Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Pardavėja

Pobūdis: Ieškome darbuotojo nepilnam etatui 1-2 dienoms per savaitę iš anksto suderintu ir sutartu darbo grafiku (gali būti ir studijuojantis žmogus). Darbo pobūdis: darbas su kasa, elektroninės parduotuvės užsakymų ruošimas, klientų konsultavimas.
Reikalavimai: Atsakingumas bei noras dirbti

Atlyginimas: 185 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nanotekas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 2, 867634853, p.kandratavicius@nanotekas.lt
Skelbimo data: 2017.12.17

Atsiliepimai apie UAB "Nanotekas"  Direktoriaus pavaduotojas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos projektų vadovė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-46

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojas - III grupė.
2. Pareigybės lygis - A2 (pareigybė, kuriai būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu).
3. Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos sistemos darbo organizavimui, užtikrinant bibliotekinių procesų įgyvendinimą.
4. Pareigybės pavaldumas - bibliotekos direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesni kaip 3 metų vadovavimo darbo stažą, iš jų 1,5 metų bibliotekinio vadovavimo darbo stažą;
5.3. mokėti dirbti duomenų apsikeitimo tarp bibliotekos katalogu programa LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema);
5.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
5.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų, biudžetinių įstaigų veiklą bei finansavimą, darbo teisę, darbų saugą, strateginį planavimą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
5.6. būti susipažinusiam su Kultūros ministerijos finansuojamomis programomis;
5.7. mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;
5.8. gebėti organizuoti bibliotekos sistemos darbą, jį paskirstyti, apmokyti darbuotojus;
5.10. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.


III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrinti viešosios bibliotekos sistemos ir jų struktūrinių padalinių (filialų) savalaikį ir kokybišką tikslų įgyvendinimą, jų sprendimo lygį, bibliotekos sisteminių technologinių procesų įgyvendinimą;
6.2. analizuoti, prognozuoti ir vadovauti planuojant Viešosios bibliotekos sistemos veiklą - rengti strateginius ir kt. planus, ir ataskaitas, teikti tvirtinti direktoriui. Kasmet išanalizuoti sistemos veiklą ir svarstyti ją darbuotojų pasitarime;
6.3. rengti bibliotekos sistemos struktūrinių padalinių (filialų) tobulinimo programas ir organizuoti jų įgyvendinimą;
6.4. formuoti bibliotekos duomenų banką, numatyti duomenų kaupimo struktūrą, apimtį, nustatyti duomenų pateikimo ir atsiskaitymo terminus ir svarbą;
6.5. dalyvauti planuojant renginius, esant reikalui juos vykdyti;
6.6. organizuoti darbuotojų apmokymus, rengti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir jas įgyvendinti;
6.7. analizuoti bibliotekų sistemos technologinius procesus ir teikti pasiūlymus jiems tobulinti. Kasmet įvertinti atliekamų darbų kokybę, pateikti pasiūlymus trūkumams pašalinti;
6.8. rengti bibliotekos veiklą reglamentuojančius dokumentus, vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę, priežiūrą ir atnaujinimą, vadovauti studentų gamybinei praktikai;
6.9. rengti projektus, tyrimus, projektų aprašymus ar paraiškas ir kitus projektams reikalingus dokumentus, teikiamus Kultūros ministerijai, ES ir kitų šalies bei tarptautinių fondų ir programų finansinei paramai gauti;
6.10. koordinuoti skyriaus ir filialų projektų įgyvendinimą;
6.11. atlikti kitas direktoriaus skiriamas užduotis, įpareigojimus bei pavedimus;
6.12. vykdyti kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. už bibliotekos vystymo programų dalykinį turinį ir savalaikį vykdymą;
7.2. už darbo planų suderinimą ir galutinį parengimą, įgyvendinimą;
7.3. už bibliotekoje kaupiamų duomenų kaupimą, savalaikį pateikimą;
7.4. už atliekamų technologinių procesų nuoseklumą, optimalų paskirstymą ir atliekamų darbų kokybę;
7.5. už darbuotojų apmokymo programą ir renginių dalykinį lygį;
7.6. už veiklos analizės kokybę ir pateikimo terminus;
7.7. direktoriaus pavaduotojas atsako už vidaus administravimą bibliotekos skyriuje ir struktūriniuose padaliniuose (filialuose).


Įmonė: Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka
Miestas: Širvintos
Kreiptis: I. Šeiniaus g. 4, 860018470, dalia.taparauskiene@vipt.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka  Finansų ir planavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Pasienio kontrolės punktų direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2017 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-43


FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) - Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - direkcija) Finansų ir planavimo skyriaus (toliau - skyrius) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti direkcijos darbo užmokesčio, ilgalaikio turto, atsargų, mokėtinų ir gautinų sumų apskaitą.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba finansų valdymo srityse;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, buhalterinę apskaitą ir dokumentų rengimą;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
4.6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.7. gebėti analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai rasti sprendimų būdus ir rinktis darbo metodus;
4.8. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. apskaito direkcijos vykdomų programų pinigines lėšas, mokėtinas ir gautinas sumas;
5.2. veda atsiskaitymus su tiekėjais ir rangovais už įsigytas prekes, atliktus darbus ir suteiktas paslaugas;
5.3. veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis už jiems grynais pinigais arba pagal mokėjimo kortelę atsiskaitytinai išduotą avansą sumokėti už prekes ir paslaugas arba kitoms išlaidoms apskaitą;
5.4. kontroliuoja atsiskaitymus pagal sudarytas nuomos, panaudos, komunalinių paslaugų teikimo sutartis;
5.5. veda ilgalaikio turto apskaitą, įveda į apskaitą turto judėjimo dokumentus, surašo išvedimo iš eksploatacijos aktus;
5.6. veda atsargų apskaitą, pajamuoja, įveda į apskaitą atsargų judėjimo dokumentus, nurašymo aktus;
5.7. rengia mokėjimo paraiškas pagal atskiras biudžetinio finansavimo programas, atlieka tiesioginį apmokėjimą, naudojant valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą, ir banko operacijų įkėlimą į buhalterinę programą;
5.8. apskaičiuoja ir išmoka direkcijos darbuotojams darbo užmokestį, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitytinai išduodamas sumas, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius;
5.9. apskaičiuoja ir teikia reikiamus duomenis valstybinio socialinio draudimo įstaigai apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu darbuotojus;
5.10. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ar direkcijos direktoriaus pavedimus ir įpareigojimus, susijusius su pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų įgyvendinimu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Įmonė: Pasienio kontrolės punktų direkcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 26, (85)2430608, pkpd@pkpd.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Pasienio kontrolės punktų direkcija  Vyr. veterinarijos gydytojas-inspektorius (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr. B1-205

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. B1-1031

redakcija)

VILNIAUS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Vilniaus VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas - inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti gyvūnų sveikatos ir gerovės, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų apskaitos ir ženklinimo, veterinarinių preparatų ir veterinarinių biocidų saugos ir kokybės, šalutinių gyvūninių produktų, pašarų ir jų priedų gamybos, prekybos ir naudojimo, gyvūnų prekybos, importo, eksporto ir tranzito, bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų privalomųjų reikalavimų laikymosi valstybinę veterinarinę kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -veterinarijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respulikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:

7.1. kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatos būklę, ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimą ir laikomų ūkinių gyvūnų apskaitą ir ženklinimą, ima mėginius, vykdo trūkumų šalinimo kontrolę, teikia rekomendacijas ir nurodymus;

7.2. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų gerovės apsaugos privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

7.3. kontroliuoja pagal kompetenciją gyvūnų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymąsi;

7.4. vykdo gyvūnų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir neatdėliotinas priemones pagal kompetenciją;

7.5. pagal kompetenciją vykdo kartu su kitomis institucijomis, apsaugos nuo bendrų žmonėms ir gyvūnams užkrečiamųjų ligų, taip pat kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo, profilaktikos ar apsaugos priemones;

7.6. pagal kompetenciją vykdo gyvūnams laikyti skirtų objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

7.7. vykdo veterinarinių vaistų, biocidų, kitų veterinarinių priemonių gamybos, prekybos, saugojimo ir naudojimo kontrolę;

7.8. kontroliuoja pagal kompetenciją, pašarų ir jų priedų gamybą, prekybą ir naudojimą, kitų privalomųjų reikalavimų laikymąsi;

7.9. kontroliuoja pagal kompetenciją muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymąsi, tvarkymo procesus, subjektų savikontrolės sistemų funkcionavimą;

7.10. atlieka pagal kompetenciją subjektų įvertinimą dėl veterinarinės kontrolės subjekto, pašarų ūkio subjekto tvirtinimo arba registravimo ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.11. analizuoja pagal kompetenciją veterinarinės kontrolės duomenis;

7.12. vykdo ūkio subjektų, tvarkančių šalutinius gyvūninius produktus ir perdirbtus šalutinius gyvūninius produktus, valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.13. vykdo laukinių sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelių valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.14. atlieka bitynų įvertinimą ir registravimą, vykdo jų valstybinę veterinarinę kontrolę;

7.15. kontroliuoja gyvūnų ženklinimo bei identifikavimo paslaugas teikančius asmenis; teikia pagal kompetenciją praktinę ir metodinę pagalbą gyvūnų ligų kontrolės, stebėsenos, diagnozavimo, gydymo ir profilaktikos klausimais;

7.16. kontroliuoja pagal kompetenciją veterinarines paslaugas teikiančius ūkio subjektus;

7.17. Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimu tiria fizinių ir juridinių, kitų asmenų skundus dėl gyvūnų gerovės ir kitų galimų veterinarinių reikalavimų pažeidimų, informuoja suinteresuotus asmenis apie patikrinimo rezultatus;

7.18. taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus veterinarinius reikalavimus, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui atitinkamus dokumentus sprendimo priėmimui;

7.19. pagal kompetenciją išduoda veterinarinius dokumentus;

7.20. bendradarbiauja pagal kompetenciją su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, teisės aktų nustatyta tvarka;

7.21. suveda vykdomos valstybinės veterinarijos kontrolės duomenis į veterinarinės informacijos valdymo sistemą, ūkinių gyvūnų registravimo informacinę sistemą (ŪGRIS), gyvūnų ir gyvūninių produktų sertifikavimo sistemą (TRACES), gyvūnų sveikatos priežiūros ir užkrečiamųjų ligų kontrolės informacinę sistemą, pašarų ūkio subjektų registro informacinę sistemą (PŪSRIS), dokumentų valdymo sistemą (DVS) ir administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);

7.22. įgyvendina pagal kompetenciją savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;

7.23. rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;

7.24. teikia pagal kompetenciją fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;

7.25. pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia ataskaitas;

7.26. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;

7.27. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Vilniaus VMVT viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus (toliau - Viršininkas) pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus VMVT Viršininkui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852491675, audrone.garneliene@vmvt.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Siesikų seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 14-486

SIESIKŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Siesikų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;
6.4. išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; atlieka išankstinę finansų kontrolę;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigose, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. vadovaudamasis seniūnijos nuostatuose numatytomis funkcijomis organizuoja seniūnijos veiklą;
7.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus;
7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.13. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal kompetenciją priima sprendimus. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų gerinimo;
7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtoje teritorijoje, veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.19. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.20. vykdo asmenų įdarbinimo funkcijas pagal savivaldybės Užimtumo didinimo programas;
7.21. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
7.22. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
7.23. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų lėšų, atlieka visus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti; Savivaldybės administracijos vardu rengia viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurias pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
7.25. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Želvos seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 14-486

ŽELVOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Želvos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;
6.4. išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; atlieka išankstinę finansų kontrolę;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigose, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. vadovaudamasis seniūnijos nuostatuose numatytomis funkcijomis organizuoja seniūnijos veiklą;
7.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus;
7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.13. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal kompetenciją priima sprendimus. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų gerinimo;
7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtoje teritorijoje, veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.19. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.20. vykdo įdarbinimo funkcijas pagal Užimtumo didinimo programas;
7.21. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
7.22. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
7.23. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų lėšų, atlieka visus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti; Savivaldybės administracijos vardu rengia viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurias pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
7.25. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Pivonijos seniūnijos seniūnas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. 14-486

PIVONIJOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pivonijos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga viešųjų paslaugų teikimo administravimo, administracinių paslaugų teikimo seniūnijos teritorijoje, seniūnijos vidaus administravimo funkcijoms vykdyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - seniūnijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos srities - viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo administravimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Seniūnas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę;
6.4. išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją;
6.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Seniūnas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; atlieka išankstinę finansų kontrolę;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. savivaldybės administracijos direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigose, supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ir seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. vadovaudamasis seniūnijos nuostatuose numatytomis funkcijomis organizuoja seniūnijos veiklą;
7.11. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir sudaro sutartis seniūnijos kompetencijai priskirtais klausimais, rūpinasi jų vykdymu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus;
7.12. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.13. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
7.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia atsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
7.16. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir pagal kompetenciją priima sprendimus. Teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams dėl viešųjų paslaugų gerinimo;
7.17. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.18. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtoje teritorijoje, veiklos tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.19. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.20. vykdo asmenų įdarbinimo funkcijas pagal savivaldybės Užimtumo didinimo programas;
7.21. atsako už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos norminių aktų laikymąsi seniūnijoje;
7.22. atsako už priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi patikėjimo teise valdomuose pastatuose ir patalpose;
7.23. administracijos direktoriui pavedus, organizuoja ir atlieka viešuosius pirkimus seniūnijai reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti iš seniūnijai skirtų lėšų, atlieka visus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams įgyvendinti; Savivaldybės administracijos vardu rengia viešojo pirkimo ir pardavimo sutartis, kurias pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.24. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero bei Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų įgyvendinimą;
7.25. pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti seniūnijos ir savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 834060333, savivaldybe@ukmerge.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Ukmergės rajono savivaldybės administracija  Turto valdymo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-136
(2017 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-163
redakcija)


TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui organizuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Tarnyba), Prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, bei rengti pirkimų dokumentus, nagrinėti tiekėjų pareikštas pretenzijas, teikti pasiūlymus ir rengti Tarnybos teisės aktų pakeitimus susijusius su viešaisiais pirkimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje - viešieji pirkimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti su "Microsoft Office" ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisyklių reikalavimus;
6.9. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. inicijuoja Tarnybos, Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo bei atskaitomybės taisyklių, pakeitimus, rengia supaprastintų pirkimų, viešųjų pirkimų, mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių ir kitų teisės aktų susijusių su viešaisiais pirkimais pakeitimus; organizuoja ir koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių apskaitą Tarnyboje;
7.2. padeda Skyriaus vedėjui kontroliuoti ir koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimo įgyvendinimą;
7.3. analizuoja, vertina, derina viešųjų pirkimo dokumentų projektus, esant poreikiui vertinimo išvadas teikia Skyriaus vedėjui;
7.4. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus pagal Tarnybos paraiškose pateiktas pirkimo užduotis;
7.5. pagal kompentenciją dalyvauja rengiant ir derinant Tarnybos einamųjų metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą (toliau - Pirkimų planas);
7.6. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.7. organizuoja ir vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.8. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas pirkimą atliekančiai komisijai;
7.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Tarnybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas (įskaitant ir pirkimą, kurio metu sudaroma preliminarioji pirkimo sutartis), informacinius pranešimus apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą, skelbimus apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarią pirkimo sutartį ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.10. rengia pirkimo komisijų, teisės aktų nustatyta tvarka atliekančių pirkimus, susijusius su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, dokumentų ir kitų pirkimo dokumentų projektus, taip pat vykdo su šiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.11. pagal kompetenciją parengia Skyriaus dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į Tarnybos archyvą;
7.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie Tarnyboje vykdytus viešuosius pirkimus;
7.13. analizuoja Tarnybos viešųjų pirkimų organizavimą ir teikia pasiūlymus, kaip jį tobulinti;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šermukšnių g. 3, 852717411, egle.petrauskiene@fntt.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba  Štabo Kanceliarijos vyresnysis specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

ŠTABO KANCELIARIJOS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Štabo Kanceliarijos (toliau - Kanceliarija) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

4. Darbo vieta - Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - tarnyba) Pasieniečių mokykla (toliau - mokykla), Pasieniečių g. 11, Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.

II. PASKIRTIS

5. Užtikrinti efektyvų įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų tvarkymą, apskaitos ir saugojimo funkcionavimą tarnyboje ir Mokykloje, archyvo darbą, archyvinių bylų (dokumentų) laikymą, taip pat dokumentų apsaugą ekstremalių situacijų atvejais.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - dokumentų valdymo ir apskaitos kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

7.2. turėti dokumentų rengimo, valdymo ir apskaitos bei darbo su archyvais patirtį;

7.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugos veiklą, įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų tvarkymo, apskaitos taisykles ir reikalavimus;

7.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer", išmanyti dokumentų tvarkymo ir rengimo taisykles;

7.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

7.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. rengia įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su Mokyklos dokumentų valdymu;

8.2. priima atsiųstą, įteiktą ir atspausdina gautą telekomunikaciniais įrenginiais (skubią ir neskubią) korespondenciją, ją patikrina, suskirsto į registruotiną ir neregistruotiną;

8.3. tvarko visus gautus Mokyklos dokumentus, paskirsto pagal paskirtį, užtikrina, kad visi registruotini dokumentai būtų užregistruoti, vadovaujantis dokumentacijos planu įrašyti į atitinkamas bylas ir laiku pateikti vadovybei ir vykdytojams;

8.4. tvarko visą gautą įslaptintą dokumentaciją, Mokyklos teisės aktus bei kitus Mokykloje parengtus įslaptintus dokumentus, juos registruoja ir paskirsto tam, kad būtų užtikrintas tarnybai nustatytų uždavinių įgyvendinimas;

8.5. rengia Mokyklos bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planų (toliau - dokumentacijos planas) projektus ir dokumentacijos planų suvestines, teikia juos derinti Mokyklos ir tarnybos dokumentų ekspertų komisijoms bei tvirtinti Mokyklos viršininkui;

8.6. ruošia nuolat ir ilgo saugojimo bylų (dokumentų) apyrašus, trumpo saugojimo bylų sąrašus, rengia bylų (dokumentų) naikinimo aktus, užtikrindamas dokumentacijos išsaugojimą, aprašo ir sistemina pagal nustatytą tvarką bylas, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

8.7. teikia metodinę pagalbą Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams formuojant einamųjų metų bylas, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

8.8. priima iš Mokyklos padalinių bylas (dokumentus) saugoti į archyvą, kontroliuoja Mokyklos padaliniuose esančių bylų (dokumentų) įforminimą, kaupimą, saugojimą ir tvarkingą naudojimą bei bylų (dokumentų) perdavimą į archyvą;

8.9. kontroliuoja archyve saugomų bylų (dokumentų) būklę, esant būtinumui, organizuoja pažeistų bylų (dokumentų) sutvarkymą, reikalauja, kad archyvo patalpose būtų normalios saugojimo sąlygos;

8.10. prireikus atlieka bylų (dokumentų) paiešką, iš archyvo išduoda Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams bylas (dokumentus), teisės aktų nustatyta tvarka pateikia reikiamas dokumentų patvirtintas kopijas;

8.11. užtikrina saugomų bylų (dokumentų) apskaitą ir saugojimą;

8.12. tikrina Mokyklos padaliniuose bylų (dokumentų) įforminimą, kaupimą, saugojimą ir tvarkingą naudojimą bei pagal teisės aktų reikalavimus bylų (dokumentų) perdavimą į archyvą, konsultuoja įslaptintų dokumentų administravimo klausimais, siekdamas sklandaus įslaptintų dokumentų valdymo;

8.13. priima Mokyklos padalinių įslaptintas bylas (dokumentus) saugoti į archyvą, tikrina jų įforminimą;

8.14. tvarko įslaptintą dokumentaciją, formuoja bylas, užtikrindamas įslaptintos dokumentacijos apskaitą ir saugojimą;

8.15. užtikrina, kad patikėta ar sužinota įslaptinta informacija būtų neprarasta, neperduota pašaliniams asmenims, taip pat asmenims, kurie nors ir turi teisę dirbti su įslaptinta informacija, tačiau nėra įgalioti su ja susipažinti;

8.16. atlieka Mokyklos bylų (dokumentų) išslaptinimą ir naikinimą, informuoja subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimo ar įslaptinimo termino pratęsimą, vykdo įslaptintų dokumentų inventorizaciją, inventorizacijos išvadas įformina inventorizacijos aktu, siekdamas įgyvendinti su tuo susijusių teisės aktų reikalavimus;

8.17. priima ir išsiunčia įslaptintas siuntas (dokumentus) tam, kad tarnybos struktūriniams padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms nustatytu laiku pagal kompetenciją būtų pateikta reikiama informacija;

8.18. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams, dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais tam, kad būtų sklandžiai ir pagal nustatytus reikalavimus tvarkoma dokumentacija;

8.19. pagal kompetenciją teikia Mokyklos tarnautojams ir darbuotojams informaciją bei dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus daro dokumentų kopijas, reikalui esant tvirtina dokumentų (originalų, saugomų Kanceliarijoje) kopijos tikrumą, naudojant dokumentų valdymo sistemą atlieka dokumentų paiešką, siekdamas padėti įgyvendinti skirtas užduotis;

8.20. kontroliuoja gautų, teisės aktų bei kitų dokumentų (įslaptintų ir neįslaptintų) užduočių terminų vykdymą, ir apie tai esant poreikiui teikia informaciją Mokyklos vadovybei, kad būtų užtikrintas rinktinei pavestų funkcijų vykdymas;

8.21. nesant Kanceliarijos specialisto, atsakingo už Mokyklos dokumentų valdymą, vykdo jo funkcijas;

8.22. vykdo kitus tarnybos vadovybės, Kanceliarijos vedėjo ar Mokyklos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Kanceliarijos vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Kanceliarijos vedėjui.


Įmonė: Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852719395, Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Valstybės sienos apsaugos tarnyba  Teismo posėdžių sekretorius (pakaitinis)

Pobūdis:

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS POSKYRIO TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 7.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir skyriaus raštinės poskyriui priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus ir taisykles;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti biuro technika, kompiuteriu "Microsoft Office" arba lygiaverčių programų paketais;
6.6. išmanyti asmens duomenų saugos reikalavimus;
6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.8. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
7.1. parengti ir išsiųsti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
7.2. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir per nustatytus terminus;
7.3. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
7.4. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
7.5. rašyti posėdžio protokolus ir per įstatymo nustatytus terminus teikti teisėjui pasirašyti;
7.6. įstatymo nustatyta tvarka daryti teismo posėdžių garso įrašus bei parengti juos tolesniam saugojimui;
7.7. tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
7.8. nustatyta tvarka tvarkyti išnagrinėtų bei atiduotų į skyriaus raštinės poskyrį bylų apskaitos žurnalą;
7.9. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas atiduoti skyriaus raštinės poskyriui;
7.10. parengti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu neišnagrinėtose bylose;
7.11. atlikti kitus veiksmus, susijusius su bylų sudarymu, procesinių dokumentų rengimu, tvarkymu, taip pat vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO) pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
7.12. aptarnauti interesantus, taip pat suteikti jiems informaciją laikantis Klientų aptarnavimo standarto nuostatų;
7.13. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko, teisėjo, skyriaus raštinės poskyrio vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno apygardos teismas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: (837)787192, neringa.menciune@kat.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Kauno apygardos teismas  Strateginių kompetencijų grupės vyr. patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vyriausybės kanclerio

2017 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. V-140

STRATEGINIŲ KOMPETENCIJŲ GRUPĖS VYRIAUSIOJO PATARĖJO

pareigybės aprašymas

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginių kompetencijų grupės (toliau - grupė) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 18.

II PASKIRTIS

4. Grupės vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis - padėti įgyvendinti viešąją politiką ir koordinuoti tarpinstitucinius klausimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) ir inovacijų politikos srityse.

III VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities - MTEP ir inovacijų politikos funkcijas.

IV SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį MTEP ir / ar inovacijų srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, institucijų valdymą, MTEP;

6.4. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, sugebėti rengti tvarkomuosius, organizacinius dokumentus ir teisės aktų projektus;

6.5. išmanyti žmogiškųjų išteklių, informacinių sistemų, programų ir projektų valdymo principus, įstaigos finansų valdymo mechanizmus;

6.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) C1 lygiu pagal Europasą;

6.9. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Grupės vyriausiasis patarėjas atlieka šias funkcijas:

7.1. kartu su Vyriausybės kancleriu, jo pavaduotojais, Ministro Pirmininko patarėjais padeda Ministrui Pirmininkui įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, dalyvauja nustatant ir įgyvendinant Vyriausybės ir Vyriausybės kanclerio veiklos prioritetus MTEP ir inovacijų politikos klausimais;

7.2. padeda Ministrui Pirmininkui nustatyti strategines MTEP ir inovacijų politikos kryptis;

7.3. teikia pasiūlymus Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kancleriui dėl MTEP ir inovacijų politikos tikslų, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo, dalyvauja rengiant MTEP ir inovacijų politikos srities strateginio planavimo dokumentus ir teisės aktų projektus;

7.4. vertina Vyriausybei pateiktus MTEP ir inovacijų politikos srities teisės aktų projektus;

7.5. inicijuoja sistemines MTEP srities analizes, analizuoja MTEP problemas, vertina jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus Vyriausybei;

7.6. organizuoja ir kontroliuoja horizontalaus pobūdžio iniciatyvų MTEP ir inovacijų politikos klausimais įgyvendinimą;

7.7. tarpininkauja sprendžiant iškilusius nesutarimus tarp institucijų MTEP ir inovacijų politikos srityje;

7.8. koordinuoja tarptautines iniciatyvas MTEP tarpvalstybinės sąveikos didinimo, tarpvalstybinių barjerų mažinimo ir kitais MTEP klausimais;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės kanceliarijoje projektus / programas (projektinis valdymas), pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam vertinimui parengti reikalinga informacija;

7.10. dalyvauja rengiant Vyriausybės kanceliarijos strateginį planą ir / ar metinį veiklos planą, bendrauja ir bendradarbiauja šiais klausimais organizacijoje ir už jos ribų;

7.11. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojams įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo bei Vyriausybės programos įgyvendinimo klausimais;

7.12. pagal kompetenciją kontroliuoja Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kanclerio ar jo pavaduotojų pavedimų vykdymą;

7.13. pavedus nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų pateiktus Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ar Vyriausybės kancleriui spręsti klausimus ir rengia dėl jų atitinkamus pasiūlymus;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, Vyriausybės komitetų posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, Vyriausybės kanclerį, kitose institucijose ir įstaigose;

7.15. pagal kompetenciją atlieka kitas Vyriausybės darbo reglamente, Vyriausybės kanceliarijos nuostatuose, Vyriausybės kanceliarijos reglamente, grupės veiklos srityje nurodytas funkcijas, vykdo kitus su grupės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio Ministro Pirmininko, Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus.

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Grupės vyriausiasis patarėjas yra tiesiogiai pavaldus Vyriausybės kancleriui.Atlyginimas: 1410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vyriausybės kanceliarija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 11, 870663700, brigita.miceviciene@lrv.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Vyriausybės kanceliarija  VšĮ "Lazdijų turizmo informacinis centras" direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės mero

2016 m. balandžio 28 d. potvarkiu

Nr. 7V-21

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ TURIZMO INFORMACINIS CENTRAS" DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešajai įstaigai "Lazdijų turizmo informacinis centras" (toliau - Centras) vadovauja Centro direktorius (toliau - Direktorius), kurį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu skiria pareigoms neterminuotai ir iš jų atleidžia Lazdijų rajono savivaldybės meras.

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga Centro įstatuose numatytiems Centro tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, funkcijoms vykdyti ir veiklai organizuoti.

3. Direktoriaus atlyginimą nustato, pareigybės aprašymą tvirtina, skatina ir skiria nuobaudas Lazdijų rajono savivaldybės meras potvarkiu.

4. Direktorių jo atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, pavaduoja kitas Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiu paskirtas Centro darbuotojas.

5. Direktorius darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkiais, Centro įstatais, šiuo Direktoriaus pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Direktorius, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro laipsnį;

6.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų vadovaujamo administracinio darbo patirtį;

6.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų tarptautinių projektų rengimo ir administravimo patirtį;

6.4. turėti šias vadovavimo įstaigai kompetencijas: strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, vadovavimo žmonėms, bendravimo, partnerystės ir informavimo, įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

6.5. gebėti organizuoti veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

6.7. ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

6.8. išmanyti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

6.9. gebėti vykdyti Centro įstatuose ir Direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

7. Direktorius:

7.1. vadovauja Centro darbui ir įgyvendina Centro visuotinio dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus;

7.2. šaukia Centro visuotinius dalininkų susirinkimus;

7.3. teikia Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai Lazdijų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti praėjusių finansinių metų Centro veiklos ataskaitas, kitus organizacinius dokumentus;

7.4. nustato Centro darbuotojų veiklos sritis;

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Centro darbuotojus, nustato darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;

7.6. tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, jose nustato Centro darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę teisės aktų nustatyta tvarka;

7.7. rengia Centro metinius veiklos planus ir veiklos ataskaitas, programas, projektus, darbuotojų darbo grafikus teisės aktų nustatyta tvarka;

7.8. parengia Centro vidaus valdymo struktūrą ir etatinių darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, ir juos teikia tvirtinti visuotiniam dalininkų susirinkimui;

7.9. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Centro metinius veiklos planus suderinęs su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriumi;

7.10. tvirtina kitus Centro vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;

7.11. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti kitiems Centro darbuotojams;

7.12. leidžia įsakymus, kurių vykdymas Centro darbuotojams yra privalomas, ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.13. užtikrina skaidrų Centro sprendimų priimamą, bendruomenės narių informavimą, bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, profesinį tobulėjimą ir saugią aplinką;

7.14. užtikrina Centro darbuotojams palankias darbo sąlygas, remia jų iniciatyvas, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, kontroliuoja saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto apsaugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

7.15. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių Centro veiklą, įgyvendinimą;

7.16. užtikrina racionalų ir taupų Centro lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.17. sukuria ir prižiūri Centro vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka;

7.18. teisės aktų nustatyta tvarka rengia Direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia tvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės tarybai;

7.19. skelbia viešai informaciją apie Centre vykdomas programas, jų pasirinkimo galimybes ir mokamas paslaugas;

7.20. organizuoja Centro duomenų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.21. valdo ir naudoja Centro turtą ir lėšas bei jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka;

7.22. užtikrina Centro ar pagal panaudos sutartį perduoto turto veiksmingą panaudojimą ir išsaugojimą;

7.23. gavęs Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Centro ilgalaikio turto perdavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymo;

7.24. atidaro ir uždaro Centro sąskaitas bankuose;

7.25. stebi ir analizuoja bei vertina Centro veiklos ir valdymo bei finansų išteklių būklę;

7.26. rūpinasi Centro intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais;

7.27. atstovauja Centrui teisme, valstybės ir Lazdijų rajono savivaldybės valdymo organuose;

7.28. organizuoja Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

7.29. teikia visuotiniam Centro dalininkų susirinkimui tvirtinti metinės finansinės atskaitomybės rinkinius ir Centro veiklos ataskaitą;

7.30. inicijuoja projektų rengimą ir jų teikimą įvairiems fondams finansinei paramai gauti;

7.31. užmezga ir palaiko ryšius su šalies ir užsienio turizmo institucijomis;

7.32. Centro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus ir pavedimus;

7.33. pagal savo kompetenciją Centro vardu sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.34. esant poreikiui, sudaro laikinas ar nuolat veikiančias komisijas.

8. Direktorius atlieka Lazdijų rajono savivaldybės tarybos, Lazdijų rajono savivaldybės mero ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priskirtas funkcijas, įtvirtintas Centro įstatuose, bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

IV. TEISĖS

9. Direktorius turi teisę:

9.1. kelti kvalifikaciją;

9.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir valstybės nustatytas lengvatas;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka stažuotis kitose institucijose;

9.4. bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijo-mis Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

9.5. teisės aktų nustatyta tvarka skatinti Centro darbuotojus ir taikyti jiems drausminio poveikio priemones;

9.6. reikalauti iš Centro darbuotojų, kad būtų vykdomi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai;

9.7. reikalauti, jog Centro darbuotojai, eidami savo pareigas, laikytųsi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, Centro įstatų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkių, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Direktoriaus įsakymų;

9.8. reikalauti iš Centro darbuotojų privalomų ataskaitų, paaiškinimų ir kitų dokumentų;

9.9. teikti siūlymus Lazdijų rajono savivaldybės tarybai dėl Centro veiklos tobulinimo;

9.10. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;

9.11. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei Centro įstatams.

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

10. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Lazdijų rajono savivaldybės merui.

11. Direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

11.1. funkcijų, išvardintų šiame Direktoriaus pareigybės aprašyme ir Centro įstatuose, atlikimą;

11.2. visą Centro veiklą, Centro veiklos rezultatus, valdymo išteklių ir finansinę būklę;

11.3. darbo, civilinės ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi;

11.4. demokratinį Centro valdymą;

11.5. Centro veiklos valdymo ir apskaitos politiką bei finansų kontrolę, prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

11.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Lazdijų rajono savivaldybės mero potvarkių, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų tinkamą įgyvendinimą Centre;

11.7. buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinių ataskaitų rinkinių pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms;

11.8. Centro turto, darbo priemonių tausojimą ir priežiūrą.

12. Direktoriui, pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.


Įmonė: Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Lazdijai
Kreiptis: Vilniaus g. 1, (8618)66132, adele.sukackiene@lazdijai.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija  VĮ "Lietuvos oro uostų" generalinis direktorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2017 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 3-572


VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ GENERALINIO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau - įmonė) generalinio direktoriaus pareigas skiriamas fizinis asmuo, laimėjęs konkursą, organizuotą teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su įmonės generaliniu direktoriumi sudaro ir nutraukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau - Susisiekimo ministerija) - įmonės vardu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2. Generalinis direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro (toliau - susisiekimo ministras) įsakymais, įmonės įstatais, įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, įmonės valdybos nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, teisės aktais ir šiais pareigybės nuostatais.
3. Generalinis direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas.

II. PAVALDUMAS IR PAVADAVIMAS

4. Generalinis direktorius yra atskaitingas ir pavaldus susisiekimo ministrui.
5. Nesant generalinio direktoriaus (atostogų, ligos, komandiruočių, stažuočių metu ir kitais atvejais), jį pavaduoja kitas susisiekimo ministro įsakymu paskirtas asmuo.

III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti 5 metų vadovaujamo darbo, tarp jų vadovaujamo darbo privačiame sektoriuje patirtį. Sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti ir apibendrinti ekonominę, statistinę ir kitą informaciją.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) ir kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, norminius teisės aktus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įmonės kompetencijai priskirtus klausimus, ir jais naudotis ir taikyti praktiniame darbe.
9. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, dirbti rinkinio "Microsoft Office" programomis.
10. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

IV. GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

11. Generalinis direktorius:
11.1. organizuoja įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis;
11.2. užtikrina paslaugų, susijusių su keleivių ir krovinių vežimu, organizavimą Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose (toliau - oro uostai);
11.3. užtikrina, kad oro uostų žemės sklypų nuoma atitiktų teisės aktų reikalavimus;
11.4. užtikrina ir organizuoja aerodromų, jų įrangos, turimos technikos ir keleivių terminalo tinkamą eksploatavimą;
11.5. užtikrina ir koordinuoja antžeminių paslaugų teikėjų darbą;
11.6. koordinuoja keleivių, bagažo ir krovinių tikrinimą atliekančių institucijų, oro uostų ir aviakompanijų tarnybų veiklą;
11.7. prireikus nustatyta tvarka organizuoja avarinių gelbėjimo darbų vykdymą;
11.8. užtikrina aviacijos saugumo reikalavimų vykdymą oro uostuose;
11.9. užtikrina skrydžių saugą oro uostų aerodromuose;
11.10. koordinuoja įmonės strateginių planų rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą;
11.11. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo įmonės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
11.12. tvirtina įmonės padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybės nuostatus, įmonės darbo tvarkos taisykles;
11.13. nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus, gavęs išankstinį įmonės valdybos pritarimą;
11.14. parengia įmonės darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles;
11.15. teikia informaciją Susisiekimo ministerijai apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;
11.16. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
11.17. pasirašo įmonės kolektyvinę sutartį;
11.18. tvirtina komercinių paslapčių sąrašą;
11.19. duoda darbuotojams nurodymus, kurie reikalingi jiems nustatytoms funkcijoms ir pareigoms tinkamai vykdyti, suteiktoms teisėms realizuoti;
11.20. atstovauja pats arba suteikia įgaliojimus kitiems darbuotojams atstovauti įmonei valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teismuose ir santykiuose su kitais asmenimis;
11.21. siekia, kad įmonė dirbtų efektyviai ir produktyviai;
11.22. kontroliuoja, kaip laikomasi darbo teisinius santykius reglamentuojančių įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
11.23. tvirtina įmonės darbuotojų evakuacijos planus pavojaus atveju ir atsako už civilinės saugos parengtį įmonėje;
11.24. vykdo kitas įstatymų ir teisės aktų ir įmonės įstatuose nustatytas funkcijas ir Susisiekimo ministerijos nurodymus, susijusius su įmonės veikla;
11.25. turi teisę vienvaldiškai sudaryti įmonės sandorius ir kitas galiojančiais teisės aktais jam suteiktas teises.

V. GENERALINIO DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

12. Generalinis direktorius atsako už:
12.1. įmonės veiklos organizavimą ir įmonės veiklos rezultatus;
12.2. pranešimą Susisiekimo ministerijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įmonės veiklai;
12.3. teisingą įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita Susisiekimo ministerijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
12.4. įmonės veiklos ataskaitos pateikimą Susisiekimo ministerijai;
12.5. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
12.6. viešosios informacijos paskelbimą;
12.7. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
12.8. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir įmonės viešųjų pirkimų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
12.9. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
12.10. įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, šios veiklos rezultatus, priskirto valstybės turto išsaugojimą ir efektyvų finansinių išteklių naudojimą;
12.11. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susisiekimo ministro įsakymų ir pavedimų, kitų teisės aktų tinkamą įgyvendinimą ir vykdymą laiku;
12.12. teisėtą teisių ir suteiktų įgaliojimų panaudojimą ir tinkamą priskirtų funkcijų atlikimą, pareigų vykdymą;
12.13. įmonės darbo tvarką;
12.14. už objektų, reikalingų oro uostų veiklai, tinkamą eksploatavimą;
12.15. kitų jam priskirtų funkcijų ir įpareigojimų vykdymą.
13. Už netinkamą šiuose nuostatuose numatytų pareigų atlikimą generalinis direktorius atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.Įmonė: Susisiekimo ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 17, 852393961, loreta.barsauskiene@sumin.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Susisiekimo ministerija  Vyr. buhalteris

Pobūdis:

ŠIRVINTŲ SPORTO MOKYKLOS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

Širvintų sporto mokyklos vyriausiasis buhalteris yra specialistas. Pareigybės lygis - A2. Pareigybės paskirtis - Širvintų sporto mokyklos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai veiklai organizuoti ir vykdyti. Pareigybės pavaldumas - vyriausiasis buhalteris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas mokyklos direktoriui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5.

5. Vyriausiasis buhalteris turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį ekonomikos, vadybos, verslo ar finansų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo patirtį;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atsakomybę biudžetinėse įstaigose, darbo apmokėjimą, asignavimų naudojimą ir disponavimą;

5.4. darbo kompiuteriu įgūdžiai bei gebėjimas dirbti su buhalterinės apskaitos programomis Labbis ir Bonus;

5.5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.6. gebėti organizuoti buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

5.7. mokėti atsakingai, savarankiškai, kūrybiškai organizuoti savo darbą, būti taktišku, sąžiningu, komunikabiliu, pareigingu.

III. VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis buhalteris vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja finansinę - buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą , mokyklos lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;

6.2. rengia finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

6.3. mokyklos direktoriaus pavedimu vykdo išankstinę finansų kontrolę, tikrina ūkinių operacijų teisėtumą, ar tinkamai parengti dokumentai susiję su ūkinės operacijos atlikimu, ar pakaks patvirtintų asignavimų ūkinei operacijai atlikti;

6.4. pasirašo finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

6.5. kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą;

6.6. teikia mokyklos direktoriui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų patikrinimo, atsižvelgdamas į buhalterinės apskaitos reikalavimus ir mokykloje nustatytą apskaitos politiką;

6.7. teikia buhalterinės apskaitos informaciją asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, auditoriams, valstybės kontrolės pareigūnams;

6.8. laiku apskaičiuoja ir deklaruoja mokyklai privalomus mokesčius;

6.9. kelia kvalifikaciją, domisi darbo naujovėmis, kaupia dalykinę ir metodinę medžiagą;

6.10. dalyvauja pasitarimuose, teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl buhalterinės apskaitos tobulinimo;

6.11. laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų;

6.12. atlieka kitas mokyklos direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ataskaitų parengimu pagal buhalterinės apskaitos duomenis, ir vykdo kitus vienkartinius mokyklos direktoriaus įsipareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su mokyklos vykdoma veikla.

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Vyriausiasis buhalteris atsako:

7.1.už tinkamą savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą;

7.2.už buhalterinių įrašų teisingumą;

7.3.už teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą laiku;

7.4.už tinkamą buhalterinės apskaitos tvarkymo kontrolę;

7.5.už atsiskaitymų kontrolę;

7.6.už finansinių ataskaitų rinkinių informacijos pateikimą į VSAKIS laiku;

7.7.už tinkamą jam patikėtų materialinių vertybių naudojimą ir apsaugą;

7.8.už vidaus darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės ir darbo saugos laikymąsi;


Įmonė: Širvintų sporto mokykla
Miestas: Širvintos
Kreiptis: Kalnalaukio g. 28, 838251890, sirvintusm@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie Širvintų sporto mokykla  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Norvegijos kontaktai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323494?view=3
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Norvegijos kontaktai"  Mėsos pardavėjas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323499?view=3
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Pakroveja

Pobūdis: Prekiu isdestymas prekybos saleje,galiojimu tįkrinimas,informacijos suteikimas klientams,darbas aleksote su nemokamu transportu is marijampoles i darba ir atgal.
Reikalavimai: Atsakingumas,noras dirbti.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Veiveriu g.150, 862601106
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Apskaitininkas

Pobūdis: Pirminių dokumentų suvedimas
Reikalavimai: Buhalterinės apskaitos pagrindai; Kruopštumas, atidumas, atsakomybė, noras tobulėti; darbas pilnu etatu

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Libramentum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vivulskio g. 8-216e, 865853175, finansininke@libramentum.lt
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Libramentum"  Destytojas

Pobūdis: Reikalingi darbuotojai saleje,prekiu destymas prekybineje saleje,gakiojimu tikrinimas,informacijos suteikimas klientams,renkamas kolektyvas veziojimui is marijampoles i darba ir atgal.
Reikalavimai: Atsakingumas,noras dirbti,darbas sausio menesiui.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Jonavos g.60, 865920263
Skelbimo data: 2017.12.16

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Vyr. buhalteris

Pobūdis: Apskaitos transporto įmonėje tvarkymas.
Pavaldume 2 žmonės.
Reikalavimai: Patirtis transporto srityje.
Darbas su apskaitos programa "Debetas"

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Longlita"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 655 18895, vilma@longlita.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Longlita"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Lengvųjų automobilių važiuoklės, stabdžių remontas, sankabų keitimas, ir kiti darbai autoservise fabijoniškėse, Ateities g. 21A.
Apie darbo vietą:

Pas mus dirba puikių automobilių remontininkų komanda, kurie domisi automobiliais ir nori dirbti tokį darbą, yra dušas, patalpos šildomos centriniu šildymu, kiekvienas turi atskirą įrankių vežimėlį, atlyginimas mokamas visada laiku.
Reikalavimai: 1. Vairuotojo pažymėjimas.
2. Bent 1 metų darbo patirtis autoservise.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Toptis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ateities g. 21A, 867837155, info@toptis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Toptis"  Konsultantei / pagalbinis darbuotojas


Įmonė: UAB "Nemuno vaistinė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323471?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Nemuno vaistinė"  Salesforce engineer


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323473?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Virėjas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323481?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas Nemenčinės pl.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323482?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės prekių kainų tikrintojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Grigiškės
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323483?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas (darbas kasoje)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323485?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Valytojas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323486?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Draudimo konsultantas


Įmonė: Gjensidige, ADB
Miestas: Jonava
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323488?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Gjensidige, ADB  Draudimo konsultantas


Įmonė: Gjensidige, ADB
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323489?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Gjensidige, ADB  Greitojo reagavimo apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323490?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Profesinės sveikatos specialistas


Įmonė: Mūsų amatai, VĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323493?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Mūsų amatai, VĮ  Patalpu tvarkytoja

Pobūdis: Reikalinga patalpu tvarkytoja antradieniais ir ketvirtadieniais nuo pietu sutvarkyti darbas 1km nuo marijampoles.
Reikalavimai: Noras dirbti,galimybe privažiuoti i darba

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cleanex"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 864046424
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Cleanex"  Skardininkas-apdailininkas

Pobūdis: Imonei reikalingi skardininkai,ir apdailininkai ivairiems darbams.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delanius"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 869855578
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Delanius"  Vairuotojas

Pobūdis: Vandens išvežiojimas po Klaipėdos miestą. Vandens buteliai po 19 litrų.
Reikalavimai: B kategorija, ištvermingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sidabrinė srovė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Nemuno g, 86 57 47 301, klaipeda@tyruma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Sidabrinė srovė"  Web programuotojas front/back patoviam darbui

Reikalavimai: Puikus HTML5/CSS3 išmanymas (Frontendas);
PHP5 objektinio programavimo išmanymas;
geras MySQL išmanymas;
Būtina pateikti savo darbų pavydžius;
Noras tobulėti savo srityje, ieškoti ir pritaikyti naujas technologijas projektuose.
Būtina išmanyti nors viena opersource TVS.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: D.Lesausko įmonė "Jauna Reklama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Taikos pr. 88A, 8 686 79188, darbas@jaunareklama.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie D.Lesausko įmonė "Jauna Reklama"  Klientų aptarnavimo specialistas Žirmūnuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnausi privačius bei verslo klientus, užtikrinsi aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduosi pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teiksi informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengsi atliktų darbų dienos ataskaitas.

Darbo sąlygos:
• darbo grafikas - slankusis darbo grafikas, 40 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Papildoma informacija:
• Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Pardavimo specialistas, bendraujantis rusų kalba

Pobūdis: Darbo pobūdis / pareigų aprašymas:

- pardavimas Rusijos ir Baltarusijos rinkose bei klientų aptarnavimas
- potencialių klientų supažindinimas su Sistemos Trans.eu teikiama nauda
- nuolatinis Sistemos Trans.eu klientų skaičiaus didinimas Rusijos ir Baltarusijos teritorijose
- profesionalus Sistemos Trans.eu naudotojų aptarnavimas
- santykių su klientais užmezgimas ir palaikymas
- įmonės, veikiančios transporto, ekspedicijos ir logistikos sektoriuje, gero įvaizdžio puoselėjimas
Reikalavimai: Reikalavimai:

- mažiausiai vienerių metų patirtis, įgyta pardavimo ir (arba) klientų aptarnavimo srityje
- puikūs rusų kalbos įgūdžiai žodžiu ir raštu
- mokėjimas dirbti MS Office programų paketu
- puikūs bendravimo įgūdžiai
- gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje
- anglų kalbos įgūdžiai bent B1/B2 lygiu
- pageidautina patirtis transporto, ekspedicijos ar logistikos sektoriuje

Siūlome:

- gerą, konkurencingą atlyginimą (pagrindinį ir komisinius, priklausančius nuo rezultatų)
- darbui reikalingą įrangą (nešiojamąjį kompiuterį, telefoną ir pan.)
- 5 dienų darbo savaitę (pirmadienis – penktadienis)
- įvadinius ir kvalifikacijos tobulinimo mokymus bei kursus
- realias profesinio augimo galimybes
- anglų kalbos kursus

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Trans.eu Baltic, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lvovo g. 105A, (8 5) 219 55 34, mchalupka@trans.eu
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Trans.eu Baltic, UAB  Automobilių paruošimo specialistas

Pobūdis: Automobilio paruošimas nuomai:
-atvežimas/nuvežimas iki plovyklos,
-paruošimas savitarnos plovykloje;
-Automobilio būklės įvertinimas;
-Žalų sutikrinimas ir registravimas;
-Automobilio pristatymas;
-Klientų konsultavimas;
-Kiti vadovo pavesti darbai.
Reikalavimai: -Vairuotojo pažymėjimas (realūs įgūdžiai);
-Geri laiko planavimo įgūdžiai;
-Organizuotumas ir atsakingumas;
-Galimybė dirbti vakarais ir savaitgaliais;
-Galimybė dirbti pilnu etatu;
-Užsienio kalbų mokėjimas - privalumas.

Įmonė siūlo:
-Lankstų darbo grafiką;
-Visas socialines garantijas;
-Karjeros galimybes;
-Draugišką kolektyvą;
-Priedus prie atlyginimo!

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: SIA "Greenmotion"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rodūnios kelias, 865902007, customerservice@greenmotion.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie SIA "Greenmotion"  Virtuvės darbininkas Jurdaičių k., Joniškio r.

Pobūdis: Darbas virtuvėje (indų plovimas, patalpų tvarkymas, daržovių valymas ir kt.).
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą;
Darbštumas;
Pareigingumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dussmann service"
Miestas: Joniškio r.
Kreiptis: 861633505, renata.v@dussmann.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Dussmann service"  Pardavėja (-as) -konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis
Reikalavimai: Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.

Mes siūlome:
galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, Adidas, Reebok ir kt. įdomiais techniniais sporto produktais;
Siūlome patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Vilniuje" siųsti el paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Pardavėja (-as) -konsultantė (-as)

Pobūdis: Prekyba žiemos sporto inventoriumi bei inventoriaus paruošimas naudojimui(konsultavimas, apkaustų uždėjimas, reguliavimas ir pan.)
Reikalavimai: Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.
Privalumas: slidinėjimo patirtis, slidinėjimo inventoriaus savybių išmanymas;

Mes siūlome:
- galimybę dirbti su žiemos sporto inventoriumi
- patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Kaune" siųsti el paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas" Winner Sport
Miestas: Kaunas
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas" Winner Sport  Projektų vadovo


Įmonė: UAB "Bikuvos prekyba"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323416?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Bikuvos prekyba"  Grožio ir sveikatingumo prekių konsultantė


Įmonė: UAB "Eurovaistinė"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323418?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Eurovaistinė"  Muitinės tarpininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litmet"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323421?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Litmet"  Restorano ir baro vadovo


Įmonė: UAB "Astorija hotel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323425?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Astorija hotel"  Elektrikas - mechanikas


Įmonė: UAB "Audores"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323426?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Audores"  Transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "OST express"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323427?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "OST express"  Vadybininkas / sąmatininkas


Įmonė: UAB "Reklamos sistemos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323428?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Reklamos sistemos"  Komercijos skyriaus asistentas


Įmonė: UAB "Sabelijos prekyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323429?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Sabelijos prekyba"  Veterinarijos vaistininkas


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323431?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Veterinarijos vaistininkas


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323432?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Veterinarijos vaistininkas


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323433?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Pardavėję-siuvėję


Įmonė: UAB "Depo DIY LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323440?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Depo DIY LT"  Virtuvės pagalbininkai - indų plovėjai


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323442?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Ekspedicijos vadybininkas Baltarusijos rinkai


Įmonė: UAB "Transtira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323444?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Transtira"  Vadybos sistemų konsultantas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323445?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Derintojas-operatorius


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Pieno žvaigždės, AB
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323430?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Pieno žvaigždės, AB  Jaunesnysis it priežiūros specialistas


Įmonė: UAB "Vičiūnų grupė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323447?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Vičiūnų grupė"  Transporto skyriaus apskaitininkė


Įmonė: UAB "Transtira"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323449?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Transtira"  Gamybos meistras


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Pieno žvaigždės"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323451?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Pieno žvaigždės"  Dizaineris / maketuotojas


Įmonė: UAB "Dovertos reklama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323392?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Dovertos reklama"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Intermetal"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323396?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Intermetal"  Krovėjas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323455?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas (uždarame skyriuje)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323456?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Automatikos derintojas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Pieno žvaigždės"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323458?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Pieno žvaigždės"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Hekon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323461?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Hekon"  Pardavimų vadybininko


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Almarūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323462?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Almarūnas"  Praktika pardavimų padalinyje


Įmonė: If P&C insurance AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323463?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie If P&C insurance AS filialas  Praktika žalų departamente


Įmonė: If P&C insurance AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323464?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie If P&C insurance AS filialas  Prekių surinkėjo

Pobūdis: Darbas buitinių prekių sandėlyje:
•Prekių komplektavimas, pakavimas;
•Tuščių palečių tvarkymas;
•Prekių išėmimas iš lentynų (stelažų), sukrovimas ant palečių;
•Prekių, sukrautų ant palečių, pastatymas į numatytas zonas;
•Darbo vietos tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: •Noras dirbti;
•Sąžiningumas;
•Atsakingumas;
•Minimalios anglų kalbos žinios;
•Orientacija į rezultatą.

Atlyginimas: 2600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hirexo"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: Vilnius, Gabijos g. 52, 864030006, darbas@hirexo.eu
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Hirexo"  Automobilių išrinkėjo surinkėjo (autoservisas)

Pobūdis: Bamperių, apdailos detalių, durelių apdailos, posparnių ir pan išrinkimo-surinkimo darbai prieš/po dažymo.
Reikalavimai: - pageidautina panašaus darbo patirtis
- noras dirbti ir užsidirbti
- atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija
- be žalingų įpročių

Mes siūlome:
- nuo rezultatų priklausantį atlyginimą už gerai atlikta darbą (nuo 750Eur)
- pilnai aprūpintą darbo vietą
- draugiška kolektyvą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Temis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 36, 867108686, info@temis.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Temis"  Barmenas / barmenė restorane (patirtis nebūtina)

Pobūdis:
Ieškome barmenų/ių:
Maloniai bendraujančių
Linksmų ir motyvuotų
Mandagių bei reprezentatyvių

Laukia:
Darbas restorane pilnu etatu
Karštųjų, šaltųjų, alkoholinių gėrimų ruošimas ir pateikimas
Desertų pateikimas
Atsiskaitymo priėmimas

Suteiksime:
Kursus, kurių metu išmoksite gėrimų pateikimo taisykles, barmeno etiketo
Socialines garantijas
Draugišką jauną ir motyvuotą kolegų būrį


Elektroninio pašto adresas - grasildarestaurant@gmail.com - norintys kandidatuoti siųskite gyvenimo aprašymus, pridėkite nuotrauką.


Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: Grasilda restraurant
Miestas: Vilnius
Kreiptis: grasildarestaurant@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Grasilda restraurant  Stogdengys

Pobūdis: * Įvairių plokščių stogo konstrukcijų montavimas, demontavimas;
* Stogo, pamatų, kitų konstrukcijų hidroizoliacijos įrengimas, skardinimas.
Reikalavimai: *Patirtis;
*Aukštalipio pažymėjimas - privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EPDM sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 124 B, 86-099-8107, info@epdm.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "EPDM sistemos"  Pardavimų vadybininkas/ė

Pobūdis:
Darbas

Palaikyti ryšį su klientais, draugiškai ir šiltai bendrauti
Reklamuoti įmonę, įdomiai ir patraukliai pateikti informaciją
Reklamuojant pritraukti naujus klientus
Įvesti naujus produktus į rinką, jais sudominti klientus
Pradžiuginti klientus informuojant apie vykstančias akcijas, nuolaidasJūs

Linksmas iškalbingas ir atkaklus? Esate motyvuotas ir norite tobulėti?
Galite dirbti pilnu etatu?
Jei taip, kviečiame dirbti pas musDirbdama/as pas mus

Būsite apmokytas, gausite naujos patirties
Gausite atlygį su priedais nuo darbo rezultatų
Galėsite siekti karjeros
Dirbsite smagiai ir maloniai, draugiškų kolegų apsuptyje


Laukiame
Jūsų gyvenimo aprašymo, taip pat norėtume pamatyti ir nuotrauką
Elektroninio pašto adresu dhiolse@gmail.comAtlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dhiolse
Miestas: Vilnius
Kreiptis: dhiolse@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Dhiolse  Valytoja Santariškių g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja laiptinių valymui Santariškių g. Darbas pilnu etatu 4 d.d. Trečiadienis laisvas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Servico"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 193, 861453943, valymas@servico.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Servico"  Klientų aptarnavimo specialistas/ė

Pobūdis: Palaikyti ryšį su klientais (susitikimai, susisiekimas telefonu ar el.paštu)
Sutarčių sudarymas, pasiūlymų parengimas


Noras dirbti ir stipri motyvacija tobulėti
Puiki iškalba, reprezentatyvi išvaizda

Siūlome:
Karjeros galimybes, nuolatinius mokymus
Darbui reikalingas priemonesAtlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pretendentu.cv@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Dokumentų valdymo specialistas

Pobūdis: • formuoti ir tvarkyti Laboratorijos archyvą;
• tvarkyti bylų apskaitą;
• sudaryti trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų sąrašus ir apyrašus, rengti dokumentų naikinimo aktus;
• rengti dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir dokumentų registrų sąrašą, tikrinti jų formavimo ir forminimo teisingumą;
• konsultuoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo klausimais;
• dirbti su dokumentų valdymo sistema bei tvarkyti elektronines bylas;
• pagal kompetenciją dalyvauti Laboratorijos organizuojamose viešųjų pirkimų procedūrose.
Reikalavimai: • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą;
• išmanyti kaip sudaromi trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų sąrašai ir apyrašai, dokumentų naikinimo aktai;
• išmanyti kaip formuoti bylas ir jas ruošti saugojimui bei naudojimui;
• gebėti tvarkyti bylų apskaitą bei sudaryti ataskaitas;
• būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
• mokėti valstybinę kalbą pagal II valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žolyno g. 36, (8 5) 270 9229, nvspl@nvspl.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija  Skirstytojas (apkaitos grupė)

Pobūdis: Už ką būsi atsakingas?
• priimsi pašto siuntas ar krovinius pagal vežimo dokumentus;
• sutikrinsi, kad nebūtų siuntų / taros neatitikimų ar dingimo atvejų;
• apdorosi grąžinamas ir persiunčiamas siuntas, vadovaujantis pateiktais dokumentais ar sutartimis su klientais;
• rengsi siuntimo dokumentus.

Darbo sąlygos:
• slankusis pamaininis darbo grafikas;
• darbo laikas: dieninė pamaina 7.00 - 19.00 val., naktinė pamaina 19.00 - 7.00 val.;
• darbo vieta - Rodūnios kelias 9.
Reikalavimai: Ko reikia, kad būtum tinkamas kandidatas?
• darbo kompiuteriu įgūdžių;
• darbštumo, pareigingumo, atsakingo požiūrio į darbą;

Mes jums siūlome
Mokami priedai už papildomą darbo krūvį ir kokybinių rodiklių vykdymą.

Atlyginimas: 545 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865688545, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Drabužių linijos operatorė

Pobūdis: Darbo drabužių linijos procesų vykdymas;
Darbo drabužių rūšiavimas, pakavimas;
Darbo drabužių taisymas.
Darbo vietos priežiūra.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, kruopštumas, dėmesingumas, komandinis darbas.
Siuvimas su pramonine siuvimo mašina mokėjimas būtų privalumas.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berendsen textile services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jankiškių 52, 864077185, martynas@berendsen.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Berendsen textile services"  NUOMŲ VADYBININKO (-ĖS)

Pobūdis: Įmonė užsiima trumpalaikės automobilių nuomos veikla .

Užduotys (siūlomo darbo pobūdis)
• privačių bei verslo klientų aptarnavimas, užtikrinant aukštą aptarnavimo kokybę;
• informacijos klientams suteikimas;
• pasiūlymų ruošimas;
• įmonės dokumentų rengimas ir tvarkymas;
• įvairių kitų kasdieninių uždavinių vykdymas;
Reikalavimai kandidatui
• aukštasis /aukštesnysis išsilavinimas;
• puikios lietuvių kalbos žinios (užsienio kalbos mokėjimas būtų papildomas privalumas);
• puikūs bendravimo įgūdžiai, paslaugumas, orientacija į klientą;
• reprezentatyvi išvaizda;
• Galimybė dirbti pilną darbo dieną;
•
Mes siūlome
• įdomų ir atsakingą darbą;
• visas socialines garantijas;
• nuolatinį profesinį tobulėjimą;
• profesionalų ir draugišką kolektyvą

El.paštas ferlas.company@gmail.com


Įmonė: Ferlas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: ferlas.company@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Ferlas  Statybos vadovo asistentas

Pobūdis: -Pagalba statybos vadovui statybos darbų aikštelėje (objektuose);
- Atliktų darbų kiekių skaičiavimas;
- Statybinės dokumentacijos pildymas;
- Atliekamų darbų kokybės kontrolė;
- Objekto tvarkos, darbų saugos užtikrinimas;
- Kitų statybos vadovo nurodymų vykdymas.
Reikalavimai: - Turi aukštąjį išsilavinimą;
- Išmanai statybos procesus ir reikalavimus;
- Turi panašaus darbo patirties statybos darbų vadovo asistento pareigose;
- Esi organizuotas, veržlus, racionalus, ambicingas, sąžiningas ir atsakingas;
- Turi darbo kompiuteriu įgūdžių ir AutoCad;
- Turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Losrita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Maišiagalos g., 860804311, aiste@losrita.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Losrita"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Duonos gaminių pristatymas į parduotuves
Reikalavimai: C vairuotojo kategorija,

Atlyginimas: 920 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VV transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Metalo g. 2, 8 659 00214, Sigitas@vvtransport.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "VV transport"  Kompiuterių technikui

Pobūdis: Siūlome darbą kompiuterių technikui

Darbo vieta:
Kaunas (Savanorių pr.)

Darbo pobūdis:
Kompiuterių surinkimas;
Programinės įrangos išmanymas;
Tinklo įranga;
Bendrauti su klientais gyvai, telefonu ir e-paštu;
Konsultuoti kompiuterinės technikos klausimais;

Reikalavimai:
Komunikabilumas, iniciatyvumas, atsakingumas;
Darbo patirtis (privalumas);

Mes jums siūlome:
Įdomų ir dinamišką darbą;
Darbą jaunatviškame ir draugiškame kolektyve;
Atsakingą ir pagarbų požiūrį į darbuotojus;
Stabilų atlyginimą.

Gyvenimo aprašymą siųskite el.paštu : info@ecomp.lt

Atlyginimas: 420 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "eComp"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanoriu pr., 861611611, info@ecomp.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "eComp"  Inžinierius

Pobūdis: Mobilaus ryšio bazinių stočių įrangos montavimas,
darbų organizavimas objekte; vadovavimas montuotojų - aukštalipių komandai.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas; panašaus darbo patirtis; kompiuteriniai įgūdžiai, gebėjimas konfigūruoti įrangą, aukštalipio darbų vadovo pažymėjimas būtų privalumas; aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; sugebėjimas skaityti projektus; sugebėjimas tinkamai organizuoti komandos darbą; iniciatyvumas; darbštumas; sąžiningumas.

Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve; karjeros galimybes.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Montuotojas aukštalipys

Pobūdis: Mobilaus ryšio operatorių bazinių stočių įrangos montavimas; metalo konstrukcijų montavimas; įrangos derinimas, darbas aukštyje.
Reikalavimai: Anašaus darbo patirtis būtų privalumas, aukštalipio pažymėjimas; vairuotojo pažymėjimas; iniciatyvumas, darbštumas; sąžiningumas, sugebėjimas dirbti savarankiškai bei komandoje.
Mes siūlome:
Visas socialines garantijas; laiku mokamą bei motyvuotą į darbo rezultatus atlyginimą; visas darbui reikiamas priemones; darbą draugiškame ir jaunatviškame kolektyve; karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymus siųsti: darbas@telteka.lt
Telefonas pasiteiravimui: (+370) 68 478 964.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Telteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 86847864, darbas@telteka.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Telteka"  Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) inicijuojamų bei diegiamų projektų, susijusių su kokybišku paramos lėšų administravimu, įgyvendinimą ir priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. (2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. PS1-994 redakcija nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros projektų valdyme..

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. turėti patirties Projektų valdyme

6.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos administravimą, strateginį planavimą;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, gerai išmanyti "Microsoft Office Project" programą ir praktinį jos panaudojimą;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas, glaustai ir argumentuotai reikšti savo mintis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. inicijuoja, įgyvendina ir prižiūri Agentūros naujus projektus, susijusius su kokybišku paramos lėšų administravimu;

7.2. teikia metodinę pagalbą bei konsultacijas kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams projektų valdymo klausimais;

7.3. vykdo Agentūroje vykdomų projektų stebėseną, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio projektų koordinavimo, vieningos valdymo praktikos formavimo;

7.4. organizuoja komitetų, vykdančių Agentūros projektų priežiūrą, pasitarimus, jų protokolavimą bei kontroliuoja protokolinių pavedimų vykdymą;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.8. pagal savo kompetenciją užtikrina tinkamą su kokybės vadyba susijusių sistemų ar modelių priežiūrą, tobulinimą, veiksmingumo gerinimą, dokumentacijos pildymą ir tobulinimą bei supažindina savo Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, su šių sistemų ar modelių reikalavimais;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.10. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

VEIKLOS ATASKAITŲ RENGIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Veiklos ataskaitų rengimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti centralizuotą ir kokybišką Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) veiklos ataskaitų, statistinių duomenų bei finansinių prognozių apie Agentūros administruojamas paramos priemones rengimą ir teikimą suinteresuotoms šalims bei jų tarpusavio suderinamumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros veiklos ataskaitų bei statistinių duomenų valdyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, Europos Sąjungos (toliau - ES) reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Programos paramos administravimą;

6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia ir teikia statistinių duomenų ataskaitas bei finansines prognozes Agentūros vadovybei, LR žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, Europos Komisijai bei kitoms suinteresuotoms šalims;

7.2. įgyvendina vieningą statistinių duomenų bei finansinių prognozių rengimo ir teikimo praktiką koordinuodamas Agentūros struktūrinių padalinių veiklą;

7.3. nuolat analizuoja statistinius duomenis bei finansines prognozes, nustato tendencijas, identifikuoja rizikos taškus, užtikrina, kad apie tai laiku ir tinkamai būtų informuota Agentūros vadovybė;

7.4. valdo Statistinių duomenų saugyklą bei nuolat ją vysto;

7.5. pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;

7.6. dalyvauja Agentūros vykdomuose tarptautiniuose projektuose, rengia ir pristato juose statistinę paramos įsisavinimo informaciją anglų kalba pagal Skyriaus kompetenciją;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Agentūros ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.10. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros darbo tobulinimo;

7.11. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.12. tvarko Skyriaus dokumentus;

7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Rinkodaros departamento vadovas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323415?view=3
Skelbimo data: 2017.12.15

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Seimos gydytojas

Pobūdis: Iprastinis
Reikalavimai: Meile darbui

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"
Miestas: Radviliskio r.
Kreiptis: 861691519
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"  Bendrosios praktikos gydytojas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"
Miestas: Radviliskio r.
Kreiptis: 861691519
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Grinkiskio ambulatorija"  Priėmimo vadybininkas

Pobūdis: Įmonė, kurios veiklos sritis yra įvairios el. technikos remontas, siūlo darbą priėmimo vadybininkui (-ei) Klaipėdoje, Šilutės pl 68 (PC Maxima XX)

Reikalavimai:
- Mokėti naudotis kompiuteriu
- Atsakomybė
- Norėti išmokti paprastų papildomų darbų - keisti iphone ekranus ir pan. (išmokysime)

Darbo metu atliekami darbai:
- Klientų aptarnavimas gyvai (paliekamų daiktų užregistravimas, atidavimas), telefonu, el. paštu
- Iphone ekranų keitimas

Visko išmokysime, turėti patirties nebūtina.
Atlyginimas: nuo 400€ (į rankas) + priedai (iki ~50eur)
Darbo laikas: 10-19val ir tik darbo dienomis (šventinės dienos ir savaitgaliai laisvi)

Dėl darbo kreiptis siunčiant CV el. paštu info eta netseptyni.lt
Laiško temoje paminėkite: "dėl priėmimo vadybininko (-ės) darbo Klaipėdoje". Jeigu turite klausimų, taip pat rašykite šiuo el. paštu arba skambinkite 8 686 81978.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Net septyni"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Šilutės pl. 68, 868681978, info@netseptyni.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Net septyni"  Oro kondicionavimo, vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Oro kondicionavimo, vėdinimo, šildymo sistemų montavimas, aptarnavimas ir remontas. Ieškome žmonių galinčių dirbti tiek pilną etatą, tiek ir dalinį etatą esant poreikiui.
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis privaloma.
Inžinerinis išsilavinimas bei atestacijos (privalumas).

Turite klausimų - skambinkite telefonu +37067761636, Orestas.

Atlyginimas: 1447 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anaga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno g. 36, 867761636, orestas@anaga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Anaga"  Pardavejas-kasininkas

Pobūdis: Darbas kasos aparatu maisto prekiu parduotuveje,darbo vieta pilviskiuose.
Reikalavimai: Darbine patirtis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Urbanavita"
Miestas: Vilkaviškis
Kreiptis: 861134593
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Urbanavita"  Pardavimų administratorius


Įmonė: UAB "Mediafon carrier services"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323208?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Mediafon carrier services"  Testavimo technologas


Įmonė: UAB "AQ wiring systems"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323397?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "AQ wiring systems"  Serviso priėmėjas


Įmonė: UAB "Autovici"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323398?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Autovici"  Finansų gamybos analitikas


Įmonė: UAB "Stronglasas"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323399?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Stronglasas"  Klientų išlaikymo vadybininkas telefonu


Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eden Springs Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323405?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Eden Springs Lietuva"  Diegimo proceso savininkas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323406?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Diegimo proceso savininkas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323407?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Restorano administratorius

Pobūdis: Administratoriaus darbas restorane,pilnu etatu.
Reikalavimai: Administratoriaus,vyr.padavėjo patirtis būtų privalumas.Gebėjimas organizuoti restorano pamainos darbą,bendravimas su lankytojais,pirminė dokumentų apskaita.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berneliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr.19/6, 866228952, vilnius@berneliuuzeiga.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Berneliai"  Maisto ir ūkinių prekių skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ATSARGŲ VALDYMO DEPARTAMENTO MAISTO IR ŪKINIŲ PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Atsargų valdymo departamento (toliau - Departamentas) Maisto ir ūkinių prekių skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 15.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, užtikrinti efektyvią jo veiklą organizuojant ir koordinuojant krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS) naudojamo ilgalaikio turto (sporto inventorius, baldai, įranga) bei atsargų (maisto produktai, sausi daviniai, medaliai, vėliavos, kopijavimo popierius ir kt. atsargos) ir su jomis susijusių paslaugų įsigijimą ir valdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - materialinių vertybių valdymo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar verslo ir vadybos krypčių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo materialinių vertybių valdymo srityje patirtį;

6.4. žinoti produktų gyvavimo ciklo vadybos principus;

6.5. žinoti KAS struktūrą;

6.6. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą, įslaptintos informacijos apsaugą, centralizuotą KAS aprūpinimą materialinėmis vertybėmis;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Acrobat Reader, Internet Explorer programomis ir biuro technika;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

7.2. nustatyta tvarka teikia siūlymus Departamento direktoriui Skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais Skyriaus atsakomybės klausimais;

7.3. organizuoja Skyriui skirtų dokumentų paskirstymą, kontroliuoja ir vertina, kaip vykdomi dokumentuose nurodyti pavedimai;

7.4. kontroliuoja Skyriui skirtų užduočių ir pavedimų atlikimą nustatytu laiku;

7.5. rengia su KAS įsigijimais ir jiems reikalingų biudžeto asignavimų panaudojimu susijusią informaciją ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentams;

7.6. vykdo KAS įsigyto ilgalaikio turto ir atsargų gyvavimo ciklo vadybą visais jo etapais;

7.7. organizuoja ir kontroliuoja gyvavimo ciklo sąnaudų planavimą ir kontrolę;

7.8. vertina KAS aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

7.9. vertina ir apibendrina informaciją apie įsigyjamų atsargų kainą, rinką ir technologijas ir teikia ją Departamento direktoriui;

7.10. analizuoja ir vertina KAS institucijų ir jų padalinių centralizuoto aprūpinimo ilgalaikiu turtu ir atsargomis poreikio duomenis, finansinius išteklius, sudaro Skyriaus vykdomų centralizuotų pirkimų planą ir teikia jį Departamento direktoriui;

7.11. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO ir Europos Sąjungos valstybėmis pirkimus;

7.12. pagal savo kompetenciją koordinuoja bendrų su užsienio valstybėmis įsigijimų projektų įgyvendinimą KAS, inicijuoja bendrus su NATO valstybėmis pirkimus;

7.13. analizuoja ir vertina Skyriaus kompetencijai priskirto ilgalaikio turto ir atsargų rinką, technologijas, kainas ir teikia informaciją Departamento direktoriui;

7.14. kontroliuoja ilgalaikio turto ir atsargų centralizuotų pirkimų sutartis;

7.15. analizuoja ir apibendrina pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių užsakymų vykdymą, skirtų lėšų panaudojimą ir duomenis teikia Departamento direktoriui;

7.16. dalyvauja rengiant trumpojo, vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpių KAS planavimo dokumentus;

7.17. dalyvauja rengiant galimų alternatyvų, skirtų operaciniams reikalavimams patenkinti, vystant KAS pajėgumus, techninį ir finansinį vertinimą ir teikia šį vertinimą Departamento direktoriui;

7.18. dalyvauja rengiant direktyvas, metodinius nurodymus ir kitą dokumentaciją techninės standartizacijos klausimais;

7.19. dalyvauja rengiant ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimo projektus ir juos vykdant, koordinuoja jų įgyvendinimą KAS;

7.20. prireikus rengia ir teikia informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.21. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Informatikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

INFORMATIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informatikos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Informatikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti kokybišką ir nepertraukiamą Tauragės rajono savivaldybės informacinių sistemų, aplikacijų serverių ir duomenų bazių darbą, užtikrinti duomenų saugą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities informatikos, ar informacijos sistemų, ar programų sistemos, ar matematikos ir kompiuterių mokslo krypties, arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, informacinių išteklių valdymą, duomenų sisteminimą, duomenų apsaugą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą bei išmanyti raštvedybos taisykles;

6.3. išmanyti Microsoft Windows 7/8/10/2003 Server/2008 Server/2012 Server operacines sistemas, darbo vietų ir serverių administravimą, lokalaus kompiuterių tinklo konfigūravimą jų pagrindu;

6.4. išmanyti Oracle ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemas, kompiuterinės informacinės sistemos duomenų apsaugos priemones, sugebėti vykdyti duomenų bazių kaupimo, aktualizavimo ir archyvavimo darbus;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. prižiūri Tauragės rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos ir jos padalinių kompiuterinę ir programinę įrangą;

7.2. administruoja Savivaldybės administracijos tvarkomas ir valdomas informacines sistemas, užtikrina sistemų ir jose esančių duomenų saugumą;

7.3. administruoja dokumentų valdymo sistemą "DVS", paslaugų valdymo sistemą "PVS", posėdžių valdymo sistemą "POVAS", socialinės paramos sistemą "PARAMA"

7.4. techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybą Savivaldybės tarybos posėdžių metu;

7.5. atlieka duomenų saugos administratoriaus funkcijas;

7.6. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos darbuotojams, pagal savo kompetenciją konsultuoja juos informacinių technologijų ir informacinių sistemų klausimais;

7.7. kontroliuoja ir užtikrina, kad Savivaldybėje būtų naudojama legali programinė įranga;

7.8. administruoja tarnybines stotis, vykdo duomenų bazių ir registrų kaupimo, aktualizavimo, archyvavimo ir atstatymo darbus, teikia pasiūlymus dėl jų modifikavimo ar tobulinimo, siekiant užtikrinti duomenų saugumą tyčinio ar netyčinio sugadinimo arba sunaikinimo atveju;

7.9. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis;

7.10. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;

7.11. pavaduoja Skyriaus vedėją jo laikinojo nedarbingumo, kasmetinių atostogų, komandiruočių, stažuočių laikotarpiu ir kitais atvejais;

7.12. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų metu ir nedarbingumo laikotarpiu;

7.13. vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos ir Skyriaus strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Respublikos g. 2, 37044662813, savivalda@taurage.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Tauragės rajono savivaldybės administracija  Vilkaviškio skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Marijampolės teritorinės darbo biržos direktoriaus

2016 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V- 424

(3.4.5. p.)

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO

VILKAVIŠKIO skyriaus vyriausiojo specialisto

pareigybės APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Klientų aptarnavimo departamento Vilkaviškio skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiojo specialisto - įdarbinimo konsultanto pareigybė reikalinga aptarnauti darbo ieškančius asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo biržos paslaugas, administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;

6.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. registruoja darbo ieškančius asmenis (patikrina asmenų dokumentus ir užpildo Darbo ieškančio asmens korteles - suveda asmenų duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinę sistemą), pagal Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintus kriterijus įvertina ir kartu su įregistruotu asmeniu aptaria jo įsidarbinimo galimybes bei, atsižvelgdamas į nustatytas įsidarbinimo galimybes ir pageidavimą dirbti, nusiunčia pas atitinkamą įdarbinimo konsultantą arba tęsia kliento aptarnavimą pats;

7.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl bedarbio statuso suteikimo, jo sustabdymo, atstatymo ar netekimo;

7.3. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims apie užimtumo rėmimo ir darbo rinkos paslaugas bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo klausimais;

7.4. teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotų laisvų darbo vietų užpildymui, teikia darbo ieškantiems asmenims siūlymus ir rekomendacijas įsidarbinti, esant būtinumui, bendradarbiauja su darbdaviais dėl asmenų įdarbinimo;

7.5. nustato darbo ieškančių asmenų konsultavimo paslaugų poreikį ir parenka atitinkamas paslaugas, nusiunčia pas reikiamą karjeros konsultantą;

7.6. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą, parenka ir padeda realizuoti priemones tikslams pasiekti;

7.7. bedarbius, kuriems numatytas dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, siunčia pas užimtumo rėmimo specialistus;

7.8. teikia paslaugas darbo ieškantiems asmenims:

7.8.1. pirmo susitikimo metu įregistruoja asmenį ir nustato jo įsidarbinimo galimybes. Esant įregistruotų pageidaujamo darbo laisvų darbo vietų, pateikia siūlymą įsidarbinti, užpildo Metodikos priede pateiktą Darbo ieškančio asmens pirmojo apsilankymo kortelę bei pateikia asmeniui užpildyti prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką, kuris suteikus bedarbio statusą, perduodamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Taip pat pirmo susitikimo metu pateikia informaciją apie teikiamas paslaugas, įteikia Darbo ieškančio asmens atmintinę. Paslaugų pristatymui gali būti organizuojami informaciniai susirinkimai;

7.8.2. antro ir vėlesnių susitikimų dažnumą ir trukmę nustato individualiai, atsižvelgdamas į darbo ieškančio asmens savarankiškos darbo paieškos intensyvumą bei naudojimąsi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis;

7.8.3. su įregistruotu bedarbiu individualų užimtumo veiklos planą sudaro per 30 kalendorinių dienų nuo registracijos dienos;

7.8.4. individualaus užimtumo veiklos plano vykdymo pažangą vertina ne rečiau kaip kas 3 mėn.;

7.8.5. darbo ieškančiam asmeniui neįsidarbinus atitinkamai per 3, 6 ar 9 mėnesius nuo registracijos dienos pakartoja įsidarbinimo galimybių vertinimą, patikslina arba sudaro naują individualų užimtumo veiklos planą;

7.8.6. klientams, kuriems reikia didesnės pagalbos darbo paieškoje, taiko mentorystės metodą;

7.8.7. gali nusiųsti pas karjeros konsultantą savo aptarnaujamą asmenį, jei šis atitinka vieną ar kelis nurodytus kriterijus:

7.8.7.1. yra ilgalaikis bedarbis, iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje yra nedirbęs 2 ir daugiau metų (išskyrus atvejus, kai yra dirbęs užsienyje, atlikęs laisvės atėmimo bausmę, baigęs reabilitacijos priemones, vykdęs savarankišką veiklą) ir kuriam nepavyksta įsidarbinti ilgiau nei 6 mėnesius teikiant tarpininkavimo įdarbinant paslaugas;

7.8.7.2. nepavyko įsidarbinti pagal daugiau nei 5 išduotų tinkamų, asmens pasirengimą ir darbo patirtį bei pageidavimą atitinkančių rekomendacijų įsidarbinti (teritorinė darbo birža, atsižvelgdama į situaciją vietos darbo rinkoje gali nustatyti mažesnį rekomendacijų skaičių);

7.8.7.3. pageidauja įgyti arba keisti profesiją, bet neapsisprendė dėl konkrečios profesijos;

7.8.7.4. pageidauja karjeros konsultavimo paslaugų (pasiruošimo įsidarbinimui, integracijos į darbo rinką);

7.8.7.5. turi žemas įsidarbinimo galimybes ir specialiųjų poreikių, būtina kompleksinė pagalba;

7.8.7.7. planuoja pradėti savarankišką veiklą ir pageidauja išsamesnės konsultacijos verslo pradžios klausimais;

7.9. asmens nusiuntimą pas karjeros konsultantą suderina su Skyriaus vedėju bei kartu su karjeros konsultantu nustato laiką, per kurį bus suteiktos klientui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus rezultatus, įveda šią informaciją į asmens "Apsilankymo kortelę" Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje. Nepavykus pasiekti laukiamo rezultato, konsultavimo paslaugų teikimo laikotarpį gali pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui;

7.10. gali nusiųsti asmenis konsultacijai dėl profesinio mokymo, verslo organizavimo ar kitais su aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis susijusiais klausimais pas užimtumo rėmimo specialistą numatyta tvarka.

7.11. atlieka darbo ieškančių asmenų apklausas;

7.12. analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus ir teikia Skyriaus vedėjui;

7.13.esant poreikiui rengia ir išduoda pažymas darbo ieškantiems asmenims;

7.14. pagal poreikį rengia ataskaitas bei kitus dokumentus vykdomos veiklos klausimais ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui;

7.15. kompetencijos ribose dalyvauja įgyvendinant ESF projektus;

7.16. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;

7.17. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.17.1. teisės aktų tobulinimo;

7.17.2. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;

7.17.3. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;

7.18. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.19. pagal poreikį skanuoja, kopijuoja dokumentus;

7.20. laiku ir teisingai suveda duomenis į Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų bazę;

7.21. vykdo nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės teritorinė darbo birža
Miestas: Vilkaviškis
Kreiptis: 834392199, ramute.levaniene@ldb.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Marijampolės teritorinė darbo birža  Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Tauragės savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. spalio 23 d.
įsakymu Nr. 5-1279

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS
(VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis - koordinuoti Tauragės rajono savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) teikiamas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių - iki 21 metų) (toliau - Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gyventi saugioje aplinkoje, kurioje padedama siekti gyvenimo, asmeninių ir socialinių ryšių kokybės, tenkinat koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - Koordinuotai teikiamos paslaugos) poreikius, užtikrinančius vaikų gerovę - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą;
6.3. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, švietimą, biudžeto sandarą, finansavimo principus;
6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, nustatyti veiklos prioritetus, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rasti sprendimus ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis informacinėmis sistemomis.

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
7.2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
7.4. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios, bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks Koordinuotai teikiamas paslaugas, Koordinuotai teikiamų paslaugų atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir pasiūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7.7. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (toliau - Komisija);
7.8. organizuoja Komisijos posėdžius ir atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;
7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
7.10. dalyvauja Savivaldybės administracijos sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai savo kompetencijos klausimais;
7.11. vykdo Savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai;
7.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijų ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Tauragės rajono savivaldybės administracija
Miestas: Tauragė
Kreiptis: Respublikos g. 2, 37044662813, savivalda@taurage.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Tauragės rajono savivaldybės administracija  Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

ĮSIGIJIMŲ VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą, vykdyti nuolatinę vidaus kontrolės sistemos stebėseną, atlikti veiklos ir procesų vertinimus, kaupti, valdyti ir apibendrinti duomenis apie pirkimus.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - vidaus kontrolės proceso priežiūros, duomenų apie pirkimus kaupimo, valdymo ir apibendrinimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą krašto apsaugos sistemoje (toliau - KAS);

6.4. turėti analitinių gebėjimų, gerų vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą, asmens duomenų apsaugą;

6.7. žinoti KAS struktūrą;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.9. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą laiku;

7.2. prižiūri, palaiko ir tobulina Agentūros vidaus kontrolės sistemą;

7.3. analizuoja KAS institucijų centralizuoto aprūpinimo poreikio duomenis, dalyvauja vykdant poreikių vadybą ir koordinuoja Agentūros viešųjų pirkimų planų sudarymą;

7.4. teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su vidaus kontrolės sistema, jos tobulinimu, rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymu;

7.5. koordinuoja informacijos rinkimą, kaupimą ir apibendrinimą apie visus KAS centralizuotai vykdomus pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei ekonominį efektyvumą ir teikia šią informaciją KAS institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims;

7.6. teikia Agentūros vadovybei siūlymus dėl teisės aktų, procesų, susijusių su duomenų apie pirkimus valdymu, tobulinimo;

7.7. atlieka veiklos ir procesų vertinimus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus, vidaus tvarkas ir procedūras;

7.8. rengia Agentūros pirkimų sistemos efektyvumo rodiklius, teikia juos tvirtinti direktoriui;

7.9. teikia siūlymus vadovybei dėl efektyvaus rizikos veiksnių atliekant pirkimus valdymo, pirkimų sistemos efektyvumo rodiklių nustatymo, jų skaičiavimo metodikos, analizės ir vertinimo;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis Agentūros vadovybei, Krašto apsaugos ministerijos vadovybei;

7.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Agentūros padaliniais, KAS institucijomis ir jų padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Agentūros vadovybės pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Palangos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PALANGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Palangos skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemės apskaitos ir žemės naudojimo valstybinės kontrolės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti darbo patirties žemės tvarkymo ir administravimo arba nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo ir tikslinimo srityje;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, žemės tvarkymą ir administravimą, žemės reformą, žemėtvarkos planavimą, nekilnojamojo turto kadastrą, ir kitus su Skyriaus veikla susijusius teisės aktus;
6.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.8. sugebėti rengti teisės aktų projektus;
6.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.10. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia sprendimų atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius, suteikti nuosavybėn neatlygintinai valstybinės žemės sklypus ir padidinti grąžintiną žemės sklypo plotą, projektus;
7.2. nagrinėja asmenų prašymus parduoti, perduoti neatlygintinai naudotis arba išnuomoti valstybinės žemės sklypus, kuriuos Nacionalinė žemės tarnyba valdo patikėjimo teise, ir rengia dokumentus, reikalingus šiems veiksmams atlikti;
7.3. rengia dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant privačią žemę valstybės nuosavybėn, įgyvendinant bendraturčio teises į bendrosios nuosavybės teise su kitais asmenimis Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdomus žemės sklypus, priimant sprendimus pirkti ar atsisakyti pirkti pirmumo teise parduodamus privačios žemės sklypus;
7.4. nagrinėja asmenų prašymus pakeisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir rengia dokumentus, reikalingus šiems veiksmams atlikti;
7.5. nagrinėja asmenų prašymus nustatyti, pakeisti ar panaikinti servitutus ir rengia dokumentus, reikalingus šiems veiksmams atlikti;nagrinėja asmenų prašymus suformuoti ar pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus valstybinės žemės sklypus ir rengia dokumentus, reikalingus šiems veiksmams atlikti;
7.6. nagrinėja asmenų prašymus pertvarkyti pagal teritorijų planavimo dokumentus suprojektuotus savivaldybės ar privačios žemės sklypus ir rengia dokumentus, reikalingus šiems veiksmams atlikti;
7.7. rengia dokumentus, susijusius su žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo organizavimu, tikrinimu, derinimu ir tvirtinimu, valstybinės žemės patikėtinio funkcijų įgyvendinimu rengiant ir derinant teritorijų planavimo dokumentus;
7.8. rengia planavimo sąlygas rajono ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti;
7.9. rengia sprendimų dėl žemės sklypų dalių nustatymo projektus;
7.10. rengia pažymų, ar privatizavimo objektams priskirti žemės sklypai grąžintini natūra piliečiams, turintiems teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, projektus;
7.11. rengia sprendimų suteikti teisę naudoti žūklės plotą valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuos patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba projektus, taip pat rengia dokumentus, susijusius su valstybinių vandens telkinių plotų naudojimu;
7.12. nagrinėja asmenų prašymus išduoti sutikimus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tiesti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, juos rekonstruoti ir aptarnauti ir statyti nesudėtingus laikinus statinius ir rengia sutikimų (arba atsisakymų juos išduoti) projektus;
7.13. renka, analizuoja ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie valstybės biudžeto lėšų žemės reformai, žemės tvarkymo ir administravimo darbams vykdyti poreikį, apie reikalingus skelbti konkursus teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbams atlikti bei darbų kiekio poreikį, apie žemės tvarkymą, piliečių nuosavybės teisių atkūrimą, žemės reformos vykdymą ir kitais klausimais;
7.14. rengia dokumentus teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartims sudaryti ir kontroliuoja šių sutarčių vykdymą;
7.15. nagrinėja prašymus paimti žemę visuomenės poreikiams ir rengia dokumentus sprendimams paimti žemę visuomenės poreikiams priimti;
7.16. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
7.17. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę - atlieka patikras vietoje;
7.18. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia duomenis, reikalingus valstybės žemės fondo apskaitos atlikimui;
7.19. renka duomenis apie valstybinės žemės naudotojus ir nuomininkus;
7.20. renka, analizuoja ir Skyriaus vedėjui teikia duomenis apie žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ar geodezininkų atliekamų darbų kokybę bei siūlymus dėl šių asmenų veiklos vertinimo, taip pat dėl kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus, matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo ar panaikinimo;
7.21. rengia piliečių, kuriems atlyginama pinigais už valstybės išperkamą žemę, mišką ir vandens telkinius, ir piliečių, kuriems atlyginama pinigais, kai jie atsisako perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo individualiai statybai mieste, sąrašus, rengia piniginių kompensacijų už valstybės išperkamą žemę, mišką bei vandens telkinius lėšų mokėjimo dokumentus;
7.22. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
7.23. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai teismuose ir kitose institucijose;
7.24. bendradarbiauja su kitais Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
7.25. pagal kompetenciją dalyvauja Skyriaus teisės aktų projektus;
7.26. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
7.27. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
7.28. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
7.29. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniams padaliniams;
7.30. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
7.31. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Palanga
Kreiptis: Vilnius, Gedimino pr. 19, (85)2391307, nzt@nzt.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė žemės tarnyba  Švenčionių rajono agentūros vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos

departamento direktoriaus............................

2017 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr.VR-V-199

ŠVENČIONIŲ RAJONO AGENTŪROS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švenčionių rajono agentūros vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Švenčionių rajono agentūros vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo valstybinę kontrolę; kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities arba biomedicinos mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities;

6.2. turėti darbo patirties aplinkos apsaugos srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, gyvūnijos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus jam priskirtame administraciniame teritoriniame vienete;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinio nusižengimo tyrimo veiksmų ir administracinio nusižengimo protokolus, skiria administracines nuobaudas bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidėjams, yra atsakingas už žalos aplinkai įvertinimą ir paskaičiavimą, atstovauja departamentą administracinio nusižengimo, civilinėse, baudžiamosiose bylose teismuose;

7.3. kontroliuoja ir asmeniškai atsako už jo žinioje esančių administracinių baudų, paskirtų teismo ar administracinių nurodymų pagrindu, mokėjimo kontrolę, administracinių bylų dokumentų komplektavimą, paruošimą archyvavimui bei saugojimą, išskyrus bylas, kurios perduotos Administracinių bylų nagrinėjimo skyriui;

7.4. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma išgaunamų gamtos išteklių apskaita, tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys teisingai apskaičiuoja mokesčius už išgaunamus gamtos išteklius;

7.5. kontroliuoja, ar teisingai vykdoma teršalų išmetimo į aplinką apskaita, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės apskaita, tikrina, ar teisingai apskaičiuoti ir deklaruoti mokesčiai už aplinkos teršimą sumokėjimą;

7.6. kontroliuoja, ar įmonės, įtrauktos į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų išduoda pažymas, siekiant užtikrinti teisingą šių pažymų išdavimą, kontroliuoja ar įmonės, kurioms taikomas gamintojo importuotojo atsakomybės principas vykdo šioms įmonėms nustatytas pareigas ir užduotis;

7.7. nagrinėja piliečių prašymus ir skundus, paraiškas Taršos leidimui ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti, teikia pasiūlymus normatyvams ir aplinkosauginiams reikalavimams leidime nustatyti;

7.8. suderinęs su tiesioginiu vadovu teikia ataskaitas bei informaciją suinteresuotoms žinyboms, informuoja visuomenę apie aplinkos būklę, dalyvauja aplinkosauginio švietimo veikloje;

7.9. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos bei kitus gamtos išteklius;

7.10. kontroliuoja, ar tvenkiniai ir užtvenkti ežerai eksploatuojami vadovaujantis patvirtintomis tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis;

7.11. užtikrina Švenčionių rajono agentūroje tinkamą dokumentų tvarkymą pagal nustatytą dokumentacijos planą;

7.12. užtikrina Švenčionių rajono agentūroje gautos ir siunčiamosios korespondencijos tinkamą tvarkymą, dokumentų registravimą dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (VDVIS), pavedimų vykdymo kontrolę, priskirtų dokumentų bylų tvarkymą;

7.13. vykdo kitus, susijusius su kanceliariniu darbu, Švenčionių rajono agentūros vedėjo pavedimus;

7.14. vykdo ūkio subjektų konsultavimo veiklą, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą;

7.15. vykdo kitus departamento direktoriaus ir Švenčionių rajono agentūros vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Švenčionių rajono agentūros vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g. 9, 852102564, a.krikstaponiene@vrd.am.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas  Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VILNIAUS RAJONO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus rajono skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vilniaus teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) Klientų aptarnavimo departamento (toliau - Departamentas) Vilniaus rajono skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga bendrauti su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoti bei analizuoti jų poreikius, vykdyti laisvų darbo vietų registravimą, prižiūrėti ir koordinuoti tarpininkavimo įdarbinant veiklas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį personalo atrankos srityje;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. bendrauja su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais, identifikuoja bei analizuoja jų poreikius ir vykdo Darbo biržos paslaugų darbdaviams rinkodarą;

7.2. administruoja darbdavių duomenų bazę;

7.3. informuoja darbdavius apie užimtumo rėmimo priemones bei jų įgyvendinimo sąlygas ir tvarką, darbo rinkos paslaugas, potencialių darbuotojų paieškos ir laisvų darbo vietų registravimo galimybes Europos darbo mobilumo portale;

7.4. vykdo aptarnaujamoje teritorijoje laisvų darbo vietų paiešką, registruoja jas bei tvirtina viešam paskelbimui Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje darbdavių internetu įregistruotas laisvas darbo vietas;

7.5. inicijuoja bendradarbiavimo susitarimų su aptarnaujamos teritorijos darbdaviais pasirašymą;

7.6. rengia tikslines programas, siekiant aprūpinti darbdavius tinkamais darbuotojais, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos ir kitas užimtumo priemones;

7.7. rengia prevencines priemones grupės darbuotojų atleidimų atveju;

7.8. koordinuoja ir kontroliuoja tarpininkavimo įdarbinant veiklą;

7.9. organizuoja darbuotojų atrankas ir vykdo laisvų darbo vietų užpildymo stebėseną;

7.10. informuoja darbdavį, jei tinkamų kandidatų nėra ir aptaria su juo reikalavimų kandidatams keitimą, jei tai yra reikalinga, arba darbuotojų parengimą;

7.11. konsultuoja darbdavius naudojimosi darbo biržos elektroninėmis paslaugomis klausimais;

7.12. vykdo darbdavių apklausas darbo rinkos ir įsidarbinimo galimybių prognozei bei profesinio mokymo paslaugų poreikiui nustatyti;

7.13. priima darbdavių pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje, įregistravęs prašymus ir dokumentus dėl užsieniečių įdarbinimo teikia Darbo biržai pirminiam vertinimui;

7.14. priima darbdavių pasiūlymus, prašymus, paraiškas ir kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti ir, pagal kompetenciją, bendradarbiauja su kitais Vilniaus teritorinės darbo biržos klientų aptarnavimo skyriais įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

7.15. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:

7.15.1. paslaugų plėtros ir gerinimo, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo tobulinimo;

7.15.2. Darbo biržos įvaizdžio formavimo.

7.16. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;

7.17. vertina darbdaviams suteiktų paslaugų veiksmingumą;

7.18. organizuoja renginius, seminarus darbdaviams apie Darbo biržos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;

7.19. Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus ir/ar pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimu, dalyvauja komisijų ir darbo grupių veiklose, Darbo biržos ir kt. institucijų organizuojamuose renginiuose;

7.20. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.21. pagal kompetenciją rengia oficialių dokumentų projektus;

7.22. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;

7.23. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;

7.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus teritorinė darbo birža
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S. Žukausko g. 15, (85)2725075, info.vilniaustdb@ldb.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus teritorinė darbo birža  Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. VP-159
PATVIRTINTAMOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau -” Departamentas) Mokestinių prievolių užtikrinimo skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų mokesčių administravimo procedūrų, mokestinių prievolių vykdymą, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau -” AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį mokesčių administravimo srityje;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir jas skelbti, turėti analitinių problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;
6.8. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), naudotis informacinėmis sistemomis ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Departamento skyriaus kompetenciją stebi, analizuoja ir koordinuoja prašymų grąžinti (įskaityti) pelno mokesčio permoką pagrįstumo vertinimo procedūros vykdymą, mokestinių prievolių užtikrinimą, konsultuoja, rengia nurodymų bei rekomendacijų projektus AVMI, siekdamas, kad mokestinės prievolės būtų atliekamos laiku ir kokybiškai;
7.2. rengia ir atnaujina mokestinių procedūrų schemas ir jų aprašymus, siekdamas užtikrinti vieningą ir efektyvų mokestinių prievolių vykdymą;
7.3. siekdamas įgyvendinti Valstybinės mokesčių inspekcijos konsoliduoto mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo plano priemones, įvykdyti Mokesčių mokėtojų aptarnavimo, stebėsenos ir pagalbos strategijos siektinas reikšmes, koordinuoja bei kontroliuoja priskirtų priemonių vykdymą, analizuoja duomenis ir rengia ataskaitas;
7.4. pagal Departamento skyriaus kompetenciją dalyvauja kuriant bei testuojant programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM programinės įrangos, taikomųjų ir informacinių sistemų kūrimo bei panaudojimo, siekdamas užtikrinti efektyvų Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -• VMI) veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą ir eksploataciją;
7.5. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas AVMI ir VMI prie FM administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, mokestinių prievolių užtikrinimo, mokesčių mokėtojų stebėsenos klausimais, veiklos procesų klausimais, siekdamas užtikrinti vienodą AVMI praktiką, rengia informacinę medžiagą;
7.6. rengia atsakymus į mokesčių mokėtojų ir įstaigų, institucijų bei organizacijų paklausimus, suteikdamas informaciją pagal kompetenciją;
7.7. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir dalyvauja juos rengiant, rengia kitus dokumentus (jų projektus) mokesčių administravimo procedūrų vykdymo, mokestinių prievolių užtikrinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų šių procedūrų ir paslaugų koordinavimą bei vykdymą VMI sistemoje;
7.8. Departamento direktoriaus ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo ar Departamento skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Inspektavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:INSPEKTAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inspektavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) Inspektavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Lietuvos farmacijos įmonių (vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamintojų bei vaistinių preparatų importuotojų iš trečiųjų šalių, vaistų kontrolės laboratorijų, atliekančių tyrimus pagal sutartį) kontrolei pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą ir kitus farmacinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, sistemingam jų vertinimui dėl atitikties geros gamybos praktikos reikalavimams.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje (vaistinių preparatų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, veikliųjų medžiagų gamybos , vaistų kontrolės laboratorijų, atliekančių tyrimus pagal sutartį kontrolės) veiklos srityje.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities farmacijos krypties išsilavinimą.
6.2 Turėti ne mažesnę kaip 2 metų praktinio darbo patirtį vaistų pramoninės gamybos ir/ar vaistų kokybės kontrolės srityse.
6.3 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą, valstybės tarnybą ir darbo santykius.
6.4 Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais vaistinių preparatų sritį.
6.5 Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, nustatyti trūkumus bei įvertinti jų rimtumą, teikti išvadas ir siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6 Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.7 Mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 Vertina juridinių asmenų, norinčių įgyti gamybos licenciją, būti įrašytam į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus konkretiems pacientams pagal gydytojo paskyrimą, pasirengimą vykdyti vaistų bei veikliųjų medžiagų gamybą pagal farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant nustatyta tvarka išduoti gamybos licenciją, įrašyti į veikliųjų medžiagų gamintojų, importuotojų ir platintojų sąrašą ar išduoti leidimą gaminti pažangios terapijos vaistinius preparatus tinkamai pasirengusiems asmenims.
7.2 Tikrina, analizuoja ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių farmacinę veiklą, rengia pažymas, teikia atitinkamas išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad įmonių vykdoma veikla atitiktų gerą gamybos praktiką ir kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus.
7.3 Tikrina, analizuoja ir vertina veikliųjų medžiagų gamintojų , kontrolės laboratorijų veiklą, rengia atitinkamas pažymas, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant užtikrinti, kad jų veikla atitiktų jiems taikomus geros gamybos praktikos reikalavimus.
7.4 Tikrina ir vertina licencijuotų farmacijos pramonės įmonių licencijų informaciją ir duomenis, susijusius su patalpų, vykdomų procesų, įrangos, atsakingų darbuotojų ir kitų veiksnių, galinčių turėti įtakos vaistų kokybei, pakeitimais.
7.5 Esant būtinybei tikrina ir vertina kitų farmacijos įmonių (vaistų platinimo įmonių ir / ar vaistinių) vykdomą veiklą ir / ar Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka tikslinius tikrinimus, tuo siekiant užtikrinti tinkamą ir nuoseklų Inspektavimo skyriaus bei Tarnybos funkcijų atlikimą.
7.6 Tikrinimo metu nustačius trūkumų, galinčių sukelti grėsmę visuomenės sveikatai, imasi neatidėliotinų veiksmų teisės aktų ir Inspektavimo skyriaus procedūrų nustatyta tvarka tam, kad būtų išvengta bet kokio galimo pavojaus visuomenės sveikatai.
7.7 Savo kompetencijos ribose nagrinėja pareiškimus ir skundus dėl įmonių veiklos ir įtariamų kokybės defektų, analizuoja ir vertina nuokrypius, vaistinių preparatų kokybės defektus, rengia atitinkamas išvadas ir siūlymus tam, kad būtų sustabdyta netinkama įmonių veikla, sustabdytas (ar atšauktas) nekokybiškų vaistinių preparatų tiekimas į rinką, išaiškinti galimi vaistinių preparatų falsifikatų atvejai.
7.8 Tarnyboje nustatyta tvarka ima bandinius ištyrimui Vaistų kontrolės laboratorijoje, analizuoja tyrimų rezultatus ir imasi atitinkamų Skyriaus procedūrose numatytų veiksmų, taip pat kontroliuoja vaistinių preparatų atšaukimą iš rinkos siekiant užtikrinti, kad vaistų rinkoje cirkuliuotų tik kokybiški vaistiniai preparatai.
7.9 Vadovaujantis Skyriaus darbo planais ir Inspektavimo skyriaus vedėjo pavedimais, Tarnybos ir Skyriaus procedūrų nustatyta tvarka planuoja ir atlieka patikrinimus, apiformina kontrolės rezultatus ir išvadas, surašo tikrinimo pažymas, siūlymus, teikimus, parengia būtinus duomenis pateikimui į ES EudraGMDP duomenų bazę bei rengia kitą reikalingą medžiagą tam, kad būtų užtikrintas teisės aktais nustatytas farmacijos įmonių tikrinimų periodiškumas bei Inspektavimo skyriaus veikla būtų vykdoma pagal jai keliamus ES reikalavimus.
7.10 Teikia Skyriaus vedėjui kontrolės išvadomis pagrįstus siūlymus dėl farmacinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabas, siekiant užtikrinti, kad juose būtų įtvirtinti ir praktiniai veiklos aspektai.
7.11 Pagal kompetenciją rengia informacinius ir atsakomuosius raštus, rengia darbo ataskaitas, tvarko su vykdomais patikrinimais susijusias Skyriaus vidaus bylas, dokumentaciją, atsako už jam priskirtų Inspektavimo skyriaus materialinių vertybių saugumą, Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus tam, kad būtų užtikrintas savalaikis ir tinkamas Skyriaus darbas.
7.12 Pagal kompetenciją dalyvauja Europos vaistų agentūros organizuojamuose susirinkimuose, PIC/S rengiamuose seminaruose ir ekspertų susitikimuose inspektavimo klausimais, kitų ES institucijų ir tarptautinių organizacijų, reguliuojančių veiklą su farmacijos produktais, renginiuose, bendruose farmacijos pramonės įmonių patikrinimuose kvalifikacijos tobulinimo ir Tarnybos bei Skyriaus atstovavimo tikslu tam, kad būtų užtikrintas kompetentingas dalyvavimas aptariant ir sprendžiant Skyriui ir Tarnybai aktualius su vaistų gamyba ir kontrole susijusius klausimus.
7.13 Informuoja farmacijos specialistus ir įmones apie aktualų farmacinės veiklos reglamentavimą Lietuvoje ir ES, siekiant išvengti netinkamo jų vykdymo.
7.14 Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai Tarnybos tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864596012, AgneNakceriene@VVKT.LT
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba  Komunikacijos skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Komunikacijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti rengiant ministerijos visuomenės informavimo strategiją bei veiksmus ir juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos - Finansų ministerijos komunikacijos - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės finansus, visuomenės informavimą, valstybės institucijų kompetenciją bei jų santykius su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
6.3. turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
6.4. išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;
6.7. turėti darbo patirties su informacijos turinio valdymo sistemomis;
6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.9. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant ministerijos veiklos viešinimo strategiją bei programas;
7.2. įgyvendinti ministerijos vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
7.3. informuoti žiniasklaidą, visuomenę apie ministerijos veiklą, rengiamus teisės aktų projektus, priimtus teisės aktus, susitikimus, renginius, pateikti kitą su ministerijos veikla susijusią aktualią visuomenei informaciją;
7.4. rengti atsakymų projektus į paklausimus pagal skyriaus kompetenciją;
7.5. skelbti informaciją ministerijos interneto ir intraneto svetainėse;
7.6. tvarkyti skyriaus dokumentaciją;
7.6. bendradarbiauti su ministerijos administracijos padaliniais, kurti ir palaikyti nuolatinius ryšius su visuomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant formuoti objektyvią nuomonę apie Lietuvos finansų sistemą;
7.7. dalyvauti organizuojant ministerijos viešuosius renginius;
7.8 vykdyti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2390285, simona.katilovskyte@finmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Eksploatacijos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. 40-469


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS EKSPLOATACIJOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (MŪTD-SKS-E-5)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento (toliau - Departamentas) Susisiekimo komunikacijų skyriaus (toliau - Skyrius) Eksploatacijos poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti susisiekimo komunikacijų statybos ir rekonstrukcijos darbus, spręsti su tuo susijusius klausimus, įgyvendinti gatvių ir jų statinių projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstrukcijos ir priežiūros darbų administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gatvių arba inžinerinių tinklų remonto ir priežiūros srityje;
6.3. išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, Europos Sąjungos finansinę paramą, kelių (gatvių) priežiūrą, remontą ir tiesimą nustatančius dokumentus bei statybos techninius reglamentus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitų valstybės institucijų norminius teisės aktus, susijusius su susisiekimo komunikacijų sistema;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetenciją nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei prašymus, rengia į juos atsakymus;
7.2. teikia informaciją Poskyriui priskirtais klausimais Departamento direktoriui, Skyriaus vedėjui bei kitiems suinteresuotiems asmenims;
7.3. Skyriaus vedėjo nurodymu rengia priskirtos miesto dalies gatvių ir kiemų dangos remonto ir eksploatavimo planus;
7.4. organizuoja susisiekimo komunikacijų objektų statybos ir remonto darbus;
7.5. kontroliuoja gautų lėšų objektų statybai ir rekonstrukcijai panaudojimą;
7.6. kontroliuoja darbų vykdymą, priima atliktus darbus;
7.7. rengia technines specifikacijas viešųjų pirkimų dokumentams;
7.8. organizuoja darbo ir valstybines komisijas dėl objektų perdavimo naudoti;
7.9. atlieka Departamentui skirtų asignavimų einamąją finansų kontrolę;
7.10. atlieka skyriaus mažos vertės pirkimus;
7.11. rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, atsakymus į Administracijos ar jos padalinių paklausimus;
7.12. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant;
7.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus ir Poskyrio vedėjų pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybės strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Architektūros poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. kovo 1 d.

įsakymu Nr. P1-280

URBANISTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTO ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PLANAVIMO SKYRIAUS ARCHITEKTŪROS POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Urbanistinės plėtros departamento Architektūros ir miesto planavimo skyriaus Architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vertinti, viešinti projektinius pasiūlymus, rengti užduotis, viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - statybos ir teritorijų planavimo bei viešųjų pirkimų.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo ir statinių projektavimo srityje;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statinių projektų rengimą, teritorijų planavimo dokumentų viešinimą, derinimą ir tvirtinimą, dokumentų valdymą;

6.3. mokėti kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. mokėti naudotis Nekilnojamojo turto registro, Teritorijų planavimo dokumentų registro ir kitų darbui reikalingų valstybės registrų duomenimis;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. mokėti dirbti TPDRIS, "Infostatyba" sistemomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. priima prašymus, patikrina pateiktus dokumentus TPDRIS, "Infostatyba" sistemose ir konsultuoja asmenis projektinių pasiūlymų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo procedūrų klausimais;

7.2. vertina pateiktus projektinius pasiūlymus;

7.3. pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus pateikia siūlymą dėl užstatymo sąlygų ir reglamentų, projektinių pasiūlymų, parengia ištraukas iš dokumentų, kurie lemia sąlygas pareiškėjo nurodytam statybos užmanymui;

7.4. organizuoja ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, rengia protokolus, įkelia duomenis į informacines sistemas, informuoja komisijos narius;

7.5. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, pagal kompetenciją rengia pirkimo objekto technines užduotis, konkurso sąlygas;

7.6. rengia ir teikia paraiškas Finansų ir turto departamento Apskaitos skyriui dėl apmokėjimo už atliktus darbus, paslaugas ar prekes;

7.7. rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų projektus ir pateikia juos Viešųjų pirkimų skyriui;

7.8. rengia sutarčių projektus paslaugų ar prekių pirkimui;

7.9. spręsdamas bendras problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.

8. Vykdo kitus skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Vyr. specialistas-maisto produktų inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2013 m. kovo 14 d.

įsakymu Nr. B1-205

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.

įsakymo Nr. B1-1031

redakcija)

VILNIAUS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-MAISTO PRODUKTŲ INSPEKTORIAUSPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - Vilniaus VMVT) vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto-maisto produktų inspektoriaus pareigybės paskirtis - vykdyti efektyvią valstybinę negyvūninio maisto kontrolę maisto tvarkymo subjektuose, maisto saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi maisto, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - maisto, vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo valstybinės maisto kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties arba technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

6.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja vidaus rinkai ir eksportui skirto negyvūninio maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymo teikimo ir kitiems privalomiesiems maisto tvarkymo reikalavimams įgyvendinimo laikymąsi;

7.2. vykdo negyvūninio maisto tvarkymo subjektų ir kitų asmenų valstybinę maisto kontrolę (įskaitant ir maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemų kontrolę);

7.3. pagal kompetenciją atlieka muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo sandėliuose (importo, eksporto terminaluose) ir saugojimo sandėliuose iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio maisto, dokumentų, atitikties bei fizinį patikrinimą, kontroliuoja reikalavimų laikymąsi, ima mėginius, siuntą lydinčius dokumentus žymi atitinkamais spaudais;

7.4. vykdo pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;

7.5. vykdo su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, pateikimo į rinką reikalavimų valstybinę kontrolę;

7.6. derina vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščius ir renka su valgiaraščiu derinimu susijusius dokumentus;

7.7. atlieka skubius patikrinimus, gavus informaciją iš kompetetingų institucijų apie įtariamus žmonių infekcinius susirgimus;

7.8. atlieka patikrinimus dėl nesaugaus maisto ar su maistu, besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką, renka, kaupia, analizuoja tyrimo metu gautą informaciją, pildo skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistemoje (RASFF) nustatytos formos dokumentus, perduoda apibendrintą informaciją Vilniaus VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau - Viršininkas), vykdo kitus, su nesaugaus negyvūninio maisto susijusius veiksmus;

7.9.Vilniaus VMVT Viršininko pavedimu tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo;

7.10. atlieka subjektų įvertinimą dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų (MTSPP) išdavimo (panaikinimo ar kitus su jais susijusius veiksmus);

7.11. atrenka maisto mėginius ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.12. kontroliuoja higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie, eidami pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;

7.13. kontroliuoja pagal kompetenciją - alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams, alkoholio produktų gamybos, realizavimo, laikymo (saugojimo), vežimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų laikymąsi;

7.14. kontroliuoja šviežių vaisių ir daržovių, parduodamų pagal vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis, atitiktį privalomiesiems kokybės reikalavimams;

7.15. vykdo maisto tvarkymo subjektų priskyrimą rizikos grupėms ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

7.16. duoda privalomus nurodymus maisto tvarkymo subjektams ir pildo maisto tvarkymo subjektų patikrinimo aktus, nustačius pažeidimus, kontroliuoja maisto tvarkymo subjektų pateiktus trūkumų šalinimo planus, jų įgyvendinimo terminus, vykdo jų registravimą dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS);

7.17. atlieka tyrimus ir pagal kompetenciją surašo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktus, Administracinio teisės pažeidimo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimo, Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo, protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui siūlymus ir dokumentus dėl rinkos ribojimo ir kitų administracinių poveikio priemonių taikymo;

7.18. suveda patikrinimo duomenis į maisto kontrolės informacinę sistemą (FIS), DVS, administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);

7.19. įgyvendina savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;

7.20. rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;

7.21. teikia pagal kompetenciją negyvūninio maisto tvarkymo subjektams konsultacijas;

7.22. pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia tikslines ataskaitas, rengia ir teikia maisto saugos kontrolės duomenų analizę;

7.23. pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, jam nesant;

7.24. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio VilniausVMVT Viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus VMVT Viršininkui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Siesikų g. 19, (85)2491675, audrone.garneliene@vmvt.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. VK-307

MARIJAMPOLĖS DEPARTAMENTO VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 1

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau - valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, pareigybės paskirtis - įgyvendinti priemones, formuojančias sveikatai palankią aplinką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities sveikatos aplinkos užtikrinimo ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
6.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
6.4. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
7.2. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
7.3. dalyvauja leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procese;
7.4. rengia išvadas dėl savivaldybės ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) atrankos dokumentų; rengia išvadas dėl SPAV apimties nustatymo dokumentų kokybės; rengia išvadas dėl SPAV ataskaitų;
7.5. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
7.6. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);
7.7. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
7.8. dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;
7.9. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
7.10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
7.11. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
7.12. dalyvauja derinant pavojingų objektų avarinius planus;
7.13. vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;
7.14. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
7.15. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
7.16. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
7.17. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
7.18. vykdo leidimų - higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7.19. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
7.20. konsultuoja Marijampolės departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
7.21. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
7.22. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
7.23. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
7.24. dalyvauja rengiant Marijampolės departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau - Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7.25. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
7.26. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
7.27. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
7.28. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
7.29. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
7.30. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7.31. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
7.32. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
7.33. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Vilnius, Kalvarijų g. 153, (85)2646603, info@nvsc.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 4 d.
įsakymo Nr. VP-166


TEISĖS DEPARTAMENTO APELIACIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teisės departamento (toliau -” Departamentas) Apeliacijų skyriaus (toliau -” skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) interesų atstovavimą nagrinėjant mokestines bylas valstybės institucijose bei teismuose, taip pat nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus ir pareiškimus bei rengti atitinkamų sprendimų projektus, apibendrinti mokestinių ginčų nagrinėjimo praktiką.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį.
6.3.Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčius ir jų administravimą;
6.4. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.5. sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja mokestinius ginčus;
7.2 atstovauja valstybės interesus nagrinėjant mokestinius ginčus Mokestinių ginčų komisijoje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau -” Komisija) ir teismuose;
7.3 rengia skundus dėl neteisėtų ir nepagrįstų Komisijos ir teismų sprendimų;
7.4 VMI prie FM viršininko įgaliojimu atstovauja VMI prie FM kitose valstybės institucijose siekiant ginti valstybės interesus ir užtikrinti VMI prie FM interesų atstovavimą;
7.5 analizuoja mokestinių bylų nagrinėjimo praktiką ir pritaiko mokestinių ginčų nagrinėjimo metu;
7.6 nagrinėja mokesčių mokėtojų pastabas dėl VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento, Akcizų administravimo departamento bei Kontrolės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto surašytų patikrinimo aktų, rengia sprendimus dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kai pateikiamos pastabos dėl patikrinimo aktų, atlieka kitus su mokesčių mokėtojų pastabų dėl patikrinimo aktų nagrinėjimu ir sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo vykdymo susijusius, teisės aktuose numatytus veiksmus;
7.7 atstovauja pagal faktą Komisijoje žemės, nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo bylose bei Mokesčių apskaitos departamento parengtų sprendimų bylose;
7.8. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Departamento vadovų ir Departamento skyriaus vadovų nurodymus, siekiant VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Nacionalinių sąskaitų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. ŽĮ-239

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Nacionalinių sąskaitų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šalies Bendrajam vidaus produktui (BVP) pajamų metodu ir atlygiui darbuotojams regioniniu lygiu įvertinti, šių sričių informacijai ir metaduomenims rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo ar sociologijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas užtikrinti Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimą vertinti šalies BVP trimis metodais, įvertina metinius ir ketvirčio BVP pajamų komponentus visos ekonomikos mastu ir pagal veiklos rūšis, rengia šios srities informaciją ir metaduomenis sklaidai;

7.2. siekdamas įgyvendinti nacionalinių sąskaitų duomenų teikimo Eurostatui programos reikalavimus rengti sąskaitas pagal institucinius sektorius, sudaro pajamų formavimo sąskaitą pagal institucinius sektorius, rengia šios srities informaciją sklaidai;

7.3. siekdamas užtikrinti regioninės statistikos parengimą pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos reikalavimus, rengia atlygio darbuotojams statistiką NUTS 2 lygiu;

7.4. siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui, pagal kompetenciją dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinėse darbo grupėse, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose, bendrauja su užsienio ekspertais;

7.5. vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjo pavaduotojui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364647, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Kretingos poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus
2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-128

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS KRETINGOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klientų aptarnavimo skyriaus Kretingos poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 10

II. PASKIRTIS

4. Klientų aptarnavimo skyriaus Kretingos poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga konsultuoti apdraustuosius, išmokų gavėjus ir draudėjus bei kitus klientus valstybinio socialinio draudimo klausimais, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių sudarymo klausimais, priimti ir registruoti prašymus ir kitus dokumentus, rengti ir išduoti nustatytų formų pažymas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - klientų aptarnavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, draudėjų apskaitą, ligos ir motinystės socialinį draudimą, nedarbo socialinio draudimo išmokų, pensijų ir kompensacijų skyrimą ir mokėjimą, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių sudarymą, taip pat tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Aptarnauja ir informuoja klientus taikydamas "vieno langelio" principą pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) patvirtintus kliento aptarnavimo standartus bei gerosios praktikos pavyzdžius.
7.2. Teikia klientams aktualią bendro ir/ar asmeninio pobūdžio informaciją, konsultacijas valstybinio socialinio draudimo klausimais.
7.3. Priima, tikrina ir registruoja prašymus ir kitus dokumentus dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų.
7.4. Priima, registruoja prašymus pažymoms išduoti, rengia ir išduoda nustatytų formų pažymas.
7.5. Klientui pageidaujant pagal turimus duomenis Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre suformuoja ir išduoda pažymas apie įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.
7.6. Klientui pageidaujant apskaičiuoja jo prognozuojamos pensijos dydį.
7.7. Išduoda bei apskaito pensijos gavėjo pažymėjimus.
7.8. Išduoda Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles.
7.9. Informuoja klientus apie proaktyvaus informavimo galimybes bei tuo tikslu informacinėje sistemoje tvarko fizinių ir juridinių asmenų kontaktinius duomenis.
7.10. Informuoja klientus apie galimybę asmeninę informaciją gauti telefonu bei išduoda kliento identifikavimo kodą, surenka klientų balso pavyzdžius, surenka sutikimus dėl kliento identifikavimo telefonu.
7.11. Parengia ir išduoda pranešimus apie suteiktą asmens socialinio draudimo numerį.
7.12. Rengia valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės išmokoms sutarčių projektus ir teikia juo įgaliotam asmeniui pasirašyti, suformuoja apsidraudusio asmens bylą.
7.13. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia sprendimų dėl įmokų, baudų ir delspinigių išieškojimo laiko atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims iki 1500 eurų projektus ir teikia juos įgaliotam asmeniui pasirašyti.
7.14. Rengia ir tvirtina dokumentų, reikalingų dėl teikiamų valstybinio socialinio draudimo paslaugų, kopijas.
7.15. Rengia lydraščius dėl Poskyryje gautų prašymų ar kitų dokumentų persiuntimo pagal kompetenciją nagrinėti kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.
7.16. Teikia konsultacijas ir pagalbą naudojantis elektroninėmis paslaugomis.
7.17. Platina iš atsakingo Fondo valdybos skyriaus gautą informacinę medžiagą klientams, viešosios informacijos rengėjams, valstybės institucijoms, visuomeninėms organizacijoms ir kitoms suinteresuotoms šalims bei papildo aktualiais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriuje (toliau - Klaipėdos skyrius) veiklos klausimais bei teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl informacinės medžiagos leidybos poreikio.
7.18. Nedelsiant informuoja atsakingą Fondo valdybos skyrių bei Poskyrio vedėją apie gautus žiniasklaidos priemonių paklausimus.
7.19. Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl informacinių įsipareigojimų verslui ir piliečiams supaprastinimo arba panaikinimo.
7.20. Rengia pasiūlymus ir kitą informaciją dėl klientų aptarnavimo ir informavimo Poskyryje gerinimo.
7.21. Dalyvauja organizuojant renginius susijusius su informacijos sklaida apie valstybinį socialinį draudimą, Poskyrį bei Valstybinio socialinio draudimo fondą.
7.22. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Poskyrio ir kitus Klaipėdos skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
7.23. Teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl veiklos tobulinimo, poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Poskyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
7.24. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Poskyrio dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
7.25. Dalyvauja mokymuose bei gautas žinias perduoda Poskyrio specialistams.
7.26. Analizuoja teisės aktų pakeitimus ir teikia pasiūlymus Poskyrio vedėjui dėl Poskyrio specialistų mokymosi poreikio.
7.27. Pavaduoja kitą Poskyrio specialistą jo nesant darbe, Poskyrio vedėjui pavedus.
7.28. Vykdo kitus, su Poskyrio funkcijomis susijusius, Poskyrio vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Klaipėda, Smiltelės g. 12A, (846)310227, klaipeda@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro
2014-04-18 įsakymu Nr. V- 65

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 13

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento (Toliau - Departamentas) Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Vidaus saugumo fondo programos Specialiosios Kaliningrado tranzito schemos daliai įgyvendinti, Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje (toliau diplomatinės atstovybės) Supaprastinto tranzito dokumentų informacinių sistemų techninės įrangos ir programinės įrangos priežiūrai, funkcionavimui, vystymui ir tobulinimui užtikrinti

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį informatikos srityje;
6.3. mokėti rusų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu, kitą užsienio kalbą (anglų) - ne žemesniu kaip B1 lygiu;
6.4. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį bent su dvejomis žemiau išvardintomis sistemomis:
6.4.1. Oracle duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;
6.4.2. Microsoft SQL duomenų bazės administravimas, SQL užklausų rašymo patirtis;
6.4.3. Linux operacinėmis sistemomis (RedHat, CentOS), Microsoft Windows Server 2003/2008/2012 operacinės sistemos;
6.4.4. Microsoft Exchange elektroninio pašto administravimas;
6.4.5. Vmware virtualizavimo programinės įrangos administravimas.
6.5. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
6.7. mokėti administruoti ir eksploatuoti lokalius ir globalius kompiuterių tinklus, serverius, kompiuterizuotas darbo vietas;
6.8. sugebėti pavestą darbą atlikti savarankiškai, analitiškai įvertinti ir apibrėžti problemas, rasti sprendimus įvairiose situacijose;
6.9. sugebėti savarankiškai rengti dokumentus (ataskaitas, dokumentacijas, vartotojo vadovus, protokolus, raštus ir kt.);
6.10. žinoti pagrindines užsienio politikos aktualijas, Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetus;
6.11. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;
6.12. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "visiškai slaptai".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. yra atsakingas už Specialiosios Kaliningrado tranzito programos informacinę sistemą ir Ministerijos duomenų saugos nuostatuose jam priskirtas informacines sistemas;
7.2. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų duomenų bazes, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.3. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų virtualizavimo įrangą, teikia pasiūlymus jai vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.4. administruoja, konfigūruoja, prižiūri rezervinio kopijavimo techninę ir programinę įrangą, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.5. administruoja, konfigūruoja, prižiūri informacinių sistemų Web servisus, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.6. administruoja, konfigūruoja, prižiūri elektroninio pašto informacines sistemas, teikia pasiūlymus joms vystyti, rengia dokumentacijas, aprašymus;
7.7. atlieka informacinių sistemų rezervinį kopijavimą pagal Ministerijos duomenų saugos nuostatuose nustatytus reikalavimus, stebi, kad kopijos būtų atliekamos laiku, tikrina rezervinių kopijų atstatomumą;
7.8. teikia pasiūlymus dėl priskirtų informacinių sistemų tobulinimo, naujų diegimo;
7.9. konsultuoja Informacinių sistemų naudotojų aptarnavimo skyrių priskirtų informacinių sistemų klausimais;
7.10. užtikrina incidentų valdymo sistemos antro lygio pagalbos linijos funkcionavimą pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metodiką;
7.11. rengia informacinių sistemų instrukcijas, dokumentacijas ir taisykles techninių priemonių ir programinių priemonių eksploatavimo, administravimo ir priežiūros klausimais;
7.12. planuoja techninės ir programinės įrangos poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus jai įsigyti, rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas, atlieka eksperto funkcijas viešųjų pirkimų pasiūlymams;
7.13. vyksta į tarnybines komandiruotes spręsti problemų, susijusių su tarnybinių stočių, ryšio ir programinės įrangos diegimu, gedimų paieška ir šalinimu;
7.14. atlieka diplomatinio kurjerio funkcijas, prireikus perveža su informacinėmis technologijomis susijusią įslaptintą informaciją ir techninę įrangą;
7.15. atlieka kitus Skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 852362620, konkursas@urm.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Užsienio reikalų ministerija  Jonavos miesto seniūnijos vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Jonavos miesto seniūnijos seniūno
2017 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 26J-5


JONAVOS MIESTO SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jonavos miesto seniūnijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Jonavos miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio - filialo - seniūnijos veiklą, tvarkyti seniūnijos reikalus, įgyvendinti savivaldos institucijų sprendimus seniūnijos veiklos klausimais, ūkinei veiklai organizuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - dokumentų valdyme, personalo valdyme, turto valdyme ir priežiūroje, viešojo ūkio priežiūroje ir kt.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą bei personalo valdymą, dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybą reglamentuojančius teisės aktus;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teikia seniūnui pasiūlymus viešojo ūkio, infrastruktūros, želdinių tvarkymo, veiklos srityse, siekiant veiklos tobulinimo šiais klausimais.
7.2.Kontroliuoja ir kompetencijos ribose teikia seniūnui informaciją apie tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus, seniūno įsakymų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje, kad būtų pasiekti savivaldybės ir Jonavos miesto seniūnijos strateginiai tikslai.
7.3. Rengia merui, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos dalyvavimo investicinėse programose, siekiant įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus.
7.4. Organizuoja raštvedybą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus ir seniūnijos dokumentų bylų perdavimą į valstybinį archyvą, įgyvendinant LR dokumentų ir archyvų įstatymą.
7.5. Išduoda leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims žemės kasinėjimo darbams vykdyti, kontroliuoja kasinėjimo darbų Jonavos mieste taisyklių laikymąsi.
7.6. Tikrina, kaip seniūnijos teritorijoje atliekami želdinių, parkų, vietinės reikšmės kelių, šaligatvių ir aikščių, kapinių, poilsiaviečių, gatvių apšvietimo, tvarkymo bei valymo darbai, prižiūri, kaip individualių valdų savininkai, įmonės, įstaigos ir organizacijos valo bei prižiūri jiems priklausančias teritorijas, vadovaujantis savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir seniūno įsakymais.
7.7. Nesant seniūno (ligos, atostogų, komandiruotės metu ir kitais atvejais), laikinai vykdo seniūno funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijai pavestų funkcijų įgyvendinimą.
7.8. Siekiant efektyvaus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo, dalyvauja savivaldybės administracijos sudaromų komisijų darbe.
7.9. Seniūno pavedimu atstovauja seniūniją įvairiose įstaigose ir organizacijose, siekiant išspręsti seniūnijos gyventojų keliamas problemas bei uždavinius.
7.10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio seniūno pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Jonava
Kreiptis: 834950086, sigita.cepiene@jonava.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Jonavos rajono savivaldybės administracija  Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti įgyvendinti Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo (toliau - Tarybos) personalo valdymą bei teikti siūlymus dėl jo tobulinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdymo ir administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Tarybos veikla;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir kitus su darbo teise susijusius įstatymus, Valstybės tarnybos įstatymą, bei su jais susijusius poįstatyminius teisės aktus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.5. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo bei administravimo srityse;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
6.7. mokėti rengti su funkcijomis susijusius dokumentus;
6.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B1 lygiu).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. konsultuoja Tarybos valstybės tarnautojus bei kitus darbuotojus (toliau - tarnautojus) darbo teisės, valstybės tarnybos ir kitais personalo klausimais;
7.2. dalyvauja formuojant personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
7.3. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
7.4. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
7.5. atsižvelgdamas į Tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus vadovybei dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
7.6. pildo Tarybos tarnautojų registrą (valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema VATARAS ir VATIS);
7.7. rengia informaciją personalo klausimais ir teikia ją Tarybos vadovybei bei kitoms institucijoms;
7.8. organizuoja darbuotojų paiešką ir konkursus laisvoms darbo vietoms užimti;
7.9. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7.10. tvarko įdarbinimo dokumentus, rengia darbo sutartis;
7.11. koordinuoja naujų darbuotojų adaptaciją;
7.12. laiku teikia duomenis Valstybinio socialinio draudimo įstaigai;
7.13. supažindina naujai priimtus darbuotojus su Tarybos darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės nuostatais ir kitais vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
7.14. administruoja Privačių interesų deklaracijų administracinę sistemos Tarybos skiltį;
7.15. veda ir tvarko personalo duomenis Tarybos personalo apskaitos programoje;
7.16. formuoja, tvarko ir saugo darbuotojų asmens bylas;
7.17. rengia pažymas, nagrinėja dabuotojų prašymus ir rengia atsakymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.18. savo kompetencijos ribose rengia ir atnaujina su skyriaus veikla susijusias tvarkas;
7.19. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimą;
7.20. rengia įsakymus personalo, atostogų bei komandiruočių klausimais;
7.21. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
7.22. tvarko tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir organizuoja jų išdavimą;
7.23. rengia atostogų grafikų (eilių) projektus ir teikia juos tvirtinti vadovybei;
7.24. pildo Tarybos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.25. vykdo kitus Tarybos vadovybės ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui .Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos mokslo taryba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 3, 852613609, jolanta.kersuliene@lmt.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Lietuvos mokslo taryba  Civilinės saugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. 40-579 (2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 40-599 redakcija)

SAUGAUS MIESTO DEPARTAMENTO CIVILINĖS SAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SMD-CSS-7)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) gyventojų švietimą bei Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymą civilinės saugos srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - civilinė sauga.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba vadybos krypties (nepaprastųjų situacijų valdymo studijų programos) išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį civilinės saugos srityje;
6.3. išmanyti Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.5. turėti teisę vairuoti "B" kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - civilinė sauga:
7.1.1. organizuoja ir vykdo Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos srityje;
7.1.2. teikia pasiūlymus dėl gyventojų švietimui skirtų priemonių įsigijimo bei organizuoja jų įsigijimą;
7.1.3. organizuoja ir vykdo Savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymus;
7.1.4. organizuoja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos narių kvalifikacijos kėlimą civilinės saugos srityje;
7.1.5. vykdo gyventojų ir ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų privalomų darbų, numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-05-04 nutarime Nr. 512, laiko apskaitą ir tvarko su šių darbų atlikimu susijusius dokumentus, teikia juos ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
7.1.6. organizuoja gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktų dokumentų dėl paramos gavimo dėl ekstremaliųjų situacijų metu patirtų nuostolių vertinimą;
7.1.7. nustato Savivaldybės gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu užtikrinti būtinų kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
7.1.8. rengia kolektyvinės apsaugos statinių panaudojimo gyventojų apsaugai tvarką ir organizuoja kolektyvinės apsaugos valdytojų supažindinimą su jų funkcijomis gyventojų apgyvendinimo kolektyvinės apsaugos statiniuose metu;
7.1.9. tvarko Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą ir pildo dokumentų valdymo sistemos skiltį "Paskata"
7.1.10. dokumentų valdymo sistemoje registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus;
7.1.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus, Saugaus miesto departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
7.1.12. teikia metodinę pagalbą Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdantiems ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms civilinės saugos klausimais;
7.1.13. atlieka ūkio subjektų kompleksinius (planinius) ir tikslinius (neplaninius) civilinės saugos būklės patikrinimus ir jų metu nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrolę;
7.1.14. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka priima ir teikia informaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją;
7.1.15. dalyvauja Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
7.1.16. dalyvauja organizuojant savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
7.1.17. analizuoja civilinę saugą reglamentuojančius teisės aktus ir inicijuoja pasiūlymų dėl jų tobulinimo teikimą teisės aktų rengėjams;
7.2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant tarpinstitucinių projektų paraiškas bei šiuos projektus įgyvendinant;
7.3. pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
7.4. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo viešuosius pirkimus;
7.5. pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;
7.6. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Savivaldybei keliamus tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112604, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 9-912


ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS
(VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė reikalinga koordinuoti Širvintų savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - Koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau - Vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) paslaugų organizavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo, siekiant sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gyventi saugioje aplinkoje, kurioje padedama siekti gyvenimo, asmeninių ir socialinių ryšių kokybės, tenkinant švietimo, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, užtikrinančius vaiko gerovę - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš socialinių mokslų studijų sričių: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos kryptyje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Vaiko gerovės užtikrinimą;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.4. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"
6.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir gebėti vairuoti tarnybinį automobilį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su Vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos Vaikui ir / ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
7.2. priima ir nagrinėja Vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus / informaciją dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą;
7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis;
7.4. koordinuoja kompleksiškai teikiamą pagalbą Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams);
7.5. analizuoja iš policijos gautą informaciją apie nepilnamečių padarytas nusikalstamas veikas ir teikia siūlymus Vaiko gerovės komisijai dėl priežiūros ir auklėjamųjų priemonių taikymo;
7.6. tarpininkauja rengiant tarpinstitucinius švietimo projektus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
7.7. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su Teikėjais, Atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais Planą Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už Vaiko gerovės užtikrinimą;
7.8. teikia sprendimų dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu išrinktas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.10. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, Koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7.11. organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
7.12. vykdo Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas;
7.13. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;
7.14. teikia ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
7.16. atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Širvintų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Širvintos
Kreiptis: Vilniaus g. 61, 838230289, gitana.buteikiene@sirvintos.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Širvintų rajono savivaldybės administracija  Sandėlininkas

Pobūdis: Užsakymų atrinkimas,pakavimas, tvarkos sandėlyje palaikymas.
Drabas nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 09val iki 18val.
Alga bandonuoju laikotarpiu 550eur atskaičius mokesčius.
Reikalavimai: Kompiuterinis raštingumas, punktualumas, greitis, atsakingumas, sąžiningumas.


Atlyginimas: 690 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Daily print"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 193, 870011400, inga.nalivaikiene@dailyprint.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Daily print"  Gamybos meistras (brigadininkas)


Atlyginimas: 1080 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inforeka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323353?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inforeka"  Reklamos montuotojas


Atlyginimas: 860 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inforeka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323355?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inforeka"  Draudimo vadybininkas


Įmonė: ERGO insurance SE Lietuvos filialas
Miestas: Kelmė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323357?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie ERGO insurance SE Lietuvos filialas  IT verslo inžinierius


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323360?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas


Įmonė: UAB "Mokymų organizavimo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323361?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Mokymų organizavimo grupė"  Draudimo vadybininkas


Įmonė: ERGO insurance SE Lietuvos filialas
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323362?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie ERGO insurance SE Lietuvos filialas  Kasininkas-pardavėjas Melnragėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323364?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Liepojos g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323365?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Surinkimo cecho pamainos vadovė - mokinė (laidų pynių gamybos įmonėje Dauguose)


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurokubas"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323366?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Eurokubas"  Pardavėjas (darbas salėje)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323367?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Pardavėjas - konsultantas


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "IVV sourcing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323368?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "IVV sourcing"  Sandėlio darbuotojas


Įmonė: UAB "Daisena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323369?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Daisena"  Konsultantas dažų skyriuje


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323373?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Konsultantas parduotuvėje Sportland parkas outlet ogmios


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323374?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Automatikos inžinierius


Įmonė: UAB "Dovaina"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323377?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Dovaina"  Medicinos atstovė - vadybininkė Vilniaus regione


Įmonė: UAB "Ortopedijos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323379?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ortopedijos centras"  Kasininkas-pardavėjas Vilijampolėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323381?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Krovėjas Vytauto pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323382?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Gamybos koordinatorius


Įmonė: Ūkininko V.Ilevičiaus ūkis
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323337?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Ūkininko V.Ilevičiaus ūkis  Užsakymų surinkėjas darbas 0,5 etatu, lanksčiu darbo grafiku


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323389?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Pardavėjas Nike parduotuvėje


Įmonė: UAB "Sporto dvasia"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323390?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Sporto dvasia"  Užsakymo vykdymo specialistas


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323391?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Skardininkas

Pobūdis: Reikalingas skardininkas, kuris mokėtų atlikti matavimus objekte, lankstyti skardos gaminius, montuoti skardos gaminius. Atlyginimas sutartinis.
Reikalavimai: Patirtis ir darbo išmanymas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Remjasta"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilzes 66, 867026858, robertas@remjasta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Remjasta"  Vyr.scenos technikas

Pobūdis: Valstybinis jaunimo teatras ieško naujo komandos nario – vyr. scenos techniko.
Darbo pobūdis - dekoracijų montažas ir demontažas prieš ir po spektaklių, vadovavimas scenos technikų komandai. Reikalavimai: kruopštumas ir pareigingumas, be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas, gebėjimas vadovauti kolektyvui. Šešių dienų darbo savaitė, įšeiginė – pirmadienis. Teatras siūlo visas socialines garantijas. Galimybę pirmiesiems pamatyti premjeras ir visus teatro spektaklius. Atlyginimas – nuo 796 € neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu justas@jaunimoteatras.lt
Reikalavimai: Gebėjimas vadovauti komandai

Atlyginimas: 796 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis jaunimo teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g.5, 8 614 29073, justas@jaunimoteatras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinis jaunimo teatras  Scenos technikas

Pobūdis: Valstybinis jaunimo teatras ieško naujo komandos nario - scenos techniko.
Darbo pobūdis - dekoracijų montažas ir demontažas prieš ir po spektaklių. Reikalavimai: kruopštumas ir pareigingumas, be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas.Šešių dienų darbo savaitė, įšeiginė – pirmadienis. Teatras siūlo visas socialines garantijas. Galimybę pirmiesiems pamatyti premjeras ir visus teatro spektaklius. Atlyginimas – nuo 550 € neatskaičius mokesčių. Gyvenimo aprašymą siųsti el.paštu justas@jaunimoteatras.lt
Reikalavimai: Be žalingų įpročių, geras fizinis pasiruošimas

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinis jaunimo teatras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arklių g.5, 8 614 29073, justas@jaunimoteatras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinis jaunimo teatras  Keičiantysis prekybos vadybininkas

Pobūdis: Prekių ekspozicijos priežiūra prekybos centrų lentynose, bei laisvoje rinkoje; kontaktų su esamais klientais palaikymas; pardavimo akcijų organizavimas; užsakymų priėmimas; atsiskaitymo kontrolė; naujų klientų paieška.
Reikalavimai: Veržlumas, iniciatyvumas, lankstumas, atkaklumas, komunikabilumas, greita orientacija, derybiniai įgūdžiai, rusų kalba, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Osama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kavoliuko g. 2a, arunas.g@osama.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Osama"  Marc o'polo pardavėja - konsultantė

Pobūdis:  bendravimas su klientais;
 klientui tinkamų prekių pasiūla ir pagalba išsirenkant prekes;
 prekių pardavimas;
 parduotuvės uždarymas bei atidarymas;
 gaunamų prekių priėmimas;
 tvarkos parduotuvėje palaikymas, kad visada būtų malonu užsukti;
 vykdyti pardavimų iškeltus tikslus.
Reikalavimai: Reikalavimai
 komunikabilumas;
 mandagus ir kokybiškas aptarnavimas;
 motyvacija siekti užsibrėžto tikslo;
 gebėjimas valdyti stresines situacijas;
 kompiuterinio raštingumo pagrindai;
 rusų ir anglų kalbos žinios – privalumas;
 analogiško darbo patirtis – privalumas.

Įmonė siūlo
 pardavėjos – konsultantės pareigas premium segmento vardinio prekės ženklo drabužių parduotuvėje PC EUROPA Vilniuje ;
 darbą pilnu etatu kintančiu grafiku;
 stabilų darbo užmokestį ir priedą;
 papildomą darbuotojų motyvacijos sistemą;
 draugišką ir jaunatvišką kolektyvą;
 galimybę kilti karjeros laiptais;
 visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burda moden salonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7A, PC Europa, 865520035, mop.e@burda.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Burda moden salonas"  Akumuliatoriu supirkejas

Pobūdis: Akumuliatoriu paieska
Atlyginimas priklauso nuo surasto akumuliatoriu kiekio
Reikalavimai: Noras uzsidirbti

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: ÜAB "Vitameta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zirmunu g., 867707877, Uab.vitameta@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie ÜAB "Vitameta"  Grožio prekių biuras ieško konsultantės/o

Pobūdis: Darbo pobūdis:
* telefonu, el.paštu konsultuosite klientus, perkančius internetu
* bendrausite su atvykusiais klientais, padėsite išsirinkti prekės
* padėsite kitiems kolektyvo nariams
* darbas su darbas su higienine ir dekoratyvine kosmetika, kvepalais, plaukų priežiūros priemonėmis

Reikalavimai:
* puikūs bendravimo įgūdžiai
* sklandi lietuvių kalba
* taisyklinga rašyba

Siūlome:
* darbą nuo 8 iki 17
* laisvus savaitgalius ir šventes
* malonų kolektyvą

CV siųskite el. paštu grozio.dovana@gmail.com, temoje rašykite "Konsultantė"


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: grozio.dovana@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytoja Paneriuose naktimis

Pobūdis: Reikalinga valytojos Paneriuose, kirtimų g. 47A (netoli Sanitex bazių). Darbas nuo 20 iki 8 val. trys darbo dienos trys laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.


DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 610 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Klientų aptarnavimo specialistas Senamiestyje

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnausi privačius bei verslo klientus, užtikrinsi aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduosi pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teiksi informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengsi atliktų darbų dienos ataskaitas.

Darbo sąlygos:
• darbo grafikas - slankusis darbo grafikas, 40 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Autošaltkalvis

Reikalavimai: Turėti vairuotojo D kategoriją.
Išmanyti autobuso sandarą.
Mokėti šalinti autobuso mechaninių, pneumatinių įrenginių gedimus.
Mokėti šalinti nesudėtingus elektrinių įrenginių gedimus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "B-Bus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno 177 A, 8 601 40 560, jurij.komarov@bbus.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "B-Bus"  Skirstytojas Žirmūnuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
skirstysi gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams pagal pašto vežimo maršrutus.

Darbo sąlygos:
darbo krūvis – 20 val. per savaitę;
darbo grafikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio;
darbo laikas - I-V 13:00 - 16:30; VI 12:00 - 14:30.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
esi orientuotas į rezultatus;
esi sąžiningas, pareigingas, iniciatyvus ir atidus;
atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
turi gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius;
puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome:
stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
apmokymus neturintiems darbo patirties;
visas socialines garantijas;
laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092; 865688545
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Laiškininkas Lavoriškėse

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Lavoriškių apylinkės teritorijoje, paslaugų ir prekių pardavimas;
• darbo krūvis – iki 34 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuvių kalba;
• turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir nuosavą automobilį.

Ką mes Tau siūlome:
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.

Kur kreiptis?

Informacija telefonu: 865688545; 865613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 340 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių priėmimas, išdavimas, sandėliavimas;
Pakavimas;
Krovos darbai;
Dokumentų tvarkymas
Reikalavimai: Autokrautuvo pažymėjimas;
Vairuotojo pažymėjimas;
Sąžiningumas, atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 690 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arionex LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ašigalio g.6c, 837214669, info@arionex.eu
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Arionex LT"  Laiškininkas Avižieniuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Avižieniuose, paslaugų ir prekių pardavimas;
• darbo laikas – 40 val. per savaitę;
• galimos aptarnaujamos teritorijos: Avižieniai, Pikutiškės, Bukiškės, Bendorys, Klevinė, Bajorai, M. Riešė.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai;
• turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir nuosavą automobilį.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.

Kur kreiptis?

Informacija telefonu: 865688545; 865613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytojos Saltoniškių g. PC Panorama

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje, Saltoniškių g. PC Panoramos vidaus patalpų valymui reikalingos (-i) valytojos (-ai). Darbas slenkančiu darbo 4 dirbti 2 laisva ryte nuo 6.00 val.iki 9.00 val.
Yra įvairios pozicijos.
Reikalavimai: Noras ir galimybė dirbti slenkančiu darbo grafiku, atsakingumas

Atlyginimas: 175 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Prekybos agentas/ė

Pobūdis: Vilnius, Lietuva


Seniai gyvuojanti įmonė ieško prekybos agentų, darbui su grožio ir prabangos prekėmis. Tai aktyvus ir įdomus darbas, jaunam ambicingam žmogui.

Darbo pobūdis:

• Aktyvi klientų paieška Vilniuje ir gretimuose miestuose;
• Produkcijos pristatymai;


Reikalavimai:

• Komunikabilumas;
• Reprezentatyvi išvaizda;
• Ambicingumas;


Mes jums siūlome:

• Darbą pastoviu grafiku (nuo 8 iki 17 val.)
• Atlygį priklausantį nuo jūsų rezultatų;
• Galimybę kilti karjeros laiptais ir net tapti verslo partneriu


Siūskite savo CV el. Paštu prekybininkai.vilnius@gmail.com


Siūlomas atlyginimas (po mokesčių): 500 €/mėn. + priedai


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: prekybininkai.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  PVC dangos įrengimo specialistas

Pobūdis: Skubiai reikalingas specialistas kokybiškai sukloti PVC dangą.
Reikalavimai: Patirtis, turėti įrankius dangai paruošti.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Kambarinė-patalpų tvarkytoja Trasalyje

Pobūdis: Darbas Trakuose, Gedimino g. 26
"Trasalis Trakai Resort & SPA". Kambarių, koridorių, laiptinių, dušo kabinų, WC tvarkymas ir valymas
Reikalavimai: Kruopštumas, savarankiškumas, darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867292508/
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekopija"  Picų kepėjas

Pobūdis: Reikalingas picų kepėjas darbui pilnu etatu, grafikas - ilga/trumpa savaitė.
Reikalavimai: Greita orientacija, komandinio darbo sugebėjimai.
Darbo patirtis nėra privaloma, galime apmokyti.
CV laukiame el. paštu personalas@picumenas.lt

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picų menas”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos, 865752522, personalas@picumenas.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Picų menas”  Skirstytojas

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
skirstysi gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams pagal pašto vežimo maršrutus.
Darbo sąlygos:
darbo krūvis – 28 val. per savaitę;
darbo grafikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio;
darbo laikas - 7:00-15:30.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
esi orientuotas į rezultatus;
esi sąžiningas, pareigingas, iniciatyvus ir atidus;
turi gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius;
puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.
Ką mes Tau siūlome:
stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
apmokymus neturintiems darbo patirties;
visas socialines garantijas;
laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092; 8 65688545
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 266 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Trakų r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Vidaus audito skyriaus vedėjas (1 etatu, laikinai, 2 metams)

Pobūdis: Organizuoti Vidaus audito skyriaus veiklą, atlikti vidaus auditus LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.
Reikalavimai: Reikalavimai:
1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
3. Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus kontrolę ir vidaus auditą, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus ir normas, viešąjį administravimą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, darbo santykius, biudžeto sandarą, strateginį planavimą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, apskaitą ir atskaitomybę, programų vertinimą bei raštvedybos reikalavimus;
4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. Gebėti planuoti savo veiklą, pagal kompetenciją priimti sprendimus;
6. Sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kanceliarinės kalbos reikalavimus, gebėti rengti oficialus dokumentus ir įforminti juos pagal raštvedybos taisykles;
7. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
8. Išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, iki 2017-12-29.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1102 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Vadovo asistentas

Pobūdis: •Dokumentų tvarkymas;
•Susitikimų organizavimas;
•Informacijos teikimas klientams el. paštu ir telefonu;
•Kitų paskirtų užduočių atlikimas


•Jūsų atidumas;
•Atsakingas požiūris į darbą;
•Komunikabilumas;
•Didžiulė motyvacija;
•Galimybė dirbti pilnu etatu


Įmonė siūlo:
•geras darbo sąlygas bei profesinio tobulėjimo ir savirealizacijos galimybes;
•atsakingą ir dinamišką darbo poziciją;
•visas darbui reikalingas priemones;
•pozityvų, draugišką ir padedantį kolektyvą.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: atranka.nr1@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Kiemsargis Karoliniškėse

Pobūdis: Darbas nepilnu etatu 5 k./sav. nuo 7 val. ryto
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įprčių

Atlyginimas: 143 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865260700, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Muitinės tarpininkas

Pobūdis: Atlikti muitinės tarpininko funkcijas;
paruošti muitinės dokumentus visoms muitinės procedūroms;
atstovauti klientą muitinėje;
atlikti muitinės procedūras;
administruoti dokumentus.
Reikalavimai: Būtinas muitinės tarpininko pažymėjimas;
ne mažiau kaip 2 metų muitinės tarpininko atstovo darbo patirtis;
muitinės veiklos procedūras reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
sklandi lietuvių kalba, kitų užsienio kalbų (rusų, anglų) žinios būtų laikomos privalumu;
mokėti gerai dirbti kompiuteriu, raštvedybos taisyklių išmanymas;
atsakingumas, profesionalumas, greita orientacija;
gebėjimas dirbti komandoje, noras tobulėti ir mokytis.
Darbo užmokestis 1000 EUR (į rankas).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilniaus logistika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 32, ina@logistik.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus logistika"  Maisto išvežiotojas

Pobūdis: Restorano patiekalų pristatymas į namus
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas
Vairavimo stažas nuo 2 metų


Siūlome:
Soc. Garantijas
Pilną etatą
Darbui reikalingas priemones (automobilis, navigacijos sistema)

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vilniaus.restoranai@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Barista,padvėjas

Pobūdis: Darbas kvinėje
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti kasos aparatu, rusų kalba pirmenybė

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mocca LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g., 860711394
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Mocca LT"  Pagalbinis darbininkas statybose

Pobūdis: Statome ir vystome nuosavų namų kvartalą. Nuo pamatų iki raktų atidavimo klientams. Reikia dirbti tiek lauko tiek vidaus darbus.
Reikalavimai: Rimtas požiūris į darbą, be žalingų įpročių, turintis savo transporto priemonę, nusimanantis apie statybas. Darbo sąlygos ir atlygis susitikomo metu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Armaris"
Miestas: Klaipėdos r.
Kreiptis: 863355070, info@armaris.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Armaris"  Padavėja (-as)

Pobūdis: Verslo centre įsikūrusi nedidelė kavinė ieško, padavėjo/os. Dirbame tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., todėl turėsite laisvus vakarus ir savaitgalius.

Darbo pobūdis:
priimti užsakymus;
aptarnauti klientus;
palaikyti tvarką salėje.

Reikalavimai:
mandagumas, atsakingumas;
aktyvumas;
reprezentatyvi išvaizda;
minimalus etiketo žinojimas.

Savo darbuotoją:
apmokysime;
draugiškai priimsime;
mokėsime stabilų atlyginimą, kurį papildys arbatpinigiai;
taip pat užtikrinsime malonią darbo aplinką


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: padavejai.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Nekilnojamo turto agentas

Pobūdis: Aktyvus nekilnojamojo turto pardavimas ir nuoma;
Ryšių su nuolatiniais klientais palaikymas ir naujų klientų paieška;
Aktyvus įmonės teikiamų paslaugų pristatymas ir palaikymas;
Rinkos analizė.
Reikalavimai: Vairuotojo pažymėjimas, nuosavas automobilis;
Atkaklumas, noras užsidirbti;
Derybų, bei prezentaciniai įgūdžiai - orientacija į rezultatus;
Atsakingumas ir pareigingumas,
Užssienio kalbų mokėjimas – privalumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "OPPA agentūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P. Lukšio g. 32, 8 657 45512, karjera@oppa.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "OPPA agentūra"  Pardavėjas

Pobūdis: Siūlomas darbas!!!
Reikalingi fejerverkų pardavėjai nuo gruodžio 21 dienos.
Nesunkus darbas, greitas uždarbis, kasos aparatu dirbti apmokome. Darbas kas antrą dieną.
Kreiptis tel: 867862199
Reikalavimai: Sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hestia Baltic"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 867862199, panevezyshestia@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Hestia Baltic"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Lipdukų klijavimas ant produktų pakuočių
Krovinių pakrovimas / iškrovimas
Vairuotojo pavadavimas (apie porą kart per metus - jam atostogaujant ar sergant) su autobusiuku iki 3,5 t

Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas
Be žalingų įpročių

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekomera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V. Maciulevičiaus g. 51, 852030674, info@ekomera.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ekomera LT"  Kiemsargis Visorių g.

Pobūdis: 5d.d.(I-V) nuo 6.00 iki 15.00 val.
Reikalavimai: Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inservis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Juozapavičiaus g., 861850643, www.jolanta.remeikiene@inservis.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Inservis"  Turistinio autobuso vairuotojas (d kat.)


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meteorit turas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323348?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Meteorit turas"  Reklamos gamybos darbuotojas


Įmonė: UAB "Reklamos sistemos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323349?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Reklamos sistemos"  Senior accountant (ar team)


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323350?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Mėsininkas

Pobūdis: Darbas mesos ceche.Mesos isdorojimas.
Reikalavimai: Vidurinis issilavinimas, atsakingumas,noras dirbti,noras mokytis.Neturint patirties, apmokysime.

Atlyginimas: 580 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Palink"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869999708, arnas.padumis@iki.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Palink"  Valytoja Jasinskio g.

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje, Jasinskio g. ofisinių patalpų valymui reikalinga (-as) valytoja (-as). Darbas I, III, V vakare nuo 17.00 val.
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 112 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jasinskio g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323344?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Pardavėja - konsultantė (nepilnai darbo dienai)


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323347?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Valymo įmonei Vilniuje, Ozo g.PC OZAS vidaus patalpų valymui reikalinga (-as) valytoja (-as). Darbas slenkančiu darbo grafiku 4 dirbti 2 laisva, ryte nuo 6.00 val. iki 10.00 val.
Reikalavimai: Galimybė ir noras dirbti slenkančiu grafiku, atsakingumas

Atlyginimas: 184 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 852311866, 867030651, personalas.vilnius@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Pagalbinis darbuotojas kilimų valymo ceche

Pobūdis: Kilimų ir purvą sugeriančių kilimėlių plovimas su įranga.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, noras dirbti. Privalumas - B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Pirmenybę teikiame asmenims su negalia.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Donata 860102762
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Biuro administratorė

Pobūdis:  Sklandžios biuro veiklos ir tvarkos užtikrinimas;
 Įvairių dokumentų ir sutarčių paruošimas, registravimas, sąskaitų suvedimas į sistemą;
 Skambučių koordinavimas ir reikiamos informacijos suteikimas;
 Korespondencijos tvarkymas;
 Atsakymai į elektroninius laiškus ir jų nukreipimas;
 Įvairios informacijos paieška, bei sisteminimas;
 Vertimas raštu ir žodžiu iš/į anglų kalbą;
 Svečių priėmimas , bendravimas su įmonės klientais ir darbuotojais;
 Kiti administraciniai darbai, bei pagalba įmonės darbuotojams;
Reikalavimai:  Puikūs darbo planavimo, bei organizavimo įgūdžiai;
 Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 Anglų kalbos žinios;
 Raštvedybos žinios;
 Sąžiningumas, atsakingumas, atidumas;
Mes siūlome:
 Geras darbo sąlygas;
 Visas socialines garantijas.
 Visas darbui reikalingas priemones;
 Apmokymus ir tinkamą darbo aplinką;
 Darbą patikimoje įmonėje, kuri vysto veiklą jau 20 metų.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Decorum concept group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Molėtų g. 13, 868267670, darbas@dcg.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Decorum concept group"  Bendrosios praktikos slaugytoja

Pobūdis: Slaugytojos darbas su šeimos gydytoju nedidelėje privačioje klinikoje Raseiniuose.
Reikalavimai: Bendrosios praktikos slaugytojos licencija

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ G.Radavičiaus klinika
Miestas: Raseiniai
Kreiptis: 868665031
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie IĮ G.Radavičiaus klinika  Pagalbinis darbuotojas valymo brigadoje

Pobūdis: Požeminių stovėjimo aikštelių valymas, po statybiniai ir kiti valymo darbai.
Reikalavimai: Noras dirbi, atsakingumas. Didelis privalumas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Darbo vieta gali būti skirta ir neįgaliems asmenims.

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švarus pasaulis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Donata 860102762
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Švarus pasaulis"  Valytoja Olimpiečių g.-Šeimyniškių g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines ir bendrąsias patalpas, esančias Sporto, Šeimyniškių ir Olimpiečių g. Darbas I-V. Papildomai galime pasiūlyti ir daugiau darbo.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861806096, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Kaimo vystymo programų skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

KAIMO VYSTYMO PROGRAMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Kaimo vystymo programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vadovaujantis patvirtintomis darbo instrukcijomis (procedūrų aprašais) ir rekomendacijomis užtikrinti kvalifikuotą Europos Sąjungos (toliau - ES) paramos priemonių, nurodytų Skyriaus nuostatuose, administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas paraiškų vertinime bei administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti dokumentų valdymo darbo patirties;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, taip pat kitus taikytinus LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES paramos lėšų tvarkymą;

6.4. gerai išmanyti paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo ir valdymo principus;

6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja paraiškų paramai gauti (toliau - paraiškos) surinkimą, peržiūrą ir registravimą;

7.2. inicijuoja trūkstamų duomenų ir dokumentų surinkimą;

7.3. atlieka kvalifikuotą paraiškų vertinimą pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose paramos teikimo tvarką, nustatytus vertinimo kriterijus;

7.4. esant poreikiui, inicijuoja paraiškose pateiktų duomenų ir prie paraiškos pateiktų dokumentų bei informacijos patikrą vietoje;

7.5. vykdo paramos priemonių administravimo valdymo kontrolę;

7.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) ir kitų institucijų teisės aktų projektus;

7.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

7.9. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. pristato pranešimus Skyriaus kompetencijos klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu;

7.11. pristato su Skyriaus kompetencija susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams.

7.12. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Taikytinos teisės skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2017 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. VE-107 1.4 p.


TAIKYTINOS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taikytinos teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau - Tarnyba) Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Europos Sąjungos (toliau - ir ES) socialinės apsaugos teisės aktus bei tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, taip pat įgyvendinti Europos Bendrijų teisingumo teismo sprendimus socialinio draudimo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo vykdymo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.5. Būti susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriniu MS Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Priima ir nagrinėja prašymus išduoti E formų pažymas ir struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau - struktūrizuoti dokumentai) apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje valstybiniu socialiniu draudimu apdraustiems asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) valstybes nares ar Šveicarijos Konfederaciją (toliau - Šveicarija), ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje, taip pat prašymus išduoti atitinkamos formos pažymą apie socialinės apsaugos teisės aktų taikymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, atliekančiam darbus kitoje ES, EEE valstybėje narėje, ar Šveicarijoje, ar tarpvalstybinės sutarties ar susitarimo valstybėje.
7.2. Išduoda atitinkamos formos pažymą apie priimtus dokumentus.
7.3. Įveda duomenis į Taikomąją sistemą "E - formos" ir išduoda struktūrizuotus dokumentus apie taikytinus teisės aktus Lietuvos Respublikoje apdraustiems valstybiniu socialiniu draudimu asmenims, laikinai siunčiamiems dirbti iš Lietuvos Respublikos į ES, EEE valstybes nares ar Šveicariją, ar asmenims, vienu metu dirbantiems pagal darbo sutartį ir (ar) savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikoje bei kitoje ES, EEE valstybėje narėje ar Šveicarijoje.
7.4. Išduoda atitinkamų formų pažymas apie taikytiną teisę pagal tarpvalstybines sutartis ir susitarimus.
7.5. Vertina pateiktus dokumentus ir nustato ar pateikti visi taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymui reikalingi dokumentai, ar dokumentai teisingai užpildyti.
7.6. Rengia paklausimus fiziniams ir juridiniams asmenims dėl pateiktų dokumentų taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo tikslinimo, dėl trūkstamų duomenų pateikimo.
7.7. Rengia sprendimų projektus dėl struktūrizuotų dokumentų ir atitinkamų formų pažymų dėl taikytinos teisės aktų nustatymo išdavimo ir atsisakymo išduoti pagal Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus ir tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinės apsaugos srityje.
7.8. Vykdo susižinojimo tarp ES, EEE valstybių narių, Šveicarijos, tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų šalių kompetentingų įstaigų funkcijas taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymo srityje.
7.9. Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis bei užsienio kompetentingomis įstaigomis, teikia duomenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
7.10. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktų ir tarpvalstybinių sutarčių ir susitarimų socialinės apsaugos srityje nuostatų, susijusių su taikytinos teisės migruojantiems asmenims nustatymu.
7.11. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėją klientų prašymus ir skundus, institucijų paklausimus socialinio draudimo klausimais, rengia atsakymų projektus.
7.12. Pagal patvirtintą Tarnybos dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į Tarnybos archyvą.
7.13. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe skyriaus vedėjui pavedus.
7.14. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio išmokų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852740301, vitalija.satkunaite@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Užsienio išmokų tarnyba  Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 26T-24
redakcija)


AUGALININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS TYRIMŲ LABORATORIJOS (SKYRIAUS) VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr.925.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, vykdant augalininkystės produktų kokybės tyrimus, kokybės vadybos sistemos reikalavimų įgyvendinimui bei laikymuisi, užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - augalininkystės produktų kokybės tyrimų dokumentų registravimo ir išdavimo bei laboratorijos kokybės vadybos sistemos funkcionavimo užtikrinimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį augalininkystės produktų kokybės vertinimo ar kontrolės, taip pat laboratorijos kokybės sistemos vadybos srityse.
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
6.4. Būti susipažinusiam su Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (toliau - ISTA) taisyklėmis ir sėklų kokybės tyrimo metodikomis.
6.5. Žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
6.7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office paketo programomis ir turėti gerus įgūdžius dirbti Excel programa.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Rengia ir/ar dalyvauja rengiant ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų, sutarčių, procedūrų aprašų ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius veiklą, susijusią su augalininkystės produktais ir kita skyriaus veikla.
7.2. Rengia ES reikalavimus atitinkančių teisės aktų, raštų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, reglamentuojančius veiklą susijusią su augalų dauginamosios medžiagos kokybės vertinimu.
7.3. Rašo ir perduoda užsakovams augalininkystės produktų kokybės tyrimų dokumentus.
7.4. Rengia kokybės vadybos sistemos ir tyrimų metodikų pakeitimus vadovaujantis ISTA taisyklėmis.
7.5. Rengia dokumentus, reikalingus kokybės vadybos sistemos, atliekant augalininkystės produktų kokybės tyrimus, įdiegimui ir funkcionavimui.
7.6. Susirašinėja su ISTA ir GAFTA organizacijų sekretoriatais su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
7.7 Pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis augalininkystės produktų kokybės nustatymo klausimais.
7.8. Rengia "Infratec" prietaisų nuomos sutarčių projektus ir kitus dokumentus, susijusius su prietaisų tinklo funkcionavimu, jų nuoma bei eksploatavimu ir kontroliuoja nuomos sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą.
7.9. Verčia iš anglų kalbos ir į anglų kalbą gaunamus ir siunčiamus ISTA dokumentus.
7.10. Seka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimu (grūdų sektoriuje), pasikeitimus ir organizuoja atitinkamų procedūrų aprašų ir kitų dokumentų keitimą.
7.11. Kontroliuoja ūkio subjektų apmokėjimus už suteiktas paslaugas.
7.12. Rengia raštus ir įsakymų projektus su skyriaus veikla susijusiais klausimais.
7.13. Tvarko laboratorijoje naudojamą normatyvinę dokumentaciją ir ją nuolat atnaujina.
7.14. Fiksuoja laboratorijos kompiuterizuotose mėginių registravimo ir informacijos perdavimo sistemose atsirandančias klaidas, kontroliuoja jų taisymo procesą, informuoja vedėją.
7.15. Pavaduoja registruojantį augalininkystės produktų mėginius specialistą.
7.16. Pavaduoja sėklų mėginių ėmimą,ir ėmėjų kontrolę atliekantį specialistą, jam nesant.
7.17. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant tarnybos ar skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 85248635, jolita.pumputiene@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

Aktuali redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2017 m. vasario 1 d.

įsakymu Nr. PS1-99

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

AntrOJO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i. pareigybės charakteristika

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau - Departamentas) Antrojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą.

III. veiklos sritys

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - projektų vertinime ir administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir Europos Sąjungos lėšų tvarkymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office" programiniu paketu;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją atlieka kvalifikuotą Skyriaus nuostatuose nurodytų priemonių projektų vertinimą ir administravimą;

7.2. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į informacines sistemas, skirtas administruoti paramos priemones;

7.3. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;

7.4. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;

7.5. užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;

7.6 nagrinėja pareiškėjų skundus bei rengia atsakymus į juos;

7.7. (2017 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. PS1-378 redakcija nuo 2017 m. kovo 29 d.)

atsako už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" koordinavimą, t. y. už pastabų teisės aktams teikimą, reikiamų dokumentų priemonės vertinimui bei administravimui parengimą, dokumentų pavyzdinių formų rengimą, probleminių klausimų sprendimo iniciavimą bei koordinavimą;

7.8. Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Agentūros, kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.9. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Agentūros struktūriniams padaliniams;

7.10. pagal kompetenciją Skyriaus vedėjo pavedimu prižiūri, kad būtų tinkamai paruošta Skyriaus darbo bazė (procedūrų aprašai, metodinės rekomendacijos, instrukcijos) ir, esant poreikiui, inicijuoja jų keitimą;

7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2526894, ruta.kvedaraviciene@nma.lt
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra  Inžinierius automatikas


Įmonė: UAB "Enerstena VS"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323338?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Enerstena VS"  Konsultantas - pardavėjas (darbas naktį)


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323339?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Komunalinių paslaugų vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323343?view=3
Skelbimo data: 2017.12.14

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Taksi keleiviu vairuotojas

Pobūdis: Keleiviu prįstatymas pagal iskvietimus marijampoles mieste,issamesne informacija telefonu.
Reikalavimai: Vairuotojo teises nuosavas automobilis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dallis"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 863000105
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Dallis"  Pardavėja kasininkė

Pobūdis: Naujai atidaromai nedidelei maisto prekių parduotuvei reikalinga turinti patirties pardavėja.Laukiame jūsų Cv el.paštu:direktore@delpa.lt
Reikalavimai: Turėti patirties sveriamų maisto produktų prekyboje
Prie nurodyto atlyginimo prisidės priedas nuo suprekiavimo

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 440 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Delpa"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Taikos pr.99, dinadina243@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Delpa"  Automobiliu ardytojas

Pobūdis: Imonei reikalingį darbuotojai,automobiliu ardymo darbams.
Reikalavimai: Panasaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tefranicus"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: 864038610
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Tefranicus"  Valytoja-administratorė 0,5 etato

Pobūdis: Nedideli 6 kambarių Svečių namai Pamėnkalnio g 36., centre, ieško tvarkytojos - administratorės, kuri susikalbėtu angliškai ir rusiškai, užtenka stiprių pagrindų. Šiuo metu esantis grafikas 4 dirbi, 4 laisvos. Tvarkymo darbas nuo 11h. iki mazdaug 15h.,jei kambarių pasitaiko tvarkyti 1, 2 galima baigti ir greičiau. Taip pat norėtume,kad pagal susitarimą iš anksto mums pranešus pasitiktumėte viešbučio svečius Jūsų darbo metų .Pagrindiniai svečiai rusai,baltarusiai ir lenkai. Atlyginimas taip pat pagal susitarimą yra už o,5 etato. Susidomėjusius prašome siųsti trumpa prisistatyma apie save: amžius, kokiom kalbom kalbate arba siųskite CV el pastu taurohouse@gmail.com
Reikalavimai: Privalumas anglų kalba bei rusų.

Atlyginimas: 187 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ardetas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio 36, 861841000, taurohouse@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ardetas"  Lygintoja

Pobūdis: Laikinai vienam m4nesiui
Reikalavimai: Igudžiai lyginti

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fianeta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Vileišio g. 18/1 - 267, 861610206
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Fianeta"  Apsaugos, gaisro ir vaizdo sistemų montuotojas


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apsaugos komanda"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323314?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Apsaugos komanda"  Apsaugos darbuotojas-vairuotojas


Įmonė: UAB "Apsaugos komanda"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323315?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Apsaugos komanda"  Padalinio arba projektų vadovė


Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vadasiga"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323317?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Vadasiga"  Eksporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Plieninis skydas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323320?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieninis skydas"  Pa(r)davėjai-barmenai


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323321?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Pagalbinis darbininkas (logistikos terminale)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323323?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Konsultantas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323326?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Vairuotojas darbui ES valstybėse (ce vairuotojo kategorija)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323327?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Vairuotojas darbui Lietuvoje (ce vairuotojo kategorija)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323328?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Klientų aptarnavimo specialistas


Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mobili prekyba"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323216?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Mobili prekyba"  Barmenas-padavėjas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323334?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Verslo klientų pardavimo vadybininkas


Įmonė: Gjensidige, ADB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323335?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gjensidige, ADB  Klientų aptarnavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "PakMarkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323336?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "PakMarkas"  Pardavimų vadybinkas

Pobūdis: - Valymo paslaugų pardavimas Lietuvos klientams,
- Komercinių pasiulymų rengimas, pristatymas,
- Ilgalaikių ryšių užmezgimas ir palaikymas,
- Darbas su klientų duomenų baze.
Reikalavimai: - Aukštasis išsilavinimas,
- Daro patirtis,
- Aktyvi gyvenimo pozicija, komunikabilumas, noras tobulėti,
- Puikus derybiniai įgudžiai.

Savo CV ir gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu: impelislt@gmail.com

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Impelis LT"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: 867787599, impelislt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Impelis LT"  Reklamos pardavimo partneris

Pobūdis: IKS portalų grupė ieško reklamos pardavimo specialistų. Laisvas darbo grafikas, galimybės dirbti iš bet kur ir kiek norite. Yra ir biure įrengos darbo vietos. Tuo pat metu maksimalus mūsų kompanijos palaikymas mokymais, finansine ir karjerine motyvacija.
Esame marketingo, reklamos, pardavimų profesionalai dirbantys jau daugiau kaip 20 metų reklamos rinkoje. Išvystėme portalų grupę kuri siūlo šiuo metu paklausius turinio marketingo, iškėlimo į google, kontekstinius sprendimus. Turime sprendimus visoms klientų grupėms todėl galite:
* Išmokti ar patobulėti pardavimo mene kartu su geriausiais,
* Panaudoti savo sukauptą patirtį ir kontaktus dirbant su didžiaisias klientais.
* Maksimaliai realizuoti savo sugebėjimus, kartu kurti ir vystyti naudingus visuomenei projektus.
* Susieti darbą ir laisvalaikį įsiliejant į pramogų industriją. Išbandyti įdomias pramogas ir iš to užsidirbti.
* Tapti gerai uždirbančiu laisvu darbuotoju su darbo perspektyvomis ir užsienio rinkose.

Portalai turi aukštą pasitikėjimą specializuotose rinkose. Asa.lt kotiruojamas kaip įtakingiausias statybinis leidinys. Anonsas.lt surenka didelę auditoriją pramogų industrijoje.

Pardavimo specialistai dirba kaip partneriai, vykdydami veiklą savo įmonėse ar išsiėmę veiklos pažymą. Nurodytas atlygis, apie 1500 eur kuris vidutiniškai pervedamas partneriui. Pirmais mėnesiais galime garantuoti susiderintas pajamas.
Gabius naujokus galime priimti ir į įmonę, būtų mokamas bazinis + komisiniai
Reikalavimai: Jūs turite parduoti. Kiek tam skirsite laiko ir pastangų priklauso tik nuo Jūsų. Uždirbsite kiek esate verti.
Pirminę nuomonę apie darbuotoją susidarome daugiausiai pagal jo parašytą motyvacinį laišką. Laukiame apgalvoto ir išsamaus motyvacinio. Ypač iš naujokų.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: IKS portalų grupė
Kreiptis: sj@iks.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie IKS portalų grupė  Vadybininkas

Pobūdis: Statybos objektų apžiūra
Reikalavimai: Domėjimasis,noras išmokti,vairuotojo pažymėjimas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ilgas amžius"
Kreiptis: info@ilgasamzius.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ilgas amžius"  Laiškininkas

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, socialinių išmokų pristatymas Ukmergės apylinkės teritorijoje, paslaugų ir prekių pardavimas.
darbo laikas – 26 val. per savaitę;
aptarnaujama teritorija: Ukmergė.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
puikiai supranti ir kalbi lietuviškai;
turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir nuosavą automobilį.
Ką mes Tau siūlome:
stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
apmokymus neturintiems darbo patirties;
visas socialines garantijas;
laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.

Kur kreiptis?

Informacija telefonu: 8 65688545 arba 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 247 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytoja pagal spec. suderinimus

Pobūdis: Siūlome darbą valymo specialistėms valyti įvairios paskirties patalpas Vilniaus mieste. Darbas I-V. Galimas darbo laikas nuo 6 iki 15 val., kitas nuo 13 iki 21 val. Arba pasirinktinai, gali būti ryte ir vakare, dėl darbo laiko pradžios dar galima derintis. Visada laiku mokamas darbo užmokestis, suteikiame visas darbui reikalingas priemones, aprangą. Apmokame kelionės išlaidas( Vilniečio kortelę).

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Padavėjas

Pobūdis: Restoranas Kaune ieško asmenybės, restorano veido, daugiau nei įprasto padavėjo.

Pilnas etatas. Darbo patirtis restorane – privalumas.

Atlyginimas atitinkantis turimus įgudžius.

Daugiau info ir CV -
lukas.knyz@gmail.com
Reikalavimai: Mėgsti bendrauti su žmonėmis? Gebi tai atlikti raiškiai ir aiškiai?

Moki užsienio kalbą? Esi imlus?

Žinai skirtumą tarp Pinot Noir ir Pinot Grigio? Nežinai, bet norėtum išmokti ir gilinti žinias apie vyną?

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Virtuvė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: lukas.knyz@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Virtuvė"  Virėja

Pobūdis: Patiekalų gaminimas pagal technologines korteles, dienos pietūs.
Reikalavimai: Sąžiningumas, greita orientacija, kruopštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaliukė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kaunakiemio g. 30, 867979795, saslykine.zaliuke@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Žaliukė"  Mokymų specialistas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323306?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Lithuanian speaking customer service specialist


Įmonė: UAB "Baltic bet"
Miestas: Latvia
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323307?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltic bet"  Sandėlininkas Zapyškyje


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323311?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Darzoviu ruoseja-kebabu kepeja

Pobūdis: Darzoviu ruosimas,kebabu kepimas,darbas kasos aparatu,slenkanciu grafiku.
Reikalavimai: Neturincias patirties apmokome.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vydris"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gelezinkelio g., 869983928
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Vydris"  Hesburgeriu kepeja

Pobūdis: Sumustiniu ruošimas,klientu aptarnavimas,darbas kasos aparatu,darbo vieta kantaliskiu kaime.
Reikalavimai: Noras dirbti,apmokome.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hesburger"
Miestas: Marijampolės sav.
Kreiptis: Naujoji g., 867294480
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Hesburger"  Greito maisto ruoseja

Pobūdis: Sumustiniu ruosimas,klientu aptarnavimas,darbas kasos aparatu.
Reikalavimai: Noras dirbti,apmokome.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hesburger"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g., marijampole.gedimino@hesburger.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Hesburger"  Project manager


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323280?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Project manager


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323281?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Community manager


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323282?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Community manager


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323283?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Translator


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323284?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Translator


Įmonė: UAB "Bankera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323285?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Bankera"  Prekių priėmėjas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323287?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Kosmetikos prekių konsultantas


Įmonė: UAB "BENU Vaistinė Lietuva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323288?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "BENU Vaistinė Lietuva"  Virėja


Įmonė: UAB "Restoranų grupė Fortas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323291?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Restoranų grupė Fortas"  Personalo specialistas,


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stronglasas"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323290?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Stronglasas"  Konsultantas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323292?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Konsultantas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323293?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Ekspozicijos priežiūros darbuotojas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323295?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Informacijos centro darbuotojas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323296?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Praktika produktų ir rizikos vertinimo departamente


Įmonė: Compensa Vienna insurance group, ADB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323297?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Compensa Vienna insurance group, ADB  Realizacijos projektų vadovas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323298?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Prekių priėmėjas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323302?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Cheminių produktų pardavimų ir aptarnavimo inžinierius


Įmonė: UAB "Jurby water tech"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323304?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Jurby water tech"  Kavinės - baro vadovas


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Suvirintojas

Reikalavimai: Reikalingas suvirintojas sugebantis virinti MIG ir TIG.
Atlyginimas 800eur i rankas. Darbas pastovus.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieno kelias"
Miestas: Priekule
Kreiptis: Raitelių g. 6, 861512528
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieno kelias"  Šaltkalvis

Reikalavimai: Reikalingi žmones sugebantis dirbti staklėmis gręžimo, tekinimo, frezavimo. Nebutina mokėti visomis dirbti.

Atlyginimas 600-800eur i rankas Alga priklausys nuo to kiek ir kaip žmogus sugebės dirbti. Darbas pastovus.


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieno kelias"
Miestas: Priekule
Kreiptis: Raitelių g. 6, 861512528
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieno kelias"  Pagalbinis darbininkas

Reikalavimai: Darbas prie metalo gamybos šlifavimas detaliu apdirbimas ir panašūs darbai. Atlyginimas 600€ jei žmogus gabus ir norintis dirbti atlyginimas kyla. Darbas pastovus.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plieno kelias"
Miestas: Priekule
Kreiptis: Raitelių g. 6, 861512528
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Plieno kelias"  Santechnikas-šilumininkas

Pobūdis: Užtikrinti patikimą ir saugų šilumos tiekimą įmonės klientams;
Paruošti katilines bei šilumos punktus šildymo sezonui ir jas prižiūrėti;
Savalaikiai reaguoti į avarijas ir šalinti jų padarinius;
Tinkamai pildyti dokumentaciją.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad:

Turite panašaus darbo patirties;
Turite kvalifikacinius pažymėjimus, galiojančius atestatus;
Galite savarankiškai šalinti smulkius gedimus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statinių priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 687 08706, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Statinių priežiūra"  Ūkio priežiūros specialistas (verslo centre)

Pobūdis: Atlikti mūsų aptarnaujamų pastatų (verslo, prekybos, logistikos centrai) elektros, šilumos ir vandentiekio, vėdinimo ir oro kondicionavimo ūkio priežiūra;
Šalinti smulkius gedimus;
Atlikti staliaus darbus.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad:
Turite panašaus darbo patirties (verslo ūkio priežiūra);
Turite spec.techninį išsilavinimą (elektros/ šilumos ūkio/santechnikos/vėdinimo - kondicionavimo srityje);
Turite vairuotojo teisės (B kategorija).

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 770 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Statinių priežiūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 223, 8 687 08706, veronika@dizaja.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Statinių priežiūra"  Gyvūnų kirpėjas


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323241?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Telekomunikacijų specialistas užsienio šalyse


Įmonė: UAB "Eltel networks"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/321938?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Eltel networks"  Siuvėjas (baldų pramonė)


Atlyginimas: 525 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Probaldai"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323246?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Probaldai"  Klientų priežiūros specialistas


Įmonė: UAB "Equinox Europe"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323249?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Equinox Europe"  Atsargų valdymo/ logistikos vadybininkas


Įmonė: UAB "Armitana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323250?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Armitana"  Vairuotojas - ekspeditorius (kepinių išvežiotojas)


Atlyginimas: 475 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323251?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Pašto viršininkas Vėliučionyse

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?

• pašto skyriaus veiklos organizavimas;
• kokybiško paslaugų teikimo bei klientų aptarnavimo užtikrinimas;
• prekių bei paslaugų pardavimų didinimas;
• papildomas darbas susijęs su pašto skyriaus tvarkos palaikymu.

Darbo sąlygos:

• darbo vieta – Vėliučionių paštas;
• darbo krūvis - 24 val. per savaitę.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:

• esi įgijęs vidurinį ar aukštesnįjį, ar aukštąjį išsilavinimą;
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje;
• turi vadovaujamo darbo patirties - tai būtų didelis privalumas;
• moki dirbti kompiuteriu;
• pasižymi organizuotumu, iniciatyvumu, esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis.

Ką mes Tau siūlome:

• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
• galimybę dirbti nepilną arba pilną darbo dieną.

Papildoma informacija:
• Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 245 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Klientų aptarnavimo specialistas Šiaurės miestelyje

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnausi privačius bei verslo klientus, užtikrinsi aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduosi pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teiksi informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengsi atliktų darbų dienos ataskaitas.

Darbo sąlygos:
• darbo grafikas - slankusis darbo grafikas;
• etato dydis - 0,8 etatas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Papildoma informacija:
• Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Valytoja Žirmūnų g. 0.5 etato

Pobūdis: Patalpų tvarkos palaikymo darbai. Dirbti reikėtų slenkančiu grafiku trys darbo dienos nuo 15.30 iki 21.30 val. trys dienos laisvos.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.


Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.
Darbui reikalingas priemones.

DĖL DARBO KREIPTIS NURODYTU TEL. 864070771

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Klientų aptarnavimo specialistas Vytenio g.

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
• aptarnauti privačius bei verslo klientus, užtikrinant aukštą aptarnavimo kokybę;
• parduoti pašto, finansines ir kitas paslaugas;
• teikti informaciją klientams apie paslaugas, jų kainas ir tarifus, paslaugų teikimo tvarką;
• rengti atliktų darbų dienos ataskaitas.
• darbo laikas – 40val. per savaitę;
• darbo grafikas – slenkantis darbo grafikas I-V 9:00 - 19:00; VI 9:00 - 16:00.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
• esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
• esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
• turi darbo patirties klientų aptarnavimo, paslaugų pardavimo srityje – tai būtų didelis privalumas;
• puikiai supranti ir kalbi lietuviškai.

Ką mes Tau siūlome?
• stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
• apmokymus neturintiems darbo patirties;
• visas socialines garantijas;
• laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų.

Kur kreiptis?
Informacija telefonu: 8 65613092
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Projekto veiklų, susijusių su aukštųjų mokyklų veiklos ir studijų programų vertinimu, vykdytoja

Pobūdis: Ieškai dinamiško darbo? Ateik pas mus!

Čia turėsi galimybę dirbti su ekspertais iš įvairiausių pasaulio šalių, sprendimų ieškosi su jaunatvišku ir energingu kolektyvu, įgysi žinių vertinant aukštųjų mokyklų veiklą bei skirtingų krypčių studijų programas.

Daugiau informacijos čia:
http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Apie_mus/Karjera/Skelbimas%20AMIS-3_VV_IVS_2017-12-11.pdf
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 848 € (su mokesčiais)
Įmonė: VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12, 852053321, inga.zilinskaite@skvc.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Kviečiame prisijungti prie Livinn komandos, PC "Panorama".

Darbo pobūdis:
- Aktyvus klientų konsultavimas
ir prekių pardavimas;
- Prekių priėmimas ir išdėstymas
lentynose;
- Parduotuvės atidarymas,
uždarymas, valymo darbai;
- Darbas kasos aparatu.
* Galimybė dirbti 0,5 / 0,75 arba
pilnu etatu (CV nurodykite,
kokiu krūviu pageidaujate
dirbti).
Reikalavimai: - Kandidatas turi domėtis
ekologiškais produktais ir
sveika gyvensena;
- Rusų/anglų k. pagrindai;
- Kompiuterinis raštingumas;
- Kandidatas privalo turėti
greitą orientaciją, būti
komunikabilus, paslaugus,
nepasimetantis įvairiose
situacijose;
- Neturėti žalingų įpročių;
- Kandidačių (-tų) amžius
neribojamas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveiki produktai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: P.Lukšio g., 32, 865944144, birute@sveikiproduktai.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Sveiki produktai"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbas sanėlyje rūšiuojant, kraunant metalo laužą.

Reikalavimai: Dėl darbo kreiptis numeriu +370 61584144 (Elidas Klevinskas) ar +370 68759285 (Minijus Kančauskas).

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Metransa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A.Graičiūno g. 10A, 861584144, elidas@metransa.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Metransa"  Pardavimų vadybininkė

Pobūdis: Klientų aptarnavimas salone;
Pirkėjų konsultavimas salone ir telefonu;
Užsakymų registravimas, paruošimas pristatymui;
Iškilusių problemų sprendimas ir analizė;
Darbas su kasos aparatu.
Reikalavimai: Mokėjimas lengvai bendrauti;
Sugebėjimas spręsti konfliktus;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Iniciatyumas, sumanumas, kruopštumas, atsakingumas;
Aukštesnysis išsilavinimas.

CV siųskite el. p. personalas@sinerta.lt

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinerta LDC"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 159, 852139310, personalas@sinerta.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Sinerta LDC"  Valytoja

Pobūdis: • vidaus patalpų valymas laikantis nustatytų standartų;
• švaros ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: • tvarkingumas, darbštumas, pareigingumas;
• atsakingas požiūris į darbą;
• panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, 867240069, cv@rvul.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Dieninės pamainos viešbučio administratorius

Pobūdis: Malonus viešbučio svečių įregistravimas ir išregistravimas;
Darbas su kasos terminalu ir viešbučio valdymo sistema;
Rezervacijų administravimas;
Sąskaitų išrašyma;
Įvairios informacijos teikimas ir malonus bendravimas svečių viešnagės metu.
Rezervacijų priėmimas, komunikavimas su esamais ir potencialiais klientais (gyvai, telefonu ir el. paštu).
Vadovo pavestų darbų vykdymas;
Reikalavimai: Puikios lietuvių, anglų, rusų kalbų žinios;
Reprezentatyvi išvaizda, mandagumas, punktualumas,
Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose;
Greita orientacija ir lankstus mąstymas;


Privalumas: viešbučio valdymo programos PORTE žinojimas

Įmonė siūlo:
Pastovų darbą pamainomis draugiškame kolektyve;
Laiku mokamą atlyginimą bei visas socialines garantijas;
Profesinio tobulėjimo galimybes;
Maitinimą 1 kartą per dieną. Kava/arbata nemokamai.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regina tourism service, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gėlių g. 5, 862607722, hr@ivolita.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Regina tourism service, UAB  Personalo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017-11-30 Nr. ĮS-2380

PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Personalo skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą ir kontrolę, teikti pasiūlymus personalo valdymo klausimais, tvarkyti personalinę valstybės tarnautojų įskaitą, rengti teisės aktų projektus personalo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - personalo valdyme.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo įstaigų personalo valdymo srityje.
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykių reguliavimą ir personalo vadybą, žinoti Savivaldybės administracijos struktūrą ir funkcijas;
6.4. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo, įforminimo bei raštvedybos taisykles;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:
7.1. rengia įsakymų, potvarkių, sprendimų projektus bei dokumentus dėl valstybės tarnautojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, kasmetinių, tikslinių atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti suteikimo;
7.2. rengia valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, vardinius sąrašus, juos nuolat tikslina, keičia ir papildo, nagrinėja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų pateiktus pareigybių aprašymus, teikia juos tvirtinimui;
7.3. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, atlieka vertinimo komisijos sekretoriaus funkcijas, tvarko valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentaciją;
7.4. Siekdamas užtikrinti Savivaldybės valstybės tarnautojų mokymą:
7.4.1. apibendrina valstybės tarnautojų tiesioginių vadovų pasiūlymus bei valstybės tarnautojų vertinimo komisijų pasiūlymus (rekomendacijas) dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo;
7.4.2. analizuoja įstaigos valstybės tarnautojų mokymo poreikius;
7.4.3. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo tikslų ir prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo grupių nustatymo, atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes;
7.4.4. rengia ir tikslina einamųjų metų valstybės tarnautojų mokymo planą ir teisės aktais nustatytais terminais pateikia Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnautojų registrą;
7.4.5. skaičiuoja lėšų poreikį ateinančių metų valstybės tarnautojų mokymui;
7.6.6. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą, rengia ataskaitas.
7.5. atlieka mokymų paslaugų mažos vertės viešuosius pirkimus, įformina komandiruotes.
7.6. renka, kaupia ir tikslina duomenis apie valstybės tarnautojus, jų pareigybes ir teikia duomenis Valstybės tarnautojų registrui (dirba su kompiuterine valstybės tarnautojų registro programa);
7.7. rengia skyriaus ataskaitą, renka reikiamą informaciją personalo kompetencijos klausimais;
7.8. dalyvauja tiriant tarnybinius nusižengimus arba dalyvauja komisijos, tiriančios tarnybinį nusižengimą, darbe, rengia tarnybinio nusižengimo tyrimo išvadas;
7.9. pildo elektronines prašymų paskelbti konkursus į valstybės tarnautojų pareigas formą valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos interneto tinklalapyje, talpina skelbimus apie konkursus Savivaldybės internetinėje svetainėje;
7.10. pildo prašymus išduoti valstybės tarnautojų pažymėjimus, tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitos registrą;
7.11. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, tvarko ir saugoja Valstybės tarnautojų komisijos, tarnybos Lietuvos valstybei stažui skaičiuoti, posėdžių protokolus jų registrus;
7.12. laiku suveda duomenis apie darbuotojų atleidimą, atostogas, neatvykimus į darbą, komandiruotes į buhalterinės apskaitos programą ,,Bonus"
7.13. siekiant užtikrinti darbų tęstinumą, pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją ar valstybės tarnautoją;
7.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Personalo skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837214545, dale.verbickiene@krs.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Kauno rajono savivaldybės administracija  Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ANTROJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Antrojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriui priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, Skyriui priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų, Lietuvos kariuomenės, jos padalinių prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;

7.10. koordinuoja Skyriui priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie SADM direktoriaus
2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. BV-104

TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
1.1. Pareigybės lygis - A.
1.2. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių, biurų, tarnybų (toliau - savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai) praktiką vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo klausimais, koordinuoti jų veiklą, teikti metodinę pagalbą bei nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų paklausimus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - vaiko teisių apsaugos srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. Turėti patirties rengiant procesinius dokumentus;
4.4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos civilinio, civilinio proceso, baudžiamojo, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo kodeksų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų tarptautinių teisės aktų, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų, nuostatas, reglamentuojančias vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą;
4.5. Mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) A2 lygiu;

4.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. Išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Koordinuoja ir prižiūri savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą, apibendrina ir analizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos rezultatus, statistiką ir rengia pasiūlymus dėl vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų teikimo vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.2. Pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrius atstovavimo civilinėse bylose, administracinės ir baudžiamosios teisenos klausimais, rengia ir teikia jiems metodinę pagalbą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
5.3. Formuoja vienodą savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių praktiką vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo klausimais;
5.4. Lankosi savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose, susipažįsta ir analizuoja jų veiklą, ją apibendrina ir teikia siūlymus bei rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo srityse;
5.5. Pagal kompetenciją rengia savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių klausimynus vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo klausimais, juos apibendrina bei teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos gerinimo;
5.6. Organizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių pasitarimus, diskusijas ir kitus renginius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo ir gynimo civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose klausimais;
5.7. Renka, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinę informaciją apie savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą vaiko teisių ir interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų rengimo ir teikimo, atstovavimo teismuose klausimais;
5.8. Rengia procesinius dokumentus bei atstovauja Tarnybos interesams teismuose, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.9. Rengia teisės aktų projektus ir teikia išvadas (pastabas, siūlymus) dėl Tarnybos, kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.10. Dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir kt.) veikloje sprendžiant nacionalinius vaiko teisių apsaugos klausimus;
5.11. Rengia teismų praktikos apibendrinimus bei apžvalgas nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.12. Teikia siūlymus, metodinę pagalbą kitiems Tarnybos struktūriniams padaliniams rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių nacionalinių klausimų apžvalgas, kitus teisinio pobūdžio dokumentus;
5.13. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus, rengia atsakymus nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.14. Rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius aprašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas tinkamą Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
5.15. Pagal kompetenciją dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant ir vykdant tarnybos metinius veiklos planus ir programas;
5.16. Dalyvauja organizuojant Skyriaus metinius tarpinstitucinius renginius (susitikimus) nacionaliniais vaiko teisių apsaugos klausimais;
5.17. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
5.18. Vykdo kitus, Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Vivulskio g. 13, (85)2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PIRMOJO PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pirmojo pirkimų organizavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Agentūra) prekių, paslaugų ir darbų centralizuotus pirkimus, koordinuoti Agentūrai priskirtus kitų krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) perkančiųjų organizacijų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios ir specialiosios veiklos srities - viešųjų pirkimų organizavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti ir gebėti pritaikyti savo darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą KAS;

6.3. žinoti KAS struktūrą;

6.4. turėti analitinių, organizavimo ir komunikavimo gebėjimų;

6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą;

6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Windows" operacine sistema, "Microsoft Office" programomis;

6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo", gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina Skyriaus kompetencijai priskirtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ypatumus, nustato konkrečiam pirkimui taikytinus teisės aktus, rengia pirkimų įgyvendinimo planus;

7.2. rengia teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimu, projektus;

7.3. organizuoja viešojo pirkimo komisijų veiklą ir prekių, paslaugų ir darbų pirkimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka. Už korupcinio pobūdžio veikas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.4. prireikus atlieka pirkimų planuose numatytų prekių ar paslaugų rinkos tyrimus ir renka informaciją, kurios reikia pirkimų procedūroms planuoti ir pirkimo dokumentams rengti;

7.5. teikia pagal kompetenciją viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms informaciją apie atliktus/atliekamus priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kurią privaloma teikti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, taip pat informaciją pagal atskirus paklausimus;

7.6. teikia Agentūros Įsigijimų valdymo ir priežiūros skyriui teisės aktuose nustatytus duomenis apie Skyriaus kompetencijai priskirtų pirkimų organizavimo eigą ir rezultatus;

7.7. konsultuoja KAS perkančiąsias organizacijas praktiniais viešųjų pirkimų klausimais;

7.8. koordinuoja priskirtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus iš centrinės perkančiosios organizacijos ar per ją;

7.9. koordinuoja priskirtus pirkimus per NATO ir Europos Sąjungos agentūras;

7.10. koordinuoja priskirtus pirkimus iš kitų šalių valstybės ar savivaldybės valdymo institucijų;

7.11. pagal kompetenciją atlieka kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Gynybos resursų agentūra prie KAM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852735696, grazina.kapociene@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Gynybos resursų agentūra prie KAM  Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus I poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos apskrities valstybinės

mokesčių inspekcijos viršininko

2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. P1-646

KONTROLĖS DEPARTAMENTO I JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS I POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento I Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus I poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis -” A.

3. Pareigybės kategorija -” 11.

II. PASKIRTIS

4. Kontrolės departamento I Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau -” Skyrius) I poskyrio (toliau -” Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo ir mokėjimo kontrole.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -” mokesčių administravimo -” funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų arba vadybos ir verslo administravimo krypties;

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pagal įgytą išsilavinimą;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, mokesčių administravimą bei kontrolę. Išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO funkcijos

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo pavedimu atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo ir mokėjimo patikrinimus bei įformina patikrinimo aktais. Parengia sprendimus dėl patikrinimo aktų tvirtinimo, kai mokesčių mokėtojas nepateikia pastabų ir atsikirtimų, projektus ir patikrinimų rezultatų ataskaitas. Jei yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -Klaipėdos AVMI) Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui. Nustatyta tvarka perduoda medžiagas saugojimui, skyriams ir institucijoms, kurių prašymu buvo atlikti patikrinimai. Tam, kad mokesčių mokėtojas neparduotų, nepaslėptų jam priklausantį turtą ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti priskaičiuotus mokesčius ir sankcijas, informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -” VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą. Duoda mokesčių mokėtojams privalomus vykdyti nurodymus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus.

7.2. Atlieka mokestinius tyrimus pagal Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo suformuluotas užduotis ir įformina mokestinio tyrimo rezultatų ataskaitas bei suveda į kompiuterines laikmenas (duomenų bazę) duomenis bei informaciją. Atlikus mokestinius tyrimus dėl Pridėtinės vertės mokesčio (toliau -” PVM) permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo), ruošia išvadas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą). Nustatyta tvarka perduoda medžiagas saugojimui.

7.3. Atlieka operatyvius patikrinimus pagal Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo pavedimus ir įformina nustatytos formos dokumentais. Patikrinimų metu, prireikus, atlieka kontrolinius pirkimus, matavimus, materialinių vertybių ir grynų pinigų inventorizaciją. Suveda į kompiuterines laikmenas (duomenų bazę) duomenis bei informaciją. Nustačius mokesčių pažeidimų požymius, surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus pagal ANK straipsnius. Nustatyta tvarka perduoda medžiagą saugojimui.

7.4. Raštu informuoja Klaipėdos AVMI Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją bei paruošia informaciją duomenų suvedimui į Mokesčių įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimo atvejų bei kitos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei svarbios informacijos bazę (MOKSI).

7.5. Atlieka objektų (ūkinės, finansinės veiklos ir pan.) tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus bei įformina nustatytos formos dokumentais.

7.6. Analizuoja Klaipėdos AVMI pateiktas mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) mokesčių deklaracijas, PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, apyskaitų duomenis, asmenų veiklos rezultatus, įmokų į valstybės biudžetą pokyčius, siekiant nustatyti rizikos faktorius, dėl kurių mokesčių mokėtojai nedeklaruoja ir nesumoka visų įstatymuose nustatytų mokesčių. Nustatyta tvarka ruošia paklausimus dėl informacijos gavimo. Nagrinėja sukčiavimo ir mokesčių vengimo atvejus, vykdo tyrimus, susijusius su PVM susigrąžinimu apgaulės būdu.

7.7. Vykdo Klaipėdos AVMI, VMI prie FM tvarkas, taisykles, potvarkius, sprendimus, vykdo kitus Klaipėdos AVMI Viršininko, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo su Kontrolės departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Savarankiškai susipažįsta su naujais VMI prie FM ir Klaipėdos AVMI įsakymais, kurie skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje (DODVS), be atskiro nurodymo pradeda vykdyti užduotis, naudoti formas ir tvarkas. Užtikrina rengiamų dokumentų, atliekamų darbų ir rezultatų kokybę.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: H.Manto 2, (846)469275, marius.ceponas@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Darbo statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ŽĮ-230

DARBO STATISTIKOSSKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Darbo statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriuje atliekamų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikoms rengti ir diegti, statistiniams tyrimams (darbams) koordinuoti ir vykdyti, statistiniams metodams tyrimuose diegti ir taikyti, dirbti su administraciniais šaltiniais, statistinei informacijai analizuoti, rengti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo ar sociologijos arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą;

6.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais darbo statistiką;

6.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Oficialiosios statistikos darbų programą, skyriaus veiklos planą, numato priemones jiems įgyvendinti;

7.2. siekdamas pateikti kokybišką statistinę informaciją vartotojams laiku, rengia darbo sąnaudų ir kitų darbo statistikos tyrimų (darbų) metodikas, skaičiuoja darbo sąnaudų ir darbo užmokesčio rodiklius, vertina statistinius rodiklius, naudodamas administracinių šaltinių ir kitų statistinių tyrimų duomenis, rengia statistinę informaciją, informacinius pranešimus, leidinius, rengia statistinių tyrimų (darbų) duomenų kokybės ataskaitas, metainfomaciją ir teikia vartotojams;

7.3. siekdamas įgyvendinti pažangius darbo metodus, nuolat gilina žinias tyrimų (darbų) metodologijos, duomenų analizės, duomenų kontrolės, administracinių šaltinių panaudojimo srityse, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo, domisi kitų šalių nacionalinių statistikos institucijų darbo patirtimi;

7.4. siekdamas užtikrinti darbo statistikos srities tobulinimą ir plėtrą, dalyvauja Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) vykdomų projektų darbo grupių veikloje, atlieka projektuose numatytas užduotis, dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose;

7.5. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos kokybę, konsultuoja vartotojus, respondentus, teritorinių duomenų parengimo skyrių ir kitus departamento darbuotojus pagal kompetenciją;

7.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Kauno agentūros vyresnysis specialistas

Pobūdis:

KAUNO AGENTŪROS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Kauno agentūros vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS


4. Valstybės tarnybos - Kauno agentūros vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Kauno mieste ir rajone.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje srityje - valstybinė aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, administracinę teisę, dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.3. Mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

6.5. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir ne mažiau dviejų metų vairavimo stažą.

6.6. Atitikti nepriekaištingos reputacijos, sveikatos ir kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimąlaikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą;

6.7. Turėti Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (forma Nr. 049/a).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Vykdo žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, atmosferos oro, atliekų, augalijos, gyvūnijos bei kitų gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Kauno mieste ir rajone, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą aplinkos kokybės, gamtos išteklių naudojimo srityse;

7.2. Kontroliuoja ar teisėtai laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja, žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, augalijos, miškų, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius ar fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys pareigą atkurti gamtos išteklius, laiku ir tinkamai šią pareigą vykdo, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės normų reikalavimų, ar tinkamai tvarkoma aplinkos komponentų užterštumo, aplinkos komponentų tyrimų kokybės, gamtos išteklių naudojimo, atliekų apskaita, ar pateikiami teisingi šios apskaitos duomenys, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo savo pareigą saugoti aplinką;

7.3. Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, kuria siekiama, kad fiziniai ir juridiniai asmenys laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą, reikalavimų;

7.4. Taiko aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teisinio poveikio priemones - nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (teisės aktų nustatytais atvejais perduoda medžiagą teisėsaugos institucijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn) ir ekonomines baudas, duoda privalomuosius nurodymus, sustabdo aplinkai kenksmingą veiklą, įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą, teikia pretenzijas, civilinius ieškinius dėl jos atlyginimo, kontroliuoja išieškojimą, taiko kitas teisės aktais nustatytas teisinio poveikio priemones;

7.5. Vykdo su Agentūros funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno agentūros vedėjui.Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Rotušės a. 12, (837)320704, vilija.svobiene@krd.am.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas  Klaipėdos skyriaus vyr. darbo inspektorius (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2013 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V - 176

(Lietuvos Respublikos vyriausiojo

valstybinio darbo inspektoriaus

2013 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V- 220

redakcija)

KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti darbo įstatymų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją, siekiant išsaugoti darbuotojų sveikatą, gyvybę ir darbingumą bei užtikrinti darbo garantijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį teisės srityje;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

6.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos įstatymą, Darbo kodeksą, Valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Lietuvos Respublikos darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių teisės pažeidimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, bei Valstybinio socialinio draudimo sistemą reglamentuojančių norminių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais bei darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas ir Tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, Valstybinės darbo inspekcijos uždavinius ir funkcijas, darbo organizavimą ir valdymą, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas vykdyti Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų bei darbo reglamento, kitų su darbuotojų sauga bei sveikata ir darbo teise susijusių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:

7.1. tikrina, kaip įmonėse laikomasi darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų bei kaip įgyvendinami darbo įstatymai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu;

7.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos realizavimo politiką, atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse;

7.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis;

7.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinės teisės pažeidimų protokolus, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas ir skiria administracines nuobaudas;

7.5. tiria skundus ir pranešimus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą;

7.6. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę;

7.7. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais;

7.8. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose;

7.9. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti;

7.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės darbo inspekcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: (85)2139773, lina.svirskiene@vdi.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybinė darbo inspekcija  Varėnos poskyrio vyresnysis specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko
2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. VP-50


MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO II SKYRIAUS VARĖNOS POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento II skyriaus Varėnos poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 8.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento II skyriaus (toliau -” Skyriaus) Varėnos poskyrio (toliau -” Poskyrio) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme išvardintus ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau -” VMI) pavestus administruoti mokesčius, atlikti mokesčių administravimo procedūras, susijusias su Skyriaus funkcijų įgyvendinimu, ir vykdyti kitas teisės aktų nustatytas mokesčių mokėtojų aptarnavimo ir kontrolės funkcijas, aptarnauti mokesčių mokėtojus ir kitus asmenis, padėti jiems įgyvendinti jų teises ir pareigas, kad būtų užtikrintas "vieno langelio" principo įgyvendinimas ir aukšta aptarnavimo kokybė.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -” mokesčių administravimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitus teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį ir mokesčių administravimą;
6.3. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;
6.5. gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.6. mokėti savarankiškai ir efektyviai planuoti bei organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. su mokesčių mokėtojų registravimu susijusios funkcijos:
7.1.1. įregistruoja / išregistruoja fizinius asmenis Mokesčių mokėtojų registre;
7.1.2. registruoja mokesčių mokėtojus VMI informacinių sistemų vartotojais (išskyrus akcizų informacinę sistemą), atlieka įgaliotų išorinių vartotojų VMI informacinėse sistemose keitimus/ tvarkymus;
7.2. su duomenų mokesčių mokėtojams ir kitoms institucijoms teikimu susijusios funkcijos:
7.2.1. vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka dėl informacijos apie mokesčių mokėtojus paskleidimo, mokesčių mokėtojų prašymu, teikia jiems informaciją;
7.2.2. vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka mokesčių mokėtojų prašymu rengia ir/arba teikia jiems reikalingas pažymas ir kitus dokumentus bei jų kopijas (nuorašus), užtikrinant "vieno langelio" principą;
7.2.3. "vieno langelio" principu pagal vykdomas funkcijas rengia ir teikia pažymas, ataskaitas, suvestines ir kitą reikiamą informaciją VMI prie FM, kitų apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms ir kitoms institucijoms;
7.3. su mokestinių ir kitų dokumentų (mokesčio apskaičiavimų, pažymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikiamų mokesčio deklaracijų ir/ar dokumentų) priėmimu ir duomenų tvarkymu susijusios funkcijos:
7.3.1. priima mokesčių mokėtojų teikiamus popierinius mokestinius dokumentus ir užtikrina popieriniuose dokumentuose esančių fizinių asmenų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, tvarkymo;
7.3.2. priėmimo metu atlieka pirminį jų patikrinimą ir informuoja juos pateikusius mokesčių mokėtojus apie nustatytas akivaizdžias klaidas bei trūkumus;
7.3.3. kontroliuoja, ar mokesčių mokėtojai laiku teikia mokestinius dokumentus, operatyviai kontaktuoja ir informuoja juos apie nepateiktus mokestinius dokumentus, o prireikus išsiunčia priminimus (nurodymus) bei surašo administracinių teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) protokolus;
7.3.4. informuoja mokesčių mokėtojus (tiesiogiai, telefonu, paštu ar elektroniniu paštu) apie pateiktuose mokestiniuose dokumentuose nustatytas klaidas ir neatitikimus, pasiūlo jas pašalinti arba atlieka klaidingų duomenų koregavimą;
7.4. su mokesčių mokėtojų aprūpinimu mokestinių ir kitų dokumentų blankais susijusios funkcijos:
7.4.1.skatina mokesčių mokėtojus pildyti ir teikti mokesčio deklaracijas elektroniniu būdu;
7.4.2. aprūpina mokestiniais blankais mokesčių mokėtojus, nustatytais atvejais;
7.5. su mokesčių mokėtojų informavimu susijusios funkcijos:
7.5.1. teikia informaciją mokesčių mokėtojams mokesčių apmokestinimo, apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo ir kitų mokestinių procedūrų taikymo klausimais;
7.5.2.teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokesčių mokėtojams informaciją mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais;
7.5.3. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja mokesčių mokėtojus mokestinių dokumentų teikimo elektroniniu būdu klausimais bei apie elektroninių paslaugų per e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, suteikia jiems visokeriopą pagalbą diegiant reikalingas programines priemones;
7.6. atlieka su akcizų administravimu susijusias funkcijas;
7.7. su prašymų, nusiskundimų, pasiūlymų priėmimu susijusios funkcijos:
7.7.1. pagal nustatytus teisės aktus nagrinėja mokesčių mokėtojų prašymus, skundus,
pasiūlymus, rengia ir teikia jiems atsakymus, kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus;
7.7.2. analizuoja pateiktų nusiskundimų atsiradimo priežastis ir jas pašalina;
7.8. su mokesčio apskaičiavimu, sumokėjimu ir grąžinimu susijusios funkcijos:
7.8.1. išduoda verslo liudijimus ir atlieka kitas su tuo susijusias funkcijas;
7.8.2. išduoda mokesčių mokėtojams/institucijoms atsiskaitymo su valstybės ir/ar
savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymas;
7.8.3. mokesčių mokėtojų apskaitos kortelės, atskirų prievolių registravimo, delspinigių
apskaičiavimo, įmokų įskaitymo ir kitais apskaitos klausimais komunikuoja su VMI prie FM
Mokesčių apskaitos departamento padaliniais;
7.8.4. atlieka su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusias funkcijas;
7.9. su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusios funkcijos:
7.9.1. analizuoja fizinių asmenų mokesčio deklaracijų pateikimo savalaikiškumą, nustačius mokesčio deklaracijų nepateikusius mokesčių mokėtojus, siunčia priminimus, taiko tiesioginio komunikavimo priemones, stebi teisės aktų nustatytų įmokų savalaikį mokėjimą, stebi atliktų mokestinių procedūrų bei deklaruotų ir/ar sumokėtų mokesčių dinamiką;
7.9.2. remiantis VMI informacinių sistemų duomenimis, nustato mokestinių prievolių nevykdančius (galimai nevykdančius) fizinius asmenis ir atlieka tolesnius mokestinių prievolių užtikrinimo veiksmus;
7.9.3. analizuoja mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) įvykdymo būklę ir vykdo kontrolę;
7.9.4. esant būtinumui vykdo ar dalyvauja vykdant kontrolės veiksmus (mokestinius tyrimus ir mokestinius patikrinimus) užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktuose numatytą atsakomybę;
7.9.5. skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, užtikrinant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, nustačius mokestinių prievolių vykdymo pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę;
7.9.6. teikia mokesčių mokėtojams arba tretiesiems asmenims teisės aktų nustatytą informaciją apie jų mokestinių prievolių įvykdymo būklę;
7.10. atlieka su įrangos, dokumentų ir kitokiu registravimu pagal teisės aktus į atitinkamus registrus, žurnalus ir knygas susijusias funkcijas;
7.11. atlieka su tikslinių mokesčių mokėtojų (naujų mokesčių mokėtojų) grupių aptarnavimu susijusias funkcijos;
7.12. pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų naudotojo teisių, naudoja informacines sistemas, programinę įrangą bei kitų institucijų ir/ar organizacijų duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose;
7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Varėna
Kreiptis: Kaunas, Europos pr. 105, (837)465645, Edita.Zdanciene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. kovo 10 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-361

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas)

yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti pagrindines Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje, nuostatas, ginti vaiko teises ir teisėtus jo interesus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis - vaiko teisių apsauga.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar socialinio darbo krypties išsilavinimą.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą; Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Savivaldybės administracijos nuostatais, skyriaus veiklos nuostatais, kitais skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą bei priežiūrą.

7.2. Rengia ir įgyvendina priemones vaiko teisių apsaugai ir jo teisių pažeidimų prevencijai gerinti.

7.3. Teikia metodinę paramą įvairioms institucijoms, susijusioms su vaiko teisių apsauga ir jo teisių pažeidimų prevencija.

7.4. Gina ir įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja vaiko interesams įvairiose valstybinėse bei visuomeninėse institucijose, teikia išvadas teismams, nagrinėjantiems bylas, susijusias su vaiko teisių ir interesų apsauga, įstatymų numatytais atvejais.

7.5. Koordinuoja valstybinių institucijų bei visuomeninių organizacijų, galinčių turėti įtakos vaiko teisių apsaugai, veiklą.

7.6. Gina vaikų teises įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šeimose, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų šeimose bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių organizacijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose ir kartu su vaiko tėvais (įvaikintojais), globėjais (rūpintojais), įstaigų darbuotojais šalina aplinkybes, dėl kurių pažeidžiamos vaikų teisės.

7.7. Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie neprižiūrimus, socialiai apleistus vaikus, kurių asmenines, socialines teises dėl nepalankių šeimos ar kitų aplinkybių turi ginti valstybė, kreipiasi į atitinkamas institucijas, kad asmenims, pažeidžiantiems vaiko teises, įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos teisinio poveikio priemonės.

7.8. Lanko socialinės rizikos šeimas, taiko teisės aktuose numatytas priemones šiose šeimose gyvenančių vaikų teisėms ir teisėtiems interesams užtikrinti.

7.9. Tvarko ir rengia globėjų (rūpintojų), įvaikintojų bei globotinių ir įvaikintų vaikų apskaitą, rengia duomenų suvestines bei atlieka analizę.

7.10. Organizuoja likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) šeimose bei šeimynose, valstybės ir Savivaldybės institucijose, nevyriausybinių institucijų, organizacijų ir fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos įstaigose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7.11. Organizuoja įvaikinimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7.12. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

7.13. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

7.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilkaviškis
Kreiptis: S. Nėries g. 1, (8342)60067, ausra.sinkeviciene@vilkaviskis.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija  Visuomenės saugumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2017 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. 1V-350

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.7. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.8. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (pagal Europass);

6.9. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo srityse įgyvendinimu;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje ir rengia siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.4. vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo sritimis, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia išvadų projektus;

7.5. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su valstybės sienos apsaugos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų pasirengimo veikti karo atveju organizavimo sritimis, analizę ir rengia išvadų projektus;

7.6. dalyvauja sisteminant ir rengiant apibendrintą informaciją apie viešojo saugumo būklę šalyje, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje ir kitą informaciją viešojo saugumo klausimais, teikia išvadų projektus;

7.7. vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.8. vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Planavimo ir investicijų poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. AP-507

STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS

PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ POSKYRIO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Strateginės plėtros ir statybos skyriaus (toliau - skyrius) Planavimo ir investicijų poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis - A.Pareigybės kategorija - 10.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga koordinuoti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau - administracijos) programų ir projektų įgyvendinimą, koordinuoti administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ar organizacijų veiklą paraiškų Europos Sąjungos bei kitai finansinei paramai projektams įgyvendinti gauti teikimo klausimais, analizuoti teritorijos raidą, esamą ekonominę ir socialinę situaciją, rengti ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, sveikatos, demografinių ir kitų programų projektus, gyventojų užimtumo programas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - strateginio planavimo ir specialiosios veiklos srities - programų koordinavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį, susijusią su projektų administravimu;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, būti susipažinusiam su Pakruojo rajono strateginiu plėtros planu, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų planavimą ir valdymą, projektų administravimą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinių gebėjimų, gebėti dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros, veiklos planą;

7.3. rengia projektinius pasiūlymus ir paraiškas Europos Sąjungos bei kitai finansinei paramai gauti;

7.4. rengia dokumentus dėl projektų, teikiamų Valstybės investicijų programai;

7.5. renka ir teikia duomenis, reikalingus investicijų projektams parengti, vertina parengtų investicijų projektų kokybę;

7.6. administruoja savivaldybės projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos lėšomis: organizuoja projektų įgyvendinimo grupių darbą, koordinuoja ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą, terminus, darbų kokybę ir terminus, skirtų lėšų įsisavinimą, organizuoja projektų metu iškilusių problemų sprendimą, nuolat bendrauja su projektų rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.;

7.7. vykdo koordinuojamų programų ir projektų viešinimą;

7.8. konsultuoja administracijos, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojus paraiškų ir projektų rengimo klausimais;

7.9. analizuoja teritorijos raidą kartu su kitais administracijos struktūriniais padaliniais;

7.10. dalyvauja rengiant ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, sveikatos, demografinių ir kitų programų projektus, gyventojų užimtumo programas;

7.11. vykdo administracijos įgyvendinamų programų ir projektų monitoringą, rengia ataskaitas;

7.12. vykdo savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos planų monitoringą ir atnaujinimą bei jų patalpinimą į Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemą, derinimą su kitais planavimo dokumentais;

7.13. vykdo savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sekretoriaus funkcijas;

7.14. vykdo kitus su skyriaus, poskyrio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai;

7.15. vykdo dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimus, nustatytais terminais teikia teisingus, pagrįstus ir išsamius duomenis;

7.16. nesant poskyrio vedėjo (ligos, atostogų, komandiruočių ir kitais atvejais) atlieka poskyrio vedėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Miestas: Pakruojis
Kreiptis: (8421)69079, savivaldybe@pakruojis.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Pakruojo rajono savivaldybės administracija  Kainų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTALietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus

2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ŽĮ-105

KAINŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kainų statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatoms dėl trumpojo laikotarpio kainų statistikos įgyvendinti; padėti būsto kainų statistinio tyrimo vadovui organizuoti ir koordinuoti tyrimą, sudarant savininkų užimtų būstų kainų indeksą; Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos perkamosios galios paritetų programai (toliau - PGP programa) įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. specialieji REIKALAVIMAI šias PAREIGaS Einančiam

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją ir kainų statistiką, su ES teisės aktais, reglamentuojančiais kainų statistiką, Statinių pagal tipą klasifikatoriumi.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti Oficialiosios statistikos darbų programoje numatytus darbus, skaičiuoja savininkų pastatytų būstų ir esminių rekonstrukcijų bei kapitalinio remonto ir priežiūros kainų subindeksus, reikalingus savininkų užimtų būstų kainų indeksui sudaryti, dalyvauja statybos sąnaudų elementų kainų statistiniame tyrime, rengiant ir atnaujinant tyrimams atrinktų įmonių ir vietos vienetų bei reprezentatyviųjų produktų sąrašus, statistinių tyrimų klausimynus, paaiškinimus jiems pildyti, svorių sistemas statybos sąnaudų elementų kainų indeksui (SSKI) skaičiuoti, rengia savo darbo srities metodikas ir aprašus, technines užduotis statistinių duomenų įvedimo ir apdorojimo programinei įrangai kurti ir tobulinti, paraiškas viešiesiems pirkimams.

7.2. Siekdamas įgyvendinti kainų statistiką reglamentuojančių ES teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, pritaiko statistinio tyrimo poreikiams tarptautines metodikas ir klasifikacijas, diegia naujus skaičiavimo metodus ir standartus, užtikrinančius SSKI palyginamumą tarp ES valstybių narių, bendradarbiauja su atitinkamų institucijų specialistais, tarptautinėmis organizacijomis, kitų valstybių statistikos tarnybomis, dalyvauja trumpojo laikotarpio kainų statistikos ir būsto kainų statistikos rengimo projektuose, mašinų ir įrenginių statistiniame tyrime PGP programai vykdyti ir užtikrina PGP programai reikalingos statistinės informacijos apie statybos projektų kainas pateikimą laiku, dalyvauja darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose, konsultacijose pagal savo kompetenciją.

7.3. Siekdamas užtikrinti statybos sąnaudų elementų ir statybos projektų kainų statistinių tyrimų kokybę, kontroliuoja kainų pirminių statistinių duomenų rinkimą ir apdorojimą, analizuoja gautus kainų statistinius duomenis ir informaciją, suvestinius tyrimų rezultatus, konsultuoja įmonių darbuotojus statistinių ataskaitų pildymo ir metodologiniais klausimais, rengia statistinių tyrimų dokumentaciją, SSKI metainformaciją ir duomenų šaltinių bei taikomų metodų pagrindinei informacijai, reikalingai PGP apskaičiuoti, parengti aprašą, diegia pažangius statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus.

7.4. Siekdamas užtikrinti kokybiškos statistinės informacijos rengimą ir pateikimą vartotojams laiku, tikrina surinktus statistinius duomenis ir informaciją, analizuoja suvestinius rezultatus, skaičiuoja kainų indeksus įvairiais laiko ir taikomų klasifikatorių pjūviais, kaupia reikiamą informaciją kokybės rodikliams skaičiuoti, rengia statistinių tyrimų kokybės ir charakteristikų stebėsenos ataskaitas, informacinius pranešimus, statistinę informaciją pagal užklausas, statistinę informaciją ir trumpą metainformaciją skyriaus ir bendriems Lietuvos statistikos departamento leidiniams.

7.5. Vykdo kitus Lietuvos statistikos departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ŽĮ-187

VALDŽIOS SEKTORIAUS FINANSŲ STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valdžios sektoriaus finansų statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga šio sektoriaus išlaidoms pagal COFOG klasifikatorių įvertinti, ketvirtinių ir metinių nefinansinių sąskaitų, subsidijų duomenims pagal Europos sąskaitų sistemos reikalavimus ir su šia statistika susijusiems metaduomenims rengti, atnaujinti ir teikti vartotojams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos ar matematikos krypties išsilavinimą.

6.2. Mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu).

6.3. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6.5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, šalies ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinių sąskaitų sistemą.

6.6. Būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Siekdamas įgyvendinti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos reikalavimus valdžios sektoriaus statistikai, rengia valdžios sektoriaus išlaidų pagal COFOG klasifikatorių statistiką ir atnaujina šios srities metaduomenis.

7.2. Siekdamas parengti ketvirtines ir metines valdžios sektoriaus nefinansines sąskaitas pagal ESS reikalavimus, organizuoja informacijos rinkimą, rengia ir teikia šios srities statistinius duomenis ir metaduomenis Eurostatui ir kitiems vartotojams.

7.3. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus duomenims keliamų reikalavimų vertinti juos kaupimo principu įgyvendinimą, taikydamas šį principą atlieka ketvirtinius ir metinius subsidijų vertinimus.

7.4. Siekdamas užtikrinti valdžios sektoriaus statistinių rodiklių išsamumą, dalyvauja vertinant šiam sektoriui papildomai priskiriamų vienetų rodiklius pagal ESS reikalavimus.

7.5. Siekdamas parengti Lietuvos duomenis Europos palyginimų programai, įvertina valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidas pagal šiai programai keliamus reikalavimus. Dalyvauja rengiant Perviršinio deficito procedūros (PDP) pažymą.

7.6. Siekdamas atstovauti Lietuvos statistikos departamentui (toliau - departamentas), dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų projektuose, kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją, bendrauja su užsienio ekspertais.

7.7. Vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 29, 2364800, statistika@stat.gov.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Lietuvos statistikos departamentas  Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. 4R- 183
(CAA direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d.
Įsakymo Nr. 4R- 178 redakcija)


AVIACIJOS PERSONALO LICENCIJAVIMO IR MEDICINOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Civilinės aviacijos administracijos (toliau - CAA) Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. CAA Aviacijos personalo licencijavimo ir medicinos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti šiame aprašyme nurodytų funkcijų mokymo įstaigų rengiančių ir perkvalifikuojančių civilinės aviacijos specialistus priežiūros srityje, vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -mokymo įstaigų rengiančių civilinės aviacijos specialistus valstybinio valdymo ir priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pilotų mokymų rengimo srityje patirtį.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius civilinės aviacijos specialistų licencijavimą bei mokymo įstaigų veiklą.
9. Išmanyti tvarkymo, apskaitos ir teisės aktų rengimo taisykles.
10. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
11. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.
12. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
13.1. CAA direktoriaus pavedimu atstovauja CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.
13.2. Pagal savo funkcijas bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijų, užsienio valstybių nacionalinių civilinės aviacijos priežiūros institucijų bei tarptautinių organizacijų, valstybinių institucijų ir įstaigų atstovais.
13.3. CAA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja CAA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, EASA) darbo organų susitikimuose, dalyvauja rengiant ir derina CAA bei Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose.
13.4. Pagal savo funkcijas rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.
13.5. Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas CAA direktoriaus pavaduotojui.
13.6. Pagal savo funkcijas rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių organizacijų dokumentų nuostatų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
13.7. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja kitų CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
13.8. Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka tarnautojo kvalifikaciją.
13.9. Pagal savo funkcijas nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, siūlymus ir kitokio pobūdžio raštus ir rengia atsakymus į juos tam, kad būtų užtikrintas administracinės procedūros įgyvendinimas ir asmenų teisė gauti informaciją iš valstybės įstaigų.
13.10. CAA darbo reglamento nustatyta tvarka ir sąlygomis dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.
13.11. Tikrina, ar pareiškėjų pateikti dokumentai gauti / pratęsti / atnaujinti mokymo organizacijos patvirtinimo pažymėjimą atitinka reikalavimus, siekiant įvertinti jų atitikimą aviacijos specialistų rengimą reglamentuojančius teisės aktus.
13.12. Įvertina mokymo organizacijų pateiktas aviacijos specialistų rengimo programas, mokymo vadovus ir teikia jas tvirtinti siekiant užtikrinti jų atitikimą mokymą reglamentuojantiems teisės aktams.
13.13. Tikrina mokymo organizacijas, rengiančias aviacijos specialistus, siekiant įvertinti jų atitikimą mokymo organizacijų priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus.
13.14. Registruoja CAA patvirtintas mokymo organizacijas.
13.15. Rengia tikrinimo aktus, nurodo tikrinimo trūkumus, teikia išvadas.
13.16. Įformina mokymo organizacijoms išduodamus dokumentus.
13.17. Teisės aktų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
13.18. Teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir priima nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose.
13.19. Pripažįsta galiojančiomis Lietuvos Respublikoje užsienio skrydžio įgulos narių licencijas, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą.
13.20. Vykdo kitus CAA direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo su tarnautojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

14. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Civilinės aviacijos administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 52739109, caa@caa.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Civilinės aviacijos administracija  Visuomenės saugumo skyriaus patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2016 m. rugsėjo 22 d.

įsakymu Nr. 1V-671

VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO

VISUOMENĖS SAUGUMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau - ministerija) Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento (toliau - departamentas) Visuomenės saugumo skyriaus (toliau - skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga konsultuoti ir dalyvauti formuojant valstybės politiką saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje, organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant jos įgyvendinimą, įgyvendinant, planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityje, užtikrinant viešojo saugumo politikos atitikimą Europos Sąjungos politiką viešojo saugumo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešojo saugumo srityje patirtį;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įstatymus įgyvendinančiaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje bei ministerijos valdymo srities viešojo saugumo užtikrinimo padalinių veiklą, bei išmanyti ministerijai pavaldžių viešojo saugumo padalinių struktūras ir veiklos sistemą;

6.4. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais viešojo saugumo srityje;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.7. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis ir teisės aktų rengimo rekomendacijomis;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu "Microsoft Office" programomis;

6.9. mokėti anglų arba vokiečių, arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europass);

6.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro patvirtintame Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant, arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus įgyvendinant Europos Sąjungos teisę visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje, saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje;

7.2. dalyvauja rengiant tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus, susijusios su visuomenės saugumu ir viešąja tvarka;

7.3. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku ar su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu;

7.4. organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu ar įgyvendinamo Europos Sąjungos teisės akto visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje reguliavimo dalyku, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje atlikimą ir teikia departamento direktoriui siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;

7.5. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.6. atlieka departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą, susijusi su Europos Sąjungos teisės visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos srityje įgyvendinimu, valstybės politikos saugomų svarbių valstybės objektų, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų srityje įgyvendinimu, analizę ir rengia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pasirengimą užtikrinti pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui likvidavimą ir viešosios tvarkos atkūrimą ypatingų ir ekstremalių situacijų atvejais;

7.8. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą ir dalyvauja užtikrinant priešgaisrinės saugos organizavimą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja branduolinės energetikos objektų ir kitų ypač svarbių objektų atitikties bendriems viešojo saugumo reikalavimams vertinime;

7.10. vidaus reikalų ministro, viceministro ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;

7.11. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus vidaus reikalų ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1020 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vidaus reikalų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2717244, donatas.gailius@vrm.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Vidaus reikalų ministerija  Karjeros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYBOS KARJEROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žmogiškųjų išteklių valdybos (toliau - Valdyba) Karjeros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti atliekant viešojo administravimo funkcijas formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką, planuojanti, inicijuoti ir organizuoti policijos sistemos darbuotojų karjeros planavimo ir įgyvendinimo procesą, pagal kompetenciją organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti policijos pareigūnų atrankos, rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą, dalyvauti rengiant, vertinat ir svarstant teisės aktų projektus policijos personalo mokymo klausimais, kaupti bei analizuoti informaciją apie policijos sistemos darbuotojų mokymą.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - viešojo saugumo užtikrinimas bei bendrojoje veiklos srityje - žmogiškųjų išteklių valdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų paketu;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, policijos veiklą, darbo santykių reguliavimą, policijos sistemos personalo statusą ir vadovautis jais savo veikloje;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti pavestų funkcijų bei užduočių vykdymą;
6.5. gebėti analizuoti įvairaus lygio problemas ir pagal kompetenciją siūlyti vadovybei optimalius jų sprendimo variantus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką, gebėti rengti įvairaus pobūdžio raštus bei tvarkomuosius dokumentus personalo ir kitais bendrais klausimais;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.8. turėti teisę vairuoti ,,B" kategorijos transporto priemonę;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant policijos pareigūnų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo politiką;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant policijos sistemos vadovų ugdymą;
7.3. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų tvarkymu;
7.4. dalyvauja planuojant policijos pareigūnų rengimo poreikį, koordinuoja ir pagal kompetenciją organizuoja siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ir kitas švietimo įstaigas išdavimo ir asmenų, baigusių vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą, įvadinio mokymo kursus ar kitą švietimo įstaigą, skyrimo į pareigas procesus;
7.5. organizuoja ir įgyvendina išorinės mokymo kokybės stebėseną, analizuoja mokymo kokybės vertinimo rezultatus ir teikia siūlymus dėl mokymo kokybės gerinimo;
7.6. renka, kaupia, analizuoja ir vertina duomenis apie policijos pareigūnų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, apibendrina informaciją, rengia ataskaitas ir pažymas Policijos departamento vadovybei ir kitoms institucijoms, teikia siūlymus ir išvadas;
7.7. bendradarbiauja su policijos pareigūnus rengiančiomis bei kvalifikacijos tobulinimą organizuojančiomis įstaigomis, kitų institucijų, Vidaus reikalų bei Švietimo ir mokslo ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojais policijos pareigūnų mokymo organizavimo, tobulinimo ir vertinimo klausimais;
7.8. pagal kompetenciją vykdo CEPOL nacionalinio padalinio (National Unit) Lietuvoje nario funkcijas;
7.9. pagal kompetenciją nagrinėja darbuotojų, piliečių skundus ir pareiškimus bei rengia atsakymus;
7.10. dalyvauja policijos įstaigų tiksliniuose patikrinimuose;
7.11. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
7.12. dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų bei darbo grupių veikloje;
7.13. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus, su Valdybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2717958, vilija.tunkuniene@policija.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Policijos departamentas prie VRM  Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos apskrities valstybinės

Mokesčių inspekcijos viršininko

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. P1-968

KONTROLĖS DEPARTAMENTO I JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS II POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento I Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis -” A.

3. Pareigybės kategorija -” 10.

4. Darbo vieta -” Mažeikiai, Telšiai arba Klaipėda.

II. PASKIRTIS

5. Kontrolės departamento I Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau -” Skyrius) II poskyrio (toliau -” Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kontrolės departamento Skyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo ir mokėjimo kontrole bei konkrečias pavestas ar leistas atlikti užduotis.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -” mokesčių administravimo -” funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų arba vadybos ir verslo administravimo krypties;

7.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, mokesčių administravimą bei kontrolę. Išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;

7.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

7.4. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO funkcijos

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo pavedimu atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo ir mokėjimo patikrinimus bei įformina patikrinimo aktais. Parengia sprendimus dėl patikrinimo aktų tvirtinimo, kai mokesčių mokėtojas nepateikia pastabų ir atsikirtimų, projektus ir patikrinimų rezultatų ataskaitas. Jei yra rašytinių pastabų, perduoda medžiagą Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -Klaipėdos AVMI) Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui. Nustatyta tvarka perduoda medžiagas saugojimui, skyriams ir institucijoms, kurių prašymu buvo atlikti patikrinimai. Tam, kad mokesčių mokėtojas neparduotų, nepaslėptų jam priklausantį turtą ir dėl to gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti priskaičiuotus mokesčius ir sankcijas, informuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) Nepriemokų administravimo departamentą. Duoda mokesčių mokėtojams privalomus vykdyti nurodymus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir administracinius nurodymus.

8.2. Atlieka mokestinius tyrimus pagal Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo suformuluotas užduotis ir įformina mokestinio tyrimo rezultatų ataskaitas bei suveda į kompiuterines laikmenas (duomenų bazę) duomenis bei informaciją. Atlikus mokestinius tyrimus dėl Pridėtinės vertės mokesčio (toliau -” PVM) permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo), ruošia išvadas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą). Nustatyta tvarka perduoda medžiagas saugojimui.

8.3. Atlieka operatyvius patikrinimus pagal skyriaus vedėjo, poskyrio vedėjo pavedimus ir įformina nustatytos formos dokumentais. Patikrinimų metu prireikus atlieka kontrolinius pirkimus, matavimus, materialinių vertybių ir grynų pinigų inventorizaciją. Suveda į kompiuterines laikmenas (duomenų bazę) duomenis bei informaciją. Nustačius mokesčių pažeidimų požymius, surašo administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus pagal ANK straipsnius. Nustatyta tvarka perduoda medžiagą saugojimui.

8.4. Raštu informuoja Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -Klaipėdos AVMI) Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyrių apie nustatytus galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų ir mokestinių tyrimų metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus ir pateikia turimą informaciją bei paruošia informaciją duomenų suvedimui į Mokesčių įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimo atvejų bei kitos mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo kontrolei svarbios informacijos bazę (MOKSI).

8.5. Atlieka objektų (ūkinės, finansinės veiklos ir pan.) tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus bei įformina nustatytos formos dokumentais.

8.6. Analizuoja Klaipėdos AVMI pateiktas mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) mokesčių deklaracijas, PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis, apyskaitų duomenis, asmenų veiklos rezultatus, įmokų į valstybės biudžetą pokyčius, siekiant nustatyti rizikos faktorius, dėl kurių mokesčių mokėtojai nedeklaruoja ir nesumoka visų įstatymuose nustatytų mokesčių. Nustatyta tvarka ruošia paklausimus dėl informacijos gavimo. Nagrinėja sukčiavimo ir mokesčių vengimo atvejus, vykdo tyrimus, susijusius su PVM susigrąžinimu apgaulės būdu.

8.7. Vykdo Klaipėdos AVMI, VMI prie FM tvarkas, taisykles, potvarkius, sprendimus, vykdo Klaipėdos AVMI vadovybės, Skyriaus vadovybės, Skyriaus vedėjo ir Poskyrio vedėjo pavedimus, nurodymus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Savarankiškai susipažįsta su naujais VMI prie FM ir Klaipėdos AVMI įsakymais, kurie skelbiami dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje, be atskiro nurodymo pradeda vykdyti užduotis, naudoti formas ir tvarkas. Užtikrina rengiamų dokumentų, atliekamų darbų ir rezultatų kokybę.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: H.Manto 2, (846)469275, marius.ceponas@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2015 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. 1-44

ŠILUMOS ŪKIO IR ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siūlymams dėl šilumos ūkio sektoriaus plėtros politikos įgyvendinimo ir efektyvaus energijos vartojimo didinimo teikti, normatyviniams, techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktų projektams skyriaus kompetencijos klausimais rengti ir jų įgyvendinimą koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos
srityje - energetikos srities šilumos ūkio ir efektyvaus energijos vartojimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. turėti 1 metų darbo energetikos srityje patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos projektą, pagal kompetenciją rengia siūlymus Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo plano projektui rengti, įgyvendinti ir tobulinti;
7.2. dalyvauja rengiant Nacionalinės šilumos ūkio plėtros programos projektą, rengia šios programos įgyvendinimui būtinus teisės aktus, vykdo šios programos įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoja jos vykdymą, atlieka stebėseną;
7.3. dalyvauja sprendžiant šilumos ūkio sektoriaus pertvarkymo klausimus;
7.4. teikia savivaldybėms metodinę paramą šilumos ūkio specialiesiems planams rengti;
7.5. analizuoja šalies ir kitų Europos Sąjungos šalių narių šilumos ūkio sektoriaus raidos tendencijas, rinkos pasikeitimus, šilumos kainas, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais;
7.6. pagal kompetenciją analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių šilumos gamybos sektoriuje konkurenciją užtikrinančių principų ir priemonių, prioritetą teikiant šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo ir dėl teisės aktų, užtikrinančių ekonomiškai pagrįstą ir su elektros energijos sektoriaus vystymo strateginėmis kryptimis suderintą bendros elektros ir šilumos gamybos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje plėtrą, prioritetą teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, tobulinimo;
7.7. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitus teisės aktų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka juos derina su suinteresuotomis institucijomis, vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų;
7.8. rengia dokumentus dėl taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimo šilumos ūkio klausimais;
7.9. dalyvauja formuojant ir rengiant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose pristatyti skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. analizuoja ir apibendrina teismų praktiką šilumos ūkio srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus šilumos ūkio reguliavimo klausimais;
7.11. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, nagrinėja ir atsako į institucijų, įmonių ir organizacijų paklausimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais;
7.12. rengia pasiūlymus dėl valstybės reguliuojamų šilumos kainų bei tarifų formavimo bei tvarkymo;
7.13. pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą;
7.14. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas šilumos ūkio įmonėms, ministerijos administracijos padaliniams ir suinteresuotoms institucijoms, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.15. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų darbe, pagal kompetenciją techniškai aptarnauja šių darbo grupių darbą;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ES struktūrinių fondų lėšų planavimui ir investavimui reikalingus dokumentus šilumos ir efektyvaus energijos vartojimo sektoriuose: priemonių įgyvendinimo planus, projektų stebėsenos rodiklių aprašą, projektų atrankos kriterijus, projektų finansavimo sąlygas ar jų aprašus; vertina projektinius pasiūlymus, rengiant valstybės projektų, kuriuos siūloma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų, sąrašus; dalyvauja administruojant ir įgyvendinant Veiksmų programos prioritetų priemones, vykdant patikras vietose (pagal poreikį), vertinant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą bei informuojant ir komunikuojant apie Veiksmų programą;
7.17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus jų atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais;
7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Energetikos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38 / 2, 870664763, snieguole.kanapickaite@enmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Energetikos ministerija  Kontrolės organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

KONTROLĖS ORGANIZAVIMO SKYRIAUSVYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Kontrolės organizavimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, atliekų, užterštų teritorijų tvarkymo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, oro, vandens ir nuotėkų valdymo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiojoje veiklos srityje - aplinkos apsaugos kontrolės organizavimas ir aplinkos kokybės vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą bei Departamento veiklos sritis.

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą biomedicinos studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo krypties.

6.3. Turėti aplinkosauginio darbo patirtį.

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.5. Išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktus;

6.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo sekančias funkcijas:

7.1.pagal kompetenciją kontroliuoja savivaldybių ir ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymą, monitoringo duomenų kokybę, taikomų metodų atitiktį teisės aktų reikalavimams, atliekamų tyrimų ir matavimų kokybę;

7.2.vertina gamtinės aplinkos pokyčius dėl ūkinės veiklos įtakos, rengia pasiūlymus dėl priemonių taikymo; vykdo aplinkos kokybės vertinimą, teikia pasiūlymus Departamento vadovybei ir suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

7.3.atlieka gautų teršalų tyrimų rezultatų ir kitos informacijos apie ūkio subjektų veiklą vertinimą aplinkos apsaugos aspektu ir teikia išvadas;

7.4.koordinuoja biologinės įvairovės bei gamtinių išteklių naudojimo teisės aktų įgyvendinimą Departamente;

7.5.koordinuoja teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos oro apsaugą, paviršinių bei požeminių vandenų apsaugą, užterštų teritorijų tvarkymą, įgyvendinimą Departamente;

7.6.nagrinėja ir teikia išvadas dėl pavojingų objektų eksploatacijos rizikos analizių, avarijų likvidavimo planų;

7.7.rengia ir, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus, savalaikiai koreguoja Departamento veiklą ir vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugos, žemės gelmių, vandens ir nuotekų valdymo srityse;

7.8.analizuoja ir apibendrina metinę valstybinės kontrolės veiklą regione, užtikrina padalinių metinių ataskaitų duomenų atitikimą metų eigoje teikiamoms ataskaitoms;

7.9.teisės aktų nustatytais atvejais analizuoja ir vertina gamtinės aplinkos pokyčius, teršalų koncentracijos kontrolinių matavimų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais atliekamų tyrimų pagrindu teikia operatyvią informaciją apie ūkio subjektų taršos šaltinius ir jų išmetamų teršalų neatitikimą ribinėms vertėms, avarinės taršos tyrimų rezultatus;

7.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis nacionalinėms ir Europos Sąjungos ataskaitoms;

7.11. teikia pasiūlymus suinteresuotoms institucijoms dėl gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos reguliavimo bei aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, tobulinimo;

7.12. Vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Rotušės a. 12, (837)320704, kauno.raad@krd.am.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas  Metodininkas

Pobūdis:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį rengiant profesinius standartus / profesinio mokymo programas / studijų programas / studijų krypčių aprašus ar konsultuojant jų rengėjus;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo ir mokslo ministro, ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimą;

4. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;

5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, gebėti jas taikyti praktiškai;

7. mokėti dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, pateikčių rengykle, elektorinio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. dalyvauja atnaujinant Profesinio standarto rengimo metodiką ir jos tolimesnį tobulinimą Projekto įgyvendinimo metu;

2. rengia konsultacinę medžiagą, skirtą profesinių standartų rengėjams;

3. konsultuoja profesinių standartų rengėjus metodologiniais rengiamų dokumentų klausimais;

4. vykdo profesinių standartų rengimo kokybės priežiūrą, teikia informaciją apie tai Projekto priežiūros komitetui;

5. vykdo profesinių standartų projektų aprobavimo kokybės užtikrinimą;

6. atsako už tinkamą modulinių programų, joms skirtų mokymosi priemonių bei profesinių standartų rengėjų grupių rengiamų rezultatų tarpusavio dermę.

7. pagal kompetenciją rengia viešųjų ir / ar apvaliojo stalo diskusijų turinį;

8. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų technines specifikacijas;

9. pagal kompetenciją konsultuoja viešųjų pirkimų komisijos narius turinio klausimais;

10. bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, suinteresuotais asmenimis;

11. vykdo Projekto vadovo ir tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

12. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

PAREIGYBĖS APIMTIS

0,5 etato


Įmonė: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 12, 852497126, info@kpmpc.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras  Komunikacijos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo

fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-504

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Komunikacijos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė yra struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupės pareigybė.Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu

3.2. Turėti nemažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ryšių su visuomene ir (ar) komunikacijos srityje.

3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Valstybinio socialinio draudimo, Viešojo administravimo įstatymais, Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, informacijos leidybą ir platinimą, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

3.4. Išmanyti dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. Užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

4.2. Užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau visos kartu - Fondo administravimo įstaigos (toliau - Fondo administravimo įstaigos) ryšių su visuomene koordinavimą.

4.3. Užtikrina visuomenės ir žiniasklaidos informavimą apie valstybinį socialinį draudimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymą, valstybinio socialinio draudimo išmokas, išmokas iš valstybės biudžeto, Fondo administravimo įstaigų paslaugas ir pokyčius valstybinio socialinio draudimo srityje.

4.4. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų įvaizdžio kūrimo strategijos planavimą ir įgyvendinimą, Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai) konsultavimą bendravimo su žiniasklaidos atstovais klausimais.

4.5. Užtikrina spaudos konferencijų organizavimą ir informacinės medžiagos joms rengimą Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.6. Užtikrina informacijos Fondo valdybos interneto ir Fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėse pagal Skyriaus kompetenciją tvarkymą.

4.7. Užtikrina medžiagos informaciniams leidiniams, susijusiems su valstybiniu socialiniu draudimu ir Fondo administravimo įstaigų veikla rengimą, organizuoja jų leidybą ir platinimą.

4.8. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų konsultavimą, metodinės ir praktinės pagalbos teikimą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.9. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymą ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų mokymų vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.10. Užtikrina prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų projektų į juos rengimą pagal Skyriaus kompetenciją Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.11. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose klientų aptarnavimo, ryšių su visuomene klausimais.

4.12. Užtikrina dokumentų projektų rengimą ir vizavimą pagal Skyriaus kompetenciją.

4.13. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus bei užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

4.14. Užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą, saugojimą, ruošimą archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perdavimą į Fondo valdybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

4.15. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

4.16. Sudaro Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.

4.17. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą.

4.18. Organizuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

4.19. Užtikrina Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų ir prieigos aprašų rengimą.

4.20. Užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio analizės vykdymą, pasiūlymų formulavimą, užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui rengimą ir dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

4.21. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei perkamų prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

4.22. Dalyvauja bendradarbiaujant su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

4.23. Atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose pagal Skyriaus kompetenciją, Fondo valdybos direktoriui pavedus.

4.24. Vykdo, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos direktoriaus pavedimus, pagal Skyriaus kompetenciją.Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2724071, sodrainfo@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams

Pobūdis:

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO BENDRIESIEMS IR ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Direktoriaus pavaduotoją bendriesiems ir ūkio reikalams konkurso būdu į darbą priima ir atleidžia iš darbo Biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro (toliau - Centras) direktorius. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams yra II-os pareigybių grupės. Pareigybės lygis - A2. Pareigybės paskirtis - organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Centro bendrąsias, ūkines ir finansines veiklas. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

II. SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, ekonomikos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą viešojo sektoriaus srityje;

6.2. privalo būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais ir nutarimais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nutarimais Klaipėdos miesto mero potvarkiais, Klaipėdos miesto savivaldybės įsakymais reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, Centro direktoriaus įsakymais, (jei įstaigos aktai neprieštarauja LR teisės aktams), darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugų instrukcijomis, Centro nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais Centro veiklą;

6.3 išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų veiklą;

6.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo ir įgyvendinimo srityse;

6.5. gebėti vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriems reikalams aprašyme nustatytas funkcijas.

III. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


7.Koordinuoti ir kontroliuoti Centro bendrųjų, ūkinių ir finansinių veiklų organizavimą, bei laiku ir kokybiškai atlikti priskirtas funkcijas.

8.Vykdyti einamąją finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais.

9.Kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie Centro bendrąją, ūkinę ir finansinę veiklą.

10.Rengti ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka.

11.Dalyvauti komisijų, kurių paskirtis susijusi su bendrąja, ūkine ir finansine veikla.

12.Dalyvauti organizuojant ir koordinuojant Centro veiklą.

13.Kontroliuoti Centro bendrąją, ūkinę ir finansinę veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą.

14.Organizuoti Centro biudžeto planinių rodiklių pakeitimus.

15.Laiku ir kokybiškai rengti dokumentų, savo kompetencijos klausimais, projektus, atitinkančius raštvedybos taisyklių reikalavimus.

16.Koordinuoti Centro padalinių bendrąją, ūkinę ir finansinę veiklą, vadovaudamasis LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, steigėjo sprendimais, Centro nuostatais.

17.Organizuoti viešųjų pirkimų vykdymą, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais įstatymais, nutarimais, kitais teisės aktais. Dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos darbe, organizuoti viešųjų pirkimų procedūrų dokumentų forminimą.

18.Teisės aktais nustatyta tvarka organizuoti ataskaitų valstybinėms institucijoms apie vykdytus viešuosius pirkimus teikimą.

19.Ruošti įsakymus personalo klausimais: dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, papildomų darbų, skubių užduočių atlikimo, priedų, priemokų, pašalpų, kitų vienkartinių išmokų skyrimo, nuobaudų skyrimo ir t.t.

20.Ruošti darbo sutartis, daryti jose pakeitimus ir pateikti šalims pasirašyti.

21.Pildyti darbuotojų asmens korteles.

22.Nustatytais terminais, užpildyti ir pateikti pranešimus apie darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, nemokamų atostogų suteikimą arba užtikrinti, kad šie pranešimai būtų laiku užpildyti ir pateikti VSDFV skyriui.

23.Organizuoti Centro darbuotojų kasmetinių atostogų grafiko parengimą laiku ir kontroliuoti jo vykdymą.

24.Dalyvauti rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant Centro strateginius ar kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

25.Dalyvauti programų, kurios finansuojamos iš savivaldybės biudžeto, tarptautinių fondų, įgyvendinime ir koordinavime.

26.Pavaduoti specialistą, atlikti socialinio darbo vadybininko funkcijas, susijusias su bendrąja, finansine ir ūkine veikla, jiems nesant ir kitus darbuotojus atskiru direktoriaus įsakymu.

27.Vykdyti kitus Centro direktoriaus nurodymus, kurie neprieštarauja LR teisės aktams.

28.Direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams privalo:

28.1. neplatinti pats ir reikalauti, kad kiti darbuotojai neplatintų informacijos, laikomos įstaigos konfidencialia informacija;

28.2. užtikrinti turimos informacijos konfidencialumą;

28.3. labai gerai žinoti lietuvių kalbą ir oficialią raštų (raštvedybos) kalbą, gebėti jomis naudotis bei jas taikyti;

28.4. laiku ir kokybiškai rengti raštų projektus, atitinkančius raštvedybos taisyklių reikalavimus;

28.5. būti įvaldęs kompiuterinį raštingumą ir gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

28.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, pildyti ataskaitas;

28.7. gebėti dirbti savarankiškai, pasirengti intensyviam darbui;

28.8. būti pareigingas, reiklus sau ir kitiems, atsakingas, darbštus, iniciatyvus, etiškas, lojalus įstaigai;

28.9. bendradarbiauti su kitų Centro skyrių bei kitų įstaigų darbuotojais;

28.10. kultūringai bendrauti su Centro darbuotojais, Centrui paslaugas ir prekes teikiančių įmonių darbuotojais;

28.11. nuolat gilinti žinias, kelti profesinę kvalifikaciją;

28.12. laikytis darbo saugos, gaisrinės ir civilinės saugų, elektrosaugos reikalavimų;

28.13. Priklausomai nuo užimtumo, stengtis maksimaliai naudingai išnaudoti darbo laiką tiesioginiams Centro interesams.

28.14. nenaudoti ir neplatinti nelegalios programinės įrangos ar teisėtai įgytos programinės įrangos nenaudoti neteisėtai;

28.15. informuoti Centro vadovą apie drausmes, pažeidimus, nekokybiškai atlikto darbo atvejus, saugumo technikos, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių pažeidimus;

28.16. laikytis pats bei kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai tausotų įstaigos nuosavybę, taupiai naudotų jos išteklius.

28.17. kartą per metus profilaktiškai tikrinti savo sveikatą.

IV. SKYRIUS

TEISĖS

29. Siūlyti, kaip geriau ir efektyviau organizuoti Centro veiklą.

30. Tikrinti pavaldžių darbuotojų darbo kokybę ir drausmę.

31. Gauti iš Centro direktoriaus ir kitų įstaigos darbuotojų informaciją, būtiną veiksmingai atlikti užduotis ir pavedimus.

32. Gauti informaciją iš organizacijų ir institucijų socialinio darbo, ūkinės veiklos ir kitais klausimais.

33. Būti aprūpintam darbo priemonėmis.

34. Nuolat kelti profesinę kvalifikaciją.

35. Siūlyti skatinti darbuotojus bei skirti jiems drausmines nuobaudas.

36. Kontroliuoti, kad įstaigoje vykdomų programų, projektų ir kt. lėšos būtų teisingai naudojamos.

37. Kontroliuoti, kad būtų racionaliai naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

V. SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

38. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus pavaduotojas bendriesiems ir ūkio reikalams už šio pareigybės aprašymo nevykdymą ar savo įgaliojimų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Įmonė: BĮ "Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Debreceno g. 48, 846412285, gerovescentras@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie BĮ "Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras"  Teismo posėdžių sekretorius (pakaitinis)

Pobūdis:

TEISMO RAŠTINĖS TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - B.
3. Kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, pagal kompetenciją tvarkyti teismo dokumentus, fiksuoti teismo bylų proceso eigą Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Panevėžio miesto apylinkės teismo duomenų bazėje, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir teismo raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ;
6.2. neteko galios (Teismo pirmininko įsakymo 2016-03-02 Nr. TV - 44 pakeitimas);
6.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, teismų veiklą, teismo proceso eigą civilinėse, baudžiamosiose, administracinių teisės pažeidimų bylose, teikimuose, teismo posėdžio protokolo turinį, jo surašymo tvarką, išnagrinėtų bylų perdavimo teismo raštinei terminus bei tvarką, žinoti ir mokėti taikyti praktikoje dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisykles.
6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas tinkamai pasirengti teismo posėdžiams, raštinės teismo posėdžių sekretorius:
7.1. iš teismo raštinės laiku atsiima suformuotas bylas (jas registruoja Teisėjams paskirtų civilinių, baudžiamųjų bylų, administracinių teisės pažeidimų bylų ir teikimų apskaitos registre) ir gautą korespondenciją; bylas ir korespondenciją nedelsdamas perduoda teisėjams;
7.2. rengia ir perduoda atsakingiems darbuotojams įteikti arba išsiųsti procesinius dokumentus teismo proceso dalyviams (teisminio nagrinėjimo dalyviams), įstaigoms, atsakingoms už suimtųjų laikymą bei pristatymą į teismą, kontroliuoja šių dokumentų įteikimą, pagal savo kompetenciją imasi organizavimo ir koordinavimų veiksmų, kad neįteikti procesiniai dokumentai pasiektų adresatą; imasi veiksmų susigrąžinti į kitus teismus ar kitas institucijas išsiųstas ir iki teismo posėdžio negrąžintas bylas ar dokumentus, reikalingus bylos nagrinėjimui;
7.3. rengia pranešimų, užklausimų, įpareigojimų ir kitų raštų, susijusių su nagrinėjama byla, projektus savo kompetencijos ribose;
7.4. prieš teismo posėdį tikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyto jų tapatybę bei patikrina įgaliojimus, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas; apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
7.5. tiksliai ir aiškiai suteikia informaciją besikreipiantiems asmenims, atvykusiems į teismą ar skambinantiems telefonu (apie posėdžio laiką, vietą ir pan.);
7.6. sudaro savaitinį teisėjo paskirtų nagrinėti bylų tvarkaraštį, kurį pirmąją savaitės darbo dieną iškabina teismo informaciniame stende;
7.7. sudaro teisėjo penktadieniais nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų sąrašą, kurį perduoda teismo komendantui kiekvieną penktadienį ne vėliau, kaip iki 8.15 val.
8. Siekdamas užtikrinti įstatymų reikalavimus dėl teismo procesinių dokumentų turinio ir įteikimo būdų, dėl teismo posėdžio protokolo turinio, surašymo tvarkos ir terminų; siekdamas užtikrinti teismo priimamų sprendimų (nuosprendžių, įsakymų, nutarčių, nutarimų) objektyvumą ir efektyvumą ir teismo proceso veiksmų, išlaidų tikslumą bei laikydamasis dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų dėl tinkamo dokumentų valdymo, teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius:
8.1. protokoluoja teismo (teisiamuosius, tvarkomuosius, taikinamuosius) posėdžius, įstatymo numatytais atvejais užtikrina teismo posėdžių įrašymą, naudodamas garso įrašymo techniką bei parengia garso įrašus tolimesniam saugojimu bei nustatyta tvarka perkelia juos į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO;
8.2. laikydamasis nustatytų terminų, surašo, pasirašo ir pateikia teisėjams pasirašyti protokolus;
8.3. pildo ir pasirašo informacines pažymas, rengiamas civilinių bylų nagrinėjimo metu;
8.4. parengia įteikti arba išsiųsti teismo procesinius dokumentus (teismo nutartis, teismo įsakymus, teismo baudžiamuosius įsakymus ir kt.) proceso dalyviams bei įteikia teismo proceso dalyviams (teisminio nagrinėjimo dalyviams) dokumentus, kuriuos šie privalo gauti asmeniškai pasirašytinai (teismo nuosprendžius, įspėjimus, pasižadėjimus ir kt.);
8.5. bylų informaciniuose lapuose žymi bylose atliktus veiksmus;
8.6. remdamasis nustatytais įkainiais, pildo bylų pašto išlaidų pažymas;
8.7. chronologine tvarka siuva (nenaudodamas metalinių sąsagėlių) dokumentus į teisme formuojamas bylas;
8.8. teismo priimtus rašytinius įrodymus, grįžusias teismo šaukimų, kitų procesinių dokumentų įteikimo pažymas, dalyvių priesaikas, kitus procesinius dokumentus eilės tvarka įsiuva į bylas, nenaudodamas metalinių sąsagėlių;
8.9. rengia skubaus vykdymo vykdomuosius raštus;
8.10. surašo bylų vidaus apyrašus;
8.11. Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registrui nedelsdamas perduoda procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo;
8.12. nedelsdamas perduoda Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybiniam registrui nutartis dėl kardomosios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
8.13. parengia neišnagrinėtų bylų medžiagą, siunčiamą su atskiraisiais skundais į aukštesnės instancijos teismus, ir perduoda ją teismo raštinei;
8.14. teismui išnagrinėjus civilines, baudžiamąsias, administracinių teisės pažeidimų bylas ir teikimus, registruoja jas Išnagrinėtų bylų apskaitos žurnaluose ir pasirašytinai perduoda bylas ir garso įrašus į teismo raštinę.
9. Pasibaigus kalendoriniams metams, teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius perregistruoja teisėjo žinioje esančias neišnagrinėtas bylas.
10. Vadovaudamasis Nacionalinės teismų administracijos pateikiamomis rekomendacijomis, teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius registruoja civilinių, baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų, teikimų proceso eigą Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Panevėžio miesto apylinkės teismo duomenų bazėje, pradedant nuo bylos atidavimo teisėjui veiksmo iki jos perdavimo į teismo raštinę (žymi procesinių dokumentų išsiuntimo veiksmus, visus vykusius posėdžius, jų trukmę, naujai įtrauktus į procesą proceso dalyvius, kitas žymas); elektroninėse civilinėse bylose LITEKO sistemoje registruoja bylos proceso įvykius, užtikrina dokumentų apskaitą, jų išsiuntimą bei įteikimą.
11. Informuoja teismo specialistus-informatikus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius.
12. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretoriai, priskirti dirbti su ikiteisminio tyrimo funkcijas atliekančiais teisėjais:
12.1. formuoja bylas dėl kardomųjų priemonių (suėmimo, suėmimo pratęsimo, namų arešto ir kt.) skyrimo, dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo ir dėl skundų išnagrinėjimo, laikydamiesi pareigybės aprašymo 8 punkto reikalavimų;
12.2. suformuotas ir išnagrinėtas ikiteisminio tyrimo bylas operatyviai perduoda teismo raštinei, siekdamas užtikrinti šių dokumentų apskaitą, kontrolę ir vykdymą;
12.3. rašo apklausų protokolus, rengia apklausų protokolų įrašus.
13. Aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, nurodo tikslius teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, telefonus tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pats, pasinaudodamas teismo informacine sistema.
14. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretoriai, priskirti dirbti su teismo pirmininku ir su teismo pirmininko pavaduotoju, vykdo teismo posėdžių salių skirstymą.
15. Laikosi teisme įdiegto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų.
16. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius vykdo priskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis.
17. Siekdamas užtikrinti technologinės informacijos neliečiamumą, neprieinamumą ir teismo proceso dalyvių privatumą, teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius saugo Panevėžio miesto apylinkės teismo technologijų paslaptis bei vartotojo prisijungimo galimybę prie Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ir neskelbia darbo metu patikėtos informacijos, pateiktų dokumentų turinio, teismo posėdžio metu išgirstų žinių; neteikia asmenims informacijos apie kitus asmenis.
18. Teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar raštinės vedėjo pavedimu apmoko dirbti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikia jiems tikslią bei operatyvią metodinę ir praktinę pagalbą, užtikrinančią tinkamą pasiruošimą darbui.
19. Teismo pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar raštinės vedėjo pavedimu pavaduoja laikinai darbe dėl svarbių priežasčių nesančius teismo posėdžių sekretorius.
20. Neteko galios (Teismo kanclerio įsakymo 2017 m. lapkričio 30 d. Nr.TV-190 pakeitimas).
21. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius vykdo kitus teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo, raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

22. Teismo raštinės teismo posėdžių sekretorius pavaldus raštinės vedėjui.Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: Panevėžio miesto apylinkės teismas
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 845502160, rima.golubeva@teismas.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Panevėžio miesto apylinkės teismas  Pusryčių virėja viešbutyje


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos parkai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323239?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos parkai"  Sandėlininkas

Pobūdis: Dalyvavimas krovinių iškrovime, prekių priėmime, sandėliavime, komplektavime, atrinkime ir pakrovime.Nuolatinė sandėlio likučių patikra, inventorizacijų atlikimas.
Reikalavimai: Auštasis/aukštesnysis išsilavinimas; Ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, darbas su apskaitos programomis; Kruopštumas, organizuotumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stigma"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: J.Janonio g. 30b, 8-45 508 558, aida.seputiene@stigma.lt
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Stigma"  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas autobuso vairuotojas. Vairuotojas turi būti mandagus ir be žalingų įpročių. Pageidautina panašaus darbo patirtis. Kreiptis Mob +37064027777

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meteorit turas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: transportasmt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Meteorit turas"  Parduotuvės direktoriaus pavaduotojas (pc Mega)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323226?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Konsultantas - pardavėjas Tuskulėnų g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323230?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas Vytauto pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323231?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Fasuotojas Savanorių pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323232?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas - konsultantas savitarnos skyriuje


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323235?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Užsakymų surinkėjas (logistikos skyriaus darbuotojas)


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323236?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Inžinierius #superherojus diegiant ir parduodant paslaugas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323237?view=3
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Apskaitininkė - buhalterės padėjėja, A.Paneriai

Pobūdis: - parduotuvių sąskaitų pajamavimas
- pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas
- periodo uždarymas
Reikalavimai: - privalumas Dinetos arba Rivilės programos (nemokančius - apmokome).
- kruopštumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastų g., 867354403, 867747838, uabtopmarket@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.13

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Pardaveja bistro kavineje

Pobūdis: Darbas pamainomis bistro kavineje (ilga trumpa savaite, 8:00-20;00)
Klientu aptarnavimas savitarnos linijoje, darbas su kasos aparatu, tvarkos ir sravos palaikymas.
Reikalavimai: Atsakingas poziuris i darba, komunikabilumas

Atlyginimas: 489 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oreita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariskiu g., 862765388
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Oreita"  Indu ploveja valytoja

Pobūdis: Tvarkos ir svaros palaikymas bistro kavineje, indu plovimas automatine indu plovimo masina. Darzoviu valymas pagal poreiki

Darbas pamainomis ilga trumpa savaite (8:00-20:00)
Reikalavimai: Atsakingumas

Atlyginimas: 479 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oreita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariskiu g., 862765388
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Oreita"  Konduktorius-krovikas

Pobūdis: Vagonu pakrovimas,iskrovimas,zaliavu gamybos proceso paruosimas.
Reikalavimai: Konduktoriaus pažymejimas,darbo patirtis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arvi Fertis"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gamyklu g., 869967161
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Arvi Fertis"  Krovikas-rušiuotojas

Pobūdis: Prekiu atrinkimas,rusiavimas,pakrovimas sandelyje.
Reikalavimai: Atsakingumas,motyvacija dirbti.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mantinga"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Stoties g.8, 834321943
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mantinga"  Automobilių plovėjas Gabijos g.

Pobūdis: Darbo pobūdis
Automobilių plovimas, švaros ir tvarkos plovykloje palaikymas.


Reikalavimai:
Noras sąžiningai dirbti ir užsidirbti;
Atsakingumas;
Kruopštumas;
Punktualumas;
Žalingų įpročių neturėjimas.

Mes jums siūlome:
Patrauklų, nuo asmeninio darbo našumo priklausantį ir laiku mokamą atlyginimą;
Visas socialines garantijas;
Reikalingas darbo priemones bei darbo aprangą;
Darbui būtinus apmokymus.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros broliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 687 27112, personalas@svarosbroliai.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Švaros broliai"  Salės darbuotoja A.Paneriuose

Pobūdis: - prekių krovimas ir priežiūra prekybos salėje
- prekių galiojimų terminų kontrolė
Reikalavimai: - sąžiningumas
- punktualumas

Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top market"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Agrastų g., 860345367, uabtopmarketbaze@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Top market"  Plataus profilio apdailininkai

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai (sienų ir lubų paruošimas, gipso montavimas, gruntavimas, dažymas) statybiniuose objektuose.
Darbas komandiruočių pagrindu skandinavijos šalyse.
Reikalavimai: Patirtis apdailos darbuose; sugebėjimas dirbti savarankiškai; pavestų užduočių sąžiningas vykdymas; atsakingumas ir rimtas požiūris į darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2630 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lidis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vežėju g.2, 867852564, neringa@lidis.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lidis"  Kokybės kontrolės vadybininkas


Įmonė: UAB "Plungės duona"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323147?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Plungės duona"  Logistics manager


Įmonė: UAB "Pardes"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323146?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pardes"  Pardavėja - konsultantė


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitrina"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323154?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vitrina"  Software developer


Įmonė: Bigbank AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323158?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Bigbank AS filialas  Operational risk officer (fixed-term contract)


Įmonė: Bigbank AS filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323150?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Bigbank AS filialas  Konsultantei


Įmonė: UAB "Nemuno vaistinė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323159?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Nemuno vaistinė"  Suvirintojas


Įmonė: UAB "Lemminkainen Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323160?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lemminkainen Lietuva"  Led apšvietimo pardavimų vadybininkas / mažmeninės prekybos priežiūros vadybininkas


Įmonė: UAB "By & N"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323161?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "By & N"  Likučių palaikymo specialistas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323168?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pirkimų departamento vadovas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323169?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Operatorė - lažybų tarpininkė


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic bet"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323172?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Baltic bet"  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Apsaugos komanda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323173?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Apsaugos komanda"  Back-end programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323176?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Back-end programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323177?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Pardavimų vadybininkė


Įmonė: UAB "Femina Bona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323164?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Femina Bona"  HR assistant


Įmonė: UAB "Visma Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323162?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Visma Lietuva"  Android programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323178?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Android programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323179?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Ios programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323180?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Autoelektrikas (sunkvežimiai)


Atlyginimas: 1310 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šiaulių Skuba"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323181?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Šiaulių Skuba"  Ios programuotojas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323182?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323183?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Kokybės užtikrinimo specialistas (qa)


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323184?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323185?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323186?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323187?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323188?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Finansininkas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323189?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Finansininkas


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323190?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Customer support specialist


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323191?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Customer support specialist (night shift)


Įmonė: UAB "Spectro finance"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323192?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Spectro finance"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323193?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Front-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323194?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323195?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Back-end programuotojas


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323197?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Kokybės užtikrinimo (qa) specialistas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323198?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Kokybės užtikrinimo (qa) specialistas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323199?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323200?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Infrastruktūros inžinierius (devops)


Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323201?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323202?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323203?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Finansininkas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323204?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Finansininkas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323205?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Teisininkas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323206?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Teisininkas


Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323207?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Customer support specialist


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323209?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Customer support specialist (night shift)


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pervesk"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323210?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pervesk"  Sporto klubo administratorė


Įmonė: UAB "Gym LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323211?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gym LT"  Marketingo asistentas


Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medexy"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323163?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Medexy"  Elektromechanikas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltjuta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323213?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Baltjuta"  Prekybos tinklo plėtros projektų vadovas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323217?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Įrangos projektų vadovas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323218?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Prekių priėmėjas (logistikos centre)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323219?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Žuvies pardavėjas

Pobūdis: Šviežios žuvies ir jūros gėrybių filetavimas ir paruošimas prekybai;
• Prekybos centro lankytojų konsultavimas;
• Produktų galiojimo terminų kontrolė;
• Tvarkos palaikymas didmenos prekybos salėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis maisto paruošime (žuvies išpjaustymas);
• Tvarkingumas, higienos normų žinojimas ir laikymasis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 250, 861151542, vil.personalas@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Valytoja

Pobūdis: Valymo paslaugų įmonė, turinti socialinės įmonės statusą. Darbo vieta asmenims, turintiems neįgalumą bei asmenims, vyresniems nei 50 metų, registruotiems Darbo biržoje. Administracinių patalpų valymas. Darbo vieta Vaišvilčių II k., Panevėžio raj. Kruopštus darbas. Darbas pagal grafiką, į darbą vežioja įmonės transportas. Skambinti mob. +370 645 15 554.
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Nemuno g., 864515554, d.miskiniene@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Projektų vadovas-vadybininkas

Pobūdis: Naujų projektų ir klientų paieška
Reikalavimai: Patirtis statybų sektoriuje: šiltinimas, hidroizoliacija. Komunikabilumas, atsakingumas, kompetencija, drąsa, veržlumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanleda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g., 64, 867219522, info@termmax.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanleda"  Valytoja Dirvos g.

Pobūdis: Darbo grafikas: slenkantis (viena savaite dirba su šeštadieniu, kita be)

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861645492
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Valytoja Baltijos g.

Pobūdis: Slenkantis darbo grafikas: 2 darbo, 2 laisvos. Darbo valandos: 7:00-11:00 ir nuo 16:00 iki 19:00.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861645492
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Biuro patalpų tvarkytoja Baltupiuose vakarais

Pobūdis: Biuro patalpų tvarkymo darbai darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. Darbo vieta baltupiuose balčikonio g.
Reikalavimai: Kruopštumas, atsakingumas.
Žalingų įpročių neturėjimas.
Gali kreiptis žmonės turintys neįgalumą.

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas.
Laiku mokamą atlyginimą.
Geras darbo sąlygas.

DĖL DARBO KREIPTIS TEL. 864070771

Atlyginimas: 230 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio g. 8, 864070771, personalas@vitaresta.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Krovėjas (Rodūnios kelias)

Pobūdis: Už ką būsi atsakingas?
• priimsi, krausi, rūšiuosi siuntas, įvedinėsi duomenis į informacinę sistemą ir paskirstysi išvežimui.

Darbo sąlygos:
• slankusis pamaininis darbo grafikas;
• darbo laikas: dieninė pamaina 7.00 - 19.00 val., naktinė pamaina 19:00 - 7:00.
• darbo vieta - Rodūnios kelias 9 (netoli Oro uosto).
Reikalavimai: Ko reikia, kad būtum tinkamas kandidatas?
• darbštumo, pareigingumo, atsakingo požiūrio į darbą;
• darbo kompiuteriu įgūdžių.

Ir dar šis tas svarbaus!
Už papildomą darbo krūvį bei gerus rezultatus (laiku apdorotas siuntas) mokami priedai.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865688545, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Administratorė

Pobūdis: - Katedros vidaus informacijos valdymas: raštų, įsakymų ir kitų dokumentų rengimas, tvarkymas, archyvavimas.
- Informacijos teikimas dėstytojams ir studentams.
- Duomenų apie studijų programą suvedimas į informacinę sistemą.
Reikalavimai: - aukštasis išsilavinimas
- lietuvių ir anglų kalbų žinios
- dokumentų valdymo išmanymas
- darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office paketas)

Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus kolegija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didlaukio 49, administracija@vvf.viko.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus kolegija  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: UAB Aldeva, užsiimanti plieninių statybinių konstrukcijų gamyba, ieško darbuotojo pagalbiniams darbams atlikti - gaminių pakavimas, konstrukcijų paruošimas dažymui, suvirinimo siūlių valymas.
Reikalavimai: Gera fizinė sveikata, mokėti dirbti kampiniu šlifuokliu (bulgarke).

Atlygis priklausantis nuo kandidato gebėjimų.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldeva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Arimų g. 29, 861217261, gintautas@aldeva.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Aldeva"  Valytoja RIMI parduotuvėse

Pobūdis: Įmonė ieško valytojų dirbti prekybos centruose RIMI, vidaus patalpų valymui: prekybos salės, buitinės patalpos, tualetai. Darbas su plovimo mašina ir rankinis valymas.
Reikalavimai: Kruopštumas, darbštumas, atsakingumas

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekopija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867092508
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekopija"  Valytojos Jonavos g.

Pobūdis: Kaune Jonavos g. prie Pilies žiedo PC bendro naudojimo patalpų valymui reikalingos (-ai) valytojos (-ai). Darbas slenkančiu darbo grafiku 2 dirbti 2 laisva, naktinėje pamainoje
Skambinti tel. 860027244, 869810874
Reikalavimai: Noras ir galimybė dirbti naktinėje pamainoje, ištvermingumas, atsakingumas

Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Jonavos g., 860027244, info.kaunas@topclean.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Karjeros ir kompetencijų centro vyresnysis specialistas

Pobūdis: Vyr. specialisto darbo funkcijos:
- Analizuoja studentų ir absolventų poreikį karjeros valdymo gebėjimų ugdymo srityje;
- Organizuoja ir koordinuoja šiuos poreikius atitinkančias karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir ugdymo karjerai paslaugas studentams ir absolventams;
- Organizuoja studentų praktiką pagal Akademijoje nustatytą tvarką;
- Koordinuoja kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrą;
- Planuoja ir organizuoja informacinius, metodinius mokymo renginius;
- Administruoja ir prižiūri studentų, absolventų bei darbdavių duomenų bazę;
- Kuria ir įgyvendina karjeros veiklų viešinimo strategiją, rūpinasi karjeros bibliotekos aktualumu ir atnaujinimu;

- Organizuoja studentų ir absolventų karjeros stebėseną;
- Atlieka situacijos tyrimus ir apklausas karjeros klausimais;
- Vykdo kitus organizacinius darbus, teikia pagalbą Centro darbuotojams.
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
- Turėti aukštąjį išsilavinimą arba karjeros renginių programų sudarymo, koordinavimo patirtį;
- Turėti darbo su informacijos šaltiniais patirtį;
- Mokėti rengti informatyvias prezentacijas, žinoti rinkodaros, viešųjų ryšių, multimedijų, televizijos, radijo, spaudos principus ir specifiką;
- Turėti telekomunikacijų ir tradicinio verslo komunikacijos pagrindus;
- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- Mokėti užsienio (anglų) kalbą;
- Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- Gebėti greitai įsisavinti naują informaciją;
- Prisidėti prie naujų projektų ir/ar socialinių iniciatyvų įgyvendinimo;
- Būti pareigingu, savarankišku, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje bei spręsti problemas.

Privalumai:
- Interaktyvių priemonių ir vizualizavimo darbų kūrimo patirtis;
- Domėjimasis kino, teatro ir muzikos naujienomis ir įvykiais;
- Dalyvavimas projektinėje veikloje;
- Kitų užsienio kalbų žinios.

Gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką su nuoroda "Karjeros specialisto darbas" siųskite iki 2018 m. sausio 12 d. el. paštu: personalas@lmta.lt. Pokalbiui bus pakviesti tik atrinkti reikalavimus atitinkantys kandidatai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 510 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, (8-5) 261 7839, personalas@lmta.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie VšĮ "Lietuvos muzikos ir teatro akademija"  Autobuso vairuotojas

Pobūdis: Keleivių vežimas autobusais tolimojo, vietinio susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais
Reikalavimai: D kategorijos vairuotojo pažymėjimas (95 kodas keleiviams vežti);
skaitmeninio tachografo kortelė;

Atlyginimas: 990 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų g. 22, 8 61608869
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Tolimojo keleivinio transporto kompanija"  Transporto vadybininkas (rusų kalba)

Pobūdis: - Krovinių vežimų organizavimas iš Europos į Rusiją
- Darbas su pastoviais įmonės klientais
- Naujų vežėjų paieška, derybos, ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas
- Vežamų krovinių dokumentų administravimas
- Krovinių pervežimų koordinavimas
Reikalavimai: - Ne mažiau kaip 1 metų darbo vadyboje patirtis
- Kalbų žinios: rusų (gerai), anglų (gerai)
- Sąžiningumas ir atvirumas
- Loginis mąstymas
- Patirtis logistikoje būtų privalumas

Mes jums siūlome
- Įdomią ir vertingą patirtį Jūsų karjeroje
- Stipriai motyvuojančią darbo užmokesčio ir priedų sistemą
- Mokymus kompetencijos ugdymui
- Karjeros galimybes
- Geras darbo sąlygas ir visas socialines garantijas


Atlyginimas: 1316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transterma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 6-301, 8 5 272 18 58, cv@transterma.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Transterma"  Vairuotojas - ekspeditorius CE kat.

Pobūdis: Krovinių pervežimai LT-CZ-SK
Reikalavimai: Kategorija CE, stažas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vegesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g., 8 69917189, 8 52640103
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vegesta"  Degalinės operatorius Justiniškių g.

Pobūdis: Reikalingas degalinės operatorius (-ė) dirbti VIADA degalinėje Vilniaus m., Justiniškių g.
Degalinės darbo laikas 6-22 val., darbas pagal slenkantį grafiką.
Reikalavimai: Degalų, prekių ir paslaugų pardavimas, ataskaitų bei dokumentacijos pildymas, mandagus ir greitas klientų aptarnavimas.

Jei Jūs ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, esate energingas, turite entuziazmo, mėgstate dinamišką darbą ir bendravimą su žmonėmis, kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!

Mes Jus apmokysime ir suteiksime darbui reikalingus kvalifikacinius pažymėjimus.

Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viada LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g., 8-682-28089, a.saikovskiene@viada.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Viada LT"  Vairuotojas - krovėjas

Pobūdis: Vairuotojų - krovėjų pilnai darbo dienai, pastoviam darbui.
Reikalavimai: Reikalingi mandagūs, pareigingi, punktualūs, fiziškai stiprūs krovėjai.
RMC MOVING

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB 'Rasrama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Panerių g. 51-200A, 860789677, vilnius@rmc-moving.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB 'Rasrama"  Prekių tikrintojas/a – pakuotojas/a

Pobūdis: Pobūdis
• Tikrinti prekes ar nėra brokuotų
• Patikrinti arba užklijuoti etiketes ir kainas
• Supakuoti

Reikalavimai
• Darbštumas
• Kruopštumas

Papildoma info
Pastovios darbo valandos ir laisvi savaitgaliai, yra nemokami pietūs, galimas nuvežimas į darbo vietą, nuo Ozo gatvės (netoli Ozo prekybos centro).
Siųsti CV el. Paštu idarbinimas.vilnius@gmail.com su prierašu "prekių tikrintojas"

Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Automobilių šaltkalvis - variklių meistras

Pobūdis: Lengvųjų automobilių gedimų šalinimas variklio skyriuje ir visi su tuo susiję darbai.
Reikalavimai: Patirtis lengvųjų automobilių variklių remonto srityje,
Gebėjimas ir motyvacija dirbti individualiai,
Noras tobulinti savo žinias bei mokintis naujovių,
Dirbti laikantis darbo saugos reikalavimų ir darbo kultūros taisyklių.

Darbas tvarkingoje, šiltoje ir šviesioje aplinkoje. Visi darbui reikalingi įrankiai bei įranga.Nevėluojantis atlyginimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Automobilio bičiulis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: A.Šociko g. 20, 861630008, info@automobiliobiciulis.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie MB "Automobilio bičiulis"  Indų plovėja/valytoja

Pobūdis: Virtuvės švaros ir tvarkos užtikrinimas.
Indų ir virtuvės patalpų plovimas.
Darbo laikas pagal slenkantį grafiką.
Reikalavimai: Esate atsakinga, pareiginga ir neturite žalingų įpročių.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Makaronų grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L.Stuokos -Gucevičiaus g.7, 860115711, info@elcapo.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Makaronų grupė"  Virėjas

Pobūdis: DARBO POBŪDIS
-asistuoti virtuvėje gamybos vadovui
-produktų paruošimas ir atidavimas
-3 mėn., bandomasis periodas po bandomojo yra keliamas atlyginimas

ĮMONĖ SIŪLO
-galimybę tapti gamybos vadovu;
-nuolatinę darbo vietą;
- darbas tik darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio)
- darbas tik diena (6:00 iki 14:00)
-darbą draugiškame ir pastoviame kolektyve;
-darbą skaidriai dirbančioje įmonėje su moderniu požiūriu į darbdavio ir darbuotojo santykius
Reikalavimai: REIKALAVIMAI
-Greitumas;
-Tvarkingumas;
-Švaros pojūtis
-dviejų metų patirtis virtuvėje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 545 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pietausim.lt"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sporto g. 11, 867245969, audrius@pietausim.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Pietausim.lt"  Pardavėja/as kebabinėje

Pobūdis:
Darbo pobūdis:
Priimti ir paduoti užsakymus
Priimti apmokėjimą

Reikalavimai:
Atsakingumas
Mokėjimas naudotis kasos aparatu ir/ar kortelių skaitytuvų – privalumas

Siūlome:
Socialines garantijas
Nevėluojanti atlygį

Svarbu:
Laiške nurodykite pareigų pavadinimą ir pridėkite CV, el paštas idarbinimas.vilnius@gmail.comAtlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Skydinių karkasinių namų gamyba ir montavimas

Pobūdis: Skydinių-karkasinių namų gamyba, pastovus darbas gamykloje Panevėžyje. Komandiruotės, montažas užsienyje. Atlyginimas priklauso nuo turimos patirties

Dėl darbo prašome kreiptis telefonais 8 650 14 543, 8 623 88 588
Reikalavimai: Patirtis su medžiu.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Novicon Baltic"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 8 650 14 543
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Novicon Baltic"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Darbo vieta Lentvaryje, Vokės g. 22, plastikų perdirbimo fabrike.
Darbo funkcijų aprašymas: Pamainos viršininko nurodymų vykdymas
Atlyginimas: minimalus valandinis plius priedai
Darbo laikas: Slenkantis grafikas, 2 dieninės pamainos po 12 val. (7:00-19:30), 2 naktinės pamainos po 12 val. (19:00-7:30), 4 dienos išeiginės.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės g. 22, 861697359, marketing@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Autokrautuvo vairuotojas

Pobūdis: Darbo vieta Lentvaryje, Vokės g. 22, plastikų perdirbimo fabrike.
Darbo funkcijų aprašymas: žaliavos iškrovimas, produkcijos pakrovimas.
Atlyginimas: vidutiniškai 600 EUR/mėn neatskaičius mokesčių bei priedai, galimas apmokėjimas kelionės iš namų iki darbo ir atgal.
Darbo laikas: Slenkantis grafikas, 2 dieninės pamainos po 12 val. (7:00-19:30), 2 naktinės pamainos po 12 val. (19:00-7:30), 4 dienos išeiginės.
Reikalavimai: Patirtis, autokrautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės g. 22, 861697359, marketing@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Vairuotojas

Pobūdis: Siulome darba vairuotojui su CE kategorijomis su SILO cisternomis pabaltyjije.
Reikalavimai: Vairavimo patirtis.95 kodas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inkas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Ramygalos 149g, 865764299, inkaslt@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Inkas"  Pamainos viršininkas

Pobūdis: Darbo vieta Lentvaryje, Vokės g. 22, plastikų perdirbimo fabrike.
Vadovauti, organizuoti sklandų pamainos darbą, pagamintos produkcijos kokybės kontrolė, teikti pasiūlymus tiesioginiam vadovui.
Atlyginimas: vidutiniškai 850-900 EUR/mėn neatskaičius mokesčių bei priedai, atsižvelgiant į rezultatyvumo rodiklius, kaupiamasis draudimas, galimas apmokėjimas kelionės iš namų iki darbo ir atgal.
Darbo laikas: Slenkantis grafikas, 2 dieninės pamainos po 12 val. (7:00-19:30), 2 naktinės pamainos po 12 val. (19:00-7:30), 4 dienos išeiginės.
Reikalavimai: Reikalavimai: pageidautina patirtis gamybos srityje, elektromechanikos specialybė būtų privalumas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Repro-pet"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Vokės g. 22, 861697359, marketing@repro-pet.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Repro-pet"  Aukllėtoja

Pobūdis: Ugdyti 2-6metų vaikus. Gali būti ikimokyklinio ugdymopedagogikos studentas/studentė.
Reikalavimai: Turėti pedagoginį išsilavinimą.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus lopšelis darželis "Varpelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g., 852422845, rastine@varpelis.vilnius.lm.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus lopšelis darželis "Varpelis"  Finansų analitikas


Įmonė: Vidaus vandens kelių direkcija, VĮ
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/322847?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vidaus vandens kelių direkcija, VĮ  Šaltkalvis - surinkėjas


Įmonė: AB "Vilma"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/322671?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilma"  Pardavėjos - konsultantės pc Akropolis


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323134?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Assistant to the CEO


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323135?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Analitikas strateginės analizės ir vidaus audito skyriuje


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323136?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Programuotojas


Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323138?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Vaistinės tvarkytoja


Įmonė: UAB "Eurovaistinė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323139?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Eurovaistinė"  Personalo skyriaus vadovas


Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323140?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Technical sales and projects manager


Įmonė: UAB "Mainsec"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323141?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Mainsec"  Pardavėjos - konsultantės


Įmonė: UAB "Sportland LT"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323145?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sportland LT"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Amber queen"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323116?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Amber queen"  Kasininkas Raudondvario pl.

Pobūdis: Malonus ir profesionalus klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
Tikslus ir greitas klientų perkamų prekių skenavimas;
Darbas su grynaisiais pinigais, bankinėmis kortelėmis.

Darbas PC PROMO Cash&Carry, Raudondvario pl. 131, Kaunas.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Atidumas, atsakomybė, sąžiningumas;
Greitas darbo tempas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Galimybė dirbti slenkančiu grafiku.

Privalumas:
Patirtis prekyboje.

Mes jums siūlome:
Stabilią darbo vietą patikimoje kompanijoje;
Patogų darbo grafiką - dirbama po 8 darbo val. per dieną, dvi dienos per savaitę - laisvadieniai;
Jei esate studentas (-ė) - galimybę dirbti daliniu krūviu ir darbą derinti su studijomis;
Visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą;
Apmokymus neturintiems panašios darbo patirties;
Privalumus perkant Promo Cash&Carry parduotuvėse;
Karjeros galimybes motyvuotiems darbuotojams.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 131, 8 656 55261, personalas.atranka@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Konsultantas/ vadybininkas (bendravimo profesionalas)

Pobūdis: Ieškome išskirtinio žmogaus!


Galbūt esi labai pozityvus, o gal labai linksmas, turi išskirtinį bendravimo stilių, moki "prieiti” prie įvairaus charakterio žmogaus, o gal esi neįtikėtinai užsispyręs?

Mes padėsime atsiskleisti tavo talentui.


Mes ne "sustabarėję”, mes "naujoviški”, todėl Jūsų patirtis mums nerūpi!
Visko išmokysime, atrasime Jūsų talentus ir padėsime pritaikyti juos darbe ir tapti profesionalais


Darbo dienos užduotys:
• Būti konsultantu, kai to reikia
• Būti vadybininku, kai to reikia
• Būti klientu specialistu, kai to reikia
• Netgi pabūti draugu ar psichologu, kai klientui to prireiks


Jums padės:
• Pomėgis bendrauti
• Noras tobulėti


Papildoma informacija:
• Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio 8-17 val.


Pas mus:
• Apmokymai
• Tobulėjimas
• Naudinga patirtis
• Karjeros galimybės
• Individualumo ugdymas
• Patogus darbo laikas
• Draugiška jauna grupė
• Dinamiška darbo diena


Taigi, būsimas kolega, siųsk CV elektroniniu paštu: gorig.business@gmail.com


Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: gorig.business@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Virėjas

Pobūdis: Darbas su modernia indukcine WOK įranga;
Patiekalų gamyba pagal patvirtintas technologines korteles;
Pusgaminių paruošimas, produkcijos likučių ir kokybės kontrolė.

Mes jums siūlome
Visas socialines garantijas;
Savo darbu tikintį kolektyvą;
Nuolatinę darbo vietą;
Galimybę kilti karjeros laiptais;
Gerą ir laiku mokamą atlyginimą.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867923884, egle@takeway.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Kasininkas Ateities pl.

Pobūdis: Malonus ir profesionalus klientų aptarnavimas kasoje (prekybos centre);
Tikslus ir greitas klientų perkamų prekių skenavimas;
Darbas su grynaisiais pinigais, bankinėmis kortelėmis.

Darbas Kaune - Ateities pl. 39, PC Promo Cash&Carry.

Parduotuvės darbo laikas:
I - V 6 - 17 val.
VI 6 - 16 val.
VII nedirbama.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo įgūdžiai;
Atidumas, atsakomybė, sąžiningumas;
Greitas darbo tempas;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Galimybė dirbti slenkančiu grafiku nuo 6 val. ryto bei kas antrą šeštadienį.

Mes jums siūlome:
Stabilią darbo vietą patikimoje kompanijoje;
Patogų darbo grafiką - dirbama po 8 darbo val. per dieną, dvi dienos per savaitę - laisvadieniai;
Visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą;
Apmokymus neturintiems panašios darbo patirties;
Privalumus perkant Promo Cash&Carry parduotuvėse;
Karjeros galimybes motyvuotiems darbuotojams.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 131, 8 656 55261, personalas.atranka@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Ekskovatorininkas (racioko operatorius)


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paneriu 51-421, 867192878
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Kepėjas

Pobūdis: Paruoštų konditerijos ir duonos gaminių kepimas;
Darbas su kepimo įranga ir jos priežiūra;
Iškeptų gaminių išdėstymas ir priežiūra lentynose;
Pagalba salės darbuotojams.
Reikalavimai: Pareigingumas, atsakomybė, sąžiningumas;
Greitas darbo tempas;
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas, tačiau neturinčius patirties apmokome;
Galimybė dirbti slenkančiu darbo grafiku nuo 5 val. ryto.

Mes jums siūlome:
Apmokymus neturintiems panašios darbo patirties;
Stabilią darbo vietą patikimoje kompanijoje;
Visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą;
Privalumus perkant Promo Cash&Carry parduotuvėse;
Karjeros galimybes motyvuotiems darbuotojams.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sanitex"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 131, 8 656 55261, personalas.atranka@sanitex.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sanitex"  Padavejas

Reikalavimai: Sporto ir laisvalaikio centrui "Neo Kaunas" reikalinga (-as) padavėja (-as).
CV siųsti info@neokaunas.lt

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dekatona"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837311779, info@neokaunas.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Dekatona"  Kambarinis Nemėžis

Pobūdis: Bendrų patalpų tvarkymas;
Darbo grafikas: 2 darbo dienos (sekmadienis, pirmadienis);
Darbo valandos: 12:00 - 17:00;
Darbo užmokestis: 110 EUR
Reikalavimai: Kruopštumas;
Atidumas;
Sąžiningumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 110 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hirexo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864030006, darbas@hirexo.eu
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Hirexo"  Pardavėja/as-konsultantė/as

Pobūdis:
Geros kokybės žinomų firmų drabužių ir avalynes parduotuve ieško pardavėjos konsultantės, kuri maloniai aptarnaus klientus ir patars renkantis pirkinį, ieškome merginos, kuri gali susikalbėti anglų arba rusų kalba ir, žinoma, domisi stiliumi ir mada.


Dirbdama/as mūsų parduotuvėje gausite pastovų atlygį, galimybę dirbti pilnu etatu, nuolaidas mūsų parduotuvėse. Norinčias/ius įsidarbinti kviečiame siųsti CV el. paštu b.ramelyte@gmail.com


Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: b.ramelyte@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Meistras

Pobūdis: Šilumos tiekimo tinklų ir praeinamųjų kolektorių eksploatacijos organizavimas;
 Šilumos tiekimo tinklų vamzdžių trūkimų likvidavimo organizavimas;
 Defektų šilumos tiekimo tinkluose ir praeinamuose kolektoriuose fiksavimas, likvidavimo organizavimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Kolektorių nuomininkų saugaus darbo organizavimas;
 Vadovavimas brigadai (nuo 4 iki 9 darbininkų).
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų;
 Ne žemesnis nei aukštesnysis ( ar lygiavertis) išsilavinimas. (Energetikos, statybos srityje laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 Ne mažiau nei 1 metų darbo patirtis energetikos įmonėje. Vadovavimo patirtis būtų laikoma privalumu;
 Geros lietuvių kalbos žinios,
 Darbštumas, drausmingumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Šilumos tinklų aptarnavimo šaltkalvis

Pobūdis: Šilumos trasų ir šilumos tinklų apsaugos zonos priežiūra, defektų fiksavimas, hidraulinių bandymų
atlikimas;
 Avarinis trasų remontas, vamzdynų dažymo, izoliavimo darbai;
 Smulkūs statybiniai darbai (betonavimas, tinkavimas, metalinių konstrukcijų, praeinamų komunikacinių
kolektorių dažymo darbai;
 Periodiniai šilumos trasų kasimo darbai.
Reikalavimai: Ne jaunesnis (-ė) kaip 18 metų amžiaus;
 Ne žemesnis kaip spec. vidurinis išsilavinimas ar lygiavertis. (Patirtis energetikos srityje – laikoma
privalumu);
 B kategorijos vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas;
 Ne mažiau nei 1 metų šaltkalvio šilumininko darbo patirtis ar lygiavertis darbo patirtis būtu laikoma
privalumu;
 Darbštumas, drausmingumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Vilniaus šilumos tinklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 266 7188, personalas@chc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie AB "Vilniaus šilumos tinklai"  Šaltkalvis-mechanikas

Pobūdis: Įrengimų,mechanikos prietaisų aptarnavimas,remontas ir profilaktika;
Skubus įrengimų gedimų šalinimas.
Reikalavimai: Mokėjimas skaityti techninius brėžinius;
Mokėjimas atlikti įrengimų mechanikos priežiūros bei remonto darbus.
Komunikabilumas,pareigingumas,atsakingumas.
Darbo saugos instrukcijų žinojimas.
Žalingų įpročių neturėjimas.

Privalumai:
Panašaus darbo patirtis

Įmonė siūlo:
Visas socialines garantijas;
Darbo įrankius,techninę informaciją.

Gali būti mokami priedai iki 30% už be avarinį darbą ir ekonomišką resursų naudojimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 868253325, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Baldų projektuotojo

Pobūdis: Projektuoti baldus, paruošti gamybai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komforto sprendimai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Komforto sprendimai"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Baldų montavimas pas klientą.
Reikalavimai: Darbo įgūdžiai, patirtis, profesionalumas, kalbos kultūra, atlyginimas priklauso nuo padaryto darbo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komforto sprendimai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Sargėnai, 867166649, gamyba@likali.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Komforto sprendimai"  Treneris

Pobūdis: Asmeninio trenerio darbas – individualios fitneso treniruotės klientų fizinės būklės gerinimo tikslais. Studijoje naudojama inovatyvi fitneso įranga.
Reikalavimai: Reikalavimai:
Esate įgiję sporto trenerio kvalifikaciją/ turite sporto veiklos leidimą.
Turite ne mažiau kaip 2 metus asmeninio trenerio darbo patirties.
Turite puikius bendravimo įgūdžius.
Esate atsakinga(s), sąžininga(s) ir pareiginga(s).

Privalumai:
Kineziterapeuto(-ės) išsilavinimas.

Įmonė siūlo:
Kompetenciją atitinkantį atlygį.
Puikias darbo sąlygas naujoje fitneso studijoje.
Galimybę sudaryti lankstų darbo grafiką.
Mokymus.

Atlyginimas:
Sutartinis.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aikuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@turbofit.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Aikuva"  Mūrininkai

Pobūdis: Mūro darbai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lygmuo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863811117
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Lygmuo"  Valytoja Šilainiuose

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai dirbti nedidelėje parduotuvėje Šilainiuose, Baltų pr. Darbo laikas I-V 8:00-10:00 ir 16:00-18:00,VI 8:00-10.00.
Reikalavimai: Atsakomybė, noras dirbti.

Atlyginimas: 230 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868265034
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Degalinės operatorius

Pobūdis: Reikalingas degalinės operatorius (-ė) dirbti LUKOIL degalinėje Vievio m.
Degalų, prekių ir paslaugų pardavimas, ataskaitų bei dokumentacijos pildymas, mandagus ir greitas klientų aptarnavimas.

Jei Jūs ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, esate energingas, turite entuziazmo, mėgstate dinamišką darbą ir bendravimą su žmonėmis, kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo!

Mes Jus apmokysime ir suteiksime darbui reikalingus kvalifikacinius pažymėjimus.
Reikalavimai: Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, mokėti dirbti kompiuteriu, komunikabilumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 660 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Degta"
Miestas: Vievis, Elektrėnų sav.
Kreiptis: 8-698-58943, ausra@degta.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Degta"  Vairuotojas Ukmergėje

Pobūdis: Darbas Ukmergės mieste ir regione su sunkiasvoriu spec. transportu.
Reikalavimai: • vairuotojo pažymėjimas;
• C kategorija;
• 95 kodas;
• darbo patirtis vairuojant krovininį automobilį;
• kompiuterinės žinios (pagrindai).

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ekonovus"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: 865208237, atranka@ekonovus.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Ekonovus"  Indų plovėja - pagalbinė darbuotoja

Pobūdis: Indų plovimas indaplove priešpiečių ir pietų metu, švaros valgykloje palaikymas, stalų nuvalymas, daržovių valymas
Reikalavimai: Tvarkingumas, sąžiningumas, nuoširdumas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Vilniaus Valdorfo mokykla"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko 23, 8-687-12239
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie VšĮ "Vilniaus Valdorfo mokykla"  Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d.

įsakymu Nr. ADP-398

INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Infrastruktūros skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriaus tikslų ir uždavinių vykdymą, prižiūrėti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai rajono infrastruktūros, statybos, komunalinio ūkio, aplinkosaugos, turto valdymo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių -infrastruktūros, statybų, aplinkosaugos, komunalinio ūkio, turto valdymo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį statybos organizavimo ir priežiūros arba aplinkos apsaugos organizavimo ar priežiūros srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, aplinkos apsaugą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO

FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

7.2. vykdo strateginį ir einamąjį rajono tvarkymo darbų, transporto organizavimo planavimą, kontroliuoja jo vykdymą, teikia ataskaitas Savivaldybės administracijai;

7.3. organizuoja ir užtikrina lėšų, skirtų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo rajono infrastruktūrai prižiūrėti, planavimą, tikslingą ir racionalų panaudojimą;

7.4. organizuoja Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau - KPPP) finansavimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, sutikrina ir derina atliktų darbų aktus ir rengiamus dokumentus, ataskaitas, susijusias su apmokėjimu ir lėšų naudojimu, teikia dokumentus Lietuvos kelių direkcijai;

7.5. tvirtina projektuojamų, naujai statomų, rekonstruojamų, modernizuojamų (atnaujinamų), remontuojamų ir eksploatuojamų objektų defektinius ir atliktų darbų aktus, sąmatų skaičiavimus, atliekamų darbų kalkuliacijas, vizuoja finansinius dokumentus;

7.6. kontroliuoja Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą, viešųjų pirkimų sutartis;

7.7. kontroliuoja lėšų, gautų objektams valdyti, projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti ir eksploatuoti, panaudojimą;

7.8. racionaliai ir efektyviai naudoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise ar panaudos pagrindais valdomą turtą, užtikrina priežiūrą, perduoto (panaudos, nuomos ar kitais pagrindais) turto būklės monitoringą;

7.9. įgyvendina Savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos politiką aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos kokybės valdymo srityje;

7.10. kontroliuoja daugiabučių namų priežiūros administravimą;

7.11. užtikrina ir kontroliuoja aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės (oro, dirvožemio, vandens) gerinimą ir apsaugą, neigiamo poveikio mažinimo uždavinių įgyvendinimą, aplinkosauginį visuomenės švietimą;

7.12. kontroliuoja kapinių priežiūros administravimą ir priežiūrą;

7.13. dirba komisijose, dalyvauja administraciniuose patikrinimuose, susitikimuose ir posėdžiuose dėl projektų įgyvendinimo;

7.14. teikia siūlymus dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo galimybių rajono ūkio, infrastruktūros, transporto plėtros ir tobulinimo srityje, šioms veikloms priskirtų objektų atnaujinimo, remonto ir eksploatavimo, valdymo klausimais;

7.15. atstovauja Savivaldybei institucijose, kai nagrinėjami Skyriaus kompetencijos klausimai;

7.16. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

7.17. teikia pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų tobulinimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų, pareiginių nuostatų keitimo, siekiant įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas;

7.18. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, raštų ir kitų dokumentų projektus tam, kad užtikrintų priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

7.19. užtikrina Skyriui pavestų administracinių paslaugų teikimą ir administracinės naštos mažinimą;

7.20. nesant Skyriaus vedėjo pavaduotojo, atlieka jo funkcijas;

7.21. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Vytauto g.2, (8459)35513, snieguole.vairiene@kupiskis.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Kupiškio rajono savivaldybės administracija  Mokestinių prievolių departamento vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. VP-159

MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mokestinių prievolių departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis -” A.
3. Pareigybės kategorija -” 13.

II. PASKIRTIS

4. Mokestinių prievolių departamento (toliau -” Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau -• i. MAS) išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų efektyvų teikimą į Elektroninį sąskaitų faktūrų (toliau -” i. SAF) posistemį, teikti metodinę pagalbą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -• VMI prie FM) administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau -• AVMI) kompetencijai priskirtais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -” mokesčių administravime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.4. turėti darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.8. gerai mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer), naudotis informacinėmis sistemomis ir gebėti įsisavinti naujas programines priemones.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ir dalyvauja juos rengiant, rengia kitus dokumentus (jų projektus), teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas VMI prie FM administracijos ir funkciniams padaliniams (darbo grupėms ir komisijoms) bei AVMI pagal šias paslaugas ir/ar veiklos procesus: gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų, mokėjimo duomenų teikimo į i.SAF, privalančių pateikti šiuos duomenis mokesčių mokėtojų nustatymo ir šių duomenų nepateikusių informavimo automatizuotomis priemonėmis, preliminarios PVM deklaracijos užsakymo ir formavimo paslaugos administravimo , siekdamas užtikrinti vienodą Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -” VMI) praktiką;
7.2. koordinuoja, stebi, analizuoja paslaugų ir veiklos procesų, nurodytų 7.1 punkte, vykdymą, teikia pasiūlymus, rekomendacijas dėl procedūrų supaprastinimo, paslaugų ir/ar veiklos procesų gerinimo, siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.3. stebi, analizuoja išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų bei mokėjimo duomenų kokybę, imasi priemonių dėl duomenų kokybės gerinimo;
7.4. rengia preliminarių PVM deklaracijų, skelbiamų EDS, formavimo pagal VMI turimus duomenis algoritmus, inicijuoja duomenų, reikalingų užpildyti preliminarias deklaracijas, gavimą, administruoja / sprendžia susijusius su preliminarių PVM deklaracijų formavimu incidentus, siekdamas užtikrinti deklaruojamų duomenų kokybę bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.5. rengia 7.1 punkte nurodytų veiklos procesų stebėsenos ataskaitas, jas analizuoja, teikia statistinius duomenis ir išvadas, siekdamas pagerinti paslaugų kokybę;
7.6. rengia / atnaujina išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų trūkumų žinynus, vykdo trūkumų, pagal šiuos žinynus, testavimus, administruoja / sprendžia susijusius su trūkumais incidentus, siekdamas užtikrinti teikiamų duomenų kokybę bei teikiamų paslaugų mokesčių mokėtojams kokybę;
7.7. vertina galimybes nustatyti išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų nepateikusius mokesčių mokėtojus, inicijuoja tokių mokėtojų nustatymui reikalingų duomenų gavimą, rengia / atnaujina išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų nepateikusių mokesčių mokėtojų nustatymo algoritmus, administruoja / sprendžia su nepateikusių išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų mokesčių mokėtojų nustatymu susijusius incidentus, siekdamas duomenų teikimo prievolės vykdymo užtikrinimo
7.8. siekdamas užtikrinti, sklandų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų teikimo į i. SAF posistemį procesą sprendžia incidentus registruotus VMI Pagalbos tarnyboje pagal priskirtas sritį;
7.9.pagal Departamento kompetenciją dalyvauja kuriant ir testuojant VMI prie FM programinę įrangą, teikia pasiūlymus dėl VMI prie FM informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, kūrimo, plėtros bei priežiūros, siekdamas užtikrinti efektyvų mokesčių administratoriaus funkcijų vykdymą, VMI veiklos procesų automatizavimą bei informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, plėtrą ir eksploataciją;
7.10. siekdamas užtikrinti bendradarbiavimą su kitais VMI prie FM administracijos ir funkciniais padaliniais (darbo grupėmis ir komisijomis) bei AVMI, kitais VMI valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, teikia išvadas, konsultuoja žodžiu savo kompetencijos klausimais;
7.11. siekdamas užtikrinti tinkamą priskirtų procedūrų vykdymo, veiklos procesų kokybę, vykdo ir dalyvauja organizuojant VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus;
7.12. Departamento direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimu dalyvauja VMI prie FM funkcinių padalinių (darbo grupių ir komisijų darbe), siekdamas įgyvendinti šiems funkciniams padaliniams suformuluotus uždavinius;
7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus, pavaduotojo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 820 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vasario 16 g. 14, (85)2668211, I.Mazeikiene@vmi.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Centralizuotas vidaus audito skyriaus Vidaus auditorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 15 d.
įsakymu Nr. 40-218


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
VIDAUS AUDITORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.
II. PASKIRTIS

4. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybė yra reikalinga užtikrinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybės administracijos) Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau - skyriaus) uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, atliekant Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą ir vykdant poauditinę veiklą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis - vidaus auditas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio, audito, vidaus audito, buhalterinės apskaitos ar finansinės kontrolės darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vidaus audito veiklą ir procedūras, kitus norminius teisės aktus, reikalingus tinkamai vykdyti vidaus auditoriaus pareigines funkcijas, mokėti juos taikyti praktiškai;
6.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, valstybės (savivaldybės) turto ir piniginių lėšų (biudžetų) valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, įmonių, įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, bei raštvedybos taisyklėmis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Internet Explorer;
6.5. mokėti vieną užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. atlikdamas vidaus auditus tikrina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
7.1.1. audituojamos srities aplinką, nustatant joje rizikos sritis ir įvertinant jos laipsnį;
7.1.2. veiklos atitiktį nustatytiems tikslams ir uždaviniams, įstatymams ir kitiems teisės aktams;
7.1.3. vidaus kontrolės veikimą ir rizikų valdymą;
7.1.4. turto apsaugą, materialinių ir finansinių išteklių valdymą ir jų naudojimo ekonomiškumą, rezultatyvumą ir efektyvumą;
7.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų teisingumą;
7.1.6. strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą;
7.1.7. informacinių sistemų veiksmingumą;
7.1.8. darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių valdymą;
7.1.9. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos institucijų ar specialiųjų fondų, administravimą ir panaudojimą.
7.2. atlieka audituojamojo subjekto išankstinį tyrimą;
7.3. rengia vidaus auditų programas, audito procedūrų schemų projektus ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui;
7.4. rengia audito darbo dokumentus ir renka reikšmingus bei išvadoms pagrįsti tinkamus įrodymus;
7.5. vykdo poauditinę veiklą, vertina ir kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą;
7.6. atlieka kontrolinius matavimus, stebėtojo teisėmis dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose, taip pat atlieka kitus būtinus teisėtus veiksmus savo funkcijoms vykdyti;
7.7. rengia testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus audito aplinkai ištirti ar numatytoms procedūroms atlikti;
7.8. rengia audito ataskaitų projektus, tarpines ir galutines ataskaitas, ataskaitų santraukas, taip pat savo veiklos ataskaitas;
7.9. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimus su audituojamų subjektų vadovais;
7.10. supažindina su vidaus audito ataskaitomis, išvadomis bei rekomendacijomis skyriaus vedėją ir audituojamų subjektų vadovus;
7.11. skyriaus vedėjo pavedimu vadovauja vidaus audito grupei ir rengia galutinę vidaus audito ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis;
7.12. užtikrina audito metu paimtų ar gautų dokumentų bei jų kopijų saugumą;
7.13. nedelsiant informuoja skyriaus vedėją apie vidaus audito metu nustatytus norminių teisės aktų pažeidimus;
7.14. konsultuoja kitus skyriaus auditorius, specialistus ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybės administracijai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovus ir darbuotojus vidaus kontrolės bei vidaus audito klausimais;
7.15. kaupia gaunamą informaciją, ją analizuoja, teikia pasiūlymus vidaus kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos ar procedūrų gerinimo klausimais;
7.16. teikia skyriaus vedėjui išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl skyriaus korespondencijos, normatyvinių dokumentų, sprendimų, tvarkų ar taisyklių projektų;
7.17. tvarko vidaus audito bei kitus dokumentus, formuoja jų bylas archyviniam saugojimui;
7.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, užduotis ir nurodymus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Teisėkūros skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS SKYRIAUS vyriausiojo specialisto PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. paskirtis

4. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti ir vertinti teisės aktų projektus, taip pat teikti teisines konsultacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - teisė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarnybą krašto apsaugos sistemoje ir įslaptintos informacijos apsaugą, civilinę, darbo ir administracinę teisę;

6.3. žinoti krašto apsaugos sistemos valdymo principus ir prioritetus, kariuomenės struktūrą ir valdymo principus;

6.4. gebėti konsultuoti Krašto apsaugos ministerijos personalą ir suteikti reikalingą teisinę informaciją;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

6.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.10. išmanyti teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.11. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vertina krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių parengtų teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams ir kitiems teisės aktams, juridinės technikos ir teisės akto turinio reikalavimams, teikia rengėjams pagalbą ir pasiūlymus dėl projektų ir lydimųjų dokumentų tobulinimo;

7.2. rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis;

7.3. vertina ir pagal Krašto apsaugos ministerijos kompetenciją rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų arba darbo grupių parengtų įstatymų ar kitų teisės aktų projektų;

7.4. konsultuoja teisės aktų taikymo klausimais;

7.5. konsultuoja teisės aktų projektų atitikties nustatytiems reikalavimams ir teisėkūros procedūrų klausimais;

7.6. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl tikslingumo keisti, pripažinti netekusiais galios ar atlikti stebėseną teisės aktų, nustatančių krašto apsaugos sistemai aktualų teisinį reguliavimą;

7.7. teikia Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui pasiūlymus dėl įstatymams ar Vyriausybės sprendimams įgyvendinti reikalingų teisinių priemonių;

7.8. rengia atsakymus į valstybės ir kitų institucijų, taip pat gyventojų paklausimus (raštus);

7.9. vykdo Seime svarstomų teisės aktų projektų stebėseną ir apibendrintą informaciją apie krašto apsaugos sistemai aktualius teisės aktų projektus teikia Skyriaus vedėjui ir Teisės departamento direktoriui;

7.10. pagal kompetenciją atstovauja Krašto apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos Seime ir Vyriausybėje svarstant Krašto apsaugos ministerijos pateiktus teisės aktų projektus, taip pat Ministro Pirmininko ir kitų institucijų sudarytose darbo grupėse;

7.11. atstovauja Teisės departamentui krašto apsaugos ministro sudarytose darbo grupėse;

7.12. vertina mobilizacijos sistemos ir valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos teisinį reguliavimą ir KAS institucijų identifikuotas šios srities teisinio reguliavimo problemas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir/ar Teisės departamento direktoriui dėl šių sričių teisinio reguliavimo keitimo tikslingumo ir pagrįstumo;

7.13. atlieka Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos identifikuotų teisėkūros klaidų dėl Krašto apsaugos ministerijos rengiamų teisės aktų projektų analizę ir parengia (atnaujina) esminių klaidų susistemintą sąvadą (apibendrinimą);

7.14. pagal savo kompetenciją Krašto apsaugos ministerijos, Teisės departamento ir Skyriaus vadovybės pavedimu vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 910 € (su mokesčiais)
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Totorių g. 25/3, 852735745, 85273576, kam@kam.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Krašto apsaugos ministerija  Fitosanitarijos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1T-3
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 26T-75 redakcija)


FITOSANITARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Fitosanitarijos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 117.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.
II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo kontrolę (fitosanitarinę kontrolę).

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities - fitosanitarinės kontrolės funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - tarnyba) veiklą;
6.2. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities botanikos, žemės ūkio mokslų arba biologijos krypties išsilavinimą;
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.4. mokėti kaupti sisteminti, apibendrinti informaciją ir laiku ją panaudoti;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. turi būti susipažinęs su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja CIRCABC tarptautinėje duomenų bazėje esančią, su fitosanitarija susijusią informaciją, sistemina ir kaupia tarptautinių organizacijų medžiagą bei teikia ją skyriaus vedėjui, specialistams ir regioninių skyrių bei pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų specialistams;
7.2. rengia teisės aktų projektus fitosanitarijos klausimais, derina juos su Europos Sąjungos norminiais aktais ir kitais tarptautiniais dokumentais bei organizuoja mokymus ar seminarus;
7.3. koordinuoja Europos Sąjungos teisės aktų bei kitos svarbios informacijos, susijusios su fitosanitarija, vertimą, dalyvauja Kalbos komisijos posėdžiuose;
7.4. metodiškai vadovauja, koordinuoja bei prižiūri kaip tarnybos specialistai vykdo ūkio subjektų, užsiimančių tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, skirtų mokslo ir selekcijos tikslams, įvežimu į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių, jų vežimu tarp Europos Sąjungos valstybių ir pervežimu šalies teritorijoje, priežiūrą;
7.5. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis dėl tam tikrų augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, kurie skirti moksliniams tyrimams ir selekcijos tikslams įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo ar gabenimo šalies teritorijoje, parengia nustatytos formos leidimus, teikia ataskaitas Europos Komisijai;
7.6. metodiškai vadovauja, koordinuoja bei prižiūri kaip tarnybos specialistai vykdo įvežamų (importuojamų), vežamų, išvežamų ir vežamų tranzitu bulvių, sodo ir dekoratyvinių augalų, išskyrus bakterinės degligės augalus šeimininkus, fitosanitarinius tikrinimus;
7.7. analizuoja, kaupia ir sistemina duomenis apie fitosanitarinių priemonių taikymą kenksmingiesiems organizmams, kurie yra žalingi bulvėms, sodo ir dekoratyviniams augalams, išskyrus bakterinės degligės augalus šeimininkus, teikia ataskaitas Europos Komisijai;
7.8. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvą Europos Sąjungos institucijose ar tarptautinėse organizacijose;
7.9. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.10. tvarko skyriaus raštvedybą ir bylas (formuoja skyriaus dokumentų bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą ir pasibaigus metams jas sutvarko);
7.11. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą tarnyboje;
7.13. pagal kompetenciją rengia, sistemina ir teisės aktų nustatyta tvarka skelbia arba teikia skelbimui tarnybos internetinėje svetainėje informaciją bei naujienas, susijusias su skyriaus veikla;
7.14. pagal kompetenciją dirba su tarnybos naudojamomis arba kuriamomis informacinėmis sistemomis, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo, tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, kuruojančio fitosanitarijos sritį, nurodymus, susijusius su skyriaus ir tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 4A, 370(5)2375631, info@vatzum.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Naftos geologijos ir gręžinių priežiūros poskyrį vyr. specialistas

Pobūdis:

GILUMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS NAFTOS GEOLOGIJOS IR GRĘŽINIŲ PRIEŽIŪROS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Giluminių tyrimų skyriaus Naftos geologijos ir gręžinių priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS
4. Giluminių tyrimų skyriaus (toliau - Skyrius) Naftos geologijos ir gręžinių priežiūros poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Poskyrio funkcijas, susijusias su naftos geologijos darbais, angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo reguliavimu, kontrole ir valstybine priežiūra, giluminių žemės gelmių tyrimų geologinių ir geofizinių duomenų vertinimu ir sprendimų priėmimu pagal Poskyrio kompetenciją.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas- angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo veiklos dokumentų vertinimas, išvadų teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą Fizinių mokslų studijų srities geologijos ar hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos ar geofizikos išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius viešąjį administravimą, žemės gelmių tyrimą ir naudojimą ir informacijos apie angliavandenilių išteklius kaupimą ir naudojimą;
6.3. išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu: MS Word arba Open Office, MS Excel, MS Outlook, Interenet Explorer programiniais paketais;
6.5. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.

V ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrindamas tinkamą įgyvendinti Poskyrio kompetencijai priskirtų angliavandenilių ir su jais susijusių žemės gelmių ertmių tyrimo ir naudojimo valstybinio reguliavimo uždavinių ir funkcijų vykdymą:
7.1.1. nagrinėja ir vertina ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių tyrimu ir naudojimu, projektus, ataskaitas, tyrimų rezultatus, kitus pateiktus duomenis ir informaciją, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus Poskyrio kompetencijos klausimais;
7.1.2. kontroliuoja, kaip angliavandenilių išteklius tiriantys ir/ar naudojantys ūkio subjektai laikosi teisės aktų reikalavimų dėl informacijos ir dokumentų pateikimo Tarnybai;
7.1.3. Poskyrio vedėjo pavedimu vykdo ūkio subjektų veiklos, susijusios su angliavandenilių išteklių tyrimu ir naudojimu, priežiūrą;

7.1.4. dalyvauja ir/ar rengia teisės aktų projektus dėl angliavandenilių išteklių tyrimo ir naudojimo reguliavimo;
7.1.5. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų raštus ir skundus bei rengia išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
7.1.6. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams Poskyrio kompetencijos klausimais;
7.1.7. vykdo kitus Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos klausimais.
7.2. Siekiant įgyvendinti Poskyrio kompetencijai priskirtas naftos geologijos duomenų valdymo funkcijas:
7.2.1. organizuoja naftos geologijos duomenų kaupimą, sisteminimą ir valdymą; nustatyta tvarka vykdo Valstybinės geologijos informacijos sistemos GEOLIS Angliavandenilių išteklių posistemyje pateiktų naftos geologijos duomenų tikslinimą ir/ar priežiūrą;
7.2.2. teikia siūlymus dėl GEOLIS sistemos tobulinimo;
7.2.3. renka, kaupia ir analizuoja nustatyta tvarka teikiamus angliavandenilių išteklių gavybos duomenis;
7.2.4. teikia Žemės gelmių registrui Poskyryje kaupiamus ir sisteminamus angliavandenilių išteklių tyrimo ir gavybos duomenis;
7.2.5. rengia informaciją sprendimų priėmimui ar pateikimui kitoms valstybinėms ir suinteresuotoms užsienio institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei apibendrina duomenis ir rengia informaciją suinteresuotoms užsienio institucijoms.
7.3. Siekiant užtikrinti Poskyrio kompetencijai priskirtą valstybinių geologinių tyrimų vykdymą ir kontrolę, Skyriaus ir/ar Poskyrio vedėjo pavedimu vadovauja projektams bei kitoms užduotims naftos geologijos srityje, vysto ir tobulina naftos geologijos duomenų valdymo metodiką.
7.4. Nustatyta tvarka dalyvauja Tarnybos viešųjų pirkimų organizavime.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos geologijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Konarskio g. 35, (85)2332889, 2333989, lgt@lgt.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Lietuvos geologijos tarnyba  Kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

KRAŠTOTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (Nr.2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kraštotvarkos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS
4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų ir objektų (vertybių) apsaugą ir saugomų teritorijų lankymą bei naudojimą Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, buferinės apsaugos zonoje ir kitose Žemaitijos nacionalinio parko direkcijai (toliau - Direkcija) priskirtose saugomose teritorijose.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srityse - kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir gamtos apsaugos, saugomų teritorijų kontrolės - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis);
6.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Statybos, Teritorijų planavimo, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos norminiais dokumentais, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatais, Žemaitijos nacionalinio parko (toliau - Parko) apsaugos reglamentu, Direkcijos darbo reglamentu, taip pat kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šias valstybės tarnautojo pareigas, gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu;
6.4. mokėti dvi iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, saugomos teritorijos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su saugoma teritorija, saugomomis vertybėmis;
6.6. gebėti dirbti tiek komandoje, tiek individualiai;
6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones, ir gebėti ją vairuoti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1 dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktus, valstybės ir Žemaitijos nacionalinio parko direktoriaus sprendimus kraštotvarkos, pastatų tvarkymo klausimais;
7.2. pagal kompetenciją derina Direkcijai pateiktas žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas;
7.3. pagal kompetenciją rengia kraštovaizdžio kompleksų tvarkymui reikalingus dokumentus bei koordinuoja šių kompleksų tvarkymo darbų vykdymą;
7.4. išduoda pažymas apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus;
7.5. rengia (teikia) išvadas dėl vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentų (žemėtvarkos projektų) derinimo ir dokumentus derina;
7.6. atstovauja Direkciją sprendžiant želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros klausimus Parko teritorijoje, teikia pasiūlymus Direkcijai dėl jos valdomų žemės sklypų želdynų ir želdinių tvarkymo;
7.7. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų, projektus;
7.8. prireikus vykdo kraštovaizdžio monitoringą;
7.9. vykdo valstybinę saugomų teritorijų apsaugos kontrolę Direkcijai priskirtoje teritorijoje, siekiant užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą saugomose teritorijose, nustatytų reikalavimų laikymąsi;
7.10. pagal savo veiklos sritį atstovauja Direkciją ir valstybės interesams teismuose;
7.11. vykdo prevencinę veiklą;
7.12. kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys nepažeidžia saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo, nustatyto Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kituose įstatymuose, Žemaitijos nacionalinio parko nuostatuose, Žemaitijos nacionalinio parko planavimo dokumentuose bei kituose teisės aktuose;
7.13. taiko teisės aktų pažeidėjams nustatytas teisinio poveikio priemones - nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (įstatymų nustatytais atvejais perduoda medžiagą teisėsaugos institucijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn), o nustatę pažeidimus, kurie nėra jų kompetencijoje, informuoja kitus pareigūnus, vykdančius kontrolę Direkcijai priskirtoje teritorijoje;
7.14. prireikus vertina, skaičiuoja aplinkai padarytą žalą, teikia ją pažeidėjams atlyginti gera valia ar civilinius ieškinius teismams;
7.15. prireikus lydi pažintinių ekskursijų ar žygių dalyvius, supažindina lankytojus ir Parko gyventojus su Direkcijos veikla, saugomais gamtos ir kultūros objektais, augalija ir gyvūnija;
7.16. informuoja Direkcijos darbuotojus apie atitinkamų teisės aktų pasikeitimus, konsultuoja teisiniais klausimais, susijusiais su šiomis pareigomis;
7.17. keičiasi darbine informacija su valstybinėmis institucijomis, aplinkos apsaugos agentūromis, dalyvauja bendruose reiduose;
7.18. tinkamai saugo, apskaito, išrašo jam išduotus saugiuosius, numeruotuosius dokumentų blankus;
7.19. vykdo kitus direktoriaus ir Skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija
Miestas: Plungė
Kreiptis: Platelių mst., 844849337, znp@zemaitijosnp.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Žemaitijos nacionalinio parko direkcija  Personalo valdymo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-588

PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo valdymo skyriaus vedėjo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 16.

II. PASKIRTIS

4. Personalo valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga padėti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriui formuoti ir koordinuoti personalo valdymo politiką, valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą bei dalyvauti formuojant organizacinę kultūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - personalo valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.

6.3. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.

6.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Darbo kodeksu, taip pat su šiais teisės aktais susijusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais tiek, kiek jų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.

6.5. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

7.2. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, teikia pasiūlymus Fondo valdybos direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį (toliau - pavaduotojas) dėl veiklos tobulinimo.

7.3. Užtikrina Skyriaus parengtų siūlymų dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atsižvelgiant į Fondo valdybos veiklos tikslus ir uždavinius, pateikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.4. Užtikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų (toliau - Fondo administravimo įstaigos): Fondo valdybos administracijos padalinių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau - Fondo valdybos teritoriniai skyriai) bei kitų Fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau - kitos Fondo įstaigos), funkcijų ir pareigybių analizės atlikimą, pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų bei pareigybių skaičiaus, tarnybinių atlyginimų ir pareiginių algų schemų projektų rengimo organizavimą ir teikimą Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.5. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo sudėties analizės atlikimą.

7.6. Padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Fondo administravimo įstaigose.

7.7. Padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti personalo sudėtį.

7.8. Padeda Fondo valdybos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje.

7.9. Užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizės atlikimą, padeda Fondo valdybos direktoriui formuoti Fondo administravimo įstaigų personalo mokymo prioritetus, užtikrina Fondo administravimo įstaigų personalo metinių mokymo planų parengimą, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei užtikrina kitų su žmogiškųjų išteklių plėtra susijusių funkcijų vykdymą.

7.10. Užtikrina teisinės, informacinės, mokslo, metodinės ir kitos literatūros, reikalingos Fondo administravimo įstaigų veiklai organizuoti komplektavimą, tvarkymą ir saugojimą.

7.11. Organizuoja Fondo administravimo įstaigų vadovų pasitarimus ir Fondo administravimo įstaigų darbuotojų šventinius renginius.

7.12. Padeda Fondo valdybos direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą.

7.13. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų Fondo valdybos administracijos padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.14. Pagal Skyriaus kompetenciją kartu su kitais Fondo valdybos administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Fondo valdyboje gerinimo Fondo valdybos direktoriui ir pavaduotojui.

7.15. Užtikrina Fondo valdybos personalo pareigybių sąrašų rengimą, dalyvauja rengiant Fondo valdybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų direktorių, valstybės tarnautojų, darbuotojų tipinius pareigybių aprašymus, konsultuoja Fondo valdybos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo.

7.16. Organizuoja Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų.

7.17. Padeda Fondo valdybos direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą.

7.18. Užtikrina asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijų vykdymą bei personalo duomenų ir jų pokyčių Finansų valdymo sistemos Personalo valdymo modulyje administravimą.

7.19. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų prieigos aprašų administravimą ir duomenų teikimą Fondo valdybos informacinės sistemos administratoriui, atsakingam už prieigos valdymą.

7.20. Užtikrina Fondo valdybos personalo bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų tarnybinės ir darbinės veiklos vertinimo organizavimą.

7.21. Užtikrina atostogų suteikimo Fondo valdybos personalui bei Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovams organizavimą.

7.22. Padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas.

7.23. Užtikrina Fondo valdybos personalo, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Fondo įstaigų vadovų asmens bylų ir kitų archyvinių bylų personalo klausimais formavimą, tvarkymą, saugojimą ir nustatyta tvarka perdavimą Fondo valdybos archyvui.

7.24. Padeda Fondo valdybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi pagal Skyriaus kompetenciją.

7.25. Padeda Fondo valdybos direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

7.26. Užtikrina apklausų organizavimą ir vykdymą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.27. Užtikrina sutarčių pasirašymo su mokymo institucijomis dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Fondo administravimo įstaigose organizavimą bei studentų praktikos sutarčių vykdymo Fondo valdybos administracijos padaliniuose kontrolę.

7.28. Vizuoja dokumentų, kuriuos pasirašo Fondo valdybos direktorius ar pavaduotojas, projektus pagal Skyriaus kompetenciją.

7.29. Sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų eilę.

7.30. Teikia pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų ar darbo drausmės pažeidimų tyrimų pradėjimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę ir darbuotojų darbinę veiklą, inicijuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą.

7.31. Dalyvauja priėmimo į laisvas Skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijose.

7.32. Organizuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarkymą.

7.33. Rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

7.34. Dalyvauja ir užtikrina Skyriaus darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais.

7.35. Rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui.

7.36. Užtikrina teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.37. Užtikrina Fondo valdybos informacinės sistemos naudotojų vaidmenų aprašymų rengimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.38. Konsultuoja Fondo administravimo įstaigas, teikia joms rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą personalo valdymo klausimais.

7.39. Nagrinėja bei užtikrina prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos projektų parengimą, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus.

7.40. Dalyvauja rengiant Fondo valdybos metinius veiklos planus bei užtikrina Skyriaus dalyvavimą įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, vidaus kontrolės, veiklos rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.41. Užtikrina Skyriaus poreikio pirkimams nustatymą, paraiškų pirkimų planui sudaryti teikimą bei perkamų prekių, paslaugų, darbų viešojo pirkimo paraiškų rengimą.

7.42. Užtiktina Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikio analizės vykdymą, pasiūlymų formulavimą, užduočių programinės įrangos kūrimui ir tobulinimui rengimą ir dalyvavimą testuojant sukurtą programinę įrangą.

7.43. Užtikrina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektų įgyvendinimą pagal Skyriaus kompetenciją.

7.44. Bendradarbiauja ir užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.

7.45. Atstovauja Fondo valdybai valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose, įmonėse bei organizacijose, Fondo valdybos direktoriui ar pavaduotojui pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją.

7.46. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Fondo valdybos direktoriaus bei pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui.Atlyginimas: 1140 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 12, (85)2724864, sodrainfo@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 40-511 (Administracijos direktoriaus 2017-11-22 įsakymo Nr. 40-572 redakcija)


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD-8)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.


II. PASKIRTIS

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau - Savivaldybė) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau - vaikas), ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti vienos iš socialinių mokslų studijų srities krypčių - sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo ar švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą;
6.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti institucijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir (ar) jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
7.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, prašymus / informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais inicijuoja jų teikimą;
7.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis, rengia atsakymus į juos;
7.4. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Administracijos direktoriui;
7.5. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;
7.6. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
7.7. organizuoja Vaiko gerovės komisijos (toliau - Komisija) posėdžius;
7.8. atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;
7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymuose nustatytas funkcijas;
7.10. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
7.11. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, visuomenės informavimo atstovams su pareigybės funkcijomis susijusiais klausimais;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
7.13. rengia veiklos planus ir teikia veiklos ataskaitas Administracijos direktoriui;
7.14. teikia paklausimus ir nustatyta tvarka gauna informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei viešųjų registrų;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Socialinių reikalų ir sveikatos bei Švietimo, kultūros ir sporto departamentų veiklą, pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius įstaigos tikslus.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 3, 852112616, savivaldybe@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Ūkio dalies vedėjas

Pobūdis:

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Ūkio dalies vedėjui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

5.1. aukštasis išsilavinimas.

5.2. analogiška darbo patirtis.

6. Ūkio dalies vedėjas turi žinoti turi žinoti (išmanyti):

6.1. Darbo su kompiuteriu įgūdžiai;

6.2. Saugumo technika dirbant su įrenginiais;

6.3. Atskaitų pateikimo tvarką ir terminus;

6.4. Medžiagų sunaudojimo ir nurašymo tvarką, sandėliavimo tvarką;

6.5. Atsiskaitymo už įrenginius, žaliavas, pagamintą produkciją tvarką;

6.6. Įstaigos veiklos sritis, įstaigos struktūrą;

6.7. Darbo organizavimo tvarką;

6.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, Civilinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos bei sanitarijos normų reikalavimus;

7. Ūkio dalies vedėjas privalo vadovautis:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatiminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

7.3. Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;

7.4. Darbo sutartimi;

7.5. Šiuo pareigybės aprašymu;

7.6. Kitais įstaigos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.)


Įmonė: Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Saulės tak. 5, 841552562, gintarelis@splius.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis"  Projekto veiklų vykdytojo

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus
2017 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-32


STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO
PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Studijų kokybės vertinimo centro (toliau vadinama - Centras) projekto "Aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas (AMIS-3)" (toliau - Projektas) Projekto veiklų vykdytojas (toliau vadinama - Vykdytojas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
2. Pareigybės grupė - specialistai.
3. Pareigybės lygis - A2.

II. PASKIRTIS

4. Vykdytojo pareigybė skirta teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti Centro projekto veiklas.


III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities - projektų veiklų vykdymo - funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Turėti 1 metų darbo patirtį;
6.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos mokslo ir studijų sistemą, raštvedybos taisykles, tarptautines sutartis ir susitarimus, susijusius su mokslu ir studijomis.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teises aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai vykdo pavestas Projekto veiklas:
7.2. Tinkamai ir laiku rengia su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.3. Teikia Projekto administratoriui su pavesta Projekto veikla susijusius dokumentus;
7.4. Dalyvauja išoriniame aukštųjų mokyklų veiklos, studijų programų vertinime:
7.4.1. Vertina pateiktos savianalizės suvestinės ir aprašo tinkamumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
7.4.2. Organizuoja ekspertų atranką sudarydamas preliminarius ekspertų sąrašus ir teikia šiuos sąrašus svarstymui;
7.4.3. Bendradarbiauja su ekspertais:
7.4.3.1. Suderina paslaugų sutartis, vizitų datas ir vizitų darbotvarkes, siunčia savianalizių suvestines, pateikia informaciją apie realiuosius aukštosios mokyklos išteklius, ir kitą reikalingą informaciją;
7.4.3.2. Organizuoja ekspertų grupėms įvadinius seminarus;
7.4.3.3. Konsultuoja vertinimą atliekančius ekspertus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.3.4. Kartu su ekspertais dalyvauja vertinimo vizituose aukštosiose mokyklose;
7.4.3.5. Esant reikalui, verčia iš anglų ar į anglų kalbą vizitų metu;
7.4.3.6. Kartu su ekspertais rengia vertinimo išvadas;
7.4.3.7. Pateikia ekspertams aukštosios mokyklos ir Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pastabas dėl vertinimo išvadų;
7.4.4. Bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis:
7.4.4.1. Konsultuoja savianalizės bei aprašų rengėjus savianalizės suvestinės ir aprašo rengimo klausimais;
7.4.4.2. Informuoja aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį, derina vizitų datas ir darbotvarkes;
7.4.4.3. Pateikia ekspertų parengtus aukštosios mokyklos veiklos vertinimo išvadų projektus vertinamosioms aukštosioms mokykloms;
7.4.4.4. Konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
7.4.5. Perduoda ekspertų parengtas vertinimo išvadas Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijai;
7.4.6. Bendradarbiauja su vertimų biuru, kai ekspertų išvados verčiamos iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą;
7.4.7. Renka grįžtamąjį ryšį iš aukštųjų mokyklų ir ekspertų apie buvusį vertinimą;
7.4.8. Suveda informaciją apie ekspertus Centro duomenų bazėje;
7.4.9. Užtikrina, kad ekspertų vizitai aukštosiose mokyklose vyktų sklandžiai, nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintos aukštosios mokyklos veiklos vertinimo eigos;
7.4.10. Užtikrina, kad vertinimo išvados būtų parengtos tinkamai, atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.4.11. Užtikrina vertinimo išvadų viešą skelbimą nustatyta tvarka;
7.4.12. Atsako už vertinimo išvadų originalų kaupimą Centre nustatyta tvarka;
7.4.13. Užtikrina savalaikį informacijos apie vertinimo procesą ir rezultatus pateikimą Centro internetiniame tinklalapyje;
7.5. Renka, sistemina, analizuoja su išoriniu vertinimu susijusius duomenis;
7.6. Dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą;
7.7. Organizuoja su išoriniu vertinimu susijusius renginius;
7.8. Veda mokymus ir skaito pranešimus susijusius su išoriniu vertinimu ir studijų kokybės užtikrinimu aukštosiose mokyklose;
7.9. Atstovauja Centrui kitose įstaigose ir organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi su Centro veikla susiję klausimai bei bendradarbiauja su kitomis mokslą ir studijas reguliuojančiomis ir administruojančiomis institucijomis;
7.10. Atlieka mažos vertės viešuosiuose pirkimuose iniciatoriaus ir organizatoriaus funkcijas;
7.11. Teikia Projekto vadovui siūlymus dėl Projekto veiklų vykdymo;
7.12. Peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi;
7.13. Nesant kito Vykdytojui, laikinai vykdo jo funkcijas;
7.14. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Projekto vadovo pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus ir atskaitingas Projekto vadovui.Įmonė: VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12, (85)2053321, inga.zilinskaite@skvc.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"  Projekto "Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas" metodininkas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2017 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. 4-83


PROJEKTO METODININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - I.
2. Pareigybės pavadinimas - projekto "Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas" (toliau - Projektas) metodininkas.
3. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI PROJEKTO METODININKUI

4. Šias pareigas einantis Projekto metodininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities;
4.2. būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos planavimą, administravimą, įgyvendinimą, kontrolę reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus pagal priskirtas funkcijas, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, siūlyti bei sisteminti idėjas, pateikti jas, siūlyti idėjų įgyvendinimo būdus bei užtikrinti jų įgyvendinimą;
4.4. turėti 2 metų darbo patirtį rengiant, koordinuojant ar įgyvendinant projektus ir (arba) administruojant ES struktūrinę paramą;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketo programomis;
4.7. mokėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas.

III SKYRIUS
PROJEKTO METODININKO PAREIGYBEI PRISKIRTOS FUNKCIJOS

5. Projekto metodininkas atlieka šias funkcijas:
5.1. administruoja ir įgyvendina Projekto veiklas įgyvendinimą pagal nustatytą grafiką;
5.2. prižiūri ir įgyvendina su Europos socialinio fondo agentūra (toliau - ESFA) pasirašytoje finansavimo sutartyje numatytus Projekto partnerio įsipareigojimus;
5.3. prižiūri ir įgyvendina su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (toliau - Projekto vykdytojas) pasirašytoje Jungtinės veiklos sutartyje numatytų Projekto partnerio įsipareigojimų;
5.4. kontroliuoja, kaip paslaugų teikėjai laikosi Pirkimo sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų teikimo sąlygų ir kaip įgyvendina Projekto partnerio pastabas ir pasiūlymus;
5.5. Projekto įgyvendinimo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, tame tarpe ESFA;
5.6. užtikrina ir rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią informaciją ir teikia ESFAi, rengia Projekto įgyvendinimo ataskaitas bei kitus dokumentus, rengia ir teikia mokėjimų prašymus;
5.7. užtikrina Projekto viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, prižiūri, kad būtų laiku parengti pirkimo dokumentai, prižiūri sutarčių projektų su konkurso laimėtojais rengimą ir jų įgyvendinimą;
5.8. rengia su Projekto įgyvendinimu susijusią reikalingą informaciją ir dokumentus ūkio ministrui, ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui ir kitiems Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administraciniams padaliniams;
5.9. atlieka Projekto viešinimo veiklas (rengia informaciją Projekto viešinimui, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriumi, organizuoja jos sklaidą, rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje ir ES fondų investicijoms Lietuvoje skirtoje interneto svetainėje, užtikrina, kad būtų naudojami viešinimo ženklai ant Projekto dokumentų, laikantis viešinimo taisyklių ir kt.);
5.10. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe, kartu su Projekto vykdytoju rengia Projekto įgyvendinimui reikalingus planavimo ir kitus dokumentus (Projekto įgyvendinimo grafikus, Projekto pristatymus, Projekto veiklų pasikeitimus ir kt.);
5.11. kaupia ir registruoja visą su Projektu susijusią informaciją ir dokumentus ir, suderinęs su Projekto vykdytoju, teikia šią informaciją ir dokumentus suinteresuotoms šalims;
5.12. atstovauja (jeigu reikia, kartu su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valstybės tarnautojais ar darbuotojais) Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose;
5.13. analizuoja ir apibendrina Projekto veiklų įgyvendinimo eigą ir Projekto vykdytojui teikia pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo;
5.14. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su Projekto įgyvendinimu.
6. Projekto metodininkas asmeniškai atsako už pareigybės nuostatuose nustatytų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą.

IV SKYRIUS
PROJEKTO METODININKO PAVALDUMAS

7. Projekto metodininkas tiesiogiai pavaldus ir atsakingas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėjui.Įmonė: Ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 38/2, 870664824, ausra.kemezaite@ukmin.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Ūkio ministerija  Kauno r. Linksmakalnio mokyklos-darželio direktorius

Pobūdis:

Direktorius:

nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkiui veiklos sritis, tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas, nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis;vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes;valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų valdymą ir naudojimą;rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją;inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;atstovauja Mokyklai kitose institucijose;Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.
Įmonė: Kauno rajono savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 837731680, jolanta.jankauskiene@kaunorkss.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Kauno rajono savivaldybės administracija  Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios

bibliotekos direktoriaus 2017 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. VĮ-82

Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

I. Pareigybė

1. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis - planuoti ir organizuoti skyriaus darbą užtikrinant, kad pavestos funkcijos būtų vykdomos laiku ir kokybiškai.

4. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Bibliotekos direktoriui.

II. Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

5. Ūkio ir bendrojo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius turto valdymą ir priežiūrą, materialinių vertybių, inventoriaus įsigijimą, inventoriaus apskaitą ir nurašymą;

5.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, gebėti organizuoti visas viešųjų pirkimų procedūras, tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus;

5.4. žinoti saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimus;

5.5. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;

5.6. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;

5.7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;

5.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;

5.9. žinoti struktūrinio padalinio administravimo pagrindus; gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabilus, nešališkas, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, tarnybinės etikos normas;

5.10. vairuoti lengvąjį automobilį bei turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

III. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

6. Ūkio ir eksploatavimo skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

6.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, teikia siūlymus direktoriui;

6.2. organizuoja ir užtikrina tinkamą patalpų, vandentiekio tinklų, kanalizacijos, elektros, šilumos tiekimo sistemų, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos eksploatavimą ir priežiūrą;

6.3. veda ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, užtikrina tinkamą materialinių vertybių naudojimą, priežiūrą ir remontą;

6.4. kasmet atlieka materialinių vertybių inventorizaciją, teikia siūlymus dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymo;

6.5. rūpinasi inventoriaus ir darbo priemonių įsigijimu;

6.6. įstatymų numatyta tvarka organizuoja ir vykdo bibliotekos viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus;

6.7. kas mėnesį buhalterijai pateikia pirktų prekių ir inventoriaus žiniaraščius;

6.8. rūpinasi tarnybinių automobilių tinkamu naudojimu, kontroliuoja jų techninę būklę, pildo automobilių išvykų registracijos žurnalą, kas mėnesį parengia tarnybinių automobilių kuro sunaudojimo ataskaitas;

6.9. užtikrina Bibliotekos patalpų tinkamą parengimą renginiams, konferencijoms, seminarams, pasitarimams;

6.10. organizuoja patalpų remontą, smulkių gedimų šalinimą;

6.11. organizuoja Bibliotekos teritorijos priežiūros darbus;

6.12. rengia darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus; atlieka nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą, nustatyta tvarka registruoja ir tvarko tyrimo dokumentus;

6.13. sudaro skyriaus darbo planus, rengia nustatytos formos statistines ir tekstines ataskaitas;

6.14. pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.15. užtikrina, kad valstybinė vėliava būtų iškeliama laikantis LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo;

6.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Bibliotekos direktoriaus pavedimus.


Įmonė: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Aušros al. 62, 841523750, bibl@savb.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka  Darbo užmokesčio apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. P1-840

FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTOS APSKAITOS SKYRIAUS DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Darbo užmokesčio apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas (toliau - vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų (toliau - biudžetinės įstaigos) darbuotojų darbo užmokesčio buhalterinei apskaitai tvarkyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkcijas -priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio apskaitos ir kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, buhalterinio darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžeto išlaidų vykdymą, asignavimų naudojimą, darbo santykių reguliavimą, socialinį draudimą, mokesčių mokėjimą, dokumentų valdymą bei archyvavimą;
6.3. gebėti bendrauti su savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovais ir darbuotojais;
6.4. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.5. mokėti savarankiškai naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema, mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. apskaičiuoja priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokestį, nedarbingumo pašalpas, pagal įstatymus priklausančius išskaitymus iš darbo užmokesčio;
7.2. apskaičiuoja ir perveda priskirtų biudžetinių įstaigų autoriams autorinius atlyginimus pagal autorinėse sutartyse nurodytas sąlygas ir mokėjimo tvarką;
7.3. ruošia paraiškas darbo užmokesčio lėšoms gauti pagal lėšų šaltinius, programas, valstybines funkcijas ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės asignavimų valdytojams bei kitoms finansuojančioms institucijoms;
7.4. rengia mokėjimo pavedimus elektroninėje bankininkystės sistemoje;
7.5. tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio buhalterinę apskaitą pagal lėšų šaltinius, programas ir valstybines funkcijas, suminę darbo laiko apskaitą, sudaro apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
7.6. tvarko socialinių įstaigų vykdomų projektų darbuotojų darbo užmokesčio buhalterinę apskaitą pagal įvairius finansavimo šaltinius, finansavimo sumas pervedančias institucijas (iždus);
7.7. tvarko iš įvairių finansavimo šaltinių darbo užmokesčiui gautų finansavimo sumų buhalterinę apskaitą;
7.8. sudaro vykdomų projektų finansavimo planų dalį darbo užmokesčio lėšų panaudojimui, sudaro vykdomų projektų apskaitos registrus, sąskaitų žiniaraščius, teikia statistines ir kitas ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčio apskaičiavimu, mokesčių priskaitymais ir mokėjimais finansuojančioms institucijoms pagal jų nustatytą tvarką;
7.9. tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui gautų finansavimo sumų apskaitą, sudaro sąskaitų žiniaraščius ir kitas ataskaitas, kurios reikalingos biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti;
7.10. sudaro ir nustatytais terminais teikia statistines ir kitas ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčio apskaičiavimu, mokesčių priskaitymais ir mokėjimais;
7.11. tvarko biudžetinių įstaigų darbuotojų asmens sąskaitas, priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų prašymu ruošia darbo užmokesčio pažymas;
7.12. paruošia ir pateikia priskirtoms biudžetinėms įstaigoms darbuotojų atsiskaitymo lapelius;
7.13. pagal savo kompetenciją atlieka biudžetinių įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
7.14. teikia asmenims, atsakingiems už biudžeto lėšų planavimą, reikalingus duomenis lėšų poreikiui priskirtų biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fondui apskaičiuoti;
7.15. renka ir tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų duomenis, reikalingus rengiant įstaigų strateginės veiklos planus;
7.16. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
7.17. pagal poskyrio kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei kitų dokumentų (aprašų, taisyklių) projektus;
7.18. pagal kompetenciją renka, tvarko, analizuoja ir pagal įgaliojimus teikia informaciją, statistiką ir kitus duomenis;
7.19. užtikrina ūkinių operacijų teisėtumą, darbo užmokesčio lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka bei tinkamą apskaitos dokumentų įforminimą;
7.20. darbo užmokesčiui skaičiuoti iš biudžetinių įstaigų atsakingų darbuotojų priima tik visiškai ir teisingai įformintus pirminius apskaitos dokumentus.
8. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: (846)393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  ES išmokų skyriaus vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. VE - 96 4.6 p.
(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus
2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VE - 38 redakcija)EUROPOS SĄJUNGOS IŠMOKŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos išmokų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Europos Sąjungos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus, įgyvendinti teisines priemones, užtikrinančias išskaitymus iš Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamų visų rūšių valstybinių socialinio draudimo pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų bei pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą paskirtų žalos atlyginimo išmokų.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - susižinojimo permokėtoms išmokoms atgauti.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimą.
6.2. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktus dėl migruojančių asmenų bei gebėti juos taikyti praktiškai.
6.4. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Nagrinėja Europos Sąjungos (toliau - ES) ar Europos Ekonominės Erdvės (toliau - EEE) valstybių narių kompetentingų įstaigų prašymus dėl asmenims išmokėtų paramos sumų išskaitymo vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės aktais iš išmokų, mokamų Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindu (visų rūšių valstybinių socialinio draudimo pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų bei žalos atlyginimo išmokų, paskirtų pagal Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinąjį įstatymą) bei reikalauja papildomų dokumentų tokiems išskaitymams įgyvendinti.
7.2. Nustato, kurioje Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) administravimo įstaigoje asmeniui, iš kurio ES ar EEE valstybės narės kompetentinga įstaiga turi teisę atgauti išmokėtos paramos sumą, yra paskirta ir mokama atitinkamos rūšies išmoka.
7.3. Nustačius, jog Fondo administravimo įstaigoje asmeniui atitinkamos rūšies išmoka nėra mokama, apie tai informuoja ES ar EEE valstybės narės kompetentingą įstaigą, nurodydamas priežastį, dėl kurios nėra galimybės išskaityti išmokėtą paramos sumą.
7.4. Raštu informuoja Fondo valdybos administravimo įstaigą dėl sprendimo apie išmokėtas paramos sumas ir pervedimo išlaidų išskaitymo iš to asmens gaunamų išmokų priėmimo, jeigu tam asmeniui, kuriam išmokėta paramos suma, atitinkamos rūšies išmoka yra mokama Fondo valdybos administravimo įstaigoje.
7.5. Rengia dokumentų dėl išskaitytinų paramos sumų pervedimo kompetentingai ES ar EEE valstybės narės įstaigai periodiškumo projektus bei teikia juos Skyriaus vedėjui.
7.6. Dalyvauja apskaičiuojant lėšų poreikį išskaitytinoms sumoms pervesti.
7.7. Raštu informuoja Fondo valdybos administravimo įstaigas, vykdančius išskaitymus, apie per metus išskaitytas pervedimų išlaidų sumas.
7.8. Raštu informuoja asmenis ir ES ar EEE valstybių narių kompetentingas įstaigas apie priimtus sprendimus dėl išmokėtų paramos sumų ir pervedimo išlaidų išskaitymo ar iškaitytų sumų pervedimo periodiškumo.
7.9. Priima ir nagrinėja asmenų, užsienio valstybių kompetentingų įstaigų prašymus patvirtinti socialinio draudimo ir (ar) privalomojo sveikatos draudimo laikotarpius Lietuvoje.
7.10. Renka ir įvertina informaciją bei duomenis, reikalingus struktūrizuotam dokumentui parengti.
7.11. Tvirtina Tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumą pagal šios pareigybės kompetenciją.
7.12. Priima sprendimą dėl struktūrizuoto dokumento išdavimo ir jį išduoda, rengia neigiamų sprendimų projektus.
7.13. Persiunčia struktūrizuotus dokumentus, taip pat kitus apsikeitimui informacija reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms.
7.14. Priima ir vertina dokumentus, įrodančius iki 1994 m. įgytą pensijų draudimo stažą, įveda į Taikomąją sistemą "Užsienio išmokos", apskaičiuoja sukauptą valstybinių socialinio pensijų draudimo stažą.
7.15. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
7.16. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia juos archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Tarnybos archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
7.17. Analizuoja funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
7.18. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatymų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos veiklos prevencijos procedūras.
7.19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose Skyriaus vedėjui ar Tarnybos direktoriui, ar jo pavaduotojui pavedus.
7.20. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje, ES ir EEE valstybių narių, kitų valstybių kompetentingomis įstaigomis, su valstybinės valdžios, valdymo, vietos savivaldos bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.21. Atstovauja Tarnybą valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Tarnybos direktoriui ar jo pavaduotojui pavedus šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.
7.22. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą pagal pavaduojančių asmenų sąrašą.
7.23. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS
TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Užsienio išmokų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852740301, vitalija.satkunaite@sodra.lt
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie Užsienio išmokų tarnyba  Duomenų kontrolės specialistas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323123?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323124?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Medžiagų ir įrangos tiekimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323125?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Virėjas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323126?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Vyr. kasininkas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323128?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Skyriaus vadybininkas (ne maisto prekių skyriaus)


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323129?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Administratorė


Įmonė: UAB "Euro coaching and consultancy"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323130?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Euro coaching and consultancy"  Pardavėja-konsultantė


Įmonė: UAB "Sidabrinė kamėja"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323132?view=3
Skelbimo data: 2017.12.12

Atsiliepimai apie UAB "Sidabrinė kamėja"  Valytojas

Pobūdis: Administracinių ir buitinių patalpų valytoja Plungėje, Salantų g. Dirbama 3 k/sav.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Salantų g., 861294353, klaipeda@ainava.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Ivairus plataus profilio štatyboje darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis,del darbo atvykti nurodytu adresu.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vidara"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Gedimino g.3, personalas@vidara.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Vidara"  Barmenė - padavėja

Pobūdis: Užsakymų priėmimas, patiekalų nunešimas, gėrimų paruošimas.
Reikalavimai: Restoranui reikalinga barmene-padaveja, grafikas: ilgoji-trumpojo savaite, darbo laikas nuo 11:00 iki 22:00., taip pat yra galymybe dirbti 0,5 etato. Reikalinga su patirtimi ! Adresas: Jogailos g 5, Senamiestis !

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Oneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jogailos g. 5, 860190018, info@happypanda.lv
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Oneta"  Automobiliu poliruotojas

Pobūdis: Automobiliu isores poliravimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoryklys"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: P.Armino g.73, 863805555
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Autoryklys"  Automobiliu ploveja

Pobūdis: Automobiliu plovimas,salonu valymas.
Reikalavimai: Noras dirbti.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autoryklys"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: P.Armino g.73, 863805555
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Autoryklys"  Skardininkai/izoliuotojai

Pobūdis: Nuo sausio pradžios projektui Belgijoje reikalingi papildomi 4 skardininkai/izoliuotojai darbui gamykloje.
Reikalavimai: Būtina turėti galiojantį VCA.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Termomontažas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Minijos g. 169, 861108455, hr@termomontage.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Termomontažas"  Tolimųjų reisų vairuotojas

Pobūdis: Darbui Belgijoje ieškomi motyvuoti, profesionalūs ir darbštūs tarptautinių reisų vairuotojai darbui su įmonės vilkikais (distribucija, Beniliukso šalys).


Imonė siūlo:


• Geras darbo sąlygas belgiškoje imonėje;
• Vakarietišką atlyginimą (nuo 2500€ "į rankas") ir premijas;
• Apmokamas kasmetines atostogas;
• Visas Belgijos karalystės suteikiamas socialines garantijas;
• NEMOKAMĄ apgyvendinimą butuose arba namuose (kiekvienam žmogui atskiras miegamasis kambarys su reikalinga buitine technika);
• Kompanija sumoka visus socialinius mokesčius, kuriuos reikalauja sumokėti Belgijos įstatymai;
• Galimybė kas 4-6 savaites grįžti 1-2 savaitėms į Lietuvą.


Esant norui į Belgiją atsivežti šeimą, įmonė padės susitvarkyti reikiamus dokumentus ir suteiks konsultacijas dėl šeimos narių greito ir sklandaus integravimosi. Papildoma informacija apie darbo grafiką ir atlygį - susisiekus telefonu.


Susidomėjus prašome susisiekti su mumis telefonu +370 688 79 300 arba el. paštu gediminas@business-link.pro
Reikalavimai: • CE kategorija, 95 kodas ir patirtis dirbant tarptautinių reisų vairuotoju Vakarų Europoje;
• Asmeninis lengvasis automobilis;
• Gebėjimas paprastai susikalbėti anglų ar vokiečių kalba;
• Sugebėjimas pagal reikalavimus tvarkyti krovinio ir pervežimo dokumentus;

• Rekomendacijos – privalumas.
• Darbo su prekybos centrais patirtis būtų didelis privalumas.


Reikalingos asmeninės savybės:


• Patikimumas;
• Sąžiningumas;
• Punktualumas;
• Paslaugumas ir mandagumas;

Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TS group"
Miestas: Belgija
Kreiptis: Kaunas, Radvilenu pl., 8 688 79 300, gediminas@business-link.pro
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "TS group"  Barista

Pobūdis: Bookafe ieško naujo komandos nario. Jei esi komunikabilus, pozityvus ir linksmas žmogus, moki ar nori išmokti gaminti gerą kavą, laukiame Tavo žinutės 😉☕️
Reikalavimai: Darbštumas,komunikabilumas,kruopštumas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Knyga ir kava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stiklių g.16, 868567674
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie MB "Knyga ir kava"  Vairuotojas – keleivių pavežėjas

Pobūdis: Jeigu turi gerus vairavimo įgūdžius, mėgsti vairuoti ir bendrauti su žmonėmis, įmonė siūlo vairuotojo (-jos) darbą Vilniuje su įmonės transportu.

* Darbas Vilniaus miete
* Suteikiamas automobilis
* Lankstus darbo grafikas
* Galimybė derinti su studijomis
Reikalavimai: * 2 metų vairavimo stažas
* Atsakingumas
* Orientacija į rezultatą
* Be žalingų įpročių

Teirautis telefonu +37060714970
Arba CV siusti lietuvataxify@gmail.com

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla nr.762515
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr., 860828280, lietuvataxify@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Individuali veikla nr.762515  Virtuvės padėjėjas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Clarus sol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323120?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Clarus sol"  Budintis vairuotojas-sandėlininkas


Įmonė: UAB "Global travel supply"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323053?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Global travel supply"  Vadybininkas

Pobūdis: -Užsąkymų formavimas
-Atsakymai į standartines užklausas, užklausų nukreipimas
-Korespondencijos tvarkymas.
-Partnerių paieška
-Darbas iš namų.
Reikalavimai: -Labai geri rašytinės ir šnekamosios kalbos įgūdžiai
-Puikūs komunimavimo ir dėrybiniai sugebėjimai.
-Mokėjimas dirbti MS office programomis.
-Gebėjimas dirbti savarankiškai

Privalumai:
-Mokejimas dirbti AutoCad programa.
-Punktualumas
-Pastabumas
-Komunikabilumas
-Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
-Kruopštumas ir atsakingumas
-Taktiškumas ir malonus elgesys
-Iniciatyvumas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Projektuotojas

Pobūdis: 2D durų brėžinių projektavimas. Užsąkymų formavimas.
Reikalavimai: -Mokėjimas dirbti su AutoCad ir Microsoft office programomis.
- geri derybiniai ir bendravimo įgūdžiai
- greita orientacija, laiko planavimas
- būtinos kalbų anglos mokėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dominius AS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr 12, 861033543, info@dominius.no
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Dominius AS  Degalinės operatorius

Pobūdis: Degalinės prekių ir degalų aktyvus pardavimas;
Malonus klientų aptarnavimas pagal įmonės standartus;
Rūpinimasis degalinės aplinka;
Profesionalus darbas kasos aparatu.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas;
Amžius ne mažiau nei 18 metų;
Turintis atitinkamos medicinos tarnybos leidimą dirbti;
Turintis puikius bendravimo įgūdžius, sugebantis savarankiškai spręsti iškylančius kasdienės veiklos klausimus, gebantis tiksliai orientuotis situacijose.
Mes jums siūlome
Atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
Visas socialines garantijas, profesinį augimą, gerą darbo patirtį.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "EMSI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867396448, darbas@emsi.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "EMSI"  Konditeris - kepejas

Pobūdis: Miltinių konditerijos gaminių (bandelių, batonų, pyragų, sausainių ir kt.) gamyba nuo tešlos užmaišymo iki iškepimo.
Reikalavimai: - Panaši darbo patirtis;
- Greita orientacija;
- Noras dirbti ir užsidirbti.

Profesinė kvalifikacija būtų privalumas, bet ją gali atstoti tokio paties darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Du vėjai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šeškinės 28, 865661245, vilnius@prezo.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Du vėjai"  Buhalteris


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323097?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Mėsininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323098?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas Maxima bazėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323100?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Maxima bazėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323101?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Maxima x tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Pakruojis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323102?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Vyr. kasininkas


Įmonė: UAB "Rimi Lietuva"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323105?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Rimi Lietuva"  Gyvūnų prižiūrėtojas Zapyškyje


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323107?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Pastolių montuotojas


Įmonė: UAB "Hotrema"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323108?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Hotrema"  Pastolių montuotojas


Įmonė: UAB "Hotrema"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323109?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Hotrema"  Izoliuotojas skardininkas


Įmonė: UAB "Hotrema"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323110?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Hotrema"  Izoliuotojas skardininkas


Įmonė: UAB "Hotrema"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323111?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Hotrema"  Draudimo vadybininkas (privatūs klientai)


Įmonė: Seesam insurance AS Lietuvos filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323112?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Seesam insurance AS Lietuvos filialas  Kiemo darbininkas (logistikos centre)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323113?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Biurų nuomos vadybininkas


Įmonė: UAB "Klaipėdos viešbutis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323115?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos viešbutis"  Pardavėjas - konsultantas ginklų parduotuvėje


Įmonė: UAB "Oksalis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323117?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Oksalis"  Kaufmann / kauffrau fur spedition und logistikdienstleistung schwerpunkt litauen


Įmonė: CAT Germany GmbH
Miestas: Visa Lietuva
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323118?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie CAT Germany GmbH  Pardavėjas - konsultantas ginklų parduotuvėje


Įmonė: UAB "Oksalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323119?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Oksalis"  Pardaveja

Pobūdis: Konditerijos gaminių (bandelių, batonų, pyragų, sausainių ir kt.) prekyba, kavos ruošimas, tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: - Panaši darbo patirtis;
- Greita orientacija;
- Noras dirbti ir užsidirbti.
- Sąžiningumas, atsakingumas, darbas komandoje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Du vėjai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Viršuliškių 40, PC MADA, 865661245, vilnius@prezo.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Du vėjai"  Laiškininkai Šalčininkėliuose

Pobūdis: Kokie iššūkiai Tavęs laukia?
pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Šalčininkėlių apylinkės teritorijoje, paslaugų ir prekių pardavimas.
darbo laikas – 0,45 etatu.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Tu:
esi orientuotas į klientą ir rezultatus;
esi sąžiningas, pareigingas, atsakingai žiūri į pavestas užduotis;
puikiai supranti ir kalbi lietuviškai;
turi vairuotojo pažymėjimą (B kategorija) ir nuosavą automobilį.


Ką mes Tau siūlome:
stabilią darbo vietą sparčiai tobulėjančioje bendrovėje;
apmokymus neturintiems darbo patirties;
visas socialines garantijas;
laiku mokamą atlyginimą ir papildomus priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
kompensuojamas kuro sąnaudas ir automobilio amortizaciją.


Kur kreiptis?

Informacija telefonu: 8 65613092, 865688545
El. paštas: karjera.vilnius@post.lt
Mūsų internetinė svetainė: www.post.lt

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Šalčininkų r.
Kreiptis: 865613092, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Prekių atrinkėjas (+4)

Pobūdis: -Atrinkti prekes klientams;
-Palaikyti tvarką darbo vietoje.

Darbo vieta: Alšėnų g. 10, Kampiškių k., Kauno r.
Grafikas: 15:00-24:00 val. 5 darbo dienos per sav. arba slenkantis grafikas 12:00-24:00 val. (3 darbo dienos, 3 laisvos dienos).
Reikalavimai: -Kruopštumas, atidumas, greita orientacija;
-Automobilis kelionei į/iš darbo (privalumas).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic logistic solutions"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Alšėnų g. 10, 865655198, personalas.atranka@bls.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Baltic logistic solutions"  Metalo apdirbimo staklių operatorius

Pobūdis: Reikalingi darbuotjai atlikti vieną iš metalo apdirbimo operacijų: frezavimas, tekinimas arba šlifavimas
Gaminant ir restauruojant metalines detales.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89568, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Elektromonteris - remontininkas

Pobūdis: • Užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų gamybos įrengimų darbą, prižiūrint ir remontuojant elektrines ir mechanines gamybos įrengimų dalis. Atlikti savalaikį ir kokybišką cecho įrengimų remontą, techninę priežiūrą, profilaktiką.
• Remontuoti ir prižiūrėti apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizacijas, valdymo pultus. Pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrenginiuose, prietaisuose.
• Aptarnauti ir atlikti elektros skirstymo įrengimų, elektros pastočių žemos dalies iki 1000v ir elektros tinklų planinį aptarnavimą.
• Tikrinti šaldymo ir suspausto oro stotis, apie gedimus pranešti energetikos tarnybai.
- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
- Dėl darbo kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis, darbo valandomis.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Reikalavimai: • Turėti suteiktą ne žemesnę VK kategoriją iki 1000V kvalifikacinę grupę.
• Žinoti įrengimų, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
• Žinoti elektrosaugos reikalavimus, elektros įrengimų įrengimo ir vartotojų elektros įrengimų eksploatacijos ir saugos taisykles.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89788, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Savivaldybės administracijos vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:


PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2013 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. P-80
(Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d.
įsakymo Nr. DV-1482
redakcija)ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.
3. Kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros - funkciją.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos arba reabilitacijos krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti ne trumpesnį kaip 1 metų administracinio darbo srityje darbo stažą. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas.
Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.
6.3. Žinoti ir išmanyti valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus. Lietuvos Respublikos įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
6.4. Gebėti:
6.4.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros politiką;
6.4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
6.4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti;
6.4.4. organizuoti pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
6.4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
6.4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;
6.4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
6.4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;
6.4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis "Microsoft Office" programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programa ir kt.;
6.4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.
6.5. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teisės aktų projektus.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
7.2. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
7.3. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
7.4. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ Alytaus poliklinika, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai) veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
7.5. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
7.6. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
7.7. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
7.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
7.9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:
7.9.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
7.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
7.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
7.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
7.11. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
7.12. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
7.14. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
7.15. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio pranešėjas yra;
7.16. vykdo kitus Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytus pavedimus savo kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas pavaldus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui.


Atlyginimas: 680 € (su mokesčiais)
Įmonė: Alytaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Alytus
Kreiptis: 831555142, virginija.auruskeviciene@alytus.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Alytaus miesto savivaldybės administracija  Žemės ūkio poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 40-220
(Nauja redakcija 2016-04-26 Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 40-205)
E. MIESTO DEPARTAMENTO
INTERESANTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Žemės ūkio poskyrio (toliau - poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga aptarnauti interesantus "vieno langelio" principu vykdant valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas (žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas, žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas, žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo srityse biudžetinėse įstaigose;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, žemės ūkio paslaugų teikimą, dokumentų valdymą, archyvavimą, interesantų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir kompiuterine dokumentų valdymo sistema;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikia administracines žemės ūkio paslaugas;
7.2. konsultuoja, teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims ir įformina valstybines (valstybės perduotas Savivaldybei) funkcijas - administracines žemės ūkio paslaugas pagal darbo vietos aprašą;
7.3. atsako už poskyrio dokumentų valdymą pagal vykdomas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas;
7.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus poskyrio vedėjui dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimo tobulinimo;
7.5. atlieka kitas darbo vietos apraše nustatytas ir su valstybinėmis (valstybės perduotomis savivaldybėms) funkcijomis - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu, susijusias veiklas;
7.6. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą poskyrio valstybės tarnautoją, jo nesant, vykdantį valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas - teikti administracines žemės ūkio paslaugas;
7.7. siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir institucijos strateginius tikslus, vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos - administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyr. specialistas (pakaitinis)

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. 40-60


MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTO
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SKYRIAUS
PROJEKTAVIMO, SĄLYGŲ IŠDAVIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus Projektavimo, sąlygų išdavimo ir inžinerinių tinklų poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga rengti ir administruoti prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas ir sutartis techniniams projektams ir teritorijų planavimo dokumentams, tikrinti bei derinti statinių projektus ir teritorijų planavimo dokumentus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - susisiekimo infrastruktūros plėtra.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
6.3. turėti susisiekimo komunikacijų ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovo bei teritorijų planavimo specialisto atestatus;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, vietos savivaldos, teritorijų planavimo, statybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą ir statybos darbų atlikimą;
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti Poskyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia Vilniaus miesto susisiekimo komunikacijų sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas techniniams projektams;
7.2. kaupia ir sistemina Vilniaus miesto parengtų susisiekimo komunikacijų sąlygų teritorijų planavimo dokumentams ir prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų techniniams projektams duomenis;
7.3. rengia ir derina su statytojais sutartis prie prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų susisiekimo komunikacijų plėtrai;
7.4. rengia ir administruoja sutartis susisiekimo komunikacijų plėtrai;
7.5. pagal kompetenciją tikrina ir derina teritorijų planavimo dokumentus, dalyvauja Teritorijų planavimo komisijoje;
7.6. pagal kompetenciją tikrina ir derina statinių projektus;
7.7. nagrinėja gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus bei pareiškimus, rengia į juos atsakymus;
7.8. rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
7.9. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852112604, kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Verslo klientų pardavimo vadybininkas


Įmonė: Gjensidige, ADB
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323084?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Gjensidige, ADB  Viešųjų pirkimų skyriaus vyresn. specialistas


Įmonė: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323085?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Vilniaus Gedimino technikos universitetas  NT brokeris


Įmonė: UAB "eRealty"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323086?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "eRealty"  Duomenų centrų infrastruktūros administratorius


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323088?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Pardavėjas-konsultantas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323089?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Pardavėjas-konsultantas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323090?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Crocs pardavėjas-konsultantas 0,5 etato (savaitgaliais) pc Panorama

Pobūdis:  Nuolatinis klientų konsultavimas, poreikių išsiaiškinimas;
 Kokybiškas klientų aptarnavimas;
 Sandėlio tvarkos užtikrinimas;
 Asortimento papildymas iš sandėlio;
 Prekių saugumo užtikrinimas;
 Darbas su kasos aparatu ir apskaitos programa.
Reikalavimai:  Turite klientų aptarnavimo ir pardavimo patirties;
 Esate orientuotas į pardavimus ir iškeltų tikslų pasiekimą;
 Turite "pardavėjo gyslelę"
 Esate komunikabilus, paslaugus, iniciatyvus ir atsakingas;
 Galite dirbti savaitgaliais

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Open24"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g, 861224341, karjera@open24.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Open24"  Vyr. buhalteris-administratorius

Pobūdis: Pilnas buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų srautų analizė ir kontrolėpagal galiojančius LR įstatymus;
Finansinių ir statistinių ataskaitų bei deklaracijų ruošimas bei teikimas savivaldybei, valstybinėms institucijoms;
Finansinių rodiklių valdymas, finansinių ataskaitų teikimas;
Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė;
Darbo užmokesčio apskaita;
Su komandiruotėmis susijusių dokumentų tvarkymas;
Ilgalaikio turto apskaita;
Kitos su buhalterine apskaita susijusios funkcijos.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas.Visai darbo dienai.(Pilnas etatas)

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gastrotechnika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Antakalnio g., pardavimai@gastrotechnika.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Gastrotechnika"  Indų plovėja-pagalbinė darbuotoja

Pobūdis: Dienos pietų metu plauti indus, valyti daržoves.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madeiva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Jasinskio g. 10, 868375561
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Madeiva"  Kepėjas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ansela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860906676, uabansela@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Ansela"  Automobilių plovėjas

Reikalavimai: Esame pastatų administravimo rinkos lyderis Lietuvoje. Kuriame harmoningą gyvenimo ir darbo aplinką, teikdami kompleksiškas ir novatoriškas paslaugas.


Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos Vilniuje!

AUTOMOBILIŲ PLOVĖJĄ

Jūsų laukia:

• darbas didelėje ir perspektyvioje kompanijoje;
• nuolaidų paketas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
• visos socialinės garantijos;
• stabilus atlyginimas motyvaciniai priedai;
• darbas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

Jūs rūpinsitės:

• automobilių išorės plovimu aukšto slėgio plovyklomis;
• automobilių salono vidaus valymu;
• tvarkos palaikymu plovykloje;

Mes tikimės, kad sėkmingas būsimas darbuotojas:
• būtinai turės vairuotojo pažymėjimą;
• bus orientuotas į rezultatus;
• turės panašios darbo patirties, kas bus didelis privalumas;
• bus savarankiškas, iniciatyvus, darbštus, atsakingas, komunikabilus.


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864064072, dalia.kasinskaite-ivanauskiene@manobustas.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Transporto vadybininko

Pobūdis: Transporto techninės dalies priežiūra,
Vairuotojų priėmimas ir išleidimas,
Autovežių kokybės patikros,
Kuro pylimo ir optimalaus vairavimo priežiūra,
Žalų administravimas,
Vairuotojų mokymai ir kiti admin. darbai susiję su transporto ir vairuotoju priežiūra.
Reikalavimai: Mokėti anglų, rusų kalbas,
Patirtis transporto administravime,
Geri bendravimo ir derybų įgūdžiai,
Geri administravimo įgūdžiai,
Analitinis mąstymas, įžvalgumas,
Gebėjimas dirbti savarankiškai,

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Globay"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Vilniaus g. 6, 861033543, Laurent@globay.eu
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Globay"  Virėjo padėjėjas

Pobūdis: Pusgaminių ruošimas, produktų paruošimas, higienos standartų laikymasis, tvarkos priežiūra, produktų užsakymai, prekių priėmimas, puodų plovimas

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taste group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Rotušės a., vynine@pianopiano.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Taste group"  Vadybininko asistentas


Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bravo LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323050?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Bravo LT"  Konsultantas dažų skyriuje


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323051?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Komercijos direktorius (santechnikos prekės)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323052?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Komercijos direktorius (statybinės, santechnikos prekės)


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323054?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Inžinierius #superherojus diegiant ir parduodant paslaugas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323055?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Inžinierius #superherojus diegiant ir parduodant paslaugas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Jonava
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323057?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Pardavimų vadybininkas Lietuvos ir užsienio rinkoms (elektrotechnikos prekės)


Įmonė: UAB "Eugensa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323058?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Eugensa"  Incidentų vadovas


Įmonė: Telia Lietuva, AB
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323059?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie Telia Lietuva, AB  Parduotuvės pamainos viršininko pavaduotojas Maxima bazėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323073?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Maxima xxx tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323074?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Sandėlio apyskaitininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323075?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Paslaugų pardavimo vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323076?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Transporto ekspedicijos vadybininko asistentas


Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "STA logistic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323077?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "STA logistic"  Pardavimų vadybininkė


Įmonė: UAB "Anivesta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323079?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Anivesta"  Pardavėjas - konsultantas


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Insema"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323080?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Insema"  Pusryčių padavėjas


Įmonė: UAB "Domus Maria"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323081?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Domus Maria"  IT inžinierius - projektuotojas


Įmonė: UAB "Neurotechnologijos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/323083?view=3
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Neurotechnologijos"  Tiekimo vadybininkas

Pobūdis: -užsakymų išvežiojimas į objektus;
-darbo planavimas;
-tiekimo skyriaus užsakymų vykdymas.
Reikalavimai: -Darbštumas,;
-pareigingumas;
-atsakingumas;
-savarankiškumas;
-komunikabilumas;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
-geri vairavimo įgūdžiai.

Atlyginimas: 767 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stiklita Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 34B, 868666319, vilnius@stiklita.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Stiklita Vilnius"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai gamybinese patalpose prie staklių, prekių surinkimo, pakavimo ir išdavimo skyriuose.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybos įmonėje – privalumas.
Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, kruopštumas, greita orientacija.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Vadybininkas

Pobūdis: Tiekėjų paieška;
Tiekimo proceso planavimas, organizavimas ir kontroliavimas;
Duomenų suvedimas į su gamybos apskaitos programą, analizė, likučių valdymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis gamybos įmonėje – privalumas.
Geros anglų kalbos žinios (žodžiu ir raštu), rusų kalba – privalumas;
Kompiuterinis raštingumas (MS Office, AIVA - privalumas).
Atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, komunikabilumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Operatorius

Pobūdis: Gamybos įrengimų (plastikinių gaminių liejimas) valdymas ir priežiūra;
Tinkamo įrengimo darbo ir veikimo užtikrinimas;
Produkcijos kokybės užtikrinimas, reikalavimų ir nustatytų terminų laikymasis.

Reikalavimai: Darbo patirtis gamyboje - privalumas
Noras augti ir tobulėti, kelti kvalifikaciją;
Galimybės dirbti gamybinėje aplinkoje.

Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Saltkalvis

Pobūdis: Gamybinės įrangos techninė priežiūra;
Gamybinės įrangos komponentų montavimas/demontavimas;
Gedimų lokalizavimas;
Gamybinės įrangos paruošimas remontui, remontas, paleidimas po remonto.
Reikalavimai: Profesinis arba techninis išsilavinimas (arba patirtis šioje srityje);
Darbo patirtis prie plastiko ir liejimo staklių – privalumas;
Mokėti atlikti įrengimų priežiūros ir remonto darbus;
Suprasti gamybinės įrangos mechaninės dalies specifiką;
Darbštumas, atsakingumas, orientacija į rezultatą.


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Sandelininkas

Pobūdis: Darbas gaminių/žaliavų sandėlyje;
Gaminių/žaliavų priėmimas ir išdavimas;
Gaminių ženklinimas ir sandėliavimas;
Atvykstančių / išvykstančių gaminių ir žaliavų sutikrinimas su dokumentais;
Nuolatinė prekių sandėlyje priežiūra, dalyvavimas inventorizacijose;
Informacijos teikimas komercijos skyriui;
Pagal poreikį, pildyti registrus, ataskaitas, žurnalus, dirbti su specializuota sandėlio apskaitos programa;
Darbas su autokrautuvu.
Reikalavimai: Analogiško arba panašaus darbo patirtis;
Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją;
Kompiuterinis raštingumas, mokėti dirbti su specializuotomis sandėlio apskaitos programomis;
Atsakingumas, reiklumas, savarankiškumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litpolstar"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Maisiagala, Kiemeliu 16c, 852438384, info@litpolstar.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Litpolstar"  Administratorius

Pobūdis: Sporto klubo klientų aptarnavimas;
Sporto klubo administravimas;
Darbas su kasos aparatu;
Bendros tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas, paslaugumas, greita orientacija;
Reprezentatyvi išvaizda;
Stipri motyvacija ir noras dirbti;
Gebėjimas būti komandos dalimi.

Atlyginimas: 445 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "The muscle makers"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vido Maciulevičiaus g. 51, 8 6 0450174, registratura.musclemakers@gmail.com
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "The muscle makers"  Valytoja Krokuvos g.

Pobūdis: Biuro patalpų valymas 5 k./sav. darbas nepilnu etatu. Konkretaus darbo laiko nėra - valyti galima pasirinktinai dienos bėgyje tarp 8 ir 17 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 132 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865260700, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2017.12.11

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Įvairaus profilio darbuotojai

Pobūdis: Darbo pobūdis
Darbas pas tiesioginį darbdavį Olandijoje.

Reikalingi darbuotojai įvairaus profilio nesunkiems fiziniams darbams. Būsite įdarbinti tiesiogiai vienoje lyderiaujančių Olandijos laikino įdarbinimo kompanijų, todėl darbo profilis įvairus:

Darbas renginiuose, muzikos festivaliuose
Pakavimo, prekių žymėjimo darbai sandėliuose
Darbai moderniuose ūkiuose ir šiltnamiuose
Darbai su įrenginiais fabrikuose
Kiti įvairūs darbai (Valymo, tvarkymo, krovimo)

SPECIALUS PASIŪLYMAS.
Išvykusiems dirbti iki Gruodžio 20 d. pirmas mėnesis apgyve