Darbo rinka - nemokamų skelbimų svetainė

 

  Transporto vadybininkas / ekspeditorius

Pobūdis: Dalinių, Pilnų, Express krovinių ir vežėjų paieška;
Tarptautinių krovinių gabenimų organizavimas;
Vežėjų atranka ir sutarčių sudarymas;
Transporto maršrutų planavimas;
Transporto/krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas.
Atsiskaitymo kontroliavimas.

GALIMYBĖ DIRBTI IS NAMŲ !!!
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (transportas, vadyba, administravimas);
Gerai mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbas;
Savarankiškumas, atsakingumas, komunikabilumas, derybiniai sugebėjimai ir mokėjimas dirbti komandoje;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

PATIRTIS transporto, logistikos, krovinių ekspedijavimo srityse-privalumas.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aineda transport"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: info@ainedatransport.lt
Skelbimo data: 2016.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Aineda transport"  Transporto vadybininkas / ekspeditorius

Pobūdis: Dalinių, Pilnų, Express krovinių ir vežėjų paieška;
Tarptautinių krovinių gabenimų organizavimas;
Vežėjų atranka ir sutarčių sudarymas;
Transporto maršrutų planavimas;
Transporto/krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas.
Atsiskaitymo kontroliavimas.

GALIMYBĖ DIRBTI IŠ NAMŲ !!!
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (transportas, vadyba, administravimas);
Gerai mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbas;
Savarankiškumas, atsakingumas, komunikabilumas, derybiniai sugebėjimai ir mokėjimas dirbti komandoje;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

PATIRTIS transporto, logistikos, krovinių ekspedijavimo srityse-privalumas.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aineda transport"
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: info@ainedatransport.lt
Skelbimo data: 2016.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Aineda transport"  Transporto vadybininkas / ekspeditorius

Pobūdis: Dalinių, Pilnų, Express krovinių ir vežėjų paieška;
Tarptautinių krovinių gabenimų organizavimas;
Vežėjų atranka ir sutarčių sudarymas;
Transporto maršrutų planavimas;
Transporto/krovinių judėjimo. kontrolė ir valdymas.
Atsiskaitymo kontroliavimas.

GALIMYBĖ DIRBTI IŠ NAMŲ !!!
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (transportas, vadyba, administravimas);
Gerai mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbas;
Savarankiškumas, atsakingumas, komunikabilumas, derybiniai sugebėjimai ir mokėjimas dirbti komandoje;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
PATIRTIS transporto, logistikos, krovinių ekspedijavimo srityse-privalumas.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aineda transport"
Miestas: Alytus
Kreiptis: info@ainedatransport.lt
Skelbimo data: 2016.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Aineda transport"  Konferencijų ir renginių centro patarnautojas


Įmonė: UAB "Hotel Neris"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/konferenciju-ir-renginiu-centro-patarnautojas-kaunas-hotel-neris-uab-284589
Skelbimo data: 2016.10.23

Atsiliepimai apie UAB "Hotel Neris"  Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2016 m. gegužės 20

įsakymo Nr. 40P-15

redakcija)

TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS IR ATSTOVAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti teisinėmis priemonėmis realizuoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau - ministerija) vykdomus uždavinius ir funkcijas susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa (toliau - Programa ), užtikrinti efektyvų teisėkūros procesą, kad pagal kompetenciją pateikti vertinti teisės aktų projektai, vertinamų sutarčių projektai, atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktų, bei teisinės technikos reikalavimus, o taip pat teikti išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės normų turiniui atskleisti, kad skundų nagrinėjimas bei teisinis jų vertinimas būtų vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, atstovauti ministerijai teismuose ir kitose valstybės institucijose. Skyriaus kompetencijos ribose, esant vadovybės pavedimui, dalyvauti formuojant politiką kaimo plėtros srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - veikia Programos ribose, teisės srityje, siekdamas užtikrinti kad teisės aktų taikymas būtų paremtas teisės aiškinimo metodais ir principais, padedančiais atskleisti tikrąją teisės normų prasmę ir jų turinį, bei vadovaujantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai, o skundų nagrinėjimas bei teisinis jų vertinimas būtų vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, jo veikla taip pat apima funkcijų vykdymą atstovavimo, teisėkūros ir teisinės ekspertizės srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius žemės ir maisto ūkį, kaimo plėtrą bei kitus su funkcijomis susijusius teisės aktus;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas, susijusias su paramos pagal Programą administravimu:

7.1. pagal kompetenciją atlieka teisinę ekspertizę:

7.1.1. ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;

7.1.2. ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, ir organizacijų parengtų teisės aktų projektų, kuriuos pasirašo ar vizuoja ministras, viceministras pagal nustatytą veiklos sritį, ministerijos kancleris;

7.1.3. kitų valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų nustatyta tvarka pateiktų derinti ministerijai;

7.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. pagal kompetenciją teikia išvadas, pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat projektų, susijusių su paramos pagal Programą, administravimu;

7.4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį ir jos reguliavimo srities įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;

7.5. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, siekiant apginti teisėtus interesus;

7.6. pagal kompetenciją nagrinėja pateiktus asmenų rašytinius skundus, pasiūlymus bei paklausimus, atlieka teisinį skundų įvertinimą, nagrinėjant dokumentus ir faktines aplinkybes, remiantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti, ar nebuvo pažeistos asmens teisės ir teisėti interesai;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ar teikiant pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su teisinio skundų įvertinimo ir atstovavimo sritimi;

7.8. pagal kompetenciją vizuoja skyriaus ir kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtus ministro įgaliojimų projektus, prireikus juos rengia;

7.9. pagal kompetenciją užtikrina, kad teisės aktų taikymas būtų paremtas teisės aiškinimo metodais ir principais, padedančiais atskleisti tikrąją teisės normų prasmę ir jų turinį, bei vadovaujantis teisės normomis ir principais, padedančiais nustatyti ar nebuvo pažeistos asmens teisės ir jo teisėti interesai;

7.10. pagal kompetenciją atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą ir už pavizuotų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

7.11. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus, Teisės departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su departamento ar skyriaus uždaviniais ir funkcijomis, siekiant, kad būtų įgyvendinti ministerijos strateginiai tikslai ir uždaviniai, susiję su Programos įgyvendinimu;

7.13. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. Programos įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žemės ūkio ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8(5)2391034, agne.ribinskiene@zum.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Žemės ūkio ministerija  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS VALDYMO DEPARTAMENTO

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, išskyrus techninės paramos prioritetą, ir kitų iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamų veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos - Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų administravimo ir valdymo - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais 2007-2013 metų ir 2014-2020 metų ES fondų lėšų planavimą ir panaudojimą;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau - strategija), Partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (toliau - 2007-2013 m. veiksmų programa) ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (toliau - 2014-2020 m. veiksmų programa) (toliau kartu - veiksmų programos);

6.4. būti susipažinęs su 2007-2013 metų ir 2014-2020 metų finansavimo laikotarpių ES fondų lėšų administravimo sistema Lietuvoje;

6.5. išmanyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas ir atsakomybę;

6.6. būti susipažinęs su dokumentų įforminimo ir rengimo bendraisiais reikalavimais bei teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

6.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti, vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;

6.10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. pagal kompetenciją atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 "Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą", nustatytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas, susijusias su 2014-2020 metų veiksmų programos 9 prioriteto 9.4.3 konkrečiu uždaviniu:

7.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti rengiant veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, projektų atrankos kriterijus ir jų pakeitimus;

7.1.2. administruoti veiksmų programos investicinius prioritetus, laikantis patikimo finansų valdymo principo;

7.1.3. analizuoti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo spartą, prireikus imtis priemonių, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

7.1.4. dalyvauti kuriant ir plėtojant SFMIS2014, pagal kompetenciją registruoti SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus;

7.1.5. vadovaujantis rizikos analizės išvadomis vykdyti tarpinių institucijų funkcijų atlikimo priežiūrą ir kontrolę;

7.1.6. saugoti pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

7.2. atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su visuotinių dotacijų priemonių įgyvendinimu;

7.3. teikti metodinę pagalbą departamento darbuotojams, tarpinėms institucijoms visuotinių dotacijų priemonių administravimo, supaprastinto išlaidų apmokėjimo ir supaprastinto išlaidų apmokėjimo dydžių nustatymo klausimais; ES struktūrinių fondų svetainėje skelbti formas ir instrukcijas, kurioms pritarė 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų administravimo darbo grupė;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją;

7.5. dalyvauti rengiant, keičiant ir tobulinant veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos darbo procedūrų vadovą;

7.6. pagal kompetenciją parengtų teisės aktų projektus skelbti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), pagal kompetenciją informaciją skelbti ES struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt) ir ES struktūrinių fondų svetainėje (www.esinvesticijos.lt), Finansų ministerijos interneto (www.finmin.lt) ir intraneto svetainėse;

7.7. pagal kompetenciją rengti pasiūlymus dėl efektyvesnio ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo įgyvendinant veiksmų programas ministrui, ministerijos kancleriui, finansų viceministrui pagal ministro nustatytas veiklos sritis (toliau - viceministras), departamento direktoriui ar skyriaus vedėjui;

7.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengti informaciją ir organizuoti jos teikimą kitiems ministerijos administracijos padaliniams, Europos Komisijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Veiksmų programų stebėsenos komitetams, veiksmų programų valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams, finansų inžinerijos projektų ir projektų, apimančių finansines priemones, vykdytojams, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei;

7.9. pagal kompetenciją nagrinėti kitų institucijų ar Finansų ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, teikti pastabas, išvadas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;

7.10. pagal kompetenciją vykdyti ministro, ministerijos kanclerio, viceministro, departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, atstovauti Finansų ministerijai skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.11. atlikti kitas teisės aktuose numatytas funkcijas ir kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2390177, 2390285, diana.gavrilova@finmin.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Informacinių sistemų skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija -14.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriaus nuostatuose nustatytoms funkcijoms, susijusioms su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau - VSAKIS) ir Stebėsenos informacinės sistemos (toliau - SIS) priežiūra ir plėtojimu, vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos - informacinių technologijų - srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, informacinių sistemų kūrimą;

6.3. būti susipažinęs su WEB aplikacijų kūrimo technologijomis (PHP, Java, HTML);

6.4. būti susipažinęs su WEB duomenų perdavimo technologijomis (XML, WEB services);

6.5. būti susipažinęs su SQL technologijomis valdomomis duomenų bazėmis, gebėti analizuoti duomenis, rengti netipines ataskaitas;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai organizuoti ir planuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo funkcijos:

7.1. administruoti ir testuoti VSAKIS, fiksuoti VSAKIS neatitikimus ir juos apibendrinti;

7.2. konsultuoti VSAKIS naudotojus, registruoti ir analizuoti VSAKIS poreikius ir pageidavimus, rengti išvadas ir pasiūlymus dėl pateiktų VSAKIS poreikių ir pageidavimų;

7.3. analizuoti ir vertinti VSAKIS dokumentaciją;

7.4. rengti ir viešinti VSAKIS naudojimo metodinius dokumentus;

7.5. administruoti ir testuoti SIS, fiksuoti neatitikimus ir juos apibendrinti;

7.6. konsultuoti SIS naudotojus, rengti ir viešinti SIS naudojimo metodinius dokumentus, registruoti SIS plėtros poreikius ir pageidavimus, juos analizuoti ir rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

7.7. esant poreikiui koordinuoti SIS palaikymo ir plėtros projektų veiklas, analizuoti ir vertinti jų dokumentaciją ir rezultatus;

7.8. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 890 € (su mokesčiais)
Įmonė: Finansų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2390177, 2390285, diana.gavrilova@finmin.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Finansų ministerija  Vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM
direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d.
įsakymu Nr. BV-75

TEISINĖS PAGALBOS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti vaikų teisėtų interesų ir teisių atstovavimo organizavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - be tėvų globos likusio vaiko teisėtų interesų ir teisių apsaugos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį.
6.3. Turėti patirties rengiant išvadas, atsiliepimus teismams.
6.4. Gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;
6.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
6.6. Sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
6.7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:.
7.1. Koordinuoja ir prižiūri savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklą, apibendrina ir analizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos rezultatus, statistiką ir rengia pasiūlymus vaiko interesų atstovavimo ir gynimo, išvadų teikimo civilinės teisenos bylose, išskyrus tėvų ginčo dėl vaikų ir su be tėvų likusio vaiko globa susijusiose bylose.
7.2. Teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja ir gina vaiko interesus bei teikia išvadas civilinės teisenos bylose.
7.3. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka įstoja į teismą ir teikia išvadas dėl ginčo pareiškiant ieškinį viešajam interesui ginti.
7.4. Konsultuoja savivaldybių vaiko teisių skyrius vaiko interesų atstovavimo ir gynimo bylose civilinės teisenos bylose išskyrus bylose susijusiose su tėvų ginču dėl vaiko ir be tėvų globos likusio vaiko interesų apsauga, rengia ir teikia jiems metodinę pagalbą.
7.5. Pagal kompetenciją organizuoja su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgų rengimą.
7.6. Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais, rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
7.7. Pagal kompetenciją organizuoja teismų praktikos apibendrinimus, apžvalgų rengimą.
7.8. Pagal kompetenciją koordinuoja vienodos savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyrių veiklos, atstovaujant vaiko interesus teismuose, praktikos formavimą.
7.9. Pagal kompetenciją vykdo vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę.
7.10. Teikia metodinę paramą teisiniais klausimais Tarnybos struktūriniams padaliniams, analizuoja Tarnybos specialistų parengtus dokumentus ir teisiškai juos įvertina bei apibendrina.
7.11. Pagal kompetenciją koordinuoja nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimų, prašymų ir skundų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.12. Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo pavedimu atstovauja Tarnybą kitose institucijose ir įstaigose, tarybų, komisijų ir darbo grupėse susijusiose su skyriaus veikla.
7.13. Nesant skyriaus vedėjui Tarnybos nustatyta tvarka pavaduoja ir vykdo skyriaus vedėjo funkcijas, naudojasi visomis skyriaus vedėjui suteiktomis teisėmis.
7.14. Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 2431161, audra.milinaviciene@vaikoteises.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba  Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apygardos teismo

pirmininko

2016 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. V - 115

TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius) ar vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui);

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, teismų praktiką, viešąjį administravimą bei tarptautinius teisės aktus;

6.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismų informacine sistema LITEKO.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;

7.4. vykdyti funkcijas teismų informacinėje sistemoje "LITEKO" pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.5. pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdyti funkcijas LITEKO sistemoje integruotame elektroninių paslaugų informaciniame portale (EPP);

7.6. teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

7.7. prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7.8. teisėjo, teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlikti išnagrinėtų bylų vykdymo darbus;

7.9. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus;

7.10. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu teikti naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauti juos apmokant.

7.11. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus pirmininkui.


Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852688003, vilniaus.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Vilniaus apygardos teismas  Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. DV-1541

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS DEPARTAMENTO PROJEKTŲ VALDYMO IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau- vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registro, teritorijų planavimo dokumentų duomenų banko sukūrimui ir funkcionavimui užtikrinti bei Savivaldybei įstatymais priskirtų geodezijos ir kartografijos darbų organizavimui ir vykdymui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - valstybės tarnyboje, susijusioje su geodezija ir kartografija bei teritorijų planavimu.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą: technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, geodeziją ir kartografiją.

6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą.

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS WORD, Internet Explorer, GIS GeoMap, ArcView, AutoCAD.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą.

7.2. Vykdo geografinės informacinės sistemos (GIS) plėtojimą savivaldybėje.

7.3. Atlieka topografinių nuotraukų derinimo procedūrą, kontroliuoja jų kokybę.

7.4. Teikia vektorinius topografinių erdvinių duomenų rinkinius GIS-CENTRUI.

7.5. Teikia vartotojams geodezinę, topografinę ir kartografinę medžiagą bei georeferencinius duomenis nustatyta tvarka.

7.6. Registruoja teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre.

7.7. Nustatyta tvarka teikia informaciją apie įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus valstybės institucijoms, projektus rengiančioms organizacijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

7.8. Teritorijų planavimo dokumentams rengti sudaro ir teikia pradinius kartografinius skaitmeninius duomenis.

7.9. Rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti.

7.10. Nagrinėja prašymus dėl pritarimo leisti projektuoti inžinerinius tinklus bei susisiekimo komunikacijas laisvos valstybinės žemės fonde.

7.11. Rengia Tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais ir juos suderina su atitinkamais specialistais.

7.12. Pagal savo kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus.

7.13. Teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti.

7.14. Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka ir kitas funkcijas, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir urbanistikos departamento Projektų valdymo ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Marijampolės savivaldybės administracija
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: J. Basanavičiaus a. 1, 834390011, mms@marijampole.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Marijampolės savivaldybės administracija  Dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. liepos 28 d.

įsakymu Nr. P1-749

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės lygis - A. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti Savivaldybės administracijos rengiamų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimams, kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą bei dokumentų rengimą.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas -valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo kontrolės ir tvarkybos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties (lituanistikos) išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

6.3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus ir rekomendacijas, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.5. mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja Savivaldybės administracijos dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimams ir rekomendacijoms, kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoms Dokumentų rengimo taisyklėms;

7.2. redaguoja rengėjų pateiktus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar mero vardu aukštesniosioms institucijoms siunčiamus raštus, užtikrindamas jų atitiktį Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimams ir rekomendacijoms, kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoms Dokumentų rengimo taisyklėms, juos vizuoja bei teikia pastabas;

7.3. bendradarbiaudamas ir konsultuodamasis su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto specialistais sprendžia dokumentų rengėjams kylančias kalbos problemas, susijusias su įvairių sričių terminų vartojimu;

7.4. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo ir dokumentų rengimo klausimais, susijusiais su jų funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu;

7.5. teikia pasiūlymus bei pastabas lietuvių kalbos vartojimo tobulinimo ir dokumentų rengimo Savivaldybės administracijoje klausimais;

7.6. atlieka Klaipėdos miesto tarybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų trišalės tarybos sekretoriaus funkcijas: padeda pirmininkui organizuoti posėdžius, tvarko dokumentaciją, renka šalių pasiūlymus bei kitą informaciją, reikalingą trišalės tarybos darbui, protokoluoja posėdžius;

7.7. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (taisyklių, aprašų) projektus;

7.8. įgaliojus savo kompetencijos klausimais atstovauja Klaipėdos miesto savivaldybės interesams;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje.

Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendintas skyriui priskirtų funkcijų vykdymas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų g. 11, 846393228, personalas@klaipeda.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Darbo rinkos paslaugų 1-ojo poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-337


ŠIAULIŲ SKYRIAUS DARBO RINKOS PASLAUGŲ 1-OJO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių skyriaus Darbo rinkos paslaugų 1-ojo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Šiaulių skyriaus (toliau - Skyriaus) Darbo rinkos paslaugų 1-ojo poskyrio (toliau - Poskyrio) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti nepasirengusius ir (ar) nemotyvuotus darbo rinkai asmenis, siekiant greičiau juos integruoti į darbo rinką; teikti darbo rinkos paslaugas; administruoti bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą; įgyvendinant teisės aktuose nustatytą teisę į darbą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą; užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. informuoja bedarbius ir įspėtus apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis apie:
7.1.1. Darbo biržos teikiamas paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir jų aptarnavimo tvarką;
7.1.2. situaciją darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes;
7.1.3. bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, pakeitimo nenutraukus registracijos, panaikinimo ir registracijos Darbo biržoje nutraukimo sąlygas;
7.1.4. kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, profesinį mokymą ir studijas;
7.1.5. užimtumo rėmimo ir kitas užimtumui remti skirtas priemones bei dalyvavimo jose sąlygas;
7.1.6. Europos užimtumo tarnybų tinklo EURES teikiamą informaciją;
7.2. vadovaudamasis Darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, palaiko ryšius su aptarnaujamais darbo ieškančiais asmenimis;
7.3. identifikuoja aptarnaujamų darbo ieškančių asmenų poreikius ir galimybes konkuruoti darbo rinkoje;
7.4. konsultuoja aptarnaujamus asmenis, taikydamas individualius ir grupinius metodus, veda konsultavimo grupėms užsiėmimus, tikslinius informacinius susirinkimus, Pirmojo darbo programos abiturientams užsiėmimus;
7.5. motyvuoja pasyvius ir neapsisprendusius asmenis aktyviai dalyvauti darbo paieškoje ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
7.6. padeda aptarnaujamiems asmenims planuoti profesinę karjerą, apsispręsti dėl trumpalaikių ir ilgalaikių tikslų, parenka ir padeda realizuoti priemones jiems pasiekti, vykdo profesinį orientavimą;
7.7. vykdo bedarbių individualios užimtumo veiklos planavimą:
7.7.1. kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą - parengia individualius užimtumo veiklos planus, atsižvelgdamas į jų asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina Darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;
7.7.2. teisės aktuose nustatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų užimtumo veiklos planą;
7.8. administruoja bedarbio statuso suteikimą, sustabdymą, atstatymą, pakeitimą, nenutraukus registracijos, panaikinimą:
7.8.1. tikrina bedarbių pateiktus dokumentus ir pagal gautus duomenis iš institucijų, nurodytų Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše, teikia pasiūlymus dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo, panaikinimo ar pakeitimo, nepanaikinant registracijos;
7.8.2. supažindina aptarnaujamus asmenis apie atliktus teisės aktuose numatytus veiksmus su bedarbio statusu;
7.8.3. pateikia ir pasiūlo bedarbiams užpildyti Prašymą dėl nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimo, priima prašymą arba raštišką atsisakymą pildyti prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;
7.8.4. gavęs informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apie nedarbo socialinio draudimo išmokos skyrimą/neskyrimą, sustabdymą, atnaujinimą, nutraukimą, pratęsimą, pakartotinį skyrimą, informuoja apie tai bedarbius pasirašytinai Stebėsenos lape;
7.8.5. gavęs iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie neįskaitytas į asmenines sąskaitas nedarbo draudimo išmokų sumas (dėl neteisingai nurodytų asmeninių sąskaitų), apie tai informuoja bedarbius ir pasiūlo užpildyti Prašymą dėl sąskaitos keitimo (tikslinimo), priima prašymą, registruoja jį bei laiku suveda prašymo duomenis į informacinės sistemos duomenų bazę;
7.9. informacinės sistemos duomenų bazėje laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis apie bedarbio ar kito darbo ieškančio asmens dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos bedarbio statusui arba registracijai Darbo biržoje;
7.10. pildo Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelę;
7.11. nukreipia bedarbius dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
7.12. planuoja jam nustatytų mėnesio užduočių vykdymo įgyvendinimą;
7.13. vykdo jo tarnybinės veiklos planavimo dokumente ir kituose dokumentuose nustatytas užduotis, analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, ir teikia tiesioginiam vadovui ataskaitas;
7.14. rengia ir išduoda pažymas bedarbiams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
7.15. bendradarbiauja su kitais teritorinės darbo biržos darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus;
7.16. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl:
7.16.1. teisės aktuose numatytų veiksmų su bedarbio statusu procedūrų tobulinimo;
7.16.2. kitų jo kompetencijos klausimų;
7.17. laiku ir teisingai pildo bei redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais informacinės sistemos duomenų bazėje;
7.18. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.19. priima asmenų pranešimus, skundus ir prašymus, perduoda juos tiesioginiam vadovui;
7.20. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į informacinės sistemos duomenų bazę laiku, teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su bedarbio statusu ir registracija Darbo biržoje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;
7.21. vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių teritorinė darbo birža
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Trakų g.39, (841)520015, Virginija.Vitaitiene@ldb.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Šiaulių teritorinė darbo birža  Parengties užtikrinimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PARENGTIES UŽTIKRINIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Parengties užtikrinimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, poįstatyminius aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas vidaus administravimo srityje - viešųjų pirkimų organizavimo, turto valdymo ir priežiūros srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI

ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbo organizavimą, viešuosius pirkimus, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir juo disponavimo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, turto inventorizavimo tvarką, mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;

6.3. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį,

perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo

2

veiklą, numatyti perspektyvas;

6.4. gebėti rengti analitinę medžiagą ir vietinių teisės aktų pagal veiklos sritį projektus;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti

dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Windows, MS Outlook, Internet Explorer, Open

Office programiniu paketu;

6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia, organizuoja ir praveda pripažinto nereikalingu materialinio turto aukcionus;

7.2. rengia viešųjų pirkimų ir turto nuomos konkursų sąlygas, išskyrus technines specifikacijas;

7.3. ruošia viešųjų pirkimų dokumentų projektus, vykdo viešuosius pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe;

7.4. atlieka perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos analizę, renka informaciją apie rinkoje esančių prekių, paslaugų ir darbų kainas, kokybę, pasiūlą, potencialius tiekėjus;

7.5. pagal savo kompetenciją rengia viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus, vykdo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymo priežiūrą;

7.6. dalyvauja rengiant metinius Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau - Valdyba) veiklos planus, pirkimų planus;

7.7. rengia Valdybos viešųjų pirkimų planą, vykdo jo kontrolę;

7.8. rengia ir dalyvauja rengiant Valdybos sandorių, sutarčių projektus, juos analizuoja, teikia savo pasiūlymus, pastabas, vizuoja parengtus projektus, tvarko kitus reikiamus dokumentus;

7.9. rengia teisės aktus nekilnojamojo turto valdymo srityje;

7.10. rengia atsakymus į paklausimus, pareiškimus, skundus, siekiant suteikti reikiamą informacija pagal kompetenciją;

7.11. pagal dokumentų planą tvarko gautus ir siunčiamus dokumentus ir registrus, užtikrina jų saugumą iki atidavimo į archyvą;

7.12. rengia ataskaitas, apžvalgas, pateikia jas Valdybos vadovybei, kitoms institucijoms;

7.13. rengia ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitoms viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms institucijoms apie vykdomus ir įvykdytus pirkimus;

7.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, siekiant, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;

7.15. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, Valdybos struktūriniais padaliniais, esant Valdybos viršininko įgaliojimui, atstovauja Valdybos interesams įvairiose institucijose, įstaigose;

7.16. užtikrina nuolatinį aktualių duomenų viešųjų pirkimų srityje teikimą Valdybos internetiniame puslapyje, kontroliuoja jų atnaujinimą;

7.17. vykdo kitus, su valstybės tarnautojo statusu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

7.18. vykdo kitus su Valdybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti numatyti tikslai.

3

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.Atlyginimas: 670 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pamėnkalnio g. 30, (85)2716885, vilnius.pgv@vpgt.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba  Registro skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus
2016 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-464
REGISTRO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 9

II. PASKIRTIS

4. Registro skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau - Registras) duomenų bazėje ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau - įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymo Registre ir priskaičiuotų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimo kontrolės.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, su juo susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą ir Registro duomenų tvarkymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus bei Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
6.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
7.2. Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau - SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais, įrašo nustatyta tvarka SD pranešimuose pateiktus duomenis į Registro duomenų bazę.
7.3. Įrašo informaciją pagal draudėjų pateikiamus raštus į Dokumentų valdymo sistemą apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis.
7.4. Įrašo į Registro duomenų bazę duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis.
7.5. Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registro duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
7.6. Tvarko ir įrašo/perkelia į Registro duomenų bazę savarankiškai dirbančių asmenų duomenis apie draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas įmokas.
7.7. Tikrina ir įrašo į Registro duomenų bazę laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti.
7.8. Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.
7.9. Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau - Fondo biudžetas).
7.10. Skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas.
7.11. Tikslina draudėjo neteisingai nurodytą įmokos kodą.
7.12. Rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka.
7.13. Teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą.
7.14. Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo.
7.15. Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo, sprendimų projektus dėl išieškotos sumos dalies, viršijančios draudėjo skolą, grąžinimo.
7.16. Sudaro rekomenduojamų tikrinti draudėjų sąrašus patikrinimams, parengia patikrinimams atlikti reikalingus dokumentus, skirtus teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai, ir teikia juos atsakingam vyriausiajam specialistui.
7.17. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau - VSDFV Klaipėdos skyrius) finansinei ataskaitai sudaryti pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia atsakingam vyriausiajam specialistui.
7.18. Formuoja sąrašus apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos už mokestinius metus, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos teikiamus deklaracijų duomenis. Remiantis šiais sąrašais, tvarko savarankiškai dirbančių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje ir apskaito finansinėse ataskaitose.
7.19. Kontroliuoja, ar draudėjai vykdo patikrinimo aktuose nurodytus reikalavimus dėl SD pranešimų pateikimo ir papildomai apskaičiuotų sumų sumokėjimo.
7.20. Suteikia draudėjams draudėjų kodus, parengia ir išsiunčia pranešimus apie priskirtą draudėjo kodą bei priskiria draudėjus specialistams pagal nustatytą draudėjų priskyrimo tvarką. Analizuoja draudėjų duomenų nesutapimo su kitų registrų duomenimis priežastis ir vykdo klaidų šalinimą bendradarbiaujant su atitinkamų registrų tvarkytojais. Tvarko draudėjų, pakeitusių buveinės vietą, duomenis Registro duomenų bazėje. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka Skyriaus vedėjui pavedus.
7.21. Formuoja ataskaitas apie draudėjų apskaitą, analizuoja ir taiso duomenų neatitikimus.
7.22. Administruoja sudarytas valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo ir valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutartis, prižiūri jų vykdymą, tvarko sutarčių apskaitą ir savanoriškai apsidraudusių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje Skyriaus vedėjui pavedus.
7.23. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus VSDFV Klaipėdos skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
7.24. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
7.25. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.
7.26. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Smiltelės g. 12A, (846)310227, klaipeda@sodra.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Panevėžio regioninio skyriaus specialistas

Pobūdis:PATVIRTINTA
Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1T-313
(Valstybinės augalininkystės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2016 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 26T-72
redakcija)


PANEVĖŽIO REGIONINIO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio regioninio skyriaus (toliau - skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 217-4.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 8.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga augalų apsaugos produktų (toliau - produktai) įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo valstybinės kontrolės vykdymui vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei vykdyti nustatytas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kontrolės funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas augalų apsaugos produktų įvežimo, saugojimo, prekybos ir naudojimo kontrolės, fitosanitarijos ir augalų dauginamosios medžiagos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos krypties išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą;
6.3. gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pareigybėje nurodytą darbinę veiklą bei kitas pavestas tarnybines užduotis;
6.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti raštvedybos taisykles;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu naudojantis Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. atitikti reikalavimus sveikatos patikrinimo pažymėjimui dėl tinkamumo darbui augalų apsaugos produktų kontrolės srityje ir periodiškai, nustatytu laiku, tikrintis sveikatą;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
6.8. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vykdo produktų įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo kontrolę;
7.2. atlieka produktų kontrolės objektų patikrinimą ir surašo nustatytos formos kontrolės dokumentus;
7.3. už nustatytų reikalavimų nesilaikymą surašo administracinės teisės protokolus;
7.4. nutraukia produktų prekybą ir naudojimą, jeigu pažeidžiami nustatytų teisės aktų reikalavimai;
7.5. parengia produktų kontrolės dokumentus, suvestines bei ataskaitas ir pagal nustatytą tvarką arba specialius pavedimus pateikia juos tarnybai;
7.6. vykdo produktų bandinių pristatymą į laboratoriją dėl jų kokybės nustatymo;
7.7. konsultuoja produktų naudotojų ir prekybininkų mokymo kursuose išdėstydami temas produktų kontrolės klausimais;
7.8. atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų atitikimo Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams produktų kontrolės srityje įvertinimą;
7.9. teikia suderintą su vadovybe informaciją augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais per žiniasklaidą ir kitais būdais;
7.10. konsultuoja interesantus seminaruose ir kituose renginiuose augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais;
7.11. pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
7.12. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, įgyvendinant prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
7.13. atlieka augalų dauginamosios medžiagos aprobavimą ir bandinių ėmimą iš siuntų, skirtų sertifikavimui;
7.14. vykdo dauginamosios medžiagos derliaus kontrolę;
7.15. vykdo perfasuojamų dauginamosios medžiagos siuntų priežiūrą;
7.16. atlieka fitosanitarines patikras sodų, vaismedžių, dekoratyvinių, miško medelynų ir miško teritorijose;
7.17. vykdo pluoštinių kanapų sėklos, pasėlių kontrolę;
7.18. vykdo valstybinę augalų sveikatingumo kontrolę Panevėžio regioniniam skyriui priskirtoje zonoje (nacionalinė priežiūra);
7.19. vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė augalininkystės tarnyba
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: (85)2712620, rosita.antoneviciene@vatzum.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Valstybinė augalininkystės tarnyba  Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2016 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 51V-68


TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiasis yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė skirta užtikrinti tinkamą departamentui, kaip Europos Sąjungos struktūrinių fondų tarpinei institucijai, pavestų vykdyti funkcijų, administruojant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą (toliau - Veiksmų programa), atlikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo, administruojant Veiksmų programą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų valdymą, viešąjį administravimą, nacionalinius strateginius vystymo prioritetus, regioninę plėtrą, Europos Sąjungos fondų paramos administravimą ir finansavimą, būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis bei įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį Europos Sąjungos fondų paramos administravimo ir finansavimo srityje;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją apie Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų projektų sąrašuose esančių projektų paraiškų parengtumą;
7.2. analizuoja Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionams nustatytų siektinų tarpinių ir galutinių stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą bei teikia pasiūlymus Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros taryboms;
7.3. dalyvauja organizuojant Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros tarybų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų atstovų susitikimus;
7.4. departamento direktoriaus nustatyta tvarka talpina informaciją apie Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros tarybų veiklą bei priimtus sprendimus, atliekant tarpinių institucijų funkcijas, departamento interneto svetainėje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje;
7.5. rengia pasiūlymus Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros taryboms joms pagal kompetenciją dalyvaujant rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą, teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą jų detalizavimo dokumentus ir teikiant atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
7.6. rengia pasiūlymus Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros taryboms dėl integruotų teritorijų vystymo programų dalių, kurioms įgyvendinti reikalingi projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu:
7.6.1. renka ir apibendrina informaciją, reikalingą integruotų teritorijų vystymo programų stebėsenai;
7.6.2 teikia techninę pagalbą renkant ir apibendrinant integruotų teritorijų vystymo programų rengimui reikalingą informaciją ir koordinuojant savivaldybių administracijų bendrą veiklą rengiant programas (organizuojant susitikimus, darbo grupes, apibendrinant gautas pastabas ir pasiūlymus);
7.7. rengia pasiūlymus Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros taryboms dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų, priemonių įgyvendinimo planų ir jų pakeitimų;
7.8. dalyvauja rengiant ir derinant Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros tarybų vidaus procedūrų aprašų projektus, apibendrina ir teikia pasiūlymus dėl Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros tarybų vidaus procedūrų aprašų tobulinimo;
7.9. konsultuoja ir teikia pastabas dėl Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų plėtros tarybų sprendimų projektų atitikimo juridinės technikos reikalavimams;
7.10. užtikrina, kad pagal kompetenciją gaunami ir rengiami dokumentai, kurių reikia audito sekai užtikrinti, būtų tinkamai saugomi;
7.11 vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Regioninės plėtros departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852718267, rps@vrm.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Regioninės plėtros departamentas prie VRM  Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - B.

3. Kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka ir sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;

6.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, liudytojams, specialistams, ekspertams, parengti paklausimus, įpareigojimus ir kitus raštus, susijusių su nagrinėjama byla, savo kompetencijos ribose. Elektroninius dokumentus pagal nustatytą tvarką išsiųsti adresatams per elektroninių paslaugų portalą;

7.2. laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme;

7.3. informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus. Esant galimybei, pakartotinai išsiųsti neįteiktus procesinius dokumentus;

7.4. pasirašytinai priimti iš raštinės skyriaus ar jos poskyrių gautas bylas;

7.5. parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą (-as) išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismus ir perduoti siunčiamą bylos medžiagą teismo ekspedicijai;

7.6. teismo ekspedicijai pateikti tvarkingai paruoštus išsiuntimui dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėti į vokus;

7.7. kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;

7.8. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį ant teismo posėdžių salės durų;

7.9. tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO pagal nustatytą teismo pirmininko tvarką;

7.10. informuoti informatikos skyriaus specialistus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius;

7.11. prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę ir
patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;

7.12. rašyti teismo posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą/LITEKO, išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti pasirašyti teisėjui;

7.13. tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) , proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;

7.14. nustatyta tvarka Raštinės skyriaus poskyriams pasirašytinai priduoti išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas;

7.15. teismo pirmininko nustatyta tvarka ruošti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagos ar jos dalies kopijas;

7.16. rengti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo užmokesčio);

7.17. vykdant savo pareigas, laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

7.18. vykdyti paskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis;

7.19. nagrinėjamose bylose atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas;

7.20. aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus;

7.21. apmokyti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti praktinę ir metodinę pagalbą;

7.22. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjų pasirašytiems dokumentams antspauduoti;

7.23. vykdyti nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teismo posėdžių sekretorius tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės skyriaus vedėjui.


Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Pobūdis: Kūrybiškai ir įvairiai lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikus, pagal parengtą ugdymo programą.
Organizuoti darželio šventes.
Padėti rengti ir įgyvendinti ugdymo veiklos planus, remiantis ikimokyklinio ugdymo programa.
Nuolatinis bendravimas su tėvais teikiant grįžtamąjį ryšį apie vaiką, apie vaiko praleistą dieną.
Reikalavimai: Reikalavimai:
* Gebėti dirbti komandoje, kurios pagrindinis tikslas – laisvas bei įvairialypis vaikų ugdymas.
* Jausti malonumą būnant su vaikais, juos ugdyti, sudominti.

Atlyginimas: 560 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Pasakų namukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., labas@pasakunamukas.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie MB "Pasakų namukas"  Eskalatoriu ir liftu montuotojai

Pobūdis: Eskalatoriu ir liftu montavimas ir remontas. Apmokome.
Reikalavimai: Gera anglu kalba, vairuotojo pazymejimas. Gebejimas orentuotis mechanikoje ir technikoje.
Privalumas - zalingu iprociu neturejimas.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lisveda"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Stockholmas, +46760840021, julius@lisveda.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie UAB "Lisveda"  Gipso montuotojai

Pobūdis: Gipskartosio ir konstrukcijos montavimas, duru statymas, grindu dejimas, apvadu montavimas.
Reikalavimai: Anglu kalba!

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lisveda"
Miestas: Švedija
Kreiptis: Stockholmas, +46760840021, julius@lisveda.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie UAB "Lisveda"  Pardavėjas operatorius

Pobūdis: Dujų automobiliams užpylimas, darbas kasos aparatu, švaros tvarkos palikymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kauno, 864060055, nerijus@plaunupats.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Virėjas - pardavėjas

Pobūdis: Pusgaminių ruošimas iš žuvies, produkcijos pardavimas
Reikalavimai: Patirtis restorano, baro virtuvėje.
Darbštumas, sąžiningumas, komunikabilumas, atsakingumas, tvarkingumas, punktualumas.
Noras augti ir tobulėti.
Higienos normų išmanymas.
Privalumai:Anglų, rusų kalbų pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Šiaurės jūra"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Šiaurės pr.44, lina@siauresjura.lt
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie UAB "Šiaurės jūra"  Operatorė - lažybų tarpininkė


Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic bet"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/operatore-ius-lazybu-tarpininke-as-panevezys-uab-baltic-bet-284584
Skelbimo data: 2016.10.22

Atsiliepimai apie UAB "Baltic bet"  Grindu betonuotojui

Pobūdis: Priimsiu i darba grindu betonuotoja.visos soc.garantijos draugiskas kolektyvas

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Betonuotojai"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 869943161
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie MB "Betonuotojai"  Pardavėjas Aleksote


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-aleksote-kaunas-maxima-lt-uab-284557
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaišiadorys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-kaisiadoryse-kaisiadorys-maxima-lt-uab-284558
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas Pramonės pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-pramones-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284559
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Raseiniai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-raseiniuose-raseiniai-maxima-lt-uab-284560
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas Savanorių pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-savanoriu-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284561
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Incidentų sprendimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/incidentu-sprendimu-vadybininkas-vilnius-maxima-lt-uab-284562
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Šarkuvos g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-sarkuvos-g-kaunas-maxima-lt-uab-284563
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Senior backend developer


Įmonė: UAB "Inwido support"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/senior-backend-developer-vilnius-inwido-support-uab-284555
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Inwido support"  Salės darbuotojas Aleksote


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-aleksote-kaunas-maxima-lt-uab-284564
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Krėvės pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-kreves-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284566
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Vytauto pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-vytauto-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284567
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas Aleksote


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-aleksote-kaunas-maxima-lt-uab-284568
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-garliavoje-garliava-maxima-lt-uab-284569
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas Krevės pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-kreves-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284570
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas Panemunėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-panemuneje-kaunas-maxima-lt-uab-284571
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas Rokuose


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-rokuose-kaunas-maxima-lt-uab-284572
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Virėjas Savanorių pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/virejas-a-savanoriu-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284573
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Virėjas Savanorių pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/virejas-a-savanoriu-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284574
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Komercijos vadybininko asistentas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/komercijos-vadybininko-asistentas-e-vilnius-maxima-lt-uab-284575
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Parduotuvių kontrolierius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuviu-kontrolierius-e-vilnius-maxima-lt-uab-284576
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Darbas prie lauko elektros tinklų tiesimo.
Reikalavimai: Darbo patirtis lauko elektros tinklų, statybų ar inžinerinių tinklų srityje ne mažiau 2m.;
atsakingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, noras tobulėti,darbas komandoje;
B,C kat. vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.

Norinčius mokome elektromontuotojo darbo.

CV siųsti el.paštu: tomas@elmova.lt

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmova"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g.6, 852135271, tomas@elmova.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Elmova"  Baldų apmušėjas

Pobūdis: Baldų apmušimas oda ir gobeleniniu audiniu. Darbas Rokuose, Kauno raj.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, savarankiškumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erelita furniture"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Rokai, Nemuno g. 3, (8-37)407443, birute@erelita.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Erelita furniture"  Komercijos vadybininkas


Įmonė: UAB "Eikos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/komercijos-vadybininkas-vilnius-eikos-statyba-uab-284516
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Eikos statyba"  Salės darbuotojas Petrašiūnuose


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-petrasiunuose-kaunas-maxima-lt-uab-284519
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Transporto vadybininkė


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ametas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/transporto-vadybininke-as-vilnius-ametas-uab-284521
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Ametas"  Darbų vadovas


Įmonė: UAB "Hugaas construction"
Miestas: Gargždai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbu-vadovas-gargzdai-klaipeda-hugaas-construction-uab-284522
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Hugaas construction"  Statybos darbų vadovas


Įmonė: UAB "Baltic realty investments"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-darbu-vadovas-kaunas-baltic-realty-investments-uab-284523
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic realty investments"  Pardavimų vadybininkas verslo klientams


Įmonė: UAB "Corpus A"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-e-verslo-klientams-vilnius-corpus-a-uab-284524
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Corpus A"  Lošimo automatų specialistas


Įmonė: UAB "Olympic casino group Baltija"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/losimo-automatu-specialistas-e-siauliuose-siauliai-olympic-casino-group-baltija-uab-283310
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Olympic casino group Baltija"  Kasos operacijų specialistas

Pobūdis: •kasos operacijų atlikimas lošimo namuose;
•kasos žurnalų ir ataskaitų pildymas;
•profesionalus klientų aptarnavimas.

Reikalavimai: •amžius nuo 21m. (remiantis LR azartinių lošimų įstatymu);
•geri bendravimo įgūdžiai;
•anglų bei rusų kalbų pagrindai;
•galimybė dirbti pamaininiu darbo grafiku su naktinėmis pamainomis;
•analogiško darbo patirtis būtų privalumas.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Olympic casino group Baltija"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Savitiškio g. 61, 860750596, katazyna.mackevic@oc.eu
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Olympic casino group Baltija"  Gamybos specialistas-pakuotojas

Pobūdis: Darbo aprašymas:
-Pagamintų maisto papildų paruošimas, rūšiavimas ir pakavimas, tiksliai laikantis instrukcijų ir higienos normų;
-Darbo vietos priežiūra ir tvarkos palaikymas laboratorijos patalpose
Reikalavimai: - Darbo patirtis gamybos srityje būtų privalumas;
- Darbštumas;
- Atsakingumas;
- Pozityvumas

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Innovative pharma Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mokslininku 6A, innovative@innovative.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Innovative pharma Baltics"  Įrengimų operatorius spaustuvėje

Pobūdis: Darbas su spaustuvės įrengimais (lankstymo, pjovimo mašina).

Siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą;
Darbą su nauja technika;
Vidinius mokymus bei karjeros galimybes;
Darbo grafiką, leidžiantį daug laisvo laiko skirti pomėgiams - 4 darbo dienos, 4 laisvos.
Reikalavimai: Darbštumas,
Kruopštumas,
Atsakingumas,
Darbo su įrengimais patirtis būtų privalumas, jei ne - apmokysime.

Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kampo g. 7, 30 16 16, karjera@kopa.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Uždaroji dizaino ir leidybos AB "Kopa"  Prekių valdymo skyriaus asistentas


Įmonė: UAB "Drogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-valdymo-skyriaus-asistentas-e-vilnius-drogas-uab-284501
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Drogas"  Pardavimų vadybininkas - klientų aptarnavimo specialistas (samsung)


Įmonė: UAB "Mobili Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-klientu-aptarnavimo-specialistas-samsung-vilnius-mobili-baltija-uab-284380
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Mobili Baltija"  Parduotuvės vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kėdainiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-vadybininkas-e-kedainiai-maxima-lt-uab-284512
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Degalinės salės darbuotoja

Pobūdis: Reikalinga salės darbuotoja dirbti Elektrėnų m. degalinėje. Darbo aprašymas: nuolatinis tvarkos ir švaros degalinės patalpose užtikrinimas ir palaikymas; nuolatinis prekių papildymas prekybos salėje; prekių paruošimas pardavimui.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas, mandagus elgesys su degalinės klientais, tvarkingumas ir sąžiningumas

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lukoil Baltija"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: 8-682-28089, a.saikovskiene@lukoil.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Lukoil Baltija"  Degalinės salės darbuotoja

Pobūdis: Reikalinga salės darbuotoja (-as) dirbti Lukoil degalinėje Vilniuje. Darbo aprašymas: nuolatinis tvarkos ir švaros degalinės patalpose užtikrinimas ir palaikymas; nuolatinis prekių papildymas prekybos salėje; prekių paruošimas pardavimui.
Reikalavimai: Ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas, mandagus elgesys su degalinės klientais, tvarkingumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viada LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr., 8-682-28089, a.saikovskiene@luktarna.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Viada LT"  Virėjo padejėjas

Pobūdis: Virėjo padejėjas(-a),Pamainingumas: Dvi pamainos
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Reikalavimai: *patirtis
*geri rusų k. įgūdžiai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azli"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 88, 864521602, uab.azli@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Azli"  Padavėjos - barmenės

Pobūdis: Http://www.nykstukupasaulis.lt/
Darbo vietos adresas: Vilniaus m. sav., Vilnius, Laisvės pr. 88
Pamainingumas: Dvi pamainos
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Reikalavimai: *geri rusų k. įgudžiai
*komunikabilumas
*aktyvumas
*sąžiningumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Azli"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 88, 864521602, uab.azli@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Azli"  Santechnikas

Pobūdis: Siūlome darbą aukštos kvalifikacijos santechnikui, darbas Vokietijoje. Skelbime atlyginimas orientacinis, galutinis nustatomas derybų metu.
Reikalavimai: Analogiška darbo patirtis (puikiai išmanyti santechnikos darbus ir mokėti kokybiškai juos atlikti)
Kruopštumas
Greitas darbo tempas

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikroklimatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 44-74, 861688086
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Mikroklimatas"  Suvirintojas

Pobūdis: Darbas santechnikos įmonėje, vamzdynų suvirinimas ir kiti darbai. Darbas Vokietijoje. Privalumas virinimas Tigu. Skelbime nurodytas atlyginimas orientacinis, galutinis yra derybų klausimas.
Reikalavimai: Puikiai išmanyti ir mokėti savo darbą.
Kruoštumas ir atsakingumas.
Suvirintojo kvalifikacija

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mikroklimatas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Mindaugo g. 44-74, 861688086
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Mikroklimatas"  Vairuotojas CE kat., Vilnius->Belgija ->Maskva

Pobūdis: Pastovūs kroviniai, tie patys maršrutai.
Nereikia stovėti laukiant krovinių.
Rusijoje greitai išmuitina, iškrauna. Iš Rusijos grįžtam tušti.
Atlyginimas laiku.
DAF, tentai 92m3.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis, noras dirbti.
Privalumas: BY, RUS vizos.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB Repečka  Vairuotojas CE kat., Vilnius-Maskva

Pobūdis: Pastovūs tie patys reisai Vilnius-Maskva, kiekvieną savaitę, per BY, lengvi, neprobleminiai kroviniai. Greitai išmuitina, iškrauna. Tentinės puspriekabės, vilkikai DAF.
Atlyginimas kiekvieną savaitę.
Reikalavimai: CE kategorijos, patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Repečka
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868746941
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB Repečka  Rusų kalbos mokytoja

Pobūdis: Mokytis suaugusius rusų kalbos, vertinti jų žinias, daryti ataskaitas.
Ne pilnas etatas
Reikalavimai: Rusų kalbos mokymo patirtis,
dalinis užimtumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Arvydo švietimo ir mokymo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 2-5, 864012573, mokymai@ziniugausa.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie VšĮ "Arvydo švietimo ir mokymo centras"  Personalo skyriaus vedėjas

Pobūdis: 1. organizuoja skyriaus darbą;
2. padeda Akademijos vadovybei formuoti Akademijos personalo sudėtį ir įgyvendinti strateginius planus;
3. atlieka Akademijos personalo sudėties analizę ir rengia bei teikia vidaus padaliniams ir išorės institucijoms ataskaitas personalo klausimais;
4. pagal kompetenciją prisideda rengiant Akademijos vidaus tvarką ir padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
5. pagal kompetenciją kartu su kitų Akademijos padalinių darbuotojais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Akademijos vadovybei siūlymus dėl darbo drausmės, darbo sąlygų Akademijoje gerinimo;
6. organizuoja Akademijos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
7. pildo pedagogų konkursų ir atestacijų grafiką;
8. priima ir registruoja pretendentų dalyvauti konkursuose pareigoms eiti dokumentus;
9. tvarko skyriaus dokumentus pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
10. konsultuoja Akademijos darbuotojus personalo valdymo klausimais;
11. rengia rektoriaus įsakymus personalo valdymo klausimais;
12. teikia privalomus duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie naujai priimtus darbuotojus, suteiktas vaiko priežiūros atostogas bei darbuotojų nedraudiminius laikotarpius;
13. veda darbuotojų asmens ir kitus duomenis į Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų registrą bei įstaigos dokumentų valdymo sistemą;
14. tvirtina Akademijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
15. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Akademijos vadovybės pavedimus.
Reikalavimai: 1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei dviejų metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
3. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su tiesioginiu darbu;
4. išmanyti sociologijos, psichologijos, darbo motyvavimo pagrindus, dalykinio bendravimo etiką;
5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygiu;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles;
7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus;
8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbo laiką ir veiklą;
9. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer.

Gyvenimo aprašymą su nuoroda "Personalo skyriaus vedėjas” siųsti el. paštu: rasa.zukaite@lmta.lt iki 2016 m. spalio 28 d.Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 42, 852617839, rasa.zukaite@lmta.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Lietuvos muzikos ir teatro akademija  Darbų vadovas - inž. tinklų klojimo srityje

Pobūdis: Įmonė vykdo lauko inžinerinių tinklų klojimą. Statybos darbų organizavimas objektuose ir atliekamų darbų vykdymo kontrolė; Vadovavimas darbininkų brigadai (3-4 žmonių); Dokumentacijos tvarkymas/pildymas, brėžinių skaitymas; Darbų saugos užtikrinimas; Techninių klausimų derinimas.
Reikalavimai: Gebėjimas organizuoti darbus;
Brėžinių skaitymas; mokėjimas niveliuoti;
Atsakingumas, pareigingumas, noras tobulėti;
Pageidaujama turėti atestatą. Patirtis lauko inžinerinių tinklų klojimo srityje.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BV inžinerinės sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862240143
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "BV inžinerinės sistemos"  Buhalteris

Pobūdis: Buhalterinė apskaita biudžetinėje įstaigoje: turto, atsargų, gautinų ir mokėtinų sumų apskaita. Įstaigos buhalterinė apskaita valdoma FVA sistemoje. Darbas VSAKI sistemoje.
Reikalavimai: Auštasis universitetinis išsilavinimas ekonomikos / finansų srityje, kompiuterinis raštingumas, puikios valstybinės kalbos žinios, raštvedybos išmanymas. Atsakingumas, pareigingumas, atidumas smulkmenoms.

Atlyginimas: 625 € (su mokesčiais)
Įmonė: BĮ "Valakampių socialinių paslaugų namai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rukeliškių g. 44, 852761811, valakampiu@valakampiuspn.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie BĮ "Valakampių socialinių paslaugų namai"  Bilingo sistemos projektų diegėjas

Pobūdis: Su mumis Tau tektų:

Projektai su Bilingo, Žemės turto nuomos ir kitomis informacinėmis sistemomis;
Analizuoti klientų veiklas ir nustatyti poreikius;
Rengti projekto techninę specifikaciją;
Planuoti projekto įgyvendinimą;
Dirbti su duomenų bazėmis;
Konsultuoti klientus ir vesti jiems mokymus.
Reikalavimai: Mes tikime, kad Tu:

Turi patirties dirbant su Verslo valdymo sistemomis;
Gebi dirbti savarankiškai ir esi orientuotas į rezultatą;
Esi įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir savo ateitį sieji su IT ir finansų sritimi, bei nori mokytis daugiau;
Turi vairuotojo pažymėjimą (B kat);
Jei turi MS SQL žinių - tai Tavo privalumas.

Mes:

Didžiuojamės draugišku, kompetentingu ir visada pasiruošusiu padėti kolektyvu;
Siūlome darbo pobūdį ir rezultatus atitinkančią atlygio sistemą;
Užtikriname visas socialines garantijas ir darbui reikalingas priemones;
Esame įsikūrę patogioje miesto dalyje netoli centro (Žalgirio g.);
Laisvalaikiu žaidžiame stalo futbolą ir kitus komandinius žaidimus!

Kviečiame siųsti savo CV el.paštu karjera@labbis.lt ir dalyvauti atrankoje. Laiško temoje nurodyk pareigas, į kurias kandidatuoji. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. Papildoma informacija telefonu 8 698 13163.

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Labbis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 92, 869813163, karjera@labbis.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Labbis"  Pardavėja

Pobūdis: Pardavinėti pyragėlius(bandeles) PCSenukai (Draugystės g. 8C)
Reikalavimai: Dirbti apmokome. Nuo pardavimo rezultatų mokami priedai.Išsamesnė info. tel. 868780065

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilkon"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Birbynių g.4, 868780065
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Vilkon"  Pardavimų vadybininkas/ė

Pobūdis:
Darbas

Palaikyti ryšį su klientais, draugiškai ir šiltai bendrauti
Reklamuoti įmonę, įdomiai ir patraukliai pateikti informaciją
Reklamuojant pritraukti naujus klientus
Įvesti naujus produktus į rinką, jais sudominti klientus
Pradžiuginti klientus informuojant apie vyktančias akcijas, nuolaidasJūs

Liksmas iškalbingas ir atkaklus? Esate motyvuotas ir norite tobulėti?
Galite dirbti pilnu etatu?
Jei taip, kviečiame dirbti pas musDirbdama/as pas mus

Būsite apmokytas, gausite naujos patirties
Gausite atlygį su priedais nuo darbo rezultatų
Galėsite siekti karjeros
Dirbsite smagiai ir maloniai, draugiškų kolegų apsuptyje


Laukiame
Jūsų gyvenimo aprašymo, taip pat norėtume pamatyti ir nuorauką
Elektroninio pašto adresu dhiolse@gmail.com


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: dhiolse@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Pakuotojas

Pobūdis: Pagamintos produkcijos pakavimas bei parengimas transportavimui.
Darbas Rokuose, Kauno raj.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erelita furniture"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Rokai, Nemuno g. 3, (8-37)407443, birute@erelita.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Erelita furniture"  Krovikas

Pobūdis: Medžiagų ir baldų pakrovimas/ iškrovimas; švaros ir tvarkos palaikymas darbo vietoje.
Darbas Rokuose, Kauno raj.
Reikalavimai: Privalumas - automobilinio krautuvo vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erelita furniture"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Rokai, Nemuno g. 3, (8-37)407443, birute@erelita.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Erelita furniture"  Buhalterio asistentas


Įmonė: UAB "Theca furniture"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalterio-asistentas-kaune-kaunas-theca-furniture-uab-284459
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Theca furniture"  Dispečerinio valdymo departamento vyresnysis inžinierius analitikas


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/dispecerinio-valdymo-departamento-vyresnysis-inzinierius-analitikas-e-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-284462
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Pardavimų projektų vadovas (biokuro katilinių)


Įmonė: UAB "Enerstena"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-projektu-vadovas-biokuro-katiliniu-kaunas-uab-enerstena-284465
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Enerstena"  Šaltkalvis - remontininkas


Įmonė: UAB "Viktorija ir partneriai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/saltkalvis-remontininkas-kaunas-viktorija-ir-partneriai-uab-284466
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Viktorija ir partneriai"  Fasuotojas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/fasuotojas-a-pc-akropolis-klaipeda-maxima-lt-uab-284467
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas H. Manto g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-h-manto-g-klaipeda-maxima-lt-uab-284483
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Technologas - konstruktorius Pravieniškėse


Įmonė: Mūsų amatai, VĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/technologas-e-konstruktorius-e-pravieniskese-vilnius-musu-amatai-vi-284484
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Mūsų amatai, VĮ  Picų kepėja

Pobūdis: Naujai atidaromai picerijai skubiai reikalinga PICŲ KEPĖJA (-JAS).

Pilnas etatas. Slenkantis grafikas Atlyginimas sutartinis (apie 400eu (į rankas) plius priedai). Darbo vieta – Lentvaris, Trakų r.

Darbo pobūdis:
-picų ruošimas ir gaminimas
-darbo vietos tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Pageidaujama darbo patirtis šioje sferoje, tačiau neturinčius patirties apmokome.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Skonio virtuozai"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Geležinkelio g., 860343485, bestchoice6666@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie MB "Skonio virtuozai"  Pardavimų vadybininkas 0,5 etato

Pobūdis: Mes ieškome PARDAVIMŲ VADYBININKO darbui parduotuvėje Vilniuje pusei etato. Taip pat galimybė dirbti sporto klube maisto papildų salelėje.

Darbo pobūdis:
- Aktyvus bendravimas su klientais bei jų konsultavimas;
- Nuolatinė naujų klientų paieška;
- Darbas su maisto papildų notifikavimu;
- Reklaminių banerių kūrimas
Reikalavimai: - Išmanymas sporto ir maisto papildų srityje;
- Geros anglų kalbos žinios;
- Mokėjimas dirbti Microsoft office, Adobe Photoshop programomis;
- Kominukabilumas/ Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Stipri orientacija į rezultatus.
**** Išmanymas ir patirtis internetinio marketingo srityje būtų didelis privalumas

Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Farlita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 206, 860343485, edvinas.janusaitis@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Farlita"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: -Aktyvi naujų klientų paieška ir pardavimas;
-Komercinių pasiūlymų ruošimas bei konkursinės medžiagos viešiesiems pirkimams rengimas.
Reikalavimai: -Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas (autobuso, sunkvežimio sandaros, remonto technologinių procesų išmanymas);
-Būtina analogiško 2 metų darbo patirtis, pageidautina autobusų (kaip antroji alternatyva – sunkvežimių) detalių prekybos srityje;
-B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, įgūdęs vairuotojas;
-Laisva rusų ir anglų kalba;
-Turi mokėti naudotis MS Office programų paketu;
-Asmens savybės reikalingos darbui: iniciatyvumas, imlumas naujai informacijai, komunikabilumas, geri bendravimo bei darbo komandoje įgūdžiai, atsakomybė bei orientacija į rezultatą.

Mes siūlome:
-profesinio tobulėjimo bei karjeros galimybes;
-pastovų atlyginimą ir motyvuojančius priedus už darbo rezultatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Donmartas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 99, (5) 2137130, personalas@donmartas.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Donmartas"  KOSMETOLOGIJOS KLINIKOS ADMINISTRATORĖ (-IUS)

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Klinikos lankytojų sutikimas;
• Skambučių priėmimas;
• Pacientų registravimas;
• Informacijos teikimas su paslaugomis susijusiais klausimais;
Reikalavimai: Reikalavimai:
• Puikūs bendravimo su klientais įgūdžiai;
• Gebėjimas suteikti informaciją;
• Greita orentacija;
• Gebėjimas dirbti komandoje;

Mes siūlome:
• Apmokymą ir paruošimą darbui
• Konkurencingą atlygį


mirianbeautyclinic@gmail.com

Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: Mirian beauty clinic
Miestas: Vilnius
Kreiptis: mirianbeautyclinic@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Mirian beauty clinic  Darbuotojų saugos specialistas

Pobūdis: • Įvairios dokumentacijos rengimas, sisteminimas, atnaujinimas, korespondencijos paskirstymas.
• Lankymasis pas klientus kontroliuojant darbuotojų saugos ir sveikatos privalomų teisės aktų laikymąsi.
• Bendravimas su įmonės klientais.
• Informacijos priėmimas ir teikimas telefonu, elektroniniu paštu ar kt. ryšio priemonėmis.
• Organizavimas ir vedimas darbų saugos ir gaisrinės saugos mokymų bei instruktavimų.
Reikalavimai: • Dinamišką ir aktyvų darbą;
• Visus reikiamus apmokymus ir nuolatinį kvalifikacijos kėlimą;
• Atsakingą darbą patikimoje ir stabilioje kompanijoje;
• Laiku mokamą, kompetenciją atitinkantį atlyginimą;
• Visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Instaliacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinkelio g., 867730126, rasa@instaliacija.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Instaliacija"  Skirstytojas

Reikalavimai: SKIRSTYTOJAS
Kas mes esame?

LP EXPRESS – tai Lietuvos pašto prekės ženklas, su kuriuo vystoma kurjerių ir siuntų savitarnos terminalų LP EXPRESS veikla. Turėdami ilgametę patirtį siuntų pristatymo rinkoje ir savo veikloje taikydami moderniausias technologijas, siekiame tapti rinkos lyderiais Lietuvoje.

Ieškome naujų komandos narių Kaune ir kviečiame prisijungti prie mūsų.Ką Jūs darysite?

skirstysite visos Lietuvos siuntas;
skenuosite siuntas ir apdorosite jų duomenis;
formuosite siuntas į paletes.


Ko mes tikimės?

noro gerai ir kokybiškai dirbti;
greitos orientacijos;
bendravimo įgūdžių;
bendro kompiuterinio raštingumo;
darbštumo ir kruopštumo atliekant darbus;
iniciatyvumo, gebėjimo dirbti savarankiškai.


Ką mes siūlome?

draugišką, jauną kolektyvą;
motyvuojantį ir laiku mokamą atlyginimą;
galimybę dirbti pamainose nuo 20:00 val. iki 04:30:00 val.arba 23:00 iki 07:00 val.


Kaip prisijungti?

Norinčius dalyvauti konkurse prašome susisiekti telefonu:865716355 arba savo CV su nuoroda "Skirstytojas" siųsti el. paštu karjera@lpexpress.lt.

Vietovė Kauno raj. Ramučiai,Erdvės g. 68

www.lpexpress.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic post"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Ramučiai, Erdvės g. 68, 865716355, karjera@lpexpress.lt.
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Baltic post"  Laiškininkas Riešės pašte

Pobūdis: • pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Riešės pašto apylinkės teritorijoje, paslaugų ir prekių pardavimas.

Darbo sąlygos:
• darbo krūvis – 0,95 etato;
• darbo laikas - nuo antradienio iki šeštadienio.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos skambinkite tel. (8 6) 5613092. Siųskite gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu i.valentaite@post.lt su nuoroda "Laiškininkas Riešė”.
Reikalavimai: • paslaugumas ir geri bendravimo įgūdžiai;
• sąžiningumas, pareigingumas, atsakingas požiūris į darbą;
• darbo patirtis pardavimų, paslaugų teikimo srityse – didelis privalumas;
• nuosavas automobilis (darbo metu patiriamos kuro išlaidos kompensuojamos).

Atlyginimas: 361 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, i.valentaite@post.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Vadybininkas

Pobūdis: Informacinių technologijų startuolis ieško vadybininko (-ės)
Darbo funkcijos:

Maketingo ir viešųjų ryšių priemonių vykdymas Lietuvoje ir užsienio rinkose. Administravimas, klientų aptarnavimas.
Produktas - informacinė plagiato patikros sistema užsienio aukštosioms mokykloms plag.lt.
Reikalavimai: Labai gerai mokėti anglų kalbą;
Gebėti dirbti savarankiškai, be nuolatinės priežiūros;
ATRANKOS UŽDUOTIS
Kandidatuodami į poziciją, nurodykite: 1. valstybinio anglų kalbos egzamino rezultatą (ar kitaip argumentuokite savo anglų k. žinias). 2. atlikite greitą testą quickiqtest.net internete (ar bet kurį kitą) ir atsiųskite jo rezultatų screenshot'ą ;

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ACVK"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr., plag@plag.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "ACVK"  Lažybų tarpininkė

Pobūdis: Darbas kompiuteriu ir kasos aparatu.
Kokybiškas klientų aptarnavimas;

Reikalavimai: Mokėjimas dirbti su klientais ir kompiuteriu

Privalumai:
Darbo patirtis aptarnavimo srityje;
Užsienio kalbų mokėjimas.

Įmonė siūlo:
Apmokymus;
Pagarbų požiūrį į darbuotoją ir draugišką darbo aplinką;
Pilną etatą;


Atlyginimas: 560 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: b.ramelyte@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Maisto kurjeris

Pobūdis: Ieškomas maisto išvežiotojas/kurjeris dirbti su įmonės automobiliu Vilniaus mieste.

Darbo pobūdis: maisto paėmimas iš restoranų ir pristatymas klientams.
Reikalavimai: Malonus bendravimas su klientais;
Sąžiningumas;
Geras orientavimasis Vilniuje;
Geri vairavimo įgūdžiai;
Vairavimo stažas ne mažiau 3 metai.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Maistas į namus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lukiškių g. 5, 8 653 46379, gytis@lekste.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maistas į namus"  Architektas pastatų techninių projektų rengimui

Pobūdis: - Projektų brėžinių, aiškinamosios dalies ruošimas, pateikimas Infostatyba sistemoje;
- Preliminarių pasiūlymų rengimas;
- Bendravimas su inžinieriais, projektų eigos priežiūra;
- Projektų sprendinių aptarimas, derinimas su valstybinėmis institucijomis.
Reikalavimai: - Techninių projektų projektų braižymo bei derinimo patirtis;
- Statybos techninių reglamentų, teritorijų planavimo teisinio reglamentavimo išmanymas;
- Savarankiškumas, atsakingumas, kruopštumas, iniciatyvumas;
- Būtinas atestatas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žemės plėtra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.Vienuolio g. 14-43, 865011744, vaida@zemespletra.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Žemės plėtra"  Mobilios brigados patalpų tvarkytoja

Pobūdis: Įvairūs spec. valymo darbai: postatybinis valymas, langų valymas,fasadų valymas, kiliminės dangos valymas ir t.t.
Darbo laiko pradžia ir pabaiga nenurodoma, kadangi priklauso nuo klientų užsakymų.
Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo įvykdytų užsakymų.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, tvarkingumas.
B kat. vairuotojo pažymėjimas - privalumas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vitaresta"
Kreiptis: 865229666
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Vitaresta"  Gatavos produkcijos pakuotojai

Pobūdis: • Darbas plėvelės ir plėvelinių maišų gamybos padalinyje, prie gamybos įrengimų.
• Pagamintos produkcijos- politileninių maišų šiukšlėms rulonėlių pakavimas į kartono tarą.
• Vizualinis produkcijos kokybės patikrinimas.
• Brokuotų (neprikibusių) etikečių ant rulonėlio užklijavimas rankinių būdu.
• Supakuotų dėžių užklijavimas, ženklinimas.
• Supakuotų dėžių (iki 15 kg svorio) perkėlimas ant euro padėklų.
• Tvarkos darbo vietoje palaikymas.
• Pagalba gamybos operatoriui prižiūrint įrengimus.
• Suteikiame apmokymus darbo vietoje.
Pamaininis, slenkantis darbo grafikas: trys darbo dienos (7-19 val.), trys poilsio d., trys darbo naktys (19-7 val.), trys poilsio d.
Reikalavimai: • Atsakingumas, pareigingumas.
• Galimybė dirbti pamainomis, slenkančiu grafiku.
• Fizinė ištvermė.

Dėl darbo kreiptis atvykstant į personalo skyrių darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas į gamyklą iš Sausupio g. (važiuojant nuo miesto už baldų salono "Renlena” pirma gatvė į kairę).
Darbo užmokestis priklauso nuo dirbtų darbo valandų kiekio bei darbo kokybės.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 616 32141, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Laiškininkas Rukainiuose

Pobūdis: • pašto korespondencijos siuntų, periodinių spaudos leidinių, reklamos, pensijų ir kitų socialinių išmokų pristatymas Rukainių pašto apylinkės teritorijoje, paslaugų ir prekių pardavimas.

Darbo sąlygos:
• darbo krūvis – 0,7 etato;
• darbo laikas - nuo antradienio iki šeštadienio.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos skambinkite tel. (8 6) 5613092. Siųskite gyvenimo aprašymą (CV) elektroniniu paštu i.valentaite@post.lt su nuoroda "Laiškininkas Rukainiai”.
Reikalavimai: • paslaugumas ir geri bendravimo įgūdžiai;
• sąžiningumas, pareigingumas, atsakingas požiūris į darbą;
• darbo patirtis pardavimų, paslaugų teikimo srityse – didelis privalumas;
• nuosavas automobilis (darbo metu patiriamos kuro išlaidos kompensuojamos).

Atlyginimas: 266 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: 865613092, i.valentaite@post.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Žurnalisto - rašančio redaktoriaus interneto puslapyje savaite.lt ir facebook.com/savaite


Įmonė: UAB "Savaitė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/zurnalisto-rasancio-redaktoriaus-interneto-puslapyje-savaitelt-ir-facebookcomsavaite-vilnius-savaite-uab-284440
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Savaitė"  Vyr. redaktorės pavaduotojas (žurnalo namie ir sode)


Įmonė: UAB "Savaitė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-redaktores-pavaduotojas-a-zurnalo-namie-ir-sode-vilnius-savaite-uab-284441
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Savaitė"  Stalius - baldininkas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Furnitor"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/stalius-baldininkas-vilnius-furnitor-uab-284442
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Furnitor"  Parduotuvės vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-vadybininkas-e-alytus-maxima-lt-uab-284443
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Ekonomistas


Įmonė: UAB "Jurby water tech"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/ekonomistas-e-kaunas-jurby-water-tech-uab-284447
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Jurby water tech"  Kasininkas-pardavėjas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-pc-akropolis-klaipeda-maxima-lt-uab-284448
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Sandėlininkas


Įmonė: S. Videikos įmonė "Santera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sandelininkas-kaunas-santera-s-videikos-ii-284449
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie S. Videikos įmonė "Santera"  Ryšio įrangos aptarnavimo ir remonto specialistas


Įmonė: UAB "Dekbera"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/rysio-irangos-aptarnavimo-ir-remonto-specialistas-e-vilnius-dekbera-uab-284452
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Dekbera"  Apskaitininkas


Įmonė: UAB "Magneta group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/apskaitininkas-e-vilnius-uab-magneta-group-284454
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Magneta group"  Prekių kokybės ir kainų specialistas Viršuliškėse


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-kokybes-ir-kainu-specialistas-e-virsuliskese-vilnius-maxima-lt-uab-284455
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Operatorė lažybų tarpininkė


Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gblbox"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/operatore-ius-lazybu-tarpininke-as-klaipeda-gblbox-uab-284457
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Gblbox"  Elektromonteris - remontininkas

Pobūdis: • Užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų gamybos įrengimų darbą, prižiūrint ir remontuojant elektrines ir mechanines gamybos įrengimų dalis. Atlikti savalaikį ir kokybišką cecho įrengimų remontą, techninę priežiūrą, profilaktiką.
• Remontuoti ir prižiūrėti apšvietimo sistemas, šviesos ir garso signalizacijas, valdymo pultus. Pašalinti defektus bei pažeidimus elektros įrenginiuose, prietaisuose.
• Aptarnauti ir atlikti elektros skirstymo įrengimų, elektros pastočių žemos dalies iki 1000v ir elektros tinklų planinį aptarnavimą.
• Tikrinti šaldymo ir suspausto oro stotis, apie gedimus pranešti energetikos tarnybai.

- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
Savanorių pr. 180, Vilnius. Įėjimas iš Sausupio g.

Reikalavimai: • Turėti suteiktą ne žemesnę VK kategoriją iki 1000V kvalifikacinę grupę.
• Žinoti įrengimų, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, ir veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
• Žinoti elektrosaugos reikalavimus, elektros įrengimų įrengimo ir vartotojų elektros įrengimų eksploatacijos ir saugos taisykles.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 686 89788, linap@plasta.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Inžinierius - montuotojas

Pobūdis: Interneto ir kabelinės televizinio tinklo įvedimas klientams, televizinės ir interneto įrangos derinimas ir paruošimas naudojimui.
Reikalavimai: B kategorija
Panaši darbo patirtis

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Komtela"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865240638, linas@komtela.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Komtela"  Administratorė (klientų aptarnavimas telefonu)

Pobūdis:
Darbo pobūdis:
Profesionalus klientų aptarnavimas Lietuvių kalba
Darbas su įeinančiais ir išeinančiais skambučiais
Informacijos teikimas telefonu ir el. paštu
Aktyvus reagavimas į klientų poreikius.

Reikalavimai:
Reikalavimai:
• Sklandi lietuvių kalba (žodžiu)
• Galimybė dirbti pilnu etetu;
• Greita orientacija ir gebėjimas greitai mokytis;

Privalumai:
• Galimybė pradėti darbą iš karto.

Įmonė siūlo:
• Tobulėjimą bei karjeros galimybes;
• Energingus ir draugiškus kolegas;
• Vertingą patirtį klientų aptarnavimo srityje.Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: biuras.atranka@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Operatorius

Pobūdis: Ieškome žmogaus norinčio dirbti reklamos įmonėje (graviravimas, pjovimas lazeriu, vizitinių kortelių, skrajučių pjaustymas giljotina, iškilių – polimerinių lipdukų gamyba).
Darbo sritis - reklamos bei gamybos įmonė (www.kreives.lt, www.frezavimas.lt ir www.dovanumedis.lt).

CV siųskite el.p.: info@kreives.lt, kreiptis telefonu: 8 617 21 177.

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumas garantuojamas.
Reikalavimai: Nemažiau, kaip vidutiniai darbo su kompiuteriu įgūdžiai, atsakingumas, savarankiškumas, mokėti dirbti programa CorelDraw.
Privalumas: darbo su CorelDraw programa įgūdžiai, mokėjimas naudotis giljotina (vizitinių, skrajučių pjaustymas), polimerinių lipdukų gamyba ir pan. Esant reikalui galėsime apmokyti.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 635 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kreivės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 106, 8 617 21 177, info@kreives.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie UAB "Kreivės"  Vyr. buhalteriui

Pobūdis: Įmonės finansinės, mokestinės atskaitomybės rengimas,įmonės veiklos rezultatų, pajamų ir išlaidų analizė ir vertinimas, išvadų ir pasiūlymų dėl finansinės veiklos efektyvumo teikimas.Einamųjų biudžetų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas finansų/ apskaitos/ buhalterijos srityse;
- Darbo patirtis vyr. buhalterio pareigose;
Darbas su Finvalda buhalterine programa.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kegvytis"
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Gedimino g.32, 8-422-51081, buhalterija@kesgvytis.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kegvytis"  Plataus profilio statybininkas

Pobūdis: Vidaus apdailos darbai,(betonavimas,g/k montavimas,plytelių klijavimas ir kita).
Reikalavimai: Darbo patirtis,motyvacija.Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Agranga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860673000;Mob.867121127
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Agranga"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas užsienyje su tentinėmis mašinomis.
Reikalavimai: Turintis vairuotojo pažymėjimą.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fertė"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Melioratorių g., 869902099, uabferte@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Fertė"  Picų kepėjas

Pobūdis: Picerijai "PIZZALAND" Vilniuje reikalingas darbštus, energingas picų kepėjas.
Reikalavimai: Pagrindinis reikalavimas - šypsena veide, gebėjimas maloniai bendrauti su klientais, baigtos / besitęsiančios virėjo specialybės studijos. Patirtis picų gamybos srityje nebūtina, tačiau būtų privalumas.
www.pizzaland.lt

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nikalena"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Trakų g. 4, 867135555, info@pizzaland.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Nikalena"  Virėjas

Reikalavimai: - Žaliavų apdirbimo ir teisingų maisto produktų paruošimo technologijų, jų laikymo bei sandeliavimo sąlygų žinojimas;
-Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas,
orientacija į kokybišką rezultatą.

Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas įmonės ir jos partnerių nuolaidas.

Jei susidomėjote siūloma pozicija, savo gyvenimo aprašymą SU NUORODA į pageidaujamas pareigas, siųskite el. paštu: restoranas@basilico-pica.lt
Telefonas pasiteirauti: 865670521
Konfidencialumą garantuojame.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inovatyvūs restoranai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 40A, 865670521, ilunchrestoranas@gmail.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Inovatyvūs restoranai"  Vyr. kasininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyriausiasis-kasininkas-e-alytus-maxima-lt-uab-284415
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Vyresnysis buhalteris


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyresnysis-buhalteris-e-vilnius-maxima-lt-uab-284417
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas


Įmonė: UAB "Douglas LT"
Miestas: Visa Lietuva
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-e-vilniuje-kaune-klaipedoje-visa-lietuva-douglas-lt-uab-284420
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Douglas LT"  Kraustytojas, krovėjas - pakuotojas

Pobūdis: Perkraustymo paslaugų įmonė ieško krovėjų- pakuotojų, kraustytojų, kraustymo darbams, baldų pervežimui. Darbas pilnai dienai Vilniuje ir Lietuvoje.
Reikalavimai: Punktualumas, sąžiningumas, tvarkingumas. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas didelis privalumas, bet nebūtinybė.
Siųsti išsamų cv el paštu info@liauksmina.lt

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Liauksmina"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@liauksmina.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie MB "Liauksmina"  Granuliavimo linijos operatorius

Pobūdis: Plastiko atliekų granuliavimas, dirbant prie plastikinių pakuočių atliekų granuliavimo linijos. Darbas pamainomis.
Reikalavimai: Įmonė siūlo stabilų darbo užmokestį ir priedus priklausomai nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kibiras"
Miestas: Utenos r.
Kreiptis: Vilties g. 20, Nemeikščių k., 8 605 81158 ; 8 611 13715, info@kibiras.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kibiras"  Elektrikas-automatikas

Pobūdis: Gamybos įrengimų elektrinės dalies priežiūra ir remontas; Elektros instaliacijos, automatikos bei valdymo spintų pajungimo darbai; Elektros prietaisų ir aparatūros jungčių tikrinimas; Operatyvus iškilusių techninių problemų bei gedimų sprendimas.
Reikalavimai: Gebėjimas skaityti principines elektros schemas; Darbo patirtis elektros instaliacijos, įrengimų montavimo ir automatikos srityje; Kompiuterinių, elektroninių sistemų išmanymas. Privalumas - išsilavinimas elektrotechnikos arba automatikos srityje.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kibiras"
Miestas: Utenos r.
Kreiptis: Vilties g. 20, Nemeikščių k., 8 605 81866 ; 8 611 13715, info@kibiras.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kibiras"  Technologinių įrenginių technikas

Pobūdis: Gamybos technologinių įrenginių techninė priežiūra ir remontas.
Reikalavimai: Auštasis/aukštesnysis išsilavinimas-elektronikos/automatikos, mechanikos srityje;
Ne mažiau, kaip 3 metų darbo patirtis prižiūrint gamybos technologinius įrenginius;
Darbo patirtis inžinierinėje/gamybinėje srityje 3 metai;
Anglų kalba- žodžiu/raštu.


Mes siūlome:
Kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą ir priedus;
Kvalifikacijos kėlimą ir mokymus su užsienio konsultantais.
Geras darbo sąlygas;
Draugišką kolegų komandą.
Į/iš darbo vežame įmonės transportu nemokamai iš Vilniaus Stoties, Naujininkų, Spaudos rūmų.

CV siųskite el. paštu: personalas@mtlcarton.com

Atlyginimas: 1080 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė
Miestas: Vilnius, Grigiškės
Kreiptis: 868605417, personalas@mtlcarton.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Miko ir Tado leidykla" spaustuvė  Padavėja

Pobūdis: Svečių aptarnavimas restorane;
-Pamaininis darbo grafikas
Reikalavimai: - atsakingumas;
- sąžiningumas;
- greita orientacija;
- reprezentatyti išvaizda;

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vandens malūnas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 100, 861273185, info@vandensmalunas.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Vandens malūnas"  Serviso pamainos meistras

Pobūdis: Profesionalus serviso klientų aptarnavimas, konsultavimas techniniais klausimas;
Klientų užsakymų priėmimas;
Automobilių remonto darbų skirstymas pamainos darbuotojams
Atliekamų remontų priežiūra, kokybės kontrolė;
Serviso procesų planavimas, valdymas ir kontroliavimas;
Konfliktinių situacijų valdymas.
Reikalavimai: Aukštasis arba aukštesnysis techninis išsilavinimas;
Automobilių sandaros išmanymas;
Organizaciniai ir komunikaciniai įgūdžiai;
Aktyvumas, atsakingumas, stipri orientacija į darbo rezultatą;
Geras rusų kalbos mokėjimas, anglų kalbos pagrindai;
C kategorijos vairuotojo pažymėjimas (privalumas).


Įmonė siūlo:
Patrauklias darbo sąlygas;
Įdomų ir atsakingą darbą ir į aukščiausius veiklos standartus orientuotą darbo kultūrą;
Asmeninio bei profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
Visas socialines garantijas.

Kita informacija:
Jei norite kreiptis dėl darbo vietos, prašome atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) el.paštu personalas@transmitto.lt iki 2016 m. lapkričio 20 d.


Susisieksime tik su kandidatais.
Konfidencialumą garantuojame.

Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transmitto"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 19, 8 5 2105506, Personalas@transmitto.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Transmitto"  Projekto veiklų vykdytoja (klientų aptarnavimo specialistas)

Pobūdis: Studijų kokybės vertinimo centras kviečia prisijungti prie savo komandos.
Šiuo metu ieškome darbuotojo pareiškėjų priėmimui, kuris bus atsakingas už pareiškėjų aptarnavimą, apimantį, bet neapsiribojantį, užsienio kvalifikacijas liudijančių dokumentų priėmimu, skanavimu, registravimu, apžiūra, jų tinkamu paskirstymu, parengtų dokumentų išdavimu, klientų konsultavimu raštu ir žodžiu.
Reikalavimai: Tikimės, kad esate komunikabilus, atsakingas, organizuotas, gebate savarankiškai planuoti savo darbą, galite bendrauti rusų ir anglų kalbomis, turite aukštąjį išsilavinimą bei Jums patiktų darbas su įvairių kultūrų žmonėmis.
Siūlome Jums darbą tarptautinėje aplinkoje, tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybes, draugišką ir profesionalų kolektyvą, terminuotą darbo sutartį ir visas socialines garantijas.

Atlyginimas: 684 € (su mokesčiais)
Įmonė: VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12, 852053321, inga.zilinskaite@skvc.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie VBĮ "Studijų kokybės vertinimo centras"  Vairuotojas C kat., tarptautiniai reisai

Pobūdis: Siūlome darbą C kategorijos vairuotojui. Krauname dalinius krovinius tarptautiniais maršrutais, dažniausiai LT(Vilnius)-NL/DE-LT(Vilnius). Transporto priemonė – 2007 metų sunkvežimis Mercedes-Benz Atego (bendroji masė iki 12 t).
Atlyginimas ~800 Eur (atskaičius mokesčius).
Reikalavimai: • Turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 95 kodą ir skaitmeninio tachografo kortelę.
• Asmeninės savybės: be žalingų įpročių, sąžiningas, energingas ir darbštus.
Privalumai: patirtis vežant dalinius krovinius ir anglų bei vokiečių kalbų mokėjimas.
Jei susidomėjote ir atitinkate nurodytus reikalavimus, skambinkite telefonu +37065639888.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adolaura"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865639888, adolaura@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Adolaura"  Vamzdynų montuotojas

Pobūdis: Vamzdžių dalių montavimas, lenkimas, jungimas;
Reikalavimai: Išsilavinimas: Vidurinis su profesine kvalif.
Profesija: Vamzdyno montuotojas
Darbo patirtis: nuo 3 metų
Sugebėjimai: turi vairuotojo teises
Papildomi sugebėjimai: Brėžinių skaitymas, darbų saugos instrukcijų žinojimas.
Vairuotojo pažymėjimas: B, pageidaujama turėti nuosavą automobilį

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mabrocona"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 65606276, aleksandra@mabrocona.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Mabrocona"  Suvirinimo siūlių šlifuotojas

Pobūdis: Suvirinimo siūlių šlifavimas;
Reikalavimai: Išsilavinimas: Vidurinis bendro lavinimo
Profesija: Metalo šlifuotojas
Darbo patirtis: nuo 1 metų
Sugebėjimai: darbų saugos instrukcijų žinojimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mabrocona"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 65606276, aleksandra@mabrocona.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Mabrocona"  Metalinių konstrukcijų surinkėjas

Pobūdis: Metalinių konstrukcijų surinkimas ir montavimas;
Reikalavimai: Išsilavinimas: Vidurinis su profesine kvalif.
Profesija: Metalinių laivų korpusų surinkėjas
Darbo patirtis: nuo 3 metų
Papildomi sugebėjimai: Brėžinių skaitymas; anglų kalbos žinios bei olandiškų ir belgiškų sertifikatų turėjimas būtų privalumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mabrocona"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 65606276, aleksandra@mabrocona.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Mabrocona"  Personalo vadovo padėjėja


Įmonė: UAB "Agrokoncernas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/personalo-vadovo-padejeja-as-kaunas-agrokoncernas-uab-284407
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Agrokoncernas"  Reklamos atstovas


Įmonė: UAB "Sakalas"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/reklamos-atstovas-e-alytus-sakalas-uab-284410
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Sakalas"  Statybos darbų vadovas


Įmonė: UAB "Conresta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-darbu-vadovas-e-klaipedoje-klaipeda-conresta-uab-284412
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Conresta"  Suvirintojas

Pobūdis: Metalo konstrukcijų, vamzdžių ir įvairių detalių virinimas pusautomačiu, argonu ir elektrodu
Reikalavimai: Išsilavinimas: Pagrindinis su profesine kval.
Profesija: Suvirintojas
Darbo patirtis: nuo 5 metų
Papildomi sugebėjimai: Turėti 135,136,138, 6GR sertifikatą, 141 visas metalo grupes ir 111 elektrodu virinimo sertifikatą; anglų kalbos žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mabrocona"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 8 65606276, aleksandra@mabrocona.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Mabrocona"  Valytojas Parapijoniškių km, Pramonės g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojui(-jai) valyti teritoriją ir bendras patalpas su plovimo mašina ir rankiniu būdu, esančias Pramonės g., Parapijoniškių km., Vilniaus raj. Darbas I-V nuo ankstaus ryto 6 arba 7 val.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868200171, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Vairuotojas

Pobūdis: Sniego valymas nuo gatvių ir gatvių barstymas
Darbo sutartis terminuota (5 mėn.)
Reikalavimai: C kategorijos vairuotojo pažymėjimas, darbštumas, pareigingumas, atsakingumas, sąžiningumas, greita orentacija, be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno švara"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Statybininkų g. 3, 837 490707, mvs@svara.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kauno švara"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Konsultuoti, parduoti.
Reikalavimai: Malonus bendravimas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "DEPI"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, 863736568, puriuskyteieva@yahoo.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "DEPI"  Gamybos darbuotojas (gaminių iš metalo gamyba)

Pobūdis: Metalinių detalių lankstymas, kirtimas ir apdirbimas automatinėmis staklėmis.
Darbas pamainomis, tame tarpe ir naktinis darbas.
Suteikiame apmokymus darbo vietoje.
Reikalavimai: Vidurinis arba spec. vidurinis išsilavinimas;
Brėžinių skaitymas;
Greita orientacija, atsakingumas ir noras dirbti;
Panašaus darbo patirtis (privalumas).

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Northcliffe lighting"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Raudondvario pl. 101, 8 612 23083, info@northcliffe.org
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Northcliffe lighting"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Unito aljansas"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-vadybininkas-panevezys-unito-aljansas-uab-284403
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Unito aljansas"  Virėjo padėjėjas savaitgaliais


Įmonė: UAB "Felit IKEA Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/virejo-padejejas-a-darbas-savaitgaliais-vilnius-ikea-lietuva-felit-284405
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Felit IKEA Lietuva"  Pa(r)davėjai-barmenai restoranuose "Jurgis ir drakonas"


Įmonė: UAB "Burokėlis ir krapas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejai-barmenai-restoranuose-jurgis-ir-drakonas-vilnius-burokelis-ir-krapas-uab-284406
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Burokėlis ir krapas"  Trinkelių klojimas

Pobūdis: Trinkelės, bortai, pagrindai
Reikalavimai: Patirtis, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitesa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865687368
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Vaitesa"  Europos rinkos pardavimu vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis: - Esamų produktų grupės vystymas;

- Asortimento, kainodaros, pardavimų strategijos formavimas;
- Bendravimas su klientais;
- Naujų klientų paieška;
- Komercinių pasiūlymų rengimas;
- Klientų konsultavimas telefonu.
Reikalavimai: - Darbo patirtis pardavimo srityje būtų privalumas;
- Aktyvumas, kruopštumas ir atsparumas stresui;
- Orientacija į rezultatą;
- Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Word, Excel);
- Laisvai kalbėti ir rašyti lietuvių kalba;
- Puikūs Anglų k. įgūdžiai;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Esama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr., 115a, 864697700, logistics@esama.eu
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Esama"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Ceryx"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-vadybininkas-kaunas-ceryx-uab-284386
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ceryx"  Drabužių technologas - konstruktorius


Įmonė: UAB "Augimita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/drabuziu-technologas-konstruktorius-vilnius-augimita-uab-284387
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Augimita"  Kasininkas-pardavėjas Taikos pr. 84


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-taikos-pr-84-klaipeda-maxima-lt-uab-284390
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kepėjas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kepejas-a-pc-akropolis-klaipeda-maxima-lt-uab-284396
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas 0,5 etato Taikos pr. 84


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-05-etato-taikos-pr-84-klaipeda-maxima-lt-uab-284397
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Vairuotojas - ekspeditorius Lietuvoje


Įmonė: UAB "DLW Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vairuotojas-ekspeditorius-lietuvoje-vilnius-dlw-lietuva-uab-284398
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "DLW Lietuva"  Automobilių plovėjas - operatorius

Pobūdis: Pirminis automobilio apiplovimas, darbas su kasa, savitarnos plovyklos priežiūra
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas ir pareigos jausmas

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 8 699 10890, mindaugas@plaunupats.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Auklėtojos padėjėja

Pobūdis: Visi grupės valymo ir tvarkos palaikymo, maitinimo darbai bei pagalba auklėtojai.
Reikalavimai: Kandidatas turėtų būti sąžiningas, atsakingas, rūpestingas, be galo kantrus, mylintis vaikus bei sugebantis greit atrasti kontaktą.
Būtų gerai, kad tai būtų neakivaizdziai studijuojantis studentas(būsima auklėtoja, pedagogas) arba žmogus turintis gyvenimiškos patirties, turintis savo vaikų.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus kolegijos edukacijos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Palydovo g. 29, 861859986, jurgita.rasciene@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Vilniaus kolegijos edukacijos centras  Traktorininkas

Pobūdis: Sniego valymas nuo šaligatvių, aikščių ir barstymas, gatvių, šaligatvių, aikščių valymas, šlavimas, žolės pjovimas
Reikalavimai: TR1, TR2 kategorijos traktorininko pažymėjimas, darbštumas, pareigingumas, atsakingumas, ištvermingumas, greita orentacija, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno švara"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Statybininkų g. 3, 837 490707, mvs@svara.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kauno švara"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: - Aktyvus bendravimas su VIVI prekybinės salos pirkėjais
- Naujų pirkėjų paieška
- Prekių priėmimas, užsakymų formavimas
Reikalavimai: PIE MUS
VIVI lotyniškai reiškia "pilnas gyvybes". Tai mūsų veiklos esmė ir prasmė. Mes džiaugiamės dirbdami Jums ir matydami laimingus mūsų klientų veidus. Jūsų, kurie jau virš ketverių metų naudojate mūsų produkciją, ir Jūsų, kurie su ja susipažinote tik dabar.
VIVI nėra rankų darbo kosmetika. Mes tikime, kad tik pasitelkus šiuolaikines technologijas galima sukurti ne tik saugią, bet ir itin efektyvią produkciją. VIVI pažįsta ir žavisi augalų pasauliu, todėl mūsų kosmetika pagaminta iš augalinių aliejų, augalų ekstraktų ir eterinių aliejų. Mes naudojame garsiausiose Šveicarijos, Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos laboratorijose iš augalu arba biotechnologijomis sukurtus saugius ir efektyvius ingredientus, kurių veiksmingumas įrodytas laboratorinių ir klinikinių tyrimų metu.

Susipažinkime MES ESAME VIVI

Ir mes ieškome geriausios(-io) darbuotojos(-o) – PARDAVĖJOS-KONSULTANTĖS (-O) Kaune, darbui Kauno akropolio prekybinėje saloje

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gangas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karaliaus Mindaugo 49 (PC Akropolis), vilija@vivi.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Gangas"  Kiemsargis

Pobūdis: Mokyklos teritorijos priežiūra pagal sezoniškumą: medžių, krūmų genėjimas, sniego kasimas ir pan.
(darbo vieta - Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1)
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą
Žalingų įpročių neturėjimas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 16, 85 261 8524, personalas@vavm.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla  Elektrikas

Pobūdis: Asmuo, atsakingas už mokyklos elektros ūkį (darbo vieta - Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1)
Reikalavimai: Elektriko išsilavinimas arba atitinkama darbo patirtis

Turėti galiojantį energetikos darbuotojo, atsakingo už elektros ūkį, pažymėjimą

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio Vilko g. 16, 85 261 8524, personalas@vavm.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla  Statybininkai

Pobūdis: Karkasinių namų statymas, gipso sukimas ir ivairūs statybų darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Stata Baltic"
Miestas: Švedija
Kreiptis: 862062299, stata.lt@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Stata Baltic"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Springfield"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-vilnius-springfield-uab-kk-fashion-lt-parduotuve-284363
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Springfield"  Talent acquisition specialist (a.k.a. recruiter)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/talent-acquisition-specialist-aka-recruiter-vilnius-bentley-systems-europe-b-v-filialas-284364
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Siuvėja


Įmonė: UAB "Tututis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/siuveja-as-kaunas-tututis-uab-284067
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Tututis"  Energetikos specialistas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/energetikos-specialistas-kaune-kaunas-sdg-uab-284373
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Energetikos specialistas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/energetikos-specialistas-vilniuje-vilnius-sdg-uab-284374
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Energetikos specialistas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/energetikos-specialistas-klaipedoje-klaipeda-sdg-uab-284375
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Unito aljansas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-kaunas-unito-aljansas-uab-284376
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Unito aljansas"  Įrangos projektų vadybininkas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/irangos-projektu-vadybininkas-e-kaunas-kesko-senukai-lithuania-uab-284377
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Pardavimo konsultantas - vadybininkas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-konsultantas-vadybininkas-alytuje-alytus-sdg-uab-284379
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Veterinarijos vaistininkas


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/veterinarijos-vaistininkas-e-kaune-kaunas-kika-group-uab-284381
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Pardavėjas parduotuvėje "Bravo alco" Papilėnų g., vilniuje


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bennet distributors"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-parduotuveje-bravo-alco-papilenu-g-vilniuje-vilnius-bennet-distributors-uab-284382
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Bennet distributors"  Inžinierė


Įmonė: UAB "KRS"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/inziniere-ius-vilnius-krs-uab-284384
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "KRS"  Darbų vykdytojas


Įmonė: UAB "KRS"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbu-vykdytojas-vilnius-krs-uab-284385
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "KRS"  Vairuotojas - operatorius asenizacinio automobilio

Pobūdis: Darbas Naujojoje Vilnioje
Reikalavimai: C kategorija, E95

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: B. Meišutovičiaus įmonė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862044546
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie B. Meišutovičiaus įmonė  Medinių krepšelių pynėjos-siuvėjos

Pobūdis: Šiuo metu įmonė ieško medinių krepšelių pynėjų ir siuvėjų. Medinių krepšelių iš medžio drožlių gamyba ceche: pynimas, siuvimas.
Reikalavimai: Reikalingas kruopštumas, rankų miklumas, darbštumas, pareigingumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Heiga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kėdainių g 8A, 869886498, apskaita@heiga.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Heiga"  Žurnalistas rusų kalba

Pobūdis: Angliya.today - informacinis portalas Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems rusakalbiams - siūlo darbą žurnalistui (-ei). Darbo vieta – Vilnius.
Darbo pobūdis:
Įvairių straipsnių interneto puslapiui rengimas;
dėmesį patraukiančių antraščių kūrimas;
tekstų vertimas iš anglų į rusų kalbą.
Reikalavimai: -geri tekstų kūrimo įgūdžiai;
-geros rusų kalbos žinios (gramatikos ir stiliaus);
- anglų kalbos žinios;
- baigtos žurnalistikos arba filologijos studijos (gali būti paskutinių kursų studentai).

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Angliya.today Limited
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 21, 860133975, info@anglija.today
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Angliya.today Limited  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Atrask save su WestHaus!

Į savo kolektyvą pakviesime įsijungti tik ambicingą, nuolat tobulėti siekiančią, motyvuotą asmenybę.

Gyvenamojo būsto brokeris Klaipėdoje

Darbo vieta:

Klaipėda

Darbo pobūdis:

Gyvenamojo būsto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Pastovus bendravimas su klientas;
Marketingo plano sudarymas bei įgyvendinimas;
Gyvenamojo būsto objektų aprodymo organizavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.

Mes Jums siūlome išskirtines sąlygas bei:

Darbo vietą moderniai įrengtame biure, draugiškame kolektyve;
Palankų darbo grafiką;
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir premijas;
Neribotą galimybę užsidirbti;
Įdomų, pilną iššūkių darbą.

Reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Privalumai:

Patirtis pardavimuose.


CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt.Komercinio nekilnojamojo turto brokeris Klaipėdoje

Darbo vieta:

Klaipėda

Darbo pobūdis:

Komercinio nekilnojamojo turto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Pastovus bendravimas su klientas;
Marketingo plano sudarymas bei įgyvendinimas;
Komercinio turto objektų aprodymo organizavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.

Mes Jums siūlome išskirtines sąlygas bei:

Darbo vietą moderniai įrengtame biure, draugiškame kolektyve;
Palankų darbo grafiką;
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir premijas;
Neribotą galimybę užsidirbti;
Įdomų, pilną iššūkių darbą.

Reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Privalumai:

Patirtis pardavimuose.


CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt.
Reikalavimai: Atrask save su WestHaus!

Į savo kolektyvą pakviesime įsijungti tik ambicingą, nuolat tobulėti siekiančią, motyvuotą asmenybę.

Gyvenamojo būsto brokeris Klaipėdoje

Darbo vieta:

Klaipėda

Darbo pobūdis:

Gyvenamojo būsto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Pastovus bendravimas su klientas;
Marketingo plano sudarymas bei įgyvendinimas;
Gyvenamojo būsto objektų aprodymo organizavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.

Mes Jums siūlome išskirtines sąlygas bei:

Darbo vietą moderniai įrengtame biure, draugiškame kolektyve;
Palankų darbo grafiką;
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir premijas;
Neribotą galimybę užsidirbti;
Įdomų, pilną iššūkių darbą.

Reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Privalumai:

Patirtis pardavimuose.


CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt.Komercinio nekilnojamojo turto brokeris Klaipėdoje

Darbo vieta:

Klaipėda

Darbo pobūdis:

Komercinio nekilnojamojo turto objektų pasiūlos analizė;
Duomenų sisteminimas;
Pastovus bendravimas su klientas;
Marketingo plano sudarymas bei įgyvendinimas;
Komercinio turto objektų aprodymo organizavimas;
Klientų konsultavimas nekilnojamojo turto pirkimo/ pardavimo klausimais.

Mes Jums siūlome išskirtines sąlygas bei:

Darbo vietą moderniai įrengtame biure, draugiškame kolektyve;
Palankų darbo grafiką;
Konkurencingą, nuo darbo rezultatų priklausantį atlyginimą ir premijas;
Neribotą galimybę užsidirbti;
Įdomų, pilną iššūkių darbą.

Reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
Gebėjimas laisvai bendrauti, atkaklumas, veržlumas, tikslo siekimas, vidinė motyvacija;
Derybų įgūdžiai;
Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Nuosavas automobilis.

Privalumai:

Patirtis pardavimuose.


CV siųskite el. paštu info@westhaus.lt.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pajūrio horizontas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Daržų g., 867021272, westhausnt@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Pajūrio horizontas"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Plokščių stogų įrengimas.
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Saudema"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860997193, info@saudema.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Saudema"  Socialinis darbuotojas

Pobūdis: Socialinis darbuotojas.
Darbas vaikų globos namuose, su vaikais ( iki 8 vaikų šeimynoje).
Darbas 8 val. per darbo dieną.
Reikalavimai: Socialinio darbo arba socialinio pedagogo išsilavinimas.
Pageidautinas darbo patirtis.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 545 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aušros vartų 7, lkms.vjpc@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie VšĮ "LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas transporto įmonėje. Aktyvi naujų klientų paieška, kainininkų ruošimas, sutarčių sudarymas. Atlyginimas priklausantis nuo darbo rezultatų.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Brevitra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.A. Graičiūno g. 30, 868526777, info@brevitra.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Brevitra"  Baldų surinkėjas

Pobūdis: Naudojant rėmo kalimo šabloną ir įvairias medines detales su pneumatiniu kalimo įrankiu kalti baldinį rėmą.
Baldų surinkimo, rėmų apmušimo ceche. Tiesioginėje gamyboje.
Pagal gautas medžiagas užsisakyti baldų rėmus, juos apkalti ir kokybiškai surinkti.
Darbas su pneumatiniu kabių šautuvu.
Reikalavimai: Turėti norą dirbti ir tobulėti
Būti atsakingu
Sugebėti palaikyti greitą darbo tempą
Būti fiziškai ištvermingu
Neturėti žalingų įpročių

Mes Jums pažadame:
• Stabilų darbą patikimoje ir nuolat augančioje kompanijoje
• Apmokymus neturintiems darbo patirties
• Visada laiku mokamą atlyginimą ir visas socialines garantijas
• Draugišką kolektyvą
• Priedus prie atlyginimo priklausomai nuo darbo rezultatų
• Patogų darbo grafiką ir galimybę pasirinkti darbo vietą Petrašiūnų ar Vilijampolės mikrorajonuose

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Scapa Baltic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Bijūnų g. 14, 8-640 42529, zivile.vikertiene@scapabaltic.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Scapa Baltic"  Dažytojas


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "P. Varkojis ir kompanija"
Miestas: Kretinga
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/dazytojas-kretinga-p-varkojis-ir-kompanija-uab-284357
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "P. Varkojis ir kompanija"  Buhalteriai

Pobūdis: Retoranų ir renginių veikla užsiimanti įmonė ieško patyrusio ir šiuolaikiško buhalterio/ės

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kinkanas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žvejų g. 2, 861021473, ronaldas@ciopciop.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Kinkanas"  Kambarinė

Pobūdis: Viešbutis "Centro Kubas - Angel" ieško kambarinės. Darbas pačioje senamiesčio širdyje, šalia rotušės aikštės. Slenkantis darbo grafikas, maitinimas, malonus kolektyvas.
Reikalavimai: Tvarkingumas, atsakingumas, kruopštumas.

Atlyginimas: 490 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB “Visana”
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stiklių g. 3, 861155153, danielius@centrokubas.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB “Visana”  Kiemsargis

Pobūdis: UAB BSS GRUPĖ - nuo 2009 m. sėkmingai veikianti neįgaliųjų socialinė įmonė, profesionaliai teikianti valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje. PRIIMSIME Į DARBĄ KIEMSARGĮ ŠIRVINTOSE. Darbas I-V rytais. Pirmenybę teikiame kandidatams su daliniu darbingumu (35-55%).
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Širvintos
Kreiptis: Vilnius, Eigulių g. 2, 865670176, d.miskiniene@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Valytojas Kirtimuose

Pobūdis: UAB "BSS grupė" - nuo 2009 m. sėkmingai veikianti neįgaliųjų socialinė įmonė, profesionaliai teikianti valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje. Mielai priimsime valytoją valyti administracines patalpas. Darbas I-V Pirmenybę įsidarbinti teikiame dalinai darbingiems kandidatams (35-55% darbingumas).
Reikalavimai: Noras dirbti

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g. 2, 865670176, d.miskiniene@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Barmenas / barmenė restorane (patirtis nebūtina)

Pobūdis: Ieškome barmenų/ių:
Maloniai bendraujančių
Linksmų ir motyvuotų
Mandagių bei reprezentatyvių

Reikalavimai: Laukia:
Darbas restorane pilnu etatu
Karštųjų, šaltųjų, alkoholinių gėrimų ruošimas ir pateikimas
Desertų pateikimas
Atsiskaitymo priėmimas

Suteiksime:
Kursus, kurių metu išmoksite gėrimų pateikimo taisykles, barmeno etiketo
Socialines garantijas
Draugišką jauną ir motyvuotą kolegų būrį


Elektroninio pašto adresas - grasildarestaurant@gmail.com - norintys kandidatuoti siųskite gyvenimo aprašymus, pridėkite nuotrauką.


Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: grasildarestaurant@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Buhalteriui - apskaitininkui

Pobūdis: Darbas su pirminiais buhalteriniais dokumentais.Puse etato.
Susidomėjusieji turi siųsti savo CV adresu atranka@dartolitas.lt
Reikalavimai: Buhalterinis išsilavinimas, geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dartolitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 127, 867543277, atranka@dartolitas.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Dartolitas"  Televizijos projektų vadovas

Pobūdis: Kūrybinio proceso organizavimas ir komandos valdymas.
Reikalavimai: Darbo patirtis televizijoje,
Kūrybiškumas,
Greita orientacija,
Bendravimo įgūdžiai,
Tolerancija

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Just.tv"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 30 B, 868038455, info@just.tv
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Just.tv"  Valytoja

Pobūdis: Ieškome valytojos biuro patalpų valymui vakarais. Darbo vieta Konstitucijos pr. naujam verslo centre.
Darbo grafikas: I-V, nuo 19 val.

Reikalavimai: Patirtis, kruopštumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Valytojas Antakalnio g. 1val. per dieną

Pobūdis: Skubiai ieškome valytojos patalpų valymui. Darbo vieta Antakalnio g. (prie Šilo stotelės)
Darbo grafikas: darbo dienomis, penkis kartus per savaitę po 1val. Valymas gali būti atliekamas nuo 9 iki 10 val. arba nuo 12-13 val.
Tel. 86 71 96 565
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 61 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Valytojas Žarijų g.

Pobūdis: Ieškome valytojos biuro patalpų valymui. Darbo vieta Žarijų g.
Darbo grafikas: 3 darbo dienos per savaitę po 3 val. ryte arba vakare
Tel. 86 71 96 565
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 90 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Pardavimų vadybininko darbui su eksporto rinkomis


Įmonė: UAB "Baltic synergy"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/ieskome-pardavimu-vadybininko-es-darbui-su-eksporto-rinkomis-kaunas-baltic-synergy-uab-284297
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic synergy"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Ceryx"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-vadybininkas-panevezys-ceryx-uab-284347
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ceryx"  Pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Ceryx"
Miestas: Šilutė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-vadybininkas-silute-ceryx-uab-284348
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ceryx"  Pagalbinis darbuotojas

Pobūdis: Statybinė įmonė ieško pagalbinio darbininko darbui Vilniuje ir Vilniaus rajone.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, punktualumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ugna group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125-804, 867883765, loreta.ugna@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ugna group"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Prekių surinkimas pagal užsakymus. Darbo dienos sekmadienis - ketvirtadienis nuo 9 iki 17, išeiginės penktadienis , šeštadienis.
Reikalavimai: Noras dirbti, atsakingas požiūris į darbą, greita orientacija, sąžiningumas, vairuotojo pažymėjimas. Siųsti savo CV adresu atranka@dartolitas.lt

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dartolitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl. 127, 867543277, atranka@dartolitas.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Dartolitas"  Priimsime žmogų be jokios darbo patirties

Pobūdis:
Su lietuvos rinka dirbanti įmonė, suburusi veržlų ambicingą jaunų žmonių kolektyvą, ieško naujo nario. Turime piukią komandą vedančią mokymus naujiems darbuotojams, todėl iš kandidato nereikalaujame darbo patirties ar išsilavinimo tam tikroje srityje. Praėjęs mūsų mokymus būsite visiškai pasiruošęs darbui.

Dirbsite konsultavimo srityje ir pagrindinis darbas bus bendravimas su klientais, kartais administraciniai darbai.

Darbas pilnu etatu 8-17 val. Nuo pirmadienio iki penktadienio.

Tikimės komunikabilaus, tobulėti norinčio atsakingo žmogaus, ryžtingai siekiančio savo tikslo.

Būsite apmokytas, pateksite į jaunatvišką koletyvą, tobulėsite, gausite 410 eurų (neatskaičius mokęsčių) bandomuoju laikotarpiu, kuris trunka 2 mėnesius, po to alga bus pakelta.

Kandidatuojantys gali siųsti gyvenimo aprašymus dirbam.stropiai@gmail.com


Atlyginimas: 410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: dirbam.stropiai@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Transporto vadybininkos

Pobūdis: Transporto paslaugų pardavimas / Ekspedicijos paslaugų profesionalus aptarnavimas.
Visos pagrindinės procedūros, reikalingos minėtoms pozicijoms, parduodant/organizuojant tarptautines transporto paslaugas. Patirties bei žinių įvairovė visoje transporto logistikos grandinės srityje - jūsų universalumas bei reikšmingas faktorius mūsų bendrai sėkmei.
Reikalavimai: -Patirtis (transporte/logistikoje/ekpedicijoje)
-Klientų bazė
-Noras uždirbti milijoną
-Kalbos

Mes jums siūlome
-Daugiau nei gaunate dabar vienareikšmiškai + adekvatų priedą
-Laisvę improvizuoti ir pokyčius jūsų profesiniame gyvenime
-Naujai įrengtą biurą Europos verslo centre
-Panašiai mąstančią komandą
-Visus administracinius dalykus

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic manufacturing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863767737, robertas@balticmanufacturing.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Baltic manufacturing"  Pardavėja (-as) - konsultantė (-as)

Pobūdis: Ieškome pardavėjos(-o) - konsultantės(-o) nuolatiniam darbui UAB "Priedai.lt" el. parduotuvės salone-ofise Vilniuje.

Pobūdis:
- Klientų aptarnavimas salone, parduotuvėje siūlomų prekių pardavimas,
- Užsakymų paruošimas, darbas su el. parduotuvės sistema,
- Parduotuvės salono priežiūra.
Reikalavimai: - Minimali darbo su kompiuteriu patirtis,
- Atsakingumas, pareigingumas,
- Punktualumas,
- Komunikabilumas, puikūs bendravimo įgūdžiai,
- Entuziazmas, iniciatyvumas, noras siekti rezultatų.

Patirtis prekybos sferoje NĖRA būtina - apmokysime bei paruošime.

Siūlome laiku mokamą atlyginimą, taip pat, žinoma, visas socialines garantijas bei karjeros galimybes.

Kviečiame siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) su nuotrauka el. paštu: cv@priedai.lt
Susisieksime su atrinktais kandidatais.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Priedai.lt
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 861133111, cv@priedai.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB Priedai.lt  Rinkodaros vadovas


Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/rinkodaros-vadovas-klaipeda-vlantana-uab-284323
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Programuotojas


Įmonė: UAB "Vlantana"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/programuotojas-a-klaipeda-uab-vlantana-284324
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Vlantana"  Parduotuvės vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-vadybininkas-e-vilnius-maxima-lt-uab-284325
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Klientų aptarnavimo technikas


Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gamteka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-aptarnavimo-technikas-kaunas-uab-gamteka-284239
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Gamteka"  Greito maisto (kebabų) pagal vokiškas tradicijas paruošėja


Atlyginimas: 470 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karjeros partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/greito-maisto-kebabu-pagal-vokiskas-tradicijas-paruoseja-as-vilniuje-vilnius-karjeros-partneriai-uab-284329
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Karjeros partneriai"  Maxima xxx tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/maxima-xxx-tinklo-parduotuves-direktorius-e-vilnius-maxima-lt-uab-284338
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Inžinieriaus sąmatininko padėjėjas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AVA statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/inzinieriaus-samatininko-padejejas-kaunas-ava-statyba-uab-284340
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "AVA statyba"  Serviso vyr. meistras


Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/serviso-vyr-meistras-vilniuje-vilnius-ecoservice-uab-284341
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Pardavimų vadovas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadovas-e-vilniuje-vilnius-uab-ekskomisaru-biuras-284342
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Padavejas

Reikalavimai: Skubiai naktiniame klube reikalingos padavėjos. Privalumas: darbo patirtis; anglų kalbos žinios. CV siųsti: salentodiscopub@gmail.com

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Salento klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865910559, salentodiscopub@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Salento klubas"  Valytojas Vilkpėdės g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Vilkpėdės g. Darbas slenkančiu grafiku: 4 darbo dienos, 2 laisvos dienos ir t.t Darbas po 7 val. per dieną.
Reikalavimai: Noras dirbti, savarankiškumas, sąžiningumas, atsakomybės jausmas.

Atlyginimas: 233 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865260665
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Valytojas V.A Graičiūno g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Graičiūno g. 5 darbo dienos per savaitę po 8 val.Pietų pertrauka 30 min.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas, savarankiškumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865260665
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Maketuotojas-gamybininkas

Pobūdis: Ruošti nesudėtingus maketus, juos spausdinti.
Apmokome
Darbas I-V 8-17val.
Reikalavimai: Kruopštumas, atidumas.

Maketavimo pagrindai corel draw - privalumas.

Lauksime CV

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: T. Milašiaus individuali firma "Mitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų kalno g. 11, 2120200, uzsakymai@mitas.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie T. Milašiaus individuali firma "Mitas"  Kosmetikos vadybininkės asistentė/as

Pobūdis: Darbo pobūdis
Esamų klientų aptarnavimas, naujienų, akcijų pristatymas
Aktyvi naujų klientų paieška
Aktyvus klientų lankymas
Pristatymų rengimas
Derybų vedimas
Reklama
Pardavimai
Dalyvavimas mugėse bei parodose.Darbo laikas: nuo I iki V, nuo 9.00 iki 17.30val.

Reikalavimai: Reikalavimai
Energingumas
Komunikabilumas.

Jeigu mėgsti keliauti, moki sudominti, trykšti jaunatvišku maksimalizmu, patinka dinamiškai praleisti darbo dieną, tuomet siųsk savo CV kosmet.konsultante@gmail.com

Siūlome galimybę dirbti smagų, aktyvų, įdomų, gerai apmokamą darbą jaunatviškame ir draugiškame kolektyve.

Apmokymus;
Galimybę tobulėti;
Jaunatvišką kolektyvą.
Atlyginimas
Nuo 450 Eur atskaičiavus mokesčius
Su perspektyva didėti


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: kosmet.konsultante@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Odontologijos klinikos valytoja Vytauto pr.

Pobūdis: Odontologijos klinikai reikalinga valytoja. Darbo vieta Vytauto pr. Darbo laikas nuo I-V, nuo 19.00 - 22.00. Informacija telefonu: 8-610-15968
Reikalavimai: Noras dirbti.
Atsakingumas.

Atlyginimas: 143 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr., 861015968, ruta@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Administratorius

Pobūdis: Nuolatiniam darbui poilsio namų administravimui reikalinga (-as) darbuotojas
Reikalavimai: Reikalavimai:
-aukštasis išsilavinimas;
-bendrauti su klientais tiesiogiai bei telefonu rusų ir anglų kalbomis;
-dirbti kompiuterine booking programa;
-darbas kasos aparatu, grynaisiais pinigais;
-sąskaitų faktūrų išrašymas;
-mokėti gerai naudotis kompiuterinėmis programomis Word ir Excel.

Atlyginimas: 530 € (su mokesčiais)
Įmonė: KTU poilsio namai "Politechnika"
Miestas: Palanga
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 37, 846053558, politechnika@ktu.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie KTU poilsio namai "Politechnika"  Elektromontuotojas

Pobūdis: • Elektros instaliacijos montavimas vėdinimo įrenginiuose,
• Įrenginio valdymo automatikos tikrinimas ir derinimas;
• Defektų bei pažeidimų elektros įrenginiuose šalinimas.
Reikalavimai: • elektrotechninis išsilavinimas ir/arba patirtis elektros montavimo darbuose;
• elektroninių schemų bei brėžinių supratimas;
• pareigingumas ir atsakingumas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amalva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Lentvario g. 146, 8 641 81072, personalas@amalva.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Amalva"  Bobcat operatorius (mokantis vokiečių k.)

Pobūdis: Įvairūs krovos, žemės kasimo, lyginimo, formavimo darbai, aplinkos tvarkymo darbai. Darbo vieta - Vokietija, Manheimo miestas.
Reikalavimai: - Darbo patirtis su Bobcat krautuvu būtina;
- Vokiečių kalba.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hidrostatybos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g., 867074284, office@hsg.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Hidrostatybos servisas"  Alaus pylėjas

Pobūdis: Alaus pilstymas į 30l talpas. Talpų plovimas, krovimas, pernešimas.
Reikalavimai: Fizinė ištvermė. Atsakingumas, sąžiningumas,punktualumas.Be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taruškų alaus bravoras"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Trakiškiai, 8 655 98508, tarusku.bravoras@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Taruškų alaus bravoras"  Elektromontuotojas

Pobūdis: •Vidaus instaliacijos, lauko elektros tinklų montavimo darbai;
•Pastatų apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo sistemų įrengimas;
•Transformatorinių pastočių iki 110 kV montavimas.
Reikalavimai: •Aukštesnysis arba profesinis išsilavinimas;
•Panašaus darbo patirtis;
•Brėžinių skaitymas ir supratimas;
•Žalingų įpročių neturėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmonta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 6, 868649663, s.sakalinis@elmonta.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Elmonta"  Sąmatininkas elektrotechnikos darbams

Pobūdis: •Pasiūlymų ruošimas;
•Lokalinių sąmatų sudarymas elektros montavimo darbams.
Reikalavimai: •Aukštasis elektrotechninis išsilavinimas;
•Gebėjimas skaityti elektrotechninius brėžinius;
•Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•Gebėjimas dirbti komandoje;
•Atsakingumas, nuoseklumas ir punktualumas.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmonta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 6, 868649663, s.sakalinis@elmonta.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Elmonta"  Darbų vadovas

Pobūdis: •Elektrotechnikos darbų planavimas, organizavimas ir kontrolė;
•Elektrotechnikos darbų biudžetų terminų bei kokybės užtikrinimas;
•Techninės dokumentacijos ruošimas, tvarkymas;
•Darbų saugos ir kokybės užtikrinimas;
•Subrangovų valdymas energetinių objektų statybos ir rekonstrukcijų metu.
Reikalavimai: •Aukštasis/profesinis išsilavinimas;
•Kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas; darbo sritis: elektrotechnikos darbai iki 10 kV (iki 110 kV būtų privalumas);
•Ne mažesnė nei 2 metų darbo objekto darbų vadovu patirtis;
•Gebėjimas planuoti, koordinuoti bei kontroliuoti darbuotojų darbą;
•Reiklumas sau ir kolegoms vykdant pavestas užduotis;
•Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elmonta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Motorų g. 6, 868649663, s.sakalinis@elmonta.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Elmonta"  Metalo konstrukcijų gamybos vadovas

Pobūdis: Gamybos valdymas, darbų planavimas, montavimo darbų užtikrinimas, technologinio proceso stebėjimas, analizavimas ir tobulinimas, kokybės ir standartų užtikrinimas, gamyboje dirbančių žmonių profesinė edukacija, motyvavimo priemonių kūrimas ir palaikymas, sklandaus darbo su subrangovais užtikrinimas.
Reikalavimai: Panašaus pobūdžio darbo patirtis
Aukštasis/aukštesnysis techninis išsilavinimas
Metaliniu konstrukciju gamybos žinios
Iniciatyvumas
Imlumas naujai informacijai
Komunikabilumas
Nešabloniškas mąstymas
Savarankiškumas
Gebėjimas spręsti problemas
Vadovavimo kitiems įgūdžiai

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "VKS reklama"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861777559, j.zamoit@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "VKS reklama"  Indų plovėja - valytoja

Pobūdis: Reikalinga indų plovėja(as)-valytoja(as). Darbas su indų plovimo mašinomis. Darbo grafikas nuo 14.00 val iki 23.val.darbo dienomis.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniskiu g 9, 860694444, marina.venskel@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: - Klientų supažindinimas su produktais,konsultavimasir aptarnavimas salone-biure;
- Gaminių kainos skaičiavimas ir pasiūlymų rengimas;
- Derybų vykdymas ir sutarčių rengimas ir pasirašymas su klientais;
- Salono darbo organizavimas, priežiūra, dokumentacijos tvarkymas;
- Naujų pardavimo idėjų kūrimas ir realizavimas.
Reikalavimai: - Komunikabilumas, mokėjimas bendrauti gyvai, telefonu bei elektroniniu paštu;
- Gebėjimas sklandžiai dėstyti savo mintis;
- Iniciatyvumas, užsibrėžto tikslo siekimas bei noras tobulėti.

Privalumai:
- Rusų arba lenkų kalba;
- Internetinio pardavimo instrumentų išmanymas.

Įmonė siūlo:
- Lankstų darbo grafiką;
- Mokymus;
- Fiksuotą atlygį ir priedus, priklausančius nuo priimtų užsakymų.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amstos langai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 57, 861686670, info@novuslangai.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Amstos langai"  Vyr. apšvietėjas

Pobūdis: Scenos prožektorių reguliavimas
Apšvietimo komutacija
Sekamo prožektoriaus valdymas
Smulkūs apšvietimo prietaisų remonto darbai
Reikalavimai: Pageidautina darbo patirtis
Techninis išsilavinimas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g., 862825425, pastatymai@klaipedosmuzikinis.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras  Indų plovėja / valytoja

Pobūdis: Plauti indus,įrankius( virtuvės įrangos nereikia plauti), restorano salę, WC.
Reikalavimai: Laikytis it žinoti higienos normas,greituma, šraros palaikymas, lankstumas.Darbas pamainomis ( dvi dirba, dvi laisva )

Atlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Naujasis Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr.14, 8 682 60880, restoranas@vilniushote.eu
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Naujasis Vilnius"  Tekintojas-frezuotojas

Pobūdis: Metalinių baldų detalių tekinimas, frezavimas. Būtina darbo patirtis.
Reikalavimai: Išsilavinimas - pagrindinis su profesine kvalifikacija.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idėjų parkas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kalvarijos g. 76, 869965740, personalas@idejuparkas.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Idėjų parkas"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: Statybos darbų planavimas, organizavimas, vykdymo ir eigos koordinavimas bei kontrolė;
Darbų vykdymo technologijos laikymasis, statybos vykdomosios dokumentacijos rengimas;
Bendravimas su užsakovais ir subrangovais;
Subrangovų koordinavimas;
Projekto biudžeto kontrolė.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas;
Statybos darbų vadovo atestatas;
Statybos darbų vadovo darbinė patirtis;
Statybos procesų išmanymas bei šių procesų organizavimo metodų žinojimas;
Gebėjimas efektyviai valdyti komandą (subrangovus);
Gebėjimas dirbti sąžiningai ir savarankiškai;
Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arkstata"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868578178
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Arkstata"  Vairuotojas

Pobūdis: Darbas Lietuvoje.
Reikalavimai: C kategorijos vairuotojo teisės. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Taruškų alaus bravoras"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Trakiškiai, 8 655 98508, tarusku.bravoras@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Taruškų alaus bravoras"  Autoserviso vadovas

Pobūdis: Autoservisui Vilniuje reikalingas serviso vadovas
Reikalavimai: Būtina ilgametė patirtis, savas klientų ratas, be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 10 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Godos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 869835798, vaclovas.j@vil.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Godos servisas"  Automechanikas

Pobūdis: Autoservisui Vilniuje reikalingas patyręs automechanikas važiuoklių, stabdžių, variklių ir dyzelinių kuro sistemų remontui. Geros darbo salygos, draugiškas kolektyvas, puiki vieta dirbti ir užsidirbti.
Reikalavimai: Punktualumas; patirtis; jokių žalingų įpročių, trukdančių darbui; darbštumas

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Godos servisas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860598958
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Godos servisas"  RENGINIŲ ORGANIZATORIUS (-Ė)

Pobūdis:
Darbo aprašymas:
• Renginių organizavimas
• Marketinginių projektų organizavimas
• Idėjų generavimas ir realizavimas
• Ataskaitų rengimas

Reikalavimai:
• Planavimo, projektų valdymo įgūdžiai
• Patirtis organizuojant renginius
• Derybiniai įgūdžiai
• Atsakingas požiūris į darbą

Mes siūlome:
• Visas socialines garantijas
• Galimybę užimti atsakingas pozicijas
• Konkurencingą atlyginimą

El.paštas - laura.vakaryte@gmail.com


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: laura.vakaryte@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Automatikos inžinierius


Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/automatikos-inzinierius-kaunas-promonta-uab-284305
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Elektros automatikos darbų vadovas


Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/-elektros-automatikos-darbu-vadovas-kaunas-promonta-uab-284306
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Pardavimų vadybininkas Lenkijos rinkai


Įmonė: AB "Umega"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-e-lenkijos-rinkai-vilnius-umega-ab-284307
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie AB "Umega"  Pirkimų vadybininkas


Įmonė: AB "Umega"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pirkimu-vadybininkas-utena-umega-ab-284308
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie AB "Umega"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Stebuklai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/padavejas-vilnius-stebuklai-uab-284309
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Stebuklai"  Prekybos salės konsultantas


Įmonė: UAB "Sabelijos prekyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekybos-sales-konsultantas-e-kaunas-sabelijos-prekyba-uab-284310
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Sabelijos prekyba"  Valytoja - fasuotoja


Įmonė: UAB "Cerera foods"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytoja-s-fasuotoja-s-kaunas-cerera-foods-uab-284311
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Cerera foods"  Vairuotojas - ekspeditorius


Įmonė: UAB "Cerera foods"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vairuotojas-ekspeditorius-kaunas-cerera-foods-uab-284313
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Cerera foods"  Taromato operatorius - krovėjas Krėvės pr.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/taromato-operatorius-krovejas-a-kreves-pr-kaunas-maxima-lt-uab-284316
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Inžinierius


Įmonė: UAB "Thermo Fisher scientific Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/inzinierius-e-vilnius-thermo-fisher-scientific-baltics-uab-284317
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Thermo Fisher scientific Baltics"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Skonis ir kvapas"
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-marijampole-skonis-ir-kvapas-uab-284318
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Skonis ir kvapas"  Technikas


Įmonė: UAB "Thermo Fisher scientific Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/technikas-e-vilnius-thermo-fisher-scientific-baltics-uab-284319
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Thermo Fisher scientific Baltics"  Valytojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-panevezyje-panevezys-maxima-lt-uab-284320
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Silpnų srovių inžinierius/montuotojai

Pobūdis: 1. Saugos sistemų, vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės montavimo darbai;
2. Apsaugos, gaisro aptikimo ir video sistemų techninė priežiūra objektuose;
3. Signalizacijos sistemų programavimo/derinimo darbai.
-------------------------------
Įmonė siūlo apmokymus ir tinkamą darbo aplinką, konkurencingą atlyginimą (fiksuotą bandomojo laikotarpio metu + proc. po bandomojo laikotarpio).
Reikalavimai: Aukštesnysis arba profesinis išsilavinimas;
Patirtis programuojant apsaugos, priešgaisrines sistemas - būtų privalumas;
Panašaus darbo patirtis - būtų privalumas;
Sugebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Vairuotojo pažymėjimas (B kat.);
Žalingų įpročių neturėjimas.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sigreta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 8-646-11995, vytautas@sigreta.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Sigreta"  Valytojas mobilioje brigadoje

Pobūdis: UAB "BSS grupė" - nuo 2009 m. sėkmingai veikianti įmonė, profesionaliai teikianti valymo ir teritorijos priežiūros paslaugas visoje Lietuvoje.
Priimsime į darbą patikimą ir švarą mėgstančią moterį valymo darbams įvairiuose objektuose Vilniaus mieste atlikti.
Darbas mobilioje valymo brigadoje, lanksčiu darbo grafiku. Siūlome geras darbo sąlygas ir visada laiku mokamą darbo užmokestį.
Patirtis valymo srityje ir nuosavas automobilis - privalumas. Kurą darbo reikmėms apmokame.
Reikalavimai: Atsakingumas, kruopštumas, noras dirbti.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g. 2, 865670176, d.miskiniene@bssgrupe.lt
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Elektrotechnikas - montuotojas


Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/elektrotechnikas-montuotojas-kaunas-promonta-uab-284304
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Sukirpimo operatorė - komplektuotoja

Pobūdis: Darbas siuvykloje su automatine sukirpimo mašina. Audinių klojinių sukirpimas, sukirptų detalių komplektavimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis drabužių siuvimo srityje - privalumas.
Atsakingumas, kruopštumas, greita orientacija.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Grižo įmonė
Miestas: Garliava
Kreiptis: Aglinsko g. 21, 861917022, cv@grizas.com
Skelbimo data: 2016.10.20

Atsiliepimai apie A. Grižo įmonė  Sandelio darbuotojas

Pobūdis: Sandėlio darbai
Pakavimas
Reikalavimai: Pareigingumas, atsakingumas, aktyvumas, darbštumas,iniciatyvumas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eugesta"
Miestas: Vilnius, Kaunas
Kreiptis: 864126599
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Eugesta"  Tolimuju reisu vairuotojas

Pobūdis: Darbas Europoje su tentinėmis puspriekabėmis vokietija-prancuzija bus pagrindas. Kadencijos 6sav.darbas 3-2sav.poilsis.
Reikalavimai: Saziningumas,atsakingumas,gali buti be patirties.72 eur i diena plius priedai

Atlyginimas: 2100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transvela"
Miestas: Vilnius, Kaunas
Kreiptis: 864126599
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Transvela"  Vaflių kepėją - pardavėją

Pobūdis: Jauna ir sparčiai besivystanti lietuviško kapitalo bendrovė, kuri šiuo metu plečia viešojo maitinimo veiklą bei atidaro naują konditerijos gaminių lauko prekybos vietą Vilniuje kviečia į savo komandą trumpalaikiam darbui vaflių kepėją - pardavėją.

Siūlomo darbo pobūdis:
• Vaflių kepimas ir pardavimas klientams
• Pagal poreikį produkto reklama ir bendrovės produktų pristatymas socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram)
• Prekybos vietos priežiūra ir tvarkos palaikymas
Reikalavimai: Reikalavimai kandidatui:
• Išlavinti bendravimo įgūdžiai, lankstumas ir iniciatyvumas
• Punktualumas, pareigingumas, atsakingumas
• Geros lietuvių ir rusų kalbos žinios, anglų kalba - privalumas
• Darbo patirtis konditerijos gaminių gamyboje ir prekyboje - privalumas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Poskonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirmūnų g. 70C, 867516062, info.poskonis@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Poskonis"  Qa specialist/kokybės užtikrinimo specialistas


Įmonė: UAB "Enigma software group LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/qa-specialistkokybes-uztikrinimo-specialistas-kaunas-enigma-software-group-lt-uab-284285
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Enigma software group LT"  Konferencijų portje


Įmonė: UAB "Hekon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/konferenciju-portje-vilnius-hekon-uab-284291
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Hekon"  Padavėjas


Įmonė: UAB "Hekon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/padavejas-a-vilnius-hekon-uab-284292
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Hekon"  Prekių išdėstymo specialisto


Įmonė: UAB "Drogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-isdestymo-specialisto-es-vilnius-drogas-uab-284293
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Drogas"  Prekių pateikimo koordinatorius (merčendaizeris)


Įmonė: UAB "Douglas LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-pateikimo-koordinatorius-mercendaizeris-vilnius-douglas-lt-uab-284298
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Douglas LT"  Valytojos Dobkevičiaus g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai su plovimo mašina ir rankiniu būdu valyti sandėliavimo patalpas, esančias Dobkevičiaus g. Kirtimuose. Darbas 3 k. per savaitę, darbo pradžia nuo 7 arba 8 val.


Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.


Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868200171, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Statybos darbų vadovo asistentas


Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Climpro"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-darbu-vadovo-asistentas-kaunas-climpro-uab-284028
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Climpro"  Komercijos direktorius


Įmonė: UAB "Gairana"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/komercijos-direktorius-kaunas-gairana-uab-284282
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Gairana"  Prekių komplektuotojas Aukštuosiuose Paneriuose


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-komplektuotojas-a-aukstuosiuose-paneriuose-vilnius-maxima-lt-uab-284283
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Administratorė - apskaitininkė

Pobūdis: -PVM sąskaitų - faktūrų išrašymas;
-Dokumentacijos ir korespendencijos tvarkymas;
-Įmonės administravimo dokumentų rengimas ir tvarkymas (personalo, darbų saugos, raštų ir t.t.);
-Biuro priežiūra ir administravimas;
-Informacijos valdymas, skambučių nukreipimas įmonės darbuotojams;
-Vadovo pavestų užduočių atlikimas bei pagalba imones darbuotojams.

Reikalavimai: • Aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas;
• Kompiuterinis raštingumas;
• Raštvedybos taisyklių išmanymas;
• Kruopštumas, atidumas, atsakingumas;
• Panašaus darbo patirtis;Mes siūlome:

• Geras darbo sąlygas;
• Draugišką, dinamišką kolektyvą;
• Fiksuotą konkurencingą atlyginimą;
• Visas socialines garantijas

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lietuvos tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Dariaus ir Girėno g. 81, (85)2164847, info2@lttgroup.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Lietuvos tranzitas"  Traktorininkas

Pobūdis: Traktoristas
Reikalavimai: Teritorijos priežiūros darbai visus metus. Vasarą - žolės šienavimas; rudenį ir žiemą - lapų surinkimas, kelių barstymas, sniego valymas.

Reikalavimai: TR1, TR2 pažymėjimas; atsakingumas; panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865504916, darbas@manobustas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Ekspedicijos vadybininkas

Pobūdis: - aktyvi naujų vežėjų paieška, ilgalaikio bendradarbiavimo vystymas;
- ryšių su klientais palaikymas, derybos, sutarčių sudarymas;
- tarptautinių krovinių gabenimo kelių transportu organizavimas;
- pasiūlymų bei kitų dokumentų ruošimas.
Reikalavimai: - puikios anglų arba rusų kalbos žinios;
- puikūs bendravimo ir derybų vedimo įgūdžiai;
- iniciatyvumas, atsakingumas, organizuotumas;
- noras dirbti ir tobulėti profesinėje srityje;
- darbo patirtis transporto/logistikos srityje - privalumas.

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Logidėja"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@logideja.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Logidėja"  Ekskavatorininkas

Pobūdis: Darbas su ekskavatoriumi inžinerinių komunikacijų objektuose

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Instita"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Naujoji g.3, 869983548, info@instita.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Instita"  Vamzdynų montuotojas

Pobūdis: Vamzdynų montavimas inžinerinių komunikacijų objektuose
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Instita"
Miestas: Alytus
Kreiptis: Naujoji g.3, 869983548, info@instita.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Instita"  Krovėjas Žaliakalnyje

Pobūdis: Maisto ir kasdienių prekių parduotuvėje "Šilas" Petrausko g. 21, Žaliakalnyje, siūlome KROVĖJO darbą:
• Prekių asortimento (alkoholiniai gėrimai, vaisvandenių skyriai) priežiūra prekybinėje salėje ir sandėlyje: prekių papildymas, galiojimo terminų kontrolė;
• Darbas rampoje: priimtų prekių paskirstymas į sandėlius ir prekybos salę, taros sutvarkymas;
• Darbas slenkančiu grafiku:4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • Darbo patirtis prekyboje ar sandėliuose būtų privalumas, ypač - privalumas maisto ar alkoholio;
• galimybė dirbti pilnu etatu;
• Noras dirbti, atsakingumas ir nepriekaištinga reputacija.
Mes jums siūlome
• Darbą arčiau namų;
• Visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• Specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti tel. (8 37) 750131, 8 601 36844 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Petrausko g. 21, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Valytoja vakarais

Pobūdis: Ofisų, esančių Konstitucijos pr. valymas vakarais darbo dienomis nuo 18 iki 22 val.
Reikalavimai: Kruopštumas.

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dussmann service"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 223, 865717101, erika@dussmann.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Dussmann service"  Pardavimų vadybininkas (bosch autodetalės)

Pobūdis: Jeigu Jums pardavimai yra perspektyvi sritis ir pokyčiai - ne siekiamybė, o maloni kasdienybė, tuomet užimkite laisvą vietą mūsų komandoje. Jums reikės:

atstovauti įmonę ir BOSCH prekinį ženklą, užkariaujant lengvojo bei komercinio transporto autodetalių rinką;
dirbti su esmais bei aktyviai ieškoti naujų klientų, orientuojantis į ilgalaikius kokybiškus santykius;
nuolat analizuoti klientų poreikius, konkurentų veiksmus ir išnaudoti visą savo potencialą, teikiant išskirtinius pasiūlymus bei derantis;
palaikyti ir tikslingai plėtoti siūlomą BOSCH produktų portfelį;
įgyvendinti keliamus tikslus, nebijant nežinoti, drąsiai ieškant atsakymų, kasdien išmokstant ko nors naujo;
efektyviai administruoti dokumentaciją, susijusią su vykdoma veikla (komerciniai pasiūlymai, sutartys, ataskaitos).
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:

mokate planuoti savo darbą ir jaučiatės atsakingas už darbo rezultatus;
norite būti stabilios, augančios tarptautinės įmonės dalimi;
turite aktyvių pardavimų patirties (transporto/ technikos srityje būtų privalumas);
puikiai dirbate kompiuteriu (MS Office) ir Jums nesvetimos šiuolaikinės technologijos;
esate pozityvus, gebate suvaldyti atmetimo reakciją, pasižymite puikiais bendravimo įgūdžiais.

Nurodytas atlygis- orientacinis. Jis skaičiuojamas pagal formulę: fiksuota dalis + priedai už sėkmingus darbo rezultatus, Jūsų ir komandos papildomas pastangas bei iniciatyvas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adampolis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rasų g. 39, 8 638 47505, cv@adampolis.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Adampolis"  Valytoja Petrašiūnuose

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Gimbutienės g. 3, Petrašiūnuose, reikalinga VALYTOJA (-S):

• tvarkos ir švaros palaikymas prekybinėje salėje ir pagalbinėse patalpose;
• slenkantis darbo grafikas: 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • valytojos darbo patirtis (privalumas);
• noras dirbti, atsakingumas, kruopštumas ir sąžiningumas.

Mes jums siūlome:

• darbą arčiau namų;
• visas socialines garantijas, laiku mokamą darbo užmokestį;
• specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8 - 17 val. nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją ar skambinti tel. ( 8 37) 750131, 860136844.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Gimbutienės g. 3, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Transporto vadybininkas / ekspeditorius

Pobūdis: Dalinių, Pilnų, Express krovinių ir vežėjų paieška;
Tarptautinių krovinių gabenimų organizavimas;
Vežėjų atranka ir sutarčių sudarymas;
Transporto maršrutų planavimas;
Transporto/krovinių judėjimo kontrolė ir valdymas.
Atsiskaitymo kontroliavimas.

Galimas darbas iš namų.
Reikalavimai: Aukštesnysis išsilavinimas (transportas, vadyba, administravimas);
Gerai mokėti rusų, anglų arba vokiečių kalbas;
Savarankiškumas, atsakingumas, komunikabilumas, derybiniai sugebėjimai ir mokėjimas dirbti komandoje;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Patirtis transporto, logistikos, krovinių ekspedijavimo srityse-privalumas.

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aineda transport"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: info@ainedatransport.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Aineda transport"  Pardavimu vadybininkai

Pobūdis: Nuolatinis bendravimas su įmonės esamais klientais bei naujų paieška,pardavimų veiklos organizavimas ir vykdymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas,aktyvumas,noras mokytis bei tobulėti, motyvacija dirbti ir užsidirbti, visą dieną,įjungta Tavo šypsena.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rimvida"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Baltijos pr, 861260479
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Rimvida"  Sąmatininkas

Pobūdis: Sąmatų sudarymas Sistelos programoje; kainų lygio rinkoje tyrimas ir analizė; atliktų darbų aktų rengimas; darbo, medžiagų sąnaudų skaičiavimas.
Reikalavimai: Mokėjimas dirbti "Sistela"

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tilta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Artojo g. 3, 865798785, info@tilta.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Tilta"  Pardavėja Ž.Šančiuose

Pobūdis: Maisto ir kasdienių prekių parduotuvėje "Šilas" Ž.Šančiuose siūlome PARDAVĖJOS (-O) darbą:
• greitas, tikslus ir mandagus klientų aptarnavimas kasos aparatu;
• prekių asortimento priežiūra (papildymas, galiojimo terminų kontrolė) prekybinėje salėje;
• darbas pilnu etatu, pagal slenkantį grafiką: 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • darbo patirtis prekyboje būtų privalumas;
• mokėti dirbti kasos aparatu būtų privalumas;
• noras dirbti klientų aptarnavimo srityje;
• noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.
Mes jums siūlome
• darbą arti namų;
• visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse;
• dirbančius iki 23 val. parvežame namo;
• galimybę siekti karjeros.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Juozapavičiaus pr. 33, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Vadybininkė

Pobūdis: *naujų klientų paieška ir ryšių su esamais klientais palaikymas;
*aktyvus įmonės produkcijos pardavimas;
*atsiskaitymų kontrolė;
*atsakomybė už apyvartą ir prekybos rezultatus

Reikalavimai: *Aukštesnysis/aukštasis išsilavinimas;
* Ne mažesnė nei 2 metų sėkmingų pardavimų patirtis;
* Puikūs bendravimo ir derybiniai įgūdžiai;
*sąžiningumas;
*Gebėjimas savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti savo veiklą;
* Iniciatyvumas, atkaklumas, įžvalgumas, bei pasitikėjimas savimi;
• Atsparumas stresui;
• Galimybė keliauti;
• Orientacija į rezultatus.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ceryx"
Miestas: Šiauliai - Kaunas
Kreiptis: Ringuvos g., 837390158, rita@ceryx.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Ceryx"  Pakuotojas

Pobūdis: Pagamintų dušo sienelių pakavimas. Darbo specifikos apmokome.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 665 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sandriff international"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Palemono g. 7A, jurate.urbonaite@sandriff.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Sandriff international"  Administratorius

Pobūdis: Darbas naktimis slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Užsienio kalbų mokėjimas. Anglų -būtina, rusų - nors minimaliai ir kitos - privalumas. Geri bendravimo įgūdžiai, kruopštumas, punktualumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Paspara" svečių namai
Miestas: Vilnius
Kreiptis: T. Ševčenkos g. 16F, 852660730, info@elofthotel.eu
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Paspara" svečių namai  Krovėjas Kalvarijų g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/krovejas-a-kalvariju-g-vilnius-maxima-lt-uab-284235
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-panevezyje-panevezys-maxima-lt-uab-284236
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-panevezyje-panevezys-maxima-lt-uab-284237
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Objekto statybos vadovas


Įmonė: UAB "Sirin development"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/objekto-statybos-vadovas-e-vilnius-uab-sirin-development-284241
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Sirin development"  Virėjas Vikingų g. pc Nordika

Pobūdis: Patiekalų gamyba;
Švaros darbo vietoje užtikrinimas;
Galimybė dirbti slenkančiu grafiku (3 dirbame, 3 laisvos).
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis būtų privalumas;
Orientacija į kokybišką rezultatą;
Tvarkingumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pizza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861823771, cv@cili.eu
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Čili pizza"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: - Sunkvežimių maršrutų organizavimas.
- Reikiamų administracinių dokumentų pildymas, paruošimas.
- Bendravimas su vairuotojais.
-Užsakymų priėmimas ir valdymas.
-Pervežimų sutarčių skaičiaus rekordų gerinimas.
-Domėjimasis ir rūpinimasis vežėjais užtikrinant ilgalaikius santykius.
-Derybų vedimas.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Vidurinis su profesine kvalif.
Profesija: Pardavimo vadybininkas
Sugebėjimai: turi vairuotojo teises, raštvedybos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai
Vairuotojo pažymėjimas: B, pageidaujama turėti nuosavą automobilį

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bullcargo"
Miestas: Klaipėdos r.
Kreiptis: Ketvergiai, Liepų 13, 868458242, tomas@bullcargo.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Bullcargo"  Buhalteris

Pobūdis: Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės sudarymo, darbo užmokesčio skaičiavimas, bendradarbiavimas su VMI, SODRA, kitomis valstybinėmis institucijomis ir bankais, kitų su buhalterine apskaita ir finansais susijusių užduočių atlikimas.
Reikalavimai: Išsilavinimas: Aukštasis koleginis
Profesija: Buhalteris
Sugebėjimai: raštvedybos žinios, turi vairuotojo teises, darbų saugos instrukcijų žinojimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai
Papildomi sugebėjimai: Vyr.buhalterio ar buhalterio darbo patirtis transporto įmonėje, patirtis apskaitos programa "Rivile".
Vairuotojo pažymėjimas: B

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bullcargo"
Miestas: Klaipėdos r.
Kreiptis: Ketvergiai, Liepų 13, 868458242, tomas@bullcargo.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Bullcargo"  Barmenas

Pobūdis: Soprano ledainėje, Pilies g. 3 nuolatiniam darbui reikalinga (-as) barmenė(-as).Darbo grafikas slenkantis, pilnu etatu.
Darbo užmokestis 500 eurų.


Darbo pobūdis:
-kavos ir ledų desertų paruošimas
-darbas su kasos aparatu
- dokumentų pildymas
-tvarkos, švaros palaikymas
-naujų darbuotojų apmokymai
Reikalavimai: Būtina darbo patirtis maitinimo srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Itališkas skonis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g. 3, 868795128, INGA@SOPRANO.LT
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Itališkas skonis"  Vairuotojas - kurjeris

Pobūdis: Gėlių pristatymas Vilniuje pusei darbo dienos. Atlyginimas pusė minimumo.
Yra galimybių tobulėti ir vėliau dirbti pilną darbo dieną už didesnį atlygį.
Amžius: nuo 19 iki 25 metų.
Savo CV siųskite info@royalflowers.lt
Telefono numeris pasiteiravimui +37061695837
Reikalavimai: Reikalingas atsakingas, jaunas (nuo 19 iki 25 metų amžiaus), bei vairavimo patirtį turintis asmuo pusei darbo dienos (pusė etato), darbas pirmoje dienos pusėje. Būtina puikiai žinoti Vilniaus miestą. Vairuotojas privalo mandagiai bendrauti su klientais, būti rūpestingas, atsakingas, bei paslaugus.
Suteiksime galimybes tobulėti!

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Karališkos idėjos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: L. Asanavičiūtės 38-285, 861695837, info@royalflowers.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Karališkos idėjos"  Grupės vadovo asistentas

Pobūdis: -Sistemingas potencialių klientų kvietimas telefonu, į finansinio pobūdžio konsultacijas;
-Trumpas paslaugų pristatymas, bei konsultacijos laiko suderinimas.
Priminimas apie konsultaciją;
- Ryšių palaikymas su esamais klientais;
Pardavimo tikslų įgyvendinimas
Reikalavimai: - Atsakingas;
- Entuziastingas;
- Komunikabilus;
- Pritraukiantis kliento dėmesį savo balsu bei iškalba;
- Gebantis užmegzti ir palaikyti dialogą;
- Taisyklingai kalbantis lietuvių kalba;
- Norintis mokytis - tobulėti, kilti karjeros laiptais - užsidirbti;
- Mokantis įsiklausyti, tinkamai įvertinti ir panaudoti išgirstą informaciją (imlus);
- Patirtis panašioje darbo srityje, bendravime su klientais telefonu, būtų didelis privalumas ir sėkmės garantas mūsų įmonėje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Pavel Novickij individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 862036326, pavel.novickij@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie Pavel Novickij individuali veikla  Vairuotojas - ekspeditorius (kurjeris)

Pobūdis: • Siuntų krovimas ir rūšiavimas
• Siuntų pristatymas ir priėmimas iš klientų
• Bendradarbiavimas su kolegomis pristatant ir priimant siuntas
• Siuntų ir jų dokumentų tvarkymas
• Kuro ir automobilio ridos registravimas
• Duomenų perdavimas specializuotomis verslo valdymo programomis ir įranga
• Klientų konsultavimas apie įmonės teikiamas paslaugas
Reikalavimai: • Ne mažiau nei B kategorijos, Lietuvoje galiojantis, vairuotojo pažymėjimas
• Ne mažesnė nei 3 metų vairavimo patirtis Lietuvoje
• Gebėjimas greitai išmokti maršrutus
• Efektyvūs streso valdymo įgūdžiai
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office, etc.)
• Gebėjimas greitai, efektyviai rasti ir suvesti duomenis
• Vidutinio lygio (B1) anglų kalbos įgūdžiai (skaitymas ir rašymas)
• Motyvacija ir sugebėjimas bendradarbiauti komandoje
• Pareigingumas ir asmeninė atsakomybė
• Nepriekaištinga reputacija
• Adekvatus darbo pobūdžiui fizinis pasirengimas, gera sveikata

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ratinas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilžės g. 68B, 869906410, info@ratinas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Ratinas"  Vardinių rūbų parduotuvėje ieškome pardavėjos

Pobūdis: Tikrai taip, akys nemeluoja ! Ieškome merginų kurios domėtųsi mada, galėtų profesionaliai patarti klientėms kokios spalvos šį sezoną madingiausios ar kuris megztukas labiau tiktu, sektų naujienas apie paskutinius mados "klyksmus. "Kurios žino ką reiškia "GUCCI" ar "ARMANI" pavadinimai.

Darbo pobūdis:
• Malonus klienčių aptarnavimas;
• Aktyvus drabužių pardavimas.
• Darbas su kasos aparatu.
• Tvarkos salėje palaikymas .

Reikalavimai
•Pasitikėjimas savimi;
• Aukštumų siekimas;
• Iniciatyvumas;
• Darbo patirtis pardavimų srityje
Atlyginimas
450 € per mėnesį

Darbo laikas
Visas etatas

Įmonė siūlo:
• Konkurencingą atlyginimą;
• Labai draugišką komandą;
• Profesionalius apmokymus;
• Visas socialines garantijas.

CV siųskite bacall.fashion@gmail.com


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: Bacall fashion
Miestas: Vilnius
Kreiptis: bacall.fashion@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie Bacall fashion  Pagalbinis darbuotojas spaustuvėje

Pobūdis: Užsakymų gamyba, aparatų priežiūra, švaros ir tvarkos palaikymas.

Apmokome. Lauksime cv
Reikalavimai: Atidumas, noras dirbti, galimybė dirbti I-V 8-17val.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: T. Milašiaus individuali firma "Mitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų kalno g. 11, 212 0200, uzsakymai@mitas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie T. Milašiaus individuali firma "Mitas"  Valytoja Elektrinės g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Elektrinės g. Darbas kas antrą dieną, trys darbo valandos.

Atlyginimas: 95 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Elektrinės g., 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Valytoja Sakalų g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas rytais Vilniuje, Sakalų g. Darbas nuo 8.00 iki 10.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio.

Atlyginimas: 95 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sakalų g., 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Valytoja Stasylų g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Vilniuje, Stasylų gatvėje (grindų plovimas, siurbimas, dulkių valymas, šiukšlių surinkimas). Darbas nuo 16.00 val., darbo dienomis.

Atlyginimas: 249 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Stasylų g., 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Kasininkas-pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-panevezyje-panevezys-maxima-lt-uab-284164
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Abteilungsleiter hauptkasse und interne filiallogistik


Įmonė: UAB "Trendmark"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/abteilungsleiter-hauptkasse-und-interne-filiallogistik-kaunas-trendmark-uab-284154
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Trendmark"  Visual merchandiser


Įmonė: UAB "Trendmark"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/visual-merchandiser-kaunas-trendmark-uab-284165
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Trendmark"  Prekių ir paslaugų tiekimo vadybininkas - analitikas


Įmonė: S. Videikos įmonė "Santera"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-ir-paslaugu-tiekimo-vadybininkas-analitikas-kaunas-santera-s-videikos-ii-284167
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie S. Videikos įmonė "Santera"  Assistant department manager main cash administration and internal store logistics


Įmonė: UAB "Trendmark"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/assistant-department-manager-main-cash-administration-and-internal-store-logistics-kaunas-trendmark-uab-284166
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Trendmark"  Klientų konsultantas


Įmonė: UAB "Moment credit"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-konsultantas-e-kaunas-moment-credit-uab-284074
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Moment credit"  Jaunesnysis pardavimo telefonu vadybininkas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/jaunesnysis-ioji-pardavimo-telefonu-vadybininkas-e-vilnius-general-financing-uab-284171
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Klientų aptarnavimo specialistas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-aptarnavimo-specialistas-e-kaune-kaunas-general-financing-uab-284172
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Masažuotojas


Įmonė: UAB "Villon"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/masazuotojas-a-vilnius-villon-uab-284157
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Villon"  Lažybų tarpininkas


Įmonė: UAB "Orakulas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/lazybu-tarpininkas-e-kaunas-uab-orakulas-284173
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Orakulas"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Krispo"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-vilnius-krispo-uab-284174
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Krispo"  Customer service executive


Įmonė: UAB "Baltic cargo trans"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/customer-service-executive-klaipeda-baltic-cargo-trans-284070
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Baltic cargo trans"  Transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Ecoservice"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/transporto-vadybininkas-vilnius-ecoservice-uab-284182
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Ecoservice"  Barmenas - padavėjas

Pobūdis: - Svečių aptarnavimas;
- Tikslus ir greitas užsakymų priėmimas ir įvykdymas;
- Darbas su kasos aparatu;
- Švaros ir tvarkos darbo vietoje užtikrinimas;
- Pagalba kolegoms.
Reikalavimai: - Komunikabilumas;
- Pozityvumas;
- Atsakingumas;
- Greita orientacija;
- Užsienio kalbų žinojimas.
Mes Jums siūlome:
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;
- Įdomų ir dinamišką darbą draugiškame kolektyve;
- Galimybę pasireikšti ir atskleisti savo talentą bei meilę darbui;
- Tik darbuotojams skirtas nuolaidas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pasaulio vėjai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Jonažolių g. 3, 860814486, karinule@inbox.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Pasaulio vėjai"  Administratore vairavimo mokykloje

Pobūdis: Apie siūlomą darbą, darbo pobūdis
*Registruoti naujus mokinius

*Pagal dėstytojų grafikus parengti teorinių paskaitų tvarkaraštį

*Sudaryti instruktorių grafikus, užrašyti mokiniu į praktines vairavimo pamokas

*Konsultuoti norinčius mokytis

Reikalavimai: Darbo patirties nereikės, svarbu, kad:

*Turite gerus laiko planavimo įgūdžius

*Esate punktualus/i

*Jums nebus sunku organizuoti mokyklos veiklą

*Esate komunikabilus/i

*Esate pasiruošęs/usi išmokti mokymosi būdus , kainas, trukmę ir konsultuoti mūsų mokykla besidominčius asmenisSiūlome:

*Pastovų darbo grafiką

*Galimybę susipažinti su vairavimo mokyklų veikla

*Galimybę įgyti administratoriaus/ės darbo patirties

*380 eurų algą banduomuojų laikotarpiu, po jo alga kils atsižvelgiant į Jūsų pastangas


Susidomėjusius kandidatus kviečiame atsiųsti savo gymenimo aprašą į VAIRUOKIMKARTU@GMAIL.COM pašto dėžutę. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


Atlyginimas: 595 € (su mokesčiais)
Įmonė: Sauliaus vairavimo mokykla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: vairuokimkartu@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie Sauliaus vairavimo mokykla  Automatikos inžinierius

Pobūdis: PVA įrengimas ir techninė priežiūra.
Reikalavimai: Patirtis dirbant su PVA
Techninis išsilavinimas
Atsakingumas
Orientacija į rezultatą

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 867593868, info@elektromonteris.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Pagalbinis darbuotojas elektrikas

Pobūdis: Reikalingas pagalbinis darbuotojas elektrikų brigadoje, turintis noro tobulėti ir nebijantis statybų.
Reikalavimai: Sąžiningumas, atidumas, kokybė, noras tobulėti

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektromonteris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g., 864900646, info@elektromonteris.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Elektromonteris"  Vairuotojo-ekspeditoriaus

Pobūdis: Siūlome pastovų darbą vairuotojams Europoje, važiavimui ratais maršrutu Vokietija-Prancūzija.

- Vilkikai Euro IV-V, su tentinėmis puspriekabėmis
- Važiavimas kadencijomis, po 6 savaites. Gali būti derinamas ir kitoks laikas.
- Vežami pilni kroviniai, vienas pakrovimas, vienas iškrovimas. Pakrovimai, bei maršrutai dažnai kartojasi.
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Darbo patirtis
- Būtinos CE kategorijos.

Įmonė siūlo:
- Premijas už sutaupytą kurą
- Papildomą užmokestį, jei vairuotojui tenka pačiam pakrauti ar iškrauti krovinį.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB Ježvitas
Miestas: Širvintos
Kreiptis: Plento g., 864036343
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB Ježvitas  Virtuves darbuotoja Draugystes g.

Pobūdis: Darzoviu paruosimas,salotu ruosimas,tvarkos palaikymas
Reikalavimai: Atsakingumas,darbstumas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno panorama"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Draugystes g., 868360556, 11111rasai@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Kauno panorama"  Siuvėjai

Pobūdis: Moderniai įrengtai siuvimo įmonei reikalingos siuvėjos (-ai), siūti universaliomis siuvimo mašinomis.
Reikalavimai: Mokėti siūti universalia siuvimo mašina. Galimi du siuvimo būdai: darbas operacijimis, ir pilnas gaminio siuvimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Grižo įmonė
Miestas: Garliava
Kreiptis: Aglinsko g. 21, 861917022, cv@grizas.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie A. Grižo įmonė  Baldininkas

Pobūdis: Baldu surinkimas (Darbas baldų surinkimo ceche, darbas su pozicinėmis staklėmis, įvairaus profilio surinkimo darbai)
Reikalavimai: Būtų gerai patirtis baldu surinkime ir tokiuose darbuose.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Exposeit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 47, 867408235, mm@exposeit.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Exposeit"  Siuvėja darbui su overloku

Pobūdis: Moderniai įrengtai siuvimo įmonei Kauno raj. Garliavoje, reikalinga siuvėja (-as) mokantis dirbti su overloku.
Reikalavimai: Mokėti siūti operacijomis su overloku.
Kiti reikalavimai: greitas tempas, atsakingumas, kruopštumas, darbštumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Grižo įmonė
Miestas: Garliava
Kreiptis: Aglinsko g. 21, 861917022, cv@grizas.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie A. Grižo įmonė  Valytoja Ozo g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas PC OZAS. Darbas slenkančiu grafiku: 4 darbo dienos, 2 išeiginės, darbo laikas: 10.00-16.30 ir vakarais nuo 16.30val.

Atlyginimas: 285 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g., 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Straipsnių autorius

Pobūdis: Įvairau spobūdžio straipsnių autoriai. reikalingi galintys rašyti analitinius, patariamojo pobūdžio straipsnius.Šiuo metu reikalingi autoriai galintys rašyti medicinos, grožio, technologijų, buitinės technikos, žemės ūkio srityse.
Reikalavimai: Atsiųskite parašytų straipsnių pavyzdžius.

Įmonė: Žinių tinklas, VŠĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie Žinių tinklas, VŠĮ  Sandėlininkas – vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
Priimti ir išduoti prekes;
Skirstyti ir rušiuoti prekes;
Užsakyti prekes;
Pildyti gavimo, išdavimo, užsakymų, pirkimų dokumentus.

Reikalavimai:
Atsakingumas, atidumas

Siūlome:
Paruošimą darbui;
Karjeros ir tobulėjimo galimybes

CV siųskite – rada.darbas@gmal.com

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: rada.darbas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Slaugytojos padėjėjai į operacinių anesteziologijos skyrių

Pobūdis: Pastovus darbas, draugiškas kolektyvas. Dėl papildomos informacijos - atlyginimo, darbo laiko teirautis: Renata Lesniak (85)2362074
Reikalavimai: Galiojanti bendrosios praktikos licenzija.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, (85)2362074, lina.stonkute@rvul.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Operacinės slaugytojai

Pobūdis: Pastovus darbas, draugiškas kolektyvas. Dėl platesnės informacijos - atlyginimo, darbo laiko kreiptis: Renata Lesniak (85)2362074
Reikalavimai: Galiojanti bendrosios praktikos licenzija.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, (85)2362074, lina.stonkute@rvul.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Kirpėjai

Pobūdis: Vyru ir moteru kirpimas
Reikalavimai: Reikalinga plautaus profilio kipėja.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: L. Škamerda grožio salonas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rinktinės g., 869872337, lilija.ska@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie L. Škamerda grožio salonas  Pardavejas

Pobūdis: "batų kalo " parduotuvei reikalingos pardavėjos- konsultantės
Reikalavimai: "batų kalo " parduotuvei reikalingos pardavėjos- konsultantės dirbti pilnu etatu.

Atlyginimas: 453 € (su mokesčiais)
Įmonė: A. Zakaro firma
Miestas: Kaunas
Kreiptis: kristina@batukalnas.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie A. Zakaro firma  Pardavimų vadybininkas (krovinių ekspedijavimas)

Pobūdis: Reikalingas pardavimų vadybininkas (-ė) transporto įmonėje (krovinių autovežiams ekspedijavimas).
Reikalavimai: Būtina patirtis dirbant su kroviniais autovežiams Europoje. Puikios anglų kalbos žinios (kalbėjimas, rašymas). Rusų kalbos žinios būtų privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "A&G logistics"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Kuršių g. 7-2309, 861480000, ausra@aglogistics.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "A&G logistics"  Bendrosios praktikos slaugytojai

Pobūdis: Pastovus darbas, draugiškas kolektyvas, konkurencingas atlyginimas su
Reikalavimai: Aukštesnysis/aukštasis medicininis išsilavinimas;
Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licenzija;
Analogiško darbo patirtis(būtų privalumas);
Komunikabilumas, paslaugumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, (85)2362074, lina.stonkute@rvul.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Barmenas

Pobūdis: - Klientų aptarnavimas prie baro;
- Darbas kasos aparatu;
- Gėrimų ruošimas pagal technologines korteles;
- Šviežių sulčių gaminimas;
- Vaisių kokteilių gaminimas;
- Užsakymų priėmimas telefonu.

Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Savo darbu tikintį kolektyvą;
- Nuolatinę darbo vietą;
- Galimybę realizuoti savo idėjas;
Reikalavimai: - Greita orientacija;
- Kruopštumas;
- Atidumas smulkmenoms;
- Barmeno darbo patirtis.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7A, 868299314, paulius@takeway.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai

Pobūdis: Pastovus, draugiškas kolektyvas.
Dėl papildomos informacijos - atlyginimo, darbo laiko kreiptis: Vilgermina Jurkuvėnienė - 868758134
Reikalavimai: Galiojanti bendrosios praktikos licenzija

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, 868758134, lina.stonkute@rvul.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Sandėlio darbuotojas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
*Pagalbiniai sandėlio darbai
*Pakavimas

Mes Jums siūlome:
*Visas reikiamas darbo priemones
*Socialines garantijas
*Puikias darbo sąlygas
Reikalavimai: Reikalavimai:
Pareigingumas, atsakingumas, aktyvumas, darbštumas, imlumas, iniciatyvumas

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Meistro kodas"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Domeikava, 868388282, info@meistrokodas.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Meistro kodas"  Architektas - projekto vadovas

Pobūdis: DARBO APRAŠYMAS:
- Projektavimo darbų organizavimas. Projektų pobūdis: gamybiniai, sandėliavimo, administraciniai, visuomeniniai pastatai, nauja statyba, rekonstrukcijos ir kt.;
- Vadovavimas projektinių pasiūlymų, techninių, darbo projektų rengimui, projektų vykdymo priežiūrai;
- Bendradarbiavimas su užsakovais, rangovais, subrangovais, valstybinėmis institucijomis;
- Projekto rengimo strategijos ir taktikos kūrimas, užduočių architektams ir subrangovams rengimas;
- Kiekvieno pavesto objekto darbų atlikimo grafikų rengimas;
- Projektų sprendinių suderinamumo ir viso projekto eigos koordinavimas ir kontrolė.
Reikalavimai: REIKALAVIMAI:
- Turėti galiojantį kvalifikacinį atestatą (us);
- Projektų valdymo įgūdžiai;
- Sugebėjimas vienu metu kuruoti kelis projektus;
- Ne mažesnė nei 2 metų projekto vadovo patirtis;
- Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai;
- Savarankiškumas;
- Operatyvumas;
- Patus strateginis matymas.

ĮMONĖ SIŪLO:
- Socialines garantijas;
- Įdomų, kupiną iššūkių ir atsakomybės darbą;
- Gerą mikroklimatą ir draugišką kolektyvą;
- Profesines galimybes tobulėti.

Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Konfidencialumas garantuotas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Architektų dirbtuvės"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g., 862991401, darbas@adirbtuves.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Architektų dirbtuvės"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Ieškome vairuotojo ekspeditoriaus nuolatiniam darbui.
Prekių pristatymas į vaistines visoje Lietuvoje.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.
Privalumas - patirtis kurjerio darbe, darbas su mikroautobusu.
Atsakingumas.
Atidumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 730 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Limedika"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: arvydas@limedika.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Limedika"  Valytoja

Pobūdis: Valymas, tvarkymas, bendras švaros palaikymas.
Dėl atlyginimo, darbo laiko ir papildomos informacijos kreiptis: Stanislava - 867240069
Reikalavimai: Tvarkingumas, darbštumas, punktualumas, žalingų įpročių nebuvimas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šiltnamių g. 29, 867240069, lina.stonkute@rvul.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie VšĮ "Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė"  Reklmos išpildytojas

Pobūdis: Darbas vizualios reklamos gamyboje, reklamos montavimas
Reikalavimai: Reklamos sistemos, UAB

Darbo skelbimas negalioja
Siųsti CV

Darbo skelbimo numeris 226491
Darbo aprašymas

- Darbas vizualios reklamos gamyboje, reklamos montavimas
Reikalavimai

Atsakingumas;
- Kruopštumas;
- Draugiškumas;
- Noras dirbti ir užsidirbti;
- Nuovokumas ir imlumas naujovėms.
- Ne mažesnė 1 metų darbo patirtis.
- Privalumas patirtis dirbant su brėžiniais
- Darbas komandoje.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Reklamos sistemos"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860123144, info@adsystems.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Reklamos sistemos"  Klientų vadybininkė


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-vadybininke-as-vilniuje-vilnius-verslo-aljansas-uab-284099
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Klientų vadybininkė


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-vadybininke-as-siauliuose-siauliai-verslo-aljansas-uab-284100
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Klientų vadybininkė


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-vadybininke-as-klaipedoje-klaipeda-verslo-aljansas-uab-284101
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-specialiste-as-klaipedoje-klaipeda-verslo-aljansas-uab-284102
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Klientų vadybininkė


Įmonė: UAB "Verslo aljansas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-vadybininke-as-kaune-kaunas-verslo-aljansas-uab-284103
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Verslo aljansas"  Kasininkas-pardavėjas lanksčiu darbo grafiku pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-lanksciu-darbo-grafiku-pc-akropolis-klaipeda-maxima-lt-uab-284105
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas Šilutės pl. 14


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-silutes-pl-14-klaipeda-maxima-lt-uab-284106
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas H. Manto g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-h-manto-g-klaipeda-maxima-lt-uab-284107
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas pc Banginis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-pc-banginis-klaipeda-maxima-lt-uab-284108
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas pc Big


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-pc-big-klaipeda-maxima-lt-uab-284109
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas 0,5 etato pc Big


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-05-etato-pc-big-klaipeda-maxima-lt-uab-284110
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas Taikos pr. 12a


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-taikos-pr-12a-klaipeda-maxima-lt-uab-284111
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas pc Banginis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-pc-banginis-klaipeda-maxima-lt-uab-284112
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-pc-akropolis-klaipeda-maxima-lt-uab-284113
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Elektrikas

Pobūdis: Elektros instaliacijos montavimas,
skydų rinkimas, rozečių montavimas, šviestuvų montavimas
Reikalavimai: Savarankiškas, darbštus, nebijantis iššukių.
Darbas Kaune ir vilniuje...

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LZ statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861031719; 868620012
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "LZ statyba"  Telemarketingo vadybininkas

Pobūdis: Darbo pobūdis:
-Klientų paieška telefonu;
-Paslaugų pristatymas;
-Susitikimų organizavimas;
-Pardavimo tikslų įgyvendinimas.

Reikalavimai: Reikalavimai:
-Komunikabilumas;
-Puikūs bendravimo ir derybų įgūdžiai;
-Orientacija į darbo rezultatus;
-Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje.
Mes jums siūlome:
-Konkurencingą atlyginimą;
-Priedus už pasiektus rezultatus;
-Motyvacinę sistemą, bei karjeros galimybes;
-Kvalifikacijos kėlimo kursus, išorinius mokymus.
Atlyginimas:
Nuo 500 Eur (1726 Lt) (atskaičiavus mokesčius)
Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

vadybininkas.vilnius@gmail.com


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Kreiptis: vadybininkas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Valytojas Žarijų g.

Pobūdis: Ieškome valytojos biuro patalpų valymui. Darbo vieta Žarijų g.
Darbo grafikas: 3 darbo dienos per savaitę po 3 val. ryte arba vakare.

Tel. 86 71 96 565

Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 90 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Valytoja Sporto g.

Pobūdis: Grožio studijos valymas slenkančiu grafiku 2 val. per dieną. Galimybė dirbti ryte nuo 7 val. arba vakare nuo 9 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių

Atlyginimas: 110 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865091992, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Kasininkai

Pobūdis: • darbas kasos aparatu
• kokybiškas klientų aptarnavimas
Reikalavimai: • vidurinis išsilavinimas
• darbo kompiuteriu pagrindai
• darbo patirtis prekybos srityje (privalumas)

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 244, (8 52) 525 103, cv@keskosenukai.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Valytoja Antakalnio g.

Pobūdis: Ieškome valytojos patalpų valymui. Darbo vieta Antakalnio g. (prie Šilo stotelės)
Darbo grafikas: darbo dienomis, penkis kartus per savaitę po 1val. Valymas gali būti atliekamas nuo 9 iki 10 val. arba nuo 12-13 val.
Tel. 86 71 96 565
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 61 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Valytoja Gedimino pr.

Pobūdis: Darbas 6-9 val. 5 k./sav.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 127 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865091992, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Valytoja Saulėtekio al.

Pobūdis: Bendrabučio patalpų valymas 5 k./sav. pilnu etatu 7- 16 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865091992, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Sandėlininkas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apiterapija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sandelininkas-vilnius-apiterapija-uab-284079
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Apiterapija"  Container maintenance and repair (m&r) assistant


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Containerships"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/container-maintenance-and-repair-m-r-assistant-mf-klaipeda-containerships-uab-284026
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Containerships"  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/apsaugos-darbuotojas-ukmergeje-ukmerge-uab-ekskomisaru-biuras-284082
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Operatorius-technikas


Įmonė: UAB "Plungės kooperatinė prekyba"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/operatorius-technikas-plunge-uab-plunges-kooperatine-prekyba-284083
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Plungės kooperatinė prekyba"  Automatikos derintojas


Įmonė: UAB "Plungės kooperatinė prekyba"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/automatikos-derintojas-plunge-uab-plunges-kooperatine-prekyba-284084
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Plungės kooperatinė prekyba"  Praktikantas mokymo grupėje, personalo skyriuje


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/praktikantas-e-mokymo-grupeje-personalo-skyriuje-kaunas-kesko-senukai-lithuania-uab-284085
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Vyr. sandėlininkas


Įmonė: UAB "Plungės kooperatinė prekyba"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyr-sandelininkas-plunge-uab-plunges-kooperatine-prekyba-284086
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Plungės kooperatinė prekyba"  Pardavėjas konsultantas


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-konsultantas-vilnius-gelsva-uab-284087
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Sunkvežimių plovėjas


Įmonė: UAB "Hanse trailer"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sunkvezimiu-plovejas-vilnius-hanse-trailer-uab-284088
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Hanse trailer"  Statybos vadovas


Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-vadovas-vilnius-a-zilinskio-ir-ko-uab-284090
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Statybos vadovas


Įmonė: UAB "A. Žilinskio ir ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-vadovas-kaunas-a-zilinskio-ir-ko-uab-284091
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "A. Žilinskio ir ko"  Pardavėja - konsultantė


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Interjero mados"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-s-konsultante-as-kaunas-interjero-mados-uab-284092
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Interjero mados"  Pardavėja - konsultantė


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Interjero mados"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-s-konsultante-as-vilnius-interjero-mados-uab-284093
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Interjero mados"  Kasininkas-pardavėjas 0,5 etato Šilutės pl.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-05-etato-silutes-pl-68-klaipeda-maxima-lt-uab-284094
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas Šilutės pl.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-silutes-pl-68-klaipeda-maxima-lt-uab-284095
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas pc Akropolis


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-pc-akropolis-klaipeda-maxima-lt-uab-284096
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Skirstytojas Viršuliškėse

Pobūdis: • skirstyti gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams ir rajono savivaldybėje esantiems paštams pagal pašto vežimo maršrutus.

Darbo sąlygos:
• darbo krūvis – 0,35 etato;
• darbo laikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio, 16.00 - 18.30 val.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos skambinkite tel. (8 6) 5678155.
Savo CV siųsti el. paštu karjera.vilnius@post.lt su nuoroda: "Skirstytojas (Vilnius, Viršuliškės)”.
Reikalavimai: • išsilavinimas – vidurinis;
• savarankiško darbo patirtis;
• geri Word, Excel naudojimo įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 155 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 65678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Skirstytojas Naujamiestyje

Pobūdis: • skirstyti gaunamas, išsiunčiamas ir tranzitines pašto siuntas pašto laiškininkams ir rajono savivaldybėje esantiems paštams pagal pašto vežimo maršrutus.

Darbo sąlygos:
• darbo krūvis – 0,65 etato;
• darbo laikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio, 14.00 - 19.00 val.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos skambinkite tel. (8 6) 5678155.
Savo CV siųsti el. paštu karjera.vilnius@post.lt su nuoroda: "Skirstytojas (Vilnius, Naujamiestis)”.
Reikalavimai: • išsilavinimas – vidurinis;
• savarankiško darbo patirtis;
• geri Word, Excel naudojimo įgūdžiai;
• darbštumas, pareigingumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, sąžiningumas, atidumas.

Atlyginimas: 290 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 65678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Stogdengiai

Pobūdis: Reikalinga 4-5 žmonių brigada banguotų stogo lakštų (šiferio) sumontavimui (terminuota darbo sutartis).
Reikalavimai: Patirtis dengiant stogus. Atlyginimas priklauso nuo padaryto darbo - aptariamas pokalbio metu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Naujoji Akmenė
Kreiptis: 869814472
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Betonuotojai-montuotojai

Pobūdis: Monolitinių ir surekamų g/b kontrukcijų įrengimo darbai.
Reikalavimai: Darbo patirtis g/b konstrukcijų montavime.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 868253217
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Pramoninių betoninių grindų lėkščiuotojai

Pobūdis: Reikalinga 4-5 žmonių brigada pramoninių grindų įrengimui (~500m2) Jungtinėje Karalystėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis. Atlyginimas - 1700€ į rankas. Yra galimybė užsidirbti daugiau. Papildomai pasirūpiname kelionės išlaidomis ir apgyvendinimu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2240 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: 861524780
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Plytelių klojėjai

Pobūdis: Reikalinga 4-5 žmonių brigada sienų ir grindų plytelių suklijavimui (~500m2) Jungtinėje Karalystėje.
Reikalavimai: Darbo patirtis. Atlyginimas - 1700€ į rankas. Yra galimybė užsidirbti daugiau. Papildomai pasirūpiname kelionės išlaidomis ir apgyvendinimu.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2240 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mitnija"
Miestas: Jungtinė Karalystė
Kreiptis: 861524780
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Mitnija"  Valytoja Lazdynuose

Pobūdis: Darbas Lazdynuose, verslo centre netoli Parodų rūmų vakare 16 - 18 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 70 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865091992, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Valytoja Šiaurės miestelyje

Pobūdis: Rytinė pamaina 8- 10 val.
Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 110 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 865989282, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Žaibolaidžių montuotojas

Pobūdis: Reikalingas žaibolaidžių montuotojas nuolatiniam darbui. Gali būti studentas arba be patirties, apmokome.
Komandiruotės po Lietuvą, kiekvieną savaitę (išskyrus savaitgalius,mokami priedai ir dienpinigiai).
Darbas aukštyje (gyvenamieji namai, pastatai, daugiabučiai ir t.t.).
Reikalavimai: -Įrankių žinojimas (perforatorius, suktuvai ir t.t.).
-Vairavimas (B kategorijos teisės).

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žaibosauga LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Vytauto g. 17-6, +37060810343, info@zaibosauga.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Žaibosauga LT"  Siuveja (fletloku arba ploksciasiule)

Pobūdis: Ieskome siuveju siuti flatlokais bei ploksciasiulemis siuvimo masinomis. Irengimai labai geri. Labai geros darbo salygos. Visos soc garantijos.mokas dukart atlyginimas.
Reikalavimai: Patirtis. Tempas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Z. Kuncienės UAB
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 861534719
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Z. Kuncienės UAB  Suvirintojas

Pobūdis: Reikalingas suvirintojas.
Pastovus darbas metalo apdirbimo įmonėje Zapyškyje.
Puikios sąlygos, draugiškas kolektyvas, galimybė tobulėti.

Virinamos metalinės detalės baldų pramonei, detalės dažniausiai matomos, todėl reikalingas kruopštumas ir reiklumas kokybei.
Suvirinimas atliekamas MIG ir TIG būdais.
Įvairūs skirtingi gaminiai- darbas nemonotoniškas.

PUIKUS susisiekimas be eismo spūsčių, kelionė automobiliu tik 15min. nuo Kauno - 2016 metais naujai rekonstruotu Šakių plentu.

Skambinkite telefonu: 860045255

Prašome nesiųsti SMS žinučių ir nerašyti komentarų po skelbimu,
jeigu jus domina pasiūlymas- paskambinkite.

Atlyginimas: 730 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Algonika"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Zapyškis, Liepu 12, 860045255
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Algonika"  Reikalingas pagalbinis metalo ceche

Pobūdis: Pastovus darbas metalo apdirbimo įmonėje Zapyškyje.
Geros sąlygos, draugiškas kolektyvas, galimybė tobulėti.

PUIKUS susisiekimas be eismo spūsčių, kelionė automobiliu tik 15min. nuo Kauno - 2016 metais naujai rekonstruotu Šakių plentu.

Skambinkite telefonu: 8 600 45255.

Prašome nesiųsti SMS žinučių ir nerašyti komentarų po skelbimu,
jeigu jus domina pasiūlymas- paskambinkite.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Algonika"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Zapyškis, Liepu 12, 860045255
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Algonika"  Šaltkalvis

Pobūdis: Reikalingas šaltkalvis.
Pjovimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo darbai.

Pastovus darbas metalo apdirbimo įmonėje Zapyškyje.
Geros sąlygos, draugiškas kolektyvas, galimybė tobulėti.

PUIKUS susisiekimas be eismo spūsčių, kelionė automobiliu tik 15min. nuo Kauno - 2016 metais naujai rekonstruotu Šakių plentu.

Skambinkite telefonu: 8 600 45255.

Prašome nesiųsti SMS žinučių ir nerašyti komentarų po skelbimu,
jeigu jus domina pasiūlymas- paskambinkite.

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Algonika"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Zapyškis, Liepu 12, 860045255
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Algonika"  Baldų surinkėjai - montuotojai

Pobūdis: Baldų surinkimas ir montavimas

Reikalavimai: Patirtis
Geras ir laiku mokamas atlyginimas
Vilnius
Mob. 868753909

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bestex group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių g., 868753909, bestexgroup@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Bestex group"  Italian customer support specialist


Atlyginimas: 638 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hotelston"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/italian-customer-support-specialist-vilnius-hotelston-uab-284075
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Hotelston"  Salesman for southern Europe


Įmonė: UAB "Hotelston"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/salesman-for-southern-europe-vilnius-hotelston-uab-284076
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Hotelston"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbas restorano virtuvėje, indų plovykloje. Slenkantis grafikas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas. Privalumas- patirtis dirbant panašų darbą.

Atlyginimas: 498 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LBG tranzitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Srovės g. 21, 861811155, info@batoras.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "LBG tranzitas"  Restorano administratorius

Pobūdis: -Svečių aptarnavimas pagal standartus;
-Pamaininis darbo grafikas .
- pamainos darbo organizavimas ir kontrolė.
Reikalavimai: - Ne mažiau 2 metų darbo patirtis restorane
-Aptarnaujančio personalo darbo organizavimas;
- Svečių, klientų sutikimas, bendravimas su jais, sudėtingų situacijų sprendimas;
- Mokėti aiškiai, riškiai ir nuosekliai teikti informaciją;
- Būti paslaugiems, mandagiems, taktiškiems, orientuotiems į svečią ir jo interesus.
- Tikslus ir greitas užsakymų priėmimas ir įvykdymas.
- Pinigų iš klientų priėmimas, paskaičiavimas bei teisingas grąžos jiems atidavimas
- Kalbėti lietuvių, rusų ir anglų kalbomis;
- Atsakomybė už pamainos darbą.

Mes jums siūlome:
- Darbą stabiliai veikiančioje įmonėje;
-Laiku mokamą, stabilų darbo užmokestį;
- Darbą slenkančiu grafiku;

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gan bei city"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniskiu g 9, 860694444, marina.venskel@ganbeicity.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Gan bei city"  Elektrikas / oro linijų montuotojas

Pobūdis: Darbo aprašymas:

Statyti, prižiūrėti ir taisyti įvairių įtampų oro linijas (ant metalo, betono ar medžio stulpų) virš/prie geležinkelio linijų.

Apmokymai:

Visi reikalingi įgūdžiai ir žinios bus suteiktos apmokymų metu kuriuos sėkmingai įveikę gausite atitinkama kvalifikaciją ir algos pakėlimą. Mokslus apmokės ir koordinuos darbdavys pagal pasirinktą sritį.

Būtini reikalavimai:

- Minimalios / geros anglų kalbos žinios;
- Mažiausiai panaši 3 metų patirtis;

Reikalinga patirtis:

- Darbas su specialia montavimo, testavimo bei matavimo įranga ir gebėjimas prižiūrėti įrankius;
- Nustatyti, paruošti bei remontuoti oro linijas pagal numatytą planą;
- Darbas su naujų/esamų oro linijų testavimų ir priežiūra;
- Patirtis su skubiu nutrauktų/sugedusių linijų taisymu (pageidautina);
- Gebėjimas naudotis saugos įrankiais bei sekti Darbo saugos reikalavimus darbe pagal galiojančius įstatymus;

Reikalingos žinios:

- Stiprūs elektros veikimo pagrindų žinojimas;
- 1 – 3 fazių grandinės, varža, talpa ir teisingas įžeminimas;
- Supratimas kaip veikia skirtingų medžizgų laidininkai (temperatūra, laidumas);
- Oro liniju medžiagos ir komponentai;
- Darbas su įtampos matavimo įrankiais;
- Gebėjimas dirbti laikantis nustatytų procedūrų ir reikalavimų

Reikalingi dokumentai:

- Elektriko išsilavinimas darbui su įvairių įtampų srovėmis;
- Aukštalypio pažįmėjimas (pageidautina);
- Pirmos pagalbos pažįmėjimas (pageidautina);

Darbdavys:

Kandidatai bus įdarbinami tiesiogiai vienoje iš didžiausių savo srities specialistų įmonėje. Darbas pagal sutartį mažiausiai 2 – 3 metam (pagal susitarimą) per kuriuos tapsite savo srities specialistu. Po pradines sutarties ir su specialybės pažįmėjimu gausite darbo galimybę pratesti darbo sutartį neribotam laikui su pilnomis karjeros galimybėmis. Su sąlyga, kad išmoksite anlgų kalbą ir sąžiningai dirbsite.

Alga:

Pradinis atlyginimas mokslų laikotarpiu bus apie £24,000 priklausomai nuo patirties. Alga automatiškai kyla iki £28,000 – 30,000 svarų gavus kvalifikaciją kas yra gerokai VIRŠ šalies vidurkio. Darbdavys parūpina gyvenamąją vietą, tačiau už kambarį/butą reiks susimokėti. Esant norui, bus pagalba susirasti gyvenamąją vietą pagal poreikius.

Jokių įdarbinimo, tarpininko, sėkmės ar kitų mokesčių. Visi pažadai ir sąlygos bus išdėstomi raštu ir ne mažiau kiek pažadėta gausite kaip numatyta pagal sutartį.

Sėkmingai praėjusiems atrankos procesa, suteiksime konsultacijas kaip:

- Išsirinkti banką ir atsidaryti sąskaita Jungtinėje Karalystėje;
- Kaip gauti National Insurance numerį kuris bus naudojamas mokesčių mokėjimui ir prisiregistravimui pas daktarą;
- Kaip išsirinkti ir užsiregistruoti pas daktarą;
- Kaip pasikeisti teises į Angliškas;
- Kaip išsirinkti ir gauti vietinę telefono kortelę;
- Kur rasti artimiausias lietuviškas parduotuves;
- Kaip pigiausiai bei patogiausiai keliauti tarp Lietuvos ir Anglijos;

Atrankos procesas – Penki žingsniai:

1) Pokalbis telefonu Lietuviškai
2) Pokalbis telefonu Angliškai su lietuviu
3) Pokalbis telefonu Angliškai tiesiogiai su darbdaviu
4) Darbo pokalbis
5) Sutarties pasirašymas

Mūsų klientas gavo daug ilgalaikių užsakymų, tad ieškome tikrai daug specialistų.

Už sėkmingai įdarbintus kandidatus per rekomendacijas, atsidėkosime!!

Kontaktai:

+44 333 006 22 48 – Jonas, atsilieps lietuviškai

Savo CV siųskite: Jonas.Bennett.Darbas@outlook.com
Reikalavimai: Anglų kalbos žinios

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 2300 € (su mokesčiais)
Įmonė: Indigus Ltd
Miestas: Anglija
Kreiptis: +443330062248, Jonas.Bennett.Darbas@outlook.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Indigus Ltd  Vairuotojas - sandėlio darbuotojas


Įmonė: UAB "Grūstė logistic"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vairuotojas-sandelio-darbuotojas-mazeikiai-gruste-logistic-uab-284066
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Grūstė logistic"  Krovėjas


Įmonė: UAB "Grūstė"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/krovejas-mazeikiai-gruste-uab-284068
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Grūstė"  NT pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "E47"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/nt-pardavimo-vadybininkas-e-vilnius-e47-uab-284069
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "E47"  Projektų vadybininkas


Įmonė: UAB "AVA statyba"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/projektu-vadybininkas-kaunas-ava-statyba-uab-284071
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "AVA statyba"  Pardavėjas


Įmonė: UAB "Skonis ir kvapas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-kaunas-skonis-ir-kvapas-uab-284072
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Skonis ir kvapas"  Krupje online

Pobūdis: Krupje online casino portaluose.
Reikalavimai: Online Casino portalams ieškome merginų/moterų krupje darbui.
Reikalingos anglų kalbos žinios. Patirtis nebūtina. Siunčiant CV, prašome prisegti nuotrauką.

el. p. LTUSTAFFONLY@gmail.com

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Amodelica"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: LTUSTAFFONLY@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Amodelica"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: *Aktyvi naujų klientų paieška;
*Darbas su esamais klientais;
*Pardavimų įgyvendinimas bei didinimas;

Pardavimų vadybininkas atstovauja kompanijai, pristato ir siūlo prekes ar paslaugas. Jis turi vesti derybas su esamais ar potencialiais klientais, rūpintis verslo sandoriais. Taip pat privalo išmanyti savo parduodamų prekių ar paslaugų savybes, specifiką, kainas. Prekes reikia pristatyti, pademonstruoti, mokyti tuos, kurie su parduota preke dirbs. Reikėtų domėtis situacija rinkoje, rasti ir išskirti potencialius klientus. Tai pakankamai atsakingas, judrus darbas, tenka daug važinėti, organizuoti susitikimus tiek savo, tiek kitų kabinetuose ar kitose pokalbiams, prekių ir paslaugų demonstravimui tinkamose patalpose. Darbas su gydytojais, klinikomis, privačiais kabinetais, poliklinikomis ir kitais klientais, tad medicininis išsilavinimas būtų privalumas.
Reikalavimai: *Aukštasis išsilavinimas (medicina, visuomenės sveikata, gyvybės mokslai);
*Gebėjimas bendrauti ne tik gyvai, tačiau taip pat ir telefonu;
*Darbo patirtis pardavimų srityje;
*Derybiniai sugebėjimai;
*Puikios anglų (rusų) kalbos žinios (raštu ir žodžiu);
*Maloni išvaizda, gera iškalba, empatija, sugebėjimas bendrauti su skirtingais žmonėmis, verslumas;
*Nuosavas automobilis (privalumas);
*Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
*Be žalingų įpročių.


Įmonė siūlo:
*Įdomų ir atsakingą darbą su itin aukštos kokybės produktais;
*Konkurencingą atlyginimą;
*Priedus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų;
*Profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes.


CV su motyvaciniu laišku siųskite nurodytu el.paštu. Kandidatus apie savo pasirinkimą informuosime. Daugiau informacijos apie darbą suteiksime antrojo etapo metu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NanoVita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 864066693, info@regulatpro.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "NanoVita"  Pardavėja - konsultantė plc Panorama

Pobūdis: Darbas "XS Žaislai" parduotuvėje, slenkančiu grafiku.
Klientų aptarnavimas, konsultavimas; Prekių pardavimas; Parduotuvės priežiūra; Darbas su kompiuterizuota kasa; Prekių išdėstymas salėje, tvarkos palaikymas;
Reikalavimai: Komunikabilumas, paslaugumas ir rūpinimasis klientais, gebėjimas rasti sprendimus įvairiose situacijose, energingumas ir noras pasiekti gerus rezultatus;

Gyvenimo aprašymą siųskite el paštu: xspanorama@anvol.lt

Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 8 5 270 1280, xspanorama@anvol.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Projektuotojas - sąmatininkas

Pobūdis: • TP, DP, TDP rengimas;
• Projektų sąmatų sudarymas (elektra, silpnos srovės, automatika);
• Projekto pasiūlymų, sąmatų, techninių sprendimų, medžiagų, darbų derinimas;
• Kainų rinkoje tyrimas ir analizė.
Reikalavimai: • Darbas pilnu arba 0,5 etato.
• Aukštasis išsilavinimas elektrotechnikos arba elektronikos srityje;
• Projektavimo, techninių sprendimų priėmimo, sąmatų sudarymo įgūdžiai;
• Geri bendravimo, derybų bei problemų sprendimo įgūdžiai;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai, techninių brėžinių, projektų analizė;
• Projektavimas AutoCad programine įranga;
• Atsakingumas, savarankiškumas, organizuotumas, pareigingumas.
• Atlyginimas derybų klausimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 780 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Elektrošuolis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 860656347, info@elektrosuolis.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Elektrošuolis"  Laiškininkas Šiaurės miestelyje

Pobūdis: • laiškininkų pavadavimas jų atostogų ar ligos metu pristatant gyventojams į namus pašto korespondencijos siuntas, periodinius spaudos leidinius, reklamą, pensijas ir kitas socialines išmokas.

Darbo sąlygos:
• darbo laikas – nuo pirmadienio iki šeštadienio.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos skambinkite tel. (8 6) 5678155.
Savo CV siųsti el. paštu karjera.vilnius@post.lt su nuoroda: "Laiškininkas (Vilnius, Šiaurės miestelis)”.
Reikalavimai: • paslaugumas ir geri bendravimo įgūdžiai;
• sąžiningumas, pareigingumas, atsakingas požiūris į darbą;
• darbo patirtis pardavimų, paslaugų teikimo srityse – didelis privalumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Lietuvos paštas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 65678155, karjera.vilnius@post.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie AB "Lietuvos paštas"  Padavėjas

Pobūdis: Klijėntų aptarnavimas
Reikalavimai: Sąžiningumas,darbštumas,
darbas su kasą,
Lietuvių,rusų,anglų kalbų žinios

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Malonus šurmulys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vokiečiu,20, 8 671 07207
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Malonus šurmulys"  Aptarnaujantis personalas

Pobūdis: KFC greito maisto restoranuose mes ne tik maitiname žmones! Patiekdami maistą svetingai ir draugiškai, mes keičiame žmonių gyvenimus, suteikdami jiems daug puikių emocijų!

KFC ieško naujų kamandos narių!
Reikalavimai: - Esi linksmas ir draugiškas žmogus, kuris vertina klientus ir didžiuojasi viskuo, ką daro.
- Tau patinka gaminti maistą.
- Tau patinka bendrauti.
- Turi tinkamą požiūrį į darbą ir supranti, kad reikia būti laiku, visur ir visada.
- Žinai, kad esi: energingas, sąžiningas ir supranti, kad dirbti yra lengviau ir smagiau, kai dirbi komandoje.

Atlyginimas: 436 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cibus restaurants"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 1, 865982251, gedimino@mykfc.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Cibus restaurants"  Vairuotojas B,C - pagalbinis darbininkas


Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gerbuvita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paneriu 51-421, 867192878, algimontas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Gerbuvita"  Indų plovėjas

Pobūdis: Indų plovimas, švaros palaikymas
Reikalavimai: Punktualumas
Darbštumas
Pedantiškumas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Arenarta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Savanorių pr. 363, 8 37 408 430, savanoriai@arenapizza.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Arenarta"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Drogas"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-1-etatu-siauliai-drogas-uab-284019
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Drogas"  Buhalteris


Įmonė: UAB "Enerstenos grupė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/buhalteris-e-kaunas-enerstenos-grupe-uab-284021
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Enerstenos grupė"  Supjovėjas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/supjovejas-a-vilnius-kesko-senukai-lithuania-uab-284022
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Laminuotojas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/laminuotojas-a-vilnius-kesko-senukai-lithuania-uab-284023
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Pardavėja - konsultantė pc Akropolis


Įmonė: UAB "Drogas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-pc-akropolis-1-etatu-kaunas-drogas-uab-284024
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Drogas"  Vyriausias statybų inžinierius


Įmonė: UAB "Fitout solutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyriausias-statybu-inzinierius-e-vilnius-fitout-solutions-uab-284025
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Fitout solutions"  Automeistras - autošaltkalvis

Pobūdis: Autoservisui reikalingas meistras išmanantis savo darbą, gebantis dirbti operatyviai, planuotis savo darbus. Darbo pobūdis variklių keitimas, diržų keitimas, važiuoklės remontas, gedimų nustatymas ir t.t. būtinai reikalinga patirtis. Atlyginimas priklauso nuo atliktų darbų 700-1300eur. info@autobosas.lt
Reikalavimai: Išmanyti savo darbą, sugebėti operatyviai ji atlikti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autobosas"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepų 64, 8 60238999, autobosasbuhalterija@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Autobosas"  Oro transporto skyriaus vadybininkas

Pobūdis: Svarbių klientų krovinių gabenimo oro transportu organizavimas;
Nuolatinė kokybiška komunikacija su klientais, užsienio partneriais;
Klientų konsultavimas, komercinių pasiūlymų rengimas, sutarčių sudarymas;
Nuolatinis Pabaltijo regiono klientų vizitavimas, įmonės reprezentavimas;
Rinkos bei klientų poreikių ir pokyčių nuolatinė analizė;
Reikalavimai: Darbo patirtis organizuojant krovinių pervežimus oro transportu;
Gebėjimas analizuoti tarptautinę krovinių pervežimo oro transportu rinką, jos poreikius ir pokyčius;
Atsakingumas, organizuotumas, nepriekaištingo bendravimo įgūdžiai;
Aukštasis išsilavinimas, geras anglų kalbos mokėjimas;
Orientacija į rezultatą, efektyvią veiklą;

Įmonė siūlo:
Puikias darbo sąlygas sėkmingoje kompanijoje;
Motyvuojantį darbo užmokestį;
Nuolatinį profesinį tobulėjimą, karjeros galimybes.

Konfidencialumą garantuojame.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Celsus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@celsus.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Celsus"  Jaunesnysis konsultantas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/jaunesnysis-konsultantas-e-vilnius-kesko-senukai-lithuania-uab-284015
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Prekių atrinkėjas


Įmonė: UAB "Kesko Senukai Lithuania"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/prekiu-atrinkejas-a-vilnius-kesko-senukai-lithuania-uab-284017
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kesko Senukai Lithuania"  Apskaitininkas


Įmonė: UAB "Enerstenos grupė"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/apskaitininkas-e-kaunas-enerstenos-grupe-uab-284018
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Enerstenos grupė"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: •Naujų klientų paieška;
•Klientų konsultavimas bei jų poreikių nagrinėjimas;
•Sutarčių sudarymas;
•Klientų aptarnavimas;
•Pardavimų tikslų įgyvendinimas
Reikalavimai: •Esate pasiruošęs nuoširdžiai rūpintis būsimais klientais;
•Jums yra priimtinas atlygis už pasiektus rezultatus;
•Gebate dirbti savarankiškai;
•Turite nusistatę gyvenimo tikslus ir jų aktyviai siekiate;
•Prisiimate atsakomybę už savo veiksmus;
•Siekiate augti, tobulėti ir įgyti naujų įgūdžių.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldiavita"
Miestas: Tauragė
Kreiptis: 861418322, zilvinas@aldiavita.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Aldiavita"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: •Naujų klientų paieška;
•Klientų konsultavimas bei jų poreikių nagrinėjimas;
•Sutarčių sudarymas;
•Klientų aptarnavimas;
•Pardavimų tikslų įgyvendinimas
Reikalavimai: •Esate pasiruošęs nuoširdžiai rūpintis būsimais klientais;
•Jums yra priimtinas atlygis už pasiektus rezultatus;
•Gebate dirbti savarankiškai;
•Turite nusistatę gyvenimo tikslus ir jų aktyviai siekiate;
•Prisiimate atsakomybę už savo veiksmus;
•Siekiate augti, tobulėti ir įgyti naujų įgūdžių.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldiavita"
Miestas: Jurbarkas
Kreiptis: 861418322, zilvinas@aldiavita.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Aldiavita"  Vairuotojas - ekspeditorius


Įmonė: UAB "Gelsva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vairuotojas-ekspeditorius-vilnius-gelsva-uab-284012
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Gelsva"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: •Naujų klientų paieška;
•Klientų konsultavimas bei jų poreikių nagrinėjimas;
•Sutarčių sudarymas;
•Klientų aptarnavimas;
•Pardavimų tikslų įgyvendinimas
Reikalavimai: •Esate pasiruošęs nuoširdžiai rūpintis būsimais klientais;
•Jums yra priimtinas atlygis už pasiektus rezultatus;
•Gebate dirbti savarankiškai;
•Turite nusistatę gyvenimo tikslus ir jų aktyviai siekiate;
•Prisiimate atsakomybę už savo veiksmus;
•Siekiate augti, tobulėti ir įgyti naujų įgūdžių.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aldiavita"
Miestas: Raseiniai
Kreiptis: Vilniaus g. 115, 861418322, zilvinas@aldiavita.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Aldiavita"  Pardavėja-konsultantė

Pobūdis: Aktyvus avalynės pardavimas ir klientų konsultavimas
Reikalavimai: - taisyklinga lietuvių kalba
- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai
- iniciatyvumas, pareigingumas, atsakingumas
- panašaus darbo patirtis būtų privalumas
- gebėjimas susikalbėti rusų, anglų kalbomis yra būtinas

DARBAS PILNU ETATU!
Kontaktinis telefonas: 865268624
el.paštas v12@zygio-batai.lt

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Armitana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 865268624, v12@zygio-natai.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Armitana"  Administratorė pusė etato

Pobūdis: •Bendravimas su klientais, jų konsultavimas;
•Dokumentų rengimas ir įforminimas, saugojimas ir archyvavimas;
•Vadovo pavestų darbų atlikimas;
•Sąskaitų faktūrų išrašymas, pirminės buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymas;
•Visokeriopa pagalba darbuotojams;
•Informacijos priėmimas ir teikimas telefonu;
•Rūpinimasis kanceliarija bei organizacine technika;
Darbo laikas: darbo dienomis nuo 16.00 val. iki 20.00 val.
Reikalavimai: •Patirtis administravimo srityje (privalumas);
•Aukštasis išsilavinimas, gali būti paskutinių kursų studentė;
•Puikūs bendravimo įgūdžiai;
•Organizuotumas, kūrybiškumas ir iniciatyvumas;
•Greita orientacija;
•Punktualumas, paslaugumas, atidumas, kruopštumas, atsakingumas, sąžiningumas.
•Gebėjimai dirbti Microsoft Office programomis (Word, Excel, Outlook)

Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Menar Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 23, 370 604 57009, vilnius@menar.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Menar Vilnius"  Statybos darbų vadovas

Pobūdis: UAB Fertig
- Sėkmingai auganti statybos įmonė, teikianti įvairios paskirties ir apimčių statybos bei remonto darbus.
- Įmonė rinkai siūlo aukščiausios kokybės langų ir durų asortimentą.

Darbo pobūdis:
Statybos darbų organizavimas, priežiūra ir kontrolė;
Medžiagų užsakymai;
Bendravimas su klientais;
Ataskaitų rengimas.

Gali būti paskutinio kurso statybos inžinerijos studentas.

Prašome, siunčiam gyvenimo aprašymą, laiško temoje nurodyti- "dėl statybos darbų vadovo pareigų".
Reikalavimai: Organizuotumas;
Komunikabilumas;
Rusų kalbos žinios.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Fertig"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eigulių g. 2, 866678777, info@fertig.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Fertig"  Pagalbinis darbuotojas - darbas studentams - pusę etato

Pobūdis: Pagalbiniai darbai;
Padangų montavimas;
Ratų balansavimas;
Automobilio aptarnavimas.
Reikalavimai: Patirtis nebūtina - apmokome nemokamai!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.

Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą;
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes;


Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MELGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 149, 869875622, tadas@melga.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "MELGA"  Pagalbinis darbuotojas - autošaltkalvis - patirtis nebūtina!

Pobūdis: Pagalbiniai darbai;
Padangų montavimas;
Ratų balansavimas;
Automobilio aptarnavimas.
Reikalavimai: Patirtis nebūtina - apmokome nemokamai!
Nebijojimas fizinio darbo;
Punktualumas;
Atsakingumas;
Gera nuotaika.

Mes jums siūlome:
Laiku mokamą atlyginimą;
Melgos nuolaidų paketą Jums ir Jūsų artimiesiems;
Šaunų kolektyvą;
Šiltą ir tvarkingą darbo aplinką;
Karjeros galimybes;

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "MELGA"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių 151A, 869875622, tadas@melga.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "MELGA"  Pardavimų vadybininkas


Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Idemus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-e-vilnius-idemus-uab-283999
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Idemus"  Dekoracijų montuotojas

Pobūdis: 1. Vykdo vyr. scenos mašinisto nurodymus, susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant sceną stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse, išvykose.
2. Scenos montuotojas suneša ir, vyr. scenos mašinistui vadovaujant, montuoja dekoracijas repeticijoms, spektakliams bei įvairiems teatro renginiams stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse ir išvykose.
3. Baigus spektaklį, repeticiją, ar renginį, scenos montuotojas pagal vyr. scenos mašinisto nurodymus atlieka spektaklio dekoracijų išmontavimą, t. y. nuima visas dekoracijas, jas išneša iš scenos, o medžiagines – susuka ir išneša į tam skirtą vietą.
4. Scenos montuotojas, montuodamas dekoracijas, laikosi saugaus darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
5. Scenos montuotojas ne renginių metu atlieka smulkų dekoracijų ir kito scenos inventoriaus remontą, kabina reklaminius tentus, pastato laikinus reklaminius stovus mieste ir gastrolėse bei kitus darbus pagal vyr. scenos mašinisto ar pastatymų dalies vedėjo nurodymus.
6. Pakrauna ir iškrauna dekoracijas, butaforiją, apšvietimo įrangą, instrumentus ir kitus reikalingus spektakliui reikmenis išvežant ar atvežant automašina bei vykstant į gastroles ar išvykas.
7. Vykdo kitus vyr. scenos mašinisto nurodymus, susijusius su spektaklio repeticijomis ar renginiais; esant būtinumui, dirba ant tiltelio kartu su scenos mašinistu.
8. Reikalui esant, valo nuo dekoracijų dulkes ar kitokius nešvarumus.
9. Dekoracijų montažą atlieka jas saugodamas nuo sugadinimo, suplėšymo ar sudaužymo.
10. Gastrolių metu laikosi teatro nustatytų gastrolių taisyklių bei salės, kurioje vyksta renginys, vadovų, administratorių nurodymus, visą darbo procesą derindamas su vyr. scenos mašinistu ar kitu asmeniu, paskirtu vadovauti gastrolėms.
11. Būna pareigingas, darbštus ir atsakingas.
12. Laikosi teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.
Reikalavimai: 1. Scenos montuotoju priimamas darbuotojas, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, medicinos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).
2. Scenos montuotojas yra pavaldus vyr. scenos mašinistui, o jam nesant – scenos mašinistams.
3. Scenos montuotojui laikinai nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar pan.) jo darbą ir funkcijas atlieka kitas scenos montuotojas, paskirtas teatro vadovo įsakymu.
4. Scenos montuotojas privalo žinoti:
4.1. visų keliamų, uždaromų mechanizmų specifiką, jų išdėstymą bei jų veikimo principus;
4.2. visų štangų išdėstymo tvarką.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 19, 862825425, pastatymai@klaipedosmuzikinis.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras  Picų kepėjas

Pobūdis: Reikalingas(-a) picų kepėjas(-a) darbui greito maisto picerijoje Pašilaičių mikrorajone.
Pilnas etatas, darbo grafikas - ilga/trumpa savaitė.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sugebėjimas dirbti komandoje.
Tokio ar panašaus darbo patirtis būtų privalumas, bet nesant patirties apmokome.
CV siųsti el. paštu: personalas@picumenas.lt

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Picų menas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žemynos g., 865752522, personalas@picumenas.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Picų menas"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Maisto produktų išvežiojimas.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vestey foods baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Graičiūno g., 868250071
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Vestey foods baltics"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: UAB "Inter Cars Lietuva" mūsų šalyje veikia nuo 2006 m. ir šiandien turi 14 sėkmingai veikiančių padalinių bei yra lyderė tarp automobilių detalėmis prekiaujančių įmonių. Pagrindinė įmonės veikla - lengvųjų automobilių ir sunkvežimių dalių didmeninė ir mažmeninė prekyba, autoservisų įrangos prekyba bei aptarnavimas. Sukaupta ilgalaikė patirtis bei pasiekti ambicingi komerciniai tikslai leidžia įmonei plėstis, todėl šiuo metu darbui mūsų biure Vilniuje ieškome Pardavimų vadybininko, kuris būtų atsakingas už klientų aptarnavimą, pardavimų veiklos vystymą, koordinavimą bei kontrolę.
Reikalavimai: Išsilavinimas (vadybos, techninis);
lenkų arba rusų kalbos mokėjimas;
puikios kompiuterinių MS Office programų praktinės žinios;
nepriekaištingos lietuvių kalbos žinios;
darbo patirtis automobilių dalių rinkoje;
automobilių konstrukcijos išmanymas.


Mums taip pat labai svarbi Jūsų:

atsakingumas, savarankiškumas;
organizaciniai gebėjimai;
komunikaciniai įgūdžiai;
Vidinė motyvacija, iniciatyvumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Inter cars Lietuva"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Titnago g.6, LT.Karjera@intercars.eu
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Inter cars Lietuva"  Gamybos asistentas


Įmonė: UAB "Dominari sofa"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/gamybos-asistentas-panevezys-dominari-sofa-uab-283459
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Dominari sofa"  Subrangos gamybos koordinatorė


Įmonė: UAB "Dominari sofa"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/subrangos-gamybos-koordinatore-panevezys-dominari-sofa-uab-283411
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Dominari sofa"  Personalo vadybininkė


Įmonė: UAB "Transimeksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/personalo-vadybininke-as-vilnius-transimeksa-uab-283928
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Transimeksa"  Taromato operatorius - krovėjas Taikos g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/taromato-operatorius-krovejas-a-taikos-g-vilnius-maxima-lt-uab-283929
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Valytojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Joniškis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-joniskyje-joniskis-maxima-lt-uab-283931
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėjas Žirmūnuose


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-zirmunuose-vilnius-maxima-lt-uab-283932
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Marketingo specialistas


Įmonė: UAB "Drogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/marketingo-specialistas-e-vilnius-drogas-uab-283933
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Drogas"  Turizmo vadybininkas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Poilsis ir mes"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/turizmo-vadybininkas-e-vilnius-poilsis-ir-mes-uab-283934
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Poilsis ir mes"  Statybos inžinierius/konstruktorius


Įmonė: UAB "AG studija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-inzinieriuskonstruktorius-kaunas-ag-studija-uab-283939
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "AG studija"  Pervyniojimo mašinos operatorius


Įmonė: UAB "Estilita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pervyniojimo-masinos-operatorius-vilnius-estilita-uab-283941
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Estilita"  Finansinių nusikaltimų prevencijos skyriaus asistentas


Įmonė: UAB "Paysera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/finansiniu-nusikaltimu-prevencijos-skyriaus-asistentas-e-vilnius-uab-paysera-lt-283942
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Paysera LT"  Transporto vadybininko asistentas


Įmonė: VšĮ "Metam"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/transporto-vadybininko-asistentas-e-vilnius-metam-vsi-283946
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie VšĮ "Metam"  Nekilnojamojo turto vadybininkas

Pobūdis: NT Agentūra HOME CITY (bendrovė - UAB "Augorita") plečia savo veiklą ir ieško naujų darbuotojų Klaipėdoje (gyvenamojo būsto ekspertas). Agentūroje darbas yra dinamiškas, kupinas naujų potyrių ir kasdienių iššūkių.

Kasdien susipažinsi su naujais klientais, analizuosi ir pardavinėsi nekilnojamąjį turtą, vertinsi nuomojamus būstus.

Bendrausi su nekilnojamojo turto statytojais ir vystytojais, taip įgysi pačios pačiausios patirties, kuri pravers tavo asmeninėje karjeroje!

Sieksi karjeros agentūroje. Kaskart išlaikius vis sudėtingesnę atestaciją, atitinkamai keisis ir Tavo pareigos NT bendrovėje. Keičiantis pareigoms, papilnės Tau priklausančios darbo funkcijos. Tavo tikslas pas mus - tapti atestuotu NT ekspertu/ mentoriumi.

Būsi kompetentingoje komandoje, kitaip sakant – TARP GERIAUSIŲJŲ!

Pas mus darbas matuojamas ne valandomis, o rezultatais. Mes ieškome darbuotojų, kurie nemėgsta standartų! Sugalvojame pasportuoti 10.00 val. ryto? Puiku! Pasportuojame ir kimbame į darbus!

Įdomu? Tačiau neturi patirties? Ne bėda. Visus reikalingus mokymus, paruošti Tave kaip profesionalą, suteiksime visiškai NEMOKAMAI! Po mokymų paskirsime Tau mentorių, kuris Tave išmokys būti geriausiu!
Reikalavimai: Jei Tu:
• Darbštus, verslus ir iniciatyvus;
• Ambicingas, siekiantis maksimalių rezultatų;
• Turintis vidinę discipliną;
• Siekiantis nuolatinio tobulėjimo;
• Komunikabilus;
• Gebantis savarankiškai planuoti laiką;
• Mėgsti laisvę, tačiau kartu ir darbą komandoje;
• Nori uždarbio be "lubų"

Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Augorita"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867525062, karjera@homecity.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Augorita"  Pagalbinis darbuotojas (reklaminė produkcija)

Pobūdis: Darbo pobūdis
Darbas su marškinėliais, verslo dovanonomis bei kita reklamine produkcija
Pagalba klientams, ieškant tinkamos prekės, kuriant ar vystant idėją reklaminėms prekėms

Reikalavimai: Reikalavimai:
Kurybingumas, mandagumas, iškalbumas
kompiuterinis raštingumas

Siūlome:
Įdomų kūrybišką darbą, galimybę atskleisti savo tąlentą ir idėjas
Augimą reklamos srityje ir galimybę kopti karjeros laiptais

CV lauksime – lt.vikis@gmail.com


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: LT VIKIS
Miestas: Vilnius
Kreiptis: ltvikis@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie LT VIKIS  Valytojas Kauno g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Kauno g., Klaipėdoje. Pirmenybė suteikiama riboto darbingumo asmenims.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas, savarankiškumas.

Atlyginimas: 185 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 52, 865260665, info@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Padavėja

Pobūdis: Kleintų aptarnavimas prie staliukų
Reikalavimai: Atsakingumas, mokėjimas bendrauti, sąžiningumas

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių 29, 861655050, samanta.studija@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Treniruoklių salės treneris

Pobūdis: Papildomas trenerio darbas senamiesčio sporto klube Powergym, jauname ir smagiame kolektyve.
Ieškome žmogaus, galinčio dirbti antradieniais ir ketvirtadieniais nepilną darbo dieną.
Reikalavimai: Trenerio darbo išmanymas (mokėjimas dirbti su treniruokliais ir be jų, gebėjimas konsultuoti mitybos klausimais, asmeninių sporto programų sudarinėjimas), draugiškumas, mokėjimas bendrauti su įvairiais žmonėmis, paslaugumas, sąžiningumas, atsakingumas.

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Crow shop"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Raugyklos g. 15, 861538677, zivilekupste@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Crow shop"  Barista, kasininkė ir padėjėjo

Pobūdis: Malonus ir kokybiškas klientų aptarnavimas. Kavos gaminimas įvairiais būdais. Salės priežiūra. Lankstus grafikas.
Reikalavimai: Mandagus, kultūringas bendravimo stilius;
Paslaugumas, pareigingumas, atsakingumas ir kruopštumas;
Greita orientacija, organizaciniai įgūdžiai;
Gebėjimas dirbti savarankiškai, tiek komandoje;
Noras įgyti naujų žinių;
Minimali darbo patirtis būtų privalumas (skirta baristai).

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kepyklos projektai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Islandijos pl. 32, este.zimn@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kepyklos projektai"  Apklausų atlikėja(-s)

Pobūdis:
Darbo pobūdis:
- pagal parengtus klausimynus apklausti gyventojus namuose bei nurodytų įmonių atstovus.

Reikalavimai:
Reikalavimai darbuotojui
- geri bendravimo įgūdžiai;
- atsakingumas, sąžiningumas, kruopštumas

Privalumai:
automobilis.

Įmonė siūlo:
- įdomų, dinamišką darbą;
- socialines garantijas;
- konkurencingą atlyginimą.

Tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija plečia savo veiklą Lietuvoje ir nuolatiniam apklausų atlikėjo darbui kviečia prisijungti naują komandos narį. Jei pasitikite savimi ir galite užkalbinti nepažįstamus žmones, jei patinka dinamiškas ir įdomus darbas, jei norite plėsti akiratį apie tai, kaip gyvena ir mąsto Lietuvos žmonės, šis darbas kaip tik Jums, prisijunkite prie mūsų kolektyvo! Garantuojame Jūsų asmens duomenų konfidencialumą. Informuosime tik atrinktus pokalbiui kandidatus.


Atlyginimas: 490 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: pikarijas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Padavėjas - 0,5 etato vakarais

Pobūdis: Muzikiniam teatrui "Legendos" ex "New York" Vilniuje reikalingos - padavėjos (-ai).
1. Darbas vakarais. Dirbama, kai vyksta renginiai. Darbo laikas dažniausiai būna nuo 16 iki 24 val. (priklausomai nuo renginių). Banketai bei furšetai vyksta iki ryto, pagal poreiki.
Rusų kalba - privalumas!

Gyvenimo aprašymą su nuotrauka siųskite su nuoroda "padavėjas vakarais" adresu - info@legendosklubas.lt

Reikalavimai: -analogiško darbo patirtis;
-paslaugumas;
-komunikabilumas;
-RUSŲ kalba;
-patirtis dirbant su banketais/furšetais būtų kaip privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kažkas tokio"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvariju g, 852757886, info@legendosklubas.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Kažkas tokio"  Statybų vadovas

Pobūdis: Pobūdis: - Darbų organizavimas statybvietėje, montavimo darbų organizavimas objektuose;
- Objektui numatytų resursų kontrolė, medžiagų tiekimo užtikrinimas;
- Darbų proceso planavimas, organizavimas ir kontrolė;
- Darbų terminų, biudžetų laikymosi bei kokybės užtikrinimas;
- Techninės dokumentacijos ruošimas, tvarkymas, darbų saugos užtikrinimas.
- Betarpiškas bendravimas su užsakovais, kilusių problemų sprendimas, objektų pridavimas;
- Darbų techninė priežiūra;
Reikalavimai: Reikalavimai:
- Statybos inžinieriaus kvalifikacija;
- Nemažesnė nei 5 m. patirtis statybos darbų organizavimo srityje;
- Analitinis mąstymas ir sugebėjimas dirbti operatyviai ir savarankiškai;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:
- LR Aplinkos ministerijos (SPSC) kvalifikacijos atestatas
- Komunikabilumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Budekos statyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 91-210, 865770966, diana@budeka.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Budekos statyba"  Sandėlio darbuotojas, prekių surinkėjas

Pobūdis: Užsakymų priėmimas,prekių surinkimas, lipdukų klijavimas.
Reikalavimai: Pilnai darbo dienai

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr.174A, danute@anvol.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Valytojas Trinapolio g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Trinapolio g. Vilniuje. 5 d.d. po 7 val., nuo 13 val.
Pirmenybė suteikiama riboto darbingumo asmenims.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas, savarankiškumas.

Atlyginimas: 431 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 52, 865260665, info@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Juostos aplikavimo operatorė

Pobūdis: Operatorės darbas su dvipusės juostos klijavimo įrengimu. Pagamintos produkcijos pakavimas.

Panasaus darbo patirtis privalumas. CV su nuoroda "aplikavimo operatorė" siusti adresu: augis@dotpack.lt
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas;
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
be žalingų įpročių;
greita reakcija ir orientacija;

Įmonė siūlo:

* Visas socialines garantijas;
* Darbo priemones;
* Laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dotpack"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: augis@dotpack.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Dotpack"  Pardavėjas/a – konsultantas/ė

Pobūdis: Ilgai gyvuojanti įmonė ieško pardavėjo/os – konsultanto/ės kosmetikos parduotuvėje.CV siųsti - priemones.groziui@gmail.com

Reikalavimai:
Reikalavimai:
Komunikabilumas
Taisyklinga lietuvių kalba
Reprezentatyvi išvaizda
Malonus bendravimas


Privalumai:
Domėjimasis kosmetika
Pardavėjos darbo patirtis


Siūlome:
Puikias darbo sąlygas
Augantį atlyginimą


Atlyginimas: 510 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: priemones.groziui@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Prekių atrinkėjas

Pobūdis: Prekių surinkimas, komplektavimas ir paruošimas transportavimui.
Siūlome: geras darbo sąlygas moderniuose sandėliuose, mokymus, visas socialines garantijas
Reikalavimai: Krautuvo vairuotojo pažymėjimas;
Rusų kalbos pagrindai;
Atidumas; pareigingumas; kruopštumas; greita orientacija;
be žalingų įpročių;
Esant poreikiui galimybė dirbti slenkančiu grafiku su naktine pamaina

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terminal LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl. 55, 8655 38170, 85 2323963
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Terminal LT"  Prekių ženklinimo operatorė

Pobūdis: Darbas alkoholinių gėrimų sandėlyje;
Prekių kokybės tikrinimas, ženklinimas, rūšiavimas;
Lipdukų, banderolių klijavimas.
Siūlome: visas socialines garantijas; atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų; geras darbo sąlygas moderniuose sandėliuose.
Reikalavimai: Atidumas, pareigingumas, kruopštumas, sąžiningumas, greita orientacija.
Be žalingų įpročių;
Rusų kalbos pagrindai.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Terminal LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Minsko pl. 55, 8655 38170, 85 2323963
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Terminal LT"  Transporto paslaugų pardavimo vadybininkas (konteinerių skyriaus)


Įmonė: A. Griciaus autotransporto įmonė
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/transporto-paslaugu-pardavimo-vadybininkas-e-konteineriu-skyrius-klaipeda-a-griciaus-autotransporto-imone-283920
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie A. Griciaus autotransporto įmonė  Statybininkas

Pobūdis: Reikalingi murininkai, tinkuotojai, pagalbiniai darbininkai

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Luklaurus"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 864567810
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Luklaurus"  Biuro administratorė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
· Įmonės informacijos tvarkymas: įvairios dokumentacijos rengimas, sisteminimas, atnaujinimas, archyvavimas, korespondencijos paskirstymas;
· Skambučių priėmimas ir nukreipimas, informacijos teikimas;
· Užsakymų priėmimas;
· Bendravimas su įmonės klientais, svečių priėmimas;
· PVM sąskaitų-faktūrų išrašymas, statistinių formų pildymas;
· Biuro aprūpinimas kanceliarinėmis, ūkinėmis priemonėmis;
· Tvarkos biure palaikymas;
· Vadovo pavestų užduočių vykdymas bei pagalba kitiems darbuotojams.
Reikalavimai: Reikalavimai darbuotojui: · Anglų (vokiečių) ir rusų kalbų mokėjimas (susikalbėti telefonu);

· Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);

· Darbo patirtis su buhalterinės apskaitos programa;


Privalumai:
· Darbo patirtis gamybinėje įmonėje;

· Darbų saugos ir sveikatos teisės aktų išmanymas;

· Darbas ACAD programa

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tinklelis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Meistrų g. 14, 2164859, margarita@tinklelis.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Tinklelis"  Vairuotojas - tiekėjas


Įmonė: UAB "Šalnos prekyba"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vairuotojas-tiekejas-vilnius-salnos-prekyba-uab-283912
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Šalnos prekyba"  Sales executive - Lithuania (pardavimo vadybininkas)


Įmonė: UAB "Hoist technology"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-executive-lithuania-pardavimo-vadybininkas-vilnius-hoist-technology-uab-283913
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Hoist technology"  Spaudėjas


Įmonė: UAB "PakMarkas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/spaudejas-vilnius-pakmarkas-uab-283914
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "PakMarkas"  Klientų aptarnavimo specialistas


Įmonė: UAB "Lintel"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-aptarnavimo-specialistas-e-panevezyje-panevezys-lintel-uab-283915
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Lintel"  Klientų aptarnavimo specialistas


Įmonė: UAB "Lintel"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-aptarnavimo-specialistas-e-siauliuose-siauliai-lintel-uab-283916
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Lintel"  Salės darbuotojas Žirmūnuose


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-zirmunuose-vilnius-maxima-lt-uab-283917
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Krupjė


Įmonė: UAB "Olympic casino group Baltija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/krupje-renkama-nauja-grupe-mokymams-vilnius-olympic-casino-group-baltija-uab-283918
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Olympic casino group Baltija"  Nekilnojamojo turto brokeris

Pobūdis: Tarptautinis verslo projektas Online Business System ieško nekilnojamojo turto brokerio Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose.
Reikalavimai: Reikalavimai: Taisyklinga lietuvių kalba (taisyklinga rusų ir lenkų kalba privalumas); darbo patirtis nekilnojamojo turto rinkoje 1 metai; tureti 21 metus.
Atlyginimas: Tiesiogiai priklauso nuo Jūsų darbo rezultatų ir mokamas ne mažiau 50% nuo Jūsų asmeninių pardavimų.
Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite mums elektroniniu paštu: personnel@o-b-s.biz . Būtinai nurodykite į kokią darbo vietą kandidatuojate.
Atrinktiems kandidatams pokalbis dėl darbo vyks iš anksto sutartu laiku, nuotoliniu būdu skype pagalba, lietuvių kalba.

Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Verslo magai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60-1107, 864572245, personnel@o-b-s.biz
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie MB "Verslo magai"  Taksi dispečerė/ius

Pobūdis: Priimti klientų užsakymus telefonu ir perduoti vairuotojams,
Kontroliuoti procesą iki klientas įsėda į automobilį,

Gebėjimas mandagiai bendrauti;
Greita orientacija;

CV siųskite karolisbarkauskasdarbas@gmail.com


Atlyginimas: 440 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: karolisbarkauskasdarbas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Skambučių centro operatorius

Pobūdis: Tarptautinis verslo projektas Online Business System ieško skambučių centro operatoriaus. Darbas nuotoliniu būdu iš Jūsų namų.
Reikalavimai: Reikalavimai: Taisyklinga lietuvių kalba (taisyklinga rusų ir lenkų kalba privalumas); galimybė dirbti savo namuose ( internetas, kompiuteris, telefonas); tureti 18 metų.
Atlyginimas: Tiesiogiai priklauso nuo Jūsų darbo rezultatų ir mokamas ne mažiau 30% nuo Jūsų asmeninių pardavimų.
Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite mums elektroniniu paštu: personnel@o-b-s.biz . Būtinai nurodykite į kokią darbo vietą kandidatuojate.
Atrinktiems kandidatams pokalbis dėl darbo vyks iš anksto sutartu laiku, nuotoliniu būdu skype pagalba, lietuvių kalba.


Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Verslo magai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 60-1107, 864572245, personnel@o-b-s.biz
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie MB "Verslo magai"  Valytoja Minsko pl.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti bendrąsias ir sandėliavimo patalpas, esančias Minsko pl. Darbas I-V nuo 7 val.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Konsultantė

Pobūdis: - Pristatyti įmonės atstovaujamus produktus didžiausiose Vilniaus vaistinėse;
- Tikslus produktų parinkimas klientams pagal odos problemas;
- Darbas ir savaitgaliais;
- Lankstus darbo grafikas;
- Darbas tinkamas ir studentams;
- Gali būti nepilna darbo diena.
Reikalavimai: - Komunikabilumas, organizuotumas, sąžiningumas;
- Geri derybų ir bendravimo įgūdžiai;
- Atsakingas požiūris į darbą;
- Panašaus darbo patirtis (būtų privalumas);
- Rusų kalbą;

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Medexy"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio g. 106, 8-640-17700, sales@medexy.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Medexy"  Sandėlininkas

Pobūdis: Prekių ženklinimas
Krovinių priėmimas/paruošimas siuntimui
Pagalba esamiems sandėlio darbuotojams
Sezoninis darbas, laikotarpis: nuo dabar iki Gruodžio 23d.
Reikalavimai: Vidurinis

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anvol"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanorių pr. 174a, 869822740, info@anvol.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Anvol"  Administratorė

Pobūdis: Darbas su kompiuteriu, reklamos talpinimas, prekių užsakymas, bendravimas su klientais, seminarų rengimas
Reikalavimai: Anglų kalbos žinios, kompiuterinės žinios, komunikabilumas, reprezentatyvi išvaizda, gebėjimas rengti seminarus

Darbas šuniukų kirpykloje, tad būtina nebijoti gyvūnų.
Siųskite savo CV nurodytu el.paštu

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Muneris"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: S.Žukausko g. 39, 867800867, dogspa.kirpykla@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Muneris"  Įspūdžio pardavėja konsultantė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
• Kokybiškas ir pozityvus klientų konsultavimas.
• Pardavimo tikslų siekimas.
• Prekių priėmimas.
• Užsakymų formavimas.
• Tinkamo parduotuvės ivaizdžio palaikymas.
Reikalavimai: Puikūs bendravimo igūdžiai.
• Tikslo siekimas, orientacija į pardavimus.
• Iniciatyvumas, atsakingumas, pareigingumas.
• Pozityvumas.
• Taisyklinga lietuviu kalba.
• Geros anglų ir rusu kalbos žinios.
• Panašaus darbo patirtis.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gera dovana"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilaitės pr. 16, 8 5 205 2099, migle@geradovana.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Gera dovana"  Restorano virėjas

Pobūdis: - darbas viename iš 4-ių AMBERTON KLAIPĖDA viešbutyje esančių restoranų (pasirinktinai);
- patiekalų gamyba pagal technologines korteles.

Įmonė siūlo:
- laiku mokamą motyvuojantį atlyginimą;
- priedus už puikius darbo rezultatus;
- visas socialines garantijas;
- nemokamą skanų maitinimą ir nuolaidas įmonių grupėje;
- patogų darbo grafiką;
- mokymus ir karjeros galimybes;
- draugiškus ir profesionalius kolegas bei vadovus;
- darbo vietą pačioje miesto širdyje.
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis - privalumas;
- atsakingas požiūris į darbą;
- noras mokytis bei tobulėti.

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos viešbutis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujojo Sodo g. 1, 862055029, personalas@amberton.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos viešbutis"  Klientų grupės asistentas (patirties nereikia)

Pobūdis: Asistentas:
* analizuos ir registruos reklamų populiarumą, prekių paklausumą, aptarnavimo kokybę
* dalyvaus įmonės renginiuose
* padės savo kolegoms dirbant su klientais

Reikalavimai: Kandidatas turi būti:
* atsakingas, stropus, atidus
* kūrybingas
* darbštus, motyvuotas ir komunikabilus

Kodėl verta dirbti pas mus:
* suteikiame socialines garantijas
* dirbsite pastoviu grafiku
* busite apmokomi, įgysite naudingos patirties
* turėsite galimybę pakilti pareigose

Mes:
* siekiame aukčiausios klientų aptarnavimo kokybės
* kuriame įdomias reklamas
* parduodame aukšto lygio paslaugas ir prekes
* rūpinamės savo darbuotojais
* EL. PAŠTU PERSONAL.ATRANKOS@GMAIL.COM
LAUKIAME JŪSŲ LAIŠKŲ (žinoma, su CV ir nuotrauka jame).


Atlyginimas: 540 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: personal.atrankos@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Pusryčių ir pietų virėjas viešbutyje

Pobūdis: - savitarnos pusryčių ir pietų patiekalų gamyba pagal technologines korteles;
- darbas slenkančiu arba penkiadieniu darbo grafiku.

Įmonė siūlo:
- laiku mokamą motyvuojantį atlyginimą;
- priedus už puikius darbo rezultatus;
- visas socialines garantijas;
- nemokamą skanų maitinimą ir nuolaidas įmonių grupėje;
- patogų darbo grafiką;
- mokymus ir karjeros galimybes;
- draugiškus ir profesionalius kolegas bei vadovus;
- darbo vietą pačioje miesto širdyje.
Reikalavimai: - panašaus darbo patirtis - privalumas;
- atsakingas požiūris į darbą;
- noras mokytis bei tobulėti.

Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Klaipėdos viešbutis"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Naujojo Sodo g. 1, 862055029, personalas@amberton.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Klaipėdos viešbutis"  Inžinierius-technikas


Atlyginimas: 920 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Primulator Vilnius"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/inzinierius-technikas-vilnius-primulator-vilnius-uab-283897
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Primulator Vilnius"  Transporto vadybininkas


Įmonė: UAB "Go group"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/transporto-vadybininkas-e-vilnius-go-group-uab-283898
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Go group"  Turto ir biuro administratorius


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/turto-ir-biuro-administratorius-vilnius-litak-tak-uab-283899
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Transporto ir technikos eksploatavimo inžinierius


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/transporto-ir-technikos-eksploatavimo-inzinierius-vilnius-litak-tak-uab-283900
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Pirkimų ir tiekimo vadybininkas


Įmonė: UAB "Litak-tak"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pirkimu-ir-tiekimo-vadybininkas-vilnius-litak-tak-uab-283901
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Litak-tak"  Užsakymų ir logistikos koordinatoriaus


Įmonė: UAB "New Nordic"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/uzsakymu-ir-logistikos-koordinatoriaus-es-kaunas-new-nordic-uab-283902
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "New Nordic"  Techninės priežiūros specialistas (šildymo įranga)


Įmonė: UAB "Santechnikos spektras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/technines-prieziuros-specialistas-sildymo-iranga-vilnius-santechnikos-spektras-uab-283905
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Santechnikos spektras"  Drawing markup framework developer (multi-platform, c++ or .net / c#, azure)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/drawing-markup-framework-developer-multi-platform-c-or-net-c-azure-vilnius-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283871
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Drawing markup framework developer (multi-platform, c++ or .net / c#, azure)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/drawing-markup-framework-developer-multi-platform-c-or-net-c-azure-kaunas-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283907
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Software developer (.net / c#, sql & web development)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/software-developer-net-c-sql-web-development-vilnius-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283873
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Software developer (.net / c#, sql & web development)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/software-developer-net-c-sql-web-development-kaunas-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283908
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Software quality analyst


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/software-quality-analyst-vilnius-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283874
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Software quality analyst


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/software-quality-analyst-kaunas-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283909
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Software developer (.net/c# or c++, azure, sql)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/software-developer-netc-or-c-azure-sql-vilnius-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283875
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Software developer (.net/c# or c++, azure, sql)


Įmonė: Bentley systems Europe B. V. filialas
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/software-developer-netc-or-c-azure-sql-kaunas-bentley-systems-europe-b-v-filialas-283910
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie Bentley systems Europe B. V. filialas  Pardavėjas - konsultantas (elektronikos prekės)


Įmonė: UAB "Lemona"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-konsultantas-elektronikos-prekes-kaunas-lemona-uab-283911
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Lemona"  Valytojas Žarijų g.

Pobūdis: Ieškome valytojos biuro patalpų valymui. Darbo vieta Žarijų g.
Darbo grafikas: 3 darbo dienos per savaitę po 3 val. ryte arba vakare.

Tel. 86 71 96 565

Reikalavimai: Darbštumas, kruopštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 90 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Valytojas Konstitucijos pr.

Pobūdis: Ieškome valytojos biuro patalpų valymui vakarais. Darbo vieta Konstitucijos pr. naujam verslo centre.
Darbo grafikas: I-V, nuo 18 val.

Tel. 86 71 96 565

Reikalavimai: Patirtis, kruopštumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867196565
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Inžinierius telekomunikacijų

Pobūdis: Telekomunikacijų įrangos instaliavimas, derinimas ir paleidimas.
Gedimų šalinimas ir prevencija.
Radijo sistemų ir antenų instaliavimas.
Tinklo aptarnavimas.
Reikalavimai: - mokėti dirbti kompiuteriu
- turėti vairuotojo pažymėjimą
- Sugebėjimas dirbti komandoje, organizuotumas, atsakingumas bei komunikabilumas;

Atlyginimas: 970 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT service"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl., 320222, ntservice@ntservice.eu
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "NT service"  Valytoja

Pobūdis: Ieškome valytojos 0,5 etato įvairiems valymo darbams atlikti.
Siūlome patogų darbo grafiką, apmokimus, visas socialines garantijas.
Tel. 86 72 59 695
Tel. 86 71 96 565

Reikalavimai: Sąžiningumas, darbštumas, noras dirbti.
Vairuotojo pažymėjimas būtų privalumas.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB UBARA
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Geležinio vilko g.18A, 867196565
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB UBARA  Technikas montuotojas

Pobūdis: Telekomunikacijų įrangos instaliavimas, derinimas ir paleidimas.
Gedimų šalinimas ir prevencija.
Radijo sistemų ir antenų instaliavimas.
Tinklo aptarnavimas.
Reikalavimai: - mokėti dirbti kompiuteriu
- turėti vairuotojo pažymėjimą
- Sugebėjimas dirbti komandoje, organizuotumas, atsakingumas bei komunikabilumas;

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "NT service"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl., 320222, ntservice@ntservice.eu
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "NT service"  Arch. asistentas-braižytojas

Pobūdis: Techninių projektų rengimas.
Darbas 0,5 etato.
Reikalavimai: Mokėti dirbti Autocad programa.
Gali būti paskutinio kurso studentas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Anreka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@naujasbustas.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Anreka"  Apskaitininkas 0,5 etato

Pobūdis: Sąskaitų faktūrų suvedimas

Reikalavimai: Darbo patirtis
dirbti programa Rivilė

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Janvita"
Miestas: Panevėžyje
Kreiptis: Nemuno g. 73, 865608985, v.jankuniene@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Janvita"  Automobilių dažytojas-paruošėjas

Pobūdis: Ruošti ir dažyti u-pol Raptor dazais automobilius, daryti antikorozija naujiem ir naudotiem automobiliam
Reikalavimai: Noras dirbti ir uždirbti. Tvarkingumas, kruopštumas, orientacija į galutinį rezultatą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Management experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Avižieniai, Suderves g., 868539976, info@24-7servisas.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Management experts"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Automobilių, visureigių, komercinio transporto remontas ir aptarnavimas
Reikalavimai: Noras dirbti ir uždirbti. Bendras supratimas apie automobilių sandarą, remontą,mokėti virinti,tvarkingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Management experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Avižieniai, Suderves g., 868539976, info@24-7servisas.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Management experts"  Autošaltkalvis, suvirintojas, kebulininkas

Pobūdis: Kėbuliniai darbai, važiuoklės remontas, antikorozinis dengimas
Reikalavimai: Mokėti virinti, turėti bendrą supratimą apie automobilio remontą

Atlyginimas: 1300 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Management experts"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Avižieniai, Suderves g., 868539976, info@24-7servisas.lt
Skelbimo data: 2016.10.18

Atsiliepimai apie UAB "Management experts"  Padalinio vadovas


Įmonė: UAB "Karjeros partneriai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/padalinio-vadovas-e-vilniuje-vilnius-karjeros-partneriai-uab-283880
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Karjeros partneriai"  Padalinio vadovas


Įmonė: UAB "Karjeros partneriai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/padalinio-vadovas-e-kaune-kaunas-karjeros-partneriai-uab-283881
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Karjeros partneriai"  Kokybės vadybininkė

Pobūdis: Valytojų ir teritorijų priežiūros darbininkų darbo koordinavimas.
Reikalavimai: Noras dirbti. Patirtis.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Perkūnkiemio g. 4a, 868557216
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Skonta"  CE kategorijos vairuotojui po Danija

Pobūdis: Transporto firma Klaipedoje iesko CE kategorijos vairuotojo. Darbas tik po Danija, 45 savaitinis daromas Kylyje. Kadencija 6 savaites DK, 3 savaites LT. Arba 6 savaites DK, 2 savaites LT. Vilkikai nauji. Namo griztama su vilkiku su keltu. Atlyginimas 60eur/para. Atlyginimas mokamas laiku. Garantuojamas tvarkingas darbo ir poilsio rezimas be pazeidinejimu.
Reikalavimai: CE kategorijos patirtis Skandinavijoje min 2 metai. Anglu arba vokieciu kalbos pagrindai.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Bernys"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Dubysos 31, 869945408, bernys@usa.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Bernys"  Valytoja Liepų g.

Pobūdis: Gamybinių patalpų valymas su plovimo mašina. Darbas pilnu etatu. 4 dienos darbo, 2 laisvos.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 403 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 861294353, klaipeda@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Valytoja Pramonės g.

Pobūdis: Administracinių, buitinių, gamybinių patalpų valymas pilnu etatu.
Reikalavimai: Atsakingas požiūris į darbą, be žalingų įpročių.

Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 861294353, klaipeda@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Draudimo Konsultantas

Pobūdis: BŪSI ATSAKINGAS UŽ:
-NAujų klientų paiešką
-Kontakto su esamaid klientais palaikymą
-Kliento poreikių analizę ir juos atitinkančių pasiūlymų rengimą.
Jeigu tiki savimi ir esi įsitikinęs savo gabumais , skambink pateiktu Tel. nr. Alga nuo 600€
Reikalavimai: Reikalavimai:
-Esi veržli , komunikabili , pozytivi ir aktyvi asmenybė
-Pasitiki savimi
-Greitai įsisavini informaciją ir moki ja naudotis
-Esi žmogus siekiantis tikslo
-Patirtis (Privalumas)
-Gali būti ir studentas/ė

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinių sprendimų agentūra"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės pr. 4D, 869044115, Ssimona.G@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Finansinių sprendimų agentūra"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: - Kontaktų su esamais klientais palaikymas,
- aktyvi naujų klientų paieška, telefonu, vizitai pas klientus
- sutarčių sudarymas,
- komercinių pasiūlymų ruošimas.

Įmonė siūlo
- Darbas puikioje komandoje,
- Atlyginimas - 550 Eur + priedai už darbo rezultatus,
- Visas socialinės garantijas,
- Be patirties apmokome.
Reikalavimai: - Geras lietuvių (rusų, lenkų būtų privalumas) kalbos mokėjimas;
- Kompiuterinis raštingumas (MS Office programų paketas);
- Komunikalbilumas, sąžiningumas, iniciatyvumas, lankstumas bei atsakomybės jausmas;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tonerta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 62, (8-5) 2107172, jaroslav@tonerta.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Tonerta"  Virėjas

Pobūdis: Darbas virtuvėje slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, patirtis, mokėjimas dirbti kolektyve.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Smart burger bar"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Upės g. 9, PC CUP, 868250648, arturas@ril.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Smart burger bar"  Barmenė/padavėja

Pobūdis: Restoranui senamiestyje reikalingi barmenai/ padavėjai galintys dirbti ir diena ir vakare.
CV su nuotrauka siųsti el.paštu:metaxa@liutuvartai.lt
Reikalavimai: Sąžiningumas
Punktualumas
Geri rusų, anglų k.įgūdžiai

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sentosa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilies g. 5, 865263841, metaxa@liutuvartai.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Sentosa"  Plovėjas

Pobūdis: Krovininių bei lengvujų automobilių vidaus ir išorės plovimas.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:

mokate planuoti savo darbą ir jaučiatės atsakingas už darbo rezultatus;
norite būti patikimos, augančios tarptautinės įmonės dalimi;
turite analogiško darbo patirties;
esate linkęs laikytis vidaus tvarkos bei saugos reikalavimų;
turite CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Mes siūlome:

darbą tarptautinėje, šiuolaikiškoje, stabilioje kompanijoje;
visas reikalingas darbui priemones;
įtraukiančią partnerystę bei kolegų pagalbą.

Atlygis: derybų klausimas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adampolis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 45 C, 8 699 74260, vitoldas.aleksiunas@adampolis.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Adampolis"  Autošaltkalvis

Pobūdis: Krovininių transporto priemonių pneumo, kuro, pakabos, stabdžių, hidraulinės sistemų diagnostika ir remontas;
puspriekabių ir priekabų remontas;
suvirinimo darbai;
tvarkos palaikymas darbo vietoje.
Reikalavimai: Mes tikimės, kad Jūs:

mokate planuoti savo darbą ir jaučiatės atsakingas už darbo rezultatus;
norite būti patikimos, augančios tarptautinės įmonės dalimi;
turite patirties, atliekant krovininių transporto priemonių remonto darbus;
esate linkęs laikytis vidaus tvarkos bei saugos reikalavimų;
turite techninį profesinį išsilavinimą;
turite bazinius darbo kompiuteriu įgūdžius.

Mes siūlome:

darbą tarptautinėje, šiuolaikiškoje, stabilioje kompanijoje;
visas reikalingas darbui priemones;
atlygį, tiesiogiai proporcingą rezultatui ir laiko sąnaudoms;
visas sąlygas profesionaliai tobulėti įgyjant vertingos patirties;
įtraukiančią partnerystę bei kolegų pagalbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Adampolis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Ateities pl. 45 C, 8 699 74260, vitoldas.aleksiunas@adampolis.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Adampolis"  Klientų išlaikymo vadybininkas telefonu


Įmonė: UAB "Lintel"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-islaikymo-vadybininkas-e-telefonu-klaipedoje-klaipeda-lintel-uab-283867
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Lintel"  Objekto administratorė


Įmonė: UAB "Ekskomisarų biuras"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/objekto-administratore-ius-kaunas-uab-ekskomisaru-biuras-283869
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ekskomisarų biuras"  Klientų aptarnavimo specialistas


Įmonė: UAB "General financing"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/klientu-aptarnavimo-specialistas-e-utenoje-utena-general-financing-uab-283872
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "General financing"  Pardavimo vadybininkas

Pobūdis: •Aktyvus elektroninių apsaugos sistemų pardavimas;
•klientų konsultavimas apie apsaugos sistemų galimybes;
•naujų klientų paieška, nuolatinių kontaktų su esamais klientais palaikymas
Reikalavimai: •aukštesnysis, nebaigtas aukštasis išsilavinimas (pageidautina radioelektronikos srityje), gali būti paskutinio kurso studentas;
•darbas kompiuteriu,
•anglų kalbos pagrindai;
•puikūs komunikacijos įgūdžiai, gebėjimas savarankiškai dirbti;
•vairuotojo pažymėjimas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: Stebita, UAB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g., vladas@stebita.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Stebita, UAB  Gamybos vedėja

Pobūdis: Konditerijos cechui, reikalinga(as) gamybos vedėja(as) adresu I. Kanto al. 19A, Pilaitės mikrorajone. Atlyginimas 600€. Darbuotojų skaičius iki 10. Būtina vadovavimo patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dionizas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kanto al. 19A, 868741617, kazimieras@dionizas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Dionizas"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Vairuotojas - ekspeditorius
Darbo pobūdis: Darbo aprašymas: Įmonė turinti 20m. patirties, prekiaujanti sausainiais, ieško vairuotojo - ekspeditoriaus išvežioti prekes Vilniuje ir po visą Lietuvą. Pagrindinė darbovietė Kanto al. 19A, Pilaitė. Užtenka B kategorijos. Atlyginimas: 600 eu.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dionizas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kanto al. 19A, 868741617, kazimieras@dionizas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Dionizas"  Operatoriaus asistentas


Įmonė: UAB "AQ wiring systems"
Miestas: Kupiškis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/operatoriaus-asistentas-e-kupiskis-aq-wiring-systems-uab-283857
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "AQ wiring systems"  Pardavėjas Nike parduotuvėje


Įmonė: UAB "Sporto dvasia"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-a-nike-parduotuveje-kaunas-sporto-dvasia-uab-283858
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Sporto dvasia"  Automobilių paruošėjas dažymui - dažytojas

Pobūdis: Automobilio kėbulo paruošimas dažymui ir dažymas.
Reikalavimai: - Analogiško darbo patirtis;
- Stropumas ir kruopštumas;
- Darbo sparta;
- Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Martonas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Barsukynės g.15, 8 612 22824, bendrove@martonas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Martonas"  Valytoja rytais PC Panorama

Pobūdis: Bendrųjų patalpų valymas (grindų plovimas, dulkių valymas, šiukšlių surinkimas). Darbo laikas nuo 6.00 iki 9.30, keturios darbo dienos, dvi išeiginės.

Atlyginimas: 175 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Top clean"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g., 852311866, 867030651
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Top clean"  Staklių operatorius


Įmonė: UAB "Paka"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/stakliu-operatorius-kaunas-paka-uab-283850
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Paka"  Statybos darbų vadovas


Įmonė: UAB "Conresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-darbu-vadovas-e-vilnius-conresta-uab-283853
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Conresta"  Statybos projektų vadovas


Įmonė: UAB "Conresta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/statybos-projektu-vadovas-e-vilnius-conresta-uab-283854
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Conresta"  Tekintojas

Pobūdis: Su tekinimo ,frezavimo staklem
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vaitometa"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Plieno g. 18, 865279244, vadovas@vaitometa.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vaitometa"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: - įvairūs pagalbiniai darbai skardos gaminių ceche;
- tvarkos ir švaros laikymasis darbo vietoje.

Pasiūlymai:
- visos socialinės garantijos;
- laiku mokamas atlyginimas: 400 – 750 eurų, priklausomai nuo sugebėjimų;
- patraukli premijų sistema, priklausanti nuo darbo rezultatų;
- draugiškas kolektyvas;
- apmokymai.

Reikalavimai: - darbštumas;
- sąžiningumas;
- atidumas;
- atsakingumas;
- galimybė dirbti pamaininį darbą.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vilpros pramonė"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Izabelinės km., 8 600 56534
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilpros pramonė"  Valytoja Žirmūnų g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti sporto klubo patalpas, esančias Žirmūnų g. Darbas 6k. per savaitę I-VI po 22 val. (patalpos turi būti išvalytos iki 6:30 val.). Galime pasiūlyti ir daugiau darbo.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 275 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861572771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Marketingo vadybininkas


Įmonė: UAB "TravelOnline Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/marketingo-vadybininkas-e-vilnius-travelonline-baltics-uab-283842
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "TravelOnline Baltics"  Kasininkas-pardavėjas Pilaitėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-pilaiteje-vilnius-maxima-lt-uab-283843
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-panevezys-kika-group-uab-283845
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Veiklos kokybės departamente projektų vadovas (srs)


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/veiklos-kokybes-departamente-projektu-vadovas-srs-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283846
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Kasininkas-pardavėjas sulčių bare Mindaugo g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-sulciu-bare-mindaugo-g-vilnius-maxima-lt-uab-283848
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Gamybos meistras


Įmonė: Mūsų amatai, VĮ
Miestas: Alytus
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/gamybos-meistras-alytus-musu-amatai-vi-283003
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Mūsų amatai, VĮ  Sandėlininkas


Įmonė: AB "Umega"
Miestas: Utena
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sandelininkas-e-utena-umega-ab-283849
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie AB "Umega"  Pardavimu vadybininko Vokietijos rinkai

Pobūdis: •Eksporto pardavimų planų vykdymas ir plėtra;
•Naujų klientų paieška, ryšių su esamais klientais palaikymas;
•Pardavimų strategijos ir planų rengimas;
•Komercinių pasiūlymų rengimas;
•Derybų su klientais vedimas;
•Nuolatinės strateginės rinkos analizės atlikimas;
Reikalavimai: •Aukštasis išsilavinimas (vadyba/ rinkodara);
•Sėkminga, ne mažesnė kaip 1 metų pardavimo patirtis eksporto sektoriuje;
•Aukščiausio lygio derybų bei B2B pardavimo įgūdžiai;
•Gebėjimas efektyviai bendradarbiauti su partneriais, klientais bei komanda;
•Puikios Vokieciu ir Rusu kalbų žinios; kitų kalbų žinios - didelis privalumas;
•Pozityvi ir motyvuota asmenybė, galinti dirbti nuotoliniu būdu ir savo iniciatyva;
•Galimybė vykti į komandiruotes.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ltfirewood’’
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Luksio 32, 868316153, personalas@ltfirewood.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ltfirewood’’  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Aktyvi naujų klientų paieška ir ryšių su esamais palaikymas;
Klientų poreikių analizė bei įmonės teikiamų paslaugų pristatymas;
Pasiūlymų ruošimas, derybos, sutarčių pildymas;
Ilgalaikio bendradarbiavimo su klientais vystymas.
Reikalavimai: Aukštasis išsilavinimas (Privalumas);
Puikūs pardavimo, poreikių išsiaiškinimo, derybų įgūdžiai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Rezultato siekimas, savarankiškumas;
Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje;
Patirtis pardavimuose (Privalumas).

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Berijalis"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 77c, 860971139, tomas@berijalis.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Berijalis"  Virėjas Genių g.

Pobūdis: Ieškome virėjo padejėjo(s) dirbti prie maisto atleidimo linijos.

Siūlome:
Kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą;
Gerą darbinę atmosferą.

Laukiame kandidatų skambučių +37060768826 arba el.laiškų - skoniointriga@gmail.com.
Reikalavimai: Virėjo(s) darbo patirtis arba patirtis klientų aptarnavime būtų privalumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Skonio intriga"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Genių g. 8, 860768826, skoniointriga@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Skonio intriga"  Padavėja

Pobūdis: Restorano klientų aptarnavimas.
Darbas pusė etato - slenkančiu grafiku kas penkios dienos.
Nuo 7 iki 14 val.
Reikalavimai: Turėti darbo patirties šioje srityje;
Sugebėti valdyti sudėtingas situacijas;
Nuoširdžiai šypsotis ir laisvai bendrauti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 250 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sandija ir Ko"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Jonavos 45, 8 698 26566, sandija.ko@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Sandija ir Ko"  Php programuotojo


Įmonė: UAB "Paysera LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/php-programuotojo-os-kaune-kaunas-uab-paysera-lt-283834
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Paysera LT"  Salės darbuotojas S. Batoro g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-s-batoro-g-vilnius-maxima-lt-uab-283837
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Ukmergė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-ukmergeje-ukmerge-maxima-lt-uab-283838
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Salės darbuotojas Šeškinėje


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/sales-darbuotojas-a-seskineje-vilnius-maxima-lt-uab-283839
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas Tuskulėnų g.


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-tuskulenu-g-vilnius-maxima-lt-uab-283840
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB 4RES
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vertriebsmitarbeiter-fur-landwirtschaft-pardavimu-vadybininkas-e-vilnius-4res-uab-283835
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB 4RES  Betonuotojas

Pobūdis: Monolitinių konstrukcijų betonavimas.
Reikalavimai: Patirtis betonavimo darbų srityje.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo transformacija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 861132018, verslotransformacija@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Verslo transformacija"  Pardavėja


Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ateities pyragai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-vilnius-ateities-pyragai-uab--283831
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ateities pyragai"  Vaikų sporto treneris

Pobūdis: Sporto treneris (papildomas darbas)

Reikalingas sporto treneris, turintis aukštąjį sportinį išsilavinimą, darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais.
Treniruotės su vaikų grupe vyktų kartą per savaitę 1 val.

Įmonė siūlo:

Gerą atlygį;
Darbą nedidelėje vaikų grupėje;
Patogias darbo sąlygas;
Darbas 1 k. per savaitę 1 val. ;
Darbo vieta Vilniaus raj., Antežerių k. (šalia Pašilaičių ir Perkūnkiemio).

Prašome savo CV (su prierašu "Sporto treneris") siųsti el. p. :
atranka.greitai@gmail.com
arba skambinti tel. : +37060812129
Reikalavimai: Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas (sporto, pedagoginis, edukologinis);
Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

Privalumai:

Automobilio turėjimas;
Kūrybiškumas;
Iniciatyvumas.

Atlyginimas: 100 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Mūsų pėdutės"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Ežero g., 860812129, atranka.greitai@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie VšĮ "Mūsų pėdutės"  Specialiųjų darbų vadovas (elektra)


Įmonė: UAB "Adrelsta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/specialiuju-darbu-vadovas-elektra-kaunas-adrelsta-uab-283815
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Adrelsta"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas kadencijomis 4-6 savaitės. Poilsis namuose 2-3 savaitės. Apmokėjimas už kiekvieną dieną po 65eu. Pati naujausia technika. Vilkikai Euro6 (Mercedes, MAN). Reiso metu daromi avansai, atsiskaitymas grįžus iš kadencijos po 3-4 dienų. Nėra atskaitymų už kurą.
Reikalavimai: CE kategorija, 95 kodas, patirtis ne mažiau pusės metų Europoje su CE kategorija, atsakingumas, atidumas, pareigingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltic transline"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Kumpių km., Verslo g. 6, 862099302, atranka@baltictransline.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Baltic transline"  Transporto vadybininkas

Pobūdis: Dirbti su klientais ir vežėjais.
Reikalavimai: Hard-working, friendly people. English, Russian, Polish language are needed.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Benefisus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Odminiu g. 8, 8 5 2697558, info@benefisus.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Benefisus"  Plovėja

Pobūdis: Darbo dienomis nuo 8-17 val.
plauti indus, sale
Reikalavimai: Patirtis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Buen apetito"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Svitrigailos g., 867847966, svitrigaila@buenapetito.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Buen apetito"  Virėjas

Pobūdis: Darbas slenkanciu grafiku. ilga trumpa saveite. darbas nuo 6.30-18.30. pusryciai, dienos pietus
Reikalavimai: Ptirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Buen apetito"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Svitrigailos g., 867847966, svitrigaila@buenapetito.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Buen apetito"  Frontend/javascript developer


Įmonė: UAB "Paysera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/frontendjavascript-developer-vilnius-uab-paysera-lt-283818
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Paysera LT"  Pardavimų vadovas (reklama ir pardavimai statybose)

Pobūdis: Visų pirma, per rytinį pasitarimą pardavimų vadybininkai vadovui pateikia vakar dienos rezultatus. Vadovas analizuoja kiekvieno vadybininko pardavimų piltuvėlio statistiką. Vertinama sėkmingų užklausų, skambučių, susitikimų, sandorių konversija. Vadovas su vadybininkais aptaria rezultatus, suteikia grįžtamąjį ryšį ir rekomendacijas. Išrenkamas dienos geriausias pardavimų vadybininkas, kuris gauna "bonusą" (priemoką).

Vadovas supažindina vadybininkus su naujais projektais bei naujomis klientų užklausomis. Tarkime, tai buto įrengimas arba sienos išgriovimas tarp virtuvės ir svetainės (mūsų įmonė dirba statybos darbų srityje). Vadovas padeda išgryninti projektų užduotis bei paskirsto darbus vadybininkams.

Vadovas dalyvauja pardavimo vadybininkų atrankoje bei jų mokymuose. Analizuoja pardavėjų skambučių įrašus, važiuoja su naujokais kartu į susitikimus, konsultuoja juos.

Įgyvendinęs pagrindinius darbus, vadovas sėda prie bendro stalo su pardavimo vadybininkais ir kartu apdoroja klientų užklausas, atlieka skambučius, važiuoja į susitikimus, kitaip tariant irgi pardavinėja. Pardavimų vadybininkai mūsų įmonėje dirba su įeinančiomis klientų užklausomis ir įeinančiais skambučiais (pardavimai neatliekami per "šaltus" skambučius).

Ko nereikės daryti?
Nereikės daryti "šaltų" skambučių
Nereikės patiems reklamuoti įmonės teikiamų paslaugų
Nereikės patiems ieškoti klientų.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų vadovo pozicijoje (nuo 1 metų);
Sugebėjimas suvaldyti pardavimo vadybininkų komandą;
"Draugavimas" su kostiumu ir reprezentatyvia išvaizda;
Noras siekti geriausio vadovo statuso;
Supratimas, kad užmokestis gali būti neribotas, bet jis priklauso nuo pasiektų rezultatų;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis (privalumas);

Papildomi privalumai:
Rusų/lenkų kalbos mokėjimas;
Nusimanymas statybos sektoriuje;
Iniciatyvaus, energingo žmogaus charakterio savybės.

Ką mes siūlome?
Užmokestį ~ 2000€, kurį reikės užsidirbti;
Karjeros galimybes: tapus geriausiu vadovu, atsiranda galimybė kurti savo vadovų grupę ir pakilti į direktoriaus poziciją;
Darbo vietą Vilniuje;
Jauną kolektyvą be stabdžių (amžiaus vidurkis ~ 25 metai).

Kam geriau CV nesiųsti?
Tiems, kas negali skirti darbui normalios darbo dienos laiko (8-17 val.);
Studentams be patirties;
Tiems, kas nėra gyvenime susidūrę su tiesioginiais pardavimais;
Tiems, kas tiesiog mėgsta komfortiškai pasėdėti ofise ir gauti atlyginimą mėnesio pabaigoje;
Tiems, kas bijo arba nemėgsta bendrauti su nepažįstamais žmonėmis;
Tiems, kas nepalaiko įmonės idėjų.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žingeida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868437341, uabzingeida@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Žingeida"  Pardavimų vadovas (korepeticijos paslaugos)

Pobūdis: Visų pirma, per rytinį pasitarimą pardavimų vadybininkai vadovui pateikia vakar dienos rezultatus. Vadovas analizuoja kiekvieno vadybininko pardavimų piltuvėlio statistiką. Vertinama sėkmingų užklausų, skambučių, susitikimų, sandorių konversija. Vadovas su vadybininkais aptaria rezultatus, suteikia grįžtamąjį ryšį ir rekomendacijas. Išrenkamas dienos geriausias pardavimų vadybininkas, kuris gauna "bonusą" (priemoką).

Vadovas dalyvauja pardavimo vadybininkų atrankoje bei jų mokymuose. Analizuoja pardavėjų skambučių įrašus, eina su naujokais kartu į susitikimus, konsultuoja juos.

Įgyvendinęs pagrindinius darbus, vadovas sėda prie bendro stalo su pardavimo vadybininkais ir kartu apdoroja klientų užklausas, atlieka skambučius, kitaip tariant irgi pardavinėja. Pardavimų vadybininkai mūsų įmonėje dirba su įeinančiomis klientų užklausomis ir įeinančiais skambučiais (pardavimai neatliekami per "šaltus" skambučius).

Ko nereikės daryti?
Nereikės daryti "šaltų" skambučių
Nereikės patiems reklamuoti įmonės teikiamų paslaugų
Nereikės patiems ieškoti klientų.
Reikalavimai: Darbo patirtis pardavimų vadovo pozicijoje (nuo 1 metų);
Sugebėjimas suvaldyti pardavimo vadybininkų komandą;
"Draugavimas" su kostiumu ir reprezentatyvia išvaizda;
Noras siekti geriausio vadovo statuso;
Supratimas, kad užmokestis gali būti neribotas, bet jis priklauso nuo pasiektų rezultatų;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis (privalumas);

Papildomi privalumai:
Rusų/lenkų kalbos mokėjimas;
Nusimanymas korepetitorių paslaugų srityje;
Iniciatyvaus, energingo žmogaus charakterio savybės.

Ką mes siūlome?
Užmokestį ~ 2000€, kurį reikės užsidirbti;
Karjeros galimybes: tapus geriausiu vadovu, atsiranda galimybė kurti savo vadovų grupę ir pakilti į direktoriaus poziciją;
Darbo vietą Vilniuje;
Jauną kolektyvą be stabdžių (amžiaus vidurkis ~ 25 metai).

Kam geriau CV nesiųsti?
Tiems, kas negali skirti darbui normalios darbo dienos laiko (8-17 val.);
Studentams be patirties;
Tiems, kas nėra gyvenime susidūrę su tiesioginiais pardavimais;
Tiems, kas tiesiog mėgsta komfortiškai pasėdėti ofise ir gauti atlyginimą mėnesio pabaigoje;
Tiems, kas bijo arba nemėgsta bendrauti su nepažįstamais žmonėmis;
Tiems, kas nepalaiko įmonės idėjų.


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žingeida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868437341, uabzingeida@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Žingeida"  Valytojas

Pobūdis: Biuro patalpų tvarkymas (dulkės, grindys, kiliminė danga, WC, virtuvėlės)
Ne visa darbo diena, galimybė derinti pagrindinį ir papildomą darbą, studijas ir darbą.
Reikalavimai: Kruopštumas
Darbštumas
Atsakingumas

Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "ISS pastatų valda"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861473687, cv@lt.issworld.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "ISS pastatų valda"  Administratorė - NT brokerė

Pobūdis: Darbo pobūdis:
- nekilnojamojo turto nuoma, plėtra, pardavimas;
- patalpų administravimas;
- biuro veiklos organizavimas (telefoninių skambučių, informacijos srautų valdymas, korespondencijos paskirstymas, įmonės dokumentų ruošimas bei tvarkymas, vadovo pavestų užduočių atlikimas, biuro aprūpinimas kanceliarinėmis bei ūkinėmis prekėmis ir kt.)
- personalo dokumentų, apskaitos tvarkymas;
- įmonės sutarčių administravimas, pažymų ruošimas;
- kitos administracinės ir organizacinės užduotys
Reikalavimai: Reikalavimai:
- panašaus darbo patirtis;
- raštvedybos taisyklių išmanymas;
- geri laiko planavimo, organizaciniai, administraciniai įgūdžiai;
- puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
- greita orientacija, atsakingumas, atkaklumas, lojalumas ir stabilumas;
- užsienio kalbos (anglų, rusų)

darbo sutartis sudaroma ne trumpesnė nei dviejų metų laikotarpiui
Darbo vieta: Žalgirio g. 131, Vilnius.

Norinčius kandidatuoti maloniai prašome siųsti savo gyvenimo aprašymą el.adresu marius@alsa.lt.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 637 € (su mokesčiais)
Įmonė: SR UAB "Alsa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žalgirio 131, 8 5 275 2540, marius@alsa.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie SR UAB "Alsa"  Statybos darbų vadovas - tiekėjas

Pobūdis: - vadovavimas statyboms;
- statybinių medžiagų aprūpinimas statomuose objektuose;
- statybinių žurnalų pildymas;
- stogų įrengimas/renovacija
Reikalavimai: - statybinis išsilavinimas;
- darbo patirtis panašioje sferoje;
- organizuotumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nord profil"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žirnių g. 4A, 8 604 13760, linas@nordprofil.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Nord profil"  Php programuotojo


Įmonė: UAB "Paysera LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/php-programuotojo-os-vilniuje-vilnius-uab-paysera-lt-283816
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Paysera LT"  Vadybininkė

Pobūdis: - Bendravimas su esamais klientais;
- Darbas su įmonės duomenų baze;
- Sutarčių sudarymas
- Pasiūlymų ruošimas, derybos;
- Orientacija į ilgalaikių santykių su klientais užmezgimą;
- Asmeninės pardavimų veiklos planavimas ir vykdymas.
Reikalavimai: - Puikūs bendravimo įgūdžiai;
- Aktyvumas, komunikabilumas;
- Atsakingumas, iniciatyvumas;
- Organizuotumas, tvarkingumas, darbštumas;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas.

Derybų klausimas
Priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mesoderma"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vytauto pr.60, 868661796, marlita@mesoderma.eu
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Mesoderma"  Krepsinis.net portalo žurnalistas


Įmonė: UAB "Tipro"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/krepsinisnet-portalo-zurnalistas-vilnius-tipro-uab-283806
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Tipro"  Serviso konsultantas - garantijų inžinierius


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/serviso-konsultantas-garantiju-inzinierius-kaune-kaunas-sdg-uab-283808
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Lipdukų klijuotojas sandėlyje


Atlyginimas: 435 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Transimeksa"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/lipduku-klijuotojas-a-sandelyje-vilniuje-vilnius-transimeksa-uab-283809
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Transimeksa"  Valytojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Pakruojis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/valytojas-a-pakruojyje-pakruojis-maxima-lt-uab-283812
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Apsaugos darbuotojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/apsaugos-darbuotojas-a-panevezyje-panevezys-maxima-lt-uab-283813
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Suskystintų dujų operatorius

Pobūdis: - Pildyti autotransporto priemonių dujų balionus;
- Keisti buitinius dujų balionus;
- Užtikrinti degalinės teritorijoje švarą.
Reikalavimai: - vidurinis išsilavinimas;
- tvarkingumas;
- komunikabilumas ir sąžiningumas.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Viada LT"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pramonės, 869858927
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Viada LT"  Pardaveja

Pobūdis: Darbo aprašymas:
Siūlome darbą pardavėjai - konsultantei, prekiauti maisto prekem ir t.t. privacioje parduotuveje
Darbo pobūdis:
- Prekiu uzsakymas -priemimas
- Darbas su kasos aparatu
- Tvarkos salelėje palaikymas

Reikalavimai:
- Komunikabilumas, energingumas
- Sąžiningumas, atsakingumas

Priimsime ir be patirties. Tik nuo 18 metu. Parduotuve randasi Vilnius Rodunios kelias. (Netoli oro uosto )
Reikalavimai:
Komunikabilumas,energingumas. Saziningumas ,atsakingumas
Apie darbdavį:
Individuali imone.
Įmonė siūlo:
laiku mokama atlyginima. visas soc. garantijas.
Reikalavimai: Darbo aprašymas:
Siūlome darbą pardavėjai - konsultantei, prekiauti maisto prekem ir t.t. privacioje parduotuveje
Darbo pobūdis:
- Prekiu uzsakymas -priemimas
- Darbas su kasos aparatu
- Tvarkos salelėje palaikymas

Reikalavimai:
- Komunikabilumas, energingumas
- Sąžiningumas, atsakingumas

Priimsime ir be patirties. Tik nuo 18 metu. Parduotuve randasi Vilnius Rodunios kelias. (Netoli oro uosto )
Reikalavimai:
Komunikabilumas,energingumas. Saziningumas ,atsakingumas
Apie darbdavį:
Individuali imone.
Įmonė siūlo:
laiku mokama atlyginima. visas soc. garantijas.

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: G .Kucinskajos IĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rodunios kelias, 864819491
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie G .Kucinskajos IĮ  Fasadų montuotojas

Pobūdis: Šlapio/ventiliuojamo fasado įrengimas
Reikalavimai: Savo darbo išmanymas, sugebėjimas dirbti komandoje

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Litizbel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 860757496, 861561761
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Litizbel"  Indų plovėjai-valytojai

Pobūdis: Indų plovimas indaplove
Salės tvarkymas
Tvarkos priežiūra restorane
Reikalavimai: Sąžiningumas,
Punktualumas,
Tvarkingumas,
Be žalingų įpročių

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Verslo mada"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šv. Ignoto g. 14, 861181364, giedre@meatloverspub.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Verslo mada"  Administratorė

Pobūdis: Klientų priėmimas, aptarnavimas;
Darbas su kasa;
Kokteilių pilstymas;
Papildų pardavimai;
Bendros tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Lietuvių kalbos mokėjimas;
Patirtis pardavimų srityje;
Patirtis dirbant su klientais;
Komunikabilumas;
Draugiškumas;
Konfliktinių situacijų valdymas;
Rusų ir anglų kalbos mokėjimas privalumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 360 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "The muscle makers"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.Maciulevičiaus g.51, 867868466, toma.saparnyte@musclemakers.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "The muscle makers"  Pardavėja moteriškų drabužių parduotuvėje

Pobūdis: Reikalinga pardavėja - konsultantė moteriškų drabužių parduotuvėje Panevėžyje "Babilonas" prekybos centre.

Darbo pobūdis:

- Klientų aptarnavimas bei konsultavimas stiliaus klausimais;
- Prekių išdėstymas bei pateikimas prekybos salėje;
- Pardavimų planų vykdymas;
- Darbas su kasos aparatu;
- 0.75 etato arba pilnam darbo užimtumui
Reikalavimai: - Domėjimasis mada, stiliaus pojūtis;
- Komunikabilumas, sąžiningumas, atsakingumas;
- Reprezentatyvi išvaizda;
- Aptarnavimo etiketo laikymasis;
- Rezultato siekimas;
- Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.

Lauksime Jūsų CV el. paštu - inetakeriene@gmail.com

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Midi dilema"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Klaipėdos g. 143A, 868692817
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie IĮ "Midi dilema"  Pagalbinis darbuotojas - padangų montuotojas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai ratų montavimo bare (padangų atnešimas, ratų atsukimas ir t.t.), montavimas, balansavimas
Reikalavimai: Patirtis nebūtinas - mokiname nemokamai,
Nebijoti fizinio darbo,
Punktualumas,
Atsakingumas

Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Kauno Melga"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Mituvos g. 7, 868515006, vytautas@melga.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kauno Melga"  Vadybininkas telefonu

Pobūdis: Susitikimų organizavimas, planavimas
Darbas su klientais telefonu
Reikalavimai: Įmonė ieško atkaklaus, norinčio dirbti ir užsidirbti žmogaus. Komunikabilumas, atsakingumas, pareigingumas bei reprezentatyvi išvaizda.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Finansinis sprendimas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko 10B, 868682765, vitalija.brazauskaite@finsprendimas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Finansinis sprendimas"  Teisininkas draudimo teisė

Pobūdis: Tekstų draudimo teisės temomis rašymas.
Reikalavimai: Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas. Patirtis draudimo teisėje

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: Draudėjų asociacija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: info@dra.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Draudėjų asociacija  Valytoja Gedimino pr. rytais

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines patalpas, esančias Gedimino pr. Darbas I-V nuo 6 val. Galime pasiūlyti ir daugiau darbo.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 84 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868639306, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Picų išvežiotojas 0,5 etato

Pobūdis: -Picų pristatymas į namus
Reikalavimai: -Vairuotojo stažas 2 metai
-Vilniaus miesto supratimas


Atlyginimas: 200 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vakarų verslo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bieliūnų g. 1 (Pašilaičiai), 869595329, pipirinisubs@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vakarų verslo grupė"  Barmenas-padavejas

Pobūdis: Darbas su kasos aparatu, klientu aptarnavimas
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, komunikabilumas, sąžiningumas, punktualumas, mokėjimas dirbti kompiuteriu ir kasos aparatu, noras mokytis.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Virivija"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pramonės g. 15, 861100331, info@kavinemazyle.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Virivija"  Vilkiko vairuotojas

Pobūdis: Reikalingas vilkiko vairuotojas mar6rutui Lietuva - Lenkija arba Pabaltijo šalys
Reikalavimai: Patirtis, atsakingumas, sąžiningumas

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: R.Lukoševičiaus IĮ
Miestas: Alytus
Kreiptis: 865241556, rlukoseviciaus.i.i@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie R.Lukoševičiaus IĮ  Apdailininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
•Vidaus apdailos darbai (tinkavimas, glaistymas, dažymas)
•Plytelių klijavimas
•Išorės (fasado) apdailos darbai
•Kiti statybiniai darbai esant poreikiui

Reikalavimai:
•Patirtis atliekant vidaus ir išorės apdailos darbus
•Būtinas mokėjimas klijuoti plyteles
•Atsakingumas
•Vairuotojo pažymėjimas
•Nuosavas automobilis
•Kitų statybinių darbų patirtis (privalumas)

Mes Jums siūlome:
•Darbą didelėje, perspektyvioje įmonėje
•Visas socialines garantijas
•Laiku mokamą ir nuo darbo rezultatų priklausantį darbo užmokestį
•Kvalifikacijos kėlimo galimybes

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861141158, ausra.brikaite@manobustas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Stogdengys - statybininkas

Reikalavimai: Darbo pobūdis:
•plokščių stogų dengimas, remonto darbai;
•smulkūs statybos darbai.Reikalavimai:
•darbo su stogų dengimu patirtis;
•darbo patirtis su šlaitiniais stogais būtų privalumas;
•vairuotojo pažymėjimas (nuosavas automobilis darbui būtų privalumas).

Mes siūlome:
•visas socialines garantijas;
•stabilų ir laiku mokamą atlyginimą priedus;
•nuolaidas poilsio, gydymo, sporto įstaigose;
•mokymus ir kvalifikacijos kėlimo galimybę.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano būstas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861141158, ausra.brikaite@manobustas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Mano būstas"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-kaunas-kika-group-uab-283769
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Elektrošaltkalvis


Įmonė: UAB "Agromėsa"
Miestas: Vievis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/elektrosaltkalvis-vievis-agromesa-uab-283770
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Agromėsa"  Maxima x tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Švenčionys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/maxima-x-tinklo-parduotuves-direktorius-e-svencionyse-svencionys-maxima-lt-uab-283771
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  CNC tekinimo staklių tekintojas/derintojas ir operatorius


Įmonė: UAB "Mitronas engineering"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/cnc-tekinimo-stakliu-tekintojasderintojas-ir-operatorius-kaunas-mitronas-engineering-uab-282985
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Mitronas engineering"  Laiškininkas / kurjeris

Pobūdis: Siūlome laiškininko darbą Kaune. Išnešioti laiškus tam tikruose teritorijose, tvarkingai po namus į pašto dėžutės. Reikalingas nuosavas automobilis.
Priimame žmonės TIK su neįgalumu.
Skambinti: 865022102
Reikalavimai: Nuosavas automobilis.
Panašaus darbo patirtis.
Neįgalumas būtinas.

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Araneum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. jasinskio g. 16, 865022102, zana@litpost.eu
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Araneum"  Virėjo padėjėjas

Pobūdis: Nesudėtingas pusgaminių gaminimas;
Sulčių spaudimas;
GN indų plovimas;
Reikalavimai: Tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konstitucijos pr. 7A, 865011595, gamyba@takeway.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Virėjas

Pobūdis: Darbas su modernia indukcine WOK įranga;
Patiekalų gamyba pagal patvirtintas technologines korteles;
Pusgaminių paruošimas, produkcijos likučių ir kokybės kontrolė.


Mes jums siūlome
Visas socialines garantijas;
Savo darbu tikintį kolektyvą;
Nuolatinę darbo vietą;
Galimybę kilti karjeros laiptais;
Gerą ir laiku mokamą atlyginimą.
Reikalavimai: Nepriekaištinga tvarka;
Atsakingumas;
Sąžiningumas.

Atlyginimas: 620 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sveikatingumo projektai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 867923884, egle@takeway.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Sveikatingumo projektai"  Darbas jaunimui be patirties

Pobūdis:
Nori dirbti ir užsidirbti, bet nežinai nuo ko pradėti?
Galime tau padėti.

Darbas jaunimui suteikia ne tik progą užsidirbti, bet ir galimybę susipažinti su darbo aplinka, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą. Jei esi sąžiningas, darbštus, energingas ir pradedi savo kelią darbo rinkoje, tuomet esi būtent tas, kurio ieškome.

Svarbiausia, kad gali dirbti pirmadienį - penktadienį nuo 8 iki 17 val., o visko, ko reiks darbui išmoksi.

Tavo CV laukiam asmm.staff@gmail.com


Atlyginimas: 410 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: asmmstaff@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Aptarnaujantis personalas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hesburger"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/aptarnaujantis-personalas-siauliuose-siauliai-hesburger-uab-283764
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Hesburger"  Aptarnaujantis personalas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hesburger"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/aptarnaujantis-personalas-mazeikiai-hesburger-uab-283765
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Hesburger"  Įterptinių sistemų programuotojas c/c++ kalba


Įmonė: UAB "Elgama sistemos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/iterptiniu-sistemu-programuotojas-cc-kalba-vilnius-elgama-sistemos-uab-283767
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Elgama sistemos"  Pradedantysis eksporto pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Baltic car equipment"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pradedantysis-eksporto-pardavimu-vadybininkas-e-kaunas-baltic-car-equipment-uab-283713
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Baltic car equipment"  Vairuotojas

Pobūdis: Vairuoti krovinini automobili iki 3,5t. Automobilis Ford Transit 2008m. tentukas. Vezame krovinius lietuvoje ir Europoje. ATLYGINIMAS SUTARTINIS.
Reikalavimai: Bent minimalus Europos žinojimas, B kat. vairuotojo pažymėjimas, mokėti pildyti CMR. Be žalingų įpročių.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Altrum"
Miestas: Elektrėnai, Vievis, Grigiškės, Trakai
Kreiptis: Trakų g., 865524607; 865596399, altrumtra@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Altrum"  Statybininkai

Pobūdis: Darbui Švedijoje reikalingi plataus profilio statybininkai

Atlyginimas: 3000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Hemmesta"
Miestas: Švedija
Kreiptis: +46722536506, giedriussolida@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Hemmesta"  Santechnikas

Pobūdis: Lauko ir vidaus vamzdynų montavimas

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Edveta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: edvetauab@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Edveta"  Pardavėja

Pobūdis: Prekiauti greitu maistu.
Reikalavimai: Komunikabilumas, sąžiningumas, darbštumas.
Gali būti studentai.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erloneta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų 88, 861212261
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Erloneta"  Maxima xx tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/maxima-xx-tinklo-parduotuves-direktorius-e-vilnius-maxima-lt-uab-283734
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Gamybos tarnybos vandentiekio stočių skyriuje šaltkalvis-elektrikas


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/gamybos-tarnybos-vandentiekio-stociu-skyriuje-saltkalvis-elektrikas-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283738
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Nuotekų valymo departamento eksplotavimo skyriuje techninio aptarnavimo šaltkalvis


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/nuoteku-valymo-departamento-eksplotavimo-skyriuje-techninio-aptarnavimo-saltkalvis-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283739
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Biuro administravimo skyriuje praktikantas


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/biuro-administravimo-skyriuje-praktikantas-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283740
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Gamybos tarnybos vandentiekio stočių skyriuje šaltkalvis


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/gamybos-tarnybos-vandentiekio-stociu-skyriuje-saltkalvis-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283742
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Avarijų likvidavimo skyriuje šaltkalvis - elektrikas


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/avariju-likvidavimo-skyriuje-saltkalvis-elektrikas-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283743
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Ūkio priežiūros skyriuje teritorijos priežiūros darbininkas


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/ukio-prieziuros-skyriuje-teritorijos-prieziuros-darbininkas-e-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283745
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Eksporto vadovo asistentas


Įmonė: Naujoji Ringuva, AB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/eksporto-vadovo-asistentas-e-panevezys-naujoji-ringuva-ab-283746
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Naujoji Ringuva, AB  Darbų saugos skyriuje darbų saugos specialistas


Įmonė: UAB "Vilniaus vandenys"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbu-saugos-skyriuje-darbu-saugos-specialistas-vilnius-vilniaus-vandenys-uab-283747
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vilniaus vandenys"  Pardavimo konsultantas - vadybininkas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-konsultantas-vadybininkas-kaune-kaunas-sdg-uab-283750
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Medienos apdailos mašinų operatorius


Įmonė: UAB "Multimeda"
Miestas: Radviliškis
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/medienos-apdailos-masinu-operatorius-e-radviliskis-multimeda-uab-283755
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Multimeda"  Pardavėjas - konsultantas


Atlyginimas: 425 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sinvest fashion"
Miestas: Druskininkai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavejas-konsultantas-druskininkai-sinvest-fashion-uab-283753
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Sinvest fashion"  Pardavimų vadybininkas (logistika)


Įmonė: UAB "Emeridus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-logistika-vilnius-emeridus-uab-283759
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Emeridus"  Eksporto vadybininkas Prancūzijos rinkai


Įmonė: Žemaitijos pienas, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/eksporto-vadybininkas-e-prancuzijos-rinkai-vilnius-zemaitijos-pienas-ab-283761
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Žemaitijos pienas, AB  Eksporto vadybininkas Italijos rinkai


Įmonė: Žemaitijos pienas, AB
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/eksporto-vadybininkas-e-italijos-rinkai-vilnius-zemaitijos-pienas-ab-283762
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Žemaitijos pienas, AB  Buhalterė - personalo vadovė

Pobūdis: • Darbo užmokesčio apskaita
• Darbuotojų priėmimas ir atleidimas, darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo procedūros, atostogų suteikimo ir komandiruočių forminimas, darbo laiko apskaitos kontrolė ir administravimas bei kitos, su personalu susijusios, dokumentacijos paruošimas bei valdymas, duomenų suvedimas į kompiuterį;
• Personalo dokumentų tvarkymas ir priežiūra;
• Darbuotojų asmens bylų administravimas;
• Darbo saugos ir priešgaisrinės saugos funkcijos užtikrinimas;
• Įvairūs papildomi vadovo deleguojami darbai
Reikalavimai: • Aukštesnysis išsilavinimas (ekonomikos, finansų, buhalterijos);
• LR darbo kodekso ir su darbo santykiais susijusių LR norminių aktų išmanymas;
• LR mokesčius ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;
• Sėkminga panašaus darbo patirtis;
• Puikus lietuvių kalbos bei raštvedybos reikalavimų išmanymas;
• Puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai MS Windows, MS Office terpėje;
• Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, komandinis darbas, iniciatyvumas, greita orientacija, noras tobulėti;

Mes jums siūlome:
• Visas socialines garantijas;
• Darbą patyrusiame, draugiškame kolektyve;
• Įvairius kursus, seminarus ir kitas sąlygas tobulėti;


Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 710 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Zujūnai, giedre@antagute.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Smėliuotojas - dažytojas

Pobūdis: Konstrukcijų, tiltų, rezervuarų, laivo smėliavimo - dažymo darbai Lietuvoje arba Suomijoje.
Reikalavimai: -smėliavimo ir dažymo standartų išmanymas;
-darbo patirtis aukšto slėgio dažymo aparatais;
-būtina darbo patirtis virš 1 metų;
-kruopštumas, atsakingumas.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Solimeta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 867802044, giedre@solimeta.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Solimeta"  Soliariumo administratorė

Pobūdis: Bendravimas su klientais, tiesiogiai ir telefonu

Klientų registracija

Darbo planavimas

Soliariumo priežiūrą

Reikalavimai: Jei esate atsakinga, punktuali, pozityvi, sugebate ir mėgstate bendrauti su žmonėmis,

mėgstate šypsotis, gebate dirbti kompiuteriu (bent Microsoft Office),

taisyklingai rašote lietuvių kalba-laukiame Jūsų CV cv.uab.vilnius@gmail.com

Anglų/rusų kalbų mokėjimas-privalumas.

Atlyginimas nuo 540 € per mėnesį
Darbo laikas Visas etatas


Atlyginimas: 540 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: cv.uab.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Krovėjas Petrašiūnuose

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Gimbutienės g. 3, Petrašiūnuose, reikalingas KROVĖJAS:

Darbo pobūdis:
• Prekių asortimento (alkoholiniai gėrimai, vaisvandenių skyriai) priežiūra prekybinėje salėje ir sandėlyje: prekių papildymas, galiojimo terminų kontrolė;
• Darbas rampoje: priimtų prekių paskirstymas į sandėlius ir prekybos salę, taros sutvarkymas;
• Darbas slenkančiu grafiku 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • Darbo patirtis prekyboje ar sandėliuose būtų privalumas (ypač - maisto ar alkoholio);
• Noras dirbti, atsakingumas ir nepriekaištinga reputacija.
Mes siūlome:
• Darbą arčiau namų;
• Visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• Specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Gimbutienės g. 3, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Pardavėja - konsultantė


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Plungė
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-plunge-kika-group-uab-283708
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Naujų automobilių pardavimo vadybininkas


Įmonė: UAB "SDG"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/nauju-automobiliu-pardavimo-vadybininkas-kaune-kaunas-sdg-uab-283709
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "SDG"  Eksporto skyriaus asistentas


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/eksporto-skyriaus-asistentas-e-kaunas-kika-group-uab-283710
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Gamybos planuotojas Zapyškyje


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/gamybos-planuotojas-a-zapyskyje-kaunas-kika-group-uab-283711
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Ekstruderio operatorius Zapyškyje


Įmonė: UAB "Kika group"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/ekstruderio-operatorius-e-zapyskyje-kaunas-kika-group-uab-283712
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Kika group"  Darbų vadovas


Įmonė: UAB "Clean solutions"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/darbu-vadovas-vilnius-clean-solutions-uab-283715
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Clean solutions"  Fasuotojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/fasuotojas-a-klaipeda-maxima-lt-uab-283716
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Kasininkas-pardavėjas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Telšiai
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/kasininkas-pardavejas-a-telsiuose-telsiai-maxima-lt-uab-283717
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavimų vadybininkas


Įmonė: UAB "Clean solutions"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimu-vadybininkas-klaipeda-clean-solutions-uab-283719
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Clean solutions"  Maxima x tinklo parduotuvės direktorius


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/maxima-x-tinklo-parduotuves-direktorius-e-vilnius-maxima-lt-uab-283718
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Rinkodaros vadybininkas


Įmonė: Naujoji Ringuva, AB
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/rinkodaros-vadybininkas-e-panevezys-naujoji-ringuva-ab-283723
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Naujoji Ringuva, AB  Parduotuvės vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-vadybininkas-e-vilnius-maxima-lt-uab-283725
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Parduotuvės pamainos viršininko pavaduotojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-pamainos-virsininko-pavaduotojas-a-vilnius-maxima-lt-uab-283726
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Parduotuvės vadybininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-vadybininkas-e-vilnius-maxima-lt-uab-283727
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Parduotuvės pamainos viršininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-pamainos-virsininkas-e-naujai-atidaromoje-parduotuveje-siaures-miestelyje-vilnius-maxima-lt-uab-283729
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Parduotuvės pamainos viršininko pavaduotojas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/parduotuves-pamainos-virsininko-pavaduotojas-a-naujai-atidaromoje-parduotuveje-siaures-miestelyje-vilnius-maxima-lt-uab-283730
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Vyr. kasininkas


Įmonė: UAB "Maxima LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/vyriausiasis-kasininkas-e-naujai-atidaromoje-parduotuveje-siaures-miestelyje-vilnius-maxima-lt-uab-283731
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Maxima LT"  Pardavėja - konsultantė pc "Big" 0,5 etatu


Įmonė: UAB "Drogas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardaveja-as-konsultante-as-pc-big-05-etatu-vilnius-drogas-uab-283732
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Drogas"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Darbas 150 val./mėn. moteriškų drabužių parduotuvėje UNITED COLORS OF BENETTON
CV siųsti el. paštu vilnius@bna.lt
Reikalavimai: Nepriekaištingas klientų aptarnavimas, tvarkos salėje palaikymas bei kiti pardavėjos(-o) - konsultantės(-o) pareigoms priskirti darbai.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "BNA ERGO"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 25, 8 5 2387854, vilnius@bna.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "BNA ERGO"  Pardaveja-konsultante

Pobūdis: Darbas mobiliųjų telefonų aksesuarų parduotuvėje.
Kokybiškas ir draugiškas klientų konsultavimas ir aptarnavimas
Produktų pardavimas
Prekybinio ploto priežiūra.

* Pilnas etatas

Gyvenimo aprašymą siųsti idarbinimas.vilnius@gmail.com


Atlyginimas: 480 € (su mokesčiais)
Įmonė: Įmonės pavadinimas nenurodytas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: idarbinimas.vilnius@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie Įmonės pavadinimas nenurodytas  Krovėjas Eiguliuose

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Škirpos g. 17, Eigulių mikrorajone, reikalingas KROVĖJAS:

Darbo pobūdis:
• Prekių asortimento (alkoholiniai gėrimai, vaisvandenių skyriai) priežiūra prekybinėje salėje ir sandėlyje: prekių papildymas, galiojimo terminų kontrolė;
• Darbas rampoje: priimtų prekių paskirstymas į sandėlius ir prekybos salę, taros sutvarkymas;
• Darbas slenkančiu grafiku 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • Darbo patirtis prekyboje ar sandėliuose būtų privalumas (ypač - maisto ar alkoholio);
• Noras dirbti, atsakingumas ir nepriekaištinga reputacija.
Mes siūlome:
• Darbą arčiau namų;
• Visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• Specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Škirpos g. 17, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Padalinio vadovė (-as)

Pobūdis: Prekybinės veiklos įmonėje organizavimas;
Parduotuvės darbuotojų darbo organizavimas ir koordinavimas;
Pardavimų analizė;
Klientų poreikių analizė;
Sandėlio prekių reguliavimas;
Personalo vadyba, planavimas Jūsų skyriuje;
Konfliktinių situacijų sprendimas.
Reikalavimai: Vadovaujamojo darbo ar vadybininko patirtis mažmeninėje prekyboje;
Puikūs bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiai;
Buhalterinės žinios;
Labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Offise);
Puikios anglų ir rusų kalbos žinios;
Orientacija į rezultatus ir jų kaitą;
Analitinis mąstymas, užsibrėžto tikslo siekimas;
Komandinis darbas;
Gebėjimas bendrauti su klientais.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Padalinio vadovė (-as) Vilniuje" siųskite adresu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Pagalbiniai darbai baldų gamybos ceche.
Darbas Rokuose, Kauno raj. Visa informacija telefonu.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Erelita furniture"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Rokai, Nemuno g. 3, 865564528, gamyba@erelita.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Erelita furniture"  Krovėjas Aleksote

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Seniavos pl. 36, Aleksote, reikalingas KROVĖJAS:

Darbo pobūdis:
• Prekių asortimento (alkoholiniai gėrimai, vaisvandenių skyriai) priežiūra prekybinėje salėje ir sandėlyje: prekių papildymas, galiojimo terminų kontrolė;
• Darbas rampoje: priimtų prekių paskirstymas į sandėlius ir prekybos salę, taros sutvarkymas;
• Darbas slenkančiu grafiku 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • Darbo patirtis prekyboje ar sandėliuose būtų privalumas (ypač - maisto ar alkoholio);
• Noras dirbti, atsakingumas ir nepriekaištinga reputacija.
Mes siūlome:
• Darbą arčiau namų;
• Visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• Specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Seniavos pl. 36, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Vadybininkė

Pobūdis: Darbas įvairių sportinių prekių prekybos skyriuje, sklandaus pardavimo proceso užtikrinimas, parduotuvės pirminės buhalterijos tvarkymas, prekių likučių stebėjimas, prekių asortimento formavimas ir užsakymas, darbo apskaitos žiniaraščių pildymas.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Atsakingumas;
Iniciatyvumas;
Kruopštumas;
Mokėjimas dirbti komandoje;
Buhalterinės apskaitos pagrindai;
Kompiuterinis raštingumas;
Mokėjimas greitai įsisavinti su darbu susijusią informaciją;
Domėjimasis sportu;

Įmonė siūlo:
Galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Adidas, Reebok ir kt. įdomiais sporto produktais;
Atsakingą ir dinamišką darbą;
Konkurencingą atlyginimą;
Priedus, priklausančius nuo darbo rezultatų;
Geras darbo sąlygas;
Visas socialines garantijas;
Karjeros galimybes.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Vadybininkė (-as) Vilniuje " siųsti el. paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 650 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Prekyba sporto ir laisvalaikio prekėmis.
Reikalavimai: Darbštumas, entuziazmas ir orientacija į rezultatus;
Puikūs bendravimo įgūdžiai.

Mes siūlome:
galimybę dirbti su pasaulinio lygio ženklais - Emporio Armani, Adidas, Reebok ir kt. įdomiais sporto produktais;
Siūlome patrauklų darbo užmokestį, premijinę sistemą.

Slenkantis darbo grafikas, galima derinti su studijomis.

Gyvenimo aprašymą su prierašu "Pardavėja (-as) - konsultantė (-as) Vilniuje" siųsti el paštu winnersport.personalas@gmail.com

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Briedžiukas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: winnersport.personalas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Briedžiukas"  Spausdintojas

Pobūdis: Spausdinti barkodų ir kitas etiketes. Patirties neturinčius apmokome.

Lauksime Gyvenimo aprašymų.
Reikalavimai: Kruopštumas
Atidumas
Mokėjimas dirbti kompiuteriu

Privalumas: rusu kalba, corel draw programa

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: IĮ "Mitas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sodų kalno g. 11, 212 0200, uzsakymai@mitas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie IĮ "Mitas"  Pardavėja Šilainiuose

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Baltų pr.18, Šilainiuose, reikalinga pardavėja (-s):
• greitas, tikslus ir malonus klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu;
• prekių asortimento priežiūra (papildymas, galiojimo terminų kontrolė ) prekybinėje salėje;
• darbas slenkančiu grafiku: 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • darbo patirtis prekyboje (privalumas);
• mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
• gebėjimas dirbti klientų aptarnavimo srityje;
• noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Mes jums siūlome:
• skaidrią vertinimo ir skatinimo sistemą;
• visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse;
• galimybę siekti karjeros;
• dirbančius iki 23 val. parvežame namo.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Baltų pr. 18, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Automobilių plovėjas

Pobūdis: Siūlome darbą rankinėje automobilių plovykloje.
CV siųsti: ritaveckyte@gmail.com

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Plaunu pats"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: J. Jasinskio g. 16, 865244296, ritaveckyte@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Plaunu pats"  Pardavėja Sargėnuose

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Vandžiogalos g. 22, Sargėnuose, reikalinga pardavėja (-s):
• greitas, tikslus ir malonus klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu;
• prekių asortimento priežiūra (papildymas, galiojimo terminų kontrolė ) prekybinėje salėje;
• darbas slenkančiu grafiku: 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • darbo patirtis prekyboje (privalumas);
• mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
• gebėjimas dirbti klientų aptarnavimo srityje;
• noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Mes jums siūlome:
• skaidrią vertinimo ir skatinimo sistemą;
• visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse;
• galimybę siekti karjeros;
• dirbančius iki 23 val. parvežame namo.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Vandžiogalos g. 22, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Indų plovėja

Pobūdis: Darbas restorane "Višta puode" pamainomis, S.Daukanto g. 23, Kaunas.
Reikalavimai: Reikia būti darbščiu, sąžiningu, greitu, mandagiu ir linksmu piliečiu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eurokornus"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Daukanto g. 23, 866233990, vadovas@buongiorno.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eurokornus"  Ūkio darbuotoja

Pobūdis: Kepyklėlei PINAVIJA reikalinga greita, draugiška ir darbšti, mėgstanti švarą ir tvarką ūkio darbuotoja, norinti palaikyti ir kurti jaukią, šiltą ir švarią aplinką mūsų kepyklėlėje.

Darbo pobūdis - lankytojų salės ir gamybinių patalpų valymas, indų plovimas, pagalbiniai virtuvės darbai.

Darbas pamaininiu grafiku, 7:30 - 19:30.
Reikalavimai: • Panašaus darbo patirtis
• Sąžiningumas ir atsakingumas
• Tvarkinga ir jaunatviška išvaizda
• Puikios lietuvių kalbos žinios

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gurmanų klubas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus 21, 861250052, labas@pinavija.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Gurmanų klubas"  Pardavėja Baranausko g., Dainava

Pobūdis: Parduotuvėje "Šilas", Baranausko g. 26, Dainavos mikrorajone, reikalinga pardavėja (-s):
• greitas, tikslus ir malonus klientų aptarnavimas, darbas kasos aparatu;
• prekių asortimento priežiūra (papildymas, galiojimo terminų kontrolė ) prekybinėje salėje;
• darbas slenkančiu grafiku: 4 d. darbo, 4 d. poilsio.
Reikalavimai: • darbo patirtis prekyboje (privalumas);
• mokėti dirbti kasos aparatu (privalumas);
• gebėjimas dirbti klientų aptarnavimo srityje;
• noras dirbti, greita orientacija, atsakingumas ir sąžiningumas.

Mes jums siūlome:
• Darbą arčiau namų;
• visas socialines garantijas, laiku mokamą, augantį darbo užmokestį;
• specialias nuolaidas mūsų parduotuvėse;
• galimybę siekti karjeros;
• dirbančius iki 23 val. parvežame namo.

Prašome siųsti gyvenimo aprašymą (CV) arba darbo dienomis 8-17 val. skambinti 8 601 36844, (837) 750131 ar nuvykti į parduotuvę, kreiptis į parduotuvės administraciją.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eiginta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Baranausko g. 26, 8 601 36844, (837) 750131, personalas@silas.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Eiginta"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Dėvėtų drabužių parduotuvei , reikalingos pardavėjos –konsultantės pilnu etatu, slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, tvarkingumas, pareigingumas.
Kalbos: lietuvių - rusų.


Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Doseka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: V.Šopeno g, 1, 867126691, lina@doseka.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Doseka"  Pardavėjas-konsultantas

Pobūdis: Dėvėtų drabužių parduotuvei , reikalingos pardavėjos –konsultantės 0,5 etato slenkančiu grafiku.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, tvarkingumas, pareigingumas.
Kalbos: lietuvių - rusų.
Siūsdami CV nurodykite pardavėja 0,5etato.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Doseka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 47, 867126691, lina@doseka.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Doseka"  Pagalbinis darbininkas

Pobūdis: Reikalingi baldų gamybos įmonėje pagalbiniai darbininkai
Reikalavimai: Reikalingi pagalbiniai darbininkai prie pjovimo, gręžimo, briaunavimo staklių baldų detalių gamyboje. Įmonė UAB "RVG baldai" gamina baldus ir detales baldams bei atlieka paslaugas. Įmonė gamina virtuves, miegamojo, vaikų kambario, biuro baldus. Atlyginimas 437 EUR atskaičius mokesčius. Mokamas valandinis 2.60 EUR. Reikalavimai: darbštumas, atsakingumas, patirtis, be žalingų įpročių. Siųsti CV remigijus@rvgbaldai.lt Tel. 37069952535

Atlyginimas: 549 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "RVG baldai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 869952535, remigijus@rvgbaldai.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "RVG baldai"  Viesbucio administratore

Pobūdis: Darbas registraturoje. Naktinis darbas, pamainomis.
Reikalavimai: Darbo patirtis, nebutina. Darbas su PC

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "SE hotel"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vingriu 14, eklimasauskas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "SE hotel"  Dėvėtų drabužių rūšiuotoja

Pobūdis: Dėvėtų drabužių rūšiavimas.
Darbas d.d. 8 - 17val.

Reikalavimai: Mados išmanymas, audinių ir drabužių prekinių ženklu žinojimas, kruopštumas, darbštumas, atsakingumas, noras dirbti ir uždirbti. Suteikiame visas socialines garantijas. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
DARBUOTOJUS VEŽAME ĮMONĖS TRANSPORTU (nuo autobusų stoties).


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Doseka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g. 47, 867126691, lina@doseka.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Doseka"  Pardavimo vadybininkas


Atlyginimas: 1050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vimista"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/pardavimo-vadybininkas-vilnius-vimista-uab-283698
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Vimista"  Santechnikas - montuotojas


Įmonė: UAB "Promonta"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/santechnikas-montuotojas-kaunas-promonta-uab-283699
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Promonta"  Virėjas

Pobūdis: Darbas viesbucio restorane,europietiška virtuvė.
Reikalavimai: Turėti žinių bei darbo patirties restorane
Patirtis prie karštų,prie šaltų patiekalų. maisto gaminimas,kokybės ir higienos kontrolė, maisto ruošimas , banketams, furšetams ir pagal kitus spec. užsakymus

Slenkantis grafikas
Darbo grafiką derinamą su darbuotoju.
Reikiama patirtis 3(metai)
Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija), nuosavas automobilis

Visas etatas
Įmonė siūlo:
Geros darbo sąlygos;
Socialines garantijas;Gerą darbinę atmosferą.

Laiku mokamą atlyginimą.Atlyginimas atitinkantis kvalifikaciją,nuo 700-900eur


Cv siųsti: sales@parkvilla.ltDarbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ariand"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vaidilutes 6A, 864063414, sales@parkvilla.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Ariand"  Transporto vadybininkas/ekspeditorius

Pobūdis: Darbas su Europos šalių krovinių siuntėjais ir vežėjais:
- naujų klientų paieška bei ryšių palaikymas su esamais klientais
- pilnas logistikos / ekspedijavimo procesų organizavimas ir kontrolė
- iškilusių problemų sprendimas
- darbas su duomenų baze, užsakymų administravimas
Reikalavimai: - tik su praktika ne mažiau kaip 1 metų, pardavimų patirtis logistikos, ekspedijavimo srityje;
- geri bendravimo ir derybų įgūdžiai;
- geri anglų/vokiečių kalbų įgūdžiai;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Logistikos tiekimas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Karklų g. 4, 867674091
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie MB "Logistikos tiekimas"  Konditerė

Pobūdis: - konditerijos gaminių (pyragų, tortų, sausainių) gamyba;
- konditerijos gaminių (tortų) puošyba;
Reikalavimai: - konditerio išsilavinimas (privalumas);
- išmanyti įvairių tešlų gamybą bei formavimą;
- domėjimasis konditerijos gaminiais ir naujovėmis;
- noras tobulėti;
- atsakingumas, sąžiningumas, darbštumas;
- panašaus darbo patirtis (privalumas).

Privalumai:
- konditerio išsilavinimas (privalumas);
- panašaus darbo patirtis (privalumas).
Įmonė siūlo:
- konkurencingą atlyginimą;
- darbą savo srities profesionalų komandoje;
- laisvę kurti ir įgyvendinti idėjas.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861069671, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Vadybininkė

Pobūdis: •Naujų klientų paieška, darbas su esamais klientais;
•Aktyvus bendrovės gaminamų produktų pardavimas;
•Pasiūlymų ir sutarčių rengimas;
•Vadovo pavestų užduočių atlikimas;
•Iškeltų pardavimo tikslų siekimas;
Reikalavimai: •Aukštasis/aukštesnysis (vadybos) išsilavinimas;
•B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
•Kompiuterinis raštingumas;
•Gebėjimas laisvai bendrauti, komunikabilumas-darbas telefonu;
•Kruopštumas, lankstumas, gebėjimas dirbti komandoje, sąžiningumas; orientacija į rezultatą

Privalumai:
Anglų kalba
Rusų kalba
Patirtis

Įmonė siūlo:
socialines garantijas
laiku mokamą atlyginimą
darbo telefoną

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dzūkija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Eišiškių pl.25, 861069671, info@dzukija.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Dzūkija"  Technikas-juostų klijuotojas

Pobūdis: Transporterinių juostų klijavimas, transporterių remontas.
Reikalavimai: B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, nepriakištingas Lietuvių kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Technobalta"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: 860972666, zilvinas@technobalt.lt
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "Technobalta"  Projektų vadybininkė


Įmonė: UAB "BSS grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/projektu-vadybininke-as-vilniuje-vilnius-bss-grupe-uab-283577
Skelbimo data: 2016.10.17

Atsiliepimai apie UAB "BSS grupė"  Vyresn. buhalteris

Pobūdis: - Pirkimų, pardavimų ir kitų ūkinių operacijų registravimas apskaitoje;
- Kasos ir banko operacijų registravimas apskaitoje;
- Kuro apskaita;
- Darbo užmokesčio apskaita;
- Ilgalaikio turto apskaita;
- Mėnesinių, ketvirtinių, metinių deklaracijų rengimas bei pateikimas;
- Metinių finansinių ataskaitų rinkinių ruošimas;
- Pakuotės mokesčio apskaita;
- Nekilnojamojo turto mokesčio apskaita;
- Taršos mokesčio apskaita;
- Intrastat ataskaitų rengimas;
- Apskaitos politikos rengimas;
- Apskaitininkės darbų vykdymo priežiūra ir kontrolė.
Reikalavimai: - vyr. buhalterio darbo patirtis;
- Vadovavimo patirtis;
- Aukštasis ekonominis išsilavinimas;
- Komunikabilumas;
- Apskaitos programos Contour Enterprise išmanymas;
- Kruopštumas;
- Atidumas;
- Analitinis mąstymas.

Atlyginimas priklauso nuo rezultatų
Su perspektyva didėti

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Sfeka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimų g.41A, 869911818, tatjana@sfeka.lt
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Sfeka"  Atvejų vadybininkė, administratorė

Pobūdis: Konsultavimas telefonu ir atvejų vadybą;
El. pašto ir gaunamų skambučių administravimas;
Asistavimas projektų vadovams;
Projektų rengimas, priežiūra ir dokumentavimas;
Įvairių raštų ir ataskaitų ruošimas, dokumentų tvarkymas (darbo sutarčių,viešųjų pirkimų, įsakymų ir kt.)

Reikalavimai: Geras lietuvių ir anglų kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office);
Iniciatyvumas, komunikabilumas ir noras padėti kitiems.
Stresinių situacijų valdymas;
Gebėjimas planuotis darbus ir laiką;


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Dingusių žmonių šeimų paramos centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8 5 248 33 73, natalja@missing.lt
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie Dingusių žmonių šeimų paramos centras  Santechnikas, vėdinimo sistemų montuotojas

Pobūdis: Šildymo, vėdinimo, nuotekų, vandentiekio sistemų montavimas
Reikalavimai: Darbo patirtis, atsakingumas

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "PATT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gerosios vilties g., 861214778, venckusgintaras1@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie UAB "PATT"  Siuvėjas

Pobūdis: Nedidelė siuvykla ieško siuvėjų.
Siūti reikėtų: daugiausiai moteriškus drabužius - marškinukus, sijonukus, kelnes, progines sukneles, paltus, taip pat turime užsakymų siūti ir vyriškus rūbus.
Dirbame su lietuvių dizaineriais, todėl siuvami drabužiai yra šiuolaikiški, gražūs ir įdomūs.
Naudojami labai kokybiški audiniai.
Darbo vieta: Naujoji Vilnia.
Reikalavimai: - Labai norime priimti tikrus savo srities specialistus, profesionalus.
- Būtina patirtis, tačiau svarbiausia mokėti kruopščiai ir tvarkingai siūti.
- Ypatingai svarbu yra darbo kokybė.
- Atsakingumas.
- Noras tobulėti.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Regnum novum"
Miestas: Naujoji Akmenė
Kreiptis: Šiaurės g. 37, Vilnius, 861131362, regnumnovum.brigita@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Regnum novum"  Vairuotojas

Pobūdis: - kovinių pervežimas Europoje (DE, B, NL) kelių transportu, EURO 5 ir EURO 6, 2012-2013 m. SCANIA vilkikais kadencijomis po 4-6 savaites (galima tartis);
Reikalavimai: - noras dirbti, atsakingumas, atidumas;
- CE vairuotojo pažymėjimas, vairuotojo kortelė, profesinės kompetencijos pažymėjimas ට kodas"
- užsienio kalbų mokėjimas (rusų, anglų arba vokiečių);
- 1-ių metų patirtis;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Nosco LT"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Aguonų g. 12-26, 8 645 98564, hr@nosco.lt
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Nosco LT"  Direktoriaus asistentas (pusę etato)

Pobūdis: - Sutarčių administravimas;
- Pasiūlymų rengimas ir pateikimas;
- Įgyvendintų projektų administravimas;
- Internetinės svetainės administravimas, atnaujinimas;
- Vadovo pavestų užduočių vykdymas.
Reikalavimai: - Komunikabilumas;
- Gebėjimas greitai apdoroti informaciją ir priimti sprendimus;
- Organizuotumas;
- Geri darbo su MS Office paketo programomis įgūdžiai.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Eksploit"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ulonų g. 5, 860979272, karjera@eksploit.lt
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie UAB "Eksploit"  Indų plovėja

Pobūdis: Indų plovimas
Reikalavimai: Ieškomas žmogus, dirbti "Alaus Studijoje", pilnu etatu, slenkančiu grafiku: 3 darbo dienos, 3 poilsio. Siūlomas darbas - indų plovimas. Siūlomas atlygis, atskaičius mokesčius - 380 eurų.
Kandidatų CV laukiame el. paštu: personalas.studija@gmail.com arba telefonu: +37068258005.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žukausko g. 20, 868258005, personalas.studija@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.16

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Mašinų dažytojas

Reikalavimai: Требуется маляр-подготовщик, умеющий быстро и качественно подготовить, покрасить автомобиль. Требуется разборщик-сборщик автомобиля, кузовщик. ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН. Оплата труда - сдельная. Доп. телефон: +37067640113.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Autotartus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 866517903, autotartus@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Autotartus"  Restorano direktorius

Pobūdis: Personalo atranka, mokymas, kontrolė ir valdymas, darbo rezultatų analizė.
Restorano finansinės ir ūkinės apskaitos vykdymas
Restorano darbuotojų darbo organizavimas bei kontrolė
Efektyvaus restorano darbo užtikrinimas
Administracinių bei techninių klausimų sprendimas, dokumentacijos tvarkymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, sąžiningumas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Senjorai"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868744660, pamario6@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Senjorai"  Mesainiu kepejas

Pobūdis: Darbas prie grillio
Reikalavimai: Patirtis

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danretas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemaites g.8, 860477992, Jakovlevaite@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Danretas"  Barmenas

Pobūdis: Darbas restorane uz baro.
Reikalavimai: Patirtis
Anglu , rusu kalbos

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danretas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemaites g.8, 860477992, Jakovlevaite@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Danretas"  Picu kepejas

Pobūdis: Picu kepimas.
Reikalavimai: Darbo patirtis

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Danretas"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Zemaites g.8, 860477992, Jakovlevaite@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Danretas"  Php/mysql programuotojas


Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TravelOnline Baltics"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Pilną informaciją rasite adresu http://www.cvmarket.lt/phpmysql-programuotojas-vilnius-travelonline-baltics-uab-283688
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "TravelOnline Baltics"  Santechnikas

Pobūdis: Įvairūs santechnikos darbai.
Reikalavimai: Gebėjimas dirbti savarankiškai

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 750 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Domus inžinerija"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Lazdijų 8, 869876436, julius@domusinzinerija.lt
Skelbimo data: 2016.10.15

Atsiliepimai apie UAB "Domus inžinerija"  Virejas

Pobūdis: Maisto gamyba pagal technologines korteles
Reikalavimai: Atsakingumas, patirtis, mokejimas dirbti kolektyve

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "AK studija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkiu 29, 861655050, samanta.studija@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "AK studija"  Mobilios valymo brigados darbuotojas

Pobūdis: • Įvairių patalpų generalinis ir poremontinis valymas;
• Stiklinių pertvarų, langų ir fasadų valymas;
• Kiliminių dangų plovimas – valymas;
• Baldų gobelenų plovimas – valymas;
• Grindų paviršių vaškavimas ir impregnavimas.
Reikalavimai: • Atsakingumas, darbštumas, sąžiningumas;
• Darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 861213522, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Reklamos gamybos specialisto

Pobūdis: VIDAUS IR LAUKO REKLAMŲ GAMYBA, SKYDAI, STENDAI, ŠVIESDĖŽĖS, TŪRINĖS RAIDĖS, PLĖVELĖS KLIJAVIMAS, MONTAVIMAI
Reikalavimai: PAGEIDAUTINA SU PATIRTIMI

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Individuali veikla nr. 021564
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Danės g. 6,, 865910856, dizainopasaulis@inbox.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Individuali veikla nr. 021564  Valytoja Metalo g. ryte/vakare

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai valyti administracines ir bendrąsias patalpas, esančias Eišiškių pl. ir Kirtimų g. Darbas I-V iš ryto ir vakare.

Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Verslo klientų vadybininkas

Pobūdis: Kviečiame Jus tapti šios draugiškos savo srities specialistų komandos nariu jei:
• Dar negalite pasididžiuoti įspūdinga pardavimų patirtimi, bet esate komunikabilus, pasitikintis savimi ir apsisprendęs siekti karjeros aktyvių pardavimų ir/ar projektų valdymo srityje – pasidalinsime ilgamete praktika pagrįstomis rinkodaros žiniomis, puikia klientų duomenų baze, ištobulinta pardavimo technologija;
• Norite dirbti komandoje, kur pardavimo vadybininkas turi visas galimybes dalyvauti portalų kūrybiniame vystymo procese – kiekvienas mūsų darbuotojas ir jo tiek finasinis, tiek kūrybinis indėlis yra svarbus ir skatinamas;
• Svajojate apie kolektyvą, kur darbo atmosfera tokia, jog norisi ir laisvalaikį leisti drauge bei turiningai – dažnai organizuojame kolektyvo renginius, išvykas, kuomet kartu išradingai išbandome klientų siūlomas paslaugas, o paskui tai tampa ir portalų turinio dalimi;

Jūsų darbo užduotys:
• Užmegzti kontaktą su reklamdavio įmonės vadovu
• Pristatyti mūsų teikiamas reklamos paslaugas
• Susitarti dėl bendradarbiavimo
• Tapti ilgalaikiais partneriaisVidutiniškai patyręs vadybininkas uždirba apie 1000 eurų. Siūlome motyvuojančią atlygio skaičiavimo sistemą: didžioji atlyginimo dalis priklauso nuo Jūsų darbo rezultatų.
Reikalavimai: Reklamos ir marketingo žinios. Motyvacija dirbti projektų valdyme ir aktyviuose pardavimuose.

Jie neturite šioje srtityje patirties būtinas motyvacinis laiškas kodėl norite dirbti aktyviuose pardavimuose, kaip matote save mūsų kompanijoje.

Atlyginimas: 1500 € (su mokesčiais)
Įmonė: Žinių tinklas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Žinių tinklas  Silpnų srovių montuotojas

Pobūdis: Silpnų srovių montuotojams, gerai apmokamas papildomas darbas. Galima vakarais ir savaitgaliais.
Ieškau savarankišku meistru, kurie galėtų įrenginėti ir programuoti vartų pultelius, telefonspynės, GSM apsaugos praėjimo kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemos,
Reikalavimai: Telekomunikacijų arba elektronikos, elektros išsilavinimas.
Automobilis

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 1125 € (su mokesčiais)
Įmonė: V. Svidlerio individuali veikla
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A.P.Kavoliuko 20, 861067116, konkursas@inbox.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie V. Svidlerio individuali veikla  Indų plovėjas

Pobūdis: Indų plovimas, patalpų valymas.
Reikalavimai: Sveikatos, higienos ir sanitarijos normų žinojimas;
Tvarkingumas, sąžiningumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pizza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861823771
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Čili pizza"  Rytinis padavėjas Vingyje esančioje picerijoje

Pobūdis: Klientų aptarnavimas viešojo maitinimo įmonėje;
Iškeltų pardavimo tikslų vykdymas.
Reikalavimai: Padavėjo darbo patirtis;
Darbo su kasa, serviravimo įgūdžiai;
Taisyklinga lietuvių kalba, anglų, rusų kalbų žinios;
Gebėjimas parduoti, paslaugumas, orientacija į rezultatą;
Sąžiningumas, mandagumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Čili pizza"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 861823771
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Čili pizza"  Valytoja Algirdo g.

Pobūdis: Reikalinga valytoja vidaus patalpų valymui, darbas vakarinis nuo 17.00 val, penkis kartus per savaitę.
Reikalavimai: Darbo patirtis.

Atlyginimas: 130 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Antagutė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Buivydiškių g. 118, Zujūnai, 862088434
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Antagutė"  Pardavėjas - konsultantas

Pobūdis: • Nuolatinis klientų konsultavimas ir aptarnavimas;
• Aktyvus pardavimų vykdymas;
• Prekių išdėstymas bei priežiūra salėje;
• Darbas su kasos aparatu;
• Darbas pilnu etatu.
Reikalavimai: Laukiam tavęs:
• Jei esi charizmatiška asmenybė ir turi gerą humoro jausmą
• Jei pasitiki savimi ir gebi lengvai užmegzti naujas pažintis
• Jei nuoširdumas, rūpestingumas, žingeidumas ir atidumas yra tavo vertybės
• Jei domiesi laisvalaikio mada ir "sneakers" kultūra
• Jei išmanai klientų aptarnavimo kultūrą
• Jei nori dirbti dinamiškoje laisvalaikio mados aplinkoje
• Jei skiri meną nuo komercijos ir NMD nuo Air Max
• Jei kalbi angliškai

Atlyginimas: 320 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Lifestyle trade"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės 369 PC BIG, 861012323, Big@lifestyletrade.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Lifestyle trade"  Vertėjas

Pobūdis: Reikalingi vertėjai raštu ir žodžių į anglų, vokiečių bei skandinavų kalbas.
Reikalavimai: Ne mažesnė nei 3 m. vertimo patirtis.
Pageidautina - atsiskaitymas pagal IVP.

Darbo patirtis: 3 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltijos vertimai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bernardinų g. 9 - 4, 8 61426648, personalas@baltijosvertimai.eu
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Baltijos vertimai"  Virėja

Pobūdis: Mažam alaus restorane (10 staliukų) reikalingas virėjas. Patiekalų iš meniu, dienos pietų gaminimas, darbas pagal higienos normas.
Reikalavimai: Ieškome žmogaus mylinčio savo darbą ir turinčio idėjų. Būtina patirtis ir noras dirbti.

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 637 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Apiron LT"
Kreiptis: 867017801
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Apiron LT"  Automobilių plovyklos darbuotojas

Pobūdis: Automobilio kėbulo ir salono plovimas rankiniu būdu.
Reikalavimai: Pageidautina su patirtimi. Be patirties apmokome.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Graffus"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Naugarduko g. 97, 867472001, uab.graffus@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Graffus"  Operatorius

Pobūdis: Tapk Bendrojo pagalbos centro operatoriumi ir padėk žmonėms nelaimėje!

Prisijunk prie Bendrojo pagalbos centro operatorių komandos Vilniuje ir Klaipėdoje.

Jeigu gali ir nori:
- teikti pagalbą nelaimėje;
- dirbti draugiškoje komandoje;
- dirbti pamaininį darbą.
Bendrasis pagalbos centras suteikia:
- galimybę tobulėti ir mokytis;
- atsakingą ir savarankišką veiklą;
- lankstų darbo grafiką;
- patrauklias darbo sąlygas;
- statutinio pareigūno statusą (pageidaujant);
- stabilų darbo užmokestį (pirmaisiais metais nuo 480 Eur atskaičius mokesčius).

Sužinok daugiau - susisiek telefonu:
BPC Vilniaus padalinio telefono numeris – (8 5) 239 1907;
BPC Klaipėdos padalinio telefono numeris – (8 46) 43 3305.

Susisiek el. paštu – info@112.lt
Reikalavimai: Priimsime į komandą tuos, kurie:
- geba greitai įvertinti situaciją ir priimti sprendimus;
- moka išklausyti ir aiškiai išsakyti (suformuluoti) mintis žodžiu ir raštu;
- geba suvaldyti savo ir pašnekovo stresą;
- moka naudotis informacinėmis technologijomis.

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: Bendrasis pagalbos centras
Miestas: Vilnius, Klaipėda
Kreiptis: P. Vileišio g., Mainų g., 852391903, info@112.lt
Skelbimo data: 2016.10.21

Atsiliepimai apie Bendrasis pagalbos centras  Valytojas Raudondvario pl.

Pobūdis: Valytojas(-a) Raudondvario pl., Kaune. 2 d.d. (II, IV) po 2 val., nuo 10 val.
Pirmenybė suteikiama riboto darbingumo asmenims.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas

Atlyginimas: 58 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 52, 865260665, personalas@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Užsakymų operatoriaus

Pobūdis: Ieškomas žmogutis dirbti puse etatu arba pilnu etatu, slenkančiu grafiku.
Jums reikės atsiliepinėti į skambučius , suvesti užsakymus, konsultuoti, atlikti vadovo pavestus darbus ir dar truputis popierizmo. Visko apmokome.
Reikalavimai: - Atsakingumas
- Pareigingumas
- Komunikabilumas
- Geros kompiuterinės žinios.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Piratai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kalvarijų g. 125, 860165689, i.kamsiukaite@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Piratai"  Vairuotojas

Pobūdis: Krovinių pristatymas Lietuvoje su mikroautobusiuku
Reikalavimai: Bkat., vairuotojo pažymėjimas;
Patirtis krovinių pristatyme;
Atsakingumas;
Greita orentacija;

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gratrans"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Justiniškių g. 16, 860343707, info@gratrans.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Gratrans"  Indų plovėja

Pobūdis: Virtuvės patalpų valymas ir priežiūra, indų plovimas (indaplove)
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, kruopštumas, punktualumas ir noras dirbti.
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Imlumas naujovėms.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Iš Vilniaus darbuotojus vežame į darbą ir iš jo.

Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trakų rezidencija"
Miestas: Trakai
Kreiptis: 869830544, info@akmeninerezidencija.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Trakų rezidencija"  Kambarinė

Pobūdis: Kambarių, restorano ir kitų patalpų valymas.
Patalynės keitimas kambariuose, į viešbučio paslaugas įtrauktų higienos reikmenų keitimas / papildymas.
Viešųjų erdvių priežiūra ir tvarkos palaikymas.
Reikalavimai: Atsakingumas, darbštumas, kruopštumas, punktualumas ir noras dirbti.
Gebėjimas dirbti komandoje ir individualiai.
Imlumas naujovėms.
Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
Iš Vilniaus darbuotojus vežame į darbą ir iš jo.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 450 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trakų rezidencija"
Miestas: Trakai
Kreiptis: 869830544, info@akmeninerezidencija.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Trakų rezidencija"  Virėjas, griliaus kepėjas

Pobūdis: Ieškome virėjo / virėjos pilnai darbo dienai, restorane!
Maisto patiekalų gamyba;
Gaminamų patiekalų kokybės užtikrinimas;
Prekių priėmimas ir sandėliavimas.
Tvarkos darbo vietoje užtikrinimas;
Reikalavimai: Atsakomybė, sąžiningumas, tvarkingumas, komunikabilumas;
Turėti panašaus darbo patirties;
Iš Vilniaus darbuotojus vežame į darbą ir iš jo.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trakų rezidencija"
Miestas: Trakai
Kreiptis: 869830544, info@akmeninerezidencija.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Trakų rezidencija"  Padavėjas-barmenas

Pobūdis: Maloniai aptarnauti restorano-viešbučio svečius;
Dirbti su R-keeper kasa.
Reikalavimai: PASLAUGUMAS svečiams ir kolegoms;
PUIKŪS anglų kalbos žinios ir geros rusų (arba kitos
užsienio k.) kalbos žinios;
Patirtis aptarnavimo srityje – privalumas.
Iš Vilniaus darbuotojus vežame į darbą ir iš jo.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Trakų rezidencija"
Miestas: Trakai
Kreiptis: 869830544, info@akmeninerezidencija.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Trakų rezidencija"  Pardavėja - konsultantė

Pobūdis: Prekyba Šventinė atributika
Dovanų pakavimas
Helio balionai
Reikalavimai: - Malonus bendravimas
- Patirtis kasos aparatu
- Atsakingumas
- Pareigingumas

Atlyginimas: 350 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pin Pin"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 861385889, info@pin-pin.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Pin Pin"  Laikraščio maketuotojas

Pobūdis: Ieškomas kolektyvo narys, gebantis maketuoti savaitraštį "Didmiestis" ir joje numatomas reklamas. Leidinio paruošimas spaudai.Nemokamas savaitraštis Mažeikiuose ir Akmenės rajone "Didmiestis". Tiražas 10 000 vnt, platinamas kiekvieną penktadienį.
Reikalavimai: Darbas pagrinde su Adobe InDesign programa. Taip pat dirbti su programomis ar bent kažkuria iš jų: Photoshop, Illustrator ar Corel Draw. Panaši darbo patirtis būtų privalumas. Būtinos savybės: atsakomybė, sąžiningumas, punktualumas.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Didmiestis LT"
Miestas: Mažeikiai
Kreiptis: Laisvės g. 17-304, 861813777, info@didmiestis.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie VšĮ "Didmiestis LT"  Konditeris

Pobūdis: Įvairių rūšių tešlų ir pusgaminių paruošimas
- Kepinių formavimas ir kepimas
Reikalavimai: Darbo patirtis - privalumas
Technologinės žinios
Sąžiningumas ir atsakingumas

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Gustum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Daugėliškio 33A, 863009901, jonas@gustum.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Gustum"  Vairuotojas-ekspeditorius

Pobūdis: Darbas Lietuvoje ir Pabaltijo šalyse su atvira platforma
Reikalavimai: Darbo patirtis

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 950 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pegasas ir partneriai"
Miestas: Garliava
Kreiptis: Liepų 32, 868547110, info@pegasas-trans.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Pegasas ir partneriai"  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Pareigybė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - B.

3. Kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4.Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka ir sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo, užtikrinančias tinkamą teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, funkcionavimą ir padedančias teisėjams eiti pavestas pareigas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;

6.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.4. savarankiškai planuoti savo veiklą, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, liudytojams, specialistams, ekspertams, parengti paklausimus, įpareigojimus ir kitus raštus, susijusių su nagrinėjama byla, savo kompetencijos ribose. Elektroninius dokumentus pagal nustatytą tvarką išsiųsti adresatams per elektroninių paslaugų portalą;

7.2. laiku išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ir įstatymų nustatytais atvejais nedalyvaujantiems byloje asmenims neįsiteisėjusių procesinių dokumentų patvirtintas kopijas (nuorašus), taip pat šalių pateiktų procesinių dokumentų kopijas (nuorašus) ir kitus dokumentus. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus teisme;

7.3. informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus. Esant galimybei, pakartotinai išsiųsti neįteiktus procesinius dokumentus;

7.4. pasirašytinai priimti iš raštinės skyriaus ar jos poskyrių gautas bylas;

7.5. parengti gautų atskirųjų skundų medžiagą (-as) išsiuntimui į aukštesnės instancijos teismus ir perduoti siunčiamą bylos medžiagą teismo ekspedicijai;

7.6. teismo ekspedicijai pateikti tvarkingai paruoštus išsiuntimui dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis, dokumentus tinkamai sudėti į vokus;

7.7. kiekvieną darbo dieną gautą korespondenciją perduoti teisėjui;

7.8. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti jį ant teismo posėdžių salės durų;

7.9. tvarkyti duomenis informacinėje sistemoje LITEKO pagal nustatytą teismo pirmininko tvarką;

7.10. informuoti informatikos skyriaus specialistus apie visas pastebėtas klaidas, trūkumus, nesklandumus teisme naudojamose kompiuterinėse programose (LITEKO ir kitose) arba tiesiogiai apie tai informuoja LITEKO programos administratorius;

7.11. prieš teismo posėdį patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę ir patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;

7.12. rašyti teismo posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) ir daryti teismo posėdžio garso įrašą. Posėdžio garso įrašą teismo pirmininko nustatyta tvarka perkelti į duomenų saugyklą/LITEKO, išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti pasirašyti teisėjui;

7.13. tvarkyti bylas: įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą (pažymą apie (parengiamojo) teismo posėdžio eigą darant garso įrašą) , proceso dalyvių priesaikas, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį ir kitus dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;

7.14. nustatyta tvarka Raštinės skyriaus poskyriams pasirašytinai priduoti išnagrinėtas ir pilnai sutvarkytas bylas;

7.15. teismo pirmininko nustatyta tvarka ruošti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagos ar jos dalies kopijas;

7.16. rengti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo užmokesčio);

7.17. vykdant savo pareigas, laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

7.18. vykdyti paskirtas pareigas pagal iš anksto sudarytą budėjimo grafiką švenčių ir poilsio dienomis;

7.19. nagrinėjamose bylose atlikti kitas procesiniuose įstatymuose numatytas funkcijas;

7.20. aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų telefonus;

7.21. apmokyti naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti praktinę ir metodinę pagalbą;

7.22. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjų pasirašytiems dokumentams antspauduoti;

7.23. vykdyti nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teismo posėdžių sekretorius tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus miesto apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 79A, (85)2624589, vilniaus.apylinkes@teismas.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Vilniaus miesto apylinkės teismas  Varėnos skyriaus vedėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Alytausteritorinės darbo biržos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-192

ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS VARĖNOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Alytaus teritorinės darbo biržos (toliau - Darbo birža) Varėnos skyriaus (toliau - Skyriaus) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Skyriaus darbą, teikiant bedarbiams ir darbo ieškantiems asmenims paslaugas bei paramą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - bendrame įstaigos administravime ir specialiojoje veiklos srityje - užimtumo rėmimo politikos įgyvendinime.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, socialinių įmonių veiklą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer programomis;

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vadovauja Skyriui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už Skyriaus veiklą bei pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

7.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą registruojant darbo ieškančius asmenis ir laisvas darbo vietas, teikiant informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims bei darbdaviams, įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Lietuvos darbo birža), Darbo biržos nustatyta tvarka, teisės aktais ir atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminacijos principus, siekiant įgyvendinti Darbo biržai nustatytus tikslus ir uždavinius, užtikrina veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų klientams kokybę;

7.3. priima sprendimus:

7.3.1. dėl bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atstatymo ar nutraukimo;

7.3.2. dėl asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis, siuntimo nustatyti profesinės reabilitacijos poreikio;

7.3.3. kitais jo kompetencijai priskirtais klausimais, Darbo biržos direktoriui įgaliojus;

7.4. tvirtina Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planus;

7.5. pasirašo Skyriaus aptarnaujamiems klientams išduodamas pažymas ir, Darbo biržos direktoriui įgaliojus, kitus dokumentus;

7.6. organizuoja finansų kontrolės vykdymą Skyriuje ir dalyvauja joje pagal Darbo biržos direktoriaus įsakymais patvirtintą tvarką ir darbuotojams priskirtas kontrolės funkcijas;

7.7. informuoja Darbo biržą apie Skyriaus sudarytų sutartinių įsipareigojimų, susijusių su aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimu, nevykdymą arba netinkamą vykdymą

7.8. užtikrina atstovavimą Darbo biržai:

7.8.1. Darbo biržos direktoriaus patvirtintoje Vietinių užimtumo iniciatyvų atrankos komisijoje;

7.8.2. savivaldybių sudarytoje viešųjų darbų įgyvendinimo viešųjų darbų programoms įgyvendinti ir darbdavių atrankos komisijoje;

7.9. teikia Darbo biržai:

7.9.1. Skyriaus aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir užimtumo rėmimo programų įgyvendinimo planus;

7.9.2. planuojamų panaudoti lėšų aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms įgyvendinti poreikį;

7.9.3. vietinių užimtumo iniciatyvų rėmimo projektų sąrašų projektus tvirtinimui;

7.10. teikia Darbo biržai pasiūlymus dėl:

7.10.1. aktyvios darbo rinkos politikos priemonių prioritetų ir prioritetinių tikslinių darbo ieškančių asmenų ir darbdavių grupių sąrašo (toliau - Prioritetų sąrašas) sudarymo;

7.10.4. Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo;

7.10.5. Programų, Prioritetų sąrašų ir Finansuotinų profesinio mokymo programų sąrašų keitimo;

7.10.6. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;

7.10.7. Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus;

7.10.8. Skyriaus valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo;

7.10.9. Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

7.10.10. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;

7.10.11. sprendimų įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones priėmimo;

7.11. rengia Skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, ir teikia juos tvirtinti Darbo biržos direktoriui;

7.12. bendradarbiauja su savivaldybėmis, bendruomenių atstovais, darbdaviais bei kitais socialiniais ir darbo rinkos partneriais bendrų veiksmų užimtumo problemoms spręsti klausimais;

7.13. dalyvauja rengiant projektus paramai iš ES fondų gauti ir juos įgyvendinant;

7.14. organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.15. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su Skyriaus veikla;

7.16. veikia Skyriaus vardu, atstovauja Darbo biržai jos pavedimu visose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

7.17. nustatyta tvarka atsiskaito Darbo biržos direktoriui už savo veiklą;

7.18. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.19. atlieka kitas teisės aktų nustatytas ir/ar Darbo biržos vadovybės pavestas funkcijas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotojui.Atlyginimas: 890 € (su mokesčiais)
Įmonė: Alytaus teritorinė darbo birža
Miestas: Alytus
Kreiptis: Vilniaus g.21, 831525913, info.AlytausTDB@ldb.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Alytaus teritorinė darbo birža  Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis:

Vyriausiasis A11 NK

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus direktoriaus

2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V - 407

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

2. Pareigybės lygis - A

3. Pareigybės kategorija - 12

II. paskirtis

4. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nedarbingumo kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas -nedarbingumo kontrolės vykdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, biologijos, visuomenės sveikatos, slaugos, reabilitacijos arba farmacijos krypties išsilavinimą (bakalauro arba vientisųjų universitetinių studijų magistro kvalifikacinis laipsnis).

6.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo, Neįgaliųjų socialinės integracijos, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinuoju, Nedarbo socialinio draudimo, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, laikinojo nedarbingumo, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, profesinių ligų nustatymą, ginčų dėl neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo nagrinėjimo tvarkomis, nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų, darbingumo lygio pažymų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis bei tvarkomis, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais nedarbingumo kontrolės vykdymą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais bei nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų tyrimą, draudiminio įvykio padarinių vertinimą dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis. Būti susipažinęs su Civiliniu kodeksu, Civilinio proceso kodeksu, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų, Medicinos praktikos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymais, Europos Tarybos reglamentais, tarpvalstybinių sutarčių nuostatomis tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su nedarbingumo kontrole ir pašalpų, išmokų, žalos atlyginimo skyrimu ir mokėjimu, kompensacijų dėl Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo skyrimu ir mokėjimu, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimu draudiminiais įvykiais, draudimo sumų apskaičiavimu, ir gebėti šių teisės aktų nuostatas taikyti praktiškai.

6.3. Būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Atlieka nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų apdraustiesiems ligos ir motinystės socialiniu draudimu (toliau - apdraustieji) bei asmenims, registruotiems bedarbiais teritorinėje darbo biržoje (toliau - bedarbiai) išdavimo ir tęsimo pagrįstumo bei teisėtumo patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei vertina laikinojo nedarbingumo apdraustiesiems ir bedarbiams nustatymo teisingumą ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo bei tęsimo pagrįstumą ir teisėtumą.

7.2. Tikrina darbingumo lygio nustatymo teisingumą, teisės aktų nustatyta tvarka ginčija Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) priimtus sprendimus, bei NDNT kvietimu dalyvauja NDNT posėdžiuose pakartotinai vertinant ginčijamų asmenų darbingumo lygį; vertina profesinės ligos diagnozės nustatymą asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka šią diagnozę ginčija Centrinėje darbo medicinos ekspertų komisijoje (toliau - CDMEK) bei dalyvauja CDMEK posėdžiuose sprendžiant ginčijamų profesinių ligų diagnozių nustatymo pagrįstumą.

7.3. Vertina draudiminio įvykio padarinius apdraustiesiems, draudžiamiems valstybės lėšomis dėl nelaimingų atsitikimų tarnyboje, teikia išvadas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais nustatymo klausimais.

7.4. Teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau - Klaipėdos skyrius) direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyrius vedėjui patikrinimo pažymas, išvadas dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų apdraustiesiems ir bedarbiams išdavimo ir tęsimo pagrįstumo, dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo/nepripažinimo draudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių įvertinimo, išvadas dėl sprendimų leisti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms išduoti apdraustiesiems ir bedarbiams nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus už praeitą laikotarpį (atgaline data) ar pakeisti medicininius dokumentus į nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, rengia patikrinimo aktus dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nustatymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose nepagrįstai išduodant ar tęsiant nedarbingumo pažymėjimus arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus bei teikia pasiūlymus dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų išieškojimo iš asmens sveikatos priežiūros, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų ar pašalpų gavėjų, teikia pasiūlymus dėl NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų inicijavimo.

7.5. Pildo ir išduoda reikalingus dokumentus, susijusius su asmens laikinuoju nedarbingumu Europos Tarybos reglamentuose nustatytais atvejais, vadovaudamasis E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarka.

7.6. Atstovauja Klaipėdos skyriui asmens sveikatos priežiūros įstaigų Gydytojų konsultacinėse komisijose (toliau - GKK) ginčijamais apdraustųjų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės atvejais, NDNT posėdyje - ginčijant NDNT teritorinių skyrių sprendimus dėl asmenims nustatyto darbingumo lygio ir nagrinėjant NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų rezultatus, Ginčų komisijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Ginčų komisija) - ginčijant NDNT direktoriaus sprendimus dėl asmenims pakartotinai nustatyto darbingumo lygio, CDMEK posėdžiuose - ginčijant profesinių ligų diagnozių nustatymą, nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijoje - tiriant sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe bei ūmias profesines ligas.

7.7. Analizuoja ir apibendrina informaciją apie apdraustųjų ir bedarbių laikinąjį nedarbingumą, darbingumo lygio nustatymą, nustatytas profesines ligas, teikia išvadas Klaipėdos skyriaus direktoriui, arba jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.

7.8. Vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateikiamus dokumentus sutarčių sudarymui su Klaipėdos skyriumi dėl teisės išduoti ir tęsti nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus, vykdo šių sutarčių laikymosi priežiūrą (nuolat tikrina informaciją apie gydytojus, turinčius teisę išduoti ir tęsti nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus (licencijų galiojimą, gydytojų spaudus), taip pat informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas (licenciją ir kt.)).

7.9. Aiškina asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, draudėjams nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančius teisės aktus, konsultuoja apdraustuosius ir bedarbius laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir nedarbingumo kontrolės, susijusios su ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, socialinio draudimo bei nedarbo išmokų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, žalos atlyginimo skyrimo ir mokėjimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimo draudiminiais įvykiais, draudiminio įvykio padarinių vertinimo dėl draudimo sumų apskaičiavimo asmenims, draudžiamiems valstybės lėšomis, klausimais, aiškina Europos Tarybos reglamentų įgyvendinimo tvarką dėl E formų (E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu) pažymų ir kitų struktūrizuotų dokumentų pildymo ir išdavimo tvarką pagal šios pareigybės kompetenciją.

7.10. Nagrinėja asmens sveikatos priežiūros įstaigų, apdraustųjų, bedarbių bei kitų asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, rengia atsakymų projektus, taip pat rengia atsakymų projektus į paklausimus, gautus iš kitų įstaigų bei organizacijų, pavedus Klaipėdos skyriaus direktoriui, jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį arba Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui.

7.11. Tikrina profesinės reabilitacijos pažymėjimų tęsimo pagrįstumą.

7.12. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau - ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją

7.13. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius šios pareigybės funkcijų vykdymu, formuoja, tvarko ir saugo draudėjų bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Klaipėdos skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.

7.14. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui arba jo pavaduotojui.

7.15. Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.

7.16. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.

7.17. Atstovauja Klaipėdos skyriui valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose ir organizacijose, Klaipėdos skyriaus direktoriui ar jo pavaduotojui pagal kuravimo sritį pavedus, Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

7.18. Bendradarbiauja su valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis ir įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, institucijomis ar organizacijomis šios pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais.

7.19. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.

7.20. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 740 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Smiltelės g. 12A, (846)310227, julija.ambrozaitiene@sodra.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba  Kompiuterinių sistemų aptarnavimo grupės specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko

2016 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. 10-V-1403

Informatikos ir ryšių skyriaus sisteminio administravimo poskyrio kompiuterinių sistemų aptarnavimo grupės specialistO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Vilniaus aps. VPK) Informatikos ir ryšių skyriaus(toliau - IRS) Sisteminio administravimo poskyrio (toliau - SAP) kompiuterinių sistemų aptarnavimo grupės (toliau - KSAG) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 7.


II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti Vilniaus aps. VPK struktūrinių padalinių personalinių kompiuterių ir kompiuterinių tinklų darbą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūroje.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų srities išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, policijos veiklą, dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles;

6.3. mokėti dirbti Microsoft operacinėmis sistemomis ir būti susipažinusiam su Linux operacinėmis sistemomis bei atviro kodo programine įranga;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "RIBOTO NAUDOJIMO".

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka vietinių kompiuterizuotų darbo vietų administratoriaus funkcijas;

7.2. atlieka policijos elektroninio pašto vietinio administratoriaus funkcijas;

7.3. vykdo Kriminalinės žvalgybos telekomunikacinio tinklo kompiuterizuotų darbo vietų vietinio administratoriaus funkcijas;

7.4. konsultuoja policijos informacinių technologijų naudotojus kompiuterizuotų darbo vietų ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

7.5. nagrinėja ir apibendrina gedimų priežastis ir imasi priemonių, kad būtų pašalintos sąlygos joms atsirasti;

7.6. analizuoja kompiuterizuotų darbo vietų naudotojų poreikius, apibendrina informaciją ir ją pateikia vadovybei;

7.7. naudojasi informacinėmis sistemomis;

7.8. vykdo kitus su Vilniaus aps. VPK funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti policijos sistemos strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus aps. VPK IRS SAP viršininkui.Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Birželio 23-osios g. 10, 852198877, 852716198, lina.butkiene@policija.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas  Vyr. patarėjas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės kontrolieriaus
2016 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. K1-4


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija -13.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose numatytiems Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklos tikslams įgyvendinti:
4.1 prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Biržų rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;
4.2 savivaldybės kontrolieriaus laikino nedarbingumo, atostogų, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais atvejais, laikinai vykdyti savivaldybės kontrolieriaus funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - audito ir kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos ar teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų finansinio darbo patirtį tvarkant buhalterinę apskaitą ar audito srityse;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, savivaldybės finansų valdymą ir administravimą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, viešuosius pirkimus, biudžeto sudarymą ir vykdymą, dokumentų valdymą, turto valdymą ir apskaitą;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu ("Microsoft Office" programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. gavęs Savivaldybės kontrolieriaus pavedimą atlieka finansinius, teisėtumo ar veiklos auditus, teminius patikrinimus, vertinimus, nustatytas užduotis;
7.2. rengia atliekamo audito darbo dokumentus pagal audito metu gautą ir suderintą informaciją;
7.3. rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus ir pan.);
7.4. tvarko atliekamo audito ir kitus dokumentus pagal Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
7.5. atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo kontrolę;
7.6. nesant Savivaldybės kontrolieriaus atlieka jo funkcijas;
7.7. pagal poreikį rengia Savivaldybės kontrolieriaus įsakymų, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos sutarčių projektus;
7.8. administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir Savivaldybės kontrolieriaus sprendimu juos teikia nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybės Administracinei komisijai;
7.9. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;
7.10. atlieka kitus, su Kontrolės ir audito tarnybos atliekamomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.
Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Miestas: Biržai
Kreiptis: Vytauto g. 59, (8450)42108, kontrole@birzai.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Biržų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Transporto priemonių kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. spalio 12 d.
įsakymu Nr. 2BE-249


KLAIPĖDOS REGIONO DEPARTAMENTO TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS (2)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius (2) (toliau - vyresnysis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - kelių transporto - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyresnysis inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos krypties arba socialinių studijų srities visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;
6.3. turėti teisę vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones;
6.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Vyresnysis inspektorius atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia pasiūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;
7.2. dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
7.3. dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
7.4. Lietuvos Respublikos keliuose ir pasienio kontrolės punktuose vykdo Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų keleivių ir krovinių vežimo dokumentų, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais kontrolę, atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę, kontroliuoja, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį, atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės kontrolę, atlieka vairuotojų mokymo priežiūrą, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
7.5. kaupia ir analizuoja ūkio subjektų pateiktas ataskaitas apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius, įvykusius kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, prireikus dalyvauja tokių avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimo procese,tvarko pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitą;
7.6. į kompiuterinę duomenų bazę įveda informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo, užtikrina kokybišką apskaitos tvarkymą;
7.7. nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinio teisės pažeidimo bylų dokumentus, užtikrina tinkamą administracinio teisės pažeidimo bylų nagrinėjimą ir tvarkymą;
7.8. apibendrina su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, kontrolės rezultatus ir teikia kontrolės skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemoniųnaujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
7.9. kontrolės skyriaus viršininkui teikia informaciją apie kontrolės užduočių vykdymą ir kontrolės rezultatus, atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
7.10. tvarko bei analizuoja informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
7.11. prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
7.12. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
7.13. pagal kompetenciją vykdo dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
7.14. dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
7.15. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal kompetenciją;
7.16. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
7.17. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kituselektroninius duomenis;
7.18. pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;
7.19. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal skyriauskompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
7.20. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
7.21. teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
7.22. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
7.23. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, regiono departamento vadovų ir skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Klaipėdos regiono departamento Transporto priemonių kontrolės skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kelių transporto inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 42, (85)2356104, kristina.jasilionyte@vkti.gov.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Valstybinė kelių transporto inspekcija  Panevėžio kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės kelių transporto inspekcijos
prie Susisiekimo ministerijos viršininko
2016 m. spalio 10 d.
įsakymu Nr. 2BE-249


PANEVĖŽIO REGIONO DEPARTAMENTO PANEVĖŽIO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO INSPEKTORIAUS (3)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio regiono departamento Panevėžio kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius (3) (toliau - vyresnysis inspektorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - B.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga nustatytų kelių transporto reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - kelių transporto - funkcijas Panevėžio regione.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyresnysis inspektorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Inspekcija) nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
6.2. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, sausumos transporto inžinerijos krypties arba socialinių studijų srities visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;
6.3. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
6.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
6.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Vyresnysis inspektorius atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia pasiūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;
7.2. dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
7.3. dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
7.4. atlieka ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, atitikimo 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje nurodytiems reikalavimams, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančių ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimą, veiklos priežiūrą, įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, veiklos priežiūrą, ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat darbuotojams suteiktos teisės atlikti privalomąją techninę apžiūrą veiklos priežiūrą, ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklos priežiūrą, kontroliuoja autobusų stočių veiklą, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
7.5. Lietuvos Respublikos keliuose ir pasienio kontrolės punktuose vykdo Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų keleivių ir krovinių vežimo dokumentų, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais kontrolę, atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę, kontroliuoja, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį, atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės kontrolę, atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
7.6. kaupia ir analizuoja ūkio subjektų pateiktas ataskaitas apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius, įvykusius kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, prireikus dalyvauja tokių avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimo procese,tvarko pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitą;
7.7. į kompiuterinę duomenų bazę įveda informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo, užtikrina kokybišką apskaitos tvarkymą;
7.8. nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinio teisės pažeidimo bylų dokumentus, užtikrina tinkamą administracinio teisės pažeidimo bylų nagrinėjimą ir tvarkymą;
7.9. apibendrina su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, kontrolės rezultatus ir teikia kontrolės skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemoniųnaujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
7.10. kontrolės skyriaus viršininkui teikia informaciją apie kontrolės užduočių vykdymą ir kontrolės rezultatus, atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
7.11. tvarko bei analizuoja informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
7.12. prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
7.13. pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
7.14. pagal kompetenciją vykdo dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
7.15. dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
7.16. bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal kompetenciją;
7.17. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
7.18. pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kituselektroninius duomenis;
7.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;
7.20. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal skyriauskompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
7.21. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
7.22. teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
7.23. prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
7.24. siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, regiono departamento vadovų ir skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Panevėžio regiono departamento Panevėžio kontrolės skyriaus viršininkui.


Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė kelių transporto inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Švitrigailos 42, (85)2356104, kristina.jasilionyte@vkti.gov.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Valstybinė kelių transporto inspekcija  Teismo posėdžių sekretorius

Pobūdis:

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-7
1 priedas

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 6.

II. PASKIRTIS

4. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinįjį išsilavinimą;

6.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismų sistemoje, teismo procesinių dokumentų valdymo srityje;

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų kompetenciją ir teismo procesą, teismo posėdžio eigą, teismo posėdžio protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos taisykles;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu ir su elektroniniais dokumentais, pasirašytais elektroniniu parašu;

6.7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, tai pažymėti bylos informaciniame lape, išsiųsti išvardintus dokumentus, o jų nuorašus įsiūti į bylą, paruošti užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, kad būtų perduota tiksli ir savalaikė informacija;

7.2. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;

7.3. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti bylą nagrinėjantį teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;

7.4. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją, tam, kad būtų užtikrinta sklandi proceso eiga;

7.5. rašyti teismo posėdžio protokolą ir įstatymo numatytais terminais įteikti teisėjui pasirašyti; laikantis teisme nustatytų teismo posėdžio garso įrašymo taisyklių, užtikrinti tinkamą teismo posėdžio garso įrašymą bei garso įrašo saugojimą;

7.6. tvarkyti bylas: įsiūti į jas dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, sunumeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, kad byla būtų suformuota pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu

7.7. pagal poreikį išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu;

7.8. raštu informuoti raštinę apie bylas išsiųstas ekspertizei atlikti, apie teisėjo perduotas bylas nagrinėti kitam teisėjui, siekiant užtikrinti raštinėje teikiamos informacijos tikslumą;

7.9. vykdyti funkcijas teismų informacinėje sistemoje "LITEKO" pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.10. pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdyti funkcijas LITEKO sistemoje integruotame elektroninių paslaugų informaciniame portale (EPP);

7.11. skyriaus pirmininko ar skyriaus raštinės vedėjo pavedimu teikti posėdžių sekretoriams praktinę ir metodinę pagalbą, apmokyti naujai priimtus darbuotojus.

7.12. skyriaus pirmininko ar skyriaus raštinės vedėjo nurodymu rengti teismo posėdžių sekretorių darbo ataskaitas, teikti siūlymus dėl teismo posėdžių sekretorių darbo organizavimo, teikti įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių teismo posėdžių fiksavimą, organizacinį pasiruošimą posėdžiams ir kt. tobulinimo projektus.

7.13. laikantis proceso įstatymų reikalavimų, surašyti procesinių dokumentų, skirtų teismo posėdžių organizavimui, projektus.

7.14. skyriaus pirmininko pavedimu dalyvauti atliekant apylinkių teismų patikrinimus ir teikti išvadas apie šių teismų posėdžių sekretorių darbą, protokolų surašymo kokybę ir kt.

7.15. skyriaus pirmininko ar skyriaus raštinės vedėjo pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus;

7.16. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus raštinės vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus raštinės vedėjui.Atlyginimas: 520 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852688003, vilniaus.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Vilniaus apygardos teismas  Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjas

Pobūdis:

TEISĖJO PADĖJĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

4. Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir padėti vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisės ir dokumentų valdymo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius) ar vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui);

6.2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismų sistemoje, teismo procesinių dokumentų valdymo srityje.

6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, teismų praktiką, viešąjį administravimą bei tarptautinius teisės aktus;

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, teismų informacine sistema LITEKO.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:

7.1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;

7.2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo, teikti pasiūlymus dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo;

7.3. rengti procesinių dokumentų projektus;

7.4. vykdyti funkcijas teismų informacinėje sistemoje "LITEKO" pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

7.5. pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdyti funkcijas LITEKO sistemoje integruotame elektroninių paslaugų informaciniame portale (EPP);

7.6. teisėjo pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;

7.7. prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;

7.8. teisėjo, teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu, priskirtos kompetencijos ribose, atlikti išnagrinėtų bylų vykdymo darbus;

7.9. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus;

7.10. Teismo pirmininko ar skyriaus pirmininko pavedimu teikti naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauti juos apmokant.

7.11. vykdyti kitus teismo pirmininko, skyriaus pirmininko bei teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus pirmininkui.Atlyginimas: 810 € (su mokesčiais)
Įmonė: Vilniaus apygardos teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 40/1, 852688003, vilniaus.apygardos@teismas.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Vilniaus apygardos teismas  Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus vyresnysis specialistas

Pobūdis:

LOŠIMO ĮRENGINIŲ TIPŲ TVIRTINIMO IR REGISTRO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Priežiūros tarnyba) Lošimo įrenginių tipų tvirtinimo ir registro skyriaus (toliau - skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - B.

3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriui priskirtas funkcijas, padedant Priežiūros tarnybos direktoriui užtikrinti, kad Priežiūros tarnybos veikla, susijusi su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių eksploatavimo priežiūra ir kontrole neprieštarautų Lietuvos Respublikos azartiniųlošimų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose azartinių lošimų organizavimą, nustatytiems reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis - prašymų patvirtinti lošimo įrenginių tipus nagrinėjimas bei azartinius lošimus organizuojančių subjektų eksploatuojamų lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

6.2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir Internet Explorer.

6.3. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, dokumentų rengimo, tvarkymo taisyklėmis.

6.4. Išmanyti informacines technologijas, taikomąją elektroniką ir sugebėti analizuoti techninę dokumentaciją.

6.5. Mokėti B1 lygiu anglų kalbą.

6.6. Atitikti Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme nustatytus reikalavimus Priežiūros tarnybos valstybės tarnautojams ir būti tokio amžiaus, kad pagal Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo nuostatas jam nebūtų draudžiama įeiti į lošimų vietas.

6.7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją rengia Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymų projektus.

7.2. Kaupia, analizuoja, sistemina duomenis, susijusius su savo veikla, teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvarko bylas pagal savo kompetenciją bei nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie savo tarnybinę veiklą.

7.3. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus rengia atsakymų į užklausimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, projektus bei tiria asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus.

7.4. Pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka atstovauja skyriui Priežiūros tarnybos padaliniuose, o Priežiūros tarnybos direktoriui įgaliojus atstovauja Priežiūros tarnybai Lietuvos bei užsienio institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas.

7.5. Nagrinėja dokumentus, kurių reikia patvirtinti lošimo įrenginių tipus ir kitais su lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių eksploatavimo priežiūra ir kontrole, lošimo įrenginių tipais susijusiais klausimais, taip pat rengia išvadas ir įsakymų projektus šiais klausimais.

7.6. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka asmenų, vykdančių azartinių lošimų ar didžiųjų loterijų veiklą, patikrinimus, rengia išvadas ar kitus dokumentus (jų projektus) šiais klausimais.

7.7. Priežiūros tarnybos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atlieka tyrimusdėlazartinių lošimų ir didžiųjų loterijų veiklai organizuoti licencijų Lietuvos Respublikoje neturinčių ūkio subjektų veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo reikalavimus.

7.8. Vertina naudojamų azartinių lošimų įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių atitikimą Lietuvos Respublikos azartinių lošimų ir loterijų įstatymų bei jų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams.

7.9. Teikia išvadas dėl lošimo įrenginių ir nuotolinio lošimo įrenginių eksploatavimo.

7.10. Administruoja Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinę sistemą bei dokumentų ir užduočių valdymo sistemą ir jų tarnybines stotis, prižiūri ir tvarko su tuo susijusią techninę ir programinę įrangą, reguliariai tikrina jų apsaugos patikimumą, teikia siūlymus dėl apsaugos tobulinimo ir sprendžia kitus su tuo susijusius klausimus.

7.11. Užtikrina Priežiūros tarnybos kompiuterių tinklo darbingumą, stebi ir kontroliuoja, kaip naudojami jo resursai.

7.12. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tinklų apsaugą, užtikrina antivirusinę duomenų apsaugą.

7.13. Periodiškai atlieka kompiuterinės technikos ir kompiuterių tinklo profilaktikos darbus.

7.14. Konsultuoja Priežiūros tarnybos darbuotojus programinės įrangos vartojimo klausimais, prireikus ją atnaujina.

7.15. Dalyvauja įgyjant ir diegia kompiuterines programas Priežiūros tarnybos kompiuteriuose.

7.16. Administruoja Priežiūros tarnybos interneto svetainę.

7.17. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

7.18. Pagal savo ir skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

7.20. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Priežiūros tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Priežiūros tarnybos tikslų pasiekimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lošimų priežiūros tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ukmergės g. 222, 852336246, info@lpt.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Lošimų priežiūros tarnyba  Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnybos vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. spalio 12d.
įsakymu Nr. AK-259(4.1)

SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II.PASKIRTIS

4. Savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau - tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vidaus auditui savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijoje, Savivaldybei pavaldžiuose bei jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse atlikti bei pažangos stebėjimui vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis - vidaus audito vykdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities (teisės, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos) arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vidaus audito funkcionavimo teisinius pagrindus, vidaus audito metodiką, vidaus auditorių profesinės etikos principus bei normas, dokumentų valdymo taisykles;
6.3. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą audito ar vidaus audito srityse arba ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio darbo stažą viešajam sektoriui priklausančiose įstaigose;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto ir interneto naršyklės.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
7.1. tikrina ir vertina:

7.1.1. Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, Savivaldybei
pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, jos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams, teikia tarnybos vedėjui nešališką ir objektyvią informaciją apie galimą veiklos riziką;
7.1.2. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
7.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;
7.1.4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei Savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
7.1.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
7.1.6. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
7.1.7. turto apsaugą ir apskaitą;
7.1.8. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą;
7.2. registruoja vidaus audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos tarnybos vedėjui kartu su vidaus audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą;
7.3. apibendrina atlikto vidaus audito rezultatus, rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo, vidaus kontrolės procedūrų sustiprinimo bei rizikos valdymo;
7.4. kontroliuoja vidaus audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų vykdymą, atliekapažangos stebėjimą;
7.5. analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas;
7.6. laiku ir tinkamai vykdo tarnybosvedėjo pavedimus, susijusius su vidaus auditu;
7.7. tvarko tarnybos dokumentų apskaitą, pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
7.8. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybos vedėjo pavedimus, susijusius su tarnybosfunkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldustarnybos vedėjui
Atlyginimas: 630 € (su mokesčiais)
Įmonė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 841596651,596648, kadrai@siauliuraj.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija  IV Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyr. specialistas

Pobūdis:

PATVIRTINTA
Kauno apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos viršininko
2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. P - 318KONTROLĖS DEPARTAMENTO
IV JURIDINIŲ ASMENŲ PATIKRINIMŲ SKYRIAUS
III POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kontrolės departamento IV Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - Inspekcija) Kontrolės departamento IV juridinių asmenų patikrinimų skyriaus (toliau - Skyrius) III poskyriui priskirtas funkcijas, susijusias su mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo kontrole bei konkrečias pavestas ar leistas atlikti užduotis.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje -mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija;
6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. siekiant užtikrinti Inspekcijos informacinėse sistemose turimos informacijos teisėtą naudojimą, vykdant pareigybei nustatytas funkcijas, naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėmis sistemomis, taikomosiomis programinėmis įrangomis ir kitų institucijų ar organizacijų duomenų bazėmis gali tik nustatyta tvarka, suteikus prieigą jungtis prie jų tiesioginio režimo būdu;

7.2. atlieka mokesčių ir kitų įmokų į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo mokestinius patikrinimus (tyrimus),kuriais siekiama užtikrinti valstybės (savivaldybės) biudžeto pajamų plano vykdymą, užkirsti kelią mokesčių įstatymų pažeidimams bei mokesčių vengimui ir juos įformina pagal norminių aktų reikalavimus;
7.3 siekiant teisingai apskaičiuoti mokėtojui priklausančią mokėti mokesčio sumą, atlieka mokesčių apskaičiavimą pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą bei taikant turinio viršenybės prieš formą principą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl metodų taikymo efektyvumo;
7.4. atlieka objektų (ūkinės, finansinės veiklos ir pan.) tyrimus pagal teisėsaugos institucijų pavedimus (nutartis) ir teikia specialisto išvadas, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis tikslu nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus;
7.5. siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, Mokesčių administravimo įstatymo 72 straipsnio nustatyta tvarka apskaičiuoja mokesčius, remiantis kitų valstybės įstaigų ir institucijų (kurios pagal savo kompetenciją vykdo mokesčių mokėtojų komercinės, ūkinės ar finansinės veiklos patikrinimus ir nustato mokesčių įstatymų pažeidimus, bet nėra įgaliotos atlikti administravimo veiksmų) aktais ar kitais dokumentais;
7.6. tikslu nustatyti galimus mokesčių įstatymų pažeidimus pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, jų pavedimu ir (ar) prašymu atlieka mokestinius patikrinimus ( tyrimus );
7.7. siekiant įgyvendinti teisingumo ir visuotinio privalomumo principus kontrolės veiksmų metu, nustačius pažeidimus, dėl kurių mokesčių mokėtojas turi būti išregistruotas iš Pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojų registro, rengia Sprendimus išregistruoti mokėtoją iš PVM mokėtojų registro ir pateikia III poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
7.8. laiku ir teisingai užpildo mokestiniųpatikrinimo (tyrimų) rezultatų ataskaitą, tikslu kokybiškai ir savalaikiai įgyvendinti Skyriui pavestas funkcijas ir ją pateikia III poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
7.9. rengia mokesčių mokėtojui (kai tai susiję su mokesčių administratoriaus teisių mokesčio mokėtojo atžvilgiu įgyvendinimu) privalomus vykdyti nurodymus, jei tai būtina jo funkcijoms atlikti, užtikrinant, kad jie atitiktų norminių aktų reikalavimus;
7.10. siekiant drausminti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles, pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, užtikrinant, kad jie atitiktų nustatytų norminių aktų reikalavimus ir laiku pateikia peržiūrai III poskyrio vedėjui, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotojui;
7.11. siekiant užtikrinti patikrinimo metu priskaičiuotų sumų išieškojimą, informuoja III poskyrio vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją bei perduoda informaciją Nepriemokų administravimo departamentui, jei mokestinio patikrinimo metu nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų ir kyla įtarimas, kad mokesčių mokėtojas jam priklausantį turtą gali paslėpti, parduoti ar kitokiu būdu jo netekti ir dėlto gali būti sunku ar neįmanoma išieškoti priskaičiuotus mokesčius, delspinigius ir (ar) paskirtas baudas;
7.12. nustačius galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, įtartinus sandorius ir kitus mokestinių patikrinimų (tyrimų) metu nustatytus įtarimą keliančius veiksmus, nedelsiant informuoja III poskyrio vedėją, o jo nesant - Skyriaus vedėjo pavaduotoją ir pateikia turimą medžiagą Inspekcijos Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriui toliau tirti, siekiant laiku išaiškinti pažeidimo padarymo priežastis ir jas įvertinti;
7.13. nuolat kelia kvalifikaciją savarankiškai, dalyvauja seminaruose bei kursuose, siekiant tobulinti profesinius įgūdžius;
7.14. kaupia, sistemina ir nagrinėja informaciją bei metodinę medžiagą patikrinimų atlikimo, mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo bei mokestinių tyrimų klausimais dėl geresnės praktikos skleidimo Skyriuje;
7.15. užtikrina informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir laikosi duomenų apsaugos taisyklių, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;
7.16. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus III poskyrio vedėjui. (pakeista Inspekcijos viršininko 2016-09-14įsakymu Nr. P- 351 ).Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: Valstybinė mokesčių inspekcija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Europos pr. 105, (837)465645, e.zdanciene@vmi.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Valstybinė mokesčių inspekcija  Įrengimų derintojas

Pobūdis: • Prižiūrėti ir remontuoti plėvelės gamybos įrengimus.
• Užtikrinti kokybišką ir našų gamybos įrenginių veikimo ir technologinių režimų suderinimą bei veikimą.
• Gaminti bandyminius pavyzdžius suderintais įrenginiais.
• Užtikrinti savalaikį ir kokybišką įrengimų remontą, techninę priežiūrą, profilaktiką.
• Atlikti mechaninius, einamuosius įrengimų remonto darbus.
• Tikrinti ir pagal poreikį papildyti, reduktorių ir hidraulinių stočių tepalo lygius.
• Prižiūrėti įrenginių mechaninę būklę, atlikti įrenginių kasdieninę apžiūrą.
• Po einamojo ar planinio remonto, mechaniškai suderinti bei priduoti gamybos linijas.
• Minimizuoti įrengimų prastovų laiką, sumažinti avarijų ir gedimų tikimybę.
• Numatyti ir pateikti tiesioginiam vadovui dėl detalių, įrankių, medžiagų, reikalingų įrenginių remontui, užsakymą.

- Pamaininis slenkantis darbo grafikas: 3 darbo pamainos dieninės iš eilės, 3 poilsio dienos, 3 darbo pamainos naktinės iš eilės, 3 poilsio dienos.
Reikalavimai: • Turėti specialų profesinį išsilavinimą ir praktinio darbo įgūdžius.
• Žinoti įrengimų, mechanizmų, prietaisų bei atskirų agregatų paskirtį, veikimo principus. Taip pat jų gedimo požymius bei priežastis, gedimų įtaką cecho gamybos organizavimui.
• Žinoti įrenginių valdymą, pagrindines funkcijas, mokėti nustatyti įrenginio parametrus.

Siūlome
• Kylantį darbo užmokestį, kuris priklauso ir nuo cecho mėnesio gamybos rezultatų.
• Laiku mokamą atlyginimą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Plasta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Sausupio g., 8 610 10843, gintautasv@plasta.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie AB "Plasta"  Baldžius - stalius

Pobūdis: Nestandartinių kietųjų baldų gamybai reikalingas baldžius stalius. Darbas Kauno r. Ilgakiemio k. Atlyginimas kils pagal atliktą darbą.
Kreiptis tel: Vaidas +370 687 81516

Atlyginimas: 550 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Madisonas"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Ilgakiemio k., Technikos g. 9, 868781516
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Madisonas"  Patalpų valytoja Sauletekio al.

Pobūdis: Reikalinga (-as) valytoja (-as) Saulėtekio al., naujai pastatytame pastate. Darbo grafikas I-V, darbo laikas derinamas. Dėl darbo galite atvykti pas mus į ofisą- Laisvės pr. 77B, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui 868727112

Atlyginimas: 190 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros broliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868727112, erika.ratkeviciene@svarosbroliai.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Švaros broliai"  Patalpų valytoja Kalvarijų g.

Pobūdis: Reikalinga (-as) valytoja (-as) , Kalvarijų g.,Vilniuje. Darbas 2 kartus per savaitę (II ir IV) darbo dienos metu. Darbas 2val. Dėl darbo galite atvykti pas mus į ofisą- Laivės pr.77B, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui 868727112

Atlyginimas: 65 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros broliai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868727112, erika.ratkeviciene@svarosbroliai.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "Švaros broliai"  Valdymo organizavimo skyriaus vyr. specialistas

Pobūdis: Užtikrinti taisyklingą valstybinės lietuvių kalbos vartojimą
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau - departamentas) parengtų teisės aktų, sutarčių bei kitų dokumentų projektuose
Reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą lietuvių filologijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų tekstų redagavimo darbo patirtį.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimo taisykles, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su departamento veikla.
3. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
4. Išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti dokumentų rengimo taisykles.
5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, pagal savo kompetenciją rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 568 € (su mokesčiais)
Įmonė: Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 8 5 271 7134, egle.mikaliuniene@vrm.lt
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM  Vairuotojas

Pobūdis: Ieškome taprtautinių reisų vairuotojų su patirtimi.Darbas po vieną žmogų kabinoje su vilkiku ir tentine užuolaidine puspriekabe. Maršrutai Vokietija – Italija, Prancūzija – Vokietija, būna kartais reisų į Ispaniją. Kadencijos trukmė 6 savaitės, po kadencijos 3 savaitės poilsis.
Reikalavimai: Greita orientacija, dokumentacijos išmanymas ir patirtis Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje būtų privalumas. 95 Kodas.

Darbo patirtis: 2 metai
Atlyginimas: 2050 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "TL transport"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Kirtimu 2, 868684067
Skelbimo data: 2016.10.14

Atsiliepimai apie UAB "TL transport"  Valymo darbuotojai mobilioje brigadoje

Pobūdis: Valymo darbai po statybų, remonto; grindų dangų, langų, fasadų ir pan. valymo darbai.
Reikalavimai: Galimybė dirbti pilną darbo dieną; pageidautinas vairuotojo pažymėjimas.

Įmonė siūlo:
visas socialines garantijas;
atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų (nuo 550 Eur atskaičius mokesčius bandomuoju laikotarpiu)

Atlyginimas: 710 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Švaros biuras"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Ozo g. 41, 868521149, info@svarosbiuras.lt
Skelbimo data: 2016.10.19

Atsiliepimai apie UAB "Švaros biuras"  Vairuotojas ekspeditorius

Reikalavimai: Reikalingas kadencijos europoje vairuotojas su E kategorija ir 95 kodas. Komunikabilumas, saziningumas ir kazkiek tai praktikos europoje. Butu gerai patirtis metai

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Aurasta"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: 869928887, aurastauab@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Aurasta"  Virtuvės darbuotoja

Pobūdis: Darbas Santariškėse - Vaikų ligoninės virtuvėje. Slenkantis darbo grafikas. Darbo laikas nuo 6.00-18.00

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Pontem"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Santariškių 7, 869600205, reginarim@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Pontem"  Pjuklininkas

Pobūdis: Rastu galu pjaustymas, pris kraunant i konteineri. Darbas laikinas
Reikalavimai: Darbas su motopjuklu.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "LTfirewood"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Luksio 32, 868316153, vaidas@ltfirewood.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "LTfirewood"  Valytoja su vairuoto pažymėjimu

Pobūdis: Reikalinga valytoja turinti vairuotojo pazymejima.
Reikalavimai: Atsakingumas, pareigingumas, darbštumad

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Mano aplinka"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Elektrinės g., 864061690
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Mano aplinka"  Darbininkas prie Žaliojo tilto

Pobūdis: Pagalbinis darbas
Reikalavimai: Darbštumas.
Atsakingumas.

Dėl darbo skambinti tel.


Atlyginimas: 570 € (su mokesčiais)
Įmonė: Lipeikio įmonė "Egzotika"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Upės ir Kalvarijų g. sankryža, 37067376911, upe@egzotika.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie Lipeikio įmonė "Egzotika"  Stalius Norvegijoje

Pobūdis: Reikalingi staliai, plyteliu ir trinkeliu klojejai . Idarbiname ir apgyvendiname. Del detalesnes informacijos kreipkites elektroniniu pastu : dekobyggeserviceas@gmail.com
Reikalavimai: Patirtis statybu sektosiuje

Darbo patirtis: 5 metai
Atlyginimas: 2000 € (su mokesčiais)
Įmonė: DEKOByggeservice AS
Miestas: Norvegija
Kreiptis: dekobyggeserviceas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie DEKOByggeservice AS  Virėjas 0,75 arba 1 etatu

Pobūdis: Darbas virtuvėje, maisto gamyba.

Daugiau info telefonu 866209773 arba sišskite savo CV email: jegadomas@gmail.com
Reikalavimai: Drama Burger restoranas, tai jau 3 metus gyvuojantis gourmet mėsainių restoranas. Todėl galime garantuoti Jums pastovų, laiku išmokamą, "baltą" atlyginimą, galimybę tobulėti ir užimti aukštesnes pareigas, rūpestingą administraciją, draugišką ir linksmą kolektyvą.

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Septyni mėsainiai"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 9, 866209773, jegadomas@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Septyni mėsainiai"  Technologijų straipsnių autorius

Pobūdis: Reikalingas autorius kuris gali rašyti apie technologijas, techniką, IT ūkį.
Reikalavimai: Atsiųskite padarytų straipsnių ar tekstų pavyzdžių

Įmonė: Žinių tinklas, VŠĮ
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Konarskio 49, 2333102, sj@iks.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie Žinių tinklas, VŠĮ  Asistentė/vadybininkė

Pobūdis: *Naujų klientų paieška ir produktų pristatymas telefonu bei el. paštu;
*Duomenų bazės kūrimas bei pildymas;
*Susitikimų su potencialiais klientais planavimas;
Reikalavimai: *Geri bendravimo įgūdžiai;
*Tikslo siekimas;
*Pareigingumas;
*Kompiuterinis raštingumas;

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Siesta Baltic"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Verkių g. 42, vitalijus@siestabaltic.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Siesta Baltic"  Valytoja Dariaus ir Girėno g.

Pobūdis: Siūlome darbą valytojai(-jui) valyti serviso patalpas, esančias Dariaus ir Girėno g. Darbas 6 k. per savaitę dienos metu.
Reikalavimai: Darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, darbo patirtis patalpų valymo srityje būtų privalumas.

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Ainava"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Laisvės pr. 121, 868622771, atranka@ainava.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Ainava"  Vidaus ligų gydytojas

Pobūdis: Vidaus ligų skyriuje budėjimams
Reikalavimai: Profesinė kvalifikacija (Licencija) - Vidaus ligų gydytojas

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 720 € (su mokesčiais)
Įmonė: VšĮ "Elektrėnų ligoninė"
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: Taikos g. 8, Mob. 8 65070034; 8-528 39 553, eligonine1@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie VšĮ "Elektrėnų ligoninė"  Konsultantas - specialistas

Pobūdis: Reikalingas specialistas - konsultantas muzikos salone. Darbas pilnu etatu. Bendravimas su klientais, tvarkos palaikymas, pagalba kolegoms, darbas kasos aparatu.
Reikalavimai: Komunikabilumas, darbštumas, punktualumas, atsakingumas, sąžiningumas.
Privalumas - muzikinis išsilavinimas.

Atlyginimas: 610 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Tamsta"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868725305, vilma@tamsta.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Tamsta"  Matematikos mokytojo darbą

Pobūdis: Kas mes?
UAB "Žingeida" teikia korepeticijos paslaugas. Siekiame jauniesiems mokinukams pateikti matematikos pamokas kaip būdą smagiai praleisti laiką ir įgauti žinių reikalingų mokykloje. Programa vyresniems mokiniams orientuota į pasiruošimą egzaminams.

Mokinių nuo 1 iki 12 kl. ugdymas;
Spragų identifikavimas ir taisymas;
Darbas grupėse ir individualiai;
Rezultatų stebėjimas;
Darbo grafikas pagal Jūsų galimybes.

Ko nereikės daryti?
Klientų paieška ir pamokų organizavimu rūpintis nereikia.
Reikalavimai: Komunikabilumas;
Patirtis korepeticijos srityje;
Noras ir gebėjimas dirbti su mokiniais;
Puikios mokomo dalyko žinios.

Papildomi privalumai:
B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automobilis (privalumas);
Rusų ir lenkų kalbos mokėjimas (privalumas);
Aukštasis arba nebaigtas aukštasis išsilavinimas (privalumas);
Kitų mokykloje dėstomų dalykų mokėjimas (privalumas);
Patirtis klientų aptarnavimo srityje (privalumas).

Ką mes siūlome?
Draugišką ir linkusį padėti kolektyvą;
Darbui reikalingus mokymus;
Nuolatinį tobulėjimą;
Nuoširdų ir paprastą bendravimą;
Lankstų darbo grafiką;
Patalpas pamokų vykdymui;
Užmokestis: iki 1248€

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 1248 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Žingeida"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 868437341, uabzingeida@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Žingeida"  Gipsininkas/montuotojas

Pobūdis: Darbas su gipso kartonu
Reikalavimai: Vokietijoje - lietuviskoj firmoj. Darbas tik OFICIALUS.
( savo instrumentai : drele ir lazeris+ savo darbo apranga)arba nusipirkti po bandomosios dienos.
1 diena bus bandomoji

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 2500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Almandas"
Miestas: Vokietija
Kreiptis: +31683890567, eglebabilyas@yahoo.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Almandas"  Aptarnaujantis personalas

Pobūdis: Darbas greito maisto restorane KFC p. c. "RYO": klientų aptarnavimas, užsakymų priėmimas, darbo su r- keeper, kasos programa įgūdžiai, švaros palaikymas. Vyksta apmokymai. Darbas pagal grafiką. Kolektyvas jaunas. Užsienio kalbų mokėjimas - privalumas. Siųsti CV el. paštu: panevezio@mykfc.lt
Reikalavimai: Greita reakcija į iškilusias problemas, gebėjimas bendrauti su klientais, atsakingumas, punktualumas, draugiškumas.

Atlyginimas: 390 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Cibus restaurants"
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Savitiškio g 61, 865982249, panevezio@mykfc.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Cibus restaurants"  Skolų valdymo specialistas

Pobūdis: - skolų išieškojimas iš fizinių ir juridinių asmenų;
- informacijos paieška ir sisteminimas;
- teisinių dokumentų ruošimas / pagalba juos ruošiant;
- skolą pagrindžiančių dokumentų analizė;
- kitų vadovo skiriamų užduočių vykdymas, kolegoms reikalingos pagalbos teikimas.
Reikalavimai: - ne žemesnio nei 3 kurso studentas (-ė);
- 1 metų patirtis dirbant panašioje pozicijoje;
- teisės krypties bakalauro laipsnis
- darbštumas;
- atsakingumas;
- atsparumas stresui;
- puikios lietuvių kalbos žinios;
- įgūdžiai darbe MS Word / Excel programomis.

Privalumai:
- teisminio išieškojimo suvokimas;
- įmonių bankroto procedūrų suvokimas;
- patirtis kuriant teismo procesinius dokumentus.

Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: AB "Debt capital management"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 863031402, atranka.debt@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie AB "Debt capital management"  Gofro kartono dėžių operatorė

Pobūdis: Operatorės darbas gofro kartono dėžių gamyboje.

Panasaus darbo patirtis privalumas. CV su nuoroda "operatorė" siusti adresu: augis@dotpack.lt
Reikalavimai: Vidurinis išsilavinimas;
darbo kompiuteriu įgūdžiai;
be žalingų įpročių;
greita reakcija ir orientacija;

Įmonė siūlo:

* Visas socialines garantijas;
* Darbo priemones;
* Laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas: 500 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Dotpack"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: augis@dotpack.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Dotpack"  Pardavimų vadybininkas

Pobūdis: Darbas su esamais kompanijos klientais (eksporto). Komercinių pasiūlymų ruošimas. Naujų klientų paieška. Dalyvavimas parodose.
Reikalavimai: Geros anglų ir rusų kalbos žinios.
Kompiuterinis raštingumas (excel).
Vairuotojo pažymėjimas.

Atlyginimas: 700 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Preskonita"
Miestas: Vilniaus r.
Kreiptis: Mickūnai, Vilniaus g.20, 868567280, sales@preskonita.сom
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Preskonita"  Elektromechanikas

Pobūdis: Maisto gamybinės įrangos techninė priežiūra, remontas
Reikalavimai: Panašaus darbo patirtis (konditerijos, kepyklos, mėsos gaminimo įrenginių remontas)
Vairuotojo pažymėjimas B kat.

Atlyginimas: 1000 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Baltservis"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 865902642, ramunas.visinskis@baltservis.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Baltservis"  Baldų surinkėjas (baldžius) - montuotojas

Pobūdis: Prekybinės įrangos ir baldų gamybos įmonei reikalingi baldų surinkėjai- montuotojai.

Darbo specifika : Įvairiausių korpusinių baldų surinkimas, montavimo darbai.
Reikalavimai: - vidurinis išsilavinimas
- atsakingumas
- noras dirbti ir užsidirbti
- kruopštumas
- Patirtis baldų surinkimo srityje

Atlyginimas: 850 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Artimartas"
Miestas: Kaunas
Kreiptis: 868264921
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Artimartas"  Picų kepėjas

Pobūdis: -Picų kepimas
-Produktų pasiruošimas
Reikalavimai: -Atsakingumas
-Darbštumas
-Patirtis

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 800 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Vakarų verslo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Bieliūnų g. 1, 869595329, pipirinisubs@gmail.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Vakarų verslo grupė"  Vairtuotojai tarptautiniam transportui

Pobūdis: Darbas kadencijomis po Europą.
Kadencijos trukmė minimum 6 savaitės.
Kroviniu gabenimas tarptautiniais keliais.
Reikalavimai: Bent 1 metų patirtis.
Darbo ir poilsio rėžimo žinojimas.
Muitinės dokumentų supratimas.
Krovinio tvirtinimo žinojimas.
Minimalus anglų kalbos minimalios žinios.

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 3316 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rivona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 176-213, +37060629537, andrius.alcauskas@rivona.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Rivona"  Valytojas Fabijoniškių g.

Pobūdis: Vidaus patalpų valymas Fabijoniškių g., Vilniuje. 3 d.d. po 3,5 val., nuo 21:30 val.
Pirmenybė suteikiama riboto darbingumo asmenims.
Reikalavimai: Noras dirbti, sąžiningumas, savarankiškumas.

Atlyginimas: 255 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Socialinė integracija"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gabijos g. 52, 865260665, info@socialineintegracija.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Socialinė integracija"  Vadybininkas


Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 400 € (su mokesčiais)
Įmonė: VĮ "Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 86141064, A.Bagotyrius@litfood.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie VĮ "Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra"  Vairuotojas ekspeditorius

Pobūdis: Kroviniu išvežiojimas po Kaunas, bei Lietuvą.
Reikalavimai: C - kategorijos turejimas.
Bent 1 metų patirtis, dirbant panašu darbą.
Vairuotojas turi gyventi Kaune, nes dirbt reik po Kauno miestą ir kitus Lietuvos miestus!

Darbo patirtis: 1 metai
Atlyginimas: 900 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Rivona"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Savanoriu pr. 176-213, +37060629537, andrius.alcauskas@rivona.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Rivona"  Boulingo administratorius

Pobūdis: Klientų aptarnavimas, staliukų priežiūra.
Reikalavimai: Darbas savaitgaliais

Atlyginimas: 380 € (su mokesčiais)
Įmonė: MB "Žaidimų tunelis"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Tilžės g. 121, 868631393
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie MB "Žaidimų tunelis"  Administratorius

Pobūdis: UAB Urmo grupė - įmonė užsiimanti internetine ir fizine prekyba. Šiuo metu įmonė sėkmingai veikia Lietuvoje ir taip pat plečia veiklą užsienyje. Įmonei priklauso nemažai Lietuvoje veikiančių internetinių parduotuvių (UrmoKaina.lt, SelfieLazdos.lt, VeiksmoKameruPriedai.lt, AviuKirpimoMasineles.lt, SunuKirpimoMasineles.lt, DazuStorioMatuokliai.lt, KraninesSvarstykles.lt, KlausosAparatai24.lt, FatBag.lt ir kitos).

Ieškome naujo komandos nario Vilniuje!

Video apie įmonę https://www.youtube.com/watch?v=y0H9awPBBEI

Šiame darbe reikėtų:

Ruošti ir siųsti komercinius pasiūlymus;
Ruošti ir teikti reikiamus dokumentus muitinei;
Vesti apskaitos žurnalus;
Koordinuoti ir užsakinėti kanceliarines prekes;
Atlikti prekių paruošimą bei kokybės kontrolę;
Išrašinėti sąskaitas faktūras, pajamuoti prekes;
Teikti informaciją telefonu ir elektroniniu paštu;
Padėti kitiems įmonės darbuotojams ir vykdyti kitas vadovų pavestas užduotis.
Reikalavimai: Šis darbas tinka žmonėms kurie (reikalavimai):
Puikiai moka naudotis kompiuteriu (exel, word,...);
Taisyklingai kalba ir rašo lietuviškai;
Elektroniniu paštu gali rišliai bendrauti Anglų kalba;
Nori mokytis ir sugeba tai daryti greitai;
Turi gerus bendravimo įgūdžius;
Puikiai susitvarko su skaičiais;
Yra atsakingi, kruopštūs, iniciatyvūs ir sąžiningi.
Kylate į viršų tarp kitų kandidatų jeigu (privalumai):
Turite panašaus darbo patirties;
Kalbate/skaitote/rašote rusiškai;
Turite patirties dirbant su apskaitos programa "Rivilė".

Mes siūlome:
Įdomų darbą – galimybę dirbti su inovacinėmis prekėmis (dronai, veiksmo kameros, išmanieji laikrodžiai, virtualios realybės akiniai, riedžiai...);
Galimybę išbandyti naujausias prekes;
Konkurencingą atlyginimą;
Pastovius mokymus;
Linksmą jaunatviška kolektyvą;
Darbo laiką leidžiantį aplenkti rytinius ir vakarinius kamščius;
Karjeros galimybes;
Ženklias darbuotojų nuolaidas įmonės parduodamai produkcijai.

Atlyginimas:
Sutartinis – apie 450-700 €/mėn į rankas.
Darbo laikas :
Dirbame visą darbo dieną Pr-Kt 10:00-19:00 Pn 9:00 – 18:00.
Aplenkiame rytinius ir vakarinius kamščius.
Darbo vieta:
Paribio g. 25B, Vilnius (Žvėrynas, netoli PC Panorama)

Jeigu norėtumėte prisijungti prie mūsų kolektyvo savo gyvenimo aprašymą (CV) su motyvaciniu laišku siųskite el.paštu vainius@urmokaina.lt

Informuosime atrinktus kandidatus.
Kontaktinis asmuo:

Vainius Kuolys
tel. 865513714

Atlyginimas: 600 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Urmo grupė"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Paribio g. 25B, 865513714, vainius@urmokaina.lt
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Urmo grupė"  Viešbučio administratorė Vytenio g.

Pobūdis: Darbas viešbučio registratūroje;
Tiesioginis bendravimas su klientais;
Klientų konsultavimas apie teikiamas paslaugas tiesiogiai, telefonu, el.paštu;
Užsakymų priėmimas ir tvarkymas;
Dokumentų valdymas;
Darbas su kasos aparatu;
Darbas slenkančiu grafiku, dieninėmis ir naktinėmis pamainomis.
Reikalavimai: Geros lietuvių, anglų ir rusų kalbų žinios.
Geri bendravimo ir organizaciniai gebėjimai;
Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
Reprezentatyvi išvaizda, sąžiningumas, komunikabilumas;
Operatyvumas, lankstumas, paslaugumas.

Atlyginimas: 430 € (su mokesčiais)
Įmonė: UAB "Centrum"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vytenio g. 9, 862021996, kristina.naciuviene@gratahotel.com
Skelbimo data: 2016.10.13

Atsiliepimai apie UAB "Centrum"