktų nustatyta tvarka rengia, derina bei teikia Akademijos rektoriui tvirtinti metinį viešųjų pirkimų planą bei jo patikslinimus;
4. skelbia Akademijos metinį viešųjų pirkimų planą teisės aktų nustatyta tvarka;
5. rengia bei nuolat atnaujina Akademijos Viešųjų pirkimų taisykles bei Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles;
6. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijose bei darbo grupėse, susijusiose su viešaisiais pirkimais;
7. analizuoja pretenzijas bei skundus, susijusius su Akademijos viešaisiais pirkimais bei rengia atsakymų projektus;
8. priima sprendimus dėl viešųjų pirkimų būdo ir procedūrų parinkimo konkretiems viešiesiems pirkimams;
9. kontroliuoja, kad nustatyta tvarka būtų parengti visi privalomi viešųjų pirkimų dokumentai, tikrina viešųjų pirkimų dokumentų turinį;
10. stebi ilgalaikių ir trumpalaikių Akademijos sudarytų sutarčių pasibaigimo terminus bei likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki sutarčių terminų pabaigos informuoja apie tai susijusius padalinius;
11. rengia Akademijos viešųjų pirkimų metines ataskaitas bei jas skelbia teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant CVP IS)
12. rengia ir teikia medžiagą, susijusią su viešaisiais pirkimais, Akademijos vadovybei, Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms ir įstaigoms.
13. Konsultuoja Akademijos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais.
Reikalavimai: 1. turėti aukštąjį socialinių mokslų ar vadybos universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir 2 metų praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Akademijos organizacinę veiklą, viešuosius pirkimus, valstybės turto valdymą ir naudojimąsi juo;
3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. mokėti analizuoti, sisteminti ir kaupti duomenis, susijusius su išlaidomis prekėms, darbams ir paslaugoms įsigyti;
5. mokėti rengti viešųjų pirkimų dokumentus;
6. gebėti savarankiškai organizuoti savo ir Viešųjų pirkimų skyriaus darbą, pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
7. sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kanceliarinės kalbos reikalavimus, gebėti rengti oficialus dokumentus ir įforminti juos pagal raštvedybos taisykles;
8. mokėti gerai dirbti kompiuteriu šiomis programomis: Microsof Office programiniu paketu, bei Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS).


Norėdami dalyvauti konkurse gyvenimo aprašymą su nuoroda "Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas" siųskite el. paštu: personalas@lmta.lt iki 2014 m. gruodžio 3 d.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, 8 (5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Lietuvos muzikos ir teatro akademija  Naujų automobilių pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Naujų automobilių pardavimo salonas, ieško profesionalaus pardavimo vadybininko.

- Aktyvi naujų klientų paieška, santykių palaikymas su esamais klientais ir produkcijos bei paslaugų pardavimas;
- Projekto valdymas;
- Rinkos analizė, produkto išmanymas, komercinių pasiūlymų rengimas, derybos, sutarčių sudarymas.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas;
- Ne mažesnė kaip 3 metų panašaus darbo patirtis pardavimuose;
- Puikūs bendravimo ir derybų vedimo įgūdžiai;
- Verslumas, atsakingumas, entuziazmas;
- Orientacija į rezultatus, gebėjimas dirbti savarankiškai;
- Geros anglų kalbos žinios, Rusų privalumas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome:
- Atlyginimą be apribojimų!;
- Tarptautinės kompanijos mokymus ir tobulėjimo galimybę;
- Vadovybės pagalbą, siekiant užsibrėžtų tikslų.

Papildoma informacija:
Jei susidomėjote mūsų darbo pasiūlymu, siųsdami CV ir MOTYVACINĮ laišką būtinai nurodykite pareigas į kurias kandidatuojate. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Truma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Veiverių g. 150, info@truma.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Truma"  Ekspedicijos vadybininkas (ES / NVS)

Pobūdis: Pilnų arba dalinių krovinių gabenimo organizavimas iš Europos į Lietuvą, pagal poreikį į Rusiją ir kitas NVS šalis;
vežėjų ir verslo klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
nuolatinių ryšių su verslo partneriais ir klientais palaikymas;
Reikalavimai: Darbo patirtis organizuojant pilnų ir/arba dalinių krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais;
geras anglų kalbos mokėjimas (rusų k. mokėjimas – privalumas);
greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;

Įmonė siūlo:
draugišką darbinę atmosferą sėkmingai veikiančioje įmonėje;
konkurencingą atlyginimą;
nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  NT pardavimų vadybininkas (ė)

Pobūdis: Darbas visoje Lietuvoje.
Tarpininkavimas parduodant, perkant nekilnojamąjį turtą, NT rinkos analizė, objektų paieška, bendravimas su klientais, jų konsultavimas NT klausimais, sutarčių pasirašymas.Darbas su individualios veiklos pažyma, laisvu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, komunikabilumas, aktyvumas, rezultato siekimas, savarankiškumas, sąžiningumas, darbo kompiuteriu pagrindai.
Patirtis nėra būtina, nes suteikiami labai išsamūs mokymai.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Rimos Kentrienės individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868612431, visibutai1@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Rimos Kentrienės individuali veikla  Dažymo meistro asistentas (-ė)

Reikalavimai: Darbo aprašymas :
• Metalo gaminių paruošimas ir dažymas milteliniais dažais.
• Dažymo baro darbo organizavimas, darbuotojų veiklos planavimas.
• Dažymo darbų terminų ir kokybės užtikrinimas, gamybos trukdžių šalinimas.
• Sprendimų gamybos našumui gerinti ieškojimas bei įgyvendinimas.
• Darbas su gamybos valdymo programa "Monitor" (atliksime apmokymus).
• Pamainos darbų ataskaitų rengimas.

Reikalavimai :
• Aukštasis techninis išsilavinimas.
• Dažymo proceso ir technologijų išmanymas būtų privalumas.
• Geri laiko planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
• Analitinis mąstymas, geri bendravimo įgūdžiai.
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
• Atsakingumas ir sugebėjimas spręsti susidariusias problemas.
• Vairuotojo pažymėjimas.
• Anglų kalba, rusų kalba būtų privalumas.

Įmonė siūlo:
• Atsakingą ir dinamišką darbą stabilioje gamybinėje įmonėje.
• Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Visas socialines garantijas.


Darbdavio įsipareigojimai:
Kelionių į/iš darbo išlaidos.

Atlyginimas: 2310 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Sandelininkas

Pobūdis: Prekių priėmėjo (su patirtim)
Reikalavimai: Laukime kandidatų cv adresu: cv(eta)nnl.lt

- Darbas su apskaitos programa.
- Prekių priėmimas/išdavimas pagal sąskaitas.
- Priimtų prekių transportavimas į sandėlį, pakrovimas/iškrovimas su elektrokrautuvu.

Darbo laikas:
5 darbo dienos per savaitę slenkančiu grafiku (pamainos nuo 6:00 ir nuo 13:00)

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nordnet"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862675219, cv@nnl.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Nordnet"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Nestandartinis darbas aktyvių pardavimų srityje. Skambinti klientams nereikia.
Reikalavimai: Finansinės laisvės siekis.
Sugebėjimas priimti ir įveikti iššūkius.
Nuosavas automobilis ir vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai: Aktyvių pardavimų patirtis.
Siūlome: Algą ir tobulėjimą (alga priklauso nuo tobulėjimo, gali būti ir 10 kartų didesnė nei nurodyta).

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kraleks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Goštauto, 865095037, librexinternational2@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Kraleks"  Elektrikas

Pobūdis: -Darbas Vokietijoje arba Prancūzijoje.
-Elektros prietaisų ir įrenginių sujungimas;
-Elektros instaliavimo, montavimo, kabeliavimo darbai laiviniuose objektuose.
-trikdžių šalinimas, elektrotechnikos ir prietaisų sistemų tikrinimas.
Reikalavimai: - Būtina darbo patirtis analogiško darbo srityje;
- Vokiečių ir anglų kalba didelis privalumas;
- Atsakingumas;
- Gebėjimas dirbti savarnkiškai ir komandoje.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 8000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vokietija arba prancūzija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g. 32, 867294125, office@hsg.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Pramonės įrengimų mechanikas

Pobūdis: Pramonės įrengimų mechanikas/elektromechanikas. Sudėtingų, tiksliųjų, kompiuterizuotų įmonės įrengimų ir įrenginių testavimas, priežiūra, remontas, gedimų prevencija ir profilaktika, naujos įrangos diegimas. Techninių dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Išsilavinimas:Aukštesnysis
Profesija:Mechanikas
Darbo patirtis: nuo 2 metų
Sugebėjimai:Moka dirbti kompiuteriu, Turi vairuotojo teises
Būtini įgūdžiai:
- patirtis prižiūrint/ remontuojant sudėtingus įrengimus ir stakles: CNC ir pan.
- anglų k. žinios.
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
- brėžinių skaitymas.
Privalumai:
- žinios ir patirtis automatikoje, elektros ūkio priežiūroje.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gravera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 19, 8 615 68888, cv@gravera.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Gravera"  Nuomos vadybininkas

Pobūdis: Potencialių nuomininkų paieška įmonės vystomiems ir valdomiems objektams;
Derybos su potencialiais klientais;
Sutarčių sudarymas ir administravimas;
Patalpų įrengimo su klientu derinimas;
Efektyvus nuomojamų patalpų valdymas;
Bendradarbiavimas su brokeriais.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Pardavimų patirtis – ne mažiau 2 metai nekilnojamojo turto nuomos srityje;
Puikios anglų kalbos žinios;
Puikios darbo Office programomis žinios (Excel, Word, Powerpoint);
Geri derybiniai įgūdžiai;
Reprezentatyvi išvaizda.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekstra švara"
Miestas: Vilnius, Šiauliai
Kreiptis: ekstrasvaravilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Ekstra švara"  Stalius

Pobūdis: Plastikinių langų ir durų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanmark"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 866222505, info@sanmark.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Sanmark"  Sandėlio vadovas

Pobūdis: Pilna atsakomybė už sklandų sandėlio darbą;
Pavaldžių darbuotojų darbų koordinavimas, organizavimas ir kontrolė
Krovinių iškrovimo / saugojimo / pakrovimo proceso organizavimas ir kontrolė;
Sandėlio veiklos procesų analizavimas ir optimizavimas;
Sandėlio tvarkos palaikymas, operatyvus iškilusių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Panašaus darbo (sandėlio valdymo) patirtis.
Komunikabilus, atsakingas, iniciatyvus, savarankiškumas
Atlyginimas aptariamas pokalbio metu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brevitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno g. 30, 868526777, info@brevitra.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Brevitra"  Elektrikas/elektrotechnikas

Pobūdis: Elektros įrenginių priežiūra, pilna/nepilna darbo diena
Reikalavimai: Elektrotechniko pažymėjimas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, automobilis, anglų k. pagrindai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Puaris"
Miestas: Tauragė/pagėgiai
Kreiptis: 861826329
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie UAB "Puaris"  Utenos apskrities skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius

Pobūdis: PATVIRTINTALietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 28 d.įsakymu Nr. 11V-6UTENOS apskrities SKYRIAUSVyresniojo valstybinioinspektoriauspareigybės aprašymas I. Pareigybės charakteristika1.Utenos apskrities skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis valstybinis inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.2.Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 9.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus pareigybė reikalinga teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi kontrolei apskrityje užtikrinti.III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje-teisinė metrologinė priežiūra.IV. SPECIALŪS Reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;6.3.būti gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teisinės metrologijos sritį, teisinę metrologinę priežiūrą, atitikties įvertinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, dokumentų rengimo taisyklėmis;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 6.6. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1.tikrina, ar asmenys, kurie patiekia rinkai, nuomoja, įrengia bei naudoja matavimo priemones, nustatyta tvarka pateikia jas teisiniam metrologiniam patvirtinimui;7.2.kontroliuoja matavimo priemonių ženklų, patikros žymenų ir patikrą patvirtinančių dokumentų blankų naudojimą;7.3.kontroliuoja, ar įrengiamos ir naudojamos matavimo priemonės atlieka savo paskirtį, atitinka gamintojo apibrėžtas matavimo priemonių normatyvines veikimo sąlygas; ar matavimo priemonių metrologinės charakteristikos atitinka teisės aktų, gamintojų techninių dokumentų nustatytus reikalavimus;7.4.kontroliuoja, ar laikomasi matavimo metodų, kai juos nustato techniniai reglamentai ar kiti teisės aktai;7.5.kontroliuoja, ar matavimo priemonių patikrą atlieka paskirtosios / paskelbtosios įstaigos, laboratorijos;7.6.kontroliuoja, kad tiekiamos rinkai matavimo priemonės, fasuotos prekės ir matavimo indai atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus;7.7.kontroliuoja, ar pagamintos, rinkai tiekiamos, nuomojamos, naudojamos matavimo priemonės turi techniniais reglamentais arba kitais teisės aktais nustatytus žymenis, ženklus, plombas, reikiamus atitiktį patvirtinančius dokumentus;7.8. pagal kompetenciją atlieka patikrinimus atsižvelgiant į apskrities teisėsaugos, valstybės valdymo, savivaldybės ir priežiūros institucijų prašymus. Bendruose patikrinimuose atlieka teisinio metrologinio reglamentavimo objektų teisinę metrologinę priežiūrą, produktų kiekio matavimus ir kt.;7.9.kontroliuoja, kad teisinės metrologijos srityje būtų naudojami Lietuvos Respublikoje įteisinti matavimo vienetai, o jų pavadinimai, simboliai ir jų rašymo tvarka atitiktų Lietuvos standartų reikalavimus;7.10.kontroliuoja, kad matavimo priemonės ir jų programinė įranga būtų apsaugotos nuo rodmenų klastojimo;7.11.kontroliuoja, kad fasuotos prekės, kurių produkto kiekis yra nurodytas etiketėse arba ant fasuotės, būtų gaminamos, importuojamos, parduodamos, perduodamos, ženklinamos, saugomos su faktiniu produkto kiekiu, kuris atitiktų vardinį produkto kiekį su leidžiamu nuokrypiu, ir atitiktų kitus teisinės metrologijos reikalavimus;7.12.kontroliuoja, kad gaminami, ženklinami, naudojami, realizuojami ar laikomi parengti matavimo indai būtų su vardinio tūrio užrašais arba paženklinti bei pažymėti taip, kad būtų galima atpažinti gamintoją, ir atitiktų kitus teisinės metrologijos reikalavimus;7.13.kontroliuoja, kad parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų arba dozuojamų prekių kiekis atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus;7.14. suveda teisinės metrologinės priežiūros duomenis į Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau - Inspekcija) informacinę sistemą ,,Teisinė metrologinė priežiūra"7.15. apibendrina pagal teisinės metrologinės priežiūros rezultatus teisinės metrologijos taisyklių pažeidimus ir jų priežastis, išvadas teikia Skyriaus viršininkui;7.16.dalyvauja rengiant statistines ir veiklos ataskaitas (mėnesio, ketvirčio, metų), susijusias su apskrityje vykdoma teisine metrologine priežiūra;7.17. pagal kompetenciją nagrinėja ūkio subjektų ir kitų asmenų prašymus, skundus, pranešimus ir pasiūlymus, susijusius su teisinės metrologijos sritimi;7.18. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas įstatymų nustatyta tvarka. Pradedantiesiems ūkio veiklą (pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos pradžios) ūkio subjektams suteikia specialų statusą, reiškiantį, kad teisinės metrologinės priežiūros veiksmai neturi būti orientuoti į poveikio priemonių taikymą, o į konsultacijas ir kitokios metodinės pagalbos teikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus; 7.19.pagal kompetenciją bendradarbiauja su ūkio subjektais ir kitais asmenimis, juos konsultuoja, teikia metodinę pagalbą teisinės metrologijos klausimais;7.20.kaupia, sistemina ir analizuoja teisinius ir normatyvinius dokumentus bei informaciją, kurios reikia Inspekcijos ir Skyriaus veiklai, ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl teisinės metrologijos veiklos tobulinimo;7.21.teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui dėl nepagrįsto teisinio reguliavimo ūkio subjektų teisinės metrologinės priežiūros srityje;7.22. tobulina savo veiklą, atsižvelgiant į ūkio subjektų nuomonę;7.23. laikinai (atostogų, komandiruočių ar ligos atveju) vykdo Skyriaus viršininko funkcijas;7.24.vykdo kitus Inspekcijos viršininko, jo pavaduotojo ir Skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Inspekcijos veiklos tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.---------------------


Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos metrologijos inspekcija
Miestas: Utena
Kreiptis: 2122241, metrinsp@metrinsp.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Lietuvos metrologijos inspekcija  Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - departamentas) Marijampolės apskrities skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė skirta įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką apskrityse: rengti regioninės plėtros planavimo dokumentų projektus, organizuoti šių dokumentų įgyvendinimo monitoringą, taip pat dalyvauti planuojant, rengiant, koordinuojant ir įgyvendinant regiono ekonominės ir socialinės plėtros programas, skatinti investicijų regione didinimą, Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos regione panaudojimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų valdymą, viešąjį administravimą, nacionalinius strateginius vystymo prioritetus, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos finansinės paramos administravimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.2. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);
6.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo srityje;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
6.7. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus veiklos tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka rengia Marijampolės regiono plėtros plano projektą bei jo įgyvendinimo monitoringą;
7.2. pagal kompetenciją atlieka Marijampolės regiono socialinės ir ekonominės būklės analizę, rengia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo, regiono socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos, probleminių teritorijų išskyrimo bei jose įgyvendinamiems projektams teiktinų valstybės pagalbos kriterijų;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir vykdant probleminių teritorijų plėtros programas;
7.4. dalyvauja rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarime su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, bei vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, informuoja valstybės institucijas, savivaldybes ir visuomenę apie Marijampolės regiono plėtros plano rengimą ir įgyvendinimą;
7.5. organizuoja Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdžius, rengia regiono plėtros tarybos sprendimų projektus;
7.6. bendradarbiauja su regiono savivaldybių institucijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekiant priimti reikalingus sprendimus, susijusius su regioninės politikos įgyvendinimu Marijampolės regione;
7.7. Marijampolės regiono plėtros tarybos nustatyta tvarka apibendrina savivaldybių institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus pagal veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemones, pagal kurias planuojami regionų projektai, renka ir apibendrina informaciją apie projektų, finansuotinų iš ES struktūrinių fondų pagal regionines priemones, rengimą ir įgyvendinimą;
7.8. atlikdamas regiono projektų atranką, vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;
7.9. rengia informaciją apie Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijos, regiono plėtros plano ir probleminių teritorijų plėtros programų įgyvendinimą apskrityje;
7.10. rengia teisės aktų, raštų, susijusių su nacionaline regionine politika, projektus;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja vidaus reikalų ministerijos, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.12. nesant skyriaus vedėjo atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Regioninės plėtros departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852718267, rps@vrm.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Regioninės plėtros departamentas prie VRM  Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitosskyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką buhalterinių duomenų teikimą, padėti planuoti ir organizuoti buhalterinę apskaitą, kontroliuoti ūkinių operacijų teisingumą ir teisėtumą, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, pavaduoti vedėją jam nesant.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, biudžeto planavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Darbo užmokesčio skaičiavimo FinAlga, Buhalterinės apskaitos Finas, MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko savivaldybės vadovų, administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos darbuotojų darbo užmokesčio ir kitų su darbo užmokesčiu susijusių išmokų ir įmokų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. rengia mėnesines, ketvirtines, metines darbo užmokesčio ataskaitas ir pateikia elektroniniu būdu Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai;
7.3. perduoda elektroniniu būdu pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui informaciją apie nedarbingumo pašalpos skaičiavimą iš darbdavio lėšų;
7.4. skaičiuoja darbuotojų ir valstybės tarnautojų išmokų už kasmetines atostogas kaupiamuosius mokėjimus;
7.5. išduoda savivaldybės administracijos darbuotojams pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
7.6. tvarko Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodytų sąskaitų analitinę apskaitą ir kas mėnesį šių sąskaitų likučius suderina su likučiais Didžiojoje knygoje;
7.7. vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę, t.y. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję, tinkamai sutvarkyti dokumentai, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendrąsias sumas, sutikrina apskaitos dokumentus su apskaitos registrų įrašais. Atlikus ūkinės operacijos einamąją finansų kontrolę, pasirašo;
7.8. sudaro darbo užmokesčio suvestines;
7.9. padeda skyriaus vedėjui organizuoti apskaitos tvarkymą;
7.10. dalyvauja apskaitos politikos įstaigoje kūrimo ir įgyvendinimo procedūrose;
7.11. pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.12. bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus savo kompetencijos klausimais;
7.13. saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina, nustatyta tvarka perduoda juos darbuotojui, atsakingam už archyvo tvarkymą;
7.14. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant, vykdant skyriaus vedėjui pavestas funkcijas ir siekiant užtikrinti sklandžią skyriaus veiklą;
7.15. atlieka kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Švenčionys
Kreiptis: Vilniaus g. 19, 838766372, savivaldybe@svencionys.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Švenčionių rajono savivaldybės administracija  Vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. B1-183
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2014 m. lapkričio 7 d.
įsakymo Nr. B1-956
redakcija)


MAŽEIKIŲ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Mažeikių VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė skirta organizuoti ir vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevenciją bei kontrolę, vykdyti pašarų gamyba, prekyba, sandėliavimu, transportavimu užsiimančių ūkio subjektų valstybinę kontrolę, vykdyti veterinarinių vaistų ir biocidų gamybos, prekybos ir naudojimo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - gyvūnų užkrečiamųjų ligų, pašarųgamybos, prekybos, sandėliavimo, transportavimo bei veterinarinių vaistų ir biocidų veterinarinės kontrolės.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu ir kt.;
6.3. būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;
6.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
7.1. organizuoja ir vykdo gyvūnų apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų ir šių ligų likvidavimą profilaktinėmis, priešepizootinėmis, sanitarinėmis ir kitomis veterinarinėmis priemonėmis;
7.2. vykdo veterinarinių vaistų ir biocidų gamybos, laikymo, gabenimo ir panaudojimo valstybinę veterinarinę kontrolę;
7.3. planuoja, ima ir siunčia mėginius gyvūnų užkrečiamų ligų stebėsenai ir kontrolei vykdyti;
7.4. vykdo gyvūnų sveikatingumo ir gerovės reikalavimų įgyvendinimo kontrolę gyvulių laikymo vietose, skerdyklose ir kituose objektuose;
7.5. vykdo pranešimų dėl pasiutligės atvejų tyrimą ir kontrolę;
7.6. vykdo medžioklės veterinarinių reikalavimų ir laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių valstybinę veterinarinę kontrolę;
7.7. vykdo pieno supirkimo punktų kontrolę;
7.8. vykdo pašarų gamyba, prekyba, sandėliavimu, transportavimu užsiimančių ūkio subjektų valstybinę kontrolę.
7.9. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, esant reikalui, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus, teikia Mažeikių VMVT viršininkui- valstybiniam veterinarijos inspektoriui ( toliau- Viršininkas) atitinkamus dokumentus sprendimo priėmimui;
7.10. suveda vykdomos valstybinės veterinarinės kontrolės duomenis į atitinkamas VMVT informacines sistemas;
7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis valstybinėmis įstaigomis;
7.12. pagal kompetenciją savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;
7.13. vykdo švietimą gyvūnų sveikatingumo ir gerovės srityse;
7.14. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Mažeikių VMVT vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;
7.15. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Mažeikių VMVT Viršininkas pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Mažeikių VMVTViršininkui.


Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: (85)2491643, jpetrauskiene@vet.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Centralizuotos buhalterijos vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA Šilutės rajono savivaldybės

Administracijos direktoriaus

2014-11-10 įsakymu Nr. A2-775

CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos buhalterijos vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos buhalterijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus, pritaikyti su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, tvarkyti buhalterinę apskaitą ir rengti finansinę atskaitomybę.

III. veiklos sritys

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas buhalterinės apskaitos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą.

6.2. Turėti 1 metų patirtį biudžetinės įstaigos apskaitos srityje.

6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, buhalterinę apskaitą.

6.4. Gebėti rengti teisės aktų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų) projektus bei kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, išmanyti raštvedybos pagrindus.

6.5. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, keistis informacija, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, profesinius įgūdžius pritaikyti savo darbo srityje, bendradarbiauti su kolegomis ir kitų įstaigų valstybės tarnautojais būtinoms funkcijoms vykdyti.

6.6. Mokėti dirbti su "Microsoft Office", "Internet Explorer", "Outlook Express", apskaitos tvarkymo programomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Tvarko Savivaldybės administracijos ar priskirtų įstaigų buhalterinę apskaitą.

7.2. Užtikrina apskaitos dokumentų bei įrašų apie ūkines operacijas registravimą į apskaitos registrus teisingumą.

7.3. Teikia paraiškas lėšoms gauti.

7.4. Įtraukia biudžeto išlaidas (kasines ir sąnaudas) į apskaitą pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją.

7.5. Sudaro biudžeto vykdymo ir kitas privalomas ketvirtines ir metines ataskaitas bei laiku pateikia atskaitingoms organizacijoms.

7.6. Rengia biudžeto išlaidų sąmatas bei ketvirtinį jų paskirstymą pagal programas, funkcinę bei ekonominę klasifikaciją.

7.7. Renka medžiagą, atlieka apskaičiavimus biudžeto išlaidų sąmatų tikslinimui.

7.8. Rengia tarpinius ir metinius finansinių ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, suveda duomenis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos programoje "VSAKIS" ir atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinių teisingumą, parengimą laiku bei pateikimą.

7.9. Remiantis patvirtintomis biudžeto išlaidų sąmatomis, kontroliuoja ir pagal paskirtį naudoja biudžeto ir kitų šaltinių lėšas.

7.10. Tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, su tiekėjais ir rangovais, paslaugų ir pardavimų apskaitą.

7.11. Veda banko, ilgalaikio ir trumpalaikio bei finansinio turto, atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų, sąnaudų apskaitą.

7.12. Atlieka skolų, ilgalaikio ir trumpalaikio, finansinio turto, atsargų inventorizaciją Vyriausybės nustatyta tvarka.

7.13. Įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus bei kitų įstaigų įsakymus ir pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

7.14. Teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui, skyriaus vedėjui dėl apskaitos vedimo.

7.15. Rengia atsakymus į Tarybos narių paklausimus, įstaigų, įmonių ir organizacijų prašymus ir skundus, administracinius dokumentus pagal savo kompetenciją.

7.16. Vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus. Atostogų, komandiruočių metu pavaduoja skyriaus kolegas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šilutės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šilutė
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g.1, (8441)79223, dalia.bernotiene@silute.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Šilutės rajono savivaldybės administracija  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

TEISMO TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitus teisėjo pavedimus, nesusijusius su teisingumo vykdymu.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.


IV.SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį;
7. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
8. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: "Word", "Excel", "Internet explorer" ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).
10. Mokėti bent vieną oficialią Europos Sąjungos kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) A2 lygiu. (Neteko galios nuo 2012-01-09. Teismo pirmininko įsakymas Nr. V-5)


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS

11. Rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas.
12. Analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas ir referuoti apie jas teisėjui.
13. Rengti procesinių dokumentų projektus.
14. Teisėjo pavedimu nagrinėti (teisme gautus) asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengti reikiamus raštus.
15. Prireikus, rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus.
16. Rašyti teismo posėdžių protokolus nagrinėjant bylas, teisėjo pavedimu atlikti kitus teismo posėdžių sekretoriaus darbus.
17. Teisėjo, teismo ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlikti išnagrinėtų bylų vykdymo darbus.
18. Pagal savo kompetenciją įrašyti duomenis į informacinę sistemą LITEKO.
19. Atlikti kitus teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS

20. Teisėjo padėjėjas tiesiogiai pavaldus teisėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio apygardos teismas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Elektros g. 9, 35175, (845)468765, panevezio.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Panevėžio apygardos teismas  Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktoriaus

2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-719

3.2 punktu

KLAIPĖDOS SKYRIAUS Darbo rinkos paslaugų 2-OJO poskyrio

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyriaus) Darbo rinkos paslaugų 2-ojo poskyrio (toliau - Poskyrio) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti nepasirengusius ir (ar) nemotyvuotus darbo rinkai asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką; teikti darbo rinkos paslaugas; administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą; įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą; užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įgyvendinant užimtumo rėmimo politiką;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie:

7.1.1. Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;

7.1.2. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes;

7.1.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;

7.1.4. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;

7.1.5. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;

7.1.6. Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;

7.2. vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;

7.3. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;

7.4. konsultuoja aptarnaujamus asmenis, taikydamas individualius ir grupinius metodus, tikslinius informacinius susirinkimus;

7.5. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

7.6. padeda aptarnaujamiems asmenims planuoti profesinę karjerą, apsispręsti dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, parenka ir padeda realizuoti priemones jiems pasiekti;

7.7. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:

7.7.1. kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą - parengia individualius užimtumo veiklos planus, atsižvelgdamas į jų asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;

7.7.2. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;

7.8. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:

7.8.1. tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;

7.8.2. supažindina aptarnaujamus asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;

7.8.3. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.8.4. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje;

7.8.5. gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.9. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;

7.10. savarankiškai planuoja jam nustatytų mėnesio užduočių vykdymo įgyvendinimą;

7.11. vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;

7.12. bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;

7.13. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl:

7.13.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.13.2. kitų jo kompetencijos klausimų;

7.14. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;

7.15. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.16. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos tiesioginiam vadovui;

7.17. nuolat kelia savo kvalifikaciją;

7.18. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;

7.19. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos teritorinė darbo birža
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naikupės g. 27 A, 37046404300, info.klaipedostdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Klaipėdos teritorinė darbo birža  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos teritorinės darbo biržos direktoriaus

2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-673

KLAIPĖDOS SKYRIAUS AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyrius) Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinio mokymo, remiamojo įdarbinimo - įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, viešųjų darbų, darbo rotacijos; paramos darbo vietoms steigti priemonių - darbo vietų steigimo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo, savarankiško užimtumo rėmimo; bedarbių teritorinio judumo rėmimo, profesinės reabilitacijos) įgyvendinimui, užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo ir kitų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose institucijose;

6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitus teisės aktais, reglamentuojančiais užimtumo rėmimą, ES fondų paramos įgyvendinimą, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, nustatyti problemas, rengti išvadas ir problemų sprendimo būdus;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja užimtumo rėmimo priemonių priskirtų darbo biržos direktoriaus įsakymu, įgyvendinimą:

7.1.1. konsultuoja darbdavius, bedarbius ir ieškančius darbo asmenis dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių organizavimo, informuoja juos apie nustatytus prioritetus darbdavių ir bedarbių atrankai, apie finansavimo laikotarpius ir subsidijų dydžius;

7.1.2. nustatyta tvarka priima ir registruoja juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus, prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus, susijusius su aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimu, tikrina jų atitikimą teisės aktų nuostatoms, susistemina ir teikia juos pirminiam vertinimui;

7.1.3. atrenka tinkamus dalyvius ir siunčia juos dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, ruošia su jais susitarimus;

7.1.4. rengia aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutarčių projektus, skyriaus Vedėjo teikimų projektus užimtumo rėmimo skyriui dėl darbo biržos direktoriaus įsakymo projekto parengimo;

7.1.5. nustatyta tvarka informuoja darbdavius apie darbo biržos direktoriaus priimtus sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo pagal darbdavių pateiktus pasiūlymus, paraiškas, prašymus ir kviečia juos pasirašyti parengtus finansavimo sutarčių projektus;

7.1.6. suveda į eDBirža darbdavių pasirašytas aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, įdarbintų asmenų darbo sutartis, suvestų duomenų teisingumą patvirtindamas savo spaudu ir parašu;

7.1.7. nustato aktyvios darbo rinkos politikos priemonių poreikį, planuoja ir prognozuoja jų įgyvendinimui reikalingas lėšas, rengia ir teikia šiuos projektus Poskyrio vedėjui;

7.1.8. priima prašymus ir kitus dokumentus socialinių įmonių statusui ir valstybės paramai gauti, nustatyta tvarka juos registruoja ir teikia darbo biržai pirminiam vertinimui;

7.1.9. vykdo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo, nustatytų rodiklių pasiekimo stebėseną, analizuoja jų įgyvendinimo eigą;

7.1.10. laiku įveda dokumentų, susijusių su aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimu (darbo laiko apskaitos žiniaraščių, apskaičiuoto darbo užmokesčio ir kt.) duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazę, užtikrina jų teisingumą;

7.1.11. išduoda profesinės reabilitacijos pažymėjimus asmenims, siunčiamiems dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, veda išduotų profesinės reabilitacijos pažymėjimų žurnalą;

7.2. teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo, efektyvumo, darbo organizavimo tobulinimo.

7.3. nuolat tobulina profesines žinias ir įgūdžius, kelia savo kvalifikaciją.

7.4. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus ir Poskyrio vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos teritorinė darbo birža
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naikupės g. 27 A, 37046404300, info.klaipedostdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Klaipėdos teritorinė darbo birža  Dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. lapkričio 10 d.
įsakymu Nr. 40-303


DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga tvarkyti informacinėje dokumentų valdymo sistemoje "@vilys" (toliau - IVS "@vilys") Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų bei Savivaldybės sutarčių ir susitarimų registravimą ir kontroliuoti jų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - dokumentų valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nustatančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinį darbą, dokumentų rengimą, įforminimą ir informacijos teikimą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "MS Power Point", "Internet Explorer", dokumentų valdymo programa;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų valdymą, užtikrina tinkamą šių dokumentų parengimą valstybiniam saugojimui;
7.2. registruoja Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymus bei perduoda vykdytojams;
7.3. administruoja Savivaldybės sutarčių ir susitarimų valdymą, užtikrina tinkamą šių dokumentų parengimą valstybiniam saugojimui;
7.4. registruoja IVS "@vilys" pasirašytas Savivaldybės sutartis ir susitarimus, sistemina atsižvelgdamas į jų patvirtinimo ir pasirašymo tvarką ir saugo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
7.5. vadovaudamasis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos dokumentacijos planu:
7.5.1. formuoja Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams perduoda jas į Savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvą;
7.5.2. formuoja Savivaldybės sutarčių ir susitarimų bylas ir pasibaigus kalendoriniams metams perduoda jas į Savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvą.
7.6. prireikus formuluoja IVS "@vilys" kontroliuojamas užduotis mero potvarkiais ir Administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų sutarčių ir susitarimų vykdytojams ir kontroliuoja, ar jos laiku įgyvendinamos;
7.7. užregistravęs pasirašytą sutartį ar susitarimą IVS "@vilys", nustatyta tvarka perduoda informaciją ir sutarčių ir susitarimų kopijas juos rengusiems ir už jų vykdymą atsakingiems Administracijos struktūriniams padaliniams;
7.8. nedelsiant praneša Viešųjų pirkimų skyriui apie pasirašytas ir užregistruotas viešųjų pirkimų sutartis, per IVS "@vilys" pateikdamas sutarčių (skaitmenines) kopijas;
7.9. prireikus atlieka dokumentų paiešką kompiuterinėse duomenų laikmenose;
7.10. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia tarnybinius raštus, paklausimus, atsakymus fiziniams ir juridiniams asmenims, pagal savo kompetenciją teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais;
7.11. tvarko IVS "@vilys" Savivaldybės sutarčių ir susitarimų registro duomenis ir teikia informaciją kitoms valstybės institucijoms;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją jo nesant;
7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Skyriaus vedėjo pavaduotojų pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032, 2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus ir taisykles;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra bei biuro technika.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
7.2. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus;
7.3. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
7.4. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.5. įstatymo nustatyta tvarka rašyti posėdžio protokolus ir per įstatymo nustatytus terminus teikti teisėjui pasirašyti;
7.6. įstatymo nustatyta tvarka daryti teismo posėdžių garso įrašus bei parengti juos tolesniam saugojimui;
7.7. tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.8. nustatyta tvarka tvarkyti išnagrinėtų bei atiduotų į raštinę bylų apskaitos žurnalą;
7.9. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas atiduoti skyriaus raštinei;
7.10. išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu neišnagrinėtose bylose;
7.11. atlikti kitus veiksmus, susijusius su bylų sudarymu, procesinių dokumentų rengimu, tvarkymu, taip pat vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.12. aptarnauti interesantus, taip pat suteikti jiems informaciją laikantis teismo pirmininko patvirtintų taisyklių;
7.13. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo, skyriaus raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus raštinės vedėjui.
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno apygardos teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A.Mickevičiaus g. 18, 837490941, kauno.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.11.26

Atsiliepimai apie Kauno apygardos teismas  Vairuotojas

Pobūdis: Maisto pristatymas į namus pagal pateiktus užsakymus,
Darbas kasos aparatu;
Dokumentacijos pildymas.
Reikalavimai: Geras miesto žinojimas;
Atsakingumas, paslaugumas, sąžiningumas;
Reprezentatyvi išvaizda

Privalumai:
Nuosavas automobilis;
Anglų, rusų kalbų žinojimas.

Mes jums siūlome:
Lankstų grafiką;
Nuo rezultatų priklausantį , laiku mokamą atlyginimą;
Socialines garantijas.

Atlyginimas:
Priklauso nuo rezultatų

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Foodout.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vidmantas@foodout.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Foodout.lt"  Skaitmeninių staklių operatoriai

Pobūdis: Akmens apdirbimo įmonė pastoviam darbui ieško CNC operatorių. Būtina patirtis gamybos srityje skaitmeninio valdymo įrengimais. Darbas gali būti pamaininis.
Reikalavimai: Būtina patirtis dirbant panašaus pobūdžio darbą. Atlyginimas nuo 2500 Lt, o už gerus darbo rezultatus mokami priedai. Pasiteirauti galima telefonu +370 37 342545 arba Drobės g. 73, Kaunas. Savo CV galima siųsti adresu: info@akmi.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AKMI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Drobes, 8 37 342545, info@akmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "AKMI"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Prekyba vandens filtrais, projektavimas, priežiūra. Klientų paieška - konsultavimas - pardavimas – aktyvi naujų klientų paieška
Klientų poreikių analizė bei efektyvus įmonės teikiamų paslaugų pardavimas;
Ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais vystymas.
Darbo užmokestis priklausomas nuo darbo rezultatų.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti paskutinių kursų studentas);
Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Veržlumas, energingumas bei orientacija į rezultatą;
Noras mokytis ir tobulėti
Gebėjimas išsikelti tikslus ir sėkmingas jų siekimas. Savarankiško darbo planavimas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Puiki lietuvių kalba.
Kompiuterinis raštingumas.

Privalumas:
Geros anglų, rusų kalbų žinios;
Vadybinio darbo patirtis mažmeninėje ar didmeninėje prekyboje.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gamteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Šiaulių g. 8, 8-37 229206, gamteka@gamteka.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Gamteka"  Lazerio operatorius (gamybininkas)

Pobūdis: Jei nori prisijungti prie reklamos paslaugas teikiančios įmonės ir turi daug noro mokytis – mes tavęs laukiame!
Didelis noras mums yra daug svarbiau, nei ilga patirtis! Jei atitinki daugumą savybių, tačiau kai kur šiek tiek trūksta – mes tave išmokysime!
Darbo aprašymas:
• Lazerinių staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir medžiagų parinkimas;
• Reklamos projektų įgyvendinimas.
Ką gausi tu:
• Visas socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas jauname ir draugiškame kolektyve;
• Konkurencingą ir laiku išmokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Galimybę prisidėti prie įmonės sprendimų ir tobulėjimo;
• Apmokymus.
Jau laukiame Tavo CV! Nedelsk ir prisijunk!
Reikalavimai: Reikalavimai/Privalumai:
• Didelis noras tobulėti ir mokytis;
• Darbštumas, atidumas, atsakingumas, rūpestingumas;
• Žalingų įpročių neturėjimas;
• Gebėti užbaigti darbus iki galo, laiku ir kokybiškai;
• Patirtis dirbant su lazerio staklėmis būtų didelis privalumas;
• Mokėjimas suprasti / skaityti brėžinius;
• Darbas dizaino programomis;
• B kategorija.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skroblų g 19., 8 645 52 116, audrius@graviruojam.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Promi"  Pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Pardavimai internetu,telefonu,klientų paieška ir t.t.
Reikalavimai: Anglu kalba-puikiai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Eco-friendly bottle, UAB
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Smilgos, 869090888, info@ecofriendlybottle.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Eco-friendly bottle, UAB  CNC operatorius

Pobūdis: Darbas baldų gamybos ceche su frezavimo CNC staklėmis Optimat Weeke BHX 050.
Reikalavimai: BŪTINA darbo patirtis su CNC centru Weeke.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komandor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g., 861432286, admin@komandor.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Komandor"  Teisininkas

Pobūdis: Baudžiamųjų bylų koordinatorius (darbas pagal individualią veiklos pažymą)
Reikalavimai: Teisinis išsilavinimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Klaipėdos g. 72, 8 45 570152, paneveziovgtpt@infolex.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba  Statybininkas

Pobūdis: MB "Statybų brigada" ieško gabių, talentingų darbuotojų. Mes siūlome įdomų bei patrauklų darbą, gerą atlyginimą ir karjeros galimybes, apmokymus.
Reikalavimai: Būtų privalumas mokėti atlikti šiuos fasado darbus:
- polistirolo klijavimas, tinkavimas, armavimas ir dekoravimas.

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Statybų brigada"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865534281, info@statybubrigada.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie MB "Statybų brigada"  Verslo klientų vadybininkas

Pobūdis: Portalus sukūrėme siekdami padėti žmonėms išspręsti daugybę buitinių klausimų: kaip statyti ir remontuoti būstą, ką turiningai veikti, kaip prižiūrėti automobilį. Šiems žmonėms kurie turi konkretų poriekį, pristatome mūsų klientų prekes ir paslaugas.
Kiekvieną mėnesį patarimų ir prekių pasižiūrėti ateina apie 300 000 žmonių.
Jūsų užduotis - šiems žmonėms surasti gerą prekės ir paslaugos tiekėją. Tai mūsų klientai, kurie už galimybę prisistatyti moka pinigus.

Kompanijos vadybininką išmokysime rasti geriausią būdą kaip pristatyti klientą, kaip tinkamai paaiškinti įmonei kodėl mes galime būti naudingi, kaip dalykiškai bendrauti ir įtakoti žmones.

Dirbdami pas mus susikursite platų verslo pažįstamų ratą kuris yra būtinas siekiant išskirtinių karjeros ir gyvenimo tikslų.

Turėsite praktiškai savarankišką verslą, kai atlyginimas tiesiogiai priklausys nuo Jūsų sugebėjimų ir įdedamų pastangų.

Nedidelė pardavimo komanda - daug gerų įmonių kurias galėsite paversti klientais.

Daug formatų turintys portalai suteikia daugybę galimybių reklamos ir rinkodaros specialisto saviraiškai. Turėsite galimybes surasti įdomius reklaminius sprendimus.

Draugiškas kolektyvas, aktyvus bendras laisvalaikis, daugybė naujų įspūdžių.

Atlyginimas pagrinde iš komisinių ir nedidelio bazinis
Reikalavimai: Mes norime stipriai motyvuoto pardavimo karjerai darbuotojo.

Mums nėra svarbi patirtis, nes mokame išmokyti pardavimo technikos per tiek pat laiko kiek užtruktų ir turinčio patirties permokymas.

Tačiau priimsime tik tikrai gabų pardavimams darbuotoją. Todėl mums svarbiau motyvacinis kuris atskleistų Jūsų motyvaciją pardavimams, nei CV aprašanti patirtį.

Pokalbiui pakviesime visus kurie parašys neformalų, mums skirtą motyvacinį.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IKS, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie IKS, UAB  Transporto/logistikos vadybininkas

Pobūdis: Transporto paslaugų pardavimas.
Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas. Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: Darbo patirtis transporto srityje. Geri derybiniai įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Motus Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl.26a-120, 8 68682074, motusbaltic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Motus Baltic"  Klientų aptarnavimo vadybininkas

Pobūdis: Tiesioginis darbas su klientais naujai atidarytoje parduotuvėje - sulčių bare senamiestyje. Konsultavimas, pardavimas, prezentacijų rengimas ir einamieji darbai.
Reikalavimai: Domėjimasis sveika mityba;
Tiesioginio bendravimo su klientais, pardavimų patirtis;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Noras tobulėti ir pozityvumas;
Pageidautina mokėti anglų, rusų kalbas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sulvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g.5, 860680040, info@sulvita.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Sulvita"  Serviso technikas-montuotojas

Pobūdis: Garažo vartų montavimas ir aptarnavimas;
Vartų automatikos montavimas ir aptarnavimas;
Durų montavimas ir aptarnavimas
Reikalavimai: Mechanikos ir elektronikos pagrindai;
Pareigingumas, sąžiningumas, kruopštumas;
Montavimo patirtis – privalumas;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Nemokančius apmokinsime šio darbo
Siūlome :Įdomų ir dinamišką darbą;
Realų atlyginimą;
Galimybę augti ir tobulėti kartu su įmone.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idomus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g. 27, 8 37 308 900, projektai@idomus.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Idomus"  Ekspedicijos vadybininkas (darbui su Pietų Europos regionu)

Pobūdis: Tarptautinių krovinių gabenimo organizavimas iš/į Pietų Europos regioną;
Vežėjų ir klientų paieška, kontaktų užmezgimas;
Derybos su klientais, geriausių pasiūlymų ruošimas;
Su krovinių ekspedijavimu susijusių dokumentų administravimas;
Reikalavimai: Sėkminga dalinių krovinių ekspedijavimo patirtis;
Pozityvumas, puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Geros anglų kalbos žinios;

Įmonė siūlo:
Puikias darbo sąlygas;
Motyvuojantį darbo užmokestį;
Draugišką, jaunatvišką bendrų tikslų siekiantį kolektyvą.

Konfidencialumas garantuojamas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Maketuotojas (-a)

Pobūdis: Kompiuterinių maketų paruošimas fleksografinei spaudai. Darbas kompiuteriu.

Privalumai:
- panašaus darbo patirtis spaustuvėje;

Įmonė siūlo:
visas socialines garantijas ir laiku mokamą, konkurencingą sutartinį darbo užmokestį; darbą perspektyvioje, stabiliai augančioje įmonėje; geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas arba aukštesnysis (poligrafijos sritis privalumas);
- mokėjimas gerai dirbti programomis Adobe Illiustrator, Adobe Photoshop.
- kruopštumas, atidumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129 a, 837363666, cv@aurika.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Aurika"  Planavimo ir kontrolės skyriaus vyr. inžinierius inspektorius

Pobūdis: PATVIRTINTAValstybinės energetikos inspekcijos prieEnergetikos ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-63PLANAVIMOIR KONTROLĖS SKYRIAUSVYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS-INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖSCHARAKTERISTIKA1. Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 13.II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS 4. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI)Planavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiojo inžinieriaus-inspektoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (elektros) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią elektros energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą.III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - Lietuvos energetikos objektų ir energetikos (elektros) įrenginių valstybinė kontrolė.IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektros energetikos sektoriuje;6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, VEI viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektros energetikos sektorius, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;6.3. žinoti efektyvius elektros energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas; 6.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai; 6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Outlook", "Internet Explorer"6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. kontroliuoja energetikos objektų, elektros įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Esant reikalui rašo protokolus, nagrinėja bylas ir priima nutarimus pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą;7.2. atlieka teisės aktuose nustatytų elektros energijos kokybės reikalavimų kontrolę;7.3. VEI viršininko pavedimu dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;7.4. nustatyta tvarka tikrina valstybinės svarbos energetikos objektų statybos ir rekonstravimo projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams ir įvertina, ar elektros įrenginius bus galima naudoti pagal paskirtį, dalyvauja šių objektų statybos užbaigimo komisijų darbe;7.5. tiria energetikos objektų, elektros įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, kontroliuoja elektros įrenginių avarijų ir sutrikimų prevencinių priemonių vykdymą;7.6. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su elektros energijos vartojimu;7.7. rengia informaciją apie elektros įrenginių avarijas ir sutrikimus, ūkio subjektų patikrinimus;7.8. kontroliuoja teisės aktuose nustatytų specialiųjų reikalavimų laikymąsi, įrengiant ir rekonstruojant energetikos objektus ir elektros įrenginius; 7.9. nustatyta tvarka tikrina ūkio subjektų, pateikusių paraiškas gauti atestatus, skirtus eksploatuoti valstybinės svarbos elektros energetikos objektus, pasirengimą atlikti elektros įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas, kontroliuoja, kaip ūkio subjektai laikosi atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus VEI viršininkui dėl atestatų sustabdymo ar panaikinimo ūkio subjektams, atliekantiems elektros įrenginių eksploatavimo darbus;7.10. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims;7.11. išankstine skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; 7.12. kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo bei vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;7.13. rengia pastabas suinteresuotoms valstybės institucijoms dėl jų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos įrenginių projektavimu, gamyba, įrengimu, eksploatavimu bei jų apsauga;7.14. dalyvauja energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų suderinimo su Europos Sąjungos teisės aktais darbe;7.15. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją;7.16. rengia ir VEI interneto svetainės administratoriui teikia skelbiamą informaciją, susijusią su elektros įrenginių valstybine kontrole;7.17. metodiškai vadovauja VEI teritoriniams skyriams, vykdant valstybinę energetikos kontrolę bei atliekant ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) energetikos veiklos stebėseną, atlieka teritorinių skyrių veiklos patikrinimus, derina teritorinių skyrių darbo planus, kontroliuoja jų vykdymą;7.18. rengia VEI įsakymų projektus, potvarkių projektus, rekomendacijas, nurodymus, susijusius su energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinės kontrolės klausimais;7.19. vykdo kitus Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Planavimo ir kontrolės skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė energetikos inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 11M, 861618468, asta.nenartaviciene@vei.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Valstybinė energetikos inspekcija  Pramonės politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 4-839

PRAMONĖS IR PREKYBOS DEPARTAMENTO
PRAMONĖS POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pramonės ir prekybos departamento (toliau - Departamentas) Pramonės politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo bei kitų metrologiją reguliuojančių teisės aktų projektus, užtikrinti matavimų sietį, bei organizuoti ir koordinuoti darbus, susijusius su matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimu, tobulinimu bei naudojimu, jų palyginimu su kitų valstybių ar tarptautiniais etalonais tarptautinėje praktikoje nustatytais būdais.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje -metrologijos.

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijų arba fizinių mokslų studijų srities;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą, metrologijos arba matavimų inžinerijos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius metrologijos sritį;
6.4. mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir formuoti pasiūlymus;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
6.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, mokėti jais naudotis rengiant teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.8. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant metrologinio laidavimo politiką;
7.2. organizuoja ir koordinuoja valstybinių etalonų kūrimo, įskaitant techninės užduoties rengimo, tobulinimo bei naudojimo darbus;
7.3. koordinuoja valstybinių etalonų laboratorijų veiklą;
7.4. inicijuoja ir dalyvauja sudarant matavimo vienetų visų lygių etalonų palyginimų metinius ir perspektyvinius planus, kontroliuoja jų vykdymą;
7.5. derina ir vertina valstybinių etalonų laboratorijų mokėjimo paraiškas pagal sutartis dėl valstybės biudžeto lėšų pervedimo ir naudojimo priemonei vykdyti, teikia pasiūlymus dėl valstybinių etalonų laboratorijų siektinų rezultatų nustatymo, analizuoja priemonių įvykdymo ataskaitas;
7.6. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir (arba) teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims;
7.7. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ar skundus, susijusius su jo atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus;
7.7. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.8. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
7.9. dalyvauja rengiant metrologijos srities norminių teisės aktų projektus;
7.10. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.


VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, personalas@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-417

KONTROLĖS DEPARTAMENTO IV JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

I POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) I poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt; e.samiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2014 m. rugsėjo 3 d.

įsakymu Nr. (2.1)-3-417

KONTROLĖS DEPARTAMENTO IV JURIDINIŲ ASMENŲ

PATIKRINIMŲ SKYRIAUS

III POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento (toliau - Departamentas) IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) III poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui priskirtoms funkcijoms, susijusioms su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrole vykdyti bei konkrečioms užduotims atlikti.

III. veiklos sritIs

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - mokesčių administravimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčius, mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

6.3. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

7.1. Atlieka visų rūšių ir visų temų mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus, ūkinės finansinės veiklos tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus ir teikia specialisto išvadas, rengia išvadas dėl mokesčių grąžinimo (įskaitymo), taip pat nustato administracinės teisės pažeidimus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir administracinius nurodymus, nustatyta tvarka įformina atliktus kontrolės veiksmus, užtikrindamas teisės aktais nustatytų kontrolės funkcijų vykdymą;

7.2. Jei dėl patikrinimo akto projekto yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui (toliau - PVPNS);

7.3. Informuoja PVPNS apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją;

7.4. Informuoja mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau-VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą, jei mokestinio patikrinimo metu (kai tikrinant nustatoma mokesčių įstatymų pažeidimų) įtariama, kad mokesčių mokėtojas gali jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti apskaičiuotų mokesčių, delspinigių ir (ar) paskirtų baudų;

7.5. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius tyrimus, mokestinius patikrinimus;

7.6. Pagal savo kompetenciją keičiasi informacija apie mokesčių mokėtojus su VMI prie FM ir vietos mokesčių administratoriais, kitomis institucijomis;

7.7. Rengia išvadas ir kitus dokumentus savo kompetencijos klausimais;

7.8. Nagrinėja mokesčių mokėtojų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus, užtikrindamas, kad rengiami dokumentai atitiktų raštvedybos reikalavimus;

7.9. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekdamas įgyvendinti nustatytus uždavinius.

VI. PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 2, (85)2687791, (85)2687604, i.versilo@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Autovežio vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autovežio vairuotojas. Reisai Europoje. Darbas 9 vietų autovežiu. Atsiskaitoma po reiso. Reiso trukmė iki 2 savaičių

Reikalavimai: Būtina patirtis vairuojant autovežį !

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidresta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868368316, uabvidresta@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.25

Atsiliepimai apie UAB "Vidresta"  Kokybės kontrolės vadybininkė (-as)

Pobūdis: Darbo aprašymas:
•Valymo paslaugų kokybės užtikrinimas;
•Valytojų darbo organizavimas ir kontrolė;
•Valytojų mokymas;
•Valomų objektų priežiūra;
•Bendravimas su esamais klientais.

Mes siūlome:
•Stabilų darbo užmokestį, priedus už pasiektus darbo rezultatus;
•Savarankišką darbą ir lankstų darbo grafiką;
•Tarnybinį automobilį ir kitas darbui reikalingas priemones.
Reikalavimai: •Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
•Geri bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžiai;
•Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis;
•Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Atlyginimas: 2150 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, personalas@ainava.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  C kat. vairuotojui

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje C kat. vairuotojui vežti didžiąsias atliekas ir konteinerius bortiniu automobiliu. Darbas nuo 6.00 val. ryto slankiuoju grafiku (4 darbo dienos, 2 poilsio dienos).

Siūlomas vidutinis darbo užmokestis į rankas- 2100 Lt. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo rezultatų. Jeigu domina darbas mūsų įmonėje, prašome atvykti į vairavimo įgūdžių egzaminą š.m. lapkričio 26d. 14 val. adresu Jočionių g. 13, Vilniuje į UAB "Ecoservice".
Reikalavimai: Ne mažiau nei 1m. sunkiasvorių automobilių vairavimo patirtis; nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (netoli Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8 698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Autoelektrikas

Pobūdis: Reikalingas autoelektrikas sunkvežimių autoservise.
Reikalavimai: 1. Profesinė kvalifikacija;
2. Patirtis;
3. Darbų saugos instrukcijų žinojimas;
4. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilgrandas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91, info.vilgrandas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Vilgrandas"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Pilnų arba dalinių krovinių gabenimo organizavimas iš Europos į Lietuvą, pagal poreikį į Rusiją ir kitas NVS šalis.Vežėjų ir verslo klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos.Nuolatinių ryšių su verslo partneriais ir klientais palaikymas.Tarptautinių pervežimų organizavimas.
Reikalavimai: Patirtis transporto sektoriuje.
Geros lenkų ir anglų kalbų žinios.
Geri derybiniai įgūdžiai.
Greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą.
Geri bendravimo ir derybų įgūdž

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Royal entertainment group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Suvalkų 7-2, 868274632, info@r-e-g.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Royal entertainment group"  Siuvimo technologas

Pobūdis: Minkštų sėdimųjų baldų gamyba.
siuvinių konstravimas, lekalų ruošimas sukirpimui(lectra)gamybos proceso kontroliavimas ir kokybės užtikrinimas
Reikalavimai: Konstruktoriaus darbo patirtis gamybinėje įmonėje(rūbai, baldai), anglų kalbos žinios,
Darbo patirtis su lectra būtų privalumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hjellegjerde Baltija"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pramonės g. 14, marius.ignotas@hjjelegjerde.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Hjellegjerde Baltija"  Teisininkas (-ė)

Pobūdis: Uždaroji akcinė bendrovė "Natural North Caviar" vykdo žuvies produktų prekyba ir gamyba ES teritorijoje. Apie įmone ir jos veiklą plačiau galite pasižiūrėti elektroniniame puslapyje www.monarch.lt

Darbo aprašymas:
• Bendras įmonės vidaus teisinių reikalų tvarkymas.
• Sutarčių rengimas.
• Teisės aktų taikymas įmonės naudai.
• Atstovavimas teismuose ir ieškinių rengimas.

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.

Papildoma informacija
Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir motyvus pagrindžiantį laišką siųskite Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "Teisininko pareigoms užimti"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo laikas Visa darbo diena
Vietovė Vilnius
Pozicija Teisininkas
Kontaktinė informacija: Tel. 865018001
Reikalavimai: • Labai geras anglų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu);
• Labai geras rusų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu);
• Aukštasis išsilavinimas teisės srityje;
• Patirtis komertcinės teisės srityje 2 metai
• Teismo praktikos išmanymas;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Excel; MS Word);
• Pastabumas, organizuotumas, atsakingumas, kruopštumas.
• Strateginis mąstymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Telekomunikacinių paslaugų pardavimo vadybininko asistentas (-ė)

Pobūdis: - telekomunikacinių paslaugų pardavimas/ konsultavimas;
- sutarčių pratęsimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų paslaugų pardavimas esamiems užsakovo klientams;
- naujų klientų paieška;
- vykimas pas įmonės klientus, paslaugos pristatymas.
Reikalavimai: - bendras IT supratimas;
- gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą ir dirbti komandoje.

Privalumai:
- rusų kalba;
- reprezentatyvi išvaizda;
- humoro jausmas.
Mes jums siūlome:
- darbo valandas 11-20 val. ir laisvus savaitgalius;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- kompetentingą ir pasiruošusį padėti kolektyvą;
- darbui reikalingas priemones.

Kita informacija:
Neturinčius darbo patirties apmokome.

Cv siusti:
tpp.vilnius@inbox.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862650080, tpp.vilnius@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Tiesioginis paslaugų pardavimas"  Vėdinimo sistemų valytojas

Pobūdis: Reikalingas ortakių, ventiliacijos šachtų daugiabučiuose ir kitos vėdinimo įrangos valymo technikas. Darbas specializuota valymo įranga. Neturinčius patirties - apmokome. Atlyginimas 1700 Lt (į rankas).
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, vairuotojo pažymėjimas. Transportas įmonės.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2180 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Specialusis servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Joninių g. 8-4, gineitiškės, 865766508, info@specialusisservisas.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie MB "Specialusis servisas"  Betonuotojas

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi betonuotojai
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti su klojiniais , armavimas Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Varūsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 8/14, 868537293, varusta@iti.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Varūsta"  CE kategorijos vairuotojui po Danija

Pobūdis: Transporto firma Klaipedoje iesko CE kategorijos vairuotojo. Darbas po Danija. Kadencija 5 savaites danijoje, 1 savaite namuose. Namo griztama su vilkiku su keltu. Atlyginimas pradziai 50eur/para. Garantuojamas laiku mokamas tlyginimas.
Reikalavimai: CE kategorijos patirtis vakaru europoje min 2 metai. Anglu arba vokieciu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bernys"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos 31, 869945408
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Bernys"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros ūkio priežiūra, profilaktika

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BV dominus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 865018199, vadova.klaipeda@bonusadmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "BV dominus"  Operatorius

Pobūdis: Darbas su aliuminio profilių apdirbimo staklėmis.
Reikalavimai: Darbas panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Staklininkas

Pobūdis: Darbas su aliuminio profilių apdirbimo staklėmis.
Reikalavimai: Darbas panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Surinkėjas

Pobūdis: Aliuminio langų, durų, fasadų surinkimas gamyboje.
Reikalavimai: Darbo patirtis panašaus profilio įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fasadų studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 19. parapijoniškio km., 868654467, tomas@fasadustudija.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Fasadų studija"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Prekių rūšiavimas, priėmimas, išdavimas.
Reikalavimai: Sąžiningumas, kruopštumas, greita orentacija.

Atlyginimas: 1850 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termopalas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno, 865286600, arnas@termopalas.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Termopalas"  Buhalteris

Pobūdis: • Pirminių dokumentų apskaita
Reikalavimai: • Aukštasis išsilavinimas (finansų, ekonomikos, buhalterijos srityse)
• Ne mažesnė kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtis
• LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčių išmanymas
• Anglų arba lenkų kalbų mokėjimas
• Darbo patirtis su kasos aparatu
• Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa NAVISION - privalumas
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g. 6, inesa.mikelene@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-02-02 įsakymu Nr. ĮS-253
(2014-11- 20įsakymo Nr. ĮS-2437 redakcija)


BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS
4.Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalingavesti savivaldybės administracijos, savivaldybės seniūnijų (toliau vadinama - seniūnijų)buhalterinę apskaitą, teikti biudžeto vykdymo atskaitomybę atitinkamoms institucijoms.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo finansų valdymo ir apskaitos bendrosios veiklos srities funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigoje patirtį;
6.4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, biudžeto sandarą ir vykdymą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programų paketu, buhalterinės apskaitos programa LABBIS.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apskaito seniūnijų socialinių būstų nuomos, įstaigoje gaunamų pajamų įmokas, rengia mokėjimo pavedimus bankui, vykdo Administracijos valstybės funkcijoms vykdyti skirtų sąskaitų ir seniūnijųsąskaitų pavedimų ir finansavimo kontrolę, iššifruoja seniūnijų biudžetinės sąskaitos ir Administracijos valstybės funkcijoms vykdyti skirtų sąskaitų banko sąskaitų likučius mėnesiui pasibaigus;
7.2. dalyvauja rengiant seniūnijų ir administracijos metinius perspektyvinius planus;
7.3. apskaito pinigines lėšas, skolas seniūnijoms bei seniūnijų skolas ūkio subjektams, tinkamai užregistruoja atliktas banke ir su mokėjimais susijusias buhalterinės apskaitos operacijas;
7.4. suveda į apskaitos programą seniūnijose išrašomas sąskaitas-faktūras už nuomą bei komunalinius patarnavimus;
7.5. dalyvauja sudarant biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo mėnesines, ketvirtines, metines ataskaitas, tarpinius, metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir kitas formas bei reikalingus dokumentus nustatytu laiku;
7.6. sudaro ir teikia paraiškas dėl lėšų gavimo iš Biudžeto skyriaus ir kitų finansuojančių institucijų;
7.7. teikia skyriaus vedėjui duomenis, reikalingus finansinių ataskaitų rinkinių sudarymui;
7.8. veda priskirtų Europos Sąjungos projektų finansinę apskaitą;
7.9. vykdo priskirtos srities einamąją finansų kontrolę, užtikrina, kad lėšos ir materialinės vertybės būtų naudojamos pagal paskirtį, tinkamai saugojamos ir įtraukiamos į apskaitą;
7.10. užtikrina buhalterinių apskaitos ir atskaitomybės dokumentų saugumą, jų bylų įforminimą pagal nustatytus reikalavimus ir perdavimą į archyvą;
7.11. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
7.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837305509, nijole.linkuviene@krs.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Kauno rajono savivaldybės administracija  Migracijos departamento direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2014 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1V-780

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Migracijos departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 18.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga vadovauti departamentui, organizuoti departamento darbą įgyvendinant departamentui pavestus uždavinius ir funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

5.1. bendrojoje veiklos srityje - įstaigos vidaus administravimo;

5.2. specialiojoje veiklos srityje - valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo, vadovaujant institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos padaliniui, patirtį ir ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį formuojant ar įgyvendinant valstybės politiką;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais migracijos procesus, susijusius su Migracijos departamento veikla, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą bei strateginį planavimą, gebėti juos taikyti;

6.4. turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei kolektyvo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.6. atitikti teisės aktų nustatytas sąlygas, būtinas išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant tinkamai įgyvendinti departamentui pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Migracijos departamentui, organizuoja jo darbą, sprendžia Migracijos departamento kompetencijai priskirtus klausimus, siekiant užtikrinti Migracijos departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

7.2. atstovauja Migracijos departamentui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje bei užsienyje;

7.3. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

7.4. pagal kompetenciją priima įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

7.5. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.6. pasirašo Migracijos departamento ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius ir kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Migracijos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, suteikia kasmetines ir tikslines atostogas;

7.8. derina skiriamų Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyrių viršininkų (vedėjų) kandidatūras;

7.9. tvirtina Migracijos departamento darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus;

7.10. tvirtina Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.11. sudaro Migracijos departamento valstybės tarnautojų vertinimo komisiją;

7.12. tvirtina Migracijos departamento veiklos planus (komandiruočių, mokymo ir kt.);

7.13. kontroliuoja Migracijos departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą;

7.14. suderinus su Policijos departamentu tvirtina migracijos tarnybų valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų planus;

7.15. tvirtina Migracijos departamento Finansų kontrolės taisykles ir Apskaitos politiką;

7.16. pasirašo sutartis su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

7.17. vykdo kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, taip pat Vidaus reikalų ministro pavedimus tam, kad būtų pasiekti Migracijos departamento veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus vidaus reikalų ministrui.Atlyginimas: 4210 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Sapiegos g. 1, (85)2717244, donatas.gailius@vrm lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

APLINKOSAUGOS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti statinių naudojimo priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiose veiklos srityse - statyba, statinių naudojimo priežiūra (toliau - Priežiūra).

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.5. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.6. gebėti ruošti ataskaitas, aktus, spendimų projektus, teikti konsultacijas;

6.7. gebėti analizuoti informaciją, vertinti situaciją ir siūlyti sprendimų variantus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. sudaro statinių, kurių priežiūrą jis atliks, naudotojų sąrašą, nesudėtingų statinių naudotojai į šį sąrašą neįrašomi;

7.2. atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;

7.3. atlieka šių konkrečių statinių (jo dalių) Priežiūrą vietoje:

7.3.1. ypatingų statinių, kurių požymiai apibrėžti statybos techniniame reglamente STR 1.01.06:2010 "Ypatingi statiniai" ir daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių aukštingumas iki 5 aukštų imtinai, - ne rečiau kaip vieną kartą per metus;

7.3.2. kitų 7.3.1. punkte nenurodytų statinių - priklausomai nuo turimų duomenų ar (ir) informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį;

7.3.3. konkretaus statinio (jo dalies) Priežiūrą vietoje gali atlikti dažniau, nei nurodyta 7.3.1. ir 7.3.2. punktuose, kai:

7.3.3.1. įvyko naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos, yra prielaidų, kad stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu pažeisti esminiai statinio reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;

7.3.3.2. gautas skundas, prašymas ar pranešimas dėl statinių priežiūros, kuris nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

7.4. Priežiūros vykdytojas apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą iš anksto raštu praneša statinio naudotojui;

7.5. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo paprašyti pateikti:

7.5.1. statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus, kai jie yra privalomi;

7.5.2. statinio techninį pasą (ar techninės apskaitos kortelę), pastato techninį-energetinį pasą, statinio techninės priežiūros žurnalą, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktus, statinio tyrimų ir auditų (jei jų buvo) išvadas;

7.5.3. statinio projektą;

7.5.4. kadastrinių duomenų bylą;

7.5.5. statinio energetinio naudingumo sertifikatą;

7.5.6. bendraturčių jungtinės veiklos sutartį dėl statinio valdymo ir naudojimo, jeigu statinys turi daugiau negu vieną savininką.

7.6. Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, patikrina:

7.6.1. ar statinio techniniame pase (techninės apskaitos kortelėje), pastato techniniame- energetiniame pase yra padaryti statinio techninių, ekonominių, konstruktyvinių ir energetinių charakteristikų pakeitimai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei tokie darbai buvo vykdomi);

7.6.2. ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas;

7.6.3. ar atliekamos statinio periodinės ir specialiosios apžiūros;

7.6.4. ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai;

7.7. apžiūri statinį (jo dalį) vietoje;

7.8. apžiūrėjus statinį (jo dalį), nustato:

7.8.1. ar statinys naudojamas pagal paskirtį;

7.8.2. ar nevykdomi statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, pranešti Inspekcijai;

7.8.3. ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;

7.8.4. rengia išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;

7.9. surašo statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, jo vieną egzempliorių įteikia (nusiunčia) statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui, kitą saugo Priežiūrą atliekančioje institucijoje;

7.10. nustato reikalavimus trūkumams pašalinti;

7.11. kontroliuoja statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą;

7.12. statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše pažymi apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą;

7.13. apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoja raštu statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas);

7.14. nustatęs pažeidimą surašo Administracinio teisės pažeidimo protokolą, nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas. Esant reikalui kreipiasi pagalbos į Policijos komisariatą, valstybinės priežiūros bei kitas institucijas;

7.15. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;

7.16. vykdo savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

7.17. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis;

7.18. dalyvauja komisijų veikloje;

7.19. laiku atlieka kitus savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus, vykdo jų žodinius nurodymus;

7.20. savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitiems teisės aktams;

7.21. registruoja atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais (pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo tam tikslui skirtuose segtuvuose;

7.22. pasibaigus metų ketvirčiams per 15 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos arba kitu savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu laiku pateikia informaciją (ataskaitą) savivaldybės administracijos direktoriui apie per ketvirtį atliktus patikrinimus.

7.23. pasibaigus metams Ukmergės rajono savivaldybės administracija per 15 darbo dienų teikia Inspekcijai šią informaciją:

7.23.1. apie praėjusių metų Priežiūros rezultatus;

7.23.2. apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi).

7.24. pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį - pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. D1-918

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) direktorius yra įstaigos vadovas, valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 19.

II. PASKIRTIS

4. Agentūros direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti valstybinio aplinkos monitoringo vykdymą, patikimos informacijos apie aplinkos būklę, klimato kaitą,cheminių medžiagų srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones rinkimą, analizavimą ir teikimą, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimą, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo ir vandens telkinių apsaugos ir valdymo politikos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įstaigos administravimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas - aplinkos apsaugos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo įstaigai (įmonei) ar įstaigos (įmonės) padaliniui patirtį;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešojo administravimo įstaigų darbo organizavimą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais Agentūros nuostatuose nustatytas sritis;

6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, susijusiais su Agentūros veiklos nuostatuose nustatytomis sritimis;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai organizuoti savo ir Agentūros veiklą;

6.6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami Agentūros tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

7.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;

7.3. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, strateginio veiklos plano programas ir jų sąmatas, metinius veiklos planus;

7.4. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

7.5. teikia aplinkos ministrui Agentūros metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą;

7.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;

7.7. tvirtina Agentūros pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planus;

7.8. veikia Agentūros vardu, atstovauja jai valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Agentūros valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

7.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

7.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.11. užtikrina, kad Agentūros laboratorijų kokybės ir vadybos sistemos atitiktų Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2006 "Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)" nuostatas;

7.12. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas;

7.13. vykdo kitus su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir aplinkos viceministro, kuriam nustatyta Agentūros veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija, pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui.Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 870663601, n.slavinskiene@am.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko
2002-07-16 įsakymu Nr. 42
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko
2011-10-24 įsakymo Nr. V-104 nauja redakcija
Klaipėdos apygardos teismo pirmininko
2013-01-04 įsakymo Nr. V-6 redakcija


TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje, ruošti teismo priimamų procesinių ir kitų dokumentų projektus, patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikos analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, vykdyti teismo pirmininko, teismo skyriaus pirmininko ir teisėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą - būti baigęs vientisąsias universitetines socialinių mokslų srities teisės krypties studijas (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliąsias universitetines socialinių mokslų srities teisės krypties studijas (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);
6.2. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti susipažinęs su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktika;
6.3. gebėti rengti teismo priimamų procesinių dokumentų, kitų dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų, procesinių dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. žinoti dalykinio pokalbio taisykles, tarnybinės etikos principus (Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2013-01-04 įsakymo Nr. V-6 redakcija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja teismo posėdžiui rengiamų bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias teisės problemas, referuoja apie jas teisėjui ir teikia motyvuotas išvadas dėl jų sprendimo;
7.2. susistemina ir pateikia teisėjui rengiantis bylos nagrinėjimui reikalingus Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą teisinę ir kitokią informaciją, reikalingą bylai nagrinėti;
7.3. rengia teisėjo vienasmeniškai ir kolegialiai priimamų teismo procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdo teisėjo pavedimus dėl įrodymų išreikalavimo ir kitus nurodymus, susijusius su bylos nagrinėjimu;
7.5. vykdo vidiniais teisės aktais šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su darbu su Lietuvos teismų informacine sistema "Liteko"
7.6. teismo pirmininko, teismo skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu rengia dokumentus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu;
7.7. teismo pirmininko, teismo skyriaus pirmininko ar teisėjo pavedimu nagrinėja teisme gaunamus asmenų skundus, pareiškimus ir prašymus, rengia atsakymų į juos projektus, teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų;
7.8. vykdo kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus teismo pirmininkui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos apygardos teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Herkaus Manto 26, (846)390960, klaipedos.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Klaipėdos apygardos teismas  Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis: 3 priedasPATVIRTINTAKretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-29 įsakymu Nr. A2-317 CIVILINĖS SAUGOS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖSCHARAKTERISTIKA1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracija) Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti patikrinimus ir prevenciją. III. VEIKLOS SRITIS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - viešosios tvarkos užtikrinimo srityje - dalyvauja, bendradarbiauja užtikrinant viešąją tvarką, kuria ir įgyvendina administracinių teisės pažeidimų prevencijos programas.IV. SPECIALŪSREIKALAVIMAIŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Vedėjo pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau - ATPK) ir mokėti jį taikyti praktikoje, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinio poveikio taikymo nuostatas, dokumentų irteisės aktų rengimą;6.3. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;6.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;6.5. mokėti dirbtišiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;6.6. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas: 7.1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, kontroliuoja, kad laiku ir gerai būtų vykdomi pavedimai; 7.2. atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas nesant vedėjo, vykdo kitus pavedimus Skyriaus veiklos klausimais;7.3. vykdo viešosios tvarkos priežiūrą rajono savivaldybės teritorijoje: 7.3.1. pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip vykdomos Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos taisyklės ir/ar tvarkos, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė;7.3.2. pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi ATPK nustatytų reikalavimų ir įgyvendinami kiti Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai;7.4. koordinuoja kitų Savivaldybės administracinių padalinių specialistų ir seniūnijų seniūnų, kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais suteikta teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, veiklą;7.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus ir pasiūlymus bei rengia atsakymų projektus;7.6. pagal gautus pranešimus, skundus, pareiškimus savo iniciatyva ar kartu su policijos pareigūnais, kitomis valstybės institucijomis ar įstaigomis, kitais Savivaldybės administracijos padalinių specialistais ar seniūnijų seniūnais organizuoja patikrinimus ir surašo patikrinimų aktus;7.7. išaiškinus administracinius teisės pažeidimus, pagal savo kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiria administracinius nurodymus;7.8. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima nutarimus skirti administracines nuobaudas, atlieka nutarimų vykdymo kontrolę vadovaudamasis ATPK ir kitais teisės aktais;7.9. dalyvauja, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant pažeidimų prevencijos programas; 7.10. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei raštų projektus, sutarčių projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, prižiūri sutarčių vykdymą, taip pat prižiūri, ar vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimaibei Savivaldybės institucijos priimti teisės aktai, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė; 7.11. kontroliuoja, kaip savivaldybės ūkio subjektai ir kitos įstaigos savivaldybės kompetencijos klausimais laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė; 7.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;7.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Civilinės saugos ir viešosios tvarkos vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Savanorių g. 29a, 44553141,51019, savivaldybe@kretinga.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie Kretingos rajono savivaldybės administracija  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Sportinio inventoriaus techninis išmanymas bei domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis ir naujovėmis;
Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Mes siūlome:
Galimybę dirbti su įdomiais techniniais sporto produktais;
Patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) Vilniuje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Sportinio inventoriaus techninis išmanymas bei domėjimasis prekių techninėmis charakteristikomis ir naujovėmis;
Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Užsienio kalbų mokėjimas ir domėjimasis sportu būtų privalumas.

Mes siūlome:
Galimybę dirbti su įdomiais techniniais sporto produktais;
Patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) Klaipėdoje" siųsti el.paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 61, winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  B,c1 kat.vairuotojas-ekseditorius

Reikalavimai: Reikalingas b, C1 kat. vairuotojas - ekspeditorius, darbo pobūdis - kilimeliu išveziojimas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berolaida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865205525, berolaida@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Berolaida"  Santechnikas/montuotojas

Pobūdis: Šiuo metu turime stambų objektą Kaune, todėl kiekvieną dieną, su įmonės transportu, reikia važiuoti į Kauną. Ateityje objektai gali būti Vilniuje arba kituose miestuose.

Darbo pobūdis:
•Priešgaisrinio vamzdyno montavimas objektuose.
•Prireikus darbo specifikos apmokom.
Reikalavimai: Reikalavimai:
•Darbo patirtis vamzdynų montavime būtų privalumas.
•Darbų saugos instrukcijų žinojimas.
•Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.

Įmonė siūlo:
•Visas socialines garantijas.
•Darbui reikalingas priemones.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Priešgaisrinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 4, 8 662 49 801, gintare@priesgaisrinessistemos.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie UAB "Priešgaisrinės sistemos"  Transporto apskaitos technikas (-ė)

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo vietiniais ir tarptautiniais maršrutais srityje, siūlo darbą transporto apskaitos technikui.

Vilkikų tachografų nuskaitymas, vairuotojų kortelių nuskaitymas,atostoginių rašymas.
Reikalavimai: Gera reputacija, geros rusų kalbos žinios, vairuotojo pažymėjimas - B kategorija BŪTINA!


Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.24

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klientų paieška;
Nuolatinis ryšių su esamais klientais palaikymas bei vystymas;
Aktyvus pardavimų organizavimas, vystymas ir eigos kontrolė;
Komercinių pasiūlymų ir pardavimo sutarčių rengimas;
Atsiskaitymų kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtis pardavimų srityje;
Anglų, rusų kalbų žinios;
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai excel, word;
Patikimumas ir lojalumas įmonei;
Vairuotojo pažymėjimas;
Sąžiningumas, punktualumas, iniciatyvumas.
Nuosava transporto priemonė.

Įmonė siūlo:
Darbui reikalingas priemones;
Konkurencingą atlyginimą ir priedus nuo pasiektų rezultatų;
Pastovų ir įdomų darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekomera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@ekomera.lt
Skelbimo data: 2014.11.23

Atsiliepimai apie UAB "Ekomera LT"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4 kV kabeliniu liniju montavimo darbai.
Reikalavimai: Darbstumas, atsakingumas, noras dirbti ir tobuleti. VK kategorija. Vairuotojo pazymejimas B,C kategorijos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai, vilnius
Kreiptis: Gedimino 24, 865697727, info@jarkesta.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Montuotojas

Pobūdis: Elektros, elektronikos, automatikos bei kiti einamieji darbai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 616 15444, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros montavimo darbai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos žiedas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 6, 8 616 15444, cv@bazi.lt
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos žiedas"  Stogdengiai

Pobūdis: Stogo dengimo darbai.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnus
Kreiptis: Verkių g. 34a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Žaliavos užkrovėjas

Pobūdis: Darbas žuvies perdirbimo įmonėje.
Žaliavos užkrovimas ant rėmų.
Patrauklus darbo grafikas: visiškai laisvi ketvirtadieniai, penktadieniai. Darbo dienos nuo šeštadienio iki trečiadienio. Darbo laikas nuo 14val. iki 22val.
Reikalavimai: Greita orientacija;
Atsakingumas;
Be žalingų įpročių;
B kat. vairuotojo pažymėjimas ir automobilis;
Įmonė yra Ilgakiemio k. už Garliavos 5km. Prienų kryptimi.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldoga"
Miestas: Ilgakiemis
Kreiptis: Technikos g. 13, 861568786
Skelbimo data: 2014.11.22

Atsiliepimai apie UAB "Saldoga"  Picu kepejas

Pobūdis: Darbas su malkine krosnimi.Picu teslos maisymas ,kepimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Golbena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemynos 18, 860117350, golbena@inbox.ru
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Golbena"  Java arba web programuotojas (-a)

Pobūdis: Java programavimas arba
WEB programavimas.
Reikalavimai: WEB programuotojui:
•JavaScript, HTML, CSS išmanymas. Patirtis – nemažiau kelerių metų;
•jQuery žinojimas;
•PHP patirtis (dirbant su Yii framework'ais);
•Praktinis reliacinių duomenų bazių ir MySQL išmanymas;
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns;

Java programuotojui:
•Java patirtis;
•Java Fx 8 patirtis;
•būti susipažinus su pagrindinėmis internetinio protokolo struktūromis (RTP, SIP, TCP, UDP);
•Version Control (Git) išmanymas;
•Software design patterns.

NAUDINGI ĮGŪDŽIAI IR PRIVALUMAI
Geros rusų ir anglų kalbų žinios;
Išmanyti programų kūrimo metodologijas: Waterfall, MFS, Agile (Scrum) ir kt.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inlusion netforms"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio, 8626 66 269, olga@inlu.net
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Inlusion netforms"  Architektas

Pobūdis: Atsakingas už:
Bendravimą su klientais ir projektinių pasiūlymų rengimą;
Techninio projekto rengimą;
Techninio projekto derinimą ir statybos leidimo gavimą;
Vizualizacijų rengimą žurnalui ir elektroninei svetainei;

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architektūros viražai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 33greitis@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Architektūros viražai"  Pastatų apšiltintojas

Pobūdis: Bendrovė priims į darbą pastatų apšiltintojus ventiliuojamų fasadų.
Brigadą ir pavienius asmenis.
Reikalavimai: Mokėti atlikti ventiliuojamų fasadų apšiltinimo darbus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Akcinė bendrovė - firma "VITI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 250, 861571616
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Akcinė bendrovė - firma "VITI"  IT sritis

Pobūdis: IT įrenginių remontas, planšetinių ir nešiojamų kompiuterių remontas;
Kompiuterinių darbo vietų programinės ir aparatinės įrangos priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas;
Lokalių kompiuterinių tinklų priežiūra, gedimų diagnostika ir šalinimas;
IT sistemų diegimas ir administravimas;
Windows arba Linux serverių priežiūra.
Reikalavimai: Studijos IT srityje;
Domėjimasis IT;
Noras mokytis ir tobulėti;
Savarankiškumas;
Atsakingumas;
Anglų ar rusų kalbų techninis žinojimas.


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "RMA.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 8 60 38 38 68, info@rma.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie MB "RMA.lt"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Statybinės Įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (finansų/ekonomikos/apskaitos srityse).
Buhalterinio darbo patirtis.
Darbo "Rivile" programa patirtis privalumas
Darbo patirtis statybos srityje privalumas
Atsakingumas, savarankiškumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860694936, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Nekilnojamojo turto bendrovė S. IMPERIJA plečiasi ir ieško komunikabilaus, lengvai ir įtaigiai bendraujančio, ambicingo, energingo, aktyvaus, stipraus derybininko nekilnojamojo turto brokerio pareigoms užimti.
Nekilnojamojo turto brokerio darbas yra labai įdomus: tenka susipažinti su įvairiais žmonėmis, pamatyti skirtingus būstus, turėti vis didėjantį savo klientų ratą, su kuriais bendraujama ištisus metus. Taip pat šiame darbe kiekvienas turi neribotas uždarbio galimybes, priklausančias tik nuo pačio brokerio ambicijų ir norų, galimybę planuoti savo darbą: laiką ir poilsį, pajamas ir išlaidas, sprendimų priėmimą ir vykdymą.
Jei norėtum visa tai turėti ir įsivaizduoji save šiame darbe, siųsk mums savo CV el. paštu info@simperija.lt, į temos laukelį būtinai įrašęs "NT brokeris" .

Darbo pobūdis:
- NT pardavimo ir nuomos proceso valdymas;
- Derybos ir sutarčių sudarymas;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Naujų klientų paieška.
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas, aktyvumas ir energingumas;
- Gero pardavėjo ir derybininko savybės;
- Vairuotojo pažymėjimas ir automobilis.

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S. imperija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių, 8 657 868 48, info@simperija.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "S. imperija"  Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus apygardos teismo
pirmininko
2011 m. spalio 10 d.
įsakymu Nr. V - 113


TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius) ar vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui);
6.2. turėti teisinio darbo patirtį teismų sistemoje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, teismų praktiką, viešąjį administravimą bei tarptautinius teisės aktus;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismų informacine sistema LITEKO.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teiktimotyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdyti funkcijas teismų informacinėje sistemoje "LITEKO" pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.6. prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
7.7. teisėjo, teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlikti išnagrinėtų bylų vykdymo darbus;
7.8. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus;
7.9. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus pirmininkui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852688003, a.uinskiene@vat.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus apygardos teismas  Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: Aktuali redakcija nuo 2014 m. lapkričio 17 d.PATVIRTINTANacionalinės mokėjimo agentūrosprie Žemės ūkio ministerijosdirektoriaus 2014 m. lapkričio 17 d.įsakymu Nr. PS1-882FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTOATASKAITŲ IR KOORDINAVIMO SKYRIAUSVYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMASi. pareigybės charakteristika1. Finansų ir apskaitos departamento (toliau - Departamentas) Ataskaitų ir koordinavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A.3. Pareigybės kategorija - 12.II. PASKIRTIS4. Skyriaus vyriausiojo specialisto, valstybės tarnautojo, pareigybė reikalinga pagal kompetenciją užtikrinti Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus, Europos žuvininkystės fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau - ES fondai) ir nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos paramos priemonių administravimui keliamų reikalavimų įgyvendinimą, finansinės atskaitomybės dokumentų teisingumą, Finansų ir apskaitos sistemos funkcionavimą, analizuoti Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau - LR) teisės aktus ir kitus dokumentus. III. VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - įgyvendina ES, nacionalinės paramos ir valstybės pagalbos finansinius reikalavimus.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos krypties išsilavinimą;6.2. gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, ES ir LR teisės aktus, reglamentuojančius paramos lėšų administravimą;6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, sugebėti jas taikyti praktikoje;6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:7.1. analizuoja ES ir LR teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) administruojamų paramos programų finansiniais reikalavimais, atsako už jų sisteminimą bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo procedūrų aprašų, integracijų su paramos administravimo sistemomis, kitų dokumentų ir informacinių sistemų tobulinimo;7.2. pagal savo veiklos sritį dalyvauja testuojant, atnaujinant bei palaikant Finansų ir apskaitos informacinės sistemos funkcionalumą ir užtikrinant jo atitiktį ES ir LR teisės aktams;7.3. rengia ir tikslina ES fondų ir nacionalinės paramos bei valstybės pagalbos darbo procedūrų aprašus ir kitus su Skyriaus veikla susijusius dokumentus;7.4. vadovaudamasis patvirtintais darbo procedūrų aprašais bei Finansų ir apskaitos informacinės sistemos naudotojo instrukcijomis užtikrina, kad ES fondų finansinės atskaitomybės dokumentai Europos Komisijai (toliau - EK) ir kitoms institucijoms būtų parengti ir pateikti laiku, tiksliai, teisingai ir patvirtinta forma;7.5. koordinuoja EK finansinius auditus, atliekamus Departamente;7.6. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;7.7. analizuoja Finansų ir apskaitos sistemos duomenis, rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas EK ir LR institucijoms;7.8. dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;7.10. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais ir teikia jiems informaciją; 7.11. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Blindžių g. 17, 852526871, sonata.trepeikaite@nma.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Aplinkos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: PATVIRTINTAKauno rajono savivaldybės administracijosdirektoriaus 2010-12-31 įsakymu Nr. ĮS-2083(2014-06-04 įsakymo Nr. ĮS-1024 redakcija)APLINKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖSCHARAKTERISTIKA1. Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis - A. 3. Pareigybės kategorija - 10.II.PASKIRTIS4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus bei kontroliuoti statinių techninės priežiūros vykdymą.III. VEIKLOSSRITIS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas statybų ir statybos proceso techninės priežiūros srityje.IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;6.2. turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigose patirtį;6.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Statybos įstatymus, statybos techninius reglamentus, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu iržodžiu, žinoti pagrindinius dokumentų valdymo ir raštvedybos reikalavimus;6.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. dalyvauja rengiant socialinės ir gamybinės infrastruktūros, statinių statybos ir rekonstrukcijos preliminarius sąmatinius skaičiavimus; 7.2. vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių (susisiekimo komunikacijų bei hidrotechnikos statinių pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą) naudojimo priežiūrą; 7.3. pagal prižiūrimų statinių teritorinį išsidėstymą ir naudojimo paskirtį sudaro statinių, kurių priežiūra vykdoma, ir jų naudotojų sąrašą, jį nuolat tikslina; 7.4. rengia statinių naudojimo priežiūros vykdytojų sąrašus, nurodydamas konkrečius statinius ar konkrečią teritoriją, kurioje yra statiniai; 7.5. rengia informaciją, ataskaitas savo kompetencijos klausimais; 7.6. teikia informaciją statinių naudojimo priežiūros vykdytojams pagal savo kompetenciją; 7.7. kontroliuojastatinių naudojimo priežiūros vykdytojų veiklą, surašo patikrinimo aktą ir vieną jo egzempliorių išsiunčia statinio naudotojui arba techniniam prižiūrėtojui; 7.8. renka duomenis apie apleistus žemės ūkio paskirties statinius Savivaldybės teritorijoje ir teikia informaciją Žemės ūkio ministerijai, vykdo apleistų statinių tvarkymo darbų koordinavimą; 7.9. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe; 7.10. rengia atsakymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, įmonėms, įstaigoms ir kitoms institucijoms, skyriaus kompetencijos klausimais; 7.11. rengia Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais; 7.12. nagrinėja gyventojų prašymus skyriaus kompetencijos klausimais ir rengia atsakymus; 7.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir pavaduotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837305509, nijole.linkuviene@krs.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Kauno rajono savivaldybės administracija  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus visuomenės sveikatos centro

direktoriaus

2014 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.VK- 108

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau - VVSC) Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką; greitai reaguoti į grėsmes visuomenės sveikatai.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, veiklos sritys: statybų valstybinė priežiūra; aplinkos veiksnių, jų poveikio visuomenės sveikatai tyrimas ir analizė; leidimų - higienos pasų rengimas; fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumo, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo analizė; dalyvavimas mirusiojo kūno laissez-passer (Leidimo) išdavimo procese, Leidimų ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus rengimas, ekstremalių sveikatai situacijų valdymas; juridinių ir fizinių asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

6.4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;

6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina statinių techninius projektus bei gręžinių projektų dokumentus ir rengia išvadų projektus;

7.2. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;

7.3. rengia ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;

7.4. rengia aplinkos tyrimų programas;

7.5.rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti

7.6. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;

7.7. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;

7.8. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

7.9. vertina ugdymo įstaigų valgiaraščių atitikimą sveikos mitybos principams;

7.10. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;

7.11. dalyvauja karsto uždaryme, jį plombuoja ir atiduoda laissez-passer (Leidimą) pareiškėjui;

7.12. rengia leidimus ekshumuoti žmonių palaikus;

7.13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

7.14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

7.15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu skyriaus vedėjui;

7.16. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

7.17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

7.18. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais;

7.19. tobulina profesines žinias, įgūdžius ir gebėjimus kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, konferencijose;

7.20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

7.21. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

7.22. laiku ir kokybiškai vykdo kitus skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus visuomenės sveikatos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 153, (85)2124098, info@vilniausvsc.sam.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus visuomenės sveikatos centras  Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės mero
2013m.birželio28d.
potvarkiu Nr. 22-109
(2014 m. spalio 28 d. potvarkio
Nr. 22-158 redakcija)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato Viešųjų ryšių skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga plėtoti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų ryšių strategiją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - viešieji ryšiai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių arba žurnalistikos srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais skyriui priskirtą veiklą;
6.4. išmanyti teisės aktų ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer", dokumentų valdymo sistema;
6.6.neteko galios nuo 2014-10-28.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. skyriaus vedėjo nurodymu rengia pranešimus žiniasklaidai apie Savivaldybės vykdomą veiklą, iniciatyvas ir jų įtaką gyventojams;
7.2. savo iniciatyva siūlo Skyriaus vedėjui pranešimų žiniasklaidai temas;
7.3. organizuoja ir rengia spaudos konferencijas, viešųjų ryšių kampanijas - derina renginių dalyviams tinkamą laiką, užtikrina visų numatytų dalyvių atvykimą, parengia ir operatyviai išplatina pranešimą žiniasklaidai;
7.4. užmezga ir palaiko gerus ryšius su žiniasklaida: laiku pateikia išsamią informaciją;
7.5. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, operatyviai informuoja visuomenę apie Tarybos priimtus svarbiausius sprendimus;
7.6. suteikia informaciją žiniasklaidos atstovams, pageidaujantiems gauti Savivaldybės tarybos ar Komitetų posėdžių darbotvarkes;
7.7. administruoja Savivaldybės interneto svetainės naujienų modulį, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją;
7.8. skyriaus vedėjo nurodymu rengia merui, mero pavaduotojams, Savivaldybės administracijos vadovams kalbas, sveikinimus, pranešimus lietuvių ir rusų kalbomis, rengia medžiagą apie Savivaldybės aktualijas rusakalbiams gyventojams skirtuose leidiniuose rusų kalba;
7.9. organizuoja ir rengia Savivaldybės veiklos pristatymus ir už tai atsako - suderina renginių dalyviams tinkamą laiką, parengia scenarijų, kurį iš anksto išplatina visiems renginio dalyviams, užtikrina visų numatytų dalyvių atvykimą, parengia ir operatyviai išplatina pranešimą žiniasklaidai;
7.10. prireikus, veda spaudos konferencijas, pristatymus, pagal galimybes užtikrina žiniasklaidos dalyvavimą šiuose renginiuose;
7.11. parengia Savivaldybės planuojamų akcijų, iniciatyvų, programų informacinius plakatus, derina reklamavimą lauko reklaminiuose stenduose;
7.12. organizuoja lankstinukų, programų, skrajučių, kitos vaizdinės informacijos rengimo, leidybos, spausdinimo, platinimo darbus;
7.13. skyriaus vedėjo nurodymu informuoja gyventojus krizių atvejais, įvykus katastrofoms, stichinėms nelaimėms, epidemijoms, užkrečiamų ligų atvejais, likviduojant jų padarinius, atsitikus nenumatytoms aplinkybėms, susijusioms su Savivaldybės ar miesto veikla;
7.14. dalyvauja Savivaldybės rengiamų programų, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje;
7.15. atsako į visuomenei, miesto gyventojams rūpimus klausimus bei suteikia Savivaldybės struktūrinių padalinių informaciją telefonu bei elektroniniu paštu;
7.16. operatyviai reaguoja į žiniasklaidoje pasirodžiusią su Savivaldybe susijusią neteisingą ar kritinę informaciją;
7.17. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jo nesant;
7.18. siekdamas įgyvendinti strateginius institucijos tikslus, vykdo kitus skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo žodinius ir rašytinius pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės taryba  Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-11-11 įsakymu Nr. V-223


KONSULINIO DEPARTAMENTO
SUPAPRASTINTO TRANZITO DOKUMENTŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus (toliau - STD skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
1.2. Pareigybės lygis -A.
1.3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

2. Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti darbuotojų, įgyvendinančių Vidaus saugumo fondo 2014 - 2020 m. daugiametės programos Specialiąją tranzito schemą (toliau STS) suminę darbo laiko apskaitą, užtikrinti saugiųjų dokumentų blankų, naudojamų įgyvendinti STS, apskaitą ir kontrolę bei organizuoti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (toliau STGD) išdavimo taisyklėse numatytų dokumentų (asmens duomenų lapų, keleivių sąrašų, traukinyje išduotų STGD sąrašų, STGD išdavimo ataskaitų ir pan.) tvarkymą ir sisteminimą.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas konsulinės veiklos srityje

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. mokėti anglų ne mažesniu kaip įgudusio vartotojo lygmeniu C1 ir rusų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmeniu B2;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
4.4. būti susipažinusiu su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės ir konsulinės tarnybos bei ministerijos veiklą;
4.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti darbe pritaikyti Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo taisykles, Užsienio reikalų ministerijos saugiųjų dokumentų blankų gavimo, laikymo, apskaitos ir panaudojimo vidaus tvarką, raštvedybos taisykles;
4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje, susijusią su programomis, finansuojamomis Europos Sąjungos lėšomis;
5. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažintisu įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "konfidencialiai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. veda darbuotojų, įgyvendinančių STS traukiniuose, bei STD skyriaus darbuotojų suminę darbo laiko apskaitą (pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius);
6.2. veda darbuotojų, įgyvendinančių STS traukiniuose, atvykimo į reisą registracijos žurnalus ir kontroliuoja jų užpildymą;
6.3. išduoda saugiųjų dokumentų blankus STS įgyvendinantiems Užsienio reikalų ministerijos ir diplomatinių atstovybių darbuotojams, apskaito šiuos blankus ir kontroliuoja jų panaudojimą;
6.4. rengia STS saugiųjų dokumentų blankų panaudojimo ataskaitas, panaudotų ir (arba) sugadintų blankų nurašymo aktus, organizuoja nurašytų blankų sunaikinimą;
6.5. priima STGD išdavimo ataskaitas, kontroliuoja jų užpildymą, tvarko ir sistemina ataskaitose nurodytus statistinius duomenis;
6.6. tvarko ir sistemina STGD išdavimo taisyklėse numatytus dokumentus (asmens duomenų lapus, keleivių sąrašus, traukinyje išduotų STGD sąrašus ir pan.);
6.7. sudarinėja Lietuvos Respublikosgeneralinio konsulato Kaliningrade specialiųjų kurjerių bei Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus diplomatų reiso darbo laiko grafikus pagal esančius traukinių tvarkaraščius, daro juose pakeitimus pagal esamus faktinius duomenis, valandų kaitą bei poreikius reikalingus Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimui;
7. vykdo kitus tarnybinius tiesioginio vadovo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 870652586, urm@urm.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 4-740

ĮMONIŲ TEISĖS IR NEMOKUMO POLITIKOS DEPARTAMENTO

VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ POLITIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įmonių teisės ir nemokumo politikos departamento (toliau - Departamentas) Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teisės aktų, priskirtų Skyriaus kompetencijai, projektams rengti, teikti pasiūlymams dėl jų tobulinimo ir išvadoms kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams rengti.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybės valdomų įmonių politikos.

IV SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą - bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal šio pareigybės aprašymo 6.1 papunktyje nurodytą išsilavinimą patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;

6.4. išmanyti valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklą ir valdymą bei valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo reguliuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat išmanyti teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau - Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau - Seimas) bei priėmimą reguliuojančius teisės aktus, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles, turėti patirties rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

6.5. būti susipažinusiam su juridinių asmenų buhalterinę apskaitą reguliuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;

6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.9. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ar dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų dėl valstybės, kaip valstybės įmonių savininkės, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos ar akcijų dalis priklauso valstybei, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo, valstybės valdomų įmonių valdymo, taip pat valstybės kaip viešųjų įstaigų dalininkės (savininkės) turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo projektus;

7.2. rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų teisės aktų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą valstybės ir savivaldybės įmonėse ir viešosiose įstaigose, konkrečių valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, valstybės turto investavimo, kai didinamas akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinis kapitalas, valstybės įmonių savininko kapitalas ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas, viešųjų įstaigų dalininkų kapitalas klausimais, taip pat valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo klausimais projektų;

7.3. rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo tobulinimu ir įgyvendinimu;

7.4. pagal duotus įgaliojimus atstovauja teismuose ir kitose valstybės institucijose ar įstaigose su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais;

7.5. rengia dokumentus ir informaciją, susijusius su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Valstybės valdomų įmonių valdysenos gairėmis ir Bendrovių valdymo komiteto Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikos darbo grupės veikla;

7.6. rengia ūkio ministro įsakymų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.7. dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.8. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui ar Skyriui;

7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664637, brigita.miceviciene@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Vidaus administravimo vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. spalio 23 d.

įsakymu Nr. DP-285

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.Lygis - A.Kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti asmenis vieno langelio principu, konsultuoti juos savivaldybės institucijų kompetencijos klausimais ir teikti jiems įstatymų nustatytą informaciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - administracinių paslaugų teikimo ir dokumentų valdymo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.

7. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį.

8. Būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, savivaldybės institucijų bei įstaigų sistemą, veiklos principus, suvokti esmines jų funkcijas.

9. Gebėti:

9.1. savarankiškai organizuoti, planuoti ir atlikti savo veiklą, rengti metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais;

9.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas;

9.3. bendrauti, bendradarbiauti;

9.4. mokėti dirbti kompiuterio "Microsoft Office" ir programų paketais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

10. Užtikrindamas tinkamą ir kokybišką vieno langelio principo įgyvendinimą:

10.1. sutinka asmenis (pirmasis kontaktas), išklauso, įsigilina į jam rūpimą klausimą, informuoja apie jo sprendimo eigą, pataria kur jam kreiptis, kad klausimas būtų operatyviai išspręstas, padeda teisingai įforminti prašymą ar skundą;

10.2. aptarnauja asmenis telefonu - suteikia asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo išnagrinėjimu, paaiškina, ar savivaldybės administracija kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;

10.3. paaiškina, kokius dokumentus ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikėtų pateikti, kad prašymas būtų išnagrinėtas;

10.4. nurodo instituciją (jos adresą ir telefono numerį), į kurią asmuo turėtų kreiptis, jeigu savivaldybės administracija nekompetentinga nagrinėti jo prašymo;

10.5. pateikia kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja savivaldybės administracija ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

10.6. priima asmenų prašymus, nustato, kokia jų esmė, kokios informacijos reikia sprendimams priimti, kokią informaciją ir dokumentus pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, numatyti, kokią informaciją administracija gali gauti iš savo padalinių, pavaldžių ir kitų institucijų, ir paprašo asmenį, kuris kreipiasi, pateikti informaciją ir dokumentus, kurių administracija negali gauti arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti šis asmuo, bet jų nepateikia;

10.7. administruoja leidimų patekti į savivaldybės pastatą sistemą, išduoda leidimus, tvarko jų apskaitą;

10.8. registruoja asmenis į priėmimus pas savivaldybės vadovus, derina priėmimo laiką ir informuoja asmenį.

11. Rengia pažymas, teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitai viešojo administravimo institucijai pastarosios prašymu.

12. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją.

13. Dalyvauja rengiant priimamojo veiklos analizes bei ataskaitas.

14. Rengia priimamojo darbuotojų budėjimo grafikus. Užtikrina informaciniuose stenduose skelbiamos informacijos apie savivaldybės struktūrinių padalinių teikiamas paslaugas atnaujinimą.

15. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl administracinių paslaugų teikimo veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo, dėl asmenų priėmimo organizavimo.

16. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.

17. Dalyvauja rengiant metodinius ir norminius dokumentus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

18. Atlieka asmenų apklausas, apibendrina duomenis ir teikia pasiūlymus dėl paslaugų kokybės ir jų teikimo organizavimo gerinimo.

19. Esant reikalui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

20. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, veikloje.

21. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

22. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Alytus
Kreiptis: Rotušės a. 4, (8315)55102, alytus@ams.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Alytaus miesto savivaldybės administracija  Juridinis skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. 40-297


TEISĖS DEPARTAMENTO JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Teisės departamento Juridinio skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga užtikrinti teisinį Savivaldybės struktūrinių padalinių aptarnavimą ir interesų apsaugą bei gynimą, teikiant Savivaldybės struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės įsteigtoms ir kontroliuojamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teisines konsultacijas, atliekant Savivaldybės struktūrinių padalinių teikiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginant jų interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovaujant Savivaldybei teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinįbakalauro irmagistroarba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijųsrities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų teisinio darbo stažą ir atstovavimo bendrosios ir specializuotos kompetencijos (administraciniuose) teismuose patirties;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, konstitucinę, administracinę ir civilinę teisę, civilinį ir administracinį procesus bei kitus teisės aktus;
6.4. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti teisines konsultacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Power Point", "MS Outlook", "Internet Explorer"
6.6. išmanyti Dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisyklių reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybei teismuose, antstolių kontorose ir kitose valdžios, valdymo, teisėsaugos bei vietos savivaldos institucijose ir atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus);
7.2. teikia informaciją apie priskirtų bylų eigą, pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių bei antstolių veiksmų priskirtose bylose, atsako už teikiamos informacijos, išvadų teisingumą ir pagrįstumą;
7.3. nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Teisės departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui, konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius bei Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, seniūnijas, fizinius asmenis teisės klausimais, susijusiais su Savivaldybės veikla;
7.4. rengia arba dalyvauja rengiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams;
7.5. vykdo kitus Teisės departamento direktoriaus, jo pavaduotojų, skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojų raštiškus pavedimus, susijusius su skyriaus vykdomų funkcijų užtikrinimu, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032,2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius
2014 m. lapkričio 19d.
įsakymu Nr. 40-313


APLINKOS IR ENERGETIKOS DEPARTAMENTO
BŪSTO RENOVAVIMO SKYRIAUS
STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyriaus (toliau - skyrius) Statinių naudojimo priežiūros poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas)pareigybė reikalinga kontroliuoti, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus pagal savo kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - statinių naudojimo priežiūra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties administracinės procedūros vykdymo ir administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statinių naudojimą ir priežiūrą;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: "MS Word", "MS Outlook", "Internet Explorer", "MS Excel", "MS PowerPoint", kompiuterine dokumentų valdymo sistema.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja, sistemina ir kaupia visų lygių normatyvinius dokumentus, reikalingus pareigybės funkcijoms vykdyti;
7.2. nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus statinių naudojimo priežiūros klausimais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais;
7.3. sudaro statinių, kurių priežiūrą jis atlieka, naudotojų sąrašą;
7.4. kontroliuoja, kaip statinių naudotojai vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros reikalavimus;
7.5. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais ir teikia nagrinėti skyriaus vedėjui;
7.6. kreipiasi į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar patalpą, būtų sustabdyti atliekami darbai, apribotas ar uždraustas transporto eismas, jeigu kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai, asmenų ar valstybės saugumui;
7.7. reikalauja atlikti statinio ekspertizę tais atvejais, kai įvyko avarija ar yra jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos ar statinys neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų;
7.8. teikia pasiūlymus poskyrio vedėjui statinių naudojimo priežiūros vykdymo tobulinimo klausimais;
7.9. konsultuoja statinių priežiūros klausimais besikreipiančius statinių savininkus bei naudotojus;
7.10. rengia Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.11. nustatyta tvarka tvarko atliktų patikrinimų ir paskirtų nuobaudų už padarytus pažeidimus apskaitą, rengia jų suvestines;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Departamento direktoriaus pavedimu, pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją;
7.13. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 2540 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112032, 2112089, egle.mikaliuniene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Kuršėnų poskyrio vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus

2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-318

ŠIAULIŲ SKYRIAUS KURŠĖNŲ POSKYRIO VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių skyriaus Kuršėnų poskyrio vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Šiaulių skyriaus (toliau - Skyriaus) Kuršėnų poskyrio (toliau - Poskyrio) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Poskyrio darbą tarpininkaujant įsidarbinant pasirengusiems darbo rinkai darbo ieškantiems asmenims bei aprūpinant darbdavius darbo jėga pagal jų kvalifikacinius reikalavimus; aptarnaujant nepasirengusius darbo rinkai asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką; teikiant darbo rinkos paslaugas; administruojant bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą; įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - įstaigos struktūrinio padalinio administravimas ir specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užimtumo rėmimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų paramos finansuojamų projektų įgyvendinimą, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, numatyti ir įvertinti problemas, rengti išvadas;

6.5. mokėti rengti oficialius dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Poskyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Poskyrio veiklą, nustatytų užduočių ir rodiklių vykdymą;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja Poskyryje darbo rinkos stebėsenos įgyveninimą, darbo rinkos paslaugų teikimą, užimtumo rėmimo ir kitų darbo rinkos priemonių (toliau -Priemonės) įgyvendinimą pagal tikslingumą, poveikį tikslinėms grupėms ir užimtumo didinimui;

7.3. koordinuoja Poskyryje darbo ieškančių asmenų siuntimą į Priemones, siekiant nustatytų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, nustatytų rodiklių pasiekimo;

7.4. nustatyta tvarka teikia informaciją apie įregistruotus asmenis, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, Skyriaus vedėjui;

7.5. atlieka Poskyryje darbo ieškantiems asmenims taikomų Priemonių įgyvendinimo analizę, nustatytų pasiekimų ir rezultatų rodiklių vykdymo, pasiekto efektyvumo vertinimą;

7.6. nustatyta tvarka atlieka patikras užimtumo rėmimo ir kitų Priemonių įgyvendinimo vietose;

7.7. rengia pasiūlymus dėl darbo ieškantiems asmenims taikomų Priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;

7.8. bendradarbiauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais ir teikia jiems informaciją apie:

7.8.1. teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) teikiamas paslaugas;

7.8.2. situaciją darbo rinkoje;

7.8.3. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;

7.8.4. laisvų darbo vietų (toliau - LDV) registravimo ir užpildymo tvarką;

7.8.5. nuolat bendrauja su aptarnaujamais darbdaviais, siekdamas išsiaiškinti darbo jėgos poreikį ir jį patenkinti, lankosi pas darbdavius su pažintiniais ir tiksliniais vizitais, siekiant padidinti aptarnaujamų darbdavių skaičių;

7.8.6. laiku aktualizuoja informaciją apie aptarnaujamus darbdavius informacinės sistemos duomenų bazėje, pildant Įmonės korteles;

7.8.7. identifikuoja aptarnaujamų darbdavių poreikius ir, reikalui esant, perduoda informaciją kitiems Darbo biržos specialistams pagal kompetenciją;

7.8.8. vykdo LDV paiešką;

7.8.9. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie LDV informacinės sistemos duomenų bazėje, vykdo šios informacijos sklaidą;

7.8.10. siekiant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumo, teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims, norintiems ir galintiems dirbti pagal profesiją/specialybę ar darbinę praktiką, atrenka tinkamus kandidatus įdarbinimui į užregistruotas LDV, teikia siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti, analizuoja jų rezultatus; organizuoja operatyvų LDV užpildymą;

7.8.11. darbdavių pageidavimu organizuoja darbo muges ir jose dalyvauja;

7.8.12. ieško darbdavių, atitinkančių užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygas, teikia siūlymus dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo pas juos;

7.8.13. informuoja darbdavius dėl trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo Lietuvos Respublikoje;

7.8.14. informuoja privačius įdarbinant paslaugų teikėjus dėl informavimo pranešimo apie savo statusą pateikimo teritorinei darbo biržai;

7.8.15. supažindina darbdavius su elektroninėmis paslaugomis, veda informacinius susirinkimus;

7.9. organizuoja darbo ieškančių asmenų registravimą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.10. vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;

7.11. informuoja darbo ieškančius asmenis apie:

7.11.1. Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;

7.11.2. situaciją darbo rinkoje;

7.11.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;

7.11.4. LDV ir įsidarbinimo galimybes;

7.11.5. apie Europos užimtumo tarnybų tinklo (toliau - EURES) veiklą Lietuvoje. Teikia pasiūlymus Darbo biržos EURES konsultantui dėl informacinės medžiagos rengimo, konsultavimo tobulinimo;

7.11.6. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;

7.12. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;

7.13. konsultuoja nepasirengusius nemotyvuotus asmenis;

7.14. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

7.15. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą;

7.16. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;

7.17. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;

7.18. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;

7.19. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:

7.20. pildo Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelę;

7.21. nukreipia bedarbius dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

7.22. savarankiškai planuoja jam nustatytų užduočių vykdymo įgyvendinimą;

7.23. vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente nustatytas ir kitas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;

7.24. rengia ir išduoda pažymas bedarbiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

7.25. bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;

7.26. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl:

7.26.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.26.2. kitų jo kompetencijos klausimų;

7.27. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;

7.28. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.29. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos tiesioginiam vadovui;

7.30. vertina tiesioginių darbuotojų veiklą;

7.31. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;

7.32. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių teritorinė darbo birža
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Trakų g.39, (841)523367, info.siauliutdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie Šiaulių teritorinė darbo birža  Šaltkalvis

Pobūdis: Metalinių baldų detalių pjovimas, skylių gręžimas. Darbo patirtis yra būtina.

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.21

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Pardavimų vadybininkas (valymo paslaugos)

Pobūdis: - Aktyvi naujų klientų paieška;
- Bendravimas su esamais klientais;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Sutarčių sudarymas ir pan.
Reikalavimai: - Asmenims, turintiems neįgalumą, teikiame pirmenybę;
- Darbo patirtis aktyvių pardavimų srityje būtų privalumas;
- Lietuvių kalbos (raštu, žodžiu) įgūdžiai, rusų kalba (žodžiu) būtų privalumas;
- Darbo su kompiuteriu įgūdžiai;
- Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
- Savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas;
- Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 1908 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jutarė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865657332, uabjutare@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Jutarė"  Eksporto vadybininkas/ė

Pobūdis: - Aktyvūs pardavimai ES ir kitose Europos šalyse;
- Naujų klientų paieška ir esamų išlaikymas;
- Komercinių pasiūlymų ruošimas;
- Derybos telefonu/el.paštu;
- Nuolatinės komandiruotės, parodų lankymas;
- Darbas su apskaitos programa Rivilė;
- Kita su pareigonis susiejusi veikla;
- Atlyginimas 1500-3000 Lt (atskaičiavus mokesčius) priklauso nuo rezultatų.
Reikalavimai: - Išsilavinimas: aukštasis/aukštesnysis;
- Darbo patirtis: 2 metai;
- Sugebėjimai: vairuotojo pažymėjimas B kategorijos, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, užsienio kalbų mokėjimas;
- Papildomi sugebėjima: darbo patirtis tarptautinės prekybos srityje. Noras dirbti, mokytis, tobulėti ir siekti užsibrėžtų tikslų stabiliai augančioje įmonėje.
- Kalbos: rusų, anglų, lenkų.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lamida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.kubiliaus g., 8 635 94 397, info@lamida.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lamida"  Taksi vairuotojas

Pobūdis: Teikti taksi paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir įmonėms naujais (2013 m.) šešiaviečiais Dacia Lodgy automobiliais, aprūpintais naujausia įranga.
Reikalavimai: • B vairavimo kategorija.
• Galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
• Trejų metų vairavimo stažas.
• Noras dirbti ir užsidirbti.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Transporto inovacijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860884893
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie MB "Transporto inovacijos"  Tiekimo vadybininkė/vadybininkas

Pobūdis: Darbas su užsienio ir Lietuvos šviežių vaisių ir daržovių tiekėjais
Prekių užsakymas ir pristatymo organizavimas
Tiekiamo produkto kokybės priežiūra
Dalyvavimas susitikimuose ir derybose su tiekėjais
Asortimento formavimas, vystymas, analizė
Tiekiamų prekių kainų pokyčių analizė
Prekių likučių sekimas
Naujų tiekėjų paieška
Reikalavimai: Aukštesnysis / aukštasis išsilavinimas vadybos srityje
Puikios anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu)
Puikūs bendravimo, organizaciniai ir darbo komandoje gebėjimai
Geros MS Office žinios bei darbo kompiuteriu įgūdžiai
Lankstumas, operatyvumas, kruopštumas, pasitikėjimas savimi, atsakingumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 852164847, info2@lttransit.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Vadybininkas (darbui su Lenkijos vežėjais)

Pobūdis: Kompanijoje Jūs būsite atsakingi už ryšių palaikymą su Lenkijos vežėjais, eksporto iš Lietuvos ir Lenkijos į Vakarų Europos šalis organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą. Kroviniai gabenami tentinėmis ir šaldytuvo tipo puspriekabėmis.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis bendraujant su Lenkijos vežėjais;
komunikabilumas, atsakingumas, geri derybų įgūdžiai;
geras lenkų ir pageidautina anglų kalbos mokėjimas.

ĮMONĖ SIŪLO:
konkurencingą atlyginimą, draugišką profesionalų kolektyvą, puikias darbo sąlygas.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškomas geras tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas. Darbas tik su puspriekabėmis šaldytuvais. Važiuojame į ES šalis, dažniausiai Belgija - Vilnius ratais, kartais į Rusiją iki Maskvos.
Reikalavimai: • Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
• Sąžiningumas, punktualumas, noras dirbti.
• 95 kodas;
• Gera orientacija;
• Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas;
• Darbo patirtis su šaldytuvu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Koldlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 18, 861021008, rolandas@koldlita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Koldlita"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška ir esamų klientų aptarnavimas;
rinkos analizė;
klientų poreikių išsiaiškinimas;
pardavimų projektų organizavimas bei koordinavimas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas arba paskutinių kursų studentas(-ė)- neakivaizdinių ar ištęstinių studijų

patirtis pardavimų srityje ir klientų aptarnavime;

iniciatyvumas, savarankiškumas, mokėjimas bendrauti, optimizmas noras mokytis ir tobulėti;

B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pramonės paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77b, inesa.minseviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Pramonės paslaugos"  Elektrikas-ūkvedys

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Pastatų elektros sistemų priežiūra, gedimų šalinimas komerciniuose objektuose;
- smulkūs vėdinimo, santechniko ir staliaus darbai.

Reikalavimai:
- Spec. techninis išsilavinimas (elektriko / techniko specialybė);
- vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis;
- elektriko/techniko darbo patirtis (bent 2m.);
- kvalifikacinis pažymėjimas elektros darbams (VK, AK kategorija).

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo aprašymas: UAB "Ekonovus" siūlo darbą krovininių automobilių vairuotojams Vilniaus mieste ir regione. Darbas slenkančiu darbo grafiku (nuo 6 val. ryto) ir penkiadieniu grafiku (nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 7 val. ryto).
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• nuosavas automobilis atvykti iki darbo Liepkalnio g. 172, Vilnius;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3100 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Liepkalnio g. 172, 865590503, personalas@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Masazuotoja

Pobūdis: Pobūdis: Spa centrui senamiestyje reikalinga masažuotoja klasikiniams ir egzotiniams masažams.
Reikalavimai: Nepriekaištinga išvaizda
komunikabilumas
sąžiningumas
atsakingumas
Privalumai:
patirtis, išsilavinimas medicinos srityje.
Mes jums siūlome:
darbas oficialus su visomis socialinėmis garantijomis. darbo grafikas slenkantis, derinamas

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tantra SPA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. mikalojaus g. 5, 861118220, justina@exoticspa.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Tantra SPA"  Mini ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Reikalingas mini ekskavatoriaus operatorius.
Reikalavimai: C kategorija
Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jarkesta"
Miestas: Trakai
Kreiptis: Gedimino g. 24, 865697727, info@jarkesta.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Jarkesta"  Inžinierius - sąmatininkas

Pobūdis: UAB "Vidara" įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla – bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba, žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.

Darbo pobūdis:
• Medžiagų poreikio skaičiavimas;
• Sąmatų sudarymas;
• Bendravimas su tiekėjais;
• Kainų rinkoje tyrimas ir analizė.

Įmonė siūlo:
• Įdomų ir atsakingą darbą;
• Socialines garantijas;
• Mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
• Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį.
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Aukštasis statybinis išsilavinimas;
• Darbas kompiuteriu;
• Atsakingumas;
• Sąžiningumas;
• Gebėjimas dirbti komandoje ir savarankiškai;

Privalumai:
• Kvalifikacijos atestatas;
• Darbo patirtis;
• Darbas su programa "Sistela"

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, 8-655-95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Konstruktorius-inžinierius

Pobūdis: Projektavimas, detalizavimas, technologijų aprašymas ir ryšių su klientais bei tiekėjais palaikymas, sprendžiant technologinius klausimus ir kita.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Suvirintojas (argonu)

Pobūdis: Nerūdijančio plieno gaminių suvirinimas argono aplinkoje. Gamybos planų vykdymas pagal nustatytas technologijas ir procedūras.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Produktų išvežiojimas klientams po Lietuvos miestus.
Reikalavimai: - vairavimo patirtis (C kat. pageidautina ne mažiau 1 metų),
- C kat. ir kvalifikacijos patvirtinimas (95kodas)
- noras dirbti, atsakingumas;

Įmonė siūlo:
- visas socialines garantijas;
- laiku mokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų.

CV siųsti iki 2014-12-20 el.paštu:
linas.gabr@yahoo.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvėsa"
Miestas: Kaišiadorys
Kreiptis: 867689100, linas.gabr@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Transvėsa"  Technologas-inžinierius

Pobūdis: Dalyvauti vystant technologinį gamybos procesą. Įgyvendinti bandomųjų ir naujų gaminių (prekybinė įranga) įvedimą į gamybos procesą. Užtikrinti, kad gaminamos produkcijos charakteristikos atitiktų technologinius aprašymus. Gaminio savikainos skaičiavimas. Gamybos technologinių procesų paruošimas (žaliavų, technologinių kortelių sudarymas), aprašymas ir kontrolė. Esamų gamybinių procesų tobulinimas, kokybės užtikrinimas. Analizuoti ir teikti pasiūlymus dėl gamybos proceso ir produktų tobulinimo. Reikalinga darbinė patirtis su "SolidWorks" programa.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  NT agentė (-as)

Pobūdis: • Tarpininkavimas parduodant nekilnojamą turtą
• Nekilnojamojo turto objektų paieška
• Parduodamo nekilnojamojo turto apžiūra
• Sutarčių rengimas.
• Informacijos dalinimasis su kitais agentais per amerikietišką nekilnojamojo turto sistemą

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Visi butai"
Miestas: Lietuva
Kreiptis: vb.toma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB "Visi butai"  Informacinių sistemų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus direktoriaus
2011 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V- 112


INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4.Informacinių sistemų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Šiaulių skyriaus informacinių technologijų infrastruktūros eksploatavimą, užtikrinti Šiaulių skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), galimybę naudotis įvairiomis informacinių technologijų infrastruktūros techninėmis ir programinėmis priemonėmis, teikti pagalbą Šiaulių skyriuje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (toliau - Fondo valdybos informacinė sistema) naudotojams informacinių technologijų srityje, vykdant jiems pavestas funkcijas, įgyvendinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias informacinių sistemų ir duomenų saugumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - Šiaulių skyriaus informacinių technologijų administravime nuotoliniame skyriuje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
6.2. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Valstybinio socialinio draudimo įstatymu tiek, kiek jis susijęs su šios pareigybės funkcijų vykdymu, taip pat su kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų eksploatavimą ir saugumą, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Turėti pusę metų darbo patirtį informacinių sistemų infrastruktūros administravimo srityje.
6.4. Mokėti diegti Microsoft Windows operacines sistemas (toliau - OS) ir taikomąsias programas šių OS aplinkoje.
6.5. Būti susipažinęs su lokalių tinklų ir kompiuterizuotų darbo vietų administravimu, naujovėmis informacinių technologijų srityje.
6.6. Būti gerai susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.7. Mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą bei dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
7.2. Rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.3. Ruošia darbui ir prižiūri jam priskirtų kompiuterizuotų darbo vietų (toliau - KDV) techninę įrangą.
7.4. Diegia jam priskirtų KDV sisteminę programinę įrangą (OS, "Microsoft Office" paketą, antiviruso klientus, tvarkykles ir kt.), testuoja įdiegtą įrangą ir užtikrina jos stabilų veikimą.
7.5. Diegia jam priskirtų KDV Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų aplinkas ir konfigūruoja jas pagal darbo vietų parengimo instrukcijas.
7.6. Vykdo jam priskirtų KDV įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą.
7.7. Atstato, esant poreikiui, jam priskirtų KDV programinės įrangos darbingumą bei padeda naudotojui sutvarkyti kompiuterio darbo aplinką (angl. desktop).
7.8. Prižiūri jam priskirtų serverių patalpas, dalyvauja profilaktikos ir kituose darbuose, kai reikia kitiems asmenims patekti į serverių patalpas.
7.9. Analizuoja centralizuotos antivirusinės programinės įrangos ataskaitas ir žurnalus jam priskirtos kompiuterinės įrangos apimtyje, sprendžia kylančias problemas.
7.10. Diegia informacinių technologijų technines ir programines priemones, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.11. Registruoja priskirtų KDV naudotojus ir pastariesiems priskirtus išteklius Microsoft Active Directory sistemoje, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.12. Registruoja jam priskirtų KDV naudotojams reikalingas roles arba teises naudotis taikomosiomis programomis ir kitais informacinių technologijų ištekliais, vadovaujantis patvirtintais prieigos aprašais.
7.13. Kontroliuoja patikimą ir saugų apsikeitimą elektronine informacija tarp Šiaulių skyriaus darbuotojų bei tarp Šiaulių skyriaus darbuotojų ir išorės klientų.
7.14. Diegia jam priskirtose KDV tik legalią ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) leistą naudoti programinę įrangą.
7.15. Apskaičiuoja jam priskirtos kompiuterinės ir biuro įrangos eksploatacinių medžiagų poreikį ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų įsigijimo.
7.16. Nustato bei registruoja pagalbos tarnybose jam priskirtų KDV, kompiuterių tinklo bei biuro įrangos gedimo faktą ir dalyvauja gedimų šalinime sutartyse nustatyta tvarka.
7.17. Vykdo sutartyse numatytą jam priskirtos kompiuterinės ir biuro įrangos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, informuoja Skyriaus vedėją, kai sutarties antra pusė nesilaiko savo įsipareigojimų.
7.18. Priima pagal sutartis atliekamus kompiuterinės technikos remonto ir priežiūros darbus bei eksploatacines medžiagas.
7.19. Vykdo būtinus jam priskirtos kompiuterinės technikos priežiūros darbus sutartyse nenumatytais atvejais.
7.20. Konsultuoja jam priskirtų KDV darbuotojus darbo su Fondo valdybos informacine sistema ir veikloje naudojamų kitų institucijų informacinėmis sistemomis klausimais bei kitais informacinių technologijų naudojimo klausimais pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.21. Renka informaciją apie jam priskirtos kompiuterinės įrangos panaudojimą ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui.
7.22. Renka ir analizuoja jam priskirtų KDV naudotojų pateiktus pasiūlymus dėl Fondo valdybos informacinės sistemos funkcionalumo ar infrastruktūros keitimo bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui.
7.23. Vykdo Fondo valdybos informacinės sistemos paslaugų tarnybos I-ojo priežiūros lygio specialisto funkcijas, numatytas Fondo valdybos informacinės sistemos darbo reglamente pagal Skyriaus vedėjo jam suteiktą kompetenciją.
7.24. Dalyvauja, esant poreikiui, Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų testavimo darbuose pagal Skyriaus kompetenciją.
7.25. Konsultuoja išorinius Fondo valdybos informacinės sistemos elektroninių paslaugų naudotojus prisijungimo prie sistemos ir darbo su ja bei kitais informacinių technologijų panaudojimo klausimais, kiek tai yra susiję su gebėjimais pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis.
7.26. Atlieka Fondo valdybos direktoriaus įsakymais patvirtintuose dokumentuose numatytus veiksmus Fondo valdybos informacinės sistemos taikomosiose sistemose, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.27. Kopijuoja, saugo ir atkuria duomenis bei būtiną programinę įrangą pagal šios pareigybės kompetenciją, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.28. Informuoja nedelsiant Skyriaus vedėją ir Fondo valdybos informacinės sistemos saugos įgaliotinį apie visus elektroninės informacijos saugos incidentus.
7.29. Informuoja jam priskirtų KDV naudotojus Fondo valdybos informacinės sistemos saugos klausimais.
7.30. Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.31. Nagrinėja pareiškimus, paklausimus ir skundus, rengia atsakymų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją, Šiaulių skyriaus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui pavedus.
7.32. Rengia informaciją pagal šios pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
7.33. Formuoja bylas bei jose kaupia, sistemina, saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Šiaulių skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
7.34. Dalyvauja kuriant vidaus kontrolės sistemą, vykdant jos priežiūrą ir tobulinimą informacinės sistemos administravimo srityje.
7.35. Konsultuoja Šiaulių skyriaus darbuotojus pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.36. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Šiaulių skyriaus direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui pavedus.
7.37. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.38. Atstovauja Šiaulių skyriui Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, organizacijose pagal šios pareigybės kompetenciją, Šiaulių skyriaus direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus.
7.39. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
7.40. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: (841)383492, gitana.morkiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Utenos rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 12 d.

įsakymu Nr. AĮ- 1077

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Viešųjų pirkimų, vykdomų Utenos rajono savivaldybės administracijoje (toliau - Administracija), procedūrų organizavimas, dokumentų rengimas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities viešojo administravimo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį;

6.2. turėti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo darbo patirtį;

6.3. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešuosius pirkimus, kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

6.6. Mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia galutines viešųjų pirkimų paraiškas - užduotis mažos vertės viešiesiems pirkimams;

7.2. Administracijos direktoriui pavedus, atlieka viešųjų pirkimų vykdytojo funkcijas, komisijos nario arba sekretoriaus funkcijas;

7.3. perduoda skelbtiną, su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją savo Skyriaus specialistui, atsakingam už minėtos informacijos perdavimą talpinimui savivaldybės interneto svetainėje;

7.4. rengia pirkimo dokumentų projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, derina su skyriaus vedėju;

7.5. rengia atsakymų projektus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, susijusius su atliekamais viešaisiais pirkimais, derina su Skyriaus vedėju;

7.6. vykdo viešuosius pirkimus, atliekamus naudojant centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus: registruoja su viešųjų pirkimų procedūrų atlikimu susijusią bei viešųjų pirkimų komisijų dokumentaciją, registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus, teikia juos Skyriaus vedėjui, su Skyriaus vedėjo rezoliucijomis perduoda vykdytojams;

7.8. teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir/ar statistinius duomenis apie atliktus, vykdomus ar numatomus vykdyti viešuosius pirkimus;

7.9. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu savivaldybės Administracijoje, keitimo, pildymo;

7.10. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kito darbuotojo funkcijas jo tarnybinių komandiruočių, atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;

7.11. Vykdo kitus su Utenos rajono savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Utenos rajono savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Utenos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Utena
Kreiptis: 838948343,61590, lina.varniene@utena.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Utenos rajono savivaldybės administracija  Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2014 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. 3-429


PLĖTROS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (toliau - departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 17.


II. PASKIRTIS

4. Pagal departamento kompetenciją padėti realizuoti Susisiekimo ministerijai (toliau - ministerija) pavestus uždavinius, funkcijas, dalyvauti formuojant transporto, pašto, elektroniniųryšių ir informacinės visuomenės plėtros pagrindines kryptis, skatinti tranzitą ir inovacijas ir nesant direktoriaus organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti departamento darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - plėtros ir tarptautinių ryšių - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo transporto ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, tranzito politiką, viešųjų logistikos centrų,pasienio kontrolės punktų veiklą, transporto paslaugų tarifus ir rinkliavas, inovacijų transporto srityje įgyvendinimą;
6.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;
6.5. gerai mokėti bent vieną iš pagrindinių ES institucijų darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant analitinius dokumentus, pažymas;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nesant departamento direktoriaus arba departamento direktoriaus pavedimu planuoja ir organizuoja departamento veiklą, užtikrina, kad departamentui pavestos funkcijos būtų atliktos kvalifikuotai ir laiku;
7.2. dalyvauja rengiant transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros strateginius dokumentus;
7.3. organizuoja teisės aktų projektų, strateginių dokumentų, kitų dokumentų, susijusių su plėtros ir inovacijų, tranzito ir logistikos, teritorijų planavimo klausimais, rengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai;
7.4. organizuoja analizių, apžvalgų, rekomendacijų, ataskaitų, pranešimų ir kitos informacijos departamento kompetencijos klausimais rengimą;
7.5. dalyvauja komisijų, darbo grupių, įmonių valdymo organų veikloje, atstovauja ministerijai ES institucijų, tarptautinių organizacijų posėdžiuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose;
7.6. užtikrina, kad kokybiškai ir laiku būtų rengiami pasienio kontrolės punktų plėtros strateginiai dokumentai ir įgyvendinamos jų nuostatos;
7.7. pagal departamento kompetenciją dalyvauja koordinuojant ir kontroliuojant Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklą įgyvendinant įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas;
7.8. analizuoja privataus ir viešojo sektorių partnerystės modelio taikymo viešųjų logistikos centrų plėtrai galimybes ir teikia pasiūlymus;
7.9. pagal departamento kompetenciją užtikrina inovacijų skatinimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, rengiant tikslines tyrimų programas;
7.10. užtikrina priemonių, reikalingų intelektinių transporto sistemų ir paslaugų, elektromobilių plėtrai ir tinkamam funkcionavimui, inicijavimą, intelektinių transporto sistemų ir paslaugų diegimą, naudojimą ir atlieka jų stebėseną;
7.11. dalyvauja skatinant darnų judumą, elektromobilių naudojimą, ekologinio vairavimo principus;
7.12. organizuoja pasiūlymų dėl užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) poreikio ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti rengimą ir užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą;
7.13. pagal departamento kompetenciją atsako už teisės aktų projektų dėl naudojimosi transporto infrastruktūra rinkliavų, transporto paslaugų tarifų nustatymo, mokesčių dydžių ir jų skaičiavimo tvarkos, valstybės rinkliavų už įstaigų prie ministerijos juridinę galią turinčių dokumentų ir jų dublikatų išdavimą ir kitų paslaugų dydžių rengimą;
7.14. atsako už priemonių, reikalingų transporto tranzito, viešųjų logistikos centrų ir logistikos plėtrai ir tinkamam funkcionavimui, inicijavimą, vykdo jų stebėseną;
7.15. nustato kliūtis ir analizuoja priežastis, trukdančias transporto tranzito, viešųjų logistikos centrų ir logistikos centrų plėtrai, teikia pasiūlymus joms šalinti;
7.16. atsako už teisinio reguliavimo, susijusio su transporto paslaugų kainų, tarifų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra, tobulinimą;
7.17. teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo;
7.18. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
7.19. nesant departamento direktoriaus vykdo jo funkcijas.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
Atlyginimas: 3910 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393960, audrone.rutkauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Inovacijų politikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. birželio 23 d.
įsakymu Nr. 4 - 414


INOVACIJŲ DEPARTAMENTO
INOVACIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inovacijų departamento (toliau - departamentas) Inovacijų politikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos nacionalinės inovacijų sistemos formavimu, dalyvavimu formuojantmokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) politiką ir jos įgyvendinimo koordinavimu, atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - MTEP ir inovacijų politikos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6. 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimostudijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;
6. 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktus, susijusius su šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijomis, būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbą;
6. 3. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį MTEP ir inovacijų politikos srityje;
6. 4. mokėti anglų kalbąne žemesniu nei įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
6. 5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer;
6. 6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus;
6. 7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. formuoja nacionalinę inovacijų sistemą;
7.2. dalyvauja formuojant nacionalinę MTEP politiką;
7.3. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės MTEP ir inovacijų politikos formavimo ir jos veiklos efektyvumo didinimo;
7.4. rengia medžiagą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ar Ūkio ministerijos kanclerio (toliau - Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose MTEP ir inovacijų srities klausimais;
7.5. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTEP ir inovacijų plėtros srityje;
7.6. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
7.7. dalyvauja organizuojant ūkio, pramonės mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą;
7.8. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTEP ir inovacinei veiklai skatinti, kūrime;
7.9. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių su MTEP ir inovacijų politika susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
7.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus. Taip pat dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime; rengia arba dalyvauja rengiant medžiagą Verslo projektų atrankos komitetui dėl teikiamų svarstyti MTEP, inovacijų projektų, kuriuos numatoma finansuotiES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;
7.11. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų politikos klausimais, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTEP ir inovacijų srityje sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
7.12. organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas,pasitarimus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;
7.13. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus,teikia išvadas dėl šių projektų;
7.14. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektų ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės MTEP ir inovacijų sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
7.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
7.16. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose skyriaus kompetencijos klausimais;
7.18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.19. vykdo kitus su skyriaus kompetencija susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 852629412, kanc@ukmin.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Saugumo incidentų tyrimų skyriaus

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos direktoriaus
2014 m. lapkričio 5d.
įsakymu Nr. 1V- 1539


TINKLŲ IR INFORMACIJOS SAUGUMO DEPARTAMENTO
SAUGUMO INCIDENTŲ TYRIMŲ SKYRIAUS (CERT-LT)
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - Tinklų ir informacijos saugumo departamento Saugumo incidentų tyrimų skyriaus (CERT-LT) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PASKIRTIS

4. Tinklų ir informacijos saugumo departamento (toliau - Departamentas) Saugumo incidentų tyrimų skyriaus (CERT-LT) (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo tyrimus, elektroninių ryšių vartotojų informavimą ir apsaugą tinklų ir informacijos saugumo srityse.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - tinklų ir informacijos saugumo srityje.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių bei tinklų ir informacijos saugumo veiklas;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo priežiūros arba elektroninių ryšių infrastruktūros priežiūros srityse;
6.4. sugebėti dirbti savarankiškai ir komandoje;
6.5. mokėti anglų kalbąpažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. turėti labai gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, įskaitant MS Windows, Linux ir Unix operacijų sistemų valdymą, taip pat darbą su Microsoft Office bei OpenOffice programų paketais;
6.7. turėti gerus darbo įgūdžius su HTML, JavaScript ir SQL sistemomis bei programavimo patirties su bent viena iš PHP, python, perl ar ruby programavimo kalbų;
6.8. turėti praktinio darbo su informacinėmis sistemomis ir jų komponentais patirties;
6.9. būti labai gerai susipažinusiam su elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumu, šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei šiuolaikinių elektroninių ryšių tinklų veikimo principais;
6.10. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklių ir teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant įvertinti viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumą bei vientisumą, taip pat Lietuvos viešųjų elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros veiklos patikimumą:
7.1. renka ir kaupia informaciją apie viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų (toliau - Teikėjas) naudojamas technines ir organizacines priemones savo teikiamų tinklų ir (ar) paslaugų saugumui užtikrinti;
7.2. analizuoja ir vertina Teikėjų naudojamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų teikiamų tinklų ir (ar) paslaugų saugumui ir vientisumui užtikrinti, efektyvumą;
7.3. analizuoja pranešimus apie įvykius, susijusius su viešojo ryšių tinklo ar jo dalies, viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumo ar vientisumo pažeidimais, kurie turėjo didelės įtakos tinklų veikimui arba paslaugų teikimui.
8. Siekiant stiprinti vartotojų apsaugą nuo tinklų ir informacijos saugumo incidentų, užtikrina elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo grėsmių įspėjimo sistemos veiklą:
8.1. vykdo elektroninių ryšių paslaugų teikėjų ir vartotojų informavimą aktualiais tinklų ir informacijos saugumo klausimais;
8.2. atlieka Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybosadministruojamo internetinio tinklalapio www.cert.lt priežiūrą;
9. Vykdant elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimus, atlieka elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų priėmimą, registravimą ir savalaikį tyrimą;
10. Pagal savo kompetenciją konsultuoja ir bendradarbiauja su ryšių rinkos ir viešojo sektoriaus subjektais, siekiant spręsti tinklų ir informacijos saugumo klausimus.
11. Rengia teisės aktus, taisykles, sąlygas bei rekomendacijas, skirtas užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumą.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

17. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ryšių reguliavimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 27A, 852105633, rrt@rrt.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Ryšių reguliavimo tarnyba  Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. K-849

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -11.

II. PASKIRTIS

4. Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nacionalinių sąskaitų statistinei informacijai rengti, teikti ją Lietuvos statistikos departamento duomenų bazei, leidiniams, Eurostatui ir kitiems vidaus ir užsienio vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus, rengia šios srities informaciją perduoti Eurostatui ES teisės aktuose numatytais būdais ir priemonėmis.

7.2. Siekdamas tenkinti vartotojų poreikius, rengia nacionalinių sąskaitų statistinę informaciją sklaidai: teikia ją skelbti Rodiklių duomenų bazėje ir leidiniuose, organizuoja nacionalinių sąskaitų leidinių leidybą, pildo klausimynus ir rengia atsakymus į vartotojų užklausas.

7.3. Siekdamas užtikrinti efektyvią ir sklandžią BVP vertinimų procesų eigą, prižiūri skyriuje naudojamą automatizuotą duomenų apsikeitimo sistemą ir rūpinasi jos plėtra.

7.4. Siekdamas tobulinti nacionalinių sąskaitų informacijos pateikimą vartotojams, nagrinėja Eurostato ir kitų šalių patirtį šioje srityje, teikia siūlymus nacionalinių sąskaitų statistinės informacijos sklaidai tobulinti.

7.5. Siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos statistikos departamento nustatytų dokumentų saugojimo taisyklių, tvarko Nacionalinių sąskaitų skyriaus dokumentų bylas ir parengia jas archyvuoti.

7.6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais.

7.7. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėjo pavaduotojui.Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2361431, personalas@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. 1-AĮ-745

INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir projektų valdymo skyriaus (toliau skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, koordinuoti rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą bei vykdyti patvirtintų strateginio planavimo dokumentų priežiūrą, inicijuoti, rengti bei įgyvendinti savivaldybės strateginiams tikslams pasiekti būtinus investicinius projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo, koordinavimo ir priežiūros bei investicijų pritraukimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, ekonominę plėtrą, strateginį planavimą, projektų rengimą ir kitas su atliekamomis funkcijomis susijusias sritis,

6.3. turėti 1 metų strateginio planavimo ir projektų valdymo patirtį.

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisės aktų paieškos sistemomis);

6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, gebėti dirbti komandoje;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia strateginio plėtros plano projektą ir atlieka patvirtinto strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą, esant poreikiui atlieka patvirtinto plėtros plano pakeitimus;

7.2. dalyvauja įvairių sričių strateginio planavimo darbo grupėse, siekiant užtikrinti atskirų sričių planuojamų projektų atitikimą rajono plėtros planui;

7.3. analizuoja rajone veikiančių viešųjų subjektų veiklos atitikimą rajono strateginiam plėtros planui, bendradarbiauja su programų koordinatoriais, rajono savivaldybės įstaigomis bei įmonėmis ir kitais suinteresuotais subjektais dėl bendrų rajono strateginių krypčių, tikslų, uždavinių ir priemonių suderinimo;

7.4. rengia rajono savivaldybės strateginį veiklos planą pagal programų koordinatorių parengtą veiksmų planą; kontroliuoja veiklos plano vykdymą ir teikia pasiūlymus nustatyta tvarka dėl jo keitimo;

7.5. apibendrina ir sistemina iš programų koordinatorių gautą informaciją apie strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą ir rengia programų įgyvendinimo ataskaitą;

7.6. administruoja savivaldybėje įdiegtą strateginio planavimo, valdymo ir vertinimo sistemą;

7.7. renka ir analizuoja informaciją, reikalingą rengiant ir įgyvendinant Utenos regiono plėtros planą, Utenos regiono integruotos teritorijos vystymo programą ir kitas su savivaldybės strateginiais planais susijusias valstybines ir regionines plėtros programas;

7.8. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie rajono socialinę ir ekonominę raidą, investicijų poreikį ir jų pritraukimo galimybes;

7.9. kaupia informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus, bendrijų iniciatyvą ir kitas finansinės paramos programas bei teikia informaciją savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, pavaldžios įstaigoms ir įmonėms bei kitiems suinteresuotiems subjektams apie galimybes dalyvauti Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos institucijų inicijuojamuose ir finansuojamuose projektuose;

7.10. dalyvauja investicinių projektų rengime;

7.11. organizuoja projektinių pasiūlymų, projektų aprašymų, paraiškų rengimą, arba rengia technines užduotis minėtoms paslaugoms įsigyti;

7.12. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengia atsakymus į juos;

7.13. rengia Anykščių rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus pagal savo kompetenciją;

7.14. vykdo kitus su savivaldybės ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2160 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Anykščiai
Kreiptis: J. Biliūno g. 23, 838158048, nijole.dumaniene@anyksciai.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Anykščių rajono savivaldybės administracija  Įskaitos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Laisvės atėmimo vietų ligoninės

direktoriaus2014 m. lapkričio 10 d.

įsakymu Nr. V-221

ĮSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įskaitos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PASKIRTIS

4. Įskaitos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų asmenų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užtikrina nuteistųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje, perkėlimo ir paleidimo iš jos teisėtumą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, būti susipažinusiam su tarptautinėmis sutartimis, puikiai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bausmių ir kardomosios priemonės - suėmimo vykdymą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja skyriui, skiria skyriaus darbuotojams užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;

7.2. tikrina, ar teisingai įforminti nuteistųjų priėmimo, įskaitos, konvojavimo, paleidimo ir

kiti dokumentai;

7.3. įformina atvykusiųjų suimtųjų ar nuteistųjų asmens bylas, pildo įskaitos korteles, užtikrindamas duomenų tikslumą;

7.4. sutikrina atvykusių nuteistųjų asmens bylose esančius dokumentus, kad jie būtų teisingai įforminti ir nekeltų abejonės dėl jų teisėtumo. Nustačius, kad asmens bylose yra neteisingai įformintų dokumentų, ar suabejojus dėl jų teisėtumo, kreipiasi raštu į nuosprendžius ar

nutartis priėmusius teismus;

7.5. siekdamas operatyviai gauti tarnyboje reikalingą informaciją apie suimtuosius ir nuteistuosius asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina informaciją apie teistus asmenis, naudodamasis Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų baze, užtikrindamas informacijos apie asmenį konfidencialumą;

7.6. pagal savo kompetenciją nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų pareiškimus, prašymus bei skundus ir rengia atsakymų į juos projektus, užtikrindamas asmenų teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą;

7.7. veda suimtųjų ir nuteistųjų kaitos ir apskaitos žurnalą;

7.8. sutikrina pažymas apie suimtųjų ir nuteistųjų paleidimą, dalyvauja paleidžiant;

7.9. pagal savo kompetenciją rengia įvairių dokumentų ir raštų projektus, užtikrindamas tinkamą ir teisės aktais pagrįstą reikalingos informacijos suteikimą;

7.10. įformina ir išduoda pažymėjimus suimtiesiems ir nuteistiesiems, gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už pataisos įstaigų ar tardymo izoliatorių ribų;

7.11. įformina ir išduoda pažymėjimus nuteistiesiems, kuriems leista atostogų metu parvykti į namus, ir nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė parvykti į namus;

7.12. įformina ir išduoda pažymėjimus nuteistiesiems areštu, gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms į namus dėl itin svarbių šeiminių aplinkybių;

7.13. rengia dokumentus nuteistųjų (kitų valstybės piliečių) deportacijai;

7.14. rengia ir teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mėnesines, pusmetines bei metines ataskaitas apie Ligoninėje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičių ir jų kaitą;

7.15. organizuoja nuteistųjų malonės prašymų su tinkamai įforminta medžiaga siuntimą Respublikos Prezidentui;

7.16. kartą per metus organizuoja įskaitos kortelių ir faktiškai įstaigoje laikomų nuteistųjų

sutikrinimą;

7.17. informuoja Respublikos Prezidento Kanceliarijos vadovą apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, kurios gali turėti reikšmės svarstant malonės prašymą (apie nuosprendžio (nutarties) panaikinimą ar pakeitimą apeliacine ar kasacine tvarka; apie nuteistojo paleidimą iš laisvės atėmimo vietos; apie medžiagos pateikimą teismui dėl lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, apie naujo nusikaltimo padarymą, apie nuteistojo mirtį bei kitas svarbias aplinkybes);

7.18. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus dėl amnestijos akto, Respublikos Prezidento

dekretus dėl malonės suteikimo, teismų nutartis ir nutarimus dėl nuosprendžių pakeitimų;

7.19. rengia skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus, su jais supažindina darbuotojus, užtikrindamas įstaigos reglamento nuostatų vykdymą;

7.20. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos darbo organizavimo tobulinimo, siekdamas užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą;

7.21. organizuoja Įskaitos skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą ir atsako už jame pateiktų duomenų teisingumą;

7.22. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylų saugumą ir teisingą įforminimą;

7.23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nurodymus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui pagal kuruojamą veiklos sritį.Atlyginimas: 2790 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Laisvės atėmimo vietų ligoninė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių skg.6, (85)2314609, ligonine@lavl.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Laisvės atėmimo vietų ligoninė  Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - CFTT prie KAM) Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti krašto apsaugos ministrui pavaldžių ir krašto apsaugos ministro įsakymais pavestų biudžetinių įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, teises ir pareigas ir Krašto apsaugos ministerijos (toliau - krašto apsaugos sistemos institucijos) darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - buhalterinė ir finansinė apskaita.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

6.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

6.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

6.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;

7.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;

7.3. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;

7.4. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;

7.5. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

7.6. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

7.7. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

7.8. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;

7.9. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;

7.10. atlieka einamąją finansų kontrolę;

7.11. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;

7.12. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;

7.13. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

7.14. teikia metodinę pagalbą krašto apsaugos sistemos institucijų atsakingiems asmenims buhalterinės apskaitos ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo klausimais;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 8/29, 2001, 273579, virginija.jasmontiene@kam.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM  Kėdainių poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko
2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. P - 506


MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
RAJONŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ SKYRIAUS
KĖDAINIŲ POSKYRIO
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Kėdainių poskyrio vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija -7.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Inspekcija) Mokestinių prievolių departamento (toliau - Departamentas) Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus (toliau - Skyrius) Kėdainių poskyriui (toliau - Poskyris) priskirtas funkcijas, susijusias su mokestinių prievolių vykdymo užtikrinimu, skatinant mokesčių mokėtojus savanoriškai mokėti mokesčius ir padedant jiems vykdyti įstatymų bei kitų teisės aktų, susijusių su administruojamais mokesčiais, reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus ir juos lydinčius norminius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius mokesčių administravimą;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
6.4. gebėti taikyti teorines žinias praktikoje, tiksliai ir laiku vykdyti pavedimus;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekiant užtikrinti Inspekcijos informacinėse sistemose turimos informacijos teisėtą naudojimą, vykdant pareigybei nustatytas funkcijas, naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programinėmis įrangomis ir kitų institucijų ar organizacijų duomenų bazėmis gali tik nustatyta tvarka, suteikus prieigą jungtis prie jų tiesioginio režimo būdu;
7.2. priima gyventojų pateiktas metines pajamų mokesčio, turto, nekilnojamojo turto deklaracijas bei jų patikslinimus, gyventojų prašymus pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ūkininkų, Pridėtinės vertės mokesčių (toliau - PVM) mokėtojų, PVM deklaracijas, atlieka deklaracijų pirminį patikrinimą, parengia ir perduoda pervežimui į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento Deklaracijų tvarkymo skyrių (toliau - Deklaracijų tvarkymo skyrius), siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandų deklaracijų, prašymų iš gyventojų priėmimą bei perdavimą apdorojimui;
7.3. priima gyventojų prašymus dėl pajamų mokesčio ir kitų įmokų permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo), patikrina, ar jie teisingai užpildyti, įveda jų duomenis į kompiuterines laikmenas, nagrinėja prašymuose nurodytų permokų grąžinimo pagrįstumą, rengia išvadas, tikslu užtikrinti tinkamą ir efektyvų mokesčių administravimo procedūrų vykdymą;
7.4. teikia reikiamą informaciją gyventojams mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais, siekiant padėti mokesčių mokėtojams teisingai apskaičiuoti ir laiku sumokėti mokesčius;
7.5. vykdo gyventojų, turinčių prievolę deklaruoti turtą ir pajamas, bet laiku nedeklaravusių, paiešką, už įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus surašo administracinių teisės pažeidimo protokolus, siekiant drausminti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles;
7.6. priima ūkininkų ir žuvininkystės ūkių prašymus ir nustatyta tvarka išduoda leidimus įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkio reikmėms ir leidimus įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žuvininkystės reikmėms, juos įregistruoja Inspekcijos akcizų informacinės sistemos kompiuterinėje duomenų bazėje, siekiant užtikrinti sklandų ir kokybišką mokesčių mokėtojų aptarnavimą;
7.7. vykdo PVM mokėtojų (ūkininkų) aptarnavimą: priima jų teikiamas PVM deklaracijas, atlieka pirminę jų duomenų peržiūrą, informuoja deklaracijas pateikusius mokėtojus apie nustatytas klaidas bei trūkumus, kontroliuoja PVM deklaracijų pateikimą, siekiant mokesčių mokėtojams teisingai apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius;
7.8. fiksuoja mokesčių įstatymų pažeidimus (nusikaltimų ir kitų teisės aktų pažeidimų) požymius, informuoja Poskyrio vedėją ir nustatyta tvarka surinktą medžiagą perduoda atitinkamam inspekcijos skyriui, siekiant laiku išaiškinti pažeidimo padarymo priežastis ir jas įvertinti;
7.9. vykdo gyventojų, turinčių prievolę mokėti privalomąjį sveikatos draudimą, įmokų sumokėjimo kontrolę, rengia pažymas gyventojams apie atsiskaitymą su biudžetu;
7.10. vykdo susirašinėjimą bei keičiasi informacija su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, apskričių valstybinėmis mokesčių inspekcijomis ar jų padaliniais, kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis mokesčių apskaičiavimo bei sumokėjimo klausimais, vykdo susirašinėjimą su kitomis viešojo administravimo institucijomis dėl tarnybinės pagalbos, siekiant tinkamai įgyvendinti Poskyrio funkcijas ir keliamus uždavinius;
7.11. nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, rengia išvadas, pažymas, sprendimus ir kitus teisės aktuose numatytus dokumentus Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
7.12. pagal kompetenciją vykdo mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolę, siekiant užtikrinti mokestinių prievolių vykdymo teisingumą;
7.13 pagal raštvedybos taisykles tvarko ir laiku priduoda į archyvą mokesčių mokėtojų bei kitus dokumentus;
7.14. teikia nustatytos formos pažymas, ataskaitas, suvestines bei kitą reikiamą informaciją Poskyrio vedėjui;
7.15. vykdo ir kitus Skyriaus, Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus, Poskyrio uždaviniai ir funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 1890 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr. 105, 44500, (837)465606, Kauno.apskr.rastai@vmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Tolimųjų reisų vairuotojas

Reikalavimai: Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas
- Reisai kadencijomis Vakarų Europoje ir Skandinavijoje.
- Darbas su šaldytuvais arba tentais.
- Reikalinga patirtis, 95 kodas, vairuotojo kortelė, CE kategorija bent 2 metai. ADR pažymėjimas kaip privalumas.
- Garantuotas atlyginimo išmokėjimas sąžiningai ir laiku. Suteikiamos visos socialinės garantijos ir kelioninis draudimas.

866518184
WWW.AVELITA.LT

Atlyginimas: 5500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Avelita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.2, 866518184, lina@avelita.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie Avelita, UAB  Saulės kolektorių montuotojas

Pobūdis: Vakuuminių saulės kolektorių montavimas klientams
Reikalavimai: Ieškome darbuotojų, galinčių montuoti saulės kolektorius. Svarbu turėti panašios patirties.

Ieškome žmonių didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys).
Darbas nėra pastovus, žmogus yra iškviečiamas tik tuomet kai yra užsakymas jo mieste.

Visų norinčiųjų prašome atsiųsti savo CV el. paštu info@saulessildytuvai.lt

Lauksime Jūsų laiškų!

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB “Saulės šildytuvai”
Miestas: Didieji miestai
Kreiptis: +4796229655, info@saulessildytuvai.lt
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie UAB “Saulės šildytuvai”  Izoliuotojas

Pobūdis: Vamzdynų izoliavimas akmens vata
Reikalavimai: Patirtis privalamus

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termidė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. kairiukscio 13, +3765522021, vaidas@termide.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Termidė"  Operatoriaus padėjėjas

Pobūdis: Darbas gamyboje, prie maišytuvų (įkrovimas cheminėmis medžiagomis);
krovos, pakavimo darbai.
Reikalavimai: Tvarkingumas, pareigingumas, kruopštumas, atidumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Patirtis gamybinėje sferoje - privalumas.
Galimybė dirbti fizinį darbą.
CV siųsti el.paštu: info@arionex.eu
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Arionex LT, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-37 214 669, info@arionex.eu
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Arionex LT, UAB  Projekto vadovas (-ė)

Pobūdis: Žemėtvarkos projektų priežiūra ir įgyvendinimas;
Savarankiškas darbo organizavimas;
Procedūrų laikymasis pagal teisės aktus;
Bendravimas su projekto dalyviais, valstybinėmis institucijomis;
Susirinkimų organizavimas ir kiti projektui įgyvendinti reikalingi veiksmai.
Reikalavimai: Matininko pažymėjimas (galiojantis);
Bent vienas galiojantis pažymėjimas:
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams;
Žemės reformos;
Žemės konsolidacijos;
Patirtis rengiant bent vieną Žemės paėmimo visuomenės poreikiams, Žemės reformos, Žemės konsolidacijos projektą;
Nepriekaištinga atliktų darbų istorija;
Nemažiau 3 metų patirtis;
Teisės aktų žinojimas ir praktinis jų taikymas;
AutoCAD Map 3D GeoMAP įrankių valdymas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Proktera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanų g. 81d, sigita@proktera.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Proktera"  Programuotojas

Pobūdis: Automobilių pardavimo online aukcionas ieško programuotojo.
Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, gebėjimas dirbti su PHP, MySQL, Access, serverio išmanymas. Rusų, lietuvių kalbos žinios. Darbo patirtis šioje srityje ne mažiau 1 metų.
Darbo vieta - ofisas.
Darbo grafikas: Pirmadienis - penktadienis nuo 08:30 iki 17:30.
Atlyginimas nuo 3000 ltl. atskaičius mokesčius + bonusai įvykžius numatytą planą.
Reikalavimai: Darbo pobūdis: skubus techninių užduočių vykdymas, testavimas, klaidų ir gedimų pašalinimas.
Mokėjimas dirbti su svetimu kodu - kontento optimizavimas automobilių paieškai vykdyti.
Reikalavimai: gebėjimas dirbti su PHP, MySQL, Access, serverio išmanymas. Rusų, lietuvių kalbos žinios. Darbo patirtis šioje srityje ne mažiau 1 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Deko group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų 2-105, 865908262, dekogroup@yahoo.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Deko group"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Pastoviam darbui ieškomi plataus profilio statybininkai: plytelių klijavimas, gipso kartono plokščių montavimas, mūras, vidaus ir išorės apdaila ir kiti darbai.
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių, noras dirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Grista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60-1218, 862014090, info.grista@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Grista"  Tiekimo vadybininkė/as

Pobūdis: - prekių tiekimo organizavimas, bendravimas su tiekėjais;
- naujų tiekėjų paieška;
- informacijos apie prekes sisteminimas
Reikalavimai: - derybiniai įgūdžiai, komunikabilumas;
- kruopštumas, analitinis mąstymas, greita orientacija;
- būtina: anglų kalbos mokėjimas; lenkų kalbos mokėjimas.
- patirtis reklamos srity - būtų privalumas.

Įmonė siūlo
• karjeros perspektyvas;
• kompetenciją atitinkantį, laiku mokamą atlyginimą;

Norinčius kandidatuoti prašome CV siųsti el.paštu: marius@asanta.lt su prierašu: tiekimo vadybininkas/ėDarbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Asanta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: \architektų g.19, 852130695, marius@asanta.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Asanta group"  Logistas - vadybininkas

Pobūdis: Statybinės technikos/įrangos montavimo, eksploatavimo ir remonto darbų koordinavimas ir organizavimas;
Technikos nuoma;
Kuro apskaitos kontrolė;
Technikos operatorių darbo laiko kontrolė.
Reikalavimai: Inžinerinis išsilavinimas;
Darbo patirtis;
Žinios apie statybinės technikos aptarnavimo ir remonto ypatumus;
Komunikabilumas, organizaciniai gebėjimai, atsakingumas, orientacija į rezultatą;
Nuosavas automobilis;
Rusų kalbos mokėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Techstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: uabtechstatus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Techstatus"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją
Reikalavimai: Panašaus darbo patirties CE kategorijos 95 KODAS Gera orientacija Europos keliuose

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAb "Transavis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities 1f, 8862099452
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAb "Transavis"  Kurjeris

Pobūdis: Siuntų pristatymas ar surinkimas iš klientų, darbas su grynaisiais pinigais. Atlyginimas priklauso nuo aplankytų klientų skaičiaus.
Reikalavimai: *B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
*darbas kompiuteriu
*atsakingumas, mandagumas
*Sugebėjimas greitai orentuotis pasikeitusioje situacijoje

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: arminas.tankeliavicius@lpexpress.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Objektų vadybininkės, -o

Reikalavimai: Siūlome darbą objekto vadybininkei. Organizuoti darbą, užtikrinti valymo kokybę.
Darbo patirtis - privalumas. Būtina turėti vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio, 852479837, info.vilnius@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Vyr. specialistas-valstybinės kalbos tvarkytojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A1-211

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO VALSTYBINĖS KALBOS TVARKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas valstybinės kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto valstybinės kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybinę (perduotą savivaldybėms) valstybinės kalbos kontrolės funkciją, užtikrinti valstybinės kalbos politikos, kaip vienos svarbiausiųjų Valstybės bendrosios politikos dalies, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo siekiamybės eigą savivaldybės teritorijoje, kontroliuoti ir reglamentuoti Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus, įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje procesą.

III. veiklos sritIs

5. Kalvarijos savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto valstybinės kalbos tvarkytojo pareigybė reikalinga kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Kalvarijos savivaldybėje, redaguoti savivaldybės vadovų pasirašomų dokumentų bei raštų projektus.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis savivaldybės kalbos tvarkytojo pareigas. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities lietuvių filologijos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, gebėti jai vadovautis;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, kalbos mokslo sandarą, bendrinės kalbos normas, raštvedybos reikalavimus, administracinės teisenos dalykus, mokėti juos taikyti praktikoje;

6.4. žinoti Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, kurie pagal kompetenciją reikalingi vyriausiojo kalbos tvarkytojo funkcijoms atlikti;

6.5. mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti raštvedybos taisykles, naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu);

6.7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (MS Word, MS Excel, el. paštas, internetas);

6.8. gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja, kaip savivaldybės teritorijoje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai, įgyvendina specialius valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus;

7.2. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba;

7.3. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;

7.4. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba, kontroliuoja, ar savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;

7.5. tikrina, ar oficialūs savivaldybės renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrintas jų vertimas į valstybinę kalbą;

7.6. kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles;

7.7. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;

7.8. kontroliuoja, ar savivaldybės visuomenės informavimo priemonių, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

7.9. kontroliuoja, ar viešuosiuose užrašuose (iškabose, gaminių pavadinimuose, prekės ar paslaugų aprašuose, valgiaraščiuose) vartojama taisyklinga valstybinė kalba;

7.10. derina stacionarinių ir kilnojamųjų reklamų tekstų, paminklų užrašų projektus;

7.11. kontroliuoja, ar nepažeidžiamos Vartotojų teisių gynimo įstatymo nustatytos vartotojų teisės;

7.12. kontroliuoja įstaigų, organizacijų, kitų bendrovių platinamų lankstinukų kalbos taisyklingumą;

7.13. įspėja fizinius ir juridinius asmenis apie jų padarytas klaidas, rašo nurodymus dėl nustatytų valstybinės kalbos pažeidimų pašalinimo arba skiria administracines nuobaudas;

7.14. kontroliuoja, ar savivaldybės administracijos ar kitų rengėjų teisės aktų nustatyta tvarka parengti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus;

7.15. dalyvauja savivaldybės administracijos posėdžiuose ir pasitarimuose, kuriuose svarstomi su valstybinės kalbos vartojimu susiję klausimai;

7.16. savo iniciatyva pagal pareigybės kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius kalbos klausimais;

7.17. konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus bei savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus ir kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais;

7.18. tiesiogiai palaiko ryšius su administracijos padaliniais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdančiomis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, naudojasi jų duomenų bazėmis, keičiasi informacija;

7.19. tikrina savivaldybės teisės aktų ir kitų dokumentų kalbos taisyklingumą, redaguoja ir vizuoja rengiamų teisės aktų projektus;

7.20. reikalui esant rašo tarybos komitetų posėdžių protokolus;

7.21. organizuoja pavaldžių įmonių darbuotojų, įstaigų vadovų, administracijos darbuotojų pagerbimą;

7.22. rengia padėkų tekstus jubiliejų, atmintinų datų ar švenčių progomis;

7.23. nagrinėja gaunamus raštus, piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus pagal savo kompetenciją, rengia atsakymų projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

7.24. pagal priskirtą kompetenciją konsultuoja darbuotojus, teikiančius informaciją į interneto svetainę, atsako už šios informacijos išsamumą, kalbos vartojimo teisingumą;

7.25. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe;

7.26. vykdo kitus administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Kalvarijos savivaldybės administracija
Miestas: Kalvarija
Kreiptis: 834323894, personalas@kalvarija.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Kalvarijos savivaldybės administracija  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m. lapkričio 5 d.

įsakymu Nr. V2-773

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vykdyti valstybinės švietimo politikos nuostatas Ignalinos rajono savivaldybėje, pavaduoti ir atlikti skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos laikotarpiu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - valstybinės švietimo politikos nuostatų vykdymas savivaldybėje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities švietimo ir ugdymo krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas).

6.3. Turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą.

6.4. Mokėti vieną iš užsienio kalbų (vokiečių arbaanglų), ne žemesniu nei B1 lygiu (pagal Europasą).

6.5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6.6. Mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118.

6.7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.

6.8. Gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas.

6.9. Gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.

6.10. Gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, vykdant skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas.

6.11. Išmanyti švietimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pavaduoja skyriaus vedėją jo atostogų, komandiruočių, ligos laikotarpiu.

7.2. Atsako už skyriaus darbo planavimą kartu su skyriaus specialistais.

7.3. Įstatymų nustatyta tvarka vykdo ugdymo įstaigų išorės auditą, vadovų ir mokytojų veiklos priežiūrą įgyvendinant bendrąsias programas, ugdymo planus, analizuoja darbo rezultatus ir pokyčius, numato Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos strategiją.

7.4. Koordinuoja ugdymo įstaigų vadovų ir mokytojų atestaciją, dalyvauja atestacijos komisijų veikloje, vykdo ugdymo įstaigų vadovų teorinio pasirengimo ir praktinės veiklos ekspertizę.

7.5. Rūpinasi vidurinio ir pagrindinio mokymo klausimais rajono bendrojo lavinimo mokyklose.

7.6. Koordinuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą, organizuoja jų priežiūrą, rūpinasi išsilavinimo pažymėjimų blankų ir išsilavinimo pažymėjimų išdavimu, apskaita ir saugojimu.

7.7. Koordinuoja rajono Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklą ir valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimą.

7.8. Koordinuoja Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro veiklą, specialųjį ugdymą rajono ugdymo įstaigose.

7.9. Koordinuoja rajono anglų, vokiečių, rusų (užs.) kalbų ir lietuvių kalbos mokytojų metodinį darbą ir sveikatos priežiūros organizavimą rajono ugdymo įstaigose.

7.10. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, skyriaus vedėjo įsakymų projektus.

7.11. Nustatyta tvarka pagal savo kompetenciję teikia informaciją skyriaus vedėjui ir vykdo kitas vedėjo paskirtas užduotis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2070 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ignalina
Kreiptis: Laisvės a.70, (8386)52960, info@ignalina.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Ignalinos rajono savivaldybės administracija  Teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko
2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. lV-136

TEISĖJO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjams įstatymų ir kitų teisės aktų analizės, taikymo, sisteminimo klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teiktimotyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;
7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;
7.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
7.6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
7.8. vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.


Atlyginimas: 2330 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto apylinkės teismas
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: S. Daukanto g. 8, 846474785, vilma.rute@teismas.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto apylinkės teismas  Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. D1-888

TARŠOS PREVENCIJOS departamento

KLIMATO KAITOS FINANSŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos departamento Klimato kaitos finansų ir projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti klimato kaitos valdymo politiką, rengti klimato kaitos finansų valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir organizuoti jų įgyvendinimą, vykdyti ministerijos administruojamų klimato kaitos finansų apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - klimato kaitos finansų ir projektų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 1 metų darbo patirtį klimato kaitos, viešųjų finansų ar projektų valdymo srityse;

6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

6.4. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius klimato kaitos valdymo politikos ir jos įgyvendinimo, klimato kaitos finansų ir projektų valdymo klausimus;

6.5. turėti bendrą supratimą apie tarptautinę klimato kaitos valdymo politiką ir vystomąjį bendradarbiavimą;

6.6. gebėti dirbti su finansiniais dokumentais ir duomenimis, organizuoti ir vykdyti lėšų apskaitą;

6.7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.8. gebėti rengti teisės aktų ir sutarčių projektus;

6.9. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.10. žinoti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.11. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

7.1. organizuoja, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus klimato kaitos finansų ir projektų valdymo bei Žaliosios investavimo sistemos administravimo srityse, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.2. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ir derina kitų ministerijos padalinių, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su klimato kaitos finansų ir projektų valdymu;

7.3. rengia tarptautinių finansavimo sutarčių projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų perleidimo;

7.4. organizuoja Klimato kaitos specialiosios programos tikslinį lėšų panaudojimą, vykdo šios programos pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia šios programos lėšų naudojimo metines sąmatas ir ataskaitas, vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal šią programą finansuojamų projektų atranką, priežiūrą;

7.5. organizuoja Žaliąją investavimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę;

7.6. organizuoja, dalyvauja rengiant ir rengia ataskaitas Europos Sąjungos ir kitoms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms ar kitiems subjektams Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.7. atlieka projektų paraiškų, pateiktų ministerijai pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo priemones, vertinimą Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ar rengia Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose klimato kaitos finansų ir projektų valdymo klausimais;

7.9. nustatytąja tvarka bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja Aplinkos ministerijai kitose Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.10. pagal vykdomas funkcijas nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei valstybės institucijų pareiškimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus;

7.11. teikia metodinę paramą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms suinteresuotosioms institucijoms Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.12. tvarko ir prižiūri Skyriaus rubrikas ministerijos interneto svetainėje;

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 3090 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Aplinkos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Jakšto g. 4/9, 870663600, d.mejeriene@am.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Aplinkos ministerija  Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRESNYSIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Finansų skyriaus vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 8.


II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau - AVPK) atlikti visas operacijas, kurios yra reikalingos turto apskaitai vesti.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -finansų valdymo ir apskaitos organizavimo užtikrinime.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį finansų valdyme ir apskaitoje;
6.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo"
Papildymas punktu
Telšių aps. VPK viršininko 2012 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 86-V-47
6.4. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis ir taikomąja programa;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, raštvedybos taisykles;
6.6. turėti planavimo, informacijos apibendrinimo gebėjimų.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekiant įgyvendinti Finansų skyriui kelia-mus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų duomenų tvarkymu;
Papildymas punktu
Telšių aps. VPK viršininko 2010 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 86-V-333
7.2. griežtai laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Finansų ministerijos teisės aktų, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įsakymų, AVPK viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, reikalavimų;
7.3. veda ilgalaikio turto apskaitą (pajamuoja, nurašo, skaičiuoja nusidėvėjimą);
7.4. veda trumpalaikio turto apskaitą;
7.5. veda medžiagų ir atsargų apskaitą;
7.6. tvarko apskaitą iki visiškos finansinės atskaitomybės sudarymo, pateikiant žiniaraščius;
7.7. pilnai atsako už teisingą ir teisėtą turto apskaita;
7.8. atlieka eilinę finansinę kontrolę;
7.9. išrašo PVM sąskaitas-faktūras;
Papildymas punktu
Telšių aps. VPK viršininko 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 86-V-152
7.10. suveda į Policijos buhalterinės apskaitos Banko modulį sąskaitas-faktūras;
Papildymas punktu
Telšių aps. VPK viršininko 2011 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 86-V-152
7.11. teikia Finansų skyriaus vedėjui reikalingą informaciją atskaitomybei sudaryti;
7.12. vykdo kitus su AVPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti policijos komisariato strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Finansų skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1980 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Karaliaus Mindaugo g. 1, (8444)72411, gintautas.jauga@policija.lt
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbas statybų aikštelėse Vilniaus m.
Reikalavimai: Atestuotas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aumendos projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860967333, aumendaad@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.19

Atsiliepimai apie UAB "Aumendos projektai"  Betonuotojas

Reikalavimai: Reikalingi betonuotoju brigados ar povieni betonuotojai . Darbas Vilniuja (daugiabutys namas ).

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eko gips"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861026318, info@ekogips.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Eko gips"  Meistras darbui su pakeliamomis grindimis ir terasomis

Pobūdis: Ieškomas meistras darbui su vidaus pakeliamomis grindimis, bei lauko terasomis.
Reikalavimai: Minimali patirtis statybų srityje.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Decorum concept group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų g. 13, 868267670, office@dcg.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Decorum concept group"  Apskaitininkė-sąmatininkė

Pobūdis: Statybinės - santechninės įmonės apskaitos tvarkymas ir sąmatų skaičiavimas su sąmatine programa. Dokumentų ruošimas, pildymas.
Reikalavimai: Darbas su buhalterine programa "Rivilė" ir sąmatine programa "SES"("Sistela" arba analogiška). Techninis išsilavinimas, brėžinių minimalus skaitymas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninų g. 8-4, 869947778, marius.v@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Produkto pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Gaminių išvystymo proceso koordinavimas;
Klientų poreikių analizavimas ir pasiūlymų ruošimas bei pateikimas;
Duomenų apdorojimas ir dokumentacijos paruošimas;
Užduočių vidiniams vartotojams skyrimas ir rezultatų vertinimas;
Efektyvių santykių su klientais palaikymas.
Reikalavimai: Aukštasis siuvimo (privalumas) arba vadybinis išsilavinimas;
Ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis;
Geros anglų kalbos žinios (būtinumas);
Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Darbo patirtis su Navision sistema privalumas);
Komunikaciniai gebėjimai, operatyvumas ir laiko planavimas;
Atsakingumas, sąžiningumas ir vidinė motyvacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Audimas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 80, 861997327
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie AB "Audimas"  Užsakomosios gamybos koordinatorius (-ė)

Pobūdis: Subrangos siuvimo įmonių Lietuvoje ir Baltarusijoje darbų planavimas, valdymas, koordinavimas, technologinių problemų sprendimas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Pageidautina darbo patirtis tekstilės srityje;
Siuvimo technologijos žinios;
Derybiniai įgūdžiai;
Rusų, anglų kalbų mokėjimas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Komunikabilumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Audimas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 80, 861997327
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie AB "Audimas"  Vyr. buhalteris (-ė)

Pobūdis: •Įmonių apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki finansinių ataskaitų parengimo;
•Mokesčių apskaičiavimas ir deklaracijų rengimas;
•Apskaitos procesų optimizavimas;
•Įmonių grupės apskaitos duomenų analizė;
•Įvairių ataskaitų ruošimas.
Reikalavimai: •3 metų darbo patirtis buhalterijos srityje;
•LR teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą, išmanymas bei iniciatyvus domėjimasis jų naujienomis;
•Tarptautinių apskaitos standartų išmanymas (privalumas);
•Aukštasis išsilavinimas (apskaitos/ finansų/vadybos/ ekonomikos srityje);
•Analitinis mąstymas;
•Atsakingumas, kruopštumas ir geri bendravimo bei darbo organizavimo gebėjimai;
•Rivilės arba Scala apskaitos programos žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tavo finansininkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861133888, info@tavofinansininkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Tavo finansininkas"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: - Prekių išvežiojimas klientams Kauno mieste ir apskrityje;
- Mokamas atlyginimas nuo 1000Lt iki 1400Lt ( +autonuoma).
Reikalavimai: - įdomų ir dinamišką darbą tarptautinėje įmonėje;
- profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
- motyvuojantį atlyginimą bei priedus, priklausančius nuo rezultatų;
- visas socialines garantijas ir darbui reikalingas priemonės.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Inter cars Lietuva, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr. 48, mindaugas.mikelenas@intercars.eu
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Inter cars Lietuva, UAB  Ekspedicijos vadybininkas (ES / LT/ NVS)

Pobūdis: Pilnų arba dalinių krovinių gabenimo organizavimas iš Europos į Lietuvą, pagal poreikį į Rusiją ir kitas NVS šalis;
vežėjų ir verslo klientų paieška, kontaktų užmezgimas, derybos;
nuolatinių ryšių su verslo partneriais ir klientais palaikymas;
Reikalavimai: Darbo patirtis organizuojant krovinių gabenimą tarptautiniais maršrutais;
geras anglų kalbos mokėjimas (rusų k. mokėjimas – privalumas);
greita orientacija ir atsakingas požiūris į darbą;
geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;

Įmonė siūlo:
draugišką darbinę atmosferą sėkmingai veikiančioje įmonėje;
konkurencingą atlyginimą;
nuolatinio profesinio tobulėjimo galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (8~5) 23 45 319, life@celsus.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Lankstymo staklių operatorius

Pobūdis: * Lankstymo staklių valdymas, aptarnavimas bei priežiūra;
* Gaminamų detalių kokybės užtikrinimas;
* Numatyto gamybos plano laikymasis;
* Darbas pamainomis (trys pamainos po 8 val., savaitgaliai laisvi).
Reikalavimai: * geras brėžinių supratimas;
* techninis išsilavinimas;
* atsakingumas, kruopštumas;
* darbo patirtis su programuojamomis staklėmis - privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amalva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 146, 8 641 81072, personalas@amalva.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Amalva"  Prekybos skyriaus vadovas

Pobūdis: • stogo ir fasado dangų pardavimų proceso organizavimas, palaikymas ir kontrolė;
• bendravimas su projektų ir statybinėmis organizacijomis;
• naujų produktų diegimas Lietuvos rinkoje;
• ryšių palaikymas su esamais klientais ir naujų klientų paieška;
• prekių asortimento formavimas.

Apie įmonę:
UAB Vidara įsteigta 1992 m. Marijampolėje. Pagrindinės įmonės veiklos sritys – prekyba statybinėmis medžiagomis ir statybos - restauracijos darbai.
UAB Vidara turi 11 prekybos salonų, kurie įkurti pagrindiniuose šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Panevėžyje, Tauragėje, Jurbarke ir Plungėje. Prekiaujama: stogų ir fasadų dangomis bei jų priedais, stogo saugos ir žaibosaugos elementais, stogo langais, difuzinėmis plėvelėmis, lietaus vandens nuvedimo ir kaminų sistemomis bei apšiltinimo medžiagomis. UAB Vidara atstovauja pasaulinio garso gamintojų prekinius ženklus: RUUKKI, ETERNIT BALTIC, MONIER, ROBEN, TONDACH, VELUX, TYVEK, PAROC, SCHIEDEL.
Reikalavimai: • statybinių medžiagų pardavimų rinkos išmanymas;
• kainų sudarymas ir jų reguliavimas rinkoje;
• imlumas naujovėms, stipri orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, sugebėjimas analizuoti situacijas;
• savarankiškas sprendimų priėmimas;
• gebėjimas vadovauti komandai ir ją motyvuoti;
• geri derybiniai įgūdžiai;
• aukštasis išsilavinimas;
• kompiuterinis raštingumas;
• anglų kalba (raštu ir žodžiu);
• vairuotojo pažymėjimas.
Privalumai:
• analogiška darbo patirtis;
• rusų kalbos žinios.

Įmonė siūlo:
• įdomų ir atsakingą darbą;
• socialines garantijas;
• darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
• įmonės automobilį;
• atlyginimą, priedus bei kitas motyvacines priemones pagal bendrą susitarimą;
• asmeninį tobulėjimą;
• gerą mikroklimatą įmonėje;
• žinių ir kvalifikacijos kėlimą.
Garantuojame:
• Karjeros galimybes.

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Stoties g. 19, 8-655-95506, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  TV reklamos vadybininkas

Pobūdis: -darbas su esamais klientais;
- aktyvi naujų klientų paieška;
- produkcijos pristatymas, pardavimas
- reklamos pardavimo strategijos ir taktikos kūrimas;
-pardavimų planų kūrimas ir įgyvendinimas;
-darbo organizavimas lėšų pritraukimui į įmonę. Televizijos reklaminio laiko pardavimas. Užduotis - garantuoti pajamas reikalingas įmonės plėtrai.
Reikalavimai: -puikūs organizaciniai sugebėjimai;
-puikūs bendravimo įgūdžiai;
-entuziazmas, ambicingumas ir asmeninė motyvacija;
-bendras rinkos išmanymas;
-sėkminga panašaus darbo patirtis;
vairuotojo teisės ;
-užsienio kalbų mokėjimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sport entertainment"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, danute.buhaltere@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Sport entertainment"  Vadybininkas

Pobūdis: Aktyvus gamybos paslaugų pardavimas, naujų klientų/projektų paieška, galimos komandiruotės.
Projektų kontrolė visuose etapuose. Dokumentų projektams paruošimas, jų kontrolė ir suderinimas.
Mes žadame atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų
Reikalavimai: Aukštas išsilavinimas
Nepriekaištingi bendravimo įgūdžiai, derybų įgūdžiai, komunikabilumas.
Briežinių supratimas.
Gebėjimas dirbti savarankiškai, atsakingumas, darbštumas.
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.
Darbo patirtis baldų gamybos įmonėje nemažiau nei 2 metai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltas alksnis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865218590, info@baltasalksnis.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Baltas alksnis"  Vadybininkas

Pobūdis: Užsakymų priėmimas iš verslo klientų.
Parduodamų produktų pristatymas ir pardavimas;
pasiūlymų ir sutarčių rengimas.
Sąskaitų išrašymas..
Sandelio likučių apskaita.
Įmonės pirminių dokumentų tvarkymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (būtų privalumas);
• darbo patirtis prekyboje ar klientų aptarnavimo srityse, telemarketinge;
• orientacija į tikslą;
• mokėjimas bendrauti, įtikinti ir greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją;
• optimizmas, atkaklumas ir komunikabilumas;
• atsakingumas ir savarankiškumas;
• darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
• anglų kalba

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Avesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pramonės 97, terra@gyvunai.lt
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Avesa"  Pardavimo vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Prisijungus prie mūsų komandos patikėsime Jums šias pagrindines funkcijas:
• Naujų klientų paieška ir pardavimai.
• Bendravimas ir ryšių palaikymas su klientais;
• Klientų aptarnavimas, apmokymas telefonu;
• Ryšių su klientais palaikymas;
Reikalavimai: Pagrindiniai reikalavimai:
• 2 metų patirtis pardavimų srityje;
• Labai geras rusų, anglų, lietuvių kalbų mokėjimas;
• Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

Papildomi reikalavimai:
• Transporto rinkos išmanymas;
• Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
• Asmeninės savybės, padedančios išlaikyti gerus santykius su klientais;
• Patikimumas, sąžiningumas, principingumas;
• Aukštasis išsilavinimas;
• Vidinė motyvacija ir noras dirbti bei užsidirbti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kęstučio g. 51-3, 860997961, vadamaitis@trans.eu
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Product engineer

Pobūdis: UAB Sandriff International is a manufacturer of shower enclosures to Nordic markets. We are setting up a new factory in Kaunas, Lithuania. We are now hiring:

Product engineer

Your work consists of:
Designing mechanical parts for shower enclosures
Maintaining electronic product libraries for customer and internal use
Maintaining product assembly instructions
Executing certification tests
Participating in production development
Communication with our customer service officers in technical support issues
Modeling special products
Reikalavimai: We expect you to:

– Speak Lithuanian and English
– Be very precise, thorough, honest and efficient with your work
– Have at least some work experience of mechanical engineering
– Have a degree of B.Sc in engineering or equivalent
– Be familiar with CAD-programs (we use Solidworks and ArchiCAD)
– Experience with GDL is a plus

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sandriff international"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 7a, sandriff.international@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Sandriff international"  Kirpėjas(-a)

Pobūdis: Plataus profilio kirpėjas(-a), dirbti grožio salone "EVA", pagal verslo lidijimą.
Reikalavimai: Turėti kirpėjų mokyklos ar kursų baigimo pažymėjimą. Mokėti savarankiškai kirpti, daryti šukuosenas, dažyti plaukus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Verslo liudijimas Nr.KK765268-1
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 19, 8 685 78 567, grigaliunaiteaudrone@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie Verslo liudijimas Nr.KK765268-1  PHP programuotojas

Pobūdis: Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse Novaturas ieško PHP programuotojų.

Turime po kelias vietas junior programuotojams, bei senior programuotojams. Atlyginimas pagal kompetencijas.
Reikalavimai: PHP programavimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novaturas"
Miestas: Kaunas, vilnius
Kreiptis: matas@novaturas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Novaturas"  Nekilnojamojo turto agentas(-ė)

Pobūdis: - tarpininkavimas parduodant-perkant nekilnojamąjį turtą;
- NT rinkos analizė;
- klientų paieška;
- bendravimas su klientais, jų konsultavimas NT klausimais;
- dokumentacijos tvarkymas, komercinių pasiūlymų ir sutarčių ruošimas.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui:
- komunikabilumas;
- geros lietuvių kalbos žinios;
- gebėjimas sklandžiai ir įtaigiai dėstyti savo mintis;
kompiuterinis raštingumas;
- vairuotojo B kategorijos pažymėjimas;
- nuosavas automobilis.
Privalumai:
aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
- reprezentatyvi išvaizda;
- gebėjimas bendrauti rusų ar anglų kalbomis;
- pardavimų įgūdžiai.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A Graužinio agentūra "Jauki pastogė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Kretingos 11, 8 655 24 109, arminasgrauzinis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie A Graužinio agentūra "Jauki pastogė"  Vadybininkė (-as)

Pobūdis: - Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas telefonų;
- Naujų klientų paieška, komercinių pasiūlymų rengimas;
- Santykių palaikymas su esamais klientais
- Ataskaitų rengimas;
Reikalavimai: - Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas
- Bent vienerių metų sėkminga darbo patirtis pardavimų srityje (privalumas),
- Komunikabilumas, iniciatyvumas, orientaciją į rezulta;
- CV su nuotrauka siųsti el.paštų;

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Coloreta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės, 861151201, michail@ecoprintas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Coloreta"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Važiuoklės remonto darbai;
ratų montavimas,balansavimas;
alyvų, filtrų keitimas;
kiti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbai.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atsakomybė už atliktą darbą, punktualumas, noras užsidirbti. Jei trūksta patirties, galime apmokyti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linavėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g., 861529000, auto@linaveja.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Linavėja"  Tiesioginių pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Skubiai reikalingas aktyvių pardavimų vadybininkas(-ė) tiesioginiam darbui su klientais viename didžiausių žaidimų kambarių.
Reikalavimai: Reprezentatyvi išvaizda,gebėjimas parduoti. Patirtis pardavimuose-privalumas.
Mes siūlome solidų atlyginimą, priklausantį nuo rezultatų, jauną kolektyvą, įvertinimą ir karjeros galimybes esant geram rezultatui.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Irmeza"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 862638188
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Irmeza"  Suvirintojui

Reikalavimai: Reikalavimai:
atitinkamas išsilavinimas ir patirtis, gebėjimas skaityti brėžinius, mokėjimas virinti tiek nerūdijantį plieną, tiek spalvotąjį metalą, darbštumas, sąžiningumas.
Siūlome:
socialines garantijas, darbo vietą su darbui reikalingomis priemonėmis.
Siųskite savo CV: uabvesera@gmail.com.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vesera"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 869830848, uabvesera@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Vesera"  NT pardavimo vadybininkas

Pobūdis: Nekilnojamojo turto įmonė "WestHaus” plečia savo veiklą ir ieško nekilnojamojo turto pardavimo vadybininko/-ės.
Darbo pobūdis:
Nekilnojamojo turto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Aktyvus nekilnojamojo turto objektų pardavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, darbštumas, sąžiningumas, tikslo siekimas, stipri vidinė motyvacija, derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.
Patirtis pardavimuose- privalumas.

Įmonė siūlo:
Darbo vietą biure;
Draugišką darbuotojų kolektyvą;
Palankų darbo grafiką;
Nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą. Galimybė užsidirbti – neribota.

Neturinčius patirties apmokome.

CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt. Tel. 8670 23433 . Bokštų g. 8, Klaipėda. www.westhaus.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pajūrio horizontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Bokštų, 867021272, info@westhaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Pajūrio horizontas"  Turto skaičiuotojas

Pobūdis: Tai darbas, kurio metu reiktų surašyti įmonės turtą. Kiekvienam daiktui reiktų suteikti naują kodą ir pridėti aprašymą.
Reikalavimai: 1. Galimybė dirbti pilną darbo dieną.
2. Vairuotojo pažymėjimas.(neprivaloma)
3. Atsakingumas.
4. Greita orientacija.
5. Komunikabilumas.
6. Sąžiningumas.


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prekių apskaita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: info@prekiuapskaita.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Prekių apskaita"  Ekspedicijos vadybininkas (-ė)

Pobūdis: -Aktyvi krovinių ir vežėjų paieška;
-Sutarčių sudarymas;
-Transporto/krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas;
-Iškilusių problemų sprendimas;
Reikalavimai: Darbo patirtis nemažesnė nei metai,
rusų/ anglų kalbų mokėjimas būtinas,
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Gebėjimas planuoti, organizuoti bei kontroliuoti pervežimo procesus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Avima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868623256, avima.ekspedicija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Avima"  Automobilių plovėjai

Pobūdis: Automobilių plovimas ir valymas, automobilių salonų valymas
Reikalavimai: Komunikabilumas, turėti vairuotojo pažymėjimą

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldvima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Šiaurės pr,, 865647997, aldvima@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Aldvima"  Tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas (-a)

Pobūdis: • sunkiasvorių krovininių automobilių vairavimas.
Reikalavimai: • ne mažiau kaip 2 metų patirtis vairuojant puspriekabę ar priekabą;
• medicininė pažyma apie tinkamumą dirbti vairuotoju;
• CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
• darbštumas, pareigingumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos 21, 8 616 16796, hr@cargogo.eu
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Buhalteris

Pobūdis: Finansinių dokumentų apskaita. Darbo užmokesčio skaičiavimas, deklaracijų rengimas.
Reikalavimai: Išsilavinimas finansų, ekonomikos, buhalterijos srityje.
Gebėjimas dirbti Navision, Alga 2000 programonis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kortas"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Kepyklos g., (8 315) 35665, lina@kortas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Kortas"  Autošaltkalvis

Pobūdis: AUTOMOBILIŲ REMONTAS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS
Reikalavimai: SUGEBĖTI SAVARANKIŠKAI ATLIKTI REMONTO DARBUS.VAŽIUOKLĖS IR STABDŽIŲ REM.PASKIRSTYMO DIRŽŲ KEITIMAS.RATŲ MONTAVIMAS BALANSAVIMAS,DUSLINTUVŲ SUVIRINIMAS IR KEITIMAS ir kita

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoexpert LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 8 698 56005
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Autoexpert LT"  Transporto vadybininkė (-as)

Pobūdis: -Eksporto bei importo krovinių vežimo organizavimas;
- Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė;
- ryšių su esamais klientais palaikymas.
Reikalavimai: - aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (gali būti studentas);
- geros anglų kalbos žinios;
- puikūs bendravimo bei derybiniai įgūdžiai, greita orientacija;
-aktyvumas,organizuotumas,komunikabilumas.

Privalumai:
- patirtis transporto ir logistikos srityje;
-lenkų, rusų, kalbos žynios;


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Akoritus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimug. 69, 865858158, info@akoritus.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Akoritus"  Stalius-dailidė

Pobūdis: - Medžio gaminių gamyba;
- Perspektyvinių gaminių surinkimas;
- Galutinio produkto surinkimas, apsiuvimas;
- Kiti pagalbiniai darbai;
Reikalavimai: Reikalavimai
- ne mažiau nei 1 metų darbo patirtis;
- šaltkalvio darbo patirtis - privalumas;
- atsakingumas, darbštumas;
- sugebėjimas dirbti komandoje;
- be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus raj., pagirių sen., 861403233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Autoserviso gamybos vadovas

Pobūdis: Autoservisui reikalingas autoserviso gamybos vadovas, mokantis planuotis darbą ir siekti aukštų rezultatų. Automobilių remonto patirtis privaloma. Darbą draugiškame kolektyve ir daug darbo garantuojame. Skambinkite 8-656-01530

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Autošaltkalvis (-ė)

Pobūdis: Autoservisas siūlo darbą autošaltkalviui turinčiam patirties. Draugišką kolektyvą ir daug darbo garantuojame. Skambinkite 8-656-01530

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Automeistras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Birutės g. 14, 865601530, info@automeistras.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Automeistras"  Mūrininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi mūrininkai

Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Betonuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi betonuotojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Įvairaus profilio statybininkai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi įvairaus profilio statybininkai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Suvirintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi suvirintojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Santechnikai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi santechnikai, santechnikai-suvirintojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Dažytojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje su savo įrankiais reikalingi dažytojai - dažymas ir glaistymas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Vedintojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalingi vedintojai
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  GKP montuotojai

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje reikalinga GKP montuotojai - gipso kartono montavimas, didelis darbų frontas , - atlyginimas sutartinis.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Elektrikai

Pobūdis: Statybos įmonei reikalingi elektrikai (gali būti brigada), atlyginimas 100 Lt į dieną.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti.
Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Projekto vadovas (atestuotas)

Pobūdis: Statybos įmonei Vilniuje, reikalingas atestuotas projekto vadovas, visapusiškas ar dalies projekto valdymas (eigos planavimas, priežiūra, kontrolė),optimalus laiko, resursų suplanavimas, kontrolė
Reikalavimai: - Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- Kvalifikacijos atestatas;
- atsakingumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, reiklumas, orientacija į rezultatą;
- statybos ir projektavimo procesų išmanymas;
- gebėjimas planuoti užimtumą, laiką;

Gyvenimo aprašymus siųsti el.p.
Informuosime tik tinkamus kandidatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Construction ace"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: konstruction.ace@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Construction ace"  Projektų vadovas

Pobūdis: Atsakyti už savailaikį projektų vykdymą pagal užsakovo nustatytus reikalavimus, bendradarbiauti su užsakovais surenkant/derinant informaciją projektų įvykdymui.
Reikalavimai: Anglų ir rusų kalbos žinios, organizuotumas, komunikabilumas. Darbo patirtis- privalumas.

Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Iremas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Tinklų g. 25e, 8-45-581307, 8-699 64470, panevezys@iremas.lt
Skelbimo data: 2014.11.17

Atsiliepimai apie UAB "Iremas"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Pakuotės ir jos gaminių pardavimas.
Reikalavimai: Patirtis pardavimuose, komunikabilumas, noras dirbti ir tobulėti.
B kategorija.
Privalumas - nuosavas automobilis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pakuotės centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: E. Šimkūnaitės, 8 687 96155, edmundas@pakuotescentras.lt
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Pakuotės centras"  Skardininkas

Pobūdis: Dirbti su staklemis gaminant fasonines detales kaminu ideklams. Alkunes, trisakius, stogelius, dumtraukius ir t.t.
Reikalavimai: Pareigingumas
Darbo ismanymas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promeka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864122333
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Promeka"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: REIKALINGA PROFESIONALI PARDAVĖJA - KONSULTANTĖ KAUNE PREKYBOS MIESTELYJE URMAS.DIRBTI PRABANGIŲ MOTERIŠKŲ RŪBŲ SALONE.
DARBAS 6 DIENAS PER SAVAITE,SLENKANČIŲ GRAFIKU.
BŪTINA ŠIO DARBO PATIRTIS
PRISISTATYMĄ SU FOTO SIUSTI el/p
tm.legada@yahoo.lt
Reikalavimai: BŪTINA ŠIO DARBO PATIRTIS

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Legada"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės 16, tm.legada@yahoo.lt
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie UAB "Legada"  Operatorius įrengimų

Pobūdis: -Darbas viena pamaina;
-Gamybos linijos aptarnavimas, priežiūra ir derinimas;
-Gaminamos produkcijos kokybės užtikrinimas ir kontrolė;
Reikalavimai: -Atsakingumas;
-Kruopštumas;
-Greita orientacija;

PRIVALUMAI

-Panašaus darbo patirtis;
-Techninis išsilavinimas;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir automobilis; (įmonė yra Ilgakiemio k.)

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldoga"
Miestas: Ilgakiemis
Kreiptis: Technikos g. 13, 861568786
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Saldoga"  Maisto paruošėjas

Pobūdis: • maisto patiekalų gamyba;
• gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas;
• klientų aptarnavimas/užsakymų priėmimas;
• darbas komandoje
Reikalavimai: • sveikatos, higienos ir sanitarijos reikalavimų išmanymas;
• komunikabilumas;
• atsakingumas;
• orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujoji Meksika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@tacomexicano.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji Meksika"  Virėjas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• maisto patiekalų gamyba;
• gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas;
• klientų aptarnavimas/užsakymų priėmimas;
• darbas komandoje.
Reikalavimai: • sveikatos, higienos ir sanitarijos reikalavimų išmanymas;
• maisto gamybos proceso išmanymas (virėjo pozicijai);
• komunikabilumas;
• atsakingumas;
• orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujoji Meksika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@tacomexicano.lt
Skelbimo data: 2014.11.15

Atsiliepimai apie UAB "Naujoji Meksika"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Pilnas įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas.
Reikalavimai: Aukštasis buhalterinis išsilavinimas, vyr. buhalterio patirtis, patirtis Rivilės programa.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo ir apskaitos konsultantai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ratnyčios g. 58-108, 861003200, sonata@versloapskaita.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Verslo ir apskaitos konsultantai"  Buhalterė / -is

Pobūdis: - keletos įmonių buhalterinės apskaitos vedimas nuo pirminių dokumentų iki FA;
- pilna darbo diena;
- ataskaitų ruošimas ir teikimas valstybinėms institucijoms;
- darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas.
Reikalavimai: - aukštasis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas;
- 3 metai buhalterio darbo patirtis;
- LR istatymų susijusių su Buhalterine apskaita išmanymas;
- buhalterinės apskaitos programos AGNUM išmanymas;
- puikūs analitiniai ir organizacinai sugebëjimai;
- pageidautina rusų kalbos žinios;
- vairuotojo pažymëjimas būtinas;
- kruopštumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OVO finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 861880232, karjera@ovofinance.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "OVO finance"  Aukštalipys

Pobūdis: Įmonė "Alpinistiniai statybos darbai" ieško aukštalipių medžių genėjimui ir pjovimui, kitiems statybos - remonto darbams. Teirautis tel. 868735345 arba
e-paštu alpinistiniai.darbai@gmail.com
Reikalavimai: Ištvermingumas, fizinis pasiruošimas, darbštumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Sauliaus Viliaus įmonė "Alpinistiniai statybos darbai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sėlių g., 868735345, alpinistiniai.darbai@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie Sauliaus Viliaus įmonė "Alpinistiniai statybos darbai"  Virėjas (-a)

Pobūdis: Restorano maisto gaminimas
Reikalavimai: Profesinis išsilavinimas
Patirtis visuomeninio maitinimo srityje ne mažiau 1 metų
Maisto gaminimas pagal technologines korteles
Gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai
Rimtas požiūris į darbą, pareigingumas
Aktyvumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Balrena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jadvygiškių g. 2c, 865573344, virtuve.vilnius@hbh.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Balrena"  Vadybininkas

Pobūdis: IT marketingo įmonė "AKTIJUS" ieško vadybininkės (-o).
sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Komunikabilumas, atsakingumas, kruopštumas, kompiuterinis raštingumas, mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją.

Įmonė siūlo: atsakingą ir dinamišką darbą, konkurencingą atlyginimą, priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų, geras darbo sąlygas, visas socialines garantijas ir karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Vadybininkas (-ė) Klaipėdoje" siųsti el. paštu info@altijus.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Altijus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Centras, 8-606-761-66, info@altijus.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie IĮ "Altijus"  Stilistas (-ė)/konsultantas (-ė)

Pobūdis: Friends & Frames optikai ieškome tavęs - mados mylėtojo (-s), pastebinčio (-s) grožį aprangoje, aksesuaruose, interjere ir smulkiuose dalykuose! Jei domiesi mada ar pats (-i) mėgsti kurti gražius dalykus, o savo pozityvumu ir pasitikėjimu gali padrąsinti pirkėjus būti gražiais ir madingais, parašyk mums darbas@fr2.lt ir papasakok apie save. Pakalbėti plačiau apie darbo pobūdį ir tave būtų smagu susitikimo metu.
Reikalavimai: Būtų puiku, jei laiške pasidalintum, kas tau gražu (galbūt domiesi rūbų ar aksesuarų madomis, interjero tendencijomis, pats (-i) mėgsti fotografuoti ir/ar saugoti gražias fotografijas pintereste).

Darbas galimas pilnu ar pusė etato, taip pat galima derinti su studijomis.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innco"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 4, darbas@fr2.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Innco"  Stalius-dailidė, apdailininkas

Pobūdis: įvairūs stalių, apdailininkų darbai objektuose
Reikalavimai: Savo darbo išmanymas, pareigingumas, noras dirbti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos apdaila"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 66, 861021325, klaipedos.apdaila@takas.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos apdaila"  Projektuotojas (elektrotechnika) kaune, vilniuje ir klaipėdoje

Pobūdis: •elektrotechnikos ir/ar "silpnų srovių" projekto dalių rengimas, projektavimas;
•kabelių ir oro linijų 0,4-10 kV projektavimas;
•projektinės dokumentacijos ruošimas ir tinkamas įforminimas;
•projektų derinimas.
Reikalavimai: •aukštasis elektros inžinerinis išsilavinimas;
•analogiško darbo patirtis 1 metai;
•geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•kruopštumas, pareigingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Žilinskio ir ko UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 31, 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie A. Žilinskio ir ko UAB  Komercijos vadybininkas (elektrotechnika ir automatika) kaune arba vilniuje

Pobūdis: •elektrotechnikos ir automatikos srities produkcijos pardavimai Lietuvos ir užsienio rinkose (B2B viešieji konkursai);
•efektyvus bendravimas su esamais klientais, jų aptarnavimas ir nuolatinių santykių su jais palaikymas;
•naujų klientų paieška;
•derybų vedimas;
•projektų ir planų vykdymas ir ataskaitų pateikimas vadovybei.
•klientų poreikių analizė, produktų parinkimas, jų paieška.
Reikalavimai: •elektrotechnikos produktų pardavimų patirtis ne mažiau 1 m.;
•aukštasis techninės pakraipos išsilavinimas (elektrotechnikos, automatikos srities išsilavinimas būtų privalumas);
•geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (Microsoft Office paketas);
•geros anglų ir rusų kalbos žinios;
•gebėjimas ir vidinė motyvacija dirbti savarankiškai;
•iniciatyvumas, aktyvumas, puikūs organizaciniai ir bendravimo įgūdžiai;
•vairuotojo pažymėjimas ir automobilis.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elprofus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 31, 861480151, ligita.m@zilinskis.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Elprofus"  Žemės ūkio specialistas

Pobūdis: Darbas su technika, galvijų priežiūra ir kt. ūkio darbai.
Reikalavimai: Atsakingumas, punktualumas, darbštumas, gebėjimas greitai mokytis.
Patirtis žemės ūkyje - privalumas.
Reikalingas ilgalaikis darbuotojas.
Yra galimybė apgyvendinti atskirame name (gali būti su šeima).

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: S. Andruškos ūkis
Miestas: Plungė
Kreiptis: Kantaučiai, 868279788, sandruska49@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie S. Andruškos ūkis  Eksporto vadybininko

Pobūdis: Darbas su medienos gaminiais (lentos, rastai) ekporto organizavimas i Indija, UAE, Kinija
Reikalavimai: Anglu, Rusu kalbos. Prekybine patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltfirewood"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareiviu, 8 683 16153, info@ltfirewood.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Ltfirewood"  Vairuotojas

Pobūdis: Transporto imonei reikalingas mikroautobuso vairuotojas kelionėms į Angliją.
Reikalavimai: Darbo patirtis. Privalumas DE kategorija, užsienio kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekspres travel"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr., 864887799, nr1autonuoma@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekspres travel"  Konstruktorius

Pobūdis: Užsienio kapitalo siuvimo įmonei reikalingas konstruktorius turintis patirtį darbui su Gerber konstravimo programa.
Anglu kalba – būtina.
Siusti CV el paštu: lanika@lanika.lt

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "La-Nika Baltic Ltd."
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 55, 8-5 270 55 17
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "La-Nika Baltic Ltd."  Skambučių centro operatorius(-ė) (rusų kalba)

Pobūdis: Bendravimas su klientais;
Pagalba bei konsultavimas, renkantis prekes;
Namų apyvokos prekių pardavimas telefonu (Rusijos rinka, jau pirkę pas mus klientai);
Darbas su duomenų baze (duombazės tvarkymas).

Общение с клиентами;
Помощь в выборе товара и консультации по товару;
Телефонные продажи товаров для дома (на Российский рынок, уже активным клиентам);
Работа с базой данных (приведение базы в порядок).


Mes jums siūlome:

• Socialines garantijas;
• Lankstų grafiką – 7 darbo valandos per dieną;
• Įdomų ir perspektyvų darbą;
• Karjeros galimybes Lietuvoje ir užsienio filialose;
• Nemokamus mokymus.

• Социальные гарантии;
• Гибкий график – 7 часов в день;
• Интересную и перспективную работу;
• Возможность карьерного роста, как в Литве, так и в подразделениях компании за рубежом;
• Бесплатное обучение.
Atlyginimas:

800 - 8000 Lt (atskaičiavus mokesčius)
Reikalavimai: • Gera rusų kalba (žodžiu);
• Sugebėjimas siekti užsibrėžtų tikslų;
• Užsispyrimas, pozityvus mastymas;
• Darbas kompiuteriu (bazinės žinios);
• Noras dirbti ir užsidirbti;
• Noras mokytis ir tobulėti.

• Хороший разговорный русский;
• Умение достигать поставленных целей;
• Упорство, позитивный настрой;
• Работа на компьютере (базовые знания);
• Желание работать и зарабатывать;
• Желание учиться и развиваться.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Studio moderna"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių 9, 8 616 58 262, mentors.lt.ru@studio-moderna.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Studio moderna"  IT specialistas

Pobūdis: • Įmonės programinės įrangos diegimas, derinimas, testavimas;
• Problemų identifikavimas, sprendimų paieška;
• Klientų konsultavimas IT klausimais;
• Įmonių kompiuterinės technikos, tinklo priežiūra;
• Klaidų registravimas;
• Dalyvavimas įvairiuose projektuose;
• Dokumentacijos rengimas;
Reikalavimai: • Elektronikos žinios;
• Patirtis su kompiuteriais, kompiuterinėmis sistemomis (MS Windows, MS Office diegimas);
• Tinklo struktūros žinios;
• Greitas susigaudymas kompiuterinėse programose;
• Rusų bei Anglų kalbos žinios;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "nSoft"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 88a, 865510655, cv@nsoft.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "nSoft"  Technologas metalo apdirbimui

Pobūdis: Metalo apdirbimo proceso tobulinimas ir optimizavimas;
optimalaus darbo režimo organizavimas ir palaikymas visose gamybos grandies technologinėse operacijose;
bendravimas su subrangovais;
techninės technologinės dokumentacijos ruošimas;
gamybos procesų priežiūra;
įrankių paruošimas.
UAB Vidara įsteigta 1992 m. Marijampolėje. Pagrindinės įmonės veiklos sritys – prekyba statybinėmis medžiagomis ir statybos - restauracijos darbai. Prekiaujama: stogų ir fasadų dangomis bei jų priedais, stogo saugos ir žaibosaugos elementais, stogo langais, difuzinėmis plėvelėmis, lietaus vandens nuvedimo ir kaminų sistemomis bei apšiltinimo medžiagomis.UAB Vidara atstovauja pasaulinio garso gamintojų prekinius ženklus: RUUKKI, ETERNIT BALTIC, MONIER, ROBEN, TONDACH, VELUX, TYVEK, PAROC, SCHIEDEL.
Lankstiniai:
Sudėtingiausių konfigūracijų vienetiniai skardos lankstiniai /ilgis iki 4 m/ gaminami kompiuterizuotomis aukštų techninių parametrų lankstymo staklėmis trijuose gamybos cechuose: Vilniuje, Klaipėdoje ir Marijampolėje.
Įmonė Siūlo:
• Darbo rezultatus atitinkantį darbo užmokestį;
• Socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas;
• Mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
• Karjeros galimybes (galimybė ateityje tapti naujos gamybos vadovu).
Reikalavimai: • Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
• Geras metalų apdirbimo technologijos bei metalo apdirbimo būdų išmanymas;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Organizaciniai sugebėjimai;
• Sugebėjimas dirbti savarankiškai, orientuotis į rezultatą.

Privalumai:
Patirtis metalo apdirbimo srityje.

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, 8-686-62258, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Prekių atrinkėjas (-a)

Reikalavimai: Darbas šaldytos produkcijos sandėlyje. Prekių išdėliojimas ant palečių su planšetiniu kompiuteriu.

Darbo laikas: 5 darbo dienos per savaitę slenkančiu grafiku (galimi darbo laiko variantai: 8:00-17:00 arba 11:00-20:00).

• Nuolatinį darbą šaunioje, jaunatviškoje komandoje;
• Stabilų ir laiku mokamą atlyginimą bei visas socialines garantijas;
• Patrauklų motyvacinį paketą;
• Puikias darbo sąlygas;
• Karjeros perspektyvas bei profesinio tobulėjimo galimybes;
• Aprūpinimą šiltais darbo rūbais ir avalyne;
• Kava ir arbata nemokamai;
• Vaisių diena;
• Galimybę į darbą vykti įmonės transportu arba gauti kompensaciją už atvykimą viešuoju transportu.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nordnet"
Miestas: Garliava
Kreiptis: 861823393, lina.stagniunaite@nnl.lt
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Nordnet"  Bendrastatybinių darbų sąmatininkas (-ė)

Pobūdis: Sąmatų sudarymas , jų tikrinimas
Konkursinių pasiūlymų rengimas
Techninių klausimų derinimas su užsakovais ir subrangovais;
Atliktų darbų aktų ruošimas;
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinierinis išsilavinimas;
Darbo patirtis ne mažiau kaip 5 metai bendrastatybinių darbų srityje;
Statybos procesų išmanymas;
Mokėti dirbti SISTELA arba ASTERA;

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo rizikos valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Nemenčinės pl. 43a, 868480775, info.vrvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Verslo rizikos valdymas"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas sunkvežimio vairuotojui

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tomadas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr., 860337924
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Tomadas"  Buhalteris

Pobūdis: Apskaitos vykdymas;
ataskaitų rengimas;
dokumentų rengimas ir tvarkymas; finansinių operacijų tvarkymas.
įmonės rodiklių analizė, biudžeto formavimas, ataskaitų vadovybei rengimas ir kt.
Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas; apskaitos standartų ir LR aktų, reglamentuojančių apskaitą, mokesčius, įmonių veiklą išmanymas;
statybos įmonių apskaitos išmanymas (privalumas);
geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Autosaltkalvis

Pobūdis: Lengvuju automobiliu aptarnavimas ir remontas
Reikalavimai: Pakababos ir stabzdziu sistemos ismanymas
Variklio ismanymas
Darbas su diagnostine iranga

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "R2L"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniskiu, 868740977, Algirdas@r2l.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "R2L"  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių diegimas ( vaizdo stebėjimo sistemos, apsaugos, priešgaisrinės signalizacijos, multimedia, kompiuteriniai tinklai).


Darbas su elektriniais ir mechaniniais prietaisais, magistralių, kanalų kabeliams komutacinės įrangos montavimas. Darbas su 230V elektrine įtampa.
Reikalavimai: -Panašaus darbo patirtis;
-Kruopštumas;
-Sanarankiškumas;
-Pareigingumas;

Mes siūlome:
-Draugišką kolektyvą;
-Dinamišką darbą;
-Nuo rezultatų priklausantį atlygį;
-Socialines garantijas;Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.vileišio g. 6d, 869949992, info@itst.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "IT sistemos"  Padavėjas

Pobūdis: Galima dirbti 9-18 h.
Reikalavimai: Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos, 865013083, inga@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Sąmatininkas

Pobūdis: - Sąmatų sudarymas;
- Konkursinių pasiūlymų rengimas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais, subrangovais;
- Atliktų darbų aktų ruošimas;
- Projektinės dokumentacijos analizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas;
• Sąmatininko darbo patirtis mažiausiai 4 metai bendrastatybinių darbų srityje;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Mokėti dirbti su sąmatinėmis programomis "Sistela".

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 865566545, info@architeliostatyba.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Ieškoti transporto kroviniams atsivežti. Darbas su vežėjais muitine, bei tiekėjais. Atskirų prekių grupių užsakymas. Transporto maršrutų priežiūra įmonės viduje.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas. Panašaus darbo patirtis. Anglų,rusų kalbos. Lenkų kalba būtų privalumas.
Kominikabilumas, gebėjimas spręsti problemas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4a, 867253438, egidijus@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Gamybos vadovas (ė) - technologas (-ė)

Pobūdis: Gamybinių padalinių darbuotojų darbo priežiūra, kontrolė. Žaliavų užsakymas, bendravimas su tiekėjais. Apskaitos ir RVSVTsistemos principų išmanymas ir jų laikymasis. Sugebėjimas dirbti komandoje ir vadovauti darbuotojams.Aptarnavimo kokybės ir spartos užtikrinimas.
Virtuvės pamainos darbo organizavimas
SU PATIRTIMI
Reikalavimai: Darbo patirtis maitinimo srityje
Technologinių, gamybinių procesų išmanymas
Gebėjimas dirbti savarankiškai
Sąžiningumas
Nuosavas automobilis
Geri bendravimo įgūdžiai
Technologinių kortelių sudarymo proceso išmanymas

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3290 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ašigalis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ašigalio g. 1 b, 869802392, info.asigalis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Ašigalis"  Inventorizacijų vadovas

Pobūdis: -vadovavimas inventorizacijai
- komandos darbų paskirstymas
-bendravimas su įmonių direktoriais ir vadovais
- darbas su specialia įranga ir programa
- grafikų derinimas su klientais
- dažniausiai naktinis darbas
- grafikas toks, kurį susiderini pats, nuo to priklauso atlyginimas
Reikalavimai: - gilios kompiuterinio raštingumo žinios
- atsakingumas, kruopštumas
- vadovavimo patirtis
- sugebėjimas spręsti problemas greitai ir efektyviai
- komunikabilumas
- sugebėjimas efektyviai planuoti laiką
- greitas žinių įsisavinimas
- nuosavas automobilis

Mes siūlome:
- nemokamus apmokymus
- visą reikiamą įrangą darbui atlikti

Siųskite CV nurodytu el.paštu, atrinktus kandidatus informuosime

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Prekių apskaita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: uabprekiuapskaita@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Prekių apskaita"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: VW, Audi, Seat, Škoda automobilių remontas.
Mūsų atliekami darbai:
Variklių elektrinės dalies remontas;
Variklių mechaninės dalies remontas;
Pagrindinių (paskirstymo), juostinių diržų keitimas;
Važiuoklių remontas;
Kuro sistemos remontas;
Tepalų keitimas varikliuose, pavarų dėžėse, reduktoriuose;
Cilindrų sandarumo matavimas;
Dyzelinių automobilių kuro siurblių ("degimo kampo”) reguliavimas;
Sankabų keitimas; Stabdžių skysčio drėgnumo matavimas;
Aušinimo sistemos diagnostika, remontas, skysčio užšalimo temperatūros matavimas;
Stabdžių mechaninės ir elektrinės dalies remontas;
Reikalavimai: Ieškome darbuotojo, mėgstančio savo darbą, netinginčio domėtis naujovėmis ir norinčio tobulėti. Galime apmokyti ir padėti tobulėti. Visada bendru susitarimu pasirenkame atliekamus darbus. Siekiame kokybiškų rezultatų darbuotojus specializuodami atskirose srityse. Svarbiausia - atliekamo darbo kokybė!
Dirbdami pas mus gaunate:
#visas socialines garantijas
#darbo drabužius(batai, nauji prižiūrimi puskombinezoniai)
#apsaugines darbo priemones
#atskirą įrankių spintelę, pilną įrankių (papildome pagal meistro pageidavimą)
#Atskirą rakinamą drabužių spintelę Darbo laikas 9-18 val. d.d. 1val. pietums Jūsų pasirinktu laiku.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remonto centras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr., 8-37-206767, info@remontocentras.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Remonto centras"  Mechanikos specialistas

Pobūdis: Statybos ir Remonto uždaroji akcinė bendrovė "ALSA" siūlo darbą mechanikos specialistui.

Darbo pobūdis - karjero statybinės technikos priežiūra, gedimų šalinimas.
Darbo vieta - Merešlėnai, Pagirių sen.
Reikalavimai: - techninis išsilavinimas, darbo patirtis mechanikos srityje
- darbų saugos įstatymų žinojimas
- mechanizmų priežiūros norminių aktų reikalavimų išmanymas
- elektrinių bei hidraulinių sistemų išmanymas
- konstrukcijų teorinis ir praktinis išmanymas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2780 lt (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Merešlėnų karjeras, 865092099, info@alsa.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Betonuotojas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- betonavimo darbai, klojinių gamyba ir montavimas.

Reikalavimai:
- betonavimo darbų patirtis;
- brėžinių skaitymas;
- darbas su nivelyru;
- vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- gebėjimas atlikti metalinių konstrukcijų montavimo, suvirinimo darbus.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Apdailininkas

Pobūdis: Apdailininkas Vilniuje
Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- fasadų apdailos darbai (vienasluoksnis tinkavimas);
- vidaus apdaila;
- keraminių plytelių klijavimas.

Reikalavimai:
- Apdailininko darbo patirtis;
- vairuotojo pažymėjimas;
- brėžinių skaitymas.

Privalumai:
- automobilis.

Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Vairuotojas su bokstelio pazymejimu, manipuliatoriaus

Pobūdis: DARBAS STATYBOSE
Reikalavimai: Tureti bokstelio pazymejima,manipuliatoriaus pazymejima,95 koda.,be ZALINGU iprociu.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilungė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kapsu 96b, 867772122
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Vilungė"  Nekilnojamojo turto brokeris (-ė)

Pobūdis: - Nekilnojamojo turto objektų paieška, atranka;
- Tiesioginis bendravimas su esamais ir potencialiais klientais;
- Parduodamo nekilnojamojo turto apžiūros organizavimas;
- Nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma;
- Pasiūlymų koordinavimas klientams;
- Rinkos analizės rengimas.
Reikalavimai: - Puikūs komunikaciniai įgūdžiai;
- Pozityvus požiūris ir noras siekti geriausių rezultatų;
- Patirtis dirbant su NT;
- Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) ir nuosavas automobilis;
- Noras tobulėti nekilnojamojo turto srityje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ibsus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g. 19, 869036154, ibsus@info.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Ibsus"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Naujų klinetų paieška
Klientų bazės kūrimas, pildymas
Darbas su esamais klientais
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti komandoje
Greita reakcija
Užsienio kalbos mokėjimas, bent vienos

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Revena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareiviu g. 19, 860169043, personalas@revena.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Revena"  Valytoja (-as) mobilios brigados

Pobūdis: Patalpų valymas
Reikalavimai: Darbštumas, mandagumas, lankstumas. Privalomas B kategorijos vairotojo pažymejimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciuliavičiaus, 8 671 86001, olga@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Vairuotojai

Pobūdis: Tarptautinių reisų vairuotojas, darbui EUROPOJE
Reikalavimai: • Rekomendacija iš buvusio darbdavio;
• Pavojingų krovinių gabenimo (ADR) pažymėjimas
• Vairuotojo pažymėjimas - Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
• Profesinė kvalifikacija - Krovinių tarptautinių vežimų vairuotojas - ekspeditorius;
• Kalbos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Limoris"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 23, 8 685 56666, vytautas@limoris.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Limoris"  Logistas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas keltuvu ir rankomis;
• Detalių komplektavimas į paletes;
• Gatavos produkcijos ir ruošinių transportavimas įmonės viduje;
• Gaminių pakavimas ir transportavimas įmonės viduje.
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas,
• Krautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Sandėlininkas

Pobūdis: • Prekių iškrovimas ir išdėstymas sandėlyje, jų komplektavimas;
• Sandėlio vadovo pavestų darbų vykdymas;
• Sandėlio tvarkos palaikymas.

Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas,
• Darbo sandėlyje patirtis.

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: • Prekių pakrovimas / iškrovimas;
• Nebaigtų gaminių transportavimas cecho viduje;
• Paimti, sukomplektuoti ir nuvežti tam tikras detales i tam skirta vieta.
Reikalavimai: • Turi išmanyti brėžinius,
• 2 m. patirtis, dirbant autokrautuvo vairuotoju;
• Autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas (bent el. vežimėlio);

Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Inžinierius-programuotojas

Pobūdis: Akmens apdirbimo įmonė ieško CNC staklėms inžinieriaus-programuotojo.
Reikalavimai: Būtina patirtis gamybos srityje skaitmeninio valdymo įrengimais. Darbas gali būti pamaininis. Atlyginimas nuo 2700 Lt, o už gerus darbo rezultatus mokami priedai. Bandomuoju laikotarpiu atlyginimas nuo 2400 Lt. Pasiteirauti galima telefonu +370 37 342545 arba Drobės g. 73, Kaunas. Savo CV siųsti adresu: info@akmi.lt.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AKMI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Drobes, 8 37 342545, info@akmi.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "AKMI"  Pervežimų koordinatorius

Pobūdis: Būsite atsakingi už sklandų vairuotojų darbą komandiruotės metu: planuosite jų išvykimą, planuosite ir kontroliuosite jų darbo ir poilsio rėžimą, administruosite ataskaitas ir padėsite išspręsti iškilusias problemas pervežimų metu.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
Baigtos studijos ir įgytas aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas transporto/logistikos srityje;
Puikus kompiuterinis raštingumas;
Rusų kalbos mokėjimas raštu ir žodžiu (privaloma);
Puikūs bendravimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dvaro g. 1, gobergiškė, klaipėdos r., 864011900, personalas@vlantana.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Transporto vadybininkas, kalbantis anglų kalba

Pobūdis: Klientų paieška ir kontaktų palaikymas su esamais klientais, pervežimo sutarčių sudarymas, krovinių gabenimo kokybės užtikrinimas ir atsiskaitymų už paslaugas kontrolė. Problemų sprendimas pervežimų metu.
Reikalavimai: Taisyklingas anglų kalbos mokėjimas raštu ir žodžiu (privaloma);
Darbo patirtis paslaugų pardavimo srityje;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Orientacija į rezultatą, greitas darbo tempas ir gebėjimas valdyti didelius informacijos srautus vienu metu;
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dvaro g. 1, gobergiškė, klaipėdos r., 864011900, personalas@vlantana.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Sąmatininkas

Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alduva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159a, 869956312, andrius@alduva.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Alduva"  Vairuotojui D,NL,B-->RUS

Pobūdis: Pastovūs reisai D, NL, B --> RUS arba LT--> RUS.

Balti kroviniai, greiti reisai, be prastovų

Važiuojame tiesiai per BY į RUS, visada per namus.

Savalaikis atlyginimas.

Tel.: 868746941
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių (telekomunikacijos, priešgaisrinė, apsauginė, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolė) sistemų montavimas statybos objektuose;
Reikalavimai: Darbo patirtis
Žinoti saugos darbe, elektrosaugos reikalavimus;
Elektrotechninis išsilavinimas.
Mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais;

Privalumas - programavimas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fiat lux"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Fabijoniškių g. 7-72, 868747217, egidijus.d@fiatlux.lt
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Fiat lux"  Vadybininkas-baldų projektuotojas

Pobūdis: Bendravimas su esamais ir naujais klientais;
Nestandartinių korpusinių baldų projektavimas;
Sąmatų skaičiavimas, brėžinių rengimas gamyba.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas;
Analogiško darbo patirtis baldų projektavimo srityje;
Geras kompiuterinis raštingumas;
Vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
Organizuotumas, pozityvus mąstymas, kūrybiškumas.

CV su nuotrauka siųsti el.p. tikobaldai.zivile@gmail.com

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tiko baldai"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 867038839, tikobaldai.zivile@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Tiko baldai"  Traktorininkas - operatorius

Pobūdis: Darbas su ekskavatoriniu krautuvu, teleskopiniu krautuvu, "bobcatu" ir mini ekskavatoriu;
Bendravimas su klientais.
Reikalavimai: Patirtis su kasimo/kėlimo technika; Traktorininko pažymėjimas;
Bendravimo įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas
Miestas: Kaunas, klaipėda
Kreiptis: inesa.minseviciene@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Įvairūs vidaus,išorės apdailos darbai
Reikalavimai: Patiritis,,be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 867121127; 860673000
Skelbimo data: 2014.11.12

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Sandėlininkas-krovėjas

Pobūdis: Darbas logistikos įmonės sandėlyje:

Prekių priėmimas į sandėlį iš siuntėjų;
Prekių išdavimas klientams;
Krovinių patikrinimas, bandažavimas, grupavimas, surinkimas į priekabas;
Prekių pakrovimas ir iškrovimas iš puspriekabių - šaldytuvų
Sandėlio tvarkos ir švaros užtikrinimas;

Darbo vieta- Aleksotas, Kaunas
Reikalavimai: Automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas- būtinas.

Privalumai:
Sandėlininko patirtis
Sunkiasvorių priekabų krovimo patirtis
Rusų kalba
Nuosavas automobilis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2350 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr., 8 37 479400, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Projektų vadovas

Pobūdis: UAB Perspektyvus projektas - verslo konsultacijų įmonė. Darbo vieta - Klaipėda.

Siūlome prisijungti prie UAB "Perspektyvus projektas" kolektyvo Projektų vadovą. Darbo pobūdis:
Paraiškų rengimas finansavimui gauti ES ir kitiems tarptautiniams fondams,
Verslo planų rengimas,
Tiesioginis bendradarbiavimas su klientu, jo poreikių supratimas ir konsultavimas,
Santykių su klientais palaikymas.
Jeigu Jus domina kandidatavimas į šias užimamas pareigas, lauksime Jūsų CV su nuotrauka ir motyvaciniu laišku elektroniniu paštu.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.
Reikalavimai: Patirtis projektų rengimo arba projektų administravimo srityje;
Patirtis rengiant verslo planus;
Aukštasis išsilavinimas ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo srityje;
Taisyklinga lietuvių kalba (raštu ir žodžiu);
Puikios anglų kalbos žinios (projektai rengiami lietuvių ir anglų kalba);
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Puikūs bendravimo ir darbo komandoje įgūdžiai;
Orientacija į rezultatą;
Kruopštumas, atsakingumas ir punktualumas;
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Perspektyvus projektas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Žvejų g. 2 - 405, 865293303, info@perspektyvusprojektas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Perspektyvus projektas"  Prekybos automatų aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Prekybos automatų aptarnavimas, priežiūra, valymas, papildymais produktais.
Reikalavimai: Aukštesnysis techninis išsilavinimas
Komunikabilumas
Atsakingumas
Sąžiningumas
Valstybinė kalba
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija)

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 129d, 8 37 331660, info@vending.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Technologas

Pobūdis: Pobūdis: 11 metų Lietuvoje sėkmingai dirbančiai, bei savo veiklą plečiančiai, chemijos pramonės įmonei reikalingas technologas(-ė). Atlyginimas priklauso nuo kvalifikacijos. Gyvenimo aprašymus siusti į elektroninį paštą.
Reikalavimai: Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas technologijos srityje, sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas, komunikabilumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Topcolor"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries krantinė, darbuotojupaieska2014@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Topcolor"  Oro kondicionierių aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Reikalingas šaldymo mašinų, oro kondicionierių meistras-specialistas darbui su šaldymo mašinomis ir kondicioneiriais. Darbo pobūdis: kondicioneirių priežiūra ir remontas administraciniuose pastatuose.
Reikalavimai: Ne mažesnė kaip 2 metų patirtis kondicionavimo srityje.
Privalumai: šaltininkų asociacijos pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Santjana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gelvonų g. 2, 869885015, jan@santjana.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Santjana"  Automobilių dažytojas

Pobūdis: Reikalingas stropus AUTOMOBILIŲ KĖBULO PARUOŠĖJAS DAŽYMUI – DAŽYTOJAS kėbulų servise Vilniuje, Galgiuose.
Reikalavimai: Būtina ne mažesnė kaip 2 metų analogiško darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 8 612 22824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Tarptautiniai krovinių pervežimai 92m3 bortiniais tentais.
Reikalavimai: Turėti CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą, galiojančią medicininę pažymą (forma Nr. 0931/a ir forma 048/a), 95 kodą (pagal ES direktyvas), būti pareigingam, sąžiningam, atidžiam, turėti supratimą technikoje, mokėti rusų kalbą, be žalingų įpročių, ypač reiso metu. (Vizos RUS, BY, KZ privalumas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerusa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių 64, 868664483, gerusalogistic@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Gerusa"  Transporto/ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: Naujų partnerių paieška ir santykių su esamais palaikymas;
Vežimo užsakymų – sutarčių sudarymas, jų registracija ir kontrolė;
Krovinių ekspedijavimo paslaugų teikimas;
Pervežimo proceso valdymas;
Klientų bei vežėjų duomenų analizė ir kaupimas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Pervežimų rinkos išmanymas;
Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, analizuoti;
Kompiuterinis raštingumas;
Privalumas:
Puikios lietuvių, lenkų, rusų, angų kalbos žinios;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir girėno g. 81, 852164847, info@lttransit.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Santechnikas

Pobūdis: Šildymo, vandentiekio, nuotekų tinklų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis analogiškoje srityje ne mažesnė kaip 2 metai
Geras šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų išmanymas
Kruopštumas
Sąžiningumas
Atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ermasan"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77-307, 8 5 2476 767, info@ermasan.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Ermasan"  Matematikos mokytojas

Pobūdis: Matematikos mokymas. Papildomas arba pagrindinis darbas.
Reikalavimai: Gebėjimas išaiškinti matematikos temas paprastai.
Patirtis mokant įvairaus amžiaus vaikus.
Rezultatyvumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Erudita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 9, 8-607-77738, info@erudita.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Erudita"  Anglų k. mokytojas

Pobūdis: Anglų k. mokymas pagal specialią metodiką. Yra galimybė dirbti pilną/pusę darbo dienos.
Reikalavimai: Nepriekaištinga anglų k.
Universitetinis išsilavinimas, (magistras privalumas).
Noras tobulėti profesinėje srityje.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Erudita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J.jasinskio g. 9, 8-607-77738, info@erudita.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie VšĮ "Erudita"  Apdailininkas

Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 861061366, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Automobilių remontininkas - autošaltkalvis

Pobūdis: Autoservisas užsiima automobilių variklių, važiuoklės, greičių dėžių remontu.
Darbo pobūdis: Remontuoti variklius, važiuoklę, keisti greičių dėžes (greičių dėžių remontas - privalumas) ir viskas kas susiję su automobilio remontu.
Atlyginimas priklauso nuo atliktų darbų: 2000-3500 per mėnesį atskaičius mokesčius.
Reikalavimai: Reikalavimai: Mokėti remontuoti automobilius, keisti - remontuoti variklius, greičių dėžes, važiuoklę, diagnozuoti mechaninius gedimus Turėti patirties šioje darbo srityje, išmanyti savo darbą, dirbti atsakingai, nurodyti ką sugebate ir ko ne. Dirbti atsakingai. išmanyti savo darbą


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VTR vakarų transporto remontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 85a, 867222722
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "VTR vakarų transporto remontas"  Operatorius - supjovėjas

Pobūdis: Darbas su automatinėmis plokščių pjovimo staklėmis "Holzma".

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Cnc operatorius (medžio apdirbimo centro)

Pobūdis: CNC operatorius (medžio apdirbimo staklėmis WEEKE). Staklių techninė priežiūra. Mokėtų dirbti su apdirbimo centro įrankiais.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Laminuotojas

Pobūdis: Darbas su MDF laminavimo staklėmis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g.76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Šaltkalvis-elektrikas

Pobūdis: Darbo pobūdis – technologines įrangos priežiūra ir remontas, įmonės elektros ūkio priežiūra.
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas Valčiūnai

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystes g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Suvirintojas

Reikalavimai: • Suvirintojo kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas;
• Aukštesnysis arba profesinis techninis išsilavinimas;
• Patirtis, virinant nerūdijantį austenitinį plieną MIG/ MAG arba TIG suvirinimo būdais.
Privalumai:
• Gamybinių suvirinimo brėžinių skaitymas;
• Suvirintojo kvalifikacijos sertifikatas austenitiniam nerūdijančiam plienui pagal EN287 standartą;
• Patirtis virinant plonus lakštus, deformacijos kontrolė;
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.11.11

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Kredito tarpininkas

Pobūdis: Darbo procesas:

Gaunate pirminę informaciją iš vadovo apie klientą, kuris domisi dėl paskolos jūsų rajone,
Susiskambinate ir susitariate su klientu susitikimo laiką,
Atvykę pas klientą į namus, suteikiate reikalingą informaciją, patikrinate sistemoje kliento mokumą ir sėkmės atveju suteikiate paskolą,
Kiekvieną savaitę, su klientu sutartu laiku, surenkate įmokas kliento namuose,
Savo rajone rūpinatės įmonės reklama (mėtote skrajutes į pašto dėžutes, kabinate plakatus).
Reikalavimai: Reikalavimai:

gebėjimas kurti ir išlaikyti ilgalaikius santykius su klientais,
gebėjimas savarankiškai organizuoti savo darbą,
noras tobulėti ir mokytis,
užsiregistravimas arba jau veiklos vykdymas pagal individualios veiklos pažymą.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Provident Polska S.A. filialas "Provident finansai"
Miestas: Šakiai, jurbarkas
Kreiptis: 64026351, mindaugas.svilpauskas@provident.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie Provident Polska S.A. filialas "Provident finansai"  Vairuotojai CE kategorija

Pobūdis: Krovinių pervežimas tarptautiniais maršrutais. Darbas su Scania automobiliais. UAB VILIRA- įmonė, ekspedijuojanti krovinius automobiliais.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas CE kategorija;
Noras dirbti, atsakingumas, savarankiškumas;

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867828885, uabvilira@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Vilira"  Tolimųjų reisų vairuotojui

Pobūdis: Darbas LT - EU - LT. Vilkikai su tentinėmis puspriekabėmis
Reikalavimai: Vairuotojo kategorija CE
Noras dirbti
Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Būk matomas, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pravieniškių g 7, 868503700, bukatomas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie Būk matomas, UAB  Tolimųjų reisų vairuotojui

Pobūdis: Darbas vilkikais su tentinėmis puspriekabėmis LT - EU - LT
Reikalavimai: Vairuotojo kategorija CE
Noras dirbti
Atsakingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transhansa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karmėlavos g 18, neveronys, 868711484, transhansa@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Transhansa"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros, vaizdo stebėjimo sistemų, signalizacijos ir kitų tinklų įrengimas
Reikalavimai: Būtina kvalifikacija ir pažymėjimas.

Dėl teisinių reikalavimų negalime priimti teistų asmenų.

Pasitaiko darbo aukštyje.

Prašome susisiekt el. paštu :
laura@aliarmoautomatika.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aliarmo automatika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: laura@aliarmoautomatika.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Aliarmo automatika"  Muitinės tarpininkas (-ė)

Pobūdis: Reikalingas muitinės tarpininko atstovas, deklarantas, kuris mokėtų pildyti dokumentus, tokius kaip - EX, TIR carnet, CMR ir pan. Rusų kalbos mokėjimas bei patirtis tokio pobudžio darbe - PRIVALUMAS. Atlyginimas derinamas bendru susitarimu.
Reikalavimai: Muitinės tarpininko pažymėjimas
Anglų, rusų kalbos
darbas kompiuteriu

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Avima"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868623256, avima.ekspedicija@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Avima"  Vairuotojas ekspeditorius (Europa, Rusija)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Tarptautinis krovinių gabenimas po Europą ir Rusiją.
Reikalavimai: Reikalavimai:
panašaus darbo patirtis;
CE kategorija;
Atsakingumas;
Sąžiningumas;

Savo gyvenimo aprašymą siųskite el.p.: info@solarisbaltic.lt
Išsamesnė informacija tel. 852306053.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solaris Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motoru g. 14, 852306053, info@solarisbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Solaris Baltic"  Elektrokrautuvo vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: Darbas Kirtimų g., Aukštieji Paneriai,

į sandėlį atvykstančių automobilių iškrovimas, pakrovimas elektrokrautuvu bei rankomis;
Reikalavimai: - el. krautuvo vairuotojo teisės;
- pageidautina analogiško darbo patirtis;
- atsakingumas
- gera fizinė sveikata, tvarkingumas, greita orentacija, kruopštumas, atidumas.
- darbas pamainomis (viena savaitė rytinėje pamainoje, antra savaitė vakarinėje).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaisvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.47, 860982294, giedrius@vaisvija.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Vaisvija"  Vairuotojas CE kategorija

Pobūdis: Ieškome vairuotojo turinčių CE kategorija su patirtimi. Pagrindinis darbas konteinerių pervežimas iš Klaipėdos uosto į Baltarusiją, Rusiją. Pageidautina gyvenamoji vieta netoli Rietavo (nes įmonės bazė Rietave ir pačiam darbuotojui gryžti namo būtų kuo patogiau).
Reikalavimai: Butina darbo patirtis į Baltarusiją ar Rusiją. Geras laiku mokamas atlyginimas, bei tvarkingas ir prižiūrimas transportas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: P. Lingės krovinių pervežimo įmonė
Miestas: Rietavas
Kreiptis: Pramonės g. 15, 869879493, petras@pervezimas.com
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie P. Lingės krovinių pervežimo įmonė  Siuvėja (minkštų baldų gamyba)

Pobūdis: Siūlome gerai apmokamą darbą patyrusioms siuvėjoms-technologėms karpyti ir siūti nestandartinių minkštų baldų audinius.
Darbas pilnu etatu (viena, dieninė pamaina).
Reikalavimai: Kruopštumas, sąžiningumas, patirtis dirbant su oda ir baldiniais audiniais

Atlyginimas: 3400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus Ignis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 37069960300, info@domusignis.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Domus Ignis"  Vairuotojas-expeditorius

Pobūdis: Lietuva-Baltarusija.
Europa-Baltarusija

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Panbaltic soliutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91, 861218096, info@go-logistics.eu
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Panbaltic soliutions"  Karštų gėrimų pardavimo automatų priežiūros ir aptarnavimo specialistas

Pobūdis: Karštų gėrimų pardavimo automatų priežiūra, pildymas, valymas, smulkių gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (techninis - privalumas)
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Komunikabilus, atsakingas, sąžiningas
Be žalingų įpročių
Be teistumo

Įmonė siūlo įdomų ir dinamišką darbą, stabilų ir laiku mokamą atlyginimą, priedus už aukštus gamybinius rezultatus, karjeros galimybes, draugišką kolektyvą.

Atlyginimas bandomuoju laikotarpiu 1500 Lt atskaičius mokesčius.
Siųsti CV el. paštu e.vitas@vending.lt, susisieksime tik su tinkančiais kandidatais.

Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pardavimo automatai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 131, 861031336, e.vitas@vending.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Pardavimo automatai"  Vadybininkas

Pobūdis: Konkursinių dokumentų, užklausų rengimas; derybos su klientais ir tiekėjais; sutarčių suderinimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis arba ekonominis išsilavinimas, rusų, lietuvių, anglų kalbų mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksortus"
Miestas: Visaginas
Kreiptis: 8 386 70145, m.martinkevich@eksortus.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Eksortus"  Santechnikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
- Darbas Grigiškėse;
- vamzdynų ir šilumos ūkio profilaktikos, gedimų diagnostikos ir remonto darbai.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas;
- noras mokytis ir įgyti praktinių santechnikos darbų įgūdžių.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864053379, virmante.jarockyte-karveckiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Autokrautuvo vairuotojas - gamybos operatorius

Pobūdis: Trąšų gamyba.
Reikalavimai: Tik su autokrautuvo vairavimo patirtimi, darbas su big bag maišais, darbas prie gamybos linijos, pakrovimas - iškrovimas, statyba.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agroprimum"
Miestas: Jonava
Kreiptis: Jonalaukio g, 860017519, paulius.pastauka@agroprimum.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie UAB "Agroprimum"  Baldų /interjero dizaineris/architektas

Pobūdis: UAB MEGĖ – (įmonės veikla: viešiesiems ir privatiems interjerams skirtų baldų gamyba pagal individualius projektus) ieško išradingo, kūrybingo BALDŲ DIZAINERIO/PROJEKTŲ VADOVO darbui Kaune.
Darbo pobūdis:
• Baldų/interjero projektavimas;
• Bendravimas su naujais ir nuolatiniais įmonės klientais, jų poreikio išsiaiškinimas ir sprendimo variantų pateikimas;
• Užsakymų prėmimas ir koordinavimas;
• Darbas su didelės apimties objektais.
Reikalavimai: Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą paremtą darbo rezultatais;
• Palankias darbo sąlygas tobulėjimui;
Reikalavimai:
• 2 metų darbo patirtis baldų gamybos įmonėje;
• Geri vadybos įgūdžiai dirbant su žmonėmis;
• Darbo patirtis su architektais, dizaineriais būtų laikoma privalomu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496, info@mege.lt
Skelbimo data: 2014.11.09

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Balžiaus korpusinių baldų gamybai

Pobūdis: Korpusinius kietus baldus gaminanti įmonė ieško baldų surinkėjo baldų surinkimui gamybinėse patalpose , bei baldų montuotojo-gaminių montavimui pas užsakovus. Skambinti - tel.:+37062076496
CV siūst - El. paštas: info@mege.lt
Reikalavimai: Patirtis baldų surinkime ir montavime privalumas. Vairuotojo pažymėjimas B kategorija. Sugebėjimas organizuoti savo darbą savarankiškai, dirbti komandiniu principu. Atasakingumas , greita orientacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Megė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 862076496, info@mege.lt
Skelbimo data: 2014.11.09

Atsiliepimai apie UAB "Megė"  Sandėlininkas

Pobūdis: Produkcijos priėmimas, išdavimas, sandėliavimo darbai.
Reikalavimai: Būtinas elektrinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldoga"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Technikos g. 13, 861568786, info@saldoga.lt
Skelbimo data: 2014.11.09

Atsiliepimai apie UAB "Saldoga"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Darbas statybiniuose objektuose, darbų priežiūra ir koordinavimas.
Reikalavimai: Atestatas, darbo patirtis daugiabučių namų renovacijoje. Geri planavimo, organizaciniai ir problemų sprendimo įgūdžiai; gebėjimas vadovauti komandai; vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Guresta"
Miestas: Rokiškis
Kreiptis: 860483875, info@guresta.lt
Skelbimo data: 2014.11.08

Atsiliepimai apie UAB "Guresta"  Pardavėjas

Pobūdis: Prekyba kalėdiniu laikotarpiui kosmetikos bei kūno priežiūros prekėmis prekybos centre.
Reikalavimai: Lauksime Jūsų CV adresu info@muilonamai.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Manekenai LT"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 868620578
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie MB "Manekenai LT"  Suvirintojas

Pobūdis: Metalinių sijų pjaustymas ir virinimas statybos objekte
Reikalavimai: Suvirintojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mūras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos, 869847027, aurimas@avi.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Mūras"  Kompiuterių technikas

Pobūdis: Planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių taisymas
Reikalavimai: Planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių išmanymas, sugebėjimas savarankiškai surasti ir pašalinti programines ir technines problemas, naudotis litavimo technika

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Sales darbuotojai, elektrinio krautuvo vairuotojai

Pobūdis: Prekiu lipdukavimas, rusiavimas, tvarkymas, atrinkimas.

Darbas pamaininis.
Reikalavimai: Galimybe dirbti naktineje pamainoje.
Galimybe paciam atvykti i darboviete Kirtimu g.

Elektrinio krautuvo vairuotojams - leidimas vairuoti autokrautuva.

Atlyginimas: 2080 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaisvija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu, 8 648 46071, arvydas@vaisvija.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Vaisvija"  Interneto naršytojas – turinio rašytojas

Pobūdis: Nuorodų internete rinkimas, dalyvavimas internetiniame gyvenime, šabloninių tekstų svetainėms, komentarų, "postų" bei SEO straipsnių rašymas, turinio į svetaines sukėlimas, asistavimas jaunesniajam SEO specialistui bei grupės vadovui.
Ieškome žmogaus, besigaudančio interneto platybėse.

Ieškome žmogaus norinčio kiauras dienas leisti internete bei mokančio ir norinčio rašyti be gramatinių klaidų (logikos irgi).
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas ir užsispyrimas.
Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas; Gali būti paskutiniųjų kursų studentas.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Sugebėjimas rašyti lietuvių kalba be klaidų.
Anglų kalbos žinios (skaitymas).

Atlyginimas: 1960 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Market Rats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 867799780, info@marketrats.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Market Rats"  Baldu surinkėjas - montuotojas

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų gamyba ir montavimas
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, sugebėjimas skaityti brėžinius.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olidėja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr., 861484875, info@olideja.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Olidėja"  Manikiūrininkė

Pobūdis: Manikiūro darymas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: I. Čėsnienės kirpykla
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 861481907
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie I. Čėsnienės kirpykla  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: • naujų klientų paieška ir ryšių su esamais pakaikymas;
• klientų konsultavimas ir jų poreikių analizė;
• įmonės reprezentavimas;

Reikalavimai: • komunikabilumas;
• savarankiškumas;
• analogiškio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 64 668 233, d.zviceviciene@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Silpnų srovių projektuotojas

Pobūdis: • silpnų srovių projekto dalies rengimas/projekatavimas;
• gaisrinės signalizacijos dalies rengimas;
• procesų valdymo ir automatinės dalies rengimas;
• žaibosaugos projektavimas;
• priešgairinių paramentų skaičiavimas;
• gaisinės saugos konsultacijų teikimas.
Reikalavimai: • aukštasis elektros, statybos ar gaisrinės saugos inžinierijos išsilavinimas;
• patirtis projektavimo srityje;
• kvalifikacijos atestatas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fire experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60, 8 64 668 233, d.zviceviciene@fire-experts.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Fire experts"  Vadybininkas

Pobūdis: 1. Vandens paruošimo įrenginių ir cheminių reagentų, skirtų cheminiam vandens apdorojimui, pardavimas Lietuvoje ir už jos ribų;
2. Darbas su esamais klientais ir naujų klientų paieška;
3. Techninio prisistatymo ir kitos informacijos klientams pristatymas.

Darbo sutarties tipas: Pastovus darbas, bandomasis laikotarpis iki 3 mėnesių.
Darbo laikas: 8 val. d. diena/5 d.d. savaitė, komandiruotės.
Reikalavimai: 1. Aukštasis / aukštesnysis išsilavinimas inžinerijos / technikos / chemijos srityje;
2. Sėkmingų pardavimų darbo patirtis ir įgūdžiai (privalumas);
3. Savarankiškumas, analitinis mąstymas, orientavimasis į rezultatą;
4. Atsakingumas, greita orientacija, sąžiningumas;
5. Noras tobulėti, iniciatyvumas;
6. Geros anglų bei rusų kalbų žinios;
7. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.


Įmonė siūlo:
1.Draugišką ir tobulėti skatinančią darbo aplinką;
2.Papildomą atlygį už pardavimus;
3.Įdomų, dinamišką ir atsakingą darbą.
4.Konkurencingą atlygį ir visas socialines garantijas;
5.Galimybę kelti kvalifikaciją (vidinius, išorinius mokymus).

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kurantas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kuranras@kurantas.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Kurantas"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Bendravimas su esamais ir būsimais klientais;
Pardavimų tikslų siekimas.
Klientų paieška.
Reikalavimai: Aukštesnysis arba aukštasis universitetinis inžinerijos, mechanikos, verslo vadybos,
administravimo, rusų k. filologijos ar panašios srities išsilavinimas;
Būtinas l. geras rusų kalbos mokėjimas: raštu bei žodžiu;
Geros anglų kalbos žinios;
Labai geri bendravimo įgūdžiai, atsakingumas, greita orientacija;
Geras kompiuterinis raštingumas.

Anglų ir rusų kalbos bus naudojamos atliekant darbo funkcijas.

Mes siūlome:
Socialines garantijas;
Galimybę dirbti su pripažintais produktais tarptautinėje erdvėje;
Karjeros galimybę;
Motyvuojantį atlyginimą.

CV siųsti šiuo el. p. adresu: info@shv-machine-tools.com su nuoroda "Pardavimų vadybininkas (-ė)".

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: S.H. Vaerktojsmaskiner Aps filialas S.H.V. import-export
Miestas: Jonava
Kreiptis: 834931682, info@shv-machine-tools.com
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie S.H. Vaerktojsmaskiner Aps filialas S.H.V. import-export  Apdailininkai, staliai, montuotojai

Pobūdis: Remonto darbai
Reikalavimai: Be žalingų įpročių
darbštus
atsakingi

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo rizikos valdymas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Nemenčinės pl., info.vrvaldymas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Verslo rizikos valdymas"  Kondicionavimo sistemų montuotojas

Pobūdis: • Oro kondicionierių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
• Šilumos siurblių montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
• Vėdinimo sistemų montavimas (įrengimas, aptarnavimas ir remontas).
Reikalavimai: • Darbo patirtis bent jau 3 metai.
• Yra pageidautinas sugebėjimas dirbti tiek komandoje, tiek savarankiškai.
• Be žalingų įpročių.
• Vairuotojo pažymėjimas

PRIVALUMAI:
Elektros, šildymo, vėdinimo, santechninių sistemų išmanymas.

CV siųsti info@e-orocentras.lt

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  CNC frezavimo staklių operatorius

Pobūdis: Jei nori prisijungti prie reklamos paslaugas teikiančios įmonės ir turi daug noro mokytis – mes tavęs laukiame!
Didelis noras mums yra daug svarbiau, nei ilga patirtis! Jei atitinki daugumą savybių, tačiau kai kur šiek tiek trūksta – mes tave išmokysime!
Darbo aprašymas:
• CNC frezavimo staklių valdymas ir priežiūra;
• Programų sudarymas ir įrankių parinkimas;
• Reklamos projektų įgyvendinimas.
Reikalavimai: Reikalavimai/Privalumai:
• Didelis noras tobulėti ir mokytis;
• Darbštumas, atidumas, atsakingumas, rūpestingumas;
• Žalingų įpročių neturėjimas;
• Gebėti užbaigti darbus iki galo, laiku ir kokybiškai;
• Patirtis dirbant CNC frezavimo staklėmis būtų didelis privalumas;
• Mokėjimas suprasti / skaityti brėžinius;
• Darbas dizaino programomis;
• B kategorija.
Ką gausi tu:
• Visas socialines garantijas;
• Geras darbo sąlygas jauname ir draugiškame kolektyve;
• Konkurencingą ir laiku išmokamą atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• Galimybę prisidėti prie įmonės sprendimų ir tobulėjimo;
• Apmokymus darbui su CNC staklėmis.
Jau laukiame Tavo CV! Nedelsk ir prisijunk!

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Promi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skroblų g 19., 8 645 52 116, audrius@graviruojam.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Promi"  Technikos vadovas

Pobūdis: • Gamybinės bazės (automatizuotų gamybinių įrengimų, džiovyklų, automatizuotos katilinės, autokrautuvų) pastovi priežiūra, remonto planų sudarymas, prevencinių darbų organizavimas, kontrolė
• Pavaldžių darbuotojų darbo koordinavimas bei kontrolė
• Energetikos ūkio priežiūra
• Savarankiškas techninės priežiūros darbų pagal turimą kvalifikaciją atlikimas
• Reikalavimų dėl darbų saugos, įskaitant darbuotojų apmokymus, įgyvendinimas ir kontrolė
• Veiklos dokumentų tvarkymas


Darbo vieta: Čiurlių k., Veiverių sen., Prienų r. (10 km už Garliavos į Marijampolės pusę, prie Veiverių miestelio)
Reikalavimai: Mes kviečiame į komandą technikos vadovą, norintį sukurti techninės priežiūros sistemą ir padėti įgyvendinti gamybos tikslus

•Aukštasis techninis išsilavinimas
•Mechanikos, hidraulikos, elektronikos bei automatikos išmanymas
•Vadovaujančio darbo patirtis
•Geros anglų k. žinios
•Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office)
•Organizavimo ir vadovavimo įgūdžiai
•Ryžtingumas ir savarankiškumas priimant sprendimus

Privalumas - LEAN, TPM žinių pagrindai.

Įmonė siūlo profesinio tobulėjimo galimybes, dinamišką darbą draugiškame kolektyve, atlyginimą atitinkantį veiklos rezultatus.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "Technikos vadovas" prašome siųsti el. paštu: jurate@alsena.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Alsena"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vasarvietės, 8 616 00962, jurate@alsena.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Alsena"  Energetikas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:

- Daugiabučių gyvenamųjų namų inžinierinių sistemų (pagrinde vamzdynų ir šilumos ūkio) remonto darbų organizavimas;
- pavaldžių technikų darbų atlikimo organizavimas bei kontroliavimas.
- atitinkamos dokumentacijos pildymas;
- veiklos rezultatų analizė;

Reikalavimai:

- aukštasis/aukštesnysis inžinerinis išsilavinimas;
- puikiai išmanyti pastatų inžinierines sistemas: šilumos ūkis ir vandentiekis, šiek tiek elektros ūkis;
- gebėti organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbus ir vadovauti techninei komandai;
- panašaus darbo patirtis;
- labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- sąžiningumas, atsakingumas, darbštumas, geri bendravimo įgūdžiai;
- vairuotojo pažymėjimas.

Mes jums siūlome:

-stabilų atlyginimą bei visas socialines garantijas;
-savarankišką ir įdomų darbą didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
-geras darbo sąlygas.

Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865629433, jurate.rasiuliene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas LT"  Valytojai

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai, patalpų valymui. Darbas labai tinkamas studentams. Vairuotojo pažymėjimas būtinas.
Reikalavimai: Patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.maciulevičiaus g. 51-204, 867186001, info@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.07

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Antrinių žaliavų (makulatūros pasikrovimas ir iškrovimas.
Darbas su sunkvežimiu ir mikroautobusiuku.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis;
C kategorijos vairuotojo pažymėjimas, (95 kodas);

Atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėda recycling"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės 4, 861067283, grigiskes.recycling@kartonas.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėda recycling"  Mechanikas-montuotojas

Pobūdis: • Šiukšliavežių, antrinių žaliavų presų, konvejerių ir kitų įrengimų remonto bei priežiūros darbai tiek įmonės patalpose, tiek pas klientus;
• Problemos sprendimų paieška, šaltkalvio darbai, suvirinimo darbai, pagalbiniai darbai.
Reikalavimai: • Profesinis arba aukštesnysis Techninis išsilavinimas, gali būti paskutinių kursų studentai;
• Būtinas vairuotojo pažymėjimas B kategorija;
• Privalumai: hidraulikos remonto patirtis, vairuotojo pažymėjimas C kategorija.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Judesio technika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentavrio g., 869928761, tadas@judesiotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Judesio technika"  Tekintojas

Pobūdis: Tekinimo darbai
Reikalavimai: Mokėti ir išmanyti darbą.
Gali būti be patirties. Padėsime išmokti.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daniliškių autocentras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Guobų, 868749404, algis@danilai.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Daniliškių autocentras"  Stalius

Pobūdis: Darbas medienos apdirbimo ceche. Laiptų gamyba.
Reikalavimai: Patirtis su medžio masyvu;
Patirtis laiptų gamyboje;
Patirtis su medienos apdirbimo įrengimais ir staklėmis;
Vairuotojo pažymėjimas;
Atsakingumas;

BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laiptų stilius"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 865093181, info@laiptustilius.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Laiptų stilius"  Stalius-montuotojas

Pobūdis: Darbas laiptų gamyboje
Reikalavimai: Patirtis su medienos apdirbimo staklėmis;
Patirtis medžio apdirbimo srityje

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laiptų stilius"
Miestas: Visi
Kreiptis: Raudondvario pl., 865093181, info@laiptustilius.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Laiptų stilius"  Stalius-baldžius

Pobūdis: Reikalingas stalius-baldžius, dirbti nestandartinių baldų ir prekybinės įrangos gamybos įmonėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis - 2 metai.
Kruopštumas.
Atsakingumas.
Gebėjimas skaityti brėžinius.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kaizen group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Siūlų g. 3, 866224439, info@kaizen.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Kaizen group"  Autoparduotuvės vairuotojas, (-a)-pardavėjas, (-a)

Pobūdis: Prekiauti maisto gaminiais iš autoparduotuvės važinėjant tarp skirtingų pardavimo vietų
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Kavinė "Prie Neries"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.9, 8 698 29656, 85 2722102, kavineprieneries@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB Kavinė "Prie Neries"  Virėja, -as

Pobūdis: Darbas virtuvėje, maisto gamyba, maisto banketams ruošimas, puošimas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Kavinė "Prie Neries"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.juozapavičiaus g.9, 8 698 29656, 85 2722102, kavineprieneries@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB Kavinė "Prie Neries"  Šaltkalvis-suvirintojas

Pobūdis: Suvirinimas dujomis,elektra
Reikalavimai: Darbo patirtis metalo gaminių gamyboje(suvirinimas dujomis, elektra)

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skaidista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Skaidiškės, Ateities 5, 861150910, info@skaidista.lt
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Skaidista"  Sąmatininkas

Pobūdis: Darbo aprašymas

- Sąmatų sudarymas;
- Konkursinių pasiūlymų rengimas;
- Techninių klausimų derinimas su užsakovais, subrangovais;
- Atliktų darbų aktų ruošimas;
- Projektinės dokumentacijos analizavimas.
Reikalavimai: Aukštasis techninis/inžinerinis išsilavinimas;
• Sąmatininko darbo patirtis mažiausiai 2 metai bendrastatybinių darbų srityje;
• Statybos procesų ir technologijų išmanymas;
• Mokėti dirbti su sąmatinėmis programomis "ProSama".

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aisteras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34 a, 869932199, uab.aisteras@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.06

Atsiliepimai apie UAB "Aisteras"  Elektronikos prekių pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: • prekių pardavimas (elektronikos komponentai, buitinės technikos atsarginės dalys, maitinimo šaltiniai, įrankiai ir medžiagos, garso ir šviesos technika ir pan.);
• klientų konsultavimas;
• darbas kasos aparatu, apskaitos ("Pragma”), užsakymų programomis.
• prekių patikra, ekspozicijos priežiūra.
Reikalavimai: • domėjimasis elektronika;
• elektronikos arba techninės srities išsilavinimas būtų didelis privalumas;
• puikūs bendravimo įgūdžiai, atsakingumas, orientacija į klientą;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• darbo prekyboje, panašioje veiklos srityje patirtis, būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lemona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kubiliaus g., personalas@lemona.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Lemona"  Metalo pjaustitojas dujomis

Pobūdis: Metalo laužo pjovimas dujomis
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Darbų vadovas

Pobūdis: Reikalingas santechninių darbų vadovas. Pilna objekto priežiūra.
Reikalavimai: Vadovavimo patirtis,puikūs planavimo įgūdžiai. Atestatas būtų privalumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Ventiliacijos sistemų montuotojas

Pobūdis: Montuoti vėdinimo sistemas
Reikalavimai: Montuoti vėdinimo sistemas, nemokančius -apmokome.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Raidvis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 31-205, 8687 50317, info@raidvis.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Raidvis"  Vadybininkas - projektuotojas

Pobūdis: CNC pjovimo/frezavimo paslaugų pardavimas, klientų paieška;
Pagalba CNC inžinieriui.
Reikalavimai: AutoCAD žinios. Kitos CAD programos didelis privalumas;
Pardavimų patirtis;
Vairuotojo pažymėjimas;
Atsakingumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Novadeka, MB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864745315, novadeka8@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie Novadeka, MB  CNC inžinierius

Pobūdis: Brėžinių peržiūra, koregavimas;
CNC staklių programavimas;
Detalių/užsakymų pjaustymas/frezavimas;
Bendravimas su užsakovais.
Reikalavimai: AutoCAD-būtina, Rheno, Corel, kt. žinios didelis privalumas;
Patirtis su CNC staklėmis - didelis privalumas (Dirbti apmokome)
Patirtis su 3D programomis - didelis privalumas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Atsakingumas;
Kruopštumas;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Novadeka, MB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl., 864745315, novadeka8@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie Novadeka, MB  Gipso kartono montuotojas

Pobūdis: Gipskartonio montavimas
Reikalavimai: Patirtis, darbštumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Santechnikas

Pobūdis: Vandentiekio, šildymo sistemų montavimas
Reikalavimai: Patirtis, darbštumas, pareigingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gineitiškės, Joninių g. 8-4, 862686810, rolandas@remava.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Remava"  Gamybos vadovas

Pobūdis: Esame prancūziškų bandelių kepykla ir ieškome svarbaus komandos nario - kepyklos gamybos vadovo, kurio darbo pobūdis būtų:
Bendravimas su tiekėjais, užsakymų darymas;
Kokybės priežiūra bei receptūrų procesų priežiūra;
darbo tvarkos organizavimas;
receptų kūrimas
Reikalavimai: Kūrybingas;
turintis puikias žinias apie higienos normas;
atsakingas;
pareigingas;
geros nuotaikos ir pozityvus.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Albineta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos g., info@thierrykepykla.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Albineta"  Baldų surinkėjas montuotojas

Pobūdis: Nestandartinių korpusinių baldų surinkimas ir montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Patirtis nestandartinių korpusinių baldų surinkime. Kruopštumas, tikslumas. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miriza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Drujos g. 2, 868750375, zaxara@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Miriza"  Stogdengys

Pobūdis: Bendrastatybiniai darbai, stogai, fasadai, vidaus apdailos darbai.
Reikalavimai: Mok4ti dirbti ivairius darbus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pastatū ūkio priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pakrasčio g. 10, 8-699-88083, Mindaugas.kazlauskas@pup.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Pastatū ūkio priežiūra"  Miškovežio vairuotojas

Pobūdis: Darbo vieta - Elektrėnai

Atlyginimas - priklausomai nuo turimo darbo stažo, gebėjimų.

Bendrovės transporto priemonių vairavimas (įskaitant miškovežį) ir priežiūra, automobilių priežiūrai būtinų minimalių remonto darbų atlikimas;

Pakrovimo, iškrovimo darbų vykdymas.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas (B, C, CE kategorijos);

Kėlimo įrenginių operatoriaus pažymėjimas; (leidimas dirbti su kranu)

Pirmos pagalbos teikimo žinių pažymėjimas;

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;

Analogiško darbo patirtis (būtų privalumas);

Automobilių sudėtinių dalių sistemų, jų eksploatavimo bei gedimų priežasčių ir jų šalinimo priemonių išmanymas.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno energetikos remontas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Chemijos g. 17 (darbo vieta elektrėnuose, 862656939, edita.cibinskaite@ker.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Kauno energetikos remontas"  Eksporto vadybininkas(-ė)

Pobūdis: •produktų pardavimas užsienio rinkose;

•pardavimų strategijos ir planų rengimas;

•pardavimo kontraktų pelningumo užtikrinimas;

•ryšių palaikymas su esamais partneriais;

•aktyvi naujų klientų paieška užsienyje.
Reikalavimai: •aukštasis išsilavinimas (vadyba/ rinkodara);

•panašaus darbo patirtis;

•puikios užsienio kalbos žinios (anglų ar vokiečių, rusų - privalumas);

•geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

•puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;

•kritinis mąstymas;

•organizaciniai gebėjimai;

•galimybė vykti į komandiruotes;

•orientaciją į rezultatą.

Norėdami kandidatuoti į šią poziciją savo CV su nuoroda "Eksporto vadybininkas" iki š. m. spalio 23 dienos siųskite adresu: personalas@sinerta.lt

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinerta LDC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852139310, personalas@sinerta.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Sinerta LDC"  CE Vairuotojui LT -> D,NL,B,CH -> LT

Pobūdis: Siūlome darbą CE kategorijos vairuotojui LT -> B,NL,D,CH -> LT.

Greiti reisai, grafikiniai pastovūs paprasti pilni kroviniai.

Būtinos CE kategorijos, patirtis.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Repečkos personalinė įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941, repecka@inbox.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie A. Repečkos personalinė įmonė  Krovikas-krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis – metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų krovimas
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis- metalo laužo pervežimas (kategorijos B, C, E)
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Ekskavatorininkas, krautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis – metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų perkrovimas bei pervežimas (darbas ne sezoninis).
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Šaltkalvis-suvirintojas

Pobūdis: Technologines įrangos ir transporto remontas.
Reikalavimai: Darbo vieta – Vilniaus rajonas,Valčiūnai, Kuprioniškes

Norinčius dirbti mūsų kompanijoje prašome siųsti savo CV el.paštu: a.kirdeika@ekoterra.lt arba skambinti tel: 8 60 99 77 44

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terra recycling"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Draugystės g.4a, 860997744, a.kirdeika@ekoterra.lt
Skelbimo data: 2014.11.05

Atsiliepimai apie UAB "Terra recycling"  Elektromontuotojas

Pobūdis: 0,4-10 kV lauko elektros tinklų montavimas: kabelių linijų, oro linijų tiesimas; pastočių ir skydų montavimas; rekonstrukcijos darbai.
Reikalavimai: * Aukštesnysis ar profesinis elektrotechninis išsilavinimas;
* Darbo patirtis elektros montavimo srityje.
* Atsakingumas, savarankiškumas, nuovokumas, noras mokytis ir tobulėti, sugebėjimas dirbti komandoje.

Privalumas - kvalifikacijos pažymėjimai.

Papildoma informacija tel.: 8 612 73 216.

Atlyginimas: 2800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: V.Juršano įmonė "Viktera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861273216
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie V.Juršano įmonė "Viktera"  Apdailininkas

Pobūdis: Ieškomas plataus profilio apdailininkas gebantis atlikti visus apdailos darbus.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jurosa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pašilaičių g. 20, apdailus@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Jurosa"  Teisininkas

Pobūdis: -Darbas su teisiniais dokumentais (tarptautines investicijos sutartys, bendrosios įmonės sutartys ir kt.) lietuvių ir rusų kalbomis;
-Pagalba įmonės vadovams;
-Bendros įmonės dokumentacijos tvarkymas;
-Naujų įmonių steigimo dokumentų rengimas;
Reikalavimai: - Amžius iki 30 metu
-Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas;
-Puikūs rusų kalbos įgūdžiai (žodžiu ir raštu) – būtinas reikalavimas;
-Ne mažesnė nei 1 metų teisinio darbo patirtis civilinės ir komercinės teisės srityse;
-Atsakingumas, gebėjimas atlikti įvairias užduotis;
-Noras dirbti bei savarankiškumas;
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Abišalė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.strazdelio, 868684790, satirusturtas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Abišalė"  Mūrininkas

Pobūdis: Statybų įmonė, atliekanti įvairios paskirties pastatų bei objektų statybos, rekonstrukcijos, renovacijos darbus šiuo metu ieško mūrininkų.
Reikalavimai: Reikalavimai:
* darbo patirtis;
* atsakingumas;
* pareigingumas;
* be žalingų įpročių.

Jei Jus domina darbas mūsų įmonėje, prašome skambinti telefonu +37067171060.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "HSC Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos, 867171060, aleksandr@hscbaltic.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "HSC Baltic"  Stogdengys bitumine prilydoma danga

Pobūdis: Plokščių stogų,šiltinimas, dengimas bitumine prilydoma danga
Reikalavimai: Patirtis,be žalingų įpročių( atlyginimas už atliktą darbą)

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 860673000;Mob.867121127
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Vyr. buhalterė

Pobūdis: Darbas tarptautinės prekybos ir gamybos įmonėje
Įmonės finansinės – buhalterinės apskaitos vedimas vadovaujantis LR teisės aktais ir kontrolė;
Tinkamas, teisingas ir savalaikis apskaitos dokumentų įforminimas, tvarkymas ir saugojimas;
Ataskaitų vadovybei ruošimas;
Išorinės atskaitomybės ir mokestinių reikalavimų vykdymas;
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas apskaitos/ finansų/ ekonomikos srityse;
Ne mažesnė nei 3 m. analogiško darbo patirtis
Galiojančių mokesčių įstatymų, buhalterinės apskaitos vedimo principų išmanymas;
Teisės aktų išmanymas
Tarptautinių apskaitos standartų žinios
Anglų ir ir rusų kalbų žinojimas
Gebėjimas operatyviai apdoroti didelius informacijos kiekius bei priimti strateginius sprendimus;
Kruopštumas, sąžiningumas, orientacija į rezultatą bei nuolatinį tobulinimą;

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DSS group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karjera55@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DSS group"  Auto šaltkalvis

Pobūdis: UAB "Autofuroras" ieško meistro galinčio patikrinti ir įvertinti variklius. Taip pat galinčio variklius remontuoti.

Įmonė siūlo:
Gerą, laiku mokama atliginimą.
Geras darbo salygas.
Priedus prie atlyginimo.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažimėjimas.
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autofuroras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Moletu pl. 137, 865016394, info@autofuroras.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Autofuroras"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Siuntų išvežimas ir surinkimas Vilniaus mieste bei jo apylinkėse mikroautobusais.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas "B" kategorija. Vairavimo stažas ne mažiau kaip du metai. Vilniaus miesto žinojimas, greita orientacija, atsakingumas, kruopštumas, ištvermingumas.
CV siųsti elektroniniu paštu ok.transportas@gmail.com

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OK transportas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 11a, 862651673, ok.transportas@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "OK transportas"  Plataus profilio statybininkai

Pobūdis: Reikalingi plataus profilio (apdailininkai, mūrininkai, blokelių mūrininkai, staliai, paglbiniai darbininkai,dažytojai, plytelių klojėjai)statybininkai darbui Vilniuje.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, be žalingų įpročių, su darbo patirtimi, pagal siūlomas specialybes.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architelio statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eitminų g. 18/118, 868413011, 865566545
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Architelio statyba"  Meistras

Pobūdis: Puspriekabių-izoterminių šaldytuvų remontas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras tobulėti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VR steelart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno, 862022102, ruslanas@vrsteelart.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "VR steelart"  Pardavėja (-a) - konsultantas (-ė)

Pobūdis: Siūlome darbą pardavėjui (-ai) prekiauti šalto spaudimo lietuviškais aliejais mobiliuose ūkininkų turgeliuose Kaune.Informacija apie prekes: www.senojialiejine.lt Prekės kokybiškos ir paklausios, tad nuobodžiauti neteks. Darbas 5 d. per savaitę (antradienis-šeštadienis, nuo 8-9 iki 16-17 val.).
Reikalavimai: Ieškome iškalbingo, komunikabilaus, atsakingo, savarankiško, mandagaus, su puikiais bendravimo įgūdžiais žmogaus. Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo įgūdžiai, domėjimasis natūraliu, sveiku maistu.
CV su nuotrauka siųsti: info@senojialiejine.lt (Nurodyti "Pardavėjas (-a)")
Smulkesnė informacija tel.: 869911826.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vetagra"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8-699-11826, info@senojialiejine.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Vetagra"  Tarptautiniu reisu vairuotojas

Pobūdis: Transporto imone Vilniuje siulo darba vairuotojams po Europa su tentinemis puspriekabemis, 6 sav reisas ( 2 sav poilsis ) . Geros salygos, komandiruotes dienpinigiai
Reikalavimai: CE kategorija

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitrada"
Miestas: Visi
Kreiptis: Kalvariju 143, 852300080, mitrada@mail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Mitrada"  Inžinieriaus (-ės) – konstruktoriaus (-ės)

Pobūdis: - Konstrukcinių sprendimų priėmimas;
- Konstruktorinės dokumentacijos (brėžinių, specifikacijų) ruošimas.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas (Mechanikos inžinerija), gali būti paskutinio kurso studentas;
- Mokėti gerai dirbti "AutoCAD”, "Solidworks” kompiuterinėmis programomis;
- Puikios lietuvių, geros anglų, privalumas rusų kalbų žinios.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Traidenis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. lukšio g. 18, 85 219 7717, vilnius@traidenis.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Traidenis"  Pardavimų vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Įmonės paslaugų pardavimas potencialiems verslo klientams.
- Atsakomybė už numatytų verslo planų vykdymą.
- Santykių su potencialiais kandidatais palaikymas, jų poreikių analizė, rinkos tyrimas.
- Ataskaitų rengimas.

Darbas tarptautinėje kompanijoje, visos karjeros galimybės Lietuvoje ir užsienyje.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas
- Anglų, arba rusų kalba (be kokia kita kalba privalumas)
- Darbo patirtis pardavimuose (B2B - privalumas)
- Stipri orientacija į rezultato siekimą.
- Aktyvumas, pozityvumas, energingumas.
- Noras dirbti ir tobulėti pardavimų srityje.
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office).
- Vairuotojo pažymėjimas.

Siūlome Jums:
Mokymus ir profesinio augimo galimybes.
Neriboto uždarbio galimybes.

Laukiame Jūsų CV su nuotrauka iki 2014.12.15 el. paštu info@medium.lt
Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medium group"
Miestas: Vilnius; Šiauliai
Kreiptis: Totorių g. 3; Rūdės g. 27f, 870044595, info@medium.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Medium group"  Projektuotojas

Pobūdis: -Vidaus ir lauko elektros sistemų projektavimas;
-projektų analizė, pasiūlymų ruošimas.
Reikalavimai: -aukštasis techninis išsilavinimas;
-2-3 m. patirtis projektuojant lauko elektros sistemas;
-vidaus sistemų projektavimo patirtis būtų privalumas;
-ypatingo statinio projekto dalies vadovo atestatas būtų privalumas;
-stiprūs analitiniai bei mokymosi sugebėjimai;
-gebėjimas efektyviai dirbti komandoje;
-geri darbo kompiuteriu įgūdžiai ("MS Office" paketas ir AutoCAD).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edgama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystės g.13a, 8-37-451698, info@edgama.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Edgama"  Virėja/s

Pobūdis: Pobūvių ruošimas, verslo pietų gaminimas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, gebėjimas dirbti savarankiškai.
Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Birutės Kasmauskienės individuali veikla nr.117969
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Užubalių 3, 865081076, mamosvirtuve@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie Birutės Kasmauskienės individuali veikla nr.117969  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: CE kat. transporto priemonių vairavimas vakarų europoje.
Reikalavimai: - 3 metų CE kategorijos vairavimo patirtis,
- Gera orientacija Europos keliuose,
- Darbo ir poilsio rėžimo išmanymas,
- Puikios šnekamosios anglų ir/arba vokiečių kalbos žinios,
- Skaitmeninė tachografo kortelė,
- 95 kodas,
- Nuosavas transportas nuvykti iki darbo vietos ir grįžti atgal.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 7500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DD & M transport services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 219, 862574934, ddm.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "DD & M transport services"  Apskaitos ir finansų skyriaus vadovas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Formuoti, vykdyti ir kontroliuoti įmonės finansų politiką
• Valdyti įmonės finansinius srautus
• Bendrauti su bankais ir kredito įstaigomis
•Užtikrinti sklandų ir sėkmingą finansų skyriaus ir darbuotojų darbo organizavimą
• Priimti strateginius ir operatyvinius finansinius sprendimus
• Rengti įmonės (padalinių) finansinius planus
• Ruošti buhaterinę atskaitomybę
• Rengti finansines ataskaitas įmonės vadovams ir akcininkams


ĮMONĖ SIŪLO:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Reikalingi įgūdžiai ir žinios, kompiuteriniai įgūdžiai: Exel, Word, Agnum.
Asmeninės savybės bei kompetencijos: Lyderystė, delegavimo įgūdžiai, gebėjimas organizuoti savo ir savo komandos darbą.
Orientacija į rezultatą, stiprus strateginis mąstymas, sugebėjimas, pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Reikalingos kalbos: Lietuvių, Rusų
Galimybė studijas derinti su darbu: Nėra

Privalumas – anglų kalba

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Autotransporto priemonių remonto šaltkalvis

Pobūdis: Autošaltkalvis atlieka parko judraus sąstato remontą dirbtuvėse. Ardo, remontuoja sudėtingus agregatus, mazgus ir prietaisus, juos pakeičia. Remontuoja ir surenka autobusus ir ktovininius automobilius;
Reikalavimai: Medicinos įstaigos leidimas tą darbą dirbti. Autošaltkalvio darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 5 2335768, 61608869, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Vairuotojas (a) ekspeditorius (ė)

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tarptautinio tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais.
Reikalavimai: D kat. vairuotojo pažimėjimas (95 kodas); Skaitmeninio tachografo kortelė; Pažyma iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato apie asmens baustumą;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 5 2335768, 61608869,68731208;, regina@toks.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Autokrautuvo vairuotojas - sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Baldinių plokščių krovimas rankomis ir palečių su autokrautuvu iki 4 m aukščio stelažus
Reikalavimai: Darbo su autokrautuvu patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2400 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ulmas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 50, 861223417, rolandas.baltusnikas@ulmas.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Ulmas"  Vairuotojas-hidro manipuliatoristas

Pobūdis: Darbas su manipuliatorium statybose.
Reikalavimai: Patirtis butina,be zalingu yprociu.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilungė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kapsu 96b, 867772122
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Vilungė"  Vairuotojas - ekspeditorius

Pobūdis: Siūlome darbą tolimųjų reisų vairuotojams
Reikalavimai: Reikalingas vairuotojas turintis C E katagorijas, bei 95 kodą darbui po Europą ir Rusiją. Darbo patirtis būtina.

Darbo patirtis: 14 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Linorta"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Radviliškio 126, 869955844
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Linorta"  Vadybininkas

Pobūdis: Marketingo - pardavimu specialistas
Reikalavimai: Medicinos prietaisų gamybos įmonė ieško marketingo – pardavimų specialisto darbui su užsienio rinkomis.
Reikalavimai:
- aukštasis universitetinis išsilavinimas;
- geras anglų kalbos žinojimas;
- rusų kalbos pagrindai;
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- galimybė vykti į komandiruotes užsienyje.


Atlyginimas pagal kvalifikaciją, darbo patirtį ir rezultatus.

Atlyginimas: 2700 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medical technologies LBI"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: mtlbi@medtech.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Medical technologies LBI"  Vyr.virėja(as)

Pobūdis: Darbas AB"mikotelgroup"restorano virtuvėje
Reikalavimai: Gebėjimas organizuoti darbą,ruošti banketus,furšetus,dirbti su kalk.kortelėmis ir t.t.

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 2870 lt (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Mikotelgroup"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų 14, 865039411, restorananas@mikotelgroup.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie AB "Mikotelgroup"  Inžinierius/technikas

Pobūdis: •Inžinerinės įrangos bei sistemų techninė priežiūra, atnaujinimas ir modernizacija;
•Periodinės techninės priežiūros darbų planavimas, organizavimas ir vykdymas;
•Reagavimas į gedimus ir jų lokalizavimas;
•Techninės dokumentacijos pildymas ir kontrolė;
•Domėjimasis techninės srities naujovėmis ir norminiais dokumentų pakeitimais.
Reikalavimai: •Techninis išsilavinimas;
•Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti ir vykdyti darbus;
•Atsakingumas, komunikabilumas ir veržlumas;
•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•Kompiuterinis raštingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "YPV"
Miestas: Vilnius, kaunas, klaipėda, Šiauliai
Kreiptis: Savanorių pr., 865550606, info@pastatuvaldymas.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "YPV"  Stalius baldžius

Reikalavimai: Siūlome darbą baldų gamybos ceche, Vilniuje, šiaurės miestelyje.
Darbo pobūdis: Korpusinių baldų gamyba. Pjaustymas, laminavimas, gręžimas, baldinių ruošinių valymas, pokavimas.
CV siųsti: dainius@mgp-ltd.com

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MGP"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2785952, dainius@mgp-ltd.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "MGP"  Tolimųjų reisų vairuotojas Lietuva - Rusija

Pobūdis: Reikalingas tarptautinių reisų vairuotojas, turintis CE kategoriją ir 95 kodą, darbui LT-Eur-Rus vilkikais su puspriekabėmis.
Skambinti +37067212212 Pavelas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viptransit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867212212
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Viptransit"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Jums svarbu realizuoti save bei ugdyti transporto vadybininko patirtį perspektyvioje kompanijoje? Jei nauji iššūkiai ir galimybės Jums priimtina, tuomet šis darbo pasiūlymas Jums.

Šiose pareigose Jums reikės:

Užtikrinti verslo santykius su esamais klientais;
Ieškoti naujų pervežimų krypčių;
Organizuoti tarptautinius pervežimus;
Koordinuoti vairuotojų darbą;
Reikalavimai: Turėti transporto vadybininko patirties (PRIVALOMA), išmanyti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis rusų k. , anglų k., koncentruotis į darbo rezultatus, turėti puikius bendravimo ir derybinius įgūdžius.

Siųskite savo gyvenimo aprašymą (C.V.) el.paštu karjera@agriciaus.lt arba kreiptis telefonu 865677787, laiško pavadinime nurodant "Transporto vadybininkas (-ė)".

Atsiprašome, informuosime tik kandidatus, atrinktus pokalbiui. Garantuojame jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Pakuotojas

Reikalavimai: Ieškomas pakuotojos, pakuoti prieskoninius į pakuotę-dėžutes.
Reikalavimai- neturėti žalingų įpročių, darbštumas.
Darbas pastovus nuo 8:00 iki 17:00.
Atlyginimas nuo išdirbio.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saldukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalviškių k., 852600297, saldukas@takas.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Saldukas"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Automobilių plovykloje reikalingas darbuotojas. Darbo pobūdis: automobilių plovimas, cheminis salono valymas.
Reikalavimai: Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, punktualumas, darbštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brilliant auto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. asanavičiūtės, 860573383, info@elitewash.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Brilliant auto"  Tolimųjų reisų vairuotojui

Pobūdis: Reikalingas vairuotojas darbui po Vakarų Europą. Darbas - vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis, kadencijomis.
Reikalavimai: Darbo patirtis, 95 kodas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Autika, UAB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 861121400, virginijus@autika.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie Autika, UAB  Tolimūjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Ekspedicija po Lietuvą ir Europą
Reikalavimai: C,E kategorija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tralo"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl.141, 8 640 10018, tralokelias@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Tralo"  Krovėjas

Pobūdis: UAB "Ecoservice" siūlo darbą Vilniuje krovėjams, pristumti atliekų konteinerius prie šiukšliavežio. Siūlomas vidutinis darbo užmokestis -1800 Lt. (atskaičius mokesčius). Darbas nuo 5.00 val. ryto slankiuoju grafiku. Darbo dienos trukmė – iki 12 val. per dieną.
Reikalavimai: Būtinas nuosavas automobilis atvykti iki darbo Jočionių g. 13, Vilniuje (prie Gariūnų turgavietės).

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jočionių g. 13, 8698 47 975, personalas@ecoservice.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Tarptautinių reisų vairuotojas

Pobūdis: Transporto kompanija, vykdanti veiklą krovinių gabenimo tarptautiniais maršrutais srityje, siūlo darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams.
Įmonė suteikia: laiku mokamą atlyginimą, pilną socialinių garantijų paketą, geras darbo sąlygas, darbui reikalingas priemones.
Galimybė važiuoti dviese!
Reikalavimai: Vairuotojo darbo patirtis, gera reputacija, CE kat. vairuotojo pažymėjimas.

Mainais į Jūsų lojalumą įmonei, esame pasiryžę suteikti Jums praktines ir teorines žinias, padėsiančias Jums tapti profesionaliais tarptautinių reisų vairuotojais!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Jūrininkų pr. 27, 865677787, karjera@agriciaus.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Turizmo vadybininkas

Pobūdis: Kelionių organizavimas: susirašinėjimas su klientais iš vokiškai kalbančių šalių ir paslaugų užsakymas Baltijos šalyse
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Labai geros vokiečių k. žinios (rašomoji ir šnekamoji);
pakankamos anglų k. žinios.

Privalumas - patirtis turizme ir šnekamoji rusų k.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delta tours"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr. 32-308, +37-425896, lilijana@deltatours.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Delta tours"  Mūrininkai, pagalbiniai darbuotojai

Pobūdis: Įmonei reikalingi mūrininkai, pagalbiniai darbuotojai. Darbas Vilniuje. Laiku mokamas atlyginimas. Išsamesnė informacija tel. 860532535.
Reikalavimai: Atsakingumas,komunikabilumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renovacinės paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860532535, info@renovacinespaslaugos.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Renovacinės paslaugos"  Šaltkalvis

Pobūdis: Puspriekabių-izoterminių šaldytuvų remontas
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, noras tobulėti

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VR steelart"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.a. graičiūno, 862022102, ruslanas@vrsteelart.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "VR steelart"  Gamybos sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Uždaroji dizaino ir leidybos AB "KOPA" - moderni, patikima, lyderiaujanti komercinės spaudos spaustuvė Lietuvoje, turinti virš 20 metų patirtį, savo klientams siūlanti unikalius spaudos sprendimus.
Siekdama geriausios spaudos paslaugų ir gaminių kokybės, įmonė nuolat tobulina darbuotojų kvalifikaciją, procesus ir technologijas.
Šiuo metu įmonė plečiasi, todėl darbui spaustuvėje Kaune ieškome

GAMYBOS SANDĖLIO DARBUOTOJO

Darbo aprašymas:
Įrengimų aprūpinimas medžiagomis;
Sandėlio tvarkymas;
Darbas su el. krautuvu (spec. pažymėjimas nereikalingas);
Sandėlio įrengimų priežiūra;
Darbas trijomis arba keturiomis pamainomis.
Reikalavimai: Darbo sandėlyje patirtis (būtų privalumas);
Greita orientacija;
Lankstumas;
Tvarkingumas.

Gyvenimo aprašymą ir motyvacijos laišką iki LAPKRIČIO 15 d. siųskite el. paštu karjera@kopa.lt su prierašu "Gamybos sandėlio darbuotojo pareigoms užimti" arba paštu: "KOPA", Kampo g. 7, LT-50153 Kaunas. Tel. pasiteirauti (8 37) 30 16 16. Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus. www.kopa.lt

Atlyginimas: 2600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kampo g. 7, 8-37 301616, karjera@kopa.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa"  Mechanikas

Pobūdis: - Variklių, reduktorių, elektromechaninių pavarų surinkimas, montavimas, testavimas ir remontas;
- Gaminamos įrangos mechaninio surinkimo darbai;
- Mechaninių įrengimų derinimas, tikrinimas, priežiūra ir remonto darbai;
- Taisyti, derinti, tikrinti, pakeisti arba atnaujinti pagamintos įrangos ir įsigytų įrengimų susidėvėjusias dalis;
- Gebėti valdyti mechanizmus ir įtaisus, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis, mažais instrumentais dirbti smulkius darbus;
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis;
- kruopštumas atliekamam darbui;
- gebėjimas skaityti brėžinius;
- techninis išsilavinimas;
- atsakingumas ir savarankiškumas;
- sugebėjimas dirbti su įvairia technika;
plataus profilio techninis nuovokumas;
- be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pagirių sen., 861403233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Apdailininkai

Pobūdis: 1000 m2 glaistymas, kaip kur tik patalpų perdažymas
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  Šaltkalvis - mechanikas

Pobūdis: - Variklių, reduktorių, elektromechaninių pavarų surinkimas, montavimas, testavimas ir remontas;
- Gaminamos įrangos mechaninio surinkimo darbai;
- Mechaninių įrengimų derinimas, tikrinimas, priežiūra ir remonto darbai;
- Taisyti, derinti, tikrinti, pakeisti arba atnaujinti pagamintos įrangos ir įsigytų įrengimų susidėvėjusias dalis;
- Gebėti valdyti mechanizmus ir įtaisus, dirbti su medinėm medžiagom, tiksliai atlikti pasikartojančias užduotis, mažais instrumentais dirbti smulkius darbus;
Reikalavimai: • ne mažiau nei 2 metų darbo patirtis;
• techninis išsilavinimas - privalumas;
• gebėjimas skaityti brėžinius;
• plataus profilio techninis nuovokumas;
• atsakingumas, darbštumas, savarankiškumas, kruopštumas;
• sugebėjimas dirbti komandoje;
• sugebėjimas dirbti su įvairia technika;
• be žalingų įpročių

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pagirių sen., 861403233, personalas@litaktak.com
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Konditeris, sluoksniuotojas

Pobūdis: Konditerinių gaminių gamyba
Reikalavimai: Išmanyti darbą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugeliškio33a, 861002334, info@gustum.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Įmonė plečianti veiklą ieško naujų darbuotojų.
Darbo pobūdis:
Langų ir fasadų valymas;
Postatybiniai ir generaliniai valymai;
Baldų ir kiliminių dangų valymas.
Darbas pilnu etatu.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas;
Nebijoti aukščio;
Aukštalipio pažymėjimas ir patirtis valymo srityje - privalumas.

Atlyginimas: 2300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. maciulevičiaus g. 51-204, 8 670 17736, modestas.jankauskas@gerasvalymas.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Montuotojas-dailidė

Pobūdis: Skydinių-karkasinių namų montavimas, įrengimas ir remontas. Darbas Norvegijoje.
Reikalavimai: Pagrindiniai reikalavimai:
Panašaus darbo patirtis;
Šnekamoji anglų kalba;
Geri bendravimo įgūdžiai;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Iniciatyvumas, atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, lojalumas.

Įmonė jums siūlo:
Laiku mokamą ir atitinkantį Norvegijos įstatymus atlyginimą;
Visas socialines garantijas;
Geras darbo sąlygas;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
Darbui reikalingas priemones.

CV siųsti el. paštu: info@medava.lt
Kontaktinis telefono numeris pasiteiravimui: +370 620 10012, Darius.


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medava"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės g. 20, 8 620 10012, info@medava.lt
Skelbimo data: 2014.11.03

Atsiliepimai apie UAB "Medava"  Nekilnojamojo turto ekspertas (-ė)

Pobūdis: * Potencialių klientų paieška;
* Darbas su jau esamais klientais;
* Pasiūlymų koordinavimas klientams;
* Nekilnojamojo turto sutarčių ruošimas
* Objektų apžiūrų organizavimas.
Reikalavimai: * Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, (gali būti paskutinio kurso studentas (-ė));
* Komunikabilumas, lengvas ir įtaigus bendravimas;
* Darbo patirtis klientų aptarnavimo srityje arba aktyvus dalyvavimas visuomeninėje veikloje;
* Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis.

Privalumai:
* Patirtis nekilnojamojo turto, telemarketingo ar pardavimų srityje;
* Užsienio kalbų (anglų, rusų) mokėjimas.

Mes Jums siūlome:
* Visas socialines garantijas (oficialus įdarbinimas);
* Profesionalius apmokymus pradedant dirbti;
* Mokymus kvalifikacijai kelti;
* Įdomų ir dinamišką darbą;
* Darbą draugiškame kolektyve;
* Karjeros galimybes.

Nurodytas vidutinis gero nekilnojamojo turto brokerio atlyginimas.
Savo CV su motyvaciniu laišku siųskite el. paštu info@ntpaslauga.lt, į temos laukelį būtinai įrašę pareigas, kurias norite užimti (Nekilnojamojo turto ekspertas (-ė)). Informuosime atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: NT paslauga, UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Neries kr., 867964423, info@ntpaslauga.lt
Skelbimo data: 2014.11.02

Atsiliepimai apie NT paslauga, UAB  Operatorius–sąskaitų faktūrų išrašytojas

Pobūdis: Sąskaitų faktūrų išrašymas;
Sąskaitų registravimas;
Prekių pajamavimas;
Kiti su sąskaitų faktūrų išrašinėtojo - operatoriaus darbu sandėlyje susiję darbai.
Darbas pagal sudarytą darbo grafiką pamainomis.
Reikalavimai: Operatoriaus-sąskaitų išrašytojo arba apskaitininko darbo patirtis;
Aukštesnysis išsilavinimas pageidautina ekonomikos, finansų arba buhalterio;
Turėti minimalų supratimą apie buhalterinę prekių apskaitą;
Buhalterinės programos Navision išmanymas ir nuosavas automobilis - privalumas;
Atidumas, sąžiningumas, mokėjimas planuotis darbus;

Įmonė siūlo:
Geras darbo sąlygas ir konkurencingą, laiku mokamą darbo užmokestį;
Visas socialines garantijas;
Darbą draugiškame, jaunatviškame kolektyve.

Darbo užmokestis – sutartinis, priklausomai nuo kandidato kvalifikacijos ir darbo patirties.
Jeigu susidomėjote šiuo darbo pasiūlymu savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu mindaugas@litbana.lt.Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2250 lt (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ UAB "Litbana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aukštieji paneriai, 862088471, mindaugas@litbana.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie BĮ UAB "Litbana"  Statinio statybos vadovas

Pobūdis: Statybos darbų organizavimas ir vykdymas.

Apie įmonę: UAB "Vidara" įsteigta 1992 m. vasario 12 d. Pagrindinė veikla - bendrieji statybos darbai, kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos darbai, inžineriniai tinklai, konstrukcijų projektavimas, prekyba statybinėmis medžiagomis, stogų bei fasadų elementų prekyba, metalo lankstymas ir konstrukcijų gamyba, žaibosaugos elementų parinkimas ir montavimas.

Įmonė siūlo:
Mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
Visas socialines garantijas;
Įmonės automobilį.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis statybinis išsilavinimas;
Darbo patirtis;
Kvalifikacijos atestatas;
Statybos proceso ir technologijų išmanymas;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

CV siųsti el.paštu: personalas@vidara.lt
Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g. 3a, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Plytelių klojėjai

Pobūdis: Vidaus plytelių klojimo darbai
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "G&J group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Technikos g. 7, 860998834, jonas@gjgroup.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "G&J group"  IT, WEB specialistas

Pobūdis: Internetinio puslapio kontento pildymas, priežiūra ir informacijos atnaujinimas. Darbas su CMS Magento.
Reikalavimai: WEB programavimo bei WEB dizaino pagrindai, elektroninių parduotuvių CMS išmanymas, WEB socialinių tinklų išmanymas. Anglų kalba – laisvai skaityti, nes visa dokumentacija – angliškai.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vamako"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 861886840, valerijus@vamako.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Vamako"  Serviso vadovas

Pobūdis: •Optimalus Serviso darbo planavimas, organizavimas ir kontrolė;
•Serviso komandos ir klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas;
•Sandelio veiklos ir tvarkos užtikrinimas;
•Atsarginių detalių užsakymas;
•Serviso veiklos ataskaitų rengimas.
Reikalavimai: •Ne žemesnis nei aukštesnysis išsilavinimas (privalumas Techninis inžinerinis išsilavinimas);
•Darbo organizavimo patirtis;
•Gebėjimas deleguoti užduotis, optimaliai paskirstyti darbo potencialą, gebėjimas kontroliuoti darbų kokybę;
•Gebėjimas racionaliai planuoti savo darbo laiką, dirbti su keliais projektais vienu metu;
•Darbų kokybės išmanymas ir gebėjimas juos pateikti personalui;
•Techninės remonto ir aptarnavimo žinios;
•Greitas reagavimas į situaciją, konkretumas ir dalykiškumas;
•Techninių brėžinių skaitymas;
•Būtinas užsienio kalbų mokėjimas (vokiečių arba anglų);
•Geras kompiuterio raštingumas (WORD, EXCEL, AUTOCAD);
•Būtinas vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Judesio technika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 18, 869928761, tadas@judesiotechnika.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Judesio technika"  Virėjo padejėjas (-a) prie karštų patiekalų

Reikalavimai: Reikalingas virėjo padejėjas (-a) itališkame restorane - picerijoje "POMODORO" P.Lukšio g.32, Vilniuje (Žirmūnai, Šiaurės miestelis).
Darbo pobūdis: pusgaminių, karštų patiekalų gamyba ir pateikimas.
Siūlome slenkantį grafiką nuo 8.00 val. iki 20.00 val. (3 darbo dienos, 3 laisvos, 3 darbo dienos, 3 laisvos ir t.t.)
Atlyginimas 1500 Lt.; Visada laiku mokamas atlyginimas !
CV siųsti el. paštu: info@pomodoro.lt, arba teirautis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. telefonu 8652 10001.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ucobas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g.15, 865210001, info@pomodoro.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Ucobas"  Buhalteris

Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Programa Rivile. Keletas
smulkių įmonių (1-5 darbuotojai) vienu metu.
Reikalavimai: BŪTINA vyr. buhalterio patirtis ir mokėti dirbti RIVILE.

PRIVALUMAS - Patirtis dirbant buhalterinių paslaugų imonėje, kalbėjimas
angliškai, rusiškai, bei gebėjimas dirbti su individualiomis
imonėmis.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Teisė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 866700900, info@imoniukurimas.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Teisė"  Transporto paslaugų pardavimo vadybininko (-ės)

Pobūdis: Tarptautinių krovinių pervežimo organizavimas
Transporto paieška;
Sutarčių sudarymas su klientais ir vežėjais.
Naujų klientų paieška;
Ryšių su esamais klientais palaikymas;
Pardavimo proceso valdymas, derybos, sutarčių sudarymas
Reikalavimai: Aukštasis/ aukštesnysis išsilavinimas transporto/logistikos srityje (būtų privalumas)
Panašaus darbo patirtis
Anglų ar rusų, vokiečių kalbų mokėjimas būtų privalumas;
Nešabloninis mąstymas
Geri derybiniai įgūdžiai;
Savarankiškumas,
Atsakingumas
Orientacija į rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Skanerlita"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Elektros g. 6 - 12, 8 (671) 00909, skanerlita@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie MB "Skanerlita"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Statybos remonto darbų organizavimas
Reikalavimai: Statybų procesų išmanymas, darbų organizavimas ir koordinavimas, objekto pridavimas, dokumentacijos parengimas.
Patirtis, darbų vadovo atestatai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Smulkios buitinės technikos meistras

Pobūdis: Smulkios buitinės technikos ir buitinės elektronikos taisymas.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai nustatyti ir pašalinti smulkios buitinės technikos ir buitinės elektronikos prietaisų gedimus, naudotis litavimo yžtechnika.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Kompiuterių technikas

Pobūdis: Planšetinių, nešiojamų ir stalinių kompiuterių problemų nustatymas ir šalinimas.
Reikalavimai: Gebėjimas savarankiškai nustatyti ir pašalinti planšetinių, nešiojamų ir stalinių kompiuterių problemas, naudotis litavimo technika.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Kompiuterių serviso vadybininkas

Pobūdis: Serviso vadybininkas, galintis savarankiškai organizuoti serviso darbą – prekių priėmimą/ išsiuntimą klientams, detalių užsakymus, ataskaitų užsakovams rengimą.
Reikalavimai: Darbo kompiuteriu įgūdžiai, apskaitos vedimo supratimas, kompiuterinės technikos ir buitinės elektronikos išmanymas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IT partner"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lakūnų g. 24, cv@itpartner.lt
Skelbimo data: 2014.10.31

Atsiliepimai apie UAB "IT partner"  Apdailininkas

Pobūdis: Darbas statybos objektuose
Reikalavimai: Savo srities išmanymas, noras dirbti, drausmė

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos apdaila"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos g. 66, (846)419235, klaipedos.apdaila@takas.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos apdaila"  Transporto vadybininkas (ė)

Pobūdis: Naujų klientų paieška, darbas su nuosavu transportu bei ekspedijavimas.
Reikalavimai: Patirtis ne mažiau 1m., rūsų kl. labai geraos žinios tiek raštu, tiek žodžiu, komunikabilumas, greita orientacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kamtransa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51-400, 865633666
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Kamtransa"  Mūrininkas

Pobūdis: Visi mūro darbai. Gali būti ir brigada.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, darbštumas bei punktualumas. Noras dirbti. Be žalingų įpročių.
Bus mokami priedai už gerai ir laiku atliktą darbą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Stogdengių brigada

Pobūdis: Remontuoti dengti visų tipų stogus
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas, be žalingų įpročių.

Mokami priedai už gerai ir laiku atliktą darbą.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "S project"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kareivių 7, 8 69000046, jelena@sproject.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "S project"  Draudimo vadybininkas

Pobūdis: Profesionalus klientų konsultavimas, aptarnavimas;
Pasiūlymų, sutačių ruoša, bei jų administravimas;
Naujų partnerių ir klientų paieška;
Ryšių su esamais klientais palaikymas.
Reikalavimai: Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
Atsakingas požiūris į darbą;
Komunikabilumas;
Gebėjimas priimti nestandartinius sprendimus;

Patirtis pardavimų/klientų aptarnavimo srityje būtų privalumas.

Siūlome vadybininko darbą veržliems, nebijantiems bendrauti, ir norintiems solidžiai užsidirbti. Po atrankos, Jūsų lauks darbas jauname, draugiškame kolektyve, kvalifikuoti mokymai, motyvuojantis darbo užmokestis, ir visi darbo įrankiai bei priemonės.

SVARSTYSIME GABIŲ STUDENTŲ KANDIDATŪRAS (III-IV kursas)

Norintiems dalyvauti atrankoje - CV siųsti el. paštu:
konsultantu.atranka@gmail.com

Atlyginimas: 2140 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Diameda"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių, 860267821, konsultantu.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Diameda"  Vadybininke (-as) (valymo paslaugos)

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška
Santykių su esamais klientais palaikymas
Komercinių pasiūlymų ruošimas, sutarčių sudarymas
Vairuotojo pažymėjimas, vairavimo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clean team s"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukšio, info@cleanteam.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Clean team s"  Nekilnojamojo turto agentė

Pobūdis: Ieškome NT agenčių visoje Lietuvoje.
Darbo pobūdis - bendradarbiavimas su esamais ir naujais klientais, butų paieška, pardavimas, darbas su NT sistema.
Dirbama namuose laisvu grafiku. Pas mus mokami didžiausi komisiniai už atliktą darbą.
Reikalavimai: - atsakingumas;
- komunikabilumas;
- noras dirbti ir tobulėti.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Rimantės Viršilaitės individuali įmonė
Miestas: Palanga
Kreiptis: Ganyklų g., 860153287
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie Rimantės Viršilaitės individuali įmonė  Auto šaltkalvis

Pobūdis: Motorinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas.
Įvairaus sudėtingumo lengvųjų transporto priemonių einamasis, vidutinis ir kapitalinis remontas.
Reikalavimai: Kruopštumas, pareigingumas, noras dirbti ir užsidirbti.
Mes jums siūlome: Stabilų, nuo išdirbio priklausantį atlyginimą

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AutoRepair"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo. g, 865541099, info@autorepair.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "AutoRepair"  Autoserviso meistras - priemėjas

Pobūdis: • serviso klientų konsultavimas, klientų automobilių priėmimas ir atidavimas. Darbų kainų ir apimčių derinimas su klientais telefonu ir elektroniniu paštu;
• automobilio priėmimo/atidavimo dokumentų forminimas, remonto sąmatų sudarymas. PVM sąskaitų – faktūrų išrašymas. Darbas su kasos aparatu;
• darbų paskirstymas serviso personalui, atliktų darbų kokybės kontrolė. Tvarkos ir švaros priežiūra serviso patalpose.
Reikalavimai: • techninis išsilavinimas;
• gera orientacija ir žinios dirbant kompiuteriu;
• geros derybinės ir vadovavimo savybės;
• kruopštumas, gebėjimas dirbti su techniniais dokumentais ir kompiuterinėmis darbo apskaitos sistemomis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RV group"
Miestas: Riešė
Kreiptis: Beržų g. 17, 864581155, info@korpo.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "RV group"  Elektronikas/kompiuterių meistras

Pobūdis: Nešiojamų kompiuterių mechaninis remontas (išlūžusių lizdų, jungčių keitimas, litavimas, ekranų keitimas, lietimui jautrių ekranų keitimas ir kt. darbai), IT techninės bei programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas, GPS navigacijų remontas, bendravimas su klientais, konsultavimas, pardavimai.
Reikalavimai: Patirtis remontuojant nešiojamus kompiuterius, vadybinio darbo patirtis (privalumas), gebėjimas dirbti su litavimo įranga, galimybė dirbti visą darbo dieną, atsakomybės jausmas, gebėjimas spręsti problemas, siekimas tobulėti, vairuotojo pažymėjimas, energingumas, kruopštumas, paslaugumas, norėjimas dirbti, punktualumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rego tech"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilniaus g. 230, 863977277, info@pirkciau.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Rego tech"  Elektrikas-įrengimų remontininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
Elektrotechninis darbas.
Metalo apdirbimo pramonės įrengimų, gamybinės įrangos techninė priežiūra ir aptarnavimas, gedimų identifikavimas ir šalinimas.

Reikalavimai:
Techninis išsilavinimas (automatikos, elektros, mechanikos sritis ar panašiai).
Energetikos darbuotojo pažymėjimas, VK apsaugos nuo elektros kategorija.
Iniciatyvumas ir gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.

Privalumai:
Darbo su gamybos įrengimais patirtis.
Nuosavas automobilis.

Mes jums siūlome:
Motyvuojantį atlyginimą, kuris priklauso nuo darbo rezultatų.
Nuvežimą į/iš darbo vietos.


Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LT technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865610685, inao@ltt.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "LT technologies"  Darbų saugos ir personalo specialistas

Pobūdis: -tvarkyti darbuotojų personalo apskaitą (darbo laikas, priėmimai, atleidimai, darbo sutartys, žurnalai)
- užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
-konsultuoti darbdavį ir darbuotojus darbų saugos ir sveikatos klausimais;
- instruktuoti darbuotojus apie darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, įmonėje; konsultuoti ir mokyti darbuotojus kaip laikytis įmonės lokalinių teisės aktų reikalavimų, kontroliuoti nustatytų reikalavimų laikymąsi;
-organizuoti profesinės rizikos vertinimą įmonėje; vertinti profesinės rizikos veiksnius ir darbdaviui siūlyti privalomas įgyvendinti prevencines priemones;
- nelaimingų atsitikimų tyrimas;
-užtikrinti darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimą;
- rengti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos lokalinių norminių teisės aktų rengimą, pildyti dokumentus, susijusius su įmonės darbuotojų sauga ir sveikata;
-vykdyti kitas įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, kurios numatytos teisės aktų reikalavimuose.
Reikalavimai: -aukštasis technologijos mokslų srities išsilavinimas;
-galiojantis darbų saugos specialisto pažymėjimas;
-galiojantis priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
-išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, elektrosaugą; mokėti ir žinoti praktinį teisės aktų taikymą;
-išmanyti Darbo kodeksą;
-geros darbo kompiuteriu žinios;
-darbų saugos specialisto patirtis gamybinėje įmonėje;
-gebėjimas dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti savo darbą;
-puikios raštvedybos žinios;
-vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 3300 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vinapack"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ežerėlis, Kauno g., 8 687 81 891, administracija@vinapack.eu
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Vinapack"  Plytelių klijuotojai

Pobūdis: Patalpų įrengimas,sienų padengimas apdailinėmis plytelėmis.
Reikalavimai: Profesionalumas, mokėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, numatytais terminais.Teikti CV, skambinti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Tinkuotojas

Pobūdis: Sienų lyginimo, tinkavimo darbai
Reikalavimai: Mokėti pavesta darbą atlikti savarankiškai, kvalifikuotai.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Dažytojas

Pobūdis: Glaistymas, dažymas, apdailos darbai.Dideli plotai.
Reikalavimai: Atsakingumas, noras dirbti,mokėti atlikti pavestas funkcijas savarankiškai.Be žalingų įpročių. Prašome teikti CV, skambinti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko 91-305, 865773434, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2014.10.30

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Vadyninkė -as (horeca)

Pobūdis: -Bendravimas su esamais klientais,prekybinių santykių palaikymas;
-Naujų klientų paieška;
-Dalyvavimas derybose ir sutarčių sudarymas;
-Firminių įmonės taškų priežiūra ir rezultatų gerinimas.
Reikalavimai: -Darbo patirtis horeca sektoriuje nuo 1 metų;
-Puikūs bendravimo įgūdžiai;
-Kompiuterinis raštingumas;
-Orientacija į rezultatą,iniciatyvumas ir savarankiškumas;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
-Aukštasis/Aukštesnysis išsilavinimas.

Privalumai:
-Rusų kalbos mokėjimas;
-Darbas su maisto produktais

Įmonė siūlo:
-Progresinį atlyginimą, tobulėjimo galimybes.
-Visas darbui reikalingas priemones.
-Geras sąlygas norint įsigyti įmonės gaminamos produkcijos.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1950 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861290035, sales@dzukija.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Vireja

Pobūdis: Patiekalų gamyba
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas,sąžiningumas, savarankiškumas,

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus boulingas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g., info@boulingas.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus boulingas"  Padavėjai-barmenai!!

Pobūdis: : Naujai atsidariusiame bare reikalingi padavėjai - barmenai pilnai darbo dienai. Darbo patirtis nebūtina - apmokome.Darbas nuo 9:00 val iki 18:00 val; Atranka vyksta artimiausias dvi savaites, tad norinčius joje dalyvauti kviečiame siųsti CV nurodytu el.paštu:jiddi.groupvilnius@info.lt. SU kiekvienu bus asmeniškai susisiekta.
Reikalavimai: Darbštumas;

Darbas nuo 9:00 val iki 18:00 val;
Alga nuo 1300lt plius priedas.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Jiddi"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: jiddi.groupvilnius@info.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Jiddi"  Autoservisų įrangos technikas

Pobūdis: Prekiaujame – autoservisų įranga.
Rengiame ir įgyvendiname kompleksiškus projektus Lietuvoje ir užsienyje,

Darbo pobūdis:
- įrangos instaliavimas, derinimas;
- įrangos priežiūra ir remontas;
Reikalavimai: Reikalavimai:
- techninis arba inžinerinis išsilavinimas;
- anglų kalba;
- vairuotojo pažymėjimas.
Privalumas:
- panašaus darbo patirtis;
- elektrotechnikos žinios.
Bendrovė siūlo:
- konkurencingą atlyginimą;
- draugišką atmosferą kolektyve
.- karjeros galimybes inžinerinėje ar prekybinėje srityse.

Darbovietė Vilniaus mieste.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 2/1-24, 869960911, algis@amanda.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Amanda"  Google pardavimo vadybininko

Pobūdis: Naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais;
Derybos, sutarčių sudarymas, atsiskaitymų kontrolė;
Google Adwords reklamos paskyrų administravimas, rodiklių analizė ir reklamos kampanijų optimizavimas, "Google Analytics” duomenų analizė;
SEO projektų įgyvendinimas (analizė, strategija, priežiūra);
Konkurentų stebėjimas bei veiksmingiausių raktažodžių paieška.
Reikalavimai: Idealus kandidatas turi mokėti bendrauti ne tik gyvai, bet ir telefonu bei elektroniniu paštu;
Savarankiškumas, pozityvumas, didelio noro dirbti ir užsidirbti;
Galimybė dirbti visą darbo dieną;
Noro tobulėti ir mokytis;
Darbo patirtis pardavimo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Commercial engineering technologies"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laivės pr. 60, 864668946, karjera@cet.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Commercial engineering technologies"  Kurjeris- konsultantas

Pobūdis: Pastovus darbas išvežiojant prekes;
Konsultavimas apie išvežiojamus produktus;
Darbas individualus ir komandinis;

Darbas nuo 8:00 iki 17:00 val. Alga nuo 1600lt. Bandomajame laikotarpyje.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Sąžiningumas;
Noras dirbti;

Savo gyvenimo aprašymus siuskite el. paštų: kurenta.vilnius@ml.lt


Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kurtenta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: kurenta.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Kurtenta"  Administratorius-(ė)

Pobūdis: Tiesioginis bendravimas su klientais;
Klientų konsultavimas apie teikiamas paslaugas tiesiogiai, telefonu, el.paštu;
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Aktyvi naujų klientų paieška bei ryšių su esamais klientais palaikymas;
Kitų įvairių užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Ambicingumas;
Komunikabilumas;
Sugebėjimas laiku atlikti paskirtas užduotis;

Pageidautina savo gyvenimo aprašymus siuskite el.paštų:group.vilnius@ml.lt


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rupa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: group.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rupa"  Pardavimo vadybininkas oro kondicionavimo sistemų ir vėdinimo srityje

Pobūdis: Buitinių oro kondicionierių pardavimas.
Bendravimas su galutiniais klientais, bendravimas su tiekėjais, bendravimas su esamais klientais;
Klientų konsultavimas;
Naujų klientų paieška;
Pasiūlymų rengimas;
Važiavimas į objektus - klientų konsultavimas;
PVM SF išrašymas

Pilna, darbo diena;

Atlyginimas orientacinis, viskas smulkiai bus aptarta pokalbio metu.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų srityse.
Inžinerinis, techninis supratimas.
Imlus informacijos įsisavinimas.
Taktiškumas ir tolerancija klientui.
Gebėjimas ieškoti klientų ir siūlymai įmonei kaip padidinti klientų ratą.
PRIVALUMAI:
Supratimas apie buitinius ir pramoninius kondicionierius.
Gebėjimas skaityti kondicionierių technines specifikacijas.
Darbo patirtis vėdinimo, šildymo, kondicionavimo srityse.
Patirtis dirbant su elektroninėmis parduotuvėmis, WEB svetainėmis.


CV SIŲSTI info@e-orocentras.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių., info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  Ekskavatoriaus-krautuvo (račioko) operatorius

Pobūdis: Darbas objektuose (kasimas, lyginimas, krovimas ir kiti darbai.)
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis.
Pranašumas registruotiems ne Vilniuje. Pageidautina siųsti CV el.paštu

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Bobcato (mini krautuvo) operatorius

Pobūdis: Darbas statybos objektuose (krovimas, lyginimas, kasimas ir kiti darbai).
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, patirtis.
Pranašumas registruotiems ne Vilniuje. Pageidautina siųsti CV el.paštu

Darbo patirtis: 4 metai
Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Ratinio ekskavatoriaus operatorius

Pobūdis: Darbas statybos objektuose (kasimas, krovimas ir kiti darbai).
Reikalavimai: Darbo patirtis, atsakingumas, darbštumas. Pranašumas registruotiems ne Vilniaus mieste.
Pageidautina siųsti CV el.paštu.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Finansų konsultantai

Pobūdis: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas priklauso Austrijos draudimo grupei "Vienna Insurance Group”. "Vienna Insurance Group” yra viena didžiausių tarptautinių draudimo grupių Centrinėje ir Vidurio Europoje. Austrijos sostinėje įsikūrusi draudimo grupė savo istoriją skaičiuoja nuo 1824 metų, grupei priklauso apie 50 draudimo įmonių 25 šalyse. "Vienna Insurance Group” pasižymi aukštais tarptautiniais patikimumo reitingais (Standard & Poor’s A+).

Darbo pobūdis:
Profesionalus klientų konsultavimas;
Aktyvūs pardavimai;
Klientų aptarnavimas;
Pasiūlymų ruošimas.

Mes Jums siūlome:
Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą tarptautinėje kompanijoje;
Karjeros perspektyvas;
Motyvuojanti atlygį priklausanti nuo rezultatų ir visas reikalingas priemones;
Nuolatinius mokymus ir seminarus.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Pardavimo įgūdžiai;
Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Atsakingumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, organizuotumas;
Sąžiningumas ir nepriekaištinga reputacija;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Compensa life Vienna insurance group SE Lietuvos filialas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 433, 867736155, olegas.medvedevas@compensalife.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie Compensa life Vienna insurance group SE Lietuvos filialas  Statybų darbų vadovas

Reikalavimai: Įmonė ieško statybų darbų vadovo. Pagrindinis darbas - nuosavų namų vidaus apdailos įrengimas. Darbo specifika: bendravimas su užsakovu, vidaus apdailos meistrų paieška bei darbų kokybės kontrolė.

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dolitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869827121, info@ecohouse.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Dolitas"  Vairuotojas C kategorija

Pobūdis: Sunkvežimio su hidromaipuliatoriumi vairavimas, krovimas.
Reikalavimai: C kategorija, privalumas hidromanopuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas.

Darbo patirtis: 6 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tehstatus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867150045, andrius.malinauskas85@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tehstatus"  Šaltkalvis

Pobūdis: Betono mazgų remontas įmonės teritorijoje. Apmokome.
Reikalavimai: Rimtas požiūris į darbą, kruopštumas. Prie darbo užmokesčio mokamas lauko priedas ir priedas už gerus darbo rezultatus.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1900 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autokausta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Marvelės g. 199b, 865545266, personalas@autokausta.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Autokausta"  Vadybininko asistentas

Pobūdis: Pagalba rengiant pristatymus;
Klientų aptarnavimas ir konsultavimas;

Darbo grafikas nuo 8:00 iki 17:00 val. Atlyginimas nuo 1500lt bandomuoju laiku.
Reikalavimai: Darbštumas,
Atsakingas požiūris,
Noras tobulėti.


Žinoma savo gyvenimo aprašymus bei motyvacinius laiškus siuskite paštų:group.vilnius@ml.lt taip lengviau bus jūs pasikviesti:)

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rupa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: group.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rupa"  Pardavimų kvepalais vadybininkas/ė

Pobūdis: Jau 20 metų gyvuojanti įmonė siekia papildyti kolektyvą naujais, jaunais, bei motyvuotais darbuotojais.
Pagrindinė veikla prekiauti vyriškai ir moteriškais kvepalais įvairiose įmonėse, organizacijose, įvedinėti naujus prekinius ženklus į rinką.

Darbas nuo 8:00 iki 17:00 val. Pagrinde dirbą jaunas linksmas kolektyvas. Žinomą atlyginimas bandomuoju laiku nuo 1200lt + priedas už matomas pastangas:)
Reikalavimai: Komunikabilumas;


O savo gyvenimo aprašymus patartina siusti paštų:produktas@ml.lt

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rupa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: produktas@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rupa"  Pardavėjas(-a)- konsultantas(-ė)

Pobūdis: Santykių su klientais užmezgimas ir palaikymas;
Produkcijos realizavimas;
Darbo grafikas nuo 8 iki 17val.
Reikalavimai: Organizuotumas;
Atsakingumas;


Kandidatuojantys siųskite CV į elektroninio pašto dėžutę: cvatrankos.vilnius@ml.lt

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tumax"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: cvatrankos.vilnius@ml.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Tumax"  Dažytojas

Pobūdis: Metalo gaminių paruošimas ir dažymas
Reikalavimai: • Brėžinių skaitymas;
• Darbo patirtis metalo apdirbimo įmonėje
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas;
• Laiku mokamą ir patrauklų atlyginimą ir priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų visą parą;
• Mokymus, karjeros bei kvalifikacijos kėlimo galimybes;
• Įdomų darbą šiuolaikinėje, besiplečiančioje įmonėje, galimybes profesiniam tobulėjimui.

Atlyginimas: 2200 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arginta engineering"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų pl. 71, 8 616 30001, atranka@arginta.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Arginta engineering"  Suvirintojas-(a)

Pobūdis: Darbas argono aplinkoje.

Nerudijancio plieno,juodo metalo,aliuminio virinimas
Reikalavimai: Patirtis,sugebejimas skaityti brežinius,atsakingumas,kruopštumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nirobalt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistru g.9, 868249487, info@nirobalt.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Nirobalt"  Transporto vadybininkas (-ė)

Pobūdis: - Eksporto bei importo dalinių/pilnų krovinių vežimo organizavimas;
- Transporto paslaugų pardavimas verslo klientams;
- Naujų klientų paiešką ir ryšių su esamais palaikymas;
- Krovinių gabenimo eigos valdymas ir kontrolė.
Reikalavimai: - Būtina darbo patirtis transporto srityje.
- Vadovavimo, darbų organizavimo patirtis.
- Vokiečių, rusų kalbų mokėjimas.

Privalumai:
Lenkų, anglų, italų, ispanų ir kitų kalbų mokėjimas.
Darbo patirtis su Pietų Europos ar kitomis rinkomis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transekspedicija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Galinės g. 1, 865532530, darbas@transekspedicija.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Transekspedicija"  Sandelinikas

Pobūdis: Prekiu priemimas/ isdavimas
Reikalavimai: Operatyvumas

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 163a, 867733903, dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Technikas

Pobūdis: Lazeriniu spausdintuvu kaseciu pildymas
Reikalavimai: Operatyvumas, darbas orentuotas i rezultata.

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju 163a, 867733903, dailyprint@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Vairuotojas - ekspeditorius po ES

Pobūdis: Iūlome vairuotoju-ekspeditoriaus darbą po vakaru Europa su tentu ar puspriekabe šaldytuvu. Darbas 6 savaitės, poilsis namuose 3 savaitės. Mokama komandiruotės dienpinigiai už diena. Į darbą važiuojame Vilnius, Kaunas, Klaipėda plaukiame keltu į Švedija, bazė Kopenhaga.
Reikalavimai: 95 kodas, užsienio kalbos anglų ar vokiečių žinojimas. Darbo patirtis ir ADR pažymėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 6770 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rentmina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Linkmenu g 13, 869940200, info@rentmina.lt
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Rentmina"  Ekspedicijavimo paslaugų pardavimų vadybininkas

Pobūdis: 1. naujų klientų (krovinių ir vežėjų) paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas;
2. derybų vedimas, sutarčių sudarymas;
3. transporto/krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas;
4. krovinių vežimo organizavimas ir ekspedijavimas;
5. iškilusių problemų sprendimas;
6. duomenų apie klientus ir vežėjus rinkimas bei analizė.
Reikalavimai: 1. patirtis krovinių ekspedijavimo srityje ne mažesnė kaip 2 metai, privalumas - gabenimo jūra organizavimo;
2. geri paslaugų pardavimo, bendravimo ir derybų įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "KRKS logistics"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Žvejų, 861570303, info@krkslogistics.eu
Skelbimo data: 2014.10.27

Atsiliepimai apie UAB "KRKS logistics"  Platau profilio statybininkas

Pobūdis: Fasadu siltintojas, vidaus abdailininkas.
Reikalavimai: Sugebejimas dirbti savarankiskai. Darbo patirtis statybose nemaziau kaip trys metai.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vinama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Partizanu.g 61-806, 8646 44220, giedriusvinama@statyba.lt
Skelbimo data: 2014.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Vinama"  Vairuotojas tarptautiniams maršrutams

Pobūdis: Maršrutai LT-EU, LT-EU-RUS, LT-BY, LT-RUS
Reikalavimai: Patirtis, BY, RUS vizos privalumai

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ergas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dvaro g. 2, 869936335, evaldas@ergas.lt
Skelbimo data: 2014.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ergas"  Inžinierius-konsultantas

Pobūdis: Techninės-gamybinės paskirties produktų aktyvūs pardavimai, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Techninės žinios, sugebėjimai.
Pardavimų patirtis, sugebėjimai.
Pageidautina techninis aukštasis ar aukštesnysis išsilavinimas.
Anglų kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hitech"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Terminalo g. 3, kauno lez, 8-37-323271, finance@hitech.lt
Skelbimo data: 2014.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Hitech"  Hidraulinio krautuvo operatorius Fuchs

Pobūdis: Reikalingas hidraulinio krautuvo (FUCHS) operatorius.

Skambinti:
Tel. 862044258 (pageidautina darbo valandomis). 862044258

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Euromiškas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862044258
Skelbimo data: 2014.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Euromiškas"  Vėdinimo sistemų montuotojas-technikas

Pobūdis: Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų montavimas, priežiūra, aptarnavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis su vėdinimo ir kondicionavimo (šaldymo) įranga;
Vairuotojo pažymėjimas.

Privalumas: atestatai, pažymėjimai.

Mažiausias: nuo 1500 lt į rankas bandomuoju laikotarpiu, po bandomojo (priklausomai nuo žinių, patirties) gali kilti ir iki 2500 į rankas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Korgas ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.lukšio g. 19, 861277747, neringa.brasiuniene@korgas.lt
Skelbimo data: 2014.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Korgas ir ko"  Statybos projektų vadovas (-ė) darbui Lietuvoje ir Baltarusijoje

Pobūdis: Detalus projekto statybos ir montavimo darbų planavimas, vystymas, organizavimas ir priežiūra;
Projekto finansinių, žmogiškųjų bei laiko išteklių paskirstymas ir vykdymo kontrolė;
Darbų vadovų ir subrangovų darbo kontrolė ir vertinimas;
Sklandaus komunikacinio proceso tarp užsakovo ir vykdytojų užtikrinimas;
Savalaikio ir kokybiško projekto įvykdymo užtikrinimas.
Dokumentacijos ruošimas konkursams, subrangovų parinkimas.
Reikalavimai: •aukštasis inžinerinis-statybinis išsilavinimas;
•ne mažesnė kaip 5 metai darbų vadovo darbo patirtis, geri derybų įgūdžiai;
•statybos darbų vadovo atestatas (privalumas);
•savarankiškumas, gebėjimas sistemiškai organizuoti darbus;
•gebėjimas priimti sprendimus, koordinuoti statybos objektų darbą;
•gera darbo kompiuteriu (MS office, Autocad) praktika;
•konfliktinių situacijų valdymo įgūdžiai;
•geros užsienio kalbos (rusų, anglų) žinios (privalumas).

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tarptautinė statybos korporacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vivulskio g. 20/8, 8 5 2397590, info@icc-tsk.com
Skelbimo data: 2014.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Tarptautinė statybos korporacija"  Dizaineris

Pobūdis: Didmeninė jūros gėrybes Rytų ir Vakarų Europos rinkoms tiekianti firma UAB Natural North Caviar kviečia prisijungti prie kolektyvo DIZAINERĮ

Privalumas - patirtis, kruopštumas, atidumas, geras lietuvių kalbos žinojimas.

Mes siūlome:
• Stabilų darbą augančioje įmonėje;
• Galimybę įdiegti savo idėjas ir atskleisti savo sugebėjimus;
• Draugišką atmosferą;
• Socialines garantijas.

Papildoma informacija

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka ir darbų pavizdžius siųskite Marketingo Skyriaus Vadovei Jurgitai Žižytei el. paštu jurgita@monarch.lt su prierašu "dizainerio pareigoms"
Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Apie įmonę - www.northcaviar.com; www.monarch.lt

Kontaktinė informacija: Tel. 865018001
Reikalavimai: - kurti reklaminius tekstus ir straipsnius;
-kurti naujų produktų dizainą;
- kurti spaudos bei interneto reklaminių modulių dizainą;
- fotografuoti prekes ir vizualiai jas apipavidalinti;
- dirbti su Photo Shop ir Corel Draw programomis.
- atlikti nestandartinius kūrybinius (ir nekūrybinius) darbus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1908 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Natural north caviar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Piliakalnio gatvė, 865018001, jurgita@monarch.lt
Skelbimo data: 2014.10.09

Atsiliepimai apie UAB "Natural north caviar"  Santechnikas montuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Pastato vidaus nuotekų, vandentiekio bei šildymo montavimo darbai.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Darbo patirtis dirbant su TECE, UPONOR, SANHA, WAVIN ir ketaus sistemomis.
Galima dirbti savarankiškai pagal pateiktus brėžinius.
Vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis.

Atlyginimas 1200-3500 Lt, priklausomai nuo darbų apimties ir susitarimo.

CV siųsti info@e-orocentras.lt


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "City-line LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Riovonių, info@e-orocentras.lt
Skelbimo data: 2014.10.09

Atsiliepimai apie UAB "City-line LT"  Pastatų metalo konstrukcijų montuotojų

Pobūdis: Olandijos-Vokietijos įmonė skubiai ieško Statybininkų/Pastatų Metalo Konstrukcijų Montuotojų. Darbo vieta Liudvigsburgo apylinkės Vokietijoje. Šiam projektui yra ieškoma 8-10 metalo-konstrukcijų montuotojų kurie sugebės pagal duotus brėžinius surinkti ir sumontuoti naujai statomo pramoninio pastato metalo konstrukcijas.
Reikalavimai: Kandidatai, norintys pretenduoti į siūlomą poziciją turi:
-turėti 2-3 metų patirtį dirbant panašaus pobūdžio darbą;
-mokėti komunikuoti anglų arba vokiečių kalbomis;
Darbas bus pagal laikinojo darbo sutartį. Šis projektas truks iki 2015 metų. Paskui darbdavys priklausomai nuo Jūsų kompetencijos ir įmonės galimybių, galės pasiūlyti Jums darbą kituose įmonės projektuose.

Jums siūlomas atlyginimas priklausys nuo išdirbtų valandų skaičiaus. Atlyginimas gali svyruoti nuo 1850 EUR iki 1950 EUR. Dirbdami viršvalandžius, galite uždirbti daugiau. Vokietijoje darbdavys suteiks nemokamą apgyvendinimą. Jeigu norite kandidatuoti į siūlomą poziciją siųskite CV adresu cv@etbc.lt . Telefonas pasiteiravimui +370-663-63567 . Nėra jokių įdarbinimo ar tarpininkavimo mokesčių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 7000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "E & T business consulting"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: 8-663-6357, cv@etbc.lt
Skelbimo data: 2014.10.04

Atsiliepimai apie UAB "E & T business consulting"  Apdailininkas

Pobūdis: Lietuvos imonei reikalingi darbuotojai vidaus remonto darbams.Darbas Vokietijoje Darbo pobudis - plytelių klijavimas,tinkavimas bei kiti apdailos darbai.
Aprupiname gyvenamaja vieta, duodame irankius.
Vokieciu kalba nebutina.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dvaraka"
Miestas: Utena
Kreiptis: Utenio 9., 868642217, s.kestenis@gmail.com
Skelbimo data: 2014.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Dvaraka"  Tarptautinių pervežimų vairuotojai

Pobūdis: Tarptautinių pervežimų įmonei UAB "Laikrida", reikalingi vairuotojai su tentinėmis-užuolaidinėmis puspriekabėmis, maršrutais Europą
Reikalavimai: C,E kategorijos, 95 kodas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Laikrida"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: J. basanavičius 67a, 865659784
Skelbimo data: 2014.10.02

Atsiliepimai apie UAB "Laikrida"  Taksi vairuotojai

Pobūdis: Taksi vairuotojai
Reikalavimai: 3 metu stazas

Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taksi Kaunas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu 66, 864866666, taksi.arturas@mail.ru
Skelbimo data: 2014.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Taksi Kaunas"  Inžinierius-konstruktorius

Pobūdis: • Kūryba, sukurti įrenginį (maišyklę), kad galėtų formuoti termoizoliacinį mišinį, maišyti sudėtinius komponentus;
• Siurblio pagalba transportuoti mišinį;
• Gaminamos produkcijos surinkimas, paleidimas ir priežiūra;
• Projektavimas ir konstravimas;
• Gamybos priežiūra.
Reikalavimai: • Aukštasis inžinerinis, mechanikos išsilavinimas (Mašinų gamybos, mechanikos srityje);
• Analogiško ar panašaus darbo patirtis (būtina);
• Puikus brėžinių supratimas;
• Iniciatyvumas, išradingumas, organizuotumas, kūrybingumas.

Privalumai:
• Užsienio kalbos anglų ar/ir rusų mokėjimas (privalumas);
• Vairuotojo pažymėjimas (privalumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Light constructions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862055677, info@etg.lt
Skelbimo data: 2014.09.29

Atsiliepimai apie UAB "Light constructions"  Langų matavimo specialistas

Pobūdis: Langų, durų, balkonų matavimas.
Sutarčių sudarymas kliento namuose.
Langų reguliavimas,priežiūra.
Reikalavimai: DARBO PATIRTIS LANGŲ SFEROJE;


Ne mažiau vidurinis išsilavinimas.
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Geros lietuvių, rusų kalbos žinios; anglų kalba privalumas;
Komunikabilumas, pasitikėjimas savimi, geri bendravimo, derybų įgūdžiai, atsakingas požiūris į darbą;Cv su nuotrauka siųsti el. paštu info@elitolangai.lt

Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elito langai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausio 13-osios g. 1, info@elitolangai.lt
Skelbimo data: 2014.09.26

Atsiliepimai apie UAB "Elito langai"  CE vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas CE kategoriju vairuotojas darbui Europoje marsrutu Vokietija - Prancuzija - Vokietija. 2011-2014 metu vilkikai, automatai, tentines uzuolaidines puspriekabes. Darbas kadencijomis, 6 sav dirbam, 3 sav namie. Atlyginimas uz dienas.
Reikalavimai: Minimali patirtis Europoje.
Pageidautina 95 kodas,ADR.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 6000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ost-west cargo transport"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Panevėžys, 8-699 69800
Skelbimo data: 2014.09.17

Atsiliepimai apie UAB "Ost-west cargo transport"Įdarbinimo agentūrų skelbimai

  Viešbučių darbuotojos

Pobūdis: Ieškomos viešbučių darbuotojos. Tai įvairūs valymo, tvarkymo darbai. Darbas būtų Jungtinėje Karalystėje
Reikalavimai: - anglų kalba

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Argepa"
Miestas: Jungtinė karalystė
Kreiptis: pfc.advice@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.20

Atsiliepimai apie MB "Argepa"  Padangų montuotojas

Pobūdis: Padangų montavimas autoservise.
Reikalavimai: Patirtis;
Tvarkos palaikymas darbo vietoje;
Darbštumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 83-409, 864620710, lina.b@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2014.11.18

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Interjero dizaineris

Pobūdis: - Interjero dizaino projektavimas, bendravimas su klientais
Reikalavimai: - Išsilavinimas: Aukštesnysis (disciplinos susijusios su interjero dizainu, baldų projektavimu)
- Darbo patirtis dizaino projektavime
- Darbo patirtis baldų projektavime (privalumas)
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai (Autocad programa)
- Mokėti dirbti su gamybiniais brėžiniais

Kita info:

- Siųskite "pilnai aprašytą gyvenimo aprašymą" (cv) į el. paštą: purlys.production@gmail.com su nuoroda: "Interjero dizainerius"
- Informuosime tik atrinktus kandidatus
- Konfidencialumas garantuojamas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla Nr. 604584
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 24, 860955211, purlys.production@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie Individuali veikla Nr. 604584  Gamybos vadovas

Pobūdis: - Savarankiškas gamybos darbų organizavimas, personalo valdymas (25 specialistai: staliai-baldžiai), bendravimas su užsakovais
Reikalavimai: - Išsilavinimas: Aukštesnysis (disciplinos susijusios su baldų projektavimu)
- Darbo patirtis baldų gamybos įmonėje nuo 2 metų
- Darbo kompiuteriu įgūdžiai (Autocad programa)
- Mokėti dirbti su gamybiniais brėžiniais
- Vadovavimo įgūdžiai
- Vairuotojo teisės

Kita info:

- Siųskite "pilnai aprašytą gyvenimo aprašymą" (cv) į el. paštą: purlys.production@gmail.com su nuoroda: "Gamybos vadovas"
- Informuosime tik atrinktus kandidatus
- Konfidencialumas garantuojamas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla Nr. 604584
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr. 24, 860955211, purlys.production@gmail.com
Skelbimo data: 2014.11.16

Atsiliepimai apie Individuali veikla Nr. 604584  Pamainos meistras

Pobūdis: Antrinių žaliavų perdirbimas (PET buteliai), karjeros galimybės, pakilti į pamainos meistro pareigas.
- Darbas pamainomis;
- Produkcijos kokybės, kiekio priežiūra;
- Darbų paskirstymas.
Reikalavimai: - Techninės žinios;
- Operatoriaus patirtis;
- Panašaus darbo patirtis;
- Vadovavimo gebėjimai;
- Kompiuterinės žinios.

Atlyginimas: 1800 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23 b 114, 867806636, donatas@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2014.11.14

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Konditeris

Pobūdis: ŠOKOLADO FABRIKAS VOKIETIJOJE IŠVYKIMAS 11.15 IR 11.22

Skubūs išvykimai į šokolado pakavimo fabriką lapkričio 15 ir 22 dienomis.
Darbo pozicijos siūlomos moterims, vyrams ir poroms.
Miestas – Hamburgas.
Pagrindiniai reikalavimai:
- Rusų kalbos žinios
- Amžius iki 45m.
- Galimybė vykti su savo transportu ( privalumas)
Atlyginimas 8.5eur./val brutto. ( 6.5eur./val netto)
Atlyginimas mokamas kas mėnesį.
Apgyvendinimas suteikiamas, nuomos kaina 250eur./mėn.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. +37064881832 arba info@darbaiuzsienyje.com

www.darbaiuzsienyje.com
Legalus darbai daugelyje EU saliu!!!
Mokesciu grazinimas is UK, Airijos, Olandijos, Vokietijos, Norvegijos, JAV, Kanados ir kt. saliu!!!!

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Darbų pasaulis"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Hamburgas, 864881832, info@darbaiuzsienyje.com
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Darbų pasaulis"  Pardavimų vadybininkas(-ė)

Pobūdis: Mūsų klientai yra antrinių žaliavų perdirbimo įmonė, kurį šiuo metu į savo kolektyvą priims naują kolegą. Kuris bus atsakingas už:
Naujų klientų paieška;
Produkcijos pardavimais;
Ataskaitų pildymas;
Susitikimas su klientais ir tiekėjais;
Darbo vieta Lentvaryje.
Ir kiti vadovo pavesti darbai.
Reikalavimai: Tikimės jog jus esate komunikabilus;
Turite pardavimų patirties;
Laisvai bendraujate anglų k.;
Labai geras kompiuterinis raštingumas;
Galimybė darbui naudoti savo automobilį;
Gebėjimas ir noras siekti darbo tikslų;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23b-114, 868389272, jelena@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Vadybininkas (-ė)

Pobūdis: Sėkmingai besivystanti, pramonine gamyba užsiimanti įmonė šiuo metu priimtu pardavimų vadybininką, kurio funkcijos būtų:
Dėrybos su esamais pirkėjais užsienyje(anlų arba vokiečių kalbomis);
Sutarčių ruošimas;
Ilgalaikių ryšių su verslo klientais palaikymas ir sėkmingo bendradarbiavimo užtikrinimas;
Naujų pirkėjų paieška;
Yra transportas važinėti į darbą ir iš jo;
Darbo laikas: 07:00-15:45val
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas vadybos/ekonomikos/administravimo srityje;
Panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas operatyviai analizuoti, apibendrinti ir priimti sprendimus; Analinitinis mąstymas;
Gebėjimas efektyviai bendradarbiauti su partneriais;
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
Pozityvi ir motyvuota asmenybė, greita orientacija;
Būtina: puikios Vokiečių/Anglų ir Rusų kalbų žinios;
Vairuotojo pažymėjimas-būtinas
Nuosavas automobilis.
Reikalinga ne mažesnė nei 1 m. patirtis srityje Pardavimų vadyba

Atlyginimas: 4000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr., 868389272, jelena@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2014.11.13

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Plytelių klojėjas

Pobūdis: Ieškomas plytelių klojėjas, kuris dirbs su nuolatine darbo sutartimi. Darbas Vilniuje, tačiau gali tekti važiuoti ir į objektus aplink Vilnių. Už visas kelionės išlaidas bus sumokėta. Tai nuolatinis darbas įvairiuose objektuose.
Reikalavimai: - darbo patirtis
- atsakingumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 3500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Argepa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie MB "Argepa"  Elektrikas

Pobūdis: Ieškomas elektrikas, kuris galėtų laikinai padirbėti naujai statomame objekte. Tai laikinas darbas. Maždaug 6 dienos. Reikia įdėti apie 30 šviestuvų, rozečių bei pravesti kelis kabelius.
Reikalavimai: - elektriko darbo patirtis

Atlyginimas: 2500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Argepa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867189511, info@lingvera.lt
Skelbimo data: 2014.11.10

Atsiliepimai apie MB "Argepa"  Kambarinės, kambarių tvarkytojai

Pobūdis: Darbas Norvegijos viešbutyje: kambarių tvarkymas, pagalba kitam personalui.
Reikalavimai: Anglų kalba, darbo patirtis, darbštumas.

Privalumai:
Analogiško darbo patirtis.
Mes jums siūlome:
Mes jums garantuojame socialines garantijas, nemokamą apgyvendinimą, nemokamą maitinimą. Atlyginimas (atskaičiavus mokesčius) nuo 3000 Lt.
Atlyginimas:
Nuo 3000 Lt (atskaičiavus mokesčius)

Atlyginimas: 4500 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Service solution"
Miestas: Norvegija
Kreiptis: 852157196, personalas@ssolution.lt
Skelbimo data: 2014.11.04

Atsiliepimai apie UAB "Service solution"  Pardavimo vadybininkas(ė)

Pobūdis: Mūsų klientai yra antrinių žaliavų perdirbimo įmonė, kurį šiuo metu į savo kolektyvą priims naują kolegą. Kuris bus atsakingas už:
Naujų klientų paieška;
Produkcijos pardavimais;
Žaliavų supirkinėjimų;
Ataskaitų pildymas;
Susitikimas su klientais ir tiekėjais;
Darbo vieta Lentvaryje.
Ir kiti vadovo pavesti darbai.
Reikalavimai: Tikimės jog jus esate komunikabilus;
turite pardavimų/pirkimų patirties;
Mokate kuo puikiausiai anglų k;
l. geras kompiuterinis raštingumas;
galimybė darbui naudoti savo automobilį;
gebėjimas ir noras siekti darbo tikslų;
Mes jums siūlome:

Atlyginimas: Fiksuotas atlygis + priedai už pardavimus + papildomos naudos;
Geras darbo sąlygas
Aukštos kvalifikacijos komandą
Draugišką darbo aplinką

Atlyginimas: 2000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Renta Baltic"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23-114 kab, jelena@cvlietuva.eu
Skelbimo data: 2014.10.29

Atsiliepimai apie UAB "Renta Baltic"  Medikas

Pobūdis: Vokietijos įdarbinimo medicinos sektoriuje agentūra “Touili” yra pirmaujanti šioje srityje. Specializuojamės medicinos ir medicininės slaugos srityse, labai sėkmingai tarpininkaujame atrinkdami kvalifikuotą personalą iš užsienio šalių darbui Vokietijos klinikose, slaugos namuose, ligoninėse, skubios pagalbos ir dienos stacionaro įstaigose.
Darbui visuose Vokietijos regionuose mūsų atstovaujamiems darbdaviams nuolat ieškome bendrosios praktikos slaugytojų.

Mes siūlome:
• nemokamą tarpininkavimą
• dokumentų vertimo išlaidų kompensavimą
• išsilavinimo dokumentų pripažinimo patvirtinimo išlaidų kompensavimą
• visokeriopą pagalbą ir globą Vokietijoje pirmuosius 6 mėnesius
• patrauklią ir įdomią darbo vietą
• slaugytojos padėjėjos darbo vietą ir 2000 € brutto atlyginimą iki išsilavinimo dokumentų pripažinimo patvirtinimo
• patrauklų 2300 € brutto atlyginimą gavus išsilavinimo dokumentų pripažinimo patvirtinimą
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatams:
• užbaigtas medicininės srities išsilavinimas ( mokymosi trukmė ne trumpesnė nei 3 metai)
• B1 lygio vokiečių kalbos žinios


Atlyginimas: 7600 lt (su mokesčiais)
Įmonė: Touili Dienstleistung im Gesundheitswesen
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Viersen, Carl-sonnenschein-hof 4, 867060101, +49 (0) 2162818381, info@ramune.eu
Skelbimo data: 2014.08.08

Atsiliepimai apie Touili Dienstleistung im Gesundheitswesen  Sandėlininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis: prekių pakavimas, skenavimas, svėrimas, duomenų vedimas į kompiuterį, prekių surinkimas pagal sąrašus LLOP krautuvu. ;
Darbas vyrams ir moterims;Reikalinga anglų k.
Atlyginimas: £7.61 - £8.11/h.
Siųskite CV sutartys@7day.lt
Reikalavimai: Anglų k.

Atlyginimas: 5000 lt (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 7 day recruitment
Miestas: Anglija
Kreiptis: Wolverhampton, 862592505
Skelbimo data: 2014.07.10

Atsiliepimai apie UAB 7 day recruitmentSkelbimus rodyti atskirame lange


SKELBIMAI
Darbdaviai
Darbuotojai   ĮRAŠYTI  SKELBIMĄ
Ieškau darbo
Siūlau darbą
Ištrinti, keisti skelbimą
Kontaktai     DARBDAVIAI
Administratorius (35)
Apdailininkas (7)
Apsaugininkas (5)
Apskaitininkas (19)
Architektas (4)
Atstovas (7)
Auklė (1)
Auto dažytojas (1)
Auto elektrikas (2)
Auto meistras (5)
Auto šaltkalvis (14)
Baldininkas (7)
Barmenas (16)
Betonuotojas (4)
Biologas (1)
Buhalteris (24)
Dažytojas (5)
Dizaineris (6)
Draudikas (10)
Ekologas (2)
Ekonomistas (6)
Ekskavatorininkas (4)
Elektrikas (17)
Energetikas (2)
Floristas (2)
Geodezininkas (2)
Gipskartonio meistras (1)
Indų plovėjas (11)
Inžinierius (27)
Kambarinė (5)
Kirpėjas (1)
Kiti (65)
Kompiuterių meistras (4)
Konditeris (3)
Kosmetologas (1)
Krovėjas (7)
Lituanistas (1)
Maketuotojas (1)
Manikiūrininkas (1)
Masažuotojas (1)
Matematikas (1)
Mechanikas (5)
Medikas (11)
Miškininkas (1)
Mokytojas (4)
Montuotojas (19)
Mūrininkas (4)
Nekilnojamo turto agentas (10)
Operatorius (19)
Padavėjas (37)
Pagalbinis darbininkas (18)
Pakuotojas (8)
Pardavėjas (109)
Paštininkas (25)
Personalo darbuotojas (3)
Plytelių klojėjas (3)
Programuotojas (16)
Rūšiuotojas (3)
Ryšių su visuomene specialistas (2)
Sąmatininkas (7)
Sandėlininkas (28)
Santechnikas (7)
Sekretorė (3)
Siuvėjas (5)
Skardininkas (2)
Socialinis darbuotojas (1)
Spaustuvininkas (1)
Staklininkas (10)
Stalius (6)
Statybininkas (17)
Stogdengys (5)
Studentas (2)
Suvirintojas (7)
Teisininkas (11)
Tekintojas (1)
Tiekėjas (6)
Tinkuotojas (1)
Traktorininkas (2)
Vadybininkas (161)
Vairuotojas (81)
Valstybės tarnautojas (31)
Valytojas (112)
Vertėjas (2)
Virėjas (49)
Viršininkas (22)
Šaltkalvis (16)
Žemės ūkio specialistas (1)
Žurnalistas (3)

MŪSŲ  PARTNERIAI
CV Market

 Darbo rinka - nemokami darbo skelbimai